close

Enter

Log in using OpenID

1 1. ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΔ

embedDownload
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013»
AΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΣΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΔ
1.1 Να διευκρινισθεί η φράση : «Οι δαπάνες των έργων θα πρέπει να
συνδέονται με τον/τους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με την ενότητα
6.1 του Οδηγού Εφαρμογής και το Παράρτημα ΙΙ αυτού. Συνεπώς, εάν
κατά την πιστοποίηση του έργου από τον ΕΦΕΠΑΕ διαπιστωθεί ότι
δαπάνες
εξυπηρετούν
μη
επιλέξιμες
δραστηριότητες
θα
περικόπτονται» που υπάρχει στις αποφάσεις ένταξης.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Κατά την υλοποίηση της επένδυσης, μία δαπάνη η οποία :
 αναφέρεται στο Τεχνικό Παράρτημα, όπως κάθε φορά ισχύει
 περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VII Επιλέξιμες Δαπάνες
 συνδέεται και εξυπηρετεί τον επιλέξιμο ΚΑΔ Επένδυσης
θεωρείται καταρχήν επιλέξιμη και δύναται να πιστοποιηθεί.
Διαφοροποίηση από τα παραπάνω κατά την επαλήθευση και πιστοποίηση,
απαιτεί αιτιολόγηση και πρέπει να καταγράφεται στις αντίστοιχες εκθέσεις.
1.2 Σε περίπτωση που κάποια επιχείρηση έχει εγκριθεί για περισσότερους
από έναν επιλέξιμους ΚΑΔ επένδυσης, δύναται να καταργήσει μέρος
αυτών;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
H επιχείρηση, δύναται να καταργήσει μέρος των ΚΑΔ επένδυσης για τους
οποίους έχει εγκριθεί, λαμβάνοντας όμως υπόψη τις δαπάνες του επενδυτικού
σχεδίου και τη συνάφεια αυτών με τους εναπομείναντες ΚΑΔ και υπό την
προϋπόθεση ότι οι εναπομείναντες ΚΑΔ είναι επιλέξιμοι. Σημειώνεται ότι θα
γίνεται ενδεικτική επαναβαθμολόγηση για το κλαδικό κριτήριο.
1.3 Υπό σύσταση επιχείρηση η οποία κατά το πρώτο αίτημα
επαλήθευσης/πιστοποίησης
προσκομίζει
βεβαίωση
μεταβολής
εργασιών στην οποία εκτός του επιλέξιμου ΚΑΔ εμφανίζονται και μη
επιλέξιμοι, οι οποίοι επωφελούνται της παρούσας επένδυσης. Γίνεται
«σύσταση» για διακοπή, δεν γίνεται δεκτό το αίτημα, ή το ανωτέρω
κρίνεται κατά την επαλήθευση;
1
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η επιχείρηση έχει δικαίωμα να προσθέσει όσους και όποιους ΚΑΔ κρίνει ότι
είναι απαραίτητοι για την υποστήριξη της δραστηριότητάς της. Αναφορικά με
τις δαπάνες επένδυσης, αυτές πρέπει, σύμφωνα με σχετικό όρο των
αποφάσεων ένταξης, να συνδέονται με τον επιλέξιμο ΚΑΔ.
Σχετικές αναφορές απαιτείται να υπάρχουν στη Έκθεση Επαλήθευσης –
Πιστοποίησης που θα συνταχθεί.
1.4 Υφιστάμενη επιχείρηση έχει πραγματοποιήσει διακοπή των μη
επιλέξιμων ΚΑΔ πριν την ημερομηνία υποβολής και, κατά το αρχικό
στάδιο της υλοποίησης της επένδυσης, ενεργοποίησε ξανά τους μη
επιλέξιμους ΚΑΔ. Πως θα ελέγχεται και πως θα αντιμετωπίζεται το
παραπάνω ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Δεν απαιτείται και δεν προβλέπεται κάπου στο Κανονιστικό Πλαίσιο η ανάγκη
να ελεγχθεί το παραπάνω γεγονός. Η επένδυση εγκρίθηκε σε επιλέξιμο/ους
ΚΑΔ. Οι δαπάνες πρέπει, σύμφωνα με σχετικό όρο των αποφάσεων ένταξης, να
συνδέονται με τον/τους επιλέξιμο/ους ΚΑΔ επένδυσης.
2. ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
2.1 Πώς θα αντιμετωπίζονται οι περιπτώσεις καθολικής κατάργησης
βαθμολογούμενων δαπανών (καινοτομία, προστασία περιβάλλοντος);
Θα πραγματοποιείται επαναβαθμολόγηση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Για την περίπτωση που περιγράφεται στο ερώτημα, αλλά και για κάθε
τροποποίηση εν γένει, πρέπει να εξετάζεται αν διαφοροποιούνται ουσιωδώς τα
κριτήρια επιλεξιμότητας με αποτέλεσμα τη μη επιλεξιμότητα του επενδυτικού
σχεδίου. Για να εξεταστεί αυτό, πρέπει να προσκομίζεται ή, αν όχι, να ζητείται,
κάθε απαιτούμενο στοιχείο.
Αν για να γίνει αυτό, απαιτηθεί επαναβαθμολόγηση, τότε αυτή θα γίνει.
2.2 Θα επιτρέπεται η αλλαγή νομικής μορφής σε υπό σύσταση εταιρεία;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Για την περίπτωση που περιγράφεται στο ερώτημα, αλλά και για κάθε
τροποποίηση εν γένει, πρέπει να εξετάζεται αν διαφοροποιούνται ουσιωδώς τα
κριτήρια επιλεξιμότητας με αποτέλεσμα τη μη επιλεξιμότητα του επενδυτικού
σχεδίου. Για να εξεταστεί αυτό, πρέπει να προσκομίζεται ή, αν όχι, να ζητείται,
κάθε απαιτούμενο στοιχείο.
2.3 Αλλαγή εταιρικής /μετοχικής σύνθεσης: Πως θα αντιμετωπίζονται οι
περιπτώσεις όπου ο βαθμολογούμενος εταίρος αποχωρεί και το
μερίδιό του μοιράζεται στους υπολοίπους ή το αναλαμβάνει κάποιος
καινούργιος εταίρος ή μέτοχος; Θα γίνεται επαναβαθμολόγηση της
πρότασης; Εάν παραμένει στην επιχείρηση (ως εργαζόμενος) και
δηλώνεται
ως
διευθυντικό
στέλεχος
προκύπτει
θέμα
επαναβαθμολόγησης;
2
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Για τις περιπτώσεις που περιγράφονται στο ερώτημα, αλλά και για κάθε
τροποποίηση εν γένει, πρέπει να εξετάζεται αν διαφοροποιούνται ουσιωδώς τα
κριτήρια επιλεξιμότητας με αποτέλεσμα τη μη επιλεξιμότητα του επενδυτικού
σχεδίου. Για να εξεταστεί αυτό, πρέπει να προσκομίζεται ή, αν όχι, να ζητείται,
κάθε απαιτούμενο στοιχείο.
3. ΘΕΜΑΤΑ ΑΔΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
3.1 Θεωρούνται επιλέξιμες οι υπό σύσταση τουριστικές επιχειρήσεις
επιπλωμένων κατοικιών καθώς και οι τουριστικές επιπλωμένες
επαύλεις, που έχουν αδειοδοτηθεί ή θα αδειοδοτηθούν για την
ανέγερση οικοδομής με οικοδομική άδεια η οποία αναφέρεται σε
«Οικεία» και στην συνέχεια προσκομίζουν σήμα ΕΟΤ;
Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 557 Β΄ 23/10/1987, σελ. 5444,
παράγραφος Ε: «Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια, αποτελούν
μέρος της μόνιμης κατοικίας του ιδιοκτήτη ή του μισθωτή και
παραχωρούνται με τα έπιπλα και το λοιπό εξοπλισμό καθώς και με
δικαίωμα χρήσης των χώρων υγιεινής σε τουρίστες με μίσθωμα για
προσωρινή διαμονή» καθώς και στη σελ. 5568, παράγραφος 2: «Οι
Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες μπορούν να βρίσκονται εντός
σχεδίου πόλεων ή σε οικισμούς ή σε περιοχές εκτός σχεδίου εντός ΖΟΕ
ή εκτός σχεδίου και οικοδομούνται με όρους δόμησης κατοικίας».
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ναι είναι επιλέξιμες, εφόσον τηρηθούν τα προβλεπόμενα περί αδειοδότησης και
Σήμανσης ΕΟΤ.
4. ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
4.1 Ποιος αντιμετωπίζεται η
περίπτωση που μία επιχείρηση, είτε
ενταγμένη, είτε δυνητικά ενταγμένη στο πρόγραμμα, θέλει να κάνει
μεταβίβαση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η μεταβίβαση επιχείρησης εν γένει, θεωρείται τροποποίηση.
Για κάθε τροποποίηση εν γένει, πρέπει να εξετάζεται αν διαφοροποιούνται
ουσιωδώς τα κριτήρια επιλεξιμότητας με αποτέλεσμα τη μη επιλεξιμότητα του
επενδυτικού σχεδίου. Για να εξεταστεί αυτό, πρέπει να προσκομίζεται ή, αν όχι,
να ζητείται, κάθε απαιτούμενο στοιχείο.
4.2 Είναι αποδεκτές οι συγχωνεύσεις και με ποιους όρους;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Οι συγχωνεύσεις είναι καταρχήν αποδεκτές ως τροποποιήσεις.
Για κάθε τροποποίηση εν γένει, πρέπει να εξετάζεται αν διαφοροποιούνται
ουσιωδώς τα κριτήρια επιλεξιμότητας με αποτέλεσμα τη μη επιλεξιμότητα του
επενδυτικού σχεδίου. Για να εξεταστεί αυτό, πρέπει να προσκομίζεται ή, αν όχι,
να ζητείται, κάθε απαιτούμενο στοιχείο.
Επίσης πρέπει να εξασφαλίζεται η συνέχιση της επιδοτούμενης δραστηριότητας.
3
5
ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
5.1 Μέτοχος ο οποίος έχει υποβάλει σε υπό σύσταση εταιρεία η οποία έχει
εγκριθεί, θέλει να μπει μέτοχος και σε άλλη υπό σύσταση εταιρεία η
οποία έχει επίσης εγκριθεί. Είναι αποδεκτό αυτό;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Εξετάζεται κατά περίπτωση, ως τροποποίηση.
Για κάθε τροποποίηση εν γένει, πρέπει να εξετάζεται αν διαφοροποιούνται
ουσιωδώς τα κριτήρια επιλεξιμότητας με αποτέλεσμα τη μη επιλεξιμότητα του
επενδυτικού σχεδίου. Για να εξεταστεί αυτό, πρέπει να προσκομίζεται ή, αν όχι,
να ζητείται, κάθε απαιτούμενο στοιχείο.
Τονίζεται σε κάθε περίπτωση, ότι πρόκειται για κρατικές ενισχύσεις, ότι η
εφαρμογή των σχετικών ρυθμίσεων δεν πρέπει να οδηγεί σε καταστρατήγηση
των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, ότι τα χορηγούμενα και
αναγνωριζόμενα ποσά θα πρέπει να είναι τα απολύτως αναγκαία και αναλογικά
για την επίτευξη των σκοπών της δημόσιας χρηματοδότησης και ότι σε κάθε
περίπτωση οι ενισχύσεις θα πρέπει να είναι διαφανείς.
5.2 Μία επιχείρηση η οποία έχει ενταχθεί ως Υπό σύσταση με μορφή Ο.Ε.
μπορεί να συνεχίσει να είναι εντασσόμενη εάν αποχωρήσει μετά την
σύσταση ο ένας εταίρος και η επιχείρηση θα πρέπει να μετατραπεί σε
ατομική; Σε αυτή την περίπτωση εάν ο παραμένων μέτοχος έχει κλείσει
πρόσφατα
την
υπάρχουσα
επιχείρηση
του
προκειμένου
να
συμμετάσχει στην νέα υπάρχει πρόβλημα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Κάθε περίπτωση εξετάζεται ως τροποποίηση.
