close

Enter

Log in using OpenID

5 - SEW-Eurodrive

embedDownload
Pogonska tehnika \ Automatizacija pogona \ Integracija sustava \ Usluge
Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije,
asinkroni servo motori
Izdanje 10/2008
16715446 / HR
Uputa za uporabu
SEW-EURODRIVE – Driving the world
Sadržaj
1 Opće napomene ..................................................................................................... 5
1.1 Uporaba uputa za uporabu ............................................................................ 5
1.2 Struktura sigurnosnih napomena ................................................................... 5
1.3 Zahtjevi za nedostatke ................................................................................... 6
1.4 Isključenje od odgovornosti............................................................................ 6
1.5 Napomena o autorskom pravu....................................................................... 6
2 Sigurnosne napomene........................................................................................... 7
2.1 Prethodne napomene .................................................................................... 7
2.2 Općenito......................................................................................................... 7
2.3 Ciljna skupina................................................................................................. 8
2.4 Namjenska uporaba ....................................................................................... 8
2.5 Drugi važeći dokumenti.................................................................................. 9
2.6 Transport........................................................................................................ 9
2.7 Dugotrajno skladištenje ................................................................................. 9
2.8 Postavljanje/Montaža ................................................................................... 10
2.9 Električni priključak....................................................................................... 10
2.10 Stavljanje u pogon / uporaba ....................................................................... 10
3 Konstrukcija motora ............................................................................................ 11
3.1 Trofazni motor .............................................................................................. 11
3.2 Tipski ključ, označna pločica, tipska oznaka................................................ 12
4 Mehanička instalacija .......................................................................................... 15
4.1 Prije početka ................................................................................................ 15
4.2 Mehanička instalacija ................................................................................... 15
5 Električna instalacija............................................................................................ 18
5.1 Opće napomene .......................................................................................... 18
5.2 Upute za ožičenje ........................................................................................ 19
5.3 Posebnosti pri radu s pretvaračem frekvencije ............................................ 19
5.4 Poboljšavanje uzemljenja (EMC) ................................................................. 20
5.5 Uvjeti okoline tijekom rada ........................................................................... 21
5.6 Motori i kočioni motori kategorije 2G, 2D i 2GD ........................................... 22
5.7 Motori i kočioni motori kategorije 3G, 3D i 3GD ........................................... 27
5.8 Asinkroni servo motori kategorije 3D ........................................................... 41
5.9 Priključivanje mikrosklopke .......................................................................... 45
6 Režimi rada i granične vrijednosti ...................................................................... 46
6.1 Dozvoljeni režimi rada.................................................................................. 46
6.2 Rad pretvarača frekvencije u kategoriji 2G i 2GD ........................................ 46
6.3 Rad pretvarača frekvencije u kategorijama 3G, 3D i 3GD ........................... 56
6.4 Raspoređivanje motora i pretvarača: MOVIDRIVE® i MOVITRAC® ............ 59
6.5 Asinkroni motori: Termičke granične karakteristike...................................... 60
6.6 Asinkroni servo motori: Granične vrijednosti za struju i okretni moment...... 61
6.7 Asinkroni servo motori: Termičke granične karakteristike............................ 63
6.8 Asinkroni servo motori: raspored pretvarača frekvencije ............................. 64
6.9 Uređaji s blagim zaletom.............................................................................. 68
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
3
Sadržaj
7 Stavljanje u pogon ............................................................................................... 69
7.1 Preduvjeti za stavljanje u pogon .................................................................. 69
7.2 Podešavanje parametara: pretvarač frekvencije za kategoriju 2G i 2GD .... 70
7.3 Podešavanje parametara: pretvarači frekvencije za kategoriju 3................. 72
7.4 Promjena smjera blokade kod motora s povratnom blokadom .................... 73
7.5 Grijanje u stanju mirovanja za motore kategorije II3D ................................. 74
8 Provjeravanje / održavanje .................................................................................. 75
8.1 Učestalost provjeravanja i servisiranja......................................................... 76
8.2 Pripremni radovi za održavanje motora i kočnica ........................................ 76
8.3 Radovi na provjeravanju / održavanju motora.............................................. 80
8.4 Radovi na provjeravanju / održavanju kočnice BC ...................................... 83
8.5 Inspekcijski/servisni radovi BMG, BM .......................................................... 93
8.6 Servisni pregledi / radovi na održavanju mikrosklopke ................................ 99
9 Pogonske smetnje.............................................................................................. 102
9.1 Smetnje na motoru..................................................................................... 102
9.2 Smetnje na kočnici ..................................................................................... 103
9.3 Smetnje pri pogonu s pretvaračem frekvencije .......................................... 103
9.4 Servisna služba.......................................................................................... 103
10 Tehnički podatci ................................................................................................. 104
10.1 Rasklopni rad, radni zračni zazor, kočioni momenti
BMG05-8, BR03, BC ................................................................................. 104
10.2 Rasklopni rad, radni zračni zazor, kočioni momenti BM15-62 ................... 105
10.3 Dozvoljena rasklopna energija kočnice...................................................... 106
10.4 Pogonske struje ......................................................................................... 115
10.5 Maksimalno dozvoljene poprečne sile ....................................................... 118
10.6 Dozvoljeni tipovi kugličnih ležajeva ............................................................ 120
11 Izjava o suglasju................................................................................................. 121
11.1 Motori kategorije 3G/3D/3GD, serija D(F)T(E)/D(F)V(E)............................ 121
11.2 Motori/kočni motori kategorija 2GD/2G, serija eD(F)T, eD(F)V i BC.......... 122
11.3 Motori/kočni motori kategorija 3D, serija C(F)T/C(F)V ............................... 123
11.4 Motori/Kočni motori kategorija 2G, serija eD(F)R ...................................... 124
11.5 Motori/kočni motori kategorija 2D, serija eD(F)T/eD(F)V ........................... 125
12 Privitak ................................................................................................................ 126
12.1 Upute za uporabu i održavanje WISTRO-vanjskog ventilatora.................. 126
13 Lista adresa ........................................................................................................ 130
Kazalo.................................................................................................................. 138
4
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
Opće napomene
Uporaba uputa za uporabu
1
Opće napomene
1.1
Uporaba uputa za uporabu
1
Uputa za uporabu je sastavni dio proizvoda i sadrži važne napomene o radu i
servisiranju. Uputa za uporabu obraća se svim osobama koje izvode montažu,
instalaciju, stavljanje u pogon i servisiranje proizvoda .
Uputa za uporabu mora biti dostupna u čitljivom stanju. Uvjerite se da su osobe
odgovorne za rad postrojenja i pogona te osobe koje pod vlastitom odgovornošću rade
na uređaju u potpunosti pročitale i razumjele uputu za uporabu. U slučaju nejasnoća ili
ukoliko trebate dodatne informacije obratite se SEW-EURODRIVE-u.
1.2
Struktura sigurnosnih napomena
Sigurnosne napomene ove upute za uporabu strukturirane su na slijedeći način:
Piktogram
POKAZATELJ OPASNOSTI!
Način opasnosti i njihov izvor.
Moguća(e) posljedica(e) nepridržavanja.
•
Piktogram
Primjer:
Mjera(e) koje treba primjeniti za otklanjanje opasnosti.
Pokazatelj
opasnosti
Značenje
Posljedice u slučaju
nepridržavanja
OPASNOST!
Neposredno prijeteća opasnost
Smrt ili teške tjelesne ozljede
UPOZORENJE!
Moguće, opasne situacije
Smrt ili teške tjelesne ozljede
OPREZ!
Moguće, opasne situacije
Lakše tjelesne ozljede
OPREZ!
Moguće materijalne štete
Oštećenje pogonskog sustava ili njegove
okoline
Važna napomena za zaštitu od
eksplozije
Uklanjanje zaštite od eksplozije
i opasnosti koje proizlaze iz njega
Opća opasnost
Specifična opasnost,
npr. opasnost strujnog
udara
NAPUTAK O ZAŠTITI
OD EKSPLOZIJE
NAPOMENA
Korisni naputak ili savjet.
Olakšava rukovanje pogonskim
sustavom.
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
5
Opće napomene
Zahtjevi za nedostatke
1
1.3
Zahtjevi za nedostatke
Pridržavanje upute za uporabu je preduvjet za nesmetani rad i uvažavanje eventualnih
zahtjeva za nedostatke. Stoga uputu za uporabu pročitajte prije rada s uređajem!
1.4
Isključenje od odgovornosti
Poštivanje upute za uporabu je osnovna pretpostavka za siguran rad elektromotora
zaštićenih od eksplozije te za postizanje navedenih svojstava proizvoda te njegovih
radnih karakteristika. Za ozljede osoba, materijalnu ili drugu štetu, koje nastaju uslijed
nepoštovanja uputa za uporabu, SEW-EURODRIVE ne preuzima nikakvu odgovornost.
U takvim slučajevima je odgovornost za nedostatke kvalitete isključena.
1.5
Napomena o autorskom pravu
© 2008 SEW-EURODRIVE. Sva prava pridržana.
Zabranjeno je svako čak i djelomično kopiranje, obrada, distribucija i ostali slični oblici
korištenja.
6
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
Sigurnosne napomene
Prethodne napomene
2
Sigurnosne napomene
2.1
Prethodne napomene
2
Slijedeće sigurnosne napomene prvenstveno se odnose na uporabu elektromotora
zaštićenih od eksplozije Prilikom uporabe reduktora dodatno vodite računa o
sigurnosnim napomenama za reduktore u pripadajućoj uputi za uporabu.
Pridržavajte se i dodatnih sigurnosnih uputa u pojedinim poglavljima ove upute za
uporabu.
2.2
Općenito
OPASNOST!
Tijekom rada mogu na motorima i motorima s reduktorom sukladno vlastitoj vrsti zaštite
neki dijelovi biti goli, eventualno pomični ili rotirajući ili prenose napon kao i imati vruće
površine.
Eksplozivne mješavine plinova ili koncentracije prašine mogu u svezi s vrućim
provodljivim i pokretljivim dijelovima električnih strojeva uzrokovati teške ili smrtne
ozljede.
Smrt ili teške ozljede
•
Sve radove na transportu, uskladištenju, postavljanju/montaži, priključivanju,
stavljanju u pogon, održavanju i popravljanju smije izvoditi samo osposobljeno
stručno osoblje uz obvezatno pridržavanje:
– Pripadajuće opširne upute za uporabu
– Upozornih i sigurnosnih natpisa na motoru/motoru s reduktorom
– Svih drugih dokumenata za projektiranje, upute za stavljanje u pogon i spojne
sheme koje su priložene uz pogon
– Odredaba i potreba specifičnih za uređaj
– Nacionalnih/regionalnih propisa o sigurnosti i sprječavanju nesreća
•
•
Nikada ne instalirajte oštećene proizvode
Oštećenja odmah reklamirajte transportnom poduzeću
Kod nedopustivog uklanjanja potrebnih pokrova, nestručnog zahvata, ili kod neispravne
instalacije ili upotrebe postoji opasnost od teških ozljeda osoba ili velikih materijalnih
šteta.
Dodatne informacije mogu se pronaći u dokumentaciji. Molimo poštujte poglavlje "Drugi
važeći dokumenti".
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
7
Sigurnosne napomene
Ciljna skupina
2
2.3
Ciljna skupina
Sve mehaničke radove smije isključivo izvoditi obučeno stručno osoblje. Stručno osoblje
u smislu ove uputa za uporabu su osobe, koje su upoznate sa konstrukcijom,
mehaničkom instalacijom, uklanjanjem smetnji i održavanjem proizvoda te imaju
slijedeće kvalifikacije:
•
Obuka u području mehanike (primjerice kao mehaničar ili mehatroničar) s položenim
završnim ispitom.
•
Poznavanje ovih uputa za uporabu.
Sve elektrotehničke radove smije isključivo izvoditi obučeno stručno osoblje električne
struke. Stručno osoblje električne struke u smislu ove upute za uporabu su osobe, koje
su upoznate sa električnom instalacijom, stavljanjem u pogon, uklanjanjem smetnji i
održavanjem proizvoda te imaju slijedeće kvalifikacije:
•
Obuka u području elektrotehnike (primjerice kao elektroničar ili mehatroničar) s
položenim završnim ispitom.
•
Poznavanje ovih uputa za uporabu.
Sve radove na ostalim područjima, transport, skladištenje, pogon i zbrinjavanje smije
isključivo provoditi osoblje koje je obučeno na odgovarajući način.
2.4
Namjenska uporaba
Motori zaštićeni od eksplozije su namijenjeni za tvornička postrojenja i smiju se
upotrebljavati samo prema podatcima u tehničkoj dokumentaciji SEW-EURODRIVE-a i
podatcima na označnoj pločici. Odgovaraju važećim normama i propisima te
ispunjavaju zahtjeve smjernice 94/9/EZ.
NAPUTCI O ZAŠTITI OD EKSPLOZIJE
Motor se smije stavljati u pogon samo prema preduvjetima navedenim u poglavlju
"Stavljanje u pogon".
Motor smije raditi samo na pretvaraču frekvencije, ako se poštuju i pridržavaju zahtjevi
EZ-potvrde o ispitivanju prototipa i / ili ove upute za uporabu te informacije na označnoj
pločici motora, ukoliko postoje!
U okružju se ne smiju nalaziti agresivni mediji, koji mogu nagristi lak i brtvila.
8
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
Sigurnosne napomene
Drugi važeći dokumenti
2.5
2
Drugi važeći dokumenti
Dodatno treba poštovati slijedeće brošure i dokumente:
2.6
•
Uputu za uporabu "Reduktori zaštićeni od eksplozije tipske vrste R..7, F..7, K..7,
S..7, Spiroplan® W kod dograđenih motora s reduktorom"
•
Uputa za uporabu dograđenih pretvarača frekvencije kod motora koji se napajaju iz
pretvarača
•
Uputa za uporabu po potrebi dograđenih opcija
•
pripadajuće spojne sheme
Transport
Odmah nakon primitka provjerite, nema li u sadržaju isporuke transportnih oštećenja.
Ako ih otkrijete, o tome odmah obavijestite transportno poduzeće. Po potrebi valja
isključiti stavljanje u pogon.
Čvrsto zategnite pritegnute transportne očice. Konstruirane su samo za težinu
motora/motora s reduktorom; te se njima ne smije pričvršćivati dodatan teret.
Ugrađeni prstenasti vijci odgovaraju standardu DIN 580. Načelno se valja pridržavati
opterećenja i propisa, koji su u istom navedeni. Ako su na motoru s reduktorom
montirane dvije nosive očice odn. dva prstenasta vijka, valja za transport pričvrstiti obje
nosive očice. Vlačna smjer graničnika u tom slučaju ne smije prema DIN 580
prekoračivati vučnu kosinu od 45°.
U slučaju potrebe koristite prikladna, dovoljno dimenzionirana transportna sredstva.
Prije stavljanja u pogon treba ukloniti prisutne transportne osigurače.
2.7
Dugotrajno skladištenje
Poštujte napomene u poglavlju "Dugotrajno skladištenje" (Æ str. 15).
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
9
Sigurnosne napomene
Postavljanje/Montaža
2
2.8
Postavljanje/Montaža
Poštujte napomene u poglavlju "Mehanička instalacija" (Æ str. 15)!
2.9
Električni priključak
Sve radove smije izvoditi samo kvalificirano stručno osoblje na niskonaponskom stroju
u stanju mirovanju u isključenom stanju te stanju osiguranom od ponovnog pokretanja.
Isto vrijedi i za pomoćni strujni krug (npr. grijanje u mirovanju).
Treba provjeriti beznaponsko stanje!
Prekoračenje tolerancije u EN 60034-1 (VDE 0530,dio1) – napon + 5 %, frekvencija +
2 %, oblik krivulje, simetrija - povećava zagrijavanje te utječe na elektromagnetsku
podnošljivost. Poštujte navode na označnoj pločici kao i spojnu shemu u priključnoj
kutiji.
Poštujte navode za spajanje te navode odstupanja na označnoj pločici te na spojnoj
shemi.
Priključak se mora provesti tako da postoji i da se održava stalna sigurna električna veza
(bez razmaknutih žičanih priključaka); koristite pripadajuću kabelsku krajnju opremu.
Uspostavite sigurnu vezu zaštitnog vodiča. U priključenom stanju razmaci prema
neizoliranim dijelovima i dijelovima pod naponom ne smiju biti niži od minimalnih
vrijednosti prema EN 60079-15 ili EN 60079-7 i prema nacionalnim propisima. Razmaci
bi kod niskog napona trebali imati slijedeće minimalne vrijednosti:
Nazivni napon UN
Razmak za motore kategorije 3
Razmak za motore kategorije 2
< 500 V
5 mm
8 mm
> 500 – < 690 V
5.5 mm
10 mm
U priključnom ormariću ne smiju biti prisutna nikakva strana tijela, prljavština niti vlaga.
Treba nepropusno zatvoriti (na prašinu i vodu) nepotrebne otvore uvodnice kabela i
samu kutiju. Za probni rad bez prijenosnih (izlaznih) elemenata osigurajte prizmatični
klin. Kod niskonaponskih strojeva prije stavljanja u pogon provjerite besprijekornu
funkciju.
Poštujte napomene u poglavlju "električna instalacija"!
2.10
Stavljanje u pogon / uporaba
Za probni rad bez prijenosnih (izlaznih) elemenata osigurajte prizmatični klin. Nadzorne
i zaštitne uređaje ne stavljajte izvan funkcije niti u probnom radu.
U slučaju promjena u usporedbi s normalnim radom (npr. povišene temperature,
zvukovi, vibracije) valja u slučaju dvojbe isključiti motor s reduktorom. Utvrdite uzrok i po
mogućnosti stupite u kontakt sa SEW-EURODRIVE-om.
10
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
Konstrukcija motora
Trofazni motor
3
3
Konstrukcija motora
NAPOMENA
Sljedeća slika je načelna. Služi kao pomoć pri određivanju uz liste pojedinačnih
dijelova. Moguća su odstupanja glede veličine gradnje motora i načina izvedbe!
3.1
Trofazni motor
31
44 41
20
1
3
12
11
10
9
7
106
2
13
107
100
101
103
22
35
32
36
37
42
116
118
117
119
111
16
112
123
135
130
129
1 Rotor, kompletan
31 Prizmatični klin
134
115
113
131
132
107 Podloška ubrizgivača
131 Brtva
132 Poklopac priključnog ormara
2 Sigurnosni prsten
32 Sigurnosni prsten
111 Brtva
3 Prizmatični klin
35 Poklopac ventilatora
112 Donji dio priključnog ormara 134 Zaporni vijak
7 Prirubnički ležajni štit
36 Ventilator
113 Cilindrični vijak
9 Zaporni vijak
37 V-prsten
115 Ploča s priključcima
10 Sigurnosni prsten
41 Korekcijska podloška
116 Pritiskivač
11 Žljebasti kuglični ležaj
42 B-ležajni štit
117 Šestobridni vijak
12 Sigurnosni prsten
44 Žljebasti kuglični ležaj
118 Elastični prsten
13 Šestobridni vijak (zatezna poluga) 100 Šestobridna matica
(4x)
(4x)
119 Cilindrični vijak
16 Postolje, kompletno
101 Opružni prsten (4x)
123 Šestobridni vijak (4x)
20 Nilos prsten
103 Zatični vijak (4x)
129 Zaporni vijak
22 Šestobridni vijak (4x)
106 Osovinsko brtvilo
130 Brtva
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
135 Brtva
11
Konstrukcija motora
Tipski ključ, označna pločica, tipska oznaka
3
3.2
Tipski ključ, označna pločica, tipska oznaka
3.2.1
Tipski ključ
Uputa za uporabu vrijedi za slijedeće izvedbe motora:
Standardni trofazni motor
DT.., DV..
Izvedba u podnožju
DR.., ..DT.., ..DV..
Dogradni motor za reduktor
DFR.., DFT.., DFV..
Izvedba s prirubnicom
DT..F, DV..F
Izvedba u podnožju i izvedba s prirubnicom
CT...
Izvedba u podnožju / dogradni motor veličina gradnje 71 ... 90
Asinkroni servo motori
3.2.2
CFT...
Izvedba s prirubnicom veličina gradnje 71 ... 90
CV...
Izvedba u podnožju / dogradni motor veličina gradnje 100 ... 200
CFV...
Izvedba s prirubnicom veličina gradnje 100 ... 200
Označna pločica za motore kategorije 2
Primjer:
Kategorija 2G
Bruchsal / Germany
Typ
Nr.
1/min
kW
V
IM
eDT71D4
3009818304.0002.99
3
1465
0.37
230/400
B5
Nm
cos
tE s 29
Baujahr
Schmierstoff
0102
:1
i
A 1.97/1.14
IP 54
kg 9.2
IA / IN 3.7
0.70
Hz 50
Kl. B
II 2 G Ex e II T3
PTB 99 ATEX 3402/03
1999
186 228. 6.12
Sl. 1: Označna pločica kategorije 2G
Primjer:
Kategorija 2GD
76646 Bruchsal
Germany
Typ
Nr.
1/min
kW
V
Ta °C
eDT71D4
3009818304.0002.06
1465
0,37
230/400
-20 ... +40
Kl. F
tE s
29
0102
EN 60034
i
A
kg
3
:1
Nm
0,70
cos
1,97/1,14
Hz 50
9,2
IP 65 IM B5
II2G Ex e IIT3
Baujahr
IA/IN
3,7
2006
II2D Ex tD A21 IP65 T120°C
PTB 99 ATEX 3402/03
186 228 6.15
Sl. 2: Označna pločica kategorije 2GD
12
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
Konstrukcija motora
Tipski ključ, označna pločica, tipska oznaka
3.2.3
3
Tipska oznaka
Primjer: trofazni
(kočioni) motor
kategorije 2G
eD T 71D 4 / BC05 / HR / TF
Temperaturni osjetnik (PTC-otpornik)
Ručno provjetravanje kočnice
Kočnica
Broj polova motora
Veličina gradnje motora
Konstrukcija
Trofazni motor s povećanom sigurnošću
3.2.4
Označna pločica motora kategorije 3: Serija DR, DT(E), DV(E)
Primjer:
Kategorija 3GD
76646 Bruchsal
Germany
DFT90S4/BMG/TF/II3G
Typ
3009818304.0001.06
Nr.
kW 1,1
cos
1/min 1300
V 230/400
A
-20... +40
Ta
°C kg
Bremse V 230
Nm
II3G Ex nA IIT3
EN 60034
3
:1
i
0,77
Nm
IM B5
4,85/2,8
Hz 50
31
Kl. F
IP 65
20
BMS1,5
Gleichrichter
II3D Ex tD A22 IP65 T140°C
Jahr 2006
Made in Germany
186 353 3.17
Sl. 3: Označna pločica
3.2.5
Tipska oznaka
Primjer: trofazni
(kočioni) motor
kategorije 3G
D F T 90S 4 / BMG / TF / II3G
Kategorija uređaja
Temperaturni osjetnik (PTC-otpornik)
Kočnica
Broj polova motora
Veličina gradnje motora
Konstrukcija
Izvedba s prirubnicom opcionalno
Trofazni motor
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
13
Konstrukcija motora
Tipski ključ, označna pločica, tipska oznaka
3
3.2.6
Označna pločica motora kategorije 3: serija CT, CV
Primjer:
Kategorija 3D
Bruchsal / Germany
Typ CV 100 L4 / BMG / TF / ES1S / II3D
Nr. 1783048036.0003.02
1/min 2100
Nm 66 max. Motor
1/min 3500
V
305
A 14.8
-20... +40
Ta
kg 40
Bremse V 400
Nm 40
II 3D
Ex tD A22 T 140° C
Schmierstoff
3
IEC 34
:1
i
Nm
max. Motor IM B3
Hz 73
IP 54
Kl. F
Gleichrichter BGE
Baujahr 2002
Made in Germany
187 835 2.13
Sl. 4: Označna pločica
3.2.7
Tipska oznaka
Primjer: asinkroni
servo (kočioni)
motori kategorije
II3D
CV 100L4 / BMG / TF / ES1S / II3D
Kategorija uređaja
Tip davača
Temperaturni osjetnik (PTC-otpornik)
Kočnica
Broj polova motora
Veličina gradnje motora
Serija motora
14
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
Mehanička instalacija
Prije početka
4
4
Mehanička instalacija
NAPOMENA
Pri instalaciji obvezatno se pridržavajte sigurnosnih naputaka u poglavlju 2!
4.1
Prije početka
Pogon se smije ugrađivati samo ako
•
se podatci na označnoj pločici pogona podudaraju s naponskom mrežom
•
je pogon neoštećen (nema oštećenja prilikom transporta ili uskladištenja)
•
je osigurano ispunjavanje uvjeta za okruženje uporabe (vidi poglavlje "Sigurnosni
naputci")
4.2
Mehanička instalacija
4.2.1
Pripremni radovi
Dugotrajno
skladištenja
motora
•
Molimo Vas da vodite računa o smanjenom uporabnom trajanju masti kugličnih
ležajeva od 10% godišnje nakon skladištenja duljeg od jedne godine.
•
Provjerite je li se zbog dugotrajnog skladištenja u motoru nakupila vlaga. Zbog toga
valja izmjeriti izolacijski otpor (mjerni napon 500 V).
Izolacijski otpor (Æ sljedeća slika) je jako ovisan o temperaturi! Motor valja
osušiti ako izolacijski otpor nije dostatan.
[M ]
100
10
1
0,1
0
20
40
60
80
[˚C ]
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
15
Mehanička instalacija
Mehanička instalacija
4
Sušenje motora
Zagrijavanje motora:
•
toplim zrakom ili
•
preko razvodnog transformatora
– Namote spojite u seriju (vidi sljedeću sliku)
– Pomoćni izmjenični napon maks. 10 % dimenzioniranog napona s maks. 20 %
dimenzionirane struje
Trafo
Postupak sušenja završite kada dođe do prekoračenja minimalnog izolacijskog otpora.
U priključnom ormaru provjerite:
16
•
je li unutarnji prostor suh i čist
•
jesu li priključni i pričvrsni dijelovi bez korozije
•
je li zabrtvljenost spojeva u redu
•
jesu li vijčani spojevi kabela zabrtvljeni, u suprotnom slučaju ih očistite odn. zamijenite
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
Mehanička instalacija
Mehanička instalacija
4.2.2
4.2.3
4
Tolerancije kod montažnih radova
Kraj vratila
Prirubnica
Tolerancije promjera prema DIN 748
Rubna tolerancija centriranja prema DIN 42948
•
•
•
•
•
ISO k6 kod á Â 50mm
ISO m6 kod á Ã 50 mm
Rupa za centriranje prema DIN 332, oblik DR..
ISO j6 kod á Â 230 mm
ISO h6 kod á Ã 230 mm
Postavljanje motora
•
Motor odn. motor s reduktorom se samo u navedenom obliku gradnje smije
postavljati/montirati na ravnu, čvrstu podlogu otpornu na potrese.
•
Krajevi vratila moraju se temeljito očistiti od sredstva za zaštitu od korozije
(upotrebljavajte uobičajena otapala). Otapalo ne smije prodrijeti u ležajeve ili brtvila
- materijalne štete!
•
Motor i radni stroj brižljivo centrirajte kako ne biste nedopušteno opteretili vratila
motora (vodite računa o dopuštenim poprečnim i aksijalnim silama!)
•
bez sudara i udaraca o krajeve vratila
•
pazite na nesmetan dovod zraka za hlađenje, ne usisavajte ponovno topli odlazni
zrak drugih agregata
•
Dijelove, koje valja naknadno namjestiti na vratilo, balansirajte pomoću pola
prizmatičnog klina (prijenosna (izlazna) vratila su balansirana pomoću pola
prizmatičnog klina)
NAPOMENA ZA ZAŠTITU OD EKSPLOZIJE
Postavljanje u
vlažnim
prostorijama ili na
otvorenom
•
Kod uporabe remenica:
– Upotrebljavajte samo remene, koji nisu elektrostatički nabijeni.
– Maksimalno dopuštena poprečna sila ne smije se prekoračiti, za motore bez
reduktora vidi poglavlje "Maksimalno dopuštene poprečne sile" (Æ str. 118).
•
Vertikalne oblike gradnje pokrivanjem zaštitite od prodiranja stranih tijela ili tekućine
(zaštitni krov C)!
•
za dovod upotrijebite odgovarajuće vijčane spojeve kabela (po potrebe upotrijebite
redukcijske uloške)
•
Navoje vijčanih kabelskih spojeva i zapornih vijaka namažite masom za brtvljenje i
dobro ih zategnite – zatim ih još jednom premažite
•
Dobro zabrtvite kabelsku uvodnicu
•
Brtvene površine priključne kutije i poklopca priključne kutije dobro očistite prije
ponovne montaže; brtvila moraju biti ulijepljena s jedne strane. Zamijenite otvrdnula
brtvila 4
•
po potrebi obnovite antikorozivni premaz
•
Provjerite dopustivost vrste zaštite prema označnoj pločici
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
17
Električna instalacija
Opće napomene
5
5
Električna instalacija
NAPOMENA
•
•
Pri instalaciji obvezatno se pridržavajte sigurnosnih naputaka u poglavlju 2!
Za spajanje motora i kočnice upotrebljavajte uklopne kontakte uporabne kategorije
AC-3 prema normi EN 60947-4-1.
5.1
Opće napomene
5.1.1
Dodatne odredbe za područja ugrožena eksplozijom
Uz općenito važeće instalacijske odredbe za električnu niskonaponsku opremu (na pr.
u Njemačkoj DIN VDE 60364, DIN VDE 50110) moraju se poštivati posebne odredbe za
postavljanje električnih uređaja u područjima ugroženim eksplozijom (Uredba o
sigurnosti na radu u Njemačkoj; EN 60079-14; EN 50281-1-2; EN 61241-14 i odredbe
specifične za uređaj).
5.1.2
Uporaba priključnih spojnih shema
Priključivanje motora obavlja se isključivo u skladu s priključnom spojnom shemom koja
je priložena motoru. Ako te priključne spojne sheme nema, motor se ne smije
priključivati niti stavljati u pogon. Važeću priljučnu spojnu shemu možete besplatno
dobiti od tvrtke SEW-EURODRIVE.
5.1.3
Kabelske uvodnice
Priključne kutije su izvedene s metričkim navojnim rupama prema EN 50262 ili s NPTnavojnim rupama prema ANSI B1.20.1-1983. Tvornički su sve rupe opremljene
zatvaračima koji imaju oznaku ATEX.
Za izvedbu pravilne kabelske uvodnice valja zatvarače zamijeniti s ATEX kabelskim
vijčanim spojevima koji imaju vlačno rasterećenje. Kabelski vijčani spoj valja odabrati u
skladu s vanjskim promjerom upotrijebljenog kabela. IP-vrsta zaštite kabelske uvodnice
mora odgovarati najmanje IP-vrsti zaštite motora.
Sve nepotrebne kabelske uvodnice moraju se nakon završetka instalacije zatvoriti s
ATEX zatvaračima (Æ održavanje vrste zaštite).
5.1.4
Izjednačavanje potencijala
Prema EN 60079-14, IEC 61241-14 i EN 50281-1-1 može biti potrebno priključivanje na
sustav za izjednačavanje potencijala. Pridržavajte se poglavlja "Poboljšanje uzemljenja
(EMC)" Æ str. 20.
