close

Enter

Log in using OpenID

4.3. Oblaganje potkrovlja

embedDownload
4_3_Oblaganje_potkrovlja.qxd:4_3
2/26/10
12:37 PM
Page 1
4-1 Montaæni stropovi
4-2 Protupoæarni stropovi
4-3 Oblaganje potkrovlja
4-4 Rigidur-stropovi
4.3. Oblaganje potkrovlja
4_3_Oblaganje_potkrovlja.qxd:4_3
2/26/10
12:37 PM
Page 2
∂ Saint-Gobain Rigips Austria GmbH
1. izdanje, sijeËanj 2010.
Naslov originala:
Planen und Bauen
Autor originala:
Saint-Gobain Rigips
1 Auflage, Juli 2008
Hauptverwaltung
Schanzenstraße 84
D-40549 Düsseldorf
Prijevod njemaËkog originala:
Prevoditeljski centar d.o.o.
–urica GorπÊak
Amruπeva 19
10000 Zagreb
GrafiËka obrada:
Grafex dizajn d.o.o.
Maksimirska 132
10000 Zagreb
Urednik:
Zdenko Krakan
Saint-Gobain Rigips Austria GmbH
Predstavniπtvo u RH
Ova je publikacija namijenjena struËnim osobama.
Eventualne slike s prikazima aktivnosti i zahvata
ne predstavljaju upute za upotrebu ukoliko to nije
izriËito navedeno.
Sve upute u ovom tiskanom materijalu u skladu su
s najnovijim tehniËkim saznanjima. Stalno nastojimo ponuditi Vam najbolja moguÊa rjeπenja te
pridræavamo pravo promjena u cilju poboljπanja u
primjeni i proizvodno-tehniËkih poboljπanja.
Provjerite posjedujete li najnovije izdanje ove publikacije.
Greπke u tiskanju nisu iskljuËene.
Rigips proizvodi u pravilu imaju viπa obiljeæja
kvalitete od onih koje tehniËke norme zahtijevaju.
Rigips proizvodi su meusobno usklaeni. Njihovo
je zajedniËko djelovanje potvreno internim i
eksternim ispitivanjima. Ukupni podaci u ovoj publikaciji odnose se iskljuËivo na upotrebu Rigips
proizvoda.
Ukoliko drugaËije nije izriËito navedeno, iz podataka u ovoj publikaciji ne smiju se donositi zakljuËci
o moguÊnosti kombiniranja s drugim sustavima ili
o zamjenljivosti pojedinih dijelova drugim
proizvodima u protivnom se za to ne moæe
preuzeti garancija ili jamstvo.
Radujemo se dobroj suradnji i æelimo Vam uspjeh
u primjeni naπih sustavnih rjeπenja.
Saint-Gobain Rigips Austria GmbH
4_3_Oblaganje_potkrovlja.qxd:4_3
2/26/10
12:37 PM
Page 3
Planiranje i gradnja.
Sustavima Rigips.®
"Stropovi/krovovi", Dio 3
Krovne plohe i stropovi s
grednicima
Krovne obloge
Sadræaj
bez zahtjeva na zaπtitu
od poæara
4.70.01 do 4.70.05
sa zahtjevom na zaπtitu od
poæara F 30
4.70.11 do 4.70.15
4.70.21 do 4.70.22
s djelimiËno
slobodnim
drvenim gredama
Nadozid
Ravni krovovi
»eliËni nosaËi s
trapeznim limom i
gornjim izolacijskim
slojem
bez ili sa zahtjevom na
zaπtitu od poæara F 30
4.70.50 do 4.70.52
bez ili sa zahtjevom na
zaπtitu od poæara F 30
4.71.01 do 4.71.11
primjeri izvedbe bez/sa
zahtjevima na zaπtitu od
poæara
4.75.01 do 4.75.05
sa zahtjevom na zaπtitu
od poæara F 30 do F 90
4.80.31
DB 3
4_3_Oblaganje_potkrovlja.qxd:4_3
Biljeπke
DB 4
2/26/10
12:39 PM
Page 4
4_3_Oblaganje_potkrovlja.qxd:4_3
2/26/10
12:39 PM
Page 5
4..70..01 do 4.70.05
Planiranje i gradnja.
Sustavima Rigips.
Krovne obloge
Rigips®.
Izvedba potkrovlja
Krovne plohe/
stropovi s grednicima
Drvena ili metalna potkonstrukcija
bez zahtjeva na zaπtitu od poæara
4.70.01
Izvedba potkrovlja bez zahtjeva na zaπtitu od poæara s drvenom
potkontrukcijom
ZvuËna zaπtita
R’w,R 35 do 50 dB
4
Dopuπteni razmak osi rogova/grednika
3
1
Masa
cca. 12 kg/m2
2.
y
1
Tablica 1:
Dopuπteni razmak osi prema DIN 18181
Obloga
Nosive letve
Rogovi/grednici
Rigips
ploËe RB
uzduæno
na ploËu
l
mm
nosive letve razmak osi
mm
popreËno
na ploËu
l
mm
b/h
mm
y
mm
12,5
500
420
48/24
50/30
60/40
700
850
1000
1 Obloga
PriËvrπÊenje
2 Potkonstrukcija
3 Izolacija
4 Parna brana
1)
2.1 Nosive letve
Rigips ploËe RB
Rigips brzougradbeni vijci TN
48/24, 50/30 ili 60/40 mm
Mineralna vuna
Dimenzioniranje prema toplinskoj
zaπtiti-zahtjevi → 1)
Npr. polietilen (PE) - folija
Treba se pridræavati Zahtjeva na toplinsku zaπtitu prema DIN 4108 i Odredbi o uπtedi energije
(Energieeinsparungsverordnung (EnEV)
DB 5
4_3_Oblaganje_potkrovlja.qxd:4_3
2/26/10
12:39 PM
Page 6
Krovne obloge Rigips
Drvene/metalne potkonstrukcije
4.70.01 do 4.70.05
Krovne plohe/stropovi s grednicima
bez zahtjeva na zaπtitu od poæara
4.70.02
Izvedba potkrovlja bez zahtjeva na zaπtitu od poæara s metalnom
potkonstrukcijom (Rigips hut-stropni profili ili alternativno Rigips stropni
profili CD 60/27-06)
4
3
1
y
Rigips hut-stropni profili
Rogovi/grednici
15,5
Obloga
2
2.
