close

Enter

Log in using OpenID

brojanje vozila na mreži puteva u republici srpskoj

embedDownload
Javno preduzeće
“PUTEVI REPUBLIKE SRPSKE”
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U
REPUBLICI SRPSKOJ
2011. godina
BANJA LUKA
juli 2013. godine
Investitor:
Javno preduzeće "PUTEVI REPUBLIKE SRPSKE" d.o.o.
BANJA LUKA
Direktor:
Mr NEDELJKO KNEŽEVIĆ
Izvođač:
INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO
BANJA LUKA
Direktor:
SLOBODAN STANAREVIĆ, dipl. građ. inž.
Autor:
Doc. dr DRAŽENKO GLAVIĆ, dipl. saob. inž.
Koautor:
SLOBODAN STANAREVIĆ, dipl. građ. inž.
MILENKO DŽEVER, dipl. saob. inž.
SINIŠA ZELIĆ, dipl. maš. inž.
Konsultant:
SAŠA JASNIĆ, dipl. saob. inž.
ALEKSANDAR PETRIĆ, dipl. maš. inž.
Saradnici:
ZMIJANJAC DRAGAN, dipl. građ. inž.
MILAN TEŠANOVIĆ, dipl. saob. inž.
ALEKSANDRA JASNIĆ, dipl. saob. inž.
BOŠKO MIJATOVIĆ, dipl. elek. inž.
Štampa:
"KOMESGRAFIKA", Banja Luka
Za štampariju:
ZVONKO SAVIĆ
Tiraž:
50 primjeraka
Public Company
“REPUBLIC OF SRPSKA ROADS”
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD
NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA
YEAR 2011
BANJA LUKA
July, 2013
Investor:
Public company "REPUBLIC OF SRPSKA ROADS" d.o.o.
BANJA LUKA
Director:
M. Sc. NEDELJKO KNEŽEVIĆ
Contractor:
THE CIVIL ENGINEERING INSTITUTE
BANJA LUKA
Director:
SLOBODAN STANAREVIĆ, Civil Eng.
Author:
Ph. D. DRAŽENKO GLAVIĆ, Traffic Eng.
Co-author:
SLOBODAN STANAREVIĆ, Civil Eng.
MILENKO DŽEVER, Traffic Eng.
SINIŠA ZELIĆ, Mechanical Eng.
Consultant:
SAŠA JASNIĆ, Traffic Eng.
ALEKSANDAR PETRIĆ, Mechanical Eng.
Associates:
ZMIJANJAC DRAGAN, Civil Eng.
MILAN TEŠANOVIĆ, Traffic Eng.
ALEKSANDRA JASNIĆ, Traffic Eng.
BOŠKO MIJATOVIĆ, Electrical Eng.
Print:
"KOMESGRAFIKA", Banja Luka
For print:
ZVONKO SAVIĆ
Number of copies:
50 copies
SADRŽAJ
UVOD ................................................................................................................. 1
PRIMJENJENA METODOLOGIJA ................................................................................ 6
OBRADA PODATAKA I PREZENTACIJA REZULTATA ........................................................ 6
PGDS NA MREŽI PUTEVA ..................................................................................... 11
PODACI O AUTOMATSKOM BROJANJU VOZILA ........................................................... 19
PODACI SA AUTOMATSKIH BROJAČA VOZILA ............................................................ 25
PREGLEDNE KARTE............................................................................................ 417
CONTENTS
INTRODUCTION .................................................................................................... 1
APPLIED METHODOLOGY ........................................................................................ 6
DATA PROCESSING AND PRESENTATION OF RESULTS ................................................... 6
AADT ON THE ROAD NETWORK ............................................................................. 11
DATA ON AUTOMATIC TRAFFIC COUNTING ............................................................... 19
DATA FROM AUTOMATIC TRAFFIC COUNTERS ........................................................... 25
MAPS ............................................................................................................. 417
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
UVOD
INTRODUCTION
Podaci o saobraćajnim tokovima na putnoj
mreži, odnosno dionicama puteva, u koje prije
svega spadaju prosječni godišnji dnevni
saobraćaj (PGDS) i časovna neravnomjernost
protoka, predstavljaju osnovne informacije za
argumentovanje najznačajnijih odluka o
budućem razvoju i eksploataciji putne mreže.
Jedan od ciljeva registrovanja ovih podataka je
i poboljšanje uzajmne povezanosti regiona
Republike Srpske, kao i njihove cjelokupne
povezanosti sa evropskom mrežom puteva.
Data on traffic flows on the road network, i.e.
road sections, which contain data on Annual
Average Daily Traffic (AADT) and hourly
variation of traffic flow, represent base
information for justification of most significant
decision in the future development and
exploitation of traffic network. One of the aims
of registering this data is improvement of
interconnection of the Republic of Srpska
regions and their overall connection with
European road network.
Uočavajući veliki značaj koji imaju saobraćajni
tokovi, nekadašnja Samoupravna interesna
zajednica za magistralne puteve Bosne i
Hercegovine (SIZ za puteve), je osamdesetih
godina XX vijeka uspostavila sistem brojanja
vozila na magistralnim i regionalnim putevima.
Istovremeno je objavljivan i godišnji bilten o
intenzitetu saobraćaja obuhvatajući sve dionice
magistralne i regionalne putne mreže Bosne i
Hercegovine. U to vrijeme, na putnoj mreži je
postojalo 18 automatskih brojača, dok su
ostale dionice bile pokrivene jednodnevnim ili
višednevnim ručnim brojanjem vozila.
Realizing the great importance of traffic flows,
previous Self-governing Interest Group for
Main Roads of Bosnia and Herzegovina (SIZ for
Roads) has established a system for vehicle
counting on the main and regional roads in the
eighties of twentieth century. At the same
time, annual bulletin was published containing
the information of the traffic intensity for all
road sections of main and regional roads of
Bosnia and Herzegovina. At that time, 18
automatic traffic counters were installed on the
road network, while on the remaining road
sections traffic counting was conducted
manually on daily basis or for the longer time
period.
Početkom rata, 1992. godine, registrovanje
broja vozila na putnoj mreži kako Republike
Srpske, tako i Bosne i Hercegovine je
prekinuto, i sve do 2001. godine nije
obavljano.
Donacijom od strane vlade Holandije, Javno
preduzeće “Putevi Republike Srpske” je, 2000.
godine, nabavila 52 stalna i 8 pokretnih
automatskih brojača firme Dinaf iz Holandije.
Karakteristike automatskih brojača su da
snimaju broj vozila po smjerovima prema
zadatom vremenskom intervalu (odabran satni
interval), i imaju mogućnost, u zavisnosti od
načina programiranja, da registruju:
- brzinu vozila,
- dužinu vozila i
- dužinu i brzinu vozila.
U toku ljeta 2001. godine, prema “Studiji
lokaliteta brojanja saobraćaja u Republici
Srpskoj”, koju je izradio Arhitektonskograđevinski fakultet iz Banja Luke, 1999.
godine, stalni automatski brojači su postavljeni
na odabrane dionice magistralnih puteva. Do
kraja 2001. godine izvršeno je uhodavanje
rada, kako brojača, tako i stručnog osoblja.
U tom periodu dobijeni su i dragocjeni podaci o
broju vozila po dionicama, koji su korišćeni pri
At the break out of the war, in 1992,
registering of the number of vehicles on the
road network in the Republic of Srpska, as well
as in Bosnia and Herzegovina was disrupted
until the year 2001, when it was reestablished.
Through the donation of Dutch Government,
Public Company “Republic of Srpska Roads”
has, in the year 2000, received 52 fixed and 8
mobile automatic traffic counters Dinaf from
Holland. Characteristics of the automatic
counters are that they record number of
vehicles by traffic directions in the predefined
time interval (selected hourly interval) and
they have possibility, depending on the type of
programming, to register:
- vehicle speed,
- vehicle length and
- vehicle length and speed.
During the summer of 2001, according to the
“Study of Locations for Traffic Counting in the
Republic of Srpska”, which was done by the
Faculty of Architecture and Civil Engineering in
Banja Luka, in 1999, fixed traffic counters were
installed on the selected road sections on the
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
izradi “Studije opravdanosti rehabilitacije
puteva u Republici Srpskoj” u toku pripreme
projekta Svjetske banke, “Upravljanje putevima
i bezbjednost saobraćaja”, kao i podaci za
projektovanje radova izgradnje, rekonstrukcije
ili rehabilitacije na više dionica magistralnih i
regionalnih puteva Republike Srpske.
Opredijeljenje Javnog preduzeća “Putevi
Republike Srpske” je da, iz godine u godinu,
povećava pokrivenost dionica magistralne i
regionalne putne mreže sa automatskim
brojačima vozila, i da iste, na sve moguće
načine, modernizuje. U tom smislu je, krajem
2005. godine, pokrenut proces nabavke još 10
automatskih brojača vozila, od kojih je 9
ugrađeno na putnu mrežu tokom 2006. godine.
Pored toga, tokom 2005. godine izvršena je
nabavka i ugradnja solarnih tabli za punjenje
baterija automatskih brojača vozila.
Na osnovu gore navedenih činjenica može se
zaključiti da su ispunjeni formalni uslovi za
stalno praćenje saobraćajnog opterećenja na
mreži magistralnih i regionalnih puteva
Republike Srpske. Ova publikacija, jubilarna
deseta po redu, najjača je potvrda iznesene
činjenice.
Ova publikacija je rezultat dugotrajnog procesa
snimanja i obrade podataka i pruža osnovne
podatke o brojanju vozila za 2010. godinu na
mreži magistralnih i regionalnih puteva
Republike Srpske, koja je u nadležnosti Javnog
preduzeća “Putevi Republike Srpske”.
Bitno je istaći da ova publikacija, posmatrano
sa aspekta cjelokupne uloge i značaja
podataka o saobraćajnim tokovima, izvršava
samo svoju osnovnu ulogu, i to na pasivan
način, kao valjana statistika. Iz ovoga dalje
slijedi aktivna uloga statističkih podataka o
brojanju vozila kod upravljanja, razvoja i
eksploatacije putne mreže. Usljed toga, treba
očekivati da će podaci o saobraćajnim
tokovima u narednom periodu, sa daljim
unapređenjem sistema brojanja saobraćaja,
dobiti i svoju upotrebnu vrijednost kod
upravljačkih odluka.
Analizirajući
i
upoređujući
podatke
iz
Publikacije 2010. godine sa podacima
dobijenim u 2011. godini mogu se izvesti
sljedeći uopšteni zaključci o saobraćajnom
opterećenju:
- na dionicama gdje je saobraćaj sniman
automatskim brojačima intenzitet saobraćaja
je, drugu godinu uzastopno, u padu od
1,14 % u odnosu na 2010. godinu;
main roads. By the end of 2001, testing of
counters and training of staff were completed.
During the same period, precious data on the
number of vehicles by sections were obtained,
and these data were used for development of
the “Feasibility Study for Rehabilitation of
Roads in the Republic of Srpska” during the
preparation of the World Bank project, Road
Management and Safety, as well as data for
design of construction, reconstruction and
rehabilitation works on a number of sections of
main and regional roads in the Republic of
Srpska.
The determination of the Public Company
“Republic of Srpska Roads” is to increase the
percentage of the road network that is covered
with automatic traffic counters from year to
year, and to modernize them in all possible
ways. In that sense, at the end of 2005 the
process of procurement of 10 new automatic
traffic counters started, from which 9 were
installed on the roads during 2006. Moreover,
the procurement and installation of the solar
plates for automatic traffic counters batery
charging was conducted.
On the basis of above mentioned facts it is
clear that all formal prerequisites for constant
monitoring of traffic intensity on the main and
regional road network of the Republic of
Srpska can be made are fulfilled. This jubilar
tenth consecutive publication is the strongest
confirmation of the previously outlined fact.
This publication is a result of long-lasting
process of recording and processing of data
and provides basic data on traffic counting for
year 2010 on the network of main and regional
roads in the Republic of Srpska, under
management of the Public Company “Republic
of Srpska Roads”.
It is important to point out that this
publication, viewed from the aspect of overall
role and significance of data on traffic flows,
plays only its basic role, in passive way, as a
reliable statistics. Out of this comes active role
of statistic data on traffic counting for
management, development and utilization of
the road network. As a consequence,
expectations are that data on traffic flows will
in
the
coming
period,
with
further
improvement of the traffic counting system,
get its utilization value in the decision-making
process.
The following conclusions can be made by
analyzing and comparing the figures from 2010
Publication with 2011 data:
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
- pad intenziteta saobraćaja na cijeloj mreži
iznosi oko 0.83 % u odnosu na 2010. godinu.
- for the second consecutive year around
1,14 % decrease in traffic volume was
recorded on road sections where traffic was
counted by the automatic traffic counters in
comparison with year 2010;
- traffic volume intensity has decreased for
approximately 0,83 % on the whole main and
regional road network of the Republic of
Srpska in comparison with year 2010.
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
Tabela 1. Dionice i lokaliteti stalnih automatskih brojača
Table 1. Road sections and locations of fixed automatic counters
Broj
automatskog
brojača
Automatic
counter
number
Put
Dionica
Lokalitet
Stacionaža [km]
Road
Section
Location
Mileage [km]
000001
M4
000002
M15
000003
M4
000004
M14
Lamovita-Ivanjska
Bistrica
3+217,00
Tukovi-granica / border RS (Koprivna)
Ništavci
9+914,00
Blagaj-Dragotinja
Svodna
5+417,00
granica / border RS (Otoka)-Novi Grad 1
Rudice
11+851,00
000005
M15
Kozarska Dubica 1-Prijedor
000006
M14
Kostajnica-Kozarska Dubica 1
000007
000008
000009
000010
000011
M14.1 Draksenić-Vrbaška 1
M16
Gradiška 1-Nova Topola
M14.1 Nova Topola-Srbac
M16
Nova Topola-Klašnice 1
M16.1 Klašnice 1-Prnjavor
Donji Jelovac
20+296,00
Komlenac
14+835,00
Gašnica
16+627,00
Brestovčina
2+953,00
Kočićevo
2+304,00
Mahovljani
14+757,00
Hrvaćani
16+107,00
000012
M14.1 Polje-Brod
Lužani
1+923,00
000013
M17.2 Vrhovi-Šešlije
Ritešić
9+137,00
000014
M17
Johovac-Rudanka
Kladari
3+163,00
000015
M17
Doboj-granica / border RS (Karuše)
Karuše
2+530,00
000016
M4
Klupe-Teslić (Barići)
Teslić
16+000,00
000017
M4
Čelinac-Kotor Varoš
Podbrđe
11+596,00
000018
M16
Karanovac-Crna Rijeka
000019
M16
Crna Rijeka-granica / border RS (Ugar)
000020
M5
000021
M15
000022
M5
Mrkonjić Grad-Jezero
Rogolji-Baraći
Karanovac
1+197,00
Baljvine
2+951,00
Jezero
10+796,00
Podrašnica
2+138,00
granica / border RS (Velečevo)-Čađavica
Velečevo
1+239,00
11+104,00
000023
M17
Crkvina-Modriča 1
Garevac
000024
M1.8
granica / border RS (Lepnica)-Lončari
Lepnica
0+691,00
000025
M1.8
Pelagićevo-granica / border RS (Blaževac)
Blaževac
5+516,00
Marković Polje
1+169,00
Čađavica
7+795,00
000026
M14.1 Lončari-granica / border RS (Brčko 1)
000027
M14.1 Vršani-Bijeljina 1
000028
M18
Rača-Gojsovac
000029
M18
Bijeljina 8-Ugljevička Obrijež
000030
000031
M14.1 Bijeljina 8-Glavičice
M19
Šepak-Karakaj 3
000032
M4
000033
M19
Konjević Polje-Milići
000034
M19
Han Pijesak 2-Sokolac
000035
M5
000036
M18
000037
Donje Caparde-Karakaj 1
Trnjaci
8+520,00
Ugljevička Obrijež
16+000,00
Kojčinovac
8+020,00
Tršić
16+160,00
Gušteri
8+600,00
Dušanovo
5+478,00
Žljebovi
15+302,00
granica / border RS (Lapišnica)-Ljubogošta
Bulozi
4+275,00
Krupac-granica / border RS (Bogatići)
Kijevo
4+562,00
Stjenice
13+684,00
M19.3 Podromanija-Rogatica
000038
M5
Ustiprača-Međeđa
000039
M5
Dobrun-granica / border RS (Vardište)
000040
M20
Foča 1-granica / border RS (Ustikolina)
000041
M18
Dobro Polje-Miljevina
000042
M18
Brod na Drini 3-granica / border RS (Šćepan Polje)
000043
M20
Čemerno-Brod na Drini 2
000044
M6.1
Klanci-Gacko 2
000045
M20
Krivača-Avtovac 1
000046
M20
Duži-Aleksina Međa
000047
M6
Svibo
6+062,00
Vardište
5+227,00
Handići
3+884,00
Dobro Polje
3+077,00
Kopilovi
1+036,00
Tjentište
22+964,00
Rudo Polje
34+434,00
Korita
13+986,00
Aleksina Međa
6+772,00
Trebinje 2-Župa
Lastva
11+004,00
granica / border RS (Trnovica 2)-Trebinje 1
Kočela
33+700,00
000048
M6
000049
M16
Klašnice 2-Šargovac
Trn
5+697,00
000050
M16L
Klašnice 2-Šargovac
Trn
5+650,00
M17
Podnovlje-Šešlije
000051
000052
R462a Grebnice-Obudovac 1
000053
M18.2 Gojsovac-granica / border RS (Pavlovića Most)
000054
M19
Podromanija-Sumbulovac
000055
R429
Aleksina Međa-granica / border RS (Sitnica)
Podnovlje
0+916,00
Batkuša
8+812,00
Dvorovi
3+430,00
Crvene Stijene
11+560,00
Tuli
6+766,00
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
PRIMJENJENA METODOLOGIJA
APPLIED METHODOLOGY
Od ukupno 328 dionica na putnoj mreži
Republike Srpske, i to: 187 na magistralnim i
141 na regionalnim putevima, koje su
definisane na bazi referentnog sistema baze
podataka magistralnih i regionalnih puteva
Republike Srpske”, brojanje vozila stalnim
automatskim brojačima, sa registracijom
dužine i brzine, se vrši na 55 dionica, odnosno
lokacija. Od 55 dionica, njih 53 se nalaze na
magistralnim putevima, dok se svega 2 dionice
nalaze na regionalnoj putnoj mreži. Dionice,
lokaliteti i stacionaže su date u Tabeli 1., i
prikazani na preglednoj karti lokaliteta
automatskog brojanja vozila na mreži puteva u
Republici Srpskoj.
Out of totally 328 road sections on the road
network of the Republic of Srpska, 187 on the
main roads and 141 on the regional roads, which
were designated based on the database
reference system of main and regional roads in
the Republic of Srpska, traffic counting by fixed
automatic traffic counters, with registration of
length and speed, is conducted on 55 road
sections-locations. Of those 55 road sections, 53
counters are located on the main roads while
only 2 counters are located on regional roads.
Road sections, location and mileage, are shown
in Table 1., and presented in the map of
locations of automatic traffic counters on the
road network of the Republic of Srpska.
Na ovim dionicama brojanje vozila po
smjerovima se vrši neprekidno, svih 8760
časova tokom godine, s tim što se periodični
obilasci brojača obavljaju jednom mjesečno
radi održavanja, i sakupljanja podataka.
Traffic counting by directions is conducted
continually on these road sections during all
8760 hours through the year, and periodic
visits to the counters are performed on a
monthly basis for the maintenance reasons and
collection of data.
Na ostalim dionicama magistralnih i regionalnih
puteva vozila su registrovana jednodnevnim
ručnim brojanjem dok je veličina prosječnog
godišnjeg dnevnog saobraćaja dobijena
metodom ekstrapolacije dobijenih podataka.
OBRADA PODATAKA I
PREZENTACIJA REZULTATA
Početna obrada podataka, sakupljenih stalnim
automatskim brojačima, obavlja se korišćenjem
računarskog programa Rodin for Windows,
razvijenog od strane proizvođača automatskih
brojača. Tokom početne obrade podataka,
provodi se i provjera vjerodostojnosti,
ispravljanje i priprema za detaljnu obradu
formiranjem tabličnih prikaza registrovanih
podataka.
On the other main and regional road sections
traffic counting was conducted manually on
daily basis while the annual average daily traffic
was calculeted using the extrapolation method
of manually counted data.
DATA PROCESSING AND
PRESENTATION OF RESULTS
Initial data processing, collected from the fixed
automatic traffic counters, is done by using
computer program Rodin for Windows,
developed by the manufacturer of automatic
counters. During initial data processing, testing
of reliability, correction and preparation for
detailed processing is conducted by putting
registered data in table forms.
Detaljna obrada podataka je provedena od
strane Instituta za građevinarstvo “IG” iz Banja
Luke, čime su dobijeni podaci o osnovnim i
ostalim karakteristikama saobraćajnih tokova.
Detailed data processing is conducted by the
The Civil Engineering Institute “IG” from Banja
Luka, and the data on basic and other
characteristics of traffic flows are obtained.
Obrađeni podaci o intenzitetu saobraćaja na
lokalitetima brojanja u 2011. godini nalaze se
na CD-u, koji je dopuna ove publikacije.
Processed data on the traffic intensity on the
counting locations in the year 2011 are
presented on the CD, which is a supplement to
this publication.
Sadržaj CD-a je:
1. Opšti podaci
- putne dionice;
- lokaliteti automatskih brojača;
A content of CD is:
General data
- road sections;
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
- dionice sa ručnim brojanjem vozila;
2. Pregledne karte
- pregledna karta magistralnih i regionalnih
puteva Republike Srpske;
- pregledna karta lokaliteta automatskog
brojanja vozila;
- pregledna karta saobraćajnog opterećenja;
3. Obrada podataka automatskog
vozila (sadrži četiri grupe podataka)
brojanja
• Broj vozila
-
satni broj vozila po danima;
satni broj vozila po danima i mjesecima;
broj vozila u jednosatnim intervalima;
broj vozila praznicima i vikend danima u
mjesečnim intervalima;
broj vozila radnim danima u mjesečnim
intervalima;
broj vozila u toku dana (05-21 h) u
mjesečnim intervalima;
broj vozila u toku noći (21-05 h) u
mjesečnim intervalima;
broj vozila u toku ljeta (1.06-30.09) u
mjesečnim intervalima;
rekapitulacija broja vozila;
• Brzina vozila
- satni broj vozila po brzinama,
- klasifikacija vozila po brzinama u
jednosatnim intervalima,
- klasifikacija vozila po brzini u mjesečnim
intervalima,
- klasifikacija
vozila
po
brzinama
praznicima
i
vikend
danima
u
mjesečnim intervalima,
- klasifikacija vozila po brzinama radnim
danima u mjesečnim intervalima,
- klasifikacija vozila po brzinama u toku
dana
(05-21
h)
u
mjesečnim
intervalima,
- klasifikacija vozila po brzinama u toku
noći (21-05 h) u mjesečnim intervalima,
- klasifikacija vozila po brzinama u toku
ljeta
(1.06-30.09)
u
mjesečnim
intervalima i
- rekapitulacija klasifikacije vozila po
brzinama.
• Dužina vozila
- satni broj vozila po dužinama;
- klasifikacija vozila po dužinama u
jednosatnim intervalima;
- klasifikacija vozila po dužini u mjesečnim
intervalima;
- klasifikacija vozila po dužini praznicima i
vikend danima u mjesečnim intervalima;
- klasifikacija vozila po dužini radnim
danima u mjesečnim intervalima;
- locations of the automatic traffic counters;
- sections with manual traffic counting;
2. Maps
- map of main and regional roads of the
Republic of Srpska;
- map of automatic traffic counting
locations;
- map of traffic volumes;
3. Data processing of automatic data counting
(contains four groups of data)
• Number of vehicles
- hourly number of vehicles by days;
- hourly number of vehicles by days and
months;
- number of vehicles in one hour
intervals;
- number of vehicles during holidays and
weekends in monthly intervals;
- number of vehicles on work days in
monthly intervals;
- number of vehicles during day time (0521 h) in monthly intervals;
- number of vehicles during night (21-05)
in monthly intervals;
- number of vehicles during summer
(1.06-30.09) in monthly intervals;
- recapitulation of number of vehicles;
• Vehicle speed
- hourly number of vehicles by speed;
- vehicle classification by speed in one
hour intervals;
- vehicle classification by speed in
monthly intervals;
- vehicle classification by speed during
holidays and weekends in monthly
intervals;
- vehicle classification by speed during
work days in the monthly intervals;
- vehicle classification by speed during
day time (05-21 h) in monthly intervals;
- vehicle classification by speed during
night (21-05 h) in monthly intervals;
- vehicle classification by speed during
summer (1.06-30.9) in monthly intervals;
- recapitulation of vehicle classification by
speed;
• Vehicle length
- hourly number of vehicles by length;
- vehicle classification by length by one
hour intervals;
- vehicle classification by length in
monthly intervals;
- vehicle classification by length during
holidays and weekends in monthly
intervals;
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
- klasifikacija vozila po dužini u toku dana
(05-21 h) u mjesečnim intervalima;
- klasifikacija vozila po dužini u toku noći
(21-05 h) u mjesečnim intervalima;
- klasifikacija vozila po dužini u toku ljeta
(1.06-30.09) u mjesečnim intervalima;
- rekapitulacija klasifikacije vozila po
dužini;
• Dužina i brzina vozila
- satni broj vozila po dužinama i
brzinama;
- klasifikacija vozila po dužinama i
brzinama u jednosatnim intervalima;
- klasifikacija vozila po dužini i brzini u
mjesečnim intervalima;
- klasifikacija vozila po dužini i brzini
praznicima
i
vikend
danima
u
mjesečnim intervalima;
- klasifikacija vozila po dužini i brzini
radnim
danima
u
mjesečnim
intervalima;
- klasifikacija vozila po dužini i brzini u
toku dana (05-21 h) u mjesečnim
intervalima;
- klasifikacija vozila po dužini i brzini u
toku noći (21-05 h) u mjesečnim
intervalima;
- klasifikacija vozila po dužini i brzini u
toku ljeta (1.06-30.09) u mjesečnim
intervalima;
- rekapitulacija klasifikacije vozila po
dužini i brzini;
Svi rezultati obrade podataka se ne objavljuju
u godišnjoj publikaciji usljed obimnosti i
pretpostavke da nisu od interesa za sve
korisnike, ali se po zahtjevu mogu dostaviti u
obliku tabela i dijagrama.
Prezentacija rezultata u ovoj publikaciji je
organizovana po slijedećim cjelinama:
• PGDS na mreži puteva
- PGDS na dionicama magistralne i
regionalne putne mreže (tabela koja
sadrži pregled PGDS-a u posljednjih pet
godina, posmatrajući unazad od 2011.
godine);
• Podaci o automatskom brojanju vozila
- PGDS i struktura saobraćajnog toka
(tabela);
- mjesečni broj vozila (tabela);
- struktura
saobraćajnog
toka
po
mjesecima (tabela);
- saobraćajni pokazatelji (tabela);
* minimalno i maksimalno časovno
saobraćajno opterećenje;
- vehicle classification by length during
work days in the monthly intervals;
- vehicle classification by length during
day time (05-21 h) in monthly intervals;
- vehicle classification by length during
night (21-05 h) in monthly intervals;
- vehicle classification by length during
summer
(1.06-30.9)
in
monthly
intervals;
- recapitulation of vehicle classification by
length;
• Length and speed of vehicles
- hourly number of vehicles by length and
speed,
- vehicle classification by length and
speed in one hour intervals,
- vehicle classification by length and
speed in monthly intervals,
- vehicle classification by length and
speed during holidays and weekends in
monthly intervals,
- vehicle classification by length and
speed during work days in monthly
intervals,
- vehicle classification by length and speed
during day time (05-21 h) in monthly
intervals,
- vehicle classification by length and speed
during night (21-05 h) in monthly
intervals,
- vehicle classification by length and
speed during summer (1.06-30.9) in
monthly intervals;
- recapitulation of vehicle classification by
length speeds.
All results of the data processing are not
published in the annual publication due to the
huge number of data and assumption that they
are not of interest for all users, but this data
can be provided upon the request in the form
of tables and diagrams.
Presentation of the results in this publication is
organised under the following sections:
• AADT on the road network
- AADT on the sections of the main and
regional roads network (table that
comprises overwiev of AADT in last five
years, starting backwards from year
2011);
• Data on the automatic traffic counting
- AADT and composition of traffic flow
(table);
- monthly number of vehicles (table);
- traffic flow composition on monthly
basis (table);
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
- traffic parameters (table);
* minimalno i maksimalno dnevno
saobraćajno opterećenje;
* prosječan dnevni saobraćaj (05-21 h);
* prosječan noćni saobraćaj (21-05 h);
* prosječan saobraćaj radnim danom;
* prosječan saobraćaj vikendom i
praznicima;
* prosječan ljetnji saobraćaj (1.0630.09);
- godišnja neravnomjernost saobraćajnog
toka po klasama dužine vozila
(dijagram);
- godišnja neravnomjernost saobraćajnog
toka
po
klasama
brzine
vozila
(dijagram);
- dnevna neravnomjernost saobraćajnog
toka (dijagram);
- vremenska raspodjela saobraćajnog
toka;
* prosječna godišnja časovna raspodjela
(dijagram);
* prosječna godišnja dnevna raspodjela
(dijagram);
* mjesečna raspodjela (dijagram);
- satna ditribucija saobraćajnog toka
(tabela i dijagram);
• Pregledne karte
- pregledna
karta
magistralnih
i
regionalnih puteva Republike Srpske;
- pregledna karta lokaliteta automatskog
brojanja vozila;
- pregledna
karta
saobraćajnog
opterećenja za 2011. godinu.
-
-
* minimum and maximum traffic load
per hour;
* minimum and maximum traffic load
per day;
* average day time traffic (05-21 h);
* average night time traffic (21-05 h);
* average working day traffic;
* average weekend and holiday traffic;
* average summer traffic (1.06-30.09);
annual traffic flow variation represented
by the vehicle length classes (diagram);
annual traffic flow variation represented
by the vehicle speed classes (diagram);
traffic flow daily variation (diagram);
traffic flow time distribution;
* annual average distribution by hour
(diagram);
* annual average daily distribution
(diagram);
* monthly variation (diagram);
traffic flow hourly distribution (table and
diagram);
• Maps
- map of main and regional roads of the
Republic of Srpska,
- map of automatic traffic counting
locations,
- map of traffic volumes for year 2011.
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
PGDS NA MREŽI PUTEVA
AADT ON THE ROAD NETWORK
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
PGDS NA MREŽI MAGISTRALNIH I REGIONALNIH PUTEVA
AADT ON THE MAIN AND REGIONAL ROAD NETWORK
Broj
dionice
Section
number
326
327
328
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
24
25
26
40
41
42
43
44
64
65
66
67
68
90
91
92
93
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
113
132
133
136
137
138
139
373
374
Put
Road
M1.8
M1.8
M1.8
M4
M4
M4
M4
M4
M4
M4
M4
M4
M4
M4
M4
M4
M4
M4
M4
M4
M4
M4
M4
M4
M4
M4
M4
M4
M4
M4L
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5L
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6.1
M6.1
Dionica
Section
granica RS (Lepnica) - Lončari
Lončari - Pelagićevo
Pelagićevo - granica RS (Blaževac)
granica RS (Novi Grad) - Novi Grad 1
Novi Grad 1 - Novi Grad 2
Novi Grad 2 - Novi Grad 3
Novi Grad 3 - Blagaj
Blagaj - Dragotinja
Dragotinja - Prijedor
Prijedor - Kozarac
Kozarac - Lamovita
Lamovita - Ivanjska
Ivanjska - Šargovac
Šargovac - Derviši
Derviši - Banja Luka (pijaca)
Banja Luka (pijaca) - Banja Luka (Rebrovac)
Banja Luka (Rebrovac) - Čelinac
Čelinac - Kotor Varoš
Kotor Varoš - Obodnik
Obodnik - Klupe
Klupe - Teslić (Barići)
Teslić (Barići) - granica RS (Vrela)
Doboj - Doboj Novi
Doboj Novi - Doboj (Poljice)
Doboj (Poljice) - granica RS (Stanić Rijeka)
granica RS (Caparde) - Donje Caparde
Donje Caparde - Karakaj 1
Karakaj 1 - Karakaj 2
Karakaj 2 - granica RS (Karakaj)
Banja Luka (pijaca) - Banja Luka (Rebrovac)
granica RS (Velečevo) - Čađavica
Čađavica - Rogolji
Rogolji - Mrkonjić Grad
Mrkonjić Grad - Jezero
Jezero - granica RS (Jezero 1)
granica RS (Lapišnica) - Ljubogošta
Ljubogošta - Pale 1
Pale 1 - Podgrab
Podgrab - granica RS (Prača)
granica RS (Čemernica) - Sastavci
Sastavci - Ustiprača
Ustiprača - Međeđa
Međeđa - Brodar
Brodar - Višegrad 1
Višegrad 1 - Višegrad 2
Višegrad 2 - Višegrad 3
Višegrad 3 - Višegrad 4
Višegrad 4 - Dobrun
Dobrun - granica RS (Vardište)
Višegrad 3 - Višegrad 4
granica RS (Podvrsnik) - Ljubinje
Ljubinje - granica RS (Trnovica 1)
granica RS (Trnovica 2) - Trebinje 1
Trebinje 1 - Trebinje 2
Trebinje 2 - Župa
Župa - granica RS (Dolovi)
granica RS (Bakračuša) - Nevesinje 1
Nevesinje 1 - Nevesinje 2
Dužina
dionice
Section
length
3.559
6.858
7.068
0.534
0.753
0.951
6.026
13.305
10.451
10.429
8.739
12.609
16.070
0.918
3.061
2.728
12.008
18.973
11.590
20.134
16.734
6.646
0.261
1.469
2.945
3.140
15.350
0.350
0.240
2.719
13.812
10.605
6.003
11.627
1.145
6.884
4.460
15.660
6.155
7.300
11.195
12.890
2.840
10.950
0.660
0.320
0.130
12.610
6.226
0.260
15.818
16.615
41.890
0.981
15.908
8.999
10.668
0.434
Način
brojanja
Counting
type
AB
RB
AB
RB
RB
RB
RB
AB
RB
RB
RB
AB
RB
RB
RB
RB
RB
AB
RB
RB
AB
RB
RB
RB
RB
RB
AB
RB
RB
RB
AB
RB
RB
AB
RB
AB
RB
RB
RB
RB
RB
AB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
AB
RB
RB
RB
AB
RB
AB
RB
RB
RB
PGDS [voz/dan]
AADT [vehicles/day]
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
4924
6044
4289
4815
5085
5608
4105
3472
6324
9988
7956
5800
9386
5604
19584
11683
5716
2643
5587
3609
5805
8149
14269
10354
7528
3738
3261
16855
2217
11933
2061
2246
2902
2474
2099
6942
4915
1769
1658
198
2002
1813
1946
2557
3102
5949
3029
1318
807
2703
1437
1260
1149
8828
961
478
1952
4054
4792
5928
4021
4969
5255
5784
4236
3583
6530
9891
7816
5753
9292
5692
19869
11869
5831
2695
5696
3679
5830
8184
14358
10418
7594
3846
3355
17309
2281
12120
2174
2298
2986
2999
2357
7075
5009
1809
1684
204
2073
1877
2015
2654
3208
6171
3164
1380
843
2824
1510
1313
1207
9249
970
483
2077
4313
4757
5886
3830
5134
5429
5975
4377
3701
6746
10098
7980
5873
9487
5871
20490
12241
6118
2827
5978
3862
6134
8586
14245
10358
7546
3956
3459
17794
2348
12498
2174
2381
3085
2563
2026
7480
5297
1918
1782
209
2126
1923
2067
2724
3294
6324
3318
1447
883
2961
1601
1392
1278
9799
987
492
2211
4586
4458
5718
3710
5026
5295
5834
4283
3606
6591
10078
7965
5861
9469
5819
20281
12107
6111
2824
5972
3858
6127
8577
14076
10239
7449
3968
3469
17848
2355
12360
2213
2341
3029
2552
2017
7303
5187
1887
1753
210
2145
1941
2086
2749
3324
6381
3352
1462
892
2991
1572
1366
1255
9619
978
487
2264
4697
4401
5570
3614
4928
5192
5720
4200
3536
6463
10109
7989
5879
9498
5837
20343
12144
6100
2819
5962
3851
6116
8562
14118
10270
7471
3886
3397
17480
2306
12398
2253
2346
3035
2539
2007
7197
5112
1860
1728
195
2091
1892
2033
2680
3240
6220
3277
1429
872
2924
1496
1300
1194
9154
984
490
2146
4451
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
Broj
dionice
Section
number
Put
Road
375
376
377
380
381
142
143
144
152
153
154
155
156
157
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
398
399
400
404
405
414
415
416
417
418
419
420
421
158
159
160
167
168
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
206
207
438
439
440
210
211
212
M6.1
M6.1
M6.1
M6.1L
M6.1L
M8
M8
M8
M14
M14
M14
M14
M14
M14
M14.1
M14.1
M14.1
M14.1
M14.1
M14.1
M14.1
M14.1
M14.1
M14.1
M14.1
M14.1
M14.1
M14.1
M14.1
M14.1
M14.1
M14.1
M14.1
M14.1
M14.1
M14.1
M14.1
M14.1
M14.1L
M15
M15
M15
M15
M15
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16L
M16L
M16.1
M16.1
M16.1
M17
M17
M17
Dionica
Section
Nevesinje 2 - Nevesinje 4
Nevesinje 4 - Klanci
Klanci - Gacko 2
Nevesinje 2 - Nevesinje 3
Nevesinje 3 - Nevesinje 1
Foča 1 - Foča 2
Foča 2 - Dragočava
Dragočava - granica RS (Vikoče)
granica RS (Otoka) - Novi Grad 1
Novi Grad 2 - Kostajnica
Kostajnica - Kozarska Dubica 1
Kozarska Dubica 1 - Kozarska Dubica 2
Kozarska Dubica 2 - Draksenić
Draksenić - granica RS (Jasenovac)
Draksenić - Vrbaška 1
Vrbaška 1 - Vrbaška 2
Vrbaška 2 - Čatrnja
Čatrnja - Gradiška
Nova Topola - Srbac
Srbac - Kobaš 1
Kobaš 1 - Derventa
Derventa - Derventa (Žirovina)
Derventa (Žirovina) - Polje
Polje - Brod
Brod - Brodsko Polje
Brodsko Polje - granica RS (Brusnica)
granica RS (Jezero 2) - Vukosavlje (Jakeš)
Modriča 1 - Modriča 2
Modriča 2 - granica RS (Ždreban)
granica RS (Turić) - Pelagićevo
Lončari - granica RS (Brčko 1)
granica RS (Brčko 2) - Donja Bukovica
Donja Bukovica - Vršani
Vršani - Bijeljina 5
Bijeljina 5 - Bijeljina 8
Bijeljina 8 - Glavičice
Glavičice - Šepak
Šepak - granica RS (Šepak)
Brod - Brodsko Polje
Kozarska Dubica 1 - Prijedor
Prijedor - Tukovi
Tukovi - granica RS (Koprivna)
Rogolji - Baraći
Baraći - granica RS (Mliništa)
granica RS (Gradiška) - Gradiška
Gradiška - Nova Topola
Nova Topola - Klašnice 1
Klašnice 1 - Klašnice 2
Klašnice 2 - Šargovac
Šargovac - Banja Luka 1
Banja Luka 1 - Banja Luka (Čajavec)
Banja Luka (Čajavec) - Banja Luka (Rudarska)
Banja Luka (Rudarska) - Srpske Toplice
Srpske Toplice - Karanovac
Karanovac - Crna Rijeka
Crna Rijeka - granica RS (Ugar)
Klašnice 2 - Šargovac
Šargovac - Banja Luka 1
Klašnice 1 - Prnjavor
Prnjavor - Gornja Vijaka 1
Gornja Vijaka 1 - Derventa
granica RS (Šamac) - Šamac 1
Šamac 1 - Šamac 2
Šamac 2 - Crkvina
Dužina
dionice
Section
length
Način
brojanja
Counting
type
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
0.280
11.410
38.210
0.080
0.572
0.195
5.335
14.061
17.693
25.681
23.254
2.718
6.532
7.193
26.756
0.518
0.880
5.734
20.979
20.035
21.895
1.999
2.649
21.991
1.372
17.702
3.500
1.000
13.427
9.812
9.655
11.828
3.890
16.791
1.700
23.900
6.500
0.053
1.387
32.205
2.679
21.126
19.145
19.226
0.320
12.255
19.776
0.659
9.453
3.911
1.056
0.956
4.318
6.692
32.786
6.535
9.453
5.304
35.855
2.667
28.581
1.322
1.484
2.876
RB
RB
AB
RB
RB
RB
RB
RB
AB
RB
AB
RB
RB
RB
AB
RB
RB
RB
AB
RB
RB
RB
RB
AB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
AB
RB
RB
AB
RB
AB
RB
RB
RB
AB
RB
AB
AB
RB
RB
AB
AB
RB
AB
RB
RB
RB
RB
RB
AB
AB
AB
RB
AB
RB
RB
RB
RB
RB
7501
1577
1103
3932
4315
2558
787
304
2995
3897
1200
6671
2478
1239
1438
4180
7220
5599
2764
4560
4173
4906
8245
4310
4516
3153
2941
4681
2725
1001
6876
5604
8096
5896
19945
7260
4438
3120
3649
2015
7836
3108
1030
504
4795
13736
11913
27840
11388
14402
26351
15028
14567
6643
3435
1246
11260
14915
5011
11094
8142
4491
5209
5196
7967
1666
1173
4188
4585
2700
828
319
3091
3894
1199
6670
2461
1229
1428
4153
7204
5583
2765
4582
4179
4955
8469
4438
4650
3247
2929
4661
2715
948
6693
5454
8022
5842
19763
7256
4436
3115
3757
2076
7844
3111
1054
516
4782
13699
12295
28733
11567
14638
26756
15294
14590
6630
3423
1235
11437
15189
5090
11168
8193
4475
5192
5179
8466
1773
1246
4454
4872
2814
862
331
3193
3962
1221
6798
2708
1355
1567
4556
7231
5604
2729
4528
4126
5063
8997
4708
4936
3448
2925
4667
2716
908
6679
5437
8164
5945
20118
7403
4529
3181
3988
2215
7763
3078
1087
534
4799
13740
12619
29512
11928
15102
27603
15779
15473
7034
3629
1242
11798
15677
5259
11523
8367
4482
5199
5186
8671
1816
1276
4562
4990
2773
850
326
2939
3892
1200
6678
2686
1344
1554
4519
7142
5538
2720
4513
4112
4871
8917
4667
4892
3417
2801
4642
2701
888
6539
5337
8107
5903
19978
7436
4549
3195
3953
2162
7783
3086
1061
524
4731
13546
12509
29254
11786
14948
27305
15616
15442
7020
3622
1232
11658
15490
5196
11386
8024
4458
5171
5158
8218
1721
1209
4324
4729
2833
868
333
2882
3914
1207
6716
2788
1395
1613
4691
6996
5425
2711
4499
4099
4736
8756
4583
4804
3355
2702
4535
2639
865
6304
5145
7915
5763
19504
7359
4502
3162
3882
2170
7729
3064
1063
525
4635
13270
12547
29344
11822
14993
27389
15664
15227
6922
3572
1145
11694
15537
5212
11421
7802
4356
5052
5039
PGDS [voz/dan]
AADT [vehicles/day]
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
Broj
dionice
Section
number
213
214
215
216
217
218
219
220
440
449
450
249
250
251
252
253
254
255
256
273
274
275
277
278
279
280
281
282
283
456
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
457
458
460
461
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
318
319
Put
Road
M17
M17
M17
M17
M17
M17
M17
M17
M17.2
M17.2
M17.2
M18
M18
M18
M18
M18
M18
M18
M18
M18
M18
M18
M18
M18
M18
M18
M18
M18
M18
M18.2
M19
M19
M19
M19
M19
M19
M19
M19
M19
M19
M19
M19
M19.2
M19.2
M19.3
M19.3
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20L
Dionica
Section
Crkvina - Modriča 1
Modriča 1- Vukosavlje (Jakeš)
Vukosavlje (Jakeš) - Podnovlje
Podnovlje - Šešlije
Šešlije - Johovac
Johovac - Rudanka
Rudanka - Doboj
Doboj - granica RS (Karuše)
granica RS (Brod) - Brod
Derventa (Žirovina) - Vrhovi
Vrhovi - Šešlije
granica RS (Rača) - Rača
Rača - Gojsovac
Gojsovac - Bijeljina 5
Bijeljina 8 - Ugljevička Obrijež
Ugljevička Obrijež - Stari Ugljevik
Stari Ugljevik - Priboj 1
Priboj 1 - Priboj 2
Priboj 2 - granica RS (Banj Brdo)
granica RS (Dobrinja) - Kula
Kula - Krupac
Krupac - granica RS (Bogatići)
granica RS (Trnovo) - Trnovo
Trnovo - Dobro Polje
Dobro Polje - Miljevina
Miljevina - Brod na Drini 1
Brod na Drini 1 - Brod na Drini 2
Brod na Drini 2 - Brod na Drini 3
Brod na Drini 3- granica RS (Šćepan Polje)
Gojsovac - granica RS (Pavlovića Most)
Šepak - Karakaj 3
Karakaj 3 - Karakaj 1
Karakaj 2 - Drinjača
Drinjača - Konjević Polje
Konjević Polje - Milići
Milići - Vlasenica
Vlasenica - Han Pijesak 1
Han Pijesak 1 - Han Pijesak 2
Han Pijesak 2 - Sokolac
Sokolac - Podromanija
Podromanija - Sumbulovac
Sumbulovac - Ljubogošta
Vlasenica - Tišća
Tišća - granica RS (Luke)
Podromanija - Rogatica
Rogatica - Sastavci
granica RS (Radovan Ždrijelo) - Duži
Duži - Aleksina Međa
Aleksina Međa - Trebinje 3
Trebinje 3 - Trebinje 4
Trebinje 4 - Trebinje 1
Trebinje 2 - Bileća
Bileća - Podosoje
Podosoje - Krivača
Krivača - Avtovac 1
Avtovac 1 - Gacko 1
Gacko 1 - Gacko 2
Gacko 2 - Gacko 3
Gacko 3 - Čemerno
Čemerno - Brod na Drini 2
Brod na Drini 1 - Foča 1
Foča 1 - granica RS (Ustikolina)
granica RS (Kopači) - Ustiprača
Trebinje 3 - Trebinje 4
Dužina
dionice
Section
length
14.965
0.785
16.232
10.452
5.577
5.978
7.405
3.517
0.520
6.871
14.073
0.300
15.135
3.881
17.595
1.675
15.450
1.840
10.805
0.580
5.165
11.265
1.788
12.021
18.809
11.972
0.678
0.245
20.715
8.298
20.950
0.734
17.977
7.242
11.558
12.775
20.317
0.269
27.483
3.598
21.559
5.030
9.321
7.512
28.598
6.422
2.897
7.247
2.013
1.030
0.310
28.780
3.717
7.591
28.859
3.630
0.604
0.350
16.057
45.667
3.532
7.950
8.127
1.030
Način
brojanja
Counting
type
AB
RB
RB
AB
RB
AB
RB
AB
RB
RB
AB
RB
AB
RB
AB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
AB
RB
RB
AB
RB
RB
RB
AB
AB
AB
RB
RB
RB
AB
RB
RB
RB
AB
RB
AB
RB
RB
RB
AB
RB
RB
AB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
AB
RB
RB
RB
RB
AB
RB
AB
RB
RB
PGDS [voz/dan]
AADT [vehicles/day]
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
5306
5126
4310
4321
7498
7822
13414
14295
5687
6381
4782
3449
5018
22592
5515
7080
5836
6148
2210
6285
6166
2673
2084
1289
1140
1290
2752
2583
653
3945
5856
12436
3794
2667
2512
2711
1967
4274
1771
7386
3954
5485
1489
553
2554
2456
908
1644
3090
7180
12890
2005
1988
1724
969
2175
3339
1649
886
646
2003
1677
3572
6706
5287
5108
4276
4287
7692
8024
13497
14384
5816
6444
4829
3448
5005
22553
5558
7153
5878
6169
2227
6852
6713
2906
2216
1357
1218
1378
2940
2769
700
4042
6025
12799
3901
2754
2594
2789
2031
4463
1848
7304
3910
5424
1537
574
2626
2529
885
1602
3487
7588
13551
2101
2054
1824
1018
2285
3636
1799
968
703
2140
1772
3698
7046
5287
5116
4275
4280
7695
8025
13392
14270
6173
6588
4931
3451
5005
22563
5641
7263
5968
6263
2264
7312
7185
3117
2349
1439
1290
1462
3116
2935
697
4148
6189
13149
4008
2786
2621
2819
2056
4526
1872
7298
3908
5417
1553
582
2689
2590
968
1741
3821
8014
14334
2226
2179
1934
1078
2426
3867
1918
1034
747
2269
1846
3794
7462
5258
5088
4079
4047
7676
8005
13211
14077
6118
6301
4676
3489
5061
22812
5863
7548
6202
6509
2353
7342
7215
3130
2370
1452
1302
1475
3144
2961
700
4055
6190
13152
4009
2794
2629
2828
2062
4483
1845
7151
3825
5301
1558
584
2697
2598
1003
1804
3751
8120
14523
2255
2208
1960
1092
2458
3892
1930
1041
752
2289
1819
3828
7561
5137
4971
3935
3905
7635
7962
13251
14119
6008
6127
4547
3475
5041
22723
5867
7553
6206
6514
2355
7882
7746
3360
2643
1619
1452
1645
3506
3302
709
3880
6005
12759
3889
2736
2575
2772
2019
4190
1724
7047
3769
5224
1526
572
2502
2410
1001
1801
3570
8106
14497
2251
2204
1957
1090
2454
3631
1801
971
702
2552
1858
3731
7548
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
Broj
dionice
Section
number
340
481
482
485
487
488
494
495
513
519
520
521
522
524
532
533
534
537
574
576
577
578
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
598
599
602
614
628
629
648
649
650
651
652
653
654
655
657
661
662
663
664
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
Put
Road
Dionica
Section
M20B
R404
R404
R404a
R405
R405
R405a
R406
R410
R411
R412
R413
R413
R413
R414
R415
R415
R415a
R426
R427
R427
R428
R429
R430
R431
R431
R432
R432
R432a
R433
R433
R433
R434
R434
R434a
R435
R435
R436
R440
R442a
R442b
R446
R446
R446
R446
R446
R446
R446
R446a
R447
R448
R448
R448
R448L
R449
R449
R449
R449
R449
R449a
R450
R450
R450
R450
Gacko 1 - Gacko 3
Blagaj - Budimlić Japra
Budimlić Japra - granica RS (Podvidača)
Budimlić Japra - granica RS (Arapuša)
Banja Luka (Rudarska) - Stari Majdan
Stari Majdan - granica RS (Razboj)
Stari Majdan - Lamovita
Tukovi - granica RS (Stara Rijeka)
granica RS (Gornje Bravsko) - granica RS (Lanište)
Čađavica - Srpske Toplice
Mrkonjić Grad - Crna Rijeka
Kotor Varoš - Mitrović
Mitrović - granica RS (Prisika 1)
granica RS (Prisika 2) - granica RS (Vitovlje)
Karanovac - Mitrović
Jezero - Šipovo
Šipovo - granica RS (Novo Selo)
Šipovo - Baraći
granica RS (Muhareva Ljut) - Duži
granica RS (Do) - Berkovići
Berkovići - Krivača
Trnovica - granica RS (Trnovica 3)
Aleksina Međa - granica RS (Sitnica)
Župa - granica RS (Aranđelovo)
Ljubinje - Podosoje
Bileća - granica RS (Deleuša)
Avtovac 1 - Avtovac 2
Avtovac 2 - granica RS (Vratković)
Avtovac 2 - granica RS (Ravni)
Dobro Polje - Jažići
Jažići - Grajsoljci
Grajsoljci - Klanci
Jažići - Jelašca
Jelašca - Čemerno
Jelašca - Miljevina
granica RS (Ćesim) - Nevesinje 3
Nevesinje 4 - Berkovići
granica RS (Romani/Otovlje) - Grajsoljci
granica RS (Bukovica) - Obodnik
granica RS (Krupac) - Krupac
Trnovo - granica RS (Turovi)
Kula - granica RS (Vraca 1)
granica RS (Vraca 1) - granica RS (Vraca 2)
granica RS (Vraca 2) - granica RS (Knjeginjac)
granica RS (Knjeginjac) - granica RS (Brus)
granica RS (Brus) - Bistrica
Bistrica - Pale 2
Pale 2 - Pale 3
Bistrica - Podgrab
granica RS (Hreša) - Sumbulovac
granica RS (Podkozara) - Čajniče 1
Čajniče 1 - Čajniče 2
Čajniče 2 - granica RS (Metaljka)
Čajniče 1 - Čajniče 2
Dobrun - Uvac
Uvac - granica RS (Prelac)
granica RS (Prelac) - granica RS (Rudo)
granica RS (Rudo) - Rudo 1
Rudo 1 - Rudo 2
Uvac - granica RS (Uvac)
Rogatica - Borike
Borike - Brankovići
Brankovići - Presječeni Bor
Presječeni Bor - Višegrad 1
Dužina
dionice
Section
length
0.500
22.900
12.100
14.578
28.451
14.169
18.900
20.916
23.000
42.772
13.582
19.091
14.215
6.957
35.822
11.102
29.389
16.000
32.287
13.311
28.605
1.436
14.476
2.799
49.492
7.067
0.920
14.140
4.995
16.780
6.040
46.142
2.299
37.300
16.707
29.350
31.904
13.000
34.000
1.184
2.820
4.725
0.450
7.505
0.730
12.050
5.000
0.251
27.642
10.510
13.354
0.325
6.654
0.295
22.140
7.954
6.110
0.240
1.442
0.173
14.645
1.831
3.000
25.720
Način
brojanja
Counting
type
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
AB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
PGDS [voz/dan]
AADT [vehicles/day]
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
1669
780
65
94
1287
353
449
1220
219
3198
2651
386
473
473
943
1083
516
226
256
1152
1009
114
947
385
152
800
545
317
210
316
401
283
235
137
79
413
581
201
643
1087
484
6034
715
654
723
362
877
966
1058
1348
1373
1464
258
1198
295
1068
1068
1040
633
959
632
411
133
188
1818
807
66
98
1307
351
446
1221
231
3187
2627
394
470
470
942
1213
589
231
249
1208
1051
122
1062
389
161
843
572
331
222
339
427
301
255
150
84
440
615
215
656
1182
517
6459
777
716
776
370
895
986
1078
1333
1420
1528
277
1253
309
1110
1110
1079
658
999
650
427
139
196
1936
837
69
103
1352
361
458
1214
235
3378
2648
412
499
499
1009
1102
558
239
272
1280
1111
133
1196
399
172
894
609
352
237
361
453
327
275
161
91
468
658
234
696
1273
558
6934
846
779
841
399
956
1058
1152
1349
1468
1581
288
1296
331
1178
1178
1162
687
1063
682
453
149
213
1949
815
67
100
1336
360
457
1217
239
3371
2627
412
498
498
1007
1097
556
233
282
1297
1126
131
1174
395
174
906
617
357
240
364
457
335
277
162
92
479
674
236
695
1278
563
6963
850
782
845
390
933
1033
1125
1317
1481
1595
291
1308
334
1190
1190
1174
694
1074
684
457
150
215
1818
799
66
98
1340
361
458
1209
243
3324
2441
411
491
491
993
1092
553
233
282
1295
1124
125
1117
397
174
904
616
356
240
406
510
317
258
151
103
454
639
263
694
1372
628
7476
913
840
907
384
919
1018
1109
1298
1444
1445
284
1275
326
1163
1163
1148
678
1050
634
445
146
210
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
Broj
dionice
Section
number
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
697
699
700
701
702
705
706
708
709
715
718
719
720
721
722
731
736
737
739
740
741
744
745
746
753
754
755
756
764
765
766
767
768
769
771
781
782
783
784
785
787
788
789
790
791
792
796
Put
Road
R451
R452
R452
R452
R453
R453
R453
R453
R453
R453
R453L
R454
R454
R454a
R455
R455
R455a
R456
R456
R456
R456
R456
R457
R457
R458
R458
R459
R459
R459
R459
R459a
R459a
R462
R462a
R462a
R463
R463
R463
R464
R464
R464
R465
R465
R465
R465a
R467
R467
R467
R467
R467
R467a
R468
R472
R473
R473
R473
R473
R473L
R474
R474
R474
R474
R474
R474a
Dionica
Section
Višegrad 2 - granica RS (Mitrovac)
Milići - Zeleni Jadar
Zeleni Jadar - Skelani
Skelani - granica RS (Skelani)
Zeleni Jadar - Srebrenica 1
Srebrenica 1 - Srebrenica 2
Srebrenica 2 - Bratunac 1
Bratunac 1 - Bratunac 2
Bratunac 2 - Bratunac 3
Bratunac 3 - granica RS (Bratunac)
Srebrenica 1 - Srebrenica 2
Konjević Polje - Bratunac 1
Bratunac 2 - Skelani
Bratunac 3 - Drinjača
Tišća - Šekovići
Šekovići - Donje Caparde
Šekovići - granica RS (Kaštelj)
Karakaj 3 - granica RS (Šetići)
Priboj 2 - Lopare
Lopare - Mačkovac
Mačkovac - Piperi
Piperi - granica RS (Šibošnica)
Brod na Drini 3 - Foča 2
Dragočava - granica RS (Šula)
granica RS (Površnica) - Lopare
Mačkovac - granica RS (Čelić)
Piperi - granica RS (Lukavica)
granica RS (Mirosavci) - Bobetino Brdo
Bobetino Brdo - Ugljevička Obrijež
Stari Ugljevik - Glavičice
Bobetino Brdo - Donja Bukovica
Vršani - Rača
Crkvina - granica RS (Ledenice)
Grebnice - Obudovac 1
Obudovac 2 - Lončari
granica (Bok) - Obudovac 2
Obudovac 2 - Obudovac 1
Obudovac 1 - granica RS (Tramošnica)
granica RS (Prud) - Šamac 2
Šamac 1 - Grebnice
Grebnice - granica RS (Grebnice)
granica RS (Orline) - Doboj Novi
Doboj (Poljice) - Bušletić
Bušletić - Modriča 2
Bušletić - granica RS (Zelinja)
granica RS (Žeravice) - Han Pijesak 1
Han Pijesak 2 - Borike
Brankovići - Pešurići
Pešurići - Međeđa
Brodar - Rudo 1
Presječeni Bor - Pešurići
granica RS (Išerić Brdo) - Sokolac
Polje - Podnovlje
Tedin Han - Teslić (Barići)
Teslić (Barići) - Teslić 1
Teslić 1 - Teslić 2
Teslić 2 - granica RS (Podjezera)
Teslić 1 - Teslić 2
Srbac - Prnjavor
Gornja Vijaka 1 - Gornja Vijaka 2
Gornja Vijaka 2 - Razboj
Razboj - Tedin Han
Tedin Han - granica RS (Križ)
Razboj - Rudanka
Dužina
dionice
Section
length
21.584
37.316
30.209
0.090
10.300
0.240
10.128
0.356
3.201
0.100
0.265
21.077
48.100
25.950
8.494
23.042
19.689
12.910
8.827
2.000
7.760
0.339
3.536
43.500
9.565
8.053
0.849
4.057
17.840
30.500
11.900
32.400
12.121
11.765
8.345
2.817
1.106
11.999
2.007
3.953
0.769
18.792
10.980
31.782
25.000
22.148
45.100
5.108
14.273
25.959
2.700
26.025
16.905
25.744
1.643
0.241
31.349
0.241
43.000
0.821
15.431
0.838
12.133
21.705
Način
brojanja
Counting
type
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
AB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
PGDS [voz/dan]
AADT [vehicles/day]
2007.
2008
2009.
2010.
2011.
648
902
525
988
387
1659
2233
7399
1951
1429
1177
1607
1029
1108
1669
1901
415
3235
2342
1583
306
643
1819
291
448
1248
448
75
902
661
782
921
2158
3634
4593
1997
2436
1064
903
3578
1962
1657
1433
1285
957
504
389
34
15
740
23
801
1667
968
11209
9205
2081
8618
2154
4059
3139
1652
821
4004
676
932
543
1019
403
1717
2313
7599
2024
1489
1205
1660
1068
1145
1732
1956
426
3308
2360
1596
310
648
1950
308
453
1254
456
76
913
668
775
919
2150
3517
4455
1936
2369
1044
874
3493
1898
1667
1443
1275
963
527
406
35
16
764
25
836
1654
970
11227
9234
2091
8665
2155
4123
3181
1657
824
4107
716
948
553
1038
419
1746
2349
7691
2088
1544
1239
1694
1103
1199
1789
2019
451
3399
2403
1633
333
667
1951
323
468
1285
469
82
938
686
798
927
2159
3622
4458
1939
2364
1046
873
3488
1900
1659
1438
1287
962
539
419
37
17
787
27
849
1652
1020
11780
9689
2208
9126
2187
4289
3297
1746
869
4129
723
951
555
1041
420
1751
2356
7714
2094
1549
1243
1699
1106
1203
1794
2025
452
3401
2497
1697
346
693
1959
318
486
1335
487
85
976
714
793
937
2148
3431
4365
1899
2315
1025
857
3419
1860
1638
1419
1217
949
533
414
37
17
796
27
837
1562
1020
11767
9679
2208
9117
2181
4239
3258
1744
868
4120
707
931
544
1020
411
1715
2307
7555
2051
1517
1219
1664
1083
1179
1757
1983
443
3299
2497
1698
346
693
1985
325
486
1336
487
85
977
715
774
933
2099
3307
4208
1831
2232
988
826
3296
1793
1643
1423
1174
952
498
387
36
17
776
26
782
1507
1018
11746
9662
2204
9101
2174
4252
3268
1741
866
4098
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
Broj
dionice
Section
number
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
811
Put
Road
R475
R475
R475a
R476
R476
R476a
R477
R477
R477
R477a
R478
R479
R480
R482
Dionica
Section
Kostajnica - Karan
Karan - Dragotinja
Karan - Novi Grad 3
Čelinac - Ukrina
Ukrina - Gornja Vijaka 2
Ukrina - Klupe
Kozarac - Vodice
Vodice - Vrbaška 1
Čatrnja - Nova Topola
Vodice - Kozarska Dubica 2
Vrbaška 2 - Ivanjska
Kobaš 1 - Kobaš 2
Derviši - Klašnice 2
Vrhovi - Johovac
Dužina
dionice
Section
length
17.800
9.000
22.000
25.244
23.000
28.127
17.500
30.260
15.004
22.000
31.000
0.900
9.234
21.650
Način
brojanja
Counting
type
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
PGDS [voz/dan]
AADT [vehicles/day]
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
306
322
319
2959
1576
978
880
492
2536
1272
1186
473
8201
1707
307
333
329
3017
1601
982
877
489
2529
1310
1176
474
8330
1724
326
357
361
3184
1667
1030
898
506
2549
1399
1228
479
8588
1760
320
349
353
3184
1647
1029
898
505
2519
1371
1228
479
8486
1669
322
342
346
3178
1652
1027
901
507
2468
1376
1232
477
8512
1623
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
PODACI O AUTOMATSKOM BROJANJU VOZILA
DATA ON AUTOMATIC TRAFFIC COUNTING
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
PGDS I STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
AADT AND TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Lokalitet
Location
000001
000002
000003
000004
000005
000006
000007
000008
000009
000010
000011
000012
000013
000014
000015
000016
000017
Smjer
Direction
I
II
ukupno /
I
II
ukupno /
I
II
ukupno /
I
II
ukupno /
I
II
ukupno /
I
II
ukupno /
I
II
ukupno /
I
II
ukupno /
I
II
ukupno /
I
II
ukupno /
I
II
ukupno /
I
II
ukupno /
I
II
ukupno /
I
II
ukupno /
I
II
ukupno /
I
II
ukupno /
I
II
ukupno /
total
total
total
total
total
total
total
total
total
total
Dužina vozila / Vehicle length
<5,5 m
2624
2506
5130
1411
1418
2829
1550
1508
3058
1259
1280
2539
1002
987
1989
547
540
1087
690
691
1380
6026
6140
12167
1185
1148
2334
5559
5714
11273
(%)
88.1
86.4
87.3
92.2
92.4
92.3
87.1
85.8
86.5
87.7
88.5
0.0
92.1
91.2
91.6
89.9
90.3
90.1
85.5
85.6
85.6
91.8
91.6
91.7
86.5
85.7
86.1
89.1
90.6
89.8
5,5-12 m
277
302
579
102
99
201
179
186
365
135
123
258
77
85
162
50
46
96
86
87
172
387
375
762
114
118
232
518
443
961
(%)
9.3
10.4
9.9
6.6
6.5
6.6
10.0
10.6
10.3
9.4
8.5
0.0
7.1
7.8
7.4
8.3
7.7
8.0
10.6
10.7
10.7
5.9
5.6
5.7
8.3
8.8
8.6
8.3
7.0
7.7
12-16,5 m
(%)
74
2.5
91
3.1
165
2.8
16
1.0
16
1.1
32
1.0
49
2.7
63
3.6
111
3.1
41
2.8
43
2.9
83
0.0
9
0.8
10
0.9
19
0.9
11
1.8
12
2.0
23
1.9
30
3.8
29
3.6
60
3.7
149
2.3
186
2.8
335
2.5
71
5.1
74
5.5
144
5.3
146
2.3
147
2.3
293
2.3
>16,5 m
Ukupno
Total
4
1
5
2
0
2
2
0
2
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
1
3
3
6
1
1
2
18
2
20
(%)
0.1
0.0
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.1
0.3
0.0
0.2
16
4
20
8
1
9
12
9
21
9
16
25
0.7
0.2
0.4
0.3
0.1
0.2
0.3
0.2
0.3
0.1
0.2
0.2
2267
2316
4583
2288
2259
4547
4025
3938
7962
7079
7040
14119
1
2
2
0.1
0.1
0.1
1424
1395
2819
2979
2900
5879
1530
1534
3064
1779
1756
3536
1435
1445
2880
1089
1082
2170
609
598
1207
806
807
1613
6565
6705
13270
1371
1340
2711
6241
6306
12547
Automatski brojač nije u funkciji
total
total
total
total
total
1874
1954
3828
1624
1638
3263
3257
3223
6480
6104
5995
12099
82.7
84.3
83.5
71.0
72.5
71.8
80.9
81.9
81.4
86.2
85.2
85.7
181
180
361
307
325
632
406
383
789
590
652
1242
8.0
7.8
7.9
13.4
14.4
13.9
10.1
9.7
9.9
8.3
9.3
8.8
196
8.6
178
7.7
374
8.2
350 15.3
294 13.0
643 14.1
350
8.7
323
8.2
673
8.4
376
5.3
377
5.4
753
5.3
Automatski brojač nije u funkciji
total
total
1265 88.8
1234 88.4
2499 88.6
126
128
254
8.9
9.1
9.0
32
32
64
2.3
2.3
2.3
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
Lokalitet
Location
000018
000019
000020
000021
000022
000023
000024
000025
000026
000027
000028
000029
000030
000031
000032
000033
000034
000035
000036
Smjer
Direction
I
II
ukupno /
I
II
ukupno /
I
II
ukupno /
I
II
ukupno /
I
II
ukupno /
I
II
ukupno /
I
II
ukupno /
I
II
ukupno /
I
II
ukupno /
I
II
ukupno /
I
II
ukupno /
I
II
ukupno /
I
II
ukupno /
I
II
ukupno /
I
II
ukupno /
I
II
ukupno /
I
II
ukupno /
I
II
ukupno /
I
II
ukupno /
total
total
total
total
total
total
total
total
Dužina vozila / Vehicle length
<5,5 m
1512
1532
3045
448
427
875
1102
1090
2192
488
483
971
957
962
1919
2114
2130
4243
1971
1906
3877
1547
1541
3089
(%)
85.3
85.2
85.2
77.2
75.6
76.4
87.4
85.3
86.3
91.4
91.3
91.3
85.2
85.1
85.2
82.1
83.1
82.6
89.1
87.1
88.1
86.4
84.5
85.5
5,5-12 m
180
176
356
79
76
154
107
125
232
32
34
66
113
111
224
265
262
527
163
172
335
162
185
347
(%)
10.1
9.8
10.0
13.6
13.4
13.5
8.5
9.8
9.1
6.1
6.4
6.2
10.1
9.8
9.9
10.3
10.2
10.3
7.4
7.8
7.6
9.1
10.1
9.6
12-16,5 m
(%)
78
4.4
90
5.0
168
4.7
51
8.8
60 10.6
111
9.7
52
4.1
62
4.8
114
4.5
13
2.5
12
2.3
25
2.4
47
4.2
54
4.8
101
4.5
194
7.5
171
6.7
365
7.1
77
3.5
110
5.0
187
4.2
72
4.0
97
5.3
169
4.7
>16,5 m
Ukupno
Total
2
1
3
3
2
5
0
1
2
0
0
0
6
4
10
1
1
2
1
1
2
9
1
10
(%)
0.1
0.0
0.1
0.4
0.4
0.4
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.5
0.3
0.4
0.1
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.5
0.1
0.3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
1
1
1
2
1
2
0.1
0.0
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
2904
2860
5763
2539
2503
5041
2942
2926
5867
3693
3666
7359
3003
3003
6005
1
1
2
4
0
4
1
2
3
1
0
1
0.1
0.1
0.1
0.4
0.0
0.2
0.0
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
1265
1309
2575
870
855
1724
3606
3591
7197
1680
1681
3360
1773
1799
3572
581
564
1145
1262
1278
2539
534
529
1063
1123
1131
2253
2574
2563
5137
2212
2189
4401
1790
1824
3614
Automatski brojač nije u funkciji
total
total
total
total
total
total
2530
2439
4969
2271
2284
4555
2696
2707
5403
3465
3428
6893
2760
2781
5541
87.1
85.3
86.2
89.4
91.3
90.3
91.6
92.5
92.1
93.8
93.5
93.7
91.9
92.6
92.3
255
260
515
150
143
292
211
190
401
186
198
383
192
179
370
8.8
9.1
8.9
5.9
5.7
5.8
7.2
6.5
6.8
5.0
5.4
5.2
6.4
5.9
6.2
117
159
276
116
75
191
33
27
61
43
39
82
49
42
91
4.0
5.5
4.8
4.6
3.0
3.8
1.1
0.9
1.0
1.2
1.1
1.1
1.6
1.4
1.5
Automatski brojač nije u funkciji
total
total
total
total
total
1050
1106
2156
765
764
1529
3312
3362
6674
1475
1485
2960
83.0
84.5
83.7
87.9
89.3
88.6
91.9
93.6
92.7
87.8
88.4
88.1
175 13.8
167 12.8
342 13.3
80
9.2
71
8.3
151
8.7
235
6.5
180
5.0
415
5.8
166
9.9
159
9.4
325
9.7
40
35
76
21
20
41
57
48
105
37
37
74
3.2
2.7
2.9
2.4
2.4
2.4
1.6
1.3
1.5
2.2
2.2
2.2
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
Lokalitet
Location
000037
000038
000039
000040
000041
000042
000043
000044
000045
000046
000047
000048
000049
000050
000051
000052
000053
000054
000055
Smjer
Direction
I
II
ukupno /
I
II
ukupno /
I
II
ukupno /
I
II
ukupno /
I
II
ukupno /
I
II
ukupno /
I
II
ukupno /
I
II
ukupno /
I
II
ukupno /
I
II
ukupno /
I
II
ukupno /
I
II
ukupno /
I
II
ukupno /
I
II
ukupno /
I
II
ukupno /
I
II
ukupno /
I
II
ukupno /
I
II
ukupno /
I
II
ukupno /
total
total
total
total
total
total
total
total
total
total
total
Dužina vozila / Vehicle length
<5,5 m
1145
1104
2250
833
837
1670
386
378
764
833
840
1674
628
624
1251
339
340
679
313
324
638
569
560
1129
517
491
1008
877
873
1751
442
450
892
(%)
90.4
89.4
89.9
88.9
87.6
88.2
88.3
87.0
87.6
89.9
90.2
90.1
85.8
86.5
86.2
96.1
95.4
95.8
91.0
90.8
90.9
93.9
92.9
93.4
92.4
92.6
92.5
97.6
96.8
97.2
90.0
91.3
90.6
5,5-12 m
(%)
89
7.1
94
7.6
183
7.3
71
7.6
77
8.0
148
7.8
28
6.3
29
6.7
57
6.5
73
7.8
70
7.5
142
7.7
76 10.4
68
9.5
144
9.9
13
3.8
16
4.4
29
4.1
28
8.0
30
8.3
57
8.2
34
5.6
39
6.4
73
6.0
37
6.6
35
6.7
73
6.7
20
2.3
27
3.0
47
2.6
25
5.2
25
5.0
50
5.1
12-16,5 m
(%)
32
2.5
36
3.0
68
2.7
32
3.5
41
4.3
73
3.9
23
5.2
26
5.9
49
5.6
20
2.2
21
2.3
42
2.2
27
3.7
29
4.0
56
3.8
0
0.1
0
0.1
1
0.1
3
1.0
3
0.9
6
0.9
3
0.5
4
0.6
7
0.5
5
0.9
4
0.7
8
0.8
1
0.1
1
0.1
2
0.1
23
4.8
18
3.7
42
4.2
>16,5 m
Ukupno
Total
0
0
1
0
1
1
1
1
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
(%)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.2
0.3
0.3
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
7
3
11
2
2
4
0
3
3
0.4
0.2
0.3
0.1
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
1951
1953
3905
1624
1684
3307
1918
1961
3880
0
0
0
0.0
0.0
0.0
567
550
1117
1267
1235
2502
937
955
1892
438
434
872
927
932
1858
731
721
1452
353
356
709
344
357
702
607
603
1209
560
530
1090
899
902
1801
491
493
984
Automatski brojač nije u funkciji
total
Automatski brojač nije u funkciji
total
Automatski brojač nije u funkciji
total
total
total
total
1471
1488
2959
1337
1365
2703
1720
1728
3448
75.4
76.2
75.8
82.3
81.1
81.7
89.7
88.1
88.9
245
254
500
178
191
370
171
193
363
12.6
13.0
12.8
11.0
11.4
11.2
8.9
9.8
9.4
228 11.7
208 10.6
435 11.1
107
6.6
125
7.4
232
7.0
27
1.4
38
1.9
65
1.7
Automatski brojač nije u funkciji
total
total
557 98.2
533 97.0
1090 97.6
10
16
26
1.8
2.9
2.3
0
0
1
0.0
0.1
0.1
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000001
Bistrica / 3+217,00
M 4 / Lamovita - Ivanjska
December
Decembar-
November
Novembar-
October
Oktobar-
September
Septembar-
August
Avgust-
July
Juli-
June
Juni-
May
Maj-
April
April-
March
Mart-
Februar-
February
January
Januar-
Mjesec - Month
1
5597
4762
4586
5428
5607
6338
6583
6923
6126
6181
5785
5610
2
4838
4954
5292
5810
5453
6287
6376
7232
6706
5845
5752
5797
3
4903
4768
5154
5940
6635
6943
6501
7246
6472
5562
6072
5004
4
5382
5153
5547
5451
7317
6622
6073
7106
6752
6171
6297
4554
5
5177
4838
5344
6206
6923
6263
5973
7664
6186
5799
6647
4693
6
4271
4058
4989
6271
6333
6099
6397
7832
5517
5837
6134
5198
7
4956
4401
5209
6357
7004
5926
6264
7182
6377
6847
6703
5209
8
4573
4755
5172
6342
6588
5836
6653
7115
6362
6804
6526
5016
9
3980
4636
3794
6315
6816
6020
6771
7422
6838
6239
5930
5664
10
4642
4415
4352
5209
7293
6306
6381
7112
6013
5685
5804
5466
11
3971
4396
5305
5304
7047
5998
6606
6830
6400
5924
6623
4939
12
4519
4163
5033
5411
7249
5621
6497
7504
5938
6258
6241
5057
13
4544
4487
4397
5520
6321
5680
6244
7282
5990
6230
5118
4961
14
4782
4861
5143
5611
6764
5840
6660
7083
5960
6332
5548
5215
15
4793
4730
5321
6325
6421
5977
7014
6475
6070
6196
6138
5200
16
4333
5127
5539
6445
7001
5851
6466
7115
6724
5734
5697
5972
17
4642
4203
5671
5540
6704
6290
6573
6976
6595
5967
5441
5288
18
5295
4767
5154
5787
6784
6258
6349
6667
6340
5997
6109
4417
19
5861
4990
6009
5881
6819
5414
6845
7273
5807
6568
5810
4918
20
5695
4342
5357
5863
7185
5910
6904
7052
5972
5970
5313
5218
21
5473
4767
5291
5809
6797
5884
6567
6652
6275
7025
5463
5277
22
5183
5143
5079
6428
6301
5731
7556
6120
6064
6137
5467
5297
23
4503
5155
5205
6373
7071
6049
7289
6303
6829
5721
5672
5922
24
4528
5238
5274
5503
6967
6556
7159
6377
6459
5833
5358
5338
25
4231
5792
5876
5608
6659
6296
6748
6363
6071
6161
5787
4750
26
4031
5280
5396
6059
6977
5253
6772
6560
5654
6394
5609
6010
27
4190
4960
4948
6056
7166
5866
7067
6431
5720
6033
4497
5293
28
4916
5047
5278
6680
6986
6134
7282
6642
6149
6242
4949
5206
29
4575
5649
6647
6534
6334
7643
6089
6227
6110
5711
5075
30
3789
5607
6491
6522
6244
7612
6168
6726
5077
5317
31
4414
5995
6889
6476
UkupnoTotal
ProsjekAverage
146587 134188 161966
4729
4792
5225
6390
178670
5956
208634 181826 208714
6730
5513
173518
162694
5784
5248
Godišnji prosjek (PGDS) - Annual average (AADT)
5879
6061
6733
213272 187319 188392
5778
5352
6880
6244
6077
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000001
Bistrica / 3+217,00
M 4 / Lamovita - Ivanjska
Dužina vozila - Vehicle length
MjesecMonth
SmjerDirection
Januar January
I
64114
88.1
7178
9.9
1306
1.8
213
0.3
72811
II
65990
89.4
6337
8.6
1411
1.9
38
0.1
73776
Maj May
9.2
2717
1.9
251
0.2
146587
1523
2.3
211
0.3
66057
II
60870
89.3
5668
8.3
1578
2.3
15
0.0
68131
117621
87.7
13240
9.9
3101
2.3
226
0.2
134188
I
69417
85.0
9725
11.9
2292
2.8
264
0.3
81698
II
70838
88.3
7191
9.0
2218
2.8
21
0.0
80268
140255
86.6
16916
10.4
4510
2.8
285
0.2
161966
77332
86.1
9812
10.9
2491
2.8
231
0.3
89866
I
76993
86.7
9072
10.2
2724
3.1
15
0.0
88804
ukupno - total
II
154325
86.4
18884
10.6
5215
2.9
246
0.1
178670
I
101367
89.7
9020
8.0
2612
2.3
57
0.1
113056
II
82006
85.8
10272
10.7
3278
3.4
22
0.0
95578
183373
87.9
19292
9.2
5890
2.8
79
0.0
208634
I
83766
88.2
8556
9.0
2619
2.8
59
0.1
95000
II
73819
85.0
9736
11.2
3245
3.7
26
0.0
86826
157585
86.7
18292
10.1
5864
3.2
85
0.0
181826
I
94887
89.6
8526
8.0
2482
2.3
56
0.1
105951
II
89943
87.5
9730
9.5
3068
3.0
22
0.0
102763
184830
88.6
18256
8.7
5550
2.7
78
0.0
208714
I
95800
89.4
8674
8.1
2604
2.4
44
0.0
107122
II
91664
86.4
10999
10.4
3474
3.3
13
0.0
106150
187464
87.9
19673
9.2
6078
2.8
57
0.0
213272
I
82925
88.8
8026
8.6
2412
2.6
38
0.0
93401
II
80583
85.8
10037
10.7
3283
3.5
15
0.0
93918
163508
87.3
18063
9.6
5695
3.0
53
0.0
187319
83195
88.1
8581
9.1
2609
2.8
30
0.0
94415
I
II
ukupno - total
Novembar November
I
II
ukupno - total
I
Decembar December
II
Prosjek
(PGDS) Average
(AADT)
79632
84.7
10913
11.6
3390
3.6
42
0.0
93977
162827
86.4
19494
10.3
5999
3.2
72
0.0
188392
76400
88.0
8207
9.4
2197
2.5
62
0.1
86866
73274
84.6
10411
12.0
2893
3.3
74
0.1
86652
149674
86.3
18618
10.7
5090
2.9
136
0.1
173518
71690
88.3
7397
9.1
2017
2.5
42
0.1
81146
69180
84.8
9786
12.0
2521
3.1
61
0.1
81548
140870
86.6
17183
10.6
4538
2.8
103
0.1
162694
I
957644
88.1
101274
9.3
27164
2.5
1307
0.1
1087389
II
914792
86.4
110152
10.4
33083
3.1
364
0.0
1058391
ukupno - total
Ukupno
(godišnje) Total
(annual)
UkupnoTotal
11.5
ukupno - total
Oktobar October
(%)
7572
ukupno - total
Septembar September
< 16,5 m
13515
ukupno - total
Avgust August
(%)
85.9
ukupno - total
Juli July
12 - 16,5 m
88.8
ukupno - total
Juni June
(%)
56751
ukupno - total
April April
5,5 - 12 m
130104
ukupno - total
Mart March
(%)
I
ukupno - total
Februar February
< 5,5 m
1872436
87.3
211426
9.9
60247
2.8
1671
0.1
2145780
I
2617
87.8
277
9.3
74
2.5
4
0.1
2979
II
2499
86.2
301
10.4
90
3.1
1
0.0
2900
ukupno - total
5116
87.0
578
9.8
165
2.8
5
0.1
5879
ukupno - total
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Smjer
21/petak
26/srijeda
25/utorak
17/četvrtak
3/četvrtak
3/četvrtak
15/utorak
3/četvrtak
23/srijeda
18/ponedeljak
1/petak
27/srijeda
4/srijeda
25/srijeda
25/srijeda
13/ponedeljak
24/petak
16/četvrtak
20/srijeda
11/ponedeljak
13/srijeda
18/četvrtak
23/utorak
30/utorak
6/utorak
29/četvrtak
28/srijeda
26/srijeda
4/utorak
4/utorak
7/ponedeljak
1/utorak
21/ponedeljak
16/petak
21/srijeda
21/srijeda
17.1/četvrtak
26.1/srijeda
3.2/četvrtak
datum/dan
2
3
2
1
2
2
1
2
1
0
2
1
2
2
2
1
3
2
2
3
2
1
4
2
2
3
2
2
2
2
2
3
3
1
2
1
1
3
2
čas
minimalni čas
Automatski brojač broj:
Lokalitet / Stacionaža [km+m]:
Broj puta / Dionica
2
0
7
1
1
3
2
1
7
3
0
9
8
4
15
4
2
12
9
2
15
8
6
19
3
4
11
3
1
4
2
2
9
2
1
7
1
0
3
voz/h
19/srijeda
22/subota
19/srijeda
22/utorak
5/subota
22/utorak
31/četvrtak
17/četvrtak
31/četvrtak
3/nedelja
7/četvrtak
3/nedelja
24/utorak
5/četvrtak
24/utorak
5/nedelja
11/subota
3/petak
3/nedelja
28/četvrtak
29/petak
28/nedelja
5/petak
5/petak
4/nedelja
17/subota
30/petak
9/nedelja
14/petak
21/petak
6/nedelja
11/petak
11/petak
23/petak
26/ponedeljak
26/ponedeljak
24.5/utorak
5.5/četvrtak
24.5/utorak
datum/dan
11
11
11
15
14
15
14
17
15
17
16
17
10
11
10
19
8
16
19
16
16
19
17
16
19
16
16
18
17
14
18
18
16
15
11
11
10
11
10
čas
maksimalni čas
345
292
546
263
334
484
280
262
497
398
305
578
419
429
630
310
259
518
392
308
586
347
339
596
363
319
534
335
299
567
299
312
555
291
304
583
419
429
630
voz/h
6/četvrtak
3/ponedeljak
30/nedelja
12/subota
17/četvrtak
6/nedelja
9/srijeda
1/utorak
9/srijeda
1/petak
4/ponedeljak
10/nedelja
1/nedelja
2/ponedeljak
2/ponedeljak
26/nedelja
26/nedelja
26/nedelja
16/subota
4/ponedeljak
5/utorak
30/utorak
22/ponedeljak
29/ponedeljak
6/utorak
6/utorak
6/utorak
30/nedelja
30/nedelja
30/nedelja
27/nedelja
27/nedelja
27/nedelja
18/nedelja
18/nedelja
18/nedelja
6.1/četvrtak
3.1/ponedeljak
30.1/nedelja
datum/dan
1396
1643
3789
1731
1770
4058
1714
1924
3794
2562
2384
5209
2913
2525
5453
2834
2419
5253
2998
2822
5973
3056
2947
6089
2797
2720
5517
2784
2293
5077
2281
2216
4497
2385
2032
4417
1396
1643
3789
voz/dan
minimalni dan
000001
Bistrica / 3+217,00
M 4 / Lamovita - Ivanjska
datum/dan
3277
3024
5861
2901
2891
5792
3380
3115
6009
3704
3566
6680
4226
4001
7317
3737
3341
6943
3804
3944
7643
3855
4049
7832
3768
3611
6838
3453
3644
7025
3370
3407
6703
3122
3077
6010
4226
4049
7832
voz/dan
maksimalni dan
4/utorak
7/petak
19/srijeda
25/petak
25/petak
25/petak
31/četvrtak
19/subota
19/subota
29/petak
16/subota
28/četvrtak
23/ponedeljak
4/srijeda
4/srijeda
3/petak
18/subota
3/petak
24/nedelja
29/petak
29/petak
9/utorak
6/subota
6/subota
4/nedelja
9/petak
9/petak
8/subota
21/petak
21/petak
7/ponedeljak
11/petak
7/ponedeljak
26/ponedeljak
16/petak
26/ponedeljak
23.5/ponedeljak
6.8/subota
6.8/subota
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
232
207
440
193
186
379
214
213
427
272
273
544
485
310
794
380
299
679
457
364
821
436
362
797
347
304
651
285
265
551
296
288
585
220
218
438
319
275
594
(21-05 h)
(05-21 h)
2116
2172
4289
2166
2247
4413
2421
2376
4797
2724
2687
5411
3162
2774
5936
2787
2595
5382
2961
2951
5912
3020
3063
6083
2767
2826
5593
2760
2766
5527
2599
2600
5199
2398
2412
4810
2660
2625
5285
noćni
prosjek
dnevni
prosjek
2467
2334
4801
2405
2449
4854
2652
2586
5239
3006
2941
5948
3712
3156
6868
3175
2921
6096
3381
3319
6700
3419
3412
6831
3065
3126
6192
3040
3071
6112
2911
2931
5842
2665
2680
5345
2998
2919
5917
danom
radnim
prosjek
2185
2444
4629
2246
2394
4640
2587
2598
5184
2977
2993
5969
3529
2950
6479
3145
2821
5966
3496
3306
6802
3560
3459
7020
3246
3142
6388
3057
2948
6004
2859
2789
5648
2502
2510
5012
2938
2856
5794
3291
3194
6485
3167
2894
6061
3418
3315
6733
3456
3424
6880
3113
3131
6244
ljetni
prosjek
prosjek
vikendom
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
Year
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Month
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Direction
21/Friday
26/Wednesday
25/Tuesday
17/Thursday
3/Thursday
3/Thursday
15/Tuesday
3/Thursday
23/Wednesday
18/Monday
1/Friday
27/Wednesday
4/Wednesday
25/Wednesday
25/Wednesday
13/Monday
24/Friday
16/Thursday
20/Wednesday
11/Monday
13/Wednesday
18/Thursday
23/Tuesday
30/Tuesday
6/Tuesday
29/Thursday
28/Wednesday
26/Wednesday
4/Tuesday
4/Tuesday
7/Monday
1/Tuesday
21/Monday
16/Friday
21/Wednesday
21/Wednesday
17.1/Thursday
26.1/Wednesday
3.2/Thursday
2
3
2
1
2
2
1
2
1
0
2
1
2
2
2
1
3
2
2
3
2
1
4
2
2
3
2
2
2
2
2
3
3
1
2
1
1
3
2
hour
minimum hour
date/day
Road number / Section
Location / Mileage [km+m]:
Automatic counter number:
2
0
7
1
1
3
2
1
7
3
0
9
8
4
15
4
2
12
9
2
15
8
6
19
3
4
11
3
1
4
2
2
9
2
1
7
1
0
3
veh/h
19/Wednesday
22/Saturday
19/Wednesday
22/Tuesday
5/Saturday
22/Tuesday
31/Thursday
17/Thursday
31/Thursday
3/Sunday
7/Thursday
3/Sunday
24/Tuesday
5/Thursday
24/Tuesday
5/Sunday
11/Saturday
3/Friday
3/Sunday
28/Thursday
29/Friday
28/Sunday
5/Friday
5/Friday
4/Sunday
17/Saturday
30/Friday
9/Sunday
14/Friday
21/Friday
6/Sunday
11/Friday
11/Friday
23/Friday
26/Monday
26/Monday
24.5/Tuesday
5.5/Thursday
24.5/Tuesday
date/day
11
11
11
15
14
15
14
17
15
17
16
17
10
11
10
19
8
16
19
16
16
19
17
16
19
16
16
18
17
14
18
18
16
15
11
11
10
11
10
hour
maximum hour
345
292
546
263
334
484
280
262
497
398
305
578
419
429
630
310
259
518
392
308
586
347
339
596
363
319
534
335
299
567
299
312
555
291
304
583
419
429
630
veh/h
6/Thursday
3/Monday
30/Sunday
12/Saturday
17/Thursday
6/Sunday
9/Wednesday
1/Tuesday
9/Wednesday
1/Friday
4/Monday
10/Sunday
1/Sunday
2/Monday
2/Monday
26/Sunday
26/Sunday
26/Sunday
16/Saturday
4/Monday
5/Tuesday
30/Tuesday
22/Monday
29/Monday
6/Tuesday
6/Tuesday
6/Tuesday
30/Sunday
30/Sunday
30/Sunday
27/Sunday
27/Sunday
27/Sunday
18/Sunday
18/Sunday
18/Sunday
6.1/Thursday
3.1/Monday
30.1/Sunday
date/day
1396
1643
3789
1731
1770
4058
1714
1924
3794
2562
2384
5209
2913
2525
5453
2834
2419
5253
2998
2822
5973
3056
2947
6089
2797
2720
5517
2784
2293
5077
2281
2216
4497
2385
2032
4417
1396
1643
3789
veh/day
minimum day
000001
Bistrica / 3+217,00
M 4 / Lamovita - Ivanjska
TRAFFIC PARAMETERS
4/Tuesday
7/Friday
19/Wednesday
25/Friday
25/Friday
25/Friday
31/Thursday
19/Saturday
19/Saturday
29/Friday
16/Saturday
28/Thursday
23/Monday
4/Wednesday
4/Wednesday
3/Friday
18/Saturday
3/Friday
24/Sunday
29/Friday
29/Friday
9/Tuesday
6/Saturday
6/Saturday
4/Sunday
9/Friday
9/Friday
8/Saturday
21/Friday
21/Friday
7/Monday
11/Friday
7/Monday
26/Monday
16/Friday
26/Monday
23.5/Monday
6.8/Saturday
6.8/Saturday
date/day
3277
3024
5861
2901
2891
5792
3380
3115
6009
3704
3566
6680
4226
4001
7317
3737
3341
6943
3804
3944
7643
3855
4049
7832
3768
3611
6838
3453
3644
7025
3370
3407
6703
3122
3077
6010
4226
4049
7832
veh/day
maximum day
232
207
440
193
186
379
214
213
427
272
273
544
485
310
794
380
299
679
457
364
821
436
362
797
347
304
651
285
265
551
296
288
585
220
218
438
319
275
594
(21-05 h)
2116
2172
4289
2166
2247
4413
2421
2376
4797
2724
2687
5411
3162
2774
5936
2787
2595
5382
2961
2951
5912
3020
3063
6083
2767
2826
5593
2760
2766
5527
2599
2600
5199
2398
2412
4810
2660
2625
5285
(5-21 h)
night
average
average
day time
2467
2334
4801
2405
2449
4854
2652
2586
5239
3006
2941
5948
3712
3156
6868
3175
2921
6096
3381
3319
6700
3419
3412
6831
3065
3126
6192
3040
3071
6112
2911
2931
5842
2665
2680
5345
2998
2919
5917
average
day
working
3291
3194
6485
3167
2894
6061
3418
3315
6733
3456
3424
6880
3113
3131
6244
average
2185
2444
4629
2246
2394
4640
2587
2598
5184
2977
2993
5969
3529
2950
6479
3145
2821
5966
3496
3306
6802
3560
3459
7020
3246
3142
6388
3057
2948
6004
2859
2789
5648
2502
2510
5012
2938
2856
5794
summer
average
weekend
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000001
Bistrica / 9+600,00
M 4 / Lamovita - Ivanjska
7000
6000
5267
5262
2002
2003
5406
5800
5753
2007
2008
5873
5861
5879
2009
2010
2011
5492
5276
voz / dan - vehicle / day
5000
4000
3000
2000
1000
0
2004
2005
2006
Godina - Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
7000
6000
5267
5262
2002
2003
5406
5800
5753
2007
2008
5873
5861
2009
2010
5879
5491
5277
voz / dan - vehicle / day
5000
4000
3000
2000
1000
0
2004
2005
2006
2011
Godina - Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
Broj vozila - Number of vehicles
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
JanuarJanuary
FebruarFebruary
MartMarch
AprilApril
PGDS 5879 voz/dan - AADT 5879 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]:
Broj puta - Road number/ Dionica - Section
MajMay
JuliJuly
AvgustAugust
Dani / Mjeseci - Days / Months
JuniJune
000001
Bistrica / 3+217,00
M 4 / Lamovita - Ivanjska
SeptembarSeptember
DNEVNA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000001
Bistrica / 9+600,00
M 4 / Lamovita - Ivanjska
PGDS 5879 voz/dan
AADT 5879 veh/day
Broj vozila - Number of vehicles
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
Broj vozila - Number of vehicles
7000
6000
Dužina vozila
Vehicle length
5000
4000
>16,5 m
3000
12-16,5 m
5,5-12 m
2000
<5,5 m
1000
0
ponedeljak
Monday
utorak
Tuesday
srijeda
četvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila - Number of vehicles
8000
Dužina vozila
Vehicle length
7000
6000
>16,5 m
5000
12-16,5 m
4000
5,5-12 m
3000
<5,5 m
2000
1000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Mjesečna neravnomjernost
Monthly variation
9
10
11
12
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
PGDS AADT
000001
Bistrica / 3+217,00
M 4 / Lamovita - Ivanjska
5879 voz/dan - veh/day
Čas Hour
Maksimalni
vršni sat Maximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danu Hour of day
10
14
15
16
18
15
17
13
Sat u godini Hour in year
3443
7047
7552
5177
7555
5224
7650
7646
DanDay of week
utorakTuesday
petakFriday
petakFriday
četvrtakThursday
petakFriday
subotaSaturday
utorakTuesday
utorakTuesday
DatumDate
24
21
11
4
11
6
15
15
MjesecMonth
MajMay
OktobarOctober
NovembarNovember
AvgustAugust
NovembarNovember
AvgustAugust
NovembarNovember
NovembarNovember
Vrijednost Value
630
567
547
543
537
531
510
486
%percent
10.72
9.64
9.30
9.24
9.13
9.03
8.68
8.27
14
u % PGDSa - in % of AADT
12
10
8
6
4
2
0
0
20
40
60
80
100
Čas - Hour
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000002
Ništavci / 9+914,00
M 15 / Tukovi - granica / border RS (Koprivna)
December
Decembar-
November
Novembar-
October
Oktobar-
September
Septembar-
August
Avgust-
July
Juli-
June
Juni-
May
Maj-
April
April-
March
Mart-
Februar-
February
January
Januar-
Mjesec - Month
1
2370
1911
2046
2915
4968
2605
3244
5476
3423
3364
2466
2428
2
2674
2071
2201
2889
3294
2751
3829
5297
3798
3150
3508
2658
3
2113
2133
2196
2760
2776
3284
3602
5475
3919
2863
2799
2674
4
2721
2294
2486
2676
3586
3094
3400
5557
3850
2719
3229
2377
5
3003
2271
2187
2481
2906
3192
3300
5839
3685
2742
3797
2238
6
2706
1946
2069
2483
3488
2757
3259
7045
3682
2791
3358
2340
7
2632
2095
1984
2473
3515
2805
3097
5827
3907
3358
3768
2201
8
2769
1967
2131
3056
3336
2906
3917
4972
3435
3457
3659
2211
9
2584
2054
1902
3267
2951
2833
4292
5092
3637
3113
2737
2676
10
2420
2148
1997
2969
2941
3240
4336
4876
3812
2808
2683
2575
11
2254
2558
2492
2602
3143
3274
4032
4807
3532
2897
3286
2388
12
2106
2638
2559
2653
2979
3046
4087
5116
3142
3010
3499
2396
13
1935
2234
2235
2539
3262
2789
3589
5728
3083
2919
3414
2234
14
2075
2406
2451
2847
3266
2784
3595
5900
3072
2993
3381
2317
15
2028
2432
2313
3027
3028
2785
4403
4430
3110
3392
2996
2373
16
1780
2305
2376
3139
2990
2853
4797
4244
3560
2952
2757
2744
17
2147
2205
2366
2856
2770
3187
4885
4049
3456
2878
2693
2666
18
2021
2511
2792
2737
2734
3461
4123
4188
3184
2776
2814
2302
19
1575
2646
2728
2656
2796
3145
4289
4499
2977
3013
2942
2394
20
2359
2179
2559
2588
3041
2950
4275
4657
2765
2825
2596
2206
21
2357
2189
2523
2604
3352
2901
4338
3911
2805
3256
2443
2333
22
2442
2248
2553
3107
3188
2856
5251
3537
2928
3222
2432
2367
23
2104
2254
2425
3649
2839
2837
5643
3236
3359
3055
2403
2717
24
2509
1972
2507
2905
2807
3449
5440
3364
3379
2804
2307
2556
25
2470
2647
2894
3140
2675
3547
4857
3284
3361
2822
2646
2449
26
2541
2600
2689
3025
3200
3239
5131
3669
2792
2927
2794
2544
27
2683
2415
2538
3340
3003
3760
5249
3968
2738
2809
2457
2128
28
2383
2112
2568
3799
1827
3071
5135
3722
2645
2886
2634
2173
29
2207
2401
4570
2012
3062
5852
3507
2572
2855
2471
2198
30
1633
2296
5003
2509
2949
3190
2661
2246
31
1997
2662
UkupnoTotal
71598
63441
74126
ProsjekAverage
2310
2266
2391
6612
3297
2295
5871
3388
90755
93477
91412 137730
141957
98798
91915
87215
76115
3025
3015
4579
3293
2965
2907
2455
Godišnji prosjek (PGDS) - Annual average (AADT)
3064
3047
4443
2598
2911
3341
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000002
Ništavci / 9+914,00
M 15 / Tukovi - granica / border RS (Koprivna)
Dužina vozila - Vehicle length
MjesecMonth
SmjerDirection
Januar January
I
32356
93.6
1967
5.7
226
0.7
7
0.0
34556
II
34883
94.2
1922
5.2
230
0.6
7
0.0
37042
ukupno - total
67239
93.9
3889
5.4
456
0.6
14
0.0
71598
I
29093
91.4
2424
7.6
321
1.0
2
0.0
31840
II
28813
91.2
2440
7.7
332
1.1
16
0.1
31601
ukupno - total
57906
91.3
4864
7.7
653
1.0
18
0.0
63441
Februar February
Mart March
April April
Maj May
Juni June
Juli July
Oktobar October
Novembar November
Decembar December
Ukupno
(godišnje) Total
(annual)
Prosjek
(PGDS) Average
(AADT)
5,5 - 12 m
(%)
12 - 16,5 m
(%)
< 16,5 m
(%)
UkupnoTotal
I
33888
90.9
3002
8.0
398
1.1
6
0.0
37294
33292
90.4
3108
8.4
424
1.2
8
0.0
36832
ukupno - total
67180
90.6
6110
8.2
822
1.1
14
0.0
74126
I
42827
91.5
3511
7.5
448
1.0
9
0.0
46795
II
40156
91.3
3312
7.5
478
1.1
14
0.0
43960
ukupno - total
82983
91.4
6823
7.5
926
1.0
23
0.0
90755
I
43872
93.1
2702
5.7
524
1.1
10
0.0
47108
II
43122
93.0
2665
5.7
569
1.2
13
0.0
46369
ukupno - total
86994
93.1
5367
5.7
1093
1.2
23
0.0
93477
I
42192
92.5
2808
6.2
589
1.3
9
0.0
45598
II
42178
92.1
2901
6.3
726
1.6
9
0.0
45814
ukupno - total
84370
92.3
5709
6.2
1315
1.4
18
0.0
91412
I
63070
93.8
3584
5.3
578
0.9
19
0.0
67251
II
66504
94.4
3338
4.7
621
0.9
16
0.0
70479
129574
94.1
6922
5.0
1199
0.9
35
0.0
137730
I
67172
94.1
3499
4.9
665
0.9
10
0.0
71346
II
66474
94.1
3481
4.9
642
0.9
14
0.0
70611
133646
94.1
6980
4.9
1307
0.9
24
0.0
141957
ukupno - total
Septembar September
(%)
II
ukupno - total
Avgust August
< 5,5 m
I
45276
91.1
3261
6.6
514
1.0
662
1.3
49713
II
45364
92.4
3196
6.5
522
1.1
3
0.0
49085
ukupno - total
90640
91.7
6457
6.5
1036
1.0
665
0.7
98798
I
41545
90.1
3918
8.5
629
1.4
13
0.0
46105
II
41510
90.6
3722
8.1
571
1.2
7
0.0
45810
ukupno - total
83055
90.4
7640
8.3
1200
1.3
20
0.0
91915
I
39977
91.5
3238
7.4
491
1.1
6
0.0
43712
II
39947
91.8
3099
7.1
448
1.0
9
0.0
43503
ukupno - total
79924
91.6
6337
7.3
939
1.1
15
0.0
87215
I
33755
90.5
3147
8.4
390
1.0
12
0.0
37304
II
35310
91.0
3118
8.0
374
1.0
9
0.0
38811
ukupno - total
69065
90.7
6265
8.2
764
1.0
21
0.0
76115
I
515023
92.2
37061
6.6
5773
1.0
765
0.1
558622
II
517553
92.4
36302
6.5
5937
1.1
125
0.0
559917
1032576
92.3
73363
6.6
11710
1.0
890
0.1
1118539
I
1407
91.9
101
6.6
16
1.0
2
0.1
1530
II
1414
92.2
99
6.5
16
1.1
0
0.0
1534
ukupno - total
2821
92.1
200
6.5
32
1.0
2
0.1
3064
ukupno - total
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Smjer
11/utorak
31/ponedeljak
24/ponedeljak
24/četvrtak
24/četvrtak
24/četvrtak
23/srijeda
24/četvrtak
23/srijeda
14/četvrtak
20/srijeda
14/četvrtak
31/utorak
31/utorak
9/ponedeljak
29/srijeda
7/utorak
7/utorak
15/petak
7/četvrtak
19/utorak
31/srijeda
24/srijeda
17/srijeda
30/petak
28/srijeda
26/ponedeljak
31/ponedeljak
31/ponedeljak
12/srijeda
30/srijeda
30/srijeda
30/srijeda
28/srijeda
29/četvrtak
16/petak
11.1/utorak
31.1/ponedeljak
24.2/četvrtak
datum/dan
3
2
1
2
2
2
3
1
3
2
1
2
3
17
2
4
1
1
3
17
1
3
2
1
3
3
2
2
1
2
3
4
4
2
2
2
3
2
2
čas
minimalni čas
Automatski brojač broj:
Lokalitet / Stacionaža [km+m]:
Broj puta / Dionica
0
0
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
2
4
1
9
4
2
9
1
0
2
0
0
2
0
0
1
0
0
1
0
0
0
voz/h
27/četvrtak
2/nedelja
27/četvrtak
19/subota
15/utorak
19/subota
25/petak
12/subota
12/subota
30/subota
30/subota
30/subota
1/nedelja
1/nedelja
1/nedelja
10/petak
12/nedelja
27/ponedeljak
27/srijeda
30/subota
30/subota
6/subota
6/subota
6/subota
4/nedelja
3/subota
7/srijeda
2/nedelja
15/subota
15/subota
8/utorak
5/subota
7/ponedeljak
4/nedelja
31/subota
31/subota
6.8/subota
30.7/subota
6.8/subota
datum/dan
11
11
11
16
14
11
17
12
12
11
10
10
9
18
18
18
19
11
8
16
16
10
14
10
18
11
11
18
16
16
13
16
12
18
14
12
10
16
10
čas
maksimalni čas
190
157
312
121
131
221
129
158
247
236
161
389
206
259
393
151
157
267
265
274
515
332
272
552
190
180
303
161
164
274
196
177
317
130
187
279
332
274
552
voz/h
30/nedelja
19/srijeda
19/srijeda
6/nedelja
1/utorak
1/utorak
6/nedelja
10/četvrtak
9/srijeda
5/utorak
7/četvrtak
7/četvrtak
5/četvrtak
28/subota
28/subota
1/srijeda
1/srijeda
1/srijeda
3/nedelja
7/četvrtak
7/četvrtak
23/utorak
23/utorak
23/utorak
29/četvrtak
29/četvrtak
29/četvrtak
31/ponedeljak
30/nedelja
31/ponedeljak
30/srijeda
30/srijeda
30/srijeda
29/četvrtak
27/utorak
27/utorak
30.1/nedelja
28.5/subota
19.1/srijeda
datum/dan
724
767
1575
908
941
1911
900
963
1902
1246
1212
2473
1185
109
1827
1267
1338
2605
1607
1490
3097
1592
1644
3236
1271
1301
2572
1315
1243
2598
1119
1127
2246
1028
1049
2128
724
109
1575
voz/dan
minimalni dan
5/srijeda
2/nedelja
5/srijeda
25/petak
15/utorak
25/petak
25/petak
27/nedelja
25/petak
30/subota
30/subota
30/subota
1/nedelja
1/nedelja
1/nedelja
24/petak
27/ponedeljak
27/ponedeljak
30/subota
30/subota
30/subota
6/subota
6/subota
6/subota
4/nedelja
3/subota
3/subota
2/nedelja
7/petak
8/subota
8/utorak
5/subota
5/subota
26/ponedeljak
31/subota
31/subota
6.8/subota
30.7/subota
6.8/subota
datum/dan
1515
1557
3003
1419
1337
2647
1577
1406
2894
2863
2140
5003
2450
2518
4968
1849
2095
3760
3109
3503
6612
3554
3491
7045
2092
2025
3919
1723
1834
3457
2091
2217
3797
1327
2038
3341
3554
3503
7045
voz/dan
maksimalni dan
000002
Ništavci / 9+914,00
M 15 / Tukovi - granica / border RS (Koprivna)
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
108
89
197
102
70
171
107
71
177
123
90
213
162
127
289
185
157
342
275
289
564
261
267
528
142
166
308
100
128
228
115
156
271
79
118
197
147
145
291
(21-05 h)
(05-21 h)
1007
1106
2113
1035
1059
2094
1096
1117
2214
1437
1375
2813
1357
1369
2726
1335
1370
2705
1894
1984
3879
2040
2011
4051
1515
1470
2985
1388
1350
2737
1342
1294
2636
1124
1134
2258
1384
1389
2773
noćni
prosjek
dnevni
prosjek
1145
1166
2311
1122
1104
2226
1209
1164
2372
1502
1397
2898
1476
1461
2937
1491
1482
2973
2051
2160
4211
2197
2203
4400
1587
1608
3196
1429
1461
2890
1436
1417
2853
1176
1223
2399
1493
1496
2989
danom
radnim
prosjek
1073
1235
2308
1175
1191
2366
1187
1259
2446
1660
1584
3244
1599
1559
3158
1598
1651
3250
2419
2512
4931
2603
2492
5095
1849
1713
3562
1610
1513
3122
1506
1528
3033
1270
1322
2592
1614
1619
3233
1917
1934
3852
1520
1527
3047
2169
2274
4443
2301
2278
4579
1657
1636
3293
ljetni
prosjek
prosjek
vikendom
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
Year
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Month
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Direction
11/Tuesday
31/Monday
24/Monday
24/Thursday
24/Thursday
24/Thursday
23/Wednesday
24/Thursday
23/Wednesday
14/Thursday
20/Wednesday
14/Thursday
31/Tuesday
31/Tuesday
9/Monday
29/Wednesday
7/Tuesday
7/Tuesday
15/Friday
7/Thursday
19/Tuesday
31/Wednesday
24/Wednesday
17/Wednesday
30/Friday
28/Wednesday
26/Monday
31/Monday
31/Monday
12/Wednesday
30/Wednesday
30/Wednesday
30/Wednesday
28/Wednesday
29/Thursday
16/Friday
11.1/Tuesday
31.1/Monday
24.2/Thursday
3
2
1
2
2
2
3
1
3
2
1
2
3
17
2
4
1
1
3
17
1
3
2
1
3
3
2
2
1
2
3
4
4
2
2
2
3
2
2
hour
minimum hour
date/day
Road number / Section
Location / Mileage [km+m]:
Automatic counter number:
0
0
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
2
4
1
9
4
2
9
1
0
2
0
0
2
0
0
1
0
0
1
0
0
0
veh/h
27/Thursday
2/Sunday
27/Thursday
19/Saturday
15/Tuesday
19/Saturday
25/Friday
12/Saturday
12/Saturday
30/Saturday
30/Saturday
30/Saturday
1/Sunday
1/Sunday
1/Sunday
10/Friday
12/Sunday
27/Monday
27/Wednesday
30/Saturday
30/Saturday
6/Saturday
6/Saturday
6/Saturday
4/Sunday
3/Saturday
7/Wednesday
2/Sunday
15/Saturday
15/Saturday
8/Tuesday
5/Saturday
7/Monday
4/Sunday
31/Saturday
31/Saturday
6.8/Saturday
30.7/Saturday
6.8/Saturday
date/day
11
11
11
16
14
11
17
12
12
11
10
10
9
18
18
18
19
11
8
16
16
10
14
10
18
11
11
18
16
16
13
16
12
18
14
12
10
16
10
hour
maximum hour
190
157
312
121
131
221
129
158
247
236
161
389
206
259
393
151
157
267
265
274
515
332
272
552
190
180
303
161
164
274
196
177
317
130
187
279
332
274
552
veh/h
30/Sunday
19/Wednesday
19/Wednesday
6/Sunday
1/Tuesday
1/Tuesday
6/Sunday
10/Thursday
9/Wednesday
5/Tuesday
7/Thursday
7/Thursday
5/Thursday
28/Saturday
28/Saturday
1/Wednesday
1/Wednesday
1/Wednesday
3/Sunday
7/Thursday
7/Thursday
23/Tuesday
23/Tuesday
23/Tuesday
29/Thursday
29/Thursday
29/Thursday
31/Monday
30/Sunday
31/Monday
30/Wednesday
30/Wednesday
30/Wednesday
29/Thursday
27/Tuesday
27/Tuesday
30.1/Sunday
28.5/Saturday
19.1/Wednesday
date/day
724
767
1575
908
941
1911
900
963
1902
1246
1212
2473
1185
109
1827
1267
1338
2605
1607
1490
3097
1592
1644
3236
1271
1301
2572
1315
1243
2598
1119
1127
2246
1028
1049
2128
724
109
1575
veh/day
minimum day
5/Wednesday
2/Sunday
5/Wednesday
25/Friday
15/Tuesday
25/Friday
25/Friday
27/Sunday
25/Friday
30/Saturday
30/Saturday
30/Saturday
1/Sunday
1/Sunday
1/Sunday
24/Friday
27/Monday
27/Monday
30/Saturday
30/Saturday
30/Saturday
6/Saturday
6/Saturday
6/Saturday
4/Sunday
3/Saturday
3/Saturday
2/Sunday
7/Friday
8/Saturday
8/Tuesday
5/Saturday
5/Saturday
26/Monday
31/Saturday
31/Saturday
6.8/Saturday
30.7/Saturday
6.8/Saturday
date/day
1515
1557
3003
1419
1337
2647
1577
1406
2894
2863
2140
5003
2450
2518
4968
1849
2095
3760
3109
3503
6612
3554
3491
7045
2092
2025
3919
1723
1834
3457
2091
2217
3797
1327
2038
3341
3554
3503
7045
veh/day
maximum day
000002
Ništavci / 9+914,00
M 15 / Tukovi - granica / border RS (Koprivna)
TRAFFIC PARAMETERS
108
89
197
102
70
171
107
71
177
123
90
213
162
127
289
185
157
342
275
289
564
261
267
528
142
166
308
100
128
228
115
156
271
79
118
197
147
145
291
(21-05 h)
1007
1106
2113
1035
1059
2094
1096
1117
2214
1437
1375
2813
1357
1369
2726
1335
1370
2705
1894
1984
3879
2040
2011
4051
1515
1470
2985
1388
1350
2737
1342
1294
2636
1124
1134
2258
1384
1389
2773
(5-21 h)
night
average
average
day time
1145
1166
2311
1122
1104
2226
1209
1164
2372
1502
1397
2898
1476
1461
2937
1491
1482
2973
2051
2160
4211
2197
2203
4400
1587
1608
3196
1429
1461
2890
1436
1417
2853
1176
1223
2399
1493
1496
2989
average
day
working
1917
1934
3852
1520
1527
3047
2169
2274
4443
2301
2278
4579
1657
1636
3293
average
1073
1235
2308
1175
1191
2366
1187
1259
2446
1660
1584
3244
1599
1559
3158
1598
1651
3250
2419
2512
4931
2603
2492
5095
1849
1713
3562
1610
1513
3122
1506
1528
3033
1270
1322
2592
1614
1619
3233
summer
average
weekend
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000002
Ništavci / 9+914,00
M 15 / Tukovi - granica / border RS (Koprivna)
3500
3190
3063
3039
2928
3000
3108
3111
3078
3086
3064
2007
2008
2009
2010
2011
2978
voz / dan - vehicle / day
2500
2000
1500
1000
500
0
2002
2003
2004
2005
2006
Godina - Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
3500
3190
3063
3039
2927
3000
3107
3111
2007
2008
3078
3086
3064
2009
2010
2011
2978
voz / dan - vehicle / day
2500
2000
1500
1000
500
0
2002
2003
2004
2005
2006
Godina - Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
Broj vozila - Number of vehicles
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
JanuarJanuary
FebruarFebruary
MartMarch
AprilApril
PGDS 3064 voz/dan - AADT 3064 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]:
Broj puta - Road number/ Dionica - Section
MajMay
JuliJuly
AvgustAugust
Dani / Mjeseci - Days / Months
JuniJune
SeptembarSeptember
000002
Ništavci / 9+914,00
M 15 / Tukovi - granica / border RS (Koprivna)
DNEVNA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000002
Ništavci / 9+914,00
M 15 / Tukovi - granica / border RS (Koprivna)
PGDS 3064 voz/dan
AADT 3064 veh/day
Broj vozila - Number of vehicles
250
200
150
100
50
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
Broj vozila - Number of vehicles
4000
3500
3000
Dužina vozila
Vehicle length
2500
2000
>16,5 m
12-16,5 m
1500
5,5-12 m
<5,5 m
1000
500
0
ponedeljak
Monday
utorak
Tuesday
srijeda
četvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila - Number of vehicles
5000
4500
Dužina vozila
Vehicle length
4000
3500
>16,5 m
3000
12-16,5 m
2500
5,5-12 m
2000
<5,5 m
1500
1000
500
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Mjesečna neravnomjernost
Monthly variation
9
10
11
12
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
PGDS AADT
000002
Ništavci / 9+914,00
M 15 / Tukovi - granica / border RS (Koprivna)
3064 voz/dan - veh/day
Čas Hour
Maksimalni
vršni sat Maximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danu Hour of day
10
16
12
11
17
14
16
16
Sat u godini Hour in year
5219
5225
5413
5100
5034
5127
5249
5297
DanDay of week
subotaSaturday
subotaSaturday
nedeljaSunday
ponedeljakMonday
petakFriday
utorakTuesday
nedeljaSunday
utorakTuesday
DatumDate
6
6
14
1
29
2
7
9
MjesecMonth
AvgustAugust
AvgustAugust
AvgustAugust
AvgustAugust
JuliJuly
AvgustAugust
AvgustAugust
AvgustAugust
Vrijednost Value
552
459
426
408
395
386
360
327
%percent
18.01
14.98
13.90
13.31
12.89
12.60
11.75
10.67
24
u % PGDSa - in % of AADT
20
16
12
8
4
0
0
20
40
60
80
100
Čas - Hour
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000003
Svodna / 5+417,00
M 4 / Blagaj - Dragotinja
December
Decembar-
November
