close

Enter

Log in using OpenID

1. Građevinsko zanatski radovi

embedDownload
Šetnica Kolašin
Vol 4.3.2
Vol.4.3.2 - Bill of Quantities
Juli 2012
PRICE
N°
TITLE
UNIT
UNIT
PRICE (€)
(a)
(b)
(c)
(d)
paušal
1,00
m
24,96
m²
7,49
m³
m²
6.080,55
817,09
m³
6.000,00
m³
m²
1.800,00
13.132,26
m³
1.676,55
1. Građevinsko zanatski radovi
000
001
002
003
000
100
101
102
103
104
105
100
200
201
PRIPREMNI RADOVI
Geodetsko obilježavanje saobraćajnih površina, elementarnih i detaljnih tačaka
Zasijecanje postojećeg kolovoza na mjestu veze postojećeg kolovoza i planirane
staze
Struganjne asf. u širini od 30 cm na vezi postojećeg kolovoza i nove asfaltne
konstrukcije staze
Total 001 - 003
DONJI STROJ
Iskop materijala III i IV kategorije tla do potrebne kote, sa utovarom i odvozom na
deponiju uz gradilište. Deponovani materijal će se kasnije koristiti kod nasipanja i
finog planiranja novoprojektovane staze. Obračun iskopa je u sraslom stanju.
Skidanje humusa d=20cm
Izrada nasipa od materijala III i IV kategorije iz pozajmišta koje će obezbijediti
Investitor
Izrada nasipa od materijala III i IV kategorije iz pozajmišta koje će obezbijediti
Investitor
Nabijanje podtla
Total 101-105
GORNJI STROJ
Izrada donjeg nosećeg sloja kolovozne konstrukcije od šljunkovitog materijala ,
d=25cm
1 of 24
ESTIMATED
QUANTITIES
AMOUNT (€)
(e)
(f = d * e)
Šetnica Kolašin
Vol 4.3.2
PRICE
N°
(a)
202
203
204
205
206
206.1
206.2
200
300
301
Vol.4.3.2 - Bill of Quantities
TITLE
UNIT
UNIT
PRICE (€)
(b)
Izrada staze od betonskih ploča debljine 4 cm, u pesku. Betonske ploče postaviti u
sloju peska debljine 5 cm, pravilno nivelisati i složiti u slogu po projektu i detaljima.
Spojnice ispuniti peskom, a površinu ploča očistiti. U cenu ulazi nabavka ploča,
podloga od peska i ispuna spojnica.
Izrada staze od betonskih ploča debljine 4 cm, u pesku. Betonske ploče postaviti u
sloju peska debljine 5 cm, pravilno nivelisati i složiti u slogu po projektu i detaljima.
Spojnice ispuniti peskom, a površinu ploča očistiti. U cenu ulazi nabavka ploča,
podloga od peska i ispuna spojnica.
Izrada gornjeg nosećeg sloja biciklističke staze od bituminiziranog drobljenog
agregata (BNS22), debljine d=6.0 cm
Izrada habajućeg sloja biciklističke staze od asfalt betona AB 11 debljine 4 cm
Nabavka, dobava i ugradnja betonskih ivičnjaka 15/20/80 od MB 50 koji se ugrađuju
na podložni beton MB 15, sa popunjavanjem fuga cementnim mortom. Pravilne
radijuse izvesti izrezivanjem ivičnjaka na potrebnu mjeru.
a) kosi ivičnjak 15/20
b) ivičnjak za razdvajanje površina različite obrade 15/20
Total 201-206
(c)
(d)
m²
1.309,80
m²
835,20
m²
m²
2.177,08
2.177,08
m
m
4.333,44
161,53
kom
116,00
m²
34,00
300
OSTALI RADOVI
Nabavka transport i ugradnja drvenih željezničkih stopa kao elemenata prilaznog
stepeništa stazi. Stope plitko ukopati u zemlju i ustabiliti ih na odgovarajućem
rastojanju, tako da formiraju stabilno stepenište pravilnog oblika. Obračun za ovi
poziciju je uzet po komadu ugrađene stope. U cijenu je uračunat iskop, nabavka
transport i postavljanje stopa.
Nabavka materijala i izrada drvenog stepeništa kao prilaznog dijela stazi.
Konstrukciju stepeništa odrditi od drvenih greda, a čela i gazišta podaščati, i finalno
obraditi vidnu površinu.
Total 301 - 302
400
SAOBRAĆAJNA OPREMA I SIGNALIZACIJA
302
Juli 2012
2 of 24
ESTIMATED
QUANTITIES
AMOUNT (€)
(e)
(f = d * e)
Šetnica Kolašin
Vol 4.3.2
PRICE
N°
Vol.4.3.2 - Bill of Quantities
TITLE
(a)
401
(b)
Nabavka i postavljanje saobraćajnih znakova (nije uključeno i postavljanje stuba,
nosača znaka)
401.1 a) znaci izričitih naredbi II-18 (prečnika d=60cm)
401.2 b) znaci obavještenja
401.2.1 II-40 (prečnika d=60cm)
401.2.2 II-41 (prečnika d=60cm)
402
Nabavka i ugradnja stubova, nosača saobraćajnih znakova
403
Izrada oznaka na kolovozu od reflektujuće boje - poprečne linije širine 0.5 m žute
boje
400
Total 401 - 403
Juli 2012
UNIT
UNIT
PRICE (€)
(c)
(d)
kom
1,00
kom
kom
kom
3,00
3,00
4,00
m
151,96
m²
3.240,00
m²
3.240,00
m
1.030,00
2. Zaštita nasipa
500
ZEMLJANI RADOVI
Iskop materijala III kategorije u širokom otkopu za poravnanje i oblikovanje nivelete
dna gabiona. Planiranje se vrši prosječne širine 3.00 m sa
prosječnom visinomili dubinom 20 cm.
Iskop materijala III kategorije u širokom otkopu za poravnanje I oblikovanje nivelete
krune odvodnih jarkova sa unutrašnjih strana nasipa. Planiranje se vrši prosječne
širine 3.00 m sa prosječnom visinom ili dubinom 20 cm.
Iskop jarka sa unutrašnjih strana nasip za odvod unutrašnjih voda.
Jarak je dimenzija :
- Širine u dnu 30 cm
- Dubine 30 cm
- Sa nagibom strana 1:2
- Prosječnoi skop 0.27m3/m
- Berma između nočice nasipa I obale jarka 1.0m
- Iskopani material planira se po bermi.
Total 501 - 503
600
RAZNI RADOVI
500
501
502
503
3 of 24
ESTIMATED
QUANTITIES
AMOUNT (€)
(e)
(f = d * e)
Šetnica Kolašin
Vol 4.3.2
PRICE
N°
(a)
601
Vol.4.3.2 - Bill of Quantities
Juli 2012
TITLE
UNIT
UNIT
PRICE (€)
(b)
(c)
(d)
kom
365,00
kom
10,00
kom
10,00
Izrada prvog reda gabiona na isplaniranoj podlozi. Gabione raditi od kamena čije
dvije dimenzije ne mogu biti manje od 10 cm i pocinčanom mrežom debljine
minimum 2.0 mm, sa potrebnim ukrutama i na uglove debljim, minimum 6 mm.
