close

Enter

Log in using OpenID

1 νας οδηγός για τη χορήγηση μορφίνης από το στόμα Η μορφίνη

embedDownload
DzȞĮȢ ȠįȘȖȩȢ ȖȚĮ IJȘ ȤȠȡȒȖȘıȘ ȝȠȡijȓȞȘȢ Įʌȩ IJȠ ıIJȩȝĮ
Ǿ ȝȠȡijȓȞȘ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJĮȚ ȖȚĮ IJȠȞ ȝȑIJȡȚȠ ȑȦȢ ȚıȤȣȡȩ ʌȩȞȠ. ȂİȡȚțȑȢ ijȠȡȑȢ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJĮȚ ȖȚĮ IJȠȞ ȕȒȤĮ țĮȚ ȖȚĮ ȞĮ ȕȠȘșȒıİȚ ıIJȘ įȪıʌȞȠȚĮ.
ȅȞȠȝĮıȓİȢ ijĮȡȝĮțİȣIJȚțȫȞ ʌȡȠȧȩȞIJȦȞ ȖȚĮ IJȘ ȝȠȡijȓȞȘ:
ȉĮȤİȓĮȢ įȡȐıİȦȢ
Ordine® ȣȖȡȒȢ ȝȠȡijȒȢ
Sevredol® įȚıțȓĮ
Anamorph® įȚıțȓĮ
ȂĮțȡȐȢ įȡȐıİȦȢ
MS Contin® įȚıțȓĮ
MS Contin Suspension®
Kapanol® țȐȥȠȣȜİȢ
MS Mono® țȐȥȠȣȜİȢ
ȆȫȢ ȞĮ ʌĮȓȡȞİIJİ IJȘȞ Įʌȩ IJȠȣ ıIJȩȝĮIJȠȢ ȝȠȡijȓȞȘ (ȝȠȡijȓȞȘ ʌȠȣ ȜĮȝȕȐȞİIJĮȚ Įʌȩ IJȠ
ıIJȩȝĮ)
•
ȂȠȡijȓȞȘ IJĮȤİȓĮȢ įȡȐıİȦȢ (Ordine®, Sevredol®, Anamorph®) ȜĮȝȕȐȞİIJĮȚ ȩIJĮȞ ĮʌĮȚIJİȓIJĮȚ,
ĮȡȤȓȗİȚ ȞĮ įȡĮ ȝİIJȐ Įʌȩ ʌİȡȓʌȠȣ 30 ȜİʌIJȐ țĮȚ ıȣȞȒșȦȢ įȡĮ ȖȚĮ ȝȑȤȡȚ țĮȚ 4 ȫȡİȢ.
•
ȂȠȡijȓȞȘ ȝĮțȡȐȢ įȡȐıİȦȢ ȜĮȝȕȐȞİIJĮȚ IJĮțIJȚțȐ ȖȚĮ IJȠȞ ȑȜİȖȤȠ IJȠȣ ıȣȞİȤȚȗȩȝİȞȠȣ ʌȩȞȠȣ. Ǿ
ʌİȡȚııȩIJİȡȘ ȝȠȡijȓȞȘ ȝĮțȡȐȢ įȡȐıİȦȢ ȜĮȝȕȐȞİIJĮȚ țȐșİ 12 ȫȡİȢ (MS Contin®).
ȆȐȡIJİ IJȘȞ ʌȡȦȚȞȒ ıĮȢ įȩıȘ ȩIJĮȞ ȟȣʌȞȒıİIJİ țĮȚ ȝİIJȐ IJȘ ȕȡĮįȚȞȒ įȩıȘ 12 ȫȡİȢ ĮȡȖȩIJİȡĮ.
ȊʌȐȡȤİȚ ȑȞĮȢ IJȪʌȠȢ ȝȠȡijȓȞȘȢ ȝĮțȡȐȢ įȡȐıİȦȢ ʌȠȣ ȜĮȝȕȐȞİIJĮȚ ȝȓĮ ijȠȡȐ țȐșİ 24 ȫȡİȢ (MS
Mono®).
