close

Enter

Log in using OpenID

BEZBEDNOSNI LIST MOBIHEL 2K HS 2:1 bezbojni lak DH

embedDownload
BEZBEDNOSNI LIST
Strana: 1od 7
MOBIHEL 2K HS 2:1 bezbojni lak DH low VOC
Revizija br.:1
Datum izrade:04/03/11
1. IDENTIFIKACIJA HEMIKALIJE I PODACI O LICU KOJE STAVLJA HEMIKALIJU U
PROMET
1.1. Identifikacija proizvoda:
Naziv proizvoda :
MOBIHEL 2K HS 2:1 bezbojni lak DH low VOC
Šifra proizvoda:
477704
1.2. Upotreba proizvoda:
Namena proizvoda:
Lak na osnovi akrilnih veziva u organskim otapalima.
Način upotrebe:
Proizvod je namjenjen za profesionalnu ili industrijsku upotrebu.
1.3. Podaci o pravnoj ili fizičkoj osobi
Proizvođač:
HELIOS Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo d.o.o.
Količevo 65, 1230 DOMŽALE, SLOVENIJA
tel. +386 1 722 4000, fax. +386 1 722 4040
Odgovorna osoba za BL:
Matija Podobnik, e-mail: [email protected]
Uvoznik:
DCB HELIOS d.o.o.
Viline vode 6
11000 Beograd, Srbija
tel. +381 11 303 5701 fax. +381 11 339 2796
1.4. Telefon za izvanredna stanja
- Broj telefona službe za hitne slučajeve:
94
- Broj telefona za medicinske informacije:
Nacionalni centar za kontrolu trovanja: 00381 11 3672 187;
Dežurna služba (24 časa): 00381 11 3608 440
2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI
Najvažnije opasnosti i učinci proizvoda:
Na ljudsko zdravlje:
R67 Pare mogu izazvati pospanost ili vrtoglavicu. R66 Ponovljeno izlaganje može
izazvati sušenje ili pucanje kože. R43 Može izazvati senzibilizaciju u kontaktu sa
kožom.
Na životnu sredinu:
R52/53 Štetno za vodene organizme, može izazvati dugotrajne štetne efekte u
vodenoj životnoj sredini.
Fizičko-hemijski učinci:
R10 Zapaljivo.
Posebne opasnosti:
Nema podataka.
Glavni simptomi učinaka:
Udisanje:
Nema podataka.
Koža:
Duži kontakt s proizvodom uzrokuje razgradnju masnoća u koži, koja može izazvati
upalu kože.
Preosetljivost: crvenilo, svrab, peckanje.
Oči:
Crvenilo, suzenje, peckanje kod osetljivih osoba.
Gutanje:
Kod gutanja većih količina može se pojaviti mučnina, povraćanje, proliv.
Pregled izvanrednih stanja: Nema podataka.
3. PODACI O SASTOJCIMA U SMEŠI
Sastav:
Premazna sredstva (boje i lakovi) na bazi polimera, dispergovana
Oznaka dok: 5-477704
il rastvorena
u
Ispisano: 2011-03-11 11:24:49
Revizija br.:1
Stranica 2 / 7
Datum izdanja: 04/03/11
MOBIHEL 2K HS 2:1 bezbojni lak DH low VOC
nevodenom mediju.
Sadrži sledeće štetne sastojke:
Hemijski naziv
Konc. %
CAS br
EC br.
EU index
Oznake opasnosti
n-butil-acetat
25-50
123-86-4
204-658-1
607-025-00-1
benzinsko otapalo (nafta), lako
aromatsko (<0,1% benzena)
2.5-10
64742-95-6
265-199-0
649-356-00-4
izobutil-acetat
1-metoksi-2-propanol
smjesa iz benzotriazola …
2.5-10
2.5-10
1.0-2.5
110-19-0
107-98-2
104810-48-2
203-745-1
203-539-1
400-830-7
607-026-00-7
603-064-00-3
607-176-00-3
bis(1,2,2,6,6-pentametil-4piperidil)sebakat
teški
benzin
(nafta),
hidrodesulfuriziran teški (<0,1%
benzena)
< 1.0
41556-26-7
255-437-1
<0.5
64742-82-1
265-185-4
metil-1,2,2,6,6-pentametil-4piperidil-sebakat
<0.5
82919-37-7
280-060-4
R10
R66
R67
R66
R67
R10
N; R51/53
Xi; R37
Xn; R65
R66
R10
Xi; R43
N; R51/53
N; R50/53
Xi; R43
N; R51/53
R66
R67
Xn; R65
Xi; R43
N; R50/53
Napomene:
649-330-00-2
Oznaka P: Supstanca (CAS 64742-95-6) sadrži manje od 0,1% benzena, zato se razvrstavanje u karcinogene
materije ne primenjuje.