Lomljeni kamen sa dvije vidljive strane, površinski složiti biranim kamenom, da se
stvara dojam da je gabion građena konstrukcija. Jediničnom cijenom obuhvaćeno:
nabavka materijala, transport ugradnja I sav potreban rad I material za formiranje
gabionske zaštite. Gabion dimenzija 100x100x300 cm
602
Izrada transport I postavljanje armiranobetonskih blokova od betona MB 30.
Blokovi su armirani armaturnom košarom od rebrastog čeljeza Ø10mm.
Međusobni razmak šipki 12.5 cm.
Zaštitni sloj betona 5.cm.
U blok ugraditi anker od rebrastog željeza Ø20mm, za ugrađivanje dizalicom.
Dimenzije blokova 0.60x0.60x0.60
603
Nabavka transport ugradnja I vezivanje za anker blokove stabala sa veoma
razvijenom krošnjom duž obale korita Tare kod Streličkog krša.
Položeno drveće obalom u koritu mora imati stablo prosječnog prečnika preko 50
cm. Drveće se postavlja tako da nizvodno bude krošnja drveta, sa napredovanjem
od nizvodnog prema uzvodnom dijelu korita uz obavezno preklapanje krošnje
jednog sa stablom drugog drveta. Međusobno povezivanje drveća i povezivanje
drveća sa anker blokvima izvodi se čeličnom sajlom od pocinkovane čice prečnika
ne manjeg od 8 mm.
4 of 24
ESTIMATED
QUANTITIES
AMOUNT (€)
(e)
(f = d * e)
Šetnica Kolašin
Vol 4.3.2
PRICE
N°
Vol.4.3.2 - Bill of Quantities
TITLE
(a)
604
(b)
Nabavka transport i ugrađivanje korugovanih cijevi za otpadne vode od polietilena
HDPE PE100 prema DIN 16961 tip III ID red, obodne krutosti Sn4 sa fabrički
ugrađenim naglavkom i zaptivnim prstenom NBR kvaliteta.
Unutrašnji zid cijevi mora da bude koncipiran za ispiranje pod visokim pritiskom
(120 bara na mlaznici) najmanje debljine zida prema prEN 13476.
Isporuka i ugradnja u rovove prema DIN EN 1610 i upustvima proizvođača.
Obračun po m1 montiranih, ispitanih i od nadzora primljenih cijevi.
Korugovane cijevi od polietilena HDPE PE100 DN400 (unutrašnji prečnik 600mm,
spoljašnji 615mm)
605
Nabavka transport i ugradnja betona MB 25 u donji upojni šaht i ispusnu glavu
propusta. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal uključujući
i potrebnu oplatu i betonsko čeljezo (80kg/1m).
Radove izvesti prema propisima za ovu vrstu radova i detaljima iz projekta
Obračun po m3 ugrađenog betona prema tabelarnim dokaznicama.
Formiranje kosine obale korita rijeke Tare kod Streličkog krša na dijelu gdje se
postavlja ankerovano drveće. Kosina se formira sa padom 1:2. iskopom materijala
III kategorije i njegovim s valjivanjem na već postavljeno I ankerisano drveće.
Prosječno se kopa oko 3 m3 /m obale. Napred izvedeni podaci su procjenjeni te
izvođač treba obići teren jer se jedinična cijena tokom izvođenja radova neće
mijenjati.
Total 601 - 606
606
600
3. Infrastrukturni hidrotehnički horizontalni razvodi u koridoru nasipa vodovod
700
PRIPREMNI RADOVI
5 of 24
Juli 2012
UNIT
UNIT
PRICE (€)
(c)
(d)
m
20,00
m³
10,00
m
50,00
ESTIMATED
QUANTITIES
AMOUNT (€)
(e)
(f = d * e)
Šetnica Kolašin
Vol 4.3.2
PRICE
N°
(a)
701
700
800
801
802
803
Vol.4.3.2 - Bill of Quantities
Juli 2012
TITLE
UNIT
UNIT
PRICE (€)
(b)
Obeležavanje trase, kontrola nivelete rova i cjevovoda prilikom izvođenja zemljanih
radova i montaže cjevovoda kao i sva neophodna geodetska mjerenja za izradu
projekta izvedenog stanja.
Obeležavanje trase i kontrolu nivelete izvesti u svemu prema geometrijskim
elementima trase datim glavnim projektom.
Geodetska snimanja za projekat izvedenog stanja izvesti instrumentima
odgovarajuće tačnosti za ovu vrstu radova.
Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i oprema u svemu prema
tehničkim propisima za ovu vrstu radova.
Total 701
(c)
(d)
m
1.162,40
m³
1.664,53
m³
51,86
m²
1.050,34
ZEMLJANI RADOVI
Mašinski i ručni iskop kanalskog rova za cjevovod u materijalu III kategorije nakon
izrade nasipa. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal
uključujući i potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija koje se nađu uz
trasu cjevovoda i eventualno potrebno podgrađivanje rova crpljenje vode iz rova.
Obračun po m3, uredno i kvalitetno obavljenog iskopa koji podrazumijeva
odbacivanje materijala od iskopa na dovoljnu udaljenost od rova kako isti ne bi
ometao komunikaciju uz rov neophodnu za sve faze montaže i ispitivanja cjevovoda
.
Dodatni iskop za vodovodne čvorove nakon iskopa kanalskog rova. Iskopi se
obavljaju u istom materijalu u kome se vrši iskop kanalskog rova.
Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući potrebnu
pažnju oko čuvanjaćpostojećih instalacija .
Ručna dorada i planiranje dna rova nakon mašinskog iskopa. Planiranje se obavlja
sa probranim materijalom iz iskopa sa tačnoš}u od +/- 3cm od projektovane
nivelete. Na isplanirano dno rova ugrađuje se posteljica.
6 of 24
ESTIMATED
QUANTITIES
AMOUNT (€)
(e)
(f = d * e)
Šetnica Kolašin
Vol 4.3.2
PRICE
N°
(a)
804
805
806
800
Vol.4.3.2 - Bill of Quantities
TITLE
(b)
Izrada posteljice za cjevovod. Nabavka i ugradnja pijeska prirodne mješavine ili od
drobljenog kamena frakcija do 2mm, za posteljicu 10 cm ispod, iznad i oko cijevi
čitavom širinom rova.
Jediničnom cijenom je ukalkulisan i transport.