Για κάθε τροποποίηση εν γένει, πρέπει να εξετάζεται αν διαφοροποιούνται
ουσιωδώς τα κριτήρια επιλεξιμότητας με αποτέλεσμα τη μη επιλεξιμότητα του
επενδυτικού σχεδίου. Για να εξεταστεί αυτό, πρέπει να προσκομίζεται ή, αν
όχι, να ζητείται, κάθε απαιτούμενο στοιχείο.
5.3 Οι δυνητικοί δικαιούχοι που είναι Υπό-σύσταση, και συσταθούν ως
«υπό-ίδρυση» και όχι κανονικά (δηλαδή δεν θα έχουν λάβει ΚΑΔ) και
πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της απόφασης, εντάσσονται στο
πρόγραμμα ή όχι;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Μπορούν να ενταχθούν μόνο όταν, το γεγονός της μη αναγραφής του ΚΑΔ της
επένδυσης στη βεβαίωση έναρξης εργασιών των επιχειρήσεων αυτών, δεν
οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα αλλά στις ισχύουσες για αυτές φορολογικές
διατάξεις.
Εξάλλου, στη φάση υποβολής και αξιολόγησης προτάσεων, δόθηκε η
δυνατότητα σε επιχειρήσεις με παρόμοιο καθεστώς έναρξης και λειτουργίας να
υποβάλλουν πρόταση στο Πρόγραμμα στον καταληκτικό ΚΑΔ.
4
6
ΘΕΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
6.1 Μπορούν να γίνουν αποδεκτές Εγγυητικές επιστολές από ΤΣΜΕΔΕ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ναι μπορούν. Σύμφωνα με τον Οδηγό, για τη λήψη προκαταβολής απαιτείται η
προσκόμιση εγγυητικής επιστολής προκαταβολής από «αναγνωρισμένο προς
τούτο ίδρυμα».
Εξυπακούεται ότι η εγγυητική επιστολή πρέπει να έχει εκδοθεί υπέρ του
Δικαιούχου.
6.2 Θα γίνεται απομείωση των εγγυητικών με την καταβολή ενδιάμεσων
δόσεων Δημόσιας Δαπάνης ?
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Επιτρέπεται απομείωση των εγγυητικών με την καταβολή ενδιάμεσων δόσεων
Δ.Δ. όπως ορίζεται στην ενότητα 15 του οδηγού εφαρμογής του
προγράμματος.
7. ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
7.1 Αύξηση κλινών (εφόσον δεν ξεπερνάει τις 100) επιτρέπεται στα
επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στον τουρισμό;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ναι επιτρέπεται.
Διευκρινίζεται ότι η αύξηση κλινών είναι τροποποίηση Φυσικού Οικονομικού
Αντικειμένου και, εντέλει, Αύξηση Φυσικού Αντικειμένου. Ως τέτοια θα
εξεταστεί.
7.2 Μείωση κλινών επιτρέπεται στα επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στον
τουρισμό;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ναι επιτρέπεται.
Διευκρινίζεται ότι η μείωση κλινών είναι τροποποίηση Φυσικού Οικονομικού
Αντικειμένου και, εντέλει, Μείωση Φυσικού αντικειμένου. Ως τέτοια θα
εξεταστεί.
5
8. ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
8.1 Λειτουργικές δαπάνες για την
εντασσόμενων, είναι επιλέξιμες;
κάλυψη
του
30%
των
δυνητικά
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Εφόσον στο σύνολο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού υπάρχουν και
λειτουργικές δαπάνες, είναι επιλέξιμες για την κάλυψη του 30% των δυνητικά
εντασσόμενων, καθώς αποτελούν μέρος του επενδυτικού σχεδίου.
8.2 Αν ναι πως θα υπολογίζονται; Π.χ. μπορεί κάποιος να φέρει
προκαταβολικά εξόφληση ενοικίων 12 μηνών ή πιστοποιούνται μόνο
υλοποιηθείσες δαπάνες
που θα λογίζονται από την έναρξη
επιλεξιμότητας λειτουργικών δαπανών μέχρι την ημερομηνία υποβολής
του αιτήματος ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Τέτοιου τύπου δαπάνες δύνανται να εξομοιωθούν με προκαταβολές.
Επομένως, μπορούν να πιστοποιηθούν με βάση τις ειδικότερες απαιτήσεις περί
προκαταβολών.
8.3 Για τις εγκεκριμένες υπό σύσταση επιχειρήσεις, που έχουν εγκριθεί για
λειτουργικές δαπάνες οι οποίες στηρίχθηκαν σε πρόβλεψη και
υπολογίσθηκαν μηνιαία. Σε περίπτωση που το μηνιαίο ποσό είναι
μεγαλύτερο από το δηλωθέν κατά την υποβολή (π.χ. ΔΕΗ 100
ευρώ/μήνα ενώ στην πραγματικότητα ο λογαριασμός αναγράφει 300
ευρώ για τη διμηνία, δηλ. 150 ευρώ το μήνα). Στην περίπτωση αυτή,
μπορεί να υπολογιστεί το πραγματικό ποσό και αν ναι θα πρέπει να
συνοδεύεται με αίτημα τροποποίησης;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Εντός της κατηγορίας δαπάνης «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ» επιτρέπεται η μεταφορά
δαπάνης (π.χ. μικρότερη ΔΕΗ μεγαλύτερος ΟΤΕ) χωρίς Αίτημα τροποποίησης,
αρκεί :
• και οι δύο δαπάνες να είχαν εγκριθεί ως «είδος δαπάνης»
• να μην ξεπεραστεί το εγκεκριμένο ποσό για την κατηγορία συνολικά.
8.4 Για ποιο χρονικό διάστημα είναι επιλέξιμες οι λειτουργικές δαπάνες;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Οι λειτουργικές δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία ηλεκτρονικής
υποβολής μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου.
6
8.5 Μία νέα επιχείρηση που έχει κάνει έναρξη το 2012 και θέλει να
επιδοτηθεί για την λειτουργική δαπάνη του ενοικίου της από τον Ιούνιο
του 2013 αλλά το μισθωτήριο είναι του 2012 μπορεί να το επιδοτηθεί ή
θα απενταχθεί λόγω του γεγονότος ότι το μισθωτήριο συμβόλαιο είναι
του 2012;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Οι λειτουργικές δαπάνες ενοικίων είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία
ηλεκτρονικής υποβολής μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης του επενδυτικού
σχεδίου. Επομένως, οι δαπάνες στην περίπτωση ανωτέρω είναι επιλέξιμες.
Κατ’ αναλογία, οικοδομική άδεια που έχει εκδοθεί το 2012 δεν καθιστά μη
επιλέξιμες τις κτιριακές δαπάνες.
8.6 Για την ένταξη δυνητικά δικαιούχου μπορεί να γίνει δεκτή η αγορά
εξοπλισμού από προμηθευτή εξωτερικού, με εξόφληση πριν τις
20/03/2014 αλλά παράδοση αυτού στην επιχείρηση μετά τις
20/03/14;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η εξόφληση ή η μερική πληρωμή προμηθευτή εξωτερικού/εσωτερικού πριν από
την παράδοση του εξοπλισμού, θεωρείται προκαταβολή. Επομένως, μπορεί να
πιστοποιηθεί με βάση τις ειδικότερες απαιτήσεις περί προκαταβολών.
9. ΘΕΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
9.1 Στα παραδοτέα για χορήγηση προκαταβολής αναφέρεται μεταξύ άλλων
Μισθωτήριο ή Συμβόλαιο ιδιοκτησίας. Σε περιπτώσεις που δεν
προβλέπονται
κτιριακές
δαπάνες
υπάρχει
κάποιος
χρονικός
περιορισμός στην διάρκεια του μισθωτηρίου;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Απαιτούνται νομιμοποιητικά έγγραφα όσον αφορά στην εγκεκριμένη θέση
εγκατάστασης της επένδυσης (πχ Συμβόλαιο Ιδιοκτησίας, Μισθωτήριο, Άδεια
εγκατάστασης, Άδεια λειτουργίας κλπ), χωρίς να υφίσταται χρονικός
περιορισμός σε αυτά.
9.2 Προκαταβολές της συνολικής δαπάνης για αμοιβές συμβούλων (ISO)
γίνονται αποδεκτές ακόμα και αν δεν υπάρχει κανένα από τα αντίστοιχα
παραδοτέα της δαπάνης;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ναι, εφόσον υπάρχει το αντίστοιχο συμφωνητικό.
9.3 Είναι δυνατή η προσκόμιση περισσότερων της μίας εγγυητικών
επιστολών και από διαφορετικές τράπεζες με το αίτημα προκαταβολής
μίας επιχείρησης;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ναι, είναι δυνατή η προσκόμιση περισσότερων της μίας εγγυητικών επιστολών
και από διαφορετικές τράπεζες για τη λήψη προκαταβολής.
7
10. ΘΕΜΑΤΑ LEASING
10.1 Μισθώματα για δαπάνες leasing που αναφέρεται στη σύμβαση ότι θα
αποκτηθεί η κυριότητα μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης,
μπορούν να πιστοποιηθούν στα ενδιάμεσα αιτήματα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΝΑΙ, θα γίνονται δεκτές εφόσον στη ΣΥΜΒΑΣΗ LEASING προβλέπεται
τουλάχιστον το δικαίωμα απόκτησης της κυριότητας.
Στην ολοκλήρωση του έργου, θα ελέγχεται αν αποκτήθηκε η κυριότητα και θα
επιστρέφεται ή όχι η Δημόσια Δαπάνη που δόθηκε για τα μισθώματα LEASING.
11. ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
11.1 Ποιο είναι το μέγιστο ποσοστό δανείου που μπορεί να λάβει μία
επιχείρηση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα, δεν υπάρχει περιορισμός στο ύψος του
δανείου, όταν το δάνειο παρέχεται αποκλειστικά με τραπεζικούς πόρους ή όταν
τα δάνεια είναι από πόρους ΕΤΕπ.
Όταν το δάνειο είναι συγχρηματοδοτούμενο (ΤΕΠΙΧ, JEREMIE), τότε θα πρέπει
να ισχύουν τα ακόλουθα:
• κατά την υπογραφή της δανειακής σύμβασης, το άθροισμα των πόρων
της χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ δεν πρέπει να υπερβαίνει το κόστος του
έργου, ήτοι:.
o Για κάθε δάνειο η Τράπεζα είναι αρμόδια να διασφαλίσει ότι το
άθροισμα [δάνειο + επιχορήγηση Προγράμματος] είναι
μικρότερο ή ίσο του προϋπολογισμού του επιχειρηματικού
σχεδίου που δανειοδοτείται.
o Εάν το δάνειο περιλαμβάνει επιδότηση επιτοκίου ή προμήθειας
εγγυοδοσίας, τότε το ακαθάριστο Ισοδύναμο επιχορήγησης
(ΑΙΕ) της επιδότησης αυτής αθροιζόμενο με το δανειακό
κεφάλαιο που πρόκειται να λάβει η επιχείρηση και την
επιχορήγηση δεν πρέπει να υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του
επιχειρηματικού σχεδίου που δανειοδοτείται.
• κατά την ολοκλήρωση του έργου θα πρέπει να τηρούνται τα ανώτατα
όρια ενίσχυσης που θέτει ο Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός και η
απαίτηση του άρθρου 13, παρ.6, του ΕΚ800/2008., ήτοι στην
περίπτωση δανείου που περιέχει ενίσχυση όπως παραδείγματος χάριν
επιδότηση επιτοκίου, τότε η ενίσχυση αυτή θα συνυπολογίζεται από τον
ΕΦΔ με την επιχορήγηση που λαμβάνει η επιχείρηση από το
Πρόγραμμα.
Αυτό σημαίνει, ότι το 25% της ιδιωτικής συμμετοχής δύναται να
καλυφθεί από δάνειο που όμως δεν περιέχει κανένα στοιχείο κρατικής
στήριξης, ήτοι από δάνειο που χορηγείται από πόρους των
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με όρους αγοράς.
