close

Enter

Log in using OpenID

BILL OF QUANTITIES / TROŠKOVNIK RADOVA

embedDownload
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
MEĐIMURSKE VODE d.o.o.
BILL OF QUANTITIES / TROŠKOVNIK RADOVA
B) CROATIAN VERSION / HRVATSKA VERZIJA
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
Opis stavke
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Jed. mj.
Količina
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
1. KONZULTANTSKE USLUGE
(PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, PROBNI RAD I OSTALE USLUGE)
1.1.
IZVEDBENI PROJEKT
Izrada izvedbenog projekta u skladu s revidiranim glavnim
projektom, sa svim izvedbenim detaljima, po svim grupama radova:
-Arhitektonski projekt
-GraĎevinski projekt
-Strojarski projekt
-Projekt elektroinstalacija
-Elaborat zaštite od poţara i Zaštite na radu
-Projekt ureĎenja okoliša
Projekt isporučiti u 6 primjeraka projekta.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
kompl.
1
0,00
kompl.
1
0,00
kompl.
1
0,00
kompl.
1
0,00
kompl.
1
0,00
kompl.
1
0,00
kompl.
1
0,00
SUGLASNOST PROJEKTANTA GLAVNOG PROJEKTA
IshoĎenje suglasnosti projektanta glavnog projekta o usklaĎenosti
izvedbenog projekta i svih izvedbenih detalja s Glavnim projektom.
ISKOLĈENJE S IZRADOM ELABORATA ISKOLĈENJA
Geodetski radovi na iskolčenju svih graĎevina, odnosno cjelokupnog
zahvata, koji je predmet ugovora. Obuhvaćaju sva geodetska
mjerenje kojima se podaci iz projektne dokumentacije prenose na
teren, uključujući i osiguranje iskolčenih točaka, profiliranje,
GEODETSKO PRAĆENJE
Geodetsko praćenje svih radova i snimanje izvedenog stanja s
izradom pripadnog geodetskog elaborata. Uključivo i kompletna
provedba i upis u katastar i gruntovnicu svih izgraĎenih graĎevina i
infrastrukturnih sadrţaja na lokaciji ureĎaja za pročišćavanje
UPUTE ZA RUKOVANJE I ODRŢAVANJE
Izrada detaljnih uputa za rad i odrţavanje kompletnog ureĎaja za
pročišćavanje, kao i pojedinih ureĎaja i strojeva. Upute moraju
sadrţavati atesnu dokumentaciju ugraĎenih materijala i ureĎaja.
Isporučiti 3 kompleta uputa.
DOKUMENTACIJA IZVEDENOG STANJA
Izrada dokumentacije izvedenog stanja sa svim izvedenim detaljima.
Isporučiti 5 kompleta dokumentacije.
PROBNI RAD
Probni rad i obuka osoblja investitora za rukovanje i odrţavanje, u
trajanju 4 mjeseca, uključujući sljedeće:
-potrebni energenti: električna energija, voda…
-potrebne kemikalije
-pravilnik o radu i odrţavanju ureĎaja
-troškovi radnog osoblja
-troškovi zbrinjavanja otpada i mulja
-izradu operativnog plana interventnih mjera u slučaju iznenadnog
zagaĎenja
-izrada analiza otpadne vode i mulja u svrhu dokazivanja
funkcionalnosti i periodičkog praćenja, od strane ovlaštenog
laboratorija
1. KONZULTANTSKE USLUGE UKUPNO:
Stranica 2 od 115
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
2.
1.
Opis stavke
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Jed. mj.
Količina
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
GRAĐEVINSKI RADOVI
PRIPREMNI RADOVI
Prije početka radova geodetski snimiti teren i u nazočnosti
nadzornog inţenjera odrediti relativnu visinsku kotu ±00, iskolčiti
graĎevinu te provjeriti da li trase postojećih instalacijskih vodova na
gradilištu i u blizini kolidiraju s iskopom ili radnim prostorom
mehanizacije.
1.1.
Dokumentacija, priprema gradilišta, geodetsko iskolčenje graĎevina,
planiranih instalacija, prometnih površina i ostalo, te obiljeţavanje i
osiguranje stalnih točaka.
paušal
1. PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:
2.
UPRAVNA ZGRADA
2.1.
Zemljani radovi
2.1.1.
Široki strojni iskop humusa u sloju 20 cm, humus deponirati na
gradilištu za kasnije planiranje i ureĎenje okoliša.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
m²
135,20
0,00
m³
9,30
0,00
m³
12,20
0,00
m³
28,00
0,00
m³
17,30
0,00
Široki strojni iskop terena ispod upravne zgrade u tlu III kategorije.
Stranice iskopa trebaju biti pravocrtne a dno isplanirano s točnošću
+ 3 cm. Utovar i odvoz materijala obračunat će se posebnom
stavkom. Obračun po 1m³ izvedenog iskopa u sraslom stanju.
Strojni i ručni iskop temeljnih trakova u tlu III kategorije. Materijal
odbaciti sa strane iskopa da se nesmetano mogu obavljati daljnji
radovi. Dno iskopa isplanirati sa točnošću + 3cm. Obračun po 1m³
izvedenog iskopa u sraslom stanju.
Utovar materijala od iskopa u kamione te odvoz na mjesnu deponiju.
Količinom navedenom u stavci obuhvaćena je i rastresitost
materijala. Obračun po 1 m³ odvezenog materijala.
Izrada šljunčanog tampona u graĎevini kao podloge donjoj
betonskoj podlozi i armirano-betonskim podnim pločama. Podlogu
dobro isplanirati i nabiti do potrebne zbijenosti. Debljina podloge je
30 cm. Obračun po 1 m² izvedenog šljunčanog tampona.
0,00
2.1 Zemljani radovi ukupno
2.2.
Betonski i armiranobetonski radovi
Betoniranje izvesti prema tehničkim uvjetima iz projektne
dokumentacije i tehničkim specifikacijama iz natječajne
dokumentacije, te pripadnim tehničkim propisima za beton i armirani
beton.
2.2.1.
2.2.2.
Betoniranje donjeg - nearmiranog dijela betonskih temeljnih trakova
betonom C 20/25 u iskopu. Beton ugraĎivati strojno s vibriranjem te
njegovati.
beton
m³
12,20
0,00
Betoniranje podloţnog betona debljine 5 cm, na dobro zbijenoj i
ravnoj šljunčanoj podlozi, ispod a.b. podne ploče buduće radionice,
betonom C 12/15, uz izradu ravne gornje površine.
beton
m²
13,70
0,00
Stranica 3 od 115
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
Opis stavke
Jed. mj.
2.2.7.
2.2.8.
2.2.9.
Količina
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
Betoniranje gornjeg armiranog dijela betonskih temeljnih trakova
betonom C 20/25 u dvostranoj glatkoj oplati. Beton ugraĎivati strojno
sa vibriranjem te njegovati po tehničkim propisima. Obračun po 1 m³
ugraĎenog betona.
beton
m³
oplata
m²
8,80
46,20
0,00
0,00
Betoniranje armiranobetonske podne ploče betonom C 30/37 na
dobro zbijenoj i ravnoj šljunčanoj podlozi. Debljina ploče iznosi 10
cm, a gornju površinu izvesti ravnu i zagladiti. Obračun po 1 m²
izvedene ploče.
beton
m²
44,00
0,00
m³
1,25
0,00
beton
m²
14,90
0,00
Betoniranje armirano-betonskog kanala za elektroinstalacije
betonom C 30/37 u dvostranoj glatkoj oplati. Beton dobro izvibrirati
te njegovati po tehničkim propisima.
beton
oplata
m³
m²
0,33
2,33
0,00
0,00
Betoniranje armirano betonskih vertikalnih serklaţa betonom C
25/30 u dvostranoj glatkoj oplati. Beton ugraĎivati strojno s
vibriranjem te njegovati po tehničkim propisima.
beton
oplata
m³
m²
1,56
15,30
0,00
0,00
m³
m²
0,64
4,10
0,00
0,00
m³
m²
4,90
93,65
0,00
0,00
m²
60,70
0,00
m³
m²
1,35
26,60
0,00
0,00
Betoniranje podebljanja armiranobetonske podne ploče betonom C
30/37 ispod pregradnih zidova. Debljina podebljanja iznosi 10 cm,
tako da ukupna debljina a.b. ploče ispod zidova iznosi 20 cm.
Obračun po 1 m³ podebljanja ploče.
beton
2.2.6.
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Betoniranje armiranobetonske ploče poda radionice, betonom C
30/37, na podloţnom betonu. Debljina ploče iznosi 15 cm, a gornju
površinu izvesti ravnu i strojno zagladiti uz dodatak industrijskog
poda na bazi kvarca. Obračun po 1 m² izvedene ploče.
Betoniranje armirano-betonskih horizontalnih serklaţa betonom C
25/30 u dvostranoj glatkoj oplati, uključivo potrebno podupiranje i
radnu skelu. Beton dobro izvibrirati.
beton
oplata
2.2.10. Betoniranje armirano betonskih greda i nadvoja betonom C25/30, u
trostranoj glatkoj oplati s potrebnim podupiranjem. Beton ugraĎivati
strojno sa vibriranjem te njegovati po tehničkim propisima. Obračun
po 1 m³ ugraĎenog betona.
beton
oplata
2.2.11. Izrada polumontaţne, opečne, armiranim betonom monolitizirane
ravne "FERT" krovne ploče debljine 14 + 6 cm. Beton C 25/30. Sve
komplet s nosivim gredicama armiranim prema statičkom proračunu,
opečnim elementima ispune, ukrutnim rebrima u polovici raspona,
podupiranjem i oplatom gdje je poterebna. Tlačnu ploču izvesti
debljine 6 cm i armirati s Q 188, a gornju površinu izvesti ravnu.
2.2.12. Betoniranje armirano betonskih krovnih vijenaca u betonu C 25/30 u
dvostranoj glatkoj oplati. Beton ugraĎivati strojno s vibriranjem te
njegovati po tehničkim propisima. Obračun po 1 m³ ugraĎenog
betona.
beton
oplata
Stranica 4 od 115
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
Opis stavke
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Jed. mj.
Količina
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
2.2.13. Izrada armirano-betonskih estriha sitnozrnim betonom. Obračun po 1
m² izvedenoga estriha. C 20/25.Estrih lagano armirati mreţom Q139
(2,19 kg/m²), te ga odvojiti od zidova termoizolacijskom trakom.
beton d=5cm
mreţa Q 139
m²
kg
49,66
108,75
0,00
0,00
kg
2.885,50
0,00
2.2.14. Dobava, rezanje, savijanje, vezivanje i postava armature od
graĎevinskog čelika B 500. Sve izvesti po statičkom računu i po
armaturnim nacrtima. Obračun po 1 kg ugraĎenog ţeljeza.
0,00
2.2 Betonski i armiranobetonski radovi ukupno
2.3.
Zidarski radovi
2.3.1.
Zidanje zidova šupljom blok opekom debljine 20 cm u produţnome
cementnom mortu omjera 1:2:6.Zidovi moraju biti potpuno ravni i bez
odstupanja, a sljubnice zapunjene mortom. Zidati u pravilnim
redovima sa sljubnicama debljine 1 cm.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.
2.3.7.
2.3.8.
2.3.9.
m³
17,50
0,00
m²
32,17
0,00
m²
242,00
0,00
m²
60,70
0,00
m²
128,30
0,00
m²
233,00
0,00
m²
6,41
0,00
m²
77,96
0,00
m²
92,70
0,00
kom
11,00
0,00
Zidanje pregradnih zidova opečnim šupljim blokovima debljine 10
cm u produţnome mortu omjera 1:2:6. Zidovi moraju biti potpuno
ravni i bez odstupanja a sljubnice dobro zapunjene mortom. Zidati u
pravilnim redovima sa sljubnicama širine 1 cm. Stavkom obuhvatiti i
izradu nadvratnika u pregradnim zidovima.
Ţbukanje unutarnjih zidova produţnim cementnim mortom. Ţbuku
treba dobro izravnati. Obračun po 1 m² oţbukanih površina.
Ţbukanje stropova produţnim cementnim mortom. Ţbuku treba
dobro izravnati. Obračun po 1 m² oţbukanih površina.
Dostava, montaţa i demontaţa cijevne “H” skele za potrebe
izvoĎenja radova na pročelju. Obračun po 1 m² montirane skele.
Dostava, montaţa i radne skele za potrebe ţbukanja i bojanja
unutarnjih zidova i stropa. Obračun po 1 m² montirane skele.
Obrada sokla cementnim mortom na podlozi od ekstrudiranog
polistirena. Sve komplet s radom i materijalom.
Izrada cementnoga namaza cementnim mortom omjera 1:3 kao
podloge horizontalnoj izolaciji poda prizemlja. Debljina cementnog
namaza je 1,5 cm. Obračun po 1 m² izvedenog namaza.
Obrada pročelja industrijskom plemenitom ţbukom tipa SEP 2-001 u
tonu po izboru projektanta. Sve izvesti po uputama proizvoĎača
ţbuke. Obračun po 1 m² gotovog pročelja.
2.3.10. Zidarska ugradnja vrata i prozora. Obračun po 1 kom ugraĎenih
otvora.
2.3.11. Zidarske pripomoći kod izvoĎenja radova na instalaciji vode,
kanalizacije i sanitarnih ureĎaja
paušal
Stranica 5 od 115
1,00
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
Opis stavke
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Jed. mj.
Količina
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
2.3.12. Čišćenje graĎevine tijekom i po završetku radova.
paušal
1,00
0,00
2.3 Zidarski radovi ukupno
2.4.
Izolaterski radovi
2.4.1.
Izrada horizontalne hidroizolacije poda upravne zgrade u slijedećim
slojevima :
- hladni premaz RESITOL
- BITUFIX V-4 100, dva sloja
Obračun po 1 m² izvedene hidroizolacije.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.4.5.
2.4.6.
m²
68,70
0,00
m²
46,00
0,00
m²
92,70
0,00
m²
6,41
0,00
m²
57,60
0,00
m²
67,23
0,00
Izrada toplinske izolacije poda prizemlja ekspandiranim polistirenom
ili kamenom vunom svojstava potrebnih za tu namjenu, debljine 5
cm zaštićenim PVC folijom debljine 0,15 mm. Obračun po 1 m²
izvedene termoizolacije s folijom.
Oblaganje zidova pročelja stiroporom EPS 100 debljine 10 cm. Sve
komplet s dobavom, dopremom, polaganjem i pričvršćenjem.
Obračun po m² obloţenih površina.
Oblaganje sokla graĎevine pločama ekstrudiranog polistirena d=2
cm. Sve komplet s dobavom, dopremom, polaganjem i
pričvršćenjem. Obračun po m² obloţenih površina.
Dobava i postava dvostruke graĎevinske PE folije na gornju površinu
zbijenog šljunčanog tampona, a ispod podnih betonskih ploča.
Dobava i postava toplinske izolacije stropne ploče TERVOLOM DP3
(ili odgovarajuće od drugog proizvoĎača) d=12 cm.
0,00
2.4. Izolaterski radovi ukupno
2.5.
0,00
0,00
Tesarski radovi
Svi tesarski radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema
vrijedećim propisima i pravilima struke. Tesarske konstrukcije izvoditi
od suhe rezane graĎe (do 30% tehničke vlage). Izmjere presjeka
odreĎene su projektom konstrukcije tj. za grede dimenzija 10x10 cm
s prirastom od 2 cm do maksimalne dimenzije 24 cm. Spojeve
konstruktivnih elemenata izvoditi prema projektu i pravilima struke
(tesarski spojevi, čavlani spojevi, čvorni limovi). Oplate od dasaka,
ukočenih ploča i iverica kao i oplate streha zabata i sl. izvoditi od
graĎe propisane vlaţnosti te povezivati nehrĎajućim galvanski
zaštićenim spojnim sredstvima.
2.5.1.
Izrada višestrešnog krovišta od četinjača II klase,
Konstruktivni sustav je dvostruka stolica.
Izmjere graĎe:
-nazidnice 14/14 cm,
-roţenice 10/14 cm,
-podroţnice 14/20 cm,
-grebeni 12/16 cm,
-kliješta 2 x 5/12 cm,
-stupovi stolice 14/14 cm,
-ruke 10/14 cm, kliješta 2x6/12 cm
Nazidnice učvršćene na ubetonirano sidro i postavljene
na bitumensku ljepenku
Obračun po m2 razvijene površine krova
m²
Stranica 6 od 115
123,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
2.5.2.
Opis stavke
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Jed. mj.
Količina
123,80
2.6.
Krovopokrivaĉki radovi
2.6.1.
Polaganje krovne ljepenke na daščanu oplatu krovišta,
postava ventilacijskih letvi (kontraletvi) izmjera 3x5 cm,
i krovnih letvi istog presjeka, kao nosača pokrova od
2
biber crijepa. Obračun po m razvijene površine krova.
m²
123,80
0,00
0,00
0,00
0,00
m²
123,80
0,00
m'
19,74
0,00
Pokrov biber crijepom, dvostruki krunski, nagib krova 30°
te postavljnjem snjegobrana.
Obračun po m2 razvijene površine krova
Prekrivanje grebena i sljemena krova opečnim utorenim
sljemenjacima poloţenih u produţeni mort 1:2:6
2.6. Ukupno krovopokrivaĉki radovi :
0,00
0,00
0,00
2.7.
Limarski radovi
2.7.1.
Izrada i ugradnja polukruţnih ţlijebova od pocinčanog lima debljine
0,55 mm. Promjer ţlijeba je 15 cm. Cijevi pričvrstiti za krovnu
konstrukciju pocinčanim obujmicama na svakih 2,00 m.
Obračun po ml postavljenih ţlijebova.
20,90
0,00
4,00
0,00
m
13,20
0,00
m
15,50
0,00
m
2.7.2.
Izrada i ugradnja vodolovnih grla za odvod oborinske
vode sa krovova. Grla izvesti od pocinčanog lima debljine
0,55 mm. Veličina grla je 25/25/25 cm. Obračun po kom
ugraĎenih vodolovnih grla.
kom
2.7.3.
2.7.4.
0,00
0,00
2.5. Ukupno tesarski radovi :
2.6.3.
Iznos (kn)
Izrada oplate višestrešnog krovišta neblanjanim daskama spojenim
na sudar debljine 2,4 cm od četinjača II klase Obračun po m2
razvijene površine krova
m²
2.6.2.
Jed. cijena (kn)
Izrada i ugradnja kišnih vertikala od pocinčanog lima debljine 0,55
mm. Presjek cijevi je 15/15 cm. Cijevi pričvrstiti za zidove
pročelja pocinčanim obujmicama na svakih 2,00 m. Obračun po
ml postavljenih cijevi.
Izrada i ugradnja prozorskih klupčica od pocinčanog lima debljine
0,55 mm. Razvijena širina lima je 28 cm.
Obračun po m' ugraĎenih klupčica.
0,00
2.7. Limarski radovi ukupno
2.8.
Bravarski radovi
2.8.1.
Izrada i ugradnja dvokrilnih zaokretnih punih vrata od eloksiranih
aluminijskih profila s prekinutim termičkim mostom i eloksiranoga
aluminijskog lima. Eloksaţa u tonu po izboru projektanta. Sve
prema shemi aluminijske bravarije.
poz 8 210/240 cm
0,00
kom
Stranica 7 od 115
1,00
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
2.8.2.
2.8.3.
2.8.4.
Opis stavke
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Jed. mj.
Količina
Izrada i ugradnja jednokrilnih zaokretnih punih vrata od eloksiranih
aluminijskih profila s prekinutim termičkim mostom i eloksiranoga
aluminijskog lima. Eloksaţa u tonu po izboru projektanta. Sve
prema shemi aluminijske bravarije. Veličina vrata je 120/240 cm.
poz 7 120/240 cm
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
0,00
kom
1,00
Dobava i ugradnja fiksnih prozora od eloksiranih aluminijskih
profila s prekinutim termičkim mostom. Eloksaţa u tonu po
izboru projektanta.
Ostakljenje IZO staklom debljine 4+12+4 mm.
Sve prema shemi alu bravarije. Mjere uzeti u naravi.
Izmjere prozora iznose :
220/150 cm
160/150 cm
150/150 cm
140/150 cm
120/150 cm
kom
kom
kom
kom
kom
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dobava i ugradnja zakretno oklopnih prozora od eloksiranih
aluminijskih profila s prekinutim termičkim mostom. Eloksaţa
u tonu po izboru projektanta. Okov standardan za ovu vrstu
bravarije. Ostakljenje IZO staklom debljine 4+12+4 mm.
Sve prema shemi alu bravarije.Mjere uzeti u naravi.
Izmjere prozora iznose:
poz 1 120/150 cm
poz 2 60/60 cm
kom
kom
5,00
4,00
0,00
0,00
0,00
2.8. Bravarski radovi ukupno
2.9.
Stolarski radovi
2.9.1.
Izrada i ugradnja jednokrilnih zaokretnih punih obostrano
šperanih sobnih vrata. Štokovi vrata su od smrekovog drva a
kostur krila je od jelovine i obloţen je šperpločom. Vrata zaštititi
i bojiti uljanim naličem. Okov standardni za ovu vrstu stolarije.
poz 3 90/210 cm
kom
2,00
0,00
Izrada i ugradnja jednokrilnih zaokretnih punih obostrano
šperanih sobnih vrata s nadsvjetlom visine 40 cm. Ostakljenje
jednostrukim staklom debljine 4 mm. Štokovi vrata su od
smrekovog drva, a kostur krila je od jelovine, obloţen šperpločom.
Vrata zaštititi i bojiti uljanim naličem. Okov standardni za ovu
vrstu stolarije.
poz 3 90/210 cm
poz 4 80/210 cm
kom
kom
2,00
3,00
0,00
0,00
Izrada i ugradnja plastičnih harmonika vrata.
Okov standardan za ovu vrstu stolarije.
poz 5 80/210 cm
kom
1,00
0,00
kom
2,00
0,00
Izrada i ugradnja kliznih staklenih vrata s nadsvjetlom visine 40 cm.
Ostakljenje jednostrukim staklom debljine 4 mm. Štokovi vrata su od
su od smrekovog drva a kostur krila je od jelovine i obloţen je
šperpločom. Vrata zaštititi i bojiti uljanim naličem. Okov standardni
za ovu vrstu stolarije.
poz 6a 80/210 cm
kom
1,00
0,00
2.9.2.
2.9.3.
2.9.4.
Izrada i ugradnja kliznih punih obostrano šperanih vrata s
nadsvjetlom visine 40 cm. Ostakljenje jednostrukim staklom debljine
4 mm. Štokovi vrata su od su od smrekovog drva a kostur krila je od
jelovine i obloţen je šperpločom. Vrata zaštititi i bojiti uljanim
naličem. Okov standardni za ovu vrstu stolarije.
poz 6 80/210 cm
2.9.5.
2.9. Ukupno stolarski radovi :
Stranica 8 od 115
0,00
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
2.10.
Opis stavke
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Jed. mj.
Količina
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
Keramiĉarski radovi
2.10.1. Dobava i postava podnih protukliznih glaziranih keramičkih
pločica prve kvalitetne klase. Postava u cementnom mortu
omjera 1:3. Veličina pločica je 30/30 cm, a dizajn odabire
investitor. Obračun po 1 m² gotovog poda.
m²
45,65
0,00
m
63,00
0,00
2.10.2. Dobava i postava sokla od glaziranih keramičkih pločica.
Postava ljepljenjem graĎevinskim vodootpornim ljepilom.
Visina sokla je 10 cm. Obračun po 1 m postavljenog sokla.
2.10. Ukupno keramiĉarski radovi :
2.11.
0,00
Soboslikarski radovi
2.11.1. Gletanje i bojenje unutarnjih površina zidova i stropova
poludisperzivnim bojama u dva sloja u tonu po izboru projektanta.
Obojene površine moraju biti potpuno jednoličnoga tona, pa je
bojenje potrebno ponoviti ukoliko se ne postigne isto.
Prije bojenja obaviti sve potrebne predradnje.
Obračun po 1 m² obojenih površina.
m²
315,40
0,00
m²
6,41
0,00
2.11.2. Bojenje vanjske površine sokla prethodno obraĎenog cementnim
mortom, fasadnom bojom za beton, u tonu po izboru projektanta.
Prije bojenja obaviti sve potrebne predradnje.
Obračun po 1 m² obojenih površina.
0,00
2.11.Ukupno soboslikarski radovi :
2.12.
Hidroinstalacije - graĊevinski radovi
2.12.1. Iskop rova u zemlji C kategorije (sva tla koja
nije potrebno minirati) za polaganje cjevovoda.
Iskop će se vršiti strojno, izuzev dionica u
skučenom prostoru gdje treba primjeniti ručni
iskop (kod blizine graĎevina). Iskopani materijal
odbacivati najmanje 1,00 m od ruba rova.
Širina dna rova odreĎena je s 0,80 m, a dubina
prosječno 1,30 m. Stijenke iskopa su vertikalne,
te treba razupirati, naročito kod blizine graĎevina.
Obračun po m3 iskopanog sraslog tla.
a) iskop
m3
55,15
0,00
2,00
0,00
m2
42,40
0,00
m3
10,50
0,00
2.12.2. Izrada priključka na postojeći cjevovod pomoću
pomoću navojne prirubnice DN32/Ø25mm.
kom
2.12.3. Planiranje dna rova ručno, s otkopom ili
dopunom do 10,00 cm tla. Višak materijala
odbacivati izvan rova.
2.12.4. Nabava, doprema i ugradnja pijeska za
posteljicu, oblogu i zaštitu cijevi. Debljina
posteljice treba biti najmanje 10,00 cm, a
obloge i zaštita najmanje 15,00 cm iznad
tjemena cijevi. Nabijanje pijeska laganim
nabijačima.Obračun po m3 ugraĎenog pijeska.
Stranica 9 od 115
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Opis stavke
Jed. mj.
Količina
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
2.12.5. Zatrpavanje rova i graĎ. jama nakon ugradnje
cjevovoda i nakon provedbe tlačne probe.
Zatrpavanje izvoditi materijalom iz iskopa u
slojevima 30,00 cm, uz lagano nabijanje.
Napomena: zatrpavanje je moguće isključivo
nakon pismenog odobrenja predstavnika
investitora (nadzorne sluţbe), po završetku
uspješne tlačne probe i potvrĎene kvalitete
pješane posteljice.
3
Obračun po m ugraĎenog materijala.
3
44,65
0,00
mt
53,00
0,00
m3
10,50
0,00
1,00
0,00
m
2.12.6. Dobava i postava upozorne PEHD trake.
Traka je plave boje s natpisom
POZOR–VODOVOD ili KANALIZACIJA i metalnom
ţicom za detekciju. Traka se postavlja 40,00 cm od
površine terena.
2.12.7. Planiranje preostalog materijala od iskopa
uzduţ i u stranu. PrilagoĎavanjem na
postojeće stanje planiranje izvršiti strojno, uz
ručno dotjerivanje. UreĎivanje na razinu
prvotnog stanja. Obračunato po m3
isplaniranog materijala.
2.12.8. Izrada armirano betonskog revizijskog kontrolnog okna svijetle
veliĉine 60x60 cm debljine stijenki 15 cm iz betona klase C30/37.U
pokrovnu ploĉu ugraĊuje se ljevanoželjezni poklopac veliĉine 60x60
cm nosivosti 250 kN.Na dnu okna izraĊuje se kineta zaribana do
crnog sjaja. U stijenku okna ugraĊuju se penjalice, u cijeni sve
prema detalju okna.
kom
2.12. Ukupno hidroinstalacije - graĊevinski radovi:
2.13.
Kanalizacija
2.13.1
Dobava i montaža tvrdih PVC cijevi i fazonskih komada za kućnu
kanalizaciju. Cijevi se spajaju pomoću gumene brtve. U cijeni sve
komplet.
0,00
a) cijevi
DN 160
DN 110
DN 50
m'
m'
m'
b) luk 90º
DN 50
DN 110
13,00
2,50
9,00
0,00
0,00
0,00
kom
kom
9,00
4,00
0,00
0,00
c) luk 45º
DN 50
DN 110
DN 160
kom
kom
kom
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
d) redukcija
DN 110/50
DN 110/160
kom
kom
3,00
2,00
0,00
0,00
e) kosa račva
DN 50/50
DN 160/110
DN 160/160
kom
kom
kom
1,00
2,00
1,00
0,00
0,00
0,00
f) ravna račva
DN 50/50
DN 160/110
kom
kom
1,00
2,00
0,00
0,00
Stranica 10 od 115
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Opis stavke
Jed. mj.
g) sifonski luk
DN 50
Količina
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
kom
1,00
0,00
kom
2,00
0,00
2.13.2. Dobava i montaţa podnih sifona s odvodom Ø 50 mm tip HL.
0,00
2.13. Kanalizacijski radovi ukupno:
2.14.
Vodovod
2.14.1. Dobava i montaža polietilenskih PE (100) cijevi iz polietilena visoke
gustoće PE 100 za radni tlak 10 bara.U cijenu ukljuĉiti suĉeono
varenje cijevi, a spajanje fazonskih komada zavarivanjem
elektrospojnica.
DN 32
m'
2.14.2. Dobava i montaţa LŢ i PE fazonskih fomada za vodovod (10 bara).
prelazni komad DN 32/Ø25 mm
36,00
0,00
kom
2,00
0,00
2.14.3. Dobava i montaža ravnog propusnog ventila sa slavinom za
pražnjenje
Ø 25mm
kom
1,00
0,00
2.14.4. Dobava i montaţa čeličnih pocinčanih cijevi za vodovod HRN
C.B5.225 komplet s pocinčanim fitinzima HRN M.B5.500 i HRN
M.B6.505 te spojnim i brtvenim materijalom. Cijevi polagati u
zemljani rov, pod objekta, šliceve izvedene u zidovima objekta.
a) cijev Ø 25
b) cijev Ø 20
c) cijev Ø 15
m
ml
ml
l
6,00
12,00
24,00
0,00
0,00
0,00
2.14.5. Izvedba zaštitne izolacije vodovodnih cijevi u zemljanom rovu i zidu
objekta dvostrukim premazom Resitola i omotom “Plastizol” trake, a
u šlicevima zida zidnim usjecima i probojima premazom Resitola i
omotom traka filca.
a) cijev Ø 25
b) cijev Ø 20
c) cijev Ø 15
ml
ml
l
m
6,00
12,00
24,00
0,00
0,00
0,00
2.14.6. Dobava i montaţa vatrogasnog aparata za gašenje poţara prahom
HRN Z.C2.035
tip S-9
kom
3,00
0,00
2.14.7. Dobava i montaţa ravnih propusnih ventila HRN M.C6.260.
a) ventil Ø15
kom
1,00
0,00
2.14.8. Dobava i montaţa ravnih propusnih ventila za uzidanje s kapom
HRN M.C5.262
a) ventil Ø15
kom
5
0,00
72,00
0,00
2.14.9. Ispitivanje kompletne vodovodne mreţe pod tlakom 6 i 15 bara.
ml
2.14.10. Funkcionalno ispitivanje hidrantske mreţe te izdavanje atesta od
strane nadleţne ustanove.
paušalno
1
2.14.11. Dezinfekcija kompletne vodovodne mreţe sredstvom za dezinfekciju
prema uputi za dezinfekciju
ml
72,00
0,00
2.14.12. Bakteriološka analiza uzoraka vode iz vodovodne mreţe nakon
dezinfekcije.
paušalno
2.14. Vodovod ukupno:
Stranica 11 od 115
1
0,00
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
2.15.
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Opis stavke
Jed. mj.
Količina
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
Sanitarije
2.15.1. Dobava i montaţa umivaonika A klase. Umivaonik se ugraĎuje na
ploču duţine 140 cm. U cijeni i ugradna ploča u dogovoru s
projektantom. Komplet funkcionalna izvedba sa:
-stojeća mješačom baterijom za TH vodu Ø 15
- izljevnim ventilom i kromiranim sifonom Ø 32
- čepom i lančićem
- priborom za brtvljenje i pričvršćenje
a) umivaonik ovalni vel. 560
kom
1,00
0,00
2.15.2. Dobava i montaţa Simplon WC ŠKOLJKE sa dubokim dnom iz
keramike klase A.
Komplet funkcionalna izvedba sa:
-bešumni vodokotlić
-drvena daskom za sjedenje u bijeloj boji
-cijevi za ispiranje iz plastične mase
-priborom za brtvljenje i pričvrščenje
a/WC školjka - Simplon
kom
1,00
0,00
kom
1,00
0,00
2.15.4. Dobava i montaţa stojeće jednoručne miješalice za TH vodu Ø15
mm za sudoper.
a) stojeća mješalica
kom
1,00
0,00
2.15.5. Dobava i montaţa kromirane slavine s holenderom.
Ø 15 mm
kom
1,00
0,00
kom
1,00
0,00
kom
1,00
0,00
kom
1,00
0,00
kom
1,00
0,00
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.15.3. Dobava i montaža protuklizne TUŠ KADE veliĉine 90x90 cm po
izboru. Komplet funkcionalna izvedba sa:
-zidna mješeća baterija za THV 15 i telefon tuš
-izljevni ventil  40 mm
-preljevni ventil  40 mm
-čep i lančić, te pribor za brtvljenje i pričvršćivanje
- tuš kabina po izboru projektanta
2.15.6. Dobava i montaţa el.bojlera obujma 5 l, niskomotaţni bojler. U cijeni
fleksibilna crijeva i sigurnosni ventil za spajanje na vodovodnu
instalaciju.
2.15.7. Dobava i montaţa el.bojlera obujma 10 l, niskomotaţni bojler. U
cijeni fleksibilna crijeva i sigurnosni ventil za spajanje na vodovodnu
instalaciju.
2.15.8. Dobava i montaţa el.bojlera obujma 30 l, bojler. U cijeni fleksibilna
crijeva i sigurnosni ventil za spajanje na vodovodnu instalaciju.
2.15.9. Dobava i montaţa zrcala vel. 80 x 60 x 5 mm.
2.15.10. Dobava i montaţa sanitarnog pribora prema izboru.
drţač tekućeg sapuna
drţač za toaletni papir
drţač za rolo papira
drţač četke za wc
četka za WC
kuka vješalica
kanta za otpatke
2.15. Sanitarije ukupno
Stranica 12 od 115
0,00
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
2.16.
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Opis stavke
Jed. mj.
Količina
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
Završni radovi
2.16.1. UreĎivanje gradilišta nakon izvedenih radova.
Dotjerivanje zelenih površina, te čišćenje
ureĎenih površina.
paušal
1,00
0,00
2.16. Ukupno završni radovi
UPRAVNA ZGRADA - REKAPITULACIJA
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
Zemljani radovi
Betonski i armiranobetonski radovi
Zidarski radovi
Izolaterski radovi
Tesarski radovi
Krovopokrivaĉki radovi
Limarski radovi
Bravarski radovi
Stolarski radovi
Keramiĉarski radovi
Soboslikarski radovi
Hidroinstalacije - graĊevinski radovi
Kanalizacijski radovi
Vodovod
Sanitarije
Završni radovi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. UPRAVNA ZGRADA UKUPNO:
Stranica 13 od 115
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Opis stavke
Jed. mj.
Količina
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
3. POGONSKA ZGRADA
3.1.
Zemljani radovi
3.1.1.
Široki strojni iskop humusa u sloju 20 cm, humus
deponirati na gradilištu za kasnije planiranje i ureĎenje
okoliša.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
m²
321,20
0,00
m³
140,00
0,00
m3
140,00
0,00
m'
32,00
0,00
m³
9,66
0,00
m³
178,23
0,00
m³
43,55
0,00
Široki strojni iskop terena ispod pogonske zgrade u tlu III
kategorije iznad nivoa podzemne vode. Stranice
iskopa trebaju biti pravocrtne a dno ravno
isplanirano s točnošću + 3 cm. Utovar i odvoz materijala
obračunat će se posebnom stavkom. Obračun po 1m³
izvedenog iskopa u sraslom stanju.
Široki strojni iskop u tlu III kategorije, ispod nivoa podzemne
vode, u jami zaštićenoj ţmurjem. Dno iskopa treba biti isplanirano.
Iskopani materijal odloţiti u blizini i iskoristiti za ponovno
nasipavanje. Dubina iskopa do 3,80 m. U cijeni je obračunato
odstranjivanje urušenog materijala i planiranje dna iskopa.
Obračun po m3 izvedenog iskopa u sraslom stanju.
Izrada podgrade jame za grubu rešetku od ĉeliĉnog
žmurja koje se zabija u šljunak.
Duljina žmurja 8 m.
Crpljenje vode tijekom iskopa, polaganja amiarnobetonskih
predgotovljenih dijelova, zasipavanja i betoniranja.
paušal
3.1.6.
3.1.7.
3.1.8.
Strojni i ručni iskop temeljnih trakova u tlu III kategorije.
Materijal odbaciti sa strane iskopa da se nesmetano mogu
obavljati daljnji radovi. Dno iskopa isplanirati sa točnošću
+ 3cm. Obračun po 1m³ izvedenog iskopa u sraslom stanju.
Utovar materijala od iskopa u kamione te odvoz na mjesno
odlagalište. Količinom navedenom u stavci obuhvaćena je i
rastresitost materijala. Obračun po 1 m³ odvezenog materijala.
Izrada šljunčanog tampona u graĎevini kao podloge donjoj
betonskoj podlozi i armirano-betonskim podnim pločama.
Podlogu dobro isplanirati i nabiti do potrebne zbijenosti.
Debljina podloge je 30 cm. Obračun po 1 m³ izvedenog
šljunčanog tampona.
0,00
3.1. Ukupno zemljani radovi :
3.2.
Betonski i armirano - betonski radovi
Betoniranje izvesti prema tehničkim uvjetima u ovom projektu,
tehničkim specifikacijama iz natječajne dokumentacije,
tehničkim propisima za beton i armirani beton i svim drugim
pozitivnim pravilima i propisima koje vrijede za ovu vrstu radova.
Betonirati u glatkoj industrijskoj oplati, zaštitni sloj betona
prema zemljanoj strani mora biti najmanje 7.5 cm
Jedinična cijena za ove betonske radove sadrţi
izradu, montaţu i demontaţu oplate.
3.2.1.
Betoniranje donjeg - nearmiranog dijela betonskih temeljnih
trakova betonom C 20/25 u iskopu. Beton ugraĎivati strojno
s vibriranjem te njegovati.
beton
m³
Stranica 14 od 115
19,32
0,00
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Opis stavke
Jed. mj.
Količina
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
Betoniranje podloţnoga betona debljine 10 cm, ispod a.b. podne
ploče pogonske zgrade, betonom C 12/15, uz izradu ravne gornje
površine.
beton
oplata
m²
m²
199,66
25,30
0,00
0,00
Betoniranje podloţnog betona ispod ploče dna bazena,
betonom C 20/25 debljine do 30 cm, s izradom ravne
gornje površine. Betoniranje se izvodi ispod nivoa podzemne vode.
beton
m²
24,00
0,00
Betoniranje gornjeg armiranog dijela betonskih temeljnih trakova
betonom C 30/37 u dvostranoj glatkoj oplati. Beton ugraĎivati strojno
sa vibriranjem te njegovati po tehničkim propisima.
beton
m³
oplata
m²
21,95
109,75
0,00
0,00
Betoniranje armirano betonskog dna bazena za prihvat sadrţaja
fekalnih jama i zasunskog okna, betonom C 30/37 s dodatkom
aditiva za postizanje vodonepropusnosti, u industrijskoj glatkoj oplati,
s dobrim brtvljenjem spojeva oplate i prodora cijevi. d=30 cm
3
beton
m
oplata
m²
brtvena traka A 240
m'
17,75
12,90
43,00
0,00
0,00
0,00
Betoniranje armirano betonskih zidova bazena za prihvat sadrţaja
septičkih jama i zasunskog okna u dvostranoj glatkoj oplati s
dobrim brtvljenjem spojeva, plastičnim betonom C 30/37,
s dodatkom aditiva za vodonepropusnost. U oplatu oko
prodora cijevi ugraditi brtve koje sprječavaju procurjevanje
(tipske komade s "flanšom", ili brtve koje u dodiru s
s vodom bubre, sve provjerenog sustava). d=30 cm
beton
oplata
m
m²
3
30,30
201,95
0,00
0,00
Betoniranje armirano betonske ploče iznad bazena za prihvat
sadrţaja septičkih jama i zasunskog okna, debljine 20 cm,
u glatkoj oplati s dobrim brtvljenjem spojeva, plastičnim betonom
C 30/37. U cijenu uključiti potrebno podupiranje oplate.
Gornju površinu izvesti ravnu i strojno zagladiti uz dodatak
industrijskog poda na bazi kvarca.
beton
oplata
m
m²
3
11,95
53,56
0,00
0,00
Betoniranje armirano betonskih temelja centrifuge betonom
C 25/30 u dvostranoj glatkoj oplati. Beton ugraĎivati strojno s
vibriranjem te njegovati tehničkim propisima.
beton
oplata
m³
m²
3,13
17,00
0,00
0,00
m²
140,00
0,00
3.2.10. Betoniranje armirano betonskih kanala za instalacije
betonom C 25/30 u dvostranoj glatkoj oplati. Beton
dobro izvibrirati te njegovati po tehničkim propisima.
beton
oplata
m³
m²
6,85
55,50
0,00
0,00
3.2.11. Betoniranje a. betonskog postolja opreme betonom C 25/30
u dvostranoj glatkoj oplati. Beton ugraĎivati strojno s vibriranjem
te njegovati sukladno tehničkim propisima.
beton
oplata
m³
m²
1,46
3,80
0,00
0,00
3.2.6.
