close

Enter

Log in using OpenID

1 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA DOKUMENTACIJA ZA

embedDownload
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA
Sukladno članku 78. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11 ) i članku 3. Uredbe o načinu
izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (NN br. 10/12), izrađena je
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom u
kojem su određeni svi uvjeti za sklapanje ugovora o javnoj nabavi
Predmet nabave : SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
Evidencijski broj nabave : xxx
Rijeka, rujan 2012. godine
1
SADRŽAJ:
1.
OPĆI PODACI
3
2.
PODACI O PREDMETU NABAVE
6
3.
RAZLOZI ISKLJUČENJA NATJECATELJA ILI PONUDITELJA
8
4.
ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA
10
5.
PODACI O PONUDI
13
6.
OSTALE ODREDBE
17
7.
PRILOZI: OBRASCI I IZJAVE
21
PRILOG 1: OBRAZAC PONUDBENOG LISTA
21
PRILOG 1.1.: OBRAZAC PONUDBENOG LISTA ZAJEDNIČKIH PONUDITELJA
25
PRILOG 1.2.: OBRAZAC PONUDBENOG LISTA PODIZVODITELJA
29
PRILOG 2.: IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU
33
PRILOG 3.: IZJAVA
34
PRILOG 4.: IZJAVA O DOSTAVI JAMSTVA ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA
35
PRILOG 5.: IZJAVE PONUDITELJA O PRIHVAĆANJU OPĆIH I POSEBNIH UVJETA
36
PRILOG 6.: OBRAZAC OVLASTI ZA ZASTUPANJE I SUDJELOVANJE PONUDITELJA U
POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA
37
PRILOG 7.: PRIJEDLOG OKVIRNOG SPORAZUMA
38
PRILOG 8.: TROŠKOVNIK PREDMETA NABAVE
46
PRILOG 9.: SPECIFIKACIJA POTREBA POJEDINAČNIH NARUČITELJA
47
PRILOG 10.:POPIS LOKACIJE DOSTAVE
48
PRILOG 11: PRIJEDLOG UGOVORA
50
2
1.
OPĆI PODACI
1.1. Opći podaci o javnom naručitelju:
Središnje tijelo za javnu nabavu:
Naziv:
Klinički bolnički centar Rijeka
Sjedište:
Krešimirova 42, Rijeka
Telefon/telefaks:
051/658-592; 051/658-819, fax:051/214-216
Internetska adresa:
www.kbc-rijeka.hr
E-pošta:
[email protected], [email protected]
OIB:
40237608715
Središnje tijelo za javnu nabavu je Naručitelj koji sukladno:
- stavku 4. i stavku 5. članka 8 Zakona o javnoj nabavi;
- Odluci Ministarstva zdravlja o obveznoj provedbi zajedničke nabave putem
središnjih tijela za javnu nabavu javnih ustanova kojima je osnivač Republika
Hrvatska radi sklapanja okvirnih sporazuma za određene predmete nabave (javno
nabavne kategorije) Klasa: 011-02/12-01/20, Urbroj: 534-06-2-3/1-12-1 od 31. svibnja
2012. godine (u daljnjem tekstu : Odluka);
-Sporazumu o ovlaštenju Središnjeg tijela za javnu nabavu za provođenje postupaka
zajedničke nabave i sklapanja okvirnih sporazuma od 18. lipnja 2012. godine 2012.
godine (u daljnjem tekstu: Sporazum)
-pojedinačnim Sporazumima o ovlaštenju Središnjeg tijela za javnu nabavu za
provođenje postupaka zajedničke nabave i sklapanja okvirnih sporazuma s
Ustanovama koje su se projektu zajedničke nabave pridružile nakon 18. lipnja 2012.
godine (u daljnjem tekstu: Sporazum)
provodi otvoreni postupak javne nabave s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim
gospodarskim subjektom za razdoblje od dvije godine za potrebe slijedećih pojedinačnih
naručitelja 1. KBC Rijeka
2. KBC Zagreb
3. KBC Osijek
4. KBC Split
5. KB Dubrava
6. KB Merkur
7. KBC Sestre milosrdnice
8. Klinika za infektivne bolesti „Dr.Fran Mihaljević“
9. Klinika za ortopediju Lovran
10. Klinika za dječje bolesti
11. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
12. Hrvatski zavod za javno zdravstvo
13. OB Karlovac
14. OB Šibensko-kninske županije
15. OB „Dr.Josip Benčević“
16. OB Gospić
17. OB Ogulin
18. OB Vukovar
19. KB Sveti duh
20. Klinika za psihijatriju Vrapče
3
1.2. Osoba ili služba zadužena za komunikaciju s ponuditeljima
Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između Naručitelja i zainteresiranih
gospodarskih subjekata može se obavljati isključivo u pisanom obliku, poštanskom
pošiljkom, telefaksom ili elektroničkim putem.
Za pripremu i provedbu postupka javne nabave zadužen je Odjel za poslove nabave. Upiti u
svezi postupka javne nabave, pojašnjenje dokumentacije i slično upućuju se u Odjel za
poslove nabave:
Kontakt osobe:
Broj telefona/telefaksa:
Adresa elektroničke pošte:
Helena Paulin,dipl.oec.; Nikola Čačić,oec.
051/658-592; 051/658-819, 051/214-216
[email protected]
[email protected]
1.3. Objašnjenja, dodatne informacije i izmjene dokumentacije za nadmetanje
 Ako je potrebno, gospodarski subjekti mogu za vrijeme roka za dostavu ponuda
zahtijevati dodatne informacije i objašnjenja vezana uz dokumentaciju za nadmetanje, a
Naručitelj će dodatne informacije i objašnjenja bez odgađanja staviti na raspolaganje na
isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju, bez navođenja
podataka o podnositelju zahtjeva.
 Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, posljednje dodatne informacije i
objašnjenja vezana uz dokumentaciju za nadmetanje Naručitelj će staviti na raspolaganje
najkasnije šest (6) dana prije krajnjeg roka za dostavu ponuda. Ako iz bilo kojeg razloga
dokumentacija za nadmetanje i moguća dodatna dokumentacija nisu stavljeni na
raspolaganje elektronički u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske,
ako dodatne informacije i objašnjenja, premda pravodobno zatražene, nisu dostavljene u
skladu s predviđenim rokovima ili ako se ponude mogu sastaviti samo nakon
neposrednog pregleda dokumenata koji potkrepljuju dokumentaciju za nadmetanje,
rokovi za dostavu ponuda odgovarajuće će se produžiti tako da svi zainteresirani
gospodarski subjekti mogu biti upoznati sa svim informacijama potrebnima za izradu
ponude.
 Ako Naručitelj za vrijeme roka za dostavu ponuda mijenja dokumentaciju, osigurat će
dostupnost izmjena svim zainteresiranim gospodarskim subjektima na isti način i na istim
internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju te će osigurati da gospodarski
subjekti od izmjene imaju najmanje petnaest (15) dana za dostavu ponude Ako će biti
potrebno, Naručitelj će izmijeniti ili ispraviti poziv na nadmetanje.
1.4. Evidencijski broj nabave
XXXXXX
1.5. Popis gospodarskih subjekata s kojima je Naručitelj u sukobu interesa
Naručitelj, Klinički bolnički centar Rijeka, Rijeka, Krešimirova 42, ne nalazi se u sukobu
interesa niti sa jednim gospodarskim subjektom koji može ponuditi predmet nabave, a
sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11).
1.6. Vrsta postupka javne nabave
Otvoreni postupak javne nabave.
1.7. Procijenjena vrijednost nabave
Procijenjena vrijednost nabave za ukupan predmet nabave iznosi 21.958.432,17 kuna bez
PDV-a.
4
Procijenjena vrijednost nabave po grupama iznosi
 Grupa 1 (Sredstva za pranje posuđa) – 2.315.638,20
 Grupa 2 (Ostala sredstva za pranje i čišćenje) – 2.375.366,57
 Grupa 3 (Sredstva za pranje i održavanje podova) – 1.415.288,82
 Grupa 4 (Sredstva za pranje rublja) – 1.702.415,39
 Grupa 5 (Sredstva za praonice rublja) – 2.166.315,72
 Grupa 6 (Sredstva za čišćenje i održavanje za aparat Simpla 50) – 84.000,00
 Grupa 7 (Sredstva za čišćenje za aparat Taski mono) – 100.548,80
 Grupa 8 (Sredstva i potrošni materijal za aparate Taski swingo 450B i Bora 12) –
109.300,00
 Grupa 9 (Sredstva za konvektomat Rational SCC 112) – 130.776,00
 Grupa 10 (Sredstva za konvektomat Lainox Heart HME -102-X) – 12.448,40
 Grupa 11 (Vreće za smeće i ostale vreće) – 6.093.258,58
 Grupa 12 (Vrećice za aparat Berner) – 13.520,00
 Grupa 13 (Vreće za sakupljanje infektivnog otpada - uređaj Sterigerms 60L) –
259.000,00
 Grupa 14 (Pribor i potrošni materijal za čišćenje i održavanje) – 2.120.574,33
 Grupa 15 (Pribor za jelo i piće za jednokratnu uporabu) – 1.334.726,46
 Grupa 16 (PVC lavori i kadice) – 2.547,60
 Grupa 17 (Tabletirana sol za regeneraciju vode) – 304.409,82
 Grupa 18 (Sol za posipavanje cesta) – 50,00
 Grupa 19 (Potrošni materijal za aparat Schwamborn ES 420) – 7.304,04
 Grupa 20 (Tablete za konvektomate) – 5.330,00
 Grupa 21 (PVC folije za prekrivanje razne opreme) – 31.920,00
 Grupa 22 (Razne otopine) – 92.991,00
 Grupa 23 (Sredstvo za pranje peći i grila za aparat Winterhalter C 151) – 17.860,00
 Grupa 24 (Sredstva za čišćenje i održavanje automobila) – 3.555,00
 Grupa 25 (Sredstvo za aparat Nilfisk BA 551) – 15.186,00
 Grupa 26 (Potrošni materijal za aparat Numatic NS 1500) – 18.774,40
 Grupa 27 (PVC posude za infektivni otpad) – 72.370,00
 Grupa 28 (Sredstva i potrošni materijal za aparat Simpla 50 BT) – 15.303,60
 Grupa 29 (Sredstva i potrošni materijal za aparat Tennant 1) – 7.680,00
 Grupa 30 (Sredstva i potrošni materijal za aparat Tennant 2) – 9.570,00
 Grupa 31 (Sredstva i potrošni materijal za aparat Wirbel C43) – 2.970,00
 Grupa 32 (Insekticid prah) – 387,48
 Grupa 33 (Sredstva za poliranje) – 300.462,40
 Grupa 34 (Osvježivač za WC) – 68.968,19
 Grupa 35 (Specijalna sredstva za pranje i čišćenje razne opreme) – 721.695,36
 Grupa 36 (Sredstvo za čišćenje konvektomata) – 25.920,00
1.8. Vrsta ugovora o javnoj nabavi
Ugovor o javnoj nabavi roba
1.9. Sklapanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
Za navedenu nabavu predviđa se sklapanje okvirnog sporazuma s jednim najpovoljnijim
ponuditeljem sukladno uvjetima i zahtjevima iz ove dokumentacije za nadmetanje.
1.10. Elektronička dražba
Ne provodi se elektronička dražba
5
2.
PODACI O PREDMETU NABAVE
2.1. Opis predmeta nabave
Predmet nabave su sredstva za čišćenje i održavanje za potrebe javnih ustanova za koje
se provodi zajednička nabava
CPV oznaka predmeta nabave:
 39830000-9 Proizvodi za čišćenje
 19640000-4 Vreće i vrećice za otpad iz polietilena
 39222000-4 Ugostiteljske potrepštine
 39224000-8 Metle, četke i drugi razni proizvodi
Konstruktivan opis predmeta nabave raščlanjen je prema dijelovima predmeta nabave –
grupama u Troškovniku koji čini sastavni dio ove dokumentacije .
Dozvoljeno je podnošenje ponuda za grupu ili dio predmeta nabave.
Obvezno je nuđenje samo cjelokupne grupe sa svim navedenim stavkama u troškovniku.
Ponuđena roba mora u cijelosti zadovoljiti sve tražene tehničke uvjete iz opisa predmeta
nabave i specifikacije koja se nalazi u troškovniku ove dokumentacije, odnosno, ukoliko
ponuditelj nudi drugi jednakovrijedan proizvod isti treba imati karakteristike proizvoda na koji
se naručitelj primjera radi pozvao u troškovniku ovog postupka javne nabave.
2.2.
Opis i oznaka grupa predmeta nabave, ako je predmet nabave podijeljen na
grupe
Predmet nabave je podijeljen u grupe, kako slijedi:
 Grupa 1 (Sredstva za pranje posuđa)
 Grupa 2 (Ostala sredstva za pranje i čišćenje)
 Grupa 3 (Sredstva za pranje i održavanje podova)
 Grupa 4 (Sredstva za pranje rublja)
 Grupa 5 (Sredstva za praonice rublja)
 Grupa 6 (Sredstva za čišćenje i održavanje za aparat Simpla 50)
 Grupa 7 (Sredstva za čišćenje za aparat Taski mono)
 Grupa 8 (Sredstva i potrošni materijal za aparate Taski swingo 450B i Bora 12)
 Grupa 9 (Sredstva za konvektomat Rational SCC 112)
 Grupa 10 (Sredstva za konvektomat Lainox Heart HME -102-X)
 Grupa 11 (Vreće za smeće i ostale vreće)
 Grupa 12 (Vrećice za aparat Berner)
 Grupa 13 (Vreće za sakupljanje infektivnog otpada - uređaj Sterigerms 60L)
 Grupa 14 (Pribor i potrošni materijal za čišćenje i održavanje)
 Grupa 15 (Pribor za jelo i piće za jednokratnu uporabu)
 Grupa 16 (PVC lavori i kadice)
 Grupa 17 (Tabletirana sol za regeneraciju vode)
 Grupa 18 (Sol za posipavanje cesta)
 Grupa 19 (Potrošni materijal za aparat Schwamborn ES 420)
 Grupa 20 (Tablete za konvektomate)
 Grupa 21 (PVC folije za prekrivanje razne opreme)
 Grupa 22 (Razne otopine)
 Grupa 23 (Sredstvo za pranje peći i grila za aparat Winterhalter C 151)
 Grupa 24 (Sredstva za čišćenje i održavanje automobila)
 Grupa 25 (Sredstvo za aparat Nilfisk BA 551)
 Grupa 26 (Potrošni materijal za aparat Numatic NS 1500)
 Grupa 27 (PVC posude za infektivni otpad)
 Grupa 28 (Sredstva i potrošni materijal za aparat Simpla 50 BT)
 Grupa 29 (Sredstva i potrošni materijal za aparat Tennant 1)
 Grupa 30 (Sredstva i potrošni materijal za aparat Tennant 2)
6






Grupa 31 (Sredstva i potrošni materijal za aparat Wirbel C43)
Grupa 32 (Insekticid prah)
Grupa 33 (Sredstva za poliranje)
Grupa 34 (Osvježivač za WC)
Grupa 35 (Specijalna sredstva za pranje i čišćenje razne opreme)
Grupa 36 (Sredstvo za čišćenje konvektomata)
Dozvoljeno je nuđenje po grupama ili dijelovima predmeta nabave.
