close

Enter

Log in using OpenID

ČETVRTI HRVATSKI VETERINARSKI KONGRES - VET

embedDownload
POKROVITELJI:
PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA
ŢUPANIJA PRIMORSKO - GORANSKA
TAJNIŠTVO “VETERINARSKIH DANA 2014.”:
HRVATSKA VETERINARSKA KOMORA
MB: 03255034, OIB: 92920751598, Heinzelova 55, 10000 Zagreb
E-mail: [email protected]
Tel.: +385 (0)1 2441 009 (Alka Sasunić)
Tel.: +385 (0)1 2440 317, Fax: +385 (0)1 2441 068 (Lucija Josipović)
INFORMACIJE I PRIJAVE:
361° d.o.o., Radnička cesta 27, 10000 Zagreb
E-mail: [email protected]
www.361events.hr
Tel.: + 385 (0)1 8892 361 Fax: +385 (0)1 8892 362
ORGANIZACIJSKI ODBOR
Predsjednik: Saša Legen
Tajnik: AnĎelko Gašpar
Članovi: Ţeljko Cvetnić, Tomislav Dobranić, Ivan Forgač, Anđelko Gašpar,
Danimir Kolman, Josip Kriţanić, Saša Legen, Mirjana Mataušić Pišl, Zdenko
Muţević, Srđan Tiljak, Ivica Ukić i Igor Vukelić
OKVIRNI PROGRAM
1. DAN - 15.10.2014.(SRIJEDA)
14.00 - 19.00
19.30 - 20.30
Dolazak i registracija sudionika
Domjenak dobrodošlice i večera
2. DAN – 16.10.2014. (ČETVRTAK)
SVEČANO OTVARANJE I POZDRAVNI GOVORI
9.00 – 9.30
Riječ pokrovitelja:
 Ţupanija Primorsko-goranska
 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
 Ministarstvo poljoprivrede
 Predsjednik Republike Hrvatske
SEKCIJA 1.
UVODNI REFERATI - AKTUALNOSTI
NACIONALNI PROGRAMI KONTROLE BOLESTI ŢIVOTINJA
9.30 – 9.45
UPRAVA ZA VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE
dr. sc. Mirjana Mataušić Pišl, pomoćnica ministra
9.45 – 10.00
VETERINARSKI FAKULTET
prof. dr. sc. Tomislav Dobranić,dekan
10.00 – 10.15
HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUT
prof. dr. sc. Ţeljko Cvetnić , ravnatelj
10.15 – 10.30
HRVATSKA VETERINARSKA KOMORA
dr. sc. Saša Legen, predsjednik HVK
10. 30 – 10.45
Znanost u veterinarstvu
prof. dr. sc. Ţeljko Grabarević, član Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i
tehnologijski razvitak Republike Hrvatske
10.45 – 11. 15
Stanka uz kavu
11.15 – 11.40
Zdravstveni statusi–pregled rezultata provedbe nacionalnih programa i
aktualnog stanja
T. Kiš, Martina Rubin, Ljupka Maltar, I. Sučec, Z. Krovina, Tihana Miškić, Iva Antunović
11.40 - 12.00
Mjere kontrole bjesnoće u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2015.-2020.
I. Sučec
12.00 – 12.30
Pravilnik o načinu prijave bolesti ţivotinja
Tihana Miškić
12.30 – 12.45
Rasprava
12.45 – 13.30
Predstavljanje sponzora
13.30 – 14.30
Stanka za ručak
SEKCIJA 2.