3.2.7.
3.2.8.
3.2.9.
Betoniranje armiranobetonske ploče poda pogonske zgrade,
betonom C 30/37, na podloţnom betonu. Debljina ploče iznosi 20
cm, a gornju površinu izvesti ravnu i strojno zagladiti uz dodatak
industrijskog poda na bazi kvarca. Obračun po 1 m² izvedene ploče.
beton
Stranica 15 od 115
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Opis stavke
Jed. mj.
Količina
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
3.2.12. Betoniranje armirano betonskih vertikalnih serklaţa betonom
C 25/30 u dvostranoj glatkoj oplati. Beton ugraĎivati strojno
s vibriranjem te njegovati po tehničkim propisima.
beton
oplata
m³
m²
18,50
155,30
0,00
0,00
3.2.13. Betoniranje armirano-betonskih horizontalnih serklaţa betonom
C 25/30 u dvostranoj glatkoj oplati.Beton dobro izvibrirati.
beton
oplata
m³
m²
10,30
31,50
0,00
0,00
3.2.14. Betoniranje armirano betonskih greda i nadvoja u trostranoj
glatkoj oplati sa potrebnim podupiranjem, betonom C25/30.
Beton ugraĎivati strojno s vibriranjem te njegovati po
tehničkim propisima.
beton
oplata
m³
m²
4,50
28,36
0,00
0,00
3.2.15. Izrada ab pune stropne ploče debljine 20 cm. Beton C 30/37. Gornju
površinu izvesti glatku i ravnu. Sve komplet s glatkom oplatom i
potpornom konstrukcijom.
beton
m³
oplata
m²
49,50
205,45
0,00
0,00
25.900,00
0,00
3.2.16. Dobava, rezanje, savijanje, vezivanje i postava armature od
graĎevinskog čelika B 500. Sve izvesti po statičkom računu i po
armaturnim nacrtima. Obračun po 1 kg ugraĎenog ţeljeza.
kg
0,00
3.2. Ukupno betonski i armiranobetonski radovi:
3.3.
Zidarski radovi
3.3.1.
Zidanje zidova debljine 25 cm šupljom blok opekom grupe 2a, M10
u produţnome cementnom mortu M10. Zidovi moraju biti
potpuno ravni i bez odstupanja, a sljubnice zapunjene mortom.
Zidati u pravilnim redovima sa sljubnicama debljine 1 cm.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.
3.3.7.
3.3.8.
m³
95,35
0,00
m²
622,60
0,00
m²
206,15
0,00
m²
475,00
0,00
m²
597,00
0,00
m²
17,20
0,00
m²
199,70
0,00
m²
378,45
0,00
Ţbukanje unutarnjih zidova produţnim cementnim mortom. Ţbuku
treba dobro izravnati. Obračun po 1 m² oţbukanih površina.
Ţbukanje stropova produţnim cementnim mortom. Ţbuku
treba dobro izravnati. Obračun po 1 m² oţbukanih površina.
Dostava, montaţa i demontaţa cijevne “H” skele za potrebe
izvoĎenja radova na pročelju. Obračun po 1 m² montirane skele.
Dostava, montaţa i radne skele za potrebe ţbukanja i bojanja
unutarnjih zidova i stropa. Obračun po 1 m² montirane skele.
Obrada sokla cementnim mortom na podlozi od ekstrudiranog
polistirena. Sve komplet s radom i materijalom.
Izrada cementnoga namaza cementnim mortom omjera 1:3 kao
podloge horizontalnoj izolaciji poda prizemlja. Debljina cementnog
namaza je 1,5 cm. Obračun po 1 m² izvedenog namaza.
Obrada pročelja industrijskom plemenitom ţbukom tipa SEP 2-001
u tonu po izboru projektanta. Sve izvesti po uputama proizvoĎača
ţbuke. Obračun po 1 m² gotovog pročelja.
Stranica 16 od 115
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
3.3.9.
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Opis stavke
Količina
Jed. mj.
Zidarska ugradnja vrata i prozora. Obračun po 1 kom ugraĎanih
otvora.
kom
14,00
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
0,00
3.3.10. Zidarske pripomoći kod izvoĎenja radova na instalaciji vode,
kanalizacije i sanitarnih ureĎaja
paušal
1,00
3.3.11. Čišćenje pogonske zgrade tijekom i po završetku radova.
paušal
1
0,00
3.3. Ukupno zidarski radovi :
3.4.
Izolaterski radovi
3.4.1.
Izrada horizontalne hidroizolacije poda pogonske zgrade u
slijedećim slojevima :
- hladni premaz RESITOL
- BITUFIX V-4 100, dva sloja
Obračun po 1 m² izvedene hidroizolacije.
3.4.2.
3.4.3.
3.4.4.
m²
260,25
0,00
m²
378,45
0,00
Oblaganje sokla graĎevine pločama ekstrudiranog polistirena d=2 cm.
Sve komplet s dobavom, dopremom, polaganjem i pričvršćenjem.
Obračun po m² obloţenih površina.
m²
43,00
0,00
223,00
0,00
Oblaganje zidova pročelja stiroporom EPS 100 debljine 10 cm.
Sve komplet s dobavom, dopremom, polaganjem i pričvršćenjem.
Obračun po m² obloţenih površina.
Dobava i postava toplinske izolacije stropne ploče TERVOLOM DP3
(ili odgovarajuće od drugog proizvoĎača) d=10 cm
m²
0,00
3.4. Ukupno izolaterski radovi :
3.5.
Limarski radovi
3.5.1.
Izrada i ugradnja polukruţnih ţlijebova od pocinčanog lima debljine
0,55 mm. Promjer ţlijeba je 15 cm. Cijevi pričvrstiti za krovnu
konstrukciju pocinčanim obujmicama na svakih 2,00 m.
Obračun po ml postavljenih ţlijebova.
52,70
0,00
4,00
0,00
m
35,00
0,00
m
26,00
0,00
m²
250,00
0,00
m
3.5.2.
Izrada i ugradnja vodovnih grla za odvod oborinske
vode sa krovova. Grla izvesti od pocinčanog lima debljine
0,55 mm. Veličina grla je 25/25/25 cm. Obračun po kom
ugraĎenih vodolovnih grla.
kom
3.5.3.
3.5.4.
3.5.5.
Izrada i ugradnja kišnih vertikala od pocinčanog lima debljine 0,55
mm. Presjek cijevi je 15/15 cm. Cijevi pričvrstiti za zidove
pročelja pocinčanim obujmicama na svakih 2,00 m. Obračun po
ml postavljenih cijevi.
Izrada i ugradnja prozorskih klupčica od pocinčanog lima debljine
0,55 mm. Razvijena širina lima je 28 cm. Obračun po m' ugraĎenih
klupčica.
Postavljanje krovnih panela (čelični lim debljine 0.6 mm,
i termoizolacijski sloj minimalne debljine d=12 cm). Sve komplet
s dobavom, dopremom, polaganjem i pričvršćenjem, uključivo
sve potrebne rubne i završne lajsne, kao i opšave limom.
Alternativa krovni lim sa slojem termoizolacije nanesenim s donje
radi sprječavanja kondenzacije vlage.
3.5. Ukupno limarski radovi :
Stranica 17 od 115
0,00
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
Opis stavke
Jed. mj.
3.6.
Bravarski radovi
3.6.1.
Dobava i ugradnja industrijskih termoizoliranih rolo vrata, izmjera
250/300 cm, od čeličnog pocinčanog lima s plastificiranim vanjskim
Sve komplet s profilima, bočnim vodilicama, nosačima, spojevima
i upravljačkim mehanizmom. Sve prema shemi bravarije,
a mjere uzeti u naravi.
3.6.2.
3.6.3.
3.6.4.
3.6.5.
3.6.6.
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Količina
Iznos (kn)
kom
2,00
0,00
Izrada i ugradnja dvokrilnih zaokretnih punih vrata od eloksiranih
aluminijskih profila s prekinutim termičkim mostom i eloksiranoga
aluminijskog lima. Eloksaţa u tonu po izboru projektanta. Sve
prema shemi aluminijske bravarije.
200/220 cm
kom
1,00
0,00
Izrada i ugradnja dvokrilnih zaokretnih punih vrata od eloksiranih
aluminijskih profila s prekinutim termičkim mostom i eloksiranoga
aluminijskog lima. Eloksaţa u tonu po izboru projektanta. Sve
prema shemi aluminijske bravarije.
200/200 cm
kom
1,00
0,00
Izrada i ugradnja jednokrilnih zaokretnih punih vrata od eloksiranih
aluminijskih profila s prekinutim termičkim mostom i eloksiranoga
aluminijskog lima. Eloksaţa u tonu po izboru projektanta. Sve
prema shemi aluminijske bravarije.
100/220 cm
kom
1,00
0,00
Izrada i ugradnja jednokrilnih zaokretnih punih vrata od eloksiranih
aluminijskih profila s prekinutim termičkim mostom i eloksiranoga
aluminijskog lima. Eloksaţa u tonu po izboru projektanta. Sve
prema shemi aluminijske bravarije.
100/200 cm
kom
1,00
0,00
Dobava i ugradnja zakretno-oklopnih prozora od eloksiranih
aluminijskih profila s prekinutim termičkim mostom. Eloksaţa
u tonu po izboru projektanta. Okov standardan za ovu vrstu
bravarije. Ostakljenje IZO staklom debljine 4+12+4 mm.
Sve prema shemi alu bravarije.Mjere uzeti u naravi.
Izmjere prozora iznose:
poz 1 300/180 cm
poz 2 246/180 cm
kom
kom
2,00
7,00
0,00
0,00
0,00
3.6. Ukupno bravarski radovi :
3.7.
Jed. cijena (kn)
Ĉeliĉna konstrukcija
Svi radovi moraju biti izvedeni stručno i kvalitetno. Zavare treba
glatko izbrusiti i obraditi. Prije nanošenja zaštite od korozije sve
čelične elemente treba pjeskariti. Cijelu konstrukciju treba u radionici
odprašiti i 1x premazati temeljnim antikorozivnim premazom te
završnim premazom.
Jedinična cijena uključuje i izradu radioničkih nacrta od strane
izvoĎača, ovjerenih od projektanta konstrukcije, te sav potreban
materijal za pričvršćenje, potrebne radne platforme, skelu za
montaţu, antikorozivnu zaštitu pjeskarenjem, temeljnim premazom
kao i završnu obradu dvokratnim premazom lak bojom u tonu po
izboru projektanta, ukupne debljine 80 µm.
3.7.1.
Izrada, dobava i montaţa čeličnih nosača od profila INP 260.
Nosače usidriti u ab stronu ploču sidrima od 2+2 12, na razmacima
od 50 cm. U cijeni je sav komplet sa svim materijalom i vijcima, kao i
pjeskarenje, temeljni i dvostruki završni premaz, ukupne debljine 80
µ. Izvedba u svemu prema projektu konstrukcije i detaljima. Masa
nosača iznosi 43,00 kg/m.
m'
Stranica 18 od 115
25,00
0,00
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
3.7.2.
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Opis stavke
Jed. mj.
Količina
241,00
3.7. Ukupno ĉeliĉna konstrukcija :
3.8.
Podopolagaĉki radovi
3.8.1.
Priprema podloge te izrada završnog premaza poda od epoksidnog
premaza tipa SIKA (ili odgovarajući drugog proizvoĎača) sve prema
uputama proizvoĎača.
Obračun po m2 izraĎenog završnog estriha.
m2
228,50
m2
112,50
Priprema podloge te izrada završnog premaza zidova u visini 1,50 m
od epoksidnog premaza tipa SIKA (ili odgovarajući drugog
proizvoĎača) sve prema uputama proizvoĎača.
Obračun po m2 izraĎenog završnog estriha.
3.9.
Hidroinstalacije - graĊevinski radovi
3.9.1.
Iskop rova u zemlji C kategorije (sva tla koja
nije potrebno minirati) za polaganje cjevovoda.
Iskop će se vršiti strojno, izuzev dionica u
skučenom prostoru gdje treba primjeniti ručni
iskop (kod blizine graĎevina). Iskopani materijal
odbacivati najmanje 1,00 m od ruba rova.
Širina dna rova odreĎena je s 0,80 m, a dubina
prosječno 1,30 m. Stijenke iskopa su vertikalne,
te treba razupirati, naročito kod blizine graĎevina.
Obračun po m3 iskopanog sraslog tla.
a) iskop
0,00
m3
41,00
0,00
1,00
0,00
m2
13,00
0,00
m3
1,60
0,00
Izrada priključka na postojeći cjevovod
pomoću prelaznog komada DN63/Ø50 mm.
kom
3.9.3.
3.9.4.
3.9.5.
0,00
0,00
3.8. Ukupno podopolagaĉki radovi:
3.9.2.
Iznos (kn)
Izrada, dobava i montaţa lagane rešetkaste čelične podkonstrukcije
krovnog pokrova od pravokutnih cijevnih profila. Vertikale rešeke
leţe na stropnoj ploči. U cijeni je sve komplet sa svim materijalom i
spojnim sredstvima, kao i pjeskarenje, temeljni i dvostruki završni
premaz, ukupne debljine 80 µ. Izvedba u svemu prema projektu
konstrukcije i detaljima. Obračun po tlocrtnoj površini
podkonstrukcije.
m²
3.8.2.
Jed. cijena (kn)
Planiranje dna rova ručno, s otkopom ili
dopunom do 10,00 cm tla. Višak materijala
odbacivati izvan rova.
Nabava, doprema i ugradnja pijeska za
posteljicu, oblogu i zaštitu cijevi. Debljina
posteljice treba biti najmanje 10,00 cm, a
obloge i zaštita najmanje 15,00 cm iznad
tjemena cijevi. Nabijanje pijeska laganim
nabijačima.Obračun po m3 ugraĎenog pijeska.
Zatrpavanje rova i graĎ. jama nakon ugradnje
cjevovoda i nakon provedbe tlačne probe.
Zatrpavanje izvoditi materijalom iz iskopa u
slojevima 30,00 cm, uz lagano nabijanje.
Napomena: zatrpavanje je moguće isključivo
nakon pismenog odobrenja predstavnika
investitora (nadzorne sluţbe), po završetku
Stranica 19 od 115
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Opis stavke
Jed. mj.
Količina
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
uspješne tlačne probe i potvrĎene kvalitete
pješane posteljice.
3
Obračun po m ugraĎenog materijala.
3.9.6.
m3
3,60
0,00
t
5,00
0,00
m3
1,60
0,00
1,00
0,00
Dobava i postava upozorne PEHD trake.
Traka je plave boje s natpisom
POZOR–VODOVOD ili KANALIZACIJA i metalnom
ţicom za detekciju. Traka se postavlja 40,00 cm od
površine terena.
m
3.9.7.
3.9.8.
Planiranje preostalog materijala od iskopa
uzduţ i u stranu. PrilagoĎavanjem na
postojeće stanje planiranje izvršiti strojno, uz
ručno dotjerivanje. UreĎivanje na razinu
prvotnog stanja. Obračunato po m3
isplaniranog materijala.
Izrada armirano betonskog precrpnog okna svijetle veliĉine 200x200
cm debljine stijenki 20 cm iz betona klase C30/37.U pokrovnu ploĉu
ugraĊuje se ljevanoželjezni poklopac veliĉine 80x80 cm nosivosti
250 kN.Na dnu okna ugraĊuju se el.pumpe potrebne snage. U
stijenku okna ugraĊuju se penjalice, u cijeni sve prema izvedbenom
detalju okna. Stavka ukljuĉuje i dobavu i montažu pumpi (2 kom) tipa
kao FLYGT DP3045.180 MT-230 400V, 1.2, 2790 rpm, sa 10 m
prikljuĉnog kabla H=4 m, Q=7,9 m, prikljuĉno koljeno R3'', gornji
držaĉ vodilice, montažni set i lanac. Uz pumpu montira se pripadni
upravljaĉki ormar za ruĉni i/ili automatski izmjeniĉni rad dvije crpke
400 V, 2x1,2 kW s osiguraĉima, zaštitnim upravljaĉkim elementima,
glavnom sklopkom, alarmom visokog nivoa vode i brojaĉima sati
rada i beznaponskim kontaktima za daljinski nadzor. Ormar je limen,
plastificiran, za unutarnju montažu.
Nivoregulator tip kao FLYGT ENM 10 i drţač nivo regulatora.
U cijenu uključiti:
prigušivaĉ vibracije i šumova DN 80 - 2 kom
povratni ventil DN 80 - 2 kom
zasun DN 80 - 2 kom
koljeno DN 80 - 3 kom
ravna račva DN 80/80 - 1 kom
spojni komad s prirubnicama DN 80 - 1 kom
komplet kom
3.9. Ukupno hidroinstalacije - graĊevinski radovi
3.10.
0,00
Kanalizacija
3.10.1. Dobava i montaža tvrdih PVC cijevi i fazonskih komada za kućnu
kanalizaciju. Cijevi se spajaju pomoću gumene brtve. U cijeni sve
komplet.
a) cijevi
DN 160
DN 110
DN 50
m'
m'
m'
b) luk 90º
DN 50
16,00
3,00
5,00
0,00
0,00
0,00
kom
2,00
0,00
c) luk 45º
DN 50
kom
1,00
0,00
d) redukcija
DN 110/50
DN 110/160
kom
kom
1,00
2,00
0,00
0,00
Stranica 20 od 115
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Opis stavke
Jed. mj.
e) kosa račva
DN 160/110
DN 160/160
Količina
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
kom
kom
3,00
1,00
0,00
0,00
kom
3,00
0,00
3.10.2. Dobava i montaţa podnih podne rešetke sa sifonom iz inoxa,
horizontalnim odvodom DN 110.
0,00
3.10. Kanalizacijski radovi ukupno
3.11.
Vodovod
3.11.1. Dobava i montaža polietilenskih PE (100) cijevi iz polietilena visoke
gustoće PE 100 za radni tlak 10 bara.U cijenu ukljuĉiti suĉeono
varenje cijevi, a spajanje fazonskih komada zavarivanjnem
elektrospojnica.
DN 63
m'
3,00
0,00
3.11.2. Dobava i montaţa LŢ i PE fazonskih fomada za vodovod (10 bara).
prelazni komad DN 63/Ø50 mm
kom
2,00
0,00
3.11.3. Dobava i montaţa čeličnih pocinčanih cijevi za vodovod HRN
C.B5.225 komplet s pocinčanim fitinzima HRN M.B5.500 i HRN
M.B6.505 te spojnim i brtvenim materijalom. Cijevi polagati u
zemljani rov, pod objekta, šliceve izvedene u zidovima objekta, zidne
usjeke.
a) cijev Ø 50
a) cijev Ø 32
b) cijev Ø 20
c) cijev Ø 15
ml
ml
l
m
ml
30,00
3,00
3,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.11.4. Izvedba zaštitne izolacije vodovodnih cijevi u zemljanom rovu i zidu
objekta dvostrukim premazom Resitola i omotom “Plastizol” trake, a
u šlicevima zida zidnim usjecima i probojima premazom Resitola i
omotom traka filca.
a) cijev Ø 50
b) cijev Ø 15
ml
l
m
2,00
5,00
0,00
0,00
kg
50
0,00
kom
5,00
0,00
kom
kom
kom
kom
1,00
1,00
1,00
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
kom
1
0,00
ml
43,00
0,00
ml
43,00
0,00
1
0,00
3.11.5. Dobava i montaţa pocinčanog ovjesa.
3.11.6. Dobava i montaţa vatrogasnog aparata za gašenje poţara prahom
HRN Z.C2.035
tip S-9
3.11.7. Dobava i montaţa ravnih propusnih ventila HRN M.C6.260.
a) ventil Ø15
a) ventil Ø20
a) ventil Ø32
a) ventil Ø50
3.11.8. Dobava i montaţa ravnih propusnih ventila za uzidanje s kapom
HRN M.C5.262
a) ventil Ø15
3.11.9. Ispitivanje kompletne vodovodne mreţe pod tlakom 6 i 15 bara.
3.11.10. Dezinfekcija kompletne vodovodne mreţe sredstvom za dezinfekciju
prema uputi za dezinfekciju
3.11.11. Bakteriološka analiza uzoraka vode iz vodovodne mreţe nakon
dezinfekcije.
paušalno
3.11. Vodovod ukupno
Stranica 21 od 115
0,00
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
3.12.
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Opis stavke
Jed. mj.
Količina
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
Sanitarije
3.12.1. Dobava i montaţa umivaonika A klase. Umivaonik se ugraĎuje na
ploču duţine 140 cm. U cijeni i ugradna ploča u dogovoru s
projektantom. Komplet funkcionalna izvedba sa:
-stojeća mješačom baterijom za TH vodu Ø 15
- izljevnim ventilom i kromiranim sifonom Ø 32
- čepom i lančićem
- priborom za brtvljenje i pričvršćenje
a) umivaonik ovalni vel. 560
kom
1,00
0,00
kom
1,00
0,00
kom
kom
kom
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
3.12.2. Dobava i montaţa el.bojlera obujma 5 l, niskomotaţni bojler. U cijeni
fleksibilna crijeva i sigurnosni ventil za spajanje na vodovodnu
instalaciju.
3.12.3. Dobava i montaţa sanitarnog pribora prema izboru.
drţač tekućeg sapuna
drţač za rolo papir
kanta za otpatke
3.12. Sanitarije ukupno
3.13.
0,00
Završni radovi
3.13.1. UreĎivanje gradilišta nakon izvedenih radova.
Dotjerivanje zelenih površina, te čišćenje
ureĎenih površina.
paušal
3.13. Ukupni završni radovi
POGONSKA ZGRADA - REKAPITULACIJA
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
Zemljani radovi
Betonski i AB radovi
Zidarski radovi
Izolaterski radovi
Limarski radovi
Bravarski radovi
Ĉeliĉna konstrukcija
Podopolagaĉki radovi
Hidroinstalacije - graĊevinski radovi
Kanalizacijski radovi
Vodovod
Sanitarije
Završni radovi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3. POGONSKA ZGRADA UKUPNO:
Stranica 22 od 115
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Opis stavke
Jed. mj.
Količina
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
4. GRUBA REŠETKA I ULAZNA CRPNA STANICA
4.1.
Zemljani radovi
4.1.1.
Široki strojni iskop humusa u sloju 20 cm, humus
deponirati na gradilištu za kasnije planiranje i ureĎenje
okoliša.
4.1.2.
4.1.3.
m²
130,00
m3
550,00
3
460,00
0,00
m³
620,00
0,00
m³
154,00
0,00
m³
424,55
0,00
m'
60,00
0,00
Široki strojni iskop u tlu III kategorije, u suhom. Dubina
iskopa 2,0 m, do nivoa pozemne vode. U cijeni
je obračunat iskop, utovar, prijevoz, istovar i planiranje
iskopanog materijala. Obračun po m3 izvedenog iskopa u
stanju. Iskopani materijal pogodan za nasip (sivi šljunak)
deponirati u blizini za izradu nasipa, a nepogodan (smeĎa
glina i pijesak) nasuti na odreĎenom mjestu unutar kruga
ureĎaja za pročišćavanje uz planiranje i ureĎivanje nasute
površine.
0,00
Široki strojni iskop u tlu III kategorije, ispod nivoa podzemne
vode, u jami zaštićenoj ţmurjem za bazen grube rešetke.
Dno iskopa treba biti isplanirano.
Iskopani materijal odloţiti u blizini i iskoristiti za ponovno
nasipavanje. Dubina iskopa do 6,00 m. U cijeni je obračunato
odstranjivanje urušenog materijala i planiranje dna iskopa.
Obračun po m3 izvedenog iskopa u sraslom stanju.
m
4.1.4.
4.1.5.
4.1.6.
4.1.7.
4.1.8.
0,00
Zatrpavanje oko graĎevine materijalom od širokog iskopa
Zatrpavanje vršiti u slojevima maksimalne debljine 30
cm, te nabijati vibranonabijačem do potrebne zbijenosti.
Obračun po 1 m³ izvedenog zatrpavanja
Nasipanje šljunkom izmeĎu zidova bazena i temeljnih zidova
Nasipavanje vršiti u slojevima maksimalne debljine 30
cm, te nabijati vibranonabijačem do potrebne zbijenosti.
Obračun po 1 m³ izvedenog nasipanja
Utovar preostalog materijala od iskopa u kamione te odvoz na
mjesnu deponiju. Količinom navedenom u stavci obuhvaćena je i
rastresitost materijala. Obračun po 1 m³ odvezenog materijala.
Izrada podgrade jame za grubu rešetku od ĉeliĉnog
žmurja koje se zabija u šljunak.
Duljina žmurja 12 m.
Crpljenje vode tijekom iskopa, polaganja amiarnobetonskih
predgotovljenih dijelova, zasipavanja i betoniranja.
paušal
4.1. Ukupno zemljani radovi:
4.2.
Betonski i armiranobetonski radovi
Betoniranje izvesti prema tehničkim uvjetima u ovom projektu,
tehničkim propisima za beton i armirani beton i svim drugim
pozitivnim pravilima i propisima koje vrijede za ovu vrstu radova.
Nije dopušteno ţbukanje zidova i dna zbog trajnog dinamičkog
udaranja, velikog i agresivnog habanja. Betonirati u glatkoj industrijskoj
oplati, zaštitni sloj betona prema vodenoj strani mora biti najmanje
7 cm. Vodonepropusnost se mora postići debljinom zida, odnosom
Stranica 23 od 115
0,00
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Opis stavke
Jed. mj.
Količina
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
komponenata i sastava betona, ugraĎivanjem brtvenih traka te aditivima.
Jedinična cijena za ove betonske radove sadrţi
izradu, montaţu i demontaţu oplate.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
4.2.5.
4.2.6.
4.2.7.
4.2.8.
4.2.9.
Betoniranje podloţnog betona ispod ploče dna ulazne crpne stanice,
betonom C 20/25 debljine do 30 cm, s izradom ravne
gornje površine. Betoniranje se izvodi ispod nivoa podzemne vode.
m²
beton
6,62
0,00
Betoniranje podloţnog betona ispod temeljne ploče zgrade rešetke,
betonom C 20/25 debljine do 30 cm, s izradom ravne gornje
površine. Betoniranje se izvodi ispod nivoa podzemne vode.
beton
m²
35,00
0,00
Betoniranje podloţnog betona ispod ploče zgrade rešetke,
betonom C 20/25 debljine 5 cm, s izradom ravne i zaglaĎene
gornje površine.
beton
m²
26,00
0,00
Betoniranje ab temeljnih greda zgrade rešetke,
betonom C 30/37. Beton dobro izvibrirati te njegovati po tehničkim
propisima. Dimenzije greda 30/120 cm
beton
oplata
m³
m²
7,20
54,00
0,00
0,00
Betoniranje armirano betonske ploče dna ulazne crpne stanice
i zgrade rešetke, betonom C 30/37 s dodatkom aditiva
za postizanje vodonepropusnosti, u industrijskoj glatkoj oplati,
s dobrim brtvljenjem spojeva oplate i prodora cijevi. d=30 cm
beton
oplata
brtvena traka A 240
m³
m²
m'
22,07
15,90
72,38
0,00
0,00
0,00
Betoniranje armirano betonskih zidova ul .crpne postaje u dvostranoj
glatkoj oplati s dobrim brtvljenjem spojeva, poloţaja,
izmjera i oblika prema nacrtu, plastičnim betonom C 30/37,
s dodatkom aditiva za vodonepropusnost. U oplatu oko
prodora cijevi ugraditi brtve kojesprječavaju procurjevanje
(tipske komade s "flanšom", ili brtve koje u dodiru s
vodom bubre, sve provjerenog sustava). d=30 cm
beton
m3
oplata
m²
brtvena traka A 240
m'
82,69
499,90
29,48
0,00
0,00
0,00
Betoniranje armirano betonske gornje ploče ul. crpne sranice
debljine 20 cm, u glatkoj oplati s dobrim brtvljenjem spojeva,
poloţaja, izmjera i oblika prema nacrtu, plastičnim betonom
C 30/37, s dodatkom aditiva za vodonepropusnost. U cijenu
uključiti potrebno podupiranje oplate.
beton
oplata
m3
m²
9,33
46,82
0,00
0,00
Betoniranje armirano betonskih temeljnih zidova zgrade
rešetke u dvostranoj glatkoj oplati s dobrim brtvljenjem spojeva,
poloţaja, izmjera i oblika prema nacrtu, plastičnim betonom
C 30/37,s dodatkom aditiva za vodonepropusnost. U
oplatu oko prodora cijevi ugraditi brtve koje sprječavaju
procurjevanje (tipske komade s "flanšom", ili brtve koje u dodiru
s vodom bubre, sve provjerenog sustava). d=30 cm
beton
oplata
m3
m²
10,62
63,43
0,00
0,00
Betoniranje armirano betonske podne ploče zgrade rešetke
betonom C 30/37. Beton ugraĎivati strojno sa vibriranjem
te njegovati po tehničkim propisima. Debljina ploče je 15 cm.
beton
m3
1,95
0,00
Stranica 24 od 115
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Opis stavke
Jed. mj.
Količina
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
4.2.10. Betoniranje armirano betonskih stupova betonom C 30/37 u
glatkoj oplati. Beton ugraĎivati strojno sa vibriranjem te
njegovati po tehničkim propisima. Obračun po 1 m³
ugraĎenog betona.
beton
oplata
m³
m²
1,11
10,69
0,00
0,00
4.2.11. Betoniranje armirano betonskih vertikalnih serklaţa betonom
C 30/37 u dvostranoj glatkoj oplati. Beton ugraĎivati strojno
sa vibriranjem te njegovati po tehničkim propisima.
Obračun po 1 m³ ugraĎenog betona.
beton
oplata
m³
m²
1,11
10,69
0,00
0,00
4.2.12. Betoniranje armirano-betonskih horizontalnih serklaţa betonom
C 30/37 u dvostranoj glatkoj oplati.Beton dobro izvibrirati.
Obračun po 1 m³ ugraĎenog betona.
beton
oplata
m³
m²
1,71
13,71
0,00
0,00
4.2.13. Betoniranje armirano betonskih greda i nadvoja u trostranoj
glatkoj oplati sa potrebnim podupiranjem.
Beton ugraĎivati strojno sa vibriranjem te njegovati po
tehničkim propisima. Obračun po 1 m³ ugraĎenog betona.
beton
oplata
m³
m²
1,05
10,31
0,00
0,00
4.2.14. Betoniranje armirano betonske krovne ploče
C 30/37 u dvostranoj glatkoj oplati. Beton ugraĎivati strojno sa
vibriranjem te njegovati po tehničkim propisima.
Obračun po 1 m³ ugraĎenog betona.
beton
oplata
m³
m²
19,30
100,60
0,00
0,00
kg
13.178,00
0,00
m²
384,45
0,00
4.2.15. Armatura armirano betonskih elemenata od
betonskog čelika B 500 s ručnim i strojnim rezanjem, čišćenjem
od masnoće i hrĎe, savijanjem i polaganjem prema nacrtu armature,
vezanja, postavljanjem distančnika. Kod postavljanja armature
posebno paziti da bude zaštićena slojem betona sukladno
propisima.
4.2.16. Dobava i ugradnja čepaste PEHD obloge, debljine 5 mm na
unutarnju stranu oplate svih unutarnjih površina okna.
Materijal obloge otporan na utjecaj agresivnih kemikalija
(pH 2-13), UV stalibiziran.
4.2. Ukupno betonski i armiranobetonski radovi:
4.3.
Zidarski radovi
4.3.1.
Zidanje zidova šupljim betonskim blokovima debljine 25 cm u
produţnome cementnom mortu omjera 1:2:6.Zidovi moraju biti
potpuno ravni i bez odstupanja, a sljubnice zapunjene mortom.
Zidati u pravilnim redovima sa sljubnicama debljine 1 cm.
Obračun po 1 m³ uzidanih zidova.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.
0,00
m³
18,89
0,00
m²
132,88
0,00
m²
133,87
0,00
m²
8,84
0,00
Ţbukanje zidova s unutarnje strane vapneno cementnom ţbukom.
Ţbuku treba dobro izravnati. Obračun po 1 m² oţbukanih površina.
Ţbukanje zidova pročelja silikatnom ţbukom d=0,30 cm. Ţbuku
treba dobro izravnati. Obračun po 1 m² oţbukanih površina.
Obrada sokla cementnim mortom na podlozi od ekstrudiranog
polistirena. Sve komplet s radom i materijalom.
Stranica 25 od 115
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
4.3.5.
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Opis stavke
Jed. mj.
Iznos (kn)
137,50
0,00
4,00
0,00
Zidarska ugradnja vrata i prozora. Obračun po 1 kom ugraĎenih
otvora.
kom
4.3.7.
Jed. cijena (kn)
Dostava, montaţa i demontaţa cijevne “H” skele za potrebe
izvoĎenja radova na pročelju. Obračun po 1 m² montirane skele.
m²
4.3.6.
Količina
Izrada protuprašnog premaza na bazi epoksida poda zgrade rešetke.
m²
4.3.8.
Zidarske pripomoći kod izvoĎenja radova na instalacijama
4.3.9.
Čišćenje objekta u toku i po završetku radova.
14,00
Paušalno
Paušalno
4.3. Ukupno zidarski radovi :
4.4.
Izolaterski radovi
4.4.1.
Oblaganje pročeljnih zidova stirporom EPS 50
( ili alternativni) debljine 8 cm. Sve komplet s dobavom, dopremom,
polaganjem i pričvršćenjem. Obračun po m² obloţenih površina.
4.4.2.
4.4.3.
4.4.4.
0,00
m²
133,87
0,00
Oblaganje sokla graĎevine pločama ekstrudiranog polistirena d=2 cm.
Sve komplet s dobavom, dopremom, polaganjem i pričvršćenjem.
Obračun po m² obloţenih površina.
m²
8,84
0,00
m²
13,95
0,00
m²
56,00
0,00
Izrada horizontalne hidroizolacije poda zgrade rešetke u slijedećim
slojevima :
- hladni premaz RESITOL
- BITUFIX V-4 100 zavaren, dva sloja
Obračun po 1 m² izvedene hidroizolacije.
Dobava i postava toplinske izolacije stropne ploče TERVOLOM DP3
(ili odgovarajuće od drugog proizvoĎača) d=12 cm
4.4. Ukupno izolaterski radovi :
4.5.
Limarski radovi
4.5.1.
Izrada i postava poklopnica od pocinčanoga lima debljine 0,55 mm
na krovnim nadozidima. Razvijena širina lima je 33 cm.
Obračun po 1 m ugraĎenih poklopnica.
4.5.2.
4.5.3.
0,00
m
19,25
0,00
m
5,12
0,00
kom
1,00
0,00
m
4,51
0,00
Izrada i ugradnja prozorskih klupica od pocinčanog lima debljine
0,55 mmm. Razvijena širina lima je 25 cm. Obračun po 1 m
ugraĎenih klupica :
Izrada i ugradnja vodovnih grla (vodokotlića) za odvod oborinske
vode sa krovova. Vodokotliće izvesti od pocinčanog lima debljine
0,55 mm. Veličina vodokotlića je 25/25/25 cm. Obračun po 1 kom
ugraĎenih vodolovnih grla.
4.5.4.
Izrada i ugradnja olučnih cijevi od pocinčanog lima debljine 0,55
mm. Presijek olučnih cijevi je 15/15 cm. Cijevi pričvrstiti za zidove
pročelja pocinčanim obujmicama na svakih 2,00 m. Obračun po ml
postavljenih olučnih cijevi.
4.5. Ukupno limarski radovi :
Stranica 26 od 115
0,00
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
Opis stavke
Jed. mj.
4.6.
Bravarski radovi
4.6.1.
Izrada i ugradnja dvokrilnih zaokretnih punih vrata od eloksiranih
aluminijskih profila s prekinutim termičkim mostom i eloksiranoga
aluminijskog lima. Eloksaţa u tonu po izboru projektanta. Sve
prema shemi aluminijske bravarije. Veličina vrata je 180/250 cm.
4.6.2.
4.6.3.
4.6.4.
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Količina
1,00
0,00
kom
3,00
0,00
kom
40,00
0,00
kom
7,00
0,00
Dobava i ugradnja zakretno oklopnih prozora od eloksiranih
aluminijskih profila s prekinutim termičkim mostom. Eloksaţa
u tonu po izboru projektanta. Okov standardan za ovu vrstu
bravarije. Ostakljenje IZO staklom debljine 4+12+4 mm.
Sve prema shemi alu bravarije.Mjere uzeti u naravi.
Dimenzije prozora iznose 150/100 cm
Izrada, dobava i doprema te postavljanje tipskih penjalica
ob betonskog ţeljeza Ø 16 na razmaku od 30 cm
Dobava i montaţa ljevano ţeljeznog kanalskog poklopca
veličine 600 x 600 mm, nosivosti 50 kN, kao MIV - Varaţdin.
4.7.
Soboslikarski radovi
4.7.1.
Bojenje unutarnjih površina gipskartonskih zidova i stropa
poludisperzivnim bojama u dva sloja u tonu po izboru projektanta.
Obojene površine moraju biti potpuno jednoličnoga tona, pa je
bojenje potrebno ponoviti ukoliko se ne postigne isto.
Prije bojenja obaviti sve potrebne predradnje.
Obračun po 1 m² obojenih površina.
0,00
m²
132,88
0,00
m²
8,84
0,00
Bojenje vanjske površine sokla prethodno obraĎenog cementnim
mortom, fasadnom bojom za beton, u tonu po izboru projektanta.
Prije bojenja obaviti sve potrebne predradnje.
Obračun po 1 m² obojenih površina.
4.7. Ukupno soboslikarski radovi :
4.8.
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesarski radovi
Svi tesarski radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema
vrijedećim propisima i pravilima struke.
Tesarske konstrukcije izvoditi od suhe rezane graĎe (do 30%
tehničke vlage).
Izmjere presjeka odreĎene su projektom konstrukcije tj. za grede
dimenzija 10x10 cm s prirastom od 2 cm do maksimalne dimenzije
24 cm.
Spojeve konstruktivnih elemenata izvoditi prema projektu i pravilima
struke (tesarski spojevi, čavlani spojevi, čvorni limovi).
Oplate od dasaka, ukočenih ploča i iverica kao i oplate streha
zabata i sl. izvoditi od graĎe propisane vlaţnosti te
povezivati nehrĎajućim galvanski zaštićenim spojnim sredstvima.
4.8.1.
Iznos (kn)
kom
4.6. Ukupno bravarski radovi :
4.7.2.
Jed. cijena (kn)
Izrada višestrešnog krovišta od četinjača II klase,
Konstruktivni sustav je dvostruka stolica.
Izmjere graĎe:
-nazidnice 14/14 cm,
-roţenice 10/14 cm,
-podroţnice 14/20 cm,
-grebeni 12/16 cm,
-kliješta 2 x 5/12 cm,
-stupovi stolice 14/14 cm,
Stranica 27 od 115
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Opis stavke
Jed. mj.
Količina
-ruke 10/14 cm, kliješta 2x6/12 cm
Nazidnice učvršćene na ubetonirano sidro i postavljene
na bitumensku ljepenku.
2
Obračun po m razvijene površine krova.
4.8.2.
Iznos (kn)
m²
90,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
m²
90,00
0,00
Izrada oplate višestrešnog krovišta neblanjanim daskama
spojenim na sudar debljine 2,4 cm od četinjača II klase
2
Obračun po m razvijene površine krova
0,00
4.8. Ukupno tesarski radovi :
4.9.
Krovopokrivaĉki radovi
4.9.1.
Pokrov opečnim biber crijepom, dvostruko, krunski.
Nagib krova 30° uz postavu snjegobrana.
U satvku uključiti i adekvatno letvanje letvama 28/48 mm.
m²
96,30
4.9. Ukupno pokrivaĉki radovi :
4.10.
Jed. cijena (kn)
0,00
0,00
Hidroinstalacije
4.10.1. Iskop rova u zemlji C kategorije (sva tla koja
nije potrebno minirati) za polaganje cjevovoda.
Iskop će se vršiti strojno, izuzev dionica u
skučenom prostoru gdje treba primjeniti ručni
iskop (kod blizine graĎevina). Iskopani materijal
odbacivati najmanje 1,00 m od ruba rova.
Širina dna rova odreĎena je s 0,80 m, a dubina
prosječno 1,60 m. Stijenke iskopa su vertikalne,
te treba razupirati, naročito kod blizine graĎevina.
Obračun po m3 iskopanog sraslog tla.
a) iskop
b) razupiranje
m3
2
m
17,68
44,20
0,00
0,00
1,00
0,00
m2
13,60
0,00
m3
4,25
0,00
m3
13,43
0,00
4.10.2. Izrada priključka na postojeći cjevovod pomoću
ljevano ţeljezne ogrlice s ventilom i ugradbenom
garniturom, te uličnom kapom Ø 120 mm,
s umetkom DN Ø200/Ø25.
kom
4.10.3. Planiranje dna rova ručno, s otkopom ili
dopunom do 10,00 cm tla. Višak materijala
odbacivati izvan rova.
4.10.4. Nabava, doprema i ugradnja pijeska za
posteljicu, oblogu i zaštitu cijevi. Debljina
posteljice treba biti najmanje 10,00 cm, a
obloge i zaštita najmanje 15,00 cm iznad
tjemena cijevi. Nabijanje pijeska laganim
nabijačima.Obračun po m3 ugraĎenog pijeska.