Zatrpavanje kanalskih rovova nakon montiranih i ispitanih cijevi. Zatrpavanje se
obavlja u slojevima, debljine 30-40 cm, uz propisno nabijanje do postizanja
potrebnog modula stišljivosti. Zatrpavanje prvog sloja rova se obavlja ručno,
probranim materijalom iz iskopa. Dalje zatrpavanje se može obavljati preostalim
viškom od iskopa mašinski uz uslov da se prilikom zatrpavanja rova mašinama ne
prelazi preko rova sa montiranim cjevovodom i da slojevi ne budu deblji od 50 cm
uz propisno nabijanje.
Utovar i odvoz viška materijala na deponiju koju odredi Investitor. Jediničnom
cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za odvoz viška od iskopa
kanalskog rova na daljinu do 15 km.
Total 801 - 806
900
901
BETONSKI RADOVI
902
Nabavka transport i ugradnja betona MB 30 u armirano - betonsku gornju ploču i
vijenac ispod gornje ploče vodovodnih čvorova.
Ploča se izvodi u svemu prema detalju iz projekta. Jediničnom cijenom obuhvaćen
je sav potreban rad i materijal uključujući potrebnu oplatu.
Nabavka transport i ugradnja betona MB 25 u AB zidove vodovodnih čvorova.
Zidovi se izvode u svemu prema detalju iz projekta . Jediničnom cijenom obuhvaćen
je sav potreban rad i materijal uključujući potrebnu oplatu.
903
Nabavka, transport i ugradnja betona MB 25 u donju ploču vodovodnih čvorova.
Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal. Radove izvesti u
svemu prema propisima za ovu vrstu radova.
7 of 24
Juli 2012
UNIT
UNIT
PRICE (€)
(c)
(d)
m³
341,22
m³
1.280,98
m³
482,85
m³
5,12
8,32
m³
m³
11,04
ESTIMATED
QUANTITIES
AMOUNT (€)
(e)
(f = d * e)
Šetnica Kolašin
Vol 4.3.2
PRICE
N°
(a)
904
900
Vol.4.3.2 - Bill of Quantities
Juli 2012
TITLE
UNIT
UNIT
PRICE (€)
(b)
(c)
(d)
kom
6,00
kg
kg
667,69
2.166,81
m
1.163,32
Izrada ankernih blokova u čvorovima ispod fazonskih komada. Ankerne blokove
izvesti od nabijenog betona livenog na licu mjesta MB20 dimenzija prema detalju iz
projekta. Prije izvođenja ankernih blokova, na kontaktu betona sa fazonskim
komadom, cijevovod obložiti PVC folijom. Jediničnom cijenom je obuhvaćen
potreban rad, materijal i oplata za kompletnu izradu ankernog bloka.
Total 901 - 904
ARMIRAČKI RADOVI
Nabavka, transport, sječenje, savijanje i ugradnja betonskog željeza u betonske
šahtove.
1001.1 RA+GA
1001.2 MAG
1000
Total 1001
1000
1001
1100
1101
INSTALATERSKI RADOVI
Nabavka transport i ugrađivanje vodovodnih cijevi od polietilena visoke gustoće
PEHD klase PE100 za pritiske PN 10 bar, a prema standardu EN681. Cijevi se
nakon čeonog zavarivanja ugrađuju na predhodno izrađenoj posteljici od pijeska.
Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za potpunu i pravilnu
montažu vodovodnih cijevi od PEHD-a u svemu prema propisima za ovu vrstu
radova.
Obračun po dužnom metru montiranih, ispitanih i od nadzora primljenih cijevi.
PEHD cijevi klase PE100 PN10 bara DN 110/96.8mm
8 of 24
ESTIMATED
QUANTITIES
AMOUNT (€)
(e)
(f = d * e)
Šetnica Kolašin
Vol 4.3.2
PRICE
N°
(a)
1102
1103
1104
Vol.4.3.2 - Bill of Quantities
TITLE
(b)
Nabavka transport i ugrađivanje vodovodnih cijevi od polietilena visoke gustoće
PEHD klase PE100 za pritiske PN 10 bar, a prema standardu EN681. Cijevi se
isporučuju u koturovima i nakon spajanja sa elektrofuzionim spojnicama ugrađuju
na predhodno izrađenoj posteljici od pijeska. Obračun po m1 montiranih, ispitanih i
od nadzora primljenih cijevi
PEHD cijevi
klase PE100 PN10 bara DN 63/55.0mm
Nabavka transport i ugrađivanje vodovodnih cijevi od polietilena visoke gustoće
PEHD klase PE100 za pritiske PN 10 bar, a prema standardu EN681. Cijevi se
isporučuju u koturovima i nakon spajanja sa elektrofuzionim spojnicama ugrađuju
na predhodno izrađenoj posteljici od pijeska. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav
potreban rad i materijal za potpunu i pravilnu montažu vodovodnih cijeviod PEHD-a
u svemu prema propisima za ovu vrstu radova. Obračun po m1 montiranih, ispitanih
i od nadzora primljenih cijevi.
PEHD cijevi klase PE100 PN10 bara DN 32/23.2mm
Nabavka transport i ugradnja vodovodne armature za radne pritiske NP10 bara
izvedbe B sa prirubnicama prema DIN-u 2501 i materijalom kućišta GG-25 za radne
pritiske od NP10 bara i ugradbenim mjerama prema DIN-u 3202-F5, sa
antikorozionom zaštitom sa elektrostatički nanesenim epoksidnim prahom ili
materijalom Rilsan i to spolja i iznutra, nezagađivač prema BS3416.
Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i potrebne
pocinčane zavrtnje i odgovarajuće dihtunge za hladnu vodu prema normi
JUS.M.C4.110.
Obračun po komadu, montirane i ispitane armature.
EV zatvarač PN10 DN80mm - 9 kom
9 of 24
Juli 2012
UNIT
UNIT
PRICE (€)
(c)
(d)
m
170,00
m
170,00
kom
9,00
ESTIMATED
QUANTITIES
AMOUNT (€)
(e)
(f = d * e)
Šetnica Kolašin
Vol 4.3.2
PRICE
N°
(a)
1105
1106
1107
Vol.4.3.2 - Bill of Quantities
Juli 2012
TITLE
UNIT
UNIT
PRICE (€)
(b)
(c)
(d)
kom
1,00
kom
1,00
kom
5,00
Nabavka transport i ugradnja vodovodne armature za radne pritiske NP 10 bara
izvedbe B sa prirubnicama prema DIN-u 2501 i materijalom kućišta GG-25 za radne
pritiske od NP10 bara i ugradbenim mjerama prema DIN-u 3202-F5, sa
antikorozionom zaštitom sa elektrostatički nanesenim epoksidnim prahom ili
materijalom Rilsan i to spolja i iznutra, nezagađivač prema BS3416. Jediničnom
cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i potrebne pocinčane
zavrtnje i odgovarajuće dihtunge za hladnu vodu prema normi JUS.M.C4.110.
