close

Enter

Log in using OpenID

A) GRAĐEVINSKI RADOVI I.0. RUŠENJA I

embedDownload
Naziv projekta: ARHITEKTONSKI I GRAĐEVNI GLAVNI PROJEKT
Građevina: Stambena zgrada na k.č. 1719 k.o. KRALJEVICA
Investitor: Maja Varga Križ
STAVKA
TROŠKOVNIKA
1
VRSTA RADA
JED.MJ.
KOLIČINA
A) GRAĐEVINSKI RADOVI
I.0. RUŠENJA I DEMONTAŢE
I.0.1. Rušenje postojećih zidova i dijela stropa konobe prema
nacrtima iz projekta. U stavku uključene sve potrebne radnje
komplet sa čišćenjem i odvozom materijala na deponij.
m3
7,00
m3
0,25
m3
50,00
m3
1,50
m3
2,21
m3
5,50
I.0.2 Rušenje parapeta prozora u kuhinji i demontaţa prozora.U
stavku uključene sve potrebne radnje komplet sa čišćenjem i
odvozom materijala na deponij.
I.0. UKUPNO RUŠENJA I DEMONTAŢE
I. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
I.1. Betoniranje monolitne ab ploče kao meĎukatne konstrukcije i
krovne konstrukcije u debljini 16 cm betonom c25/30 (mb 30).
U jediničnu cijenu uračunat je dovoz betona, izrada daščane
oplate, vibriranje i ugradba te sav potreban rad i materijal (osim
dobave i dostave armature koja je obračunata u zasebnoj
stavci).Obračun po m3 ugraĎenog betona.
I.2. Betoniranje ab nadvoja dimenzija 25 x 25 cm betonom c25/30
(MB 30). U jediničnu cijenu uračunat je dovoz betona, izrada
daščane oplate, vibriranje, ugradba i dobava armature, te sav
potreban rad i materijal (osim dobave i dostave armature koja
je obračunata u zasebnoj stavci). Obračun po m3 ugraĎenog
betona.
I.3. Betoniranje ab vertikalnih serklaţa, dimenzija 25 x 25 cm
betonom c25/30 (MB 30), armatura RA 400/500 . U jediničnu
cijenu uračunat je dovoz betona, izrada daščane oplate,
vibriranje i ugradba te sav potreban rad i materijal (osim
dobave i dostave armature koja je obračunata u zasebnoj
stavci). Obračun po m3 ugraĎenog betona.
III.8 Betoniranje ab horizontalnih serklaţa, dimenzija 25 x 25 cm
betonom c25/30 (MB 30) armirani 4ø14 RA 400/500, vilice ø8
mm/15 cm. U jediničnu cijenu uračunat je dovoz betona, izrada
daščane oplate, vibriranje i ugradba te sav potreban rad i
materijal (osim dobave i dostave armature koja je obračunata u
zasebnoj stavci). Obračun po m3 ugraĎenog betona.
Naziv projekta: ARHITEKTONSKI I GRAĐEVNI GLAVNI PROJEKT
Građevina: Stambena zgrada na k.č. 1719 k.o. KRALJEVICA
Investitor: Maja Varga Križ
2
I.4. Betoniranje ab stubišta betonom c25/30 (MB 30) prema
dimenzijama u projektu. U jediničnu cijenu uračunat je dovoz
betona, izrada daščane oplate, vibriranje i ugradba te sav
potreban rad i materijal (osim dobave i dostave armature koja
je obračunata u zasebnoj stavci). Obračun po m3 ugraĎenog
betona.
m3
1,10
m3
1,40
m3
3,00
kg
1.500,00
m3
38,00
m3
7,50
m2
110,00
I.5. Betoniranje ab krovnog vijenca (konzolna ploča, d= 10 cm)
betonom c25/30 (MB 30) prema dimenzijama u projektu. U
jediničnu cijenu uračunat je dovoz betona, izrada
oplate,vibriranje, ugradba i zaštita, te sav potreban rad i
materijal (osim dobave i dostave armature koja je obračunata u
zasebnoj stavci). Obračun po m3 ugraĎenog betona.
I.6. Armiranobetonska parapetna ograda (balkonska) d= 10-25
cm, visine 80-150 cm. Uključeno je i potrebno podupiranje i
oplata. Izvedba u glatkoj oplati ne ţbuka se.
