close

Enter

Log in using OpenID

bosna i hercegovina federacija bosne i hercegovine tuzlanski

embedDownload
JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA „KREKA“ TUZLA
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA “KREKA” TUZLA
OPĆINSKOG TAKMIĈENJA IZ
FIZIKE
ZA UĈENIKE OSNOVNIH ŠKOLA
2012./2013.
GODINA
1
www.oskreka.com.ba
035/227 047
JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA „KREKA“ TUZLA
Tuzla, 23. mart, 2013. godine
Dana 23.3.2013. godine odrţano je općinsko takmičenje iz fizike za učenike osnovnih
škola. Domaćin takmičenja je bila JU OŠ “Kreka” Tuzla.
Škola „Kreka“ egzistira u zapadnom dijelu grada i njeni učenici su nastanjeni na
području Krojčice, Crvenih Njiva, dijela Mosnika i Irca.
Škola je nasljednica Osnovne škole „Franjo Rezač“, koja prve godine svoga rada
biljeţi još u XIX stoljeću, tačnije 1898. godine, što znači da ove godine 20. aprila, obiljeţava
115. obljetnicu postojanja.
Slika škole iz prošlosti
Ove godine školu pohaĎa 382 učenika razvrstanih u 19 odjeljenja. U školi se izučavaju dva
strana jezika a nastavu izvodi kvalitetan i edukovan nastavni kadar. Naročit procvat u svom
radu škola doţivljava u poslijednjih šest godina ostvarujući uspon u uspjehu po osnovu
vrednovanja rada škola, sa 42. pozicije na Kantonu ove godine škola dostiţe 4. poziciju, a u
rangu škola od 300 do 400 učenika zauzima prvo mjesto na Kantonu.
Škola je nosilac Plakete „Škola bez nasilja“, Plakete Federalnog ministarstva
obrazovanja za uspjeh u radu, niza meĎunarodnih priznanja te Certifikata Otvorene škole
nivoa B, meĎunarodnoga nivoa, a pod pokroviteljsvom MIOS-a. To podrazumjeva otvorenost
škole prema lokalnoj zajednici, primjeni savremenih metoda rada u inoviranoj realizaciji
NPP-a kao i partnerstva sa roditeljima.
2
www.oskreka.com.ba
035/227 047
JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA „KREKA“ TUZLA
Rad u školi prepoznatljiv je po velikom broju priznanja i nagrada koje su osvojili
učenici na takmičenjima od općinskog do drţavnog nivoa, pokazujući visok stepen znanja,
vještina i kreativnosti. Tako su naša dva učenika, dobitnici stipendije za školovanje na Bosna
–Sema koledţu u Sarajevu, a zahvaljujući rezultatima koje su postigli iz fizike. Učesnici smo
svih aktivnosti u saradnji sa NVO i vladinim organizacijama kao i udruţenjima, pa su tri naša
učenika postigla najbolje rezultate. Jedan je bio učesnik meĎunarodne smotre iz saobraćaja u
Parizu gdje je pokazao zavidne rezultate, a dva učenika uzela učešće na drţavnom takmičenju
koje je organizirao BIHAMK i osvojili prva dva mjesta u kreiranju njihovog loga.
Škola spremno prihvata odgovornost organiziranja takmičenja i smotri prema
kalendaru takmičenja utvrĎenog od strane resornog ministarstva. Rado smo i često viĎeni na
javnim manifestacijama u organizaciji NV organizacija prilikom obiljaţavanja značajnih
datuma.
Na dan takmičenja učesnici, takmičari su dolazili u školu izmeĎu 8, 00 i 8, 45 sati gdje
su dočekani od strane domaćina i smješteni u za to pripremljene prostorije. Takmičenje je
otvoreno intoniranjem himne OŠ „Kreka“ pod nazivom „Generacija“ za koju je muziku
napisao nastavnik muzičke kulture, Mirze Suljića, na tekst Seade Halilović, uposlenice naše
škole.
