close

Enter

Log in using OpenID

Agencija za mobilnost i programe EU

embedDownload
Agencija za mobilnost i programe EU
Sanja Posavec, Agencija za mobilnost i programe EU
Pregled izlaganja
• O AMPEU
• Generacija programa 2007. – 2013. rezultati
• Nova generacija programa:
ERASMUS+ 2014.-2020.
• Aktivnost KA1: Mobilnost
• Aktivnost KA2: Strateška partnerstva
• Aktivnost KA3: Strukturirani dijalog
• Način prijave
O Agenciji- djelatnost
Obrazovanje i
osposobljavanje
PROGRAM ZA
CJELOŽIVOTNO UČENJE
Comenius, Leonardo, Erasmus
Grundtvig
Transverzalni program, Jean
Monnet
eTwinning, Euroguidance,
Europass
Stručne skupine: Bolonjski
proces, ECVET
ERASMUS +
BILATERALNE
STIPENDIJE
CEEPUS
Mladi
MLADI NA DJELU
Volontiranje
Razmjene mladih
Inicijative mladih
Demokratski projekti mladih
Osposobljavanje
Znanost
SEDMI OKVIRNI
PROGRAM ZA
ISTRAŽIVANJE I
TEHNOLOŠKI RAZVOJ
PEOPLE/MARIE CURIE I
SURADNJA (Okoliš /Energija)
EURODESK
ERASMUS+
OBZOR 2020
EURAXESS (mobilnost
istraživača)
O Agenciji
VIZIJA
Osiguravanjem mogućnosti za mobilnost i međunarodnu
suradnju u području znanosti, obrazovanja, osposobljavanja i
mladih, Agencija pridonosi jačanju ljudskog i demokratskog
potencijala, socijalnoj koheziji te konkurentnosti hrvatskog
društva.
MISIJA
Podupirati internacionalizaciju u svrhu unaprjeđenja kvalitete
sustava znanosti, obrazovanja i osposobljavanja te područja
mladih u Republici Hrvatskoj, a sukladno potrebama građana,
društva i gospodarstva.
Program za cjeloživotno učenje
Program potiče suradnju obrazovnih institucija širom Europe, mobilnost sudionika
obrazovnog procesa, razvijanja tolerancije i multikulturalnosti, a istovremeno i priprema
sudionike za uspješno sudjelovanje na europskom tržištu rada.
COMENIUS
Predškolsko i
školsko
obrazovanje
LEONARDO DA
VINCI
ERASMUS
GRUNDTVIG
Strukovno
obrazovanje
Visoko
obrazovanje
Opće obrazovanje
odraslih
Europass, eTwinning, Euroguidance
Hrvatska stručna skupina za Bolonjski proces, Radna skupina stručnjaka za ECVET
Centralizirane aktivnosti u nadležnosti su Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu
politiku i kulturu (EACEA), Bruxelles – osim Studijeske posjete.
Transverzalni program - suradnja i inovacija u CU, učenje jezika, IKT, širenje rezultata
Jean Monnet - podrška institucijama i aktivnostima u području europskih integracija
Program za cjeloživotno učenje u RH
2009.-2013.
Millions
Proračun i stopa ugovorenosti, u mil. EUR, 2009.-2013.
91%
9,0
8,0
7,0
99%
Ukupno (proračun): 23,57 mil. EUR
Ugovorenost sredstava: 96%
Razdoblje: 5 natječajnih godina
6,0
100%
98%
98%
5,0
102%
96%
94%
4,0
92%
3,0
100%
90%
2,0
1,0
0,0
98%
88%
0,495
1,905
5,028
7,420
8,731
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
Raspoloživi proračun, mil. EUR
Ugovorenost (%)
86%
Program za cjeloživotno učenje u RH
2009.-2013.
Broj zaprimljenih i odobrenih projekata, 2009.-2013.
1.200,0
1.000,0
60%
Ukupan broj zaprimljenih prijava: 4019
Ukupan broj odobrenih projekata: 1724
Prolaznost: 42,9%
50%
800,0
40%
600,0
44%
51%
400,0
271
153
2009.
30%
20%
56%
200,0
0,0
41%
37%
10%
611
313
2010.