2.3. Količina predmeta nabave
Nabavlja se okvirna količina robe prema Obrascu troškovnika koji je sastavni dio ove
dokumentacije za nadmetanje. Troškovnik je izrađen kao suma potreba naručitelja
navedenih pod točkom 1.1. ove dokumentacije, te se odnose na dvogodišnje razdoblje. U
prilogu troškovnika nalazi se „Specifikacija potreba pojedinačnih naručitelja“ i čini sastavni
dio natječajne dokumentacije.
Stvarna nabavljena količina na temelju sklopljenog okvirnog sporazuma može biti veća ili
manja od okvirne količine, međutim ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost na
temelju svih ugovora sklopljenih na temelju okvirnog sporazuma ne smije prelaziti
procijenjenu vrijednost nabave.
2.4. Tehničke specifikacije
Tehničke specifikacije predmeta nabave nalaze se u Obrascu troškovnika, posebno za svaku
grupu predmeta nabave.
2.5. Troškovnik
Obrazac troškovnik se nalazi u prilogu i sastavni je dio ove dokumentacije.
Ponuditelj mora ispuniti sve tražene stavke iz Obrasca troškovnika.
Ukupnu cijenu stavke izračunava kao umnožak količine stavke i cijene stavke (po jedinici
mjere) te zbroj svih ukupnih cijena stavki čini cijenu ponude bez poreza na dodanu
vrijednost.
Ponuditelj je obvezan, nakon što upiše u troškovnik sve tražene podatke, pečatom i potpisom
ovlaštene osobe potvrditi vjerodostojnost troškovnika.
Ako ponuditelj ne ispuni troškovnik u skladu sa zahtjevima iz ove dokumentacije za
nadmetanje ili promijeni tekst ili količine navedene u Obrascu troškovnika, smatrat će se da
je takav troškovnik nepotpun i nevažeći te će ponuda biti odbijena.
Ponuditelji su dužni uz svoju ponudu dostaviti ispunjeni Obrazac troškovnika pohranjen na
optičkom mediju.
2.6. Mjesto isporuke
Popis mjesta isporuke robe za sve grupe sa adresama pojedinačnih naručitelja nalazi se u
Prilogu 10. ove dokumentacije. Mjesta isporuke podložna su promjenama tijekom trajanja
okvirnog sporazuma zbog mogućnosti preseljenja pojedinačnih naručitelja na nove lokacije,
otvaranja ili zatvaranja ureda ili ispostava. Točne adrese za svako mjesto isporuke odredit će
se pojedinačnim ugovorima svakog pojedinačnog naručitelja.
2.7. Rok isporuke
S ponuditeljem čija ponuda bude odabrana sklopit će se okvirni sporazum na razdoblje od
dvije godine. Za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma pojedinačni naručitelji će s odabranim
ponuditeljem sklapati pojedinačne ugovore o javnoj nabavi robe sukladno uvjetima iz
okvirnog sporazuma.
7
Ponuditelji se obvezuju započeti s isporukom predmeta nabave odmah nakon zaključivanja
pojedinačnih ugovora sklopljenih s pojedinačnim naručiteljima.
Isporuke će se vršiti postupno prema potrebama pojedinačnih naručitelja na temelju pisane
narudžbenice.
Početak isporuke je odmah po potpisu ugovora, a roba će se isporučivati sukcesivno prema
pisanim narudžbenicama Naručitelja, u roku ne dužem od 3 dana od dana izdavanja
narudžbenice.
3.
RAZLOZI ISKLJUČENJA NATJECATELJA ILI PONUDITELJA
Sve dokumente koje Naručitelj zahtijeva u ovom poglavlju ponuditelji moraju dostaviti u
izvorniku ili ovjerenoj preslici.
Ponuditelj je dužan ispuniti obrasce/izjave koji se nalaze u prilogu ove dokumentacije ili u
samostalnoj formi, ali uz uvjet da sadržaj obrasca/izjave uključuje sve elemente iz obrasca,
ovjerene pečatom i potpisom odgovorne osobe, odnosno ovjerom nadležnog tijela.
3.1. Obvezni razlozi isključenja ponuditelja i dokumenti na temelju kojih se utvrđuje
postojanje razloga isključenja
Sukladno članku 67. Naručitelj je obvezan isključiti ponuditelje iz postupka javne nabave u
slijedećim slučajevima
3.1.1. ako je gospodarskom subjektu i/ili osobi ovlaštenoj po zakonu za zastupanje
pravne osobe gospodarskog subjekta izrečena pravomoćna osuđujuća presuda
za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih
djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom
poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti
državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita,
prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju i prikrivanje
protuzakonito dobivenog novca, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema
propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države iz koje ta osoba
dolazi
Dokumenti na temelju kojih se utvrđuje postojanje razloga isključenja:
 Izvod iz kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta i/ili
države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne
osobe gospodarskog subjekta, za gospodarski subjekt odnosno osobu
ovlaštenu po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta, a u
slučaju da ne postoji ili nije moguće ishoditi izvod iz kaznene evidencije
gospodarski subjekti će dostaviti jednakovrijedni dokument koji izdaje
nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta
odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje
pravne osobe gospodarskog subjekta. Izvodi ili dokumenti ne smiju biti stariji
od šest mjeseci računajući od dana početka postupka javne nabave
 ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta i/ili državi čiji je državljanin
osoba koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje pravne osobe gospodarskog
subjekta ne izdaju prethodno navedeni dokumenti ili nije ih moguće ishoditi ili
oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela iz članka 67. stavka 1. točka 1. (NN
90/11), oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom o nepostojanju
okolnosti za isključenje iz članka 67. stavka 1. točka 1. Zakona o javnoj
nabavi, a koju daje, potpisuje i ovjerava ovlaštena osoba za zastupanje
gospodarskog subjekta za sebe i za gospodarski subjekt ili
odgovarajućom izjavom osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje
gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika
8
ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog
subjekta i/ili u državi čiji je ta osoba državljanin.
Izjava ne smije biti starija od šest mjeseci računajući od dana početka postupka
javne nabave. Obrazac izjave o nekažnjavanju nalazi se u Prilogu 2 ove
dokumentacije
3.1.2. ako gospodarski subjekt nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih
obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je
gospodarskom subjektu sukladno posebnim propisima odobrena odgoda
plaćanja navedenih obveza
Dokumenti na temelju kojih se utvrđuje postojanje razloga isključenja:
 Potvrda porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument
nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ne stariji od 30 dana
računajući od dana početka postupka javne nabave.
 Ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje navedeni dokument,
on može biti zamijenjen izjavom pod prisegom ili odgovarajućom izjavom
osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta
ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog
ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta. Izjava ne smije
biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne
nabave.
3.1.3. ako je gospodarski subjekt dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata
kojima kao natjecatelj ili ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi isključenja
odnosno da ispunjava uvjete sposobnosti izvršenja predmeta nabave.
U slučaju zajednice ponuditelja okolnosti iz točke 3.1.1., 3.1.2. i 3.1.3. ove
dokumentacije za nadmetanje utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.
U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka u priloženim dokumentima ili izjavama
gospodarskog subjekta javni naručitelj može se obratiti nadležnim tijelima radi dobivanja
informacija o situaciji tih subjekata, a u slučaju da se radi o ponuditelju sa sjedištem u drugoj
državi javni naručitelj može zatražiti suradnju nadležnih vlasti.
3.2. Ostali razlozi isključenja ponuditelja i dokumenti na temelju kojih se utvrđuje
postojanje razloga isključenja
Sukladno članku 68. Naručitelj će isključiti ponuditelje iz postupka javne nabave u slijedećim
slučajevima:
3.2.1. ako je nad njime otvoren stečaj, ako je u postupku likvidacije, ako njime
upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, ako je u nagodbi s
vjerovnicima, ako je obustavio poslovne djelatnosti ili se nalazi u sličnom
postupku prema nacionalnim propisima države sjedišta gospodarskog subjekta,
3.2.2. ako je nad njime pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za
otvaranje stečajnog postupka, ili postupak likvidacije po službenoj dužnosti, ili
postupak nadležnog suda za postavljanje osobe koja će njime upravljati, ili
postupak nagodbe s vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku prema
nacionalnim propisima države sjedišta gospodarskog subjekta,
Dokument na temelju kojeg se utvrđuje postojanje razloga isključenja iz točke
3.2.1. i 3.2.2.

Izvod iz upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući
9
registar države sjedišta ponuditelja, a u slučaju da ne postoji
jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u
državi sjedišta gospodarskog subjekta.Taj izvod ili dokument ne smije biti
stariji od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
Ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaju traženi dokumenti ili
ih nije moguće ishoditi, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili
odgovarajućom izjavom osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje
gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika
ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog
subjekta. Izjava ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka
postupka javne nabave.
Obrazac Izjave o stečaju i utvrđivanju uvjeta za otvaranje stečajnog postupka
nalazi se u Prilogu 3 te ponuditelj može istu predati kao traženi dokaz. Izjava
mora biti ovjerena kod javnog bilježnika.
3.2.3. ako su gospodarski subjekt i/ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje
pravne osobe gospodarskog subjekta u posljednje tri godine računajući do
početka postupka javne nabave učinili težak profesionalni propust koji javni
naručitelj može dokazati na bilo koji način.
Profesionalni propust predstavlja propust koji je gospodarski subjekt ili osoba
ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta učinila u
obavljanju svoje profesionalne djelatnosti, postupajući protivno odgovarajućim
propisima, kolektivnim ugovorima (primjerice, rad radnika bez ugovora o radu ili
radnika neprijavljenih na mirovinsko i zdravstveno osiguranje, neisplata minimalne
plaće i/ili mirovinskog doprinosa) ili pravilima struke koji je primjerice utvrdilo nadležno
upravno tijelo, ovlašteno nadzorno tijelo, strukovno ili profesionalno udruženje, ili
propust vezan uz izvršenje ugovora koji je doveo do raskida tog ugovora od strane
naručitelja ili do drugih težih posljedica.
U slučaju zajednice ponuditelja okolnosti iz točke 3.2.1., 3.2.2. i 3.2.3. ove
dokumentacije za nadmetanje utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.
4.
ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA
Ponuditelji moraju dokazati pravnu i poslovnu sposobnost, financijsku i tehničku i stručnu
sposobnost, sve u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi, Uredbe o načinu izrade i
postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama i ovom Dokumentacijom, te
moraju dostaviti slijedeću dokumentaciju:
4.1. Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti, te dokumenti kojima dokazuje sposobnost
4.1.1. Izvod o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi
odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Dokaz
pravne i poslovne sposobnosti dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se
isti ne izdaje u zemlji sjedišta gospodarskog subjekta onda izjavom s ovjerom
potpisa kod nadležnog tijela. Traženi dokaz ne smije biti stariji od 3 (tri) mjeseca
računajući od dana početka postupka javne nabave. Ponuditelj je sposoban
ukoliko priloži valjan izvod odnosno izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog
tijela kojim dokazuje da ima registriranu djelatnost u svezi s predmetom nabave,
da protiv njega nije pokrenut stečajni postupak, da se ne nalazi u postupku
likvidacije odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti ili da je
nije već obustavio.
10
U slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su
pojedinačno dostaviti dokumente navedene u točci 4.1.1.
4.2. Uvjeti financijske sposobnosti, te dokumenti kojima dokazuje sposobnost
4.2.1. Obrazac BON 1 i BON 2 (SOL 2) ili istovrijedne isprave nadležnih tijela
zemlje sjedišta ponuditelja,odnosno druga dokazna sredstva kojima
ponuditelj može dokazati traženu financijsku sposobnost.
Ponuditelj je sposoban ako:
- u prethodnoj poslovnoj godini ili za kraće razdoblje djelatnosti (ako ponuditelj
nije poslovao cijelu prethodnu poslovnu godinu) nije poslovao s gubitkom
većim od visine temeljnog kapitala,
- je u prethodnoj poslovnoj godini ostvario ukupni godišnji prihod najmanje u
visini polovice procjenjene vrijednosti pojedine grupe predmeta nabave.
- Nema više od 60 dana neprekidne blokade računa u proteklih 6 mjeseci od
dana izdavanja potvrde.
Ponuditelj traženi financijski dokaz dokazuje valjanom ispravom kako je traženo
s time da BON 1 ne smije biti stariji od 6 mjeseci, BON 2 ne smije biti stariji od
30 dana do dana slanja objave u Elektronički oglasnik javne nabave.
Procjena je naručitelja da neprekidna blokada računa u trajanju od 60 dana i
duže mjeseci može ugroziti neometano odvijanje poslovnih procesa kod
ponuditelja koji su pretpostavka za pravodobnu isporuku roba, a sukladno
Stečajnom zakonu (NN 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 116/10, 25/12) čl.
4.
Gospodarski subjekt može se, po potrebi za određene ugovore, osloniti na sposobnost
drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju
gospodarski subjekt mora dokazati Naručitelju da će imati na raspolaganju resurse nužne za
izvršenje ugovora, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti
na raspolaganje gospodarskom subjektu. Pod istim uvjetima, zajednica ponuditelja može
se osloniti na sposobnost članova zajednice ponuditelja ili drugih subjekata.
4.3. Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti, te dokumenti kojima dokazuje sposobnost
4.3.1. Popis značajnih ugovora o isporuci robe izvršenih u posljednje tri
godine s iznosom i datumom isporuke te nazivom druge ugovorne strane,
naručitelja u smislu ZJN (NN 90/11) ili privatnog subjekta.
Najmanje 3 potvrde naručitelja iz tog popisa koje sadrže podatke o nazivu i
sjedištu ugovornih strana, predmetu ugovora, vrijednosti ugovora, vremenu i
mjestu ispunjenja ugovora te navod o urednom ispunjenju ugovora.
U slučaju nemogućnosti dobivanja takve potvrde od drugih ugovornih strana,
valjana je i ovjerena izjava ponuditelja s navedenim podacima uz obrazloženje i
predočenje dokaza da je potvrda zatražena.
Zbrojeni iznos iz svih dokaza o izvršenju ugovora mora biti najmanje u visini
jedne četvrtine procjenjene vrijednosti nabave pojedine grupe predmeta nabave.
Navedenim dokazima ponuditelj mora dokazati da je u zadnje tri godine uredno
izvršavao preuzete ugovorne obveze za isporuku sredstava za čišćenje i
održavanje.
4.3.2. Obavijest o proizvodu (deklaracija proizvoda), sukladno Zakonu o
predmetima opće uporabe (NN br. 85/06, 75/09 i 43/10) i Zakonu o zaštiti
potrošača (Narodne novine br. 79/07, 125/07, 79/09 i 89/09) za sve stavke
navedene u troškovniku. Ponuditelj treba dostaviti preslike deklaracije proizvoda
11
(npr. u obliku etikete, privjesnice i dr.), sukladno navedenom propisu koji regulira
predmetni proizvod. Ako je deklaracija otisnuta/utisnuta na/u materijal ambalaže,
tada ponuditelj može dostaviti prijepis teksta deklaracije. U slučaju odabira,
točnost prijepisa utvrđivat će se s izvornom deklaracijom na proizvodu, koju
odabrani ponuditelj mora dostaviti na zahtjev naručitelja u roku mirovanja. Naziv
proizvoda i naziv proizvođača upisan u troškovniku mora biti identičan nazivu
proizvoda i nazivu proizvođača iz deklaracije proizvoda te nazivima iz kataloga
proizvoda.