18
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
Električna instalacija
Upute za ožičenje
5.2
5
Upute za ožičenje
Pri instalaciji se pridržavajte sigurnosnih uputa.
5.2.1
Zaštita od utjecaja smetnji na aktiviranje kočnica
Zbog zaštite od utjecaja smetnji na aktiviranja kočnica se kočioni vodovi ne smiju
polagati u jednom kablu zajedno s taktiranim učinskim vodovima.
Taktirani učinski vodovi su posebice:
5.2.2
•
izlazni vodovi pretvarača frekvencije i servopretvarača, strujnih ispravljača, uređaja
za blago pokretanje i kočenje
•
Dovodi do kočnih otpornika i sl.
Zaštita od smetnji kod uređaja za zaštitu motora
Za zaštitu od utjecaja smetnji SEW-uređaja za zaštitu motora (temperaturnih osjetnika
TF, namotnih termostat TH) se:
•
vodovi osjetnika polagati zajedno s vodovima motora u jednom kabelu. Za to se
smiju koristiti samo SEW-hibridni kabeli.
Kod priključivanja
podnošljivosti.
•
5.3
vodova
pazite
na
ožičenje
prema
elektromagnetskoj
Nezakriljeni dovodi se u jednom kablu ne smiju polagati zajedno s taktiranim
učinskim kabelima.
Posebnosti pri radu s pretvaračem frekvencije
Kod motora, koji se napajaju iz pretvarača frekvencije, valja se pridržavati naputaka
proizvođača pretvarača frekvencija o ožičenju. Obvezatno uzmite u obzir poglavlje
"Načini rada i granične vrijednosti" kao i uputu za uporabu pretvarača frekvencije.
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
19
Električna instalacija
Poboljšavanje uzemljenja (EMC)
5
5.4
Poboljšavanje uzemljenja (EMC)
Za poboljšano uzemljenje niske impedancije kod visokih frekvencija preporučujemo kod
trofaznih motora DR/DV(E)/DT(E) sljedeće priključke:
•
Veličina gradnje DT71 ... DV(E)132S: [1] Vijak za urezivanje navoja M5x10 i 2
pretinaste podložne pločice DIN 6798 u kućištu statora.
[1]
•
Veličina gradnje DV(E)112M ... DV(E)280: vijak i 2 pretinaste podložne pločice u
otvoru prstenastog vijka.
Veličina navoja prstenastog vijka:
20
– DV(E)112/132S:
M8
– DV(E)132M ... 180L:
M12
– DV(E)200 ... 280:
M16
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
Električna instalacija
Uvjeti okoline tijekom rada
5.5
Uvjeti okoline tijekom rada
5.5.1
Okolna temperatura
5
Ako na označnoj pločici nije drugačije navedeno, valja omogućiti održavanje područja
temperature od -20 °C do +40 °C. Motori prikladni za više ili niže okolne temperature
nose posebne podatke na označnoj pločici.
5.5.2
Visina postavljanja
Maksimalna visina postavljanja 1000 m nad morem se ne smije prekoračiti, ukoliko se
na označnoj pločici ne navodi na neku drugu visinu postavljanja.
5.5.3
Štetno zračenje
Motori ne smiju biti izloženi nikakvom štetnom zračenju (npr. ionizirajuće zračenje).
Prema potrebi se posavjetujte sa SEW-EURODRIVE-om.
5.5.4
Štetni plinovi, pare i prašine
Ako se motori zaštćeni od eksplozije rabe sukladno propisima, ne mogu zapaliti
eksplozivne plinove, pare ili prašine. Ne smiju se međutim izlagati plinovima, parama ili
prašinama koje radnu sigurnost ugrožavaju na pr.
•
korozijom
•
uništavanjem zaštitnog premaza
•
uništavanjem materijala za brtvljenje
itd.
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
21
Električna instalacija
Motori i kočioni motori kategorije 2G, 2D i 2GD
5
5.6
Motori i kočioni motori kategorije 2G, 2D i 2GD
5.6.1
Opće napomene
SEW-EURODRIVE motori serije eDR, eDT i eDV sa zaštitom od eksplozije odn. sa
zaštitom od eksplozije prašine namijenjeni su za sljedeća područja primjene.
5.6.2
Kategorija motora
Područje primjene
2G
Primjena u zoni 1 i u skladu s konstrukcijskim propisima skupine uređaja II,
kategorija 2G.
2D
Primjena u zoni 21 i u skladu s konstrukcijskim propisima skupine uređaja II,
kategorija 2D
2GD
Primjena u zoni 1 ili zoni 21 i u skladu s konstrukcijskim propisima skupine
uređaja II, kategorija 2GD
Kočnice u vrsti zaštite paljenja tlačno siguran okvir "d"
SEW-EURODRIVE dodatno za područje zaštićeno od eksplozije nudi kočnice u
utvrđenoj vrsti zaštite paljenja "d" prema EN 50018 ili EN 60079-1. Tlačno siguran okvir
odnosi se kod kočionih motora isključivo na prostor kočnica. Motor i priključni prostor su
za kočnicu izvedeni u vrsti zaštite paljenja "e".
5.6.3
Priključni ormari
Priključne kutije ovisno o kategoriji posjeduju sljedeće minimalne vrste zaštite.
Kategorija motora
5.6.4
Vrsta zaštite
2G
IP54
2D
IP65
2GD
IP65
Znak "X"
Ako znak "X" stoji iza broja potvrde o sukladnosti ili potvrde EZ o ispitivanju prototipa, u
toj se potvrdi upućuje na posebne uvjete za sigurnu primjenu motora.
5.6.5
Temperaturni razredi
Motori su dozvoljeni za temperaturni razred T3 odn. T4. Temperaturni razred motora
možete vidjeti na označnoj pločici ili potvrdi o suglasju odn. EZ-potvrdi o ispitivanju
prototipa, koja je priložena svakom motoru.
22
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
Električna instalacija
Motori i kočioni motori kategorije 2G, 2D i 2GD
5.6.6
5
Temperature površine
Temperatura površine iznosi maksimalno 120 °C. Temperaturu površine motora možete
vidjeti na označnoj pločici ili u potvrdi o sukladnosti odn. potvrdi EZ o ispitivanju
prototipa.
5.6.7
Zaštita od nedopušteno visokih temperatura površine
Vrsta zaštite paljenja s povećanom sigurnošću zahtijeva da se motor isključi prije
postizanja maksimalno dozvoljene temperature površine.
Isključivanje se može obavljati uz pomoć motorne zaštitne sklopke ili termistorskog
osjetnika temperature. Vrstu zaštite motora pogledajte u potvrdi EZ o ispitivanju
prototipa.
5.6.8
Zaštita isključivo uz pomoć motorne zaštitne sklopke
Pri instalaciji s motornom zaštitnom sklopkom prema normi EN 60947 vodite računa o
sljedećem:
5.6.9
•
Kod kategorije 2G i 2GD: Vrijeme odziva motorne zaštitne sklopke mora kod
odnosa struje privlačenja IA/IN navedenog na označnoj pločici biti kraće od vremena
zagrijavanja motora tE.
•
Motorna zaštitna sklopka se mora odmah isključiti u slučaju ispada faze.
•
Motorna zaštitna sklopka mora biti odobrena od strane navedenog tijela i opremljena
odgovarajućim ispitnim brojem.
•
Motorna zaštitna sklopka se mora podesiti na nazivnu struju motora prema označnoj
pločici ili EZ-potvrdi o ispitivanju prototipa.
Zaštita isključivo s termistorkim osjetnicima temperature (TF)
Termistorski temperaturni osjetnik valja ocijeniti pomoću odgovarajućeg uređaja.
U svezi s time valja se pridržavati važećih propisa o instalaciji.
5.6.10 Zaštita s motornom zaštitnom sklopkom i dodatnim termistorskim osjetnikom temperature
I ovdje vrijede uvjeti navedeni za isključivu zaštitu s motornom zaštitnom sklopkom.
Zaštita preko termistorskog temperaturnog osjetnika (TF) predstavlja samo dodatnu
zaštitnu mjeru, koja za dopuštenje pod eksplozivnim uvjetima nema neke važnosti.
NAPOMENA ZA ZAŠTITU OD EKSPLOZIJE
Djelotvornost instaliranih zaštitnih uređaja treba dokazati prije stavljanja u pogon.
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
23
5
Električna instalacija
Motori i kočioni motori kategorije 2G, 2D i 2GD
5.6.11 Priključak na motor
Kod motora koji prema smjernici 94/9/EZ (vidi sljedeću sliku) imaju priključnu pločicu s
urezanim svornjakom [1] za priključivanje na motor smiju se upotrebljavati samo
kabelske stopice [3] prema DIN 46295. Kabelske stopice [3] pričvršćuju se uz pomoć
pritisnih matica s integriranim opružnim prstenom [2].
1
2
3
Alternativno je za priključivanje dozvoljena masivna okrugla žica, čiji promjer odgovara
širini ureza priključnog svornjaka (Æ sljedeća tabela).
Veličina gradnje motora
Širina utora
priključnog svornjaka
[mm]
Pritezni okretni moment
pritisne matice
[Nm]
2.5
4.0
3.1
4.0
4.3
6.0
6.3
10.0
eDT 71 C, D
eDT 80 K, N
eDT 90 S, L
eDT 100 LS, L
eDV 100 M, L
eDV 112 M
eDV 132 S
eDV 132 M, ML
eDV 160 M
eDV 160 L
eDV 180 M, L
Pri priključivanju mrežnog voda vodite računa o dopuštenim zračnim i strujnim
stazama.
24
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
Električna instalacija
Motori i kočioni motori kategorije 2G, 2D i 2GD
5
5.6.12 Priključivanje motora
NAPOMENA
Molimo Vas da se obvezatno pridržavate važeće priključne spojne sheme! Ako toga
dokumenta nema, motor se ne smije priključivati niti stavljati u pogon.
Kod SEW-EURODRIVE-a se uz navođenje kataloškog broja motora (vidi poglavlje
"Tipski ključ, označna pločica") mogu zatražiti sljedeće priključne spojne sheme:
Broj polova
pripadajuća spojna shema
(naziv / broj)
X = mjesto za verziju
eDR 63
4, 6
DT14 / 08 857 X 03
eDT i eDV
4, 6
DT13 / 08 798 X 06
4
AT101 / 09 861 X 04
Serija
eDT s kočnicom BC
Provjera presjeka
Promjer vodova provjerite prema nazivnoj struji motora, važećim propisima o instalaciji
i zahtjevima na mjestu uporabe.
Provjera namotnih
priključaka
Provjerite namotne priključke u razvodnom ormaru i po potrebi ih zategnite (Æ vodite
računa o priteznom momentu)
Priključak na motor
Kod motora veličine gradnje 63 dovode valja pričvrstiti u skladu s priključnom spojnom
shemom priključnoj pločici s vlačnom oprugom. Zaštitni vod valja na priključku zaštitnog
voda pričvrstiti tako da kabelska stopica i materijal kućišta budu odvojeni podložnom
pločicom:
Ö -spajanje
TF TF
Priključak zaštitne letvice
Õ-spajanje
4
3
2
1
TF TF
4
3
2
1
NAPOMENA
U priključnoj kutiji ne smiju se nalaziti nikakva strana tijela, prljavština ili vlaga. Ne
korištene otvore kabelskih uvodnica i samu kutiju treba zatvoriti barem prema IP-vrsti
zaštite motora.
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
25
Električna instalacija
Motori i kočioni motori kategorije 2G, 2D i 2GD
5
Osjetnik temperature TF
OPREZ!
Oštećenja osjetnika temperature zbog previsokog napona.
Moguće uništenje osjetnika temperature.
•
Ne priključujte napon >30 V!
Termistorski osjetnici temperature odgovaraju DIN 44082.
Kontrolno mjerenje otpora (mjerni uređaj s U Â 2,5 V ili I < 1 mA):
•
Normalne mjerne vrijednosti: 20...500 Ê, toplotni otpor > 4000 Ê
Kod uporabe osjetnika temperature za termički nadzor mora se za održavanje tehnički
ispravne izolacije kruga osjetnika temperature aktivirati funkcija ocjenjivanja. Kod
previsoke temperature mora obvezatno djelovati termička zaštitna funkcija.
5.6.13 Priključivanje kočnice
Tlačno otporna kočnica BC (Ex de) odzračuje se električno. Kočenje se obavlja
mehanički nakon isključivanja napona.
Provjera zazora
paljenja
Prije priključivanja moraju se provjeriti možebitna oštećenja zazora paljenja tlačno
otporne kočnice.
Provjera presjeka
Promjeri priključnih vodova kočnice ispravljača moraju biti dovoljno dimenzionirani kako
bi se osiguralo funkcioniranje kočnice (vidi poglavlje "Tehnički podatci", odlomak
"Radne struje").
Priključivanje
kočnice
SEW-EURODRIVE kočioni ispravljač se prema priloženoj spojnoj shemi u razvodnom
ormaru instalira i priključuje izvan eksplozivnog područja. Priključite priključne vodove
između ispravljača i posebne razvodne kutije kočnice na motoru.
Električni priključak
Priključni ormarić kočnice ima vrstu zaštite od zapaljivanja "e".
Maksimalni presjek koji se može priključiti na vlačne opružne stezaljke iznosi 2,5 mm2.
5.6.14 Posebni uvjeti za kočnicu BC
Vrijednosti zazora BC-kočnice odstupaju od vrijednosti u tabeli 1 norme EN 60079-1.
Naknadna obrada zazora paljenja dopuštena je samo na temelju dimenzije zazora, koja
je utvrđena kod skidanja kočnice. Po potrebi možete dobiti dozvoljene mjere i njihove
tolerancije od SEW-EURODRIVE.
26
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
Električna instalacija
Motori i kočioni motori kategorije 3G, 3D i 3GD
5.7
Motori i kočioni motori kategorije 3G, 3D i 3GD
5.7.1
Opće napomene
5
SEW-EURODRIVE motori serija DR 63, DT, DTE, DV i DVE sa zaštitom od eksplozije
odn. zaštitom od eksplozije prašine namijenjeni su za sljedeće zone primjena.
5.7.2
Kategorija motora
Područje primjene
3G
Primjena u zoni 2 i u skladu s konstrukcijskim propisima skupine uređaja II,
kategorija 3G.
3D
Primjena u zoni 22 i u skladu s konstrukcijskim propisima skupine uređaja II,
kategorija 3D
3GD
Primjena u zoni 2 ili 22 i u skladu s konstrukcijskim propisima skupine uređaja II,
kategorija 3GD
Vrsta zaštite IP54
SEW-EURODRIVE motori kategorije 3G, 3D i 3GD u isporučenom stanju posjeduju
najmanje vrstu zaštite IP54.
5.7.3
Rad kod visokih okolnih temperatura
Ako je na označnoj pločici naznačeno da se motori mogu pokretati do okolne
temperature > 50 °C (standard: 40 °C), obvezatno valja uzeti u obzir da su upotrijebljeni
kabeli i kabelski vijčani spojevi prikladni za temperature à 90 °C.
5.7.4
Temperaturni razred/temperatura površine
Motori su izvedeni u temperaturnom razredu T3, a maksimalna temperatura površine
iznosi 120 °C ili 140 °C.
5.7.5
Zaštita od nedopušteno visokih temperatura površine
Motori kategorije 3G, 3D i 3GD sa zaštitom od eksplozije jamče siguran rad pod
normalnim radnim uvjetima. U slučaju preopterećenja motor se mora sigurno isključiti
kako bi se izbjegle nedozvoljeno visoke temperature površine.
Zaštita motora se može provesti uz pomoć motorne zaštitne sklopke ili termistorskog
osjetnika temperature. Dopušteni načini rada ovisni o zaštiti motora navedeni su u
poglavlju "Dopuštene vrste zaštite" (Æ str. 46). Kočne motore i motore polno preklopivih
kategorije 3G, 3D i 3GD SEW-EURDRIVE tvornički oprema termistorskim
temperaturnim osjetnicima (TF).
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
27
Električna instalacija
Motori i kočioni motori kategorije 3G, 3D i 3GD
5
5.7.6
Zaštita isključivo uz pomoć motorne zaštitne sklopke
Pri instalaciji s motornom zaštitnom sklopkom prema normi EN 60947 vodite računa o
sljedećem:
5.7.7
•
Motorna zaštitna sklopka se mora odmah isključiti u slučaju ispada faze.
•
Motorna zaštitna sklopka se mora u skladu s označnom pločicom podesiti na nazivnu
struju motora.
•
Motori, koji imaju preklopive polove, moraju se za svaki broj polova zaštititi pomoću
obostrano zatvorivih motornih zaštitnih sklopki.
Zaštita isključivo s termistorkim temperaturnim osjetnicima (TF)
Termistorski temperaturni osjetnik valja ocijeniti pomoću odgovarajućeg uređaja.
U svezi s time valja se pridržavati važećih propisa o instalaciji.
5.7.8
Zaštita s motornom zaštitnom sklopkom i dodatnim termistorskim temperaturnim osjetnikom
I ovdje vrijede uvjeti navedeni za isključivu zaštitu s motornom zaštitnom sklopkom.
Zaštita preko termistorskog temperaturnog osjetnika (TF) predstavlja samo dodatnu
zaštitnu mjeru, koja za dopuštenje pod eksplozivnim uvjetima nema neke važnosti.
NAPOMENA ZA ZAŠTITU OD EKSPLOZIJE
Djelotvornost instaliranih zaštitnih uređaja treba dokazati prije stavljanja u pogon.
28
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
Električna instalacija
Motori i kočioni motori kategorije 3G, 3D i 3GD
5.7.9
5
Priključivanje motora
NAPOMENA
Molimo Vas da se obvezatno pridržavate važeće priključne spojne sheme! Ako toga
dokumenta nema, motor se ne smije priključivati niti stavljati u pogon.
Sljedeće priključne spojne sheme mogu se od tvrtke SEW-EURODRIVE dobiti uz
navođenje kataloških brojeva motora (vidi poglavlje "Tipska oznaka, označna pločica"):
Serija
Broj polova
DR63
Spoj
pripadajuća spojna shema
(naziv / broj)
X = mjesto za verziju
4, 6
Ö/Õ
DT14 / 08 857 X 03
4, 6, 8
Õ/Ö
DT13 / 08 798 X 6
Õ /ÖÖ
DT33 / 08 799 X 6
ÕÖ /ÕÕ
DT53 / 08 739 X 1
Õ/Õ
DT43 / 08 828 X 7
Ö/Õ
DT45 / 08 829 X 7
Õ/Ö
DT48 / 08 767 X 3
8/4 u Dahlanderovom spoju
DT, DV,
DTE, DVE
svi motori preklopivih polova s
odvojenim namotima
Provjera presjeka
Presjek vodova provjerite prema nazivnoj struji motora, važećim propisima o instalaciji
i zahtjevima na mjestu primjene.
Provjera namotnih
priključaka
Provjerite namotne priključke u razvodnoj kutiji i po potrebi ih pritegnite.
Priključak na motor
Ovisno o veličini gradnje i električne izvedbe motori se isporučuju i priključuju u različitim
vrstama. Uzmite u obzir način priključivanja u sljedećoj tabeli.
Serija
Priključak
DR63
Priključak motora preko letvice s priključcima za
vučnu oprugu
DT, DV, DTE, DVE
Priključak na motor preko ploče s priključcima
Pri priključivanju mrežnog voda vodite računa o dopuštenim zračnim i strujnim stazama.
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
29
5
Električna instalacija
Motori i kočioni motori kategorije 3G, 3D i 3GD
Priključak na motor
Letvica s
priključima za
vučnu oprugu
Kod motora veličine gradnje 63 dovode valja pričvrstiti u skladu s priključnom spojnom
shemom priključnoj pločici s vlačnom oprugom. Zaštitni vod valja na priključku zaštitnog
voda pričvrstiti tako da kabelska stopica i materijal kućišta budu odvojeni podložnom
pločicom:
Ö -spajanje
TF TF
30
Priključak zaštitne letvice
Õ-spajanje
4
3
2
1
TF TF
4
3
2
1
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
Električna instalacija
Motori i kočioni motori kategorije 3G, 3D i 3GD
Priključivanje
motora preko
priključne kutije
•
Prema priloženoj spojnoj shemi
•
Provjerite presjek kabela
•
Pravilno rasporedite stezni most
•
Čvrsto zategnite priključe i zaštitne vodiče
•
U priključnoj kutiji: provjerite namotne priključke i po potrebi ih zategnite
5
Raspored steznog mosta kod Õ -spajanja
[1]
[2]
W1
V1
U1
[3]
[4]
[5]
Raspored steznog mosta kod Ö -spajanja
Veličina gradnje motora DT.71-DV.225:
W1
U1
[2]
[3]
V1
V2
W2
U2
[1]
[4]
[5]
[1] Stezni most
[2] Priključni svornjak
[3] Matica prirubnice
[4] Ploča s priključcima
[5] Priključak stranke
[6] Priključak stranke s podijeljenim priključnim kabelom
NAPOMENA
U priključnoj kutiji ne smiju se nalaziti nikakva strana tijela, prljavština ili vlaga. Ne
korištene otvore kabelskih uvodnica i samu kutiju treba zatvoriti barem prema IP-vrsti
zaštite motora.
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
31
Električna instalacija
Motori i kočioni motori kategorije 3G, 3D i 3GD
5
Priključak motora u
priključnoj kutiji
Prema električnoj izvedbi se motori isporučuju i priključuju u različitim vrstama. Stezne
mostove treba rasporediti prema spojnoj shemi te ih pričvrstiti vijcima. Poštujte pritezni
moment u slijedećim tabelama.
Istaknute izvedbe vrijede u S1-pogonu za standardne napone i standardne frekvencije
sukladno navodima iz kataloga. Odudarajuće izvedbe mogu imati drugačije priključke,
npr. druge promjere priključnih svornjaka i/ili drugi sadržaj isporuke. Izvedbe su
detaljnije opisane na slijedećim stranicama.
Veličina gradnje motora DT.71-DV.100:
Priključni
svornjak
Potezni moment
šestobridne
matice
M5
Izvedba
Način
priključivanja
Sadržaj isporuke
 1.5 mm2
1a
Masivna žica
Čahure na
krajevima žila
Stezni most
predmontiran
 6 mm2
1b
Prstenasta
kabelska
stopica
Stezni most
predmontiran
 6 mm2
2
Prstenasta
kabelska
stopica
Priključni sitni
dijelovi priloženi su
u vrećici
 2,5 mm2
1a
Masivna žica
Čahure na
krajevima žila
Stezni most
predmontiran
 16 mm2
1b
Prstenasta
kabelska
stopica
Stezni most
predmontiran
 16 mm2
2
Prstenasta
kabelska
stopica
Priključni sitni
dijelovi priloženi su
u vrećici
 35 mm2
3
Prstenasta
kabelska
stopica
Priključni sitni
dijelovi priloženi su
u vrećici
Presjek
á
M4
Priključak
stranke
1.6 Nm
2.0 Nm
M6
3.0 Nm
Priključni
svornjak
Potezni moment
šestobridne
matice
PEpriključni
svornjak
Izvedba
á
4a
4b
M5
4a
4b
Veličina gradnje motora DV.112-DV.132S
Priključak
stranke
Izvedba
Način
priključivanja
Sadržaj isporuke
á
Presjek
M5
mm2
1a
Masivna žica
Čahure na
krajevima žila
Stezni most
predmontiran
 16 mm2
1b
Prstenasta
kabelska
stopica
Stezni most
predmontiran
 16 mm2
2
Prstenasta
kabelska
stopica
Priključni sitni
dijelovi priloženi su
u vrećici
 35 mm2
3
Prstenasta
kabelska
stopica
Priključni sitni
dijelovi priloženi su
u vrećici
2.0 Nm
M6
3.0 Nm
Priključni
svornjak
Potezni moment
šestobridne
matice
 2,5
PEPriključni
svornjak
Izvedba
á
4a
M5
4b
Veličina gradnje motora DV.132M-DV.160M
Izvedba
Način
priključivanja
Sadržaj isporuke
Presjek
á
32
Priključak
stranke
PEPriključni
svornjak
Izvedba
á
M6
3.0 Nm
 35 mm2
3
Prstenasta
kabelska
stopica
Priključni sitni
dijelovi priloženi
su u vrećici
M8
5
M8
6.0 Nm
 70 mm2
3
Prstenasta
kabelska
stopica
Priključni sitni
dijelovi priloženi su
u vrećici
M10
5
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
Električna instalacija
Motori i kočioni motori kategorije 3G, 3D i 3GD
5
Veličina gradnje motora DV.160L-DV.225
Priključni
svornjak
Potezni moment
šestobridne
matice
M10
M12
Izvedba
Način
priključivanja
Sadržaj isporuke
Prstenasta
kabelska
stopica
Priključni sitni
dijelovi priloženi
su u vrećici
M8
5
Prstenasta
kabelska
stopica
Priključni sitni
dijelovi priloženi su
u vrećici
M10
5
Prstenasta
kabelska
stopica
Priključni dijelovi
predmontirani
M10
5
Presjek
á
M8
Priključak
stranke
6.0 Nm
10 Nm
15.5 Nm
PEPriključni
svornjak
Izvedba
á
 70 mm2
3
 95 mm2
3
 95 mm2
3
Veličina gradnje motora DV.250-DV.280
Priključni
svornjak
Potezni moment
šestobridne
matice
M12
Izvedba
Način
priključivanja
Sadržaj isporuke
Prstenasta
kabelska
stopica
Priključni sitni
dijelovi priloženi
su u vrećici
Prstenasta
kabelska
stopica
Priključni dijelovi
predmontirani
Presjek
á
M10
Priključak
stranke
10 Nm
15.5 Nm
 95 mm2
 95 mm2
PEPriključni
svornjak
Izvedba
á
3
3
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
M10
5
M10
5
33
Električna instalacija
Motori i kočioni motori kategorije 3G, 3D i 3GD
5
Izvedba 1a
[2]
[1]
[1]
[3]
≥ 8 - < 10 mm
[4]
[5]
[6]
M4: > 1.5 mm2
M5: > 2.5 mm2
M
88866955
[1] Vanjski priključak
[2] Priključni svornjak
[3] Matica prirubnice
[4] Stezni most
[5] Priključna pločica
[6] Priključak namota sa stoko-priključnim stezaljkama
34
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
Električna instalacija
Motori i kočioni motori kategorije 3G, 3D i 3GD
5
Izvedba 1b
[2]
[1]
[1]
[3]
[4]
[5]
[6]
88864779
[1] Vanjski priključak s prstenastom kabelskom stopicom npr. prema DIN 46237 ili DIN 46234
[2] Priključni svornjak
[3] Matica prirubnice
[4] Stezni most
[5] Priključna pločica
[6] Priključak namota sa stoko-priključnim stezaljkama
Izveba 2
[1]
[2]
[5]
[6]
[3]
[7]
[4]
[8]
185439371
[1] Priključni svornjak
[2] Opružni prsten
[3] Priključna pločica
[4] Priključak namota
[5] Gornja matica
[6] Podložna pločica
[7] Vanjski priključak s prstenastom kabelskom stopicom npr. prema DIN 46237 ili DIN 46234
[8] Donja matica
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
35
Električna instalacija
Motori i kočioni motori kategorije 3G, 3D i 3GD
5
Izvedba 3
[2]
[1]
[3]
[4]
[5]
[6]
[8]
[7]
199641099
[1] Vanjski priključak s prstenastom kabelskom stopicom npr. prema DIN 46237 ili DIN 46234
[2] Priključni svornjak
[3] Gornja matica
[4] Podložna pločica
[5] Stezni most
[6] Donja matica
[7] Priključak namota s prstenastom kabelskom stopicom
[8] Lepezasta pločica
Izvedba 4a
[5]
[4]
[2]
[5]
[2]
[4]
[3]
[2]
[3]
[2]
[1]
[1]
1139606667
[1] Priključna kutija
[2] Pritezni stremen
[3] PE-vodič
[4] Opružni prsten
[5] Šestobridni vijak
36
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
Električna instalacija
Motori i kočioni motori kategorije 3G, 3D i 3GD
5
Izvedba 4b
[5]
[4]
[2]
[5]
[4]
[2]
[3]
[2]
[3]
[2]
[1]
[1]
1583271179
[1] Priključna kutija
[2] Pritezni stremen
[3] PE-vodič s kabelskom stopicom
[4] Opružni prsten
[5] Šestobridni vijak
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
37
Električna instalacija
Motori i kočioni motori kategorije 3G, 3D i 3GD
5
Izvedba 5
[1]
[2]
[1]
[3]
[4]
[2]
[5]
[3]
[4]
[5]
[6]
[6]
1139608587
[1] Šestobridna matica
[2] Pločica
[3] PE-vodič s kabelskom stopicom
[4] Lepezasta pločica
[5] Zatični vijak
[6] Priključna kutija
38
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
Električna instalacija
Motori i kočioni motori kategorije 3G, 3D i 3GD
5
Osjetnik temperature TF
OPREZ!
Oštećenja osjetnika temperature zbog previsokog napona.
Moguće uništenje osjetnika temperature.
•
Ne priključujte napon >30 V!
Termistorski osjetnici temperature odgovaraju DIN 44082.
Kontrolno mjerenje otpora (uređaj za mjerenje s U Â 2,5 V ili I < 1 mA):
•
Normalne mjerne vrijednosti: 20...500 Ê, toplotni otpor > 4000 Ê
Kod uporabe osjetnika temperature za termički nadzor mora se za održavanje tehnički
ispravne izolacije kruga osjetnika temperature aktivirati funkcija ocjenjivanja. Kod
previsoke temperature mora obvezatno djelovati termička zaštitna funkcija.
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
39
Električna instalacija
Motori i kočioni motori kategorije 3G, 3D i 3GD
5
5.7.10 Priključivanje kočnice
Kočnica BMG/BM se provjetrava električki. Kočenje se obavlja mehanički nakon
isključivanja napona.
Vodite računa
o graničnim
vrijednostima
dozvoljene
rasklopne energije
OPASNOST!
Opasnost od eksplozije zbog prekoračenja maks. dopuštenog kočionog rada po
kočionom procesu.
Smrt ili teške ozljede.
•
•
•
Maks. dopušteni kočioni rad po kočionom procesu ni u kojem se slučaju ne smije
prekoračiti, pa čak niti pri kočenju u slučaju nužde.
Obvezatno se morate pridržavati graničnih vrijednosti dopuštenog rasklopnog rada
(vidi poglavlje "Dopušteni rasklopni rad kočnice" (Æ str. 106)).
Proizvođač uređaja je na temelju propisa o projektiranju tvrtke SEW-EURODRIVE
i kočnih podataka u brošuri "Praksa pogonske tehnike, svezak 4" odgovoran za
odgovarajuće dimenzioniranje uređaja.
Provjera
funkcioniranja
kočnice
Prije stavljanja u pogon valja provjeriti besprijekorno funkcioniranje kočnice kako bi se
spriječilo trenje kočionih obloga i s time povezanog nedozvoljenog zagrijavanja.
Provjera presjeka
Presjeci priključnih vodova kočnice ispravljača mreže moraju biti dovoljno
dimenzionirani kako bi se osiguralo funkcioniranje kočnice (vidi poglavlje "Tehnički
podatci", odlomak "Radne struje").