Oznaka P: Supstanca (CAS 64742-82-1) sadrži manje od 0,1% benzena, zato se razvrstavanje u karcinogene
materije neprimenjuje.
Razvrstavanje proizvoda je napravljeno na osnovu stvarnog sadržaja komponenata. Sadržaj supstanci je prikazan
kao raspon vrednosti. U slučaju zahteva nadležnih organizacija spremni smo dostaviti tačan sadržaj pojedinih
komponenata.
4. MERE PRVE POMOĆI
Mere za pružanje prve pomoći:
Nakon udisanja:
Pri pojavi bilo kakvih simptoma, osobu izvesti na čist vazduh.
Nakon kontakta sa kožom:
Svući svu natopljenu odeću i obuću. Mesta dodira temeljno ispirati vodom i
sapunom. Ako se na mestu dodira pojavi crvenilo, potražiti savet lekara.
Nakon kontakta sa očima:
Isprati oči vodom tako da voda dospe u sve delove oka.
Nakon gutanja:
Ne jesti. Usta ispirati vodom. Ne izazivati povraćanje.
Napomena za osobu koja
pruža prvu pomoć/ lekara: Pokazati etiketu sa ambalaže ili Bezbednosni list.
Posebna
sredstva
za
pružanje prve pomoći:
Nema podataka.
5. MERE ZAŠTITE OD POŽARA
Sredstva za gašenje požara:
PRIKLADNA: Pena, prah, ugljen- dioksid, inertni gas (za gašenje početnih požara),
vodena magla.
NE SME SE UPOTREBLJAVATI: Vodeni mlaz, osim vodene magle za hlađenje
zatvorenih kontejnera.
Protivpožarne
mjere
za Ukloniti sve moguće izvore paljenja; otvoreni plamen, upaljenu cigaretu, iskrenje
posebne opasnosti:
alata i uređaja. Zatvarati kontejnere.
Posebne metode za gašenje Gasiti u smeru vetra. Nezapaljene kontejnere hladiti raspršenom vodom, sprečiti
požara:
izlivanje proizvoda i premestiti ih na sigurno mjesto. Postoji mogućnost da se
prilikom požara razviju za organizam štetni gasoviti produkti i gusti dim. Preporučuje
Oznaka dok: 5-477704
Ispisano: 2011-03-11 11:24:49
Revizija br.:1
MOBIHEL 2K HS 2:1 bezbojni lak DH low VOC
Stranica 3 / 7
Datum izdanja: 04/03/11
se upotreba zaštitne maske s filterom A.
Posebna oprema za zaštitu Samostalni uređaj za disanje na komprimovani vazduh, komplet za zaštitu tela od
vatrogasaca:
isijavanja toplote.
Posebne
opasnosti
izloženosti:
Nema podataka.
6. MERE U SLUČAJU HEMIJSKOG UDESA
Lične mere zaštite:
Mere zaštite okoline:
Metode čišćenja i skupljanja:
Dodatna upozorenja:
Ukloniti moguće izvore paljenja (plamen, upaljena cigareta, iskra itd.). Disajne
puteve zaštititi od udisanja para. Obezbediti dobro provetravanje
Sprečiti ispuštanje u vodu, vodotokove, podrume, jame ili kanalizaciju.
Izgradnjom brana od peiska ili sličnog materijala, odnosno kopanjem kanala,sprečiti
izlivanje u vodu, vodotokove, podrume, jame ili kanalizaciju kao i skupljanje para u
zatvorenim prostorijama.