11.2 Δάνειο στο ύψος του 20% του επενδυτικού σχεδίου με CASH
COLLATERAL θεωρείται αποδεκτός τρόπος δανείου για να ενταχθεί
μία επιχείρηση εάν η σύμβαση αναφέρει ότι το δάνειο έχει εκδοθεί
για τις ανάγκες του επενδυτικού σχεδίου;
8
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ναι, θεωρείται αποδεκτός τρόπος δανείου. Οι εξασφαλίσεις αφορούν
αποκλειστικά στη δανειακή σύμβαση που ακολουθεί την τραπεζική πολιτική
και
δεν
αποτελούν
αντικείμενο
ελέγχου.
Στις
περιπτώσεις
συγχρηματοδοτούμενων δανείων τηρούνται οι όροι υλοποίησης αυτών.
11.3 Μέχρι πότε μπορεί να γίνει η αποπληρωμή του δανείου;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Δεν υπάρχει σχετικός περιορισμός από το Πρόγραμμα για τον χρόνο
αποπληρωμής του δανείου. Η κρατική ενίσχυση-εφόσον υπάρχει
υπολογίζεται τη στιγμή υπογραφή της δανεικής σύμβασης.
11.4 Σε περιπτώσεις χρήσης των χρηματοδοτικών εργαλείων του ΕΤΕΑΝ ή
άλλων φορέων τα οποία προβλέπουν επιδότηση επιτοκίου:
i. Σε περίπτωση χρήσης ενός τέτοιου χρηματοδοτικού εργαλείου, οι τόκοι οι
οποίοι θα επιδοτηθούν θα πρέπει να αφαιρεθούν από την εγκεκριμένη
δημόσια δαπάνη του προγράμματος Ενίσχυσης ΜμΕ. Ποιοι τόκοι θα ληφθούν
υπόψη; Το σύνολο των τόκων ή οι τόκοι μέχρι την ολοκλήρωση της
επένδυσης;
Πχ. Μεταποιητική Επιχείρηση, Εγκεκριμένος προϋπολογισμός 300.000,00€,
Δημόσια Δαπάνη 150.000,00€, Χρηματοδότηση (μέσω ΕΤΕΑΝ) 100.000,00€
με 10ετή διάρκεια και 4% επιδοτούμενο επιτόκιο ήτοι 21.494,17€ τόκοι για
όλα τα χρόνια, ή 4.758,84€ τόκοι για το πρώτο 15μηνο (χρονοδιάγραμμα
ολοκλήρωσης επένδυσης). Ποιο ποσό θα αφαιρεθεί από την τελική
εκταμίευση;
ii. Στο παραπάνω παράδειγμα σε περίπτωση που παρακρατηθούν οι τόκοι
από την τελική εκταμίευση και έπειτα από ένα χρόνο ο επενδυτής θελήσει να
εξοφλήσει ολοσχερώς το δάνειο τι γίνεται; Θα του επιστραφούν χρήματα με
την μορφή επιχορήγησης και πάλι για τους τόκους που δεν θα χρειαστεί να
πληρωθούνε από το ΕΤΕΑΝ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
α) Σε περίπτωση χρήσης χρηματοοικονομικού εργαλείου που εμπεριέχει
στοιχεία κρατικής στήριξης/ενίσχυσης (ΤΕΠΙΧ ή Jeremie), η Τράπεζα
υπολογίζει το Ακαθάριστο Ισοδύναμο Επιχορήγησης (ΑΙΕ) , εκπεφρασμένο σε
€, για να ορίσει το ποσό της ενίσχυσης που έχει χορηγηθεί, δηλαδή το ποσό
που θεωρείται ότι έχει λάβει η επιχείρηση μέσω της επιδότησης επιτοκίου ή της
επιδότησης της προμήθειας εγγυοδοσίας του δανείου. Το ΑΙΕ του δανείου
συνήθως αναγράφεται στη δανειακή σύμβαση. Αν δεν αναγράφεται,
κοινοποιείται στην επιχείρηση από την Τράπεζα όποτε ζητηθεί. Ως ημερομηνία
χορήγησης της ενίσχυσης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής της δανειακής
σύμβασης.
β) Στην περίπτωση που το δάνειο αποπληρώνεται νωρίτερα ή εκταμιεύεται
μερικώς, το ΑΙΕ θα είναι μικρότερο. Υπολογίζεται από την Τράπεζα εκ νέου και
ενημερώνεται σχετικά ο δανειολήπτης, οπότε το ποσό που τελικά
συνυπολογίζεται με την επιχορήγηση του Προγράμματος και «αφαιρείται»
είναι σύμφωνα με το δάνειο που χορηγήθηκε.
12. ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
9
12.1 Επιχείρηση ενταγμένη στο νέο ΠΕΠ δεν διαθέτει μισθωτήριο
συμβόλαιο 8-ετίας. Μπορεί να εντάξει στη δράση αντλία θερμότητας
και fan coil χωρίς να απαιτείται μισθωτήριο συμβόλαιο;
Σημείωση: Η επιχείρηση θα αιτείται επιδότησης μόνο για την αντλία
θερμότητας και τα fan coil χωρίς να περιλαμβάνεται η εγκατάσταση
και η σύνδεση με τα καλοριφέρ για την αντλία θερμότητας.
Δηλαδή η αντλία θερμότητας ως μηχάνημα (χωρίς τα υλικά σύνδεσης
με τα καλοριφέρ σωλήνες καλώδια κλπ) σε ποια κατηγορία
εντάσσεται; Στις δαπάνες Κτιριακών ή στις δαπάνες εξοπλισμού;
(Το
ερώτημα
επικεντρώνεται
στην
απαίτηση
μισθωτηρίου
συμβολαίου)
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Κάθε δαπάνη, είτε εγκεκριμένη είτε υποβαλλόμενη σε Αίτημα τροποποίησης,
πρώτα εντάσσεται σε Κατηγορία Δαπάνης και, στη συνέχεια, υλοποιείται και
πιστοποιείται με βάση της απαιτήσεις της Κατηγορίας στην οποία εντάχθηκε.
Οι δαπάνες της ερώτησης δύνανται να ενταχθούν είτε :
 στην Κατηγορία «Κτιριακά»
 στην Κατηγορία «Μηχανήματα - Εξοπλισμός παραγωγής – Λοιπός
Εξοπλισμός»
 στην
Κατηγορία
«Εξοπλισμός
και
Εγκαταστάσεις
Προστασίας
Περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας»
αναλόγως των ειδικότερων προδιαγραφών και της προσφοράς που
υποβλήθηκε/θα υποβληθεί για αυτές.
12.2 Για
μεγάλο
μέρος
των
επιχειρήσεων
(μηχανικοί,
τεχνικές
δραστηριότητες, εμπόριο κλπ) δεν είναι δυνατή η έκδοση αδειών
μεταφορικών μέσων επαγγελματικής χρήσης, παρά μόνο μικτής. Πως
αντιμετωπίζονται τέτοιες περιπτώσεις που η υποχρέωση περί
επαγγελματικής αυστηρά χρήσης δεν θα τηρείται, όχι όμως με
υπαιτιότητα της επιχείρησης;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Όπως έχει ήδη απαντηθεί σε προηγούμενες σχετικές ερωτήσεις, η απαίτηση
του Οδηγού στην Κατηγορία «Μεταφορικά μέσα» περί επιλεξιμότητας
«…αυτοκινούμενων μεταφορικών μέσων επαγγελματικής και μόνον χρήσης
…» καθώς και στην προσκόμιση «…άδειας πρώτης κυκλοφορίας με τις
απαιτούμενες σφραγίδες και θεωρήσεις όπου να τεκμαίρεται η επαγγελματική
χρήση του μεταφορικού μέσου» είναι αναμφισβήτητη.
12.3 Επιχείρηση έχει προσθέσει τον ΚΑΔ επένδυσης πριν την υποβολή της
πρότασης και μετά την προκήρυξη του προγράμματος. Για τις
περιφέρειες που υπάγονται στον κανόνα De minimis ημερομηνία
έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών είναι η 11.01.2013 ή η ημερομηνία
προσθήκης του ΚΑΔ επένδυσης;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Για τις περιφέρειες που υπάγονται στον κανόνα De minimis, ως ημερομηνία
έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 11/1/2013 για τις Κατηγορίες
10
δαπανών με α/α (1) έως και (9) και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής
της πρότασής τους για τις Λειτουργικές δαπάνες (Κατηγορία με α/α (10)).
Οι απαιτήσεις του Οδηγού του Προγράμματος σχετικά με :
 την έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών των επενδύσεων
 τις προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων
είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους.
12.4 Δύναται συνδεδεμένη επιχείρηση να τιμολογήσει υπηρεσία στην
εξεταζόμενη προς ενίσχυση επιχείρηση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ναι δύναται. Εξυπακούεται ότι, οι όποιες τιμολογήσεις πρέπει να γίνουν
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Οδηγού του Προγράμματος και θα κριθούν
για το εύλογο του κόστους και για το εργολαβικό κέρδος που, ενδεχομένως,
θα εμπεριέχεται σε αυτό.
12.5 Σύμφωνο συνεργασίας θεωρημένο από την ΔΟΥ σε συνδυασμό με
προκαταβολή έναντι εργασιών θεωρείται αποδεκτός τρόπος
πιστοποίησης κάλυψης του 30% του έργου ακόμα και αν δεν έχει
εκδοθεί η οικοδομική άδεια;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Προκαταβολή έναντι εργασιών θεωρείται αποδεκτός τρόπος πιστοποίησης
κάλυψης του 30% του έργου. Απαιτείται να προσκομίζεται αναλυτική
προσφορά ή συμφωνητικό μεταξύ επενδυτή-προμηθευτή, και παραστατικά
εξόφλησης.
12.6 Ποιο είδος κοινόχρηστης δαπάνης θεωρείται επιλέξιμο στα πλαίσια
του Προγράμματος;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Οι κοινόχρηστες δαπάνες ενισχύονται στο πλαίσιο της Κατηγορίας
Λειτουργικές δαπάνες.
Επιλέξιμες είναι όσες κοινόχρηστες δαπάνες αφορούν στη Δικαιούχο
επιχείρηση. Εξαιρούνται οι δαπάνες ιδιοκτητών.
13.
ΘΕΜΑΤΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΑΠΑΝΩΝ
ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ-ΕΡΓΩΝ
ΔΥΝΗΤΙΚΑ
13.1 Σε περίπτωση που τα επενδυτικά σχέδια περιλαμβάνουν κτιριακές
εργασίες για τις οποίες απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας, εάν
αυτή δεν μπορεί να εκδοθεί έως τις 28/2/14, μπορεί ο επενδυτής να
καταθέσει αίτημα επαλήθευσης για εξοπλισμό;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ναι μπορεί. Μέχρι και την εκτέλεση του 80% του επιχορηγούμενου
οικονομικού αντικειμένου, διοικητικά θα κριθεί το επιλέξιμο των δαπανών
αυτών.
11
13.2 Στον Τουρισμό, εφόσον πρόκειται για ανέγερση, οι δικαιούχοι δεν
μπορούν: α) να καταθέσουν αίτηση για έκδοση Σήματος ΕΟΤ αν δεν
έχουν ολοκληρώσει πρώτα τις εργασίες που απαιτούνται για την
ολοκλήρωση του καταλύματος και β) στις από 22/11/2013 επιστολή
διευκρινίσεων σχετικά με την διαδικασία ένταξης και ενίσχυσης των
δυνητικά εντασσόμενων έργων αναφέρεται ότι :
«Σε περίπτωση που το αίτημα αφορά υπό σύσταση επιχείρηση
συνοδεύεται…… βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας στην οποία
περιλαμβάνονται ο/οι επιλέξιμοι ΚΑΔ της επένδυσης».
