close

Enter

Log in using OpenID

Construction - Sika Srbija

embedDownload
Tehnički list
Izdanje 17/01/2014
Identifikacioni broj:1
Sika® Waterbar WP
®
Sika Waterbar WP
Construction
Tipa WP AF-28 i WP DF-28
Standardni program fleksibilnih traka za zaptivanje na bazi
PVC-P kao deo sistema vodonepropusnih hidroizolacionih
membrana Sikaplan® WP
®
Opis proizvoda
Sika Waterbar WP trake od plastificiranog polivinil hlorida (PVC-P) mogu se koristiti
kao fleksibilne zaptivne trake (waterstop) i predviđene su za zaptivanje sistema
®
vodonepropusnih membrana Sikaplan WP.
®
Sika Waterbar trake su dostupne u raznim vrstama, oblicima i dimenzijama koje
odgovaraju raznim primenama, radnim uslovima i uslovima izlaganja.
Upotreba
Elastične zaptivne trake se delimično ugrađuju u beton i pogodne su za sistem
®
Sikaplan WP membrana.
Tipične konstrukcije uključuju sledeće:
- Podrumi u stambenim objektima
- Podrumi u komercijalnim objektima
- Podzemne garaže
- Tuneli
- Hidrotehničke konstrukcije i postrojenja za preradu vode
Karakteristike /
prednosti
n
n
n
n
n
Održivost
n Ne sadrže plastifikator DOP
n Ne sadrže olovo
Velika izdržljivost
Sa svake strane nastavci za zavarivanje i/ili pričvršćivanje, po potrebi
Robusni proizvodi predviđeni za manipulaciju i ugradnju na licu mesta
Pogodne za termičko zavarivanje u radionici i na mestu ugradnje
®
Kompatibilne sa serijom proizvoda Sikaplan WP 1100 i WP 2110
1
Sika® Waterbar WP
1/5
Testovi
Atesti / odobrenja
Atest proizvođača (mehaničke/fizičke osobine)
Podaci o
proizvodu
Oblik
Hemijska baza
Termoplastični plastificirani polivinil hlorid (PVC-P)
Boje
Sika® Waterbar WP tipa AF-28 i DF-28 u crnoj boji
Pakovanje
Standardne rolne 15 m dužine pakovane na europaletama i paletama za jednokratnu
upotrebu.
Radna temperatura
Radna temperatura za Sika® Waterbar WP iznosi:
za vodu pod pritiskom: -20°C do +40°C,
za vodu koja nije pod pritiskom: -20°C do +60°C.
Skladištenje
Uslovi skladištenja/ rok Do 60 meseci od datuma proizvodnje, ukoliko se skladišti u zatvorenom prostoru na
upotrebe
paletama na kojima se dostavlja, na ravnoj podlozi u ispravnom stanju i na
temperaturama koje se ne mogu kretati iznad +30°C.
Prostor u kom se proizvod skladišti mora biti natkriven, hladan, suv, bez prašine i
®
umereno provetren. Sika Waterbar WP se mora čuvati od toplote i UV zračenja.
Ukoliko se skladišti na gradilištima i/ili na otvorenom, potrebno je pridržavati
se sledećih uslova:
Ne čuvati ih duže od 6 meseci
-
U suvim uslovima, zaštićeno od UV zračenja, snega i leda, kao i bilo koje vrste
nečistoća ili mehaničkih oštećenja
Čuvati odvojeno od materijala, pogona i opreme koja može biti od štetnog
uticaja, kao što je konstrukcioni čelik, armaturno gvožđe, gorivo ili vozila itd.
2
Sika® Waterbar WP
2/5
Mehaničke / fizičke
osobine
Čvrstoća Shore-A
75 ± 5
Čvrstoća na zatezanje
≥ 12 MPa
EN ISO 527-2
Prekidno istezanje
≥ 320%
EN ISO 527-2
Otpornost na kidanje
≥ 12 N/mm
DIN 53505
ISO34-1
Otpornost
Reakcija na požar
EN 13501-1
EN ISO 11925-2
EN 13501-1
Klasa E
WP DF-28
280
90
4,0
4 x 30
15
WP AF-28
280
90
4,0
4 x 30
15
®
Ukupna
širina
Sika
Waterbar
N
f
Dužina
rolne
Debljina
pokretnog
dela
C
[mm]
Širina
zaptivnih
delova
Širina
pokretnog
dela
b
[mm]
Spoljašnji tip
a
[mm]
Za
dilatacione
spojnice
Za dilatacione i
konstruktivne
spojnice/odeljke
Za
konstruktivne
spojnice
Tipovi
s
[mm]
[m]
Zaptivna rebra
Nxf
[1] x
[mm]
Br. zaptivnih rebara za AF/DF
Visina zaptivnih rebara
®
Sika Waterbar WP DF-28
Sika Waterbar® WP AF-28
3
Sika® Waterbar WP
3/5
Uputstvo za upotrebu
Način primene / alati
Ugradnja
Ugraditi direktno na betonsku posteljicu, u spoljašnju oplatu ili zavariti na
vodonepropusnu membranu Sikaplan® WP.
Nominalne širine spojnica
Nominalna širina spojnica iznosi:
Zaptivne trake za spoljašnje dilatacione spojnice
Izvođenje spojnica na gradilištu:
Spojnice izvedene na gradilištu
®
Termoplastične zaptivne trake Sika Waterbar WP i komadi za izvođenje detalja /
®