ȉȠ Kapanol® ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȜĮȝȕȐȞİIJĮȚ țȐșİ 12 Ȓ 24 ȫȡİȢ.
ȉȠ MS Contin® ʌȡȑʌİȚ ȞĮ IJȠ țĮIJĮʌȓȞİIJİ ȠȜȩțȜȘȡȠ – ȝȘȞ IJȠ șȡȣȝȝĮIJȓȗİIJİ Ȓ ȝĮıȐIJİ.
ȂʌȠȡİȓIJİ ȞĮ ĮȞȠȓȟİIJİ IJȚȢ țȐȥȠȣȜİȢ ȝȠȡijȓȞȘȢ ȝĮțȡȐȢ įȡȐıİȦȢ (Kapanol®, MS Mono) țĮȚ ȞĮ
ʌĮıʌĮȜȓıİIJİ IJȠ ʌİȡȚİȤȩȝİȞȠ ıİ ȝĮȜĮțȒ IJȡȠijȒ Ȓ ȞĮ IJȠ ĮȞĮțĮIJȫıİIJİ ȝİ ȣȖȡȩ.
ȉȠ MS Contin Suspenion® șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ IJȠ ĮȞĮțĮIJİȪİIJİ İȞIJİȜȫȢ ıİ Ȟİȡȩ țĮȚ ȞĮ IJȠ ʌȓȞİIJİ
ĮȝȑıȦȢ.
•
ȈIJȠȣȢ ʌİȡȚııȩIJİȡȠȣȢ ĮıșİȞİȓȢ ıȣȞIJĮȖȠȖȡĮijİȓIJĮȚ ȝȠȡijȓȞȘ ȝĮțȡȐȢ įȡȐıİȦȢ țĮȚ ȝȠȡijȓȞȘ
IJĮȤİȓĮȢ įȡȐıİȦȢ.
Ǿ ȝȠȡijȓȞȘ ȝĮțȡȐȢ įȡȐıİȦȢ ȜĮȝȕȐȞİIJĮȚ ȖȚĮ IJȠȞ ȑȜİȖȤȠ IJȠȣ ʌȩȞȠȣ țĮȚ Ș ȝȠȡijȓȞȘ IJĮȤİȓĮȢ
įȡȐıİȦȢ ȜĮȝȕȐȞİIJĮȚ ȖȚĮ IJȠȞ ʌĮȡȠȟȣıȝȚțȩ ʌȩȞȠ, įȘȜĮįȒ Ƞ ʌȩȞȠȢ ʌȠȣ ıȣȝȕĮȓȞİȚ İȞįȚȐȝİıĮ
IJȦȞ IJĮțIJȚțȫȞ įȩıİȦȞ IJȘȢ ȝȠȡijȓȞȘȢ ȝĮțȡȐȢ įȡȐıİȦȢ.
ȃĮ ʌĮȓȡȞİIJİ ʌȐȞIJȠIJİ IJĮțIJȚțȐ IJȘ ȝȠȡijȓȞȘ ȝĮțȡȐȢ įȡȐıİȦȢ țĮȚ İȐȞ ȤȡİȚȐȗİIJĮȚ, ȞĮ
ʌĮȓȡȞİIJİ İʌȓıȘȢ IJȘ ȝȠȡijȓȞȘ IJĮȤİȓĮȢ įȡȐıİȦȢ.
ȆİȡȚȝȑȞİIJİ ʌİȡȓʌȠȣ 30 ȑȦȢ 60 ȜİʌIJȐ ĮijȠȪ ʌȐȡİIJİ IJȘ įȩıȘ IJȘȢ ȝȠȡijȓȞȘȢ IJĮȤİȓĮȢ įȡȐıİȦȢ.