4.3.3. Analitičko izvješće za zdravstvenu ispravnost proizvoda sukladno Zakonu
o predmetima opće uporabe (NN br. 85/06, 75/09 i 43/10) potrebno je dostaviti
za artikle/grupe predmeta nabave na kojima je to naznačeno u Obrascu
troškovnika.
4.3.4. Rješenje kojim se odobrava stavljanje na tržište i upis u registar
biocidnih pripravaka, izdano od strane Ministarstva zdravlja Republike
Hrvatske, na temelju Zakona o biocidnim pripravcima (NN br. 63/07, 35/08 i
56/10). Dokaz se dostavlja za sve ponuđene proizvode koji su biocidni pripravci.
4.3.5. Sigurnosno tehnički list, sukladno Zakonu o kemikalijama (NN br. 150/05,
53/08 i 49/11), Pravilniku o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju
opasnih kemikalija (NN br. 23/08, 64/09, 113/10 i 64/11) i Pravilniku o
ispunjavanju Sigurnosno-tehničkog lista (NN br. 39/09) koji treba biti uveden u
registar Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping ako ponuđeni predmet
sadrži opasnu kemikaliju. Sigurnosno- tehnički listovi izdani na temelju ranijih
pravilnika moraju biti usklađeni s važećim Pravilnikom.
Rješenje kojim se odobrava stavljanje na tržište i upis u registar biocidnih
pripravaka i Sigurnosno tehnički list potrebno je dostaviti za one materijale za
artikle/grupe predmeta nabave na kojima je to naznačeno u Obrascu
troškovnika.
4.3.6. Vodopravnu dozvolu, sukladno Zakonu o vodama (NN, br. 153/09 i 130/11)
i Pravilniku o izdavanju vodopravnih akata (NN br. 78/10) za artikle/grupe
predmeta nabave na kojima je to naznačeno u Obrascu troškovnika. Ukoliko je
rješenje isteklo, potrebno je, pored izvornog rješenja, priložiti i rješenje kojim se
produljuje vodopravna dozvola, odnosno ukoliko je došlo do promjene naziva
proizvoda, potrebno je priložiti rješenje o promjeni naziva. Vodopravnom
dozvolom ponuditelj dokazuje da je za ponuđene proizvode (koji nakon uporabe
dospijevaju u vodu) proveden propisani postupak za proizvodnju i stavljanje u
promet.
4.3.7. Katalozi, prospekti, slike ili opisi s tehničkom specifikacijom predmeta
nabave te pripadajućim mjernim skicama i drugim detaljima, ukoliko su potrebni,
kojim se nedvojbeno dokazuje, a Naručitelj može prepoznati da ponuđeni
predmet nabave odgovara navedenom u specifikaciji za artikle/grupe predmeta
nabave na kojima je to naznačeno u Obrascu troškovnika. Dokumenti kojima se
dokazuje sukladnost ponuđene robe sa zahtjevima u pogledu opisa predmeta
nabave i tehničke specifikacije mogu biti na engleskom jeziku.
4.3.8. Uzorak robe za svaku pojedinu nuđenu stavku kojima ponuditelj
nedvojbeno dokazuje, a Naručitelj može prepoznati da ponuđena roba odgovara
navedenom u specifikaciji za atikle/grupe predmeta nabave na kojima je to
naznačeno u Obrascu troškovnika. Testiraju se uzorci najpovoljnije prihvatljive
ponude, a ukoliko ne zadovoljavaju nakon testiranja, testiraju se uzorci slijedeće
12
najpovoljnije ponude i tako redom. Uzorke ostalih ponuditelja, kao i one koji
ispitivanjem ili pregledom nisu izgubili svoju funkciju, Naručitelj će, nakon
završetka postupka javne nabave, bez odgađanja vratiti ponuditeljima.
Gospodarski subjekt može se, po potrebi za određene ugovore, osloniti na sposobnost
drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju
gospodarski subjekt mora dokazati Naručitelju da će imati na raspolaganju resurse nužne za
izvršenje ugovora, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti
na raspolaganje gospodarskom subjektu. Pod istim uvjetima, zajednica ponuditelja može
se osloniti na sposobnost članova zajednice ponuditelja ili drugih subjekata.
5.
PODACI O PONUDI
5.1. Obrazac ponudbenog lista
Obrazac ponudbenog lista (za ponuditelje i zajednice ponuditelja, podizvoditelje) nalazi se u
prilogu i sastavni je dio ove dokumentacije.
5.2. Oblik, način izrade ponude i sadržaj
Ponuda se predaje u „izvorniku“ i „preslici“, istovremeno u papirnatom obliku s jasnom
naznakom što je „izvornik“, a što „preslika“. U slučaju razlika između izvornika i preslike
ponude, vjerodostojan je izvornik ponude.
Ponuda se piše neizbrisivom tintom i ispravci u ponudi moraju biti izraženi na način da su
vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ovlaštene osobe
ponuditelja.
Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti
ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova.
U tom slučaju se svaki dio uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje
listova. Ako se ponuda sastoji od više dijelova, ponuditelj u sadržaju ponude mora navesti od
koliko se dijelova ponuda sastoji.
Ponudu je potrebno uvezati u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili
umetanje listove ili dijelova ponude (npr. uvezana jamstvenikom učvršćenim na zadnjoj
stranici ponude te uvez ovjeren pečatom), a stranice ponude označavaju se rednim brojem
stranice kroz ukupan broj stranica ponude ili obratno. Kada se ponuda sastoji od više
dijelova, stranice se označavaju na način da svaki sljedeći dio započinje brojem koji se
nastavlja na redni broj kojim završava prethodni dio. Ukoliko je dio ponude izvorno numeriran
(npr. katalozi), ponuditelj ne mora taj dio ponude ponovno numerirati.
Dijelovi ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne
mogu biti uvezani, Ponuditelj obilježava nazivom te ih je dužan označiti kao dijelove ponude,
navesti ih u sadržaju ponude i dostaviti ih s ponudom.
U dijelu ponude koji se odnosi na zahtjeve koji su navedeni u pogledu svojstava predmeta
nabave kako je opisano i traženo pod točkom 8. –„Obrazac troškovnika predmeta nabave"
ove dokumentacije, u rubrici „Potvrda karakteristika proizvoda", mora biti upisan broj stranice
iz kataloga, a u priloženim katalozima, prospektima i specifikacijama, mora se navesti broj
stavke iz točke 8. natječajne dokumentacije „Obrazac troškovnika predmeta nabave ".
Ponuđeno mora u cijelosti zadovoljiti sve tražene tehničke karakteristike iz opisa predmeta
nabave.
13
SADRŽAJ PONUDE
Ponuda obavezno sadrži ove dijelove redoslijedno:
1. Popis svih sastavnih dijelova i/ili priloga ponude (sadržaj ponude). Ako je ponuda izrađena
od više dijelova ponuditelj je obvezan u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova
ponuda sastoji.
2. Ispunjen i ovjeren obrazac ponudbenog lista (Prilog 1) od strane odgovorne osobe
Ponuditelja. Ukupna cijena ponude obuhvaća vrijednost predmeta nabave sa svim zavisnim
troškovima zajedno s porezom na dodanu vrijednost;
3. Ispunjen i ovjeren „Obrazac troškovnika predmeta nabave " pod točkom 8 natječajne
dokumentacije
4. Izvodi i dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje obvezni razlozi isključenja
5. Izvodi i dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje ostali razlozi isključenja
6. Tražene uvjete pravne i poslovne sposobnosti, financijske te tehničke i stručne
sposobnosti
7. Kataloge, prospekte, slike ili opise te uzorke ( prilog ponude)
8. Jamstva: - jamstvo za ozbiljnost ponude;izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje
ugovora
9.Izjavu o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje na obrascu
koji je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje
10. Ovjeren i od strane ovlaštene osobe ponuditelja otpisan prijedlog okvirnog sporazuma
koji je sastavni dio ove dokumentacije za nadmetanje
11. Ovjeren i od strane ovlaštene osobe ponuditelja otpisan prijedlog ugovora koji je sastavni
dio ove dokumentacije za nadmetanje
11. Ostale podatke tražene u dokumentaciji za nadmetanje
5.3. Način dostave ponude
Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom ponuditelja, nazivom i
adresom Naručitelja, naznakom predmeta nabave, naznakom evidencijskog broja nabave
kojeg je Naručitelj dodijelio nadmetanju i naznakom “ ne otvaraj”.
U roku za dostavu ponuda, gospodarski subjekt može dodatnom, pravovaljano potpisanom
izjavom, koja se dostavlja na isti način kao i ponuda, izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili
od nje odustati i istodobno zahtijevati povrat svoje neotvorene ponude.
Uz ponudu potrebno je dostaviti i tražene uzorke. Oni se dostavljaju uz ponudu. Svaki uzorak
mora biti obilježen brojem stavke i podloge. Jedan primjerak popisa predanih uzoraka mora
biti zapakiran s uzorcima, dok drugi primjerak mora biti uvezan zajedno s ponudom.
5.4. Dopustivost alternativnih ponuda
Alternativne ponude nisu dopuštene
5.5. Dopustivost dostave ponuda elektroničkim putem
Nije dopušteno dostavljanje ponuda elektroničkim putem
5.6. Način izračuna cijene za predmet nabave, sadržaj cijene i način promjene cijene
Ponuditelj mora iskazati cijenu bez poreza na dodanu vrijednost i cijenu s porezom na
dodanu vrijednost za cjelokupnu grupu predmeta nabave, izraženu u kunama u apsolutnom
iznosu na najviše dvije decimale, kako je to predviđeno obrascem ponudbenog lista.
U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi (npr.
troškovi izrade robe, ispitivanja, pakiranje, transport, osiguranja, carinske obveze i bankarski
14
troškovi, ispitivanje robe, popravci ili zamjene robe u jamstvenom roku, ddp skladište) i
popusti .
Porez mora biti iskazan zasebno, iza cijene ponude.
Cijena ponude izražava se u kunama.
Cijena ponude piše se brojkama.
Ako cijena najpovoljnije ponude bude veća od osiguranih sredstava za nabavu, naručitelj
može nakon isteka roka za dostavu ponude poništiti postupak javne nabave sukladno čl.
100. st.3. točka 1. Zakona o javnoj nabavi.
Cijena ponude je nepromjenljiva tijekom cijelog razdoblja trajanja okvirnog
sporazuma.
5.7. Kriterij za odabir ponude
Najpovoljnija ponuda je prihvatljiva ponuda sposobnog ponuditelja s najnižom cijenom. Za
odabir je dovoljna jedna prihvatljiva ponuda.
U slučaju da pristignu dvije ili više ponuda s istom najnižom cijenom, javni naručitelj će
sukladno članku 96. stavak 5. Zakona o javnoj nabavi, odabrati ponudu koja je zaprimljena
ranije.
5.8. Jezik i pismo na kojem se izrađuje ponuda
Ponuda se podnosi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, osim kataloga ili prospekata koji
mogu biti na engleskom jeziku.
5.9. Rok valjanosti ponude
Rok valjanosti ponude mora biti najmanje 120 (stodvadeset) dana od krajnjeg roka za
dostavu ponuda. Ponude s kraćim rokom valjanosti bit će odbačene kao neprihvatljive.
Naručitelj može pismenim putem zatražiti od ponuditelja produženje roka valjanosti ponude
sukladno čl. 77 Zakona o javnoj nabavi.
5.10. Jamstva
Ponuditelji moraju dostaviti slijedeća jamstva:
5.10.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude - sukladno članku 77. Zakona o javnoj
nabavi,od ponuditelja se zahtijeva obvezna dostava jamstva za ozbiljnost
ponude. Ponuditelj je u sklopu svoje ponude dužan dostaviti bankovno jamstvo:
 Za grupu 1 u iznosu od 115.000,00 kn
 Za grupu 2 u iznosu od 118.000,00 kn
 Za grupu 3 u iznosu od 70.000,00 kn
 Za grupu 4 u iznosu od 85.000,00 kn
 Za grupu 5 u iznosu od 108.000,00 kn
 Za grupu 6 u iznosu od 4.000,00 kn
 Za grupu 7 u iznosu od 5.000,00 kn
 Za grupu 8 u iznosu od 5.000,00 kn
 Za grupu 9 u iznosu od 6.000,00 kn
 Za grupu 11 u iznosu od 300.000,00 kn
 Za grupu 13 u iznosu od 12.000,00 kn
 Za grupu 14 u iznosu od 105.000,00 kn
 Za grupu 15 u iznosu od 66.000,00 kn
15






Za grupu 17 u iznosu od 15.000,00 kn
Za grupu 22 u iznosu od 4.000,00 kn
Za grupu 27 u iznosu od 3.000,00 kn
Za grupu 33 u iznosu od 15.000,00 kn
Za grupu 35 u iznosu od 36.000,00 kn
Jamstvo banke mora biti plativo na prvi poziv, bez prava prigovora (protesta) i
bezuvjetno. Ako se ponuditelj usuglasi sa zahtjevom Naručitelja za
produženje valjanosti ponude, jamstvo za ozbiljnost ponude mora se produžiti
sukladno produženju roka valjanosti ponude. U tu će se svrhu ponuditelju dati
primjereni rok. Naručitelj može polagati pravo na iznos jamstva za ozbiljnost
ponude u slučaju:
a) odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti,
b) dostavljanja neistinitih podataka u smislu članka 67. stavka 1. točke 3.
Zakona o javnoj nabavi,
c) nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavku 4.
Zakona o javnoj nabavi,
d) odbijanja potpisivanja okvirnog sporazuma
e) nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje pojedinačnih ugovora .
Naručitelj će ponuditeljima čija ponuda nije odabrana jamstvo za ozbiljnost
ponude vratiti neposredno nakon završetka postupka javne nabave. Jamstvo za
ozbiljnost ponude ponuditelja čija je ponuda odabrana kao najpovoljnija bit će
vraćeno u roku 8 dana nakon potpisivanja Ugovora o javnoj nabavi.
Ponuditelj gubi pravo na povrat ovog jamstva ako:
- odustane od svoje ponude u roku njezine valjanosti
- dostavi neistinite podatke u smislu članka 67. stavka 1. točke 3.
