close

Enter

Log in using OpenID

2010, αφιερωμένο στους Αγ. Δέκα Μάρτυρες τους εν Γορτύνη

embedDownload
OIKOYMENIKON ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Ἀφιερωμένον
εἰς τούς
ΑΓ. ΔΕΚΑ ΜΑΡΤΥΡΑΣ
τούς ἐν Γορτύνῃ
μαρτυρήσαντας
ΕΓΚ ΟΛΠ ΙΟ Ν ΗΜ ΕΡ Ο ΛΟΓ ΙΟ Ν
ΤΟΥ ΕΤΟ ΥΣ
2010
Ἀπόσπασµα Σεπτοῦ Πατριαρχικοῦ Γράµµατος
τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουµενικοῦ ἡµῶν Πατριάρχου
κ . κ. ΒΑΡ Θ ΟΛΟ Μ Α Ι ΟΥ ,
14-6-2000 ἐκ τοῦ βιβλίου «Κρητικόν Πανάγιον».
«Τήν πολυθαύµαστον Κρήτην τιµήσωµεν, τήν ἐξανθήσασαν ἄνθη τά τίµια, τούς
µαργαρίτας τοῦ Χριστοῦ, µαρτύρων τούς
ἀκραίµονας». Τό ἀνωτέρω ἐγκώµιον ἰσχύσει
δι᾿ ὅλους τούς Κρῆτας καί τούς ἄλλοθεν
προερχοµένους καί ἐν Κρήτῃ ζήσαντας καί
ὁσίως βιώσαντας ἤ µαρτυρικῶς ἀθλήσαντας
Ἁγίους, τούς «µακαρίους» καί «καρτεροψύχους» ἐκείνους µιµητάς τοῦ Χριστοῦ, τούς
«καταισχύναντας» κατά ποικίλους τρόπους
τήν «µυρίοπλον δύναµιν τῶν δαιµόνων», διό
καί στεφανωθέντας ὑπ᾿ Αὐτοῦ διά τοῦ ἀµαραντίνου τῆς δόξης στεφάνου. Αὐτῶν µιµητάς εἴθε νά ἀναδείξῃ ὁ Κύριος τῆς δόξης.»
Ἡ Α. Θ. Π. ὁ Οἰκουµενικός Πατριάρχης
κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ στήν Ἀρχαία Γόρτυνα
(16-10-2008)
-4-
-5-
Ε
ὔχομαι ὁλόθυμα πρός τόν Ἱ. Κλῆρο, τά
Μοναστήρια, τίς Ἀρχές τοῦ τόπου
μας, τό εὐσεβές Πλήρωμα τῆς Ἀποστολικῆς καί ἱστορικῆς Ἐκκλησ ίας τῶν Γορτυνίων, τούς συνεργάτες της, πρός τούς ἐκ
τῆς Μεσαρᾶς ἀπόδημους καί πρός ὅλους
τούς ἐργαζόμενους στήν περιοχή μας, νά
διανύσουν τό νέο Ἔτος 2010, μέ τήν οὐράνια εὐλογία καί χάρη τοῦ Χριστοῦ.Μέ θερμές πατρικές εὐχές
† Ὁ Γορτύνης καί Ἀρκαδίας
Μακάριος
Ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης
Γορτύνης & Ἀρκαδίας κ. ΜΑΚΑΡΙΟΣ
ΑΝτί Προλόγου
Ἀφιερώσαµε τά ἡµερολόγια, τοῦ 2006 στό µακαριστό Μητροπολίτη Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Κύριλλο, τοῦ
2007 στό µακαριστό Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης Τιµόθεο,
τοῦ 2008 στόν Ἀπ. Παῦλο καί τοῦ 2009 στόν Ἀπ. Τίτο.
Συνέχεια τῶν ἀφιερώσεων πρός στούς Μεγάλους Ἀποστόλους Παῦλο καί Τίτο, εἶναι τό φετινό αὐτό µικρό
ἔντυπο γιά τούς Ἁγ. Δέκα Μάρτυρες. Προτάσουµε τιµητικῶς τούς Ἁγ. Δέκα οἱ ὁποῖοι µαζί µέ τό δικό τους
µαρτύριο κατέστησαν ἀνά τήν Χριστιανική οἰκουµένη
ἱερό κέντρο ἀναφορᾶς, σειρᾶς καί σειρᾶς Μαρτύρων
τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γορτυνίων, µιᾶς χαρακτηριστικῆς
βάσης στερέωσης τῆς ἀληθινῆς χριστιανικῆς πίστης τῆς
Κρήτης.
Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι ἀπ᾿ τίς γραφές ἀγιολογικῶν χειρογράφων - περγαµηνῶν διαφόρων παλαιῶν ἐποχῶν πού
ἀφοροῦν τήν Κρήτη, µέχρι τίς ἠλεκτρονικές σύγχρονες,
ἀλλά καί ἐκτός αὐτῶν, ἀναφέρονται συχνά, πυκνά οἱ Ἅγ.
Δέκα µαζί µέ τήν Κρήτη καί µάλιστα µ᾿ ἕνα πλῆθος
ἐγκωµιαστικῶν ὀνοµάτων. Δυστυχῶς πλήν ἐλαχίστων
λαµπρῶν ἐξαιρέσεων µ᾿ αὐτά ἀσχολοῦνται µόνο ξένοι!
Τό ἡµερολόγιο µας ἀποτελεῖ ἀνάξια λόγου ἀφιέρωση
πρός τούς Ἁγίους Δέκα. Πολλά τούς πρέπουν. Παρά
ταῦτα ζοῦµε ταπεινά κοντά τους µετά τοῦ πιστοῦ λαοῦ
µας σ᾿ αὐτό ἐδῶ τό παλαιό καί πρωτοχριστιανικό Κέντρο τῆς Κρήτης. Τούς κρατᾶ ζωντανούς ἡ Θ. Λειτουρ-8-
γία τῆς Γόρτυνας κι᾿ ἄς εἶναι τώρα αὐτή σωρός ἀπό πέτρες καί λείψανα µιᾶς ἄλλης ἐποχῆς. Στέκονται οἱ
Ἅγιοι, ἐδῶ στήν Γόρτυνα, ἀπό τό 250 µ.Χ., στήν πέτρα
τοῦ µαρτυρίου των, µέχρι σήµερα. Σέ µιά γωνιά τῆς
ἀρχαίας αὐτῆς Πόλης, τή σηµερινή ὁµώνυµη Κώµη τῶν
Ἁγ. Δέκα, πού ἡ τότε ἐξουσία νόµισε πώς σκότωσε τήν
ἐνόχληση ἀπ᾿ τήν ὁµολογία τῆς ἀλήθειας τήν ὁποία ἡ
Ἐκκλησία πύργωσε ὡς τήν ἀταλάντευτη στέρρεη πίστη
τῶν Ἁγ. Δέκα γιά τό Χριστό.
Τό κρυµένο µυστήριο τῆς θυσίας των τό ἀναβιβάζουν
µαζί µέ τόσα ἄλλα ἀπό τά βάθη τῆς γῆς τῆς Γόρτυνας οἱ
ἀκατάλυτες ρίζες ἀπ᾿ τίς κατάκαρπες ἐλιές της, δροσερεύοντας ὑπό τήν σκιά τους τήν παραµονή του, ἄχρι τῆς
τελικῆς ἀποκάλυψής του.
Νά ᾿χουµε τίς µεσιτεῖες τῶν Ἁγίων Δέκα, νά ̉ναι εὐλογηµένοι οἱ χριστιανοί π᾿ ἀνάβουν τό κανδήλι τους.
Φωτίζει τήν χριστιανική ζωή καί ἱστορία π᾿ ἀντιφεγγίζει ὡς τίς µέρες µας. Μέρες γεµάτες ἀπ᾿ ἰδιοτέλεια καί
σκοτωµό τῆς χριστιανικῆς ταπείνωσης καί παρουσίας.
Οἱ Ἅγιοι Δέκα πού ξεπέρασαν τά θέσµια τῆς ἀπάτης τοῦ
κόσµου, µή λογαργιάζοντας παρά µόνο τό Χριστό, νά
µᾶς δώσουν φρόνηση γιά νά δοῦµε κατάµατα τό σήµερα, τό 2010 µέ τούς Δέκα πού γίναν ἕνα µπρός στήν
ἀπειλή καί τόν ἀφανισµό.
Ἅγιοι Δέκα µας, σᾶς παρακαλοῦµε πολύ, γιά τές πρεσβεῖες σας πρός τόν Πανάγαθο Θεό, γιά τούς ἀνθρώπους καί τήν περιοχή µας, γιά ὅλους ἐµᾶς π᾿ ἀνάξια σᾶς
τιµοῦµε.Μοῖρες, 18/10/2009, µνήµη Ἁγ. Κρητῶν Πατέρων
τῶν Οἰκουµενικῶν Συνόδων.
† Ὁ Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Μακάριος
-9-
Ἀπολυτίκιον
τῶν Ἁγ. Δέκα Μαρτύρων
τῶν ἐν Γορτύνῃ µαρτυρησάντων
Ἦχος γ΄. Τήν ὡραιότητα.
Τήν πολυθαύµαστον, Κρήτην τιµήσωµεν, τήν ἐξανθήσασαν, ἄνθη τά τίµια, τούς µαργαρίτας τοῦ Χριστοῦ, Μαρτύρων τούς ἀκρέµονας˙ δέκα γάρ ὑπάρ
χοντες, ἀριθµῷ οἱ µακάριοι, δύναµιν µυριόπλον,
τῶν δαιµόνων κατήσχυναν˙ διό καί τούς στεφάνους
ἐδέξαντο, Μάρτυρες Χριστοῦ οἱ καρτερόψυχοι.
- 10 -
Ἀπόσπασµα ἐπιστολῆς τῆς Ἱ. Ἐπαρχιακῆς
Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, πρός
Λέοντα τόν Αὐτοκράτορα, τοῦ ἔτους 457 µ.Χ.
ἀναφερόµενη στούς Ἁγ. Δέκα.
Εἰς τόν Εὐσεβέστατον αὐτοκράτορα καί τῷ
Χριστῷ ἀγαπητόν κύριον Λέοντα, ὁ Μαρτύριος
ταπεινός Ἐπίσκοπος τῆς ὑµετέρας Γορτύνης.
…Ἀπό αὐτα δέ ἐκεῖνα, τά ὁποῖα ὥρισεν ἡ
εὐσέβειά σας νά δεικνύωµεν ἐγώ καί δι᾽ ἐµοῦ
οἱ συλλειτουργοί τῆς Κρήτης ὑποστηρίζοντες
τά ἐνστερνιζόµεθα, διότι πιστεύοµεν ὅτι ἡ
Ἁγία ἐν Χαλκηδόνι Σύνοδος συµφωνεῖ µέ τήν
ἔκθεσιν πίστεως τῶν τριακοσίων δέκα καί
ὀκτώ Πατέρων, τῶν συγκεντρωθέντων εἰς τήν
πόλιν Νίκαιαν… Καί δηλώνοµεν εἰς τήν γαληνότητά σας ὅτι ἀπό τήν ἀρχήν ἡ Κρήτη σας,
καθόλου δέν ἔχει δοκιµασθῆ ἀπό τήν αἱρετικήν βλασφηµίαν, ἀφοῦ Δέκα Ἐπαρχιακοί
Μάρτυρες κατά τόν καιρόν τοῦ πάθους ἱκέτευαν τόν Σωτῆρα Θεόν, ὥστε ἡ Κρήτη, ἡ
ἐπαρχία αὐτῶν, νά φυλάσσεται ἐλεύθερη ἀπό
- 11 -
τούς αἱρετικούς πειρασµούς, σύµφωνα µέ τόν
µεγαλορρήµονα Ἀπόστολον Παῦλον, ὁ ὁποῖος
γράφει ὅτι πρέπει νά ἀποφεύγωνται αἱ νοµικαί
ζητήσεις, αἱ ὁποῖαι εἶναι γνωστόν ὅτι, συχνά
δηµιουργοῦν διαµάχας… Μαρτύριος Ἐπίσκοπος Γορτύνης σῶαν τήν ἐξουσίαν σας, ἡ
ὁποία φυλάττει τήν εἰρήνην τῶν Ἁγίων τοῦ
Θεοῦ Ἐκκλησιῶν, νά τήν διατηρῇ καθ᾽ ὅλον
τόν χρόνον τῆς ζωῆς ἡ Ἁγία καί Ζωοποιός
Τριάς, εὐσεβέστατε καί τῷ Xριστῷ ἀγαπητέ
Αὐτοκράτωρ.
Κύριλλος Ἐπίσκοπος Σουβρίτου, ὁµοίως.
Εὐφρόνιος Ἐπίσκοπος Ἱεραπύτνης, ὁµοίως.
Γεννάδιος Ἐπίσκοπος Κνωσσοῦ, ὁµοίως.
Προσδόκιος Ἐπίσκοπος Λάµπης, ὁµοίως.
Εὐφράτης Ἐπίσκοπος Χερσονήσου, ὁµοίως.
Νικέας Ἐπίσκοπος Καντάνου, ὁµοίως.
Σέβων Ἐπίσκοπος Κυδωνίας, ὁµοίως.
Μετάφραση ἀπό τά λατινικά: Στυλ. Δ. Βασιλόπουλος, Καθηγητής.
Ἀπό τό βιβλίο: «Οἱ Ἁγ. Δέκα Μάρτυρες οἱ ἐν Κρήτῃ 250 µ.Χ.»
τοῦ Χρυσοστόµου Παπαδάκη, Ἀρχιµ. τοῦ Οἰκουµενικοῦ Θρόνου,
Πρωτοσυγκέλλου Ἱ. Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας.
- 12 -
- 13 -
Τό µαρτύριο τῶν Ἁγ. Δέκα.
Ἀπό τό µηνολόγιο τοῦ Αὐτοκράτορα Bασιλείου Β’ 10ου αἰ. (Vat. gr. 1613)
- 14 -
Oἱ Ἅγιοι Δέκα.
Τοιχογραφία Καθολικοῦ Ἱ. Μονῆς Βροντησίου (14ος αἰ.)
ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Χαρακτηριστικά ἀποσπάσµατα ἀπό τό
ἐγκώµιό του, στούς Ἁγ. Δέκα Μάρτυρες.
«…Ἦταν Δέκα, ἀλλά στήν πραγµατικότητα ἀποτελοῦσαν Ἕναν καί ἀπάρτιζαν τόν τέλειο ἀριθµό, ἦταν
ὅµιλος ἅγιος, σύνολο ἱερό, ἄνθρωποι ἁγιασµένοι…
Ὅταν, λοιπόν, ἀνακοινώθηκε τό ἀσεβές καί ἄθεο διάταγµα αὐτοῦ πού τότε ἀσκοῦσε τήν ἐξουσία στή Ρωµαϊκή αὐτοκρατορία, δηλαδή ὅσοι εἶχαν τό µεγάλο
ὄνοµα τοῦ χριστιανοῦ ὅλοι νά συλλαµβάνονται ὅπου
καί ἄν βρίσκονται καί νά ὁδηγοῦνται στά δικαστήρια
τῶν διωκτῶν, καί στή συνέχεια, πρῶτα – πρῶτα ὁ καθένας ἀπό τούς προσαγόµενους νά δελεάζεται µέ τήν
πειθώ καί τό καλόπιασµα καί τά ἀπατηλά λόγια... Ἐνῶ,
λοιπόν, σκοτάδι εἶχε περιχυθεῖ καί νυκτερινή τρικυµία
παντοῦ καί γιά τούς χριστιανούς τά πράγµατα βρίσκονταν στήν κόψη τοῦ ξυραφιοῦ, ὥστε τίποτε ἄλλο
νά µήν ὀνειρεύονται παρά τόν θάνατο, τότε, λοιπόν,
αὐτοί οἱ γενναιόφρονες παρουσιάστηκαν ἀπό τίς πατρίδες τους σάν φωτεινά ἀστέρια, πού προέρχονταν
ἀπό κάποιο ἄλλο στερέωµα, καί ἀποκαλώντας τούς
ἑαυτούς τούς χριστιανούς καί περιφρονώντας ὁλοφάνερα τά µισητά µολύσµατα τῆς εἰδωλολατρικῆς µανίας,
- 15 -
ἔλεγαν: «…Γιατί ὑψώθηκε τόσο πολύ ἡ φλόγα τῆς ἀσέβειας καί κατατρώγει τό ἔδαφος τῆς Κρήτης; Γιατί ἀκολουθεῖτε τό σκοτάδι καί φεύγετε ἀπό τό φῶς; Γιατί
ἀγνοεῖτε τόν πραγµατικό Θεό καί προσκυνεῖτε τούς
ἀνύπαρκτους θεούς;…». …Οἱ εἰδωλολάτρες… τούς
διαπόµπευαν σέ ὅλη τήν πόλη, κραυγάζοντας, τραγουδώντας, θορυβώντας, πετώντας τους χῶµα καί πέτρες…Ἔτσι, λοιπόν, πέρασε ὁ πρῶτος ἄθλος τῶν
Ἁγίων. Φυλακή τούς διαδέxθηκε ἀµέσως καί σιδερένια δεσµά σέ ὅλο τό σῶµα καί καθηµερινές διαποµπεύσεις καί προσαγωγές καί ἡ προσταγή τοῦ ἄρχοντα,
πού διέταζε νά βασανίζουν τούς Ἁγίους... Αὐτά γίνονταν γιά ἀρκετές ἡµέρες. Τήν ὁρισµένη ὅµως ἡµέρα,
κατά τήν ὁποία ἔπρεπε νά γίνει ἡ προσαγωγή τῶν φυλακισµένων καί ἐνῶ εἶχαν ἐτοιµαστεῖ ὅλα, ἀνέβηκε στό
βῆµα ὁ ἀνθύπατος τῆς χώρας καί διέταξε νά προσαχθοῦν οἱ Ἅγιοι γιά νά δικαστοῦν γιά ὅσα κατηγοροῦνται.
Οἱ Μάρτυρες τοῦ Χριστοῦ, ὅταν ὁδηγήθηκαν στή µέση
καί στάθηκαν µπροστά στό βῆµα τοῦ δικαστῆ - ὁ Πλατίµαιος ἦταν ὁ ἀρχηγός τῆς ἀσεβέστατης αὐτῆς πυρακτωµένης συγκέντρωσης – οὔτε ἀπό τόν ὄγκο τῶν
ἐξουσιαστῶν ἐξεπλάγησαν οὔτε ὑποχώρησαν στίς
ἀπειλές… Ἐπειδή εἶχε κυριευθεῖ ἀπό µανία, σηκώθηκε
ἀµέσως ἀπό τή θέση του καί διέταξε νά φέρουν µπροστά στά µάτια των Ἁγίων κάθε εἶδος βασανιστικῶν
ὀργάνων… Καί αὐτά ἦταν ξυστῆρες πού ἔσχιζαν τά
σώµατα, σιδερένιοι κόφτες καί µαχαίρια καί σοῦβλες
καί κοφτερά ἐργαλεῑα καί τηγάνια, στρεβλωτῆρες τῶν
ἀρθρώσεων καί καταπέλτες, µεγάλοι καί µικροί τροχοί, καµπῦλα ραβδιά καί ἰκριώµατα, λάκκοι καί ρόπαλα, κρεβάτια σιδερένια καί ὑποδήµατα µέ σιδερένια
καρφιά καί φωτιά καί ἄσφαλτος καί πίσσα καί θειάφι
καί στουπί ἀναµµένο… Ἔβλεπε, λοιπόν, κανείς ἐκείνη
- 16 -
τήν ἡµέρα ἡ χώρα νά κατέχεται ἀπό σκοτασµό καί σύγχυση, ὁ οὐρανός νά συννεφιάζει καί ἡ πόλη νά σκοτεινιάζει, ὅταν οἱ ἐπιφανεῖς Δέκα Ἄνδρες ὁδηγήθηκαν σέ
δίκη καί ἡ πίστη τους ἦταν ζηλευτή… Ὁ ἕνας ἔλεγε ὅτι
«ψυχρή µου εἶναι ἡ φωτιά», ἐξαιτίας τῆς ἀλλοίωσής
της, ὁ ἄλλος ἔλεγε «γλυκά τά καρφιά καί πληγώνουν
ἄλλου τό σῶµα», τρίτος ἔλεγε «τί κι ἄν γίνω τροφή τῶν
θηρίων καί γίνει τάφος µου ἡ κοιλιά τους;…» Καί ἐνῶ
αὐτό ἔλεγε ὁ ἕνας καί ἐκεῖνο ὁ ἄλλος καί ἄλλο ἄλλος
καί ἐπειδή ὁ καθένας περίµενε γιά τόν ἑαυτό του νά
πάθει τά χειρότερα, δέν εἶχαν ἀνάγκη ἀπό κανένα φάρµακο παρηγοριᾶς, πού νά τούς ἔκανε νά µήν ὑποφέρουν, µέ ἀποτέλεσµα ὁ τύραννος νά ἐκπλαγεῖ καί νά
θαυµάσει τήν τόσο µεγάλη καρτερία τῶν Ἀθλητῶν, νά
σταµατήσει τόν θυµό… ἀποφάσισε νά θανατωθοῦν µέ
ξίφος… Ὅταν ἔφθασαν στό σκάµµα καί περίµεναν τό
στεφάνι τοῦ µαρτυρίου, πού πλεκόταν γι᾽ αὐτούς µέ τό
ξίφος, δέν εἶναι δυνατόν µέ κανένα λόγο νά περιγράψει
κανείς τήν ἱλαρότητα τῶν Ἀθλητῶν. Σάν νά καλοῦνταν
ὅλοι µαζί γιά µεγάλες ἀµοιβές, ὁ ἕνας προλάβαινε τόν
ἄλλο καί ἔσκυβε τό κεφάλι του στό ξίφος… Ἕτσι, ἀφοῦ ἔληξε ὁ δρόµος, ἀναπαύθηκαν σ᾽ αὐτό πού ἀγαποῦσαν ἀληθινά… Αὐτοί εἶναι τά ἔµψυχα λιµάνια τοῦ
ἐδάφους τῆς Κρήτης… Αὐτῶν τούς ἀγῶνες θαύµασαν
ὅσοι ἔχουν γίνει πρωτεργάτες τοῦ διωγµοῦ τῆς ἐποχῆς
τοῦ Δεκίου… Αὐτῶν τά ἱερά καί σεβάσµια λείψανα,
ὅπως ἀκριβῶς τόν πατρικό πλοῦτο, ἡ Κρήτη ἔλαβε ὡς
κληρονοµιά… Εὔλογα, λοιπόν, ἡ µητρόπολή µας σεµνύνεται µέ τό µέγεθος τῆς καλῆς αὐτῆς κληρονοµιᾶς
τους. Περισσότερο γι᾽ αὐτή καυχιέται, παρά ὅσο οἱ γήινοι γιά τά ἀφιερώµατα τῆς ἀγορᾶς. Ἀπό αὐτούς λαµπρύνεται καί ἀπό τό µεγάλο αὐτό ἀπόκτηµα προβάλλει
τήν καύχησή της καί χαίρεται ἔτσι τέτοια καί τόση
- 17 -
χαρά, ἀφοῦ πῆρε ἀπό τόν Θεό ὡς δῶρο τέτοια δόξα, µέ
τήν ὁποία ὅχι µόνον εἶναι ἡ πιό φηµισµένη ἀπό πολλές
µητροπόλεις, ἀλλά καί τήν πιό ἄθραυστη καί ἀκατανίκητη ἀπό ὅλους µαζί τούς ἐξωτερικούς ἐχθρούς, πού
κάνουν ἐπιδροµές ἐναντίον της, φύλαξη καί ἀσφάλεια.