Priključivanje
kočionog
ispravljača
SEW-EURODRIVE-kočni ispravljač odn. aktiviranje kočnica se ovisno o izvedbi i funkciji
instalira i priključuje u skladu s priloženom spojnom shemom. Kod kategorije 3G i 3GD
propisana je instalacija kočionog ispravljača odn. kočionog aktivatora u razvodnom
ormaru izvan eksplozivnog područja. Kod kategorije 3D dopuštena je instalacija u
razvodnom ormaru izvan eksplozivnog područja kao i u priključnom ormaru motora.
Priključivanje
mikrosklopke
Za priključivanje mikrosklopke postupajte kao što je opisano u poglavlju "Priključivanje
mikrosklopke" (Æ str. 45).
5.7.11 Priključivanje VE-vanjskog ventilatora
Motori kategorije II3D mogu se opcijski opremiti vanjskim ventilatorom. Naputke za
priključivanje i siguran rad pogledajte u uputi za uporabu VE-vanjskog ventilatora.
40
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
Električna instalacija
Asinkroni servo motori kategorije 3D
5.8
Asinkroni servo motori kategorije 3D
5.8.1
Opće napomene
5
SEW-EURODRIVE motori serije CT i CV sa zaštitom od eksplozije odn. zaštitom od
eksplozije prašine namijenjeni su za sljedeće zone primjene.
5.8.2
Kategorija motora
Područje primjene
3D
Primjena u zoni 22 i u skladu s konstrukcijskim propisima skupine uređaja II,
kategorija 3D
Vrsta zaštite IP54
SEW-EURODRIVE motori kategorije II3D u isporučenom stanju posjeduju najmanje
vrstu zaštite IP54.
5.8.3
Rad kod visokih okolnih temperatura
Ako je na označnoj pločici naznačeno da se motori mogu pokretati do okolne
temperature > 50 °C (standard: 40 °C), obvezatno valja uzeti u obzir da su upotrijebljeni
kabeli i kabelske uvodnice prikladne za temperature à 90 °C.
5.8.4
Temperaturni razred/temperatura površine
Maksimalna temperatura površine iznosi ovisno o izvedbi 120 °C ili 140 °C.
5.8.5
Razredi brojeva okretaja
Motori su izvedeni u klasama brojeva okretaja 1200 1/min, 1700 1/min, 2100 1/min und
3000 1/min (vidi poglavlje "Načini rada i granične vrijednosti").
5.8.6
Nedozvoljeno visoke temperature površine
Motori sa zaštitom od eksplozije u izvedbi II3D jamče siguran rad pod normalnim radnim
uvjetima. U slučaju preopterećenja motor se mora sigurno isključiti kako bi se izbjegle
nedozvoljeno visoke temperature.
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
41
Električna instalacija
Asinkroni servo motori kategorije 3D
5
5.8.7
Zaštita od previsoke temperature
Da bi se spriječilo prekoračenje dozvoljene granične temperature, asinkroni servo
motori sa zaštitom od eksplozije serija CT i CV općenito su opremljeni termistorskim
temperaturnim osjetnikom (TF). Kod instalacije termistorskog temperaturnog osjetnika
valja uzeti u obzir da se vrednovanje osjetnika obavlja uz pomoć za to dozvoljenog
uređaja i time udovoljava direktivu 94/9/EZ. U svezi s time valja se pridržavati važećih
instalacijskih propisa.
5.8.8
Priključivanje motora
NAPOMENA
Molimo Vas da se obvezatno pridržavate važeće priključne spojne sheme! Ako toga
dokumenta nema, motor se ne smije priključivati niti stavljati u pogon.
Sljedeće priključne spojne sheme mogu se od tvrtke SEW-EURODRIVE dobiti uz
navođenje kataloških brojeva motora (vidi poglavlje "Tipska oznaka, označna pločica"):
Serija
Broj polova
Spoj
pripadajuća spojna shema
(naziv / broj)
X = mjesto za verziju
CT, CV
4
Ö /Õ
DT13 / 08 798 X 6
Provjera presjeka
Presjek vodova provjerite prema nazivnoj struji motora, važećim propisima o instalaciji
i zahtjevima na mjestu primjene.
Provjera namotnih
priključaka
Provjerite namotne priključke u razvodnoj kutiji i po potrebi ih pritegnite.
NAPOMENA
U priključnoj kutiji ne smiju se nalaziti nikakva strana tijela, prljavština ili vlaga. Ne
korištene otvore kabelskih uvodnica i samu kutiju treba zatvoriti barem prema IP-vrsti
zaštite motora.
42
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
Električna instalacija
Asinkroni servo motori kategorije 3D
5
Priključak na motor
[2]
[1]
[3]
[4]
[5]
[6]
[8]
[7]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
Pritezni momenti
Vanjski priključak s prstenastom kabelskom stopicom npr. prema DIN 46237 ili DIN 46234
Priključni svornjak
Gornja matica
Podložna pločica
Priključka premosnica
Donja matica
Namotni priključak s prstenastom kabelskom stopicom
Lepezasta podloška
Kabele i spojne premosnice rasporedite prema spojnoj shemi i čvrsto iz zategnite.
Uzmite u obzir pritezne okretne momente u sljedećoj tabeli.
Promjer priključnih svornjaka
Pritezni moment šestobridnih matica [Nm]
M4
1.6
M5
2
M6
3
M8
6
M10
10
M12
15.5
M16
30
Osjetnik temperature TF
OPREZ!
Oštećenja osjetnika temperature zbog previsokog napona.
Moguće uništenje osjetnika temperature.
•
Ne priključujte napon >30 V!
Termistorski osjetnici temperature odgovaraju DIN 44082.
Kontrolno mjerenje otpora (mjerni uređaj s U Â 2,5 V ili I < 1 mA):
•
Normalne mjerne vrijednosti: 20...500 Ê, toplotni otpor > 4000 Ê
Kod uporabe osjetnika temperature za termički nadzor mora se za održavanje tehnički
ispravne izolacije kruga osjetnika temperature aktivirati funkcija ocjenjivanja. Kod
previsoke temperature mora obvezatno djelovati termička zaštitna funkcija.
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
43
Električna instalacija
Asinkroni servo motori kategorije 3D
5
5.8.9
Priključivanje kočnice
Kočnica BMG/BM se provjetrava električki. Kočenje se obavlja mehanički nakon
isključivanja napona.
Vodite računa
o graničnim
vrijednostima
dozvoljenog
rasklopnog rada
OPASNOST!
Opasnost od eksplozije zbog prekoračenja maks. dopuštenog kočionog rada po
kočionom procesu.
Smrt ili teške ozljede
•
•
•
Maks. dopušteni kočioni rad po kočionom procesu ni u kojem se slučaju ne smije
prekoračiti, pa čak niti pri kočenju u slučaju nužde.
Obvezatno se morate pridržavati graničnih vrijednosti dopuštenog rasklopnog rada
(vidi poglavlje "Dopušteni rasklopni rad kočnice" (Æ str. 106)).
Proizvođač uređaja je na temelju propisa o projektiranju tvrtke SEW-EURODRIVE
i kočnih podataka u brošuri "Praksa pogonske tehnike, svezak 4" odgovoran za
odgovarajuće dimenzioniranje uređaja.
Provjera
funkcioniranja
kočnice
Prije stavljanja u pogon valja provjeriti besprijekorno funkcioniranje kočnice kako bi se
spriječilo trenje kočionih obloga i s time povezanog nedozvoljenog zagrijavanja.
Provjera presjeka
Presjeci priključnih vodova kočnice ispravljača mreže moraju biti dovoljno
dimenzionirani kako bi se osiguralo funkcioniranje kočnice (vidi poglavlje "Tehnički
podatci", odlomak "Radne struje").
Priključivanje
kočionog
ispravljača
SEW-EURODRIVE kočioni ispravljač ili kočioni aktivator može se ovisno o izvedbi i
funkciji
•
u razvodnoj kutiji motora
•
u rasklopnom ormaru izvan eksplozivnog područja.
U svim slučajevima valja priključne vodove između naponskog napajanja, ispravljača i
kočionih priključaka izvesti prema spojnoj shemi.
Priključivanje
mikrosklopke
Za priključivanje mikrosklopke postupajte kao što je opisano u poglavlju "Priključivanje
mikrosklopke" (Æ str. 45).
5.8.10 Priključivanje VE-vanjskog ventilatora
Motori kategorije II3D mogu se opcijski opremiti vanjskim ventilatorom. Naputke za
priključivanje i siguran rad pogledajte u uputi za uporabu VE-vanjskog ventilatora.
44
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
Električna instalacija
Priključivanje mikrosklopke
5.9
5
Priključivanje mikrosklopke
Priključivanje mikrosklopke vrši se prema priključno-spojnoj shemi koja pripada pogonu
09 825 xx 08.
Napajanje mikrosklopke se mora provesti kroz energetski ograničen strujni krug.
Za područja zapaljive mješavine plina i zraka se moraju poštivati barem zahtjevi prema
EN 60079-15. Ograničavanje energije ovisi o korištenoj mješavini plina i zraka te se
mora izvesti sukladno skupini eksplozije IIA, IIB ili IIC.
Kod mješavina prašine i zraka se trebaju ispuniti zahtjevi EN 61241-11. Opskrba mora
barem odgovarati razini zaštite "ic" prema EN 60079-11. Izbor eksplozijske skupine
treba napraviti sukladno energiji paljenja mješavine prašine i zraka , ali mora biti
sukladan barem skupini eksplozije IIB.
Nadzor funkcija
Nadzor trošenja
Nadzor funkcija i trošenja
[1]
[1]
BK
[3]
[1]
BK
BK
[2]
BN1
BU1
[4]
BK
[2]
[2]
BN1
BN1
BU1
BU1
BN2
[2]
BU2
[1] Kočnica
[2] Mikrosklopka MP321-1MS
1145889675
[1] Kočnica
[2] Mikrosklopka MP321-1MS
1145887755
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
[1] Kočnica
[2] Mikrosklopka MP321-1MS
[3] Nadzor funkcija
[4] Nadzor trošenja
1145885835
45
kVA
6
i
f
n
Režimi rada i granične vrijednosti
Dozvoljeni režimi rada
P Hz
6
Režimi rada i granične vrijednosti
6.1
Dozvoljeni režimi rada
Tip motora i
kategorija
uređaja
Zaštita od nedozvoljeno
visokih temperatura isključivo
uz pomoć
eDT../eDV..
II2G
Motorna zaštitna sklopka
eDT..BC..
II2G
dozvoljeni režim rada
•
•
S1
Teški zalet nije moguć1)
•
•
•
•
S1
S4 / učestalost uklapanja u slobodnom hodu
prema kataloškim podatcima / valja
izračunati učestalost uklapanja pod
opterećenjem
Rad pretvarača frekvencije prema podatcima
Teški zalet1)
Termistorski temperaturni
osjetnik (TF)
eDT../eDV..
II2D
Motorna zaštitna sklopka i
termistorski osjetnik temperature
(TF)
•
•
•
S1
Bez teškog zaleta1)
Rad pretvarača frekvencije prema podatcima
DR/DT(E)/DV(E)
II3GD/II3D
Motorna zaštitna sklopka
•
•
S1
Bez teškog zaleta1)
•
•
S1
S4 / učestalost uklapanja u slobodnom hodu
prema kataloškim podatcima / valja
izračunati učestalost uklapanja pod
opterećenjem
Teški zalet1)
Rad pretvarača frekvencije prema podatcima
s uređajima s blagim zaletom
DR/DT(E)/DV(E)
DT(E)..BM../
DV(E)..BM..
II3GD/II3D
Termistorski temperaturni
osjetnik (TF)
•
•
•
1) Do teškog pokretanja dolazi kada je za normalne radne uvjete prikladno odabrana i podešena zaštitna
sklopka motora isključena već za vrijeme pokretanja. Do toga općenito dolazi ako vrijeme zaleta iznosi
više od 1,7 struke vrijednosti vremena tE.
6.2
Rad pretvarača frekvencije u kategoriji 2G i 2GD
6.2.1
Uporaba motora kategorije 2G i 2GD
NAPUTCI O ZAŠTITI OD EKSPLOZIJE
Općenito vrijedi:
•
•
•
•
•
•
•
46
Rad pretvarača frekvencije dopušten je samo za motore koji su prema potvrdi EZ o
ispitivanju prototipa potvrđeni za takav način rada.
Rad više motora na jednom pretvaraču frekvencije za opisane motore nije
dozvoljen.
Da bismo spriječili nedopušteno pregrijavanje motora, mora se se projektirati napon
na priključnoj letvici motora.
Pri stavljanju u pogon mora se predočiti dokaz da se napon motora poklapa s
podatcima potvrde EZ o ispitivanju prototipa.
Prenizak napon na motoru (podkompenzacija) dovodi do povećanog proklizavanja
a iz kojeg proizlazi jače zagrijavanje u rotoru motora.
Previsok napon na motoru (nadkompenzacija) dovodi do visoke struje statora što
rezultira jačim zagrijavanjem namota.
Rad na pretvaraču frekvencije dovodi kod istog mehaničkog opterećenja gornjeg
dijela osovine strujom i naponom do većeg zagrijavanja motora.
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
Režimi rada i granične vrijednosti
Rad pretvarača frekvencije u kategoriji 2G i 2GD
6.2.2
kVA
i
f
n
6
P Hz
Uvjeti za siguran rad
Općenito
Pretvarač frekvencije instalirajte izvan eksplozivne atmosfere.
Kombinacija
motora i
pretvarača
frekvencije
Kod motora sa zaštitom od eksplozije napajanih putem pretvarača frekvencije moraju
pretvarači frekvencije ispunjavati sljedeće uvjete:
Termička zaštita
motora
Prenapon na
stezaljkama
motora
•
Upravljački postupak: konstantan dotok stroja
•
Nazivna izlazna struja pretvarača frekvencije  dvostruka dimenzionirana struja
motora
•
Frekvencija takta > 3 kHz
Termička zaštita motora osigurana je sljedećim mjerama:
•
Nadzorom temperature namota pomoću termistora (TF) ugrađenog u namot. Nadzor
termičkog osjetnika se mora provesti preko analitičke jedinice koja udovoljava
zahtjevima Smjernice 94/9/EZ i nosi ex-oznaku II(2)G.
•
Nadzorom struje motora prema podatcima potvrde EZ o ispitivanju prototipa.
•
Ograničenjem okretnog momenta motora prema podatcima potvrde EZ o ispitivanju
prototipa.
Prenapon na stezaljkama motora treba ograničiti na vrijednost < 1700 V. To se može
postići ograničavanjem ulaznog napona na pretvaraču frekvencije na 500 V.
Ako se pojavljuju aplikacijski uvjetovana radna stanja kod kojih se pogon često
generatorski pokreće, zbog izbjegavanja opasnih prenapona na stezaljkama motora
treba uvijek koristiti izlazni filtar (sinusoidne filtre).
Ako siguran matematički iskaz napona na stezaljkama motora nije moguć, nakon
stavljanja u pogon i po mogućnosti pri dimenzioniranom opterećenju pogona treba
pomoću odgovarajućeg uređaja obaviti mjerenje vrhova napona.
Reduktor
Pri uporabi reguliranih motora s reduktorom moguća su sa stanovišta reduktora
ograničenja glede maksimalnog pogonskog broja okretaja. Kod ulaznih brojeva okretaja
iznad 1500 min-1 posavjetujte se s tvrtkom SEW-EURODRIVE.
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
47
6
kVA
i
6.2.3
f
n
Režimi rada i granične vrijednosti
Rad pretvarača frekvencije u kategoriji 2G i 2GD
P Hz
Izračun napona motora
Napon motora je u radu pretvarača sastavljen na sljedeći način:
Umotor = Umreža − (ΔUmrežni filtar / prigušnica + Δ UPF + Δ U Izlazni.filtar + Δ Uvod )
Umreža
Utvrđivanje mrežnog napona direktnim mjerenjem multimetrom ili alternativno
očitavanjem međukružnog napona (UUZ) u pretvaraču (Umreža = UUZ/1,35).
Í Umrežni filtar
Pad napona preko mrežnog filtra ovisan je o strukturi filtra. Detaljnije informacije
pogledajte u dokumentaciji pojedinog mrežnog filtra.
Í Umrežna prigušnica
Kod opcijskih SEW-mrežnih prigušnica (ND...) pad napona se može izračunati pomoću
sljedeće formule.
ΔUmrežna prigušnica = I × 3 × (2 × π × f × L )2 + R 2
Budući da je otpor R u odnosi prema induktivnosti L zanemarivo mali, dobivamo
sljedeće pojednostavljenje:
ΔUmrežna prigušnica = I × 3 × 2 × π × f × L
Vrijednost za induktivnost L pogledajte u dokumentaciji za mrežnu prigušnicu.
Kod primjene mrežne prigušnice s prilagođenom snagom i / ili mrežnog filtra s
prilagođenom snagom SEW-EURODRIVE se paušalno može procijeniti 5 V (kod
mrežnog napona od 400 V) kao pad napona.
Utvrđivanje
ulaznog napona
pretvarača
Í Uizl.filtar
Utvrđivanje ulaznog napona pretvarača:
•
mjerenjem mrežnog napona ili
•
obračunom napona sukladno formuli
UE _ FU = U mreža − ΔUmrežna prigušnica −ΔUmrežni filtar ili
•
očitavanjem međukružnog napona u pretvaraču frekvencije
Pad napona na izlaznom filtru proporcionalan je moduliranoj izlaznoj osnovnoj
frekvenciji kao i struji motora pa se ga u pojedinačnom slučaju treba zatražiti pri
proizvođaču izlaznog filtra. Pad napona kod SEW-izlaznih filtara možete vidjeti u tabeli
"Pad napona na SEW-izlaznim filtrima" (vidi poglavlje "Podešavanje parametara:
pretvarači frekvencije za kategoriju 2G i 2GD").
ΔU Izlazni.filtar = I × 3 × (2 × π × f × L )2 + R 2
Budući da je otpor R u usporedbi s induktivnošću L zanemarivo mali, dobiva se sljedeće
pojednostavljenje:
ΔU Izlazni.filtar = I × 3 × 2 × π × f × L
48
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
Režimi rada i granične vrijednosti
Rad pretvarača frekvencije u kategoriji 2G i 2GD
kVA
i
f
n
6
P Hz
Í Udovod
Pad napona na dovodnom vodu motora ovisan je o struji motora kao i o promjeru, duljini
i materijalu voda. Pad napona možete vidjeti u tabeli "Pad napona na kabelu motora"
(vidi poglavlje "Podešavanje parametara: pretvarači frekvencije za kategoriju 2G i
2GD").
UPF
Pad napona na pretvaraču sastavljen je od:
•
napona kroz stazu ispravljača
•
napona preko tranzistora krajnjeg stupnja
•
načela pretvaranja mrežnog u međukružni napon i natrag u napon okretnog polja
•
taktiranjem krajnjeg stupnja uvjetovanih vremena protuprekrivanja i iz njih
proizlazećih vremenskih površina napona
•
postupka modulacije
•
stanja opterećenja i preuzimanja energije od međukružnih kondenzatora
Za pojednostavljenje možemo izračun izvršiti pomoću vrijednosti od 7,5 % mrežnog
ulaznog napona pri čemu se ta vrijednost uzima kao maksimalni mogući pad napona na
pretvaraču. Time se omogućuje pouzdano projektiranje.
NAPOMENA
Pad napona preko izlaznog filtra mora se kompenzirati porastom U/F-karakteristike
(tipska točka).
Pad napona preko voda mora se izjednačiti putem IxR-kompenzacije. Kod SEWpretvarača frekvencije ta se vrijednost u načinu "Automatsko baždarenje UKLJ"
prilagođava kod svakog starta pretvarača frekvencije.
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
49
6
kVA
i
6.2.4
f
n
Režimi rada i granične vrijednosti
Rad pretvarača frekvencije u kategoriji 2G i 2GD
P Hz
Utvrđivanje tipske točke motora
Obračun napona stezaljki motora je važan sastavni dio kod projektiranja. Rezultati se
moraju uvažiti za vrijeme stavljanja u pogon te korigirati ukoliko je potrebno, kako bi
izbjegli nedopušteno zagrijavanje podkompenzacijom motora.
U [V]
ΔUmrežna prigušnica = IE × 3 ×
( 2 × π × LND )2 + RND2
ΔUmrežni filtar
(vidi poglavlje "Obračun napona motora")
UE _ FU = Umreža − ΔUmrežna prigušnica −ΔUmrežni filtar
U A _ FU = 0, 925 × UE _ FU
ΔUHF
(vidi poglavlje "Stavljanje u pogon")
ΔUdoz
(vidi poglavlje "Stavljanje u pogon")
U napon na stezaljkama motora = UA_FU - ΔUHF - ΔUdoz
1458069131
fmax
= maksimalna frekvencija u Hz
fmax_HF
= maksimalna frekvencija pri korištenju sinusoidnog filtra u Hz
fkut
= kutna frekvencija u Hz
fTip_HF
= tipska točka pri korištenju sinusoidnog filtra u Hz
UE_FU
= ulazni napon pretvarača u V
UA_FU
= izlazni napon pretvarača u V
Ö UHF
= ispadanje napona preko sinusoidnog filtra u V
Ö Udoz
= ispadanje napona preko dovoda motora u V
Ö Umrežna prigušnica = ispadanje napona preko mrežne prigušnice u V
50
Ö Umrežni filtar
= ispadanje napona preko mrežnog filtra u V
IE
= mrežna struja u A
LND
= induktivnost mrežne prigušnice u H
RND
= omski otpor mrežne prigušnice u Ê
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
kVA
Režimi rada i granične vrijednosti
Rad pretvarača frekvencije u kategoriji 2G i 2GD
i
n
f
6
P Hz
1. Ako je slijedeći uvjet ispunjen, treba smanjiti maksimalni broj okretaja. Za obračun
pročitajte poglavlje "Izvedba na mali napon motora" (Æ str. 51) ili "Izbor prilagođenog
namota statora" (Æ str. 52).
(UE _ FU × 0, 925) − ΔUdoz < Udimenzionirani napon motora
2. Ukoliko je slijedeći uvjet ispunjen, molimo pročitajte poglavlje "Izvedba kod višeg
mrežnog napona" (Æ str. 53).
(UE _ FU × 0, 925) − ΔUdoz ≥ Udimenzionirani napon motora
3. Kod primjene sinusoidnog filtra molimo pročitajte poglavlje "Uporaba sinusoidnog
filtra" (Æ str. 54), kako bi obračunali novu tipsku točku i maksimalni broj okretaja.
6.2.5
Izvedba na manji napon motora
Tipska točka: Stavljanje u pogon se vrši s nazivnim podacima (dimenzionirani napon i
nazivna frekvencija) motora.
500
450
[1]
400
U[V]
350
300
[2]
[3]
[4]
250
200
150
100
50
0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
f [ Hz ]
[1]
Ulazni napon pretvarača
[3]
Karakteristika motora
[2]
f_max
[4]
Napon stezaljki motora
Primjer: Motor 230 / 400 V; 50 Hz; ÖUdoz: 5 V
Maksimalni broj okretaja se mora smanjiti sukladno smanjenom naponu stezaljki motora
prema slijedećoj formuli (u ovom slučaju aktiviran padom napona u pretvaraču
frekvencije i preko dovoda motora) i podesiti u pretvaraču frekvencije:
f max =
Unapon na stezaljkama motora
Udimenzionirani napon motora
× fkut
NAPOMENA
Ako je zatraženo kompletno područje podešavanja do 50 Hz , pročitajte poglavlje "Spoj
u trokut za povećavanje maksimalnog broja okretaja" (Æ str. 55).
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
51
6
kVA
i
6.2.6
f
n
Režimi rada i granične vrijednosti
Rad pretvarača frekvencije u kategoriji 2G i 2GD
P Hz
Izbor prilagođenog namota statora
Tipska točka: Odaberite motor (namot statora) čiji dimenzionirani napon nije iznad
izračunatog napona stezaljki motora. Pritom treba uzeti u obzir da je za modificirani
namot motora potrebna proporcionalna viša struja.
Stavljanje u pogon se vrši s nazivnim podacima (dimenzionirani napon i nazivna
frekvencija) motora.
500
450
[1]
400
U[V]
350
[4]
300
[2]
250
200
[3]
150
100
50
0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
f [ Hz ]
[1]
Ulazni napon pretvarača
[3]
Karakteristika motora
[2]
f_max
[4]
Napon stezaljki motora
Primjer: Motor 208 / 360 V; 50 Hz; ÖUdoz: 5 V
Maksimalni broj okretaja se mora podesiti sukladno reduciranom naponu stezaljki motora
(pad napona preko dovoda motora) prema slijedećoj formuli te podesiti u pretvaraču
frekvencije:
f max =
52
Unapon na stezaljkama motora
Udimenzionirani napon motora
× fkut
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
Režimi rada i granične vrijednosti
Rad pretvarača frekvencije u kategoriji 2G i 2GD
6.2.7
kVA
i
f
n
6
P Hz
Izvedba kod višeg mrežnog napona
Tipska točka: Stavljanje u pogon se vrši s nazivnim podacima (dimenzionirani napon i
nazivna frekvencija) motora.
[1]
500
450
400
U[V]
350
[4]
300
[2]
250
200
[3]
150
100
50
0
0
5
10
15
20
25
f [Hz]
30
35
40
[1]
Ulazni napon pretvarača
[3]
Karakteristika motora
[2]
f_max
[4]
Napon stezaljki motora
45
50
Primjer: Motor 230 / 400 V; 50 Hz; ÖUdoz: 5 V
Maksimalni broj okretaja se mora podesiti sukladno reduciranom naponu stezaljki
motora (pad napona preko dovoda motora) prema slijedećoj formuli te podesiti u
pretvaraču frekvencije:
fmax =
Udimenzionirani napon motora − ΔUdoz
Udimenzionirani napon motora
× fkut
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
53
6
kVA
i
6.2.8
f
n
Režimi rada i granične vrijednosti
Rad pretvarača frekvencije u kategoriji 2G i 2GD
P Hz
Uporaba sinusoidnog filtra
Tipska točka: Stavljanje u pogon se vrši s dimenzioniranim naponom motora i s
izračunatom tipskom točkom prema slijedećoj formuli:
f Tip_HF =
Udimenzionirani napon motora
UHF
Udimenzionirani napon motora + ΔU
× fN
500
[2]
450
[1]
400
[5]
U[V]
350
300
[3]
250
[4]
200
150
100
50
0
0
5
10
15
20
25
f [Hz]
30
35
40
[1]
Ulazni napon pretvarača
[4]
Karakteristika motora
[2]
TP_HF
[5]
FU-karakteristika
[3]
f_max
45
50
Primjer: Motor 230 / 400 V; 50 Hz; ÖUdoz: 5 V
Maksimalni broj okretaja se mora smanjiti sukladno smanjenom naponu stezaljki motora
prema slijedećoj formuli (u ovom slučaju aktiviran padom napona u pretvaraču
frekvencije i preko dovoda motora) i podesiti u pretvaraču frekvencije:
f max_HF =
54
U A _ FU − ΔUdoz
Udimenzionirani napon motora + ΔUHF
× fkut
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
Režimi rada i granične vrijednosti
Rad pretvarača frekvencije u kategoriji 2G i 2GD
6.2.9
kVA
i
f
n
6
P Hz
Spoj u trokut za povećanje maksimalnog broja okretaja
Ako je cjelokupno područje podešavanja potrebno do 50 Hz , motor se može staviti u
rad i u spoju u trokut. Tako se uzima u obzir pad napona između napajanja mreže i
stezaljki motora.
Tipska točka: Stavljanje u pogon se vrši s nazivnim podacima (dimenzionirani napon i
nazivna frekvencija) motora.
500
450
[1]
400
U[V]
350
300
[5]
[2]
250
200
[5]
[3]
150
[4]
100
50
0
0
10
20
30
40
60
50
70
80
90
f [Hz]
[1]
Ulazni napon pretvarača
[4]
projektirani broj okretaja
[2]
f_max
[5]
Napon stezaljki motora
[3]
Karakteristika motora
Primjer: Motor 230 / 400 V; 50 Hz; ÖUdoz: 5 V
Maksimalni broj okretaja se mora smanjiti sukladno smanjenom naponu stezaljki motora
prema slijedećoj formuli (u ovom slučaju aktiviran padom napona u pretvaraču
frekvencije i preko dovoda motora) i podesiti u pretvaraču frekvencije:
f max =
Unapon na stezaljkama motora
Udimenzionirani napon motora
× fkut
NAPOMENA
Pri odabiru pretvarača treba poštivati povećani prihvat struje motora u spoju u trokut.
Pri uporabi reguliranih motora s reduktorom moguća su sa stanovišta reduktora
ograničenja glede maksimalnog pogonskog broja okretaja. Kod ulaznih brojeva
okretaja iznad 1500 min-1 posavjetujte se s tvrtkom SEW-EURODRIVE.
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
55
kVA
6
i
f
n
Režimi rada i granične vrijednosti
Rad pretvarača frekvencije u kategorijama 3G, 3D i 3GD
P Hz
6.3
Rad pretvarača frekvencije u kategorijama 3G, 3D i 3GD
6.3.1
Uporaba motora kategorije II3GD
NAPOMENA ZA ZAŠTITU OD EKSPLOZIJE
Općenito vrijedi:
•
•
•
6.3.2
Uvjeti za siguran rad
Općenito
Pretvarač frekvencije instalirajte izvan eksplozivne atmosfere.
Kombinacija
motora i
pretvarača
frekvencije
•
Za motore kategorije II3G preporučuju se navedene kombinacije motora i pretvarača
frekvencije. Mogu se međutim primjenjivati i pretvarači frekvencije koji s obzirom na
izlaznu struju i izlazni napon posjeduju usporedive vrijednosti (EN 60079-15).
•
Za motore kategorije II3D preporučuju se navedene kombinacije motora i pretvarača
frekvencije. Ako se motori kategorije II3D trebaju pokretati uz druge pretvarače
frekvencije, također se valja pridržavati maksimalnih brojeva okretaja/frekvencija te
termičkih graničnih karakteristika okretnog momenta. Osim toga se preporučuje
uporaba pretvarača s prilagođenom snagom.
•
Motori u izvedbi II3G označeni su temperaturnim razredom T3.
•
Motori u izvedbi II3D označeni su maksimalnom temperaturom površine od 120 °C
ili 140 °C.
•
Motori u izvedbi II3GD označeni su temperaturnim razredom T3 i maksimalnom
temperaturom površine od 120 °C ili 140 °C.
Temperaturni
razred i
temperatura
površine
56
primjena u svojstvu uređaja kategorije II3G, uporaba u zoni 2:
Vrijede isti uvjeti i ograničenja kao za motore kategorije II3D.
primjena u svojstvu uređaja kategorije II3D, uporaba u zoni 22:
Vrijede isti uvjeti i ograničenja kao i za motore kategorije II3G
primjena u svojstvu uređaja kategorije II3GD, mjesto uporabe klasificirano u zoni 2
kao i u zoni 22:
Vrijede stroži uvjeti i ograničenja (vidi podatke o II3G i II3D).
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
Režimi rada i granične vrijednosti
Rad pretvarača frekvencije u kategorijama 3G, 3D i 3GD
kVA
i
f
n
6
P Hz
Zaštita od
previsoke
temperature
Da bi se sigurno izbjeglo prekoračenje dozvoljene granične temperature, za rad na
pretvaraču su dozvoljeni samo motori, koji su opremljeni termistorskim temperaturnim
osjetnikom (TF). Potonjeg valja ispitati u odgovarajućem uređaju.