ǹȞ ȑȤİIJİ ĮțȩȝȘ ʌȩȞȠ, ʌȐȡIJİ įİȪIJİȡȘ įȩıȘ.
•
ȂİȡȚțȠȓ ĮıșİȞİȓȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȝȘ ȤȡİȚȐȗȠȞIJĮȚ ȝȠȡijȓȞȘ ȝĮțȡȐȢ įȡȐıİȦȢ țĮȚ ȞĮ ʌĮȓȡȞȠȣȞ ȝȩȞȠ
ȝȠȡijȓȞȘ IJĮȤİȓĮȢ įȡȐıİȦȢ (Ordine® Anamorph® Sevredol®), ȖȚĮ ʌĮȡȐįİȚȖȝĮ, ȖȚĮ ȞĮ IJȠȣȢ
ȕȠȘșȒıİȚ ȝİ IJȘ įȪıʌȞȠȚĮ.
1
•
ǹȞ ȤȡİȚȐȗİıIJİ ʌȐȞȦ Įʌȩ 2 ȑȦȢ 3 İʌȚʌȜȑȠȞ įȩıİȚȢ ȝȠȡijȓȞȘȢ IJĮȤİȓĮȢ įȡȐıİȦȢ IJȘȞ ȘȝȑȡĮ,
ȝȚȜȒıIJİ ȝİ IJȠȞ İʌĮȖȖİȜȝĮIJȓĮ IJȘȢ ȣȖİȓĮȢ ıĮȢ (ʌȤ. ȖȚĮIJȡȩȢ, ȞȠıȠțȩȝȠȢ, ijĮȡȝĮțȠʌȠȚȩȢ), țĮșȫȢ
Ș įȩıȘ IJȘȢ ȝȠȡijȓȞȘȢ ȝĮțȡȐȢ įȡȐıİȦȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȤȡİȚȐȗİIJĮȚ İʌĮȞİȟȑIJĮıȘ.
•
ȂİȡȚțȠȓ ȐȞșȡȦʌȠȚ ȕȡȓıțȠȣȞ ȩIJȚ ʌȡȐȖȝĮIJĮ ȩʌȦȢ IJȠ ʌİȡʌȐIJȘȝĮ Ȓ IJȠ ȞIJȠȣȢ ʌȡȠțĮȜȠȪȞ ʌȩȞȠ.
ȂȚȜȒıIJİ ȝİ IJȠȞ İʌĮȖȖİȜȝĮIJȓĮ IJȘȢ ȣȖİȓĮȢ ıĮȢ Ƞ ȠʌȠȓȠȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ıĮȢ ıȣȝȕȠȣȜİȪıİȚ ȖȚĮ IJȠȞ
țĮȜȪIJİȡȠ IJȡȩʌȠ ȖȚĮ ȞĮ IJȠ įȚĮȤİȚȡȚıIJİȓIJİ.
•
ǹȞ ȟİȤȐıİIJİ ȞĮ ʌȐȡİIJİ IJȘ ȝȠȡijȓȞȘ ıĮȢ ȝĮțȡȐȢ įȡȐıİȦȢ, ʌȐȡIJİ IJȘ įȩıȘ ʌȠȣ ʌĮȡĮȜİȓȥĮIJİ
ȝȩȜȚȢ IJȠ șȣȝȘșİȓIJİ. ǹȞ ʌȜȘıȚȐȗİȚ Ș ȫȡĮ ȖȚĮ IJȘȞ İʌȩȝİȞȘ įȩıȘ ıĮȢ, ʌĮȡĮȜİȓȥIJİ IJȘ įȩıȘ ʌȠȣ
ȟİȤȐıĮIJİ țĮȚ ıȣȞİȤȓıIJİ ȝİ IJȠ IJĮțIJȚțȩ ıĮȢ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ. ȂȘȞ ʌȐȡİIJİ įȚʌȜȒ įȩıȘ. ȃĮ șȣȝȐıIJİ
ȩIJȚ ȝʌȠȡİȓIJİ ȞĮ ʌȐȡİIJİ ȝȚĮ įȩıȘ ȝȠȡijȓȞȘȢ IJĮȤİȓĮȢ įȡȐıİȦȢ ĮȞ ȑȤİIJİ ʌȩȞȠ.