Zakona o javnoj nabavi
- odbije potpisati ugovor o javnoj nabavi
- ne dostavi jamstvo za uredno ispunjenje sklopljenog ugovora
5.10.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora –ponuditelj je obvezan uz ponudu
priložiti pisanu izjavu (nalazi se u Prilogu br 4) kojom izjavljuje da će, u slučaju
odabira njegove ponude, prilikom sklapanja pojedinačnih ugovora sa
pojedinačnim naručiteljima iz točke 1.1 ove dokumentacije, na njihov zahtjev
dostaviti jamstvo u obliku bankovne garancije. Bankovna garancija mora biti
bezuvjetna, na prvi poziv i bez prigovora u iznosu od 10% (deset posto) od
ukupne vrijednosti pojedinačnog ugovora s pripadajućim PDV-om. Navedeno
jamstvo za dobro ispunjenje ugovora odabrani Ponuditelj dužan je dostaviti u
roku od 8 dana od dana potpisivanja pojedinačnog ugovora o javnoj nabavi
sklopljenih temeljem okvirnog sporazuma, s rokom valjanosti 30 dana od isteka
valjanosti pojedinačnog ugovora.
.
5.11. Ponuda zajedničkih ponuditelja
Zajednica ponuditelja je udruženje više gospodarskih subjekata koje je pravodobno dostavilo
zajedničku ponudu neovisno o njihovom međusobnom odnosu. Odgovornost ponuditelja iz
zajednice ponuditelja je solidarna.
Ponuda zajednice ponuditelja mora sadržavati naziv i sjedište svih gospodarskih subjekata iz
zajedničke ponude i imena osoba odgovornih za izvršenje nabave iz zajedničke ponude.
Zajednica ponuditelja je obvezna naznačiti člana zajednice ponuditelja koji će biti ovlašten za
komunikaciju s Naručiteljem.
16
U zajedničkoj ponudi mora se navesti koji će dio predmeta nabave (opisno i vrijednosno)
izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja.
Za potrebe dostavljanja ponude naručitelj ne smije od zajednice ponuditelja zahtijevati
određeni pravni oblik njihova zajedničkog ustrojstva, ali Naručitelj zadržava pravo da poslije
odabira ponude može od zajednice ponuditelja zahtijevati određeni pravni oblik u mjeri u
kojoj je to potrebno za zadovoljavajuće izvršenje ugovora.
5.12. Podizvoditelji
Ukoliko ponuditelj namjerava dio ugovora o javnoj nabavi dati u podugovor jednom ili više
podizvoditelja, tada u ponudi mora navesti podatke o dijelu ugovora o javnoj nabavi koji
namjerava dati u podugovor te o svim predloženim podizvoditeljima slijedeće podatke:
 Radovi,roba ili usluge koje će izvesti, isporučiti ili pružiti podizvoditelj
 Predmet, količina, vrijednost, mjesto i rok izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja
usluge
 Podaci o podizvoditelju (ime, tvrtka, skraćena tvrtka, sjedište, OIB i broj računa)
Navedeni podaci obvezni su sastojci ugovora o javnoj nabavi.
Sudjelovanje podizvoditelja ne utječe na odgovornost ponuditelja za izvršenje ugovora o
javnoj nabavi.
Ako se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor, tada za radove, robu ili usluge koje će
izvesti, isporučiti ili pružiti podizvoditelj naručitelj neposredno plaća podizvoditelju.
Odabrani Ponuditelj mora svom računu odnosno situaciji obvezno priložiti račune odnosno
situacije svojih podizvoditelja koje je prethodno potvrdio.
Odabrani ponuditelj smije tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi mijenjati podizvoditelje
za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je dao u podugovor samo uz pristanak javnog
naručitelja.
Ako se nakon sklapanja ugovora o javnoj nabavi mijenja podizvoditelj, pod uvjetom da je
javni naručitelj pristao na to, odabrani ponuditelj mora javnom naručitelju u roku 5 (pet) dana
od dana pristanka, dostaviti gore tražene podatke za novoga podizvoditelja.
5.13. Tajnost ponude
Ponuditelj može određene podatke iz ponude označiti poslovnom tajnom.
Ako gospodarski subjekt označava određene podatke iz ponude poslovnom tajnom, obvezan
je u ponudi navesti pravnu osnovu na temelju kojih su ti podaci tajni. Tajnim se ne smiju
označiti slijedeći podaci iz ponude:
 Jedinične cijene
 Iznos pojedine stavke
 Cijena ponude
 Podatke iz ponude u vezi s kriterijima za odabir ekonomski najpovoljnije ponude
6.
OSTALE ODREDBE
6.1.
Podaci te posebni i ostali uvjeti o okvirnom sporazumu i njegovu izvršenju
Nadmetanje uključuje sklapanje okvirnog sporazuma s jednim najpovoljnijim ponuditeljem i u
njemu su određeni svi uvjeti za sklapanje ugovora o javnoj nabavi, a temeljem članka 39.
stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11). Okvirni sporazum stupa na snagu potpisom
sporazumnih strana.
Ovaj okvirni sporazum sklapa se za razdoblje od dvije godine i tijekom navedenog razdoblja
sklapaju se pojedinačni ugovori o javnoj nabavi u trajanju od jedne godine.
17
Središnje tijelo za javnu nabavu sklapa okvirne sporazume s najpovoljnijim ponuditeljem za
sve pojedinačne naručitelje, potpisnike Sporazuma o ovlaštenju Središnjeg tijela za javnu
nabavu za provođenje postupaka zajedničke nabave i sklapanja okvirnih sporazuma.
Sklopljene Okvirne sporazume Središnje tijelo odmah po potpisivanju dostavlja onim javnim
ustanovama za koje je zajednička nabava provedena.
Javne ustanove će u roku od 15 dana po zaprimanju Okvirnih sporazuma sklopiti
pojedinačne ugovore s odabranim ponuditeljima iz Okvirnih sporazuma. Ugovor se sklapa
neposredno na temelju izvornih uvjeta i ponude dostavljene prije sklapanja okvirnog
sporazuma. Pojedinačni Naručitelj će od Ponuditelja s kojim je zaključen ovaj okvirni
sporazum zatražiti dostavu ponude za jednogodišnje razdoblje za koje će se zaključiti ugovor
o javnim nabavama roba temeljem izvornih uvjeta iz ponude.Cijene iz ponude najviše su
cijene koje ponuditelj može ponuditi tijekom trajanja okvirnog sporazuma, a ima mogućnost
promijeniti svoje ponuđene cijene na manje u odnosu na ponuđene jedinične cijene iz
izvorne ponude.
Ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma sklopit će se u pisanom obliku.
Sukladno Odluci Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske o obveznoj provedbi zajedničke
nabave putem Središnjih tijela za javnu nabavu/javnih ustanova kojima je osnivač Republika
Hrvatska radi sklapanja okvirnih sporazuma za određene predmete nabave od 31. svibnja
2012. godine sve potpisnice Sporazuma o ovlaštenju Središnjeg tijela za javnu nabavu za
provođenje postupaka zajedničke nabave i sklapanja okvirnih sporazuma su po provedbi
postupka zajedničke javne nabave dužne nabavljati sve artikle temeljem sklopljenih ugovora
na osnovi okvirnih sporazuma ukoliko su ugovorene niže cijene u odnosu na postojeće
ugovore.
6.2.
Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda i javnog otvaranja ponuda
Ponude se dostavljaju na adresu: Klinički bolnički centar Rijeka, Rijeka, Krešimirova 42,
Služba prijema pošte.
Ponude je potrebno dostaviti do ___________ 2012.g. do _____ sati, bez obzira na način
dostave ponude.
Javno otvaranje ponuda bit će ___________ 2012.g. u ____ sati u Sali za sastanke
Ravnateljstva KBC Rijeka, Krešimirova 42.
Ponude otvaraju najmanje dva ovlaštena predstavnika javnog naručitelja. Javnom otvaranju
ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i osobe sa statusom ili bez
statusa zainteresirane osobe. Pravo aktivnog sudjelovanja u postupku javnog otvaranja
ponuda imaju samo ovlašteni predstavnici javnog naručitelja i ovlašteni predstavnici
ponuditelja.
Pisana ovlast, odnosno punomoć se predaje neposredno prije javnog otvaranja ponuda, uz
predočenje osobne iskaznice, predstavnicima javnog naručitelja.Ukoliko je osoba koja je
nazočna na javnom otvaranju ujedno i ovlašten osoba ponuditelja upisana u sudski ili obrtni
registar, tada ista Naručitelju može umjesto ovlaštenja dati Rješenje o registraciji ili obrtnicu.
Ponuda pristigla nakon isteka roka za dostavu ponuda ne otvara se i obilježava se kao
zakašnjelo pristigla ponuda. Zakašnjela ponuda se odmah vraća gospodarskom subjektu koji
ju je dostavio.
Ponude se otvaraju prema rednom broju iz upisnika o zaprimanju ponuda. Ako je dostavljena
izmjena i/ili dopuna ponude, prvo će se otvoriti izmjena i/ili dopuna ponude te potom osnovna
ponuda.
18
Za svaku otvorenu ponudu utvrdit će se je li potpisana, od koliko je dijelova izrađena te će se
iz nje naglas pročitati:
 naziv i sjedište ponuditelja, a u slučaju zajednice ponuditelja naziv i sjedište
svakog člana zajednice ponuditelja,
 cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost i cijena ponude s porezom na
dodanu vrijednost.
Nakon čitanja podataka iz pojedine ponude, Naručitelj će ovlaštenim predstavnicima
ponuditelja omogućiti uvid u ponudbeni list te ponude.
O javnom otvaranju ponuda sastavit će se zapisnik koji će se odmah uručiti svim ovlaštenim
predstavnicima ponuditelja nazočnima na javnom otvaranju ponuda na uvid, provjeru
sadržaja i potpis, a ostalim će ponuditeljima u postupku biti dostavljen na njihov pisani
zahtjev.
Ovlašteni predstavnici ponuditelja mogu dati primjedbe na postupak javnog otvaranja
ponuda, a ako netko od nazočnih ovlaštenih predstavnika ponuditelja odbije potpisati
zapisnik, Naručitelj će o tome sastaviti bilješku koja će se priložiti zapisniku.
6.3.
Rok za donošenje odluke o odabiru ili poništenju
Odluka Naručitelja o odabiru najpovoljnije ponude s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni
ponuda bit će upućena preporučenim pismom s povratnicom na adresu ponuditelja u roku
60 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.
Protekom roka mirovanja, ako nije pokrenut postupak pravne zaštite, odluka o odabiru
postaje izvršna i nastaje okvirni sporazum između Naručitelja i ponuditelja.
Naručitelj neće sklopiti okvirni sporazum niti pristupiti njegovu izvršenju prije izvršnosti odluke
o odabiru.
Odluka Naručitelja o poništenju sukladno članku 100. Zakona o javnoj nabavi donosi se bez
odgode te će s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda bit će upućena preporučenim
pismom s povratnicom na adresu ponuditelja.
6.4.
Rok, način i uvjeti i plaćanja
Nema predujma niti primjene valutne klauzule.
Pojedinačni naručitelj će plaćanje izvršiti u roku od 60 dana od dana izdavanja računa
temeljem čl. 3 st. 3 Zakona o rokovima ispunjenja novčanih obveza (NN 125/11).
Plaćanje se vrši na žiro-račun odabranog ponuditelja odnosno podizvoditelja ako mu je dio
ugovora dan u podugovor.
6.5.
Prijedlog okvirnog sporazuma
Prijedlog okvirnog sporazuma nalazi se u prilogu i sastavni je dio ove dokumentacije.
Prijedlog okvirnog sporazuma ovjeriti pečatom i potpisom ovlaštena osoba u znak pristanka
na zadane uvjete.
6.6.
Pravo na poništenje nadmetanja
Naručitelj zadržava pravo poništenja nadmetanja u bilo kojem trenutku prije isteka roka za
dostavu ponuda sukladno čl. 100. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) bez preuzimanja
odgovornosti naknade eventualne štete bilo kojem ponuditelju. Obavijest o poništenju odmah
će biti upućena svim ponuditeljima.
19
6.7.
Pouka o pravnom lijeku
U skladu s člankom 146. Zakona o javnoj nabavi postupak pravne zaštite započinje
predajom žalbe Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška 43/IV,
Zagreb, odnosno Naručitelju u roku od 10 (deset) dana, odnosno 5 (pet) dana u postupcima
male vrijednosti od:
 objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i
dokumentacije za nadmetanje, te dodatne dokumentacije ako postoji,
 objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene
dokumentacije,
 otvaranja ponuda u odnosu na postupak otvaranja ponuda,
 primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda,
ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.
Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave
sukladno gore navedenom nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.
Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze propisane člankom 159. Zakona o javnoj
nabavi.
Naručitelj će, po primitku primjerka žalbe na dokumentaciju za nadmetanje ili izmjenu
dokumentacije za nadmetanje, bez odgađanja na isti način i na istim internetskim stranicama
na kojima je objavljena osnovna dokumentacija za nadmetanje objaviti informaciju da je
izjavljena žalba i da se zaustavlja postupak javne nabave.
6.8.
Drugi podaci koje naručitelj smatra potrebnima
Na sva pitanja koja se tiču ponuda, uvjeta, načina i postupka nabave, a nisu regulirana ovom
Dokumentacijom za nadmetanje, primjenjivat će se odredbe Zakona o javnoj nabavi (NN, br.
90/11), Uredbe o objavama javne nabave ( NN, br. 10/12 ), Uredbe o načinu izrade i
postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (NN, br. 10/12) te drugi zakoni i
pozitivni propisi Republike Hrvatske.
6.9.
Prijedlog ugovora
Prijedlog ugovora nalazi se u prilogu i sastavni je dio ove dokumentacije. Prijedlog ugovora
ovjeriti pečatom i potpisom ovlaštena osoba u znak pristanka na zadane uvjete.
20
7.