EV zatvarač PN10 DN50mm kom 1
Nabavka transport i ugradnja vodovodne armature za radne pritiske NP 10 bara
izvedbe B sa prirubnicama prema DIN-u 2501 i materijalom kućišta GG-25 za radne
pritiske od NP10 bara i ugradbenim mjerama prema DIN-u 3202-F5, sa
antikorozionom zaštitom sa elektrostatički nanesenim epoksidnim prahom ili
materijalom Rilsan i to spolja i iznutra, nezagađivač prema BS3416. Jediničnom
cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i potrebne pocinčane
zavrtnje i odgovarajuće dihtunge za hladnu vodu prema normi JUS.M.C4.110.
Vazdušni ventil usisno/izduvni PN10 DN50mm
Nabavka, transport i ugradnja nadzemnog hidranta sa lomljivim stubom i zaštitom
od zamrzavanja za radne pritiske 10 bara. Nadzemni hidrant izvedbe B sa
prirubnicama prema DIN-u 2501 i materijalom kućišta GG-25 za radne prtiske 10
bara i ugradbenim mjerama prema DIN-u 3202 - F5, sa antikorozionom zaštitom sa
elektrostatiči nanesenim epoksidnim prahom ili materijalom Rilsan i to spolja i
iznutra, nezagađivač prema BS3416. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav
potreban rad i materijal, spojni materijal za potpunu i pravilnu montažu. Visina
hidranta iznad zemlje 1000mm, a ukupna visina 2200 mm. Obračun se vrši od
komada montiranog nadzemnog hidranta DN80.
10 of 24
ESTIMATED
QUANTITIES
AMOUNT (€)
(e)
(f = d * e)
Šetnica Kolašin
Vol 4.3.2
PRICE
N°
(a)
1108
1108.1
1110
1110.1
1110.2
1110.3
1110.4
Vol.4.3.2 - Bill of Quantities
Juli 2012
TITLE
UNIT
UNIT
PRICE (€)
(b)
Nabavka transport i ugradnja vodovodnih fazonskih komada od nodularnog liva sa
prirubnicama prema DIN-u 2501 i sa antikorozionom zaštitom sa elektrostatički
nanesenim epoksidnim prahom ili materijalom Rilsan i to spolja i iznutra,
nezagađivač prema BS3416. Fazonski komadi su za radne pritiske NP 10 bara,
Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i potrebne
pocinčane zavrtnje i odgovarajuće dihtunge za hladnu vodu prema normi JUS
M.C4.110.
Obračun po kilogramu montiranog, ispitanog fazonskog komada.
T komad
DN100/80 kom9
T komad
DN100/50 kom6
FFG komad L=1000mm DN80 kom5
Q 90° komad
DN80 kom5
N 90° komad
DN80 kom5
PRIRUBNICA SA NAVOJEM DN50/2" kom5
X komad
DN100 kom1
X komad
DN80 kom4
ZABLJI POKLOPAC
DN80 kom1
(c)
(d)
kg
519,00
kom
18,00
kom
kom
kom
kom
5,00
8,00
14,00
16,00
Nabavka i ugradnja vodovodnih fazonskih komada od PEHD-a. Fazonski komadi su
standarda kao i vodovne cijevi za radne pritiske NP 10 bara. Jediničnom cijenom je
obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i potrebne zavrtnje za vezu sa
prirubnicom i odgovarajuće dihtunge za hladnu vodu.
Tuljak DN1110 sa letećom prirubnicom DN100
Nabavka i ugradnja pocinkovanih fitinga za prespajanje postojeće sekundarne
vodovone mreže na novoizgrađenu.
Fitinzi su prečnika 2''.
Cijenom je obuhvaćen sav potreban materijal i rad
T RAČVA
R2Č
NIPAL
R2Č
NIPAL
R1Č
REDUKCIJA R2Č/1"
11 of 24
ESTIMATED
QUANTITIES
AMOUNT (€)
(e)
(f = d * e)
Šetnica Kolašin
Vol 4.3.2
PRICE
N°
(a)
1110.5
1110.6
1110.7
1110.8
1110.9
1110.10
1111
Vol.4.3.2 - Bill of Quantities
TITLE
UNIT
UNIT
PRICE (€)
(b)
(c)
kom
kom
kom
kom
kom
kom
(d)
6,00
6,00
3,00
1,00
6,00
4,00
kom
6,00
kom
12,00
kom
200,00
MUFNA
R2Č
MUFNA
R1Č
KOLJENO
R2Č
KOLJENO
R1Č
KANDŽASTA POLUSPOJNICA DN63
KANDŽASTA POLUSPOJNICA DN32
Nabavka, transport i ugradnja poklopaca sa ramom od nodularnog liva (prema
standardu EN124). Poklopci su premazani sa hidrosobilnom netoksičnom crnom
bojom, nezagađivač prema BS3416
Poklopci su kružni, prečnika svetlog otvora 60cm, za opterećenja od 125kN (klase
B125) i zglobnom vezom rama i poklopca i gumenim dihtungom ili konusnim
naleganjem poklopca na ram.
Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za kvalitetnu
ugradnju poklopaca u skladu sa detaljima iz projekta; bušenje rupa i ankerisanje
rama poklopca u AB gornju ploču nakon betoniranja.
1112
Nabavka, i ugradnja liveno-gvozdenih penjalica u šahtovima prema JUS M.J6.285.
1113
Nabavka i ugradnja višemlaznih plopelernih vodomjera na navoj prečnika 1", klase
tačnosti B sa mokrim mehanizmom. Jediničnom cijenom obuhvaćeni su po dva
kuglasta ventila i parče cijevi od 1" dužine 15cm kao i sav potreban rad i materijal
za pravilnu montažu vodomjera prema detaljima iz projekta.
Obračun po komadu ugrađenog mjernog mjesta.
Total 1101 - 1113
1100
4. Infrastrukturni hidrotehnički horizontalni razvodi u koridoru nasipa Fekalna kanalizacija
1200
Juli 2012
PRIPREMNI RADOVI
12 of 24
ESTIMATED
QUANTITIES
AMOUNT (€)
(e)
(f = d * e)
Šetnica Kolašin
Vol 4.3.2
PRICE
N°
(a)
1201
1200
Vol.4.3.2 - Bill of Quantities
TITLE
UNIT
UNIT
PRICE (€)
(b)
Obeležavanje trase, kontrola nivelete rova i cjevovoda prilikom izvođenja i sva
neophodna geodetska snimanja za izradu projekta izvedenog stanja. Obeležavanje
trase i kontrolu nivelete izvesti u svemu prema geometrijskim elementima trase
datim glavnim projektom. Geodetska snimanja za projekat izvedenog stanja izvesti
instrumentima odgovarajuće tačnosti za ovu vrstu radova. Jediničnom cijenom
obuhvaćen je sav potreban rad i oprema u svemu prema tehnničkim propisima za
ovu vrstu radova.
