close

Enter

Log in using OpenID

Cjenovnik prepaid usluga Crnogorskog Telekoma a.d Podgorica

embedDownload
Cjenovnik prepaid usluga Crnogorskog Telekoma
a.d Podgorica
Verzija 06-2014
Primjenjuje se od 10.decembra 2014. godine
Verzija 06-2014
Primjenjuje se od 10.decembra 2014. godine
Sadržaj
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10.
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
4
5
6
7
Opšte Odredbe
Prepaid paket
Besplatni Telekom mobilni brojevi
Prepaid tarifa za pozive prema MAX telefoniji Crnogorskog Telekoma
SMS Paketi
MMS tarifa
MMS Paketi
GPRS tarifiranje
Mobilni Internet
Prepaid tarife za Srbiju i druge internacionalne zone
Prepaid cijene za specijalne brojeve
Hot Spot
Porodični paket - Zatvorena korisnička grupa-opcija za člana
Usluge po zahtjevu
Moja opcija MIX
Moja opcija SLOBODNI POZIVI I SMS U MREŽI
prepaid tarifni paketi
Prepaid tarifa Ajmo svi
Prepaid tarifa NRG
Prepaid tarifa Holiday paket
Prepaid tarife Mono
prepaid roaming
Aktivni paketi i servisi koji nisu u aktuelnoj ponudi
prilog 1
prilog 2
prilog 3
strana
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
6
6
6
7
8
9
10
14
16
17
Sve cijene izražene su u eurima sa i bez PDV-a. Cijene pretplata date sa primjenom matematičkog pravila zaokruživanja.
2
Verzija 06-2014
Primjenjuje se od 10.decembra 2014. godine
1 Opšte Odredbe
Važi za sve tarifne pakete ako ovim Cjenovnikom nije drugačije utvrdjeno.
Napomena: Ukoliko Korisnik koristi uslugu preusmjeravanja poziva, preusmjereni pozivi se tarifiraju
korisniku koji je preusmjerio poziv po cijeni iz paketa koji koristi definisanoj Cjenovnikom za poziv prema
destinaciji na koju je poziv preusmjeren.
1.1 Prepaid paket
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
Prepaid paket (SIM kartica + inicijalni kredit 5 €)
Promjena SIM kartice
Prelazak sa prepaid na postpaid
Govorna pošta
MMS pošta
1.1.6 Prepaid data paket (data kartica 1GB + modem (brzine do 7.2 Mbps)
1.1.7 Prepaid data SIM (SIM kartica sa uključenih 3 GB)
bez PDV-a
sa PDV-om
4.20
5
4.20
5
besplatno
besplatno
besplatno
15.97
4.20
19
5
1.2 Besplatni Telekom mobilni brojevi
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
Telekom Kontakt centar
Provjera i dopuna prepaid računa
Policija
Vatrogasna
Hitna pomoć
Međunar. broj za hitne pozive
MUP - Prijava oruzja
Republički informativni centar
Biznis kontakt centar
Kontakt centar za tarifu Volim *
*Pozivi ka broju 1400 mogući su samo iz tarife Volim
1500
1212
122
123
124
112
19819
1285
1515
1400
1.3 Prepaid tarifa za pozive prema MAX telefoniji Crnogorskog Telekoma
Cijene, tarifni inteval, i Peak on/Peak off periodi su isti kao za pozive prema Telekom fiksnoj mreži, u
paketu koji korisnik trenutno koristi.
1.4 SMS Paketi
cijena paketa
Paket
bez PDV-a
sa PDV-om
1.4.1 SMS 250 (uključenih 250 SMS u paket)*
2.56
3.05
1.4.2 SMS 400(uključenih 400 SMS u paket)*
3.42
4.06
SMS
650
(uključenih
650
SMS
u
paket)*
1.4.3
5.13
6.10
* SMS poruke uključene u paket odnose se na sve mreže u Crnoj Gori i Srbiji
Sve cijene izražene su u eurima sa i bez PDV-a. Cijene pretplata date sa primjenom matematičkog pravila zaokruživanja.
3
Verzija 06-2014
Primjenjuje se od 10.decembra 2014. godine
1.5 MMS tarifa
1.5.1 MMS prema Crnoj Gori I Srbiji
1.5.2 MMS prema internacionalnim zonama I - IV i Satelitima
Cijena je po poslatom MMS-u.
bez PDV-a
0.21
0.56
sa PDV-om
0.25
0.66
1.6 MMS Paketi
cijena paketa
Paket
bez PDV-a
sa PDV-om
1.6.1 MMS 2 (30 MMS poruka uključenih u paket)
1.71
2.03
MMS
4
(80
MMS
poruka
uključenih
u
paket)
1.6.2
3.42
4.06
1.6.3 MMS 6 (200 MMS poruka uključenih u paket)
5.13
6.10
* MMS poruke uključene u paket odnose se na sve mreže u Crnoj Gori i Srbiji
1.7 GPRS tarifiranje
1.7.1
1.7.2
1.7.2.1
1.7.2.2
1.7.2.3
GPRS za 100 KB prenešenih podataka
Prepaid internet opcije
1 dan interneta (uključeno 100 MB)
7 dana interneta (uključeno 500 MB)
15 dana interneta (ukljuceno 1024 MB)
Obračunska jedinica je 100KB
bez PDV-a
0.0684
sa PDV-om
0.0814
0.42
2.52
4.20
0.50
3.00
5.00
bez PDV-a
4.20
8.40
16.81
bez PDV-a
0.84
5.04
10,08
sa PDV-om
5.00
10.00
20.00
sa PDV-om
1
6
12
1.8 Mobilni Internet
1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.4.1
1.8.4.2
1.8.4.3
Telekom Mobile pripejd vaučer 5€ (uključenih 50 MB)
Telekom Mobile pripejd vaučer 10€ (uključenih 250 MB)
Telekom Mobile pripejd vaučer 20€ (uključenih 2 GB)
Mobilni internet opcije
1 dan interneta (uključeno 1GB)
7 dana interneta (uključeno 5GB)
30 dana interneta (uključeno 5GB)
Obračunska jedinica je 10 KB.
