ΚΕΦ.3 και 9 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΟΙΒΑ ΚΑΙ ΟΥΡΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
3ΟΥ και 9ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΟΙΒΑΣ ΚΑΙ ΟΥΡΑΣ
 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ
Σημειώστε αν είναι σωστή ή λανθασμένη καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις βάζοντας σε κύκλο το αντίστοιχο
γράμμα Σ ή Λ.
1) Το αποτέλεσμα της επεξεργασίας των δεδομένων είναι η πληροφορία.
Σ
Λ
2) Η πληροφορική μελετά τα δεδομένα και από την πλευρά των δομών δεδομένων.
Σ
Λ
λειτουργίες.
4) Οι βασικές λειτουργίες επί των δομών δεδομένων είναι οκτώ.
Σ
Σ
Λ
Λ
5) Κάθε δομή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε πρόβλημα ή εφαρμογή.
6) Η εξαγωγή είναι βασική λειτουργία μιας δομής δεδομένων.
Σ
Σ
Λ
Λ
7) Υπάρχουν δυο κατηγορίες δομών δεδομένων: οι στατικές και οι δυναμικές.
Σ
Λ
3) Δομή Δεδομένων είναι ένα σύνολο δεδομένων τα οποία υφίστανται επεξεργασία από
8) Η τακτοποίηση των κόμβων μίας δομής με μία ιδιαίτερη σειρά είναι μία ιδιαίτερη σημαντική
λειτουργία που ονομάζεται εξαγωγή.
Σ
Λ
Σ
Λ
Σ
Λ
της αναδρομής, της στοίβας και της ουράς.
12) Τα δεδομένα ενός πίνακα πρέπει να είναι του ιδίου τύπου.
Σ
Σ
Λ
Λ
13) Ένας πίνακας έχει σταθερό αριθμό κόμβων.
Σ
Λ
9) Οι στατικές δομές δεδομένων στηρίζονται στην τεχνική της δυναμικής παραχώρησης
μνήμης.
10) Οι δυναμικές δομές δεδομένων αποθηκεύονται σε συνεχόμενες θέσεις μνήμης.
11) Οι πίνακες χρησιμεύουν για την αποθήκευση και διαχείριση τριών βασικών δομών:
14) Αν Π μονοδιάστατος πίνακας 5 θέσεων, η εντολή Εμφάνισε Π εμφανίζει τις τιμές
των στοιχείων του.
Σ
Λ
Σ
Λ
16) Για το διάβασμα ενός δισδιάστατου πίνακα χρησιμοποιούμε μια επανάληψη.
Σ
Λ
17) Ένας δισδιάστατος πίνακας 3x5 έχει 3 γραμμές και 5 στήλες.
Σ
Λ
18) Υποχείλιση της στοίβας είναι η περίπτωση που προσπαθούμε να ωθήσουμε ένα στοιχείο
σε μια γεμάτη στοίβα.
Σ
19) Η μέθοδος επεξεργασίας της στοίβας ονομάζεται FIFO.
Σ
Λ
Λ
20) Οι βασικές λειτουργίες μιας ουράς είναι η ώθηση και η απώθηση στοιχείων.
Σ
Λ
21) Μια ουρά διατηρεί τα δεδομένα ταξινομημένα ως προς τη σειρά άφιξής τους.
Σ
Λ
22) Η σειριακή αναζήτηση εφαρμόζεται όταν ο πίνακας είναι ταξινομημένος.
Σ
Λ
23) Ο πιο αποδοτικός αλγόριθμος αναζήτησης είναι η σειριακή αναζήτηση.
24) Η ταξινόμηση φυσαλίδας εφαρμόζεται σε δισδιάστατους πίνακες.
Σ
Σ
Λ
Λ
15) Για την εισαγωγή στοιχείων σε ένα πίνακα χρησιμοποιούμε συνήθως μια δομής
επανάληψης Όσο. .. επανάλαβε.
 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση, βάζοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράμμα.