3
www.oskreka.com.ba
035/227 047
JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA „KREKA“ TUZLA
Prisutnima se obratila direktorica škole, Dilista Bašić, i zaţeljela svim takmičarima
mnogo uspjeha u radu, istaknuvši da su pobjednici svi oni samom činjenicom što su došli kao
predstavnici svojih škola.
Diplome će nakon završenog takmičarskog dijela ponijeti oni koji budu najhrabriji,
najvještiji i najodlučniji, a svi ostali će dobiti ništa manje vrijedne zahvalnice.
Prijavu na takmičenje su podnijele 23 škole sa Općine Tuzla sa ukupno 113 takmičara.
Takmičarski dio je trajao dva školska časa, 90 min. Nakon čega je izvršeno komisijsko
pregledanje testova i utvrĎen broj osvojenih bodova i konačan plasman.
U iščekivanju rezultata
4
www.oskreka.com.ba
035/227 047
JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA „KREKA“ TUZLA
Plasman uĉesnika takmiĉenja 8 razred
Rang
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Škola
Miladije
KŠC
Mejdan
Brĉanska Malta
Tušanj
Tušanj
Kreka
Centar
Miladije
KŠC
Miladije
Slavinovići
Brĉanska Malta
Centar
Solina
Brčanska Malta
Bukinje
Slavinovići
Slavinovići
Pazar
Mejdan
Simin Han
Bukinje
Kiseljak
Mejdan
Pazar
Centar
Kiseljak
Kreka
KŠC
Pasci
Tušanj
Solina
Solina
Pasci
Lipnica
Sjenjak
Husino
Breške
Breške
Podrinje
Jala
Sjenjak
Ime i prezime
Ajla Karić
Viktor Knežević
Adna Šaković
Lejla Paĉariz
Lejla Baluković
Irfan Jahić
Mirza Muslić
Amil Aoftić
Elmir Bakalović
Gabrijel Jurković
Merdžana Feukić
Emina Šehmehmedović
Adna Saliharević
Amir Šljivić
Vedran Garašević
Senad Efendić
Lejla Avdić
Mahmud Hrnjić
Zandira Okić
Damir Miatović
Emina Hasanić
Šeherzada Muminović
Elma Muminović
Belma Avdihodţić
Anes Hasanbašić
Ena Čerinagić
Edin Hodţić
Jasmin Čičkušić
Aida Mujačić
Sanjin Bajramović
Nedina Serhatlić
Enis Zahirović
Maja Lazić
Mujo Husić
Almedina Bećirović
Amila Hasić
Adisa Kujadinović
Amina Ibrahimović
Edo Bećirović
Emad Kovačević
Ajla Murić
Namik Cipurković
Lamija Sarić
Broj bodova
100
100
95
80
80
80
73
73
70
64
64
60
55
55
55
48
44
44
43
43
40
40
35
32
32
32
31
31
28
27
26
24
23
17
16
16
15
13
13
13
13
13
13
5
www.oskreka.com.ba
035/227 047
JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA „KREKA“ TUZLA
Zerina Mujabašić
Pasci
25.
Almedina Palavrić
Kiseljak
Alma Sabirović
Novi Grad
Sabina Omerbegović
Novi Grad
26.
Sejfulah Nurić
Pazar
27.
Dţenan Bašić
Podrinje
Amela Mustafić
Bukinje
28.
Tarik Tokanović
Jala
29.
Aida Mevkić
Simin Han
Alma Bajrić
Lipnica
Belma Vejzović
Mramor
30.
Martina Perić
Mramor
Jasmina Krunešić
Jala
Benjamin Azabagić
Kreka
31.
Dejan Banović
Husino
Alma Sakić
Lipnica
32.
Emina Osmić
Novi Grad
33.