Γιά τούς Μάρτυρες αὐτούς ἀγάλλονται µαζί καί οἱ ἀπόγονοι τῶν Κρητῶν. Ἄς ποῦµε στούς Ἀθλητές τοῦ Χριστοῦ: «Σεῖς εἶστε τό φῶς τοῦ κόσµου. Σεῖς τό ἁλάτι τῆς
γῆς. Σεῖς τά ἀρνιά τῆς οὐράνιας µάνδρας. Σεῖς οἱ λύχνοι, πού ἀντιφεγγίζετε τό φῶς του Πρώτου Φωτός…
Ἡ µεγάλη καύχηση γιά τήν ἄθλησή σας ὁδήγησε τή γῆ,
πού σᾶς γέννησε καί σᾶς ἔθρεψε, σ᾽ αὐτό τό σηµεῑο τῆς
δόξας, γιατί ἀπό σᾶς ἔγινε ξακουστή καί περιβόητη σέ
ὅλη τή γῆ… Ἀλλ᾽, ὦ Δεκάδα Ἁγία καί πανευτυχής, ὦ
φάλαγγα πού ἔχεις στό µέσο σου στρατάρχη τόν ἀθλοθέτη Χριστό, ὦ τριπλή τριάδα πού συµπληρώνεσαι µέ
µιά µονάδα, αὐτή, γιά χάρη µας, τή µεγάλη βοήθεια γιά
πάντα ζητῆστε ἀπό τόν στεφανίτη Χριστό, αὐτά γιά
χάρη µας εἴθε νά µεσιτεύσετε πρός Αὐτόν, πού ἔχει τή
δύναµη νά µᾶς προφυλάσσει καί νά µᾶς σώζει ἀπό τόν
θάνατο… νά ἀξιωθοῦουµε νά βρεθοῦµε µαζί µέ τόν
ἴδιο τόν Χριστό καί Θεό καί Σωτήρα τῶν ψυχῶν µας,
µέ τόν Ὁποῖο καί διά του Ὁποίου καί στόν Ὁποῖο δόξα,
τιµή, δύναµη καί µεγαλοπρέπεια στόν παµβασιλέα καί
ἄναρχο Πατέρα καί στό Ἅγιο καί ἀγαθό καί ζωαρχικό
Πνεῦµα Του.»
Νεοελληνική ἀπόδοση: Σοφοκλῆς Γ. Δηµητρακόπουλος,
Καθηγητής. Ἀπό τό βιβλίο: «Οἱ Ἁγ. Δέκα Μάρτυρες
οἱ ἐν Κρήτῃ 250 µ.Χ.» τοῦ Χρυσοστόµου Παπαδάκη,
Ἀρχιµ. τοῦ Οἰκουµενικοῦ Θρόνου, Πρωτοσυγκέλλου
Ἱ. Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας.
- 18 -
Ἱ. Εἰκόνα τῶν Ἁγ. Δέκα.
Ἔργο Μιχ. Πολυχρονίου τοῦ Κρητός 1854, δέηση
Ἀρχιµ. Ἀβραµίου, Προηγουµένου Ἱ. Μονῆς Ἀπεζανῶν.
- 19 -
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΛΛΑΔΑ ΙΕΡΕΩΣ
Χαρακτηριστικά ἀποσπάσµατα ἀπό τό ἐγκώµιό
του, στούς Ἁγ. Δέκα Μάρτυρες.
«…Ἦσαν δέ ἀπό πολλά µέρη τῆς Κρήτης. Ὁ ἕνας
ἀπό τό ἕνα µέρος καί ὁ ἄλλος ἀπό τό ἄλλο· µά ξεχωριστά οἱ πέντε ἀπό τήν περιβόητον Μητρόπολιν καί θαυµαστήν χώραν ἐκείνην Γορτύνην,
ὅπου εὑρίσκεται εἰς τήν µέσην τῆς Κρήτης, σηµαδευµένη εἰς ὀλίγους τοίχους ὡσάν λείψανα, τήν
ὁποίαν βέβαια κατέχοντας πᾶσα ἕνας, ἐκείνην τήν
δόξαν τῆς µεγάλης σκέπτωντας χώρας ἐκείνης, καί
τώρα εἰς µικρά σηµάδια νά φαίνεται, δέν ἤθελε θαυµάσει λιγώτερον, ὅσον ἐθαύµασεν ὁ ἅγιος Σισώης
θωρῶντας εἰς ὀλίγα κόκκαλα νά σηµαδεύεται ὁ
µέγας ἐκεῖνος Ἀλέξανδρος. Ἀπ᾿ αὐτήν λοιπόν τήν
χώραν ἦσαν οἱ πέντε µάρτυρες. Οἱ ἄλλοι Ἅγιοι
πέντε ἀπό ἄλλους διαφόρους τόπους τῆς Κρήτης.
Ἀπό τήν Κνωσσόν Ζωτικός, ἀπό τό Ἐπίνειον
(Πάνορµον) Ἀγαθόπoυς, ἀπό τήν Κυδωνίαν
- 20 -
(Χανία) Βασιλείδης, καί ἀπό τό Ἡράκλειον
Εὐαρέστης καί Πόµπιος… προσευχόµενοι, ἀσπαζόµενοι ἀλλήλoυς, κάθε ἕνας ἐπρότεινε τήν κεφαλήν εἰς τήν πέτραν ἐκείνην ἐπάνω, καί ὁ δήµιος
ἔκοβγε, ὥστε ἐκοπήκασι καί τών Δέκα˙ καί ἡ πέτρα
ἐκείνη ἐστολίσθηκε κύκλῳ µέ δέκα κεφαλάς καί µέ
δέκα τρεξίµατα αἱµάτων. Ὦ πέτρα πλέα στολισµένη
παρά τό πλάτος τοῦ οὐρανοῦ... Πέτρα πλέα τίµια
παρά τήν πέτραν τοῦ Μωϋσῆ, εἰς τήν ὁποίαν ἦσαν
γραµµέναι αἱ Δέκα Ἐντολαί, διατί ἐκεῖ ἐνοµοθετᾶτον θυσία ἀλόγων ζῴων µά εἰς ἐσένα ἐτελειώθηκε θυσία λογικών προβάτων. Μέ ταῦτα τά
στολίσµατα ἔστωντας νά στολισθῇ ἡ Κρήτη, περιχαρῶς ἑορτάζει τοῦ Κυρίου τήν Γέννησιν…διά
τοῦτο ὅλος ὁ κόσµος εὐφραίνεται καί βοᾷ˙ «Κρήτη
προεορτάζει σήµερον Χριστοῦ τά Γενέθλια διά τῶν
Ἀθλοφόρων». Τούς ὁποίους καί ἡµεῖς χρεωφειλετικῶς δοξάζοµεν, ὅπως νά ἐπιτύχωµεν δι᾽ αὐτῶν τήν
οὐρανῶν Βασιλείαν…Ἀµήν.»
Ἀπό τό βιβλίο: «Οἱ Ἁγ. Δέκα Μάρτυρες οἱ ἐν Κρήτῃ 250 µ.Χ.»
τοῦ Χρυσοστόµου Παπαδάκη, Ἀρχιµ. τοῦ Οἰκουµενικοῦ
Θρόνου, Πρωτοσυγκέλλου Ἱ. Μητροπόλεως
Γορτύνης καί Ἀρκαδίας.
- 21 -
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΑΛΛΑΔΑ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Χαρακτηριστικά ἀποσπάσµατα ἀπό τό ἐγκώµιό
του, στούς Ἁγ. Δέκα Μάρτυρες.
«…Ἐπέρασαν ἡµέραι πολλαί, Εἶδεν καί ὁ τύραννος
πῶς δέν κατορθώνει τίποτες εἰς τό ἀσεβές αὐτοῦ θέληµα…Τότε ἐπρόσταξε νά τούς πηγαίνουσιν εἰς τόν
τόπον τῆς καταδίκης, νά κόψουν τάς κεφαλάς των,
καί κατά τήν προσταγήν τοῦ κρατοῦντος ἔλαβον
αὐτούς καί τούς ἐσύρναν, διότι δέν ἐδίνουνταν νά
σταθοῦν εἰς τά ποδάρια. Ἐκεῖ ἦταν τό πλέα ἐξαίσιον
ὁποῦ ὡσάν ἐκεῖνοι ὁποῦ νά εὕρουν θησαυρόν τινα
ἔριν κάµνουσι ποῖος νά προαρπάσῃ τήν πλουσιωτέραν καί περισσοτέραν µοῖραν, τοιουτοτρόπως ὅλοι
τους καί οἱ δέκα µέ καθαράν φωνήν˙ ἔλα εἰς ἐµέ
πρῶτον ὅτι εἶµαι γεροντώτερος ἀπο τόν ἄλλον καί
τουταυτό καί οἱ ἄλλοι. Ἐκόψασι τάς ἁγίας αὐτῶν
κεφαλάς. Ἐδῶ ἄς σταθῇ ὁ καθ᾽ ἕνας καί συλλογιζό- 22 -
µενος ἄς είπῇ˙ ἐάν εἰς µετάνοιαν ἑνος ἁµαρτωλοῦ
γίνεται µεγάλη χαρά ἐν οὐρανοῖς, ἀµµή εἰς τό χαριτωµένον τέλος δέκα καθαρῶν καί δικαίων ἀνθρώπων καί µάλιστα Μαρτύρων ὁποῦ καί τόσαις
ἡµέραις ἐτυραννήθησαν διά τήν ἀγάπην τοῦ Κυρίου
ἡµῶν καί ἔλαβον καί τοιοῦτον κατησχυµµένον θάνατον, ὡσάν τί χαρά, τί ἀγαλλίασις, τί λογῆς ὕµνοι
καί εὐχαριστίαι νά ἔγιναν ἐκείνη τῇ ἁγίᾳ ὥρᾳ. Δέν
εἶναι δυνατόν µέ χείλη ἔνοχα νά περιγράψωµεν, εἰ
µή µόνον καί ἡµεῖς νά παρακαλοῦµεν τόν πανοικτίρµονα Κύριον τοῦ ἀγαθοῦ τέλους τῆς µετανοίας
νά µᾶς ἀξιώςῃ ὅπως νά ἀναβῶµεν εἰς τήν αὐτήν
δόξαν, ὅτι εἶναι ἔτι τόπος καί διά ἡµᾶς, καί συνδοξασθῶµεν µέ τούτους τούς Μακαρίους Μάρτυρας,
αἰνοῦντες καί εὐλογοῦντες τόν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν σύν τῷ Πατρί αὐτοῦ τῷ ἀνάρχῳ καί τῷ παναγίῳ Πνεύµατι.»
Ἀπό τό βιβλίο: «Οἱ Ἁγ. Δέκα Μάρτυρες οἱ ἐν Κρήτῃ 250 µ.Χ.»
τοῦ Χρυσοστόµου Παπαδάκη, Ἀρχιµ. τοῦ Οἰκουµενικοῦ
Θρόνου, Πρωτοσυγκέλλου Ἱ. Μητροπόλεως
Γορτύνης καί Ἀρκαδίας.
- 23 -
- 24 -
Καθαγιασµός ἱστορήσεως ἱ. Εἰκόνας Ἁγ. Παύλου, Ἐπισκόπου Γορτύνης,
ὁ ὁποῖος ἐτέλεσε τήν ἀνακοµιδή τῶν ἱ. Λειψάνων τῶν Ἁγ. Δέκα, τό 312 µ.Χ.,
στό Χωριό Ἁγ. Δέκα, στίς 4/10/2009, ἀπό τούς Σεβ. Μητροπολίτες
Γορτύνης & Ἀρκαδίας κ. Μακάριο καί Ρόδου κ. Κύριλλο.
Ἅγ. Παῦλος, Ἐπίσκοπος Γορτύνης,
ἔργο τοῦ κ. Στεφάνου Ἀλπαντάκη.
- 25 -
Η ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΤΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ
ΤΩΝ ΑΓ. ΔΕΚΑ
«Σύµφωνα, λοιπόν, µέ τίς πληροφορίες τῆς «Ἀφηγήσεως» τοῦ «Μαρτυρίου» ὁ Ἅγιος Παῦλος Ἐπίσκοπος Γορτύνης ἀµέσως µετά τή λήξη τῶν
διωγµῶν καί ἀφοῦ εἶχαν περάσει 60 χρόνια ἀπό τό
µαρτύριο τῶν Ἁγίων, µετέβη τό ἔτος 312 µ.Χ. στήν
πρωτεύουσα τοῦ Ρωµαϊκοῦ κράτους τή Ρώµη, προκειµένου νά ζητήσει τήν ἄδεια ἀπό τό Μέγα Κωνσταντίνο γιά νά προβεῖ τήν ἀνακοµιδή τῶν λειψάνων
τῶν Ἁγίων Δέκα. Ὅταν ἐπέστρεψε στήν Κρήτη,
ἐνήργησε ἀµέσως τά τῆς ἀνακοµιδῆς, πηγαίνοντας
στήν περιοχή πού εἶχαν ταφεῖ οἱ Ἅγιοι καί ἡ ὁποία
ὀνοµαζόταν «Ἀλώνιο» µαζί µέ πλῆθος εὐσεβῶν
ἀνδρῶν χριστιανῶν, πολλοί ἀπό τούς ὁποίους εἶχαν
παρευρεθεῖ τό 250 µ.Χ. στό µαρτύριο τῶν Ἁγίων.
Προφανῶς οἱ ἄνθρωποι αὐτοί θά ἦταν ἤδη µεγάλης
ἡλικίας, ἐφόσον ἤδη εἶχαν περάσει 60 χρόνια ἀπό
αὐτό. Μερικῶν ἀπό αὐτῶν τῶν ἀνδρῶν τά ὀνόµατα,
ὁ ἄγνωστος συγγραφέας τοῦ «Μαρτυρίου» ἀναφέ- 26 -
ρει ὅτι ἔχουν γραφεῖ στούς οὐρανούς καί ἀναφέρονταν κατά τήν ἑορτή τῶν Ἁγίων. Προφανῶς ἐπρόκειτο περί πολύ εὐσεβῶν ἀνθρώπων, τῶν ὁποίων τά
ὀνόµατα σωζόταν µέχρι τά µέσα τοῦ 6ου αἰώνα,
ὁπότε καί ἐγράφη τό σχετικό Μαρτύριο, δηλαδή 200
χρόνια µετά τήν ἀνακοµιδή, καί τά ὁποῖα µνηµονεύονταν τήν ἡµέρα τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων. Δυστυχως σήµερα δέν σώζονται τά ὀνόµατα αὐτά.
Κατά τήν ἀνακοµιδή τῶν λειψάνων ὁ Ἐπίσκοπος
Γορτύνης Ἅγιος Παῦλος βρῆκε ἄφθαρτα τά λείψανα τῶν Ἁγίων Δέκα Μαρτύρων «ὡς ἐν δρόσῳ τά
σώµατα τῶν ἁγίων µαρτύρων, ἀλώβητα δέ καί ἀκέραια προστάγµατι Θεοῦ φυλαχθέντα». Κατόπιν τά
µετέφερε στό κοιµητήριο τῆς πόλεως, δηλαδή τῆς
Γόρτυνας, τό ὁποῖο βρισκόταν κοντά στήν περιοχή
«Ἁλώνιο», ὅπου εἶχαν ταφεῖ οἱ Ἅγιοι. Ὁ ἄγνωστος
συγγραφέας τοῦ «Μαρτυρίου» ἀναφέρει ὅτι µέχρι
τήν ἐποχή του, δηλαδή τά µέσα περίπου τοῦ 6ου
αἰώνα, ἑορταζόταν µέ ἰδιαίτερη λαµπρότητα ἡ
µνήµη τῶν Ἁγίων Δέκα, ὄχι µόνο στόν τόπο τοῦ
µαρτυρίου τους, ἀλλά καί σέ κάθε ἐπαρχία τῆς
Κρήτης.»
Ἀπό τό βιβλίο: «Οἱ Ἁγ. Δέκα Μάρτυρες οἱ ἐν Κρήτῃ
250 µ. Χ.» σελ. 282, τοῦ Χρυσοστόµου Παπαδάκη,
Ἀρχιµ. τοῦ Οἰκουµενικοῦ Θρόνου, Πρωτοσυγκέλλου
Ἱ. Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας.
- 27 -
- 28 -
Ὁ Ἱ. Ἐνοριακός Ναός τῶν Ἁγ. Δέκα, τῆς ὁµώνυµης Κώµης. (12ος αἰ.)
- 29 -
Ὁ Ἱ. Ναός τῶν Ἁγ. Δέκα, πάνω ἀπό τούς τάφους τῶν Ἁγίων.
- 30 -
Τάφοι τῶν Ἁγ. Δέκα.
Χειρόγραφο µέ τό µαρτύριο τῶν Ἁγ. Δέκα, τῆς Ἱ. Μονῆς
Μεγίστης Λαύρας Ἁγ. Ὄρους. 11ου αἰ. (Δ51 427)
- 31 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Π
Σ
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
I ANO YAPIO Σ 2010
† ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, Βασιλείου Μεγάλου
Σιλβέστρου Ρώµης, Θεαγένους ἱεροµ., Σεραφείµ Σάρωφ
† ΠΡΟ TΩΝ ΦΩΤΩΝ, Μαλαχίου πρ., Γορδίου µ., Θωµαΐδος µ.
Σύναξις τῶν 70 ἀποστόλων, Θεοκτίστου ὁσίου
Θεοπέµπτου & Θεωνᾶ µαρτύρων, Συγκλητικῆς ὁσίας
† ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
† Ἡ Σύναξις Ἰωάννου Προδρόµου καί Βαπτιστοῦ
Γεωργίου Χοζεβίτου, Δοµνίκης ὁσίας, Κύρου
Πολυεύκτου µάρτ., Εὐστρατίου ὁσ., Παρθένας Ἑδεσσαίας
ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ Γρηγορίου Νύσσης, Δοµετιανοῦ Μελιτινῆς
Θεοδοσίου κοινοβιάρχου, Θεοδοσίου Ἀθωνίτου
Τατιανῆς, Εὐθασίας, Μερτίου µαρτύρων
Ἑρµύλου & Στρατονίκου µαρτ., Μαξίµου ὁσ. Καυσοκαλυβίτου
Ἁγ. Ἀββάδων ἐν Σινᾷ & Ραϊθῷ, Νίνας ἰσαποστόλου
Παύλου τοῦ Θηβαίου, Ἰωάννου τοῦ Καλυβίτου ὁσίων
Προσκύνησις τιµίας ἁλύσεως Ἀπ. Πέτρου, Νικολάου Μυτιλ.
† ΙΕ´ ΛΟΥΚΑ Ἀντωνίου τοῦ Μεγ., Γεωργίου νεοµ. ἐν Ἰωαν.
† Ἀθανασίου & Κυρίλλου πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας
Μακαρίου Αἰγυπτίου, Μάρκου Εὐγενικοῦ, Ἀρσενίου Κερκ.
Εὐθυµίου τοῦ Μεγάλου, Ζαχαρίου νεοµ. ἐξ Ἄρτης
Παναγίας Παραµυθίας, Μαξίµου ὁµολογητοῦ, Ἁγνῆς µαρτ.
Τιµοθέου Ἀποστόλου, Ἀναστασίου ὁσιοµ. Πέρσου
Διονυσίου ἐν Ὀλύµπῳ, Κλήµεντος Ἀγκύρας, Ἀγαθαγγέλου µ.
† ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ Ξένης ὁσίας, Βαβύλα ἱεροµ.
† Γρηγορίου Θεολόγου, Αὐξεντίου ἐγκλείστου, Φίλωνος
Ξενοφῶντος & Μαρίας ὁσ. & συνοδείας αὐτῶν, Συµεών
Ἀνακ. λειψ. Ἰωάννου Χρυσοστόµου, Κλήµεντος ὁσ. τοῦ Ἀθην.
Ἐφραίµ τοῦ Σύρου, Παλλαδίου, Χάριτος µάρτ.
† Ἀνακ. λειψ. Ἰγνατίου Θεοφόρου, Δηµητρίου Χιοπολίτου
† Τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, Χρυσῆς µάρτυρος
† ΑΣΩΤΟΥ, Κύρου & Ἰωάννου Ἀναργύρων, Ἀρσενίου ὁσ.
- 32 -
I A N O YA P I O Υ
Ἀναγνώσµατα Κυριακῶν
ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
1
3
6
7
10
17
18
24
25
27
30
31
5
11
13
17
22
EYAΓΓΕΛΙΟΝ
Κολ. β΄ 8-12
Λουκ. β΄ 20-21, 40-52
Β´ Τιµ. δ´ 5-8
Μάρκ. α´ 1-8
Τίτ. β΄ 11-14, γ΄ 4-7
Ματθ. γ΄ 13-17
Πράξ. ιθ΄ 1-8
Ἰωάν. α΄ 29-34
Ἐφεσ. δ΄ 7-13
Ματθ. δ΄ 12-17
Ἑβρ. ιγ΄ 17-21
Λουκᾶ ιθ΄ 1-10
Ἑβρ. ιγ΄ 7-16
Ματθ. ε΄ 14-19
Β΄ Τιµ. γ΄ 10-15
Λουκ. ιη΄ 10-14
Ἑβρ. ζ΄ 26 - η΄ 2
Ἰωάν. ι΄ 9-16
Ἑβρ. ζ΄ 26 - η΄ 2
Ἰωάν. ι´ 9-16
Ἑβρ. ιγ΄ 7-16
Ματθ. ε΄ 14-19
Α´ Κορ. στ´ 12-20
Λουκ. ιε´ 11-32
HXΟΣ
πλ. α´
πλ. β΄
βαρύς
πλ. δ´
β´
α´
EΩΘINON
Περιτ. Χριστοῦ
Η´
Ἅγ. Θεοφάνεια
Προδρόµου
ΙΑ΄
Ι´
Ἀθανασίου, Κυρίλ.
ΙΑ´
Γρηγορίου Θεολ.
Β´
Τριῶν Ἱεραρχῶν
Α´
ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ
Ὁσ. Γρηγορίου τοῦ ἐν Ἀκρίτᾳ. (820)
Ἁγ. Νεοµάρτ. Νικηφόρου ἐκ Κριτσᾶς. (1832)
Ὑπερ. Θεοτόκου Μεσοπαντήτισσας.
Ἀρσενίου Ἁγιοφαραγγίτου.
Ὁσ. Ἰωσήφ Σαµάκου τοῦ Ἡγιασµένου, τοῦ ἐξ
Ἀζωκεράµου τῆς Σητείας. (1511)
29 Ὁσ. Ἰγνατίου τοῦ Σιναΐτου. (17ος αἰ.)
- 33 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
ΦΕΒ ΡOYAP IOΣ 2010
Τρύφωνος µάρτ., Βασιλείου Θεσ/νίκης, Ἀναστασίου νεοµ.
† ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, Ἀγαθοδώρου
Συµεών τοῦ Θεοδόχου, Ἄννης Προφ., Σταµατίου, Ἰωάννου
Ἰσιδώρου Πηλουσιώτου, Ἀβραµίου ἱεροµ. (Τσικνοπέµπτη)
Ἀγάθης µ., Θεοδοσίου ἐν Σκοπέλῳ, Ἀντωνίου Ἀθηναίου νεοµ.
† ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ, Βουκόλου Σµύρνης, Φωτίου ΚΠόλεως
† ΑΠΟΚΡΕΩ, Παρθενίου ἐπ. Λαµψάκου, Λουκᾶ ὁσ. ἐν Στειρίῳ
Θεοδώρου Στρατηλάτου, Ζαχαρίου Προφήτου
Νικηφόρου µάρτ., Μαρκέλλου ἐπ. Σικελίας, Παγκρατίου ἐπ.
Χαραλάµπους ἱεροµ., Ζήνωνος ὁσ. ταχυδρόµου
Βλασίου Σεβαστείας ἱεροµ., Θεοδώρας τῆς βασιλίσσης
Μελετίου Ἀρχ. Ἀντιοχείας, Χρήστου νεοµ. Κηπουροῦ
Ἀκύλα & Πρισκίλλης ἀποστόλων, Μαρτιανοῦ ὁσ.
† ΤΥΡΙΝΗΣ, Αὐξεντίου, Ἀβραάµ, Μάρωνος ὁσ., Νικολάου
† ΚΑΘ. ΔΕΥΤΕΡΑ, Ὀνησίµου ἀπ., Ἀνθίµου ἐν Χίῳ, Ἰωάννου ὁσ.
Παµφίλου µάρτυρος, Φλαβιανοῦ ΚΠόλεως
Θεοδώρου Τήρωνος, Μαρκιανοῦ & Πουλχερίας βασιλ.
Λέοντος Πάπα Ρώµης, Ἀγαπητοῦ Σινάου, Παρηγορίου µάρτ.
