close

Enter

Log in using OpenID

30-11-opcina,magadenovac,plan

embedDownload
ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI d.d.
OSIJEK, Trg Lava Mirskog 3/III
Datum:
Broj:
28.11.2011.
ZOP-ELB-30/11.
PLAN
ZAŠTITE OD POŽARA I
TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA
za
PODRUČJE OPĆINE MAGADENOVAC
DIREKTOR:
mr.sig., Vinko Bijuković
ISO 9001
Q-551
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEĈKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAGADENOVAC
PLAN
ZAŠTITE OD POŽARA I
TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA
Magadenovac, ______________
SADRŽAJ:
strana
1.
UVOD
1
2.
SUSTAV UKLJUĈIVANJA VATROGASNIH POSTROJBI I DRUGIH ĈIMBENIKA U
VATROGASNU INTERVENCIJU
1
SUSTAV SUBORDINACIJE I ZAPOVIJEDANJA U AKCIJAMA GAŠENJA VEĆIH
POŢARA
4
NAĈIN POZIVANJA I UKLJUĈIVANJA DISTRIBUTERA ENERGENATA U AKCIJU
GAŠENJA POŢARA
7
5.
UKLJUĈIVANJE PODUZEĆA U AKCIJU GAŠENJA POŢARA
8
6.
UKLJUĈIVANJE SLUŢBI ZA PRUŢANJE PRVE MEDICINSKE POMOĆI U AKCIJU
GAŠENJA POŢARA
11
UKLJUĈIVANJE SLUŢBI ILI PODUZEĆA, TE ODGOVORNE OSOBE ZA OPSKRBU
HRANOM I VODOM U AKCIJI GAŠENJA POŢARA
11
NAĈIN ZAMJENE VATROGASNIH POSTROJBI NOVIM POSTROJBAMA NA GAŠENJU
POŢARA
11
9.
NAĈIN UKLJUĈIVANJA HRVATSKE VOJSKE NA GAŠENJU POŢARA
9.1. Shema suradnje i koordinacije u gašenju velikih šumskih poţara
12
13
10.
SLUĈAJEVI KADA SE I KOJI ĈELNICI OPĆINE MAGADENOVAC UPOZNAJU S
NASTALIM POŢAROM
13
3.
4.
7.
8.
11.
12.
13.
14.
SLUĈAJEVI KADA SE U AKCIJU GAŠENJA POŢARA POZIVAJU, ODNOSNO
UKLJUĈUJU VATROGASNE POSTROJBE IZVAN PODRUĈJA OPĆINE
MAGADENOVAC
14
NAĈIN I SLUĈAJEVI UPORABE OPREME I VOZILA POSEBNE NAMJENE U GAŠENJU
POŢARA ILI SPAŠAVANJU OSOBA
14
GRAĐEVINE I OTVORENI PROSTORI NA KOJIMA SE MOŢE OĈEKIVATI POŢAR ILI
DRUGI DOGAĐAJ VEĆIH RAZMJERA
15
GRAĐEVINE U KOJIMA SU SADRŢANE RADIOAKTIVNE, EKSPLOZIVNE, OTROVNE
I DRUGE OPASNE TVARI
17
15.
POPIS OSOBA ODGOVORNIH ZA PROVEDBU PLANOVA ZAŠTITE OD POŢARA I
TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA U PRAVNIM OSOBAMA IZ PRVE I DRUGE
KATEGORIJE UGROŢENOSTI OD POŢARA
18
16.
PLANOVI PRAVNIH OSOBA ĈIJE SU GRAĐEVINE RAZVRSTANE U PRVU ILI
DRUGU KATEGORIJU UGROŢENOSTI OD POŢARA
19
17.
NADZOR NAD AMBALAŢOM OTROVNIH SREDSTAVA
19
18.
ZAŠTITA ŠUMA I ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA KOJIMA NE GOSPODARE PRAVNE OSOBE
19
19.
OBVEZE ĈUVANJA I AŢURIRANJA PLANA
20
20.
SHEMATSKI PRIKAZ DJELOVANJA VATROGASNIH POSTROJBI PREDIVIĐENIH
PLANOM ZAŠTITE OD POŢARA ZA PODRUĈJE OPĆINE MAGADENOVAC
21
21.
LOKACIJE HIDRANATA U SUSTAVU VANJSKE HIDRANTSKE MREŢE ZA GAŠENJE
POŢARA NA PODRUĈJU OPĆINE MAGADENOVAC
22
22.
GRAFIĈKI PRILOZI
23
Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija
OPĆINA MAGADENOVAC
1. U V O D
UsklaĊivanje Plana zaštite od poţara i tehnoloških eksplozija za podruĉje Općine Magadenovac
obavljeno je sukladno ĉlanku 5. Pravilnika o sadrţaju plana zaštite od poţara i tehnoloških
eksplozija (Narodne novine br. 35/94.), a u svezi s ĉlankom 13. stavkom 8. Zakona o zaštiti od
poţara (Narodne novine br. 92/10.) kojim je propisano da je predstavniĉko tijelo Općine u cilju
praćenja izvršenja Plana zaštite od poţara, najmanje jednom tijekom godine duţno preispitati
njegov sadrţaj i ocijeniti usklaĊenost Plana s novonastalim uvjetima (urbanistiĉkim
graditeljskim, promjenom namjene graĊevine i sl.) i pratiti dinamiku realizacije i financijskih
sredstava planiranih za zaštitu od poţara.
2. SUSTAV UKLJUĈIVANJA VATROGASNIH POSTROJBI I DRUGIH
ĈIMBENIKA U VATROGASNU INTERVENCIJU
Tablica 1
R. BR.
RADNJE
OPIS RADNJE
NAĈIN DOJAVE
1.
Dojava poţara
ili drugog
dogaĊaja
od 0-24 sata
- telefonom
- na drugi
naĉin
2.
Dojava poţara
ili drugog
dogaĊaja
od 0-24 sata
- telefonom
- na drugi
naĉin
3.
Uzbunjivanje
deţurnih
vatrogasaca u
DVD-u
Beniĉanci
- interna
uzbuna
- telefonom
- na drugi
naĉin
4.
Prvi izlazak
deţurnih
vatrogasaca
- interna
uzbuna
- na drugi
naĉin
VATROGASNE POSTROJBE
I DRUGI ĈIMBENICI
Deţurni radnici
Drţavne uprave za
zaštitu i spašavanje
- Podruĉnog ureda
u Osijeku
Deţurni vatrogasac
JAĈINA
(BROJ
VATROGASACA)
1
PRIPOMENA
Dojavu o poţaru ili drugom
dogaĊaju prima deţurni
radnik Podruĉnog ureda za
zaštitu i spašavanje u
Osijeku na telefon broj 112
koju odmah proslijeĊuje
zapovjedniku DVD-a
Beniĉanci
Dojavu o poţaru ili drugom
dogaĊaju prima deţurni
vatrogasac na telefon broj
93 koju odmah proslijeĊuje
zapovjedniku DVD-a
Beniĉanci
DVD-a Beniĉanci
1
Zapovjednik DVD
Beniĉanci
1
Uzbunjuje se deţurno
vatrogasno odjeljenje u
DVD Beniĉanci
5
Na temelju procjene
veliĉine poţara
Zapovjednik DVD-a
Beniĉanci uzbunjuje
smjenu u pripremi i poziva
ju u prostorije DVD-a.
Deţurna smjena
središnjeg DVD-a
Beniĉanci
1
Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija
OPĆINA MAGADENOVAC
R. BR.
RADNJE
OPIS RADNJE
NAĈIN DOJAVE
VATROGASNE POSTROJBE
I DRUGI ĈIMBENICI
5.
Obavještavanje
o poţaru
zapovjednika
vatrogasnih
postrojbi
Vatrogasne
zajednice
Magadenovac i
ţupanijskog
vatrogasnog
zapovjednika
6.
