446/ΥΟΔΔ/21.12.2011 - Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου

Signature Not
Verified
Digitally signed by
Theodoros Moumouris
Date: 2011.12.22 17:47:42
EET
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio
2701
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Αρ. Φύλλου 446
21 Δεκεμβρίου 2011
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Υπουργείο Οικονομικών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
»
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
»
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. . . . . . . 4
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
(1)
Με την υπ’ αριθμ. 1/10−12−2011 απόφαση του Αντιπρο−
έδρου της Κυβέρνησης που εκδόθηκε σύμφωνα με τα
άρθρα 55, 56, 57 και 77 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98) όπως
ισχύει, διορίζονται, από 11.11.2011 στο Πολιτικό Γραφείο
του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Ευάγγελου Βενιζέ−
λου, σε θέσεις μετακλητών υπαλλήλων οι παρακάτω:
1. Κοκκοροπούλου Φωτεινή του Λεωνίδα (Α.Δ.Τ.
Σ635253), με Βαθμό Β΄ και Μισθολογικό Κλιμάκιο 12ο
της ΔΕ κατηγορίας.
2. Στογιάννη Χαρούλα του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. ΑΕ 184705),
με Βαθμό Β΄ και Μισθολογικό Κλιμάκιο 12ο της ΔΕ κα−
τηγορίας.
3. Γατσέλης Χρήστος του Αθανασίου (Α.Δ.Τ. ΑΖ 271161),
με Μισθολογικό Κλιμάκιο 13ο της TE κατηγορίας.
4. Παπούλη Βασιλική του Ηρακλή (Α.Δ.Τ. ΑΒ 647238),
με Μισθολογικό Κλιμάκιο 16ο της ΠΕ κατηγορίας.
5. Ριζούλη Ιφιγένεια του Θεοδώρου (Α.Δ.Τ. ΑΑ 245994),
με Μισθολογικό Κλιμάκιο 11ο της ΠΕ κατηγορίας.
6. Ιωακείμ Σταυρούλα του Χρήστου (Α.Δ.Τ. Τ 077456),
με Μισθολογικό Κλιμάκιο 16ο της ΠΕ κατηγορίας με
μεταπτυχιακό.
Στους ανωτέρω θα καταβάλλονται τα κάθε είδους
επιδόματα και προσαυξήσεις των μονίμων υπαλλήλων
της αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου.
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ των Υπηρεσιών που ανήκουν στον
Πρωθυπουργό 3198/12.12.2011).
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
F
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
(2)
Με την υπ’ αριθμ. 2/85539/0004/13.12.2011 απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 52 παρ. 2 περ. β΄
και 55 παρ. 13 του Π.Δ. 63/2055 (ΦΕΚ 98 Α΄), αποσπάται
από 13.10.2011, ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας, η μό−
νιμη υπάλληλος με βαθμό Γ΄ του κλάδου ΔΕ−Δημοσιο−
νομικών του Γ.Λ. Κράτους, Λεμονιά Σαρακατσάνου του
Ευαγγέλου (ΑΔΤ ΑΗ 537233), στο Γραφείο του Γενικού
Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής.
Η απόσπαση της ανωτέρω υπαλλήλου γίνεται για την
κάλυψη υφιστάμενης κενής θέσης διοικητικού υπαλλή−
λου του εν λόγω Γραφείου.
(Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε. στο Υπουργείο Οικονομικών 16011/
13.12.2011).
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ
Διορθώσεις Σφαλμάτων
Στην αριθ. Δ1Α 1151513 ΕΞ 2011/2.11.2011 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ.
Υ.Ο.Δ.Δ. 403/11.11.2011 και αφορά στο διορισμό του Αθα−
νασίου Θανόπουλου στο Συμβούλιο Οικονομικών Εμπει−
ρογνωμόνων, γίνεται η εξής διόρθωση:
Από το λανθασμένο: «προσλαμβάνεται... ο Αθανάσιος
Θανόπουλους...»,
στο ορθό: «προσλαμβάνεται... ο Αθανάσιος Θανόπου−
λος...».
