close

Enter

Log in using OpenID

1 U skladu s Rješenjem KLASA: UP/I-460-02713

embedDownload
U skladu s Rješenjem KLASA: UP/I-460-02713-01746, URBROJ: 513-07-21-07/13-2
koje je dana 22. siječnja 2013. izdala Porezna uprava Ministarstva financija Republike
Hrvatske, objavljujemo Pravila nagradne igre „STERIMAR za svakoga u obitelji“
Na temelju Zakona o igrama na sreću (Narodne novine br. 87/2009) i Pravilnika o priređivanju
nagradnih igara (Narodne novine br. 8/2010), PHARMATHEKA CONSULT d.o.o. za proizvodnju,
trgovinu i usluge iz Donje Bistre, Bistranska ulica 100, dana 15. siječnja 2013. godine donosi
PRAVILA NAGRADNE IGRE
" STERIMAR® za svakoga u obitelji "
Priređivač nagradne igre
Članak 1.
Priređivač (u nastavku teksta „Priređivač“) nagradne igre „STERIMAR® za svakoga u obitelji“ (u
nastavku teksta „Igre“) je trgovačko društvo Pharmatheka Consult d.o.o. iz Donje Bistre,
Bistranska ulica 100, OIB 07957239811.
Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe robne marke proizvoda STERIMAR® te u cilju
edukacije korisnika o važnosti higijene nosa i pravilnoj primjeni otopine za higijenu nosa.
Sudionici nagradne igre
Članak 2.
Sudionici nagradne igre (u nastavku teksta „Sudionik igre“) mogu biti sve punoljetne fizičke osobe
hrvatski državljani, sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koje ispunjavaju uvjete igre.
U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača sa svojom užom obitelji.
Trajanje nagradne igre
Članak 3.
Nagradna igra traje 4 (slovima: četiri) mjeseca, od 1. veljače 2013. do zaključno 31. svibnja 2013.
godine.
Pravila nagradne igre uz navođenje klase, Urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti
Ministarstva financija biti će objavljena na internetskim stranicama Priređivača najkasnije na dan
početka 1. veljače 2013. godine, na adresi www.pharmatheka-consult.hr.
Procedura i uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri
Članak 4.
Nagradna igra vezana je uz kupovinu proizvoda STERIMAR®.
Pravo sudjelovanja imaju svi sudionici koji u razdoblju od 01.02.2013. do 31.05.2013. godine u bilo
kojoj ljekarni ili specijaliziranoj prodavaonici na području Republike Hrvatske kupe 6 (slovima:
šest) bilo kojih proizvoda STERIMAR® i kupnju dokažu priloženim poklopcima s ambalaže koji
sadržavaju bar-kod proizvoda. Poklopac s bar-kodom proizvoda nalazi se na dnu vanjske
kartonske ambalaže svakog proizvoda STERIMAR®.
Kupci proizvoda STERIMAR® će kupon za nagradnu igru dobiti na prodajnom mjestu (u ljekarni ili
specijaliziranoj prodavaonici) ili ga mogu preuzeti na internetskim stranicama Priređivača
nagradne igre te u specijaliziranim časopisima za trudnice i roditelje u kojima će kupon biti
objavljen.
Na kupon za nagradnu igru potrebno je u predviđeni prostor upisati sljedeće podatke: ime i
prezime sudionika nagradne igre, punu adresu koja se sastoji od naziva ulice ili trga i kućnog
broja, poštanskog broja i mjesta te broja telefona za kontakt.
1
Uz ispunjeni kupon treba priložiti odvojene poklopce s dna vanjske ambalaže proizvoda na kojima
je otisnut bar-kod proizvoda.
Tako ispunjeni kupon s prilozima treba poslati na adresu priređivača nagradne igre:
PHARMATHEKA CONSULT d.o.o.
Bistranska ulica 100, 10298 Donja Bistra, Zagrebačka županija
Sudionik nagradne igre treba čuvati originalne račune za kupljene proizvode. U slučaju da bude
izvučen kao dobitnik nagrade, sudionik nagradne igre će morati dati na uvid originalne račune
kojima dokazuje kupnju proizvoda u vremenskom periodu trajanja nagradne igre.
Pravo sudionika na neograničen broj kupona
Članak 5.
Svaki sudionik nagradne igre može na adresu Priređivača poslati neograničen broj ispunjenih
kupona s priloženim poklopcima s bar-kodom koji se nalaze na dnu vanjske ambalaže kupljenih
proizvoda.
Fond nagrada
Članak 6.
Fond nagrada sastoji se od ukupno 50 nagrada, kako slijedi:
1. nagrada: Poklon-bon za obiteljski smještaj u trajanju 7 dana na otoku
Lošinju, uz organizirani posjet Institutu za istraživanje i zaštitu mora „Plavi