Izliveni proizvod adsorbovati i pomešati sa zemljom, peskom i drugim adsorbujućim
materijalom za tečnosti. Predati na zbrinjavanje pravnim osobama ovlašćenim od
ministarstva nadležnog za zaštitu životne sredine.
Nema podataka.
7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE
7.1. Rukovanje:
Mjre opreza:
Uputstva
rukovanje:
za
Pri upotrebi,nastaju zapaljive/ eksplozivne smjese para i vazduha . Tokom špricanja
može doći do pojave statičkog elektriciteta što može uzrokovati požar. Obezbeditii
provodljivost i uzemljenje opreme. Sprečiti dodir s vrućim telima, iskrama,
plamenom i izvorima paljenja.
bezbedno Ne pušiti, piti ni jesti u prostoriji s opasnom materijom. Ne udisati pare, izbegavati
dodir sa kožom i očima. U normalnim radnim uslovima nositi pamučno odielo,
gumene čizme, propisane rukavice od nitrilne gume ili sličnog materijala i zaštitne
naočare.
7.2. Skladištenje:
Tehničke mere i
skladištenja:
uslovi PRIKLADNI:
Skladištiti u dobro zatvorenim kontejnerima na hladnom i dobro ventilisanom
prostoru. Preduzeti mere za sprečavanje nastanka statičkog elektriciteta.
NEPRIKLADNI:
Skladištenje u prostoru sa hemikalijama koje mogu izazvati požar (oksidansi,
kiseline i sl.). Na skladištu ne držati nikakve alate ili uređaje koji mogu proizvesti
iskru.
Ambalažni materijali:
PRIKLADNI: Koristiti metalnu, zaštitnu ambalažu.
NEPRIKLADNI: Za duže vreme skladištenja ne koristiti butilne, nitrilne ili prirodne
kaučuke. Zbog mogućnosti pojave eksplozivne atmosfere para ratvarača, ne rezati
praznu ambalažu.
8. KONTROLA IZLOŽENOSTI I LIČNA ZAŠTITA
Lična zaštita:
Oznaka dok: 5-477704
U normalnim okolnostima pamučna odeća i prikladna obuća poput gumenih čizama.
U slučaju opasnosti od polivanja odeća prikladna za zaštitu od tekućih hemikalija –
od vitona ili PVC-a ( EN 465) i obuća od istih materijala. Upotrebljavati alat koji ne
uzrokuje iskrenje.
Održavati propisanu higijenu za rad sa opasnim materijama.
Ispisano: 2011-03-11 11:24:49
Revizija br.:1
Stranica 4 / 7
Datum izdanja: 04/03/11
MOBIHEL 2K HS 2:1 bezbojni lak DH low VOC
Zaštita disajnih organa:
Kod koncentracija viših od GVI obavezno nositi zaštitnu masku za celo lice ( EN
136) s filtrom "A" (EN 14387), a ako koncentracija kiseonika u vazduhu radnog
prostora padne ispod 17% koristiti samostalni uređaj za disanje s otvorenim krugom
na komprimovani vazduh ( EN 137).
Propisane granične vrednosti opasnih materija na radnom mestu( pri dužoj ekspoziciji) - MDK su :
Hemijski naziv
n-butil-acetat
benzinsko otapalo (nafta), lako aromatsko (<0,1%
benzena)
izobutil-acetat
1-metoksi-2-propanol
teški benzin (nafta), hidrodesulfuriziran teški (<0,1%
benzena)
CAS br.
123-86-4
64742-95-6
granična vrednost (mg/m3)
480
100
110-19-0
107-98-2
64742-82-1
480
375
600
Zaštita ruku:
Kod potpunog kontakta rukavice od nitrilne gume debljine 0,40 mm,a u slučaju
kontakta sa kapljicama rukavice od nitrilne gume debljine 0,11 mm ( EN 374).
Zaštita očiju:
Zaštitne naočare ili vizir ( EN 166) kod nižih koncentracija u vazduhu, a zaštitna
maska za celo lice kod viših.
Zaštita kože:
U normalnim okolnostima pamučna odeća i prikladna obuća. U slučaju opasnosti
od polivanja odeća prikladna za zaštitu od tečnih hemikalija od vitona ili PVC-a
( EN 645) te obuća od istih materijala ili gume.
9. FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA
Izgled:
Boja:
Miris:
Tačka ključanja:
Tačka paljenja:
Tačka samozapaljenja:
Gustina (kg/l):
Viskozitet:
Donja granica eksplozivnosti(Vol. %):
Gornja granica eksplozivnosti(Vol.%):
Napon pare (Pa/20oC):
Sadržaj suve materije ( %):
Rastvorljivost u vodi:
Tečnost
Bezbojna
Po organskim otapalima
126 o C n-butil-acetat
25 . °C ISO 3679
370 o C n-butil-acetat
1.01
ISO 2811
DIN4 20°C 40 - 45 S
0.8
7.00
1066 n-butil-acetat
54
Nerastvoriv
10. STABILNOST I REAKTIVNOST
Stabilnost:
Proizvod je stabilan kod normalnih uslova rukovanja, skladištenja i primene. Držati
čvrsto zatvoreno u originalnoj ambalaži.
Nekompatibilnost:
Nereaktivan i kompatibilan s većinom uobičajenih materija, osim s ekstremnim
oksidansima. Držati u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži.
Oznaka dok: 5-477704
Ispisano: 2011-03-11 11:24:49
Revizija br.:1
Stranica 5 / 7
Datum izdanja: 04/03/11
MOBIHEL 2K HS 2:1 bezbojni lak DH low VOC
11. TOKSIKOLOŠKI PODACI
Akutna toksičnost:
Hemijski naziv
CAS št.
123-86-4
n-Butilacetat
Solvent-nafta (zemeljsko olje), 64742-95-6
lahka aromatska
Nafta (zemeljsko olje) , tezka 64742-82-1
razzvepljena z vodikom
Iritacija /nagrizanje:
kože:
očiju:
respiratornih organa:
Senzibilizacija:
kože
respiratornih organa:
Trajni efekti akutne ili
hronične izloženosti:
LC50 inhalacijska
LC50 Štakor > 5 mg/l
LD50 - oralno
LD50 Štakor = 14000 mg/kg
LD50 Štakor > 2000 mg/kg
LC50 Štakor > 5 mg/l
LD50 Štakor > 2000 mg/kg
LD50 dermalno
LD50 Zec = 5000 mg/kg
Da.
Da.
Da, kod osetljivih osoba.
Da.
Ne.
Nema podataka.
Toksikinetičke
informacije:
Zabrane i ograničenja:
Nema podataka.
Nema podataka.
12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODACI
Proizvod sadrži komponente, koje su štetne za vodene organizme.
Proizvod sadrži 46 % isparljivih organskih materija. U prirodi proizvod nije biološki razgradljiv. Sprečiti izlivanje u tlo,
vodu, vodotokove i kanalizaciju. Preporučeni način razgradnje je kontrolisano visokotemperaturno spaljivanje.
12.1. Ekotoksičnost:
Kemijsko ime
n-Butilacetat
CAS št.
123-86-4
Solvent-nafta (zemeljsko olje), 64742-95-6
lahka aromatska
Nafta (zemeljsko olje) , tezka 64742-82-1
razzvepljena z vodikom
Granične ekotoksične koncentracije
LC 50 (96 h) za vodeni okoliš ribe = 184 mg/l
LC 50 (96 h) za vodeni okoliš Dafnije = 18 mg/l
LC 50 za vodeni okoliš bakterije > 1000 mg/l
LC 50 za vodeni okoliš ribe = 1 - 10 mg/l
LC 50 za vodeni okoliš Dafnije = 1 - 10 mg/l
LC 50 za vodeni okoliš bakterije = 1 - 10 mg/l
LC 50 za vodeni okoliš ribe = 1 - 10 mg/l
LC 50 za vodeni okoliš Dafnije = 1 - 10 mg/l
LC 50 za vodeni okoliš bakterije = 1 - 10 mg/l
13. TRETMAN I ODLAGANJE OTPADA
Način postupanja s otpadom:
Ostaci od proizvoda:
Klasifikacijski broj otpada: 08 01 11
Opasna svojstva otpada: H4; H3-B
Preporučen postupak uklanjanja je kontrolirano visokotemperaturno spaljivanje
ostataka ili otpada, odnosno odlaganje na deponijima za opasne tvari.