Tablica 2:
Dopuπteni
razmaci
oside
Zulässige Achs
abstän
48
Rigips ploËe RB
Razmak osi
mm
PopreËno
na ploËu
l
mm
12,5
500
1000
y
mm
4.70.03
4.70.04
Rigips stropni profil CD 60/27-06
priËvrπÊen pomoÊu traËne letve
Rigips stropni profil CD 60/27-06 priËvrπÊen
pomoÊu ovjesnog traËnog elementa s utorom
2.5
2.4
3
1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
4
DB 6
1
4
2.3
Obloga s Rigips ploËama RB
PriËvrπÊenje pomoÊu Rigips brzougradbe
nih vijaka TN
Nosivi profili:
Rigips hut-stropni profil
Nosivi profili:
Rigips stropni profil CD 60/27-06
PriËvrπÊenje: traËna letva
PriËvrπÊenje: ovjesni traËni element s
utorom
PriËvrπÊenje
Rigips U-direktni ovjesni element
Mineralna vuna
Dimenzioniranje prema zahtjevima na
toplinsku zaπtitu
Parna brana:
polietilenska (PE) folija
2.3
3
4
1
4.70.05
Rigips stropni profil CD 60/27-06
priËvrπÊen pomoÊu U-direktnog
ovjesnog elementa
2.3
3
1
2.6
Kod obloga krovnih ploha treba odræati
razmak x ≤ 40 mm ili poduzeti dodatne mjere
protiv spuπtanja obloge.
4_3_Oblaganje_potkrovlja.qxd:4_3
2/26/10
Krovne plohe/stropovi s grednicima
bez zahtjeva na zaπtitu od poæara
12:39 PM
Page 7
Krovne obloge Rigips
Drvene/metalne potkonstrukcije
4.70.01 do 4.70.05
Procijenjeni iznos zvuËne izolacije R’w,R
Drvene krovne konstrukcije
Shema
Objaπnjenja
vaË
kri
po
i
n
v
kro
Pokrivanje krova
letve meu
krovnim gredama i
krovom
izolacija
parna brana
Rigips ploËe
vi
go
i ro
en
drv
0
≥6
nosive letve
Nagnuti krovovi
uz upotrebu drvenih rogova na razmaku
osi od 600 mm
1)
Mjerenja u ispitnoj prostoriji:
EGH (Entwicklungsgemeinschaft
Holzbau)
2)
Mjerenje u ispitnoj prostoriji:
Deutsche Rockwool Mineralwoll-GmbH
Bottroper Straße 241
45 964 Gladbeck
Pokrivanje krova
na popreËne letve
Rigips-ploËe
mm
Procijenjeni iznosi zvuËne izolacije R’w,R
Prilog 1
DIN 4109
Ispitno
mjerenje
12,5
35 dB
-
2 x 12,5
40 dB
-
45 dB
-
Pokrivanje krova
na kontraletvama sa npr. 12,5
grubim ælijebljenim
ploËama ≥ 20 mm
Ælijebljeni crijepovi
(crijep)
12,5
-
48 dB1
Ravni betonski crijepovi
(Tegalit)
12,5
-
48 dB1)
Nizozemski crijep
12,5
-
44 dB1)
Oælijebljeni crijep
12,5
-
47 dB1)
Valovite ploËe od
12,5
mikroarmiranog cementa
-
50 dB1)
Ælijebljeni crijep
2 x 12,5
-
49 dB1)
Betonski crijepovi
12,5
-
50 dB2)
s Rockwool
izolacijskim
klinovima,
debelima 160 mm
Rigips ploËe RB
prema DIN EN 520 u vezi sa
DIN 18180
Obrada
prema DIN 18181 i
Rigips uputama za obradu
Drvo
Graevinsko drvo sortirne klase S 10
(MS 10), zaostala vlaga ≤ 20 %
prema DIN EN 1912
prema DIN 18181
Rigips vijci
prema DIN 18182-2
Rigips-Profili
prema DIN EN 14195 u vezi sa
DIN 18182-1
Mineralna vuna
prema DIN EN 13162
Povrπinska obrada
→ Predloæak sustava 2.95.00
PriËvrπÊenje tereta
→ Predloπci sustava 2.90.01 do 2.90.04
DB 7
4_3_Oblaganje_potkrovlja.qxd:4_3
Biljeπke
DB 8
2/26/10
12:40 PM
Page 8
4_3_Oblaganje_potkrovlja.qxd:4_3
2/26/10
12:40 PM
Page 9
4.70.11 do 4.70.15
Planiranje i gradnja.
sustavima Rigips.
Krovne obloge Rigips®
Izvedba potkrovlja
Krovne plohe/
stropovi s grednicima
Drvena ili metalna potkonstrukcija
Poæarno optereÊenje
odozdo
F 30
4.70.11
Izvedba potkrovlja sa zahtjevom na zaπtitu od poæara F 30-B s drvenom
potkonstrukcijom
Zaπtita od poæara
F 30-B
Dopuπteni razmak y osi rogova / grednika
Nosive letve
mm
Debljina obloge
12,5 mm ≥ 15 mm
48/24
1700 mm
-
50/30
60/40
1850 mm
1000 mm
750 mm
850 mm
Masa
cca. 14 kg/m2 (12,5 mm)
cca. 16 kg/m2 (15 mm)
cca. 23 kg/m2 (2x12,5mm)
y
Tablica 1: Dopuπteni raspon / izolacija
Krovne plohe bez gornje
drvene oplate
Krovne plohe/stropovi s grednicima sa
gornjom drvenom oplatom → Tab. 3
Obloga
Nosive Mineralna
letve vuna
Obloga
Nosive Mineralna
letve vuna
Debljina
Rigips
vatrozaπtitnih
ploËa RF
mm
max. Debljina,
dopuπteni
raspon
l
mm
mm
Debljina
Rigips
vatrozaπtitnih
ploËa RF
mm
max. Debljina,
dopuπteni
raspon
l
mm
mm
12,5
375
≥1001)
F 30-B3)
12,5
400
dozvoljeno F 30-B5)
15
420
≥1602)
F 30-B3)
15
500
dozvoljeno F 30-B6)
2 x 12,5
500
Po æelji
F 30-B4) 7)
1)
Isover-Rollisol
Isover-Rollisol (dopuπten je vatrozaπtitno
jednakovrijedni materijal)
3)
Certifikat ispitivanja
4)
2)
5)
1 Obloga
Rigips vatrozaπtitne ploËe RF
Rigips brzougradbeni vijci TN
PriËvrπÊenje
2 Potkonstrukcija
2.1 Nosive letve
DIN 4102-4
DIN 4102-4 (Tab. 65, Opaska ispod teksta 1b)
6)
DIN 4102-4 (Tab. 65, Opaska ispod teksta 1c)
7)
vrijedi i za stropove s grednicima bez gornje
drvene oplate.