•
ǹȞ țȐȞİIJİ İȝİIJȩ țĮȚ ȟİȡȐıİIJİ IJȘ ȝȠȡijȓȞȘ ıĮȢ ȝĮțȡȐȢ įȡȐıİȦȢ, İʌĮȞĮȜȐȕİIJİ IJȘ įȩıȘ ȝȩȜȚȢ
ĮȚıșĮȞșİȓIJİ țĮȜȪIJİȡĮ. ǹȞ įİȞ İȓıIJİ ȕȑȕĮȚȠȚ, İʌȚțȠȚȞȦȞȒıIJİ ȝİ IJȠȞ İʌĮȖȖİȜȝĮIJȓĮ IJȘȢ ȣȖİȓĮȢ
ıĮȢ.
ȂȠȡijȓȞȘ țĮȚ İșȚıȝȩȢ
•
ǻİȞ șĮ İșȚıIJİȓIJİ ıIJȘ ȝȠȡijȓȞȘ ĮȞ IJȘȞ ʌĮȓȡȞİIJİ ıIJȘȞ țĮIJȐȜȜȘȜȘ įȩıȘ ȖȚĮ IJȠȞ ʌȩȞȠ ıĮȢ. ǹȞ
țȐȞİIJİ ȐȜȜİȢ șİȡĮʌİȓİȢ ȖȚĮ IJȠȞ ʌȩȞȠ, ȩʌȦȢ ȡĮįȚȠșİȡĮʌİȓĮ, ȓıȦȢ İȓȞĮȚ ʌȚșĮȞȩ ȞĮ ȝİȚȦșİȓ Ș
įȩıȘ IJȘȢ ȝȠȡijȓȞȘȢ. ȂȘ ıIJĮȝĮIJȐIJİ ȟĮijȞȚțȐ ȞĮ ʌĮȓȡȞİIJİ IJȘ įȩıȘ IJȘȢ ȝȠȡijȓȞȘȢ, įȚĮijȠȡİIJȚțȐ
ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐıİIJİ ıȣȝʌIJȫȝĮIJĮ ĮʌȩıȣȡıȘȢ ȩʌȦȢ ȡȓȖȘ, ʌȩȞȠȣȢ ıIJȠ ıIJȠȝȐȤȚ Ȓ
įȚȐȡȡȠȚĮ.
•
Ǿ ʌȠıȩIJȘIJĮ IJȘȢ ȝȠȡijȓȞȘȢ ʌȠȣ ĮʌĮȚIJİȓIJĮȚ ȖȚĮ IJȠȞ ʌȩȞȠ įȚĮijȑȡİȚ Įʌȩ ĮıșİȞȒ ıİ ĮıșİȞȒ.
ȂİȡȚțȠȓ ĮıșİȞİȓȢ ıȣȤȞȐ ʌĮȡĮȝȑȞȠȣȞ ıIJȘȞ ȓįȚĮ įȩıȘ ȝȠȡijȓȞȘȢ ȖȚĮ ȝİȖȐȜȠ įȚȐıIJȘȝĮ. DZȜȜȠȚ
ȕȡȓıțȠȣȞ ȩIJȚ Ș įȩıȘ IJȠȣȢ ȤȡİȚȐȗİIJĮȚ ȡȪșȝȚıȘ. ǹȞ Ș įȩıȘ IJȘȢ ȝȠȡijȓȞȘȢ ıĮȢ ȤȡİȚȐȗİIJĮȚ ĮȪȟȘıȘ
įİȞ ıȘȝĮȓȞİȚ ĮȞĮȖțĮıIJȚțȐ ȩIJȚ Ș ĮıșȑȞİȚȐ ıĮȢ İʌȚįİȚȞȫȞİIJĮȚ.