Novembar-
October
Oktobar-
September
Septembar-
August
Avgust-
July
Juli-
June
Juni-
May
Maj-
April
April-
March
Mart-
Februar-
February
January
Januar-
Mjesec - Month
1
1839
2686
2804
3775
3805
3526
4928
4706
3852
3848
3308
3120
2
2349
2832
2979
3489
4639
3674
3941
4687
4474
3464
3465
3454
3
2177
2739
2873
2807
4463
4064
3650
4758
4111
3543
3511
2837
4
3079
3132
3378
3266
4345
3553
3671
4982
3851
3608
4051
2517
5
3404
2842
2481
3157
4099
3331
3801
5354
3888
3485
4097
2655
6
2718
2177
2042
3337
4168
3447
3799
5418
3336
3357
3604
2853
7
2273
2711
2820
3409
4493
3319
3871
4769
4181
4263
4066
3035
8
2806
2738
2776
3775
3258
3534
4517
4838
4163
3533
4630
2959
9
2821
2786
2650
3474
3513
3950
4139
4786
4454
3422
3449
3541
10
3037
2856
2760
3022
3987
4135
3650
4596
3963
3499
3485
2988
11
2968
3371
3305
3300
3786
3536
4016
4529
3880
3380
3950
2648
12
3138
2985
2955
3276
3835
3243
4251
5037
3742
3593
3691
3029
13
2627
2339
2470
3383
4210
3555
3928
4542
3417
3509
2724
2890
14
3305
2995
3054
3552
3960
3416
4354
4440
3607
3835
3409
2982
15
2857
3181
2792
3890
3092
3467
4713
4361
3780
3516
3431
3026
16
2191
3130
2990
3517
2795
3535
4138
4513
4093
3048
3365
3468
17
3026
3095
3138
3036
3500
4110
4000
4466
3706
3361
3167
2996
18
2906
3571
3661
3431
3536
4087
4279
4249
3532
3253
3618
2462
19
3244
3245
3272
3313
3746
3586
4354
4945
3618
3697
3184
3018
20
3135
2347
2803
3486
4063
3828
4353
4727
3451
3529
2772
3015
21
2886
3040
3200
3462
3734
3550
4296
4327
3584
4201
3203
3136
22
2783
3028
3152
4094
2966
3548
5142
4136
3687
3791
3025
3069
23
2158
2812
3358
3636
3433
3577
4837
4244
4180
3107
3203
3660
24
3102
3286
3366
2977
3431
4377
4750
4228
3715
3451
3196
2944
25
3163
3509
3895
3645
3564
3774
4454
4121
3391
3411
3638
2376
26
3135
3196
3397
3714
3520
3132
4685
4516
3540
3534
2999
3130
27
3212
2526
2731
3937
4201
3914
4824
4473
3435
3532
2583
2845
28
2993
2836
3096
4419
3815
3761
4903
4084
3554
3752
2712
3062
29
2387
2865
4484
3171
4005
5448
3963
3759
3437
3228
3105
30
1883
3345
4634
3519
4147
5131
3937
4105
2879
3093
31
2667
3361
4655
3893
UkupnoTotal
86269
81991
93769
106697
ProsjekAverage
2783
2928
3025
3557
3522
116169 110681 135478
3747
3247
101857
93888
3395
3029
Godišnji prosjek (PGDS) - Annual average (AADT)
3536
3689
4370
140625 114049 109085
3725
3343
4536
3802
3519
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000003
Svodna / 5+417,00
M 4 / Blagaj - Dragotinja
Dužina vozila - Vehicle length
MjesecMonth
SmjerDirection
Januar January
I
38179
88.9
3857
9.0
879
2.0
25
0.1
42940
II
38207
88.2
3995
9.2
1119
2.6
8
0.0
43329
ukupno - total
76386
88.5
7852
9.1
1998
2.3
33
0.0
86269
I
35881
86.5
4429
10.7
1120
2.7
34
0.1
41464
II
34670
85.5
4483
11.1
1354
3.3
20
0.0
40527
ukupno - total
70551
86.0
8912
10.9
2474
3.0
54
0.1
81991
Februar February
Mart March
April April
Maj May
Juli July
Oktobar October
Novembar November
Decembar December
Ukupno
(godišnje) Total
(annual)
Prosjek
(PGDS) Average
(AADT)
(%)
12 - 16,5 m
(%)
< 16,5 m
(%)
UkupnoTotal
40799
86.1
5168
10.9
1366
2.9
37
0.1
47370
39388
84.9
5304
11.4
1693
3.6
14
0.0
46399
ukupno - total
80187
85.5
10472
11.2
3059
3.3
51
0.1
93769
I
46814
86.1
5854
10.8
1674
3.1
12
0.0
54354
II
44063
84.2
6212
11.9
2057
3.9
11
0.0
52343
ukupno - total
90877
85.2
12066
11.3
3731
3.5
23
0.0
106697
I
50053
86.7
5950
10.3
1687
2.9
32
0.1
57722
II
49957
85.5
6341
10.8
2138
3.7
11
0.0
58447
100010
86.1
12291
10.6
3825
3.3
43
0.0
116169
I
48557
86.9
5682
10.2
1621
2.9
14
0.0
55874
II
46568
85.0
6176
11.3
2052
3.7
11
0.0
54807
ukupno - total
95125
85.9
11858
10.7
3673
3.3
25
0.0
110681
I
60525
88.7
5878
8.6
1781
2.6
23
0.0
68207
II
58684
87.2
6343
9.4
2231
3.3
13
0.0
67271
119209
88.0
12221
9.0
4012
3.0
36
0.0
135478
I
62638
88.7
6110
8.6
1875
2.7
22
0.0
70645
II
61061
87.3
6495
9.3
2417
3.5
7
0.0
69980
123699
88.0
12605
9.0
4292
3.1
29
0.0
140625
57313
ukupno - total
Septembar September
5,5 - 12 m
I
ukupno - total
Avgust August
(%)
II
ukupno - total
Juni June
< 5,5 m
I
50335
87.8
5296
9.2
1660
2.9
22
0.0
II
48955
86.3
5580
9.8
2190
3.9
11
0.0
56736
ukupno - total
99290
87.1
10876
9.5
3850
3.4
33
0.0
114049
I
47091
86.1
5875
10.7
1609
2.9
87
0.2
54662
II
46279
85.0
5965
11.0
2169
4.0
10
0.0
54423
ukupno - total
93370
85.6
11840
10.9
3778
3.5
97
0.1
109085
I
43796
85.8
5738
11.2
1332
2.6
196
0.4
51062
II
43306
85.3
5616
11.1
1863
3.7
10
0.0
50795
ukupno - total
87102
85.5
11354
11.1
3195
3.1
206
0.2
101857
I
41153
86.0
5411
11.3
1183
2.5
111
0.2
47858
II
39182
85.1
5295
11.5
1539
3.3
14
0.0
46030
ukupno - total
80335
85.6
10706
11.4
2722
2.9
125
0.1
93888
I
565821
87.1
65248
10.0
17787
2.7
615
0.1
649471
II
550320
85.8
67805
10.6
22822
3.6
140
0.0
641087
1116141
86.5
133053
10.3
40609
3.1
755
0.1
1290558
I
1546
86.9
178
10.0
49
2.7
2
0.1
1779
II
1504
85.6
185
10.5
62
3.6
0
0.0
1756
ukupno - total
3050
86.2
364
10.3
111
3.1
2
0.1
3536
ukupno - total
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Smjer
14/petak
20/četvrtak
26/srijeda
1/utorak
16/srijeda
10/četvrtak
4/petak
23/srijeda
15/utorak
11/ponedeljak
25/ponedeljak
25/ponedeljak
9/ponedeljak
25/srijeda
25/srijeda
15/srijeda
30/četvrtak
13/ponedeljak
11/ponedeljak
14/četvrtak
4/ponedeljak
31/srijeda
24/srijeda
24/srijeda
26/ponedeljak
19/ponedeljak
19/ponedeljak
26/srijeda
28/petak
26/srijeda
29/utorak
25/petak
7/ponedeljak
5/ponedeljak
28/srijeda
5/ponedeljak
1.1/utorak
20.1/četvrtak
15.3/utorak
datum/dan
1
3
2
0
3
3
1
3
1
2
2
2
2
1
1
1
3
2
2
3
3
2
2
2
1
1
1
2
3
2
2
2
4
3
2
3
0
3
1
čas
minimalni čas
Automatski brojač broj:
Lokalitet / Stacionaža [km+m]:
Broj puta / Dionica
1
0
4
0
0
2
0
0
1
1
0
2
2
0
5
3
2
8
4
2
10
3
3
7
3
1
8
2
2
5
1
0
2
1
0
1
0
0
1
voz/h
20/četvrtak
9/nedelja
20/četvrtak
18/petak
16/srijeda
25/petak
25/petak
27/nedelja
25/petak
30/subota
29/petak
30/subota
1/nedelja
2/ponedeljak
2/ponedeljak
9/četvrtak
12/nedelja
24/petak
28/četvrtak
31/nedelja
31/nedelja
5/petak
6/subota
5/petak
11/nedelja
11/nedelja
11/nedelja
2/nedelja
15/subota
2/nedelja
5/subota
8/utorak
8/utorak
23/petak
2/petak
2/petak
2.10/nedelja
31.7/nedelja
31.7/nedelja
datum/dan
14
16
14
15
10
15
14
18
14
10
10
10
17
15
13
14
18
14
14
16
16
15
17
15
18
16
18
16
15
16
10
17
15
13
16
15
16
16
16
čas
maksimalni čas
168
165
298
168
147
302
176
154
316
210
175
365
220
216
376
188
174
324
220
260
443
221
242
431
198
190
357
239
199
394
202
255
406
182
152
307
239
260
443
voz/h
1/subota
1/subota
1/subota
6/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
3/nedelja
3/nedelja
3/nedelja
22/nedelja
16/ponedeljak
16/ponedeljak
26/nedelja
26/nedelja
26/nedelja
3/nedelja
4/ponedeljak
3/nedelja
31/srijeda
31/srijeda
31/srijeda
25/nedelja
6/utorak
6/utorak
30/nedelja
30/nedelja
30/nedelja
27/nedelja
28/ponedeljak
27/nedelja
25/nedelja
25/nedelja
25/nedelja
1.1/subota
1.1/subota
1.1/subota
datum/dan
838
1001
1839
1023
1154
2177
916
1126
2042
1325
1482
2807
1394
1301
2795
1496
1636
3132
1577
1839
3650
1965
1928
3893
1637
1671
3336
1404
1475
2879
1187
1289
2583
1157
1219
2376
838
1001
1839
voz/dan
minimalni dan
000003
Svodna / 5+417,00
M 4 / Blagaj - Dragotinja
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
5/srijeda
5/srijeda
5/srijeda
18/petak
18/petak
18/petak
25/petak
25/petak
25/petak
30/subota
28/četvrtak
30/subota
7/subota
2/ponedeljak
2/ponedeljak
24/petak
24/petak
24/petak
29/petak
29/petak
29/petak
5/petak
6/subota
6/subota
2/petak
9/petak
2/petak
7/petak
21/petak
7/petak
5/subota
8/utorak
8/utorak
30/petak
23/petak
30/petak
29.7/petak
6.8/subota
29.7/petak
datum/dan
1691
1713
3404
1810
1761
3571
2033
1862
3895
2590
2189
4634
2246
2504
4639
2268
2109
4377
2893
2555
5448
2726
2789
5418
2300
2206
4474
2204
2091
4263
2308
2684
4630
2044
1802
3725
2893
2789
5448
voz/dan
maksimalni dan
119
104
223
104
98
202
109
102
211
138
110
248
161
155
315
192
174
366
284
245
530
268
244
512
186
167
353
148
145
293
154
146
300
121
100
221
166
150
315
(21-05 h)
1266
1294
2560
1377
1349
2726
1419
1395
2814
1674
1635
3309
1701
1731
3432
1671
1653
3324
1916
1925
3841
2011
2013
4024
1724
1724
3448
1615
1611
3226
1548
1547
3096
1423
1385
2807
1614
1607
3220
(05-21 h)
noćni
prosjek
dnevni
prosjek
1517
1478
2994
1533
1484
3017
1586
1528
3114
1837
1762
3598
1908
1878
3786
1908
1840
3747
2238
2171
4409
2282
2233
4515
1926
1888
3814
1798
1775
3573
1734
1742
3476
1598
1528
3126
1828
1781
3609
danom
radnim
prosjek
1203
1287
2490
1350
1357
2707
1362
1407
2769
1769
1716
3485
1779
1898
3677
1738
1792
3530
2120
2169
4289
2271
2327
4598
1869
1900
3769
1690
1715
3405
1627
1580
3206
1411
1379
2790
1671
1701
3372
2066
2039
4105
1862
1827
3689
2200
2170
4370
2279
2257
4536
1910
1891
3802
ljetni
prosjek
prosjek
vikendom
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
Year
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Month
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Direction
14/Friday
20/Thursday
26/Wednesday
1/Tuesday
16/Wednesday
10/Thursday
4/Friday
23/Wednesday
15/Tuesday
11/Monday
25/Monday
25/Monday
9/Monday
25/Wednesday
25/Wednesday
15/Wednesday
30/Thursday
13/Monday
11/Monday
14/Thursday
4/Monday
31/Wednesday
24/Wednesday
24/Wednesday
26/Monday
19/Monday
19/Monday
26/Wednesday
28/Friday
26/Wednesday
29/Tuesday
25/Friday
7/Monday
5/Monday
28/Wednesday
5/Monday
1.1/Tuesday
20.1/Thursday
15.3/Tuesday
1
3
2
0
3
3
1
3
1
2
2
2
2
1
1
1
3
2
2
3
3
2
2
2
1
1
1
2
3
2
2
2
4
3
2
3
0
3
1
hour
minimum hour
date/day
Road number / Section
Location / Mileage [km+m]:
Automatic counter number:
1
0
4
0
0
2
0
0
1
1
0
2
2
0
5
3
2
8
4
2
10
3
3
7
3
1
8
2
2
5
1
0
2
1
0
1
0
0
1
veh/h
20/Thursday
9/Sunday
20/Thursday
18/Friday
16/Wednesday
25/Friday
25/Friday
27/Sunday
25/Friday
30/Saturday
29/Friday
30/Saturday
1/Sunday
2/Monday
2/Monday
9/Thursday
12/Sunday
24/Friday
28/Thursday
31/Sunday
31/Sunday
5/Friday
6/Saturday
5/Friday
11/Sunday
11/Sunday
11/Sunday
2/Sunday
15/Saturday
2/Sunday
5/Saturday
8/Tuesday
8/Tuesday
23/Friday
2/Friday
2/Friday
2.10/Sunday
31.7/Sunday
31.7/Sunday
date/day
14
16
14
15
10
15
14
18
14
10
10
10
17
15
13
14
18
14
14
16
16
15
17
15
18
16
18
16
15
16
10
17
15
13
16
15
16
16
16
hour
maximum hour
168
165
298
168
147
302
176
154
316
210
175
365
220
216
376
188
174
324
220
260
443
221
242
431
198
190
357
239
199
394
202
255
406
182
152
307
239
260
443
veh/h
1/Saturday
1/Saturday
1/Saturday
6/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
3/Sunday
3/Sunday
3/Sunday
22/Sunday
16/Monday
16/Monday
26/Sunday
26/Sunday
26/Sunday
3/Sunday
4/Monday
3/Sunday
31/Wednesday
31/Wednesday
31/Wednesday
25/Sunday
6/Tuesday
6/Tuesday
30/Sunday
30/Sunday
30/Sunday
27/Sunday
28/Monday
27/Sunday
25/Sunday
25/Sunday
25/Sunday
1.1/Saturday
1.1/Saturday
1.1/Saturday
date/day
838
1001
1839
1023
1154
2177
916
1126
2042
1325
1482
2807
1394
1301
2795
1496
1636
3132
1577
1839
3650
1965
1928
3893
1637
1671
3336
1404
1475
2879
1187
1289
2583
1157
1219
2376
838
1001
1839
veh/day
minimum day
000003
Svodna / 5+417,00
M 4 / Blagaj - Dragotinja
TRAFFIC PARAMETERS
5/Wednesday
5/Wednesday
5/Wednesday
18/Friday
18/Friday
18/Friday
25/Friday
25/Friday
25/Friday
30/Saturday
28/Thursday
30/Saturday
7/Saturday
2/Monday
2/Monday
24/Friday
24/Friday
24/Friday
29/Friday
29/Friday
29/Friday
5/Friday
6/Saturday
6/Saturday
2/Friday
9/Friday
2/Friday
7/Friday
21/Friday
7/Friday
5/Saturday
8/Tuesday
8/Tuesday
30/Friday
23/Friday
30/Friday
29.7/Friday
6.8/Saturday
29.7/Friday
date/day
1691
1713
3404
1810
1761
3571
2033
1862
3895
2590
2189
4634
2246
2504
4639
2268
2109
4377
2893
2555
5448
2726
2789
5418
2300
2206
4474
2204
2091
4263
2308
2684
4630
2044
1802
3725
2893
2789
5448
veh/day
maximum day
119
104
223
104
98
202
109
102
211
138
110
248
161
155
315
192
174
366
284
245
530
268
244
512
186
167
353
148
145
293
154
146
300
121
100
221
166
150
315
(21-05 h)
1266
1294
2560
1377
1349
2726
1419
1395
2814
1674
1635
3309
1701
1731
3432
1671
1653
3324
1916
1925
3841
2011
2013
4024
1724
1724
3448
1615
1611
3226
1548
1547
3096
1423
1385
2807
1614
1607
3220
(5-21 h)
night
average
average
day time
1517
1478
2994
1533
1484
3017
1586
1528
3114
1837
1762
3598
1908
1878
3786
1908
1840
3747
2238
2171
4409
2282
2233
4515
1926
1888
3814
1798
1775
3573
1734
1742
3476
1598
1528
3126
1828
1781
3609
average
day
working
2066
2039
4105
1862
1827
3689
2200
2170
4370
2279
2257
4536
1910
1891
3802
average
1203
1287
2490
1350
1357
2707
1362
1407
2769
1769
1716
3485
1779
1898
3677
1738
1792
3530
2120
2169
4289
2271
2327
4598
1869
1900
3769
1690
1715
3405
1627
1580
3206
1411
1379
2790
1671
1701
3372
summer
average
weekend
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000003
Svodna / 5+417,00
M 4 / Blagaj - Dragotinja
4000
3701
3606
3583
3536
3472
3500
3241
3296
3186
3041
voz / dan - vehicle / day
3000
2935
2500
2000
1500
1000
500
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Godina - Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
4000
3701
3583
3606
3536
3472
3500
3241
3296
3186
3041
voz / dan - vehicle / day
3000
2934
2500
2000
1500
1000
500
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Godina - Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
Broj vozila - Number of vehicles
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
JanuarJanuary
FebruarFebruary
MartMarch
AprilApril
PGDS 3536 voz/dan - AADT 3536 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]:
Broj puta - Road number/ Dionica - Section
MajMay
JuliJuly
AvgustAugust
Dani / Mjeseci - Days / Months
JuniJune
000003
Svodna / 5+417,00
M 4 / Blagaj - Dragotinja
SeptembarSeptember
DNEVNA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000003
Svodna / 5+417,00
M 4 / Blagaj - Dragotinja
PGDS 3536 voz/dan
AADT 3536 veh/day
Broj vozila - Number of vehicles
300
250
200
150
100
50
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
Broj vozila - Number of vehicles
4500
4000
3500
Dužina vozila
Vehicle length
3000
2500
>16,5 m
2000
12-16,5 m
1500
5,5-12 m
<5,5 m
1000
500
0
ponedeljak
Monday
utorak
Tuesday
srijeda
četvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila - Number of vehicles
5000
4500
Dužina vozila
Vehicle length
4000
3500
>16,5 m
3000
12-16,5 m
2500
5,5-12 m
2000
<5,5 m
1500
1000
500
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Mjesečna neravnomjernost
Monthly variation
9
10
11
12
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
PGDS AADT
000003
Svodna / 5+417,00
M 4 / Blagaj - Dragotinja
3536 voz/dan - veh/day
Čas Hour
Maksimalni
vršni sat Maximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danu Hour of day
16
16
14
14
14
14
18
13
Sat u godini Hour in year
5081
5225
5199
5223
2919
5151
5587
4694
DanDay of week
nedeljaSunday
subotaSaturday
petakFriday
subotaSaturday
ponedeljakMonday
srijedaWednesday
nedeljaSunday
petakFriday
DatumDate
31
6
5
6
2
3
21
15
MjesecMonth
JuliJuly
AvgustAugust
AvgustAugust
AvgustAugust
MajMay
AvgustAugust
AvgustAugust
JuliJuly
Vrijednost Value
443
387
375
368
361
357
337
319
%percent
12.53
10.95
10.61
10.41
10.21
10.10
9.53
9.02
14
u % PGDSa - in % of AADT
12
10
8
6
4
2
0
0
20
40
60
80
100
Čas - Hour
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000004
Rudice / 11+851,00
M 14 / granica / border RS (Otoka) - Novi Grad 1
December
Decembar-
November
Novembar-
October
Oktobar-
September
Septembar-
August
Avgust-
July
Juli-
June
Juni-
May
Maj-
April
April-
March
Mart-
Februar-
February
January
Januar-
Mjesec - Month
1
2011
1925
2106
2963
3314
2830
3505
3898
3511
3242
2648
2208
2
1987
2117
2190
2974
3548
3062
3430
3809
3861
2700
2687
2427
3
2089
2065
2258
2178
3459
3229
3120
4109
4121
2834
2706
2270
4
2490
2344
2551
2422
3438
2828
2980
4054
3357
2838
3122
1670
5
2364
2089
2044
2487
3325
2605
3108
4518
3397
2893
3113
2162
6
2045
1462
1633
2707
3327
2737
3045
5228
2873
2841
2423
2364
7
2014
1915
2027
2575
3876
2605
3243
4427
3601
3334
2645
2419
8
2211
1985
2128
3010
2844
2941
3550
4067
3628
3253
2471
2273
9
1986
1926
1981
2982
3082
3169
4068
4146
3640
2677
2592
2549
10
2383
1925
2029
2437
3242
3373
2978
4294
3640
2944
2602
2585
11
2044
2201
2471
2759
3126
3469
3230
4063
3191
2755
3171
1735
12
2421
2022
2365
2473
3019
2864
3695
4312
3171
3008
3276
2307
13
2225
1854
1812
2792
3165
2907
3300
4469
2929
2906
2551
2172
14
2493
2250
2261
2886
3482
2711
3575
3855
3098
3070
2906
2544
15
2277
2241
2098
3198
2670
2828
3709
3809
3040
3063
2458
2478
16
1717
2356
2279
3242
2504
2778
3839
3620
3326
2518
3098
2602
17
2280
2462
2385
2575
2884
3447
3707
3811
3343
2860
2860
2521
18
2127
2655
2732
2798
2977
3710
3725
3856
2807
2748
3072
2062
19
2342
2593
2765
2715
3133
2969
3776
4268
2989
3025
3076
2285
20
2527
1914
2183
2695
3297
3078
3731
4529
2943
2948
2524
2313
21
2284
2301
2527
2887
3305
2832
3731
3688
2995
3384
2589
2489
22
2279
2323
2493
3250
2302
2886
4241
3521
3049
3269
2510
2376
23
1717
2363
2575
3205
2737
3039
4811
3423
3419
2503
2719
2692
24
2237
2446
2699
2570
2817
3389
4365
3438
3320
2891
2489
2457
25
2182
2699
2950
3098
2854
3328
3788
3435
3016
2800
2629
2060
26
2037
2494
2864
3070
2901
2555
3815
3654
2874
2929
2447
2137
27
2035
1992
2048
3342
3290
3156
4002
3885
2645
2779
1894
2032
28
2022
2246
2303
3701
3420
2996
4148
3564
2904
2813
2291
2317
29
1879
2842
3997
2639
3322
4857
3372
3065
2780
2228
2200
30
1292
2691
4179
2838
3315
3170
2200
2202
31
1846
2674
UkupnoTotal
65843
61165
72964
ProsjekAverage
2124
2184
2354
4892
3376
3056
4120
3536
88167
95871
90958 116084
122034
96923
89377
79999
71979
2939
3093
3937
3231
2883
2667
2322
Godišnji prosjek (PGDS) - Annual average (AADT)
2880
3032
3745
2572
2682
2591
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
SmjerDirection
Januar January
I
30091
II
29274
ukupno - total
I
Mart March
April April
Maj May
Juni June
Juli July
Oktobar October
Novembar November
Decembar December
Prosjek
(PGDS) Average
(AADT)
5,5 - 12 m
(%)
12 - 16,5 m
90.6
2354
7.1
754
2.3
16
0.0
33215
89.7
2471
7.6
871
2.7
12
0.0
32628
59365
90.2
4825
7.3
1625
2.5
28
0.0
65843
27461
87.6
2945
9.4
921
2.9
9
0.0
31336
(%)
< 16,5 m
(%)
26292
88.1
2633
8.8
891
3.0
13
0.0
29829
53753
87.9
5578
9.1
1812
3.0
22
0.0
61165
I
31498
86.7
3642 10.0
1178
3.2
14
0.0
36332
II
32362
88.3
3041
8.3
1217
3.3
12
0.0
36632
ukupno - total
63860
87.5
6683
9.2
2395
3.3
26
0.0
72964
I
37514
86.1
4692 10.8
1336
3.1
7
0.0
43549
II
39155
87.8
4087
9.2
1357
3.0
19
0.0
44618
ukupno - total
76669
87.0
8779 10.0
2693
3.1
26
0.0
88167
I
41981
87.5
4560
9.5
1428
3.0
12
0.0
47981
II
42262
88.2
4174
8.7
1430
3.0
24
0.1
47890
ukupno - total
84243
87.9
8734
9.1
2858
3.0
36
0.0
95871
I
39208
87.0
4526 10.0
1330
3.0
7
0.0
45071
II
40594
88.5
3953
8.6
1330
2.9
10
0.0
45887
ukupno - total
79802
87.7
8479
9.3
2660
2.9
17
0.0
90958
I
51224
89.3
4720
8.2
1400
2.4
6
0.0
57350
II
53132
90.5
4176
7.1
1408
2.4
18
0.0
58734
104356
89.9
8896
7.7
2808
2.4
24
0.0
116084
54286
89.1
5098
8.4
1552
2.5
15
0.0
60951
I
II
54730
89.6
4740
7.8
1600
2.6
13
0.0
61083
109016
89.3
9838
8.1
3152
2.6
28
0.0
122034
I
42293
87.6
4586
9.5
1388
2.9
8
0.0
48275
II
42943
88.3
4182
8.6
1511
3.1
12
0.0
48648
ukupno - total
85236
87.9
8768
9.0
2899
3.0
20
0.0
96923
I
38074
85.8
4877 11.0
1398
3.2
8
0.0
44357
II
39112
86.9
4303
9.6
1581
3.5
24
0.1
45020
ukupno - total
77186
86.4
9180 10.3
2979
3.3
32
0.0
89377
I
34716
87.3
3804
9.6
1206
3.0
29
0.1
39755
II
34914
86.8
4004
9.9
1313
3.3
13
0.0
40244
ukupno - total
69630
87.0
7808
9.8
2519
3.1
42
0.1
79999
I
31244
87.6
3443
9.7
956
2.7
6
0.0
35649
II
32283
88.9
3004
8.3
1034
2.8
9
0.0
36330
63527
88.3
6447
9.0
1990
2.8
15
0.0
71979
459590
87.7
49247
9.4
14847
2.8
137
0.0
523821
II
467053
88.5
44768
8.5
15543
2.9
179
0.0
527543
ukupno - total
926643
88.1
94015
8.9
30390
2.9
316
0.0
1051364
1256
87.5
135
9.4
41
2.8
0
0.0
1435
II
1276
88.3
122
8.5
42
2.9
0
0.0
1445
ukupno - total
2532
87.9
257
8.9
83
2.9
1
0.0
2880
ukupno - total
Ukupno
(godišnje) Total
(annual)
(%)
II
ukupno - total
Septembar September
< 5,5 m
UkupnoTotal
ukupno - total
ukupno - total
Avgust August
M 14 / granica / border RS (Otoka) - Novi Grad 1
Dužina vozila - Vehicle length
MjesecMonth
Februar February
000004
Rudice / 11+851,00
I
I
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Smjer
26/srijeda
31/ponedeljak
26/srijeda
23/srijeda
28/ponedeljak
28/ponedeljak
28/ponedeljak
30/srijeda
9/srijeda
15/petak
6/srijeda
4/ponedeljak
9/ponedeljak
27/petak
25/srijeda
21/utorak
27/ponedeljak
13/ponedeljak
11/ponedeljak
13/srijeda
6/srijeda
8/ponedeljak
9/utorak
24/srijeda
6/utorak
29/četvrtak
26/ponedeljak
31/ponedeljak
21/petak
3/ponedeljak
24/četvrtak
30/srijeda
24/četvrtak
14/srijeda
29/četvrtak
14/srijeda
23.1/srijeda
31.1/ponedeljak
26.1/srijeda
datum/dan
2
3
2
0
2
2
3
4
2
1
2
1
4
2
2
2
3
2
2
3
3
2
3
2
3
3
2
1
3
2
2
2
2
2
3
2
0
3
2
čas
minimalni čas
Automatski brojač broj:
Lokalitet / Stacionaža [km+m]:
Broj puta / Dionica
1
0
1
0
0
2
1
0
1
1
0
2
1
0
2
1
0
2
3
1
6
3
2
8
1
1
5
1
0
3
1
0
3
0
0
1
0
0
1
voz/h
5/srijeda
1/subota
8/subota
25/petak
25/petak
25/petak
26/subota
29/utorak
24/četvrtak
30/subota
30/subota
30/subota
2/ponedeljak
14/subota
2/ponedeljak
18/subota
11/subota
18/subota
24/nedelja
23/subota
29/petak
6/subota
6/subota
6/subota
4/nedelja
3/subota
2/petak
22/subota
1/subota
22/subota
16/srijeda
19/subota
18/petak
24/subota
15/četvrtak
15/četvrtak
24.7/nedelja
23.7/subota
29.7/petak
datum/dan
9
12
11
15
14
14
11
11
13
8
13
11
15
17
15
12
17
12
18
17
15
11
13
12
19
11
14
13
18
13
11
16
15
10
14
14
18
17
15
čas
maksimalni čas
122
135
230
120
132
236
123
127
239
157
182
318
166
163
295
146
173
282
207
218
381
207
214
368
176
159
275
160
171
277
156
155
268
117
139
238
207
218
381
voz/h
30/nedelja
30/nedelja
30/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
3/nedelja
3/nedelja
3/nedelja
22/nedelja
22/nedelja
22/nedelja
7/utorak
26/nedelja
26/nedelja
6/srijeda
10/nedelja
10/nedelja
30/utorak
28/nedelja
29/ponedeljak
27/utorak
18/nedelja
27/utorak
30/nedelja
30/nedelja
30/nedelja
27/nedelja
27/nedelja
27/nedelja
4/nedelja
4/nedelja
4/nedelja
30.1/nedelja
30.1/nedelja
30.1/nedelja
datum/dan
739
553
1292
854
608
1462
888
745
1633
1116
1062
2178
1206
1096
2302
1275
1221
2555
1499
1415
2978
1688
1668
3372
1312
1320
2645
1141
1059
2200
993
901
1894
865
805
1670
739
553
1292
voz/dan
minimalni dan
20/četvrtak
4/utorak
20/četvrtak
19/subota
25/petak
25/petak
26/subota
25/petak
25/petak
30/subota
29/petak
30/subota
2/ponedeljak
7/subota
7/subota
18/subota
18/subota
18/subota
29/petak
23/subota
30/subota
6/subota
6/subota
6/subota
3/subota
3/subota
3/subota
22/subota
21/petak
21/petak
12/subota
11/petak
12/subota
23/petak
30/petak
23/petak
6.8/subota
6.8/subota
6.8/subota
datum/dan
1373
1317
2527
1358
1400
2699
1440
1520
2950
2026
2160
4179
1927
2021
3876
1783
1927
3710
2327
2572
4892
2578
2650
5228
2018
2103
4121
1643
1762
3384
1642
1639
3276
1317
1410
2692
2578
2650
5228
voz/dan
maksimalni dan
000004
Rudice / 11+851,00
M 14 / granica / border RS (Otoka) - Novi Grad 1
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
78
102
179
77
94
170
75
98
173
101
115
216
134
146
280
160
179
339
236
257
493
241
242
483
154
168
322
110
137
247
99
125
223
73
105
177
128
148
276
(21-05 h)
994
951
1945
1043
972
2014
1097
1084
2181
1351
1373
2723
1414
1399
2813
1342
1351
2693
1614
1638
3252
1725
1728
3453
1456
1453
2909
1321
1315
2636
1227
1217
2443
1077
1067
2145
1307
1298
2604
(05-21 h)
noćni
prosjek
dnevni
prosjek
1129
1090
2219
1129
1109
2237
1189
1214
2402
1435
1485
2920
1519
1551
3069
1490
1538
3029
1790
1864
3655
1909
1934
3843
1572
1616
3188
1437
1476
2913
1320
1352
2672
1167
1198
2365
1430
1459
2889
danom
radnim
prosjek
992
1001
1993
1096
957
2053
1124
1090
2214
1481
1491
2972
1601
1534
3135
1536
1505
3041
1975
1958
3933
2131
2075
4206
1712
1637
3349
1418
1402
2821
1338
1317
2655
1108
1109
2217
1447
1415
2862
1735
1757
3492
1502
1530
3032
1850
1895
3745
1966
1970
3937
1609
1622
3231
ljetni
prosjek
prosjek
vikendom
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
Year
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Month
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Direction
26/Wednesday
31/Monday
26/Wednesday
23/Wednesday
28/Monday
28/Monday
28/Monday
30/Wednesday
9/Wednesday
15/Friday
6/Wednesday
4/Monday
9/Monday
27/Friday
25/Wednesday
21/Tuesday
27/Monday
13/Monday
11/Monday
13/Wednesday
6/Wednesday
8/Monday
9/Tuesday
24/Wednesday
6/Tuesday
29/Thursday
26/Monday
31/Monday
21/Friday
3/Monday
24/Thursday
30/Wednesday
24/Thursday
14/Wednesday
29/Thursday
14/Wednesday
23.1/Wednesday
31.1/Monday
26.1/Wednesday
2
3
2
0
2
2
3
4
2
1
2
1
4
2
2
2
3
2
2
3
3
2
3
2
3
3
2
1
3
2
2
2
2
2
3
2
0
3
2
hour
minimum hour
date/day
Road number / Section
Location / Mileage [km+m]:
Automatic counter number:
1
0
1
0
0
2
1
0
1
1
0
2
1
0
2
1
0
2
3
1
6
3
2
8
1
1
5
1
0
3
1
0
3
0
0
1
0
0
1
veh/h
5/Wednesday
1/Saturday
8/Saturday
25/Friday
25/Friday
25/Friday
26/Saturday
29/Tuesday
24/Thursday
30/Saturday
30/Saturday
30/Saturday
2/Monday
14/Saturday
2/Monday
18/Saturday
11/Saturday
18/Saturday
24/Sunday
23/Saturday
29/Friday
6/Saturday
6/Saturday
6/Saturday
4/Sunday
3/Saturday
2/Friday
22/Saturday
1/Saturday
22/Saturday
16/Wednesday
19/Saturday
18/Friday
24/Saturday
15/Thursday
15/Thursday
24.7/Sunday
23.7/Saturday
29.7/Friday
date/day
9
12
11
15
14
14
11
11
13
8
13
11
15
17
15
12
17
12
18
17
15
11
13
12
19
11
14
13
18
13
11
16
15
10
14
14
18
17
15
hour
maximum hour
122
135
230
120
132
236
123
127
239
157
182
318
166
163
295
146
173
282
207
218
381
207
214
368
176
159
275
160
171
277
156
155
268
117
139
238
207
218
381
veh/h
30/Sunday
30/Sunday
30/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
3/Sunday
3/Sunday
3/Sunday
22/Sunday
22/Sunday
22/Sunday
7/Tuesday
26/Sunday
26/Sunday
6/Wednesday
10/Sunday
10/Sunday
30/Tuesday
28/Sunday
29/Monday
27/Tuesday
18/Sunday
27/Tuesday
30/Sunday
30/Sunday
30/Sunday
27/Sunday
27/Sunday
27/Sunday
4/Sunday
4/Sunday
4/Sunday
30.1/Sunday
30.1/Sunday
30.1/Sunday
date/day
739
553
1292
854
608
1462
888
745
1633
1116
1062
2178
1206
1096
2302
1275
1221
2555
1499
1415
2978
1688
1668
3372
1312
1320
2645
1141
1059
2200
993
901
1894
865
805
1670
739
553
1292
veh/day
minimum day
20/Thursday
4/Tuesday
20/Thursday
19/Saturday
25/Friday
25/Friday
26/Saturday
25/Friday
25/Friday
30/Saturday
29/Friday
30/Saturday
2/Monday
7/Saturday
7/Saturday
18/Saturday
18/Saturday
18/Saturday
29/Friday
23/Saturday
30/Saturday
6/Saturday
6/Saturday
6/Saturday
3/Saturday
3/Saturday
3/Saturday
22/Saturday
21/Friday
21/Friday
12/Saturday
11/Friday
12/Saturday
23/Friday
30/Friday
23/Friday
6.8/Saturday
6.8/Saturday
6.8/Saturday
date/day
1373
1317
2527
1358
1400
2699
1440
1520
2950
2026
2160
4179
1927
2021
3876
1783
1927
3710
2327
2572
4892
2578
2650
5228
2018
2103
4121
1643
1762
3384
1642
1639
3276
1317
1410
2692
2578
2650
5228
veh/day
maximum day
000004
Rudice / 11+851,00
M 14 / granica / border RS (Otoka) - Novi Grad 1
TRAFFIC PARAMETERS
78
102
179
77
94
170
75
98
173
101
115
216
134
146
280
160
179
339
236
257
493
241
242
483
154
168
322
110
137
247
99
125
223
73
105
177
128
148
276
(21-05 h)
994
951
1945
1043
972
2014
1097
1084
2181
1351
1373
2723
1414
1399
2813
1342
1351
2693
1614
1638
3252
1725
1728
3453
1456
1453
2909
1321
1315
2636
1227
1217
2443
1077
1067
2145
1307
1298
2604
(5-21 h)
night
average
average
day time
1129
1090
2219
1129
1109
2237
1189
1214
2402
1435
1485
2920
1519
1551
3069
1490
1538
3029
1790
1864
3655
1909
1934
3843
1572
1616
3188
1437
1476
2913
1320
1352
2672
1167
1198
2365
1430
1459
2889
average
day
working
1735
1757
3492
1502
1530
3032
1850
1895
3745
1966
1970
3937
1609
1622
3231
average
992
1001
1993
1096
957
2053
1124
1090
2214
1481
1491
2972
1601
1534
3135
1536
1505
3041
1975
1958
3933
2131
2075
4206
1712
1637
3349
1418
1402
2821
1338
1317
2655
1108
1109
2217
1447
1415
2862
summer
average
weekend
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000004
Rudice / 11+851,00
M 14 / granica / border RS (Otoka) - Novi Grad 1
3500
3193
3091
2995
2939
3000
2880
2753
2489
2554
2630
2584
voz / dan - vehicle / day
2500
2000
1500
1000
500
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Godina - Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
3500
3193
3091
2995
2939
3000
2880
2752
2490
2554
2629
2585
voz / dan - vehicle / day
2500
2000
1500
1000
500
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Godina - Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
Broj vozila - Number of vehicles
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
JanuarJanuary
FebruarFebruary
MartMarch
AprilApril
PGDS 2880 voz/dan - AADT 2880 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]:
Broj puta - Road number/ Dionica - Section
MajMay
JuliJuly
AvgustAugust
Dani / Mjeseci - Days / Months
JuniJune
SeptembarSeptember
000004
Rudice / 11+851,00
M 14 / granica / border RS (Otoka) - Novi Grad 1
DNEVNA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000004
Rudice / 11+851,00
M 14 / granica / border RS (Otoka) - Novi Grad 1
PGDS 2880 voz/dan
AADT 2880 veh/day
Broj vozila - Number of vehicles
250
200
150
100
50
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
Broj vozila - Number of vehicles
3500
3000
Dužina vozila
Vehicle length
2500
2000
>16,5 m
1500
12-16,5 m
5,5-12 m
1000
<5,5 m
500
0
ponedeljak
Monday
utorak
Tuesday
srijeda
četvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila - Number of vehicles
4500
4000
Dužina vozila
Vehicle length
3500
3000
>16,5 m
2500
12-16,5 m
2000
5,5-12 m
1500
<5,5 m
1000
500
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Mjesečna neravnomjernost
Monthly variation
9
10
11
12
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
PGDS AADT
000004
Rudice / 11+851,00
M 14 / granica / border RS (Otoka) - Novi Grad 1
2880 voz/dan - veh/day
Čas Hour
Maksimalni
vršni sat Maximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danu Hour of day
15
15
15
17
13
12
9
11
Sat u godini Hour in year
5032
5224
5392
5202
5342
5053
5050
3036
DanDay of week
petakFriday
subotaSaturday
subotaSaturday
petakFriday
četvrtakThursday
subotaSaturday
subotaSaturday
subotaSaturday
DatumDate
29
6
13
5
11
30
30
7
MjesecMonth
JuliJuly
AvgustAugust
AvgustAugust
AvgustAugust
AvgustAugust
JuliJuly
JuliJuly
MajMay
Vrijednost Value
381
342
322
313
304
300
282
265
%percent
13.23
11.87
11.18
10.87
10.55
10.42
9.79
9.20
14
u % PGDSa - in % of AADT
12
10
8
6
4
2
0
0
20
40
60
80
100
Čas - Hour
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000005
Donji Jelovac / 20+296,00
M 15 / Kozarska Dubica 1 - Prijedor
December
Decembar-
November
Novembar-
October
Oktobar-
September
Septembar-
August
Avgust-
July
Juli-
June
Juni-
May
Maj-
April
April-
March
Mart-
Februar-
February
January
Januar-
Mjesec - Month
1
2369
1491
1612
2384
3108
1842
2905
2653
2258
2319
1962
1654
2
2189
1503
1658
2106
3314
2052
2427
2613
2621
2369
1906
2079
3
2205
1593
1761
1978
2655
2336
2766
2709
2576
2035
2149
1733
4
2125
1856
2105
1871
2599
2092
2132
2758
2851
2052
2793
1731
5
1750
1671
1944
1742
2447
2129
2169
3614
2327
2047
3198
1637
6
1249
1474
1925
1950
2397
1941
2102
3766
2082
2123
2460
1578
7
1792
1556
1828
1900
3325
1805
2028
3634
2293
2611
2618
1688
8
1932
1524
1566
2484
2638
2036
2639
2714
2353
2352
3114
1780
9
1864
1589
1695
2148
2705
2467
2484
2684
2720
2540
2175
2001
10
1138
1593
1815
2175
2240
2391
2674
2586
2515
2096
2055
1945
11
1691
2101
2232
2012
2232
2101
2302
2862
2607
2158
2502
1854
12
1804
1795
1891
1855
2312
2594
2307
3286
2241
2204
2451
1723
13
1454
1691
1773
1966
2925
1913
2205
3411
2046
2269
2141
1591
14
1969
1786
1874
2082
2525
1904
2331
3377
2094
2473
2063
1826
15
1772
1932
1690
2376
2480
2035
2846
2531
2330
2339
1981
1805
16
1429
1701
1806
2246
1625
1946
2781
2626
2602
2261
1859
2033
17
1701
1715
1824
2319
1920
2566
2596
2354
2458
2016
1879
1813
18
1682
1976
2248
2143
2076
2396
2214
2558
2525
1865
2216
1739
19
2044
1982
1968
2021
2086
2547
2283
3417
2194
2301
2077
1631
20
1771
1677
1985
2094
2357
2517
2214
3374
1962
2004
1943
1590
21
1740
1763
1808
2183
2218
2070
2528
2645
2199
2677
1886
1766
22
1756
1673
1872
2542
2075
1934
3298
2412
2149
2422
1776
1804
23
1644
1663
1827
2568
1891
2057
3438
2193
2723
2408
1872
2183
24
1792
1534
1939
2219
1799
2498
3137
2232
2375
2100
1792
1780
25
1768
1957
2240
2144
1871
2292
2594
2300
2502
2022
2115
1646
26
1863
1733
1921
2071
1850
2178
2473
2647
1977
2086
1885
1670
27
2090
1509
2062
2227
2250
2136
2461
2569
1942
2067
1739
1506
28
1619
1654
1968
2838
2187
1958
2725
2726
2080
2285
1777
1620
29
1387
1954
3645
2119
2278
3444
2187
2322
2113
1857
1701
30
1343
2341
3191
1901
2432
2511
2029
1695
31
1447
1966
UkupnoTotal
54379
47692
59098
67480
72065
ProsjekAverage
1754
1703
1906
2249
2325
3426
2075
3229
2139
65443
81158
85652
70435
68616
63936
56256
2181
2618
2763
2348
2213
2131
1815
Godišnji prosjek (PGDS) - Annual average (AADT)
2170
1938
1973
2415
2734
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000005
Donji Jelovac / 20+296,00
M 15 / Kozarska Dubica 1 - Prijedor
Dužina vozila - Vehicle length
MjesecMonth
SmjerDirection
Januar January
I
23923
93.6
1560
6.1
76
0.3
4
0.0
25563
II
26929
93.5
1773
6.2
105
0.4
9
0.0
28816
ukupno - total
50852
93.5
3333
6.1
181
0.3
13
0.0
54379
I
21947
91.2
1911
7.9
189
0.8
5
0.0
24052
II
21341
90.3
2099
8.9
179
0.8
21
0.1
23640
ukupno - total
43288
90.8
4010
8.4
368
0.8
26
0.1
47692
Februar February
Mart March
April April
Maj May
Juni June
Juli July
Avgust August
Septembar September
Oktobar October
Novembar November
Decembar December
Ukupno
(godišnje) Total
(annual)
Prosjek
(PGDS) Average
(AADT)
< 5,5 m
(%)
5,5 - 12 m
(%)
12 - 16,5 m
(%)
< 16,5 m
(%)
UkupnoTotal
I
27346
90.8
2505
8.3
262
0.9
14
0.0
30127
II
26034
89.9
2625
9.1
294
1.0
18
0.1
28971
ukupno - total
53380
90.3
5130
8.7
556
0.9
32
0.1
59098
I
32233
89.4
3438
9.5
370
1.0
18
0.0
36059
II
27256
86.7
3721
11.8
426
1.4
18
0.1
31421
ukupno - total
59489
88.2
7159
10.6
796
1.2
36
0.1
67480
I
31330
92.0
2421
7.1
298
0.9
14
0.0
34063
II
34864
91.7
2769
7.3
359
0.9
10
0.0
38002
ukupno - total
66194
91.9
5190
7.2
657
0.9
24
0.0
72065
I
30632
91.9
2352
7.1
313
0.9
18
0.1
33315
II
29202
90.9
2564
8.0
352
1.1
10
0.0
32128
ukupno - total
59834
91.4
4916
7.5
665
1.0
28
0.0
65443
I
40674
94.2
2245
5.2
259
0.6
18
0.0
43196
II
35201
92.7
2438
6.4
317
0.8
6
0.0
37962
ukupno - total
75875
93.5
4683
5.8
576
0.7
24
0.0
81158
I
38043
93.5
2325
5.7
301
0.7
14
0.0
40683
II
41967
93.3
2667
5.9
327
0.7
8
0.0
44969
ukupno - total
80010
93.4
4992
5.8
628
0.7
22
0.0
85652
I
32049
92.4
2309
6.7
323
0.9
10
0.0
34691
II
32727
91.6
2649
7.4
356
1.0
12
0.0
35744
ukupno - total
64776
92.0
4958
7.0
679
1.0
22
0.0
70435
I
31322
91.7
2433
7.1
413
1.2
6
0.0
34174
II
31194
90.6
2742
8.0
483
1.4
23
0.1
34442
ukupno - total
62516
91.1
5175
7.5
896
1.3
29
0.0
68616
I
29317
91.6
2408
7.5
263
0.8
7
0.0
31995
II
29072
91.0
2549
8.0
303
0.9
17
0.1
31941
ukupno - total
58389
91.3
4957
7.8
566
0.9
24
0.0
63936
I
27044
92.0
2165
7.4
183
0.6
10
0.0
29402
II
24303
90.5
2350
8.8
195
0.7
6
0.0
26854
ukupno - total
51347
91.3
4515
8.0
378
0.7
16
0.0
56256
I
365860
92.1
28072
7.1
3250
0.8
138
0.0
397320
II
360090
91.2
30946
7.8
3696
0.9
158
0.0
394890
ukupno - total
725950
91.6
59018
7.4
6946
0.9
296
0.0
792210
I
1000
91.8
77
7.0
9
0.8
0
0.0
1089
II
984
90.9
85
7.8
10
0.9
0
0.0
1082
1983
91.4
161
7.4
19
0.9
1
0.0
2170
ukupno - total
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Smjer
26/srijeda
26/srijeda
14/petak
28/ponedeljak
24/četvrtak
28/ponedeljak
24/četvrtak
31/četvrtak
21/ponedeljak
13/srijeda
20/srijeda
20/srijeda
31/utorak
25/srijeda
25/srijeda
23/četvrtak
8/srijeda
29/srijeda
11/ponedeljak
19/utorak
8/petak
24/srijeda
19/petak
24/srijeda
25/nedelja
29/četvrtak
27/utorak
9/nedelja
31/ponedeljak
31/ponedeljak
28/ponedeljak
23/srijeda
17/četvrtak
27/utorak
29/četvrtak
21/srijeda
26.1/srijeda
26.1/srijeda
14.1/petak
datum/dan
1
3
2
3
3
3
3
3
3
23
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
1
3
3
4
3
4
0
0
2
3
3
1
3
2
1
3
2
čas
minimalni čas
Automatski brojač broj:
Lokalitet / Stacionaža [km+m]:
Broj puta / Dionica
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
3
0
0
2
0
0
3
0
0
5
0
0
3
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
voz/h
19/srijeda
1/subota
1/subota
19/subota
15/utorak
25/petak
27/nedelja
20/nedelja
27/nedelja
29/petak
17/nedelja
29/petak
7/subota
9/ponedeljak
7/subota
17/petak
12/nedelja
12/nedelja
29/petak
31/nedelja
31/nedelja
19/petak
7/nedelja
7/nedelja
23/petak
3/subota
3/subota
8/subota
23/nedelja
9/nedelja
5/subota
8/utorak
5/subota
31/subota
11/nedelja
31/subota
29.4/petak
8.11/utorak
5.11/subota
datum/dan
17
12
12
10
14
16
16
15
16
18
11
18
12
13
11
18
12
17
19
11
11
20
10
16
19
17
17
15
16
18
13
17
13
15
13
15
18
17
13
čas
maksimalni čas
97
157
234
91
103
172
102
112
189
201
106
259
136
178
281
116
130
197
174
165
263
144
181
270
124
138
247
144
131
229
192
186
285
158
101
219
201
186
285
voz/h
10/ponedeljak
10/ponedeljak
10/ponedeljak
27/nedelja
24/četvrtak
6/nedelja
13/nedelja
8/utorak
8/utorak
5/utorak
5/utorak
5/utorak
16/ponedeljak
16/ponedeljak
16/ponedeljak
7/utorak
7/utorak
7/utorak
3/nedelja
7/četvrtak
7/četvrtak
21/nedelja
30/utorak
30/utorak
26/ponedeljak
27/utorak
27/utorak
30/nedelja
18/utorak
18/utorak
27/nedelja
30/srijeda
30/srijeda
27/utorak
29/četvrtak
27/utorak
10.1/ponedeljak
10.1/ponedeljak
10.1/ponedeljak
datum/dan
516
622
1138
605
695
1474
735
771
1566
857
885
1742
789
836
1625
909
896
1805
1041
964
2028
1027
1048
2075
956
983
1942
861
927
1865
722
841
1695
728
755
1506
516
622
1138
voz/dan
minimalni dan
000005
Donji Jelovac / 20+296,00
M 15 / Kozarska Dubica 1 - Prijedor
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
27/četvrtak
1/subota
1/subota
11/petak
15/utorak
11/petak
30/srijeda
20/nedelja
30/srijeda
29/petak
17/nedelja
29/petak
7/subota
2/ponedeljak
7/subota
17/petak
12/nedelja
12/nedelja
23/subota
31/nedelja
29/petak
5/petak
7/nedelja
6/subota
23/petak
4/nedelja
4/nedelja
7/petak
9/nedelja
21/petak
5/subota
8/utorak
5/subota
31/subota
11/nedelja
31/subota
29.4/petak
7.8/nedelja
6.8/subota
datum/dan
1042
1526
2369
1205
1069
2101
1279
1142
2341
2551
1275
3645
1577
2113
3325
1507
1636
2594
2123
1877
3444
1982
2283
3766
1496
1654
2851
1471
1461
2677
2120
1983
3198
1921
1030
2734
2551
2283
3766
voz/dan
maksimalni dan
72
70
142
68
62
129
70
67
137
112
76
188
108
107
215
150
110
259
204
137
342
175
152
327
127
113
240
100
92
192
126
95
221
94
66
160
118
96
213
(21-05 h)
752
860
1612
791
783
1574
902
868
1769
1090
971
2061
991
1119
2110
961
961
1922
1189
1087
2276
1137
1299
2436
1029
1079
2108
1002
1019
2022
940
970
1910
854
800
1655
971
986
1957
(05-21 h)
noćni
prosjek
dnevni
prosjek
871
889
1760
875
833
1708
990
907
1897
1183
1019
2202
1087
1082
2169
1120
1022
2142
1353
1133
2486
1281
1334
2615
1151
1122
2274
1108
1057
2165
1047
1055
2103
935
851
1786
1087
1029
2115
danom
radnim
prosjek
760
985
1746
820
872
1692
921
1013
1934
1234
1097
2331
1121
1488
2609
1084
1207
2291
1478
1418
2896
1403
1785
3188
1170
1381
2551
1090
1226
2315
1111
1086
2198
981
905
1886
1093
1200
2293
1245
1236
2481
1111
1071
2181
1393
1225
2618
1312
1451
2763
1156
1191
2348
ljetni
prosjek
prosjek
vikendom
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
Year
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Month
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Direction
26/Wednesday
26/Wednesday
14/Friday
28/Monday
24/Thursday
28/Monday
24/Thursday
31/Thursday
21/Monday
13/Wednesday
20/Wednesday
20/Wednesday
31/Tuesday
25/Wednesday
25/Wednesday
23/Thursday
8/Wednesday
29/Wednesday
11/Monday
19/Tuesday
8/Friday
24/Wednesday
19/Friday
24/Wednesday
25/Sunday
29/Thursday
27/Tuesday
9/Sunday
31/Monday
31/Monday
28/Monday
23/Wednesday
17/Thursday
27/Tuesday
29/Thursday
21/Wednesday
26.1/Wednesday
26.1/Wednesday
14.1/Friday
1
3
2
3
3
3
3
3
3
23
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
1
3
3
4
3
4
0
0
2
3
3
1
3
2
1
3
2
hour
minimum hour
date/day
Road number / Section
Location / Mileage [km+m]:
Automatic counter number:
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
3
0
0
2
0
0
3
0
0
5
0
0
3
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
veh/h
19/Wednesday
1/Saturday
1/Saturday
19/Saturday
15/Tuesday
25/Friday
27/Sunday
20/Sunday
27/Sunday
29/Friday
17/Sunday
29/Friday
7/Saturday
9/Monday
7/Saturday
17/Friday
12/Sunday
12/Sunday
29/Friday
31/Sunday
31/Sunday
19/Friday
7/Sunday
7/Sunday
23/Friday
3/Saturday
3/Saturday
8/Saturday
23/Sunday
9/Sunday
5/Saturday
8/Tuesday
5/Saturday
31/Saturday
11/Sunday
31/Saturday
29.4/Friday
8.11/Tuesday
5.11/Saturday
date/day
17
12
12
10
14
16
16
15
16
18
11
18
12
13
11
18
12
17
19
11
11
20
10
16
19
17
17
15
16
18
13
17
13
15
13
15
18
17
13
hour
maximum hour
97
157
234
91
103
172
102
112
189
201
106
259
136
178
281
116
130
197
174
165
263
144
181
270
124
138
247
144
131
229
192
186
285
158
101
219
201
186
285
veh/h
10/Monday
10/Monday
10/Monday
27/Sunday
24/Thursday
6/Sunday
13/Sunday
8/Tuesday
8/Tuesday
5/Tuesday
5/Tuesday
5/Tuesday
16/Monday
16/Monday
16/Monday
7/Tuesday
7/Tuesday
7/Tuesday
3/Sunday
7/Thursday
7/Thursday
21/Sunday
30/Tuesday
30/Tuesday
26/Monday
27/Tuesday
27/Tuesday
30/Sunday
18/Tuesday
18/Tuesday
27/Sunday
30/Wednesday
30/Wednesday
27/Tuesday
29/Thursday
27/Tuesday
10.1/Monday
10.1/Monday
10.1/Monday
date/day
516
622
1138
605
695
1474
735
771
1566
857
885
1742
789
836
1625
909
896
1805
1041
964
2028
1027
1048
2075
956
983
1942
861
927
1865
722
841
1695
728
755
1506
516
622
1138
veh/day
minimum day
000005
Donji Jelovac / 20+296,00
M 15 / Kozarska Dubica 1 - Prijedor
TRAFFIC PARAMETERS
27/Thursday
1/Saturday
1/Saturday
11/Friday
15/Tuesday
11/Friday
30/Wednesday
20/Sunday
30/Wednesday
29/Friday
17/Sunday
29/Friday
7/Saturday
2/Monday
7/Saturday
17/Friday
12/Sunday
12/Sunday
23/Saturday
31/Sunday
29/Friday
5/Friday
7/Sunday
6/Saturday
23/Friday
4/Sunday
4/Sunday
7/Friday
9/Sunday
21/Friday
5/Saturday
8/Tuesday
5/Saturday
31/Saturday
11/Sunday
31/Saturday
29.4/Friday
7.8/Sunday
6.8/Saturday
date/day
1042
1526
2369
1205
1069
2101
1279
1142
2341
2551
1275
3645
1577
2113
3325
1507
1636
2594
2123
1877
3444
1982
2283
3766
1496
1654
2851
1471
1461
2677
2120
1983
3198
1921
1030
2734
2551
2283
3766
veh/day
maximum day
72
70
142
68
62
129
70
67
137
112
76
188
108
107
215
150
110
259
204
137
342
175
152
327
127
113
240
100
92
192
126
95
221
94
66
160
118
96
213
(21-05 h)
752
860
1612
791
783
1574
902
868
1769
1090
971
2061
991
1119
2110
961
961
1922
1189
1087
2276
1137
1299
2436
1029
1079
2108
1002
1019
2022
940
970
1910
854
800
1655
971
986
1957
(5-21 h)
night
average
average
day time
871
889
1760
875
833
1708
990
907
1897
1183
1019
2202
1087
1082
2169
1120
1022
2142
1353
1133
2486
1281
1334
2615
1151
1122
2274
1108
1057
2165
1047
1055
2103
935
851
1786
1087
1029
2115
average
day
working
1245
1236
2481
1111
1071
2181
1393
1225
2618
1312
1451
2763
1156
1191
2348
average
760
985
1746
820
872
1692
921
1013
1934
1234
1097
2331
1121
1488
2609
1084
1207
2291
1478
1418
2896
1403
1785
3188
1170
1381
2551
1090
1226
2315
1111
1086
2198
981
905
1886
1093
1200
2293
summer
average
weekend
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000005
Donji Jelovac / 20+296,00
M 15 / Kozarska Dubica 1 - Prijedor
2500
2215
2162
2170
2010
2011
2076
2015
2000
1871
voz / dan - vehicle / day
1708
1657
1700
1741
1500
1000
500
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Godina - Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
2500
2215
2162
2170
2010
2011
2076
2015
2000
1869
voz / dan - vehicle / day
1708
1657
1700
1741
1500
1000
500
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Godina - Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
Broj vozila - Number of vehicles
0
400
800
1200
1600
2000
2400
2800
3200
3600
4000
JanuarJanuary
FebruarFebruary
MartMarch
AprilApril
PGDS 2170 voz/dan - AADT 2170 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]:
Broj puta - Road number/ Dionica - Section
MajMay
JuliJuly
AvgustAugust
Dani / Mjeseci - Days / Months
JuniJune
000005
Donji Jelovac / 20+296,00
M 15 / Kozarska Dubica 1 - Prijedor
SeptembarSeptember
DNEVNA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000005
Donji Jelovac / 20+296,00
M 15 / Kozarska Dubica 1 - Prijedor
PGDS 2170 voz/dan
AADT 2170 veh/day
Broj vozila - Number of vehicles
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
Broj vozila - Number of vehicles
3000
2500
Dužina vozila
Vehicle length
2000
1500
>16,5 m
12-16,5 m
1000
5,5-12 m
<5,5 m
500
0
ponedeljak
Monday
utorak
Tuesday
srijeda
četvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila - Number of vehicles
3000
Dužina vozila
Vehicle length
2500
2000
>16,5 m
12-16,5 m
1500
5,5-12 m
<5,5 m
1000
500
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Mjesečna neravnomjernost
Monthly variation
9
10
11
12
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
PGDS AADT
000005
Donji Jelovac / 20+296,00
M 15 / Kozarska Dubica 1 - Prijedor
2170 voz/dan - veh/day
Čas Hour
Maksimalni
vršni sat Maximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danu Hour of day
13
13
10
9
13
12
15
13
Sat u godini Hour in year
7406
5246
5219
2890
5390
2845
3040
2702
DanDay of week
subotaSaturday
nedeljaSunday
subotaSaturday
nedeljaSunday
subotaSaturday
petakFriday
subotaSaturday
subotaSaturday
DatumDate
5
7
6
1
13
29
7
23
MjesecMonth
NovembarNovember
AvgustAugust
AvgustAugust
MajMay
AvgustAugust
AprilApril
MajMay
AprilApril
Vrijednost Value
285
260
253
247
243
238
218
203
%percent
13.13
11.98
11.66
11.38
11.20
10.97
10.04
9.35
14
u % PGDSa - in % of AADT
12
10
8
6
4
2
0
0
20
40
60
80
100
Čas - Hour
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000006
Komlenac / 14+835,00
M 14 / Kostajnica - Kozarska Dubica 1
1107
1339
1295
1347
1507
1518
1060
December
Decembar-
November
Novembar-
October
Oktobar-
September
Septembar-
August
Avgust-
July
Juli-
June
Juni-
May
Maj-
April
April-
March
Mart-
Februar-
February
January
Januar-
Mjesec - Month
1
663
887
878
1208
972
2
695
1013
1005
1156
1301
1277
1538
1370
1495
1294
1269
1138
3
845
967
943
896
1329
1237
1207
1562
1716
1207
1196
1030
4
1059
960
1072
1108
1399
1321
1165
1410
1391
1235
1268
814
5
1288
1081
953
1127
1328
1203
1260
1600
1381
1288
1361
906
6
1000
726
727
1245
1445
1200
1232
1831
1312
1143
1038
974
7
743
964
933
1102
1570
1135
1260
1521
1384
1248
1233
1172
8
1062
976
1024
1177
1146
1392
1338
1641
1257
1342
1337
1072
9
965
1032
1039
1281
1081
1346
1409
1845
1304
1187
1289
1104
10
986
948
924
988
1268
1317
1107
1568
1428
1225
1189
1177
11
984
1087
1088
1216
1342
1534
1302
1485
1214
1097
1284
871
12
1137
1072
1119
1210
1186
1077
1405
1552
1363
1359
1266
1071
13
981
849
828
1344
1408
1224
1390
1745
1239
1251
1031
994
14
1054
1089
1057
1221
1337
1179
1465
1278
1427
1200
1196
1059
15
1077
1000
1035
1293
1094
1274
1396
1381
1227
1351
1065
1099
16
765
1113
1109
1270
944
1164
1519
1419
1415
1369
1235
1136
17
1052
1062
998
1112
1261
1375
1353
1538
1597
1158
1120
1137
18
958
1078
1195
1190
1372
1536
1559
1429
1485
1173
1190
839
19
1139
1147
1291
1236
1318
1398
1561
1578
1172
1447
1210
1046
20
1034
843
938
1417
1351
1354
1551
1438
1199
1335
893
1047
21
920
1017
1153
1178
1530
1201
1419
1333
1296
1410
1125
1236
22
1052
1004
1188
1296
955
1308
1551
1489
1315
1406
1056
999
23
783
1142
1192
1261
1146
1182
1676
1345
1331
1244
1251
1168
24
1034
1025
1143
1092
1156
1341
1407
1515
1441
1220
1080
987
25
1051
1128
1159
1252
1371
1303
1425
1306
1163
1176
1108
873
26
1126
1089
1132
1186
1200
985
1402
1562
1271
1374
1078
988
27
1047
911
895
1437
1371
1247
1415
1532
1111
1183
852
995
28
899
958
1095
1525
1452
1166
1566
1320
1394
1171
831
1010
29
836
1069
1406
1078
1305
1416
1386
1220
1196
1066
973
30
624
1317
1606
1216
1204
1351
917
1138
31
904
1129
1188
1788
1366
1313
1558
1140
1049
1054
UkupnoTotal
29763
28168
32628
37036
39250
38124
43690
46250
40406
38864
34315
31990
ProsjekAverage
960
1006
1053
1235
1266
1271
1409
1492
1347
1254
1144
1032
Godišnji prosjek (PGDS) - Annual average (AADT)
1207
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
MjesecMonth
SmjerDirection
Januar January
I
II
ukupno - total
I
Februar February
Mart March
April April
Maj May
Juni June
Juli July
Avgust August
Septembar September
Oktobar October
Novembar November
Decembar December
Ukupno
(godišnje) Total
(annual)
Prosjek
(PGDS) Average
(AADT)
000006
Komlenac / 14+835,00
M 14 / Kostajnica - Kozarska Dubica 1
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
(%)
5,5 - 12 m
(%)
12 - 16,5 m
13839
91.8
1037
6.9
191
13535
92.1
932
6.3
221
27374
92.0
1969
6.6
12705
89.3
1230
8.6
II
12517
89.8
1124
ukupno - total
25222
89.5
(%)
UkupnoTotal
< 16,5 m
(%)
1.3
7
0.0
15074
1.5
1
0.0
14689
412
1.4
8
0.0
29763
285
2.0
4
0.0
14224
8.1
299
2.1
4
0.0
13944
2354
8.4
584
2.1
8
0.0
28168
I
14638
88.7
1527
9.3
328
2.0
2
0.0
16495
II
14450
89.6
1335
8.3
344
2.1
4
0.0
16133
ukupno - total
29088
89.2
2862
8.8
672
2.1
6
0.0
32628
I
16652
89.8
1524
8.2
365
2.0
10
0.1
18551
II
16678
90.2
1409
7.6
397
2.1
1
0.0
18485
ukupno - total
33330
90.0
2933
7.9
762
2.1
11
0.0
37036
I
17947
90.7
1528
7.7
311
1.6
6
0.0
19792
II
17644
90.7
1437
7.4
373
1.9
4
0.0
19458
ukupno - total
35591
90.7
2965
7.6
684
1.7
10
0.0
39250
I
17373
90.8
1410
7.4
352
1.8
3
0.0
19138
II
17218
90.7
1353
7.1
413
2.2
2
0.0
18986
ukupno - total
34591
90.7
2763
7.2
765
2.0
5
0.0
38124
I
20050
91.4
1542
7.0
347
1.6
2
0.0
21941
II
19940
91.7
1423
6.5
384
1.8
2
0.0
21749
ukupno - total
39990
91.5
2965
6.8
731
1.7
4
0.0
43690
I
21299
91.1
1693
7.2
380
1.6
1
0.0
23373
II
20910
91.4
1570
6.9
395
1.7
2
0.0
22877
ukupno - total
42209
91.3
3263
7.1
775
1.7
3
0.0
46250
I
18222
89.4
1772
8.7
380
1.9
3
0.0
20377
II
17976
89.7
1657
8.3
393
2.0
3
0.0
20029
ukupno - total
36198
89.6
3429
8.5
773
1.9
6
0.0
40406
I
17562
88.6
1820
9.2
431
2.2
0
0.0
19813
II
16946
89.0
1665
8.7
436
2.3
4
0.0
19051
ukupno - total
34508
88.8
3485
9.0
867
2.2
4
0.0
38864
I
15136
87.6
1759
10.2
375
2.2
2
0.0
17272
II
15081
88.5
1582
9.3
378
2.2
2
0.0
17043
ukupno - total
30217
88.1
3341
9.7
753
2.2
4
0.0
34315
I
14288
88.9
1499
9.3
279
1.7
4
0.0
16070
II
14238
89.4
1361
8.5
319
2.0
2
0.0
15920
ukupno - total
28526
89.2
2860
8.9
598
1.9
6
0.0
31990
I
199711
89.9
18341
8.3
4024
1.8
44
0.0
222120
II
197133
90.3
16848
7.7
4352
2.0
31
0.0
218364
ukupno - total
396844
90.1
35189
8.0
8376
1.9
75
0.0
440484
I
546
89.7
50
8.2
11
1.8
0
0.0
609
II
539
90.0
46
7.7
12
2.0
0
0.0
598
1084
89.8
96
8.0
23
1.9
0
0.0
1207
ukupno - total
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Smjer
31/ponedeljak
31/ponedeljak
26/srijeda
28/ponedeljak
28/ponedeljak
22/utorak
30/srijeda
31/četvrtak
30/srijeda
27/srijeda
29/petak
27/srijeda
25/srijeda
31/utorak
24/utorak
29/srijeda
29/srijeda
27/ponedeljak
25/ponedeljak
27/srijeda
13/srijeda
30/utorak
31/srijeda
1/ponedeljak
30/petak
29/četvrtak
30/petak
31/ponedeljak
30/nedelja
19/srijeda
30/srijeda
28/ponedeljak
28/ponedeljak
30/petak
30/petak
23/petak
31.1/ponedeljak
31.1/ponedeljak
26.1/srijeda
datum/dan
2
4
3
3
4
4
2
4
2
2
2
1
3
4
3
3
2
3
2
3
2
2
3
3
2
4
2
1
3
1
4
4
4
0
2
1
2
4
3
čas
minimalni čas
Automatski brojač broj:
Lokalitet / Stacionaža [km+m]:
Broj puta / Dionica
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
voz/h
8/subota
15/subota
5/srijeda
23/srijeda
5/subota
19/subota
23/srijeda
30/srijeda
4/petak
30/subota
30/subota
30/subota
7/subota
21/subota
7/subota
4/subota
4/subota
4/subota
30/subota
30/subota
30/subota
6/subota
6/subota
6/subota
17/subota
18/nedelja
17/subota
1/subota
8/subota
1/subota
2/srijeda
5/subota
8/utorak
7/srijeda
27/utorak
21/srijeda
30.7/subota
8.10/subota
30.7/subota
datum/dan
9
11
12
7
11
11
7
10
11
10
14
12
18
10
18
17
13
17
19
15
19
20
13
11
20
13
20
14
16
14
7
11
17
6
11
9
19
16
19
čas
maksimalni čas
60
60
108
62
64
107
64
64
115
65
77
128
152
83
188
101
85
133
171
84
207
95
82
144
102
93
146
109
124
162
72
63
123
60
61
112
171
124
207
voz/h
1/subota
30/nedelja
30/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
3/nedelja
3/nedelja
3/nedelja
16/ponedeljak
22/nedelja
16/ponedeljak
26/nedelja
26/nedelja
26/nedelja
3/nedelja
10/nedelja
10/nedelja
25/četvrtak
21/nedelja
14/nedelja
27/utorak
27/utorak
27/utorak
30/nedelja
30/nedelja
30/nedelja
28/ponedeljak
28/ponedeljak
28/ponedeljak
4/nedelja
18/nedelja
4/nedelja
1.1/subota
30.1/nedelja
30.1/nedelja
datum/dan
317
290
624
372
354
726
388
339
727
474
422
896
473
440
944
528
457
985
585
519
1107
652
603
1278
560
551
1111
504
413
917
437
394
831
419
379
814
317
290
624
voz/dan
minimalni dan
000006
Komlenac / 14+835,00
M 14 / Kostajnica - Kozarska Dubica 1
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
5/srijeda
5/srijeda
5/srijeda
25/petak
19/subota
19/subota
30/srijeda
19/subota
30/srijeda
30/subota
30/subota
30/subota
7/subota
21/subota
7/subota
11/subota
18/subota
18/subota
30/subota
23/subota
30/subota
9/utorak
9/utorak
9/utorak
3/subota
3/subota
3/subota
16/nedelja
8/subota
1/subota
8/utorak
5/subota
5/subota
21/srijeda
21/srijeda
21/srijeda
9.8/utorak
9.8/utorak
9.8/utorak
datum/dan
665
623
1288
583
578
1147
660
667
1317
763
843
1606
809
796
1570
760
820
1536
929
882
1788
935
910
1845
877
839
1716
823
723
1518
677
721
1361
619
617
1236
935
910
1845
voz/dan
maksimalni dan
53
49
102
45
42
86
44
44
88
52
48
100
65
64
130
87
74
161
103
99
202
103
91
194
70
68
137
54
58
112
58
56
113
39
43
82
64
62
126
(21-05 h)
433
425
858
463
456
920
488
476
964
566
568
1134
573
564
1137
551
559
1110
605
602
1207
651
647
1298
610
600
1209
585
556
1142
518
512
1030
479
471
950
544
537
1081
(05-21 h)
noćni
prosjek
dnevni
prosjek
519
506
1025
517
505
1023
545
531
1076
628
626
1254
641
639
1280
633
630
1262
700
699
1399
747
742
1489
661
656
1317
622
618
1240
585
579
1165
527
528
1055
612
607
1219
danom
radnim
prosjek
441
429
871
485
480
965
496
490
985
602
599
1201
634
607
1241
653
642
1295
724
707
1432
773
726
1500
729
701
1429
674
608
1282
553
542
1095
497
479
976
600
580
1180
695
686
1381
638
633
1271
708
702
1409
754
738
1492
679
668
1347
ljetni
prosjek
prosjek
vikendom
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
Year
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Month
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Direction
31/Monday
31/Monday
26/Wednesday
28/Monday
28/Monday
22/Tuesday
30/Wednesday
31/Thursday
30/Wednesday
27/Wednesday
29/Friday
27/Wednesday
25/Wednesday
31/Tuesday
24/Tuesday
29/Wednesday
29/Wednesday
27/Monday
25/Monday
27/Wednesday
13/Wednesday
30/Tuesday
31/Wednesday
1/Monday
30/Friday
29/Thursday
30/Friday
31/Monday
30/Sunday
19/Wednesday
30/Wednesday
28/Monday
28/Monday
30/Friday
30/Friday
23/Friday
31.1/Monday
31.1/Monday
26.1/Wednesday
2
4
3
3
4
4
2
4
2
2
2
1
3
4
3
3
2
3
2
3
2
2
3
3
2
4
2
1
3
1
4
4
4
0
2
1
2
4
3
hour
minimum hour
date/day
Road number / Section
Location / Mileage [km+m]:
Automatic counter number:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
veh/h
8/Saturday
15/Saturday
5/Wednesday
23/Wednesday
5/Saturday
19/Saturday
23/Wednesday
30/Wednesday
4/Friday
30/Saturday
30/Saturday
30/Saturday
7/Saturday
21/Saturday
7/Saturday
4/Saturday
4/Saturday
4/Saturday
30/Saturday
30/Saturday
30/Saturday
6/Saturday
6/Saturday
6/Saturday
17/Saturday
18/Sunday
17/Saturday
1/Saturday
8/Saturday
1/Saturday
2/Wednesday
5/Saturday
8/Tuesday
7/Wednesday
27/Tuesday
21/Wednesday
30.7/Saturday
8.10/Saturday
30.7/Saturday
date/day
9
11
12
7
11
11
7
10
11
10
14
12
18
10
18
17
13
17
19
15
19
20
13
11
20
13
20
14
16
14
7
11
17
6
11
9
19
16
19
hour
maximum hour
60
60
108
62
64
107
64
64
115
65
77
128
152
83
188
101
85
133
171
84
207
95
82
144
102
93
146
109
124
162
72
63
123
60
61
112
171
124
207
veh/h
1/Saturday
30/Sunday
30/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
3/Sunday
3/Sunday
3/Sunday
16/Monday
22/Sunday
16/Monday
26/Sunday
26/Sunday
26/Sunday
3/Sunday
10/Sunday
10/Sunday
25/Thursday
21/Sunday
14/Sunday
27/Tuesday
27/Tuesday
27/Tuesday
30/Sunday
30/Sunday
30/Sunday
28/Monday
28/Monday
28/Monday
4/Sunday
18/Sunday
4/Sunday
1.1/Saturday
30.1/Sunday
30.1/Sunday
date/day
317
290
624
372
354
726
388
339
727
474
422
896
473
440
944
528
457
985
585
519
1107
652
603
1278
560
551
1111
504
413
917
437
394
831
419
379
814
317
290
624
veh/day
minimum day
date/day
665
623
1288
583
578
1147
660
667
1317
763
843
1606
809
796
1570
760
820
1536
929
882
1788
935
910
1845
877
839
1716
823
723
1518
677
721
1361
619
617
1236
935
910
1845
veh/day
maximum day
5/Wednesday
5/Wednesday
5/Wednesday
25/Friday
19/Saturday
19/Saturday
30/Wednesday
19/Saturday
30/Wednesday
30/Saturday
30/Saturday
30/Saturday
7/Saturday
21/Saturday
7/Saturday
11/Saturday
18/Saturday
18/Saturday
30/Saturday
23/Saturday
30/Saturday
9/Tuesday
9/Tuesday
9/Tuesday
3/Saturday
3/Saturday
3/Saturday
16/Sunday
8/Saturday
1/Saturday
8/Tuesday
5/Saturday
5/Saturday
21/Wednesday
21/Wednesday
21/Wednesday
9.8/Tuesday
9.8/Tuesday
9.8/Tuesday
000006
Komlenac / 14+835,00
M 14 / Kostajnica - Kozarska Dubica 1
TRAFFIC PARAMETERS
53
49
102
45
42
86
44
44
88
52
48
100
65
64
130
87
74
161
103
99
202
103
91
194
70
68
137
54
58
112
58
56
113
39
43
82
64
62
126
(21-05 h)
433
425
858
463
456
920
488
476
964
566
568
1134
573
564
1137
551
559
1110
605
602
1207
651
647
1298
610
600
1209
585
556
1142
518
512
1030
479
471
950
544
537
1081
(5-21 h)
night
average
average
day time
519
506
1025
517
505
1023
545
531
1076
628
626
1254
641
639
1280
633
630
1262
700
699
1399
747
742
1489
661
656
1317
622
618
1240
585
579
1165
527
528
1055
612
607
1219
average
day
working
695
686
1381
638
633
1271
708
702
1409
754
738
1492
679
668
1347
average
441
429
871
485
480
965
496
490
985
602
599
1201
634
607
1241
653
642
1295
724
707
1432
773
726
1500
729
701
1429
674
608
1282
553
542
1095
497
479
976
600
580
1180
summer
average
weekend
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000006
Komlenac / 14+835,00
M 14 / Kostajnica - Kozarska Dubica 1
1400
1200
1083
1008
1199
1199
2007
2008
1221
1200
1207
2010
2011
1117
1059
1026
voz / dan - vehicle / day
1000
800
600
400
200
0
2002
2003
2004
2005
2006
2009
Godina - Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
1400
1200
1200
1199
2007
2008
1221
1200
1207
2010
2011
1118
1083
1008
1059
1026
voz / dan - vehicle / day
1000
800
600
400
200
0
2002
2003
2004
2005
2006
2009
Godina - Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
Broj vozila - Number of vehicles
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
JanuarJanuary
FebruarFebruary
MartMarch
AprilApril
PGDS 1207 voz/dan - AADT 1207 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]:
Broj puta - Road number/ Dionica - Section
MajMay
JuliJuly
AvgustAugust
Dani / Mjeseci - Days / Months
JuniJune
000006
Komlenac / 14+835,00
M 14 / Kostajnica - Kozarska Dubica 1
SeptembarSeptember
DNEVNA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000006
Komlenac / 14+835,00
M 14 / Kostajnica - Kozarska Dubica 1
PGDS 1207 voz/dan
AADT 1207 veh/day
Broj vozila - Number of vehicles
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
Broj vozila - Number of vehicles
1400
1200
Dužina vozila
Vehicle length
1000
800
>16,5 m
600
12-16,5 m
5,5-12 m
400
<5,5 m
200
0
ponedeljak
Monday
utorak
Tuesday
srijeda
četvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila - Number of vehicles
1600
Dužina vozila
Vehicle length
1400
1200
>16,5 m
1000
12-16,5 m
800
5,5-12 m
600
<5,5 m
400
200
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Mjesečna neravnomjernost
Monthly variation
9
10
11
12
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
PGDS AADT
000006
Komlenac / 14+835,00
M 14 / Kostajnica - Kozarska Dubica 1
1207 voz/dan - veh/day
Čas Hour
Maksimalni
vršni sat Maximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danu Hour of day
19
20
13
11
19
12
16
20
Sat u godini Hour in year
5060
5229
5270
5292
6236
5461
5057
5541
DanDay of week
subotaSaturday
subotaSaturday
ponedeljakMonday
utorakTuesday
subotaSaturday
utorakTuesday
subotaSaturday
petakFriday
DatumDate
30
6
8
9
17
16
30
19
MjesecMonth
JuliJuly
AvgustAugust
AvgustAugust
AvgustAugust
SeptembarSeptember
AvgustAugust
JuliJuly
AvgustAugust
Vrijednost Value
207
140
129
125
122
120
112
106
%percent
17.15
11.60
10.69
10.36
10.11
9.94
9.28
8.78
20
u % PGDSa - in % of AADT
16
12
8
4
0
0
20
40
60
80
100
Čas - Hour
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000007
Gašnica / 16+627,00
M 14.1 / Draksenić - Vrbaška 1
December
Decembar-
November
Novembar-
October
Oktobar-
September
Septembar-
August
Avgust-
July
Juli-
June
Juni-
May
Maj-
April
April-
March
Mart-
Februar-
February
January
Januar-
Mjesec - Month
1
822
1132
1146
1534
1641
1501
2265
2163
1676
1604
1398
1339
2
1437
1234
1244
1334
3067
1475
1731
2037
2029
1794
1289
1597
3
1033
1163
1214
1408
2044
1680
2545
2204
1900
1472
1662
1290
4
1349
1377
1442
1312
1808
1551
1492
2249
2252
1597
2622
1303
5
1593
1100
1090
1334
1634
1530
1575
3050
1763
1429
2706
1185
6
1188
1044
1002
1419
1704
1468
1510
3017
1531
1541
1646
1236
7
862
1273
1152
1407
1911
1444
1525
2883
1763
1960
1949
1333
8
1754
1254
1176
1677
2028
1709
1911
2119
1744
1880
3019
1276
9
2002
1242
1144
1508
1621
2011
1587
2142
2003
2164
1698
1599
10
1342
1249
1050
1501
1538
1746
1805
2126
1647
1508
1436
1348
11
1240
1462
1367
1392
1603
1660
1521
2138
2074
1505
1695
1359
12
1334
1245
1185
1375
1606
2436
1899
2681
1600
1513
1655
1266
13
1099
1154
1296
1521
1906
1499
1562
2444
1467
1635
1527
1342
14
1358
1227
1240
1498
1561
1389
1653
2877
1583
1805
1500
1420
15
1136
1347
1153
1668
2333
1540
2065
1884
1521
1591
1376
1636
16
988
1300
1278
1440
1138
1531
1847
1908
1911
1841
1441
1660
17
1159
1236
1233
1513
1492
1994
1826
1867
1647
1491
1479
1508
18
1209
1439
1474
1396
1641
1904
1685
1908
1995
1602
1612
1559
19
1281
1389
1353
1434
1681
1806
1805
2872
1553
1631
1412
1328
20
1210
1119
1278
1525
1857
1911
1765
2515
1450
1541
1359
1347
21
1192
1220
1293
1414
1588
1636
1848
2197
1474
1931
1359
1332
22
1118
1239
1308
1866
1485
1572
2526
1626
1608
1701
1386
1413
23
1163
1334
1375
1731
1406
1472
2384
1622
1926
1858
1426
1784
24
1341
1304
1369
1728
1399
1874
2352
1557
1587
1551
1189
1386
25
1271
1562
1469
1638
1488
1562
1958
1721
1903
1546
1542
1260
26
1312
1305
1382
1650
1495
1646
1926
1976
1403
1578
1389
1478
27
1352
1271
1541
1752
1727
1525
2052
2025
1399
1572
1286
1298
28
1264
1306
1262
2335
1589
1489
2027
2235
1717
1755
1143
1383
29
1073
1274
3479
1581
1776
2715
1597
1542
1490
1290
1553
30
960
1391
2420
1490
1823
1913
1483
1316
31
1068
1374
UkupnoTotal
38510
35527
39555
49209
52615
ProsjekAverage
1242
1269
1276
1640
1697
2472
1566
2378
1643
50160
60212
66849
51581
50985
47807
45784
1672
1942
2156
1719
1645
1594
1477
Godišnji prosjek (PGDS) - Annual average (AADT)
1613
1553
1416
2562
2404
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000007
Gašnica / 16+627,00
M 14.1 / Draksenić - Vrbaška 1
Dužina vozila - Vehicle length
MjesecMonth
SmjerDirection
Januar January
I
15663
86.0
1876
10.3
651
3.6
23
0.1
18213
II
17730
87.4
1900
9.4
654
3.2
13
0.1
20297
ukupno - total
33393
86.7
3776
9.8
1305
3.4
36
0.1
38510
I
14790
83.3
2145
12.1
790
4.4
34
0.2
17759
II
14758
83.1
2162
12.2
823
4.6
25
0.1
17768
ukupno - total
29548
83.2
4307
12.1
1613
4.5
59
0.2
35527
Februar February
Mart March
April April
Maj May
Juni June
Juli July
Avgust August
Septembar September
Oktobar October
Novembar November
Decembar December
Ukupno
(godišnje) Total
(annual)
Prosjek
(PGDS) Average
(AADT)
< 5,5 m
(%)
5,5 - 12 m
(%)
12 - 16,5 m
(%)
< 16,5 m
(%)
UkupnoTotal
I
16112
82.1
2588
13.2
902
4.6
22
0.1
19624
II
16477
82.7
2570
12.9
869
4.4
15
0.1
19931
ukupno - total
32589
82.4
5158
13.0
1771
4.5
37
0.1
39555
I
22383
85.7
2700
10.3
1020
3.9
13
0.0
26116
II
19356
83.8
2716
11.8
1012
4.4
9
0.0
23093
ukupno - total
41739
84.8
5416
11.0
2032
4.1
22
0.0
49209
I
21254
85.7
2675
10.8
873
3.5
9
0.0
24811
II
24100
86.7
2816
10.1
882
3.2
6
0.0
27804
ukupno - total
45354
86.2
5491
10.4
1755
3.3
15
0.0
52615
I
21397
85.5
2641
10.6
963
3.8
18
0.1
25019
II
21471
85.4
2714
10.8
943
3.8
13
0.1
25141
ukupno - total
42868
85.5
5355
10.7
1906
3.8
31
0.1
50160
I
26877
88.5
2529
8.3
966
3.2
9
0.0
30381
II
26306
88.2
2592
8.7
926
3.1
7
0.0
29831
ukupno - total
53183
88.3
5121
8.5
1892
3.1
16
0.0
60212
I
30244
89.0
2774
8.2
948
2.8
6
0.0
33972
II
29132
88.6
2837
8.6
897
2.7
11
0.0
32877
ukupno - total
59376
88.8
5611
8.4
1845
2.8
17
0.0
66849
I
21761
85.8
2683
10.6
920
3.6
13
0.1
25377
II
22631
86.4
2703
10.3
867
3.3
3
0.0
26204
ukupno - total
44392
86.1
5386
10.4
1787
3.5
16
0.0
51581
I
20802
83.2
2966
11.9
1217
4.9
17
0.1
25002
II
21848
84.1
3032
11.7
1092
4.2
11
0.0
25983
ukupno - total
42650
83.7
5998
11.8
2309
4.5
28
0.1
50985
I
20321
84.8
2722
11.4
886
3.7
28
0.1
23957
II
20212
84.7
2757
11.6
867
3.6
14
0.1
23850
ukupno - total
40533
84.8
5479
11.5
1753
3.7
42
0.1
47807
I
20081
83.6
2938
12.2
908
3.8
79
0.3
24006
II
18055
82.9
2787
12.8
902
4.1
34
0.2
21778
ukupno - total
38136
83.3
5725
12.5
1810
4.0
113
0.2
45784
I
251685
85.5
31237
10.6
11044
3.8
271
0.1
294237
II
252076
85.6
31586
10.7
10734
3.6
161
0.1
294557
ukupno - total
503761
85.6
62823
10.7
21778
3.7
432
0.1
588794
I
688
85.3
85
10.6
30
3.7
1
0.1
806
II
689
85.3
86
10.7
29
3.6
0
0.1
807
1376
85.3
172
10.6
60
3.7
1
0.1
1613
ukupno - total
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Smjer
31/ponedeljak
31/ponedeljak
31/ponedeljak
16/srijeda
24/četvrtak
10/četvrtak
30/srijeda
31/četvrtak
17/četvrtak
20/srijeda
21/četvrtak
14/četvrtak
17/utorak
31/utorak
24/utorak
23/četvrtak
29/srijeda
2/četvrtak
3/nedelja
13/srijeda
13/srijeda
22/ponedeljak
30/utorak
30/utorak
20/utorak
29/četvrtak
27/utorak
11/utorak
30/nedelja
25/utorak
27/nedelja
28/ponedeljak
23/srijeda
28/srijeda
22/četvrtak
13/utorak
31.1/ponedeljak
31.1/ponedeljak
31.1/ponedeljak
datum/dan
2
2
2
2
4
4
3
3
2
2
3
1
2
4
2
3
3
2
2
3
3
4
2
2
3
3
2
0
2
2
3
4
3
4
3
1
2
2
2
čas
minimalni čas
Automatski brojač broj:
Lokalitet / Stacionaža [km+m]:
Broj puta / Dionica
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
1
0
2
0
1
2
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
voz/h
5/srijeda
9/nedelja
9/nedelja
11/petak
25/petak
25/petak
4/petak
27/nedelja
27/nedelja
29/petak
24/nedelja
29/petak
8/nedelja
15/nedelja
15/nedelja
17/petak
12/nedelja
12/nedelja
29/petak
3/nedelja
3/nedelja
19/petak
7/nedelja
6/subota
2/petak
25/nedelja
4/nedelja
7/petak
9/nedelja
9/nedelja
4/petak
8/utorak
8/utorak
30/petak
18/nedelja
31/subota
29.4/petak
12.6/nedelja
29.4/petak
datum/dan
13
13
13
14
15
15
14
15
15
17
13
17
14
13
13
17
13
13
19
14
18
20
14
11
19
14
19
19
18
18
23
17
18
19
13
14
17
13
17
čas
maksimalni čas
73
165
220
83
79
146
75
148
182
262
106
308
125
215
265
99
216
251
157
172
230
200
160
265
99
135
182
90
151
205
185
206
257
156
110
216
262
216
308
voz/h
30/nedelja
1/subota
1/subota
6/nedelja
5/subota
6/nedelja
6/nedelja
10/četvrtak
6/nedelja
3/nedelja
4/ponedeljak
4/ponedeljak
16/ponedeljak
16/ponedeljak
16/ponedeljak
5/nedelja
14/utorak
14/utorak
3/nedelja
4/ponedeljak
4/ponedeljak
30/utorak
24/srijeda
24/srijeda
25/nedelja
26/ponedeljak
27/utorak
30/nedelja
31/ponedeljak
31/ponedeljak
27/nedelja
28/ponedeljak
28/ponedeljak
4/nedelja
5/ponedeljak
5/ponedeljak
30.1/nedelja
1.1/subota
1.1/subota
datum/dan
366
423
822
456
541
1044
425
521
1002
607
649
1312
556
582
1138
604
680
1389
719
732
1492
763
766
1557
671
686
1399
610
695
1416
481
556
1143
519
606
1185
366
423
822
voz/dan
minimalni dan
000007
Gašnica / 16+627,00
M 14.1 / Draksenić - Vrbaška 1
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
5/srijeda
9/nedelja
9/nedelja
25/petak
27/nedelja
25/petak
25/petak
27/nedelja
27/nedelja
29/petak
30/subota
29/petak
13/petak
2/ponedeljak
2/ponedeljak
17/petak
12/nedelja
12/nedelja
29/petak
3/nedelja
29/petak
5/petak
14/nedelja
5/petak
2/petak
4/nedelja
4/nedelja
7/petak
9/nedelja
9/nedelja
5/subota
8/utorak
8/utorak
30/petak
18/nedelja
30/petak
29.4/petak
8.11/utorak
29.4/petak
datum/dan
809
1382
2002
856
746
1562
814
1013
1541
2597
980
3479
1030
2079
3067
1195
1750
2436
1601
1826
2715
1913
1855
3050
1143
1378
2252
1144
1394
2164
1875
2205
3019
1803
982
2562
2597
2205
3479
voz/dan
maksimalni dan
52
50
102
52
48
100
51
47
98
80
52
132
78
72
150
108
80
188
148
112
259
158
115
273
96
86
182
78
64
142
101
68
170
85
55
139
91
71
162
(21-05 h)
535
605
1140
583
586
1169
582
595
1178
791
718
1509
722
825
1547
726
758
1484
832
851
1683
938
945
1883
750
788
1537
729
774
1503
697
727
1424
690
648
1337
715
736
1451
(05-21 h)
noćni
prosjek
dnevni
prosjek
633
625
1258
659
636
1295
653
626
1279
893
745
1638
812
798
1611
856
784
1639
990
881
1871
1070
958
2029
862
800
1663
828
771
1599
792
801
1594
785
686
1471
823
762
1585
danom
radnim
prosjek
525
695
1220
573
630
1203
576
690
1266
833
812
1644
779
1076
1855
774
988
1762
960
1133
2093
1169
1355
2524
801
1075
1876
761
980
1741
813
780
1593
747
743
1491
769
908
1677
941
935
1875
834
838
1672
980
962
1942
1096
1061
2156
846
873
1719
ljetni
prosjek
prosjek
vikendom
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
Year
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Month
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Direction
31/Monday
31/Monday
31/Monday
16/Wednesday
24/Thursday
10/Thursday
30/Wednesday
31/Thursday
17/Thursday
20/Wednesday
21/Thursday
14/Thursday
17/Tuesday
31/Tuesday
24/Tuesday
23/Thursday
29/Wednesday
2/Thursday
3/Sunday
13/Wednesday
13/Wednesday
22/Monday
30/Tuesday
30/Tuesday
20/Tuesday
29/Thursday
27/Tuesday
11/Tuesday
30/Sunday
25/Tuesday
27/Sunday
28/Monday
23/Wednesday
28/Wednesday
22/Thursday
13/Tuesday
31.1/Monday
31.1/Monday
31.1/Monday
2
2
2
2
4
4
3
3
2
2
3
1
2
4
2
3
3
2
2
3
3
4
2
2
3
3
2
0
2
2
3
4
3
4
3
1
2
2
2
hour
minimum hour
date/day
Road number / Section
Location / Mileage [km+m]:
Automatic counter number:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
1
0
2
0
1
2
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
veh/h
5/Wednesday
9/Sunday
9/Sunday
11/Friday
25/Friday
25/Friday
4/Friday
27/Sunday
27/Sunday
29/Friday
24/Sunday
29/Friday
8/Sunday
15/Sunday
15/Sunday
17/Friday
12/Sunday
12/Sunday
29/Friday
3/Sunday
3/Sunday
19/Friday
7/Sunday
6/Saturday
2/Friday
25/Sunday
4/Sunday
7/Friday
9/Sunday
9/Sunday
4/Friday
8/Tuesday
8/Tuesday
30/Friday
18/Sunday
31/Saturday
29.4/Friday
12.6/Sunday
29.4/Friday
date/day
13
13
13
14
15
15
14
15
15
17
13
17
14
13
13
17
13
13
19
14
18
20
14
11
19
14
19
19
18
18
23
17
18
19
13
14
17
13
17
hour
maximum hour
73
165
220
83
79
146
75
148
182
262
106
308
125
215
265
99
216
251
157
172
230
200
160
265
99
135
182
90
151
205
185
206
257
156
110
216
262
216
308
veh/h
30/Sunday
1/Saturday
1/Saturday
6/Sunday
5/Saturday
6/Sunday
6/Sunday
10/Thursday
6/Sunday
3/Sunday
4/Monday
4/Monday
16/Monday
16/Monday
16/Monday
5/Sunday
14/Tuesday
14/Tuesday
3/Sunday
4/Monday
4/Monday
30/Tuesday
24/Wednesday
24/Wednesday
25/Sunday
26/Monday
27/Tuesday
30/Sunday
31/Monday
31/Monday
27/Sunday
28/Monday
28/Monday
4/Sunday
5/Monday
5/Monday
30.1/Sunday
1.1/Saturday
1.1/Saturday
date/day
366
423
822
456
541
1044
425
521
1002
607
649
1312
556
582
1138
604
680
1389
719
732
1492
763
766
1557
671
686
1399
610
695
1416
481
556
1143
519
606
1185
366
423
822
veh/day
minimum day
000007
Gašnica / 16+627,00
M 14.1 / Draksenić - Vrbaška 1
TRAFFIC PARAMETERS
5/Wednesday
9/Sunday
9/Sunday
25/Friday
27/Sunday
25/Friday
25/Friday
27/Sunday
27/Sunday
29/Friday
30/Saturday
29/Friday
13/Friday
2/Monday
2/Monday
17/Friday
12/Sunday
12/Sunday
29/Friday
3/Sunday
29/Friday
5/Friday
14/Sunday
5/Friday
2/Friday
4/Sunday
4/Sunday
7/Friday
9/Sunday
9/Sunday
5/Saturday
8/Tuesday
8/Tuesday
30/Friday
18/Sunday
30/Friday
29.4/Friday
8.11/Tuesday
29.4/Friday
date/day
809
1382
2002
856
746
1562
814
1013
1541
2597
980
3479
1030
2079
3067
1195
1750
2436
1601
1826
2715
1913
1855
3050
1143
1378
2252
1144
1394
2164
1875
2205
3019
1803
982
2562
2597
2205
3479
veh/day
maximum day
52
50
102
52
48
100
51
47
98
80
52
132
78
72
150
108
80
188
148
112
259
158
115
273
96
86
182
78
64
142
101
68
170
85
55
139
91
71
162
(21-05 h)
535
605
1140
583
586
1169
582
595
1178
791
718
1509
722
825
1547
726
758
1484
832
851
1683
938
945
1883
750
788
1537
729
774
1503
697
727
1424
690
648
1337
715
736
1451
(5-21 h)
night
average
average
day time
633
625
1258
659
636
1295
653
626
1279
893
745
1638
812
798
1611
856
784
1639
990
881
1871
1070
958
2029
862
800
1663
828
771
1599
792
801
1594
785
686
1471
823
762
1585
average
day
working
941
935
1875
834
838
1672
980
962
1942
1096
1061
2156
846
873
1719
average
525
695
1220
573
630
1203
576
690
1266
833
812
1644
779
1076
1855
774
988
1762
960
1133
2093
1169
1355
2524
801
1075
1876
761
980
1741
813
780
1593
747
743
1491
769
908
1677
summer
average
weekend
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000007
Gašnica / 16+627,00
M 14.1 / Draksenić - Vrbaška 1
1800
1567
1600
1438
1428
2007
2008
1613
1554
1353
1400
1277
1310
voz / dan - vehicle / day
1197
1200
1153
1000
800
600
400
200
0
2002
2003
2004
2005
2006
2009
2010
2011
Godina - Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
1800
1600
1437
1428
2007
2008
1613
1567
1554
2009
2010
1353
1400
1277
1310
voz / dan - vehicle / day
1197
1200
1153
1000
800
600
400
200
0
2002
2003
2004
2005
2006
2011
Godina - Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
Broj vozila - Number of vehicles
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
JanuarJanuary
FebruarFebruary
MartMarch
AprilApril
PGDS 1613 voz/dan - AADT 1613 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]:
Broj puta - Road number/ Dionica - Section
MajMay
JuliJuly
AvgustAugust
Dani / Mjeseci - Days / Months
JuniJune
000007
Gašnica / 16+627,00
M 14.1 / Draksenić - Vrbaška 1
SeptembarSeptember
DNEVNA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000007
Gašnica / 16+627,00
M 14.1 / Draksenić - Vrbaška 1
PGDS 1613 voz/dan
AADT 1613 veh/day
Broj vozila - Number of vehicles
140
120
100
80
60
40
20
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
Broj vozila - Number of vehicles
2000
1800
1600
Dužina vozila
Vehicle length
1400
1200
1000
>16,5 m
12-16,5 m
800
5,5-12 m
600
<5,5 m
400
200
0
ponedeljak
Monday
utorak
Tuesday
srijeda
četvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila - Number of vehicles
2500
Dužina vozila
Vehicle length
2000
>16,5 m
1500
12-16,5 m
5,5-12 m
1000
<5,5 m
500
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Mjesečna neravnomjernost
Monthly variation
9
10
11
12
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
PGDS AADT
000007
Gašnica / 16+627,00
M 14.1 / Draksenić - Vrbaška 1
1613 voz/dan - veh/day
Čas Hour
Maksimalni
vršni sat Maximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danu Hour of day
17
20
14
13
13
11
12
18
Sat u godini Hour in year
2850
5541
3903
4406
5414
2916
2869
4363
DanDay of week
petakFriday
petakFriday
nedeljaSunday
nedeljaSunday
nedeljaSunday
ponedeljakMonday
subotaSaturday
petakFriday
DatumDate
29
19
12
3
14
2
30
1
MjesecMonth
AprilApril
AvgustAugust
JuniJune
JuliJuly
AvgustAugust
MajMay
AprilApril
JuliJuly
Vrijednost Value
308
254
235
223
216
210
191
167
%percent
19.09
15.75
14.57
13.82
13.39
13.02
11.84
10.35
24
u % PGDSa - in % of AADT
20
16
12
8
4
0
0
20
40
60
80
100
Čas - Hour
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000008
Brestovčina / 2+953,00
M 16 / Gradiška 1 - Nova Topola
December
Decembar-
November
Novembar-
October
Oktobar-
September
Septembar-
August
Avgust-
July
Juli-
June
Juni-
May
Maj-
April
April-
March
Mart-
Februar-
February
January
Januar-
Mjesec - Month
1
6674
11252
11355
14143
11440
13269
15993
15946
14764
13919
14411
11891
2
9238
11399
10975
12542
15613
14320
15399
16286
15115
13110
14768
12412
3
9027
11617
11752
11510
16155
14727
14282
15479
14065
13946
14269
11624
4
11719
11899
12474
12976
15566
13280
14631
16644
13723
13731
14374
10166
5
12971
10880
10027
12736
17718
12031
13696
17287
14701
13114
13651
11559
6
9631
9055
9063
12891
15959
13417
13701
16941
13650
14273
11725
11082
7
7111
11208
11135
13115
15481
12714
15079
14539
13495
15272
14280
11097
8
11407
11206
11147
13067
11663
12830
15726
16348
13884
14262
15944
12447
9
12323
11052
10855
12666
13297
14345
14853
15942
14345
12962
14129
13024
10
11959
11646
11227
11231
14131
14740
13318
14904
13834
14211
14004
11120
11
11341
12395
12683
13261
13569
13608
14680
16223
13262
12757
14636
9408
12
10313
11663
11256
12847
14746
13203
14796
17642
13994
13587
13654
11410
13
11990
9388
10673
13745
15411
12296
14389
17783
13321
14970
11989
11120
14
13060
10893
10731
14341
14993
12944
15424
15866
13216
15174
13473
11144
15
12943
10855
12272
17064
13643
12833
16390
14924
13391
14744
12789
12197
16
11157
10817
12090
13147
12678
14003
16113
15121
15357
12526
12789
12016
17
11442
10905
12842
11926
13505
15425
14032
14686
13886
13889
13852
10034
18
12157
12673
14044
13606
13565
14587
14747
15321
12253
13399
14312
9584
19
10364
11314
12273
13127
14629
13731
14507
16265
13362
13815
12982
11805
20
12856
10946
10805
12902
14915
14421
14343
17089
12940
14372
11700
10392
21
12907
11068
12916
13822
13607
14184
15950
15442
14125
15338
13297
10764
22
12135
11552
12591
13778
12084
13368
17130
14225
13870
14053
13117
11579
23
11709
11346
12898
13795
13336
14651
16843
14248
14542
12660
12514
14068
24
12798
12264
14486
12295
13393
16008
15180
14574
13491
14053
13237
9510
25
9366
11311
16454
12921
13813
13793
16028
14998
11913
13265
14127
8365
26
12089
10928
13960
14146
13027
12341
15003
15738
11617
14179
12552
11764
27
11940
10783
10773
14606
14623
13820
14937
14935
13898
15370
11380
11644
28
12435
11930
13027
17359
13330
11648
16220
13713
15763
15790
11629
12053
29
10804
11798
15001
12250
13261
17347
14108
14636
14677
12007
12999
30
9746
12493
15708
13170
13501
17838
13622
15332
12709
11554
12413
31
12313
13359
15794
13698
UkupnoTotal
ProsjekAverage
347925 314245 374434
11223
11223
12079
13228
406274
13542
434538 409299 474369
14017
13730
399145
353135
13305
11391
Godišnji prosjek (PGDS) - Annual average (AADT)
13270
13643
15302
480537 415745 433857
12444
15501
13858
13995
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
MjesecMonth
SmjerDirection
Januar January
I
II
ukupno - total
I
Februar February
Mart March
April April
Maj May
Juni June
Juli July
Avgust August
Septembar September
Oktobar October
Novembar November
Decembar December
Ukupno
(godišnje) Total
(annual)
Prosjek
(PGDS) Average
(AADT)
000008
Brestovčina / 2+953,00
M 16 / Gradiška 1 - Nova Topola
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
(%)
12 - 16,5 m
(%)
< 16,5 m
(%)
UkupnoTotal
(%)
5,5 - 12 m
158320
92.5
9204
5.4
3388
2.0
173
0.1
171085
163564
92.5
9342
5.3
3762
2.1
172
0.1
176840
321884
92.5
18546
5.3
7150
2.1
345
0.1
347925
134231
91.9
8667
5.9
3147
2.2
57
0.0
146102
II
152990
91.0
10154
6.0
4850
2.9
149
0.1
168143
ukupno - total
287221
91.4
18821
6.0
7997
2.5
206
0.1
314245
I
168810
91.5
11109
6.0
4534
2.5
84
0.0
184537
II
172286
90.7
11672
6.1
5845
3.1
94
0.0
189897
ukupno - total
341096
91.1
22781
6.1
10379
2.8
178
0.0
374434
I
185658
91.6
11684
5.8
5295
2.6
80
0.0
202717
II
184988
90.9
12339
6.1
6165
3.0
65
0.0
203557
ukupno - total
370646
91.2
24023
5.9
11460
2.8
145
0.0
406274
I
192484
91.9
12440
5.9
4474
2.1
62
0.0
209460
II
206980
92.0
11831
5.3
6202
2.8
65
0.0
225078
ukupno - total
399464
91.9
24271
5.6
10676
2.5
127
0.0
434538
I
185339
92.3
11046
5.5
4413
2.2
76
0.0
200874
II
190758
91.5
11405
5.5
6206
3.0
56
0.0
208425
ukupno - total
376097
91.9
22451
5.5
10619
2.6
132
0.0
409299
I
225311
93.5
11115
4.6
4464
1.9
37
0.0
240927
II
216233
92.6
11144
4.8
6028
2.6
37
0.0
233442
ukupno - total
441544
93.1
22259
4.7
10492
2.2
74
0.0
474369
I
215965
93.1
11811
5.1
4052
1.7
62
0.0
231890
II
230538
92.7
11802
4.7
6255
2.5
52
0.0
248647
ukupno - total
446503
92.9
23613
4.9
10307
2.1
114
0.0
480537
I
180521
91.6
12272
6.2
4279
2.2
57
0.0
197129
II
200967
91.9
11637
5.3
5961
2.7
51
0.0
218616
ukupno - total
381488
91.8
23909
5.8
10240
2.5
108
0.0
415745
I
198248
90.2
16020
7.3
5543
2.5
72
0.0
219883
II
194678
91.0
12621
5.9
6611
3.1
64
0.0
213974
ukupno - total
392926
90.6
28641
6.6
12154
2.8
136
0.0
433857
I
179888
90.3
13300
6.7
5846
2.9
84
0.0
199118
II
181304
90.6
12557
6.3
6065
3.0
101
0.1
200027
ukupno - total
361192
90.5
25857
6.5
11911
3.0
185
0.0
399145
I
174891
90.9
12417
6.5
4817
2.5
345
0.2
192470
II
145976
90.9
10502
6.5
4098
2.6
89
0.1
160665
ukupno - total
320867
90.9
22919
6.5
8915
2.5
434
0.1
353135
I
2199666
91.8
141085
5.9
54252
2.3
1189
0.0
2396192
II
2241262
91.6
137006
5.6
68048
2.8
995
0.0
2447311
ukupno - total
4440928
91.7
278091
5.7
122300
2.5
2184
0.0
4843503
I
6010
91.5
385
5.9
148
2.3
3
0.0
6565
II
6124
91.3
374
5.6
186
2.8
3
0.0
6705
12134
91.4
760
5.7
334
2.5
6
0.0
13270
ukupno - total
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Smjer
18/utorak
4/utorak
18/utorak
28/ponedeljak
17/četvrtak
8/utorak
7/ponedeljak
29/utorak
29/utorak
18/ponedeljak
12/utorak
12/utorak
17/utorak
25/srijeda
11/srijeda
13/ponedeljak
14/utorak
1/srijeda
13/srijeda
6/srijeda
6/srijeda
22/ponedeljak
24/srijeda
17/srijeda
8/četvrtak
28/srijeda
28/srijeda
18/utorak
11/utorak
11/utorak
30/srijeda
10/četvrtak
30/srijeda
15/četvrtak
7/srijeda
14/srijeda
22.8/ponedeljak
4.1/utorak
29.3/utorak
datum/dan
2
2
2
2
1
3
3
3
3
2
1
1
2
2
2
23
3
2
2
2
2
9
2
2
3
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
9
2
3
čas
minimalni čas
Automatski brojač broj:
Lokalitet / Stacionaža [km+m]:
Broj puta / Dionica
10
7
23
8
9
21
8
8
17
11
10
23
12
15
32
12
15
36
23
16
39
0
21
43
1
13
31
14
8
23
9
9
23
7
7
26
0
7
17
voz/h
5/srijeda
9/nedelja
15/subota
11/petak
12/subota
11/petak
24/četvrtak
28/ponedeljak
24/četvrtak
28/četvrtak
24/nedelja
28/četvrtak
5/četvrtak
3/utorak
3/utorak
19/nedelja
19/nedelja
19/nedelja
30/subota
1/petak
30/subota
12/petak
16/utorak
20/subota
30/petak
28/srijeda
28/srijeda
29/subota
13/četvrtak
29/subota
2/srijeda
8/utorak
8/utorak
23/petak
30/petak
31/subota
30.7/subota
8.11/utorak
30.7/subota
datum/dan
16
12
12
15
11
15
15
9
15
13
11
10
11
9
10
10
11
11
11
17
11
20
10
11
17
19
14
9
14
9
10
14
15
15
12
12
11
14
11
čas
maksimalni čas
585
682
1066
574
553
1025
650
547
1082
682
602
1169
644
683
1191
579
599
1092
717
629
1224
674
616
1224
617
698
1137
659
575
1145
683
720
1188
640
486
1032
717
720
1224
voz/h
1/subota
1/subota
1/subota
13/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
10/nedelja
3/nedelja
10/nedelja
8/nedelja
16/ponedeljak
1/nedelja
28/utorak
25/subota
28/utorak
3/nedelja
6/srijeda
10/nedelja
28/nedelja
31/srijeda
30/utorak
26/ponedeljak
20/utorak
26/ponedeljak
23/nedelja
30/nedelja
16/nedelja
6/nedelja
28/ponedeljak
27/nedelja
25/nedelja
25/nedelja
25/nedelja
1.1/subota
1.1/subota
1.1/subota
datum/dan
3153
3521
6674
3923
5080
9055
4038
5025
9063
5178
6019
11231
5131
6004
11440
5037
6393
11648
6212
6658
13318
5917
7113
13622
4403
6674
11617
5871
6212
12526
5475
5317
11380
4427
3938
8365
3153
3521
6674
voz/dan
minimalni dan
000008
Brestovčina / 2+953,00
M 16 / Gradiška 1 - Nova Topola
datum/dan
6768
7516
13060
6456
6593
12673
9548
6906
16454
10038
8098
17359
9851
9571
17718
8821
8386
16008
9945
8388
17838
9475
8565
17783
7915
8580
15763
8631
7480
15790
7937
9619
15944
8848
5930
14068
10038
9619
17838
voz/dan
maksimalni dan
21/petak
9/nedelja
14/petak
18/petak
24/četvrtak
18/petak
25/petak
25/petak
25/petak
15/petak
28/četvrtak
28/četvrtak
5/četvrtak
2/ponedeljak
5/četvrtak
24/petak
20/ponedeljak
24/petak
30/subota
1/petak
30/subota
13/subota
21/nedelja
13/subota
30/petak
28/srijeda
28/srijeda
28/petak
21/petak
28/petak
1/utorak
8/utorak
8/utorak
23/petak
26/ponedeljak
23/petak
15.4/petak
8.11/utorak
30.7/subota
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
627
530
1157
575
511
1087
668
490
1159
817
493
1311
956
711
1667
970
795
1765
1288
1026
2314
1050
998
2048
818
735
1553
822
603
1425
725
664
1388
726
442
1168
839
668
1507
(21-05 h)
4892
5175
10066
4643
5494
10136
5284
5636
10920
5940
6292
12232
5801
6549
12350
5726
6152
11878
6484
6504
12988
6430
7023
13453
5753
6552
12305
6271
6300
12570
5913
6004
11917
5483
4740
10223
5726
6037
11763
(05-21 h)
noćni
prosjek
dnevni
prosjek
5935
5731
11666
5326
6138
11464
6127
6291
12418
7008
6927
13934
7032
7324
14357
6759
7001
13760
7720
7553
15272
7436
7965
15401
6740
7320
14060
7200
7002
14202
6822
6807
13629
6488
5370
11858
6728
6800
13528
danom
radnim
prosjek
4943
5668
10611
4948
5672
10620
5453
5651
11104
6325
6541
12865
6256
7145
13400
6521
6801
13322
7882
7484
15365
7608
8180
15789
6105
7198
13303
6869
6693
13562
6206
6342
12548
5525
4726
10251
6202
6492
12694
7138
7452
14590
6696
6948
13643
7772
7530
15302
7480
8021
15501
6571
7287
13858
ljetni
prosjek
prosjek
vikendom
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
Year
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Month
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Direction
18/Tuesday
4/Tuesday
18/Tuesday
28/Monday
17/Thursday
8/Tuesday
7/Monday
29/Tuesday
29/Tuesday
18/Monday
12/Tuesday
12/Tuesday
17/Tuesday
25/Wednesday
11/Wednesday
13/Monday
14/Tuesday
1/Wednesday
13/Wednesday
6/Wednesday
6/Wednesday
22/Monday
24/Wednesday
17/Wednesday
8/Thursday
28/Wednesday
28/Wednesday
18/Tuesday
11/Tuesday
11/Tuesday
30/Wednesday
10/Thursday
30/Wednesday
15/Thursday
7/Wednesday
14/Wednesday
22.8/Monday
4.1/Tuesday
29.3/Tuesday
2
2
2
2
1
3
3
3
3
2
1
1
2
2
2
23
3
2
2
2
2
9
2
2
3
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
9
2
3
hour
minimum hour
date/day
Road number / Section
Location / Mileage [km+m]:
Automatic counter number:
10
7
23
8
9
21
8
8
17
11
10
23
12
15
32
12
15
36
23
16
39
0
21
43
1
13
31
14
8
23
9
9
23
7
7
26
0
7
17
veh/h
5/Wednesday
9/Sunday
15/Saturday
11/Friday
12/Saturday
11/Friday
24/Thursday
28/Monday
24/Thursday
28/Thursday
24/Sunday
28/Thursday
5/Thursday
3/Tuesday
3/Tuesday
19/Sunday
19/Sunday
19/Sunday
30/Saturday
1/Friday
30/Saturday
12/Friday
16/Tuesday
20/Saturday
30/Friday
28/Wednesday
28/Wednesday
29/Saturday
13/Thursday
29/Saturday
2/Wednesday
8/Tuesday
8/Tuesday
23/Friday
30/Friday
31/Saturday
30.7/Saturday
8.11/Tuesday
30.7/Saturday
date/day
16
12
12
15
11
15
15
9
15
13
11
10
11
9
10
10
11
11
11
17
11
20
10
11
17
19
14
9
14
9
10
14
15
15
12
12
11
14
11
hour
maximum hour
585
682
1066
574
553
1025
650
547
1082
682
602
1169
644
683
1191
579
599
1092
717
629
1224
674
616
1224
617
698
1137
659
575
1145
683
720
1188
640
486
1032
717
720
1224
veh/h
1/Saturday
1/Saturday
1/Saturday
13/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
10/Sunday
3/Sunday
10/Sunday
8/Sunday
16/Monday
1/Sunday
28/Tuesday
25/Saturday
28/Tuesday
3/Sunday
6/Wednesday
10/Sunday
28/Sunday
31/Wednesday
30/Tuesday
26/Monday
20/Tuesday
26/Monday
23/Sunday
30/Sunday
16/Sunday
6/Sunday
28/Monday
27/Sunday
25/Sunday
25/Sunday
25/Sunday
1.1/Saturday
1.1/Saturday
1.1/Saturday
date/day
3153
3521
6674
3923
5080
9055
4038
5025
9063
5178
6019
11231
5131
6004
11440
5037
6393
11648
6212
6658
13318
5917
7113
13622
4403
6674
11617
5871
6212
12526
5475
5317
11380
4427
3938
8365
3153
3521
6674
veh/day
minimum day
000008
Brestovčina / 2+953,00
M 16 / Gradiška 1 - Nova Topola
TRAFFIC PARAMETERS
21/Friday
9/Sunday
14/Friday
18/Friday
24/Thursday
18/Friday
25/Friday
25/Friday
25/Friday
15/Friday
28/Thursday
28/Thursday
5/Thursday
2/Monday
5/Thursday
24/Friday
20/Monday
24/Friday
30/Saturday
1/Friday
30/Saturday
13/Saturday
21/Sunday
13/Saturday
30/Friday
28/Wednesday
28/Wednesday
28/Friday
21/Friday
28/Friday
1/Tuesday
8/Tuesday
8/Tuesday
23/Friday
26/Monday
23/Friday
15.4/Friday
8.11/Tuesday
30.7/Saturday
date/day
6768
7516
13060
6456
6593
12673
9548
6906
16454
10038
8098
17359
9851
9571
17718
8821
8386
16008
9945
8388
17838
9475
8565
17783
7915
8580
15763
8631
7480
15790
7937
9619
15944
8848
5930
14068
10038
9619
17838
veh/day
maximum day
627
530
1157
575
511
1087
668
490
1159
817
493
1311
956
711
1667
970
795
1765
1288
1026
2314
1050
998
2048
818
735
1553
822
603
1425
725
664
1388
726
442
1168
839
668
1507
(21-05 h)
4892
5175
10066
4643
5494
10136
5284
5636
10920
5940
6292
12232
5801
6549
12350
5726
6152
11878
6484
6504
12988
6430
7023
13453
5753
6552
12305
6271
6300
12570
5913
6004
11917
5483
4740
10223
5726
6037
11763
(5-21 h)
night
average
average
day time
5935
5731
11666
5326
6138
11464
6127
6291
12418
7008
6927
13934
7032
7324
14357
6759
7001
13760
7720
7553
15272
7436
7965
15401
6740
7320
14060
7200
7002
14202
6822
6807
13629
6488
5370
11858
6728
6800
13528
average
day
working
7138
7452
14590
6696
6948
13643
7772
7530
15302
7480
8021
15501
6571
7287
13858
average
4943
5668
10611
4948
5672
10620
5453
5651
11104
6325
6541
12865
6256
7145
13400
6521
6801
13322
7882
7484
15365
7608
8180
15789
6105
7198
13303
6869
6693
13562
6206
6342
12548
5525
4726
10251
6202
6492
12694
summer
average
weekend
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000008
Brestovčina / 2+953,00
M 16 / Gradiška 1 - Nova Topola
16000
13736
14000
13740
13699
13192
12068
12479
13546
13270
12816
12130
voz / dan - vehicle / day
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Godina - Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
16000
13736
14000
13740
13699
13546
13270
13191
12479
12067
12816
12131
voz / dan - vehicle / day
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Godina - Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
Broj vozila - Number of vehicles
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
JanuarJanuary
FebruarFebruary
MartMarch
AprilApril
PGDS 13270 voz/dan - AADT 13270 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]:
Broj puta - Road number/ Dionica - Section
MajMay
JuliJuly
AvgustAugust
Dani / Mjeseci - Days / Months
JuniJune
000008
Brestovčina / 2+953,00
M 16 / Gradiška 1 - Nova Topola
SeptembarSeptember
DNEVNA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000008
Brestovčina / 2+953,00
M 16 / Gradiška 1 - Nova Topola
PGDS 13270 voz/dan
AADT 13270 veh/day
Broj vozila - Number of vehicles
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
Broj vozila - Number of vehicles
16000
14000
12000
Dužina vozila
Vehicle length
10000
8000
>16,5 m
12-16,5 m
6000
5,5-12 m
<5,5 m
4000
2000
0
ponedeljak
Monday
utorak
Tuesday
srijeda
četvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila - Number of vehicles
18000
16000
Dužina vozila
Vehicle length
14000
12000
>16,5 m
10000
12-16,5 m
8000
5,5-12 m
6000
<5,5 m
4000
2000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Mjesečna neravnomjernost
Monthly variation
9
10
11
12
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
PGDS AADT
000008
Brestovčina / 2+953,00
M 16 / Gradiška 1 - Nova Topola
13270 voz/dan - veh/day
Čas Hour
Maksimalni
vršni sat Maximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danu Hour of day
11
12
11
11
13
14
12
14
Sat u godini Hour in year
5052
5221
5196
5292
5270
2463
2989
5127
DanDay of week
subotaSaturday
subotaSaturday
petakFriday
utorakTuesday
ponedeljakMonday
srijedaWednesday
četvrtakThursday
utorakTuesday
DatumDate
30
6
5
9
8
13
5
2
MjesecMonth
JuliJuly
AvgustAugust
AvgustAugust
AvgustAugust
AvgustAugust
AprilApril
MajMay
AvgustAugust
Vrijednost Value
1224
1189
1162
1143
1130
1124
1087
1046
%percent
9.22
8.96
8.76
8.61
8.52
8.47
8.19
7.88
14
u % PGDSa - in % of AADT
12
10
8
6
4
2
0
0
20
40
60
80
100
Čas - Hour
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000009
Kočićevo / 2+304,00
M 14.1 / Nova Topola - Srbac
December
Decembar-
November
Novembar-
October
Oktobar-
September
Septembar-
August
Avgust-
July
Juli-
June
Juni-
May
Maj-
April
April-
March
Mart-
Februar-
February
January
Januar-
Mjesec - Month
1
1637
2174
2166
2708
2769
2775
2951
3065
2979
2945
2779
2445
2
2016
2204
2251
2646
3079
2877
2910
3060
3220
2889
2664
2466
3
1939
2244
2212
2531
2951
2919
2680
3037
3088
2766
3032
2457
4
2522
2314
2354
3012
3084
2730
2639
3144
3069
2746
2975
2328
5
2742
2386
2145
2571
2988
2869
2880
3436
2860
2707
2972
