close

Enter

Log in using OpenID

Broj predmeta:

embedDownload
Broj predmeta:
22-002733/14
Broj akta:
11-0280RM-03/14
Datum,
Mjesto,
11.8.2014. godine
Brčko
Na osnovu ĉlana 14. Odluke o utvrĊivanju kriterija za dodjelu jednikratne novĉane pomoći
domaćinstvima stradalim od elementarne nepogode (poplave i klizišta) u periodu April/Maj 2014.
godine u Brĉko distriktu Bosne i Hercegovine, broj: 02-000226/14 od 2.7.2014. godine, šef Odjeljenja
za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja utvrĊije
PRELIMINARNU LISTU
Korisnika jednokratne novčane pomoći stradalih od elementarne nepogode (poplave i klizišta) u
periodu April/Maj 2014. godine u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine
UtvrĊuje se preliminarna lista Korisnika jednokratne novĉane pomoći stradalih od elementarne
nepogode (poplave i klizišta) u periodu April/Maj 2014. godine u Brĉko distriktu Bosne i
Hercegovine, kako slijedi:
R.B. PREZIME (IME OCA) IME
1 Marković (Mitar) Ilija
MZ
BR.ČL. UKUPNO
Bijela
2
1950
2 Bogdanović (Marko) Anica
3 Marković (Ţivko) ĐorĊe
Bijela
1
1950
Bijela
2
2100
4 Simić (Petar) Mitar
5 Marković (Mitar) Cvijan
Bijela
1
2800
Bijela
2
1950
6 Geljić (Ivo) Vlado
7 Mitrović (Jovan) Pero
Bijela
1
2950
Bijela
Bijela Cvijanovići
Bijela Cvijanovići
2
1950
1
2950
1
1950
10 Klarić (Matija) Mijo
11 Pejić (Stjepan) Ilija
Boće
3
1950
Boće
1
1950
12 Bešić (Kenan) Irma
13 Hamzić (Hasan) Ibrahim
Brĉko
3
1950
Brĉko
3
1800
14 Barjaktarević (Juso) Jasminka
15 Klebić (Risto) Ikonija
Brĉko
2
3100
Brĉko
1
2950
16 Gojković (Nedeljko) Milenko
Brĉko
1
2950
Marković (Cvijetin) Joka
8
Sekulić (Milić) Anica
9
17 Kavazović (Omer) Sadija
18 MeĊedović (Drago) Nikola
Brĉko
6
1950
Brĉko
4
1850
19 Šarkanović (Enver) Mirzana
20 Fazlović (Amir) Began
Brĉko
2
1800
Brĉko
4
3000
21 Muminović (Nail) Husein
22 Antić (Dušan) Savo
Brĉko
4
3000
Brĉko
3
2950
Brĉko
5
1850
Abdurahmanović (Ahmed)
23 Ishak
24 Gušterović (Meho) Vasvija
Brĉko
3
1950
25 Jašarević (Zekerija)Sabrija
26 Lević (Nedţad) Elmir
Brĉko - Broduša
3
1800
Brĉko -Broduša I
1
1950
27 Rašić (Stojana) Nada
28 Satarić (Alija) Subhija
Brezik - Blizna
4
2050
Brezovo Polje
1
2950
29 Satarić (Salih) Ševko
30 Šestić (Meho) Meksud
Brezovo Polje
4
3150
Brezovo Polje
2
1800
31 Husić (Kasim) Husein
32 Ilić (Jovan) AranĊel
Brezovo Polje
2
1950
Brezovo Polje
Brezovo Polje selo
1
1950
7
2250
34 Muratović (Ibrahim) Zurijeta
35 Deronjić (Rifat) Mevludin
Brka
1
1950
Brka
3
1800
36 Osmanbašić (Šefik) Šefika
37 Tanjić (Juko) Jukib
Brka
2
1950
Brka
4
2000
38 Kevrić (Šaćir) Mina
39 Durmić (Munib) Dţevad
Brka
3
1800
Brka
3
1950
40 Hodţić (Bešira) Meho
41 Šadić (Sadik) Miralem
Brka
3
1950
Brka
3
1800
42 Bećirović (Zenun) Mebrura
43 Bijelić (Sulejman) Muhamed
Brka
3
1950
Brka
2
1800
44 Mešković (Jusuf) Ramiz
45 Durmić (Sumbul) Jasemina
Brka
2
1950
Brka
4
2150
46 Peštalić (Šahbaz) Fehim
47 Osmanović (Dţafer) Sead
Brka
5
2000
Brka
3
1800
48 Korkutović (Omer) Zaim
49 Alić (Đeriz) Sejid
Brka
5
2000
Brka
1
1950
50 Pozderović (Ševko) Enes
51 Karadţa (Juko) Farzila
Brka
1
1950
Brka
6
2500
52 Bašić (Bećir) Muhamed
53 Ĉorbadţić (Salih) Kemal
Brka
4
2200
Brka
11
2100
54 Ibrahimović (Muradif) Fahrija
55 Ĉorbadţić (Arif) Omer
Brka
3
1800
Brka
3
2150
Stevanović (Risto) Stevo
33
56 Hodţić (Mehmed) Muhamed
57 Peštalić (Dţemal) Samir
Brka
3
1950
Brka
6
2250
58 Alić (Halil) Fikret
59 Djedaković (Salko) Ibrahim
Brka
4
2200
Brka
3
1950
60 Šljikić (Redţo) Rasim
61 Memišević (Fehim) Redţo
Brka
1
1950
Brka
4
2000
62 Buševac (Rasim) Redţija
63 Pamukĉić (Kasim) Smajl
Brka
3
1950
Brka
6
2250
64 Hodţić (Alija) Rešid
65 Dervišević (Ekrem) Enver
Brka
2
2100
Brka
2
1950
66 Ĉampara (Arif) Rasim
67 Plakalo (Hamid) Elvis
Brka
3
1800
Brka
2
1800
68 Korkutović (Omer) Mumin
69 Mrkaljević (Jusuf) Asif
Brka
2
1850
Brka
3
1950
70 Jukić (Mujo) Bego
71 Šerifović (Mehmedalija) Sead
Brka
1
1950
Brka
5
1900
72 Husejnović (Mustafa) Hasan
73 Golać (Ibrahim) Kasim