Zaprimljeni projekti
934
410
2011.
Odobreni projekti
1.079 438
1.111 410
2012.
2013.
Prolaznost (%)
0%
Broj prijava i ugovorenih projekata po županijama
1000
70
Ukupan broj primljenih prijava
900
63
60
Broj ugovorenih projekata
800
% ugovorenih projekata
54
55
50
700
600
37
500
38
39
41
41
42
43
44
45
45
46
47
46
40
868
29
400
46
45
50
30
300
20
17
200
396
100
195
6 1 68 20
251
220
73 76 29 23 9 22 9 56 23 31 13 58 25 55 24 20 9 51 23
100
140
46 21
65
0
10
118 96
48 72 39 38 21 57 36
0
*prema podacima za 2010., 2011., 2012.
Program Mladi na djelu
2009.-2013.
Decentralizirane aktivnosti u nadležnosti nacionalnih agencija:
AKCIJA 1:
MLADI ZA
EUROPU
1.1 RAZMJENE
MLADIH
1.2 INICIJATIVE
MLADIH
1.3
DEMOKRATSKI
PROJEKTI
MLADIH
AKCIJA 2 :
EUROPSKA
VOLONTERSKA
SLUŽBA
AKCIJA 3:
MLADI U
SVIJETU
3.1 Suradnja sa
susjednim
zemljama EU-a:
- Razmjene
mladih
- Osposobljavanje
i umrežavanje
AKCIJA 4:
SUSTAVI
PODRŠKE
MLADIMA
4.3
Osposobljavanje i
umrežavanje
osoba aktivnih u
radu s mladima
Eurodesk mreža
Plan
osposobljavanja i
suradnje
AKCIJA 5:
EUROPSKA
SURADNJA U
SEKTORU
MLADIH
5.1 Sastanci
mladih i
donosioca
odluka
Program Mladi na djelu
2009.-2013.
Proračun i stopa ugovorenosti, u EUR, 2009.-2013.
Ukupno (proračun): 5,59 mil. EUR
Ugovorenost sredstava: 91%
Razdoblje: 5 natječajnih godina
Program Mladi na djelu
2009.-2013.
Broj zaprimljenih i odobrenih projekata, 2009.-2013.
Ukupan broj zaprimljenih prijava: 1019
Ukupan broj odobrenih projekata: 403
Sudjelovanje osoba sa manje mogućnosti u okviru
programa Mladi na djelu, 2010.-2013.
Ugovoreni projekti prema županijama u okviru
Programa Mladi na djelu, 2010.-2013.
Erasmus+
Erasmus +
Dosadašnji programi
Program za
cjeloživotno
učenje:
Comenius
Leonardo da
Vinci
Erasmus
Grundtvig
Mladi na
djelu
Jedan integrirani program
Erasmus +
Programi za
visoko
obrazovanj
e: Erasmus
Mundus,
Tempus,
Alfa,
Edulink
Suradnja
Mobilnost
za
u svrhu inovacije i
učenja za razmjenu
pojedince
dobre
prakse
Podrška
reformi
politika
Specifične aktivnosti:
• Jean Monnet
• Sport
Strateški okvir
• Ciljevi strategije „Europa 2020”:
-
Povećati broj visokoobrazovanih s 32% na 40%
Smanjiti rano napuštanje osnovnog obrazovanja s 14% na manje od 10%
Zaposleno je 75% stanovništva u dobi od 20 do 64
• Strategija Obrazovanje i osposobljavanje (ET 2020)
• Okvir za europsku suradnju u području mladih (2010-2018)
• Europska dimenzija u sportu / Radni plan Europske unije za
sport
• Jaka međunarodna dimenzija, osobito u području visokog
obrazovanja i za mlade
Erasmus+: Čemu novi pristup?
• Obrazovanje, osposobljavanje i mladi
- dugotrajna gospodarska kriza i visoka nezaposlenosti mladih
- nepopunjena radna mjesta zbog nedostatka potrebnih vještina i
niske zapošljivosti diplomiranih
- povećani broj poslova koji zahtijevaju visoku stručnost
- svjetska potražnja za talentima: internacionalizacija obrazovanja
- iznimno proširena ponuda obrazovnih mogućnosti kao i korištenje
IKT-a
- komplementarnost između formalnog, neformalnog i informalnog
učenja; priznavanje ishoda neformalnog i informalnog učenja
- potreba za boljom povezanosti obrazovanja sa svijetom rada
=> Nužan je novi pristup!