2346
6
2343
2022
1915
2766
3222
2804
2724
3422
2542
2702
2557
2507
7
1763
2143
2354
2728
3396
2607
2698
3155
2776
2892
2889
2499
8
2387
2200
2343
2798
2514
2759
2956
3064
2843
2733
3046
2541
9
2335
2254
2223
2875
2652
3163
2914
3293
2969
2725
2757
2512
10
2492
2219
2342
2446
3037
3137
2587
3080
2882
2624
2644
2423
11
2395
2439
2460
2686
3159
2891
2440
3295
2728
2269
2924
2230
12
2498
2268
2631
2555
2997
2727
2860
3375
2750
2744
2918
2351
13
2192
2057
2251
2591
3374
2724
2862
3420
2702
2734
2273
2517
14
2411
2317
2496
2807
3148
2671
2925
3323
2705
2743
2718
2491
15
2208
2512
2625
2883
2743
2791
3120
3051
2861
3059
2754
2629
16
1903
2384
2460
2795
2273
2833
3178
3103
2999
2515
2586
2753
17
2293
2541
2525
2637
2868
3051
3212
3083
2894
2786
2693
2474
18
2353
2648
2768
2628
2896
3209
2976
3404
2896
2678
2760
2265
19
2562
2487
2551
2502
2939
3309
2947
3264
2842
2966
2762
2780
20
2517
2046
2328
2618
2888
3028
2878
3060
2691
2787
2365
2535
21
2314
2426
2651
2745
2834
2680
3103
3238
2860
3200
2625
2636
22
2214
2300
2552
2857
2448
2543
3406
2900
2942
2864
2574
2595
23
1953
2376
2534
2786
2590
2834
3389
2987
3034
2599
2686
2739
24
2369
2486
2591
2647
2840
2827
3708
3131
2974
2813
2431
2828
25
2441
2522
2625
2756
2932
2815
3026
3124
2747
2834
2662
2213
26
2552
2551
2424
2821
2838
2669
2854
3377
2912
3004
2601
2567
27
2536
2190
2289
3032
3189
2728
3039
3146
2693
3111
2113
2549
28
2268
2331
2422
3404
2881
2779
3216
3039
3166
3003
2249
2577
29
1993
2511
3323
2709
2757
3366
2916
2784
2812
2425
2740
30
1726
2663
3084
2753
2836
2940
2270
2353
31
2128
2649
UkupnoTotal
70002
65041
75311
83238
89817
ProsjekAverage
2258
2323
2429
2775
2897
3348
2918
3107
2897
85342
92899
97807
86348
86145
79787
77911
2845
2997
3155
2878
2779
2660
2513
Godišnji prosjek (PGDS) - Annual average (AADT)
2711
2826
2625
2627
2291
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000009
Kočićevo / 2+304,00
M 14.1 / Nova Topola - Srbac
Dužina vozila - Vehicle length
MjesecMonth
SmjerDirection
Januar January
I
31086
88.9
2257
6.5
1576
II
30982
88.4
2334
6.7
1731
ukupno - total
62068
88.7
4591
6.6
I
27945
85.2
2762
8.4
II
27519
85.3
2770
ukupno - total
55464
85.3
Februar February
Mart March
April April
Maj May
Juni June
Juli July
Avgust August
Septembar September
Oktobar October
Novembar November
Decembar December
Ukupno
(godišnje) Total
(annual)
Prosjek
(PGDS) Average
(AADT)
< 5,5 m
(%)
5,5 - 12 m
(%)
12 - 16,5 m
(%)
UkupnoTotal
< 16,5 m
(%)
4.5
30
0.1
34949
4.9
6
0.0
35053
3307
4.7
36
0.1
70002
2043
6.2
32
0.1
32782
8.6
1965
6.1
5
0.0
32259
5532
8.5
4008
6.2
37
0.1
65041
I
32657
85.3
3280
8.6
2336
6.1
22
0.1
38295
II
31474
85.0
3370
9.1
2171
5.9
1
0.0
37016
ukupno - total
64131
85.2
6650
8.8
4507
6.0
23
0.0
75311
I
36069
85.2
3667
8.7
2561
6.1
32
0.1
42329
II
34790
85.0
3526
8.6
2588
6.3
5
0.0
40909
ukupno - total
70859
85.1
7193
8.6
5149
6.2
37
0.0
83238
I
39256
87.1
3544
7.9
2223
4.9
30
0.1
45053
II
38919
86.9
3642
8.1
2196
4.9
7
0.0
44764
ukupno - total
78175
87.0
7186
8.0
4419
4.9
37
0.0
89817
I
37918
88.0
3236
7.5
1908
4.4
33
0.1
43095
II
36544
86.5
3487
8.3
2212
5.2
4
0.0
42247
ukupno - total
74462
87.3
6723
7.9
4120
4.8
37
0.0
85342
I
41606
87.4
3888
8.2
2071
4.4
35
0.1
47600
II
39278
86.7
3748
8.3
2266
5.0
7
0.0
45299
ukupno - total
80884
87.1
7636
8.2
4337
4.7
42
0.0
92899
I
43368
87.5
3763
7.6
2399
4.8
25
0.1
49555
II
41812
86.7
3983
8.3
2442
5.1
15
0.0
48252
ukupno - total
85180
87.1
7746
7.9
4841
4.9
40
0.0
97807
I
37783
86.8
3638
8.4
2106
4.8
25
0.1
43552
II
36666
85.7
3833
9.0
2290
5.4
7
0.0
42796
ukupno - total
74449
86.2
7471
8.7
4396
5.1
32
0.0
86348
I
37176
85.7
3956
9.1
2205
5.1
27
0.1
43364
II
36173
84.6
4133
9.7
2453
5.7
22
0.1
42781
ukupno - total
73349
85.1
8089
9.4
4658
5.4
49
0.1
86145
I
33826
84.0
4088
10.2
2297
5.7
39
0.1
40250
II
32589
82.4
4488
11.4
2397
6.1
63
0.2
39537
ukupno - total
66415
83.2
8576
10.7
4694
5.9
102
0.1
79787
I
34016
86.0
3492
8.8
2044
5.2
17
0.0
39569
II
32375
84.4
3780
9.9
2125
5.5
62
0.2
38342
ukupno - total
66391
85.2
7272
9.3
4169
5.4
79
0.1
77911
I
432706
86.5
41571
8.3
25769
5.1
347
0.1
500393
II
419121
85.7
43094
8.8
26836
5.5
204
0.0
489255
ukupno - total
851827
86.1
84665
8.6
52605
5.3
551
0.1
989648
I
1182
86.2
114
8.3
70
5.1
1
0.1
1371
II
1145
85.4
118
8.8
73
5.5
1
0.0
1340
ukupno - total
2327
85.8
231
8.5
144
5.3
2
0.1
2711
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Smjer
3/ponedeljak
24/ponedeljak
17/ponedeljak
21/ponedeljak
26/subota
22/utorak
2/srijeda
18/petak
21/ponedeljak
19/utorak
19/utorak
19/utorak
23/ponedeljak
31/utorak
23/ponedeljak
22/srijeda
28/utorak
23/četvrtak
11/ponedeljak
4/ponedeljak
4/ponedeljak
8/ponedeljak
30/utorak
8/ponedeljak
20/utorak
20/utorak
20/utorak
11/utorak
17/ponedeljak
17/ponedeljak
14/ponedeljak
18/petak
14/ponedeljak
22/četvrtak
1/četvrtak
1/četvrtak
3.1/ponedeljak
1.12/četvrtak
20.9/utorak
datum/dan
2
2
3
3
4
3
2
3
3
2
4
2
2
2
2
2
2
2
21
2
2
3
3
3
3
3
3
0
3
3
4
3
4
2
2
2
2
2
3
čas
minimalni čas
Automatski brojač broj:
Lokalitet / Stacionaža [km+m]:
Broj puta / Dionica
0
1
4
2
2
6
1
1
6
2
1
5
1
1
5
3
2
7
2
2
8
3
4
7
1
1
2
0
1
4
1
1
5
1
0
4
0
0
2
voz/h
27/četvrtak
9/nedelja
27/četvrtak
26/subota
7/ponedeljak
26/subota
12/subota
27/nedelja
15/utorak
30/subota
4/ponedeljak
30/subota
7/subota
7/subota
7/subota
19/nedelja
19/nedelja
19/nedelja
29/petak
17/nedelja
30/subota
6/subota
28/nedelja
6/subota
22/četvrtak
18/nedelja
22/četvrtak
27/četvrtak
2/nedelja
27/četvrtak
25/petak
8/utorak
12/subota
24/subota
8/četvrtak
8/četvrtak
27.10/četvrtak
2.10/nedelja
27.10/četvrtak
datum/dan
12
17
12
12
15
12
13
14
12
10
13
11
11
14
11
10
11
10
16
19
11
12
19
12
14
19
14
14
17
14
16
18
12
12
14
14
14
17
14
čas
maksimalni čas
131
126
245
156
125
247
140
124
233
145
137
252
163
147
292
195
150
330
153
177
257
149
153
251
144
148
287
198
197
342
137
139
250
145
139
260
198
197
342
voz/h
1/subota
1/subota
1/subota
7/ponedeljak
20/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
10/nedelja
19/utorak
10/nedelja
16/ponedeljak
16/ponedeljak
16/ponedeljak
22/srijeda
7/utorak
22/srijeda
11/ponedeljak
10/nedelja
11/ponedeljak
29/ponedeljak
22/ponedeljak
31/srijeda
6/utorak
6/utorak
6/utorak
11/utorak
30/nedelja
11/utorak
27/nedelja
28/ponedeljak
27/nedelja
11/nedelja
25/nedelja
25/nedelja
1.1/subota
1.1/subota
1.1/subota
datum/dan
833
804
1637
951
1024
2022
940
975
1915
1184
1247
2446
1123
1150
2273
1174
1279
2543
1102
1323
2440
1433
1443
2897
1253
1289
2542
989
1183
2269
990
1017
2113
1041
1064
2213
833
804
1637
voz/dan
minimalni dan
000009
Kočićevo / 2+304,00
M 14.1 / Nova Topola - Srbac
datum/dan
1416
1326
2742
1416
1294
2648
1486
1342
2768
1930
1738
3404
1799
1710
3396
1675
1702
3309
1859
1872
3708
1900
1795
3436
1708
1665
3220
1709
1565
3200
1625
1703
3046
1563
1381
2828
1930
1872
3708
voz/dan
maksimalni dan
5/srijeda
5/srijeda
5/srijeda
18/petak
15/utorak
18/petak
18/petak
21/ponedeljak
18/petak
29/petak
4/ponedeljak
28/četvrtak
13/petak
2/ponedeljak
7/subota
18/subota
19/nedelja
19/nedelja
29/petak
24/nedelja
24/nedelja
18/četvrtak
14/nedelja
5/petak
2/petak
4/nedelja
2/petak
21/petak
2/nedelja
21/petak
5/subota
8/utorak
8/utorak
24/subota
19/ponedeljak
24/subota
29.4/petak
24.7/nedelja
24.7/nedelja
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
145
133
278
135
116
252
148
130
278
190
164
354
194
171
365
207
198
405
239
229
468
249
228
478
197
169
366
164
142
306
174
156
330
150
124
274
183
164
347
(21-05 h)
982
998
1980
1036
1036
2071
1087
1064
2151
1221
1200
2421
1259
1273
2532
1230
1210
2440
1296
1233
2529
1349
1328
2677
1255
1257
2512
1235
1238
2473
1167
1162
2330
1127
1113
2239
1188
1177
2365
(05-21 h)
noćni
prosjek
dnevni
prosjek
1210
1185
2395
1189
1163
2352
1266
1203
2469
1427
1372
2799
1490
1442
2932
1438
1385
2824
1520
1426
2946
1601
1530
3131
1459
1408
2867
1426
1371
2797
1364
1332
2695
1311
1253
2564
1395
1341
2736
danom
radnim
prosjek
1013
1055
2068
1126
1125
2251
1148
1169
2317
1384
1349
2733
1386
1448
2834
1431
1471
2902
1568
1536
3103
1592
1634
3225
1431
1479
2910
1342
1399
2741
1290
1286
2576
1193
1197
2390
1318
1338
2656
1507
1464
2970
1437
1408
2845
1535
1461
2997
1599
1557
3155
1452
1427
2878
ljetni
prosjek
prosjek
vikendom
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
Year
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Month
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Direction
3/Monday
24/Monday
17/Monday
21/Monday
26/Saturday
22/Tuesday
2/Wednesday
18/Friday
21/Monday
19/Tuesday
19/Tuesday
19/Tuesday
23/Monday
31/Tuesday
23/Monday
22/Wednesday
28/Tuesday
23/Thursday
11/Monday
4/Monday
4/Monday
8/Monday
30/Tuesday
8/Monday
20/Tuesday
20/Tuesday
20/Tuesday
11/Tuesday
17/Monday
17/Monday
14/Monday
18/Friday
14/Monday
22/Thursday
1/Thursday
1/Thursday
3.1/Monday
1.12/Thursday
20.9/Tuesday
2
2
3
3
4
3
2
3
3
2
4
2
2
2
2
2
2
2
21
2
2
3
3
3
3
3
3
0
3
3
4
3
4
2
2
2
2
2
3
hour
minimum hour
date/day
Road number / Section
Location / Mileage [km+m]:
Automatic counter number:
0
1
4
2
2
6
1
1
6
2
1
5
1
1
5
3
2
7
2
2
8
3
4
7
1
1
2
0
1
4
1
1
5
1
0
4
0
0
2
veh/h
27/Thursday
9/Sunday
27/Thursday
26/Saturday
7/Monday
26/Saturday
12/Saturday
27/Sunday
15/Tuesday
30/Saturday
4/Monday
30/Saturday
7/Saturday
7/Saturday
7/Saturday
19/Sunday
19/Sunday
19/Sunday
29/Friday
17/Sunday
30/Saturday
6/Saturday
28/Sunday
6/Saturday
22/Thursday
18/Sunday
22/Thursday
27/Thursday
2/Sunday
27/Thursday
25/Friday
8/Tuesday
12/Saturday
24/Saturday
8/Thursday
8/Thursday
27.10/Thursday
2.10/Sunday
27.10/Thursday
date/day
12
17
12
12
15
12
13
14
12
10
13
11
11
14
11
10
11
10
16
19
11
12
19
12
14
19
14
14
17
14
16
18
12
12
14
14
14
17
14
hour
maximum hour
131
126
245
156
125
247
140
124
233
145
137
252
163
147
292
195
150
330
153
177
257
149
153
251
144
148
287
198
197
342
137
139
250
145
139
260
198
197
342
veh/h
1/Saturday
1/Saturday
1/Saturday
7/Monday
20/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
10/Sunday
19/Tuesday
10/Sunday
16/Monday
16/Monday
16/Monday
22/Wednesday
7/Tuesday
22/Wednesday
11/Monday
10/Sunday
11/Monday
29/Monday
22/Monday
31/Wednesday
6/Tuesday
6/Tuesday
6/Tuesday
11/Tuesday
30/Sunday
11/Tuesday
27/Sunday
28/Monday
27/Sunday
11/Sunday
25/Sunday
25/Sunday
1.1/Saturday
1.1/Saturday
1.1/Saturday
date/day
833
804
1637
951
1024
2022
940
975
1915
1184
1247
2446
1123
1150
2273
1174
1279
2543
1102
1323
2440
1433
1443
2897
1253
1289
2542
989
1183
2269
990
1017
2113
1041
1064
2213
833
804
1637
veh/day
minimum day
000009
Kočićevo / 2+304,00
M 14.1 / Nova Topola - Srbac
TRAFFIC PARAMETERS
5/Wednesday
5/Wednesday
5/Wednesday
18/Friday
15/Tuesday
18/Friday
18/Friday
21/Monday
18/Friday
29/Friday
4/Monday
28/Thursday
13/Friday
2/Monday
7/Saturday
18/Saturday
19/Sunday
19/Sunday
29/Friday
24/Sunday
24/Sunday
18/Thursday
14/Sunday
5/Friday
2/Friday
4/Sunday
2/Friday
21/Friday
2/Sunday
21/Friday
5/Saturday
8/Tuesday
8/Tuesday
24/Saturday
19/Monday
24/Saturday
29.4/Friday
24.7/Sunday
24.7/Sunday
date/day
1416
1326
2742
1416
1294
2648
1486
1342
2768
1930
1738
3404
1799
1710
3396
1675
1702
3309
1859
1872
3708
1900
1795
3436
1708
1665
3220
1709
1565
3200
1625
1703
3046
1563
1381
2828
1930
1872
3708
veh/day
maximum day
145
133
278
135
116
252
148
130
278
190
164
354
194
171
365
207
198
405
239
229
468
249
228
478
197
169
366
164
142
306
174
156
330
150
124
274
183
164
347
(21-05 h)
982
998
1980
1036
1036
2071
1087
1064
2151
1221
1200
2421
1259
1273
2532
1230
1210
2440
1296
1233
2529
1349
1328
2677
1255
1257
2512
1235
1238
2473
1167
1162
2330
1127
1113
2239
1188
1177
2365
(5-21 h)
night
average
average
day time
1210
1185
2395
1189
1163
2352
1266
1203
2469
1427
1372
2799
1490
1442
2932
1438
1385
2824
1520
1426
2946
1601
1530
3131
1459
1408
2867
1426
1371
2797
1364
1332
2695
1311
1253
2564
1395
1341
2736
average
day
working
1507
1464
2970
1437
1408
2845
1535
1461
2997
1599
1557
3155
1452
1427
2878
average
1013
1055
2068
1126
1125
2251
1148
1169
2317
1384
1349
2733
1386
1448
2834
1431
1471
2902
1568
1536
3103
1592
1634
3225
1431
1479
2910
1342
1399
2741
1290
1286
2576
1193
1197
2390
1318
1338
2656
summer
average
weekend
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000009
Kočićevo / 2+304,00
M 14.1 / Nova Topola - Srbac
3500
2982
3000
2758
2474
2446
2002
2003
2809
2764
2765
2729
2720
2711
2007
2008
2009
2010
2011
voz / dan - vehicle / day
2500
2000
1500
1000
500
0
2004
2005
2006
Godina - Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
3500
2982
3000
2759
2473
2446
2002
2003
voz / dan - vehicle / day
2500
2809
2763
2765
2007
2008
2729
2720
2711
2009
2010
2011
2000
1500
1000
500
0
2004
2005
2006
Godina - Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
Broj vozila - Number of vehicles
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
JanuarJanuary
FebruarFebruary
MartMarch
AprilApril
PGDS 2711 voz/dan - AADT 2711 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]:
Broj puta - Road number/ Dionica - Section
MajMay
JuliJuly
AvgustAugust
Dani / Mjeseci - Days / Months
JuniJune
000009
Kočićevo / 2+304,00
M 14.1 / Nova Topola - Srbac
SeptembarSeptember
DNEVNA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000009
Kočićevo / 2+304,00
M 14.1 / Nova Topola - Srbac
PGDS 2711 voz/dan
AADT 2711 veh/day
Broj vozila - Number of vehicles
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
Broj vozila - Number of vehicles
3500
3000
Dužina vozila
Vehicle length
2500
2000
>16,5 m
1500
12-16,5 m
5,5-12 m
1000
<5,5 m
500
0
ponedeljak
Monday
utorak
Tuesday
srijeda
četvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila - Number of vehicles
3500
Dužina vozila
Vehicle length
3000
2500
>16,5 m
2000
12-16,5 m
5,5-12 m
1500
<5,5 m
1000
500
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Mjesečna neravnomjernost
Monthly variation
9
10
11
12
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
PGDS AADT
000009
Kočićevo / 2+304,00
M 14.1 / Nova Topola - Srbac
2711 voz/dan - veh/day
Čas Hour
Maksimalni
vršni sat Maximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danu Hour of day
14
14
12
12
12
20
11
11
Sat u godini Hour in year
7191
8199
3181
637
4069
5517
84
3132
DanDay of week
četvrtakThursday
četvrtakThursday
petakFriday
četvrtakThursday
nedeljaSunday
četvrtakThursday
utorakTuesday
srijedaWednesday
DatumDate
27
8
13
27
19
18
4
11
MjesecMonth
OktobarOctober
DecembarDecember
MajMay
JanuarJanuary
JuniJune
AvgustAugust
JanuarJanuary
MajMay
Vrijednost Value
342
260
250
245
241
237
229
219
%percent
12.61
9.59
9.22
9.04
8.89
8.74
8.45
8.08
14
u % PGDSa - in % of AADT
12
10
8
6
4
2
0
0
20
40
60
80
100
Čas - Hour
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000010
Mahovljani / 14+757,00
M 16 / Nova Topola - Klašnice 1
10232
10102
13447
10276
12421
15652
1
7773
14794
2
10342
10523
10376
12266
15517
12919
14656
13905
3
9878
10677
10683
10339
15174
14267
13689
14362
4
12824
11518
11558
12017
14182
12261
13167
14470
5
11454
10103
8992
12062
13730
10834
12670
16055
6
8823
8798
8177
12086
14431
12989
12895
15755
7
8459
10554
10581
11886
15313
12618
13209
8
12582
10163
10708
13267
11176
13068
14898
13186
December
Decembar-
November
Novembar-
October
Oktobar-
September
Septembar-
August
Avgust-
July
Juli-
June
Juni-
May
Maj-
April
April-
March
Mart-
Februar-
February
January
Januar-
Mjesec - Month
13422
16431
11482
14844
11695
13465
12459
13340
13505
13156
11495
12911
13088
15779
10088
13255
12797
14376
12195
12914
13141
11229
12756
14403
13011
14993
12401
12781
14925
13266
13072
11953
12161
9
12569
10033
10132
12091
11839
14754
13803
14517
14520
12094
11640
13444
10
13020
10375
10279
10542
14260
14038
12208
14307
13063
13107
12126
11818
11
11674
11779
11746
12260
14170
12599
13898
14567
11712
12975
13481
9807
12
11432
10233
10259
11697
14393
12377
13442
16038
12749
13076
12226
12267
13
9396
8942
9737
12344
15148
12791
13363
15231
12806
13508
10261
11732
14
11114
10892
11370
12706
13486
12308
13392
14011
12841
14508
12117
12036
15
10527
11242
11303
13685
12440
12823
15688
14432
13561
12875
11845
12309
16
8610
11026
11219
12380
10364
12853
14450
14085
15029
10963
12356
13654
17
11152
11091
11292
10680
13204
14779
12229
13848
13267
13572
12586
11009
18
11240
12388
12778
11995
13418
13944
14041
14354
11266
13006
13974
10005
19
11351
11017
11671
11796
13597
12331
13835
15390
13488
12977
12578
12013
20
11491
9010
9623
12435
14478
14796
14424
14334
13673
12985
10975
10743
21
10344
11836
11457
12223
13227
13408
13843
13546
12940
15142
10700
11319
22
10409
11405
11699
14029
10986
12721
15271
13703
12844
13101
11866
12254
23
8929
11460
11848
13095
12341
12417
14418
12378
15195
11701
12038
13364
24
11755
11137
12263
11596
12643
14269
13370
13353
13680
13040
12094
10684
25
11707
12425
13479
12697
12679
12757
14643
13328
11681
12604
12841
9513
26
11838
11151
11119
12713
12781
11439
13886
14782
13705
12676
11401
13698
27
11541
9775
9652
13730
14194
12972
13719
13648
13163
13632
9798
13333
28
10748
10813
11394
15632
12944
12641
14744
13125
13085
15693
11939
14366
29
9555
11053
14763
11693
12578
16716
13981
13796
13716
11866
15798
30
7996
11920
13962
12802
12882
15641
12899
15438
10975
11636
14276
31
10246
11806
13870
11970
UkupnoTotal
ProsjekAverage
330779 300598 340276
10670
10736
10977
13209
376421
12547
410095 389854 435730
13229
15910
371134
374593
12371
12084
Godišnji prosjek (PGDS) - Annual average (AADT)
12547
12995
14056
440496 400229 409549
9734
14210
13341
13211
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
Dužina vozila - Vehicle length
MjesecMonth
SmjerDirection
Januar January
I
145800
II
159553
ukupno - total
I
Februar February
Mart March
April April
Maj May
Juni June
Juli July
Avgust August
Septembar September
Oktobar October
Novembar November
Decembar December
Ukupno
(godišnje) Total
(annual)
Prosjek
(PGDS) Average
(AADT)
000010
Mahovljani / 14+757,00
M 16 / Nova Topola - Klašnice 1
< 5,5 m
(%)
(%)
UkupnoTotal
5,5 - 12 m
(%)
12 - 16,5 m
(%)
< 16,5 m
92.0
9548
6.0
2930
1.8
246
0.2
158524
92.6
9145
5.3
3498
2.0
59
0.0
172255
305353
92.3
18693
5.7
6428
1.9
305
0.1
330779
134789
89.7
11237
7.5
3832
2.6
361
0.2
150219
II
135660
90.2
10945
7.3
3696
2.5
78
0.1
150379
ukupno - total
270449
90.0
22182
7.4
7528
2.5
439
0.1
300598
I
151204
89.2
13398
7.9
4555
2.7
345
0.2
169502
II
152444
89.3
13974
8.2
4276
2.5
80
0.0
170774
ukupno - total
303648
89.2
27372
8.0
8831
2.6
425
0.1
340276
I
172724
89.1
15635
8.1
5260
2.7
240
0.1
193859
II
163664
89.6
14251
7.8
4607
2.5
40
0.0
182562
ukupno - total
336388
89.4
29886
7.9
9867
2.6
280
0.1
376421
I
178669
89.3
16249
8.1
4688
2.3
371
0.2
199977
II
191381
91.1
14038
6.7
4663
2.2
36
0.0
210118
ukupno - total
370050
90.2
30287
7.4
9351
2.3
407
0.1
410095
I
172136
88.1
17560
9.0
4880
2.5
821
0.4
195397
II
176072
90.5
13642
7.0
4696
2.4
47
0.0
194457
ukupno - total
348208
89.3
31202
8.0
9576
2.5
868
0.2
389854
I
201635
90.1
17141
7.7
4490
2.0
492
0.2
223758
II
193615
91.3
13876
6.5
4445
2.1
36
0.0
211972
ukupno - total
395250
90.7
31017
7.1
8935
2.1
528
0.1
435730
I
192761
89.4
17851
8.3
4286
2.0
753
0.3
215651
II
205730
91.5
14504
6.5
4577
2.0
34
0.0
224845
ukupno - total
398491
90.5
32355
7.3
8863
2.0
787
0.2
440496
I
176405
88.1
18294
9.1
4831
2.4
591
0.3
200121
II
180579
90.2
14947
7.5
4541
2.3
41
0.0
200108
ukupno - total
356984
89.2
33241
8.3
9372
2.3
632
0.2
400229
I
175393
86.4
21737
10.7
4762
2.3
1003
0.5
202895
II
185754
89.9
15952
7.7
4903
2.4
45
0.0
206654
ukupno - total
361147
88.2
37689
9.2
9665
2.4
1048
0.3
409549
I
162638
87.7
17487
9.4
4262
2.3
970
0.5
185357
II
166764
89.8
14431
7.8
4524
2.4
58
0.0
185777
ukupno - total
329402
88.8
31918
8.6
8786
2.4
1028
0.3
371134
I
164841
90.2
13094
7.2
4463
2.4
433
0.2
182831
II
174542
91.0
11859
6.2
5227
2.7
134
0.1
191762
ukupno - total
339383
90.6
24953
6.7
9690
2.6
567
0.2
374593
I
2028995
89.1
189231
8.3
53239
2.3
6626
0.3
2278091
II
2085758
90.6
161564
7.0
53653
2.3
688
0.0
2301663
ukupno - total
4114753
89.8
350795
7.7
106892
2.3
7314
0.2
4579754
I
5544
88.8
517
8.3
145
2.3
18
0.3
6241
II
5699
90.4
441
7.0
147
2.3
2
0.0
6306
11242
89.6
958
7.6
292
2.3
20
0.2
12547
ukupno - total
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Smjer
20/četvrtak
4/utorak
20/četvrtak
16/srijeda
25/petak
1/utorak
2/srijeda
8/utorak
9/srijeda
13/srijeda
8/petak
13/srijeda
3/utorak
31/utorak
24/utorak
29/srijeda
29/srijeda
29/srijeda
7/četvrtak
5/utorak
5/utorak
30/utorak
31/srijeda
30/utorak
12/ponedeljak
20/utorak
28/srijeda
25/utorak
12/srijeda
25/utorak
14/ponedeljak
22/utorak
9/srijeda
8/četvrtak
6/utorak
6/utorak
16.1/srijeda
8.3/utorak
9.3/srijeda
datum/dan
2
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
3
2
3
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
čas
minimalni čas
Automatski brojač broj:
Lokalitet / Stacionaža [km+m]:
Broj puta / Dionica
8
10
26
7
10
21
8
7
19
13
10
24
19
12
35
24
15
45
29
15
53
15
18
35
21
11
42
18
15
34
12
10
26
8
9
23
7
7
19
voz/h
10/ponedeljak
8/subota
9/nedelja
25/petak
20/nedelja
18/petak
25/petak
27/nedelja
25/petak
28/četvrtak
24/nedelja
28/četvrtak
12/četvrtak
15/nedelja
2/ponedeljak
9/četvrtak
12/nedelja
20/ponedeljak
30/subota
3/nedelja
1/petak
3/srijeda
6/subota
6/subota
30/petak
4/nedelja
30/petak
28/petak
31/ponedeljak
28/petak
4/petak
1/utorak
1/utorak
29/četvrtak
29/četvrtak
29/četvrtak
29.12/četvrtak
1.11/utorak
1.11/utorak
datum/dan
15
11
12
15
12
15
15
14
15
14
11
14
15
12
12
15
12
15
15
12
15
15
13
13
18
13
15
17
15
15
13
16
16
15
13
15
15
16
16
čas
maksimalni čas
540
658
1104
506
532
972
532
541
1029
623
588
1177
554
726
1125
556
609
1099
678
715
1179
563
639
1163
662
604
1111
626
723
1160
634
799
1294
722
575
1249
722
799
1294
voz/h
6/četvrtak
1/subota
1/subota
6/nedelja
13/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
5/subota
6/nedelja
3/nedelja
29/petak
3/nedelja
8/nedelja
1/nedelja
1/nedelja
5/nedelja
5/nedelja
5/nedelja
3/nedelja
9/subota
10/nedelja
28/nedelja
31/srijeda
31/srijeda
18/nedelja
22/četvrtak
18/nedelja
16/nedelja
30/nedelja
16/nedelja
27/nedelja
21/ponedeljak
27/nedelja
25/nedelja
17/subota
25/nedelja
6.1/četvrtak
1.1/subota
1.1/subota
datum/dan
3066
3943
7773
3918
4726
8798
3623
4438
8177
4776
5274
10339
4849
5245
10276
4980
5854
10834
5666
6149
12208
5369
6275
11970
4916
6344
11266
4904
5876
10963
4476
4673
9798
4105
5108
9513
3066
3943
7773
voz/dan
minimalni dan
000010
Mahovljani / 14+757,00
M 16 / Nova Topola - Klašnice 1
datum/dan
6128
7561
13020
6484
5960
12425
7052
6427
13479
9489
7023
15632
7849
9267
15517
8052
8046
14796
9440
8023
16716
8486
7966
16055
8611
7301
15438
8826
9545
15910
9083
9913
16431
8135
7663
15798
9489
9913
16716
voz/dan
maksimalni dan
4/utorak
9/nedelja
10/ponedeljak
25/petak
18/petak
25/petak
25/petak
25/petak
25/petak
29/petak
28/četvrtak
28/četvrtak
13/petak
2/ponedeljak
2/ponedeljak
9/četvrtak
20/ponedeljak
20/ponedeljak
29/petak
3/nedelja
29/petak
5/petak
21/nedelja
5/petak
30/petak
4/nedelja
30/petak
28/petak
31/ponedeljak
31/ponedeljak
4/petak
1/utorak
1/utorak
29/četvrtak
29/četvrtak
29/četvrtak
29.4/petak
1.11/utorak
29.7/petak
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
596
536
1132
528
443
971
540
459
999
656
465
1121
802
670
1473
924
709
1633
1182
847
2029
1018
852
1870
815
621
1436
724
609
1333
702
524
1226
636
515
1151
762
606
1368
(21-05 h)
4518
5021
9538
4837
4928
9765
4928
5049
9978
5806
5621
11427
5648
6108
11756
5589
5773
11362
6036
5991
12027
5938
6401
12339
5856
6049
11905
5821
6058
11879
5476
5668
11145
5262
5671
10933
5479
5700
11180
(05-21 h)
noćni
prosjek
dnevni
prosjek
5553
5730
11283
5587
5491
11078
5716
5634
11350
6621
6155
12776
6791
6769
13560
6704
6538
13241
7310
6851
14162
7064
7129
14193
6915
6690
13605
6803
6812
13616
6367
6375
12742
6259
6489
12747
6487
6402
12889
danom
radnim
prosjek
4505
5317
9822
4809
5070
9879
4753
5150
9904
6188
5965
12152
5833
6794
12627
5990
6328
12318
7024
6809
13833
6648
7609
14257
5998
6617
12615
6002
6359
12361
5738
5766
11505
5016
5445
10461
5694
6091
11785
6844
6815
13658
6513
6482
12995
7218
6838
14056
6956
7253
14210
6671
6670
13341
ljetni
prosjek
prosjek
vikendom
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
Year
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Month
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Direction
20/Thursday
4/Tuesday
20/Thursday
16/Wednesday
25/Friday
1/Tuesday
2/Wednesday
8/Tuesday
9/Wednesday
13/Wednesday
8/Friday
13/Wednesday
3/Tuesday
31/Tuesday
24/Tuesday
29/Wednesday
29/Wednesday
29/Wednesday
7/Thursday
5/Tuesday
5/Tuesday
30/Tuesday
31/Wednesday
30/Tuesday
12/Monday
20/Tuesday
28/Wednesday
25/Tuesday
12/Wednesday
25/Tuesday
14/Monday
22/Tuesday
9/Wednesday
8/Thursday
6/Tuesday
6/Tuesday
16.1/Wednesday
8.3/Tuesday
9.3/Wednesday
2
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
3
2
3
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
hour
minimum hour
date/day
Road number / Section
Location / Mileage [km+m]:
Automatic counter number:
8
10
26
7
10
21
8
7
19
13
10
24
19
12
35
24
15
45
29
15
53
15
18
35
21
11
42
18
15
34
12
10
26
8
9
23
7
7
19
veh/h
10/Monday
8/Saturday
9/Sunday
25/Friday
20/Sunday
18/Friday
25/Friday
27/Sunday
25/Friday
28/Thursday
24/Sunday
28/Thursday
12/Thursday
15/Sunday
2/Monday
9/Thursday
12/Sunday
20/Monday
30/Saturday
3/Sunday
1/Friday
3/Wednesday
6/Saturday
6/Saturday
30/Friday
4/Sunday
30/Friday
28/Friday
31/Monday
28/Friday
4/Friday
1/Tuesday
1/Tuesday
29/Thursday
29/Thursday
29/Thursday
29.12/Thursday
1.11/Tuesday
1.11/Tuesday
date/day
15
11
12
15
12
15
15
14
15
14
11
14
15
12
12
15
12
15
15
12
15
15
13
13
18
13
15
17
15
15
13
16
16
15
13
15
15
16
16
hour
maximum hour
540
658
1104
506
532
972
532
541
1029
623
588
1177
554
726
1125
556
609
1099
678
715
1179
563
639
1163
662
604
1111
626
723
1160
634
799
1294
722
575
1249
722
799
1294
veh/h
6/Thursday
1/Saturday
1/Saturday
6/Sunday
13/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
5/Saturday
6/Sunday
3/Sunday
29/Friday
3/Sunday
8/Sunday
1/Sunday
1/Sunday
5/Sunday
5/Sunday
5/Sunday
3/Sunday
9/Saturday
10/Sunday
28/Sunday
31/Wednesday
31/Wednesday
18/Sunday
22/Thursday
18/Sunday
16/Sunday
30/Sunday
16/Sunday
27/Sunday
21/Monday
27/Sunday
25/Sunday
17/Saturday
25/Sunday
6.1/Thursday
1.1/Saturday
1.1/Saturday
date/day
3066
3943
7773
3918
4726
8798
3623
4438
8177
4776
5274
10339
4849
5245
10276
4980
5854
10834
5666
6149
12208
5369
6275
11970
4916
6344
11266
4904
5876
10963
4476
4673
9798
4105
5108
9513
3066
3943
7773
veh/day
minimum day
000010
Mahovljani / 14+757,00
M 16 / Nova Topola - Klašnice 1
TRAFFIC PARAMETERS
4/Tuesday
9/Sunday
10/Monday
25/Friday
18/Friday
25/Friday
25/Friday
25/Friday
25/Friday
29/Friday
28/Thursday
28/Thursday
13/Friday
2/Monday
2/Monday
9/Thursday
20/Monday
20/Monday
29/Friday
3/Sunday
29/Friday
5/Friday
21/Sunday
5/Friday
30/Friday
4/Sunday
30/Friday
28/Friday
31/Monday
31/Monday
4/Friday
1/Tuesday
1/Tuesday
29/Thursday
29/Thursday
29/Thursday
29.4/Friday
1.11/Tuesday
29.7/Friday
date/day
6128
7561
13020
6484
5960
12425
7052
6427
13479
9489
7023
15632
7849
9267
15517
8052
8046
14796
9440
8023
16716
8486
7966
16055
8611
7301
15438
8826
9545
15910
9083
9913
16431
8135
7663
15798
9489
9913
16716
veh/day
maximum day
596
536
1132
528
443
971
540
459
999
656
465
1121
802
670
1473
924
709
1633
1182
847
2029
1018
852
1870
815
621
1436
724
609
1333
702
524
1226
636
515
1151
762
606
1368
(21-05 h)
4518
5021
9538
4837
4928
9765
4928
5049
9978
5806
5621
11427
5648
6108
11756
5589
5773
11362
6036
5991
12027
5938
6401
12339
5856
6049
11905
5821
6058
11879
5476
5668
11145
5262
5671
10933
5479
5700
11180
(5-21 h)
night
average
average
day time
5553
5730
11283
5587
5491
11078
5716
5634
11350
6621
6155
12776
6791
6769
13560
6704
6538
13241
7310
6851
14162
7064
7129
14193
6915
6690
13605
6803
6812
13616
6367
6375
12742
6259
6489
12747
6487
6402
12889
average
day
working
6844
6815
13658
6513
6482
12995
7218
6838
14056
6956
7253
14210
6671
6670
13341
average
4505
5317
9822
4809
5070
9879
4753
5150
9904
6188
5965
12152
5833
6794
12627
5990
6328
12318
7024
6809
13833
6648
7609
14257
5998
6617
12615
6002
6359
12361
5738
5766
11505
5016
5445
10461
5694
6091
11785
summer
average
weekend
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000010
Mahovljani / 14+757,00
M 16 / Nova Topola - Klašnice 1
14000
12619
12509
2009
2010
12295
12547
11913
11557
12000
11115
11063
10733
11352
voz / dan - vehicle / day
10000
8000
6000
4000
2000
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2011
Godina - Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
14000
12295
12619
12509
12547
2009
2010
2011
11912
11557
12000
11115
11063
11353
10732
voz / dan - vehicle / day
10000
8000
6000
4000
2000
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Godina - Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
Broj vozila - Number of vehicles
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
JanuarJanuary
FebruarFebruary
MartMarch
AprilApril
PGDS 12547 voz/dan - AADT 12547 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]:
Broj puta - Road number/ Dionica - Section
MajMay
JuliJuly
AvgustAugust
Dani / Mjeseci - Days / Months
JuniJune
000010
Mahovljani / 14+757,00
M 16 / Nova Topola - Klašnice 1
SeptembarSeptember
DNEVNA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000010
Mahovljani / 14+757,00
M 16 / Nova Topola - Klašnice 1
PGDS 12547 voz/dan
AADT 12547 veh/day
Broj vozila - Number of vehicles
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
Broj vozila - Number of vehicles
16000
14000
12000
Dužina vozila
Vehicle length
10000
8000
>16,5 m
12-16,5 m
6000
5,5-12 m
<5,5 m
4000
2000
0
ponedeljak
Monday
utorak
Tuesday
srijeda
četvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila - Number of vehicles
16000
Dužina vozila
Vehicle length
14000
12000
>16,5 m
10000
12-16,5 m
8000
5,5-12 m
6000
<5,5 m
4000
2000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Mjesečna neravnomjernost
Monthly variation
9
10
11
12
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
PGDS AADT
000010
Mahovljani / 14+757,00
M 16 / Nova Topola - Klašnice 1
12547 voz/dan - veh/day
Čas Hour
Maksimalni
vršni sat Maximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danu Hour of day
16
13
16
14
13
11
9
12
Sat u godini Hour in year
7313
7310
4361
2943
7286
2916
7402
5245
DanDay of week
utorakTuesday
utorakTuesday
petakFriday
utorakTuesday
ponedeljakMonday
ponedeljakMonday
subotaSaturday
nedeljaSunday
DatumDate
1
1
1
3
31
2
5
7
MjesecMonth
NovembarNovember
NovembarNovember
JuliJuly
MajMay
OktobarOctober
MajMay
NovembarNovember
AvgustAugust
Vrijednost Value
1294
1181
1152
1120
1104
1093
1049
1005
%percent
10.31
9.41
9.18
8.93
8.80
8.71
8.36
8.01
14
u % PGDSa - in % of AADT
12
10
8
6
4
2
0
0
20
40
60
80
100
Čas - Hour
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
AUTOMATSKI BROJAČ UNIŠTEN
AUTOMATIC COUNTER DESTROYED
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000012
Lužani / 1+923,00
M 14.1 / Polje - Brod
December
Decembar-
November
Novembar-
October
Oktobar-
September
Septembar-
August
Avgust-
July
Juli-
June
Juni-
May
Maj-
April
April-
March
Mart-
Februar-
February
January
Januar-
Mjesec - Month
1
2838
2390
3739
6832
4628
4460
5631
5463
4870
4771
4334
4131
2
5151
2902
3740
4952
7203
4722
5430
5071
5999
4403
4745
4435
3
3810
3437
3900
3957
6014
5215
5511
5225
6986
4257
5106
3537
4
4071
3872
4403
7643
5356
4367
4574
6170
7525
4466
6194
3640
5
4214
3254
3440
5883
7210
4360
4359
7179
5772
4212
6797
3657
6
3898
2551
3587
4897
6353
4517
4297
7553
4414
4606
5182
3459
7
3410
2451
3695
4265
5448
3993
4625
6678
4931
5185
5244
3517
8
5211
2752
3684
4880
5073
4413
5712
5618
4834
4730
6987
3947
9
5160
3163
2582
3947
5922
4639
4939
5347
5331
4599
4980
4294
10
4097
3501
3105
3962
5007
4796
4872
5194
5029
4533
4736
3373
11
3496
4074
3894
4037
4537
4228
4667
6280
5105
4212
5552
3411
12
3681
3551
3156
3835
4981
4757
4431
6880
4585
4411
4832
3759
13
3169
3200
3373
3861
5282
4164
4463
7049
4281
4893
3631
3475
14
3918
3595
3696
4841
4892
4053
5114
6358
4315
5307
4293
3768
15
3507
3932
3593
4939
4792
4209
5645
5822
4650
4730
4436
4194
16
3196
3517
3758
4092
3576
4621
5494
5141
5383
4619
4025
4334
17
3541
3814
4300
3931
4309
5608
4880
5346
4397
4371
4403
3447
18
3588
4362
4668
4166
4129
5183
4910
6066
4004
4101
4574
3384
19
3560
3490
3891
3919
5086
4880
4828
7322
4286
4412
4184
3656
20
3829
3131
3985
3935
5014
5241
4682
7485
4080
4765
4023
3793
21
3503
3593
3917
4496
4461
4306
5215
6242
4297
5415
3996
3736
22
3436
3671
3764
5137
4171
4350
6644
7616
4702
4415
3762
3870
23
3315
3610
3866
4984
4041
4596
6867
4952
5211
4251
3813
4552
24
3755
3737
4193
4176
4125
5284
5547
5153
4465
4304
4129
3889
25
3608
4738
5110
4292
4373
4683
5125
5607
4001
4028
4654
3373
26
3630
3759
4893
4286
4655
4650
4997
6134
4035
4134
3657
3777
27
3906
3895
4242
5075
5415
4582
4913
6046
4085
4452
3650
3925
28
3957
4124
4221
6750
4515
4706
5783
5356
4364
5491
3227
4194
29
3070
4291
6951
4238
5057
6506
5012
4729
5029
3673
5007
30
2411
4806
6322
4233
5660
6666
4454
5085
4584
3804
31
2417
6483
5936
4655
UkupnoTotal
114353
98066 123975
ProsjekAverage
3689
3502
3999
4385
145243
4841
153424 140300 163263
4949
4899
136623
124694
4554
4022
Godišnji prosjek (PGDS) - Annual average (AADT)
4583
4677
5267
184474 145751 142585
6786
6374
5951
4858
4600
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
MjesecMonth
SmjerDirection
Januar January
I
II
ukupno - total
I
Februar February
Mart March
5,5 - 12 m
(%)
< 16,5 m
54079
86.7
3853
44267
85.2
3610
6.2
4277
6.9
200
0.3
62409
6.9
3878
7.5
189
0.4
51944
98346
86.0
39451
82.8
7463
6.5
8155
7.1
389
0.3
114353
3805
8.0
4273
9.0
140
0.3
II
41828
47669
83.0
3854
7.6
4474
8.9
241
0.5
ukupno - total
50397
81279
82.9
7659
7.8
8747
8.9
381
0.4
98066
I
48774
81.9
5053
8.5
5727
9.6
34
0.1
59588
II
54417
84.5
4956
7.7
4930
7.7
84
0.1
64387
103191
83.2
10009
8.1
10657
8.6
118
0.1
123975
56239
82.7
5326
7.8
6167
9.1
290
0.4
68022
I
II
I
II
179
0.2
77221
8.1
469
0.3
145243
67972
84.2
6113
7.6
6327
7.8
349
0.4
80761
4977
6.8
115
0.2
72663
11304
7.4
464
0.3
153424
I
55937
81.6
5705
8.3
6707
9.8
228
0.3
68577
II
59943
83.6
5845
8.1
5839
8.1
96
0.1
71723
115880
82.6
11550
8.2
12546
8.9
324
0.2
140300
I
63535
83.2
5798
7.6
6222
8.2
775
1.0
76330
II
75148
86.4
6003
6.9
5673
6.5
109
0.1
86933
138683
84.9
11801
7.2
11895
7.3
884
0.5
163263
I
80480
85.6
6080
6.5
6577
7.0
875
0.9
94012
II
78348
86.6
6389
7.1
5626
6.2
99
0.1
90462
158828
86.1
12469
6.8
12203
6.6
974
0.5
184474
I
58842
80.6
7083
9.7
6194
8.5
895
1.2
73014
II
60180
82.7
6369
8.8
6099
8.4
89
0.1
72737
119022
81.7
13452
9.2
12293
8.4
984
0.7
145751
57007
80.3
6452
9.1
6927
9.8
647
0.9
71033
I
II
I
II
II
58681
82.0
6503
9.1
6243
8.7
125
0.2
71552
115688
81.1
12955
9.1
13170
9.2
772
0.5
142585
55896
81.8
5750
8.4
6088
8.9
631
0.9
68365
56896
83.4
5596
8.2
5630
8.2
136
0.2
68258
112792
82.6
11346
8.3
11718
8.6
767
0.6
136623
45867
79.6
5148
8.9
6021
10.4
596
1.0
57632
55465
82.7
5346
8.0
6114
9.1
137
0.2
67062
101332
81.3
10494
8.4
12135
9.7
733
0.6
124694
I
684079
82.7
66166
8.0
71507
8.6
5660
0.7
827412
II
713031
84.3
65684
7.8
65025
7.7
1599
0.2
845339
ukupno - total
Prosjek
(PGDS) Average
(AADT)
7.2
11709
7.7
I
Ukupno
(godišnje) Total
(annual)
5542
7.4
7.9
ukupno - total
Decembar December
7.1
10813
5726
ukupno - total
Novembar November
5487
84.2
11839
ukupno - total
Oktobar October
85.5
84.6
ukupno - total
Septembar September
66013
122252
85.1
ukupno - total
Avgust August
(%)
61845
ukupno - total
Juli July
(%)
129817
ukupno - total
Juni June
< 5,5 m
UkupnoTotal
12 - 16,5 m
ukupno - total
Maj May
Dužina vozila - Vehicle length
(%)
ukupno - total
April April
000012
Lužani / 1+923,00
M 14.1 / Polje - Brod
1397110
83.5
131850
7.9
136532
8.2
7259
0.4
1672751
I
1869
82.5
181
8.0
195
8.6
15
0.7
2267
II
1948
84.1
179
7.7
178
7.7
4
0.2
2316
ukupno - total
3817
83.3
360
7.9
373
8.1
20
0.4
4583
ukupno - total
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Smjer
24/ponedeljak
13/četvrtak
31/ponedeljak
21/ponedeljak
28/ponedeljak
21/ponedeljak
12/subota
9/srijeda
9/srijeda
8/petak
20/srijeda
11/ponedeljak
26/četvrtak
16/ponedeljak
17/utorak
8/srijeda
6/ponedeljak
6/ponedeljak
20/srijeda
5/utorak
5/utorak
24/srijeda
23/utorak
23/utorak
30/petak
19/ponedeljak
26/ponedeljak
31/ponedeljak
18/utorak
31/ponedeljak
11/petak
14/ponedeljak
29/utorak
16/petak
19/ponedeljak
26/ponedeljak
24.1/ponedeljak
19.12/ponedeljak
9.3/srijeda
datum/dan
1
5
2
2
3
2
3
2
2
1
1
1
1
3
2
2
3
3
3
3
3
2
2
2
3
3
2
2
3
2
3
3
4
3
3
2
1
3
2
čas
minimalni čas
Automatski brojač broj:
Lokalitet / Stacionaža [km+m]:
Broj puta / Dionica
1
2
8
2
4
7
2
2
6
2
3
14
4
3
12
3
3
13
6
9
18
8
9
17
6
6
15
4
4
9
3
2
10
2
1
7
1
1
6
voz/h
2/nedelja
28/petak
2/nedelja
27/nedelja
25/petak
27/nedelja
6/nedelja
31/četvrtak
31/četvrtak
4/ponedeljak
1/petak
4/ponedeljak
2/ponedeljak
5/četvrtak
2/ponedeljak
19/nedelja
17/petak
19/nedelja
3/nedelja
23/subota
23/subota
22/ponedeljak
6/subota
22/ponedeljak
4/nedelja
3/subota
4/nedelja
30/nedelja
28/petak
29/subota
8/utorak
5/subota
8/utorak
11/nedelja
31/subota
30/petak
4.4/ponedeljak
3.9/subota
4.4/ponedeljak
datum/dan
12
17
12
16
17
16
16
19
18
14
16
14
11
19
11
18
19
18
17
10
16
18
17
18
19
20
19
17
16
11
14
14
14
15
13
14
14
20
14
čas
maksimalni čas
321
176
480
263
210
398
245
290
424
463
367
624
378
319
537
286
258
408
309
304
496
404
341
527
277
422
617
302
277
439
438
397
603
211
350
497
463
422
624
voz/h
31/ponedeljak
30/nedelja
30/nedelja
7/ponedeljak
6/nedelja
1/utorak
9/srijeda
13/nedelja
9/srijeda
2/subota
10/nedelja
12/utorak
16/ponedeljak
29/nedelja
16/ponedeljak
8/srijeda
12/nedelja
7/utorak
9/subota
3/nedelja
6/srijeda
30/utorak
28/nedelja
30/utorak
24/subota
18/nedelja
25/nedelja
25/utorak
23/nedelja
25/utorak
26/subota
27/nedelja
28/ponedeljak
31/subota
18/nedelja
10/subota
7.1/ponedeljak
30.1/nedelja
1.2/utorak
datum/dan
1193
1007
2411
1091
1081
2390
1293
1249
2582
1805
1495
3835
1885
1548
3576
1949
1574
3993
1910
1801
4297
2267
1926
4454
1960
1596
4001
2005
1658
4028
1647
1346
3227
1547
1317
3373
1091
1007
2390
voz/dan
minimalni dan
000012
Lužani / 1+923,00
M 14.1 / Polje - Brod
datum/dan
3747
2266
5211
2449
2700
4738
2456
4107
6483
5578
5087
7643
4983
4684
7210
3183
3385
5660
3710
4183
6867
4968
4379
7616
4241
4042
7525
2933
3388
5491
4630
4623
6987
2079
4918
6786
5578
5087
7643
voz/dan
maksimalni dan
9/nedelja
28/petak
8/subota
27/nedelja
25/petak
25/petak
20/nedelja
31/četvrtak
31/četvrtak
4/ponedeljak
29/petak
4/ponedeljak
2/ponedeljak
5/četvrtak
5/četvrtak
12/nedelja
17/petak
30/četvrtak
3/nedelja
23/subota
23/subota
22/ponedeljak
20/subota
22/ponedeljak
4/nedelja
3/subota
4/nedelja
31/ponedeljak
28/petak
28/petak
8/utorak
5/subota
8/utorak
1/četvrtak
30/petak
30/petak
4.4/ponedeljak
29.4/petak
4.4/ponedeljak
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
172
194
366
157
228
385
174
264
439
197
353
550
251
313
564
256
355
611
314
449
763
386
446
832
319
340
659
225
315
540
235
353
587
179
306
484
239
327
566
(21-05 h)
1842
1481
3323
1546
1572
3118
1748
1813
3560
2071
2221
4292
2354
2031
4385
2030
2036
4066
2149
2355
4504
2646
2472
5118
2115
2084
4199
2066
1993
4059
2044
1923
3967
1680
1858
3538
2028
1989
4017
(05-21 h)
noćni
prosjek
dnevni
prosjek
1877
1781
3657
1685
1877
3562
1910
2151
4061
2389
2637
5026
2412
2492
4904
2237
2454
4691
2337
2764
5101
2893
2833
5726
2317
2421
4738
2226
2367
4593
2323
2280
4603
1901
2202
4103
2215
2363
4578
danom
radnim
prosjek
2202
1530
3732
1747
1607
3354
1958
1863
3821
2057
2466
4523
2957
2074
5031
2421
2218
4639
2725
2889
5614
3434
3162
6596
2755
2434
5189
2428
2185
4613
2176
2264
4439
1758
2068
3825
2383
2211
4593
2557
2638
5195
2286
2391
4677
2462
2804
5267
3033
2918
5951
2434
2425
4858
ljetni
prosjek
prosjek
vikendom
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
Year
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Month
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Direction
24/Monday
13/Thursday
31/Monday
21/Monday
28/Monday
21/Monday
12/Saturday
9/Wednesday
9/Wednesday
8/Friday
20/Wednesday
11/Monday
26/Thursday
16/Monday
17/Tuesday
8/Wednesday
6/Monday
6/Monday
20/Wednesday
5/Tuesday
5/Tuesday
24/Wednesday
23/Tuesday
23/Tuesday
30/Friday
19/Monday
26/Monday
31/Monday
18/Tuesday
31/Monday
11/Friday
14/Monday
29/Tuesday
16/Friday
19/Monday
26/Monday
24.1/Monday
19.12/Monday
9.3/Wednesday
1
5
2
2
3
2
3
2
2
1
1
1
1
3
2
2
3
3
3
3
3
2
2
2
3
3
2
2
3
2
3
3
4
3
3
2
1
3
2
hour
minimum hour
date/day
Road number / Section
Location / Mileage [km+m]:
Automatic counter number:
1
2
8
2
4
7
2
2
6
2
3
14
4
3
12
3
3
13
6
9
18
8
9
17
6
6
15
4
4
9
3
2
10
2
1
7
1
1
6
veh/h
2/Sunday
28/Friday
2/Sunday
27/Sunday
25/Friday
27/Sunday
6/Sunday
31/Thursday
31/Thursday
4/Monday
1/Friday
4/Monday
2/Monday
5/Thursday
2/Monday
19/Sunday
17/Friday
19/Sunday
3/Sunday
23/Saturday
23/Saturday
22/Monday
6/Saturday
22/Monday
4/Sunday
3/Saturday
4/Sunday
30/Sunday
28/Friday
29/Saturday
8/Tuesday
5/Saturday
8/Tuesday
11/Sunday
31/Saturday
30/Friday
4.4/Monday
3.9/Saturday
4.4/Monday
date/day
12
17
12
16
17
16
16
19
18
14
16
14
11
19
11
18
19
18
17
10
16
18
17
18
19
20
19
17
16
11
14
14
14
15
13
14
14
20
14
hour
maximum hour
321
176
480
263
210
398
245
290
424
463
367
624
378
319
537
286
258
408
309
304
496
404
341
527
277
422
617
302
277
439
438
397
603
211
350
497
463
422
624
veh/h
31/Monday
30/Sunday
30/Sunday
7/Monday
6/Sunday
1/Tuesday
9/Wednesday
13/Sunday
9/Wednesday
2/Saturday
10/Sunday
12/Tuesday
16/Monday
29/Sunday
16/Monday
8/Wednesday
12/Sunday
7/Tuesday
9/Saturday
3/Sunday
6/Wednesday
30/Tuesday
28/Sunday
30/Tuesday
24/Saturday
18/Sunday
25/Sunday
25/Tuesday
23/Sunday
25/Tuesday
26/Saturday
27/Sunday
28/Monday
31/Saturday
18/Sunday
10/Saturday
7.1/Monday
30.1/Sunday
1.2/Tuesday
date/day
1193
1007
2411
1091
1081
2390
1293
1249
2582
1805
1495
3835
1885
1548
3576
1949
1574
3993
1910
1801
4297
2267
1926
4454
1960
1596
4001
2005
1658
4028
1647
1346
3227
1547
1317
3373
1091
1007
2390
veh/day
minimum day
000012
Lužani / 1+923,00
M 14.1 / Polje - Brod
TRAFFIC PARAMETERS
9/Sunday
28/Friday
8/Saturday
27/Sunday
25/Friday
25/Friday
20/Sunday
31/Thursday
31/Thursday
4/Monday
29/Friday
4/Monday
2/Monday
5/Thursday
5/Thursday
12/Sunday
17/Friday
30/Thursday
3/Sunday
23/Saturday
23/Saturday
22/Monday
20/Saturday
22/Monday
4/Sunday
3/Saturday
4/Sunday
31/Monday
28/Friday
28/Friday
8/Tuesday
5/Saturday
8/Tuesday
1/Thursday
30/Friday
30/Friday
4.4/Monday
29.4/Friday
4.4/Monday
date/day
3747
2266
5211
2449
2700
4738
2456
4107
6483
5578
5087
7643
4983
4684
7210
3183
3385
5660
3710
4183
6867
4968
4379
7616
4241
4042
7525
2933
3388
5491
4630
4623
6987
2079
4918
6786
5578
5087
7643
veh/day
maximum day
172
194
366
157
228
385
174
264
439
197
353
550
251
313
564
256
355
611
314
449
763
386
446
832
319
340
659
225
315
540
235
353
587
179
306
484
239
327
566
(21-05 h)
1842
1481
3323
1546
1572
3118
1748
1813
3560
2071
2221
4292
2354
2031
4385
2030
2036
4066
2149
2355
4504
2646
2472
5118
2115
2084
4199
2066
1993
4059
2044
1923
3967
1680
1858
3538
2028
1989
4017
(5-21 h)
night
average
average
day time
1877
1781
3657
1685
1877
3562
1910
2151
4061
2389
2637
5026
2412
2492
4904
2237
2454
4691
2337
2764
5101
2893
2833
5726
2317
2421
4738
2226
2367
4593
2323
2280
4603
1901
2202
4103
2215
2363
4578
average
day
working
2557
2638
5195
2286
2391
4677
2462
2804
5267
3033
2918
5951
2434
2425
4858
average
2202
1530
3732
1747
1607
3354
1958
1863
3821
2057
2466
4523
2957
2074
5031
2421
2218
4639
2725
2889
5614
3434
3162
6596
2755
2434
5189
2428
2185
4613
2176
2264
4439
1758
2068
3825
2383
2211
4593
summer
average
weekend
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000012
Lužani / 1+923,00
M 14.1 / Polje - Brod
5000
4708
4667
4583
4438
4310
4500
4008
4000
3830
3702
3764
3792
2004
2005
voz / dan - vehicle / day
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2002
2003
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Godina - Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
5000
Ukupno
4708
4667
4583
4438
4310
4500
4009
4000
3830
3702
3766
3792
2004
2005
voz / dan - vehicle / day
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2002
2003
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Godina - Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
Broj vozila - Number of vehicles
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
JanuarJanuary
FebruarFebruary
MartMarch
AprilApril
PGDS 4583 voz/dan - AADT 4583 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]:
Broj puta - Road number/ Dionica - Section
MajMay
JuliJuly
AvgustAugust
Dani / Mjeseci - Days / Months
JuniJune
000012
Lužani / 1+923,00
M 14.1 / Polje - Brod
SeptembarSeptember
DNEVNA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000012
Lužani / 1+923,00
M 14.1 / Polje - Brod
PGDS 4583 voz/dan
AADT 4583 veh/day
Broj vozila - Number of vehicles
350
300
250
200
150
100
50
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
Broj vozila - Number of vehicles
6000
5000
Dužina vozila
Vehicle length
4000
3000
>16,5 m
12-16,5 m
2000
5,5-12 m
<5,5 m
1000
0
ponedeljak
Monday
utorak
Tuesday
srijeda
četvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila - Number of vehicles
7000
Dužina vozila
Vehicle length
6000
5000
>16,5 m
4000
12-16,5 m
5,5-12 m
3000
<5,5 m
2000
1000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Mjesečna neravnomjernost
Monthly variation
9
10
11
12
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
PGDS AADT
000012
Lužani / 1+923,00
M 14.1 / Polje - Brod
4583 voz/dan - veh/day
Čas Hour
Maksimalni
vršni sat Maximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danu Hour of day
14
14
16
13
10
11
15
16
Sat u godini Hour in year
2247
7407
5609
2918
5603
5388
8752
5369
DanDay of week
ponedeljakMonday
subotaSaturday
ponedeljakMonday
ponedeljakMonday
ponedeljakMonday
subotaSaturday
subotaSaturday
petakFriday
DatumDate
4
5
22
2
22
13
31
12
MjesecMonth
AprilApril
NovembarNovember
AvgustAugust
MajMay
AvgustAugust
AvgustAugust
DecembarDecember
AvgustAugust
Vrijednost Value
624
563
511
498
489
479
449
414
%percent
13.62
12.28
11.15
10.87
10.67
10.45
9.80
9.03
18
16
u % PGDSa - in % of AADT
14
12
10
8
6
4
2
0
0
20
40
60
80
100
Čas - Hour
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000013
Ritešić / 9+137,00
M 17.2 / Vrhovi - Šešlije
December
Decembar-
November
Novembar-
October
Oktobar-
September
Septembar-
August
Avgust-
July
Juli-
June
Juni-
May
Maj-
April
April-
March
Mart-
Februar-
February
January
Januar-
Mjesec - Month
1
2389
3362
3678
4857
4136
4385
5647
5844
5236
4467
5145
5563
2
4828
3596
3693
3891
6881
4712
4902
5435
6302
4270
4455
4243
3
3422
3738
3918
3739
5826
5451
5212
5775
6245
4380
4539
3036
4
3886
4060
4385
4072
5531
4368
4747
6239
5926
4604
4936
2961
5
4096
3073
3244
4235
4621
4206
4571
7533
5587
4700
4145
3642
6
3620
2890
3115
4289
6819
4492
4655
7633
4130
4804
3743
3737
7
3098
3505
3570
4347
6518
4350
4887
6847
5146
5324
4270
3967
8
4657
3504
3479
4919
3902
4567
5718
5621
5299
4497
4087
4401
9
4739
3472
3529
3799
5147
4543
4791
5524
5378
4354
4316
4394
10
3892
3623
3696
3773
4849
5040
4562
5509
5025
4597
4437
3277
11
3557
4317
4344
4225
4610
4074
4813
6339
5174
4400
5339
3177
12
3592
3405
3283
4175
4807
4563
4652
6991
4910
4512
4597
3740
13
3589
2984
3337
4066
5017
4144
4603
6503
4535
4863
3922
3964
14
4172
3697
3891
4701
4499
4220
5648
6035
4605
5327
4479
4082
15
3203
4179
3477
5008
4530
4422
5847
5724
4884
4505
3483
4257
16
3076
3769
3853
3939
3564
4597
5284
5525
5320
4381
4671
4515
17
3626
3918
4051
3714
4243
5596
4854
5770
4580
4498
4762
3349
18
3713
4396
4763
4229
4499
4866
5134
6244
4166
4206
4952
3171
19
3806
3482
3537
4193
4850
4386
4978
7573
4570
4612
3779
3791
20
3921
2994
3438
4359
5071
5039
5058
5664
4461
4684
4247
3830
21
3512
3736
4045
4449
4254
4637
5420
6118
4531
5473
4285
3961
22
3163
3857
3941
5192
3828
4550
6743
7429
4842
4318
4083
4034
23
3241
4012
4329
4845
4102
4791
6318
5225
5421
4171
4225
4452
24
3807
3985
4470
4194
4153
5547
5625
5557
4467
4402
4067
3728
25
3878
4743
4933
4505
4424
4746
5320
5768
4138
4150
4516
3106
26
3960
3661
3575
4641
4608
4280
5151
6543
4492
4378
3606
3803
27
3827
3537
3821
5242
5347
4615
5574
6072
4212
4548
3425
3973
28
4119
3909
3920
6570
4241
4784
5948
5338
4427
5093
3957
4255
29
3011
3931
7109
4190
5234
6843
5159
4694
4173
3939
5034
30
2924
4132
5730
4394
5545
7643
4974
5217
3655
3676
31
3294
4087
6195
5164
UkupnoTotal
ProsjekAverage
113618 103404 119465
3665
3693
3854
4463
137007
4567
147924 140750 167343
4772
4225
128083
125848
4269
4060
Godišnji prosjek (PGDS) - Annual average (AADT)
4547
4692
5398
187675 147920 140571
6600
5805
6054
4931
4535
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
MjesecMonth
SmjerDirection
Januar January
I
II
ukupno - total
I
Februar February
Mart March
April April
Maj May
Juli July
37779
72.9
6642
12.8
7177
13.8
239
0.5
51837
47938
77.6
7225
11.7
6565
10.6
53
0.1
61781
85717
75.4
13867
12.2
13742
12.1
292
0.3
113618
36173
69.2
7087
13.6
8617
16.5
392
0.7
52269
II
36020
70.4
7605
14.9
7469
14.6
41
0.1
51135
ukupno - total
72193
69.8
14692
14.2
16086
15.6
433
0.4
103404
Novembar November
Decembar December
Ukupno
(godišnje) Total
(annual)
Prosjek
(PGDS) Average
(AADT)
12 - 16,5 m
(%)
< 16,5 m
(%)
60016
I
41397
69.0
8492
14.1
9753
16.3
374
0.6
41972
70.6
8945
15.0
8484
14.3
48
0.1
59449
ukupno - total
83369
69.8
17437
14.6
18237
15.3
422
0.4
119465
I
52052
70.8
10070
13.7
11210
15.2
230
0.3
73562
II
43642
68.8
10234
16.1
9540
15.0
29
0.0
63445
ukupno - total
95694
69.8
20304
14.8
20750
15.1
259
0.2
137007
I
50356
71.7
9354
13.3
10353
14.7
187
0.3
70250
II
58445
75.2
9910
12.8
9287
12.0
32
0.0
77674
108801
73.6
19264
13.0
19640
13.3
219
0.1
147924
I
50948
70.4
9974
13.8
11272
15.6
157
0.2
72351
II
48404
70.8
10702
15.6
9264
13.5
29
0.0
68399
ukupno - total
99352
70.6
20676
14.7
20536
14.6
186
0.1
140750
I
67168
75.4
10239
11.5
11524
12.9
124
0.1
89055
II
58113
74.2
10745
13.7
9408
12.0
22
0.0
78288
125281
74.9
20984
12.5
20932
12.5
146
0.1
167343
I
68184
74.8
10860
11.9
12002
13.2
132
0.1
91178
II
74963
77.7
11559
12.0
9934
10.3
41
0.0
96497
143147
76.3
22419
11.9
21936
11.7
173
0.1
187675
I
50416
69.8
9817
13.6
11821
16.4
138
0.2
72192
II
55565
73.4
10743
14.2
9396
12.4
24
0.0
75728
105981
71.6
20560
13.9
21217
14.3
162
0.1
147920
47996
67.9
10206
14.4
12271
17.4
247
0.3
70720
ukupno - total
Oktobar October
(%)
II
ukupno - total
Septembar September
< 5,5 m
UkupnoTotal
5,5 - 12 m
ukupno - total
Avgust August
Dužina vozila - Vehicle length
(%)
ukupno - total
Juni June
000013
Ritešić / 9+137,00
M 17.2 / Vrhovi - Šešlije
I
II
48698
69.7
11121
15.9
9987
14.3
45
0.1
69851
ukupno - total
96694
68.8
21327
15.2
22258
15.8
292
0.2
140571
I
42530
66.9
9967
15.7
10813
17.0
268
0.4
63578
II
45022
69.8
10400
16.1
9035
14.0
48
0.1
64505
ukupno - total
87552
68.4
20367
15.9
19848
15.5
316
0.2
128083
I
47814
70.1
9269
13.6
10780
15.8
338
0.5
68201
II
39221
68.0
9490
16.5
8854
15.4
82
0.1
57647
ukupno - total
87035
69.2
18759
14.9
19634
15.6
420
0.3
125848
I
592813
71.0
111977
13.4
127593
15.3
2826
0.3
835209
II
598003
72.5
118679
14.4
107223
13.0
494
0.1
824399
1190816
71.8
230656
13.9
234816
14.1
3320
0.2
1659608
I
1620
70.8
306
13.4
349
15.2
8
0.3
2288
II
1634
72.3
324
14.4
293
13.0
1
0.1
2259
ukupno - total
3254
71.6
630
13.9
642
14.1
9
0.2
4547
ukupno - total
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Smjer
1/subota
31/ponedeljak
1/subota
1/utorak
14/ponedeljak
22/utorak
28/ponedeljak
2/srijeda
28/ponedeljak
17/nedelja
8/petak
20/srijeda
16/ponedeljak
17/utorak
16/ponedeljak
14/utorak
24/petak
6/ponedeljak
27/srijeda
9/subota
5/utorak
30/utorak
25/četvrtak
23/utorak
29/četvrtak
26/ponedeljak
29/četvrtak
31/ponedeljak
31/ponedeljak
27/četvrtak
20/nedelja
14/ponedeljak
21/ponedeljak
19/ponedeljak
5/ponedeljak
4/nedelja
28.3/ponedeljak
14.11/ponedeljak
1.1/subota
datum/dan
1
0
1
3
1
3
4
1
4
3
1
2
3
2
3
3
2
3
1
2
3
3
3
3
2
1
2
2
0
3
3
2
1
3
3
3
4
2
1
čas
minimalni čas
Automatski brojač broj:
Lokalitet / Stacionaža [km+m]:
Broj puta / Dionica
4
4
13
5
5
13
3
4
14
8
8
22
5
5
17
9
10
20
16
11
32
14
15
36
10
10
21
5
6
14
6
2
13
5
4
13
3
2
13
voz/h
26/srijeda
2/nedelja
2/nedelja
25/petak
27/nedelja
25/petak
25/petak
27/nedelja
27/nedelja
29/petak
17/nedelja
28/četvrtak
7/subota
2/ponedeljak
2/ponedeljak
17/petak
12/nedelja
30/četvrtak
22/petak
30/subota
30/subota
19/petak
22/ponedeljak
7/nedelja
2/petak
11/nedelja
11/nedelja
7/petak
2/nedelja
21/petak
11/petak
20/nedelja
20/nedelja
31/subota
8/četvrtak
8/četvrtak
31.12/subota
8.12/četvrtak
7.8/nedelja
datum/dan
14
15
15
17
16
14
18
17
17
15
16
15
11
11
11
16
16
12
19
13
13
20
17
17
17
16
15
19
17
17
19
15
16
15
15
15
15
15
17
čas
maksimalni čas
190
325
457
204
232
357
227
262
380
308
224
464
262
348
541
223
230
378
279
277
534
306
384
561
224
251
445
217
247
416
218
292
414
337
391
535
337
391
561
voz/h
1/subota
29/subota
1/subota
6/nedelja
5/subota
6/nedelja
6/nedelja
12/subota
6/nedelja
10/nedelja
2/subota
17/nedelja
8/nedelja
16/ponedeljak
16/ponedeljak
12/nedelja
4/subota
11/subota
3/nedelja
9/subota
10/nedelja
28/nedelja
30/utorak
30/utorak
18/nedelja
24/subota
6/utorak
30/nedelja
29/subota
30/nedelja
27/nedelja
26/subota
27/nedelja
4/nedelja
3/subota
4/nedelja
1.1/subota
29.1/subota
1.1/subota
datum/dan
901
1321
2389
1163
1358
2890
1134
1482
3115
1484
1739
3714
1385
1851
3564
1659
1949
4074
1811
1879
4562
2092
2603
4974
1628
2056
4130
1690
1908
3655
1408
1672
3425
1192
1349
2961
901
1321
2389
voz/dan
minimalni dan
000013
Ritešić / 9+137,00
M 17.2 / Vrhovi - Šešlije
datum/dan
2357
3368
4828
2677
2311
4743
2784
2433
4933
4982
2616
7109
3549
4563
6881
3275
2904
5596
4258
3401
7643
4332
4835
7633
3245
3264
6302
3063
2690
5473
3087
3113
5339
4726
2307
6600
4982
4835
7643
voz/dan
maksimalni dan
28/petak
9/nedelja
2/nedelja
25/petak
15/utorak
25/petak
25/petak
27/nedelja
25/petak
29/petak
28/četvrtak
29/petak
6/petak
2/ponedeljak
2/ponedeljak
17/petak
12/nedelja
17/petak
30/subota
3/nedelja
30/subota
19/petak
22/ponedeljak
6/subota
2/petak
11/nedelja
2/petak
21/petak
16/nedelja
21/petak
11/petak
1/utorak
11/petak
30/petak
8/četvrtak
30/petak
29.4/petak
22.8/ponedeljak
30.7/subota
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
196
165
361
235
159
394
258
173
431
343
198
541
315
255
570
372
252
624
473
311
784
449
384
833
376
292
669
318
232
550
266
196
462
313
165
479
327
233
559
(21-05 h)
1476
1827
3304
1632
1667
3299
1678
1745
3423
2109
1917
4026
1951
2250
4201
2040
2028
4067
2400
2214
4615
2492
2728
5221
2030
2232
4262
1963
2021
3984
1853
1954
3808
1887
1694
3581
1961
2026
3988
(05-21 h)
noćni
prosjek
dnevni
prosjek
1830
1920
3750
1983
1886
3869
2069
1936
4005
2537
2184
4720
2394
2396
4790
2504
2280
4785
2870
2461
5331
2935
3042
5977
2454
2464
4918
2384
2272
4656
2211
2186
4397
2323
1960
4284
2384
2258
4642
danom
radnim
prosjek
1454
2094
3548
1577
1676
3253
1553
1866
3419
2306
1996
4302
2034
2705
4739
2157
2279
4436
2879
2660
5539
2959
3317
6276
2275
2690
4965
2066
2213
4279
1906
2066
3972
1898
1614
3512
2075
2260
4335
2662
2614
5276
2412
2280
4692
2873
2525
5398
2941
3113
6054
2406
2524
4931
ljetni
prosjek
prosjek
vikendom
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
Year
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Month
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Direction
1/Saturday
31/Monday
1/Saturday
1/Tuesday
14/Monday
22/Tuesday
28/Monday
2/Wednesday
28/Monday
17/Sunday
8/Friday
20/Wednesday
16/Monday
17/Tuesday
16/Monday
14/Tuesday
24/Friday
6/Monday
27/Wednesday
9/Saturday
5/Tuesday
30/Tuesday
25/Thursday
23/Tuesday
29/Thursday
26/Monday
29/Thursday
31/Monday
31/Monday
27/Thursday
20/Sunday
14/Monday
21/Monday
19/Monday
5/Monday
4/Sunday
28.3/Monday
14.11/Monday
1.1/Saturday
1
0
1
3
1
3
4
1
4
3
1
2
3
2
3
3
2
3
1
2
3
3
3
3
2
1
2
2
0
3
3
2
1
3
3
3
4
2
1
hour
minimum hour
date/day
Road number / Section
Location / Mileage [km+m]:
Automatic counter number:
4
4
13
5
5
13
3
4
14
8
8
22
5
5
17
9
10
20
16
11
32
14
15
36
10
10
21
5
6
14
6
2
13
5
4
13
3
2
13
veh/h
26/Wednesday
2/Sunday
2/Sunday
25/Friday
27/Sunday
25/Friday
25/Friday
27/Sunday
27/Sunday
29/Friday
17/Sunday
28/Thursday
7/Saturday
2/Monday
2/Monday
17/Friday
12/Sunday
30/Thursday
22/Friday
30/Saturday
30/Saturday
19/Friday
22/Monday
7/Sunday
2/Friday
11/Sunday
11/Sunday
7/Friday
2/Sunday
21/Friday
11/Friday
20/Sunday
20/Sunday
31/Saturday
8/Thursday
8/Thursday
31.12/Saturday
8.12/Thursday
7.8/Sunday
date/day
14
15
15
17
16
14
18
17
17
15
16
15
11
11
11
16
16
12
19
13
13
20
17
17
17
16
15
19
17
17
19
15
16
15
15
15
15
15
17
hour
maximum hour
190
325
457
204
232
357
227
262
380
308
224
464
262
348
541
223
230
378
279
277
534
306
384
561
224
251
445
217
247
416
218
292
414
337
391
535
337
391
561
veh/h
1/Saturday
29/Saturday
1/Saturday
6/Sunday
5/Saturday
6/Sunday
6/Sunday
12/Saturday
6/Sunday
10/Sunday
2/Saturday
17/Sunday
8/Sunday
16/Monday
16/Monday
12/Sunday
4/Saturday
11/Saturday
3/Sunday
9/Saturday
10/Sunday
28/Sunday
30/Tuesday
30/Tuesday
18/Sunday
24/Saturday
6/Tuesday
30/Sunday
29/Saturday
30/Sunday
27/Sunday
26/Saturday
27/Sunday
4/Sunday
3/Saturday
4/Sunday
1.1/Saturday
29.1/Saturday
1.1/Saturday
date/day
901
1321
2389
1163
1358
2890
1134
1482
3115
1484
1739
3714
1385
1851
3564
1659
1949
4074
1811
1879
4562
2092
2603
4974
1628
2056
4130
1690
1908
3655
1408
1672
3425
1192
1349
2961
901
1321
2389
veh/day
minimum day
000013
Ritešić / 9+137,00
M 17.2 / Vrhovi - Šešlije
TRAFFIC PARAMETERS
28/Friday
9/Sunday
2/Sunday
25/Friday
15/Tuesday
25/Friday
25/Friday
27/Sunday
25/Friday
29/Friday
28/Thursday
29/Friday
6/Friday
2/Monday
2/Monday
17/Friday
12/Sunday
17/Friday
30/Saturday
3/Sunday
30/Saturday
19/Friday
22/Monday
6/Saturday
2/Friday
11/Sunday
2/Friday
21/Friday
16/Sunday
21/Friday
11/Friday
1/Tuesday
11/Friday
30/Friday
8/Thursday
30/Friday
29.4/Friday
22.8/Monday
30.7/Saturday
date/day
2357
3368
4828
2677
2311
4743
2784
2433
4933
4982
2616
7109
3549
4563
6881
3275
2904
5596
4258
3401
7643
4332
4835
7633
3245
3264
6302
3063
2690
5473
3087
3113
5339
4726
2307
6600
4982
4835
7643
veh/day
maximum day
196
165
361
235
159
394
258
173
431
343
198
541
315
255
570
372
252
624
473
311
784
449
384
833
376
292
669
318
232
550
266
196
462
313
165
479
327
233
559
(21-05 h)
1476
1827
3304
1632
1667
3299
1678
1745
3423
2109
1917
4026
1951
2250
4201
2040
2028
4067
2400
2214
4615
2492
2728
5221
2030
2232
4262
1963
2021
3984
1853
1954
3808
1887
1694
3581
1961
2026
3988
(5-21 h)
night
average
average
day time
1830
1920
3750
1983
1886
3869
2069
1936
4005
2537
2184
4720
2394
2396
4790
2504
2280
4785
2870
2461
5331
2935
3042
5977
2454
2464
4918
2384
2272
4656
2211
2186
4397
2323
1960
4284
2384
2258
4642
average
day
working
2662
2614
5276
2412
2280
4692
2873
2525
5398
2941
3113
6054
2406
2524
4931
average
1454
2094
3548
1577
1676
3253
1553
1866
3419
2306
1996
4302
2034
2705
4739
2157
2279
4436
2879
2660
5539
2959
3317
6276
2275
2690
4965
2066
2213
4279
1906
2066
3972
1898
1614
3512
2075
2260
4335
summer
average
weekend
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000013
Ritešić / 9+137,00
M 17.2 / Vrhovi - Šešlije
6000
4782
5000
voz / dan - vehicle / day
4511
4372
4393
4374
2003
2004
2005
4931
4829
4676
4547
4469
4000
3000
2000
1000
0
2002
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Godina - Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
6000
4782
5000
voz / dan - vehicle / day
4511
4372
4392
4375
2003
2004
2005
4931
4829
4676
4547
4471
4000
3000
2000
1000
0
2002
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Godina - Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
Broj vozila - Number of vehicles
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
JanuarJanuary
FebruarFebruary
MartMarch
AprilApril
PGDS 4547 voz/dan - AADT 4547 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]:
Broj puta - Road number/ Dionica - Section
MajMay
JuliJuly
AvgustAugust
Dani / Mjeseci - Days / Months
JuniJune
000013
Ritešić / 9+137,00
M 17.2 / Vrhovi - Šešlije
SeptembarSeptember
DNEVNA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000013
Ritešić / 9+137,00
M 17.2 / Vrhovi - Šešlije
PGDS 4547 voz/dan
AADT 4547 veh/day
Broj vozila - Number of vehicles
350
300
250
200
150
100
50
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
Broj vozila - Number of vehicles
6000
5000
Dužina vozila
Vehicle length
4000
3000
>16,5 m
12-16,5 m
2000
5,5-12 m
<5,5 m
1000
0
ponedeljak
Monday
utorak
Tuesday
srijeda
četvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila - Number of vehicles
7000
Dužina vozila
Vehicle length
6000
5000
>16,5 m
4000
12-16,5 m
5,5-12 m
3000
<5,5 m
2000
1000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Mjesečna neravnomjernost
Monthly variation
9
10
11
12
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
PGDS AADT
000013
Ritešić / 9+137,00
M 17.2 / Vrhovi - Šešlije
4547 voz/dan - veh/day
Čas Hour
Maksimalni
vršni sat Maximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danu Hour of day
17
11
15
14
13
15
12
13
Sat u godini Hour in year
5250
5052
3016
2919
2918
2920
5173
206
DanDay of week
nedeljaSunday
subotaSaturday
petakFriday
ponedeljakMonday
ponedeljakMonday
ponedeljakMonday
četvrtakThursday
nedeljaSunday
DatumDate
7
30
6
2
2
2
4
9
MjesecMonth
AvgustAugust
JuliJuly
MajMay
MajMay
MajMay
MajMay
AvgustAugust
JanuarJanuary
Vrijednost Value
561
508
489
478
467
459
436
396
%percent
12.34
11.17
10.75
10.51
10.27
10.09
9.59
8.71
14
u % PGDSa - in % of AADT
12
10
8
6
4
2
0
0
20
40
60
80
100
Čas - Hour
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000014
Kladari / 3+163,00
M 17 / Johovac - Rudanka
December
Decembar-
November
Novembar-
October
Oktobar-
September
Septembar-
August
Avgust-
July
Juli-
June
Juni-
May
Maj-
April
April-
March
Mart-
Februar-
February
January
Januar-
Mjesec - Month
1
4531
6458
6336
10408
8376
7857
9658
10128
9011
8068
8300
7558
2
7615
7370
6474
8366
8019
8116
8488
9641
10559
7330
7898
7608
3
6072
5957
6401
6820
8729
9147
8784
9866
10043
7700
8474
6276
4
7438
4515
6796
11241
8239
7406
8351
10493
9176
8096
9813
5919
5
7532
6412
5366
9720
8519
7098
8243
12390
9241
7733
10030
6801
6
6641
6049
4956
8967
10160
7824
7983
12878
7750
8012
7368
6575
7
5747
6301
6378
8473
9586
7404
8273
11273
8962
9120
8951
6753
8
7922
6079
6117
9243
7201
7996
9509
10270
9274
7972
10157
7123
9
8218
6972
6092
8280
8547
8083
8637
10282
9459
7642
8409
7640
10
7218
4832
6268
7064
8713
8770
8462
9856
9071
8090
8101
6255
11
6392
5113
7516
7515
8309
7450
9329
10765
8750
7790
9728
5558
12
6644
6364
6164
7356
8564
7712
8668
11849
8496
7779
8330
6762
13
5817
6258
5739
7635
9227
7755
8792
11659
8098
8493
6252
6763
14
5306
6306
6969
7970
8310
7503
9127
10503
8170
9202
7487
6985
15
6477
6784
6363
8787
7825
7695
9967
10161
8431
8055
8055
7345
16
6583
6667
6904
7428
6860
8021
9187
9824
9561
7442
7511
7882
17
6832
7250
7108
6977
8045
9612
8217
9980
8182
7863
7617
6204
18
6589
8019
8125
7670
7988
8613
8988
10493
7305
7361
8277
5524
19
7193
6249
6677
7581
8694
7906
8998
12344
8234
7889
7452
6771
20
5373
5512
6128
7743
8809
8972
8895
12568
7956
7979
6494
6708
21
4998
7122
7280
8058
7765
8219
9236
10815
8096
9340
7508
7084
22
6395
6913
7124
9369
6921
7979
10995
12594
8278
7624
7058
6944
23
6210
6320
7336
8268
7461
8248
10858
8921
9476
7038
7520
8068
24
5320
6712
7679
6550
7728
9619
9512
9374
8284
7886
7718
6686
25
5447
7752
8530
8102
7759
8456
9453
9559
7680
7380
8483
5719
26
6381
6635
6641
8209
8104
7505
9205
11262
7864
7820
6778
7340
27
5327
5931
6357
8226
9275
8281
9424
10238
7597
7928
6174
7030
28
4270
6858
29
5710
30
31
UkupnoTotal
ProsjekAverage
6886
8864
7626
8430
10249
9184
8263
8644
6008
7481
7106
11605
7196
8908
11050
9214
8151
7396
7233
7999
5682
7271
7206
7751
9048
11005
8642
8883
6778
6912
10214
6041
10535
10142
8819
193921 179710 211622
6256
6418
6827
7853
249701
8323
254159 245633 287685
8199
7454
236096
218645
7870
7053
Godišnji prosjek (PGDS) - Annual average (AADT)
7962
8188
9280
325845 258301 244904
9070
10511
8610
7900
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000014
Kladari / 3+163,00
M 17 / Johovac - Rudanka
Dužina vozila - Vehicle length
MjesecMonth
SmjerDirection
Januar January
I
75955
81.8
8743
9.4
7434
8.0
668
0.7
92800
II
86010
85.1
8023
7.9
6842
6.8
246
0.2
101121
April April
Maj May
Juni June
Juli July
Avgust August
Septembar September
Oktobar October
< 16,5 m
(%)
UkupnoTotal
16766
8.6
14276
7.4
914
0.5
193921
9379
10.2
8473
9.2
626
0.7
91620
II
72988
82.9
8151
9.3
6807
7.7
144
0.2
88090
146130
81.3
17530
9.8
15280
8.5
770
0.4
179710
I
85355
79.4
11637
10.8
10165
9.5
391
0.4
107548
II
82270
79.0
11376
10.9
9902
9.5
526
0.5
104074
ukupno - total
167625
79.2
23013
10.9
20067
9.5
917
0.4
211622
I
103807
81.4
12183
9.6
11178
8.8
394
0.3
127562
II
103223
84.5
11465
9.4
7309
6.0
142
0.1
122139
ukupno - total
207030
82.9
23648
9.5
18487
7.4
536
0.2
249701
I
100308
81.1
12661
10.2
10385
8.4
294
0.2
123648
II
107882
82.7
12387
9.5
10076
7.7
166
0.1
130511
ukupno - total
208190
81.9
25048
9.9
20461
8.1
460
0.2
254159
I
101877
80.7
13074
10.4
11025
8.7
231
0.2
126207
II
96084
80.5
12497
10.5
10754
9.0
91
0.1
119426
ukupno - total
197961
80.6
25571
10.4
21779
8.9
322
0.1
245633
I
127527
83.9
13150
8.7
11057
7.3
232
0.2
151966
II
113218
83.4
11998
8.8
10409
7.7
94
0.1
135719
ukupno - total
240745
83.7
25148
8.7
21466
7.5
326
0.1
287685
I
135610
83.8
14131
8.7
11723
7.2
279
0.2
161743
II
138640
84.5
13424
8.2
11937
7.3
101
0.1
164102
ukupno - total
274250
84.2
27555
8.5
23660
7.3
380
0.1
325845
I
102625
80.2
13461
10.5
11669
9.1
227
0.2
127982
II
106447
81.7
12632
9.7
11140
8.5
100
0.1
130319
ukupno - total
209072
80.9
26093
10.1
22809
8.8
327
0.1
258301
97040
78.5
14094
11.4
12101
9.8
306
0.2
123541
I
II
I
II
II
ukupno - total
Prosjek
(PGDS) Average
(AADT)
(%)
79.8
I
Ukupno
(godišnje) Total
(annual)
12 - 16,5 m
83.5
ukupno - total
Decembar December
(%)
73142
ukupno - total
Novembar November
5,5 - 12 m
161965
ukupno - total
Mart March
(%)
I
ukupno - total
Februar February
< 5,5 m
95677
78.8
13657
11.3
11738
9.7
291
0.2
121363
192717
78.7
27751
11.3
23839
9.7
597
0.2
244904
94853
79.5
12972
10.9
11099
9.3
369
0.3
119293
93398
80.0
12336
10.6
10475
9.0
594
0.5
116803
188251
79.7
25308
10.7
21574
9.1
963
0.4
236096
90603
78.8
12644
11.0
11385
9.9
404
0.4
115036
80609
77.8
11947
11.5
10416
10.1
637
0.6
103609
171212
78.3
24591
11.2
21801
10.0
1041
0.5
218645
I
1188702
80.9
148129
10.1
127694
8.7
4421
0.3
1468946
II
1176446
81.9
139893
9.7
117805
8.2
3132
0.2
1437276
ukupno - total
2365148
81.4
288022
9.9
245499
8.4
7553
0.3
2906222
I
3248
80.7
405
10.1
349
8.7
12
0.3
4025
II
3214
81.6
382
9.7
322
8.2
9
0.2
3938
ukupno - total
6462
81.2
787
9.9
671
8.4
21
0.3
7962
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Smjer
22/subota
25/utorak
22/subota
13/nedelja
23/srijeda
23/srijeda
7/ponedeljak
14/ponedeljak
7/ponedeljak
13/srijeda
27/srijeda
7/četvrtak
16/ponedeljak
17/utorak
24/utorak
12/nedelja
8/srijeda
14/utorak
12/utorak
6/srijeda
12/utorak
24/srijeda
2/utorak
24/srijeda
14/srijeda
29/četvrtak
29/četvrtak
31/ponedeljak
19/srijeda
19/srijeda
29/utorak
29/utorak
29/utorak
26/ponedeljak
28/srijeda
6/utorak
22.1/subota
14.3/ponedeljak
22.1/subota
datum/dan
1
1
1
3
3
3
3
2
3
1
3
3
3
2
2
4
2
3
1
3
2
3
1
3
1
1
1
0
2
2
3
3
3
2
2
3
1
2
1
čas
minimalni čas
Automatski brojač broj:
Lokalitet / Stacionaža [km+m]:
Broj puta / Dionica
5
6
16
7
6
17
7
5
19
11
11
26
11
8
31
14
10
31
23
14
41
19
16
41
14
12
31
12
7
26
9
8
17
11
6
21
5
5
16
voz/h
19/srijeda
9/nedelja
9/nedelja
25/petak
5/subota
25/petak
31/četvrtak
27/nedelja
31/četvrtak
1/petak
4/ponedeljak
4/ponedeljak
5/četvrtak
6/petak
6/petak
17/petak
20/ponedeljak
17/petak
30/subota
3/nedelja
31/nedelja
5/petak
22/ponedeljak
6/subota
23/petak
4/nedelja
28/srijeda
30/nedelja
21/petak
21/petak
5/subota
8/utorak
8/utorak
31/subota
26/ponedeljak
30/petak
5.11/subota
4.4/ponedeljak
4.4/ponedeljak
datum/dan
13
11
11
16
15
16
19
16
13
13
16
14
11
15
15
16
12
16
19
16
16
17
17
12
18
17
11
16
17
17
15
16
16
13
12
15
15
16
14
čas
maksimalni čas
296
501
728
318
359
580
414
352
715
498
662
926
374
462
758
362
388
664
424
480
770
461
646
886
353
424
666
396
471
715
499
602
874
494
334
773
499
662
926
voz/h
28/petak
28/petak
28/petak
4/petak
10/četvrtak
4/petak
6/nedelja
5/subota
6/nedelja
10/nedelja
30/subota
24/nedelja
29/nedelja
16/ponedeljak
16/ponedeljak
5/nedelja
4/subota
5/nedelja
3/nedelja
9/subota
6/srijeda
28/nedelja
30/utorak
30/utorak
18/nedelja
27/utorak
18/nedelja
23/nedelja
29/subota
30/nedelja
27/nedelja
28/ponedeljak
28/ponedeljak
18/nedelja
31/subota
18/nedelja
28.1/petak
10.2/četvrtak
28.1/petak
datum/dan
1834
2436
4270
2052
2174
4515
2016
2621
4956
3061
3320
6550
3072
3526
6860
3100
3439
7098
3396
3718
7983
3825
4424
8642
3099
3783
7305
3095
3491
6778
2699
3087
6008
2423
2824
5524
1834
2174
4270
voz/dan
minimalni dan
000014
Kladari / 3+163,00
M 17 / Johovac - Rudanka
datum/dan
3831
5268
8218
4461
3814
8019
6214
4321
10535
6887
7521
11605
5125
5482
10160
5440
4797
9619
6328
5388
11050
6991
7672
12878
5539
5238
10559
5115
4306
9340
6410
6265
10157
6715
3799
10214
6991
7672
12878
voz/dan
maksimalni dan
19/srijeda
9/nedelja
9/nedelja
18/petak
21/ponedeljak
18/petak
31/četvrtak
31/četvrtak
31/četvrtak
1/petak
4/ponedeljak
29/petak
27/petak
6/petak
6/petak
17/petak
20/ponedeljak
24/petak
22/petak
3/nedelja
29/petak
20/subota
22/ponedeljak
6/subota
2/petak
4/nedelja
2/petak
14/petak
16/nedelja
21/petak
5/subota
8/utorak
8/utorak
30/petak
1/četvrtak
30/petak
20.8/subota
22.8/ponedeljak
6.8/subota
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
296
254
550
322
230
552
372
267
640
515
373
888
461
381
842
560
401
961
747
507
1254
747
617
1364
540
434
975
437
338
776
524
380
904
438
278
715
498
373
870
(21-05 h)
2698
3008
5705
2950
2916
5866
3097
3090
6187
3737
3698
7435
3528
3829
7357
3647
3580
7227
4155
3871
8026
4470
4677
9147
3726
3910
7635
3548
3577
7125
3453
3513
6966
3273
3064
6338
3527
3565
7092
(05-21 h)
noćni
prosjek
dnevni
prosjek
3098
3062
6160
3397
3118
6515
3689
3423
7113
4427
4271
8698
4212
4128
8339
4344
3996
8340
4938
4319
9257
5133
5160
10292
4353
4274
8628
4134
3940
8074
4063
4019
8081
3850
3487
7338
4154
3949
8103
danom
radnim
prosjek
2849
3538
6387
2959
3217
6176
2836
3167
6004
3950
3726
7675
3583
4360
7943
3830
3938
7768
4826
4503
9329
5462
5678
11140
4026
4535
8561
3673
3862
7535
3775
3601
7376
3370
2987
6357
3735
3913
7648
4655
4505
9160
4207
3981
8188
4902
4378
9280
5218
5294
10511
4266
4344
8610
ljetni
prosjek
prosjek
vikendom
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
Year
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Month
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Direction
22/Saturday
25/Tuesday
22/Saturday
13/Sunday
23/Wednesday
23/Wednesday
7/Monday
14/Monday
7/Monday
13/Wednesday
27/Wednesday
7/Thursday
16/Monday
17/Tuesday
24/Tuesday
12/Sunday
8/Wednesday
14/Tuesday
12/Tuesday
6/Wednesday
12/Tuesday
24/Wednesday
2/Tuesday
24/Wednesday
14/Wednesday
29/Thursday
29/Thursday
31/Monday
19/Wednesday
19/Wednesday
29/Tuesday
29/Tuesday
29/Tuesday
26/Monday
28/Wednesday
6/Tuesday
22.1/Saturday
14.3/Monday
22.1/Saturday
1
1
1
3
3
3
3
2
3
1
3
3
3
2
2
4
2
3
1
3
2
3
1
3
1
1
1
0
2
2
3
3
3
2
2
3
1
2
1
hour
minimum hour
date/day
Road number / Section
Location / Mileage [km+m]:
Automatic counter number:
5
6
16
7
6
17
7
5
19
11
11
26
11
8
31
14
10
31
23
14
41
19
16
41
14
12
31
12
7
26
9
8
17
11
6
21
5
5
16
veh/h
19/Wednesday
9/Sunday
9/Sunday
25/Friday
5/Saturday
25/Friday
31/Thursday
27/Sunday
31/Thursday
1/Friday
4/Monday
4/Monday
5/Thursday
6/Friday
6/Friday
17/Friday
20/Monday
17/Friday
30/Saturday
3/Sunday
31/Sunday
5/Friday
22/Monday
6/Saturday
23/Friday
4/Sunday
28/Wednesday
30/Sunday
21/Friday
21/Friday
5/Saturday
8/Tuesday
8/Tuesday
31/Saturday
26/Monday
30/Friday
5.11/Saturday
4.4/Monday
4.4/Monday
date/day
13
11
11
16
15
16
19
16
13
13
16
14
11
15
15
16
12
16
19
16
16
17
17
12
18
17
11
16
17
17
15
16
16
13
12
15
15
16
14
hour
maximum hour
296
501
728
318
359
580
414
352
715
498
662
926
374
462
758
362
388
664
424
480
770
461
646
886
353
424
666
396
471
715
499
602
874
494
334
773
499
662
926
veh/h
28/Friday
28/Friday
28/Friday
4/Friday
10/Thursday
4/Friday
6/Sunday
5/Saturday
6/Sunday
10/Sunday
30/Saturday
24/Sunday
29/Sunday
16/Monday
16/Monday
5/Sunday
4/Saturday
5/Sunday
3/Sunday
9/Saturday
6/Wednesday
28/Sunday
30/Tuesday
30/Tuesday
18/Sunday
27/Tuesday
18/Sunday
23/Sunday
29/Saturday
30/Sunday
27/Sunday
28/Monday
28/Monday
18/Sunday
31/Saturday
18/Sunday
28.1/Friday
10.2/Thursday
28.1/Friday
date/day
1834
2436
4270
2052
2174
4515
2016
2621
4956
3061
3320
6550
3072
3526
6860
3100
3439
7098
3396
3718
7983
3825
4424
8642
3099
3783
7305
3095
3491
6778
2699
3087
6008
2423
2824
5524
1834
2174
4270
veh/day
minimum day
000014
Kladari / 3+163,00
M 17 / Johovac - Rudanka
TRAFFIC PARAMETERS
19/Wednesday
9/Sunday
9/Sunday
18/Friday
21/Monday
18/Friday
31/Thursday
31/Thursday
31/Thursday
1/Friday
4/Monday
29/Friday
27/Friday
6/Friday
6/Friday
17/Friday
20/Monday
24/Friday
22/Friday
3/Sunday
29/Friday
20/Saturday
22/Monday
6/Saturday
2/Friday
4/Sunday
2/Friday
14/Friday
16/Sunday
21/Friday
5/Saturday
8/Tuesday
8/Tuesday
30/Friday
1/Thursday
30/Friday
20.8/Saturday
22.8/Monday
6.8/Saturday
date/day
3831
5268
8218
4461
3814
8019
6214
4321
10535
6887
7521
11605
5125
5482
10160
5440
4797
9619
6328
5388
11050
6991
7672
12878
5539
5238
10559
5115
4306
9340
6410
6265
10157
6715
3799
10214
6991
7672
12878
veh/day
maximum day
296
254
550
322
230
552
372
267
640
515
373
888
461
381
842
560
401
961
747
507
1254
747
617
1364
540
434
975
437
338
776
524
380
904
438
278
715
498
373
870
(21-05 h)
2698
3008
5705
2950
2916
5866
3097
3090
6187
3737
3698
7435
3528
3829
7357
3647
3580
7227
4155
3871
8026
4470
4677
9147
3726
3910
7635
3548
3577
7125
3453
3513
6966
3273
3064
6338
3527
3565
7092
(5-21 h)
night
average
average
day time
3098
3062
6160
3397
3118
6515
3689
3423
7113
4427
4271
8698
4212
4128
8339
4344
3996
8340
4938
4319
9257
5133
5160
10292
4353
4274
8628
4134
3940
8074
4063
4019
8081
3850
3487
7338
4154
3949
8103
average
day
working
4655
4505
9160
4207
3981
8188
4902
4378
9280
5218
5294
10511
4266
4344
8610
average
2849
3538
6387
2959
3217
6176
2836
3167
6004
3950
3726
7675
3583
4360
7943
3830
3938
7768
4826
4503
9329
5462
5678
11140
4026
4535
8561
3673
3862
7535
3775
3601
7376
3370
2987
6357
3735
3913
7648
summer
average
weekend
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000014
Kladari / 3+163,00
M 17 / Johovac - Rudanka
9000
7822
8000
6931
6994
2002
2003
7125
7132
2004
2005
8024
8025
8005
7962
2008
2009
2010
2011
7314
voz / dan - vehicle / day
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2006
2007
Godina - Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
9000
7821
8000
6932
6994
2002
2003
7125
7133
2004
2005
8024
8025
8005
7962
2008
2009
2010
2011
7314
voz / dan - vehicle / day
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2006
2007
Godina - Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
Broj vozila - Number of vehicles
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
JanuarJanuary
FebruarFebruary
MartMarch
AprilApril
PGDS 7962 voz/dan - AADT 7962 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]:
Broj puta - Road number/ Dionica - Section
MajMay
JuliJuly
AvgustAugust
Dani / Mjeseci - Days / Months
JuniJune
000014
Kladari / 3+163,00
M 17 / Johovac - Rudanka
SeptembarSeptember
DNEVNA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000014
Kladari / 3+163,00
M 17 / Johovac - Rudanka
PGDS 7962 voz/dan
AADT 7962 veh/day
Broj vozila - Number of vehicles
600
500
400
300
200
100
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
Broj vozila - Number of vehicles
10000
9000
8000
Dužina vozila
Vehicle length
7000
6000
5000
>16,5 m
12-16,5 m
4000
5,5-12 m
3000
<5,5 m
2000
1000
0
ponedeljak
Monday
utorak
Tuesday
srijeda
četvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila - Number of vehicles
12000
Dužina vozila
Vehicle length
10000
8000
>16,5 m
12-16,5 m
6000
5,5-12 m
<5,5 m
4000
2000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Mjesečna neravnomjernost
Monthly variation
9
10
11
12
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
PGDS AADT
000014
Kladari / 3+163,00
M 17 / Johovac - Rudanka
7962 voz/dan - veh/day
Čas Hour
Maksimalni
vršni sat Maximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danu Hour of day
14
15
14
12
15
12
12
16
Sat u godini Hour in year
2247
5608
5535
5605
5248
5293
5341
209
DanDay of week
ponedeljakMonday
ponedeljakMonday
petakFriday
ponedeljakMonday
nedeljaSunday
utorakTuesday
četvrtakThursday
nedeljaSunday
DatumDate
4
22
19
22
7
9
11
9
MjesecMonth
AprilApril
AvgustAugust
AvgustAugust
AvgustAugust
AvgustAugust
AvgustAugust
AvgustAugust
JanuarJanuary
Vrijednost Value
926
850
815
790
778
770
728
683
%percent
11.63
10.68
10.24
9.92
9.77
9.67
9.14
8.58
14
u % PGDSa - in % of AADT
12
10
8
6
4
2
0
0
20
40
60
80
100
Čas - Hour
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000015
Karuše / 2+530,00
M 17 / Doboj - granica / border RS (Karuše)
December
Decembar-
November
Novembar-
October
Oktobar-
September
Septembar-
August
Avgust-
July
Juli-
June
Juni-
May
Maj-
April
April-
March
Mart-
Februar-
February
January
Januar-
Mjesec - Month
1
6910
10736
11597
14849
12593
14093
16848
17720
16051
15076
14263
13400
2
10911
11289
11515
14378
18430
14255
16029
17303
17487
11699
14205
12733
3
11142
11609
11036
10483
17576
15779
13679
17536
17406
13753
14778
12940
4
13806
12735
11302
13427
16548
14371
14902
17930
14035
14343
16582
10230
5
13855
11840
10031
13426
14476
11123
14713
19956
16182
14399
17196
12583
6
12452
8730
8399
13349
18348
14059
14727
21093
13103
14504
12267
12052
7
11559
11444
11831
13263
18112
13597
14552
16375
15841
16026
16140
12222
8
14582
11511
11284
14980
9538
14123
16891
17445
16416
15315
16453
12453
9
11655
11379
10933
14070
12980
14199
16186
17268
17038
12136
14930
14046
10
12562
11753
11721
10742
15274
16504
12742
17247
16117
14191
14477
12852
11
12132
13280
13323
13887
15035
14907
15507
17813
13596
14150
16485
9536
12
12046
12959
12975
13773
15276
12023
15147
19730
15322
14441
15742
12513
13
10184
9786
10018
13516
15711
14120
15476
19264
15476
15108
10590
12535
14
13089
12214
13137
14150
15089
14318
16869
15818
14951
16302
13534
12796
15
12299
12606
12749
15569
11733
14490
17381
17998
15036
15184
14684
13206
16
9143
12537
12888
14389
13166
14536
17457
17799
16196
12114
14178
13969
17
11765
12536
12242
11073
14418
16534
14277
17580
15362
14603
14096
13404
18
11978
13534
14350
13829
14425
16280
16163
18123
12470
13812
14939
9664
19
12423
13188
13497
13649
15261
12240
15899
19945
14467
14988
14823
12378
20
12819
9165
10472
13842
16084
15550
16121
20542
13664
14167
11001
12430
21
12309
12402
13164
13796
15082
14976
16540
16149
14347
16373
13236
13061
22
12316
12272
13254
15370
11320
14663
18893
20293
14508
15423
12928
12793
23
9593
12302
13307
15431
13956
14751
19321
16488
16128
11808
13448
14229
24
12490
12356
13859
11416
13962
16669
15711
16552
15614
14442
13480
13470
25
12916
14376
14630
14419
14115
15728
17223
16249
12243
13852
14432
9968
26
12635
12912
13395
14714
14147
12270
16781
19501
14222
14393
12948
12174
27
11607
10049
10414
15589
16082
15070
16954
18294
13838
14243
10276
12354
28
11637
12527
12829
17663
14539
14875
17557
14512
14721
15315
11910
13398
29
10495
12970
19006
11364
15499
18529
16338
14479
14987
12970
13892
30
7303
13081
17512
13818
15811
18771
15899
15466
11034
12580
16800
31
10523
12724
15405
15911
UkupnoTotal
ProsjekAverage
361136 334027 378927
11650
11930
12223
14364
425560
14185
452822 437413 503251
14607
13775
419571
396385
13986
12787
Godišnji prosjek (PGDS) - Annual average (AADT)
14119
14580
16234
550671 451782 441956
16304
17764
15059
14257
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
MjesecMonth
SmjerDirection
Januar January
I
II
ukupno - total
I
Februar February
Mart March
April April
Maj May
Juni June
Juli July
Avgust August
Septembar September
Oktobar October
Novembar November
Decembar December
Ukupno
(godišnje) Total
(annual)
Prosjek
(PGDS) Average
(AADT)
000015
Karuše / 2+530,00
M 17 / Doboj - granica / border RS (Karuše)
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
(%)
< 16,5 m
(%)
UkupnoTotal
(%)
5,5 - 12 m
(%)
12 - 16,5 m
152951
86.7
14764
8.4
8324
4.7
419
0.2
176458
160247
86.8
15241
8.3
8659
4.7
531
0.3
184678
313198
86.7
30005
8.3
16983
4.7
950
0.3
361136
142987
85.1
15189
9.0
9430
5.6
329
0.2
167935
II
139904
84.2
16363
9.9
9070
5.5
755
0.5
166092
ukupno - total
282891
84.7
31552
9.4
18500
5.5
1084
0.3
334027
I
161994
85.2
16812
8.8
10906
5.7
323
0.2
190035
II
158644
84.0
18682
9.9
10851
5.7
715
0.4
188892
ukupno - total
320638
84.6
35494
9.4
21757
5.7
1038
0.3
378927
I
187309
86.0
18401
8.5
11812
5.4
216
0.1
217738
II
174928
84.2
20757 10.0
11723
5.6
414
0.2
207822
ukupno - total
362237
85.1
39158
9.2
23535
5.5
630
0.1
425560
I
193483
86.7
18008
8.1
11384
5.1
206
0.1
223081
II
196780
85.7
20643
9.0
11945
5.2
373
0.2
229741
ukupno - total
390263
86.2
38651
8.5
23329
5.2
579
0.1
452822
I
191042
86.2
18264
8.2
12011
5.4
201
0.1
221518
II
183077
84.8
20435
9.5
12195
5.6
188
0.1
215895
ukupno - total
374119
85.5
38699
8.8
24206
5.5
389
0.1
437413
I
227378
88.0
18525
7.2
12260
4.7
182
0.1
258345
II
211730
86.5
20562
8.4
12407
5.1
207
0.1
244906
ukupno - total
439108
87.3
39087
7.8
24667
4.9
389
0.1
503251
I
240353
88.1
19406
7.1
12720
4.7
232
0.1
272711
II
242998
87.4
21776
7.8
12986
4.7
200
0.1
277960
ukupno - total
483351
87.8
41182
7.5
25706
4.7
432
0.1
550671
I
191864
86.2
18380
8.3
12125
5.4
225
0.1
222594
II
196418
85.7
20304
8.9
12270
5.4
196
0.1
229188
ukupno - total
388282
85.9
38684
8.6
24395
5.4
421
0.1
451782
I
188146
85.2
19919
9.0
12469
5.6
280
0.1
220814
II
185645
83.9
22393 10.1
12619
5.7
485
0.2
221142
ukupno - total
373791
84.6
42312
9.6
25088
5.7
765
0.2
441956
I
179462
85.4
18851
9.0
11538
5.5
369
0.2
210220
II
176695
84.4
20595
9.8
11337
5.4
724
0.3
209351
ukupno - total
356157
84.9
39446
9.4
22875
5.5
1093
0.3
419571
I
170918
84.5
18841
9.3
12178
6.0
390
0.2
202327
II
161153
83.0
20393 10.5
11614
6.0
898
0.5
194058
ukupno - total
332071
83.8
39234
9.9
23792
6.0
1288
0.3
396385
I
2227887
86.2
215360
8.3
137157
5.3
3372
0.1
2583776
II
2188219
85.2
238144
9.3
137676
5.4
5686
0.2
2569725
ukupno - total
4416106
85.7
453504
8.8
274833
5.3
9058
0.2
5153501
I
6087
86.0
588
8.3
375
5.3
9
0.1
7079
II
5979
84.9
651
9.2
376
5.3
16
0.2
7040
12066
85.5
1239
8.8
751
5.3
25
0.2
14119
ukupno - total
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Smjer
31/ponedeljak
31/ponedeljak
31/ponedeljak
28/ponedeljak
17/četvrtak
28/ponedeljak
14/ponedeljak
14/ponedeljak
14/ponedeljak
12/utorak
6/srijeda
11/ponedeljak
11/srijeda
16/ponedeljak
11/srijeda
7/utorak
22/srijeda
7/utorak
6/srijeda
12/utorak
12/utorak
24/srijeda
29/ponedeljak
25/četvrtak
28/srijeda
29/četvrtak
28/srijeda
27/četvrtak
24/ponedeljak
27/četvrtak
22/utorak
30/srijeda
28/ponedeljak
21/srijeda
26/ponedeljak
26/ponedeljak
28.1/ponedeljak
14.3/ponedeljak
14.3/ponedeljak
datum/dan
2
2
2
1
3
1
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
1
2
1
2
2
2
3
4
3
2
2
2
1
2
2
čas
minimalni čas
Automatski brojač broj:
Lokalitet / Stacionaža [km+m]:
Broj puta / Dionica
12
8
20
11
8
21
13
3
16
14
12
29
18
15
38
20
18
38
23
19
46
30
28
64
14
14
28
12
13
27
14
7
27
13
9
23
11
3
16
voz/h
4/utorak
8/subota
8/subota
18/petak
19/subota
19/subota
25/petak
25/petak
25/petak
29/petak
30/subota
29/petak
6/petak
2/ponedeljak
2/ponedeljak
10/petak
10/petak
10/petak
29/petak
30/subota
30/subota
6/subota
22/ponedeljak
6/subota
13/utorak
3/subota
3/subota
14/petak
29/subota
14/petak
5/subota
8/utorak
8/utorak
31/subota
17/subota
31/subota
6.8/subota
22.8/ponedeljak
6.8/subota
datum/dan
13
12
11
14
12
12
15
15
15
10
10
10
15
12
12
12
16
12
11
12
12
12
15
12
15
11
11
15
10
15
15
16
15
14
12
12
12
15
12
čas
maksimalni čas
622
759
1294
608
679
1278
641
589
1230
823
667
1423
692
802
1434
694
621
1253
714
681
1358
824
855
1674
655
682
1276
756
680
1372
767
788
1367
795
650
1423
824
855
1674
voz/h
1/subota
1/subota
1/subota
6/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
3/nedelja
3/nedelja
3/nedelja
8/nedelja
8/nedelja
8/nedelja
5/nedelja
5/nedelja
5/nedelja
3/nedelja
10/nedelja
10/nedelja
28/nedelja
28/nedelja
28/nedelja
18/nedelja
25/nedelja
25/nedelja
30/nedelja
30/nedelja
30/nedelja
27/nedelja
27/nedelja
27/nedelja
18/nedelja
11/nedelja
11/nedelja
1.1/subota
1.1/subota
1.1/subota
datum/dan
3214
3696
6910
4051
4679
8730
3888
4511
8399
4923
5560
10483
4275
5263
9538
5299
5824
11123
5921
6276
12742
6578
7934
14512
5721
6475
12243
5369
5665
11034
4832
5444
10276
4593
4834
9536
3214
3696
6910
voz/dan
minimalni dan
5/srijeda
8/subota
8/subota
25/petak
25/petak
25/petak
25/petak
25/petak
25/petak
29/petak
28/četvrtak
29/petak
6/petak
2/ponedeljak
2/ponedeljak
17/petak
24/petak
24/petak
23/subota
22/petak
23/subota
6/subota
22/ponedeljak
6/subota
2/petak
3/subota
2/petak
14/petak
21/petak
21/petak
5/subota
8/utorak
5/subota
30/petak
30/petak
30/petak
6.8/subota
22.8/ponedeljak
6.8/subota
datum/dan
6876
8138
14582
7326
7050
14376
7532
7098
14630
10859
8177
19006
9108
10318
18430
8679
8058
16669
10550
8800
19321
10970
11277
21093
8777
8963
17487
8489
7975
16373
9698
9232
17196
9647
7153
16800
10970
11277
21093
voz/dan
maksimalni dan
000015
Karuše / 2+530,00
M 17 / Doboj - granica / border RS (Karuše)
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
450
419
869
457
392
849
485
427
912
596
488
1084
664
626
1290
776
707
1483
1068
888
1956
1082
996
2078
734
712
1445
613
558
1171
690
613
1303
562
457
1019
683
608
1291
(21-05 h)
5242
5538
10780
5540
5540
11080
5645
5666
11311
6662
6439
13101
6532
6785
13317
6608
6490
13098
7266
7012
14278
7715
7970
15686
6686
6928
13614
6510
6575
13086
6317
6366
12683
5965
5803
11768
6396
6432
12828
(05-21 h)
noćni
prosjek
dnevni
prosjek
6050
6107
12157
6190
6080
12270
6357
6240
12597
7443
7098
14541
7549
7553
15102
7592
7338
14931
8419
7947
16365
8805
8961
17766
7562
7663
15225
7347
7281
14628
7185
7172
14357
6650
6441
13092
7284
7179
14463
danom
radnim
prosjek
5196
5750
10947
5518
5561
11079
5478
5672
11150
6939
6632
13571
6555
7152
13707
6811
6807
13618
8156
7802
15958
8774
8982
17756
7030
7575
14605
6653
6825
13478
6593
6527
13120
6224
5817
12041
6622
6730
13353
7993
7934
15927
7384
7197
14580
8334
7900
16234
8797
8966
17764
7420
7640
15059
ljetni
prosjek
prosjek
vikendom
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
Year
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Month
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Direction
31/Monday
31/Monday
31/Monday
28/Monday
17/Thursday
28/Monday
14/Monday
14/Monday
14/Monday
12/Tuesday
6/Wednesday
11/Monday
11/Wednesday
16/Monday
11/Wednesday
7/Tuesday
22/Wednesday
7/Tuesday
6/Wednesday
12/Tuesday
12/Tuesday
24/Wednesday
29/Monday
25/Thursday
28/Wednesday
29/Thursday
28/Wednesday
27/Thursday
24/Monday
27/Thursday
22/Tuesday
30/Wednesday
28/Monday
21/Wednesday
26/Monday
26/Monday
28.1/Monday
14.3/Monday
14.3/Monday
2
2
2
1
3
1
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
1
2
1
2
2
2
3
4
3
2
2
2
1
2
2
hour
minimum hour
date/day
Road number / Section
Location / Mileage [km+m]:
Automatic counter number:
12
8
20
11
8
21
13
3
16
14
12
29
18
15
38
20
18
38
23
19
46
30
28
64
14
14
28
12
13
27
14
7
27
13
9
23
11
3
16
veh/h
4/Tuesday
8/Saturday
8/Saturday
18/Friday
19/Saturday
19/Saturday
25/Friday
25/Friday
25/Friday
29/Friday
30/Saturday
29/Friday
6/Friday
2/Monday
2/Monday
10/Friday
10/Friday
10/Friday
29/Friday
30/Saturday
30/Saturday
6/Saturday
22/Monday
6/Saturday
13/Tuesday
3/Saturday
3/Saturday
14/Friday
29/Saturday
14/Friday
5/Saturday
8/Tuesday
8/Tuesday
31/Saturday
17/Saturday
31/Saturday
6.8/Saturday
22.8/Monday
6.8/Saturday
date/day
13
12
11
14
12
12
15
15
15
10
10
10
15
12
12
12
16
12
11
12
12
12
15
12
15
11
11
15
10
15
15
16
15
14
12
12
12
15
12
hour
maximum hour
622
759
1294
608
679
1278
641
589
1230
823
667
1423
692
802
1434
694
621
1253
714
681
1358
824
855
1674
655
682
1276
756
680
1372
767
788
1367
795
650
1423
824
855
1674
veh/h
1/Saturday
1/Saturday
1/Saturday
6/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
3/Sunday
3/Sunday
3/Sunday
8/Sunday
8/Sunday
8/Sunday
5/Sunday
5/Sunday
5/Sunday
3/Sunday
10/Sunday
10/Sunday
28/Sunday
28/Sunday
28/Sunday
18/Sunday
25/Sunday
25/Sunday
30/Sunday
30/Sunday
30/Sunday
27/Sunday
27/Sunday
27/Sunday
18/Sunday
11/Sunday
11/Sunday
1.1/Saturday
1.1/Saturday
1.1/Saturday
date/day
3214
3696
6910
4051
4679
8730
3888
4511
8399
4923
5560
10483
4275
5263
9538
5299
5824
11123
5921
6276
12742
6578
7934
14512
5721
6475
12243
5369
5665
11034
4832
5444
10276
4593
4834
9536
3214
3696
6910
veh/day
minimum day
5/Wednesday
8/Saturday
8/Saturday
25/Friday
25/Friday
25/Friday
25/Friday
25/Friday
25/Friday
29/Friday
28/Thursday
29/Friday
6/Friday
2/Monday
2/Monday
17/Friday
24/Friday
24/Friday
23/Saturday
22/Friday
23/Saturday
6/Saturday
22/Monday
6/Saturday
2/Friday
3/Saturday
2/Friday
14/Friday
21/Friday
21/Friday
5/Saturday
8/Tuesday
5/Saturday
30/Friday
30/Friday
30/Friday
6.8/Saturday
22.8/Monday
6.8/Saturday
date/day
6876
8138
14582
7326
7050
14376
7532
7098
14630
10859
8177
19006
9108
10318
18430
8679
8058
16669
10550
8800
19321
10970
11277
21093
8777
8963
17487
8489
7975
16373
9698
9232
17196
9647
7153
16800
10970
11277
21093
veh/day
maximum day
000015
Karuše / 2+530,00
M 17 / Doboj - granica / border RS (Karuše)
TRAFFIC PARAMETERS
450
419
869
457
392
849
485
427
912
596
488
1084
664
626
1290
776
707
1483
1068
888
1956
1082
996
2078
734
712
1445
613
558
1171
690
613
1303
562
457
1019
683
608
1291
(21-05 h)
5242
5538
10780
5540
5540
11080
5645
5666
11311
6662
6439
13101
6532
6785
13317
6608
6490
13098
7266
7012
14278
7715
7970
15686
6686
6928
13614
6510
6575
13086
6317
6366
12683
5965
5803
11768
6396
6432
12828
(5-21 h)
night
average
average
day time
6050
6107
12157
6190
6080
12270
6357
6240
12597
7443
7098
14541
7549
7553
15102
7592
7338
14931
8419
7947
16365
8805
8961
17766
7562
7663
15225
7347
7281
14628
7185
7172
14357
6650
6441
13092
7284
7179
14463
average
day
working
7993
7934
15927
7384
7197
14580
8334
7900
16234
8797
8966
17764
7420
7640
15059
average
5196
5750
10947
5518
5561
11079
5478
5672
11150
6939
6632
13571
6555
7152
13707
6811
6807
13618
8156
7802
15958
8774
8982
17756
7030
7575
14605
6653
6825
13478
6593
6527
13120
6224
5817
12041
6622
6730
13353
summer
average
weekend
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000015
Karuše / 2+530,00
M 17 / Doboj - granica / border RS (Karuše)
16000
14000
12369
14295
14384
14270
2007
2008
2009
14077
14119
2010
2011
13493
13156
13018
2004
2005
12556
voz / dan - vehicle / day
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2002
2003
2006
Godina - Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
16000
14000
12369
14295
14384
14270
2007
2008
2009
14119
14077
13493
13156
13018
2004
2005
12556
voz / dan - vehicle / day
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2002
2003
2006
2010
2011
Godina - Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
Broj vozila - Number of vehicles
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
22000
JanuarJanuary
FebruarFebruary
MartMarch
AprilApril
PGDS 14119 voz/dan - AADT 14119 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]:
Broj puta - Road number/ Dionica - Section
MajMay
JuliJuly
AvgustAugust
Dani / Mjeseci - Days / Months
JuniJune
SeptembarSeptember
000015
Karuše / 2+530,00
M 17 / Doboj - granica / border RS (Karuše)
DNEVNA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000015
