close

Enter

Log in using OpenID

1 REPUBLIKA HRVATSKA GIMNAZIJA JURJA

embedDownload
REPUBLIKA HRVATSKA
GIMNAZIJA JURJA BARAKOVIĆA
ZADAR
OIB:657555325423
Temeljem čl. 20. Zakona o javnoj nabavi („NN“ br. 90/11,83/13 i 143/13), u skladu s Financijskim planom Gimnazije Jurja
Barakovića Zadar za 2015.godinu donosi se:
PLAN NABAVE ZA 2015. GODINU
Članak 1.
Ovim planom nabave utvrđuje se nabava roba, usluga i radova za 2015. godinu, i to:
r.br. Predmet
nabave
Evidencijski broj
nabave / konto
Financijskog plana
Procijenjena Vrsta
vrijednost (s postupka
PDV-om)
javne nabave
Sklapa li se
Ugovor ili
Okvirni
sporazum
Planirani
početak
postupka
Trajanje
ugovora
Službena
putovanja
Stručno
usavršavanje
zaposlenika
32111
50.000,00
32121
8.000,00
Bagatelna
nabava
Bagatelna
nabava
Ugovor ili
narudžbenica
Ugovor ili
narudžbenica
Kontinuirano –
tijekom godine
Kontinuirano –
tijekom godine
Usluge telefona,
pošte i prijevoza
32311
21.000,00
Bagatelna
nabava
Ugovor ili
narudžbenica
Kontinuirano –
tijekom godine
a) NABAVA USLUGA
1.
2.
3.
1
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Usluge tekućeg
i investicijskog
održavanja
opreme i
prijevoznih
sredstava
Usluge
promidžbe i
informiranja
Komunalne
usluge
Ostale naknade,
troškovi
zaposlenih
Intelektualne
usluge
Računalne
usluge
Ostale usluge
32321
15.000,00
Bagatelna
nabava
Ugovor ili
narudžbenica
Kontinuirano –
tijekom godine
32332
3.810,00
Bagatelna
nabava
Ugovor ili
narudžbenica
Kontinuirano –
tijekom godine
32341
27.740,00
31219
10.000,00
Bagatelna
nabava
Bagatelna
nabava
Ugovor ili
narudžbenica
Ugovor ili
narudžbenica
Kontinuirano –
tijekom godine
Kontinuirano –
tijekom godine
32371
10.000,00
32381
25.232,00
32399
22.000,00
Bagatelna
nabava
Bagatelna
nabava
Bagatelna
nabava
Bagatelna
nabava
Bagatelna
nabava
Bagatelna
nabava
Ugovor ili
narudžbenica
Ugovor ili
narudžbenica
Ugovor ili
narudžbenica
Ugovor ili
narudžbenica
Ugovor ili
narudžbenica
Ugovor ili
narudžbenica
Ugovor ili
narudžbenica
Kontinuirano –
tijekom godine
Kontinuirano –
tijekom godine
Kontinuirano –
tijekom godine
Kontinuirano –
tijekom godine
Tijekom
nastave
Kontinuirano –
tijekom godine
Kontinuirano –
tijekom godine
32921
13.000,00
12.
Premije
osiguranja
Reprezentacija
32931
26.000,00
13.
Članarine
32941
500,00
14.
Bankarske
usluge i usluge
platnog prometa
Najamnine i
zakupnine
15.
16.
Zdravstvene
usluge
0,00
32359
85.000,00
Bagatelna
nabava
Ugovor ili
narudžbenica
Kontinuirano –
tijekom godine
32361
13.000,00
Bagatelna
nabava
Ugovor ili
narudžbenica
Tijekom
nastave
2
b) NABAVA ROBA
1.
1.a
1.b
1.c
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Uredski
materijal i ostali
mat. rashodi
Materijal i
sirovine
Materijal i
dijelovi za
tekuće i inves.
održavanje
Sitni inventar
Električna
energija
Gorivo
Ugovor ili
narudžbenica
Tijekom
nastave
32211
60.000,00
Bagatelna
nabava
Ugovor ili
narudžbenica
Kontinuirano –
tijekom godine
32221
10.000,00
32241
15.000,00
Bagatelna
nabava
Bagatelna
nabava
Ugovor ili
narudžbenica
Ugovor ili
narudžbenica
Kontinuirano –
tijekom godine
Kontinuirano –
tijekom godine
32251
10.000,00
32231
240.000,00
32234
70.000,00
Bagatelna
nabava
Bagatelna
nabava
Bagatelna
nabava
Ugovor ili
narudžbenica
Ugovor ili
narudžbenica
Ugovor ili
narudžbenica
Kontinuirano –
tijekom godine
Kontinuirano –
tijekom godine
Tijekom
nastave
c) OSTALO
1.
3
d) NABAVA PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE (DODATNA ULAGANJA)
2.
Nabava
proizvedene
dugotrajne
imovine
42211
7.000,00
Bagatelna
nabava
Ugovor ili
natudžbenica
Članak 2.
Plan nabave objavit će se na internetskim stranicama Škole.
Zadar,22.12.2014.
RAVNATELJ :
Ranko Artuković
4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
41 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content