Opskrbni napon
pretvarača
frekvencije
Opskrbni napon pretvarača frekvencije ne smije biti manji od vrijednosti 400 V.
Prenapon na
stezaljkama
motora
Prenapon na stezaljkama motora treba ograničiti na vrijednost < 1700 V. To se može
postići ograničavanjem ulaznog napona na pretvaraču frekvencije na 500 V.
Ako se pojavljuju aplikacijski uvjetovana radna stanja kod kojih se pogon često
generatorski pokreće (npr. primjene mehanizma za podizanje), zbog izbjegavanja
opasnih prenapona na stezaljkama motora treba uvijek koristiti izlazne filtre (sinusoidne
filtre).
Ako siguran matematički iskaz napona na stezaljkama motora nije moguć, nakon
stavljanja u pogon i po mogućnosti pri dimenzioniranom opterećenju pogona treba
pomoću odgovarajućeg uređaja obaviti mjerenje vrhova napona.
EMC-mjere
Za pretvarače frekvencije serije MOVIDRIVE® i MOVITRAC® dozvoljene su sljedeće
komponente:
•
mrežni filtar serije NF...-...
•
izlazna prigušnica serije HD...
•
Izlazni filtar (sinusoidni filtar) HF..
Kod uporabe izlaznog filtra treba pad napona kompenzirati preko filtra. Pridržavajte
se poglavlja "Obračun napona motora" (Æ str. 48).
NAPOMENA ZA ZAŠTITU OD EKSPLOZIJE
Kod uporabe pretvarača frekvencije drugog načina ugradnje treba paziti na to da
izlazno spajanje pretvarača frekvencije za poboljšanje EMC-svojstava bitno ne smanji
visinu napona stezaljki na motoru (Â 5 % u odnosu na dimenzionirani napon motora).
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
57
6
kVA
i
f
n
Režimi rada i granične vrijednosti
Rad pretvarača frekvencije u kategorijama 3G, 3D i 3GD
P Hz
Maksimalno
dozvoljeni okretni
momenti
Motori se u radu pretvarača frekvencije smiju trajno pokretati s maksimalnim okretnim
momentima navedenim u ovom poglavlju. Kratkotrajno prekoračenje vrijednosti je
dozvoljeno ako se efektivna radna točka nalazi ispod termičke granične krivulje.
Maksimalno
dozvoljeni okretni
momenti/
frekvencije
Obvezatno se valja pridržavati maksimalnih brojeva okretaja / maksimalnih frekvencija
navedenih u tabelama kombinacija motora i pretvarača frekvencije. Prekoračenja nisu
dozvoljena.
Grupni pogoni
Grupnim pogonom se naziva priključivanje više motora na jedan izlaz pretvarača
frekvencije.
NAPOMENA ZA ZAŠTITU OD EKSPLOZIJE
Motori serija DR/DT/DV/DTE/DVE u izvedbi II3G ili II3GD za primjenu u zoni 2 ne smiju
se generalno pokretati kao skupni pogon!
Za motore serija DR/DT/DV/DTE/DVE u izvedbi II3D za uporabu u zoni 22 vrijede
sljedeća ograničenja:
Reduktor
58
•
Ne smiju se prekoračivati duljine vodova koje je naveo proizvođač pretvarača
frekvencije.
•
Motori jedne skupine ne smiju se nalaziti odvojeni za više od 2 skoka snage.
•
Svaki motor se mora nadzirati.
Pri uporabi reguliranih motora s reduktorom moguća su sa stanovišta reduktora
ograničenja glede maksimalnog pogonskog broja okretaja. Kod ulaznih brojeva okretaja
iznad 1500 min-1 posavjetujte se s tvrtkom SEW-EURODRIVE .
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
Režimi rada i granične vrijednosti
Raspoređivanje motora i pretvarača: MOVIDRIVE® i MOVITRAC®
6.4
kVA
i
f
n
6
P Hz
Raspoređivanje motora i pretvarača: MOVIDRIVE® i MOVITRAC®
Tip motora II3GD
Spajanje motoraÕ
Spajanje motoraÖ
PFU [kW]
nmax
[1/min]
PFU [kW]
nmax
[1/min]
DR63S4
0,251)
2100
0,251)
3600
DR63M4
0,25
1)
2100
0,251)
3600
DR63L4
0,251)
2100
0,371)
3600
DT71D4
1)
2100
0,55
3600
2100
1,1
3600
0,37
DT80K4
0,55
DT80N4
0,75
2100
1,5
3600
DT90S4
1,1
2100
2,2
3600
DT90L4
1,5
2100
3
3600
DV100M4
2,2
2100
4
3600
DV100L4
3
2100
5,5
3600
DV112M4
4
2100
7,5
3600
DV132S4
5,5
2100
11
3600
DV132M4
7,5
2100
15
3600
DV132ML4
11
2100
15
3600
DV160M4
11
2100
22
3600
DV160L4
15
2100
30
3600
DV180M4
22
2100
37
2700
DV180L4
22
2100
45
2700
DV200L4
30
2100
55
2700
DV225S4
37
2100
75
2700
DV225M4
45
2100
902)
2700
2)
2500
DV250M4
55
2100
110
DV280S4
75
2100
1322)
2500
DTE90K4
0,75
2100
1,5
3600
DTE90S4
1,1
2100
2,2
3600
DTE90L4
1,5
2100
3
3600
DVE100M4
2,2
2100
4
3600
DVE100L4
3
2100
5,5
3600
DVE112M4
4
2100
7,5
3600
DVE132S4
5,5
2100
11
3600
DVE132M4
7,5
2100
15
3600
DVE160M4
11
2100
22
3600
DVE160L4
15
2100
30
3600
DVE180M4
22
2100
37
2700
DVE180L4
22
2100
45
2700
DVE200L4
30
2100
55
2700
DVE225S4
37
2100
75
2700
DVE250M4
55
2100
110
2500
DVE280S4
75
2100
132
2500
1) samo MOVITRAC® B
2) samo MOVIDRIVE® B
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
59
kVA
6
i
f
n
Režimi rada i granične vrijednosti
Asinkroni motori: Termičke granične karakteristike
P Hz
6.5
Asinkroni motori: Termičke granične karakteristike
6.5.1
Termičke granične karakteristike okretnog momenta
Termička granična karakteristika okretnog momenta kod rada pretvarača za 4-polne
trofazne motore i trofazne kočne motore u Ö- spoju:
M/M naz
1.20
[3]
[1]
1.00
0.80
0.60
[2]
0.40
0.20
0.00
0
400
800
1200
1600
2000
2400
2800
3200
3600
n [1/min]
[1] 104 Hz granična karakteristika
[2] 87 Hz granična karakteristika
[3] s VE-vanjskim ventilatorom
Termička granična karakteristika okretnog momenta kod rada pretvarača za 4-polne
trofazne motore i trofazne kočione motore Õ-spoj:
M/M naz
1.20
1.00
[3]
[1]
0.80
0.60
[2]
0,40
0,20
0,00
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
n [1/min]
[1] 60 Hz granična karakteristika
[2] 50 Hz granična karakteristika
[3] s VE-vanjskim ventilatorom
60
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
Režimi rada i granične vrijednosti
Asinkroni servo motori: Granične vrijednosti za struju i okretni moment
6.6
kVA
i
f
n
6
P Hz
Asinkroni servo motori: Granične vrijednosti za struju i okretni moment
NAPOMENA ZA ZAŠTITU OD EKSPLOZIJE
Vrijednosti za maksimalnu struju, maksimalni okretni moment i maksimalni broj
okretaja navedene u tabeli ne smiju se ni u kojem slučaju prekoračivati tijekom rada.
6.6.1
Klasa brojeva okretaja 1200 1/min
Tip motora
6.6.2
MN
Mmaks
nmax
IN
Imax
[Nm]
[Nm]
[1/min]
[A]
[A]
CT71D4.../II3D
2.1
6
1.1
2.7
CT80N4.../II3D
4.3
13
1.9
4.4
CT90L4.../II3D
8.5
26
3.3
8.2
CV100M4.../II3D
13
38
4.2
10.9
CV100L4.../II3D
22
66
CV132S4.../II3D
31
94
CV132M4.../II3D
43
CV132ML4.../II3D
52
CV160M4.../II3D
CV160L4.../II3D
7.5
20.4
10.1
26.9
128
10.7
26.9
156
16.0
43.2
62
186
19.8
52.7
81
242
26.7
69.6
CV180M4.../II3D
94
281
CV180L4.../II3D
106
319
CV200L4.../II3D
170
510
MN
Mmaks
3500
32.3
79.2
35.3
88.7
51.0
137.5
nmax
IN
Imax
[1/min]
2500
Klasa brojeva okretaja 1700 1/min
Tip motora
[Nm]
[Nm]
[A]
[A]
CT71D4.../II3D
2.0
6
1.5
3.7
CT80N4.../II3D
4.3
13
2.6
6.1
CT90L4.../II3D
8.5
26
4.5
11.3
CV100M4/...II3D
13
38
5.8
14.9
CV100L4.../II3D
22
66
10.2
28.0
CV132S4.../II3D
31
94
13.9
37.1
CV132M4.../II3D
41
122
18.5
49.6
CV132ML4.../II3D
49
148
23.1
61.6
CV160M4.../II3D
60
181
26.8
70.7
CV160L4.../II3D
76
227
35.2
90.1
CV180M4.../II3D
89
268
43.3
104.5
CV180L4.../II3D
98
293
CV200L4..../II3D
162
485
3500
2500
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
50.2
123.0
68.9
183.9
61
6
kVA
i
6.6.3
f
n
Režimi rada i granične vrijednosti
Asinkroni servo motori: Granične vrijednosti za struju i okretni moment
P Hz
Klasa brojeva okretaja 2100 1/min
Tip motora
6.6.4
Mmaks
nmax
IN
Imax
[Nm]
1/[min]
[A]
[A]
CT71D4.../II3D
2.1
6
1.9
4.6
CT80N4.../II3D
4.3
13
3.3
7.6
CT90L4..../II3D
8.5
26
5.7
14.1
CV100M4.../II3D
13
38
7.3
18.8
CV100L4.../II3D
21
64
12.5
34.0
CV132S4.../II3D
31
94
17.4
46.6
CV132M4.../II3D
41
122
18.1
44.9
CV132ML4.../II3D
49
148
26.7
71.3
CV160M4.../II3D
60
179
33.3
87.6
CV160L4.../II3D
75
224
43.9
112.1
CV180M4.../II3D
85
255
CV180L4.../II3D
98
293
CV200L4.../II3D
149
446
MN
Mmaks
3500
52.8
125.6
57.9
141.9
79.8
209.4
nmax
IN
Imax
[1/min]
2500
Klasa brojeva okretaja 3000 1/min
Tip motora
62
MN
[Nm]
[Nm]
[Nm]
[A]
[A]
CT71D4.../II3D
2.0
6
2.6
6.1
CT80N4.../II3D
3.8
11
4.3
9.6
CT90L4.../II3D
8.1
24
7.5
18.6
CV100M4.../II3D
13
38
10.0
25.9
CV100L4.../II3D
18
54
15.0
39.5
CV132S4.../II3D
30
89
23.0
60.9
CV132M4.../II3D
38
115
30.4
80.8
CV132ML4.../II3D
44
133
36.9
96.1
CV160M4.../II3D
54
163
43.0
110.9
CV160L4.../II3D
72
217
59.1
149.3
CV180M4.../II3D
79
237
69.9
161.8
CV180L4.../II3D
94
281
CV200L4.../II3D
123
370
3500
2500
84.6
204.4
98.5
246.0
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
Režimi rada i granične vrijednosti
Asinkroni servo motori: Termičke granične karakteristike
6.7
Asinkroni servo motori: Termičke granične karakteristike
6.7.1
Vodite računa o razredu broja okretaja
kVA
i
f
n
6
P Hz
Pri projektiranju obvezatno uzmite u obzir da se karakteristike za pojedinačne klase
brojeva okretaja razlikuju.
6.7.2
Način rada
Karakteristike predstavljaju dozvoljene okretne momente u neprekidnom radu S1. Kod
odstupajućih načina rada valja utvrditi efektivnu radnu točku.
M/Mnaz
1.2
[4]
[5]
1.0
[3]
0.8
[1]
0.6
[2]
0.4
0.2
0.0
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
n [1/min]
Sl. 5: Termičke granične karakteristike okretnog momenta
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
Klasa brojeva okretaja 1200 1/min
Klasa brojeva okretaja 1700 1/min
Klasa brojeva okretaja 2100 1/min
Klasa brojeva okretaja 3000 1/min
s VE-vanjskim ventilatorom
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
63
kVA
6
i
f
n
Režimi rada i granične vrijednosti
Asinkroni servo motori: raspored pretvarača frekvencije
P Hz
6.8
Asinkroni servo motori: raspored pretvarača frekvencije
6.8.1
Općenito
Pretvarač frekvencije instalirajte izvan eksplozivne atmosfere.
6.8.2
Dozvoljeni pretvarač frekvencije
Najviša dinamika i preciznost upravljanja se postiže pri uporabi pretvarača frekvencije
serije MOVIDRIVE®. U tom slučaju se valja pridržavati pretvarača frekvencije
navedenih u tabeli "Kombinacije CT/CV.../II3D - MOVIDRIVE®".
Dozvoljena je uporabe pretvarača frekvencije drugih oblika ugradnje. U svakom slučaju
treba paziti da se ne prekorače dopušteni radni podatci motora (vidi poglavlje "Asinkroni
servo motori: Granične vrijednosti za struju i okretni moment" (Æ str. 61)) se ne smiju
prekoračiti.
6.8.3
Dozvoljeni načini rada pretvarača frekvencije MOVIDRIVE®
Da bi se osigurala najviša dinamika upravljanja, valja pretvarače frekvencije serije
MOVIDRIVE® staviti u pogon u CFC-načinu rada. Također su dozvoljeni VFC-režimi
rada.
6.8.4
Napajanje pretvarača frekvencije naponom
Napajanje pretvarača frekvencije naponom ne smije biti manje od minimalne vrijednosti
400 V.
Maksimalno dozvoljeno napajanje naponom treba ograničiti na 500 V. U suprotnom
slučaju može zbog taktiranja pretvarača frekvencije na priključnim stezaljkama motora
doći do pojave opasnog prenapona.
6.8.5
EMC-mjere
Za pretvarače frekvencije serije MOVIDRIVE® dozvoljene su sljedeće komponente:
•
mrežni filtar serije NF...-...
•
izlazna prigušnica serije HD...
NAPOMENA ZA ZAŠTITU OD EKSPLOZIJE
Kod uporabe pretvarača frekvencije drugog načina ugradnje treba paziti na to da
izlazno spajanje pretvarača frekvencije za poboljšanje EMC-svojstava bitno ne smanji
visinu napona stezaljki na motoru (Â 5 % u odnosu na dimenzionirani napon motora).
64
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
kVA
Režimi rada i granične vrijednosti
Asinkroni servo motori: raspored pretvarača frekvencije
6.8.6
i
f
n
6
P Hz
Kombinacije CT/CV.../II3D - MOVIDRIVE®
Preporučena
kombinacija
Tabela prikazuje preporučene kombinacije motora MOVIDRIVE® ovisne o razredu
brojeva okretaja. Druge kombinacije se ne navode jer bi se u suprotnom slučaju motori
mogli preopteretiti.
NAPOMENA ZA ZAŠTITU OD EKSPLOZIJE
Vrijednosti za maksimalni okretni moment i maksimalni broj okretaja, navedene u
tabeli, ni u kojem se slučaju ne smiju prekoračivati tijekom rada!
Klasa brojeva
okretaja
1200 1/min
Tip motora
MN
[Nm]
Mmaks
nmax
[Nm] 1/[min]
MOVIDRIVE®
Mmaks
nkut
[Nm]
[1/min]
0015
0022
0030
0040
0055
45.3
947
60
813
CT71D4..
/II3D
2.1
6
Mmaks
nkut
7.5
600
CT80N4..
/II3D
4.3
13
Mmaks
nkut
13.0
540
CT90L4..
/II3D
8.5
26
Mmaks
nkut
18.2
928
CV100M4..
/II3D
13
38
CV100L4..
/II3D
22
66
Mmaks
nkut
CV132S4..
/II3D
31
94
Mmaks
nkut
CV132M4..
/II3D
43
128
Mmaks
nkut
MN
Mmaks
nmax
[Nm]
[Nm]
[1/min]
CV132ML4..
/II3D
52
156
CV160M4..
/II3D
62
186
CV160L4..
/II3D
81
242
Mmaks
nkut
CV180M4..
/II3D
94
281
Mmaks
nkut
241
1050
282
986
CV180L4..
/II3D
106
319
Mmaks
nkut
231
1018
308
973
CV200L4..
/II3D
170
510
Tip motora
3500
3500
2500
0110
25.7
781
29.0
883
Mmaks
nkut
0075
37.0
781
32.6
1062
64
992
84
915
82
1011
Mmaks
nkut
125
877
MOVIDRIVE®
[Nm]
0110
[1/min]
0150
Mmaks
nkut
126
922
156
819
Mmaks
nkut
125
986
169
909
163
1043
0220
0300
0370
0450
0550
402
986
494
947
510
940
0750
240
954
Mmaks
nkut
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
326
1011
65
6
kVA
i
f
n
Režimi rada i granične vrijednosti
Asinkroni servo motori: raspored pretvarača frekvencije
P Hz
Klasa brojeva
okretaja
1700 1/min
MN
Mmaks
nmax
Mmaks
nkut
[Nm]
[Nm]
[1/min]
[Nm]
[1/min]
0015
CT71D4..
/II3D
2.1
6
Mmaks
nkut
6.0
1250
CT80N4..
/II3D
4.3
13
Mmaks
nkut
12.6
1150
CT90L4..
/II3D
8.5
26
Mmaks
nkut
CV100M4..
/II3D
13
38
Mmaks
nkut
CV100L4..
/II3D
22
66
Mmaks
nkut
CV132S4..
/II3D
31
94
Mmaks
nkut
MN
Mmaks
Tip motora
Tip motora
3500
[Nm]
66
nmax
[Nm] [1/min]
MOVIDRIVE®
0022
0030
18.0
1400
23.5
1280
25.7
1402
0040
32.9
1510
Mmaks
nkut
0150
0220
0300
0370
122
Mmaks
nkut
89
1440
121
1330
CV132ML4..
/II3D
49
148
Mmaks
nkut
83
1562
114
1485
148
1331
CV160M4..
/II3D
60
181
Mmaks
nkut
120
1420
176
1310
CV160L4..
/II3D
76
227
Mmaks
nkut
170
1470
226
1400
CV180M4..
/II3D
89
268
Mmaks
nkut
168
1550
226
1510
268
1460
CV180L4..
/II3D
98
293
217
1450
269
1420
CV200L4..
/II3D
162
485
Mmaks
nkut
57
1274
0110
91
1330
MOVIDRIVE®
[Nm]
0110
[1/min]
Mmaks
nkut
44.2
1402
59
1470
41
2500
0075
36.0
1274
CV132M4..
/II3D
3500
0055
0450
0550
0750
353
1421
420
1395
485
1344
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
kVA
Režimi rada i granične vrijednosti
Asinkroni servo motori: raspored pretvarača frekvencije
Klasa brojeva
okretaja
2100 1/min
MN
Mmaks
nmax
Mmaks
nkut
[Nm]
[Nm]
[1/min]
[Nm]
[1/min]
0015
CT71D4..
/II3D
2.1
6
Mmaks
nkut
6.0
1280
CT80N4..
/II3D
4.3
13
Mmaks
nkut
9.7
1754
CT90L4..
/II3D
8.5
26
CV100M4..
/II3D
13
38
Mmaks
nkut
CV100L4..
/II3D
21
64
Mmaks
nkut
MN
Mmaks
Tip motora
Tip motora
[Nm]
3500
nmax
[Nm] [1/min]
0022
0030
0040
18.3
1843
25.5
1677
28.0
1760
72
1850
94
1722
CV132M4..
/II3D
41
122
Mmaks
nkut
CV132ML4..
/II3D
49
148
CV160M4..
/II3D
60
CV160L4..
/II3D
95
1850
0220
139
1715
179
Mmaks
nkut
139
1792
75
225
Mmaks
nkut
CV180M4..
/II3D
85
255
Mmaks
nkut
CV180L4..
/II3D
98
293
CV200L4..
/II3D
149
447
2500
0075
0110
44.0
1894
64
1645
38.0
1626
0300
0370
0450
0550
0750
122
1670
Mmaks
nkut
3500
P Hz
MOVIDRIVE®
0150
Mmaks
nkut
0055
33.7
2003
[Nm]
0110
[1/min]
94
6
13.0
1510
Mmaks
nkut
31
n
MOVIDRIVE®
Mmaks
nkut
CV132S4..
/II3D
i
f
Mmaks
nkut
Mmaks
nkut
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
179
1690
177
1882
218
1824
218
1939
255
1894
260
1824
293
1786
329
1830
412
1792
67
kVA
6
i
f
n
Režimi rada i granične vrijednosti
Uređaji s blagim zaletom
P Hz
Klasa brojeva
okretaja
3000 1/min
MN
Mmaks
nmax
Mmaks
nkut
[Nm]
[Nm]
[1/min]
[Nm]
[1/min]
0015
CT71D4..
/II3D
2.0
6
Mmaks
nkut
6.0
2280
CT80N4..
/II3D
3.8
11
Mmaks
nkut
CT90L4..
/II3D
8.1
24
CV100M4..
/II3D
13
38
Mmaks
nkut
CV100L4..
/II3D
18
54
Mmaks
nkut
MN
Mmaks
Tip motora
Tip motora
[Nm]
6.9
3500
nmax
[Nm] [1/min]
0030
9.7
2560
11.0
2350
12.7
2790
0040
0055
18.0
2650
24.0
2490
26.5
2620
0150
51
2740
69
2650
0220
0300
99
2600
114
2450
Mmaks
nkut
94
2765
124
2656
133
2547
98
2630
131
2550
161
2470
124
2720
Mmaks
nkut
CV132M4..
/II3D
38
115
Mmaks
nkut
CV132ML4..
/II3D
44
133
CV160M4..
/II3D
54
163
Mmaks
nkut
CV160L4..
/II3D
72
217
Mmaks
nkut
CV180M4..
/II3D
79
237
Mmaks
nkut
CV180L4..
/II3D
94
281
CV200L4..
/II3D
123
370
Mmaks
nkut
Mmaks
nkut
0110
34.6
2490
49.0
2600
MOVIDRIVE®
[Nm]
0110
[1/min]
89
0075
31.8
2800
Mmaks
nkut
30
2500
0022
Mmaks
nkut
CV132S4..
/II3D
3500
MOVIDRIVE®
67
2750
0370
0450
0550
0750
155
2680
192
2620
216
2545
150
2790
191
2745
228
2700
182
2620
220 276
2580 2540
293
2573
Uređaji s blagim zaletom
Uporaba uređaja s blagim zaletom dozvoljena je kod motora kategorije II3D ako su isti
opremljeni s temperaturnim osjetnikom TF.
68
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
Stavljanje u pogon
Preduvjeti za stavljanje u pogon
I
7
0
7
Stavljanje u pogon
7.1
Preduvjeti za stavljanje u pogon
NAPOMENE
Pri instalaciji obvezatno se pridržavajte sigurnosnih naputaka u poglavlju 2!
7.1.1
Prije stavljanja u pogon se uvjerite da
•
da pogon nije oštećen i blokiran
•
su nakon duljeg uskladištenja provedene mjere sukladno poglavlju "Pripremni
radovi"
•
su sva priključivanja izvedena u skladu s propisima
•
je smjer vrtnje motora/motora s reduktorom pravilan
– (Desni hod motora: U, V, W prema L1, L2, L3)
7.1.2
•
su svi zaštitni poklopci pravilno montirani
•
su aktivni svi uređaji za zaštitu motora i podešeni na dimenzioniranu struju motora
•
se kod podiznih pogona rabi odskočno ručno prozračivanje kočnice
•
nema drugih izvora opasnosti
Tijekom stavljanja u pogon se uvjerite da
•
motor besprijekorno radi (bez preopterećenja, bez promjene broja okretaja, jakog
razvoja buke itd.)
•
je podešen pravilan kočioni moment u skladu s pojedinačnim slučajem primjene (vidi
poglavlje "Tehnički podatci")
U slučaju problema , u poglavlju "Pogonske smetnje" ćete pronaći daljnje informacije.
NAPOMENE
Kod kočnih motora s povratnom ručnom ventilacijom valja prije stavljanja u pogon
skinuti polugu! Za čuvanje služi nosač izvana na motoru.
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
69
I
7
Stavljanje u pogon
Podešavanje parametara: pretvarač frekvencije za kategoriju 2G i 2GD
0
7.2
Podešavanje parametara: pretvarač frekvencije za kategoriju 2G i 2GD
7.2.1
Parametriranje
Podesive vrijednosti za parametriranje nadzora smetnji ovisne su o motoru. Točne
vrijednosti pogledajte u potvrdi EZ o ispitivanju prototipa.
Ograničenje struje
I1
1,5 In (motor)
Iü
In (motor)
Iü
B
I2
C
A
Ovisno o
tipu motora
Dozvoljeno područje
trajne struje
fA
fB
fC
fkut
f/Hz
Nakon stavljanja motora u pogon aktivno je ograničenje struje I1. Ograničenje struje I2
opisuje trajno dopuštenu struju. Funkcija ograničenja struje može se aktivirati prilikom
stavljanja u pogon ili preko parametra P560 Ograničenje struje Ex-e motora (za
dopuštene motore).
Karakteristika je opisana radnim točkama A, B i C. Kod stavljanja u pogon unaprijed se
podešavaju sljedeći parametri:
Parametar
7.2.2
Točka A
Točka B
Točka C
Frekvencija [Hz]
P561
P563
P565
Strujna granica u % od IN
P562
P564
P566
Zaštita od preopterećenja
Rad iznad dopuštenog strujnog područja dozvoljen je za 60 sekundi. Za jače
smanjivanje ograničenja struje, a time i izbjegavanje udara okretnih momenata nakon
cca. 50 sekundi struja se u roku od 10 sekundi duž rampe smanjuje na dopuštenu
vrijednost. Ponovno povećanje vrijednosti struje moguće je iznad dopuštenog područja
tek nakon vremena obnavljanja od 10 minuta. Rad ispod 5 Hz dopušten je tijekom jedne
minute. Zatim slijedi isključivanje greške F110 Protueksplozivna zaštita s reakcijom na
grešku Zaustavljanje u nuždi.
Binarni izlazi P62_ se mogu parametrirati na "Ex e-strujna granica aktivna".
Uvjet, da se binarni izlaz podešava ("1"-signal):
•
Strujna granica 1 je napuštena
•
Vrijeme mirovanja još nije proteklo
•
Rad < 5 Hz duže od jedne minute
Vremenski nadzor struje resetiranjem greške se ne vraća u početno stanje.
Vremenski nadzor struje aktivan je kako kod rada na mrežnom naponu tako i kod rada
s potpornim naponom od 24 V.
NAPOMENE
Ako se mreža isključi bez rada s potpornim naponom od 24 V, nadzorna funkcija se u
potpunosti vraća u početno stanje.
70
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
Stavljanje u pogon
Podešavanje parametara: pretvarač frekvencije za kategoriju 2G i 2GD
I
7
0
Pad napona na
SEW-izlaznim
filtrima
Filtar
Prigušnica
Pad napona [V]
U = 400 V
U = 500 V
IN400
IN500
L
50 Hz
60 HZ
87 HZ
50 Hz
60 HZ
87 HZ
BG
(A)
(A)
(mH)
(V)
(V)
(V)
(V)
(V)
(V)
HF 008-503
1
2,5
2
11
15
18
26
12
14
21
HF 015-503
1
4
3
9
20
24
34
15
18
26
HF 022-503
1
6
5
7
23
27
40
19
23
33
HF 030-503
1
8
6
5,5
24
29
42
18
22
31
HF 040-503
2
10
8
4,5
24
29
43
20
24
34
HF 055-503
2
12
10
3,2
21
25
36
17
21
30
HF 075-503
2
16
13
2,4
21
25
36
17
20
30
HF 023-403
3
23
19
1,6
20
24
35
17
20
29
HF 033-403
3
33
26
1,2
22
26
37
17
20
30
HF 047-403
4
47
38
0,8
20
25
36
17
20
29
Tip
NAPOMENA
Kod SEW-izlaznih prigušnica (HD...) pad napona je zanemariv (kompenziran strujom).
Pad napona na
kabelima motora
Promjer
Presjek
Opterećenje s I [A] =
4
6
8
10
13
5.3
8
10.6
13.31)
17.31)
bakar
16
20
25
30
40
50
63
100
125
150
200
250
300
Pad napona ÍU [V] pri dužini = 100 m und â = 70 °CC
1.5 mm2
2
21.31)
2.5 mm
3.2
4.8
6.4
8.1
10.4
12.8
4 mm2
1.9
2.8
3.8
4.7
6.5
8.0
2
6 mm
4.4
10 mm2
2)
16
1)
10
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
12.51)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
10.2
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
5.3
6.4
8.3
9.9
2)
3.2
4.0
5.0
6.0
8.2
2
16 mm
3.3
25 mm2
2
35 mm
3.9
5.2
6.5
7.9
10.0
2)
2.5
3.3
4.1
5.1
6.4
8.0
2.9
3.6
50 mm2
70
80
mm2
95 mm2
150 mm
2
185 mm2
4.6
5.7
7.2
8.6
2)
4.0
5.0
6.0
2)
2)
2)
4.6
2)
2)
3.4
4.2
2)
2.7
3.3
2.7
1) SEW-EURODRIVE ne preporuča ovu vrijednost.
2) Opterećenje u skladu s IEC 60364-5-52 nije dopušteno.
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
71
I
7
Stavljanje u pogon
Podešavanje parametara: pretvarači frekvencije za kategoriju 3
0
7.3
Podešavanje parametara: pretvarači frekvencije za kategoriju 3
7.3.1
Općenito
Za stavljanje pretvarača frekvencije u pogon mora se voditi računa o odgovarajućoj
uputi za uporabu.
Koristite vođeno stavljanje u pogon aktualnog softvera MOVITOOLS® MotionStudio.
Pritom obvezatno morate uzeti u obzir da se ograničenje maksimalnog broja okretaja
mora ponovno podesiti nakon svakog vođenog stavljanja u pogon.
Uz to za rad trofaznih motora izvedbi II3G, II3D i II3GD treba uzeti u obzir sljedeće
obvezatne postavke pretvarača frekvencije:
7.3.2
Podešavanje maksimalne frekvencije ili maksimalnog broja okretaja
Prema tabelama za kombinacije motora i pretvarača frekvencije valja parametre
pretvarača frekvencije, koji ograničavaju maksimalni broj okretaja motora, podesiti na
sljedeći način.
7.3.3
Podešavanje parametara "IxR" i "Boost"
Podešavanje parametara mora se obaviti prema sljedećem opisu. Motor ne smije biti
zagrijan i mora imati temperaturu okoline.
•
Uporaba pretvarača frekvencije serije MOVIDRIVE® i MOVITRAC®.