Karuše / 2+530,00
M 17 / Doboj - granica / border RS (Karuše)
PGDS 14119 voz/dan
AADT 14119 veh/day
Broj vozila - Number of vehicles
1200
1000
800
600
400
200
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
Broj vozila - Number of vehicles
18000
16000
14000
Dužina vozila
Vehicle length
12000
10000
>16,5 m
8000
12-16,5 m
6000
5,5-12 m
<5,5 m
4000
2000
0
ponedeljak
Monday
utorak
Tuesday
srijeda
četvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila - Number of vehicles
20000
18000
Dužina vozila
Vehicle length
16000
14000
>16,5 m
12000
12-16,5 m
10000
5,5-12 m
8000
<5,5 m
6000
4000
2000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Mjesečna neravnomjernost
Monthly variation
9
10
11
12
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
PGDS AADT
000015
Karuše / 2+530,00
M 17 / Doboj - granica / border RS (Karuše)
14119 voz/dan - veh/day
Čas Hour
Maksimalni
vršni sat Maximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danu Hour of day
12
14
11
15
13
14
12
14
Sat u godini Hour in year
5221
5223
2844
5536
5606
3015
5197
5055
DanDay of week
subotaSaturday
subotaSaturday
petakFriday
petakFriday
ponedeljakMonday
petakFriday
petakFriday
subotaSaturday
DatumDate
6
6
29
19
22
6
5
30
MjesecMonth
AvgustAugust
AvgustAugust
AprilApril
AvgustAugust
AvgustAugust
MajMay
AvgustAugust
JuliJuly
Vrijednost Value
1674
1424
1399
1386
1374
1355
1311
1238
%percent
11.86
10.09
9.91
9.82
9.73
9.60
9.29
8.77
14
u % PGDSa - in % of AADT
12
10
8
6
4
2
0
0
20
40
60
80
100
Čas - Hour
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
AUTOMATSKI BROJAČ UNIŠTEN
AUTOMATIC COUNTER DESTROYED
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000017
Podbrđe / 11+596,00
M 4 / Čelinac - Kotor Varoš
December
Decembar-
November
Novembar-
October
Oktobar-
September
Septembar-
August
Avgust-
July
Juli-
June
Juni-
May
Maj-
April
April-
March
Mart-
Februar-
February
January
Januar-
Mjesec - Month
1
1769
2196
2364
3014
2548
2697
4054
3856
2831
3140
2963
2804
2
2104
2202
2464
2620
3269
2938
3393
3325
3183
2512
2804
2713
3
1992
2308
2359
2304
3509
3046
2714
3425
2995
2965
2848
2506
4
2844
2498
2605
2602
3145
2843
2961
3481
2880
3038
3390
2080
5
2690
2212
2441
2671
3202
2395
3100
3693
3229
2839
2968
2706
6
1970
1781
2101
2676
3532
2996
2793
3894
2793
2946
2734
2615
7
1642
2175
2262
2539
3577
2849
3007
3362
2986
3350
3321
2649
8
2424
2294
2176
3036
2410
2889
3188
3863
3033
2935
3381
2716
9
2914
2343
1825
2701
2520
3062
2866
3454
3334
2825
2938
3093
10
2651
2336
1921
2306
3110
3487
2406
3360
2822
3076
2869
2587
11
1852
2529
2345
2729
3027
3041
3145
3641
2825
2894
3182
2230
12
1470
2377
2143
2597
3243
2647
2789
4209
2978
2896
2834
2786
13
1985
1985
1877
2554
3282
2884
2964
4221
2881
2846
2384
2544
14
2635
2320
2574
2837
2872
2857
3230
4080
2820
3134
2715
2539
15
2221
2277
2647
3081
2491
2774
3637
4987
2935
2991
2846
2721
16
1936
2185
2569
2732
2214
2910
3406
3843
3228
2457
2659
2928
17
2435
2527
2604
2478
2993
3414
2915
3542
3069
2951
2899
2552
18
2545
2859
2999
2732
2908
3204
3463
3756
2510
2744
3148
2110
19
2592
2082
2643
2668
3029
2710
3231
3561
2869
2792
2567
2598
20
2743
1873
2332
2612
3295
3079
3233
3211
2735
2781
2398
2558
21
2217
2495
2688
2682
3014
3031
3199
2915
2761
3485
2862
2546
22
2349
2405
2585
3168
2371
2993
3530
3184
3013
3032
2690
2545
23
2079
2463
2775
2873
2831
3014
3344
3233
3311
2592
2716
2969
24
2563
2502
2752
2408
2855
3266
2807
3165
2928
2939
2686
2422
25
2651
2842
2971
2886
2854
2882
3452
3136
2651
2858
3014
1958
26
2639
2553
2523
2815
2790
2628
3131
3692
2961
3058
2674
2574
27
2666
2187
2320
3051
3299
3000
3261
3013
2750
2977
2135
2401
28
2220
2541
2830
3570
2932
3013
3238
2682
3046
3044
2374
2542
29
1997
2834
3132
2508
3080
3755
3064
2931
2632
2830
2770
30
1437
3112
3352
2857
3402
3150
2250
2570
31
2121
3298
UkupnoTotal
70353
65347
77939
83426
91342
ProsjekAverage
2269
2334
2514
2781
2947
3533
2904
3227
3024
89031
98972
108776
88438
89787
84399
81141
2968
3193
3509
2948
2896
2813
2617
Godišnji prosjek (PGDS) - Annual average (AADT)
2819
2855
2808
3183
3196
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
Dužina vozila - Vehicle length
MjesecMonth
SmjerDirection
Januar January
I
32032
92.0
2353
II
32581
91.6
2531
ukupno - total
64613
91.8
I
29388
89.1
II
28791
ukupno - total
Februar February
Mart March
April April
Maj May
Juni June
Juli July
Avgust August
Septembar September
Oktobar October
Novembar November
Decembar December
Ukupno
(godišnje) Total
(annual)
Prosjek
(PGDS) Average
(AADT)
000017
Podbrđe / 11+596,00
M 4 / Čelinac - Kotor Varoš
< 5,5 m
(%)
5,5 - 12 m
(%)
(%)
UkupnoTotal
12 - 16,5 m
(%)
< 16,5 m
6.8
404
1.2
11
0.0
34800
7.1
417
1.2
24
0.1
35553
4884
6.9
821
1.2
35
0.0
70353
2970
9.0
592
1.8
19
0.1
32969
88.9
2983
9.2
565
1.7
39
0.1
32378
58179
89.0
5953
9.1
1157
1.8
58
0.1
65347
I
34974
88.6
3727
9.4
763
1.9
19
0.0
39483
II
33786
87.9
3919
10.2
710
1.8
41
0.1
38456
ukupno - total
68760
88.2
7646
9.8
1473
1.9
60
0.1
77939
I
37776
88.1
3924
9.1
1163
2.7
24
0.1
42887
II
35371
87.3
3978
9.8
1140
2.8
50
0.1
40539
ukupno - total
73147
87.7
7902
9.5
2303
2.8
74
0.1
83426
I
40684
89.5
3715
8.2
1030
2.3
27
0.1
45456
II
41028
89.4
3731
8.1
1066
2.3
61
0.1
45886
ukupno - total
81712
89.5
7446
8.2
2096
2.3
88
0.1
91342
I
39962
88.4
4027
8.9
1186
2.6
29
0.1
45204
II
38581
88.0
4011
9.2
1187
2.7
48
0.1
43827
ukupno - total
78543
88.2
8038
9.0
2373
2.7
77
0.1
89031
I
45010
89.2
4339
8.6
1099
2.2
30
0.1
50478
II
43115
88.9
4225
8.7
1126
2.3
28
0.1
48494
ukupno - total
88125
89.0
8564
8.7
2225
2.2
58
0.1
98972
I
48380
88.8
4870
8.9
1194
2.2
16
0.0
54460
II
48411
89.1
4655
8.6
1224
2.3
26
0.0
54316
ukupno - total
96791
89.0
9525
8.8
2418
2.2
42
0.0
108776
I
39449
88.3
4011
9.0
1171
2.6
22
0.0
44653
II
38524
88.0
4048
9.2
1165
2.7
48
0.1
43785
ukupno - total
77973
88.2
8059
9.1
2336
2.6
70
0.1
88438
I
39880
87.8
4257
9.4
1273
2.8
33
0.1
45443
II
38531
86.9
4407
9.9
1319
3.0
87
0.2
44344
ukupno - total
78411
87.3
8664
9.6
2592
2.9
120
0.1
89787
I
37193
88.5
3826
9.1
989
2.4
26
0.1
42034
II
37225
87.9
4082
9.6
991
2.3
67
0.2
42365
ukupno - total
74418
88.2
7908
9.4
1980
2.3
93
0.1
84399
I
36880
88.2
3985
9.5
914
2.2
17
0.0
41796
II
34466
87.6
3988
10.1
836
2.1
55
0.1
39345
ukupno - total
71346
87.9
7973
9.8
1750
2.2
72
0.1
81141
I
461608
88.8
46004
8.9
11778
2.3
273
0.1
519663
II
450410
88.4
46558
9.1
11746
2.3
574
0.1
509288
ukupno - total
912018
88.6
92562
9.0
23524
2.3
847
0.1
1028951
I
1261
88.6
126
8.8
32
2.3
1
0.1
1424
II
1231
88.2
127
9.1
32
2.3
2
0.1
1395
ukupno - total
2492
88.4
253
9.0
64
2.3
2
0.1
2819
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Smjer
31/ponedeljak
17/ponedeljak
17/ponedeljak
7/ponedeljak
24/četvrtak
24/četvrtak
23/srijeda
24/četvrtak
16/srijeda
20/srijeda
19/utorak
20/srijeda
25/srijeda
27/petak
31/utorak
2/četvrtak
21/utorak
21/utorak
6/srijeda
26/utorak
6/srijeda
22/ponedeljak
23/utorak
11/četvrtak
28/srijeda
21/srijeda
29/četvrtak
31/ponedeljak
31/ponedeljak
31/ponedeljak
16/srijeda
16/srijeda
16/srijeda
21/srijeda
20/utorak
7/srijeda
31.1/ponedeljak
17.1/ponedeljak
17.1/ponedeljak
datum/dan
2
2
2
1
3
3
2
1
2
0
1
0
4
3
2
3
2
2
3
2
3
2
1
3
2
1
2
2
0
0
3
3
3
2
1
2
2
2
2
čas
minimalni čas
Automatski brojač broj:
Lokalitet / Stacionaža [km+m]:
Broj puta / Dionica
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
1
4
0
0
1
0
1
3
2
2
6
0
1
3
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
voz/h
27/četvrtak
9/nedelja
27/četvrtak
12/subota
21/ponedeljak
18/petak
31/četvrtak
21/ponedeljak
31/četvrtak
28/četvrtak
25/ponedeljak
28/četvrtak
13/petak
7/subota
13/petak
17/petak
13/ponedeljak
10/petak
1/petak
11/ponedeljak
1/petak
15/ponedeljak
15/ponedeljak
15/ponedeljak
29/četvrtak
26/ponedeljak
29/četvrtak
21/petak
3/ponedeljak
28/petak
4/petak
8/utorak
8/utorak
31/subota
9/petak
9/petak
13.5/petak
15.8/ponedeljak
15.8/ponedeljak
datum/dan
11
16
11
14
7
12
16
7
16
16
6
11
11
15
11
18
7
15
16
7
15
9
15
15
8
7
8
16
7
15
18
15
17
16
14
14
11
15
15
čas
maksimalni čas
182
160
317
148
139
229
148
137
237
162
140
252
221
161
355
155
142
256
186
164
319
194
241
359
167
153
262
162
138
273
152
190
282
150
132
267
221
241
359
voz/h
30/nedelja
30/nedelja
30/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
13/nedelja
9/srijeda
9/srijeda
3/nedelja
2/subota
3/nedelja
16/ponedeljak
16/ponedeljak
16/ponedeljak
12/nedelja
5/nedelja
5/nedelja
10/nedelja
10/nedelja
10/nedelja
28/nedelja
30/utorak
28/nedelja
18/nedelja
18/nedelja
18/nedelja
30/nedelja
30/nedelja
30/nedelja
27/nedelja
27/nedelja
27/nedelja
18/nedelja
25/nedelja
25/nedelja
30.1/nedelja
30.1/nedelja
30.1/nedelja
datum/dan
623
814
1437
795
986
1781
843
898
1825
1032
1231
2304
1047
1167
2214
1082
1303
2395
1132
1274
2406
1220
1450
2682
1159
1351
2510
1044
1206
2250
996
1139
2135
951
966
1958
623
814
1437
voz/dan
minimalni dan
000017
Podbrđe / 11+596,00
M 4 / Čelinac - Kotor Varoš
datum/dan
1428
1692
2914
1514
1345
2859
1837
1506
3298
1968
1602
3570
1879
1932
3577
1874
1649
3487
2211
1843
4054
2328
2771
4987
1764
1610
3334
1860
1625
3485
1842
2065
3390
1883
1440
3196
2328
2771
4987
voz/dan
maksimalni dan
4/utorak
9/nedelja
9/nedelja
18/petak
18/petak
18/petak
31/četvrtak
30/srijeda
31/četvrtak
28/četvrtak
28/četvrtak
28/četvrtak
6/petak
2/ponedeljak
7/subota
17/petak
10/petak
10/petak
1/petak
1/petak
1/petak
13/subota
15/ponedeljak
15/ponedeljak
23/petak
5/ponedeljak
9/petak
21/petak
21/petak
21/petak
4/petak
8/utorak
4/petak
31/subota
9/petak
31/subota
13.8/subota
15.8/ponedeljak
15.8/ponedeljak
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
112
112
224
99
90
189
104
80
184
110
95
204
145
136
281
167
144
310
202
173
375
213
198
411
154
127
280
136
104
240
141
114
255
129
91
220
143
122
265
(21-05 h)
1010
1035
2045
1078
1066
2144
1170
1160
2330
1320
1257
2577
1322
1344
2666
1340
1317
2657
1426
1391
2817
1544
1554
3098
1335
1333
2668
1330
1326
2656
1260
1298
2558
1220
1178
2398
1281
1273
2554
(05-21 h)
noćni
prosjek
dnevni
prosjek
1195
1187
2382
1232
1183
2415
1322
1268
2590
1463
1358
2821
1543
1498
3042
1553
1478
3031
1673
1583
3255
1781
1758
3539
1526
1463
2989
1516
1456
2972
1457
1440
2897
1388
1316
2705
1476
1421
2897
danom
radnim
prosjek
1022
1092
2114
1041
1090
2131
1135
1163
2298
1372
1340
2712
1326
1447
2774
1379
1415
2794
1535
1526
3061
1687
1736
3422
1384
1451
2835
1360
1377
2737
1271
1347
2617
1251
1154
2405
1306
1338
2645
1597
1561
3158
1507
1461
2968
1628
1564
3193
1757
1752
3509
1488
1460
2948
ljetni
prosjek
prosjek
vikendom
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
Year
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Month
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Direction
31/Monday
17/Monday
17/Monday
7/Monday
24/Thursday
24/Thursday
23/Wednesday
24/Thursday
16/Wednesday
20/Wednesday
19/Tuesday
20/Wednesday
25/Wednesday
27/Friday
31/Tuesday
2/Thursday
21/Tuesday
21/Tuesday
6/Wednesday
26/Tuesday
6/Wednesday
22/Monday
23/Tuesday
11/Thursday
28/Wednesday
21/Wednesday
29/Thursday
31/Monday
31/Monday
31/Monday
16/Wednesday
16/Wednesday
16/Wednesday
21/Wednesday
20/Tuesday
7/Wednesday
31.1/Monday
17.1/Monday
17.1/Monday
2
2
2
1
3
3
2
1
2
0
1
0
4
3
2
3
2
2
3
2
3
2
1
3
2
1
2
2
0
0
3
3
3
2
1
2
2
2
2
hour
minimum hour
date/day
Road number / Section
Location / Mileage [km+m]:
Automatic counter number:
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
1
4
0
0
1
0
1
3
2
2
6
0
1
3
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
veh/h
27/Thursday
9/Sunday
27/Thursday
12/Saturday
21/Monday
18/Friday
31/Thursday
21/Monday
31/Thursday
28/Thursday
25/Monday
28/Thursday
13/Friday
7/Saturday
13/Friday
17/Friday
13/Monday
10/Friday
1/Friday
11/Monday
1/Friday
15/Monday
15/Monday
15/Monday
29/Thursday
26/Monday
29/Thursday
21/Friday
3/Monday
28/Friday
4/Friday
8/Tuesday
8/Tuesday
31/Saturday
9/Friday
9/Friday
13.5/Friday
15.8/Monday
15.8/Monday
date/day
11
16
11
14
7
12
16
7
16
16
6
11
11
15
11
18
7
15
16
7
15
9
15
15
8
7
8
16
7
15
18
15
17
16
14
14
11
15
15
hour
maximum hour
182
160
317
148
139
229
148
137
237
162
140
252
221
161
355
155
142
256
186
164
319
194
241
359
167
153
262
162
138
273
152
190
282
150
132
267
221
241
359
veh/h
30/Sunday
30/Sunday
30/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
13/Sunday
9/Wednesday
9/Wednesday
3/Sunday
2/Saturday
3/Sunday
16/Monday
16/Monday
16/Monday
12/Sunday
5/Sunday
5/Sunday
10/Sunday
10/Sunday
10/Sunday
28/Sunday
30/Tuesday
28/Sunday
18/Sunday
18/Sunday
18/Sunday
30/Sunday
30/Sunday
30/Sunday
27/Sunday
27/Sunday
27/Sunday
18/Sunday
25/Sunday
25/Sunday
30.1/Sunday
30.1/Sunday
30.1/Sunday
date/day
623
814
1437
795
986
1781
843
898
1825
1032
1231
2304
1047
1167
2214
1082
1303
2395
1132
1274
2406
1220
1450
2682
1159
1351
2510
1044
1206
2250
996
1139
2135
951
966
1958
623
814
1437
veh/day
minimum day
000017
Podbrđe / 11+596,00
M 4 / Čelinac - Kotor Varoš
TRAFFIC PARAMETERS
4/Tuesday
9/Sunday
9/Sunday
18/Friday
18/Friday
18/Friday
31/Thursday
30/Wednesday
31/Thursday
28/Thursday
28/Thursday
28/Thursday
6/Friday
2/Monday
7/Saturday
17/Friday
10/Friday
10/Friday
1/Friday
1/Friday
1/Friday
13/Saturday
15/Monday
15/Monday
23/Friday
5/Monday
9/Friday
21/Friday
21/Friday
21/Friday
4/Friday
8/Tuesday
4/Friday
31/Saturday
9/Friday
31/Saturday
13.8/Saturday
15.8/Monday
15.8/Monday
date/day
1428
1692
2914
1514
1345
2859
1837
1506
3298
1968
1602
3570
1879
1932
3577
1874
1649
3487
2211
1843
4054
2328
2771
4987
1764
1610
3334
1860
1625
3485
1842
2065
3390
1883
1440
3196
2328
2771
4987
veh/day
maximum day
112
112
224
99
90
189
104
80
184
110
95
204
145
136
281
167
144
310
202
173
375
213
198
411
154
127
280
136
104
240
141
114
255
129
91
220
143
122
265
(21-05 h)
1010
1035
2045
1078
1066
2144
1170
1160
2330
1320
1257
2577
1322
1344
2666
1340
1317
2657
1426
1391
2817
1544
1554
3098
1335
1333
2668
1330
1326
2656
1260
1298
2558
1220
1178
2398
1281
1273
2554
(5-21 h)
night
average
average
day time
1195
1187
2382
1232
1183
2415
1322
1268
2590
1463
1358
2821
1543
1498
3042
1553
1478
3031
1673
1583
3255
1781
1758
3539
1526
1463
2989
1516
1456
2972
1457
1440
2897
1388
1316
2705
1476
1421
2897
average
day
working
1597
1561
3158
1507
1461
2968
1628
1564
3193
1757
1752
3509
1488
1460
2948
average
1022
1092
2114
1041
1090
2131
1135
1163
2298
1372
1340
2712
1326
1447
2774
1379
1415
2794
1535
1526
3061
1687
1736
3422
1384
1451
2835
1360
1377
2737
1271
1347
2617
1251
1154
2405
1306
1338
2645
summer
average
weekend
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000017
Podbrđe / 11+596,00
M 4 / Čelinac - Kotor Varoš
3000
2643
2827
2824
2819
2009
2010
2011
2695
2444
2500
2333
2359
2003
2004
2318
voz / dan - vehicle / day
2230
2000
1500
1000
500
0
2002
2005
2006
2007
2008
Godina - Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
3000
2643
Ukupno
2827
2824
2819
2009
2010
2011
2695
2443
2500
2333
2360
2003
2004
2318
voz / dan - vehicle / day
2229
2000
1500
1000
500
0
2002
2005
2006
2007
2008
Godina - Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
Broj vozila - Number of vehicles
0
1000
2000
3000
4000
5000
JanuarJanuary
FebruarFebruary
MartMarch
AprilApril
PGDS 2819 voz/dan - AADT 2819 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]:
Broj puta - Road number/ Dionica - Section
MajMay
JuliJuly
AvgustAugust
Dani / Mjeseci - Days / Months
JuniJune
000017
Podbrđe / 11+596,00
M 4 / Čelinac - Kotor Varoš
SeptembarSeptember
DNEVNA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000017
Podbrđe / 11+596,00
M 4 / Čelinac - Kotor Varoš
PGDS 2819 voz/dan
AADT 2819 veh/day
14
20
Broj vozila - Number of vehicles
250
200
150
100
50
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
Broj vozila - Number of vehicles
3500
3000
Dužina vozila
Vehicle length
2500
2000
>16,5 m
1500
12-16,5 m
5,5-12 m
1000
<5,5 m
500
0
ponedeljak
Monday
utorak
Tuesday
srijeda
četvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila - Number of vehicles
4000
Dužina vozila
Vehicle length
3500
3000
>16,5 m
2500
12-16,5 m
2000
5,5-12 m
1500
<5,5 m
1000
500
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Mjesečna neravnomjernost
Monthly variation
9
10
11
12
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
PGDS AADT
000017
Podbrđe / 11+596,00
M 4 / Čelinac - Kotor Varoš
2819 voz/dan - veh/day
Čas Hour
Maksimalni
vršni sat Maximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danu Hour of day
14
12
14
9
13
17
11
11
Sat u godini Hour in year
5439
5389
5223
5458
5390
5034
2820
8628
DanDay of week
ponedeljakMonday
subotaSaturday
subotaSaturday
utorakTuesday
subotaSaturday
petakFriday
četvrtakThursday
ponedeljakMonday
DatumDate
15
13
6
16
13
29
28
26
MjesecMonth
AvgustAugust
AvgustAugust
AvgustAugust
AvgustAugust
AvgustAugust
JuliJuly
AprilApril
DecembarDecember
Vrijednost Value
359
314
291
279
271
267
252
238
%percent
12.73
11.14
10.32
9.90
9.61
9.47
8.94
8.44
14
u % PGDSa - in % of AADT
12
10
8
6
4
2
0
0
20
40
60
80
100
Čas - Hour
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000018
Karanovac / 1+197,00
M 16 / Karanovac - Crna Rijeka
December
Decembar-
November
Novembar-
October
Oktobar-
September
Septembar-
August
Avgust-
July
Juli-
June
Juni-
May
Maj-
April
April-
March
Mart-
Februar-
February
January
Januar-
Mjesec - Month
1
2669
2067
2337
3463
4522
3124
6747
4247
3845
3958
3404
2689
2
3198
2251
2459
3424
5454
3499
5565
4137
4822
4099
3165
3168
3
2970
2431
2568
3557
4280
3994
6154
4282
4275
3277
3348
2796
4
3312
2854
2998
2864
3835
3887
3859
4503
5089
3344
3913
3116
5
3172
2215
2448
2857
3867
4313
4088
5292
3565
3110
4621
2845
6
2722
2156
2725
3157
4408
3585
3695
6270
3528
3504
4273
2810
7
2577
2230
2488
3164
3086
3271
3661
6717
3575
3956
3850
2728
8
3350
2428
2621
3559
4266
3342
4359
4866
3525
4103
4275
2922
9
3583
2171
2208
3611
4296
4058
4568
5136
3854
4810
3441
3186
10
2792
1972
2227
4136
3569
4171
5502
4581
4175
3223
3188
2987
11
2810
2444
3008
3172
3470
3957
4826
4973
4560
3172
3771
3213
12
2820
1847
2795
2875
4089
5079
3610
5455
3641
3141
3987
2983
13
2380
2244
2991
3001
4411
3453
3904
6232
3401
3273
3523
2603
14
2818
2368
2767
3417
4218
3386
4541
7330
3507
3634
3122
2811
15
2683
2577
2467
3693
4303
3173
4783
4894
3724
3629
3347
3146
16
2585
2458
2650
3610
3249
3426
5781
4694
4320
3528
2816
3122
17
2742
2683
2674
4446
3342
4739
6706
4391
4028
3223
2819
2884
18
3138
2850
3252
3164
3751
5271
4675
4999
3657
3021
3541
3042
19
3169
2458
3106
3024
3674
5707
4951
5641
3550
3111
3246
2813
20
2898
2634
3471
3226
4024
4152
1751
6152
3778
3140
3373
2772
21
2829
2521
2711
3209
4127
3780
1317
7289
3565
3837
3059
2867
22
2332
2536
2876
3844
4214
3484
1364
4508
3502
3936
2984
2952
23
2419
2591
2788
3790
3036
3717
1622
4438
4007
3859
2920
3321
24
2552
2545
2942
3833
2991
4439
3100
4233
3713
3160
2910
3008
25
2508
3167
3339
3376
3138
4965
4693
4369
3591
3060
3527
2937
26
1975
2677
2983
3521
3363
4188
4390
5355
3515
3261
3290
3217
27
2129
2865
2931
3797
3840
3736
4255
5526
3286
3164
2953
2867
28
2708
2516
2842
4841
3995
4024
4703
5985
3685
4199
2952
2755
29
2545
2864
5032
4735
4683
5073
3814
3741
4174
2981
3112
30
1763
2930
4542
3352
5742
5568
3714
4032
3705
3111
31
2030
3149
5313
3797
UkupnoTotal
84178
68756
86615
107205
ProsjekAverage
2715
2456
2794
3574
3422
120327 122345 135124
3882
4192
101710
93712
3390
3023
Godišnji prosjek (PGDS) - Annual average (AADT)
3572
4078
4359
157820 115056 110803
4344
3696
5091
3835
3574
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
Dužina vozila - Vehicle length
MjesecMonth
SmjerDirection
Januar January
I
34671
87.0
3860
II
39403
88.9
3612
ukupno - total
74074
88.0
I
28748
83.5
II
28758
ukupno - total
Februar February
Mart March
April April
Maj May
Oktobar October
Novembar November
Decembar December
Ukupno
(godišnje) Total
(annual)
Prosjek
(PGDS) Average
(AADT)
(%)
< 16,5 m
(%)
UkupnoTotal
12 - 16,5 m
(%)
9.7
1252
3.1
64
0.2
39847
8.1
1307
2.9
9
0.0
44331
7472
8.9
2559
3.0
73
0.1
84178
4009
11.6
1582
4.6
79
0.2
34418
83.7
3796
11.1
1774
5.2
10
0.0
34338
57506
83.6
7805
11.4
3356
4.9
89
0.1
68756
35218
81.9
5361
12.5
2314
5.4
90
0.2
42983
82.4
5124
11.7
2558
5.9
17
0.0
43632
ukupno - total
71151
82.1
10485
12.1
4872
5.6
107
0.1
86615
I
46658
84.5
5814
10.5
2705
4.9
59
0.1
55236
II
43265
83.3
5712
11.0
2970
5.7
22
0.0
51969
ukupno - total
89923
83.9
11526
10.8
5675
5.3
81
0.1
107205
I
49863
86.3
5376
9.3
2487
4.3
51
0.1
57777
II
54247
86.7
5280
8.4
2964
4.7
59
0.1
62550
104110
86.5
10656
8.9
5451
4.5
110
0.1
120327
I
54264
86.4
5757
9.2
2734
4.4
44
0.1
62799
II
50876
85.4
5544
9.3
3105
5.2
21
0.0
59546
105140
85.9
11301
9.2
5839
4.8
65
0.1
122345
I
60045
88.7
5231
7.7
2386
3.5
35
0.1
67697
II
59482
88.2
5158
7.6
2763
4.1
24
0.0
67427
119527
88.5
10389
7.7
5149
3.8
59
0.0
135124
I
67712
88.5
6036
7.9
2753
3.6
49
0.1
76550
II
71995
88.6
6107
7.5
3147
3.9
21
0.0
81270
139707
88.5
12143
7.7
5900
3.7
70
0.0
157820
56990
ukupno - total
Septembar September
5,5 - 12 m
35933
ukupno - total
Avgust August
(%)
I
ukupno - total
Juli July
< 5,5 m
II
ukupno - total
Juni June
000018
Karanovac / 1+197,00
M 16 / Karanovac - Crna Rijeka
I
47790
83.9
6354
11.1
2789
4.9
57
0.1
II
48841
84.1
6048
10.4
3164
5.4
13
0.0
58066
ukupno - total
96631
84.0
12402
10.8
5953
5.2
70
0.1
115056
I
46273
84.2
6025
11.0
2592
4.7
75
0.1
54965
II
46721
83.7
5880
10.5
3211
5.8
26
0.0
55838
ukupno - total
92994
83.9
11905
10.7
5803
5.2
101
0.1
110803
I
41181
82.7
6032
12.1
2526
5.1
70
0.1
49809
II
42270
81.4
6546
12.6
3048
5.9
37
0.1
51901
ukupno - total
83451
82.0
12578
12.4
5574
5.5
107
0.1
101710
I
39551
82.6
5784
12.1
2391
5.0
172
0.4
47898
II
37557
82.0
5519
12.0
2720
5.9
18
0.0
45814
ukupno - total
77108
82.3
11303
12.1
5111
5.5
190
0.2
93712
I
551974
85.3
65639
10.1
28511
4.4
845
0.1
646969
II
559348
85.2
64326
9.8
32731
5.0
277
0.0
656682
1111322
85.2
129965
10.0
61242
4.7
1122
0.1
1303651
I
1508
85.1
179
10.1
78
4.4
2
0.1
1773
II
1528
84.9
176
9.8
89
5.0
1
0.0
1799
ukupno - total
3036
85.0
355
9.9
167
4.7
3
0.1
3572
ukupno - total
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Smjer
27/četvrtak
28/petak
25/utorak
13/nedelja
10/četvrtak
13/nedelja
13/nedelja
17/četvrtak
22/utorak
7/četvrtak
1/petak
6/srijeda
17/utorak
17/utorak
17/utorak
7/utorak
17/petak
7/utorak
22/petak
22/petak
22/petak
31/srijeda
2/utorak
30/utorak
27/utorak
28/srijeda
27/utorak
27/četvrtak
27/četvrtak
18/utorak
17/četvrtak
30/srijeda
30/srijeda
27/utorak
10/subota
6/utorak
22.7/petak
10.2/četvrtak
22.7/petak
datum/dan
3
4
3
4
3
4
4
3
3
1
4
2
2
3
3
1
3
1
5
5
5
3
3
2
2
3
2
3
2
2
2
2
2
3
3
2
5
3
5
čas
minimalni čas
Automatski brojač broj:
Lokalitet / Stacionaža [km+m]:
Broj puta / Dionica
2
2
6
1
0
2
1
1
6
3
1
6
3
3
8
2
4
12
0
0
0
7
5
15
2
2
6
3
1
7
2
2
5
3
2
7
0
0
0
voz/h
9/nedelja
9/nedelja
9/nedelja
25/petak
27/nedelja
20/nedelja
20/nedelja
20/nedelja
20/nedelja
29/petak
10/nedelja
29/petak
29/nedelja
1/nedelja
2/ponedeljak
30/četvrtak
19/nedelja
12/nedelja
1/petak
1/petak
1/petak
6/subota
28/nedelja
21/nedelja
29/četvrtak
4/nedelja
4/nedelja
29/subota
9/nedelja
9/nedelja
5/subota
8/utorak
6/nedelja
30/petak
11/nedelja
30/petak
1.7/petak
1.7/petak
1.7/petak
datum/dan
11
16
11
19
16
12
8
16
11
11
17
16
12
18
13
15
19
11
8
15
15
12
19
19
17
18
16
12
18
18
14
17
12
17
17
13
8
15
15
čas
maksimalni čas
209
212
377
154
153
247
168
207
304
259
281
390
249
340
437
279
346
444
339
490
659
263
466
538
255
286
381
246
349
441
211
239
361
212
204
318
339
490
659
voz/h
30/nedelja
26/srijeda
30/nedelja
6/nedelja
12/subota
12/subota
9/srijeda
10/četvrtak
9/srijeda
4/ponedeljak
5/utorak
5/utorak
16/ponedeljak
7/subota
24/utorak
1/srijeda
1/srijeda
1/srijeda
21/četvrtak
22/petak
21/četvrtak
29/ponedeljak
31/srijeda
30/utorak
18/nedelja
27/utorak
27/utorak
16/nedelja
29/subota
18/utorak
27/nedelja
23/srijeda
16/srijeda
13/utorak
3/subota
13/utorak
21.7/četvrtak
22.7/petak
21.7/četvrtak
datum/dan
690
961
1763
896
825
1847
1091
1085
2208
1362
1429
2857
1384
1469
2991
1569
1555
3124
661
644
1317
1709
1946
3714
1391
1664
3286
1428
1475
3021
1248
1446
2816
1260
1307
2603
661
644
1317
voz/dan
minimalni dan
000018
Karanovac / 1+197,00
M 16 / Karanovac - Crna Rijeka
datum/dan
1722
2034
3583
1739
1623
3167
1798
1981
3471
3290
2457
5032
2335
3593
5454
3595
3149
5742
3385
3948
6747
3477
4415
7330
2592
2990
5089
2699
2881
4810
2891
2661
4621
2775
1831
4344
3595
4415
7330
voz/dan
maksimalni dan
5/srijeda
9/nedelja
9/nedelja
25/petak
27/nedelja
25/petak
25/petak
20/nedelja
20/nedelja
29/petak
17/nedelja
29/petak
6/petak
2/ponedeljak
2/ponedeljak
30/četvrtak
19/nedelja
30/četvrtak
1/petak
3/nedelja
1/petak
6/subota
21/nedelja
14/nedelja
2/petak
4/nedelja
4/nedelja
29/subota
9/nedelja
9/nedelja
5/subota
8/utorak
5/subota
30/petak
4/nedelja
30/petak
30.6/četvrtak
21.8/nedelja
14.8/nedelja
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
110
126
236
110
98
208
127
118
245
165
130
296
177
232
410
231
262
493
301
366
668
356
406
762
210
215
426
188
160
348
175
182
357
152
135
287
193
203
396
(21-05 h)
1175
1304
2480
1119
1128
2247
1259
1290
2549
1676
1602
3278
1686
1785
3472
1862
1723
3585
1882
1809
3691
2113
2215
4329
1690
1720
3410
1585
1642
3227
1485
1548
3033
1393
1343
2736
1580
1596
3176
(05-21 h)
noćni
prosjek
dnevni
prosjek
1338
1381
2719
1262
1221
2483
1391
1355
2746
1791
1632
3423
1824
1831
3656
2032
1831
3863
2084
1975
4059
2297
2325
4623
1893
1833
3726
1686
1696
3381
1609
1695
3304
1539
1462
3002
1737
1694
3432
danom
radnim
prosjek
1212
1499
2711
1146
1241
2387
1374
1557
2931
1928
1906
3834
1936
2356
4292
2262
2409
4671
2393
2595
4988
2964
3474
6438
1919
2217
4136
1957
2023
3980
1781
1811
3592
1560
1516
3075
1851
2033
3883
2164
2183
4347
2093
1985
4078
2184
2175
4359
2469
2622
5091
1900
1936
3835
ljetni
prosjek
prosjek
vikendom
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
Year
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Month
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Direction
27/Thursday
28/Friday
25/Tuesday
13/Sunday
10/Thursday
13/Sunday
13/Sunday
17/Thursday
22/Tuesday
7/Thursday
1/Friday
6/Wednesday
17/Tuesday
17/Tuesday
17/Tuesday
7/Tuesday
17/Friday
7/Tuesday
22/Friday
22/Friday
22/Friday
31/Wednesday
2/Tuesday
30/Tuesday
27/Tuesday
28/Wednesday
27/Tuesday
27/Thursday
27/Thursday
18/Tuesday
17/Thursday
30/Wednesday
30/Wednesday
27/Tuesday
10/Saturday
6/Tuesday
22.7/Friday
10.2/Thursday
22.7/Friday
3
4
3
4
3
4
4
3
3
1
4
2
2
3
3
1
3
1
5
5
5
3
3
2
2
3
2
3
2
2
2
2
2
3
3
2
5
3
5
hour
minimum hour
date/day
Road number / Section
Location / Mileage [km+m]:
Automatic counter number:
2
2
6
1
0
2
1
1
6
3
1
6
3
3
8
2
4
12
0
0
0
7
5
15
2
2
6
3
1
7
2
2
5
3
2
7
0
0
0
veh/h
9/Sunday
9/Sunday
9/Sunday
25/Friday
27/Sunday
20/Sunday
20/Sunday
20/Sunday
20/Sunday
29/Friday
10/Sunday
29/Friday
29/Sunday
1/Sunday
2/Monday
30/Thursday
19/Sunday
12/Sunday
1/Friday
1/Friday
1/Friday
6/Saturday
28/Sunday
21/Sunday
29/Thursday
4/Sunday
4/Sunday
29/Saturday
9/Sunday
9/Sunday
5/Saturday
8/Tuesday
6/Sunday
30/Friday
11/Sunday
30/Friday
1.7/Friday
1.7/Friday
1.7/Friday
date/day
11
16
11
19
16
12
8
16
11
11
17
16
12
18
13
15
19
11
8
15
15
12
19
19
17
18
16
12
18
18
14
17
12
17
17
13
8
15
15
hour
maximum hour
209
212
377
154
153
247
168
207
304
259
281
390
249
340
437
279
346
444
339
490
659
263
466
538
255
286
381
246
349
441
211
239
361
212
204
318
339
490
659
veh/h
30/Sunday
26/Wednesday
30/Sunday
6/Sunday
12/Saturday
12/Saturday
9/Wednesday
10/Thursday
9/Wednesday
4/Monday
5/Tuesday
5/Tuesday
16/Monday
7/Saturday
24/Tuesday
1/Wednesday
1/Wednesday
1/Wednesday
21/Thursday
22/Friday
21/Thursday
29/Monday
31/Wednesday
30/Tuesday
18/Sunday
27/Tuesday
27/Tuesday
16/Sunday
29/Saturday
18/Tuesday
27/Sunday
23/Wednesday
16/Wednesday
13/Tuesday
3/Saturday
13/Tuesday
21.7/Thursday
22.7/Friday
21.7/Thursday
date/day
690
961
1763
896
825
1847
1091
1085
2208
1362
1429
2857
1384
1469
2991
1569
1555
3124
661
644
1317
1709
1946
3714
1391
1664
3286
1428
1475
3021
1248
1446
2816
1260
1307
2603
661
644
1317
veh/day
minimum day
000018
Karanovac / 1+197,00
M 16 / Karanovac - Crna Rijeka
TRAFFIC PARAMETERS
5/Wednesday
9/Sunday
9/Sunday
25/Friday
27/Sunday
25/Friday
25/Friday
20/Sunday
20/Sunday
29/Friday
17/Sunday
29/Friday
6/Friday
2/Monday
2/Monday
30/Thursday
19/Sunday
30/Thursday
1/Friday
3/Sunday
1/Friday
6/Saturday
21/Sunday
14/Sunday
2/Friday
4/Sunday
4/Sunday
29/Saturday
9/Sunday
9/Sunday
5/Saturday
8/Tuesday
5/Saturday
30/Friday
4/Sunday
30/Friday
30.6/Thursday
21.8/Sunday
14.8/Sunday
date/day
1722
2034
3583
1739
1623
3167
1798
1981
3471
3290
2457
5032
2335
3593
5454
3595
3149
5742
3385
3948
6747
3477
4415
7330
2592
2990
5089
2699
2881
4810
2891
2661
4621
2775
1831
4344
3595
4415
7330
veh/day
maximum day
110
126
236
110
98
208
127
118
245
165
130
296
177
232
410
231
262
493
301
366
668
356
406
762
210
215
426
188
160
348
175
182
357
152
135
287
193
203
396
(21-05 h)
1175
1304
2480
1119
1128
2247
1259
1290
2549
1676
1602
3278
1686
1785
3472
1862
1723
3585
1882
1809
3691
2113
2215
4329
1690
1720
3410
1585
1642
3227
1485
1548
3033
1393
1343
2736
1580
1596
3176
(5-21 h)
night
average
average
day time
1338
1381
2719
1262
1221
2483
1391
1355
2746
1791
1632
3423
1824
1831
3656
2032
1831
3863
2084
1975
4059
2297
2325
4623
1893
1833
3726
1686
1696
3381
1609
1695
3304
1539
1462
3002
1737
1694
3432
average
day
working
2164
2183
4347
2093
1985
4078
2184
2175
4359
2469
2622
5091
1900
1936
3835
average
1212
1499
2711
1146
1241
2387
1374
1557
2931
1928
1906
3834
1936
2356
4292
2262
2409
4671
2393
2595
4988
2964
3474
6438
1919
2217
4136
1957
2023
3980
1781
1811
3592
1560
1516
3075
1851
2033
3883
summer
average
weekend
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000018
Karanovac / 1+197,00
M 16 / Karanovac - Crna Rijeka
4000
3500
3338
3208
3181
3103
3434
3423
2007
2008
3629
3622
2009
2010
3572
3192
voz / dan - vehicle / day
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2002
2003
2004
2005
2006
2011
Godina - Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
4000
3500
3435
3423
2007
2008
3338
3209
3182
3103
3629
3622
2009
2010
3572
3192
voz / dan - vehicle / day
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2002
2003
2004
2005
2006
2011
Godina - Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
Broj vozila - Number of vehicles
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
JanuarJanuary
FebruarFebruary
MartMarch
AprilApril
PGDS 3572 voz/dan - AADT 3572 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]:
Broj puta - Road number/ Dionica - Section
MajMay
JuliJuly
AvgustAugust
Dani / Mjeseci - Days / Months
JuniJune
000018
Karanovac / 1+197,00
M 16 / Karanovac - Crna Rijeka
SeptembarSeptember
DNEVNA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000018
Karanovac / 1+197,00
M 16 / Karanovac - Crna Rijeka
PGDS 3572 voz/dan
AADT 3572 veh/day
Broj vozila - Number of vehicles
300
250
200
150
100
50
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
Broj vozila - Number of vehicles
4500
4000
3500
Dužina vozila
Vehicle length
3000
2500
>16,5 m
2000
12-16,5 m
1500
5,5-12 m
<5,5 m
1000
500
0
ponedeljak
Monday
utorak
Tuesday
srijeda
četvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila - Number of vehicles
6000
Dužina vozila
Vehicle length
5000
4000
>16,5 m
12-16,5 m
3000
5,5-12 m
<5,5 m
2000
1000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Mjesečna neravnomjernost
Monthly variation
9
10
11
12
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000018
Karanovac / 1+197,00
M 16 / Karanovac - Crna Rijeka
PGDS AADT
3572 voz/dan - veh/day
Čas Hour
Maksimalni
vršni sat Maximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danu Hour of day
15
8
17
13
18
21
12
11
Sat u godini Hour in year
4360
4353
4410
2918
5755
4750
3901
5292
DanDay of week
petakFriday
petakFriday
nedeljaSunday
ponedeljakMonday
nedeljaSunday
nedeljaSunday
nedeljaSunday
utorakTuesday
DatumDate
1
1
3
2
28
17
12
9
MjesecMonth
JuliJuly
JuliJuly
JuliJuly
MajMay
AvgustAugust
JuliJuly
JuniJune
AvgustAugust
Vrijednost Value
659
471
449
437
430
417
387
350
%percent
18.45
13.19
12.57
12.24
12.04
11.68
10.84
9.80
20
u % PGDSa - in % of AADT
16
12
8
4
0
0
20
40
60
80
100
Čas - Hour
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000019
Baljevine / 2+951,00
M 16 / Crna Rijeka - granica / border RS (Ugar)
1
345
806
623
1121
1050
1126
1620
1902
1374
2
681
661
673
926
2132
1139
1547
1713
3
576
701
498
931
1585
1333
1556
1741
4
520
507
614
921
1037
1098
1376
5
563
400
452
937
1415
1050
1291
6
572
458
567
1025
1618
1134
7
805
476
591
1033
1311
8
1110
651
582
1182
1144
December
Decembar-
November
Novembar-
October
Oktobar-
September
Septembar-
August
Avgust-
July
Juli-
June
Juni-
May
Maj-
April
April-
March
Mart-
Februar-
February
January
Januar-
Mjesec - Month
1128
1310
932
1623
941
1174
1053
1340
1082
1093
752
1935
1444
1103
1262
656
2397
1204
1104
1069
928
1387
2634
1250
1341
1037
1028
973
1402
2825
1319
1465
968
1006
1007
1734
2055
1159
1079
1038
965
9
884
651
489
918
1101
1212
1869
1715
1405
1303
1032
964
10
772
573
475
939
1091
1506
1746
1764
1453
965
1091
763
11
843
493
743
1042
1012
1252
1577
2048
1381
921
1309
865
12
893
428
601
951
1067
1368
1308
2248
1147
965
1021
866
13
841
428
630
1028
1144
1140
1338
2359
1174
1132
988
837
14
888
433
585
1121
1183
1055
1470
2513
1116
1226
927
939
15
862
439
623
1208
1085
1189
1677
1858
1253
1017
889
1088
16
690
489
714
1030
940
1290
1845
1714
1533
1009
977
1000
17
840
662
836
876
1022
1435
1756
1851
1197
980
1124
823
18
872
593
1054
995
1127
1414
1552
2144
1090
1043
1244
824
19
789
542
787
888
1146
1219
1419
2480
1138
1026
952
846
20
872
648
795
744
1336
1302
857
2108
1150
1051
958
846
21
1008
657
967
943
1111
1338
736
2022
1157
1337
980
933
22
735
765
999
1168
1084
1640
1073
1629
1154
1215
998
938
23
737
889
1052
834
984
2734
1105
1565
1524
928
1156
1092
24
818
921
1114
1018
943
1764
1270
1597
1106
1026
955
844
25
846
1091
1190
1043
1069
1516
1840
1572
1013
1280
1137
732
26
689
848
1381
1154
1152
1799
1626
1821
1088
1148
811
718
27
818
811
945
1258
1309
1344
1783
1760
1089
1104
726
831
28
820
870
1008
1716
1124
1276
1793
1666
1133
1642
921
925
29
725
962
1792
1158
1309
2115
1372
1170
1567
890
1227
30
708
916
1325
1089
1392
1435
1301
958
31
820
1132
1059
2460
1423
2213
1334
1683
1890
1429
UkupnoTotal
23942
17891
24598
32067
36628
40354
48341
59765
37619
36112
30995
29540
ProsjekAverage
772
639
793
1069
1182
1345
1559
1928
1254
1165
1033
953
Godišnji prosjek (PGDS) - Annual average (AADT)
1145
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000019
Baljevine / 2+951,00
M 16 / Crna Rijeka - granica / border RS (Ugar)
Dužina vozila - Vehicle length
5,5 - 12
(%) 12 - 16,5 m (%)
m
UkupnoTotal
MjesecMonth
SmjerDirection
Januar January
I
8571
76.2
1683
15.0
902
8.0
96
0.9
11252
II
9909
78.1
1609
12.7
1106
8.7
66
0.5
12690
18480
77.2
3292
13.7
2008
8.4
162
0.7
23942
I
7079
74.1
1473
15.4
944
9.9
62
0.6
9558
II
6009
72.1
1278
15.3
1002
12.0
44
0.5
8333
13088
73.2
2751
15.4
1946
10.9
106
0.6
17891
9416
73.0
2009
15.6
1399
10.9
70
0.5
12894
ukupno - total
Februar February
ukupno - total
Mart March
April April
Maj May
Juni June
Juli July
Avgust August
Septembar September
Oktobar October
Novembar November
Decembar December
I
II
Prosjek
(PGDS) Average
(AADT)
(%)
< 16,5 m
(%)
8277
70.7
1841
15.7
1540
13.2
46
0.4
11704
ukupno - total
17693
71.9
3850
15.7
2939
11.9
116
0.5
24598
I
13178
75.7
2480
14.3
1659
9.5
84
0.5
17401
II
10420
71.0
2276
15.5
1926
13.1
44
0.3
14666
ukupno - total
23598
73.6
4756
14.8
3585
11.2
128
0.4
32067
I
13217
76.7
2352
13.6
1585
9.2
81
0.5
17235
II
14994
77.3
2307
11.9
2027
10.5
65
0.3
19393
ukupno - total
28211
77.0
4659
12.7
3612
9.9
146
0.4
36628
I
16034
76.9
2883
13.8
1829
8.8
91
0.4
20837
II
14696
75.3
2736
14.0
2031
10.4
54
0.3
19517
ukupno - total
30730
76.2
5619
13.9
3860
9.6
145
0.4
40354
I
21830
83.4
2641
10.1
1658
6.3
36
0.1
26165
II
17513
79.0
2491
11.2
2091
9.4
81
0.4
22176
ukupno - total
39343
81.4
5132
10.6
3749
7.8
117
0.2
48341
I
24163
83.6
2864
9.9
1839
6.4
36
0.1
28902
II
25621
83.0
2907
9.4
2201
7.1
134
0.4
30863
ukupno - total
49784
83.3
5771
9.7
4040
6.8
170
0.3
59765
I
13747
74.7
2704
14.7
1847
10.0
95
0.5
18393
II
14313
74.4
2719
14.1
2148
11.2
46
0.2
19226
ukupno - total
28060
74.6
5423
14.4
3995
10.6
141
0.4
37619
I
13872
76.2
2616
14.4
1608
8.8
119
0.7
18215
II
13459
75.2
2526
14.1
1827
10.2
85
0.5
17897
ukupno - total
27331
75.7
5142
14.2
3435
9.5
204
0.6
36112
I
10529
70.3
2619
17.5
1726
11.5
94
0.6
14968
II
11270
70.3
2591
16.2
2094
13.1
72
0.4
16027
ukupno - total
21799
70.3
5210
16.8
3820
12.3
166
0.5
30995
I
12000
74.4
2410
14.9
1626
10.1
85
0.5
16121
II
9232
68.8
2347
17.5
1814
13.5
26
0.2
13419
21232
71.9
4757
16.1
3440
11.6
111
0.4
29540
163636
77.2
28734
13.6
18622
8.8
949
0.4
211941
II
155713
75.6
27628
13.4
21807
10.6
763
0.4
205911
ukupno - total
319349
76.4
56362
13.5
40429
9.7
1712
0.4
417852
447
77.0
79
13.5
51
8.8
3
0.4
581
II
425
75.4
75
13.4
60
10.6
2
0.4
564
ukupno - total
873
76.2
154
13.5
110
9.6
5
0.4
1145
ukupno - total
Ukupno
(godišnje) Total
(annual)
< 5,5 m
I
I
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Smjer
23/nedelja
30/nedelja
30/nedelja
28/ponedeljak
24/četvrtak
20/nedelja
30/srijeda
19/subota
13/nedelja
25/ponedeljak
23/subota
25/ponedeljak
17/utorak
20/petak
19/četvrtak
5/nedelja
8/srijeda
5/nedelja
21/četvrtak
12/utorak
21/četvrtak
28/nedelja
31/srijeda
31/srijeda
14/srijeda
26/ponedeljak
19/ponedeljak
31/ponedeljak
29/subota
26/srijeda
21/ponedeljak
30/srijeda
21/ponedeljak
23/petak
23/petak
4/nedelja
23.1/nedelja
30.1/nedelja
20.2/nedelja
datum/dan
3
3
3
0
4
3
2
5
4
23
9
23
2
2
2
4
16
4
0
2
0
2
1
1
1
3
1
3
3
1
1
4
1
0
4
4
3
3
3
čas
minimalni čas
Automatski brojač broj:
Lokalitet / Stacionaža [km+m]:
Broj puta / Dionica
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
3
2
1
5
1
1
5
0
1
4
0
1
2
0
1
2
0
0
1
0
0
0
voz/h
21/petak
8/subota
8/subota
25/petak
19/subota
25/petak
26/subota
27/nedelja
18/petak
29/petak
17/nedelja
29/petak
14/subota
2/ponedeljak
2/ponedeljak
23/četvrtak
23/četvrtak
23/četvrtak
30/subota
31/nedelja
31/nedelja
7/nedelja
7/nedelja
7/nedelja
10/subota
11/nedelja
3/subota
29/subota
31/ponedeljak
29/subota
4/petak
1/utorak
1/utorak
30/petak
11/nedelja
30/petak
23.6/četvrtak
23.6/četvrtak
23.6/četvrtak
datum/dan
15
12
12
19
16
14
15
17
16
17
16
17
19
12
12
8
14
14
15
15
15
20
13
13
19
16
17
12
14
12
15
10
10
18
16
18
8
14
14
čas
maksimalni čas
51
95
119
58
64
83
68
56
103
95
66
131
75
120
175
239
287
328
93
110
165
154
137
217
96
86
139
131
122
169
59
86
111
112
53
144
239
287
328
voz/h
1/subota
1/subota
1/subota
5/subota
4/petak
5/subota
6/nedelja
10/četvrtak
5/subota
3/nedelja
23/subota
20/srijeda
8/nedelja
24/utorak
16/ponedeljak
5/nedelja
11/subota
7/utorak
21/četvrtak
21/četvrtak
21/četvrtak
28/nedelja
31/srijeda
31/srijeda
25/nedelja
24/subota
25/nedelja
2/nedelja
29/subota
11/utorak
27/nedelja
26/subota
27/nedelja
4/nedelja
31/subota
4/nedelja
1.1/subota
4.2/petak
1.1/subota
datum/dan
147
198
345
187
186
400
210
201
452
347
300
744
386
454
940
417
459
973
351
385
736
550
701
1334
364
530
1013
329
428
921
274
374
726
272
284
656
147
186
345
voz/dan
minimalni dan
21/petak
8/subota
8/subota
25/petak
27/nedelja
25/petak
26/subota
27/nedelja
26/subota
29/petak
28/četvrtak
29/petak
6/petak
2/ponedeljak
2/ponedeljak
23/četvrtak
23/četvrtak
23/četvrtak
30/subota
31/nedelja
30/subota
6/subota
7/nedelja
7/nedelja
2/petak
11/nedelja
2/petak
29/subota
31/ponedeljak
31/ponedeljak
11/petak
1/utorak
1/utorak
30/petak
6/utorak
30/petak
23.6/četvrtak
7.8/nedelja
7.8/nedelja
datum/dan
552
817
1110
640
483
1091
895
577
1381
1329
622
1792
832
1496
2132
1450
1284
2734
1430
1197
2460
1432
1497
2825
849
906
1623
1139
1264
1683
742
885
1310
1432
516
1890
1450
1497
2825
voz/dan
maksimalni dan
000019
Baljevine / 2+951,00
M 16 / Crna Rijeka - granica / border RS (Ugar)
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
37
35
72
33
26
60
45
36
81
64
44
107
64
63
127
96
79
175
159
102
261
172
137
308
82
73
155
79
59
138
56
54
110
68
46
113
80
63
143
(21-05 h)
326
374
701
308
271
579
371
342
713
516
445
962
492
563
1055
599
572
1171
685
613
1298
761
859
1619
531
568
1099
509
519
1027
443
480
924
452
387
839
501
501
1002
(05-21 h)
noćni
prosjek
dnevni
prosjek
397
392
789
369
297
666
426
376
802
612
496
1108
578
579
1157
717
630
1347
808
667
1475
911
910
1821
635
619
1254
587
585
1173
525
544
1069
541
453
993
597
551
1148
danom
radnim
prosjek
315
434
749
272
299
570
388
382
770
525
476
1001
515
711
1226
632
708
1340
921
816
1737
994
1242
2236
552
701
1253
588
561
1149
438
512
949
470
384
854
544
594
1139
773
752
1525
695
651
1345
844
715
1559
932
996
1928
613
641
1254
ljetni
prosjek
prosjek
vikendom
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
Year
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Month
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Direction
23/Sunday
30/Sunday
30/Sunday
28/Monday
24/Thursday
20/Sunday
30/Wednesday
19/Saturday
13/Sunday
25/Monday
23/Saturday
25/Monday
17/Tuesday
20/Friday
19/Thursday
5/Sunday
8/Wednesday
5/Sunday
21/Thursday
12/Tuesday
21/Thursday
28/Sunday
31/Wednesday
31/Wednesday
14/Wednesday
26/Monday
19/Monday
31/Monday
29/Saturday
26/Wednesday
21/Monday
30/Wednesday
21/Monday
23/Friday
23/Friday
4/Sunday
23.1/Sunday
30.1/Sunday
20.2/Sunday
3
3
3
0
4
3
2
5
4
23
9
23
2
2
2
4
16
4
0
2
0
2
1
1
1
3
1
3
3
1
1
4
1
0
4
4
3
3
3
hour
minimum hour
date/day
Road number / Section
Location / Mileage [km+m]:
Automatic counter number:
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
3
2
1
5
1
1
5
0
1
4
0
1
2
0
1
2
0
0
1
0
0
0
veh/h
21/Friday
8/Saturday
8/Saturday
25/Friday
19/Saturday
25/Friday
26/Saturday
27/Sunday
18/Friday
29/Friday
17/Sunday
29/Friday
14/Saturday
2/Monday
2/Monday
23/Thursday
23/Thursday
23/Thursday
30/Saturday
31/Sunday
31/Sunday
7/Sunday
7/Sunday
7/Sunday
10/Saturday
11/Sunday
3/Saturday
29/Saturday
31/Monday
29/Saturday
4/Friday
1/Tuesday
1/Tuesday
30/Friday
11/Sunday
30/Friday
23.6/Thursday
23.6/Thursday
23.6/Thursday
date/day
15
12
12
19
16
14
15
17
16
17
16
17
19
12
12
8
14
14
15
15
15
20
13
13
19
16
17
12
14
12
15
10
10
18
16
18
8
14
14
hour
maximum hour
51
95
119
58
64
83
68
56
103
95
66
131
75
120
175
239
287
328
93
110
165
154
137
217
96
86
139
131
122
169
59
86
111
112
53
144
239
287
328
veh/h
1/Saturday
1/Saturday
1/Saturday
5/Saturday
4/Friday
5/Saturday
6/Sunday
10/Thursday
5/Saturday
3/Sunday
23/Saturday
20/Wednesday
8/Sunday
24/Tuesday
16/Monday
5/Sunday
11/Saturday
7/Tuesday
21/Thursday
21/Thursday
21/Thursday
28/Sunday
31/Wednesday
31/Wednesday
25/Sunday
24/Saturday
25/Sunday
2/Sunday
29/Saturday
11/Tuesday
27/Sunday
26/Saturday
27/Sunday
4/Sunday
31/Saturday
4/Sunday
1.1/Saturday
4.2/Friday
1.1/Saturday
date/day
147
198
345
187
186
400
210
201
452
347
300
744
386
454
940
417
459
973
351
385
736
550
701
1334
364
530
1013
329
428
921
274
374
726
272
284
656
147
186
345
veh/day
minimum day
21/Friday
8/Saturday
8/Saturday
25/Friday
27/Sunday
25/Friday
26/Saturday
27/Sunday
26/Saturday
29/Friday
28/Thursday
29/Friday
6/Friday
2/Monday
2/Monday
23/Thursday
23/Thursday
23/Thursday
30/Saturday
31/Sunday
30/Saturday
6/Saturday
7/Sunday
7/Sunday
2/Friday
11/Sunday
2/Friday
29/Saturday
31/Monday
31/Monday
11/Friday
1/Tuesday
1/Tuesday
30/Friday
6/Tuesday
30/Friday
23.6/Thursday
7.8/Sunday
7.8/Sunday
date/day
552
817
1110
640
483
1091
895
577
1381
1329
622
1792
832
1496
2132
1450
1284
2734
1430
1197
2460
1432
1497
2825
849
906
1623
1139
1264
1683
742
885
1310
1432
516
1890
1450
1497
2825
veh/day
maximum day
000019
Baljevine / 2+951,00
M 16 / Crna Rijeka - granica / border RS (Ugar)
TRAFFIC PARAMETERS
37
35
72
33
26
60
45
36
81
64
44
107
64
63
127
96
79
175
159
102
261
172
137
308
82
73
155
79
59
138
56
54
110
68
46
113
80
63
143
(21-05 h)
326
374
701
308
271
579
371
342
713
516
445
962
492
563
1055
599
572
1171
685
613
1298
761
859
1619
531
568
1099
509
519
1027
443
480
924
452
387
839
501
501
1002
(5-21 h)
night
average
average
day time
397
392
789
369
297
666
426
376
802
612
496
1108
578
579
1157
717
630
1347
808
667
1475
911
910
1821
635
619
1254
587
585
1173
525
544
1069
541
453
993
597
551
1148
average
day
working
773
752
1525
695
651
1345
844
715
1559
932
996
1928
613
641
1254
average
315
434
749
272
299
570
388
382
770
525
476
1001
515
711
1226
632
708
1340
921
816
1737
994
1242
2236
552
701
1253
588
561
1149
438
512
949
470
384
854
544
594
1139
summer
average
weekend
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000019
Baljevine / 2+951,00
M 16 / Crna Rijeka - granica / border RS (Ugar)
1400
1246
1246
1204
1213
1200
1242
1235
1232
1145
1146
voz / dan - vehicle / day
1000
800
594
600
400
200
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Godina - Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
1400
1246
1246
1204
1214
1200
1242
1235
1232
1146
1145
voz / dan - vehicle / day
1000
800
594
600
400
200
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Godina - Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
Broj vozila - Number of vehicles
0
1000
2000
3000
JanuarJanuary
FebruarFebruary
MartMarch
AprilApril
PGDS 1145 voz/dan - AADT 1145 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]:
Broj puta - Road number/ Dionica - Section
MajMay
JuliJuly
AvgustAugust
Dani / Mjeseci - Days / Months
JuniJune
SeptembarSeptember
OktobarOctober
000019
Baljevine / 2+951,00
M 16 / Crna Rijeka - Crna Rijeka-granica / border RS (Ugar)
DNEVNA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000019
Baljevine / 2+951,00
M 16 / Crna Rijeka - granica / border RS (Ugar)
PGDS 1145 voz/dan
AADT 1145 veh/day
Broj vozila - Number of vehicles
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
Broj vozila - Number of vehicles
1400
1200
Dužina vozila
Vehicle length
1000
800
>16,5 m
600
12-16,5 m
5,5-12 m
400
<5,5 m
200
0
ponedeljak
Monday
utorak
Tuesday
srijeda
četvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila - Number of vehicles
2500
Dužina vozila
Vehicle length
2000
>16,5 m
1500
12-16,5 m
5,5-12 m
1000
<5,5 m
500
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Mjesečna neravnomjernost
Monthly variation
9
10
11
12
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
PGDS AADT
000019
Baljevine / 2+951,00
M 16 / Crna Rijeka - granica / border RS (Ugar)
1145 voz/dan - veh/day
Čas Hour
Maksimalni
vršni sat Maximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danu Hour of day
14
15
12
17
15
14
18
15
Sat u godini Hour in year
4167
4168
7237
5418
5416
5367
7219
3904
DanDay of week
četvrtakThursday
četvrtakThursday
subotaSaturday
nedeljaSunday
nedeljaSunday
petakFriday
petakFriday
nedeljaSunday
DatumDate
23
23
29
14
14
12
28
12
MjesecMonth
JuniJune
JuniJune
OktobarOctober
AvgustAugust
AvgustAugust
AvgustAugust
OktobarOctober
JuniJune
Vrijednost Value
328
182
169
162
157
153
139
123
%percent
28.65
15.90
14.76
14.15
13.71
13.36
12.14
10.74
30
u % PGDSa - in % of AADT
25
20
15
10
5
0
0
20
40
60
80
100
Čas - Hour
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000020
Jezero / 10+796,00
M 5 / Mrkonjić Grad - Jezero
December
Decembar-
November
Novembar-
October
Oktobar-
September
Septembar-
August
Avgust-
July
Juli-
June
Juni-
May
Maj-
April
April-
March
Mart-
Februar-
February
January
Januar-
Mjesec - Month
1
1662
1812
1751
2473
2805
2529
3117
3343
2845
2838
2306
2055
2
1916
2037
1974
2493
3114
2445
2913
3079
3067
2726
2414
2072
3
1910
2006
1900
2326
2932
2826
2953
3318
3182
2400
2468
2013
4
2238
2126
2029
2254
2663
2585
3939
3283
3060
2613
2901
2098
5
2550
1837
1774
2135
2924
2426
2717
3674
2732
2553
2841
2314
6
2267
1588
1719
2350
3535
2436
2648
3909
2300
2567
2622
2173
7
1877
1864
1999
2205
3401
2440
2912
3707
3026
3031
3264
2242
8
2186
1901
1931
2591
2228
2691
2981
3184
2856
2811
2795
2004
9
2022
2057
1736
2434
2588
2952
2892
3096
3049
2615
2697
2422
10
2136
1998
1833
2165
2725
2973
2963
3195
2956
2595
2630
2298
11
2000
2184
2097
2294
2491
2383
3165
3213
2733
2477
2992
2110
12
2255
2087
1964
2202
2685
2433
2759
3531
2644
2662
2693
2146
13
1986
1833
1913
2373
2787
2444
2921
3551
2657
2689
2086
1898
14
1714
2074
1939
2606
2457
2647
2856
3465
2946
3010
2674
2180
15
1775
2036
1984
2594
2275
2470
3062
3060
2679
2784
2700
2188
16
1519
2131
2308
2354
2252
3012
2942
3281
2998
2300
2570
2407
17
1900
2106
2217
2291
2440
3037
3135
3225
2827
2540
2494
2252
18
1877
2238
2338
2230
2706
2811
2790
3241
2549
2289
3013
1871
19
1542
2090
2171
2405
2811
2819
3100
3343
2582
2602
2971
2218
20
1570
1807
1958
2449
2872
2603
3410
3066
2515
2451
2433
2032
21
2039
2128
2222
2336
2732
2579
3800
3063
2707
3073
2565
2318
22
1940
2056
2113
2522
2526
2562
4135
2890
2726
3043
2249
2318
23
1654
2107
2202
2730
2425
3048
4380
2794
2928
2551
2439
2482
24
2168
2138
2251
2154
2384
2880
3627
2863
2890
2444
2484
2192
25
2183
2344
2494
2543
2574
2689
3287
3129
2884
2496
2724
1727
26
2207
1996
1981
2350
2544
2477
3121
3308
2517
2627
2595
1996
27
2094
1795
2072
2826
2874
2548
3381
2973
2426
2442
2291
1924
28
1746
1820
2336
3217
2650
2846
3393
3017
2642
2615
2468
2119
29
1590
2315
3301
2248
3152
3547
2869
2444
2297
2403
2140
30
1555
2297
3396
2396
3798
2918
2012
2037
31
1785
2300
UkupnoTotal
59863
56196
64118
ProsjekAverage
1931
2007
2068
3678
2730
2484
3476
2792
74599
82528
81541 100000
99192
83285
80544
77819
67131
2487
2662
3200
2776
2598
2594
2166
Godišnji prosjek (PGDS) - Annual average (AADT)
2539
2718
3226
2391
2559
2363
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000020
Jezero / 10+796,00
M 5 / Mrkonjić Grad - Jezero
Dužina vozila - Vehicle length
MjesecMonth
SmjerDirection
Januar January
I
26479
89.5
2364
8.0
740
2.5
5
0.0
29588
II
26626
87.9
2776
9.2
832
2.7
41
0.1
30275
ukupno - total
53105
88.7
5140
8.6
1572
2.6
46
0.1
59863
I
24314
87.6
2389
8.6
1038
3.7
10
0.0
27751
II
24295
85.4
2859
10.1
1267
4.5
24
0.1
28445
ukupno - total
48609
86.5
5248
9.3
2305
4.1
34
0.1
56196
Februar February
Mart March
April April
Maj May
Juni June
Juli July
Avgust August
Septembar September
Oktobar October
Novembar November
Decembar December
Ukupno
(godišnje) Total
(annual)
Prosjek
(PGDS) Average
(AADT)
< 5,5 m
(%)
5,5 - 12 m
(%)
12 - 16,5 m
(%)
< 16,5 m
(%)
UkupnoTotal
I
27645
86.7
2843
8.9
1386
4.3
13
0.0
31887
II
27206
84.4
3347
10.4
1644
5.1
34
0.1
32231
ukupno - total
54851
85.5
6190
9.7
3030
4.7
47
0.1
64118
I
32393
86.2
3300
8.8
1873
5.0
23
0.1
37589
II
31135
84.1
3757
10.2
2092
5.7
26
0.1
37010
ukupno - total
63528
85.2
7057
9.5
3965
5.3
49
0.1
74599
I
35473
87.2
3367
8.3
1830
4.5
11
0.0
40681
II
35864
85.7
3777
9.0
2194
5.2
12
0.0
41847
ukupno - total
71337
86.4
7144
8.7
4024
4.9
23
0.0
82528
I
35396
86.8
3467
8.5
1875
4.6
18
0.0
40756
II
34594
84.8
3927
9.6
2252
5.5
12
0.0
40785
ukupno - total
69990
85.8
7394
9.1
4127
5.1
30
0.0
81541
I
44991
89.1
3677
7.3
1833
3.6
8
0.0
50509
II
42902
86.7
4285
8.7
2254
4.6
50
0.1
49491
ukupno - total
87893
87.9
7962
8.0
4087
4.1
58
0.1
100000
I
43762
89.4
3337
6.8
1840
3.8
13
0.0
48952
II
43900
87.4
4018
8.0
2234
4.4
88
0.2
50240
ukupno - total
87662
88.4
7355
7.4
4074
4.1
101
0.1
99192
I
35968
87.8
3214
7.8
1777
4.3
5
0.0
40964
II
36377
86.0
3808
9.0
2120
5.0
16
0.0
42321
ukupno - total
72345
86.9
7022
8.4
3897
4.7
21
0.0
83285
I
34246
86.3
3642
9.2
1798
4.5
16
0.0
39702
II
34219
83.8
4360
10.7
2220
5.4
43
0.1
40842
ukupno - total
68465
85.0
8002
9.9
4018
5.0
59
0.1
80544
I
32508
84.7
4215
11.0
1642
4.3
13
0.0
38378
II
32493
82.4
4913
12.5
1956
5.0
79
0.2
39441
ukupno - total
65001
83.5
9128
11.7
3598
4.6
92
0.1
77819
I
29114
86.4
3213
9.5
1358
4.0
11
0.0
33696
II
28059
83.9
3853
11.5
1450
4.3
73
0.2
33435
ukupno - total
57173
85.2
7066
10.5
2808
4.2
84
0.1
67131
I
402289
87.4
39028
8.5
18990
4.1
146
0.0
460453
II
397670
85.3
45680
9.8
22515
4.8
498
0.1
466363
ukupno - total
799959
86.3
84708
9.1
41505
4.5
644
0.1
926816
I
1099
87.1
107
8.5
52
4.1
0
0.0
1262
II
1087
85.0
125
9.8
62
4.8
1
0.1
1278
ukupno - total
2186
86.1
231
9.1
113
4.5
2
0.1
2539
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Smjer
31/ponedeljak
31/ponedeljak
31/ponedeljak
16/srijeda
16/srijeda
16/srijeda
23/srijeda
28/ponedeljak
15/utorak
19/utorak
20/srijeda
19/utorak
15/nedelja
4/srijeda
25/srijeda
16/četvrtak
29/srijeda
16/četvrtak
19/utorak
18/ponedeljak
14/četvrtak
30/utorak
24/srijeda
23/utorak
27/utorak
30/petak
27/utorak
25/utorak
4/utorak
25/utorak
17/četvrtak
2/srijeda
17/četvrtak
26/ponedeljak
30/petak
26/ponedeljak
15.5/nedelja
31.1/ponedeljak
16.2/srijeda
datum/dan
3
4
3
3
3
3
3
3
1
0
2
0
5
3
1
2
1
2
3
3
3
1
3
3
3
2
3
3
3
3
2
1
2
3
3
3
5
4
3
čas
minimalni čas
Automatski brojač broj:
Lokalitet / Stacionaža [km+m]:
Broj puta / Dionica
1
1
5
1
1
2
2
1
4
2
1
5
0
2
6
1
2
5
5
3
11
6
4
12
2
1
5
2
1
5
1
1
3
1
1
4
0
1
2
voz/h
5/srijeda
5/srijeda
4/utorak
25/petak
4/petak
4/petak
18/petak
13/nedelja
27/nedelja
23/subota
29/petak
30/subota
10/utorak
7/subota
7/subota
30/četvrtak
30/četvrtak
30/četvrtak
23/subota
9/subota
23/subota
5/petak
27/subota
5/petak
13/utorak
3/subota
25/nedelja
14/petak
1/subota
1/subota
18/petak
21/ponedeljak
7/ponedeljak
30/petak
4/nedelja
30/petak
23.7/subota
27.8/subota
23.7/subota
datum/dan
11
13
13
15
14
14
12
17
13
11
17
11
13
11
11
16
15
15
16
20
16
14
19
14
14
18
19
15
19
19
13
15
12
15
16
15
16
19
16
čas
maksimalni čas
107
111
210
110
110
203
114
112
197
142
129
246
146
149
284
144
167
304
179
160
326
164
178
304
142
143
234
155
175
249
173
158
273
124
113
213
179
178
326
voz/h
16/nedelja
19/srijeda
16/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
9/srijeda
6/nedelja
10/nedelja
7/četvrtak
5/utorak
8/nedelja
16/ponedeljak
8/nedelja
11/subota
13/ponedeljak
11/subota
6/srijeda
6/srijeda
6/srijeda
30/utorak
31/srijeda
30/utorak
6/utorak
6/utorak
6/utorak
30/nedelja
30/nedelja
30/nedelja
13/nedelja
30/srijeda
30/srijeda
25/nedelja
25/nedelja
25/nedelja
16.1/nedelja
19.1/srijeda
16.1/nedelja
datum/dan
653
759
1519
715
873
1588
830
862
1719
1003
1093
2135
1024
1179
2228
1088
1187
2383
1295
1353
2648
1321
1399
2730
1118
1182
2300
926
1086
2012
962
1041
2037
866
861
1727
653
759
1519
voz/dan
minimalni dan
000020
Jezero / 10+796,00
M 5 / Mrkonjić Grad - Jezero
datum/dan
1282
1268
2550
1233
1112
2344
1288
1206
2494
1846
1592
3396
1697
1838
3535
1886
1912
3798
2430
1996
4380
1959
1950
3909
1566
1686
3182
1646
1615
3073
1684
1701
3264
1398
1185
2559
2430
1996
4380
voz/dan
maksimalni dan
5/srijeda
5/srijeda
5/srijeda
25/petak
21/ponedeljak
25/petak
25/petak
25/petak
25/petak
29/petak
30/subota
30/subota
6/petak
6/petak
6/petak
30/četvrtak
30/četvrtak
30/četvrtak
23/subota
4/ponedeljak
23/subota
6/subota
6/subota
6/subota
2/petak
3/subota
3/subota
14/petak
22/subota
21/petak
18/petak
7/ponedeljak
7/ponedeljak
30/petak
23/petak
30/petak
23.7/subota
4.7/ponedeljak
23.7/subota
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
127
120
247
108
96
204
110
103
213
132
130
262
162
158
321
173
176
349
237
236
474
230
221
451
165
164
329
152
137
289
161
162
324
131
121
253
158
153
310
(21-05 h)
(05-21 h)
828
856
1684
883
920
1803
919
936
1855
1121
1104
2225
1150
1191
2341
1185
1184
2369
1392
1360
2752
1349
1400
2749
1200
1247
2447
1128
1180
2309
1118
1152
2270
956
957
1913
1104
1125
2229
noćni
prosjek
dnevni
prosjek
1008
1002
2010
1024
1034
2058
1053
1059
2112
1257
1227
2484
1337
1338
2675
1402
1367
2769
1617
1576
3192
1563
1587
3150
1358
1379
2737
1292
1307
2598
1296
1310
2606
1101
1090
2191
1280
1278
2558
danom
radnim
prosjek
880
941
1821
909
970
1879
959
986
1944
1247
1245
2492
1267
1371
2639
1238
1340
2578
1656
1640
3296
1626
1718
3344
1386
1499
2885
1258
1340
2598
1240
1326
2566
1053
1049
2103
1220
1277
2497
1485
1499
2984
1359
1360
2718
1629
1596
3226
1579
1621
3200
1365
1411
2776
ljetni
prosjek
prosjek
vikendom
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
Year
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Month
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Direction
31/Monday
31/Monday
31/Monday
16/Wednesday
16/Wednesday
16/Wednesday
23/Wednesday
28/Monday
15/Tuesday
19/Tuesday
20/Wednesday
19/Tuesday
15/Sunday
4/Wednesday
25/Wednesday
16/Thursday
29/Wednesday
16/Thursday
19/Tuesday
18/Monday
14/Thursday
30/Tuesday
24/Wednesday
23/Tuesday
27/Tuesday
30/Friday
27/Tuesday
25/Tuesday
4/Tuesday
25/Tuesday
17/Thursday
2/Wednesday
17/Thursday
26/Monday
30/Friday
26/Monday
15.5/Sunday
31.1/Monday
16.2/Wednesday
3
4
3
3
3
3
3
3
1
0
2
0
5
3
1
2
1
2
3
3
3
1
3
3
3
2
3
3
3
3
2
1
2
3
3
3
5
4
3
hour
minimum hour
date/day
Road number / Section
Location / Mileage [km+m]:
Automatic counter number:
1
1
5
1
1
2
2
1
4
2
1
5
0
2
6
1
2
5
5
3
11
6
4
12
2
1
5
2
1
5
1
1
3
1
1
4
0
1
2
veh/h
5/Wednesday
5/Wednesday
4/Tuesday
25/Friday
4/Friday
4/Friday
18/Friday
13/Sunday
27/Sunday
23/Saturday
29/Friday
30/Saturday
10/Tuesday
7/Saturday
7/Saturday
30/Thursday
30/Thursday
30/Thursday
23/Saturday
9/Saturday
23/Saturday
5/Friday
27/Saturday
5/Friday
13/Tuesday
3/Saturday
25/Sunday
14/Friday
1/Saturday
1/Saturday
18/Friday
21/Monday
7/Monday
30/Friday
4/Sunday
30/Friday
23.7/Saturday
27.8/Saturday
23.7/Saturday
date/day
11
13
13
15
14
14
12
17
13
11
17
11
13
11
11
16
15
15
16
20
16
14
19
14
14
18
19
15
19
19
13
15
12
15
16
15
16
19
16
hour
maximum hour
107
111
210
110
110
203
114
112
197
142
129
246
146
149
284
144
167
304
179
160
326
164
178
304
142
143
234
155
175
249
173
158
273
124
113
213
179
178
326
veh/h
16/Sunday
19/Wednesday
16/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
9/Wednesday
6/Sunday
10/Sunday
7/Thursday
5/Tuesday
8/Sunday
16/Monday
8/Sunday
11/Saturday
13/Monday
11/Saturday
6/Wednesday
6/Wednesday
6/Wednesday
30/Tuesday
31/Wednesday
30/Tuesday
6/Tuesday
6/Tuesday
6/Tuesday
30/Sunday
30/Sunday
30/Sunday
13/Sunday
30/Wednesday
30/Wednesday
25/Sunday
25/Sunday
25/Sunday
16.1/Sunday
19.1/Wednesday
16.1/Sunday
date/day
653
759
1519
715
873
1588
830
862
1719
1003
1093
2135
1024
1179
2228
1088
1187
2383
1295
1353
2648
1321
1399
2730
1118
1182
2300
926
1086
2012
962
1041
2037
866
861
1727
653
759
1519
veh/day
minimum day
000020
Jezero / 10+796,00
M 5 / Mrkonjić Grad - Jezero
TRAFFIC PARAMETERS
5/Wednesday
5/Wednesday
5/Wednesday
25/Friday
21/Monday
25/Friday
25/Friday
25/Friday
25/Friday
29/Friday
30/Saturday
30/Saturday
6/Friday
6/Friday
6/Friday
30/Thursday
30/Thursday
30/Thursday
23/Saturday
4/Monday
23/Saturday
6/Saturday
6/Saturday
6/Saturday
2/Friday
3/Saturday
3/Saturday
14/Friday
22/Saturday
21/Friday
18/Friday
7/Monday
7/Monday
30/Friday
23/Friday
30/Friday
23.7/Saturday
4.7/Monday
23.7/Saturday
date/day
1282
1268
2550
1233
1112
2344
1288
1206
2494
1846
1592
3396
1697
1838
3535
1886
1912
3798
2430
1996
4380
1959
1950
3909
1566
1686
3182
1646
1615
3073
1684
1701
3264
1398
1185
2559
2430
1996
4380
veh/day
maximum day
127
120
247
108
96
204
110
103
213
132
130
262
162
158
321
173
176
349
237
236
474
230
221
451
165
164
329
152
137
289
161
162
324
131
121
253
158
153
310
(21-05 h)
828
856
1684
883
920
1803
919
936
1855
1121
1104
2225
1150
1191
2341
1185
1184
2369
1392
1360
2752
1349
1400
2749
1200
1247
2447
1128
1180
2309
1118
1152
2270
956
957
1913
1104
1125
2229
(5-21 h)
night
average
average
day time
1008
1002
2010
1024
1034
2058
1053
1059
2112
1257
1227
2484
1337
1338
2675
1402
1367
2769
1617
1576
3192
1563
1587
3150
1358
1379
2737
1292
1307
2598
1296
1310
2606
1101
1090
2191
1280
1278
2558
average
day
working
1485
1499
2984
1359
1360
2718
1629
1596
3226
1579
1621
3200
1365
1411
2776
average
880
941
1821
909
970
1879
959
986
1944
1247
1245
2492
1267
1371
2639
1238
1340
2578
1656
1640
3296
1626
1718
3344
1386
1499
2885
1258
1340
2598
1240
1326
2566
1053
1049
2103
1220
1277
2497
summer
average
weekend
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000020
Jezero / 10+796,00
M 5 / Mrkonjić Grad - Jezero
3500
2999
3000
2793
2563
2552
2539
2009
2010
2011
2474
voz / dan - vehicle / day
2500
2245
2214
2209
1983
2000
1500
1000
500
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Godina - Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
3500
2999
3000
2793
2563
2552
2539
2009
2010
2011
2473
voz / dan - vehicle / day
2500
2245
2214
2209
1984
2000
1500
1000
500
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Godina - Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
Broj vozila - Number of vehicles
0
1000
2000
3000
4000
5000
JanuarJanuary
FebruarFebruary
MartMarch
AprilApril
PGDS 2539 voz/dan - AADT 2539 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]:
Broj puta - Road number/ Dionica - Section
MajMay
JuliJuly
AvgustAugust
Dani / Mjeseci - Days / Months
JuniJune
000020
Jezero / 10+796,00
M 5 / Mrkonjić Grad - Jezero
SeptembarSeptember
DNEVNA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000020
Jezero / 10+796,00
M 5 / Mrkonjić Grad - Jezero
PGDS 2539 voz/dan
AADT 2539 veh/day
Broj vozila - Number of vehicles
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
Broj vozila - Number of vehicles
3000
2500
Dužina vozila
Vehicle length
2000
1500
>16,5 m
12-16,5 m
1000
5,5-12 m
<5,5 m
500
0
ponedeljak
Monday
utorak
Tuesday
srijeda
četvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila - Number of vehicles
3500
Dužina vozila
Vehicle length
3000
2500
>16,5 m
2000
12-16,5 m
5,5-12 m
1500
<5,5 m
1000
500
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Mjesečna neravnomjernost
Monthly variation
9
10
11
12
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
PGDS AADT
000020
Jezero / 10+796,00
M 5 / Mrkonjić Grad - Jezero
2539 voz/dan - veh/day
Čas Hour
Maksimalni
vršni sat Maximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danu Hour of day
16
14
18
19
14
13
10
15
Sat u godini Hour in year
4889
4887
4915
4868
4863
4886
2699
7648
DanDay of week
subotaSaturday
subotaSaturday
nedeljaSunday
petakFriday
petakFriday
subotaSaturday
subotaSaturday
utorakTuesday
DatumDate
23
23
24
22
22
23
23
15
MjesecMonth
JuliJuly
JuliJuly
JuliJuly
JuliJuly
JuliJuly
JuliJuly
AprilApril
NovembarNovember
Vrijednost Value
326
286
270
265
259
254
236
224
%percent
12.84
11.26
10.63
10.44
10.20
10.00
9.29
8.82
14
u % PGDSa - in % of AADT
12
10
8
6
4
2
0
0
20
40
60
80
100
Čas - Hour
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000021
Podrašnica / 2+138,00
M 15 / Rogolji - Baraći
1343
959
1302
1336
1360
1335
815
December
Decembar-
November
Novembar-
October
Oktobar-
September
Septembar-
August
Avgust-
July
Juli-
June
Juni-
May
Maj-
April
April-
March
Mart-
Februar-
February
January
Januar-
Mjesec - Month
1
744
468
549
1059
600
2
689
566
550
1101
1360
1049
1523
1237
1351
1387
920
735
3
936
558
537
965
1049
1284
1526
1231
1599
1077
838
834
4
887
652
644
859
1528
1253
1282
1242
1957
913
934
885
5
773
676
594
800
1173
1080
1046
1335
1974
982
1155
819
6
777
658
676
912
1166
1166
1128
1851
1455
991
1065
808
7
881
632
692
931
1483
1055
1105
1854
1205
1082
1039
793
8
1062
620
654
1044
1386
932
1380
1642
1284
1361
1038
781
9
915
582
516
1272
1309
960
1573
2128
1216
1350
1016
918
10
787
599
490
1141
1149
1110
1499
1587
1324
1028
982
911
11
605
732
713
946
1277
1455
1509
1458
1541
1070
1069
926
12
677
642
791
830
1588
1143
988
1759
1641
1052
1240
862
13
734
677
681
877
1768
1068
1224
2315
1095
1111
1041
755
14
867
748
644
915
1316
1040
1186
2331
940
1169
939
689
15
690
737
663
1063
1281
1030
1506
1635
973
1428
911
690
16
649
801
674
1204
896
956
1890
1419
1027
1343
996
713
17
691
762
740
1592
938
1251
1947
1332
1216
943
915
707
18
704
872
853
1031
975
1693
1357
1398
1378
844
1005
692
19
1020
842
873
839
946
1510
1392
1707
1297
977
1070
580
20
733
866
917
803
1029
1061
1331
1966
1098
921
1034
398
21
724
534
812
806
1144
980
1290
2124
960
1130
952
460
22
825
786
779
1029
1003
1126
1634
1571
1083
1297
861
558
23
877
748
725
1033
833
1237
2054
1418
1110
1221
881
715
24
809
749
796
1028
915
1330
2035
1354
1373
957
885
474
25
771
836
882
1020
944
1427
1580
1546
1661
899
1019
509
26
967
808
605
1002
1026
1275
1302
1546
1637
950
1055
492
27
980
772
849
1081
1125
1147
1288
1812
1067
856
967
551
28
662
729
29
536
30
31
727
1108
1073
1132
1385
1918
1107
821
916
753
756
1058
1151
1182
1588
2023
1006
921
916
862
413
914
1439
1047
1274
1185
1060
673
587
1011
924
1814
1441
1676
1327
912
938
744
UkupnoTotal
23972
19652
22307
30788
36145
35165
45340
50843
39120
33388
29147
22152
ProsjekAverage
773
702
720
1026
1166
1172
1463
1640
1304
1077
972
715
Godišnji prosjek (PGDS) - Annual average (AADT)
1063
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000021
Podrašnica / 2+138,00
M 15 / Rogolji - Baraći
Dužina vozila - Vehicle length
MjesecMonth
SmjerDirection
Januar January
I
11296
93.9
601
5.0
123
1.0
4
0.0
12024
II
11172
93.5
650
5.4
124
1.0
2
0.0
11948
ukupno - total
Februar February
April April
Maj May
Juni June
Juli July
Avgust August
Septembar September
Oktobar October
Novembar November
Decembar December
Prosjek
(PGDS) Average
(AADT)
5,5 - 12 m
(%)
12 - 16,5 m
(%)
< 16,5 m
(%)
UkupnoTotal
22468
93.7
1251
5.2
247
1.0
6
0.0
23972
8977
91.2
660
6.7
195
2.0
7
0.1
9839
II
9005
91.8
649
6.6
156
1.6
3
0.0
9813
17982
91.5
1309
6.7
351
1.8
10
0.1
19652
I
10086
90.3
840
7.5
245
2.2
2
0.0
11173
II
10144
91.1
802
7.2
186
1.7
2
0.0
11134
ukupno - total
20230
90.7
1642
7.4
431
1.9
4
0.0
22307
I
13944
90.8
986
6.4
427
2.8
3
0.0
15360
II
13992
90.7
1057
6.9
372
2.4
7
0.0
15428
ukupno - total
27936
90.7
2043
6.6
799
2.6
10
0.0
30788
I
16708
91.5
1066
5.8
480
2.6
1
0.0
18255
II
16386
91.6
1083
6.1
415
2.3
6
0.0
17890
ukupno - total
33094
91.6
2149
5.9
895
2.5
7
0.0
36145
I
15715
90.2
1188
6.8
515
3.0
2
0.0
17420
II
15998
90.2
1275
7.2
468
2.6
4
0.0
17745
ukupno - total
31713
90.2
2463
7.0
983
2.8
6
0.0
35165
I
20861
93.3
1026
4.6
475
2.1
0
0.0
22362
II
21495
93.5
1048
4.6
430
1.9
5
0.0
22978
ukupno - total
42356
93.4
2074
4.6
905
2.0
5
0.0
45340
I
23994
93.9
1010
4.0
551
2.2
0
0.0
25555
II
23738
93.9
1060
4.2
486
1.9
4
0.0
25288
ukupno - total
47732
93.9
2070
4.1
1037
2.0
4
0.0
50843
I
18441
91.5
1110
5.5
599
3.0
5
0.0
20155
II
17283
91.1
1128
5.9
546
2.9
8
0.0
18965
ukupno - total
35724
91.3
2238
5.7
1145
2.9
13
0.0
39120
I
14990
88.9
1308
7.8
570
3.4
0
0.0
16868
II
14650
88.7
1357
8.2
509
3.1
4
0.0
16520
ukupno - total
29640
88.8
2665
8.0
1079
3.2
4
0.0
33388
I
12890
87.8
1313
8.9
476
3.2
1
0.0
14680
II
12664
87.5
1330
9.2
465
3.2
8
0.1
14467
ukupno - total
25554
87.7
2643
9.1
941
3.2
9
0.0
29147
I
10153
91.6
739
6.7
193
1.7
0
0.0
11085
II
ukupno - total
Ukupno
(godišnje) Total
(annual)
(%)
I
ukupno - total
Mart March
< 5,5 m
9830
88.8
958
8.7
277
2.5
2
0.0
11067
19983
90.2
1697
7.7
470
2.1
2
0.0
22152
I
178055
91.4
11847
6.1
4849
2.5
25
0.0
194776
II
176357
91.3
12397
6.4
4434
2.3
55
0.0
193243
ukupno - total
354412
91.3
24244
6.2
9283
2.4
80
0.0
388019
I
486
91.2
32
6.1
13
2.5
0
0.0
534
II
482
91.0
34
6.4
12
2.3
0
0.0
529
ukupno - total
968
91.1
66
6.2
25
2.4
0
0.0
1063
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Smjer
29/subota
31/ponedeljak
29/subota
28/ponedeljak
25/petak
24/četvrtak
31/četvrtak
29/utorak
29/utorak
28/četvrtak
26/utorak
21/četvrtak
31/utorak
31/utorak
31/utorak
29/srijeda
29/srijeda
29/srijeda
17/nedelja
21/četvrtak
12/utorak
29/ponedeljak
10/srijeda
23/utorak
30/petak
30/petak
14/srijeda
31/ponedeljak
31/ponedeljak
31/ponedeljak
27/nedelja
30/srijeda
24/četvrtak
30/petak
30/petak
30/petak
29.1/subota
31.1/ponedeljak
29.1/subota
datum/dan
4
3
4
3
4
1
3
3
3
1
2
1
2
1
1
3
3
3
3
2
3
3
2
3
2
4
3
3
2
2
2
3
3
2
3
2
4
3
4
čas
minimalni čas
Automatski brojač broj:
Lokalitet / Stacionaža [km+m]:
Broj puta / Dionica
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
voz/h
23/nedelja
19/srijeda
19/srijeda
20/nedelja
18/petak
18/petak
12/subota
12/subota
12/subota
17/nedelja
17/nedelja
17/nedelja
13/petak
12/četvrtak
12/četvrtak
19/nedelja
18/subota
18/subota
17/nedelja
16/subota
17/nedelja
21/nedelja
9/utorak
13/subota
5/ponedeljak
4/nedelja
5/ponedeljak
30/nedelja
15/subota
30/nedelja
9/srijeda
12/subota
12/subota
30/petak
18/nedelja
18/nedelja
5.9/ponedeljak
17.4/nedelja
17.4/nedelja
datum/dan
16
17
16
16
15
15
15
13
15
15
10
10
0
19
19
18
9
9
19
7
19
20
14
14
19
6
19
15
9
15
16
11
11
11
12
12
19
10
10
čas
maksimalni čas
85
57
107
56
58
86
66
60
96
132
169
207
93
127
190
93
127
158
131
111
165
136
115
189
141
96
171
117
113
154
77
79
113
70
111
135
141
169
207
voz/h
30/nedelja
30/nedelja
30/nedelja
1/utorak
1/utorak
1/utorak
9/srijeda
10/četvrtak
10/četvrtak
21/četvrtak
20/srijeda
5/utorak
23/ponedeljak
23/ponedeljak
23/ponedeljak
9/četvrtak
8/srijeda
8/srijeda
12/utorak
12/utorak
12/utorak
3/srijeda
2/utorak
3/srijeda
14/srijeda
28/srijeda
14/srijeda
28/petak
27/četvrtak
28/petak
30/srijeda
30/srijeda
30/srijeda
20/utorak
20/utorak
20/utorak
20.12/utorak
30.1/nedelja
20.12/utorak
datum/dan
211
202
413
240
228
468
254
236
490
404
378
800
428
405
833
464
464
932
515
473
988
628
583
1231
472
454
940
402
410
821
346
327
673
191
207
398
191
202
398
voz/dan
minimalni dan
000021
Podrašnica / 2+138,00
M 15 / Rogolji - Baraći
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
8/subota
19/srijeda
8/subota
20/nedelja
18/petak
18/petak
20/nedelja
31/četvrtak
31/četvrtak
17/nedelja
17/nedelja
17/nedelja
13/petak
12/četvrtak
13/petak
19/nedelja
18/subota
18/subota
24/nedelja
23/subota
23/subota
14/nedelja
13/subota
14/nedelja
5/ponedeljak
4/nedelja
5/ponedeljak
2/nedelja
15/subota
15/subota
12/subota
12/subota
12/subota
10/subota
11/nedelja
30/petak
14.8/nedelja
13.8/subota
14.8/nedelja
datum/dan
542
537
1062
463
456
872
500
512
1011
821
771
1592
913
900
1768
857
876
1693
1090
1146
2054
1326
1205
2331
1233
1006
1974
773
731
1428
612
628
1240
487
502
938
1326
1205
2331
voz/dan
maksimalni dan
45
48
93
30
32
62
30
34
64
40
38
78
68
55
123
72
54
126
121
82
203
122
91
213
80
57
136
42
38
80
41
43
85
32
29
61
61
50
111
(21-05 h)
342
338
680
322
318
640
331
325
656
472
476
949
521
522
1043
509
538
1046
600
659
1259
702
725
1427
592
576
1168
502
495
997
448
439
887
326
328
653
473
479
952
(05-21 h)
noćni
prosjek
dnevni
prosjek
392
388
780
341
345
686
351
358
710
469
476
945
551
564
1115
538
568
1106
642
682
1324
758
749
1507
657
573
1231
489
496
985
465
467
932
355
348
703
504
504
1008
danom
radnim
prosjek
382
381
763
378
364
743
386
362
748
586
580
1166
657
602
1259
697
657
1355
887
867
1754
1014
1007
2021
712
795
1506
659
611
1270
547
518
1064
364
378
742
600
587
1187
701
697
1397
581
592
1172
721
741
1463
824
816
1640
672
632
1304
ljetni
prosjek
prosjek
vikendom
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
Year
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Month
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Direction
29/Saturday
31/Monday
29/Saturday
28/Monday
25/Friday
24/Thursday
31/Thursday
29/Tuesday
29/Tuesday
28/Thursday
26/Tuesday
21/Thursday
31/Tuesday
31/Tuesday
31/Tuesday
29/Wednesday
29/Wednesday
29/Wednesday
17/Sunday
21/Thursday
12/Tuesday
29/Monday
10/Wednesday
23/Tuesday
30/Friday
30/Friday
14/Wednesday
31/Monday
31/Monday
31/Monday
27/Sunday
30/Wednesday
24/Thursday
30/Friday
30/Friday
30/Friday
29.1/Saturday
31.1/Monday
29.1/Saturday
4
3
4
3
4
1
3
3
3
1
2
1
2
1
1
3
3
3
3
2
3
3
2
3
2
4
3
3
2
2
2
3
3
2
3
2
4
3
4
hour
minimum hour
date/day
Road number / Section
Location / Mileage [km+m]:
Automatic counter number:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
veh/h
23/Sunday
19/Wednesday
19/Wednesday
20/Sunday
18/Friday
18/Friday
12/Saturday
12/Saturday
12/Saturday
17/Sunday
17/Sunday
17/Sunday
13/Friday
12/Thursday
12/Thursday
19/Sunday
18/Saturday
18/Saturday
17/Sunday
16/Saturday
17/Sunday
21/Sunday
9/Tuesday
13/Saturday
5/Monday
4/Sunday
5/Monday
30/Sunday
15/Saturday
30/Sunday
9/Wednesday
12/Saturday
12/Saturday
30/Friday
18/Sunday
18/Sunday
5.9/Monday
17.4/Sunday
17.4/Sunday
date/day
16
17
16
16
15
15
15
13
15
15
10
10
0
19
19
18
9
9
19
7
19
20
14
14
19
6
19
15
9
15
16
11
11
11
12
12
19
10
10
hour
maximum hour
85
57
107
56
58
86
66
60
96
132
169
207
93
127
190
93
127
158
131
111
165
136
115
189
141
96
171
117
113
154
77
79
113
70
111
135
141
169
207
veh/h
30/Sunday
30/Sunday
30/Sunday
1/Tuesday
1/Tuesday
1/Tuesday
9/Wednesday
10/Thursday
10/Thursday
21/Thursday
20/Wednesday
5/Tuesday
23/Monday
23/Monday
23/Monday
9/Thursday
8/Wednesday
8/Wednesday
12/Tuesday
12/Tuesday
12/Tuesday
3/Wednesday
2/Tuesday
3/Wednesday
14/Wednesday
28/Wednesday
14/Wednesday
28/Friday
27/Thursday
28/Friday
30/Wednesday
30/Wednesday
30/Wednesday
20/Tuesday
20/Tuesday
20/Tuesday
20.12/Tuesday
30.1/Sunday
20.12/Tuesday
date/day
211
202
413
240
228
468
254
236
490
404
378
800
428
405
833
464
464
932
515
473
988
628
583
1231
472
454
940
402
410
821
346
327
673
191
207
398
191
202
398
veh/day
minimum day
000021
Podrašnica / 2+138,00
M 15 / Rogolji - Baraći
TRAFFIC PARAMETERS
8/Saturday
19/Wednesday
8/Saturday
20/Sunday
18/Friday
18/Friday
20/Sunday
31/Thursday
31/Thursday
17/Sunday
17/Sunday
17/Sunday
13/Friday
12/Thursday
13/Friday
19/Sunday
18/Saturday
18/Saturday
24/Sunday
23/Saturday
23/Saturday
14/Sunday
13/Saturday
14/Sunday
5/Monday
4/Sunday
5/Monday
2/Sunday
15/Saturday
15/Saturday
12/Saturday
12/Saturday
12/Saturday
10/Saturday
11/Sunday
30/Friday
14.8/Sunday
13.8/Saturday
14.8/Sunday
date/day
542
537
1062
463
456
872
500
512
1011
821
771
1592
913
900
1768
857
876
1693
1090
1146
2054
1326
1205
2331
1233
1006
1974
773
731
1428
612
628
1240
487
502
938
1326
1205
2331
veh/day
maximum day
45
48
93
30
32
62
30
34
64
40
38
78
68
55
123
72
54
126
121
82
203
122
91
213
80
57
136
42
38
80
41
43
85
32
29
61
61
50
111
(21-05 h)
342
338
680
322
318
640
331
325
656
472
476
949
521
522
1043
509
538
1046
600
659
1259
702
725
1427
592
576
1168
502
495
997
448
439
887
326
328
653
473
479
952
(5-21 h)
night
average
average
day time
392
388
780
341
345
686
351
358
710
469
476
945
551
564
1115
538
568
1106
642
682
1324
758
749
1507
657
573
1231
489
496
985
465
467
932
355
348
703
504
504
1008
average
day
working
701
697
1397
581
592
1172
721
741
1463
824
816
1640
672
632
1304
average
382
381
763
378
364
743
386
362
748
586
580
1166
657
602
1259
697
657
1355
887
867
1754
1014
1007
2021
712
795
1506
659
611
1270
547
518
1064
364
378
742
600
587
1187
summer
average
weekend
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000021
Podrašnica / 2+138,00
M 15 / Rogolji - Baraći
1200
1087
1029
voz / dan - vehicle / day
1000
945
967
969
2003
2004
1054
1061
1063
2010
2011
980
942
800
600
400
200
0
2002
2005
2006
2007
2008
2009
Godina - Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
1200
1087
1030
voz / dan - vehicle / day
1000
945
967
969
2003
2004
1054
1061
1063
2010
2011
982
942
800
600
400
200
0
2002
2005
2006
2007
2008
2009
Godina - Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
Broj vozila - Number of vehicles
0
500
1000
1500
2000
2500
JanuarJanuary
FebruarFebruary
MartMarch
AprilApril
PGDS 1063 voz/dan - AADT 1063 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]:
Broj puta - Road number/ Dionica - Section
MajMay
JuliJuly
AvgustAugust
Dani / Mjeseci - Days / Months
JuniJune
000021
Podrašnica / 2+138,00
M 15 / Rogolji - Baraći
SeptembarSeptember
DNEVNA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000021
Podrašnica / 2+138,00
M 15 / Rogolji - Baraći
PGDS 1063 voz/dan
AADT 1063 veh/day
Broj vozila - Number of vehicles
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
Broj vozila - Number of vehicles
1400
1200
Dužina vozila
Vehicle length
1000
800
>16,5 m
600
12-16,5 m
5,5-12 m
400
<5,5 m
200
0
ponedeljak
Monday
utorak
Tuesday
srijeda
četvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila - Number of vehicles
1800
1600
Dužina vozila
Vehicle length
1400
1200
>16,5 m
1000
12-16,5 m
800
5,5-12 m
600
<5,5 m
400
200
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Mjesečna neravnomjernost
Monthly variation
9
10
11
12
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
PGDS AADT
000021
Podrašnica / 2+138,00
M 15 / Rogolji - Baraći
1063 voz/dan - veh/day
Čas Hour
Maksimalni
vršni sat Maximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danu Hour of day
10
17
10
12
8
9
14
13
Sat u godini Hour in year
2555
5298
5387
5413
4041
6922
4047
5486
DanDay of week
nedeljaSunday
utorakTuesday
subotaSaturday
nedeljaSunday
subotaSaturday
nedeljaSunday
subotaSaturday
srijedaWednesday
DatumDate
17
9
13
14
18
16
18
17
MjesecMonth
AprilApril
AvgustAugust
AvgustAugust
AvgustAugust
JuniJune
OktobarOctober
JuniJune
AvgustAugust
Vrijednost Value
207
163
156
149
142
139
122
112
%percent
19.47
15.33
14.67
14.02
13.36
13.08
11.48
10.54
24
u % PGDSa - in % of AADT
20
16
12
8
4
0
0
20
40
60
80
100
Čas - Hour
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000022
Velečevo / 1+239,00
M 5 / granica / border RS (Velečevo) - Čađavica
December
Decembar-
November
Novembar-
October
Oktobar-
September
Septembar-
August
Avgust-
July
Juli-
June
Juni-
May
Maj-
April
April-
March
Mart-
Februar-
February
January
Januar-
Mjesec - Month
1
2045
1316
1472
2129
2764
2230
2701
3064
2616
2577
1974
1904
2
1803
1421
1609
2323
3194
2170
2713
2912
3081
2636
2138
1916
3
1966
1549
1604
2197
2491
2623
2789
2962
3093
2158
2187
1854
4
2114
1779
1831
1938
2351
2481
2441
3191
3149
2242
2634
2060
5
2437
1326
1497
1884
2511
2456
2429
3708
2635
2234
2713
1880
6
1307
1063
1336
2058
3107
2223
2521
3811
2099
2403
2351
1842
7
1642
1315
1511
1879
3181
2070
2597
3896
2789
2691
2326
1897
8
1082
1399
1473
2328
2212
2153
2933
3304
2445
2407
2464
1888
9
1285
1490
1302
2174
2588
2181
3118
3050
2839
2522
2207
2200
10
1350
1553
1505
2176
2572
2681
2896
3135
2845
2078
2194
2063
11
1072
1583
1785
1935
2246
2470
2868
3126
2884
2242
2690
1951
12
1295
1034
1646
1834
2438
2475
2576
3392
2390
2301
2541
1799
13
1364
1225
1512
1915
2838
2092
2718
3546
2320
2469
1914
1638
14
1404
1427
1641
2078
2534
2044
2707
3863
2336
2793
2233
1700
15
1679
1736
1523
2369
2331
2305
2919
2949
2500
2665
2296
1742
16
1545
1495
1760
2143
2088
2399
3061
2955
2893
2333
2085
2144
17
1640
1666
1804
2200
2189
2637
3166
2836
2808
2199
2081
1903
18
1681
1908
2095
1940
2084
2508
2628
2928
2590
2077
2519
1780
19
1758
1691
1927
2114
2280
2377
2865
3330
2386
2386
2204
1788
20
1778
1634
1873
1949
2526
2213
2896
2955
2297
2256
2076
1790
21
1723
1730
1869
1949
2500
2104
2815
3065
2374
2732
2076
1920
22
1437
1721
1778
2296
2132
2225
3470
2636
2505
2535
1905
1929
23
1421
1827
1830
2319
2172
2850
3554
2412
2912
2479
1999
2374
24
1538
1826
1884
2157
2088
2978
3604
2617
2956
2068
2031
2046
25
1223
1988
2307
2039
2173
2778
3040
2863
3104
2112
2431
1852
26
851
1752
1666
1999
2276
2813
2935
3150
2353
2162
2205
1859
27
1288
1687
1909
2348
2679
2465
3024
3023
2201
2139
2144
1682
28
1546
1569
1746
2980
2497
2190
2946
3256
2248
2408
2148
1818
29
1358
1819
3353
2582
2411
3451
2592
2168
2077
2022
1813
30
805
1920
3159
2060
2359
2782
2121
1824
31
1201
1981
UkupnoTotal
46638
43710
53415
66162
76016
ProsjekAverage
1504
1561
1723
2205
2452
3580
2572
3847
2688
71961
91808
95787
78598
72553
66612
59197
2399
2962
3090
2620
2340
2220
1910
Godišnji prosjek (PGDS) - Annual average (AADT)
2253
2332
2051
2186
1979
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
000022
Velečevo / 1+239,00
M 5 / granica / border RS (Velečevo) Čađavica
Broj puta - Road number / Dionica - Section
Dužina vozila - Vehicle length
MjesecMonth
SmjerDirection
Januar January
I
20033
86.9
2339
10.1
611
2.6
81
0.4
23064
II
20496
86.9
2335
9.9
675
2.9
68
0.3
23574
ukupno - total
40529
86.9
4674
10.0
1286
2.8
149
0.3
46638
I
18561
84.4
2485
11.3
774
3.5
162
0.7
21982
II
18433
84.8
2369
10.9
814
3.7
112
0.5
21728
ukupno - total
36994
84.6
4854
11.1
1588
3.6
274
0.6
43710
Februar February
Mart March
April April
Maj May
Juni June
Juli July
Avgust August
Septembar September
Oktobar October
Novembar November
Decembar December
Ukupno
(godišnje) Total
(annual)
Prosjek
(PGDS) Average
(AADT)
< 5,5 m
(%)
5,5 - 12 m
(%)
12 - 16,5 m
(%)
< 16,5 m
(%)
UkupnoTotal
I
22117
83.6
3037
11.5
1078
4.1
233
0.9
26465
II
22419
83.2
3031
11.2
1281
4.8
219
0.8
26950
ukupno - total
44536
83.4
6068
11.4
2359
4.4
452
0.8
53415
I
27478
84.1
3478
10.6
1551
4.7
181
0.6
32688
II
28326
84.6
3312
9.9
1690
5.0
146
0.4
33474
ukupno - total
55804
84.3
6790
10.3
3241
4.9
327
0.5
66162
I
32541
85.6
3639
9.6
1612
4.2
224
0.6
38016
II
32460
85.4
3465
9.1
1923
5.1
152
0.4
38000
ukupno - total
65001
85.5
7104
9.3
3535
4.7
376
0.5
76016
I
30054
84.2
3896
10.9
1595
4.5
138
0.4
35683
II
30501
84.1
3810
10.5
1906
5.3
61
0.2
36278
ukupno - total
60555
84.1
7706
10.7
3501
4.9
199
0.3
71961
I
40322
87.8
3779
8.2
1738
3.8
92
0.2
45931
II
40136
87.5
3699
8.1
2002
4.4
40
0.1
45877
ukupno - total
80458
87.6
7478
8.1
3740
4.1
132
0.1
91808
I
41973
87.5
3934
8.2
1881
3.9
159
0.3
47947
II
41667
87.1
3836
8.0
2279
4.8
58
0.1
47840
ukupno - total
83640
87.3
7770
8.1
4160
4.3
217
0.2
95787
I
33421
85.6
3648
9.3
1831
4.7
134
0.3
39034
II
33810
85.5
3605
9.1
2079
5.3
70
0.2
39564
ukupno - total
67231
85.5
7253
9.2
3910
5.0
204
0.3
78598
I
30224
83.9
3783
10.5
1769
4.9
241
0.7
36017
II
30590
83.7
3686
10.1
2104
5.8
156
0.4
36536
ukupno - total
60814
83.8
7469
10.3
3873
5.3
397
0.5
72553
I
27381
82.8
3936
11.9
1450
4.4
301
0.9
33068
II
27612
82.3
3998
11.9
1734
5.2
200
0.6
33544
ukupno - total
54993
82.6
7934
11.9
3184
4.8
501
0.8
66612
I
25172
84.4
3284
11.0
1137
3.8
244
0.8
29837
II
24754
84.3
3228
11.0
1221
4.2
157
0.5
29360
ukupno - total
49926
84.3
6512
11.0
2358
4.0
401
0.7
59197
I
349277
85.2
41238
10.1
17027
4.2
2190
0.5
409732
II
351204
85.1
40374
9.8
19708
4.8
1439
0.3
412725
ukupno - total
700481
85.2
81612
9.9
36735
4.5
3629
0.4
822457
I
954
85.0
113
10.0
47
4.1
6
0.5
1123
II
960
84.9
110
9.8
54
4.8
4
0.3
1131
1914
84.9
223
9.9
100
4.5
10
0.4
2253
ukupno - total
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Smjer
23/nedelja
30/nedelja
30/nedelja
8/utorak
15/utorak
14/ponedeljak
24/četvrtak
17/četvrtak
10/četvrtak
18/ponedeljak
12/utorak
18/ponedeljak
31/utorak
17/utorak
31/utorak
29/srijeda
3/petak
3/petak
8/petak
31/nedelja
13/srijeda
1/ponedeljak
22/ponedeljak
30/utorak
13/utorak
17/subota
14/srijeda
16/nedelja
8/subota
29/subota
19/subota
24/četvrtak
10/četvrtak
20/utorak
1/četvrtak
7/srijeda
23.1/nedelja
30.1/nedelja
30.1/nedelja
datum/dan
2
4
4
0
1
1
2
3
1
0
0
0
1
0
1
1
1
1
2
4
3
1
3
1
0
4
1
1
4
3
2
2
2
1
3
4
2
4
4
čas
minimalni čas
Automatski brojač broj:
Lokalitet / Stacionaža [km+m]:
Broj puta / Dionica
0
0
1
0
0
2
1
0
1
1
0
3
1
2
4
2
0
4
4
3
10
2
0
10
1
1
3
1
1
5
0
0
1
1
0
2
0
0
1
voz/h
5/srijeda
5/srijeda
5/srijeda
25/petak
18/petak
20/nedelja
25/petak
25/petak
25/petak
2/subota
29/petak
29/petak
29/nedelja
7/subota
2/ponedeljak
12/nedelja
24/petak
24/petak
31/nedelja
22/petak
31/nedelja
14/nedelja
6/subota
6/subota
25/nedelja
23/petak
25/nedelja
9/nedelja
7/petak
9/nedelja
18/petak
11/petak
11/petak
9/petak
4/nedelja
4/nedelja
31.7/nedelja
6.8/subota
31.7/nedelja
datum/dan
15
17
15
15
16
15
15
16
15
12
10
14
18
12
10
19
18
16
18
16
18
19
12
12
18
19
19
18
18
18
14
19
16
14
17
17
18
12
18
čas
maksimalni čas
118
103
211
96
87
172
119
110
215
123
155
246
146
154
272
148
122
227
187
147
295
175
175
291
178
133
291
172
133
265
142
140
237
119
98
210
187
175
295
voz/h
26/srijeda
30/nedelja
30/nedelja
12/subota
12/subota
12/subota
9/srijeda
6/nedelja
9/srijeda
12/utorak
12/utorak
12/utorak
24/utorak
16/ponedeljak
30/ponedeljak
14/utorak
7/utorak
14/utorak
5/utorak
5/utorak
5/utorak
23/utorak
23/utorak
23/utorak
6/utorak
6/utorak
6/utorak
31/ponedeljak
30/nedelja
31/ponedeljak
30/srijeda
13/nedelja
30/srijeda
13/utorak
28/srijeda
13/utorak
26.1/srijeda
30.1/nedelja
30.1/nedelja
datum/dan
284
399
805
544
490
1034
667
619
1302
901
933
1834
1027
958
2060
988
1053
2044
1198
1231
2429
1179
1233
2412
1070
1029
2099
985
1052
2051
910
853
1824
824
772
1638
284
399
805
voz/dan
minimalni dan
5/srijeda
5/srijeda
5/srijeda
25/petak
18/petak
25/petak
25/petak
25/petak
25/petak
30/subota
29/petak
29/petak
2/ponedeljak
7/subota
2/ponedeljak
23/četvrtak
24/petak
24/petak
31/nedelja
22/petak
31/nedelja
14/nedelja
6/subota
7/nedelja
25/nedelja
2/petak
4/nedelja
14/petak
15/subota
14/petak
5/subota
11/petak
5/subota
23/petak
23/petak
23/petak
31.7/nedelja
6.8/subota
7.8/nedelja
datum/dan
1243
1194
2437
1013
985
1988
1125
1182
2307
1547
1828
3353
1739
1818
3194
1452
1568
2978
2117
1896
3847
2083
2028
3896
1706
1602
3149
1472
1459
2793
1428
1420
2713
1186
1188
2374
2117
2028
3896
voz/dan
maksimalni dan
000022
Velečevo / 1+239,00
M 5 / granica / border RS (Velečevo) - Čađavica
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
70
72
143
66
71
137
73
87
160
101
105
207
118
139
257
145
153
299
203
203
406
197
200
397
139
159
299
106
125
231
105
134
239
92
103
195
118
130
248
(21-05 h)
(05-21 h)
674
688
1362
719
705
1424
781
783
1563
988
1010
1999
1108
1087
2195
1044
1056
2100
1278
1277
2555
1350
1343
2693
1162
1159
2321
1056
1053
2109
997
984
1982
871
844
1715
1004
1001
2005
noćni
prosjek
dnevni
prosjek
759
787
1546
812
803
1615
857
884
1741
1054
1102
2157
1177
1198
2375
1147
1198
2346
1397
1435
2832
1473
1500
2973
1233
1274
2508
1131
1165
2295
1090
1119
2209
959
937
1896
1097
1123
2221
danom
radnim
prosjek
723
724
1447
718
709
1427
843
827
1671
1150
1139
2289
1315
1277
2592
1305
1240
2545
1660
1573
3233
1760
1667
3427
1488
1441
2929
1227
1208
2435
1132
1115
2247
971
972
1943
1179
1147
2326
1382
1390
2772
1189
1209
2399
1482
1480
2962
1547
1543
3090
1301
1319
2620
ljetni
prosjek
prosjek
vikendom
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
Year
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Month
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Direction
23/Sunday
30/Sunday
30/Sunday
8/Tuesday
15/Tuesday
14/Monday
24/Thursday
17/Thursday
10/Thursday
18/Monday
12/Tuesday
18/Monday
31/Tuesday
17/Tuesday
31/Tuesday
29/Wednesday
3/Friday
3/Friday
8/Friday
31/Sunday
13/Wednesday
1/Monday
22/Monday
30/Tuesday
13/Tuesday
17/Saturday
14/Wednesday
16/Sunday
8/Saturday
29/Saturday
19/Saturday
24/Thursday
10/Thursday
20/Tuesday
1/Thursday
7/Wednesday
23.1/Sunday
30.1/Sunday
30.1/Sunday
2
4
4
0
1
1
2
3
1
0
0
0
1
0
1
1
1
1
2
4
3
1
3
1
0
4
1
1
4
3
2
2
2
1
3
4
2
4
4
hour
minimum hour
date/day
Road number / Section
Location / Mileage [km+m]:
Automatic counter number:
0
0
1
0
0
2
1
0
1
1
0
3
1
2
4
2
0
4
4
3
10
2
0
10
1
1
3
1
1
5
0
0
1
1
0
2
0
0
1
veh/h
5/Wednesday
5/Wednesday
5/Wednesday
25/Friday
18/Friday
20/Sunday
25/Friday
25/Friday
25/Friday
2/Saturday
29/Friday
29/Friday
29/Sunday
7/Saturday
2/Monday
12/Sunday
24/Friday
24/Friday
31/Sunday
22/Friday
31/Sunday
14/Sunday
6/Saturday
6/Saturday
25/Sunday
23/Friday
25/Sunday
9/Sunday
7/Friday
9/Sunday
18/Friday
11/Friday
11/Friday
9/Friday
4/Sunday
4/Sunday
31.7/Sunday
6.8/Saturday
31.7/Sunday
date/day
15
17
15
15
16
15
15
16
15
12
10
14
18
12
10
19
18
16
18
16
18
19
12
12
18
19
19
18
18
18
14
19
16
14
17
17
18
12
18
hour
maximum hour
118
103
211
96
87
172
119
110
215
123
155
246
146
154
272
148
122
227
187
147
295
175
175
291
178
133
291
172
133
265
142
140
237
119
98
210
187
175
295
veh/h
26/Wednesday
30/Sunday
30/Sunday
12/Saturday
12/Saturday
12/Saturday
9/Wednesday
6/Sunday
9/Wednesday
12/Tuesday
12/Tuesday
12/Tuesday
24/Tuesday
16/Monday
30/Monday
14/Tuesday
7/Tuesday
14/Tuesday
5/Tuesday
5/Tuesday
5/Tuesday
23/Tuesday
23/Tuesday
23/Tuesday
6/Tuesday
6/Tuesday
6/Tuesday
31/Monday
30/Sunday
31/Monday
30/Wednesday
13/Sunday
30/Wednesday
13/Tuesday
28/Wednesday
13/Tuesday
26.1/Wednesday
30.1/Sunday
30.1/Sunday
date/day
284
399
805
544
490
1034
667
619
1302
901
933
1834
1027
958
2060
988
1053
2044
1198
1231
2429
1179
1233
2412
1070
1029
2099
985
1052
2051
910
853
1824
824
772
1638
284
399
805
veh/day
minimum day
5/Wednesday
5/Wednesday
5/Wednesday
25/Friday
18/Friday
25/Friday
25/Friday
25/Friday
25/Friday
30/Saturday
29/Friday
29/Friday
2/Monday
7/Saturday
2/Monday
23/Thursday
24/Friday
24/Friday
31/Sunday
22/Friday
31/Sunday
14/Sunday
6/Saturday
7/Sunday
25/Sunday
2/Friday
4/Sunday
14/Friday
15/Saturday
14/Friday
5/Saturday
11/Friday
5/Saturday
23/Friday
23/Friday
23/Friday
31.7/Sunday
6.8/Saturday
7.8/Sunday
date/day
1243
1194
2437
1013
985
1988
1125
1182
2307
1547
1828
3353
1739
1818
3194
1452
1568
2978
2117
1896
3847
2083
2028
3896
1706
1602
3149
1472
1459
2793
1428
1420
2713
1186
1188
2374
2117
2028
3896
veh/day
maximum day
000022
Velečevo / 1+239,00
M 5 / granica / border RS (Velečevo) - Čađavica
TRAFFIC PARAMETERS
70
72
143
66
71
137
73
87
160
101
105
207
118
139
257
145
153
299
203
203
406
197
200
397
139
159
299
106
125
231
105
134
239
92
103
195
118
130
248
(21-05 h)
674
688
1362
719
705
1424
781
783
1563
988
1010
1999
1108
1087
2195
1044
1056
2100
1278
1277
2555
1350
1343
2693
1162
1159
2321
1056
1053
2109
997
984
1982
871
844
1715
1004
1001
2005
(5-21 h)
night
average
average
day time
759
787
1546
812
803
1615
857
884
1741
1054
1102
2157
1177
1198
2375
1147
1198
2346
1397
1435
2832
1473
1500
2973
1233
1274
2508
1131
1165
2295
1090
1119
2209
959
937
1896
1097
1123
2221
average
day
working
1382
1390
2772
1189
1209
2399
1482
1480
2962
1547
1543
3090
1301
1319
2620
average
723
724
1447
718
709
1427
843
827
1671
1150
1139
2289
1315
1277
2592
1305
1240
2545
1660
1573
3233
1760
1667
3427
1488
1441
2929
1227
1208
2435
1132
1115
2247
971
972
1943
1179
1147
2326
summer
average
weekend
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000022
Velečevo / 1+239,00
M 5 / granica / border RS (Velečevo) - Čađavica
2500
2174
2174
2008
2009
2213
2253
2010
2011
2060
voz / dan - vehicle / day
2000
1812
1794
2002
2003
1899
1843
1765
1500
1000
500
0
2004
2005
2006
2007
Godina - Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
2500
2174
2174
2008
2009
2253
2213
2061
voz / dan - vehicle / day
2000
1811
1794
2002
2003
1899
1843
1765
1500
1000
500
0
2004
2005
2006
2007
2010
2011
Godina - Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
Broj vozila - Number of vehicles
0
1000
2000
3000
4000
JanuarJanuary
FebruarFebruary
MartMarch
AprilApril
PGDS 2253 voz/dan - AADT 2253 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]:
Broj puta - Road number/ Dionica - Section
MajMay
JuliJuly
AvgustAugust
Dani / Mjeseci - Days / Months
JuniJune
SeptembarSeptember
000022
Velečevo / 1+239,00
M 5 / granica / border RS (Velečevo) - Čađavica
DNEVNA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000022
Velečevo / 1+239,00
M 5 / granica / border RS (Velečevo) - Čađavica
PGDS 2253 voz/dan
AADT 2253 veh/day
Broj vozila - Number of vehicles
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
Broj vozila - Number of vehicles
3000
2500
Dužina vozila
Vehicle length
2000
1500
>16,5 m
12-16,5 m
1000
5,5-12 m
<5,5 m
500
0
ponedeljak
Monday
utorak
Tuesday
srijeda
četvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila - Number of vehicles
3500
Dužina vozila
Vehicle length
3000
2500
>16,5 m
2000
12-16,5 m
5,5-12 m
1500
<5,5 m
1000
500
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Mjesečna neravnomjernost
Monthly variation
9
10
11
12
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
PGDS AADT
000022
Velečevo / 1+239,00
M 5 / granica / border RS (Velečevo) - Čađavica
2253 voz/dan - veh/day
Čas Hour
Maksimalni
vršni sat Maximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danu Hour of day
18
11
17
13
13
18
13
16
Sat u godini Hour in year
5083
5412
5250
5222
2918
4747
5174
7577
DanDay of week
nedeljaSunday
nedeljaSunday
nedeljaSunday
subotaSaturday
ponedeljakMonday
nedeljaSunday
četvrtakThursday
subotaSaturday
DatumDate
31
14
7
6
2
17
4
12
MjesecMonth
JuliJuly
AvgustAugust
AvgustAugust
AvgustAugust
MajMay
JuliJuly
AvgustAugust
NovembarNovember
Vrijednost Value
295
275
266
256
251
247
228
214
%percent
13.09
12.20
11.80
11.36
11.14
10.96
10.12
9.50
16
14
u % PGDSa - in % of AADT
12
10
8
6
4
2
0
0
20
40
60
80
100
Čas - Hour
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000023
Garevac / 11+104,00
M 17 / Crkvina - Modriča 1
December
Decembar-
November
Novembar-
October
Oktobar-
