close

Enter

Log in using OpenID

"ΜΑΝΤΟΥΔΙ" σε προβλήτα του λιμένα Πειραιά (pdf)

embedDownload
Προσωρινή Έκθεση (Interim Report)
ΕΛΥΔΝΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ
ΝΑΥΤΙΚΩΝ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
&
ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ
Διεξαγωγή
Τεχνικής
Διερεύνησης
ν. 4033/2011 (Α΄ 264)
Η διεξαγωγή της τεχνικής διερεύνησης δεν επιδιώκει την
απόδοση ή τον επιμερισμό
ευθύνης ή υπαιτιότητας. Έχει
αποκλειστικό σκοπό, μέσω της
διαδικασίας της ανάλυσης,
στον προσδιορισμό των συντελεστικών παραγόντων και
αιτιών που οδήγησαν σε ένα
ναυτικό ατύχημα, στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων
και διδαγμάτων και στην υποβολή συστάσεων ασφαλείας ή
προτάσεων προς τα εμπλεκόμενα με το ναυτικό ατύχημα
μέρη, με απώτερο στόχο την
πρόληψη ή αποφυγή παρόμοιων ναυτικών ατυχημάτων στο
μέλλον.
Σημεία ιδιαίτερου
ενδιαφέροντος
● Η
προσωρινή έκθεση
συντάχθηκε
σύμφωνα
με την § 2 του άρθρου 16
του ν. 4033/2011, όπως
ισχύει..
● Η παρούσα προσωρινή
έκθεση έχει συνταχθεί
χωρίς να λαμβάνεται
υπόψη
οποιαδήποτε
διαδικασία διοικητική,
πειθαρχική, αστική ή
ποινική.
● Η τελική έκθεση διερεύνησης δεν ολοκληρώθηκε εντός του οριζομένου
χρονοδιαγράμματος
λόγω των επιπρόσθετων
στοιχείων και πληροφοριών που ανέκυψαν.
Τεχνική διερεύνηση ναυτικού ατυχήματος
Πρόσκρουση του Δ/Ξ «ΜΑΝΤΟΥΔΙ» σε προβλήτα του λιμένα Πειραιά
§ 2 άρθρου 16 ν. 4033/2011
Ιούνιος 2014
Ναυτικό ατύχημα
Το περιεχόμενο της Προσωρινής Έκθεσης διερεύνησης ναυτικού ατυχήματος, βασίζεται σε διαθέσιμες
πληροφορίες, οι οποίες έχουν συγκεντρωθεί κατά τη διαδικασία της τεχνικής διερεύνησης.
Η ολοκλήρωση της διαδικασίας ενδέχεται να εντοπίσει νέα στοιχεία και να επιφέρει μεταβολές ή
τροποποιήσεις στα παρεχόμενα στοιχεία της Προσωρινής Έκθεσης.
Συνοπτική περιγραφή ναυτικού ατυχήματος
Το υπό ελληνική Σημαία Δ/Ξ «ΜΑΝΤΟΥΔΙ», Νηολογίου Χαλκίδας με αριθμό 14, δραστηριοποιείται στην
ευρύτερη περιοχή του λιμένα Πειραιά, ως εφοδιαστικό δεξαμενόπλοιο καυσίμων σε πλοία.
Την 1η Ιουνίου 2013, το εν λόγο Δ/Ξ απέπλευσε από τη μόνιμη θέση πρόσδεσης στο Κερατσίνι στις
08:15 περίπου, με προορισμό την θαλάσσια περιοχή της Ακτής Ξαβερίου, εντός του κεντρικού λιμένα
του Πειραιά, με σκοπό τον εφοδιασμό με καύσιμα στο Κ/Ζ «SEABOURN SPIRIT» σημαίας Bahamas.
Κατά τον απόπλου του ήταν έμφορτο με 189,281m3 IFO 180 cSt, 231,094m3 IFO 380 cSt, και 84,139m3
M.G.O.0,1%.
Μετά την είσοδό του στο λιμένα Πειραιά, το Δ/Ξ ΜΑΝΤΟΥΔΙ, κατευθύνθηκε προς το τμήμα του προβλήτα της Ακτής Ξαβερίου, στο οποίο είχε παραβάλει το Κ/Ζ SEABOURN SPIRIT (δέστρες 267 –270),
προκειμένου να προσεγγίσει το προαναφερόμενο πλοίο και να πλαγιοδετήσει στην αριστερή του
πλευρά.