Parametre za "automatsko izjednačavanje" postavite na "Da".
•
Dopušteni načini rada za pretvarač frekvencije SEW-EURODRIVE.
Motori kategorije 3 se mogu pokretati s pretvaračima frekvencije SEW-EURODRIVE
u načinima rada U/f, VFC i CFC.
72
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
Stavljanje u pogon
Promjena smjera blokade kod motora s povratnom blokadom
I
7
0
7.4
Promjena smjera blokade kod motora s povratnom blokadom
9
8
5
3
4
2
1
X
[1]
[2]
[3]
[4]
7.4.1
Poklopac ventilatora
Ventilator
Cilindrični vijak
V-obruč
7
10
[5]
[6]
[7]
[8]
Obruč od filca
Sigurnosni prsten
Rupa s navojem
Zahvatnik
6
[9] Lanac spojnog tijela
[10] Pločica za poravnanje
Mjera "x" nakon montaže
Motor
Mjera "x" nakon montaže
DT71/80
6.7 mm
DT(E)90/DV(E)100
9.0 mm
DV(E)112/132S
9.0 mm
DV(E)132M - 160M
11.0 mm
DV(E)160L - 225
11.0 mm
DV(E)250 - 280
13.5 mm
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
73
I
7
Stavljanje u pogon
Grijanje u stanju mirovanja za motore kategorije II3D
0
Pokretanje motora se ne smije obavljati u smjeru blokade (vodite računa o dužini
faze pri priključivanju). Pri priključivanju motora na reduktor vodite računa o smjeru
vrtnje krajnjeg vratila i broju stupnjeva. Za kontrolu se povratna blokada može s pola
motornog napona pokrenuti u smjeru blokade:
OPASNOST!
Opasnost od prignječenja zbog nenamjernog pokretanja pogona.
Smrt ili teške ozljede
•
Prije početka radova motor isključite iz napona i osigurajte ga od nehotičnog
uključivanja!
1. Skinite poklopac ventilatora [1] i ventilator [2], uklonite cilindrične vijke [3].
2. Uklonite V-obruč [4] i prirubnicu za brtvljenje s obručem od filca [5] (mast pokupite za
ponovnu uporabu).
3. Uklonite sigurnosni prsten [6] (ne kod DT71/80), dodatno kod DV(E)132M-160M
uklonite pločice za poravnanje [10].
4. Zahvatnik [8] i lanac spojnog tijela [9] u cijelosti skinite preko rupa s navojem [7],
zakrenite ih za 180° i ponovno utisnite.
5. Ponovno napunite mast.
6. Važno: na lanac spojnog tijela ne izvodite pritisak ili udarce – materijalna šteta!
7. Tijekom postupka utiskivanja – kratko prije prodiranja spojnog tijela u vanjski obruč
– vratilo rotora rukom polako okrenite u smjeru vrtnje. Spojno tijelo lagano klizi u
vanjski prsten.
8. Preostale dijelove povratne blokade od 4. do 2. montirajte obrnutim redoslijedom,
vodite računa o montažnoj mjeri "x" za V-obruč (4)
7.5
Grijanje u stanju mirovanja za motore kategorije II3D
Kod motora kategorije II3D grijanje u stanju mirovanja priključite na priključne kabele
označene s H1 i H2. Priključni napon usporedite s naponom navedenim na označnoj
pločici.
Grijanje u stanju mirovanja za motore kategorije II3D se smije:
74
•
uključiti tek nakon isključivanja motora.
•
ne smije biti uključeno za vrijeme rada motora.
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
Provjeravanje / održavanje
Grijanje u stanju mirovanja za motore kategorije II3D
8
8
Provjeravanje / održavanje
Popravke ili promjene na motoru smije vršiti samo SEW-servisno osoblje ili serisne
radionice ili radionice, koje imaju potrebno znanje.
Prije ponovnog stavljanja u pogon motora treba provjeriti da li su se poštovali propisi a
oznakom na motoru ili ispostavljanjem područja provjere potvrditi.
NAPOMENA ZA ZAŠTITU OD EKSPLOZIJE
•
Radove na održavanju i provjeravanju moraju provoditi SEW-EURODRIVE ili
servisne radionice za električne pogone.
•
Upotrebljavajte samo originalne zamjenske dijelove u skladu s pojedinim važećim
listama pojedinačnih dijelova jer u suprotnom slučaju dolazi do gašenja dozvole za
uporabu motora u eksplozivnim područjima.
•
Kod zamjene dijelova motora, koji utječu na zaštitu od eksplozije, potrebno je novo
ispitivanje komada.
•
Motori mogu pri radu postati jako vrući - opasnost od opeklina!
•
Prije početka s radovima motor i kočnicu isključite iz napona i osigurajte ih od
nehotičnog ponovnog uključivanja!
•
Pazite na pravilno sastavljanje motora i brižljivo trošenje svih otvora nakon radova
na održavanju i servisiranju.
•
Motore u područjima zaštićenim od eksplozije redovito čistite. Izbjegavajte
nakupine prašine iznad 5 mm.
•
Opcijski vanjski ventilator VE čistite u redovitim razmacima. Izbjegavajte nakupine
prašine iznad 5 mm. Vodite računa o uputi za uporabu vanjskog ventilatora.
•
Prije sastavljanja treba provjeriti da na zazoru paljenja kočnice BC nema oštećenja.
Ukoliko su zazori paljenja oštećeni, oštećene dijelove kućišta treba zamijeniti
originalnim dijelovima.
•
Ukoliko su zazori paljenja prerađeni, molimo zatražite dopuštene mjere i telerancije
od SEW-EURODRIVE. Ukoliko su tijekom naknadne obrade dopuštene mjere i / ili
tolerancije povrijeđene, gasi se Eksplozivno dopuštenje primjene za ovu kočnicu.
•
Zazor paljenja uvijek držite čistim i zaštitite od korozije.
•
Zaštita od eksplozije u velikoj je mjeri ovisna o održavanju vrste IP zaštite. Stoga
kod svih radova pazite na pravilan dosjed i besprijekorno stanje svih brtvila.
•
Osovinska brtvila treba prije montaže u području radijalne brtve premazati slojem
masti (Klüber Petamo GHY133N).
•
Nakon svih radova na održavanju i servisiranju valja uvijek provesti kontrolu
sigurnosti i funkcija (termička zaštita, kočnica).
•
Zaštita od eksplozije može se jamčiti samo kod pravilno održavanih motora i
kočnica.
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
75
Provjeravanje / održavanje
Učestalost provjeravanja i servisiranja
8
8.1
Učestalost provjeravanja i servisiranja
Uređaj/ Dio uređaja
Vremenski interval
Što učiniti?
•
Provjerite kočnicu
• Izmjerite debljinu nosača obloge
• Nosač obloge, obloga
• Izmjerite i podesite radni zračni
zazor
• Sidrena pločica
• Zahvatnik/ozubljenje
• Tlačni prstenovi
kod primjene u svojstvu radne
kočnice:
najmanje svakih 3000 radnih sati1)
Kočnica BMG02, BR03,
BMG05-8, BM15-62
•
Kod primjene u svojstvu
pridržne kočnice:
•
•
Usisavanje otarina
Provjerite rasklopne kontakte,
prema potrebi ih zamijenite (na
pr. u slučaju ogorina)
•
Podešavanje kočnice
Ovisno o omjerima opterećenja
svake 2 do 4 godine 1)
Kočnica BC
Motor
•
svakih 10 000 radnih sati
Motor s povratnom
blokadom
Pogon
•
različito
Provjera motora:
• Provjerite i po potrebi zamijenite
kuglične ležajeve
• Zamjena osovinskog brtvila
• Očistite kanale rashladnoga
zraka
•
Zamijenite tekuću mast povratne
blokade
•
Poboljšajte ili obnovite
površinski premaz / premaz za
zaštitu od korozije
•
Očistite zračne kanale i površine
(ovisno o vanjskim utjecajima)
Zračni kanali i površine
motora te po potrebi
vanjskog ventilatora
•
različito
(ovisno o vanjskim utjecajima)
1) Na vremena habanja, koja mogu biti kratka, utječe mnogo čimbenika. Potrebne učestalosti provjeravanja/održavanja mora proizvođač postrojenja individualno izračunati prema projekcijskoj dokumentaciji
(na pr. "Projektiranje pogona").
8.2
Pripremni radovi za održavanje motora i kočnica
OPASNOST!
Opasnost od prignječenja zbog nenamjernog pokretanja pogona.
Smrt ili teške ozljede
•
76
Prije početka rada motor i kočnicu spojite bez napona i osigurajte ih od nehotičnog
uključivanja!
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
Provjeravanje / održavanje
Pripremni radovi za održavanje motora i kočnica
8.2.1
8
Demontiranje inkrementalnog davača (Encoder) EV2. i AV2.
[234]
[369]
[236] [233] [366] [251]
[220]
[361]
[234] [235] [251] [232]
[220]
[361]
[232]
Inkrementalni davač EV2. do veličine gradnje 225
[220] Davač
[232] Cilindrični vijak
[233] Spojka
[234] Šestobridni vijak
[235] Opružni prsten
[233] [366] [369]
[236]
Inkrementalni davač AV2. do veličine gradnje 255
[236] Međuprirubnica
[251] Zatezna ploča
[361] Pokrov / poklopac ventilatora
[366] Cilindrični vijak
[369] Pokrivni lim
1. Demontirajte pokrov [361]. Ako postoji, najprije uklonite ugrađeni vanjski ventilator.
2. Odvrnite vijak [366] na međuprirubnici i skinite pokrivni lim [369].
3. Popustite spoj stezne glavčine spojke.
4. Popustite pričvrsne vijke [232] i zatezne ploče [251] okrenite prema van.
5. Davač [220] skinite zajedno sa spojkom [233].
6. Ukoliko je potrebno, međuprirubnicu [236] skinite nakon demontaže vijaka [234].
NAPOMENA
Kod ponovne montaže pazite da koncentrična vrtnja osovinskog rukavca bude
 0,05 mm.
Kočnice za dogradnju davača (kod motora veličine DV250 / 280) se mogu izmijeniti
samo u cijeosti.
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
77
Provjeravanje / održavanje
Pripremni radovi za održavanje motora i kočnica
8
8.2.2
Inkrementalni davač (encoder) ES1. / ES2.
1
733
220
367
361
ES1. / ES2.
[220] Davač
[367] Pričvrsni vijak
[361] Pokrov
[733] Pričvrsni vijak oslonaca okretnog momenta
1. Demontirajte pokrov [361].
2. Odvrnite pričvrsne vijke [733] oslonca okretnog momenta.
3. Otvorite vijčani poklopac na stražnjoj stjenki inkrementalnog davača [220].
4. Centralni pričvrsni vijak [367] odvrnite za oko 2-3 okretaja, a stožac odvojite laganim
udarcem na glavu vijka. Zatim odvrnite pričvrsni vijak i izvucite inkrementalni davač.
NAPOMENA
Kod ponovne montaže:
– Zatik davača namažite s NOCO®FLUID
– Centralni pričvrsni vijak [367] zategnite s 2,9 Nm
NAPOMENA ZA ZAŠTITU OD EKSPLOZIJE
Pri ponovnoj montaži se pobrinite da osovina davača ne struže o poklopac ventilatora.
78
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
Provjeravanje / održavanje
Pripremni radovi za održavanje motora i kočnica
8.2.3
8
Demontiranje vanjskog ventilatora VE
[1]
1. Prije montaže vanjskog ventilatora [1] provjerite kotač ventilatora i motor ventilatora
na oštećenja.
2. Nakon obavljene montaže okretanjem kotača ventilatora se pobrinite da kotač
ventilatora ne struže na nijednom mjestu. Razmak između kotača ventilatora i fiksnih
dijelova mora iznositi najmanje 1 mm.
NAPOMENA
Vodite računa o uputi za uporabu vanjskog ventilatora (Æ str. 126).
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
79
Provjeravanje / održavanje
Radovi na provjeravanju / održavanju motora
8
8.3
Radovi na provjeravanju / održavanju motora
8.3.1
Primjer: Motor DFT90
[10]
[6]
[4]
[1]
[2]
[7]
[8]
[12] [13]
[11]
[9]
[5]
[3]
[17]
[24]
[15][16]
[14]
[23]
[22]
[21]
[20]
[19]
[18]
9007199514465291
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
80
Sigurnosni prsten
Podloška ubrizgivača
Osovinsko brtvilo
Zaporni vijak
Ležajni štiti A-(prirubnice)
Sigurnosni prsten
Kuglični ležajevi
Sigurnosni prsten
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
Prizmatični klin
Rotor
Prizmatični klin
Kuglični ležajevi
Korekcijska podloška
Zatični vijak (4x)
Opružni prsten (4x)
Šestobridna matica (4x)
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
Šestobridni vijak (4x)
Stator
B-ležajni štit
V-prsten
Ventilator
Sigurnosni prsten
Pokrov ventilatora
Vijak kućišta (4x)
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
Provjeravanje / održavanje
Radovi na provjeravanju / održavanju motora
8.3.2
8
Tijek
OPASNOST!
Opasnost od prignječenja zbog nenamjernog pokretanja pogona.
Smrt ili teške ozljede
•
Prije početka rada motor i kočnicu spojite bez napona i osigurajte ih od nehotičnog
uključivanja!
1. Ako je potrebno, demontirajte vanjski ventilator i inkrementalni davač (vidi poglavlje
"Pripremni radovi za održavanje motora i kočnica")
2. Demontirajte poklopac prirubnice ili ventilatora [23], ventilator [21]
3. Demontirajte šestobridne vijke [17] s A- [5] i B-ležajnog štita [19], stator [18] odvojite
od A-ležajnog štita
4. Kod motora s kočnicom BM/BMG:
– Otvorite priključnu kutiju, kabel kočnice odvojite od ispravljača
– B-ležajni štit s kočnicom istisnite sa statora i pažljivo ih nadignite (kabel kočnice
prema potrebi provedite pomoću vučne žice)
– Stator skinite za ca. 3 ... 4 cm
5. Vizualna provjera: Ima li u unutrašnjosti statora vlage ili ulja za mjenjač
– Ako nema, nastavite s korakom 9
– Ako je prisutna vlaga, nastavite s korakom 7
– U slučaju prisutnosti ulja za mjenjač motor dajte na popravak u stručnu radionicu
6. Ako je u unutrašnjosti statora prisutna vlaga:
– Kod motora s reduktorom: Motor odvojite od reduktora
– Kod motora bez reduktora: Demontirajte A-prirubnicu
– Izgradite rotor [9]
7. Očistite namot, osušite i električno provjerite (vidi poglavlje "Pripremni radovi")
8. Zamijenite kuglične ležajeve [7], [12] (samo s dozvoljenim kugličnim ležajevima– vidi
poglavlje "Dozvoljeni tipovi kugličnih ležajeva")
9. Zamijenite osovinsko brtvilo [3] u A-ležajnom štitu (prije montaže valja osovinska
brtvila namazati slojem masti (Klüber Petamo GHY 133N))
10.Iznova zabrtvite dosjed statora (sredstvo za površinsko brtvljenje "Hylomar L
Spezial") i podmažite V-obruč odn. labirintnu brtvu (DR63)
11.Montirajte motor, kočnicu, dodatnu opremu
12.Zatim provjerite reduktor (Æ uputa za uporabu reduktora)
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
81
Provjeravanje / održavanje
Radovi na provjeravanju / održavanju motora
8
8.3.3
Zamjena podmetne ploče
[1]
[2]
[3]
[1] Spojna letvica s vučnom oprugom
[2] Međuploča
[3] Vijci
Za zaštitu od samopopuštanja valja kod motora veličine gradnje 63 vijke [3] za
pričvršćivanje međuploče [1] osigurati Loctite® ili sličnim.
8.3.4
Zamjena ploče s priključcima kod eDT- / eDV-motora
[1]
[2]
1271112075
[1] Ploča s priključcima
[2] Pričvrsni vijci
Kod izmjene ploče s priključcima [1] treba pričvrsne vijke [2] zaštititi od otpuštanja
pomoću Loctite®.
Alternativno se uz Loctite® može koristiti i slično ljepilo otporno na temperature od
à 80 °C.
8.3.5
Podmazivanje povratne blokade
Povratna blokada tvornički je namazana antikorozivno tekućom masti Mobil LBZ. Želite
li upotrijebiti drugu mast, ista mora odgovarati NLGI-klasi 00/000 s osnovnim
viskozitetom ulja od 42 mm2/s pri 40 °C na osnovi litijevih sapuna i mineralnog ulja.
Uporabno temperaturno područje proteže se od -50 °C do +90 °C. Potrebnu količinu ulja
prikazuje sljedeća tabela.
82
Tip motora
71/80
90/100
112/132
132M/160M
160L/225
250/280
Mast [g]
9
15
15
20
45
80
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
Provjeravanje / održavanje
Radovi na provjeravanju / održavanju kočnice BC
8.4
8
Radovi na provjeravanju / održavanju kočnice BC
[2]
[24c]
[24b]
[24a]
[6]
[5]
[4]
[3]
[7]
[1]
[8]
[9]
[18]
[22]
[21]
[14]
[20]
[16] [17]
[12]
[13]
[15]
[19]
[23]
[11]
[10]
[1] Motor
[10] Poklopac kućišta
[19] Ventilator
[2] Međuprsten
[11] V-prsten
[20] Sigurnosni prsten
[3] Zahvatnik
[12] Zatični vijak (2x)
[21] Vijak kućišta (4x)
[4] Nosač obloge
[13] Matice (2x)
[22] Poklopac ventilatora
[5] Sidrena pločica
[14] Spiralni zatezni svornjak
[23] Ručna poluga
[6] Prigušna pločica
[15] Podizna poluga
[24a] Zatični vijak (3x)
[7] Nosač magneta
[16] Konusne opruge (2x)
[24b] Kontraopruga (3x)
[8] Šestobridna matica (3x)
[17] Matice za podešavanje (2x)
[24c] Tlačni prsten (3x)
[9] Kočna opruga
[18] Sigurnosni prsten
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
83
Provjeravanje / održavanje
Radovi na provjeravanju / održavanju kočnice BC
8
8.4.1
Kočnica BC, podešavanje radnog zračnog zazora
OPASNOST!
Opasnost od prignječenja zbog nenamjernog pokretanja pogona.
Smrt ili teške ozljede
•
Prije početka rada motor i kočnicu spojite bez napona i osigurajte ih od nehotičnog
uključivanja!
1. Demontirajte sljedeće dijelove (zamijenite u slučaju istrošenosti):
– poklopac ventilatora [22], sigurnosni prsten [20], ventilator [19], sigurnosni prsten
[18], matice za podešavanje [17], konusne opruge [16], poluga ventilatora [15],
matice [13], utični vijci [12], V-prsten [11], poklopac kućišta [10]
– Kod skidanja poklopca kućišta [10] pazite da se ne ošteti zazor paljenja.
2. Usisavanje otarina
3. Pažljivo zategnite šestobridne matice [8]
– Zatežite ih ravnomjerno dok ne osjetite lagani otpor (to znači: radni zračni zazor
= 0)
4. Šestobridne matice okrenite natrag
– za oko 120° (to znači: radni zračni zazor podešen)
5. Ponovno montirajte sljedeće demontirane dijelove:
– poklopac kućišta [10] (pozor: prilikom montaže pazite da su zazori paljenja
neoštećeni, čisti i bez korozije)
– V-prsten [11], utični vijci [12], matice [13], poluga ventilatora [15], konusne opruge
[16]
6. Kod ručnog provjetravanja: preko matica za podešavanje [17] podesite uzdužni
zazor "s" između konusnih opruga [16] (pritisnutih ravno) i matica za podešavanje
(Æ sljedeća slika)
s
Kočnica
Uzdužni zazor s [mm]
BC05
1.5
BC2
2
Važno: Uzdužni zazor "s" potreban je kako bi se u slučaju istrošenosti kočione
obloge sidrena pločica mogla pomicati. U suprotnom slučaju nije zajamčeno
sigurno kočenje.
7. Ponovno montirajte ventilator [19] i poklopac ventilatora [22].
84
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
Provjeravanje / održavanje
Radovi na provjeravanju / održavanju kočnice BC
8.4.2
8
Promjena kočionog momenta BC
Kočioni moment može se mijenjati postupno (vidi poglavlje "Rasklopni radovi, radni
zračni zazor, kočioni momenti kočnice BMG 05-8, BC"):
•
ugradnjom različitih kočionih opruga
•
brojem kočionih opruga
OPASNOST!
Opasnost od prignječenja zbog nenamjernog pokretanja pogona.
Smrt ili teške ozljede
•
Prije početka rada motor i kočnicu spojite bez napona i osigurajte ih od nehotičnog
uključivanja!
1. Demontirajte sljedeće dijelove (zamijenite u slučaju istrošenosti):
– poklopac ventilatora [22], sigurnosni prsten [20], ventilator [19], sigurnosni prsten
[18], matice za podešavanje [17], konusne opruge [16], poluga ventilatora [15],
matice [13], utični vijci [12], V-prsten [11], poklopac kućišta [10]
– Kod skidanja poklopca kućišta [10] pazite da se ne ošteti zazor paljenja.
2. Usisavanje otarina
3. Odvrnite šestobridne matice [8], tijelo svitka [7] povucite za oko 70 mm (pozor,
kočioni kabel)
4. Zamijenite ili dodajte kočione opruge [9]
– Kočne opruge rasporedite simetrično
5. Montirajte tijelo svitka i šestobridne matice
– Pritom kočioni kabel usmjerite u tlačni prostor
6. Šestobridne matice okrenite natrag
– za oko 120° (to znači: radni zračni zazor podešen)
7. Ponovno montirajte sljedeće demontirane dijelove:
– poklopac kućišta [10] (pozor: prilikom montaže pazite da su zazori paljenja
neoštećeni, čisti i bez korozije)
– V-prsten [11], utični vijci [12], matice [13], poluga ventilatora [15], konusne opruge
[16]
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
85
8
Provjeravanje / održavanje
Radovi na provjeravanju / održavanju kočnice BC
8. Kod ručnog provjetravanja: preko matica za podešavanje [17] podesite uzdužni
zazor "s" između konusnih opruga [16] (pritisnutih ravno) i matica za podešavanje
(Æ sljedeća slika)
s
259730827
Kočnica
Uzdužni zazor s [mm]
BC05
1.5
BC2
2
Važno: Uzdužni zazor "s" potreban je kako bi se u slučaju istrošenosti kočione
obloge sidrena pločica mogla pomicati. U suprotnom slučaju nije zajamčeno
sigurno kočenje.
9. Ponovno montirajte ventilator [19] i poklopac ventilatora [22].
NAPOMENE
•
•
Fiksna ručna ventilacija je već aktivirana kada se prilikom pritiska na zatik s
navojem osjeti otpor.
Povratna ručna ventilacija se može otvoriti normalnom snagom ruke.
NAPOMENE
Kod kočnih motora s povratnom ručnom ventilacijom valja prije stavljanja u pogon
skinuti polugu! Za čuvanje služi nosač izvana na motoru.
86
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
Provjeravanje / održavanje
Radovi na provjeravanju / održavanju kočnice BC
8.4.3
8
Kočnice BMG, BM za motore kategorije II3G/II3D
Kočnica BMG05-8,
BM15
[8]
[7]
[23]
[23]
[2]
[9]
[6]
[5]
[3]
[1]
[24]
e
[10]
b
[21]
[22]
[20]
c
[18]
a
[15]
[16]
[19]
[17]
[13] [14]
[11]
[12]
[1] Motor s ležajnim štitom kočnice [10a] Zatični vijak (3x)
[15] Zračna poluga s ručnom polugom
[2] Zahvatnik
[10b] Kontraopruga (3x)
[16] Zatični vijak (2x)
[3] Sigurnosni prsten
[10c] Tlačni prsten (3x)
[17] Konusne opruge (2x)
[4] Niro-pločica (samo BMG 05-4)
[10e] Šestobridna matica (3x)
[18] Šestobridna matica (2x)
[5] Traka za brtvljenje
[11]
Kočna opruga
[19] Ventilator
[6] Prstenasta opruga
[12]
Nosač magneta
[20] Sigurnosni prsten
[7] Nosač obloge
[13]
kod BMG: Brtva
[21] Poklopac ventilatora
kod BM: V-prsten
[22] Šestobridni vijak (4x)
[14]
Spiralni zatezni svornjak [23] Tračna stezaljka
[8] Sidrena pločica
[9] Prigušna pločica (samo BMG)
[24] Ručna poluga
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
87
Provjeravanje / održavanje
Radovi na provjeravanju / održavanju kočnice BC
8
Kočnica BM30-62
[24]
[10]
e
d
[20]
a
[16]
[11]
[12]
[14]
[15]
[13]
[18]
[17]
[19]
[8]
[7b]
[7]
[23]
[2] [3]
[2]
[3]
[5]
[6]
[7]
[7b]
8.4.4
[23]
[6]
[5]
Zahvatnik
Sigurnosni prsten
Traka za brtvljenje
Prstenasta opruga
Nosač obloge
samo BM32, BM62:
Kočiona lamela,
prstenaste opruge,
nosači obloge
[8]
[10a]
[10d]
[10e]
[11]
[12]
[13]
[14]
Sidrena pločica
Zatični vijak (3x)
Čahura za podešavanje (3x)
Šestobridna matica (3x)
Kočna opruga
Nosač magneta
V-prsten
Spiralni zatezni svornjak
[15] Poluga ventilatora s ručnom polugom
[16] Zatični vijak (2x)
[17] Konusne opruge (2x)
[18] Šestobridna matica (2x)
[19] Ventilator
[20] Sigurnosni prsten
[23] Tračna stezaljka
[24] Ručna poluga
Provjerite kočnicu, podesite radni zračni zazor
OPASNOST!
Opasnost od prignječenja zbog nenamjernog pokretanja pogona.
Smrt ili teške ozljede
•
Prije početka rada motor i kočnicu spojite bez napona i osigurajte ih od nehotičnog
uključivanja!
1. Demontiranje:
– Ako postoje, vanjski ventilator i inkrementalni davač (vidi poglavlje "Pripremni
radovi za održavanje motora i kočnica")
– Poklopac prirubnice ili ventilatora [21]
2. traku za brtvljenje [5], odvrnite obujmicu i usišite otarinu
88
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
Provjeravanje / održavanje
Radovi na provjeravanju / održavanju kočnice BC
8
3. Kontrolirajte nosač obloge [7, 7b]
Kočiona obloga je podložna trošenju. Njezina debljina ni u kojem slučaju ne smije biti
manja od zadane minimalne vrijednosti. Kako biste mogli ocijeniti istrošenost od
zadnjeg održavanja, dodatno su navedene debljine tvornički novih nosača obloge.
Tip motora
D(F)T71.-D(F)V100.
Tip kočnice
minimalna debljina
nosača obloge
tvornički novo
stanje
[mm]
[mm]
9
12.3
BMG05-BMG4
D(F)V112M-D(F)V132S
BMG8
10
13.5
D(F)V132M-D(F)V225M
BM15-BM62
10
14.2
Nosače obloga zamijenite ako minimalna debljina nosača obloga nije postignuta (vidi
odlomak "Zamjena nosača obloga BMG05-8, BM15-62").
4. Kod BM30-62: Čahuru za podešavanje [10d] popustite okretanjem u smjeru
ležajnog štita
5. Izmjerite radni zračni zazor A (Æ sljedeća slika)
(pomoću detektora, na tri mjesta pomaknuta za 120°)
– Kod BM između sidrene pločice [8] i tijela svitka [12]
– Kod BMG između sidrene pločice [8] i prigušne pločice [9]
6. Zategnite šestobridne matice [10e]
– dok se radni zračni zazor pravilno ne podesi (vidi poglavlje "Tehnički podatci")
– Kod BM30-62 do radnog zračnog zazora najprije = 0,25 mm
7. Kod BM30-62: Zategnite čahure za podešavanje
– Prema tijelu svitka
– dok se radni zračni zazor pravilno ne podesi (vidi poglavlje "Tehnički podatci")
8. Postavite traku za brtvljenje, ponovno montirajte demontirane dijelove
A
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
89
Provjeravanje / održavanje
Radovi na provjeravanju / održavanju kočnice BC
8
8.4.5
Zamjena nosača obloge BMG
Prilikom zamjene nosača obloge (kod BMG05-4 Â 9 mm; kod BMG8- BMG62 Â 10 mm)
po potrebi zamijenite i ostale demontirane dijelove.
OPASNOST!
Opasnost od prignječenja zbog nenamjernog pokretanja pogona.
Smrt ili teške ozljede
•
Prije početka rada motor i kočnicu spojite bez napona i osigurajte ih od nehotičnog
uključivanja!
1. Demontiranje:
– Ako postoje, vanjski ventilator i inkrementalni davač (vidi poglavlje "Pripremni
radovi za održavanje motora i kočnica")
– Poklopac prirubnice ili ventilatora [21], sigurnosni prsten [20] i ventilator [19]
2. Uklonite traku za brtvljenje [5], demontirajte ručnu ventilaciju:
– matice za podešavanje [18], konusne opruge [17], zatični vijci [16], poluga
ventilatora [15]
3. Odvrnite šestobridne matice [10e], oprezno skinite tijelo svitka [12] (kočni kabel!),
uklonite kočne opruge [11]
4. Demontirajte prigušnu pločicu [9], sidrenu pločicu [8] i nosač obloge [7, 7b], očistite
dijelove kočnice
5. Montirajte novi nosač obloge
6. Ponovno montirajte dijelove kočnice
– Osim trake za brtvljenje, ventilatora i poklopca ventilatora podesite radni zračni
zazor (Æ odlomak "Provjera kočnice BMG05-8, BM30-62, podešavanje radnog
zračnog zazora", točke 4 do 7)
7. Kod ručnog provjetravanja: preko matica za podešavanje [18] podesite uzdužni
zazor "s" između konusnih opruga [17] (pritisnutih ravno) i matica za podešavanje (Æ
sljedeća slika)
s
Kočnica
Uzdužni zazor s [mm]
BMG05-1
1.5
BMG2-8
2
BM15-62
2
Važno: Uzdužni zazor "s" potreban je kako bi se u slučaju istrošenosti kočione
obloge sidrena pločica mogla pomicati. U suprotnom slučaju nije zajamčeno
sigurno kočenje.
8. Postavite traku za brtvljenje, ponovno montirajte demontirane dijelove
90
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
Provjeravanje / održavanje
Radovi na provjeravanju / održavanju kočnice BC
8.4.6
8
Promjena kočionog momenta
Kočioni moment može mijenjati postupno (vidi poglavlje "Tehnički podatci")
•
ugradnjom različitih kočionih opruga
•
brojem kočionih opruga
OPASNOST!
Opasnost od prignječenja zbog nenamjernog pokretanja pogona.
Smrt ili teške ozljede
•
Prije početka rada motor i kočnicu spojite bez napona i osigurajte ih od nehotičnog
uključivanja!
1. Demontiranje:
– Ako je potrebno, demontirajte vanjski ventilator i inkrementalni davač (vidi
poglavlje "Pripremni radovi za održavanje motora i kočnica")
– Poklopac prirubnice ili ventilatora [21], sigurnosni prsten [20] i ventilator [19]
2. Uklonite traku za brtvljenje [5], demontirajte ručnu ventilaciju:
– matice za podešavanje [18], konusne opruge [17], utični vijci [16], poluga
ventilatora [15]
3. Odvrnite šestobridne matice [10e], skinite tijelo svitka [12]
– Za cca. 50 mm (oprez: kabel kočnice!)