4.10.5. Zatrpavanje rova i graĎ. jama nakon ugradnje
cjevovoda i nakon provedbe tlačne probe.
Zatrpavanje izvoditi materijalom iz iskopa u
slojevima 30,00 cm, uz lagano nabijanje.
Napomena: zatrpavanje je moguće isključivo
nakon pismenog odobrenja predstavnika
investitora (nadzorne sluţbe), po završetku
uspješne tlačne probe i potvrĎene kvalitete
pješane posteljice.
Obračun po m3 ugraĎenog materijala.
Stranica 28 od 115
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Opis stavke
Jed. mj.
Količina
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
4.10.6. Dobava i postava upozorne PEHD trake.
Traka je plave boje s natpisom
POZOR–VODOVOD i metalnom ţicom za
detekciju. Traka se postavlja 40,00 cm od
površine terena.
t
17,00
0,00
m3
4,25
0,00
4.10.8. Dobava i montaţa čeličnih pocinčanih cijevi
za vodovod HRN C.B5.225 komplet s pocinčanim
fitinzima. Cijevi polafati u zemljanom rovu, u pod
graĎevine, u proreze izvedene u zidovima
graĎevine, zidne usjeke i proboje. Cijevi na zid
pričvrstiti limenim obujmicama s plutenim podmetačima.
cijev Ø 20 mm
cijev Ø 15 mm
mt
mt
1,00
3,00
0,00
0,00
4.10.9. Dobava i montaţa polietilenskih PE cijevi
iz polietilena visoke gustoće PE100 za radni tlak
10 bara. Spajanje cijevi izvoditi zavarivanjem PE
elektrospojnicama.
cijev DN 25 mm
mt
17,00
0,00
kom
1,00
0,00
kom
1,00
0,00
kom
1,00
0,00
mt
kom
kom
3,50
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
m
4.10.7. Planiranje preostalog materijala od iskopa
uzduţ i u stranu. PrilagoĎavanjem na
postojeće stanje planiranje izvršiti strojno, uz
ručno dotjerivanje. UreĎivanje na razinu
prvotnog stanja. Obračunato po m3
isplaniranog materijala.
4.10.10. Dobava i montaţa UMIVAONIKA iz keramike vel. 510 mm
HRN U.N5.110 klase A. Umivaonik postavljati na vijke.
Komplet funkcionalna izvedba sa:
- stojećom baterijom za THV Ø 15
- izljevnim ventilom i kromiranim sifonom Ø 32 mm
- čepom i lančićem
- priborom za brtvljenje i pričvršćenje
4.10.11. Dobava i montaţa el. bojlera 5 l, sa svim potrebnim
cijevima, spojnim materijalom i brtvama. Sve komplet.
4.10.12. Dobava i montaţa holender slavine Ø 15 mm.
Sve kompet sa spojnim materijalom i brtvama.
4.10.13. Dobava i montaţa tvrdih PVC cijevi za kućnu
kanalizaciju HRN G.C6.501-502, s fazonskim komadima.
Spajanje pomoću gumenih brtvi.
PVC DN 50 mm
Sifonski luk DN 50
Luk 90° DN 50
4.10. Ukupno hidroinstalacije:
0,00
GRUBA REŠETKA I ULAZNA CRPNA STANICA - REKAPITULACIJA
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zemljani radovi
Betonski i armiranobetonski radovi
Zidarski radovi
Izolaterski radovi
Limarski radovi
Betonski i AB radovi
Soboslikarski radovi
Tesarski radovi
Krovopokrivaĉki radovi
Hidroinstalacije
4. GRUBA REŠETKA I ULAZNA CRPNA STANICA UKUPNO:
Stranica 29 od 115
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Opis stavke
Jed. mj.
5.
BAZEN SB REAKTORA
5.1.
Pripremni radovi
5.1.1.
Ispumpavanje graĎeviske jame, ispumpavanje kolektora,
bazena zgrade SB reaktora, prilikom izvoĎenja radova i prespoja.
Količina
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
paušal
0,00
5.1. Ukupno Pripremni radovi:
5.2.
Zemljani radovi
5.2.1.
Široki strojni iskop humusa u sloju 20 cm, humus
deponirati na gradilištu za kasnije planiranje i ureĎenje
okoliša.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
5.2.5.
5.2.6.
m²
1.381,30
0,00
m³
1.604,00
0,00
m³
281,50
0,00
m³
704,90
0,00
m³
617,50
0,00
m³
252,50
0,00
Široki iskop terena za smještaj graĎevine u tlu III
kategorije. Stranice iskopa trebaju biti pravocrtne a dno isplanirano
sa točnošću + 3 cm. Utovar i odvoz materijala obračunat će se
posebnom stavkom. Obračun po 1m³ izvedenog iskopa u sraslom
stanju.
Zatrpavanje oko graĎevine materijalom od širokog iskopa
Zatrpavanje vršiti u slojevima maksimalne debljine 30
cm, te nabijati vibranonabijačem do potrebne zbijenosti.
Obračun po 1 m³ izvedenog zatrpavanja
Izrada nasipa oko graĎevine materijalom od širokog iskopa
u nagibu od 1:3, odnosno 1:2 ukupne širine 3,70 m
Izradu nasipa vršiti u slojevima maksimalne debljine 30
cm, te nabijati vibranonabijačem do potrebne zbijenosti.
Obračun po 1 m³ izvedenog zatrpavanja
Utovar preostalog materijala od iskopa u kamione te odvoz na
mjesnu deponiju. Količinom navedenom u stavci obuhvaćena je i
rastresitost materijala. Obračun po 1 m³ odvezenog materijala.
Izrada šljunčanog tampona u graĎevini ispod donje
betonske podloge i armirano-betonske podne ploče.
Podlogu dobro isplanirati i nabiti do potrebne zbijenosti.
Debljina podloge je 30 cm. Obračun po 1 m³ izvedenog
šljunčanog tampona.
0,00
5.2. Zemljani radovi ukupno:
5.3.
Betonski i armiranobetonski radovi
Betoniranje izvesti prema tehničkim uvjetima u ovom projektu,
tehničkim propisima za beton i armirani beton i svim drugim
pozitivnim pravilima i propisima koje vrijede za ovu vrstu radova.
Nije dopušteno ţbukanje zidova i dna zbog trajnog dinamičkog
udaranja, velikog i agresivnog habanja. Betonirati u glatkoj industrijskoj
oplati, zaštitni sloj betona prema vodenoj strani mora biti najmanje
7 cm. Vodonepropusnost se mora postići debljinom zida, odnosom
komponenata i sastava betona, ugraĎivanjem brtvenih traka te aditivima.
5.3.1.
Betoniranje podloţnog betona dna bazena, betonom C20/25
debljine 10 cm, s izradom ravne i zaglaĎene gornje površine.
beton
m²
Stranica 30 od 115
841,50
0,00
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
5.3.2.
5.3.3.
5.3.4.
5.3.5.
5.3.6.
5.3.7.
5.3.8.
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Opis stavke
Jed. mj.
Količina
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
Betoniranje armirano betonskog dna bazena poloţaja, izmjera i
oblika prema nacrtu, betonom C 40/50 s dodatkom aditiva za
postizanje vodonepropusnosti, u industrijskoj glatkoj oplati,
s dobrim brtvljenjem spojeva oplate i prodora cijevi.
beton (d = 60 cm)
oplata
brtvena traka A 240
m
m²
m'
3
425,25
67,80
152,70
0,00
0,00
0,00
Betoniranje armirano betonskih zidova bazena u dvostranoj
glatkoj oplati s dobrim brtvljenjem spojeva, poloţaja,
izmjera i oblika prema nacrtu, plastičnim betonom C 40/50,
s dodatkom aditiva za vodonepropusnost. U oplatu oko
prodora cijevi ugraditi brtve koje sprječavaju procurjevanje
(tipske komade s "flanšom", ili brtve koje u dodiru s
s vodom bubre, sve provjerenog sustava).
beton (d = 60 cm)
oplata
brtvena traka A 240
m3
m²
m'
496,80
1.867,60
122,40
0,00
0,00
0,00
Betoniranje armirano betonskih stupova unutar bazena
u četverostranoj glatkoj oplati, poloţaja, izmjera i oblika
prema nacrtu, plastičnim betonom C 40/50,
beton (40/40 cm)
oplata
m
m²
3
3,20
28,80
0,00
0,00
Betoniranje armirano betonskog proširenja gornjeg ruba zida
sloţenog presjeka u glatkoj oplati, poloţaja, izmjera i oblika
prema nacrtu, plastičnim betonom C 40/50
beton
oplata
m3
m²
84,50
236,70
0,00
0,00
Betoniranje armirano betonskih ploča na vrhu zida
u glatkoj oplati s podupiranjem preko 3 m, poloţaja, izmjera
i oblika prema nacrtu, plastičnim betonom C 40/50
beton (d = 30 cm )
oplata
m
m²
3
8,60
40,40
0,00
0,00
Armatura armirano betonskih zidova i ploča bazena od
betonskog čelika B 500 s ručnim i strojnim rezanjem, čišćenjem
od masnoće i hrĎe, savijanjem i polaganjem prema nacrtu armature,
vezanja, postavljanjem distančnika. Kod postavljanja armature
posebno paziti da bude zaštićena slojem betona sukladno
propisima.
kg
130.135,60
0,00
Izrada zaštitnog dvokomponentnog epoksi premaza na svim
unutarnjim površinama bazena ukljućujući svu potrebnu pripremu
površna (skidanje curkova, pjeskarenje, pranje vodom pod visokim
tlakom), izravanavanje neravnina, spojeva oplate i segregacije
reparaturnim materijalom. Mortom istog sastava obraditi spojeve
opreme na betonske dijelove. Premaz se nanosi na minimalnoj
debljini od 3 mm i mora zadovoljiti otpornost na otpadnu vodu s
povišenom koncentracijom kemikalija i korozivnih plinova.
m²
1.062,20
0,00
5.3. Betonski i armiranobetonski radovi ukupno:
5.4.
Zidarski radovi
5.4.1.
Zidarska pripomoć kod ugradnje opreme.
paušal
5.4.2.
Dobava i ugradba posebnih brtvećih komada na mjestu
proboja cijevi kroz betonske stijenke bazena, uključivo
brtvene trake poloţaja prema nacrtu, dopremu, postavu
mjesto, učvršćenje i cementiranje.
kom
5.4. Zidarski radovi ukupno:
Stranica 31 od 115
14,00
0,00
0,00
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Opis stavke
Jed. mj.
5.5.
Bravarski radovi
5.5.1.
Izrada, dobava i doprema te postavljanje tipskih penjalica
ob betonskog ţeljeza Ø 16 na razmaku od 30 cm
Količina
kom
Završni radovi
5.6.1.
Ispitivanje na vodonepropusnost. Ne smije se dopustiti nikakvo
propuštanje vode iz objekta. Vodonepropusnost će se mjeriti
nalijevanjem čiste vode do označenog nivoa, nadolijevanjem kroz
prva 24 sata do zasićenja namočenih površina. Smatra se da je
graĎevina vodonepropustna ako nivo vode ne opada tijekom daljnja
24 sata.
Iznos (kn)
0,00
0,00
5.5. Bravarski radovi ukupno:
5.6.
68,00
Jed. cijena (kn)
paušal
5.6.2.
UreĎivanje gradilišta nakon izvedenih radova.
Dotjerivanje zelenih površina, te čišćenje
ureĎenih površina.
paušal
5.6. Završni radovi ukupno:
0,00
BAZEN SB REAKTORA - REKAPITULACIJA
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pripremni radovi
Zemljani radovi
Betonski i armiranobetonski radovi
Zidarski radovi
Bravarski radovi
Završni radovi
5. BAZEN SB REAKTORA UKUPNO :
Stranica 32 od 115
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Opis stavke
Jed. mj.
6.
ZGUŠNJIVAĈ MULJA
6.1.
Pripremni radovi
6.1.2.
Ispumpavanje graĎevinske jame, ispumpavanje kolektora,
bazena zgrade zgušnjivača mulja, prilikom izvoĎenja radova i prespoja.
paušal
Količina
Zemljani radovi
6.2.1.
Široki iskop terena za smještaj graĎevine u tlu III kategorije, iznad
nivoa podzemne vode. Stranice iskopa trebaju biti pravocrtne a dno
isplanirano s točnošću + 3 cm. Utovar i odvoz materijala obračunat
će se posebnom stavkom. Obračun po 1m³ izvedenog iskopa
u sraslom stanju.
6.2.2.
m³
135,58
0,00
3
56,50
0,00
m³
38,00
0,00
m'
28,50
0,00
m³
97,58
0,00
m³
19,98
0,00
Široki strojni iskop u tlu III kategorije, ispod nivoa podzemne
vode, u jami zaštićenoj ţmurjem za bazen grube rešetke.
Dno iskopa treba biti isplanirano.
Iskopani materijal odloţiti u blizini i iskoristiti za ponovno
nasipavanje. Dubina iskopa do 6,00 m. U cijeni je obračunato
odstranjivanje urušenog materijala i planiranje dna iskopa.
Obračun po m3 izvedenog iskopa u sraslom stanju.
m
6.2.3.
6.2.4.
6.2.5.
6.2.6.
Zatrpavanje oko graĎevine materijalom od širokog iskopa
Zatrpavanje vršiti u slojevima maksimalne debljine 30
cm, te nabijati vibranonabijačem do potrebne zbijenosti.
Obračun po 1 m³ izvedenog zatrpavanja.
Izrada podgrade jame za grubu rešetku od ĉeliĉnog
žmurja koje se zabija u šljunak.
Duljina žmurja 6 m.
Utovar preostalog materijala od iskopa u kamione te odvoz na
mjesnu deponiju. Količinom navedenom u stavci obuhvaćena je i
rastresitost materijala. Obračun po 1 m³ odvezenog materijala.
Izrada šljunčanog tampona u graĎevini ispod donje
betonske podloge i armirano-betonske podne ploče.
Podlogu dobro isplanirati i nabiti do potrebne zbijenosti.
Debljina podloge je 30 cm. Obračun po 1 m³ izvedenog
šljunčanog tampona.
0,00
6.2. Zemljani radovi ukupno
6.3.
Iznos (kn)
0,00
6.1. Ukupno Pripremni radovi
6.2.
Jed. cijena (kn)
Betonski i armiranobetonski radovi
Betoniranje izvesti prema tehničkim uvjetima u ovom projektu,
tehničkim propisima za beton i armirani beton i svim drugim
pozitivnim pravilima i propisima koje vrijede za ovu vrstu radova.
Nije dopušteno ţbukanje zidova i dna zbog trajnog dinamičkog
udaranja, velikog i agresivnog habanja. Betonirati u glatkoj industrijskoj
oplati, zaštitni sloj betona prema vodenoj strani mora biti najmanje
7 cm. Vodonepropusnost se mora postići debljinom zida, odnosom
komponenata i sastava betona, ugraĎivanjem brtvenih traka te aditivima.
6.3.1.
Betoniranje podloţnog betona ploče dna, betonom C20/25
debljine 10 cm, s izradom ravne i zaglaĎene gornje površine.
beton
m3
Stranica 33 od 115
6,66
0,00
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
6.3.2.
6.3.3.
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Opis stavke
Jed. mj.
Betoniranje armirano betonskog dna zgušnjivača mulja, izmjera i
oblika prema nacrtu, betonom C 30/37 s dodatkom aditiva za
postizanje vodonepropusnosti, u industrijskoj glatkoj oplati,
s dobrim brtvljenjem spojeva oplate i prodora cijevi.
beton
oplata
brtvena traka A 240
3
m
m²
m'
Količina
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
3,74
9,12
3,15
0,00
0,00
0,00
24,20
10,81
27,01
0,00
0,00
0,00
Betoniranje srednjeg dijela - ljevka dna zgušnjivača, kao
predgotovljenog elementa izvan graĎevne jame i njegova montaţa
u podzemnoj vodi uz pomoć teške autodizalice.
paušal
6.3.4.
6.3.5.
6.3.6.
6.3.7.
6.3.8.
6.3.9.
Betoniranje armirano betonske ploče dna zgušnjivača mulja, izmjera i
izmjera i oblika prema nacrtu, betonom C 30/37 s dodatkom aditiva za
postizanje vodonepropusnosti, u industrijskoj glatkoj oplati,
s dobrim brtvljenjem spojeva oplate i prodora cijevi. d=40 cm
3
beton
m
oplata
m²
brtvena traka A 240
m'
Betoniranje armirano betonskih zidova zgušnjivača mulja u
dvostranoj glatkoj oplati s dobrim brtvljenjem spojeva, poloţaja,
izmjera i oblika prema nacrtu, plastičnim betonom C 30/37,
s dodatkom aditiva za vodonepropusnost. U oplatu oko
prodora cijevi ugraditi brtve koje sprječavaju procurjevanje
(tipske komade s "flanšom", ili brtve koje u dodiru s
s vodom bubre, sve provjerenog sustava). d=30 cm
beton
oplata
brtvena traka A 240
m
m²
m'
3
30,37
184,10
10,60
0,00
0,00
0,00
Betoniranje armirano betonskih kanalica unutar zidova zgušnjivača
mulja debljine konzole 20 cm, te zidića 15 cm u glatkoj oplati
poloţaja, izmjera i oblika prema nacrtu, plastičnim betonom
C 30/37, s dodatkom aditiva za vodonepropusnost.
beton
oplata
m3
m²
3,47
35,08
0,00
0,00
Betoniranje armirano betonskog dna okna uz zgušnjivač
mulja debljina ploče i zidova 20 cm, u glatkoj oplati
poloţaja, izmjera i oblika prema nacrtu, plastičnim betonom
C 30/37, s dodatkom aditiva za vodonepropusnost.
beton
oplata
brtvena traka A 240
m3
m²
m'
0,33
1,05
5,20
0,00
0,00
0,00
Betoniranje armirano betonskih zidova okna uz zgušnjivač
mulja debljina ploče i zidova 20 cm, u glatkoj oplati
poloţaja, izmjera i oblika prema nacrtu, plastičnim betonom
C 30/37, s dodatkom aditiva za vodonepropusnost.
beton
oplata
brtvena traka A 240
m3
m²
m'
2,11
19,20
5,65
0,00
0,00
0,00
kg
9.107,28
0,00
Armatura armirano betonskih zidova i ploča graĎevine od
betonskog čelika B 500 s ručnim i strojnim rezanjem, čišćenjem
od masnoće i hrĎe, savijanjem i polaganjem prema nacrtu armature,
vezanja, postavljanjem distančnika. Kod postavljanja armature
posebno paziti da bude zaštićena slojem betona sukladno
propisima.
6.3.10. Izrada zaštitnog dvokomponentnog epoksi premaza na svim
unutarnjim površinama bazena ukljućujući svu potrebnu pripremu
površna (skidanje curkova, pjeskarenje, pranje vodom pod visokim
tlakom), izravanavanje neravnina, spojeva oplate i segregacije
reparaturnim materijalom. Mortom istog sastava obraditi spojeve
opreme na betonske dijelove.
Stranica 34 od 115
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Opis stavke
Jed. mj.
Količina
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
Premaz se nanosi na minimalnoj debljini od 3 mm i mora zadovoljiti
otpornost na otpadnu vodu s povišenom koncentracijom kemikalija i
korozivnih plinova.
m²
156,75
0,00
6.3. Betonski i armiranobetonski radovi ukupno
6.4.
Zidarski radovi
6.4.1.
Zidarska pripomoć kod ugradnje opreme
paušal
0,00
6.4. Zidarski radovi ukupno
6.5.
Završni radovi
6.5.1.
Ispitivanje na vodonepropusnost. Ne smije se dopustiti nikakvo
propuštanje vode iz objekta. Vodonepropusnost će se mjeriti
nalijevanjem čiste vode do označenog nivoa, nadolijevanjem kroz
prva 24 sata do zasićenja namočenih površina. Smatra se da je
graĎevina vodonepropustna ako nivo vode ne opada tijekom daljnja
24 sata.
paušal
6.5.2.
UreĎivanje gradilišta nakon izvedenih radova.
Dotjerivanje zelenih površina, te čišćenje
ureĎenih površina.
paušal
6.5. Završni radovi ukupno
0,00
ZGUŠNJIVAĈ MULJA - REKAPITULACIJA
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pripremni radovi
Zemljani radovi
Betonski i armiranobetonski radovi
Zidarski radovi
Završni radovi
6. ZGUŠNJIVAĈ MULJA UKUPNO:
Stranica 35 od 115
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Opis stavke
Jed. mj.
Količina
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
7. SABIRNI BAZEN
7.1.
Pripremni radovi
7.1.2.
Ispumpavanje graĎevinske jame, ispumpavanje kolektora,
bazena zgrade zgušnjivača mulja, prilikom
izvoĎenja radova i prespoja
paušal
0,00
7.1. Pripremni radovi ukupno
7.2.
Zemljani radovi
7.2.1.
Široki strojni iskop humusa u sloju 20 cm, humus
deponirati na gradilištu za kasnije planiranje i ureĎenje
okoliša.
7.2.2.
7.2.3.
7.2.4.
7.2.5.
7.2.6.
7.2.7.
m²
370,50
0,00
m³
511,90
0,00
m³
179,30
0,00
m³
23,10
0,00
m²
165,40
0,00
m³
432,50
0,00
m³
169,00
0,00
Široki iskop terena za smještaj graĎevine u tlu III
kategorije. Stranice iskopa trebaju biti pravocrtne a dno isplanirano
sa točnošću + 3 cm. Utovar i odvoz materijala obračunat će se
posebnom stavkom. Obračun po 1m³ izvedenog iskopa u sraslom
stanju.
Zatrpavanje oko graĎevine materijalom od širokog iskopa
Zatrpavati u slojevima najveće debljine 30 cm i
nabijati vibranonabijačem do potrebne zbijenosti.
Obračun po 1 m³ izvedenog zatrpavanja
Izrada nasipa oko bazena materijalom od širokog iskopa
Nasipavati u slojevima najveće debljine 30 cm i
nabijati vibranonabijačem do potrebne zbijenosti.
Obračun po 1 m³ izvedenog nasipa.
Humuziranje terena oko bazena prije iskopanim
i u tu svrhu deponiranim materijalom, u sloju debljine 20 cm.
Utovar preostalog materijala od iskopa u kamione te odvoz na
mjesnu deponiju. Količinom navedenom u stavci obuhvaćena je i
rastresitost materijala. Obračun po 1 m³ odvezenog materijala.
Izrada šljunčanog tampona u graĎevini ispod donje
betonske podloge i armirano-betonske podne ploče.
Podlogu dobro isplanirati i nabiti do potrebne zbijenosti.
Debljina podloge je 30 cm. Obračun po 1 m³ izvedenog
šljunčanog tampona.
0,00
7.2. Zemljani radovi ukupno
7.3.
Betonski i armiranobetonski radovi
Betoniranje izvesti prema tehničkim uvjetima u ovom projektu,
tehničkim propisima za beton i armirani beton i svim drugim
pozitivnim pravilima i propisima koje vrijede za ovu vrstu radova.
Nije dopušteno ţbukanje zidova i dna zbog trajnog dinamičkog
udaranja, velikog i agresivnog habanja. Betonirati u glatkoj industrijskoj
oplati, zaštitni sloj betona prema vodenoj strani mora biti najmanje
7 cm. Vodonepropusnost se mora postići debljinom zida, odnosom
komponenata i sastava betona, ugraĎivanjem brtvenih traka te aditivima.
7.3.1.
Betoniranje podloţnog betona ploče dna, betonom C20/25
debljine 10 cm, s izradom ravne i zaglaĎene gornje površine.
beton
m²
Stranica 36 od 115
187,80
0,00
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
7.3.2.
7.3.3.
7.3.4.
7.3.5.
7.3.6.
7.3.7.
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Opis stavke
Jed. mj.
Količina
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
Betoniranje armirano betonske ploče dna sabirnog bazena, izmjera i
oblika prema nacrtu, betonom C 35/45 s dodatkom aditiva za
postizanje vodonepropusnosti, u industrijskoj glatkoj oplati,
s dobrim brtvljenjem spojeva oplate i prodora cijevi.
3
beton
m
oplata
m²
brtvena traka A 240
m'
53,60
22,90
58,80
0,00
0,00
0,00
Betoniranje betona kosine na dnu ploče, betonom C20/25
s izradom ravne i zaglaĎene gornje površine.
beton
m3
16,00
0,00
Betoniranje armirano betonskih zidova sabirnog bazena u
dvostranoj glatkoj oplati s dobrim brtvljenjem spojeva, poloţaja,
izmjera i oblika prema nacrtu, plastičnim betonom C 35/45,
s dodatkom aditiva za vodonepropusnost. U oplatu oko
prodora cijevi ugraditi brtve koje sprječavaju procurjevanje
(tipske komade s "flanšom", ili brtve koje u dodiru s
s vodom bubre, sve provjerenog sustava).
beton
oplata
brtvena traka A 240
m3
m²
m'
63,80
43,20
28,10
0,00
0,00
0,00
Betoniranje armirano betonske ploče iznad crpki uz
sabirni bazen, debljine 20 cm u glatkoj oplati s podupiranjem
poloţaja, izmjera i oblika prema nacrtu, plastičnim betonom
C 30/37, s dodatkom aditiva za vodonepropusnost.
U cijenu uključiti podupiranje, radnu i zaštitnu skelu.
beton
oplata
m3
m²
1,70
14,30
0,00
0,00
kg
16.055,00
0,00
m²
397,80
Armatura armirano betonskih zidova i ploča graĎevine od
betonskog čelika B 500 s ručnim i strojnim rezanjem, čišćenjem
od masnoće i hrĎe, savijanjem i polaganjem prema nacrtu armature,
vezanja, postavljanjem distančnika. Kod postavljanja armature
posebno paziti da bude zaštićena slojem betona sukladno
propisima.
Izrada zaštitnog dvokomponentnog epoksi premaza na svim
unutarnjim površinama bazena ukljućujući svu potrebnu pripremu
površna (skidanje curkova, pjeskarenje, pranje vodom pod visokim
tlakom), izravanavanje neravnina, spojeva oplate i segregacije
reparaturnim materijalom. Mortom istog sastava obraditi spojeve
opreme na betonske dijelove. Premaz se nanosi na minimalnoj
debljini od 3 mm i mora zadovoljiti otpornost na otpadnu vodu s
povišenom koncentracijom kemikalija i korozivnih plinova.
0,00
7.3. Betonski i armiranobetonski radovi ukupno
7.4.
Zidarski radovi
7.4.1.
Zidarska pripomoć kod ugradnje opreme
paušal
0,00
7.4. Zidarski radovi ukupno
7.5.
Bravarski radovi
7.5.1.
Izrada, dobava i doprema te postavljanje tipskih penjalica
ob betonskog ţeljeza Ø 16 na razmaku od 30 cm.
7.5.2.
kom
7,00
0,00
kom
1,00
0,00
Dobava i montaţa ljevano ţeljeznog kanalskog poklopca
veličine 900 x 900 mm, nosivosti 50 kN.
7.5. Bravarski radovi ukupno
Stranica 37 od 115
0,00
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Opis stavke
Jed. mj.
Količina
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
7.6.
Kanalizacijski radovi
7.6.1.
Nabava, doprema, raznošenje uzduţ rova i montaţa PEHD DN 300
mm kanalizacijskih cijevi, prema mjeraču protoka, uključivo s
izradom spoja gumenom brtvom. Cijevi se polaţu na pješćanu
posteljicu debljine 10,00 cm, prema kotama u projektu i uputama
proizvoĎača. Uključivo sav rad i materijal i spajanje cijevi.
t
Obračun po m montiranog cjevovoda, uključivo spojeve.
PEHD cijev DN 300
m'
2,60
0,00
Provedba tlačne probe na postavljenom cjevovodu prema
propisima za "PEHD" kanalizacijske cijevi.
PEHD Ø 300 mm
m'
2,60
0,00
7.6.2.
0,00
7.6. Kanalizacijski radovi ukupno
7.7.
Završni radovi
7.7.1.
Ispitivanje na vodonepropusnost. Ne smije se dopustiti nikakvo
propuštanje vode iz objekta. Vodonepropusnost će se mjeriti
nalijevanjem čiste vode do označenog nivoa, nadolijevanjem kroz
prva 24 sata do zasićenja namočenih površina. Smatra se da je
graĎevina vodonepropustna ako nivo vode ne opada tijekom daljnja
24 sata.
paušal
7.7.2.
UreĎivanje gradilišta nakon izvedenih radova.
Dotjerivanje zelenih površina, te čišćenje
ureĎenih površina.
paušal
7.7. Završni radovi ukupno
0,00
SABIRNI BAZEN - REKAPITULACIJA
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pripremni radovi
Zemljani radovi
Betonski i armiranobetonski radovi
Zidarski radovi
Bravarski radovi
Kanalizacijski radovi
Završni radovi
7. SABIRNI BAZEN UKUPNO :
Stranica 38 od 115
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
Opis stavke
Jed. mj.
8.
MJERAĈ PROTOKA
8.1.
Zemljani radovi
8.1.1.
Široki iskop terena za smještaj graĎevine u tlu III
kategorije. Stranice iskopa trebaju biti pravocrtne a dno isplanirano
sa točnošću + 3 cm. Utovar i odvoz materijala obračunat će se
posebnom stavkom. Obračun po 1m³ izvedenog iskopa u sraslom
stanju.
8.1.2.
8.1.3.
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Količina
Iznos (kn)
m³
10,40
0,00
m³
10,40
0,00
m³
2,50
0,00
Utovar preostalog materijala od iskopa u kamione te odvoz na
mjesnu deponiju. Količinom navedenom u stavci obuhvaćena je i
rastresitost materijala. Obračun po 1 m³ odvezenog materijala.
Izrada šljunčanog tampona u graĎevini ispod donje
betonske podloge i armirano-betonske podne ploče.
Podlogu dobro isplanirati i nabiti do potrebne zbijenosti.
Debljina podloge je 30 cm. Obračun po 1 m³ izvedenog
šljunčanog tampona.
0,00
8.1. Zemljani radovi ukupno
8.2.
Jed. cijena (kn)
Betonski i armiranobetonski radovi
Betoniranje izvesti prema tehničkim uvjetima u ovom projektu,
tehničkim propisima za beton i armirani beton i svim drugim
pozitivnim pravilima i propisima koje vrijede za ovu vrstu radova.
Nije dopušteno ţbukanje zidova i dna zbog trajnog dinamičkog
udaranja, velikog i agresivnog habanja. Betonirati u glatkoj industrijskoj
oplati, zaštitni sloj betona prema vodenoj strani mora biti najmanje
7 cm. Vodonepropusnost se mora postići debljinom zida, odnosom
komponenata i sastava betona, ugraĎivanjem brtvenih traka te aditivima.
8.2.1.
8.2.2.
8.2.3.
8.2.4.
Betoniranje podloţnog betona ploče dna, betonom C20/25
debljine 10 cm, s izradom ravne i zaglaĎene gornje površine.
beton
3
0,82
0,00
Betoniranje armirano betonske donje ploče mjerača protoka, izmjera i
oblika prema nacrtu, betonom C 30/37 s dodatkom aditiva za
postizanje vodonepropusnosti, u industrijskoj glatkoj oplati,
s dobrim brtvljenjem spojeva oplate i prodora cijevi.
beton
m3
oplata
m²
brtvena traka A 240
m'
2,49
5,81
19,26
0,00
0,00
0,00
Betoniranje armirano betonskih zidova mjerača protoka u
dvostranoj glatkoj oplati s dobrim brtvljenjem spojeva, poloţaja,
izmjera i oblika prema nacrtu, plastičnim betonom C 30/37,
s dodatkom aditiva za vodonepropusnost. U oplatu oko
prodora cijevi ugraditi brtve koje sprječavaju procurjevanje
(tipske komade s "flanšom", ili brtve koje u dodiru s
s vodom bubre, sve provjerenog sustava).
beton
oplata
m3
m²
3,79
35,41
0,00
0,00
Armatura armirano betonskih zidova i ploča graĎevine od
betonskog čelika B 500 s ručnim i strojnim rezanjem, čišćenjem
od masnoće i hrĎe, savijanjem i polaganjem prema nacrtu armature,
vezanja, postavljanjem distančnika. Kod postavljanja armature
posebno paziti da bude zaštićena slojem betona sukladno
propisima.
kg
703,82
0,00
m
Stranica 39 od 115
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
8.2.5.
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Opis stavke
Jed. mj.
Količina
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
Izrada zaštitnog dvokomponentnog epoksi premaza na svim
unutarnjim površinama bazena ukljućujući svu potrebnu pripremu
površna (skidanje curkova, pjeskarenje, pranje vodom pod visokim
tlakom), izravanavanje neravnina, spojeva oplate i segregacije
reparaturnim materijalom. Mortom istog sastava obraditi spojeve
opreme na betonske dijelove. Premaz se nanosi na minimalnoj
debljini od 3 mm i mora zadovoljiti otpornost na otpadnu vodu s
povišenom koncentracijom kemikalija i korozivnih plinova.
m²
0,00
8.2. Betonski i armiranobetonski radovi ukupno
8.3.
Zidarski radovi
8.3.1.
Zidarska pripomoć kod ugradnje opreme.
17,70
paušalno
0,00
8.3. Zidarski radovi ukupno
8.4.
Završni radovi
8.4.1.
Ispitivanje na vodonepropusnost. Ne smije se dopustiti nikakvo
propuštanje vode iz objekta. Vodonepropusnost će se mjeriti
nalijevanjem čiste vode do označenog nivoa, nadolijevanjem kroz
prva 24 sata do zasićenja namočenih površina. Smatra se da je
graĎevina vodonepropustna ako nivo vode ne opada tijekom daljnja
24 sata.
paušal
8.4.2.
UreĎivanje gradilišta nakon izvedenih radova.
Dotjerivanje zelenih površina, te čišćenje
ureĎenih površina.
paušal
8.4. Završni radovi ukupno
0,00
MJERAĈ PROTOKA - REKAPITULACIJA
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
Zemljani radovi
Betonski i armiranobetonski radovi
Zidarski radovi
Završni radovi
0,00
0,00
0,00
8. MJERAĈ PROTOKA UKUPNO :
Stranica 40 od 115
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Opis stavke
Jed. mj.
9.
IZLAZNA CRPNA STANICA
9.1.
Pripremni radovi
9.1.1.
Ispumpavanje graĎeviske jame, ispumpavanje kolektora,
bazena zgrade rešetke i ulazne crpne stanice, prilikom
izvoĎenja radova i prespoja.
Količina
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
paušal
0,00
9.1. Ukupno pripremni radovi
9.2.
Zemljani radovi
9.2.1.
Široki strojni iskop humusa u sloju 20 cm, humus
deponirati na gradilištu za kasnije planiranje i ureĎenje
okoliša.
9.2.2.
9.2.3.
9.2.4.
Široki strojni iskop u tlu III kategorije, u suhom. Dubina
iskopa 2,0 m do nivoa podzemne vode. U cijeni
je obračunat iskop, utovar, prijevoz, istovar i planiranje
iskopanog materijala. Obračun po m3 izvedenog iskopa u
stanju. Iskopani materijal pogodan za nasip
deponirati u blizini za izradu nasipa, a nepogodan
nasuti na odreĎenom mjestu unutar kruga ureĎaja
za pročišćavanje uz planiranje i ureĎivanje nasute
površine.
m²
42,50
0,00
3
85,00
0,00
m3
38,20
0,00
3
4,10
0,00
m³
64,40
0,00
m3
58,80
0,00
m
Široki strojni iskop u tlu III kategorije, ispod nivoa podzemne
vode. Iskopani materijal odloţiti u blizini i iskoristiti za
ponovno nasipavanje. Dubina iskopa do 2,9 m.
U cijeni je obračunato odstranjivanje urušenog materijala
i planiranje dna iskopa.
Obračun po m3 izvedenog iskopa u sraslom stanju.
Izrada sloja podloţnog betona C10/15 u podzemnoj vodi
od dna iskopa do donjeg ruba temeljne ploĉe zasunskog okna.
m
9.2.5.
9.2.6.
Izrada nasipa, materijalom iz iskopa, s
dovozom novog nedostajućeg materijala za nasip
i zamjenu lošeg, s razastiranjem dovezenog materijala
i nabijanjem vibronabijačem do potrebne zbijenosti.
Obračun po 1 m³ izvedenog nasipa.
materijal iz iskopa
Odvoz, istovar i planiranje preostalog materijala
od iskopa, koji nije pogodan za izradu nasipa,
na odlagalište u krugu ureĊaja za proĉišćavanje.
Nasipanu površinu oblikovati strojno, uz ruĉno
dotjerivanje. Obraĉunato po m3 isplaniranog
i zbijenog materijala.
9.2. Zemljani radovi ukupno
Stranica 41 od 115
0,00
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
9.3.
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Opis stavke
Jed. mj.
Količina
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
Betonski i armiranobetonski radovi
Beton ugraĎivati strojno uz vibriranje. Cijena uključuje dobavu, svih
potrebnih skela i radnih platformi, korištenje glatke industrijske
oplate provjerenogizradu i uklanjanje sustava (NOE, PERI ili
odgovarajuće), s dobrim brtvljenjem spojeva, završnu obradu
površine betona, njegu, uzimanje probnih uzoraka sukladno
propisima i dobava dokaza o sukladnosti za primjenjena gradiva. U
cijenu armiranog betona i oplate uključena je izrada proboja, kao i
dobava i ugradnja brtvenih komada provjerenog sustava jer se to
neće posebno obračunavati troškovnikom. Termin vodonepropusni
beton u troškovniku podrazumijeva dobavu i ugradnju betona s
dodatcima za vodonepropusnost: aerantima i plastifikatorima,
ugradnju brtvenih traka širine barem 24 cm i sitnozrnog betona pri
svakom nastavku, te betoniranje zidova u odsječcima kraćim od 10
m, naizmjence, s vremenskim odmakom od najmanje tri dana, radi
smanjenja utjecaja skupljanja. Betone treba njegovati, a posebnu
pozornost posvetiti zaštiti od sunca, hladnoče i isušivanja. Zaštitne
slojeve betona osigurati plastičnim drţačima armature
(distančnicima).
Koristiti industrijsku okvirnu glatku oplatu s drţačima proviĎenim
proširenjima u sredini zida koja produljuju put vode uz drţač spojnicu. Betoniranje izvesti prema tehničkim uvjetima u ovom
projektu, tehničkim propisima za beton i armirani beton i svim drugim
pozitivnim pravilima i propisima koje vrijede za ovu vrstu radova. Nije
dopušteno ţbukanje zidova i dna zbog trajnog dinamičkog udaranja,
velikog i agresivnog habanja. Betonirati u glatkoj industrijskoj oplati,
zaštitni sloj betona prema vodenoj strani mora biti najmanje 7 cm.
Vodonepropusnost se mora postići debljinom zida, odnosom
komponenata i sastava betona, ugraĎivanjem brtvenih traka te
aditivima.
9.3.1.
Betoniranje podloţnog betona ploče dna, betonom C20/25
debljine 5 cm, s izradom ravne i zaglaĎene gornje površine.
3
4,10
0,00
Betoniranje armirano betonskog dna crpne stanice, izmjera i
oblika prema nacrtu, betonom C 30/37 s dodatkom aditiva za
postizanje vodonepropusnosti, u industrijskoj glatkoj oplati,
s dobrim brtvljenjem spojeva oplate i prodora cijevi. d=30 cm
beton
oplata
brtvena traka A 240
m3
m²
m'
20,60
5,50
20,10
0,00
0,00
0,00
Betoniranje armirano betonskih zidova izlazne crpne stanice u
dvostranoj glatkoj oplati s dobrim brtvljenjem spojeva, poloţaja,
izmjera i oblika prema nacrtu, plastičnim betonom C 30/37,
s dodatkom aditiva za vodonepropusnost. U oplatu oko
prodora cijevi ugraditi brtve koje sprječavaju procurjevanje
(tipske komade s "flanšom", ili brtve koje u dodiru s
s vodom bubre, sve provjerenog sustava). d=30 cm
beton
oplata
brtvena traka A 240
m3
m²
m'
25,16
156,72
4,00
0,00
0,00
0,00
Betoniranje armirano betonske pokrovne ploče izlazne crpne stanice
debljine 20 cm, u glatkoj oplati s dobrim brtvljenjem spojeva,
poloţaja, izmjera i oblika prema nacrtu, plastičnim betonom
C 30/37, s dodatkom aditiva za vodonepropusnost. U cijenu
uključiti potrebno podupiranje oplate.
beton
m3
oplata
m²
3,65
17,10
0,00
0,00
Armatura armirano betonskih zidova i ploča okna od
betonskog čelika B 500 s ručnim i strojnim rezanjem, čišćenjem
od masnoće i hrĎe, savijanjem i polaganjem prema nacrtu armature,
vezanja, postavljanjem distančnika. Kod poatavljanja armature
posebno paziti da bude zaštićena slojem betona sukladno
propisima.
kg
6.906,25
0,00
m
9.3.2.
9.3.3.
9.3.4.
9.3.5.
Stranica 42 od 115
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
9.3.6.
9.3.7.
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Opis stavke
Jed. mj.
Betoniranje betona za pad unutar ulazne crpne
stanice betonom C 20/25.
beton
oplata
Količina
m
m²
3
0,83
2,31
m²
101,21
9.4.
