(μέχρι 2 μήνες) για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών που

ΑΔΑ: ΒΙ0ΡΟΞΑΨ-ΔΔΘ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 3/09-04-2014
Συνεδριάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Α.Ε. µε την επωνυµία
«ΜΑΤΑΛΑ ∆ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Στα Πιτσίδια ∆ήµου Φαιστού,σήµερα την 9η Απρίλιου 2014,ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14.30,
στην έδρα της επιχείρησης συνήρθε µετά από πρόσκληση της Προέδρου,το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της εταιρείας,σε έκτακτη συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του
µόνου θέµατος:
ΘΕΜΑ : Πρόσληψη προσωπικού κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων
αναγκών (µέχρι 2 µήνες) για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών που έχουν
προκύψει στην επιχείρηση .
Της Συνεδριάσεως προέδρευσε η Πρόεδρος του ∆.Σ. κ. Πετρακογιώργη-Ανυφαντάκη Μαρία
και τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος της εταιρίας κ. Καζάκη Μαρία.
Παρόντες οι κ.κ.
1. Πετρακογιώργη-Ανυφαντάκη Μαρία
2. Βοζικάκης Λεωνίδας
3. Κουµιανάκης Εµµανουήλ
4. Καραντινός ∆ηµήτριος
5. Τσιτεράκης Γεώργιος
6. Φασουλάκης ∆ηµήτριος
Απόντες οι κ.κ.
1.Καναβάκης Αντώνιος
2.Ταγαράκης Τίτος
3.Τσικριτσάκης Γεώργιος
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία σύµφωνα µε τον Νόµο και το Καταστατικό, το
∆ιοικητικό Συµβούλιο προχώρησε στην συζήτηση του δέυτερου θέµατος της ηµερησίας
διάταξης:
Θέµα 2ο : Πρόσληψη προσωπικού κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων
αναγκών (µέχρι 2 µήνες) για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών που έχουν
προκύψει στην επιχείρηση µας.
Για το µόνο θέµα της ηµερήσιας διάταξης η πρόεδρος έδωσε το λόγο στην υπεύθυνη της
εταιρίας Καζάκη Μαρίας για να ενηµέρωση το ∆.Σ. σε πιο σηµείο φτάνει το αίτηµα που έχουµε
κάνει στις αρµόδιες υπηρεσίες για τις προσλήψεις του εποχιακού προσωπικού.
Η γραµµατέας της εταιρείας αναφέρει, πως η απόφαση Νο 1/07-02-2014 του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου µε θέµα Προγραµµατισµός προσλήψεων εποχιακού προσωπικού για το 2014, µε
σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου, εστάλη στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Κρήτης
,προκειµένου για να συναινέσει στην πραγµατοποίηση των προσλήψεων. Η αποκεντρωµένη
∆ιοίκηση µας απάντησε µε το 2093/26-02-2014 έγγραφο της που ήρθε στον ∆ήµο µε
αριθ.πρωτ. εισερχόµενου 6633/05-03-2014. Στο έγγραφο αυτό µας απαντά ότι συναινεί να
γίνουν οι προσλήψεις εποχιακού προσωπικού ∆έλα (10) ατόµων . Το παραπάνω έγγραφο
στάλθηκε από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Κρήτης στο Υπουργείο Εσωτερικών για να
εγκριθεί και από εκεί από την αρµόδια επιτροπή του άρθρου 2 πρ.1 της αριθµ.33/2006 ΠΥΣ.
Μέχρι και σήµερα στην εταιρεία δεν έχει έρθει κανένα άλλο έγγραφο για το θέµα αυτό.
Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κ. Φασουλάκης είπε: Η επιχείρησή
µας, έγκαιρα πήρε απόφαση για τον προγραµµατισµό προσλήψεων για τις ανάγκες του έτους
2014, αποστέλλοντας στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Κρήτης όλα τα δικαιολογητικά που
ορίζονται. Παρά ταύτα, δυστυχώς έως και σήµερα το αίτηµα της επιχείρησής µας δεν έχει
εγκριθεί, µε αποτέλεσµα , λόγω έλλειψης προσωπικού, να σταµατήσει η λειτουργία της
επιχείρησης. Αυτονόητο είναι ότι η επιχείρησή µας έχει περιέλθει σε δυσχερή θέση χωρίς να
1
ΑΔΑ: ΒΙ0ΡΟΞΑΨ-ΔΔΘ
έχει καµία υπαιτιότητα. Ήδη έχει γίνει επίσηµα η έναρξη της τουριστικής σαιζόν 2014, και στην
περιοχή µας έχει αρχίσει η τουριστική κίνηση από τις αρχές Απριλίου.