PRILOZI: OBRASCI I IZJAVE
PRILOG 1: OBRAZAC PONUDBENOG LISTA
PONUDBENI LIST ZA NABAVU SREDSTAVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
1. JAVNI NARUČITELJ
Naziv: Klinički bolnički centar Rijeka
Sjedište: Krešimirova 42, Rijeka
OIB: 40237608715
2. OPĆI PODACI O PONUDITELJU
Naziv:_____________________________________________________________________
Sjedište:___________________________________________________________________
OIB:______________________________________________________________________
E-mail:____________________________________________________________________
Tel/fax:____________________________________________________________________
Odgovorna osoba:___________________________________________________________
(ime, prezime i funkcija)
Osoba za kontakt :___________________________________________________________
(ime, prezime i funkcija)
Broj žiro
računa,banka:_________________________________________________________
Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti)
Da
Ne
Adresa za dostavu
pošte:_______________________________________________________
Zajednica ponuditelja - u slučaju postojanja zajednice ponuditelja ispuniti prilog 1.1
Podizvoditelji -u slučaju davanja dijela ugovora u podugovor popuniti i prilog 1.2
3. PREDMET NABAVE
Predmet nabave:Sredstva za čišćenje i održavanje
Ev.br.:_______________
3.1. Proučili smo dokumentaciju za nadmetanje te sve dokumente i podatke koje nam je
Naručitelj stavio na raspolaganje, detaljno smo upoznati s predmetom nabave i s uvjetima za
21
njeno provođenje te nudimo traženu robu u skladu s Obrascem troškovnikom koji se nalazi u
prilogu i čini sastavni dio ponude, za cijenu kako slijedi:
Broj grupe i naziv
Cijena ponude
bez PDV-a
1 - Sredstva za pranje posuđa
2 - Ostala sredstva za pranje i
čišćenje
3 - Sredstva za pranje i održavanje
podova
4 - Sredstva za pranje rublja
5 - Sredstva za praonice rublja
6- Sredstva za čišćenje i održavanje
za aparat Simpla 50
7- Sredstva za čišćenje za aparat
Taski mono
8- Sredstva i potrošni materijal za
aparate Taski swingo 450B i Bora
12
9- Sredstva za konvektomat
Rational SCC 112
10- Sredstva za konvektomat Lainox
Heart HME -102-X
11- Vreće za smeće i ostale vreće
12- Vrećice za aparat Berner
13- Vreće za sakupljanje infektivnog
otpada - uređaj Sterigerms 60L
14- Pribor i potrošni materijal za
čišćenje i održavanje
15- Pribor za jelo i piće za
jednokratnu uporabu
16- PVC lavori i kadice
17- Tabletirana sol za regeneraciju
vode
18- Sol za posipavanje cesta
19- Potrošni materijal za aparat
Schwamborn ES 420
20- Tablete za konvektomate
21- PVC folije za prekrivanje razne
opreme
22- Razne otopine
22
PDV za
iskazanu
cijenu
Ukupno cijena
ponude s PDVom
23- Sredstvo za pranje peći i grila za
aparat Winterhalter C 151
24- Sredstva za čišćenje i
održavanje automobila
25- Sredstvo za aparat Nilfisk BA
551
26- Potrošni materijal za aparat
Numatic NS 1500
27- PVC posude za infektivni otpad
28- Sredstva i potrošni materijal za
aparat Simpla 50 BT
29- Sredstva i potrošni materijal za
aparat Tennant 1
30- Sredstva i potrošni materijal za
aparat Tennant 2
31- Sredstva i potrošni materijal za
aparat Wirbel C43
32- Insekticid prah
33- Sredstva za poliranje
34- Osvježivač za WC
35- Specijalna sredstva za pranje i
čišćenje razne opreme
36- Sredstvo za čišćenje
konvektomata
Cijena bez PDV-a je iskazana u apsolutnom iznosu te sadrži sve zavisne troškove i
eventualne popuste
(Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjesto
predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za
upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.)
3.2. Plaćanje isporučene robe obavljat će se temeljem zaključenog ugovora o nabavi, a
najkasnije u roku od 60 dana, sukladno Zakonu o rokovima ispunjenja novčanih obveza (NN
125/11), od dana izdavanja računa, po izvršenim ugovornim obvezama, na naš račun broj
________________________ kod poslovne banke: __________________________.
3.3. Preuzimamo obvezu, ukoliko naša ponuda bude odabrana, isporučivati traženu robu u
roku od ____________ dana, ali ne dužem od 3 dana od dana izdavanja narudžbe.
3.4. Naše obveze prema ovoj ponudi traju ______ dana, zaključno do ________ godine, a
koja može biti prihvaćena bilo kojeg dana prije isteka roka valjanosti ponude. Na eventualni
zahtjev Naručitelja voljni smo rok valjanosti ponude i produžiti.
23
3.5. Ukoliko ponuditelj ustupa dio isporuke robe podizvoditeljima uz ponudu se prilaže
obrazac za podizvoditelje koji se nalazi u prilogu te čini sastavni dio ponude.
3.6. Svojim potpisom i pečatom potvrđujem da su nam poznate odredbe iz dokumentacije za
nadmetanje, da ih prihvaćamo i da ćemo izvršiti predmet nabave u skladu s tim odredbama i
za cijenu koju smo naveli u ovoj ponudi.
3.7. Obvezujemo se isporučivati ugovorenu robu Naručitelju prema traženoj kvaliteti te u
potpunosti poštivati pozitivne propise Republike Hrvatske koji se odnose na stavljanje u
promet ugovorene robe koja je predmet ovog javnog nadmetanja.
Datum ponude: _______________________
________________________________
Potpis i pečat ponuditelja
NAPOMENA: UKOLIKO OVAJ OBRAZAC NIJE DOSTATATAN ZA UPIS POTREBNIH PODATAKA
PONUDITELJ MOŽE OBRASCU PONUDE PRILOŽITI NOVI LIST/LISTOVE NA KOJEM/KOJIMA ĆE BITI
UPISANI POTREBITI PODACI
24
PRILOG 1.1.: OBRAZAC PONUDBENOG LISTA ZAJEDNIČKIH PONUDITELJA
(ispunjava se u slučaju podnošenja zajedničke ponude)
PONUDBENI LIST ZA NABAVU SREDSTAVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
GRUPA:
__________________________________________________________________________
( upisati grupu za koju se ponuda podnosi )
1. JAVNI NARUČITELJ
Naziv: Klinički bolnički centar Rijeka
Sjedište: Krešimirova 42, Rijeka
OIB: 40237608715
2. OPĆI PODACI O ČLANOVIMA ZAJEDNICE PONUDITELJA
1. Naziv člana zajednice ponuditelja:__________________________________________
Sjedište:___________________________________________________________________
OIB:______________________________________________________________________
E-mail:____________________________________________________________________
Tel/fax:____________________________________________________________________
Odgovorna osoba:___________________________________________________________
(ime, prezime i funkcija)
Osoba za kontakt :__________________________________________________________
(ime, prezime i funkcija)
Broj žiro računa,banka:_______________________________________________________
Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti)
Da
Ne
Adresa za dostavu pošte:_____________________________________________________
Isporučivat će/izvršavat će/pružati će slijedeće:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
u vrijednosti od _____________ kn
2. Naziv člana zajednice ponuditelja:__________________________________________
Sjedište:___________________________________________________________________
OIB:______________________________________________________________________
E-mail:____________________________________________________________________
25
Tel/fax:____________________________________________________________________
Odgovorna osoba:___________________________________________________________
(ime, prezime i funkcija)
Osoba za kontakt :___________________________________________________________
(ime, prezime i funkcija)
Broj žiro računa,banka:_______________________________________________________
Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti)
Da
Ne
Adresa za dostavu pošte:_____________________________________________________
Isporučivat će/izvršavat će/pružati će slijedeće:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
u vrijednosti od _____________ kn
3. Naziv člana zajednice
ponuditelja:____________________________________________
Sjedište:___________________________________________________________________
OIB:______________________________________________________________________
E-mail:____________________________________________________________________
Tel/fax:____________________________________________________________________
Odgovorna osoba:___________________________________________________________
(ime, prezime i funkcija)
Osoba za kontakt :___________________________________________________________
(ime, prezime i funkcija)
Broj žiro računa,banka:_______________________________________________________
Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti)
Da
Ne
Adresa za dostavu pošte:_____________________________________________________
Isporučivat će/izvršavat će/pružati će slijedeće:
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
u vrijednosti od _____________ kn
Član zajednice ponuditelja ovlašten za komunikaciju s naručiteljem:
________________________________________________________________________
26
3. PREDMET NABAVE
Predmet nabave:Sredstva za čišćenje i održavanje
Ev.br.:_______________
GRUPA:
_______________________________________________________________________
( upisati grupu za koju se ponuda podnosi )
3.1. Proučili smo dokumentaciju za nadmetanje te sve dokumente i podatke koje nam je
Naručitelj stavio na raspolaganje, detaljno smo upoznati s predmetom nabave i s uvjetima za
njeno provođenje te nudimo traženu robu u skladu s obrascem troškovnika koji se nalazi u
prilogu i čini sastavni dio ponude, za cijenu kako slijedi:
Broj grupe i naziv
Cijena ponude
bez PDV-a
PDV za
iskazanu
cijenu
Ukupno cijena
ponude s PDVom
Cijena bez PDV-a je iskazana u apsolutnom iznosu te sadrži sve zavisne troškove i
eventualne popuste.
(Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjesto
predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za
upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.)
Obvezno je navesti koji će dio predmeta nabave (opisno i vrijednosno) izvršavati pojedini
član zajednice ponuditelja:
Član zajednice ponuditelja
Dio predmeta nabave koji će
izvršavati
Vrijednost dijela
predmeta nabave
koji će izvršavati
3.2. Plaćanje isporučene robe obavljat će se temeljem zaključenog ugovora o nabavi, a
najkasnije u roku od 60 dana, sukladno Zakonu o rokovima ispunjenja novčanih obveza (NN
125/11), od dana izdavanja računa, po izvršenim ugovornim obvezama, na naš račun broj
________________________ kod poslovne banke: __________________________.
3.3. Preuzimamo obvezu, ukoliko naša ponuda bude odabrana, isporučivati traženu robu u
roku od ____________ dana, ali ne dužem od 3 dana od dana izdavanja narudžbe.
27
3.4. Naše obveze prema ovoj ponudi traju ______ dana, zaključno do ________ godine, a
koja može biti prihvaćena bilo kojeg dana prije isteka roka valjanosti ponude. Na eventualni
zahtjev Naručitelja voljni smo rok valjanosti ponude i produžiti.
3.5. Ukoliko ponuditelj ustupa dio isporuke robe podizvoditeljima uz ponudu se prilaže
obrazac za podizvoditelje koji se nalazi u prilogu te čini sastavni dio ponude.
3.6. Svojim potpisom i pečatom potvrđujem da su nam poznate odredbe iz dokumentacije za
nadmetanje, da ih prihvaćamo i da ćemo izvršiti predmet nabave u skladu s tim odredbama i
za cijenu koju smo naveli u ovoj ponudi.
3.7. Obvezujemo se isporučivati ugovorenu robu Naručitelju prema traženoj kvaliteti te u
potpunosti poštivati pozitivne propise Republike Hrvatske koji se odnose na stavljanje u
promet ugovorene robe koja je predmet ovog javnog nadmetanja.
Datum ponude: _______________________
Potpis i pečat članova zajednice ponuditelja:
1.______________________________
2.______________________________
3.______________________________
NAPOMENA: UKOLIKO OVAJ OBRAZAC NIJE DOSTATATAN ZA UPIS POTREBNIH PODATAKA
PONUDITELJ MOŽE OBRASCU PONUDE PRILOŽITI NOVI LIST/LISTOVE NA KOJEM/KOJIMA ĆE BITI
UPISANI POTREBITI PODACI
28
PRILOG 1.2.: OBRAZAC PONUDBENOG LISTA PODIZVODITELJA
(ispunjava se u slučaju davanja dijela ugovora u podugovor)
PONUDBENI LIST ZA NABAVU SREDSTAVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
GRUPA:
__________________________________________________________________________
( upisati grupu za koju se ponuda podnosi )
1. JAVNI NARUČITELJ
Naziv: Klinički bolnički centar Rijeka
Sjedište: Krešimirova 42, Rijeka
OIB: 40237608715
2. OPĆI PODACI O PODIZVODITELJIMA
1. Naziv/tvrtka:_____________________________________________________________
Skraćena tvrtka:_____________________________________________________________
Sjedište:___________________________________________________________________
OIB:______________________________________________________________________
E-mail:____________________________________________________________________
Tel/fax:____________________________________________________________________
Odgovorna osoba:___________________________________________________________
(ime, prezime i funkcija)
Osoba za kontakt :___________________________________________________________
(ime, prezime i funkcija)
Broj žiro računa,banka:_______________________________________________________
Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti)
Da
Ne
Adresa za dostavu pošte:_____________________________________________________
Podaci o dijelu ugovora o javnoj nabavi koji se daje u podugovor:
a) Radovi, roba ili usluge koje će izvesti, isporučiti ili pružiti podizvoditelj
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________
(navesti redni broj, naziv stavke iz Troškovnika te količinu)
b) Vrijednost robe, radova ili usluga
Cijena bez PDV-a od :___________________________________ kn
PDV za iskazanu cijenu iznosi: ____________________________ kn,
29
Cijena s PDV-om je :____________________________________ kn,
c) Mjesto i rok izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluge
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________
Potpis i pečat podizvoditelja:
____________________________
2. Naziv/tvrtka:_____________________________________________________________
Skraćena tvrtka:_____________________________________________________________
Sjedište:___________________________________________________________________
OIB:______________________________________________________________________
E-mail:____________________________________________________________________
Tel/fax:____________________________________________________________________
Odgovorna osoba:___________________________________________________________
(ime, prezime i funkcija)
Osoba za kontakt :___________________________________________________________
(ime, prezime i funkcija)
Broj žiro računa,banka:_______________________________________________________
Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti)
Da
Ne
Adresa za dostavu pošte:_____________________________________________________
Podaci o dijelu ugovora o javnoj nabavi koji se daje u podugovor:
a) Radovi, roba ili usluge koje će izvesti, isporučiti ili pružiti podizvoditelj
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________
(navesti redni broj, naziv stavke iz Troškovnika te količinu)
b) Vrijednost robe, radova ili usluga
Cijena bez PDV-a od :___________________________________ kn
PDV za iskazanu cijenu iznosi: ____________________________ kn,
Cijena s PDV-om je :____________________________________ kn,
30
c) Mjesto i rok izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluge
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________
Potpis i pečat podizvoditelja:
_____________________________
3. Naziv/tvrtka:_____________________________________________________________
Skraćena tvrtka:_____________________________________________________________
Sjedište:___________________________________________________________________
OIB:______________________________________________________________________
E-mail:____________________________________________________________________
Tel/fax:____________________________________________________________________
Odgovorna osoba:___________________________________________________________
(ime, prezime i funkcija)
Osoba za kontakt :___________________________________________________________
(ime, prezime i funkcija)
Broj žiro računa,banka:_______________________________________________________
Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti)
Da
Ne
Adresa za dostavu pošte:_____________________________________________________
Podaci o dijelu ugovora o javnoj nabavi koji se daje u podugovor:
a) Radovi, roba ili usluge koje će izvesti, isporučiti ili pružiti podizvoditelj
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________
(navesti redni broj, naziv stavke iz Troškovnika te količinu)
b) Vrijednost robe, radova ili usluga
Cijena bez PDV-a od :___________________________________ kn
PDV za iskazanu cijenu iznosi: ____________________________ kn,
Cijena s PDV-om je :____________________________________ kn,
c) Mjesto i rok izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluge
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
31
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________
Potpis i pečat podizvoditelja:
______________________________
NAPOMENA: UKOLIKO OVAJ OBRAZAC NIJE DOSTATATAN ZA UPIS POTREBNIH PODATAKA
PONUDITELJ MOŽE OBRASCU PONUDE PRILOŽITI NOVI LIST/LISTOVE NA KOJEM/KOJIMA ĆE BITI
UPISANI POTREBITI PODACI
32
PRILOG 2.: IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU
Temeljem članka 67. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/2011), a u svezi sa
stavkom 1. točka 1. istog članka dajem
IZJAVU1
kojom ja _________________________ iz _________________________________
(ime i prezime)
(adresa stanovanja)
broj osobne iskaznice ____________________izdane od _____________________
kao ovlaštena osoba za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta
___________________________________________________________________
(naziv i adresa gospodarskog subjekta,OIB)
___________________________________________________________________
pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem za sebe i za gospodarski subjekt, da
protiv mene osobno niti protiv gore navedenog gospodarskog subjekta kojeg zastupam nije
izrečena pravomoćno osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela:
udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju,
davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba
obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita,
prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju i prikrivanje
protuzakonito dobivenog novca, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima
države sjedišta gospodarskog subjekta ili države iz koje dolazim.