Uzbunjivanje
dijela
dobrovoljnih
postrojbi DVD
Općine
Magadenovac
- telefonom
- na drugi
naĉin
DVD-i Općine
Magadenovac do tri
dobrovoljna
vatrogasna
odjeljenja
7.
Uzbunjivanje
dijela
dobrovoljnih
vatrogasaca do
punog sastava
- telefonom
- na drugi
naĉin
DVD-i općine
Magadenovac
8.
Uzbunjivanje
dijela
vatrogasnih
postrojbi koje
djeluju izvan
podruĉja
Općine
Magadenovac
- telefonom
- na drugi
naĉin
Vatrogasne
postrojbe koje
djeluju izvan
podruĉja Općine
Magadenovac
- telefonom
- na drugi
naĉin
Zapovjednik DVD
Beniĉanci
JAĈINA
(BROJ
VATROGASACA)
PRIPOMENA
1
Na temelju procjene stanja
na poţarištu, kada
zapovjednik koji vodi
postrojbu na intervenciji
ocjeni, da se u akciju
moraju ukljuĉiti vatrogasne
postrojbe izvan središnjeg
DVD-a Beniĉanci
30
prema
potrebi
prema
potrebi
Poţar širih razmjera na
graĊevini ili na poţarnom
podruĉju. Uzbunjivanje vrši
zapovjednik vatrogasnih
postrojbi Vatrogasne
zajednice Magadenovac ili
ţupanijski vatrogasni
zapovjednik.
Poţar velikih razmjera na
graĊevinama ili na
poţarnom podruĉju.
Uzbunjivanje vrši
zapovjednik vatrogasnih
postrojbi Vatrogasne
zajednice Magadenovac ili
ţupanijski vatrogasni
zapovjednik.
Poţar velikih razmjera na
graĊevinama ili na
poţarnom podruĉju.
Uzbunjivanje obavlja
ţupanijski vatrogasni
zapovjednik.
U sluĉaju nekontroliranog ili ubrzanog razvoja poţara promijenit će se redosljed ukljuĉivanja
vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja poţara.
Odluku o dinamici ukljuĉivanja većeg broja vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja poţara donosi
zapovjednik vatrogasnih postrojbi Vatrogasne zajednice Magadenovac, Ţupanijski vatrogasni
zapovjednik ili njegov zamjenik, a na prijedlog zapovjednika u vatrogasnoj postrojbi koja je prva
zapoĉela s intervencijom, odnosno zapovjednika javne vatrogasne postrojbe, koji je preuzeo
zapovjedanje intervencijom.
2
Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija
OPĆINA MAGADENOVAC
U gašenju poţara otvorenog prostora koji prerasta u veliki poţar, na zahtjev zapovjednika
poţarišta, a temeljem prosudbe, nalogom nadreĊenog vatrogasnog zapovijednika upućuju se
dodatne vatrogasne snage.
Ukoliko te postrojbe nisu u mogućnosti same ugasiti poţar, akciji gašenja poţara se, na temelju
zahtjeva zapovjednika poţarišta, prikljuĉuju postrojbe civilne zaštite koje je jedinica lokalne
samouprave osnovala, obuĉila i opremila, te prema potrebi, postrojbe Hrvatske vojske.
Ukoliko raspoloţive vatrogasne postrojbe jedinice lokalne samouprave Općine Magadenovac
nisu dostatne za gašenje poţara, zapovjednik poţarišta traţi dodatnu pomoć od više razine
zapovijedanja.
Odluka o angaţiranju dodatnih snaga za gašenje poţara moţe se donijeti samo onda kad su sve
raspoloţive protupoţarne snage s podruĉja jedinice lokalne samouprave nedostatne za uspješno
gašenje, ili su već angaţirane na drugim poţarištima.
Ţupanijski vatrogasni zapovjednik ovlašten je aktivirati sve vatrogasne postrojbe s podruĉja
ţupanije.
Ukoliko angaţirane snage gasitelja nisu dovoljne za gašenje poţara, Ţupanijski vatrogasni
zapovjednik će, putem nadleţnog operativnog vatrogasnog zapovjedništva (kontinentalnog dijela
RH) zatraţiti dodatnu pomoć.
Ukoliko pruţena pomoć iz prethodnog stavka nije dovoljna, na traţenje nadleţnog operativnog
vatrogasnog zapovjedništva, glavni vatrogasni zapovjednik moţe, sukladno prosudbi, zapovjediti
angaţiranje svih raspoloţivih vatrogasnih postrojbi Republike Hrvatske i ostalih protupoţarnih
snaga, a putem Drţavne uprave za zaštitu i spašavanje moţe, na temelju bilateralnih sporazuma o
pruţanju pomoći, zatraţiti i meĊunarodnu pomoć.
U sluĉaju nastanka poţara otvorenog prostora koji moţe prerasti u veliki poţar ukljuĉivanje tijela
i pravnih osoba u aktivnosti gašenja poţara na otvorenom prostoru obavit će se sukladno tablici
ugroţenosti, kako sljedi:
Tablica 2
STUPANJ
UGROŽENOST
1. stupanj
- poţari otvorenog prostora manjih razmjera
- indeks opasnosti vrlo mali do mali
2. stupanj
- manje šumske površine
- veće površine trave i niskog raslinja
- indeks opasnosti mali do umjeren
ANGAŽIRANE SNAGE
- vatrogasne postrojbe s
podruĉja Općine Magadenovac
- snage iz 1. stupnja i
- vatrogasne postrojbe iz susjednih
gradova i općina
- zapovjedništvo podruĉja
3
Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija
OPĆINA MAGADENOVAC
STUPANJ
UGROŽENOST
ANGAŽIRANE SNAGE
3. stupanj
- veće šumske površine
- velike površine trave i niskog raslinja
- indeks opasnosti mali do umjeren
4. stupanj
- vrijedne šumske površine
- vrlo velike površine trave i niskog raslinja
- ugroţenost objekata i naselja
- moguće više istovremenih dogaĊaja na širem
podruĉju (razliĉitog inteziteta)
- indeks opasnosti umjeren do velik
- snage iz 2. stupnja i
- ţupanijsko vatrogasno
zapovjedništvo
- ukljuĉivanje dijela vatrogasnih
postrojbi s podruĉja ţupanije
po prosudbi uključuju se i:
- intervencijske postrojbe
- zraĉne snage
- postrojbe civilne zaštite s
podruĉja ţupanije
- NOS OS RH (Hrvatska vojska)
- snage iz 3. stupnja i
- ukljuĉivanje ukupnih vatrogasnih
snaga s podruĉja ţupanije
- operativno vatrogasno
zapovjedništvo kontinentalnog
dijela RH
- intervencijske postrojbe
- zraĉne snage
- ţupanijski stoţer zaštite i
spašavanja
- postrojbe civilne zaštite s
podruĉja ţupanije
- NOS OS RH (Hrvatska vojska)
- priprema dodatnih snaga za
ispomoć iz drugih ţupanija
po potrebi uključuju se i:
- vatrogasno zapovjedništvo RH
- Stoţer zaštite i spašavanja RH
5. stupanj
3.
- posebno vrijedne šumske površine
- izrazito velike površine otvorenog prostora
- više istovremenih dogaĊaja većeg inteziteta
- ugroţenost naselja i/ili drugih sadrţaja ili
objekata
- indeks opasnosti velik do vrlo velik
SUSTAV SUBORDINACIJE
GAŠENJA VEĆIH POŽARA
I
- Krizni stoţer Vlade RH
- snage iz 4. stupnja i
- vatrogasno zapovjedništvo RH
- vatrogasne postrojbe iz ostalog
dijela RH
- Stoţer zaštite i spašavanja RH
- postrojbe Civilne zaštite iz ostalog
dijela RH
- Krizni stoţer Vlade RH
- po potrebi pomoć iz drugih zemalja
ZAPOVIJEDANJA
U
AKCIJAMA
3.1. Vatrogasnom intervencijom, koja se obavlja zbog nastalog poţara, eksplozije, nesreće ili
druge opasne situacije (u daljnjem tekstu: dogaĊaj) zapovijeda zapovjednik u vatrogasnoj
postrojbi koja je prva zapoĉela s intervencijom.