48/24, 50/30 ili 60/40 mm
3 Izolacija
Mineralna vuna
Dimenzioniranje prema zahtjevima
toplinske zaπtite
4 Parna brana
npr. polietilenska (PE) folija
DB 9
4_3_Oblaganje_potkrovlja.qxd:4_3
2/26/10
12:40 PM
Page 10
Krovne obloge Rigips
Drvene/metalne potkonstrukcije
4.70.11 do 4.70.15
Krovne plohe/stropovi s grednicima
sa zahtjevima na zaπtitu od poæara
4.70.12
Izvedba potkrovlja sa zahtjevima na zaπtitu od poæara F 30-B s metalnom
potkonstrukcijom (Rigips hut-stropni profili ili alternativno Rigips stropni
profili CD 60/27-06)
Dopuπteni razmak osi y rogova / grednika
Deblijna obloge
12,5/15/2 x 12,5 mm
4
Metalni profili
3
1
Rigips hut-stropni profil 850 mm (750 mm*)
Rigips stropni profil CD 1000 mm
*Razmak Rigips hut-stropnih profila
kod 2-slojne obloge
2
2.
y
Tablica 2: Dopuπteni raspon / izolacija
Krovne plohe bez gornje
drvene oplate
Krovne plohe/stropovi s grednicima sa
gornjom drvenom oplatom → Tab. 3
Obloga
Nosive Mineralna
letve vuna
Obloga
Nosive
letve
Mineralna
vuna
Debljina
Rigips
vatrozaπtitnih
ploËa RF
mm
max. Debljina,
dopuπteni
raspon
l
mm
mm
Debljina
Rigips
vatrozaπtitnih
ploËa RF
mm
max.
dopuπteni
raspon
l
mm
Debljina,
15
420
2 x 12,5
500
≥ 60
1)
2)
F 30-B
12,5
400
Po æelji F 30-B4)
F 30-B3) 6)
15
500
Po æelji F 30-B5)
1)
Isover-Rollisol (dopuπten je vatrozaπtitno
jednakovrijedni materijal)
2)
Certifikat ispitivanja
3)
DIN 4102-4
1 Obloga
2 Potkonstrukcija
4)
5)
6)
DIN 4102-4 (Tab. 65, Opaska ispod teksta 1b)
DIN 4102-4 (Tab. 65, Opaska ispod teksta 1c)
vrijedi i za stropove s grednicima bez gornje
drvene oplate.
PriËvrπÊenje
Rigips vatrozaπtitne ploËe RF
Rigips brzougradbeni vijci TN
Nosivi profili
Nosivi profili
PriËvrπÊenje
PriËvrπÊenje
PriËvrπÊenje
Rigips
Rigips
Rigips
Rigips
Rigips
hut-stropni profil
stropni profil CD 60/27-06
traËna letva (samo kod jednostruke obloge)
ovjesni traËni element s utorom
U-direktni ovjesni element
3 Izolacija
Mineralna vuna
Dimenzioniranje prema zahtjevima
toplinske zaπtite → 1)
4
npr. polietilenska (PE) folija
1)
DB 10
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
mm
Parna brana
Treba se pridræavati zahtjeva toplinske zaπtite prema DIN 4108 i prema Odredbi za uπtedu
energije, Energieeinsparungsverordnung (EnEV)
4_3_Oblaganje_potkrovlja.qxd:4_3
2/26/10
12:40 PM
Page 11
Krovne plohe/stropovi s grednicima
sa zahtjevima na zaπtitu od poæara
Krovne obloge Rigips
Drvene/metalne potkonstrukcije
4.70.13
4.70.14
Rigips stropni profil CD 60/27-06
priËvrπÊen pomoÊu traËne letve
Rigips stropni profil CD 60/27-06
priËvrπÊen pomoÊu ovjesnog traËnog
elementa s utorom (sidrenog nosaËa)
2.5
2.4
3
1
4
2.3
4.70.15
Rigips stropni profil CD 60/27-06
priËvrπÊen pomoÊu U-direktnog
ovjesnog elementa
2.3
3
1
2.6
Kod obloga krovnih ploha treba odræati razmak od x ≤ 40 mm ili treba poduzeti dodatne
mjere protiv slijeganja obloge.
Izvedba nadozida - vidi
4.75.01 do 4.75.05
3
4
1
Tablica 3:
Gornja obloga (drvena oplata) za
krovne plohe/stropove s grednicima1)
drvene ploËe
≥600 kg/m3
mm
≥19
2.3
4.70.11 do 4.70.15
fino obraene
i priljubljene daske
mm
≥21
1)
Prometno optreÊenje za gornju oblogu ≤ 1
kN/m2. Kod veÊih prometnih optereÊenja (kod
izgraenih prostorija) za stropove od drvenih
greda treba predvidjeti dodatnu podnu konstrukciju.
→ vidi Tablicu 4, stranicu DB 17
ZvuËna izolacija vidi
4.70.01 do 4.70.05
Uputa:
Podroænice i drvene nosaËe treba kao
nosive dijelove opremiti namjenskom
vatrozaπtitnom oblogom.
Pokrovi krova:
Dopuπteni za sve tvrde pokrove, u
skladu s DIN 4102-4.
DB 11
4_3_Oblaganje_potkrovlja.qxd:4_3
2/26/10
4.70.11 do 4.70.15
DB 12
12:40 PM
Page 12
Krovne obloge Rigips
Drvene/metalne potkonstrukcije
Krovne plohe/stropovi s grednicima
sa zahtjevima na zaπtitu od poæara
Rigips vatrozaπtitne ploËe RF
prema DIN EN 520 u vezi sa
DIN 18180
Obrada
prema DIN 18181 i Rigips
uputama za obradu
Drvo
Graevinsko drvo sortirne klase S 10
(MS 10), zaostala vlaga ≤ 20 %
prema DIN EN 1912
prema DIN 18181
Rigips vijci
prema DIN 18182-2
Rigips profili
prema DIN EN 14195 u vezi
sa DIN 18182-1
Mineralna vuna
prema DIN EN 13162
Povrπinska obrada
→
Predloæak sustava 2.95.00
PriËvrπÊenje tereta
→
Predloπci sustava 2.90.01 do 2.90.04
4_3_Oblaganje_potkrovlja.qxd:4_3
2/26/10
12:41 PM
Page 13
4.70.21 do 4.70.22
Planiranje i gradnja.