1.9 Prepaid tarife za Srbiju i druge internacionalne zone
€/min
1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
Zona 0 - Srbija
Zona I - Region
Zona II - Evropa
Zona III - SAD & Kanada
Zona IV - Ostatak svijeta
bez PDV-a
0.2400
0.5556
0.9402
0.1026
1.4957
sa PDV-om
0.2856
0.6611
1.1188
0.1221
1.7799
Sve cijene izražene su u eurima sa i bez PDV-a. Cijene pretplata date sa primjenom matematičkog pravila zaokruživanja.
4
Verzija 06-2014
Primjenjuje se od 10.decembra 2014. godine
1.9.6 Sateliti
Za Srbiju i druge internacionalne zone tarifni interval je na 60 sekundi
Lista internacionalnih zona je data u Prilogu 2
1.9.7 SMS prema internacionalnim zonama I - IV i Satelitima
Cijena SMS-a je po poslatoj poruci.
1.10.
2.6325
3.1326
0.1026
0.1221
Prepaid cijene za specijalne brojeve
€/min
1.10.1
1.10.2
1.10.3
1.10.4
1.10.5
1.10.6
1.10.7
bez PDV-a
Specijalni brojevi - SP1*
0.1540
Specijalni brojevi - SP2**
0.0900
Specijalni brojevi - SP3*
0.1320
Specijalni brojevi - SP4***
0.1540
Specijalni brojevi - SP5**
0.2900
Specijalni brojevi - SP6***
0.2521
Univerzalni imenik 1180***
0.1720
*Tarifiranje je na 60 sec.
**Tarifiranje je na 15 sec.
***Tarifiranje je po pozivu.
Analitički pregled specijalnih brojeva SP1, SP2, SP3, SP4 i SP5 je dat je u Prilogu br 1.
sa PDV-om
0.1833
0.1071
0.1570
0.1833
0.3451
0.3000
0.2047
1.11 Hot Spot
Vrijeme pristupa (sati)
1.11.1 1 sat
1.11.2 5 sati
1.11.3 24 sata
Sredstvo plaćanja - Telekom Mobile prepaid vaučer
Vrijeme validnosti
1dan
1 dan
30 dana
Cijena*
5
10
20
1.12 Porodični paket - Zatvorena korisnička grupa-opcija za člana
Bez PDV
sa PDV-om
Pozivi unutar Zatvorene korisničke grupe,,Porodični paket’’
1.62
1.93
Ostali pozivi se tarifiraju po cijenama definisanim Cjenovnikom za odgovarajući prepaid paket
1.13 Usluge po zahtjevu
13.1 Listing
bez PDV-a
sa PDV-om
besplatno
1.14 Moja opcija MIX
1.14.1 1 dan (pozivi+poruke+internet) - uključeno 100 MB
1.14.2 7 dana (pozivi+poruke+internet) - uključeno 500 MB
1.14.3 15 dana (pozivi+poruke+internet) - uključeno 1024 MB
bez PDV-a
0.67
2.94
5.88
sa PDV-om
0.8
3.5
7
Sve cijene izražene su u eurima sa i bez PDV-a. Cijene pretplata date sa primjenom matematičkog pravila zaokruživanja.
5
Verzija 06-2014
Primjenjuje se od 10.decembra 2014. godine
Obračunska jedinica je 100 KB.
Važi za pozive u Telekom mobilnoj i fiksnoj mreži.
Primjenjuje se politika fer korišćenja: 2.000 minuta/poruka za vrijeme trajanja opcije
Tarifiranje poziva odgovara tarifnom intervalu u paketu koji se koristi.
1.15 Moja opcija SLOBODNI POZIVI I SMS U MREŽI
bez PDV-a
1 dan (pozivi+SMS)
0.42
7 dana (pozivi+SMS)
2.52
15 dana (pozivi+SMS)
4.20
Važi za pozive i SMS ka Telekom mobilnoj i fiksnoj mreži.
Primjenjuje se politika fer korišćenja: 1.000 minuta/poruka za vrijeme trajanja opcije
1.15.1
1.15.2
1.15.3
sa PDV-om
0.50
3
5
Tarifiranje poziva odgovara tarifnom intervalu u paketu koji se koristi.