4
Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija
OPĆINA MAGADENOVAC
3.2. Kada na mjesto dogaĊaja prva izaĊe vatrogasna postrojba dobrovoljnog vatrogasnog
društva, zapovjednik te postrojbe zapovijeda vatrogasnom intervencijom do dolaska javne
vatrogasne postrojbe kada zapovjedanje intervencijom preuzima zapovjednik u toj
postrojbi.
3.3. Ako zapovjednik koji zapovijeda vatrogasnom intervencijom ocijeni da raspoloţivim
sredstvima i snagama nije u mogućnosti obaviti intervenciju, o dogaĊaju odmah izvješćuje
nadreĊenog vatrogasnog zapovjednika koji preuzima zapovijedanje intervencijom.
3.4. Kada dogaĊaj prelazi granice podruĉja Općine Magadenovac, zapovijedanje vatrogasnom
intervencijom preuzima Ţupanijski vatrogasni zapovjednik ili njegov zamjenik.
3.5. Glavni vatrogasni zapovjednik moţe preuzeti zapovijedanje svakom vatrogasnom
intervencijom na teritoriju Republike Hrvatske ili odrediti zamjenika ili pomoćnika,
sukladno svojoj prosudbi o uĉinkovitosti takvog odreĊenja.
3.6. Vatrogasnom intervencijom kod pravne osobe koja ima profesionalnu vatrogasnu
postrojbu u gospodarstvu, osnovanu sukladno Zakonu o vatrogastvu (Narodne novine br.
106/99., 139/04., 174/04., 38/09. i 81/10.), zapovijeda zapovjednik te vatrogasne postrojbe.
3.7.
Ustroj i zapovijedanje vatrogasnim postrojbama na podruĉju Općine Magadenovac
Tablica 3
VATROGASNA
POSTROJBA
Vatrogasna zajednica
Osijeĉko-baranjske
ţupanije
I. G. Kovaĉića 2
Osijek
tel. 031/201-104
031/215-146
DUŽNOST
predsjednik
Ţupanijski vatrogasni
zapovjednik
Zamjenik Ţupanijskog
vatrogasnog
zapovjednika
predsjednik
Vatrogasna zajednica
Magadenovac
zapovjednik
IME I PREZIME I
ADRESA STANOVANJA
Franjo Bartolić
Z. Brkića 19
Petlovac
Boris Banjan
Bogdanovaĉka 32
Osijek
Ljubljanović Zvonimir
Našiĉka 95
Zoljan, Našice
Vitomir Ţivković,
K.Zvonimira 16
Kućanci
Silvijo Kovaĉ,
I.L.Ribara 48
Beniĉanci
TELEFON
na poslu 031/701-103
kod kuće 031/747-128
mob.
098/403-600
na poslu 031/205-060
kod kuće 031/582-141
mob.
098/437-972
na poslu 031/613-742
kod kuće 031/617-809
mob.
098/223-650
tel.
mob.
031/649/040
098/583-334
tel.
mob.
031/648-049
091/890-6044
5
Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija
OPĆINA MAGADENOVAC
VATROGASNA
POSTROJBA
DUŽNOST
predsjednik
Dobrovoljno
vatrogasno društvo
Beniĉanci,
I.L. Ribara 39
(središnje društvo)
zapovjednik
zamjenik
zapovjednik
predsjednik
Dobrovoljno
vatrogasno društvo
Kućanci,
Kralja Zvonimira 88
zapovjednik
zamjenik
zapovjednik
predsjednik
Dobrovoljno
vatrogasno društvo
Lacići,
A. Kaĉića 64
zapovjednik
zamjenik
zapovjednik
predsjednik
Dobrovoljno
vatrogasno društvo
Šljivoševci,
V. Nazora 89
zapovjednik
zamjenik
zapovjednik
IME I PREZIME I
ADRESA STANOVANJA
Stjepan Mićan
Vladimira Nazora 8
Beniĉanci
Silvijo Kovaĉ
I.L. Ribara 48
Beniĉanci
Tomislav Bićan
Braće Radića 1a
Beniĉanci
Predrag Lazić
K. Zvonimira 73
Kućanci
Zoran Lazić,
K. Zvonimira 76
Kućanci
Pleša Dario
Matije Gupca 3
Kuĉanci
Draţen Mrganić
V. Nazora 9
Lacići,
Davorin Gašparić
A. Kaĉića 96
Lacići
Mihael Mrganić
I. Krajaĉića 22
Lacići
Dragan Azenić
V. Nazora 200
Šljivoševci
Ratko Šegović
V. Nazora 172
Šljivoševci
Luka Paĉarić
V. Nazora 13
Šljivoševci
TELEFON
tel.
mob.
mob.
031/648-043
098/653-071
091/2647-173
tel.
mob.
031/648-049
098/943-8862
tel:
mob:
031/648-029
091/264-7174
tel.
mob.
031/649-161
091/264-7178
tel.
mob.
031/649-099
091/7949-847
mob.
092/1211-599
tel.
mob.
031/647-106
091/2541-309
tel.
mob.
031/ 647-095
091/2647-168
tel.
mob.
031/647-106
091/2647-113
tel.
mob.
031/647-176
091/2647-172
tel.
mob.
031/647-309
091/2647-171
tel.
mob.
031/647-091
091/5085-123
Za potrebe zapovijedanja i koordinacije u aktivnostima gašenja velikih poţara otvorenog
prostora sukladno ĉlanku 8. Plana intervencija kod velikih poţara otvorenog prostora na teritoriju
Republike Hrvatske (Narodne novine br. 25/01.) ustrojeno je Vatrogasno zapovjedništvo RH,
Operativno vatrogasne zapovjedništvo kontinentalnog dijela Republike Hrvatske i ţupanijsko
vatrogasno zapovjedništvo.
6
OPĆINA MAGADENOVAC
4.
Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija
NAĈIN
POZIVANJA
I
UKLJUĈIVANJA
ENERGENATA U AKCIJU GAŠENJA POŽARA
DISTRIBUTERA
4.1. Pozivanje dispeĉera HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o. Zagreb, Prijenosnog
podruĉja Osijek i HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb, DP Elektroslavonija
Osijek, odnosno vlasnika trafostanive, obaviti će se na zahtjev zapovjednika na vatrogasnoj
intervenciji, na deţurstvo koje traje od 0 do 24 sata na telefon:
Tablica 4
HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o. Zagreb,
Prijenosno podruĉje Osijek
Šetalište kardinala F.Šepera 1a, Osijek
Odgovorna osoba: Nikola Jaman
- za dogaĊaje na trafostanicama i dalekovodima reda napona 110 kV
do 400 kV
tel. 031/244-888
(centrala)
Mreţni centar Osijek
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb
DP Elektroslavonija Osijek,
Pogon Donji Miholjac, Kolodvorska 147
Odgovorna osoba: Draţen Lovošević
tel. 031/501-139
tel. 031/631-111
(centrala)
- za hitne intervencije
tel. 031/631-111
mob. 091/1232-071
CUP Našice
INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. ZAGREB
SD Istraţivanje i proizvodnja nafte i plina
Sektor proizvodnje nafte i plina za JIE
Pogon Beniĉanci
Odgovorna osoba: Marko Grgić
tel. 031/617-002
tel. 031/634-222
(centrala)
- za dogaĊaje na transformatorskoj stanici TS 35/10 kV Beniĉanci
tel. 031/634-202
tel.031/244-119
mob. 098/372-744
mob. 098/390-222
4.2. U sluĉaju poţara ili nekog drugog dogaĊaja na magistralnim plinovodima, na kaptaţnom
plinovodu Beniĉanci-MRS Belišće ili na distributivnim plinovodima, odnosno u sluĉaju
potrebe za zatvaranjem dotoka plina ukljuĉuju se sa svojim deţurnim zaposlenicima
slijedeće pravne osobe:
Tablica 5
HEP-PLIN d.o.o.