4. Zamijenite ili dodajte kočne opruge [11]
– Kočne opruge rasporedite simetrično
5. Ponovno montirajte dijelove kočnice
– Osim trake za brtvljenje, ventilatora i poklopca ventilatora podesite radni zračni
zazor (pogledajte poglavlje "Provjeravanje kočnice BMG05-8, BM15-62", točke 5
do 8)
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
91
8
Provjeravanje / održavanje
Radovi na provjeravanju / održavanju kočnice BC
6. Kod ručnog provjetravanja: putem matica za podešavanje [18] podesite uzdužni
zazor "s" između konusnih opruga [17] (pritisnutih ravno) i matica za podešavanje
(pogledajte sljedeću sliku)
s
Kočnica
Uzdužni zazor s [mm]
BMG05-1
1.5
BMG2-8
2
BM15-62
2
Važno: Uzdužni zazor "s" potreban je kako bi se u slučaju istrošenosti kočne
obloge sidrena pločica mogla pomicati. U suprotnom slučaju nije zajamčeno
sigurno kočenje.
7. Postavite traku za brtvljenje, ponovno montirajte demontirane dijelove
NAPOMENE
Kod ponovljene demontaže zamijenite matice za podešavanje [18] i šestobridne matice
[10e]!
92
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
Provjeravanje / održavanje
Inspekcijski/servisni radovi BMG, BM
8.5
Inspekcijski/servisni radovi BMG, BM
8.5.1
Kočnice BMG, BM za motore kategorije II3G/II3D
Kočnica BMG05-8,
BM15
[8]
[7]
[23]
[23]
[2]
8
[9]
[6]
[5]
[3]
[1]
[24]
[10]
b
[21]
e
[22]
[20]
c
[18]
a
[15]
[16]
[19]
[17]
[13] [14]
[11]
[1]
[2]
[3]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
Motor s ležajnim štitom kočnice
Zahvatnik
Sigurnosni prsten
Traka za brtvljenje
Prstenasta opruga
Nosač obloge
Sidrena pločica
Prigušna pločica (samo BMG)
[12]
[10a] Zatični vijak (3x)
[10b] Kontraopruga (3x)
[10c] Tlačni prsten (3x)
[10e] Šestobridna matica (3x)
[11] Kočna opruga
[12] Tijelo svitka
[13] kod BMG: Brtva
kod BM: V-prsten
[14] Klin za pritezanje
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
Zračna poluga s ručnom polugom
Zatični vijak (2x)
Konusne opruge (2x)
Šestobridna matica (2x)
Ventilator
Sigurnosni prsten
Poklopac ventilatora
Šestobridni vijak (4x)
Tračna stezaljka
Ručna poluga
93
Provjeravanje / održavanje
Inspekcijski/servisni radovi BMG, BM
8
Kočnica BM30-62
[24]
[10]
e
d
[20]
a
[16]
[11]
[12]
[14]
[15]
[13]
[18]
[17]
[19]
[8]
[7b]
[7]
[23]
[2] [3]
[2]
[3]
[5]
[6]
[7]
[7b]
8.5.2
[23]
[6]
[5]
Zahvatnik
Sigurnosni prsten
Traka za brtvljenje
Prstenasta opruga
Nosač obloge
samo BM32, BM62:
Kočna lamela,
prstenaste opruge,
Nosač obloge
[8]
[10a]
[10d]
[10e]
[11]
[12]
[13]
[14]
Sidrena pločica
Zatični vijak (3x)
Čahura za podešavanje (3x)
Šestobridna matica (3x)
Kočna opruga
Nosač magneta
V-prsten
Spiralni zatezni svornjak
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[23]
[24]
Poluga ventilatora s ručnom polugom
Zatični vijak (2x)
Konusne opruge (2x)
Šestobridna matica (2x)
Ventilator
Sigurnosni prsten
Tračna stezaljka
Ručna poluga
Provjerite kočnicu, podesite radni zračni zazor
OPASNOST!
Opasnost od prignječenja zbog nenamjernog pokretanja pogona.
Smrt ili teške ozljede
•
Prije početka rada motor i kočnicu spojite bez napona i osigurajte ih od nehotičnog
uključivanja!
1. Demontiranje:
– Ako je potrebno, demontirajte vanjski ventilator i inkrementalni davač (vidi
poglavlje "Pripremni radovi za održavanje motora i kočnica")
– Poklopac prirubnice ili ventilatora [21]
2. Pomaknite traku za brtvljenje [5], odvrnite obujmicu i usišite otarinu
94
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
Provjeravanje / održavanje
Inspekcijski/servisni radovi BMG, BM
8
3. Kontrolirajte nosač obloge [7, 7b]
Kočiona obloga je podložna trošenju. Njezina debljina ni u kojem slučaju ne smije biti
manja od zadane minimalne vrijednosti. Kako biste mogli ocijeniti istrošenost od
zadnjeg održavanja, dodatno su navedene debljine tvornički novih nosača obloge.
Tip motora
D(F)T71.-D(F)V100.
Tip kočnice
minimalna debljina
nosača obloge
tvornički novo
stanje
[mm]
[mm]
9
12.3
BMG05-BMG4
D(F)V112M-D(F)V132S
BMG8
10
13.5
D(F)V132M-D(F)V225M
BM15-BM62
10
14.2
Nosače obloga zamijenite ako minimalna debljina nosača obloga nije postignuta (vidi
odlomak "Zamjena nosača obloga BMG05-8, BM15-62").
4. Kod BM30-62: Čahuru za podešavanje [10d] popustite okretanjem u smjeru
ležajnog štita
5. Izmjerite radni zračni zazor A (Æ sljedeća slika)
(pomoću detektora, na tri mjesta pomaknuta za 120°)
– Kod BM između sidrene pločice [8] i tijela svitka [12]
– Kod BMG između sidrene pločice [8] i prigušne pločice [9]
6. Zategnite šestobridne matice [10e]
– dok se radni zračni zazor pravilno ne podesi (vidi poglavlje "Tehnički podatci")
– Kod BM30-62 do radnog zračnog zazora najprije = 0,25 mm
7. Kod BM30-62: Zategnite čahure za podešavanje
– Prema tijelu svitka
– dok se radni zračni zazor pravilno ne podesi (vidi poglavlje "Tehnički podatci")
8. Postavite traku za brtvljenje, ponovno montirajte demontirane dijelove
A
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
95
Provjeravanje / održavanje
Inspekcijski/servisni radovi BMG, BM
8
8.5.3
Zamjena nosača obloge BMG
Prilikom zamjene nosača obloge (kod BMG05-4 Â 9 mm; kod BMG8-BM62 Â 10 mm) po
potrebi zamijenite i ostale demontirane dijelove.
OPASNOST!
Opasnost od prignječenja zbog nenamjernog pokretanja pogona.
Smrt ili teške ozljede
•
Prije početka rada motor i kočnicu spojite bez napona i osigurajte ih od nehotičnog
uključivanja!
1. Demontiranje:
– Ako je potrebno, demontirajte vanjski ventilator i inkrementalni davač (vidi
poglavlje "Pripremni radovi za održavanje motora i kočnica")
– Poklopac prirubnice ili ventilatora [21], sigurnosni prsten [20] i ventilator [19]
2. Uklonite traku za brtvljenje [5], demontirajte ručnu ventilaciju:
– matice za podešavanje [18], konusne opruge [17], zatične vijke [16], polugu
ventilatora [15], spiralni zatezni svornjak [14]
3. Odvrnite šestobridne matice [10e], oprezno skinite tijelo svitka [12] (kočni kabel!),
uklonite kočne opruge [11]
4. Demontirajte prigušnu pločicu [9], sidrenu pločicu [8] i nosač obloge [7, 7b], očistite
dijelove kočnice
5. Montirajte novi nosač obloge
6. Ponovno montirajte dijelove kočnice
– Osim trake za brtvljenje, ventilatora i poklopca ventilatora podesite radni zračni
zazor (Æ odlomak "Provjera kočnice BMG05-8, BM30-62, podešavanje radnog
zazora", točke 4 do 7)
7. Kod ručnog provjetravanja: preko matica za podešavanje [18] podesite uzdužni
zazor "s" između konusnih opruga [17] (pritisnutih ravno) i matica za podešavanje (Æ
sljedeća slika)
s
Kočnica
Uzdužni zazor s [mm]
BMG05-1
1.5
BMG2-8
2
BM15-62
2
Važno: Uzdužni zazor "s" potreban je kako bi se u slučaju istrošenosti kočione
obloge sidrena pločica mogla pomicati. U suprotnom slučaju nije zajamčeno
sigurno kočenje.
8. Postavite traku za brtvljenje, ponovno montirajte demontirane dijelove
96
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
Provjeravanje / održavanje
Inspekcijski/servisni radovi BMG, BM
8.5.4
8
Promjena kočionog momenta
Kočioni moment može mijenjati postupno (vidi poglavlje "Tehnički podatci")
•
ugradnjom različitih kočionih opruga
•
brojem kočionih opruga
OPASNOST!
Opasnost od prignječenja zbog nenamjernog pokretanja pogona.
Smrt ili teške ozljede
•
Prije početka rada motor i kočnicu spojite bez napona i osigurajte ih od nehotičnog
uključivanja!
1. Demontiranje:
– Ako je potrebno, demontirajte vanjski ventilator i inkrementalni davač (vidi
poglavlje "Pripremni radovi za održavanje motora i kočnica")
– Poklopac prirubnice ili ventilatora [21], sigurnosni prsten [20] i ventilator [19]
2. Uklonite traku za brtvljenje [5], demontirajte ručnu ventilaciju:
– matice za podešavanje [18], konusne opruge [17], zatične vijke [16], polugu
ventilatora [15], spiralni zatezni svornjak [14]
3. Odvrnite šestobridne matice [10e], skinite tijelo svitka [12]
– Za cca. 50 mm (oprez: kabel kočnice!)
4. Zamijenite ili dodajte kočne opruge [11]
– Kočne opruge rasporedite simetrično
5. Ponovno montirajte dijelove kočnice
– Osim trake za brtvljenje, ventilatora i poklopca ventilatora podesite radni zračni
zazor (vidi poglavlje "Provjeravanje kočnice BMG05-8, BM15-62", točke 4 do 7)
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
97
8
Provjeravanje / održavanje
Inspekcijski/servisni radovi BMG, BM
6. Kod ručne ventilacije: putem matica za podešavanje [18] podesite uzdužni zazor "s"
između konusnih opruga [17] (pritisnutih ravno) i matica za podešavanje (pogledajte
sljedeću sliku)
s
Kočnica
Uzdužni zazor s [mm]
BMG05-1
1.5
BMG2-8
2
BM15-62
2
Važno: Uzdužni zazor "s" potreban je kako bi se u slučaju istrošenosti kočione
obloge sidrena pločica mogla pomicati. U suprotnom slučaju nije zajamčeno
sigurno kočenje.
7. Postavite traku za brtvljenje, ponovno montirajte demontirane dijelove
NAPOMENE
Kod ponovljene demontaže zamijenite matice za podešavanje [18] i šestobridne matice
[10e]!
98
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
Provjeravanje / održavanje
Servisni pregledi / radovi na održavanju mikrosklopke
8.6
Servisni pregledi / radovi na održavanju mikrosklopke
8.6.1
Načelna struktura mikrosklopke na DT(E)90 – DV(E)280 s BM(G)
8
[49]
[66]
[562]
[558]
[556]
[555]
[561]
[557]
[559]
[560]
1529021963
[49]
Sidrena pločica za mikrosklopku
[557]
Svornjak
[560]
Šestobridni vijak
[66]
Traka za brtvljenje za mikrosklopku [558]
Šestobridni vijak
[561]
Zatični vijak
[555]
Mikrosklopka
Vijak s plosnatom glavom
[562]
Pločica
[556]
Pričvrsni kutnik
[559]
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
99
Provjeravanje / održavanje
Servisni pregledi / radovi na održavanju mikrosklopke
8
8.6.2
Servisni pregled / radovi na održavanju mikrosklopke za nadzor funkcije
OPASNOST!
Opasnost od prignječenja zbog nenamjernog pokretanja pogona.
Smrt ili teške ozljede
•
•
Prije početka radova motor isključite iz napona i osigurajte ga od nehotičnog
uključivanja!
Molim poštujte slijedeće korake!
1. Radni zračni zazor provjerite prema poglavlju "Provjera kočnica, podešavanje
radnog zračnog zazora" (Æ str. 94) te po potrebi podesite.
2. Šestobridni vijak [560] privijajte na aktuator [555] mikrosklopke, dok se ne preklopi
(kontakti smeđi-plavi zatvoreni).
Kod privijanja prislonite šestobridni vijak [561], kako biste dobili uzdužni zazor iz
navoja.
3. Odvrnite šestobridni vijak [560], dok se mikrosklopka [555] ne preklopi (kontakti
smeđi-plavi otvoreni).
4. Zbog funkcionalne pouzdanosti odvrnite šestobridni vijak [560] još za 1/6 okretaja
(0,1 mm).
5. Zategnite šestobridnu maticu [561], pritom pridržavajte šestobridni vijak [560], kako
bi sprječili pomicanje.
6. Kočnicu nekoliko puta uključite i isključite te pritom provjerite da li se mikrosklopka
sigurno otvara i zatvara kod svih položaja vratila motora. Stoga rukom više puta
okrenite vratilo motora.
100
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
Provjeravanje / održavanje
Servisni pregledi / radovi na održavanju mikrosklopke
8.6.3
8
Servisni pregled / radovi na održavanju mikrosklopke za nadzor trošenja
OPASNOST!
Opasnost od prignječenja zbog nenamjernog pokretanja pogona.
Smrt ili teške ozljede
•
•
Prije početka radova motor isključite iz napona i osigurajte ga od nehotičnog
uključivanja!
Molim poštujte slijedeće korake!
1. Radni zračni zazor provjerite prema poglavlju "Provjera kočnica, podešavanje
radnog zračnog zazora" (Æ str. 94) te po potrebi podesite.
2. Šestobridni vijak [560] privijajte na aktuator [555] mikrosklopke, dok se ne preklopi
(kontakti smeđi-plavi zatvoreni).
Kod privijanja prislonite šestobridni vijak [561], kako biste dobili uzdužni zazor iz
navoja.
3. Šestobridni vijak [560] okrenite za pola okretaja u smjeru mikrosklopke [555].
4. Zategnite šestobridnu maticu [561], pritom pridržavajte šestobridni vijak [560], kako
bi sprječili pomicanje.
5. Ako se kod povećanog trošenja kočnih obloga dostigne rezerva trošenja,
mikrosklopka se preklapa (kontakti smeđi-plavi otvoreni) te aktivira relej ili signal.
8.6.4
Servisni pregled / radovi na održavanju mikrosklopke za nadzor funkcija i trošenja
Kod dogradnje dvije mikrosklopke na jednoj kočnici mogu se realizirati oba stanja
nadzora. U tom slučaju najprije podesite mikrosklopku za nadzor trošenja, a zatim
mikrosklopku za nadzor funkcija.
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
101
Pogonske smetnje
Smetnje na motoru
9
9
Pogonske smetnje
9.1
Smetnje na motoru
Smetnja
mogući uzrok
Pomoć
Motor se ne pokreće
Prekinut dovod
Provjerite i po potrebi korigirajte priključke
Kočnica se ne prozračuje
Æ pogl. "Smetnje na kočnici"
Osigurač je pregorio
Zamijenite osigurač
Aktivirala se zaštita motora
Provjerite pravilnu podešenost zaštite motora, po potrebi
uklonite grešku
Zaštita motora se ne uključuje, greška u
upravljanju
Provjerite upravljanje zaštite motora i po potrebi uklonite
grešku
Motor namijenjen trokutastom spajanju je
spojen u zvijezdu
Ispravite spoj
Napon ili frekvencija pri uključivanju jako
odstupaju od predviđene vrijednosti
pobrinite se za bolje mrežne odnose; provjerite presjek
dovoda
Zakretni moment pri spoju u zvijezdu je
nedostatan
ako struja spoja u trokut nije previsoka, uključite direktno,
u suprotnom slučaju upotrijebite veći motor ili posebnu
izvedbu (uz savjetovanje)
Greška u kontaktu zvjezdasto-trokutaste
sklopke
Uklonite grešku
nepravilan smjer vrtnje
Motor je nepravilno priključen
zamijenite dvije faze
Motor bruji i ima visoki
prihvat struje
Kočnica se ne prozračuje
Æ pogl. "Smetnje na kočnici"
Namot je oštećen
Motor valja odnijeti na popravak u stručnu radionicu
Aktiviraju se osigurači ili se
odmah uključuje zaštita
motora
Kratak spoj u vodiču
Motor se ne pokreće ili se
teško pokreće
Motor se ne pokreće u spoju
u zvijezdu, nego samo u
spoju u trokut
Rotor je okrznut
jači pad broja okretaja pri
opterećenju
Motor se prejako zagrijava
(izmjerite temperaturu)
Razvoj buke prevelik
102
Uklonite kratak spoj
Kratak spoj u motoru
Uklanjanje greške prepustite stručnoj radionici
Vodiči su nepravilno priključeni
Ispravite spoj
Uzemljenje na motoru
Uklanjanje greške prepustite stručnoj radionici
Preopterećenje
Izmjerite snagu, po potrebi upotrijebite veći motor ili
smanjite opterećenje
Napon pada
Povećajte promjer dovoda
Preopterećenje
Izmjerite snagu, po potrebi upotrijebite veći motor ili
smanjite opterećenje
Nedostatno hlađenje
Korigirajte dovod rashladnoga zraka odn. oslobodite
kanale rashladnoga zraka i prema potrebi opremite
vanjskim ventilatorom
Temperatura okružja previsoka
Vodite računa o dozvoljenom području temperature
Motor je spojen u trokut umjesto u zvijezdu
Ispravite spoj
Dovod ima labav kontakt (nema jedne
faze)
Uklonite labav kontakt
Osigurač je pregorio
Potražite i uklonite uzrok (vidi gore); Zamijenite osigurač
Mrežni napon odstupa od dimenzioniranog
napona motora za više od 5 %. Viši napon
posebice nepovoljno djeluje kod
mnogopolnih motora jer je kod njih struja
slobodnog hoda već pri normalnom
naponu blizu dimenzionirane struje.
Motor prilagodite mrežnom naponu
Vrsta nazivnog pogona (S1 do S10, DIN
57530) prekoračena primjerice prevelikom
učestalošću uklapanja
Vrstu nazivnog pogona motora prilagodite potrebnim
pogonskim uvjetima; po potrebi pozovite stručnjaka za
određivanje pravilnog pogona
Kuglični ležaj je napet, onečišćen ili
oštećen
Iznova poravnajte motor, provjerite kuglične ležajeve
(Æ pogl. "Dozvoljeni tipovi kugličnih ležajeva"), prema
potrebi ih podmažite (Æ pogl. "Tabela maziva za valjne
ležajeve SEW-motora"), zamijenite
Vibracija rotirajućih dijelova
Uklonite uzrok i po potrebi neravnotežu
Strana tijela u kanalima rashladnoga zraka
Očistite kanale rashladnoga zraka
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
Pogonske smetnje
Smetnje na kočnici
9.2
Smetnje na kočnici
Smetnja
mogući uzrok
Pomoć
Kočnica se ne prozračuje
nepravilan napon na uređaju za upravljanje
kočnicom
priključite pravilan napon
Došlo je do ispada uređaja za upravljanje
kočnicom
Zamijenite navođenje kočnice, provjerite unutarnji otpor i
izolaciju kočnog svitka i rasklopne uređaje
maks. dozvoljeni radni zračni zazor
prekoračen, jer je kočna obloga istrošena
Izmjerite odn. podesite radni zračni zazor
Pad napona niz dovod > 10 %
pobrinite se za pravilan priključni napon; provjerite presjek
kabela
manjkavo hlađenje, kočnica postaje prevruća
Kočioni ispravljač tipa BG zamijenite s BGE
Kočni svitak ima kratki spoj među zavojima ili
s tijelom
zamijenite cijelu kočnicu s navođenjem kočnice (stručna
radionica), provjerite rasklopne uređaje
Ispravljač pokvaren
Zamijenite ispravljač i kočni svitak
Radni zračni zazor nije pravilan
Izmjerite odn. podesite radni zračni zazor
Kočna obloga je istrošena
U cijelosti zamijenite nosač obloge
Motor ne koči
Kočni moment nepravilan
Promijenite kočni moment (Æ pogl. "Tehnički podatci")
•
•
•
vrstom i brojem kočionih opruga
Kočnica: ugradnjom istovrsnog tijela svitka kočnice
Kočnica: ugradnjom istovrsnog tijela svitka kočnice
samo BM(G): Radni zračni zazor je toliko
velik, da matice za podešavanje leže uz
ručnu ventilaciju
Podešavanje radnog zračnog zazora i uzdužnog zazora
uređaja za ručnu ventilaciju
samo BR03, BM(G): Uređaj za ručnu
ventilaciju nije pravilno podešen
Pravilno podesite uzdužni zazor uređaja za ručnu
ventilaciju pomoću matica za podešavanje
Kočnica se napinje sa
zakašnjenjem
Kočnica je spojena na strani izmjenične struje
spojite je na strani istosmjerne i izmjenične struje (na pr.
BSR); Poštujte spojnu shemu
Zvukovi u području
kočnice
Trošenje ozubljenja zbog naglog zaleta
Provjerite projektiranje
Klatni momenti zbog nepravilno podešenog
pretvarača frekvencije
Provjerite/korigirajte podešenost pretvarača frekvencije
prema uputi za uporabu
9.3
9
Smetnje pri pogonu s pretvaračem frekvencije
Pri radu motora s pretvaračem frekvencije mogu se pojaviti i simptomi, koji su opisani u
poglavlju "Smetnje na motoru". Značenje nastalih problema kao i naputke za njihovo
uklanjanje naći ćete u uputi za uporabu pretvarača frekvencije.
9.4
Servisna služba
9.4.1
Servisna služba
Ako Vam bude potrebna pomoć naše servisne službe, molimo Vas za sljedeće podatke:
•
•
•
•
podatke o snazi na pločici (potpune)
Vrstu i veličinu smetnje
Vrijeme i popratne okolnosti smetnje
Naslućeni uzrok
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
103
kVA
10
i
f
n
Tehnički podatci
Rasklopni rad, radni zračni zazor, kočioni momenti BMG05-8, BR03, BC
P Hz
10
Tehnički podatci
10.1
Rasklopni rad, radni zračni zazor, kočioni momenti BMG05-8, BR03, BC
Tip
kočnice
za
veličinu
motora
Rasklopna
energija
do
Održavanje
[106 J]
BMG052)
71
80
60
Radni zračni zazor
[mm]
min.1)
0.25
Podešavanja kočnih momenata
Kočnimoment
Vrsta i broj kočnih
opruga
Kataloški broj kočnih
opruga
maks.
[Nm]
normalno
crvena
normalno
crvena
0.6
5.0
4.0
2.5
1.6
1.2
3
2
-
2
6
4
3
135 017 X
135 018 8
4
3
3
2
-
2
3
2
6
4
3
135 017 X
135 018 8
BC05
71
80
60
0.25
0.6
7.5
6.0
5.0
4.0
2.5
1.6
1.2
BMG1
80
60
0.25
0.6
10
7.5
6.0
6
4
3
2
3
135 017 X
135 018 8
BMG23)
90
100
0.6
20
16
10
6.6
5.0
3
2
-
2
6
4
3
135 150 8
135 151 6
0.25
0.6
30
24
20
16
10
6.6
5.0
4
3
3
2
-.
2
3
2
6
4
3
135 150 8
135 151 6
0.25
0.6
40
30
24
6
4
3
2
3
135 150 8
135 151 6
0.9
75
55
45
37
30
19
12.6
9.5
6
4
3
3
2
-
2
3
2
6
4
3
184 845 3
135 570 8
130
0.25
130
BC2
90
100
BMG4
100
BMG8
112M
132S
130
300
0.3
1) Kod provjeravanja radnog zračnog zazora vodite računa o sljedećem: Nakon probnog pokretanja može zbog tolerancija paralelnosti
nosača obloge doći do odstupanja od ± 0,15 mm.
2) BMG05: Ako maksimalni kočioni moment (5 Nm) nije dovoljan, može se ugraditi tijelo svitka kočnice BMG1.
3) BMG2: Ako maksimalni kočni moment (20 Nm) nije dovoljan, može se ugraditi tijelo svitka kočnice BMG4.
104
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
Tehnički podatci
Rasklopni rad, radni zračni zazor, kočioni momenti BM15-62
10.2
Tip
kočnice
za
veličinu
motora
Rasklopni
rad do
servisiranja
BM15
132M, ML
160M
500
BM30
160L
180
750
BM31
200
225
750
180
Radni zračni zazor
[mm]
min.1)
0.3
n
10
P Hz
200
225
750
Podešavanja kočnih momenata
Kočni
moment
maks.
0.9
750
0.4
BM622)
i
f
Rasklopni rad, radni zračni zazor, kočioni momenti BM15-62
[106 J]
BM322)
kVA
0.9
Vrsta i broj opruga
Kataloški broj opruga
[Nm]
normalno
crvena
normalno
crvena
150
125
100
75
50
35
25
6
4
3
3
-
2
3
6
4
3
184 486 5
184 487 3
300
250
200
150
125
100
75
50
8
6
4
4
2
-
2
4
4
8
6
4
187 455 1
187 457 8
300
250
200
150
100
4
2
-
4
8
6
4
600
500
400
300
250
200
150
100
8
6
4
4
2
-
2
4
4
8
6
4
187 455 1
187 457 8
1) Kod provjeravanja radnog zračnog zazora vodite računa o sljedećem: Nakon probnog pokretanja može zbog tolerancija paralelnosti
nosača obloge doći do odstupanja od ± 0,15 mm.
2) Kočnica s dva diska
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
105
10
kVA
i
10.3
f
n
Tehnički podatci
Dozvoljena rasklopna energija kočnice
P Hz
Dozvoljena rasklopna energija kočnice
OPASNOST!
Opasnost od eksplozije zbog prekoračenja maks. dopuštenog kočionog rada po
kočionom procesu.
Smrt ili teške ozljede
•
Maksimalni kočioni rad po kočenju prikazan na krivulji ne smije se prekoračiti ni u
kojem slučaju, pa čak niti pri kočenju u slučaju nužde.
Kada upotrebljavate kočioni motor, morate provjeriti je li kočnica registrirana za
zahtijevanu učestalost uklapanja Z. Sljedeći dijagrami prikazuju dozvoljenu rasklopnu
energriju Wmax po uklapanju za različite kočnice i dimenzionirane brojeve
okretaja.Podatak se ovisno o zahtijevanoj učestalosti uklapanja Z navodi u
uklapanjima/sat (1/h).
Pomoć za utvrđivanje kočionog rada pogledajte u "Praksa pogonske tehnike:
projektiranje pogona".
106
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
Tehnički podatci
Dozvoljena rasklopna energija kočnice
kVA
i
f
n
10
P Hz
10.3.1 Kategorija II3D (BMG05-BM62) i kategorija II2G (BC05 i BC2)
Wmax
10
3000 1/min
6
BM15
J
10
BMG8
5
BMG2, BMG4
BMG05, BMG1
10
10
10
4
3
2
10
1
10
10
2
10
3
c/h
10
4
Z
Sl. 6: Maksimalno dozvoljeni rasklopni rad po spajanju kod 3000 1/min
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
107
10
kVA
i
f
n
Tehnički podatci
Dozvoljena rasklopna energija kočnice
P Hz
10
1500 1/min
6
BM32, BM62
BM30, BM31
J
BM15
10
5
BMG8
BMG2, BMG4, BC2
BMG05, BMG1, BC05
10
10
10
4
3
2
10
1
10
10
2
10
3
c/h
10
4
Z
Sl. 7: Maksimalno dozvoljeni rasklopni rad po spajanju kod 1500 1/min
108
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
kVA
Tehnički podatci
Dozvoljena rasklopna energija kočnice
i
f
n
10
P Hz
Wmax
10
1000 1/min
6
BM32, BM62
BM30, BM31
J
BM15
10
5
BMG8
BMG2, BMG4
BMG05, BMG1
10
10
10
4
3
2
10
1
10
10
2
10
3
c/h
10
4
Z
Sl. 8: Maksimalno dozvoljeni rasklopni rad po spajanju kod 1000 1/min
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
109
10
kVA
i
f
n
Tehnički podatci
Dozvoljena rasklopna energija kočnice
P Hz
Wmax
10
750 1/min
6
BM32, BM62
BM30, BM31
J
BM15
10
5
BMG8
BMG2, BMG4
BMG05, BMG1
10
10
10
4
3
2
10
1
10
10
2
10
3
c/h
10
4
Z
Sl. 9: Maksimalno dozvoljeni rasklopni rad po spajanju kod 750 1/min
110
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
kVA
Tehnički podatci
Dozvoljena rasklopna energija kočnice
i
f
n
10
P Hz
10.3.2 Kategorija II3G (BMG05-BM62)
Wmax
10
3000 1/min
5
J
BMG05/1
10
BMG2/4
4
BMG8
BM15
10
10
3
2
10
1
10
10
2
10
3
10
c/h
4
Z
Sl. 10: Maksimalno dozvoljeni rasklopni rad po spajanju kod 3000 1/min
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
111
10
kVA
i
f
n
Tehnički podatci
Dozvoljena rasklopna energija kočnice
P Hz
Wmax
10
1500 1/min
5
BMG05/1
J
BMG2/4
BMG8
10
4
BM15
BM30/31
BM32/62
10
10
3
2
10
1
10
10
2
10
3
c/h
10
4
Z
Sl. 11: Maksimalno dozvoljeni rasklopni rad po spajanju kod 1500 1/min
112
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
kVA
Tehnički podatci
Dozvoljena rasklopna energija kočnice
Wmax
10
i
f
n
10
P Hz
1000 1/min
5
BMG05/1
J
BMG2/4
BMG8
10
BM15
4
BM30/31
BM32/62
10
10
3
2
1
10
10
2
10
3
c/h
10
4
Z
Sl. 12: Maksimalno dozvoljeni rasklopni rad po spajanju kod 1000 1/min
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
113
10
kVA
i
f
n
Tehnički podatci
Dozvoljena rasklopna energija kočnice
P Hz
Wmax
10
750 1/min
5
BMG05/1
J
BMG2/4
BMG8
10
BM15
4
BM30/31
BM32/62
10
10
3
2
10
1
10
10
2
10
3
c/h
10
4
Z
Sl. 13: Maksimalno dozvoljeni rasklopni rad po spajanju kod 750 1/min
114
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
Tehnički podatci
Pogonske struje
10.4
kVA
i
f
n
10
P Hz
Pogonske struje
Strujne vrijednosti IH (pridržna struja), navedene u tablicama, su efektivne
vrijednosti.Koristite samo uređaje za mjerenje efektivnih vrijednosti. Uklopna struja
(struja ubrzanja) IB teče samo kratko vrijeme (maks. 150 ms) tijekom prozračivanja
kočnice ili pri padu napona ispod 70 % nazivnog napona. Pri uporabi kočnog ispravljača
BG ili kod direktnog napajanja istosmjernim naponom - oboje je moguće samo kod
kočnica do veličine gradnje BMG4 - ako ne dođe do povećanja uklopne struje.