Α´ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ, Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας, Ἀρχίππου ἀπ.
† Θαῦµα Κολλύβων Ἁγ. Θεοδώρου, Λέοντος Κατάνης
† Α´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Ὀρθοδοξίας), Εὐσταθίου Ἀντιοχείας, Τιµοθ.
Εὕρεσις λειψ. τῶν ἐν τοῖς Εὐγενίου µ., Ἀθανασίου ὁµολ.
Πολυκάρπου Σµύρνης, Γοργονίας ὁσίας
† Α´ & Β´ εὕρεσις τιµίας κεφαλῆς Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόµου
Ταρασίου ΚΠόλεως, Ρηγίνου Σκοπέλου ἱεροµάρτυρος
† Β´ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ, Πορφυρίου Γάζης, Φωτεινῆς µ. & ἰσαπ.
Προκοπίου Δεκαπολίτου, Γελασίου µίµου
† Β´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Γρ. Παλαµᾶ), Βασιλείου ὁσ. ὁµολογητοῦ
- 34 -
Φ ΕΒ Ρ O Y A PI O Υ
Ἀναγνώσµατα Κυριακῶν
ΗΜ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
EYAΓΓΕΛΙΟΝ
HXΟΣ
-
Ὑπαπαντή Χρι-
6
Α´ Θεσ. δ´ 13-17
-
Ψυχοσάββατον
7
10
Α´ Κορ. η´ 8 - θ´ 2
Β´ Τιµ. β´ 1-10
Λουκ. κα´ 8-9,
25-27, 33-36
Ματθ. κε´ 31-46
Ἰωάν. ιε´ 17 - ιστ´ 2
β´
-
14
20
Ρωµ. ιγ´ 11 - ιδ´ 4
Β´ Τιµ. β´ 1-10
Ματθ. στ´ 14-21
Μάρκ. β´ 23 - γ´ 5
γ´
-
21
24
28
Ἑβρ. ια´ 24-26, 32-40
Β´ Κορ. δ´ 6-15
Ἑβρ. α´ 10 - β´ 3
Ἰωάν. α´ 44-52
Ματθ. ια´ 2-15
Μάρκ. β´ 1-12
δ´
πλ. β΄
πλ. α´
Β´
Ἁγ. Χαραλάµπους
Γ´
Θεοδώρου Τήρωνος
Δ´
Προδρόµου
Ε´
2
3
4
7
Ἑβρ. ζ΄ 7-17
Λουκ. β΄ 22-40
EΩΘINON
στοῦ
ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ
Τῆς Συνάξεως Ὑπερ. Θεοτόκου τῆς Βρεφοτρόφου, ἐν Ἁγ. Νικολάῳ Λασιθίου.
Ὁσίου Νικολάου τοῦ Στουδίτου τοῦ ὁµολογητοῦ,
ἐκ Κυδωνίας. (868)
Ἁγίου Νεοµάρτυρος Γεωργίου τοῦ Διβόλη, ἐξ
Ἀλικιανοῦ Κυδωνίας. (1866)
- 35 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
Δ
Τ
Τ
ΜΑ ΡΤIOΣ 2010
Εὐδοκίας ὁσ., Μαρκέλλου & Ἀντωνίνης µ
Ἡσυχίου µ., Νικολάου Πλανᾶ ὁσ., Θεοδότου
Εὐτροπίου, Κλεονίκου, Βασιλίσκου µ., Θεοδώρητου ἱεροµ.
Γερασίµου Ἰορδανίτου, Παύλου καί Ἰουλιανῆς µαρτ.
† Γ´ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ, Μάρκου ὁσ. Ἀθηναίου, Γεωργίου νεοµ.
Τῶν ἐν Ἀµορίῳ 42 Μαρτ., Μνήµη εὑρ. Τιµίου Σταυροῦ
Γ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Σταυροπροσκυνήσεως), Λαυρεντίου Μεγάρων
Θεοφυλάκτου Νικοµηδείας ὁσ., Ἑρµοῦ ἀπ., Παύλου ὁµολογητοῦ
† Τῶν Ἁγίων 40 Μαρτύρων ἐν Σεβαστείᾳ
Κοδράτου Κορίνθου, Ἀναστασίας τῆς Πατρικίας
Σωφρονίου Ἱεροσολύµων, Θεοδώρας Ἄρτης
† Δ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ, Θεοφάνους ὁσ. ὁµολογ., Γρηγορίου
Πουπλίου Ἀθηνῶν ἱεροµ., Ἀνακ. λειψ. Νικηφόρου ΚΠόλεως
† Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Ἰωάν. Κλίµακος), Βενεδίκτου ὁσ.
Ἀγαπίου καί τῶν σύν αὐτῷ µ., Ἀριστοβούλου Βρετανίας
Σαββίνου, Ἰουλιανοῦ µάρτ., Χριστοδούλου ὁσ. ἐν Πάτµῳ
Ἀλεξίου ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ, (Τό ἑσπέρας ψάλλεται ο Μ. Κανών)
† Μ. ΚΑΝΩΝ, Κυρίλλου Ἱεροσολύµων, Τροφίµου, Ἀνανίου ὁσ.
† ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ, Χρυσάνθου καί Δαρείας µαρτύρων
Τῶν ἐν Ἁγίῳ Σάββα ἀναιρεθέντων ὁσίων, Μύρωνος νεοµ.
† Ε΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Μαρίας Αἰγυπτίας), Ἰακώβου ὁσ. ὁµολ.
Βασιλείου ἱεροµ., Καλλινίκης µάρτ., Εὐθυµίου νεοµ.
Νίκωνος & 199 µαθητῶν µαρτ., Λουκᾶ νεοµάρτυρος
᾽Αρτέµονος Σελευκείας, Παρθενίου Γ´ ΚΠόλεως
† ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Σύναξις Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ, Στεφάνου ὁµολογητοῦ
† ΕΓΕΡΣΙΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ, Ματρώνης τῆς ἐν Θεσ/νίκη
† ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ, Ἱλαρίωνος τοῦ νέου, Ἡρωδίωνος ἐκ τῶν Ο´ ἀπ.
† Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ, Ἰωσήφ Παγκάλου
† Μ. ΤΡΙΤΗ, Τῶν 10 Παρθένων
† Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ, Τῆς ἀλειψάσης τόν Κύριον µύρῳ
- 36 -
ΗΜ.
ΜAΡ ΤIOΥ
Ἀναγνώσµατα Κυριακῶν
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
EYAΓΓΕΛΙΟΝ
HXΟΣ
Ἑβρ. δ´ 14 - ε´ 6
Μάρκ. η´ 34 - θ´ 1
14
Ἑβρ. στ´ 13-20
Μάρκ. θ´ 17-31
βαρύς
25
Ἑβρ. β´ 11-18
Λουκ. α´ 24-38
-
Εὐαγγελι-
27
Ἑβρ. ιβ´ 28 - ιγ´ 8
Ἰωάν. ια´ 1-45
-
Λαζάρου
9
21
28
Ἑβρ. ιβ΄ 1-10
Ἑβρ. θ´ 11-14
Φιλιπ. δ´ 4-9
Ματθ. κ΄ 1-16
Μάρκ. ι´ 32-45
Ἰωάν. ιβ´ 1-18
πλ. β´
EΩΘINON
7
-
πλ. δ´
-
ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ
ΣΤ´
40 Μαρτύρων
Ζ´
Η´
σµοῦ
Βαΐων
15 Ἁγ. Νεοµάρτ. Μανουήλ τοῦ ἐκ Σφακίων. (1792)
17 Ὁσιοµ. Παύλου. (8ος αἰ.)
20 Ἁγ. Νεοµάρτυρος Μύρωνος, ἐξ Ἡρακλείου.
(1793)
31 Ἁγ. Μάρτ. Θεοφίλου καί τῶν σύν αὐτῷ. (4ος αἰ.)
- 37 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Π
Π
Σ
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
ΑΠΡΙΛIOΣ 2010
† Μ. ΠΕΜΠΤΗ, Ὁ Μυστικός Δεῖπνος, Ὁσίας Μαρίας Αἰγυπ.
† Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Τά Ἅγια Πάθη τοῦ Κυρίου
† Μ. ΣΑΒΒΑΤΟΝ, Ἡ εἰς Ἅδου Κάθοδος Κυρίου
† ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ, Ἡ Ἁνάστασις τοῦ Κυρίου
† Δευτ. ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ, Κλαυδίου, Διοδώρου, Νικηφόρου
† Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης µαρτ., Γρηγορίου Σιναΐτου
Καλλιοπίου & Ἀκυλίνης µαρτ., Γεωργίου ὁσ. Μυτιλήνης
Ἡρωδίωνος, Ἀγάβου, Ἀσυγκρίτου, Φλέγοντος & Ἑρµοῦ
† Ζωοδόχου Πηγῆς, Εὐψυχίου µ., Βαδίµου Ὁσιοµ.
Τερεντίου & τῶν σύν αὐτῷ µ., Γρηγορίου Ε´ ΚΠόλεως
† ΤΟΥ ΘΩΜΑ, Ἀντίπα Περµάγου, Τρυφαίνης µ.
Βασιλείου Παρίου ὁµολ., Ἀνθούσης ὁσ.
Μαρτίνου πάπα Ρώµης ὁµολ., Ζωΐλου µάρτ.
Ἀριστάρχου ἐκ τῶν Ο´ Ἀποστ., Δηµητρίου νεοµ. ἐν Τριπόλει
Κρήσκεντος µάρτ., Λεωνίδου Ἀθηνῶν
Ἀγάπης, Εἰρήνης, Χιονίας µ., Λεωνίδου & τῶν σύν αὐτῷ
Συµεών ἱεροµ. Περσίδος, Μακαρίου Κορίνθου
† ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ, Σάββα στρατηλ, ὁσ. Ἰωάννου & Ἀθαν.
Παφνουτίου ἱεροµ., Φιλίππας, Γεωργίου Πισιδίας
Θεοδώρου τοῦ Τριχινᾶ, Ἀθανασίου ὁσ. Μ. Μετεώρου
Ἰανουαρίου ἱερ., Ἁγ. Ἀλεξάνδρας Βασ., Ἀναστασίου Σιναΐτου
Θεοδώρου Συκεώτου, Ναθαναήλ ἀποστ.
† Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου
Ἐλισάβετ ὁσ. θαυµ., Νικολάου νεοµ. ἐν Μαγνησίᾳ
† ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ, Μάρκου Εὐαγγ., Μακεδονίου ΚΠόλεως
Βασιλέως Ἀµασείας ἱεροµάρτ., Γλαφύρας & Ἰούστας ὁσίων
Συµεών Ἱεροσολύµων, Ἰωάννου ὁσίου µονῆς Καθαρῶν
† ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ, Τῶν ἐν Κυζίκῳ 9 µαρτύρων
Ἰάσωνος & Σωσιπάτρου ἀπ. ἐκ τῶν Ο´, Κερκύρας µάρτ.
† Ἰακώβου ἀπ. υἱοῦ Ζεβεδαίου, Κλήµεντος ὁσ. ὑµνογρ.
- 38 -
ΗΜ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
EYAΓΓΕΛΙΟΝ
HXΟΣ
EΩΘINON
5
Πράξ. α´ 12-17, 21-26
Ἰωάν. α´ 18-28
-
Δευτ. Διακαινησί-
9
Πράξ. γ´ 1-8
Ἰωάν. β´ 12-22
-
Ζωοδόχου Πηγῆς
Πράξ. στ´ 1-7
Μάρκ. ιε´ 43 - ιστ´ 8
β´
Ἰωάν. ιε´ 1-15
γ´
Λουκ. θ´ 1-6
-
4
Πράξ. ε´ 12-20
23
Πράξ. ιβ´ 1-11
25
Α´ Πέτρ. ε´ 6-14
30
Πράξ. ιβ´ 1-11
28
3
7
•
Πράξ. α´ 1-8
11
18
•
ΑΠ ΡΙ Λ IO Υ
Ἀναγνώσµατα Κυριακῶν
Πράξ. ιδ΄ 6-18
Ἰωάν. α´ 1-17
Ἰωάν. κ´ 19-31
Ἰωάν. ιε´ 17 - ιστ´ 2
Ἰωάν. ζ΄ 14-30
-
-
Ἅγ. Πάσχα
µου
Α´
Δ´
-
Ἁγίου Γεωργίου
-
Μεσοπεντηκοστῆς
Ε´
Ἰακώβου Ἀποστόλου
ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ
Ὁσ. Ἰωσήφ τοῦ Ὑµνογράφου. (833)
Ὁσ. Γερασίµου τοῦ Βυζαντίου. (1770)
Τοῦ θαύµατος τοῦ Ἁγ. Μηνᾶ (1826), Ἡράκλειο,
Τρίτη τῆς Διακαινησίµου.
Ἀνακοµιδῆς Λειψάνων Ὁσ. Ἰωσήφ τοῦ Γεροντογιάννη, Τετάρτη τῆς Διακαινησίµου.
- 39 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σ
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
Δ
ΜΑ ΪOΣ 2010
Ἱερεµίου Προφ., Εὐθυµίου νεοµ. ἐκ Δηµητσάνης, Ἀκακίου ὁσ.
† ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ, Ἀνακ. λειψ. Μ. Ἀθανασίου Ἀλ/ρείας
Τιµοθέου & Μαύρας µαρτ., Πέτρου Ἄργους, Ξενίας Καλαµατ.
Πελαγίας µάρτυρος, Ἱλαρίου ὁσίου θαυµατουργοῦ
Εἰρήνης µεγαλοµ., Εὐθυµίου Μαδύτου
Ἰώβ δικαίου & πολυάθλου, Σεραφείµ ὁσ. ἐν τῷ ὄρει Δοµβοῦς
Μνήµη τοῦ ἐν οὐρανῷ φανέντος Τιµίου Σταυροῦ, Ἀκακίου µ.
† Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, Ἀρσενίου ὁσ. Μεγάλου
† ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ, Ἠσαΐου πρ., Χριστοφόρου µεγαλοµ.
Σίµωνος ἀποστόλου τοῦ Ζηλωτοῦ, Λαυρεντίου ὁσίου
Κυρίλλου & Μεθοδίου ἰσαπ., Μωκίου ἱεροµ., Ἀργυροῦ νεοµ.
† ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΠΑΣΧΑ, Ἐπιφανίου Κύπρου
† ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ, Γλυκερίας µάρτ., Σεργίου ὁµολ.
Ἰσιδώρου Χίου, Θεράποντος Κύπρου ἱεροµ., Λεοντίου Ἱεροσ.
Παχωµίου ὁσίου µεγάλου, Ἀχιλλίου Λαρίσης
† ΑΓ. 318 ΠΑΤΕΡΩΝ (Α´ Οἰκ. Σύν.), Θεοδώρου τοῦ ἡγιασµ.
Ἀνδρονίκου & Ἰουνίας ἀπ., Ἀθανασίου Χριστιανουπόλεως
Διονυσίου, Ἀνδρέου, Παύλου, Χριστίνης, Ἡρακλείου, Παυλίνου
Πατρικίου Προύσσης & σύν αὐτῷ µαρτ., Ἀκολούθου, Θεοτίµης
Θαλλελαίου µ., Λυδίας Φιλιπ., Μετακοµ. λειψ. Ἁγ. Νικολάου
† Κωνσταντίνου & Ἑλένης τῶν Ἰσαποστόλων
† ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ, Δηµητρίου & Παύλου νεοµ. ἐν Τριπόλει
† ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ, Μιχαήλ Συννάδων, Μαρίας µυρ.
† ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, Συµεών ὁσ. ἐν θαυµαστῷ ὄρει
† Ἡ Γ´ Εὕρ. Τιµίας κεφ. Προδρόµου, Κελεστίνου µάρτ.
Κάρπου & Ἀλφαίου ἐκ τῶν 70 Ἀπ., Ἀλεξάνδρου Δερβίση νεοµ.
Ἰωάννου Ρώσου ὁµολ., Ἑλλαδίου ἱεροµ., Θεράποντος ἱεροµ.
Εὐτυχοῦς Μελιτινῆς, Ἑλικωνίδος µάρτ., Νικήτα Χαλκηδόνος
Θεοδοσίας Κων/τίσσης ὁσιοµ., Ἀλεξάνδρου Ἀλεξανδρείας
† ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, Ἰσαακίου ὁσ., Ναταλίου µ.
Ἑρµείου µ., Εὐσεβίου µ., Εὐσταθίου πατρ. ΚΠόλεως
- 40 -
..
ΜΑ Ι OΥ
Ἀναγνώσµατα Κυριακῶν
ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
2
8
Ἑβρ. ιγ΄ 7-16
Α΄ Ἰωάν. α΄ 1-7
9
12
13
16
21
22
23
24
30
Πράξ. ιστ΄ 16-34
Πράξ. ιη΄ 22-28
Πράξ. α´ 1-12
Πράξ. κ´ 16-18, 28-36
Πράξ. κστ´ 1, 12-20
Α´ Θεσ. δ´ 13-17
Πράξ. β´ 1-11
Ἐφεσ. ε´ 8-19
Ἑβρ. ια´ 33 - ιβ´ 2
EYAΓΓΕΛΙΟΝ
Ἰωάν. δ΄ 5-42
Ἰωάν. ιθ΄ 25-27,
κα΄ 24-25
Ἰωάν. θ´ 1-38
Ἰωάν. ιβ´ 36-47
Λουκ. κδ´ 36-53
Ἰωάν. ιζ´ 1-13
Ἰωάν. ι´ 1-9
Ἰωάν. κα´ 14-25
Ἰωάν. ζ´ 37-52, η´ 12
Ματθ. ιη´ 10-20
Ματθ. ι´ 32-33, 37-38,
ιθ´ 27-30
HXΟΣ
δ
πλ. α΄
πλ. β´
πλ. δ´
EΩΘINON
Ζ´
Ἰωάννου Θεολόγου
Η´
Ἀπόδοσις Πάσχα
Ἀναλήψεως
Ι´
Κων. & Ἑλένης
Ψυχοσάββατον
Πεντηκοστῆς
Ἁγίου Πνεύµατος
Α´
ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ
1 Ἁγ. Νεοµάρτ. Μαρίας τῆς Μεθυµοπούλας ἐκ
Φουρνῆς Μεραµβέλλου. (1826)
14 Ἁγ. Νεοµάρτυρος Μάρκου τοῦ Κρητός. (1643)
14 Ἁγ. Λεοντίου Β΄, Ἀρχ/που Ἱεροσολύµων. (11ος
αἰ.)
15 Ἀνάµνηση ἐπανακοµιδῆς τ. Κάρας Ἁγ. Τίτου.
(1966)
19 Ἰωάννου νεοµ. «Ἀρναουτογιάννης» τοῦ ἐν Γορτύνῃ.
- 41 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
Δ
Τ
Τ
IOYΝIO Σ 2010
Ἰουστίνου φιλοσόφου µάρτ., Θεσπεσίου ὁµολ.
Νικηφόρου ΚΠόλεως, Κωνσταντίνου νεοµ. τοῦ ἐξ Ἀγαρηνῶν
Ἁγ. Ἰωσήφ Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης
† Μητροφάνους ΚΠόλεως, Μάρθας & Μαρίας
Δωροθέου Τύρου, ἱεροµ. Νικάνδρου, Μάρκου νεο. ἐν Χίῳ
† Β´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Ἁγιορ. Πατέρων, Ἱλαρίωνος ὁσ. τοῦ νέου
Θεοδότου ἱεροµ. Ἀγκύρας, Ζηναΐδος, Σεβαστιανῆς ὁσ.
Ἀν. λειψ. Θεοδώρου Στρατηλ., Καλλιόπης µ. Θεοφάνους νεοµ.
Κυρίλλου Ἀρχιεπ. Ἀλεξανδρείας, Ἀνανίου µ., Θέκλας παρθ.
Ἀλεξάνδρου & Ἀντωνίνης, Τιµοθέου Προύσης ἱεροµάρτυρος
† Βαρθολοµαίου & Βαρνάβα Ἀποστ., Παναγίας Ἄξιον Ἐστίν
Ὀνουφρίου ὁσ., Πέτρου τοῦ ἐν Ἄθῳ
† Γ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Ἀκυλίνης µ., Ἀντιπάτρου Βόστρων
Ἐλισσαίου πρ., Μεθοδίου ΚΠόλεως ὁµολ.
Ἀµώς πρ., Ἱερωνύµου ὁσ., Αὐγουστίνου Ἱππῶνος
Τύχωνος & Μνηµονίου Ἀµαθοῦντος Κύπρου
Ἰσαύρου διακ., Βασιλείου & Ἰννοκεντίου Ἀθηναίων µ.
Λεοντίου Αἰγίνης, Ὑπατίου, Θεοδούλου & Αἰθερίου µαρτ.
Ἰούδα ἀποστόλου, Παϊσίου ὁσίου τοῦ µεγάλου
Δ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Μεθοδίου ἐπ. Πατάρων, Νικολ. Καβάσιλα
Ἰουλιανοῦ µάρτ., Τερεντίου ἱεροµ., Νικήτα νεοµ. Νισυρίου
Εὐσεβίου ἐπ. Σαµοσάτων, Ζήνωνος & Ζηνᾶ µαρτ.
Ἀγριππίνης µ., Ἀριστοκλέους πρεσβ., Βαρβάρου Ξηροµερίτου
† Γενέθλιον Ἰωάννου Προδρόµου, Ἀθανασίου τοῦ Παρίου
Φεβρωνίας ὁσιοµ., Ὀρεντίου µ., Διονυσίου ὁσ., Προκοπίου
Δαβίδ ὁσ. τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ, Ἰωάννου ἐπισκ. Γοτθίας
Ε´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Σαµψών Ξενοδόχου ὁσ., Μαρκίου & Μαρκίας
Εὕρεσις λειψ. Κύρου & Ἰωάννου τῶν Ἀναργύρων
† ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων
† Σύναξις τῶν 12 Ἀποστόλων, Μιχαήλ νεοµ., Μελίτωνος µ.
- 42 -
ΗΜ.
I Ο ΥΝ I O Υ
Ἀναγνώσµατα Κυριακῶν
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
EYAΓΓΕΛΙΟΝ
HXΟΣ
6
13
20
24
Ρωµ. β´ 10-16
Ρωµ. ε´ 1-10
Ρωµ. στ´ 18-23
Ρωµ. ιγ΄ 11 - ιδ΄ 4
Ματθ. δ´ 18-23
Ματθ. στ´ 22-23
Ματθ. η´ 5-13
Λουκ. α΄ 1-25, 57-68, 76, 80
α´
β´
γ´
-
27
29
Ρωµ. ι´ 1-10
Β΄ Κορ. ια΄ 21 - ιβ΄ 9
Ματθ. η´ 28 - θ´ 1
Ματθ. ιστ΄ 13-19
δ´
-
30
Β΄ Κορ. δ΄ 9-16
Ματθ. θ΄ 36, ι΄ 1-8
-
ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ
EΩΘINON
Β´
Γ´
Δ´
Γενέθλ. Προδρόµου
Ε´
Πέτρου & Παύλου
Τῶν 12 Ἀποστόλων
9 Ἁγ. Πέντε Κανονικῶν Παρθένων. (11ος αἰ.)
23 Ἁγ. Νεοµαρτύρων Ἐπισκόπων Κρήτης καί τῶν
σύν αὐτοῖς. (1821-1822)
25 Ὁσ. Μεθοδίου τοῦ ἐν Νυβρίτῳ, Γορτύνης.
(16ος αἰ.)
28 Ὁσ. Σεργίου τοῦ Μαγίστρου.
- 43 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Π
Π
Σ
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
IOYΛIOΣ 2010
† Κοσµᾶ & Δαµιανοῦ Ἀναργύρων τῶν ἐν Ρώµῃ
† Κατάθεσις τιµ. ἐσθῆτος Θεοτόκου ἐν Βλαχέρναις, Λάµπρου
Ὑακίνθου µάρτ., Ἀνατολίου ΚΠόλεως, Γερασίµου νεοµ.