Sustavima Rigips.
Krovne obloge Rigips®
Izvedba potkrovlja
Drvena ili metalna potkonstrukcija.
Bez potkonstrukcije ili s drvenom
potkonstrukcijom
Krovne plohe/
stropovi s grednicima
Poæarno optereÊenje
odozdo
F 30
4.70.21
Izvedba potkrovlja sa zahtjevom na zaπtitu od poæara F 30-B bez
potkonstrukcije, krovna ploha bez gornje drvene oplate, strop s grednicima s
gornjom drvenom oplatom
5
Zaπtita od poæara
F 30-B
Dopuπteni osni razmak rogova/grednika
3
4
1
Masa
cca. 20 kg/m2
y≤ 750 mm
Tablica 1:
Obloga
Izolacija
Rigips
Die Dicke 20
mm
Mineralna
vuna (B1)2)
mm
20
≥100
1)
2)
Certifikat ispitivanja
F-klasa
F 30-B1)
Klasa graevinskog materijala prema DIN 4102-1
1 Obloga
PriËvrπÊenje
Rigips Die Dicke 20
Rigips brzougradbeni vijci TN
3 Izolacija
Mineralna vuna
Dimenzioniranje prema zahtjevima toplinske i
protupoæarne zaπtite 1)
4 Parna brana
npr. polietilenska (PE) folija
5 gornja drvena oplata
→ Tablica 3
1)
Treba se pridræavati zahtjeva na toplinsku zaπtitu prema DIN 4108 i Odredbi o uπtedi energije
(Energieeinsparungsverordnung (EnEV)
Za izjednaËavanje pravca grede, na
rogove/grednike mogu se priËvrstiti
npr. drvene letve ili Rigips stropni
profili CD 60/27-06.
DB 13
4_3_Oblaganje_potkrovlja.qxd:4_3
2/26/10
12:41 PM
4.70.21 do 4.70.22
Page 14
Krovne plohe/stropovi s grednicima
sa zahtjevima na zaπtitu od poæara
Krovne obloge Rigips
bez/sa drvenom potkonstrukcijom
4.70.22
Izvedba potkrovlja sa zahtjevima na zaπtitu od poæara F 30-B s drvenom
potkonstrukcijom, krovne plohe bez gornje drvene oplate, stropovi s
grednicima s gornjom drvenom oplatom
5
l ≤ 750 mm
3
4
1
2
y
Dopuπteni razmaci osi rogova/grednika:
Nosive letve 50/30 mm y = 750 mm
Nosive letve 60/40 mm y = 850 mm
Tablica 2:
ZvuËna zaπtita
Vidi 4.70.01 do 4.70.05
Uputa:
Podroænice i drvene nosaËe treba
kao nosive dijelove opremiti namjenskom vatrozaπtitnom oblogom.
Pokrovi krova:
Dopuπteni za sve tvrde pokrove, u
skladu s DIN 4102-4.
Obloga
Izolacija
Rigips
Die Dicke 20
mm
Mineralna
vuna (B1)2)
mm
20
≥100
1)
2)
Dokaz: certifikat ispitivanja
F 30-B1)
Klasa graevinskog materijala prema DIN 4102-1
Alternativa: Sustav 4.10.15 do 4.10.18
Tablica 3:
Gornja obloga (drvena oplata)
za strop s grednicima1)
drvene ploËe
≥600 kg/m3
mm
fino obraene
i priljubljene daske
mm
≥19
≥21
1 Obloga
2 Potkonstrukcija
DB 14
F-klasa
Prometno optereÊenje za gornju oblogu ≤1
kN/m2. Kod veÊih prometnih optereÊenja (kod
izgraenih prostorija) za stropove od drvenih
greda treba predvidjeti dodatnu podnu konstrukciju.
→ vidi Tablicu 4, stranicu DB 17
1)
PriËvrπÊenje
Rigips Die Dicke 20
Rigips brzougradbeni vijci TN
Nosive grede
50/30 ili 60/40 mm
3 Izolacija
Mineralna vuna
Dimenzioniranje prema zahtjevima na
toplinsku i protupoæarnu zaπtitu
4 Parna brana
Npr. polietilenska (PE) folija
5 Gornja drvena oplata
→ Tablica 3
4_3_Oblaganje_potkrovlja.qxd:4_3
2/26/10
12:41 PM
Krovne plohe/stropovi s grednicima
sa zahtjevima na zaπtitu od poæara
Page 15
Krovne obloge Rigips
bez/sa drvenom potkonstrukcijom
Rigips Die Dicke 20
prema DIN EN 520 u vezi
sa DIN 18180
Obrada
prema DIN 18181 i Rigips
uputama za obradu
Drvo
Graevinsko drvo sortirne klase S 10
(MS 10), zaostala vlaga ≤ 20 %
prema DIN EN 1912
prema DIN 18181
Rigips vijci
prema DIN 18182-2
Mineralna vuna
prema DIN EN 13162
Povrπinska obrada
→ Predloæak sustava 2.95.00
PriËvrπÊenje tereta
→ Predloæak sustava 2.90.01 do 2.90.04
4.70.21 do 4.70.22
Za izvedbe nadozida vidi 4.75.01 do 4.75.05
DB 15
4_3_Oblaganje_potkrovlja.qxd:4_3
Biljeπke
DB 16
2/26/10
12:42 PM
Page 16
4_3_Oblaganje_potkrovlja.qxd:4_3
2/26/10
12:42 PM
Page 17
4.70.50 do 4.70.52
Planiranje i gradnja.
Sustavima Rigips.
Krovne obloge Rigips®
Izvedba potkrovlja
Krovne plohe/
stropovi s grednicima
Drvena ili metalna potkonstrukcija
Bez potkonstrukcije ili s drvenom
potkonstrukcijom
Poæarno optereÊenje
odozdo
F 90
4.70.50
Izvedba potkrovlja sa zahtjevom na zaπtitu od poæara F 90-B s direktno
priËvrπÊenom metalnom ili drvenom potkonstrukcijom, krovna ploha i strop s
grednicima sa ili bez gornje drvene oplate.