2 prepaid tarifni paketi
2.1 Prepaid tarifa Ajmo svi
2.1.1 Prepaid paket (SIM kartica + inicijalni kredit 3€)
bez PDV-a
2.52
sa PDV-om
3.00
€/min
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
bez PDV-a
sa PDV-om
Pozivi prema 5 izabranih brojeva fiksne i mobilne mreže u CG
0.0336
0.0400
Pozivi prema ostalim brojevima fiksne i mobilne mreže u CG
0.1026
0.1221
Video pozivi prema 5 izabranih brojeva mobilne mreže u CG
0.0336
0.0400
Video pozivi prema ostalim brojevima mobilne mreže u CG
0.1026
0.1221
bez PDV-a
sa PDV-om
SMS prema 5 izabranih brojeva mobilne mreže u CG
0.0042
0.0050
SMS prema ostalim brojevima mobilne mreže u CG
0.0252
0.0300
Prvi tarifni interval je na 60 sekundi; poslije toga tarifiranje na 1 sekund za pozive prema svim fiksnim i
Besplatni pozivi prema odabranom broju iz Telekom fiksne mreže
Besplatni razgovori i SMS prema jednom izabranom Telekom mobilnoj broju, ukoliko je račun dopunjen
u iznosu jednakom ili većem od 5 eura, najmanje jednom u toku 30 dana
Besplatan pristup HTTP mobilnoj verziji facebook-a (http://m.facebook.com), ukoliko je račun dopunjen
u iznosu jednakom ili većem od 5 eura, najmanje jednom u toku 30 dana. Fer politika korišćenja
predvidja 150 MB besplatnog protoka u toku kalendarskog mjeseca. Vise detalja o uslovima besplatnog
koriscenja Facebook-a na http://www.telekom.me/uputstvo-besplatanfb.nspx
Ostale cijene su prema prepaid cjenovniku
2.2 Prepaid tarifa NRG
2.2.1 Prepaid paket (SIM kartica + inicijalni kredit 3€)
bez PDV-a
2.5210
sa PDV-om
3
€/min
2.2.2 Pozivi unutar NRG tarife
0.0420
0.0500
Sve cijene izražene su u eurima sa i bez PDV-a. Cijene pretplata date sa primjenom matematičkog pravila zaokruživanja.
6
Verzija 06-2014
Primjenjuje se od 10.decembra 2014. godine
2.2.3 Pozivi prema ostalim mrežama u CG*
2.2.4 SMS prema svim mrežama u CG
2.2.5 SMS prema svim mrežama u Srbiji
2.2.6 GPRS za 100 KB prenešenih podataka
* Telekom Mobile, Telenor, M:tel i fiksne mreže u CG
Tarifni interval je na 60 sekundi
0.0840
bez PDV-a
0.0084
0.0252
0.0420
0.1000
sa PDV-om
0.0100
0.0300
0.0500
Besplatan pristup HTTP mobilnoj verziji facebook-a (http://m.facebook.com) i univerzitetskim site-ovima.
Lista univerzitetskih ste-ova je dostupna u Prilogu 3 ovog Cjenovnika.
Fer politika korišćenja predvidja 500 MB besplatnog protoka u toku kalendarskog mjeseca. Vise detalja o
uslovima besplatnog koriscenja Facebook-a na http://www.telekom.me/uputstvo-besplatanfb.nspx
Ostale cijene su prema važećem prepaid cjenovniku
2.3 Prepaid tarifa Holiday paket
€/min
2.3.1 Prepaid paket (SIM kartica + inicijalni kredit 3€)*
2.3.2 Pozivi prema Telekom mobilnoj i fiksnoj mreži u CG
2.3.3 Pozivi prema ostalim mobilnim i fiksnim mrežama u CG
2.3.4 Pozivi prema Srbiji
2.3.5 Pozivi prema Bosni i Hercegovini i Makedoniji
2.3.6 Video pozivi prema Telekom mobilnoj mreži u CG
2.3.7 Video pozivi prema ostalim mobilnim mrežama u CG
bez PDV-a
2.5210
0.1026
0.1453
0.1624
0.4188
0.1026
0.1453
bez PDV-a
sa PDV-om
3
0.1221
0.1729
0.1932
0.4984
0.1221
0.1729
sa PDV-om
SMS (Telekom mobilna mreža u CG, druge mobilne mreže u CG i
2.3.8 Srbija)
0.0256
0.0305
Tarifiranje je na 60 sekundi
Cijene poziva prema Srbiji, Bosni I Hercegovini I Makedoniji vaze za sve mobilne I fiksne mreže
Cijena SMS-a je po poslatoj poruci
Besplatna SMS komunikacija ka brojevima odabranim iz mreza u Srbiji, BIH, Makedoniji, Rusiji, Albaniji,
Njemačkoj, Češkoj, Poljskoj, Ukrajini, Kosovu i Azerbejdžanu (do 5 brojeva)
Besplatan pristup HTTP mobilnoj verziji facebook-a (http://m.facebook.com) i site-u Vkontakte ukoliko je
račun dopunjen dopunom u iznosu jednakom ili većom od 5 eura, najmanje jednom u toku 7 dana. Jedna
takva dopuna obezbjeđuje 500 MB besplatnog protoka ka navedenim site-ovima u narednih 7 dana. Više
detalja o uslovima besplatnog koriscenja Facebook-a na http://www.telekom.me/uputstvobesplatanfb.nspx
Ostale cijene su prema važećem prepaid cjenovniku
*Do isteka zaliha na prodajnim mjestima paralelno ce biti u prodaji i Holiday paket po cijeni od 5 eura sa
inicijalnim kreditom od 5 eura.
Sve cijene izražene su u eurima sa i bez PDV-a. Cijene pretplata date sa primjenom matematičkog pravila zaokruživanja.
7
Verzija 06-2014
Primjenjuje se od 10.decembra 2014. godine
2.4 Prepaid tarife Mono
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.4.7
2.4.8
2.4.9
2.4.10
Pozivi prema Telekom mobilnoj mreži u CG
Video Pozivi prema Telekom mobilnoj mreži u CG
Pozivi prema drugim fiksnim i mobilnim mrežama u CG
Video Pozivi prema drugim fiksnim i mobilnim mrežama u CG
Zona 0 - Srbija
Zona I - region
Zona II - Europa
Zona III - SAD & Canada
Zona IV – ostatak svijeta
Sateliti
2.4.11
2.4.12
2.4.13
2.4.14
GPRS za 100 KB prenešenih podataka
SMS (Telekom mobilna mreža u CG)
SMS (prema ostalim mobilnim mrežama u CG I Srbiji )
SMS prema međunarodnim zonama i satelitima
€/min
bez PDV-a
sa PDV-om
0.1008
0.1200
0.1008
0.1200
0.1008
0.1200
0.1008
0.1200
0.2400
0.2856
0.5556
0.6611
0.9402
1.1188
0.1026
0.1221
1.4957
1.7799
2.6325
3.1326
(bez PDV-a)
(sa PDV-om)
0.0672
0.0800
0.0256
0.0305
0.0256
0.0305
0.1026
0.1221
Tarifiranje na 1 sec za sve pozive prema fiksnim i mobilnim mrežama u Crnoj Gori, Srbiji i
internacionalnim zonama.