Brka
2
1950
Brka
1
1950
74 Muharemović (Ago) Senada
75 Muratović (Hajrudin) Suvad
Brka
3
1950
Brka
3
3100
76 Peštalić (Šahbaz) Amir
77 Muratović (Halil) Šaha
Brka
4
2150
Brka
1
1950
Brka
5
2050
Muratović (Sakib) Anela-muţ
78 Admir
79 Ţiško (Mehmedalija) Šefika
Brka
2
1650
80 Ĉorbadţić (Salih) Ibrahim
81 Deronjić (Zijah) Senad
Brka
2
1950
Brka
3
1800
82 Husejnović (Zajim) Arif
83 Hasikić (Salko) Amira
Brka
1
1950
Brka
4
1900
84 Pamukĉić (Smajl) Mersed
85 Drapić (Lejlija) Sead
Brka
4
2050
Brka
2
1950
Brka
2
1650
Brka
3
1950
88 Ĉorbadţić (Salih) Šaćir
89 Mešković (Jusuf) Mehmed
Brka
2
1950
Brka
3
1800
90 Ibrić (Mehmedalija) Zekija
91 Okanović (Zakir) Izudin
Brka
1
1800
Brka
3
2100
92 Imširović (Salih) Sulejman
93 Kovaĉević (Mehmed) Salko
Brka
4
2050
Brka
2
1950
94 Ribić (Bećir) Muharem
Brka
2
1950
Šerifović (Alija) Mehdina 86 Novalija
87 Ramić (Hajrudin) Omer
95 Tanjić (Juko) Zilhib
96 Imširović (Salko) Ibrahim
Brka
6
2100
Brka
2
1950
97 Ĉorbadţić (Pašan) Hazemina
98 Durmić (Bajro) Zahida
Brka
2
1800
Brka
1
1950
99 Memišević (Ekrem) Zenun
100 Karahasanović (Redţo) Samid
Brka
5
2200
Brka
4
1900
101 Sivĉević (Jakub) Subhija
102 Salkanović (Mujo) Hajrudin
Brka
3
2000
Brka
1
2100
103 Faĉić (Meho) Omer
104 Husejnović (Ahmet) Sabina
Brka
2
1950
Brka
4
2250
105 Hodţić (Hamid) Samir
106 Ĉaĉković (Aljo) Idriz
Brka
3
1950
Brka
7
2250
107 Jukić (Alija) Emir
108 Ĉaušević (Enver) Meksud
Brka
4
2200
Brka
2
1800
109 Halilović (Halil) Alija
110 Mešković (Jusuf) Asim
Brka
3
1950
Brka
5
2150
111 Šerifović (Fadil) Mevludin
112 Muratović (Ševket) Sead
Brka
5
2200
Brka
4
2050
113 Šabanović (Fadil) Amir
114 Jukić (Muharem) Safija
Brka
2
2100
Brka
1
2100
115 Jakubović (Šaćir) Sead
116 Rahman (Rešid) Jasmina
Brka
2
1950
Brka
4
2050
117 Jukić (Husejn) Fadila
118 Habibić (Mehmed) Ferida
Brka
5
2050
Brka
1
1800
119 Ĉorbadţić (Suljo) Bedrija
120 Memišević (Avdo) Izudin
Brka
1
1800
Brka
2
1950
121 Kalić (Hajrudin) Veldana
122 Ahmetašević (Sakib) Meho
Brka
3
1800
Brka
2
1950
123 Dţaferović (Salih) Sulejman
124 Hodţić (Osman) Bahrija
Brka
2
1950
Brka
3
1800
125 Isaković (Smajl) Sulejman
126 Jukić (Kasim) Mehmedalija
Brka
2
1950
Brka
2
2100
127 Jukić (Mehmedalija) Namik
128 Suljić (Abdulah) Admir
Brka
3
1950
Brka
3
2100
129 Kazazović (Rasim Kemal
130 Ramić (Ahmet) Nurija
Brka
2
1800
Brka
2
1950
Brka
2
1800
Brka
2
1950
Brka
4
2050
Hodţić (Mehmedalija)
131 Mustafa
132 Mujić (Mujo) Mehmed
133 Ĉehić (Sadik) Dţevad
134 Kovaĉević (Ibrahim) Faik
135 Mujkić (Ibrahim) Enisa
Brka
3
1800
Brka
1
1800
136 Salkanović (Azem) Fadil
137 Salkanović (Azem) Muhamed
Brka
2
1800
Brka
2
1800
138 Ibrahimbašić (Osman)Halida
139 Šerifović (Mehmed) Hazireta
Brka
1
1950
Brka
1
1800
140 Ibrahimbašić (Smajla) Izudin
Brka
Nezirović
(Ibrahim)
Mevludin
141
Brka
142 Valjevac (Mevludin) Hariz
Brka
3
1950
2
1950
3
1950
143 Mujkanović (Mustafa) Mulija
144 Smajlović (Sejdalija) Nedţad
Brka
1
1950
Brka
2
1950
145 Jukan (Dţemal) Sulejman
146 Ahmetašević (Sakib) Mirsad
Brka
8
2100
Brka
3
2150
147 Durmić (Fadil) Jasmina
148 Hodţić (Munib) Rešid
Brka
3
1950
Brka
2
1950
149 Ibranović (Muharem) Mustafa
150 Veljić (Milvoja) Mitar
Brka
2
1950
Brka
4
1700
151 Dţaferović (Halida) Đulzada
152 Talić (Sulejman) Ferida
Brka
4
2000
Brka
1
1950
153 Kazazović (Kemal) Vedad
154 Kazazović ( Suljo) Nusreta
Brka
4
2050
Brka
2
1800
155 Mahmutović ( Ahmet) Zijad
156 Faĉić ( Hasib) Ahmed
Brka
4
3150
Brka
2
2100
157 Smajlović ( Sejdalije) Ramiz
158 Dugonjić ( Đuro) Goran
Brka
2
1950
Brka
4
2200
159 Durmić ( Alija) Fadil
160 Durmić ( Suljo) Ganija
Brka
3
2800
Brka
2
1800
161 Hodţić ( Halil) Hamid
162 Durmić ( Kasim) Nusreta
Brka
1
1950
Brka
3
1950
163 Hukić( Besim) Sanela
164 Handţić ( Muhrem) Dţavida
Brka
4
2350
Brka
1
1950
165 Okanović (Muhamed) Samida
166 Ĉorbadţić ( Šaćir) Faruk
Brka
3
1950
Brka
3
1950
167 Hodţić ( Mujo) Sejfudin
168 Kovaĉević ( Salko) Mirsad
Brka
2
1950
Brka
2
2100
169 Kovaĉević ( Salko) Munir