U_________________,___________2012.
Potpis i pečat
_____________________________
1
Izjava mora biti ovjerena od strane nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela
u državi sjedišta gospodarskog subjekta i/ili u državi čiji je ta osoba državljanin.
33
PRILOG 3.: IZJAVA
U otvorenom postupku javne nabave koji provodi KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA
ponuditelj_________________________________
slijedeće:
ovom
izjavom2
izričito
potvrđuje
1.
da nije protiv njega kao ponuditelja pokrenut stečajni postupak, da se ne nalazi u
postupku likvidacije ili sličnom postupku prema nacionalnim propisima države
sjedišta ponuditelja
2.
da njime ne upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda
3.
da nije u nagodbi s vjerovnicima
4.
da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti
5.
da nije pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog
postupka ili postupak likvidacije po službenoj dužnosti ili sličan postupak prema
nacionalnim propisima države sjedišta ponuditelja
6.
da nije pokrenut postupak nadležnog suda za postavljanje osobe koja će njime
upravljati
7.
da nije pokrenut postupak nagodbe s vjerovnicima
Navedeno potvrđujem svojim pečatom i potpisom ovlaštene osobe.
U_________________,___________2012.
Potpis i pečat
_____________________________
2
Izjava mora biti ovjerena kod javnog bilježnika ili nadležnog tijela
34
PRILOG 4.: IZJAVA O DOSTAVI JAMSTVA ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA
PONUDITELJ
ADRESA SJEDIŠTA:
TELEFON:
TELEFAX:
E-MAIL:
INTERNETSKA
STRANICA:
MATIČNI BROJ:
OIB:
ŽIRO RAČUN:
ODGOVORNA OSOBA/E:
Osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta daje slijedeću
IZJAVU
Ja _______________________________________________________________________
(ime i prezime, dan, mjesec, godina i mjesto rođenja, mjesto i adresa stanovanja)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
odgovorno izjavljujem da će Ponuditelj
__________________________________________________________________________
(naziv i adresa gospodarskog subjekta)
ukoliko naša ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija i odabrana za sklapanje ugovora, uz
svaki pojedinačni ugovor:
 dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bankovne garancije
bezuvjetno, na prvi poziv i bez prigovora;
 da će bankovna garancija biti u visini od 10% (deset posto) od vrijednosti ugovora
bez PDV-a;
 da će se bankovna garancija za uredno ispunjenje ugovora predati u roku od 8 dana
od dana potpisivanja pojedinačnog ugovora o javnoj nabavi sklopljenih temeljem
okvirnog sporazuma, s rokom valjanosti 30 dana od isteka valjanosti pojedinačnog
ugovora ;
 da sam suglasan da će se bankovna garancija za uredno ispunjenje ugovora naplatiti
u slučaju povrede ugovornih obveza.
U_________________,___________2012.
Potpis i pečat
_____________________________
35
PRILOG 5.: IZJAVE PONUDITELJA O PRIHVAĆANJU OPĆIH I POSEBNIH UVJETA
1.1. Izjavljujemo da smo razumjeli sve uvjete i odredbe iz ove dokumentacije za nadmetanje,
da ih prihvaćamo i da ćemo izvršiti predmet nabave u skladu s tim odredbama i za cijene
koje smo naveli u ponudi.
______________________
potpis i pečat ponuditelja
1.2. Izjavljujemo da ćemo u roku iz zahtjeva Naručitelja dostaviti pisano objašnjenje i analizu
svoje ponude radi otklanjanja eventualnih sumnji u mogućnost izvršenja ugovora, ukoliko je
cijena naše ponude neuobičajeno niska za ponuđenu robu.
______________________
potpis i pečat ponuditelja
1.3. Izjavljujemo da ćemo u zakonskom roku dopisom izvijestiti Naručitelja
o prihvaćanju ili neprihvaćanju ispravaka ponude nakon utvrđene računske pogreške.
_____________________
potpis i pečat ponuditelja
36
PRILOG 6.: OBRAZAC OVLASTI ZA ZASTUPANJE I SUDJELOVANJE PONUDITELJA U
POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA
(Predati ovlaštenim predstavnicima Naručitelja prije početka javnog otvaranja ponuda uz
predočenje dokaza o osobnom identitetu)
(Memorandum ponuditelja)
KLINIČKOM BOLNIČKOM
CENTRU RIJEKA
RIJEKA, Krešimirova 42
Ovime ovlašćujemo svog predstavnika (ime i prezime)………………………… iz
……………………………. na radnom mjestu …………………………………….. da nas
zastupa i sudjeluje u postupku javnog otvaranja ponuda u otvorenom postupku javne nabave
broj VV-_________ za nabavu sredstava za čišćenje i održavanje za potrebe Kliničkog
bolničkog centra Rijeka koji će se održati ___________ 2012.godine u _________ sati u
sali za sastanke Ravnateljstva KBC Rijeka, Rijeka, Krešimirova 42.
______________________________________
potpis odgovorne osobe i pečat ponuditelja
37
PRILOG 7.: PRIJEDLOG OKVIRNOG SPORAZUMA
Potpisom i ovjerom ovih općih uvjeta okvirnog sporazuma ponuditelj prihvaća navedene
glavne uglavke budućeg sporazuma koji će biti zaključen između Središnjeg tijela za javnu
nabavu Kliničkog bolničkog centra Rijeka s najpovoljnijim ponuditeljima za pojedinu grupu
predmeta nabave.
___________________________________________,
Adresa:________________________, OIB __________, kojeg zastupa ravnatelj
________________________________________________(u daljnjem tekstu: Naručitelj)
i
___________________________________________________MB:_____________,
OIB___________________, zastupan po _________________ (dalje u tekstu: Ponuditelj)
zaključili su sljedeći:
OKVIRNI SPORAZUM ZA NABAVU SREDSTAVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
Uvod
Članak 1
Na temelju Odluke Ministarstva zdravlja o obveznoj provedbi zajedničke nabave putem
središnjih tijela za javnu nabavu javnih ustanova kojima je osnivač Republika Hrvatska radi
sklapanja okvirnih sporazuma za određene predmete nabave (javno nabavne kategorije)
Klasa: 011-02/12-01/20, Urbroj: 534-06-2-3/1-12-1 od 31. svibnja 2012. godine (u daljnjem
tekstu : Odluka); Sporazuma o ovlaštenju središnjeg tijela za javnu nabavu za provođenje
postupaka zajedničke nabave i sklapanja okvirnih sporazuma od 18. lipnja 2012. godine (u
daljnjem tekstu: Sporazum) KBC Rijeka je, kao naručitelj proveo otvoreni postupak javne
nabave i pojedinačnim Sporazumima o ovlaštenju Središnjeg tijela za javnu nabavu za
provođenje postupaka zajedničke nabave i sklapanja okvirnih sporazuma s Ustanovama
koje su se projektu zajedničke nabave pridružile nakon 18. lipnja 2012. godine (u daljnjem
tekstu: Sporazum)
Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave s namjerom sklapanja okvirnog
sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na temelju članka 25. stavka 1., u vezi s
člankom 38., člankom 39. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11),
evidencijski broj nabave --/---, Naručitelj je Odlukom klasa: ___________, urbroj: _________
od __. __. 2012. godine odabrao ponudu Ponuditelja ____ od __. __. 2012. godine, kao
najbolje ocijenjenu ponudu sukladno objavljenom kriteriju za donošenje odluke o odabiru te
uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.
Ovaj okvirni sporazum sklapa se na razdoblje od dvije godine i tijekom navedenog razdoblja
sklapaju se pojedinačni ugovori o javnoj nabavi u trajanju od jedne godine.
Ovaj okvirni sporazum sklapa Središnje tijelo za javnu nabavu za sve pojedinačne
naručitelje, potpisnike Sporazuma o ovlaštenju Središnjeg tijela za javnu nabavu za
provođenje postupaka zajedničke nabave i sklapanja okvirnih sporazuma. Sklopljene
Okvirne sporazume Središnje tijelo će odmah po potpisivanju dostaviti onim javnim
ustanovama za koje je zajednička nabava provedena.
Pojedinačni naručitelji su:
1. KBC Rijeka
2. KBC Zagreb
3. KBC Osijek
4. KBC Split
38
5. KB Dubrava
6. KB Merkur
7. KBC Sestre milosrdnice
8. Klinika za infektivne bolesti „Dr.Fran Mihaljević“
9. Klinika za ortopediju Lovran
10. Klinika za dječje bolesti
11. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
12. Hrvatski zavod za javno zdravstvo
13. OB Karlovac
14. OB Šibensko-kninske županije
15. OB „Dr.Josip Benčević“
16. OB Gospić
17. OB Ogulin
18. OB Vukovar
19. KB Sveti duh
20. Klinika za psihijatriju Vrapče
Naručitelj nije odgovoran za zaključivanje pojedinačnih ugovora niti za realizaciju ugovornih
obveza po pojedinim ugovorima.
Ugovorne strane suglasno utvrđuju da pojedini naručitelji nisu dužni zaključiti pojedinačne
ugovore temeljem ovog Okvirnog sporazuma ukoliko u postojećim (ili sada zaključenim
ugovorima) imaju ugovorene povoljnije cijene. O navedenim činjenicama dužni su bez
odgađanja izvijestiti ponuditelja.
Ponuditelj se u slučajevima navedenim u prethodnom stavku odriče potraživanja po osnovi
naknade štete ili bilo kakvih drugih potraživanja
Opći uvjeti
Članak 2
Okvirni sporazum (u nastavku: Sporazum) je pisano određenje sporazumnih strana kojim se
određuju svi uvjeti za sklapanje ugovora o javnoj nabavi tijekom važenja okvirnog
sporazuma, a na temelju i u skladu s provedenim postupkom javne nabave.
Ugovore o javnoj nabavi na temelju ovog Sporazuma (u nastavku: ugovor) sklopit će svaki
pojedinačni naručitelj s odabranim ponuditeljima iz okvirnog sporazuma u pisanom obliku i u
skladu s uvjetima određenim u dokumentaciji za nadmetanje, dostavljenoj ponudi i okvirnom
sporazumu. Pojedinačni Naručitelj će od Ponuditelja s kojim je zaključen ovaj okvirni
sporazum zatražiti dostavu ponude za jednogodišnje razdoblje za koje će se zaključiti ugovor
o javnim nabavama roba temeljem izvornih uvjeta iz ponude.Cijene iz izvorne ponude najviše
su cijene koje ponuditelj može ponuditi tijekom trajanja okvirnog sporazuma, a ima
mogućnost promijeniti svoje ponuđene cijene na manje u odnosu na ponuđene jedinične
cijene iz izvorne ponude.
Predmet ovog Sporazuma je isporuka roba i svrha mu je utvrditi uvjete pod kojima će
Isporučitelj isporučivati Naručitelju i pojedinačnim naručiteljima određene vrste robe u okviru
ponuđenih roba, a po cijenama iz ponude.
Ponuditelj je obvezan na zahtjev Naručitelja ponovo dostaviti one dokaze sposobnosti iz
dokumentacije za nadmetanje za sklapanje okvirnog sporazuma, koje zatraži Naručitelj.
Predmet nabave ovog Sporazuma su Sredstva za čišćenje i održavanje.
39
Članak 3
Roba isporučena temeljem Ugovora treba biti u skladu s Sporazumom, Ponudom,
Troškovnikom, Dokumentacijom za nadmetanje te ostalim sastavnim dijelovima Sporazuma.
Naručitelj je u mogućnosti zahtijevati isporuku samo onih roba obuhvaćenih ponudom,
odnosno navedenih u troškovniku koji je sastavni dio ovog Sporazuma.
Sadržaj Sporazuma
Članak 4
Sljedeći se dokumenti smatraju i tumačit će se kao sastavni dijelovi ovog Sporazuma:
(a) Ponuda broj xxxx, od dana XX.X.2012. godine,
(b) Troškovnik
(c) Natječajna dokumentacija
Cijena
Članak 5
Vrijednost ovog Sporazuma bez poreza na dodanu vrijednost je
_____________________ kn
Porez na dodanu vrijednost je
_____________________ kn
Ukupno cijena ponude s PDV-om
_____________________ kn
Jedinične cijene roba specificirane su u Troškovniku koji je sastavni dio ovog Sporazuma i
nepromjenjive su za cijelo vrijeme trajanja Sporazuma.
Jedinične cijene uključuju sve troškove (troškove izrade robe, ispitivanja, pakiranje, transport,
osiguranja, carinske obveze i bankarske troškove, ispitivanje robe, popravke ili zamjene robe
u jamstvenom roku, ddp skladište) i eventualne popuste te ne sadrži PDV.
40
Rokovi i uvjeti plaćanja
Članak 6
Plaćanje se vrši temeljem ispostavljenog računa ovjerenog od strane ovlaštene osobe
pojedinačnog Naručitelja.
Račun koji pojedinačni Naručitelj ospori vratit će se Isporučitelju na ispravak.
Račun će pojedinačni Naručitelj platiti u roku od šezdeset (60) dana od dana primitka robe, u
korist
računa
broj
______________________________
otvorenog
kod
____________________________.
Način realizacije Sporazuma, količine i rokovi isporuke
Članak 7
Ovaj će se Sporazum realizirati kroz ugovore o javnoj nabavi i narudžbenice. Ugovori moraju
biti potpisani odnosno potvrđeni od Naručitelja i Isporučitelja.
Količine roba navedene u pojedinim stavkama troškovnika su okvirne.
Stvarna nabavljena količina robe na temelju sklopljenog okvirnog sporazuma može biti veća
ili manja od okvirne količine, međutim ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost na
temelju svih ugovora sklopljenih na temelju okvirnog sporazuma ne smije prelaziti
procijenjenu vrijednost nabave.
Naručitelj će u svakoj pojedinoj narudžbenici navesti robu, količinu, mjesto(a) i rok isporuke.
Početak isporuke je odmah po potpisu ugovora, a roba će se isporučivati sukcesivno prema
pisanim narudžbenicama Naručitelja, u roku od _____dana od dana izdavanja narudžbenice.
Pakiranje
Članak 8
Isporučitelj treba osigurati takvo pakiranje robe da spriječi njezino oštećenje ili propadanje
tijekom prijevoza do konačnog odredišta navedenog u narudžbenici. Pakiranje mora biti u
stanju podnijeti, bez ograničenja, grubo rukovanje i sve ostale manipulacije tijekom prijevoza,
utjecaj klimatskih okolnosti tijekom prijevoza i skladištenja na otvorenom.
Način transporta, veličinu i težinu ambalaže, gdje je to potrebno, potrebno je prilagoditi
udaljenosti do krajnjeg odredišta robe.
Pakiranje, oznake i dokumentacija unutar i izvan ambalaže moraju biti u skladu sa
Sporazumom i ponudbenom dokumentacijom.