Zaπtita od poæara
F 90-B
Masa
cca. 23 kg/m2 (25 mm)
cca. 35 kg/m2 (25+12,5mm)
Tablica 1: Dopuπteni osni razmak / izolacija
Potkonstrukcija Obloga
(direktno
Rigips Die Dicke 25/
priËvrπÊena)
Rigips vatrozaπtitna
ploËa RF, 12,5 (mm)
Raspon
ploËa
Metalna
1 x 25
Izolacija
Debljina
GustoÊa
l (mm)
Razmak
nosivih profila /
nosivih greda
y (mm)
(mm)
(kg/m3)
≤ 500
≤ 750
≥ 140
≥ 282)
F 90-B1)
ili
Drvena
48x24/50x30/60x40
1)
≤ 400
25 + 12,5
Dokaz: Certifikat (izvediva je direktna obloga
bez potkonstrukcije kao i ovjeπena stropna
konstrukcija!)
1 Obloga
1.1
PriËvrπÊenje
2 Potkonstrukcija
2.1 Nosivi profili
Nosive letve
2.2 PriËvrπÊenje
2)
≤ 650/750/850
≥ 120
Mineralna vuna klase graevinskog materijala A prema DIN 4102-1, taliπte (1000ºC; bez
gornje drvene oplate
3)
Klasa otpornosti
na poæar
≥ 153)
Mineralna vuna klase graevinskog materijala B1 prema DIN 4102-1; s gornjom drvenom
oplatom
Rigips Die Dicke 25, po potrebi za 2. sloj
Rigips vatrozaπtitna ploËa RF, 12,5 mm
Rigips brzougradbeni vijci TN
Rigips stropni profil CD 60/27-06, alternativno
Rigips hut-stropni profil ili Rigips hut-opruæna
traËnica
48/24, 50/30, 60/40 mm, direktno priËvrπÊene
Rigips traËna letva ili Rigips Klick-Fix ili Rigips
U-direktni ovjesni element ili Rigips podesivi
direktni ovjesni element
3 Izolacija
Mineralna vuna → Tablica 1
4 Parna brana
Npr. polietilenska (PE) folija
5 gornja drvena oplata
→ Tablica 3
DB 17
4_3_Oblaganje_potkrovlja.qxd:4_3
2/26/10
12:42 PM
4.70.50 do 4.70.52
Page 18
Krovne obloge Rigips
Metalne potkonstrukcije
Krovne plohe/stropovi s grednicima
sa zahtjevima na zaπtitu od poæara
4.70.52
Izvedba potkrovlja sa zahtjevima na zaπtitu od poæara F 90-B s drvenom
potkonstrukcijom, krovne plohe i strop s grednicima bez gornje drvene oplate
3
4
Zaπtita od poæara
F 90-B
l = 500 mm
1
Masa
cca. 40 kg/m2
2
Dopuπteni razmaci osi rogova / greda:
y ≤ 750 mm
Tablica 2:
Dopuπteni osni razmaci izolacija
Obloga
Nosivi profili
Izolacija
Rigips
Die Dicke 20
Max. dopuπteni
razmak
l
Debljina
mm
mm
mm
2 x 20
500
po æelji
1)
F 90-B1)
Dokaz: certifikat
1 Obloga
PriËvrπÊenje
2 Potkonstrukcija
Nosivi profili
Rigips Die Dicke 20
Rigips brzougradbeni vijci TN
Rigips hut-stropni profil
3 Izolacija
Mineralna vuna
Dimenzioniranje prema zahtjevima na
toplinsku zaπtitu 1)
4 Parna brana
npr. polietilenska (PE) folija
1)
DB 18
F-klasa
Treba se pridræavati Zahtjeva na toplinsku zaπtitu prema DIN 4108 i Odredbi o uπtedi energije
(Energieeinsparungsverordnung (EnEV))
4_3_Oblaganje_potkrovlja.qxd:4_3
2/26/10
12:42 PM
Page 19
Krovne obloge Rigips
Metalne potkonstrukcije
Krovne plohe/stropovi s grednicima
sa zahtjevima na zaπtitu od poæara
4.70.50 do 4.70.52
Tablica 3:
Gornja obloga (drvena oplata) za
strop sa grednicima11)
drvene ploËe
≥ 600 kg/m3
mm
fino obraene
i priljubljene daske
mm
≥ 19
≥ 21
1)
Prometno optereÊenje za gornju oblogu ≤1
kN/m2. Kod viπih prometnih optereÊenja
(kod izgraenih prostora) za stropove od
drvenih greda treba predvidjeti dodatnu
podnu konstrukciju → Tablica 4
Tablica 4:
Gornja obloga (drvena oplata) i dodatna podna konstrukcija za stropove od drvenih greda
Klasa
vatrootpornosti
F 30
F 60
F 90
1)
2)
gornja obloga (drvena oplata) u mm
za stropove od drvenih greda
sa izolacijskim slojem koji je
vatrozaπtitno-tehniËki
potreban u meuprostoru1)
bez izolacijskog sloja koji je
vatrozaπtitno-tehniËki
potreban u meuprostoru
≥13
drvene ploËe
≥16
drvene ploËe
ili
ili
≥21
fino obraene i
priljubljene daske
≥21
fino obraene i
priljubljene daske
≥13
drvene ploËe
≥19
drvene ploËe
ili
ili
≥21
fino obraene i
priljubljene daske
≥27
Najmanje debljine slojeva dodatne podne konstrukcije u mm kod
poæarnog optereÊenja odozgo
Izolacijski
sloj2)
Rigips-ploËe
PloËe od drvenog Mort,
materijala, daske gips ili
ili parket
asfalt
9,5
-
-
-
-
20
-
16
-
2 x 9,5
-
-
9,5
-
20
9,5
16
–
2 x 9,5 ili 18
-
-
15
-
-
20
30
-
25
-
3 x 9,5
-
-
9,5
–
20
15
25
-
3 x 9,5
-
-
-
-
30
4 x 9,5
-
-
15
–
-
priljubljene daske
≥13 drvene ploËe
ili
≥21
fino obraene i priljubljene daske
15
-
Umjesto vatrozaπtitno-tehniËki potrebnog
izolacijskog sloja mogu se upotrijebiti i
umetnuti podovi s glinastom mjeπavinom (d
≥ 60 mm).
Izolacijski sloj od mineralnih vlakana (DIN EN
13162), klasa graevinskog materijala min.
B2 (prema DIN 4102-1), sirova gustoÊa ≥30
kg/m3.
ZvuËna zaπtita
vidi 4.70.01 do 4.70.05
Uputa:
Podroænice i drvene nosaËe treba
kao nosive dijelove opremiti namjenskom vatrozaπtitnom oblogom.