Ποιος ο χειρισμός τέτοιων περιπτώσεων;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Απαιτείται βεβαίωση έναρξης εργασιών στην οποία θα εμφανίζεται ο ΚΑΔ
41.20.20.01 Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους
κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρ. 33 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ)
για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας με δικαίωμα έκπτωσης του
ΦΠΑ των εισροών τους.
Τέτοια έργα μπορούν να ενταχθούν οριστικά, μόνο όταν το γεγονός της μη
αναγραφής του ΚΑΔ της επένδυσης στη βεβαίωση Έναρξης Εργασιών των
επιχειρήσεων, δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα αλλά στις ισχύουσες
για αυτές φορολογικές διατάξεις.
Στη φάση υποβολής και αξιολόγησης προτάσεων, δόθηκε η δυνατότητα σε
επιχειρήσεις με παρόμοιο καθεστώς έναρξης και λειτουργίας, να υποβάλλουν
πρόταση στο Πρόγραμμα στον καταληκτικό ΚΑΔ.
13.3 Μπορεί να γίνει δεκτό δάνειο από χώρα του εξωτερικού (εντός
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και εκτός αυτής);
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Είναι αποδεκτό, με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Οδηγού, των
Αποφάσεων Ένταξης και των όσων έχουν αναφερθεί ανωτέρω στην ενότητα
11 «Θέματα για δάνεια και χρηματοδοτικά εργαλεία».
13.4 Μπορεί κάποιος δυνητικός δικαιούχος να προσκομίσει έγκριση
δανείου προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα και στη συνέχεια
να μην προχωρήσει στη συμβασιοποίηση ή/και εκταμίευση του
δανείου;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ναι, καθώς προϋπόθεση ένταξης των δυνητικά δικαιούχων αποτελεί η
έγκριση τραπεζικού δανεισμού και όχι η λήψη του. Σύμφωνα με την ενότητα
16.2 «Λοιπές Τροποποιήσεις» του οδηγού εφαρμογής, σε περίπτωση
κατάργησης τραπεζικού δανεισμού δεν απαιτείται τροποποίηση. Η αλλαγή
αυτή ενσωματώνεται στο αίτημα επαλήθευσης/ πιστοποίησης και εξετάζεται
απευθείας σε αυτό.
13.5 Προκαταβολές σε προμηθευτές για την εκτέλεση εργασιών είναι
επιλέξιμες δαπάνες για την εκπλήρωση του κριτηρίου του 30% στους
δυνητικά δικαιούχους; Θα πρέπει να προσκομιστούν αποδεικτικά
στοιχεία καταβολής της προκαταβολής και αν ναι ποια θα είναι αυτά;
12
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Οι προκαταβολές σε προμηθευτές θα γίνονται δεκτές και για τους δυνητικά
δικαιούχους όπως προβλέπεται και για τους εγκεκριμένους σύμφωνα με τον
Οδηγό του προγράμματος. Τα αποδεικτικά στοιχεία που θα προσκομίζονται,
θα είναι τα αντίστοιχα προσκομισθέντα των εγκεκριμένων.
13.6 Οι δυνητικά δικαιούχοι, έχουν δυνατότητα λήψης προκαταβολής, με
προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής; Αν ναι, μπορεί η
προκαταβολή αυτή να καλύψει την επιχείρηση αναφορικά με την
υποχρέωση του 30% έως τις 20/3/2014;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Οι δυνητικά δικαιούχοι δεν έχουν δυνατότητα λήψης προκαταβολής.
13.7 Δυνητικά εγκεκριμένη επιχείρηση επιθυμεί να κάνει ένσταση για
αύξηση του προϋπολογισμού καθώς πραγματοποιήθηκε λάθος στην
αξιολόγηση και απορρίφτηκε ποσό 70.000 ευρώ. Το 30% που έχει η
επιχείρηση υποχρέωση να υλοποιήσει έως 20 Μαρτίου 2014, πάνω σε
πιο ποσό θα υπολογισθεί καθώς θα εκκρεμεί η ένσταση για αύξηση
του επιλέξιμου προϋπολογισμού;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Οι προϋποθέσεις που τέθηκαν για τις δυνητικά εντασσόμενες επενδύσεις,
κρίνονται επί του εγκεκριμένου συνολικού προϋπολογισμού τους, όπως
αυτός ισχύει τη στιγμή της υποβολής του σχετικού Αιτήματος πιστοποίησης ή
έγκρισης δανείου. Μέχρι να κριθεί και να οριστικοποιηθεί το αποτέλεσμα της
ένστασης που περιγράφεται στην ερώτησή σας (εφόσον αυτή υποβληθεί), ο
συνολικός προϋπολογισμός είναι αυτός που αναγράφεται στις σχετικές
αποφάσεις ένταξης και στα Τεχνικά Παραρτήματα των επενδύσεων αυτών.
Επισημαίνεται ότι ένσταση, κατά τα ανωτέρω, που θα υποβληθεί μέχρι τις
20/3/2014 δεν εξασφαλίζει στο δικαιούχο το δικαίωμα οριστικής ένταξης.
14 ΘΕΜΑΤΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΑΠΑΝΩΝ
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ-ΕΡΓΩΝ (ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ)
ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ
14.1 Πιστοποιούνται τιμολόγια αγοράς υλικών (π.χ. σίδερα, τσιμέντο)
χωρίς να αιτείται ο επενδυτής την εργασία, κατά την ολοκλήρωση,
εφόσον δηλώσει ότι οι εργασίες θα γίνουν με προσωπική εργασία;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ναι πιστοποιούνται. Για την εργασία, αρκεί το γεγονός ότι στην ολοκλήρωση
πιστοποιείται Φυσικό Αντικείμενο. Τα παραδοτέα περιορίζονται στα
απαιτούμενα και κατάλληλα για κάθε δαπάνη που υποβάλλεται προς
πιστοποίηση.
14.2 Για τις περιπτώσεις τουριστικών καταλυμάτων, είναι επιλέξιμες οι
κτιριακές δαπάνες επιχείρησης στη περίπτωση που η απαιτούμενη
13
οικοδομική άδεια αναφέρει «οικία» και όχι «επαγγελματικό χώρο»;
Να σημειωθεί ότι οι οικοδομικές άδειες τουριστικών καταλυμάτων
εκδίδονται με τον χαρακτηρισμό «ΟΙΚΙΑ».
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Βασική απαίτηση στην ολοκλήρωση των τουριστικών επενδύσεων με
κτιριακές δαπάνες είναι :
• να υπάρχει οικοδομική άδεια εφόσον απαιτείται από τις πολεοδομικές
διατάξεις για τις δαπάνες αυτές
• να υπάρχει Σήμα ΕΟΤ.
Με το γεγονός της έκδοσης του Σήματος ΕΟΤ, μπορούν να ξεπεραστούν
κάποια τυπικά προβλήματα στις αναφορές στην αδειοδότηση της οικοδομής.
14.3 Πως θα γίνεται ο χειρισμός αιτημάτων στα οποία θα ζητείται να
πιστοποιηθούν δαπάνες σε υπό τακτοποίηση χώρους;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Δαπάνες σε υπό τακτοποίηση χώρους, δύναται να είναι επιλέξιμες εφόσον
προσκομίζεται η υποβληθείσα αίτηση για τακτοποίηση κτίσματος.
Στην ολοκλήρωση της επένδυσης και εντός του Κανονιστικού Πλαισίου του
Προγράμματος, θα εξεταστεί η τακτοποίηση των χώρων αυτών.
15. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
15.1 Επενδυτής ο οποίος ως επαγγελματίας είναι ιδιώτης εργολήπτης
(φυσικό πρόσωπο), η επένδυση στο πρόγραμμα «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ»
έχει μπει σε ΟΕ υπό σύσταση στην οποία o ίδιος συμμετέχει κατά
50%, μπορεί να διαχειριστεί κατασκευαστικά (μιας κ αυτό είναι το
επάγγελμά του) και να τιμολογήσει το έργο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ναι μπορεί. Εκ της περιγραφής του ερωτήματος συνάγεται ότι εμπλέκονται
δύο διαφορετικά ΑΦΜ/Πρόσωπα. Εξυπακούεται ότι, οι όποιες τιμολογήσεις θα
κριθούν για το εύλογο του κόστους και για το εργολαβικό κέρδος που,
ενδεχομένως, θα εμπεριέχεται σε αυτό.
15.2 Το 30% για τους Δυνητικούς Δικαιούχους πρέπει να αφορά δαπάνες
εγκεκριμένες σύμφωνα με την υποβολή ή Δαπάνες που είναι
Επιλέξιμες σύμφωνα με τον Οδηγό (Εγκεκριμένη Τροποποίηση);
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Το 30% για όλους, θα πρέπει να αφορά πάντοτε εγκεκριμένες δαπάνες, είτε
βάσει έγκρισης είτε βάσει εγκεκριμένης τροποποίησης του φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου.
15.3 Απαιτείται μέχρι και την 20-03-2014 η υποβολή επικαιροποιημένων
Υπεύθυνων Δηλώσεων περί σώρευσης ενισχύσεων (DE MINIMIS –
ΓΑΚ) των δυνητικά εντασσόμενων έργων;
14
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η σώρευση ενισχύσεων ελέγχεται μέσω του Συστήματος σώρευσης. Επίσης,
σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος, έλεγχος σώρευσης γίνεται πριν
την ένταξη και κατά την πρώτη εκταμίευση επί ποινή αποκλεισμού /
απόρριψης. Επομένως, επικαιροποιημένες Υπεύθυνες Δηλώσεις περί
σώρευσης ενισχύσεων (DE MINIMIS – ΓΑΚ) δεν απαιτείται να υποβληθούν
μέχρι τις 20/3/2014, ωστόσο απαιτείται, σε κάθε περίπτωση, να υποβληθούν
κατά την πρώτη εκταμίευση αν όχι νωρίτερα εξ’ αιτίας ευρημάτων του
ελέγχου σώρευσης.
15.4 Πως χειριζόμαστε επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε
περιοχές όπου δεν
επιτρέπεται από τις αντίστοιχες διατάξεις η
δημιουργία υποδομών ΑΜΕΑ (παραδοσιακοί οικισμοί);
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να προβούν σε άλλους είδους υποδομές ΑΜΕΑ
(π.χ. ηλεκτρονική υποδομή).
15.5. Για τις δαπάνες οι οποίες θα πραγματοποιηθούν τον 02/2014 δεν
μπορούν να κατατεθούν λογιστικές εγγραφές, καθώς οι επιχειρήσεις
δεν θα έχουν προλάβει να ενημερώσουν τα βιβλία τους. Τι λογιστικές
εγγραφές θα ζητηθούν γι’ αυτές τις περιπτώσεις;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Οι λογιστικές εγγραφές είναι απαραίτητο και προαπαιτούμενο να έχουν
καταχωριστεί προκειμένου μία δαπάνη να κριθεί επιλέξιμη. Στον Οδηγό και
ειδικότερα στο Παράρτημα VII αυτού, καταγράφονται αναλυτικά οι
απαιτούμενες λογιστικές εγγραφές για την κάθε Κατηγορία Βιβλίων.
15.6 Μια επιχείρηση, η οποία έχει εγκριθεί στο
παρόν πρόγραμμα,
ενδιαφέρεται να προχωρήσει στη λήψη της προκαταβολής που
αφορά μέχρι 100% της δημόσιας επιχορήγησης, προσκομίζοντας
ισόποση εγγυητική. Σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
μαζί με την προσκόμιση της εγγυητικής, αναφέρεται ότι θα πρέπει να
προσκομιστεί η μετοχική σύνθεση της επιχείρησης που ισχύει αυτή
τη στιγμή. Στην περίπτωση που έχει αλλάξει η μετοχική σύνθεση της
επιχείρησης, μετά την υποβολή της πρότασης, μπορεί η επιχείρηση
να προχωρήσει στη λήψη της προκαταβολής από το πρόγραμμα;
Δεδομένου ότι προς το παρόν δεν υπάρχει η δυνατότητα
τροποποίησης της μετοχικής σύνθεσης μέσω του πληροφοριακού
συστήματος, πάρα μόνο η λήψη προκαταβολής, θα ήθελα να γνωρίζω
πως μπορεί να προχωρήσει η επιχείρηση σε αυτήν την περίπτωση.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Οι ενέργειες που κατά σειρά απαιτείται να ολοκληρωθούν για την περίπτωση
που περιγράφεται στην ερώτηση έχουν ως ακολούθως :
1. Υποβολή προς τον ΕΦΕΠΑΕ σχετικού Αιτήματος τροποποίησης
2. Εξέταση και λήψη απόφασης επί του υποβαλλόμενου αιτήματος
3. Υποβολή προς τον ΕΦΕΠΑΕ αίτησης για τη λήψη προκαταβολής από το
ισχύον μετά την τροποποίηση εταιρικό σχήμα (είτε το νέον είτε το αρχικό αν
το αίτημα τροποποίησης δεν έγινε δεκτό).