† ΣΤ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Ἀνδρέου Κρήτης, Μιχαήλ Χωνιάτου
Ἀθανασίου ἐν Ἄθῳ, Λαµπαδοῦ ὁσ., Κυπριανοῦ ἐκ Κλειστοῦ
Σισώη ὁσίου τοῦ µεγάλου, Ὀνησίµου ἀπ. Ἀρχίππου
† Κυριακῆς µεγαλοµάρτυρος, Θωµᾶ ὁσίου τοῦ ἐν Μαλεῷ
Προκοπίου µεγαλ., Θεοφίλου Ζίχνης, Ἀναστασίου ἱεροµ.
Παγκρατίου ἱεροµ., Μιχαήλ (Πακνανᾶ) Ἀθηναίου νεοµ.
Τῶν ἐν Νικοπόλει Ἀρµενίας 45 µαρτ., Γρηγορίου Ἄσσου
† Ζ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Εὐφηµίας µεγαλ., Ὄλγας ἰσαποστ.
Πρόκλου & Ἱλαρίου µαρτ., Βερονίκης τῆς αἱµορροούσης
Σύναξις Ἀρχαγγ. Γαβριήλ, Στεφάνου ὁσ. τοῦ Σαββαΐτου
Ἀκύλα ἀποστ., Ἰούστου µ., Νικοδήµου ὁσ. τοῦ Ἁγιορείτου
Κηρύκου & Ἰουλίττης µ., Βλαδιµήρου ἱσαπ. βασ. (Ρῶσος)
Ἀθηνογένους ἱεροµ., Φαύστου µάρτυρος, 1500 µ. ἐν Πισιδίᾳ
† Μαρίνης Μεγαλοµάρτυρος, Βερονίκης, Σπεράτου µ.
† ΤΩΝ ΑΓ. ΠΑΤΕΡΩΝ (Δ´ Οἰκ. Σύνοδος), Αἰµιλιανοῦ µάρτ.
Μακρίνης & Δίου ὁσ., Θεοδώρου Σαββαΐτου ἐπ. Ἐδέσσης
† Προφήτου Ἠλιοῦ τοῦ Θεσβίτου
Ἰωάννου καί Συµεών τοῦ Σαλοῦ, Παρθενίου ἐπ. Ἄρτης
† Μαρίας Μαγδαληνῆς Μυροφόρου, Μαρκέλλης παρθενοµ.
Φωκᾶ ἱεροµ., Ἰεζεκιήλ πρ., Πελαγίας ὁσ. ἐν Τήνῳ
Χριστίνης µεγαλοµάρτυρος, Θεοφίλου Ζακύνθου νεοµ.
† Θ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Ἡ Κοίµησις τῆς Ἁγ. Ἄννης µητρός Υ.Θ.
† Παρασκευῆς ὁσιοµάρτυρος, Ἑρµολάου ἱεροµάρτυρος
† Παντελεήµονος Μεγαλοµάρτυρος καί Ἰαµατικοῦ
Προχόρου, Νικάνωρος, Τίµωνος, Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου
Καλλινίκου µ., Θεοδότης µ. & τέκνων αὐτῆς
Σίλα, Σιλουανοῦ, Κρήσκεντος, Ἀνδρονίκου ἐκ τῶν Ο΄ ἀπ.
Εὐδοκίµου τοῦ δικαίου, Ἰωσήφ τοῦ ἀπό Ἀριµαθαίας
- 44 -
ΗΜ.
I ο υ λI O Υ
Ἀναγνώσµατα Κυριακῶν
1
Α΄ Κορ. ιβ΄ 27 - ιγ΄ 8
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
EYAΓΓΕΛΙΟΝ
4
11
17
18
20
25
26
27
Ρωµ. ιβ΄ 6-14
Β΄ Κορ. στ΄ 1-10
Γαλ. γ΄ 23 - δ΄ 5
Τιτ. γ´ 8-15
Ἰακ. ε΄ 10-20
Γαλ. δ΄ 22-27
Γαλ. γ΄ 23 - δ΄ 5
Β΄ Τιµ. β΄ 1-10
Ματθ. θ΄ 1-8
Ματθ. θ΄ 27-35
Μαρκ. ε΄ 24-34
Ματθ. ε´ 14-19
Λουκ. δ´ 22-30
Ματθ. ιδ´ 22-34
Μάρκ. ε΄ 24-34
᾽Ιωάν. ιε´ 17 - ιστ´ 2
Ματθ. ι΄ 1, 5-8
HXΟΣ
-
πλ. α΄
πλ. β´
βαρύς
πλ. δ´
-
EΩΘINON
Ἁγίων Ἀναργύρων
ΣΤ´
Ζ´
Ἁγ. Μαρίνης
Η´
Προφήτου Ἠλιοῦ
Θ´
Ἁγ. Παρασκευῆς
Ἁγ. Παντελεήµονος
ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ
2
4
5
9
•
10
11
12
14
•
25
Τήν Α΄ Κυριακή τοῦ Ἰουλίου: ἡ Σύναξις
Πάντων τῶν ἐν Κρήτῃ διαλαµψάντων Ἁγίων.
Συνάξεως Εἰκόνος Παναγίας Ὀρφανῆς Ἱ. Μ. Ἀγκαράθου.
Ἁγ. Ἀνδρέου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης. (712)
Ὁσ. Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνίτου. (10ος αἰ.)
Ἁγ. Ἱεροµ. Μεθοδίου, Ἐπισκόπου Λάµπης. (1793)
Ἁγ. Κυρίλλου Ἐπισκόπου Γορτύνης.
Ὁσ. Παρθενίου καί Εὐµενίου,
τῶν ἐν Κουδουµᾷ. (1905 καί 1920)
Ἁγ. Μαρτυρίου Ἐπισκόπου Γορτύνης.
Ὁσ. Γερασίµου καί Ἀκακίου Χανίων. (17ος αἰ.)
Ἁγ. Ἱεροµάρτυρος Πέτρου τοῦ Νέου. (4 αἰ.;)
Ἁγ. 4 Νεοµ., ἐν Μελισσουργείῳ Κισάµου. (1681)
Ἁγ. Θεοδώρου Ἐπισκόπου Γορτύνης.
- 45 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
Δ
Τ
ΑΥ ΓΟΥΣΤOΣ 2010
† Ι΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Ἡ Πρόοδος τοῦ Τιµίου Σταυροῦ
Ἀνακοµ. λειψ. Ἁγ. Στεφάνου, Θεοδώρου νεοµ. Δαρδανελλίων
Δαλµατίου, Φαύστου & Ἰσαακίου ὁσ., Θεοδώρας τῆς ἐν Θεσ.
Τῶν ἐν Ἐφέσῳ 7 παίδων, Εὐδοκίας ὁσίας, Ἴας µάρτυρος
Εὐσιγνίου µάρτ., Νόννης µητρ. Γρ. Θεολ., Εὐγενίου ὁσ.
† Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ
Δοµετίου ὁσιοµ., Νικάνορος ὁσ. θαυµ., Θεοδοσίου ὁσ.
† ΙΑ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Αἰµιλιανοῦ Κυζίκου, Μύρωνος Κρήτης
Ματθίου ἀποστόλου, Ἁγίων 10 µαρτ. εἰς Χαλκῇ Πύλῃ
Λαυρεντίου ἀρχιδιακόνου, Ξύστου πάπα Ρώµης τοῦ ἐξ Ἀθ.
Εὔπλου διακόν., Νήφωνος ΚΠόλεως, Ἀναστασίου Πανερᾶ
Φωτίου & Ἀνικήτου, Παµφίλου, Κάστορος
Μαξίµου ὁµολογητοῦ, Εὐδοκίας, Δωροθέου, Ξένης µοναχῆς
Μιχαίου προφ., Συµεών τοῦ Τραπεζουντίου τοῦ Χρυσοχόου
† Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Διοµήδους µ., Τιµοθέου ἐπ. Εὐρίπου, Σταµατίου Πηλίου
Μύρωνος µ., Παύλου & Ἰουλιανῆς µαρτ.
Φλώρου & Λαύρου, Λέοντος & Ἑρµοῦ µ., Ἀρσενίου ἐν Πάρῳ
Ἀνδρέου µεγαλοµ. Στρατηλ., Θεοφάνους Ναούσης
Σαµουήλ προφ., Ἡλιοδώρου & Δοσᾶ µαρτ., Θεοχάρους µ.
Θαδδαίου ἀποστ., Βάσσης Ἐδεσσαίας καί τῶν τέκνων αὐτῆς
† ΙΓ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Ἀγαθονίκου & σύν αὐτῷ µαρτύρων
† Ἀπόδοσις Κοιµήσεως, Εἰρηναίου ἐπισκ. Λουγδούνων
Κοσµᾶ Αἰτωλοῦ, Εὐτυχοῦς, Διονυσίου Αἰγ.
ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΙΤΟΥ, Α´ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Ἀδριανοῦ & Ναταλίας µ., Ἰωάσαφ ὁσ., Ἀττικοῦ µ.
Φανουρίου Μεγαλοµάρτυρος, Ποιµένος ὁσίου
Μωϋσέως ὁσ. τοῦ Αἰθίοπος, Διοµήδους, Λαυρεντίου µ.
† Μνήµη ἀποτοµῆς τιµίας κεφαλῆς Ἰωάννου Βαπτιστοῦ
Ἀλεξάνδρου, Ἰωάννου, Παύλου Πατριαρχῶν ΚΠόλεως
† Κατάθεσις Τιµίας Ζώνης Ὑπεραγίας Θεοτόκου
- 46 -
Α ΥΓ ΟΥ Σ ΤO Υ
Ἀναγνώσµατα Κυριακῶν
ΗΜ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
EYAΓΓΕΛΙΟΝ
HXΟΣ
EΩΘINON
6
Β΄ Πέτρ. α΄ 10-19
Ματθ. ιζ΄ 1-9
-
Μεταµορφώ-
8
Α΄ Κορ. θ΄ 2-12
22
Α´ Κορ. ιστ´ 13-24
29
Πράξ. ιγ΄ 25-32
1
15
23
31
Α´ Κορ. δ´ 9-16
Ματθ. ιζ´ 14-23
α´
Ματθ. ιη΄ 23-35
β´
Ματθ. κα΄ 33-42
δ´
Μάρκ. στ΄ 14-30
πλ. α´
Φιλιπ. β΄ 5-11
Λουκ. ι΄ 38-42, ια΄ 27-28
Φιλιπ. β΄ 5-11
Λουκ. ι΄ 38-42, ια΄ 27-28
Ἑβρ. θ΄ 1-7
Λουκ. ι´ 38-42, ια´ 27-28
γ´
Ι΄
σεως
-
-
ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ
7
8
11
12
16
17
18
21
23
25
•
ΙΑ´
Κοίµ. Θεοτόκου
Β΄
-
Γ´
Τιµίας Ζώνης
Σάββατο µετά τήν 6ην Aὐγούστου, Συνάξ. Εἰκόνος
Ὑπερ. Θεοτ. Γαλακτοτροφούσης Ἱ. Μ. Ἀγκαράθου.
Ὁσ. Ἰωσήφ «Γεροντογιάννη» τοῦ ἐν τῇ Ἱ. Μ. Καψᾷ Σητείας. (1874)
Ἁγ. Μύρωνος Ἐπισκόπου Κρήτης.
Συνάξ. Εἰκόνος Ὑπερ. Θεοτόκου Ἐλεούσης Ἱ. Μετ. Ἐλεούσης.
Ἁγ. 12 Μαρτύρων Στρατιωτῶν. (4ος αἰ.)
Τῶν ἐκ Mουλίων Γορτύνης Νεοµαρτύρων.
Ὁσ. Εὐτυχίου, Εὐτυχιανοῦ καί Κασσιανῆς ἐν τῇ Ἱ. Μ.
Ὁδηγητρίας Μεσαρᾶς. (4ος αἰ.)
Ἁγ. Ματθαίου νεοµ. τοῦ ἐκ Γερακαρίου Ἀµαρίου. (1697)
Ἀθανασίου Πατελάρου Πατριάρχου Κπόλεως, ἐξ Ἀξοῦ
Mυλοποτάµου. (1654)
Ὁσ. Χαραλάµπους τοῦ ἐν Καλυβιανῇ Μεσαρᾶς. (1788)
Ἁγ. Ἀποστ. Τίτου, Α΄ Ἐπισκόπου Κρήτης. (1ος αἰ.)
A′ Kυριακή µετά τήν 25ην Αὐγούστου, τῆς Συνάξεως
τῶν Ἁγ. Ἀπ. Παύλου καί Τίτου.
- 47 -
1Τ
2Π
3Π
4Σ
5Κ
6Δ
7Τ
8Τ
9Π
10 Π
11 Σ
12 Κ
13 Δ
14 Τ
15 Τ
16 Π
17 Π
18 Σ
19 Κ
20 Δ
21 Τ
22 Τ
23 Π
24 Π
25 Σ
26 Κ
27 Δ
28 Τ
29 Τ
30 Π
ΣΕΠΤΕΜΒPIOΣ 2010
† Ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου, Συµεών τοῦ Στυλίτου, Μελετίου ὁσ.
Μάµαντος, Ἰωάννου Νηστευτοῦ ΚΠόλεως, Διοµήδους µ.
Ἀνθίµου ἱεροµάρτυρος, Θεοκτίστου ὁσίου, Φοίβης
Ἁγ. Νεοµάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Ἀλικαρνασσέως
† ΙΕ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Ζαχαρίου προφήτου & Ἐλισάβετ
Ἀνάµν. θαύµατος ἐν Χώναις Ἀρχ. Μιχαήλ, Καλοδότης µ.
Σώζοντος µάρτ., Κασσιανῆς τῆς ὑµνογράφου
† ΤΟ ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
† Σύναξις Θεοπατόρων Ἰωακείµ & Ἄννης
Μηνοδώρας, Μητροδώρας, Νυµφοδώρας µαρτύρων
Θεοδώρας ὁσίας, Εὐφροσύνου ὁσίου µάγειρος, Εὐανθίας
† ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ, Αὐτονόµου, Κορνούτου ἱεροµ.
Ἀριστείδου φιλοσ., Κορνηλίου ἑκατοντ., Ἱεροθέου Καλαµῶν
† ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (νηστεία)
Νικήτα, Φιλοθέου, Βησσαρίωνος Λαρίσης, Συµεών Θεσ/νίκης
† Εὐφηµίας µεγαλοµ., Μελιτινῆς µάρτυρος, Κασσιανοῦ ὁσ.
Σοφίας, Πίστεως, Ἐλπίδος καί Ἀγάπης µαρτύρων
Εὐµενίου ἐπισκ. Γορτύνης, Ἀριάδνης µάρτ., Ρωµύλου ὁσ.
† ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ, Τροφίµου, Σαββατίου, Δορυµέδοντος µ.
† Εὐσταθίου & συνοδείας αὐτοῦ, Ἱλαρίωνος Κρητός
Κοδράτου ἀποστόλου, Ἰωνᾶ προφ.
Φωκᾶ ἱεροµ. ἐπ. Σινώπης, Φωκᾶ τοῦ κηπουροῦ, Ἰσαάκ
† Σύλληψις Τιµ. Προδρόµου, Νικολάου Καρπεν., Ξανθίππης
Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης, Θέκλης πρωτ. & ἰσαπ., Σιλουανοῦ
Εὐφροσύνης ὁσίας, Παφνουτίου πατρός αὐτῆς
† Μετάστασις Ἰωάννου Θεολόγου, Νείλου Καλαβροῦ
Καλλιστράτου µάρτυρος, Ἀριστάρχου, Ἀκυλίνης νεοµ. Ζαγκλιβ.
Χαρίτωνος ὁµολ., Αὐξεντίου ὁσ. τοῦ ἐν Κύπρῳ
Κυριακοῦ ὁσ. Ἀναχωρητοῦ, Μαλαχία ν. ὁσ. Ρόδου, Πετρωνίας µ.
Γρηγορίου ἐπισκ. Ἀρµενίας φωτιστοῦ, Ριψιµίας µ.
- 48 -
Σ Ε ΠΤΕ Μ Β Ρ I O Υ
Ἀναγνώσµατα Κυριακῶν
ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
1
Α΄ Τιµ. β΄ 1-7
5
Κορ. δ´ 6-15
8
Φιλιπ. β΄ 5-11
12 Γαλ. στ´ 11-18
14 Α΄ Κορ. α΄ 18-24
19 Γαλ. β΄ 16-20
23 Γαλ. δ΄ 22-27
26 Α΄ Ἰωάν. δ΄ 12-19
1
2
4
9
11
15
18
20
20
24
25
EYAΓΓΕΛΙΟΝ
Λουκᾶ δ΄ 16-22
Μάτθ. κβ´ 35-46
Λουκ. ι΄ 38-42, ια΄ 27-28
Ἰωάν. γ´ 13-17
Ἰωάν. ιθ΄ 6-11, 13-20,
25-28, 30-35
Μάρκ. η΄ 34 - θ΄ 1
Λουκ. α´ 5-25
Ἰωάν. ιθ΄ 25-27, κα΄ 24-25
HXΟΣ
EΩΘINON
πλ. β΄
βαρύς
-
Τῆς Ἰνδίκτου
Δ΄
Γεν. Θεοτόκου
Ε´
Ὑψ. Τιµίου Σταυροῦ
πλ. δ´
α´
ΣΤ΄
Συλ. Ἰ. Προδρόµου
Ζ´
ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ
Ὁσ. Νικολάου τοῦ Κουρταλιώτου. (17ος αἰ.)
Ὁσ. Κοσµᾶ τοῦ Ἐρηµίτου. (658)
Ὁσ. Ἀνθίµου τοῦ νέου Ἀσκητοῦ. (1781)
Ἁγ. Ἰκονίου Ἐπισκόπου Γορτύνης.
Τῆς Συνάξ. τῆς Εἰκόνος Ὑπερ. Θεοτόκου, Μυριοκεφάλων Ρεθύµνης.
Ἁγ. Νεοµάρ. Ἰωάννου τοῦ ἐκ Σφακίων. (1811)
Ἁγ. Εὐµενίου, Ἐπισκόπου Γορτύνης. (7ος αἰ.)
Ὁσ. Ἰωάννου τοῦ Ξένου, ἐκ Σίβας Μεσαρᾶς. (1027)
Ἁγ. Ὁσιοµάρτυρος Ἱλαρίωνος, ἐξ Ἡρακλείου. (1804)
Τῆς Συνάξ. τῆς Ὑπερ. Θεοτόκου, τῆς Ἱ. Μ. Παληανῆς.
Τῆς εὑρέσεως τῆς Ἱ. Εἰκόνος τῆς Εὐαγγελιστρίας, ἐν
Μοχῷ.
- 49 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Π
Σ
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
ΟΚΤΩΒPIOΣ 2010
Ἀνανίου ἀπ., Ρωµανοῦ Μελωδοῦ, Ἰωάννου Κουκουζέλη
Κυπριανοῦ & Ἰουστίνης µαρτ., Θεοφίλου ὁσ. ὁµολογ.
† Β΄ ΛΟΥΚΑ, Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου πολ. Ἀθην, Δαµάρεως µ.
Ἱεροθέου ἐπ. Ἀθηνῶν, Δοµνίνης, Βερενίκης & Προσδόκης µ.
Χαριτίνης µ., Μεθοδίας ὁσ. τῆς ἐν Κιµώλῳ
† Θωµᾶ τοῦ ἀποστ., Μακαρίου Ἐρωτηΐδος µ.
Σεργίου & Βάκχου µεγαλοµαρτ., ὁσ. Ἰωάννου & Λεοντίου
Πελαγίας ὁσίας, Πελαγίας παρθενοµ., Ταϊσίας ὁσίας
† Ἰακώβου ἀπ. τοῦ Ἀλφαίου, Ἀνδρονίκου & Ἀθανασίας ὁσ.
† Γ΄ ΛΟΥΚΑ, Εὐλαµπίου & Εὐλαµπίας µαρτ., Θεοφίλου ὁσ.
Φιλίππου διακ., Θεοφάνους ὁµολ. τοῦ Γραπτοῦ, Φιλονίκης
Πρόβου, Ταράχου, Ἀνδρονίκου µαρτ., Συµεών νέου Θεολ.
Κάρπου, Παπύλου µ., Βενιαµίν διακ., Χρυσῆς νεοµ. Μογλενῶν
Γερβασίου, Κοσµᾶ Μελωδοῦ, Παρασκευῆς ὁσ. Ἐπιβατινῆς
Λουκιανοῦ πρεσβ. Ἀντιοχείας, Σαββίνου ὁσ., Βάρσου ὁµ.
Λογγίνου Ἑκατοντ., Μαλοῦ ὁσ., Λεοντίου καί τῶν σύν αὐτῷ
† Δ΄ ΛΟΥΚΑ, Θεοφ. Πατ. (Ζ´ Οἰκ. Σύν.), Ὠσηέ προφήτου
† Λουκᾶ τοῦ Εὐαγγελιστοῦ, Μαρίνου τοῦ γέροντος µ.
Ἰωήλ πρ., Σαδώθ ἐπ. & 120 σύν αὐτῷ µ.
Ἀρτεµίου µεγαλ., Ματρώνης Χιοπολ., Γερασίµου Κεφαλληνίας
Ἰλαρίωνος ὁσ. Μεγάλου, Φιλοθέου ὁσ., Σωκράτους ἱεροµ.
Ἀβερκίου ἰσαπ. ἐπίσκ. Ἱεραπόλεως, Γλυκερίας µάρτ.
† Ἰακώβου ἀπ. τοῦ Ἀδελφοθέου, Ἰγνατίου ΚΠόλεως
† ΣΤ΄ ΛΟΥΚΑ, Ἀρέθα µεγαλοµ., Σεβαστιανῆς µάρτ.
Μαρκιανοῦ & Μαρτυρίου τῶν Νοταρίων, Ταβιθᾶς ἐλεήµ.
† Δηµητρίου Μεγαλοµάρτυρος τοῦ Μυροβλήτου
Νέστορος µεγαλοµ., Πρόκλης συζύγου τοῦ Πιλάτου
† Ἁγίας Σκέπης Θεοτόκου, Τεσσάρων Μαρτύρων
Ἀναστασίας ὁσιοµ. Ρωµαίας, Ἀβραµίου ὁσίου & Μαρίας
Ζηνοβίου & Ζηνοβίας µαρτ., Κλεόπα & Ἀρτεµᾶ ἐκ τῶν Ο΄ ἀπ.
† Ε΄ ΛΟΥΚΑ, Στάχυος, Ἀπελλοῦ, Ἀριστοβούλου ἐκ τῶν Ο΄ ἀπ.
- 50 -
ΟΚ ΤΩΒ P I OΥ
Ἀναγνώσµατα Κυριακῶν
ΗΜ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
24
26
31
Γαλ. στ´ 11-18
Β΄ Τιµ. β΄ 1-10
Ἐφεσ. β´ 4-10
3 Β´ Κορ. ια´ 31 - ιβ´ 9
10
Γαλ. α´ 11-19
17
Τίτ. γ΄ 8-15
18 Κολ. δ΄ 5-11, 14-18
23
Γαλ. α΄ 11-19
3
7
8
10
11
13
17
18
20
20
28
EYAΓΓΕΛΙΟΝ
HXΟΣ
Λουκ. η´ 27-39
Ἰωάν. ιε´ 17 - ιστ´ 2
Λουκ. ιστ´ 19-31
πλ. α´
πλ. β´
Λουκ. στ´ 31-36
Λουκ. ζ΄ 11-16
Λουκ. η΄ 5-15
Λουκ. ι΄ 16-21
Ματθ. ιγ΄ 54-58
β´
γ´
δ΄
-
EΩΘINON
Η´
Θ´
Ι΄
Εὐαγγ. Λουκᾶ
Ἰακώβου Ἀδελφ.
ἤ Μάρκ. στ´ 1-7
ΙΑ´
Ἁγ. Δηµητρίου
Α´
ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ
Ἁγ. Παύλου Ἐπισκόπου Γορτύνης.
Ὁσ. Ἰωάννου Ἐρηµίτου καί 98 Πατέρων. (1632)
Ἁγ. Φιλίππου, Ἐπισκόπου Γορτύνης. (2ος αἰ.)
Ἁγ. Πινυτοῦ, Ἐπισκόπου Κνωσοῦ. (2ος αἰ.)
Ἁγ. Ἠλία Ἐπισκόπου Γορτύνης, Ἰωάννου Ἐπισκόπου Ἀρκαδίας
Ἁγ. Μελετίου Πηγᾶ, Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας.