Pokrovi krova:
Dopuπteni za sve tvrde pokrove, u
skladu s DIN 4102-4.
DB 19
4_3_Oblaganje_potkrovlja.qxd:4_3
2/26/10
4.70.50 do 4.70.52
DB 20
12:42 PM
Page 20
Krovne obloge Rigips
Metalne potkonstrukcije
Krovne plohe/stropovi s grednicima
sa zahtjevima na zaπtitu od poæara
Rigips Die Dicke 20 odnosno 25
prema DIN EN 520 u vezi sa
DIN 18180
Rigips vatrozaπtitne ploËe RF
prema DIN EN 520 u vezi sa
DIN 18180
Obrada
prema DIN EN 18181 i Rigips-ovoj
uputi za obradu
Rigips vijci
prema DIN 18182-2
Rigips profili
prema DIN EN 14195 u vezi sa
DIN 18182-1
Mineralna vuna
prema DIN EN 13162
Povrπinska obrada
→ Predloæak sustava 2.95.00
PriËvrπÊenje tereta
→ Predloπci sustava 2.90.01 do 2.90.04
4_3_Oblaganje_potkrovlja.qxd:4_3
2/26/10
12:42 PM
Page 21
4.71.01 do 4.71.11
Planiranje i gradnja.
Sustavima Rigips.
Krovne obloge Rigips®
Izvedba potkrovlja
Krovne plohe/
stropovi s grednicima
s drvenim letvama
s djelimiËno vidljivim drvenim
gredama
bez ili s poæarnim
optereÊenjem odozdo
F 30
4.71.01
Izvedba potkrovlja bez zahtjeva na zaπtitu od poæara
s nosivim letvama, 1-slojna obloga; Rigips ploËa RB
PopreËni presjek
2.2
4
y
1.1 2.1
3
Masa
cca. 12 kg/m2 (4.71.01)
cca. 19 kg/m2 (4.71.02)
4.71.02
Izvedba potkrovlja bez zahtjeva na zaπtitu od poæara
bez nosivih letava (razmak greda ≤ 750 mm), 1-slojna obloga; Rigips
Die Dicke 20 RB
x
PopreËni presjek
y
l
l
2.1
1.2
4
3
Tablica 1:
Dopuπteni osni razmak /izolacija
Obloga
Raspon
ploËa
Potporna πirina letava
osnovne letve nosive letve
Izolacija
Rigips
popreËno uzduæno 30/50 40/60 50/30 60/40
ploËe RB/
na ploËu
Die Dicke 20
l
l
x
x
y
y
mm
mm
mm
mm
mm mm mm
12,5
500
420
1000
1200 850
1000
20
750
600
1850
1000 -
-
1)
prema zahtjevima na toplinsku
zaπtitu1)
Treba se pridræavati Zahtjeva na toplinsku zaπtitu prema DIN 4108 i Odredbi o uπtedi energije
(Energieeinsparungsverordnung (EnEV))
1 Obloga
1.1
1.2
2 Potkonstrukcija
2.1 Osnovne letve 30/50 ili 40/60 mm
2.2 Nosive letve
50/30 ili 60/40 mm
PriËvrπÊenje
Rigips ploËa RB
Rigips Die Dicke 20
Rigips brzougradbeni vijci TN
3 Izolacija
Dimenzioniranje prema zahtjevima na
toplinsku zaπtitu
4 Parna brana
npr. polietilenska (PE) folija
DB 21
4_3_Oblaganje_potkrovlja.qxd:4_3
2/26/10
12:42 PM
Krovne obloge s djelimiËno
vidljivim drvenim gredama
4.71.01 do 4.71.11
Zaπtita od poæara
F 30-B
Page 22
Krovne plohe/stropovi s grednicima
sa/bez zahtjeva na zaπtitu od poæara
4.71.10
(poæarno optereÊenje odozdo)
DIN 4102
Izvedba potkrovlja sa zahtjevima na zaπtitu od poæara F 30-B s nosivim
gredama, najmanjim dimenzijama drvenih greda prema DIN 4102-4,
krovne plohe bez gornje drvene oplate, 1 - ili 2-slojna obloga; Rigips vatrozaπtitne ploËe RF
PopreËni presjek
2.2
4
x
1
l
y
y
2.1
3
Tablica 2:
Dopuπteni osni razmaci izolacija
Rigips
vatrozaπtitne
ploËe
RF
Rigips
ploËe
RB/Die
Dicke 20
Raspon
ploËa
Potporna πirina letava
osnovne letve
nosive letve
Debljina
izolacije
F-klasa
popreËno 30/50
na ploËu
40/60
50/30
60/40
mm
l
mm
x
mm
x
mm
y
mm
y
mm
mm
12,5
375
1000
1200
850
1000
≥ 1002)
F 30-B3)
15
420
1850
1000
750
1850
≥ 601)
F 30-B3)
2x12,5
500
1850
1000
750
1850
dozvoljeno F 30-B4)
1)
2)
3)
4)
Rollisol 040, -035, -SB (15 kg/m3); dopuπten je vatrozaπtitno
jednakovrijedan materijal, npr. Klemmfilz Uniroll
RKA (Rockwool) ili Isover-Rollisol
Dokaz: certifikat
DIN 4102-4
1 Obloga
PriËvrπÊenje
2 Potkonstrukcija
Rigips vatrozaπtitne ploËe RF
Rigips brzougradbeni vijci TN
2.1 Osnovne letve 30/50 ili 40/60 mm
2.2 Nosive letve
50/30 ili 60/40 mm
3 Izolacija
Mineralna vuna
Dimenzioniranje prema zahtjevima na
toplinsku zaπtitu1)
4 Parna brana
npr. polietilenska (PE) folija
5 gornja drvena oplata
→ Tablica 4
6 Zaglaivanje
1)
DB 22
6
Izvedba
Prema Rigips-ovim uputama za obradu s npr.