15
15.7 Κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης που έχει μικρότερο
επιχορηγούμενο Π/Υ από τον Εγκεκριμένο π.χ 120.000,00€
εγκεκριμένος,
100.000,00€
επιχορηγούμενος
με
αντίστοιχη
επιχορήγηση 60.000,00€.
Θα πρέπει ο Τ.Α να υλοποιήσει το 100% του εγκεκριμένου Π/Υ
(120.000,00€) για να πληρωθεί όλη την επιχορήγηση (60.000,00€);
Σε διαφορετική περίπτωση θα γίνεται αναλογική μείωση στην
επιχορήγηση
(βάσει
της
αναλογίας
Εγκεκριμένος
Π/Υ
με
επιχορήγηση).
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η απάντηση είναι θετική και στις δυο ερωτήσεις.
15.8 Οφείλουν οι επενδυτές να προσκομίζουν συμβάσεις κατατεθειμένες
στην Δ.Ο.Υ ανεξαρτήτως ποσού για όλα τα Τιμολόγια Παροχής
Υπηρεσιών και Τιμολόγια Έργου του επενδυτικού σχεδίου;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Οι συμβάσεις που υπογράφονται μεταξύ της Δικαιούχου επιχείρησης και ενός
προμηθευτή της επειδή αυτό προβλέπεται ως υποχρεωτικό παραδοτέο σε
Κατηγορία δαπανών, πρέπει να έχουν κατατεθεί στη Δ.Ο.Υ. ανεξαρτήτως
ποσού.
15.9 Σε περιπτώσεις που απαιτείται διαχωρισμός χώρου είτε λόγω ύπαρξης
και μη επιλέξιμων ΚΑΔ, είτε λόγω επενοικίασης χώρου υφιστάμενης
επιχείρησης κατά πόσο αποτελούν επαρκή διαχωριστικά τα πλαστικά
πάνελς-κουρτίνες που μπορούν να ανοίγουν και να κλείνουν; Σε
οποιαδήποτε περίπτωση αναφέρετέ μας τα είδη διαχωριστικών
κατασκευών που είναι ή δεν είναι αποδεκτά αντίστοιχα
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Το ερώτημα αφορά στην υλοποίηση ενός έργου και εξαρτάται από πολλούς
παράγοντες. Σε κάθε περίπτωση, τα ανωτέρω εξετάζονται κατά την επιτόπια
επαλήθευση.
Εν γένει, δεν απαιτείται διαχωρισμός χώρου, εκτός αν τέθηκε σχετικός
ειδικός όρος στο εγκεκριμένο σε ισχύ Τεχνικό Παράρτημα ή αν αυτό
καταγράφεται στα χαρακτηριστικά των εγκεκριμένων δαπανών.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, κάθε είδους κατασκευή με την οποία επιτυγχάνεται
ουσιαστικός διαχωρισμός χώρων, δύναται να γίνει αποδεκτή.
15.10 Πως αντιμετωπίζονται οι περιπτώσεις πληρωμής προμηθευτών με
ατομική επιχείρηση οι οποίοι δε διαθέτουν εταιρικό λογαριασμό για
τις συναλλαγές τους;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Δύναται να πιστοποιηθεί η εξόφληση δαπανών μέσω τραπεζικών
λογαριασμών στους οποίους ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης είναι δικαιούχος.
15.11 Να γίνει διευκρίνιση αναφορικά με την επιλεξιμότητα δαπανών
επενδυτικών προτάσεων του Προγράμματος που αφορούν σε
προμήθεια
και
εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών
συστημάτων
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τη μέθοδο αυτοπαραγωγού
16
(net metering) που εσχάτως θεσμοθετήθηκε εν αντιθέσει με την
προεπιλογή αντίστοιχων αυτόνομων συστημάτων.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος, οι δαπάνες που περιγράφονται
στην ερώτηση παρακάτω (προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών
συστημάτων
παραγωγής
ηλεκτρικής
ενέργειας
με
τη
μέθοδο
αυτοπαραγωγού (net metering)), είναι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση από
το Πρόγραμμα, εφόσον η παραγόμενη εξ αυτών ηλεκτρική ισχύς:
• αποδεδειγμένα εξυπηρετεί αποκλειστικά τις ανάγκες της επιχείρησης
• δεν υπερβαίνει το άθροισμα των ηλεκτρικών καταναλώσεων της
επιχείρησης, όπως αυτό προκύπτει από την ηλεκτρομηχανολογική μελέτη
εγκατάστασης του συστήματος
• δεν αποφέρει οικονομικό αντάλλαγμα στον αυτοπαραγωγό.
Σημείωση: Οι παραπάνω ερωτήσεις - απαντήσεις δόθηκαν με βάση τα
Κανονιστικά κείμενα που ισχύουν για το Πρόγραμμα και δημοσιεύτηκαν
κατόπιν έγκρισής τους από την ΕΥΔ/ΕΠΑΕ.
17
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΜΜΕ» (15-2-13)
1. Εμπορική επιχείρηση που έχει δραστηριότητα λιανικό εμπόριο, πριν την
υποβολή της πρότασης θα αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ χονδρικού εμπορίου
και θέλει να συμμετάσχει στο πρόγραμμα ενισχύοντας της δραστηριότητα
του χονδρικού εμπορίου. Είναι επιλέξιμη; Αν ναι πώς γίνεται ο
διαχωρισμός των επιλέξιμων δαπανών που αφορούν στο χονδρικό
εμπόριο;
Aπάντηση: Για τη παραπάνω περίπτωση αλλά και γενικά για ανάλογες
περιπτώσεις επιχειρήσεων που έχουν ή αποκτήσουν μεικτή δραστηριότητα (με
επιλέξιμους και μη επιλέξιμους κωδικούς) θα πρέπει το σύνολο των δαπανών να
αφορά αποκλειστικά και μόνο στις προτεινόμενες επιλέξιμες δραστηριότητες.
Συνεπώς δαπάνες που δεν μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ή θα διαπιστωθεί είτε
κατά την αξιολογική διαδικασία, είτε κατά τον έλεγχο της επένδυσης ότι
εξυπηρετούν ή δύναται να εξυπηρετήσουν και μη επιλέξιμη δραστηριότητα
θεωρούνται μη επιλέξιμες και περικόπτονται.
2. Στην κατηγορία δαπανών 1. Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος
συμπεριλαμβάνεται η ανέγερση κτιρίων;
Aπάντηση: Στην κατηγορία δαπανών 1 συμπεριλαμβάνεται η ανέγερση /
επέκταση κτιρίων, εφόσον πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του οδηγού και οι
προϋποθέσεις που τίθενται για την επιλεξιμότητα των δαπανών στο Παράρτημα
VII.
3. Είναι επιλέξιμη η δαπάνη αγοράς και εγκατάστασης ψυκτικού θαλάμου σε
φορτηγό στην κατηγορία Δαπάνης Μηχανήματα και εξοπλισμός;
Επισημαίνεται ότι η αγορά και εγκατάσταση του εξοπλισμού (ψυκτικός
θάλαμος), γίνεται από ξεχωριστό προμηθευτή και δεν αποτελεί αγορά
οχήματος που περιλαμβάνει ψυκτικό θάλαμο.
Aπάντηση: Ναι είναι επιλέξιμη δαπάνη η αγορά και η εγκατάσταση ψυκτικού
θαλάμου σε όχημα στην κατηγορία Δαπάνης Μηχανήματα και Εξοπλισμός.
Επισημαίνεται ότι το φορτηγό θα πρέπει να ανήκει στη κυριότητα της επιχείρησης
και ο ψυκτικός θάλαμος να είναι καινούργιος και αμεταχείριστος
4. Τα τιμολόγια είναι επιλέξιμα μετά την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης.
Τα δελτία αποστολής εάν είναι προγενέστερα είναι επιλέξιμα;
Aπάντηση: Η έκδοση οποιουδήποτε παραστατικού (π.χ. προκαταβολή, Δελτίο
Αποστολής κλπ) πριν την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών καθιστά
αυτόματα το συνδεδεμένο παραστατικό αγοράς μη επιλέξιμο και κατά συνέπεια και
τη δαπάνη με την οποία συνδέεται, καθώς και το σύνολο του επιχειρηματικού
σχεδίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών.
1
5. Στις εμπορικές επιχειρήσεις και παροχής υπηρεσιών τι θεωρείται βασικός
εξοπλισμός προκειμένου να εξαχθεί η βαθμολογία στο υποκριτήριο 1.2;
Aπάντηση: Βασικός εξοπλισμός νοείται ο εξοπλισμός εκείνος ο οποίος είναι
απαραίτητος για την άσκηση της εμπορικής δραστηριότητας (π.χ. ράφια,
ηλεκτρονικός εξοπλισμός, μεταφορικά μέσα) ή την παροχή της υπηρεσίας (π.χ.
εργαλεία, ηλεκτρονικός εξοπλισμός, μηχανήματα έργου).
6. Στις επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν διευθυντικό προσωπικό για τη
βαθμολόγηση των κριτηρίων 1.3, 1.4 και 1.5 θα ληφθούν υπόψη τα
στοιχεία των μετόχων –εταίρων- ιδιοκτητών;
Aπάντηση: Σύμφωνα με το Παράρτημα XIIΙ, όσον αφορά τα κριτήρια 1.3 και 1.4
βαθμολογείται το επίπεδο εκπαίδευσης και η εμπειρία αντίστοιχα του επικεφαλής
διευθυντή ή αντίστοιχου στελέχους. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διευθυντικό
προσωπικό, θα ληφθούν υπόψη τα στοιχεία ενός από τους μετόχους – εταίρους ή
του ιδιοκτήτη. Το κριτήριο 1.5 αναφέρεται στο σύνολο των εργαζομένων και των
διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης.
7. Στο υποκριτήριο 3.2, δύο από τα πέντε στοιχεία βαθμολογίας με
συντελεστή 0,2 έκαστο αναφέρονται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις του
τομέα της μεταποίησης (Απλή εγκατάσταση νέων πιο σύγχρονων
μηχανημάτων και Αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας). Για τους
λοιπούς κλάδους πως θα εξαχθεί η βαθμολογία σε αυτά; Θα πάρουν 0 ή
επειδή δεν μπορούν να βαθμολογηθούν θα πάρουν το 0,2;
Aπάντηση: Η έννοια των νέων πιο σύγχρονων μηχανημάτων δεν εξαντλείται στα
καθαρά παραγωγικά μεταποιητικά μηχανήματα. Μπορεί π.χ. για μια επιχείρηση που
δραστηριοποιείται στο εμπόριο να αναφέρεται στην εγκατάσταση ενός νέου
σύγχρονου τηλεφωνικού κέντρου, λογισμικού κ.α.
8. Εξετάζεται το εκτός της επιχορήγησης σκέλος του χρηματοδοτικού
σχήματος μιας επενδυτικής πρότασης;
Aπάντηση: Το εκτός της επιχορήγησης σκέλος του χρηματοδοτικού σχήματος μιας
επενδυτικής πρότασης, ήτοι η κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, δεν εξετάζεται
κατά την αξιολόγηση της πρότασης. Κατά τον έλεγχο και την πιστοποίηση των
δαπανών αποδεικνύεται με την εξόφληση των σχετικών παραστατικών.