SIGURNOST HRANE - VETERINARSKO JAVNO ZDRAVSTVO
15.00 – 15.15
Novi propisi o registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom
ţivotinjskog podrijetla
15.15 – 15.30
Promjene u pogledu propisanih uvjeta za objekte u poslovanju s hranom
ţivotinjskog podrijetla
Sanja Zanetti
Snjeţana Lugarić
15.30 – 15.45
Rizici vizualnog post mortem pregleda mesa svinja
N. Zdolec, Vesna Dobranić
15.45 – 16.00
Pregled mesa divljači
Aneta Karakaš
16.00 – 16.15
Novosti u odnosu na pregled sirovog mlijeka namijenjenog javnoj potrošnji
Zrinka Dugonjić
16.15 – 16.30
Ţivi školjkaši u okviru veterinarskog javnog zdravstva
Vesna Petek
16.30 – 16.45
Stanka uz kavu
16.45 - 17.00
Autorizacije u poslovanju s nusproizvodima ţivotinjskog podrijetla koji
nisu za prehranu ljudi
Vlatka Tomašić
17.00 – 17.15
Najčešće nesukladnosti utvrđene tijekom provođenja sluţbenih kontrola
Brankica Capek
17.15 -17.45
Rasprava
SEKCIJA 3.
MALA PRAKSA – UVOD U CITOLOGIJU S PRAKTIKUMOM
14.30 – 15.30
Kako postići dijagnostički maksimum iz citološke pretrage- predavanje
 Kriteriji odabira metode uzorkovanja stanica
 Postupak izrade idealnog citološkog uzorka
 Prikaz najčešćih pogrešaka pri izradi citološkog uzorka
Ana Beck
15.30 - 16.30
Kako izgledaju stanice upale i neoplazmi u vidnom polju mikroskopa predavanje
 Rezidencijalne stanice odabranih tkiva
 Citomorfologija upalnih stanica
 Kako tumačiti nalaz upalnih stanica u citološkim uzorcima.
 Citomorfologija odabranih neoplazmi i kriteriji malignosti
Ana Beck
16.30-16.45
Stanka uz kavu
16.45 – 18.45
Mikroskopska radionica - Praktični dio I
 Paralelni programi po 5 radnim mjesta za mikroskopima, broj sudionika 10
 Citologija za početnike; mikroskopski kviz - prepoznavanje zadanih citoloških elemenata u
uzorcima
 Citologija za napredne; prikaz slučaja i postavljanje dijagnoze/diferencijalnih dijagnoza
Ana Beck
18.45 – 19.00
Rasprava
20.30
Svečena večera
3. DAN – 17.10.2012. (PETAK)
SEKCIJA 4.
FIZIOLOGIJA I PATOLOGIJA FARMSKIH ŢIVOTINJA I KONJA
TE DOBROBIT ŢIVOTINJA
9.00 – 9.15
Utjecaj supkliničke ketoze na reproduktivnu sposobnost holštajn frizijskih
krava
D. Đuričić, T. Dobranić, I. Folnoţić i M. Samardţija
9.15 – 9.30
Utjecaj primjene Sensiblexa® (denaverine hydrochloride) na dobrobit i
plodnost krava
R. Zobel
9.30 – 9.45
Pregled patologije goveda u Hrvatskoj u razdoblju od 2004. do 2014.
godine
Andrea Gudan Kurilj, Dunja Grabarević, M. Hohšteter, I. C. Šoštarić-Zuckermann, Branka
Artuković, Lidija Medven Zagradišnik, Ţ. Grabarević
9.45 – 10.00
FLOCK-REPROD nehormonalni protokoli za umjetno osjemenjivanje
koza
J. Grizelj, G. Bruni, M. Avdi, J. P. Barbas, Karine Boissard, Andrea Branca, Sandra
Cavaco-Gonçalves, P. Epifani Gian, Branimira Špoljarić, Alice Fatet, Sandrine Freret, A.
Lopez-Sebastian, M. A. Coloma , R. Mascarenhas, Stela Zamfirescu, P. Boue, I. Folnoţić,
Maria Teresa Pellicer, A. Marantidis, S. Vince
10.00 – 10.15
Utjecaj način drţanja i hranidbe na zdravlje mliječnih koza
A. Kostelić, Besi Roić, M. Benić, Ţ.Cvetnić, I. Štoković, T. Kiš, Petra Bagović
10.15 – 10.30
Ileo-ilealna invaginacija u konja
D. Capak, Nika Brkljača Bottegaro, B. Radišić, Jelena Selanec, M. Pećin, Valentina Gusak,
Melita Majhut
10.30 - 10.45
Apikalna infekcija kao komplikacija prijeloma zuba u konja
D. Capak, Nika Brkljača Bottegaro, B. Radišić, Jelena Selanec , H. Capak, Ana Bruić
10.45 - 11.00
Rasprava
11.00 - 11.30
Stanka uz kavu
11.30 - 10.45
Pregled patologije konja u Hrvatskoj u razdoblju od 2009. do 2014. godine
Andrea Gudan Kurilj, Dunja Grabarević, M. Hohšteter, I. C. Šoštarić-Zuckermann, Branka
Artuković, Ana Beck, Doroteja Huber, Ţ. Grabarević
11.45 - 12.00
Prvi dokaz bakterije Taylorella equigenitalis, uzročnika kontagioznog
metritisa kobila, u Republici Hrvatskoj
Zrinka Štritof Majetić, Vesna Mojčec Perko, Josipa Habuš, Suzana Hađina, V. Starešina, Z.