VARIO ispunjivaËem spojeva
Treba se pridræavati Zahtjeva na toplinsku zaπtitu prema DIN 4108 i Odredbi o uπtedi energije
(Energieeinsparungsverordnung (EnEV))
4_3_Oblaganje_potkrovlja.qxd:4_3
2/26/10
12:43 PM
Page 23
Krovne obloge s djelimiËno
vidljivim drvenim gredama
Krovne plohe/stropovi s grednicima
sa/bez zahtjeva na zaπtitu od poæara
4.71.01 do 4.71.11
4.71.11
Izvedba potkrovlja sa zahtjevima na zaπtitu od poæara F 30-B s nosivim gredama, najmanjim dimenzijama drvenih greda prema DIN 4102-4, krovne
plohe i stropovi s grednicima s gornjom drvenom oplatom → Tablica 4,
1-slojna obloga; Rigips vatrozaπtitne ploËe R
5
PopreËni presjek
2.2
Zaπtita od poæara
F 30-B
(poæarno optereÊenje odozdo)
DIN 4102
4
x
1
y
2.1
6
3
Tablica 3:
Dopuπteni osni razmak /izolacija
l
Rigips
vatrozaπtitne
ploËe
RF
Raspon Potporna πirina letava
ploËa
osnovne letve
nosive letve
popreË- 30/50 40/60 50/30 60/40
no na
ploËu
mm
l
mm
x
mm
x
mm
y
mm
y
mm
mm
12,5
400
1000
1200
850
1000
dozvoljeno
F 30-B1)
15
500
1850
1000
750
1850
dozvoljeno
F 30-B2)
1)
2)
Debljina
izolacije
y
F-klasa
DIN 4102-4, Tablica 64, Opaska ispod teksta 1 b
DIN 4102-4, Tablica 64, Opaska ispod teksta 1 c
Tablica 4:
Gornja obloga (drvena oplata)
za krovnu plohu/strop s grednicima1)
drvene ploËe
≥600 kg/m3
mm
fino obraene i
priljubljene daske
mm
≥19
≥21
Prometno optereÊenje za gornju oblogu ≤ 1
kN/m2. Kod veÊih prometnih optereÊenja (kod
izgraenih prostorija) za stropove od drvenih
greda treba predvidjeti dodatnu podnu
konstrukciju.
→ vidi Tablicu 4, stranicu DB 17
1)
Pokrovi krova:
Dopuπteni za sve tvrde pokrove, u
skladu s DIN 4102-4.
ZvuËna zaπtita DIN 4109
vidi 4.70.01 do 4.70.05
DB 23
4_3_Oblaganje_potkrovlja.qxd:4_3
2/26/10
4.71.01 do 4.71.11
DB 24
12:43 PM
Page 24
Krovne obloge Rigips s djelimiËno
vidljivim drvenim gredama
Krovne plohe/stropovi s grednicima
sa/bez zahtjeva na zaπtitu od poæara
Rigips - ploËe
prema DIN EN 520 u vezi sa
DIN 18180
Obrada
prema DIN EN 18181 i Rigips-ovoj
uputi za obradu
Drvo
Graevinsko drvo sortirne klase S 10
(MS 10), zaostala vlaga ≤20 %
prema DIN EN 1912
prema DIN 18181
Rigips vijci
prema DIN 18182-2
Rigips profili
prema DIN EN 14195 u vezi sa
DIN 18182-1
Mineralna vuna
prema DIN EN 13162
Povrπinska obrada
→ Predloæak sustava 2.95.00
PriËvrπÊenje tereta
→ Predloπci sustava 2.90.01 do 2.90.04
4_3_Oblaganje_potkrovlja.qxd:4_3
2/26/10
12:43 PM
Page 25
4.75.01 do 4.75.05
Planiranje i gradnja.
Sustavima Rigips.
Krovne obloge Rigips®
Izvedba potkrovlja
Sa ili bez zahtjeva na zaπtitu od
poæara
Drvena ili metalna potkonstrukcija
4.75.01 do 4.75.05
Visina nadozida do 100 cm Izvedba A
Visina nadozida iznad 100 cm Izvedba B
Ako se u nadozid uvodi izolacija, u
prvom Êe se radnom koraku postraniËno na rogove Ëavlima priËvrstiti
drveni nosaËi, npr. 6/6 cm, koji na
podu stoje na spojnom drvenom
komadu, npr. 4/6 cm. Na ove drvene
nosaËe treba ugraditi popreËne letve,
uz isti razmak izmeu letava (l) kao
kod krovne plohe.
Ako je visina nadozida viπa od 1 m,
tada Êe se nadozid Ëesto upotrebljavati kao ploha za odlaganje.
U tom je sluËaju uputno Ëitavu krovnu plohu do krovne okapnice izolirati i obloæiti.
Prije oblaganja krovne plohe letvu
treba priËvrstiti na visini, na kojoj
kasnije treba priËvrstiti spojnu letvu
za nadozid.
Drveni se nosaËi skoπavaju u skladu s
nagibom krova te se priËvrπÊuju u
gornjem i donjem spojnom drvenom
elementu.
Razmak nosaËa (popreËno priËvrπÊenje) 65 cm kod Rigips ploËe RB od
12,5 mm.
Ako visina nadozida iznosi viπe od
1,25 m (πirina ploËe), Rigips ploËe se
mogu ugraditi uzduænim priËvrπÊenjem. Pritom se ne smije prekoraËiti
razmak nosaËa od 62,5 cm.
ama od
ur ploË !
id
ig
R
s
i
pit
Nadozid vlakana na u
ih
n
a
s
gip
4.75.01
Nadozid
Izvedba A
Detalji
Nadozidi
Kod izvedbe nadozida, u pogledu
rasporeda toplinske izolacije, mogu se
odabrati dvije razliËite vrste izvedbe.
Pritom je odluËujuÊe da li prostorija
izmeu krovne okapnice i nadozida
treba ostati dostupnom ili ne. To Êe se
regulirati visinom nadozida.
4.75.02
Nadozid
Izvedba B
1
2.
1
3
1
15
a.
cc
4
cm
2.1
1
2.2
1
2.2
3
2.1
4
2.3
2.3
1
2.1
2.2
2.3
3
4
Rigips ploËa RB
Nosive letve
Drveni nosaËi
Spojni drveni elementi
Mineralna vuna
Parna brana
DB 25
4_3_Oblaganje_potkrovlja.qxd:4_3
2/26/10
4.75.01 do 4.75.05
Nadozid sa zahtjevima na zaπtitu
od poæara.
Ako se kod izvedbe potkrovlja postavljaju zahtjevi na zaπtitu od poæara,
tada nadozide treba izvesti protupoæarno-tehniËki
prema
detalju
4.75.03, odnosno 4.75.05.