Tarifiranje prema specijalnim brojevima je na 1 sec izuzev prema specijalnim brojevima koji se tarifiraju
po pozivu
Cijena SMS po poslatoj poruci
Obracunska jedinica za GPRS 1 KB.
Ostale cijene su prema prepaid cjenovniku .
2.5 Prepaid tarifa Volim
2.5.1 Prepaid paket (SIM kartica + inicijalni kredit 3€)
bez PDV-a
2.52
sa PDV-om
3.00
€/min
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5
bez PDV-a
0.0336
0.0672
0.0084
0.0420
sa PDV-om
0.0400
0.0800
0.0100
0.0500
Pozivi unutar Volim tarife
Pozivi prema ostalim mrežama u CG*
SMS prema svim mrežama u CG
GPRS za 100 KB prenešenih podataka
* Telekom Mobile, Telenor, M:tel i fiksne mreže u CG
Tarifni interval je na 60 sekundi
Ostale cijene su prema važećem prepaid cjenovniku.
U tarifi Volim ne važe sljedeće stavke Opšte odredbe Cjenovnika: tačke 1.1.1; 1.1.6; 1.4; 1.6; 1.7; 1.8;
1.12;1.14 i 1.15. u periodu od 16. 09. 2014. do 16. 03.2015..
Sve cijene izražene su u eurima sa i bez PDV-a. Cijene pretplata date sa primjenom matematičkog pravila zaokruživanja.
8
Verzija 06-2014
Primjenjuje se od 10.decembra 2014. godine
3 prepaid roaming
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10.
Tarife - odlazni saobraćaj (cijene u €/min) i dolazni saobraćaj (cijene u €/min)
Pozivi prema zoni:
Odlazni pozivi
bez PDV-a
sa PDV-om
Srbija - VIP*
0.1026/0.1880 0.1221/0.2238
Srbija
0.8461
1.0069
Region
1.2735
1.5155
Svijet
1.9572
2.3291
Sateliti
5.2906
6.2958
Tarifiranje je na 60 sekundi osim u Mono prepaid paketu gdje je tarifni interval 1 sekund.
Obračunska jedinica za GPRS saobraćaj u roaming-u je 100 KB osim u Mono prepaid paketu gdje je
Dolazni pozivi
bez PDV-a
sa PDV-om
Srbija - VIP*
0.0769
0.0915
Srbija
0.2479
0.2950
Region
0.5043
0.6001
Svijet
0.9316
1.1086
Sateliti
4.4359
5.2787
Tarifiranje je na 60 sekundi
Tarife - SMS (cijene u €/SMS) i protok (cijene u €/MB)
SMS i protok (MB)
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
SMS
Srbija - VIP
Srbija
Region
Svijet
Sateliti
bez PDV-a
0.1367
0.2479
0.2479
0.3334
1.0171
sa PDV-om
0.1627
0.2950
0.2950
0.3967
1.2103
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
Protok (MB)
Srbija - VIP
Srbija
Region
Svijet
Sateliti
bez PDV-a
12.8044
12.8044
12.8044
12.8044
12.8044
sa PDV-om
15.2372
15.2372
15.2372
15.2372
15.2372
*Odlazni pozivi prema Telekom mobilnoj mrezi u CG i VIP Srbiji su 0.1221 €/min, odlazni pozivi prema
ostalim mrežama u Crnoj Gori i Srbiji su 0.2238 €/min, odlazni pozivi prema ostalim destinacijama su
1,0069 €/min. Dolazni pozivi iz Crne Gore se tarifiraju 0.0915€/min. Ostali dolazni pozivi se tarifiraju
Sve cijene izražene su u eurima sa i bez PDV-a. Cijene pretplata date sa primjenom matematičkog pravila zaokruživanja.
