close

Enter

Log in using OpenID

25. listopada 2013. - Upravni sud Republike Hrvatske

embedDownload
REPUBLIKA HRVATSKA
VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE
HRVATSKE
ZAGREB
Frankopanska 16
Broj: 6 Su-104/2013-10
Zagreb, 16. listopada 2013.
Vijeće za ocjenu zakonitosti općih akata
Poslovni broj: Usoz-145/12, Usoz-144/12, Usoz-324/13, Usoz-148/12, Usoz-2/12 i dr., Usoz-209/12,
Usoz-109/12, Usoz-70/12, Usoz-106/12, Usoz-75/12, Usoz-110/12, Usoz-18/12,
Usoz-23/12, Usoz-182/12, Usoz-19/12, Usoz-176/12, Usoz-178/12 i Usoz-336/13
Temeljem članka 86. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj
20/10., 143/12.) sazivam 10. sjednicu Vijeća za 25. listopada 2013. (petak), u 10,00 sati, u
Velikoj dvorani Visokog upravnog suda Republike Hrvatske i predlažem slijedeći
DNEVNI RED
OCJENA ZAKONITOSTI OPĆIH AKATA
I.
II.
III.
IV.
V.
Usoz-145/2012, podnositelj Vlada Republike Hrvatske, radi ocjene zakonitosti
Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Općine
Pribislavec, klasa: 021-05/10-01/73, ur.broj: 2109/26-10-01 od 20. prosinca
2010.;
Usoz-144/2012, podnositelj Vlada Republike Hrvatske, radi ocjene zakonitosti
Odluke o izmjeni Odluke o visini plaće načelnika Općine Klenovnik, klasa:
120-01/10-01/02, ur.broj: 2186/015-10-01 od 15. prosinca 2010.;
Usoz-324/13, podnositelj Vlada Republike Hrvatske, radi ocjene zakonitosti
Odluke o izmjeni Odluke o visini plaća i naknada za dužnosnike Općine
Klenovnik, klasa: 120-01/10-01/03, ur.broj: 2186/015-10-01 od 15. prosinca
2010.;
Usoz-148/2012, podnositelj Vlada Republike Hrvatske, radi ocjene zakonitosti
Odluke o određivanju koeficijenata složenosti poslova za obračun plaća
dužnosnika i službenika Općinske uprave Općine Ervenik, klasa: 021-05/1001/6, ur.broj: 2182/14-01/10-1 od 4. listopada 2010.;
Usoz-2/2012 i dr., podnositelj Toni Stanković iz Nove Mokošice, Tomislav
Kalinić iz Dubrovnika, Mario Maslač iz Dubrovnika, Srećko Zvono iz
Dubrovnika, Niko Ivanković iz Dubrovnika, Miho Vlahutin iz Dubrovnika,
Udruženje obrtnika autotaksi prijevoznika Dubrovnik, kojega zastupa
predsjednik Ivica Smoljko po Dubravku Arapoviću, odvjetniku iz Dubrovnika,
radi ocjene zakonitosti Odluke o autotaksi prijevozu u cestovnom prometu
(Službeni glasnik Grada Dubrovnika, broj: 11/10. i 3/11.);
2
VI.
Usoz-209/2012, podnositelj Mate Hraste iz Hvara i dr., radi ocjene zakonitosti
Zaključka Grada Hvara od 28. siječnja 2010.;
VII. Usoz-109/2012, podnositelj Udruga Eko Kvarner iz Njivica, koju zastupa
predsjednik Nenad Prpić i Ogranak Eko Kvarner Malinska – Dubašnica, kojeg
zastupa Damir Franolić, radi ocjene zakonitosti Prostornog plana Primorskogoranske županije – ispravak usklađenja s Uredbom o uređenju i zaštiti ZOP-a
(Službene novine Primorsko-goranske županije, broj: 50/06.);
VIII. Usoz-70/2012, podnositelj Josip Muhvić vlasnik obrta Muhvić iz Čabra, kojeg
zastupaju odvjetnici Odvjetničkog društva Vukič, Jelušić, Šulina, Stanković,
Jurcan & Jabuka iz Rijeke, radi ocjene zakonitosti Odluke o obvezatnom
korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na
skupljanje i odvoz komunalnog otpada u Gradu Čabru (Službene novine
Primorsko-goranske županije, broj: 10/07.);
IX.
Usoz-106/2012, podnositeljica Jelka Pavišić i dr., svi zastupani putem
punomoćnika Karla Novosela, odvjetnika iz Zagreba, radi ocjene zakonitosti
Odluke o nerazvrstanim cestama (Službeni glasnik Velike Gorice, broj: 3/08.);
X.
Usoz-75/2012, podnositelji Irena Šebelj iz Ogulina i Milivoj Šebelj iz Zagreba,
oboje zastupani po punomoćnici Nadi Magdić, odvjetnici iz Ogulina, radi
ocjene zakonitosti Odluke o donošenju urbanističkog plana uređenja naselja
Ogulin – UPU-1 (Glasnik Karlovačke županije, broj: 29/08.);
XI.
Usoz-110/12, podnositelj Udruga Eko Kvarner iz Njivica, koju zastupa
predsjednik Nenad Prpić Ogranak Eko Kvarner Malinska – Dubašnica, kojeg
zastupa Damir Franolić, radi ocjene zakonitosti Izmjene i dopune Prostornog
plana uređenja Općine Malinska - Dubašnica (Službene novine Primorskogoranske županije, broj: 38/09.);
XII. Usoz-18/12, podnositelj Petar Marija Radelj iz Zagreba, radi ocjene zakonitosti
Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku
izbora u znanstveno-nastavna zvanja (Narodne novine, broj: 106/06.);
XIII. Usoz-23/12, podnositelj Petar Marija Radelj iz Zagreba, radi ocjene zakonitosti
Ispravka Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u
postupku izbora u umjetničko-nastavna zvanja i nastavna zvanja u području
umjetnosti (Narodne novine, broj: 127/06.);
XIV. Usoz-182/12, podnositelj Županijski sud u Velikoj Gorici, radi ocjene
zakonitosti Odluke o načinu plaćanja cijena komunalnih usluga IVAKOP
d.o.o. za komunalne djelatnosti iz Ivanić Grada, Savska 50 od 15. lipnja 2001.
godine;
XV. Usoz-19/12, podnositelj Petar Marija Radelj iz Zagreba, radi ocjene zakonitosti
točke XIV. Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti
u postupku izbora u umjetničko-nastavna i nastavna zvanja u području
umjetnosti (Narodne novine, broj: 106/06.);
XVI. Usoz-176/12, podnositelj Vlada Republike Hrvatske,
Odluke o osnovici i koeficijentu za obračun plaća
zamjeniku općinskog načelnika u Općini Pribislavec
(Službeni glasnik Međimurske županije, broj: 24/10.);
XVII. Usoz-178/12, podnositelj Dalibor Ilić iz Varaždina,
Odluke o općinskim porezima na potrošnju, na kuće
radi ocjene zakonitosti
općinskom načelniku i
od 11. listopada 2010.
radi ocjene zakonitosti
za odmor, na tvrtku ili
3
naziv i na korištenje javnih površina od 30. prosinca 2002. (Službeni vjesnik
Varaždinske županije, broj: 29/02.);
XVIII. Usoz-336/13, podnositelj Dalibor Ilić iz Varaždina, radi ocjene zakonitosti
Odluke o općinskim porezima od 15. prosinca 2010. (Narodne novine, broj:
144/10.).
Predsjednica Vijeća za ocjenu
zakonitosti općih akata:
Jasminka Jenjić, v.r.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
146 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content