Total 1201
(c)
(d)
m
924,25
m³
721,91
m³
48,90
m²
739,40
1300
1301
ZEMLJANI RADOVI
1302
Dodatni iskop za reviziona okna nakon iskopa kanalskog rova. Iskopi se obavljaju u
istom materijalu u kome se vrši iskop kanalskog rova. Jediničnom cijenom je
obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući potrebnu pažnju oko čuvanja
postojećih instalacija.
Obračun po m3, uredno i kvalitetno obavljenog iskopa koji podrazumijeva
odbacivanje materijala od iskopa na dovoljnu udaljenost kako isti ne bi ometao
komunikaciju uz rov.
Ručna dorada i planiranje dna rova nakon mašinskog iskopa. Planiranje se obavlja
sa probranim materijalom iz iskopa sa tačnošću od +/- 3cm od projektovane
nivelete. Na isplanirano dno rova ugrađuje se posteljica.
Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad.
1303
Juli 2012
Mašinski i ručni iskop kanalskog rova za cjevovod u materijalu III kategorije nakon
izrade nasipa. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal
uključujući i potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija koje se nađu uz
trasu cjevovoda i eventualno potrebno podgrađivanje rova crpljenje vode iz rova
Obračun po m3, uredno i kvalitetno obavljenog iskopa koji podrazumijeva
odbacivanje materijala od iskopa na dovoljnu udaljenost od rova kako isti ne bi
ometao komunikaciju uz rov neophodnu za sve faze montaže i ispitivanja cjevovoda
.
Iskop do 2 m prema tabelarnim dokaznicama
13 of 24
ESTIMATED
QUANTITIES
AMOUNT (€)
(e)
(f = d * e)
Šetnica Kolašin
Vol 4.3.2
PRICE
N°
(a)
1304
1305
1306
1300
1400
1410
1411
Vol.4.3.2 - Bill of Quantities
Juli 2012
TITLE
UNIT
UNIT
PRICE (€)
(b)
Izrada posteljice za kanalizacione PVC cijevi. Posteljica se izvodi od pijeska
prirodne mješavine, 10 cm ispod i iznad i oko cijevi čitavom širinom rova. Posteljica
se može ugraditi i od prosejanog materijala iz iskopa tako da u dodiru sa
cjevovodom ne budu frakcije više od 8-10 mm.
(c)
(d)
m³
276,66
m³
417,02
m³
424,54
m³
24,33
m³
23,42
Zatrpavanje kanalskih rovova sa montiranim i ispitanim cjevovodom. Zatrpavanje se
obavlja u slojevima, debljine 30-40 cm, uz propisno nabijanje do postizanja
potrebnog modula stišljivosti.
Zatrpavanje prvog sloja rova se obavlja ručno, probranim materijalom iz iskopa.
Dalje zatrpavanje se može obavljati preostalim viškom od iskopa mašinski uz uslov
da se prilikom zatrpavanja rova mašinama ne prelazi preko rova sa montiranim
cjevovodom i da slojevi ne budu deblji od 50 cm uz propisno nabijanje.
Utovar i odvoz viška materijala na deponiju koju odredi investitor ili planiranje po
okolnom terenu. Jedininičnom cijenom rad i materijal za odvoz viška od iskopa
kanalskog rova na daljinu do 2 km.
Total 1301 - 1306
BETONSKI RADOVI
Nabavka transport i ugradnja betona MB 25 u donju ploču i kinetu revizionog okna.
Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal uključujući i potrebnu
oplatu.
Nabavka transport i ugradnja betona MB 30 u armirano-betonsku ploču i armiranobetonski vijenac ispod ploče, za reviziono okno od betonskih cijevi.
Ploča se izvodi u svemu prema detalju iz projekta debljine 20 cm.
Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal uključujući potrebnu
oplatu i betonsko željezo (150 kg/m3 betona)
14 of 24
ESTIMATED
QUANTITIES
AMOUNT (€)
(e)
(f = d * e)
Šetnica Kolašin
Vol 4.3.2
PRICE
N°
(a)
1412
1413
1400
1500
1501
Vol.4.3.2 - Bill of Quantities
TITLE
(b)
Nabavka, transport i ugradnja armirano-betonskih cijevi profila 1000 mm dužine
L=1000 mm. Cijevi se ugrađuju u reviziono okno tako da se njime formira tijelo
okna.
Jedininičnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal za ugradnju cijevi
uključujući potrebna štemovanja za penjalice, krpljenje betonskih cijevi nakon
ugradnje penjalica, potrebna skraćenja cijevi, temeljenje cijevi u dno i kinetu i sve
ostale radove kojima se obezbeđuje potpuno formiranje zida okna od armiranobetonskih cijevi.
Obračun po komadu ugrađenih armirano-betonskih cijevi u reviziono okno.
Nabavka, transport i ugradnja armirano-betonskih cijevi profila 1000 mm dužine
L=500 mm. Cijevi se ugrađuju u reviziono okno tako da se njime formira tijelo
okna.
Jedininičnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal za ugradnju cijevi
uključujući potrebna štemovanja za penjalice, krpljenje betonskih cijevi nakon
ugradnje penjalica, potrebna skraćenja cijevi, temeljenje cijevi u dno i kinetu i sve
ostale radove kojima se obezbeđuje potpuno formiranje zida okna od armiranobetonskih cijevi.
Obračun po komadu ugrađenih armirano-betonskih cijevi u reviziono okno.
Total 1401 - 1413
Juli 2012
UNIT
UNIT
PRICE (€)
(c)
(d)
kom
7,00
kom
31,00
m
240,00
INSTALATERSKI RADOVI
Nabavka, transport i ugrađivanje kanalizacionih cijevi od tvrdog PVC-a sa
jednoličnim presjekom zida (AWADUKT PVC), prema standardu EN1401 klase
Sn4, sa zaptivnim prstenom punih zidova čvrstoće prema standardu ISO 9969 .
Cijevi se ugrađuju na predhodno izrađenoj posteljici od pijeska u svemu prema
detaljima iz projekta.
Obračun po m1 montiranih i od nadzora primljenih PVC cijevi DN 200/199.2mm.
15 of 24
ESTIMATED
QUANTITIES
AMOUNT (€)
(e)
(f = d * e)
Šetnica Kolašin
Vol 4.3.2
PRICE
N°
(a)
1502
1503
1500
Vol.4.3.2 - Bill of Quantities
Juli 2012
TITLE
UNIT
UNIT
PRICE (€)
(b)
(c)
(d)
kom
33,00
kom
21,00
paušal
1,00
m3
637,00
kom
69,00
Nabavka, transport i ugradnja poklopaca sa ramom od nodularnog liva (prema
standardu EN124). Poklopci su premazani sa hidrosobilnom netoksičnom crnom
bojom, nezagađivač prema BS3416. Poklopci su kružni, prečnika svetlog otvora
60cm, za opterećenja od 125kN (klase B125) i zglobnom vezom rama i poklopca i
gumenim dihtungom ili konusnim naleganjem poklopca na ram.
Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za kvalitetnu
ugradnju poklopaca u skladu sa detaljima iz projekta; bušenje rupa i ankerisanje
rama poklopca u AB gornju ploču nakon betoniranja.
Nabavka, transport i ugrađivanje liveno-gvozdenih penjalica u revizionim oknima
prema JUS M.J6.285.
Penjalice se ugrađuju u svemu prema detaljima projekta.
Total 1501 - 1503
5. Elektrotehnički radovi
1600
1601
1602
1603
HORIZONTALNI RAZVODI U KORIDORU NASIPA
Pripremno-zavrsni radovi
Obiljezavanje trase i iskop rova za polaganje napojnog kabla (dimenzija prema
prilogu u projektu, zavisno od broja polozenih kablova u rovu). Obiljezavanje
stubnih mjesta i iskop rupa za izradu temelja stubova (dimenzija: 0,6x0,6x0,8-69
kom). Iskop se vrsi u zemljistu III i IV kategorije. Ukupno za rad racunato po m³
izvrsenog iskopa.
Izrada betonskih temelja stubova (dimenzija:0,6x0,6x0,6m) od betona MB 20.
Stavka obuhvata nabavku i ugradnju juvidur cijevi f 63mm, l=0,8m (dvije ili tri po
stubnom mjestu); ugradnju ankera stuba (sablona za centriranje) i provlacenje trake
Fe/Zn 25x4mm (l=1,5m) kroz temelj stuba (radi povezivanja stuba sa uzemljenjem).
Ukupno za nabavku, transport i rad,racunato po izvedenom temelju
16 of 24
ESTIMATED
QUANTITIES
AMOUNT (€)
(e)
(f = d * e)
Šetnica Kolašin
Vol 4.3.2
PRICE
N°
(a)
1604
Vol.4.3.2 - Bill of Quantities
TITLE
(b)
Isporuka i razastiranje pijeska u kablovskom rovu. Razastiru se dva sloja pijeska,
debljine po 10cm, prije i poslije polaganja kabla. Pijesak se polaze cijelom sirinom
rova. Ukupno za nabavku, transport i rad, racunato po m3 pijeska
Nabavka, transport i polaganje napojnog kabla 0,6/1kV. Kablovi se polazu na
pripremljenoj posteljici kroz zemljani rov i djelimicno kroz kablovsku kanalizaciju. U
rovu, kabal polagati vijugavo, sa amplitudama od oko 10cm. Ovom pozicijom je
obuhvaćeno:
*razvlacenje kablova
*·provlacenje kablova kroz kablovsku kanalizaciju
*uvođenje u stubove i izradu veza na prikljucnim plocama stubova
*izrada strujnih veza u TS
Ukupno za nabavku, transport i rad, racunato po duznom metru polozenog kabla
tipa:
1605.1 PP00-A 4x150mm2
1605.2 PPOOA 4X95mm2
1605.3 PPOOA 4X35mm2
1606 Isporuka i polaganje "gal"- stitnika mehanicke zastite, iznad slobodno položenog
kabla u rovu. Štitnici se polažu nakon razastiranja drugog sloja pijeska i to tako da
se, po dubini, medjusobno preklapaju za po desetak santimetara, prekrivajući
kabal u potpunosti. Ukupno za nabavku, transport i rad, racunato po polozenom
stitu (l = 1m).
1607 Isporuka i polaganje celicne pocinkovane trake, Fe/Zn 25x4mm, u kablovski rov.
Traka se polaze nakon nanosenja prvog sloja iskopa pri zatrpavanju rova. Stavka
obuhvata i nabavku unakrsnih komada "traka-traka" i povezivanje položene trake sa
stubovima (preko djelova trake, provucenih kroz temelje stubova). Stavka obuhvata
i izvođenje uzemljenja za katodne odvodnike prenapona. Komplet za nabavku i rad
Juli 2012
UNIT
UNIT
PRICE (€)
(c)
(d)
m3
129,50
met
met
met
725,00
895,00
1.474,00
kom
1.418,00
m
1.388,00
m
1.289,00
1605
1608
Nabavka, isporuka i ugradnja upozorne trake od mekanog PVC-a koja se postavlja
na 20 cm od povrsine zemlje.
17 of 24
ESTIMATED
QUANTITIES
AMOUNT (€)
(e)
(f = d * e)
Šetnica Kolašin
Vol 4.3.2
PRICE
N°
(a)
1609
1610
1611
Vol.4.3.2 - Bill of Quantities
TITLE
UNIT
UNIT
PRICE (€)
(b)
Zatrpavanje kablovskog rova iskopom. Zatrpavanje se vrsi u slojevima od po
dvadesetak santimetara. Pri zatrpavanju uklanjati vece komade materijala ostrih
ivica.
Planiranje viska iskopa (iskopi za temelje i visak iskopa usljed pologanja pijeska u
rov).
Isporuka i ugradnja oznaka za obiljezavanje trase kabla na regulisanom terenu.
Oznaka se nalazi na mesinganoj plocici, na nepravilnoj betonskoj kocki, a ugrađuje
se pri zavrsnim radovima na uređenju terena. na svakih 50 m po pravcu i na
mjestima skretanja na po 5 m od centra skretanja u oba pravca, prema crtežima u
prilogu. Oznake su standardne: betonska kocka sa mesinganom pločicom na kojoj
je oznaka. Ukupno za nabavku, transport i rad, racunato po ugrađenoj oznaci.
(c)
(d)
m3
460,00
m3
20,00
kom
16,00
kom
5,00
kom
5,00
paušal
1,00
set
1,00
1612
Isto kao pod 1611, samo oznaka za ukrstanje kablova sa drugim podzemnim
objektima i instalacijama (10 kV vod, vodovod, kanalizacija, PTT itd.)
1613
Izrada zastitnih mjera prilikom ukrstanja kablova sa drugim podzemnim objektima i
instalacijama prema crtezu u prilogu i tehnickom opisu
Total 1601 - 1613
1600
1700
1701
1702
Juli 2012
ELEKTRO ENERGETSKI PRIKLJUČAK (OD MJESTA PRIKLJUČENJA DO
STAZE)
Pripremno-zavrsni radovi
Isporučiti materijal i ugraditi u TS-a iz kojih se napaja spoljna rasvjeta, polje spoljne
rasvjete i tri osiguraca NVO125/50A za napajanje lokala. Polje spoljne rasvjete
napojiti sa tri NVO 125/63A, a isto ugraditi u poseban limeni ormar sa sledecom
opremom: trofazno broilo 10-60A, uklopni sat, kontaktor K63A, osiguraci EZ 63A
kom 3, EZ25/25A kom 6, EZ 25/6A kom1. Komplet povezana i prikljuceno na
mrezu.