I.7. Armatura iz rebrastog čelika. Promjer uzduţnih i poprečnih
šipki, te njihov razmak prema specifikacijama i nacrtima u
dokumentaciji. Armatura srednje sloţene izrade. Obračun po
1,0 kg
I. UKUPNO BETONSKI RADOVI
II. ZIDARSKI RADOVI
II.1 Zidanje nosivih zidova šupljim opekarskim blokovima dimenzija
25 x 19 x 19 cm u produţnom mortu 1:3:9. U jediničnu cijenu
uračunat je sav potreban rad i materijal. Obračun se vrši po m3
izgraĎenog zida.
II.2 Zidanje pregradnih zidova debljine 10 cm u produţnom mortu
1:2:6. U cijeni je uračunat sav potreban rad i materijal. Obračun
se vrši po m3 izgraĎenog zida.
II.3 Izrada betonskog estriha marke C 25/30 armiranog čeličnom
mreţom tip Q131 MAG 500/600 iznad postavljene izolacije na
podovima meĎukatnih konstr.d=4cm. U cijenu je uračunat
dovoz betona, izrada daščane oplate i ugradba, te sav
potreban rad i materijal (osim dobave i dostave armature koja
je obračunata u zasebnoj stavci). Obračun po m2 ugraĎenog
betona.
Naziv projekta: ARHITEKTONSKI I GRAĐEVNI GLAVNI PROJEKT
Građevina: Stambena zgrada na k.č. 1719 k.o. KRALJEVICA
Investitor: Maja Varga Križ
3
II.4 Dobava i izrada betona za pad na terasi. Podloga se izvodi iz
lakog betona C 12/15, d=3,5 - 5 cm. Površine zagladiti da
mogu prihvatiti horizontalnu hidroizolaciju.U cijenu je uračunat
dovoz betona, izrada daščane oplate i ugradba, te sav
potreban rad i materijal (osim dobave i dostave armature koja
je obračunata u zasebnoj stavci). Obračun po m2 ugraĎenog
betona.
m2
25,00
m2
311,00
m2
85,00
m1
17,00
m2
3,00
kom
2,00
m1
29,00
m2
112,00
m2
160,00
m2
30,00
II.5 Unutarnje grubo i fino ţbukanje zidova u produţnom mortu
1:3:9. U jediničnu cijenu uračunat je sav potreban rad i
materijal. Obračun se vrši po m2 oţbukanog zida.
II.6 Grubo i fino ţbukanje stropova preko polumontaţnih
meĎukatnih i krovne konstrukcije i balkona u produţnom mortu
1:3:9 s prskanjem cementnim mortom. U jediničnu cijenu
uračunat je sav potreban rad i materijal. Obračun se vrši po m2
oţbukane površine.
II.7 Dobava i postava dimnjaka "Schiedel" fi 16 cm. Sve komplet sa
svim pratećim elementima da bi dimnjak došao u funkciju.
Obračun po m1
II.8 Dobava materijala i oblaganje dimnjaka ( van krova) s tipskim
elementima od "Schiedela". Obračun po m2
II.9 Dobava materijala i izvedba tipske dimnjačke kape.
II.10 Zidarska ugradnja ograde na terasi i balkonu. U jediničnu
cijenu uračunato namještanje, učvršćenje, ugradba u cem.
mortu s štemanjem za sidra, te popravkom.
II.11 Razne zidarske pripomoći kod obrtničkih i instalaterskih
radova. Pomoći u smislu raznih proštemavanja i zatvaranja
šliceva, ugradnje i sl. Obračun po m2 netto površine, a cijena je
formirana na bazi iskustva.
II. UKUPNO ZIDARSKI RADOVI
III. IZOLATERSKI RADOVI
III.2 Dobava i postavljanje horizontalne hidro i termoizolacije na
krovištu koja se sastoji PVC folije i sloja t.i. izolacijskih ploča d=
5 cm. U jediničnu cijenu uračunat je sav potreban rad i
materijal. Obračun se vrši po m2 ugraĎene hi.
III.3 Dobava i postavljanje horizontalne hidroizolacije balkona i
sanitarnih čvorova. Izolaciju izvesti od dvokomponentne mase
za hidroizolaciju (aquafin, murexin i sl.) Premaz izvesti na čistu,
suhu i odprašenu površinu. Obračun po m2
Naziv projekta: ARHITEKTONSKI I GRAĐEVNI GLAVNI PROJEKT
Građevina: Stambena zgrada na k.č. 1719 k.o. KRALJEVICA
Investitor: Maja Varga Križ
4
III.4 Dobava i postavljanje toplinske izolacijed=4cm izmeĎu etaţa.