(1601)
Ὁσιοµ. Ἀνδρέου τοῦ ἐν Κρίσει. (8ος αἰ.)
Ἁγ. Κρητῶν Πατέρων Οἰκ. Συνόδου
Ἰσιδώρου ἱεροµ. καί σύν αὐτῷ, ἐν Γορτύνῃ.
Ὁσιοµ. Γερασίµου τοῦ ἐν Κεφαλληνίᾳ. (1579)
Ὁσιοµ. Ἀνδρονίκου τοῦ Κρητός. (8ος αἰ.)
Ἁγ. 4 Νεοµαρτύρων τῶν ἐν Ρεθύµνῃ. (1824)
- 51 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
Δ
Τ
NOEMBPIOΣ 2010
† Κοσµᾶ & Δαµιανοῦ Ἀναργ. καί Θεοδότης µητρός αὐτῶν
Ἀκινδύνου, Πηγασίου, Ἀφθονίου, Ἐλπιδοφόρου µ.
Ἀνακοµιδή λειψάνων Ἁγ. Μεγαλοµάρτυρος Γεωργίου
Ἰωαννικίου ὁσ., Νικάνδρου ἐπ. Μύρων, Ἑρµαίου πρεσβ. ἱεροµ.
Γαλακτίωνος & Ἐπιστήµης µαρτ., Ἑρµᾶ & Λίνου ἐκ τῶν Ο΄ ἀπ.
Παύλου ἀρχ. ΚΠόλεως, Λουκᾶ ὁσίου, Δηµητριανοῦ Κύπρου
† Ζ΄ ΛΟΥΚΑ, Τῶν ἐν Μελιτινῇ 33 µ, Λαζάρου ὁσ. τοῦ Γαλησιώτ.
† Σύναξις Παµµεγίστων Ταξιαρχῶν Μιχαήλ & Γαβριήλ
† Νεκταρίου Αἰγίνης, Θεοκτίστης, Συµεών Μτφρ.
Ἀρσενίου Καππαδόκη, Ὀρέστου µάρτ., Ὀλυµπᾶ, Σωσιπάτρου
Μηνᾶ µεγαλοµάρτυρος, Βίκτωρος καί Βικεντίου
Ἰωάννου Ἐλεήµονος, Νείλου ὁσίου τοῦ Μυροβλήτου
† Ἰωάννου Χρυσοστόµου ΚΠόλεως & Ἀνθούσης µητρός
† Η΄ ΛΟΥΚΑ, Φιλίππου τοῦ Ἀπ., Κων/νου τοῦ Ὑδραίου
Γουρία, Σαµωνᾶ & Ἀβίβου µαρτύρων & ὁµολογητῶν
† Ματθαίου Ἀποστόλου & Εὐαγγελιστοῦ, Ἰφιγενείας µ.
Γρηγορίου Νεοκαισαρείας, Μαξίµου & Γενναδίου ΚΠόλεως
Πλάτωνος µεγαλ., Ἀναστασίου Παραµυθ., Ρωµανοῦ, Ζακχαίου µ.
Ἀβδιοῦ προφήτου, Ἠλιοδώρου & Ἀγαπίου µαρτύρων
Γρηγορίου Δεκαπολίτου ὁσ., Πρόκλου πατρ. ΚΠόλεως
† ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Φιλήµονος, Ἀρχίππου, Ὀνησίµου ἐκ τῶν Ο΄ ἀποστ.
Ἀµφιλοχίου ἐπ. Ἰκονίου, Σισινίου, Μερόπης µ.
Κλήµεντος ἐπ. Ρώµης, Πέτρου Ἀρχιεπ. Ἀλεξανδρείας
† Αἰκατερίνης µεγαλοµ., Μερκουρίου µεγαλ.
Στυλιανοῦ ὁσ., Νίκωνος τοῦ «Μετανοεῖτε», Γεωργίου ν. Χίου
Ἰακώβου µεγαλοµ. τοῦ Πέρσου, Πινουφρίου, Ναθαναήλ ὁσ.
† ΙΓ΄ ΛΟΥΚΑ, Στεφάνου τοῦ Νέου ὁσ. ὁµ., Εἰρηνάρχου µάρτ.
Παραµόνου & 370 µ. Φαίδρου µ., Διονυσίου ἐπ., Κορίνθου ἱεροµ.
† Ἀνδρέου ἀποστ. τοῦ Πρωτοκλήτου, Φρουµεντίου ἱερ.
- 52 -
νο ε µ βρ I O Υ
Ἀναγνώσµατα Κυριακῶν
ΗΜ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
EYAΓΓΕΛΙΟΝ
HXΟΣ
7
Ἐφεσ. β´ 14-22
Λουκ. η´ 41-56
βαρύς
13
Ἑβρ. ζ΄ 26 - η΄ 2
Ἰωάν. ι΄ 9-16
-
14
16
Α΄ Κορ. δ΄ 9-16
Ρωµ. ι΄ 11 - ια΄ 2
Λουκ. ι´ 25-37
πλ. δ´
-
Εὐαγγελ. Ματ-
21
Ἑβρ. θ΄ 1-7
Λουκ. ι΄ 38-42
α´
Εἰσόδια Θεοτόκου
25
Γαλ. γ΄ 23 - δ΄ 5
Μάρκ. ε´ 24-34
-
Ἁγ. Αἰκατερίνης
βαρύς
῾Αγ. Ἀνδρέου
1 Α΄ Κορ. ιβ΄ 27 - ιγ΄ 8
8
28
30
Ἑβρ. β´ 2-10
Ἐφεσ. στ´ 10-17
Α΄ Κορ. δ΄ 9-16
Λουκ. ια´ 29-33
Λουκ. ι´ 16-21
Ματθ. θ΄ 9-13
ια΄ 27-28
Λουκ. ιη´ 18-27
Ἰωάν. α΄ 35-52
EΩΘINON
-
Ἁγ. Ἀναργύρων
-
Ταξιαρχῶν
β´
Β´
Ἰωάνν. Χρυσοστόµου
Γ´
θαίου
ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ
Ε´
11 Ἁγ. Μεγαλ. Μηνᾶ, Πολιούχου Ἡρακλείου.
22 Ἁγ. Ἀνθίµου ὁµολογητοῦ, Προέδρου Κρήτης.
(15ος αἰ.)
26 Ὁσ. Νίκωνος τοῦ «Μετανοεῖτε». (10ος αἰ.)
27 Ὁσ. Γρηγορίου καί Γερασίµου Σιναϊτῶν.
(µετά τόν 10ον αἰ.)
- 53 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Τ
Π
Π
Σ
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
ΔEKEMBPIOΣ 2010
Ναούµ προφ., Φιλαρέτου ἐλεήµονος, Θεοκλήτου, Λακεδαιµ.
Ἀββακούµ προφήτου, Μυρόπης µάρτ. τῆς ἐν Χίῳ, Ἀβίδου µ.
Σοφονίου προφ., Ἀγγελῆ νεοµ., Θεοδώρου Ἀλεξανδρείας
† Βαρβάρας µεγαλοµ., Ἰωάννου Δαµασκηνοῦ, Σεραφείµ
† Ι΄ ΛΟΥΚΑ, Σάββα ὁσίου τοῦ ἡγιασµένου, Διογένους µάρτ.
† Νικολάου ἀρχιεπισκ. Μύρων Λυκίας θαυµατουργοῦ
Ἀµβροσίου Μεδιολάνων, Γερασίµου Εὐβοίας
Παταπίου ὁσ., Σωσθένους, Ἀπολλώ, Κηφᾶ, Τυχικοῦ ἀποστ.
† Σύλληψις Ἁγ. Ἄννης, Ἄννης πρ. (µητρός πρ. Σαµουήλ)
† Μηνᾶ τοῦ καλλικελάδου, Ἑρµογένους, Εὐγράφου µ.
Δανιήλ & Λουκᾶ νέου τῶν Στυλιτῶν, Μείρακος µάρτ.
† ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ, τῶν Ἁγ. Προπατόρων, Σπυρίδωνος ἐπ. Τριµυθ.
Εὐστρατίου, Αὐξεντίου, Εὐγενίου, Μαρδαρίου, Ὀρέστου µ.
Θύρσου, Λευκίου, Καλλινίκου, Φιλήµονος, Ἀπολλωνίου µ.
† Ἐλευθερίου ἱεροµάρτυρος & Ἀνθίας τῆς µητρός αὐτοῦ
Ἀγγαίου πρ., Θεοφανοῦς βασιλ., Μοδέστου Ἱεροσολύµων (†634)
Διονυσίου ἐπισκ. Αἰγίνης, Δανιήλ προφ. & Ἁγ. Τριῶν Παίδων
Σεβαστιανοῦ & Ζωῆς κ.λπ. µαρτ., Φωκᾶ µάρτυρος
† ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ, Ἀγλαΐας τῆς Ρωµαίας
Ἰγνατίου Θεοφόρου ἱεροµάρτυρος, Ἰωάννου Κροστάνδης
Ἰουλιανῆς & τῶν σύν αὐτῇ 500 µ. Θεµιστοκλέους µ.
Ἀναστασίας Φαρµακολυτρίας, Θεοδότης & 3 παίδων αὐτῆς
Τῶν Ἁγ. Δέκα Μαρτ. Κρήτης, Ναούµ θαυµ., φωτιστοῦ Βουλγ.
Εὐγενίας ὁσιοπαρθενοµ., Φιλίππου πατρός αὐτῆς, Ἀχµέτ ν.
† Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
† ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ, Σύναξ.Ὑπερ. Θεοτόκου
† Στεφάνου πρωτοµ., Θεοδώρου τοῦ Γραπτοῦ
† Τῶν Δισµυρίων ἐν Νικοµηδείᾳ Μυγδονίου µάρτυρος
Τῶν ἁγίων 14.000 Νηπίων ὑπό Ἡρώδου ἀναιρεθέντων
Ἀνυσίας ὁσιοµ. ἐν Θεσ/νίκῃ, Γεδεών τοῦ ἐν Τυρνάβῳ ὁσ.
Μελάνης ὁσ. τῆς Ρωµαίας, Ζωτικοῦ τοῦ Ὀρφανοτρόφου
- 54 -
ΗΜ.
∆ Ε ΚΕΜ Β P I O Υ
Ἀναγνώσµατα Κυριακῶν
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
4
5
6
9
12
Γαλ. γ΄ 23 - δ΄ 5
Γαλ. ε΄ 22 - στ΄ 2
Ἑβρ. ιγ΄ 17-21
Γαλ. δ΄ 22-27
Ἐφεσ. ε΄ 8-19
15
19
25
26
27
Β΄ Τιµ. α΄ 8-18
Ἑβρ. ια΄ 9-10, 32-40
Γαλ. δ΄ 4-7
Γαλ. α´ 11-19
Πράξ. στ΄ 8 - ζ΄ 5, 47-60
EYAΓΓΕΛΙΟΝ
HXΟΣ
Μαρκ. ε΄ 24-34
Λουκ. ιγ´ 10-17
γ´
Λουκ. στ΄ 17-23
Λουκ. η´ 16-21
Λουκ. ιδ´ 16-24,
δ´
Ματθ. κβ´ 14
Μάρκ. β΄ 23 - γ΄ 5
Ματθ. α΄ 1-25
πλ. α΄
Ματθ. β΄ 1-12
Ματθ. β΄ 13-23 πλ. β´
Ματθ. κα´ 33-42
-
EΩΘINON
Ἁγίας Βαρβάρας
ΣΤ´
Ἁγίου Νικολάου
Ἁγ. Ἄννης
Ζ´
Ἁγ. Ἐλευθερίου
Η΄
Χριστούγεννα
Θ´
Ἁγ. Στεφάνου
ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ
11 Ἁγ. Νικηφόρου τοῦ Φωκᾶ. (966)
23 Τῶν Ἁγ. Δέκα Μαρτύρων, ἐν Γορτύνῃ. (250)
30 Ἁγ. Γεδεών Νεοµάρτ. τοῦ Καρακαλληνοῦ. (1818)
- 55 -
Η Ο Ρ Θ Ο ∆ Ο Ξ Ο Σ Ε Κ Κ Λ ΗΣ Ι Α
Τ Α Π P E Σ B Y Γ E N H Π AT PI A P X E IA
K A I A Y T O K E Φ A Λ O I E KK Λ H Σ I A I
Kωνσταντινουπόλεως: BAPΘOΛOMAIOΣ
A′, Ἀρχιεπίσκοπος KΠόλεως, Nέας Pώµης
καί Oἰκουµενικός Πατριάρχης.
Ἀλεξανδρείας: ΘEOΔΩPOΣ B′, Πάπας καί
Πατριάρχης τῆς Mεγάλης Πόλεως Ἀλεξανδρείας, Λιβύης, Πενταπόλεως, Aἰθιοπίας,
πάσης γῆς Aἰγύπτου καί πάσης Ἀφρικῆς.
Ἀντιοχείας: IΓNATIOΣ Δ′, Πατριάρχης τῆς
Mεγάλης Θεουπόλεως Ἀντιοχείας, Συρίας,
Ἀραβίας, Kιλικίας, Ἰβηρίας τε καί Mεσοποταµίας καί πάσης Ἀνατολῆς.
Ἱεροσολύµων: ΘEOΦIΛOΣ Γ′, Πατριάρχης
τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἱερουσαλήµ καί πάσης
Παλαιστίνης, Συρίας, Ἀραβίας, πέραν τοῦ
Ἰορδάνου, Kανᾶ τῆς Γαλιλαίας καί Ἁγίας
Σιών.
- 56 -
Pωσίας: ΚΥΡΙΛΛΟΣ, Πατριάρχης Mόσχας
καί πάσης Pωσίας.
Σερβίας: ΠAYΛOΣ, Ἀρχιεπίσκοπος Πεκίου,
Mητροπολίτης Bελιγραδίου καί Kαρλοβικίου καί Πατριάρχης τῶν Σέρβων.
Pουµανίας: ΔANIHΛ, Ἀρχιεπίσκοπος Bουκουρεστίου, Mητροπολίτης Oὐγγροβλαχίας καί Πατριάρχης Pουµανίας.
Bουλγαρίας: MAΞIMOΣ, Mητροπολίτης Σόφιας καί Πατριάρχης πάσης Bουλγαρίας.
Γεωργίας: HΛIAΣ B′, Ἀρχιεπίσκοπος Mιτσχέτης καί Tιφλίδος καί Kαθολικός Πατριάρχης πάσης Γεωργίας (Ἰβηρίας).
Kύπρου: XPYΣOΣTOMOΣ, Ἀρχιεπίσκοπος
Nέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης Kύπρου.
Ἀθηνῶν: IEPΩNYMOΣ, Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος.
Πολωνίας: ΣABBAΣ, Mητροπολίτης Bαρσοβίας καί πάσης Πολωνίας.
Ἀλβανίας: ANAΣTAΣIOΣ, Ἀρχιεπίσκοπος Tιράνων καί πάσης Ἀλβανίας.
Tσεχίας & Σλοβακίας: XPIΣTOΦOPOΣ,
Ἀρχιεπίσκοπος Tσεχίας καί Σλοβακίας.
- 57 -
H E KKΛ H ΣI A K PH T HΣ
Ἡ ἐν Κρήτῃ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ἀπαρτιζοµένη
ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς καί ὀκτώ Ἱ. Μητροπόλεων,
εἶναι ἡµιαυτόνοµος, ἔχουσα τήν κανονικήν ἐξάρτησιν αὐτῆς ἐκ τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Ἀνωτάτη ἐν αὐτῇ Διοικητική
Ἀρχή εἶναι ἡ ἐν Ἡρακλείῳ Ἱ. Ἐπαρχιακή Σύνοδος
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συγκειµένη ἐκ τε τοῦ
Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης, ὡς Προέδρου, καί τῶν Σεβ.
Μητροπολιτῶν τῆς Νήσου, ὡς Μελῶν.
Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος Ἐκκλησίας Κρήτης
Πρόεδρος
† Ὁ Κρήτης Ε ἰ ρ η ν α ῖ ο ς
Μέλη
† Ὁ Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Μ α κ ά ρ ι ο ς
† Ὁ Ρεθύµνης καί Αὐλοποτάµου Ἄ ν θ ι µ ο ς
† Ὁ Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου Δ α µ α σ κ η ν ό ς
† Ὁ Λάµπης, Συβρίτου καί Σφακίων Ε ἰ ρ η ν α ῖ ο ς
† Ὁ Ἱεραπύτνης καί Σητείας Ε ὐ γ έ ν ι ο ς
† Ὁ Πέτρας καί Χερρονήσου Ν ε κ τ ά ρ ι ο ς
† Ὁ Κισάµου καί Σελίνου Ἀ µ φ ι λ ό χ ι ο ς
† Ὁ Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου Ἀν δ ρ έ α ς
Ἀρχιγραµµατεύς
† Ὁ Κνωσοῦ Ε ὐ γ έ ν ι ο ς
Ὑπογραµµατεύς: Ἀρχιµ. Κύριλλος Διαµαντάκης,
Κωδικογράφος: Διακ. Πρόδροµος Ξενάκης
ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛEION KPHTHΣ
Ἁγίου Μηνᾶ 25, 712 01 Ἡράκλειον Κρήτης
www.iak.gr/GreekEkklKritis.htm
Tηλ. Γραµµατείας Ἱερᾶς Συνόδου:
2810 288658 & 2810 335864, Fax: 2810 288658
- 58 -
33 µ.Χ.
ΜΕΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Κρῆτες εὐαγγελίζονται τόν Χριστιανισµό
στά Ἱεροσόλυµα (Πράξ. β’, 10).
59-60 µ.Χ. Ὁ Ἀπ. Παῦλος, ἀγόµενος στήν Ρώµη,
διέρχεται ἀπό τόν ὅρµο τῶν Καλῶν Λιµένων, περιοχή τῆς Ἱ. Μητροπόλεως
Γορτύνης καί Ἀρκαδίας (Πράξ. κζ’,8).
63 µ.Χ.
Ὁ Ἀπ. Παῦλος, καθιστᾶ στήν Γόρτυνα,
τόν µαθητή του Ἀπ. Τίτο, Πρῶτο Ἐπίσκοπο τῆς Κρήτης, πρός τόν ὁποῖο ἀπευθύνει µετά ἀπό λίγο τήν γνωστή
Ἐπιστολή.
744 µ.Χ.
Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης ἀποσπᾶται ἀπό τόν
Λέοντα Γ΄τόν Ἴσαυρο, ἀπό τήν Ρώµη καί
προσαρτᾶται ὁριστικά στήν Κων/λη.
824 µ.Χ.
Ἡ Κρήτη κατακτᾶται ἀπό τούς Σαρακηνούς Ἄραβες.
961 µ.Χ.
Ἡ Νῆσος ἀπελευθερώνεται ἀπό τόν Νικηφόρο Φωκᾶ.
1204 µ.Χ. Ἡ Κρήτη ὑποδουλώνεται στούς Ἑνετούς.
Ἀπαγορεύεται ἡ ὕπαρξη Ὀρθοδόξων
Ἐπισκόπων.
1669 µ.Χ. Ἡ Νῆσος κατακτᾶται ἀπό τούς Ὀθωµανούς. Ἐπιτρέπεται ἡ ἐγκατάσταση Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων.
- 59 -
1821 µ.Χ.
1866 µ.Χ.
1898 µ.Χ.
1900 µ.Χ.
1913 µ.Χ.
1941 µ.Χ.
1961 µ.Χ.
1962 µ.Χ.
1963 µ.Χ.
1967 µ.Χ.
1991 µ.Χ.
1992 µ.Χ.
1993 µ.Χ.
Θανατώνονται ἀπό τούς Ὀθωµανούς οἱ
περισσότεροι Ἀρχιερεῖς τῆς Κρήτης
καθώς καί ἄλλοι κληρικοί, λαϊκοί καί
πρόκριτοι τοῦ λαοῦ τῆς Νήσου.
Ὁλοκαύτωση τῆς Ἱ. Μονῆς Ἀρκαδίου.
Ἡ Νῆσος αὐτονοµεῖται.
Ψηφίζεται ὁ Καταστατικός Χάρτης τῆς
Ἐκκλησίας Κρήτης (Ν. 276 τῆς Κρητικῆς
Πολιτείας).
Ἡ Νῆσος ἑνώνεται µέ τήν ὑπόλοιπη
Ἑλλάδα.
Ἡ µάχη τῆς Κρήτης. Οἱ Κρῆτες ἀντιστέκονται ἐναντίον τῶν κατακτητῶν Γερµανῶν.
Νέος Καταστατικός Χάρτης τῆς ἐν
Κρήτῃ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας (Ν.
4149/1961).
Οἱ Ἱ. Ἐπισκοπές τῆς Κρήτης ἀνακηρύσσονται σέ Μητροπόλεις.
Ὁ Οἰκουµενικός Πατριάρχης Ἀθηναγόρας ἐπισκέπτεται τήν Κρήτη.
Ἡ Ἱ. Μητρόπολη Κρήτης ἀνακηρύσσεται
σέ Ἀρχιεπισκοπή.
Μετά τήν ἐκδηµία τοῦ Οἰκουµενικοῦ
Πατριάρχου κυροῦ Δηµητρίου, ἐκλέγεται
διάδοχός του, ὁ ἀπό Χαλκηδόνος κ. κ.
Βαρθολοµαῖος ὁ Α΄.
Ὁ Οἰκουµενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολοµαῖος, ἐπισκέπτεται ἐπίσηµα τήν
Ἐκκλησία τῆς Κρήτης.
Ἔκδοση Πατριαρχικοῦ καί Συνοδικοῦ
Τόµου ἀνακήρυξης τῶν «τιµῆς ἕνεκεν» Ἱ.
- 60 -
1995 µ.Χ.
2000 µ.Χ.
2002 µ.Χ.
Μητροπόλεων τῆς Κρήτης, σέ «ἐν ἐνεργείᾳ».
Ὁ Οἰκουµενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολοµαῖος, ἐπισκέπτεται τήν Κρήτη καί
προεξάρχει τῶν ἐκδηλώσεων γιά τήν
100/ρίδα τοῦ Ἱ. Μ. Ν. Ἁγ. Μηνᾶ Ἡρακλείου.
α) Κατάταξη τῶν Νεοµαρτύρων τῆς Κρήτης (1821-1822) Ἀρχιερέων, λοιπῶν κληρικῶν, Μοναχῶν καί Λαϊκῶν, ὑπό τοῦ
Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου, στό Ἁγιολόγιο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, κατόπιν εἰσηγήσεως τῆς Ἱ. Ἐπαρχιακῆς
Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης.
β) Ἵδρυση τῆς νέας Ἱ. Μητροπόλεως
Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου.
γ) Πατριαρχικές καί Συνοδικές Πράξεις
προσαρτήσεως Ἐνοριῶν τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης στίς Ἱ. Μητροπόλεις
Γορτύνης καί Ἀρκαδίας καί Πέτρας καί
ἐκχώρηση Ἐνοριῶν τους στήν Ἱ. Μητρόπολη Ἀρκαλοχωρίου.
δ) Ἐπαναφορά τοῦ θεσµοῦ τοῦ βοηθοῦ
Ἐπισκόπου. Ἐκλέγεται παµψηφεί ἀπό τήν
Ἱ. Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ὁ Ἀρχιµ. Μακάριος Δουλουφάκης,
Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς
Κρήτης, σέ Ἐπίσκοπο Κνωσοῦ, βοηθός
Ἐπίσκοπος στήν Ἱ. Ἀρχιεπισκοπή Κρήτης.
Ὁ Οἰκουµενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολοµαῖος, ἐπισκέπτεται γιά τρίτη φορά
τήν Κρήτη.
- 61 -
2005 µ.Χ.
2006 µ.Χ.
2007 µ.Χ.
2008 µ.Χ.
2009 µ.Χ.
Ἐκδηµία Μητροπολίτου Γορτύνης καί
Ἀρκαδίας κυροῦ Κυρίλλου (24 Ἀπριλίου)
καί παµψηφεί ἐκλογή ὡς διαδόχου του,
τοῦ ἀπό Κνωσοῦ κ. Μακαρίου (26
Μαῒου).