170 Ĉolić ( Esed) Elvis
Brka
2
1950
Brka
1
1950
171 Hasanović ( Suljo) Nevzeta
172 Jukić( Bajro) Alija
Brka
4
1850
Brka
2
2100
173 Sarajĉić (Huso) Husejn
Brka
2
1950
174 Adilović (Rasim) Rasim
175 Hamzić (Omer) Velid
Brka
3
1950
Brka
4
1850
176 Sarajĉić (Haso) Senad
177 Alić (Salih) Fikret
Brka - Ulović
3
1950
Brod
4
3150
178 Jukan (Alija) Halil
179 Taletović (Hamid) Safet
Brod
1
1800
Brod
2
1950
180 Taletović (Meho) Aida
Bajraktarević ( Bećir)
181 Hajrudin
182 Hodţić (Alosman) Sadija
Brod
4
2100
Brod
2
1800
Broduša
2
1950
183 Lević (Ferid) Dţevad
184 Habibović (Hazim) Samir
Broduša
2
1950
Broduša
1
1800
185 Suljić (Ferhat) Mehmed
186 Glušac (Asif) Sejdo
Broduša
2
1800
Broduša
7
2100
187 Suljić (Avdulah) Sudbija
188 Halilović (Mujo) Mersa
Broduša
2
1950
Broduša
2
1800
189 Asanaj (Azir) Šerif
190 Lević ( Mirsad) Sabina
Broduša
3
2100
Broduša
4
2200
191 Sekulić (Pavle) Marko
192 Tanacković (Savo) Gojan
Bukvik
1
1950
Bukvik
2
1800
193 Livadić (Davud) Mina
194 Isaković (Mustafa) Mirsad
Centar V
1
2800
Centar V
Mulaosmanović
(Ahmet)
Salih
195
Centar V
196 Begić (Huso) Zumra
Centar V
5
3050
1
2950
1
1950
197 Naranĉić (Radovan) Petar
198 Stanić (Gligor) Dragana
Centar V
3
2800
Centar V
4
2900
199 Šerifović (Zaim) Fadila
200 Lasetović (Dţemal) Muharem
Centar V
1
1950
Centar V
3
2800
201 Vujić (Cvijetin) Slavica
202 Begić (Midhat) Emina
Centar V
2
2650
Centar V
5
3050
203 Milkić (Huso) Zejna
204 Pazarĉević (Mustafa) Devleta
Centar V
1
2950
Centar V
1
1950
205 Pazarĉević (Zvonko) Mirjana
206 Isaković (Husein) Azra
Centar V
1
1950
Centar V
2
1650
207 Saidović (Avdo) Ramiza
208 Spahalić (Suljo) Amira
Centar V
1
1950
Centar V
1
1800
209 Dervišević ( Ibrahim) Šerifa
Dervišević-Dafinić (Sead)
210 Srebrenka
211 Reljić (Nedeljko) Jelenko
Centar V
1
1950
Centar V
2
2650
Dizdaruša
5
2000
212 Kalić ( Zito) Sulejman
Dizdaruša
3
2800
213 Geljić (Alija) Jasmina
214 Spasojević (NeĊo) Milan
Donja Skakava
3
2250
Donji Brezik
6
1950
215 Kneţević (Pavo) Ambra
216 Ugljarević (Anto) Veselko
Donji Rahić
2
1950
Donji Vukšić
1
1800
217 Krnjić (Marko) Sara
218 ĐurĊević (Ivo) Luja
Donji Vukšić
1
2100
Donji Vukšić
1
1950
219 Bijelić (Ana) Grgo
220 Ugljarević (Petar) Mato
Donji Vukšić
1
1950
Donji Vukšić
1
2100
221 Franjić (Anto) Ţeljko
222 Jozić (Franjo) Juro
Donji Vukšić
2
1950
Donji Vukšić
1
2100
223 Jozić (Anto) Vita-Mijo
224 Miškić (Pero) Pavo
Donji Vukšić
3
1650
Donji Vukšić
2
2100
225 Ugljarević (Filip) Ljuba
226 Ćekić (Petar) Jakov
Donji Vukšić
1
1950
Donji Vukšić
1
1950
227 Šarić (Niko) Mirko
228 Jozić ( Pero) Anica
Donji Vukšić
1
1950
Donji Vukšić
Donji Vukšić Drenava
Donji Vukšić Drenava
2
1800
2
2100
1
2100
231 Krnjić (Martin) Jakov
232 Luĉić (Luka) Mijo
Donji Vukšiš
1
1950
Drenava
1
1650
233 Luĉić (Luka) Augustin
234 Miškić ( Filip ) Slavica
Drenava
2
1650
Drenava
1
2100
235 Miškić ( Milorad) Josip
236 Miškić (Zakarije) Petar
Drenava
2
1950
Drenova-M.Polje
2
2100
237 Miškić (Milodar) Vladimir
238 RoĊaković (Marjan) Mato
Drenova-M.Polje
1
2100
Dubrave
1
1950
239 Heljić (Adem) Nedţija
240 Haraĉić (Husejn) Rušveta
Gluhakovac
1
1950
Gor. Rahić
5
2150
241 Lakić (Veseljko) Bogdan
242 Samrdţić (Sladoja) Mladenka
Gorice
3
2800
Gorice
6
3050
243 Šarić (Radovan) Risto
244 Branković (Dušan) Milosav
Gorice
5
1700
Gorice
4
2850
245 Kajtaz (Nenad) Dalibor
246 Botić (MlaĊan) Jelka
Gorice
4
3000
Gorice
1
2950
247 Sarić (Marko) Joka
248 Jurišić (Tunjo) Josip
Gorice
1
2800
Gorice
1
1950
249 Klarić (Marijan) Avgustin
250 Zeĉević (Ivo) Nedeljko
Gorice
2
2100
Gorice
5
2200
251 Martinović (Stjepan) Mato
Gorice
1
1950
Miškić (Stjepana) Pranjo
229
Ćekić (Niko) Ilija
230
252 Luĉić (Roka) Marijan
253 Brkić (Pero) Jakov
Gorice
1
2100
Gorice
2
3100
254 Kopić ( Marin) Tunjo
255 Vidaković (Ivo) Stjepan
Gorice
3
2650
Gorice
2
2100
256 Martinović (Blaţ) Manda
257 Perikić (Vinko) Stjepan
Gorice
2
1950
Gorice
3
1800
258 Martinović (Mijo) Marijan
259 Jurišić (Tunjo) Ilija