Uz zidove poloţiti trake debljine 10 cm. Ispod i iznad ploča
poloţiti pvc foliju. Obračun po m2
m2
170,00
m2
202,00
m2
220,00
m2
202,00
m2
202,00
m2
15,00
m2
15,00
III.5 Dobava i postavljanje fasadne toplinske izolacije ekspandirani
polistiren d=5cm. Obuhvaćen sav potreban rad i materijal.
Obračun po m2
III. UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI
IV. FASADERSKI RADOVI
IV.1 Izrada, postavljanje i skidanje lake fasadne skele iz čeličnih
cijevi. Skelu izvesti prema vaţećim tehničkim propisima
uvaţavajući mjere zaštite na radu i HTZ propisima. Obračun po
m2
IV.2 Ţbukanje fasade fino zaribanom ţbukom "Teramineral VF-90".
Kvaliteta ţbuke mora odgovarati propisima. Oţbukane površine
moraju biti potpuno ravne i glatke s oštrim sudarima ploha. U
jediničnu cijenu ukalkulirati sav rad, materijal i
transporte.Obračun po m2
IV.3 Završna obrada fasadnih površina. Predlaţe se obrada s
materijalima tvrtke "STO" ili adekvatan proizvod identične
kvalitete. Završni sloj fasadna silikonska ţbuka STO SILIKO
K/R 2,00 mm. U jediničnu cijenu ukalkulirati sav rad, materijal i
transporte.Obračun po m2
samo (novo) kat m2=201,60
IV. UKUPNO FASADERSKI RADOVI
V. TESARSKI I KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
V.1 Dobava materijala, krojenje i montaţa na objektu drvene
krovne konstrukcije. U cijenu obuhvatiti: nazidnice, podroţnice,
rogove. Dimenzije elemenata krovne konstrukcije prema
statičkom proračunu. Obračun po m2 tlocrtne krovne površine.
V.2. Dobava materijala i postava na krovnu konstrukciju:
a) daščane oplate, d= 24 mm
b) krovne ljepenke ili hidroizolacija za krovove
Naziv projekta: ARHITEKTONSKI I GRAĐEVNI GLAVNI PROJEKT
Građevina: Stambena zgrada na k.č. 1719 k.o. KRALJEVICA
Investitor: Maja Varga Križ
5
V.3. Dobava i postava drvenih letvi dim 3X5 na razmaku od 34 cm.
Pričvršćivanje izvesti s pocinčanim čavlima. Obračun po m2
krovišta
m2
15,00
m2
160,00
m’
46,00
kom
kom
kom
1,00
2,00
3,00
kom
kom
kom
3,00
1,00
3,00
kom
kom
4,00
3,00
kom
3,00
V.4. Dobava materijala i postavljanje mediteran crijepa na
poprecnim letvama 24/48 mm, s razmakom 33 - 35 cm,
pokrivanje grebena i sljemena, te izrada ruba krova i završnog
reda na mort s bijeljenjem. U cijenu stavke uračunat sav
potreban rad i materijal uključujući letve. Obračun po m2
razvijene tlocrtne površine krova.
V. UKUPNO TESARSKI I KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
VI. LIMARSKI RADOVI
VI.1 Dobava, izrada, postavljanje i pričvršćivanje vertikalnih i
horizontalnih odvodnih cijevi lučnog oblika, te fazonskih
komada.
Pocinčani lim d=0.60 mm, razvijene širine 66 cm.
VI. UKUPNO LIMARSKI RADOVI
VII. STOLARSKI RADOVI
VII.1 Dobava i ugradba vanjskih vrata
jednokrilna ulazna dimenzija 100/210
jednokrilna ulazna dimenzija 95/210
klizna ostakljena balkonska 230/210
VII.2 Dobava i ugradba unutrašnjih vrata.
Puna unutarnja vrata
jednokrilna dimenzija 75/200
dimenzija 85/200
dimenzija 95/200
VII.3 Dobava i ugradba prozora
dvokrilni prozor pvc s griljama
dimenzija 100/145
dimenzija 60/80
potkrovni
Dimenzija 100/190
VII. UKUPNO STOLARSKI RADOVI
VIII. KERAMIČARSKI RADOVI
VIII.1 Opločenje zidova i stupova.
Dobava materijala i opločenje do visine 2,20 cm zidnim
keramičkim pločicama lijepljenjem na pripremljenu podlogu, s
nenaglašenim spojnicama.