Pogon Donji Miholjac, Đure Basariĉeka 15a
- za dogaĊaje na distributivnim plinovodima
Odgovorna osoba: Dunja Dasović
tel. 031/632-227
Deţurni plinomonter
tel. 098/223-729
tel. 031/632-227
mob. 098/373-628
7
OPĆINA MAGADENOVAC
Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija
PLINACRO d.o.o. Zagreb
Sektor transporta plina
Pogon Slavonija
Donji Miholjac, Kolodvorska 102a
Za dogaĊaje na magistralnim plinovodima
- Odgovorna osoba: Draţen Kolembus
tel. 031/631-209
(centrala)
Dispeĉerski centar Zagreb
tel. 01/630-1777
tel. 031/634-222
(centrala)
INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. ZAGREB
SD Istraţivanje i proizvodnja nafte i plina
Sektor proizvodnje nafte i plina za JIE
Pogon Beniĉanci
Odgovorna osoba: Marko Grgić
Za dogaĊaje na kaptaţnom plinovodu Beniĉanci - MRS Belišće
mob. 098/234-336
mob. 098/390-222
tel. 031/634-202
4.3. U sluĉaju poţara ili nekog drugog dogaĊaja na magistralnom naftovodu OS Beniĉanci-US
Rušĉica N0 300 ili na kolektorskim naftovodima i naftnim bušotinama, odnosno u sluĉaju
potrebe za prekidanje dotoka nafte, ukljuĉuje se sa svojim deţurnim radnicima:
Tablica 6
INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. ZAGREB
SD Istraţivanje i proizvodnja nafte i plina
Sektor proizvodnje nafte i plina za JIE
Pogon Beniĉanci
Odgovorna osoba: Marko Grgić
tel. 031/634-222
(centrala)
mob. 098/390-222
Za dogaĊaje na magistralnom naftovodu OS Beniĉanci-US tel. 634-202
Rušĉica N0 300 ili na kolektorskim naftovodima i naftnim
bušotinama
4.4. Deţurnog dispeĉera ili deţurnog radnika upoznati sa zahtjevima o potrebi njegovog
ukljuĉivanja u akciju, na naĉin da izvrši iskapĉanje dovoda elektriĉne energije ili prekidanje
dotoka prirodnog plina ili nafte do graĊevine ili lokacije na kojoj se vrši vatrogasna
intervencija.
5. UKLJUĈIVANJE PODUZEĆA U AKCIJU GAŠENJA POŽARA
5.1. U sluĉaju potrebe za zatvaranjem dovoda vode, odnosno povećanjem pritiska i koliĉine
vode u hidrantskoj mreţi za gašenje poţara, Komunalno gospodarstvo PARK d.o.o. Donji
Miholjac, Naselje Trţnice 2 se ukljuĉuje u akciju gašenja sa svojom deţurnom ekipom.
8
OPĆINA MAGADENOVAC
Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija
Tablica 7
PARK d.o.o. Donji Miholjac, Naselje Trţnice 2
Deţurna sluţba od 0-24 sata
Odgovorna osoba: Dragana Pnjak
mob. 091/8905-819
Deţurni operater na vodocrpilištu
tel. 031/631-507
5.2. U sluĉaju nastajanja šumskih poţara ili poţara na otvorenom prostoru, u akciju gašenja
ukljuĉuju se Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Uprava šuma Podruţnica Našice, Šumarija Donji
Miholjac, Šumarija ĐurĊenovac i Šumarija Koška sa interventnom ekipom za gašenje i
izradu prosjeka jaĉine 10 do 15 zaposlenika.
Tablica 8
HRVATSKE ŠUME d.o.o. Zagreb
Uprava šuma Podruţnica Našice
Šumarija Donji Miholjac, Kolodvorska 36
Odgovorna osoba: Josip Jugović
tel. 031/632-034, 031/631-513
tel. 031/630-021
mob. 098/439-369
Revirnik: Siniša Ĉmelak
tel. 031/631-977
mob. 098/617-433
Šumarija ĐurĊenovac, Kralja Zvonimira 15
Odgovorna osoba: Hrvoje Vuĉinić
tel. 031/631-535, 031/601-534
tel. 031/631-535
mob. 098/443-463
Revirnik: Zlatko Mezak
tel. 031/601-534
mob. 099/317-8275
Šumarija Koška, N.Š. Zrinskog 65
Odgovorna osoba: Goran Perić
tel. 031/681-080, 031/681-082
tel. 031/681-080
mob. 098/443-984
Revirnik: Senka Dundović
tel. 031/681-082
mob. 098/439-664
5.3. U sluĉaju potrebe za izradom protupoţarnih prosjeka i zapreka, potrebne strojeve i vozila s
vozaĉima osigurat će slijedeće pravne osobe:
Tablica 9
ZITEX d.o.o. Donji Miholjac, Vukovarska 10
Odgovorna osoba: Dubravka Babić
KARAŠICA VUĈICA d.d. Donji Miholjac
Odgovorna osoba: Vladimir Ţivković
CESTING d.o.o. OSIJEK
NADCESTARIJA DONJI MIHOLJAC, Ciglana 8
Odgovorna osoba: Anka Strelec
tel. 031/631-878
tel. 031/632-380
mob. 098/209-430
tel. 031/631-222
mob. 091/631-2221
tel. 031/631-773
mob. 091/1613-502
9
OPĆINA MAGADENOVAC
KLAS d.o.o. Beniĉanci, Braće Radića 47
Odgovorna osoba: Robert Bošnjak, direktor
Tomislav Bićan, odgovorna osoba za ZOP
BLATA d.o.o. Malinovac, B. Radića
Odgovorna osoba: Zdravko Novak
MELEM d.o.o. Donji Miholjac, Naselje Trţnica 4
Odgovorna osoba: Josip Adamović
ROSA d.o.o. Donji Miholjac, Naselje Trţnica 4
Odgovorna osoba: Josip Adamović
HRVATSKE ŠUME d.o.o. Zagreb
Uprava šuma Podruţnica Našice
Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija
mob. 091/648-2002
mob. 091/264-7174
098/637-900
mob. 091/252-5335
mob. 091/422-3510
mob. 091/422-3510
Šumarija Donji Miholjac, Kolodvorska 36
Odgovorna osoba: Josip Jugović
tel. 031/632-034, 031/631-513
tel. 031/630-021
mob. 098/439-369
Revirnik: Siniša Ĉmelak
tel. 031/631-977
mob. 098/617-433
Šumarija ĐurĊenovac, Kralja Zvonimira 15
Odgovorna osoba: Hrvoje Vuĉinić
tel. 031/631-535, 031/601-534
tel. 031/631-535
mob. 098/443-463
Revirnik: Zlatko Mezak
tel. 031/601-534
mob. 099/317-8275
Šumarija Koška, N.Š. Zrinskog 65
Odgovorna osoba: Goran Perić
tel. 031/681-080, 031/681-082
tel. 031/681-080
mob. 098/443-984
Revirnik: Senka Dundović
tel. 031/681-082
mob. 098/439-664
5.4. U sluĉaju nastajanja poţara na poljoprivrednim površinama u akciju gašenja poţara
ukljuĉuju se sa svojom interventnom ekipom za gašenje s potrebnom mehanizacijom za
zaoravanje brazda izmeĊu tabli, traktorima i cesternama s vodom za gašenje, ĉeliĉnim
metlanicama i dr.