Prepoznavanje i vrednovanje vještina i kvalifikacija
Višejezičnost
Diseminacija i
korištenje
rezultata
Erasmus +
Fokus
Međunarodna dimenzija
Zaštita i sigurnost
sudionika
Ravnopravnost i
uključivanje
Slobodan pristup
materijalima,
dokumentima i
medijima
Prioriteti Erasmus +
 Općeniti:
 Razvoj osnovnih i transverzalnih vještina, s naglaskom na poduzetništvo,
digitalne vještine i mulitilgvalizam; korištenje inovativnih pedagoških
pristupa usmjerenih na učenika; razvoj odgovarajućih metoda priznavanja
ishoda učenja
 Poboljšanje podučavanja i učenja IKT kroz otvorene obrazovne resurse
 Jača usklađenost EU i nacionalnih alata za priznavanje ishoda učenja, kako
bi se osigurala lakša prenosivost i međugranično priznavanje
 Potpora prilagodbe ulaganja u obrazovanje i osposobljavanje novim
potrebama kroz partnerstva i dijeljenje troškova
• Mobilnost
osoblja
(obrazovni
djelatnici)
• Mobilnost
studenata i
učenika
•Jamstvo za
zajmove za
studente
diplomskih
studija
•Združeni
diplomski studiji
• Mobilnost
mladih
KA2
• Strateška
partnerstva
• Partnerstva velikih
razmjera između
obrazovnih
ustanova te
poslovnog svijeta
• Udruživanje znanja,
Udruživanje
sektorskih vještina
• IT platforme
(eTwinning, EPALE,
EYP)
• Suradnja s
partnerskim
zemljama te
izgradnja kapaciteta
Podrška reformi javnih politika
KA1
Suradnja za inovacije i dobru praksu
Mobilnost u svrhu učenja za pojedince
ERASMUS+: struktura - akcije
KA3
• Otvorena
metoda
koordinacije
• Buduće
inicijative za
jačanje
razvoja
inovativnih
javnih politika
• EU alati
priznavanja
• Promidžbene
aktivnosti
• Dijalog o
javnim
politikama
Pod-aktivnosti unutar ključnih aktivnosti
KA1
• Projekti mobilnosti za
•
•
•
•
studente i osoblje u
visokom obrazovanju
Projekti mobilnosti za
učenike i osoblje u
strukovnom
obrazovanju i
osposobljavanju
Projekti mobilnosti za
osoblje u školskom
obrazovanju
Projekti mobilnosti za
osoblje u obrazovanju
odraslih
Projekti mobilnosti za
mlade i osobe koje
rade s mladima
KA2
• Strateška
partnerstva u
području
obrazovanja,
osposobljavanja i
mladih (uključujući
Transnacionalne
inicijative mladih)
KA3
• Otvorena metoda
koordinacije
(Sastanci mladih i
donositelja odluka u
području mladih –
strukturirani dijalog)
• Dijalog o javnim
politikama
• EU inicijative
(Eurodesk)
Ključne riječi
KLJUČNE RIJEČI:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Dugotrajni učinak na sudionike, organizaciju, obrazovni sustav
Usvajanje novih znanja, vještina, stavova – osobni razvoj i zapošljivost
Poboljšanje iskustava učenja
Učenje stranih jezika
Poboljšanje kompetencija
Bolja kvaliteta obavljanja posla
Samopoštovanje, kulturološka osvještenost, aktivno sudjelovanje
Mogućnost rada na EU/međunarodnoj razini
Privlačnost ustanove
Modernizacija
Internacionalizacija
NOVO: on-line alat za učenje jezika, kros-sektorski pristup, strateški okvir
Aktivnost KA1
Naziv aktivnosti
MOBILNOST - osoblje, učenici, mladi
Ustanove sudionici
•
•
•
Prijavitelji
•
•
•
•
•
Ustanove koje pružaju opće, strukovno i tehničko obrazovanje na svim
razinama (predškolsko, školsko i srednjoškolsko obrazovanje)
Javna ili privatna organizacija aktivna na tržištu rada (za VET)
NGO, poduzeća, javne ustanove, zaklade, znanstveni instituti…
Prijave putem ustanova
Škole (pružatelj usluga općeg ili strukovnog obrazovanja), visokoškolske
ustanove
Koordinator konzorcija
NGO, javno tijelo na regionalnoj ili nacionalnoj razini; uduženje regija,
profitno tijelo aktivno u društveno odgovornom poslovanju, bilo koja
organizacija u ime sudionika
Za mlade: neformalne skupine mladih
Oblik
osposobljavanja
Aktivnosti podučavanja u inozemstvu (teaching assignment): nastavnici i ostalo
osoblje podučavaju u partnerskoj ustanovi
Osposobljavanje osoblja (staff training): profesionalno osposobljavanje
nastavnog i nenastavnog osoblja u obliku, osoba koje rade s mladima
Stručna praksa za VET učenike
Razmjene mladih, Europska volonterska služba, Treninzi i umrežavanja
Rok za prijavu
24.3.2014. za aktivnosti koje započinju nakon 1.7.2014., za mlade dodatno 30.4.