Zidarski radovi
9.4.1.
Cementna glazura 1:2 na pokrovnoj ploči okna, debljine
2cm s prethodnim čišćenjem betonskih površina čeličnim četkama i
polijevanjem vodom do zasićenosti, s površinom zaglaĎenom
čeličnom zidarskom ţlicom, bez posipavanja cementom, a nakon
stvrdnjavanja s vlaţenjem nekoliko dana.
0,00
0,00
0,00
m
2
20,25
Ugradba PEHD cijevi i brtvenih traka poloţaja prema
nacrtu, s prijenosom od skladišta do mjesta ugradbe, postavom na
mjesto, učvršćenjem i cementiranjem.
kom
9.4.3.
Iznos (kn)
Izrada zaštitnog dvokomponentnog epoksi premaza na svim
unutarnjim površinama bazena ukljućujući svu potrebnu pripremu
površna (skidanje curkova, pjeskarenje, pranje vodom pod visokim
tlakom), izravanavanje neravnina, spojeva oplate i segregacije
reparaturnim materijalom. Mortom istog sastava obraditi spojeve
opreme na betonske dijelove. Premaz se nanosi na minimalnoj
debljini od 3 mm i mora zadovoljiti otpornost na otpadnu vodu s
povišenom koncentracijom kemikalija i korozivnih plinova.
9.3. Betonski i armiranobetonski radovi ukupno
9.4.2.
Jed. cijena (kn)
1,00
Zidarska pripomoć kod ugradnje opreme
paušalno
0,00
9.4. Zidarski radovi ukupno
9.5.
Bravarski radovi
9.5.1.
Izrada, dobava i doprema te postavljanje tipskih
ljevanoţeljeznih stupaljki na razmaku od 30 cm
9.5.2.
kom
27,00
0,00
kom
5,00
0,00
Dobava i montaţa okruglog ljevano ţeljeznog kanalskog
poklopca (nodularni lijev) promjera 600 mm, nosivosti 50 kN.
0,00
9.5. Bravarski radovi ukupno
9.6.
Završni radovi
9.6.1.
Ispitivanje na vodonepropusnost. Ne smije se dozvoliti nikakvo
propuštanje vode iz graĎevine. Vodonepropusnost će se mjeriti
nalijevanjem čiste vode do označenog nivoa i nadolijevanjem kroz
prva 24 sata do zasićenja namočenih površina. Smatra se da je
graĎevina vodonepropusna ako nivo vode ne opada tijekom daljnja
24 sata. Obračun po ispitanoj graĎevini.
paušal
9.6.2.
UreĎivanje gradilišta nakon izvedenih radova.
Dotjerivanje zelenih površina, te čišćenje
ureĎenih površina.
paušal
9.6. Završni radovi ukupno
Stranica 43 od 115
0,00
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Opis stavke
Jed. mj.
Količina
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
IZLAZNA CRPNA STANICA - REKAPITULACIJA
9.1.
9.2.
4.3.
9.4.
9.5.
9.6.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pripremni radovi
Zemljani radovi
Betonski i armiranobetonski radovi
Zidarski radovi
Bravarski radovi
Završni radovi
9. IZLAZNA CRPNA STANICA UKUPNO :
10.
RAZDJELNO OKNO
10.1.
Zemljani radovi
10.1.1. Široki iskop terena za smještaj okna u tlu III kategorije.
Stranice iskopa trebaju biti pravocrtne, a dno isplanirano sa
točnošću + 3 cm. Utovar i odvoz materijala obračunat će se
posebnom stavkom. Obračun po 1m³ izvedenog iskopa u
sraslom stanju.
m³
10,75
0,00
m³
3,00
0,00
m³
7,75
0,00
m³
1,35
0,00
10.1.2. Zatrpavanje oko graĎevine materijalom od širokog iskopa
Zatrpavanje vršiti u slojevima maksimalne debljine 30
cm, te nabijati vibranonabijačem do potrebne zbijenosti.
Obračun po 1 m³ izvedenog zatrpavanja
10.1.3. Utovar preostalog materijala od iskopa u kamione te odvoz na
mjesnu deponiju. Količinom navedenom u stavci obuhvaćena je i
rastresitost materijala. Obračun po 1 m³ odvezenog materijala.
10.1.4. Izrada šljunčanog tampona u graĎevini ispod donje
betonske podloge i armirano-betonske podne ploče.
Podlogu dobro isplanirati i nabiti do potrebne zbijenosti.
Debljina podloge je 30 cm. Obračun po 1 m³ izvedenog
šljunčanog tampona.
0,00
10.1. Zemljani radovi ukupno
10.2.
Betonski i armiranobetonski radovi
Betoniranje izvesti prema tehničkim uvjetima u ovom projektu,
tehničkim propisima za beton i armirani beton i svim drugim
pozitivnim pravilima i propisima koje vrijede za ovu vrstu radova.
Nije dopušteno ţbukanje zidova i dna zbog trajnog dinamičkog
udaranja, velikog i agresivnog habanja. Betonirati u glatkoj industrijskoj
oplati, zaštitni sloj betona prema vodenoj strani mora biti najmanje
7 cm. Vodonepropusnost se mora postići debljinom zida, odnosom
komponenata i sastava betona, ugraĎivanjem brtvenih traka te aditivima.
10.2.1. Betoniranje podloţnog betona dna okna, betonom C20/25
debljine 10 cm, s izradom ravne i zaglaĎene gornje površine.
beton
m3
0,45
0,00
10.2.2. Betoniranje armirano betonskog dna okna poloţaja, izmjera
i oblika prema nacrtu, betonom C 30/37 s dodatkom aditiva
za postizanje vodonepropusnosti, u industrijskoj glatkoj oplati,
s dobrim brtvljenjem spojeva oplate i prodora cijevi.
beton
oplata
brtvena traka A 240
m3
m²
m'
1,35
2,46
7,00
0,00
0,00
0,00
10.2.3. Betoniranje armirano betonskih zidova okna u dvostranoj
glatkoj oplati s dobrim brtvljenjem spojeva, poloţaja, izmjera
i oblika prema nacrtu, plastičnim betonom C 30/37 s dodatkom
aditiva za vodonepropusnost. U oplatu oko prodora cijevi
Stranica 44 od 115
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Opis stavke
Jed. mj.
s "flanšom", ili brtve koje u dodiru s vodom bubre, sve
provjerenog sustava).
beton
oplata
Količina
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
m
m²
3
3,49
23,00
0,00
0,00
kg
678,13
0,00
m²
12,21
10.2.4. Armatura armirano betonskih zidova i ploča okna od betonskog
čelika B 500 s ručnim i strojnim rezanjem, čišćenjem od
masnoće i hrĎe, savijanjem i polaganjem prema nacrtu
armature, vezanja, postavljanjem distančnika. Kod
postavljanja armature posebno paziti da bude zaštićena
slojem betona prema propisima.
10.2.5. Izrada zaštitnog dvokomponentnog epoksi premaza na svim
unutarnjim površinama bazena ukljućujući svu potrebnu pripremu
površna (skidanje curkova, pjeskarenje, pranje vodom pod visokim
tlakom), izravanavanje neravnina, spojeva oplate i segregacije
reparaturnim materijalom. Mortom istog sastava obraditi spojeve
opreme na betonske dijelove. Premaz se nanosi na minimalnoj
debljini od 3 mm i mora zadovoljiti otpornost na otpadnu vodu s
povišenom koncentracijom kemikalija i korozivnih plinova.
0,00
10.2. Betonski i armiranobetonski radovi ukupno
10.3.
Zidarski radovi
10.3.1. Zidarska pripomoć kod ugradnje opreme.
paušal
10.3.2. Ugradba PEHD cijevi i brtvenih traka poloţaja prema
nacrtu, s prijenosom od skladišta do mjesta ugradbe, postavom na
mjesto, učvršćenjem i cementiranjem.
kom
2,00
0,00
10.3. Zidarski radovi ukupno
10.4.
0,00
Bravarski radovi
10.4.1. Izrada, dobava i doprema te postavljanje tipskih
ljevanoţeljeznih stupaljki na razmaku od 30 cm
kom
4,00
0,00
kom
1,00
0,00
10.4.2. Dobava i montaţa okruglog ljevano ţeljeznog kanalskog
poklopca (nodularni lijev) promjera 600 mm, nosivosti 50 kN.
0,00
10.4. Bravarski radovi ukupno
10.5.
Završni radovi
10.5.1. Ispitivanje na vodonepropusnost. Ne smije se dopustiti nikakvo
propuštanje vode iz okna. Vodonepropusnost će se mjeriti
nalijevanjem čiste vode do označenog nivoa, nadolijevanjem kroz
prva 24 sata do zasićenja namočenih površina. Smatra se da je
graĎevina vodonepropustna ako nivo vode ne opada tijekom daljnja
24 sata.
paušal
10.5.2. UreĎivanje gradilišta nakon izvedenih radova.
Dotjerivanje zelenih površina, te čišćenje
ureĎenih površina.
paušal
10.5. Završni radovi ukupno
Stranica 45 od 115
0,00
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Opis stavke
Jed. mj.
Količina
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
RAZDJELNO OKNO - REKAPITULACIJA
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
Zemljani radovi
Betonski i armiranobetonski radovi
Zidarski radovi
Bravarski radovi
Završni radovi
0,00
0,00
0,00
0,00
10. RAZDJELNO OKNO UKUPNO :
11.
ZASUNSKO OKNO
11.1.
Pripremni radovi
11.1.1. Ispumpavanje graĎeviske jame, ispumpavanje kolektora,
bazena zgrade rešetke i ulazne crpne stanice, prilikom
izvoĎenja radova i prespoja
paušal
0,00
11.1. Ukupno pripremni radovi
11.2.
Zemljani radovi
11.2.1. Široki iskop terena za smještaj okna u tlu III kategorije.
Stranice iskopa trebaju biti pravocrtne, a dno isplanirano sa
točnošću + 3 cm. Utovar i odvoz materijala obračunat će se
posebnom stavkom. Obračun po 1m³ izvedenog iskopa u
sraslom stanju.
m³
4,80
0,00
m³
2,25
0,00
m³
2,55
0,00
11.2.2. Zatrpavanje oko graĎevine materijalom od širokog iskopa
Zatrpavanje vršiti u slojevima maksimalne debljine 30
cm, te nabijati vibranonabijačem do potrebne zbijenosti.
Obračun po 1 m³ izvedenog zatrpavanja
11.2.3. Utovar preostalog materijala od iskopa u kamione te odvoz na
mjesnu deponiju. Količinom navedenom u stavci obuhvaćena je i
rastresitost materijala. Obračun po 1 m³ odvezenog materijala.
0,00
11.2. Zemljani radovi ukupno
11.3.
Betonski i armiranobetonski radovi
Betoniranje izvesti prema tehničkim uvjetima u ovom projektu,
tehničkim propisima za beton i armirani beton i svim drugim
pozitivnim pravilima i propisima koje vrijede za ovu vrstu radova.
Nije dopušteno ţbukanje zidova i dna zbog trajnog dinamičkog
udaranja, velikog i agresivnog habanja. Betonirati u glatkoj industrijskoj
oplati, zaštitni sloj betona prema vodenoj strani mora biti najmanje
7 cm. Vodonepropusnost se mora postići debljinom zida, odnosom
komponenata i sastava betona, ugraĎivanjem brtvenih traka te aditivima.
11.3.1. Betoniranje podloţnog betona dna zasunskog okna, betonom C20/25
debljine 10 cm, s izradom ravne i zaglaĎene gornje površine.
beton
m3
0,23
0,00
11.3.2. Betoniranje armirano betonskog dna zasunskog okna poloţaja,
izmjera i oblika prema nacrtu, betonom C 30/37 s dodatkom
aditiva za postizanje vodonepropusnosti, u industrijskoj glatkoj
oplati, s dobrim brtvljenjem spojeva oplate i prodora cijevi.
beton
oplata
brtvena traka A 240
0,56
1,50
4,10
0,00
0,00
0,00
m3
m²
m'
Stranica 46 od 115
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Opis stavke
Jed. mj.
Količina
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
11.3.3. Betoniranje armirano betonskih zidova zasunskog okna
u dvostranoj glatkoj oplati s dobrim brtvljenjem spojeva,
poloţaja, izmjera i oblika prema nacrtu, plastičnim betonom
C 30/37 s dodatkom aditiva za vodonepropusnost. U oplatu
oko prodora cijevi ugraditi brtve koje sprječavaju procurjevanje
(tipske komade s "flanšom", ili brtve koje u dodiru s
s vodom bubre, sve provjerenog sustava).
beton
oplata
m
m²
3
1,12
15,60
0,00
0,00
11.3.4. Betoniranje armirano betonske gornje ploče zasunskog okna
poloţaja, izmjera i oblika prema nacrtu, betonom C 30/37 s
dodatkom aditiva za postizanje vodonepropusnosti, u industrijskoj
glatkoj oplati, s dobrim brtvljenjem spojeva oplate i prodora cijevi.
beton
oplata
brtvena traka A 240
m3
m²
m'
0,32
2,40
4,80
0,00
0,00
0,00
kg
261,60
0,00
m²
7,81
0,00
11.3.5. Armatura armirano betonskih zidova i ploča zasunskog okna
od betonskog čelika B 500 s ručnim i strojnim rezanjem,
čišćenjem od masnoće i hrĎe, savijanjem i polaganjem prema
nacrtu armature, vezanja, postavljanjem distančnika. Kod
postavljanja armature posebno paziti da bude zaštićena
slojem betona prema propisima.
11.3.6. Izrada zaštitnog dvokomponentnog epoksi premaza na svim
unutarnjim površinama bazena ukljućujući svu potrebnu pripremu
površna (skidanje curkova, pjeskarenje, pranje vodom pod visokim
tlakom), izravanavanje neravnina, spojeva oplate i segregacije
reparaturnim materijalom. Mortom istog sastava obraditi spojeve
opreme na betonske dijelove. Premaz se nanosi na minimalnoj
debljini od 3 mm i mora zadovoljiti otpornost na otpadnu vodu s
povišenom koncentracijom kemikalija i korozivnih plinova.
0,00
11.3. Betonski i armiranobetonski radovi ukupno
11.4.
Zidarski radovi
11.4.1. Zidarska pripomoć kod ugradnje opreme.
paušal
11.4.2. Ugradba PEHD cijevi i brtvenih traka poloţaja prema
nacrtu, s prijenosom od skladišta do mjesta ugradbe, postavom na
mjesto, učvršćenjem i cementiranjem.
kom
4,00
0,00
11.4. Zidarski radovi ukupno
11.5.
0,00
Bravarski radovi
11.5.1. Izrada, dobava i doprema te postavljanje tipskih
ljevanoţeljeznih stupaljki na razmaku od 30 cm
kom
2,00
0,00
kom
1,00
0,00
0,00
11.5.2. Dobava i montaţa okruglog ljevano ţeljeznog kanalskog
poklopca (nodularni lijev) promjera 600 mm, nosivosti 50 kN.
11.5. Bravarski radovi ukupno
Stranica 47 od 115
0,00
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
11.6.
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Opis stavke
Jed. mj.
Količina
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
Završni radovi
11.6.1. Ispitivanje na vodonepropusnost. Ne smije se dopustiti nikakvo
propuštanje vode iz okna. Vodonepropusnost će se mjeriti
nalijevanjem čiste vode do označenog nivoa, nadolijevanjem kroz
prva 24 sata do zasićenja namočenih površina. Smatra se da je
graĎevina vodonepropustna ako nivo vode ne opada tijekom daljnja
24 sata.
paušal
11.6.2. UreĎivanje gradilišta nakon izvedenih radova.
Dotjerivanje zelenih površina, te čišćenje
ureĎenih površina.
paušal
11.6. Završni radovi ukupno
0,00
ZASUNSKO OKNO - REKAPITULACIJA
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11.6.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pripremni radovi
Zemljani radovi
Betonski i armiranobetonski radovi
Zidarski radovi
Bravarski radovi
Završni radovi
11. ZASUNSKO OKNO UKUPNO :
12.
IZLAZNI CJEVOVODI I IZLJEVNE GRAĐEVINE
12.1.
Zemljani radovi
12.1.1. Široki strojni iskop humusa u sloju 20 cm, humus
deponirati na gradilištu za kasnije planiranje i ureĎenje
okoliša.
12.1.2. Strojni iskop terena za smještaj izljevnih graĎevina tlačnog i
gravitacijskog cjevovodau tlu III kategorije.
Stranice iskopa trebaju biti pravocrtne, a dno isplanirano sa
točnošću + 3 cm. Utovar i odvoz materijala obračunat će se
posebnom stavkom. Obračun po 1m³ izvedenog iskopa u
sraslom stanju.
m²
46,50
0,00
m³
4,50
0,00
m²
90,00
0,00
m³
3,00
0,00
12.1.3. Izrada obloge stranica nasipa i dna kanala oko izljeva betonskim
perforiranim travnim (parkirališnim) pločama 600x400x80 mm.
Sve komplet s dobavom, dopremom i polaganjem ploča,
uključivo poteškoće zbog polaganja pod vodom.
Obračun po 1 m³ izvedene obloge.
12.1.4. Utovar preostalog materijala od iskopa u kamione te odvoz na
mjesno odlagalište. Količinom navedenom u stavci obuhvaćena je i
rastresitost materijala. Obračun po 1 m³ odvezenog materijala.
12.1. Zemljani radovi ukupno
12.2.
Betonski i armiranobetonski radovi
Betoniranje izvesti prema tehničkim uvjetima u ovom projektu,
tehničkim propisima za beton i armirani beton i svim drugim
pozitivnim pravilima i propisima koje vrijede za ovu vrstu radova.
Nije dopušteno ţbukanje zidova i dna zbog trajnog dinamičkog
udaranja, velikog i agresivnog habanja. Betonirati u glatkoj industrijskoj
oplati, zaštitni sloj betona prema vodenoj strani mora biti najmanje
Stranica 48 od 115
0,00
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Opis stavke
Jed. mj.
Količina
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
7 cm. Vodonepropusnost se mora postići debljinom zida, odnosom
komponenata i sastava betona, ugraĎivanjem brtvenih traka te aditivima.
12.2.1. Betoniranje armirano betonskog bloka izljevnih graĎevina tlačnog i
gravitacijskog cjevovoda, betonom C 30/37, u glatkoj oplati, s
izradom glatke i ravne gornje površine.
beton
oplata
m
m²
3
2,50
4,00
0,00
0,00
kg
650,00
0,00
12.2.2. Armatura armirano betonskog bloka tlačnog i gravitacijskog izljeva
od betonskog čelika B 500 s ručnim i strojnim rezanjem, čišćenjem
od masnoće i hrĎe, savijanjem i polaganjem prema nacrtu
armature, vezanja i postavljanjem distančnika. Kod
postavljanja armature posebno paziti da bude zaštićena
slojem betona prema propisima.
0,00
12.2. Betonski i armiranobetonski radovi ukupno
12.3.
Zidarski radovi
12.3.1. Zidarska pripomoć kod ugradnje izljevne cijevi.
paušal
0,00
12.3. Zidarski radovi ukupno
12.4.
Izlazni cjevovodi
12.4.1. Iskop rova u zemlji C kategorije (sva tla koja nije potrebno minirati)
za polaganje gravitacijskog i tlačnog izlaznog cjevovoda.
Iskop će se vršiti strojno i ručno.Iskopani materijal odbacivati
najmanje 1,00 m od ruba rova.
Stijenke iskopa su vertikalne,
Iskop b/h=120/100 cm. Ukupna duţina cca 160,00 m.
Dubine rova izvesti prema podacima iz projekta.
Obračun po m3 iskopanog sraslog materijala.
iskop
3
200,00
0,00
m3
100,00
0,00
mt
40,00
0,00
m
12.4.2. Zatrpavanje rova i graĎ. jama nakon ugradnje
cjevovoda i nakon provedbe tlačne probe.
Zatrpavanje izvoditi materijalom iz iskopa u
slojevima 30,00 cm, uz lagano nabijanje.
Napomena: zatrpavanje je moguće isključivo
nakon pismenog odobrenja predstavnika
investitora (nadzorne sluţbe), po završetku
uspješne tlačne probe i potvrĎene kvalitete
pješane posteljice.
Obračun po m3 ugraĎenog materijala.
12.4.3. Nabava, doprema, raznošenje uzduţ rova i
montaţa kanalizacijskih, cijevi gravitacijskog cjevovoda,
uključivo s izradom spoja gumenom brtvom
Cijevi se polaţu na pješčanu posteljicu deb.
10,00 cm, prema kotama u projektu i uputama proizvoĎača. Uključivo sav rad i materijal,
i spajanje cijevi.
Obračun po mt montiranog cjevovoda, uključivo spojeve.
cijev PEHD DN 300
12.4.4. Nabava, doprema, raznošenje uzduţ rova i
montaţa kanalskih cijevi, tlačnog cjevovoda,
uključivo s izradom spoja gumenom brtvom.
Cijevi se polaţu na pješćanu posteljicu deb.
10,00 cm, prema kotama u projektu i uputama proizvoĎača. Uključivo sav rad i materijal,
i spajanje cijevi.
U stavku obračunati i ţablji poklopac koji se montira
Stranica 49 od 115
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Opis stavke
Jed. mj.
na kraju cjevovoda.
t
Obračun po m montiranog cjevovoda, uključivo spojeve.
cijev PEHD DN 25 PN 10
mt
Količina
120,00
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
0,00
12.4.5. Prolaz ispod obrambenog nasipa rijeke Mure
Prolaz kanalizacijskog voda ispod zemljanog
nasipa izvesti bušenjem, uz postavljanje zaštitne
cijevi (prema detalju u projektu)
za ovaj zahvat upotrijebiti bušaĉu
garnituru po izboru investitora. Za bušaĉu
garnituru treba osigurati (iskopati) radni
prostor - graĊ. jamu,te osigurati rad u suhom
na horizontalnom bušenju profila pomoću
preše i svrdla, uz uvlaĉenje zaštitne cijevi.
Kao vodilice za uvlaĉenje vodovodne cijevi
cijevi izvesti obujmice na dva ĉeliĉna profila
– unutar zaštitne cijevi na razmaku 2,00m.
Stavka obuhvaća:
- iskop radnog prostora - graĊ. jame
- dopremu opreme za bušenje
- dobavu, dopremu i utiskivanje zaštitne
ĉeliĉne cijevi (antikorozivno zaštićenu),
sa svim spojnim i pomoćnim materijalom
- brtvama izmeĊu kolektora i zaštitne cijevi
- zatrpavanje graĊ. jame materijalom iz
iskopa u slojevima od 30 cm, uz lagano
nabijanje
- planiranje, utovar i odvoz preostalog
materijala od iskopa
komplet
1,00
komplet
1,00
12.4.6. Prolaz ispod kanala Zaobalje
Prolaz kanalizacijskog voda ispod kanala
izvesti bušenjem, uz postavljanje zaštitne
cijevi (prema detalju u projektu)
za ovaj zahvat upotrijebiti bušaĉu
garnituru po izboru investitora. Za bušaĉu
garnituru treba osigurati (iskopati) radni
prostor - graĊ. jamu,te osigurati rad u suhom
na horizontalnom bušenju profila pomoću
preše i svrdla, uz uvlaĉenje zaštitne cijevi.
Kao vodilice za uvlaĉenje vodovodne cijevi
cijevi izvesti obujmice na dva ĉeliĉna profila
– unutar zaštitne cijevi na razmaku 2,00m.
Stavka obuhvaća:
- iskop radnog prostora - graĊ. jame
- dopremu opreme za bušenje
- dobavu, dopremu i utiskivanje zaštitne
ĉeliĉne cijevi (antikorozivno zaštićenu),
sa svim spojnim i pomoćnim materijalom
- brtvama izmeĊu kolektora i zaštitne cijevi
- zatrpavanje graĊ. jame materijalom iz
iskopa u slojevima od 30 cm, uz lagano
nabijanje
- planiranje, utovar i odvoz preostalog
materijala od iskopa
0,00
12.4. Izlazni cjevovodi ukupno:
12.5.
Završni radovi
12.5.1. UreĎivanje gradilišta nakon izvedenih radova.
Dotjerivanje zelenih površina, te čišćenje
ureĎenih površina.
paušal
12.5. Završni radovi ukupno
Stranica 50 od 115
0,00
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Opis stavke
Jed. mj.
Količina
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
IZLAZNI CJEVOVODI I IZLJEVNE GRAĐEVINE - REKAPITULACIJA
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
Zemljani radovi
Betonski i armiranobetonski radovi
Zidarski radovi
Izlazni cjevovodi
Završni radovi
0,00
0,00
0,00
12. IZLAZNI CJEVOVODI UKUPNO :
13.
BIOFILTER I OKNO ZA ISPUST VODE IZ BIOFILTRA
13.1.
Zemljani radovi
13.1.1. Široki iskop terena za smještaj biofiltra okna u tlu III kategorije.
Stranice iskopa trebaju biti pravocrtne, a dno isplanirano sa
točnošću + 3 cm. Utovar i odvoz materijala obračunat će se
posebnom stavkom. Obračun po 1m³ izvedenog iskopa u
sraslom stanju.
m³
61,30
0,00
m³
7,80
0,00
m³
60,00
0,00
m³
3,50
0,00
13.1.2. Zatrpavanje oko graĎevine materijalom od širokog iskopa
Zatrpavanje vršiti u slojevima maksimalne debljine 30
cm, te nabijati vibranonabijačem do potrebne zbijenosti.
Obračun po 1 m³ izvedenog zatrpavanja
13.1.3. Izrada nasipa od prirodnog šljunka ispod ab ploče biofiltra,
uz planiranje i strojno nabijanje.
13.1.4. Utovar preostalog materijala od iskopa u kamione te odvoz na
mjesnu deponiju. Količinom navedenom u stavci obuhvaćena je i
rastresitost materijala. Obračun po 1 m³ odvezenog materijala.
0,00
13.1. Zemljani radovi ukupno
13.2.
Betonski i armiranobetonski radovi
Betoniranje izvesti prema tehničkim uvjetima u ovom projektu,
tehničkim propisima za beton i armirani beton i svim drugim
pozitivnim pravilima i propisima koje vrijede za ovu vrstu radova.
Nije dopušteno ţbukanje zidova i dna zbog trajnog dinamičkog
udaranja, velikog i agresivnog habanja. Betonirati u glatkoj industrijskoj
oplati, zaštitni sloj betona prema vodenoj strani mora biti najmanje
7 cm. Vodonepropusnost se mora postići debljinom zida, odnosom
komponenata i sastava betona, ugraĎivanjem brtvenih traka te aditivima.
13.2.1. Betoniranje podloţnog betona biofiltra i dna okna, betonom C20/25
debljine 10 cm, s izradom ravne i zaglaĎene gornje površine.
beton
m3
13.2.2. Betoniranje ab ploče biofiltra betonom C30/37, na podloţnom betonu.
Debljina ploče iznosi 20 cm, a gornju površinu izvesti ravnu i strojno
zagladiti uz dodatak industrijskog poda na bazi kvarca. Beton
ugraĎivati strojno s vibriranjem i njegovati vlaţenjem i prekrivanjem folijom.
beton
m3
oplata
m²
13.2.3. Betoniranje armirano betonskog dna okna poloţaja, izmjera
i oblika prema nacrtu, betonom C 30/37 s dodatkom aditiva
za postizanje vodonepropusnosti, u industrijskoj glatkoj oplati,
s dobrim brtvljenjem spojeva oplate i prodora cijevi.
beton
oplata
brtvena traka A 240
m3
m²
m'
Stranica 51 od 115
10,26
0,00
29,30
1,80
0,00
0,00
0,68
1,80
7,00
0,00
0,00
0,00
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Opis stavke
Jed. mj.
Količina
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
13.2.4. Betoniranje armirano betonskih zidova okna u dvostranoj
glatkoj oplati s dobrim brtvljenjem spojeva, poloţaja, izmjera
i oblika prema nacrtu, plastičnim betonom C 30/37 s dodatkom
aditiva za vodonepropusnost. U oplatu oko prodora cijevi
ugraditi brtve koje sprječavaju procurjevanje (tipske komade
s "flanšom", ili brtve koje u dodiru s vodom bubre, sve
provjerenog sustava).
beton
oplata
m
m²
3
1,25
10,00
0,00
0,00
13.2.5. Betoniranje armirano betonske gornje ploče okna u glatkoj
oplati s dobrim brtvljenjem spojeva, i potrebnim podupiranjem
plastičnim betonom C 30/37 s dodatkom aditiva za
vodonepropusnost. U cijenu uključiti podupiranje.
beton
oplata
m3
m²
0,40
2,20
0,00
0,00
kg
380,00
0,00
m²
5,60
13.2.6. Armatura armirano betonskih zidova i ploča okna od betonskog
čelika B 500 s ručnim i strojnim rezanjem, čišćenjem od
masnoće i hrĎe, savijanjem i polaganjem prema nacrtu
armature, vezanja, postavljanjem distančnika. Kod
postavljanja armature posebno paziti da bude zaštićena
slojem betona prema propisima.
13.2.7. Izrada zaštitnog dvokomponentnog epoksi premaza na svim
unutarnjim površinama bazena ukljućujući svu potrebnu pripremu
površna (skidanje curkova, pjeskarenje, pranje vodom pod visokim
tlakom), izravanavanje neravnina, spojeva oplate i segregacije
reparaturnim materijalom. Mortom istog sastava obraditi spojeve
opreme na betonske dijelove. Premaz se nanosi na minimalnoj
debljini od 3 mm i mora zadovoljiti otpornost na otpadnu vodu s
povišenom koncentracijom kemikalija i korozivnih plinova.
0,00
13.2. Betonski i armiranobetonski radovi ukupno
13.3.
Zidarski radovi
13.3.1. Zidarska pripomoć kod ugradnje opreme.
paušal
13.3.2. Ugradba PEHD cijevi i brtvenih traka poloţaja prema
nacrtu, s prijenosom od skladišta do mjesta ugradbe, postavom na
mjesto, učvršćenjem i cementiranjem.
kom
2,00
0,00
13.3. Zidarski radovi ukupno
13.4.
0,00
Bravarski radovi
13.4.1. Izrada, dobava i doprema te postavljanje tipskih
ljevanoţeljeznih stupaljki na razmaku od 30 cm.
kom
2,00
0,00
kom
1,00
0,00
13.4.2. Dobava i montaţa okruglog ljevano ţeljeznog kanalskog
poklopca (nodularni lijev) promjera 600 mm, nosivosti 50 kN.
13.4. Bravarski radovi ukupno
Stranica 52 od 115
0,00
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
13.5.
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Opis stavke
Jed. mj.
Količina
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
Završni radovi
13.5.1. Ispitivanje na vodonepropusnost. Ne smije se dopustiti nikakvo
propuštanje vode iz okna. Vodonepropusnost će se mjeriti
nalijevanjem čiste vode do označenog nivoa, nadolijevanjem kroz
prva 24 sata do zasićenja namočenih površina. Smatra se da je
graĎevina vodonepropustna ako nivo vode ne opada tijekom daljnja
24 sata.
paušal
13.5.2. UreĎivanje gradilišta nakon izvedenih radova.
Dotjerivanje zelenih površina, te čišćenje
ureĎenih površina.
paušal
13.5. Završni radovi ukupno
0,00
BIOFILTER I OKNO ZA ISPUST VODE IZ BIOFILTRA - REKAPITULACIJA
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
13.5.
Zemljani radovi
Betonski i armiranobetonski radovi
Zidarski radovi
Bravarski radovi
Završni radovi
0,00
0,00
0,00
13. BIOFILTER I OKNO ZA ISPUST VODE IZ BIOFILTRA UKUPNO :
14.
OKNO ZA CENTRAT I NADMULJNU VODU
14.1.
Zemljani radovi
14.1.1. Široki iskop terena za smještaj okna u tlu III kategorije.
Stranice iskopa trebaju biti pravocrtne, a dno isplanirano sa
točnošću + 3 cm. Utovar i odvoz materijala obračunat će se
posebnom stavkom. Obračun po 1m³ izvedenog iskopa u
sraslom stanju.
m³
16,00
0,00
m³
5,05
0,00
m³
4,95
0,00
14.1.2. Zatrpavanje oko graĎevine materijalom od širokog iskopa
Zatrpavanje vršiti u slojevima maksimalne debljine 30
cm, te nabijati vibranonabijačem do potrebne zbijenosti.
Obračun po 1 m³ izvedenog zatrpavanja
14.1.3. Utovar preostalog materijala od iskopa u kamione te odvoz na
mjesnu deponiju. Količinom navedenom u stavci obuhvaćena je i
rastresitost materijala. Obračun po 1 m³ odvezenog materijala.
0,00
14.1. Zemljani radovi ukupno
14.2.
Betonski i armiranobetonski radovi
Betoniranje izvesti prema tehničkim uvjetima u ovom projektu,
tehničkim propisima za beton i armirani beton i svim drugim
pozitivnim pravilima i propisima koje vrijede za ovu vrstu radova.
Nije dopušteno ţbukanje zidova i dna zbog trajnog dinamičkog
udaranja, velikog i agresivnog habanja. Betonirati u glatkoj industrijskoj
oplati, zaštitni sloj betona prema vodenoj strani mora biti najmanje
7 cm. Vodonepropusnost se mora postići debljinom zida, odnosom
komponenata i sastava betona, ugraĎivanjem brtvenih traka te aditivima.
14.2.1. Betoniranje podloţnog betona dna okna, betonom C20/25
debljine 10 cm, s izradom ravne i zaglaĎene gornje površine.
beton
m3
Stranica 53 od 115
0,26
0,00
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Opis stavke
Jed. mj.
Količina
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
14.2.2. Betoniranje armirano betonskog dna okna poloţaja, izmjera
i oblika prema nacrtu, betonom C 30/37 s dodatkom aditiva
za postizanje vodonepropusnosti, u industrijskoj glatkoj oplati,
s dobrim brtvljenjem spojeva oplate i prodora cijevi.
beton
oplata
brtvena traka A 240
m
m²
m'
3
0,68
1,80
7,00
0,00
0,00
0,00
14.2.3. Betoniranje armirano betonskih zidova okna u dvostranoj
glatkoj oplati s dobrim brtvljenjem spojeva, poloţaja, izmjera
i oblika prema nacrtu, plastičnim betonom C 30/37 s dodatkom
aditiva za vodonepropusnost. U oplatu oko prodora cijevi
ugraditi brtve koje sprječavaju procurjevanje (tipske komade
s "flanšom", ili brtve koje u dodiru s vodom bubre, sve
provjerenog sustava).
beton
oplata
m3
m²
1,90
15,00
0,00
0,00
m
m²
3
0,40
2,20
0,00
0,00
kg
460,00
0,00
m²
7,60
14.2.4. Betoniranje armirano betonske gornje ploče okna u glatkoj
oplati s dobrim brtvljenjem spojeva, i potrebnim podupiranjem
plastičnim betonom C 30/37 s dodatkom aditiva za
vodonepropusnost. U cijenu uključiti podupiranje.
beton
oplata
14.2.5. Armatura armirano betonskih zidova i ploča okna od betonskog
čelika B 500 s ručnim i strojnim rezanjem, čišćenjem od
masnoće i hrĎe, savijanjem i polaganjem prema nacrtu
armature, vezanja, postavljanjem distančnika. Kod
postavljanja armature posebno paziti da bude zaštićena
slojem betona prema propisima.
14.2.6. Izrada zaštitnog dvokomponentnog epoksi premaza na svim
unutarnjim površinama bazena ukljućujući svu potrebnu pripremu
površna (skidanje curkova, pjeskarenje, pranje vodom pod visokim
tlakom), izravanavanje neravnina, spojeva oplate i segregacije
reparaturnim materijalom. Mortom istog sastava obraditi spojeve
opreme na betonske dijelove. Premaz se nanosi na minimalnoj
debljini od 3 mm i mora zadovoljiti otpornost na otpadnu vodu s
povišenom koncentracijom kemikalija i korozivnih plinova.
0,00
14.2. Betonski i armiranobetonski radovi ukupno
14.3.
Zidarski radovi
14.3.1. Zidarska pripomoć kod ugradnje opreme.
paušal
14.3.2. Ugradba PEHD cijevi i brtvenih traka poloţaja prema
nacrtu, s prijenosom od skladišta do mjesta ugradbe, postavom na
mjesto, učvršćenjem i cementiranjem.
kom
2,00
0,00
14.3. Zidarski radovi ukupno
14.4.
0,00
Bravarski radovi
14.4.1. Izrada, dobava i doprema te postavljanje tipskih
ljevanoţeljeznih stupaljki na razmaku od 30 cm
kom
4,00
0,00
kom
1,00
0,00
14.4.2. Dobava i montaţa okruglog ljevano ţeljeznog kanalskog poklopca
poklopca (nodularni lijev) tip za MeĎimurske vode.
14.4. Bravarski radovi ukupno
Stranica 54 od 115
0,00
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
14.5.
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Opis stavke
Jed. mj.
Količina
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
Završni radovi
14.5.1. Ispitivanje na vodonepropusnost. Ne smije se dopustiti nikakvo
propuštanje vode iz okna. Vodonepropusnost će se mjeriti
nalijevanjem čiste vode do označenog nivoa, nadolijevanjem kroz
prva 24 sata do zasićenja namočenih površina. Smatra se da je
graĎevina vodonepropustna ako nivo vode ne opada tijekom daljnja
24 sata.
paušal
14.5.2. UreĎivanje gradilišta nakon izvedenih radova.
Dotjerivanje zelenih površina, te čišćenje
ureĎenih površina.
paušal
14.5. Završni radovi ukupno
0,00
OKNO ZA CENTRAT I NADMULJNU VODU - REKAPITULACIJA
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
14.5.
Zemljani radovi
Betonski i armiranobetonski radovi
Zidarski radovi
Bravarski radovi
Završni radovi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14. OKNO ZA CENTRAT I NADMULJNU VODU UKUPNO :
15.
15.1.
VANJSKA OGRADA
Nabava doprema i postavljanje oko graĎevne čestice ograde od
istegnutog metala visine 2,00 m.
Ograda se sastoji od stupova Ø 6 cm duljine 270 cm i ispune od
istegnutog metala. Stupovi se postavljaju u betonske temelje
C25/30 izmjera 40x40x70 cm, na razmaku od 250 cm.
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i postavljanje ograde uključivo i
potreban iskop, beton, oplatu, pribor te bojanje ograde temeljnom i
završnom bojom u dva premaza . Obračun po m1 postavljene
ograde.
ml
15.2.
15.3.
Nabava, doprema i postavljanje kliznih konzolnih vratiju na elektro
pogon. Vrata se postavljaju na kolnom ulazu svijetle širine 5,00 m sa
sustavom za zatvaranje i zaključavanje te pripadajućim stupovima
izvedenim za konzolni način pokretanja vratiju.
Stavka obuhvaća: nabavu, dopremu i postavljanje kliznih konzolnih
vratiju visine 200 cm na elektro pogon, pripadajućih stupova i elektro
pogona, potreban iskop, oplatu i beton C25/30 za temelje stupova,
pribor te bojanje ograde temeljnom i završnom bojom u dva
premaza. Obračun po kom postavljenih vratiju.
Vrata svijetle širine 5,00 m
kom
412,50
0,00
1
0,00
Nabava, doprema i postavljanje zaokretnih osobnih ogradnih vratiju.
Vrata se postavljaju uz kolni ulaz u krug ureĎaja, svijetle širine 1,00
m sa sustavom za zatvaranje i zaključavanje te pripadajućim
stupovima izvedenim za konzolni način pokretanja vratiju.
Stavka obuhvaća: nabavu, dopremu i postavljanje zaokretnih
osobnih vratiju visine 200 cm i pripadajućih stupova, potreban iskop,
oplatu i beton C25/30 za temelje stupova, pribor te bojanje ograde
temeljnom i završnom bojom u dva premaza. Obračun po kom
postavljenih vratiju.
Vrata svijetle širine 1,00 m
kom
15. VANJSKA OGRADA UKUPNO :
Stranica 55 od 115
1
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Opis stavke
16.
PRILAZNI MOST (PROPUST)
16.1.
Zemljani radovi
Jed. mj.
Količina
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
16.1.1. Široki strojni iskop humusa u sloju 20 cm, humus
deponirati na gradilištu za kasnije planiranje i ureĎenje
okoliša.
m²
123,40
0,00
m³
72,60
0,00
m³
20,35
0,00
m³
19,80
0,00
m³
25,37
0,00
m³
7,20
0,00
m²
51,90
0,00
m²
79,80
0,00
16.1.2. Široki strojni iskop tla za temeljnu ploču mosta u tlu III
kategorije. Stranice iskopa trebaju biti pravocrtne a dno
isplanirano s točnošću + 3 cm. Dio materijala potreban
za zatrpavanje graĎevne jame deponirati u blizini,
a višak odvesti na gradsko odlagalište. Utovar i odvoz
viška materijala će se obračunati posebnom stavkom.
Obračun po 1m³ izvedenog iskopa u sraslom stanju.
Moguće je očekivati da će najdubljih 50 cm iskopa biti
u podzemnoj vodi.
16.1.3. Utovar materijala od iskopa u kamione te odvoz na mjesnu
deponiju. Količinom navedenom u stavci obuhvaćena je i
rastresitost materijala. Obračun po 1 m³ odvezenog materijala.