9
Verzija 06-2014
Primjenjuje se od 10.decembra 2014. godine
4 Aktivni paketi i servisi koji nisu u aktuelnoj ponudi
4.1 Prepaid paket - Cosmos
4.1.1 COSMOS paket (SIM kartica + vaučer 5€)
bez PDV-a
7.5630
sa PDV-om
9
4.1.2 Pozivi premaTelekom mobilnoj mreži u CG
4.1.3 Pozivi prema fiksnoj mreži
4.1.4 Pozivi prema drugoj mobilnoj mreži
4.1.5 Pozivi prema Srbiji (fiksna i mobilna)
4.1.6 Video pozivi premaTelekom mobilnoj mreži u CG
4.1.7 Video pozivi prema drugoj mobilnoj mreži u CG
Cijene za prvi tarifni interval od 60
sec peak on
bez PDV-a
sa PDV-om
0.0900
0.1071
0.2800
0.3332
0.1800
0.2142
0.4000
0.4760
0.0900
0.1071
0.1800
0.2142
4.1.8 Pozivi premaTelekom mobilnoj mreži u CG
4.1.9 Pozivi prema fiksnoj mreži
4.1.10 Pozivi prema drugoj mobilnoj mreži
4.1.11 Pozivi prema Srbiji (fiksna i mobilna)
4.1.12 Video pozivi premaTelekom mobilnoj mreži u CG
4.1.13 Video pozivi prema drugoj mobilnoj mreži u CG
Cijene za prvi tarifni interval od 60
sec peak off
bez PDV-a
sa PDV-om
0.0449
0.0534
0.2800
0.3332
0.1800
0.2142
0.4000
0.4760
0.0449
0.0534
0.1800
0.2142
4.1.14 Pozivi premaTelekom mobilnoj mreži u CG
4.1.15 Pozivi prema fiksnoj mreži
4.1.16 Pozivi prema drugoj mobilnoj mreži
4.1.17 Pozivi prema Srbiji (fiksna i mobilna)
4.1.18 Video pozivi premaTelekom mobilnoj mreži u CG
4.1.19 Video pozivi prema drugoj mobilnoj mreži u CG
Cijene nakon prvog tarifnog
intervala (€/min) peak on
bez PDV-a
sa PDV-om
0.0800
0.0952
0.2000
0.2380
0.1300
0.1547
0.3000
0.3570
0.0800
0.0952
0.1300
0.1547
4.1.20 Pozivi premaTelekom mobilnoj mreži u CG
4.1.21 Pozivi prema fiksnoj mreži
4.1.22 Pozivi prema drugoj mobilnoj mreži
4.1.23 Pozivi prema Srbiji (fiksna i mobilna)
Cijene nakon prvog tarifnog
intervala (€/min) peak off
bez PDV-a
sa PDV-om
0.0450
0.0536
0.2000
0.2380
0.1300
0.1547
0.3000
0.3570
Sve cijene izražene su u eurima sa i bez PDV-a. Cijene pretplata date sa primjenom matematičkog pravila zaokruživanja. 10
Verzija 06-2014
Primjenjuje se od 10.decembra 2014. godine
4.1.24 Video pozivi premaTelekom mobilnoj mreži u CG
4.1.25 Video pozivi prema drugoj mobilnoj mreži u CG
0.0450
0.1300
0.0536
0.1547
bez PDV-a
sa PDV-om
4.1.26 SMS premaTelekom mobilnoj mreži u CG peak on
0.0248
0.0295
4.1.27 SMS prema drugoj mobilnoj mreži u CG i Srbiji peak on
0.0500
0.0595
4.1.28 SMS premaTelekom mobilnoj mreži u CG peak off
0.0090
0.0107
4.1.29 SMS prema drugoj mobilnoj mreži u CG i Srbiji peak off
0.0500
0.0595
Prvi tarifni interval je na 60 sekundi; poslije toga tarifiranje je na 1 sekundu za pozive prema svim fiksnim i
mobilnim mrežama u CG
Peak on: svakog dana od 10 - 24h.
Peak off: svakog dana od 24 - 10h.
Ostale cijene su prema prepaid cjenovniku.
4.2 Prepaid tarifa "Za dž"
bez PDV-a
sa PDV-om
4.2.1 SMS prema Telekom mobilnoj mreži u CG peak on
0.0171
0.0203
4.2.2 SMS prema drugoj mobilnoj mreži u CG i Srbiji peak on
0.0256
0.0305
4.2.3 SMS prema Telekom mobilnoj mreži u CG peak off
0.0043
0.0051
4.2.4 SMS prema drugoj mobilnoj mreži u CG i Srbiji peak of
0.0085
0.0102
sledeći minut
bez PDV-a
sa PDV-om
4.2.5 Pozivi premaTelekom mobilnoj mreži u CG * peak on
0.0855
0.1017
4.2.6 Pozivi prema fiksnoj i drugoj mobilnoj mreži u CG * peak on
0.1709
0.2034
4.2.7 Video pozivi premaTelekom mobilnoj mreži u CG * peak on
0.0855
0.1017
4.2.8 Video pozivi prema drugoj mobilnoj mreži u CG * peak on
0.1709
0.2034
4.2.9 Pozivi premaTelekom mobilnoj mreži u CG * peak off
0.0427
0.0509
4.2.10 Pozivi prema fiksnoj i drugoj mobilnoj mreži u CG * peak off
0.0855
0.1017
4.2.11 Video pozivi premaTelekom mobilnoj mreži u CG * peak off
0.0427
0.0509
4.2.12 Video pozivi prema drugoj mobilnoj mreži u CG * peak off
0.0855
0.1017
Korisnik ima pravo na jedan F&F broj iz Telekom mobilne mreže u CG sa 25% popusta na sve pozive
prema tom broju.
* Prvi tarifni interval je na 60 sekundi; poslije toga tarifiranje je na 1 sekundu za pozive prema svim
fiksnim i mobilnim mrežama u CG
Peak on: svakog dana od 08:00 – 24:00.
Peak off: svakog dana od 24:00 – 08:00.