1. Ποιο από τα ακόλουθα δεν ανήκει στις λειτουργίες μιας δομής δεδομένων;
α) Επιλογή
β) Εισαγωγή
γ) Προσπέλαση
δ) Διαχωρισμός
2. Ποιο από τα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμων εμφανίζουν τα στοιχεία ενός πίνακα 10 θέσεων;
α) Για i από 1 μέχρι 10 με-βήμα 2
β) Για i από 10 μέχρι 1 με_βήμα-1
Εμφάνισε Π[i]
Εμφάνισε Π[i]
Τέλος-επανάληψης
Τέλος-επανάληψης
γ) Για i από 1 μέχρι 10
Εμφάνισε Π[i, j]
Τέλος-επανάληψης
δ) Για i από 1 μέχρι 2
Για j από 1 μέχρι 5
Εμφάνισε Π[i, j]
Τέλος-επανάληψης
Τέλος-επανάληψης
3. Ποιο από τα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμων υπολογίζουν το μέσο όρο των στοιχείων ενός πίνακα Ν θέσεων;
α) Για i από 1 μέχρι Ν
β) άθροισμα  Ο
άθροισμα  άθροισμα + Π[i]
Για i από 1 μέχρι Ν-1
Τέλος-επανάληψης
άθροισμα  άθροισμα + Π[i]
ΜΟ  άθρoισμα/N
Τέλος-επανάληψης
ΜΟ  άθρoισμα/Ν
γ) άθροισμα  0
Για i από 1 μέχρι Ν
άθροισμα  άθροισμα + Π[i]
Τέλος-επανάληψης
δ) άθροισμα  1
Για i από 1 μέχρι Ν
άθροισμα  άθροισμα + Π[i]
Τέλος-επανάληψης
ΜΟ  άθρoισμα/N
ΜΟ  άθρoισμα/N
4. Τι εμφανίζει το ακόλουθο τμήμα αλγόριθμου, αν Π πίνακας Ν στοιχείων;
γ  Π[1]٨ 2
Για i από 2 μέχρι Ν
γ  γ+ Π[i]٨Α2
Τέλος-επανάληψης
Εμφάνισε γ/Ν
α) Το άθροισμα των τετραγώνων των στοιχείων του πίνακα
β) Το γινόμενο των τετραγώνων των στοιχείων του πίνακα
γ) Το μέσο όρο του αθροίσματος των τετραγώνων των στοιχείων του πίνακα
δ) Το άθροισμα των τετραγώνων των Ν-1 τελευταίων στοιχείων του πίνακα
5. Το πλήθος των στοιχείων ενός δισδιάστατου πίνακα 3 γραμμών και 8 στηλών Είναι
Α) 3
β) 8
γ)11
δ)24
6. Το στοιχείο που βρίσκεται στη 2η γραμμή και 5η στήλη ενός πίνακα με όνομα Α συμβολίζεται ως:
α) Α[2 ... 5]
β) Α[2], [5] γ) Α[2, 5]
δ) Α[2]Α[5]
7. Ποιο από τα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμων εμφανίζουν τα στοιχεία της 3ης γραμμής ενός πίνακα 3χ4;
α) Για i από 1 μέχρι 4
β) Για i από 1 μέχρι 4
Εμφάνισε Π[3, i]
Εμφάνισε Π[i, 3]
Τέλος-επανάληψης
Τέλος-επανάληψης
γ) Για i από 1 μέχρι 3
δ) Για i από 1 μέχρι 3
Για j από 1 μέχρι 4
Για j από 1 μέχρι 4
Αν i = j τότε
Εμφάνισε Π[i, j]
Εμφάνισε Π[i, j]
Τέλος-επανάληψης
Τέλος-αν
Τέλος-επανάληψης
Τέλος-επανάληψης
Τέλος-επανάληψης
8. Τι εμφανίζει το ακόλουθο τμήμα αλγόριθμου, αν ο Π πίνακας ΝxΜ στοιχείων;
Για i από 1 μέχρι Μ
Εμφάνισε Π[4, i]
Τέλος-επανάληψης
α) Τα στοιχεία της 4ης στήλης του πίνακα
β) Τα στοιχεία της κυρίας διαγωνίου του πίνακα
γ) Τα στοιχεία της δευτερεύουσας διαγωνίου του πίνακα
δ) Τα στοιχεία της 4ης γραμμής του πίνακα
9. Το φαινόμενο κατά το οποίο προσπαθούμε να εισάγουμε στοιχεία σε μια γεμάτη στοίβα ονομάζεται
α) Υποχείλιση
β) Ώθηση
γ) Απώθηση
δ) Υπερχείλιση
10. Η σειριακή μέθοδος αναζήτησης δικαιολογεί τη χρήση της μόνο όταν
α) ο πίνακας είναι δισδιάστατος
β) ο πίνακας αποτελείται από ακέραιους
γ) ο πίνακας είναι αταξινόμητος
δ) η αναζήτηση περιορίζεται στα πρώτα στοιχεία του πίνακα
 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΟΥ
Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων βάζοντας την κατάλληλη λέξη.