Ἐκδηµία Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κυροῦ
Τιµοθέου (26 Ἰουλίου) καί ἐκλογή ὡς
διαδόχου του, ἀπό τό Οἰκουµενικό Πατριαρχεῖο, τοῦ ἀπό Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Εἰρηναίου (26 Μαῒου).
Κατάταξη τῶν Ὁσίων Παρθενίου καί
Εὐµενίου τῶν ἐν Κουδουµᾷ, ὑπό τοῦ
Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου, στό Ἁγιολόγιο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, κατόπιν εἰσηγήσεως, διά τῆς Ἱ. Ἐπαρχιακῆς
Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, τοῦ
Σεβ. Μητροπολίτου Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακαρίου.
Ὁ Οἰκουµενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολοµαῖος, ἐπισκέπτεται γιά τέταρτη
φορά τήν Κρήτη, µετά τῶν Προκαθηµένων - Ἀντιπροσώπων τῶν Ἁγιωτάτων
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, µέ τήν εὐκαιρία
τοῦ ἑορτασµοῦ τῶν 2000 χρόνων ἀπό τήν
γέννηση τοῦ Ἀπ. τῶν Ἐθνῶν Παύλου.
Κατά τήν ἐπίσκεψη αὐτή ἔρχεται στή
Γόρτυνα, ὅπου θεµελιώνει Βῆµα τοῦ Ἀπ.
Παύλου καί στούς Καλούς Λιµένες τῆς Ἱ.
Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας.
Ὁ Οἰκουµενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολοµαῖος, ἐπισκέπτεται γιά πέµπτη
φορά τήν Κρήτη.
- 62 -
Σ Υ ΝΤΟ Μ Η ∆ Ι Α∆ Ρ ΟΜ Η Σ ΤΗ Ν
Ι ΣΤΟ Ρ Ι Α Τ Η Σ Α Π Ο ΣΤ Ο ΛΙ Κ Η Σ
Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
Γ Ο ΡΤ Υ Ν Η Σ Κ ΑΙ ΑΡ Κ Α ∆ Ι ΑΣ
Ἡ Ἀποστολική Ἱ. Μητρόπολη Γορτύνης καί
Ἀρκαδίας ὑπῆρξε τό λίκνο τοῦ ἐκχριστιανισµοῦ τῆς Κρήτης. Ἤδη ἀπό τά ἀποστολικά
χρόνια καί γιά µία περίπου χιλιετία ἦταν τό
κέντρο τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς τῆς Μεγαλονήσου. Ἡ ἀρχαία Γόρτυνα ὡς πολιτική πρωτεύουσα τῆς Κρήτης καί τῆς Κυρηναϊκῆς, τόσο
κατά τή Ρωµαϊκή, ὅσο καί κατά τό µεγαλύτερο
µέρος τῆς Βυζαντινῆς περιόδου, ἀναδείχθηκε
ὡς κέντρο τῆς ἱεραποστολικῆς δράσης τῶν Ἀποστόλων Παύλου καί Τίτου.
Ἡ πρώτη ἐπαφή τοῦ Ἀπ. Παύλου µέ τήν
Κρήτη, ἦταν τό Φθινόπωρο τοῦ 59-Χειµῶνα
τοῦ 60, ὅταν ὁδηγεῖτο ὡς αἰχµάλωτος στή
Ρώµη γιά νά δικαστεῖ. Τότε τό πλοῖο πού τόν
µετέφερε προσορµίστηκε λόγῳ καιρικῶν συνθηκῶν «εἰς τόπον τινά καλούµενον Καλούς
Λιµένας, ᾧ ἐγγύς ἦν πόλις Λασαία» (Πράξ.
27, 8).
- 63 -
Ἀργότερα, κατά τήν Δ΄ ἀποστολική του περιοδεία, δηλαδή κατά τό Θέρος τοῦ 63, ὁ Ἀπ.
Παῦλος ἐγκατέστησε τόν Ἀπ. Τίτο στήν Κρήτη
«…κατέλιπόν σε ἐν Κρήτῃ…» (Τίτ. 1,5) γιά
τήν ὀργάνωση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Νήσου.
Κέντρο καί ἕδρα τῆς ἱεραποστολικῆς δράσεως
τοῦ Ἀπ. Τίτου ὑπῆρξε ἡ Γόρτυνα.
Ὁ Ἀπ. Τίτος χειροτόνησε τούς πρώτους Ἐπισκόπους σέ διάφορες Πόλεις τῆς Νήσου, ἐνῶ
οἱ διάδοχοί του στή Γόρτυνα κατά τά µεταποστολικά χρόνια, ἔχοντας τά πρεσβεῖα τιµῆς µεταξύ τῶν ὑπολοίπων Ἐπισκόπων της, προήδρευαν τῶν Τοπικῶν Συνόδων.
Σπουδαῖοι διάδοχοι τοῦ Ἀπ. Τίτου στή Μητρόπολη Γορτύνης κατά τά µεταποστολικά
χρόνια ὑπῆρξαν ὁ Ἅγ. Φίλιππος, ὁ Διόσκορος,
ὁ Κρήσκης, ὁ Ἱεροµάρτυς Κύριλλος, ὁ Ἱεροµάρτυς Πέτρος ὁ Νέος καί ὁ Ἅγ. Παῦλος, ὁ
ὁποῖος καί ἔκανε τήν ἀνακοµιδή τῶν ἱ. λειψάνων τῶν Ἁγ. Δέκα οἱ ὁποῖοι εἶχαν µαρτυρήσει
ἐπί Δεκίου τό 250 στή Γόρτυνα.
Μέ τίς ἀποφάσεις τῆς Α΄ Οἰκουµενικῆς Συνόδου, ἀναγνωρίζονται καί θεσµοθετοῦνται
πλέον τά µητροπολιτικά δίκαια καί τοῦ Ἐπισκόπου Γορτύνης στή λειτουργία τοῦ Συνοδικοῦ σώµατος τῶν Ἐπισκόπων τῆς Νήσου. Σέ
ὁλόκληρη τήν Α΄ Βυζαντινή περίοδο (330824/8), ἡ Ἱ. Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Κρήτης
- 64 -
εἶχε τήν ἕδρα της στή Μητρόπολη Γορτύνης.
Κατά τήν Α΄ Βυζαντινή περίοδο, τήν ἐποίµαναν σπουδαῖοι Ἱεράρχες ὅπως οἱ θαυµατουργοί Ἅγ. Μύρων καί Ἅγ. Εὐµένιος καί ἄλλοι µέ
ἀπαράµιλλο, ποιµαντικό, ἱεραποστολικό, ἀντιαιρετικό καί θεολογικό ἔργο, ὅπως οἱ Ἅγιοι
Ἰκόνιος, Μαρτύριος, Θεόδωρος, Βασίλειος καί
Ἠλίας, οἱ ὁποῖοι ἔλαβαν µέρος στίς Οἰκουµενικές Συνόδους Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ’, Πενθέκτη καί
Ζ΄ ἀντίστοιχα. Ἰδιαίτερα ξεχωριστή γιά ὁλόκληρη τή Νῆσο, ὑπῆρξε κατά τό πρῶτο µισό
τοῦ 8ου αἰῶνα ἡ ἀρχιερατεία τοῦ Ἁγ. Ἀνδρέου
Κρήτης τοῦ Ὑµνογράφου.
Τήν ἄνθιση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης ἀνέκοψε ἡ ἀραβική κατάκτηση τό 824. Σύµφωνα
µέ τίς τελευταῖες ἔρευνες, εἶναι γνωστά 27
ὀνόµατα Ἐπισκόπων Γορτύνης-Ἀρχιεπισκόπων Κρήτης, δηλαδή ἀπό τόν Ἀπ. Τίτο µέχρι
τόν Ἅγ. Εὐτύχιο.
Ἐπίσκοποι πλέον δέν ὑπῆρχαν, ἐνῶ ὁ λαός
περιῆλθε σέ πολύ δύσκολη θέση λόγῳ τῆς
σκληρῆς δουλείας καί τοῦ βίαιου ἐξισλαµισµοῦ. Κατά τήν περίοδο αὐτή (824-961) ἀναφέρονται δύο ὑπερόριοι Μητροπολίτες Κρήτης
µέ τό ὄνοµα Βασίλειος. Οἱ Ἄραβες κατέστρεψαν τή Γόρτυνα καί µετέφεραν τό πολιτικό
κέντρο τῆς Κρήτης στό βορρά, στήν πολίχνη
τοῦ Ἡρακλείου, πού ἦταν καί ἔδρα Ἐπισκο- 65 -
πῆς, τήν ὁποία ὀχύρωσαν µέ βαθειά τάφρο
ἕνεκα τῆς ὁποίας ἔλαβε τό ὄνοµα Χάνδακας.
Μέ τήν ἀπελευθέρωση τῆς Κρήτης τό 961
ἀπό τόν Μεγάλο καί εὐσεβῆ Αὐτοκράτορα Νικηφόρο Φωκᾶ, ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης ἀναδιοργανώθηκε ὡς Ἐπαρχία τοῦ Οἰκουµενικοῦ
Πατριαρχείου µέ τήν ἐπανασύσταση τῶν Ἐπισκοπῶν της. Ἡ ἕδρα ὅµως τῆς Μητροπόλεως
µεταφέρθηκε στό Χάνδακα, ἐνῶ ἡ περιφέρεια
τῆς παλαιᾶς Μητροπόλεως, µέ ἕδρα τή Γόρτυνα, συνέχισε νά ἀποτελεῖ τµῆµα τῆς Μητροπόλεως Κρήτης.
Γιά τόν ἐπανευαγγελισµό τῶν Κρητῶν, ἐργάστηκαν ἱεραποστολικά κατά τήν περίοδο
αὐτή ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Ξένος ἀπό τό χωριό
Σίβα τῆς Μεσαρᾶς καί ὁ Ὅσιος Νίκων ὁ Μετανοεῖτε. Ἀπό τή Β΄ Βυζαντινή περίοδο (9611204) σώζονται ἀρκετά ὀνόµατα Μητροπολιτῶν Κρήτης, ὁ σπουδαιότερος τῶν ὁποίων
εἶναι ὁ Ἠλίας, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε λόγιος καί
σπουδαῖος συγγραφέας καί κανονολόγος.
Τό 1204 ἡ Κρήτη καταλήφθηκε ἀπό τούς
Ἑνετούς οἱ ὁποῖοι ἐκδίωξαν τούς Ὀρθόδοξους
Ἀρχιερεῖς, ἐγκατέστησαν λατίνους, ἄσκησαν
ἀφόρητες πιέσεις – µαρτύρια, ἀλλά καί προπαγάνδα. Οἱ χειροτονίες τῶν διακόνων καί
πρεσβυτέρων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας γίνονταν ἐκτός Κρήτης.
- 66 -
Κατά τήν περίοδο αὐτή ἔδρασαν στήν
Κρήτη µέ πρόνοια τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου, σπουδαῖοι ἐκκλησιαστικοί ἄνδρες
γιά τή στήριξη τῆς Ὀρθοδοξίας, ὅπως ὁ Μητροπολίτης Φιλαδελφείας Γαβριήλ Σεβῆρος, ὁ
Ἀθηνῶν Ἄνθιµος καί Πρόεδρος Κρήτης
(1340-1366) καί ὁ Ὅσ. καί Ὁµολογητής µοναχός Ἰωσήφ ὁ Βρυέννιος.
Κατά τήν περίοδο τῆς Ἑνετοκρατίας γνώρισαν ἐπίσης µεγάλη ἀκµή τά ὀρθόδοξα µοναστήρια, τά ὁποῖα συνέβαλαν τόσο στή διατήρηση τῆς ὀρθόδοξης πνευµατικότητας, ὅσο καί
στήν ἀναγέννηση τῶν γραµµάτων καί τῶν τε χνῶν. Σηµαντικά ὀρθόδοξα µοναστήρια τῆς
σηµερινῆς δικαιοδοσίας τῆς Ἱ. Μητροπόλεως
Γορτύνης καί Ἀρκαδίας τά ὁποῖα γνώρισαν µεγάλη ἄνθιση ἦταν· οἱ Ἱ. Μονές Βαλσαµονέρου,
Βροντησίου, Καρδιωτίσσης, Ὁδηγητρίας, Ἀπεζανῶν, “Κυριελέησον”, (σηµερινό χωριό
Καπετανιανά), Τριῶν Ἱεραρχῶν στόν Κόφινα,
καί πλῆθος ἀσκητηρίων κυρίως στά Ἀστερούσια Ὄρη. Ἀκόµη ἔδρασαν ἅγιοι µοναχοί, ὅπως
ὁ ἀσκητής Ἀρσένιος ὁ ὁποῖος δίδαξε τόν τρόπο
τῆς νοερᾶς προσευχῆς στόν Ἅγ. Γρηγόριο τό
Σιναΐτη καί δι᾽ αὐτοῦ διαδόθηκε στόν Ἄθω,
ἀλλά καί λόγιοι, ὅπως ὁ Ἰωσήφ ὁ Φιλάγρης.
Τό 1669 οἱ Ὀθωµανοί κατέλαβαν ὁριστικά
τήν Κρήτη ἐκδιώκοντας τούς Ἑνετούς. Ἡ Ἐκ- 67 -
κλησία τῆς Κρήτης ἀναδιοργανώθηκε ὡς Ἐπαρχία τοῦ Οἰκουµενικοῦ Θρόνου µέ τήν ἀνασύσταση τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κρήτης καί τῶν
περισσοτέρων Ἐπισκοπῶν. Τό Ἡράκλειο ἐξακολουθοῦσε νά εἶναι ἡ ἕδρα τοῦ Μητροπολίτη
καί τῆς Ἱ. Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Κρήτης,
τῆς ὁποίας ὅµως ἡ πλήρης κανονική λει- τουργία δέν ἦταν δυνατή λόγῳ τῶν κατακτητῶν.
Μόνο κατά τό δεύτερο µισό τοῦ 19ου αἰῶνα
κατόρθωσε νά λειτουργήσει πιό συγκρο- τηµένα. Ὁ Μητροπολίτης συµµετεῖχε στή Ἁγ.
καί Ἱ. Σύνοδο τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου
ἀπό τήν ὁποία καί ἐκλεγόταν, ἐνῶ µέ πρωτοβουλία του διενεργοῦντο οἱ ἐκλογές τῶν Ἐπισκόπων τῆς Κρήτης, οἱ ὁποῖες ἐπικυρώνονταν
ἀπό τό Οἰκουµενικό Πατριαρχεῖο. Ὅσα ἀπό τά
µοναστήρια δέν καταστράφηκαν ἀπό τούς κατακτητές, συνέχισαν νά λειτουργοῦν εἴτε ὡς
Σταυροπήγια εἴτε ὡς Ἐπισκοπικά, προσφέροντας σηµαντικές ὑπηρεσίες στή διατήρηση τῆς
Ὀρθοδόξου πίστεως καί τῆς ρωµαίικης αὐτοσυνειδησίας. Ἀρκετοί εἶναι ἐπίσης καί οἱ Νεοµάρτυρες κατά τήν περίδο αὐτή.
Μέ τήν ἀπελευθέρωση ἀπό τούς Ὀθωµανούς
τό 1900 καί τήν ἀναγνώριση τῆς τότε αὐτόνοµης Κρητικῆς Πολιτείας, ἀναδιοργανώθηκε
καί ἡ Ἐκκλησία, διατηρώντας ἀπαρασάλευτη
τήν κανονική καί διοικητική της ὑπαγωγή στό
- 68 -
Οἰκουµενικό Πατριαρχεῖο. Μέ τόν Καταστατικό Νόµο 276/1900 ἀνασυστάθηκε ἡ Ἐπισκοπή Ἀρκαδίας, ἀλλά σέ νέα Ἐπαρχία ἡ
ὁποία περιελάµβανε τό µεγαλύτερο µέρος τῆς
ἀρχαίας Μητροπόλεως Γορτύνης καί µέ ἕδρα
τούς Ἁγ. Δέκα. Ὡς Ἐπίσκοπος ἐγκαταστάθηκε
ὁ Βασίλειος (Μαρκάκης), (1902-1940) µετέπειτα Μητροπολίτης Κρήτης. Τόν διεδέχθη ὁ
πολύς Εὐγένιος (Ψαλιδάκης), (1946-1950) µεταφέροντας τήν ἓδρα στίς Μοῖρες καί ἐκεῖνον
ὁ ἐλεήµων Τιµόθεος (Παπουτσάκης), (19561978), µετέπειτα Ἀρχιεπίσκοποι Κρήτης, τόν
δέ Τιµόθεο, ὁ Κύριλλος (Κυπριωτάκης),
(1980-2005).
Μέ τό νεώτερο καί ἀκόµη ἰσχύοντα Καταστατικό Χάρτη Ν. 4149/1961 ἡ Ἐπισκοπή Ἀρκαδίας ὀνοµάστηκε Ἐπισκοπή Γορτύνης καί
Ἀρκαδίας. Τό 1967 ἀνυψώθηκε ἀπό τό Οἰκουµενικό Πατριαρχεῖο σέ Μητρόπολη.
Μητροπολίτης Γορτύνης καί Ἀρκαδίας ἀπό
τό ἔτος 2005 εἶναι ὁ Σεβ. κ. Μακάριος (Δουλουφάκης).-
- 69 -
Iερά ΜητρόπολΙΣ Γορτύνης καί Aρκαδίας
Διοίκηση
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γορτύνης καί Ἀρκαδίας,
κ. Μακάριος,
Ὑπέρτιµος καί Ἔξαρχος Κεντρῴας Κρήτης.
Χειροτονία: 8/10/2000
Ἕδραׂ Μοῖρες, Tαχ. διεύθυνση, Ἁγ. Γεωργίου 16,
Τ. Κ. 704 00 Μοῑρες.
Ἴντερνετ· www. imga.gr
e-mail: [email protected]
Γραφεῖο Μητροπολίτου, τηλ. 28920-22824,
fax. 28920-23483.
Γραφεῖα, τηλ. 28920-22208, fax 28920-24804.
Πρωτοσύγκελλοςׂ Ἀρχιµ. Χρυσόστοµος Παπαδάκης.
Γεν. Ἀρχιερ. Ἐπίτροπος καί Γραµµατεύωνׂ Πρωτ. Ἐµµανουήλ Κανακαράκης, τηλ. 6945246848 καί 6937327880.
Γραφεῖς: Κων. Ρουκουνάκης, τηλ. 6976435425 καί
Ἰωάννης Σκαρπαθιωτάκης, τηλ. 2892045333.
Γραφεῖο Μισθοδοσίας, π. Ἐµµανουήλ Κανακαράκης.
Κλητήρας - Ὁδηγός, Βασίλειος Κυπριωτάκης.
Συµβούλια
1) Μητροπολιτικό Συµβούλιο: Πρόεδρος, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Μακάριος.
Μέλη: Οἱ Ἱερεῖς Γεώργ. Γαργουλάκης καί Γεώργ. Ραπτάκης, ἡ Διευθύντρια Δ.Ο.Υ. Μοιρῶν, Μαρίνα Κουµιανάκη,
ἡ Δικηγόρος, Ὀρέστια Πολιτάκη καί ὁ Ἐκκλησ. Σύµβουλος, Ἐµµ. Ποµποδάκης. Γραµµατεύων, π. Ἐµµανουήλ Κανακαράκης.
- 70 -
2) Πολιτιστικό καί Πνευµατικό Κέντρο. (Φ.Ε.Κ. 332/12-32007, τ.β)
Δ. Συµβούλιο: Πρόεδρος, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Μακάριος. Ἀντιπρόεδρος, Κων. Μπαντουβᾶς, τέως Ὑπουργός, Γραµµατέας-Ταµίας, Γεώργ. Πετρουλάκης, ἐκπαιδευτικός. Μέλη: Ἰ. Κουλεντάκης, Δηµ. Σύµβουλος Δ.
Μοιρῶν καί Ἰ. Σµαραγδάκης, συνταξιοῦχος ἐκπαιδευτικός.
Λειτουργόν τµῆµα τοῦ Ἱδρύµατος: Τµῆµα βιβλιοθήκης καί
Ἀναγνωστηρίου. Προσωρινός ὑπεύθυνος, τό Δ.Σ.
3) Ἐπικοινωνιακό καί Μορφωτικό Ἵδρυµα (Φ.Ε.Κ.
332/12-3-2007, τ.β)
Δ. Συµβούλιο: Τό αὐτό µετά τοῦ Πολιτιστικοῦ. Λειτουργοῦντα τµήµατα τοῦ Κέντρου:
α) Τµῆµα Βιβλιοπωλείου καί Ἐκδόσεων.
Βιβλιοπωλεῖο: Ὑπεύθυνος Πρωτ. Μιχαήλ Ψαρουδάκης
Περιοδικό «Ἐν Ἐσόπτρῳ»: Συντακτική Ἐπιτροπή π.
Χαράλ. Παπαδόπουλος, π. Χαράλ. Κοπανάκης, Στυλ. Καλεντάκη. Ἐπιµέλεια κειµένων, οἱ φιλόλογοι Δηµ. Δασκαλάκης καί Στυλ. Καλεντάκη.
β) Τµῆµα πολυµέσων καί Ἴντερνετ: Προσωρινός ὑπεύθυνος ὁ Σεβασµιώτατος.
γ) Θρησκευτικοῦ Τουρισµοῦ.
δ) Ραδιοφωνικοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Σταθµοῦ.
4) «Μέριµνα ἡλικιωµένων περιοχῆς Ἀστερουσίων», Γηροκοµεῖο, στό Πύργο Μονοφ., ὑπό ἀνέγερση.
5) Τοπικό Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε.
Πρόεδρος, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Μακάριος. Γραµµατέας, π. Ἐµµ. Κανακαράκης, Ταµίας – Λογιστής, Κων.
Ρουκουνάκης.
Ἐπισκοπικό Δικαστήριο
Πρόεδρος, Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Μακάριος. Μέλη:
Ἀρχιµ. Νεκτάριος Πατεράκης καί Πρεσβ. Ἀνδρέας Μετοχιανάκης. Γραµµατέας, Πρωτ. Ἐµµανουήλ Κανακαράκης.
- 71 -
Ε Ν ΟΡ Ι Ε Σ ΙΕ Ρ ΑΣ Μ Η Τ Ρ Ο ΠΟ ΛΕ ΩΣ
Γ Ο ΡΤ Υ ΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡ ΚΑ∆ ΙΑ Σ
Α΄ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: π. Ἰωάννης Χαλκιαδάκης, τηλ. Ἱ. Ν. 28920 24641, τηλ. οἰκ. 28920 24247,
κιν. 6944656445.
1. Μοῖραι - Ἱ. Μ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου. Τ.Κ. 704 00,
τηλ. Ἱ. Ν. 28920 23800. Ἐφηµέριοι: Ἰωάννης Φραγκάκης, τηλ. οἰκ. 28940 31567, κιν. 6977694647. Βασίλειος Κοκαράκης, τηλ. οἰκ. 28920 24544, κιν.
6974704636. Διάκονος: Ἰωάννης Χαραλαµπάκης, τηλ.
οἰκ. 28920 23297, κιν. 6974547885.
2. Μοῖραι - Ἱ. Κ. Ν. Ἁγ. Νεκταρίου. Τ.Κ. 704 00,
τηλ. Ἱ. Ν. 28920 22432. Ἐφηµέριοι: Νικόλαος Ρουκουνάκης, τηλ. οἰκ. 28920 22830, κιν. 6973024107.
Μιχαήλ Ψαρουδάκης, τηλ. οἰκ. 28920 24242, κιν.
6972052523.
3. Μοῖραι - Ἱ. Ν. Ἁγ. Ραφαήλ. Τ.Κ. 704 00, τηλ.
Ἱ. Ν. 28920 24159. Ἐφηµέριος: Νεκτάριος Χουστουλάκης, τηλ. οἰκ. 28920 23340, κιν. 6988119688.
4. Μοῖραι - Ἱ. Ν. Ἁγ. Κωνσταντίνου. Τ.Κ. 704 00.
Ἐφηµέριος: Γεώργιος Μαραγκάκης, τηλ. κιν.
6932363614.