4.3 Prepaid tarifa Friends Ekipa
4.3.1 Pozivi premaTelekom mobilnoj mreži u CG
4.3.2 Pozivi prema fiksnoj i drugoj mobilnoj mreži u CG
4.3.3 Video pozivi premaTelekom mobilnoj mreži u CG
4.3.4 Video pozivi prema drugoj mobilnoj mreži u CG
bez PDV-a
0.0598
0.1368
0.0598
0.1368
€/min
sa PDV-om
0.0712
0.1627
0.0712
0.1627
Sve cijene izražene su u eurima sa i bez PDV-a. Cijene pretplata date sa primjenom matematičkog pravila zaokruživanja. 11
Verzija 06-2014
Primjenjuje se od 10.decembra 2014. godine
bez PDV-a
sa PDV-om
4.3.5 SMS premaTelekom mobilnoj mreži u CG
0.0043
0.0051
4.3.6 SMS prema drugoj mobilnoj mreži u CG i Srbiji
0.0256
0.0305
Korisnik ima pravo na dva F&F broja Iz Telekom mobilne mreže u CG sa 25% popusta na sve pozive prema tom broju
Korisnik ima pravo na dva F&F broja iz Telekom mobilne mreže u CG sa 50% popusta na sve SMS poruke prema tom bro
Prvi tarifni interval je na 60 sekundi; poslije toga tarifiranje je na 1 sekundu za pozive prema svim fiksnim i mobilnim mrež
Ostale cijene su prema prepaid cjenovniku
4.4 Prepaid tarifa Sedam
4.4.1 Pozivi prema svim mrežama u CG peak on
4.4.2 Video pozivi prema svim mobilnim mrežama u CG peak on
4.4.3 Pozivi prema svim mrežama u CG peak off
4.4.4 Video pozivi prema svim mobilnim mrežama u CG peak off
bez PDV-a
0.1197
0.1197
0.0684
0.0684
bez PDV-a
€/min
sa PDV-om
0.1424
0.1424
0.0814
0.0814
sa PDV-om
SMS (Telekom mobilna mreža u CG, druga mobilna mreža u CG i
4.4.5 Srbija)
peak on mobilna mreža u CG, druga mobilna mreža u CG i
0.0256
0.0305
SMS (Telekom
4.4.6 Srbija) peak off
0.0085
0.0102
Korisnik ima pravo na dva F&F broja iz Telekom mobilne mreže u CG sa 25% popusta na sve pozive
prema tom broju
Korisnik ima pravo na dva F&F broja iz Telekom mobilne mreže u CG sa 50% popusta na sve SMS
Peak on : svakog dana od 07:00 – 19:00
Peak off : svakog dana od 19:00 – 07:00 , subota i nedjelja
Prvi tarifni interval je na 60 sekundi; poslije toga tarifiranje je na 1 sekundu za pozive prema svim fiksnim i
Ostale cijene su prema prepaid cjenovniku
4.5 Prepaid tarifa Friends
€/min
bez PDV-a
sa PDV-om
4.5.1 Pozivi premaTelekom mobilnoj mreži u CG
0.0598
0.0712
4.5.2 Pozivi prema fiksnoj i drugoj mobilnoj mreži u CG
0.1368
0.1627
4.5.3 Video pozivi premaTelekom mobilnoj mreži u CG
0.0598
0.0712
4.5.4 Video pozivi prema drugoj mobilnoj mreži u CG
0.1368
0.1627
bez PDV-a
sa PDV-om
4.5.5 SMS premaTelekom mobilnoj mreži u CG
0.0085
0.0102
4.5.6 SMS prema drugoj mobilnoj mreži u CG i Srbiji
0.0256
0.0305
Korisnik ima pravo na dva F&F broja iz Telekom mobilne mreže u CG sa 25% popusta na sve pozive
prema tom broju
Korisnik ima pravo na dva F&F broja iz Telekom mobilne mreže u CG sa 50% popusta na sve SMS poruke
prema tom broju
Prvi tarifni interval je na 60 sekundi; poslije toga tarifiranje je na 1 sekundu za pozive prema svim fiksnim i
Ostale cijene su prema prepaid cjenovniku
Sve cijene izražene su u eurima sa i bez PDV-a. Cijene pretplata date sa primjenom matematičkog pravila zaokruživanja. 12
Verzija 06-2014
Primjenjuje se od 10.decembra 2014. godine
4.6 Prepaid tarifa MO4U
€/min
bez PDV-a
0.0900
0.1300
0.0900
0.1300
0.0900
0.1100
0.0900
0.1100
sa PDV-om
0.1071
0.1547
0.1071
0.1547
0.1071
0.1309
0.1071
0.1309
bez PDV-a
0.0513
0.1026
0.1026
0.1026
bez PDV-a
0.0051
0.0103
0.1026
sa PDV-om
0.0610
0.1221
0.1221
0.1221
sa PDV-om
0.0061
0.0122
0.1221
4.6.1 Pozivi premaTelekom mobilnoj mreži u CG, peak on
4.6.2 Pozivi prema fiksnoj i drugoj mobilnoj mreži u CG, peak on
4.6.3 Video pozivipremaTelekom mobilnoj mreži u CG, peak on
4.6.4 Video pozivi prema drugoj mobilnoj mreži u CG, peak on
4.6.5 Pozivi premaTelekom mobilnoj mreži u CG, peak off
4.6.6 Pozivi prema fiksnoj i drugoj mobilnoj mreži u CG, peak off
4.6.7 Video pozivipremaTelekom mobilnoj mreži u CG, peak off
4.6.8 Video pozivi prema drugoj mobilnoj mreži u CG, peak off
Peak on: od ponedjeljka do petka 08 - 22h
Peak off: od ponedjeljka do petka 22 - 08, subota i nedjelja
Prvi tarifni interval je na 60 sekundi; poslije toga tarifiranje je na 1 sekundu za pozive prema svim fiksnim i
mobilnim mrežama u CG
Cijena SMS-a je po poslatoj poruci
4.7 Prepaid tarifa Pleme
4.7.1
4.7.2
4.7.3
4.7.4
Pozivi unutar Plemena
Pozivi prema ostalim mrežama u CG*