Tablica 10
ROSA d.o.o. Donji Miholjac, Šljivoševci, V. Nazora
Odgovorna osoba: Josip Adamović
MELEM d.o.o. Donji Miholjac, Šljivoševci, V. Nazora,
Odgovorna osoba: Josip Adamović
BLATA d.o.o. Malinovac, B. Radića
Odgovorna osoba: Zdravko Novak
KLAS d.o.o. Beniĉanci, Braće Radića 47
Odgovorna osoba: Robert Bošnjak, direktor
Tomislav Bićan, odgovorna osoba za ZOP
tel. 031/ 647-123
mob. 091/422-3510
tel. 031/647-123; 031/647-152
mob. 091/422-3510
tel. 031647-298
mob. 091-252-5335
mob. 091/648-2002
mob. 091/264-7174
098/637-900
10
OPĆINA MAGADENOVAC
6.
Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija
UKLJUĈIVANJE SLUŽBI ZA PRUŽANJE PRVE MEDICINSKE
POMOĆI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA
U sluĉaju da u poţaru ima ozljeĊenih osoba ili ako se zbog veliĉine poţara oĉekuju ozljede
gasitelja ili drugih osoba, u akciju se ukljuĉuje ekipa Hitne medicinske pomoći, koju saĉinjava
jedan lijeĉnik, medicinski tehniĉar i vozaĉ sa vozilom prve pomoći.
Tablica 11
7.
DRŢAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
Podruĉni ured za zaštitu i spašavanje u Osijeku
112
HITNA MEDICINSKA POMOĆ
tel. 94
UKLJUĈIVANJE SLUŽBI ILI PODUZEĆA, TE ODGOVORNE OSOBE
ZA OPSKRBU HRANOM I VODOM U AKCIJI GAŠENJA POŽARA
7.1. Opskrbu hranom i pićem obavljat će, temeljem ugovora sklopljenih s poduzećima za
proizvodnju hrane i pića, kako slijedi:
Tablica 12
Općinska uprava
Odgovorna osoba: Stjepan Ţivković, naĉelnik
tel. 031/647-165
mob. 098/339-032
7.2. Preuzimanje i dopremu hrane i pića obavljat će vatrogasna postrojba vlastitim prijevoznim
sredstvima.
8.
NAĈIN
ZAMJENE
VATROGASNIH
POSTROJBAMA NA GAŠENJU POŽARA
POSTROJBI
NOVIM
8.1. Zamjena vatrogasnih postrojbi vršiti će se dovoţenjem odmornih vatrogasaca iz priĉuve.
Dio vatrogasaca koji su sudjelovali u gašenju, povući će se na odmor prema procjeni
zapovjednika u akciji gašenja.
8.2. Dovoţenje odmornih vatrogasaca i odvoţenje vatrogasaca na odmor obavit će se
prijevoznim sredstvima vatrogasnih postrojbi.
11
OPĆINA MAGADENOVAC
Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija
9. NAĈIN UKLJUĈIVANJA HRVATSKE VOJSKE NA GAŠENJU POŽARA
Ukljuĉivanje Hrvatske vojske u akciju gašenja velikih poţara vršit će se sukladno Planu uporabe
OS RH u PP sezoni za tekuću godinu. Zahtjev za angaţiranje postrojbe za gašenje velikih poţara
ostvarivati će se na relaciji Ţupanijski vatrogasni operativni centar - Operativno središte VP
Zagreb.
Na temelju odredbi ĉlanka 13. zakona o vatrogastvu (Narodne novine broj 139/04., 174/04.,
38/09. i 81/10.) Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva unutarnjih poslova,
Ministarstva obrane i Hrvatske vatrogasne zajednice donosi Plan intervencija kod velikih poţara
otvorenog prostora na teritoriju Republike hrvatske. Sporazumom izmeĊu Ministarstva
unutarnjih poslova RH i Ministarstva obrane RH ureĊuje se sudjelovanje postrojbi OS RH u
gašenju velikih poţara, naĉin voĊenja postrojbi te druga pitanja u vezi provedbe Plana. Glavni
vatrogasni zapovjednik ili njegov zamjenik mogu zatraţiti pomoć OS RH za sudjelovanje u
vatrogasnoj intervenciji.
Suradnja i koordinacija u gašenju velikih šumskih poţara će se obavljati prema shemi datoj u
ovom Planu pod toĉkom 9.1.
12
OPĆINA MAGADENOVAC
Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija
9.1. SHEMA
SURADNJE I KOORDINACIJE U GAŠENJU VELIKIH ŠUMSKIH POŢARA
10. SLUĈAJEVI KADA SE I KOJI ĈELNICI OPĆINE MAGADENOVAC
UPOZNAJU S NASTALIM POŽAROM
10.1. Obavješćivanje i upoznavanje općinskih ĉelnika obavit će se u sluĉajevima kada nastane
poţar širih razmjera na graĊevini (stambenoj, industrijskoj i dr.) ili kada poţar poprimi
veće razmjere u poţarnoj zoni.
10.2. Obavješćivanje i upoznavanje s dogaĊajem obavit će ţupanijski vatrogasni zapovjednik ili
njegov zamjenik.
13
Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija
OPĆINA MAGADENOVAC
10.3. Obavješćivanje i upoznavanje obavit će se prema sljedećem redosljedu:
Tablica 13
Rb.
1.
FUNKCIJA
Naĉelnik općine
IME I PREZIME
Stjepan Ţivković
ADRESA
STANOVANJA
Kućanci
K. Zvonimira 7
TELEFON
na poslu/kod kuće
tel. 031/647-1650
031/649-046
mob. 098/339-032
11. SLUĈAJEVI KADA SE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA POZIVAJU,
ODNOSNO UKLJUĈUJU VATROGASNE POSTROJBE IZVAN
PODRUĈJA OPĆINE MAGADENOVAC
Ţupanijski vatrogasni zapovjednik ili njegov zamjenik, donosi odluku i izdaje zapovijed o
ukljuĉivanju vatrogasnih postrojbi izvan podruĉja Općine Magadenovac, na temelju uvida u
situaciju na poţarištu i na prijedlog zapovjednika koji vodi akciju gašenja, sukladno Planu zaštite
od poţara i tehnoloških eksplozija Osjeĉko-baranjske ţupanije.
12. NAĈIN I SLUĈAJEVI UPORABE OPREME I VOZILA POSEBNE
NAMJENE U GAŠENJU POŽARA ILI SPAŠAVANJU OSOBA
12.1. U sluĉaju nastajanja poţara u graĊevinama P+2 kata i višim, u kojima se ukazuje potreba
spašavanja osoba i imovine s visine i gašenje poţara u višim dijelovima graĊevine,
neophodna je uporaba vatrogasnih ljestvi i platformi za djelovanje na visini, odnosno
uskoĉnice za spašavanje s visine i zraĉnog jastuka. Dobrovoljna vatrogasna društva na
podruĉju Općine Magadenovac ne posjeduju navedenu opremu, pa će istu zatraţiti od
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Donji Miholjac.
Općina Magadenovac duţna je u suradnji sa zapovjednikom DVD Beniĉanci, Ţupanijskim
vatrogasnim zapovjednikom i drugim pravnim osobama, sukladno taktiĉkim radnjama u
akciji gašenja poţara i spašavanja ljudi i imovine osigurati vatrogasne pristupe za
vatrogasna i spasilaĉka vozila do visokih stambenih, stambeno-poslovnih i drugih
graĊevina te osigurati mjesta za postavljanje autoljestvi, platforme za djelovanje na visini i
druge vatrogasne tehnike u blizini visokih graĊevina postavljanjem prometnih znakova
zabrane zaustavljanja i parkiranja vozila i horizontalnim obiljeţavanjem tih mjesta bojom
na cestovnoj prometnici ili parkiralištu.
14
Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija
OPĆINA MAGADENOVAC
12.2. U sluĉaju nastajanja većih poţara na otvorenom prostoru, a naroĉito većih šumskih poţara
moţe se ukazati potreba za korištenje teških graĊevinskih strojeva (buldozera, rovokopaĉa
i sl.) zbog izrade protupoţarnih prosjeka i zapreka.