5. Ἀληθινή - Ἱ. Ν. Κοιµ. Θεοτόκου. Τ.Κ. 704 00,
τηλ. Ἱ. Ν. 28920 41156. Ἐφηµέριος: Ἐµµανουήλ Ντελιδάκης, τηλ. οἰκ. 28920 41175, κιν. 6947718395.
- 72 -
6. Ἀντισκάριον - Ἱ Ν. Μεταµ. Σωτῆρος. Τ.Κ. 704
00. Ἐφηµέριος: Δηµήτριος Τσαβολάκης, τηλ. οἰκ.
28920 93224, κιν. 6948748524.
7. Βρέλης - Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀντωνίου. Τ.Κ. 704 00.
Ἐφηµέριος: Νεκτάριος Πατεράκης, τηλ. οἰκ. 28920
22162.
8. Γαλιά - Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου. Τ.Κ. 704 00, τηλ.
Ἱ. Ν. 28920 71648. Ἐφηµέριος: Ζαχαρίας Μακρυδάκης, τηλ. οἰκ. 28920 24737, κιν. 6937208382.
9. Καλαµάκιον - Ἱ. Ν. Προφ. Ἠλιού. Τ.Κ. 702 00.
Ἐφηµέριος: Ἀντώνιος Χριστουλάκης, τηλ. 28920
53400, κιν. 6973383973.
10. Καµηλάριον - Ἱ. Ν. Μετ. Σωτῆρος. Τ.Κ. 702
00. Ἐφηµέριος: Σωκράτης Τσικνάκης, τηλ. οἰκ. 28920
23400, κιν. 6973091692.
11. Καπαριανά - Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου. Τ.Κ. 704 00,
τηλ. Ἱ. Ν. 28920 24641. Ἐφηµέριος: Ἰωάννης Χαλκιαδάκης, τηλ. οἰκ. 28920 24247, κιν. 6944656445.
12. Καστέλλιον Καιν. - Ἱ. Ν. Ἁγ. Μαρίνης. Τ.Κ.
704 00. Ἐφηµέριος: Ἀντώνιος Χαλκιαδάκης, τηλ. οἰκ.
28920 24217, κιν. 6973480855.
13. Κουσέ - Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἄννης. Τ.Κ. 704 00. Ἐφηµέριος: Γεώργιος Καδιανάκης, τηλ. οἰκ. 28920 42465,
κιν. 6947080505.
14. Μάταλα- Ἱ. Ν. Κοιµ. Θεοτόκου. Τ.Κ. 702 00.
Ἐµµανουήλ Τσατσάκης, τηλ. οἰκ. 28920 29933, κιν.
6946422213.
15. Πέριον - Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου. Τ.Κ. 704 00.
Ἐφηµέριος: Ἐµµανουήλ Φραγκιουδάκης, τηλ. οἰκ.
28920 25173, κιν. 6974797991.
- 73 -
16. Πετροκεφάλιον - Ἱ. Ν. Ἁγ. Πνεύµατος. Τ.Κ.
704 00. Ἐφηµέριος: Ἀλέξανδρος Σαριδάκης, τηλ. οἰκ.
28920 42308, κιν. 6945971184.
17. Πηγαϊδάκια - Ἱ. Ναός Ἁγ. Γεωργίου. Τ.Κ.
704 00. Ἐφηµέριος: Δηµήτριος Μουσαδάκης, τηλ. οἰκ.
28920 93233, κιν. 6937162589.
18. Πιτσίδια - Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου. Τ.Κ. 702 00.
Ἐφηµέριος: Γεώργιος Σφακάκης, τηλ. οἰκ. 28920
45315, κιν. 6937601770.
19. Πόµπια - Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου. Τ.Κ. 704 00.
Ἐφηµέριος: Στυλιανός Σµαραγδάκης, τηλ. οἰκ. 28920
41097, κιν. 6932725001. Ἐφηµέριος-Ἱεροκήρυξ:
Ἀντώνιος Φραγκάκης, τηλ. οἰκ. 28920 41117 - 28920
97392, κιν. 6974475132.
20. Σίβας - Ἱ. Ν. Τιµ. Προδρόµου. Τ.Κ. 702 00,
τηλ. Ἱ. Ν. 28920 42039. Ἐφηµέριος: Γεώργιος Βλατάκης, τηλ. οἰκ. 28920 42718, κιν. 6972312523.
Β΄ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: π. Γεώργιος Μαθιουδάκης,
τηλ. οἰκ. 28920 91318.
1. Ἁγ. Ἰωάννης - Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου. Τ.Κ. 704 00.
Ἐφηµέριος: Μιχαήλ Ματαλλιωτάκης, τηλ. κιν.
6974458192.
2. Βῶροι - Ἱ. Ν. Εἰσ. Θεοτόκου. Τ.Κ. 702 00.
Ἐφηµέριος: Μιχαήλ Τζαγκαράκης τηλ. οἰκ. 28920
43317, κιν. 6973956786.
3. Γρηγοριά - Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου. Τ.Κ. 702 00.
Ἐφηµέριος: Ἐµµανουήλ Κυριακάκης, τηλ. οἰκ. 28920
42076 - 28920 43076, κιν. 6974825707.
- 74 -
4. Καλοχωραφίτης - Ἱ. Ν. Εὐαγγ. Θεοτόκου. Τ.Κ.
702 00. Ἐφηµέριος: Μιχαήλ Ρουσάκης, τηλ. οἰκ. 28920
43581 - 28920 46595, κιν. 6944761827.
5. Κισσοί - Ἱ. Ν. Ἁγ. Αἰκατερίνης. Τ.Κ. 702 00.
Ἐφηµέριος: Ἐµµανουήλ Μπαριτάκης, τηλ. οἰκ. 28920
43121, κιν. 6932425561.
6. Κλῆµα - Ἱ. Ν. Κοιµ. Θεοτόκου. Τ.Κ 702 00.
Ἐφηµέριος: Γεώργιος Ζαχαριουδάκης, τηλ. κιν.
6976322035.
7. Λαγολιό - Ἱ. Ν. Εὐαγγ. Θεοτόκου. Τ.Κ. 702 00.
Ἐφηµέριος: Κων/νος Πατενταλάκης, τηλ. κιν.
6972318991.
8. Μαγαρικάριον - Ἱ. Ν. Ταξιαρχῶν. Τ.Κ. 702 00.
Ἐφηµέριος: Μιχαήλ Ρουσσάκης, τηλ. οἰκ. 28920
43595, κιν. 6974541343.
9. Κόκ. Πύργος - Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου. Τ.Κ. 702 00.
Ἐφηµέριος: Ἰωάννης Ρουκουνάκης, τηλ. οἰκ. 28920
24851, κιν. 6974166418.
10. Σκούρβουλα - Ἱ. Ν. Ὑπ. Σωτῆρος. Τ.Κ. 702
00. Ἐφηµέριος: Γεώργιος Πουλινάκης, τηλ. οἰκ. 28920
43382, κιν. 6932478924.
11. Τυµπάκιον - Ἱ. Ν. Ἁγ. Τίτου. Τ.Κ. 702 00, τηλ.
Ἱ. Ν. 28920 52295. Ἐφηµέριοι: Ἰωάννης Καλογιαννάκης, τηλ. οἰκ. 28920 52054. Γεώργιος Ντισπυράκης,
τηλ. κιν. 6977435087. Ἐφηµέριος-Ἱεροκήρυξ: Ἰωάννης Μπούγκα, τηλ. κιν. 6977404598.
12. Τυµπάκιον - Ἱ. Ν. Ἁγ. Αἰκατερίνης. Τ.Κ. 702
00, τηλ. Ἱ. Ν. 28920 53133. Ἐφηµέριος: Εὐάγγελος
Μηλολιδάκης, τηλ. οἰκ. 28920 51151, κιν. 6944867609
καί Γεώργιος Τσιπέλης, τηλ. οἰκ. 28920 24167, κιν.
6976478349.
- 75 -
13. Τυµπάκιον - Ἱ. Ν. Ἁγ. Πνεύµατος. Τ.Κ. 702
00. Ἐφηµέριος: Γεώργιος Παπουτσάκης, τηλ. οἰκ.
28920 52619, κιν. 6937299318.
14. Φανερωµένη - Ἱ. Ν. Εὐαγγ. Θεοτόκου. Τ.Κ.
702 00. Ἐφηµέριος: Γεώργιος Μαθιουδάκης, τηλ. οἰκ.
28920 91318.
Γ΄ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: π. Γεώργιος Ραπτάκης,
τηλ. Ἱ. Ν. 28920 31808, τηλ. οἰκ. 28920 – 24249,
κιν. 6977003061.
1. Ἁγ. Δέκα - Ἱ. Ν. Ἁγ. Δέκα. Τ.Κ. 700 12, τηλ. Ἱ.
Ν. 28920 31808. Ἐφηµέριος: Γεώργιος Ραπτάκης, τηλ.
οἰκ. 28920 24249, κιν. 6977003061.
2. Ἁγ. Δέκα - Ἱ. Ν. Ἁγ. Νεκταρίου. Τ.Κ. 700 12.
Ἐφηµέριος: Ζαχαρίας Κοκαράκης, τηλ. κιν.
6972581793.
3. Ἁγ. Κύριλλος - Ἱ. Ν. Ἁγ. Κυρίλλου. Τ.Κ. 704
00. Ἐφηµέριος: Μιχαήλ Τυράκης, τηλ. οἰκ. 28920
94137, κιν. 6979774957.
4. Ἀµπελοῦζος - Ἱ. Ν. Εὐαγγ. Θεοτόκου. Τ.Κ. 704
00, τηλ. Ἱ. Ν. 28920 31251. Ἐφηµέριος: Ἐµµανουήλ
Κανακαράκης, τηλ. οἰκ. 28920 23948, κιν.
6945246848.
5. Ἀπεσωκάριον - Ἱ. Ν. Κοιµ. Θεοτόκου. Τ.Κ.
704 00, τηλ. Ἱ. Ν. 28920 71664. Ἐφηµέριος: Θεοφύλακτος Πεδιαδιτάκης, τηλ. κιν. 6938226364.
6. Βαγιωνιά - Ἱ. Ν. Εὐαγγ. Θεοτόκου. Τ.Κ. 700
10. Ἐφηµέριος: Νικόλαος Παπαδάκης, τηλ. οἰκ. 28930
34063.
- 76 -
7. Βαλῆ - Ἱ. Ν. Ἁγ. Δηµητρίου. Τ.Κ. 700 12,.
Ἐφηµέριος: Ἐµµανουήλ Ξυλούρης, τηλ. οἰκ. 2810
823912, κιν. 6932214184.
8. Βασ. Ἀνώγεια - Ἱ. Ν. Ἁγ. Τριάδος. Τ.Κ. 700
12. Ἐφηµέριος: Ἀνδρέας Μετοχιανάκης, τηλ. οἰκ.
28920 71129, κιν. 6979015291.
9. Βασιλική - Ἱ. Ν. Εὐαγγ. Θεοτόκου. Τ.Κ. 700
12. Ἐφηµέριος: Γεώργιος Γιαχνάκης, τηλ. οἰκ. 28920
71652, κιν. 6976281768.
10. Βουρβουλίτης - Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου. Τ.Κ. 700
03. Ἐφηµέριος: Γρηγόριος Πεδιαδιτάκης, τηλ. κιν.
6936434066.
11. Γκαγκάλες - Ἱ. Ν. Μετ. Σωτῆρος. Τ.Κ. 700
03, τηλ. Ἱ. Ν. 28920 31029. Ἐφηµέριος: Νικόλαος Νινιράκης, τηλ. οἰκ. 28940 23055, κιν. 6972200362.
12. Κανδήλα - Ἱ. Ν. Γεν. Θεοτόκου. Τ.Κ. 700 12.
Ἐφηµέριος: Παρθένιος Βουλγαράκης, τηλ. οἰκ. 28920
42364, κιν. 6977887483.
13. Καπετανιανά - Ἱ. Ν. Κοιµ. Θεοτόκου. Τ.Κ.
700 16. Ἐφηµέριος: Νικόδηµος Ἀτσαλάκης, τηλ. κιν.
6976195790.
14. Κρότος - Ἱ. Ν. Ἁγ. Δηµητρίου. Τ.Κ. 704 00.
Ἐφηµέριος: Ἐλευθέριος Λαµπράκης, τηλ. οἰκ. 28920
94274, κιν. 6974407783.
15. Λέντας - Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου Θεολόγου. Τ.Κ.
700 16. Ἐφηµέριος: Μακάριος Σπυριδάκης, τηλ. οἰκ.
28930 41324, κιν. 6974852323.
16. Λούκια - Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικήτα. Τ.Κ. 700 12. Ἐφη- 77 -
µέριος: Ἰωάννης Ρουκουνάκης, τηλ. οἰκ. 28920 91050,
κιν. 6939039801.
17. Μητρόπολις - Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου. Τ.Κ. 700
12, τηλ. Ἱ. Ν. 28920 31030. Ἐφηµέριος: Ἀντώνιος
Δουλγεράκης, τηλ. κιν. 6932619437.
18. Μιαµοῦ - Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου. Τ.Κ. 700 16.
Ἐφηµέριος: Ἐµµανουήλ Μηναδάκης, τηλ. κιν.
6936169814.
19. Πλάτανος - Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου. Τ.Κ. 704 00.
Ἐφηµέριος: Νεκτάριος Γουρλεµάκης, τηλ. οἰκ. 28920
24277, κιν. 6932607116.
20. Πλώρα - Ἱ. Ν. Μετ. Σωτῆρος. Τ.Κ. 700 12,
τηλ. Ἱ. Ν. 28920 71648. Ἐφηµέριος: Δηµήτριος Παπαδοµανωλάκης, τηλ. οἰκ. 28920 71034, κιν.
6934400067. Διάκονος: Γαβριήλ Χατζηδάκης, τηλ.
οἰκ. 28920 97453.
21. Στάβιες - Ἱ. Ν. Κοιµ. Θεοτόκου. Τ.Κ. 700 12.
Ἐφηµέριος: Ἰωάννης Φουντουλάκης, τηλ. οἰκ. 28930
31054, κιν. 6972694368.
22. Φλαθιάκες - Ἱ. Ν. Ἁγ. Πάντων. Τ.Κ. 700 16.
Ἐφηµέριος: Ἐµµανουήλ Πλουµάκης, τηλ. κιν.
6937000529.
23. Φουρνοφάραγκον - Ἱ. Ν. Μετ. Σωτῆρος. Τ.Κ.
700 12. Ἐφηµέριος: Ἐµµανουήλ Παπαδάκης, τηλ. οἰκ.
28930 34063, κιν. 6932375499.
24. Χουστουλιανά - Ἱ. Ν. Κοιµ. Θεοτόκου. Τ.Κ.
700 12. Ἐφηµέριος: Νικόλαος Τζαγκαράκης, τηλ. κιν.
6937060077.
- 78 -
Δ΄ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: π. Ἐµµανουήλ Μαυριτσάκης, τηλ. Ἱ. Ν. 28930 23418, τηλ. οἰκ. 28930 22138,
κιν. 6972070038.
1. Ἀποῒνιον - Ἱ. Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς. Τ.Κ. 700 16.
Ἐφηµέριος: Ἐµµανουήλ Δασκαλάκης, τηλ. οἰκ. 28930
41372, κιν. 6972718894.
2. Ἀσήµιον - Ἱ. Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς. Τ.Κ. 700 16,
τηλ. Ἱ. Ν. 28930 31381. Ἐφηµέριος: Μιχαήλ Παπαδάκης, τηλ. οἰκ. 28920 24459, κιν. 6974452843.
3. Ἀσήµιον - Ἱ. Ν. Ἁγ. Τίτου. Τ.Κ. 700 16. Ἐφηµέριος: Ἐµµανουήλ Δασκαλάκης, τηλ. οἰκ. 28930
31245, κιν. 6977745565.
4. Ἀτσιπάδες - Ἱ. Ν. Ἁγ. Αἰκατερίνης. Τ.Κ. 700 12,
τηλ. Ἱ. Ν. 28930 31370. Ἐφηµέριος: Γεώργιος Σταυρουλάκης, τηλ. οἰκ. 2810 257090, κιν. 6947480764.
5 Διονύσιον - Ἱ. Ν. Ἁγ. Διονυσίου. Τ.Κ. 700 16.
Ἐφηµέριος: Γεώργιος Μπαµπιωνιτάκης, τηλ. οἰκ.
28930 31402, κιν. 6977988188.
6. Δωράκι - Ἱ. Ν. Ταξιαρχῶν. Τ.Κ. 71 409. Ἐφηµέριος: Γεώργιος Μαραβελάκης, τηλ. οἰκ. 2810
360104, κιν. 6974758694.
7. Ἐθιά - Ἱ. Ν. Γεν. Θεοτόκου. Τ.Κ. 700 10. Ἐφηµέριος: Θεολόγος Μαράκης.
8. Κεφαλάδω - Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου. Τ.Κ. 700 16.
Ἐφηµέριος: Εὐτυχιανός Σηφάκης, τηλ. οἰκ. 28920
42364, κιν. 6938658406.
9. Λιγόρτυνος - Ἱ. Ν. Ἁγ. Χαραλάµπους. Τ.Κ.
70010. Ἐφηµέριος: Παντελεήµων Παξιµαδᾶς, τηλ. κιν.
6946419447.
- 79 -
10. Λοῦρες - Ἱ. Ν. Τιµ. Σταυροῦ. Τ.Κ. 700 16, τηλ.
Ἱ. Ν. 28930 31124. Ἐφηµέριος: Μιχαήλ Τσατσάκης,
τηλ. κιν. 6946426622.
11. Μεσοχώριον - Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου. Τ.Κ. 700
10. Ἐφηµέριος: Γεώργιος Γοραντωνάκης, τηλ. οἰκ.
28930 22997, κιν. 6978170854.
12. Μοριάς - Ἱ. Ν. Ἁγ. Χριστοφόρου. Τ.Κ. 700
12. Ἐφηµέριος: Χρυσόστοµος Παπαδάκης, τηλ. 28920
22208.
13. Μουρνιά - Ἱ. Ν. Ἁγ. Μάµαντος. Τ.Κ. 700 10.
Ἐφηµέριος: Νεόφυτος Καρύδης, τηλ. 28940 51231,
κιν.6977369397.
14. Παναγιά Μονοφ. - Ἱ. Ν. Γεν. Θεοτόκου. Τ.Κ.
700 16, τηλ. Ἱ. Ν. 28930 41508. Ἐφηµέριος: Νικόλαος
Χριστοφοράκης,
τηλ.
οἰκ.
2810
250179,
κιν.6974122912.
15. Παρανύµφοι - Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀνδρέου. Τ.Κ. 700
10. Ἐφηµέριος: Γεώργιος Βακωνάκης, τηλ. οἰκ. 28930
23266, κιν. 6976419500.
16. Πλακιώτισσα - Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀναστασίας. Τ.Κ.
700 16. Ἐφηµέριος: Ἐλευθέριος Μπικάκης, τηλ. οἰκ.
28930 22890, κιν. 6973815407.
17. Πραιτόρια - Ἱ. Ν. Ταξιαρχῶν. Τ.Κ. 700 10,
τηλ. Ἱ. Ν. 28930 22243. Ἐφηµέριος: Στυλιανός
Ἀνδριανάκης, τηλ. κιν. 6972694991.
18. Πρινιᾶς Μονοφ. - Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου. Τ.Κ.
700 10. Ἐφηµέριος: Ἰωάννης Ζουριδάκης, τηλ. οἰκ.
28930 22277, κιν. 6974833613.
19. Πύργος Μονοφ. - Ἱ. Ν. Μετ. Σωτῆρος. Τ.Κ.
700 10. Ἐφηµέριος: Χαράλαµπος Παπαδόπουλος, τηλ.
οἰκ. 28930 23507, κιν. 6976439395.
- 80 -
20. Πύργος Μονοφ. - Ἱ. Ν. Ἁγ. Εἰρήνης. Τ.Κ. 700
10, τηλ. Ἱ. Ν. 28930 23418. Ἐφηµέριος: Ἐµµανουήλ
Μαυριτσάκης, τηλ. 28930 22138, κιν. 6972070038.
Διάκονος : Ἰωάννης Σαριδάκης τηλ. 28930 22277 κιν.
6974833613.
21. Ροτάσιον - Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου. Τ.Κ. 700 10,
τηλ. Ἱ. Ν. 28930 23195. Ἐφηµέριος: Μιχαήλ Βελεγράκης, τηλ. οἰκ. 28930 22071 , κιν. 6972051021.
22. Στέρνες - Ἱ. Ν. Εἰσ. Θεοτόκου. Τ.Κ. 700 16.
Ἐφηµέριος: Ἰωάννης Σκουλᾶς, τηλ. οἰκ. 28930 41787,
κιν. 6972411160.
23. Στόλοι - Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀποστόλων. Τ.Κ. 700 12.
Ἐφηµέριος: Νικόλαος Ἀνδρεαδάκης, τηλ. κιν.
6977626506.
24. Σωκαρᾶς - Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου. Τ.Κ. 700 16,
τηλ. Ἱ. Ν. 28930 31337. Ἐφηµέριος: Χαράλαµπος Κοπανάκης, τηλ. οἰκ. 28930 23027, κιν. 6974106929.
25. Τεφέλιον - Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου. Τ.Κ. 700 10.
Ἐφηµέριος: Ἰωάννης Μπρίµης, τηλ. οἰκ. 28930 51044,
κιν. 6977404598.
26. Τρεῖς Ἐκκλησίες. - Ἱ. Ν. Εὐαγγ. Θεοτόκου.
Τ.Κ. 700 10. Ἐφηµέριος: Γεώργιος Βακωνάκης, τηλ.
οἰκ. 28930 23664, κιν. 6974751719.
27. Χάρακας - Ἱ. Ν. Ἁγ. Νεκταρίου. Τ.Κ. 700 10.
Ἐφηµέριος: Νεκτάριος Τριανταφυλλάκης, τηλ. οἰκ.
28930 23235, κιν. 6974121686.
28. Χάρακας - Ἱ. Ν. Ἁγ. Παντελεήµονος. Τ.Κ.
700 10, τηλ. Ἱ. Ν. 28930 23400. Ἐφηµέριος: Γεώργιος
Γαργουλάκης, τηλ. οἰκ. 28930 22628, κιν.
6977221648.
- 81 -
Ε΄ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: π. Ἰωάννης Χασουράκης
τηλ. 28940 23429, κιν. 6978157184.
1. Ἁγ. Βαρβάρα - Ἱ. Ν. Ἁγ. Βαρβάρας. Τ.Κ. 700
03. Ἐφηµέριοι: Παῦλος Τσικνάκης, τηλ. οἰκ. 28940
22338. Ἡρακλῆς Δραµουντάνης, τηλ. οἰκ. 28940
22751, κιν. 6946479642. Διάκονος: Νικόλαος Κοκολάκης, τηλ. οἰκ. 28940 23376, κιν. 6977177531.
2. Ἁγ. Θωµᾶς - Ἱ. Ν. Ἁγ. Θωµᾶ. Τ.Κ. 700 03.
Ἐφηµέριος: Παναγιώτης Δούλης, τηλ. οἰκ. 28940
22520. Διάκονος: Δηµήτριος Φορτετσανάκης, τηλ. κιν.
6936640169.
3. Δούλιον - Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου. Τ.Κ. 714 10.
Ἐφηµέριος: Νικόλαος Τσακαλάκης, τηλ. οἰκ. 2810
254549, κιν. 6979681323.
4. Ἴνια - Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου. Τ.Κ. 700 03. Ἐφηµέριος: Γεώργιος Κρητικόπουλος, τηλ. κιν.
6978147015.
5. Καστέλλιον Μονοφ. - Ἱ. Ν. Ἁγ. Δηµητρίου.
Τ.Κ. 700 10. Ἐφηµέριος: Γαβριήλ Μπιγικάκης, τηλ.
κιν. 6974390599.
6. Λαράνιον - Ἱ. Ν. Κοιµ. Θεοτόκου. Τ.Κ. 700 03.
Ἐφηµέριος: Βασίλειος Ρουµελιώτης, τηλ. 28940
23287, κιν. 6946182348.
7. Μεγ. Βρύση - Ἱ. Ν. Ἁγ. Κων/νου. Τ.Κ. 700 03.