Milas, Lj. Barbić, V. Stevanović, M. Perharić, K. Martinković, N. Turk
12.00 - 12.15
Provođenje DDD postupaka kao mjera dobrobiti ţivotinja
Kristina Matković, Ţ. Pavičić, Marija Vučemilo, M. Ostović
12.15 - 12.30
Zaštita ţivotinja pri pojavi elementarnih nepogoda
M. Ostović, Ţ. Pavičić, Kristina Matković, Marija Vučemilo
12.30 - 12.45
Primjena odredbi o dobrobiti ţivotinja na poljoprivrednim gospodarstvima
Osječko-baranjske ţupanije
Marcela Šperanda, Ţeljka Šapina
12.45 - 13.00
Zahtjevi propisa o zaštiti ţivotinja u vrijeme usmrćivanja i njihova
provedba
Branka Buković Šošić
13.00 - 13.15
Procjena rezultata post mortem pregleda na klaonicama brojlera, u svrhu
utvrđivanja indikatora dobrobiti na gospodarstvu podrijetla
Ranka Šimić
13.15-13.30
Procjena sposobnosti ţivotinja za prijevoz u skladu s odredbama Uredbe
Vijeća br. 1/2005
Andrea Mihaljević
13.30 -13.45
Rasprava
13.45 – 14.30
Stanka za ručak
SEKCIJA 5.
MALA PRAKSA – ODABRANE TEME IZ KARDIOLOGIJE
09.00 – 11.00
Klinička kardiološka pretraga
 Što ukazuje na klinički relevantne abnormalnosti i kako ih prepoznati/tumačiti
 State-of-the-art u dijagnostici i terapiji mitralne endokardioze i dilatativne kardiomiopatije psa
A. Kovačević
11.00 – 11.30
Stanka uz kavu
11.30 – 13.00
State-of-the-art u dijagnostici i terapiji kardiomiopatija u mačke
Tromboembolija mačke
Perikardijalni izljev
A. Kovačević
13.00 – 13.30
Rasprava
13.30 -14.30
Stanka za ručak
SEKCIJA 6.
MALA PRAKSA – PRAKTIČNI TEČAJ
ELEKTROKARDIOGRAFIJE
14.30 - 16.00
Praktični rad: Osnove elektrokardiografije - kako prepoznati i tumačiti
klinički relevantne abnormalnosti u kliničkom EKG pasa i mačaka - I
A. Kovačević
16.00 - 16.30
Stanka za kavu
16.30 - 18.00
Praktični rad:Osnove elektrokardiografije-kako prepoznati i tumačiti
klinički relevantne abnormalnosti u kliničkom EKG pasa i mačaka-II
A. Kovačević
Svrha praktičnog seminara je savladati tehniku EKG interpretacije.
Naglasak je u prepoznavanju relevantnih i učestalih aritmija, te odabir odgovarajućih mjera terapije.
SEKCIJA 7.
MALA PRAKSA – TEORIJA PRIMJENE LOKALNIH
ANESTETIKA
09.00 – 11.00
Lidokain- lokalni anestetik, antiaritmik, prokinetik, toksin - I. Dio
D. Vnuk
11.00 – 11.30
Stanka uz kavu
11.30 – 13.00
Tehnike lokalne i regionalne analgezije u pasa i mačaka - II. Dio
D. Vnuk
13.00 - 13.30
Rasprava
13.30 - 14.30
Stanka za ručak
SEKCIJA 8.