(Από το Υπουργείο Οικονομικών)
2702
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
(3)
Αριθμ. 47768
Τροποποίηση της 28501/21−12−2009 (ΥΟΔΔ 538/29.12.2009)
απόφασης της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργει−
ας και Κλιματικής Αλλαγής «Συγκρότηση του Διοι−
κητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνι−
κού Δρυμού Αίνου» και της 21555/15−6−2011 (ΥΟΔΔ
193/16−6−2011) όμοιας απόφασης, με την οποία αυτή
τροποποιήθηκε
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 15, παρ. 4 του ν. 2742/1999
«Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 207/1999), όπως το άρθρο αυτό
συμπληρώθηκε από το άρθρο 13 του ν. 3044/2002 «Με−
ταφορά συντελεστή δόμησης και ρυθμίσεις άλλων
θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (Α΄ 197/2002 ) και το
άρθρο 7 του ν.3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 60).
2. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης
125190/363: «Καθορισμός αριθμού μελών του Διοικητι−
κού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού
Αίνου» (Β΄ 126/7−2−2003).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 1,3 και 6 του ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(Α΄87).
4. Την υπ’ αριθμ. 34422/29−7−2011 απόφαση του Υπουρ−
γού ΠΕΚΑ «Τροποποίηση της απόφασης υπ’ αριθμ.
52196/29−11−2010 (ΦΕΚ 1921/Β/10) «Εξουσιοδότηση υπο−
γραφής «Με εντολή Υπουργού» του Υπουργού Περι−
βάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στους
Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς καθώς και στους Προ−
ϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και
Τμημάτων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής» (Β΄ 1731/2011).
5. Την 2810/23−5−2011 αίτηση παραίτησης της Άννας
Λύτρα ως εκπροσώπου του Υπουργείου Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων.
6. Την υπ’ αριθμ. 23956/ 15−6−11 πρόσκληση της Υπουρ−
γού ΠΕΚΑ προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων.
7. Το υπ’ αριθμ. 155580/25−10−11 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποφασί−
ζουμε:
1. Τροποποιείται η 28501/21−12−2009 απόφαση της
Υπουργού ΠΕΚΑ (ΥΟΔΔ 538/29−12−2009), όπως αυτή
τροποποιήθηκε και ισχύει και ορίζεται στο Διοικητικό
Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αί−
νου, για το υπόλοιπο της θητείας ο Παναγής Φωκάς του
Γερασίμου (ΑΔΤ ΑΗ970014), Υπάλληλος ΠΕ1 Γεωπονικού,
με Γ΄ βαθμό, του Κέντρου Ελέγχου και Πιστοποίησης
Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Ελέγχου Λιπασμάτων
Αργοστολίου (ΚΕΠΠΥΕΛ), ως εκπρόσωπος του Υπουρ−
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε αντικα−
τάσταση της παραιτηθείσας Άννας Λύτρα.
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις
της 28501/21−12−2009 απόφασης της Υπουργού ΠΕΚΑ
(ΥΟΔΔ 538/29−12−2009) όπως αυτή τροποποιήθηκε και
ισχύει.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2011
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
F
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
(4)
Με την αριθ. ΔΥ1α/Γ.Π.οικ. 128190/21−11−2011 πράξη του
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, διαπι−
στώνεται η αυτοδίκαιη λήξη της υπηρεσίας, από 11.11.2011,
των κατωτέρω υπαλλήλων του Πολιτικού Γραφείου του
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανδρέα
Λοβέρδου:
Α. ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ:
1. Απανωμεριτάκη Δανάη του Κων/νου (Α.Δ.Τ. ΑΙ
100252)
2. Αναγνωστοπούλου Καλλιόπη του Ευθυμίου (Α.Δ.Τ.
Ρ 693998)
3. Κουφογιαννάκη Λυδεία του Βασιλείου (Α.Δ.Τ. Π
614462)
4. Σαραφοπούλου Ελένη του Παναγιώτη (Α.Δ.Τ. Σ
553154)
5. Γιακουμάκης Αντώνιος του Σπυρίδωνος (Α.Δ.Τ. Κ
227424)
6. Χάλακας Εμμανουήλ του Θεμιστοκλή (Α.Δ.Τ. ΑΙ
601297)
7. Γασπαρινάτος Δημήτριος του Παναγιώτη (Α.Δ.Τ. Χ
797983)
8. Χατζοπούλου Μαριάνθη του Δημητρίου (Α.Δ.Τ. Μ
420697)
Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ−ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
1. Μπακογιάννη Δέσποινα του Σωτηρίου (Α.Δ.Τ. ΑΙ
015154)
2. Κασκαβέλης Νικόλαος του Γρηγορίου (Α.Δ.Τ. ΑΗ
649433)
3. Ζέρβας Γεώργιος του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ. Ι
206093)
4. Ηλιόπουλος Γεώργιος του Θεοδώρου (Α.Δ.Τ. Χ
017913)
5. Κόλλια Στυλιανή του Δημητρίου (Α.Δ.Τ. ΑΒ 284407)
6. Μπαλασόπουλος Δημήτριος του Αθανασίου (Α.Δ.Τ.