41
Isporuka robe, prijelaz vlasništva i dokumentacija
Članak 9
Uz isporuku, Isporučitelj će organizirati dostavu sljedećih dokumenata za Naručitelja:
(a) Otpremnicu (dostavnicu) Isporučitelja, koja pokazuje broj ugovora (narudžbenice),
opis robe i količinu,
Isporučitelj će organizirati dostavu sljedećih dokumenata za Naručitelja:
(a) Fakture Isporučitelja, koja pokazuje broj ugovora (narudžbenice), opis robe,
količinu, jediničnu i ukupnu cijenu.
Naručitelj postaje vlasnik robe nakon isporuke i preuzimanja. Tada na njega prelaze i svi
rizici iz vlasništva koji su do tada bili na Isporučitelju.
Osiguranje i prijevoz
Članak 10
Isporučitelj snosi troškove osiguranja prijevoza i istovara robe do mjesta isporuke robe
specificiranog u narudžbenici.
Isporuka pretpostavlja da Isporučitelj snosi troškove prijevoza, istovara robe do odredišta
kako je u narudžbenici Naručitelja specificirano.
Sporazum od Isporučitelja zahtijeva da robu isporuči i istovari na lokaciji(ama) koje odredi
Naručitelj, a trošak te usluge uključen je u jediničnu cijenu.
Prilikom isporuke Isporučitelj je obvezan u potpunosti poštivati pozitivne propise Republike
Hrvatske koji se odnose na stavljanje u promet robe koja je predmet ovog okvirnog
sporazuma
Nadzor, ispitivanje i preuzimanje robe
Članak 11
Kvaliteta robe mora biti takva da zadovoljava sve tehničke karakteristike ponuđene robe i u
skladu s odgovarajućim normama i ostalim osobitostima navedenima u Obrascu
Troškovnika.
O vidljivim nedostacima Naručitelj će obavijestiti Isporučitelja najkasnije u roku od 8 dana od
dana dostave robe, a u slučaju da naručitelj naknadno utvrdi da isporučena roba sadrži
nedostatke, koji se nisu mogli odmah uočiti, o tim će nedostacima obavijestiti Isporučitelja u
roku od 8 dana, računajući od dana kada je nedostatke utvrdio.
U slučaju osnovane sumnje u kvalitetu isporučenih proizvoda, Naručitelj ima pravo zatražiti
provjeru kvalitete od strane ovlaštene institucije, a na teret isporučitelja.
Isporučitelj će uvažiti reklamacije Naručitelja navedene u stavku 1. i 2. ovog članka.
42
Ukoliko Isporučitelj ne isporuči robu dogovorene kvalitete iz prethodnog stavka Naručitelj
može:
1. Isporučenu robu vratiti
2. Zatražiti naknadu štete, aktivirati bankovno jamstvo
3. Raskinuti ugovor
Podizvoditelji
Članak 12
Sukladno ponudi, Isporučitelj može dio ugovora o javnoj nabavi na temelju ovog Sporazuma
dati u podugovor podizvoditelju(ima).
Ukoliko se dio ugovora daje u podugovor, ugovor o javnoj nabavi obvezno sadrži podatke o:
 robi koju će isporučiti podizvoditelj;
 predmetu, količini, vrijednosti, mjestu i roku isporuke robe i
 imenu, tvrtki, skraćenoj tvrtki, sjedištu, OIB-u i broju računa.
U tom slučaju, za robu koju će isporučiti podizvoditelj, Naručitelj neposredno plaća
podizvoditelju. Ponuditelj će svom računu obvezno priložiti račune svojih podizvoditelja koje
je prethodno potvrdio.
Isporučitelj smije tijekom izvršenja ugovora mijenjati podizvoditelje za onaj dio ugovora koji je
dao u podugovor samo uz pristanak Naručitelja. Ako se nakon sklapanja ugovora o javnoj
nabavi mijenja podizvoditelj, pod uvjetom da je Naručitelj pristao na to, Isporučitelj mora
Naručitelju u roku od pet (5) dana od dana pristanka dostaviti podatke iz točke 12.2 ovog
Sporazuma.
Sudjelovanje podizvoditelja ne utječe na odgovornost isporučitelja za izvršenje ugovora o
javnoj nabavi.
Kašnjenje, kazna i šteta
Članak 13
Ako Isporučitelj ne isporuči robu u roku utvrđenom u ugovoru (narudžbenici), Naručitelj će
obračunati kao ugovornu kaznu za kašnjenje dva promila (2‰) za svaki dan zakašnjenja
isporuke robe za dio robe koji nije isporučen u roku, a do najviše pet posto (5%) od
vrijednosti naručene robe.
Naručitelj će u slučaju zakašnjenja isporuke robe prihvatiti isporuku naručene robe i nakon
zakašnjenja s tim da zadržava pravo obračunati kaznu, bez prethodne obavijesti Isporučitelju
o zakašnjenju.
Pored i neovisno od kazne, Naručitelju pripada i naknada pretrpljene štete koju prouzroči
Isporučitelj Naručitelju. Pretrpljenu štetu Naručitelj mora dokazati.
43
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
Članak 14
Ponuditelj je obvezan po potpisivanju pojedinačnih ugovora dostaviti jamstvo za uredno
ispunjenje ugovora u obliku bankovne garancije. Bankovna garancija mora biti bezuvjetna,
na prvi poziv i bez prigovora u iznosu od 10% (deset posto) od ukupne vrijednosti
pojedinačnog ugovora s pripadajućim PDV-om. Navedeno jamstvo za dobro ispunjenje
ugovora odabrani Ponuditelj dužan je dostaviti u roku od 8 dana od dana potpisivanja
pojedinačnog ugovora o javnoj nabavi sklopljenih temeljem okvirnog sporazuma, s rokom
valjanosti 30 dana od isteka valjanosti pojedinačnog ugovora.
Neovisno od jamstva, Naručitelju pripada i naknada pretrpljene štete koju prouzroči
Isporučitelj Naručitelju. Pretrpljenu štetu Naručitelj mora dokazati.
Raskid ugovora
Članak 15
Ukoliko Isporučitelj bez krivnje naručitelja jednostrano prekine ugovor, dužan je obeštetiti
Naručitelja za nastalu štetu.
Naručitelj može obavijestiti Isporučitelja pisanim putem o neizvršenju obveza i time raskinuti
ugovor u cijelosti ili djelomično i prije isteka roka važenja
a)
b)
c)
d)
ako Isporučitelj ne isporuči dio roba ili svu robu u roku(ovima) specificiranom(im) u
ugovoru (narudžbenici(ama)) i/ili
ako Isporučitelj u utvrđenom roku ne otkloni nedostatke na isporučenoj robi.
Ako Isporučitelj u obračunu koristi cijene više od cijena navedenih u ponudi i
ugovoru
Na strani Naručitelja nastupe okolnosti zbog kojih nema potrebe za daljnjom
kupnjom ugovorene robe temeljem ugovora nastalog temeljem ovog okvirnog
sporazuma
Rok za raskid ugovora je 30 dana, računajući od dana dostave pismenog izvješća
Isporučitelju.
Raskidom ugovora raskida se i Okvirni sporazum.
Viša sila
Članak 16
Isporučitelj ne podliježe kaznama i raskidu ugovora zbog neizvršavanja obveza, ako i u onoj
mjeri u kojoj je njegovo kašnjenje s izvršenjem ugovora (narudžbenice) ili drugi propust u
izvršavanju obveza rezultat više sile.
Ako dođe do situacije više sile Isporučitelj odmah u pisanom obliku obavještava Naručitelja o
takvom stanju i njegovom uzroku. Ako Naručitelj u pisanom obliku ne zatraži drugačije,
Isporučitelj nastavlja ispunjavati svoje obveze u mjeri u kojoj je to realno izvodljivo i nastoji
naći sve realne načine za izvršenje obveza iz ugovora (narudžbenice) koje ne sprečava viša
sila.
44
Raskid Sporazuma zbog insolventnosti
Članak 17
Naručitelj može u bilo kojem trenutku pisanom obaviješću raskinuti Sporazum s
Isporučiteljom, bez prava Isporučitelja na nadoknadu, ako se nad tvrtkom Isporučitelja
pokrene stečajni postupak ili je na drugi način insolventan.
Rješavanje sporova
Članak 18
Naručitelj i Isporučitelj trebaju uložiti svaki napor da dogovorno riješe eventualne sporove koji
nastanu temeljem ili u vezi Sporazuma.
O svim sporovima koje Naručitelj i Isporučitelj ne mogu riješiti sporazumno, odlučuje stvarno
nadležan sud prema sjedištu Naručitelja.
Odgovorne osobe
Članak 19
Odgovorna(e) osoba(e) za realizaciju ovog Sporazuma od strane Naručitelja je(su)
_______________.
Odgovorna(e) osoba(e) za realizaciju ovog Sporazuma od strane Isporučitelja je(su)
_____________.
Završne odredbe
Članak 20
Isporučitelju nije dozvoljeno, osim osobama koje zapošljava na realizaciji Sporazuma,
obznaniti Sporazum niti bilo koju njegovu odredbu, tehničke specifikacije ili bilo koji njegov
dio bez pisanog pristanka Naručitelja.
Isporučitelju nije dozvoljeno bez pisanog pristanka Naručitelja koristiti bilo koji dokument ili
informaciju, osim za potrebe realizacije Sporazuma.
Ovaj Sporazum stupa na snagu potpisom ovlaštenih predstavnika Sporazumnih strana, a
primjenjuje se 24 mjeseca od stupanja Sporazuma na snagu.
Ovaj Sporazum sastavljen je u 21 istovjetni primjerak, od kojih Naručitelj zadržava 2
primjerka.
Datum: ______________________
Za Isporučitelja:
Za Naručitelja:
Ovlaštena osoba
Ovlaštena osoba
_____________________
________________________
45
PRILOG 8.: TROŠKOVNIK PREDMETA NABAVE
– u privitku dokumentacije
Troškovnik je priložen u Excel tablici koja je dostupna za preuzimanje putem Elektroničkog
oglasnika javne nabave zajedno s ovom Dokumentacijom za nadmetanje.
46
PRILOG 9.: SPECIFIKACIJA POTREBA POJEDINAČNIH NARUČITELJA
Popis potreba po bolnicama je priložen u Excel tablici koja je dio Dokumentacije za
nadmetanje.
47
PRILOG 10.:POPIS LOKACIJE DOSTAVE
1.
2.
3.
4.
KBC Rijeka, lokalitet Rijeka-Krešimirova 42, 51000 Rijeka
KBC Rijeka- lokalitet Sušak- Tome Strižića 3, 51000 Rijeka
KBC Rijeka- lokalitet Kantrida –Istarska 43, 51000 Rijeka
KBC Split
Mjesta isporuke za praškaste deterdžente su:
-praonica Firule, Spinčićeva 1
-praonica Križine, Šoltanska 1
-praonica Toplice, Marmontova 4
Ostali materijali se isporučuju u centralna skladišta
-Firule, Spinčićeva 1 i
-Križine, Šoltanska 1
5. Klinički bolnički centar Zagreb, Šalata 2, 10 000 Zagreb
6. Klinički bolnički centar Osijek, J. Huttlera 4, 31 000 Osijek
7. Klinička bolnica Dubrava, Avenija Gojka Šuška 6, 10 000 Zagreb
8. Klinička bolnica „Merkur“, Zajčeva 19, 10 000 Zagreb
9. Klinički bolnički centar „Sestre milosrdnice“, Vinogradska cesta 29, 10 000 Zagreb
10. Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Mirogojska 8, 10 000 Zagreb
11. Klinika za ortopediju Lovran, Šetalište Maršala Tita 1, 51 415 Lovran
12. Klinika za dječje bolesti Zagreb „Klaićeva“, Klaićeva 16, 10 000 Zagreb
13. Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Rockfellerova 7, 10 000 Zagreb
14. Opća bonica Karlovac, Andrije Štampara 3, 47 000 Karlovac
15. Opća bolnica Gospić, Kaniška 111, 53 000 Gospić
16. Opća bolnica Šibensko-kninske županije, Stjepana Radića 83, 22 000 Šibenik
17. Opća bolnica „Dr. Josip Benčević“, Dr. Andrija Štampara 42, 35 000 Slavonski Brod
18. Opća bolnica Ogulin, Bolnička ulica 38, 47 300 Ogulin
19. Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10 000 Zagreb
20. Opća županijska bolnica Vukovar, Bolnička 5, 32 000 Vukovar
21. Popis krajnjih korisnika i lokacije isporuke za Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (Područni uredi, ovlaštene osobe, lokacije, tel./fax., skraćene oznake) Red. br. 2.1.
Podr
učni ured /Dire
kcija Ovlaštene osobe Lokacije krajnjeg korisnika/adresa Telefon: Telefaks:
Skraćene oznake 1. BJELOVAR Božidar Vukojević, oec. 43001 Bjelovar (p.p. 7)
Strosmayerova 2 043/225‐500 043/243‐245
BJ
2. ČAKOVEC 3. DUBROVNIK 4. GOSPIĆ 5. KARLOVAC 6. KOPRIVNICA 7. KRAPINA Josip Jurašković, dipl. iur. 40001 Čakovec (p.p. 9)
Eugena Kvaternika 2 20001 Dubrovnik (p.p. 29)
Ulica Bana J. Jelačića 2 53001 Gospić (p.p. 53)
Dr. Franje Tuđmana 6 47001 Karlovac (p.p. 87)
Domobranska 4 48001 Koprivnica (p.p.49)
Hrvatske državnosti 3 49001 Krapina (p.p. 64)
I. Rendića 7 040/372‐900 040/372 999
020/422‐555 020/420‐174
ČA
Roberto Krile, dipl. oec. Verica Murković, dipl. oec. Ivana Horvat, dipl.iur. Anđelka Periša, dipl. iur. Željko Belec, dipl. iur. 48
053/560‐810 047/843‐400 048/621‐077 049/370‐521 DU
053/572‐871
GO
047/614‐898
KA
048/621‐738
KO
049/371‐259
KR
8. OSIJEK Katica Kristić, dipl. oec. 9. PAZIN Vesna Vedrina Fabris, dipl. iur.
10. POŽEGA Višnja Gašpar, dipl.oec. 11. RIJEKA Fedor Dorčić, dr. med. 12. SISAK Zdenko Matijašec, dr. med. 13. SLAVONSKI BROD Tihana Kitter, dipl. oec. 14. SPLIT 15. ŠIBENIK 16. VARAŽDIN 17. VINKOVCI 18. VIROVITICA 19. ZADAR 20. ZAGREB 21. DIREKCIJA 31001 Osijek (p.p. 29)
Kralja Zvonimira 1 52001 Pazin (p.p. 62)
Prolaz O. Keršovanija 2 34001 Požega (p.p. 408)
Republike Hrvatske 1c 51001 Rijeka (p.p. 381)
Slogin kula bb 44001 Sisak (p.p. 53)
F. Lovrića 2 35001 Slavonski Brod (p.p. 519) Trg pobjede 4 Neda Modrić,dipl. iur. 21001 Split (p.p. 513)
Obala kneza Branimira 14 Anita Škugor‐Kodžoman, prof.