Κατά τη διάρκεια χειρισμών προσέγγισης του Δ/Ξ και ενώ ο Πλοίαρχος του πλοίου έθεσε το χειριστήριο ελέγχου της Κύριας Μηχανής στη θέση ανάποδα, παρουσιάσθηκε δυσλειτουργία, με αποτέλεσμα
την αδυναμία αναπόδησης και ελάττωσης της ταχύτητας του, η οποία αντιθέτως αυξήθηκε. Το πλοίο
συνέχισε την πορεία του και ευρισκόμενο πλησίον του Κ/Ζ, ήρθε σε επαφή με την αριστερή του πλευρά προκαλώντας του εκδορές άνωθεν της ισάλου γραμμής και ακολούθως προσέκρουσε στον προβλήτα πρώραθεν του Κ/Ζ.
Από την πρόσκρουση προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές στο πρωραίο τμήμα του Δ/Ξ και ειδικότερα, ρήγμα διαστάσεων (0,30x0,30)m στην οροφή του πρωραίου στεγανού συγκρούσεως, στρέβλωση
και ρηγμάτωση ενισχυτικών στο εσωτερικό του πρωραίου στεγανού συγκρούσεως και στρέβλωση της
κεντρικής διαμήκους φρακτής με διαστάσεις (2,00x1,00)m, εσωκοίλωμα του ελάσματος γάστρας κατάπλωρα, με διαστάσεις (1,50x1,50)m, σε ύψος 0,50m άνωθεν της ισάλου, ρηγμάτωση διαστάσεων
(0,30x1,50)m στην κορυφή του εσωκοιλώματος και στρέβλωση χειραγωγών (ρελιών) στο κατάστρωμα
της γέφυρας στη δεξιά πλευρά του πλοίου, σε μήκος περί τα 2,00m. Πέραν των υλικών ζημιών στα
εμπλεκόμενα πλοία δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση ή τραυματισμός ατόμου.
Το Δ/Ξ ΜΑΝΤΟΥΔΙ μετά το περιστατικό πλαγιοδέτησε στον προβλήτα 3 της Ακτής Ξαβερίου, εντός του
λιμένα Πειραιά και επιθεωρήθηκε από κλιμάκιο Επιθεωρητών Σημαίας. Στις 15:40 της ίδιας ημέρας
κατόπιν σχετικής άδειας για εκτέλεση της πετρέλευσης και μεμονωμένου πλου, προσέγγισε εκ νέου το
Κ/Ζ SEABOURN SPIRIT για τον εφοδιασμό του με καύσιμα.
Μετά το πέρας του εφοδιασμού κατευθύνθηκε με ιδία μέσα σε Ναυπηγείο της περιοχής για εκτέλεση
απαραίτητων επισκευών οι οποίες περατώθηκαν την 4η Ιουνίου 2013. Το Κ/Ζ SEABOURN SPIRIT απέπλευσε για τον επόμενο λιμένα κατάπλου, βάσει του προγράμματος ταξιδίου του.
Διερεύνηση
Τελική έκθεση διερεύνησης
Η τεχνική διερεύνηση και η ανάλυση του εξεταζόμενου ναυτι- Η τελική έκθεση διερεύνησης αναμένεται να
κού ατυχήματος, εντοπίζει ουσιώδεις παράγοντες οι οποίοι ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα
οδήγησαν στο ατύχημα που συνίστανται στην χαλάρωση του και σχέδιο αυτής θα αποσταλεί προς τα ενδικοχλία συγκράτησης του συρματόσχοινου (ντίζας) του χειριστη- αφερόμενα μέρη με σκοπό τη διατύπωση
ρίου ελέγχου της κύριας μηχανής στη γέφυρα, στις οδηγίες του απόψεων και σχολίων κατά τα οριζόμενα στον
κατασκευαστή του χειριστηρίου που αφορούν στην τοποθέτησή Κανονισμό 1286/2011/ΕΕ.
του καθώς και στο γεγονός ότι ο μηχανικός δεν ευρίσκετο στο
μηχανοστάσιο.
ΕΛΥΔΝΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ
ΝΑΥΤΙΚΩΝ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
&
ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ
Διεξαγωγή
Τεχνικής
Διερεύνησης
ν. 4033/2011 (Α΄ 264)
Η διεξαγωγή της τεχνικής διερεύνησης δεν επιδιώκει την
απόδοση ή τον επιμερισμό
ευθύνης ή υπαιτιότητας. Έχει
αποκλειστικό σκοπό, μέσω της
διαδικασίας της ανάλυσης, στον
προσδιορισμό των συντελεστικών παραγόντων και αιτιών που
οδήγησαν σε ένα ναυτικό ατύχημα, στην εξαγωγή χρήσιμων
συμπερασμάτων και διδαγμάτων και στην υποβολή συστάσεων ασφαλείας ή προτάσεων
προς τα εμπλεκόμενα με το
ναυτικό ατύχημα μέρη, με απώτερο στόχο την πρόληψη ή
αποφυγή παρόμοιων ναυτικών
ατυχημάτων στο μέλλον.
ΤΕΚΜΗΡΙΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
SHIPS PARTICULARS
Όνομα
ΜΑΝΤΟΥΔΙ
SEABOURN SPIRIT
Σημαία
Ελληνική
Bahamas
Χαλκίδας 14
Nassau
Δεξαμενόπλοιο / εφοδιαστικό
K/Z
ΙΜΟ
6519326
8807997
ΔΔΣ
SV3198
C6FR4
Ολικό μήκος
61.33 μ
133.8 μ
Πλάτος
07,92 μ
19 μ
1965
1989
Broderrna Jonssons Torrdocka,
Kallandso
Seebeckwerft AG Bremerhaven
Χάλυβας
Χάλυβας
452.76 ΚΟΧ
9975 (GT)
Νηολόγιο
Τύπος πλοίου
Έτος ναυπήγησης
Ναυπηγείο
Υλικό κατασκευής
Ολική χωρητικότητα
Καθαρή χωρητικότητα
244
Stamford 6 CSRKM / 550 BHP
Rolls Royce / 1845 KW
Φορέας Πιστοποίησης/
Νηογνώμονας
Ελληνική Δημοκρατία
Bureau Veritas
Αριθμός πληρώματος
5
ΝΑ
01-06-2014
01-06-2014
Εντός και πέριξ λιμένος Πειραιά
Διεθνείς πλόες
189,281m3 of IFO 180 cSt, 231,094m3 of IFO
380 cSt and 84,139m3 of M.G.O.0,1%
Επιβάτες
5
NA
Τύπος Μηχανών &
Ιπποδύναμη
Voyage Particulars
Ημερομηνία αναχώρησης
Τύπος ταξιδίων
Φορτίο
Αριθμός πληρώματος
Marine Casualty Information
Ημερομηνία & ώρα
01-06-2014, 08:52
Κατηγορία ναυτικού
ατυχήματος
Τίτλος του άρθρου της πίσω σελίδας
Ναυτικό ατύχημα
Καιρικές συνθήκες
Άνεμος: σχεδόν άπνοια, ορατότητα πολύ καλή
Τόπος ναυτικού ατυχήματος
Κεντρικός Λιμένας Πειραιά / Ακτή Ξαβερίου
Ζημίες στο πλοίο /
εγκαταστάσεις / περιβάλλον
Γρηγορίου Λαμπράκη 150
185 18
Πειραιάς
Τραυματισμοί / Απώλεια ζωής
Tel: 210 4191970
210 4191969
210 4191968
Fax: 210 4191269
Email: [email protected]
Website: www.hbmci.gov.gr
Ρήγμα στην οροφή του πρωραίου
στεγανού συγκρούσεως, στρέβλωση
και ρηγμάτωση ενισχυτικών στο εσωτερικό του πρωραίου στεγανού συγκρούσεως και στρέβλωση της κεντρικής διαμήκους φρακτής, εσωκοίλωμα
του ελάσματος γάστρας κατάπλωρα,
σε ύψος 0,50m άνωθεν της ισάλου,
ρηγμάτωση στην κορυφή του εσωκοιλώματος και στρέβλωση χειραγωγών
(ρελιών), μήκους περίπου 02 μέτρων,
στο κατάστρωμα της γέφυρας στη
δεξιά πλευρά του πλοίου.
Στρέβλωση των χειραγωγών (ρελιών) στο
δεξιό πρυμναίο τμήμα του καταστρώματος
γεφύρας. Ελαφρές εκδορές στην αριστερή
πλευρά του πλοίου, άνωθεν της ισάλου.
Όχι
Όχι
Ξ
Δ/
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
1 105 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content