9. Επιχείρηση που λειτουργεί νόμιμα και με επιλέξιμο ΚΑΔ, μπορεί να
πραγματοποιήσει δαπάνες σε δύο (2) διαφορετικούς χώρους υλοποίησης,
οι οποίοι θα είναι νόμιμα δηλωμένοι στην επιχείρηση (π.χ. Έδρα, και
υποκατάστημα);
Aπάντηση: Ναι με την προϋπόθεση ότι οι διαφορετικοί τόποι υλοποίησης είναι
εντός της ίδιας περιφέρειας και πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων – όρων
του οδηγού.
10.Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις συμμετοχής για τις υφιστάμενες
επιχειρήσεις, αυτές πρέπει να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους Κ.Α.Δ.
πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης. Επιχείρηση που
δραστηριοποιείται σε μη επιλέξιμούς Κ.Α.Δ. έχει δικαίωμα υποβολής αν
2
κάνει προσθήκη επιλέξιμου Κ.Α.Δ. 01/02/2013; Σε ποια κατηγορία θα
μπεί; Στις υφιστάμενες ή στις νέες;
Aπάντηση: Η επιχείρηση είναι επιλέξιμη, εφόσον διαθέτει τον επιλέξιμο ΚΑΔ πριν
την υποβολή της πρότασης. Όσον αφορά την κατηγορία στην οποία εντάσσεται,
σύμφωνα με τον οδηγό εφαρμογής υφιστάμενες είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι τις
31.12.2011, έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις
τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας. Άρα αν μέχρι τις 31/12/2011 η επιχείρηση
έχει δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον
δωδεκάμηνης διάρκειας (ανεξαρτήτως ΚΑΔ), τότε θα υποβάλει ως υφισταμένη
(κατηγορία 1). Εάν δεν πληρείται αυτό το κριτήριο τότε θα υποβάλει στην
κατηγορία των νέων - υπό σύσταση επιχειρήσεων.
11.Η ύπαρξη άδειας καταλληλότητας και σήμα λειτουργίας ΕΟΤ (ξενοδοχεία)
απαιτείται και για τις υπό σύσταση εταιρείες, ή δεν εξετάζεται στην
υποβολή αίτησης;
Aπάντηση: Κατά την υποβολή της πρότασης δεν απαιτείται η ύπαρξη άδειας
καταλληλότητας και σήμα λειτουργίας ΕΟΤ για τις υπό σύσταση εταιρίες. Στον
φάκελο υποβολής θα πρέπει να συμπεριληφθεί η Υπεύθυνη Δήλωση των 21
σημείων, ένα εκ των οποίων δεσμεύει τον φορέα ότι η επιχείρηση θα λειτουργεί
νόμιμα. Σύμφωνα με το Κεφ. 14 του Οδηγού και το Παράρτημα ΧVΙ, κατά την
ολοκλήρωση απαιτείται η υποβολή της άδειας λειτουργίας εν ισχύ ή απαλλαγής
όπου απαιτείται που να περιλαμβάνει τον εξοπλισμό που προμηθεύτηκε η
επιχείρηση στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της. Σε περίπτωση που κατά την
ολοκλήρωση του έργου δεν είναι διαθέσιμη η εν ισχύ άδεια λειτουργίας, θα πρέπει
κατ’ ελάχιστον να προσκομισθεί η υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση
έκδοσης / ανανέωσης αυτής. Η νέα ή ανανεωμένη άδεια είναι υποχρεωτικό να
προσκομισθεί στον ΕΦΕΠΑΕ το αργότερο μέχρι και έξι (6) μήνες από την
ολοκλήρωση του έργου.
12.Επιχείρηση που διαθέτει δύο επιλέξιμους ΚΑΔ (κύρια δραστηριότητα και
δευτερεύουσα) σε διαφορετικές θεματικές ενότητες, σύμφωνα με τον
οδηγό πρέπει να επιλέξει ένα ΚΑΔ για να υποβάλλει αίτηση ή μπορεί να
υποβάλει και για τους δύο ΚΑΔ;
Aπάντηση: Σύμφωνα με τον Οδηγό το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να αφορά
αποκλειστικά σε μία θεματική ενότητα. Άρα η επιχείρηση θα πρέπει να επιλέξει ΚΑΔ
για την υποβολή της πρότασης. Σε περίπτωση πρόθεσης ενίσχυσης δύο ή
περισσότερων ΚΑΔ, όλοι οι δηλούμενοι προς ενίσχυση ΚΑΔ πρέπει να ανήκουν
στην ίδια Θεματική Ενότητα.
13.Τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές παραγωγές
επιλέξιμες στις δαπάνες προβολής;
προβολής
(spot)
είναι
Aπάντηση: Σύμφωνα με το Παράρτημα VΙΙ του Οδηγού δεν αποτελεί επιλέξιμη
δαπάνη το κόστος για τη χρήση Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
14.Τα μηχανήματα έργου είναι επιλέξιμα; Αν ναι λογίζονται ως εξοπλισμός ή
ως μεταφορικά μέσα;
Aπάντηση: Ναι είναι επιλέξιμα
δραστηριότητα της επιχείρησης,
εφόσον απαιτούνται και εξυπηρετούν τη
για την οποία έχει υποβάλει πρόταση.
3
Περιλαμβάνονται στην κατηγορία «Μηχανήματα - Εξοπλισμός παραγωγής – Λοιπός
Εξοπλισμός».
15.Τα φορολογικά έντυπα Ε1, Ε3, Ε7 κ.λ.π. που ζητούνται ως δικαιολογητικά
υποβολής θα πρέπει να είναι ακριβή αντίγραφα των θεωρημένων στην
αρμόδια ΔΟΥ; Αυτά που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά είναι αποδεκτά;
Aπάντηση: Όλα τα φορολογικά έντυπα που προσκομίζονται θα πρέπει να
αποδεικνύεται τεκμηριωμένα ότι είναι αυτά που έχουν υποβληθεί στην αρμόδια
ΔΟΥ.
• Σε περίπτωση που έχουν υποβληθεί στην αρμόδια ΔΟΥ σε έντυπη μορφή θα
πρέπει να υποβληθεί αντίγραφο το οποίο να φέρει το όνομα και την
υπογραφή του παραλαβόντα υπαλλήλου της ΔΟΥ.
• Σε περίπτωση που η υποβολή των ανωτέρω εντύπων έχει γίνει ηλεκτρονικά
θα πρέπει να υποβληθεί η αντίστοιχη ηλεκτρονικά υποβληθείσα δήλωση μαζί
με το αποδεικτικό επιτυχούς καταχώρησης.
• Σε περίπτωση που η υποβολή στην αρμόδια ΔΟΥ έγινε σε έντυπη μορφή αλλά
όταν παρελήφθησαν τα έντυπα αυτά δεν υπογράφηκε η παραλαβή τους από
τον αρμόδιο υπάλληλο, θα πρέπει να υποβληθεί ως δικαιολογητικό το
αντίγραφο των εντύπων που υποβλήθηκαν στην ΔΟΥ καθώς και αντίγραφο
του εκκαθαριστικού.
• Σε περίπτωση που η υποβολή των φορολογικών εντύπων στην αρμόδια ΔΟΥ
έγινε μέσω λογιστή και τα φορολογικά έντυπα δεν έχουν αντίστοιχη
υπογραφή παραλαβής θα πρέπει να υποβληθεί μαζί με το αντίγραφο αυτών
και αντίγραφο της λίστας που κατέθεσε ο λογιστής στην αρμόδια ΔΟΥ η
οποία να φέρει το όνομα και την υπογραφή του παραλαβόντα υπαλλήλου της
ΔΥΟ ή αντίγραφο του εκκαθαριστικού.
16.Στο παράρτημα ΙΙ Επιλέξιμοι ΚΑΔ, τι σημαίνει η κωδικοποίηση Α, Β και Γ
στον πίνακα ανά Περιφέρεια
Aπάντηση: Τα Στοιχεία Α, Β και Γ, που υπάρχουν στο Παράρτημα ΙΙ με τους ΚΑΔ
κάτω
από
τις
Περιφέρειες,
αναφέρονται
στο
υποκριτήριο
3.4
της
Περιφερειακότητας δηλαδή της Συνάφειας του κάθε ΚΑΔ με τις αναπτυξιακές
προτεραιότητες της εκάστοτε Περιφέρειας.
Ανάλογα με τη συνάφεια ΚΑΔ με τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της περιφέρειας
η βαθμολογία καθορίζεται ως εξής:
ΚΑΔ περιφερειακής προτεραιότητας Α, βαθμός = 1
ΚΑΔ περιφερειακής προτεραιότητας Β, βαθμός = 0,8
ΚΑΔ περιφερειακής προτεραιότητας Γ, βαθμός = 0,2
Σημειώνεται ότι η συνάφεια των ΚΑΔ με τις Αναπτυξιακές Προτεραιότητες των
Περιφερειών τέθηκε από την κάθε Περιφέρεια.
17.Μπορεί να υποβληθεί επενδυτικό σχέδιο από υφιστάμενη επιχείρηση σε
δύο διαφορετικούς επιλέξιμους KAΔ της ίδιας Θεματικής Ενότητας; Εάν ναι
μπορεί να συμπεριλάβει δαπάνες και για τους δύο ΚΑΔ;
Aπάντηση: Σύμφωνα με τον οδηγό, μπορεί να υποβληθεί επενδυτική πρόταση σε
ένα ή περισσότερους επιλέξιμους ΚΑΔ της ίδιας Θεματικής Ενότητας. Το
επενδυτικό σχέδιο μπορεί να περιλαμβάνει δαπάνες για όλους τους προς ενίσχυση
επιλέξιμους ΚΑΔ.
18.Εταιρεία ΑΕ παροχής υπηρεσιών έχει μια χρήση από 7/2/11 μέχρι
31/12/11 και μια από 1/1/12 μέχρι 31/12/12. Μπορεί να λάβει μέρος;
4
Απάντηση: Σύμφωνα με τον Οδηγό υφιστάμενες είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι
τις 31.12.2011, έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις
τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας. Συνεπώς η παραπάνω επιχείρηση μπορεί να
υποβάλει πρόταση στην κατηγορία των νέων επιχειρήσεων.
19.Είναι επιλέξιμη η αντικατάσταση ή αγορά επαγγελματικών αυτοκίνητων
και σε ποιες Θεματικές Ενότητες;
Απάντηση: Στο Παράρτημα VII περιγράφονται αναλυτικά οι επιλέξιμες δαπάνες
ανά θεματική ενότητα του προγράμματος. Τα μεταφορικά μέσα είναι κατηγορία
επιλέξιμων δαπανών και στις τρεις θεματικές ενότητες. Πρόκειται για προμήθεια
μεταφορικών μέσων επαγγελματικής χρήσης, σχετικής με τη δραστηριότητα της
επιχείρησης, τα οποία θα πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχείριστα.
20.Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν στην αύξηση κλινών στα
τουριστικά καταλύματα;
Απάντηση: Είναι επιλέξιμες αρκεί να προσκομιστεί, μεταξύ άλλων, κατά τον
τελικό έλεγχο ανανεωμένο Σήμα Λειτουργίας ΕΟΤ. Ειδικότερα στις περιοχές
ΟΠΑΑΧ οι επενδύσεις στον τουρισμό για ίδρυση και εκσυγχρονισμό με αύξηση
δυναμικότητας (με προσθήκη καθ’ ύψος και κατ’ επέκταση) χρηματοδοτούνται
αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ και μέχρι ύψους συνολικού προϋπολογισμού
600.000€.
21.Ποια είναι η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών;
Απάντηση: Με βάση τις διατάξεις του Κεφ. 10 του Οδηγού διευκρινίζεται ότι:
Για τις περιφέρειες Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική
Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος, Ιόνιοι Νήσοι, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος,
Βόρειο Αιγαίο και Κρήτη, όπου οι ενισχύσεις θα διατεθούν στο πλαίσιο του Γενικού
Απαλλακτικού Κανονισμού, η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας Δαπανών είναι η
ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο Πρόγραμμα.