September
Septembar-
August
Avgust-
July
Juli-
June
Juni-
May
Maj-
April
April-
March
Mart-
Februar-
February
January
Januar-
Mjesec - Month
1
2880
4038
4189
5545
4897
5044
6110
4878
6189
5548
5329
4890
2
4028
3927
4138
4634
7980
5280
5476
4960
6686
4913
5143
5288
3
3848
4156
3832
4137
6768
5767
5260
4988
6119
5508
5620
4632
4
5116
4385
3959
4835
6124
5176
5376
6112
5772
5546
6256
3876
5
5106
3806
3260
4878
6167
4610
6066
6891
5865
5455
5996
4487
6
3791
3040
2830
4709
7026
5052
5431
8463
5736
5295
5067
4566
7
3101
3897
3969
5046
6747
5176
5207
6965
5680
6152
5337
4673
8
4858
4044
4205
5633
4491
5046
6113
5541
5709
5655
6549
4676
9
5264
3956
3913
4743
4919
5809
5390
5758
6254
4948
5391
4992
10
4762
3990
3980
4303
5429
6280
4761
5587
5945
5335
5252
4249
11
4590
4432
4583
4706
5384
5256
5313
6167
5444
5552
5832
3607
12
4395
3797
3937
4982
5902
4665
5393
7380
5553
5416
5113
4534
13
4701
3241
3494
4831
6391
4895
5069
7636
5662
5520
4150
4619
14
4108
4126
4225
5146
5724
5512
5942
6857
5410
6087
4802
4393
15
4004
4529
4364
5412
5145
4823
6267
5134
5700
5553
5338
4700
16
3469
4446
4371
4696
4604
5151
5590
5505
6201
5017
4726
5013
17
4311
4595
4445
4155
5317
5846
4968
5493
5509
5298
5017
4324
18
4675
5121
5116
4893
5086
5454
7090
7025
5036
5651
5443
3675
19
4658
4617
4321
5139
5536
5171
4441
7282
5417
5511
4968
4414
20
4720
3561
3684
5024
5839
5503
4602
8270
5423
5406
4026
4687
21
4732
4529
4448
5210
5296
5567
5287
7074
5375
6484
5148
4729
22
3851
4867
4745
5814
4649
5147
6131
7129
5551
5480
5090
4785
23
2973
4750
4446
5301
4900
5462
6684
5669
6541
4957
5111
5613
24
4174
4844
4733
4477
5349
6173
5744
5055
5585
5186
5159
4796
25
4665
5187
5229
5340
5117
5567
4681
5711
5964
5328
5445
3881
26
4633
4461
4512
5788
5252
4785
4759
5828
5489
5196
4799
5047
27
4705
3566
3774
6073
5965
5296
5067
6269
5495
5247
3950
5283
28
4575
4432
4357
7106
5040
5507
5583
6003
5906
5703
4490
4832
29
3833
4879
6663
4659
5411
6223
6127
5808
5634
5163
4918
30
2804
4625
6336
4859
5478
6867
5813
6372
4768
4598
31
3613
4688
5828
5929
UkupnoTotal
ProsjekAverage
130943 118340 131251
4224
4226
4234
5239
155555
5185
171801 159909 172719
5542
5057
154308
144934
5144
4675
Godišnji prosjek (PGDS) - Annual average (AADT)
5137
5330
5572
193499 173396 168406
5655
5100
6242
5780
5432
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000023
Garevac / 11+104,00
M 17 / Crkvina - Modriča 1
Dužina vozila - Vehicle length
MjesecMonth
SmjerDirection
Januar January
I
54635
84.0
6137
9.4
4209
6.5
65
0.1
65046
II
56162
85.2
5984
9.1
3738
5.7
13
0.0
65897
Mart March
9.3
7947
6.1
78
0.1
130943
4804
8.1
52
0.1
59318
II
48227
81.7
6665
11.3
4108
7.0
22
0.0
59022
ukupno - total
95836
81.0
13518
11.4
8912
7.5
74
0.1
118340
I
52606
80.1
7659
11.7
5393
8.2
44
0.1
65702
II
53265
81.3
7456
11.4
4814
7.3
14
0.0
65549
105871
80.7
15115
11.5
10207
7.8
58
0.0
131251
64550
81.0
8422
10.6
6647
8.3
31
0.0
79650
I
II
I
II
10.7
5561
7.3
16
0.0
75905
16574
10.7
12208
7.8
47
0.0
155555
69911
82.4
8720
10.3
6190
7.3
32
0.0
84853
8539
9.8
5466
6.3
15
0.0
86948
83.1
17259
10.0
11656
6.8
47
0.0
171801
I
66096
81.6
8311
10.3
6531
8.1
28
0.0
80966
II
65197
82.6
8105
10.3
5623
7.1
18
0.0
78943
131293
82.1
16416
10.3
12154
7.6
46
0.0
159909
I
77454
86.6
7183
8.0
4839
5.4
14
0.0
89490
II
70884
85.2
7406
8.9
4932
5.9
7
0.0
83229
148338
85.9
14589
8.4
9771
5.7
21
0.0
172719
I
84159
89.7
6111
6.5
3502
3.7
19
0.0
93791
II
88805
89.1
6778
6.8
4104
4.1
21
0.0
99708
172964
89.4
12889
6.7
7606
3.9
40
0.0
193499
I
68702
79.9
9925
11.5
7309
8.5
36
0.0
85972
II
71851
82.2
9589
11.0
5967
6.8
17
0.0
87424
140553
81.1
19514
11.3
13276
7.7
53
0.0
173396
66858
79.2
9959
11.8
7507
8.9
48
0.1
84372
I
II
I
II
II
68005
80.9
9814
11.7
6195
7.4
20
0.0
84034
134863
80.1
19773
11.7
13702
8.1
68
0.0
168406
61336
79.5
8832
11.5
6907
9.0
52
0.1
77127
62446
80.9
8800
11.4
5918
7.7
17
0.0
77181
123782
80.2
17632
11.4
12825
8.3
69
0.0
154308
57631
78.7
8607
11.7
6950
9.5
75
0.1
73263
57358
80.0
8447
11.8
5840
8.1
26
0.0
71671
114989
79.3
17054
11.8
12790
8.8
101
0.1
144934
I
771547
82.1
96719
10.3
70788
7.5
496
0.1
939550
II
777304
83.1
95735
10.2
62266
6.7
206
0.0
935511
ukupno - total
Prosjek
(PGDS) Average
(AADT)
8152
81.5
83.9
I
Ukupno
(godišnje) Total
(annual)
81.9
72928
ukupno - total
Decembar December
62176
126726
142839
ukupno - total
Novembar November
UkupnoTotal
11.6
ukupno - total
Oktobar October
(%)
6853
ukupno - total
Septembar September
< 16,5 m
12121
ukupno - total
Avgust August
(%)
80.3
ukupno - total
Juli July
12 - 16,5 m
84.6
ukupno - total
Juni June
(%)
47609
ukupno - total
Maj May
5,5 - 12 m
110797
ukupno - total
April April
(%)
I
ukupno - total
Februar February
< 5,5 m
1548851
82.6
192454
10.3
133054
7.1
702
0.0
1875061
I
2108
81.9
264
10.3
193
7.5
1
0.1
2574
II
2124
82.9
262
10.2
170
6.6
1
0.0
2563
ukupno - total
4232
82.4
526
10.2
364
7.1
2
0.0
5137
ukupno - total
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Smjer
30/nedelja
28/petak
12/srijeda
2/srijeda
22/utorak
23/srijeda
29/utorak
23/srijeda
31/četvrtak
21/četvrtak
20/srijeda
20/srijeda
12/četvrtak
17/utorak
17/utorak
21/utorak
21/utorak
21/utorak
20/srijeda
19/utorak
20/srijeda
30/utorak
3/srijeda
1/ponedeljak
20/utorak
29/četvrtak
20/utorak
25/utorak
25/utorak
25/utorak
28/ponedeljak
23/srijeda
23/srijeda
13/utorak
22/četvrtak
20/utorak
13.12/utorak
20.4/srijeda
31.3/četvrtak
datum/dan
5
2
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
3
1
2
2
2
2
2
3
1
2
1
1
2
1
3
2
2
1
2
1
1
2
2
čas
minimalni čas
Automatski brojač broj:
Lokalitet / Stacionaža [km+m]:
Broj puta / Dionica
7
4
14
5
4
14
5
4
11
6
3
15
8
5
19
6
7
23
11
8
23
7
7
21
6
7
17
7
7
20
6
3
16
4
5
14
4
3
11
voz/h
5/srijeda
9/nedelja
9/nedelja
19/subota
25/petak
25/petak
29/utorak
29/utorak
25/petak
29/petak
28/četvrtak
29/petak
6/petak
2/ponedeljak
2/ponedeljak
24/petak
9/četvrtak
10/petak
23/subota
31/nedelja
23/subota
4/četvrtak
22/ponedeljak
6/subota
25/nedelja
25/nedelja
25/nedelja
29/subota
16/nedelja
21/petak
5/subota
8/utorak
8/utorak
30/petak
23/petak
30/petak
29.4/petak
2.5/ponedeljak
2.5/ponedeljak
datum/dan
12
12
12
13
15
15
15
17
15
13
15
13
18
15
15
18
13
14
10
12
10
13
12
11
18
12
18
17
16
12
10
15
15
15
15
15
13
15
15
čas
maksimalni čas
215
261
452
208
249
435
204
236
407
331
277
574
262
415
654
242
252
450
307
291
544
329
389
646
303
317
508
279
279
505
263
347
538
244
255
466
331
415
654
voz/h
30/nedelja
1/subota
30/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
17/nedelja
3/nedelja
3/nedelja
8/nedelja
8/nedelja
8/nedelja
12/nedelja
5/nedelja
5/nedelja
19/utorak
19/utorak
19/utorak
24/srijeda
3/srijeda
1/ponedeljak
18/nedelja
21/srijeda
18/nedelja
30/nedelja
31/ponedeljak
30/nedelja
27/nedelja
27/nedelja
27/nedelja
11/nedelja
18/nedelja
11/nedelja
30.1/nedelja
1.1/subota
30.1/nedelja
datum/dan
1307
1381
2804
1384
1656
3040
1336
1494
2830
1972
2132
4137
2158
2333
4491
2179
2397
4610
2264
2177
4441
2320
2495
4878
2347
2648
5036
2169
2529
4768
1821
2129
3950
1698
1896
3607
1307
1381
2804
voz/dan
minimalni dan
000023
Garevac / 11+104,00
M 17 / Crkvina - Modriča 1
datum/dan
2614
2967
5264
2658
2529
5187
2747
2482
5229
4021
3330
7106
3680
4715
7980
3295
2985
6280
4048
3575
7090
4600
4628
8463
3540
3397
6686
3354
3130
6484
3313
3586
6549
3088
2711
5655
4600
4715
8463
voz/dan
maksimalni dan
4/utorak
9/nedelja
9/nedelja
25/petak
25/petak
25/petak
25/petak
25/petak
25/petak
29/petak
28/četvrtak
28/četvrtak
6/petak
2/ponedeljak
2/ponedeljak
10/petak
10/petak
10/petak
23/subota
18/ponedeljak
18/ponedeljak
6/subota
22/ponedeljak
6/subota
2/petak
4/nedelja
2/petak
21/petak
21/petak
21/petak
4/petak
8/utorak
8/utorak
30/petak
23/petak
30/petak
6.8/subota
2.5/ponedeljak
6.8/subota
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
211
218
429
192
195
387
201
204
406
291
270
560
316
297
613
334
317
651
424
346
770
455
371
826
338
335
673
278
289
566
226
230
456
215
221
436
291
275
566
(21-05 h)
(05-21 h)
1887
1908
3795
1926
1913
3839
1918
1910
3828
2364
2261
4625
2421
2508
4929
2365
2315
4680
2463
2338
4801
2571
2845
5416
2528
2579
5107
2444
2422
4866
2345
2342
4687
2149
2091
4240
2283
2288
4572
noćni
prosjek
dnevni
prosjek
2285
2269
4554
2231
2182
4413
2221
2189
4410
2754
2594
5348
2837
2775
5613
2764
2655
5419
2884
2647
5531
2892
3020
5911
2919
2900
5819
2795
2725
5521
2654
2636
5290
2459
2395
4854
2645
2588
5233
danom
radnim
prosjek
1839
1927
3766
1837
1924
3761
1827
1900
3727
2484
2419
4903
2555
2858
5413
2519
2567
5086
2892
2765
5657
3410
3782
7192
2719
2953
5672
2567
2681
5247
2377
2425
4802
2129
2109
4238
2416
2508
4923
2871
2863
5734
2699
2631
5330
2887
2685
5572
3026
3216
6242
2866
2914
5780
ljetni
prosjek
prosjek
vikendom
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
Year
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Month
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Direction
30/Sunday
28/Friday
12/Wednesday
2/Wednesday
22/Tuesday
23/Wednesday
29/Tuesday
23/Wednesday
31/Thursday
21/Thursday
20/Wednesday
20/Wednesday
12/Thursday
17/Tuesday
17/Tuesday
21/Tuesday
21/Tuesday
21/Tuesday
20/Wednesday
19/Tuesday
20/Wednesday
30/Tuesday
3/Wednesday
1/Monday
20/Tuesday
29/Thursday
20/Tuesday
25/Tuesday
25/Tuesday
25/Tuesday
28/Monday
23/Wednesday
23/Wednesday
13/Tuesday
22/Thursday
20/Tuesday
13.12/Tuesday
20.4/Wednesday
31.3/Thursday
5
2
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
3
1
2
2
2
2
2
3
1
2
1
1
2
1
3
2
2
1
2
1
1
2
2
hour
minimum hour
date/day
Road number / Section
Location / Mileage [km+m]:
Automatic counter number:
7
4
14
5
4
14
5
4
11
6
3
15
8
5
19
6
7
23
11
8
23
7
7
21
6
7
17
7
7
20
6
3
16
4
5
14
4
3
11
veh/h
5/Wednesday
9/Sunday
9/Sunday
19/Saturday
25/Friday
25/Friday
29/Tuesday
29/Tuesday
25/Friday
29/Friday
28/Thursday
29/Friday
6/Friday
2/Monday
2/Monday
24/Friday
9/Thursday
10/Friday
23/Saturday
31/Sunday
23/Saturday
4/Thursday
22/Monday
6/Saturday
25/Sunday
25/Sunday
25/Sunday
29/Saturday
16/Sunday
21/Friday
5/Saturday
8/Tuesday
8/Tuesday
30/Friday
23/Friday
30/Friday
29.4/Friday
2.5/Monday
2.5/Monday
date/day
12
12
12
13
15
15
15
17
15
13
15
13
18
15
15
18
13
14
10
12
10
13
12
11
18
12
18
17
16
12
10
15
15
15
15
15
13
15
15
hour
maximum hour
215
261
452
208
249
435
204
236
407
331
277
574
262
415
654
242
252
450
307
291
544
329
389
646
303
317
508
279
279
505
263
347
538
244
255
466
331
415
654
veh/h
30/Sunday
1/Saturday
30/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
17/Sunday
3/Sunday
3/Sunday
8/Sunday
8/Sunday
8/Sunday
12/Sunday
5/Sunday
5/Sunday
19/Tuesday
19/Tuesday
19/Tuesday
24/Wednesday
3/Wednesday
1/Monday
18/Sunday
21/Wednesday
18/Sunday
30/Sunday
31/Monday
30/Sunday
27/Sunday
27/Sunday
27/Sunday
11/Sunday
18/Sunday
11/Sunday
30.1/Sunday
1.1/Saturday
30.1/Sunday
date/day
1307
1381
2804
1384
1656
3040
1336
1494
2830
1972
2132
4137
2158
2333
4491
2179
2397
4610
2264
2177
4441
2320
2495
4878
2347
2648
5036
2169
2529
4768
1821
2129
3950
1698
1896
3607
1307
1381
2804
veh/day
minimum day
000023
Garevac / 11+104,00
M 17 / Crkvina - Modriča 1
TRAFFIC PARAMETERS
4/Tuesday
9/Sunday
9/Sunday
25/Friday
25/Friday
25/Friday
25/Friday
25/Friday
25/Friday
29/Friday
28/Thursday
28/Thursday
6/Friday
2/Monday
2/Monday
10/Friday
10/Friday
10/Friday
23/Saturday
18/Monday
18/Monday
6/Saturday
22/Monday
6/Saturday
2/Friday
4/Sunday
2/Friday
21/Friday
21/Friday
21/Friday
4/Friday
8/Tuesday
8/Tuesday
30/Friday
23/Friday
30/Friday
6.8/Saturday
2.5/Monday
6.8/Saturday
date/day
2614
2967
5264
2658
2529
5187
2747
2482
5229
4021
3330
7106
3680
4715
7980
3295
2985
6280
4048
3575
7090
4600
4628
8463
3540
3397
6686
3354
3130
6484
3313
3586
6549
3088
2711
5655
4600
4715
8463
veh/day
maximum day
211
218
429
192
195
387
201
204
406
291
270
560
316
297
613
334
317
651
424
346
770
455
371
826
338
335
673
278
289
566
226
230
456
215
221
436
291
275
566
(21-05 h)
1887
1908
3795
1926
1913
3839
1918
1910
3828
2364
2261
4625
2421
2508
4929
2365
2315
4680
2463
2338
4801
2571
2845
5416
2528
2579
5107
2444
2422
4866
2345
2342
4687
2149
2091
4240
2283
2288
4572
(5-21 h)
night
average
average
day time
2285
2269
4554
2231
2182
4413
2221
2189
4410
2754
2594
5348
2837
2775
5613
2764
2655
5419
2884
2647
5531
2892
3020
5911
2919
2900
5819
2795
2725
5521
2654
2636
5290
2459
2395
4854
2645
2588
5233
average
day
working
2871
2863
5734
2699
2631
5330
2887
2685
5572
3026
3216
6242
2866
2914
5780
average
1839
1927
3766
1837
1924
3761
1827
1900
3727
2484
2419
4903
2555
2858
5413
2519
2567
5086
2892
2765
5657
3410
3782
7192
2719
2953
5672
2567
2681
5247
2377
2425
4802
2129
2109
4238
2416
2508
4923
summer
average
weekend
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000023
Garevac / 11+104,00
M 17 / Crkvina - Modriča 1
7000
6000
5744
5388
5376
5185
5306
5287
5287
5258
2008
2009
2010
5122
5137
voz / dan - vehicle / day
5000
4000
3000
2000
1000
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2011
Godina - Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
7000
6000
5744
5388
5377
5186
5305
5287
5287
5258
5137
5122
voz / dan - vehicle / day
5000
4000
3000
2000
1000
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Godina - Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
Broj vozila - Number of vehicles
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
JanuarJanuary
FebruarFebruary
MartMarch
AprilApril
PGDS 5137 voz/dan - AADT 5137 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]:
Broj puta - Road number/ Dionica - Section
MajMay
JuliJuly
AvgustAugust
Dani / Mjeseci - Days / Months
JuniJune
000023
Garevac / 11+104,00
M 17 / Crkvina - Modriča 1
SeptembarSeptember
DNEVNA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000023
Garevac / 11+104,00
M 17 / Crkvina - Modriča 1
PGDS 5137 voz/dan
AADT 5137 veh/day
Broj vozila - Number of vehicles
400
350
300
250
200
150
100
50
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
Broj vozila - Number of vehicles
6000
5000
Dužina vozila
Vehicle length
4000
3000
>16,5 m
12-16,5 m
2000
5,5-12 m
<5,5 m
1000
0
ponedeljak
Monday
utorak
Tuesday
srijeda
četvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila - Number of vehicles
7000
Dužina vozila
Vehicle length
6000
5000
>16,5 m
4000
12-16,5 m
5,5-12 m
3000
<5,5 m
2000
1000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Mjesečna neravnomjernost
Monthly variation
9
10
11
12
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
PGDS AADT
000023
Garevac / 11+104,00
M 17 / Crkvina - Modriča 1
5137 voz/dan - veh/day
Čas Hour
Maksimalni
vršni sat Maximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danu Hour of day
15
9
16
15
12
9
11
16
Sat u godini Hour in year
2920
5218
2921
3016
5557
4882
7476
2993
DanDay of week
ponedeljakMonday
subotaSaturday
ponedeljakMonday
petakFriday
subotaSaturday
subotaSaturday
utorakTuesday
četvrtakThursday
DatumDate
2
6
2
6
20
23
8
5
MjesecMonth
MajMay
AvgustAugust
MajMay
MajMay
AvgustAugust
JuliJuly
NovembarNovember
MajMay
Vrijednost Value
654
584
554
529
516
501
468
437
%percent
12.73
11.37
10.78
10.30
10.04
9.75
9.11
8.51
14
u % PGDSa - in % of AADT
12
10
8
6
4
2
0
0
20
40
60
80
100
Čas - Hour
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000024
Lepnica / 0+691,00
M 1.8 / granica / border RS (Lepnica) - Lončari
December
Decembar-
November
Novembar-
October
Oktobar-
September
Septembar-
August
Avgust-
July
Juli-
June
Juni-
May
Maj-
April
April-
March
Mart-
Februar-
February
January
Januar-
Mjesec - Month
1
2521
2798
3281
3501
6112
3619
4910
4878
5180
5029
4006
3718
2
4781
2736
3011
4004
4479
4803
5320
4960
5364
4691
4369
3021
3
3620
3134
2855
3944
4755
4616
4968
4988
5658
3766
4772
3881
4
4205
3264
2701
3285
4459
4974
4089
6112
4999
3860
5924
5930
5
4386
3522
2729
5715
5446
5282
4210
6891
4494
3955
7214
4096
6
4633
2974
3017
4335
5482
3592
4207
8463
3678
4515
5037
3657
7
3818
2559
2785
4843
6452
3732
4971
6965
4318
4692
5087
3571
8
6033
2819
2679
4972
4625
4360
5391
5541
5279
5163
4040
3982
9
5072
2787
2614
5802
3788
6086
6193
5758
5148
4823
3696
3767
10
3426
3214
3086
4578
3869
4280
5270
5587
5797
3889
4004
4076
11
3350
3622
3484
3613
4122
4695
4207
6167
5338
3933
3828
3674
12
3101
3946
3883
3818
5077
4384
4370
7380
3992
3995
4915
3194
13
3592
3187
3251
3727
4583
3784
4454
7802
3994
4750
5316
3810
14
3267
2983
3026
4430
5378
3925
5481
6857
4051
4592
5128
3206
15
3915
3379
3297
4354
5915
3762
6143
5134
5155
5929
3950
4005
16
3157
3189
3055
5184
3564
4475
6812
5505
4754
4587
3892
3850
17
3054
3955
3912
4659
3864
4290
5775
5493
5242
3607
3686
3770
18
3073
3864
3829
3662
3857
4715
4756
6595
4674
3754
3615
3634
19
3115
4220
4511
3697
4434
4246
4441
7282
3668
3856
4618
3374
20
3494
3395
3729
3689
4472
3632
4602
8270
3909
4665
5144
4062
21
3103
2995
3275
4442
4982
3457
5287
7074
3901
4719
4304
4437
22
3152
3329
3379
5023
4779
3901
6131
7129
4658
5408
3564
6601
23
2886
3241
3517
6382
4751
5053
6684
5669
4818
4801
3383
6691
24
2718
3720
4195
5024
4068
5114
5744
5055
5048
3682
3829
4006
25
3235
3713
4229
3903
3803
4435
4681
5711
4645
3906
3642
3533
26
3310
3874
4580
4494
4513
4478
4759
5828
3657
3997
3876
3726
27
3629
3552
3722
4584
4467
3574
5067
5662
3898
4494
4721
4146
28
3166
2842
3197
6744
4937
3852
5583
5281
3922
4510
3911
4497
29
3187
3394
8414
4359
4272
6223
4214
4430
5297
3421
5749
30
2608
3515
7036
3416
4659
6867
4417
4533
4500
3243
31
2514
3730
5828
4341
UkupnoTotal
109121
92813 105468
ProsjekAverage
3520
3315
3402
3565
141858
4729
142373 130047 163424
4593
3637
130135
128810
4338
4155
Godišnji prosjek (PGDS) - Annual average (AADT)
4401
4335
5272
187009 138202 137002
3882
5264
6033
4607
4419
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000024
Lepnica / 0+691,00
M 1.8 / granica / border RS (Lepnica) - Lončari
Dužina vozila - Vehicle length
MjesecMonth
SmjerDirection
Januar January
I
45197
90.1
3323
6.6
1586
3.2
50
0.1
50156
II
52895
89.7
3562
6.0
2458
4.2
50
0.1
58965
ukupno - total
98092
89.9
6885
6.3
4044
3.7
100
0.1
109121
I
40949
88.4
3491
7.5
1809
3.9
54
0.1
46303
II
40003
86.0
3804
8.2
2682
5.8
21
0.0
46510
ukupno - total
80952
87.2
7295
7.9
4491
4.8
75
0.1
92813
52896
Februar February
Mart March
April April
7.9
2164
4.1
60
0.1
8.7
2956
5.6
18
0.0
52572
ukupno - total
91480
86.7
8790
8.3
5120
4.9
78
0.1
105468
I
67434
89.5
5433
7.2
2397
3.2
43
0.1
75307
II
I
II
87.4
5181
7.8
3176
4.8
55
0.1
66551
88.5
10614
7.5
5573
3.9
98
0.1
141858
61165
88.6
5476
7.9
2319
3.4
57
0.1
69017
64635
88.1
5189
7.1
3463
4.7
69
0.1
73356
88.4
10665
7.5
5782
4.1
126
0.1
142373
I
57942
88.5
5256
8.0
2275
3.5
17
0.0
65490
II
56277
87.2
4801
7.4
3442
5.3
37
0.1
64557
114219
87.8
10057
7.7
5717
4.4
54
0.0
130047
I
80186
90.8
5503
6.2
2578
2.9
10
0.0
88277
II
64780
86.2
6345
8.4
4009
5.3
13
0.0
75147
144966
88.7
11848
7.2
6587
4.0
23
0.0
163424
I
81920
90.9
5465
6.1
2688
3.0
25
0.0
90098
II
86990
89.8
6212
6.4
3689
3.8
20
0.0
96911
168910
90.3
11677
6.2
6377
3.4
45
0.0
187009
I
59164
88.2
5242
7.8
2672
4.0
16
0.0
67094
II
61477
86.5
5937
8.3
3685
5.2
9
0.0
71108
120641
87.3
11179
8.1
6357
4.6
25
0.0
138202
59310
87.3
5688
8.4
2917
4.3
20
0.0
67935
I
II
I
II
II
58554
84.8
6434
9.3
4056
5.9
23
0.0
69067
117864
86.0
12122
8.8
6973
5.1
43
0.0
137002
58397
87.6
5767
8.7
2462
3.7
10
0.0
66636
54162
85.3
5840
9.2
3473
5.5
24
0.0
63499
112559
86.5
11607
8.9
5935
4.6
34
0.0
130135
61194
89.8
4668
6.9
2185
3.2
62
0.1
68109
52832
87.0
4801
7.9
3039
5.0
29
0.0
60701
114026
88.5
9469
7.4
5224
4.1
91
0.1
128810
I
719328
89.1
59514
7.4
28052
3.5
424
0.1
807318
II
695754
87.1
62694
7.8
40128
5.0
368
0.0
798944
ukupno - total
Prosjek
(PGDS) Average
(AADT)
58139
125573
125800
I
Ukupno
(godišnje) Total
(annual)
UkupnoTotal
4588
ukupno - total
Decembar December
(%)
4202
ukupno - total
Novembar November
< 16,5 m
85.6
ukupno - total
Oktobar October
(%)
87.9
ukupno - total
Septembar September
12 - 16,5 m
46470
ukupno - total
Avgust August
(%)
45010
ukupno - total
Juli July
5,5 - 12 m
I
ukupno - total
Juni June
(%)
II
ukupno - total
Maj May
< 5,5 m
1415082
88.1
122208
7.6
68180
4.2
792
0.0
1606262
I
1965
88.9
163
7.4
77
3.5
1
0.1
2212
II
1901
86.8
171
7.8
110
5.0
1
0.0
2189
ukupno - total
3866
87.9
334
7.6
186
4.2
2
0.0
4401
ukupno - total
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Smjer
31/ponedeljak
31/ponedeljak
31/ponedeljak
24/četvrtak
24/četvrtak
2/srijeda
10/četvrtak
10/četvrtak
10/četvrtak
6/srijeda
20/srijeda
13/srijeda
25/srijeda
17/utorak
25/srijeda
20/ponedeljak
10/petak
20/ponedeljak
6/srijeda
7/četvrtak
5/utorak
29/ponedeljak
30/utorak
30/utorak
26/ponedeljak
23/petak
28/srijeda
17/ponedeljak
19/srijeda
19/srijeda
30/srijeda
16/srijeda
23/srijeda
14/srijeda
8/četvrtak
2/petak
24.1/četvrtak
10.3/četvrtak
31.1/ponedeljak
datum/dan
2
2
2
4
2
2
4
2
2
3
2
3
3
2
3
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
0
2
2
2
3
3
3
1
2
3
4
2
2
čas
minimalni čas
Automatski brojač broj:
Lokalitet / Stacionaža [km+m]:
Broj puta / Dionica
3
2
5
2
2
5
4
0
6
4
1
7
3
0
7
5
3
10
4
5
16
7
6
14
5
3
12
3
2
9
3
1
6
3
1
6
2
0
5
voz/h
6/četvrtak
8/subota
8/subota
19/subota
19/subota
19/subota
26/subota
27/nedelja
19/subota
28/četvrtak
5/utorak
30/subota
12/četvrtak
15/nedelja
15/nedelja
30/četvrtak
5/nedelja
2/četvrtak
9/subota
31/nedelja
23/subota
18/četvrtak
22/ponedeljak
13/subota
15/četvrtak
11/nedelja
10/subota
15/subota
23/nedelja
15/subota
5/subota
20/nedelja
5/subota
23/petak
4/nedelja
29/četvrtak
23.12/petak
8.1/subota
13.8/subota
datum/dan
13
10
10
9
11
10
10
13
10
13
11
10
13
12
10
13
12
13
9
12
10
13
12
11
12
12
9
9
12
9
8
13
10
13
12
13
13
10
11
čas
maksimalni čas
300
462
663
254
264
456
303
255
494
415
370
581
305
405
574
317
334
500
350
291
544
373
389
669
308
306
537
395
297
598
410
342
600
444
387
591
444
462
669
voz/h
30/nedelja
31/ponedeljak
31/ponedeljak
7/ponedeljak
7/ponedeljak
7/ponedeljak
6/nedelja
4/petak
9/srijeda
4/ponedeljak
1/petak
4/ponedeljak
8/nedelja
31/utorak
30/ponedeljak
26/nedelja
1/srijeda
21/utorak
4/ponedeljak
6/srijeda
4/ponedeljak
29/ponedeljak
31/srijeda
29/ponedeljak
26/ponedeljak
6/utorak
26/ponedeljak
17/ponedeljak
31/ponedeljak
17/ponedeljak
29/utorak
30/srijeda
30/srijeda
12/ponedeljak
2/petak
2/petak
30.1/nedelja
4.3/petak
31.1/ponedeljak
datum/dan
1036
1302
2514
1232
1327
2559
1043
1121
2614
1573
1126
3285
1635
1699
3416
1682
1691
3457
1950
2054
4089
1934
2241
4214
1718
1850
3657
1691
1870
3607
1523
1614
3243
1515
1366
3021
1036
1121
2514
voz/dan
minimalni dan
6/četvrtak
8/subota
8/subota
19/subota
27/nedelja
19/subota
26/subota
27/nedelja
26/subota
29/petak
5/utorak
29/petak
7/subota
15/nedelja
7/subota
9/četvrtak
5/nedelja
9/četvrtak
16/subota
31/nedelja
30/subota
6/subota
22/ponedeljak
6/subota
3/subota
11/nedelja
10/subota
15/subota
15/subota
15/subota
5/subota
6/nedelja
5/subota
23/petak
4/nedelja
23/petak
29.4/petak
22.8/ponedeljak
6.8/subota
datum/dan
2192
4034
6033
2139
2087
4220
2405
2265
4580
5913
3446
8414
3580
3996
6452
3869
3481
6086
4242
3149
6867
4600
4628
8463
2835
3251
5797
3096
2833
5929
4484
2746
7214
5255
3848
6691
5913
4628
8463
voz/dan
maksimalni dan
000024
Lepnica / 0+691,00
M 1.8 / granica / border RS (Lepnica) - Lončari
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
162
126
288
165
110
275
183
124
307
328
161
488
260
171
430
270
176
446
444
262
706
436
333
770
272
197
470
237
160
397
244
136
380
256
121
377
272
174
446
(21-05 h)
(05-21 h)
1456
1776
3232
1489
1551
3040
1523
1572
3095
2183
2058
4241
1967
2195
4162
1913
1976
3889
2404
2162
4566
2470
2793
5263
1964
2173
4137
1955
2068
4023
1977
1981
3958
1941
1837
3778
1940
2015
3955
noćni
prosjek
dnevni
prosjek
1654
1684
3338
1633
1574
3207
1703
1603
3306
2411
2132
4543
2197
2132
4328
2205
2015
4220
2689
2262
4951
2766
2913
5680
2191
2209
4400
2091
2041
4132
2072
1975
4047
2283
1856
4138
2166
2041
4207
danom
radnim
prosjek
1568
2204
3772
1705
1879
3584
1716
1962
3678
2681
2368
5049
2280
2793
5073
2122
2529
4651
3181
2765
5946
3309
3738
7047
2363
2813
5175
2402
2621
5023
2570
2447
5016
1988
2209
4196
2314
2518
4832
2549
2522
5071
2183
2152
4335
2848
2424
5272
2906
3126
6033
2236
2370
4607
ljetni
prosjek
prosjek
vikendom
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
Year
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Month
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Direction
31/Monday
31/Monday
31/Monday
24/Thursday
24/Thursday
2/Wednesday
10/Thursday
10/Thursday
10/Thursday
6/Wednesday
20/Wednesday
13/Wednesday
25/Wednesday
17/Tuesday
25/Wednesday
20/Monday
10/Friday
20/Monday
6/Wednesday
7/Thursday
5/Tuesday
29/Monday
30/Tuesday
30/Tuesday
26/Monday
23/Friday
28/Wednesday
17/Monday
19/Wednesday
19/Wednesday
30/Wednesday
16/Wednesday
23/Wednesday
14/Wednesday
8/Thursday
2/Friday
24.1/Thursday
10.3/Thursday
31.1/Monday
2
2
2
4
2
2
4
2
2
3
2
3
3
2
3
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
0
2
2
2
3
3
3
1
2
3
4
2
2
hour
minimum hour
date/day
Road number / Section
Location / Mileage [km+m]:
Automatic counter number:
3
2
5
2
2
5
4
0
6
4
1
7
3
0
7
5
3
10
4
5
16
7
6
14
5
3
12
3
2
9
3
1
6
3
1
6
2
0
5
veh/h
6/Thursday
8/Saturday
8/Saturday
19/Saturday
19/Saturday
19/Saturday
26/Saturday
27/Sunday
19/Saturday
28/Thursday
5/Tuesday
30/Saturday
12/Thursday
15/Sunday
15/Sunday
30/Thursday
5/Sunday
2/Thursday
9/Saturday
31/Sunday
23/Saturday
18/Thursday
22/Monday
13/Saturday
15/Thursday
11/Sunday
10/Saturday
15/Saturday
23/Sunday
15/Saturday
5/Saturday
20/Sunday
5/Saturday
23/Friday
4/Sunday
29/Thursday
23.12/Friday
8.1/Saturday
13.8/Saturday
date/day
13
10
10
9
11
10
10
13
10
13
11
10
13
12
10
13
12
13
9
12
10
13
12
11
12
12
9
9
12
9
8
13
10
13
12
13
13
10
11
hour
maximum hour
300
462
663
254
264
456
303
255
494
415
370
581
305
405
574
317
334
500
350
291
544
373
389
669
308
306
537
395
297
598
410
342
600
444
387
591
444
462
669
veh/h
30/Sunday
31/Monday
31/Monday
7/Monday
7/Monday
7/Monday
6/Sunday
4/Friday
9/Wednesday
4/Monday
1/Friday
4/Monday
8/Sunday
31/Tuesday
30/Monday
26/Sunday
1/Wednesday
21/Tuesday
4/Monday
6/Wednesday
4/Monday
29/Monday
31/Wednesday
29/Monday
26/Monday
6/Tuesday
26/Monday
17/Monday
31/Monday
17/Monday
29/Tuesday
30/Wednesday
30/Wednesday
12/Monday
2/Friday
2/Friday
30.1/Sunday
4.3/Friday
31.1/Monday
date/day
1036
1302
2514
1232
1327
2559
1043
1121
2614
1573
1126
3285
1635
1699
3416
1682
1691
3457
1950
2054
4089
1934
2241
4214
1718
1850
3657
1691
1870
3607
1523
1614
3243
1515
1366
3021
1036
1121
2514
veh/day
minimum day
6/Thursday
8/Saturday
8/Saturday
19/Saturday
27/Sunday
19/Saturday
26/Saturday
27/Sunday
26/Saturday
29/Friday
5/Tuesday
29/Friday
7/Saturday
15/Sunday
7/Saturday
9/Thursday
5/Sunday
9/Thursday
16/Saturday
31/Sunday
30/Saturday
6/Saturday
22/Monday
6/Saturday
3/Saturday
11/Sunday
10/Saturday
15/Saturday
15/Saturday
15/Saturday
5/Saturday
6/Sunday
5/Saturday
23/Friday
4/Sunday
23/Friday
29.4/Friday
22.8/Monday
6.8/Saturday
date/day
2192
4034
6033
2139
2087
4220
2405
2265
4580
5913
3446
8414
3580
3996
6452
3869
3481
6086
4242
3149
6867
4600
4628
8463
2835
3251
5797
3096
2833
5929
4484
2746
7214
5255
3848
6691
5913
4628
8463
veh/day
maximum day
000024
Lepnica / 0+691,00
M 1.8 / granica / border RS (Lepnica) - Lončari
TRAFFIC PARAMETERS
162
126
288
165
110
275
183
124
307
328
161
488
260
171
430
270
176
446
444
262
706
436
333
770
272
197
470
237
160
397
244
136
380
256
121
377
272
174
446
(21-05 h)
1456
1776
3232
1489
1551
3040
1523
1572
3095
2183
2058
4241
1967
2195
4162
1913
1976
3889
2404
2162
4566
2470
2793
5263
1964
2173
4137
1955
2068
4023
1977
1981
3958
1941
1837
3778
1940
2015
3955
(5-21 h)
night
average
average
day time
1654
1684
3338
1633
1574
3207
1703
1603
3306
2411
2132
4543
2197
2132
4328
2205
2015
4220
2689
2262
4951
2766
2913
5680
2191
2209
4400
2091
2041
4132
2072
1975
4047
2283
1856
4138
2166
2041
4207
average
day
working
2549
2522
5071
2183
2152
4335
2848
2424
5272
2906
3126
6033
2236
2370
4607
average
1568
2204
3772
1705
1879
3584
1716
1962
3678
2681
2368
5049
2280
2793
5073
2122
2529
4651
3181
2765
5946
3309
3738
7047
2363
2813
5175
2402
2621
5023
2570
2447
5016
1988
2209
4196
2314
2518
4832
summer
average
weekend
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000024
Lepnica / 0+691,00
M 1.8 / granica / border RS (Lepnica) - Lončari
6000
5180
5000
4747
4873
4899
4815
4924
4792
4757
voz / dan - vehicle / day
4458
4401
4000
3000
2000
1000
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Godina - Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
6000
5180
5000
4747
4873
4899
4817
4923
4792
4757
voz / dan - vehicle / day
4458
4401
4000
3000
2000
1000
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Godina - Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
Broj vozila - Number of vehicles
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
JanuarJanuary
FebruarFebruary
MartMarch
AprilApril
PGDS 4401 voz/dan - AADT 4401 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]:
Broj puta - Road number/ Dionica - Section
MajMay
JuliJuly
AvgustAugust
Dani / Mjeseci - Days / Months
JuniJune
SeptembarSeptember
000024
Lepnica / 0+691,00
M 1.8 / granica / border RS (Lepnica) - Lončari
DNEVNA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000024
Lepnica / 0+691,00
M 1.8 / granica / border RS (Lepnica) - Lončari
PGDS 4401 voz/dan
AADT 4401 veh/day
Broj vozila - Number of vehicles
400
350
300
250
200
150
100
50
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
Broj vozila - Number of vehicles
6000
5000
Dužina vozila
Vehicle length
4000
3000
>16,5 m
12-16,5 m
2000
5,5-12 m
<5,5 m
1000
0
ponedeljak
Monday
utorak
Tuesday
srijeda
četvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila - Number of vehicles
7000
Dužina vozila
Vehicle length
6000
5000
>16,5 m
4000
12-16,5 m
5,5-12 m
3000
<5,5 m
2000
1000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Mjesečna neravnomjernost
Monthly variation
9
10
11
12
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
PGDS AADT
000024
Lepnica / 0+691,00
M 1.8 / granica / border RS (Lepnica) - Lončari
4401 voz/dan - veh/day
Čas Hour
Maksimalni
vršni sat Maximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danu Hour of day
11
9
8
10
11
9
10
12
Sat u godini Hour in year
5388
6898
7233
2699
5580
2866
5579
5173
DanDay of week
subotaSaturday
subotaSaturday
subotaSaturday
subotaSaturday
nedeljaSunday
subotaSaturday
nedeljaSunday
četvrtakThursday
DatumDate
13
15
29
23
21
30
21
4
MjesecMonth
AvgustAugust
OktobarOctober
OktobarOctober
AprilApril
AvgustAugust
AprilApril
AvgustAugust
AvgustAugust
Vrijednost Value
669
598
580
569
561
539
503
459
%percent
15.20
13.59
13.18
12.93
12.75
12.25
11.43
10.43
20
u % PGDSa - in % of AADT
16
12
8
4
0
0
20
40
60
80
100
Čas - Hour
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000025
Blaževac / 5+516,00
M 1.8 / Pelagićevo - granica / border RS (Blaževac)
December
Decembar-
November
Novembar-
October
Oktobar-
September
Septembar-
August
Avgust-
July
Juli-
June
Juni-
May
Maj-
April
April-
March
Mart-
Februar-
February
January
Januar-
Mjesec - Month
1
1433
2311
2844
3514
3695
3394
3811
4066
4085
4655
3505
3099
2
3612
2280
2403
3963
4833
3533
4534
4635
4212
4502
3551
3231
3
2344
2345
2219
3966
4773
3713
4536
4867
4871
2687
3959
3664
4
3461
2570
2135
2612
3987
4330
2685
5573
4586
3740
4422
3524
5
3271
2766
2158
4405
5562
4076
3605
5879
3193
3301
5716
2723
6
3371
2676
2368
3029
4091
2745
3401
6089
2398
3684
5057
3333
7
2591
1868
1949
3286
5949
3326
3772
5822
3713
3883
2465
3302
8
4261
2274
2345
3522
2615
3470
4033
4171
4297
4259
3237
3180
9
3792
2235
2175
3937
3299
4210
4457
4793
4317
4382
3241
3071
10
2319
2489
2410
4216
3713
3809
4226
4499
4848
2888
3698
3528
11
2916
2739
2782
2652
3620
4137
2970
5327
4856
3412
3948
3625
12
2654
3178
3131
3272
3883
4650
3742
5333
2833
3556
4888
2321
13
2981
2927
3069
3071
3729
2832
3711
6201
3553
3765
4432
2923
14
2705
2123
2190
3633
4569
3507
4335
5110
3449
3616
2885
2625
15
3336
2721
2566
3548
4343
3456
4225
4058
3746
4825
2098
3233
16
2995
2654
2614
4184
2606
3778
5090
4611
4022
4354
3305
3084
17
2073
3024
2936
4449
3391
4032
5074
4485
4456
2767
3654
3085
18
2660
3095
3004
2751
3349
4671
3599
4866
4411
3344
3686
3066
19
2129
3439
3865
3345
3824
4303
4050
4778
2761
3254
4135
2235
20
2729
2981
3619
3251
3816
3510
4169
5305
3515
3846
4395
3363
21
2493
2201
2333
3664
4552
3565
4620
5095
3371
4088
2532
3569
22
2602
2782
3009
3847
4438
3350
5015
3387
3778
4630
3257
4795
23
2636
2597
2897
5013
2558
3806
5597
4421
3923
4674
3132
4797
24
1981
2912
3304
4874
3372
3874
5032
4174
4304
2778
2996
3470
25
2859
2858
3342
2918
3140
3965
3580
4580
4380
3504
3410
3831
26
2799
3171
3807
3926
3673
3979
4330
4558
2626
3387
3753
2685
27
2656
3167
3380
3733
3650
2825
4362
4959
3435
3725
3450
3621
28
2381
2204
2328
5280
4341
3558
5004
4631
3399
3731
2515
3680
29
2585
3051
6105
4314
4089
5499
3323
3688
4540
3015
4171
30
2173
2970
5918
2596
4577
6313
4019
3920
4378
2768
31
1747
3355
5640
3705
UkupnoTotal
84545
74587
86558
115884
ProsjekAverage
2727
2664
2792
3863
3463
119744 113070 135017
3863
2670
107105
103544
3570
3340
Godišnji prosjek (PGDS) - Annual average (AADT)
3614
3769
4355
147320 114946 116825
2878
3832
4752
3832
3769
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000025
Blaževac / 5+516,00
M 1.8 / Pelagićevo - granica / border RS (Blaževac)
Dužina vozila - Vehicle length
MjesecMonth
SmjerDirection
Januar January
I
35125
88.3
2885
7.3
1592
4.0
165
0.4
39767
II
39263
87.7
3313
7.4
2159
4.8
43
0.1
44778
ukupno - total
74388
88.0
6198
7.3
3751
4.4
208
0.2
84545
I
31877
86.1
3257
8.8
1726
4.7
158
0.4
37018
II
31501
83.8
3697
9.8
2325
6.2
46
0.1
37569
ukupno - total
63378
85.0
6954
9.3
4051
5.4
204
0.3
74587
Februar February
Mart March
April April
Maj May
Juli July
Oktobar October
Novembar November
Decembar December
Ukupno
(godišnje) Total
(annual)
Prosjek
(PGDS) Average
(AADT)
(%)
12 - 16,5 m
(%)
< 16,5 m
(%)
UkupnoTotal
36732
85.8
3790
8.9
2067
4.8
199
0.5
42788
36320
83.0
4555
10.4
2846
6.5
49
0.1
43770
ukupno - total
73052
84.4
8345
9.6
4913
5.7
248
0.3
86558
I
52060
86.8
5406
9.0
2205
3.7
288
0.5
59959
II
46889
83.8
5923
10.6
3084
5.5
29
0.1
55925
ukupno - total
98949
85.4
11329
9.8
5289
4.6
317
0.3
115884
I
49411
86.7
5189
9.1
2104
3.7
258
0.5
56962
II
53282
84.9
6248
10.0
3232
5.1
20
0.0
62782
102693
85.8
11437
9.6
5336
4.5
278
0.2
119744
I
49059
86.3
5352
9.4
2192
3.9
267
0.5
56870
II
47083
83.8
6098
10.9
3002
5.3
17
0.0
56200
ukupno - total
96142
85.0
11450
10.1
5194
4.6
284
0.3
113070
I
60006
86.8
6177
8.9
2623
3.8
312
0.5
69118
II
55646
84.4
6899
10.5
3342
5.1
12
0.0
65899
115652
85.7
13076
9.7
5965
4.4
324
0.2
135017
I
60070
86.3
6345
9.1
2790
4.0
432
0.6
69637
II
67002
86.3
7137
9.2
3534
4.5
10
0.0
77683
127072
86.3
13482
9.2
6324
4.3
442
0.3
147320
56020
ukupno - total
Septembar September
5,5 - 12 m
I
ukupno - total
Avgust August
(%)
II
ukupno - total
Juni June
< 5,5 m
I
47909
85.5
5543
9.9
2329
4.2
239
0.4
II
49664
84.3
6258
10.6
2992
5.1
12
0.0
58926
ukupno - total
97573
84.9
11801
10.3
5321
4.6
251
0.2
114946
I
49068
84.9
5990
10.4
2414
4.2
307
0.5
57779
II
48885
82.8
6732
11.4
3411
5.8
18
0.0
59046
ukupno - total
97953
83.8
12722
10.9
5825
5.0
325
0.3
116825
I
46568
85.8
5254
9.7
2142
3.9
286
0.5
54250
II
43923
83.1
5972
11.3
2922
5.5
38
0.1
52855
ukupno - total
90491
84.5
11226
10.5
5064
4.7
324
0.3
107105
I
46879
88.1
4111
7.7
1996
3.8
226
0.4
53212
II
43151
85.7
4589
9.1
2549
5.1
43
0.1
50332
ukupno - total
90030
86.9
8700
8.4
4545
4.4
269
0.3
103544
I
564764
86.4
59299
9.1
26180
4.0
3137
0.5
653380
II
562609
84.5
67421
10.1
35398
5.3
337
0.1
665765
1127373
85.5
126720
9.6
61578
4.7
3474
0.3
1319145
I
1543
86.2
162
9.1
72
4.0
9
0.5
1790
II
1537
84.3
184
10.1
97
5.3
1
0.1
1824
ukupno - total
3080
85.2
346
9.6
168
4.7
9
0.3
3614
ukupno - total
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Smjer
31/ponedeljak
29/subota
31/ponedeljak
10/četvrtak
8/utorak
7/ponedeljak
30/srijeda
21/ponedeljak
10/četvrtak
12/utorak
27/srijeda
21/četvrtak
16/ponedeljak
18/srijeda
30/ponedeljak
21/utorak
22/srijeda
14/utorak
6/srijeda
5/utorak
6/srijeda
29/ponedeljak
30/utorak
30/utorak
28/srijeda
28/srijeda
28/srijeda
31/ponedeljak
24/ponedeljak
19/srijeda
30/srijeda
29/utorak
9/srijeda
15/četvrtak
21/srijeda
15/četvrtak
10.1/četvrtak
29.1/subota
7.2/ponedeljak
datum/dan
0
2
2
2
1
2
3
2
2
2
1
2
2
1
2
2
3
2
1
2
1
0
1
1
0
2
0
1
1
1
3
0
2
2
2
2
2
2
2
čas
minimalni čas
Automatski brojač broj:
Lokalitet / Stacionaža [km+m]:
Broj puta / Dionica
1
0
4
0
0
1
0
0
3
3
0
6
2
0
6
2
2
6
4
2
9
7
0
10
4
1
10
2
1
3
2
1
4
2
0
3
0
0
1
voz/h
8/subota
2/nedelja
8/subota
19/subota
20/nedelja
19/subota
26/subota
27/nedelja
26/subota
30/subota
24/nedelja
30/subota
7/subota
2/ponedeljak
7/subota
18/subota
12/nedelja
12/nedelja
30/subota
31/nedelja
30/subota
4/četvrtak
7/nedelja
7/nedelja
11/nedelja
11/nedelja
11/nedelja
30/nedelja
23/nedelja
15/subota
6/nedelja
20/nedelja
5/subota
22/četvrtak
11/nedelja
29/četvrtak
30.4/subota
2.5/ponedeljak
30.4/subota
datum/dan
10
12
10
10
11
11
10
13
11
10
12
10
9
11
9
10
12
10
10
12
10
10
13
11
9
11
11
8
13
10
9
12
10
13
13
13
10
11
10
čas
maksimalni čas
240
297
502
227
244
365
276
250
426
377
340
593
322
353
576
271
350
490
291
308
535
284
344
574
290
321
481
354
330
517
353
342
565
296
295
475
377
353
593
voz/h
1/subota
1/subota
1/subota
7/ponedeljak
7/ponedeljak
7/ponedeljak
7/ponedeljak
4/petak
7/ponedeljak
4/ponedeljak
4/ponedeljak
4/ponedeljak
8/nedelja
23/ponedeljak
23/ponedeljak
13/ponedeljak
6/ponedeljak
6/ponedeljak
4/ponedeljak
4/ponedeljak
4/ponedeljak
29/ponedeljak
29/ponedeljak
29/ponedeljak
6/utorak
6/utorak
6/utorak
3/ponedeljak
31/ponedeljak
31/ponedeljak
15/utorak
15/utorak
15/utorak
19/ponedeljak
19/ponedeljak
19/ponedeljak
1.1/subota
1.1/subota
1.1/subota
datum/dan
581
852
1433
915
953
1868
943
995
1949
1287
1325
2612
1082
1311
2558
1358
1375
2745
1284
1401
2685
1535
1788
3323
1209
1189
2398
1279
1375
2670
1023
1075
2098
1147
1088
2235
581
852
1433
voz/dan
minimalni dan
15/subota
8/subota
8/subota
19/subota
27/nedelja
19/subota
26/subota
20/nedelja
19/subota
29/petak
30/subota
29/petak
5/četvrtak
2/ponedeljak
7/subota
18/subota
12/nedelja
18/subota
30/subota
31/nedelja
30/subota
5/petak
7/nedelja
13/subota
3/subota
11/nedelja
3/subota
15/subota
23/nedelja
15/subota
5/subota
20/nedelja
5/subota
23/petak
31/subota
23/petak
29.4/petak
7.8/nedelja
30.7/subota
datum/dan
1683
2597
4261
1740
1742
3439
1985
1949
3865
3946
2532
6105
3331
3216
5949
2577
2724
4671
3307
3035
6313
2912
3401
6201
2556
2735
4871
2467
2540
4825
3269
2601
5716
3276
2408
4797
3946
3401
6313
voz/dan
maksimalni dan
000025
Blaževac / 5+516,00
M 1.8 / Pelagićevo - granica / border RS (Blaževac)
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
96
73
169
95
64
160
104
76
180
195
109
304
199
135
334
210
124
333
301
165
466
268
201
469
218
134
352
164
108
272
142
97
239
149
87
236
179
115
294
(21-05 h)
1187
1371
2558
1227
1277
2504
1277
1336
2613
1803
1756
3559
1638
1891
3529
1686
1750
3436
1929
1961
3890
1978
2305
4283
1649
1830
3479
1700
1797
3496
1667
1664
3331
1567
1537
3104
1611
1709
3320
(05-21 h)
noćni
prosjek
dnevni
prosjek
1276
1304
2581
1264
1250
2514
1330
1329
2659
1868
1742
3610
1798
1842
3640
1830
1759
3589
2083
1942
4025
2191
2336
4526
1755
1801
3556
1704
1707
3411
1666
1608
3274
1716
1553
3269
1713
1689
3402
danom
radnim
prosjek
1292
1638
2930
1468
1570
3038
1526
1649
3175
2224
2075
4299
1910
2358
4268
2077
2187
4264
2538
2512
5050
2406
2995
5402
2176
2413
4589
2199
2321
4520
2141
2121
4262
1719
1795
3514
1961
2125
4086
2063
2121
4183
1896
1873
3769
2230
2126
4355
2246
2506
4752
1867
1964
3832
ljetni
prosjek
prosjek
vikendom
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
Year
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Month
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Direction
31/Monday
29/Saturday
31/Monday
10/Thursday
8/Tuesday
7/Monday
30/Wednesday
21/Monday
10/Thursday
12/Tuesday
27/Wednesday
21/Thursday
16/Monday
18/Wednesday
30/Monday
21/Tuesday
22/Wednesday
14/Tuesday
6/Wednesday
5/Tuesday
6/Wednesday
29/Monday
30/Tuesday
30/Tuesday
28/Wednesday
28/Wednesday
28/Wednesday
31/Monday
24/Monday
19/Wednesday
30/Wednesday
29/Tuesday
9/Wednesday
15/Thursday
21/Wednesday
15/Thursday
10.1/Thursday
29.1/Saturday
7.2/Monday
0
2
2
2
1
2
3
2
2
2
1
2
2
1
2
2
3
2
1
2
1
0
1
1
0
2
0
1
1
1
3
0
2
2
2
2
2
2
2
hour
minimum hour
date/day
Road number / Section
Location / Mileage [km+m]:
Automatic counter number:
1
0
4
0
0
1
0
0
3
3
0
6
2
0
6
2
2
6
4
2
9
7
0
10
4
1
10
2
1
3
2
1
4
2
0
3
0
0
1
veh/h
8/Saturday
2/Sunday
8/Saturday
19/Saturday
20/Sunday
19/Saturday
26/Saturday
27/Sunday
26/Saturday
30/Saturday
24/Sunday
30/Saturday
7/Saturday
2/Monday
7/Saturday
18/Saturday
12/Sunday
12/Sunday
30/Saturday
31/Sunday
30/Saturday
4/Thursday
7/Sunday
7/Sunday
11/Sunday
11/Sunday
11/Sunday
30/Sunday
23/Sunday
15/Saturday
6/Sunday
20/Sunday
5/Saturday
22/Thursday
11/Sunday
29/Thursday
30.4/Saturday
2.5/Monday
30.4/Saturday
date/day
10
12
10
10
11
11
10
13
11
10
12
10
9
11
9
10
12
10
10
12
10
10
13
11
9
11
11
8
13
10
9
12
10
13
13
13
10
11
10
hour
maximum hour
240
297
502
227
244
365
276
250
426
377
340
593
322
353
576
271
350
490
291
308
535
284
344
574
290
321
481
354
330
517
353
342
565
296
295
475
377
353
593
veh/h
1/Saturday
1/Saturday
1/Saturday
7/Monday
7/Monday
7/Monday
7/Monday
4/Friday
7/Monday
4/Monday
4/Monday
4/Monday
8/Sunday
23/Monday
23/Monday
13/Monday
6/Monday
6/Monday
4/Monday
4/Monday
4/Monday
29/Monday
29/Monday
29/Monday
6/Tuesday
6/Tuesday
6/Tuesday
3/Monday
31/Monday
31/Monday
15/Tuesday
15/Tuesday
15/Tuesday
19/Monday
19/Monday
19/Monday
1.1/Saturday
1.1/Saturday
1.1/Saturday
date/day
581
852
1433
915
953
1868
943
995
1949
1287
1325
2612
1082
1311
2558
1358
1375
2745
1284
1401
2685
1535
1788
3323
1209
1189
2398
1279
1375
2670
1023
1075
2098
1147
1088
2235
581
852
1433
veh/day
minimum day
15/Saturday
8/Saturday
8/Saturday
19/Saturday
27/Sunday
19/Saturday
26/Saturday
20/Sunday
19/Saturday
29/Friday
30/Saturday
29/Friday
5/Thursday
2/Monday
7/Saturday
18/Saturday
12/Sunday
18/Saturday
30/Saturday
31/Sunday
30/Saturday
5/Friday
7/Sunday
13/Saturday
3/Saturday
11/Sunday
3/Saturday
15/Saturday
23/Sunday
15/Saturday
5/Saturday
20/Sunday
5/Saturday
23/Friday
31/Saturday
23/Friday
29.4/Friday
7.8/Sunday
30.7/Saturday
date/day
1683
2597
4261
1740
1742
3439
1985
1949
3865
3946
2532
6105
3331
3216
5949
2577
2724
4671
3307
3035
6313
2912
3401
6201
2556
2735
4871
2467
2540
4825
3269
2601
5716
3276
2408
4797
3946
3401
6313
veh/day
maximum day
000025
Blaževac / 5+516,00
M 1.8 / Pelagićevo - granica / border RS (Blaževac)
TRAFFIC PARAMETERS
96
73
169
95
64
160
104
76
180
195
109
304
199
135
334
210
124
333
301
165
466
268
201
469
218
134
352
164
108
272
142
97
239
149
87
236
179
115
294
(21-05 h)
1187
1371
2558
1227
1277
2504
1277
1336
2613
1803
1756
3559
1638
1891
3529
1686
1750
3436
1929
1961
3890
1978
2305
4283
1649
1830
3479
1700
1797
3496
1667
1664
3331
1567
1537
3104
1611
1709
3320
(5-21 h)
night
average
average
day time
1276
1304
2581
1264
1250
2514
1330
1329
2659
1868
1742
3610
1798
1842
3640
1830
1759
3589
2083
1942
4025
2191
2336
4526
1755
1801
3556
1704
1707
3411
1666
1608
3274
1716
1553
3269
1713
1689
3402
average
day
working
2063
2121
4183
1896
1873
3769
2230
2126
4355
2246
2506
4752
1867
1964
3832
average
1292
1638
2930
1468
1570
3038
1526
1649
3175
2224
2075
4299
1910
2358
4268
2077
2187
4264
2538
2512
5050
2406
2995
5402
2176
2413
4589
2199
2321
4520
2141
2121
4262
1719
1795
3514
1961
2125
4086
summer
average
weekend
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000025
Blaževac / 5+516,00
M 1.8 / Pelagićevo - granica / border RS (Blaževac)
7000
6041
6000
5303
5198
4830
voz / dan - vehicle / day
5000
4549
4289
4021
3830
4000
3710
3614
3000
2000
1000
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Godina - Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
7000
6041
6000
5303
5198
4831
voz / dan - vehicle / day
5000
4549
4288
4021
3830
4000
3710
3614
3000
2000
1000
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Godina - Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
Broj vozila - Number of vehicles
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
JanuarJanuary
FebruarFebruary
MartMarch
AprilApril
PGDS 3614 voz/dan - AADT 3614 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]:
Broj puta - Road number/ Dionica - Section
MajMay
JuliJuly
AvgustAugust
Dani / Mjeseci - Days / Months
JuniJune
SeptembarSeptember
000025
Blaževac / 5+516,00
M 1.8 / Pelagićevo - granica / border RS (Blaževac)
DNEVNA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000025
Blaževac / 5+516,00
M 1.8 / Pelagićevo - granica / border RS (Blaževac)
PGDS 3614 voz/dan
AADT 3614 veh/day
Broj vozila - Number of vehicles
350
300
250
200
150
100
50
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
Broj vozila - Number of vehicles
4500
4000
3500
Dužina vozila
Vehicle length
3000
2500
>16,5 m
2000
12-16,5 m
1500
5,5-12 m
<5,5 m
1000
500
0
ponedeljak
Monday
utorak
Tuesday
srijeda
četvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila - Number of vehicles
5000
4500
Dužina vozila
Vehicle length
4000
3500
>16,5 m
3000
12-16,5 m
2500
5,5-12 m
2000
<5,5 m
1500
1000
500
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Mjesečna neravnomjernost
Monthly variation
9
10
11
12
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
PGDS AADT
000025
Blaževac / 5+516,00
M 1.8 / Pelagićevo - granica / border RS (Blaževac)
3614 voz/dan - veh/day
Čas Hour
Maksimalni
vršni sat Maximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danu Hour of day
10
11
11
10
9
11
12
10
Sat u godini Hour in year
2867
2868
7404
5243
7234
2724
3037
5195
DanDay of week
subotaSaturday
subotaSaturday
subotaSaturday
nedeljaSunday
subotaSaturday
nedeljaSunday
subotaSaturday
petakFriday
DatumDate
30
30
5
7
29
24
7
5
MjesecMonth
AprilApril
AprilApril
NovembarNovember
AvgustAugust
OktobarOctober
AprilApril
MajMay
AvgustAugust
Vrijednost Value
593
535
522
501
490
483
458
420
%percent
16.41
14.80
14.44
13.86
13.56
13.36
12.67
11.62
20
u % PGDSa - in % of AADT
16
12
8
4
0
0
20
40
60
80
100
Čas - Hour
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
AUTOMATSKI BROJAČ UNIŠTEN
AUTOMATIC COUNTER DESTROYED
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000027
Čađavica / 7+795,00
M 14.1 / Vršani - Bijeljina 1
December
Decembar-
November
Novembar-
October
Oktobar-
September
Septembar-
August
Avgust-
July
Juli-
June
Juni-
May
Maj-
April
April-
March
Mart-
Februar-
February
January
Januar-
Mjesec - Month
1
3114
4379
5259
5940
5976
5424
6505
6682
5922
6400
5895
5116
2
4470
4256
4306
5558
7649
6221
6209
6524
6270
5957
5815
5634
3
3950
4439
4135
5000
7452
6438
5427
6916
6524
5688
6358
5303
4
5911
4520
3975
5057
6949
5857
5401
7835
5906
6549
6556
4735
5
5814
4554
4082
6629
6328
5226
6186
9015
6020
5913
6921
4735
6
4170
3599
3545
5308
7048
5629
5682
7571
5801
5853
5966
4981
7
3365
3877
4434
5448
7673
5685
5575
6884
6034
6498
6088
5042
8
5953
4351
4693
5958
4830
5443
6158
7627
6118
6536
6311
4909
9
6437
4158
4155
5692
5246
6796
6432
7325
6714
5860
5678
5462
10
5277
4346
4333
5427
6686
6607
5540
7356
6855
5638
5696
5184
11
5171
4688
5016
5255
6293
6370
5764
7834
6999
5935
6133
4481
12
4999
4544
5207
5803
7030
6239
5821
8362
5926
5521
6205
4970
13
5183
3899
4105
5416
8034
5405
5577
7901
6058
5880
4792
4982
14
4513
4366
4577
6177
7279
5934
6340
7356
5872
6292
5255
4889
15
5288
5003
5410
5958
6063
5439
6570
8330
5915
6790
6169
5204
16
4286
4720
5078
5823
4543
5711
6517
7376
6445
5758
5406
5507
17
4422
4924
5100
5124
6012
6569
5644
7095
6769
5604
5510
5338
18
5637
5211
5310
5279
5737
6889
6720
8022
5858
5894
6085
4485
19
6250
5191
5252
5721
6152
6233
6328
7910
5962
5918
5895
4745
20
5445
4146
4606
5517
6232
6671
6199
7691
5797
5761
4993
5042
21
5276
4641
4724
5600
6536
6464
6745
7115
5809
6583
5728
4992
22
4591
5280
5147
6174
5536
5496
7315
6643
6056
6486
5887
5221
23
3798
4920
5025
6598
5345
5586
6562
6524
6627
5912
5428
5682
24
4374
4958
5159
5412
5741
6233
6102
6448
6412
5686
5211
5685
25
5618
5318
5624
5698
5563
6134
6357
7334
6109
5894
5827
4765
26
5532
5037
5591
6265
5839
5616
6094
6805
5716
5988
5750
6520
27
6178
4414
4561
6334
6310
5520
6883
7142
6012
6059
4937
5660
28
5211
4659
4814
7359
6042
5922
6972
6897
6827
6430
5339
5307
29
4423
5241
7044
5559
5703
7262
6470
6055
6224
5727
5273
30
3036
5259
7080
5368
5936
6909
6398
6545
5175
5291
31
3892
5390
6246
5725
UkupnoTotal
ProsjekAverage
151584 128398 149113
4890
4586
4810
5892
175654
5855
192943 179396 194042
6224
5350
172852
162451
5762
5240
Godišnji prosjek (PGDS) - Annual average (AADT)
5763
5980
6259
225113 185933 186032
6102
6500
7262
6198
6001
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000027
Čađavica / 7+795,00
M 14.1 / Vršani - Bijeljina 1
Dužina vozila - Vehicle length
MjesecMonth
SmjerDirection
Januar January
I
67158
89.4
5541
7.4
2400
3.2
53
0.1
75152
II
67676
88.5
5590
7.3
3119
4.1
47
0.1
76432
Avgust August
5519
3.6
100
0.1
151584
8.9
2759
4.3
62
0.1
64588
II
54250
85.0
5915
9.3
3586
5.6
59
0.1
63810
110273
85.9
11659
9.1
6345
4.9
121
0.1
128398
I
64542
85.9
7158
9.5
3393
4.5
53
0.1
75146
II
62315
84.2
7220
9.8
4396
5.9
36
0.0
73967
126857
85.1
14378
9.6
7789
5.2
89
0.1
149113
77348
87.0
7906
8.9
3616
4.1
42
0.0
88912
I
II
I
II
9.2
5149
5.9
37
0.0
86742
15860
9.0
8765
5.0
79
0.0
175654
85237
88.2
7868
8.1
3510
3.6
46
0.0
96661
8107
8.4
4784
5.0
33
0.0
96282
87.4
15975
8.3
8294
4.3
79
0.0
192943
I
79196
87.4
7661
8.5
3705
4.1
46
0.1
90608
II
75995
85.6
7854
8.8
4902
5.5
37
0.0
88788
155191
86.5
15515
8.6
8607
4.8
83
0.0
179396
I
87255
87.9
8103
8.2
3876
3.9
38
0.0
99272
II
81476
86.0
8224
8.7
5044
5.3
26
0.0
94770
ukupno - total
168731
87.0
16327
8.4
8920
4.6
64
0.0
194042
I
100265
88.5
8918
7.9
4053
3.6
55
0.0
113291
II
97375
87.1
9047
8.1
5363
4.8
37
0.0
111822
197640
87.8
17965
8.0
9416
4.2
92
0.0
225113
I
80191
86.1
8856
9.5
4045
4.3
58
0.1
93150
II
77917
84.0
9222
9.9
5612
6.0
32
0.0
92783
158108
85.0
18078
9.7
9657
5.2
90
0.0
185933
79989
85.5
9452
10.1
4076
4.4
55
0.1
93572
I
II
I
II
II
76984
83.3
9665
10.5
5766
6.2
45
0.0
92460
156973
84.4
19117
10.3
9842
5.3
100
0.1
186032
74613
85.9
8467
9.7
3727
4.3
64
0.1
86871
72072
83.8
8763
10.2
5083
5.9
63
0.1
85981
146685
84.9
17230
10.0
8810
5.1
127
0.1
172852
71554
86.7
7326
8.9
3595
4.4
83
0.1
82558
67353
84.3
7396
9.3
5080
6.4
64
0.1
79893
138907
85.5
14722
9.1
8675
5.3
147
0.1
162451
I
923371
87.1
93000
8.8
42755
4.0
655
0.1
1059781
II
890373
85.3
94957
9.1
57884
5.5
516
0.0
1043730
ukupno - total
Prosjek
(PGDS) Average
(AADT)
7954
85.9
86.6
I
Ukupno
(godišnje) Total
(annual)
84.9
83358
ukupno - total
Decembar December
73602
150950
168595
ukupno - total
Novembar November
UkupnoTotal
7.3
ukupno - total
Oktobar October
(%)
5744
ukupno - total
Septembar September
< 16,5 m
11131
ukupno - total
Juli July
(%)
86.7
ukupno - total
Juni June
12 - 16,5 m
89.0
ukupno - total
Maj May
(%)
56023
ukupno - total
April April
5,5 - 12 m
134834
ukupno - total
Mart March
(%)
I
ukupno - total
Februar February
< 5,5 m
1813744
86.2
187957
8.9
100639
4.8
1171
0.1
2103511
I
2523
86.9
254
8.8
117
4.0
2
0.1
2904
II
2433
85.1
259
9.1
158
5.5
1
0.0
2860
ukupno - total
4956
86.0
514
8.9
275
4.8
3
0.1
5763
ukupno - total
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Smjer
23/nedelja
31/ponedeljak
13/četvrtak
23/srijeda
23/srijeda
23/srijeda
23/srijeda
2/srijeda
2/srijeda
20/srijeda
12/utorak
20/srijeda
29/nedelja
12/četvrtak
18/srijeda
1/srijeda
22/srijeda
22/srijeda
13/srijeda
13/srijeda
13/srijeda
24/srijeda
8/ponedeljak
31/srijeda
7/srijeda
14/srijeda
14/srijeda
26/srijeda
5/srijeda
5/srijeda
28/ponedeljak
17/četvrtak
28/ponedeljak
14/srijeda
28/srijeda
28/srijeda
23.3/srijeda
23.2/srijeda
2.3/srijeda
datum/dan
4
2
3
2
2
2
3
3
3
3
2
3
4
3
2
3
2
2
3
3
3
2
3
2
2
2
1
2
2
3
3
3
3
4
3
3
3
2
3
čas
minimalni čas
Automatski brojač broj:
Lokalitet / Stacionaža [km+m]:
Broj puta / Dionica
5
7
16
5
4
9
4
4
8
7
6
15
7
8
20
6
7
15
7
6
13
10
8
28
7
8
23
9
6
20
5
4
12
5
4
11
4
4
8
voz/h
14/petak
9/nedelja
9/nedelja
25/petak
19/subota
25/petak
30/srijeda
15/utorak
25/petak
28/četvrtak
29/petak
29/petak
2/ponedeljak
13/petak
13/petak
10/petak
18/subota
10/petak
30/subota
27/srijeda
27/srijeda
13/subota
12/petak
5/petak
23/petak
28/srijeda
28/srijeda
4/utorak
15/subota
28/petak
6/nedelja
3/četvrtak
5/subota
31/subota
26/ponedeljak
26/ponedeljak
2.5/ponedeljak
9.1/nedelja
5.8/petak
datum/dan
14
12
12
14
13
14
17
19
15
16
12
12
17
17
17
15
14
15
15
13
16
15
16
13
15
13
13
15
12
15
16
15
11
15
16
16
17
12
13
čas
maksimalni čas
324
318
591
258
218
426
236
263
431
291
292
564
363
305
620
279
256
508
308
276
527
356
306
626
262
276
530
280
259
512
310
256
535
318
290
586
363
318
626
voz/h
30/nedelja
30/nedelja
30/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
3/nedelja
4/ponedeljak
3/nedelja
8/nedelja
16/ponedeljak
16/ponedeljak
5/nedelja
5/nedelja
5/nedelja
3/nedelja
4/ponedeljak
4/ponedeljak
31/srijeda
31/srijeda
31/srijeda
18/nedelja
26/ponedeljak
26/ponedeljak
30/nedelja
30/nedelja
30/nedelja
13/nedelja
13/nedelja
13/nedelja
18/nedelja
11/nedelja
11/nedelja
30.1/nedelja
30.1/nedelja
30.1/nedelja
datum/dan
1445
1591
3036
1796
1803
3599
1695
1850
3545
2464
2500
5000
2208
2296
4543
2665
2561
5226
2624
2675
5401
2886
2839
5725
2854
2859
5716
2545
2630
5175
2411
2381
4792
2182
2223
4481
1445
1591
3036
voz/dan
minimalni dan
000027
Čađavica / 7+795,00
M 14.1 / Vršani - Bijeljina 1
datum/dan
3189
3364
6437
2715
2603
5318
2874
2800
5624
3761
3598
7359
4059
3975
8034
3625
3421
6889
3944
3407
7315
4689
4326
9015
3425
3577
6999
3419
3371
6790
3650
3331
6921
3739
3164
6520
4689
4326
9015
voz/dan
maksimalni dan
19/srijeda
9/nedelja
9/nedelja
25/petak
25/petak
25/petak
26/subota
25/petak
25/petak
28/četvrtak
28/četvrtak
28/četvrtak
13/petak
13/petak
13/petak
9/četvrtak
20/ponedeljak
18/subota
22/petak
29/petak
22/petak
5/petak
5/petak
5/petak
17/subota
11/nedelja
11/nedelja
15/subota
15/subota
15/subota
5/subota
8/utorak
5/subota
31/subota
26/ponedeljak
26/ponedeljak
5.8/petak
5.8/petak
5.8/petak
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
248
258
506
194
211
405
236
218
454
305
291
597
337
343
680
354
347
701
418
404
823
460
488
948
358
343
700
310
308
618
260
269
529
239
248
487
311
311
622
(21-05 h)
2177
2208
4384
2112
2068
4181
2188
2168
4356
2658
2600
5259
2781
2763
5544
2666
2613
5279
2784
2653
5437
3194
3119
6314
2747
2750
5497
2708
2675
5383
2635
2597
5232
2424
2329
4753
2593
2548
5141
(05-21 h)
noćni
prosjek
dnevni
prosjek
2627
2603
5230
2337
2313
4651
2460
2417
4877
2972
2926
5898
3123
3105
6228
3007
2939
5947
3230
3077
6307
3650
3591
7242
3072
3042
6114
2989
2960
5949
2892
2902
5794
2667
2605
5272
2926
2879
5805
danom
radnim
prosjek
2143
2276
4419
2230
2193
4423
2322
2297
4619
2950
2831
5781
3110
3107
6217
3056
3015
6071
3144
3015
6159
3667
3652
7320
3197
3233
6429
3080
3030
6110
2905
2783
5687
2655
2509
5164
2854
2815
5670
3249
3182
6430
3020
2960
5980
3202
3057
6259
3655
3607
7262
3105
3093
6198
ljetni
prosjek
prosjek
vikendom
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
Year
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Month
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Direction
23/Sunday
31/Monday
13/Thursday
23/Wednesday
23/Wednesday
23/Wednesday
23/Wednesday
2/Wednesday
2/Wednesday
20/Wednesday
12/Tuesday
20/Wednesday
29/Sunday
12/Thursday
18/Wednesday
1/Wednesday
22/Wednesday
22/Wednesday
13/Wednesday
13/Wednesday
13/Wednesday
24/Wednesday
8/Monday
31/Wednesday
7/Wednesday
14/Wednesday
14/Wednesday
26/Wednesday
5/Wednesday
5/Wednesday
28/Monday
17/Thursday
28/Monday
14/Wednesday
28/Wednesday
28/Wednesday
23.3/Wednesday
23.2/Wednesday
2.3/Wednesday
4
2
3
2
2
2
3
3
3
3
2
3
4
3
2
3
2
2
3
3
3
2
3
2
2
2
1
2
2
3
3
3
3
4
3
3
3
2
3
hour
minimum hour
date/day
Road number / Section
Location / Mileage [km+m]:
Automatic counter number:
5
7
16
5
4
9
4
4
8
7
6
15
7
8
20
6
7
15
7
6
13
10
8
28
7
8
23
9
6
20
5
4
12
5
4
11
4
4
8
veh/h
14/Friday
9/Sunday
9/Sunday
25/Friday
19/Saturday
25/Friday
30/Wednesday
15/Tuesday
25/Friday
28/Thursday
29/Friday
29/Friday
2/Monday
13/Friday
13/Friday
10/Friday
18/Saturday
10/Friday
30/Saturday
27/Wednesday
27/Wednesday
13/Saturday
12/Friday
5/Friday
23/Friday
28/Wednesday
28/Wednesday
4/Tuesday
15/Saturday
28/Friday
6/Sunday
3/Thursday
5/Saturday
31/Saturday
26/Monday
26/Monday
2.5/Monday
9.1/Sunday
5.8/Friday
date/day
14
12
12
14
13
14
17
19
15
16
12
12
17
17
17
15
14
15
15
13
16
15
16
13
15
13
13
15
12
15
16
15
11
15
16
16
17
12
13
hour
maximum hour
324
318
591
258
218
426
236
263
431
291
292
564
363
305
620
279
256
508
308
276
527
356
306
626
262
276
530
280
259
512
310
256
535
318
290
586
363
318
626
veh/h
30/Sunday
30/Sunday
30/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
3/Sunday
4/Monday
3/Sunday
8/Sunday
16/Monday
16/Monday
5/Sunday
5/Sunday
5/Sunday
3/Sunday
4/Monday
4/Monday
31/Wednesday
31/Wednesday
31/Wednesday
18/Sunday
26/Monday
26/Monday
30/Sunday
30/Sunday
30/Sunday
13/Sunday
13/Sunday
13/Sunday
18/Sunday
11/Sunday
11/Sunday
30.1/Sunday
30.1/Sunday
30.1/Sunday
date/day
1445
1591
3036
1796
1803
3599
1695
1850
3545
2464
2500
5000
2208
2296
4543
2665
2561
5226
2624
2675
5401
2886
2839
5725
2854
2859
5716
2545
2630
5175
2411
2381
4792
2182
2223
4481
1445
1591
3036
veh/day
minimum day
000027
Čađavica / 7+795,00
M 14.1 / Vršani - Bijeljina 1
TRAFFIC PARAMETERS
19/Wednesday
9/Sunday
9/Sunday
25/Friday
25/Friday
25/Friday
26/Saturday
25/Friday
25/Friday
28/Thursday
28/Thursday
28/Thursday
13/Friday
13/Friday
13/Friday
9/Thursday
20/Monday
18/Saturday
22/Friday
29/Friday
22/Friday
5/Friday
5/Friday
5/Friday
17/Saturday
11/Sunday
11/Sunday
15/Saturday
15/Saturday
15/Saturday
5/Saturday
8/Tuesday
5/Saturday
31/Saturday
26/Monday
26/Monday
5.8/Friday
5.8/Friday
5.8/Friday
date/day
3189
3364
6437
2715
2603
5318
2874
2800
5624
3761
3598
7359
4059
3975
8034
3625
3421
6889
3944
3407
7315
4689
4326
9015
3425
3577
6999
3419
3371
6790
3650
3331
6921
3739
3164
6520
4689
4326
9015
veh/day
maximum day
248
258
506
194
211
405
236
218
454
305
291
597
337
343
680
354
347
701
418
404
823
460
488
948
358
343
700
310
308
618
260
269
529
239
248
487
311
311
622
(21-05 h)
2177
2208
4384
2112
2068
4181
2188
2168
4356
2658
2600
5259
2781
2763
5544
2666
2613
5279
2784
2653
5437
3194
3119
6314
2747
2750
5497
2708
2675
5383
2635
2597
5232
2424
2329
4753
2593
2548
5141
(5-21 h)
night
average
average
day time
2627
2603
5230
2337
2313
4651
2460
2417
4877
2972
2926
5898
3123
3105
6228
3007
2939
5947
3230
3077
6307
3650
3591
7242
3072
3042
6114
2989
2960
5949
2892
2902
5794
2667
2605
5272
2926
2879
5805
average
day
working
3249
3182
6430
3020
2960
5980
3202
3057
6259
3655
3607
7262
3105
3093
6198
average
2143
2276
4419
2230
2193
4423
2322
2297
4619
2950
2831
5781
3110
3107
6217
3056
3015
6071
3144
3015
6159
3667
3652
7320
3197
3233
6429
3080
3030
6110
2905
2783
5687
2655
2509
5164
2854
2815
5670
summer
average
weekend
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000027
Čađavica / 7+795,00
M 14.1 / Vršani - Bijeljina 1
8000
7000
6668
6266
6145
5796
voz / dan - vehicle / day
6000
5895
5842
2007
2008
5695
5945
5903
5763
5000
4000
3000
2000
1000
0
2002
2003
2004
2005
2006
2009
2010
2011
Godina - Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
8000
7000
6668
6266
6145
5795
voz / dan - vehicle / day
6000
5896
5842
2007
2008
5695
5945
5903
5763
5000
4000
3000
2000
1000
0
2002
2003
2004
2005
2006
2009
2010
2011
Godina - Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
Broj vozila - Number of vehicles
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
JanuarJanuary
FebruarFebruary
MartMarch
AprilApril
PGDS 5763 voz/dan - AADT 5763 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]:
Broj puta - Road number/ Dionica - Section
MajMay
JuliJuly
AvgustAugust
Dani / Mjeseci - Days / Months
JuniJune
000027
Čađavica / 7+795,00
M 14.1 / Vršani - Bijeljina 1
SeptembarSeptember
DNEVNA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000027
Čađavica / 7+795,00
M 14.1 / Vršani - Bijeljina 1
PGDS 5763 voz/dan
AADT 5763 veh/day
Broj vozila - Number of vehicles
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
Broj vozila - Number of vehicles
7000
6000
Dužina vozila
Vehicle length
5000
4000
>16,5 m
3000
12-16,5 m
5,5-12 m
2000
<5,5 m
1000
0
ponedeljak
Monday
utorak
Tuesday
srijeda
četvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila - Number of vehicles
8000
Dužina vozila
Vehicle length
7000
6000
>16,5 m
5000
12-16,5 m
4000
5,5-12 m
3000
<5,5 m
2000
1000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Mjesečna neravnomjernost
Monthly variation
9
10
11
12
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
PGDS AADT
000027
Čađavica / 7+795,00
M 14.1 / Vršani - Bijeljina 1
5763 voz/dan - veh/day
Čas Hour
Maksimalni
vršni sat Maximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danu Hour of day
13
15
16
15
15
15
16
11
Sat u godini Hour in year
5198
5536
5441
2920
5176
3232
7961
2700
DanDay of week
petakFriday
petakFriday
ponedeljakMonday
ponedeljakMonday
četvrtakThursday
nedeljaSunday
ponedeljakMonday
subotaSaturday
DatumDate
5
19
15
2
4
15
28
23
MjesecMonth
AvgustAugust
AvgustAugust
AvgustAugust
MajMay
AvgustAugust
MajMay
NovembarNovember
AprilApril
Vrijednost Value
626
589
563
550
541
536
511
481
%percent
10.86
10.22
9.77
9.54
9.39
9.30
8.87
8.35
14
u % PGDSa - in % of AADT
12
10
8
6
4
2
0
0
20
40
60
80
100
Čas - Hour
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000028
Trnjaci / 8+520,00
M 18 / Rača - Gojsovac
December
Decembar-
November
Novembar-
October
Oktobar-
September
Septembar-
August
Avgust-
July
Juli-
June
Juni-
May
Maj-
April
April-
March
Mart-
Februar-
February
January
Januar-
Mjesec - Month
1
3014
3457
4220
5008
5629
4542
5522
5549
5434
5841
4767
4639
2
3822
3806
4144
5570
7002
5232
5477
5694
6054
5730
4898
4763
3
3936
3891
3861
5129
5740
5418
5414
5817
6137
5201
5370
5081
4
4726
4037
3444
6281
5340
5049
4923
6367
6500
5215
5678
4519
5
5273
4096
3919
5284
5129
4946
5252
7120
5583
5155
6287
4295
6
4324
3289
3818
4603
6162
4758
4758
6905
5281
4977
5433
4147
7
3074
3536
4062
4625
6540
4629
4856
6013
5232
5717
5668
4266
8
5008
3650
3972
5090
5309
4752
5443
6549
5184
6150
4757
4136
9
5634
3515
3209
5385
5240
4731
5696
6063
5778
6214
4498
4868
10
4533
3715
3725
5560
5582
5491
5391
6284
6403
5122
4786
4915
11
4354
4071
4300
4697
5253
5488
5218
6497
5890
4910
5171
4548
12
4536
4142
4614
4605
6076
4955
4971
7244
5335
4987
5782
4200
13
4119
3622
3969
4791
5896
4920
4938
7094
5150
4946
4870
3978
14
4447
3912
3965
5043
4324
5007
5884
6153
4970
5658
4568
4216
15
4535
4062
4118
5143
3276
4604
5655
6344
4959
6165
4925
4247
16
3842
3918
4320
5342
4240
5144
6009
6191
5739
5369
4441
5007
17
4214
4056
4382
5024
4447
5516
5767
6004
5913
5079
4627
4874
18
4121
4468
4997
4739
3844
6335
7408
6708
5671
4744
5116
4288
19
5765
4682
4785
4764
3569
6056
5709
7085
5087
5076
5301
4231
20
4866
3813
4517
4518
5115
6182
5598
6875
4868
4924
4567
4207
21
4380
4136
4441
4591
4941
5405
5993
6170
5043
5624
4831
4378
22
4029
4301
4591
5287
4524
4943
6386
5588
5257
6034
4691
4534
23
3670
4185
4482
5834
5819
4847
6113
5799
5713
5345
4872
5003
24
3955
4170
4710
5131
5021
5414
5510
5692
6196
4884
4554
5330
25
3843
4683
5272
4878
4850
5604
5487
6836
5806
4863
4792
4694
26
4529
4365
4959
5087
4741
5315
5403
6324
5197
5162
5153
5825
27
5502
4072
4514
5233
5418
5093
5767
7000
5102
5246
4754
4909
28
4530
4003
4390
6154
5508
5011
6064
6253
5333
5446
4857
4537
29
3890
4364
5939
5328
5213
5984
5742
5161
5585
4836
4436
30
2819
4257
6142
4654
4997
6008
5684
5741
4966
4494
31
3382
5062
5512
5352
UkupnoTotal
ProsjekAverage
132672 111653 133383
4280
3988
4303
4459
155477
5183
158976 155597 174116
5128
4751
149344
143067
4978
4615
Godišnji prosjek (PGDS) - Annual average (AADT)
5041
5187
5617
194996 165717 165086
4897
5099
6290
5524
5325
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000028
Trnjaci / 8+520,00
M 18 / Rača - Gojsovac
Dužina vozila - Vehicle length
MjesecMonth
SmjerDirection
Januar January
I
60995
92.1
3177
4.8
1951
2.9
90
0.1
66213
II
61911
93.2
3085
4.6
1436
2.2
27
0.0
66459
3387
2.6
117
0.1
132672
6.2
2600
4.6
126
0.2
56323
II
50296
90.9
3312
6.0
1683
3.0
39
0.1
55330
100381
89.9
6824
6.1
4283
3.8
165
0.1
111653
I
59657
88.6
4269
6.3
3315
4.9
98
0.1
67339
II
59560
90.2
4164
6.3
2295
3.5
25
0.0
66044
119217
89.4
8433
6.3
5610
4.2
123
0.1
133383
69998
89.1
4350
5.5
4184
5.3
41
0.1
78573
I
II
I
II
2265
2.9
19
0.0
76904
5.4
6449
4.1
60
0.0
155477
71849
90.5
4249
5.4
3270
4.1
40
0.1
79408
3993
5.0
2094
2.6
17
0.0
79568
8242
5.2
5364
3.4
57
0.0
158976
I
70272
89.5
4510
5.7
3708
4.7
38
0.0
78528
II
70395
91.3
4256
5.5
2397
3.1
21
0.0
77069
140667
90.4
8766
5.6
6105
3.9
59
0.0
155597
I
79549
90.2
4825
5.5
3802
4.3
31
0.0
88207
II
78956
91.9
4510
5.2
2422
2.8
21
0.0
85909
158505
91.0
9335
5.4
6224
3.6
52
0.0
174116
I
88469
90.3
5434
5.5
4041
4.1
33
0.0
97977
II
89338
92.1
5119
5.3
2549
2.6
13
0.0
97019
177807
91.2
10553
5.4
6590
3.4
46
0.0
194996
I
74118
88.7
5224
6.3
4156
5.0
40
0.0
83538
II
74525
90.7
4914
6.0
2724
3.3
16
0.0
82179
148643
89.7
10138
6.1
6880
4.2
56
0.0
165717
73449
88.4
5501
6.6
4053
4.9
76
0.1
83079
I
II
I
II
II
73942
90.2
5298
6.5
2740
3.3
27
0.0
82007
147391
89.3
10799
6.5
6793
4.1
103
0.1
165086
66412
88.2
5119
6.8
3684
4.9
118
0.2
75333
66471
89.8
4943
6.7
2549
3.4
48
0.1
74011
132883
89.0
10062
6.7
6233
4.2
166
0.1
149344
63905
88.6
4492
6.2
3582
5.0
136
0.2
72115
64269
90.6
4387
6.2
2265
3.2
31
0.0
70952
128174
89.6
8879
6.2
5847
4.1
167
0.1
143067
I
828758
89.4
54662
5.9
42346
4.6
867
0.1
926633
II
833699
91.3
52029
5.7
27419
3.0
304
0.0
913451
ukupno - total
Prosjek
(PGDS) Average
(AADT)
5.3
8398
91.4
I
Ukupno
(godišnje) Total
(annual)
4048
90.4
92.3
ukupno - total
Decembar December
91.8
73464
ukupno - total
Novembar November
70572
140570
145313
ukupno - total
Oktobar October
UkupnoTotal
4.7
ukupno - total
Septembar September
(%)
3512
ukupno - total
Avgust August
< 16,5 m
6262
ukupno - total
Juli July
(%)
88.9
ukupno - total
Juni June
12 - 16,5 m
92.6
ukupno - total
Maj May
(%)
50085
ukupno - total
April April
5,5 - 12 m
122906
ukupno - total
Mart March
(%)
I
ukupno - total
Februar February
< 5,5 m
1662457
90.3
106691
5.8
69765
3.8
1171
0.1
1840084
I
2264
89.2
149
5.9
116
4.6
2
0.1
2539
II
2278
91.0
142
5.7
75
3.0
1
0.0
2503
ukupno - total
4542
90.1
292
5.8
191
3.8
3
0.1
5041
ukupno - total
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Smjer
31/ponedeljak
23/nedelja
31/ponedeljak
23/srijeda
8/utorak
3/četvrtak
24/četvrtak
29/utorak
15/utorak
21/četvrtak
8/petak
6/srijeda
20/petak
20/petak
20/petak
22/srijeda
22/srijeda
22/srijeda
8/petak
27/srijeda
13/srijeda
23/utorak
30/utorak
30/utorak
28/srijeda
27/utorak
22/četvrtak
5/srijeda
26/srijeda
26/srijeda
10/četvrtak
22/utorak
30/srijeda
20/utorak
8/četvrtak
7/srijeda
31.1/ponedeljak
8.2/utorak
20.5/petak
datum/dan
2
4
3
2
1
2
2
3
2
3
1
2
3
2
2
2
3
3
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
3
2
1
3
2
1
2
čas
minimalni čas
Automatski brojač broj:
Lokalitet / Stacionaža [km+m]:
Broj puta / Dionica
2
4
9
2
2
7
2
3
9
3
4
9
4
2
6
4
5
11
6
9
17
7
8
21
6
7
17
4
7
18
2
4
11
5
5
11
2
2
6
voz/h
9/nedelja
9/nedelja
9/nedelja
19/subota
2/srijeda
19/subota
18/petak
31/četvrtak
12/subota
29/petak
4/ponedeljak
29/petak
7/subota
2/ponedeljak
2/ponedeljak
18/subota
19/nedelja
18/subota
18/ponedeljak
18/ponedeljak
18/ponedeljak
19/petak
13/subota
6/subota
25/nedelja
4/nedelja
25/nedelja
9/nedelja
9/nedelja
9/nedelja
12/subota
6/nedelja
6/nedelja
26/ponedeljak
26/ponedeljak
26/ponedeljak
29.4/petak
4.4/ponedeljak
29.4/petak
datum/dan
12
15
12
11
12
11
18
15
12
12
17
12
12
17
17
11
17
17
19
18
18
12
18
18
18
18
18
18
18
18
14
16
16
16
16
16
12
17
12
čas
maksimalni čas
250
279
520
215
223
405
202
220
376
354
412
582
262
374
577
224
242
456
263
282
510
301
317
543
273
275
520
273
278
551
248
249
489
247
284
531
354
412
582
voz/h
30/nedelja
1/subota
30/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
9/srijeda
4/petak
9/srijeda
4/ponedeljak
20/srijeda
20/srijeda
15/nedelja
15/nedelja
15/nedelja
1/srijeda
1/srijeda
1/srijeda
6/srijeda
6/srijeda
6/srijeda
31/srijeda
31/srijeda
31/srijeda
20/utorak
20/utorak
20/utorak
30/nedelja
18/utorak
18/utorak
20/nedelja
16/srijeda
16/srijeda
13/utorak
13/utorak
13/utorak
30.1/nedelja
1.1/subota
30.1/nedelja
datum/dan
1333
1408
2819
1586
1703
3289
1564
1601
3209
2283
2206
4518
1607
1669
3276
2297
2245
4542
2424
2334
4758
2702
2650
5352
2477
2391
4868
2342
2312
4744
2158
2194
4441
2024
1954
3978
1333
1408
2819
voz/dan
minimalni dan
000028
Trnjaci / 8+520,00
M 18 / Rača - Gojsovac
datum/dan
2863
3163
5765
2403
2294
4683
2727
2746
5272
3563
3998
6281
3459
4080
7002
3312
3163
6335
3719
3689
7408
3772
3770
7244
3342
3491
6500
3249
3194
6214
3242
3045
6287
2843
2982
5825
3772
4080
7408
voz/dan
maksimalni dan
19/srijeda
9/nedelja
19/srijeda
25/petak
19/subota
25/petak
25/petak
31/četvrtak
25/petak
29/petak
4/ponedeljak
4/ponedeljak
7/subota
2/ponedeljak
2/ponedeljak
18/subota
19/nedelja
18/subota
18/ponedeljak
18/ponedeljak
18/ponedeljak
5/petak
13/subota
12/petak
10/subota
4/nedelja
4/nedelja
15/subota
9/nedelja
9/nedelja
5/subota
5/subota
5/subota
26/ponedeljak
26/ponedeljak
26/ponedeljak
5.8/petak
2.5/ponedeljak
18.7/ponedeljak
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
202
220
422
168
180
348
190
206
396
277
261
538
279
285
563
336
326
662
408
373
782
438
429
867
318
310
628
288
271
559
223
230
453
220
219
439
280
276
556
(21-05 h)
1933
1924
3858
1843
1796
3639
1982
1925
3907
2342
2302
4645
2283
2282
4565
2282
2243
4525
2437
2398
4835
2722
2701
5423
2466
2429
4895
2392
2375
4766
2288
2237
4525
2106
2070
4176
2259
2226
4485
(05-21 h)
noćni
prosjek
dnevni
prosjek
2239
2237
4476
2018
1961
3979
2160
2114
4273
2579
2484
5063
2558
2510
5068
2583
2501
5084
2869
2713
5582
3159
3038
6197
2701
2626
5327
2601
2527
5128
2481
2394
4875
2294
2239
4533
2527
2451
4978
danom
radnim
prosjek
1993
2015
4008
1996
2014
4010
2208
2179
4387
2689
2701
5389
2568
2670
5238
2713
2755
5469
2796
2894
5690
3165
3393
6558
3013
3051
6065
2846
2894
5740
2582
2638
5220
2406
2410
4816
2565
2617
5182
2855
2805
5659
2618
2569
5187
2845
2771
5617
3161
3130
6290
2785
2739
5524
ljetni
prosjek
prosjek
vikendom
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
Year
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Month
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Direction
31/Monday
23/Sunday
31/Monday
23/Wednesday
8/Tuesday
3/Thursday
24/Thursday
29/Tuesday
15/Tuesday
21/Thursday
8/Friday
6/Wednesday
20/Friday
20/Friday
20/Friday
22/Wednesday
22/Wednesday
22/Wednesday
8/Friday
27/Wednesday
13/Wednesday
23/Tuesday
30/Tuesday
30/Tuesday
28/Wednesday
27/Tuesday
22/Thursday
5/Wednesday
26/Wednesday
26/Wednesday
10/Thursday
22/Tuesday
30/Wednesday
20/Tuesday
8/Thursday
7/Wednesday
31.1/Monday
8.2/Tuesday
20.5/Friday
2
4
3
2
1
2
2
3
2
3
1
2
3
2
2
2
3
3
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
3
2
1
3
2
1
2
hour
minimum hour
date/day
Road number / Section
Location / Mileage [km+m]:
Automatic counter number:
2
4
9
2
2
7
2
3
9
3
4
9
4
2
6
4
5
11
6
9
17
7
8
21
6
7
17
4
7
18
2
4
11
5
5
11
2
2
6
veh/h
9/Sunday
9/Sunday
9/Sunday
19/Saturday
2/Wednesday
19/Saturday
18/Friday
31/Thursday
12/Saturday
29/Friday
4/Monday
29/Friday
7/Saturday
2/Monday
2/Monday
18/Saturday
19/Sunday
18/Saturday
18/Monday
18/Monday
18/Monday
19/Friday
13/Saturday
6/Saturday
25/Sunday
4/Sunday
25/Sunday
9/Sunday
9/Sunday
9/Sunday
12/Saturday
6/Sunday
6/Sunday
26/Monday
26/Monday
26/Monday
29.4/Friday
4.4/Monday
29.4/Friday
date/day
12
15
12
11
12
11
18
15
12
12
17
12
12
17
17
11
17
17
19
18
18
12
18
18
18
18
18
18
18
18
14
16
16
16
16
16
12
17
12
hour
maximum hour
250
279
520
215
223
405
202
220
376
354
412
582
262
374
577
224
242
456
263
282
510
301
317
543
273
275
520
273
278
551
248
249
489
247
284
531
354
412
582
veh/h
30/Sunday
1/Saturday
30/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
9/Wednesday
4/Friday
9/Wednesday
4/Monday
20/Wednesday
20/Wednesday
15/Sunday
15/Sunday
15/Sunday
1/Wednesday
1/Wednesday
1/Wednesday
6/Wednesday
6/Wednesday
6/Wednesday
31/Wednesday
31/Wednesday
31/Wednesday
20/Tuesday
20/Tuesday
20/Tuesday
30/Sunday
18/Tuesday
18/Tuesday
20/Sunday
16/Wednesday
16/Wednesday
13/Tuesday
13/Tuesday
13/Tuesday
30.1/Sunday
1.1/Saturday
30.1/Sunday
date/day
1333
1408
2819
1586
1703
3289
1564
1601
3209
2283
2206
4518
1607
1669
3276
2297
2245
4542
2424
2334
4758
2702
2650
5352
2477
2391
4868
2342
2312
4744
2158
2194
4441
2024
1954
3978
1333
1408
2819
veh/day
minimum day
000028
Trnjaci / 8+520,00
M 18 / Rača - Gojsovac
TRAFFIC PARAMETERS
19/Wednesday
9/Sunday
19/Wednesday
25/Friday
19/Saturday
25/Friday
25/Friday
31/Thursday
25/Friday
29/Friday
4/Monday
4/Monday
7/Saturday
2/Monday
2/Monday
18/Saturday
19/Sunday
18/Saturday
18/Monday
18/Monday
18/Monday
5/Friday
13/Saturday
12/Friday
10/Saturday
4/Sunday
4/Sunday
15/Saturday
9/Sunday
9/Sunday
5/Saturday
5/Saturday
5/Saturday
26/Monday
26/Monday
26/Monday
5.8/Friday
2.5/Monday
18.7/Monday
date/day
2863
3163
5765
2403
2294
4683
2727
2746
5272
3563
3998
6281
3459
4080
7002
3312
3163
6335
3719
3689
7408
3772
3770
7244
3342
3491
6500
3249
3194
6214
3242
3045
6287
2843
2982
5825
3772
4080
7408
veh/day
maximum day
202
220
422
168
180
348
190
206
396
277
261
538
279
285
563
336
326
662
408
373
782
438
429
867
318
310
628
288
271
559
223
230
453
220
219
439
280
276
556
(21-05 h)
1933
1924
3858
1843
1796
3639
1982
1925
3907
2342
2302
4645
2283
2282
4565
2282
2243
4525
2437
2398
4835
2722
2701
5423
2466
2429
4895
2392
2375
4766
2288
2237
4525
2106
2070
4176
2259
2226
4485
(5-21 h)
night
average
average
day time
2239
2237
4476
2018
1961
3979
2160
2114
4273
2579
2484
5063
2558
2510
5068
2583
2501
5084
2869
2713
5582
3159
3038
6197
2701
2626
5327
2601
2527
5128
2481
2394
4875
2294
2239
4533
2527
2451
4978
average
day
working
2855
2805
5659
2618
2569
5187
2845
2771
5617
3161
3130
6290
2785
2739
5524
average
1993
2015
4008
1996
2014
4010
2208
2179
4387
2689
2701
5389
2568
2670
5238
2713
2755
5469
2796
2894
5690
3165
3393
6558
3013
3051
6065
2846
2894
5740
2582
2638
5220
2406
2410
4816
2565
2617
5182
summer
average
weekend
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000028
Trnjaci / 8+520,00
M 18 / Rača - Gojsovac
6000
5217
5096
5051
voz / dan - vehicle / day
5000
4749
5018
5005
5005
2007
2008
2009
5061
5041
2010
2011
4782
4000
3000
2000
1000
0
2002
2003
2004
2005
2006
Godina - Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
6000
5217
5096
5051
voz / dan - vehicle / day
5000
4749
5018
5005
5005
2007
2008
2009
5061
5041
2010
2011
4781
4000
3000
2000
1000
0
2002
2003
2004
2005
2006
Godina - Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
Broj vozila - Number of vehicles
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
JanuarJanuary
FebruarFebruary
MartMarch
AprilApril
PGDS 5041 voz/dan - AADT 5041 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]:
Broj puta - Road number/ Dionica - Section
MajMay
JuliJuly
AvgustAugust
Dani / Mjeseci - Days / Months
JuniJune
000028
Trnjaci / 8+520,00
M 18 / Rača - Gojsovac
SeptembarSeptember
DNEVNA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000028
Trnjaci / 8+520,00
M 18 / Rača - Gojsovac
PGDS 5041 voz/dan
AADT 5041 veh/day
Broj vozila - Number of vehicles
400
350
300
250
200
150
100
50
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
Broj vozila - Number of vehicles
6000
5000
Dužina vozila
Vehicle length
4000
3000
>16,5 m
12-16,5 m
2000
5,5-12 m
<5,5 m
1000
0
ponedeljak
Monday
utorak
Tuesday
srijeda
četvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila - Number of vehicles
7000
Dužina vozila
Vehicle length
6000
5000
>16,5 m
4000
12-16,5 m
5,5-12 m
3000
<5,5 m
2000
1000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Mjesečna neravnomjernost
Monthly variation
9
10
11
12
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
PGDS AADT
000028
Trnjaci / 8+520,00
M 18 / Rača - Gojsovac
5041 voz/dan - veh/day
Čas Hour
Maksimalni
vršni sat Maximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danu Hour of day
12
19
19
11
19
18
15
18
Sat u godini Hour in year
2845
5564
5924
2916
2924
5731
5512
4891
DanDay of week
petakFriday
subotaSaturday
nedeljaSunday
ponedeljakMonday
ponedeljakMonday
subotaSaturday
četvrtakThursday
subotaSaturday
DatumDate
29
20
4
2
2
27
18
23
MjesecMonth
AprilApril
AvgustAugust
SeptembarSeptember
MajMay
MajMay
AvgustAugust
AvgustAugust
JuliJuly
Vrijednost Value
582
531
511
498
483
475
449
422
%percent
11.54
10.53
10.14
9.88
9.58
9.42
8.91
8.37
14
u % PGDSa - in % of AADT
12
10
8
6
4
2
0
0
20
40
60
80
100
Čas - Hour
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000029
Ugljevička Obrijež / 16+000,00
M 18 / Bijeljina 8 - Ugljevička Obrijež
December
Decembar-
November
Novembar-
October
Oktobar-
September
Septembar-
August
Avgust-
July
Juli-
June
Juni-
May
Maj-
April
April-
March
Mart-
Februar-
February
January
Januar-
Mjesec - Month
1
3862
4221
5202
5854
6508
5927
6432
8486
6521
6661
6220
5350
2
4186
4338
4355
5809
6639
5987
5985
7400
6856
5433
5870
5772
3
4206
4555
3862
4895
7244
6388
5206
7297
7313
6192
6053
5006
4
6301
4840
3475
5783
6404
5886
5962
7118
5676
6155
6545
3988
5
6451
4412
4267
6109
6447
5706
6236
7836
6577
6304
6643
5169
6
4538
3364
3200
6273
7169
6164
6153
7630
6341
6161
5278
5337
7
4214
4391
4737
6285
7049
5872
6305
7336
6453
6742
6430
5579
8
5478
4423
4707
6427
5454
5881
6600
8887
6212
7039
5823
5323
9
5150
4363
4139
5935
4911
7253
6099
7690
6786
5795
5972
5333
10
5596
4480
4316
4965
6508
6748
5131
7183
6444
6124
6041
4947
11
5391
4855
5394
5925
6376
6394
6605
7249
5470
6179
6446
4008
12
5231
4742
5067
5312
6499
5904
6223
7507
6274
6067
6320
5356
13
5591
3950
3904
5560
7690
5956
6156
6988
6362
6497
5280
4985
14
4753
4787
4939
5624
6407
5973
6850
6121
6589
6615
6336
5365
15
5353
4811
4828
6376
4716
6209
6734
6917
6651
6448
6621
5401
16
3954
5024
4910
5740
4752
6180
6524
6811
7028
5110
6185
5840
17
5199
4986
4950
5020
6213
6664
5679
6510
6860
6107
5723
5403
18
4823
5515
5540
5801
5950
6861
6739
7432
5457
6410
6632
4334
19
6350
5198
5309
5793
6457
5734
6518
6849
6318
6338
6323
5367
20
5276
3755
4443
5880
6348
7417
6247
6646
6992
6245
6068
5283
21
5101
5042
5216
5665
6816
7643
6809
6035
6378
6641
6334
5476
22
3982
5238
5462
6508
5042
6235
7165
6665
6140
6563
6033
5773
23
3246
5276
5462
6944
5909
6395
6847
6295
6835
5317
6221
6203
24
4794
5119
5421
5110
5929
6759
6029
6428
6468
6177
5869
5665
25
4594
5367
5917
6186
5970
6403
7653
6740
5446
5853
6123
4543
26
5742
5011
4971
6307
6122
5818
7337
7571
6968
6190
5685
6516
27
6581
4069
4045
6436
6875
6524
7163
7752
5994
6036
4243
5287
28
4889
4775
5201
7039
6123
5932
7306
5974
6179
6522
5582
5241
29
3961
5490
5802
5227
5834
7958
6597
6403
6670
5450
5233
30
2402
5367
7000
5909
6034
7286
6638
6782
5757
5233
31
3930
5546
6690
6367
UkupnoTotal
ProsjekAverage
151125 130907 149642
4875
4675
4827
5915
178363
5945
191578 188681 202627
6180
5902
179582
165046
5986
5324
Godišnji prosjek (PGDS) - Annual average (AADT)
5867
6289
6536
218955 192773 192250
6127
5836
7063
6426
6202
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
Dužina vozila - Vehicle length
MjesecMonth
SmjerDirection
Januar January
I
71125
94.0
4062
II
71189
94.4
3825
Avgust August
Septembar September
0.6
55
0.1
75692
380
0.5
39
0.1
75433
0.5
94
0.1
151125
650
1.0
78
0.1
65722
II
60580
92.9
4024
6.2
543
0.8
38
0.1
65185
121220
92.6
8378
6.4
1193
0.9
116
0.1
130907
I
68885
91.8
5300
7.1
767
1.0
66
0.1
75018
II
69015
92.5
4944
6.6
635
0.9
30
0.0
74624
137900
92.2
10244
6.8
1402
0.9
96
0.1
149642
82977
92.3
5872
6.5
950
1.1
64
0.1
89863
I
II
I
II
82511
93.2
5184
5.9
775
0.9
30
0.0
88500
165488
92.8
11056
6.2
1725
1.0
94
0.1
178363
88168
92.1
6527
6.8
998
1.0
53
0.1
95746
89111
93.0
5893
6.1
810
0.8
18
0.0
95832
177279
92.5
12420
6.5
1808
0.9
71
0.0
191578
I
86878
91.7
6663
7.0
1176
1.2
32
0.0
94749
II
87152
92.8
5858
6.2
902
1.0
20
0.0
93932
188681
174030
92.2
12521
6.6
2078
1.1
52
0.0
I
91692
91.9
6869
6.9
1186
1.2
35
0.0
99782
II
96058
93.4
5813
5.7
956
0.9
18
0.0
102845
ukupno - total
187750
92.7
12682
6.3
2142
1.1
53
0.0
202627
I
101184
91.9
7696
7.0
1214
1.1
27
0.0
110121
II
101354
93.1
6490
6.0
972
0.9
18
0.0
108834
ukupno - total
202538
92.5
14186
6.5
2186
1.0
45
0.0
218955
I
87522
90.2
8171
8.4
1285
1.3
37
0.0
97015
II
87459
91.3
7180
7.5
1104
1.2
15
0.0
95758
174981
90.8
15351
8.0
2389
1.2
52
0.0
192773
87414
90.3
8047
8.3
1271
1.3
72
0.1
96804
I
II
I
II
II
86805
90.9
7479
7.8
1131
1.2
31
0.0
95446
174219
90.6
15526
8.1
2402
1.2
103
0.1
192250
81697
90.5
7341
8.1
1209
1.3
57
0.1
90304
81372
91.1
6834
7.7
1029
1.2
43
0.0
89278
163069
90.8
14175
7.9
2238
1.2
100
0.1
179582
75777
91.4
6131
7.4
940
1.1
51
0.1
82899
75394
91.8
5941
7.2
786
1.0
26
0.0
82147
151171
91.6
12072
7.3
1726
1.0
77
0.0
165046
I
983959
91.6
77033
7.2
12096
1.1
627
0.1
1073715
II
988000
92.5
69465
6.5
10023
0.9
326
0.0
1067814
ukupno - total
Prosjek
(PGDS) Average
(AADT)
450
5.1
830
I
Ukupno
(godišnje) Total
(annual)
5.4
6.6
ukupno - total
Decembar December
(%)
5.2
ukupno - total
Novembar November
< 16,5 m
4354
ukupno - total
Oktobar October
(%)
7887
ukupno - total
Juli July
UkupnoTotal
12 - 16,5 m
92.3
ukupno - total
Juni June
(%)
94.2
ukupno - total
Maj May
5,5 - 12 m
60640
ukupno - total
April April
(%)
142314
ukupno - total
Mart March
< 5,5 m
I
ukupno - total
Februar February
000029
Ugljevička Obrijež / 16+000,00
M 18 / Bijeljina 8 - Ugljevička Obrijež
1971959
92.1
146498
6.8
22119
1.0
953
0.0
2141529
I
2688
91.4
210
7.2
33
1.1
2
0.1
2942
II
2699
92.3
190
6.5
27
0.9
1
0.0
2926
ukupno - total
5388
91.8
400
6.8
60
1.0
3
0.0
5867
ukupno - total
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Smjer
25/utorak
27/četvrtak
20/četvrtak
8/utorak
24/četvrtak
24/četvrtak
2/srijeda
28/ponedeljak
2/srijeda
20/srijeda
13/srijeda
13/srijeda
24/utorak
18/srijeda
24/utorak
6/ponedeljak
15/srijeda
8/srijeda
4/ponedeljak
6/srijeda
13/srijeda
31/srijeda
31/srijeda
31/srijeda
7/srijeda
1/četvrtak
21/srijeda
20/četvrtak
27/četvrtak
20/četvrtak
30/srijeda
10/četvrtak
28/ponedeljak
28/srijeda
20/utorak
20/utorak
2.3/srijeda
24.2/četvrtak
2.3/srijeda
datum/dan
4
3
4
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
3
2
3
4
3
2
3
4
3
3
2
3
3
1
3
3
2
2
3
2
2
2
2
2
čas
minimalni čas
Automatski brojač broj:
Lokalitet / Stacionaža [km+m]:
Broj puta / Dionica
1
1
5
1
0
4
0
1
2
2
1
6
3
1
7
2
3
8
3
2
11
3
4
11
4
2
8
5
4
11
2
2
6
2
1
5
0
0
2
voz/h
27/četvrtak
27/četvrtak
19/srijeda
26/subota
24/četvrtak
24/četvrtak
12/subota
18/petak
18/petak
23/subota
6/srijeda
23/subota
13/petak
3/utorak
3/utorak
21/utorak
12/nedelja
21/utorak
30/subota
25/ponedeljak
29/petak
7/nedelja
8/ponedeljak
8/ponedeljak
5/ponedeljak
20/utorak
20/utorak
26/srijeda
14/petak
14/petak
5/subota
12/subota
20/nedelja
24/subota
26/ponedeljak
26/ponedeljak
23.4/subota
8.8/ponedeljak
8.8/ponedeljak
datum/dan
12
16
16
16
15
15
14
15
15
13
15
12
16
15
15
13
19
15
18
15
12
17
15
15
7
15
15
14
15
15
12
16
16
11
12
12
13
15
15
čas
maksimalni čas
298
290
571
245
281
482
253
285
483
346
316
581
279
352
603
304
328
567
300
319
574
310
360
610
303
319
572
310
307
553
283
316
562
268
299
562
346
360
610
voz/h
30/nedelja
30/nedelja
30/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
10/nedelja
3/nedelja
3/nedelja
16/ponedeljak
15/nedelja
15/nedelja
5/nedelja
5/nedelja
5/nedelja
3/nedelja
10/nedelja
10/nedelja
28/nedelja
21/nedelja
28/nedelja
25/nedelja
11/nedelja
25/nedelja
16/nedelja
16/nedelja
16/nedelja
27/nedelja
27/nedelja
27/nedelja
4/nedelja
4/nedelja
4/nedelja
30.1/nedelja
30.1/nedelja
30.1/nedelja
datum/dan
1196
1206
2402
1707
1657
3364
1541
1659
3200
2445
2425
4895
2353
2340
4716
2854
2852
5706
2436
2662
5131
2990
2981
5974
2707
2709
5446
2552
2558
5110
2092
2151
4243
1990
1998
3988
1196
1206
2402
voz/dan
minimalni dan
000029
Ugljevička Obrijež / 16+000,00
M 18 / Bijeljina 8 - Ugljevička Obrijež
datum/dan
3289
3310
6581
2780
2735
5515
2984
2933
5917
3566
3473
7039
3871
3819
7690
3821
3822
7643
4025
3933
7958
4441
4446
8887
3665
3648
7313
3578
3461
7039
3377
3336
6643
3228
3288
6516
4441
4446
8887
voz/dan
maksimalni dan
5/srijeda
27/četvrtak
27/četvrtak
18/petak
18/petak
18/petak
25/petak
25/petak
25/petak
28/četvrtak
28/četvrtak
28/četvrtak
13/petak
13/petak
13/petak
21/utorak
21/utorak
21/utorak
29/petak
29/petak
29/petak
8/ponedeljak
8/ponedeljak
8/ponedeljak
3/subota
3/subota
3/subota
8/subota
8/subota
8/subota
18/petak
5/subota
5/subota
26/ponedeljak
26/ponedeljak
26/ponedeljak
8.8/ponedeljak
8.8/ponedeljak
8.8/ponedeljak
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
236
227
462
181
165
347
190
186
376
268
247
515
308
287
595
342
331
673
405
391
797
418
378
795
299
267
566
259
257
516
241
222
462
213
200
413
281
264
545
(21-05 h)
2206
2207
4413
2166
2163
4329
2230
2221
4451
2728
2703
5431
2781
2804
5585
2816
2800
5616
2813
2926
5740
3135
3133
6268
2935
2925
5860
2864
2822
5686
2770
2754
5524
2461
2450
4911
2661
2662
5323
(05-21 h)
noćni
prosjek
dnevni
prosjek
2674
2662
5336
2420
2401
4820
2497
2479
4975
3022
2991
6013
3172
3162
6334
3195
3168
6363
3326
3396
6721
3608
3543
7151
3288
3241
6529
3154
3106
6260
3060
3007
6067
2768
2747
5514
3022
2998
6021
danom
radnim
prosjek
2120
2117
4237
2166
2146
4313
2200
2201
4401
2949
2879
5828
2937
2963
5899
3058
3031
6088
2995
3153
6148
3391
3419
6810
3085
3057
6142
3057
3022
6079
2895
2903
5797
2445
2414
4859
2762
2763
5525
3292
3290
6582
3158
3131
6289
3219
3318
6536
3552
3511
7063
3234
3192
6426
ljetni
prosjek
prosjek
vikendom
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
Year
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Month
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Direction
25/Tuesday
27/Thursday
20/Thursday
8/Tuesday
24/Thursday
24/Thursday
2/Wednesday
28/Monday
2/Wednesday
20/Wednesday
13/Wednesday
13/Wednesday
24/Tuesday
18/Wednesday
24/Tuesday
6/Monday
15/Wednesday
8/Wednesday
4/Monday
6/Wednesday
13/Wednesday
31/Wednesday
31/Wednesday
31/Wednesday
7/Wednesday
1/Thursday
21/Wednesday
20/Thursday
27/Thursday
20/Thursday
30/Wednesday
10/Thursday
28/Monday
28/Wednesday
20/Tuesday
20/Tuesday
2.3/Wednesday
24.2/Thursday
2.3/Wednesday
4
3
4
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
3
2
3
4
3
2
3
4
3
3
2
3
3
1
3
3
2
2
3
2
2
2
2
2
hour
minimum hour
date/day
Road number / Section
Location / Mileage [km+m]:
Automatic counter number:
1
1
5
1
0
4
0
1
2
2
1
6
3
1
7
2
3
8
3
2
11
3
4
11
4
2
8
5
4
11
2
2
6
2
1
5
0
0
2
veh/h
27/Thursday
27/Thursday
19/Wednesday
26/Saturday
24/Thursday
24/Thursday
12/Saturday
18/Friday
18/Friday
23/Saturday
6/Wednesday
23/Saturday
13/Friday
3/Tuesday
3/Tuesday
21/Tuesday
12/Sunday
21/Tuesday
30/Saturday
25/Monday
29/Friday
7/Sunday
8/Monday
8/Monday
5/Monday
20/Tuesday
20/Tuesday
26/Wednesday
14/Friday
14/Friday
5/Saturday
12/Saturday
20/Sunday
24/Saturday
26/Monday
26/Monday
23.4/Saturday
8.8/Monday
8.8/Monday
date/day
12
16
16
16
15
15
14
15
15
13
15
12
16
15
15
13
19
15
18
15
12
17
15
15
7
15
15
14
15
15
12
16
16
11
12
12
13
15
15
hour
maximum hour
298
290
571
245
281
482
253
285
483
346
316
581
279
352
603
304
328
567
300
319
574
310
360
610
303
319
572
310
307
553
283
316
562
268
299
562
346
360
610
veh/h
30/Sunday
30/Sunday
30/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
10/Sunday
3/Sunday
3/Sunday
16/Monday
15/Sunday
15/Sunday
5/Sunday
5/Sunday
5/Sunday
3/Sunday
10/Sunday
10/Sunday
28/Sunday
21/Sunday
28/Sunday
25/Sunday
11/Sunday
25/Sunday
16/Sunday
16/Sunday
16/Sunday
27/Sunday
27/Sunday
27/Sunday
4/Sunday
4/Sunday
4/Sunday
30.1/Sunday
30.1/Sunday
30.1/Sunday
date/day
1196
1206
2402
1707
1657
3364
1541
1659
3200
2445
2425
4895
2353
2340
4716
2854
2852
5706
2436
2662
5131
2990
2981
5974
2707
2709
5446
2552
2558
5110
2092
2151
4243
1990
1998
3988
1196
1206
2402
veh/day
minimum day
000029
Ugljevička Obrijež / 16+000,00
M 18 / Bijeljina 8 - Ugljevička Obrijež
TRAFFIC PARAMETERS
5/Wednesday
27/Thursday
27/Thursday
18/Friday
18/Friday
18/Friday
25/Friday
25/Friday
25/Friday
28/Thursday
28/Thursday
28/Thursday
13/Friday
13/Friday
13/Friday
21/Tuesday
21/Tuesday
21/Tuesday
29/Friday
29/Friday
29/Friday
8/Monday
8/Monday
8/Monday
3/Saturday
3/Saturday
3/Saturday
8/Saturday
8/Saturday
8/Saturday
18/Friday
5/Saturday
5/Saturday
26/Monday
26/Monday
26/Monday
8.8/Monday
8.8/Monday
8.8/Monday
date/day
3289
3310
6581
2780
2735
5515
2984
2933
5917
3566
3473
7039
3871
3819
7690
3821
3822
7643
4025
3933
7958
4441
4446
8887
3665
3648
7313
3578
3461
7039
3377
3336
6643
3228
3288
6516
4441
4446
8887
veh/day
maximum day
236
227
462
181
165
347
190
186
376
268
247
515
308
287
595
342
331
673
405
391
797
418
378
795
299
267
566
259
257
516
241
222
462
213
200
413
281
264
545
(21-05 h)
2206
2207
4413
2166
2163
4329
2230
2221
4451
2728
2703
5431
2781
2804
5585
2816
2800
5616
2813
2926
5740
3135
3133
6268
2935
2925
5860
2864
2822
5686
2770
2754
5524
2461
2450
4911
2661
2662
5323
(5-21 h)
night
average
average
day time
2674
2662
5336
2420
2401
4820
2497
2479
4975
3022
2991
6013
3172
3162
6334
3195
3168
6363
3326
3396
6721
3608
3543
7151
3288
3241
6529
3154
3106
6260
3060
3007
6067
2768
2747
5514
3022
2998
6021
average
day
working
3292
3290
6582
3158
3131
6289
3219
3318
6536
3552
3511
7063
3234
3192
6426
average
2120
2117
4237
2166
2146
4313
2200
2201
4401
2949
2879
5828
2937
2963
5899
3058
3031
6088
2995
3153
6148
3391
3419
6810
3085
3057
6142
3057
3022
6079
2895
2903
5797
2445
2414
4859
2762
2763
5525
summer
average
weekend
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000029
Ugljevička Obrijež / 16+000,00
M 18 / Bijeljina 8 - Ugljevička Obrijež
7000
6000
5306
5131
5515
5558
5641
2007
2008
2009
5863
5867
2010
2011
5300
5282
5066
voz / dan - vehicle / day
5000
4000
3000
2000
1000
0
2002
2003
2004
2005
2006
Godina - Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
7000
6000
5306
5131
5515
5558
2007
2008
5863
5867
2010
2011
5641
5298
5280
5066
voz / dan - vehicle / day
5000
4000
3000
2000
1000
0
2002
2003
2004
2005
2006
2009
Godina - Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
Broj vozila - Number of vehicles
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
JanuarJanuary
FebruarFebruary
MartMarch
AprilApril
PGDS 5867 voz/dan - AADT 5867 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]:
Broj puta - Road number/ Dionica - Section
MajMay
JuliJuly
AvgustAugust
Dani / Mjeseci - Days / Months
JuniJune
000029
Ugljevička Obrijež / 16+000,00
M 18 / Bijeljina 8 - Ugljevička Obrijež
SeptembarSeptember
DNEVNA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000029
Ugljevička Obrijež / 16+000,00
M 18 / Bijeljina 8 - Ugljevička Obrijež
PGDS 5867 voz/dan
AADT 5867 veh/day
Broj vozila - Number of vehicles
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
Broj vozila - Number of vehicles
7000
6000
Dužina vozila
Vehicle length
5000
4000
>16,5 m
3000
12-16,5 m
5,5-12 m
2000
<5,5 m
1000
0
ponedeljak
Monday
utorak
Tuesday
srijeda
četvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila - Number of vehicles
8000
Dužina vozila
Vehicle length
7000
6000
>16,5 m
5000
12-16,5 m
4000
5,5-12 m
3000
<5,5 m
2000
1000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Mjesečna neravnomjernost
Monthly variation
9
10
11
12
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
PGDS AADT
000029
Ugljevička Obrijež / 16+000,00
M 18 / Bijeljina 8 - Ugljevička Obrijež
5867 voz/dan - veh/day
Čas Hour
Maksimalni
vršni sat Maximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danu Hour of day
15
15
12
15
15
16
12
15
Sat u godini Hour in year
5272