18 of 24
ESTIMATED
QUANTITIES
AMOUNT (€)
(e)
(f = d * e)
Šetnica Kolašin
Vol 4.3.2
PRICE
N°
(a)
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
Vol.4.3.2 - Bill of Quantities
Juli 2012
TITLE
UNIT
UNIT
PRICE (€)
(b)
Razbijanje betonskih povrsina mosta ili drugim tehnickim rjesenjem poloziti kablove
preko mosta, sa uklanjanjem i odvozom iskopa na deponiju. Ukupno za rad i
transport, racunato po m2 povrsine.
Obiljezavanje trase i iskop rova za polaganje napojnog kabla (dimenzija prema
prilogu u projektu, zavisno od broja polozenih kablova u rovu).
Isporuka i razastiranje pijeska u kablovskom rovu. Razastiru se dva sloja pijeska,
debljine po 10cm, prije i poslije polaganja kabla. Pijesak se polaze cijelom sirinom
rova.
Nabavka, transport i polaganje napojnog kabla 0,6/1kV. Kablovi se polazu na
pripremljenoj posteljici kroz zemljani rov i djelimicno kroz kablovsku kanalizaciju. U
rovu, kabal polagati vijugavo, sa amplitudama od oko 10cm. Ovom pozicijom je
obuhvaćeno:
*razvlacenje kablova
*·provlacenje kablova kroz kablovsku kanalizaciju
*uvođenje u stubove i izradu veza na prikljucnim plocama stubova
*izrada strujnih veza u TS
Ukupno za nabavku, transport i rad, racunato po duznom metru polozenog kabla
tipa: PP00-A 4x150mm2
Isporuka i polaganje "gal"- stitnika mehanicke zastite, iznad slobodno položenog
kabla u rovu. Štitnici se polažu nakon razastiranja drugog sloja pijeska i to tako da
se, po dubini, medjusobno preklapaju za po desetak santimetara, prekrivaju}i kabal
u potpunosti. Ukupno za nabavku, transport i rad, racunato po polozenom stitu (l =
1m).
Isporuka i polaganje celicne pocinkovane trake, Fe/Zn 25x4mm, u kablovski rov.
Traka se polaze nakon nanosenja prvog sloja iskopa pri zatrpavanju rova. Stavka
obuhvata i nabavku unakrsnih komada "traka-traka" i povezivanje položene trake sa
stubovima (preko djelova trake, provucenih kroz temelje stubova). Stavka obuhvata
i izvođenje uzemljenja za katodne odvodnike prenapona. Komplet za nabavku i rad
(c)
(d)
m2
5,00
m3
139,00
m3
32,50
m
271,00
kom
299,00
m
271,00
m
271,00
Nabavka, isporuka i ugradnja upozorne trake od mekanog PVC-a koja se postavlja
na 20 cm od povrsine zemlje.
19 of 24
ESTIMATED
QUANTITIES
AMOUNT (€)
(e)
(f = d * e)
Šetnica Kolašin
Vol 4.3.2
PRICE
N°
(a)
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1700
1800
1801a
Vol.4.3.2 - Bill of Quantities
Juli 2012
TITLE
UNIT
UNIT
PRICE (€)
(b)
Zatrpavanje kablovskog rova iskopom. Zatrpavanje se vrsi u slojevima od po
dvadesetak santimetara. Pri zatrpavanju uklanjati vece komade materijala ostrih
ivica.
Opravka razbijenih betonskih povrsina mosta. Ukupno za nabavku, transport i rad,
racunato po m2 popravljene površine
Planiranje viska iskopa (iskopi za temelje i visak iskopa usljed pologanja pijeska u
rov).
Isporuka i ugradnja oznaka za obiljezavanje trase kabla na regulisanom terenu.
Oznaka se nalazi na mesinganoj plocici, na nepravilnoj betonskoj kocki, a ugraduje
se pri zavrsnim radovima na uređenju terena na svakih 50 m po pravcu i na
mjestima skretanja na po 5 m od centra skretanja u oba pravca, prema crtežima u
prilogu. Oznake su standardne: betonska kocka sa mesinganom pločicom na kojoj
je oznaka. Ukupno za nabavku, transport i rad, racunato po ugrađenoj oznaci.
(c)
(d)
m3
120,00
m2
5,00
m3
24,00
kom
6,00
kom
5,00
kom
pau
5,00
1,00
kom
1,00
Isto kao pod 1714, samo oznaka za ukrstanje kablova sa drugim podzemnim
objektima i instalacijama (10 kV vod, vodovod, kanalizacija, PTT itd.).
Izrada zastitnih mjera prilikom ukrstanja kablova sa drugim podzemnim objektima i
instalacijama prema crtezu u prilogu i tehnickom opisu, pausalno
Ispitivanje instalacije I izdavanje atesta
Total 1701 - 1716
RASVJETA STAZE
Isporučiti materijal i ugraditi D.O. distributivni ormar sa kojeg se napajaju lokali
prema prilozenoj semi I na poziciji datoj u crtezu.
20 of 24
ESTIMATED
QUANTITIES
AMOUNT (€)
(e)
(f = d * e)
Šetnica Kolašin
Vol 4.3.2
PRICE
N°
Vol.4.3.2 - Bill of Quantities
TITLE
(a)
1801
(b)
Isporuka i montaza stuba ukupne visine 4,5m-5m. Stub treba da je predviđen za
montazu na betonskom temelju, preko temeljne ploce i ankera, ugrađenih u temelje
pri njihovoj izradi. Uz stubove, proizvođac treba da dostavi i sablon za centrisanje
ankera. Pri dnu stuba, iznad temeljne ploce, treba da se nalazi zavrtanj sa maticom,
za vezu stuba sa uzemljivanjem. Stavka obuhvata i provjeru vertikalnosti stubova,
nakon montaze (iz dva međusobno normalna pravca). Stub je opremljen sa
prikljucnom plocom i ožiljen. Ukupno za nabavku, transport i rad, racunato po
ugradjenom stubu:
1801.1 stub ukupne visine 4,5m-5m
1801.2 PPOO-5X4mm2/veza TEP-Pomocni obekt
1801.3 PPOO-5X6mm2/veza TEP-obekt
1802 Isporuka i polaganje celicne pocinkovane trake, Fe/Zn 25x4mm, u kablovski rov.
Traka se polaze nakon nanosenja prvog sloja iskopa pri zatrpavanju rova. Stavka
obuhvata i nabavku unakrsnih komada "traka-traka" i povezivanje položene trake sa
stubovima (preko djelova trake, provucenih kroz temelje stubova). Stavka obuhvata
i izvođenje uzemljenja za katodne odvodnike prenapona. Komplet za nabavku i rad.
Ukupno za nabavku, transport i rad, racunato po metru dužnom Fe/Zn trake
1803
1804
1805
1806
1800
Nabavka, isporuka i ugradnja upozorne trake od mekanog PVC-a koja se postavlja
na 20 cm od povrsine zemlje.