Τ 070663)
7. Σιμιτός Χρήστος του Δημητρίου (ΑΔΤ ΑΑ 045322)
8. Πολυμενάκος Ιωάννης του Παύλου (Α.Δ.Τ. ΑΒ
606698)
9. Κωτσόπουλος Αθανάσιος του Αθανασίου (Σ
006919)
10. Καραχάλιος Άγγελος του Χρύσανθου (Τ 862427)
11. Λιάλιαρη Αικατερίνη του Αντωνίου (Α.Δ.Τ. Τ 099488)
12. Περιβολάρης Σταύρος του Σταύρου (Α.Δ.Τ. ΑΗ
072911)
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.)
13. Πάνου Δημήτριος του Θεοδώρου (Α.Δ.Τ. ΑΗ 645553)
Γ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ:
1. Διαμαντοπούλου Θεοδώρα του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. ΑΖ
130315)
2. Ζαμπούρα Αναστασία του Δημητρίου (Α.Δ.Τ. Τ
0955539)
3. Πλιάτσικα Πολυξένη του Αθανασίου (Α.Δ.Τ. Χ 715520)
4. Στεφανουδάκη Ειρήνη του Παναγιώτη (Α.Δ.Τ. Μ
317721)
5. Αθανασίου Γεωργία του Χρήστου (Α.Δ.Τ. ΑΕ
154482)
6. Σφοντούρης Ανδρέας του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. ΑΒ
067463)
7. Δημουλά Κερασίνα του Αθανασίου (Α.Δ.Τ. Χ
053006)
8. Καράβια Βασιλική του Νικολάου (Α.Δ.Τ. Χ 546910)
9. Τζεφριός Δημήτριος του Σπυρίδωνος (Α.Δ.Τ. ΑΒ
008160)
10. Λάμψια Αγγελική του Κων/νου (Α.Δ.Τ. ΑΑ 020136)
11. Καπέκα Όλγα του Βασιλείου (Α.Δ.Τ. Λ 722191)
12. Μπούτση Αθηνά του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. Χ 705832)
13. Τάσσης Χρύσανθος του Δημητρίου (Α.Δ.Τ. Χ
198618)
14. Πεσιρίδης Θεόδωρος του Χριστόφορου (Α.Δ.Τ. ΑΗ
041248)
15. Καρβούνης Σταύρος του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. ΑΒ
819850)
16. Βαρδίκος Χαράλαμπος του Πυθαγόρα (Α.Δ.Τ. Φ
326387)
17. Χελιώτη Ευαγγελία του Σπυρίδωνος (Α.Δ.Τ. Σ
164914)
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
F
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
(5)
Αριθμ. 55738/323
Συγκρότηση της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής
(Τ.Δ.Ε.) του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Φλώρινας.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρ−
χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» άρ. 186 τομέας
Δ παρ. 6 και άρ. 282 παρ. 1β.
β. Του Νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α΄ 05.01.1999) «Ορ−
γανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων
κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» άρ. 48 παρ.
1 του εδαφίου Β΄, περ. α, όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ. 2 του άρ. 37 του Ν. 3518/2006 «Αναδιάρθρωση των
κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργολη−
πτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθμιση άλλων
θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 272 Α΄ 21.12.2006).
γ. Του Νόμου 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄ 15.03.2010) «Προ−
στασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για
την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» άρ. 7
παρ. 2.
2703
δ. Του Π.Δ. 146/2010 (ΦΕΚ 239 Α΄ 27.12.2010) «Οργανι−
σμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» άρ. 21.
ε. Της υπ’ αριθμ. ΔΙΜΕΔ/113/20683/22.10.1982 κανονι−
στικής απόφασης των υπουργών Προεδρίας και Εσω−
τερικών.