i 1.10.
Prijave i prijavni obrazac
 URF alat (unique registration facility); dodjeljuje PIC broj za ustanovu (Personal identification code) – PIC se
navodi obavezno u prijavi - dostaviti Legal identification form, Financial identification form
 O ustanovi; područja stručnosti, iskustva prijavitelja i partnera važna za projekt koji se prijavljuje
Europski razvojni plan – potrebe organizacije u smislu razvoja kvalitete i internacionalizacije; potrebe za
poboljšanjima – upravljačke kompetencije, kompoetencije osoblja, nove metode, jezične kompetencije, kurikulum,
organizacija učenja...; plan europske mobilnosti i aktivnosti suradnje; kako plan utječe na učenike, učitelje, školu učinak, integracija projektom stečenih kompetencija i iskustava osoblja u strateški razvoj ustanove, korištenje
eTwinninga – samo za područje općeg i predškolskog obrazovanja
 Sudionici - izbor sudionika (transparentan, otvoren, dokumentiran), profil sudionika, koji će biti ishodi učenja,
priznavanje ishoda učenja
Priprema – praktični aranžmani – logistika; upravljanje projektom – sporazumi s partnerima, ugovor sa
sudionicima – definiranje aktivnosti, očekivanja, rezultata za obje ustanove; priprema sudionika (jezična,
kulturološka...)
 Glavne aktivnosti - job-shadowing, podučavanje, strukturirani tečaj; uloge svakog partnera; komunikacija s
partnerima; praćenje sudionika tijekom aktivnosti; detalji aktivnosti (uključivanje više nastavnika, na više aktivnosti,
u različitim ili istim terminima)
 Nakon aktivnosti - učinak na sudionike, organizacije i ciljane skupine; širenje rezultata, evaluacija ostvarenja
ciljeva i rezultata
 Proračun – putovanje; pojedinačna potpora (životni troškovi); organizacijska potpora; kotizacija za tečaj; potpora
za posebne potrebe
 Checklista ; Aneksi – deklaracija časti, potvrda pravnog statusa, potvrda financijskog kapaciteta (za grantove više
od 60.000 eur)
Evaluacija
Kriteriji kvalitete
prijave
• Relevantnost projekta (30 bodova) – u skladu s ciljevima
Erasmus+; u skladu s potrebama ustanove; ishodi učenja i
internacionalizacija
• Kvaliteta izrade projekta i provedba (40 bodova) –
potpunost i jasnoća projekta, kvaliteta sve tri faze: pripreme,
implementacije, nakon projekta, Europski razvojni plan,
upravljanje projektom, priznavanje ishoda učenja...