Gorice
4
2000
Gorice
2
1950
260 Kopić (Julijan) Mato
261 Topić ( Tode) Radenko
Gorice
3
1800
Gorice
2
2950
262 Pavlović ( Đuro) Stjepan
263 Sendić (Tunjo) Mato
Gorice
1
2250
Gorice
1
2100
264 Luĉić ( Lovro) Luca
265 Jurišić (Ivan) Vinko
Gorice
1
1950
Gorice
2
1950
266 Perikić ( Marko) Dragan
267 Luĉić ( Nikola) Jela
Gorice
4
2000
Gorice
2
1950
268 Bošnjak (Niko) Marijan
269 Jokić (Mijo) Toma
Gornja Skakava
2
1950
Gornja Skakava
1
2250
270 Bošnjaković ( Stjepan) Pejo
271 Karahasanović (Redţo) Safet
Gornja Skakava
1
2100
Gornji Rahić
5
3050
272 Vidinlić ( Sefer) Mevla
273 Hokić (Fadil) Šemsa
Gornji Rahić
1
1950
Gornji Rahić
2
1800
274 Ilić (Ivo) Nedeljko
275 Arlović (Ivo) Marko
Gornji Vukšić
1
1950
Gornji Vukšić
1
1950
276 Lovrić (Marko) Mijo
277 Lovrić (Marko) Mirko
Gornji Vukšić
3
2100
Gornji Vukšić
3
1950
278 Jurić (Janja) Zdravko
279 Šarić (Joko) Manda
Gornji Vukšić
8
2100
Gornji Vukšić
1
1800
280 Babić (Luka) Jela
281 Klarić (Frano) Mato
Gornji Vukšić
3
1950
Gornji Vukšić
1
1950
282 Pavlović (Ivo) Ilija
283 Tadić (Jozo) Ljuba
Gornji Vukšić
4
2200
Gornji Vukšić
1
2100
284 Marić (Marijan) Janja
285 Djedović (Niko) Stjepan
Gornji Vukšić
1
2100
Gornji Vukšić
2
2100
286 Klarić (Marko) Mato
287 Ilić (Ivo) Mato
Gornji Vukšić
1
1950
Gornji Vukšić
1
1950
288 Matanović (Bono) Anto
289 Djedović (Petra) Dragica
Gornji Vukšić
4
2000
Gornji Vukšić
1
2100
290 Babić (Tunjo) Vinko
291 Pavlović (Ivo) Marija
Gornji Vukšić
2
1500
Gornji Vukšić
4
2000
292 Pavlović (Mije) Blaţinka
293 Peranović (Ivo) Ivo
Gornji Vukšić
2
1950
Gornji Vukšić
1
1950
294 Matanović (Bono) Pero
295 Jurić (Mato) Pero
Gornji Vukšić
4
2000
Gornji Vukšić
3
1950
296 Mićić (Zaharija) Lucija
297 Marić ( Nikola) Abram
Gornji Vukšić
1
2100
Gornji Vukšić
4
2150
298 Jurić ( Anto) Franjo
299 Lovrić ( Marko) Franjo
Gornji Vukšić
2
2100
Gornji Vukšić
2
2100
300 Lovrić ( Marko) Josip
301 Zeĉević-Pejić (Niko) Pejo
Gornji Vukšić
3
2100
Gornji Zovik
2
3100
302 Zeĉević (Blaţ) Pejo
303 Kovaĉević (Ilija) Filip
Gornji Zovik
4
2700
Gornji Zovik
2
2950
304 Zeĉević (Pejo) Mara
305 Nikić (Drago) Ana
Gornji Zovik
1
2100
Gornji Zovik
1
2950
306 Isajlović (Toma) Pelka
307 Ţiţić (Ćazim) Admira
Grĉica
1
1950
Klanac
6
1900
Klanac
2
1950
Klanac
2
1800
310 Kulović (Ahmet) Ezin
311 Muratović (Mustafa) Munira
Klanac
3
1800
Klanac
2
1950
312 Denić (Nešet) Edvina
313 Stojković (Milivoj) Radomir
Klanac
1
1950
Kolobara
2
1950
Kolobara
4
2050
Kolobara
1
1800
Kolobara
4
1800
Kolobara
2
1950
Kolobara
2
1800
Kolobara
3
2800
320 Redţić ( Mulo)Muhamed
321 Slomić (Abdulah) Rasema
Kolobara
2
1800
Kolobara
2
1650
322 Andrić (Nedeljko) Marija
323 Šurbat (Rado) Dragislav
Krepšić
2
2950
Krepšić
4
3150
324 Đurić (Pero) Joca
325 Nikolić (ĐorĊe) Jovan
Krepšić
2
2800
Krepšić
6
2100
326 Jovanović (Mićo) Predrag
327 Krnjić (Tunjo) Petar
Krepšić
2
2200
Krepšić
2
2650
328 Đurić (ĐorĊije) Vera
329 Vujković (Mićo) Dušanka
Krepšić
3
2950
Krepšić
1
2950
Karamović (Hadţaga)
308 Hajrudin
309 Šabanović (Salko) Nedţija
Zenunović (Abdul-Vahid)
314 Mustafa
315 Peštalić (Šefket) Šefika
316 Šolaja ( Fikret) Azra
317 Selimović (Muhidin) Enes
Helać ( Suada) Muammer
318 Arnel
319 Redţić ( Hamid) Adnan
330 Perić (Aleksandar) Nevenka
331 Jevremović (Marko) Savo
Krepšić
2
2800
Krepšić
2
3100
332 Rodić (Niko) Savo
333 Novak (Mira) Mirko
Krepšić
6
3100
Krepšić
7
3100
334 Bajunović (Nedeljko) Pero
335 Milovac (Nikola) Nevenka
Krepšić
1
2950
Krepšić
6
3100
336 Kvrgić (Stojan) Jovanka
337 Grgić-Ivanović Juro
Krepšić
2
2950
Krepšić
4
1850
338 Kanlić (Jovo) Bosiljka
339 Nikolić (Jovo) Milorad
Krepšić
5
3050
Krepšić
4
1850
340 Đurić (Mihajlo) Ilija
341 Nikolić (Mićo) Jovan
Krepšić
2
2950
Krepšić
4
1850
342 Bijelonjić (Anton- Tunjo) Ivo
343 Blaţević (Tomo) Berislav
Krepšić
2
1950
Krepšić
2
2800
344 Bajunović (Nedeljko) Nikola
345 Antunović (Pero) Mijo
Krepšić
2
2800
Krepšić
2
1950
346 Ćorsović (Bogdan) Nada
347 Popović (Milorad) Slobodan
Krepšić