svijet“ i sudjelovanje na edukaciji o zajednici dobrih dupina u akvatoriju
Lošinja te o ekologiji mora
vrijednost nagrade:
10.000,00 kuna
2. nagrada: Poklon-bon za kupnju dječje opreme ili namještaja za opremanje
dječje sobe
vrijednost nagrade:
4.000,00 kuna
3. nagrada: Poklon-bon za kupnju dječje opreme po izboru
vrijednost nagrade:
2.000,00 kuna
4., 5. i 6. nagrada: Poklon-bon za kupnju u trgovinama West Gate trgovačkog centra
vrijednost nagrade:
1.000,00 kuna (ukupno 3.000,00 kuna)
7. do 10. nagrada: Poklon-bon za kupnju u trgovinama West Gate trgovačkog centra
vrijednost nagrade:
500,00 kuna (ukupno 2.000,00 kuna)
11. do 30. nagrada: Praktična torba „mamy bag“ s proizvodima za hranjenje i njegu
djeteta
vrijednost nagrade:
350,00 kuna (ukupno 7.000,00 kuna)
31. do 50. nagrada: Praktična torba „mamy bag“
vrijednost nagrade:
200,00 kuna (ukupno 4.000,00 kuna)
Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 32.000,00 kuna (slovima: tridesetidvijetisuće kuna).
Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac.
Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog
Crvenog križa.
Izvlačenje dobitnika nagrada
Članak 7.
Javno izvlačenje dobitnika nagrada održat će se na izložbeno-promotivnom prostoru Priređivača
nagradne igre, ispred ljekarne u trgovačkom centru West Gate Shopping City, Zaprešićka 2,
Jablanovec, 10298 Donja Bistra, u subotu 08. lipnja 2013. godine s početkom u 17:00 sati.
Nagrade će biti izvučene između svih pristiglih kupona. U slučaju da izvučeni kupon ne sadrži
priložene poklopce s bar-kodovima s vanjske kartonske ambalaže proizvoda te sve podatke iz
članka 4. ovih Pravila, biti će izvučen drugi kupon.
2
Ispravnost izvlačenja nadgledat će komisija sastavljena od 3 člana koju će imenovati predsjednik
Uprave društva.
O toku izvlačenja vodi se zapisnik.
Svi zainteresirani sudionici mogu prisustvovati javnom izvlačenju.
Objava dobitnika nagrada i preuzimanje nagrada
Članak 8.
Imena dobitnika nagrada biti će objavljena na internetskim stranicama Priređivača igre u roku od
(8) osam dana od dana javnog izvlačenja.
Dobitnici nagrada biti će pismeno obaviješteni o dobivenoj nagradi.
Članak 9.
Dobitnici nagrada mogu svoje nagrade preuzeti u sjedištu Priređivača nagradne igre u Donjoj
Bistri, Bistranska 100, u roku od 30 dana od datuma objavljivanja rezultata, uz predočenje
originalnih računa za kupljene proizvode i osobne iskaznice.
U slučaju spriječenosti ili nemogućnosti preuzimanja nagrade u sjedištu Priređivača nagradne igre,
Priređivač će uz prethodni dogovor s dobitnikom nagrade poslati nagradu posredstvom ovlaštene
dostavne službe „Overseas“ ili preporučenom poštom.
Trošak dostave za prvu dostavu snosi Priređivač. Ako se nagrada vrati zbog neuspjele dostave ili
zbog toga što nije bila podignuta na vrijeme u poštanskom uredu, trošak sljedeće dostave snosi
dobitnik nagrade.
Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku
nagrade.
U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene
nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika,
a nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju. Sredstva ostvarena
takvom prodajom uplaćuju se u korist Državnog proračuna.
Postupak u slučaju prekida nagradne igre
Članak 10.
Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije
odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o eventualnom
prekidu nagradne igre biti obavješteni putem dnevnog tiska i na internetskim stranicama
Priređivača.
Prijelazne i završne odredbe
Članak 11.
Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.
Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih izda svoju pisanu suglasnost i
nakon što budu objavljena na internetskim stranicama Priređivača nagradne igre.
Članak 12.
U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je stvarno nadležni
sud u sjedištu Priređivača nagradne igre.
Za Priređivača nagradne igre:
Predsjednica uprave
Danijela Kovačević
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
39 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content