Video pozivi unutar Plemena
Video pozivi prema ostalim mrežama u CG*
4.7.5. SMS unutar Plemena
4.7.6 SMS prema ostalim mrežama **
4.7.5. MMS
* Telekom Mobile, Promonte, M:tel i fiksne mreže u CG
* *Telekom Mobile, Promonte, M:tel i Srbija
Prvi tarifni interval je na 60 sekundi; poslije toga tarifiranje je na 1sekund za pozive prema svim fiksnim i
Besplatni razgovori i SMS prema jednom izabranom Telekom mobilnom broju, ukoliko je račun dopunjen
u iznosu jednakom ili većem od 5 eura, najmanje jednom u toku 30 dana
Besplatan pristup HTTP mobilnoj verziji facebook-a (http://m.facebook.com), ukoliko je racun dopunjen
u iznosu jednakom ili većem od 5 eura, najmanje jednom u toku 30 dana. Fer politika korišćenja
predvidja 150 MB besplatnog protoka u toku kalendarskog mjeseca. Vise detalja o uslovima besplatnog
koriscenja Facebook-a na http://www.telekom.me/uputstvo-besplatanfb.nspx
Ostale cijene su prema važećem prepaid cjenovniku
Sve cijene izražene su u eurima sa i bez PDV-a. Cijene pretplata date sa primjenom matematičkog pravila zaokruživanja. 13
Verzija 06-2014
Primjenjuje se od 10.decembra 2014. godine
5 prilog 1
Specijalni brojevi 1 - SP1
1 Elmag
2 RTV Crne Gore
3 AMS Crne Gore
5 Pošta Crne Gore
6 Republički hidrometeorološki zavod
7 SKY SAT televizija
8 Montenegro airlines
9 Zorexmon - održavanje stambeno-poslovnih prostora
10 Eurohelp - šlep služba i pomoć na putu
11 Artemida Group
12 Prva Banka Crne Gore
13 Namos Dajković
14 BBM
15 CKB
16 CKB
17 CKB
18 CKB
19 CKB
20 Efel motors
21 Atlasmont Banka
22 Euterpa ( nevladina organizacija)
23 NVO Dom starih Duga
24 Dom zdravlja
25 M-Kabl
26 Cabling DOO
Specijalni brojevi (SP2)-Voice mail
1 Direktno ostavljanje poruka
2 Preslušavanje poruka sa sopstvenog telefona
3 Preslušavanje poruka sa drugog telefona
4 Meni za podešavanje
5 Preslušavanje MMS govorne pošte
19877
19806
19807
19895
19896
19897
19804
19818
19812
19814
19860
19829
19860
19894
19901
19902
19903
19905
1282
19909
1355
1505
19816
18000
15999
14079
14077
14078
14073, 14074,
14075,14076
14017
Specijalni brojevi (SP3)
1 Prijem kvara na telefonu
2 AMD "Bećo Lazović"
1271
1280
Sve cijene izražene su u eurima sa i bez PDV-a. Cijene pretplata date sa primjenom matematičkog pravila zaokruživanja. 14
Verzija 06-2014
Primjenjuje se od 10.decembra 2014. godine
3 Prijem kvara: Mipnet I Internet iznajmljeni vodovi
4 Radio taksi
5 Radio taksi euro
6 Royal taxi
7 Bum taksi
8 Podgoricki Lux taxi
9 Radio ruzicasti taxi
10 Novex trade taxi
11 Elit taxi
12 Orange taksi
13 Lux line taxi
14 Monteplus taxi
15 TAXI
16 President taxi
17 Montenegro turisticki centar
18 Bell pagete
19 Bell pagete
20 Centar za turisticke informacije
21 Pomorska sigurnost
22 Radio Delfin
23 Gold taxi
24 Prestige
25 President plus
26 Taxi Red
27 Lux Trade taxi
28 De Lux Taxi
29 Taxi - 11. novembar - Bijelo Polje
30 " De Lux Taxi" - Ulcinj
31 "Djir taxi" - Kotor
32 "Red Taxi" - Tivat
33 "Novi Taxi" - Herceg Novi
34 "Quin" - Podgorica
35 "Dodge TAXI" - Podgorica
36 TAXI "11. novembar prevoz" Bijelo Polje
37 IN TAXI - Podgorica
38 HIT TAXI - Podgorica
39 Red TAXI
40 EXCLUSIVE TAXI - Podgorica
41 LADY TAXI - Podgorica
42 SLAVA TAXI - Budva
43 PEUGEOT TAXI - Podgorica
44 BLIC TAXI - Podgorica
45 SANY TAXI - Budva
46 IN Exclusive TAXI - Pljevlja
9838
19700
19701
19702
19703
19704
19705
19706
19708
19709
19711
19712
19720
19722
1333
19605
19600
19817
19833
19866
19805
19718
19740
19719
19744
19716
19760
19766
19737
19729
19767
19750
19765
19757
19755
19725
19714
19721
19727
19715
19723
19756
19728
19732
Sve cijene izražene su u eurima sa i bez PDV-a. Cijene pretplata date sa primjenom matematičkog pravila zaokruživanja. 15
Verzija 06-2014
Primjenjuje se od 10.decembra 2014. godine
47 Kalaja TAXI - Ulcinj
48 Pacamama TAXI - Ulcinj
49 Roler TAXI - Bijelo Polje
50 HELLO TAXI - Budva
51 Djir TAXI - Kotor
52 Lim TAXI - Berane
53 Smart TAXI - Ulcinj
54 Kavex TAXI - Budva
55 Extra TAXI - Budva
56 Slava lux TAXi - Budva
57 Vip TAXI - Budva
58 Maestro TAXI - Nikšić
59 Sada TAXI - Budva
60 Don Street TAXI - Petrovac
61 VIP Company
62 Mili Company
19761
19745
19735
19555
19777
19595
19788
19550
19696
19511
19666
19500
19515
19742
19701
19611
Specijalni brojevi (SP4)