Na zahtjev Ţupanijskog vatrogasnog zapovjednika ili njegovog zamjenika, naĉelnik
Općine Magadenovac, nareĊuje stavljanje na raspolaganje graĊevinskih strojeva,
prijevoznih, tehniĉkih i drugih sredstava za potrebe intervencije pravnim osobama
navedenim u tablici br. 9 ovoga Plana.
12.3. Kod teških prometnih nezgoda, kada je potrebno spašavanje ozljeĊenih osoba iz vozila,
neophodna je uporaba specijalne opreme za izvlaĉenje i zbrinjavanje ozljeĊenih osoba
(hidrauliĉne škare za rezanje, širenje i razvlaĉenje lima s potrebnim priborom).
Dobrovoljna vatrogasna društva sa podruĉja Općine Magadenovac ne posjeduju navedenu
opremu, pa će istu zatraţiti od Dobrovoljnog vatrogasnog društva Donji Miholjac.
13. GRAĐEVINE I OTVORENI PROSTORI NA KOJIMA SE MOŽE
OĈEKIVATI POŽAR ILI DRUGI DOGAĐAJ VEĆIH RAZMJERA
Tablica 14
RED.
BR.
NAZIV GRAĐEVINE ILI PROSTORA
1.
Benzinska postaja
2.
Opremna stanica Beniĉanci
3.
Transformatorska stanica
35/10 kV Beniĉanci
4.
Poljoprivredne površine
NAZIV PRAVNE OSOBE I LOKACIJE GRAĐEVINE ILI
PROSTORA
INA-Industrija nafte d.d. Zagreb
SD Trgovina PJM Osijek
Magadenovac bb, uz drţavnu cestu broj 53
INA-Industrija nafte d.d. Zagreb,
SD Istraţivanje i proizvodnja nafte i plina
Sektor proizvodnje nafte i plina za JIE
Okrug Slavonija Pogon Beniĉanci
Beniĉanci
INA-Industrija nafte d.d. Zagreb,
SD Istraţivanje i proizvodnja nafte i plina
Sektor proizvodnje nafte i plina za JIE
Okrug Slavonija Pogon Beniĉanci Beniĉanci,
sjeveroistoĉno od Otpremne stanice Beniĉanci
Predjeli Bratiševci, Mirkovac, Jariĉine i Jelas,
sjeverozapadno od naselja Brezovica, sjeverno od
naselja Šljivoševci i sjeveroistoĉno od naselja
Magadenovac, izmeĊu Ţ4049, D53, podruĉja
navedenih naselja i razmeĊa podruĉja Grada Donji
Miholjac i Općine Marijanci
15
OPĆINA MAGADENOVAC
RED.
BR.
NAZIV GRAĐEVINE ILI PROSTORA
5.
Poljoprivredne površine
6.
Poljoprivredne površine
7.
Poljoprivredne površine
8.
Poljoprivredne površine
9.
Poljoprivredne površine
10.
Poljoprivredne površine
11.
Poljoprivredne površine
12.
Poljoprivredne površine
13.
Šumsko zemljište
14.
Šumsko zemljište
15.
Šumsko zemljište
Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija
NAZIV PRAVNE OSOBE I LOKACIJE GRAĐEVINE ILI
PROSTORA
Predjeli Ciganica, Rakitovac, Benici, Ograd, Staro
Selo, Zadobuĉje i Gnjile jame sjevero-istoĉno,
istoĉno i jugoistoĉno od naselja Lacići, odnosno
jugoistoĉno od naselja Šljivoševci, izmeĊu Ţ4049,
Ţ4031, kanala Stara Vuĉica i razmeĊe podruĉja
Općine Marijanci
Predjeli Gaj, Lešĉak, Crveno Brdo, Za jelasom,
Selište i Danĉari, istoĉno i sjeveroistoĉno od naselja
Beniĉanci, odnosno sjeverno, sjeverozapadno i
zapadno od naselja Lacići, izmeĊu Ţ4031, D53,
L44019, odnosno podruĉja naselja Beniĉanci i Lacići
Predjeli Kljušnica, Dubine, Okrugla, Lašice, Kljuĉar,
Mašić i Brazilija, juţno od naselja Beniĉanci i Lacići,
a istoĉno od naselja Malinovac, izmeĊu Ţ4031,
L44019, D53 i šumskih predjela Trstenik, Urbarija i
Lacićka šuma
Predjeli Gusta dvor, Dubrava, Rašće, Blata, Brestiće i
Lešĉak, istoĉno i sjeverozapadno od naselja Kuĉanci,
a zapadno od naselja Magadenovac, izmeĊu L44015,
Ţ4031,D53, podruĉja naselja Kuĉanci i Magadenovac
i razmeĊe s podruĉjem Grada Donji Miholjac i
Općine Viljevo
Predjeli Ravne, Crnice, Ciganice, Dolaĉe, Đakovine i
Staro selo, sjeverno, sjeverozapadno i zapadno od
naselja Beniĉanci, izmeĊu Ţ4031, D53; Ţ4058 i
spojne ceste Kuĉanci-Opremna stanica Beniĉanci
Predjel Blata zapadno od naselja Malinovac, izmeĊu
Ţ4058, rijeke Vuĉice i D53
Predjeli Ĉapljak, Maculja, Stanin breg, Vujkovac,
Putnica, Jasik i Karašica, sjeverno od naselja
Kuĉanci, izmeĊu Ţ4031, L44015 i razmeĊe s
podruĉjima Grada Donji Miholjac i Općine Viljevo
Predjeli Ĉaplja, Mala, Široki dol, Staro selo,
Pljoština, Livade i Đakovine, juţno od naselja
Kuĉanci, izmeĊu Ţ4031, šume Brešće, kanala Stara
Vuĉica i spojne ceste Kuĉanci-Otpremna stanica
Beniĉanci
Hrvatske šume d.o.o.
UŠP Našice, Šumarija Donji Miholjac
Hrvatske šume d.o.o.
UŠP Našice, Šumarija ĐurĊenovac
Hrvatske šume d.o.o.
UŠP Našice, Šumarija Koška
16
Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija
OPĆINA MAGADENOVAC
14. GRAĐEVINE U KOJIMA SU SADRŽANE RADIOAKTIVNE,
EKSPLOZIVNE, OTROVNE I DRUGE OPASNE TVARI
Tablica 15
Redni
broj
1.
2.
LOKACIJA
Beniĉanci
Otpremna stanica
Magadenovac, uz
drţavnu cestu br. 53
NAZIV PRAVNE
OSOBE
INA-Industrija nafte
d.d. Zagreb,
SD Istraţivanje i
proizvodnja nafte i
plina
Sektor proizvodnje
nafte i plina za JIE
Okrig Slavonija
Pogon Beniĉanci
Otpremna stanica
Beniĉanci
INA-Industrija nafte
d.d. Zagreb
SD Trgovina
PJM Osijek
Benzinska postaja
Blata d.o.o.
Magadenovac
2.
Malinovac
VRSTA OPASNE TVARI
KOLIĈINA
instalirani kapaciteti za uskladištenje
sirove nafte (nadzemni stojeći spremnici
4 komada po 5.000 m3 i u procesnim
posudama kapaciteta 200 m3)
20.400 m3
sirova nafta i plinski kondenzatuskladištenje u spremnicima, vršna
koliĉina
400 t/dan
prirodni plin u cjevovodima
100.000
m3/dan
ukapljeni naftni plin u cjevovodima
20.000
m3/dan
neĉista nafta
eurosuper
eurodizel BS
eurodizel CLASS
plavi dizel
(svi spremnici su ukopani - jednostijeni)
UNP u bocama po 10 kg
Postaja za opskrbu
gorivom
dizel gorivo
Skladište otrovnih tvari
sredstva za tretiranje poljopriv.površina
umjetna gnojiva
10.000 m3
20.000 l
20.000 l
20.000 l
20.000 l
84 kom.
15.000 l
500 l
200 t
ROSA d.o.o.
MELEM d.o.o.
Ulica Vladimira
Nazora
4.