16.1.4. Izrada nasipa unutar krila upornjaka i na trasi ceste od
prirodnog šljunka s nasipavanjem i zbijanjem u slojevima
visine 30 cm. Nasip dobro isplanirati i nabiti do zbijenosti
od Me=40 MN/m². Obračun po 1 m³ izvedenog šljunčanog
nasipa.
16.1.5. Zatrpavanje graĎevne jame oko upornjaka materijalom
iz iskopa s nasipavanjem i zbijanjem u slojevima visine
30 cm. Nasip dobro isplanirati i nabiti do zbijenosti
od Me=20 MN/m². Obračun po 1 m³ izvedenog nasipa.
16.1.6. Izrada tampona od pjeskovitog šljunka debljine od 40 cm. Stavka
obuhvaća nasipavanje, razastiranje, eventualno potrebno vlaženje ili
sušenje, te grubo planiranje materijala u nasipu prema dimenzijama i
nagibima danim u projektu. Svaki sloj nasipanog materijala razastire
se vodoravno u uzdužnom smjeru ili nagibu koji je jednak
projektiranom, a u popreĉnom smjeru nasip mora imati uvijek
minimalni popreĉni pad. Svaki sloj treba nabiti u punoj širini od nižeg
ruba prema višem, a visina pojedinog sloja mora biti u skladu s
vrstom nasipanog materijala i dubinskim uĉinkom strojeva za
nabijanje. Razastrti materijal se komprimira odgovarajućim
strojevima dok se ne postigne Me= 80 MN/m2, mjereno kružnom
ploĉom Ø 30 cm. Obraĉun po m3 ugraĊenog materijala u zbijenom
stanju.
16.1.7. Humuziranje terena oko mosta prije iskopanim
i u tu svrhu deponiranim materijalom, u sloju
debljine 20 cm.
16.1.8. Obloga dna i kosina kanala betonskim predgotovljenim
perforiranim parkirališnim pločama. Šupljine u
elementima zasijati travnom smjesom.
16.1.9. Crpljenje vode tijekom iskopa, betoniranja temeljne
ploče i zatrpavanja materijalom iz iskopa oko nje.
paušal
16.1. Ukupno zemljani radovi :
Stranica 56 od 115
0,00
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
16.2.
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Opis stavke
Jed. mj.
Količina
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
Betonski i armiranobetonski radovi
Betoniranje izvesti prema tehničkim uvjetima u ovom projektu,
tehničkim propisima za beton i armirani beton i svim drugim
pozitivnim pravilima i propisima koje vrijede za ovu vrstu radova.
Betonirati u glatkoj industrijskoj oplati, zaštitni sloj betona
prema zemljanoj strani mora biti najmanje 7.5 cm
Jedinična cijena za ove betonske radove sadrţi
izradu, montaţu i demontaţu oplate.
16.2.1. Betoniranje podloţnog betona debljine 10 cm, na ravnoj podlozi,
ispod a.b. temeljne ploče, betonom C 12/15, uz izradu ravne gornje
površine.
beton
m³
3,80
0,00
16.2.2. Betoniranje armiranobetonske temeljne ploče betonom C 30/37 u
glatkoj oplati. Beton ugraĎivati strojno s vibriranjem te njegovati po
tehničkim propisima. Obračun po 1 m³ ugraĎenog betona.
beton
oplata
m³
m²
10,20
7,70
0,00
0,00
16.2.3. Betoniranje armiranobetonskih zidova i krila upornjaka
vodonepropusnim betonom C 35/45 u glatkoj industrijskoj oplati s
dobrim brtvljenjem spojeva i drţačima oplate koji sprječavaju
procurjevanje. Beton ugraĎivati strojno s vibriranjem te njegovati po
tehničkim propisima. Obračun po 1 m³ ugraĎenog betona. U cijenu
uključiti izradu konzola za prijelaznu ploču i konzolnih istaka ispod
pješačke staze.
beton
oplata
brtvena traka A 240
m³
m²
m'
8,30
57,10
16,20
0,00
0,00
0,00
16.2.4. Betoniranje armiranobetonske ploče kolnika mosta
vodonepropusnim betonom C 35/45 u glatkoj oplati s dobrim
brtvljenjem spojeva, poduprtoj podgradom. Debljina ploče iznosi 60
cm, a gornju površinu izvesti ravnu i zagladiti. Ploču izvesti u
poprečnom nagibu od 2,5 % i uzduţnoj krivini r = 600 m, na koju
treba dodati nadvišenje sukladno projektu.
beton
oplata
m³
m²
13,65
53,75
0,00
0,00
16.2.5. Betoniranje armiranobetonske ploče pješačke staze na mostu,
razvedenog presjeka prema projektu, vodonepropusnim betonom
C 35/45 u glatkoj precizno ičvrsto izraĎenoj oplati s dobrim
brtvljenjem spojeva. Gornju površinu izvesti ravnu i strojno zagladiti,
pa u još svjeţu površinu betona nahrapaviti potezima metle. Ploču
izvesti u poprečnom nagibu od 2,5 % i uzduţnoj vertikalnoj krivini r =
600 m, na koju treba dodati nadvišenje sukladno projektu. U ploču
pješačke staze treba ugraditi cijevi za električne i optičke kabele, što
je uključeno u cijenu.
beton
m³
oplata
m²
9,65
13,50
0,00
0,00
m³
140,20
0,00
m'
m'
9,30
12,00
0,00
0,00
16.2.6. Dobava, montaţa i uklanjanje podgrade oplate ab ploče kolnika
mosta i konzolnih istaka pješačkih staza, izmeĎu upornjaka u profilu
kanala od industrijskih metalnih prilagodljivih stupova. U cijenu
uključiti zemljane radove i podloţne komade potrebne za
postavljanje stupova, ukrute radi stabiliziranja podgrade, kao i
omogućavanje eventualnog protoka vode u kanalu.
16.2.7. Izrada armiranobetonskih zaštitnih pera oko obloge
dna i stranica kanala predgotovljenim betonskim
obloţnim pločama. U cijeni kompletna izrada uključivo
iskop, oplatu, armaturu i beton.
poprečna pera 30x60 cm
uzduţna pera 30x30 cm
Stranica 57 od 115
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Opis stavke
Jed. mj.
Količina
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
16.2.8. Dobava, rezanje, savijanje, vezivanje i postava armature od
graĎevinskog čelika B 500. Sve izvesti po statičkom računu i po
armaturnim nacrtima. Obračun po 1 kg ugraĎenog ţeljeza.
kg
9.090,00
16.2. Ukupno betonski i armiranobetonski radovi:
16.3.
0,00
0,00
Izolaterski radovi
16.3.1. Izrada temeljnog premaza gornje površine ab. ploče
kolnika epoksidnom smolom (OTU 2001, knjiga IV).
Na očišćenu i suhu betonsku podlogu se nanosi
razastiračem epoksidna smola. Utrošak materijala
0,5 kg/m². Na poluosušenu epoksidnu smolu se
razastire prosijani ţareni kvarcni pijesak. Dobava i ugradnja.
m²
39,20
m²
39,20
0,00
m'
9,00
0,00
m²
37,30
0,00
16.3.2. Izrada horizontalne hidroizolacije kolničke ploče polimer
bitumenskom trakom s uloškom od poliesterskog filca
teţine 250 g/m². Ugradnja tehnikom zavarivanja potpuno
po površini i uzduţnim i poprečnim preklopima najmanje
10 cm. Dobava i ugradnja.
16.3.3. Dobava i ugradnja traka mase za dilataciju na spoju
asfalta i betona hodnika (pješačke staze).
16.3.4. Dobava i postava vertikalne hidroizolacije na bazi bitumenskog
premaza na unutarnjim plohama upornjaka
16.3. Ukupno izolaterski radovi :
16.4.
0,00
Bravarski radovi
16.4.1. Izrada, doprema i ugradnja vruče cinčane ograde visine
120 cm od okruglih čeličnih cijevi, s vertikalnim šprljcima,
u svemu prema projektu, uključivo leţajne pločice i
sidrene vijke.
m'
13,00
0,00
16.4.2. Izrada sustava za zaštitu ograde od djelovanja munje,
od trake Fe/Zn 30x4 mm, koja se kao prsten ugraĎuje
u temeljnu ploču i četiri izvoda sa spojevima na ogradu.
Sve komplet dobava, ugradnja i spajanje.
paušal
16.4. Ukupno bravarski radovi :
16.5.
0,00
Asfalterski radovi
16.5.1. Nabava, doprema i strojna ugradnja te valjanje asfaltbetona AB11E
u sloju debljine 3,5 cm na hidroizolaciji na ab kolničkoj ploči mosta.
Radove izvesti prema projektu i O.T.U za radove na
cestama.Obračun po m² izvedenog sloja.
m²
27,00
0,00
m²
27,00
0,00
m²
27,00
0,00
16.5.2. Premaz donjeg sloja asfalta polimer bitumenskom
namaznom pastom, prije nanošenja gornjeg sloja.
16.5.3. Nabava, doprema i strojna ugradnja te valjanje gornjeg sloja
asfaltbetona AB11E u sloju debljine 3,5 cm na kolniku mosta.
Radove izvesti prema projektu i O.T.U za radove na
cestama.Obračun po m² izvedenog sloja.
16.5. Ukupno asfalterski radovi :
Stranica 58 od 115
0,00
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
16.6.
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Opis stavke
Jed. mj.
Količina
Jed. cijena (kn)
Instalaterski radovi
16.6.1. Nabava, doprema i ugradnja pet PVC cijevi promjera
110 mm i dviju PEHD cijevi promjera 50 mm za elektične
i optičke kabele, u trup ab ploče pješačke staze.
t
Obračun po m ugraĎene cijevi.
cijev PVC 110
cijev PHD 50
m'
m'
74,80
13,60
16.6. Instalaterski radovi ukupno :
16.7.
Iznos (kn)
0,00
0,00
0,00
Prometna signalizacija
16.7.1. Nabava, doprema i postava prometnih znakova komplet sa stupom
okruglog presjeka, obujmicom i dva vijka. Stup se postavlja na
betonski temelj kvalitete C16/20. Vrsta, broj i poloţaj prometnih
znakova odreĎen je situacijom. U cijenu ulazi izrada i bojenje
znakova i stupova, lijepljenje folije. Iskop i betoniranje temelja,
prijevoz znakova i drugog materijala i drugi poslovi vezani uz
postavljenje prometnih znakova. Obračun po kom postavljenog
znaka.
2
0,00
6,80
0,00
kom
16.7.2. Iscrtavanje prometnih trakova linijama bijele boje širine 12 cm
m'
16.7. Prometna signalizacija ukupno:
16.8.
0,00
Završni radovi
16.8.1. UreĎivanje gradilišta nakon izvedenih radova.
Dotjerivanje zelenih površina, te čišćenje
ureĎenih površina.
paušal
16.8. Završni radovi ukupno
0,00
PRILAZNI MOST (PROPUST)- REKAPITULACIJA
16.1.
16.2.
16.3.
16.4.
16.5.
16.6.
16.7.
16.8.
Zemljani radovi
Betonski i armiranobetonski radovi
Izolaterski radovi
Bravarski radovi
Asfalterski radovi
Instalaterski radovi
Prometna signalizacija
Završni radovi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16. PRILAZNI MOST (PROPUST) UKUPNO :
Stranica 59 od 115
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Opis stavke
Jed. mj.
17.
VANJSKI VODOVOD I HIDRANTSKA MREŢA
17.1.
Zemljani radovi
17.1.1. Iskop rova u zemlji C kategorije (sva tla koja
nije potrebno minirati) za polaganje cjevovoda.
Iskop će se vršiti strojno, izuzev dionica u
skučenom prostoru gdje treba primjeniti ručni
iskop (kod blizine graĎevina). Iskopani materijal
odbacivati najmanje 1,00 m od ruba rova.
Širina dna rova odreĎena je s 0,80 m, a dubina
prosječno 1,30 m. Stijenke iskopa su vertikalne,
te treba razupirati, naročito kod blizine graĎevina.
Obračun po m3 iskopanog sraslog tla.
a) iskop
Količina
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
m
3
421,20
0,00
m
2
324,00
0,00
m3
81,00
0,00
m3
340,20
0,00
mt
405,00
0,00
m3
8,10
0,00
kom
1,00
0,00
kom
1,00
0,00
17.1.2. Planiranje dna rova ručno, s otkopom ili
dopunom do 10,00 cm tla. Višak materijala
odbacivati izvan rova.
17.1.3. Nabava, doprema i ugradnja pijeska za
posteljicu, oblogu i zaštitu cijevi. Debljina
posteljice treba biti najmanje 10,00 cm, a
obloge i zaštita najmanje 15,00 cm iznad
tjemena cijevi. Nabijanje pijeska laganim
nabijačima.Obračun po m3 ugraĎenog pijeska.
17.1.4. Zatrpavanje rova i graĎ. jama nakon ugradnje
cjevovoda i nakon provedbe tlačne probe.
Zatrpavanje izvoditi materijalom iz iskopa u
slojevima 30,00 cm, uz lagano nabijanje.
Napomena: zatrpavanje je moguće isključivo
nakon pismenog odobrenja predstavnika
investitora (nadzorne sluţbe), po završetku
uspješne tlačne probe i potvrĎene kvalitete
pješane posteljice.
3
Obračun po m ugraĎenog materijala.
17.1.5. Dobava i postava upozorne PEHD trake.
Traka je plave boje s natpisom
POZOR–VODOVOD i metalnom ţicom za
detekciju. Traka se postavlja 40,00 cm od
površine terena.
17.1.6. Planiranje preostalog materijala od iskopa
uzduţ i u stranu. PrilagoĎavanjem na
postojeće stanje planiranje izvršiti strojno, uz
ručno dotjerivanje. UreĎivanje na razinu
prvotnog stanja. Obračunato po m3
isplaniranog materijala.
17.1.7. Izrada vodomjernog okna svjetle vel.3,50x1,80x1,80 m iz armiranog
vodonepropusnog betona C 30/37 , stjenke debljine 20 cm, a
pokrovna ploča 15 cm, u stjenku se ugraĎuju penjalice, a u pokrovnu
ploču ljevanoţeljezni poklopac nosivosti 250 kN. U cijeni sve
komplet.
17.1.8. Izrada zasunskog okna svjetle vel.1,20x1,80x1,80 m iz armiranog
vodonepropusnog betona C 30/37 , stjenke debljine 20 cm, a
pokrovna ploča 15 cm, u stjenku se ugraĎuju penjalice, a u pokrovnu
ploču ljevanoţeljezni poklopac nosivosti 250 kN. U cijeni sve
komplet.
Stranica 60 od 115
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Opis stavke
Jed. mj.
Količina
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
17.1.9. Sidrenje cjevovoda na lomovima, betonom C12/16.
kom
22,00
0,00
kom
12,00
0,00
17.1.10. Izrada suhozida iz opeke NF .
17.1. Zemljani radovi ukupno
17.2.
0,00 kn
Vodovodni radovi
17.2.1. Dobava i montaţa polietilenskih PE cijevi
iz polietilena visoke gustoće PE100 za radni tlak
10 bara. Spajanje cijevi izvoditi zavarivanjem PE
elektrospojnicama.
mt
t
m
t
m
cijev DN 110 mm
cijev DN 75 mm
cijev DN 25 mm
350,00
60,00
30,00
0,00
0,00
0,00
kom
kom
6,00
1,00
0,00
0,00
kom
6,00
0,00
kom
2,00
0,00
kom
4,00
0,00
kom
kom
kom
2,00
2,00
30,00
0,00
0,00
0,00
kom
3,00
0,00
kom
3,00
0,00
kom
kom
kom
11,00
9,00
2,00
0,00
0,00
0,00
kom
kom
6,00
5,00
0,00
0,00
kom
6,00
0,00
komplet
6,00
0,00
kom
kom
kom
kom
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.2.2. Dobava, doprema i ugradba lijevano ţeljeznih spojnih komada za
vodovodne cijevi. Prema shemi čvorišta za radni tlak od 10 bara.
LŢ spojni komad sa prirubnicama.
DN 80 - L=300mm
DN 100 - L=600mm
LŢ luk sa stopalom
DN 80 - L=300mm
LŢ "T" ogranak sa prirubnicama
DN 100/100
LŢ redukcija sa prirubnicama
DN 100/80
17.2.3. Dobava, doprema i ugradba PE spojnih komada za vodovodne
cijevi. Prema šemi čvorišta za radni tlak od 10 bara..
spojnica za elektrozavarivanje
DN 75
DN 90
DN 110
PE luk
DN 110
PE "T" ogranak
DN 100/100
PE spojnica sa letećom prirubnicom
DN 100
DN 90
DN 75
17.2.4. Dobava, doprema i ugradba EV zasuna sa ugradnom garniturom i
uličnom kapom.
DN 80
DN 100
17.2.5. Dobava, doprema i ugradba nadzemnog hidranta za dubinu
ugradnje 1,25 m.
17.2.6. Dobava, doprema i ugradba vatrogasne opreme u vanjski limeni
samostojeći ormar na zaključavanje. U cijeni limeni samostojeći
ormar, trevira crijevo 2 kom duţine 15 m, mlaznica, ključ za
nadzemni i podzemni hidrant.
17.2.7. Dobava, doprema i ugradba pocinčanih cijevi i fazonskih komada te
ravnih propusnih ventila sa ispustom u zasunsko okno.
ventil Ø 20
ventil Ø 25
ventil Ø 50
ventil Ø 65
Stranica 61 od 115
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Opis stavke
Jed. mj.
Količina
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
fazonski komadi Ø 20
fazonski komadi Ø 25
fazonski komadi Ø 50
fazonski komadi Ø 65
kom
kom
kom
kom
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
cijevi Ø 20
cijevi Ø 25
cijevi Ø 50
cijevi Ø 65
m
m
m
m
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
kom
kom
kom
kom
2,00
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
kom
1,00
0,00
kom
kom
1,00
1,00
0,00
0,00
kom
1,00
0,00
kom
kom
2,00
2,00
0,00
0,00
kom
kom
1,00
1,00
0,00
0,00
kom
kom
1,00
1,00
0,00
0,00
kom
kom
1,00
1,00
0,00
0,00
m1
440,00
0,00 kn
m1
440,00
0,00 kn
m1
440,00
0,00 kn
17.2.8. Dobava, doprema i ugradba lijevano ţeljeznih zasuna,armatura
prema shemi vodomjernog okna za izradu vodovodnog priključka.
LŢ spojni komad sa prirubnicama
DN 100 - L=1000mm
DN 100 - L=500mm
DN 65 - L=1000mm
DN 50 - L=100mm
LŢ luk sa prirubnicama
DN 50
LŢ "T" ogranak sa prirubnicama
DN 100/50
DN 65/50
LŢ redukcija sa prirubnicama
DN 65/50
EV zasun
DN 50
DN 100
Kompenzacija - MDK
DN 50
DN 100
Nepovratni ventil s prirubnicama DN 100
DN 50
DN 100
Industijski vodomjer
DN 50
DN 100
17.2.9. Ispitivanje montiranog cjevovoda na vodenopropusnost pomoću
vode na odgovarajući tlak, uključivo montaţa i demontaţa
privremenog dovoda vode,i spojeva, aparate za tlačenje sa
manometrom i kontrolnim manometrom, nabava i doprema vode,
punjenje cjevovoda vodom, ispuštanje vode i propisani ispravak
eventualnih neispravnosti. Prije punjenja vodom cjevovod mora biti
djelomično zatrpan, osim spojeva, da ne bi došlo do oštećenja cijevi
i spojeva. Punjenje cjevovoda vodom izvesti polagano tako do zrak
moţe slobodno izaći. Tlačnu probu izvesti u svemu prema
priloţenim uputstvima.
17.2.10. Čišćenje i ispiranje cjevovoda nakon kompletno dovršenih radova.
U cijenu su uračunate manipulacije armaturama, ispuštanje vode
(uzimanja uzoraka za bakteoriološko ispitivanje sa svim potrebnim
popratnim radnjama).
17.2.11. Dezinfekcija cjevovoda prije stavljanja u pogon. Nakon provedenog
ispiranja cjevovoda pristupa se dezinfekciji pomoću sredstava za
dezinfekciju (otopina natrijeva hipoklorida ili "Halomida").
Dezinfekcija se smatra uspješno provedenom, pošto analizirani
uzorci pokaţu dobru kvalitetu vode.
17.2. Vodovodni radovi ukupno
Stranica 62 od 115
0,00 kn
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
17.3.
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Opis stavke
Jed. mj.
Količina
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
Betonski i armirano betonski radovi
Agregat za izradu betona predviĎa se od drobljenca sastavljenog i
propisano izmješanog sa 40% pijeska koji ne smije sadrţavati više
od 20% sitnih zrnaca manjih od 0,5 mm mjereno po teţini i 60%
drobljenca veličine zrna 8-30 mm, dobivenog strojnim drobljenjem
pogodnog kamena, optimalnog granulometrijskog sastava za
pojedine konstrukcije u svemu prema "Pravilniku o tehničkim
mjerama i uvjetima za beton i armirani beton".
Agregat mora biti potpuno čist od zemlje, gline i organskih tvari.
Prije betoniranja armirano betonskih konstrukcija treba pregledati
da li je armatura savita i postavljena točno prema planu savijanja, te
da li je dovoljmo vezana i poduprta.
Beton paţljivo ugraĎivati da se ne stvore šuplja gnijezda. Prije
betoniranja treba drvenu oplatu i tlo obilno politi vodom da ne
upijaju vodu iz betona.
Nabijanje u slojevima 10-15 cm ako se nabija ručno.
Na temelju zidova i blokova oslonaca treba izvesti do nosivog tla, a
ukoliko se naiĎe na stijenu koja je na površini trošna, ne početi
betonirati dok se trošni sloj stijene ne odstrani, a šupljine ne ispune
betonom.
Zaštićivanje i polijevanje betona nakon stvrdnjavanja prema
potrebi. Prije početka betoniranja treba pregledati i zapisnički
utvrditi podatke o agregatu, cementu, vodi i o svemu što moţe
utjecati na kvalitet betona.
Količina cementa za pojedine marke betona iznosi:
MB-30 sa 350 kg cementa na 1 m3 betona
MB-20 sa 300 kg cementa na 1 m3 betona
MB-15 sa 250 kg cementa na 1 m3 betona
MB-10 sa 200 kg cementa na 1 m3 betona.
17.3.1. Betoniranje okna u ĉvoru 1. Uključivo oplata. Prema predmjeru
radova ukupna masa betona dna, zidova, ploče, betonskog
učvršćenja poklopca, stupića (podmetača) za armature. Obračun po
komadu izraĎenog okna.
3
3,51
0,00 kn
m3
4,08
0,00 kn
m3
4,08
0,00 kn
kg
332,50
0,00 kn
m
17.3.2. Betoniranje okna u ĉvoru 2. Uključivo oplata. Prema predmjeru
radova ukupna masa betona dna, zidova, ploče, betonskog
učvršćenja poklopca, stupića (podmetača) za armature. Obračun po
komadu izraĎenog okna.
17.3.3. Betoniranje okna u ĉvoru 3. Uključivo oplata. Prema predmjeru
radova ukupna masa betona dna, zidova, ploče, betonskog
učvršćenja poklopca, stupića (podmetača) za armature. Obračun po
komadu izraĎenog okna.
17.3.4. Armatura pokrovnih ploča okana i blokova za osiguranje zavoja od
čelika Č-0200 s ravnanjem, čišćenjem, sječenjem, savijanjem i
postavljanjem prema nacrtu savijanja ţeljeza, te vezanjem i
postavljanjem podmetača.
17.3. Betonski i armiranobetonski radovi ukupno
Stranica 63 od 115
0,00 kn
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
17.4.
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Opis stavke
Jed. mj.
Količina
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
Zidarski i pomoćni radovi
17.4.1. Dvostruko premazivanje vapnenim mlijekom unutrašnjih površina
okana.
2
16,40
0,00 kn
kom
18,00
0,00 kn
kom
3,00
0,00 kn
m2
5,04
0,00 kn
m
17.4.2. Nabava i ugradba penjalica od betonskog ţeljeza 20 mm razvijene
duţine 90 cm. Penjalice treba obojiti uljenom bojom uz prethodno
čišćenje i dvokratno miniziranje.
17.4.3. Nabava i ugradba lijevano ţeljeznih poklopaca 60/60 cm sa bravom
i ključem za otvaranje.
17.4.4. Cementna glazura 1:2 debljine 2-3 cm na dnu okana.
17.4. Zidarski i pomoćni radovi ukupno
0,00 kn
VANJSKI VODOVOD I HIDRANTSKA MREŢA - REKAPITULACIJA
17.1.
17.2.
17.3.
17.4.
Zemljani radovi
Vodovodni radovi
Betonski i armiranobetonski radovi
Zidarski i pomoćni radovi
0,00 kn
0,00 kn
0,00 kn
0,00 kn
17. VANJSKI VODOVOD I HIDRANTSKA MREŢA UKUPNO:
Stranica 64 od 115
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
Opis stavke
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Jed. mj.
Količina
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
GRAĐEVINSKI RADOVI - UKUPNA REKAPITULACIJA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
PRIPREMNI RADOVI
UPRAVNA ZGRADA
POGONSKA ZGRADA
GRUBA REŠETKA I ULAZNA CRPNA STANICA
BAZEN SB REAKTORA
ZGUŠNJIVAĈ MULJA
SABIRNI BAZEN
MJERAĈ PROTOKA
IZLAZNA CRPNA STANICA
RAZDJELNO OKNO
ZASUNSKO OKNO
IZLAZNI CJEVOVODI I IZLJEVNE GRAĐEVINE
BIOFILTER I OKNO ZA ISPUST VODE IZ BIOFILTRA
OKNO ZA CENTRAT I NADMULJNU VODU
VANJSKA OGRADA
PRILAZNI MOST (PROPUST)
VANJSKI VODOVOD I HIDRANTSKA MREŢA
2. GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO
Stranica 65 od 115
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 kn
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
3.
Opis stavke
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Jed. mj.
Količina
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
STROJARSKA I HIDROMEHANIĈKA OPREMA
1. ZGRADA GRUBE REŠETKE
1.1.
AUTOMATSKA "GRUBA" REŠETKA
Dobava, doprema, ugradnja i puštanje u rad automatske lanĉane
rešetke za izdvajanje „grubih“ plivajućih i ostalih otpadnih sadržaja u
otpadnoj vodi kao tip CONECO ALR 800. Rešetka je takve
konstrukcije da su svi pogonski dijelovi iznad vode. Montaža u kanal
širine 800 mm. Svijetli razmak rešetke je 20 mm, nazivnog protoka
40 l/s. Automatski rad je reguliran senzorima za mjerenje razine
vode (ultrazvuĉni) i to po jednim ispred i iza rešetke.
U cijenu ukljuĉiti lokalni elektroormarić za napajanje i upravljanje.
U sklopu automatske 'grube' rešetke je pokretni čistač šipki
rešetke sa prednje strane - tj. prema dotoku otpadne vode.
Automatska rešetka je sa ugradnjom pod kutom 75O.
Izdvojeni otpadni materijal se odlaţe u prihvatni komunalni
kontejner.
Tehničke karakteristike grube rešetke:
- maksimalni protok: 60 l/s
- svijetli otvori (razmak rešetki) 20 mm
- širina kanala: 800 mm
- dubina kanala:~4010 mm
- kut ugradnje: 75°
- materijal: W.Nr. 1.4301
- instalirana snaga:1,1 kW
Tip:____________________________________________
0,00
ProizvoĎač:_____________________________________
Instalirana snaga:_________________________________
kompl
1.2.
1
0,00
GRUBA REŠETKA s ruĉnim ĉišćenjem
Dobava, doprema, ugradnja i puštanje u rad grube rešetke sa ruĉnim
ĉešljem/grabljama za odvajanje grubih neĉistoća iz otpadne vode.
Izdvojeni materijal se ruĉno ubacuje u komunalni kontejner. Rešetka
se ugraĊuje na obilaznom kanalu grube automatske rešetke.
0,00
0,00
Materijal izrade rešetke nerĊajući ĉelik W.Nr. 1.4301.
Tehničke karakteristike grube rešetke:
- dubina kanala
- širina kanala
- svijetli otvor štapova
- kut nagiba
- materijal izrade
Stavka ukljuĉuje sav potreban vijĉani i montažni materijal iz
nerĊajućeg ĉelika.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4050 mm
800 mm
20 mm
45O
W.Nr.1.4301
0,00
Tip:____________________________________________
ProizvoĎač:_____________________________________
Instalirana snaga:_________________________________
kompl
Stranica 66 od 115
1
0,00
0,00
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
Opis stavke
1.3.
KOMUNALNI SPREMNIK (Kontejner)
Dobava, doprema i ugradnja komunalnog containera prizmatičnog
oblika 5 m3 za odlaganje krutog otpada sa grube rešetke. Kontejner
je izraĎen od dekapiranog čeličnog lima debljine 2,5 mm. Gibljivi
dijelovi zaštićeni hladnim cinčanjem. Radi zaštite od oborina
kontejner treba biti zatvorenog tipa s dva bočna poklopca debljine
čeličnog lima 1,5 mm. Dno kontejnera opremljeno s dva pravokutna
cijevna profila radi odvajanja kontejnera od podloge ili pravokutne
profile ugraditi na betonski plato za postavljanje kontejnera.
Kontejner prilagoĎen postojećim komunalnim vozilima za transport u
vlasništvu korisnika ureĎaja ili komunalnog poduzeća. Uz kontejner
se isporučuje postolje na kotačima radi odmicanja containera od
izlaznog dijela grube rešetke i tračnice koje se tiplaju u beton.
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Jed. mj.
Količina
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
0,00
0,00
Tip:____________________________________________
ProizvoĎač:______________________________________
kompl
1.4.
1
0,00
0,00
KANALSKE ZAPORNICE
Dobava, doprema, ugradnja i puštanje u rad žljebasto - kanalske
zapornice sa ruĉnim pogonom na kanale grubih rešetki. Ukupna
visina okvira iznosi prosjeĉno 4850 mm. Okvirna konstrukcija
zapornice izraĊena od nehrĊajućih U-profila priĉvršćenih spojnim
materijalom na zid okna.Vodotijesnost zapornice je gumenom
brtvom . Ruĉni pogon zapornice montira se na jaram zapornice na
visini cca. 1,1 m iznad kote ureĊenog poda.
Materijal izrade rešetke nerĊajući ĉelik W.Nr. 1.4301.
Dimenzije i karakteristike kanalske zapornice:
- dimenzije zaporne ploĉe
- dubina kanala:
- ukupna visina okvira:
- visina okvira iznad ureĊenog poda:
- materijal izrade
Stavka ukljuĉuje sav potreban vijĉani i montažni materijal iz
nerĊajućeg ĉelika.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800x800 mm
4050 mm
4950 mm
1100 mm
W.Nr.1.4301
0,00
Tip:____________________________________________
ProizvoĎač:_____________________________________
kompl
1.5.
1.6.
4
0,00
m
0,8
0,00
L 40x40x3
W.Nr.1.4301
m
35
0,00
ZAŠTITNA OGRADA
Dobava, isporuka i montaža zaštitne ograde podestu grube rešetke s
ruĉnim ĉišćenjem. Stupovi i rukohvat izraĊen iz cijevi fi 42,4 x 2 mm,
sa tri vodoravne preĉke izraĊene, ukupne visine 1100 mm nad
hodnom površinom.
- materijal izrade nerĊajući ĉelik kvalitete W.Nr.1.4301
- horizontalna nosivost minimalno 700 N/m
Stavka ukljuĉuje sav potreban vijĉani i montažni materijal iz
nerĊajućeg ĉelika.
ĈELIĈNI L PROFILI
Dobava, isporuka i montaža nerĊajućih ĉeliĉnih L profila za ugradnju
i fiksiranje poliesterskih gazišta. Profili se ugraĊuju u krune betona i
podove prema detalju iz izvedbenog projekta i nacrta bravarije.
- dimenzije profila :
- materijal:
Stranica 67 od 115
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
Opis stavke
1.7.
POLIESTERSKE NAGAZNE REŠETKASTE PLOČE
Dobava, doprema i ugradnja poliesterskih nagaznih rešetki za
natkrivanje kanala grubih rešetki. Toĉan raspored odrediti prema
dimenzijama dijelova graĊevine koji se natkrivaju gazištima. Rešetke
otporne na djelovanje otpadnih voda i agresivnih kemikalija. Nosivost
rešetkastih ploča u oba smjera. Dimenzije elemenata rešetkastih
ploča su:
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Jed. mj.
Količina
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
30x30 mm
- svijetli otvori ('okanca')
38 mm
- visina rešetke
500 kg/m2
- nosivost
Nosaĉi nagaznih rešetkastih ploĉa koji su spojeni na betonsku
konstrukciju kanala i nosaĉi montirani preko kanala kao i svi spojni
elementi i pribor trebaju biti izraĊeni od nehrĊajućeg (inox)
materijala (AISI 304).
Stavka ukljuĉuje sav potreban vijĉani i montažni materijal iz
nerĊajućeg ĉelika.
m2
15
0,00
0,00
1. ZGRADA GRUBE REŠETKE UKUPNO:
2. ULAZNA CRPNA STANICA I ZASUNSKO OKNO
2.1.
0,00
URONJENA KANALIZACIJSKA CRPKA
Dobava, doprema, ugradnja i puštanje u rad uronjene kanalizacijske
crpke u 'mokroj' izvedbi smještene u ulaznom oknu. Crpke sluţe za
dobavu otpadne vode na kombiniraniureĎaj. Kapacitet crpki 20 l/s,
visina dobave 8 m. Kućište crpke i motora ('leţaji'), osovina, rotor i
drugi dijelovi crpke su od materijala koji osiguravaju zaštitu od
djelovanja abrazije.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
S crpkom se isporučuje sljedeći pribor:
- postolje za 'mokru izvedbu'
- 15 m' kabela 7 x 1,5 mm2
- 5,5 m' vodilica, inox (prilagodba prema dimenzijama
konstrukcije)
- drţači vodilice posebne konstrukcije
- 7,00 m' lanac,
- drţač lanca, inox
Tip:____________________________________________
ProizvoĎač:_____________________________________
Instalirana snaga:_________________________________
kompl
2.2.
3
SIGURNOSNE SILAZNE LJESTVE
Izrada, dobava i ugradnja ljestvi s leĎobranom za prilaz
kanalizacijskim crpkama u ulaznom oknu. Ljestve su izraĎene iz
nerĎajućih čeličnih cijevi i profila.
Dimenzije ljestvi:
- visina: 1 kompl. 4010 mm i 1 kompl. 2000 mm
- širina: 500 mm
- materijal izrade: W.Nr.1.4301
Stavka ukljuĉuje sav potreban vijĉani i montažni materijal iz
nerĊajućeg ĉelika.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tip:____________________________________________
ProizvoĎač:_____________________________________
kompl
Stranica 68 od 115
2
0,00
0,00
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
Opis stavke
2.3.
POKLOPCI ULAZNE CRPNE STANICE I RAZDJELNOG OKNA
Dobava isporuka i montaţa poklopaca ulazne crpne stanice
izraĎenih kao zavarena konstrukcija iz nerĎajućeg čelika kvalitete W.
Nr. 1.4301, debljine lima minimalno 3 mm s naknadnom
neutralizacijom i pasivizacijom. Poklopac mora biti opremljeni
bravicom s univerzalnim ključem i zategom kao zaštitom od
nekontroliranog zatvaranja a isporuka obuhvaća i inox spojni
materijal.
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Jed. mj.
Količina
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
0,00
0,00
Tip:____________________________________________
ProizvoĎač:_____________________________________
kompl
kompl
kompl
2.3.a
2.3.b
2.3.c
- poklopac dimenzija 800 x 800
- ĉetverodijelni poklopac dimenzija 800 x 3300
- poklopac dimenzija 1200 x 1500
2.4.
TLAĈNI CJEVOVOD UNUTAR ULAZNE CRPNE STANICE I
TLAĈNI CJEVOVOD DO KOMBI UREĐAJA
Dobava, isporuka i montaţa tlačnog cjevovoda crpki unutar ulazne
crpne stanice i tlačnog cjevovoda do kombiniranog ureĎaja dimenzija
DN 150/200 ukupne duţine 25 m. Materijal cjevovoda W.Nr. 1.4301
Varenje svih varova kod prefabrikacije i montaţe vršiti u zaštiti
inertnog plina, čistiti kemijskim sredstvima bez mehaničke obrade,
neutralizirati i pasivirati. Stavkom obuhvatiti sve potrebne fazone,
spojni i brtveni materijal te nosače cjevovoda iz nerĎajućeg čelika.
1
OBILAZNI CJEVOVOD
Dobava, isporuka i montaţa cjevovoda od zasunskog okna do
sabirnog bazena dimenzija DN200 ukupne duţine 52 m
Materijal cjevovoda W.Nr. 1.4301.
Varenje svih varova kod prefabrikacije i montaže vršiti u zaštiti
inertnog plina, ĉistiti kemijskim sredstvima bez mehaniĉke obrade,
neutralizirati i pasivirati.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Stavkom obuhvatiti sve potrebne fazone, spojni i brtveni materijal te
nosaĉe cjevovoda iz nerĊajućeg ĉelika.
kompl
2.6.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
kompl
2.5.
1
1
1
1
ARMATURA CJEVOVODA
EV ZASUNI
Dobava, isporuka i montaţa EV zasuna, NP10.
Materijal izrade dijelova o dodiru s medijem( unutarnji površina tijela,
klin, vreteno) nerĊajući ĉelik ili gumiran, otporan otpadnu vodu
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dobava uključuje sav neophodan spojni i brtveni materijal iz
nerĎajućeg čelika.
2.6.a
0,00
0,00
0,00
0,00
-dim. cjevovoda: DN 150
-materijal izrade: GG 40/ EPDM
Tip:____________________________________________
ProizvoĎač:_____________________________________
2.6.b
kom
3
0,00
0,00
0,00
0,00
kom
2
0,00
-dim. cjevovoda: DN 250
-materijal izrade: GG 407EPDM
Tip:____________________________________________
ProizvoĎač:_____________________________________
Stranica 69 od 115
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
Opis stavke
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Jed. mj.
Količina
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
0,00
2.6.c NEPOVRATNI KUGLASTI VENTIL
Dobava, isporuka i montaţa nepovratnog kuglastog ventila s lakom
kuglom za tlak PN10.
materijal kućišta: -sivi lijev
materijal kugle: -aluminij
obloga kugle: -nitril
Dobava uključuje sav neophodan spojni i brtveni materijal iz
nerĎajućeg čelika.
-dim. cjevovoda: DN 150
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tip:____________________________________________
ProizvoĎač:_____________________________________
kom
3
2.6.d GUMENI KOMPENZATOR
Dobava, isporuka i montaţa gumenog kompenzatora DN 150, NP10.
0,00
0,00
0,00
0,00
Materijal izrade dijelova o dodiru s medijem( unutarnji površina tijela)
nerĊajući ĉelik ili gumiran, otporan na otpadnu vodu.
Dobava uključuje sav neophodan spojni i brtveni materijal iz
nerĎajućeg čelika.
-tip kao: VAG KRV 150
0,00
0,00
0,00
Tip:____________________________________________
ProizvoĎač:_____________________________________
kom
3
0,00
0,00
2. ULAZNA CRPNA STANICA I ZASUNSKO OKNO UKUPNO:
3. PROSTORIJA KOMBINIRANOG UREĐAJA
3.1.
KOMBINIRANI UREĐAJ
Dobava, doprema, ugradnja i puštanje u rad kompaktnog
(montaţnog) ureĎaja kapaciteta 40 l/s s integriranim sitom/presom
(rešetkom), aeriranim pjeskolovom-mastolovom s izdvajanjem
prikupljenog otpada, pijeska i masnoća u prihvatne containere.
Kompaktni ureĎaj za pročišćavanje otpadnih voda ostavlja se na pod
nadzemne graĎevine. Svijetli razmak otvora automatskog sita je 5
mm; duţina ureĎaja s integriranim aeriranim pjeskolovom mastolovom iznosi ~8200 mm.
Tehniĉke karakteristike su predviĊene:
· kapacitet: Q =40 l/s
· svijetli otvor: 5 mm
· aerirani pjeskolov-mastolov
izdvajanje čestica 0,25 mm
· puhalo zraka:
31 m3/h; 225 mbar-a
· uvjeti priključka
380 V, 50 Hz
· start:direktni
Kombinirani kompaktni ureĎaj za ''prethodni stupanj''
pročišćavanja otpadnih voda predviĎen je sa:
· sustavom za automatsko pranje
· sustavom za automatsko izdvajanje masnoća
· vlastitim elektroormarom za 3,5 kW za automatski rad
· grijačima elektroormara
· kompletom za montaţu na pod prostorije
Kompletna konstrukcija i prateća oprema kombiniranog kompaktnog
ureĎaja izraĎeni su od nehrĎajućeg materijala AISI 304.
U stavku uključen komunalni konteiner za izdvajanje masti.
Tip:________________________________________
ProizvoĎač:_________________________________
Stranica 70 od 115
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
Opis stavke
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Jed. mj.
Količina
kompl
1,00
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
Instalirana snaga:____________________________
3.2.
UREĐAJ ZA PRIHVAT FEKALIJA
Dobava i montaţa, puštanje u rad kompaktnog postrojenja za
obradu fekalija iz septičkih jama.