4
2850
Krepšić
2
2950
348 Popović (Milorad) Marko
349 Bijelonjić (Tunjo) Marko
Krepšić
3
2950
Krepšić
2
1800
350 Jefimić (Luka) Jovo
351 Milinković (Janko) Saša
Krepšić
3
1650
Krepšić
2
2800
352 Karać (Veseljko) Bogdana
Maksimović (Milorad)
353 Jovanka
354 Škuljević (Milan) Goran
Krepšić
8
2100
Krepšić
1
1950
Krepšić
2
1800
355 Grgić-Ivanović (Ivo) Stjepan
356 Jefimić (Tanasija) Savo
Krepšić
2
2100
Krepšić
2
1650
357 Anić (Stjepan) Jakov
358 Jefimić (Nedeljko) Milan
Krepšić
3
2100
Krepšić
4
1900
359 Pobrić (Niko) Toma
360 Anić (Juro) Mato
Krepšić
1
1950
Krepšić
1
2100
361 Bijelonjić (Stjepan) Anto
362 Perić (Jove) Marko
Krepšić
2
2100
Krepšić
3
1950
363 Bijelonjić (Joko) Anto
364 Jefimić (Vladimir) Ikonija
Krepšić
2
1950
Krepšić
1
2100
365 Bijelonjić (Ivo) Pero
366 Bijelonjić (Ivo) Ilija
Krepšić
1
1950
Krepšić
3
1950
367 Jevremović (Gojko) AnĊelka
368 Anić (Marko) Mara
Krepšić
1
1950
Krepšić
4
1700
369 Pedić (Milomir) Zorica
370 Nikolić (Dragan) Savo
Krepšić
3
2000
Krepšić
4
2050
371 Nikolić (Branko) Milan
372 Nikolić (Milorad) Milorad
Krepšić
2
1800
Krepšić
4
2000
373 Kovaĉević (Toma) Frano
374 Blaţević (Martin) Luka
Krepšić
1
1950
Krepšić
1
1950
375 Grgić (Bono) Bono
376 Gavrić (Todor) Luka
Krepšić
1
2100
Krepšić
4
2850
377 Marković (Pero) Mirko
378 Bajunović (Petar) Nenad
Krepšić
5
2150
Krepšić
5
3200
379 Lucić (Niko) Cvjetko
380 Berga (Dušan) Goran
Krepšić
2
1950
Krepšić
4
3000
381 Jevremović (Jovan) Stevo
382 Arsenić (Boţidar) Joka
Krepšić
4
3050
Krepšić
1
2950
383 Jandrić (Mile) Stoja
384 Grubor (Petar) Zorica
Krepšić
2
2950
Krepšić
2
2950
385 Popović (Danko) Anka
386 Jevremović (Rado) Slobodan
Krepšić
3
1950
Krepšić
3
2800
387 Milić (Nenad) Boţo
388 Bajunović (Nedeljko) Jovan
Krepšić
2
2950
Krepšić
1
3100
389 Nikolić (Jovo) Savo-Ljubiša
390 Jevremović (Simo) Marko
Krepšić
1
1950
Krepšić
3
1800
391 Piljić (Velemir) AnĊa
392 Zagorac(Stojan) Stoja
Krepšić
1
1950
Krepšić
4
3000
393 Popović (Petar) Mila
394 Đurić (Stevan) ĐorĊe
Krepšić
2
1950
Krepšić
3
1950
395 Dundţić (Dimitrija) Miodrag
396 Đuriĉić (Milorad) Boţo
Krepšić
5
3000
Krepšić
5
3000
397 Maksimović (Jovana) Petar
398 Jevremović (Marko) Cvijetin
Krepšić
2
1950
Krepšić
1
1950
399 Blaţić (ĐorĊo) Novo
400 Novak (Vojislav) Mario
Krepšić
5
3300
Krepšić
3
1950
401 Stjepanović (Niko) Juro
402 Ivanović (Anto) Bono
Krepšić
1
2800
Krepšić
2
2100
403 Đurić (Petar) Đuro
404 Gligorević ( Blaţ) Goran
Krepšić
2
2950
Krepšić
4
3200
405 Mijatović (Dragoje) Branko
406 Nikolić ( Milan) Simo
Krepšić
3
2950
Krepšić
4
1850
407 Arsenić ( Boţo) Rajko
408 Sofrenović (Simo) Jovan
Krepšić
7
2100
Krepšić
5
2050
409 Maksimović ( Petar) Boţidar
410 Mijatović ( Dragoje) Zdravko
Krepšić
2
1800
Krepšić
4
3000
411 Markelić (Ivo) Tunjo
412 Anić (Mato) Stjepan
Krepšić
6
2300
Krepšić
2
2200
413 Krnjić ( Ţivko) Mara
414 Vojislav(Marko) Perić
Krepšić
2
2100
Krepšić
2
1950
415 Lucić ( Ivo) Filip
416 Perić ( Pero) Jelisavka
Krepšić
2
2100
Krepšić
1
1950
417 Ristanić ( Svjetlana) Jovan
418 Antunović (Franjo) Mijo
Krepšić
2
1950
Krepšić
2
1800
Krepšić
4
2200
Krepšić
2
1800
Grgić - Ivanović (Antun)
419 Marko
420 Perić (Milan) Vladimir
421 Stupar ( Jovo) Mile
Krepšić
1
2100
422 Smoljić ( Nikola) Nedo
423 Tanasić ( Nikola) Ilija
Krepšić
3
2950
Krepšić
7
3100
424 Jefimić ( Spasoje) Simo
425 Nikolić ( Aleksa) Simo
Krepšić
3
1950
Krepšić
1
2950
426 Lucić ( Niko) Pero
427 Blaţević ( Marijan) Petar
Krepšić
2
1950
Krepšić
2
1650
428 Anić ( Jozo) Franjo
429 Mišković ( Stjepan) Josipa
Krepšić
2
2100
Krepšić
2
1650
430 Đurić ( Niko) Danica
431 Stjepanović ( Petar) Ivo
Krepšić
1
2950
Krepšić
2
1800
432 Aniĉić (Drago) Ljudmila
433 Arsenić (Bogdan) Vesna
Krepšić I
2
3100
Krepšić I
2
2800
434 Nikolić (Pero) Mladen
435 Đurić (Pero) Simo
Krepšić I
1
2950
Krepšić I
2
3100
436 Nikolić (Savo) Dragan
437 Nikolić (Savo) Dragica
Krepšić I
5
3000
Krepšić I
1
2950
438 Arsenić (Milan) Milorad
439 Stojić (Maksim) Sima
Krepšić I