Oznaka dok: 5-477704
Ispisano: 2011-03-11 11:24:49
Revizija br.:1
Stranica 6 / 7
Datum izdanja: 04/03/11
MOBIHEL 2K HS 2:1 bezbojni lak DH low VOC
Onečišćena ambalaža:
Metalna ambalaža koja se ne može ponovno upotrebiti, reciklira se ili odlaže u
posebnim odlagalištima (dir. 94/62/EC, dir. 1999/177/EC).
14. PODACI O TRANSPORTU
Železnički i drumski transport (RID/ADR):
UN broj:
Razred:
Ambalažna grupa:
Listica opasnosti:
Broj opasnosti:
1263
3
III
3
30
BOJE (640 E)
Zapaljive tečnosti
Morski transport (IMDG):
UN broj:
Razred:
Stranica:
Listica opasnosti:
1263
3
3372
3
Dodatni propisi:
Zakon o prevozu opasnih materija ; Pravilnik o načinu prevoza opasnih materija u drumskom prometu; Propis o
međunarodnom prevozu opasnih roba železnicom (RID); Evropski sporazum o međunarodnom drumskom prevozu
opasne robe (ADR);
Posebne mere opreza i uslovi prevoza: Nema podataka.
15. REGULATORNI PODACI
Ocena hemijske bezbednosti:
Nije utvrđena - Podaci koji se navode dati su na osnovu podataka o čistim
hemikalijama.
Podaci o opasnosti i merama bezbednosti:
Znakovi opasnosti:
Xi
IRITATIVNO
Sadrži:
Aktivne
materije (g/l):
Oznake rizika:
R10
R43
R52/53
R66
R67
smjesa iz benzotriazola … ; mešavinu sterički sastavljenih sebakata
g/l
Zapaljivo..
Može izazvati senzibilizaciju u kontaktu sa kožom.
Štetno za vodene organizme, može izazvati dugotrajne štetne efekte u vodenoj životnoj sredini.
Ponovljeno izlaganje može izazvati sušenje ili pucanje kože.
Pare mogu izazvati pospanost ili vrtoglavicu.
Oznaka dok: 5-477704
Ispisano: 2011-03-11 11:24:49
Revizija br.:1
Stranica 7 / 7
Datum izdanja: 04/03/11
MOBIHEL 2K HS 2:1 bezbojni lak DH low VOC
Oznake bezbednosti:
S16
Čuvati dalje od izvora paljenja - zabranjeno pušenje.
S36/37/39
Nositi odgovarajuću zaštitnu odeću, rukavice i zaštitna sredstva za oči / lice.
S51
Koristiti samo u dobro provetrenim prostorijama.
S61
Izbegavati ispuštanje sadržaja u životnu sredinu; pridržavati se posebnih uputstava /
bezbednosnog lista.
SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU!
Zbog dovoljno visokog viskoziteta, proizvod nije potrebno obeležiti sa R65.
16. OSTALI PODACI
Značenje OZNAKA RIZIKA iz poglavlja 2:
R10
R66
R67
R51/53
R37
R65
R11
R43
R50/53
Zapaljivo..
Ponovljeno izlaganje može izazvati sušenje ili pucanje kože.
Pare mogu izazvati pospanost ili vrtoglavicu.
Toksično po vodene organizme, može izazvati dugotrajne štetne efekte u vodenoj životnoj sredini.
Iritativno za respiratorne organe.
Štetno: može izazvati oštećenje pluća ako se proguta.
Lako zapaljivo.
Može izazvati senzibilizaciju u kontaktu sa kožom.
Veoma toksično po vodene organizme, može izazvati dugotrajne štetne efekte u vodenoj životnoj
sredini.
Sadržani podaci bazirani su na našem sadašnjem nivou saznanja i iskustva i karakterišu naš proizvod u saglasnosti
sa zahtevima koji se tiču bezbednosti. Upotreba proizvoda je van naše kontrole i u slučaju nepravilne primene ili
nepoštovanja ovog uputstva ne odgovaramo za posledice.
Sektor kvaliteta i HSE zaštite
Oznaka dok: 5-477704
Ispisano: 2011-03-11 11:24:49
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
166 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content