• Učinak i diseminacija (30 bodova) – aktivnosti predviđene
za širenje rezultata projekta
Važno imati više od 50 % za svako područje te 60 bodova ukupno
Aktivnost KA2
Naziv aktivnosti
STRATEŠKA PARTNERSTVA
Potencijalni
prijavitelji
• Ustanove koje pružaju opće, strukovno i tehničko obrazovanje na svim
razinama (predškolsko, školsko i srednjoškolsko obrazovanje, visoko
obrazovanje)
• Lokalne/regionalne vlasti s ulogom u obrazovanju, javne ustanove
• Knjižnice, istraživački centri, udruge, NGO, javna/privatna poduzeća, komore,
sindikati…
•Poduzeća koja nude treninge…
Prihvatljivi
sudionici
• studenti, naučnici, VET učenici, odrasli učenici, mladi
•učenici bilo koje dobi (u kratkoročnim mobilnostima skupine učenika)
• učenici s navršenih 14 godina života i stariji (u dugoročnim mobilnostima
učenika)
• profesori, nastavnici, treneri i nastavno/nenastavno osoblje zaposleno u
ustanovi koja sudjeluje u partnerstvu
Vrste
partnerstva
•Strateška partnerstva koja uključuju samo škole (School to School
Partnership) ( 2 partnera min.)
•Strateška partnerstva koja ne uključuju samo škole
•Strateška partnerstva koja promiču suradnju škola i tijela
lokalne/regionalne vlasti s ulogom u obrazovanju (Regio Partnership)
•Strateška partnerstva u području mladih (2 partnera min.)
•Međusektorska partnerstva (Cross-Sectoral Partnership)
Naziv aktivnosti
STRATEŠKA PARTNERSTVA
Aktivnosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aktivnosti
osposobljavanja,
učenja i
podučavanja
•
•
•
•
•
Aktivnost KA2
Novi kurikulumi, tečajevi, materijali i alati za poduku
Nove metodologije i pedagoški pristupi, s naglaskom na ključnim
kompetencijama, osnovnim vještinama, jezičnim vještinama, korištenju ICT-a
Nove forme praktičnih shema osposobljavanja, ispitavanje stvarnih slučajeva u
poslovnom sektoru
Priznavanje i vrednovanje prethodnog učenja
Usmjeravanje, savjetovanje, podrška
Alati i metode za profesionalizaciju i razvoj učitelja i osoblja
Upravljanje, vodstvo obrazovnim ustanovama
Razmjena iskustava i dobrih praksa, radionice
Zajednička istraživanja i studije
Transnacionalni projektni sastanci
Diseminacijska događanja
„kombinirana mobilnost” – virtualna i fizička, za učenike i mlade
Zajednički projektni rad grupa učenika - Kratkoročna razmjena grupe učenika
Dugoročna mobilnost učenika
Dugoročne aktivnosti podučavanja ili osposobljavanja za osoblje/osobe koje rade
s mladima
Kratkoročna zajednička osposobljavanja za osoblje/osoba koje rade s mladima
Trajanje projekta
2-3 godine
Rok za prijavu
30.4.2014. za aktivnosti koje započinju nakon 1.9.2014./dodatno 1.10. za mlade
Aktivnost KA2
Naziv aktivnosti
STRATEŠKA PARTNERSTVA
Financijska
potpora
Upravljanje i provedba projekta (Project management and
implementation) - mjesečni paušalni iznos za koordinatora i ostale
partnere
Transnacionalni projektni sastanci (Translation project meetings) - ovisno
o udaljenosti, po sudioniku
Diseminacijska događanja (Multiplier events) – ovisno o broju sudionika
na događanjima
Intelektualni rezultati (Intellectual outputs) - iznosi prema tablici u
priručniku (menadžer, nastavnik/istraživač, tehničar, administrativno
osoblje)
Iznimni troškovi (Exceptional costs) - stvarni troškovi vezani uz
podugovaranje ili nabavu dobara i usluga
Potpora za posebne potrebe (Special needs support) - 100% traženih
troškova za sudionike s posebnim potrebama
Aktivnosti osposobljavanja, podučavanja i učenja (mobilnosti)
Prijave i prijavni obrazac
 URF alat (unique registration facility); dodjeljuje PIC broj za ustanovu (Personal identification code) – PIC se
navodi obavezno u prijavi
 dostaviti Legal identification form, Financial identification form
 o ustanovi; područja stručnosti, iskustva prijavitelja i partnera važna za projekt koji se prijavljuje
Opis projekta – zašto; ciljevi i rezultati; koje su potrebe ustanove; po čemu je inovativan ili se nastavlja na
projekte koji su već završeni; koje prioritete pokriva, koji rezultati se očekuju za vrijeme i nakon projekta
(intelektualni rezultati, događanja s multiplicirajućim učinkom, trening, osposobljavanje...), kako je zamišljena
suradnja i komunikacija s partnerima; kako će se odvijati zajednički sastanci...