22001 Šibenik (p.p. 118)
Fra dr. J.Milete 12 Marko Nemet, dipl. iur. 42001 Varaždin (p.p. 180)
Kolodvorska 20c Gabrijel Šokičić, dipl. iur. 32101 Vinkovci (p.p. 84)
Trg J. Runjanina bb Tonček Moslavac, dipl. iur. 33001 Virovitica (p.p. 28)
Vladimira Nazora 2 Mara Batur, dipl. iur. 23001 Zadar (p.p. 275)
Š. Kožičića Benje 2 Silovski Josip, dr. med. spec. med. 10001 Zagreb (p.p. 158)
rada Jukićeva 12 Milena Protega, dipl.oec. 10002 Zagreb (p.p. 157)
Margaretska 3 49
031/220‐800 052/610‐000 034/254‐960 051/355‐311 031/207‐507
OS
052/621‐922
PA
034/273‐241
PO
051/335‐746
RI
044/549‐010
SK
035/446‐130
SB
021/399‐154
SP
022/219‐622
ŠI
042/398‐666
VA
032/308‐910
VK
033/840‐605
VT
023/208‐900 023/251‐314
ZD
01/4577‐150 01/4577‐148
ZG
01/4806‐302 01/4806‐418
DR
044/515‐400 035/446‐141 021/408‐900 022/201‐500 042/398‐600 032/308‐911 033/840‐600 PRILOG 11: PRIJEDLOG UGOVORA
(Potpisom i ovjerom ovog Prijedloga ugovora ponuditelj prihvaća opće uvjete ugovora
koji će biti sklopljen ukoliko ponuda ponuditelja bude odabrana kao najpovoljnija)
_____________________________________________
______________________ (u daljnjem tekstu: Naručitelj)
kojeg
zastupa
ravnatelj
i
________________________________________________,OIB _______________ kojeg
zastupa ___________________________ (u daljnjem tekstu: Isporučitelj),
zaključili su dana ___________________ 2012. godine
U G O V O R br. ___/12 – Ev. VV
Članak 1.
Temeljem Okvirnog sporazuma, ugovorne strane su suglasne da će Naručitelj u vremenu
dogovorenom
za
nabavu
robe
od
Isporučitelja
kupovati
___________________________________________ za potrebe Naručitelja (u daljnjem
tekstu: roba) koje je navedeno u natječajnoj podlozi sa ukupnom cijenom u iznosu od
__________ kuna (slovima: __________________________________) bez PDV-a sa svim
zavisnim
troškovima,
odnosno
__________
kuna
(slovima:
__________________________________) s PDV-om sa svim zavisnim troškovima, a
sukladno Odluci o odabiru klasa: ______________________.
Specifikacija robe, predmet ovog Ugovora (naziv robe, naziv proizvođača robe, okvirno
potrebne količine i jedinične cijene), navedena je u privitku ovog Ugovora i njegov je sastavni
dio, a jednaka je prihvaćenoj ponudi. Naručitelj je u mogućnosti zahtijevati isporuku samo
onih roba obuhvaćenih ponudom, odnosno navedeni u troškovniku koji je sastavni dio ovog
ugovora. Sastavni dio ugovora su:natječajna dokumentacija, ponuda i okvirni sporazum.
Članak 2.
Naručitelj će tijekom vremena na koje je zaključen ovaj Ugovor od Isporučitelja naručivati
robu iz članka 1. ovog Ugovora.
Isporučitelj je dužan isporučivati robu iz članka 1. ovog Ugovora prema vrsti, kvaliteti,
proizvođaču i pakiranju traženom od strane Naručitelja u postupku nadmetanja i navedenoj u
odabranoj ponudi Isporučitelja, koja je sastavni dio ovog Ugovora.
Količina robe navedene u pojedinim stavkama troškovnika su okvirne. Naručitelj će naručivati
robu prema stvarnim svojim potrebama te nije obvezan naručiti cjelokupnu planiranu
količinu navedenu u specifikaciji.
Članak 3.
Isporučitelj će robu isporučivati u vrijeme i količini prema pismenim narudžbama Naručitelja.
50
Naručitelj će u svakoj pojedinoj narudžbenici navesti robu, količinu, mjesto(a) i rok isporuke.
Isporučitelj će na zahtjev Naručitelja robu isporučivati u roku od ___ dana od dana
primitka narudžbe za robu.
Isporučitelj i Naručitelj mogu iznimno dogovoriti i drugačiji rok isporuke robe, a u slučaju da
se takav rok ne dogovori, vrijedi rok isporuke robe iz narudžbe.
Uz isporuku, Isporučitelj će organizirati dostavu sljedećih dokumenata za Naručitelja:
(a) Otpremnicu (dostavnicu) Isporučitelja, koja pokazuje broj ugovora (narudžbenice),
opis robe i količinu,
Isporučitelj će organizirati dostavu sljedećih dokumenata za Naručitelja:
(b) Fakture Isporučitelja, koja pokazuje broj ugovora (narudžbenice), opis robe,
količinu, jediničnu i ukupnu cijenu.
Naručitelj postaje vlasnik robe nakon isporuke i preuzimanja. Tada na njega prelaze i svi
rizici iz vlasništva koji su do tada bili na Isporučitelju.
Članak 4.
Isporučitelj treba osigurati takvo pakiranje robe da spriječi njezino oštećenje ili propadanje
tijekom prijevoza do konačnog odredišta navedenog u narudžbenici. Pakiranje mora biti u
stanju podnijeti, bez ograničenja, grubo rukovanje i sve ostale manipulacije tijekom prijevoza,
utjecaj klimatskih okolnosti tijekom prijevoza i skladištenja na otvorenom.
Način transporta, veličinu i težinu ambalaže, gdje je to potrebno, potrebno je prilagoditi
udaljenosti do krajnjeg odredišta robe.
Pakiranje, oznake i dokumentacija unutar i izvan ambalaže moraju biti u skladu sa
Sporazumom i ponudbenom dokumentacijom.
Članak 5.
Isporučitelj snosi troškove osiguranja prijevoza i istovara robe do mjesta isporuke robe
specificiranog u narudžbenici.
Isporuka pretpostavlja da Isporučitelj snosi troškove prijevoza, istovara robe do odredišta
kako je u narudžbenici Naručitelja specificirano.
Ugovor od Isporučitelja zahtijeva da robu isporuči i istovari na lokaciji(ama) koje odredi
Naručitelj, a trošak te usluge uključen je u jediničnu cijenu.
Prilikom isporuke Isporučitelj je obvezan u potpunosti poštivati pozitivne propise Republike
Hrvatske koji se odnose na stavljanje u promet robe koja je predmet ovog ugovora.
Članak 6.
Kvaliteta robe mora biti takva da zadovoljava sve tehničke karakteristike ponuđene robe i u
skladu s odgovarajućim normama i ostalim osobitostima navedenima u Obrascu
Troškovnika.
51
O vidljivim nedostacima Naručitelj će obavijestiti Isporučitelja najkasnije u roku od 8 dana od
dana dostave robe, a u slučaju da naručitelj naknadno utvrdi da isporučena roba sadrži
nedostatke, koji se nisu mogli odmah uočiti, o tim će nedostacima obavijestiti Isporučitelja u
roku od 8 dana, računajući od dana kada je nedostatke utvrdio.
U slučaju osnovane sumnje u kvalitetu isporučenih proizvoda, Naručitelj ima pravo zatražiti
provjeru kvalitete od strane ovlaštene institucije, a na teret isporučitelja.
Isporučitelj će uvažiti reklamacije Naručitelja navedene u stavku 1. i 2. ovog članka.
Ukoliko Isporučitelj ne isporuči robu dogovorene kvalitete iz prethodnog stavka Naručitelj
može:
4. Isporučenu robu vratiti
5. Zatražiti naknadu štete, aktivirati bankovno jamstvo
6. Raskinuti ugovor
Članak 7.
Napomena ponuditeljima: ZJN propisuje koje podatke mora sadržavati ugovor o javnoj
nabavi ukoliko se njegov dio daje u podugovor. Kako se radi o prijedlogu Ugovora, ova će
točka, u smislu podataka o podizvoditelju biti dorađena prije sklapanja Ugovora
Sukladno ponudi, Izvođač (ne)će dio ugovora o javnoj nabavi dati u podugovor
podizvoditelju(ima).
Ukoliko se dio ugovora daje u podugovor, ovaj će Ugovor sadržavati podatke o:



Radovima,robi ili uslugama koje će izvesti, isporučiti ili pružiti podizvoditelj
Predmetu, količini, vrijednosti, mjestu i roku izvođenja radova, isporuke robe ili
pružanja usluge
Podatke o podizvoditelju (ime, tvrtka, skraćena tvrtka, sjedište, OIB i broj računa)
(prilagoditi što se nabavlja)
Ako se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor, tada za radove, robu ili usluge koje će
izvesti, isporučiti ili pružiti podizvoditelj Naručitelj neposredno plaća podizvoditelju.
Isporučitelj, izvođač, pružatelj mora svom računu odnosno situaciji obvezno priložiti račune
odnosno situacije svojih podizvoditelja koje je prethodno potvrdio.
Isporučitelj, izvođač, pružatelj smije tijekom izvršenja ugovora mijenjati podizvoditelje za onaj
dio ugovora koji je dao u podugovor samo uz pristanak Naručitelja. Ako se nakon sklapanja
ugovora o javnoj nabavi mijenja podizvoditelj, pod uvjetom da je Naručitelj pristao na to,
Isporučitelj, izvođač, pružatelj mora Naručitelju u roku od pet (5) dana od dana pristanka
dostaviti podatke za novoga podizvoditelja.
Sudjelovanje podizvoditelja ne utječe na odgovornost izvođača za izvršenje Ugovora. Za bilo
koji postupak ili grešku bilo kojeg podizvoditelja, njegovih zastupnika ili radnika odgovoran je
Isporučitelj, izvođač, pružatelj, kao da je to postupak ili greška Isporučitelj, izvođač, pružatelj
52
Članak 8.
Ako Isporučitelj ne isporuči robu u roku utvrđenom u ugovoru (narudžbenici), Naručitelj će
obračunati kao ugovornu kaznu za kašnjenje dva promila (2‰) za svaki dan zakašnjenja
isporuke robe za dio robe koji nije isporučen u roku, a do najviše pet posto (5%) od
vrijednosti naručene robe.
Naručitelj će u slučaju zakašnjenja isporuke robe prihvatiti isporuku naručene robe i nakon
zakašnjenja s tim da zadržava pravo obračunati kaznu, bez prethodne obavijesti Isporučitelju
o zakašnjenju.
Pored i neovisno od kazne, Naručitelju pripada i naknada pretrpljene štete koju prouzroči
Isporučitelj Naručitelju. Pretrpljenu štetu Naručitelj mora dokazati.
Članak 9.
Ponuditelj je obvezan po potpisivanju pojedinačnih ugovora dostaviti jamstvo za uredno
ispunjenje ugovora u obliku bankovne garancije. Bankovna garancija mora biti bezuvjetna,
na prvi poziv i bez prigovora u iznosu od 10% (deset posto) od ukupne vrijednosti
pojedinačnog ugovora s pripadajućim PDV-om. Navedeno jamstvo za dobro ispunjenje
ugovora odabrani Ponuditelj dužan je dostaviti u roku od 8 dana od dana potpisivanja
pojedinačnog ugovora o javnoj nabavi sklopljenih temeljem okvirnog sporazuma, s rokom
valjanosti 30 dana od isteka valjanosti pojedinačnog ugovora.
Neovisno od jamstva, Naručitelju pripada i naknada pretrpljene štete koju prouzroči
Isporučitelj Naručitelju. Pretrpljenu štetu Naručitelj mora dokazati.
Članak 10.
Plaćanje se vrši temeljem ispostavljenog računa ovjerenog od strane ovlaštene osobe
Naručitelja.
Račun koji Naručitelj ospori vratit će se Isporučitelju na ispravak.
Račun će Naručitelj platiti u roku od šezdeset (60) dana od dana primitka robe, u korist
računa
broj
______________________________
otvorenog
kod
____________________________.
Ugovorna cijena je nepromjenjiva sukladno članku 8. stavak 1. i 3. Uredbe o načinu izrade i
postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (NN 10/12).
Članak 11.
Ukoliko Isporučitelj bez krivnje naručitelja jednostrane prekine ugovor, dužan je obeštetiti
Naručitelja za nastalu štetu.
Naručitelj može obavijestiti Isporučitelja pisanim putem o neizvršenju obveza i time raskinuti
ugovor u cijelosti ili djelomično i prije isteka roka važenja
53
e)
ako Isporučitelj ne isporuči dio roba ili svu robu u roku(ovima) specificiranom(im) u
ugovoru (narudžbenici(ama)) i/ili
f)ako Isporučitelj u utvrđenom roku ne otkloni nedostatke na isporučenoj robi.
g) Ako Isporučitelj u obračunu koristi cijene više od cijena navedenih u ponudi i
ugovoru
h) Na strani Naručitelja nastupe okolnosti zbog kojih nema potrebe za daljnjom
kupnjom ugovorene robe temeljem ugovora nastalog temeljem ovog okvirnog
sporazuma
Rok za raskid ugovora je 30 dana, računajući od dana dostave pismenog izvješća
Isporučitelju.
Članak 12.
Isporučitelj ne podliježe kaznama i raskidu ugovora zbog neizvršavanja obveza, ako i u onoj
mjeri u kojoj je njegovo kašnjenje s izvršenjem ugovora (narudžbenice) ili drugi propust u
izvršavanju obveza rezultat više sile.
U ovom Ugovoru “viša sila” znači događaj koji je izvan kontrole Isporučitelja i koji ne
podrazumijeva pogrešku ili nemar Isporučitelja i koji nije predvidiv.
Ako dođe do situacije više sile Isporučitelj odmah u pisanom obliku obavještava Naručitelja o
takvom stanju i njegovom uzroku. Ako Naručitelj u pisanom obliku ne zatraži drugačije,
Isporučitelj nastavlja ispunjavati svoje obveze u mjeri u kojoj je to realno izvodljivo i nastoji
naći sve realne načine za izvršenje obveza iz ugovora (narudžbenice) koje ne sprečava viša
sila.
Članak 13.
Naručitelj može u bilo kojem trenutku pisanom obaviješću raskinuti Ugovor s Isporučiteljom,
bez prava Isporučitelja na nadoknadu, ako se nad tvrtkom Isporučitelja pokrene stečajni
postupak ili je na drugi način insolventan.
Članak 14
Eventualne sporove ugovorne strane će nastojati riješiti sporazumno, a u slučaju
nemogućnosti mirnog rješavanja spora ugovorne strane ugovaraju nadležnost stvarno
nadležnog suda u Rijeci.
Članak 15
Izmjene i dopune ovog Ugovora valjane su samo ukoliko su učinjene u pismenom obliku.
Članak 16
Ovaj Ugovor zaključuje se na vrijeme do godinu dana.
54
Članak 17.
Ovaj Ugovor sastavljen je u četiri istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana
zadržava po dva primjerka.
Klasa: 406-01/12-01/
Ur.br.: 2170-29-03/4-12-
N A R U Č I T E LJ :
ISPORUČITELJ:
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR
RIJEKA
R A V N A T E LJ :
PROF.DR.SC. HERMAN HALLER
55
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
12
File Size
379 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content