Postrojenje mora biti opremljeno automatskim sitom otvora 3-5 mm
sa prešom i nastavkom za beskonačne vreće, sistemom za
ispiranje, priključkom za punjenje iz komunalnih vozila i ispustom te
ureĎajem za mjerenje pH. UreĎaj mora imati mogućnost postavljanja
sita u horizontalni poloţaj radi servisiranja.
Na priključku za punjenje mora biti ugraĎen zasun s elektro
prigonom, mjerač protoke i sistem za kartično registriranje korisnika,
za min. deset korisnika. Materijal izrade postrojenja W.1.4301 (AISI
304). Svi cjevovodi moraju biti izolirani s 8 cm isolacije i s ugraĎenim
grijaćim kabelima za grijanje priključnog cjevovoda.
Tip:________________________________________
ProizvoĎač:_________________________________
Instalirana snaga:____________________________
3.3.
0,00
KOMUNALNI SPREMNK (Kontejner)
Dobava, doprema i ugradnja komunalnog containera prizmatičnog
oblika 5 m3 za odlaganje krutog otpada sa grube rešetke. Kontejner
je izraĎen od dekapiranog čeličnog lima debljine 2,5 mm. Gibljivi
dijelovi zaštićeni hladnim cinčanjem. Radi zaštite od oborina
kontejner treba biti zatvorenog tipa s dva bočna poklopca debljine
čeličnog lima 1,5 mm. Dno kontejnera opremljeno s dva pravokutna
cijevna profila radi odvajanja kontejnera od podloge ili pravokutne
profile ugraditi na betonski plato za postavljanje containera.Kontejner
prilagoĎen postojećim komunalnim vozilima za transport u vlasništvu
korisnika ureĎaja ili komunalnog poduzeća. Uz kontejner se
isporučuje postolje na kotačima radi odmicanja containera od
izlaznog dijela grube rešetke i tračnice koje se tiplaju u beton.
0,00
Tip:____________________________________________
ProizvoĎač:_____________________________________
kompl
3.4.
1
0,00
0,00
0,00
URONJENA KANALIZACIJSKA CRPKA
Dobava, doprema, ugradnja i puštanje u rad uronjene kanalizacijske
crpke u 'mokroj' izvedbi bazenu za prihvat obraĎene fekalne vode
Crpke sluţe za doziranje fekalne vode u sabirni bazen Kapacitet
crpki 10 l/s, visina dobave 6 m. Kućište crpke i motora ('leţaji'),
osovina, rotor i drugi dijelovi crpke su od materijala koji osiguravaju
zaštitu od djelovanja abrazije.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
S crpkom se isporučuje sljedeći pribor:
- postolje za 'mokru izvedbu' DN 100, PN 10
- 15 m' kabela 7 x 1,5 mm2
- 5,5 m' vodilica, inox (prilagodba prema dimenzijama
konstrukcije)
- drţači vodilice posebne konstrukcije
- 7,00 m' lanac,
- drţač lanca, inox
Tip:________________________________________
ProizvoĎač:_________________________________
Instalirana snaga:____________________________
kompl
Stranica 71 od 115
2
0,00
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
3.5.
Opis stavke
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Jed. mj.
Količina
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
0,00
0,00
POTOPNI MJEŠAČ
Dobava, doprema i ugradnja potopljenog brzohodnog mješaĉa za
održavanje izdvojene vode fekalija u flotirajućem stanju.
0,00
Mješaĉ se postavlja na vertikalnu vodilicu sa: vodilicama, min 6 m
kabla i lancem.
Snaga mješaĉa: 3,2 kw
0,00
0,00
Tip:________________________________________
ProizvoĎač:_________________________________
Instalirana snaga:____________________________
kompl
POKLOPCI OKNA ZA PRIHVAT FEKALIJA I ZASUNSKE
KOMORE
Dobava isporuka i montaţa poklopaca okna za prihvat fekalija i
zasunske komore, izraĎenih kao zavarena konstrukcija iz nerĎajućeg
rebrastog čelika kvalitete W. Nr. 1.4301, debljine lima minimalno 4/5
mm s naknadnom neutralizacijom i pasivizacijom. Isporuka
obuhvaća i profile koji se ubetoniravaju u rub otvora.
3.6.a - poklopac dimenzija 800 x 800
1
0,00
0,00
3.6
0,00
0,00
kompl
1
0,00
3.6.b
- poklopac dimenzija 900 x 800
kompl
1
0,00
3.6.c
- dvodijelni poklopac dimenzija 600 x 1200
kompl
1
0,00
3.6.d
- poklopac dimenzija 600 x 600
kompl
1
0,00
3.7.
SILAZNE LJESTVE
0,00
Izrada, dobava i ugradnja ljestvi za prilaz kanalizacijskim crpkama i
zasunima. Ljestve su izraĎene iz nerĎajućih čeličnih cijevi i profila .
0,00
Dimenzije ljestvi:
0,00
0,00
0,00
0,00
- visina: 2000 mm
- širina: 500 mm
- materijal izrade: W.Nr.1.4301
Stavka ukljuĉuje sav potreban vijĉani i montažni materijal iz
nerĊajućeg ĉelika.
0,00
Tip:________________________________________
ProizvoĎač:_________________________________
kompl
3.8.
2
CJEVOVOD OD OKNA ZA PRIHVAT FEKALIJA DO SABIRNOG BAZENA
Dobava, isporuka i montaţa tlačnog cjevovoda do
sabirnog bazena DN 80.
Materijal cjevovoda W.Nr. 1.4301
Varenje svih varova kod prefabrikacije i montaže vršiti u zaštiti
inertnog plina, ĉistiti kemijskim sredstvima bez mehaniĉke obrade,
neutralizirati i pasivirati.
-cjevovod DN 80, dužine 18 m
Stavkom obuhvatiti sve potrebne fazone, spojni i brtveni materijal te
nosaĉe cjevovoda iz nerĊajućeg ĉelika.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tip:________________________________________
ProizvoĎač:_________________________________
kompl
3.9.
ARMATURA CJEVOVODA
3.9.a EV ZASUNI
Dobava, isporuka i montaţa EV zasuna, NP10.
Materijal izrade dijelova o dodiru s medijem( unutarnji površina tijela,
klin, vreteno) nerĊajući ĉelik ili gumiran, otporan na otpadnu vodu
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Stranica 72 od 115
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
Opis stavke
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Jed. mj.
Količina
Dobava uključuje sav neophodan spojni i brtveni materijal iz
nerĎajućeg čelika.
-dim. cjevovoda: DN 80
-materijal izrade: GG 40/ EPDM
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
0,00
0,00
0,00
Tip:________________________________________
ProizvoĎač:_________________________________
kom
2
0,00
0,00
0,00
3.9.b NEPOVRATNI KUGLASTI VENTIL
Dobava, isporuka i montaţa nepovratnog kuglastog ventila s lakom
kuglom za tlak PN10.
0,00
0,00
0,00
0,00
materijal kućišta: -sivi lijev
materijal kugle: -aluminij
obloga kugle: -nitril
Dobava uključuje sav neophodan spojni i brtveni materijal iz
nerĎajućeg čelika.
-dim. cjevovoda: DN 80
0,00
0,00
Tip:________________________________________
ProizvoĎač:_________________________________
kom
2
0,00
0,00
3.10. STROPNA DIZALICA
Dobava, doprema i ugradba kompletne linijske ruĉne dizalice sa
svom konstrukcijom, za potrebe ugradbe i održavanja opreme.
Nosivost dizalice je 5,0 t. Dizalica je ruĉna; pokretanje "maĉke" i
dizanje tereta lancem. Upravljanje dizalicom s poda. U stavku
ukljuĉeno:
0,00
- Dobava, doprema i montaţa NPI-16 nosača.
0,00
-Dobava, doprema i montaţa ručne dizalice na lančani pogon
-Ispitivanje sa izradom atestne dokumentacije
0,00
0,00
Tip:________________________________________
ProizvoĎač:_________________________________
kompl
1
0,00
3.11. Dobava, isporuka i montaţa visećeg električnog ventilatorskog
grijača sa uklopnim ormarićem za dogrijavanje ventiliranih prostorija,
snage 12/8/4 kW, 380V
0,00
Tip:________________________________________
ProizvoĎač:_________________________________
Instalirana snaga:____________________________
kom
3. PROSTORIJA KOMBINIRANOG UREĐAJA UKUPNO:
Stranica 73 od 115
1,00
0,00
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
Opis stavke
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Jed. mj.
Količina
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
4. SABIRNI BAZEN
4.1.
0,00
URONJENA KANALIZACIJSKA CRPKA
Dobava, doprema, ugradnja i puštanje u rad uronjene kanalizacijske
crpke u 'mokroj' izvedbi smještene u sabirnom bazenu. Crpke sluţe
za dobavu otpadne vode u SB reaktor. Kapacitet crpki 40 l/s, visina
dobave 6 m. Kućište crpke i motora ('leţaji'), osovina, rotor i drugi
dijelovi crpke su od materijala koji osiguravaju zaštitu od djelovanja
abrazije.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
S crpkom se isporučuje sljedeći pribor:
- postolje za 'mokru izvedbu' DN 100, PN 10
- 15 m' kabela 7 x 1,5 mm2
- 5,5 m' vodilica, inox (prilagodba prema dimenzijama
konstrukcije)
- drţači vodilice posebne konstrukcije
- 7,00 m' lanac,
- drţač lanca, inox
Tip:________________________________________
ProizvoĎač:_________________________________
Instalirana snaga:____________________________
kompl
4.2.
2
TLAĈNI CJEVOVOD OD SABIRNOG BAZENA DO SB
REAKTORA
Dobava, isporuka i montaţa tlačnog cjevovoda dimenzija DN
150/DN200 ukupne duţine 40 m
Materijal cjevovoda W.Nr. 1.4301
Varenje svih varova kod prefabrikacije i montaže vršiti u zaštiti
inertnog plina, ĉistiti kemijskim sredstvima bez mehaniĉke obrade,
neutralizirati i pasivirati.
0,00
0,00
0,00
0,00
Stavkom obuhvatiti sve potrebne fazone, spojni i brtveni materijal te
nosaĉe cjevovoda iz nerĊajućeg ĉelika.
kompl
4.3.
0,00
0,00
1
ARMATURA CJEVOVODA
EV ZASUNI
Dobava, isporuka i montaţa EV zasuna, NP10.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Materijal izrade dijelova o dodiru s medijem( unutarnji površina tijela,
klin, vreteno) nerĊajući ĉelik ili gumiran, otporan na otpadnu vodu
0,00
Dobava uključuje sav neophodan spojni i brtveni materijal iz
nerĎajućeg čelika.
4.3.a
0,00
0,00
0,00
0,00
-dim. cjevovoda: DN 150
-materijal izrade: GG 40/ EPDM
Tip:________________________________________
ProizvoĎač:_________________________________
kom
2
4.3.b NEPOVRATNI KUGLASTI VENTIL
Dobava, isporuka i montaţa nepovratnog kuglastog ventila s lakom
kuglom za tlak PN10.
materijal kućišta: -sivi lijev
materijal kugle: -aluminij
obloga kugle: -nitril
Dobava uključuje sav neophodan spojni i brtveni materijal iz
nerĎajućeg čelika.
-dim. cjevovoda: DN 150
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tip:________________________________________
ProizvoĎač:_________________________________
kom
Stranica 74 od 115
2
0,00
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
Opis stavke
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Jed. mj.
Količina
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
0,00
4.3.c GUMENI KOMPENZATOR
0,00
Dobava, isporuka i montaţa gumenog kompenzatora DN 150, NP10.
0,00
Materijal izrade dijelova o dodiru s medijem( unutarnji površina tijela)
nerĊajući ĉelik ili gumiran, otporan otpadnu vodu.
Dobava uključuje sav neophodan spojni i brtveni materijal iz
nerĎajućeg čelika.
-dim. cjevovoda: DN 150
0,00
0,00
0,00
Tip:________________________________________
ProizvoĎač:_________________________________
kom
2
4.3.d ELEKTROMOTORNI PLOSNATI ZASUN
Dobava, isporuka i montaţa elektromotornog plosnatog zasuna DN
200, NP10.
Materijal izrade dijelova o dodiru s medijem( unutarnji površina tijela,
klin, vreteno) nerĊajući ĉelik ili gumiran, otporan otpadnu vodu
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dobava uključuje sav neophodan spojni i brtveni materijal iz
nerĎajućeg čelika.
0,00
Tip:________________________________________
ProizvoĎač:_________________________________
kom
2
4.3.e MONTAŢNO DEMONTAŢNI KOMAD
Dobava, isporuka i montaţa montaţnodemontaţnog komada - TIP A
, DN 200, NP10.
Dobava uključuje sav neophodan spojni i brtveni materijal iz
nerĎajućeg čelika.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tip:________________________________________
ProizvoĎač:_________________________________
kom
4.4.
2
0,00
0,00
POKLOPAC
Dobava isporuka i montaţa poklopaca izraĎenog kao zavarena
konstrukcija iz nerĎajućeg čelika kvalitete W. Nr. 1.4301, debljine
lima minimalno 3 mm s naknadnom neutralizacijom i pasivizacijom.
Poklopac mora biti opremljeni bravicom s univerzalnim ključem i
zategom kao zaštitom od nekontroliranog zatvaranja a isporuka
obuhvaća i inox spojni materijal.
- poklopac dimenzija 800 x 800
0,00
Tip:________________________________________
ProizvoĎač:_________________________________
kompl
1
0,00
4. SABIRNI BAZEN UKUPNO:
0,00
5. KOMPRESORSKA STANICA
5.1.
PUHALA ZRAKA
Dobava, doprema, ugradnja i puštanje u rad puhala za opskrbu SB
reaktora zrakom. Puhalo zraka treba biti opskrbljeno s
elektromotorom, zaštitnom haubom buke i svim ostalim potrebnim
priborom. Ugradnja se vrši na pripremljene betonske temelje (sidra)
u kompresorskoj stanici.
0,00
Puhalo zraka treba biti isporučeno sa:
- prigušivačem buke (zaštitna 'hauba')
- usisnom cijevi sa zaštitnom mreţicom
- filtrom zraka
- sigurnosnim ventilom
- nepovratnim ventilom
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Stranica 75 od 115
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
Opis stavke
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Jed. mj.
Količina
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
- postoljem
- spojnim materijalom
- mjeračem tlaka
Tehničke karakteristike puhala:
0,00
0,00
0,00
- kapacitet: 800 m3/h
0,00
0,00
0,00
- tlak: 0,6 bar
- maksimalna razina buke do 74 dB
Tip:________________________________________
ProizvoĎač:_________________________________
Instalirana snaga:____________________________
kompl
5.2.
3
0,00
STROPNA DIZALICA
Dobava, doprema i ugradba kompletne linijske ruĉne dizalice sa
svom konstrukcijom, za potrebe ugradbe i održavanja opreme.
Nosivost dizalice je 5,0 t. Dizalica je ruĉna; pokretanje "maĉke" i
dizanje tereta lancem. Upravljanje dizalicom s poda. U stavku
ukljuĉeno:
0,00
- Dobava, doprema i montaţa NPI-16 nosača.
-Dobava, doprema i montaţa ručne dizalice na lančani pogon
-Ispitivanje sa izradom atestne dokumentacije
0,00
0,00
0,00
0,00
Tip:________________________________________
ProizvoĎač:_________________________________
kompl
5.3.
1
CJEVOVOD RAZVODA ZRAKA U KOMPRESORSKOJ
STANICI
Dobava, isporuka i montaţa tlačnog cjevovoda DN150/DN300 u
kompresorskoj stanici te spajanje istog na puhala zraka. U razvod
zraka su uključene sve nehrĎajuće (W. Nr. 1.4301) cijevi, fazonski
komadi i spojni elementi svih potrebnih profila i armature.
-cjevovod DN 300, ukupne dužine 15 m
-EV zasun DN 150
kompl
5.4.
PODZEMNI CJEVOVOD ZRAKA
Dobava isporuka i montaža podzemnog dijela cjevovoda
komprimiranog zraka do SB reaktora.
-materijal izrade nerĊajući ĉelik W.Nr.1.4301
-cjevovod DN300 ukupne dužine 45 m
Stavkom obuhvatiti sve potrebne fazone, spojni i brtveni materijal te
nosaĉe cjevovoda. Vijĉani materijal iz nerĊajućeg ĉelika kvalitete A2.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
kompl
5.5.
1
0,00
0,00
0,00
0,00
1
0,00
0,00
0,00
ELEKTROMOTORNI PLOSNATI ZASUN
Dobava, isporuka i montaţa elektromotornog plosnatog zasuna DN
300, NP10.
Materijal izrade dijelova o dodiru s medijem( unutarnji površina tijela,
klin, vreteno) nerĊajući ĉelik ili gumiran, otporan otpadnu vodu
0,00
0,00
Dobava uključuje sav neophodan spojni i brtveni materijal iz
nerĎajućeg čelika.
0,00
Tip:________________________________________
ProizvoĎač:_________________________________
Instalirana snaga:____________________________
kom
Stranica 76 od 115
2
0,00
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
Opis stavke
5.6.
POLIESTERSKE NAGAZNE REŠETKASTE PLOČE
Dobava, doprema i ugradnja poliesterskih nagaznih rešetki za
natkrivanje kanala cijevovoda. Toĉan raspored odrediti prema
dimenzijama dijelova graĊevine koji se natkrivaju gazištima. Rešetke
otporne na djelovanje otpadnih voda i agresivnih kemikalija. Nosivost
rešetkastih ploĉa u oba smjera. Dimenzije elemenata rešetkastih
ploĉa su:
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Jed. mj.
Količina
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
30x30 mm
38 mm
- svijetli otvori ('okanca')
- visina rešetke
- nosivost
500 kg/m2
Nosaĉi nagaznih rešetkastih ploĉa koji su spojeni na betonsku
konstrukciju kanala i nosaĉi montirani preko kanala kao i svi spojni
elementi i pribor trebaju biti izraĊeni od nehrĊajućeg (inox)
materijala (AISI 304).
Stavka ukljuĉuje sav potreban vijĉani i montažni materijal iz
nerĊajućeg ĉelika.
m2
3,2
0,00
5. KOMPRESORSKA STANICA UKUPNO:
6. SB REAKTOR
6.1.
0,00
NADZEMNI CJEVOVOD ZRAKA
Dobava, isporuka i montaža nadzemnog dijela cjevovoda za dovod
komprimiranog zraka u SB reaktor. Ukljuĉen spoj na podzemni dio,
cjevovod uzduž krune bazena te prikljuĉci za aeracijske grane.
-materijal izrade nerĊajući ĉelik W.Nr.1.4301
-cijev DN300
-cijev DN250
-cijev DN200
Stavkom obuhvatiti sve potrebne fazone (T-komate, koljena), spojni i
brtveni materijal te nosaĉe cjevovoda. Vijĉani materijal je iz
nerĊajućeg ĉelika kvalitete A2.
0,00
kompl
6.2.
AERACIJSKE GRANE SB REAKTORA
Dobava, isporuka i montaža aeracijskih grana u SB reaktor.
Aeracijske grane spajaju se na dovodni cjevovod preko ventila za
regulaciju.
-materijal izrade nerĊajući ĉelik W.Nr.1.4301
-cijev DN 80
-kvadratna cijev 100x100x3 mm
-koljeno 90, NO 80
Stavkom obuhvatiti sve potrebne fazone, spojni i brtveni materijal te
nosaĉe cjevovoda s pripadajućim konzolama i obujmicama. Vijĉani
materijal je iz nerĊajućeg ĉelika kvalitete A2.
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
165 m
145 m
26 kom
kompl
6.3.
0,00
0,00
0,00
0,00
12 m
98 m
2m
1
EV ZASUN
Dobava, isporuka i montaţa zasuna, DN 80, NP10. Materijal izrade
dijelova o dodiru s medijem( unutarnji površina tijela) nerĎajući čelik.
Dobava uključuje sav neophodan spojni i brtveni materijal iz
nerĎajućeg čelika
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tip:________________________________________
ProizvoĎač:_________________________________
kompl
6.4.
MEMBRANSKI CIJEVNI AERATORI
Dobava isporuka i montaža membranskih cijevnih aeratora za
finomjehuriĉastu aeraciju u SB reaktorima.
- proraĉunska koliĉina zraka 8-12 m3/hxm
- specifiĉni unos kisika 0,025 kgO2/m3 x m
Stranica 77 od 115
26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
Opis stavke
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Jed. mj.
Količina
- ukupna korisna duljina jednog para aeratora L=1500 mm
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
0,00
Unutarnji pritisak u cijevnom sistemu se pomoću automatskih
mjernih i regulacijskih ureĎaja (magnetni ventil na najvišoj točki
cjevovoda) regulira prema razini vode , da bi se spriječilo izlaz
mjehurića za vrijeme faze taloţenja i dekantiranja.
Tehnički podaci:
O2-kapacitet unosa /bazen:
Kod čiste vode: 30 kgO2/h
O2-unos [kgO2/kWh]: minimalno 2,5 kgO2/kWh
Pokus i pridrţavanje zahtijevanih jamčenih vrijednosti, se potvrĎuju
ispitivanjem od strane neovisne ovlaštene institucije.
U cijenu su uključeni svi ureĎaji, rad, potrošna roba, pogonska
sredstva, kao i ispostava potvrde ispitivanja sa dokumentacijom
ispitivanja.
Komplet sa spojnim niplama 1", za montažu na kvadratnu cijev DN
100 mm
kompl
6.5.
200
SUSTAV ZA MIJEŠANJE
Dobava, isporuka i montaža sustava za miješanje sadržaja SB
reaktora. Izveden kao ''HyperClassic-sustav'' sa hiperboloidnom
lopatom, pogonskom osovinom od plemenitog ĉelika, suho
postavljenim prigonskim motorom s termiĉkom zaštitom i svim
potrebnim priborom. OdreĊivanje broja okretaja vrši se pomoću
pretvaraĉa frekvencije.
Promjer lopate za miješanje ~2500 mm
Snaga pogonskog motora 18 kW
Dimenzije bazena: 18x18 m, dubine vode 5,5 m
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tip:________________________________________
ProizvoĎač:_________________________________
Instalirana snaga:____________________________
kompl
6.6.
2
DEKANTER
Dobava, isporuka i montaža sustava za odvod bistre vode iz SB
reaktora, izvedeni kao tzv. ''spuštajući dekanter'', kompletno izraĊen
od plemenitog ĉelika, ukljuĉujući podvodni zglob kojem ne trebaju
radovi održavanja, sa elektroosovinom postavljenom ispod pokrova
od plemenitog ĉelika.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-nazivna širina dekantera: DN250
-minimalna kakvoća materijala W. Nr. 1.4301
-hidrauliĉni uĉinak : do 200 l/s
-snaga elektromotora za podizanje i spuštanje 1,15 kW
-upravljanje uranjanjem: hidrostatska tlaĉna sonda
-upravljanje vitlom: ĉetiri krajnja prekidaĉa
-iskljuĉenje u sluĉaju nužde: mehaniĉka krajnja sklopka
-materijal vuĉnog užeta W.Nr.1.4571
U stavku uključiti i cjevovod do mjernog kanala sa svim potrebnim
fazonskim, spojnim i brtvenim materijalom.
0,00
Tip:________________________________________
ProizvoĎač:_________________________________
Instalirana snaga:____________________________
kompl
Stranica 78 od 115
4
0,00
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
Opis stavke
6.7.
URONJENA KANALIZACIJSKA CRPKA VIŠKA MULJA
Dobava, doprema, ugradnja i puštanje u rad uronjene kanalizacijske
crpke u 'mokroj' izvedbi za transport viška mulja, komplno sa
cjevovodom DN 100 za transport viška mulja u zgušnjivač, te svim
potrebnim fazonskim komadima i armaturom. Kapacitet crpki 5 l/s,
visina dobave 10 m. Kućište crpke i motora ('leţaji'), osovina, rotor i
drugi dijelovi crpke su od materijala koji osiguravaju zaštitu od
djelovanja abrazije.
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Jed. mj.
Količina
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
S crpkom se isporučuje sljedeći pribor:
- postolje za 'mokru izvedbu' DN 100, PN 10
- 15 m' kabela 7 x 1,5 mm2
- 6,65 m' vodilica, inox (prilagodba prema dimenzijama
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
konstrukcije)
- drţači vodilice posebne konstrukcije
- 7,00 m' lanac,
- drţač lanca, inox
Tip:________________________________________
ProizvoĎač:_________________________________
Instalirana snaga:____________________________
kompl
6.8.
4
0,00
0,00
TLAĈNI CJEVOVOD VIŠKA MULJA DO ZGUŠNJIVAĈA MULJA
0,00
Dobava, isporuka i montaţa tlačnog cjevovoda dimenzija DN
150/200 duţine 88 m. Materijal cjevovoda W.Nr. 1.4301. Varenje
svih varova kod prefabrikacije i montaţe vršiti u zaštiti inertnog plina,
čistiti kemijskim sredstvima bez mehaničke obrade, neutralizirati i
pasivirati. Stavkom obuhvatiti sve potrebne fazone, spojni i brtveni
materijal te nosače cjevovoda iz nerĎajućeg čelika.
kompl
6.9.
1
0,00
0,00
0,00
0,00
ARMATURA CJEVOVODA
0,00
0,00
6.9.a EV ZASUNI
Dobava, isporuka i montaţa EV zasuna, NP10.
Materijal izrade dijelova o dodiru s medijem( unutarnji površina tijela,
klin, vreteno) nerĊajući ĉelik ili gumiran, otporan otpadnu vodu
0,00
Dobava uključuje sav neophodan spojni i brtveni materijal iz
nehrĎajućeg čelika.
-dim. cjevovoda: DN 150
-materijal izrade: GG 40/ EPDM
0,00
0,00
0,00
Tip:________________________________________
ProizvoĎač:_________________________________
kom
4
6.9.b NEPOVRATNI KUGLASTI VENTIL
Dobava, isporuka i montaţa nepovratnog kuglastog ventila s lakom
kuglom za tlak PN10.
materijal kućišta: -sivi lijev
materijal kugle: -aluminij
obloga kugle: -nitril
Dobava uključuje sav neophodan spojni i brtveni materijal iz
nehrĎajućeg čelika.
-dim. cjevovoda: DN 150
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tip:________________________________________
ProizvoĎač:_________________________________
kom
6.9.c GUMENI KOMPENZATOR
Dobava, isporuka i montaţa gumenog kompenzatora DN 150, NP10.
4
0,00
0,00
0,00
0,00
Stranica 79 od 115
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
Opis stavke
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Jed. mj.
Količina
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
Materijal izrade dijelova o dodiru s medijem( unutarnji površina tijela)
nerĊajući ĉelik ili gumiran, otporan otpadnu vodu.
0,00
Dobava uključuje sav neophodan spojni i brtveni materijal iz
nehrĎajućeg čelika.
-dim. cjevovoda: DN 150
0,00
0,00
Tip:________________________________________
ProizvoĎač:_________________________________
kom
4
0,00
0,00
6.10. SIGURNOSNE SILAZNE LJESTVE
Izrada, dobava, i ugradnja ljestvi s leĎobranom za prilaz
kanalizacijskim crpkama u SB reaktoru. Ljestve su izraĎene iz
nerĎajućih čeličnih cijevi i profila.
Dimenzije ljestvi:
- visina: 6750 mm
- širina: 500 mm
- materijal izrade :W.Nr.1.4301
Stavka ukljuĉuje sav potreban vijĉani i montažni materijal iz
nerĊajućeg ĉelika.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
kompl
2
6.11. SPIRALNO STEPENIŠTE
Dobava, isporuka i montaţa spiralnog stepenište za pristup do
hodne površine na SB reaktorima. Visina 4500 mm.
0,00
0,00
0,00
0,00
-materijal izrade nerĊajući ĉelik W.Nr.1.430
-materijal izrade gazišnih površina rebrasti lim 4/5 mm
0,00
kompl
2
0,00
0,00
0,00
6.11. OGRADA SB REAKTORA
Dobava, isporuka i montaža zaštitne ograde na hodnim površinam
SB reaktora. Ograda je izraĊena komplno iz ĉeliĉnih cijevi, sa tri
vodoravne preĉke, ukupne visine 1100 mm nad hodnom površinom,
te uz maksimalni razmak stupova 1300 mm.
0,00
-materijal izrade nerĊajući ĉelik W.Nr.1.4301
0,00
-horizontalna nosivost minimalno 700 N/m
0,00
Stavka ukljuĉuje sav potreban vijĉani i montažni materijal iz
nerĊajućeg ĉelika. Vijĉani materijal je iz nerĊajućeg ĉelika kvalitete
A2.
m'
150
0,00
0,00
6. SB REAKTOR UKUPNO:
7. ZGUŠNJIVAĈ MULJA
7.1.
PRILAZNI MOST NA ZGUŠNJIVAĈ MULJA
Dobava, isporuka i montaža ĉeliĉnog prilaznog mosta na
zgušnjivaĉu mulja. Most je opremljen prikljuĉnim mjestima za
montažu rotirajućeg zgrtaĉa, ogradom visine 1100 mm izraĊenom iz
ĉeliĉnih cijevi sa tri vodoravne preĉke i najvećim razmakom stupova
1300 mm, pristupnim kružnim stepenicama sa rukohvatom, te
poliesterskim gazištima.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-materijal izrade nerĊajući ĉelik W.Nr.1.4301
-ukupna dužina mosta 8600 mm
-nosivost gazišta 3 kN/m2
-širina hodne površine 1100 mm
-horizontalna nosivost ograde 700N/m
-visina kružnih stepenica 2,4 m
-širina kružnih stepenica 800 mm
Stavka ukljuĉuje sav potreban spojni i montažni materijal, ankere i
konzole za priĉvršćenje na zidove te rad dizalice pri montaži.
kompl
Stranica 80 od 115
1
0,00
0,00
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
7.2.
Opis stavke
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Jed. mj.
Količina
ROTIRAJUĆI ZGRTAĈ
Dobava, isporuka i montaža elektromotornog rotirajućeg zgrtaĉa sa
uronjenim usmjerivaĉima, na zgušnjivaĉu mulja. Zgrtaĉ se montira
na ĉeliĉni most zgušnjivaĉa.
promjer zgušnivaĉa d=8000 mm,
ukupna dubina zgušnjivaĉa h=3000 mm
materijal izrade nerĊajući ĉelik: W.Nr. 1.4301
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
0,00
0,00
0,00
0,00
Tip:________________________________________
ProizvoĎač:_________________________________
Instalirana snaga:____________________________
7.3.
7.4.
kompl
1
kompl
1
POKROV ZGUŠNJIVAĈA MULJA
Dobava doprema i ugradnja poliesterskog pokrova na zgušnjivaĉ
mulja radi sprijeĉavanja širenja neugodnih mirisa. Unutarnji promjer
zgušnjivaĉa: 8 m. Nosaĉi podkonstrukcije pokrova izraĊuju se
kompletno iz nehrĊajućeg ĉelika, prema statiĉkom proraĉunu i
uputama proizvoĊaĉa. Stavka ukljuĉuje sav rad i materijal revizione
otvore i cijevne prikljuĉke, do potpune funkcionalnost.
0,00
0,00
0,00
CJEVOVOD NADMULJNE VODE
Dobava, isporuka i montaža cjevovoda DN 150, PN 10 za odvod
nadmuljne vode u sabirni bazen.
0,00
0,00
0,00
-materijal izrade nerĊajući ĉelik W.Nr.1.4301
-cjevovod DN 150, ukupne dužine 125 m
Stavkom obuhvatiti sve potrebne fazone, spojni i brtveni materijal te
nosaĉe cjevovoda. Vijĉani materijal iz nerĊajućeg ĉelika kvalitete A2.
kompl
7.5.
0,00
0,00
0,00
1
0,00
0,00
0,00
ARMATURA CJEVOVODA
0,00
0,00
7.5.a. EV ZASUNI
Dobava, isporuka i montaţa EV zasuna, NP10.
Materijal izrade dijelova o dodiru s medijem( unutarnji površina tijela,
klin, vreteno) nerĊajući ĉelik ili gumiran, otporan otpadnu vodu.
0,00
Dobava uključuje sav neophodan spojni i brtveni materijal iz
nehrĎajućeg čelika.
-dim. cjevovoda: DN 150
-materijal izrade: GG 40/ EPDM
0,00
0,00
0,00
Tip:________________________________________
ProizvoĎač:_________________________________
kom
2
0,00
0,00
7. ZGUŠNJIVAĈ MULJA UKUPNO:
0,00
8. DEHIDRACIJA MULJA
8.1.
DEHIDRACIJA MULJA
Dobava materijala, doprema, izrada, montaža, ugradnja i puštanje u
rad opreme za dehidraciju mulja.
Kapacitet postrojenja za dehidraciju mulja od 1 -3 m3/h
Postrojenje za dehidracij
primarnog mulja, sastoji se od:
Centrifuga ( dekanter ) za dehidraciju:
- kapacitet centrifuge: 1 - 3 m3/h
- muljne vijĉane horizontalne pumpe s armaturama:
- kapacitet muljnih pumpi: 3 m3/h
- ureĊaj za pripremu i doziranje polielektrolita:
- posuda za pripremus tri komore 1000 l
Stranica 81 od 115
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
Opis stavke
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Jed. mj.
Količina
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
0,00
0,00
0,00
- dozirne crpke 2 kom (1+1):20 l/min
- miješalicaza održavanje otopine
- dozator praha (prikljuĉak vode):
Polielektrolit (PAA) se dodaje zbog poboljšanja konzistencije mulja.
0,00
0,00
0,00
- kosi pužni transporter za evakuaciju mulja u kontejner
- dužina transportera 4300 mm
- elektroormar za automatski rad postrojenja za dehidraciju mulja,
doziranje polielektrolita, dovod vode za pripremu polielektrolita i
servisno pranje opreme
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ugradnja u prostoriju za dehidraciju mulja,
kompl sa kabelskim razvodom do ureĊaja.
- svi cjevovodi i armature za usis i tlak mulja
u sklopu postrojenja za dehidraciju:
- komunalni container za mulj zapremine 5 m3, sa kolicima i
traĉnicama za izvlaĉenje iz pogonske zgrade
0,00
Tip:________________________________________
ProizvoĎač:_________________________________
Instalirana snaga:____________________________
kompl
8.2.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CJEVOVOD DOBAVE MULJA NA CENTRIFUGU
Dobava, isporuka i montaža cjevovoda DN 80, PN 10 za
dobavu mulja na centrifugu.
-materijal izrade nerĊajući ĉelik W.Nr.1.4301
-cjevovod DN 80, ukupne dužine 17 m
Stavkom obuhvatiti sve potrebne fazone, spojni i brtveni materijal te
nosaĉe cjevovoda. Vijĉani materijal iz nerĊajućeg ĉelika kvalitete A2.
kompl
8.3.
1
1
0,00
0,00
0,00
0,00
URONJENA CENTRIFUGALNA CRPKA
ZA TRANSPORT DEKANTATA
Dobava, doprema, ugradnja i puštanje u rad crpke za transport
dekantata u sabirni bazen.
PredviĊena je uronjena centrifugalna crpka u fiksnoj izvedbi traženih
karakteristika prema izraĉunu.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- kapacitet: 5 l/s i visine dobave h=10 m
Uz svaku crpku se isporuĉuje slijedeći pribor:
-10 m' kabela;
- spojniĉko stopalo sa priborom za sidrenje u ploĉu;
- vodilice 2 x 6 m od nehrĊajućih cijevi;
- 8 m' lanca
Tip:________________________________________
ProizvoĎač:_________________________________
Instalirana snaga:____________________________
kompl
Stranica 82 od 115
1
0,00
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
Opis stavke
8.4.
CJEVOVOD ZA TRANSPORT DEKANTATA U SABIRNI BAZEN
Dobava, isporuka i montaža cjevovoda DN 80, PN 10.
-materijal izrade nerĊajući ĉelik W.Nr.1.4301
-cijevovod DN 80, ukupne dužine 22 m
Stavkom obuhvatiti sve potrebne fazone, spojni i brtveni materijal te
nosaĉe cjevovoda. Vijĉani materijal iz nerĊajućeg ĉelika kvalitete A2.
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Jed. mj.
8.6
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
0,00
0,00
0,00
0,00
kompl
8.5
Količina
0,00
0,00
1
STROPNA DIZALICA
Dobava, doprema i ugradba kompletne linijske ruĉne dizalice sa
svom konstrukcijom, za potrebe ugradbe i održavanja opreme.
Nosivost dizalice je 5,0 t. Dizalica je ruĉna; pokretanje "maĉke" i
dizanje tereta lancem. Upravljanje dizalicom s poda. U stavku
ukljuĉeno:
0,00
- Dobava, doprema i montaţa NPI-18 -20 nosača.
- Dobava, doprema i montaţa ručne dizalice na lančani pogon
- Ispitivanje sa izradom atestne dokumentacije
0,00
kompl
1
0,00
0,00
0,00
0,00
kom
1
0,00
0,00
VENTILATORSKI GRIJAĈ
Dobava, isporuka i montaţa visećeg električnog ventilatorskog
grijača sa uklopnim ormarićem za dogrijavanje ventiliranih prostorija,
snage 12/8/4 kW, 380V
8. DEHIDRACIJA MULJA UKUPNO:
9. MJERAĈ PROTOKA
9.1.
POLIESTERSKE NAGAZNE REŠETKASTE PLOČE
Dobava, doprema i ugradnja poliesterskih nagaznih rešetki za
natkrivanje mijernog kanala. Toĉan raspored odrediti prema
dimenzijama dijelova graĊevine koji se natkrivaju gazištima. Rešetke
otporne na djelovanje otpadnih voda i agresivnih kemikalija. Nosivost
rešetkastih ploĉa u oba smjera. Dimenzije elemenata rešetkastih
ploĉa su:
30x30 mm
- svijetli otvori ('okanca')
38 mm
- visina rešetke
500 kg/m2
- nosivost
Nosaĉi nagaznih rešetkastih ploĉa koji su spojeni na betonsku
konstrukciju kanala i nosaĉi montirani preko kanala kao i svi spojni
elementi i pribor trebaju biti izraĊeni od nehrĊajućeg (inox)
materijala (AISI 304).
Stavka ukljuĉuje sav potreban vijĉani i montažni materijal iz
nerĊajućeg ĉelika.
m2
9.2.
8,00
KHAFAGI-VENTURI PROFIL ZA MJERAĈ PROTOKA
Dobava, doprema, ugradnja i puštanje u rad mjeraĉa protoka, koji se
sastoji od:
- sonde, tip Prosonic FDU 80 (cijena stavke ukljuĉena u elektrotroškovnik)
- mjernog pretvarača, tip Prosonic FMU861 (cijena stavke
ukljuĉena u elektro-troškovnik)
- mjernog profila tip Khafagi - Venturi, za širinu kanala B=500 mm
0,00
0,00
0,00
kompl
Stranica 83 od 115
0,00
0,00
0,00
1
0,00
0,00
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
Opis stavke
9.3.
ZIDNA PLOĈASTA ZAPORNICA
Dobava, montaţa i puštanje u rad kanalne pločaste zapornice s
elektro pogonom u oknu ispred izlazne crpne stanice. Zapornica je
predviĎena s profilima i spojnim materijalom za ugradnju u/na zidove
i dno kanala. Vodotijesnost zapornice osigurava se gumenom
brtvom otpornom na djelovanje otpadnih voda, ugraĎenom izmeĎu
okvira i zaporne ploče. Pogon osigurava se preko elektro prigona.
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Jed. mj.
Količina
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
- zapornica dimenzija 400 x 400 mm
- materijal izrade:W.Nr.1.4301
Tip:________________________________________
ProizvoĎač:_________________________________
Instalirana snaga:____________________________
kompl
2
0,00
9. MJERAĈ PROTOKA UKUPNO:
10. IZLAZNA CRPNA STANICA
0,00
10.1. URONJENA KANALIZACIJSKA CRPKA
Dobava, doprema, ugradnja i puštanje u rad uronjene kanalizacijske
crpke u 'mokroj' izvedbi smještene u izlaznoj crpnoj stanici.
Kapacitet crpki 20 l/s, visina dobave 8 m. Kućište crpke i motora
('leţaji'), osovina, rotor i drugi dijelovi crpke su od materijala koji
osiguravaju zaštitu od djelovanja abrazije.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
S crpkom se isporučuje sljedeći pribor:
- postolje za 'mokru izvedbu'
- 15 m' kabela 7 x 1,5 mm2
- 5,5 m' vodilica, inox (prilagodba prema dimenzijama
konstrukcije)
- drţači vodilice posebne konstrukcije
- 7,00 m' lanac,
- drţač lanca, inox
Tip:________________________________________
ProizvoĎač:_________________________________
Instalirana snaga:____________________________
kompl
3
10.2. SIGURNOSNE SILAZNE LJESTVE
Izrada, dobava i ugradnja ljestvi s leĎobranom za prilaz
kanalizacijskim crpkama u izlaznoj crpnoj stanici. Ljestve su
izraĎene iz nerĎajućih čeličnih cijevi i profila .
Dimenzije ljestvi:
- visina: 1 kompl. 3010 mm i 1 kompl. 2000 mm
- širina: 500 mm
- materijal izrade: W.Nr.1.4301
Stavka ukljuĉuje sav potreban vijĉani i montažni materijal iz
nerĊajućeg ĉelika.