στ. Τα υπ’ αριθμ. 1044/25.02.2010 και 6612/24.10.2011
έγγραφα του Περιφερειακού Υποκαταστήματος ΙΚΑ−
ΕΤΑΜ Φλώρινας.
ζ. Το υπ’ αριθμ. 22832/26.07.2010 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
η. Το υπ’ αριθμ. 1288 και 1289/02.08.2010 έγγραφο της
Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας.
θ. Το υπ’ αριθμ. Φ2 12766/04.08.2010 έγγραφο της
Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, αποφα−
σίζουμε:
1. Τη συγκρότηση της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής
του περιφερειακού Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α.−ΕΤΑΜ Φλώ−
ρινας και ορίζουμε:
α. Πρόεδρο την Καραμήτσου Θωμαή του Αναστασίου,
με Α.Δ.Τ. Ξ 668445, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού
με Α΄ βαθμό, Προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής
Επιθεώρησης Φλώρινας, με αναπληρωτή της το Βατάλη
Γεώργιο του Αντωνίου, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 291600, κλάδου ΠΕ
Διοικητικού Οικονομικού με Α΄ βαθμό, Προϊστάμενο του
Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Πτολεμαΐδας.
β. Εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνι−
κής Ασφάλισης την Πανταζή Ιωάννα του Δημητρίου, με
Α.Δ.Τ. ΑΕ 343807, κλάδου Διοικητικού Οικονομικού με Β΄
βαθμό, υπάλληλο του Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρη−
σης Φλώρινας ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της το
Ρούσσο Νικόλαο του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. Ι 600796, κλά−
δου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με Α΄ βαθμό, υπάλληλο
του Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Κοζάνης.
γ. Εκπρόσωπο των εργοδοτών το Διαμαντόπουλο Σω−
τήρη του Αναστασίου, με Α.Δ.Τ. Π 255551, έμπορο, ως
τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Ταλλίδη Θωμά
του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 113614, έμπορο, ως αναπληρω−
ματικό μέλος.
δ. Εκπρόσωπο από την τάξη των ασφαλισμένων το Σι−
άκο Κωνσταντίνο του Σωκράτη, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 343298, ως
τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του την Τικταπανίδου
Μαρία του Αλεξάνδρου, με Α.Δ.Τ. Π 993925.
ε. Γραμματέα της επιτροπής την Παπαϊωάννου Φωτει−
νή του Στεφάνου με Α.Δ.Τ. ΑΗ 802838, κλάδου ΤΕ Διοικη−
τικού Λογιστικού με Γ΄ βαθμό, υπάλληλο του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ
Φλώρινας ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την
Ηλιού Γεωργία του Λαζάρου, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 800818, κλά−
δου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με Γ΄ βαθμό, υπάλληλο
του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Φλώρινας.
2. Με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού που ανέρχεται
ετησίως στο ποσό των 37.800,00 €.
3. Η θητεία της επιτροπής είναι τριετής και έχει ισχύ
από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 27 Νοεμβρίου 2011
O Περιφερειάρχης
ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΚΗΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.)
2704
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
øîñì õ—ðì÷ì÷ úùðð—ò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê—÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:
Τεύχος
Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση
Τεύχος
Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση
Α΄
150 €
40 €
15 €
Α.Α.Π.
110 €
30 €
-
Β΄
300 €
80 €
30 €
Ε.Β.Ι.
100 €
−
-
Γ΄
50 €
−
−
Α.Ε.Δ.
5€
−
-
Υ.Ο.Δ.Δ.
50 €
−
−
Δ.Δ.Σ.
200 €
−
20 €
Δ΄
110 €
−
Α.Ε.−Ε.Π.Ε.
−
−
100 €
30 €
• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος
Έντυπη μορφή
Τεύχος
Έντυπη μορφή
Τεύχος
Έντυπη μορφή
Α΄
225 €
Δ΄
160 €
Α.Ε.−Ε.Π.Ε.
2.250 €
Β΄
320 €
Α.Α.Π.
160 €
Δ.Δ.Σ.
225 €
Γ΄
65 €
Ε.Β.Ι.
65 €
Α.Σ.Ε.Π.
70 €
Υ.Ο.Δ.Δ.
65 €
Α.Ε.Δ.
10 €
Ο.Π.Κ.
−
• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: [email protected]
ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*14004462112110004*
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004