Page 26
Krovne obloge Rigips
Drvena/metalna potkonstrukcija
4.75.03
Nadozid sa zahtjevom na zaπtitu od poæara prema Izvedbi A, drvena
potkonstrukcija
15
a.
cc
cm
2.1
1
2.2
3
Izvedba B:
Nadozid bez zahtjeva na zaπtitu od
poæara:
Ako je protupoæarna obloga (F 30/F
90) krovne plohe do krovne okapnice, za nadozid se ne postavljaju nikakvi zahtjevi na zaπtitu od poæara.
→ Detalj 4.75.02
U ovom se sluËaju mogu predvidjeti
otvori u nadozidu.
Nadozidi sa ili bez zahtjeva na
zaπtitu od poæara
1
Izvedba A:
Zahtjev na zaπtitu od poæara F30.
Kod zahtjeva na zaπtitu od poæara F
30, moæe se nastaviti oblaganje krovne plohe na nadozidu.
→ Detalji 4.75.03 i 4.75.05
Otvori, npr. vrata i zaklopke, pritom
nisu dopuπteni.
12:43 PM
4
2.3
1
Rigips vatrozaπtitne ploËe RF (debljina
ploËe i raspon l kao kod krovne plohe)
2.1 Nosive letve
2.2 Drveni nosaË 60/60 mm
2.3 Spojni drveni element 60/40 mm
3 Mineralna vuna
(kao kod krovne plohe)
4 Parna brana
4.75.05
Nadozid sa zahtjevom na zaπtitu od poæara prema Izvedbi A, metalna
potkonstrukcija
1
4
2.
ama od
ur ploË !
id
ig
R
is
pit
Nadozid vlakana na u
ih
n
gipsa
2.5
2.6
3
4
1
2.5
DB 26
1
Rigips vatrozaπtitne ploËe RF (debljina
ploËe kao kod krovne plohe)
2.4 Rigips hut-stropni profil
2.5 Spojni profil UW 50-06
2.6 Profil nosaËa CW 50-06
(razmak = 62,5 cm)
3 Mineralna vuna
(kao kod krovne plohe)
4 Parna brana
4_3_Oblaganje_potkrovlja.qxd:4_3
2/26/10
12:43 PM
Page 27
4.80.31
Planiranje i gradnja.
Sustavima Rigips.
Krovne obloge Rigips®
Ravni krovovi
»eliËni nosaËi s trapeznim limom i gornjim izolacijskim slojem
Zahtjev na zaπtitu od
poæara odozdo
F 30 do F 90
Bez potkonstrukcije
4.80.31
Bez potkonstrukcije, direktna 1- ili 2-slojna obloga; Ridurit vatrozaπtitne ploËe
x
Zaπtita od poæara
do F 90-A
æara
od po
zaπtitu
a
n
v
Zahtje a upit!
n
odozgo
1.1
2
4
3
Masa
obloge
cca. 18 kg/m2
1.3
kod 20 mm Ridurit, odnosno
Klasa
otpornosti
na poæar
F
F
F
F
F
F
1)
30-A1)
60-A1)
90-A1)
30-AB1)
60-AB1)
90-AB1)
Ridurit
vatrozaπtitne
ploËe
mm
Trapezni lim
Razmak utora
x
mm
Izvedba krova
(preko trapeznog lima)
cca. 28 kg/m2
kod 2x15 mm Ridurit, odnosno
cca. 32 kg/m2
kod 20 mm + 15 mm Ridurit
20
2 x 15
20 + 15
20
2 x 15
20 + 15
≤ 300
≤ 300
2)
Dokaz: certifikat
1 Obloga
Komponente po
æelji klase
materijala A2)
Komponente po
æelji klase
materijala min. B22)
prema DIN 4102-1
1.1 Zaπtita od poæara Rigips vatrozaπtitne ploËe, 1- ili 2-slojne
1.2 PriËvrπÊenje
Rigips brzougradbeni vijci TB
1.3 »eliËni nosaË
Izvedba Ridurit obloge prema Rigips-sustavima
6.10.21 do 6.10.25
Debljina lima ≥ 0,75 mm, razmak utora
x ≤ 300 mm, max. dopuπteni progib l/300
2 Trapezni lim
3 Parna brana
Po æelji
Zaπtita od poæara Min. klasa materijala B2 prema DIN 4102-1
4 Izolacija
Po æelji
Zaπtita od poæara Min. klasa materijala B2 prema DIN 4102-1
Zaglaivanje
Izvedba
PopreËni presjek:
Prema Rigips-ovoj uputi za obradu s Ridurit
ispunjivaËem spojeva, vatrozaπtitno-tehniËki
nije potrebno
1.1
1.2 2 3 4
1.3
Uzduæni presjek:
2
1.2
x
1.3
DB 27
4_3_Oblaganje_potkrovlja.qxd:4_3
2/26/10
4.80.31
Materijali i obrada
12:43 PM
Page 28
Krovne obloge Rigips
bez potkonstrukcije
4.80.31
Ridurit vatrozaπtitne ploËe
Klasa graevinskog materijala A1
prema DIN 4102-1 prema
dopuπtenju (AbZ)
Obrada
Prema Rigips-ovoj uputi za obradu
Rigips vijci
Prema DIN 18182-2
Povrπinska obrada
Dopuπteni su slojevi boje ili prevlake
debljine do 0,5 mm.
→ Predloπci sustava 2.95.00
PriËvrπÊenje tereta
Spuπteni protupoæarni stropovi
prema DIN 4102 ne smiju se dodatno optereÊivati ili oblagati.
Instalacije
Kabele koji su poloæeni u meupodruËju i ostale instalacije treba tako
priËvrstiti na nosive stropne kon-
Spojevi
Spoj na masivne zidove dopuπten.
DB 28
»eliËni nosaËi s trapeznim limom
i gornjim izolacijskim slojem
strukcije, da spuπteni strop nije
optereÊen.
4_3_Oblaganje_potkrovlja.qxd:4_3
2/26/10
12:44 PM
Page 29
Biljeπke
DB 29
4_3_Oblaganje_potkrovlja.qxd:4_3
Biljeπke
DB 30
2/26/10
12:46 PM
Page 30
4_3_Oblaganje_potkrovlja.qxd:4_3
2/26/10
12:46 PM
Page 31
4_3_Oblaganje_potkrovlja.qxd:4_3
2/26/10
Saint-Gobain Rigips Austrija GmbH
Predstavniπtvo u HR
HR-10000 Zagreb, Hondlova 2
tel. 01 2335 570, fax 01 2444 290
e-mail: [email protected]
www.rigips.com
12:46 PM
Page 32
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
2 047 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content