MALA PRAKSA – PRAKTIČNI TEČAJ IZ TEHNIKA LOKALNE I
REGIONALNE ANESTEZIJE
14.30 – 16.00
Lokalne i regionalne analgezije na glavi pasa i mačaka - I. Dio
D. Vnuk, Valentina Gusak
16.00 – 16.30
Stanka uz kavu
16.30 – 18.00
Lokalne i regionalne analgezije na trupu pasa i mačaka II.
D. Vnuk, Valentina Gusak
18.00 – 18.30
Rasprava
4. DAN – 18.10.2014. (SUBOTA)
SEKCIJA 9.
MALA PRAKSA – DIJAGNOSTIKA ENDOKRINOLOŠKIH
BOLESTI
09.45-10.45
Endokrinološka dijagnostika: Nadbubreţna ţlijezda (Cushing, Addison,
feokromocitom)
Vesna Matijatko
10.45 - 11.00
Endokrinološka dijagnostika: Testisi (tumor Sertolijevih stanica testisa)
Mirna Brkljačić
11.00 - 11.30
Stanka uz kavu
11.30 - 12.30
Endokrinološka dijagnostika: Gušterača (diabetes mellitus, terapija
inzulinom, akutni pankreatitis)
Ivana Kiš
12.30 – 13.00
Endokrinološka dijagnostika: Štitnjača (hipotireoza, hipertireoza)
Mirna Brkljačić
13.00 – 14.30
Stanka za ručak
SEKCIJA 10.
MALA PRAKSA - PRAKTIČNI TEČAJ IZ DIJAGNOSTIKE
ENDOKRINOLOŠKIH BOLESTI (OBRADA SLUČAJEVA)
14.30-16.00
Dijagnostički testovi, UZV - Praktični dio - I
Vesna Matijatko, Ivana Kiš, Mirna Brkljačić
16.00-16.30
Stanka uz kavu
16.30-18.00
Interaktivna obrada pacijenata - Praktični dio II
Vesna Matijatko, Ivana Kiš, Mirna Brkljačić
Tema dijagnostike endokrinoloških bolesti kroz teorijski i praktični dio obuhvatit će simptome,
osnovne laboratorijske pretrage, prikaz rendgenske i ultrazvučne dijagnostike bolesti nadbubreţne
ţlijezde, testisa, gušterače i štitnjače.
SEKCIJA 11.
MALA PRAKSA – BOL, ULOGA FIZIKALNE MEDICINE
09.00 -11.00
Akutna i kronična bol kao izazov u fizikalnoj terapiji
S. May, Z. Vrbanac
11.00 - 11.30
Stanka uz kavu
11.30-13.00
Metode i protokoli u terapiji boli
S. May, Z. Vrbanac
13.00 -14.30
Stanka za ručak
SEKCIJA 12.
MALA PRAKSA-PRAKTIČNI TEČAJ IZ METODA FIZIKALNE
TERAPIJE U SUZBIJANJU BOLI
14.30-16.00
Prikaz slučajeva iz prakse
S. May, Z. Vrbanac
16.00-16.30
Stanka uz kavu
16.30-18.00
Praktična primjena odabranih metoda
S. May, Z. Vrbanac
Kroz predavanja će se sudionicima nastojati pribliţiti najučestalija patologija vezana uz akutnu i
kroničnu bol lokomotornog sustava u kućnih ljubimaca. Poseban naglasak bit će na metodama,
mehanizmima djelovanja i učinkovitosti fizikalne terapije u suzbijanju boli. Polaznicima radionice bit
će omogućeno aktivno sudjelovanje u izvođenju odabranih metoda fizikalne terapije kroz rad sa
ţivotinjama.
ODLAZAK IZ HOTELA PREMA RASPOREDU
NAPOMENA: Učešće na “VETERINARSKIM DANIMA 2014." biti će vrednovano prema Statutu HVK i
Pravilniku o stručnom usavršavanju doktora veterinarske medicine (aktivno učešće 6 bodova, pasivno 4
boda).
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
416 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content