Priprema projekta – kako će se pripremiti ustanova i partneri; priprema sudionika (jezična, kulturološka...)
Upravljanje projektom – osiguranje kontrole proračuna projekta; upravljanje vremenom; praćenje i procjena
uspješnosti aktivnosti; identificiranje i upravljanje rizicima; dogovori s partnerima; ugovori sa sudionicima...)
Provedba – suradnja i komunikacija s partnerima tijekom projekta
Projektne aktivnosti – opis aktivnosti (provedba istraživanja, analiza potreba, usporedne analize, projektni
sastanci...); opis aktivnosti učenja ili podučavanja
Učinak – učinak na sudionike, organizacije, dionike; koji je učinak projekta na lokalnoj, regionalnoj, naiconalnoj,
europskoj razini
Diseminacija i korištenje rezultata – kome, kako, tko, vrstu aktivnosti, širenje rezultata
Održivost projekta – koje aktivnosti i rezultati će se održati nakon EU financiranja
Sažetak projekta – javno će se objavljivati u svrhu diseminacije rezultata
 Proračun
Primjeri
 tijelo lokalne vlasti zaduženo za obrazovanje identificirali su potrebu poboljšanja kvalitete obrazovanja u
znanosti, matematici i tehnologiji,. U projekt su uključili sve osnovne i srednje škole, kao i sveučilište, medija centar i
nekoliko poduzeća iz područja tehnologjie, znanosti i očuvanja okoliša. Projektne aktivnosti uključuju razmjenu
osoblja u svrhu razmjene praksi, dijeljenje materijala te razvoj kros-kurikularnog rada u matematici, znanosti i
tehnologiji koji se testira u školama. Poslovni partneri ugošćuju učenike da vide primjenu tema o kojima uče u
praksi. Studenti služe kao “prijatelji za učenje” učenicima.
Razvoj novih pedagoških pristupa i ICT alata u kojem sudjeluju sveučilišta, škole, znanstvene organizacije i
poduzeća – alati za visokoškolske ustanove za podučavanje specifičnih disciplina na različitim razinama
Tijela lokalne vlasti proučavaju probleme ranog napuštanja škole/nasilja/lošeg uspjeha u školama/poticanja
nadarene djece … te zajedno sa srednjim školama, pedagoškim institucijama i lokalnim udrugama i udruženjima
roditelja istražuju: koji je zamah tih problema, koji su razlozi, koji su načini podupiranja mladih. Izvode istraživanja za
učenike, nastavnike, mlade i obitelji kojima proučavaju razloge, organiziraju radionice i seminare, te stvaraju
zajedničku metodologiju i materijale za sudionike u projektu, objavljuju istraživanje te organiziraju konferencije.
Srednje škole koje su radile na eTwinningu prijavljuju strateško partnerstvo o demokraciji u školi; žele pojačati
leadership u školama uključujući učenike, roditelje i učitelje u proces donošenja odluka u školama. Projekt uključuje
ravnatelje, učitelje, učenike kod kojih se potiče autonomija i kritičko razmišljanje, te razumijevanje koncepata
slobode, prava i obveza. Učenici vježbaju izražavanje svoje mišljenja, slušanje mišljenja drugih, rasprave na temelju
argumenata, donošenje odluka…

Evaluacija
Kriteriji kvalitete
prijave
• Relevantnost projekta (30 bodova) – u skladu s ciljevima
Erasmus+; u skladu s potrebama ustanove; ishodi učenja i
internacionalizacija
Važno imati više
od 50 % za svako
područje te 60
bodova ukupno
• Kvaliteta izrade projekta i provedba (20 bodova) –
potpunost i jasnoća projekta, kvaliteta sve tri faze: pripreme,
implementacije, nakon projekta, Europski razvojni plan,
upravljanje projektom, priznavanje ishoda učenja...