spojeva međusobno se spajaju profilom za spajanje Sika Waterbar Splicing Iron.
Ivice koje se zavaruju se u postupku tope i trajno spajaju dok su u plastičnom stanju.
®
Međusobno spajanje traka Sika Waterbar WP pomoću lepka nije dozvoljeno.
Sve spojnice zavarene na licu mestu moraju se izvesti na način definisan u
®
uputstvima za zavarivanje traka Sika Waterbar odnosno u Izjavi o metodi rada.
Zahtevi za okruženje: Za zavarivanje na licu mesta neophodna je minimalna
temperatura okoline od + 5°C i suvi vremenski uslovi.
Fabrički proizvedeni
komadi za spajanje
Samo poprečni sučeoni spojevi se mogu izvesti na licu mesta zavarivanjem traka
®
Sika Waterbar . Svi ostali spojevi i spojnice se izvode pomoću prefabrikovanih
profila. Ovi profili su dostupni u raznim konfiguracijama i oblicima kako bi se broj
spojnica koje je potrebno izvesti na licu mesta smanjio na minimum.
®
Standardni profili za izvođenje detalja za spoljašnje trake Sika Waterbar WP
uključuju sledeće:
Izlaganje različitim
temeraturama i
hemijskim sredstvima
Krstasti komad
T-komad
ravan
ravan
L-komad
Za dodatna opterećenja ili izlaganje različitim temperaturama i/ili hemikalijama izuzev
supstanci ili uslova posebno definisanih u nemačkom standardu DIN 4033, uvek je
potrebno izvesti dodatna ispitivanja.
®
Napomena: Proizvodi Sika Waterbar WP nisu otporni na bitumen prema standardu
DIN 18541 i ne smeju se koristiti u kontaktu sa bitumenom, niti se mogu izlagati
materijalima na bazi bitumena.
Napomene o primeni /
oganičenja
®
Spoljašnje zaptivne trake Sika Waterbar WP se ugrađuju u ravni spoljašnje površine
betona. Ovu vrstu traka ne ugrađujte na gornju površnu horizontalnog ili blago
ukošenog betona.
U situacijama sa negativnim pritiskom vode, spoljašnje Waterpbar trake se ne mogu
koristiti.
4
Sika® Waterbar WP
4/5
Rukovanje
- Proizvodom pažljivo rukovati prilikom transporta i rukovanja na gradilištu
- Ugradnju vršiti pri temperaturama okoline i materijala ≥ 0°C
- Proizvod zaštititi dok se vodonepropusni sistem potpuno ne ugradi u beton
- Posebnu pažnju posvetiti slobodnim krajevima traka
- Trake očistiti pre ugradnje u beton
Lokalni propisi
Obratiti pažnju da se u zavisnosti od određenih lokalnih propisa osobine ovog
proizvoda mogu razlikovati od zemlje do zemlje. Potrebno je konsultovati lokalni
Tehnički list proizvoda za tačan opis oblasti primene.
Construction
Zdravstvene i
bezbednosne
informacije
Pravna pouka
Korisnici mogu naći informacije i savete o bezbednom rukovanju, skladištenju i
uklanjanju hemijskih proizvoda u najnovijem Bezbednosnom listu koji sadrži fizičke,
ekološke, toksikološke i druge bezbednosne podatke.
Informacije a naročito preporuke o primeni i krajnjoj upotrebi Sika proizvoda date su
verodostojno i bazirane su na Sikinim aktuelnim saznanjima i iskustvima u
slučajevima kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima
rukuje pod normalnim uslovima u skladu sa preporukama proizvođača Sika. U praksi,
razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na licu mesta su takve da se
nikakva garancija ne može dati u pogledu podesnosti za prodaju ili pogodnosti za
specifičnu svrhu. Nikakva pravna odgovornost ne može nastati, niti proisteći na
osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih pismenih preporuka ili ponuđenih
saveta. Korisnik proizvoda mora izvršiti proveru da li proizvod odgovara predviđenoj
upotrebi i svrsi. Sika zadržava pravo izmene karakteristika svojih proizvoda. Prava
svojine trećih lica moraju se poštovati. Sve primljene porudžbine podležu našim
tekućim uslovima prodaje i isporuke. Korisnici uvek treba da budu upoznati sa
najnovijim izdanjem Tehničkog lista za željeni proizvod, čija se kopija može dobiti na
zahtev.
Sika d.o.o.
Patrijarha Pavla 1
22310 Šimanovci
Srbija
Telefon +381 22 2155 777
Telefaks +381 22 2155 780
wwww.sika.co.rs
5
Sika® Waterbar WP
5/5
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
234 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content