1 Tačno vrijeme
2 Kontakt centar za podrsku samoinstalacionog procesa
125
1566
Specijalni brojevi (SP5)
1 Promonte
2 M:tel
Specijalni brojevi (SP6)
1 Informacije o brojevima telefona korisnika Crnogorskog Telekoma
1188
1600
1181
prilog 2 - internacionalne zone
Zona
Država
0
I
Srbija
Albanija, Hrvatska, Bosna i Her. , Makedonija
II
Kazahstan, Ruska Federacija, Grčka, Holandija, Belgija, Francuska, Španija, Madjarska, Italija, Vatikan
države, Rumunija, Švajcarska, Austrija, Velika Britanija, Danska, Švedska, Norveška, Poljska, Nemačka,
Turska, Farska Island, Grenland, Gibraltar, portugal, Luksemburg, Irska, Island, Malta, Kipar, Finska,
Bugarska, Litvanija, Letonija, Estonija, Moldavija, Belorusija, Andora, Monako, San Marino, Ukrajina,
Slovenija, Češka Rep, Slovačka, Lihtenštajn, Vatikan Država, Deutsche Telekom, Oy Cybio komunikacije
III
SAD, Kanada
Sve cijene izražene su u eurima sa i bez PDV-a. Cijene pretplata date sa primjenom matematičkog pravila zaokruživanja. 16
Verzija 06-2014
Primjenjuje se od 10.decembra 2014. godine
Egipat, Južna Afrika, Peru, Meksiko, Kuba, Argentina, Brazil, Čile, Kolumbija, Venecuela, Maleziji,
Australiji, Indoneziji, Filipinima, Novi Zeland, Singapur, Tajland, Japan, Koreja, Republika, Vijetnam, Kina,
Indija, Pakistan, Avganistan, Šri Lanka, Mijanmar (Burma), Iran, Maroko, Alžir, Tunis, Libija, Gambija,
Senegal, Mauritanija, Mali, Gvineja, Cote dIvoire, Burkina Faso, Niger, Togo, Benin, Mauricijus, Liberija,
Sierra Leone, Gana, Nigerija, Čad, Centralnoafrička Republika, Kamerun, Zelenortska Ostrva, Sao Tome i
principe, Ekvatorijalna Gvineja, Gabon, Kongo, Kongo, DEM. Rep (Zair), Angola, Gvineja Bisao, Diego
Garcia, Ascension , Sejšeli, Sudan, Ruanda, Etiopija, Somalija, Džibuti, Kenija, Tanzanija, Uganda,
Burundi, Mozambik, Zambija, Madagaskar, Majot, Reinion, Zimbabve, Namibija, Malavi, Lesoto,
Bocvana, Svazilend, Comores, St Helena, Tristan da Cunha, Eritreja, Aruba, Jermenija, Foklandska ostrva,
Belize, Gvatemala, El Salvador, Honduras, Nikaragva, Kostarika, Panama, St Pierre & Mikuel., haiti,
Papua-Nova Gvineja, Tonga, Solomonska ostrva, Vanuatu, Fiji, Palau, Valis i Futuna , Kukova ostrva,
Niue, Zapadna Samoa, Kiribati, Nova Kaledonija, Tuvalu, Francuska Polinezija, Tokelau, Mikronezija,
Marshall Island, Korea, DPR, Hong Kong, Makao, Kambodža, Laos, Bangladeš, Tajvan, Maldivi, Liban,
Jordan, Sirija, Irak, Kuvajt, Saudijska Arabija, Jemen, Oman, Palestina, Ujedinjeni Arapski Emirati, Izrael,
Bahrein, Katar, Butan, Mongolija, Nepal, Tadžikistan, Turkmenistan, Azerbejdžan, Gruzija, Kirgzstan,
Uzbekistan, Bahami, Barbados, Angvila, Antigva i Barbuda , British Virgin Islands, US Devičanska ostrva,
Kajmanska ostrva, Bermuda, Grenada, Turks & Kaikos Ostrvo, Monserat, Severna Marianne ostrva,
IV
Guam, Američka Samoa, St Lucia, Dominika, St Vincent, Puerto Rico, Domine. Rep, Trinidad & Tobago,
Inmarsat, Global Mobile satellite System (ICO, Iridij, GlobalStar), EMS Regionalni Mobile satellite System,
Thuraya RMSS Network, MCP mreže, Oration Technologies Network, Global Netuorks, Inc, Intermatica,
Seanet Martitime komunikacije, Onair GSM network services in aircraft, Telenor GSM network services in
Sateliti aircraft
prilog 3 - univerzitetski sajtovi
Elektrotehnički fakultet: www.etf.ac.me
Mašinski fakultet: www.mf.ac.me
Metalurško-tehnološki fakultet: www.mtf.ac.me
Prirodno-matematički fakultet: www.pmf.ac.me
Građevinski fakultet: www.gf.ac.me
Arhitektonski fakultet : www.arhitektura.ac.me
Ekonomski fakultet: www.ekonomija.ac.me
Pravni fakultet: www.pravni.net
Fakultet političkih nauka: www.fpn.co.me
Medicinski fakultet: www.medf.ac.me
Filozofski fakultet: www.ff.ac.me
Fakultet za pomorstvo: www.fzpkotor.com
Fakultet za turizam i hotelijerstvo:www.fthkotor.me
Fakultet primjenjene fizioterapije: www.fpft.ac.me
Biotehnički fakultet : www.btf.ac.me
Farmaceutski fakultet: www.farmacija.ac.me
Mediteran: unimediteran.net
Fakultet vizuelnih umjetnosti: fvu.me
UDG: udgedu.me
Sve cijene izražene su u eurima sa i bez PDV-a. Cijene pretplata date sa primjenom matematičkog pravila zaokruživanja. 17
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
351 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content