ȈȣȞȘșȚıȝȑȞİȢ ʌĮȡİȞȑȡȖİȚİȢ IJȘȢ ȝȠȡijȓȞȘȢ
•
ȊʌȞȘȜȓĮ/ȃȪıIJĮ – ǹȣIJȩ İȓȞĮȚ ıȣȞȘșȑıIJİȡȠ ȩIJĮȞ ʌȡȦIJȠʌĮȓȡȞİIJİ ȝȠȡijȓȞȘ Ȓ ȩIJĮȞ ĮȣȟȐȞİIJĮȚ Ș
įȩıȘ. ĬĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įİȓIJİ ȕİȜIJȓȦıȘ ıİ ȜȓȖİȢ ȝȑȡİȢ.
•
ǻȣıțȠȚȜȚȩIJȘIJĮ – ǹȣIJȒ İȓȞĮȚ ȝȚĮ ʌȠȜȪ ıȣȞȘșȚıȝȑȞȘ ʌĮȡİȞȑȡȖİȚĮ ĮȜȜȐ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠȜȘijșİȓ
ĮȞ ʌȐȞIJȠIJİ ʌĮȓȡȞİIJİ IJĮțIJȚțȐ țȐʌȠȚȠ țĮșĮȡIJȚțȩ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȚȢ ȠįȘȖȓİȢ IJȠȣ ȖȚĮIJȡȠȪ ıĮȢ.
ǼȓȞĮȚ ıȘȝĮȞIJȚțȩ ȞĮ ʌȓȞİIJİ ȐijșȠȞĮ ȣȖȡȐ.
•
ȃĮȣIJȓĮ – ǹȞ ĮȚıșȐȞİıIJİ ȞĮȣIJȓĮ ȩIJĮȞ ĮȡȤȓıİIJİ ȞĮ ʌĮȓȡȞİIJİ ȝȠȡijȓȞȘ ȖȚĮ ʌȡȫIJȘ ijȠȡȐ,
ʌȡȠıʌĮșȒıIJİ ȞĮ IJȘȞ ʌĮȓȡȞİIJİ ȝİ ijĮȖȘIJȩ. ȅ ȖȚĮIJȡȩȢ ıĮȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȤȡİȚĮıIJİȓ ȞĮ ıĮȢ įȫıİȚ
țȐʌȠȚȠ ijȐȡȝĮțȠ ȖȚĮ ȜȓȖİȢ ȝȑȡİȢ ȝȑȤȡȚ ȞĮ ijȪȖİȚ Ș ȞĮȣIJȓĮ.
ȂİȡȚțȐ ijȐȡȝĮțĮ, ȩʌȦȢ IJĮ ȘȡİȝȚıIJȚțȐ țĮȚ IJĮ ĮȞIJȚțĮIJĮșȜȚʌIJȚțȐ, Ȓ IJȠ ĮȜțȠȩȜ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ
ĮȣȟȒıȠȣȞ IJȚȢ ʌĮȡİȞȑȡȖİȚİȢ IJȘȢ ȝȠȡijȓȞȘȢ. ǽȘIJȒıIJİ ıȣȝȕȠȣȜȑȢ Įʌȩ IJȠȞ İʌĮȖȖİȜȝĮIJȓĮ IJȘȢ
ȣȖİȓĮȢ ıĮȢ.
ȂȠȡijȓȞȘ țĮȚ ȠįȒȖȘıȘ
Ǿ ȝȠȡijȓȞȘ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȟĮıșİȞȒıİȚ IJȘȞ ȚțĮȞȩIJȘIJȐ ıĮȢ ȞĮ ȠįȘȖİȓIJİ. īİȞȚțȐ, ȞĮ ĮʌȠijİȪȖİIJİ ȞĮ
ȠįȘȖȐIJİ ȩIJĮȞ ĮȡȤȓȗİIJİ IJȘ ȝȠȡijȓȞȘ țĮȚ ȩIJĮȞ ĮȣȟȐȞİIJĮȚ Ș įȩıȘ. ȂȚȜȒıIJİ ȝİ IJȠȞ İʌĮȖȖİȜȝĮIJȓĮ
IJȘȢ ȣȖİȓĮȢ ıĮȢ ĮȞ įİȞ İȓıIJİ ȕȑȕĮȚȠȚ.
2
ȆĮȡȩȜȠ ʌȠȣ Ș ȝȠȡijȓȞȘ İȓȞĮȚ ȑȞĮ ʌȠȜȪ țĮȜȩ ʌĮȣıȓʌȠȞȠ, įİȞ İȓȞĮȚ ȤȡȒıȚȝȠ ȖȚĮ ȩȜĮ IJĮ
İȓįȘ IJȠȣ ʌȩȞȠȣ.
ǴıȦȢ ĮʌĮȚIJȘșȠȪȞ ȐȜȜİȢ șİȡĮʌİȣIJȚțȑȢ ĮȖȦȖȑȢ ʌȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ıĮȢ ȤȠȡȘȖȒıİȚ Ƞ
ȖȚĮIJȡȩȢ ıĮȢ ĮȞ Ș ȝȠȡijȓȞȘ įİȞ İȜȑȖȤİȚ IJȠȞ ʌȩȞȠ ıĮȢ Ȓ ıĮȢ ʌȡȠțĮȜİȓ įȣıȐȡİıIJİȢ
ʌĮȡİȞȑȡȖİȚİȢ.
ȅȚ ʌȜȘȡȠijȠȡȓİȢ ıIJȠ ijȣȜȜȐįȚȠ ĮȣIJȩ İȓȞĮȚ ȝȩȞȠ țĮșȠįȘȖȘIJȚțȑȢ țĮȚ İȓȞĮȚ ıȘȝĮȞIJȚțȩ ȞĮ
ȝȚȜȒıİIJİ ȝİ IJȠȞ İʌĮȖȖİȜȝĮIJȓĮ IJȘȢ ȣȖİȓĮȢ ıĮȢ ĮȞ ȑȤİIJİ ĮʌȠȡȓİȢ Ȓ ĮȞȘıȣȤȓİȢ ıȤİIJȚțȐ ȝİ
IJȘ ȤȡȒıȘ IJȘȢ ȝȠȡijȓȞȘȢ.
ǼȚįȚțȩ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ ȖȚĮ IJȘȞ ĮȞȐʌIJȣȟȘ IJȠȣ ȡȩȜȠȣ IJȠȣ ijĮȡȝĮțȠʌȠȚȠȪ ıIJȚȢ ʌȠȜȣİʌȚıIJȘȝȠȞȚțȑȢ ȠȝȐįİȢ țȠȚȞȠIJȚțȒȢ
ĮȞĮțȠȣijȚıIJȚțȒȢ ijȡȠȞIJȓįĮȢ.
ǹȣIJȩ IJȠ İȚįȚțȩ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ İȓȞĮȚ ȝȚĮ ʌȡȦIJȠȕȠȣȜȓĮ IJȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȊȖİȓĮȢ ǺȚțIJȫȡȚĮȢ țĮȚ ȤȡȘȝĮIJȠįȠIJİȓIJĮȚ Įʌȩ IJȠ
ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊȖİȓĮȢ țĮȚ ĭȡȠȞIJȓįĮȢ ǾȜȚțȚȦȝȑȞȦȞ IJȘȢ ǹȣıIJȡĮȜȚĮȞȒȢ ȀȣȕȑȡȞȘıȘȢ, ȕȐıİȚ IJȠȣ ǼșȞȚțȠȪ
ȆȡȠȖȡȐȝȝĮIJȠȢ ǹȞĮțȠȣijȚıIJȚțȒȢ ĭȡȠȞIJȓįĮȢ.
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
41 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content