1) Οι δομές δεδομένων διακρίνονται σε ............ ………………………..και…………..………………
2) Η. .. ................................................................. ...είναι η πράξη κατά την οποία όλοι οι κόμβοι ή μερικοί από
τους κόμβους μίας δομής αντιγράφονται σε μία άλλη δομή.
3) Η………………………………..είναι η πράξη κατά την οποία δύο ή περισσότερες δομές συνενώνονται σε
μία ενιαία δομή.
4) Ο………………………………..αποτελεί την αντίστροφη πράξη της συγχώνευσης.
5) Οι πίνακες με μια γραμμή ονομάζονται…………………………………
6) Οι πίνακες είναι............... δομές δεδομένων.
7) Ένας δυσδιάστατος πίνακας λέγεται………………………..όταν ο αριθμός των γραμμών ισούται με τον
αριθμό των στηλών.
8) Για να αθροίσουμε δυο πίνακες πρέπει να έχουν τις ίδιες………………………………….
9) Δυο μέθοδοι αναζήτησης στοιχείων σε πίνακα είναι η………………………και η ……………...αναζήτηση.
10) Δύο είναι οι κύριες λειτουργίες σε μία στοίβα: η………………στοιχείου στην κορυφή της στοίβας και
η……………………………….στοιχείου από τη στοίβα.
11) Δύο είναι οι κυρίες λειτουργίες σε μία ουρά: η………………………στοιχείου στο πίσω άκρο της ουράς και
η………………………….. στοιχείου από το εμπρός άκρο της ουράς.
12) Να συμπληρωθούν οι ακόλουθοι αλγόριθμοι έτσι ώστε να υπολογίζουν το άθροισμα ενός μονοδιάστατου
πίνακα Ν θέσεων.
Αλγόριθμος Α1
Δεδομένα / / N,Π //
A 0
Για y από 1 μέχρι ...
……….  …….. + Π[……..]
Τέλος-επανάληψης
Εμφάνισε A
Τέλος Α1
Αλγόριθμος Α2
Δεδομένα / / N,Π //
άθροισμα 0
Για Z από N μέχρι ......... με βήμα …………
……….  …….. + Π[……..]
Τέλος-επανάληψης
Εμφάνισε άθροισμα
Τέλος Α2
13) Να συμπληρωθούν οι ακόλουθοι αλγόριθμοι ώστε να εμφανίζουν τα στοιχεία της 4ης στήλης ενός πίνακα
3x5.
Αλγόριθμος Α3
Δεδομένα / / Π //
αθρ 0
Για i από 1 μέχρι .........
Εμφάνισε Π[………… , ………]
Τέλος-επανάληψης
Τέλος Α3
Αλγόριθμος Α4
Δεδομένα / / Π //
Για i από 1 μέχρι .........
Για j από 1 μέχρι …………
Αν ……….. = …………… τότε
Εμφάνισε Π[1,j]
Τέλος Αν
Τέλος-επανάληψης
Τέλος-επανάληψης
Τέλος Α3
14) Να συμπληρωθεί ο ακόλουθος αλγόριθμος ώστε να υπολογίζει το αθροισμάτων γραμμών ενός πίνακα l0x20.
Αλγόριθμος Α14
Δεδομένα / / Π /Ι
Για i από 1 μέχρι ………...
Άθροισμα[. …..]  0
Τέλος-επανάληψης
Για i από 1 μέχρι ..............
Για j από 1 μέχρι …………..
Άθροισμα[...]  ........ + Π[i,j]
Τέλος-επανάληψης
Τέλος-επανάληψης
Αποτελέσματα // Άθροισμα //
Τέλος Α14
15) Να συμπληρωθεί ο ακόλουθος αλγόριθμος ταξινόμησης των στοιχείων ενός πίνακα Κ στοιχείων.
Αλγόριθμος Α15
Δεδομένα // Κ, Π //
Για i από 1 μέχρι ……....
Για j από…………..μέχρι……….... με-βήμα -1
Αν .. ……….. >……………..τότε
Αντιμετάθεσε Π[j-l], Π[j]
Τέλος-αν
Τέλος-επανάληψης
Τέλος-επανάληψης
Αποτελέσματα // Άθροισμα //
Τέλος Α15