Λόγω των εξαιρετικά εκτάκτων και επειγόντων αναγκών, για την καθαριότητα των
χώρων,την εξυπηρέτηση των επισκεπτών, καθώς και για την λειτουργία των εγκαταστάσεων
της εταιρείας (παραλίες,πάρκιγκ,κάµπιγκ κλπ) είναι αναγκαία η πρόσληψη προσωπικού. Για
τους λόγους αυτούς εισηγούµαι την πρόσληψη πέντε (10) ατόµων µε δίµηνες συµβάσεις για
την κάλυψη αναγκών των τµηµάτων Παραλία Ματάλων,παραλία Κοµού,παραλία Κόκκινης
Αµµου,πάρκιγκ και κάµπιγκ.
Ακολούθησε συζήτηση µεταξύ των µελών του ∆.Σ. και αφού έλαβαν και υπόψη τα
παρακάτω:
Το άρθρο 206 του ν. 3584/07 που ορίζονται τα εξής:
«1.Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας µε
σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιµετώπιση
κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, µε σύµβαση εργασίας ορισµένου
χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) µήνες µέσα σε συνολικό
διάστηµα δώδεκα (12) µηνών. Ο υπολογισµός του δωδεκαµήνου γίνεται σύµφωνα
µε την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α'). Παράταση ή
σύναψη νέας σύµβασης µέσα στο ανωτέρω δωδεκάµηνο διάστηµα ή µετατροπή της
σύµβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες. Ο φορέας που διενεργεί
την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσλήψεων κάθε φορά στο Α.Σ.Ε.Π.,
καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο µέχρι την
31η Ιανουαρίου του επόµενου έτους. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί έλεγχο για τη συνδροµή
των όρων πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί
ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των ανωτέρω
διατάξεων, εφαρµόζεται η παράγραφος 15 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως
συµπληρώθηκε και ισχύει.
2.Επιτρέπεται η πρόσληψη υπαλλήλου αντίστοιχης ειδικότητας µε σύµβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, κατά παρέκκλιση των σχετικών
διατάξεων, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών αναγκών που εµφανίζονται σε
περίπτωση απουσίας τακτικού, µοναδικού στον κλάδο υπαλλήλου, λόγω κυήσεως,
τοκετού και µητρότητας, αργίας ή διαθεσιµότητας και για το χρονικό διάστηµα
διάρκειας του κωλύµατος.
3. Η πρόσληψη του προσωπικού των ανωτέρω παραγράφων δεν υπάγεται στη
διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α'), όπως ισχύει.»
Επίσης σύµφωνα µε την περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94,
όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 3812/09 ορίζεται ότι εξαιρείται των
διαδικασιών του ν. 2190/94 το προσωπικό που προσλαµβάνεται για αντιµετώπιση
κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, µε σύµβαση εργασίας
ορισµένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο µήνες µέσα σε
συνολικό διάστηµα δώδεκα µηνών. Ο υπολογισµός του δωδεκαµήνου γίνεται
σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994. Παράταση ή
σύναψη νέας σύµβασης µέσα στο ανωτέρω δωδεκάµηνο διάστηµα ή µετατροπή της
σύµβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες. Ο φορέας που διενεργεί
την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληψέων στο ΑΣΕΠ, καθώς και
όλους τους πίνακες προσληψέων κάθε έτους, το αργότερο µέχρι την 31η
Ιανουαρίου του επόµενου έτους. Το ΑΣΕΠ διενεργεί έλεγχο για τη συνδροµή των
όρων πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι
2
ΑΔΑ: ΒΙ0ΡΟΞΑΨ-ΔΔΘ
απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των πιο πάνω
διατάξεων, εφαρµόζεται η παράγραφος 15 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως
συµπληρώθηκε µε την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του ν. 2527/1997.
Με τα παραπάνω δεδοµένα, σύµφωνα µε την εισήγηση του Αντιπροέδρου
λαµβάνοντας υπ’ όψιν την αναγκαιότητα πρόσληψης προσωπικού λόγω των
εξαιρετικά εκτάκτων και επειγόντων αναγκών της επιχείρησης
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Αρ.Αποφ. 04/2014:
Να εγκρίνει τα παρακάτω:
1. Την πρόσληψη ∆έκα (10) ατόµων, µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου, πλήρους
απασχόλησης, διάρκειας 2 µηνών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρ. 14, παρ 2 του
Ν.2190/1994, όπως συµπληρώθηκε µε το αρθ. 20, παρ. 4 του Ν. 2738/1999 για την
κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της ΜΑΤΑΛΑ ∆ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΟΝ.ΑΕ, για τις
θέσεις εργασίας, που κατά ειδικότητα αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα :
Ειδικότητα
∆ιάρκεια σύµβασης
Αριθµός
ατόµων
∆Ε Πωλητών εισιτηρίων για
τη λειτουργία παραλιών
2 µήνες από την
ηµεροµηνία πρόσληψης
7
∆Ε υπαλλήλων υποδοχής
λειτουργία του κάµπιγκ
2 µήνες από την
ηµεροµηνία πρόσληψης
1
2 µήνες από την
2
ηµεροµηνία πρόσληψης
2.Αν δεν έχει έρθει ακόµα η έγκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών όταν λήξη η σύµβαση των
παραπάνω εργαζοµένων το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να προχωρήσει στην πρόσληψη ∆έκα (10)
ατόµων µε δίµηνες συµβάσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρ. 14, παρ 2 του Ν.2190/1994,
όπως συµπληρώθηκε µε το αρθ. 20, παρ. 4 του Ν. 2738/1999 για την κάλυψη κατεπειγουσών
αναγκών της ΜΑΤΑΛΑ ∆ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΟΝ.ΑΕ για τις θέσεις εργασίας, που κατά ειδικότητα
αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα :
ΥΕ Υπαλλήλων καθαριότητας
Ειδικότητα
∆ιάρκεια σύµβασης
Αριθµός
ατόµων
∆Ε Πωλητών εισιτηρίων για
τη λειτουργία παραλιών
2 µήνες από την
ηµεροµηνία πρόσληψης
7
∆Ε υπαλλήλων υποδοχής
λειτουργία του κάµπιγκ
2 µήνες από την
ηµεροµηνία πρόσληψης
1
2 µήνες από την
2
ηµεροµηνία πρόσληψης
3.Αν δεν έχει έρθει ακόµα η έγκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών όταν λήξη η σύµβαση των
παραπάνω εργαζοµένων το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να προχωρήσει στην πρόσληψη ∆έκα (10)
ατόµων µε δίµηνες συµβάσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθ. 14, παρ 2 του Ν.2190/1994,
όπως συµπληρώθηκε µε το αρθ. 20, παρ. 4 του Ν. 2738/1999 για την κάλυψη κατεπειγουσών
αναγκών της ΜΑΤΑΛΑ ∆ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΟΝ.ΑΕ για τις θέσεις εργασίας, που κατά ειδικότητα
αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα :
ΥΕ Υπαλλήλων καθαριότητας
3
ΑΔΑ: ΒΙ0ΡΟΞΑΨ-ΔΔΘ
Ειδικότητα
∆ιάρκεια σύµβασης
Αριθµός
ατόµων
∆Ε Πωλητών εισιτηρίων για
τη λειτουργία παραλιών
2 µήνες από την
ηµεροµηνία πρόσληψης
7
∆Ε υπαλλήλων υποδοχής
λειτουργία του κάµπιγκ
2 µήνες από την
ηµεροµηνία πρόσληψης
1
∆Ε Υπαλλήλωνκαθαριότητας
2 µήνες από την
ηµεροµηνία πρόσληψης
2
Η δαπάνη των αποδοχών του παραπάνω προσωπικού είναι εγγεγραµµένες στον
εγκριµένο Προϋπολογισµό του έτους 2014. Να γίνει ανάρτηση της παρούσας απόφασης
στην θύρα της έδρας της επιχείρησης και δηµοσίευση στο ∆ιαύγεια.
Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν αίτηση για µια ειδικότητα για χρονικό διάστηµα πέντε (5)
ηµερών από την ηµεροµηνία ανάρτησης της παρούσας απόφασης. Για τις παραπάνω θέσεις
να πληρούν τα εξής τυπικά προσόντα: Τίτλος σπουδών για τις ειδικότητες ∆Ε και ΥΕ του ως
άνω πίνακα.
Η επιλογή του προσωπικού σύµφωνα µε τα ανωτέρω κριτήρια θα γίνει από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο
Μη υπάρχοντος άλλου θέµατος προς συζήτηση, λύεται η παρούσα συνεδρίαση.
Η Πρόεδρος
Μαρία Πετρακογιώργη-Ανυφαντάκη
Πιτσίδια 14-4-2014
Η Προεδρος ∆Σ
4
Ο Αντιπρόεδρος
∆ηµ.Φασουλάκης
Τα µέλη
Λεων.Βοζικάκης
Εµµαν.Κουµιανάκης
∆ηµ.Καραντινός
Γεωργ.Τσιτεράκης
ΑΔΑ: ΒΙ0ΡΟΞΑΨ-ΔΔΘ
5