6304
5725
6880
3832
5033
4093
5224
DanDay of week
ponedeljakMonday
utorakTuesday
subotaSaturday
petakFriday
četvrtakThursday
petakFriday
ponedeljakMonday
subotaSaturday
DatumDate
8
20
27
14
9
29
20
6
MjesecMonth
AvgustAugust
SeptembarSeptember
AvgustAugust
OktobarOctober
JuniJune
JuliJuly
JuniJune
AvgustAugust
Vrijednost Value
610
572
561
553
547
542
521
500
%percent
10.40
9.75
9.56
9.43
9.32
9.24
8.88
8.52
14
u % PGDSa - in % of AADT
12
10
8
6
4
2
0
0
20
40
60
80
100
Čas - Hour
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000030
Kojčinovac / 8+020,00
M 14.1 / Bijeljina 8 - Glavičice
December
Decembar-
November
Novembar-
October
Oktobar-
September
Septembar-
August
Avgust-
July
Juli-
June
Juni-
May
Maj-
April
April-
March
Mart-
Februar-
February
January
Januar-
Mjesec - Month
1
4471
5845
6772
6958
7508
7197
8127
8975
8088
8184
7185
6597
2
5677
5944
5776
6827
8567
7460
7379
8558
8985
7047
7102
7190
3
5452
6337
5341
6176
8593
7924
6353
8584
8407
7659
7906
7046
4
8382
6278
5205
7461
7896
7375
7431
8630
7993
7685
7973
6105
5
8442
6107
6302
7041
7537
6758
7986
9393
8110
7593
8357
6959
6
5764
4303
4434
8275
8613
7444
7105
10077
7844
7373
6602
6973
7
4979
5855
6280
7296
8897
7375
7069
8785
7739
8449
8344
6535
8
7093
5924
6403
7928
6895
7597
8084
9924
7956
7926
7408
6472
9
7057
5743
5532
7494
6416
8876
7684
11666
8383
7517
6943
7060
10
7288
5902
5854
6481
8245
8174
6901
8999
7969
7463
6998
6744
11
7076
6554
6575
7199
9347
8119
8098
9232
7167
7178
7718
5968
12
6818
6129
6423
7190
8157
7985
7759
9240
7909
7159
7900
6687
13
6224
5245
5181
6867
10605
7498
7496
9611
7892
7349
6331
6895
14
6680
6373
6510
7820
7989
7173
8467
8781
7452
8052
7521
6544
15
6236
6431
6461
7575
7209
7038
8397
9416
7750
7889
7846
6521
16
5393
6282
6405
7203
6250
7450
8399
9622
8010
6482
7220
7128
17
6961
6627
6425
6535
7200
8282
7569
9081
8117
7707
7292
6517
18
6638
7098
7256
7277
7129
8037
8312
8818
7192
7581
7671
6705
19
8541
6677
6676
7178
7559
7242
8413
9308
7682
7618
7202
7054
20
7111
5334
5930
7321
7849
8269
8061
9321
8355
7516
6235
6799
21
6553
6641
6551
7113
7863
7890
8377
8611
7482
8287
7107
6710
22
5747
6937
6789
7522
6809
7065
8984
9106
7657
7856
7121
6911
23
4765
6592
6390
8053
7884
7092
9445
8445
8140
6816
7014
7690
24
6470
6229
6644
6868
7843
7778
8701
8172
7898
7813
7079
7318
25
6220
6698
7262
7556
7138
7268
8908
8096
7078
7441
7464
5987
26
6782
6161
6325
7586
7367
6526
8186
9274
8096
7629
7680
8206
27
8567
5223
5426
7363
7991
7132
8016
8202
8438
7620
6534
7190
28
6618
6332
6669
8630
7542
7459
8935
7755
7874
7896
7221
7134
29
5637
6944
7697
6488
7218
9092
8218
7801
7431
7559
7288
30
3849
6670
8429
7381
7307
8962
8358
7864
6564
7107
31
5864
6666
7870
7916
UkupnoTotal
ProsjekAverage
199355 171801 194077
6431
6136
6261
7581
220919
7364
240348 226008 250566
7753
7046
219640
214144
7321
6908
Godišnji prosjek (PGDS) - Annual average (AADT)
7359
7534
8083
278174 237328 233826
7871
7340
8973
7911
7543
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000030
Kojčinovac / 8+020,00
M 14.1 / Bijeljina 8 - Glavičice
Dužina vozila - Vehicle length
MjesecMonth
SmjerDirection
Januar January
I
94865
95.2
4003
4.0
743
0.7
18
0.0
99629
II
94511
94.8
4416
4.4
774
0.8
25
0.0
99726
April April
Maj May
Juni June
Juli July
Avgust August
Septembar September
Oktobar October
Novembar November
Ukupno
(godišnje) Total
(annual)
Prosjek
(PGDS) Average
(AADT)
(%)
12 - 16,5 m
(%)
< 16,5 m
(%)
UkupnoTotal
95.0
8419
4.2
1517
0.8
43
0.0
199355
81269
94.0
4193
4.8
986
1.1
10
0.0
86458
II
79918
93.6
4513
5.3
882
1.0
30
0.0
85343
161187
93.8
8706
5.1
1868
1.1
40
0.0
171801
I
91558
93.7
5057
5.2
1055
1.1
14
0.0
97684
II
89986
93.4
5384
5.6
1000
1.0
23
0.0
96393
ukupno - total
181544
93.5
10441
5.4
2055
1.1
37
0.0
194077
I
104570
94.1
5185
4.7
1336
1.2
15
0.0
111106
II
103048
93.8
5565
5.1
1176
1.1
24
0.0
109813
ukupno - total
207618
94.0
10750
4.9
2512
1.1
39
0.0
220919
I
113009
94.5
5370
4.5
1168
1.0
14
0.0
119561
II
113694
94.1
5822
4.8
1250
1.0
21
0.0
120787
ukupno - total
226703
94.3
11192
4.7
2418
1.0
35
0.0
240348
I
108065
93.9
5710
5.0
1324
1.2
9
0.0
115108
II
103764
93.6
5882
5.3
1230
1.1
24
0.0
110900
ukupno - total
211829
93.7
11592
5.1
2554
1.1
33
0.0
226008
I
119469
94.4
5725
4.5
1415
1.1
13
0.0
126622
II
116790
94.2
5918
4.8
1216
1.0
20
0.0
123944
ukupno - total
236259
94.3
11643
4.6
2631
1.1
33
0.0
250566
I
131087
93.9
6844
4.9
1616
1.2
17
0.0
139564
II
130031
93.8
7056
5.1
1499
1.1
24
0.0
138610
ukupno - total
261118
93.9
13900
5.0
3115
1.1
41
0.0
278174
I
110632
93.1
6568
5.5
1570
1.3
19
0.0
118789
II
110088
92.9
7015
5.9
1421
1.2
15
0.0
118539
ukupno - total
220720
93.0
13583
5.7
2991
1.3
34
0.0
237328
I
108589
92.6
6970
5.9
1636
1.4
24
0.0
117219
II
107509
92.2
7591
6.5
1476
1.3
31
0.0
116607
ukupno - total
216098
92.4
14561
6.2
3112
1.3
55
0.0
233826
I
102077
92.8
6421
5.8
1428
1.3
31
0.0
109957
II
101523
92.6
6877
6.3
1256
1.1
27
0.0
109683
ukupno - total
203600
92.7
13298
6.1
2684
1.2
58
0.0
219640
99475
93.5
5672
5.3
1247
1.2
29
0.0
106423
II
100370
93.2
6205
5.8
1124
1.0
22
0.0
107721
ukupno - total
199845
93.3
11877
5.5
2371
1.1
51
0.0
214144
I
Decembar December
5,5 - 12 m
189376
ukupno - total
Mart March
(%)
I
ukupno - total
Februar February
< 5,5 m
I
1264665
93.8
67718
5.0
15524
1.2
213
0.0
1348120
II
1251232
93.5
72244
5.4
14304
1.1
286
0.0
1338066
ukupno - total
2515897
93.7
139962
5.2
29828
1.1
499
0.0
2686186
I
3455
93.6
185
5.0
42
1.1
1
0.0
3693
II
3419
93.3
197
5.4
39
1.1
1
0.0
3666
ukupno - total
6874
93.4
382
5.2
81
1.1
1
0.0
7359
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Smjer
18/utorak
17/ponedeljak
25/utorak
23/srijeda
7/ponedeljak
7/ponedeljak
23/srijeda
22/utorak
17/četvrtak
5/utorak
6/srijeda
6/srijeda
25/srijeda
25/srijeda
10/utorak
27/ponedeljak
23/četvrtak
23/četvrtak
7/četvrtak
27/srijeda
7/četvrtak
31/srijeda
31/srijeda
31/srijeda
28/srijeda
8/četvrtak
28/srijeda
6/četvrtak
18/utorak
26/srijeda
9/srijeda
24/četvrtak
23/srijeda
19/ponedeljak
8/četvrtak
12/ponedeljak
23.1/srijeda
7.2/ponedeljak
7.2/ponedeljak
datum/dan
2
1
2
2
2
2
2
1
3
2
3
3
2
1
2
3
3
3
2
3
2
3
2
2
3
2
3
2
1
3
3
3
3
2
4
3
2
2
2
čas
minimalni čas
Automatski brojač broj:
Lokalitet / Stacionaža [km+m]:
Broj puta / Dionica
2
3
9
1
0
4
2
2
8
3
6
14
6
10
18
6
5
19
9
7
20
9
7
22
6
6
17
4
4
14
3
4
12
4
4
12
1
0
4
voz/h
19/srijeda
4/utorak
4/utorak
22/utorak
19/subota
19/subota
5/subota
21/ponedeljak
5/subota
6/srijeda
4/ponedeljak
6/srijeda
13/petak
13/petak
13/petak
9/četvrtak
13/ponedeljak
9/četvrtak
30/subota
28/četvrtak
28/četvrtak
9/utorak
9/utorak
9/utorak
28/srijeda
27/utorak
20/utorak
7/petak
1/subota
7/petak
28/ponedeljak
26/subota
7/ponedeljak
26/ponedeljak
18/nedelja
26/ponedeljak
7.10/petak
27.9/utorak
13.5/petak
datum/dan
12
12
12
16
12
12
10
7
11
15
12
15
12
16
12
12
7
12
18
12
12
18
11
13
15
20
12
15
17
15
12
16
16
12
16
12
15
20
12
čas
maksimalni čas
397
395
755
304
293
575
320
314
589
379
349
662
413
388
780
372
323
653
364
341
694
410
390
775
366
418
619
418
355
662
384
341
685
413
383
713
418
418
780
voz/h
30/nedelja
30/nedelja
30/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
3/nedelja
3/nedelja
3/nedelja
16/ponedeljak
29/nedelja
16/ponedeljak
26/nedelja
26/nedelja
26/nedelja
3/nedelja
3/nedelja
3/nedelja
28/nedelja
28/nedelja
28/nedelja
25/nedelja
25/nedelja
25/nedelja
30/nedelja
16/nedelja
16/nedelja
20/nedelja
13/nedelja
20/nedelja
18/nedelja
25/nedelja
11/nedelja
30.1/nedelja
30.1/nedelja
30.1/nedelja
datum/dan
1862
1987
3849
2181
2122
4303
2105
2329
4434
3053
3123
6176
2758
3274
6250
3174
3352
6526
3221
3132
6353
3793
3962
7755
3545
3533
7078
3023
3330
6482
2955
3199
6235
2760
2991
5968
1862
1987
3849
voz/dan
minimalni dan
000030
Kojčinovac / 8+020,00
M 14.1 / Bijeljina 8 - Glavičice
datum/dan
4403
4251
8567
3576
3522
7098
3698
3580
7262
4471
4183
8630
5361
5244
10605
4537
4339
8876
4944
4569
9445
5945
5721
11666
4332
4653
8985
4308
4376
8449
4285
4224
8357
4492
4112
8206
5945
5721
11666
voz/dan
maksimalni dan
27/četvrtak
19/srijeda
27/četvrtak
18/petak
18/petak
18/petak
25/petak
18/petak
25/petak
28/četvrtak
8/petak
28/četvrtak
13/petak
13/petak
13/petak
9/četvrtak
9/četvrtak
9/četvrtak
23/subota
25/ponedeljak
23/subota
9/utorak
9/utorak
9/utorak
2/petak
2/petak
2/petak
7/petak
1/subota
7/petak
7/ponedeljak
5/subota
5/subota
26/ponedeljak
30/petak
26/ponedeljak
9.8/utorak
9.8/utorak
9.8/utorak
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
329
303
632
276
225
501
292
235
527
373
332
705
411
416
827
437
429
867
556
540
1095
620
597
1218
410
419
829
347
361
708
300
296
597
304
267
572
389
370
759
(21-05 h)
2885
2914
5799
2812
2823
5634
2859
2874
5733
3331
3329
6659
3446
3480
6926
3399
3267
6667
3529
3458
6987
3882
3874
7756
3550
3532
7082
3434
3400
6834
3365
3360
6725
3129
3208
6336
3305
3296
6601
(05-21 h)
noćni
prosjek
dnevni
prosjek
3538
3462
7000
3191
3140
6331
3234
3174
6408
3747
3715
7462
3959
3950
7908
3876
3701
7577
4128
4029
8157
4528
4474
9001
3996
3982
7978
3846
3779
7624
3729
3684
7414
3499
3520
7019
3779
3724
7503
danom
radnim
prosjek
2764
2878
5642
2830
2818
5647
2914
2923
5837
3628
3567
7195
3672
3799
7471
3730
3684
7414
3993
3933
7926
4429
4464
8893
3859
3868
7728
3646
3725
7371
3515
3590
7105
3272
3364
6637
3503
3537
7040
4099
4033
8132
3837
3697
7534
4085
3998
8083
4502
4471
8973
3960
3951
7911
ljetni
prosjek
prosjek
vikendom
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
Year
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Month
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Direction
18/Tuesday
17/Monday
25/Tuesday
23/Wednesday
7/Monday
7/Monday
23/Wednesday
22/Tuesday
17/Thursday
5/Tuesday
6/Wednesday
6/Wednesday
25/Wednesday
25/Wednesday
10/Tuesday
27/Monday
23/Thursday
23/Thursday
7/Thursday
27/Wednesday
7/Thursday
31/Wednesday
31/Wednesday
31/Wednesday
28/Wednesday
8/Thursday
28/Wednesday
6/Thursday
18/Tuesday
26/Wednesday
9/Wednesday
24/Thursday
23/Wednesday
19/Monday
8/Thursday
12/Monday
23.1/Wednesday
7.2/Monday
7.2/Monday
2
1
2
2
2
2
2
1
3
2
3
3
2
1
2
3
3
3
2
3
2
3
2
2
3
2
3
2
1
3
3
3
3
2
4
3
2
2
2
hour
minimum hour
date/day
Road number / Section
Location / Mileage [km+m]:
Automatic counter number:
2
3
9
1
0
4
2
2
8
3
6
14
6
10
18
6
5
19
9
7
20
9
7
22
6
6
17
4
4
14
3
4
12
4
4
12
1
0
4
veh/h
19/Wednesday
4/Tuesday
4/Tuesday
22/Tuesday
19/Saturday
19/Saturday
5/Saturday
21/Monday
5/Saturday
6/Wednesday
4/Monday
6/Wednesday
13/Friday
13/Friday
13/Friday
9/Thursday
13/Monday
9/Thursday
30/Saturday
28/Thursday
28/Thursday
9/Tuesday
9/Tuesday
9/Tuesday
28/Wednesday
27/Tuesday
20/Tuesday
7/Friday
1/Saturday
7/Friday
28/Monday
26/Saturday
7/Monday
26/Monday
18/Sunday
26/Monday
7.10/Friday
27.9/Tuesday
13.5/Friday
date/day
12
12
12
16
12
12
10
7
11
15
12
15
12
16
12
12
7
12
18
12
12
18
11
13
15
20
12
15
17
15
12
16
16
12
16
12
15
20
12
hour
maximum hour
397
395
755
304
293
575
320
314
589
379
349
662
413
388
780
372
323
653
364
341
694
410
390
775
366
418
619
418
355
662
384
341
685
413
383
713
418
418
780
veh/h
30/Sunday
30/Sunday
30/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
3/Sunday
3/Sunday
3/Sunday
16/Monday
29/Sunday
16/Monday
26/Sunday
26/Sunday
26/Sunday
3/Sunday
3/Sunday
3/Sunday
28/Sunday
28/Sunday
28/Sunday
25/Sunday
25/Sunday
25/Sunday
30/Sunday
16/Sunday
16/Sunday
20/Sunday
13/Sunday
20/Sunday
18/Sunday
25/Sunday
11/Sunday
30.1/Sunday
30.1/Sunday
30.1/Sunday
date/day
1862
1987
3849
2181
2122
4303
2105
2329
4434
3053
3123
6176
2758
3274
6250
3174
3352
6526
3221
3132
6353
3793
3962
7755
3545
3533
7078
3023
3330
6482
2955
3199
6235
2760
2991
5968
1862
1987
3849
veh/day
minimum day
000030
Kojčinovac / 8+020,00
M 14.1 / Bijeljina 8 - Glavičice
TRAFFIC PARAMETERS
27/Thursday
19/Wednesday
27/Thursday
18/Friday
18/Friday
18/Friday
25/Friday
18/Friday
25/Friday
28/Thursday
8/Friday
28/Thursday
13/Friday
13/Friday
13/Friday
9/Thursday
9/Thursday
9/Thursday
23/Saturday
25/Monday
23/Saturday
9/Tuesday
9/Tuesday
9/Tuesday
2/Friday
2/Friday
2/Friday
7/Friday
1/Saturday
7/Friday
7/Monday
5/Saturday
5/Saturday
26/Monday
30/Friday
26/Monday
9.8/Tuesday
9.8/Tuesday
9.8/Tuesday
date/day
4403
4251
8567
3576
3522
7098
3698
3580
7262
4471
4183
8630
5361
5244
10605
4537
4339
8876
4944
4569
9445
5945
5721
11666
4332
4653
8985
4308
4376
8449
4285
4224
8357
4492
4112
8206
5945
5721
11666
veh/day
maximum day
329
303
632
276
225
501
292
235
527
373
332
705
411
416
827
437
429
867
556
540
1095
620
597
1218
410
419
829
347
361
708
300
296
597
304
267
572
389
370
759
(21-05 h)
2885
2914
5799
2812
2823
5634
2859
2874
5733
3331
3329
6659
3446
3480
6926
3399
3267
6667
3529
3458
6987
3882
3874
7756
3550
3532
7082
3434
3400
6834
3365
3360
6725
3129
3208
6336
3305
3296
6601
(5-21 h)
night
average
average
day time
3538
3462
7000
3191
3140
6331
3234
3174
6408
3747
3715
7462
3959
3950
7908
3876
3701
7577
4128
4029
8157
4528
4474
9001
3996
3982
7978
3846
3779
7624
3729
3684
7414
3499
3520
7019
3779
3724
7503
average
day
working
4099
4033
8132
3837
3697
7534
4085
3998
8083
4502
4471
8973
3960
3951
7911
average
2764
2878
5642
2830
2818
5647
2914
2923
5837
3628
3567
7195
3672
3799
7471
3730
3684
7414
3993
3933
7926
4429
4464
8893
3859
3868
7728
3646
3725
7371
3515
3590
7105
3272
3364
6637
3503
3537
7040
summer
average
weekend
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000030
Kojčinovac / 8+020,00
M 14.1 / Bijeljina 8 - Glavičice
9000
8000
7676
7220
7128
7007
7260
7256
2007
2008
7403
7436
2009
2010
7359
6929
voz / dan - vehicle / day
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2002
2003
2004
2005
2006
2011
Godina - Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
9000
8000
7677
7220
7128
7007
7259
7256
2007
2008
7403
7436
2009
2010
7359
6928
voz / dan - vehicle / day
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2002
2003
2004
2005
2006
2011
Godina - Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
Broj vozila - Number of vehicles
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
11000
12000
JanuarJanuary
FebruarFebruary
MartMarch
AprilApril
PGDS 7359 voz/dan - AADT 7359 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]:
Broj puta - Road number/ Dionica - Section
MajMay
JuliJuly
AvgustAugust
Dani / Mjeseci - Days / Months
JuniJune
000030
Kojčinovac / 8+020,00
M 14.1 / Bijeljina 8 - Glavičice
SeptembarSeptember
DNEVNA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000030
Kojčinovac / 8+020,00
M 14.1 / Bijeljina 8 - Glavičice
PGDS 7359 voz/dan
AADT 7359 veh/day
Broj vozila - Number of vehicles
600
500
400
300
200
100
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
Broj vozila - Number of vehicles
9000
8000
7000
Dužina vozila
Vehicle length
6000
5000
>16,5 m
4000
12-16,5 m
3000
5,5-12 m
<5,5 m
2000
1000
0
ponedeljak
Monday
utorak
Tuesday
srijeda
četvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila - Number of vehicles
10000
9000
Dužina vozila
Vehicle length
8000
7000
>16,5 m
6000
12-16,5 m
5000
5,5-12 m
4000
<5,5 m
3000
2000
1000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Mjesečna neravnomjernost
Monthly variation
9
10
11
12
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
PGDS AADT
000030
Kojčinovac / 8+020,00
M 14.1 / Bijeljina 8 - Glavičice
7359 voz/dan - veh/day
Čas Hour
Maksimalni
vršni sat Maximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danu Hour of day
12
13
12
15
12
16
12
11
Sat u godini Hour in year
3181
3182
445
640
205
113
7645
6444
DanDay of week
petakFriday
petakFriday
srijedaWednesday
četvrtakThursday
nedeljaSunday
srijedaWednesday
utorakTuesday
ponedeljakMonday
DatumDate
13
13
19
27
9
5
15
26
MjesecMonth
MajMay
MajMay
JanuarJanuary
JanuarJanuary
JanuarJanuary
JanuarJanuary
NovembarNovember
SeptembarSeptember
Vrijednost Value
780
729
696
688
663
656
621
593
%percent
10.60
9.91
9.46
9.35
9.01
8.91
8.44
8.06
14
u % PGDSa - in % of AADT
12
10
8
6
4
2
0
0
20
40
60
80
100
Čas - Hour
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000031
Tršić / 16+160,00
M 19 / Šepak - Karakaj 3
December
Decembar-
November
Novembar-
October
Oktobar-
September
Septembar-
August
Avgust-
July
Juli-
June
Juni-
May
Maj-
April
April-
March
Mart-
Februar-
February
January
Januar-
Mjesec - Month
1
4833
4319
5173
6145
6505
5544
6844
7483
6180
6360
5491
5387
2
5057
4487
4351
5644
7509
5782
6305
7038
7171
6105
5619
6211
3
4606
4776
4187
5268
7156
6441
5595
6656
7189
6027
6676
5926
4
6454
5108
4213
5432
6244
5999
6163
6966
7053
6328
6633
4983
5
6829
4962
4475
5397
6191
5739
6122
8201
7036
6016
6715
5443
6
4721
3818
3625
6310
7272
5968
5807
8542
6532
5903
5999
5163
7
6430
4591
4809
5927
7248
5605
5668
8483
6591
6830
7352
5069
8
6139
4353
4654
6465
5485
5663
6632
7731
6543
6650
5434
5288
9
5540
4393
4041
5951
5319
7047
6423
8212
7075
6058
5560
5944
10
5733
4547
4239
5353
6422
7277
6132
7099
7298
5932
5482
5611
11
5342
5175
5191
5683
8551
7125
6328
7428
6397
5980
6439
4843
12
5844
4991
5119
5394
6504
6548
5927
8171
6215
5581
6636
5390
13
5054
4308
4544
5361
8793
5963
5934
8169
5839
6070
5628
5264
14
5767
5033
5074
6093
6902
5765
6583
7638
5753
6882
6096
5052
15
5440
5028
4977
6418
6345
5854
6904
7669
5830
6549
6353
5344
16
4522
5084
5030
5827
4776
5743
6745
7464
6804
5800
5760
5881
17
5510
5053
5004
5354
5836
6831
6526
7382
6681
6226
5793
5602
18
5294
5750
5895
5557
5815
6659
6856
7379
6037
5816
6757
4769
19
6251
5441
5686
5455
6188
6402
7012
8288
6124
6001
6092
5340
20
5878
4405
4945
5390
6683
6675
7048
8301
5915
5846
5395
5245
21
5178
5586
5420
5566
6228
6631
6768
7791
5959
7143
5802
5236
22
4399
5625
5222
6308
5730
5776
7696
7663
5802
6343
5368
5312
23
3621
5005
5064
6833
5655
5911
7905
6783
6548
5973
5779
6397
24
4936
4998
5371
5916
5563
6778
7581
6672
6555
6140
5483
6989
25
5151
5587
6028
5889
5642
6470
7263
6747
6127
5910
6363
5199
26
5717
5133
5507
5779
5720
5959
6754
8003
6048
5876
6008
7595
27
7289
4441
4725
6237
6572
6186
6652
7045
5809
6182
5201
5803
28
5575
4875
5152
7270
6236
5847
7128
6804
6415
6509
6238
5321
29
4246
5291
6860
5486
5831
7697
6740
6214
6307
5985
4975
30
3050
5320
7397
5633
5980
8303
6611
6778
5130
5252
31
4291
5400
8860
6379
UkupnoTotal
ProsjekAverage
164697 136872 153732
5313
4888
4959
5857
178479
5949
196066 185999 210161
6325
5589
179389
172381
5980
5561
Godišnji prosjek (PGDS) - Annual average (AADT)
6005
6200
6779
231538 192518 190062
5776
6023
7469
6417
6131
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000031
Tršić / 16+160,00
M 19 / Šepak - Karakaj 3
Dužina vozila - Vehicle length
MjesecMonth
SmjerDirection
Januar January
I
76387
93.6
4299
5.3
858
1.1
46
0.1
81590
II
78462
94.4
3841
4.6
790
1.0
14
0.0
83107
Avgust August
Septembar September
1648
1.0
60
0.0
164697
5.9
1034
1.5
49
0.1
68577
II
63596
93.1
3782
5.5
907
1.3
10
0.0
68295
127062
92.8
7810
5.7
1941
1.4
59
0.0
136872
I
70924
92.0
4896
6.3
1227
1.6
56
0.1
77103
II
71023
92.7
4495
5.9
1085
1.4
26
0.0
76629
141947
92.3
9391
6.1
2312
1.5
82
0.1
153732
82889
91.8
5738
6.4
1597
1.8
44
0.0
90268
I
II
I
II
5278
6.0
1349
1.5
30
0.0
88211
92.1
11016
6.2
2946
1.7
74
0.0
178479
90279
92.6
5761
5.9
1422
1.5
37
0.0
97499
92.8
5690
5.8
1373
1.4
29
0.0
98567
92.7
11451
5.8
2795
1.4
66
0.0
196066
I
85607
91.7
6144
6.6
1565
1.7
39
0.0
93355
II
85040
91.8
6141
6.6
1444
1.6
19
0.0
92644
170647
91.7
12285
6.6
3009
1.6
58
0.0
185999
I
98167
92.5
6318
6.0
1652
1.6
37
0.0
106174
II
96358
92.7
6084
5.9
1524
1.5
21
0.0
103987
ukupno - total
194525
92.6
12402
5.9
3176
1.5
58
0.0
210161
I
105813
92.0
7271
6.3
1846
1.6
42
0.0
114972
II
108258
92.9
6678
5.7
1608
1.4
22
0.0
116566
ukupno - total
214071
92.5
13949
6.0
3454
1.5
64
0.0
231538
I
87291
91.5
6295
6.6
1752
1.8
40
0.0
95378
II
89736
92.4
5946
6.1
1444
1.5
14
0.0
97140
177027
92.0
12241
6.4
3196
1.7
54
0.0
192518
85903
90.5
7009
7.4
1901
2.0
69
0.1
94882
I
II
I
II
II
ukupno - total
Prosjek
(PGDS) Average
(AADT)
92.5
91475
I
Ukupno
(godišnje) Total
(annual)
81554
164443
181754
ukupno - total
Decembar December
UkupnoTotal
4.9
ukupno - total
Novembar November
(%)
4028
ukupno - total
Oktobar October
< 16,5 m
8140
ukupno - total
Juli July
(%)
92.5
ukupno - total
Juni June
12 - 16,5 m
94.0
ukupno - total
Maj May
(%)
63466
ukupno - total
April April
5,5 - 12 m
154849
ukupno - total
Mart March
(%)
I
ukupno - total
Februar February
< 5,5 m
87397
91.8
6327
6.6
1447
1.5
9
0.0
95180
173300
91.2
13336
7.0
3348
1.8
78
0.0
190062
82006
91.3
6213
6.9
1585
1.8
65
0.1
89869
82747
92.4
5532
6.2
1234
1.4
7
0.0
89520
164753
91.8
11745
6.5
2819
1.6
72
0.0
179389
78711
91.2
6030
7.0
1442
1.7
88
0.1
86271
79516
92.3
5411
6.3
1173
1.4
10
0.0
86110
158227
91.8
11441
6.6
2615
1.5
98
0.1
172381
I
1007443
91.9
70002
6.4
17881
1.6
612
0.1
1095938
II
1015162
92.6
65205
5.9
15378
1.4
211
0.0
1095956
ukupno - total
2022605
92.3
135207
6.2
33259
1.5
823
0.0
2191894
I
2753
91.7
191
6.4
49
1.6
2
0.1
3003
II
2774
92.4
178
5.9
42
1.4
1
0.0
3003
ukupno - total
5526
92.0
369
6.2
91
1.5
2
0.0
6005
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Smjer
27/četvrtak
31/ponedeljak
27/četvrtak
8/utorak
16/srijeda
16/srijeda
23/srijeda
23/srijeda
23/srijeda
4/ponedeljak
18/ponedeljak
18/ponedeljak
24/utorak
18/srijeda
24/utorak
22/srijeda
30/četvrtak
22/srijeda
13/srijeda
11/ponedeljak
5/utorak
25/četvrtak
30/utorak
25/četvrtak
13/utorak
28/srijeda
28/srijeda
28/petak
12/srijeda
19/srijeda
24/četvrtak
28/ponedeljak
28/ponedeljak
12/ponedeljak
28/srijeda
28/srijeda
23.3/srijeda
16.2/srijeda
23.3/srijeda
datum/dan
3
3
3
2
3
3
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
3
2
1
2
1
2
3
3
3
2
2
2
3
2
čas
minimalni čas
Automatski brojač broj:
Lokalitet / Stacionaža [km+m]:
Broj puta / Dionica
3
5
9
1
1
3
0
2
2
2
2
8
4
3
11
5
4
13
11
8
23
9
10
22
7
6
16
4
4
11
3
3
8
3
1
8
0
1
2
voz/h
27/četvrtak
27/četvrtak
27/četvrtak
25/petak
22/utorak
25/petak
31/četvrtak
18/petak
18/petak
29/petak
1/petak
28/četvrtak
13/petak
13/petak
13/petak
11/subota
9/četvrtak
9/četvrtak
30/subota
31/nedelja
31/nedelja
20/subota
21/nedelja
7/nedelja
4/nedelja
23/petak
23/petak
23/nedelja
21/petak
21/petak
11/petak
3/četvrtak
28/ponedeljak
24/subota
24/subota
24/subota
24.12/subota
24.12/subota
24.12/subota
datum/dan
16
15
15
6
15
15
7
15
15
6
16
16
15
15
15
18
15
15
14
17
17
14
19
16
16
15
15
18
15
15
7
14
15
14
11
14
14
11
14
čas
maksimalni čas
311
383
652
239
305
477
251
307
482
279
316
545
327
364
691
282
318
508
297
371
655
285
359
596
275
346
545
276
357
593
267
336
567
607
556
794
607
556
794
voz/h
30/nedelja
30/nedelja
30/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
3/nedelja
3/nedelja
3/nedelja
16/ponedeljak
16/ponedeljak
16/ponedeljak
1/srijeda
1/srijeda
1/srijeda
3/nedelja
7/četvrtak
3/nedelja
31/srijeda
31/srijeda
31/srijeda
14/srijeda
14/srijeda
14/srijeda
30/nedelja
30/nedelja
30/nedelja
27/nedelja
30/srijeda
27/nedelja
18/nedelja
18/nedelja
18/nedelja
30.1/nedelja
30.1/nedelja
30.1/nedelja
datum/dan
1482
1568
3050
1819
1999
3818
1658
1967
3625
2607
2661
5268
2389
2387
4776
2790
2754
5544
2730
2835
5595
3144
3235
6379
2881
2872
5753
2530
2600
5130
2562
2612
5201
2365
2404
4769
1482
1568
3050
voz/dan
minimalni dan
000031
Tršić / 16+160,00
M 19 / Šepak - Karakaj 3
datum/dan
3613
3676
7289
2900
2850
5750
3014
3014
6028
3880
3595
7397
4421
4372
8793
3690
3587
7277
4299
4561
8860
4278
4264
8542
3626
3770
7298
3537
3606
7143
3659
3693
7352
3722
3873
7595
4421
4561
8860
voz/dan
maksimalni dan
27/četvrtak
27/četvrtak
27/četvrtak
18/petak
18/petak
18/petak
25/petak
25/petak
25/petak
29/petak
30/subota
30/subota
13/petak
13/petak
13/petak
10/petak
10/petak
10/petak
31/nedelja
31/nedelja
31/nedelja
6/subota
6/subota
6/subota
10/subota
4/nedelja
10/subota
21/petak
21/petak
21/petak
7/ponedeljak
7/ponedeljak
7/ponedeljak
26/ponedeljak
26/ponedeljak
26/ponedeljak
13.5/petak
31.7/nedelja
31.7/nedelja
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
317
329
646
223
226
449
234
229
463
332
311
643
381
369
750
410
392
801
557
484
1041
606
572
1178
394
388
781
326
314
640
285
279
564
265
263
528
362
347
709
(21-05 h)
2315
2352
4667
2226
2213
4439
2253
2243
4496
2677
2629
5306
2765
2810
5575
2702
2696
5399
2868
2871
5738
3102
3188
6291
2786
2850
5636
2735
2756
5491
2710
2705
5415
2518
2515
5033
2640
2655
5296
(05-21 h)
noćni
prosjek
dnevni
prosjek
2788
2819
5607
2493
2475
4969
2523
2482
5005
3016
2918
5934
3179
3175
6354
3089
3052
6141
3377
3280
6656
3660
3678
7338
3151
3175
6326
3074
3058
6133
3011
2984
5996
2782
2784
5565
3017
2995
6013
danom
radnim
prosjek
2416
2489
4905
2339
2348
4687
2385
2443
4828
2997
2980
5976
3084
3189
6272
3174
3189
6363
3526
3511
7038
3849
3997
7847
3257
3410
6667
3032
3096
6128
2959
2983
5942
2786
2763
5549
2970
3019
5989
3360
3363
6723
3112
3088
6200
3425
3354
6779
3709
3760
7469
3179
3238
6417
ljetni
prosjek
prosjek
vikendom
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
Year
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Month
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Direction
27/Thursday
31/Monday
27/Thursday
8/Tuesday
16/Wednesday
16/Wednesday
23/Wednesday
23/Wednesday
23/Wednesday
4/Monday
18/Monday
18/Monday
24/Tuesday
18/Wednesday
24/Tuesday
22/Wednesday
30/Thursday
22/Wednesday
13/Wednesday
11/Monday
5/Tuesday
25/Thursday
30/Tuesday
25/Thursday
13/Tuesday
28/Wednesday
28/Wednesday
28/Friday
12/Wednesday
19/Wednesday
24/Thursday
28/Monday
28/Monday
12/Monday
28/Wednesday
28/Wednesday
23.3/Wednesday
16.2/Wednesday
23.3/Wednesday
3
3
3
2
3
3
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
3
2
1
2
1
2
3
3
3
2
2
2
3
2
hour
minimum hour
date/day
Road number / Section
Location / Mileage [km+m]:
Automatic counter number:
3
5
9
1
1
3
0
2
2
2
2
8
4
3
11
5
4
13
11
8
23
9
10
22
7
6
16
4
4
11
3
3
8
3
1
8
0
1
2
veh/h
27/Thursday
27/Thursday
27/Thursday
25/Friday
22/Tuesday
25/Friday
31/Thursday
18/Friday
18/Friday
29/Friday
1/Friday
28/Thursday
13/Friday
13/Friday
13/Friday
11/Saturday
9/Thursday
9/Thursday
30/Saturday
31/Sunday
31/Sunday
20/Saturday
21/Sunday
7/Sunday
4/Sunday
23/Friday
23/Friday
23/Sunday
21/Friday
21/Friday
11/Friday
3/Thursday
28/Monday
24/Saturday
24/Saturday
24/Saturday
24.12/Saturday
24.12/Saturday
24.12/Saturday
date/day
16
15
15
6
15
15
7
15
15
6
16
16
15
15
15
18
15
15
14
17
17
14
19
16
16
15
15
18
15
15
7
14
15
14
11
14
14
11
14
hour
maximum hour
311
383
652
239
305
477
251
307
482
279
316
545
327
364
691
282
318
508
297
371
655
285
359
596
275
346
545
276
357
593
267
336
567
607
556
794
607
556
794
veh/h
30/Sunday
30/Sunday
30/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
3/Sunday
3/Sunday
3/Sunday
16/Monday
16/Monday
16/Monday
1/Wednesday
1/Wednesday
1/Wednesday
3/Sunday
7/Thursday
3/Sunday
31/Wednesday
31/Wednesday
31/Wednesday
14/Wednesday
14/Wednesday
14/Wednesday
30/Sunday
30/Sunday
30/Sunday
27/Sunday
30/Wednesday
27/Sunday
18/Sunday
18/Sunday
18/Sunday
30.1/Sunday
30.1/Sunday
30.1/Sunday
date/day
1482
1568
3050
1819
1999
3818
1658
1967
3625
2607
2661
5268
2389
2387
4776
2790
2754
5544
2730
2835
5595
3144
3235
6379
2881
2872
5753
2530
2600
5130
2562
2612
5201
2365
2404
4769
1482
1568
3050
veh/day
minimum day
000031
Tršić / 16+160,00
M 19 / Šepak - Karakaj 3
TRAFFIC PARAMETERS
27/Thursday
27/Thursday
27/Thursday
18/Friday
18/Friday
18/Friday
25/Friday
25/Friday
25/Friday
29/Friday
30/Saturday
30/Saturday
13/Friday
13/Friday
13/Friday
10/Friday
10/Friday
10/Friday
31/Sunday
31/Sunday
31/Sunday
6/Saturday
6/Saturday
6/Saturday
10/Saturday
4/Sunday
10/Saturday
21/Friday
21/Friday
21/Friday
7/Monday
7/Monday
7/Monday
26/Monday
26/Monday
26/Monday
13.5/Friday
31.7/Sunday
31.7/Sunday
date/day
3613
3676
7289
2900
2850
5750
3014
3014
6028
3880
3595
7397
4421
4372
8793
3690
3587
7277
4299
4561
8860
4278
4264
8542
3626
3770
7298
3537
3606
7143
3659
3693
7352
3722
3873
7595
4421
4561
8860
veh/day
maximum day
317
329
646
223
226
449
234
229
463
332
311
643
381
369
750
410
392
801
557
484
1041
606
572
1178
394
388
781
326
314
640
285
279
564
265
263
528
362
347
709
(21-05 h)
2315
2352
4667
2226
2213
4439
2253
2243
4496
2677
2629
5306
2765
2810
5575
2702
2696
5399
2868
2871
5738
3102
3188
6291
2786
2850
5636
2735
2756
5491
2710
2705
5415
2518
2515
5033
2640
2655
5296
(5-21 h)
night
average
average
day time
2788
2819
5607
2493
2475
4969
2523
2482
5005
3016
2918
5934
3179
3175
6354
3089
3052
6141
3377
3280
6656
3660
3678
7338
3151
3175
6326
3074
3058
6133
3011
2984
5996
2782
2784
5565
3017
2995
6013
average
day
working
3360
3363
6723
3112
3088
6200
3425
3354
6779
3709
3760
7469
3179
3238
6417
average
2416
2489
4905
2339
2348
4687
2385
2443
4828
2997
2980
5976
3084
3189
6272
3174
3189
6363
3526
3511
7038
3849
3997
7847
3257
3410
6667
3032
3096
6128
2959
2983
5942
2786
2763
5549
2970
3019
5989
summer
average
weekend
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000031
Tršić / 16+160,00
M 19 / Šepak - Karakaj 3
7000
6189
6190
6025
6005
5856
6000
5616
5325
5262
2002
2003
5456
5545
voz / dan - vehicle / day
5000
4000
3000
2000
1000
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Godina - Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
7000
6189
6025
6190
6005
5856
6000
5616
5325
5457
5545
5262
voz / dan - vehicle / day
5000
4000
3000
2000
1000
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Godina - Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
Broj vozila - Number of vehicles
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
JanuarJanuary
FebruarFebruary
MartMarch
AprilApril
PGDS 6005 voz/dan - AADT 6005 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]:
Broj puta - Road number/ Dionica - Section
MajMay
JuliJuly
AvgustAugust
Dani / Mjeseci - Days / Months
JuniJune
000031
Tršić / 16+160,00
M 19 / Šepak - Karakaj 3
SeptembarSeptember
DNEVNA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000031
Tršić / 16+160,00
M 19 / Šepak - Karakaj 3
PGDS 6005 voz/dan
AADT 6005 veh/day
Broj vozila - Number of vehicles
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
Broj vozila - Number of vehicles
7000
6000
Dužina vozila
Vehicle length
5000
4000
>16,5 m
3000
12-16,5 m
5,5-12 m
2000
<5,5 m
1000
0
ponedeljak
Monday
utorak
Tuesday
srijeda
četvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila - Number of vehicles
8000
Dužina vozila
Vehicle length
7000
6000
>16,5 m
5000
12-16,5 m
4000
5,5-12 m
3000
<5,5 m
2000
1000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Mjesečna neravnomjernost
Monthly variation
9
10
11
12
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
PGDS AADT
000031
Tršić / 16+160,00
M 19 / Šepak - Karakaj 3
6005 voz/dan - veh/day
Čas Hour
Maksimalni
vršni sat Maximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danu Hour of day
14
16
15
12
17
13
13
14
Sat u godini Hour in year
8583
641
5200
3181
5202
110
5198
3015
DanDay of week
subotaSaturday
četvrtakThursday
petakFriday
petakFriday
petakFriday
srijedaWednesday
petakFriday
petakFriday
DatumDate
24
27
5
13
5
5
5
6
MjesecMonth
DecembarDecember
JanuarJanuary
AvgustAugust
MajMay
AvgustAugust
JanuarJanuary
AvgustAugust
MajMay
Vrijednost Value
794
611
589
575
559
550
520
495
%percent
13.22
10.17
9.81
9.58
9.31
9.16
8.66
8.24
14
u % PGDSa - in % of AADT
12
10
8
6
4
2
0
0
20
40
60
80
100
Čas - Hour
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
AUTOMATSKI BROJAČ UNIŠTEN
AUTOMATIC COUNTER DESTROYED
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000033
Dušanovo / 5+478,00
M 19 / Konjević Polje - Milići
December
Decembar-
November
Novembar-
October
Oktobar-
September
Septembar-
August
Avgust-
July
Juli-
June
Juni-
May
Maj-
April
April-
March
Mart-
Februar-
February
January
Januar-
Mjesec - Month
1
1247
1648
2145
2710
2134
2380
3220
3500
2973
2631
2518
2414
2
1856
1719
1731
2202
3274
2469
2850
3222
3506
2878
2537
2579
3
1618
1890
1701
2109
2948
2913
2635
3138
3171
2511
2760
2162
4
2020
2166
1691
2271
2702
2500
2878
3439
3199
2655
3117
2140
5
2237
1856
1562
2180
2778
2300
2919
3943
3162
2426
2587
2244
6
1466
1616
1555
2749
3375
2386
2782
3940
3010
2647
2325
2189
7
1250
1817
1828
2293
3380
2320
2719
3635
3260
3212
2903
2199
8
2175
1720
1793
2824
2281
2376
3233
3711
2992
2742
2354
2181
9
2630
1725
1618
2268
2590
2522
3013
3423
3314
2738
2289
2617
10
2188
1872
1729
2202
3065
3017
2829
3360
2971
2620
2363
2161
11
2180
2173
2222
2313
2991
2690
2987
3440
2934
2479
2947
2072
12
2110
1818
2067
2199
2806
2513
2964
3825
2779
2370
2569
2265
13
2111
1714
1780
2200
3465
2496
2932
4130
2576
2575
2304
2147
14
1978
1947
1948
2509
2921
2439
3334
4027
2634
3081
2601
2082
15
2055
1992
1760
2875
3122
2495
3441
3396
2785
2803
2608
2166
16
1814
1967
2096
2279
2046
2636
3795
3263
3192
2532
2409
2457
17
2177
2108
2136
2157
2490
3044
3627
3353
2833
2582
2468
2158
18
1941
2566
2568
2366
2404
2945
4624
3644
2982
2470
2778
1858
19
2483
2159
2103
2305
2908
2772
3327
3772
2623
2786
2333
2212
20
2463
1769
2040
2294
3008
2737
3566
3547
2594
2620
2363
2188
21
2268
2194
2229
2390
2649
2529
3523
3463
2493
3303
2313
2291
22
1790
2245
2249
2788
2448
2597
4021
3178
2570
2654
2345
2300
23
1529
2128
2116
2636
2420
2631
4043
3397
3122
2583
2257
2728
24
1940
2163
2261
2278
2356
3081
3813
3131
2762
2669
2344
2321
25
1931
2336
2601
2409
2341
2894
3452
3031
2950
2545
2899
1978
26
2352
1906
1741
2438
2396
2861
3409
3654
2679
2589
2329
2435
27
2517
1678
1865
2617
2968
2759
3343
3300
2472
2819
2204
2270
28
2157
1956
2079
3354
2396
2677
3548
3451
2718
3078
2473
2123
29
1580
2157
3009
2371
2531
3748
3186
2734
2605
2560
1998
30
1274
2148
2570
2269
2630
3088
2317
2287
31
1575
2391
UkupnoTotal
60912
54848
61910
ProsjekAverage
1965
1959
1997
3626
3011
2501
3671
2844
73794
83803
79140 103872
107354
87078
82968
75144
68979
2460
2703
3463
2903
2676
2505
2225
Godišnji prosjek (PGDS) - Annual average (AADT)
2575
2638
3351
2448
2221
1823
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000033
Dušanovo / 5+478,00
M 19 / Konjević Polje - Milići
Dužina vozila - Vehicle length
MjesecMonth
SmjerDirection
Januar January
I
26055
87.2
3242
10.9
525
1.8
43
0.1
29865
II
27278
87.9
3223
10.4
531
1.7
15
0.0
31047
ukupno - total
53333
87.6
6465
10.6
1056
1.7
58
0.1
60912
I
22280
82.1
4045
14.9
808
3.0
17
0.1
27150
II
23101
83.4
3867
14.0
695
2.5
35
0.1
27698
ukupno - total
45381
82.7
7912
14.4
1503
2.7
52
0.1
54848
Februar February
Mart March
April April
Maj May
Juni June
Juli July
Avgust August
Septembar September
Oktobar October
Novembar November
Decembar December
Ukupno
(godišnje) Total
(annual)
Prosjek
(PGDS) Average
(AADT)
< 5,5 m
(%)
5,5 - 12 m
(%)
12 - 16,5 m
(%)
< 16,5 m
(%)
UkupnoTotal
I
24958
81.4
4830
15.8
839
2.7
32
0.1
30659
II
25868
82.8
4554
14.6
792
2.5
37
0.1
31251
ukupno - total
50826
82.1
9384
15.2
1631
2.6
69
0.1
61910
I
30388
82.9
4983
13.6
1256
3.4
19
0.1
36646
II
31295
84.2
4732
12.7
1106
3.0
15
0.0
37148
ukupno - total
61683
83.6
9715
13.2
2362
3.2
34
0.0
73794
I
34665
84.4
5256
12.8
1144
2.8
19
0.0
41084
II
36780
86.1
4938
11.6
980
2.3
21
0.0
42719
ukupno - total
71445
85.3
10194
12.2
2124
2.5
40
0.0
83803
I
32424
82.6
5549
14.1
1283
3.3
19
0.0
39275
II
33548
84.2
5213
13.1
1090
2.7
14
0.0
39865
ukupno - total
65972
83.4
10762
13.6
2373
3.0
33
0.0
79140
I
44630
84.7
6576
12.5
1466
2.8
25
0.0
52697
II
43786
85.6
6143
12.0
1221
2.4
25
0.0
51175
ukupno - total
88416
85.1
12719
12.2
2687
2.6
50
0.0
103872
I
43368
84.5
6310
12.3
1547
3.0
86
0.2
51311
II
48265
86.1
6402
11.4
1355
2.4
21
0.0
56043
ukupno - total
91633
85.4
12712
11.8
2902
2.7
107
0.1
107354
I
34343
82.8
5710
13.8
1411
3.4
14
0.0
41478
II
39006
85.5
5399
11.8
1178
2.6
17
0.0
45600
ukupno - total
73349
84.2
11109
12.8
2589
3.0
31
0.0
87078
I
32666
80.4
6370
15.7
1555
3.8
25
0.1
40616
II
34753
82.1
6156
14.5
1427
3.4
16
0.0
42352
ukupno - total
67419
81.3
12526
15.1
2982
3.6
41
0.0
82968
I
30038
81.0
5470
14.8
1531
4.1
36
0.1
37075
II
31474
82.7
5186
13.6
1384
3.6
25
0.1
38069
ukupno - total
61512
81.9
10656
14.2
2915
3.9
61
0.1
75144
I
27326
80.4
5388
15.8
1262
3.7
28
0.1
34004
II
28532
81.6
5228
14.9
1187
3.4
28
0.1
34975
ukupno - total
55858
81.0
10616
15.4
2449
3.6
56
0.1
68979
I
383141
83.0
63729
13.8
14627
3.2
363
0.1
461860
II
403686
84.5
61041
12.8
12946
2.7
269
0.1
477942
ukupno - total
786827
83.7
124770
13.3
27573
2.9
632
0.1
939802
I
1047
82.7
174
13.8
40
3.2
1
0.1
1265
II
1103
84.2
167
12.7
35
2.7
1
0.1
1309
ukupno - total
2150
83.5
341
13.2
75
2.9
2
0.1
2575
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Smjer
26/srijeda
25/utorak
25/utorak
9/srijeda
28/ponedeljak
7/ponedeljak
24/četvrtak
26/subota
15/utorak
19/utorak
25/ponedeljak
25/ponedeljak
17/utorak
28/subota
25/srijeda
14/utorak
29/srijeda
2/četvrtak
7/četvrtak
6/srijeda
7/četvrtak
25/četvrtak
3/srijeda
3/srijeda
14/srijeda
30/petak
28/srijeda
26/srijeda
17/ponedeljak
5/srijeda
14/ponedeljak
30/srijeda
28/ponedeljak
19/ponedeljak
16/petak
19/ponedeljak
9.1/srijeda
25.1/utorak
7.2/ponedeljak
datum/dan
4
2
3
1
3
1
4
4
4
0
1
1
3
3
2
0
3
3
3
3
3
3
2
2
1
3
2
2
3
3
1
3
3
0
4
3
1
2
1
čas
minimalni čas
Automatski brojač broj:
Lokalitet / Stacionaža [km+m]:
Broj puta / Dionica
1
0
3
0
0
1
0
0
3
1
1
5
1
1
5
3
2
7
4
4
11
5
5
12
0
3
10
1
1
6
1
2
6
2
1
6
0
0
1
voz/h
2/nedelja
9/nedelja
9/nedelja
18/petak
18/petak
18/petak
25/petak
20/nedelja
25/petak
29/petak
30/subota
29/petak
13/petak
15/nedelja
2/ponedeljak
19/nedelja
11/subota
19/nedelja
18/ponedeljak
17/nedelja
18/ponedeljak
6/subota
2/utorak
6/subota
7/srijeda
30/petak
18/nedelja
28/petak
21/petak
28/petak
14/ponedeljak
4/petak
4/petak
9/petak
23/petak
23/petak
18.7/ponedeljak
17.7/nedelja
18.7/ponedeljak
datum/dan
12
13
13
17
15
15
17
17
17
13
14
13
16
14
12
18
10
18
18
14
18
14
14
11
14
15
18
15
14
15
15
14
14
15
15
15
18
14
18
čas
maksimalni čas
137
160
258
121
126
239
128
119
231
174
142
266
151
193
295
121
138
237
346
256
456
152
192
301
126
169
264
150
150
267
152
169
284
116
140
247
346
256
456
voz/h
7/petak
1/subota
1/subota
6/nedelja
1/utorak
6/nedelja
6/nedelja
5/subota
6/nedelja
3/nedelja
17/nedelja
3/nedelja
16/ponedeljak
1/nedelja
16/ponedeljak
7/utorak
5/nedelja
5/nedelja
3/nedelja
3/nedelja
3/nedelja
31/srijeda
31/srijeda
31/srijeda
21/srijeda
27/utorak
27/utorak
30/nedelja
12/srijeda
30/nedelja
13/nedelja
27/nedelja
27/nedelja
18/nedelja
31/subota
31/subota
7.1/petak
1.1/subota
1.1/subota
datum/dan
613
546
1247
752
830
1616
687
775
1555
1015
1075
2109
988
1058
2046
1148
1140
2300
1313
1322
2635
1361
1483
2844
1212
1252
2472
1117
1192
2317
1053
1132
2204
924
892
1823
613
546
1247
voz/dan
minimalni dan
000033
Dušanovo / 5+478,00
M 19 / Konjević Polje - Milići
datum/dan
1224
1478
2630
1268
1298
2566
1292
1346
2601
1704
1650
3354
1701
1832
3465
1596
1546
3081
2914
1971
4624
1961
2169
4130
1665
1857
3506
1573
1740
3303
1517
1600
3117
1337
1391
2728
2914
2169
4624
voz/dan
maksimalni dan
27/četvrtak
9/nedelja
9/nedelja
18/petak
18/petak
18/petak
18/petak
25/petak
25/petak
28/četvrtak
28/četvrtak
28/četvrtak
13/petak
2/ponedeljak
13/petak
24/petak
10/petak
24/petak
18/ponedeljak
16/subota
18/ponedeljak
13/subota
13/subota
13/subota
2/petak
4/nedelja
2/petak
7/petak
21/petak
21/petak
4/petak
4/petak
4/petak
23/petak
23/petak
23/petak
18.7/ponedeljak
13.8/subota
18.7/ponedeljak
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
75
72
148
73
65
138
78
72
150
112
99
211
128
116
244
153
128
281
272
197
469
262
220
482
160
154
314
129
117
246
108
101
209
99
88
188
138
120
258
(21-05 h)
888
929
1817
897
924
1821
911
936
1847
1110
1140
2249
1197
1262
2459
1156
1201
2357
1428
1453
2881
1393
1588
2981
1223
1366
2589
1181
1249
2431
1128
1168
2296
997
1040
2037
1127
1190
2317
(05-21 h)
noćni
prosjek
dnevni
prosjek
1047
1079
2126
1000
1017
2017
1025
1027
2052
1255
1265
2521
1346
1366
2712
1305
1316
2621
1706
1625
3332
1629
1756
3385
1385
1492
2876
1325
1365
2690
1274
1289
2563
1124
1162
2287
1290
1319
2608
danom
radnim
prosjek
848
894
1742
894
921
1815
885
954
1839
1163
1191
2354
1288
1400
2688
1320
1364
2684
1686
1704
3390
1730
1957
3687
1377
1598
2975
1279
1370
2648
1147
1222
2370
1030
1045
2075
1211
1289
2500
1514
1579
3094
1309
1329
2638
1700
1651
3351
1655
1808
3463
1383
1520
2903
ljetni
prosjek
prosjek
vikendom
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
Year
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Month
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Direction
26/Wednesday
25/Tuesday
25/Tuesday
9/Wednesday
28/Monday
7/Monday
24/Thursday
26/Saturday
15/Tuesday
19/Tuesday
25/Monday
25/Monday
17/Tuesday
28/Saturday
25/Wednesday
14/Tuesday
29/Wednesday
2/Thursday
7/Thursday
6/Wednesday
7/Thursday
25/Thursday
3/Wednesday
3/Wednesday
14/Wednesday
30/Friday
28/Wednesday
26/Wednesday
17/Monday
5/Wednesday
14/Monday
30/Wednesday
28/Monday
19/Monday
16/Friday
19/Monday
9.1/Wednesday
25.1/Tuesday
7.2/Monday
4
2
3
1
3
1
4
4
4
0
1
1
3
3
2
0
3
3
3
3
3
3
2
2
1
3
2
2
3
3
1
3
3
0
4
3
1
2
1
hour
minimum hour
date/day
Road number / Section
Location / Mileage [km+m]:
Automatic counter number:
1
0
3
0
0
1
0
0
3
1
1
5
1
1
5
3
2
7
4
4
11
5
5
12
0
3
10
1
1
6
1
2
6
2
1
6
0
0
1
veh/h
2/Sunday
9/Sunday
9/Sunday
18/Friday
18/Friday
18/Friday
25/Friday
20/Sunday
25/Friday
29/Friday
30/Saturday
29/Friday
13/Friday
15/Sunday
2/Monday
19/Sunday
11/Saturday
19/Sunday
18/Monday
17/Sunday
18/Monday
6/Saturday
2/Tuesday
6/Saturday
7/Wednesday
30/Friday
18/Sunday
28/Friday
21/Friday
28/Friday
14/Monday
4/Friday
4/Friday
9/Friday
23/Friday
23/Friday
18.7/Monday
17.7/Sunday
18.7/Monday
date/day
12
13
13
17
15
15
17
17
17
13
14
13
16
14
12
18
10
18
18
14
18
14
14
11
14
15
18
15
14
15
15
14
14
15
15
15
18
14
18
hour
maximum hour
137
160
258
121
126
239
128
119
231
174
142
266
151
193
295
121
138
237
346
256
456
152
192
301
126
169
264
150
150
267
152
169
284
116
140
247
346
256
456
veh/h
7/Friday
1/Saturday
1/Saturday
6/Sunday
1/Tuesday
6/Sunday
6/Sunday
5/Saturday
6/Sunday
3/Sunday
17/Sunday
3/Sunday
16/Monday
1/Sunday
16/Monday
7/Tuesday
5/Sunday
5/Sunday
3/Sunday
3/Sunday
3/Sunday
31/Wednesday
31/Wednesday
31/Wednesday
21/Wednesday
27/Tuesday
27/Tuesday
30/Sunday
12/Wednesday
30/Sunday
13/Sunday
27/Sunday
27/Sunday
18/Sunday
31/Saturday
31/Saturday
7.1/Friday
1.1/Saturday
1.1/Saturday
date/day
613
546
1247
752
830
1616
687
775
1555
1015
1075
2109
988
1058
2046
1148
1140
2300
1313
1322
2635
1361
1483
2844
1212
1252
2472
1117
1192
2317
1053
1132
2204
924
892
1823
613
546
1247
veh/day
minimum day
000033
Dušanovo / 5+478,00
M 19 / Konjević Polje - Milići
TRAFFIC PARAMETERS
27/Thursday
9/Sunday
9/Sunday
18/Friday
18/Friday
18/Friday
18/Friday
25/Friday
25/Friday
28/Thursday
28/Thursday
28/Thursday
13/Friday
2/Monday
13/Friday
24/Friday
10/Friday
24/Friday
18/Monday
16/Saturday
18/Monday
13/Saturday
13/Saturday
13/Saturday
2/Friday
4/Sunday
2/Friday
7/Friday
21/Friday
21/Friday
4/Friday
4/Friday
4/Friday
23/Friday
23/Friday
23/Friday
18.7/Monday
13.8/Saturday
18.7/Monday
date/day
1224
1478
2630
1268
1298
2566
1292
1346
2601
1704
1650
3354
1701
1832
3465
1596
1546
3081
2914
1971
4624
1961
2169
4130
1665
1857
3506
1573
1740
3303
1517
1600
3117
1337
1391
2728
2914
2169
4624
veh/day
maximum day
75
72
148
73
65
138
78
72
150
112
99
211
128
116
244
153
128
281
272
197
469
262
220
482
160
154
314
129
117
246
108
101
209
99
88
188
138
120
258
(21-05 h)
888
929
1817
897
924
1821
911
936
1847
1110
1140
2249
1197
1262
2459
1156
1201
2357
1428
1453
2881
1393
1588
2981
1223
1366
2589
1181
1249
2431
1128
1168
2296
997
1040
2037
1127
1190
2317
(5-21 h)
night
average
average
day time
1047
1079
2126
1000
1017
2017
1025
1027
2052
1255
1265
2521
1346
1366
2712
1305
1316
2621
1706
1625
3332
1629
1756
3385
1385
1492
2876
1325
1365
2690
1274
1289
2563
1124
1162
2287
1290
1319
2608
average
day
working
1514
1579
3094
1309
1329
2638
1700
1651
3351
1655
1808
3463
1383
1520
2903
average
848
894
1742
894
921
1815
885
954
1839
1163
1191
2354
1288
1400
2688
1320
1364
2684
1686
1704
3390
1730
1957
3687
1377
1598
2975
1279
1370
2648
1147
1222
2370
1030
1045
2075
1211
1289
2500
summer
average
weekend
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000033
Dušanovo / 5+478,00
M 19 / Konjević Polje - Milići
3000
2594
2621
2629
2008
2009
2010
2575
2512
2500
2370
2340
voz / dan - vehicle / day
2250
2288
2340
2000
1500
1000
500
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2011
Godina - Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
3000
2594
2621
2629
2008
2009
2010
2575
2512
2500
2369
2340
voz / dan - vehicle / day
2250
2289
2339
2000
1500
1000
500
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2011
Godina - Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
Broj vozila - Number of vehicles
0
1000
2000
3000
4000
5000
JanuarJanuary
FebruarFebruary
MartMarch
AprilApril
PGDS 2575 voz/dan - AADT 2575 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]:
Broj puta - Road number/ Dionica - Section
MajMay
JuliJuly
AvgustAugust
Dani / Mjeseci - Days / Months
JuniJune
000033
Dušanovo / 5+478,00
M 19 / Konjević Polje - Milići
SeptembarSeptember
DNEVNA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000033
Dušanovo / 5+478,00
M 19 / Konjević Polje - Milići
PGDS 2575 voz/dan
AADT 2575 veh/day
Broj vozila - Number of vehicles
250
200
150
100
50
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
Broj vozila - Number of vehicles
3500
3000
Dužina vozila
Vehicle length
2500
2000
>16,5 m
1500
12-16,5 m
5,5-12 m
1000
<5,5 m
500
0
ponedeljak
Monday
utorak
Tuesday
srijeda
četvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila - Number of vehicles
4000
Dužina vozila
Vehicle length
3500
3000
>16,5 m
2500
12-16,5 m
2000
5,5-12 m
1500
<5,5 m
1000
500
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Mjesečna neravnomjernost
Monthly variation
9
10
11
12
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
PGDS AADT
000033
Dušanovo / 5+478,00
M 19 / Konjević Polje - Milići
2575 voz/dan - veh/day
Čas Hour
Maksimalni
vršni sat Maximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danu Hour of day
18
11
16
11
16
15
16
11
Sat u godini Hour in year
4771
5220
5417
3036
5033
4816
7049
5004
DanDay of week
ponedeljakMonday
subotaSaturday
nedeljaSunday
subotaSaturday
petakFriday
srijedaWednesday
petakFriday
četvrtakThursday
DatumDate
18
6
14
7
29
20
21
28
MjesecMonth
JuliJuly
AvgustAugust
AvgustAugust
MajMay
JuliJuly
JuliJuly
OktobarOctober
JuliJuly
Vrijednost Value
456
301
288
279
272
266
254
239
%percent
17.71
11.69
11.19
10.84
10.56
10.33
9.86
9.28
20
u % PGDSa - in % of AADT
16
12
8
4
0
0
20
40
60
80
100
Čas - Hour
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000034
Žljebovi / 15+302,00
M 19 / Han Pijesak 2 - Sokolac
December
Decembar-
November
Novembar-
October
Oktobar-
September
Septembar-
August
Avgust-
July
Juli-
June
Juni-
May
Maj-
April
April-
March
Mart-
Februar-
February
January
Januar-
Mjesec - Month
1
804
1048
1441
1750
1588
1533
2130
2245
1962
1863
1493
1405
2
1345
1072
1035
1543
2402
1515
1980
2027
2354
2186
1538
1691
3
1088
1243
1020
1719
1955
1957
2030
1981
2331
1672
1743
1446
4
1241
1331
1156
1441
1725
1661
1898
2156
2402
1697
1936
1512
5
1494
1167
1152
1313
1728
1796
2280
2612
2095
1645
1792
1431
6
977
1107
1099
1765
2191
1492
1977
2740
1953
1698
1678
1397
7
868
1098
1090
1459
2280
1413
1779
2858
2047
2133
1880
1364
8
1519
993
1110
1873
1899
1464
2341
2470
2011
1982
1672
1301
9
1875
1099
965
1520
1889
1569
2481
2289
2246
2055
1578
1611
10
1363
1220
1009
1688
1924
1997
2241
2171
2187
1581
1506
1452
11
1380
1407
1511
1451
1915
1845
1986
2111
2325
1529
1864
1462
12
1317
1194
1350
1381
1853
2034
1912
2571
1797
1553
1591
1396
13
1350
1246
1375
1435
2418
1585
1812
2755
1548
1789
1653
1221
14
1359
1179
1043
1586
1937
1453
2114
2798
1684
2051
1622
1195
15
1416
1275
988
1939
2426
1842
2312
2387
1786
1875
1608
1170
16
1552
1156
1255
1716
1473
1581
2520
2573
2300
1948
1593
1548
17
1377
1230
1390
1626
1556
2387
2575
2287
2124
1578
1536
1303
18
1397
1671
1759
1421
1552
2077
3004
2524
2168
1519
1813
1298
19
1746
1527
1494
1469
1707
2332
2449
2755
1686
1763
1603
1337
20
1685
1293
1594
1324
1937
1755
2094
2832
1742
1692
1699
1299
21
1474
1338
1444
1468
1766
1656
2182
3064
1613
2188
1462
1409
22
1360
1489
1361
1829
1772
1582
2654
2470
1701
1737
1371
1470
23
1234
1354
1274
1802
1470
1805
2780
2136
2202
1928
1489
1825
24
1237
1371
1383
1724
1362
2261
2709
2151
1934
1678
1581
1528
25
1203
1481
1655
1585
1450
2175
2252
2327
2339
1579
1937
1339
26
1595
1297
1124
1549
1647
2393
2070
2610
1711
1703
1549
1436
27
1579
1225
1391
1744
1945
1811
2216
2583
1504
1675
1722
1390
28
1368
1097
1175
2373
1713
1688
2282
2791
1707
1968
1700
1283
29
1055
1209
2217
1741
1645
2493
2280
1863
1479
1763
1228
30
921
1228
1664
1491
1668
2209
1648
1427
31
984
1417
1626
2595
2154
2820
2015
1477
1441
1190
UkupnoTotal
41163
35208
39497
49374
56338
53972
70968
75723
59531
54869
49399
43378
ProsjekAverage
1328
1257
1274
1646
1817
1799
2289
2443
1984
1770
1647
1399
Godišnji prosjek (PGDS) - Annual average (AADT)
1724
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000034
Žljebovi / 15+302,00
M 19 / Han Pijesak 2 - Sokolac
Dužina vozila - Vehicle length
5,5 - 12
(%)
12 - 16,5 m (%)
m
MjesecMonth
SmjerDirection
Januar January
I
18456
89.4
1794
8.7
366
1.8
20
0.1
20636
II
18432
89.8
1712
8.3
383
1.9
0
0.0
20527
ukupno - total
36888
89.6
3506
8.5
749
1.8
20
0.0
41163
I
15235
85.8
1914
10.8
527
3.0
77
0.4
17753
Februar February
Mart March
April April
Maj May
Juni June
Juli July
Avgust August
Septembar September
Oktobar October
Novembar November
Decembar December
Prosjek
(PGDS) Average
(AADT)
(%)
< 16,5 m
(%)
UkupnoTotal
II
15237
87.3
1723
9.9
494
2.8
1
0.0
17455
ukupno - total
30472
86.5
3637
10.3
1021
2.9
78
0.2
35208
I
17005
85.7
2260
11.4
494
2.5
91
0.5
19850
II
17100
87.0
1986
10.1
552
2.8
9
0.0
19647
ukupno - total
34105
86.3
4246
10.8
1046
2.6
100
0.3
39497
I
21573
86.3
2482
9.9
786
3.1
150
0.6
24991
II
21417
87.8
2191
9.0
770
3.2
5
0.0
24383
ukupno - total
42990
87.1
4673
9.5
1556
3.2
155
0.3
49374
I
25283
89.0
2494
8.8
509
1.8
132
0.5
28418
II
25179
90.2
2170
7.8
569
2.0
2
0.0
27920
ukupno - total
50462
89.6
4664
8.3
1078
1.9
134
0.2
56338
I
24537
88.6
2393
8.6
648
2.3
112
0.4
27690
II
23699
90.2
1989
7.6
589
2.2
5
0.0
26282
ukupno - total
48236
89.4
4382
8.1
1237
2.3
117
0.2
53972
I
33662
90.7
2621
7.1
700
1.9
128
0.3
37111
II
31027
91.6
2178
6.4
645
1.9
7
0.0
33857
ukupno - total
64689
91.2
4799
6.8
1345
1.9
135
0.2
70968
I
34152
90.2
2795
7.4
789
2.1
121
0.3
37857
II
34607
91.4
2490
6.6
763
2.0
6
0.0
37866
ukupno - total
68759
90.8
5285
7.0
1552
2.0
127
0.2
75723
I
25421
87.9
2647
9.1
749
2.6
118
0.4
28935
II
27647
90.4
2323
7.6
617
2.0
9
0.0
30596
ukupno - total
53068
89.1
4970
8.3
1366
2.3
127
0.2
59531
I
23864
86.4
2890
10.5
753
2.7
114
0.4
27621
II
23986
88.0
2609
9.6
649
2.4
4
0.0
27248
ukupno - total
47850
87.2
5499
10.0
1402
2.6
118
0.2
54869
I
21509
86.5
2490
10.0
717
2.9
139
0.6
24855
II
21655
88.2
2171
8.8
707
2.9
11
0.0
24544
ukupno - total
43164
87.4
4661
9.4
1424
2.9
150
0.3
49399
I
18524
85.1
2432
11.2
680
3.1
135
0.6
21771
II
18701
86.6
2215
10.3
685
3.2
6
0.0
21607
37225
85.8
4647
10.7
1365
3.1
141
0.3
43378
279221
87.9
29212
9.2
7718
2.4
1337
0.4
317488
II
278687
89.3
25757
8.3
7423
2.4
65
0.0
311932
ukupno - total
557908
88.6
54969
8.7
15141
2.4
1402
0.2
629420
763
87.7
80
9.2
21
2.4
4
0.4
870
761
89.1
70
8.2
20
2.4
0
0.0
855
1524
88.4
150
8.7
41
2.4
4
0.2
1724
ukupno - total
Ukupno
(godišnje) Total
(annual)
< 5,5 m
I
I
II
ukupno - total
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Smjer
2/nedelja
28/petak
11/utorak
25/petak
28/ponedeljak
28/ponedeljak
14/ponedeljak
31/četvrtak
8/utorak
21/četvrtak
21/četvrtak
21/četvrtak
10/utorak
25/srijeda
12/četvrtak
22/srijeda
2/četvrtak
2/četvrtak
13/srijeda
12/utorak
7/četvrtak
30/utorak
12/petak
2/utorak
28/srijeda
28/srijeda
28/srijeda
28/petak
18/utorak
18/utorak
14/ponedeljak
14/ponedeljak
14/ponedeljak
19/ponedeljak
29/četvrtak
19/ponedeljak
2.1/nedelja
28.1/petak
8.3/utorak
datum/dan
3
1
2
1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
3
2
2
2
4
1
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
4
1
1
3
1
2
čas
minimalni čas
Automatski brojač broj:
Lokalitet / Stacionaža [km+m]:
Broj puta / Dionica
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
3
2
0
2
4
1
5
5
3
11
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
voz/h
16/nedelja
9/nedelja
9/nedelja
13/nedelja
25/petak
13/nedelja
20/nedelja
20/nedelja
20/nedelja
29/petak
28/četvrtak
28/četvrtak
8/nedelja
15/nedelja
15/nedelja
17/petak
26/nedelja
17/petak
18/ponedeljak
9/subota
9/subota
28/nedelja
28/nedelja
28/nedelja
18/nedelja
4/nedelja
25/nedelja
9/nedelja
16/nedelja
2/nedelja
6/nedelja
4/petak
27/nedelja
4/nedelja
23/petak
23/petak
18.7/ponedeljak
15.5/nedelja
28.8/nedelja
datum/dan
15
14
14
16
16
16
17
16
17
14
15
15
18
13
13
13
11
15
18
11
11
18
16
18
19
16
17
18
16
17
16
14
14
16
14
15
18
13
18
čas
maksimalni čas
126
115
201
82
85
147
87
92
170
122
119
198
117
165
244
127
137
222
169
149
250
129
145
254
146
113
213
134
109
206
111
107
191
100
96
174
169
165
254
voz/h
7/petak
1/subota
1/subota
8/utorak
8/utorak
8/utorak
3/četvrtak
15/utorak
9/srijeda
20/srijeda
5/utorak
5/utorak
24/utorak
24/utorak
24/utorak
7/utorak
7/utorak
7/utorak
7/četvrtak
7/četvrtak
7/četvrtak
31/srijeda
3/srijeda
3/srijeda
27/utorak
27/utorak
27/utorak
29/subota
31/ponedeljak
31/ponedeljak
22/utorak
22/utorak
22/utorak
15/četvrtak
31/subota
15/četvrtak
7.1/petak
1.1/subota
1.1/subota
datum/dan
408
364
804
509
484
993
480
472
965
673
630
1313
690
672
1362
714
699
1413
894
885
1779
984
994
1981
775
729
1504
731
681
1477
711
660
1371
578
548
1170
408
364
804
voz/dan
minimalni dan
000034
Žljebovi / 15+302,00
M 19 / Han Pijesak 2 - Sokolac
datum/dan
913
962
1875
807
883
1671
865
894
1759
1218
1206
2373
1210
1249
2426
1207
1230
2393
1652
1374
3004
1484
1580
3064
1186
1359
2402
1127
1146
2188
980
1021
1937
877
948
1825
1652
1580
3064
voz/dan
maksimalni dan
9/nedelja
9/nedelja
9/nedelja
19/subota
18/petak
18/petak
18/petak
18/petak
18/petak
29/petak
28/četvrtak
28/četvrtak
13/petak
15/nedelja
15/nedelja
19/nedelja
26/nedelja
26/nedelja
18/ponedeljak
31/nedelja
18/ponedeljak
21/nedelja
21/nedelja
21/nedelja
25/nedelja
4/nedelja
4/nedelja
2/nedelja
21/petak
21/petak
7/ponedeljak
4/petak
25/petak
23/petak
23/petak
23/petak
18.7/ponedeljak
21.8/nedelja
21.8/nedelja
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
61
49
109
58
48
107
63
51
114
94
72
165
97
80
178
117
86
203
206
130
336
214
154
368
116
104
220
94
71
164
78
67
145
72
60
131
106
81
187
(21-05 h)
605
613
1218
576
575
1151
577
583
1160
739
741
1481
819
820
1640
807
790
1596
991
963
1954
1008
1067
2075
849
916
1764
797
808
1606
750
751
1501
631
637
1268
764
773
1537
(05-21 h)
noćni
prosjek
dnevni
prosjek
699
683
1382
632
626
1258
638
620
1257
823
807
1629
887
859
1746
885
827
1712
1154
1048
2202
1170
1147
2317
932
965
1896
873
849
1722
831
819
1650
700
702
1402
855
833
1688
danom
radnim
prosjek
619
634
1253
640
617
1257
648
675
1322
851
823
1674
970
976
1947
1027
1012
2039
1289
1185
2473
1368
1434
2803
1055
1171
2226
929
941
1870
822
816
1639
709
684
1392
902
903
1805
1079
1054
2133
923
876
1799
1197
1092
2289
1221
1221
2443
965
1020
1984
ljetni
prosjek
prosjek
vikendom
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
Year
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Month
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Direction
2/Sunday
28/Friday
11/Tuesday
25/Friday
28/Monday
28/Monday
14/Monday
31/Thursday
8/Tuesday
21/Thursday
21/Thursday
21/Thursday
10/Tuesday
25/Wednesday
12/Thursday
22/Wednesday
2/Thursday
2/Thursday
13/Wednesday
12/Tuesday
7/Thursday
30/Tuesday
12/Friday
2/Tuesday
28/Wednesday
28/Wednesday
28/Wednesday
28/Friday
18/Tuesday
18/Tuesday
14/Monday
14/Monday
14/Monday
19/Monday
29/Thursday
19/Monday
2.1/Sunday
28.1/Friday
8.3/Tuesday
3
1
2
1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
3
2
2
2
4
1
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
4
1
1
3
1
2
hour
minimum hour
date/day
Road number / Section
Location / Mileage [km+m]:
Automatic counter number:
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
3
2
0
2
4
1
5
5
3
11
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
veh/h
16/Sunday
9/Sunday
9/Sunday
13/Sunday
25/Friday
13/Sunday
20/Sunday
20/Sunday
20/Sunday
29/Friday
28/Thursday
28/Thursday
8/Sunday
15/Sunday
15/Sunday
17/Friday
26/Sunday
17/Friday
18/Monday
9/Saturday
9/Saturday
28/Sunday
28/Sunday
28/Sunday
18/Sunday
4/Sunday
25/Sunday
9/Sunday
16/Sunday
2/Sunday
6/Sunday
4/Friday
27/Sunday
4/Sunday
23/Friday
23/Friday
18.7/Monday
15.5/Sunday
28.8/Sunday
date/day
15
14
14
16
16
16
17
16
17
14
15
15
18
13
13
13
11
15
18
11
11
18
16
18
19
16
17
18
16
17
16
14
14
16
14
15
18
13
18
hour
maximum hour
126
115
201
82
85
147
87
92
170
122
119
198
117
165
244
127
137
222
169
149
250
129
145
254
146
113
213
134
109
206
111
107
191
100
96
174
169
165
254
veh/h
7/Friday
1/Saturday
1/Saturday
8/Tuesday
8/Tuesday
8/Tuesday
3/Thursday
15/Tuesday
9/Wednesday
20/Wednesday
5/Tuesday
5/Tuesday
24/Tuesday
24/Tuesday
24/Tuesday
7/Tuesday
7/Tuesday
7/Tuesday
7/Thursday
7/Thursday
7/Thursday
31/Wednesday
3/Wednesday
3/Wednesday
27/Tuesday
27/Tuesday
27/Tuesday
29/Saturday
31/Monday
31/Monday
22/Tuesday
22/Tuesday
22/Tuesday
15/Thursday
31/Saturday
15/Thursday
7.1/Friday
1.1/Saturday
1.1/Saturday
date/day
408
364
804
509
484
993
480
472
965
673
630
1313
690
672
1362
714
699
1413
894
885
1779
984
994
1981
775
729
1504
731
681
1477
711
660
1371
578
548
1170
408
364
804
veh/day
minimum day
000034
Žljebovi / 15+302,00
M 19 / Han Pijesak 2 - Sokolac
TRAFFIC PARAMETERS
9/Sunday
9/Sunday
9/Sunday
19/Saturday
18/Friday
18/Friday
18/Friday
18/Friday
18/Friday
29/Friday
28/Thursday
28/Thursday
13/Friday
15/Sunday
15/Sunday
19/Sunday
26/Sunday
26/Sunday
18/Monday
31/Sunday
18/Monday
21/Sunday
21/Sunday
21/Sunday
25/Sunday
4/Sunday
4/Sunday
2/Sunday
21/Friday
21/Friday
7/Monday
4/Friday
25/Friday
23/Friday
23/Friday
23/Friday
18.7/Monday
21.8/Sunday
21.8/Sunday
date/day
913
962
1875
807
883
1671
865
894
1759
1218
1206
2373
1210
1249
2426
1207
1230
2393
1652
1374
3004
1484
1580
3064
1186
1359
2402
1127
1146
2188
980
1021
1937
877
948
1825
1652
1580
3064
veh/day
maximum day
61
49
109
58
48
107
63
51
114
94
72
165
97
80
178
117
86
203
206
130
336
214
154
368
116
104
220
94
71
164
78
67
145
72
60
131
106
81
187
(21-05 h)
605
613
1218
576
575
1151
577
583
1160
739
741
1481
819
820
1640
807
790
1596
991
963
1954
1008
1067
2075
849
916
1764
797
808
1606
750
751
1501
631
637
1268
764
773
1537
(5-21 h)
night
average
average
day time
699
683
1382
632
626
1258
638
620
1257
823
807
1629
887
859
1746
885
827
1712
1154
1048
2202
1170
1147
2317
932
965
1896
873
849
1722
831
819
1650
700
702
1402
855
833
1688
average
day
working
1079
1054
2133
923
876
1799
1197
1092
2289
1221
1221
2443
965
1020
1984
average
619
634
1253
640
617
1257
648
675
1322
851
823
1674
970
976
1947
1027
1012
2039
1289
1185
2473
1368
1434
2803
1055
1171
2226
929
941
1870
822
816
1639
709
684
1392
902
903
1805
summer
average
weekend
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000034
Žljebovi / 15+302,00
M 19 / Han Pijesak 2 - Sokolac
2000
1872
1848
1845
1770
1800
1724
1631
1600
1615
1524
1527
1528
2003
2004
2005
voz / dan - vehicle / day
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2002
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Godina - Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
2000
1872
1848
1845
1771
1800
1724
1631
1600
1615
1524
1527
1529
2003
2004
2005
voz / dan - vehicle / day
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2002
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Godina - Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
Broj vozila - Number of vehicles
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
JanuarJanuary
FebruarFebruary
MartMarch
AprilApril
PGDS 1724 voz/dan - AADT 1724 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]:
Broj puta - Road number/ Dionica - Section
MajMay
JuliJuly
AvgustAugust
Dani / Mjeseci - Days / Months
JuniJune
000034
Žljebovi / 15+302,00
M 19 / Han Pijesak 2 - Sokolac
SeptembarSeptember
DNEVNA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000034
Žljebovi / 15+302,00
M 19 / Han Pijesak 2 - Sokolac
PGDS 1724 voz/dan
AADT 1724 veh/day
Broj vozila - Number of vehicles
140
120
100
80
60
40
20
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
Broj vozila - Number of vehicles
2500
2000
Dužina vozila
Vehicle length
1500
>16,5 m
12-16,5 m
1000
5,5-12 m
<5,5 m
500
0
ponedeljak
Monday
utorak
Tuesday
srijeda
četvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila - Number of vehicles
3000
Dužina vozila
Vehicle length
2500
2000
>16,5 m
12-16,5 m
1500
5,5-12 m
<5,5 m
1000
500
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Mjesečna neravnomjernost
Monthly variation
9
10
11
12
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000034
Žljebovi / 15+302,00
M 19 / Han Pijesak 2 - Sokolac
PGDS AADT
1724 voz/dan - veh/day
Čas Hour
Maksimalni
vršni sat Maximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danu Hour of day
18
13
15
16
16
11
16
18
Sat u godini Hour in year
5755
5582
5080
6209
5585
4884
2849
6211
DanDay of week
nedeljaSunday
nedeljaSunday
nedeljaSunday
petakFriday
nedeljaSunday
subotaSaturday
petakFriday
petakFriday
DatumDate
28
21
31
16
21
23
29
16
MjesecMonth
AvgustAugust
AvgustAugust
JuliJuly
SeptembarSeptember
AvgustAugust
JuliJuly
AprilApril
SeptembarSeptember
Vrijednost Value
254
219
212
206
202
199
187
174
%percent
14.73
12.70
12.29
11.95
11.71
11.54
10.84
10.09
20
u % PGDSa - in % of AADT
16
12
8
4
0
0
20
40
60
80
100
Čas - Hour
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000035
Bulozi / 4+275,00
M 5 / granica / border RS (Lapišnica) - Ljubogošta
December
Decembar-
November
Novembar-
October
Oktobar-
September
Septembar-
August
Avgust-
July
Juli-
June
Juni-
May
Maj-
April
April-
March
Mart-
Februar-
February
January
Januar-
Mjesec - Month
1
4433
5736
5604
7649
7136
6581
8365
9121
7660
7837
6796
6254
2
6548
5857
6372
6861
7187
7166
8102
7846
8042
6872
7440
6786
3
5250
6159
5998
6724
7514
7989
8310
8351
8112
7215
7281
5746
4
6411
6409
6556
6419
7261
7047
7722
8208
7665
6878
8298
5482
5
6746
6316
5322
6283
8074
8221
7551
9277
7624
7308
8430
6098
6
4650
6431
5823
7410
9200
7415
8278
9574
7603
7287
8171
6348
7
4638
5755
5926
6678
7454
7449
7922
10377
8501
8551
7104
6834
8
6696
5557
6829
7724
7753
7598
8917
8550
8068
8562
6669
6588
9
7075
5911
5302
7058
7417
7766
8707
8169
8784
9060
6813
6472
10
6368
5933
5630
7325
7157
8502
9563
7978
8048
7003
7138
5691
11
6343
6654
6612
6477
8026
8542
8611
8262
8931
7030
8018
5181
12
6309
6925
6317
6550
7816
8377
8065
8537
7867
7120
7508
5733
13
6224
6658
6054
6588
8812
7479
7875
8517
7625
7648
7260
5902
14
6236
6215
5645
7218
7135
7183
8305
8643
8009
8106
7693
5935
15
6012
5963
5560
7814
6725
7695
9130
7809
8264
7267
7556
5845
16
5935
6211
6105
7635
7085
7436
8658
7673
9295
7314
7977
6929
17
6406
6391
6400
7985
6468
8262
9806
7988
8892
7225
7172
5727
18
6314
7232
7517
6943
7011
8220
8045
8490
9132
6975
7634
5251
19
5591
6686
7071
7044
7594
8250
7417
8682
7488
7199
6944
5954
20
6738
5689
6849
6201
8313
7163
8460
8308
8160
7457
7074
5861
21
6833
6349
6414
6472
7054
6856
8200
8581
8169
8670
6881
6311
22
6516
6253
6280
7366
7449
6949
8777
8018
7791
8257
6648
6437
23
6650
6264
6263
6506
7461
7437
8886
7485
8964
7571
6790
7102
24
6395
6202
6584
6159
7656
8515
8612
9322
8261
7072
6494
5844
25
6159
6720
7596
6792
7335
7235
8123
8354
8301
6847
7298
5211
26
5214
6012
5362
6694
7381
6721
7866
8838
7893
6952
6227
5685
27
6608
5493
6555
6853
8492
7433
8182
8768
7469
7280
6610
5303
28
5624
5648
6493
7762
8113
7611
8251
8081
7378
8112
6341
5570
29
4783
6370
7109
8164
7392
9795
7845
6469
7607
5931
5808
30
4996
6326
6939
6841
7674
9207
7846
8270
8349
6041
31
5272
6610
10324
7684
UkupnoTotal
ProsjekAverage
185973 173629 194345
5999
6201
6269
6559
209238
6975
233643 228164 264032
7537
7080
214237
185969
7141
5999
Godišnji prosjek (PGDS) - Annual average (AADT)
7197
7605
8517
261182 242735 233711
6296
5785
8425
8091
7539
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000035
Bulozi / 4+275,00
M 5 / granica / border RS (Lapišnica) - Ljubogošta
Dužina vozila - Vehicle length
MjesecMonth
SmjerDirection
Januar January
I
85746
93.0
5384
5.8
1078
1.2
33
0.0
92241
II
88904
94.8
3737
4.0
1050
1.1
41
0.0
93732
Maj May
Juni June
Juli July
Avgust August
Septembar September
Oktobar October
Novembar November
< 16,5 m
(%)
UkupnoTotal
9121
4.9
2128
1.1
74
0.0
185973
5735
6.6
1226
1.4
21
0.0
86846
II
81783
94.2
3810
4.4
1173
1.4
17
0.0
86783
161647
93.1
9545
5.5
2399
1.4
38
0.0
173629
I
87631
91.7
6542
6.8
1408
1.5
24
0.0
95605
II
92858
94.0
4484
4.5
1379
1.4
19
0.0
98740
180489
92.9
11026
5.7
2787
1.4
43
0.0
194345
96270
91.6
7050
6.7
1772
1.7
32
0.0
105124
I
97774
93.9
4802
4.6
1511
1.5
27
0.0
104114
ukupno - total
II
194044
92.7
11852
5.7
3283
1.6
59
0.0
209238
I
107725
92.2
7482
6.4
1609
1.4
18
0.0
116834
II
109483
93.7
5698
4.9
1599
1.4
29
0.0
116809
ukupno - total
217208
93.0
13180
5.6
3208
1.4
47
0.0
233643
I
105646
92.0
7264
6.3
1915
1.7
25
0.0
114850
II
106158
93.7
5631
5.0
1480
1.3
45
0.0
113314
ukupno - total
211804
92.8
12895
5.7
3395
1.5
70
0.0
228164
I
124228
93.0
7349
5.5
1899
1.4
33
0.0
133509
II
123527
94.6
5627
4.3
1318
1.0
51
0.0
130523
ukupno - total
247755
93.8
12976
4.9
3217
1.2
84
0.0
264032
I
120270
92.4
7686
5.9
2180
1.7
25
0.0
130161
II
122032
93.1
7253
5.5
1583
1.2
153
0.1
131021
ukupno - total
242302
92.8
14939
5.7
3763
1.4
178
0.1
261182
I
113325
91.4
8525
6.9
2135
1.7
29
0.0
124014
II
109596
92.3
7345
6.2
1578
1.3
202
0.2
118721
ukupno - total
222921
91.8
15870
6.5
3713
1.5
231
0.1
242735
I
105884
90.9
8480
7.3
2063
1.8
25
0.0
116452
II
109763
93.6
5755
4.9
1701
1.5
40
0.0
117259
ukupno - total
215647
92.3
14235
6.1
3764
1.6
65
0.0
233711
97660
91.2
7387
6.9
2040
1.9
28
0.0
107115
I
II
II
ukupno - total
Prosjek
(PGDS) Average
(AADT)
(%)
92.0
I
Ukupno
(godišnje) Total
(annual)
12 - 16,5 m
93.9
ukupno - total
Decembar December
(%)
79864
ukupno - total
April April
5,5 - 12 m
174650
ukupno - total
Mart March
(%)
I
ukupno - total
Februar February
< 5,5 m
99817
93.2
5765
5.4
1474
1.4
66
0.1
107122
197477
92.2
13152
6.1
3514
1.6
94
0.0
214237
84679
90.8
6937
7.4
1606
1.7
43
0.0
93265
85409
92.1
5719
6.2
1555
1.7
21
0.0
92704
170088
91.5
12656
6.8
3161
1.7
64
0.0
185969
I
1208928
91.9
85821
6.5
20931
1.6
336
0.0
1316016
II
1227104
93.6
65626
5.0
17401
1.3
711
0.1
1310842
ukupno - total
2436032
92.7
151447
5.8
38332
1.5
1047
0.0
2626858
I
3303
91.6
234
6.5
57
1.6
1
0.0
3606
II
3353
93.4
179
5.0
48
1.3
2
0.1
3591
ukupno - total
6656
92.5
414
5.7
105
1.5
3
0.0
7197
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Smjer
31/ponedeljak
24/ponedeljak
7/petak
14/ponedeljak
16/srijeda
14/ponedeljak
9/srijeda
29/utorak
9/srijeda
13/srijeda
27/srijeda
27/srijeda
31/utorak
24/utorak
31/utorak
29/srijeda
7/utorak
23/četvrtak
14/četvrtak
7/četvrtak
13/srijeda
29/ponedeljak
17/srijeda
30/utorak
14/srijeda
29/četvrtak
29/četvrtak
12/srijeda
12/srijeda
12/srijeda
28/ponedeljak
24/četvrtak
23/srijeda
13/utorak
19/ponedeljak
13/utorak
31.1/ponedeljak
24.1/ponedeljak
7.1/petak
datum/dan
3
2
3
2
3
2
3
4
3
2
3
3
3
2
3
3
2
3
2
2
2
2
2
3
2
3
3
3
2
3
3
3
3
2
3
2
3
2
3
čas
minimalni čas
Automatski brojač broj:
Lokalitet / Stacionaža [km+m]:
Broj puta / Dionica
1
2
3
2
2
5
1
2
5
1
3
6
3
4
9
2
4
9
4
4
11
2
5
12
2
2
9
1
4
9
2
4
6
1
2
4
1
2
3
voz/h
2/nedelja
23/nedelja
9/nedelja
13/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
8/utorak
8/petak
17/nedelja
17/nedelja
6/petak
1/nedelja
6/petak
17/petak
12/nedelja
12/nedelja
29/petak
17/nedelja
17/nedelja
5/petak
7/nedelja
7/nedelja
30/petak
11/nedelja
11/nedelja
7/petak
9/nedelja
9/nedelja
14/ponedeljak
6/nedelja
6/nedelja
16/petak
4/nedelja
16/petak
6.5/petak
9.10/nedelja
9.10/nedelja
datum/dan
12
16
16
11
16
16
11
16
16
15
19
19
9
19
9
17
20
20
15
19
19
17
20
20
16
19
19
17
18
18
16
17
17
16
15
16
9
18
18
čas
maksimalni čas
423
575
724
449
630
776
395
517
673
420
720
853
784
646
1002
417
661
800
474
781
977
443
697
901
511
710
875
449
908
1090
422
710
906
358
397
680
784
908
1090
voz/h
30/nedelja
1/subota
1/subota
20/nedelja
8/utorak
27/nedelja
27/nedelja
5/subota
9/srijeda
24/nedelja
23/subota
24/nedelja
15/nedelja
17/utorak
17/utorak
26/nedelja
1/srijeda
1/srijeda
3/nedelja
19/utorak
19/utorak
28/nedelja
23/utorak
23/utorak
4/nedelja
29/četvrtak
29/četvrtak
2/nedelja
15/subota
25/utorak
27/nedelja
29/utorak
29/utorak
18/nedelja
27/utorak
11/nedelja
30.1/nedelja
1.1/subota
1.1/subota
datum/dan
2182
2114
4433
2526
2793
5493
2396
2565
5302
2804
3040
6159
2781
3237
6468
2861
3242
6581
3687
3633
7417
3487
3589
7485
3372
2145
6469
2964
3423
6847
2600
2929
5931
2328
2688
5181
2182
2114
4433
voz/dan
minimalni dan
21/petak
9/nedelja
9/nedelja
18/petak
13/nedelja
18/petak
18/petak
27/nedelja
25/petak
15/petak
17/nedelja
17/nedelja
6/petak
29/nedelja
6/petak
10/petak
12/nedelja
11/subota
29/petak
17/nedelja
31/nedelja
6/subota
7/nedelja
7/nedelja
16/petak
18/nedelja
16/petak
8/subota
9/nedelja
9/nedelja
5/subota
6/nedelja
5/subota
23/petak
23/petak
23/petak
6.5/petak
7.8/nedelja
7.8/nedelja
datum/dan
3629
3828
7075
3748
3570
7232
3997
4159
7596
4279
4623
7985
5601
4735
9200
4648
4826
8542
5239
5430
10324
5114
5778
10377
5066
5240
9295
4667
5089
9060
4504
4614
8430
3673
3429
7102
5601
5778
10377
voz/dan
maksimalni dan
000035
Bulozi / 4+275,00
M 5 / granica / border RS (Lapišnica) - Ljubogošta
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
207
215
422
202
183
385
218
207
426
253
269
522
272
348
619
287
396
683
366
512
878
338
479
817
278
328
606
241
271
512
236
232
467
212
202
414
260
304
564
(21-05 h)
2769
2809
5577
2900
2916
5816
2866
2978
5843
3251
3202
6453
3497
3421
6917
3541
3381
6922
3941
3699
7640
3860
3748
7608
3856
3629
7485
3515
3512
7027
3335
3339
6674
2796
2789
5585
3346
3287
6633
(05-21 h)
noćni
prosjek
dnevni
prosjek
3077
3079
6156
3114
3057
6171
3134
3170
6304
3522
3419
6941
3891
3712
7603
3841
3685
7525
4237
4042
8279
4166
4109
8275
4164
3809
7972
3723
3658
7382
3599
3503
7102
3124
3060
6184
3642
3534
7177
danom
radnim
prosjek
2835
2947
5782
3072
3204
6276
2941
3229
6169
3473
3559
7032
3546
3871
7417
3795
4032
7827
4454
4564
9018
4293
4563
8856
4052
4366
8418
3826
4044
7870
3504
3730
7234
2727
2820
5546
3524
3719
7242
4119
4046
8165
3828
3777
7605
4307
4210
8517
4199
4226
8425
4134
3957
8091
ljetni
prosjek
prosjek
vikendom
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
Year
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Month
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Direction
31/Monday
24/Monday
7/Friday
14/Monday
16/Wednesday
14/Monday
9/Wednesday
29/Tuesday
9/Wednesday
13/Wednesday
27/Wednesday
27/Wednesday
31/Tuesday
24/Tuesday
31/Tuesday
29/Wednesday
7/Tuesday
23/Thursday
14/Thursday
7/Thursday
13/Wednesday
29/Monday
17/Wednesday
30/Tuesday
14/Wednesday
29/Thursday
29/Thursday
12/Wednesday
12/Wednesday
12/Wednesday
28/Monday
24/Thursday
23/Wednesday
13/Tuesday
19/Monday
13/Tuesday
31.1/Monday
24.1/Monday
7.1/Friday
3
2
3
2
3
2
3
4
3
2
3
3
3
2
3
3
2
3
2
2
2
2
2
3
2
3
3
3
2
3
3
3
3
2
3
2
3
2
3
hour
minimum hour
date/day
Road number / Section
Location / Mileage [km+m]:
Automatic counter number:
1
2
3
2
2
5
1
2
5
1
3
6
3
4
9
2
4
9
4
4
11
2
5
12
2
2
9
1
4
9
2
4
6
1
2
4
1
2
3
veh/h
2/Sunday
23/Sunday
9/Sunday
13/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
8/Tuesday
8/Friday
17/Sunday
17/Sunday
6/Friday
1/Sunday
6/Friday
17/Friday
12/Sunday
12/Sunday
29/Friday
17/Sunday
17/Sunday
5/Friday
7/Sunday
7/Sunday
30/Friday
11/Sunday
11/Sunday
7/Friday
9/Sunday
9/Sunday
14/Monday
6/Sunday
6/Sunday
16/Friday
4/Sunday
16/Friday
6.5/Friday
9.10/Sunday
9.10/Sunday
date/day
12
16
16
11
16
16
11
16
16
15
19
19
9
19
9
17
20
20
15
19
19
17
20
20
16
19
19
17
18
18
16
17
17
16
15
16
9
18
18
hour
maximum hour
423
575
724
449
630
776
395
517
673
420
720
853
784
646
1002
417
661
800
474
781
977
443
697
901
511
710
875
449
908
1090
422
710
906
358
397
680
784
908
1090
veh/h
30/Sunday
1/Saturday
1/Saturday
20/Sunday
8/Tuesday
27/Sunday
27/Sunday
5/Saturday
9/Wednesday
24/Sunday
23/Saturday
24/Sunday
15/Sunday
17/Tuesday
17/Tuesday
26/Sunday
1/Wednesday
1/Wednesday
3/Sunday
19/Tuesday
19/Tuesday
28/Sunday
23/Tuesday
23/Tuesday
4/Sunday
29/Thursday
29/Thursday
2/Sunday
15/Saturday
25/Tuesday
27/Sunday
29/Tuesday
29/Tuesday
18/Sunday
27/Tuesday
11/Sunday
30.1/Sunday
1.1/Saturday
1.1/Saturday
date/day
2182
2114
4433
2526
2793
5493
2396
2565
5302
2804
3040
6159
2781
3237
6468
2861
3242
6581
3687
3633
7417
3487
3589
7485
3372
2145
6469
2964
3423
6847
2600
2929
5931
2328
2688
5181
2182
2114
4433
veh/day
minimum day
21/Friday
9/Sunday
9/Sunday
18/Friday
13/Sunday
18/Friday
18/Friday
27/Sunday
25/Friday
15/Friday
17/Sunday
17/Sunday
6/Friday
29/Sunday
6/Friday
10/Friday
12/Sunday
11/Saturday
29/Friday
17/Sunday
31/Sunday
6/Saturday
7/Sunday
7/Sunday
16/Friday
18/Sunday
16/Friday
8/Saturday
9/Sunday
9/Sunday
5/Saturday
6/Sunday
5/Saturday
23/Friday
23/Friday
23/Friday
6.5/Friday
7.8/Sunday
7.8/Sunday
date/day
3629
3828
7075
3748
3570
7232
3997
4159
7596
4279
4623
7985
5601
4735
9200
4648
4826
8542
5239
5430
10324
5114
5778
10377
5066
5240
9295
4667
5089
9060
4504
4614
8430
3673
3429
7102
5601
5778
10377
veh/day
maximum day
000035
Bulozi / 4+275,00
M 5 / granica / border RS (Lapišnica) - Ljubogošta
TRAFFIC PARAMETERS
207
215
422
202
183
385
218
207
426
253
269
522
272
348
619
287
396
683
366
512
878
338
479
817
278
328
606
241
271
512
236
232
467
212
202
414
260
304
564
(21-05 h)
2769
2809
5577
2900
2916
5816
2866
2978
5843
3251
3202
6453
3497
3421
6917
3541
3381
6922
3941
3699
7640
3860
3748
7608
3856
3629
7485
3515
3512
7027
3335
3339
6674
2796
2789
5585
3346
3287
6633
(5-21 h)
night
average
average
day time
3077
3079
6156
3114
3057
6171
3134
3170
6304
3522
3419
6941
3891
3712
7603
3841
3685
7525
4237
4042
8279
4166
4109
8275
4164
3809
7972
3723
3658
7382
3599
3503
7102
3124
3060
6184
3642
3534
7177
average
day
working
4119
4046
8165
3828
3777
7605
4307
4210
8517
4199
4226
8425
4134
3957
8091
average
2835
2947
5782
3072
3204
6276
2941
3229
6169
3473
3559
7032
3546
3871
7417
3795
4032
7827
4454
4564
9018
4293
4563
8856
4052
4366
8418
3826
4044
7870
3504
3730
7234
2727
2820
5546
3524
3719
7242
summer
average
weekend
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000035
Bulozi / 4+275,00
M 5 / granica / border RS (Lapišnica) - Ljubogošta
8000
7480
6831
7000
6000
5606
7303
7197
5742
5384
5356
voz / dan - vehicle / day
6941
7075
5000
4000
3000
2000
1000
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Godina - Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
8000
7480
6832
7000
6000
5606
7303
7197
5743
5385
5356
voz / dan - vehicle / day
6942
7075
5000
4000
3000
2000
1000
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Godina - Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
Broj vozila - Number of vehicles
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
11000
JanuarJanuary
FebruarFebruary
MartMarch
AprilApril
PGDS 7197 voz/dan - AADT 7197 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]:
Broj puta - Road number/ Dionica - Section
MajMay
JuliJuly
AvgustAugust
Dani / Mjeseci - Days / Months
JuniJune
SeptembarSeptember
000035
Bulozi / 4+275,00
M 5 / granica / border RS (Lapišnica) - Ljubogošta
DNEVNA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000035
Bulozi / 4+275,00
M 5 / granica / border RS (Lapišnica) - Ljubogošta
PGDS 7197 voz/dan
AADT 7197 veh/day
14
20
Broj vozila - Number of vehicles
600
500
400
300
200
100
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
Broj vozila - Number of vehicles
9000
8000
7000
Dužina vozila
Vehicle length
6000
5000
>16,5 m
4000
12-16,5 m
3000
5,5-12 m
<5,5 m
2000
1000
0
ponedeljak
Monday
utorak
Tuesday
srijeda
četvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila - Number of vehicles
9000
8000
Dužina vozila
Vehicle length
7000
6000
>16,5 m
5000
12-16,5 m
4000
5,5-12 m
3000
<5,5 m
2000
1000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Mjesečna neravnomjernost
Monthly variation
9
10
11
12
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
PGDS AADT
000035
Bulozi / 4+275,00
M 5 / granica / border RS (Lapišnica) - Ljubogošta
7197 voz/dan - veh/day
Čas Hour
Maksimalni
vršni sat Maximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danu Hour of day
18
16
18
16
16
16
16
15
Sat u godini
Hour in year
6763
7265
6427
6209
6713
7769
3185
7888
DanDay of week
nedeljaSunday
nedeljaSunday
nedeljaSunday
petakFriday
petakFriday
nedeljaSunday
petakFriday
petakFriday
DatumDate
9
30
25
16
7
20
13
25
MjesecMonth
OktobarOctober
OktobarOctober
SeptembarSeptember
SeptembarSeptember
OktobarOctober
NovembarNovember
MajMay
NovembarNovember
Vrijednost Value
1090
864
807
786
750
728
685
638
%percent
15.15
12.01
11.21
10.92
10.42
10.12
9.52
8.86
20
u % PGDSa - in % of AADT
16
12
8
4
0
0
20
40
60
80
100
Čas - Hour
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000036
Kijevo / 4+562,00
M 18 / Krupac - granica / border RS (Bogatići)
December
Decembar-
November
Novembar-
October
Oktobar-
September
Septembar-
August
Avgust-
July
Juli-
June
Juni-
May
Maj-
April
April-
March
Mart-
Februar-
February
January
Januar-
Mjesec - Month
1
1549
1510
1522
3074
4509
3184
4492
4121
3341
5347
3027
2456
2
1983
1589
1511
3728
3321
3342
4930
3870
4569
6208
3473
2684
3
1613
1541
1935
3612
3274
4227
5070
4359
5248
3928
3040
2720
4
1856
1702
1353
2528
3281
4399
3806
4284
5136
3802
3399
2915
5
2069
1741
1429
2324
3421
4178
3793
4421
4125
3829
3924
2255
6
1671
1996
1514
2652
4181
3298
3782
5468
4705
3199
4132
2388
7
1697
1667
1719
2646
5147
3298
3978
6111
4491
4345
2953
2564
8
2381
1882
1807
3180
4950
3387
4255
4128
4220
5260
2889
2445
9
2657
1681
1430
4029
4618
3403
4920
3954
4352
5945
2925
2655
10
2020
1814
1559
4305
4384
3900
5619
4155
4989
3840
2538
3053
11
1996
2098
2014
2823
2886
4801
4045
4201
5667
3699
3517
2941
12
2101
2198
1963
2505
3228
5327
3875
4689
3609
3879
3748
2362
13
2073
2319
2250
2941
3623
3423
4205
5758
3585
3904
3626
1816
14
2230
1976
1888
3238
4560
3376
4316
5616
3852
4081
3633
1803
15
2493
1905
1824
3262
4971
3502
4681
4373
3814
4071
3000
2129
16
2850
1984
1992
4440
2704
3510
5565
3930
4705
4271
2846
2395
17
2207
2095
2167
4795
3381
4049
6513
4146
5502
3438
2743
2441
18
1878
2540
2479
2835
3188
4857
4219
4341
6381
3245
3128
2580
19
2467
2435
3142
3139
3643
4875
4253
5092
3802
3364
3927
2160
20
1709
2387
2975
2033
3773
3569
4194
5657
3795
3383
4052
2226
21
1997
1997
2333
2274
4668
3476
4511
5964
4002
3681
2885
2306
22
2085
1963
2274
2724
4854
3463
5094
4469
3877
4717
2678
2247
23
2181
2139
2350
2984
2805
3820
5928
4173
4840
4935
2776
2743
24
1864
2076
2248
3114
2582
4357
6760
4285
6082
3241
2792
2611
25
1758
2357
2583
2835
3536
4658
4745
4170
6779
3192
3093
2349
26
1381
2117
1941
2946
3440
5459
4353
5302
3698
3646
3470
1733
27
1250
2263
2478
3297
4012
3791
4369
5952
3255
3319
3413
1447
28
1742
1776
2101
3671
4661
3778
4686
5841
3178
3188
2679
1638
29
1391
2260
3190
4523
4003
5050
3440
3826
3471
2571
1482
30
1330
2484
4333
3215
3990
6016
3345
4545
3591
2367
31
1347
2496
5723
3130
UkupnoTotal
59826
55748
64021
95457
ProsjekAverage
1930
1991
2065
3182
3246
118585 118700 147746
3825
3031
95244
71454
3175
2305
Godišnji prosjek (PGDS) - Annual average (AADT)
3360
3957
4766
142745 133970 123050
1944
1966
4605
4466
3969
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000036
Kijevo / 4+562,00
M 18 / Krupac - granica / border RS (Bogatići)
Dužina vozila - Vehicle length
MjesecMonth
SmjerDirection
Januar January
I
27545
92.4
2029
6.8
222
0.7
9
0.0
29805
II
27943
93.1
1825
6.1
250
0.8
3
0.0
30021
ukupno - total
55488
92.7
3854
6.4
472
0.8
12
0.0
59826
I
24875
89.4
2590
9.3
356
1.3
12
0.0
27833
II
25183
90.2
2386
8.5
344
1.2
2
0.0
27915
ukupno - total
50058
89.8
4976
8.9
700
1.3
14
0.0
55748
Februar February
Mart March
April April
Maj May
Decembar December
Ukupno
(godišnje) Total
(annual)
Prosjek
(PGDS) Average
(AADT)
< 16,5 m
(%)
UkupnoTotal
3349
10.5
494
1.5
16
0.1
31997
88.7
3187
10.0
437
1.4
1
0.0
32024
ukupno - total
56537
88.3
6536
10.2
931
1.5
17
0.0
64021
I
42871
89.0
4557
9.5
732
1.5
28
0.1
48188
II
42314
89.5
4295
9.1
655
1.4
5
0.0
47269
ukupno - total
85185
89.2
8852
9.3
1387
1.5
33
0.0
95457
I
52400
89.1
5013
8.5
1351
2.3
51
0.1
58815
II
53560
89.6
4797
8.0
1406
2.4
7
0.0
59770
105960
89.4
9810
8.3
2757
2.3
58
0.0
118585
I
51693
86.8
6209
10.4
1624
2.7
45
0.1
59571
II
51843
87.7
5734
9.7
1547
2.6
5
0.0
59129
103536
87.2
11943
10.1
3171
2.7
50
0.0
118700
I
66388
88.3
7307
9.7
1448
1.9
82
0.1
75225
II
63506
87.6
7343
10.1
1665
2.3
7
0.0
72521
129894
87.9
14650
9.9
3113
2.1
89
0.1
147746
I
62088
87.6
6928
9.8
1755
2.5
70
0.1
70841
II
63678
88.6
6548
9.1
1671
2.3
7
0.0
71904
125766
88.1
13476
9.4
3426
2.4
77
0.1
142745
I
57829
86.9
6927
10.4
1790
2.7
37
0.1
66583
II
58939
87.5
6685
9.9
1757
2.6
6
0.0
67387
116768
87.2
13612
10.2
3547
2.6
43
0.0
133970
52213
85.6
6984
11.5
1702
2.8
65
0.1
60964
I
II
ukupno - total
Novembar November
(%)
87.9
ukupno - total
Oktobar October
12 - 16,5 m
28138
ukupno - total
Septembar September
(%)
28399
ukupno - total
Avgust August
5,5 - 12 m
I
ukupno - total
Juli July
(%)
II
ukupno - total
Juni June
< 5,5 m
I
53717
86.5
6691
10.8
1673
2.7
5
0.0
62086
105930
86.1
13675
11.1
3375
2.7
70
0.1
123050
41165
86.5
4957
10.4
1404
3.0
41
0.1
47567
II
41494
87.0
4803
10.1
1379
2.9
1
0.0
47677
ukupno - total
82659
86.8
9760
10.2
2783
2.9
42
0.0
95244
I
31190
87.2
3744
10.5
794
2.2
28
0.1
35756
II
31376
87.9
3612
10.1
706
2.0
4
0.0
35698
ukupno - total
62566
87.6
7356
10.3
1500
2.1
32
0.0
71454
I
538395
87.8
60594
9.9
13672
2.2
484
0.1
613145
II
541952
88.4
57906
9.4
13490
2.2
53
0.0
613401
1080347
88.1
118500
9.7
27162
2.2
537
0.0
1226546
I
1471
87.6
166
9.9
37
2.2
1
0.1
1680
II
1481
88.1
158
9.4
37
2.2
0
0.0
1681
ukupno - total
2952
87.8
324
9.6
74
2.2
1
0.0
3360
ukupno - total
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Smjer
31/ponedeljak
31/ponedeljak
18/utorak
21/ponedeljak
28/ponedeljak
28/ponedeljak
30/srijeda
29/utorak
30/srijeda
12/utorak
30/subota
13/srijeda
31/utorak
17/utorak
31/utorak
17/petak
24/petak
6/ponedeljak
4/ponedeljak
6/srijeda
6/srijeda
29/ponedeljak
31/srijeda
31/srijeda
21/srijeda
30/petak
29/četvrtak
31/ponedeljak
23/nedelja
19/srijeda
29/utorak
28/ponedeljak
29/utorak
29/četvrtak
19/ponedeljak
29/četvrtak
31.1/ponedeljak
31.1/ponedeljak
18.1/utorak
datum/dan
0
3
2
1
3
2
4
2
4
3
3
2
3
3
3
2
1
3
1
2
1
2
2
2
3
2
3
0
4
2
3
3
3
2
3
2
0
3
2
čas
minimalni čas
Automatski brojač broj:
Lokalitet / Stacionaža [km+m]:
Broj puta / Dionica
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
2
0
1
2
1
1
7
2
2
6
1
1
4
0
1
2
0
0
2
0
0
2
0
0
0
voz/h
16/nedelja
16/nedelja
16/nedelja
19/subota
13/nedelja
18/petak
19/subota
20/nedelja
20/nedelja
16/subota
17/nedelja
17/nedelja
8/nedelja
29/nedelja
29/nedelja
18/subota
26/nedelja
26/nedelja
30/subota
24/nedelja
24/nedelja
13/subota
28/nedelja
28/nedelja
24/subota
18/nedelja
18/nedelja
8/subota
2/nedelja
2/nedelja
5/subota
6/nedelja
20/nedelja
10/subota
4/nedelja
4/nedelja
8.5/nedelja
18.9/nedelja
18.9/nedelja
datum/dan
13
16
16
10
16
15
11
17
17
9
18
18
10
19
19
9
19
19
10
20
20
11
19
19
8
19
19
9
18
18
9
17
16
10
16
16
10
19
19
čas
maksimalni čas
231
326
387
147
203
293
214
250
306
294
508
566
393
523
570
318
587
636
358
631
716
285
581
664
329
770
833
309
717
803
256
386
477
189
281
344
393
770
833
voz/h
27/četvrtak
27/četvrtak
27/četvrtak
1/utorak
1/utorak
1/utorak
4/petak
4/petak
4/petak
20/srijeda
20/srijeda
20/srijeda
24/utorak
24/utorak
24/utorak
1/srijeda
1/srijeda
1/srijeda
4/ponedeljak
8/petak
6/srijeda
31/srijeda
31/srijeda
31/srijeda
28/srijeda
28/srijeda
28/srijeda
31/ponedeljak
28/petak
31/ponedeljak
30/srijeda
30/srijeda
30/srijeda
27/utorak
29/četvrtak
27/utorak
27.1/četvrtak
27.1/četvrtak
27.1/četvrtak
datum/dan
615
635
1250
764
746
1510
690
663
1353
972
1061
2033
1236
1346
2582
1593
1591
3184
1870
1867
3782
1607
1523
3130
1604
1574
3178
1494
1514
3031
1174
1193
2367
705
735
1447
615
635
1250
voz/dan
minimalni dan
15/subota
16/nedelja
16/nedelja
18/petak
20/nedelja
18/petak
19/subota
20/nedelja
19/subota
16/subota
17/nedelja
17/nedelja
7/subota
9/ponedeljak
7/subota
18/subota
26/nedelja
26/nedelja
23/subota
24/nedelja
24/nedelja
27/subota
21/nedelja
7/nedelja
24/subota
25/nedelja
25/nedelja
1/subota
2/nedelja
2/nedelja
19/subota
6/nedelja
6/nedelja
10/subota
4/nedelja
10/subota
24.9/subota
25.9/nedelja
25.9/nedelja
datum/dan
1328
1548
2850
1337
1317
2540
1686
1639
3142
2465
2799
4795
3213
2834
5147
2771
3145
5459
3332
3692
6760
3155
3491
6111
3437
4150
6779
2939
3692
6208
2195
2343
4132
1643
1676
3053
3437
4150
6779
voz/dan
maksimalni dan
000036
Kijevo / 4+562,00
M 18 / Krupac - granica / border RS (Bogatići)
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
60
55
115
60
51
111
66
57
124
85
91
176
98
145
243
121
218
339
222
331
552
193
313
506
131
204
336
101
127
227
86
90
176
68
68
137
108
147
255
(21-05 h)
902
914
1815
934
946
1880
966
976
1942
1521
1484
3006
1800
1783
3582
1865
1753
3618
2205
2009
4214
2092
2007
4098
2088
2042
4130
1866
1876
3742
1500
1499
2999
1085
1083
2168
1572
1534
3106
(05-21 h)
noćni
prosjek
dnevni
prosjek
920
932
1852
965
950
1915
1015
999
2014
1470
1402
2871
1701
1689
3390
1879
1764
3643
2237
2082
4319
2116
2074
4190
2043
1966
4008
1813
1769
3583
1485
1471
2956
1101
1075
2176
1574
1525
3099
danom
radnim
prosjek
1019
1019
2038
1066
1116
2182
1082
1130
2212
1842
1876
3718
2253
2363
4617
2279
2541
4819
2824
2880
5704
2772
3024
5796
2706
3017
5723
2288
2493
4782
1821
1865
3686
1282
1338
2620
1917
2027
3944
2231
2221
4452
1986
1971
3957
2427
2339
4766
2285
2319
4605
2219
2246
4466
ljetni
prosjek
prosjek
vikendom
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
Year
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Month
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Direction
31/Monday
31/Monday
18/Tuesday
21/Monday
28/Monday
28/Monday
30/Wednesday
29/Tuesday
30/Wednesday
12/Tuesday
30/Saturday
13/Wednesday
31/Tuesday
17/Tuesday
31/Tuesday
17/Friday
24/Friday
6/Monday
4/Monday
6/Wednesday
6/Wednesday
29/Monday
31/Wednesday
31/Wednesday
21/Wednesday
30/Friday
29/Thursday
31/Monday
23/Sunday
19/Wednesday
29/Tuesday
28/Monday
29/Tuesday
29/Thursday
19/Monday
29/Thursday
31.1/Monday
31.1/Monday
18.1/Tuesday
0
3
2
1
3
2
4
2
4
3
3
2
3
3
3
2
1
3
1
2
1
2
2
2
3
2
3
0
4
2
3
3
3
2
3
2
0
3
2
hour
minimum hour
date/day
Road number / Section
Location / Mileage [km+m]:
Automatic counter number:
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
2
0
1
2
1
1
7
2
2
6
1
1
4
0
1
2
0
0
2
0
0
2
0
0
0
veh/h
16/Sunday
16/Sunday
16/Sunday
19/Saturday
13/Sunday
18/Friday
19/Saturday
20/Sunday
20/Sunday
16/Saturday
17/Sunday
17/Sunday
8/Sunday
29/Sunday
29/Sunday
18/Saturday
26/Sunday
26/Sunday
30/Saturday
24/Sunday
24/Sunday
13/Saturday
28/Sunday
28/Sunday
24/Saturday
18/Sunday
18/Sunday
8/Saturday
2/Sunday
2/Sunday
5/Saturday
6/Sunday
20/Sunday
10/Saturday
4/Sunday
4/Sunday
8.5/Sunday
18.9/Sunday
18.9/Sunday
date/day
13
16
16
10
16
15
11
17
17
9
18
18
10
19
19
9
19
19
10
20
20
11
19
19
8
19
19
9
18
18
9
17
16
10
16
16
10
19
19
hour
maximum hour
231
326
387
147
203
293
214
250
306
294
508
566
393
523
570
318
587
636
358
631
716
285
581
664
329
770
833
309
717
803
256
386
477
189
281
344
393
770
833
veh/h
27/Thursday
27/Thursday
27/Thursday
1/Tuesday
1/Tuesday
1/Tuesday
4/Friday
4/Friday
4/Friday
20/Wednesday
20/Wednesday
20/Wednesday
24/Tuesday
24/Tuesday
24/Tuesday
1/Wednesday
1/Wednesday
1/Wednesday
4/Monday
8/Friday
6/Wednesday
31/Wednesday
31/Wednesday
31/Wednesday
28/Wednesday
28/Wednesday
28/Wednesday
31/Monday
28/Friday
31/Monday
30/Wednesday
30/Wednesday
30/Wednesday
27/Tuesday
29/Thursday
27/Tuesday
27.1/Thursday
27.1/Thursday
27.1/Thursday
date/day
615
635
1250
764
746
1510
690
663
1353
972
1061
2033
1236
1346
2582
1593
1591
3184
1870
1867
3782
1607
1523
3130
1604
1574
3178
1494
1514
3031
1174
1193
2367
705
735
1447
615
635
1250
veh/day
minimum day
15/Saturday
16/Sunday
16/Sunday
18/Friday
20/Sunday
18/Friday
19/Saturday
20/Sunday
19/Saturday
16/Saturday
17/Sunday
17/Sunday
7/Saturday
9/Monday
7/Saturday
18/Saturday
26/Sunday
26/Sunday
23/Saturday
24/Sunday
24/Sunday
27/Saturday
21/Sunday
7/Sunday
24/Saturday
25/Sunday
25/Sunday
1/Saturday
2/Sunday
2/Sunday
19/Saturday
6/Sunday
6/Sunday
10/Saturday
4/Sunday
10/Saturday
24.9/Saturday
25.9/Sunday
25.9/Sunday
date/day
1328
1548
2850
1337
1317
2540
1686
1639
3142
2465
2799
4795
3213
2834
5147
2771
3145
5459
3332
3692
6760
3155
3491
6111
3437
4150
6779
2939
3692
6208
2195
2343
4132
1643
1676
3053
3437
4150
6779
veh/day
maximum day
000036
Kijevo / 4+562,00
M 18 / Krupac - granica / border RS (Bogatići)
TRAFFIC PARAMETERS
60
55
115
60
51
111
66
57
124
85
91
176
98
145
243
121
218
339
222
331
552
193
313
506
131
204
336
101
127
227
86
90
176
68
68
137
108
147
255
(21-05 h)
902
914
1815
934
946
1880
966
976
1942
1521
1484
3006
1800
1783
3582
1865
1753
3618
2205
2009
4214
2092
2007
4098
2088
2042
4130
1866
1876
3742
1500
1499
2999
1085
1083
2168
1572
1534
3106
(5-21 h)
night
average
average
day time
920
932
1852
965
950
1915
1015
999
2014
1470
1402
2871
1701
1689
3390
1879
1764
3643
2237
2082
4319
2116
2074
4190
2043
1966
4008
1813
1769
3583
1485
1471
2956
1101
1075
2176
1574
1525
3099
average
day
working
2231
2221
4452
1986
1971
3957
2427
2339
4766
2285
2319
4605
2219
2246
4466
average
1019
1019
2038
1066
1116
2182
1082
1130
2212
1842
1876
3718
2253
2363
4617
2279
2541
4819
2824
2880
5704
2772
3024
5796
2706
3017
5723
2288
2493
4782
1821
1865
3686
1282
1338
2620
1917
2027
3944
summer
average
weekend
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000036
Kijevo / 4+562,00
M 18 / Krupac - granica / border RS (Bogatići)
4000
3500
3360
3117
3130
2009
2010
2906
3000
voz / dan - vehicle / day
2673
2500
2375
2353
2219
2239
2090
2000
1500
1000
500
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2011
Godina - Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
4000
3500
3360
3117
3130
2009
2010
2906
3000
voz / dan - vehicle / day
2673
2500
2375
2353
2219
2239
2090
2000
1500
1000
500
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2011
Godina - Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
Broj vozila - Number of vehicles
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
JanuarJanuary
FebruarFebruary
MartMarch
AprilApril
PGDS 3360 voz/dan - AADT 3360 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]:
Broj puta - Road number/ Dionica - Section
MajMay
JuliJuly
AvgustAugust
Dani / Mjeseci - Days / Months
JuniJune
SeptembarSeptember
000036
Kijevo / 4+562,00
M 18 / Krupac - granica / border RS (Bogatići)
DNEVNA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000036
Kijevo / 4+562,00
M 18 / Krupac - granica / border RS (Bogatići)
PGDS 3360 voz/dan
AADT 3360 veh/day
Broj vozila - Number of vehicles
300
250
200
150
100
50
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
Broj vozila - Number of vehicles
4500
4000
3500
Dužina vozila
Vehicle length
3000
2500
>16,5 m
2000
12-16,5 m
1500
5,5-12 m
<5,5 m
1000
500
0
ponedeljak
Monday
utorak
Tuesday
srijeda
četvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila - Number of vehicles
6000
Dužina vozila
Vehicle length
5000
4000
>16,5 m
12-16,5 m
3000
5,5-12 m
<5,5 m
2000
1000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Mjesečna neravnomjernost
Monthly variation
9
10
11
12
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
PGDS AADT
000036
Kijevo / 4+562,00
M 18 / Krupac - granica / border RS (Bogatići)
3360 voz/dan - veh/day
Čas Hour