10.3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
kompl
2
kompl
kompl
1
1
POKLOPCI IZLAZNA CRPNE STANICE
Dobava isporuka i montaţa poklopaca izlazne crpne stanice
izraĎenih kao zavarena konstrukcija iz nerĎajućeg čelika kvalitete W.
Nr. 1.4301, debljine lima minimalno 3 mm s naknadnom
neutralizacijom i pasivizacijom. Poklopac mora biti opremljeni
bravicom s univerzalnim ključem i zategom kao zaštitom od
nekontroliranog zatvaranja a isporuka obuhvaća i inox spojni
materijal.
10.3.a - poklopac dimenzija 800 x 800
10.3.b - ĉetverodijelni poklopac dimenzija 800 x 3300
Stranica 84 od 115
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
Opis stavke
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Jed. mj.
Količina
10.4. TLAĈNI CJEVOVOD UNUTAR IZLAZNE CRPNE STANICE
Dobava, isporuka i montaţa tlačnog cjevovoda crpki unutar ulazne
crpne stanice i tlačnog cjevovoda do kombiniranog ureĎaja dimenzija
DN 150/250 ukupne duţine 23 m.
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
0,00
0,00
0,00
Materijal cjevovoda W.Nr. 1.4301
Varenje svih varova kod prefabrikacije i montaže vršiti u zaštiti
inertnog plina, ĉistiti kemijskim sredstvima bez mehaniĉke obrade,
neutralizirati i pasivirati.
Stavkom obuhvatiti sve potrebne fazone, spojni i brtveni materijal te
nosaĉe cjevovoda iz nerĊajućeg ĉelika.
0,00
kompl
1
10.5. ARMATURA CJEVOVODA
10.5.a EV ZASUNI
Dobava, isporuka i montaţa EV zasuna, NP10.
Materijal izrade dijelova o dodiru s medijem( unutarnji površina tijela,
klin, vreteno) nerĊajući ĉelik ili gumiran, otporan otpadnu vodu
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dobava uključuje sav neophodan spojni i brtveni materijal iz
nerĎajućeg čelika.
0,00
0,00
0,00
0,00
-dim. cjevovoda: DN 150
-materijal izrade: GG 40/ EPDM
Tip:________________________________________
ProizvoĎač:_________________________________
kom
3
0,00
0,00
10.5.b NEPOVRATNI KUGLASTI VENTIL
Dobava, isporuka i montaţa nepovratnog kuglastog ventila s lakom
kuglom za tlak PN10.
materijal kućišta: -sivi lijev
materijal kugle: -aluminij
obloga kugle: -nitril
Dobava uključuje sav neophodan spojni i brtveni materijal iz
nerĎajućeg čelika.
-dim. cjevovoda: DN 150
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tip:________________________________________
ProizvoĎač:_________________________________
kom
3
10.5.c GUMENI KOMPENZATOR
Dobava, isporuka i montaţa gumenog kompenzatora DN 150, NP10.
0,00
0,00
0,00
0,00
Materijal izrade dijelova o dodiru s medijem( unutarnji površina tijela)
nerĊajući ĉelik ili gumiran, otporan na otpadnu vodu.
Dobava uključuje sav neophodan spojni i brtveni materijal iz
nerĎajućeg čelika.
-tip kao: VAG KRV 150
0,00
0,00
0,00
Tip:________________________________________
ProizvoĎač:_________________________________
kom
10. IZLAZNA CRPNA STANICA UKUPNO:
Stranica 85 od 115
3
0,00
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
Opis stavke
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Jed. mj.
Količina
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
0,00
11. UREĐAJ VENTILACIJE I DEZODORACIJE ZRAKA
11.1. Dobava, isporuka i montaţa ventilacijskih kanala različitih profila
prostoriji kombiniranog ureĎaja. Materijal izrade PP cijevi:
Cijev
FI 400
FI 315
FI 250
m
m
m
6
6
6
Redukcija
400 / 315
315 / 250
kom
kom
1
1
Koljena 90°segmentirana
FI 400
kom
3
Kutija za ugradnju rešetke na cijev
425 x 125
kom
5
Rešetke
OAH2 425 x 125
kom
5
Nosači
Konzolni nosači duljine 1000-1500 mm s obujmicom za tiplanje u
betonski zid iz nerĎajućeg čelika
kom
5
11.2. Dobava, isporuka i montaţa podzemnog PEHD cjevovoda od
pogonske zgrade do biofiltera.
Cijev
FI 400
m
27
Prirubnica
FI 400
kom
2
Koljena 90°
FI 400
kom
2
11.3. Dobava, isporuka i montaţa ventilacijskih kanala različitih profila u
prostoriji dehidracije. Materijal izrade PP cijevi:
Cijev
FI 355
FI 315
FI 250
FI 200
m
m
m
m
6
6
6
6
Redukcija
355 / 315
315 / 250
250 / 200
kom
kom
kom
2
2
2
Koljena 90°segmentirana
FI 355
FI 250
kom
kom
2
2
T - kom
FI 355
kom
2
Završni poklopac
FI 355
kom
3
Prirubnica
FI 355
kom
1
Kutija za ugradnju rešetke na cijev
425 x 125
kom
11
Rešetke
OAH2 425 x 125
kom
11
Stranica 86 od 115
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
Opis stavke
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Jed. mj.
Nosači
Konzolni nosači duljine 1000-1500 mm s obujmicom za tiplanje u
betonski zid iz nerĎajućeg čelika
11.4. Dobava, isporuka i montaţa ventilacijskih kanala različitih profila iz
ugušćivača. Materijal izrade PP cijevi.
Stavka uključuje sav potreban dodatni materijal, nosače i ovjese.
Cijev
FI 250
Količina
kom
11
12
Prirubnica
FI 250
kom
4
Koljeno 90° segmentirano
Fi 250
kom
2
m
6
Koljena 90°
FI 250
kom
2
Prirubnica
FI 315
kom
2
Redukcija
400 / 250
kom
2
m
1,8
Redukcija
Fi 500 / Fi ventilator (355)
Fi 500 / Fi ventilator (355)
kom
kom
2
2
Prirubnica
Fi 500
Fi 355
kom
kom
12
4
Cilindrična regulacijska zaklopka, ručna
Fi 500
kom
3
Spoj na ovlaživač (PP, UV stabiliziran)
izrada spoja na tlačno ušće ventilatora s regulirajućim klapnama
Redukcija
500x500 / tlačno ušće ventilator (355x355)
kom
2
Kvadratna regulacijska zaklopka, elektromotorna
500x500
kom
2
Koljeno 90°, kvadratno
500x500
kom
2
Pravokutni kanal
1100x500, L=700 mm
500x500, L=3500 mm
500x500, L=615 mm
kom
kom
kom
1
1
1
Spoj na ventilatore (PP, UV stabiliziran)
izrada spoja na sisno ušće ventilatora s regulirajućim klapnama
Cijev
Fi 500
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.6. Dobava, isporuka i montaţa radijalnog ventilatora sa frekventnom
regulacijom i zvučnom izolacijom, za upuhivanje zraka u biofilter
slijedećih karakteristika:
Q=1580 - 4740m3/h
dp=1600 Pa
kpl
Stranica 87 od 115
Iznos (kn)
0,00
m
11.5. Dobava, isporuka i montaţa podzemnog PEHD cjevovoda iz
ugušćivača do biofiltera.
Cijev
FI 250
Jed. cijena (kn)
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
Opis stavke
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Jed. mj.
Količina
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
0,00
11.7. Dobava, isporuka, montaţa i puštanje u rad sustava mjernih sondi
za detekciju koncentracije plinova ( H2S, NO3, CH4 ) u prostorijama.
U svakoj zgradi ugraĎuje se po jedna sonda za svaki plin.
kpl
11.8. Dobava isporuka i montaţa kompletne opreme biofiltera koja se
sastoji od slijedećih dijelova:
- kućište (container biomase), materijal izrade PP ojačan s čeličnim
profilima, svijetle dimenzije za smijštaj biomase 5900x6300x2000
mm
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
kpl
1,00
0,00
0,00
- ovlaţivač zraka sa razdjelnim kanalom, crpkom za ovlaţivanje i
temperaturnim kondicioniranjem
kpl
1,00
- sustav za automatsko ovlaţivanje biomase
kpl
1,00
- noseća rešetka
kpl
1,00
- biomasa 55 m3
kpl
1,00
- elektroormar za automatski rad sustava ventilacije
kpl
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dobavljaĉ kompletne opreme za ventilaciju i biofiltraciju zraka
obavezan je izvršiti provjeru ulaznih podataka o opterećenju,
dimenzionirati postrojenje prema vlastitom tehnološkom rješenju i
osigurati funkcionalnost postrojenja prema važeĉim propisima za
kvalitetu zraka u radnim prostorima i prostorijama te maksimalnim
dozvoljenim emisijama i imisijama štetnih tvari i plinova u okoliš.
11. UREĐAJ VENTILACIJE I DEZODORACIJE ZRAKA UKUPNO:
Stranica 88 od 115
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
Opis stavke
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Jed. mj.
Količina
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
STROJARSKA I HIDROMEHANIĈKA OPREMA - UKUPNA REKAPITULACIJA
1. ZGRADA GRUBE REŠETKE
2. ULAZNA CRPNA STANICA I ZASUNSKO OKNO
3. PROSTORIJA KOMBINIRANOG UREĐAJA
4. SABIRNI BAZEN
5. KOMPRESORSAKA STANICA
6. SB REAKTOR
7. ZGUŠNJIVAĈ MULJA
8. DEHIDRACIJA MULJA
9. MJERAĈ PROTOKA
10. IZLAZNA CRPNA STANICA
11. UREĐAJ VENTILACIJE I DEZODORACIJE ZRAKA
3. STROJARSKA I HIDROMEHANIĈKA OPREMA UKUPNO:
Stranica 89 od 115
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
4.
Opis stavke
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Jed. mj.
ELEKTRO OPREMA I INSTALACIJE
E01.00. ELEKTROENERGETSKA INSTALACIJA
NAPOMENA: Priključak električne energije investitor ugovara
direktno sa HEP-om, te pripadajući troškovi nisu obuhvaćeni ovim
troškovnikom.
RAZDJELNICE
NAPOMENE:
Specificirana oprema u razdjelnicama raĎena je prema aparatima
tvrtke "Schneider-Electric". U slučaju zamjene dobavljača, aparati
drugog dobavljača moraju svojim karakteristikama i kvalitetom
odgovarati aparatima "Schneider-Electric". Zamjenu treba odobriti
projektant glavnog projekta.
Sve razdjelnice su u izvedbi za ugradnju kao slobodno stojeći
ormari. PredviĎeni su ormari firme "RITTAL" u minimalnoj zaštiti
IP43, osim posebno navedenih. Ispod samostojećih ormara treba
izraditi podest u obliku korita minimalne visine 10 cm. Prostor korita
ispuniti finozrnatim suhim pijeskom za skupljanje vode kondenzirane
pare.
Servisni ormarići za priključak pokretnih trošila za održavanje trebaju
biti originalne tvorničke izvedbe u minimalnoj zaštiti IP65. Strujni
krugovi u tim razdjelnicama obvezatno trebaju biti štićeni
kombiniranim zaštitnom strujnom s diferencijalnom proradnom
strujom od 0,1A.
Sve glavne sklopke (dovod na razdjelnicu) od 100A na više su
rastavne sklopke s naponskim okidačem. Sklopka je ugraĎena u
razdjelnicu (bez otvora za ručicu na vratima), a za isključenje služi
crveno tipkalo s ravnom tipkom (1a+1b). Tipkalo ugradi u gornjem
desnom kutu vratiju razdjelnice ili polja u kojem se glavna sklopka
nalazi.
Razdjelnice u koje ulaze kabeli iznad 16 mm2 potrebno je opremiti s
letvom s šelnama za fiksiranje kabela na ulazu.
Za uvod kabela treba ugraditi siluminske (plastične) brtvenice
odgovarajućeg promjera ovisno o promjeru kabela.
Upravljačke sklopke, tipkala i signalni elementi ugraĎuju se na vrata
razdjelnice. Prednja ploča svih tih aparata treba biti u istom stupnju
zaštite u kojoj je i pripadajuća razdjelnica. Iznad svake prednje ploče
aparata na vratima postavi natpisnu pločicu. Pločica treba biti u
izvedbi koja osigurava trajnu čitljivost natpisa i trajno učvršćenje na
vratima. Uz te natpisne pločice na vratima treba postaviti natpisnu
pločicu s nazivom razdjelnice, proizvoĎača i primijenjenim tipom
zaštite od previsokog dodirnog napona.
U cijenu izrade razdjelnice treba obuhvatiti izradu radioničkih nacrta,
vodove za ožičenje glavnih i pomoćnih strujnih krugova, spajanje na
dolazne i odlazne kabele, plastične kabel kanalice, odgovarajuće
sheme (jednopolna i strujna-upravljačka) izvedenog stanja s
oznakama svih elemenata ugraĎenih u razdjelnicu, oznake svih
dolaznih i odlaznih kabela, protokole o ispitivanju funkcionalnosti,
ateste o električnim ispitivanjima prema propisima, upute za
rukovanje i održavanje. Sva popratna dokumentacija treba biti na
hrvatskom jeziku ispisana latinicom.
Mjerne ureĎaje za utrošenu el. energiju dobavlja distributer EE i
ugraĎuje u TS.
E01.01. Dobava, ugradnja i spajanje razdjelnice GR izraĎene kao limeni
ormar, maksimalnih dimenzija 2100x2400x400 mm. Ormar oboji
temeljnom i dekorativnom bojom i opremi s:
Stranica 90 od 115
Količina
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
Opis stavke
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Jed. mj.
Količina
Jed. cijena (kn)
strujni mjerni transformator za priključak instrumenata 500/5 A, 10
VA, k 0,5, n<5
kom
1
katodni odvodnik prenapona 0,5 kV/5 kA
kom
3
rastavna sklopka s naponskim okidačem 230VAC, 630A/400V, OF,
SD signalizacijom, kao tip
NS630NA+MX 250VAC "Schneider-Electric" (-QS)
kom
1
voltmetar 400 V, 50 Hz, dimenzije 96x96 mm
kom
1
voltmetarska preklopka za mjerenje 3L i 3F napona s nul položajem,
kao tip K1F-027MLH "Schneider-Electric"
kom
1
kom
1
tipkalo za isključenje glavne sklopke, s ravnom tipkom, (1a+1b), 6 A,
230 V, d 30 mm, crveno
kom
1
instalacijski osigurač s topljivim umetkom 6/10 A
kom
3
frekventni upuštač za motor 18,5 kW, kao tip ATV 21 HD18N4
"Schneider_Electric"
kom
3
motorski prekidač s zaštitnim članom 50A/400V, OF, SD
signalizacijom, kao tip
NS80H-MA50 "Schneider-Electric"
kom
3
tropolni energetski sklopnik 40 A, napon svitka 230 V, 50 Hz, kao tip
LC1-D32 "Schneider-Electric"
kom
3
svjetlosni relej s fotoćelijom (luxo-mat), kao tip IC 2000/15286
"Schneider-Electric"
kom
1
tropolni energetski sklopnik 16 A, napon svitka 230 V, 50 Hz, kao tip
LC1-K1610P7 "Schneider-Electric" (-KK/xxA)
kom
4
tropolni energetski sklopnik 25 A, napon svitka 230 V, 50 Hz, kao tip
LC1-D25P7 "Schneider-Electric" (-KD/xxA)
kom
1
grebenasta upravljačka sklopka 12 A (2-0-1), kao tip K1B-001ULH
"Schneider-Electric" (-SU)
kom
8
tropolno postolje veličine 00 do 160 A
kom
6
NVU osigurač veličine 00/XXX A
kom
18
tropolno postolje veličine 2 do 400 A
kom
1
240,50
NVU osigurač veličine 2/355 A
kom
3
33,30
jednopolni automatski instalacijski osigurač 10A/B
kom
3
33,30
jednopolni automatski instalacijski osigurač 16A/B
kom
1
33,30
tropolni automatski instalacijski osigurač 16A/C
kom
1
125,80
tropolni automatski instalacijski osigurač 6A/C
kom
3
140,60
tropolni automatski instalacijski osigurač 10A/C
kom
1
125,80
tropolni automatski instalacijski osigurač 35A/C
kom
1
140,60
jednopolni automatski instalacijski osigurač 6A/B
kom
1
37,00
tropolni termički relej model K za sklopnik tipa LC1-K, 1,2-1,6A
"Schneider-Electric"
kom
3
244,20
tropolni termički relej model K za sklopnik tipa LC1-K, 3,7-5,5A
"Schneider-Electric"
kom
1
244,20
signalna sijalica 5 W, 230 V, d 30 mm
kom
14
37,00
natpisna pločica izraĎena graviranjem u dvoslojno-dvobojnoj
plastičnoj pločici
kom
15
3,70
tipkalo s ravnom tipkom, 6 A, 230 V, d 30 mm, (1a+1b)
kom
6
74,00
ampermetar za priključak na strujni mjerni trafo s pokazivanjem 15
min maksimuma 500(1000)/5 A, dimenzije 96x96 mm
Stranica 91 od 115
Iznos (kn)
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
Opis stavke
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Jed. mj.
Količina
Jed. cijena (kn)
redne stezaljke raznih presjeka
kom
60
3,70
siluminske brtvenice raznih promjera
kom
25
3,70
kpl
1
750,00
kpl
1
Iznos (kn)
postavljanje oznaka elemenata razdjelnice sukladno oznakama na
jednopolnoj shemi, plastični kanali i spojni materijal, vodiči za
ožičenje glavnih i pomoćnih strujnih krugova, izolacijske ploče i
pregrade, natpis upozorenja o prisutnosti napona, vrsti primjenjene
zaštite od previsokog napona dodira i naziva razdjelnice, jednopolna
shema zaštićena plastičnom folijom, uputstva za davanje prve
pomoći u slučaju udara struje, provjera ispravnosti ugradnje i
ispitivanje funkcionalnosti.
E01.02. Dobava, montaža i spajanje razdjelnice RRE izraĎene kao
samostojeći limeni ormar, maksimalnih dimenzija 800x2000x250
mm u zaštiti IP44. Ormar oboji temeljnom i dekorativnom bojom i
opremi s:
0,00
0,00
rastavna sklopka s naponskim okidačem 230VAC, 160A/400V, OF,
SD signalizacijom, kao tip: NS160NA+MX 250VAC "SchneiderElectric" (-QS
kom
1
0,00
uklopni sat (TF prijemnik) s dnevnom promjenom tarife
kom
1
0,00
katodni odvodnik prenapona STD 3p+N, 0,275 kV/5 kA, kao tip
16603, "Schneider-Electric"
kom
1
0,00
voltmetar 400 V, 50 Hz, dimenzije 96x96 mm
kom
1
0,00
voltmetarska preklopka 10 A
kom
1
0,00
instalacijski osigurač s topljivim umetkom 25/6 A
kom
3
0,00
tipkalo s ravnom tipkom, 6 A, 230 V, d 30 mm, (1a+1b)
kom
1
0,00
tropolni automatski instalacijski osigurač 6 A/C
kom
5
0,00
tropolni automatski instalacijski osigurač 10 A/C
kom
4
0,00
tropolni automatski instalacijski osigurač 16 A/C
kom
1
0,00
tropolni automatski instalacijski osigurač 20 A/C
kom
3
0,00
tropolni automatski instalacijski osigurač 32 A/C
kom
6
0,00
tropolni energetski sklopnik 16 A, napon svitka 230 V, 50 Hz, kao tip
"Schneider-Electric"
kom
5
0,00
instalacijski sklopnik, 3P, 25A/230VAC, kao tip CT-15961 "SchneiderElectric"
kom
12
0,00
signalna sijalica, 230VAC/2,4W/BA, s žaruljom, kao tip XB4-BV64+
žarulja DL1 CF220 "Schneider-Electric" (H-)
kom
34
0,00
grebenasta upravljačka sklopka 12 A (2-0-1), kao tip K1B-001ULH
"Schneider-Electric" (-SU
kom
17
0,00
tropolni termički relej model D za sklopnik, 9-13 A "SchneiderElectric"
kom
6
0,00
tropolni termički relej model D za sklopnik, 1,2-1,6 A "SchneiderElectric"
kom
4
0,00
tropolni termički relej model D za sklopnik, 7-10 A "SchneiderElectric"
kom
2
0,00
tropolni termički relej model D za sklopnik, 2,6-3,7 A "SchneiderElectric"
kom
4
0,00
tropolni termički relej model D za sklopnik, 0,8-12 A "SchneiderElectric"
kom
1
0,00
redne stezaljke raznih presjeka
kom
70
0,00
siluminske brtvenice raznih promjera
kom
50
0,00
Stranica 92 od 115
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
Opis stavke
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Jed. mj.
Količina
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
postavljanje oznaka elemenata razdjelnice sukladno oznakama na
jednopolnoj shemi, plastični kanali i spojni materijal, vodiči za
ožičenje glavnih i pomoćnih strujnih krugova, izolacijske ploče i
pregrade, natpis upozorenja o prisutnosti napona, vrsti primjenjene
zaštite od previsokog napona dodira i naziva razdjelnice, jednopolna
shema zaštićena plastičnom folijom, uputstva za davanje prve
pomoći u slučaju udara struje, provjera ispravnosti ugradnje i
ispitivanje funkcionalnosti.
kpl
1
0,00
kpl
1
0,00
E01.03. Dobava, montaža i spajanje razdjelnice RCUS izraĎene kao
samostojeći limeni ormar, maksimalnih dimenzija 1000x2000x300
mm u zaštiti IP43. Ormar oboji temeljnom i dekorativnom bojom i
opremi s:
0,00
rastavna sklopka s naponskim okidačem 230VAC, 100A/400V, OF,
SD signalizacijom, kao tip
NS100NA+MX 250VAC "Schneider-Electric" (-QS
kom
1
0,00
uklopni sat (TF prijemnik) s dnevnom promjenom tarife
kom
1
0,00
katodni odvodnik prenapona STD 3p+N, 0,275 kV/5 kA, kao tip
16603, "Schneider-Electric"
kom
1
0,00
voltmetar 400 V, 50 Hz, dimenzije 96x96 mm
kom
1
0,00
voltmetarska preklopka 10 A
kom
1
0,00
instalacijski osigurač s topljivim umetkom 25/6 A
kom
3
0,00
tipkalo s ravnom tipkom, 6 A, 230 V, d 30 mm, (1a+1b)
kom
1
0,00
jednopolni automatski instalacijski osigurač 10 A/B
kom
1
0,00
jednopolni automatski instalacijski osigurač 16 A/B
kom
2
0,00
tropolni automatski instalacijski osigurač 10 A/C
kom
1
0,00
tropolni automatski instalacijski osigurač 16 A/C
kom
3
0,00
tropolni automatski instalacijski osigurač 32 A/C
kom
3
0,00
dvopolna kombinirana zaštitna sklopka 10A/30 mA/B, kao tip DPN N
Vigi-19653 "Schneider-Electric" (-F
kom
1
0,00
tropolni energetski sklopnik 16 A, napon svitka 230 V, 50 Hz, kao tip
"Schneider-Electric"
kom
1
0,00
instalacijski sklopnik, 3P, 25A/230VAC, kao tip CT-15961 "SchneiderElectric"
kom
3
0,00
signalna sijalica, 230VAC/2,4W/BA, s žaruljom, kao tip XB4-BV64+
žarulja DL1 CF220 "Schneider-Electric" (H-)
kom
8
0,00
grebenasta upravljačka sklopka 12 A (2-0-1), kao tip K1B-001ULH
"Schneider-Electric" (-SU
kom
4
0,00
tropolni termički relej model D za sklopnik, 9-13 A "SchneiderElectric"
kom
3
0,00
tropolni termički relej model D za sklopnik, 1,8-2,6 A "SchneiderElectric"
kom
1
0,00
redne stezaljke raznih presjeka
kom
40
0,00
siluminske brtvenice raznih promjera
kom
20
0,00
Stranica 93 od 115
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
Opis stavke
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Jed. mj.
Količina
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
postavljanje oznaka elemenata razdjelnice sukladno oznakama na
jednopolnoj shemi, plastični kanali i spojni materijal, vodiči za
ožičenje glavnih i pomoćnih strujnih krugova, izolacijske ploče i
pregrade, natpis upozorenja o prisutnosti napona, vrsti primjenjene
zaštite od previsokog napona dodira i naziva razdjelnice, jednopolna
shema zaštićena plastičnom folijom, uputstva za davanje prve
pomoći u slučaju udara struje, provjera ispravnosti ugradnje i
ispitivanje funkcionalnosti.
kpl
1
0,00
kpl
1
0,00
E01.04. Dobava, montaža i spajanje razdjelnice RUZ izraĎene kao
samostojeći limeni ormar, maksimalnih dimenzija 800x2000x300
mm u zaštiti IP43. Ormar oboji temeljnom i dekorativnom bojom i
opremi s:
0,00
rastavna sklopka s naponskim okidačem 230VAC, 100A/400V, OF,
SD signalizacijom, kao tip
NS100NA+MX 250VAC "Schneider-Electric" (-QS
kom
1
0,00
uklopni sat (TF prijemnik) s dnevnom promjenom tarife
kom
1
0,00
katodni odvodnik prenapona STD 3p+N, 0,275 kV/5 kA, kao tip
16603, "Schneider-Electric"
kom
1
0,00
voltmetar 400 V, 50 Hz, dimenzije 96x96 mm
kom
1
0,00
voltmetarska preklopka 10 A
kom
1
0,00
instalacijski osigurač s topljivim umetkom 25/6 A
kom
3
0,00
tipkalo s ravnom tipkom, 6 A, 230 V, d 30 mm, (1a+1b)
kom
1
0,00
jednopolni automatski instalacijski osigurač 10 A/B
kom
3
0,00
jednopolni automatski instalacijski osigurač 16 A/B
kom
7
0,00
tropolni automatski instalacijski osigurač 10 A/C
kom
2
0,00
tropolni automatski instalacijski osigurač 16 A/C
kom
3
0,00
tropolni automatski instalacijski osigurač 32 A/C
kom
3
0,00
dvopolna kombinirana zaštitna sklopka 10A/30 mA/B, kao tip DPN N
Vigi-19653 "Schneider-Electric" (-F
kom
1
0,00
tropolni energetski sklopnik 16 A, napon svitka 230 V, 50 Hz, kao tip
"Schneider-Electric"
kom
2
0,00
instalacijski sklopnik, 3P, 25A/230VAC, kao tip CT-15961 "SchneiderElectric"
kom
3
0,00
signalna sijalica, 230VAC/2,4W/BA, s žaruljom, kao tip XB4-BV64+
žarulja DL1 CF220 "Schneider-Electric" (H-)
kom
10
0,00
grebenasta upravljačka sklopka 12 A (2-0-1), kao tip K1B-001ULH
"Schneider-Electric" (-SU
kom
5
0,00
tropolni termički relej model D za sklopnik, 9-13 A "SchneiderElectric"
kom
3
0,00
tropolni termički relej model D za sklopnik, 1,8-2,6 A "SchneiderElectric"
kom
2
0,00
redne stezaljke raznih presjeka
kom
80
0,00
siluminske brtvenice raznih promjera
kom
20
0,00
Stranica 94 od 115
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
Opis stavke
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Jed. mj.
Količina
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
postavljanje oznaka elemenata razdjelnice sukladno oznakama na
jednopolnoj shemi, plastični kanali i spojni materijal, vodiči za
ožičenje glavnih i pomoćnih strujnih krugova, izolacijske ploče i
pregrade, natpis upozorenja o prisutnosti napona, vrsti primjenjene
zaštite od previsokog napona dodira i naziva razdjelnice, jednopolna
shema zaštićena plastičnom folijom, uputstva za davanje prve
pomoći u slučaju udara struje, provjera ispravnosti ugradnje i
ispitivanje funkcionalnosti.
kpl
1
0,00
kpl
1
0,00
kpl
1
0,00
kpl
1
0,00
E01.07. Dobava, ugradnja i spajanje komandnog ormara s ručnim i
automatskim upuštanjem.
kom
1
0,00
E01.08. Dobava. postavljanje i spajanje akumulatorske baterije za pokretanje
dizel motora.
kom
1
0,00
E01.09. Dobava, ugradnja i spajanje ispravljača za punjenje akumulatorskih
baterija.
kom
1
0,00
kom
1
0,00
kpl
1
0,00
E01.12. Dobava, ugradnja i spajanje sobnog termostata s jednim preklopnim
kontaktom na temperaturi +50°C, 6 A, 230 V.
kom
1
0,00
E01.13. Dobava i nalijevanje 200 l goriva, potrebne količine ulja i antifriza za
pokusno puštanje u pogon.
kpl
1
0,00
E01.14. Dobava rezervoara za gorivo, kade za prihvat eventualno iscurilog
goriva, ručne pumpe i ostalih elemenata prema standardnoj listi
proizvoĎača.
kpl
1
0,00
E01.15. Dobava i spajanje svih elemenata postrojenja prema standardnoj listi
montažnih radova proizvoĎača.
kpl
1
0,00
paušal
1
0,00
paušal
1
0,00
E01.05. Dobava, montaža i spajanje kompenzacije jalove snage, kao tip:
QAPL 150-5,67 (25+25+50+50) kVAr; ERG Varaždin
DIESEL-ELEKTRIĈNI AGREGAT
E01.06. Dobava, istovar i postavljanje na pripremljeni temelj dizelelektričnog
agregata s automatskim upravljanjem, nazivnog napona 3x400/230
V, 50 Hz, nazivne snage 80 kVA.
E01.10. Dobava, ugradnja i spajanje ventilatora za provjetravanje prostorije.
E01.11. Dobava, ugradnja i spajanje direktnog upuštača s trajnim kontaktom
u plastičnom kućištu, sklopnikom 16 A, 230 V, 50 Hz, bimetalom 0,91,3 A i signalnom sijalicom za signalizaciju prorade termičke zaštite.
E01.16. Osiguranje dizelelektričnog agregata i opreme kod osiguravajućeg
društva od uobičajenih rizika do dana primopredaje.
E01.17. Izrada i isporuka projektne dokumentacije agregatskog postrojenja u
tri primjerka od strane isporučioca opreme.
Stranica 95 od 115
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
Opis stavke
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Jed. mj.
Količina
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
KABELI I CIJEVI
Dobava vodova i kabela, polaganje po već pripremljenim trasama ili
elementima razvoda i spajanje.
E01.18. PP-Y 3x1,5 mm2
m
630
0,00
E01.19. PP-Y 3x2,5 mm2
m
720
0,00
E01.20. PP-Y 5x2,5 mm2
m
80
0,00
E01.21. PP00-Y 3x1,5 mm2
m
60
0,00
E01.22. PP00-Y 3x2,5 mm2
m
40
0,00
E01.23. PP00-Y 4x1,5 mm2
m
500
0,00
E01.24. PP00-Y 4x2,5 mm2
m
250
0,00
E01.25. PP00-Y 4x4 mm2
m
280
0,00
E01.26. PP00-Y 4x6 mm2
m
250
0,00
E01.27. PP00-Y 5x16 mm2
m
40
0,00
E01.28. PP00-Y 5x25 mm2
m
50
0,00
E01.29. PP00-Y 5x35 mm2
m
55
0,00
E01.30. PP00-Y 4x50 mm2
m
45
0,00
E01.31. PP00-Y 4x150 mm2
m
180
0,00
E01.32. PP00 21x1,5 mm2
m
260
0,00
E01.33. SLCM 4x10 mm2
m
40
0,00
E01.34. SLCM 5x10 mm2
m
15
0,00
E01.35. Instalacijska plastificirana SAPA cijev d 25 mm.
m
1000
0,00
E01.36. Instalacijska plastificirana SAPA cijev d 36 mm.
m
500
0,00
E01.37. Instalacijska savitljiva cijev d 23 mm.
m
500
0,00
E01.38. Instalacijska savitljiva cijev d 36 mm.
m
200
0,00
E01.39. Tvrda plastična cijev d 16 mm
m
100
0,00
E01.40. Tvrda plastična cijev d 25 mm
m
100
0,00
E01.41. Dobava potrebnog pribora i spajanje napojnog kabela crpke na
crpku. Uračunati sav sitni spojni i montažni pribor.
kpl
9
0,00
E01.42. Dobava potrebnog pribora i spajanje napojnog kabela crpke u
razdjelnici tehnologije RKOMB.
Uračunati sav sitni spojni i montažni pribor.
kpl
9
0,00
Dobava cijevi i razvodnih kutija i polaganje u betonske zidove,
stropove i podove/pregradne zidove od knauff ploča/po metalnim i
drvenim konstrukcijama.
Uračunati sitni spojni i montažni pribor; obujmice, razvodne kutije,
uvodnice, tiple vijke i sl.
Stranica 96 od 115
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
Opis stavke
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Jed. mj.
Količina
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
OPĆA INSTALACIJA
Dobava, ugradnja na strop i spajanje svjetiljke s odgovarajućim
izvorom svjetlosti i predspojnim priborom u spoju koji kompenzira
faktor snage.
E01.43. Svjetiljka s zrcalnim rasterom, 2xT-QS 38/36 W, IP20; A
kom
7
0,00
E01.44. Vodotijesna svjetiljka s plastičnim poklopcem, 2xT-QS 38/36 W,
IP65; B
kom
43
0,00
E01.45. Vodotijesna svjetiljka s zaštitnim staklenim balonom, mrežom,
keramičkim grlom E27 i žaruljom A60/75 W, IP55; C
kom
11
0,00
E01.46. Svjetiljka s opalnim, staklenim balonom, keramičkim grlom E27 i
žaruljom A60/75 W, IP41
kom
7
0,00
kom
5
0,00
kom
8
0,00
E01.49. Isklopna sklopka
kom
2
0,00
E01.50. Izmjenična sklopka
kom
4
0,00
E01.51. Isklopna sklopka
kom
3
0,00
E01.52. Serijska sklopka
kom
1
0,00
E01.53. Isklopna sklopka
kom
14
0,00
E01.54. Serijska sklopka
kom
4
0,00
E01.55. Dobava, zajedno s ugradnom kutijom, ugradnja u zid i spajanje
dvopolne priključnice 16 A, 230 V, 2P+PE, IP20, prema važećim
standardima.
kom
14
0,00
E01.56. Dobava, zajedno s ugradnom kutijom, ugradnja u zid i spajanje
dvopolne priključnice 16 A, 230 V, 2P+PE, IP41, s poklopcem,
prema važećim standardima.
kom
5
0,00
E01.57. Dobava, ugradnja na zid i spajanje dvopolne priključnice 16 A, 230
V, 2P+PE, IP41, u plastičnom kućištu s poklopcem, prema važećim
standardima.
kom
5
0,00
kom
2
0,00
kom
2
0,00
E01.47. Svjetiljka za protupaničnu rasvjetu s vlastitim Ni-Cd akumulatorima
za samostalni rad od minimalno jednog sat u lokalnom spoju.
E01.48. Vanjska vodotijesna svjetiljka s staklenim balonom i mrežom, 1xE27
100 W (ZVSM); D
Dobava zajedno s ugradnom kutijom, ugradnja u zid i spajanje
instalacijske sklopke 10 A, 230 V, prema važećim standardima.
Dobava, ugradnja u zid do poklopca pod žbuku i spajanje
instalacijske sklopke 10 A, 230 V, IP44, u plastičnom kućištu, prema
važećim standardima.
Dobava, ugradnja na zid i spajanje instalacijske sklopke 10 A, 230 V,
IP44, u plastičnom kućištu, prema važećim standardima.
E01.58. Dobava, ugradnja na zid i spajanje peteropolne priključnice 16 A,
400 V, 5P, IP44, u plastičnom kućištu, prema važećim standardima.
E01.59. Dobava, zajedno s ugradnom kutijom, ugradnja u zid i spajanje
stalnog peteropolnog priključka
2,5 mm2, 16 A, 400 V, prema
važećim standardima; za priključak el. bojlera.
Stranica 97 od 115
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
Opis stavke
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Jed. mj.
E01.60. Dobava, ugradnja i spajanja elementa za isključenje u slučaju
hitnosti sa ručicom (tipkalom) u crvenoj boji na žutoj čeonoj ploči i
natpisom "ISKLJUČENJE GLAVNE SKLOPKE U SLUČAJU
HITNOSTI".
Količina
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
kom
2
0,00
kom
6
0,00
m
320
0,00
m3
105
0,00
kom
11
0,00
E01.65. KORS 2B 800 3, h=8000 mm
kom
11
0,00
E01.66. Dobava, ugradnja i spajanje priključne kutije s dva osigurača.
kom
11
0,00
kom
11
0,00
m
320
0,00
kom
11
0,00
m
30
0,00
E01.61. Dobava, ugradnja na zid i spajanje servisnog ormarića SO za
priključak servisnih ureĎaja opremljenog jednom priključnicom
16A/230V/400VAC 5P, dvije priključnice 16A/230V 3P, jednom
priključnicom 24V 2P, transformatorom za mali napon
100VA/230/24VAC, četiri automatska osigurača 16A/C, dva
osigurača 10A/ i ZUDS 40/0,1A, u kućištu od neprozirne plastike s
mogućnošću zaključavanja; tip kao 8610548 "MENNEKES"
VANJSKA RASVJETA
E01.62. Pripremni radovi koji obuhvaćaju: snimanje trase polaganja kabela,
odreĎivanje potrebnih
poprečnih profila (širina i dubina)
rovova i kategorije tla radi odreĎivanja najprikladnijeg načina
kopanja.
E01.63. Iskop i zatrpavanje rova u zemlji II i II ktg. Rov zatrpaj rastresitom
zemljom u slojevima od 0,2 m, uz nabijanje i vlaženje u slučaju suhe
zemlje. Prije zatrpavanja zemlju očisti od krupnijeg kamenja.
Izrada betonskog temelja betonom MB-20. Uračunati iskop zemlje,
odvoz ili rasipavanje viška zemlje, betoniranje temelja, nabavu i
ugradnju sidrenih vijaka, triju plastičnih cijevi d 50 mm za ulaz
kabela, te matica i podloški za montažu stupa.
E01.64. dimenzija 900x900x1100 mm
Dobava i ugradnja rasvjetnog stupa na prethodno potpuno
pripremljen temelj. Uračunati bojenje dekorativnom bojom ili dobavu
pocinčanog stupa bez oštećenja zaštitnog sloja.
Dobava, ugradnja na rasvjetni stup i spajanje svjetiljke s
odgovarajućom izvorom svjetlosti (oznake prema LBS) i predspojnim
priborom u spoju koji kompenzira faktor snage tip kao "TEP" Zgb
E01.67. CX 100 "SITECO"; HST 150W
E01.68. Dobava pocinčane čelične trake 30x4 mm i izrada uzemljivača u
zemlji. Traku položi odgovarajućim držačem u okomitom položaju na
dno predhodno iskopanog rova.
E01.69. Dobava pocinčane čelične trake 25x4 mm prosječne duljine 1,5 m,
spajanje na već položeni uzemljivač križnom spojnicom, spajanje na
stup i zaštita dvostrukim premazom antikorozivne boje (npr. vrućim
bitumenom).
Dobava plastične cijevi i uvlačenje u rasvjetni stup.
E01.70. Alkaten cijev d 50 mm
Dobava plastične cijevi i polaganje u iskopani rov ispod prometnice.
Stranica 98 od 115
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
Opis stavke
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Jed. mj.
Količina
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
m
50
0,00
m
360
0,00
m
130
0,00
m
220
0,00
kom
30
0,00
m3
130
0,00
E01.77. Dobava i ugradnja u predhodno u zemlji iskopanu jamu, tipskog,
montažnog, betonskog kabelskog zdenca MZD3 zajedno s ljevanoželjeznim lakim-teškim poklopcem.
kpl
3
0,00
E01.78. Dobava i ugradnja u kabelski zdenac uvodne ploče S 110/50-4/0
kpl
1
0,00
E01.79. Dobava i ugradnja u kabelski zdenac uvodne ploče G 110/50-6/4
kpl
4
0,00
E01.80. Dobava i ugradnja u kabelski zdenac uvodne ploče S 110/50-2/3
kpl
4
0,00
E01.81. Dobava i ugradnja u kabelski zdenac uvodne ploče G 110/50-4/4
kpl
2
0,00
E01.82. Dobava i ugradnja u kabelski zdenac uvodne ploče S 0/0
kpl
1
0,00
kom
17
0,00
kom
23
0,00
kom
39
0,00
m3
35
0,00
E01.87. PEHD cijev d 50 mm
m
370
0,00
E01.88. PEHD cijev d 110 mm
m
650
0,00
E01.71. Alkaten cijev d 50 mm
Dobava kabela zajedno s upozoravajućom trakom, količinom pijeska
za posteljicu debljine 20 cm i polaganje u prethodno iskopani rov.
E01.72. PP00-Y 4x10 mm2
Dobava kabela i polaganje u rasvjetni stup
E01.73. PP-Y 3x2,5 mm2
VANJSKI KABELSKI RAZVOD
E01.74. Pripremni radovi koji obuhvaćaju: snimanje trase polaganja kabela,
odreĎivanje potrebnih
poprečnih profila (širina i dubina)
rovova i kategorije tla radi odreĎivanja najprikladnijeg načina
kopanja.
E01.75. Dobava i postavljanje označnih stupića duž trase, a obavezno na
kraju i početku trase, skretanje trase s pravca i mjesta ugradnje
spojnica s oznakom tipa instalacije, kabela i broja kabela na tom
mjestu.