10.4.1 Kočnica BMG05-BMG4
Veličina motora
BMG05
BMG1
BMG2
BMG4
71/80
80
90/100
100
maks. kočni moment [Nm]
5
10
20
40
term. snaga gubitka [W]
32
36
40
50
Omjer uklopne struje IB/IH
4
4
4
4
Nazivni napon UN
VAC
VDC
BMG05
IH
[AAC]
24
IG
[ADC]
BMG 1
IH
[AAC]
1.38
IG
[ADC]
BMG 2
IH
[AAC]
1.54
BMG 4
IG
[ADC]
IH
[AAC]
1.77
IG
[ADC]
2.20
24 (23-25)
10
2.0
3.3
2.4
3.7
-
-
-
-
42 (40-46)
18
1.14
1.74
1.37
1.94
1.46
2.25
1.80
2.80
48 (47-52)
20
1.02
1.55
1.22
1.73
1.30
2.00
1.60
2.50
56 (53-58)
24
0.90
1.38
1.09
1.54
1.16
1.77
1.43
2.20
60 (59-66)
27
0.81
1.23
0.97
1.37
1.03
1.58
1.27
2.00
73 (67-73)
30
0.72
1.10
0.86
1.23
0.92
1.41
1.14
1.76
77 (74-82)
33
0.64
0.98
0.77
1.09
0.82
1.25
1.00
1.57
88 (83-92)
36
0.57
0.87
0.69
0.97
0.73
1.12
0.90
1.40
97 (93-104)
40
0.51
0.78
0.61
0.87
0.65
1.00
0.80
1.25
110 (105-116)
48
0.45
0.69
0.54
0.77
0.58
0.90
0.72
1.11
125 (117-131)
52
0.40
0.62
0.48
0.69
0.52
0.80
0.64
1.00
139 (132-147)
60
0.36
0.55
0.43
0.61
0.46
0.70
0.57
0.88
153 (148-164)
66
0.32
0.49
0.39
0.55
0.41
0.63
0.51
0.79
175 (165-185)
72
0.29
0.44
0.34
0.49
0.37
0.56
0.45
0.70
200 (186-207)
80
0.26
0.39
0.31
0.43
0.33
0.50
0.40
0.62
230 (208-233)
96
0.23
0.35
0.27
0.39
0.29
0.44
0.36
0.56
240 (234-261)
110
0.20
0.31
0.24
0.35
0.26
0.40
0.32
0.50
290 (262-293)
117
0.18
0.28
0.22
0.31
0.23
0.35
0.29
0.44
318 (294-329)
125
0.16
0.25
0.19
0.27
0.21
0.31
0.25
0.39
346 (330-369)
147
0.14
0.22
0.17
0.24
0.18
0.28
0.23
0.35
400 (370-414)
167
0.13
0.20
0.15
0.22
0.16
0.25
0.20
0.31
440 (415-464)
185
0.11
0.17
0.14
0.19
0.15
0.22
0.18
0.28
500 (465-522)
208
0.10
0.15
0.12
0.17
0.13
0.20
0.16
0.25
IB
Struja ubrzanja - kratkotrajna uklopna struja
IH
Efektivna vrijednost pridržne struje u dovodu do SEW-kočnog ispravljača
IG
Istosmjerna struja kod direktnog napajanja istosmjernim naponom
UN
Nazivni napon (područje nazivnog napona)
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
115
10
kVA
i
f
n
Tehnički podatci
Pogonske struje
P Hz
10.4.2 Kočnica BMG8-BM32/62
BMG8
BM15
BM30/31; BM32/62
112/132S
132M-160M
160L-225
maks. kočni moment [Nm]
75
150
600
term. snaga gubitka [W]
65
95
120
Omjer uklopne struje IB/IH
6.3
7.5
8.5
Nazivni napon UN
BMG8
BM15
BM30/31; BM32/62
VAC
VDC
IH
[AAC]
IH
[AAC]
IH
[AAC]
24
2.771)
4.151)
4.001)
42 (40-46)
-
2.31
3.35
-
48 (47-52)
-
2.10
2.95
-
56 (53-58)
-
1.84
2.65
-
60 (59-66)
-
1.64
2.35
-
73 (67-73)
-
1.46
2.10
-
77 (74-82)
-
1.30
1.87
-
88 (83-92)
-
1.16
1.67
-
97 (93-104)
-
1.04
1.49
-
110 (105-116)
-
0.93
1.32
1.78
125 (117-131)
-
0.82
1.18
1.60
139 (132-147)
-
0.73
1.05
1.43
153 (148-164)
-
0.66
0.94
1.27
175 (165-185)
-
0.59
0.84
1.13
200 (186-207)
-
0.52
0.74
1.00
230 (208-233)
-
0.46
0.66
0.90
240 (234-261)
-
0.41
0.59
0.80
290 (262-293)
-
0.36
0.53
0.71
318 (294-329)
-
0.33
0.47
0.63
346 (330-369)
-
0.29
0.42
0.57
400 (370-414)
-
0.26
0.37
0.50
440 (415-464)
-
0.24
0.33
0.44
500 (465-522)
-
0.20
0.30
0.40
Veličina motora
1) Istosmjerna struja kod pogona s BSG
Legenda
116
IH
Efektivna vrijednost pridržne struje u dovodu do SEW-kočnog ispravljača
IB
Struja ubrzanja - kratkotrajna uklopna struja
IG
Istosmjerna struja kod direktnog napajanja istosmjernim naponom
UN
Nazivni napon (područje nazivnog napona)
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
kVA
Tehnički podatci
Pogonske struje
i
f
n
10
P Hz
10.4.3 Kočnica BC
Veličina motora
BC05
BC2
71/80
90/100
maks. kočni moment [Nm]
7.5
30
term. snaga gubitka [W]
29
41
Omjer uklapanja IB/IH
4
4
BC05
BC2
Nazivni napon UN
VAC
VDC
IH
[AAC]
IG
[ADC]
IH
[AAC]
IG
[ADC]
24
-
1.22
-
1.74
42 (40-46)
18
1.10
1.39
1.42
2.00
48 (47-52)
20
0.96
1.23
1.27
1.78
56 (53-58)
24
0.86
1.10
1.13
1.57
60 (59-66)
27
0.77
0.99
1.00
1.42
73 (67-73)
30
0.68
0.87
0.90
1.25
77 (74-82)
33
0.60
0.70
0.79
1.12
88 (83-92)
36
0.54
0.69
0.71
1.00
97 (93-104)
40
0.48
0.62
0.63
0.87
110 (105-116)
48
0.42
0.55
0.57
0.79
125 (117-131)
52
0.38
0.49
0.50
0.71
139 (132-147)
60
0.34
0.43
0.45
0.62
153 (148-164)
66
0.31
0.39
0.40
0.56
175 (165-185)
72
0.27
0.34
0.35
0.50
200 (186-207)
80
0.24
0.31
0.31
0.44
230 (208-233)
96
0.21
0.27
0.28
0.40
240 (234-261)
110
0.19
0.24
0.25
0.35
290 (262-293)
117
0.17
0.22
0.23
0.32
318 (294-329)
125
0.15
0.20
0.19
0.28
346 (330-369)
147
0.13
0.18
0.18
0.24
400 (370-414)
167
0.12
0.15
0.15
0.22
440 (415-464)
185
0.11
0.14
0.14
0.20
500 (465-522)
208
0.10
0.12
0.12
0.17
Legenda
IH
Efektivna vrijednost pridržne struje u dovodu do SEW-kočnog ispravljača
IB
Struja ubrzanja - kratkotrajna uklopna struja
IG
Istosmjerna struja kod direktnog napajanja istosmjernim naponom
UN
Nazivni napon (područje nazivnog napona)
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
117
10
kVA
i
10.5
f
n
Tehnički podatci
Maksimalno dozvoljene poprečne sile
P Hz
Maksimalno dozvoljene poprečne sile
Sljedeća tabela prikazuje dozvoljene poprečne sile (gornja vrijednost) i aksijalne sile
(donja vrijednost) trofaznih motora sa zaštitom od eksplozije:
Oblik
ugradnje
Nožni motor
Motor s
prirubnicom
Dozvoljena poprečna sila FR [N]
Dozvoljena aksijalna sila FA [N]; FA_hod = FA_tlak
[1/min]
Broj
polova
Veličina gradnje
63
71
80
90
100
112
132S
132ML
132M
160M
160L
180
200
225
250
280
750
8
-
680
200
920
240
1280
320
1700
400
1750
480
1900
560
2600
640
3600
960
3800
960
5600
1280
6000
2000
-
-
1000
6
-
640
160
840
200
1200
240
1520
320
1600
400
1750
480
2400
560
3300
800
3400
800
5000
1120
5500
1900
-
8000
2500
1500
4
-
560
120
720
160
1040
210
1300
270
1400
270
1500
270
2000
400
2600
640
3100
640
4500
940
4700
2400
7000
2400
8000
2500
3000
2
-
400
80
520
100
720
145
960
190
980
200
1100
210
1450
320
2000
480
2300
480
3450
800
-
-
-
750
8
-
850
250
1150
300
1600
400
2100
500
2200
600
2400
700
3200
800
4600
1200
4800
1200
7000
1600
7500
2500
-
-
1000
6
600
150
800
200
1050
250
1500
300
1900
400
2000
500
2200
600
2900
700
4100
1000
4300
1000
6300
1400
6800
2400
-
11000
3000
1500
4
500
110
700
140
900
200
1300
250
1650
350
1750
350
1900
350
2500
500
3200
800
3900
800
5600
1200
5900
3000
8700
3000
9000
2600
3000
2
400
70
500
100
650
130
900
180
1200
240
1200
250
1300
260
1800
400
2500
600
2900
600
4300
1000
-
-
-
10.5.1 Obračun poprečne sile kod ekscentričnog hvatišta sile
Kod hvatišta sile izvan sredine kraja osovine moraju se dozvoljene poprečne sile
izračunati pomoću sljedećih formula. Manja od obaju vrijednosti FxL (ovisno o životnom
vijeku ležaja) i FxW (ovisno o otpornosti osovine) je dozvoljena poprečna sila za mjesto
x. Vodite računa o tome da obračuni vrijede za Ma max.
FxL ovisno o
životnom vijeku
ležaja
FxW iz otpornosti
osovine
FxL = FR ×
FxW =
FR
x
a, b, f
c
118
a
[N ]
b+x
c
[N ]
f +x
= dopuštena poprečna sila (x = l/2) [N]
= udaljenost od skupine osovina do hvatišta sile [mm]
= konstante motora za obračun poprečne sile [mm]
= konstanta motora za obračun poprečne sile [Nmm]
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
kVA
Tehnički podatci
Maksimalno dozvoljene poprečne sile
i
f
n
10
P Hz
l
l
x
x
l/2
l/2
dd
F
A
FA
Fx
FRx FR
FRa
Sl. 14: Poprečna sila FX kod ekscentričnog hvatišta sile
Konstante motora
z obračun
poprečne sile
Veličina
gradnje
A
[mm]
c
b
[mm]
2-polni
[Nmm]
4-polni
[Nmm]
3
16.8 • 10
6-polni
[Nmm]
3
f
d
l
[mm]
[mm]
[mm]
161
146
11.2 • 10
-
13
14
30
DT71
158.5
143.8
11.4 • 103
16 • 103
18.3 • 103
19.5 • 103
13.6
14
30
DT80
213.8
193.8
17.5 • 103
24.2 • 103
28.2 • 103
31 • 103
13.6
19
40
(S)DT(E)90
227.8
202.8
27.4 • 103
39.6 • 103
45.7 • 103
48.7 • 103
13.1
24
50
SDT100
270.8
240.8
42.3 • 103
57.3 • 103
67 • 103
75 • 103
14.1
28
60
DV(E)100
270.8
240.8
42.3 • 103
57.3 • 103
67 • 103
75 • 103
14.1
28
60
(S)DV(E)112M
286.8
256.8
53 • 103
75.7 • 103
86.5 • 103
94.6 • 103
24.1
28
60
(S)DV(E)132S
341.8
301.8
70.5 • 103
96.1 • 103
112 • 103
122 • 103
24.1
38
80
DV(E)132M
344.5
304.5
87.1 • 103
120 • 103
144 • 103
156 • 103
20.1
38
80
DV(E)132ML
404.5
364.5
120 • 103
156 • 103
198 • 103
216.5 • 103
20.1
38
80
DV(E)160M
419.5
364.5
150 • 103
195.9 • 103
248 • 103
270 • 103
20.1
42
110
DV(E)160L
435.5
380.5
177.5 • 103
239 • 103
262.5 • 103
293 • 103
DFR63
22.15
42
110
347 • 10
386 • 10
432 • 103
22.15
48
110
-
258.5 • 103
302.5 • 103
330 • 103
0
55
110
556.5
-
490 • 103
-
-
0
60
140
658
588
-
630 • 103
-
-
0
65
140
658
588
-
630 • 103
-
-
0
75
140
DV(E)180
507.5
452.5
266 • 10
DV(E)200
537.5
482.5
DV(E)225
626.5
DV(E)250
DV(E)280
2. Kraj vratila
motora
19 • 10
3
8-polni
[Nmm]
3
3
3
Molimo Vas da se s tvrtkom SEW-EURODRIVE posavjetujete u svezi dozvoljenog
opterećenja 2. kraja osovine motora.
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
119
10
kVA
i
10.6
f
n
Tehnički podatci
Dozvoljeni tipovi kugličnih ležajeva
P Hz
Dozvoljeni tipovi kugličnih ležajeva
10.6.1 Kategorija 2
A-ležaj
(trofazni motor, kočioni motor)
Tip motora
eDT71 - eDT80
eDT90 - eDV100
eDV112 - eDV132S
Motor s
reduktorom
Prirubni i nožni
motor
6303 2RS J C3
6204 2RS J C3
6306 2RS J C3
6307 2RS J C3
6208 2RS J C3
B-ležaj
(nožni, prirubni motori,
motori s reduktorom)
Trofazni motor
Kočni motor
6203 2RS J C3
6205 2RS J C3
6207 2RS J C3
-
eDV132M - eDV160M
6309 2RS J C3
6209 2RS J C3
-
eDV160L - eDV180L
6312 2RS J C3
6213 2RS J C3
-
10.6.2 Kategorija 3
A-ležaj
(trofazni motor, kočioni motor)
Tip motora
Motor s
reduktorom
Prirubni i nožni
motor
Trofazni motor
Kočni motor
DFR63
6303 2RS J C3
6203 2RS J C3
6202 2RS J C3
-
DT71 - DT80
6303 2RS J C3
6204 2RS J C3
DT(E)90/DV(E)100
DV(E)112-DV(E)132S
120
B-ležaj
(nožni, prirubni motori, reduktori
s motorom)
6306 2RS J C3
6307 2RS J C3
6208 2RS J C3
6203 2RS J C3
6205 2RS J C3
6207 2RS J C3
DV(E)132M-DV(E)160M
6309 2RS J C3
6209 2RS J C3
DV(E)160L-DV(E)180L
6312 2RS J C3
6213 2RS J C3
DV(E)200LS-DV(E)225M
6314 2RS J C3
6314 2RS J C3
DV(E)250-DV(E)280M
6316 2RS J C3
6315 2RS J C3
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
Izjava o suglasju
Motori kategorije 3G/3D/3GD, serija D(F)T(E)/D(F)V(E)
11
Izjava o suglasju
11.1
Motori kategorije 3G/3D/3GD, serija D(F)T(E)/D(F)V(E)
kVA
i
f
n
11
P Hz
EG-Konformitätserklärung
EC Declaration of Conformity
Déclaration CE de conformité
Nr./No./N°
900130507
im Sinne der Richtlinie 94/9/EG, Anhang VIII
according to Directive 94/9/EC, Appendix VIII
au sens de la directive 94/9/CE, Annexe VIII
SEW EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal
erklärt in alleiniger Verantwortung die Konformität der folgenden Produkte
declares under sole responsibility conformity of the following products
déclare, sous sa seule responsabilité, que les produits suivants
DR63, DFR63
DT, DFT, DTE, DFTE
DV, DFV, DVE, DFVE
II 3G & II3D & II 3GD
Motoren und Bremsmotoren der Baureihe:
Motors and brake motors of the series:
Moteurs et moteurs-frein des séries :
Kategorie:
in category: / Catégories :
Kennzeichnung:
marking: / Codification :
II3G Ex nA II T3
II3D Ex tD A22 IP5X T120°C
II3D Ex tD A22 IP6X T120°C
II3D Ex tD A22 IP5X T140°C
II3D Ex tD A22 IP6X T140°C
mit der
with the / respectent la
Richtlinie
Directive / Directive
94/9 EG
94/9 EC / 94/9/CE
angewandte harmonisierte Normen:
Applied harmonized standards: / Normes harmonisées appliquées :
EN 60079-0:2006
EN 60079-15:2005
EN 61241-0:2006
EN 61241-1:2004
EN 60034-1:2004
Ort/Datum
Geschäftsführer Vertrieb und Marketing
Place/date / Lieu et date
Managing Director Sales and Marketing
Directeur général international commercial et marketing
Bruchsal, 21.11.08
H. Sondermann
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
121
11
kVA
i
11.2
f
n
Izjava o suglasju
Motori/kočni motori kategorija 2GD/2G, serija eD(F)T, eD(F)V i BC
P Hz
Motori/kočni motori kategorija 2GD/2G, serija eD(F)T, eD(F)V i BC
EG-Konformitätserklärung
EC Declaration of Conformity
Déclaration CE de conformité
Nr./No./N°
900120407
im Sinne der Richtlinie 94/9/EG, Anhang VIII
according to Directive 94/9/EC, Appendix VIII
au sens de la directive 94/9/CE, Annexe VIII
SEW EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal
erklärt in alleiniger Verantwortung die Konformität der folgenden Produkte
declares under sole responsibility conformity of the following products
déclare, sous sa seule responsabilité, que les produits suivants
eDT, eDFT
eDV, eDFV
BC
II 2G
II 2GD
II2G Ex e II T3
II2G Ex e II T4
II2G Ex ed IIB T3
II2D Ex tD A21 IP6X T120°C
Motoren der Baureihe:
Motors of the series:
Moteurs des séries :
Kategorie:
category: / Catégories :
Kennzeichnung:
marking: / Codification :
mit der
with the / respectent la
Richtlinie
Directive / Directive
94/9 EG
94/9 EC / 94/9/CE
angewandte harmonisierte Normen:
Applied harmonized standards: / Normes harmonisées appliquées :
EN 60079-0:2006
EN 60079-7:2003
EN 61241-0:2006
EN 61241-1:2004
EN 60034-1:2004
Ort/Datum
Geschäftsführer Vertrieb und Marketing
Place/date / Lieu et date
Managing Director Sales and Marketing
Directeur général international commercial et marketing
Bruchsal, 21.11.08
H. Sondermann
122
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
Izjava o suglasju
Motori/kočni motori kategorija 3D, serija C(F)T/C(F)V
11.3
kVA
i
f
n
11
P Hz
Motori/kočni motori kategorija 3D, serija C(F)T/C(F)V
EG-Konformitätserklärung
EC Declaration of Conformity
Déclaration CE de conformité
Nr./No./N°
900140307
im Sinne der Richtlinie 94/9/EG, Anhang VIII
according to Directive 94/9/EC, Appendix VIII
au sens de la directive 94/9/CE, Annexe VIII
SEW EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal
erklärt in alleiniger Verantwortung die Konformität der folgenden Produkte
declares under sole responsibility conformity of the following products
déclare, sous sa seule responsabilité, que les produits suivants
Motoren und Bremsmotoren der Baureihe:
Motors and brake motors of the series:
Servomoteurs et servomoteurs-frein des séries :
Kategorie:
category: / Catégorie :
CT, CFT
CV, CFV
Kennzeichnung:
marking: / Codification :
mit der
with the / respectent la
II3D Ex tD A22 IP5X T140°C
II3D Ex tD A22 IP6X T140°C
Richtlinie
Directive / Directive
94/9 EG
94/9 EC / 94/9/CE
II 3D
angewandte harmonisierte Normen:
Applied harmonized standards: / Normes harmonisées appliquées :
EN 61241-0:2006
EN 61241-1:2004
EN 60034-1:2004
Ort/Datum
Geschäftsführer Vertrieb und Marketing
Place/date / Lieu et date
Managing Director Sales and Marketing
Directeur général international commercial et marketing
Bruchsal, 21.11.08
H. Sondermann
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
123
11
kVA
i
11.4
f
n
Izjava o suglasju
Motori/Kočni motori kategorija 2G, serija eD(F)R
P Hz
Motori/Kočni motori kategorija 2G, serija eD(F)R
EG-Konformitätserklärung
EC Declaration of Conformity
Déclaration CE de conformité
Nr./No./N°
900120108
im Sinne der Richtlinie 94/9/EG, Anhang VIII
according to Directive 94/9/EC, Appendix VIII
au sens de la directive 94/9/CE, Annexe VIII
SEW EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal
erklärt in alleiniger Verantwortung die Konformität der folgenden Produkte
declares under sole responsibility conformity of the following products
déclare, sous sa seule responsabilité, que les produits suivants
Motoren der Baureihe:
Motors of the series:
Moteurs des séries :
Kategorie:
category: / Catégorie :
mit der
with the / respectent la
eDR, eDFR
Richtlinie
Directive / Directive
94/9 EG
94/9 EC / 94/9/CE
2G
angewandte harmonisierte Normen:
Applied harmonized standards: / Normes harmonisées appliquées :
EN 50014:1999
EN 50019:2000
EN 60034-1:2004
SEW-EURODRIVE hält folgende technische Dokumentationen zur Einsicht bereit:
SEW-EURODRIVE has the following documentation available for review:
SEW-EURODRIVE tient à disposition la documentation technique suivante pour consultation :
• Vorschriftsmäßige Bedienungsanleitung
• Installation and operating instructions in conformance with applicable regulations
• Notice d’utilisation conforme aux prescriptions
• Technische Bauunterlagen
• Technical design documentation
• Dossier technique de construction
Ort/Datum
Geschäftsführer Vertrieb und Marketing
Place/date / Lieu et date
Managing Director Sales and Marketing
Directeur général international commercial et marketing
Bruchsal, 21.11.08
H. Sondermann
124
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
Izjava o suglasju
Motori/kočni motori kategorija 2D, serija eD(F)T/eD(F)V
11.5
kVA
i
f
n
11
P Hz
Motori/kočni motori kategorija 2D, serija eD(F)T/eD(F)V
EG-Konformitätserklärung
EC Declaration of Conformity
Déclaration CE de conformité
Nr./No./N°
900130108
im Sinne der Richtlinie 94/9/EG, Anhang VIII
according to Directive 94/9/EC, Appendix VIII
au sens de la directive 94/9/CE, Annexe VIII
SEW EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal
erklärt in alleiniger Verantwortung die Konformität der folgenden Produkte
declares under sole responsibility conformity of the following products
déclare, sous sa seule responsabilité, que les produits suivants
eDT, eDFT
eDV, eDFV
Motoren der Baureihe:
Motors of the series:
Moteurs des séries :
Kategorie:
category: / Catégorie :
mit der
with the / respectent la
2D
Richtlinie
Directive / Directive
94/9 EG
94/9 EC / 94/9/CE
angewandte harmonisierte Normen:
Applied harmonized standards: / Normes harmonisées appliquées :
EN 50014:1999
EN 50281-1-1:1998 +A1:2002
EN 60034-1:2004
SEW-EURODRIVE hält folgende technische Dokumentationen zur Einsicht bereit:
SEW-EURODRIVE has the following documentation available for review:
SEW-EURODRIVE tient à disposition la documentation technique suivante pour consultation :
• Vorschriftsmäßige Bedienungsanleitung
• Installation and operating instructions in conformance with applicable regulations
• Notice d’utilisation conforme aux prescriptions
• Technische Bauunterlagen
• Technical design documentation
• Dossier technique de construction
Ort/Datum
Geschäftsführer Vertrieb und Marketing
Place/date / Lieu et date
Managing Director Sales and Marketing
Directeur général international commercial et marketing
Bruchsal, 21.11.08
H. Sondermann
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
125
kVA
12
i
f
n
Privitak
Upute za uporabu i održavanje WISTRO-vanjskog ventilatora
P Hz
12
Privitak
12.1
Upute za uporabu i održavanje WISTRO-vanjskog ventilatora
Za WISTRO-vanjski ventilator postupajte kao što je navedeno u uputama za uporabu i
održavanje:
UPUTE ZA UPORABU I ODRŽAVANJE
WISTRO AGREGATI VANJSKIH VENTILATORA SA ZAŠTITOM OD EKSPLOZIJE PRAŠINE
SERIJA IL 3D
upute za rad i održavanje.d_ATEX.3D
WISTRO-agregati se u pravilu isporučuju spremni za ugradnju. Ležajevi su konstruirani bez održavanja za
životni vijek od 40.000 radnih sati.
Kod dužeg trajanja rada treba vanjski ventilator zamijeniti novom jedinicom.
Vrsta zaštite IP66 prema EN 60529, maks. dopuštena temperatura površine 120 °C
Dotični sigurnosni propis vezano za zaštitu od dodira pomičnih dijelova (DIN EN 294) je ispunjen.
Prije ugradnje treba paziti na to , da se kotač ventilatora lagano pomiče a lopatice kotača ventilatora nisu
deformirane ili savijene. Time bi mogle nastati neuravnoteženosti koje negativno utječu na životni vijek.
Električni priključak se ovisno o načinu rada (jednofazno ili dvofazno) priključuje sukladno priključnom
planu (uređaj 1). Priključna shema je dodatno utisnuta odn. zalijepljena i u pokrov priključne kutije.
Ventilatori bi se u pravilu trebali zaštititi preko ugrađenih termistorskih osjetnika temperature (PTC).
Agregati vanjskih ventilatora se ne smiju nadzirati termički kao samostalna zaštita preko ugrađenog PTC u
svezi s primjerenom okidnom spravom.
Maksimalne dozvoljene struje potražite u tabeli "Područje primjene napona-serija IL" (postrojenje 2).
Nakon ugradnje treba provesti probno pokretanje. Pritom treba paziti na to, da se smjer vrtnje kotača
ventilatora podudara sa strelicom smjera vrtnje na unutrašnjoj površini rešetke za usis zraka te da na taj
način puše na motor koji treba ohladiti
Pozor: U slučaju krivog smjera vrtnje je učinak hlađenja znatno niži. Postoji opasnost od pregrijavanja
dijelova motora koji se trebaju ohladiti.
Pri radu treba paziti na to da se naročito u atmosferi u kojoj ima puno prašine lopatice ventilatora suviše ne
prekriju naslagama prašine, budući da pritom nastaju neuravnoteženosti koje utječu na smanjenje životnog
vijeka. To vrijedi i za atmosferu u kojoj ima puno čestica kao npr. u industriji za obradu drva ili kod mlinova
za ugljen. Za ovaj ili slične slučajeve primjene se preporuča zaštitni krov.
Zaštitni krov se lako može montirati i naknadno otpuštanjem četiriju prirubničkih vijaka (Instar-vijci),
umetanjem pričvrsnog kutnika te ponovnim zatezanjem vijaka.
Naknadnu montažu zaštitnog krova mora provesti stručno obučeno osoblje te nadzirati i dokumentirati
osposobljeno osoblje.
126
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
Privitak
Upute za uporabu i održavanje WISTRO-vanjskog ventilatora
12
12.1.1 Priključni plan vanjskog ventilatora-VE (privitak 1)
Električni priključak, serija IL 3D
3À Õ
Spajanje u zvijezdu
PE T1
T2
L1
L2
U1
L3
V1
U2
W1
V2
T2
W2
W2
U2
V2
12
U1
L1
V1
L2
W1
L3
11
T1
3À Ö
Spoj u trokut
PE T1
T2
L1
U1
U2
L2
V1
V2
L3
W1
T2
W2
W2
U2
V2
12
U1
L1
V1
L2
W1
L3
11
T1
3 À Ø (Ö)
Trokut Steinmetz
PE T1
T2
L1
N
C
U1
V1
W1
T2
W2
U2
V2
12
U1
L
V1
N
W1
11
T1
C
U2
U1 (T1) = crna
U2 (T4) = zelena
V1 (T2) = svijetloplava
V2 (T5) = bijela
V2
W2
W1 (T3) = smeđa
W2 (T6) = žuta
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
127
12
Privitak
Upute za uporabu i održavanje WISTRO-vanjskog ventilatora
12.1.2 Područje primjene napona vanjskog ventilatora-VE (privitak 2)
Područje primjene napona, serija IL (sukl. EN 60334)
Način rada
BG
Promjer
ventilatora
Područje napona
maks.
dopuštena
struja
maks.
primanje
snage
(V)
(A)
(W)
(mm)
1 À Ø (Ö)
3ÀÕ
3ÀÖ
50Hz
60Hz
63
118
230 – 277
230 – 277
0,11
38
71
132
230 277
230 – 277
0,12
41
80
150
230 – 277
230 – 277
0,13
44
90
169
230 – 277
230 – 277
0,25
88
100
187
230 – 277
230 – 277
0,28
88
112
210
230 – 277
230 – 277
0,31
107
132
250
230 – 277
230 – 277
0,59
185
160 – 200
300
230 – 277
––––––
0,93
225
63
118
380 – 500
380 – 575
0,06
32
71
132
380 – 500
380 – 575
0,06
33
80
156
380 – 500
380 – 575
0,06
34
90
169
380 – 500
380 – 575
0,16
90
100
187
380 – 500
380 – 575
0,16
93
112
210
380 – 500
380 – 575
0,16
94
132
250
380 – 500
380 – 575
0,24
148
160 – 200
300
380 – 500
380 – 575
0,51
280
63
118
220 – 290
220 – 332
0,10
32
71
132
220 – 290
220 – 332
0,10
33
80
156
220 – 290
220 – 332
0,10
34
90
169
220 – 290
220 – 332
0,28
90
100
187
220 – 290
220 – 332
0,28
93
112
210
220 – 290
220 – 332
0,28
94
132
250
220 – 290
220 – 332
0,45
148
160 – 200
300
220 – 290
220 – 332
0,85
280
dvopolno
128
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
Privitak
Upute za uporabu i održavanje WISTRO-vanjskog ventilatora
12
12.1.3 Izjava EZ o sukladnosti : vanjski ventilator VE
EG-Konformitätserklärung
EC-Declaration of Confirmity
atex_kategorie.3D_20.10.2003
Produkt:
Fremdlüftungsaggregate IL 3D der Gerätgruppe II, Kategorie 3D
Typ B20-..-..IL/…… bis Typ C60-..-IL/……
WISTRO erklärt die Übereinstimmung des o.a. Produktes mit
Folgenden Richtlinien: 94/9/EG
Angewandte Normen: EN 60034, EN 50281-1-1, EN 50014
WISTRO trägt für die Ausstellung dieser EG-Konformitätserklärung die alleinige
Verantwortung. Die Erklärung ist keine Zusicherung im Sinne der Produkthaftung.