• Kvaliteta projektnog tima (20 bodova) –
• Sastav projektnog tima profil, iskustvo, stručnost,
uključenost ustanova bez prethodnog iskustva, koordinacija i
komunikacija među partnerima
• Učinak i diseminacija (30 bodova) – aktivnosti predviđene
za širenje rezultata projekta
KA3: Strukturirani dijalog
 Nacionalni sastanci i transnacionalni seminari na teme vezane uz
ciklus strukturiranog dijaloga i EU strategije za mlade
 Nacionalni sastanci i transnacionalni seminari koji čine podlogu za
službene konferencije mladih vezane uz predsjedanje EU
 Događaji povezani s Europskim tjednom mladih
 Konzultacije vezane uz aktivnu participaciju mladih u demokratskom
životu
 Sastanci, seminari, informativni događaji ili debate između mladih i
donositelja odluka/stručnjaka vezani za aktivnu participaciju mladih
u demokratskom životu
 Simulacije funkcioniranja demokratskih institucija i uloga
donositelja odluka
Pravila financiranja
maksimalni iznos 50.000 eura
PUTNI TROŠKOVI
Paušalni jedinični iznos – ovisno o udaljenosti
(20-830 EUR po sudioniku)
ORGANIZACIJSKA
PODRŠKA
Paušalni jedinični iznos – 35 EUR po
sudioniku/dan u Hrvatskoj
PODRŠKA ZA POSEBNE
POTREBE
100% prihvatljivih troškova; zahtjev za
financijskom potporom za posebne potrebe
treba biti naveden u projektnoj prijavi
IZNIMNI TROŠKOVI
100% prihvatljivih troškova; zahtjev za
financijskom potporom za iznimne troškove
treba biti naveden u projektnoj prijavi
Iznimni troškovi- online konzultacije, ispitivanja
javnog mnijenja, vize i troškovi vezani za
izdavanje viza, dozvole boravka, cijepljenja
Sport
Fokus na amaterski sport, razvoj i prijenos inovativnih sportskih praksi, na teme:
• Doping, namještanje utakmica, nasilje, netolerancija i diskriminacija
• Dobro upravljanje sportom i dvojnim karijerama sportaša
• Volonterske aktivnosti u sportu
• Socijalna uključenost, osvještenost o dobrobiti sporta, jednakost pristupa
Suradna partnerstva:
• Suradnja između javnih tijela, sportskih organizacija, organizacija povezanih sa sportom, obrazovnih
tijela
• Aktivnosti: umrežavanje, širenje dobrih praksi, razvoj modula za obrazovanje i osposobljavanje,
širenje svijeste o važnosti sporta, organizacija seminara, konferencija, sastanaka
• 5 organizacija iz 5 različitih programskih država
Ne-profitna EU sportska događanja:
• EU događanja, nacionalna događanja u kontektsu europskih
• Priprema, organizacija i nastavak nakon događanja
• Sportaši iz najmanje 12 država
• Ne za natjecanja koja se redovito organiziraju niti za profesionalna sportska natjecanja
Prikupljanje podataka za donošenja politika u sportu:
• studije, istraživanja, analize, umrežavanja, konferencije, seminari, širenje dobre prakse
Sportska događanja u okviru EU predsjedavanja
Dijalog s dionicima:
• Za godišnji EU sportski forum
Sport
• Rokovi: 14.3. i 15.5.
• Prijave: Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualne medije i kulturu
Europske komisije
• www.mobilnost.hr
• (Erasmus+, informacije po područjima, sport)
• Programski vodič – prijevod (HOO)
• Više informacija:
• http://ec.europa.eu/sport/opportunities/sport_funding/index_en.htm
Korisni linkovi
• ECAS priručnik
• URF priručnik
• Obrazac o pravnoj osobi
• Obrazac financijske identifikacije
• Često postavljana pitanja
• Priručnik za ispunjavanje e-obrazaca
• Kalkulator za izračun putnih troškova
• Predlošci prijavnih obrazaca
• Službeni prijavni obrasci – nisu još dostupni za KA2 i KA3
Pitanja?
Hvala na
pozornosti!
[email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
2 201 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content