Για τις Περιφέρειες Αττική, Στερεά Ελλάδα, Αττική και Νότιο Αιγαίο, όπου οι
ενισχύσεις θα διατεθούν στο πλαίσιο του Κανονισμού de minimis, η ημερομηνία
έναρξης επιλεξιμότητας Δαπανών είναι η ημερομηνία Προκήρυξης του
προγράμματος (11/01/2013).
Για τις λειτουργικές δαπάνες, οι οποίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Γενικού
Απαλλακτικού Κανονισμού, ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας ορίζεται η
ημερομηνία η υποβολής της επενδυτικής πρότασης, για όλες τις περιφέρειες της
χώρας.
22.Στην κατηγορία δαπανών 1. Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος,
σε όλες τις θεματικές ενότητες, συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες
αποπεράτωσης κτιρίων;
Απάντηση: Οι δαπάνες αποπεράτωσης περιλαμβάνονται στην κατηγορία δαπανών
1 «Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος», σε όλες τις θεματικές ενότητες,
με την προϋπόθεση τήρησης των λοιπών όρων του Προγράμματος.
23.Στη σελ. 14 του οδηγού του προγράμματος (νέες επιχειρήσεις) αναφέρεται
ότι
απαιτείται
αίτηση
έκδοσης
άδειας
λειτουργίας,
ενώ
δεν
συμπεριλαμβάνεται στο παράρτημα με τα δικαιολογητικά. Τι ισχύει;
Απάντηση: Σύμφωνα με τον Οδηγό (Κεφ. 6.3, σελ.14) η επιχείρηση θα πρέπει
να έχει την κατά περίπτωση εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον
5
αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης/ανανέωσης αυτής ή πιστοποιητικό από το αρμόδιο
Επιμελητήριο σε περίπτωση που βάσει νόμου δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας.
Συνεπώς μπορεί κατά την υποβολή να προσκομισθεί αίτηση έκδοσης άδειας
λειτουργίας. Επίσης στο Κεφ 14 του Οδηγού, σελ. 22, ορίζεται ότι απαραίτητη
προϋπόθεση για την ολοκλήρωση και παραλαβή είναι, μεταξύ των άλλων ύπαρξη
άδειας λειτουργίας εν ισχύ ή απαλλαγής όπου απαιτείται που να περιλαμβάνει τον
εξοπλισμό που προμηθεύτηκε η επιχείρηση στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου
της. Σε περίπτωση που κατά την ολοκλήρωση του έργου δεν είναι διαθέσιμη η εν
ισχύ άδεια λειτουργίας, θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να προσκομισθεί η υποβληθείσα
στον αρμόδιο φορέα αίτηση. Η νέα ή ανανεωμένη άδεια είναι υποχρεωτικό να
προσκομισθεί στον ΕΦΕΠΑΕ το αργότερο μέχρι και έξι (6) μήνες από την
ολοκλήρωση του έργου.
24.Σε ξενοδοχείο με άδεια καφέ-μπαρ-πρωϊνού που είναι ενιαίος χώρος θα
είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για την ανακαίνιση του χώρου πρωινού που
είναι υποχρεωτικός με βάση την άδεια του ΕΟΤ ως ξενοδοχείο ή θα
εξαιρεθούν επειδή στον ίδιο χώρο υπάρχει και άδεια καφέ που δεν είναι
επιλέξιμη δραστηριότητα από το πρόγραμμα;
Προτεινόμενη απάντηση: Θα είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν
αποκλειστικά και μόνο στην παροχή πρωινού στους πελάτες του ξενοδοχείου.
Δαπάνες που δεν μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ή θα διαπιστωθεί είτε κατά την
αξιολογική διαδικασία, είτε κατά τον έλεγχο της επένδυσης ότι εξυπηρετούν ή
δύναται να εξυπηρετήσουν και μη επιλέξιμη δραστηριότητα θεωρούνται μη
επιλέξιμες και περικόπτονται.
25.Υφιστάμενη επιχείρηση, με δραστηριότητα στον κλάδο του Εμπορίου ή της
Παροχής Υπηρεσιών η οποία λειτουργεί νόμιμα, αλλά θα θελήσει να
ξεκινήσει μεταποιητική δραστηριότητα και προσθέσει ανάλογο ΚΑΔ πριν
την υποβολή της πρότασης, θα πρέπει να κατέχει την άδεια λειτουργίας
μεταποιητικής μονάδας πριν την υποβολή της πρότασης ή μπορεί να την
προσκομίσει αργότερα;
Απάντηση: Σύμφωνα με το Κεφ. 14 του Οδηγού και το Παράρτημα ΧVΙ, κατά τον
έλεγχο ολοκλήρωσης της επένδυσης απαιτείται η υποβολή της άδειας λειτουργίας
εν ισχύ, ή απαλλαγής όπου απαιτείται, που να περιλαμβάνει τον εξοπλισμό που
προμηθεύτηκε η επιχείρηση στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της. Σε περίπτωση
που κατά την ολοκλήρωση του έργου δεν είναι διαθέσιμη η εν ισχύ άδεια
λειτουργίας, θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να προσκομισθεί η υποβληθείσα στον
αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης / ανανέωσης αυτής. Η νέα ή ανανεωμένη άδεια
είναι υποχρεωτικό να προσκομισθεί στον ΕΦΕΠΑΕ το αργότερο μέχρι και έξι (6)
μήνες από την ολοκλήρωση του έργου.
26.Επιχείρηση με αντικείμενο ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ η οποία λειτουργεί νόμιμα με
άδεια λειτουργίας εστιατορίου, η οποία θέλει να επεκταθεί και να
προσθέσει πριν
την
υποβολή
της
πρότασης
τον
ΚΑΔ
56.21
«Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις» , μπορεί να
επιδοτηθεί:
α) για δαπάνες προμήθειας μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού
κουζίνας για την προετοιμασία των γευμάτων για την τροφοδοσία;
β) για δαπάνες εξοπλισμού και σκεύη εστίασης (τραπέζια, καρέκλες,
μαχαιροπήρουνα, ποτήρια, πιάτα, τραπεζομάντιλα, κλπ) για την
εξυπηρέτηση των εκδηλώσεων;
6
γ) καθώς ενδέχεται κάποιες εκδηλώσεις να πραγματοποιηθούν στον χώρο
της επιχείρησης μπορεί να πραγματοποιήσει κάποιες δαπάνες για την
διαμόρφωση/αναβάθμιση του χώρου της;
Θα πρέπει να έχει εκδώσει σχετική άδεια για «Δραστηριότητες υπηρεσιών
τροφοδοσίας για εκδηλώσεις» πριν την υποβολή της πρότασης ή μπορεί
να την προσκομίσει αργότερα;
Απάντηση: Μπορεί να επιδοτηθεί για δαπάνες προμήθειας μηχανολογικού και
λοιπού εξοπλισμού κουζίνας για την προετοιμασία των γευμάτων για την
τροφοδοσία καθώς και για δαπάνες εξοπλισμού και σκεύη εστίασης (τραπέζια,
καρέκλες, μαχαιροπήρουνα, ποτήρια, πιάτα, τραπεζομάντιλα, κλπ) εφόσον μπορεί
να τεκμηριωθεί ότι αυτά εξυπηρετούν αποκλειστικά και μόνο τη δραστηριότητα
των υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις. Δεν μπορεί όμως να επιδοτηθεί για
δαπάνες που αφορούν στη διαμόρφωση/αναβάθμιση του χώρου του εστιατορίου.
Σε ό,τι αφορά την αδειοδότηση της νέας δραστηριότητας, ισχύουν τα
αναφερόμενα στην παραπάνω ερώτηση 5.
27.Για μεταποιητικές επιχειρήσεις είναι επιλέξιμη ενέργεια η δημιουργία ή /
και ο εκσυγχρονισμός σημείων πώλησης; Π.χ. τα αρτοποιεία /
ζαχαροπλαστεία διαθέτουν εργαστήριο παραγωγής προϊόντων και
πρατήρια πώλησης, μέσω των οποίων πραγματοποιούν πωλήσεις λιανικής
τόσο δικών τους προϊόντων (λογιστικά φαίνεται ως λιανική πώληση
προϊόντων), όσο και λοιπών ειδών, δηλαδή προϊόντων τρίτων (λογιστικά
φαίνεται ως λιανική πώληση εμπορευμάτων). Σε αυτή την περίπτωση
μπορούν να επιχορηγηθούν για κτιριακές εργασίες και εξοπλισμό
πρατηρίου, είτε πρόκειται για υφιστάμενα πρατήρια είτε πρόκειται για τη
δημιουργία νέων;
Απάντηση: Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν στη διάθεση των
παραγόμενων προϊόντων της επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένων και των
κτιριακών δαπανών των χώρων διάθεσης) και μόνο. Δαπάνες που δεν μπορούν να
κατηγοριοποιηθούν ή θα διαπιστωθεί είτε κατά την αξιολογική διαδικασία, είτε
κατά τον έλεγχο της επένδυσης ότι εξυπηρετούν ή δύναται να εξυπηρετήσουν και
μη επιλέξιμη δραστηριότητα θεωρούνται μη επιλέξιμες και περικόπτονται.
28.Μπορεί να υποβληθεί επενδυτικό σχέδιο για τον ΚΑΔ δευτερεύουσας
δραστηριότητας μίας επιχείρησης;
Προτεινόμενη απάντηση: Μπορεί να υποβληθεί επενδυτικό σχέδιο για ΚΑΔ
δευτερεύουσας δραστηριότητας δεδομένου ότι ο οδηγός δεν ορίζει υποβολή
πρότασης για ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας και δεν συσχετίζει την υποβολή με τον
κύκλο εργασιών του επιλέξιμου ΚΑΔ.
29.Είναι επιλέξιμη η αγορά φωτοβολταϊκών πλαισίων και λοιπού σχετικού
εξοπλισμού για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ΚΑΔ
35.11.10.09 «Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταικά
συστήματα»;
Απάντηση: Επιχειρήσεις με δραστηριότητα παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας
μπορούν να επιχορηγηθούν για όλες τις δαπάνες όπως αυτές περιγράφονται στο
σχετικό Παράρτημα VII του Οδηγού.
Οι δαπάνες προμήθειας και εγκατάστασης φωτοβολταϊκών είναι επιλέξιμες στο
πλαίσιο της κατηγορίας δαπανών 4, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του
Παραρτήματος VII του Οδηγού.
7
30.. Στα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν ζητείται τίτλος κτήσης ακινήτου ή
μισθωτήριο συμβόλαιο του ακινήτου όπου θα γίνει η επένδυση; Πρέπει να
προσκομιστεί;
Απάντηση: Στο Παράρτημα VII- «Επιλέξιμες Δαπάνες», στο μέρος «Β»
αναφέρεται ότι οι δαπάνες για κτιριακά είναι επιλέξιμες μόνο εφόσον υπάρχει
ιδιοκτησία, παραχώρηση χρήσης, ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του
ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον οχτώ ετών. Στην Υπεύθυνη Δήλωση
(Παράρτημα ΧΙΙ) αναφέρεται ότι «η επιχείρηση θα προσκομίσει, προκειμένου να
ληφθεί οποιοδήποτε μέρος της επιχορήγησης, (ενδιάμεση καταβολή, προκαταβολή
επιχορήγησης, τελική καταβολή), παραχώρηση χρήσης ή μισθωτήριο συμβόλαιο ή
νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα ισχύος
τουλάχιστον οκτώ (8) ετών από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης
της επένδυσης, ενώ σε περίπτωση ανέγερσης κτιρίου η διάρκεια των ως άνω θα
είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης
Ένταξης. (ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ: ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ
ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ
ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Ή ΝΟΜΙΜΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ
ΣΥΝΑΦΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ)» Εφόσον
υπάρχουν τα σχετικά αποδεικτικά για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ακινήτου
μπορεί να συμπεριληφθούν στον φάκελο. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει μα
προσκομισθούν κατά την πρώτη εκταμίευση.