Maksimalni
vršni sat Maximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danu Hour of day
19
18
20
18
18
21
18
18
Sat u godini Hour in year
6260
6259
4581
7099
2899
4918
5731
2227
DanDay of week
nedeljaSunday
nedeljaSunday
nedeljaSunday
nedeljaSunday
nedeljaSunday
nedeljaSunday
subotaSaturday
nedeljaSunday
DatumDate
18
18
10
23
1
24
27
3
MjesecMonth
SeptembarSeptember
SeptembarSeptember
JuliJuly
OktobarOctober
MajMay
JuliJuly
AvgustAugust
AprilApril
Vrijednost Value
833
664
590
550
512
492
424
374
%percent
24.79
19.76
17.56
16.37
15.24
14.64
12.62
11.13
32
28
u % PGDSa - in % of AADT
24
20
16
12
8
4
0
0
20
40
60
80
100
Čas - Hour
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000037
Stjenice / 13+684,00
M 19.3 / Podromanija - Rogatica
December
Decembar-
November
Novembar-
October
Oktobar-
September
Septembar-
August
Avgust-
July
Juli-
June
Juni-
May
Maj-
April
April-
March
Mart-
Februar-
February
January
Januar-
Mjesec - Month
1
1769
1434
1760
2993
2739
2180
3628
3949
2799
3850
2246
3048
2
1767
1504
1976
2901
2318
2215
3586
3332
3532
3360
2256
2670
3
1796
1772
1708
2502
2224
3081
3086
3533
3532
2632
2412
2784
4
1916
2090
2175
2387
2750
3038
2737
3384
3040
2621
3159
2508
5
1858
2256
2128
2324
5638
2367
2722
4302
2833
2532
3148
2270
6
1464
1424
1808
2564
5380
2114
2836
4974
2687
2619
2588
2002
7
2041
1414
1861
2338
3206
2137
2870
4445
2758
3462
2321
1838
8
2398
1746
1912
3215
2684
2200
4116
3761
2743
3497
2204
1936
9
2349
1658
1679
3070
2312
2456
4408
3693
3468
3195
2134
2148
10
1893
1664
1797
2433
2342
3315
2893
3387
3750
2331
2480
1788
11
2039
1994
2324
2126
2584
3490
2658
3298
3326
2365
3124
1616
12
2116
1390
2023
2108
2551
2780
2574
4023
3231
2445
3182
1612
13
2009
1424
1900
2275
3359
2339
2612
4251
2647
2609
2732
1646
14
2394
1754
1768
2445
3068
2328
2962
3656
2658
3280
3002
1827
15
2273
1586
1705
3392
2524
2448
3787
3217
2504
3126
2672
1777
16
1979
1714
1910
3501
2038
2413
4141
3174
3047
2641
2720
2371
17
1888
1738
1962
2650
2059
3320
3466
3440
3154
2271
2514
1838
18
2006
2194
2629
2397
2169
3524
2852
4537
3231
2263
3004
1920
19
1492
2154
2549
2241
2345
2908
2815
4244
2962
2412
2796
1831
20
2214
1606
2300
2184
3091
2444
3029
4290
2680
2351
2870
1895
21
2392
1740
1889
2512
3037
2425
3365
3502
2524
3412
2272
2033
22
1962
1778
1901
2905
2544
2425
4253
2976
2516
3421
2110
2140
23
1852
1864
1949
2951
2149
2448
4896
2798
3704
2875
2228
2606
24
1786
2086
2088
2400
2143
3537
4054
4087
3868
2236
2404
2284
25
1750
2896
2676
2496
1971
3223
3421
3343
3467
2205
3004
1807
26
1506
2860
1916
2480
2275
3141
3190
4581
3239
2348
3210
1825
27
1334
2322
1920
2408
3092
2586
3277
3807
2833
2322
2254
1718
28
1632
1876
1912
2718
3210
2594
3609
3212
2854
2969
2170
1831
29
1508
1893
3235
2645
2590
4496
2852
2786
2987
2784
1951
30
1198
1956
3172
2078
2744
3795
2692
3094
31
1282
2448
UkupnoTotal
57863
51938
62422
ProsjekAverage
1867
1855
2014
5093
2812
2048
4663
2858
79323
84573
80810 108095
113718
92168
85592
79094
62784
2644
2728
3668
3072
2761
2636
2025
Godišnji prosjek (PGDS) - Annual average (AADT)
2626
2694
3487
2263
2200
1064
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000037
Stjenice / 13+684,00
M 19.3 / Podromanija - Rogatica
Dužina vozila - Vehicle length
5,5 - 12
(%)
12 - 16,5 m (%)
m
MjesecMonth
SmjerDirection
Januar January
I
25942
90.4
2135
7.4
620
II
25715
89.1
2304
8.0
844
ukupno - total
51657
89.7
4439
7.7
I
23159
89.2
2177
8.4
Februar February
Mart March
April April
Maj May
Juni June
Juli July
Avgust August
Oktobar October
Novembar November
Decembar December
Prosjek
(PGDS) Average
(AADT)
UkupnoTotal
< 16,5 m
(%)
2.2
10
0.0
28707
2.9
7
0.0
28870
1464
2.5
17
0.0
57577
625
2.4
8
0.0
25969
II
22380
87.6
2367
9.3
808
3.2
4
0.0
25559
45539
88.4
4544
8.8
1433
2.8
12
0.0
51528
I
26317
87.7
2704
9.0
964
3.2
19
0.1
30004
II
25567
86.3
2820
9.5
1212
4.1
19
0.1
29618
ukupno - total
51884
87.0
5524
9.3
2176
3.6
38
0.1
59622
I
33698
88.6
2933
7.7
1387
3.6
17
0.0
38035
II
31862
87.3
3036
8.3
1577
4.3
7
0.0
36482
ukupno - total
65560
88.0
5969
8.0
2964
4.0
24
0.0
74517
I
37523
91.3
2685
6.5
879
2.1
12
0.0
41099
II
34759
90.3
2663
6.9
1051
2.7
7
0.0
38480
ukupno - total
72282
90.8
5348
6.7
1930
2.4
19
0.0
79579
I
35812
91.7
2425
6.2
825
2.1
7
0.0
39069
II
33527
90.4
2584
7.0
973
2.6
9
0.0
37093
ukupno - total
69339
91.0
5009
6.6
1798
2.4
16
0.0
76162
I
45180
92.6
2743
5.6
879
1.8
8
0.0
48810
II
40504
91.6
2827
6.4
885
2.0
17
0.0
44233
ukupno - total
85684
92.1
5570
6.0
1764
1.9
25
0.0
93043
I
50429
92.7
2948
5.4
1022
1.9
9
0.0
54408
II
50756
92.4
3032
5.5
1161
2.1
5
0.0
54954
101185
92.5
5980
5.5
2183
2.0
14
0.0
109362
I
40292
91.3
2901
6.6
940
2.1
9
0.0
44142
II
40355
90.9
3136
7.1
915
2.1
7
0.0
44413
ukupno - total
80647
91.1
6037
6.8
1855
2.1
16
0.0
88555
I
37147
90.2
3011
7.3
994
2.4
11
0.0
41163
II
36995
89.9
3149
7.7
1005
2.4
6
0.0
41155
ukupno - total
74142
90.1
6160
7.5
1999
2.4
17
0.0
82318
I
34732
88.9
3129
8.0
1199
3.1
15
0.0
39075
II
33256
87.6
3247
8.6
1451
3.8
8
0.0
37962
ukupno - total
67988
88.3
6376
8.3
2650
3.4
23
0.0
77037
I
27866
87.2
2815
8.8
1270
4.0
13
0.0
31964
II
27355
86.0
3029
9.5
1414
4.4
10
0.0
31808
55221
86.6
5844
9.2
2684
4.2
23
0.0
63772
418097
90.4
32606
7.1
11604
2.5
138
0.0
462445
II
403031
89.4
34194
7.6
13296
3.0
106
0.0
450627
ukupno - total
821128
89.9
66800
7.3
24900
2.7
244
0.0
913072
1142
90.2
89
7.0
32
2.5
0
0.0
1267
II
1101
89.2
93
7.6
36
2.9
0
0.0
1235
ukupno - total
2244
89.7
183
7.3
68
2.7
1
0.0
2502
ukupno - total
Ukupno
(godišnje) Total
(annual)
(%)
ukupno - total
ukupno - total
Septembar September
< 5,5 m
I
I
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Smjer
24/ponedeljak
24/ponedeljak
24/ponedeljak
21/ponedeljak
21/ponedeljak
21/ponedeljak
27/nedelja
7/ponedeljak
7/ponedeljak
28/četvrtak
25/ponedeljak
21/četvrtak
18/srijeda
19/četvrtak
10/utorak
17/petak
2/četvrtak
23/četvrtak
5/utorak
11/ponedeljak
1/petak
31/srijeda
31/srijeda
31/srijeda
29/četvrtak
28/srijeda
29/četvrtak
24/ponedeljak
31/ponedeljak
19/srijeda
27/nedelja
27/nedelja
27/nedelja
31/subota
27/utorak
27/utorak
24.1/ponedeljak
24.1/ponedeljak
24.1/ponedeljak
datum/dan
3
3
3
2
2
2
1
3
3
3
2
3
3
2
2
11
2
2
4
0
3
3
3
3
3
2
3
2
2
2
3
3
3
23
4
4
3
3
3
čas
minimalni čas
Automatski brojač broj:
Lokalitet / Stacionaža [km+m]:
Broj puta / Dionica
0
0
0
0
0
0
1
0
2
1
1
4
0
1
2
0
0
4
5
1
15
6
6
12
3
2
7
1
0
3
1
1
2
0
0
1
0
0
0
voz/h
9/nedelja
15/subota
9/nedelja
26/subota
26/subota
26/subota
4/petak
25/petak
25/petak
16/subota
15/petak
16/subota
5/četvrtak
5/četvrtak
5/četvrtak
18/subota
4/subota
18/subota
23/subota
30/subota
23/subota
18/četvrtak
26/petak
26/petak
26/ponedeljak
10/subota
10/subota
1/subota
1/subota
1/subota
11/petak
11/petak
11/petak
30/petak
3/subota
3/subota
5.5/četvrtak
5.5/četvrtak
5.5/četvrtak
datum/dan
15
10
15
10
10
10
16
16
16
8
17
8
18
18
18
9
10
9
9
10
9
19
19
18
9
9
9
7
8
8
16
16
16
15
11
11
18
18
18
čas
maksimalni čas
126
121
244
140
140
280
130
138
256
174
176
331
405
405
810
176
175
322
239
200
416
280
342
463
226
238
372
194
180
372
164
164
328
138
134
268
405
405
810
voz/h
30/nedelja
30/nedelja
30/nedelja
12/subota
12/subota
12/subota
30/srijeda
6/nedelja
9/srijeda
12/utorak
20/srijeda
12/utorak
17/utorak
25/srijeda
25/srijeda
1/srijeda
6/ponedeljak
6/ponedeljak
5/utorak
11/ponedeljak
12/utorak
23/utorak
24/srijeda
23/utorak
6/utorak
13/utorak
15/četvrtak
26/srijeda
18/utorak
25/utorak
22/utorak
22/utorak
22/utorak
31/subota
12/ponedeljak
31/subota
31.12/subota
30.1/nedelja
31.12/subota
datum/dan
599
599
1198
695
695
1390
838
674
1679
1019
978
2108
967
842
1971
1064
928
2114
1359
937
2574
1368
1404
2798
1182
1087
2504
1140
1025
2205
1055
1055
2110
0
806
1064
0
599
1064
voz/dan
minimalni dan
000037
Stjenice / 13+684,00
M 19.3 / Podromanija - Rogatica
datum/dan
1258
1267
2398
1448
1448
2896
1387
1387
2676
1920
1654
3501
2819
2819
5638
1909
1773
3537
2693
2420
5093
2683
2726
4974
2050
2065
3868
1993
1857
3850
1766
1605
3210
1524
1524
3048
2819
2819
5638
voz/dan
maksimalni dan
8/subota
9/nedelja
8/subota
25/petak
25/petak
25/petak
31/četvrtak
25/petak
25/petak
16/subota
29/petak
16/subota
5/četvrtak
5/četvrtak
5/četvrtak
11/subota
26/nedelja
24/petak
31/nedelja
30/subota
30/subota
24/srijeda
26/petak
6/subota
26/ponedeljak
24/subota
24/subota
1/subota
1/subota
1/subota
5/subota
26/subota
26/subota
1/četvrtak
1/četvrtak
1/četvrtak
5.5/četvrtak
5.5/četvrtak
5.5/četvrtak
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
65
64
129
61
61
123
74
71
145
109
100
208
118
109
227
139
129
268
240
187
427
240
229
469
144
135
279
114
102
216
102
99
202
74
76
148
124
114
238
(21-05 h)
876
862
1738
866
866
1732
971
897
1869
1268
1168
2436
1285
1217
2501
1253
1173
2426
1673
1388
3060
1674
1526
3200
1456
1337
2793
1319
1226
2545
1232
1203
2435
953
955
1878
1238
1153
2388
(05-21 h)
noćni
prosjek
dnevni
prosjek
912
916
1828
913
913
1825
1033
962
1995
1318
1226
2544
1396
1318
2714
1331
1230
2561
1759
1470
3229
1868
1679
3547
1557
1389
2945
1323
1246
2569
1293
1280
2573
1027
1026
2053
1319
1227
2546
danom
radnim
prosjek
980
940
1920
965
965
1930
1084
984
2068
1477
1339
2816
1413
1340
2753
1557
1502
3059
2234
1795
4029
2044
1973
4017
1723
1698
3421
1664
1500
3164
1429
1354
2784
1028
1043
1957
1461
1356
2803
1708
1528
3236
1391
1302
2694
1912
1575
3487
1913
1755
3668
1601
1471
3072
ljetni
prosjek
prosjek
vikendom
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
Year
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Month
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Direction
24/Monday
24/Monday
24/Monday
21/Monday
21/Monday
21/Monday
27/Sunday
7/Monday
7/Monday
28/Thursday
25/Monday
21/Thursday
18/Wednesday
19/Thursday
10/Tuesday
17/Friday
2/Thursday
23/Thursday
5/Tuesday
11/Monday
1/Friday
31/Wednesday
31/Wednesday
31/Wednesday
29/Thursday
28/Wednesday
29/Thursday
24/Monday
31/Monday
19/Wednesday
27/Sunday
27/Sunday
27/Sunday
31/Saturday
27/Tuesday
27/Tuesday
24.1/Monday
24.1/Monday
24.1/Monday
3
3
3
2
2
2
1
3
3
3
2
3
3
2
2
11
2
2
4
0
3
3
3
3
3
2
3
2
2
2
3
3
3
23
4
4
3
3
3
hour
minimum hour
date/day
Road number / Section
Location / Mileage [km+m]:
Automatic counter number:
0
0
0
0
0
0
1
0
2
1
1
4
0
1
2
0
0
4
5
1
15
6
6
12
3
2
7
1
0
3
1
1
2
0
0
1
0
0
0
veh/h
9/Sunday
15/Saturday
9/Sunday
26/Saturday
26/Saturday
26/Saturday
4/Friday
25/Friday
25/Friday
16/Saturday
15/Friday
16/Saturday
5/Thursday
5/Thursday
5/Thursday
18/Saturday
4/Saturday
18/Saturday
23/Saturday
30/Saturday
23/Saturday
18/Thursday
26/Friday
26/Friday
26/Monday
10/Saturday
10/Saturday
1/Saturday
1/Saturday
1/Saturday
11/Friday
11/Friday
11/Friday
30/Friday
3/Saturday
3/Saturday
5.5/Thursday
5.5/Thursday
5.5/Thursday
date/day
15
10
15
10
10
10
16
16
16
8
17
8
18
18
18
9
10
9
9
10
9
19
19
18
9
9
9
7
8
8
16
16
16
15
11
11
18
18
18
hour
maximum hour
126
121
244
140
140
280
130
138
256
174
176
331
405
405
810
176
175
322
239
200
416
280
342
463
226
238
372
194
180
372
164
164
328
138
134
268
405
405
810
veh/h
30/Sunday
30/Sunday
30/Sunday
12/Saturday
12/Saturday
12/Saturday
30/Wednesday
6/Sunday
9/Wednesday
12/Tuesday
20/Wednesday
12/Tuesday
17/Tuesday
25/Wednesday
25/Wednesday
1/Wednesday
6/Monday
6/Monday
5/Tuesday
11/Monday
12/Tuesday
23/Tuesday
24/Wednesday
23/Tuesday
6/Tuesday
13/Tuesday
15/Thursday
26/Wednesday
18/Tuesday
25/Tuesday
22/Tuesday
22/Tuesday
22/Tuesday
31/Saturday
12/Monday
31/Saturday
31.12/Saturday
30.1/Sunday
31.12/Saturday
date/day
599
599
1198
695
695
1390
838
674
1679
1019
978
2108
967
842
1971
1064
928
2114
1359
937
2574
1368
1404
2798
1182
1087
2504
1140
1025
2205
1055
1055
2110
0
806
1064
0
599
1064
veh/day
minimum day
000037
Stjenice / 13+684,00
M 19.3 / Podromanija - Rogatica
TRAFFIC PARAMETERS
8/Saturday
9/Sunday
8/Saturday
25/Friday
25/Friday
25/Friday
31/Thursday
25/Friday
25/Friday
16/Saturday
29/Friday
16/Saturday
5/Thursday
5/Thursday
5/Thursday
11/Saturday
26/Sunday
24/Friday
31/Sunday
30/Saturday
30/Saturday
24/Wednesday
26/Friday
6/Saturday
26/Monday
24/Saturday
24/Saturday
1/Saturday
1/Saturday
1/Saturday
5/Saturday
26/Saturday
26/Saturday
1/Thursday
1/Thursday
1/Thursday
5.5/Thursday
5.5/Thursday
5.5/Thursday
date/day
1258
1267
2398
1448
1448
2896
1387
1387
2676
1920
1654
3501
2819
2819
5638
1909
1773
3537
2693
2420
5093
2683
2726
4974
2050
2065
3868
1993
1857
3850
1766
1605
3210
1524
1524
3048
2819
2819
5638
veh/day
maximum day
65
64
129
61
61
123
74
71
145
109
100
208
118
109
227
139
129
268
240
187
427
240
229
469
144
135
279
114
102
216
102
99
202
74
76
148
124
114
238
(21-05 h)
876
862
1738
866
866
1732
971
897
1869
1268
1168
2436
1285
1217
2501
1253
1173
2426
1673
1388
3060
1674
1526
3200
1456
1337
2793
1319
1226
2545
1232
1203
2435
953
955
1878
1238
1153
2388
(5-21 h)
night
average
average
day time
912
916
1828
913
913
1825
1033
962
1995
1318
1226
2544
1396
1318
2714
1331
1230
2561
1759
1470
3229
1868
1679
3547
1557
1389
2945
1323
1246
2569
1293
1280
2573
1027
1026
2053
1319
1227
2546
average
day
working
1708
1528
3236
1391
1302
2694
1912
1575
3487
1913
1755
3668
1601
1471
3072
average
980
940
1920
965
965
1930
1084
984
2068
1477
1339
2816
1413
1340
2753
1557
1502
3059
2234
1795
4029
2044
1973
4017
1723
1698
3421
1664
1500
3164
1429
1354
2784
1028
1043
1957
1461
1356
2803
summer
average
weekend
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000037
Stjenice / 13+684,00
M 19.3 / Podromanija - Rogatica
3000
2689
2626
2697
2553
2502
2405
voz / dan - vehicle / day
2500
2284
2285
2269
2303
2002
2003
2004
2005
2000
1500
1000
500
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Godina - Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
3000
2689
2626
2697
2554
2502
2404
voz / dan - vehicle / day
2500
2283
2285
2269
2303
2002
2003
2004
2005
2000
1500
1000
500
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Godina - Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
Broj vozila - Number of vehicles
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
JanuarJanuary
FebruarFebruary
MartMarch
AprilApril
PGDS 2626 voz/dan - AADT 2626 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]:
Broj puta - Road number/ Dionica - Section
MajMay
JuliJuly
AvgustAugust
Dani / Mjeseci - Days / Months
JuniJune
000037
Stjenice / 13+684,00
M 19.3 / Podromanija - Rogatica
SeptembarSeptember
DNEVNA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000037
Stjenice / 13+684,00
M 19.3 / Podromanija - Rogatica
PGDS 2697 voz/dan
AADT 2697 veh/day
Broj vozila - Number of vehicles
250
200
150
100
50
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
Broj vozila - Number of vehicles
3500
3000
Dužina vozila
Vehicle length
2500
2000
>16,5 m
1500
12-16,5 m
5,5-12 m
1000
<5,5 m
500
0
ponedeljak
Monday
utorak
Tuesday
srijeda
četvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila - Number of vehicles
4000
Dužina vozila
Vehicle length
3500
3000
>16,5 m
2500
12-16,5 m
2000
5,5-12 m
1500
<5,5 m
1000
500
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Mjesečna neravnomjernost
Monthly variation
9
10
11
12
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
PGDS AADT
000037
Stjenice / 13+684,00
M 19.3 / Podromanija - Rogatica
2626 voz/dan - veh/day
Čas Hour
Maksimalni
vršni sat Maximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danu Hour of day
18
18
9
10
18
8
9
16
Sat u godini Hour in year
2995
5707
6058
5219
5035
5217
3538
5057
DanDay of week
četvrtakThursday
petakFriday
subotaSaturday
subotaSaturday
petakFriday
subotaSaturday
subotaSaturday
subotaSaturday
DatumDate
5
26
10
6
29
6
28
30
MjesecMonth
MajMay
AvgustAugust
SeptembarSeptember
AvgustAugust
JuliJuly
AvgustAugust
MajMay
JuliJuly
Vrijednost Value
810
463
372
353
339
334
303
277
%percent
30.85
17.63
14.17
13.44
12.91
12.72
11.54
10.55
40
36
u % PGDSa - in % of AADT
32
28
24
20
16
12
8
4
0
0
20
40
60
80
100
Čas - Hour
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000038
Svibo / 6+062,00
M 5 / Ustiprača - Međeđa
December
Decembar-
November
Novembar-
October
Oktobar-
September
Septembar-
August
Avgust-
July
Juli-
June
Juni-
May
Maj-
April
April-
March
Mart-
Februar-
February
January
Januar-
Mjesec - Month
1
1329
966
1227
1825
1984
1691
2237
2658
2406
2348
1566
1581
2
1905
1036
1382
1689
2288
1681
2217
2374
2544
2816
1684
1782
3
1812
1191
1146
1763
1957
2032
2364
2638
2503
1859
1641
1452
4
1803
1347
1203
1515
1869
2224
1975
2638
2700
1967
1984
1658
5
2104
1438
1219
1625
1860
2087
2171
3017
2500
1763
1810
1514
6
1526
1058
1007
1779
2698
1719
2008
3574
2312
1966
1967
1493
7
1558
1032
1335
1604
3302
1542
2111
3485
2472
2418
1637
1383
8
2219
1168
1362
1796
2389
1689
2432
2739
2182
2313
1543
1387
9
2757
1131
1070
1760
2683
1778
2401
2711
2416
2546
1653
1580
10
2030
1160
1104
1814
2855
2048
2598
2560
3087
1782
1645
1409
11
1970
1367
1380
1478
1773
1878
2157
2571
2794
1742
2079
1425
12
2038
920
1226
1519
1835
2150
2084
2816
1908
1855
2065
1352
13
2055
988
1278
1492
2095
1809
2086
3157
1775
1941
1610
1623
14
2154
1188
1233
1649
2027
1606
2278
3111
1957
2269
2262
1356
15
2124
1028
1068
1896
2157
1818
2500
2448
2037
1956
1865
1347
16
2183
1138
1250
1839
1484
1716
2751
2472
2383
2232
1648
1621
17
1361
1232
1358
1970
1692
2290
3027
2591
2402
1751
1617
1406
18
1370
1306
1720
1547
1757
2164
2331
2797
2631
1593
1826
1321
19
917
1279
1563
1719
1952
2634
2529
3105
1932
1696
1815
1336
20
1561
1150
1721
1524
2036
1864
2517
3320
1896
1743
1760
1386
21
1528
1270
1449
1482
2095
1833
2361
3636
1864
2209
1597
1380
22
1281
1391
1471
1766
2159
1824
2780
2641
1978
2188
1469
1453
23
1307
978
1446
1839
1595
1780
3116
2319
2430
2197
1528
1586
24
1290
1332
1564
1903
1493
2312
3321
2421
2697
1645
1626
1443
25
1334
1743
1777
1583
1324
2290
2558
2443
2890
1660
1914
1380
26
1079
1588
1285
1655
1675
2780
2322
2996
1837
1766
1734
1316
27
1571
1437
1485
1811
2056
1943
2452
2903
1914
1790
1753
1313
28
1298
1695
1425
2193
1859
1858
2764
3015
2153
1914
1608
1248
29
1023
1370
2181
2057
1902
2831
2243
2056
1751
1668
1262
30
983
1517
1827
1733
1916
2371
1808
1439
31
949
1497
1618
3372
2020
3355
2055
1665
1461
1309
UkupnoTotal
50419
34557
42138
52043
62357
58858
78006
85474
69027
61149
52013
44563
ProsjekAverage
1626
1234
1359
1735
2012
1962
2516
2757
2301
1973
1734
1438
Godišnji prosjek (PGDS) - Annual average (AADT)
1892
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
MjesecMonth
SmjerDirection
Januar January
I
II
ukupno - total
I
Februar February
Mart March
April April
Maj May
Juni June
Juli July
Avgust August
Septembar September
Oktobar October
Novembar November
Decembar December
Ukupno
(godišnje) Total
(annual)
Prosjek
(PGDS) Average
(AADT)
000038
Svibo / 6+062,00
M 5 / Ustiprača - Međeđa
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
(%)
12 - 16,5 m
(%)
< 16,5 m
(%)
UkupnoTotal
(%)
5,5 - 12 m
22530
90.4
1801
7.2
580
2.3
16
0.1
24927
22700
89.0
1961
7.7
815
3.2
16
0.1
25492
45230
89.7
3762
7.5
1395
2.8
32
0.1
50419
15250
88.8
1473
8.6
442
2.6
7
0.0
17172
II
15137
87.1
1640
9.4
586
3.4
22
0.1
17385
ukupno - total
30387
87.9
3113
9.0
1028
3.0
29
0.1
34557
I
18101
87.0
1974
9.5
729
3.5
12
0.1
20816
II
18172
85.2
2137
10.0
989
4.6
24
0.1
21322
ukupno - total
36273
86.1
4111
9.8
1718
4.1
36
0.1
42138
I
22573
87.7
1998
7.8
1154
4.5
9
0.0
25734
II
22769
86.5
2148
8.2
1370
5.2
22
0.1
26309
ukupno - total
45342
87.1
4146
8.0
2524
4.8
31
0.1
52043
I
27547
89.4
2198
7.1
1046
3.4
13
0.0
30804
II
27724
87.9
2396
7.6
1417
4.5
16
0.1
31553
ukupno - total
55271
88.6
4594
7.4
2463
3.9
29
0.0
62357
I
25468
88.4
2162
7.5
1170
4.1
10
0.0
28810
II
26358
87.7
2281
7.6
1401
4.7
8
0.0
30048
ukupno - total
51826
88.1
4443
7.5
2571
4.4
18
0.0
58858
I
35223
91.3
2219
5.8
1117
2.9
16
0.0
38575
II
35773
90.7
2335
5.9
1316
3.3
7
0.0
39431
ukupno - total
70996
91.0
4554
5.8
2433
3.1
23
0.0
78006
I
38553
91.0
2588
6.1
1232
2.9
10
0.0
42383
II
38902
90.3
2748
6.4
1437
3.3
4
0.0
43091
ukupno - total
77455
90.6
5336
6.2
2669
3.1
14
0.0
85474
I
31236
89.8
2420
7.0
1134
3.3
6
0.0
34796
II
30171
88.1
2643
7.7
1411
4.1
6
0.0
34231
ukupno - total
61407
89.0
5063
7.3
2545
3.7
12
0.0
69027
I
26289
87.2
2671
8.9
1183
3.9
19
0.1
30162
II
26696
86.2
2817
9.1
1453
4.7
21
0.1
30987
ukupno - total
52985
86.6
5488
9.0
2636
4.3
40
0.1
61149
I
22334
87.1
2251
8.8
1045
4.1
13
0.1
25643
II
22508
85.4
2447
9.3
1376
5.2
39
0.1
26370
ukupno - total
44842
86.2
4698
9.0
2421
4.7
52
0.1
52013
I
18803
85.0
2307
10.4
1005
4.5
14
0.1
22129
II
18632
83.1
2488
11.1
1283
5.7
31
0.1
22434
ukupno - total
37435
84.0
4795
10.8
2288
5.1
45
0.1
44563
I
303907
88.9
26062
7.6
11837
3.5
145
0.0
341951
II
305542
87.6
28041
8.0
14854
4.3
216
0.1
348653
ukupno - total
609449
88.2
54103
7.8
26691
3.9
361
0.1
690604
I
830
88.6
71
7.6
32
3.5
0
0.0
937
II
835
87.4
77
8.0
41
4.2
1
0.1
955
1665
88.0
148
7.8
73
3.9
1
0.1
1892
ukupno - total
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Smjer
30/nedelja
24/ponedeljak
21/petak
28/ponedeljak
18/petak
7/ponedeljak
31/četvrtak
14/ponedeljak
31/četvrtak
30/subota
27/srijeda
25/ponedeljak
17/utorak
11/srijeda
1/nedelja
27/ponedeljak
21/utorak
16/četvrtak
14/četvrtak
4/ponedeljak
4/ponedeljak
17/srijeda
30/utorak
31/srijeda
30/petak
29/četvrtak
27/utorak
26/srijeda
6/četvrtak
6/četvrtak
29/utorak
13/nedelja
29/utorak
26/ponedeljak
28/srijeda
15/četvrtak
30.1/nedelja
24.1/ponedeljak
7.2/ponedeljak
datum/dan
3
23
1
4
1
1
5
1
3
3
1
2
3
0
3
3
1
3
3
3
3
3
3
3
4
2
3
3
1
1
3
1
3
4
2
4
3
23
1
čas
minimalni čas
Automatski brojač broj:
Lokalitet / Stacionaža [km+m]:
Broj puta / Dionica
0
0
3
0
0
1
0
0
2
0
2
4
0
1
3
0
1
4
0
3
3
1
3
6
1
3
6
0
1
3
0
0
3
0
1
2
0
0
1
voz/h
15/subota
9/nedelja
9/nedelja
26/subota
5/subota
25/petak
25/petak
20/nedelja
20/nedelja
9/subota
17/nedelja
17/nedelja
7/subota
10/utorak
10/utorak
4/subota
4/subota
19/nedelja
30/subota
24/nedelja
31/nedelja
6/subota
21/nedelja
14/nedelja
10/subota
25/nedelja
25/nedelja
1/subota
2/nedelja
2/nedelja
14/ponedeljak
14/ponedeljak
20/nedelja
2/petak
4/nedelja
4/nedelja
10.9/subota
25.9/nedelja
25.9/nedelja
datum/dan
10
15
15
11
9
16
16
16
16
10
18
17
13
15
15
11
16
17
11
19
17
12
19
18
10
17
17
9
17
17
10
15
16
11
16
16
10
17
17
čas
maksimalni čas
121
200
318
99
127
165
93
130
191
98
159
210
175
235
313
161
161
241
145
185
279
172
201
302
206
250
354
132
220
297
112
145
215
126
134
195
206
250
354
voz/h
30/nedelja
19/srijeda
19/srijeda
12/subota
1/utorak
12/subota
6/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
10/nedelja
21/četvrtak
11/ponedeljak
25/srijeda
16/ponedeljak
25/srijeda
7/utorak
7/utorak
7/utorak
6/srijeda
4/ponedeljak
4/ponedeljak
31/srijeda
30/utorak
30/utorak
13/utorak
13/utorak
13/utorak
18/utorak
18/utorak
18/utorak
30/srijeda
22/utorak
30/srijeda
18/nedelja
31/subota
28/srijeda
12.1/subota
19.1/srijeda
19.1/srijeda
datum/dan
444
467
917
442
468
920
487
520
1007
719
732
1478
547
755
1324
740
802
1542
947
969
1975
1005
930
2020
889
886
1775
784
809
1593
702
733
1439
575
611
1248
442
467
917
voz/dan
minimalni dan
000038
Svibo / 6+062,00
M 5 / Ustiprača - Međeđa
datum/dan
1267
1490
2757
930
1046
1743
946
966
1777
1052
1206
2193
2005
1798
3302
1290
1490
2780
1665
1821
3372
1804
2125
3636
1627
1683
3087
1308
1640
2816
1176
1347
2262
985
1011
1782
2005
2125
3636
voz/dan
maksimalni dan
9/nedelja
9/nedelja
9/nedelja
25/petak
28/ponedeljak
25/petak
25/petak
20/nedelja
25/petak
28/četvrtak
29/petak
28/četvrtak
7/subota
10/utorak
7/subota
26/nedelja
26/nedelja
26/nedelja
30/subota
31/nedelja
30/subota
6/subota
21/nedelja
21/nedelja
10/subota
25/nedelja
10/subota
7/petak
2/nedelja
2/nedelja
12/subota
14/ponedeljak
14/ponedeljak
2/petak
4/nedelja
2/petak
7.5/subota
21.8/nedelja
21.8/nedelja
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
54
64
118
43
49
92
47
59
106
67
81
147
80
97
177
94
112
206
133
160
293
146
164
310
101
115
216
73
86
159
61
78
140
54
66
120
80
94
174
(21-05 h)
750
759
1509
570
572
1142
625
629
1253
791
796
1588
914
921
1835
867
890
1756
1111
1112
2223
1221
1226
2447
1059
1026
2085
900
914
1813
794
801
1594
660
658
1318
857
861
1718
(05-21 h)
noćni
prosjek
dnevni
prosjek
772
788
1559
613
622
1235
677
686
1363
849
850
1699
911
956
1868
915
933
1848
1182
1175
2356
1289
1288
2577
1096
1055
2151
937
920
1857
842
868
1710
731
712
1444
906
909
1814
danom
radnim
prosjek
849
870
1719
615
617
1232
656
692
1348
873
923
1796
1143
1129
2273
1085
1191
2276
1376
1476
2852
1593
1682
3275
1334
1379
2713
1048
1167
2216
885
905
1790
671
751
1423
1007
1059
2066
1185
1203
2388
960
1002
1962
1244
1272
2516
1367
1390
2757
1160
1141
2301
ljetni
prosjek
prosjek
vikendom
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
Year
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Month
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Direction
30/Sunday
24/Monday
21/Friday
28/Monday
18/Friday
7/Monday
31/Thursday
14/Monday
31/Thursday
30/Saturday
27/Wednesday
25/Monday
17/Tuesday
11/Wednesday
1/Sunday
27/Monday
21/Tuesday
16/Thursday
14/Thursday
4/Monday
4/Monday
17/Wednesday
30/Tuesday
31/Wednesday
30/Friday
29/Thursday
27/Tuesday
26/Wednesday
6/Thursday
6/Thursday
29/Tuesday
13/Sunday
29/Tuesday
26/Monday
28/Wednesday
15/Thursday
30.1/Sunday
24.1/Monday
7.2/Monday
3
23
1
4
1
1
5
1
3
3
1
2
3
0
3
3
1
3
3
3
3
3
3
3
4
2
3
3
1
1
3
1
3
4
2
4
3
23
1
hour
minimum hour
date/day
Road number / Section
Location / Mileage [km+m]:
Automatic counter number:
0
0
3
0
0
1
0
0
2
0
2
4
0
1
3
0
1
4
0
3
3
1
3
6
1
3
6
0
1
3
0
0
3
0
1
2
0
0
1
veh/h
15/Saturday
9/Sunday
9/Sunday
26/Saturday
5/Saturday
25/Friday
25/Friday
20/Sunday
20/Sunday
9/Saturday
17/Sunday
17/Sunday
7/Saturday
10/Tuesday
10/Tuesday
4/Saturday
4/Saturday
19/Sunday
30/Saturday
24/Sunday
31/Sunday
6/Saturday
21/Sunday
14/Sunday
10/Saturday
25/Sunday
25/Sunday
1/Saturday
2/Sunday
2/Sunday
14/Monday
14/Monday
20/Sunday
2/Friday
4/Sunday
4/Sunday
10.9/Saturday
25.9/Sunday
25.9/Sunday
date/day
10
15
15
11
9
16
16
16
16
10
18
17
13
15
15
11
16
17
11
19
17
12
19
18
10
17
17
9
17
17
10
15
16
11
16
16
10
17
17
hour
maximum hour
121
200
318
99
127
165
93
130
191
98
159
210
175
235
313
161
161
241
145
185
279
172
201
302
206
250
354
132
220
297
112
145
215
126
134
195
206
250
354
veh/h
30/Sunday
19/Wednesday
19/Wednesday
12/Saturday
1/Tuesday
12/Saturday
6/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
10/Sunday
21/Thursday
11/Monday
25/Wednesday
16/Monday
25/Wednesday
7/Tuesday
7/Tuesday
7/Tuesday
6/Wednesday
4/Monday
4/Monday
31/Wednesday
30/Tuesday
30/Tuesday
13/Tuesday
13/Tuesday
13/Tuesday
18/Tuesday
18/Tuesday
18/Tuesday
30/Wednesday
22/Tuesday
30/Wednesday
18/Sunday
31/Saturday
28/Wednesday
12.1/Saturday
19.1/Wednesday
19.1/Wednesday
date/day
444
467
917
442
468
920
487
520
1007
719
732
1478
547
755
1324
740
802
1542
947
969
1975
1005
930
2020
889
886
1775
784
809
1593
702
733
1439
575
611
1248
442
467
917
veh/day
minimum day
000038
Svibo / 6+062,00
M 5 / Ustiprača - Međeđa
TRAFFIC PARAMETERS
9/Sunday
9/Sunday
9/Sunday
25/Friday
28/Monday
25/Friday
25/Friday
20/Sunday
25/Friday
28/Thursday
29/Friday
28/Thursday
7/Saturday
10/Tuesday
7/Saturday
26/Sunday
26/Sunday
26/Sunday
30/Saturday
31/Sunday
30/Saturday
6/Saturday
21/Sunday
21/Sunday
10/Saturday
25/Sunday
10/Saturday
7/Friday
2/Sunday
2/Sunday
12/Saturday
14/Monday
14/Monday
2/Friday
4/Sunday
2/Friday
7.5/Saturday
21.8/Sunday
21.8/Sunday
date/day
1267
1490
2757
930
1046
1743
946
966
1777
1052
1206
2193
2005
1798
3302
1290
1490
2780
1665
1821
3372
1804
2125
3636
1627
1683
3087
1308
1640
2816
1176
1347
2262
985
1011
1782
2005
2125
3636
veh/day
maximum day
54
64
118
43
49
92
47
59
106
67
81
147
80
97
177
94
112
206
133
160
293
146
164
310
101
115
216
73
86
159
61
78
140
54
66
120
80
94
174
(21-05 h)
750
759
1509
570
572
1142
625
629
1253
791
796
1588
914
921
1835
867
890
1756
1111
1112
2223
1221
1226
2447
1059
1026
2085
900
914
1813
794
801
1594
660
658
1318
857
861
1718
(5-21 h)
night
average
average
day time
772
788
1559
613
622
1235
677
686
1363
849
850
1699
911
956
1868
915
933
1848
1182
1175
2356
1289
1288
2577
1096
1055
2151
937
920
1857
842
868
1710
731
712
1444
906
909
1814
average
day
working
1185
1203
2388
960
1002
1962
1244
1272
2516
1367
1390
2757
1160
1141
2301
average
849
870
1719
615
617
1232
656
692
1348
873
923
1796
1143
1129
2273
1085
1191
2276
1376
1476
2852
1593
1682
3275
1334
1379
2713
1048
1167
2216
885
905
1790
671
751
1423
1007
1059
2066
summer
average
weekend
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000038
Svibo / 6+062,00
M 5 / Ustiprača - Međeđa
2500
2000
1877
1923
1941
2009
2010
1892
1813
voz / dan - vehicle / day
1688
1579
1594
2004
2005
1518
1500
1454
1000
500
0
2002
2003
2006
2007
2008
2011
Godina - Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
2500
2000
1877
1923
1941
2009
2010
1892
1813
voz / dan - vehicle / day
1688
1500
1454
1579
1594
2004
2005
1518
1000
500
0
2002
2003
2006
2007
2008
2011
Godina - Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
Broj vozila - Number of vehicles
0
1000
2000
3000
4000
JanuarJanuary
FebruarFebruary
MartMarch
AprilApril
PGDS 1892 voz/dan - AADT 1892 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]:
Broj puta - Road number/ Dionica - Section
MajMay
JuliJuly
AvgustAugust
Dani / Mjeseci - Days / Months
JuniJune
000005
000038
M 5 / Ustiprača - Međeđa
SeptembarSeptember
DNEVNA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000038
Svibo / 6+062,00
M 5 / Ustiprača - Međeđa
PGDS 1892 voz/dan
AADT 1892 veh/day
Broj vozila - Number of vehicles
160
140
120
100
80
60
40
20
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
Broj vozila - Number of vehicles
2500
2000
Dužina vozila
Vehicle length
1500
>16,5 m
12-16,5 m
1000
5,5-12 m
<5,5 m
500
0
ponedeljak
Monday
utorak
Tuesday
srijeda
četvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila - Number of vehicles
3000
Dužina vozila
Vehicle length
2500
2000
>16,5 m
12-16,5 m
1500
5,5-12 m
<5,5 m
1000
500
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Mjesečna neravnomjernost
Monthly variation
9
10
11
12
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
PGDS AADT
000038
Svibo / 6+062,00
M 5 / Ustiprača - Međeđa
1892 voz/dan - veh/day
Čas Hour
Maksimalni
vršni sat Maximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danu Hour of day
17
18
11
17
17
12
15
17
Sat u godini Hour in year
6426
6091
6060
5586
3114
5557
5080
7098
DanDay of week
nedeljaSunday
nedeljaSunday
subotaSaturday
nedeljaSunday
utorakTuesday
subotaSaturday
nedeljaSunday
nedeljaSunday
DatumDate
25
11
10
21
10
20
31
23
MjesecMonth
SeptembarSeptember
SeptembarSeptember
SeptembarSeptember
AvgustAugust
MajMay
AvgustAugust
JuliJuly
OktobarOctober
Vrijednost Value
354
292
279
268
260
256
229
206
%percent
18.71
15.43
14.75
14.16
13.74
13.53
12.10
10.89
20
u % PGDSa - in % of AADT
16
12
8
4
0
0
20
40
60
80
100
Čas - Hour
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000039
Vardište / 5+227,00
M 5 / Dobrun - granica / border RS (Vardište)
1
480
396
474
771
871
2
771
486
554
784
3
622
492
450
740
4
610
519
572
568
855
5
900
538
524
572
875
6
715
550
574
975
1168
769
7
430
453
524
686
1285
8
887
534
503
753
1171
December
Decembar-
November
Novembar-
October
Oktobar-
September
Septembar-
August
Avgust-
July
Juli-
June
Juni-
May
Maj-
April
April-
March
Mart-
Februar-
February
January
Januar-
Mjesec - Month
638
1111
1211
968
1043
662
660
1547
702
1049
1110
1362
1160
777
726
1042
1041
1257
1245
1499
808
784
618
893
954
1320
1939
823
925
735
1030
1084
1466
1173
762
810
559
913
1751
1043
755
1079
572
639
985
1864
981
1091
739
512
835
1262
1442
944
964
723
494
9
1123
499
391
741
1296
967
1220
1376
1113
1133
667
651
10
761
460
432
799
993
1022
1369
1301
1186
766
707
615
11
614
602
567
617
796
1021
1005
1356
1196
727
825
702
12
616
599
579
575
953
1145
937
1517
898
785
885
546
13
688
613
589
608
1002
745
1009
1804
831
828
930
488
14
729
525
463
796
1074
703
1084
1953
806
970
639
535
15
765
586
395
738
1222
797
1230
1393
848
825
892
565
16
735
622
549
705
691
810
1413
1448
1031
944
604
644
17
545
622
630
767
700
1078
1570
1448
1040
708
651
667
18
754
720
720
658
761
1056
1139
1697
1224
661
774
650
19
480
724
689
610
798
1236
1420
1968
847
689
854
495
20
771
606
751
608
957
940
1147
2166
781
750
847
575
21
614
613
598
607
1007
1028
1153
2324
854
915
681
573
22
685
606
579
782
1011
765
1375
1452
870
823
596
574
23
618
565
591
851
682
817
1695
1291
1046
965
690
702
24
479
557
609
870
680
1217
1648
1220
1079
652
661
739
25
542
642
677
625
719
1236
1226
1272
1157
729
832
686
26
394
588
545
697
775
1520
1076
1482
818
706
805
757
27
838
668
660
747
944
901
1117
1538
792
748
816
728
28
658
531
529
1121
953
875
1426
1873
797
855
729
572
29
596
554
1362
961
912
1408
1201
929
814
709
560
30
512
599
1016
717
932
954
813
626
31
404
583
734
1623
1170
1792
966
682
633
614
UkupnoTotal
20336
15916
17454
22749
29240
28270
38697
46625
31006
25894
22919
19147
ProsjekAverage
656
568
563
758
943
942
1248
1504
1034
835
764
618
Godišnji prosjek (PGDS) - Annual average (AADT)
872
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000039
Vardište / 5+227,00
M 5 / Dobrun - granica / border RS (Vardište)
Dužina vozila - Vehicle length
5,5 - 12
(%)
12 - 16,5 m (%)
m
MjesecMonth
SmjerDirection
Januar January
I
9197
89.1
794
7.7
310
3.0
18
0.2
10319
II
8733
87.2
789
7.9
463
4.6
32
0.3
10017
17930
88.2
1583
7.8
773
3.8
50
0.2
20336
6441
81.6
985
12.5
436
5.5
29
0.4
7891
ukupno - total
Februar February
I
II
Maj May
Juni June
Juli July
Avgust August
Septembar September
Oktobar October
Novembar November
Prosjek
(PGDS) Average
(AADT)
UkupnoTotal
1096
13.7
596
7.4
55
0.7
8025
79.9
2081
13.1
1032
6.5
84
0.5
15916
I
7377
84.6
838
9.6
475
5.4
26
0.3
8716
II
7158
81.9
924
10.6
596
6.8
60
0.7
8738
14535
83.3
1762
10.1
1071
6.1
86
0.5
17454
I
9355
86.3
745
6.9
714
6.6
22
0.2
10836
II
10244
86.0
782
6.6
838
7.0
49
0.4
11913
ukupno - total
19599
86.2
1527
6.7
1552
6.8
71
0.3
22749
I
13555
89.8
839
5.6
678
4.5
21
0.1
15093
II
12367
87.4
870
6.1
875
6.2
35
0.2
14147
ukupno - total
25922
88.7
1709
5.8
1553
5.3
56
0.2
29240
I
12051
88.3
834
6.1
743
5.4
13
0.1
13641
II
12893
88.1
893
6.1
831
5.7
12
0.1
14629
ukupno - total
24944
88.2
1727
6.1
1574
5.6
25
0.1
28270
I
16823
91.2
861
4.7
755
4.1
13
0.1
18452
II
18481
91.3
904
4.5
833
4.1
27
0.1
20245
ukupno - total
35304
91.2
1765
4.6
1588
4.1
40
0.1
38697
I
22375
92.7
896
3.7
850
3.5
8
0.0
24129
II
20647
91.8
970
4.3
858
3.8
21
0.1
22496
ukupno - total
43022
92.3
1866
4.0
1708
3.7
29
0.1
46625
I
14525
89.7
801
4.9
850
5.2
18
0.1
16194
II
12992
87.7
873
5.9
927
6.3
20
0.1
14812
ukupno - total
27517
88.7
1674
5.4
1777
5.7
38
0.1
31006
I
11446
86.5
847
6.4
897
6.8
37
0.3
13227
II
10867
85.8
843
6.7
900
7.1
57
0.4
12667
ukupno - total
22313
86.2
1690
6.5
1797
6.9
94
0.4
25894
I
9904
85.5
777
6.7
860
7.4
43
0.4
11584
II
9589
84.6
801
7.1
875
7.7
70
0.6
11335
19493
85.1
1578
6.9
1735
7.6
113
0.5
22919
I
7926
82.3
862
8.9
796
8.3
51
0.5
9635
II
7715
81.1
901
9.5
829
8.7
67
0.7
9512
15641
81.7
1763
9.2
1625
8.5
118
0.6
19147
140975
88.3
10079
6.3
8364
5.2
299
0.2
159717
II
137964
87.0
10646
6.7
9421
5.9
505
0.3
158536
ukupno - total
278939
87.6
20725
6.5
17785
5.6
804
0.3
318253
385
88.0
28
6.3
23
5.2
1
0.2
438
II
377
86.8
29
6.7
26
5.9
1
0.3
434
ukupno - total
762
87.4
57
6.5
49
5.6
2
0.3
872
ukupno - total
Ukupno
(godišnje) Total
(annual)
(%)
78.2
ukupno - total
Decembar December
< 16,5 m
6278
ukupno - total
April April
(%)
12719
ukupno - total
Mart March
< 5,5 m
I
I
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Smjer
31/ponedeljak
31/ponedeljak
19/srijeda
25/petak
28/ponedeljak
13/nedelja
31/četvrtak
29/utorak
29/utorak
26/utorak
28/četvrtak
21/četvrtak
25/srijeda
30/ponedeljak
25/srijeda
23/četvrtak
30/četvrtak
14/utorak
14/četvrtak
18/ponedeljak
1/petak
26/petak
14/nedelja
31/srijeda
28/srijeda
30/petak
28/srijeda
28/petak
6/četvrtak
19/srijeda
28/ponedeljak
27/nedelja
28/ponedeljak
28/srijeda
25/nedelja
14/srijeda
31.1/ponedeljak
31.1/ponedeljak
19.1/srijeda
datum/dan
3
0
0
4
1
4
5
5
5
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
4
4
2
1
4
4
4
3
1
4
4
4
4
3
5
4
3
0
0
čas
minimalni čas
Automatski brojač broj:
Lokalitet / Stacionaža [km+m]:
Broj puta / Dionica
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
2
0
1
3
0
2
7
0
0
2
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
voz/h
9/nedelja
2/nedelja
9/nedelja
19/subota
27/nedelja
18/petak
20/nedelja
27/nedelja
20/nedelja
14/četvrtak
29/petak
29/petak
2/ponedeljak
7/subota
2/ponedeljak
26/nedelja
25/subota
26/nedelja
31/nedelja
16/subota
31/nedelja
28/nedelja
21/nedelja
21/nedelja
4/nedelja
4/nedelja
4/nedelja
2/nedelja
9/nedelja
2/nedelja
13/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
27/utorak
24/subota
27/utorak
28.8/nedelja
21.8/nedelja
21.8/nedelja
datum/dan
13
13
13
10
15
11
15
16
15
8
13
13
14
16
14
12
9
12
12
12
12
15
14
14
15
17
11
13
16
13
14
17
17
13
13
13
15
14
14
čas
maksimalni čas
100
70
140
39
43
68
60
44
84
58
107
135
108
79
167
103
67
156
91
83
162
122
122
223
91
67
145
65
50
102
69
80
114
53
41
81
122
122
223
voz/h
1/subota
26/srijeda
26/srijeda
1/utorak
1/utorak
1/utorak
9/srijeda
15/utorak
9/srijeda
5/utorak
4/ponedeljak
4/ponedeljak
24/utorak
23/ponedeljak
24/utorak
7/utorak
1/srijeda
1/srijeda
6/srijeda
6/srijeda
6/srijeda
31/srijeda
31/srijeda
31/srijeda
14/srijeda
20/utorak
20/utorak
24/ponedeljak
24/ponedeljak
24/ponedeljak
16/srijeda
22/utorak
22/utorak
8/četvrtak
19/ponedeljak
13/utorak
1.1/subota
26.1/srijeda
9.3/srijeda
datum/dan
170
191
394
197
199
396
189
193
391
287
272
568
324
338
680
307
321
638
454
459
913
501
465
966
393
354
781
333
319
652
311
277
596
248
236
488
170
191
391
voz/dan
minimalni dan
9/nedelja
5/srijeda
9/nedelja
18/petak
19/subota
19/subota
20/nedelja
18/petak
20/nedelja
6/srijeda
29/petak
29/petak
2/ponedeljak
7/subota
2/ponedeljak
26/nedelja
24/petak
26/nedelja
31/nedelja
23/subota
31/nedelja
28/nedelja
21/nedelja
21/nedelja
4/nedelja
4/nedelja
4/nedelja
2/nedelja
7/petak
2/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
27/utorak
24/subota
26/ponedeljak
28.8/nedelja
21.8/nedelja
21.8/nedelja
datum/dan
711
504
1123
346
381
724
411
378
751
501
978
1362
926
729
1547
860
725
1520
925
959
1792
1224
1204
2324
1127
812
1939
646
570
1160
530
549
1079
439
433
757
1224
1204
2324
voz/dan
maksimalni dan
000039
Vardište / 5+227,00
M 5 / Dobrun - granica / border RS (Vardište)
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
29
37
66
24
38
62
24
34
59
34
49
83
44
57
101
47
68
115
68
93
161
84
105
189
57
66
123
40
54
93
33
47
80
29
39
69
43
58
100
(21-05 h)
304
286
590
258
249
506
257
247
504
327
348
675
443
400
842
408
419
827
527
560
1087
695
620
1315
483
428
911
387
355
742
354
331
684
281
268
549
395
377
772
(05-21 h)
noćni
prosjek
dnevni
prosjek
315
312
627
273
279
552
268
277
545
346
395
740
419
423
842
411
459
870
540
606
1146
698
665
1363
485
455
940
396
385
781
365
359
724
307
289
596
405
411
816
danom
radnim
prosjek
358
338
696
304
307
611
318
296
614
388
401
789
610
517
1127
576
567
1142
712
751
1464
1008
901
1909
690
600
1290
491
458
948
435
421
856
320
350
670
510
486
996
594
592
1185
455
488
942
595
653
1248
778
726
1504
540
494
1034
ljetni
prosjek
prosjek
vikendom
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
Year
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Month
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Direction
31/Monday
31/Monday
19/Wednesday
25/Friday
28/Monday
13/Sunday
31/Thursday
29/Tuesday
29/Tuesday
26/Tuesday
28/Thursday
21/Thursday
25/Wednesday
30/Monday
25/Wednesday
23/Thursday
30/Thursday
14/Tuesday
14/Thursday
18/Monday
1/Friday
26/Friday
14/Sunday
31/Wednesday
28/Wednesday
30/Friday
28/Wednesday
28/Friday
6/Thursday
19/Wednesday
28/Monday
27/Sunday
28/Monday
28/Wednesday
25/Sunday
14/Wednesday
31.1/Monday
31.1/Monday
19.1/Wednesday
3
0
0
4
1
4
5
5
5
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
4
4
2
1
4
4
4
3
1
4
4
4
4
3
5
4
3
0
0
hour
minimum hour
date/day
Road number / Section
Location / Mileage [km+m]:
Automatic counter number:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
2
0
1
3
0
2
7
0
0
2
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
veh/h
9/Sunday
2/Sunday
9/Sunday
19/Saturday
27/Sunday
18/Friday
20/Sunday
27/Sunday
20/Sunday
14/Thursday
29/Friday
29/Friday
2/Monday
7/Saturday
2/Monday
26/Sunday
25/Saturday
26/Sunday
31/Sunday
16/Saturday
31/Sunday
28/Sunday
21/Sunday
21/Sunday
4/Sunday
4/Sunday
4/Sunday
2/Sunday
9/Sunday
2/Sunday
13/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
27/Tuesday
24/Saturday
27/Tuesday
28.8/Sunday
21.8/Sunday
21.8/Sunday
date/day
13
13
13
10
15
11
15
16
15
8
13
13
14
16
14
12
9
12
12
12
12
15
14
14
15
17
11
13
16
13
14
17
17
13
13
13
15
14
14
hour
maximum hour
100
70
140
39
43
68
60
44
84
58
107
135
108
79
167
103
67
156
91
83
162
122
122
223
91
67
145
65
50
102
69
80
114
53
41
81
122
122
223
veh/h
1/Saturday
26/Wednesday
26/Wednesday
1/Tuesday
1/Tuesday
1/Tuesday
9/Wednesday
15/Tuesday
9/Wednesday
5/Tuesday
4/Monday
4/Monday
24/Tuesday
23/Monday
24/Tuesday
7/Tuesday
1/Wednesday
1/Wednesday
6/Wednesday
6/Wednesday
6/Wednesday
31/Wednesday
31/Wednesday
31/Wednesday
14/Wednesday
20/Tuesday
20/Tuesday
24/Monday
24/Monday
24/Monday
16/Wednesday
22/Tuesday
22/Tuesday
8/Thursday
19/Monday
13/Tuesday
1.1/Saturday
26.1/Wednesday
9.3/Wednesday
date/day
170
191
394
197
199
396
189
193
391
287
272
568
324
338
680
307
321
638
454
459
913
501
465
966
393
354
781
333
319
652
311
277
596
248
236
488
170
191
391
veh/day
minimum day
9/Sunday
5/Wednesday
9/Sunday
18/Friday
19/Saturday
19/Saturday
20/Sunday
18/Friday
20/Sunday
6/Wednesday
29/Friday
29/Friday
2/Monday
7/Saturday
2/Monday
26/Sunday
24/Friday
26/Sunday
31/Sunday
23/Saturday
31/Sunday
28/Sunday
21/Sunday
21/Sunday
4/Sunday
4/Sunday
4/Sunday
2/Sunday
7/Friday
2/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
27/Tuesday
24/Saturday
26/Monday
28.8/Sunday
21.8/Sunday
21.8/Sunday
date/day
711
504
1123
346
381
724
411
378
751
501
978
1362
926
729
1547
860
725
1520
925
959
1792
1224
1204
2324
1127
812
1939
646
570
1160
530
549
1079
439
433
757
1224
1204
2324
veh/day
maximum day
000039
Vardište / 5+227,00
M 5 / Dobrun - granica / border RS (Vardište)
TRAFFIC PARAMETERS
29
37
66
24
38
62
24
34
59
34
49
83
44
57
101
47
68
115
68
93
161
84
105
189
57
66
123
40
54
93
33
47
80
29
39
69
43
58
100
(21-05 h)
304
286
590
258
249
506
257
247
504
327
348
675
443
400
842
408
419
827
527
560
1087
695
620
1315
483
428
911
387
355
742
354
331
684
281
268
549
395
377
772
(5-21 h)
night
average
average
day time
315
312
627
273
279
552
268
277
545
346
395
740
419
423
842
411
459
870
540
606
1146
698
665
1363
485
455
940
396
385
781
365
359
724
307
289
596
405
411
816
average
day
working
594
592
1185
455
488
942
595
653
1248
778
726
1504
540
494
1034
average
358
338
696
304
307
611
318
296
614
388
401
789
610
517
1127
576
567
1142
712
751
1464
1008
901
1909
690
600
1290
491
458
948
435
421
856
320
350
670
510
486
996
summer
average
weekend
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000039
Vardište / 5+227,00
M 5 / Dobrun - granica / border RS (Vardište)
1000
900
883
892
2009
2010
872
843
806
800
754
671
700
voz / dan - vehicle / day
770
740
624
600
500
400
300
200
100
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2011
Godina - Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
1000
900
883
892
2009
2010
872
843
807
800
754
740
671
700
voz / dan - vehicle / day
770
624
600
500
400
300
200
100
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2011
Godina - Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
Broj vozila - Number of vehicles
0
500
1000
1500
2000
2500
JanuarJanuary
FebruarFebruary
MartMarch
AprilApril
PGDS 872 voz/dan - AADT 872 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]:
Broj puta - Road number/ Dionica - Section
MajMay
JuliJuly
AvgustAugust
Dani / Mjeseci - Days / Months
JuniJune
SeptembarSeptember
000039
Vardište / 5+227,00
M 5 / Dobrun - granica / border RS (Vardište)
DNEVNA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000039
Vardište / 5+227,00
M 5 / Dobrun - granica / border RS (Vardište)
PGDS 872 voz/dan
AADT 872 veh/day
Broj vozila - Number of vehicles
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
Broj vozila - Number of vehicles
1200
1000
Dužina vozila
Vehicle length
800
600
>16,5 m
12-16,5 m
400
5,5-12 m
<5,5 m
200
0
ponedeljak
Monday
utorak
Tuesday
srijeda
četvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila - Number of vehicles
1600
Dužina vozila
Vehicle length
1400
1200
>16,5 m
1000
12-16,5 m
800
5,5-12 m
600
<5,5 m
400
200
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Mjesečna neravnomjernost
Monthly variation
9
10
11
12
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000039
Vardište / 5+227,00
M 5 / Dobrun - granica / border RS (Vardište)
PGDS AADT
872 voz/dan - veh/day
Čas Hour
Maksimalni
vršni sat Maximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danu Hour of day
14
12
18
18
15
12
17
11
Sat u godini Hour in year
5583
5557
5539
5587
5560
4909
5514
5508
DanDay of week
nedeljaSunday
subotaSaturday
petakFriday
nedeljaSunday
subotaSaturday
nedeljaSunday
četvrtakThursday
četvrtakThursday
DatumDate
21
20
19
21
20
24
18
18
MjesecMonth
AvgustAugust
AvgustAugust
AvgustAugust
AvgustAugust
AvgustAugust
JuliJuly
AvgustAugust
AvgustAugust
Vrijednost Value
223
172
162
153
145
140
124
107
%percent
25.58
19.73
18.58
17.55
16.63
16.06
14.22
12.27
32
28
u % PGDSa - in % of AADT
24
20
16
12
8
4
0
0
20
40
60
80
100
Čas - Hour
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000040
Handići / 3+884,00
M 20 / Foča 1 - granica / border RS (Ustikolina)
December
Decembar-
November
Novembar-
October
Oktobar-
September
Septembar-
August
Avgust-
July
Juli-
June
Juni-
May
Maj-
April
April-
March
Mart-
Februar-
February
January
Januar-
Mjesec - Month
1
757
994
1281
1756
1737
1776
2556
2710
2174
2006
1825
1516
2
898
1061
1387
1664
1823
1953
2537
2549
2291
1761
1874
1669
3
956
1163
1287
1413
1481
2236
2496
2488
2421
1684
1827
1537
4
1462
1330
1085
1466
1778
1926
2240
2951
2318
1703
2074
1293
5
1470
1339
1078
1527
1655
1931
2285
3153
2088
1723
2038
1453
6
1066
864
734
1520
1811
1969
2132
3962
1979
1792
1861
1472
7
832
1106
1217
1820
1748
1863
2362
3419
2108
2434
1766
1389
8
1238
1164
1169
1958
1906
1840
2703
3098
2020
2413
1725
1433
9
1443
1088
1112
1690
2014
1905
2706
2789
2294
2279
1813
1585
10
1421
1121
1096
1483
1903
2219
2555
2757
2217
2012
1617
1424
11
1422
1473
1435
1613
1919
2054
2135
2709
2129
1961
2098
1278
12
1393
996
1221
1543
1785
2085
2076
3061
1977
2126
1911
1371
13
1445
1026
996
1560
1944
2020
2221
3516
1930
2133
1723
1380
14
1295
1141
1280
1633
2089
1827
2304
3697
1946
2283
2090
1290
15
1384
1151
1204
1912
2151
1855
2803
3145
2050
2077
1840
1402
16
1329
1181
1326
1719
1569
2023
2884
2811
2220
2073
1830
1638
17
1526
1265
1435
1240
1837
2594
2724
2683
2397
1883
1862
1323
18
1455
1418
1806
1277
1987
2262
2521
2670
2211
1800
1986
1206
19
1417
1190
1437
1386
2137
2418
2412
3230
2306
1956
1826
1454
20
1200
1079
1358
1518
2225
2435
2566
3876
2477
2006
1781
1425
21
1372
1359
1573
1546
2087
2049
2480
3556
2160
2309
1738
1501
22
1230
1275
1531
1830
1929
2096
2786
2623
1942
2207
1633
1490
23
995
1277
1453
1428
1750
2083
3055
2591
2231
2052
1587
1674
24
1300
777
1481
1389
1776
2537
3401
2947
2192
1918
1741
1479
25
1252
1577
1658
1533
2242
2653
2923
2823
2092
1951
1890
1221
26
880
1447
1204
1614
2069
2676
2770
2836
1901
1954
1657
1023
27
780
1251
1244
1538
2384
2253
2466
2916
1784
2042
1520
1184
28
907
1395
1416
1482
2070
2139
2409
2945
1853
2149
1463
1275
29
884
1478
2009
2041
2148
2864
2481
2015
1860
1667
1157
30
751
1652
1764
1860
2189
2149
1802
1529
31
881
1574
1915
3366
2272
3328
2266
1806
1277
1176
UkupnoTotal
36641
33508
41208
47831
59622
64014
81066
91530
63872
62155
53792
42995
ProsjekAverage
1182
1197
1329
1594
1923
2134
2615
2953
2129
2005
1793
1387
Godišnji prosjek (PGDS) - Annual average (AADT)
1858
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
SmjerDirection
Januar January
I
16498
II
16788
ukupno - total
I
Mart March
April April
Maj May
Juni June
Juli July
Avgust August
Septembar September
Oktobar October
Novembar November
Decembar December
Ukupno
(godišnje) Total
(annual)
Prosjek
(PGDS) Average
(AADT)
M 20 / Foča 1 - granica / border RS (Ustikolina)
Dužina vozila - Vehicle length
MjesecMonth
Februar February
000040
Handići / 3+884,00
< 5,5 m
(%)
(%)
< 16,5 m
(%)
UkupnoTotal
5,5 - 12 m
(%)
12 - 16,5 m
90.7
1487
8.2
197
1.1
2
0.0
18184
91.0
1448
7.8
214
1.2
7
0.0
18457
33286
90.8
2935
8.0
411
1.1
9
0.0
36641
15060
90.3
1415
8.5
196
1.2
6
0.0
16677
II
15195
90.3
1437
8.5
196
1.2
3
0.0
16831
ukupno - total
30255
90.3
2852
8.5
392
1.2
9
0.0
33508
I
18312
89.1
1861
9.1
366
1.8
8
0.0
20547
II
18536
89.7
1766
8.5
358
1.7
1
0.0
20661
ukupno - total
36848
89.4
3627
8.8
724
1.8
9
0.0
41208
I
21052
89.5
1988
8.5
463
2.0
8
0.0
23511
II
21949
90.3
1913
7.9
457
1.9
1
0.0
24320
ukupno - total
43001
89.9
3901
8.2
920
1.9
9
0.0
47831
I
26230
88.7
2465
8.3
885
3.0
8
0.0
29588
II
26656
88.8
2367
7.9
1003
3.3
8
0.0
30034
ukupno - total
52886
88.7
4832
8.1
1888
3.2
16
0.0
59622
I
27354
87.8
2613
8.4
1185
3.8
11
0.0
31163
II
29182
88.8
2386
7.3
1276
3.9
7
0.0
32851
ukupno - total
56536
88.3
4999
7.8
2461
3.8
18
0.0
64014
I
35965
92.7
2221
5.7
623
1.6
3
0.0
38812
II
39330
93.1
2291
5.4
625
1.5
8
0.0
42254
ukupno - total
75295
92.9
4512
5.6
1248
1.5
11
0.0
81066
I
44823
94.4
2198
4.6
461
1.0
4
0.0
47486
II
41344
93.9
2209
5.0
485
1.1
6
0.0
44044
ukupno - total
86167
94.1
4407
4.8
946
1.0
10
0.0
91530
I
29773
90.9
2377
7.3
611
1.9
4
0.0
32765
II
28289
90.9
2159
6.9
646
2.1
13
0.0
31107
ukupno - total
58062
90.9
4536
7.1
1257
2.0
17
0.0
63872
I
27100
86.9
3002
9.6
1061
3.4
13
0.0
31176
II
27015
87.2
2839
9.2
1118
3.6
7
0.0
30979
ukupno - total
54115
87.1
5841
9.4
2179
3.5
20
0.0
62155
I
23263
86.7
2649
9.9
917
3.4
15
0.1
26844
II
23437
87.0
2495
9.3
1012
3.8
4
0.0
26948
ukupno - total
46700
86.8
5144
9.6
1929
3.6
19
0.0
53792
I
18782
87.5
2224
10.4
444
2.1
14
0.1
21464
II
18993
88.2
2096
9.7
436
2.0
6
0.0
21531
ukupno - total
37775
87.9
4320
10.0
880
2.0
20
0.0
42995
I
304212
89.9
26500
7.8
7409
2.2
96
0.0
338217
II
306714
90.2
25406
7.5
7826
2.3
71
0.0
340017
ukupno - total
610926
90.1
51906
7.7
15235
2.2
167
0.0
678234
I
831
89.7
72
7.8
20
2.2
0
0.0
927
II
838
90.0
69
7.5
21
2.3
0
0.0
932
1669
89.8
142
7.6
42
2.2
0
0.0
1858
ukupno - total
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Smjer
31/ponedeljak
28/petak
7/petak
25/petak
24/četvrtak
24/četvrtak
31/četvrtak
9/srijeda
31/četvrtak
30/subota
13/srijeda
22/petak
31/utorak
7/subota
25/srijeda
22/srijeda
6/ponedeljak
22/srijeda
1/petak
7/četvrtak
4/ponedeljak
30/utorak
29/ponedeljak
30/utorak
29/četvrtak
14/srijeda
14/srijeda
28/petak
12/srijeda
12/srijeda
28/ponedeljak
30/srijeda
30/srijeda
30/petak
7/srijeda
7/srijeda
31.1/ponedeljak
28.1/petak
7.1/petak
datum/dan
3
0
3
2
2
3
4
1
4
3
1
1
4
2
2
3
1
2
3
2
2
3
3
3
3
1
1
2
1
1
3
1
1
3
2
2
3
0
3
čas
minimalni čas
Automatski brojač broj:
Lokalitet / Stacionaža [km+m]:
Broj puta / Dionica
0
0
0
0
0
2
0
0
1
0
0
1
0
0
2
0
1
5
0
5
7
1
6
9
0
0
1
0
1
2
0
0
2
0
0
1
0
0
0
voz/h
10/ponedeljak
9/nedelja
9/nedelja
5/subota
13/nedelja
18/petak
18/petak
18/petak
18/petak
15/petak
30/subota
15/petak
8/nedelja
1/nedelja
15/nedelja
19/nedelja
12/nedelja
17/petak
24/nedelja
24/nedelja
24/nedelja
21/nedelja
6/subota
14/nedelja
9/petak
25/nedelja
25/nedelja
22/subota
9/nedelja
9/nedelja
4/petak
6/nedelja
18/petak
2/petak
4/nedelja
2/petak
21.8/nedelja
25.9/nedelja
14.8/nedelja
datum/dan
11
15
15
10
15
15
13
13
13
12
19
12
14
18
13
11
17
13
17
19
15
12
12
12
12
16
16
10
17
17
11
16
14
11
15
11
12
16
12
čas
maksimalni čas
88
98
164
100
113
162
97
88
185
102
114
183
124
144
221
121
135
208
145
131
266
197
145
306
139
176
240
124
167
257
112
124
217
102
88
168
197
176
306
voz/h
30/nedelja
1/subota
30/nedelja
24/četvrtak
24/četvrtak
24/četvrtak
6/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
19/utorak
17/nedelja
17/nedelja
1/nedelja
3/utorak
3/utorak
5/nedelja
1/srijeda
1/srijeda
12/utorak
12/utorak
12/utorak
31/srijeda
30/utorak
31/srijeda
27/utorak
27/utorak
27/utorak
3/ponedeljak
5/srijeda
3/ponedeljak
27/nedelja
28/ponedeljak
28/ponedeljak
26/ponedeljak
26/ponedeljak
26/ponedeljak
30.1/nedelja
1.1/subota
6.3/nedelja
datum/dan
333
372
751
400
377
777
341
393
734
596
535
1240
570
749
1481
882
887
1776
1005
1071
2076
1140
990
2266
917
867
1784
815
854
1684
709
751
1463
521
502
1023
333
372
734
voz/dan
minimalni dan
17/ponedeljak
17/ponedeljak
17/ponedeljak
25/petak
11/petak
25/petak
18/petak
18/petak
18/petak
8/petak
29/petak
29/petak
27/petak
25/srijeda
27/petak
25/subota
26/nedelja
26/nedelja
31/nedelja
24/nedelja
24/nedelja
20/subota
6/subota
6/subota
3/subota
20/utorak
20/utorak
7/petak
9/nedelja
7/petak
4/petak
14/ponedeljak
11/petak
2/petak
23/petak
23/petak
20.8/subota
6.8/subota
6.8/subota
datum/dan
742
784
1526
795
814
1577
911
895
1806
1027
1145
2009
1281
1209
2384
1286
1482
2676
1647
1794
3401
2038
2062
3962
1296
1338
2477
1315
1270
2434
1102
1140
2098
880
814
1674
2038
2062
3962
voz/dan
maksimalni dan
000040
Handići / 3+884,00
M 20 / Foča 1 - granica / border RS (Ustikolina)
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
42
49
91
41
50
91
47
54
102
53
71
123
76
88
164
90
130
220
131
195
326
165
207
372
80
105
185
71
84
155
57
71
128
44
57
101
75
97
172
(21-05 h)
545
546
1091
555
551
1106
615
612
1228
731
740
1471
879
881
1760
949
965
1914
1121
1168
2289
1367
1214
2581
1012
932
1944
935
915
1850
838
827
1665
648
638
1286
852
834
1686
(05-21 h)
noćni
prosjek
dnevni
prosjek
620
632
1252
604
612
1216
695
694
1389
794
821
1615
955
946
1901
1022
1070
2091
1188
1289
2477
1433
1334
2767
1072
1014
2086
1002
980
1982
899
898
1797
708
703
1412
924
923
1847
danom
radnim
prosjek
540
545
1085
574
575
1149
572
587
1159
766
794
1559
953
1010
1963
1086
1164
2251
1387
1518
2905
1815
1671
3486
1148
1100
2247
1013
1040
2053
886
898
1784
653
673
1326
932
951
1883
1231
1232
2463
1039
1095
2134
1252
1363
2615
1532
1421
2953
1092
1037
2129
ljetni
prosjek
prosjek
vikendom
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
Year
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Month
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Direction
31/Monday
28/Friday
7/Friday
25/Friday
24/Thursday
24/Thursday
31/Thursday
9/Wednesday
31/Thursday
30/Saturday
13/Wednesday
22/Friday
31/Tuesday
7/Saturday
25/Wednesday
22/Wednesday
6/Monday
22/Wednesday
1/Friday
7/Thursday
4/Monday
30/Tuesday
29/Monday
30/Tuesday
29/Thursday
14/Wednesday
14/Wednesday
28/Friday
12/Wednesday
12/Wednesday
28/Monday
30/Wednesday
30/Wednesday
30/Friday
7/Wednesday
7/Wednesday
31.1/Monday
28.1/Friday
7.1/Friday
3
0
3
2
2
3
4
1
4
3
1
1
4
2
2
3
1
2
3
2
2
3
3
3
3
1
1
2
1
1
3
1
1
3
2
2
3
0
3
hour
minimum hour
date/day
Road number / Section
Location / Mileage [km+m]:
Automatic counter number:
0
0
0
0
0
2
0
0
1
0
0
1
0
0
2
0
1
5
0
5
7
1
6
9
0
0
1
0
1
2
0
0
2
0
0
1
0
0
0
veh/h
10/Monday
9/Sunday
9/Sunday
5/Saturday
13/Sunday
18/Friday
18/Friday
18/Friday
18/Friday
15/Friday
30/Saturday
15/Friday
8/Sunday
1/Sunday
15/Sunday
19/Sunday
12/Sunday
17/Friday
24/Sunday
24/Sunday
24/Sunday
21/Sunday
6/Saturday
14/Sunday
9/Friday
25/Sunday
25/Sunday
22/Saturday
9/Sunday
9/Sunday
4/Friday
6/Sunday
18/Friday
2/Friday
4/Sunday
2/Friday
21.8/Sunday
25.9/Sunday
14.8/Sunday
date/day
11
15
15
10
15
15
13
13
13
12
19
12
14
18
13
11
17
13
17
19
15
12
12
12
12
16
16
10
17
17
11
16
14
11
15
11
12
16
12
hour
maximum hour
88
98
164
100
113
162
97
88
185
102
114
183
124
144
221
121
135
208
145
131
266
197
145
306
139
176
240
124
167
257
112
124
217
102
88
168
197
176
306
veh/h
30/Sunday
1/Saturday
30/Sunday
24/Thursday
24/Thursday
24/Thursday
6/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
19/Tuesday
17/Sunday
17/Sunday
1/Sunday
3/Tuesday
3/Tuesday
5/Sunday
1/Wednesday
1/Wednesday
12/Tuesday
12/Tuesday
12/Tuesday
31/Wednesday
30/Tuesday
31/Wednesday
27/Tuesday
27/Tuesday
27/Tuesday
3/Monday
5/Wednesday
3/Monday
27/Sunday
28/Monday
28/Monday
26/Monday
26/Monday
26/Monday
30.1/Sunday
1.1/Saturday
6.3/Sunday
date/day
333
372
751
400
377
777
341
393
734
596
535
1240
570
749
1481
882
887
1776
1005
1071
2076
1140
990
2266
917
867
1784
815
854
1684
709
751
1463
521
502
1023
333
372
734
veh/day
minimum day
17/Monday
17/Monday
17/Monday
25/Friday
11/Friday
25/Friday
18/Friday
18/Friday
18/Friday
8/Friday
29/Friday
29/Friday
27/Friday
25/Wednesday
27/Friday
25/Saturday
26/Sunday
26/Sunday
31/Sunday
24/Sunday
24/Sunday
20/Saturday
6/Saturday
6/Saturday
3/Saturday
20/Tuesday
20/Tuesday
7/Friday
9/Sunday
7/Friday
4/Friday
14/Monday
11/Friday
2/Friday
23/Friday
23/Friday
20.8/Saturday
6.8/Saturday
6.8/Saturday
date/day
742
784
1526
795
814
1577
911
895
1806
1027
1145
2009
1281
1209
2384
1286
1482
2676
1647
1794
3401
2038
2062
3962
1296
1338
2477
1315
1270
2434
1102
1140
2098
880
814
1674
2038
2062
3962
veh/day
maximum day
000040
Handići / 3+884,00
M 20 / Foča 1 - granica / border RS (Ustikolina)
TRAFFIC PARAMETERS
42
49
91
41
50
91
47
54
102
53
71
123
76
88
164
90
130
220
131
195
326
165
207
372
80
105
185
71
84
155
57
71
128
44
57
101
75
97
172
(21-05 h)
545
546
1091
555
551
1106
615
612
1228
731
740
1471
879
881
1760
949
965
1914
1121
1168
2289
1367
1214
2581
1012
932
1944
935
915
1850
838
827
1665
648
638
1286
852
834
1686
(5-21 h)
night
average
average
day time
620
632
1252
604
612
1216
695
694
1389
794
821
1615
955
946
1901
1022
1070
2091
1188
1289
2477
1433
1334
2767
1072
1014
2086
1002
980
1982
899
898
1797
708
703
1412
924
923
1847
average
day
working
1231
1232
2463
1039
1095
2134
1252
1363
2615
1532
1421
2953
1092
1037
2129
average
540
545
1085
574
575
1149
572
587
1159
766
794
1559
953
1010
1963
1086
1164
2251
1387
1518
2905
1815
1671
3486
1148
1100
2247
1013
1040
2053
886
898
1784
653
673
1326
932
951
1883
summer
average
weekend
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000040
Handići / 3+884,00
M 20 / Foča 1 - granica / border RS (Ustikolina)
2000
1846
1772
1858
1819
1800
1677
1600
1446
1443
2002
2003
1488
1476
1412
voz / dan - vehicle / day
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Godina - Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
2000
1846
1819
1858
2010
2011
1772
1800
1676
1600
1447
1443
2002
2003
1487
1477
1412
voz / dan - vehicle / day
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Godina - Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
Broj vozila - Number of vehicles
0
1000
2000
3000
4000
JanuarJanuary
FebruarFebruary
MartMarch
AprilApril
PGDS 1858 voz/dan - AADT 1858 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]:
Broj puta - Road number/ Dionica - Section
MajMay
JuliJuly
AvgustAugust
Dani / Mjeseci - Days / Months
JuniJune
SeptembarSeptember
000040
Handići / 3+884,00
M 20 / Foča 1 - granica / border RS (Ustikolina)
DNEVNA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000040
Handići / 3+884,00
M 20 / Foča 1 - granica / border RS (Ustikolina)
PGDS 1858 voz/dan
AADT 1858 veh/day
Broj vozila - Number of vehicles
160
140
120
100
80
60
40
20
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
Broj vozila - Number of vehicles
2500
2000
Dužina vozila
Vehicle length
1500
>16,5 m
12-16,5 m
1000
5,5-12 m
<5,5 m
500
0
ponedeljak
Monday
utorak
Tuesday
srijeda
četvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila - Number of vehicles
3500
Dužina vozila
Vehicle length
3000
2500
>16,5 m
2000
12-16,5 m
5,5-12 m
1500
<5,5 m
1000
500
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Mjesečna neravnomjernost
Monthly variation
9
10
11
12
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
PGDS AADT
000040
Handići / 3+884,00
M 20 / Foča 1 - granica / border RS (Ustikolina)
1858 voz/dan - veh/day
Čas Hour
Maksimalni
vršni sat Maximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danu Hour of day
12
12
11
17
14
13
12
11
Sat u godini Hour in year
5413
5557
5220
5562
5751
5486
4717
4716
DanDay of week
nedeljaSunday
subotaSaturday
subotaSaturday
subotaSaturday
nedeljaSunday
srijedaWednesday
subotaSaturday
subotaSaturday
DatumDate
14
20
6
20
28
17
16
16
MjesecMonth
AvgustAugust
AvgustAugust
AvgustAugust
AvgustAugust
AvgustAugust
AvgustAugust
JuliJuly
JuliJuly
Vrijednost Value
306
272
254
248
242
239
216
199
%percent
16.47
14.64
13.67
13.35
13.02
12.86
11.62
10.71
20
u % PGDSa - in % of AADT
16
12
8
4
0
0
20
40
60
80
100
Čas - Hour
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000041
Dobro Polje / 3+077,00
M 18 / Dobro Polje - Miljevina
December
Decembar-
November
Novembar-
October
Oktobar-
September
Septembar-
August
Avgust-
July
Juli-
June
Juni-
May
Maj-
April
April-
March
Mart-
Februar-
February
January
Januar-
Mjesec - Month
1
453
567
671
1321
1514
1386
2065
2190
1414
2362
1239
1068
2
642
660
677
1319
1385
1476
2138
1873
2210
3034
1331
1192
3
610
695
857
1296
1364
1660
2218
2085
2332
1745
1397
1030
4
672
679
547
972
1365
1616
1620
2145
2479
1665
1652
1224
5
828
599
526
958
1453
1839
1531
2439
1879
1641
1734
961
6
542
724
462
1017
1927
1306
1637
2785
2103
1348
1762
1002
7
518
711
703
1119
2365
1222
1657
3062
2160
1970
1296
1017
8
881
743
705
1257
2031
1286
1969
2109
1910
2289
1207
999
9
1031
730
597
1402
1967
1440
2202
1947
2089
2692
1259
1123
10
781
730
712
1520
2042
1732
2490
2010
2148
1595
999
1093
11
830
826
889
1004
1336
1828
1808
2059
2584
1488
1564
1152
12
906
681
774
921
1440
1984
1706
2291
1619
1631
1578
922
13
926
849
803
1003
1510
1399
1765
2635
1571
1681
1379
784
14
926
792
736
1149
1678
1400
1851
2730
1734
1692
1644
736
15
963
800
617
1380
1886
1414
2243
2124
1744
1657
1328
942
16
1038
826
853
1460
1194
1416
2452
1876
2090
2060
1285
1071
17
892
955
954
1689
1207
1885
2852
2067
2385
1394
1340
895
18
841
1132
1149
1015
1342
1866
2073
2094
3054
1281
1472
1044
19
1056
887
1053
1092
1713
2170
2069
2477
1720
1494
1500
933
20
692
905
1117
855
1647
1587
1896
2628
1614
1667
1652
1004
21
868
806
907
946
1732
1429
2128
2910
1688
1754
1198
1009
22
847
785
949
1237
1892
1460
2566
2153
1766
1928
1073
1042
23
906
898
944
1159
1244
1520
2857
1946
2314
2124
1164
1213
24
722
859
885
1240
1243
1999
3284
2046
2729
1389
1275
1001
25
687
1023
1067
1087
1835
2479
2277
1980
3299
1297
1386
872
26
526
878
805
1083
1444
2362
2043
2429
1646
1478
1337
682
27
498
888
1082
1272
1889
1653
2260
2744
1520
1475
1376
607
28
708
768
856
1415
1789
1431
2268
2924
1598
1525
1130
703
29
520
921
1305
1981
1638
2586
1527
1889
1419
992
648
30
484
993
1342
1315
1701
2229
1696
955
31
543
996
1315
2845
1386
3059
1470
1292
840
752
UkupnoTotal
23337
22396
25807
35835
50045
49584
68415
69141
61517
53763
40504
29561
ProsjekAverage
753
800
832
1195
1614
1653
2207
2230
2051
1734
1350
954
Godišnji prosjek (PGDS) - Annual average (AADT)
1452
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
Dužina vozila - Vehicle length
MjesecMonth
SmjerDirection
Januar January
I
10338
II
10189
ukupno - total
Februar February
April April
Maj May
Juni June
Juli July
Avgust August
Septembar September
Oktobar October
Novembar November
Decembar December
Ukupno
(godišnje) Total
(annual)
Prosjek
(PGDS) Average
(AADT)
< 5,5 m
(%)
(%)
< 16,5 m
(%)
UkupnoTotal
5,5 - 12 m
(%)
12 - 16,5 m
87.9
1265
10.8
152
1.3
2
0.0
11757
88.0
1201
10.4
187
1.6
3
0.0
11580
20527
88.0
2466
10.6
339
1.5
5
0.0
23337
I
9637
85.5
1369
12.2
258
2.3
2
0.0
11266
II
9589
86.2
1270
11.4
269
2.4
2
0.0
11130
19226
85.8
2639
11.8
527
2.4
4
0.0
22396
ukupno - total
Mart March
000041
Dobro Polje / 3+077,00
M 18 / Dobro Polje - Miljevina
I
11123
85.6
1551
11.9
316
2.4
6
0.0
12996
II
11027
86.1
1444
11.3
337
2.6
3
0.0
12811
ukupno - total
22150
85.8
2995
11.6
653
2.5
9
0.0
25807
I
16014
87.6
1792
9.8
476
2.6
6
0.0
18288
II
15534
88.5
1539
8.8
472
2.7
2
0.0
17547
ukupno - total
31548
88.0
3331
9.3
948
2.6
8
0.0
35835
I
21515
86.1
2415
9.7
1057
4.2
11
0.0
24998
II
21743
86.8
2124
8.5
1167
4.7
13
0.1
25047
ukupno - total
43258
86.4
4539
9.1
2224
4.4
24
0.0
50045
I
21675
85.0
2631
10.3
1194
4.7
14
0.1
25514
II
20530
85.3
2244
9.3
1288
5.4
8
0.0
24070
ukupno - total
42205
85.1
4875
9.8
2482
5.0
22
0.0
49584
I
31680
88.8
2857
8.0
1135
3.2
16
0.0
35688
II
29001
88.6
2447
7.5
1269
3.9
10
0.0
32727
ukupno - total
60681
88.7
5304
7.8
2404
3.5
26
0.0
68415
I
29626
86.7
3273
9.6
1264
3.7
8
0.0
34171
II
30875
88.3
2798
8.0
1283
3.7
14
0.0
34970
ukupno - total
60501
87.5
6071
8.8
2547
3.7
22
0.0
69141
I
25750
84.7
3295
10.8
1346
4.4
25
0.1
30416
II
26702
85.9
3000
9.6
1391
4.5
8
0.0
31101
ukupno - total
52452
85.3
6295
10.2
2737
4.4
33
0.1
61517
I
22152
83.4
3172
11.9
1222
4.6
22
0.1
26568
II
23010
84.6
2853
10.5
1322
4.9
10
0.0
27195
ukupno - total
45162
84.0
6025
11.2
2544
4.7
32
0.1
53763
I
16965
83.5
2396
11.8
952
4.7
15
0.1
20328
II
16897
83.7
2225
11.0
1043
5.2
11
0.1
20176
ukupno - total
33862
83.6
4621
11.4
1995
4.9
26
0.1
40504
I
12567
84.7
1801
12.1
455
3.1
8
0.1
14831
II
12531
85.1
1729
11.7
467
3.2
3
0.0
14730
ukupno - total
25098
84.9
3530
11.9
922
3.1
11
0.0
29561
I
229042
85.8
27817
10.4
9827
3.7
135
0.1
266821
II
227628
86.5
24874
9.5
10495
4.0
87
0.0
263084
ukupno - total
456670
86.2
52691
9.9
20322
3.8
222
0.0
529905
I
626
85.6
76
10.4
27
3.7
0
0.1
731
II
622
86.3
68
9.4
29
4.0
0
0.0
721
1248
85.9
144
9.9
56
3.8
1
0.0
1452
ukupno - total
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Smjer
31/ponedeljak
31/ponedeljak
31/ponedeljak
28/ponedeljak
28/ponedeljak
28/ponedeljak
31/četvrtak
31/četvrtak
31/četvrtak
26/utorak
27/srijeda
5/utorak
31/utorak
18/srijeda
16/ponedeljak
21/utorak
20/ponedeljak
15/srijeda
7/četvrtak
11/ponedeljak
7/četvrtak
29/ponedeljak
31/srijeda
31/srijeda
29/četvrtak
15/četvrtak
30/petak
30/nedelja
30/nedelja
14/petak
30/srijeda
26/subota
30/srijeda
30/petak
30/petak
30/petak
31.1/ponedeljak
31.1/ponedeljak
31.1/ponedeljak
datum/dan
23
2
2
4
2
1
5
5
5
4
2
1
3
2
4
1
3
3
1
0
3
2
2
1
4
2
1
3
4
3
4
3
1
2
2
2
23
2
2
čas
minimalni čas
Automatski brojač broj:
Lokalitet / Stacionaža [km+m]:
Broj puta / Dionica
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
3
0
1
2
0
0
3
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
voz/h
23/nedelja
23/nedelja
16/nedelja
18/petak
18/petak
18/petak
23/srijeda
27/nedelja
20/nedelja
16/subota
17/nedelja
17/nedelja
8/nedelja
29/nedelja
29/nedelja
25/subota
26/nedelja
26/nedelja
29/petak
24/nedelja
24/nedelja
26/petak
28/nedelja
28/nedelja
24/subota
25/nedelja
18/nedelja
1/subota
2/nedelja
2/nedelja
5/subota
6/nedelja
6/nedelja
2/petak
4/nedelja
4/nedelja
24.9/subota
2.10/nedelja
2.10/nedelja
datum/dan
11
14
14
11
14
14
11
17
17
9
18
18
9
18
18
8
19
19
11
20
19
18
19
19
8
19
18
8
18
18
9
17
17
9
15
15
8
18
18
čas
maksimalni čas
64
89
119
69
92
127
68
90
137
104
194
228
176
190
222
155
204
245
146
245
293
130
237
288
188
353
377
156
361
407
103
171
210
76
117
158
188
361
407
voz/h
27/četvrtak
1/subota
1/subota
1/utorak
1/utorak
1/utorak
6/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
20/srijeda
12/utorak
20/srijeda
16/ponedeljak
17/utorak
16/ponedeljak
7/utorak
7/utorak
7/utorak
5/utorak
5/utorak
5/utorak
30/utorak
30/utorak
30/utorak
1/četvrtak
1/četvrtak
1/četvrtak
31/ponedeljak
25/utorak
18/utorak
30/srijeda
30/srijeda
30/srijeda
27/utorak
27/utorak
27/utorak
6.3/nedelja
1.1/subota
1.1/subota
datum/dan
240
191
453
283
284
567
220
242
462
410
438
855
557
575
1194
623
599
1222
775
756
1531
664
722
1386
684
730
1414
632
619
1281
473
482
955
308
299
607
220
191
453
voz/dan
minimalni dan
000041
Dobro Polje / 3+077,00
M 18 / Dobro Polje - Miljevina
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
15/subota
16/nedelja
19/srijeda
18/petak
18/petak
18/petak
18/petak
20/nedelja
18/petak
16/subota
17/nedelja
17/nedelja
7/subota
10/utorak
7/subota
25/subota
26/nedelja
25/subota
23/subota
24/nedelja
24/nedelja
6/subota
28/nedelja
7/nedelja
24/subota
25/nedelja
25/nedelja
1/subota
2/nedelja
2/nedelja
5/subota
6/nedelja
6/nedelja
2/petak
4/nedelja
4/nedelja
23.7/subota
25.9/nedelja
25.9/nedelja
datum/dan
527
566
1056
601
531
1132
602
620
1149
850
1020
1689
1582
1371
2365
1437
1369
2479
1680
1749
3284
1521
1763
3062
1601
2122
3299
1307
1865
3034
947
1018
1762
673
717
1224
1680
2122
3299
voz/dan
maksimalni dan
19
21
40
23
25
47
25
28
52
36
39
76
50
67
117
63
85
148
137
125
262
111
154
265
69
96
165
49
59
107
39
44
82
28
31
59
54
65
119
(21-05 h)
360
353
712
380
373
752
395
385
780
573
545
1119
756
741
1498
788
717
1505
1014
931
1945
991
974
1965
945
941
1886
809
818
1627
639
629
1268
450
444
895
677
656
1333
(05-21 h)
noćni
prosjek
dnevni
prosjek
378
377
755
405
394
799
425
409
834
576
534
1110
753
738
1491
804
717
1520
1070
931
2001
1027
1004
2031
944
897
1841
789
758
1548
646
639
1285
472
459
932
697
661
1358
danom
radnim
prosjek
382
368
750
395
406
801
403
424
828
668
673
1341
903
935
1838
980
1038
2018
1322
1318
2640
1318
1485
2802
1207
1420
2626
999
1127
2126
751
751
1502
493
514
1007
806
854
1660
1031
1007
2038
850
802
1653
1151
1056
2207
1102
1128
2230
1014
1037
2051
ljetni
prosjek
prosjek
vikendom
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
Year
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Month
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Direction
31/Monday
31/Monday
31/Monday
28/Monday
28/Monday
28/Monday
31/Thursday
31/Thursday
31/Thursday
26/Tuesday
27/Wednesday
5/Tuesday
31/Tuesday
18/Wednesday
16/Monday
21/Tuesday
20/Monday
15/Wednesday
7/Thursday
11/Monday
7/Thursday
29/Monday
31/Wednesday
31/Wednesday
29/Thursday
15/Thursday
30/Friday
30/Sunday
30/Sunday
14/Friday
30/Wednesday
26/Saturday
30/Wednesday
30/Friday
30/Friday
30/Friday
31.1/Monday
31.1/Monday
31.1/Monday
23
2
2
4
2
1
5
5
5
4
2
1
3
2
4
1
3
3
1
0
3
2
2
1
4
2
1
3
4
3
4
3
1
2
2
2
23
2
2
hour
minimum hour
date/day
Road number / Section
Location / Mileage [km+m]:
Automatic counter number:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
3
0
1
2
0
0
3
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
veh/h
23/Sunday
23/Sunday
16/Sunday
18/Friday
18/Friday
18/Friday
23/Wednesday
27/Sunday
20/Sunday
16/Saturday
17/Sunday
17/Sunday
8/Sunday
29/Sunday
29/Sunday
25/Saturday
26/Sunday
26/Sunday
29/Friday
24/Sunday
24/Sunday
26/Friday
28/Sunday
28/Sunday
24/Saturday
25/Sunday
18/Sunday
1/Saturday
2/Sunday
2/Sunday
5/Saturday
6/Sunday
6/Sunday
2/Friday
4/Sunday
4/Sunday
24.9/Saturday
2.10/Sunday
2.10/Sunday
date/day
11
14
14
11
14
14
11
17
17
9
18
18
9
18
18
8
19
19
11
20
19
18
19
19
8
19
18
8
18
18
9
17
17
9
15
15
8
18
18
hour
maximum hour
64
89
119
69
92
127
68
90
137
104
194
228
176
190
222
155
204
245
146
245
293
130
237
288
188
353
377
156
361
407
103
171
210
76
117
158
188
361
407
veh/h
27/Thursday
1/Saturday
1/Saturday
1/Tuesday
1/Tuesday
1/Tuesday
6/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
20/Wednesday
12/Tuesday
20/Wednesday
16/Monday
17/Tuesday
16/Monday
7/Tuesday
7/Tuesday
7/Tuesday
5/Tuesday
5/Tuesday
5/Tuesday
30/Tuesday
30/Tuesday
30/Tuesday
1/Thursday
1/Thursday
1/Thursday
31/Monday
25/Tuesday
18/Tuesday
30/Wednesday
30/Wednesday
30/Wednesday
27/Tuesday
27/Tuesday
27/Tuesday
6.3/Sunday
1.1/Saturday
1.1/Saturday
date/day
240
191
453
283
284
567
220
242
462
410
438
855
557
575
1194
623
599
1222
775
756
1531
664
722
1386
684
730
1414
632
619
1281
473
482
955
308
299
607
220
191
453
veh/day
minimum day
000041
Dobro Polje / 3+077,00
M 18 / Dobro Polje - Miljevina
TRAFFIC PARAMETERS
15/Saturday
16/Sunday
19/Wednesday
18/Friday
18/Friday
18/Friday
18/Friday
20/Sunday
18/Friday
16/Saturday
17/Sunday
17/Sunday
7/Saturday
10/Tuesday
7/Saturday
25/Saturday
26/Sunday
25/Saturday
23/Saturday
24/Sunday
24/Sunday
6/Saturday
28/Sunday
7/Sunday
24/Saturday
25/Sunday
25/Sunday
1/Saturday
2/Sunday
2/Sunday
5/Saturday
6/Sunday
6/Sunday
2/Friday
4/Sunday
4/Sunday
23.7/Saturday
25.9/Sunday
25.9/Sunday
date/day
527
566
1056
601
531
1132
602
620
1149
850
1020
1689
1582
1371
2365
1437
1369
2479
1680
1749
3284
1521
1763
3062
1601
2122
3299
1307
1865
3034
947
1018
1762
673
717
1224
1680
2122
3299
veh/day
maximum day
19
21
40
23
25
47
25
28
52
36
39
76
50
67
117
63
85
148
137
125
262
111
154
265
69
96
165
49
59
107
39
44
82
28
31
59
54
65
119
(21-05 h)
360
353
712
380
373
752
395
385
780
573
545
1119
756
741
1498
788
717
1505
1014
931
1945
991
974
1965
945
941
1886
809
818
1627
639
629
1268
450
444
895
677
656
1333
(5-21 h)
night
average
average
day time
378
377
755
405
394
799
425
409
834
576
534
1110
753
738
1491
804
717
1520
1070
931
2001
1027
1004
2031
944
897
1841
789
758
1548
646
639
1285
472
459
932
697
661
1358
average
day
working
1031
1007
2038
850
802
1653
1151
1056
2207
1102
1128
2230
1014
1037
2051
average
382
368
750
395
406
801
403
424
828
668
673
1341
903
935
1838
980
1038
2018
1322
1318
2640
1318
1485
2802
1207
1420
2626
999
1127
2126
751
751
1502
493
514
1007
806
854
1660
summer
average
weekend
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000041
Dobro Polje / 3+077,00
M 18 / Dobro Polje - Miljevina
1600
1452
1400
1290
1302
2009
2010
1218
voz / dan - vehicle / day
1200
1140
1003
1000
968
980
885
824
800
600
400
200
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2011
Godina - Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
1600
1452
1400
1290
1302
2009
2010
1218
voz / dan - vehicle / day
1200
1140
1003
1000
968
981
884
824
800
600
400
200
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2011
Godina - Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
Broj vozila - Number of vehicles
0
1000
2000
3000
4000
JanuarJanuary
FebruarFebruary
MartMarch
AprilApril
PGDS 1452 voz/dan - AADT 1452 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]:
Broj puta - Road number/ Dionica - Section
MajMay
JuliJuly
AvgustAugust
Dani / Mjeseci - Days / Months
JuniJune
000041
Dobro Polje / 3+077,00
M 18 / Dobro Polje - Miljevina
SeptembarSeptember
DNEVNA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000041
Dobro Polje / 3+077,00
M 18 / Dobro Polje - Miljevina
PGDS 1302 voz/dan
AADT 1302 veh/day
Broj vozila - Number of vehicles
120
100
80
60
40
20
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
Broj vozila - Number of vehicles
2000
1800
1600
Dužina vozila
Vehicle length
1400
1200
1000
>16,5 m
12-16,5 m
800
5,5-12 m
600
<5,5 m
400
200
0
ponedeljak
Monday
utorak
Tuesday
srijeda
četvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila - Number of vehicles
2500
Dužina vozila
Vehicle length
2000
>16,5 m
1500
12-16,5 m
5,5-12 m
1000
<5,5 m
500
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Mjesečna neravnomjernost
Monthly variation
9
10
11
12
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
PGDS AADT
000041
Dobro Polje / 3+077,00
M 18 / Dobro Polje - Miljevina
1452 voz/dan - veh/day
Čas Hour
Maksimalni
vršni sat Maximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danu Hour of day
18
19
18
18
18
15
16
7
Sat u godini Hour in year
6595
4916
5755
4411
5083
6424
5705
4712
DanDay of week
nedeljaSunday
nedeljaSunday
nedeljaSunday
nedeljaSunday
nedeljaSunday
nedeljaSunday
petakFriday
subotaSaturday
DatumDate
2
24
28
3
31
25
26
16
MjesecMonth
OktobarOctober
JuliJuly
AvgustAugust
JuliJuly
JuliJuly
SeptembarSeptember
AvgustAugust
JuliJuly
Vrijednost Value
407
293
265
245
229
219
196
174
%percent
28.03
20.18
18.25
16.88
15.77
15.08
13.50
11.99
32
28
u % PGDSa - in % of AADT
24
20
16
12
8
4
0
0
20
40
60
80
100
Čas - Hour
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000042
Kopilovo / 1+036,00
M 18 / Brod na Drini 3 - granica / border RS
(Šćepan Polje)
487
December
Decembar-
November
Novembar-
October
Oktobar-
September
Septembar-
August
Avgust-
July
Juli-
June
Juni-
May
Maj-
April
April-
March
Mart-
Februar-
February
January
Januar-
Mjesec - Month
1
563
238
290
515
636
585
1105
1512
1012
854
433
2
419
274
288
601
891
560
1377
1182
1304
1003
553
513
3
402
290
362
532
785
775
1192
1156
1425
665
492
491
4
478
247
254
432
701
772
812
1308
1482
625
593
554
5
429
257
297
343
682
854
807
1669
979
693
596
431
6
248
307
283
474
759
605
840
1893
861
624
668
397
7
452
266
299
592
1157
608
1011
2014
974
807
531
456
8
395
273
334
567
1027
550
1132
1563
1060
787
585
415
9
535
275
262
605
849
663
1287
1125
1080
903
576
471
10
397
303
318
651
790
792
1348
1233
1258
597
466
555
11
296
298
357
473
555
968
1065
1327
1328
594
808
479
12
396
362
353
430
667
907
916
1439
828
623
732
403
13
345
356
390
452
833
659
902
1768
701
645
546
378
14
435
339
298
491
740
629
995
1876
724
658
657
384
15
394
287
328
586
848
652
1201
1389
787
562
616
346
16
392
330
363
628
510
767
1527
1347
959
648
654
409
17
332
338
375
647
552
984
1591
1384
1135
528
641
428
18
356
378
411
504
547
1027
1245
1428
1074
501
740
464
19
339
355
458
530
723
1170
1125
1592
724
608
722
391
20
372
382
516
349
780
739
1232
1839
739
766
640
355
21
319
331
364
377
796
735
1199
1980
754
671
599
424
22
379
347
407
515
759
760
1534
1388
820
645
593
404
23
398
338
411
499
433
808
1869
1199
975
654
602
416
24
307
332
402
508
437
1031
1946
1272
1056
478
497
437
25
345
336
448
461
516
1128
1476
1151
1048
592
625
452
26
224
343
299
502
556
1202
1316
1481
743
556
532
279
27
221
375
450
622
824
872
1416
1888
605
558
585
300
28
313
359
358
852
805
757
1387
1825
593
523
458
296
29
267
378
817
711
852
1602
1058
722
552
460
291
30
287
423
711
632
875
898
578
420
31
241
403
569
2042
1021
2114
948
493
316
306
UkupnoTotal
11276
8916
11179
16266
22070
24286
40611
45255
28648
19991
17674
12674
ProsjekAverage
364
318
361
542
712
810
1310
1460
955
645
589
409
Godišnji prosjek (PGDS) - Annual average (AADT)
709
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
000042
Kopilovo / 1+036,00
Broj puta - Road number / Dionica - Section
M 18 / Brod na Drini 3 - granica / border RS
(Šćepan Polje)
Dužina vozila - Vehicle length
MjesecMonth
SmjerDirection
Januar January
I
5201
94.6
295
5.4
1
II
5462
94.5
309
5.3
5
Mart March
Maj May
Juni June
Juli July
Avgust August
Septembar September
Oktobar October
UkupnoTotal
< 16,5 m
(%)
0.0
1
0.0
5498
0.1
2
0.0
5778
604
5.4
6
0.1
3
0.0
11276
223
5.1
2
0.0
2
0.0
4403
II
4188
92.8
311
6.9
5
0.1
9
0.2
4513
ukupno - total
8364
93.8
534
6.0
7
0.1
11
0.1
8916
I
5222
94.6
293
5.3
3
0.1
2
0.0
5520
II
5203
91.9
408
7.2
30
0.5
18
0.3
5659
10425
93.3
701
6.3
33
0.3
20
0.2
11179
I
7815
96.3
296
3.6
7
0.1
0
0.0
8118
II
7826
96.0
309
3.8
12
0.1
1
0.0
8148
ukupno - total
15641
96.2
605
3.7
19
0.1
1
0.0
16266
I
10694
96.7
360
3.3
6
0.1
0
0.0
11060
II
10557
95.9
442
4.0
9
0.1
2
0.0
11010
ukupno - total
21251
96.3
802
3.6
15
0.1
2
0.0
22070
I
12178
96.8
390
3.1
12
0.1
2
0.0
12582
II
11228
95.9
464
4.0
10
0.1
2
0.0
11704
ukupno - total
23406
96.4
854
3.5
22
0.1
4
0.0
24286
I
20777
97.2
583
2.7
11
0.1
2
0.0
21373
II
18597
96.7
629
3.3
7
0.0
5
0.0
19238
ukupno - total
39374
97.0
1212
3.0
18
0.0
7
0.0
40611
I
21034
96.9
667
3.1
8
0.0
0
0.0
21709
II
22857
97.1
672
2.9
17
0.1
0
0.0
23546
ukupno - total
43891
97.0
1339
3.0
25
0.1
0
0.0
45255
I
13008
96.2
501
3.7
11
0.1
1
0.0
13521
II
14514
95.9
595
3.9
17
0.1
1
0.0
15127
ukupno - total
27522
96.1
1096
3.8
28
0.1
2
0.0
28648
9362
95.6
412
4.2
13
0.1
1
0.0
9788
I
II
I
II
II
ukupno - total
Prosjek
(PGDS) Average
(AADT)
(%)
94.8
I
Ukupno
(godišnje) Total
(annual)
12 - 16,5 m
94.6
ukupno - total
Decembar December
(%)
4176
ukupno - total
Novembar November
5,5 - 12 m
10663
ukupno - total
April April
(%)
I
ukupno - total
Februar February
< 5,5 m
9698
95.1
489
4.8
13
0.1
3
0.0
10203
19060
95.3
901
4.5
26
0.1
4
0.0
19991
8293
93.8
542
6.1
9
0.1
1
0.0
8845
8050
91.2
761
8.6
17
0.2
1
0.0
8829
16343
92.5
1303
7.4
26
0.1
2
0.0
17674
5985
94.7
326
5.2
6
0.1
0
0.0
6317
5976
94.0
371
5.8
10
0.2
0
0.0
6357
11961
94.4
697
5.5
16
0.1
0
0.0
12674
I
123745
96.1
4888
3.8
89
0.1
12
0.0
128734
II
124156
95.4
5760
4.4
152
0.1
44
0.0
130112
ukupno - total
247901
95.8
10648
4.1
241
0.1
56
0.0
258846
I
338
95.9
13
3.8
0
0.1
0
0.0
353
II
339
95.2
16
4.4
0
0.1
0
0.0
356
ukupno - total
677
95.5
29
4.1
1
0.1
0
0.0
709
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Smjer
31/ponedeljak
31/ponedeljak
31/ponedeljak
28/ponedeljak
28/ponedeljak
28/ponedeljak
31/četvrtak
31/četvrtak
30/srijeda
29/petak
30/subota
26/utorak
30/ponedeljak
31/utorak
30/ponedeljak
21/utorak
29/srijeda
20/ponedeljak
5/utorak
14/četvrtak
4/ponedeljak
30/utorak
30/utorak
30/utorak
30/petak
30/petak
30/petak
30/nedelja
31/ponedeljak
28/petak
30/srijeda
30/srijeda
30/srijeda
31/subota
31/subota
31/subota
31.1/ponedeljak
31.1/ponedeljak
31.1/ponedeljak
datum/dan
23
22
2
23
2
2
4
3
5
23
4
1
4
4
4
2
3
4
3
5
2
3
4
3
4
4
4
2
1
4
5
5
5
6
4
4
23
22
2
čas
minimalni čas
Automatski brojač broj:
Lokalitet / Stacionaža [km+m]:
Broj puta / Dionica
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
voz/h
5/srijeda
9/nedelja
9/nedelja
12/subota
24/četvrtak
18/petak
25/petak
19/subota
20/nedelja
10/nedelja
28/četvrtak
28/četvrtak
7/subota
8/nedelja
2/ponedeljak
25/subota
19/nedelja
26/nedelja
23/subota
31/nedelja
31/nedelja
20/subota
5/petak
5/petak
3/subota
4/nedelja
4/nedelja
20/četvrtak
2/nedelja
2/nedelja
16/srijeda
25/petak
11/petak
18/nedelja
4/nedelja
4/nedelja
23.7/subota
5.8/petak
5.8/petak
datum/dan
7
12
13
13
17
17
15
17
15
12
18
16
9
18
14
8
17
10
6
17
17
9
14
17
9
19
19
12
17
17
14
18
16
14
16
16
6
14
17
čas
maksimalni čas
32
49
66
25
27
45
35
28
48
43
54
73
66
62
96
72
72
106
95
116
158
88
124
163
57
85
116
71
84
106
43
52
79
29
39
57
95
124
163
voz/h
27/četvrtak
26/srijeda
27/četvrtak
4/petak
1/utorak
1/utorak
4/petak
6/nedelja
4/petak
20/srijeda
5/utorak
5/utorak
23/ponedeljak
24/utorak
23/ponedeljak
8/srijeda
2/četvrtak
8/srijeda
5/utorak
4/ponedeljak
5/utorak
31/srijeda
9/utorak
31/srijeda
27/utorak
28/srijeda
28/srijeda
31/ponedeljak
24/ponedeljak
24/ponedeljak
30/srijeda
30/srijeda
30/srijeda
26/ponedeljak
27/utorak
26/ponedeljak
4.3/petak
26.1/srijeda
27.1/četvrtak
datum/dan
122
98
221
116
120
238
98
138
254
169
163
343
206
208
433
261
266
550
402
403
807
422
516
948
296
295
593
247
225
478
212
208
420
143
127
279
98
98
221
voz/dan
minimalni dan
1/subota
9/nedelja
1/subota
27/nedelja
18/petak
20/nedelja
20/nedelja
20/nedelja
20/nedelja
30/subota
28/četvrtak
28/četvrtak
7/subota
8/nedelja
7/subota
25/subota
19/nedelja
26/nedelja
23/subota
31/nedelja
31/nedelja
6/subota
21/nedelja
7/nedelja
10/subota
4/nedelja
4/nedelja
2/nedelja
2/nedelja
2/nedelja
19/subota
11/petak
11/petak
4/nedelja
10/subota
10/subota
23.7/subota
21.8/nedelja
31.7/nedelja
datum/dan
298
328
563
201
197
382
280
236
516
386
538
852
646
573
1157
618
677
1202
1099
1116
2114
952
1141
2014
671
936
1482
460
543
1003
384
458
808
277
278
555
1099
1141
2114
voz/dan
maksimalni dan
18
17
35
14
16
30
16
19
35
23
27
51
34
40
75
47
53
100
118
96
214
102
109
211
48
60
108
25
28
52
20
23
43
17
21
38
41
43
83
(21-05 h)
159
169
328
143
145
288
162
164
326
247
244
492
322
315
637
373
337
710
571
525
1096
598
651
1249
402
444
847
291
301
593
275
271
546
186
184
371
312
314
626
(05-21 h)
noćni
prosjek
prosjek
dnevni
000042
Kopilovo / 1+036,00
M 18 / Brod na Drini 3 - granica / border RS (Šćepan Polje)
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
168
172
340
151
158
309
174
180
354
255
266
521
320
322
643
395
344
739
618
540
1158
641
671
1312
416
441
856
302
308
610
284
290
574
194
193
387
331
328
659
danom
radnim
prosjek
191
206
397
174
168
342
190
191
381
297
281
578
423
415
838
486
518
1004
839
791
1629
870
1015
1885
547
679
1226
345
373
719
320
305
624
228
235
463
401
420
820
567
571
1138
419
390
810
689
621
1310
700
760
1460
451
504
955
ljetni
prosjek
prosjek
vikendom
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
Year
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Month
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Direction
31/Monday
31/Monday
31/Monday
28/Monday
28/Monday
28/Monday
31/Thursday
31/Thursday
30/Wednesday
29/Friday
30/Saturday
26/Tuesday
30/Monday
31/Tuesday
30/Monday
21/Tuesday
29/Wednesday
20/Monday
5/Tuesday
14/Thursday
4/Monday
30/Tuesday
30/Tuesday
30/Tuesday
30/Friday
30/Friday
30/Friday
30/Sunday
31/Monday
28/Friday
30/Wednesday
30/Wednesday
30/Wednesday
31/Saturday
31/Saturday
31/Saturday
31.1/Monday
31.1/Monday
31.1/Monday
23
22
2
23
2
2
4
3
5
23
4
1
4
4
4
2
3
4
3
5
2
3
4
3
4
4
4
2
1
4
5
5
5
6
4
4
23
22
2
hour
minimum hour
date/day
Road number / Section
Location / Mileage [km+m]:
Automatic counter number:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
veh/h
5/Wednesday
9/Sunday
9/Sunday
12/Saturday
24/Thursday
18/Friday
25/Friday
19/Saturday
20/Sunday
10/Sunday
28/Thursday
28/Thursday
7/Saturday
8/Sunday
2/Monday
25/Saturday
19/Sunday
26/Sunday
23/Saturday
31/Sunday
31/Sunday
20/Saturday
5/Friday
5/Friday
3/Saturday
4/Sunday
4/Sunday
20/Thursday
2/Sunday
2/Sunday
16/Wednesday
25/Friday
11/Friday
18/Sunday
4/Sunday
4/Sunday
23.7/Saturday
5.8/Friday
5.8/Friday
date/day
7
12
13
13
17
17
15
17
15
12
18
16
9
18
14
8
17
10
6
17
17
9
14
17
9
19
19
12
17
17
14
18
16
14
16
16
6
14
17
hour
maximum hour
32
49
66
25
27
45
35
28
48
43
54
73
66
62
96
72
72
106
95
116
158
88
124
163
57
85
116
71
84
106
43
52
79
29
39
57
95
124
163
veh/h
27/Thursday
26/Wednesday
27/Thursday
4/Friday
1/Tuesday
1/Tuesday
4/Friday
6/Sunday
4/Friday
20/Wednesday
5/Tuesday
5/Tuesday
23/Monday
24/Tuesday
23/Monday
8/Wednesday
2/Thursday
8/Wednesday
5/Tuesday
4/Monday
5/Tuesday
31/Wednesday
9/Tuesday
31/Wednesday
27/Tuesday
28/Wednesday
28/Wednesday
31/Monday
24/Monday
24/Monday
30/Wednesday
30/Wednesday
30/Wednesday
26/Monday
27/Tuesday
26/Monday
4.3/Friday
26.1/Wednesday
27.1/Thursday
date/day
122
98
221
116
120
238
98
138
254
169
163
343
206
208
433
261
266
550
402
403
807
422
516
948
296
295
593
247
225
478
212
208
420
143
127
279
98
98
221
veh/day
minimum day
1/Saturday
9/Sunday
1/Saturday
27/Sunday
18/Friday
20/Sunday
20/Sunday
20/Sunday
20/Sunday
30/Saturday
28/Thursday
28/Thursday
7/Saturday
8/Sunday
7/Saturday
25/Saturday
19/Sunday
26/Sunday
23/Saturday
31/Sunday
31/Sunday
6/Saturday
21/Sunday
7/Sunday
10/Saturday
4/Sunday
4/Sunday
2/Sunday
2/Sunday
2/Sunday
19/Saturday
11/Friday
11/Friday
4/Sunday
10/Saturday
10/Saturday
23.7/Saturday
21.8/Sunday
31.7/Sunday
date/day
298
328
563
201
197
382
280
236
516
386
538
852
646
573
1157
618
677
1202
1099
1116
2114
952
1141
2014
671
936
1482
460
543
1003
384
458
808
277
278
555
1099
1141
2114
veh/day
maximum day
18
17
35
14
16
30
16
19
35
23
27
51
34
40
75
47
53
100
118
96
214
102
109
211
48
60
108
25
28
52
20
23
43
17
21
38
41
43
83
(21-05 h)
159
169
328
143
145
288
162
164
326
247
244
492
322
315
637
373
337
710
571
525
1096
598
651
1249
402
444
847
291
301
593
275
271
546
186
184
371
312
314
626
(5-21 h)
night
average
average
day time
000042
Kopilovo / 1+036,00
M 18 / Brod na Drini 3 - granica / border RS (Šćepan Polje)
TRAFFIC PARAMETERS
168
172
340
151
158
309
174
180
354
255
266
521
320
322
643
395
344
739
618
540
1158
641
671
1312
416
441
856
302
308
610
284
290
574
194
193
387
331
328
659
average
day
working
567
571
1138
419
390
810
689
621
1310
700
760
1460
451
504
955
average
191
206
397
174
168
342
190
191
381
297
281
578
423
415
838
486
518
1004
839
791
1629
870
1015
1885
547
679
1226
345
373
719
320
305
624
228
235
463
401
420
820
summer
average
weekend
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000042
Kopilovo / 1+036,00
M 18 / Brod na Drini 3 - granica / border RS (Šćepan Polje)
800
700
voz / dan - vehicle / day
697
700
709
2008
2009
2010
2011
653
600
500
700
553
484
490
2002
2003
556
490
400
300
200
100
0
2004
2005
2006
2007
Godina - Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
800
700
voz / dan - vehicle / day
697
700
709
2008
2009
2010
2011
653
600
500
700
553
484
490
2002
2003
555
489
400
300
200
100
0
2004
2005
2006
2007
Godina - Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
Broj vozila - Number of vehicles
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
JanuarJanuary
FebruarFebruary
MartMarch
AprilApril
PGDS 709 voz/dan - AADT 709 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]:
Broj puta - Road number/ Dionica - Section
MajMay
JuliJuly
AvgustAugust
Dani / Mjeseci - Days / Months
JuniJune
SeptembarSeptember
000042
Kopilovo / 1+036,00
M 18 / Brod na Drini 3 - granica / border RS (Šćepan Polje)
DNEVNA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
000042
Kopilovo / 1+036,00
Broj puta - Road number / Dionica - Section
M 18 / Brod na Drini 3 - granica / border RS
(Šćepan Polje)
PGDS 709 voz/dan
AADT 709 veh/day
Broj vozila - Number of vehicles
60
50
40
30
20
10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
Broj vozila - Number of vehicles
900
800
700
Dužina vozila
Vehicle length
600
500
>16,5 m
400
12-16,5 m
300
5,5-12 m
<5,5 m
200
100
0
ponedeljak
Monday
utorak
Tuesday
srijeda
četvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila - Number of vehicles
1600
Dužina vozila
Vehicle length
1400
1200
>16,5 m
1000
12-16,5 m
800
5,5-12 m
600
<5,5 m
400
200
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Mjesečna neravnomjernost
Monthly variation
9
10
11
12
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
000042
Kopilovo / 1+036,00
Broj puta - Road number / Dionica - Section
M 18 / Brod na Drini 3 - granica / border RS
(Šćepan Polje)
PGDS AADT
709 voz/dan - veh/day
Čas Hour
Maksimalni
vršni sat Maximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danu Hour of day
14
17
14
18
11
17
10
17
Sat u godini Hour in year
5199
5754
5727
5227
5244
5538
4571
5106
DanDay of week
petakFriday
nedeljaSunday
subotaSaturday
subotaSaturday
nedeljaSunday
petakFriday
nedeljaSunday
ponedeljakMonday
DatumDate
5
28
27
6
7
19
10
1
MjesecMonth
AvgustAugust
AvgustAugust
AvgustAugust
AvgustAugust
AvgustAugust
AvgustAugust
JuliJuly
AvgustAugust
Vrijednost Value
163
143
135
130
126
122
110
97
%percent
22.98
20.16
19.04
18.33
17.77
17.20
15.51
13.68
28
u % PGDSa - in % of AADT
24
20
16
12
8
4
0
0
20
40
60
80
100
Čas - Hour
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000043
Tjentište / 22+964,00
M 20 / Čemerno - Brod na Drini 2
December
Decembar-
November
Novembar-
October
Oktobar-
September
Septembar-
August
Avgust-
July
Juli-
June
Juni-
May
Maj-
April
April-
March
Mart-
Februar-
February
January
Januar-
Mjesec - Month
1
204
218
387
670
442
624
1075
1562
1034
622
491
488
2
285
270
374
483
924
632
1051
1134
1200
652
604
600
3
268
332
372
465
812
819
1131
1206
1142
721
581
421
4
331
434
302
507
677
589
895
1293
1071
603
705
432
5
426
237
195
488
717
705
876
1600
932
646
594
482
6
239
234
265
500
914
573
849
1898
835
711
575
473
7
137
269
388
670
785
544
985
2050
889
835
548
437
8
346
309
371
630
667
594
1307
1777
882
697
525
426
9
495
307
281
565
725
789
1374
1309
1013
707
490
556
10
517
269
310
492
734
1005
1223
1343
925
649
535
386
11
405
341
478
538
651
965
1083
1398
965
555
641
402
12
436
225
344
507
747
835
1014
1551
875
586
462
441
13
439
218
339
539
877
586
880
1807
850
601
463
345
14
359
295
355
520
677
577
928
1825
751
769
518
333
15
435
328
349
664
776
632
1195
1537
829
597
530
377
16
436
346
360
568
576
662
1893
1377
988
612
488
478
17
450
326
449
543
647
1059
2119
1506
894
495
510
357
18
460
481
518
526
574
858
1308
1614
906
477
667
335
19
411
475
427
540
564
927
1217
1669
768
511
489
373
20
317
345
426
448
780
913
1459
1813
827
557
508
396
21
560
386
473
495
632
680
1238
2003
803
710
512
419
22
368
357
454
574
662
694
1590
1648
709
619
448
459
23
328
363
424
526
511
736
1788
1416
977
634
500
512
24
331
177
462
482
549
962
1830
1315
896
533
532
383
25
376
547
529
530
539
1308
1435
1352
830
552
637
322
26
218
374
448
581
573
1051
1287
1543
775
585
470
221
27
183
428
428
625
748
936
1480
1718
672
589
425
313
28
241
436
447
915
662
853
1259
1889
647
724
427
316
29
193
447
886
615
851
1362
1315
702
531
530
247
30
257
428
560
580
868
801
525
549
31
250
463
676
1626
1209
1513
1143