Product: Forced ventilation units IL 3D of group II, category 3D
Typ B20.--.—IL/…… to typ C60-..-.. IL/……
WISTRO herewith declares the conformity of a. m. product with
following directive: 94/9/EC
Applied standards: EN 60034, EN 50281-1-1, EN 50014
WISTRO has the sole responsibility for issuing this EC declaration of conformity.
This declaration is not an assurance as defined by product liability.
Langenhagen, 21.10.2003
Geschäftsführer (W.Strohmeyer)
General Manager
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
129
Lista adresa
13
13
Lista adresa
Njemačka
Glavna uprava
Tvornica
Distribucija
Bruchsal
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
D-76646 Bruchsal
Adresa poštanskog pretinca
Postfach 3023 • D-76642 Bruchsal
Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
http://www.sew-eurodrive.de
[email protected]
Service
Competence
Center
Središnji dio
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 1
D-76676 Graben-Neudorf
Tel. +49 7251 75-1710
Fax +49 7251 75-1711
[email protected]
Sjever
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Alte Ricklinger Straße 40-42
D-30823 Garbsen (kod Hannovera)
Tel. +49 5137 8798-30
Fax +49 5137 8798-55
[email protected]
Istok
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Dänkritzer Weg 1
D-08393 Meerane (kod Zwickaua)
Tel. +49 3764 7606-0
Fax +49 3764 7606-30
[email protected]
Jug
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Domagkstraße 5
D-85551 Kirchheim (kod Münchena)
Tel. +49 89 909552-10
Fax +49 89 909552-50
[email protected]
Zapad
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Siemensstraße 1
D-40764 Langenfeld (kod Düsseldorfa)
Tel. +49 2173 8507-30
Fax +49 2173 8507-55
[email protected]
Elektronika
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
D-76646 Bruchsal
Tel. +49 7251 75-1780
Fax +49 7251 75-1769
[email protected]
Drive Service Hotline / pozivi mogući 24 h na dan
+49 180 5 SEWHELP
+49 180 5 7394357
Ostale adrese o servisnim postajama u Njemačkoj možete dobiti na upit.
Francuska
Tvornica
Distribucija
Servis
Haguenau
SEW-USOCOME
48-54, route de Soufflenheim
B. P. 20185
F-67506 Haguenau Cedex
Tel. +33 3 88 73 67 00
Fax +33 3 88 73 66 00
http://www.usocome.com
[email protected]
Tvornica
Forbach
SEW-EUROCOME
Zone Industrielle
Technopôle Forbach Sud
B. P. 30269
F-57604 Forbach Cedex
Tel. +33 3 87 29 38 00
Montažna
postrojenja
Distribucija
Servis
Bordeaux
SEW-USOCOME
Parc d'activités de Magellan
62, avenue de Magellan - B. P. 182
F-33607 Pessac Cedex
Tel. +33 5 57 26 39 00
Fax +33 5 57 26 39 09
Lyon
SEW-USOCOME
Parc d'Affaires Roosevelt
Rue Jacques Tati
F-69120 Vaulx en Velin
Tel. +33 4 72 15 37 00
Fax +33 4 72 15 37 15
Pariz
SEW-USOCOME
Zone industrielle
2, rue Denis Papin
F-77390 Verneuil I'Etang
Tel. +33 1 64 42 40 80
Fax +33 1 64 42 40 88
Ostale adrese o servisnim postajama u Francuskoj možete dobiti na upit.
Alžir
Distribucija
Alžir
Réducom
16, rue des Frères Zaghnoun
Bellevue El-Harrach
16200 Alger
Tel. +213 21 8222-84
Fax +213 21 8222-84
[email protected]
Buenos Aires
SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A.
Centro Industrial Garin, Lote 35
Ruta Panamericana Km 37,5
1619 Garin
Tel. +54 3327 4572-84
Fax +54 3327 4572-21
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.com.ar
Argentina
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
130
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
Lista adresa
13
Australija
Melbourne
SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
27 Beverage Drive
Tullamarine, Victoria 3043
Tel. +61 3 9933-1000
Fax +61 3 9933-1003
http://www.sew-eurodrive.com.au
[email protected]
Sydney
SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
9, Sleigh Place, Wetherill Park
New South Wales, 2164
Tel. +61 2 9725-9900
Fax +61 2 9725-9905
[email protected]
Beč
SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H.
Richard-Strauss-Strasse 24
A-1230 Wien
Tel. +43 1 617 55 00-0
Fax +43 1 617 55 00-30
http://sew-eurodrive.at
[email protected]
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Bruxelles
SEW Caron-Vector
Avenue Eiffel 5
B-1300 Wavre
Tel. +32 10 231-311
Fax +32 10 231-336
http://www.sew-eurodrive.be
[email protected]
Service
Competence
Center
Industrijska
područja
SEW Caron-Vector
Rue de Parc Industriel, 31
BE-6900 Marche-en-Famenne
Tel. +32 84 219-878
Fax +32 84 219-879
http://www.sew-eurodrive.be
[email protected]
Antwerpen
SEW Caron-Vector
Glasstraat, 19
BE-2170 Merksem
Tel. +32 3 64 19 333
Fax +32 3 64 19 336
http://www.sew-eurodrive.be
[email protected]
Abidjan
SICA
Ste industrielle et commerciale pour l'Afrique
165, Bld de Marseille
B.P. 2323, Abidjan 08
Tel. +225 2579-44
Fax +225 2584-36
Minsk
SEW-EURODRIVE BY
RybalkoStr. 26
BY-220033 Minsk
Tel.+375 (17) 298 38 50
Fax +375 (17) 29838 50
[email protected]
Sao Paulo
SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Avenida Amâncio Gaiolli, 152 - Rodovia
Presidente Dutra Km 208
Guarulhos - 07251-250 - SP
SAT - SEW ATENDE - 0800 7700496
Tel. +55 11 2489-9133
Fax +55 11 2480-3328
http://www.sew-eurodrive.com.br
[email protected]
Montažna
postrojenja
Distribucija
Servis
Austrija
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Belgija
Bjelokosna obala
Distribucija
Bjelorusija
Distribucija
Brazil
Tvornica
Distribucija
Servis
Ostale adrese o servisnim postajama u Brazilu možete dobiti na upit.
Bugarska
Distribucija
Sofija
BEVER-DRIVE GmbH
Bogdanovetz Str.1
BG-1606 Sofia
Tel. +359 2 9151160
Fax +359 2 9151166
[email protected]
Prag
SEW-EURODRIVE CZ S.R.O.
Business Centrum Praha
Lužná 591
CZ-16000 Praha 6 - Vokovice
Tel. +420 255 709 601
Fax +420 220 121 237
http://www.sew-eurodrive.cz
[email protected]
Santiago de
Chile
SEW-EURODRIVE CHILE LTDA.
Las Encinas 1295
Parque Industrial Valle Grande
LAMPA
RCH-Santiago de Chile
Adresa poštanskog pretinca
Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile
Tel. +56 2 75770-00
Fax +56 2 75770-01
http://www.sew-eurodrive.cl
[email protected]
Češka republika
Distribucija
Čile
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
131
Lista adresa
13
Danska
Kopenhagen
SEW-EURODRIVEA/S
Geminivej 28-30
DK-2670 Greve
Tel. +45 43 9585-00
Fax +45 43 9585-09
http://www.sew-eurodrive.dk
[email protected]
Kairo
Copam Egypt
for Engineering & Agencies
33 EI Hegaz ST, Heliopolis, Cairo
Tel. +20 2 22566-299 + 1 23143088
Fax +20 2 22594-757
http://www.copam-egypt.com/
[email protected]
Tallinn
ALAS-KUUL AS
Reti tee 4
EE-75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa
Tel. +372 6593230
Fax +372 6593231
[email protected]
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Lahti
SEW-EURODRIVE OY
Vesimäentie 4
FIN-15860 Hollola 2
Tel. +358 201 589-300
Fax +358 3 780-6211
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.fi
Tvornica
Montažno
postrojenje
Servis
Karkkila
SEW Industrial Gears Oy
Valurinkatu 6, PL 8
FI-03600 Kakkila, 03601 Karkkila
Tel. +358 201 589-300
Fax +358 201 589-310
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.fi
Libreville
ESG Electro Services Gabun
Feu Rouge Lalala
1889 Libreville
Gabun
Tel. +241 7340-11
Fax +241 7340-12
Atena
Christ. Boznos & Son S.A.
12, Mavromichali Street
P.O. Box 80136, GR-18545 Piraeus
Tel. +30 2 1042 251-34
Fax +30 2 1042 251-59
http://www.boznos.gr
[email protected]
Hong Kong
SEW-EURODRIVE LTD.
Unit No. 801-806, 8th Floor
Hong Leong Industrial Complex
No. 4, Wang Kwong Road
Kowloon, Hong Kong
Tel. +852 36902200
Fax +852 36902211
[email protected]
Zagreb
KOMPEKS d. o. o.
PIT Erdödy 4 II
HR 10 000 Zagreb
Tel. +385 1 4613-158
Fax +385 1 4613-158
[email protected]
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Vadodara
SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. 4, GIDC
PORRamangamdi • Vadodara - 391 243
Gujarat
Tel.+91 265 2831086
Fax +91 265 2831087
http://www.seweurodriveindia.com
[email protected]
[email protected]
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Chennai
SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park PhaseII
Mambakkam Village
Sriperumbudur- 602105
Kancheepuram Dist, Tamil Nadu
Tel.+91 44 37188888
Fax +91 44 37188811
[email protected]
Dublin
Alperton Engineering Ltd.
48 Moyle Road
Dublin Industrial Estate
Glasnevin, Dublin 11
Tel. +353 1 830-6277
Fax +353 1 830-6458
[email protected]
http://www.alperton.ie
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Egipat
Distribucija
Servis
Estonija
Distribucija
Finska
Gabon
Distribucija
Grčka
Distribucija
Servis
Hong Kong
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Hrvatska
Distribucija
Servis
Indija
Irska
Distribucija
Servis
132
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
Lista adresa
13
Italija
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Milano
SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.
Via Bernini,14
I-20020 Solaro (Milano)
Tel. +39 02 96 9801
Fax +39 02 96 799781
http://www.sew-eurodrive.it
[email protected]
Tel-Aviv
Liraz Handasa Ltd.
Ahofer Str 34B / 228
58858 Holon
Tel. +972 3 5599511
Fax +972 3 5599512
http://www.liraz-handasa.co.il
[email protected]
Iwata
SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD
250-1, Shimoman-no,
Iwata
Shizuoka 438-0818
Tel. +81 538 373811
Fax +81 538 373814
http://www.sew-eurodrive.co.jp
[email protected]
Johannesburg
SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Eurodrive House
Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads
Aeroton Ext. 2
Johannesburg 2013
P.O.Box 90004
Bertsham 2013
Tel. +27 11 248-7000
Fax +27 11 494-3104
http://www.sew.co.za
[email protected]
Cape Town
SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Rainbow Park
Cnr. Racecourse & Omuramba Road
Montague Gardens
Cape Town
P.O.Box 36556
Chempet 7442
Cape Town
Tel. +27 21 552-9820
Fax +27 21 552-9830
Telex 576 062
[email protected]
Durban
SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
2 Monaco Place
Pinetown
Durban
P.O. Box 10433, Ashwood 3605
Tel. +27 31 700-3451
Fax +27 31 700-3847
[email protected]
Douala
Electro-Services
Rue Drouot Akwa
B.P. 2024
Douala
Tel. +237 33 431137
Fax +237 33 431137
Toronto
SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
210 Walker Drive
Bramalea, Ontario L6T3W1
Tel. +1 905 791-1553
Fax +1 905 791-2999
http://www.sew-eurodrive.ca
[email protected]
Vancouver
SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
7188 Honeyman Street
Delta. B.C. V4G 1 E2
Tel. +1 604 946-5535
Fax +1 604 946-2513
[email protected]
Montreal
SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
2555 Rue Leger
LaSalle, Quebec H8N 2V9
Tel. +1 514 367-1124
Fax +1 514 367-3677
[email protected]
Izrael
Distribucija
Japan
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Južna Afrika
Montažna
postrojenja
Distribucija
Servis
Kamerun
Distribucija
Kanada
Montažna
postrojenja
Distribucija
Servis
Ostale adrese o servisnim postajama u Kanadi možete dobiti na upit.
Kina
Tvornica
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Tianjin
SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd.
No. 46, 7th Avenue, TEDA
Tianjin 300457
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
Tel. +86 22 25322612
Fax +86 22 25322611
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.cn
133
Lista adresa
13
Kina
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Suzhou
SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd.
333, Suhong Middle Road
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province, 215021
Tel. +86 512 62581781
Fax +86 512 62581783
[email protected]
Guangzhou
SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd.
No. 9, JunDa Road
East Section of GETDD
Guangzhou 510530
Tel. +86 20 82267890
Fax +86 20 82267891
[email protected]
Shenyang
SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
Shenyang Economic Technological
Development Area
Shenyang, 110141
Tel. +86 24 25382538
Fax +86 24 25382580
[email protected]
Wuhan
SEW-EURODRIVE (Wuhan) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
No. 59, the 4th Quanli Road, WEDA
430056 Wuhan
Tel. +86 27 84478398
Fax +86 27 84478388
Ostale adrese o servisnim postajama u Kini možete dobiti na upit.
Kolumbija
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Bogotá
SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA.
Calle 22 No. 132-60
Bodega 6, Manzana B
Santafé de Bogotá
Tel. +57 1 54750-50
Fax +57 1 54750-44
http://www.sew-eurodrive.com.co
[email protected]
Ansan-City
SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD.
B 601-4, Banweol Industrial Estate
1048-4, Shingil-Dong
Ansan 425-120
Tel. +82 31 492-8051
Fax +82 31 492-8056
http://www.sew-korea.co.kr
[email protected]
Busan
SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd.
No. 1720 - 11, Songjeong - dong
Gangseo-ku
Busan 618-270
Tel. +82 51 832-0204
Fax +82 51 832-0230
[email protected]
Riga
SIA Alas-Kuul
Katlakalna 11C
LV-1073 Riga
Tel. +371 7139253
Fax +371 7139386
http://www.alas-kuul.com
[email protected]
Beirut
Gabriel Acar & Fils sarl
B. P. 80484
Bourj Hammoud, Beirut
Tel. +961 1 4947-86
+961 1 4982-72
+961 3 2745-39
Fax +961 1 4949-71
[email protected]
Alytus
UAB Irseva
Naujoji 19
LT-62175 Alytus
Tel. +370 315 79204
Fax +370 315 56175
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.lt
Bruxelles
CARON-VECTOR S.A.
Avenue Eiffel 5
B-1300 Wavre
Tel. +32 10 231-311
Fax +32 10 231-336
http://www.sew-eurodrive.lu
[email protected]
Budimpešta
SEW-EURODRIVE Kft.
H-1037 Budapest
Kunigunda u. 18
Tel. +36 1 437 06-58
Fax +36 1 437 06-50
[email protected]
Koreja
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Litva
Distribucija
Libanon
Distribucija
Letonija
Distribucija
Luksemburg
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Mađarska
Distribucija
Servis
134
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
Lista adresa
13
Malezija
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Johore
SEW-EURODRIVE SDN BHD
No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya
81000 Johor Bahru, Johor
West Malaysia
Tel. +60 7 3549409
Fax +60 7 3541404
[email protected]
Casablanca
Afit
5, rue Emir Abdelkader
MA 20300 Casablanca
Tel. +212 22618372
Fax +212 22618351
[email protected]
Quéretaro
SEW-EURODRIVE MEXICO SA DE CV
SEM-981118-M93
Tequisquiapan No. 102
Parque Industrial Quéretaro
C.P. 76220
Quéretaro, México
Tel. +52 442 1030-300
Fax +52 442 1030-301
http://www.sew-eurodrive.com.mx
[email protected]
Rotterdam
VECTOR Aandrijftechniek B.V.
Industrieweg 175
NL-3044 AS Rotterdam
Postbus 10085
NL-3004 AB Rotterdam
Tel. +31 10 4463-700
Fax +31 10 4155-552
http://www.vector.nu
[email protected]
Moss
SEW-EURODRIVE A/S
Solgaard skog 71
N-1599 Moss
Tel. +47 69 24 10 20
Fax +47 69 24 10 40
http://www.sew-eurodrive.no
[email protected]
Auckland
SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.
P.O. Box 58-428
82 Greenmount drive
East Tamaki Auckland
Tel. +64 9 2745627
Fax +64 9 2740165
http://www.sew-eurodrive.co.nz
[email protected]
Christchurch
SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.
10 Settlers Crescent, Ferrymead
Christchurch
Tel. +64 3 384-6251
Fax +64 3 384-6455
[email protected]
Lima
SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES
S.A.C.
Los Calderos, 120-124
Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima
Tel. +51 1 3495280
Fax +51 1 3493002
http://www.sew-eurodrive.com.pe
[email protected]
Łódź
SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.
ul. Techniczna 5
PL-92-518 Łódź
Tel. +48 42 676 53 00
Fax +48 42 676 53 49
http://www.sew-eurodrive.pl
[email protected]
Usluge 24 h na dan
Tel. +48 602 739 739
(+48 602 SEW SEW)
[email protected]
Coimbra
SEW-EURODRIVE, LDA.
Apartado 15
P-3050-901 Mealhada
Tel. +351 231 20 9670
Fax +351 231 20 3685
http://www.sew-eurodrive.pt
[email protected]
Bukurešt
Sialco Trading SRL
str. Madrid nr.4
011785 Bucuresti
Tel. +40 21 230-1328
Fax +40 21 230-7170
[email protected]
Maroko
Distribucija
Meksiko
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Nizozemska
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Norveška
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Novi Zeland
Montažna
postrojenja
Distribucija
Servis
Peru
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Poljska
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Portugal
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Rumunjska
Distribucija
Servis
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
135
Lista adresa
13
Rusija
Petrograd
ZAO SEW-EURODRIVE
P.O. Box 36
195220 St. Petersburg Russia
Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142
Fax +7 812 3332523
http://www.sew-eurodrive.ru
[email protected]
Tvornica
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Jugoistočna
regija
SEW-EURODRIVE INC.
1295 Old Spartanburg Highway
P.O. Box 518
Lyman, S.C. 29365
Tel. +1 864 439-7537
Fax Sales +1 864 439-7830
Fax Manufacturing +1 864 439-9948
Fax Assembly +1 864 439-0566
Fax Confidential/HR +1 864 949-5557
http://www.seweurodrive.com
[email protected]
Montažna
postrojenja
Distribucija
Servis
Sjeveroistočna
regija
SEW-EURODRIVE INC.
Pureland Ind. Complex
2107 High Hill Road, P.O. Box 481
Bridgeport, New Jersey 08014
Tel. +1 856 467-2277
Fax +1 856 845-3179
[email protected]
Srednjezapadna
regija
SEW-EURODRIVE INC.
2001 West Main Street
Troy, Ohio 45373
Tel. +1 937 335-0036
Fax +1 937 440-3799
[email protected]
Jugozapadna
regija
SEW-EURODRIVE INC.
3950 Platinum Way
Dallas, Texas 75237
Tel. +1 214 330-4824
Fax +1 214 330-4724
[email protected]
Zapadna regija
SEW-EURODRIVE INC.
30599 San Antonio St.
Hayward, CA 94544
Tel. +1 510 487-3560
Fax +1 510 487-6433
[email protected]
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
SAD
Ostale adrese o servisnim postajama u SAD-u možete dobiti na upit.
Senegal
Distribucija
Dakar
SENEMECA
Mécanique Générale
Km 8, Route de Rufisque
B.P. 3251, Dakar
Tel. +221 338 494 770
Fax +221 338 494 771
[email protected]
Singapur
SEW-EURODRIVE PTE. LTD.
No 9, Tuas Drive 2
Jurong Industrial Estate
Singapore 638644
Tel. +65 68621701
Fax +65 68612827
http://www.sew-eurodrive.com.sg
[email protected]
Bratislava
SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rybničná 40
SK-831 06 Bratislava
Tel. +421 2 33595 202
Fax +421 2 33595 200
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.sk
Žilina
SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Industry Park - PChZ
ulica M.R.Štefánika 71
SK-010 01 Žilina
Tel. +421 41 700 2513
Fax +421 41 700 2514
[email protected]
Banská Bystrica
SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rudlovská cesta 85
SK-974 11 Banská Bystrica
Tel. +421 48 414 6564
Fax +421 48 414 6566
[email protected]
Košice
SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Slovenská ulica 26
SK-040 01 Košice
Tel. +421 55 671 2245
Fax +421 55 671 2254
[email protected]
Celje
Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o.
UI. XIV. divizije 14
SLO - 3000 Celje
Tel. +386 3 490 83-20
Fax +386 3 490 83-21
[email protected]
Beograd
DIPAR d.o.o.
Ustanicka 128a
PC Košum, IV floor
SCG-11000 Beograd
Tel. +381 11 347 3244 /
+381 11 288 0393
Fax +381 11 347 1337
[email protected]
Singapur
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Slovačka
Distribucija
Slovenija
Distribucija
Servis
Srbija
Distribucija
136
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
Lista adresa
13
Španjolska
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Bilbao
SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L.
Parque Tecnológico, Edificio, 302
E-48170 Zamudio (Vizcaya)
Tel. +34 94 43184-70
Fax +34 94 43184-71
http://www.sew-eurodrive.es
[email protected]
Jönköping
SEW-EURODRIVE AB
Gnejsvägen 6-8
S-55303 Jönköping
Box 3100 S-55003 Jönköping
Tel. +46 36 3442 00
Fax +46 36 3442 80
http://www.sew-eurodrive.se
[email protected]
Basel
Alfred lmhof A.G.
Jurastrasse 10
CH-4142 Münchenstein bei Basel
Tel. +41 61 417 1717
Fax +41 61 417 1700
http://www.imhof-sew.ch
[email protected]
Chonburi
SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.
700/456, Moo.7, Donhuaroh
Muang
Chonburi 20000
Tel. +66 38 454281
Fax +66 38 454288
[email protected]
Tunis
T. M.S. Technic Marketing Service
Zone Industrielle Mghira 2
Lot No. 39
2082 Fouchana
Tel. +216 71 4340-64 + 71 4320-29
Fax +216 71 4329-76
[email protected]
Istambul
SEW-EURODRIVE
Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti.
Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3
TR-34846 Maltepe ISTANBUL
Tel. +90 216 4419164, 3838014,
3738015
Fax +90 216 3055867
http://www.sew-eurodrive.com.tr
[email protected]
Dnepropetrovsk
SEW-EURODRIVE
Str. Rabochaja 23-B, Office 409
49008 Dnepropetrovsk
Tel. +380 56 370 3211
Fax +380 56 372 2078
http://www.sew-eurodrive.ua
[email protected]
Normanton
SEW-EURODRIVE Ltd.
Beckbridge Industrial Estate
P.O. Box No.1
GB-Normanton, West- Yorkshire WF6 1QR
Tel. +44 1924 893-855
Fax +44 1924 893-702
http://www.sew-eurodrive.co.uk
[email protected]
Valencia
SEW-EURODRIVE Venezuela S.A.
Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319
Zona Industrial Municipal Norte
Valencia, Estado Carabobo
Tel. +58 241 832-9804
Fax +58 241 838-6275
http://www.sew-eurodrive.com.ve
[email protected]
[email protected]
Švedska
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Švicarska
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Tajland
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Tunis
Distribucija
Turska
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Ukrajina
Distribucija
Servis
Velika Britanija
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Venezuela
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
137
Kazalo
Kazalo
A
Asinkroni servo motori
Kategorija 3D ................................................41
Raspored pretvarača frekvencije ..................64
D
Dodjela pretvarača motoru ..................................59
Drugi važeći dokumenti .........................................9
Dugotrajno skladištenje .........................................9
E
Električna instalacija ...........................................18
EMC ....................................................................20
G
Granične vrijednosti za struju i okretni moment ..61
Grijanje u stanju mirovanja za motore
kategorije II3D .....................................................74
I
Inspekcijski/servisni radovi BMG, BM .................93
Instalacija
električna ......................................................18
mehanička ....................................................15
Isključenje od odgovornosti ...................................6
Izjava o suglasju ...............................................121
Izjednačavanje potencijala ..................................18
K
Kabelske uvodnice ..............................................18
Kategorija 2G, 2D i 2GD
Priključak na motor .......................................24
Priključivanje kočnice ...................................26
Temperaturni osjetnik (TF) ...........................26
Kategorija 2G, 2D, 2GD
Kočnica .........................................................22
Priključna kutija ............................................22
Temperatura površine ..................................23
Temperaturni osjetnik (TF) ...........................23
Temperaturni razredi ....................................22
Vrsta zaštite ..................................................22
Zaštitna sklopka motora ...............................23
Kategorija 3D ......................................................41
Klase brojeva okretaja ..................................41
Priključivanje kočnice ...................................44
Priključivanje vanjskog ventilatora ................44
Priključna kutija ............................................41
Temperatura površine ..................................41
Temperaturni osjetnik (TF) ...........................43
138
Temperaturni razred .................................... 41
Vrsta zaštite ................................................. 41
Kategorija 3G, 3D i 3GD
Priključivanje kočnice .................................. 40
Priključivanje vanjskog ventilatora ............... 40
Temperaturni osjetnik (TF) .......................... 39
Temperaturni razred .................................... 27
Kategorija 3G, 3D, 3GD
Priključna kutija ............................................ 27
Temperatura površine ................................. 27
Vrsta zaštite ................................................. 27
Zaštitna sklopka motora .............................. 28
Klase brojeva okretaja
Kategorija 3D ............................................... 41
Kočioni motor
Kategorija 2G, 2D, 2GD ............................... 22
Kategorija 3G, 3D, 3GD ............................... 27
Konstrukcija
Mikrosklopke ................................................ 99
Konstrukcija motora ........................................... 11
M
Mehanička instalacija ......................................... 15
Motor
Kategorija 2G, 2D, 2GD ............................... 22
Kategorija 3G, 3D, 3GD ............................... 27
N
Namjenska uporaba ............................................. 8
Napomena o autorskom pravu ............................. 6
Navođenje kočnice ............................................. 19
O
Odredbe za područja ugrožena eksplozijama .... 18
Označna pločica ................................................ 12
P
Podešavanje parametara
Pretvarači frekvencije za kategoriju 2G ....... 70
Pretvarači frekvencije za kategoriju 3 .......... 72
Pogonske smetnje
Kočnica ...................................................... 103
Motor ......................................................... 102
Pretvarači frekvencije ................................ 103
Poprečne sile ................................................... 118
Postavljanje motora ........................................... 17
Povratna blokada ............................................... 73
Priključak na motor
Kategorija 2G, 2D i 2GD .............................. 24
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
Kazalo
Kategorija 3D ................................................43
Letvica s priključcima za
vučnu oprugu ......................25, 29, 30
Priključna pločica ..........................................29
Priključivanje
Mikrosklopka ................................................45
Priključivanje kočnice
Kategorija 2G, 2D i 2GD ...............................26
Kategorija 3D ................................................44
Kategorija 3G, 3D i 3GD ...............................40
Priključivanje mikrosklopke .................................45
Priključivanje motora
Priključna kutija ............................................31
Priključivanje vanjskog ventilatora
Kategorija 3D ................................................44
Kategorija 3G, 3D i 3GD ...............................40
Priključna kutija
Kategorija 2G, 2D, 2GD ...............................22
Kategorija 3D ................................................41
Kategorija 3G, 3D, 3GD ...............................27
Provjeravanje
Mikrosklopka za nadzor trošenja ................101
R
Rad pretvarača frekvencije u kategorijama
3G, 3D i 3GD ......................................................56
Rad pretvarača frekvencije u kategoriji 2G .........46
Rad s pretvaračem frekvencije ...........................19
Radovi na provjeravanju /
održavanju kočnice BC .......................................83
Radovi na provjeravanju / održavanju motora ....80
Raspored pretvarača frekvencije
Asinkroni servo motori ..................................64
Režimi rada i granične vrijednosti .......................46
S
Servisna služba .................................................103
Servisni pregled
Mikrosklopka za nadzor funkcija
i trošenja ........................................101
Mikrosklopka za nadzor funkcije ................100
Smjer blokade kod motora s blokadom
povratnog hoda ...................................................73
Stavljanje u pogon ..............................................69
T
Tehnički podatci ............................................... 104
Temperatura površine
Kategorija 2G, 2D i 2GD .............................. 23
Kategorija 3D ............................................... 41
Kategorija 3G, 3D i 3GD .............................. 27
Temperaturni osjetnik
Kategorija 2G, 2D i 2GD ........................ 23, 26
Kategorija 3D ............................................... 43
Kategorija 3G, 3D i 3GD ........................ 28, 39
Temperaturni razred
Kategorija 2G, 2D i 2GD .............................. 22
Kategorija 3D ............................................... 41
Kategorija 3G, 3D i 3GD .............................. 27
Termičke granične karakteristike
Asinkroni motori ........................................... 60
Asinkroni servo motori ................................. 63
Termistorski osjetnik temperature
Kategorija 2G, 2D i 2GD .............................. 23
Termistorski temperaturni osjetnik
Kategorija 3G, 3D i 3GD .............................. 28
Tipovi kugličnih ležajeva .................................. 120
Tipska oznaka .................................................... 12
Tolerancije kod montažnih radova ..................... 17
U
Učestalost provjeravanja i servisiranja ............... 76
Uporaba spojnih shema ..................................... 18
Upute za ožičenje .............................................. 19
Uređaj za zaštitu motora .................................... 19
Uvjeti okoline ...................................................... 21
Para ............................................................. 21
Plin ............................................................... 21
Prašina ........................................................ 21
Štetno zračenje ............................................ 21
Temperatura ................................................ 21
Visina postavljanja ....................................... 21
Uzemljenje ......................................................... 20
V
Vanjski ventilator .............................................. 126
Vrste zaštite
Kategorija 2G, 2D, 2GD ............................... 22
Kategorija 3D ............................................... 41
Kategorija 3G, 3D, 3GD ............................... 27
Z
Zahtjevi za nedostatke ......................................... 6
Zaštitna sklopka motora
Kategorija 2G, 2D i 2GD .............................. 23
Kategorija 3G, 3D i 3GD .............................. 28
Uputa za uporabu – Trofazni motori sa zaštitom od eksplozije, asinkroni servo motori
139
SEW-EURODRIVE – Driving the world
Pogonska tehnika \ Automatizacija pogona \ Integracija sustava \ Usluge
Kako se pokreće svijet
S ljudima, koji brže
razmišljaju pravilno
i zajedno s Vama
razvijaju budućnost.
Sa servisom, koji
Vam je uvijek
na dohvat ruke
u cijelom svijetu.
S pogonima i upravljačkim sklopovima,
koji automatski poboljšavaju Vaš
radni učinak.
S opširnim znanjem
u najvažnijim
granama našega
vremena.
S kakvoćom bez
kompromisa, čiji
visoki standardi
poboljšavaju
svakodnevni rad.
SEW-EURODRIVE
Driving the world
S globalnom
prisutnošću za brza
i uvjerljiva rješenja.
Na svakom mjestu.
S inovativnim
idejama, u kojima
se sutra već nalazi
rješenje za
prekosutra.
S prisutnošću na
Internetu, koja
24 sata pruža pristup
informacijama
i dopunama
programske opreme.
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
P.O. Box 3023 · D-76642 Bruchsal / Germany
Phone +49 7251 75-0 · Fax +49 7251 75-1970
[email protected]
www.sew-eurodrive.com
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
7 045 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content