Isporuka i montaža stubne svetiljke opremljene predspojnim uređajima Svetiljka se
montira horizontalno na stub.
Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenoj svetiljci:
Isporuka i ugradnja odgovarajuće sijalice 100W. Ukupno za nabavku, transport i
rad, računato po ugrađenoj sijalici:
Ispitivanje instalacije I izdavanje atesta
Total 1801 - 1806
6. Ozelenjavanje
1900
HUMUZIRANJE KOSINA NASIPA
21 of 24
Juli 2012
UNIT
UNIT
PRICE (€)
(c)
(d)
kom
met.
met.
69,00
56,00
18,00
m
56,00
m
56,00
kom
69,00
kom
pau
69,00
1,00
ESTIMATED
QUANTITIES
AMOUNT (€)
(e)
(f = d * e)
Šetnica Kolašin
Vol 4.3.2
PRICE
N°
Vol.4.3.2 - Bill of Quantities
Juli 2012
TITLE
UNIT
UNIT
PRICE (€)
(b)
(c)
(d)
m2
4.897,86
ESTIMATED
QUANTITIES
AMOUNT (€)
(e)
(f = d * e)
(a)
1901
1900
Ozelenjavanje zelenih površina (humuziranje 20cm)
2000
SADNJA JEDNOGODIŠNJEG I VIŠEGODIŠNJEG CVIJEĆA - n/a
-
-
-
-
2100
OBRADA TRAVNJAKA UZ PJEŠAČKU STAZU - n/a
-
-
-
-
2200
OBRADA TRAVNJAKA NA VLAZNIM I STRMIM TERENIMA
-
-
-
-
kom
1,00
kom
1,00
Total 1901
7. Mobilijar i oprema
2300
2301
2302
KLUPA
Izrada i ugradnja.
Klupa je u osnovi trougaonog oblika zaobljena na krajevima radijusom (R=50).
Konstrukcija klupe je isprojektovana od AB konstrukcije, preko kojeg se postavlja
završna obrada materijalom od drveta (drvene talpe) boja (zelena), koje se ankerišu
u AB konstrukciju. Podkonstrukcija na kojoj se kače drvene talpe su od
horizontalnih i vertikalnih drvenih gredica d=5x5cm. U centralnom dijelu klupe
isprojektovana je ''jama'' sa zemljanom ispunom u kojoj je planirana zasad Drvo.
Nabavka i ugradnja:
Česma je u osnovi dimenzija 30x 50 cm, visine 100cm. Konstrukcija česme je
armiranobetonska, sa završnom obradom klesanim kamenom (ploče nepravilnog
oblika d=3cm). Česma je opremljena svim potrebnim elementima (baterijom,
vodovodnim cijevima, ventilima i ostalim potrebnim elementima).
22 of 24
Šetnica Kolašin
Vol 4.3.2
PRICE
N°
(a)
2303
2304
Vol.4.3.2 - Bill of Quantities
Juli 2012
TITLE
UNIT
UNIT
PRICE (€)
(b)
(c)
(d)
kom
6,00
kom
2,00
Nabavka materijala i izrada nadtkrivenih prostora za odmor.
Nadkriveni prostor tip A:
Objekat u osnovi dimenzija 305 x 360 cm. Materijalizacija isprojektovanog
objekta je od drveta kao i njegova konstrukcija. Konstruktivini elementi se
sastoje od: drvenih stubova (5x5 cm koji postavljeni na razmaku od 10 cm i
drvenih stubova 5x10 cm koji su postavljeni na razmaku od 11 cm), drvene
grede dimenzija 5x10 cm na razmaku od 25 cm preko kojih se postavlja
završna obrada krovnog pokrivača od drveta (drvene talpe veza sa
žljebovima) debljine 2,5 cm. Unutar nadkrivenog prostora isprojektovane su
drvene klupe za odmor obložene (drvenim talpama veza sa žljebovima),
konstrukcija klupa se sastoji od drvenih gredica 5x5 cm, i vertikalnih gredica
3x3 cm, koje su postavljene na razmaku od 40 cm. Boja svih vidljivih
elemenata je (svijeto-braon).
Nabavka materijala i izrada nadkrivenih prostora za odmor.
Nadkriveni prostor tip B:
Objekat u osnovi dimenzija 305 x 360 cm. Materijalizacija isprojektovanog
objekta je od drveta kao i njegova konstrukcija. Konstruktivini elementi se
sastoje: drvenih stubova (5x5 cm koji su postavljeni na razmaku od 10 cm i
drvenih stubova 5x10 cm koji su postavljeni na razmaku od 11 cm), drvene
grede dimenzija 5x10 cm na razmaku od 25 cm preko kojih se postavlja
završna obrada krovnog pokrivača od drveta (drvene talpe veza sa
žljebovima) debljine 2,5 cm. unutar nadkrivenog prostora isprojektovane su
drvene klupe za odmor obložene (drvenim talpama veza sa žljebovima).
Konstrukcija klupa se sastoji od drvenih gredica 5x5 cm, i vertikalnih gredica
3x3 cm, koje su postavljene na razmaku od 40 cm. Boja svih vidljivih
elemenata je (svijetlo-braon).
23 of 24
ESTIMATED
QUANTITIES
AMOUNT (€)
(e)
(f = d * e)
Šetnica Kolašin
Vol 4.3.2
PRICE
N°
(a)
2305
2306
2307
2300
Vol.4.3.2 - Bill of Quantities
Juli 2012
TITLE
UNIT
UNIT
PRICE (€)
(b)
(c)
(d)
kom
130,00
kom
20,00
kom
4,00
Izrada i postavljanje:
Klupa model 1:
Klupa za park, konstrukcija od čeličnih profila dodatno obloženo kovanim
željezom. Sjedište i naslon su izrađeni od jelovine premazane Sadolinom (ili
ekvivalent) i lakovima na vodenoj bazi u boji oraha, anatomski prilagođeno.
Duljina klupe 180 cm, debljina drveta 4 cm.
Nabavka i postavljanje korpi za otpatke. Korpe su u osnovi kružnog oblika
prečnika 54 cm i visine 80 cm sa tri šuplja kružna valjka za otpatke:
(papir, plastika,staklo). Materijalizacija klupe je od lima, na kojoj se radijalno
kače obrađene zaobljene drvene daske dimenzija 3x3 cm.
Nabavka i postavljanje metalnih stubića, kao zaštite za prolaz motornim
vozilima. Stubiće postaviti i fiksirati (ankerovati) na odgovarajućem
rastojanju. Stubiše povezati ukrasnim lancem, što ulazi u jediničnu cijenu.
Total 2301 - 2307
Ukupan iznos za radove, bez nepredviđenih radova
Nepredviđeni radovi 7%
Total
24 of 24
ESTIMATED
QUANTITIES
AMOUNT (€)
(e)
(f = d * e)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
20
File Size
326 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content