E01.76. Iskop i zatrpavanje rova u zemlji II i II ktg. Rov zatrpaj rastresitom
zemljom u slojevima od 0,2 m, uz nabijanje i vlaženje u slučaju suhe
zemlje. Prije zatrpavanja zemlju očisti od krupnijeg kamenja.
E01.83. Dobava poklopca od tvrdog PVC-a za zatvaranje slobodnih ulaza u
kabel zdenac, zajedno s gumenom brtvom.
E01.84. Dobava i ugradnja u stijenku kabelskog zdenca uvodnice od tvrdog
PVC-a promjera d = 50 mm, za uvod cijevi u kabelski zdenac.
E01.85. Dobava i ugradnja u stijenku kabelskog zdenca uvodnice od tvrdog
PVC-a promjera d = 110 mm, za uvod cijevi u kabelski zdenac.
E01.86. Dobava suhog pijeska i nasipavanje u prethodno iskopani rov za
izradu posteljice kabela.
Dobava plastične cijevi i polaganje u iskopani rov
Stranica 99 od 115
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
Opis stavke
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Jed. mj.
Količina
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
E01.89. Dobava i postavljanje odstojnog držača od tvrdog PVC-a za 8 cijevi.
kom
120
0,00
kom
100
0,00
m
220
0,00
m
220
0,00
kom
17
0,00
kom
9
0,00
220
0,00
E01.90. Dobava i postavljanje odstojnog držača od tvrdog PVC-a za 4 cijevi.
E01.91. Dobava i polaganje PVC trake za upozorenje
E01.92. Dobava pocinčane čelične trake 30x4 mm i izrada uzemljivača u
zemlji. Traku položi odgovarajućim držačem u okomitom položaju na
dno predhodno iskopanog rova.
E01.93. Dobava pocinčane čelične trake 25x4 mm prosječne duljine 1,5 m,
spajanje na već položeni uzemljivač križnom spojnicom, spajanje na
uzemljivač objekta i zaštita dvostrukim premazom antikorozivne
boje (npr. vrućim bitumenom).
E01.94. Dobava i ugradnja na pročelje u zid na visini do 70 cm mjernopriključne kutije za priključenje sonde mjernog ureĎaja za mjerenje
otpora rasprostiranja temeljnog uzemljivača
E01.95. Snimanje trase izvedenog kabelskog razvoda, ucrtavanje u
odgovarajuće podloge sa svim podacima (tip i presjek kabela,
naponski nivo, oznaka kabela i sl.), te unos u katastarske planove.
m
TELEFONSKA INSTALACIJA
E01.96. Dobava, ugradnja u zid i spajanje izvodnog, telefonskog, plastičnog
ormarića s 2 kom dvostrukih regleta 10x2 za priključak kabela s
plastičnom izolacijom
kom
1
0,00
E01.97. Dobava, zajedno s ugradnom kutijom, ugradnja u zid i spajanje
telefonske priključnice s jednim insertom RJ45.
kom
2
0,00
m
50
0,00
m
40
0,00
kom
7
0,00
Dobava vodova i kabela, polaganje po već pripremljenim trasama ili
elementima razvoda i spajanje.
E01.98. UTP cat 5e
Dobava i polaganje cijevi po predhodno pripremljenim trasama
E01.99. Tvrda plastična cijev d 16 mm
E01.100. Dobava, montaža i spajanje lokalnih razdjelnica, izvedenih kao
plastični ormarić za vanjsku montažu na zid ili postolje za lokalno
upravljanje potrošaćima, tip kao HIMELL PLM 32/KT, sa unutarnjim
vratima i prozirnim vanjskim vratima sa pripadajućim priborom
(grebenasta sklopka,signalna lampica, udarna tipka, jednopolna
priključnica, tropolna priključnica, redne stezaljke)
E01.00. ELEKTROENERGETSKA INSTALACIJA UKUPNO:
E02.00. GROMOBRANSKA INSTALACIJA, UZEMLJENJE I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA
E02.01. Dobava pocinčane čelične trake 25x4 mm i izrada hvataljki po krovu
upravne zgrade,pogonske zgrade za kombi ureĎaj i puhala i zgrade
UCS. Hvataljke pričvrsti odgovarajućim nosačima (ovisno o vrsti
krova) na svakih 1 m duljine.
m
Stranica 100 od 115
170
0,00
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Jed. mj.
Količina
m
140
0,00
E02.03. Stezaljka za oluk
kom
18
0,00
E02.04. Obujmica za slivnik
kom
18
0,00
E02.05. Mehanička zaštita za odvod
kom
14
0,00
E02.06. Mjerni spoj
kom
14
0,00
m
740
0,00
kom
8
0,00
kom
220
0,00
kom
180
0,00
kom
110
0,00
E02.12. Sabirnica za izjednačenje potencijala metalnih masa izraĎena iz
trake FeZn 30x4mm, s nosačima za montažu na zid
kompl.
8
0,00
E02.13. Kutija za izjednaĉenje potencijala metalnih masa, komplet sa
stezaljkama
kompl.
6
0,00
paušal
1
0,00
kom
1
0,00
Red. br.
Opis stavke
E02.02. Dobava pocinčane čelične trake 20x3 mm i izrada odvoda
gromobranskog uzemljenja.
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
E02.07. Dobava pocinčane čelične trake 25x4 mm za izradu temeljnih
uzemljivača u zgradama i u vanjskim bazenima. Traku položi
okomito pomoću držača na sloj betona minimalne debljine 10 cm. U
slučaju armiranih temelja zavari traku svakih 2 m duljine na armaturu
varom minimalne duljine 5 cm. Prije zalijevanja betonom provjeri da
li su izvedeni svi izvodi s uzemljivača. Temeljne uzemljivače svake
zgrade i bazena meĎusobno spojiti.
E02.08. Izrada spoja izvoda s uzemljivača i zaštitne sabirnice razdjelnica.
Spoj izvedi pocinčanim vijkom M 8x30 mm.
E02.09.
Izrada spoja izvoda s uzemljivača i metalnih površina na i u objektu
(traka 20x3 ili vodič žuto-zelene boje min 16mm2, prosječno 1m).
Spoj izradi varom duljine minimalno 5 cm obostrano ili vijčanim
spojem. Spoj označiti i zaštiti dvostrukim antikorozivnim premazom
crvene boje.
E02.10. Spoj trake na traku izveden standardnom križnom spojnicom
FeZn/FeZn
E02.11.
Izvedba premoštenja cijevnih prirubnica podlaganjem nazubljene
podloške ispod jednog vijka prirubnice ili premosnicom od inox lima
E02.14.
Mjerenje otpora uzemljenja, provjera galvanske povezanosti svih
metalnih površina i masa meĎusobno, provjera otpora uzemljenja
svakog rastavljivog spoja, izrada revizione knjige gromobranske
instalacije, pribavljanje potrebne atestne dokumentacije,
dokumentacije o kvaliteti radova, ugraĎenog materijala i izvedenog
stanja, te primopredaja.
E02.00.
GROMOBRANSKA INSTALACIJA, UZEMLJENJE I
IZJEDNAČENJE POTENCIJALA UKUPNO:
E03.00. ELEKTROINSTALACIJA UZ TEHNOLOGIJU
E03.01.
PLC modularne izvedbe sa napojnom jedinicom, 64 digitalnih ulaza,
64 digitalnih izlaza, 8 analognih ulaza i 4 analogna izlaza te portom
za serijsku ili ethernet komunikaciju s računalom, sa mrežnom
komponentom(DeviceNet-Mastert) i daljinskim izlazima(4kom) i
ulazima(4kom), terminatorima i ostalom modularnom opremom.
Stranica 101 od 115
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Jed. mj.
Količina
kom
1
0,00
m
1.920
0,00
kom
7
0,00
kpl
2
0,00
kpl
1
0,00
Dobava, montaža i spajanje mjernog pretvaraĉa za mjerenje nivoa u
crpnim stanicama i SBR reaktorima kao tip PROSONIC FMU 860
ENDRESS+HAUSER, sa izlazom 4-20 mA i oĉitanjem na ekranu
zajedno sa pripadajuĉim postoljem i priborom za montažu
kom
5
0,00
E03.09. Dobava, montaža i spajanje senzora za mjerenje razine mulja ,
izvedenog kao senzori zamućenosti "postupkom višesnopnom
promjenom svjetlosne jakosti ". Stavka ukljuĉuje: popratnu
automatiku sa koraĉnim motorom, kompletni ugradbeni materijal,
postavni stup, zaštitni pokrov od plemenitog ĉelika i spojni i priĉvrsni
materijal
kom
2
0,00
kom
1
0,00
E03.11. Dobava, montaža i spajanje ultrazvuĉne mjerne sonde za mjerenje
nivoa, ukljuĉujući postolje i sav spojni pribor, kao tip FDU 81,
ENDRESS+HAUSER.
kom
6
0,00
E03.12. Dobava, montaža i spajanje automatskog uzimaĉa uzokaka u INOX
kućištu sa 12 boca, ukljuĉujući i sav spojni pribor, kao tip ASP2000,
ENDRESS+HAUSER.
kom
2
0,00
kom
140
0,00
komplet
1
0,00
Red. br.
Opis stavke
E03.03. UreĊaj neprekidnog napajanja PLC-a kao
UPS BEST FORTRESS LI660D
Dobava, dostava i polaganje kabela, po već pripremljenim trasama ili
elementima razvoda i spajanje.
E03.04. LYCY 2x1 mm2
E03.05. Dobava, montaža i spajanje plovnih sklopki sa 15m originalnog
kabela, raĉunajući i potrebni materijal za postavljanje.
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
E03.06. Dobava, montaža i spajanje mjernog pretvaraĉa za mjerenje
sadržaja otopljenig kisika kao tip LIQUISYS M COM 253
ENDRESS+HAUSER, sa izlazom 4-20 mA i oĉitanjem na ekranu
zajedno sa pripadajuĉim postoljem i priborom za montažu te
optiĉkom sondom COS 6 i držaĉem
E03.07. Dobava, montaža i spajanje mjernog pretvaraĉa za mjerenje pH
vrijednosti kao tip LIQUISYS M CPM 253 ENDRESS+HAUSER, sa
izlazom 4-20 mA i oĉitanjem na ekranu zajedno sa pripadajuĉim
postoljem i priborom za montažu te digitalnom sondom i držaĉem
E03.08.
E03.10. Dobava, montaža i spajanje mjernog pretvaraĉa za mjerenje protoka
u mjernom kanalu pred venturi suženjem kao tip PROSONIC FMU
861 ENDRESS+HAUSER, sa izlazom 4-20 mA i oĉitanjem na
ekranu zajedno sa pripadajuĉim postoljem i priborom za montažu
E03.13.
Izrada pločica za označavanje kabela. Pločicu izradi od Al lima i na
njoj ukucavanjem unesi podatke (ili originalna plastična oznaka):
- tip kabela
- presjek i broj žila
- nazivni napon
- oznake kabela prema tehničkoj dokumentaciji
Ploĉicu postavi plastiĉnom nazupĉanom vrpcom na poĉetku i kraju
kabela, u kabel-zdencu, uz spojnicu.
E03.14. Dobava, dostava i montaža kartične evidencije na ureĎaju za dovoz
sadržaja septičkih jama,kao "Jantar" zajedno sa programskom
opremom
Stranica 102 od 115
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Opis stavke
Jed. mj.
Količina
Provjera ispravnosti montaže svih elemenata instalacije, provjera
funkcionalnosti, provjera djelovanja zaštite od kratkog spoja,
pribavljanje dokaza o kvaliteti izvedenih radova na instalaciji, probno
puštanje u rad i primopredaja.
komplet
1
0,00
- instaliran softver: MS WINDOWS XP, MS OFFICE
komplet
1
0,00
E04.02. Pisaĉ:
- INKJET pisaĉ visoke kvalitete
- automatsko uvlaĉenje papira, zasebnih stranica i beskrajnog
papira, jednostavnog rukovanja.
kom
1
0,00
E04.03. UreĊaj neprekidnog napajanja PC-a kao
UPS BEST FORTRESS LI660D
kom
1
0,00
komplet
1
0,00
komplet
1
0,00
komplet
1
0,00
E04.07. Konfiguriranje, parametriranje i puštanje u rad frekventnog
pretvaraĉa za regulaciju brzine puhala od strane struĉne osobe
kom
3
0,00
E04.08. Kalibriranje, parametriranje i puštanje u rad mjerne opreme od
strane stručne osobe
komplet
1
0,00
komplet
1
0,00
Red. br.
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
E03.15.
E03.00. ELEKTROINSTALACIJA UZ TEHNOLOGIJU UKUPNO:
E04.00. OPERATERSKA STANICA I PROGRAMSKA PODRŠKA
E04.01. Operaterska stanica je uredsko PC raĉunalo sa konfiguracijom
minimalno jednakom:
-pentium IV 2,8 GHz, sa kolor LCD monitorom 19”, UPS-om, sa
fllopy diskom 3,5”, CD/DVD snimaĉ, sistemskom memorijom 2 GB
RAM, hard diskom 80 GB, grafiĉkom karticom 128MB, mišom i
tipkovnicom
E04.04. Dobava i instalacija licenciranog softvera na računalo za potrebe
programiranja PLC-a ovisno o proizvoĎaču istog
E04.05.
Izrada i instalacija programske aplikacije za PLC (prema
tehnološkom procesu, u dogovoru sa projektantom), puštanje u rad,
funkcionalna ispitivanja sa podešenjem parametara na optimalne
vrijednosti procesa, predaja blok dijagrama programa sa opisom
izvedenog stanja te predaja završne verzije na CD-ROM-u.
E04.06. Izrada i instalacija programske podrške za komunikaciju sa
vizualizacijom na računalu
E04.09.
Dobava i instalacija licenciranog softvera (tip kao Hydrodat ili sliĉni )
na raĉunalo za potrebe obrade podataka i vizualno prikazivanje
procesa na ekranu (SCADA), sa predajom izvršne verzije na CDROM-u i zaštite od neovlaštenog korištenja (hardlock),
Stranica 103 od 115
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
Opis stavke
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Jed. mj.
Količina
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
E04.10. Izrada programske podrške za prihvat podataka iz programabilnog
logiĉkog kontrolera (PLC-a), kao Hydrodat menager, obradu
podataka i vizualno prikazivanje cijelog procesa na ekran (u više
slika, najmanje 10), pregled svih mjerenih veliĉina, stanja svih
motora, ventila, upravljaĉkih sklopki i svih ostalih dijelova opreme, uz
mogućnost promjene parametara i upravljanja cijelim tehnološkim
procesom (ruĉno i automatski), (SCADA), sa razraĊenim prioritetima
dojava i alarma, grafiĉki prikaz podataka - prema zahtjevima ,
prebacivanje podataka preko Excela, telematic manager, ethernet
mjesto, puštanje u rad, podešavanje parametara na optimalne
vrijednosti, te predaja završne verzije na CD-ROM-u. Zahtjevi kod
procesne vizualizacije - korištenje aktualne software tehnologije (32
BIT/SQL-DB/DCOM/IP/OPC), konfiguracija za više mjesta na bazi
Client - Server tehnologije.
0,00
Linijski PC s automatskom usporedbom baze podataka ( Hot Stanby), alarmserver sa mogućnošću izgovora alarma, zapis
podataka, arhiviranje prema Delta-Event - postupku, prikaz svih
podataka iz procesa u sekundnom području, za vrijeme od 20
godina. Ovdje ne smiju biti očitani Backup podaci. Mogućnost
spajanja sistema Telematic nadzora automatskog rada precrpnih
stanica preko Telematic menagera.
E04.11. Izrada uputa operaterima za upravljanje automatikom pomoću
računala
komplet
1
komplet
1
0,00
komplet
1
0,00
E04.12.
Obuka korisnika za upravljanje za vrijeme trajanja probnog pogona
E04.00. OPERATERSKA STANICA I PROGRAMSKA PODRŠKA UKUPNO:
E05.00. ISPITIVANJE INSTALACIJA I TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
E05.01. Ispitivanje instalacije i izdavanje zapisnika o ispitivanju:
- opća ispitivanja prema ĉl. 193. pravilnika o tehniĉkim normativima
za NN elektroinstalacije
- ispitivanje zaštite od elektriĉnog udara
- mjerenje rasvjetljenosti prostora
- mjerenje otpora uzemljenja
0,00
komplet
1
Izrada izvedbene dokumentacije za radioniĉku izradu elektro ormara
komplet
1
0,00
Izrada uputa operaterima za upravljanje automatikom u 3 primjerka
komplet
1
0,00
komplet
1
0,00
E05.02.
E05.03.
E05.04. Funkcionalna ispitivanja kompletne elektroinstalacije i puštanje u rad
i probni pogon elektro opreme i instalacija
E05.00. ISPITIVANJE INSTALACIJA I TEHNIČKA DOKUMENTACIJA UKUPNO:
Stranica 104 od 115
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
Opis stavke
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Jed. mj.
Količina
Jed. cijena (kn)
ELEKTRO OPREMA I INSTALACIJE - UKUPNA REKAPITULACIJA
E01.00. ELEKTROENERGETSKA INSTALACIJA
E02.00. GROMOBRANSKA INSTALACIJA, UZEMLJENJE I IZJEDNAĈENJE POTENCIJALA
E03.00. ELEKTROINSTALACIJA UZ TEHNOLOGIJU
E04.00. OPERATERSKA STANICA I PROGRAMSKA PODRŠKA
E05.00. ISPITIVANJE INSTALACIJA I TEHNIĈKA DOKUMENTACIJA
4. ELEKTRO OPREMA I INSTALACIJE - UKUPNO
Stranica 105 od 115
Iznos (kn)
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
5.
Opis stavke
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Jed. mj.
Količina
LABORATORIJSKA OPREMA, PRIBOR I NAMJEŠTAJ
Dobava, isporuka i montaža
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
Prijenosni instrument za mjerenje otopljenog kisika, pH i temp. s
pripadajućim priborom i koferom, kao "WTW" Multi set pH/Oxi ili sl.
komplet
1
kom
1
kom
1
kom
1
komplet
1
kom
1
kom
1
komplet
1
kom
1
kom
1
kom
1
komplet
1
kom
2
Vaga analizator suhe tvari/vlage, 50g/0,001g ili 0,01 % kao
METTLER ili sl.
KPK-odreĎivanje, spektrofotometar VIS, valna duljina: 340-820 nm,
automatska selekcija valne duljine, univerzalni držač za epruvete, u
memoriji različiti programi i mogučnost programiranja vlastitih
programa, kao MERCK ili sl.
KPK-reaktor, rad.temp. 10…45, timer 0-120 minuta sa zvučnim
alarmom i automatskim iskopčavanjem, temp. Zagrijavanja od 25 150 °C, kao MERCK ili sl.
BPK5-odreĎivanje, Oxi Top, s pripadajučim kompletom od 12 radnih
mjesta, svako radno mjesto sadrži 1 OxiTop, PF 600 bocu za
uzorak, 1 GK 600 gumeni tuljac, 1 magnet za mješanje, kao "WTW"
Oxi Top IS 12 ili sl.
Termostat za BPK5-odreĎivanje, za 12 mjesta, 220 W, 230 V, 50
Hz, ventilacija, dodatno zagrijavanje, temp. pod. +10°C do 32°C, kao
"WTW" Oxi Top Box ili sl.
Mikroskop binokularni, kao na primjer «OLYMPUS», okular 10x;
objektivi 4x, 10x, 100x; ABBE kondenzator ili sl.
Aparatura za vakuum filtraciju, kao membranska vakuum filtracija,
komplet, duran staklo kao "ROTH", ili sl. 1 mjesto, s potrebnim
priborom i filter papirima te s odgovarajućom vakuum crpkom
Sušionik, temp. Podruĉje 30 do 220 °C, prirodna cirkulacija zraka,
volumen cca. 60 l, kao MEMMER model UM 500 ili sl.
Vaga analitiĉka, 210 g x 0,1 mg, kao na pr. METTLER ili sl.
12.
Električna grijaća ploča s magnetskim mješačem
14.
1
Stalak + 2 Imhoffova lijevka
11.
13.
komplet
Aparat za destilaciju vode 2 l /h, kao GFL
Eksikator s poklopcem, bez tubusa, s ploĉama za eksikator, promjer
30
Stranica 106 od 115
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Opis stavke
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Jed. mj.
Količina
komplet
4
kom
1
kom
1
kom
1
kom
6
kom
6
kom
5
kom
5
kom
3
kom
3
kom
3
kom
2
kom
2
kom
1
kom
1
kom
2
kom
2
kom
3
kom
3
kom
2
kom
2
kom
5
kom
10
kom
4
Reagensi za odreĎivanje KPK, 0-1500 mg O2/l, kao MERCK i sl.
Labopeta, 1-5 ml
Pinceta anatomska, čelik, 160 mm
Žlica dvostruka, 180 mm
Posudice za vaganje, 60x30
Porculanske zdjelice, kapaciteta cca 70 ml
Pipeta graduirana 5 ml
Pipeta graduirana 1 ml
Ĉaša laboratorijska 100 ml
Ĉaša laboratorijska 250 ml
Ĉaša laboratorijska 600 ml
Ĉaša laboratorijska, plastiĉna 250 ml
Ĉaša laboratorijska, plastoĉna 500 ml
Lijevak plastiĉni, promjer 50
Lijevak plastiĉni, promjer 100
Menzura od 25 ml
Menzura od 50 ml
Menzura od 100 ml
Menzura od 250 ml
Menzura od 500 ml
Menzura od 1000 ml
Odmjerna tikvica od 50 ml
Odmjerna tikvica od 100 ml
Odmjerna tikvica od 250 ml
Stranica 107 od 115
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
5.
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Jed. mj.
Količina
kom
4
kom
4
kom
30
pakiranje
1
pakiranje
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
3
Opis stavke
Odmjerna tikvica od 500 ml
Odmjerna tikvica od 1000 ml
Stakleni štapići
Predmetna stakalca, cca 50/pak
Pokrivna stakalca, cca 100/pak
Laboratorijski radni stol za stojeći rad, dim. 190 × 90 × 90 s dva
potpultna ormarića u obliku ladica. Radna ploća stola mora biti
izraĎena od viskokvalitetnog materijala otpornog na kemikalije
Laboratorijski radni stol sa sudoperom, dim. 280 × 80 × 90 s jednim
potpultnim ormarićem. Radna ploća stola mora biti izraĎena od
viskokvalitetnog materijala otpornog na kemikalije
Viseće staklene vitrine za posuĊe,
dim. 140x30x60 cm
Standardni laboratorijski stolac, tapecirani
LABORATORIJSKA OPREMA, PRIBOR I NAMJEŠTAJ UKUPNO:
Stranica 108 od 115
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
Opis stavke
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Jed. mj.
6.
UREĐENJE OKOLIŠA I OBORINSKA KANALIZACIJA
1.
GRAĐEVINSKO UREĐENJE OKOLIŠA
I
PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI
1.
Postavljanje profila i točaka radi voĎenja pojedinih faza radova
prema projektiranim elementima. Stabilizacija barem dvije visinske
točke s točnošću +- 2 mm.
2.
3.
4.
Količina
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
kom
10,00
0,00
m'
65,00
0,00
Sprovedba mjera zaštite na radu, te osiguranje radilišta prije početka
i u toku izvoĎenja radova, postavom prometnih znakova, signalnih
oznaka, rampi, te svjetlosnih signala.
paušal
1,00
0,00
Čišćenje i sanacija terena nakon završetka svih faza gradnje sa
utovarom graĎevinskog otpada i odvozom na javnu deponirku
odreĎenu po nadleţnom Uredu te dovoĎenje okolnog terena u
prvobitno stanje.
m2
4.850,46
0,00
Obiljeţavanje postojećih instalacija s utvrĎivanjem poloţaja i dubina
prema katastru vodova, prema podacima nadleţnih organizacija
iskopom šliceva i detekcijom.
I / PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO:
II
ZEMLJANI RADOVI
1.
Strojni iskop zemljanog materijala, u tlu "C" ktg prema projektiranim
0,00
elementima i visinskim kotama te propisanim nagibima u projektu,
odnosno zahtjevima nadzornog inţenjera, s utovarom i odvozom na
2.
3.
4.
5.
deponiju, uključivo s istovarom i razastiranjem.
Iskop izvršiti u svemu prema HRN U.E1.010 i OTU-a.
m3
1.122,34
0,00
Planiranje i profiliranje posteljice na potrebnu ravnost i nagibe (min
3%).
Posteljicu izvesti prema HRN u:E1.010, HRN U.E8.01 te OTU-a.
m2
2.700,63
0,00
Zamjena slabonosive posteljice s otkopom 50 cm tla i odvozom, te
ugradnja nekoherentnog materijala 40/60 mm na mjesto otkopa.
PredviĎa se 10% posteljice slabe nosivosti.
m3
135,03
0,00
m2
2.794,37
0,00
m2
407,00
0,00
Dobava i doprema kvalitetnog zemljanog materijala za nasipavanje
zelenih površina.
U stavku ulazi dobava i doprema te nasipavanje, razastiranje,
valjanje i planiranje zelenih površina zemljanim materijalom u
prosječnom sloju od 20 cm.
Formiranje pokosa i planiranje postojećeg terena na nove
projektirane kote uključivo potrebno skidanje ili nasipavanje
zemljanog materijala, planiranje i zasijavanje travom.
0,00
II / ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:
III
OBORINSKA ODVODNJA
1.
Izvedba slivnika s taloţnicom za prihvat vode preko rešetke. Iskop
rova prosječne dubine 2,5 m. Utovar i odvoz otkopanog materijala, te
izrada tijela slivnika od betonskih cijevi profila 50 mm, HRN
U.N1.050. Betoniranje dna taloţnice, obloge cijevi , beton razred
tlačne čvrstoće C 16/20, u debljini 20 cm, ubetoniravanje ljevano
ţeljezne rešetke 400 x 400 mm HRN U.J6.211 za teški promet.
Izvedba vodonepropusnog spoja za dotok i odtok vode.
Stranica 109 od 115
kom
7,00
0,00
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
Opis stavke
2.
Izvedba PVC ili PP rebrastog cjevovoda SN8 cijevi profila 150 mm
za priključnu oborinsku kanalizaciju (od slivnika do kanalske mreţe).
Iskop rova dubine do 1 m, utovar i odvoz otkopanog materijala do 5
km.
Planiranje dna rova ručno uz dodatak pijeska debljine 10 cm za
smjer i nagib odvodnje.
Dobava i postava PVC ili PP cijevi.
Zatrpavanje rova isključivo šljunčanim materijalom uz lagano
nabijanje po slojevima.
Prije zatrpavanja ispitati cjevovod na vodonepropusnost.
Jed. mj.
PVC ili PP korugirane cijevi profil 15 cm
3.
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Količina
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
m'
84,00
0,00
m
kom
30,00
3,00
0,00
0,00
Dobava, doprema i montaţa polimerbetonskog kanala za linijsku
odvodnju. Kanal je izraĎen od polymer betona P, s integriranim
kutnim okvirom u tijelo kanala od pocinčanog čelika 4 mm za dosjed
rešetke, s sigurnosnim utorom za vodonepropusnost spoja koja se
brtvi posebnim trajnoelastičnim poliuretanskim brtvilom otpornim na
naftne derivate, sa izvedbom korita u padu.
Svjetla širina kanala je 20 cm, graĎevinska duţina 100 cm i širina 25
cm. U tijelo kanala treba biti tvornički usaĎen dosjed za ukrutu
rešetke bez vijaka, koji sluţi za sigurnu ukrutu rešetke bez vijaka,
pomaka u kanalu pri razredu opterećenja " D 400 kN prema DIN
19580.
Pokrovna rešetka je u izvedbi od ljevanog ţeljeza u modularnom
lijevu (GGG) mosnog oblika. Duţina rešetke je 50 cm s svijetlim
razmakom meĎu prečkama 11 mm.
Kanal se polaţe na betonsku podlogu razred tlačne čvrstoće C 25/30
debljine sloja 15 cm, bočno kanal zaloţiti betonom širine 15 cm na
visinu 4 cm ispod ruba okvira.
polimer betonski kanal sa padom dna
polimer betonski sabirnik
0,00
III / OBORINSKA ODVODNJA UKUPNO:
IV
GORNJI STROJ
1.
Nabava, doprema i ugradnja šljunčanog materijala 0/60 mm
kvalitetnog sastava HRN U.B1.018 te ugradba za donji nosivi sloj
debljine 45 cm na voznim površinama, te 25 cm na pješačkim
stazama.
Potrebna zbijenost treba biti Me min = 100 KN/m2 i Me min = 60
KN/m2.
Izvedba u svemu prema OTU-a i
HRN U.B1.046
HRN U.E9.020
HRN U.E9.022
Obračun po m3 ugraĎenog i zbijenog šljunčanog materijala.
2.
Dobava i doprema rubnjaka (HRN B.B8.015) te postava na betonsku
podlogu razred tlačne čvrstoće C 12/15, s 0,07 m3 betona po m'
rubnjaka.
-
cestovni rubnjaci klase C 30/37 15/25/100 cm
mali rubnjaci 8/20/100 cm
poloţeni rubnjaci 15/25/100 cm
3.
Izrada, dobava i ugradnja bitumenizirane kamene sitneţi 0/32 mm za
gornji nosivi sloj asfalta u debljini 6 cm na kolnim površinama, a sve
prema HRN U.E9.021 i OTU-a.
Obračun po m2 ugraĎene bitumenizirane kamene sitneţi.
prometnice
Stranica 110 od 115
m3
1.122,34
0,00
m'
m'
m'
500,00
398,60
14,00
0,00
0,00
0,00
m2
2.250,00
0,00
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
Opis stavke
4.
Izrada, dobava i doprema te ugradnja asfalt betona od drobljene
kamene sitneţi eruptivnog porijekla 0/8 mm za habajući sloj asfalta u
debljini od 4 cm na voznim površinama, a sve izvesti prema OTU i
HRN U.E4.014.
Obračun po m2 ugraĎenog asfalt betona.
5.
6.
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Jed. mj.
Količina
Jed. cijena (kn)
prometnice
m2
2.250,00
0,00
Dobava, doprema i ugradnja pijeska za podlogu betonskim
opločnicima. Obračun po m3 ugraĎenog pijeska.
m3
23,25
0,00
Dobava, doprema i ugradnja betonskih opločnika za opločenje
pješačkih staza. Obračun po m2 ugraĎenih opločnika.
m2
465,00
0,00
0,00
IV / GORNJI STROJ UKUPNO:
V
PROMETNA SIGNALIZACIJA
1.
Horizontalna signalizacija prema HRN U.S4.221 - 234 i 780 - 785.
Izvlačenje bijelih reflektirajućih linija.
iscrtavanje parkirališnih mjesta
2.
Iznos (kn)
m
17,00
Privremena regulacija prometa za vrijeme odvijanja radova. U stavku
ulazi postavljanje prometnih znakova, signalnih i svjetlosnih oznaka,
paušalno
samostojećih rampi i znakova.
0,00
0,00
0,00
V / PROMETNA SIGNALIZACIJA UKUPNO:
GRAĐEVINSKO UREĐENJE OKOLIŠA - REKAPITULACIJA
I
PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI
II
ZEMLJANI RADOVI
III
OBORINSKA ODVODNJA
IV
GORNJI STROJ
V
PROMETNA SIGNALIZACIJA
1. GRAĐEVINSKO UREĐENJE OKOLIŠA UKUPNO:
2.
OBORINSKA KANALIZACIJA
I
PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI
1.
UtvrĎivanje i obiljeţavanje poloţaja i dubina postojećih instalacija
(vodovod, plin, NN, TT) na temelju podataka nadleţnih poduzeća katastar vodova, detekcijom ili iskopom kontrolnih prokopa kako za
vrijeme izvoĎenja radova ne bi došlo do oštećenja istih.
2.
3.
m'
50,00
0,00
Radovi na izmicanju instalacija, vodova i postojećih graĎevina prema
uvjetima vlasnika instalacija i graĎevina.
Stavkom se obuhvaćaju instalacije i graĎevine, koje se nalaze u
koridoru pruţanja kanalizacije, a u dogovoru s vlasnicima će se
dogovarati mogućnosti i način izmiještanja.
m'
50,00
0,00
Čišćenje terena nakon završetka radova, te dovoĎenje svih površina
u prvobitno stanje.
m2
542,00
0,00
I /PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO:
Stranica 111 od 115
0,00
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
Opis stavke
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Jed. mj.
II
ZEMLJANI RADOVI
1.
Strojni iskop kanalskog rova u tlu "C" ktg sa pravilnim odsijecanjem
Količina
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
dna i bočnih strana rova (DIN 4124) sa odbacivanjem iskopanog
materijala u stranu na min 1,0 m od ruba rova.
Obračun po m3 iskopanog sraslog tla.
2.
3.
4.
m3
154,71
0,00
m3
38,68
0,00
m2
86,77
0,00
graĎevinske jame. Obračun po m3 iskopanog sraslog tla.
m3
16,26
0,00
Nabava, doprema i ugradnja pijeska za izradu posteljice cjevovoda u
sloju od 10 cm.
m3
8,70
0,00
m3
39,04
0,00
m3
137,09
0,00
m3
40,22
0,00
Ručni iskop tla "C" ktg na mjestima gdje strojni iskop nije moguć, tj.
kod blizine objekata, kod blizine postojećih podzemnih vodova i
instalacija. Za pronalaţenje podzemnih vodova koristiti katastar o
vodovima, detekciju ili pronalaţenje putem "šliceva", te postupiti
prema traţenju poduzeća koje odrţava vodove. Iskopu se moţe
pristupiti tek nakon što se odrede poloţaji i dubine svih podzemnih
instalacija.
Obračun po m3 iskopanog sraslog tla.
Planiranje dna kanalskog rova s točnošću +- 2 cm prema uzduţnom
profilu uz dodavanje ili odsijecanje do 10 cm tla.
Proširenje i produbljenje rova u tlu "C" ktg na mjestima revizionih
okana. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasijcanje bočnih strana,
izbacivanje iskopanog materijala min 1,0 m od ruba rova i planiranje
5.
6.
7.
8.
Zatrpavanje kanalskog rova pijeskom u sloju od 30 cm iznad
tjemena cijevi i sa strane.
Zatrpavanje kanalskog rova materijalom iz iskopa. Dio rova sa
strane i iznad tjemena cijevi zatrpava se nekoherentnim materijalom
bez krupnih primjesa iz iskopa i nabija ručnim nabijačima. Preostali
dio rova zatrpavati u slojevima do 30 cm uz nabijanje preostalim
materijalom iz iskopa.
Utovar i odvoz viška materijala iz iskopa preostalog nakon
zatrpavanja kanalskog rova. Odvoz na deponiju koju odredi nadzorni
inţenjer uz razastiranje, te grubo planiranje. Obračun količina
uvećan za rastresitost od 20%.
0,00
II / ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:
III
TESARSKI RADOVI
1.
PredviĎeno je razupiranje rova na čitavoj trasi. Stvarni postotak
razupiranja odredit će nadzorni organ prema dubinama, skućenosti
prostora, potrebnoj zaštiti na radu, a u neposrednoj vezi sa vrstom
tla.
Ukoliko se izvode kose strane rova, povećani iskop, radovi i sanacije
uključeni su u cijeni ove stavke.
Kod jako slabog tla razupiranje se izvodi bez obzira na dubinu
kopanja.
Razupiranje bočnih strana iskopanih rovova za kanale i kod šireg
rova na mjestu izvedbe objekata.
U cijenu je uključena nabava i doprema svega potrebnog materijala,
izrada, postavljanje i demontaţa oplate.
Razupiranjem treba omogućiti nesmetani rad u rovu.
Napomena:
Razupiranje rovova je potrebno detaljno definirati u skladu s
primijenjenom tehnologijom izvoĎenja. Provedbu razupiranja (drvena
oplata, čelične talpe i ili dr.) dogovoriti mora izvoĎač s nadzornim
inţenjerom.
Stranica 112 od 115
m2
483,73
0,00
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Red. br.
Opis stavke
Jed. mj.
2.
Dobava, izrada, montaţa i skidanje dvostrane oplate i oplate ploče s
potrebnim podupiranjem za izradu betonskih revizionih okana i
pripremom površine oplate (čišćenje i premaz) za lako odvajanje od
betona kod demontaţe.
m2
Količina
184,00
BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
1.
Dobava, doprema i ugradnja vodonepropusnog betona za dno,
zidove i ploče revizionih okana, dimenzija i oblika prema detalju u
projektu. Dno i zidovi revizionih okana su armirani debljine 20 cm, a
na dnu okna formira se kineta betonom, sa zaglaĎivanjem cementne
glazure do crnog sjaja.
Ploča revizionih okana je armirana debljine 20 cm. Betoniranje vršiti
vodonepropusnim betonom klase C 25/30 uz obaveznu upotrebu
pervibratora.
Stavka obuhvaća dobavu, te montaţu ljev. ţelj. poklopaca i stupaljki.
Iznos (kn)
0,00
0,00
III / TESARSKI RADOVI UKUPNO:
IV
Jed. cijena (kn)
PredviĎeno 6 revizionih okana
a)
beton razred tlačne čvrstoće C 25/30 (MB 30) vodonepropusni
beton razred tlačne čvrstoće C 12/15 ( M 15) za oblikovanje kineta
b)
armatura GA 240/360 profil 6 - 12 mm HRN C.K6.020
armatura RA 400/500 profil 8 - 12 mm HRN C.K6.020
armatura MA 500/560 Q 188 HRN U.M1.091
c)
ljevano ţeljezni poklopac dim 600/600 mm za teški promet na
voznim površinama
za laki promet - zelene površine
ljevano ţeljezne stupaljke
d)
m3
20,20
0,00
m3
1,58
0,00
kg
kg
kg
18,00
954,00
286,20
0,00
0,00
0,00
kom
kom
kom
5,00
1,00
36,00
0,00
0,00
0,00
0,00
IV / BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI UKUPNO:
V
POLAGANJE CJEVOVODA
1.
Dobava, razvoţenje duţ rova, te polaganje PVC, PE-HD ili PP
rebrastih cijevi klasa SN8 kanalizacijskih cijevi uključujući sav
potrebni spojni i brtveni materijal. Kod samog spoja treba osigurati
prostor za spajanje cijevi.
profil 200 mm
m'
108,00
0,00
Ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskih cijevi, provedbom
tlačne probe u svemu prema vaţećim propisima. U cijenu uključeno
punjenje cjevovoda vodom, kompletan rad, oprema i potreban
materijal.
profil 200mm
m'
108,00
0,00
2.
0,00
V / POLAGANJE CJEVOVODA UKUPNO:
VI
PRIJELAZI INSTALACIJA
1.
Kriţanje kanalizacije s podzemnim vodovima i instalacijama (elektro,
tt, plinovoda, vodovoda, kanalizacije i drugo). Prije početka radova
potrebno je obavijestiti vlasnike pojedinih instalacija, te uz prisustvo
njihovih predstavnika urediti eventualno kriţanje, mjere i zaštite ili
tehničko rješenje glede prijelaza instalacija.
Na mjestima kriţanja obavezan je ručni rad.
Postupiti prema izdanim suglasnostima vlasnika
Uključena i tehnička dokumentacija kriţanja po potrebi.
instalacija.
VI / PRIJELAZI INSTALACIJA - UKUPNO:
Stranica 113 od 115
paušal
1,00
0,00
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Količina
Opis stavke
Jed. mj.
VII
OSTALI RADOVI
1.
Probijanje otvora u zidu postojećeg revizionog okna debljine cca 20
cm za prolaz kanalizacijskih cijevi. U cijenu uključen sav potreban
rad i materijal. Prodor za cijevi.
kom
1,00
0,00
Popravak otvora u zidu postojećih revizionih okana nakon montaţe
PE.-HD cijevi. Popravak izvršiti cementnim mortom 1:2. U cijenu
uključen sav potreban rad i materijal.
kom
1,00
0,00
2.
Jed. cijena (kn)
Iznos (kn)
VII / OSTALI RADOVI UKUPNO:
0,00
OBORINSKA KANALIZACIJA - REKAPITULACIJA
I
PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI
II
ZEMLJANI RADOVI
III
TESARSKI RADOVI
IV
BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
V
POLAGANJE CJEVOVODA
VI
PRIJELAZI INSTALACIJA
VII
OSTALI RADOVI
2. OBORINSKA KANALIZACIJA UKUPNO:
0,00
UREĐENJE OKOLIŠA I OBORINSKA KANALIZACIJA - UKUPNA REKAPITULACIJA
1.
GRAĐEVINSKO UREĐENJE OKOLIŠA
2.
OBORINSKA KANALIZACIJA
6. UREĐENJE OKOLIŠA I OBORINSKA KANALIZACIJA - UKUPNO:
Stranica 114 od 115
UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODTUREN
Red. br.
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. ĈAKOVEC
Iznos (kn)
Opis stavke
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA:
1.
KONZULTANTSKE USLUGE:
2.
GRAĐEVINSKI RADOVI:
0,00
3.
STROJARSKA I HIDROMEHANIČKA OPREMA:
0,00
4.
ELEKTRO OPREMA I INSTALACIJE:
0,00
5.
LABORATORIJSKA OPREMA:
0,00
6.
UREĐENJE OKOLIŠA I OBORINSKA KANALIZACIJA:
0,00
NEPREDVIĐENI TROŠKOVI
(10% od gore navedenog 1. - 6.)
SVEUKUPNO:
Stranica 115 od 115
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
17
File Size
2 069 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content