Tarik Berberović
Sjenjak
PLASIRALI SE NA KANTONALNO TAKMIČENJE IZ FIZIKE
11
11
11
10
10
9
8
8
7
5
5
5
5
5
4
2
2
1
Plasman po školama za 8 razred
Rang
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Škola
Broj bodova
234
191
184
183
167
159
147
106
95
87
85
74
53
47
29
26
26
23
23
22
17
10
Miladije
KŠC
Tušanj
Brčanska Malta
Mejdan
Centar
Slavinovići
Kreka
Solina
Bukinje
Pazar
Kiseljak
Pasci
Simin Han
Sjenjak
Breške
Jala
Lipnica
Novi Grad
Podrinje
Husino
Mramor
6
www.oskreka.com.ba
035/227 047
JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA „KREKA“ TUZLA
Plasman uĉesnika takmiĉenja 9 razred
Rang
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Škola
Novi Grad
Slavinovići
Tušanj
Kreka
Mramor
Tušanj
Tušanj
KŠC
Novi Grad
Sjenjak
KŠC
KŠC
Pazar
Kiseljak
Kiseljak
Kiseljak
Mramor
Bukinje
Slavinovići
Kreka
Kreka
Simin Han
Bukinje
Pazar
Sjenjak
Solina
Solina
Brčanska Malta
Jala
Simin Han
Brčanska Malta
Sjenjak
Bukinje
Slavinovići
Brčanska Malta
Husino
Jala
Pazar
Mramor
Jala
Novi Grad
Solina
Ime i prezime
Azur Đonlagić
Aida Fazlić
Adisa Mešić
Armela Šišić
Ivana Mitrović
Adin Glumĉević
Ismar Korman
Viktorija Lukić
Anida Šehanović
Tarik Kasapović
Darija Pavlić
Glorija Lukić
Irma Zehović
Irma Mehmedinović
Tajana Pavić
Mario Pavić
Adna Beganović
Jasmina Ibrahimović
Amila Ţivčić
Nejla Delić
Amina Alić
Almedina Kadrić
Mela Nurkić
Azur Ramaš
Omer Okić
Denisa Jahić
Adela Redţić
Lejla Sinanović
Nejra Blaţević
Amina Selimović
Lejla Dţafić
Adnan Čolić
Adna Brkić
Azra Selimović
Nadina Duvnjaković
Branko Topalović
Armela Fejzić
Dţenita Mušović
Selma Kišić
Ademir Delić
Belma Kalesić
Melika Jahić
Broj bodova
85
76
54
53
51
43
40
38
38
38
31
29
28
26
26
26
26
24
22
22
22
22
20
20
19
19
17
16
15
15
13
13
12
12
10
9
9
9
8
8
6
5
7
www.oskreka.com.ba
035/227 047
JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA „KREKA“ TUZLA
Tarik Hadţiabdić
Gornja Tuzla
Emina Muharemagić
Gornja Tuzla
28.
Ivona Pejić
Husino
29. Adnan Husejefendić
Gornja Tuzla
PLASIRALI SE NA KANTONALNO TAKMIČENJE IZ FIZIKE
27.
4
2
2
1
Plasman po školama za 9 razred
Rang
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Škola
Broj bodova
137
129
110
98
97
85
78
70
57
56
41
39
37
32
11
7
Tušanj
Novi Grad
Slavinovići
KŠC
Kreka
Mramor
Kiseljak
Sjenjak
Pazar
Bukinje
Solina
Brčanska Malta
Simin Han
Jala
Husino
Gornja Tuzla
8
www.oskreka.com.ba
035/227 047
JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA „KREKA“ TUZLA
Na kantonalno takmičenje plasirali su se učenici koji su zauzeli prvih 8 mjesta
pojedinačno u obje kategorije takmičenja.
Iskrene čestitke upućujemo svim takmičarima i njihovim nastavnicima a onima koji su
se plasirali na Kantonalno takmičenje ţelimo mnogo uspjeha!
9
www.oskreka.com.ba
035/227 047
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
1 107 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content