31.Στο λειτουργικό κόστος της επιχείρησης συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες
οι οποίες αφορούν το προσωπικό;
Απάντηση: Σύμφωνα με το Παράρτημα VΙΙ του Οδηγού οι λειτουργικές δαπάνες
(επιλέξιμες μόνο για τις νέες και υπό σύσταση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις)
αφορούν σε
Ενοίκια. Περιλαμβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου.
Δαπάνες Ηλεκτρισμού, Ύδρευσης, Θέρμανσης, Σταθερής τηλεφωνίας, Κινητής
τηλεφωνίας, Διαδικτύου
Σημείωση: οι λογαριασμοί θα πρέπει να εκδίδονται στην επωνυμία της
επιχείρησης.
Δαπάνες Ίδρυσης της επιχείρησης. Περιλαμβάνει δαπάνες και παραστατικά στην
επωνυμία της επιχείρησης για αμοιβές για νομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες
διοικητικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών που έχουν άμεση σχέση με
τη δημιουργία της επιχείρησης
Δαπάνες παροχής υπηρεσιών. Περιλαμβάνει δαπάνες νομικής, λογιστικής και
τεχνικής υποστήριξης, μελέτες πυροπροστασίας και περιβαλλοντικών
επιπτώσεων κ.λ.π. μελετών για την απόκτηση άδειας λειτουργίας ή νόμιμου
απαλλακτικού από αυτήν καθώς και οι μελέτες επαγγελματικού κινδύνου.
Οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού που απασχολείται με σχέση εξαρτημένης
εργασίας δεν είναι επιλέξιμες.
32.Επιχείρηση ταχυμεταφορών μπορεί να επιχορηγηθεί για
δίκυκλου;
την αγορά
Απάντηση: Στο πρόγραμμα επιχορηγούνται μεταφορικά μέσα, ανάλογα με τη
δραστηριότητα της επιχείρησης, εφόσον είναι αποκλειστικά επαγγελματικής
χρήσης. Στο Παράρτημα XV στα παραδοτέα για τις Δαπάνες Μεταφορικών Μέσων
περιλαμβάνεται Αντίγραφο άδειας πρώτης κυκλοφορίας με τις απαιτούμενες
8
σφραγίδες και θεωρήσεις όπου να τεκμαίρεται η επαγγελματική χρήση του
μεταφορικού μέσου.
33.Μία επιχείρηση που σκοπεύει να υποβάλλει πρόταση και δεν διαθέτει
καμία υποδομή ΑμΕΑ, θα πρέπει να συμπεριλάβει στις δαπάνες της
τουλάχιστον μία δαπάνη για δημιουργία υποδομής ΑμΕΑ (π.χ. ράμπα ή
web site με προδιαγραφές Web Content Accessibility Guidelines (WCAG),
έκδοση 2.0 σε επίπεδο ΑΑ);
Απάντηση: Σύμφωνα με τον Οδηγό στις προϋποθέσεις συμμετοχής (Κεφ. 6.3)
αναφέρεται ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα
μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των
εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και
αναγκαίο. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι
ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες
και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και
εξυπηρέτησης κ.λ.π.). Συνεπώς η επιχείρηση θα πρέπει να συμπεριλάβει στο
επενδυτικό της σχέδιο ή να δημιουργήσει με ίδια κεφάλαια τις απαιτούμενες
υποδομές.
34.Μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης δυνάμει κληρονομικής διαδοχής πριν
την υποβολή της πρότασης θεωρείται νέα επιχείρηση ή συνέχεια
υφιστάμενης;
Απάντηση: Εάν ατομική επιχείρηση, μεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο δυνάμει
κληρονομικής διαδοχής, πρόκειται για ειδική διαδοχή, και, καταρχήν, δεν
συνιστάται νέα επιχείρηση, παρά μόνον συνέχιση της παλαιάς. Απαιτείται η
προσκόμιση των απαραίτητων στοιχείων εκ των οποίων θα τεκμηριώνεται η
κληρονομική διαδοχή.
35.Μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης δυνάμει κληρονομικής διαδοχής πριν
την υποβολή της πρότασης θεωρείται νέα επιχείρηση ή συνέχεια
υφιστάμενης;
Απάντηση: Εάν ατομική επιχείρηση, μεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο δυνάμει
κληρονομικής διαδοχής, πρόκειται για ειδική διαδοχή, και, καταρχήν, δεν
συνιστάται νέα επιχείρηση, παρά μόνον συνέχιση της παλαιάς. Απαιτείται η
προσκόμιση των απαραίτητων στοιχείων εκ των οποίων θα τεκμηριώνεται η
κληρονομική διαδοχή.
36.Κοινωνία Αστικού Δικαίου που μετατρέπεται σε ΟΕ πριν την υποβολή της
πρότασης θεωρείται νέα επιχείρηση ή συνέχεια υφιστάμενης;
Απάντηση: Εάν κοινωνία δικαίου, η οποία, καταρχήν, δεν έχει νομική μορφή,
μετατραπεί, εν τοις πράγμασιν, σε ΟΕ ή άλλο επιλέξιμο τύπο επιχείρησης, τότε,
τυπικά υπάρχει εξ' αρχής σύσταση νέας (εταιρικής) μορφής. Ως εκ τούτου, αυτή
θεωρείται ως νέα επιχείρηση.
37.Αν μια επιχείρηση, μετά την έγκριση και πριν την ολοκλήρωση του
προγράμματος, μπει υπό την ομπρέλα κάποιου franchising θα είναι
επιλέξιμη;
Απάντηση: Σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος, επιχειρήσεις οι οποίες
λειτουργούν με το σύστημα της δικαιόχρησης, είτε κατά την υποβολή είτε κατά
9
την ολοκλήρωση του έργου δεν μπορούν να επιδοτηθούν στα πλαίσια του
παρόντος Προγράμματος.
38.Αν μια εταιρία παρέχει το δικαίωμα δικαιόχρησης για εμπορικό σήμα σε
άλλες εταιρίες (π.χ. φούρνους) και θέλει η ίδια να ανοίξει νέο κατάστημα
(ενώ είναι κάτοχος εμπορικού σήματος) είναι επιλέξιμο το νέο αυτό
κατάστημα?
Απάντηση: Όχι διότι σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος αποκλείονται εξ
ολοκλήρου οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με το σύστημα της δικαιόχρησης και
στην περίπτωση που το παρέχουν οι ίδιες.
39.Μια μεταποιητική εταιρία με σύμβαση αποκλειστικής προμήθειας πρώτων
υλών και μηχανημάτων είναι επιλέξιμη;
Απάντηση: Είναι επιλέξιμη υπό τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις του
Οδηγού του Προγράμματος για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις καθώς και για το
franchising.
Σε κάθε περίπτωση η σύμβαση αποκλειστικής προμήθειας πρώτων υλών και
μηχανημάτων (και κάθε άλλη σύμβαση μεταξύ των δύο) θα πρέπει να
προσκομισθεί κατά την αξιολογική διαδικασία προκειμένου να διερευνηθούν τα
ανωτέρω.
40.Διευκρινίσεις σχετικά με τις επενδύσεις από γεωργούς (Παράρτημα ΙΙΙ
Ενότητα Α)
• Οι απαιτήσεις για τις επενδύσεις από γεωργούς αφορούν μόνο τις πολύ μικρές,
κατά τον Ορισμό ΜΜΕ (Παράρτημα IV), επιχειρήσεις.
• Επενδυτικές προτάσεις των Θεματικών Ενοτήτων «Μεταποίηση» και «Εμπόριο &
Υπηρεσίες» δύναται να επιχορηγηθούν μόνο εφόσον ο συνολικός Π/Υ αλλά και
το τελικά πιστοποιημένο συνολικό κόστος ολοκλήρωσης αυτών υπερβαίνει τις
300.000,00 €.
• Επενδυτικές προτάσεις της Θεματικής Ενότητας «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» δύναται να
επιχορηγηθούν μόνο εφόσον ο συνολικός Π/Υ αλλά και το τελικά
πιστοποιημένο συνολικό κόστος ολοκλήρωσης αυτών υπερβαίνει τις
600.000,00 €.
41.Διευκρινίσεις σχετικά με τις επενδύσεις σε περιοχές ΟΠΑΑΧ (Παράρτημα
ΙΙΙ Ενότητα Β)
• Οι απαιτήσεις περί περιοχών ΟΠΑΑΧ αφορούν μόνο τις πολύ μικρές, κατά τον
Ορισμό ΜΜΕ (Παράρτημα IV), επιχειρήσεις.
• Επενδυτικές προτάσεις των Θεματικών Ενοτήτων «Μεταποίηση» και «Εμπόριο &
Υπηρεσίες» στους κλάδους που καταγράφονται στο Παράρτημα ΙΙΙ, Ενότητα Β
(οριζόμενα περί Κλαδικού Κριτηρίου) και για τις περιοχές ΟΠΑΑΧ δύναται να
επιχορηγηθούν μόνο εφόσον ο συνολικός Π/Υ αλλά και το τελικά
πιστοποιημένο συνολικό κόστος ολοκλήρωσης αυτών υπερβαίνει τις
300.000,00 €.
• Επενδυτικές προτάσεις υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων της Θεματικής
Ενότητας «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» δύναται να επιχορηγηθούν ανεξαρτήτως απαιτήσεων
Π/Υ ειδικά για τις περιοχές ΟΠΑΑΧ εφόσον αφορούν σε εκσυγχρονισμό χωρίς
αύξηση δυναμικότητας (με προσθήκη καθ’ ύψος και κατ’ επέκταση). Σε
περιπτώσεις αύξησης δυναμικότητας κατά τα ανωτέρω, απαιτείται ο συνολικός
Π/Υ αλλά και το τελικά πιστοποιημένο συνολικό κόστος ολοκλήρωσης αυτών
να υπερβαίνει τις 600.000,00 €.
• Επενδυτικές προτάσεις υπό σύσταση επιχειρήσεων της Θεματικής Ενότητας
«ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» σε περιοχές ΟΠΑΑΧ δύναται να επιχορηγηθούν μόνο εφόσον ο
10
συνολικός Π/Υ αλλά και το τελικά πιστοποιημένο
ολοκλήρωσης αυτών υπερβαίνει τις 600.000,00 €.
συνολικό
κόστος
42.Αγρότης, ο οποίος θα διακόψει την αγροτική δραστηριότητα μπορεί να
υποβάλει πρόταση στο Πρόγραμμα;
Απάντηση: Γίνεται αποδεκτή η υποβολή πρότασης, εφόσον αποδεδειγμένα και εν
τοις πράγμασι δεν ασκείται αγροτική δραστηριότητα.
43.Ένας
ιδιοκτήτης
επιχείρησης
Ενοικιαζόμενων
Δωματίων
είναι
ασφαλισμένος στον ΟΓΑ, διότι βάσει Νόμου, όσοι έχουν από κάποιο
αριθμό και κάτω, ενοικιαζόμενων δωματίων μπορούν να επιλέξουν τον
ΟΓΑ σαν ασφαλιστικό Φορέα. Μπορεί μέχρι την υποβολή της επενδυτικής
πρότασης να κάνει αλλαγή στο ασφαλιστικό του Φορέα (αν του επιτρέπει
ο νόμος);
Απάντηση: Μπορεί να υποβάλει πρόταση, εφόσον κατά την υποβολή δεν είναι
ασφαλισμένος του ΟΓΑ και δεν διαθέτει την ιδιότητα του αγρότη.
Σημείωση: Οι παρούσες απαντήσεις συνιστούν απλές διευκρινίσεις και δεν
συνιστούν τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων της Προκήρυξης, του
Οδηγού της παρούσας Δράσης και των Παραρτημάτων τούτων.
11
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
754 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content