6
2950
Krepšić I
1
2800
440 Đurić (Mićo) Rajko
441 Anić (Mato) Drago
Krepšić I
1
2800
Krepšić II
2
1950
442 Anić (Marka) Janja
443 Bijelonjić (Anto) Šimo
Krepšić II
1
1950
Krepšić II
2
2100
444 Jefimić (Marko) Persa
445 Mijatović (AnĊelko) Simo
Krepšić II
1
1800
Krepšić N. Naselje
4
3000
446 Gonta (Gheorghe) Leonora
447 Simić ((Vaselija) Mila
Lipovac
5
2250
Marković Polje
1
1950
448 Simić (Boţo) Mara
449 Gigović (Mujo) Fikret
Marković Polje
1
2100
Meraje
5
2900
450 Hadţović (Hasan) Šaban
451 Hantološević (Ajše) Abdulah
Meraje
6
3100
Meraje
2
1800
452 Lipić (Ahmet) Enes
453 Hadţović (Hasan) Sulejman
Meraje
2
1650
Meraje
2
1650
454 Hadţović (Sejdo) Rabija
455 Dizdarević ( Sadik) Alija
Meraje
5
2050
Meraje
1
1950
456 Omerović (Bajazid) Azur
457 Denjagić (Safeta) Alija
Meraje
5
1950
3
2000
458 Ĉaušević (Mustafa) Rizah
459 Mešković (Mustafa) Fadil
Meraje
2
1950
Omerbegovaĉa
1
2100
460 Karić (Ahmet) Šefika
461 Muratović (Fadil) Fuad
Pakanka
3
1950
Palanka
4
2000
462 Hasikić (Salih) Nadira
463 Muratović (Dţevida) Vedad
Palanka
1
1950
Palanka
5
3200
464 Lejlić (Alija) Sadik
465 Kljun (Ahmet) Ćamil
Palanka
4
2000
Palanka
6
2250
466 Đonlić (Alija) Muhidin
467 Bešić (Sakib) Rasim
Palanka
4
3000
Palanka
2
1800
468 Đonlić (Mujo) Ramiz
469 Baftijarov (Ćerim) Ramiz
Palanka
2
2800
Palanka
2
1950
470 Bešić (Mirsad) Adisa
471 Karić (Samid) Jakub
Palanka
3
2100
Palanka
4
2000
472 Jašarević (Izudin) Nedin
Jašarević (Bećir) Mevlida 473 Hasan
474 Pezerović (Ibrahim) Ismet
Palanka
3
1950
Palanka
3
1950
Palanka
1
1950
475 Đonlić (Avdo) Esad
476 Bešić (Sakib) Samir
Palanka
3
1950
Palanka
5
2150
477 Jašarević (Ahmet) Kadira
478 Muratović (Mehmed) Mevlida
Palanka
2
1800
Palanka
1
2100
479 Muratović (Mujo) Nazifa
480 Cvolić (Suljo) Zekerija
Palanka
1
1800
Palanka
2
2100
481 Omerašević (Idriz) Jasmin
482 Karamović (Abdulah) Ševko
Palanka
3
2100
Palanka
3
1950
483 Đonlić (Suljo) Fahir
484 Jašarević (Safer) Enes
Palanka
8
2100
Palanka
2
1800
485 Lejlić (Mevludin) Senad
486 Đonlić (Omer) Sakib
Palanka
4
2050
Palanka
2
1950
Meraje
487 Đonlić (Redţo) Hanka
488 Ĉaĉković (Ramo) Havka
Palanka
1
2100
Palanka
1
1800
489 Karić (Ibrahim) Šemsudin
Palanka
2
1950
490 Ibrišimović (Huso) Avdo
491 Kljun (Hamid) Zijad
Palanka
7
2250
Palanka
5
1700
492 Lejlić (Alija) Sejfudin
493 Đonlić ( Salih) Kemal
Palanka
2
1950
Palanka
4
3200
494 Karić (Ahmet) Sadifa
495 Jašarević ( Mustafa) Senad
Palanka
1
1950
Palanka
3
2100
496 Đonlić( Ramo) Satka
497 Karić (Ahmet) Hasnija
Palanka
1
1950
Palanka
1
2100
498 Đonlić (Salih) Idriz
499 Ĉaĉković (Omer) Halid
Palanka
2
1950
Palanka
2
1800
500 Đonlić (Jusuf) Šefik
501 Husejnović (Omer) Ahmet
Palanka
1
1950
Palanka
2
2250
Palanka
1
1950
Palanka
2
2250
Palanka
4
2150
505 Karić (Ibrahim) Safa
506 Đonlić (Mahmut) Ahmet
Palanka
2
1650
Palanka
3
1950
507 Brnjić (Roka) Franciska
508 Bošnjak (Marko) Ruţa
Prijedor
1
2950
Prijedor
1
1950
509 Đaković (Petar) Marjan
510 Vidović (Marko) Filip
Prijedor
3
1800
Prijedor
1
1800
511 Margić (Mara) Nenad
512 Avdić ( Nazif) Bego
Prijedor
1
2100
Rašljani
3
1950
513 Šabanović (Said) Emina
514 Šadić (Nazil) Aziz
Rijeke
5
3050
Rijeke
3
2950
515 Mahmutović (Nazil) Zineta
516 Avdiĉević (Mustafa) Adnan
Rijeke
3
3100
Rijeke
5
2200
517 Lisica (Ševko) Zećir
518 Ademović (Salko) Amir
Rijeke
2
1950
Rijeke
4
2050
519 Imširović (Himzo) Halid
520 Avdiĉević (Salih) Mustafa
Rijeke
2
2100
Rijeke
2
1950
521 Kadirić (Salih) Saliha
522 Jasenĉić (Idriz) Zijad
Rijeke
1
1950
Rijeke
4
2000
523 Ramić (Mehmed) Meho
524 Selimbegović (Hasan) Zijada
Rijeke
4
2050
Rijeke
4
2000
525 Alagić (Salko) Nurdin
Rijeke
2
1800
Lejlić-Aliĉić (Novalija)
502 Bajram
503 Lejlić (Novalija) Ramiz
504 Šehić (Hazim) Rizama
526 Habibović (Šerif) Muhamed
527 Avdić ( Safet) Senada
Rijeke
2
1950
Rijeke
2
1650
528 Didić ( Ahmet) Fadila
529 Mešić (Avdo) Fikret
Rijeke
2
1800
Rijeke I
2
1800
Rijeke I
6
1950
Rijeke I
2
1950
Rijeke I
1
1800
533 Tikvić (Ivo) Mato