Glazirane jednobojne pločice veličine 15 x 15 cm, I klasa.
m2
79,40
Naziv projekta: ARHITEKTONSKI I GRAĐEVNI GLAVNI PROJEKT
Građevina: Stambena zgrada na k.č. 1719 k.o. KRALJEVICA
Investitor: Maja Varga Križ
6
VIII.2 Popločenje podova.
Dobava materijala i popločenje podova keramičkim podnim
glaziranim pločicama lijepljenjem na pripremljenu podlogu.
Jednobojne pločice veličine 10 x 10 cm, I klasa.
m2
76,00
m2
36,00
Unutrašnje obrade.
X.1 Bojenje disperzivnim bojama i gletanje podloge.
Stavka obuhvaća:
- gletanje podloge disperzivnim kitom sa svim potrebnim
fazama rada
- temeljni premaz disperzivnom impregnacijom, prema uputi
proizvoĎača
- popravljanje disperzivnim kitom u završnom tonu
- završni premaz valjkom ili prskalicom, bijelo ili u tonu.
Visina prostorije do 6.0 m.
m2
396,00
X.2 Vanjski premazi.
Bojenje fasade disperzivnim bojama.
Stavka obuhvaća:
- čišćenje površine
- neutraliziranje i ispiranje vodom
- krpanje manjih oštećenja i pukotina disperzivnim kitom, s
dodatkom finog pijeska za vanjske radove
- impregniranje disperzivnim vezivom
- prekrivanje disperzivnom bojom i obraĎivanje vlaknastim
valjkom
- završno bojenje disperzivnom bojom i obraĎivanje vlaknastim
valjkom.
samo prizemlje:
m2
200,00
m2
115,00
kom
3,00
VIII. UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI
IX. PARKETARSKI RADOVI
IX.1 Parketarski radovi.
Dobava materijala, priprema površine, postavljanje, struganje i
lakiranje parketa.
Hrastove parket daščice standardne kvalitete, dimenzija po
izboru.
Debljina 21 mm.
IX. UKUPNO PARKETARSKI RADOVI
X. SOBOSLIKARSKI RADOVI
X. UKUPNO SOBOSLIKARSKI RADOVI
XI. HIDROINSTALACIJE
XI.1 Instalacija hladne vode
Instalacija tople vode i cirkulacije
Instalacija kanalizacije
pausal
XI.2 Sanitarni ureĎaji i armature.
Dobava i montaţa umivaonika sa mješalicom.
Sav spojni i brtveni materijal.
Naziv projekta: ARHITEKTONSKI I GRAĐEVNI GLAVNI PROJEKT
Građevina: Stambena zgrada na k.č. 1719 k.o. KRALJEVICA
Investitor: Maja Varga Križ
7
XI.3 Sanitarni ureĎaji i armature.
Dobava i montaţa wc školjke.
Sav spojni i brtveni materijal.
Školjka fajansna sa stalkom veličine 600 x 490 mm, sa
sifonom.
kom
3,00
kom
3,00
kom
3,00
m2
115,00
XI.4 Sanitarni ureĎaji i armature.
Dobava i montaţa kupaonske emajlirane tuš kade, za
ugradnju.
Sav spojni i brtveni materijal.
Jednoručna mješalica s automatskim prebacivačem, ručnim
tušem i pokretnim drţačem R 1/2''
XI.5 Sanitarni ureĎaji i armature.
Dobava i montaţa sudopera sa mješalicom.
Sav spojni i brtveni materijal.
XI. UKUPNO HIDROINSTALACIJE
XII. ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
XII.1 Instalacija jake struje sa izvedbom razgranatog izvoda pod
ţbukom.
Instalacija slabe struje - telefon
U cijenu stavke uračunati razvodni ureĎaj, sav potreban rad i
materijal.
pausal
XII. UKUPNO ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
REKAPITULACIJA :
I.0. UKUPNO RUŠENJA I DEMONTAŽE
I. UKUPNO BETONSKI RADOVI
II. UKUPNO ZIDARSKI RADOVI
III. UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI
IV. UKUPNO FASADERSKI RADOVI
V. UKUPNO TESARSKI I KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
VI. UKUPNO LIMARSKI RADOVI
VII. UKUPNO STOLARSKI RADOVI
VIII. UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI
IX. UKUPNO PARKETARSKI RADOVI
X. UKUPNO SOBOSLIKARSKI RADOVI
XI. UKUPNO HIDROINSTALACIJE
XII. UKUPNO ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
UKUPNO KUNA :
Rijeka, kolovoz 2011.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
265 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content