5.
Silosi i sušara
ţitarice
kukuruz
6.240 t
Postaja za opskrbu
gorivom
dizel gorivo
50.000 l
Skladište za otrovna
sredstva
Klas d.o.o. Beniĉanci
sredstva za tretiranje poljopriv.površina
umjetna gnojiva
3.800 l
360 t
Silosi
ţitarice
kukuruz
10.000 t
Postaja za ospkrbu
gorivom
dizel gorivo
8.000 l
Skladište za otrovna
sredstva
sredstva za tretiranje poljopriv.površina
umjetna gnojiva
Šljivoševci
Beniĉanci
950 l
60 t
17
Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija
OPĆINA MAGADENOVAC
Tablica 16
R.br.
1.
Vrsta lokacije
Prodavaonice boja i lakova
2.
3.
Ljekarne
Poljoprivredne ljekarne
4.
Poljoprivredne zadruge i poljoprivredna dobra
5.
DrvopreraĊivaĉke radionice
6.
Prodavaonice UNP-a
Vrsta opasne tvari
- sintetiĉki lakovi na bazi alifatskih smola ili
na bazi sintetiĉkih
- nitrolakovi
- razrjeĊivaĉi
- tankoslojne lazure - lazurni premazi bez
dodatka laka
- lak lazure - lazurni premazi sa dodatkom
laka
- rafinirani etilni alkohol 96 %
- petrolej za rasvjetu
- razne vrste ljepila
- lakovi za parket
- auto lakovi
- benzin za ĉišćenje odjeće u malom
pakovanju
- alkohol
- razne vrste umjetnih gnojiva
- sredstva za tretiranje poljoprivrednih
površina i kultura: pesticidi, herbicidi,
fungicidi, insekticidi, rodenticidi i dr. u
tekućem stanju i u prahu
- razne vrste umjetnih gnojiva
- sredstva za tretiranje poljoprivrednih
površina i kultura: pesticidi, herbicidi,
fungicidi, insekticidi, rodenticidi i dr. u
tekućem stanju i u prahu
- ljepila
- boje, lakovi, razreĊivaĉi
- plin propan - butan u bocama po 10 kg
ograĊeni prostor
15. POPIS OSOBA ODGOVORNIH ZA PROVEDBU PLANOVA ZAŠTITE
OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA U PRAVNIM OSOBAMA
IZ PRVE I DRUGE KATEGORIJE UGROŽENOSTI OD POŽARA
Tablica 17
Redni
broj
Naziv pravne osobe
1.
INA-Industrija nafte d.d. Zagreb,
SD Istraţivanje i proizvodnja nafte i plina
Sektor proizvodnje nafte i plina za JIE
Okrig Slavonija
Pogon Beniĉanci
Otpremna stanica Beniĉanci
Ime i prezime
odgovorne osobe
Marko Grgić
Telefon
tel. 031/634-222
(centrala)
mob. 098/390-222
18
OPĆINA MAGADENOVAC
Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija
16. PLANOVI PRAVNIH OSOBA ĈIJE SU GRAĐEVINE RAZVRSTANE
U PRVU ILI DRUGU KATEGORIJU UGROŽENOSTI OD POŽARA
Sastavni dio Plana zaštite od poţara i tehnoloških eksplozija za podruĉje Općine Magadenovac
su i Planovi zaštite od poţara i tehnoloških eksplozija pravnih osoba ĉije su graĊevine,
graĊevinski dijelovi i prostori Rješenjem MUP-a RH, PU Osjeĉko-baranjske razvrstani u I ili II
kategoriju ugroţenosti od poţara, kako slijedi:
Tablica 18
OZNAKA
PLANA
ZAŠTITE
OD POŽARA
NAZIV PRAVNE OSOBE I LOKACIJA GRAĐEVINA
KATEGORIJA
UGROŽENOSTI OD
POŽARA
INA-Industrija nafte d.d. Zagreb,
SD Istraţivanje i proizvodnja nafte i plina
Sektor proizvodnje nafte i plina za JIE
Okrig Slavonija
Pogon Beniĉanci
Otpremna stanica Beniĉanci
I
II B
17. NADZOR NAD AMBALAŽOM OTROVNIH SREDSTAVA
Odbacivanje, paljenje i uništavanje ambalaţe nakon uporabe otrovnih sredstava ZABRANJENO
JE. Ambalaţa se sakuplja na odreĊenom mjestu i u dogovoru s tvrtkama ovlaštenim za
zbrinjavanje otpada i opasnih tvari odvozi.
O navedenim postupcima vodi se pismena evidencija kod korisnika pesticida i drugih opasnih
tvari.
18. ZAŠTITA ŠUMA I ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU FIZIĈKIH
OSOBA
Sukladno ĉlanku 4. stavku 2. Pravilnika o zaštiti šuma od poţara (Narodne novine broj 26/03.) za
zaštitu šuma i šumskog zemljišta u vlasništvu fiziĉkih osoba Općina Magadenovac duţna je:
a. Ustrojiti motriteljsko-dojavnu sluţbu;
b. Zaštitu šuma i šumskog zemljišta povjeriti Hrvatskim šumama d.o.o. Zagreb, Upravi
šuma Podruţnica Našice, Šumarija Donji Miholjac, Šumarija ĐurĊenovac i Šumarija
Koška
19
OPĆINA MAGADENOVAC
Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija
c. Zadatak ustrojavanja i osposobljavanja interventne skupine šumskih radnika, njihovog
opskrbljivanja potrebnom opremom za sjeĉu stabala i izradu protupoţarnih prosjeka u
svrhu izgradnje protupoţarnih prosjeka za zaustavljanje daljnjeg širenja poţara povjeriti
Hrvatskim šumama d.o.o. Zagreb, Upravi šuma Podruţnica Našice, Šumarija Donji
Miholjac, Šumarija ĐurĊenovac i Šumarija Koška
Prema odredbi ĉlanka 4. stavka 3. Pravilnika o zaštiti šuma od poţara u šumama i šumskom
zemljištu koje je u vlasništvu fiziĉkih osoba Općina Magadenovac duţna je provoditi mjere
unutarnjeg nadzora radi otklanjanja nedostataka u organizaciji zaštite šuma od poţara te o
obavljenom izvještavati nadleţna inspekcijska tijela (DUZS, MUP-a i Drţavnog inspektorata) na
njihov zahtjev.
19. OBVEZE ĈUVANJA I AŽURIRANJA PLANA
Jedan primjerak Plana zaštite od poţara i tehnoloških eksplozija za podruĉje Općine
Magadenovac ĉuvati će se u prostorijama Općine Magadenovac, a jedan primjerak u
prostorijama DVD Beniĉanci.
Kopiju Plana zaštite od poţara i tehnoloških eksplozija za podruĉje Općine Magadenovac
potrebno je dostaviti Ţupanijskom vatrogasnom zapovjedniku.
Aţuriranje podataka znaĉajnih za gašenje poţara i ostale vatrogasne intervencije obavljati će
Općina Magadenovac putem struĉnih osoba i institucija nakon nastajanja promjena tih podataka.
U sluĉaju promjene brojeva telefona znaĉajnih za uzbunjivanje vatrogasaca i organiziranje
vatrogasne intervencije, izmjene u Planu zaštite od poţara i tehnoloških eksplozija za podruĉje
Općine Magadenovac obavljati će DVD Beniĉanci.
U cilju što uĉinkovitije praktiĉne provedbe ovog Plana, vatrogasne postrojbe na podruĉju Općine
Magadenovac obvezne su aţurno, neposredno kroz obuku i usavršavanje, redovito provjeravati
praktiĉnost i provedivost pojedinih elemenata Procjene ugroţenosti i Plana zaštite od poţara i
tehnoloških eksplozija za podruĉje Općine Magadenovac te po potrebi predlagati usklaĊivanje sa
stvarnim stanjem na terenu, kao i moguća poboljšanja.