534 Ţagar-Culjaga Sabina
Skakava Donja
1
1950
Srpska Varoš
1
2950
535 Jemenidţić (Ševko) Galib
536 Siĉ (Imre) Imre
Srpska Varoš
3
2950
Srpska Varoš
2
2950
537 Majstorović (Milorad) Jela
538 Sladojević (Vladimir) Ilinka
Srpska Varoš
1
2950
Srpska Varoš
1
2950
539 Mitrović (Nedeljko) Nikolija
540 Cvjetković (Pero) Siniša
Srpska Varoš
1
2950
Srpska Varoš
3
2650
541 Menzildţić (Isak) Enis
542 Topĉagić (Murat) Faruk
Srpska Varoš
2
1950
Srpska Varoš
4
3150
543 Begović ( Hrusto) Rusmir
544 Ĉavalić ( Suljo) Ismet
Srpska Varoš
1
1800
Srpska Varoš
1
2950
545 Halilović (Ševko) Ramo
546 Đonlić (Refik) Amir
Stari Brod
4
2200
Stari Rasadnik
4
1850
547 Šeĉić (Bajro) Meho
548 Ahmetbašić (Fadil) Salih
Stari Rasadnik
6
3100
Stari Rasadnik
4
2000
549 Ahmetbašić (Salih) Mensur
550 Mujanović (Rasim) Jasmin
Stari Rasadnik
5
2200
Stari Rasadnik
1
1950
551 Husić (Muharem) Nezir
552 Murselović (Ferid) Almir
Šatorovići
5
2150
Šatorovići
3
1950
553 Ikić- Martić (Marko) Jozo
554 Ikić (Marko) Anto
Štrepci
3
2650
Štrepci
3
2650
555 Mikanović (Mijo) Joko
556 Ivakić (Niko) Niko
Štrepci
1
1800
Štrepci
1
1950
557 Mikanović (Marko) Kristina
558 Josić (Marko) Ivo
Štrepci
4
3150
Štrepci
1
2950
559 Ikić ( Marko) Ivo
560 Stjepanović (Petar) Ivo
Štrepci
3
2650
Ulice
1
1950
561 Sadrić (Toma) ArkanĊeo
562 Tadić (Alije) Mevlida
Ulice
5
1850
Ulović
3
2150
563 Tadić (Marko) Joko
564 Hamzić (Mustafa) Mirsad
Ulović
1
1650
Ulović
4
2150
Hodţić (Ademir) Emina
530 (svekar Nihad)
531 Hodţić (Derviš) Abid
532 Pašić (Smajl) Ismet
565 Ĉaber (Izet) Ramiz
566 Perić (Petar) Niko
Ulović - Brka
3
2100
Vuĉilovac
1
2950
567 Perić (Mika) Tanasija
568 Ignjić (Dragoljub) Savka
Vuĉilovac
1
2950
Vuĉilovac
3
3100
569 Vladisavljević (Nikola) Marko
570 Ostojić (Ţivan) Slobodan
Vuĉilovac
2
2950
Vuĉilovac
4
3200
571 Nikolić (Niko) Janja
572 Ostojić (Jovo) Stana
Vuĉilovac
1
2800
Vuĉilovac
3
3100
573 Nikolić (Milan) Cvijetin
574 Ostojić (Milan) Borislav
Vuĉilovac
2
3100
Vuĉilovac
1
3100
575 Ignjić (Dragoljub) Cvijetin
576 Ostojić (Savo) Stevo
Vuĉilovac
1
2800
Vuĉilovac
1
2950
577 Letić (Nikola) Miroslav
578 Ostojić ( Stjepan) Dušanka
Vuĉilovac
6
3100
Vuĉilovac
1
3100
579 Ignjatović (Marije) Svetozar
580 Mišić (Makso) Pero
Vuĉilovac
2
2950
Vuĉilovac
1
2950
581 Margetić ( Ţivan) Radovan
582 Arsenić ( Cvjetko) Milan
Vuĉilovac
2
2950
Vuĉilovac
3
2950
583 Majstorović (Nenad) Vasilija
584 Majstorović (Joco) Panto
Vuĉilovac
1
2950
Vuĉilovac
4
3000
585 Margetić (Pero) Cvijeta
586 Kitić (Rajko) Jovan
Vuĉilovac
3
2950
Vuĉilovac
2
2950
587 Perić (Gligor) Savo
588 Petrović (Jovan) Lazar
Vuĉilovac
3
2800
Vuĉilovac
2
2950
589 Nikolić (Joco) Bogoljub
590 Maksić (Savo) Gospava
Vuĉilovac
2
2950
Vuĉilovac
2
2950
591 Mišić (Slavko) Slavko
592 Majstorović (Petar) Jovo
Vuĉilovac
4
3000
Vuĉilovac
4
3200
593 Perić (Branka) Nikola
594 Ostojić (Savo) Milka
Vuĉilovac
5
3150
Vuĉilovac
2
3250
595 Perić (Branko) Branislav
596 Maksić (Boţo) Marko
Vuĉilovac
5
3200
Vuĉilovac
1
3100
597 Kitić (Jovo) Lazo
598 Ignjić (Vladimir) Milan
Vuĉilovac
4
3000
Vuĉilovac
1
3100
599 Margetić (Pero) Milenko
600 Stanković (Pero) Joka
Vuĉilovac
1
2950
Vuĉilovac
3
3150
601 Margetić (Marko) Bosiljka
602 Tica-Mikić (Tešo) Jela
Vuĉilovac
1
2950
Vuĉilovac
1
2800
603 Margetić (Aleksa) Ţivan
604 Margetić (Aleksa) Milorad
Vuĉilovac
4
3300
Vuĉilovac
1
3100
605 Majstorović (Mirko) Petra
606 Ristić (Jovan) Ruţa
Vuĉilovac
5
3150
Vuĉilovac
1
3100
607 Petrović (Jovan) Petar
608 Ostojić (Ţivan) Ĉedo
Vuĉilovac
4
3000
Vuĉilovac
1
2950
609 Margetić (Jovan) Milan
610 Mitrović (Mitra) Ţivan
Vuĉilovac
1
2950
Vuĉilovac
1
3100
611 Nikolić (Milan) ĐorĊa
612 Arsenić (Savo) Arso
Vuĉilovac
5
3000
Vuĉilovac
1
2950
613 Arsenić (Boţo) Makivija
614 Nikolić (Stojan) Jovan
Vuĉilovac
1
3100
Vuĉilovac
8
3300
615 Arsenić (Ţivan) Anica
616 Majstorović (Pavle) Ranislav
Vuĉilovac
1
3100
Vuĉilovac
1
2950
617 Ignjić (Cvijan) Dimitrije
618 Ignjić (Cvijetin) AnĊa
Vuĉilovac
