Α Ι Τ Η Σ Η – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν.2690/1999)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
Τουριστικής/ών Επιπλωμένης/ων Κατοικίας/ιών
Περιγραφή αιτήματος: Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας
Τουριστικής/ών Επιπλωμένης/ων Έπαυλης/εων
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
οικεία Π.Υ.Τ. του Υπουργείου Τουρισμού ή Ε.Κ.Ε. :
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Προς:
Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ (φυσικό πρόσωπο ή νόμιμος εκπρόσωπος σε περίπτωση νομικού προσώπου)
Ο – Η Όνομα:
Επώνυμο:
Όνομα Πατέρα:
Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα Μητέρας:
Επώνυμο Μητέρας:
Αριθ. Δελτίου
Ταυτότητας:*
Αριθ. Βιβλιαρίου
Υγείας*:
Αριθ. Διαβατηρίου:*
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος
Χώρα:
Κατοικίας:
Τηλ.:
Αριθ. Άδειας
Οδήγησης:*
Α.Φ.Μ:
Ιθαγένεια:
Τόπος Γέννησης:
Πόλη:
Οδός:
Αριθ.:
Ε-mail:
Fax:
* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (όταν υπάρχει)
Επωνυμία:
Αριθ. Καταστατικού:
Έτος Ίδρυσης:
Αρ. & έτος ΦΕΚ / ΤΑΠΕΤ (για ΑΕ & ΕΠΕ) ή αρ. & ημ/νία καταχώρησης
στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου της έδρας (για ΟΕ & ΕΕ):
Α.Φ.Μ:
Έδρα:
Τηλ.:
Δ.Ο.Υ.:
Οδός:
Αριθ.:
Fax:
Τ.Κ.:
Δήμος:
Νομός:
Ε-mail:
Τ.Κ.:
ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης) :
Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση του γνήσιου
της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.
Όνομα:
Επώνυμο:
Ονοματεπώνυμο Πατέρα:
Α.Δ.Τ.:
Οδός:
Αριθ.:
Τηλ.:
Τ.Κ.:
Πόλη:
E – mail:
Fax:
Παρακαλώ για τη χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας
Τουριστικής/ών Επιπλωμένης/ων Κατοικίας/ιών
Τουριστικής/ών Επιπλωμένης/ων Έπαυλης/εων
με τα ακόλουθα στοιχεία :
Επωνυμία επιχείρησης:
Κύριος
Μισθωτής
Στοιχεία κυρίου του ακινήτου:
Έννομη σχέση
με το ακίνητο:
Διεύθυνση
επιχείρησης:
Τ.Κ./Δ.Κ.:
Δ.Ε.:
Π.Ε.:
Δήμος:
Οδός:
Α.Φ.Μ.:
Αριθ.:
Τ.Κ.:
Δ.Ο.Υ.:
Τηλ.:
E – mail:
Fax:
Τουριστική/ές Επιπλωμένη/ες Κατοικία/ες
Μορφή
καταλύματος:
διευκρινίστε:
Άλλο
Στοιχεία κυρίου του ακινήτου:
Αριθμός κατοικιών:
Τουριστική Επιπλωμένη Έπαυλη
Τουριστική Επιπλωμένη Έπαυλη (παρ. 5, άρθρο 46, Ν.4179/2013)
χωρίς έναρξη επιτηδεύματος, χωρίς ασφάλιση, με ιδιωτικό συμφωνητικό εκμίσθωσης
πρώτη έπαυλη
δεύτερη έπαυλη
Επιφάνεια (τ.μ.) :
Δυναμικότητα:
Σύνολο χώρων :
Σύνολο κλινών :
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου
22 του Ν. 1599/1986***, δηλώνω ότι όλα τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή καθώς και ότι:
εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη.
(Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)
Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:
1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση που δηλώνεται στην παρούσα αίτηση
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας
3. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας
4. Να σας αποσταλεί με fax στον αριθμό :
…. / …. / 20….
Ο/Η αιτών/ούσα
(Σφραγίδα - Υπογραφή)
*** Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον
τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει
άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών