close

Enter

Log in using OpenID

1 2012 PDF

embedDownload
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PODGORA
GLASNIK
službeno glasilo Općine Podgora
GODINA XIX
SADRŽAJ :
PODGORA, 25. siječnja 2012.
BROJ 1
str
1. Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od
interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Podgora…………………………1
2. Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Podgora…………3
3. Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata u
uredskom poslovanju upravnih odjela i tijela Općine Podgora……………..…………5
4. Plan nabave Općine Podgora za 2012. godinu……………………………………….22
5. Plan prijma u službu Općine Podgora za 2012. godinu………………………………26
6. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika za pripremu i provedbu postupaka javne
nabave………………………………………………………………………………...28
Na temelju članka 3., a u svezi s člankom 29. stavka 1., točka 5. Zakona o zaštiti i spašavanju
("Narodne novine", broj 174/04., 79/07., 38/09. i 127/10.) i članka 46. Statuta Općine Podgora
(«Glasnik» Općine Podgora, broj: 5/09 i 9/09), a u skladu s Odlukom o donošenju Procjene
ugroženosti, stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i
posljedica katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Podgora (« Glasnik» Općine
Podgora broj: 12/11), načelnik Općine Podgora donosi sljedeću:
ODLUKU
O ODREĐIVANJU OPERATIVNIH SNAGA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I PRAVNIH
OSOBA OD INTERESA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE NA PODRUČJU
OPĆINE PODGORA
Članak 1.
Operativne snage zaštite i spašavanja na području Općine Podgora su:
-
Stožer zaštite i spašavanja Općine Podgora,
Dobrovoljno vatrogasno društvo Podgora
Postrojba opće namjene civilne zaštite
Povjerenici civilne zaštite
Zamjenici povjerenika civilne zaštite
Komunalna služba
Crveni križ Makarska
Centar za socijalnu skrb Makarska
Podgora čistoća d.o.o., Podgora
Vodovod Makarska
Pogrebna služba Makarska
Ambulanta Podgora
Veterinarska stanica Makarska
Hrvatska gorska služba spašavanja- stanica Makarska
Higijensko epidemiološki odjel (HE odjel), Ispostava Makarska
Ostale snage zaštite i spašavanja- pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje na području
Općine Podgora su:
- Građevinski obrtnici
- Hrvatska gorska služba spašavanja, Stanica Makarska
- Hrvatske vode, Ispostava Vrgorac i Ispostava Makarska
- Županijske ceste- Ispostava Makarska
- Elektrodalmacija, Pogon Makarska
- Postrojba Civilne zaštite Makarske za spašavanje iz ruševina
- Dom zdravlja, Ispostava Makarska
- Hitna medicinska pomoć, Ispostava Makarska
- Hrvatske šume, Ispostava Makarska
- Građevinska poduzeća
- Hotel i kampovi
1
- Cian d.d. Split
- ZZJZ SD županije
- ZVP Split
- DVD Makarska
- HGSS- Stanica Makarska
- NZJJ-SDŽ- Split
- Poljoprivredno-savjetodavna služba Split
- Nadležne inspekcije
- Veterinarski zavod Split
Članak 2.
Operativne snage sudionici su zaštite i spašavanja, a pozivaju se, mobiliziraju i aktiviraju za
provođenje mjera i postupaka u cilju sprječavanja nastanka, ublažavanja te uklanjanja
posljedica katastrofa i velikih nesreća. Dužnost operativnih snaga je ustrojiti interventne
timove zaštite i spašavanja koji će biti osposobljeni za izvršavanje namjenskih zadaća zaštite i
spašavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara na cjelokupnome području Općine
Podgora.
Operativne snage dužne su u obavljanju redovitih djelatnosti planirati mjere i poduzimati
aktivnosti radi otklanjanja ili umanjenja mogućnosti nastanka katastrofe i velike nesreće, te
prilagođavati obavljanje redovite djelatnosti okolnostima kada je proglašena katastrofa.
Operativnim snagama rukovodi i koordinira načelnik Općine Podgora uz stručnu potporu
Stožera zaštite i spašavanja Općine Podgora.
Članak 3.
Pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje Općine Podgora su one pravne osobe
koje su svojim proizvodnim, uslužnim, materijalnim, ljudskim i drugim resursima
najznačajniji nositelji tih djelatnosti na području Općine Podgora.
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Glasniku», službenom
glasilu Općine Podgora.
Klasa: 021-05/11-01/1092
Urbroj: 2147/05-11/1
Podgora, 27. prosinca 2011. godine
Načelnik:
Ante Miličić v.r.
2
Na temelju članka 29. Zakona o zaštiti i spašavanju („NN“ br. 174/04, 79/07 i 38/09), članka 3.
stavak 1. Pravilnika o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za
uzbunjivanja („NN“ br. 111/07) te članka 46. Statuta Općine Podgora (« Glasnik», službeno
glasilo Općine Podgora broj: 5/09 i 9/09), a u skladu s Procjenom ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velike nesreće za Općinu Podgora,
(«Glasnik», službeno glasilo Općine Podgora broj: 12/11), načelnik Općine Podgora dana 30.
prosinca 2011. godine donosi
ODLUKU
O OSNIVANJU POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE OPĆE NAMJENE
OPĆINE PODGORA
I
Ovom Odlukom uređuje se osnivanje, sastav, veličina i popuna Postrojbe civilne zaštite opće
namjene Općine Podgora (u daljnjem tekstu: Postrojba opće namjene).
II
Postrojba opće namjene osniva se kao potpora za provodenje mjera zaštite i spašavanja
kojih su nositelji operativne snage zaštite i spašavanja koje se u okviru redovne djelatnosti
bave zaštitom i spašavanjem te za provodenje mjera civilne zaštite.
III
Postrojba opće namjene sastavljena je od jedne skupine koja ima pet ekipa, sukladno
potrebama koje proizlaze iz Procjene ugroženosti.
Postrojba opće namjene broji ukupno 27 (dvadesetsedam) pripadnika.
Shematski prikaz ustroja Postrojbe opće namjene daje se u prilogu i sastavni je dio ove
Odluke.
IV
Osobni i materijalni ustroj postrojbe iz točke III ove Odluke uređuje se sukladno odredbama
Pravilnika o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanja
(„NN“ br. 111/07).
Osobni i materijalni ustroj Postrojbe opće namjene može se mijenjati sukladno promjenama
u Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i
velike nesreće za Općinu Podgora.
V
Popuna Postrojbe opće namjene provodi se raspoređivanjem vojnih obveznika i drugih
građana s mjestom prebivališta na području Općine Podgora.
Na temelju pisanog Zahtjeva nadležnog tijela Općine Podgora, popunu i raspoređivanje
pripadnika u Postrojbu opće namjene obavlja Državna uprava za zaštitu i spašavanje,
3
Područni ured za zaštitu i spašavanja Split u suradnji s područno nadležnom Upravom za
obranu u Splitu.
VI
Osobama koje su raspoređene u Postrojbu opće namjene izdaje se iskaznica pripadnika
civilne zaštite. Evidenciju o izdanim iskaznicama pripadnika civilne zaštite vodi Državna
uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Split.
VII
Mobilizirani pripadnici Postrojbe opće namjene ostvaruju prava (naknada plaće, putni
troškovi, osiguranje itd.) sukladno važećim propisima.
VIII
Sredstva potrebna za ustrojavanje, opremanje, obučavanje i djelovanje Postrojbe opće
namjene osiguravaju se u proračunu Općine Podgora.
IX
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u «Glasniku», službenom
glasilu Općine Podgora.
Načelnik Općine Podgora:
Ante Miličić v. r.
KLASA: 021-05/11-01/1105
URBROJ: 2147/05-11/1
Podgora, 30. prosinca 2011.
4
Temeljem članka 18. stavak 3. Uredbe o uredskom poslovanju („Narodne
novine“, broj 7/09), članka 2. i 5. Pravilnika o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i
brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akata ("Narodne novine" broj 38/88 ) i
članka. 46. Statuta Općine Podgora („Glasnik“ – službeno glasilo Općine Podgora,
broj: 5/09 i 9/09) načelnik Općine Podgora, donosi
PLAN
KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA I BROJČANIH OZNAKA STVARATELJA I
PRIMATELJA AKATA U UREDSKOM POSLOVANJU UPRAVNIH ODJELA I
TIJELA OPĆINE PODGORA
Članak 1.
Ovim Planom utvrđuju se klasifikacijske i broj ane oznake stvaratelja i primatelja
akata koji se pojavljuju u uredskom poslovanju Općine Podgora.
Članak 2.
Klasifikacijske oznake akata prema njihovom sadržaju i obliku utvrđuju se kako
slijedi:
006 POLITIČKE STRANKE I SINDIKAT
006-01 Političke stranke
006-04 Sindikat
007 DRUŠTVENE ORGANIZACIJE
007-01 Općenito
007-02 Društvene organizacije (Udruge)
008 DRUŠTVENO INFORMIRANJE
008-01 Općenito/javno informiranje/
011 DONOŠENJE I OBJAVLJIVANJE PROPISA
011-01 Općenito
011-02 Postupak donošenja propisa
011-03 Objavljivanje propisa
012 USTAVNI PROPISI I STATUTI
012-03 Statuti
013 IZBORNI SUSTAV
013-01 Općenito
013-02 Birački spiskovi
013-03 Izbori i opoziv
015 TERITORIJALNA RAZGRANIČENJA
015-01 Općenito
015-07 Gradovi i naselja
5
015-08 Ulice i trgovi
016 NARODNOSTI
016-01 Općenito
017 GRBOVI, AMBLEMI, ZASTAVE I HIMNE
017-01 Općenito
017-02 Grbovi i amblemi
017-03 Zastave
018 POLITIČKI ODNOSI S INOZEMSTVOM
018-01 Općenito
018-02 Odnosi s drugim državama
018-04 Odnosi s međunarodnim organizacijama i savezima
019 MIGRACIJE, ISELJENICI I IZBJEGLICE, OSOBE BEZ DRŽAVLJANSTVA
019-01 Općenito
019-04 Izbjeglice
021 ORGANIZACIJA I RAD PREDSTAVNIČKOG TIJELA
021-01 Općenito
021-04 Županijska skupština
021-05 Gradsko/ općinsko vijeće
021-05 Općinsko vijeće –odbori i povjerenstva
022 ORGANIZACIJA I RAD IZVRŠNOG TIJELA
022-01 Općenito
022-04 Župan
022-05 Izvršni organi općina
022-06 Gradonačelnik/Načelnik
023 ORGANIZACIJA I RAD UPRAVNIH TIJELA
023-01 Općenito
026 ORGANIZACIJA I RAD MJESNIH ODBORA
026-01 Mjesni odbori - općenito
030 UPRAVNO POSLOVANJE – ORGANIZACIJA, METODE I TEHNIKE RADA
030-01 Općenito
030-02 Organizacija rada i radni postupci
030-03 Informatička djelatnost, računalna oprema, računalni sustavi
030-04 Telekomunikacijska oprema
030-06 Uredska pomagala i strojevi
030-07 Organizacija i oprema radnih prostorija
031 OZNAKE I PRIJEM
031-01 Općenito
031-03 Prijemne službe, pisarnica
031-10 Usluge čišćenja
6
032 INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKA SLUŽBA
032-01 Općenito
032-05 Stručni časopisi, službena glasila i druga stručna literatura
034 UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR
034-01 Općenito
034-04 Izdavanje uvjerenja i drugih potvrda
035 UREDSKO POSLOVANJE
035-01 Općenito
035-02 Klasifikacijske oznake i urudžbeni brojevi
035-04 Evidencije i obrasci
036 ARHIVIRANJE PREDMETA I AKATA
036-01 Općenito
036-04 Izlučivanje arhivske građe
038 PEČATI, ŽIGOVI I ŠTAMBILJI
038-01 Općenito
038-02 Odobrenje za izradu pečata i žigova s grbom RH
041 UPRAVNI NADZOR
041-01 Nad zakonitošću rada – općenito
050 PREDSTAVKE, MOLBE, PRIJEDLOZI I PRITUŽBE
050-01 Općenito
052 OSTALE PREDSTAVKE I PRITUŽBE
052-01 Ostale predstavke i pritužbe – općenito
052-02 Općenito
053 MOLBE I PRIJEDLOZI
053-01 Molbe i prijedlozi – općenito
053-02 Pojedinačni predmeti
061 JAVNE NAGRADE I PRIZNANJA
061-01 Javne nagrade i priznanja - općenito
070 VJERSKA PITANJA
070-02 Vjerske organizacije
070-03 Vjerske zajednice
080 DUŽNOSNICI, RUKOVODEĆI I DRUGI DJELATNICI
080-01 Općenito
080-02 Dužnosnici
080-03 Rukovodeći djelatnici
080-04 Stručni djelatnici
080-06 Evidencija kadrova u tijelima uprave
080-08 Ovlaštenje o potpisivanju i zamjenjivanju
7
100 POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA
100-01 Općenito – politika zapošljavanja
102 NEZAPOSLENOST
102-01 Nezaposlenost - općenito
112 ZASNIVANJE I PRESTANAK RADNOG ODNOSA, UGOVOR O DJELU I
DOPUNSKI RAD
112-01 Općenito
112-02 Na neodređeno vrijeme
112-03 Na određeno vrijeme
112-04 Ugovor o djelu
112-06 Vježbenici
112-07 Ostalo
113 RADNO VRIJEME, ODMORI, DOPUSTI I BOLOVANJA
113-01 Općenito
113-03 Odmori
113-04 Dopusti
113-05 Bolovanja
114 RADNI SPOROVI, RADNA DISCIPLINA, MATERIJALNA I DISCIPLINSKA
ODGOVORNOST
114-01 Općenito
114-03 Radna disciplina
114-04 Disciplinska odgovornost
114-05 Materijalna odgovornost
115 ZAŠTITA NA RADU
115-01 Općenito
115-04 Nesreće na radu
117 RADNI STAŽ
117-01 Općenito
117-02 Minuli rad
117-03 Radne knjižice
117-04 Utvrđivanje radnog staža
117-07 Ostalo
118 STRUČNA SPREMA, KVALIFIKACIJE I STRUČNA OSPOSOBLJENOST
118-01 Općenito
118-02 Stručna sprema
119 KADROVSKA POLITIKA I EVIDENCIJE
119-01 Općenito
119-03 Kadrovske evidencije
120 STJECANJE OSOBNOG DOHOTKA
120-01 Općenito
120-02 Utvrđivanje, raspoređivanje, raspodjela
8
120-03 Po osnovi tekućeg rada
120-04 Po osnovi minulog rada
121 OSTALA PRIMANJA PO OSNOVI RADA
121-01 Općenito
121-02 Dnevnica
121-05 Naknada za prijevoz na posao i s posla
121-06 Naknada za topli obrok
121-07 Regres za godišnji odmor
121-09 Pomoć u slučaju smrti
121-10 Jubilarne nagrade
121-11 Otpremnina
130 TEČAJEVI, SAVJETOVANJA I STRUČNA PUTOVANJA
130-01 Općenito
130-03 Savjetovanja (seminari)
131 STRUČNA USAVRŠAVANJA
131-01 Stručna usavršavanja - općenito
133 STRUČNI I PRAVOSUDNI ISPITI
133-01 Općenito
133-02 Stručni ispiti
140 MIROVINSKO OSIGURANJE
140-01 Općenito – mirovinsko osiguranje
141 INVALIDSKO OSIGURANJE
141-01 Općenito – invalidsko osiguranje
210 JAVNI RED I MIR
210-01 Općenito
211 POSLOVI PROMETA
211-01 Općenito
211-04 Kontrola i regulacija prometa
214 ZAŠTITA OD POŽARA I EKSPLOZIJA
214-01 Općenito
214-02 Mjere zaštite od požara i eksplozija
214-03 Protupožarna inspekcija
215 KRIMINALITET
215-01 Kriminalitet- općenito
300 GOSPODARSKO PLANIRANJE
300-01 Općenito
300-02 Privredni planovi
301 GOSPODARSKA KRETANJA
9
301-01 Općenito
302 GOSPODARSKI RAZVITAK
302-01 Općenito
302-02 Programi razvoja
303 GOSPODARSKA SURADNJA
303-01 Općenito
304 GOSPODARSKO NERAZVIJENI KRAJEVI
304-03 Krajevi i općine
310 INDUSTRIJA I RUDARSTVO
310-01 Općenito
310-02 Elektroprivreda
310-17 Proizvodnja kamena, šljunka i pijeska
310-34 Ostalo
311 OBRT I MALO PODUZETNIŠTVO
311-01 Općenito
311-02 Usluge
311-04 Izvođenje radova u građevinarstvu
311-08 Ostalo
320 POLJOPRIVREDA
320-01 Općenito
320-02 Poljoprivredno zemljište
320-12 Štete u poljoprivredi
320-21 Ostalo
321 ŠUMARSTVO
321-01 Šumarstvo-općenito
321-02 Šume i šumsko zemljište
322 VETERINARSTVO
322-01 Općenito
323 LOVSTVO
323-01 Lovstvo - općenito
325 VODNO GOSPODARSTVO
325-01 Općenito
325-02 Zaštita od štetnog djelovanja voda
325-03 Korištenje voda
325-04 Zaštita voda od zagađivanja
325-08 Vodni doprinosi i naknade
330 UNUTARNJA TRGOVINA
330-01 Općenito
10
330-04 Trgovačke radnje
330-05 Ostalo
334 TURIZAM
334-01 Općenito
334-03 Inozemni
334-06 Priprema sezone i opskrba
334-08 Turistička djelatnost
335 UGOSTITELJSTVO
335-01 Općenito- radno vrijeme
335-02 Ugostiteljska djelatnost
335-05 Ostalo
340 CESTOVNI PROMET
340-01 Općenito
340-03 Izgradnja i održavanje cestovne infrastrukture
340-05 Prijevoznička djelatnost u cestovnom prometu
340-08 Sigurnost u cestovnom prometu
344 VEZE
344-01 Općenito
344-03 Telefonski promet
344-08 Ostalo
350 PROSTORNO PLANIRANJE
350-01 Općenito
350-02 Prostorni planovi
350-03 Provedbeni planovi
350-04 Srednjoročni planovi uređenja prostora
350-05 Uvjeti uređenja prostora
350-06 Uređenje građevinskog zemljišta
350-07 Ostalo
351 ZAŠTITA ČOVJEKOVOG OKOLIŠA
351-01 Općenito
351-02 Mjere zaštite čovjekog okoliša
351-03 Studije utjecaja na okoliš
360 GRAĐEVINSKI POSLOVI
360-01 Općenito
361 IZGRADNJA OBJEKATA
361-01 Općenito
361-02 Izgradnja objekata
361-03 Građevinska dozvola
361-05 Dozvola za upotrebu objekata
361-07 Procjena šteta od elementarnih nepogoda
361-08 Ostalo
11
362 GRAĐEVINSKO-URBANISTIČKA INSPEKCIJA
362-01 Građevinsko-urbanistička inspekcija
363 KOMUNALNI POSLOVI
363-01 Općenito
363-02 Komunalne djelatnosti
363-03 Komunalna naknada
363-04 Komunalna inspekcija (komunalni redar)
363-05 Ostalo
370 STAMBENA POLITIKA
370-01 Općenito
370-03 Stanovi i stanovanje
371 STAMBENI ODNOSI
371-01 Općenito (zamolbe)
371-02 Korištenje stanova
371-04 Stanarina
371-05 Ostalo
372 POSLOVNI PROSTOR
372-01 Općenito
372-03 Najam odnosno zakup
372-04 Evidencije
400 FINANCIJSKO-PLANSKI DOKUMENTI
400-01 Općenito
400-02 Financijski planovi
400-03 Predračuni
400-05 Završni računi
400-06 Budžet
400-08 Proračuni
400-09 Ostalo
401 KNJIGOVODSTVENO-RAČUNOVODSTVENO_POSLOVANJE
401-01 Općenito – knjigovodstveno-računovodstveno poslovanje
401-02 Knjigovodstvene evidencije
401-03 Računi
401-05 Ostalo
402 FINANCIRANJE
402-01 Općenito
402-02 Gospodarske djelatnosti
402-06 Refundacije
402-07 Sufinanciranje
402-08 Financiranje iz proračuna
402-10 Ostalo
403 KREDITIRANJE
403-01 Općenito
12
404 INVESTICIJE
404-01 Općenito
404-03 Neprivredne
406 UPRAVLJANJE IMOVINOM I NABAVLJANJE IMOVINE
406-01 Općenito
406-05 Sredstva opreme
406-06 Inventar
406-08 Inventure
406-09 Ostalo
410 POREZI
410-01 Općenito
410-15 Porez na kuću za odmor
410-23 Ostalo
410-28 Javno- prometne površine
412 TAKSE
412-01 Općenito
412-07 komunalna naknada
412-08 Komunalni doprinos
412-09 Ostale takse
412-10 Vodna naknada
415 NAPLAĆIVANJE POREZA, DOPRINOSA I DRUGIH OBVEZA
415-01 Općenito
415-07 Ostalo
421 DOTACIJE I SUBVENCIJE
421-01 Općenito
421-02 Dotacije
421-03 Subvencije
423 GUBICI, SANACIJE, STEČAJEVI I LIKVIDACIJE
423-01 Općenito
423-04 Sanacije
423-05 Stečajevi
423-06 Likvidacije
430 RASPOLAGANJE DRUŠTVENIM SREDSTVIMA
430-01 Općenito
430-02 Ugovorne obveze
441 KREDITNI ODNOSI S INOZEMSTVOM
441-01 Općenito
450 BANKARSTVO
450-01 Zajmovi i krediti
13
453 POSLOVI OSIGURANJA
453-01 Općenito
453-02 Osiguranja
471 INSPEKCIJA DRUŠTVENIH PRIHODA
471-02 Pojedinačni predmeti
500 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I OSIGURANJE
500-01 Općenito
500-09 Ostalo
501 MJERE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
501-01 Općenito
501-05 Zaštita od zaraznih bolesti
502 PRAVA IZ ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
502-01 Općenito
510 USTANOVE ZDRAVSTVA
510-01 Općenito
541 ZDRAVSTVENI NADZOR
541-01 Općenito
543 SANITARNI I ZDRAVSTVENI NADZOR- OSTALO
543-05 Ostalo
550 SOCIJALNA ZAŠTITA- OPĆENITO
550-01 Općenito
551 OBLICI SOCIJALNE ZAŠTITE
551-01 Općenito
551-06 Novčane pomoći – oprema novorođenčadi
564 SPOMEN OBILJEŽJA
564-02 Grobovi i spomenici
600 PROSVJETA I PROSVJETNE SLUŽBE
600-01 Općenito
601 PREDŠKOLSKI ODGOJ
601-01 Općenito
601-02 Ustanove predškolskog odgoja
601-04 Ostalo
602 ŠKOLSTVO
602-01 Općenito
602-02 Osnovno obrazovanje
602-03 Srednje obrazovanje
602-09 Udžbenici
14
602-11 Ostalo
604 STIPENDIRANJE
604-02 Stipendije i krediti
610 MANIFESTACIJE, KOMEMORACIJE I ŽALOSTI
610-01 Općenito
610-02 Kulturne manifestacije
610-03 Komemoracije i žalosti
612 KULTURNE DJELATNOSTI
612-01 Općenito
612-02 Likovna djelatnost
612-03 Glazbeno scenska djelatnost
612-04 Knjižničarska djelatnost
612-05 Muzejsko-galerijska
612-06 Arhivska djelatnost
612-07 Zaštita prirode
612-08 Zaštita spomenika kulture
612-10 Izdavačko-novinarska djelatnost
612-12 Radio i televizija
612-13 Ostalo
620 SPORT
620-01 Općenito
620-02 Sportske organizacije
620-03 Sportska natjecanja i priredbe
620-08 Ostalo
621 REKREACIJA
621-01 Općenito
621-02 Odmor djece i mladeži
650 INFORMATIKA – OPĆENITO
650-01 Općenito
650-02 Informatička oprema
650-03 Informacijski sustavi
700 PRAVOSUĐE –OPĆI POSLOVI
700-01 Općenito
701 ODVJETNIŠTVO I PRAVNA POMOĆ
701-01 Općenito
701-02 Odvjetništvo
704 EVIDENCIJA SUDSKE PRAKSE
704-01 Općenito
710 RAD PRAVOSUDNIH ORGANA
710-01 Općenito
15
711 ORGANIZACIJA I RAD SUDOVA
711-01 Općenito
740 SUDSTVO - OSTALO
740-01 Općenito
810 CIVILNA ZAŠTITA
810-01 Općenito
810-03 Mjere zaštite i spašavanja
810-05 Postrojbe civilne zaštite
810-06 Zapovjedništva civilne zaštite, stožeri i druga tijela rukovođenja civilnom
zaštitom
810-09 Ostalo
811 SISTEM OSMATRANJA I OBAVJEŠĆIVANJA
811-01 Općenito
910 PRIJATELJSKA SURADNJA S INOZEMSTVOM
910-01 Općenito
910-02 Suradnja sa stranim državama
910-03 Odnosi sa stranim regijama, gradovima i mjestima
910-04 Suradnja s međunarodnim organizacijama
920 HIDROMETEOROLOŠKI POSLOVI
920-01 Općenito
920-11 Elementarne nepogode
930 OPĆI POSLOVI
930-01 Općenito
931 GEODETSKA IZMJERA
931-01 Općenito
931-04 Katastarski i topografski planovi
932 KATASTAR ZEMLJIŠTA
932-01 Općenito
932-05 Izrada katastarskog operata
935 ČUVANJE I KORIŠTENJE DOKUMENTACIJE
935-01 Općenito
935-06 Kopije katastarskih planova
935-07 Izvodi iz posjedovnih listova
936 OSTALI GEODETSKI POSLOVI
936-01 Općenito
940 EVIDENCIJE NEKRETNINA
940-01 Općenito
940-02 Građevinskog zemljišta
16
940-04 Poljoprivrednog zemljišta
940-06 Ostalo
942 NACIONALIZACIJA
942-01 Općenito
943 PROMJENA REŽIMA VLASNIŠTVA
943-01 Općenito
943-02 Prijenos u državno vlasništvo stambenog i poslovnog prostora
943-03 Utvrđivanje općeg interesa
943-04 Eksproprijacija
943-06 Ostalo
944 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE
944-01 Općenito
944-05 Oduzimanje i davanje na korištenje
944-07 Naknada za oduzeto građevinsko zemljište
944-08 Naknada za dodijeljeno građevinsko zemljište
944-15 Zakup građevinskog zemljišta
944-18 Otkup zemljišta
944-20 Ostalo
945 IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI U VEZI S POLJOPRIVREDNIM
ZEMLJIŠTEM
945-01 Općenito
947 OSTALO
947-01- Ostalo
947-03- Imovinsko- pravni odnosi
950 ORGANIZACIJA I METODE STATISTIKE
950-01 Općenito
950-02 Statistička istraživanja
951 OPĆI STATISTIČKI PREDMETI
951-01 Općenito
953 DRUŠTVENA STATISTIKA
953-01 Općenito /popis stanovništva/
957 EKONOMSKA STATISTIKA
957-01 Općenito
960 OSTALO
960-01 Ostalo
960-03 Ostalo
17
Članak 2.
Ovim Planom određuju se i brojčane oznake tijela i upravnih odjela i brojčane
oznake stvaratelja i primatelja akata sukladno pravilniku o unutarnjem redu i
sistematizaciji radnih mjesta u upravnim odjelima kako slijedi :
2147/05
01
OPĆINSKI NAČELNIK
01/01
općinski načelnik
02
OPĆINSKO VIJEĆE
02/01
sjednice
02/02
radna tijela
03
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
03/01 privremena pročelnica/ Stela Džaja/
03/02 referentica za proračun i financije / Minka Vela
03/03 referentica za proračun i financije / Branka Gojak
03/04 referentica za razrez općinskih poreza/ Nede Perić
03/05 komunalni redar Boro Galić
Članak 3.
Ovaj Plan primjenjuje se od 01. siječnja 2012. godine.
Klasa: 021-05/11-01/1107
Urbroj: 2147/05-11-1
U Podgori, 30. prosinca 2011.
NAČELNIK:
Ante Miličić v. r.
18
PLAN
KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA I BROJČANIH OZNAKA
STVARATELJA I PRIMATELJA AKATA U UREDSKOM
POSLOVANJU OPĆINE PODGORA
PODNOSITELJI AKATA
Šifra
Naziv
356
Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama
567
Agencija za zaštitu osobnih podataka
324
Banke
541
Državna Geodetska uprava
543
Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Split
554
Državni hidrometeorološki zavod
556
Državni inspektorat PJ Split
555
Državni zavod za statistiku
5630
Fond za naknadu oduzete imovine
563
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
2181
Splitsko- dalmatinska županija
2182
Grad Šibenik
2195
Grad Vrgorac
251
Grad Zagreb
375
Građevinarstvo
16
Predsjednik RH
312
Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Split
345
Hrvatske ceste
374
Hrvatske vode
371
Industrija, energetika, rudarstvo
382
Tiskanje i informiranje
362
Klubovi i savezi
19
513
Ministarstvo financija
526
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
532
Ministarstvo kulture
530
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
519
Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
512
Ministarstvo obrane
536
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja
525
Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
514
Ministarstvo pravosuđa
538
Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva
529
Ministarstvo turizma
511
Ministarstvo unutarnjih poslova
515
Ministarstvo uprave
521
Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija
531
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
534
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi
533
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
391
Općina Brela
7578
Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
380
Obrazovanje, znanost, kultura, informiranje
2147
Općina Podgora
2148
Općina Pojezerje
2129
Općina Zagvozd
434
Općinski sudovi
412
Općinsko državno odvjetništvo
383
Ostale djelatnosti
360
Agencija za upravljanje državnom imovinom
373
Poljoprivreda, šumarstvo, veterinarstvo, lovstvo
363
Razne organizacije
376
Saobraćaj i veze
2181 Splitsko – dalmatinska županija
15
Fizičke osobe
361
Udruženje građana
377
Ugostiteljstvo i turizam
20
437
Upravni sud Republike Hrvatske
2181
Ured državne uprave u SDŽ
378
Uslužne djelatnosti
50302
Vlada Republike Hrvatske
372
Zanatstvo i mala privreda
436 Trgovački sud
374 Hrvatske vode
382 Tiskanje i informiranje
384 Geodezija
385 Vodovod
379 Podgora Čistoća
386 Odvjetnik
411 Pravobraniteljstvo
567 Agencija za zaštitu osobnih podataka
387 Planiranje i projekti
535 Hrvatska agencija za poštu i el. komunikacije
543 Državna uprava za zaštitu i spašavanje
381 Zdravstvo i socijalna skrb
392 Mjesni odbori
21
Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (''Narodne novine'' br. 90/2011), u skladu sa Proračunom Općine Podgora te članka 46. Statuta Općine
Podgora („Glasnik“, službeno glasilo Općine Podgora br. 5/09 i 9/09), načelnik Općine Podgora donosi sljedeći
PLAN NABAVE OPĆINE PODGORA ZA 2012. GODINU
Članak 1.
Ovim Planom nabave utvrđuje se nabava roba, usluga i radova za 2012. godinu i to:
Redni
broj
Evidencijski
broj
Predmet nabave
Evidencijski
broj nabave
Procijenjenjena
vrijednost (bez
PDV-a)
Procijenjenjena
vrijednost (sa
PDV-om)
Postupak i način
nabave
Sklapanje
ugovora o JN ili
okvirnog
sporazuma
Planirani
početak
postupka
Planirano
trajanje
ugovora o JN ili
okvirnog
sporazuma
1.
3232
Usluge održavanja plaža
JN-1/12
430.894,31
530.000,00
otvoreni
ugovora o JN
siječanj
2012.
2.
3232
Usluge održavanja ostalih površina
JN-2/12
284.552,85
350.000,00
otvoreni
ugovora o JN
siječanj
2012.
3.
3232
Sanacija opožarenih površina
JN-3/12
243.902,44
300.000,00
otvoreni
ugovora o JN
siječanj
2012.
4.
3234
Čišćenje javnih površina i plaža
Općine Podgora
JN-4/12
609.756,10
750.000,00
otvoreni
ugovora o JN
siječanj
2012-2016.
5.
3234
Održavanje zelenih površina
JN-5/12
243.902,44
300.000,00
otvoreni
ugovora o JN
veljača
2012-2016.
6.
3237
Usluge odvjetnika i pravnog
savjetovanja
JN-6/12
81.300,81
100.000,00
otvoreni
ugovora o JN
siječanj
2012-2016.
7.
4111
Otkup zemljišta
JN-7/12
390.243,90
480.000,00
otvoreni
ugovora o JN
siječanj
2012
8.
4213
Izgradnja ceste- Podgora
JN-8/12
162.601,63
200.000,00
otvoreni
ugovora o JN
siječanj
2012.
9.
4214
Uređenje rive- Podgora
JN-9/12
487.804,88
600.000,00
otvoreni
ugovora o JN
siječanj
2012.
10.
4214
Obalni pojas i obala u Igranima i
šetnica lungo mare Igrane
JN-10,/12
178.861,79
220.000,00
otvoreni
ugovora o JN
siječanj
2012.
22
11.
4214
Izgradnja igrališta
JN-11/12
121.951,22
150.000,00
otvoreni
ugovora o JN
veljača
2012.
12.
4214
Izgradnja obale- Živogošće
JN-12/12
121.951,22
150.000,00
otvoreni
ugovora o JN
siječanj
2012.
13.
4214
Izgradnja i uređenje groblja
JN-13/12
243.902,44
300.000,00
otvoreni
ugovora o JN
veljača
2012.
14.
4214
Izgradnja mrtvačnice
JN-14/12
81.300,81
100.000,00
otvoreni
ugovora o JN
veljača
2012.
15.
4214
Javna rasvjeta u Općini Podgora
JN-15/12
243.902,44
300.000,00
otvoreni
ugovora o JN
veljača
2012.
16.
4214
Spomen obilježje hrvatskim
braniteljima
JN-16/12
121.951,22
150.000,00
otvoreni
ugovora o JN
travanj
2012.
17.
4227
Energetski i komunikacijski vodovikandelaberi
JN-17/12
162.601,63
200.000,00
otvoreni
ugovora o JN
ožujak
2012.
18.
4263
Prostorni i urbanistički planovi
JN-18/12
203.252,03
250.000,00
otvoreni
ugovora o JN
veljača
2012.
19.
4264
Izrada rješenja, natječaja, projekata,
planova, elaborata i l. dokumentacije
JN-19/12
365.853,66
450.000,00
otvoreni
ugovora o JN
veljača
2012.
20.
3224
Materijal za održavanje cesta, puteva,
šetnica i ostalih površina, groblja i
općinske imovine
JN-20/12
528.455,28
650.000,00
otvoreni
ugovora o JN
siječanj
2012.
21.
3232
Održavanje groblja
JN-21/12
105.691,06
130.000,00
otvoreni
ugovora o JN
veljača
2012.
22.
3232
Održavanje imovine u vlasništvu
Općine Podgora
JN-22/12
121.951,22
150.000,00
otvoreni
ugovora o JN
veljača
2012.
23.
3232
Održavanje nerazvrstanih cesta
Općine Podgora
JN-23/12
1.300.813,01
1.600.000,00
otvoreni
ugovora o JN
siječanj
2012.
24.
3232
Tekuće održavanje javne rasvjete
JN-24/12
121.951,22
150.000,00
otvoreni
ugovora o JN
veljača
2012.
25.
3232
Investicijsko održavanje javne rasvjete
Općina Podgora
JN-25/12
284.552,85
350.000,00
otvoreni
ugovora o JN
veljača
2012.
26.
3223
Trošak javne rasvjete
JN-26/12
406.504,07
500.000,00
otvoreni
ugovora o JN
veljača
2012.
27.
3232
Održavanje dječjeg vrtića Morski
konjić
JN-27/12
40.650,41
50.000,00
28.
3232
Usluge tekućeg i investicijskog
održavanja škole
JN-28/12
24.390,24
30.000,00
29.
3233
Natječaji i oglasi
JN-29/12
20.325,20
25.000,00
30.
3234
Opskrba vodom
JN-30/12
24.390,24
30.000,00
bagatelna
nabava
bagatelna
nabava
bagatelna
nabava
bagatelna
nabava
2012
2012
2012
2012
23
31.
3234
Deratizacija i dezinsekcija
JN-31/12
28.455,28
35.000,00
32.
3235
Ostale najamnine i zakupnine
JN-32/12
56.910,57
70.000,00
33.
3235
Najamnina za opremu- iluminacija
JN-33/12
52.032,52
64.000,00
34.
3237
Geodetsko-katastarske usluge
JN-34/12
48.780,49
60.000,00
35.
3237
Usluge nadzora građevinskih radova
JN-35/12
24.390,24
30.000,00
36.
3811
Nagrade učenicima i studentima
JN-36/12
40.650,41
50.000,00
37.
4123
Licence
JN-37/12
40.650,41
50.000,00
38.
4214
Okretišta u Podgori
JN-38/12
40.650,41
50.000,00
39.
4227
Oprema za pješačke zone ( rampe i
sl.)