20
Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija
OPĆINA MAGADENOVAC
Općina Magadenovac, u cilju praćenja izvršenja Plana zaštite od poţara, najmanje jednom
tijekom godine preispituje njegov sadrţaj, ocjenjuje usklaĊenost ovog Plana s novonastalim
uvjetima (urbanistiĉkim, graditeljskim, promjenom namjene graĊevine i sliĉno) i prati dinamiku
realizacije financijskih sredstava planiranih za zaštitu od poţara.
20. SHEMATSKI PRIKAZ DJELOVANJA VATROGASNIH POSTROJBI
PREDVIĐENIH PLANOM ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUĈJE
OPĆINE MAGADENOVAC
VATROGASNA ZAJEDNICA
OSJEĈKO-BARANJSKE ŢUPANIJE
VATROGASNA ZAJEDNICA MAGADENOVAC
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO
BENIĈANCI
(središnje DVD)
min.broj operativnih vatrogasaca
20
DVD Kuĉanci
min. broj operativnih vatrogasaca
DVD Šljivoševci
10
min. broj operativnih vatrogasaca
10
DVD Lacići
min. broj operativnih vatrogasaca
10
21
OPĆINA MAGADENOVAC
21.
Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija
LOKACIJE HIDRANATA U SUSTAVU VANJSKE HIDRANTSKE
MREŽE ZA GAŠENJE POŽARA NA PODRUĈJU OPĆINE
MAGADENOVAC
Prama podacima utvrĊenim oĉevidom u naseljima na podruĉju Općine Magadenovac izvedena je
sljedeća koliĉina vanjskih hidranata:
- u naselju Beniĉanci ima 21nadzemnih hidranata:
- Ulica Ive Lole Ribara: 10, 40, 70
- odvojak Ulice Ive Lole Ribara: 41, kod nogometnog igrališta
- Ulica braće Radiće: 1a, 2, 3a, 12, 33, 41, 49
- odvojak Ulice braće Radić: 11
- Ulica Nikole Šubića-Zrinskog: 4, 26
- Ulica Kralja Tomislava: 1, 43, 65,
- Ulica Vladimira Nazora: 1, 16, 19
- u naselju Kuĉanci ima 26 nadzemnih hidranata (izvedenih do završetka izrade
Procjene):
- Ulica kralja Zvonimira: 2, 8, 16, 24, 42, 58, 72, 84, 94, 102, 116, 130, 138, 152,
162, 176
- odvojak Ulice Kralja Zvonimira prema nogometnom igralištu: 1 hidrant
- odvojak Ulice Kralja Zvonimira: kod TS, 107, 119
- Ulica Matije Gupca: 1, 30
- Ulica Stjepana Radića: 56, 76, 94, 104
- u naselju Lacići ima 12 nadzemnih hidranata:
- Ulica Vladimira Nazora: 1, 27, na izlazi iz naselja prema naselju Koška
- Ulica Pavla Radića: 7
- Ulica Andrije Kaĉića: 24, 40, 58, 76, 90, 104
- Ulica Ivana Krajaĉića: 3, 20
- u naselju Magadenovac ima 7 nadzemnih hidranata:
- Školska ulica: ispred škole
- Glavna ulica: kod benzinske, 4, 12
- Ulica Golinska: 1, 9, 11
- u naselju Malinovac ima 7 nadzemnih hidranata:
- Ulica braće Radić: 4, 12, 30, 33, 44, 52, 54
- u naselju Šljivoševci 17 nadzemnih hidranata:
- Ulica Vladimira Nazora: 2, 12, 30, 50, 60, 76, 86, 102, 112, 136, 152, 162, 178,
194, kod groblja
- odvojak Ulice Vladimira Nazora prema ekonomijama: 2 hidranta
22
OPĆINA MAGADENOVAC
22.
Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija
GRAFIĈKI PRILOZI
Slika 1
Prikaz poljoprivrednih i šumskih površina, mjesta u kojima postoji vanjska
hidrantska mreţa, lokacije vatrogasnih postrojbi, prirodnih priĉuva vode za
gašenje poţara i mjesta na kojima je moguć prilaz za punjenje vatrogasne cisterne
vodom
Slika 2
Prikaz poţarnog podruĉja, lokacija DVD-a i pravci djelovanja vatrogasnih
postrojbi na podruĉju Općine Magadenovac
Slika 3A
Prikaz šumskih površina sa prosjekama i cestovnim prometnicama, lokacije
priĉuva vode za gašenje poţara i mjesta na kojima se nalazi oprema za gašenje
poţara na GJ Kapelaĉki Lug – Karaš
Slika 3B
Prikaz šumskih površina sa prosjekama i cestovnim prometnicama, lokacije
priĉuva vode za gašenje poţara i mjesta na kojima se nalazi oprema za gašenje
poţara na GJ ĐurĊenovaĉke nizinske šume
Slika 3C
Prikaz šumskih površina sa prosjekama i cestovnim prometnicama, lokacije
priĉuva vode za gašenje poţara i mjesta na kojima se nalazi oprema za gašenje
poţara na GJ Lacić – GloţĊe
Slika 3
Prikaz šumskih površina i prirodnih priĉuva vode za gašenje poţara u G.J.
Osjeĉke nizinske šume
Slika 4
Prikaz elektroenergetskih graĊevina na podruĉju Općine Magadenovac
Slika 5
Prikaz trasa plinovoda i naftovoda na podruĉju Općine Magadenovac
Slika 6A
Proizvodno-sanirno.transportni susstav Pogona Beniĉanci
Slika 6B
Prikaz naftnog polja Beniĉanci, trase magistralnih i regionalnih plinovoda i
naftovoda, te lokacija spremnika za naftu, naftnih bušotina, trafostanica, ĉešljeva i
mjernih stanica
Slika 6C
Prikaz naftnog polja Kuĉanci-Kapelna, trase magistralnog plinovoda, te lokacije
naftnih bušotina, trafostanica i ĉešljeva
Slika 6D
Prikaz naftnog polja Kuĉanci-Kapelna i Crnac s lokacijama naftnih bušotina,
trafostanica i ĉešljeva
Slika 6E
Prikaz naftnih polja Obod i Lacići, trase regionalnog i kaptaţnog plinovoda, te
lokacije naftnih bušotina, trafostanica i ĉešljeva
Slika 7A
Grafiĉki prikaz plinovoda, trafostanica, dalekovoda, benzinske postaje i kanala u
naselju Magadenovac
Slika 7B
Grafiĉki prikaz hidranata u naselju Magadenovac
23
OPĆINA MAGADENOVAC
Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija
Slika 8A
Grafiĉki prikaz plinovoda, MRS-e, trafostanica, dalekovoda, DVD-a i kanala u
naselju Beniĉanci
Slika 8B
Grafiĉki prikaz hidranata, DVD-a, kanala i mjesta za prilaz vatrogasne cisterne u
naselju Beniĉanci
Slika 9A
Grafiĉki prikaz plinovoda, trafostanica, dalekovoda, DVD-a i kanala u naselju
Kuĉanci
Slika 9B
Grafiĉki prikaz hidranata, DVD-a i kanala u naselju Kuĉanci
Slika 10A
Grafiĉki prikaz plinovoda, trafostanica, dalekovoda, DVD-a i kanala u naselju
Lacići
Slika 10B
Grafiĉki prikaz hidranata, DVD-a, kanala i mjesta za prilaz vatrogasne cisterne u
naselju Lacići
Slika 11A
Grafiĉki prikaz plinovoda, trafostanica, dalekovoda i kanala u naselju Malinovac
Slika 11B
Grafiĉki prikaz hidranata, kanala i mjesta za prilaz vatrogasne cisterne u naselju
Malinovac
Slika 12A
Grafiĉki prikaz plinovoda, trafostanica, dalekovoda, DVD-a i kanala u naselju
Šljivoševci
Slika 12B
Grafiĉki prikaz hidranata, DVD-a i kanala u naselju Šljivoševci
24
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
625 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content