2
2800
Vuĉilovac
2
3100
619 Margetić (Krsta) Desanka
620 Mišić (Miloš) Ruţica
Vuĉilovac
1
2800
Vuĉilovac
2
2950
621 Mišić (Sajlo) Ruţa
622 Ostojić (Savo) Ljubiša
Vuĉilovac
1
3100
Vuĉilovac
4
3200
623 Lukić (Petra) Nikola
624 Letić (Risto) Ravijojla
Vuĉilovac
5
2850
Vuĉilovac
1
3100
625 Bebić (Mihajlo) Spomenka
626 Lukić (Stevan) Vukosava
Vuĉilovac
1
2950
Vuĉilovac
1
2950
627 Margetić (Mojsije) Petra
628 Letić (Dimitrije) Mladen
Vuĉilovac
1
3100
Vuĉilovac
1
2950
629 Mitrović (Mitar) Milan
630 Majstorović (Todor) Milivoje
Vuĉilovac
3
2950
Vuĉilovac
1
2950
631 Margetić (Andrija) Risto
632 Margetić (Cvijetin) Darinka
Vuĉilovac
3
2950
Vuĉilovac
2
2800
633 Lukić (Nikola) Jelena
634 Avramović (Ilija) Ilija
Vuĉilovac
1
2950
Vuĉilovac
1
2950
635 Letić (Dušan) AnĊa
636 Margetić (Stjepan) Ana
Vuĉilovac
1
3100
Vuĉilovac
1
3100
637 Avrmović (Ilija) Jovo
638 Kitić (Milan) Nikola
Vuĉilovac
1
2950
Vuĉilovac
6
3250
639 Majstorović (Dušan) Dušan
640 Petrović (Ţivan) Petar
Vuĉilovac
2
2800
Vuĉilovac
1
2950
641 Letić (Milivoj) Ilija
642 Arsenić (Krsto) ĐorĊa
Vuĉilovac
1
2950
Vuĉilovac
1
2950
643 Lukić (Konstantin) Nedeljko
644 Margetić (Boško) Tomka
Vuĉilovac
4
3050
Vuĉilovac
1
3100
645 Mitrović (Dimitrija) Miodrag
646 Lukić (Cvijetin) Cvijetin
Vuĉilovac
4
3050
Vuĉilovac
2
3100
647 Nikolić (Mihailo) Slobodan
648 Ostojić (Kojo) Radovan
Vuĉilovac
1
3100
Vuĉilovac
2
2950
649 Majstorović (Krsto) Drago
650 Marković (Petar) Panto
Vuĉilovac
3
2950
Vuĉilovac
2
2950
651 Maksić (Milan) Soka
652 Ostojić (Stjepan) Mila
Vuĉilovac
2
2950
Vuĉilovac
2
3100
653 Letić (Niko) SlaĊan
654 Mišić (Milan) Mihajlo
Vuĉilovac
5
2900
Vuĉilovac
3
2950
655 Marković (Mihajlo) Mićo
656 Ignjić (Nikola) Đuka
Vuĉilovac
2
2950
Vuĉilovac
1
3100
657 Letić (Pero) ĐorĊe
658 Nikolić (Trivo) Nevenka
Vuĉilovac
2
3100
Vuĉilovac
1
2950
659 Ignjić (Obrenke) Petra
660 Lukić ( Stanko) Miroslav
Vuĉilovac
1
2950
Vuĉilovac
5
3150
661 Kitić ( Jovo) Nenad
662 Letić (Gojko) Đuja
Vuĉilovac
1
2950
Vuĉilovac
1
3100
663 Margetić (Milan) Nikola
664 Perić (Ljubomir) Miloš
Vuĉilovac
2
3100
Vuĉilovac
5
2850
665 Maksić (Jovo) Soka
666 Ostojić ( Spasoje) Jela
Vuĉilovac
2
2950
Vuĉilovac
1
3100
667 Lukić ( Ţivan) Ţivana
668 Ostojić ( Joco) Ranko
Vuĉilovac
1
3100
Vuĉilovac
5
3000
669 Mišić (Marko) Mika
670 Mikić ( Đoko) Mirko
Vuĉilovac
5
2900
Vuĉilovac
2
3100
671 Marković ( Mihajlo) Slavujka
672 Arsenić ( Cvijetin) Netka
Vuĉilovac
2
3100
Vuĉilovac
6
3100
673 Lukić ( Cvijetin) Ţivana
674 Margetić ( Jovan) ĐorĊe
Vuĉilovac
3
2950
Vuĉilovac
1
3100
675 Mikić ( Miloš) Stoja
676 Kitić ( Marko) Savka
Vuĉilovac
1
3100
Vuĉilovac
1
3100
677 Mićić ( Milovan) Boţo
678 Kablinović ( Jovo) Janja
Vuĉilovac
2
2950
Vuĉilovac
1
2800
679 Nikolić ( Cvjetko) Draginja
680 Margetić ( Ţivan) Boja
Vuĉilovac
1
3100
Vuĉilovac
1
3100
681 Margetić ( Dragoljub) Jovanka
682 Lukić ( Stevan) Branislav
Vuĉilovac
1
3100
Vuĉilovac
4
3150
683 Petrović ( Ţivan) Savo
684 Majstorović ( Mićo) Cvijeta
Vuĉilovac
4
3150
Vuĉilovac
1
2950
685 Arsenić Kojo
686 Maksić (Mićo) Radovan
Vuĉilovac
3
2950
Vuĉilovac
1
2800
687 Ignjić (Cvjetko) Marko
688 Perić (ĐorĊe) Milka
Vuĉilovac
3
2800
Vuĉilovac
5
3200
689 Antić (Vaso) Milka
Franjić (Tunjo) Dragica (sin
690 Stjepan)
691 Ilić (Jozo) Marko
Vuĉilovca
3
2950
Vukšić -Donji
3
1950
Vukšić Gornji
3
2100
692 Ilić (Marko) Jozo
693 Ilić (Jozo) Miroslav
Vukšić Gornji
1
2100
Vukšić Gornji
1
1800
694 Babić (Ilija) Marijan
695 Lovrić (Marko) Ivka
Vukšić Gornji
3
2100
Vukšić Gornji
1
2100
696 Ilić (Jozo) Vinko
Vukšić -Gornji
1
1950
Na ovu Preliminarnu listu moţe se uloţiti prigovor Komisiji za razmatranje prigovora u roku
od pet (5) dana od dana objavljivanja ove liste.
Prigovor se podnosi putem Odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja.
Šef Odjeljenja/Odjela
Rifet Mujanović, dipl. ing.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
1 426 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content