JN-39/12
24.390,24
30.000,00
40.
4227
Ostala oprema
JN-40/12
40.650,41
50.000,00
41.
4227
Oprema za dječji vrtić
JN-41/12
32.520,33
40.000,00
42.
3221
Uredski materijal
JN-42/12
24.390,24
30.000,00
43.
3225
Sitni inventar
JN-43/12
28.455,28
35.000,00
44.
3231
Usluge telefona, telefaksa i interneta
JN-44/12
36.585,37
45.000,00
bagatelna
nabava
bagatelna
nabava
bagatelna
nabava
bagatelna
nabava
bagatelna
nabava
bagatelna
nabava
bagatelna
nabava
bagatelna
nabava
bagatelna
nabava
bagatelna
nabava
bagatelna
nabava
bagatelna
nabava
bagatelna
nabava
bagatelna
nabava
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
Članak 2.
Svi radovi, robe i usluge procijenjene vrijednosti do 70.000,00 kuna bez PDV-a, nabavljati će se, ako drukčije ne bude određeno, izravnim ugovaranjem,
bez provođenja postupaka javne nabave.
Članak 3.
Administrativne poslove za provođenje postupaka nabave provodit će Povjerenstvo kojeg će imenovati općinski načelnik.
Članak 4.
24
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Glasniku“, službenom glasilu Općine Podgora i na internetskoj stranici Općine
Podgora.
Načelnik:
Ante Miličić v.r.
KLASA:400-02/12-01/01
URBROJ: 2147/05-01/01-12-1
Podgora,19. siječnja 2012. godine
25
Temeljem članka 10. stavka 2. i 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 86/08 i 61/11), Općinski načelnik 24.
siječnja 2012. godine donosi:
PLAN PRIJMA
u službu
Općine Podgora za 2012. godinu
Članak 1.
Ovim Planom prijma u službu utvrduje se prijam službenika i namještenika u Jedinstveni
upravni odjel Općine Podgora (u daljnjem tekstu: JUO Općine Podgora) tijekom 2012. godine.
Članak 2.
Plan prijma u Jedinstveni upravni odjel Općine Podgora sadrži:
- broj sistematiziranih radnih mjesta,
- stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u JUO Općine Podgora,
- potreban broj službenika i namještenika na neodredeno vrijeme za 2011. godinu,
- potreban broj vježbenika.
Članak 3.
Jedinstveni upravni odjel Opcine Podgora popunjava radna mjesta prema ovom Planu,
sukladno Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj)samoupravi, Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Podgora .
Članak 4.
Slobodna radna mjesta službenika u JUO Općine Podgora popunjavaju se na temelju
ovog Plana, putem javnog natječaja koji se obvezno objavljuje u «Narodnim novinama» osim u
slučajevima iz cl. 18. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi.
Članak 5.
Utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, te potreban broj službenika i
namještenika u JUO Općine Podgora za 2012. godinu prema tabeli 1. u
Prilogu, koja je sastavni dio ovog plana prijma.
Članak 6.
Plan prijama u JUO Općine Podgora za 2012. godinu stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u «Glasniku», službenom glasilu Općine Podgora.
Redni
broj
Naziv radnog
mjesta
Broj sistematiziranih Stvarno stanje
Radnih
Popunjenosti
mjesta
Radnih
mjesta
1
Pročelnik/ca JUO
1
2
Tajnik/ca
3
4
5
6
7
1
Potreban
broj
Službenika
Na
Neodređeno
Vrijeme u
2012. god.
1
Potreban
Broj
vježbenika
0
1
0
0
1
Referent/ica za
Proračun i
Financije
Referent/ica za
Razrez
Općinskih
Poreza
Vodit. Služ.
Za kom. Djelat.
Stručni referent
Komunalni
Redar
1
1
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
2
1
1
0
Čistač/ica
1
1
0
0
Klasa: 119-01/12-01/01
Ur.broj: 2147/05-01/01-12-1
Podgora, 24. siječnja 2012.
Načelnik:
Ante Miličić v.r.
27
Na temelju članka 24. Zakona o javnoj nabavi (« Narodne novine» broj:90/11) i članka 46.
Statuta Općine Podgora («Glasnik», službeno glasilo Općine Podgora br 5/09, 9/09), načelnik
Općine Podgora, donosi:
ODLUKU
o imenovanju ovlaštenih predstavnika
za pripremu i provedbu postupaka javne nabave
Članak 1.
Za pripremu i provedbu postupaka javne nabave imenuju se sljedeći ovlašteni predstavnici
Općine Podgora kao naručitelja:
-
Ante Miličić, općinski načelnik i
Ivica Nuić, dipl.iur., posjeduje važeći certifikat u području javne nabave.
Članak 2.
Ovlašteni predstavnici iz članka 1. ove Odluke imaju, u pripremi i provođenju postupaka javne
nabave, sve obveze i ovlasti propisane Zakonom o javnoj nabavi (« Narodne novine» broj:90/11)
i svim propisima donesenim na temelju tog zakona.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u « Glasniku», službenom glasilu
Općine Podgora.
KLASA: 406-01/12-01/01
URBROJ: 2147/05-01/01-12-1
Podgora, 25. siječnja 2012. godine
NAČELNIK:
Ante Miličić v.r.
28
Izdavač: Općinsko vijeće Općine Podgora
21327 Podgora, A. K. Miošića 2
Urednica: Stela Džaja, v.d. tajnica Općinskog vijeća
telefon: 021/ 603-953
29
30
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
368 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content