Ἐφηµέριος: Γεώργιος Ξανθάκης, τηλ. 28940 22345.
8. Μελιδοχώριον - Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου. Τ.Κ. 700
10. Ἐφηµέριος: Ἰγνάτιος Χουστουλάκης, τηλ. κιν.
6945555350.
9. Ἄνω Μούλια - Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀποστόλων. Τ.Κ. 700
03, τηλ. Ἱ. Ν. 28940 23439. Ἐφηµέριος: Ἰωάννης Χασουράκης, τηλ. 28940 23429, κιν. 6978157184.
10. Πρεβελιανά - Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀθανασίου. Τ.Κ. 700
- 82 -
03. Ἐφηµέριος: Γεώργιος Καλλέργης, τηλ. οἰκ. 28940
23253, κιν. 6945409440.
11. Πρινιᾶς Μαλεβ. - Ἱ Ν. Ἁγ. Γεωργίου.
Τ.Κ.70003, τηλ. Ἱ. Ν. 28940 22055. Ἐφηµέριος: Μιχαήλ Τζουανάκης, τηλ. οἰκ. 28940 22055, κιν.
6932329371.
12. Χαράκιον - Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου. Τ.Κ. 700 10.
Ἐφηµέριος: Παρθένιος Καντάρας, τηλ. κιν.
6942650630.
ΣΤ΄ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: π. Λέανδρος Σταµατάκης,
τηλ. Ἱ. Ν. 28940 31370, τηλ. οἰκ. 28940 – 31550,
κιν. 6937214084.
1. Ἀποµαρµᾶς - Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου. Τ.Κ. 700 03.
Ἐφηµέριος: Ἰωακείµ Καρανδινός, τηλ. κιν.
6973981584.
2. Βορίζια - Ἱ. Ν. Εὐαγγ. Θεοτόκου. Τ.Κ. 700 02.
Ἐφηµέριος: Ἰωάννης Γιαννουλάκης, τηλ. κιν.
6979459845.
3. Γέργερη - Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου. Τ.Κ. 700 02,
τηλ. Ἱ. Ν. 28940 41456. Ἐφηµέριος: Σταῦρος Ξηµεράκης, τηλ. οἰκ. 28940 41317, κιν. 6974024759 καί Μιχαήλ Τσακαλάκης, τηλ. κιν. 6973692363.
4. Ἄνω Ζαρός - Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου. Τ.Κ. 700 02,
τηλ. Ἱ. Ν. 28940 31370. Ἐφηµέριος: Λέανδρος Σταµατάκης, τηλ. οἰκ. 28940 31550, κιν. 6937214084.
5. Ἄνω Ζαρός - Ἱ. Ν. Ἁγ. Κυριακῆς. Τ.Κ. 700 02.
Ἐφηµέριος: Μιχαήλ Ἀλπαντάκης, τηλ. οἰκ. 28940
31425, κιν. 6973370631.
6. Κάτω Ζαρός - Ἱ. Ν. Κοιµ. Θεοτόκου. Τ.Κ. 700
02. Ἐφηµέριος: Διονύσιος Καλαϊτζάκης, τηλ. οἰκ.
28940 31349, κιν. 6973475693.
- 83 -
7. Καµάρες - Ἱ. Ν. Κοιµ. Θεοτόκου. Τ.Κ. 700 02.
Ἐφηµέριος: Νεκτάριος Χατζάκης, τηλ. οἰκ. 28920
52688 - 28920 43547, κιν. 6944434526.
8. Καρδαµιανά - Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου. Τ.Κ. 700 03.
Ἐφηµέριος: Μιχαήλ Τσακαλάκης, τηλ. 2810 256570,
κιν. 6971897928.
9. Μάκρες - Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου. Τ.Κ. 704 00.
Ἐφηµέριος: Δηµήτριος Χρονάκης, τηλ. οἰκ. 28920
24251.
10. Μορόνιον - Ἱ. Ν. Ἁγ. Αἰκατερίνης. Τ.Κ. 704
00. Ἐφηµέριος: Μιχαήλ Παπαηλιάκης, τηλ. οἰκ. 28920
24254.
11. Νύβριτος - Ἱ. Ν. Γεν. Θεοτόκου. Τ.Κ. 700 02.
Ἐφηµέριος: Γεώργιος Παπαδοβασιλάκης, τηλ. οἰκ.
28940 31091, κιν. 6983241967.
12. Παναγιά Καιν. - Ἱ. Ν. Κοιµ. Θεοτόκου. Τ.Κ.
700 02. Ἐφηµέριος: Χριστοφόρος Ἀλεβυζάκης, τηλ.
οἰκ. 28940 31646 - 28940 31247, κιν. 6974562624.
13. Πανασός - Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου. Τ.Κ. 700 03.
Ἐφηµέριος: Κων/νος Ματζουρανάκης, τηλ. οἰκ. 28940
22448, κιν. 6976595987.
14. Πλουτή - Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου. Τ.Κ. 700 02.
Ἐφηµέριος: Νικόλαος Καλαϊτζάκης, τηλ. οἰκ. 28940
31910, κιν. 6948825349.
15. Ρουφᾶς - Ἱ. Ν. Ἁγ. Βασιλείου. Τ.Κ. 704 00.
Ἐφηµέριος: Νεκτάριος Σαριδάκης, τηλ. οἰκ. 28920
22626, κιν. 6936679780.
Ἐνοριακοί Ἱ. Ναοί 114. Παρεκκλήσια 65.
Ἐξωκκλήσια 745. Ἱ. Ν. Κοιµητηρίων 60. Μοναστηριακοί Ἱ. Ναοί 10. Σύνολο κληρικῶν 125
- 84 -
IEρές Μονές:
Ἀνδρῷες:
1) Ὁδηγητρίας (Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή):
Ἡγούµ. Ἀρχιµ. Παρθένιος (µ. 1). Τηλ. 28920-42.364.
Δόκιµος 1.
2) Βροντησίου: Ἡγούµ. Ἀρχιµ. Χριστοφόρος (µ. 1).
Τηλ. 28940-31.247.
3) Ἀπεζανῶν: Πρόεδρος Ἐπιτροπῆς Διακ. Γαβριήλ
(µ. 2). Τηλ. 28920-97.390.
4) Κουδουµᾶ: Ἡγούµ. Ἀρχιµ. Μακάριος. (µ. 1). Τηλ.
28920-41.324. Δόκιµος 1.
5) Ἁγ. Νικολάου Ζαροῦ: Ἡγούµ. Ἱεροµ. Χαρίτων (µ.
5). Τηλ. 28940-31.246.
Γυναικεῖες:
1) Παναγίας Καλυβιανῆς: Ἡγουµ. Μοναχή Τιµοθέη
(µ. 39). Τηλ. 28920-22.151. Δόκιµες 8.
Μετόχια Ἱ. Μονῶν:
1) Ἁγ. Ἀναργύρων Λιβαδιώτη, Ἱ. Μ. Ὁδηγητρίας.
2) Παναγίας Καρδιωτίσσης, Ἱ. Μ. Βροντησίου. 3) Ἁγ.
Φανουρίου Βαλσαµονέρου, Ἱ. Μονῆς Βροντησίου.
Ἱ. Προσκυνήµατα:
Ἀπ. Τίτος, Ἀπ. Παῦλος Γόρτυνος, Ἀπ. Παῦλος
Καλῶν Λιµένων, Ἁγ. Δέκα, ὁµωνύµου Κοινότητος, Ἅγ.
Κύριλλος, ὁµωνύµου Κοινότητος, Ἅγ. Μεθόδιος Νυβρίτου, καί Ἅγ. Παντελεήµων Ἀπολύχνου.
- 85 -
Πνευµατικh ∆ιακονiα
α) Θ. Κήρυγµα: 1) Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης, ὁ Πρωτοσύγκελλος, καί ὁ Ἱεροκῆρυξ Ἀρχιµ. Ἀντώνιος Φραγκάκης. 2) Κήρυκες Θείου Λόγου· Οἱ Αἰδεσ. Ἐφηµέριοι.
β) Ἱ. Ἐξοµολόγηση: Ἀπό ἐντεταλµένους Πνευµατικούς.
γ) Χριστιανική ἀγωγή νεότητος: Ἐνοριακά κέντρα
νεότητας στις µεγάλες Ἐνορίες.
δ) Γραφεῖο Ὀρθοδόξου Μαρτυρίας: Ὑπεύθυνος· π.
Νεκτάριος Χουστουλάκης.
ε) Αἴθουσες Διαλέξεων - ἐκδηλώσεων Ἐνοριῶν: 1)
Ἱ. Μ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Μοιρῶν, 2) Ἱ. Ν. Ἁγ. Νεκτάριου
Μοιρῶν, 3) Ἁγ. Δέκα, 4) Πόµπιας, 5) Ἁγ. Βαρβάρας, 6)
Ἀσηµίου, 7) Χάρακα, 8) Πύργου Μονοφ. καί 9) Ἱ. Μ.
Καλυβιανῆς.
Φιλανθρωπική Διακονία
1) Γενικό Φιλόπτωχο Ταµεῖο. Πρόεδρος, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Μακάριος. Ταµίας, Κων. Ρουκουνάκης.
2) Ἐνοριακά Φιλόπτωχα.
3) Ἱδρύµατα Ἱ. Μ. Καλυβιανῆς: Στοργῆς, Παιδικῆς
Προστασίας καί Οἶκος Εὐγηρίας.
Ἐκκλησιαστική καί Λαϊκή Τέχνη - Μουσεῖα
1) Ἱ. Μ. Καλυβιανῆς, 2) Ἐνορίας Ἁγ. Εἰρήνης Πύργου Μον., 3) Ἐνορίας Ζαροῦ, 4) Ἐνορίας Ἁγ. Δέκα.
Ἱστορικά Μνηµεῖα
Γόρτυς, Λασσαία, Σχολή Γκρέκο, Καµαραϊκό Σπήλαιο, Πύργος Ξωπατέρα κ.λ.π.
- 86 -
Ἁγιολόγια
α) Ἁγιολόγιο Ἱ. Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας: Ἅγ. Ἰκόνιος, Ἐπίσκ. Γορτύνης, 9 Σεπτεµβρίου.
Ἅγ. Βασίλειος, Ἐπίσκ. Γορτύνης, 14 Σεπτεµβρίου. Ἅγ.
Εὐµένιος, Ἐπίσκ. Γορτύνης, 18 Σεπτεµβρίου, Ἅγ. Φίλιππος, Ἐπίσκ. Γορτύνης, 8 Ὀκτωβρίου. Ἅγ. Ἠλίας,
Ἐπίσκ. Γορτύνης, 11 Ὀκτωβρίου. Ἅγ. Ἰωάννης, Ἐπίσκ.
Ἀρκαδίας, 11 Ὀκτωβρίου. Ἀπόστολος Ἀρτεµᾶς, 30
Ὀκτωβρίου. Ἅγιοι Δέκα, ἐµαρτύρησαν τό 250 µ.Χ., 23
Δεκεµβρίου. Ὅσ. Ἀρσένιος ὁ Ἁγιοφαραγγίτης, 17
Ἰανουαρίου. Ἅγ. Γρηγόριος Σιναΐτης, 6 Ἀπριλίου. Ἅγ.
Μεθόδιος, Νηβρύτου, 25 Ἰουνίου. Ἀπόστολος τῶν
Ἐθνῶν Παῦλος, 29 Ἰουνίου. Ἅγ. Ἀνδρέας, Ἐπίσκ. Γορτύνης, Ἀρχιεπίσκ. Κρήτης, 4 Ἰουλίου. Ἅγ. Κύριλλος,
Ἐπίσκ. Γορτύνης, 9 Ἰουλίου. Ὅσ. Παρθένιος καί Εὐµένιος, Κουδουµᾶ, 10 Ἰουλίου. Ἅγ. Μαρτύριος, Ἐπίσκ.
Γορτύνης, 11 Ἰουλίου. Ἅγ. Πέτρος, Ἐπίσκ. Γορτύνης,
14 Ἰουλίου. Ἅγ. Θεόδωρος, Ἐπίσκ. Γορτύνης, 25 Ἰουλίου. Ἅγ. Εὐτύχιος, Ἐπίσκ. Γορτύνης, Εὐτυχιανός καί
Κασσιανή, 17 Αὐγούστου (Μονή Ὁδηγητρίας).Ὅσ.
Χαράλαµπος (Καλυβιανή), 23 Αὐγούστου. Ἀπόστ.
Τίτος, Πρῶτος Ἐπίσκ. Κρήτης, 25 Αὐγούστου. Ὅσ.
κύρ. Ἰωάννης ὁ Ξένος, ἐκ Σίββα Πυργιωτίσσης, 20 Σεπτεµβρίου. Ἅγ. Νέος Ἱεροµάρτυς Ἰσίδωρος, Γεώργιος
καί Εἰρήνη, οἱ ἐν Βαλῆ Μεσαρᾶς, 3 Ὀκτωβρίου. Ἅγ.
Παῦλος, Ἐπίσκ. Γορτύνης. Ὅσ. Νίκων ὁ "Μετανοεῖτε",
26 Νοεµβρίου. Ἅγ. Τρεῖς Νεοµάρτυρες Ἀπόστολος,
Ζαχαρίας καί Δηµήτριος, ἐξ Ἄνω Μουλίων. Ἅγ. Νεοµάρτυς Ἰωάννης, ὁ Δραγάτης.
β) Τοπικές Μεγάλες πανηγύρεις: Ἁγ. Νεκταρίου, 9
- 87 -
Νοεµβρίου (Μοῖρες). Ἁγ. Δέκα, 23 Δεκεµβρίου (Ἅγ.
Δέκα). Ἁγ. Κυρίλλου, 14 Ἰουνίου (Ἅγ. Κύριλλος). Ἁγ.
Μεθοδίου, 25 Ἰουνίου (Νύβριτος). Ἀπ. Παύλου, 29
Ἰουνίου (Καλοί Λιµένες). Ἁγ. Παντελεήµονος, 27 Ἰουλίου (Ἀπολύχνος). Ἁγ. Εὐτυχίου, Εὐτυχιανοῦ καί Κασσιανῆς, 17 Αὐγούστου (Πλησίον Ἱ. Μ. Ὁδηγητρίας).
Ὁσ. Χαραλάµπους, 23 Αὐγούστου (Ἱ. Μ. Καλυβιανῆς).
Ἀπ. Τίτου, 25 Αὐγούστου (Τυµπάκι). Ἁγ. Φανουρίου,
27 Αὐγούστου (Ἱ. Μ. Βαλσαµονέρου)., Τρίτη τοῦ
Πάσχα (Γόρτυνα). Ἁγ. Θωµᾶ, Β' Κυρ. Πάσχα (Ἱ. Μ.
Βροντησίου).
γ) Ἱ. Λείψανα: Ἁγ. Μεθοδίου, Νυβρίτου, Ὁσ. Χαραλάµπους Καλυβιανῆς, Ὁσ. Πατέρων Παρθενίου καί
Εὐµενίου, Κουδουµᾶ, Ἁγ. Εὐτυχίου, Ἐπισκόπου Γορτύνης καί Εὐτυχιανοῦ ὡς καί ἄλλων Ἁγίων εὑρισκόµενα στίς Ἱ. Μονές καί στούς Ἱ. Ναούς τῆς Ἱ. Μητροπόλεως.
- 88 -
Ἡ Τοπική Ἐκκλησία δίπλα στόν ἄνθρωπο.
Συσσίτια Ἀγάπης καί
Χριστιανικῆς Ἀλληλεγγύης.
* Ἐνορία Πύργου Μονοφατσίου
* Ἐνορία Γέργερης (βοηθᾶ τό Δῆµο Ρούβα)
Σύντοµα καί στόν Ἱερό Μητροπολιτικό
Ναό Ἁγ. Γεωργίου Μοιρῶν
- 89 -
Τµήµατα
1. Πνευµατικῶν ἐκδηλώσεων, συνεδρίων,
ὁµιλιῶν, διαλέξεων καί σεµιναρίων
2. Βιβλιοθήκης - Ἀναγνωστηρίου
3. Ἐκµαθήσεως ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν
4. Συµπαραστάσεως ἐκπαιδευτικῶν λειτουργῶν
Μελέτης ἀντιµετωπίσεως κοινωνικῶν
προβληµάτων
5. Ψυχαγωγίας
6. Φιλοξενίας
7. Γραφείων
Τό Πολιτιστικό - Πνευµατικό Κέντρο τῆς Ἱ.
Μητροπόλεως µετά τήν θεµελίωση τῆς ὅλης ἐπιφάνειάς του, εὑρίσκεται στό στάδιο τῆς ὁλοκλήρωσης τῆς κατασκευῆς, ἀπό µπετό, τῶν δύο
ὑπογείων του. Ἐπιθυµοῦµε τήν ὀργάνωση τοῦ
πνευµατικοῦ καί κοινωνικοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας µέ σύγχρονα µέσα.
Βοηθῆστε µας.
- 90 -
Τµήµατα
1. Ἐπιµορφώσεως Κληρικῶν Ἐκκλησίας
(Κληρικοί, Πρεσβυτέρες, Ἱεροψάλτες,
Κατηχητές, Ἐκκλησιαστικοί Ἐπίτροποι, Μέλη
Ἐνοριακῶν Φιλοπτώχων Ταµείων, Στελέχη
Πνευµατικῶν Κέντρων Ἐνοριῶν Ἱερῶν
Μητροπόλεων κ.τ.λ.)
2. Καταγραφῆς Ἐκκλησιαστικῆς Κληρονοµίας
3. Πολυµέσων καί Ἴντερνετ
4. Βιβλιοπωλείου καί Ἐκδόσεων
5. Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς
6. Σχολῆς Ἁγιογραφίας
7. Σχολῆς Γονέων
8. Μουσείου
9. Ραδιοφωνικοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Σταθµοῦ
10. Ἱεραποστολῆς
11. Θρησκευτικοῦ τουρισµοῦ
Τό Ἐπικοινωνιακό καί Μορφωτικό Ἵδρυµα
τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, θά στεγαστεῖ στούς πρός
ἀνέγερση χώρους τοῦ Πολιτιστικοῦ - Πνευµατικοῦ Κέντρου τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς µας.
- 91 -
- 92 -
Φωτορεαλιστικό σχέδιο τοῦ ἀνεγειρόµενου Πολιτιστικοῦ Πνευµατικοῦ Κέντρου τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς µας.
- 93 -
Μερική ἄποψη ἀπό τήν ἀνόρυξη γιά τήν κατασκευή τοῦ Πολιτιστικοῦ Πνευµατικοῦ Κέντρου τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς µας. (2008)
- 94 -
Μερική ἄποψη ἀπό τήν θεµελίωση τοῦ Πολιτιστικοῦ - Πνευµατικοῦ Κέντρου
τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς µας. (2008)
- 95 -
Μερική ἄποψη ἀπό τήν πλάκα ὀροφῆς τοῦ κάτω ὑπογείου τοῦ Πολιτιστικοῦ Πνευµατικοῦ Κέντρου τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς µας. (5/8/2009)
- 96 -
Μερική ἄποψη ἀπό τήν κατασκευή τοῦ πάνω ὑπογείου τοῦ Πολιτιστικοῦ Πνευµατικοῦ Κέντρου τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς µας. (9/9/2009)
- 97 -
Μερική ἄποψη ἀπό τήν κατασκευή τῆς πλάκας ὀροφῆς τοῦ πάνω ὑπογείου τοῦ
Πολιτιστικοῦ - Πνευµατικοῦ Κέντρου τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς µας. (8/10/2009)
Παρακαλοῦµε πολύ βοηθεῖστε
τήν συνέχιση τῆς ἀνέγερσης
τοῦ Πολιτιστικοῦ –
Πνευµατικοῦ Κέντρου
καί τοῦ Ἐπικοινωνιακοῦ &
Μορφωτικοῦ Ἱδρύµατος τῆς
Ἱ. Μητροπόλεώς µας.
Εἶναι ἄµεση ποιµαντική καί
κοινωνική ἀνάγκη τοῦ τόπου.
Γιά τυχόν προσφορές σας,
µέ κάθε νοµότυπη διαδικασία,
ἐπικοινωνεῖστε µέ τό
τηλ. 28920-22208.
- 98 -
Ἐπισκεφθεῖτε µας στό Διαδίκτυο, στή σελίδα
- 99 -
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ
ΣΤΑΘΜΟΙ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
108 FM
99,2 FM
Τό Βιβλιοπωλεῖο τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως διαθέτει βιβλία ἀπό
χριστιανικές ἐκδόσεις:
ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ - ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΝΕΑΝΙΚΑ - ΠΑΙΔΙΚΑ.
Διαθέτει ἐπίσης εἰκόνες καί
ἐκκλησιαστικά εἴδη
Μοῖρες, τηλ. 28920 23790
- 102 -
Στηρίξετε καί διαβάζετε τό περιοδικό τῆς
Ἱ. Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας.
Μεταφέρει σέ σᾶς µηνύµατα τῆς Ἐκκλησίας.
Διατίθεται δωρεάν µέ τήν µέριµνα τῶν Ἱ. Μονῶν
καί Ἐνοριῶν µας.
- 103 -
Η ΦΩΝΗ
ΤΩN ΝΕΩΝ
ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΜΗ
ΒΡΕΣ ΤΙΣ
ΝΕΑΝΙΚΕΣ
ΣΥΝΑΞΕΙΣ
ΤΩΝ ΕΝΟΡΙΩN
ΤΗΣ ΙEΡΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΜΑΣ
- 104 -
ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ ΩΡΑ 8-11 π.µ.
ΤΕΛΟΥΝΤΑΙ
Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΕΝΗΜΡΩΣΤΕ ΤΟΥΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΡΟΥΜΑΝΟΥΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
ΤΗΛ. 6938917803
- 105 -
Ὀνοµατεπώνυµο
- 106 -
Τηλέφωνο
Ὀνοµατεπώνυµο
- 107 -
Τηλέφωνο
Ὀνοµατεπώνυµο
- 108 -
Τηλέφωνο
Ὀνοµατεπώνυµο
- 109 -
Τηλέφωνο
Ὀνοµατεπώνυµο
- 110 -
Τηλέφωνο
Ὀνοµατεπώνυµο
- 111 -
Τηλέφωνο
Τά ἔσοδα τοῦ παρόντος ἡµερολογίου,
θά διατεθοῦν γιά τήν συνέχιση
τῆς ἀνέγερσης
τοῦ Πολιτιστικοῦ - Πνευµατικοῦ
Κέντρου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως
Γορτύνης καί Ἀρκαδίας
≈
Τό ἡµερολόγιο τοῦ ἔτους 2010 ἐκδίδεται µέ τήν
φροντίδα τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακαρίου
≈
Φωτογραφία ἐµπροσθοφύλλου:
Oἱ Ἅγ. Δέκα Μάρτυρες, ἱ. εἰκόνα τοῦ
Ἱ. Ἐνοριακοῦ Ναοῦ Ἁγ. Δέκα τῆς ὁµώνυµης Κώµης,
ἔργο Κων. Πετράκη 1851.
Στό πίσω µέρος τῆς εἰκόνας ὑπάρχει σηµείωση ὁ ὁποία
ἀναφέρει γιά τή θαυµατουργό αὐτή εἰκόνα ὅτι τήν ἡµέρα
τοῦ Πάσχα 1 µ.µ. τοῦ ἔτους 1986,
διασώθηκε θαυµαστῶς ἀπό πυρκαϊά.
(Ἀπό τό βιβλίο «Οἱ Ἁγ. Δέκα Μάρτυρες
οἱ ἐν Κρήτῃ 250 µ.Χ.» τοῦ Χρυσοστόµου Παπαδάκη,
Ἀρχιµ. τοῦ Οἰκουµενικοῦ Θρόνου, Πρωτοσυγκέλλου
Ἱ. Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας)
≈
Ἐκδοτική παραγωγή
Γραφικές Τέχνες «ΤΥΠΟΚΡΕΤΑ»
Γ. Καζανάκης Δ/χοι ΑΒΕ
ΒΙ.ΠΕ. Ἡρακλείου Κρήτης
Τηλ. Κέντρο: 2810-382800
e-mail: [email protected]
- 112 -
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
926 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content