528
330
253
UkupnoTotal
10701
9327
12293
17037
21013
23827
40270
47820
26388
19133
15954
12313
ProsjekAverage
345
333
397
568
678
794
1299
1543
880
617
532
397
Godišnji prosjek (PGDS) - Annual average (AADT)
702
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000043
Tjentište / 22+964,00
M 20 / Čemerno - Brod na Drini 2
Dužina vozila - Vehicle length
MjesecMonth
SmjerDirection
Januar January
I
4593
87.1
652
12.4
28
0.5
2
0.0
5275
II
4735
87.3
662
12.2
25
0.5
4
0.1
5426
ukupno - total
9328
87.2
1314
12.3
53
0.5
6
0.1
10701
I
4044
87.2
552
11.9
38
0.8
2
0.0
4636
II
4066
86.7
588
12.5
27
0.6
10
0.2
4691
ukupno - total
8110
87.0
1140
12.2
65
0.7
12
0.1
9327
I
5240
85.6
813
13.3
65
1.1
1
0.0
6119
II
5245
85.0
878
14.2
51
0.8
0
0.0
6174
10485
85.3
1691
13.8
116
0.9
1
0.0
12293
7319
88.2
864
10.4
115
1.4
2
0.0
8300
Februar February
Mart March
ukupno - total
April April
I
II
ukupno - total
Maj May
Juni June
Juli July
Avgust August
Septembar September
Oktobar October
I
II
12 - 16,5 m
(%)
< 16,5 m
(%)
UkupnoTotal
7708
88.2
929
10.6
95
1.1
5
0.1
8737
15027
88.2
1793
10.5
210
1.2
7
0.0
17037
9438
90.0
929
8.9
116
1.1
1
0.0
10484
89.6
999
9.5
96
0.9
5
0.0
10529
89.8
1928
9.2
212
1.0
6
0.0
21013
I
10100
91.1
879
7.9
110
1.0
2
0.0
11091
II
11630
91.3
984
7.7
115
0.9
7
0.1
12736
ukupno - total
21730
91.2
1863
7.8
225
0.9
9
0.0
23827
I
17197
94.2
953
5.2
103
0.6
5
0.0
18258
II
20916
95.0
1000
4.5
88
0.4
8
0.0
22012
ukupno - total
38113
94.6
1953
4.8
191
0.5
13
0.0
40270
I
22836
95.6
918
3.8
118
0.5
6
0.0
23878
II
22837
95.4
986
4.1
110
0.5
9
0.0
23942
ukupno - total
45673
95.5
1904
4.0
228
0.5
15
0.0
47820
I
12621
90.7
1083
7.8
209
1.5
4
0.0
13917
II
11133
89.3
1127
9.0
205
1.6
6
0.0
12471
ukupno - total
23754
90.0
2210
8.4
414
1.6
10
0.0
26388
8639
89.4
877
9.1
145
1.5
1
0.0
9662
I
II
I
II
II
ukupno - total
Prosjek
(PGDS) Average
(AADT)
(%)
9429
I
Ukupno
(godišnje) Total
(annual)
5,5 - 12 m
18867
ukupno - total
Decembar December
(%)
ukupno - total
ukupno - total
Novembar November
< 5,5 m
8356
88.2
983
10.4
127
1.3
5
0.1
9471
16995
88.8
1860
9.7
272
1.4
6
0.0
19133
7065
88.4
800
10.0
120
1.5
6
0.1
7991
6987
87.7
854
10.7
120
1.5
2
0.0
7963
14052
88.1
1654
10.4
240
1.5
8
0.1
15954
5276
86.1
776
12.7
71
1.2
4
0.1
6127
5280
85.4
825
13.3
75
1.2
6
0.1
6186
10556
85.7
1601
13.0
146
1.2
10
0.1
12313
I
114368
91.0
10096
8.0
1238
1.0
36
0.0
125738
II
118322
90.8
10815
8.3
1134
0.9
67
0.1
130338
ukupno - total
232690
90.9
20911
8.2
2372
0.9
103
0.0
256076
I
312
90.7
28
8.0
3
1.0
0
0.0
344
II
323
90.5
30
8.3
3
0.9
0
0.1
357
ukupno - total
636
90.6
57
8.1
6
0.9
0
0.0
702
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Smjer
31/ponedeljak
30/nedelja
29/subota
28/ponedeljak
28/ponedeljak
28/ponedeljak
31/četvrtak
31/četvrtak
31/četvrtak
30/subota
26/utorak
26/utorak
31/utorak
31/utorak
31/utorak
30/četvrtak
23/četvrtak
15/srijeda
27/srijeda
16/subota
10/nedelja
31/srijeda
30/utorak
31/srijeda
30/petak
30/petak
29/četvrtak
30/nedelja
29/subota
25/utorak
30/srijeda
30/srijeda
30/srijeda
31/subota
31/subota
31/subota
31.1/ponedeljak
30.1/nedelja
29.1/subota
datum/dan
3
1
1
3
3
3
4
3
3
2
2
2
3
0
3
4
2
2
3
0
1
1
0
1
3
1
3
2
23
3
3
2
2
20
1
1
3
1
1
čas
minimalni čas
Automatski brojač broj:
Lokalitet / Stacionaža [km+m]:
Broj puta / Dionica
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
5
0
1
3
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
voz/h
9/nedelja
21/petak
21/petak
19/subota
27/nedelja
4/petak
18/petak
18/petak
18/petak
28/četvrtak
29/petak
28/četvrtak
2/ponedeljak
2/ponedeljak
2/ponedeljak
19/nedelja
25/subota
25/subota
24/nedelja
17/nedelja
17/nedelja
28/nedelja
8/ponedeljak
28/nedelja
3/subota
9/petak
9/petak
28/petak
2/nedelja
28/petak
7/ponedeljak
18/petak
18/petak
5/ponedeljak
4/nedelja
9/petak
28.8/nedelja
17.7/nedelja
17.7/nedelja
datum/dan
12
14
14
8
17
16
14
15
13
13
15
13
12
15
12
13
11
11
18
11
11
13
8
13
12
16
16
14
15
14
9
14
14
9
14
15
13
11
11
čas
maksimalni čas
35
45
66
34
32
49
30
29
50
52
60
81
57
58
93
63
89
119
97
106
177
110
88
164
78
68
119
47
48
82
38
41
66
38
35
60
110
106
177
voz/h
7/petak
7/petak
7/petak
24/četvrtak
24/četvrtak
24/četvrtak
5/subota
5/subota
5/subota
20/srijeda
2/subota
20/srijeda
1/nedelja
1/nedelja
1/nedelja
7/utorak
7/utorak
7/utorak
13/srijeda
6/srijeda
6/srijeda
10/srijeda
30/utorak
2/utorak
28/srijeda
27/utorak
28/srijeda
17/ponedeljak
18/utorak
18/utorak
27/nedelja
28/ponedeljak
27/nedelja
31/subota
26/ponedeljak
26/ponedeljak
7.1/petak
7.1/petak
7.1/petak
datum/dan
73
64
137
99
78
177
101
94
195
216
222
448
223
219
442
253
291
544
370
433
849
568
500
1134
318
315
647
237
235
477
215
200
425
127
76
221
73
64
137
voz/dan
minimalni dan
000043
Tjentište / 22+964,00
M 20 / Čemerno - Brod na Drini 2
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
21/petak
21/petak
21/petak
25/petak
25/petak
25/petak
18/petak
25/petak
25/petak
28/četvrtak
29/petak
28/četvrtak
2/ponedeljak
6/petak
2/ponedeljak
19/nedelja
25/subota
25/subota
17/nedelja
23/subota
17/nedelja
28/nedelja
8/ponedeljak
7/nedelja
4/nedelja
2/petak
2/petak
7/petak
7/petak
7/petak
4/petak
4/petak
4/petak
2/petak
2/petak
2/petak
28.8/nedelja
23.7/subota
17.7/nedelja
datum/dan
284
276
560
273
274
547
264
270
529
444
573
915
468
516
924
531
789
1308
1065
1102
2119
1105
1083
2050
595
613
1200
416
419
835
362
343
705
301
299
600
1105
1102
2119
voz/dan
maksimalni dan
16
18
34
17
19
37
17
20
37
25
34
60
30
38
68
42
52
94
73
102
175
92
110
202
41
49
90
25
34
59
21
28
49
15
20
35
35
44
79
(21-05 h)
154
157
311
148
148
296
180
179
359
251
257
508
309
301
610
328
373
701
516
608
1124
678
663
1341
423
367
790
286
272
558
245
238
483
183
179
362
310
313
623
(05-21 h)
noćni
prosjek
dnevni
prosjek
182
186
368
168
172
340
203
206
410
287
305
592
331
341
672
347
407
754
534
643
1177
707
719
1427
442
411
853
308
308
616
275
270
546
206
204
410
337
353
690
danom
radnim
prosjek
154
160
314
160
157
317
181
178
359
259
267
526
351
337
688
433
472
905
704
850
1555
951
924
1875
524
430
954
319
300
620
246
254
500
177
189
366
361
367
728
550
583
1134
370
425
794
589
710
1299
770
772
1543
464
416
880
ljetni
prosjek
prosjek
vikendom
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
Year
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Month
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Direction
31/Monday
30/Sunday
29/Saturday
28/Monday
28/Monday
28/Monday
31/Thursday
31/Thursday
31/Thursday
30/Saturday
26/Tuesday
26/Tuesday
31/Tuesday
31/Tuesday
31/Tuesday
30/Thursday
23/Thursday
15/Wednesday
27/Wednesday
16/Saturday
10/Sunday
31/Wednesday
30/Tuesday
31/Wednesday
30/Friday
30/Friday
29/Thursday
30/Sunday
29/Saturday
25/Tuesday
30/Wednesday
30/Wednesday
30/Wednesday
31/Saturday
31/Saturday
31/Saturday
31.1/Monday
30.1/Sunday
29.1/Saturday
3
1
1
3
3
3
4
3
3
2
2
2
3
0
3
4
2
2
3
0
1
1
0
1
3
1
3
2
23
3
3
2
2
20
1
1
3
1
1
hour
minimum hour
date/day
Road number / Section
Location / Mileage [km+m]:
Automatic counter number:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
5
0
1
3
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
veh/h
9/Sunday
21/Friday
21/Friday
19/Saturday
27/Sunday
4/Friday
18/Friday
18/Friday
18/Friday
28/Thursday
29/Friday
28/Thursday
2/Monday
2/Monday
2/Monday
19/Sunday
25/Saturday
25/Saturday
24/Sunday
17/Sunday
17/Sunday
28/Sunday
8/Monday
28/Sunday
3/Saturday
9/Friday
9/Friday
28/Friday
2/Sunday
28/Friday
7/Monday
18/Friday
18/Friday
5/Monday
4/Sunday
9/Friday
28.8/Sunday
17.7/Sunday
17.7/Sunday
date/day
12
14
14
8
17
16
14
15
13
13
15
13
12
15
12
13
11
11
18
11
11
13
8
13
12
16
16
14
15
14
9
14
14
9
14
15
13
11
11
hour
maximum hour
35
45
66
34
32
49
30
29
50
52
60
81
57
58
93
63
89
119
97
106
177
110
88
164
78
68
119
47
48
82
38
41
66
38
35
60
110
106
177
veh/h
7/Friday
7/Friday
7/Friday
24/Thursday
24/Thursday
24/Thursday
5/Saturday
5/Saturday
5/Saturday
20/Wednesday
2/Saturday
20/Wednesday
1/Sunday
1/Sunday
1/Sunday
7/Tuesday
7/Tuesday
7/Tuesday
13/Wednesday
6/Wednesday
6/Wednesday
10/Wednesday
30/Tuesday
2/Tuesday
28/Wednesday
27/Tuesday
28/Wednesday
17/Monday
18/Tuesday
18/Tuesday
27/Sunday
28/Monday
27/Sunday
31/Saturday
26/Monday
26/Monday
7.1/Friday
7.1/Friday
7.1/Friday
date/day
73
64
137
99
78
177
101
94
195
216
222
448
223
219
442
253
291
544
370
433
849
568
500
1134
318
315
647
237
235
477
215
200
425
127
76
221
73
64
137
veh/day
minimum day
000043
Tjentište / 22+964,00
M 20 / Čemerno - Brod na Drini 2
TRAFFIC PARAMETERS
21/Friday
21/Friday
21/Friday
25/Friday
25/Friday
25/Friday
18/Friday
25/Friday
25/Friday
28/Thursday
29/Friday
28/Thursday
2/Monday
6/Friday
2/Monday
19/Sunday
25/Saturday
25/Saturday
17/Sunday
23/Saturday
17/Sunday
28/Sunday
8/Monday
7/Sunday
4/Sunday
2/Friday
2/Friday
7/Friday
7/Friday
7/Friday
4/Friday
4/Friday
4/Friday
2/Friday
2/Friday
2/Friday
28.8/Sunday
23.7/Saturday
17.7/Sunday
date/day
284
276
560
273
274
547
264
270
529
444
573
915
468
516
924
531
789
1308
1065
1102
2119
1105
1083
2050
595
613
1200
416
419
835
362
343
705
301
299
600
1105
1102
2119
veh/day
maximum day
16
18
34
17
19
37
17
20
37
25
34
60
30
38
68
42
52
94
73
102
175
92
110
202
41
49
90
25
34
59
21
28
49
15
20
35
35
44
79
(21-05 h)
154
157
311
148
148
296
180
179
359
251
257
508
309
301
610
328
373
701
516
608
1124
678
663
1341
423
367
790
286
272
558
245
238
483
183
179
362
310
313
623
(5-21 h)
night
average
average
day time
182
186
368
168
172
340
203
206
410
287
305
592
331
341
672
347
407
754
534
643
1177
707
719
1427
442
411
853
308
308
616
275
270
546
206
204
410
337
353
690
average
day
working
550
583
1134
370
425
794
589
710
1299
770
772
1543
464
416
880
average
154
160
314
160
157
317
181
178
359
259
267
526
351
337
688
433
472
905
704
850
1555
951
924
1875
524
430
954
319
300
620
246
254
500
177
189
366
361
367
728
summer
average
weekend
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000043
Tjentište / 22+964,00
M 20 / Čemerno - Brod na Drini 2
800
747
752
703
702
700
646
615
602
576
voz / dan - vehicle / day
600
543
537
2004
2005
500
400
300
200
100
0
2002
2003
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Godina - Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
800
747
752
703
702
700
645
615
602
576
voz / dan - vehicle / day
600
543
536
2004
2005
500
400
300
200
100
0
2002
2003
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Godina - Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
Broj vozila - Number of vehicles
0
500
1000
1500
2000
2500
JanuarJanuary
FebruarFebruary
MartMarch
AprilApril
PGDS 702 voz/dan - AADT 702 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]:
Broj puta - Road number/ Dionica - Section
MajMay
JuliJuly
AvgustAugust
Dani / Mjeseci - Days / Months
JuniJune
000043
Tjentište / 22+964,00
M 20 / Čemerno - Brod na Drini 2
SeptembarSeptember
DNEVNA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000043
Tjentište / 22+964,00
M 20 / Čemerno - Brod na Drini 2
PGDS 702 voz/dan
AADT 702 veh/day
Broj vozila - Number of vehicles
60
50
40
30
20
10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
Broj vozila - Number of vehicles
900
800
700
Dužina vozila
Vehicle length
600
500
>16,5 m
400
12-16,5 m
300
5,5-12 m
<5,5 m
200
100
0
ponedeljak
Monday
utorak
Tuesday
srijeda
četvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila - Number of vehicles
1800
1600
Dužina vozila
Vehicle length
1400
1200
>16,5 m
1000
12-16,5 m
800
5,5-12 m
600
<5,5 m
400
200
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Mjesečna neravnomjernost
Monthly variation
9
10
11
12
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000043
Tjentište / 22+964,00
M 20 / Čemerno - Brod na Drini 2
PGDS AADT
702 voz/dan - veh/day
Čas Hour
Maksimalni
vršni sat Maximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danu Hour of day
11
14
17
15
18
17
12
12
Sat u godini Hour in year
4740
5415
4914
5512
4915
4746
5053
5101
DanDay of week
nedeljaSunday
nedeljaSunday
nedeljaSunday
četvrtakThursday
nedeljaSunday
nedeljaSunday
subotaSaturday
ponedeljakMonday
DatumDate
17
14
24
18
24
17
30
1
MjesecMonth
JuliJuly
AvgustAugust
JuliJuly
AvgustAugust
JuliJuly
JuliJuly
JuliJuly
AvgustAugust
Vrijednost Value
177
153
142
135
132
128
114
99
%percent
25.23
21.81
20.24
19.24
18.81
18.24
16.25
14.11
28
u % PGDSa - in % of AADT
24
20
16
12
8
4
0
0
20
40
60
80
100
Čas - Hour
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000044
Rudo Polje / 34+434,00
M 6.1 / Klanci - Gacko 2
1
December
Decembar-
November
Novembar-
October
Oktobar-
September
Septembar-
August
Avgust-
July
Juli-
June
Juni-
May
Maj-
April
April-
March
Mart-
Februar-
February
January
Januar-
Mjesec - Month
1111
838
746
1238
1177
1264
1425
1345
1488
1480
1294
1116
2
850
847
849
1162
1350
1169
1250
1304
1465
1231
1488
1292
3
1143
809
987
1239
1387
1412
1222
1363
1397
1338
1548
1084
4
1145
861
819
1167
1299
1386
1318
1370
1280
1368
1560
899
5
1004
813
887
1144
1288
1101
1356
1466
1434
1276
1523
1025
6
812
780
838
1184
1424
1192
1273
1667
1294
1352
1216
1070
7
1106
1054
957
1277
1320
1241
1170
1368
1276
1477
1419
1096
8
855
991
1000
1259
1203
1222
1338
1580
1394
1334
1188
1145
9
792
964
750
1271
1172
1302
1201
2784
1380
1161
1193
1182
10
889
918
883
1104
1171
1391
1120
1434
1338
1323
1190
1206
11
1045
1033
1122
1116
1291
1305
1225
1337
1385
1465
1431
818
12
1074
955
934
1075
1419
1146
1168
1570
1275
1538
1347
1004
13
1029
835
897
1113
1435
1190
1249
1429
1286
1510
1193
959
14
1141
1059
956
1142
1344
1138
1178
1338
1396
1573
1209
1051
15
951
1076
949
1301
1154
1225
1353
1463
1325
1114
1250
1024
16
904
1020
952
1224
1196
1607
1399
1538
1423
1077
1188
1168
17
1015
1006
1006
1002
1212
1501
1255
1405
1299
1347
1249
943
18
1230
1160
1175
1192
1291
1440
1338
1463
1212
1330
1349
861
19
1347
1037
1088
1151
1315
1190
1336
1615
1344
1354
1349
1013
20
931
874
850
896
1465
1240
1431
1851
1323
1302
1061
1005
21
1165
1003
982
1020
1340
1274
1201
1972
1329
1475
1262
1103
22
1046
1008
968
1288
1190
1261
1404
1480
1309
1310
1305
925
23
835
940
996
1099
1096
1289
1379
1283
1520
1100
1402
1260
24
1263
869
1000
1063
1155
1517
1317
1320
1415
1354
1366
1106
25
1460
1121
1171
1156
1229
1400
1384
1356
1286
1531
1509
1187
26
705
1024
1145
1225
1290
1378
1328
1540
1253
1534
1255
1109
27
719
850
959
1252
1463
1262
1453
1440
1215
1302
1332
726
28
693
947
1048
1384
1171
1278
1385
1173
1237
1286
1438
758
29
676
1066
1267
1237
1349
1456
1598
1348
1121
1217
747
30
510
1088
1347
1229
1416
1506
998
996
31
882
1040
1213
1386
1475
1641
1590
1264
778
794
UkupnoTotal
30328
26692
30108
35358
39526
39086
40939
46917
40432
41225
39327
31454
ProsjekAverage
978
953
971
1179
1275
1303
1321
1513
1348
1330
1311
1015
Godišnji prosjek (PGDS) - Annual average (AADT)
1209
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000044
Rudo Polje / 34+434,00
M 6.1 / Klanci - Gacko 2
Dužina vozila - Vehicle length
MjesecMonth
SmjerDirection
Januar January
I
14495
95.0
719
4.7
39
0.3
1
0.0
15254
II
14241
94.5
787
5.2
45
0.3
1
0.0
15074
ukupno - total
28736
94.8
1506
5.0
84
0.3
2
0.0
30328
I
12595
94.0
751
5.6
52
0.4
6
0.0
13404
II
12383
93.2
841
6.3
61
0.5
3
0.0
13288
ukupno - total
24978
93.6
1592
6.0
113
0.4
9
0.0
26692
Februar February
Mart March
April April
Maj May
Juni June
Juli July
Avgust August
Septembar September
Oktobar October
Novembar November
Decembar December
Ukupno
(godišnje) Total
(annual)
Prosjek
(PGDS) Average
(AADT)
< 5,5 m
(%)
5,5 - 12 m
(%)
12 - 16,5 m
(%)
< 16,5 m
(%)
UkupnoTotal
I
14089
93.7
890
5.9
63
0.4
1
0.0
15043
II
13986
92.8
992
6.6
87
0.6
0
0.0
15065
ukupno - total
28075
93.2
1882
6.3
150
0.5
1
0.0
30108
I
16586
93.8
1004
5.7
87
0.5
5
0.0
17682
II
16433
93.0
1125
6.4
117
0.7
1
0.0
17676
ukupno - total
33019
93.4
2129
6.0
204
0.6
6
0.0
35358
I
18797
94.7
956
4.8
86
0.4
4
0.0
19843
II
18480
93.9
1084
5.5
117
0.6
2
0.0
19683
ukupno - total
37277
94.3
2040
5.2
203
0.5
6
0.0
39526
I
18493
94.6
957
4.9
90
0.5
3
0.0
19543
II
18283
93.6
1131
5.8
129
0.7
0
0.0
19543
ukupno - total
36776
94.1
2088
5.3
219
0.6
3
0.0
39086
I
19577
95.1
924
4.5
94
0.5
0
0.0
20595
II
19149
94.1
1082
5.3
110
0.5
3
0.0
20344
ukupno - total
38726
94.6
2006
4.9
204
0.5
3
0.0
40939
I
22514
95.0
1109
4.7
75
0.3
4
0.0
23702
II
21838
94.1
1267
5.5
107
0.5
3
0.0
23215
ukupno - total
44352
94.5
2376
5.1
182
0.4
7
0.0
46917
I
18974
93.6
1161
5.7
125
0.6
3
0.0
20263
II
18673
92.6
1316
6.5
176
0.9
4
0.0
20169
ukupno - total
37647
93.1
2477
6.1
301
0.7
7
0.0
40432
I
18908
91.6
1608
7.8
129
0.6
2
0.0
20647
II
18546
90.1
1868
9.1
161
0.8
3
0.0
20578
ukupno - total
37454
90.9
3476
8.4
290
0.7
5
0.0
41225
I
18201
92.6
1343
6.8
120
0.6
1
0.0
19665
II
17996
91.5
1509
7.7
156
0.8
1
0.0
19662
ukupno - total
36197
92.0
2852
7.3
276
0.7
2
0.0
39327
I
14622
92.8
1040
6.6
86
0.5
1
0.0
15749
II
14408
91.7
1185
7.5
112
0.7
0
0.0
15705
ukupno - total
29030
92.3
2225
7.1
198
0.6
1
0.0
31454
I
207851
93.9
12462
5.6
1046
0.5
31
0.0
221390
II
204416
92.9
14187
6.4
1378
0.6
21
0.0
220002
ukupno - total
412267
93.4
26649
6.0
2424
0.5
52
0.0
441392
I
568
93.6
34
5.6
3
0.5
0
0.0
607
II
559
92.7
39
6.4
4
0.6
0
0.0
603
1126
93.1
73
6.0
7
0.5
0
0.0
1209
ukupno - total
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Smjer
31/ponedeljak
29/subota
29/subota
28/ponedeljak
28/ponedeljak
28/ponedeljak
31/četvrtak
31/četvrtak
31/četvrtak
28/četvrtak
27/srijeda
25/ponedeljak
31/utorak
31/utorak
31/utorak
29/srijeda
29/srijeda
29/srijeda
28/četvrtak
28/četvrtak
28/četvrtak
24/srijeda
25/četvrtak
5/petak
29/četvrtak
30/petak
28/srijeda
31/ponedeljak
31/ponedeljak
16/nedelja
30/srijeda
30/srijeda
30/srijeda
30/petak
31/subota
30/petak
31.1/ponedeljak
29.1/subota
29.1/subota
datum/dan
4
3
2
3
3
3
4
5
3
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
2
2
4
3
3
2
4
3
3
2
4
3
4
2
2
4
2
4
3
2
čas
minimalni čas
Automatski brojač broj:
Lokalitet / Stacionaža [km+m]:
Broj puta / Dionica
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
voz/h
25/utorak
25/utorak
25/utorak
15/utorak
7/ponedeljak
15/utorak
21/ponedeljak
11/petak
11/petak
3/nedelja
3/nedelja
3/nedelja
6/petak
6/petak
12/četvrtak
30/četvrtak
3/petak
30/četvrtak
31/nedelja
31/nedelja
31/nedelja
21/nedelja
9/utorak
9/utorak
5/ponedeljak
2/petak
23/petak
25/utorak
25/utorak
25/utorak
5/subota
5/subota
5/subota
16/petak
16/petak
25/nedelja
21.8/nedelja
9.8/utorak
9.8/utorak
datum/dan
16
14
14
14
14
14
6
15
15
14
14
14
6
15
14
14
15
14
14
12
12
20
12
13
7
16
15
13
12
12
14
11
14
6
15
17
20
12
13
čas
maksimalni čas
119
138
197
80
85
125
71
83
112
89
96
185
77
95
150
88
106
174
129
139
185
151
158
261
87
89
126
83
101
139
106
107
156
72
89
136
151
158
261
voz/h
30/nedelja
30/nedelja
30/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
1/utorak
9/srijeda
1/utorak
20/srijeda
20/srijeda
20/srijeda
23/ponedeljak
23/ponedeljak
23/ponedeljak
5/nedelja
5/nedelja
5/nedelja
10/nedelja
10/nedelja
10/nedelja
28/nedelja
28/nedelja
28/nedelja
27/utorak
18/nedelja
18/nedelja
30/nedelja
30/nedelja
30/nedelja
30/srijeda
30/srijeda
30/srijeda
29/četvrtak
27/utorak
27/utorak
30.1/nedelja
30.1/nedelja
30.1/nedelja
datum/dan
262
248
510
397
383
780
371
373
746
450
446
896
558
538
1096
568
533
1101
559
561
1120
607
566
1173
609
581
1212
523
475
998
501
495
996
375
345
726
262
248
510
voz/dan
minimalni dan
000044
Rudo Polje / 34+434,00
M 6.1 / Klanci - Gacko 2
datum/dan
727
733
1460
571
589
1160
571
616
1175
676
708
1384
726
750
1465
785
822
1607
847
794
1641
1407
1377
2784
750
770
1520
775
801
1573
802
801
1560
632
660
1292
1407
1377
2784
voz/dan
maksimalni dan
25/utorak
25/utorak
25/utorak
18/petak
18/petak
18/petak
25/petak
18/petak
18/petak
28/četvrtak
28/četvrtak
28/četvrtak
2/ponedeljak
20/petak
20/petak
16/četvrtak
16/četvrtak
16/četvrtak
31/nedelja
31/nedelja
31/nedelja
9/utorak
9/utorak
9/utorak
23/petak
23/petak
23/petak
26/srijeda
14/petak
14/petak
28/ponedeljak
4/petak
4/petak
2/petak
2/petak
2/petak
9.8/utorak
9.8/utorak
9.8/utorak
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
65
72
136
57
66
123
62
67
129
74
81
155
88
98
186
102
100
202
112
100
212
116
109
226
120
113
233
80
85
165
70
73
143
57
63
119
84
86
169
(21-05 h)
427
415
842
422
408
830
424
419
842
516
508
1024
552
537
1089
550
552
1101
552
557
1109
648
639
1288
556
560
1115
586
579
1164
586
582
1168
452
444
895
523
517
1040
(05-21 h)
noćni
prosjek
dnevni
prosjek
519
522
1041
491
486
976
488
491
979
588
591
1179
645
648
1293
654
652
1306
663
659
1322
766
742
1508
679
676
1355
696
699
1395
663
660
1323
514
511
1025
616
613
1229
danom
radnim
prosjek
454
437
891
449
447
896
479
471
950
591
586
1178
631
611
1242
644
649
1293
666
651
1317
761
769
1530
665
662
1327
604
589
1193
638
644
1282
493
496
989
586
580
1165
689
683
1372
651
651
1303
664
656
1321
765
749
1513
675
672
1348
ljetni
prosjek
prosjek
vikendom
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
Year
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Month
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Direction
31/Monday
29/Saturday
29/Saturday
28/Monday
28/Monday
28/Monday
31/Thursday
31/Thursday
31/Thursday
28/Thursday
27/Wednesday
25/Monday
31/Tuesday
31/Tuesday
31/Tuesday
29/Wednesday
29/Wednesday
29/Wednesday
28/Thursday
28/Thursday
28/Thursday
24/Wednesday
25/Thursday
5/Friday
29/Thursday
30/Friday
28/Wednesday
31/Monday
31/Monday
16/Sunday
30/Wednesday
30/Wednesday
30/Wednesday
30/Friday
31/Saturday
30/Friday
31.1/Monday
29.1/Saturday
29.1/Saturday
4
3
2
3
3
3
4
5
3
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
2
2
4
3
3
2
4
3
3
2
4
3
4
2
2
4
2
4
3
2
hour
minimum hour
date/day
Road number / Section
Location / Mileage [km+m]:
Automatic counter number:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
veh/h
25/Tuesday
25/Tuesday
25/Tuesday
15/Tuesday
7/Monday
15/Tuesday
21/Monday
11/Friday
11/Friday
3/Sunday
3/Sunday
3/Sunday
6/Friday
6/Friday
12/Thursday
30/Thursday
3/Friday
30/Thursday
31/Sunday
31/Sunday
31/Sunday
21/Sunday
9/Tuesday
9/Tuesday
5/Monday
2/Friday
23/Friday
25/Tuesday
25/Tuesday
25/Tuesday
5/Saturday
5/Saturday
5/Saturday
16/Friday
16/Friday
25/Sunday
21.8/Sunday
9.8/Tuesday
9.8/Tuesday
date/day
16
14
14
14
14
14
6
15
15
14
14
14
6
15
14
14
15
14
14
12
12
20
12
13
7
16
15
13
12
12
14
11
14
6
15
17
20
12
13
hour
maximum hour
119
138
197
80
85
125
71
83
112
89
96
185
77
95
150
88
106
174
129
139
185
151
158
261
87
89
126
83
101
139
106
107
156
72
89
136
151
158
261
veh/h
30/Sunday
30/Sunday
30/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
1/Tuesday
9/Wednesday
1/Tuesday
20/Wednesday
20/Wednesday
20/Wednesday
23/Monday
23/Monday
23/Monday
5/Sunday
5/Sunday
5/Sunday
10/Sunday
10/Sunday
10/Sunday
28/Sunday
28/Sunday
28/Sunday
27/Tuesday
18/Sunday
18/Sunday
30/Sunday
30/Sunday
30/Sunday
30/Wednesday
30/Wednesday
30/Wednesday
29/Thursday
27/Tuesday
27/Tuesday
30.1/Sunday
30.1/Sunday
30.1/Sunday
date/day
262
248
510
397
383
780
371
373
746
450
446
896
558
538
1096
568
533
1101
559
561
1120
607
566
1173
609
581
1212
523
475
998
501
495
996
375
345
726
262
248
510
veh/day
minimum day
000044
Rudo Polje / 34+434,00
M 6.1 / Klanci - Gacko 2
TRAFFIC PARAMETERS
25/Tuesday
25/Tuesday
25/Tuesday
18/Friday
18/Friday
18/Friday
25/Friday
18/Friday
18/Friday
28/Thursday
28/Thursday
28/Thursday
2/Monday
20/Friday
20/Friday
16/Thursday
16/Thursday
16/Thursday
31/Sunday
31/Sunday
31/Sunday
9/Tuesday
9/Tuesday
9/Tuesday
23/Friday
23/Friday
23/Friday
26/Wednesday
14/Friday
14/Friday
28/Monday
4/Friday
4/Friday
2/Friday
2/Friday
2/Friday
9.8/Tuesday
9.8/Tuesday
9.8/Tuesday
date/day
727
733
1460
571
589
1160
571
616
1175
676
708
1384
726
750
1465
785
822
1607
847
794
1641
1407
1377
2784
750
770
1520
775
801
1573
802
801
1560
632
660
1292
1407
1377
2784
veh/day
maximum day
65
72
136
57
66
123
62
67
129
74
81
155
88
98
186
102
100
202
112
100
212
116
109
226
120
113
233
80
85
165
70
73
143
57
63
119
84
86
169
(21-05 h)
427
415
842
422
408
830
424
419
842
516
508
1024
552
537
1089
550
552
1101
552
557
1109
648
639
1288
556
560
1115
586
579
1164
586
582
1168
452
444
895
523
517
1040
(5-21 h)
night
average
average
day time
519
522
1041
491
486
976
488
491
979
588
591
1179
645
648
1293
654
652
1306
663
659
1322
766
742
1508
679
676
1355
696
699
1395
663
660
1323
514
511
1025
616
613
1229
average
day
working
689
683
1372
651
651
1303
664
656
1321
765
749
1513
675
672
1348
average
454
437
891
449
447
896
479
471
950
591
586
1178
631
611
1242
644
649
1293
666
651
1317
761
769
1530
665
662
1327
604
589
1193
638
644
1282
493
496
989
586
580
1165
summer
average
weekend
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000044
Rudo Polje / 34+434,00
M 6.1 / Klanci - Gacko 2
1400
1246
1276
1209
1173
1200
1103
voz / dan - vehicle / day
1000
958
983
985
2003
2004
1016
961
800
600
400
200
0
2002
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Godina - Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
1400
1246
1276
1209
1173
1200
1103
voz / dan - vehicle / day
1000
958
983
985
2003
2004
1015
961
800
600
400
200
0
2002
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Godina - Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
Broj vozila - Number of vehicles
0
1000
2000
3000
JanuarJanuary
FebruarFebruary
MartMarch
AprilApril
PGDS 1209 voz/dan - AADT 1209 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]:
Broj puta - Road number/ Dionica - Section
MajMay
JuliJuly
AvgustAugust
Dani / Mjeseci - Days / Months
JuniJune
000044
Rudo Polje / 34+434,00
M 6.1 / Klanci - Gacko 2
SeptembarSeptember
DNEVNA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000044
Rudo Polje / 34+434,00
M 6.1 / Klanci - Gacko 2
PGDS 1209 voz/dan
AADT 1209 veh/day
Broj vozila - Number of vehicles
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
Broj vozila - Number of vehicles
1400
1200
Dužina vozila
Vehicle length
1000
800
>16,5 m
600
12-16,5 m
5,5-12 m
400
<5,5 m
200
0
ponedeljak
Monday
utorak
Tuesday
srijeda
četvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila - Number of vehicles
1600
Dužina vozila
Vehicle length
1400
1200
>16,5 m
1000
12-16,5 m
800
5,5-12 m
600
<5,5 m
400
200
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Mjesečna neravnomjernost
Monthly variation
9
10
11
12
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000044
Rudo Polje / 34+434,00
M 6.1 / Klanci - Gacko 2
PGDS AADT
1209 voz/dan - veh/day
Čas Hour
Maksimalni
vršni sat Maximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danu Hour of day
13
14
14
11
15
15
17
17
Sat u godini Hour in year
5294
2223
3159
7404
5824
5032
6162
426
DanDay of week
utorakTuesday
nedeljaSunday
četvrtakThursday
subotaSaturday
srijedaWednesday
petakFriday
srijedaWednesday
utorakTuesday
DatumDate
9
3
12
5
31
29
14
18
MjesecMonth
AvgustAugust
AprilApril
MajMay
NovembarNovember
AvgustAugust
JuliJuly
SeptembarSeptember
JanuarJanuary
Vrijednost Value
261
185
150
137
131
127
116
107
%percent
21.58
15.30
12.40
11.33
10.83
10.50
9.59
8.85
24
u % PGDSa - in % of AADT
20
16
12
8
4
0
0
20
40
60
80
100
Čas - Hour
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000045
Korita / 13+986,00
M 20 / Krivača - Avtovac 1
1
512
649
701
1079
769
2
689
560
698
907
3
670
347
671
836
4
821
676
678
5
902
554
602
6
624
400
7
360
8
789
December
Decembar-
November
Novembar-
October
Oktobar-
September
Septembar-
August
Avgust-
July
Juli-
June
Juni-
May
Maj-
April
April-
March
Mart-
Februar-
February
January
Januar-
Mjesec - Month
921
1475
1907
1388
1145
1014
769
1282
975
1360
1501
1770
1171
1112
921
1303
1211
1501
1515
1770
1129
1188
659
851
1080
954
1233
1615
1954
1085
1147
700
881
1124
960
1353
2054
1541
973
977
807
635
883
1386
984
1289
2448
1431
1130
1095
780
422
773
1035
1264
984
1313
2461
1307
1275
1102
878
464
823
1044
982
987
1654
2279
1410
1218
897
793
9
956
448
585
912
1046
1080
1587
1957
1522
1253
957
964
10
858
368
649
823
1134
1274
1540
1765
1493
1036
915
721
11
793
511
1003
841
1017
1518
1359
1812
1487
1054
1190
674
12
828
413
879
931
1198
1086
1379
2050
1324
1065
898
716
13
898
396
730
844
1152
930
1255
2247
1212
1086
985
772
14
830
502
718
996
1014
972
1278
2323
1313
1288
945
790
15
857
454
729
1182
1031
995
1581
2040
1444
1006
979
867
16
769
448
770
943
890
1298
1621
1851
1470
1020
895
1018
17
856
246
812
858
1118
1576
1972
2002
1249
1008
1018
750
18
870
342
1047
947
997
1291
1500
2046
1349
998
1238
676
19
845
316
992
865
1012
1413
1536
2027
1184
939
1168
810
20
695
320
1015
827
1094
1143
1822
2587
1102
1067
1192
825
21
847
326
861
944
981
1098
1543
2708
1102
1191
900
827
22
582
267
753
1148
1151
1064
1987
2080
1220
1040
824
901
23
481
235
749
989
949
1140
2134
1806
1411
981
802
1047
24
496
279
806
930
894
1383
2087
1697
1211
1012
825
822
25
455
935
961
1017
912
1422
1660
1754
1245
1096
890
799
26
501
741
933
961
1054
1427
1623
2183
1154
1124
731
996
27
829
723
735
1104
1250
1380
1864
2304
1100
945
627
697
28
782
740
886
1404
971
1171
1763
2314
1163
1133
755
669
29
798
920
1221
962
1216
1821
1680
1184
1014
737
637
30
769
867
880
1029
1326
1355
878
677
31
926
887
1090
2073
1601
1978
1421
983
737
554
UkupnoTotal
22888
13082
24868
29083
33136
35179
50141
62035
40865
33343
28680
24576
ProsjekAverage
738
467
802
969
1069
1173
1617
2001
1362
1076
956
793
Godišnji prosjek (PGDS) - Annual average (AADT)
1090
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000045
Korita / 13+986,00
M 20 / Krivača - Avtovac 1
Dužina vozila - Vehicle length
MjesecMonth
SmjerDirection
Januar January
I
11109
91.9
869
7.2
100
0.8
15
0.1
12093
II
9775
90.6
947
8.8
61
0.6
12
0.1
10795
April April
Maj May
Juni June
Juli July
Avgust August
Septembar September
Oktobar October
Novembar November
Decembar December
Ukupno
(godišnje) Total
(annual)
Prosjek
(PGDS) Average
(AADT)
5,5 - 12 m
(%)
12 - 16,5 m
(%)
< 16,5 m
(%)
UkupnoTotal
20884
91.2
1816
7.9
161
0.7
27
0.1
22888
5676
88.8
618
9.7
72
1.1
29
0.5
6395
II
5833
87.2
757
11.3
68
1.0
29
0.4
6687
11509
88.0
1375
10.5
140
1.1
58
0.4
13082
ukupno - total
Mart March
(%)
I
ukupno - total
Februar February
< 5,5 m
I
12220
91.5
993
7.4
124
0.9
23
0.2
13360
II
10529
91.5
907
7.9
67
0.6
5
0.0
11508
ukupno - total
22749
91.5
1900
7.6
191
0.8
28
0.1
24868
I
13791
91.3
1127
7.5
149
1.0
34
0.2
15101
II
12807
91.6
1060
7.6
109
0.8
6
0.0
13982
ukupno - total
26598
91.5
2187
7.5
258
0.9
40
0.1
29083
I
15698
91.9
1200
7.0
164
1.0
27
0.2
17089
II
14806
92.3
1131
7.0
101
0.6
9
0.1
16047
ukupno - total
30504
92.1
2331
7.0
265
0.8
36
0.1
33136
I
15980
91.8
1225
7.0
170
1.0
25
0.1
17400
II
16460
92.6
1193
6.7
118
0.7
8
0.0
17779
ukupno - total
32440
92.2
2418
6.9
288
0.8
33
0.1
35179
I
22123
94.0
1224
5.2
162
0.7
28
0.1
23537
II
25330
95.2
1140
4.3
126
0.5
8
0.0
26604
ukupno - total
47453
94.6
2364
4.7
288
0.6
36
0.1
50141
I
29821
95.1
1326
4.2
187
0.6
24
0.1
31358
II
29331
95.6
1199
3.9
138
0.4
9
0.0
30677
ukupno - total
59152
95.4
2525
4.1
325
0.5
33
0.1
62035
I
20473
93.2
1292
5.9
178
0.8
21
0.1
21964
II
17408
92.1
1308
6.9
173
0.9
12
0.1
18901
ukupno - total
37881
92.7
2600
6.4
351
0.9
33
0.1
40865
I
15702
90.5
1452
8.4
183
1.1
18
0.1
17355
II
14577
91.2
1284
8.0
118
0.7
9
0.1
15988
ukupno - total
30279
90.8
2736
8.2
301
0.9
27
0.1
33343
I
14036
91.3
1153
7.5
171
1.1
20
0.1
15380
II
12111
91.1
1048
7.9
121
0.9
20
0.2
13300
ukupno - total
26147
91.2
2201
7.7
292
1.0
40
0.1
28680
I
12128
90.9
1079
8.1
116
0.9
18
0.1
13341
II
10162
90.4
983
8.7
78
0.7
12
0.1
11235
ukupno - total
22290
90.7
2062
8.4
194
0.8
30
0.1
24576
I
188757
92.4
13558
6.6
1776
0.9
282
0.1
204373
II
179129
92.6
12957
6.7
1278
0.7
139
0.1
193503
ukupno - total
367886
92.5
26515
6.7
3054
0.8
421
0.1
397876
I
516
92.1
37
6.6
5
0.9
1
0.1
560
II
489
92.3
35
6.7
3
0.7
0
0.1
530
1005
92.2
72
6.6
8
0.8
1
0.1
1090
ukupno - total
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Smjer
31/ponedeljak
24/ponedeljak
24/ponedeljak
28/ponedeljak
28/ponedeljak
28/ponedeljak
28/ponedeljak
30/srijeda
28/ponedeljak
26/utorak
30/subota
26/utorak
31/utorak
31/utorak
10/utorak
20/ponedeljak
12/nedelja
8/srijeda
9/subota
6/srijeda
6/srijeda
10/srijeda
4/četvrtak
4/četvrtak
29/četvrtak
29/četvrtak
29/četvrtak
28/petak
29/subota
27/četvrtak
30/srijeda
29/utorak
29/utorak
29/četvrtak
30/petak
27/utorak
31.1/ponedeljak
24.1/ponedeljak
24.1/ponedeljak
datum/dan
4
4
1
2
2
2
3
3
3
3
2
3
2
4
2
3
1
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
0
3
3
3
2
1
2
2
4
4
4
1
čas
minimalni čas
Automatski brojač broj:
Lokalitet / Stacionaža [km+m]:
Broj puta / Dionica
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
2
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
voz/h
18/utorak
9/nedelja
9/nedelja
25/petak
25/petak
25/petak
19/subota
12/subota
19/subota
28/četvrtak
29/petak
28/četvrtak
10/utorak
2/ponedeljak
2/ponedeljak
11/subota
17/petak
11/subota
31/nedelja
23/subota
23/subota
21/nedelja
20/subota
20/subota
4/nedelja
12/ponedeljak
4/nedelja
9/nedelja
7/petak
7/petak
3/četvrtak
20/nedelja
20/nedelja
26/ponedeljak
15/četvrtak
26/ponedeljak
21.8/nedelja
20.8/subota
20.8/subota
datum/dan
14
16
16
16
15
16
18
9
18
14
16
15
12
16
16
9
16
9
11
8
8
9
9
9
9
16
9
10
16
16
9
16
16
10
15
10
9
9
9
čas
maksimalni čas
58
71
107
42
55
89
86
81
137
58
72
116
65
86
131
126
87
171
81
104
179
144
124
225
102
80
163
62
78
133
65
73
132
68
62
116
144
124
225
voz/h
7/petak
7/petak
7/petak
23/srijeda
23/srijeda
23/srijeda
6/nedelja
4/petak
9/srijeda
10/nedelja
20/srijeda
10/nedelja
1/nedelja
1/nedelja
1/nedelja
13/ponedeljak
1/srijeda
1/srijeda
13/srijeda
4/ponedeljak
4/ponedeljak
31/srijeda
30/utorak
31/srijeda
21/srijeda
27/utorak
27/utorak
30/nedelja
30/nedelja
30/nedelja
27/nedelja
30/srijeda
27/nedelja
31/subota
31/subota
31/subota
23.1/srijeda
23.2/srijeda
23.2/srijeda
datum/dan
201
159
360
120
115
235
323
243
585
399
374
823
400
369
769
462
442
921
568
627
1233
712
681
1421
577
505
1100
442
436
878
315
309
627
306
248
554
120
115
235
voz/dan
minimalni dan
000045
Korita / 13+986,00
M 20 / Krivača - Avtovac 1
datum/dan
547
493
956
483
452
935
566
491
1047
720
684
1404
705
681
1386
848
828
1576
967
1254
2134
1396
1312
2708
1168
786
1954
697
616
1288
682
571
1238
570
477
1047
1396
1312
2708
voz/dan
maksimalni dan
19/srijeda
31/ponedeljak
9/nedelja
25/petak
25/petak
25/petak
18/petak
20/nedelja
18/petak
28/četvrtak
28/četvrtak
28/četvrtak
6/petak
6/petak
6/petak
11/subota
17/petak
17/petak
31/nedelja
23/subota
23/subota
21/nedelja
8/ponedeljak
21/nedelja
4/nedelja
4/nedelja
4/nedelja
7/petak
9/nedelja
14/petak
18/petak
20/nedelja
18/petak
23/petak
23/petak
23/petak
21.8/nedelja
8.8/ponedeljak
21.8/nedelja
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
47
38
84
18
19
37
45
34
79
52
48
101
62
58
120
74
72
146
97
109
206
117
118
235
76
68
143
59
51
110
52
39
91
40
32
72
62
57
119
(21-05 h)
343
311
654
211
220
430
386
338
723
451
418
869
489
460
948
506
520
1026
662
749
1412
895
872
1767
656
562
1219
500
465
965
461
404
865
391
330
721
498
473
971
(05-21 h)
noćni
prosjek
dnevni
prosjek
410
360
771
223
238
461
429
368
798
514
478
992
559
525
1084
563
579
1141
728
809
1538
933
922
1854
703
620
1323
559
518
1077
517
441
957
450
379
828
555
525
1080
danom
radnim
prosjek
362
332
694
241
242
483
436
379
815
485
446
931
537
505
1041
628
631
1259
825
961
1785
1239
1185
2424
813
657
1470
561
512
1073
503
449
953
383
323
706
572
541
1113
773
770
1543
580
593
1173
759
858
1617
1012
990
2001
732
630
1362
ljetni
prosjek
prosjek
vikendom
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
Year
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Month
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Direction
31/Monday
24/Monday
24/Monday
28/Monday
28/Monday
28/Monday
28/Monday
30/Wednesday
28/Monday
26/Tuesday
30/Saturday
26/Tuesday
31/Tuesday
31/Tuesday
10/Tuesday
20/Monday
12/Sunday
8/Wednesday
9/Saturday
6/Wednesday
6/Wednesday
10/Wednesday
4/Thursday
4/Thursday
29/Thursday
29/Thursday
29/Thursday
28/Friday
29/Saturday
27/Thursday
30/Wednesday
29/Tuesday
29/Tuesday
29/Thursday
30/Friday
27/Tuesday
31.1/Monday
24.1/Monday
24.1/Monday
4
4
1
2
2
2
3
3
3
3
2
3
2
4
2
3
1
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
0
3
3
3
2
1
2
2
4
4
4
1
hour
minimum hour
date/day
Road number / Section
Location / Mileage [km+m]:
Automatic counter number:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
2
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
veh/h
18/Tuesday
9/Sunday
9/Sunday
25/Friday
25/Friday
25/Friday
19/Saturday
12/Saturday
19/Saturday
28/Thursday
29/Friday
28/Thursday
10/Tuesday
2/Monday
2/Monday
11/Saturday
17/Friday
11/Saturday
31/Sunday
23/Saturday
23/Saturday
21/Sunday
20/Saturday
20/Saturday
4/Sunday
12/Monday
4/Sunday
9/Sunday
7/Friday
7/Friday
3/Thursday
20/Sunday
20/Sunday
26/Monday
15/Thursday
26/Monday
21.8/Sunday
20.8/Saturday
20.8/Saturday
date/day
14
16
16
16
15
16
18
9
18
14
16
15
12
16
16
9
16
9
11
8
8
9
9
9
9
16
9
10
16
16
9
16
16
10
15
10
9
9
9
hour
maximum hour
58
71
107
42
55
89
86
81
137
58
72
116
65
86
131
126
87
171
81
104
179
144
124
225
102
80
163
62
78
133
65
73
132
68
62
116
144
124
225
veh/h
7/Friday
7/Friday
7/Friday
23/Wednesday
23/Wednesday
23/Wednesday
6/Sunday
4/Friday
9/Wednesday
10/Sunday
20/Wednesday
10/Sunday
1/Sunday
1/Sunday
1/Sunday
13/Monday
1/Wednesday
1/Wednesday
13/Wednesday
4/Monday
4/Monday
31/Wednesday
30/Tuesday
31/Wednesday
21/Wednesday
27/Tuesday
27/Tuesday
30/Sunday
30/Sunday
30/Sunday
27/Sunday
30/Wednesday
27/Sunday
31/Saturday
31/Saturday
31/Saturday
23.1/Wednesday
23.2/Wednesday
23.2/Wednesday
date/day
201
159
360
120
115
235
323
243
585
399
374
823
400
369
769
462
442
921
568
627
1233
712
681
1421
577
505
1100
442
436
878
315
309
627
306
248
554
120
115
235
veh/day
minimum day
000045
Korita / 13+986,00
M 20 / Krivača - Avtovac 1
TRAFFIC PARAMETERS
19/Wednesday
31/Monday
9/Sunday
25/Friday
25/Friday
25/Friday
18/Friday
20/Sunday
18/Friday
28/Thursday
28/Thursday
28/Thursday
6/Friday
6/Friday
6/Friday
11/Saturday
17/Friday
17/Friday
31/Sunday
23/Saturday
23/Saturday
21/Sunday
8/Monday
21/Sunday
4/Sunday
4/Sunday
4/Sunday
7/Friday
9/Sunday
14/Friday
18/Friday
20/Sunday
18/Friday
23/Friday
23/Friday
23/Friday
21.8/Sunday
8.8/Monday
21.8/Sunday
date/day
547
493
956
483
452
935
566
491
1047
720
684
1404
705
681
1386
848
828
1576
967
1254
2134
1396
1312
2708
1168
786
1954
697
616
1288
682
571
1238
570
477
1047
1396
1312
2708
veh/day
maximum day
47
38
84
18
19
37
45
34
79
52
48
101
62
58
120
74
72
146
97
109
206
117
118
235
76
68
143
59
51
110
52
39
91
40
32
72
62
57
119
(21-05 h)
343
311
654
211
220
430
386
338
723
451
418
869
489
460
948
506
520
1026
662
749
1412
895
872
1767
656
562
1219
500
465
965
461
404
865
391
330
721
498
473
971
(5-21 h)
night
average
average
day time
410
360
771
223
238
461
429
368
798
514
478
992
559
525
1084
563
579
1141
728
809
1538
933
922
1854
703
620
1323
559
518
1077
517
441
957
450
379
828
555
525
1080
average
day
working
773
770
1543
580
593
1173
759
858
1617
1012
990
2001
732
630
1362
average
362
332
694
241
242
483
436
379
815
485
446
931
537
505
1041
628
631
1259
825
961
1785
1239
1185
2424
813
657
1470
561
512
1073
503
449
953
383
323
706
572
541
1113
summer
average
weekend
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000045
Korita / 13+986,00
M 20 / Krivača - Avtovac 1
1200
1078
1092
1090
2010
2011
1018
969
1000
voz / dan - vehicle / day
921
911
893
883
2004
2005
906
800
600
400
200
0
2002
2003
2006
2007
2008
2009
Godina - Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
1200
1078
1092
1090
2010
2011
1018
969
1000
voz / dan - vehicle / day
921
911
893
883
2004
2005
904
800
600
400
200
0
2002
2003
2006
2007
2008
2009
Godina - Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
Broj vozila - Number of vehicles
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
JanuarJanuary
FebruarFebruary
MartMarch
AprilApril
PGDS 1090 voz/dan - AADT 1090 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]:
Broj puta - Road number/ Dionica - Section
MajMay
JuliJuly
AvgustAugust
Dani / Mjeseci - Days / Months
JuniJune
000045
Korita / 13+986,00
M 20 / Krivača - Avtovac 1
SeptembarSeptember
DNEVNA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000045
Korita / 13+986,00
M 20 / Krivača - Avtovac 1
PGDS 1090 voz/dan
AADT 1090 veh/day
Broj vozila - Number of vehicles
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
Broj vozila - Number of vehicles
1400
1200
Dužina vozila
Vehicle length
1000
800
>16,5 m
600
12-16,5 m
5,5-12 m
400
<5,5 m
200
0
ponedeljak
Monday
utorak
Tuesday
srijeda
četvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila - Number of vehicles
2500
Dužina vozila
Vehicle length
2000
>16,5 m
1500
12-16,5 m
5,5-12 m
1000
<5,5 m
500
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Mjesečna neravnomjernost
Monthly variation
9
10
11
12
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
PGDS AADT
000045
Korita / 13+986,00
M 20 / Krivača - Avtovac 1
1090 voz/dan - veh/day
Čas Hour
Maksimalni
vršni sat Maximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danu Hour of day
9
11
9
9
9
12
13
7
Sat u godini Hour in year
5554
5580
3874
5914
5722
5605
5270
5384
DanDay of week
subotaSaturday
nedeljaSunday
subotaSaturday
nedeljaSunday
subotaSaturday
ponedeljakMonday
ponedeljakMonday
subotaSaturday
DatumDate
20
21
11
4
27
22
8
13
MjesecMonth
AvgustAugust
AvgustAugust
JuniJune
SeptembarSeptember
AvgustAugust
AvgustAugust
AvgustAugust
AvgustAugust
Vrijednost Value
225
184
171
163
158
154
140
127
%percent
20.64
16.88
15.69
14.95
14.49
14.13
12.84
11.65
24
u % PGDSa - in % of AADT
20
16
12
8
4
0
0
20
40
60
80
100
Čas - Hour
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000046
Aleksina Međa / 6+772,00
M 20 / Duži - Aleksina Međa
December
Decembar-
November
Novembar-
October
Oktobar-
September
Septembar-
August
Avgust-
July
Juli-
June
Juni-
May
Maj-
April
April-
March
Mart-
Februar-
February
January
Januar-
Mjesec - Month
1
1141
1369
1377
1863
1448
1774
2298
2207
2024
2030
1619
1441
2
1270
1445
1569
1744
1499
1668
2244
2314
2094
1911
1650
1609
3
1554
1470
1241
1482
1750
1747
2130
2643
2610
1665
1607
1762
4
1739
1374
1464
1510
1640
1916
1805
2677
2347
1759
1651
1565
5
1951
1256
1571
1350
1833
1589
1888
2542
2178
1964
1738
1596
6
1652
1192
1304
1632
1864
1874
1857
2911
2152
1906
1443
1607
7
1291
1396
1551
1527
2034
1765
1924
2532
2017
2224
1633
1478
8
1485
1483
1507
1844
1518
1761
2125
2701
2002
2122
1776
1447
9
1664
1340
1296
1791
1802
1697
2127
2386
2190
1922
1560
1637
10
1571
1404
1483
1550
1659
1725
1946
2701
2399
1764
1549
1628
11
1444
1255
1581
1718
1669
1986
2128
2517
2359
1803
1762
1246
12
1586
1590
1638
1692
1931
1865
1885
2807
1993
1801
1801
1393
13
1787
1283
1259
1601
1838
1860
2277
2883
2114
1843
1327
1470
14
1406
1343
1472
1534
1948
1693
2457
2672
1981
1774
1551
1622
15
1697
1136
1525
1718
1621
1791
2685
2910
1963
1671
1481
1585
16
1434
1102
1684
1734
1556
2147
2806
2842
2037
1437
1666
1656
17
1586
1415
1632
1532
1712
2046
2691
2651
2401
1701
1539
1612
18
1457
1443
1754
1643
1821
2371
2620
2740
2117
1619
1587
1130
19
1662
1259
1823
1598
1493
2053
2665
2829
2012
1690
1760
1551
20
1208
1368
1467
1372
1965
2030
3129
2963
1897
1721
1456
1318
21
1496
1274
1452
1656
1818
1818
2685
2584
2085
1874
1568
1595
22
1556
1199
1554
1565
1631
1874
2788
2836
1899
1799
1530
1332
23
1234
1287
1416
1607
1622
1967
2966
2548
1903
1531
1511
1570
24
1540
1517
1422
1390
1703
2001
2862
2689
2325
1746
1482
1530
25
1389
806
1614
1649
1712
2322
2797
2652
2078
1713
1567
1250
26
1030
1606
1663
1770
1812
2106
2897
2587
1842
1683
1866
1211
27
1199
1417
1347
1788
1869
2054
2516
2960
1736
1705
1435
1355
28
1467
1405
1542
1868
1838
2051
2689
2669
1585
1447
1551
1526
29
1361
1646
1487
1646
2231
2731
2044
1934
1664
1541
1468
30
1051
1690
1805
1733
2228
2001
1350
1261
31
1312
1670
UkupnoTotal
45220
37434
47214
49020
53679
ProsjekAverage
1459
1337
1523
1634
1732
2420
1928
2398
1966
58010
75436
80891
62275
54417
47468
46313
1934
2433
2609
2076
1755
1582
1494
Godišnji prosjek (PGDS) - Annual average (AADT)
1801
1694
1578
1611
1512
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000046
Aleksina Međa / 6+772,00
M 20 / Duži - Aleksina Međa
Dužina vozila - Vehicle length
MjesecMonth
SmjerDirection
Januar January
I
22229
97.5
554
2.4
18
0.1
2
0.0
22803
II
21736
97.0
645
2.9
35
0.2
1
0.0
22417
ukupno - total
43965
97.2
1199
2.7
53
0.1
3
0.0
45220
I
18276
97.4
469
2.5
26
0.1
2
0.0
18773
II
17981
96.4
644
3.5
35
0.2
1
0.0
18661
ukupno - total
36257
96.9
1113
3.0
61
0.2
3
0.0
37434
Februar February
Mart March
April April
Maj May
Juni June
Juli July
Avgust August
Septembar September
Oktobar October
Novembar November
Decembar December
Ukupno
(godišnje) Total
(annual)
Prosjek
(PGDS) Average
(AADT)
< 5,5 m
(%)
5,5 - 12 m
(%)
12 - 16,5 m
(%)
< 16,5 m
(%)
UkupnoTotal
I
22944
97.2
637
2.7
27
0.1
3
0.0
23611
II
22593
95.7
960
4.1
48
0.2
2
0.0
23603
ukupno - total
45537
96.4
1597
3.4
75
0.2
5
0.0
47214
I
23768
97.6
555
2.3
39
0.2
1
0.0
24363
II
23800
96.5
797
3.2
59
0.2
1
0.0
24657
ukupno - total
47568
97.0
1352
2.8
98
0.2
2
0.0
49020
I
26017
97.5
627
2.3
48
0.2
3
0.0
26695
II
26096
96.7
836
3.1
49
0.2
3
0.0
26984
ukupno - total
52113
97.1
1463
2.7
97
0.2
6
0.0
53679
I
28009
97.3
742
2.6
46
0.2
4
0.0
28801
II
28217
96.6
940
3.2
48
0.2
4
0.0
29209
ukupno - total
56226
96.9
1682
2.9
94
0.2
8
0.0
58010
I
36807
98.2
646
1.7
46
0.1
1
0.0
37500
II
37102
97.8
797
2.1
36
0.1
1
0.0
37936
ukupno - total
73909
98.0
1443
1.9
82
0.1
2
0.0
75436
I
39549
98.2
677
1.7
28
0.1
3
0.0
40257
II
39723
97.8
872
2.1
34
0.1
5
0.0
40634
ukupno - total
79272
98.0
1549
1.9
62
0.1
8
0.0
80891
I
30287
97.5
737
2.4
42
0.1
6
0.0
31072
II
30236
96.9
920
2.9
45
0.1
2
0.0
31203
ukupno - total
60523
97.2
1657
2.7
87
0.1
8
0.0
62275
I
26429
96.9
812
3.0
28
0.1
1
0.0
27270
II
26018
95.8
1102
4.1
26
0.1
1
0.0
27147
ukupno - total
52447
96.4
1914
3.5
54
0.1
2
0.0
54417
I
23236
97.8
488
2.1
32
0.1
1
0.0
23757
II
23020
97.1
661
2.8
30
0.1
0
0.0
23711
ukupno - total
46256
97.4
1149
2.4
62
0.1
1
0.0
47468
I
22729
97.6
517
2.2
35
0.2
1
0.0
23282
II
22293
96.8
698
3.0
37
0.2
3
0.0
23031
ukupno - total
45022
97.2
1215
2.6
72
0.2
4
0.0
46313
I
320280
97.6
7461
2.3
415
0.1
28
0.0
328184
II
318815
96.8
9872
3.0
482
0.1
24
0.0
329193
ukupno - total
639095
97.2
17333
2.6
897
0.1
52
0.0
657377
I
875
97.3
20
2.3
1
0.1
0
0.0
899
II
871
96.6
27
3.0
1
0.1
0
0.0
902
1746
97.0
47
2.6
2
0.1
0
0.0
1801
ukupno - total
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Smjer
30/nedelja
31/ponedeljak
26/srijeda
28/ponedeljak
28/ponedeljak
25/petak
31/četvrtak
31/četvrtak
31/četvrtak
27/srijeda
28/četvrtak
27/srijeda
31/utorak
31/utorak
31/utorak
28/utorak
30/četvrtak
27/ponedeljak
28/četvrtak
27/srijeda
27/srijeda
30/utorak
29/ponedeljak
30/utorak
30/petak
30/petak
29/četvrtak
30/nedelja
29/subota
29/subota
30/srijeda
30/srijeda
30/srijeda
30/petak
31/subota
28/srijeda
30.1/nedelja
31.1/ponedeljak
26.1/srijeda
datum/dan
4
4
4
2
3
4
5
4
3
4
4
4
2
3
2
2
3
2
4
3
3
1
2
4
2
3
2
3
1
1
4
4
4
2
3
2
4
4
4
čas
minimalni čas
Automatski brojač broj:
Lokalitet / Stacionaža [km+m]:
Broj puta / Dionica
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
voz/h
13/četvrtak
13/četvrtak
5/srijeda
12/subota
8/utorak
12/subota
18/petak
16/srijeda
19/subota
1/petak
12/utorak
9/subota
20/petak
20/petak
20/petak
26/nedelja
18/subota
26/nedelja
23/subota
20/srijeda
23/subota
28/nedelja
24/srijeda
28/nedelja
11/nedelja
17/subota
11/nedelja
9/nedelja
5/srijeda
8/subota
26/subota
16/srijeda
26/subota
4/nedelja
15/četvrtak
15/četvrtak
28.8/nedelja
20.7/srijeda
23.7/subota
datum/dan
15
13
14
11
14
11
17
13
9
18
13
10
16
15
15
19
15
19
20
15
20
20
14
20
19
13
19
18
14
11
10
14
11
15
14
14
20
15
20
čas
maksimalni čas
116
108
199
110
86
195
86
100
163
96
86
152
109
122
183
140
107
189
228
182
297
229
142
290
171
125
234
99
101
176
97
112
179
115
125
192
229
182
297
voz/h
26/srijeda
30/nedelja
26/srijeda
25/petak
25/petak
25/petak
3/četvrtak
3/četvrtak
3/četvrtak
7/četvrtak
5/utorak
5/utorak
1/nedelja
1/nedelja
1/nedelja
2/četvrtak
5/nedelja
5/nedelja
4/ponedeljak
4/ponedeljak
4/ponedeljak
30/utorak
30/utorak
30/utorak
28/srijeda
28/srijeda
28/srijeda
30/nedelja
30/nedelja
30/nedelja
30/srijeda
30/srijeda
30/srijeda
18/nedelja
18/nedelja
18/nedelja
25.1/petak
25.2/petak
25.2/petak
datum/dan
511
517
1030
409
397
806
625
616
1241
657
678
1350
720
728
1448
811
778
1589
879
926
1805
955
973
1928
793
792
1585
676
674
1350
636
625
1261
566
564
1130
409
397
806
voz/dan
minimalni dan
000046
Aleksina Međa / 6+772,00
M 20 / Duži - Aleksina Međa
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
5/srijeda
5/srijeda
5/srijeda
26/subota
12/subota
26/subota
19/subota
19/subota
19/subota
28/četvrtak
1/petak
28/četvrtak
7/subota
7/subota
7/subota
18/subota
18/subota
18/subota
20/srijeda
20/srijeda
20/srijeda
6/subota
27/subota
20/subota
3/subota
3/subota
3/subota
7/petak
7/petak
7/petak
26/subota
26/subota
26/subota
3/subota
3/subota
3/subota
20.7/srijeda
20.7/srijeda
20.7/srijeda
datum/dan
976
975
1951
816
797
1606
921
902
1823
936
933
1868
985
1049
2034
1172
1199
2371
1560
1569
3129
1482
1516
2963
1306
1304
2610
1131
1093
2224
932
934
1866
884
878
1762
1560
1569
3129
voz/dan
maksimalni dan
72
75
147
57
61
118
66
74
140
73
76
150
88
88
176
113
107
221
170
137
307
162
147
309
98
105
203
68
79
147
58
64
122
55
62
117
90
90
180
(21-05 h)
664
648
1312
613
606
1219
696
687
1383
739
745
1484
773
783
1556
847
866
1713
1040
1087
2127
1137
1164
2301
938
935
1873
811
797
1608
734
727
1460
696
681
1377
809
812
1621
(05-21 h)
noćni
prosjek
dnevni
prosjek
752
747
1499
661
662
1323
762
766
1528
810
831
1641
866
878
1744
943
957
1900
1198
1223
2421
1267
1286
2553
986
997
1984
882
879
1761
786
789
1575
754
749
1504
894
902
1797
danom
radnim
prosjek
713
690
1403
695
677
1371
761
748
1509
817
806
1623
852
857
1709
1006
1020
2026
1234
1225
2459
1390
1382
2772
1172
1158
2330
875
869
1744
805
795
1599
743
728
1471
910
901
1811
1128
1139
2267
960
974
1934
1210
1224
2433
1299
1311
2609
1036
1040
2076
ljetni
prosjek
prosjek
vikendom
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
Year
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Month
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Direction
30/Sunday
31/Monday
26/Wednesday
28/Monday
28/Monday
25/Friday
31/Thursday
31/Thursday
31/Thursday
27/Wednesday
28/Thursday
27/Wednesday
31/Tuesday
31/Tuesday
31/Tuesday
28/Tuesday
30/Thursday
27/Monday
28/Thursday
27/Wednesday
27/Wednesday
30/Tuesday
29/Monday
30/Tuesday
30/Friday
30/Friday
29/Thursday
30/Sunday
29/Saturday
29/Saturday
30/Wednesday
30/Wednesday
30/Wednesday
30/Friday
31/Saturday
28/Wednesday
30.1/Sunday
31.1/Monday
26.1/Wednesday
4
4
4
2
3
4
5
4
3
4
4
4
2
3
2
2
3
2
4
3
3
1
2
4
2
3
2
3
1
1
4
4
4
2
3
2
4
4
4
hour
minimum hour
date/day
Road number / Section
Location / Mileage [km+m]:
Automatic counter number:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
veh/h
13/Thursday
13/Thursday
5/Wednesday
12/Saturday
8/Tuesday
12/Saturday
18/Friday
16/Wednesday
19/Saturday
1/Friday
12/Tuesday
9/Saturday
20/Friday
20/Friday
20/Friday
26/Sunday
18/Saturday
26/Sunday
23/Saturday
20/Wednesday
23/Saturday
28/Sunday
24/Wednesday
28/Sunday
11/Sunday
17/Saturday
11/Sunday
9/Sunday
5/Wednesday
8/Saturday
26/Saturday
16/Wednesday
26/Saturday
4/Sunday
15/Thursday
15/Thursday
28.8/Sunday
20.7/Wednesday
23.7/Saturday
date/day
15
13
14
11
14
11
17
13
9
18
13
10
16
15
15
19
15
19
20
15
20
20
14
20
19
13
19
18
14
11
10
14
11
15
14
14
20
15
20
hour
maximum hour
116
108
199
110
86
195
86
100
163
96
86
152
109
122
183
140
107
189
228
182
297
229
142
290
171
125
234
99
101
176
97
112
179
115
125
192
229
182
297
veh/h
26/Wednesday
30/Sunday
26/Wednesday
25/Friday
25/Friday
25/Friday
3/Thursday
3/Thursday
3/Thursday
7/Thursday
5/Tuesday
5/Tuesday
1/Sunday
1/Sunday
1/Sunday
2/Thursday
5/Sunday
5/Sunday
4/Monday
4/Monday
4/Monday
30/Tuesday
30/Tuesday
30/Tuesday
28/Wednesday
28/Wednesday
28/Wednesday
30/Sunday
30/Sunday
30/Sunday
30/Wednesday
30/Wednesday
30/Wednesday
18/Sunday
18/Sunday
18/Sunday
25.1/Friday
25.2/Friday
25.2/Friday
date/day
511
517
1030
409
397
806
625
616
1241
657
678
1350
720
728
1448
811
778
1589
879
926
1805
955
973
1928
793
792
1585
676
674
1350
636
625
1261
566
564
1130
409
397
806
veh/day
minimum day
000046
Aleksina Međa / 6+772,00
M 20 / Duži - Aleksina Međa
TRAFFIC PARAMETERS
5/Wednesday
5/Wednesday
5/Wednesday
26/Saturday
12/Saturday
26/Saturday
19/Saturday
19/Saturday
19/Saturday
28/Thursday
1/Friday
28/Thursday
7/Saturday
7/Saturday
7/Saturday
18/Saturday
18/Saturday
18/Saturday
20/Wednesday
20/Wednesday
20/Wednesday
6/Saturday
27/Saturday
20/Saturday
3/Saturday
3/Saturday
3/Saturday
7/Friday
7/Friday
7/Friday
26/Saturday
26/Saturday
26/Saturday
3/Saturday
3/Saturday
3/Saturday
20.7/Wednesday
20.7/Wednesday
20.7/Wednesday
date/day
976
975
1951
816
797
1606
921
902
1823
936
933
1868
985
1049
2034
1172
1199
2371
1560
1569
3129
1482
1516
2963
1306
1304
2610
1131
1093
2224
932
934
1866
884
878
1762
1560
1569
3129
veh/day
maximum day
72
75
147
57
61
118
66
74
140
73
76
150
88
88
176
113
107
221
170
137
307
162
147
309
98
105
203
68
79
147
58
64
122
55
62
117
90
90
180
(21-05 h)
664
648
1312
613
606
1219
696
687
1383
739
745
1484
773
783
1556
847
866
1713
1040
1087
2127
1137
1164
2301
938
935
1873
811
797
1608
734
727
1460
696
681
1377
809
812
1621
(5-21 h)
night
average
average
day time
752
747
1499
661
662
1323
762
766
1528
810
831
1641
866
878
1744
943
957
1900
1198
1223
2421
1267
1286
2553
986
997
1984
882
879
1761
786
789
1575
754
749
1504
894
902
1797
average
day
working
1128
1139
2267
960
974
1934
1210
1224
2433
1299
1311
2609
1036
1040
2076
average
713
690
1403
695
677
1371
761
748
1509
817
806
1623
852
857
1709
1006
1020
2026
1234
1225
2459
1390
1382
2772
1172
1158
2330
875
869
1744
805
795
1599
743
728
1471
910
901
1811
summer
average
weekend
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000046
Aleksina Međa / 6+772,00
M 20 / Duži - Aleksina Međa
2000
1804
1801
2010
2011
1741
1800
1644
1564
1600
1602
voz / dan - vehicle / day
1400
1200
1104
993
1001
2002
2003
1077
1000
800
600
400
200
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Godina - Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
2000
1804
1801
2010
2011
1741
1800
1642
1564
1600
1602
voz / dan - vehicle / day
1400
1200
1104
993
1001
2002
2003
1077
1000
800
600
400
200
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Godina - Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
Broj vozila - Number of vehicles
0
1000
2000
3000
4000
JanuarJanuary
FebruarFebruary
MartMarch
AprilApril
PGDS 1801 voz/dan - AADT 1801 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]:
Broj puta - Road number/ Dionica - Section
MajMay
JuliJuly
AvgustAugust
Dani / Mjeseci - Days / Months
JuniJune
000046
Aleksina Međa / 6+772,00
M 20 / Duži - Aleksina Međa
SeptembarSeptember
DNEVNA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000046
Aleksina Međa / 6+772,00
M 20 / Duži - Aleksina Međa
PGDS 1801 voz/dan
AADT 1801 veh/day
Broj vozila - Number of vehicles
140
120
100
80
60
40
20
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
Broj vozila - Number of vehicles
2000
1950
1900
Dužina vozila
Vehicle length
1850
1800
>16,5 m
1750
12-16,5 m
1700
5,5-12 m
<5,5 m
1650
1600
1550
ponedeljak
Monday
utorak
Tuesday
srijeda
četvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila - Number of vehicles
3000
Dužina vozila
Vehicle length
2500
2000
>16,5 m
12-16,5 m
1500
5,5-12 m
<5,5 m
1000
500
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Mjesečna neravnomjernost
Monthly variation
9
10
11
12
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
PGDS AADT
000046
Aleksina Međa / 6+772,00
M 20 / Duži - Aleksina Međa
1801 voz/dan - veh/day
Čas Hour
Maksimalni
vršni sat Maximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danu Hour of day
20
20
20
18
18
18
14
14
Sat u godini Hour in year
4893
4821
4965
4915
4867
4747
5559
5463
DanDay of week
subotaSaturday
srijedaWednesday
utorakTuesday
nedeljaSunday
petakFriday
nedeljaSunday
subotaSaturday
utorakTuesday
DatumDate
23
20
26
24
22
17
20
16
MjesecMonth
JuliJuly
JuliJuly
JuliJuly
JuliJuly
JuliJuly
JuliJuly
AvgustAugust
AvgustAugust
Vrijednost Value
297
252
231
219
212
208
198
181
%percent
16.49
13.99
12.83
12.16
11.77
11.55
10.99
10.05
20
u % PGDSa - in % of AADT
16
12
8
4
0
0
20
40
60
80
100
Čas - Hour
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000047
Lastva / 11+004,00
M 6 / Trebinje 2 - Župa
1065
1
725
705
680
933
835
1135
2
779
655
723
886
1081
1011
1136
3
731
637
622
866
874
1067
1123
4
831
739
801
758
858
1011
1088
5
931
802
1195
771
1003
1062
1216
6
766
768
716
804
994
922
7
667
757
803
963
1180
8
791
761
783
951
791
1228
888
December
Decembar-
November
Novembar-
October
Oktobar-
September
Septembar-
August
Avgust-
July
Juli-
June
Juni-
May
Maj-
April
April-
March
Mart-
Februar-
February
January
Januar-
Mjesec - Month
1093
1095
826
1186
1187
1033
919
863
1224
1383
857
966
950
1287
1412
1270
960
847
1346
1274
1613
970
1000
1131
1551
1191
987
987
884
999
1076
1553
1112
1050
955
807
1040
1197
1257
1120
1399
920
779
9
894
729
660
967
895
964
1087
1274
1133
1648
829
856
10
748
762
743
879
866
1035
1090
1304
1201
921
898
908
11
728
816
920
812
882
1006
1063
1288
1116
917
937
837
12
676
855
854
849
1073
964
1198
1505
1068
1028
976
746
13
812
779
857
848
1137
954
1137
1663
1048
1064
913
712
14
759
731
864
823
936
1054
1207
1601
1064
1121
759
722
15
873
683
718
937
919
967
1205
1357
1045
1000
888
762
16
771
750
764
923
856
1070
1839
1351
1117
966
799
874
17
794
754
758
909
860
1156
1600
1351
1094
914
890
904
18
987
887
856
861
915
1254
1201
1421
1104
881
870
722
19
1233
831
1063
846
1050
1069
1442
1390
1030
970
997
719
20
665
782
839
740
957
1038
1376
1572
954
967
941
725
21
800
804
943
866
1048
1056
1234
1569
993
988
814
758
22
768
821
1077
904
947
1060
1432
1361
1009
1066
808
761
23
697
764
917
981
794
1057
1510
1371
1106
977
842
924
24
754
791
799
920
948
1092
1710
1342
1134
947
856
844
25
726
831
791
895
890
1161
1289
1424
1024
910
896
968
26
618
772
958
946
1042
1211
1255
1466
948
947
980
921
27
598
726
793
998
1014
990
1254
1531
958
898
1015
747
28
650
681
837
1167
1177
1130
1296
1621
1096
845
1042
779
29
661
890
970
1032
1087
1329
1090
993
856
767
731
30
565
805
1009
1002
1103
1025
1061
732
31
618
817
1061
1355
1038
1421
1085
869
783
801
UkupnoTotal
23616
21373
25846
26982
29917
31655
39632
42607
33032
32065
27014
25460
ProsjekAverage
762
763
834
899
965
1055
1278
1374
1101
1034
900
821
Godišnji prosjek (PGDS) - Annual average (AADT)
984
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
Dužina vozila - Vehicle length
MjesecMonth
SmjerDirection
Januar January
I
10981
II
10882
ukupno - total
Februar February
April April
Maj May
Juni June
Juli July
Avgust August
Septembar September
Oktobar October
Novembar November
Decembar December
Ukupno
(godišnje) Total
(annual)
Prosjek
(PGDS) Average
(AADT)
< 5,5 m
(%)
(%)
< 16,5 m
(%)
UkupnoTotal
5,5 - 12 m
(%)
12 - 16,5 m
92.6
472
4.0
400
3.4
6
0.1
11859
92.6
484
4.1
386
3.3
5
0.0
11757
21863
92.6
956
4.0
786
3.3
11
0.0
23616
I
9618
89.9
574
5.4
498
4.7
5
0.0
10695
II
9646
90.3
569
5.3
460
4.3
3
0.0
10678
19264
90.1
1143
5.3
958
4.5
8
0.0
21373
ukupno - total
Mart March
000047
Lastva / 11+004,00
M 6 / Trebinje 2 - Župa
I
11504
88.5
764
5.9
728
5.6
9
0.1
13005
II
11506
89.6
755
5.9
577
4.5
3
0.0
12841
ukupno - total
23010
89.0
1519
5.9
1305
5.0
12
0.0
25846
I
11922
87.9
812
6.0
822
6.1
9
0.1
13565
II
11986
89.3
767
5.7
659
4.9
5
0.0
13417
ukupno - total
23908
88.6
1579
5.9
1481
5.5
14
0.1
26982
I
13405
89.3
795
5.3
809
5.4
7
0.0
15016
II
13503
90.6
790
5.3
606
4.1
2
0.0
14901
ukupno - total
26908
89.9
1585
5.3
1415
4.7
9
0.0
29917
I
14221
89.1
932
5.8
789
4.9
12
0.1
15954
II
14296
91.1
792
5.0
608
3.9
5
0.0
15701
ukupno - total
28517
90.1
1724
5.4
1397
4.4
17
0.1
31655
I
18118
91.3
893
4.5
812
4.1
14
0.1
19837
II
18319
92.5
786
4.0
685
3.5
5
0.0
19795
ukupno - total
36437
91.9
1679
4.2
1497
3.8
19
0.0
39632
I
18997
91.9
831
4.0
833
4.0
11
0.1
20672
II
20453
93.2
835
3.8
639
2.9
8
0.0
21935
ukupno - total
39450
92.6
1666
3.9
1472
3.5
19
0.0
42607
I
14591
89.5
967
5.9
739
4.5
9
0.1
16306
II
15291
91.4
888
5.3
543
3.2
4
0.0
16726
ukupno - total
29882
90.5
1855
5.6
1282
3.9
13
0.0
33032
I
14408
89.5
871
5.4
805
5.0
11
0.1
16095
II
14599
91.4
868
5.4
499
3.1
4
0.0
15970
ukupno - total
29007
90.5
1739
5.4
1304
4.1
15
0.0
32065
I
12174
90.1
701
5.2
634
4.7
9
0.1
13518
II
12274
90.9
730
5.4
487
3.6
5
0.0
13496
ukupno - total
24448
90.5
1431
5.3
1121
4.1
14
0.1
27014
I
11466
89.3
691
5.4
685
5.3
4
0.0
12846
II
11360
90.1
705
5.6
544
4.3
5
0.0
12614
ukupno - total
22826
89.7
1396
5.5
1229
4.8
9
0.0
25460
I
161405
90.0
9303
5.2
8554
4.8
106
0.1
179368
II
164115
91.3
8969
5.0
6693
3.7
54
0.0
179831
ukupno - total
325520
90.6
18272
5.1
15247
4.2
160
0.0
359199
I
441
89.7
25
5.2
23
4.8
0
0.1
491
II
448
91.0
25
5.0
18
3.7
0
0.0
493
ukupno - total
889
90.4
50
5.1
42
4.2
0
0.0
984
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Smjer
31/ponedeljak
27/četvrtak
27/četvrtak
27/nedelja
28/ponedeljak
24/četvrtak
30/srijeda
31/četvrtak
26/subota
25/ponedeljak
30/subota
15/petak
26/četvrtak
31/utorak
8/nedelja
24/petak
30/četvrtak
8/srijeda
25/ponedeljak
16/subota
14/četvrtak
31/srijeda
11/četvrtak
17/srijeda
29/četvrtak
30/petak
13/utorak
31/ponedeljak
31/ponedeljak
27/četvrtak
30/srijeda
29/utorak
22/utorak
29/četvrtak
31/subota
29/četvrtak
31.1/ponedeljak
27.1/četvrtak
27.1/četvrtak
datum/dan
3
2
2
4
4
1
4
5
2
3
4
1
2
4
4
2
2
2
3
4
2
3
2
3
2
0
2
2
0
2
1
1
4
1
3
1
3
2
2
čas
minimalni čas
Automatski brojač broj:
Lokalitet / Stacionaža [km+m]:
Broj puta / Dionica
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
voz/h
19/srijeda
19/srijeda
19/srijeda
10/četvrtak
12/subota
12/subota
14/ponedeljak
14/ponedeljak
21/ponedeljak
14/četvrtak
28/četvrtak
28/četvrtak
10/utorak
29/nedelja
7/subota
26/nedelja
28/utorak
17/petak
24/nedelja
24/nedelja
16/subota
21/nedelja
28/nedelja
28/nedelja
5/ponedeljak
4/nedelja
4/nedelja
5/srijeda
9/nedelja
5/srijeda
12/subota
28/ponedeljak
28/ponedeljak
5/ponedeljak
5/ponedeljak
5/ponedeljak
5.10/srijeda
9.10/nedelja
5.10/srijeda
datum/dan
11
10
16
14
16
16
14
15
18
14
19
19
14
19
13
9
19
18
11
20
17
12
19
19
14
19
19
14
17
14
9
16
16
13
15
15
14
17
14
čas
maksimalni čas
69
64
124
53
72
93
78
70
120
57
61
102
58
56
101
70
58
93
79
111
144
73
99
136
70
82
121
161
137
221
59
66
115
88
69
108
161
137
221
voz/h
26/srijeda
30/nedelja
30/nedelja
3/četvrtak
3/četvrtak
3/četvrtak
3/četvrtak
3/četvrtak
3/četvrtak
20/srijeda
4/ponedeljak
20/srijeda
8/nedelja
23/ponedeljak
8/nedelja
12/nedelja
6/ponedeljak
6/ponedeljak
7/četvrtak
11/ponedeljak
11/ponedeljak
30/utorak
30/utorak
30/utorak
20/utorak
26/ponedeljak
26/ponedeljak
28/petak
29/subota
28/petak
30/srijeda
14/ponedeljak
30/srijeda
20/utorak
13/utorak
13/utorak
26.1/srijeda
30.1/nedelja
30.1/nedelja
datum/dan
296
262
565
319
318
637
310
312
622
351
370
740
377
390
791
468
450
922
536
518
1063
514
524
1038
474
468
948
420
420
845
366
366
732
354
348
712
296
262
565
voz/dan
minimalni dan
000047
Lastva / 11+004,00
M 6 / Trebinje 2 - Župa
datum/dan
612
621
1233
441
446
887
599
596
1195
560
607
1167
582
604
1180
611
651
1254
910
929
1839
873
854
1663
662
750
1412
809
839
1648
520
522
1042
516
484
1000
910
929
1839
voz/dan
maksimalni dan
19/srijeda
19/srijeda
19/srijeda
18/petak
18/petak
18/petak
5/subota
5/subota
5/subota
28/četvrtak
28/četvrtak
28/četvrtak
2/ponedeljak
28/subota
7/subota
26/nedelja
18/subota
18/subota
16/subota
16/subota
16/subota
13/subota
28/nedelja
13/subota
4/nedelja
4/nedelja
4/nedelja
9/nedelja
9/nedelja
9/nedelja
28/ponedeljak
28/ponedeljak
28/ponedeljak
5/ponedeljak
5/ponedeljak
5/ponedeljak
16.7/subota
16.7/subota
16.7/subota
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
43
36
79
40
33
73
45
36
81
54
46
100
60
52
112
70
74
144
85
100
185
91
102
192
64
63
127
56
47
103
47
41
88
41
35
76
58
56
114
(21-05 h)
340
343
683
342
349
690
375
379
753
398
402
799
424
429
853
462
449
911
555
539
1094
576
606
1182
480
495
974
464
468
931
404
409
812
374
372
745
433
437
870
(05-21 h)
noćni
prosjek
dnevni
prosjek
389
383
772
377
376
753
407
401
807
447
440
886
479
475
954
525
517
1042
612
615
1227
628
674
1302
533
539
1071
502
496
998
438
439
877
404
400
804
481
482
963
danom
radnim
prosjek
373
374
747
395
395
789
456
453
909
461
460
922
494
491
986
551
542
1092
698
689
1387
778
805
1583
574
610
1184
556
555
1110
480
474
955
440
424
865
515
516
1031
596
608
1204
532
523
1055
640
639
1278
667
708
1374
544
558
1101
ljetni
prosjek
prosjek
vikendom
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
Year
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Month
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Direction
31/Monday
27/Thursday
27/Thursday
27/Sunday
28/Monday
24/Thursday
30/Wednesday
31/Thursday
26/Saturday
25/Monday
30/Saturday
15/Friday
26/Thursday
31/Tuesday
8/Sunday
24/Friday
30/Thursday
8/Wednesday
25/Monday
16/Saturday
14/Thursday
31/Wednesday
11/Thursday
17/Wednesday
29/Thursday
30/Friday
13/Tuesday
31/Monday
31/Monday
27/Thursday
30/Wednesday
29/Tuesday
22/Tuesday
29/Thursday
31/Saturday
29/Thursday
31.1/Monday
27.1/Thursday
27.1/Thursday
3
2
2
4
4
1
4
5
2
3
4
1
2
4
4
2
2
2
3
4
2
3
2
3
2
0
2
2
0
2
1
1
4
1
3
1
3
2
2
hour
minimum hour
date/day
Road number / Section
Location / Mileage [km+m]:
Automatic counter number:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
veh/h
19/Wednesday
19/Wednesday
19/Wednesday
10/Thursday
12/Saturday
12/Saturday
14/Monday
14/Monday
21/Monday
14/Thursday
28/Thursday
28/Thursday
10/Tuesday
29/Sunday
7/Saturday
26/Sunday
28/Tuesday
17/Friday
24/Sunday
24/Sunday
16/Saturday
21/Sunday
28/Sunday
28/Sunday
5/Monday
4/Sunday
4/Sunday
5/Wednesday
9/Sunday
5/Wednesday
12/Saturday
28/Monday
28/Monday
5/Monday
5/Monday
5/Monday
5.10/Wednesday
9.10/Sunday
5.10/Wednesday
date/day
11
10
16
14
16
16
14
15
18
14
19
19
14
19
13
9
19
18
11
20
17
12
19
19
14
19
19
14
17
14
9
16
16
13
15
15
14
17
14
hour
maximum hour
69
64
124
53
72
93
78
70
120
57
61
102
58
56
101
70
58
93
79
111
144
73
99
136
70
82
121
161
137
221
59
66
115
88
69
108
161
137
221
veh/h
26/Wednesday
30/Sunday
30/Sunday
3/Thursday
3/Thursday
3/Thursday
3/Thursday
3/Thursday
3/Thursday
20/Wednesday
4/Monday
20/Wednesday
8/Sunday
23/Monday
8/Sunday
12/Sunday
6/Monday
6/Monday
7/Thursday
11/Monday
11/Monday
30/Tuesday
30/Tuesday
30/Tuesday
20/Tuesday
26/Monday
26/Monday
28/Friday
29/Saturday
28/Friday
30/Wednesday
14/Monday
30/Wednesday
20/Tuesday
13/Tuesday
13/Tuesday
26.1/Wednesday
30.1/Sunday
30.1/Sunday
date/day
296
262
565
319
318
637
310
312
622
351
370
740
377
390
791
468
450
922
536
518
1063
514
524
1038
474
468
948
420
420
845
366
366
732
354
348
712
296
262
565
veh/day
minimum day
000047
Lastva / 11+004,00
M 6 / Trebinje 2 - Župa
TRAFFIC PARAMETERS
19/Wednesday
19/Wednesday
19/Wednesday
18/Friday
18/Friday
18/Friday
5/Saturday
5/Saturday
5/Saturday
28/Thursday
28/Thursday
28/Thursday
2/Monday
28/Saturday
7/Saturday
26/Sunday
18/Saturday
18/Saturday
16/Saturday
16/Saturday
16/Saturday
13/Saturday
28/Sunday
13/Saturday
4/Sunday
4/Sunday
4/Sunday
9/Sunday
9/Sunday
9/Sunday
28/Monday
28/Monday
28/Monday
5/Monday
5/Monday
5/Monday
16.7/Saturday
16.7/Saturday
16.7/Saturday
date/day
612
621
1233
441
446
887
599
596
1195
560
607
1167
582
604
1180
611
651
1254
910
929
1839
873
854
1663
662
750
1412
809
839
1648
520
522
1042
516
484
1000
910
929
1839
veh/day
maximum day
43
36
79
40
33
73
45
36
81
54
46
100
60
52
112
70
74
144
85
100
185
91
102
192
64
63
127
56
47
103
47
41
88
41
35
76
58
56
114
(21-05 h)
340
343
683
342
349
690
375
379
753
398
402
799
424
429
853
462
449
911
555
539
1094
576
606
1182
480
495
974
464
468
931
404
409
812
374
372
745
433
437
870
(5-21 h)
night
average
average
day time
389
383
772
377
376
753
407
401
807
447
440
886
479
475
954
525
517
1042
612
615
1227
628
674
1302
533
539
1071
502
496
998
438
439
877
404
400
804
481
482
963
average
day
working
596
608
1204
532
523
1055
640
639
1278
667
708
1374
544
558
1101
average
373
374
747
395
395
789
456
453
909
461
460
922
494
491
986
551
542
1092
698
689
1387
778
805
1583
574
610
1184
556
555
1110
480
474
955
440
424
865
515
516
1031
summer
average
weekend
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000047
Lastva / 11+004,00
M 6 / Trebinje 2 - Župa
1200
1000
voz / dan - vehicle / day
863
847
961
970
2007
2008
987
978
984
2010
2011
853
819
807
2004
2005
800
600
400
200
0
2002
2003
2006
2009
Godina - Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
1200
1000
voz / dan - vehicle / day
863
847
960
970
2007
2008
987
978
984
2009
2010
2011
853
819
807
2004
2005
800
600
400
200
0
2002
2003
2006
Godina - Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
Broj vozila - Number of vehicles
0
500
1000
1500
2000
JanuarJanuary
FebruarFebruary
MartMarch
AprilApril
PGDS 984 voz/dan - AADT 984 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]:
Broj puta - Road number/ Dionica - Section
MajMay
JuliJuly
AvgustAugust
Dani / Mjeseci - Days / Months
JuniJune
000047
Lastva / 11+004,00
M 6 / Trebinje 2 - Župa
SeptembarSeptember
DNEVNA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000047
Lastva / 11+004,00
M 6 / Trebinje 2 - Župa
PGDS 984 voz/dan
AADT 984 veh/day
Broj vozila - Number of vehicles
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
Broj vozila - Number of vehicles
1200
1000
Dužina vozila
Vehicle length
800
600
>16,5 m
12-16,5 m
400
5,5-12 m
<5,5 m
200
0
ponedeljak
Monday
utorak
Tuesday
srijeda
četvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila - Number of vehicles
1600
Dužina vozila
Vehicle length
1400
1200
>16,5 m
1000
12-16,5 m
800
5,5-12 m
600
<5,5 m
400
200
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Mjesečna neravnomjernost
Monthly variation
9
10
11
12
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
PGDS AADT
000047
Lastva / 11+004,00
M 6 / Trebinje 2 - Župa
984 voz/dan - veh/day
Čas Hour
Maksimalni
vršni sat Maximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danu Hour of day
14
13
15
19
19
17
13
9
Sat u godini Hour in year
6663
6662
4720
5708
4796
4914
8126
4882
DanDay of week
srijedaWednesday
srijedaWednesday
subotaSaturday
petakFriday
utorakTuesday
nedeljaSunday
ponedeljakMonday
subotaSaturday
DatumDate
5
5
16
26
19
24
5
23
MjesecMonth
OktobarOctober
OktobarOctober
JuliJuly
AvgustAugust
JuliJuly
JuliJuly
DecembarDecember
JuliJuly
Vrijednost Value
221
139
130
122
118
114
105
95
%percent
22.46
14.12
13.21
12.40
11.99
11.58
10.67
9.65
24
u % PGDSa - in % of AADT
20
16
12
8
4
0
0
20
40
60
80
100
Čas - Hour
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
AUTOMATSKI BROJAČI (48, 49 i 50) UNIŠTENI
AUTOMATIC COUNTERS (48, 49, 50) DESTROYED
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000051
Podnovlje / 0+916,00
M 17 / Podnovlje - Šešlije
December
Decembar-
November
Novembar-
October
Oktobar-
September
Septembar-
August
Avgust-
July
Juli-
June
Juni-
May
Maj-
April
April-
March
Mart-
Februar-
February
January
Januar-
Mjesec - Month
1
2092
3025
3166
3978
3712
3906
4625
4770
4635
4252
3730
3779
2
2995
3117
2977
3559
5475
4062
4194
4813
4878
3671
3841
3734
3
2686
3259
3035
3268
4727
4469
4127
4789
4730
3771
4217
3367
4
3568
3344
3145
5067
4627
3849
3909
5184
4467
4226
4426
2935
5
3644
2954
2521
3564
4624
3496
4209
5627
4268
4004
4515
3231
6
2898
2341
2215
3571
5192
3816
4105
6192
3913
3968
3721
3525
7
2459
2964
2941
3588
4491
3747
4029
5597
4484
4264
3886
3463
8
3355
3079
2987
3933
3423
3775
4457
5194
4561
4116
4539
3455
9
3712
2986
2875
3558
4102
4145
4213
5305
4639
3833
3986
3603
10
3448
3118
2990
3205
3998
4343
3761
5024
4606
3802
3967
3224
11
3384
3270
3363
3526
4094
4100
3987
5296
4381
3919
4211
2671
12
3244
3029
3095
3647
4479
3767
3898
5734
3961
3893
3816
3323
13
3362
2629
2640
3617
4743
3680
3875
6263
4188
4106
3093
3286
14
3054
3175
3187
3963
4398
4043
4355
5488
3992
4465
3491
3319
15
3259
3375
3079
4051
4001
3796
4631
5003
4086
4080
3830
3530
16
2711
3342
3334
3685
3359
3908
4507
5130
4554
3706
3588
3852
17
3420
3492
3352
3351
4027
4491
4050
5168
4177
3747
3841
3344
18
3593
3745
3817
3557
4019
4493
5180
5038
3746
3978
3925
2644
19
3617
3377
3515
3726
4400
4440
4371
5669
4018
4030
3867
3246
20
3429
2665
3010
3746
4403
4288
4462
5999
4031
4001
3261
3405
21
3669
3341
3384
3775
3963
4352
4597
5451
4021
4659
3577
3487
22
2876
3458
3516
4239
3568
3900
4936
5763
4095
3953
3533
3463
23
2387
3687
3374
4041
3571
4154
5219
5413
4579
3733
3891
3891
24
3086
3529
3525
3436
3879
4617
4642
5038
4159
3742
3861
3553
25
3382
3698
3897
3802
3909
4248
4698
4933
4013
3764
4091
2900
26
3529
3314
3619
4171
4081
3870
4594
5533
3833
3757
3638
3711
27
3604
2738
2882
4490
4405
4013
4640
4961
3759
4093
3011
3668
28
3337
3287
3189
5044
3881
4122
5191
4575
4188
4103
3086
3576
29
2797
3519
4725
3546
4244
5187
4535
4266
3963
3751
3593
30
2178
3440
4329
3669
4163
5620
4276
4508
3643
3443
31
2772
3582
4938
4337
UkupnoTotal
97547
89338
99171
116212
ProsjekAverage
3147
3191
3199
3874
4016
128782 122297 139207
4154
3568
113633
106345
3788
3430
Godišnji prosjek (PGDS) - Annual average (AADT)
3905
4077
4491
162098 127736 122810
4006
3561
5229
4258
3962
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000051
Podnovlje / 0+916,00
M 17 / Podnovlje - Šešlije
Dužina vozila - Vehicle length
MjesecMonth
SmjerDirection
Januar January
I
37715
78.1
5664
11.7
4650
9.6
285
0.6
48314
II
38613
78.4
5981
12.1
4460
9.1
179
0.4
49233
ukupno - total
76328
78.2
11645
11.9
9110
9.3
464
0.5
97547
I
33311
74.4
5946
13.3
5184
11.6
317
0.7
44758
II
33361
74.8
6235
14.0
4796
10.8
188
0.4
44580
ukupno - total
66672
74.6
12181
13.6
9980
11.2
505
0.6
89338
Februar February
Mart March
April April
Maj May
Juni June
Juli July
Oktobar October
Novembar November
Decembar December
Ukupno
(godišnje) Total
(annual)
Prosjek
(PGDS) Average
(AADT)
5,5 - 12 m
(%)
12 - 16,5 m
(%)
< 16,5 m
(%)
UkupnoTotal
I
36263
73.2
7084
14.3
5895
11.9
290
0.6
49532
36508
73.5
7364
14.8
5622
11.3
145
0.3
49639
ukupno - total
72771
73.4
14448
14.6
11517
11.6
435
0.4
99171
I
43852
74.8
7391
12.6
7167
12.2
179
0.3
58589
II
43467
75.4
7693
13.4
6396
11.1
67
0.1
57623
ukupno - total
87319
75.1
15084
13.0
13563
11.7
246
0.2
116212
I
48394
76.1
7952
12.5
7068
11.1
162
0.3
63576
II
50654
77.7
8111
12.4
6390
9.8
51
0.1
65206
ukupno - total
99048
76.9
16063
12.5
13458
10.5
213
0.2
128782
I
46460
75.2
7702
12.5
7527
12.2
124
0.2
61813
II
45578
75.4
7962
13.2
6908
11.4
36
0.1
60484
ukupno - total
92038
75.3
15664
12.8
14435
11.8
160
0.1
122297
I
55438
78.4
7659
10.8
7463
10.6
131
0.2
70691
II
53571
78.2
7859
11.5
7043
10.3
43
0.1
68516
109009
78.3
15518
11.1
14506
10.4
174
0.1
139207
I
63088
79.1
8694
10.9
7875
9.9
150
0.2
79807
II
66203
80.4
8823
10.7
7221
8.8
44
0.1
82291
129291
79.8
17517
10.8
15096
9.3
194
0.1
162098
63041
ukupno - total
Septembar September
(%)
II
ukupno - total
Avgust August
< 5,5 m
I
46941
74.5
7821
12.4
8143
12.9
136
0.2
II
49518
76.5
8157
12.6
6975
10.8
45
0.1
64695
ukupno - total
96459
75.5
15978
12.5
15118
11.8
181
0.1
127736
I
44721
72.8
8455
13.8
8008
13.0
247
0.4
61431
II
45358
73.9
8733
14.2
7195
11.7
93
0.2
61379
ukupno - total
90079
73.3
17188
14.0
15203
12.4
340
0.3
122810
I
41796
73.3
7799
13.7
7144
12.5
297
0.5
57036
II
41973
74.2
8007
14.1
6443
11.4
174
0.3
56597
ukupno - total
83769
73.7
15806
13.9
13587
12.0
471
0.4
113633
I
38887
72.6
7362
13.7
6991
13.0
356
0.7
53596
II
38322
72.6
7880
14.9
6343
12.0
204
0.4
52749
ukupno - total
77209
72.6
15242
14.3
13334
12.5
560
0.5
106345
I
536866
75.4
89529
12.6
83115
11.7
2674
0.4
712184
II
543126
76.2
92805
13.0
75792
10.6
1269
0.2
712992
1079992
75.8
182334
12.8
158907
11.1
3943
0.3
1425176
I
1467
75.2
245
12.5
227
11.6
7
0.4
1951
II
1484
76.0
254
13.0
207
10.6
3
0.2
1953
ukupno - total
2951
75.6
498
12.8
434
11.1
11
0.3
3905
ukupno - total
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Smjer
12/srijeda
25/utorak
31/ponedeljak
8/utorak
1/utorak
28/ponedeljak
28/ponedeljak
6/nedelja
28/ponedeljak
21/četvrtak
13/srijeda
25/ponedeljak
17/utorak
19/četvrtak
26/četvrtak
16/četvrtak
15/srijeda
15/srijeda
5/utorak
13/srijeda
13/srijeda
31/srijeda
10/srijeda
30/utorak
20/utorak
29/četvrtak
22/četvrtak
4/utorak
16/nedelja
17/ponedeljak
28/ponedeljak
7/ponedeljak
21/ponedeljak
13/utorak
26/ponedeljak
6/utorak
8.1/utorak
6.3/nedelja
28.3/ponedeljak
datum/dan
1
3
3
1
4
3
2
3
2
2
3
2
1
2
1
2
2
2
4
2
2
1
2
2
1
3
1
1
2
1
1
2
2
1
3
2
1
3
2
čas
minimalni čas
Automatski brojač broj:
Lokalitet / Stacionaža [km+m]:
Broj puta / Dionica
2
3
9
1
2
9
2
1
7
5
2
13
5
5
15
4
4
10
9
5
15
6
9
24
5
5
14
3
5
12
3
2
8
2
3
10
1
1
7
voz/h
27/četvrtak
9/nedelja
9/nedelja
19/subota
17/četvrtak
19/subota
26/subota
26/subota
26/subota
29/petak
4/ponedeljak
4/ponedeljak
6/petak
2/ponedeljak
2/ponedeljak
19/nedelja
19/nedelja
19/nedelja
30/subota
30/subota
30/subota
20/subota
13/subota
13/subota
8/četvrtak
4/nedelja
4/nedelja
14/petak
30/nedelja
14/petak
5/subota
8/utorak
8/utorak
30/petak
26/ponedeljak
30/petak
20.8/subota
4.4/ponedeljak
2.5/ponedeljak
datum/dan
12
12
12
13
11
13
13
15
15
14
14
14
15
13
13
17
13
17
12
17
17
13
17
10
15
17
18
15
15
15
10
16
15
15
11
15
13
14
13
čas
maksimalni čas
174
209
358
163
191
314
160
171
294
254
297
454
207
294
470
186
223
372
215
267
456
270
272
440
182
213
351
209
227
389
205
220
379
198
169
363
270
297
470
voz/h
30/nedelja
1/subota
1/subota
6/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
3/nedelja
10/nedelja
10/nedelja
16/ponedeljak
8/nedelja
16/ponedeljak
5/nedelja
8/srijeda
5/nedelja
3/nedelja
13/srijeda
10/nedelja
28/nedelja
31/srijeda
30/utorak
18/nedelja
27/utorak
18/nedelja
30/nedelja
31/ponedeljak
31/ponedeljak
13/nedelja
27/nedelja
27/nedelja
18/nedelja
18/nedelja
18/nedelja
30.1/nedelja
1.1/subota
1.1/subota
datum/dan
1016
1055
2092
1067
1274
2341
1029
1186
2215
1516
1653
3205
1603
1647
3359
1634
1823
3496
1763
1891
3761
1899
2185
4276
1706
1867
3746
1661
1814
3568
1419
1586
3011
1271
1373
2644
1016
1055
2092
voz/dan
minimalni dan
000051
Podnovlje / 0+916,00
M 17 / Podnovlje - Šešlije
datum/dan
1870
2079
3712
1931
1866
3745
2041
1856
3897
2740
3063
5067
2654
3186
5475
2453
2366
4617
2969
2651
5620
3153
3291
6263
2584
2696
4878
2441
2218
4659
2511
2508
4539
2187
1909
4006
3153
3291
6263
voz/dan
maksimalni dan
21/petak
9/nedelja
9/nedelja
18/petak
23/srijeda
18/petak
25/petak
25/petak
25/petak
29/petak
4/ponedeljak
4/ponedeljak
6/petak
2/ponedeljak
2/ponedeljak
24/petak
19/nedelja
24/petak
30/subota
30/subota
30/subota
20/subota
13/subota
13/subota
2/petak
4/nedelja
2/petak
21/petak
21/petak
21/petak
5/subota
8/utorak
8/utorak
30/petak
26/ponedeljak
30/petak
20.8/subota
13.8/subota
13.8/subota
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
136
144
280
131
141
273
137
142
278
201
199
399
215
224
438
239
230
469
314
281
595
340
337
678
240
244
484
193
194
388
161
166
327
154
152
306
206
205
411
(21-05 h)
1423
1444
2867
1467
1451
2918
1461
1460
2921
1752
1722
3474
1836
1880
3716
1821
1786
3607
1966
1930
3896
2234
2318
4551
1861
1913
3774
1788
1786
3574
1740
1720
3460
1575
1550
3124
1745
1748
3494
(05-21 h)
noćni
prosjek
dnevni
prosjek
1697
1679
3376
1674
1640
3315
1655
1635
3290
2015
1972
3986
2119
2093
4211
2089
2004
4092
2288
2185
4473
2551
2561
5112
2124
2124
4248
2022
1972
3993
1946
1917
3864
1792
1761
3552
2004
1968
3972
danom
radnim
prosjek
1367
1462
2829
1409
1472
2881
1433
1504
2937
1846
1833
3679
1928
2123
4051
1982
2051
4033
2264
2263
4527
2642
2924
5566
2039
2246
4285
1897
1998
3895
1796
1815
3611
1576
1557
3133
1834
1921
3755
2257
2262
4519
2060
2016
4077
2280
2210
4491
2574
2655
5229
2101
2157
4258
ljetni
prosjek
prosjek
vikendom
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
Year
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Month
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Direction
12/Wednesday
25/Tuesday
31/Monday
8/Tuesday
1/Tuesday
28/Monday
28/Monday
6/Sunday
28/Monday
21/Thursday
13/Wednesday
25/Monday
17/Tuesday
19/Thursday
26/Thursday
16/Thursday
15/Wednesday
15/Wednesday
5/Tuesday
13/Wednesday
13/Wednesday
31/Wednesday
10/Wednesday
30/Tuesday
20/Tuesday
29/Thursday
22/Thursday
4/Tuesday
16/Sunday
17/Monday
28/Monday
7/Monday
21/Monday
13/Tuesday
26/Monday
6/Tuesday
8.1/Tuesday
6.3/Sunday
28.3/Monday
1
3
3
1
4
3
2
3
2
2
3
2
1
2
1
2
2
2
4
2
2
1
2
2
1
3
1
1
2
1
1
2
2
1
3
2
1
3
2
hour
minimum hour
date/day
Road number / Section
Location / Mileage [km+m]:
Automatic counter number:
2
3
9
1
2
9
2
1
7
5
2
13
5
5
15
4
4
10
9
5
15
6
9
24
5
5
14
3
5
12
3
2
8
2
3
10
1
1
7
veh/h
27/Thursday
9/Sunday
9/Sunday
19/Saturday
17/Thursday
19/Saturday
26/Saturday
26/Saturday
26/Saturday
29/Friday
4/Monday
4/Monday
6/Friday
2/Monday
2/Monday
19/Sunday
19/Sunday
19/Sunday
30/Saturday
30/Saturday
30/Saturday
20/Saturday
13/Saturday
13/Saturday
8/Thursday
4/Sunday
4/Sunday
14/Friday
30/Sunday
14/Friday
5/Saturday
8/Tuesday
8/Tuesday
30/Friday
26/Monday
30/Friday
20.8/Saturday
4.4/Monday
2.5/Monday
date/day
12
12
12
13
11
13
13
15
15
14
14
14
15
13
13
17
13
17
12
17
17
13
17
10
15
17
18
15
15
15
10
16
15
15
11
15
13
14
13
hour
maximum hour
174
209
358
163
191
314
160
171
294
254
297
454
207
294
470
186
223
372
215
267
456
270
272
440
182
213
351
209
227
389
205
220
379
198
169
363
270
297
470
veh/h
30/Sunday
1/Saturday
1/Saturday
6/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
3/Sunday
10/Sunday
10/Sunday
16/Monday
8/Sunday
16/Monday
5/Sunday
8/Wednesday
5/Sunday
3/Sunday
13/Wednesday
10/Sunday
28/Sunday
31/Wednesday
30/Tuesday
18/Sunday
27/Tuesday
18/Sunday
30/Sunday
31/Monday
31/Monday
13/Sunday
27/Sunday
27/Sunday
18/Sunday
18/Sunday
18/Sunday
30.1/Sunday
1.1/Saturday
1.1/Saturday
date/day
1016
1055
2092
1067
1274
2341
1029
1186
2215
1516
1653
3205
1603
1647
3359
1634
1823
3496
1763
1891
3761
1899
2185
4276
1706
1867
3746
1661
1814
3568
1419
1586
3011
1271
1373
2644
1016
1055
2092
veh/day
minimum day
000051
Podnovlje / 0+916,00
M 17 / Podnovlje - Šešlije
TRAFFIC PARAMETERS
21/Friday
9/Sunday
9/Sunday
18/Friday
23/Wednesday
18/Friday
25/Friday
25/Friday
25/Friday
29/Friday
4/Monday
4/Monday
6/Friday
2/Monday
2/Monday
24/Friday
19/Sunday
24/Friday
30/Saturday
30/Saturday
30/Saturday
20/Saturday
13/Saturday
13/Saturday
2/Friday
4/Sunday
2/Friday
21/Friday
21/Friday
21/Friday
5/Saturday
8/Tuesday
8/Tuesday
30/Friday
26/Monday
30/Friday
20.8/Saturday
13.8/Saturday
13.8/Saturday
date/day
1870
2079
3712
1931
1866
3745
2041
1856
3897
2740
3063
5067
2654
3186
5475
2453
2366
4617
2969
2651
5620
3153
3291
6263
2584
2696
4878
2441
2218
4659
2511
2508
4539
2187
1909
4006
3153
3291
6263
veh/day
maximum day
136
144
280
131
141
273
137
142
278
201
199
399
215
224
438
239
230
469
314
281
595
340
337
678
240
244
484
193
194
388
161
166
327
154
152
306
206
205
411
(21-05 h)
1423
1444
2867
1467
1451
2918
1461
1460
2921
1752
1722
3474
1836
1880
3716
1821
1786
3607
1966
1930
3896
2234
2318
4551
1861
1913
3774
1788
1786
3574
1740
1720
3460
1575
1550
3124
1745
1748
3494
(5-21 h)
night
average
average
day time
1697
1679
3376
1674
1640
3315
1655
1635
3290
2015
1972
3986
2119
2093
4211
2089
2004
4092
2288
2185
4473
2551
2561
5112
2124
2124
4248
2022
1972
3993
1946
1917
3864
1792
1761
3552
2004
1968
3972
average
day
working
2257
2262
4519
2060
2016
4077
2280
2210
4491
2574
2655
5229
2101
2157
4258
average
1367
1462
2829
1409
1472
2881
1433
1504
2937
1846
1833
3679
1928
2123
4051
1982
2051
4033
2264
2263
4527
2642
2924
5566
2039
2246
4285
1897
1998
3895
1796
1815
3611
1576
1557
3133
1834
1921
3755
summer
average
weekend
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000051
Podnovlje / 0+916,00
M 17 / Podnovlje - Šešlije
6000
5282
5176
5042
4832
5000
4543
4321
4287
4280
voz / dan - vehicle / day
4047
3905
4000
3000
2000
1000
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Godina - Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
6000
5282
5176
5042
4832
5000
4543
4320
4287
4280
voz / dan - vehicle / day
4047
3905
4000
3000
2000
1000
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Godina - Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
Broj vozila - Number of vehicles
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
JanuarJanuary
FebruarFebruary
MartMarch
AprilApril
PGDS 3905 voz/dan - AADT 3905 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]:
Broj puta - Road number/ Dionica - Section
MajMay
JuliJuly
AvgustAugust
Dani / Mjeseci - Days / Months
JuniJune
000051
Podnovlje / 0+916,00
M 17 / Podnovlje - Šešlije
SeptembarSeptember
DNEVNA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000051
Podnovlje / 0+916,00
M 17 / Podnovlje - Šešlije
PGDS 3905 voz/dan
AADT 3905 veh/day
Broj vozila - Number of vehicles
300
250
200
150
100
50
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
Broj vozila - Number of vehicles
4500
4000
3500
Dužina vozila
Vehicle length
3000
2500
>16,5 m
2000
12-16,5 m
1500
5,5-12 m
<5,5 m
1000
500
0
ponedeljak
Monday
utorak
Tuesday
srijeda
četvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila - Number of vehicles
6000
Dužina vozila
Vehicle length
5000
4000
>16,5 m
12-16,5 m
3000
5,5-12 m
<5,5 m
2000
1000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Mjesečna neravnomjernost
Monthly variation
9
10
11
12
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
PGDS AADT
000051
Podnovlje / 0+916,00
M 17 / Podnovlje - Šešlije
3905 voz/dan - veh/day
Čas Hour
Maksimalni
vršni sat Maximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danu Hour of day
13
16
13
12
18
13
13
14
Sat u godini Hour in year
2918
5249
5342
5413
5611
5414
5054
2823
DanDay of week
ponedeljakMonday
nedeljaSunday
četvrtakThursday
nedeljaSunday
ponedeljakMonday
nedeljaSunday
subotaSaturday
četvrtakThursday
DatumDate
2
7
11
14
22
14
30
28
MjesecMonth
MajMay
AvgustAugust
AvgustAugust
AvgustAugust
AvgustAugust
AvgustAugust
JuliJuly
AprilApril
Vrijednost Value
470
426
410
397
390
384
360
338
%percent
12.04
10.91
10.50
10.17
9.99
9.83
9.22
8.66
14
u % PGDSa - in % of AADT
12
10
8
6
4
2
0
0
20
40
60
80
100
Čas - Hour
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000052
Batkuša / 8+812,00
R 462a / Grebnice - Obudovac 1
December
Decembar-
November
Novembar-
October
Oktobar-
September
Septembar-
August
Avgust-
July
Juli-
June
Juni-
May
Maj-
April
April-
March
Mart-
Februar-
February
January
Januar-
Mjesec - Month
1
1735
2613
3133
3529
3130
3184
3561
3525
3617
3946
3405
2919
2
2401
2512
2562
3234
4725
3380
3321
3754
4037
3320
3459
3286
3
2429
2672
2431
2690
3978
3638
2948
3754
3951
3512
3300
3006
4
3097
2778
2398
2992
3827
3327
3176
3844
4014
3484
3821
2533
5
3405
2756
2124
3691
3766
3001
3376
4283
3581
3304
3617
2805
6
2299
2140
1918
3054
4296
3151
3233
4519
3489
3272
3437
2872
7
1714
2505
2604
3107
4149
3342
3178
4250
3702
3785
3507
2987
8
3237
2623
2762
3433
2745
3213
3579
4023
3387
3604
3443
2870
9
3534
2482
2485
3122
3126
3777
3312
4302
3706
3315
3134
3127
10
2912
2508
2515
2893
3478
3809
3070
4238
3533
3250
3159
2840
11
3019
2648
2832
3089
3667
3240
3269
4083
3584
3309
3555
2529
12
2881
2543
2725
3158
4042
3151
3194
4369
3794
3363
3403
2972
13
3048
2271
2479
3125
4365
3159
3214
4306
3540
3941
2869
2734
14
2825
2660
2605
3553
4006
3542
3756
4275
3493
3920
2956
2680
15
2999
2911
2882
3539
3879
3051
3698
3788
3643
3708
3353
2959
16
2508
2821
2932
3289
2955
3203
3433
4136
4077
3347
3142
3218
17
2763
3063
2923
2989
3358
3732
3110
3957
3783
3270
3084
2910
18
3342
3164
3241
3199
3410
3650
3894
4006
3452
3446
3579
2515
19
3296
3003
3025
3194
3570
3865
3964
4399
3558
3435
3358
2754
20
3170
2327
2556
3193
3631
3641
3781
4158
3777
3306
2885
2846
21
3141
2931
2822
3286
3447
3397
3494
4315
3875
3807
3176
2920
22
2723
3165
3076
3651
3311
3319
3979
3925
3934
3629
3195
3033
23
2210
3146
2859
3565
3211
3405
3814
3916
4138
3209
3219
3513
24
2504
2863
3041
3453
3398
3544
3602
3752
3751
3349
3111
3160
25
3035
3088
3378
3417
3264
3477
3554
3658
3550
3307
3217
2772
26
3203
2651
3781
3635
3268
3108
3617
4130
3736
3592
3136
3519
27
3217
2359
2636
3791
3600
3319
3514
4454
3668
3536
2681
3290
28
3029
2680
2839
4268
3557
3199
3793
4425
3521
3853
2898
3103
29
2549
3074
4072
3711
3198
3894
3922
3637
3900
3099
3041
30
1838
2968
3405
3184
3284
4059
3676
3873
3857
2937
31
2324
3073
3983
3521
UkupnoTotal
86387
75883
86679
100616
ProsjekAverage
2787
2710
2796
3354
3346
111400 101306 109370
3594
3435
97135
92081
3238
2970
Godišnji prosjek (PGDS) - Annual average (AADT)
3307
3377
3528
125663 111401 109311
3338
3030
4054
3713
3526
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000052
Batkuša / 8+812,00
R 462a / Grebnice - Obudovac 1
Dužina vozila - Vehicle length
MjesecMonth
SmjerDirection
Januar January
I
36016
84.2
4329
10.1
2359
5.5
73
0.2
42777
II
36368
83.4
4590
10.5
2584
5.9
68
0.2
43610
ukupno - total
72384
83.8
8919
10.3
4943
5.7
141
0.2
86387
I
30053
80.6
4484
12.0
2672
7.2
97
0.3
37306
II
30774
79.8
4782
12.4
2935
7.6
86
0.2
38577
ukupno - total
60827
80.2
9266
12.2
5607
7.4
183
0.2
75883
Februar February
Mart March
April April
Maj May
Juni June
Juli July
Avgust August
Oktobar October
Novembar November
Decembar December
Ukupno
(godišnje) Total
(annual)
Prosjek
(PGDS) Average
(AADT)
(%)
5,5 - 12 m
(%)
12 - 16,5 m
(%)
< 16,5 m
(%)
UkupnoTotal
I
34037
80.3
5284
12.5
2987
7.0
82
0.2
42390
II
35197
79.5
5647
12.8
3377
7.6
68
0.2
44289
ukupno - total
69234
79.9
10931
12.6
6364
7.3
150
0.2
86679
I
40000
81.7
5477
11.2
3434
7.0
32
0.1
48943
II
41391
80.1
5967
11.5
4271
8.3
44
0.1
51673
ukupno - total
81391
80.9
11444
11.4
7705
7.7
76
0.1
100616
I
46157
84.0
5511
10.0
3268
5.9
28
0.1
54964
II
46773
82.9
5856
10.4
3765
6.7
42
0.1
56436
ukupno - total
92930
83.4
11367
10.2
7033
6.3
70
0.1
111400
I
40955
82.6
5307
10.7
3281
6.6
23
0.0
49566
II
42256
81.7
5640
10.9
3804
7.4
40
0.1
51740
ukupno - total
83211
82.1
10947
10.8
7085
7.0
63
0.1
101306
I
44827
83.8
5230
9.8
3386
6.3
20
0.0
53463
II
46404
83.0
5662
10.1
3817
6.8
24
0.0
55907
ukupno - total
91231
83.4
10892
10.0
7203
6.6
44
0.0
109370
I
52760
84.9
5782
9.3
3595
5.8
26
0.0
62163
II
53008
83.5
6239
9.8
4226
6.7
27
0.0
63500
105768
84.2
12021
9.6
7821
6.2
53
0.0
125663
54780
ukupno - total
Septembar September
< 5,5 m
I
45033
82.2
6045
11.0
3676
6.7
26
0.0
II
45919
81.1
6466
11.4
4207
7.4
29
0.1
56621
ukupno - total
90952
81.6
12511
11.2
7883
7.1
55
0.0
111401
I
43570
81.1
6303
11.7
3769
7.0
64
0.1
53706
II
44080
79.3
6945
12.5
4517
8.1
63
0.1
55605
ukupno - total
87650
80.2
13248
12.1
8286
7.6
127
0.1
109311
I
38228
80.4
5914
12.4
3331
7.0
94
0.2
47567
II
39079
78.8
6333
12.8
4091
8.3
65
0.1
49568
ukupno - total
77307
79.6
12247
12.6
7422
7.6
159
0.2
97135
I
36402
80.8
5399
12.0
3182
7.1
89
0.2
45072
II
37146
79.0
5761
12.3
4023
8.6
79
0.2
47009
ukupno - total
73548
79.9
11160
12.1
7205
7.8
168
0.2
92081
I
488038
82.3
65065
11.0
38940
6.6
654
0.1
592697
II
498395
81.1
69888
11.4
45617
7.4
635
0.1
614535
ukupno - total
986433
81.7
134953
11.2
84557
7.0
1289
0.1
1207232
I
1333
82.1
178
10.9
106
6.6
2
0.1
1624
II
1362
80.9
191
11.3
125
7.4
2
0.1
1684
ukupno - total
2695
81.5
369
11.1
231
7.0
4
0.1
3307
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Smjer
27/četvrtak
27/četvrtak
27/četvrtak
28/ponedeljak
9/srijeda
13/nedelja
7/ponedeljak
6/nedelja
20/nedelja
28/četvrtak
27/srijeda
12/utorak
30/ponedeljak
31/utorak
18/srijeda
24/petak
5/nedelja
8/srijeda
13/srijeda
13/srijeda
12/utorak
30/utorak
30/utorak
9/utorak
28/srijeda
11/nedelja
8/četvrtak
25/utorak
25/utorak
19/srijeda
16/srijeda
28/ponedeljak
16/srijeda
7/srijeda
13/utorak
6/utorak
27.1/četvrtak
28.11/ponedeljak
27.1/četvrtak
datum/dan
4
4
4
2
3
4
3
4
4
4
2
3
3
1
3
3
4
1
1
4
1
3
2
4
2
4
2
3
0
1
2
3
2
1
1
3
4
3
4
čas
minimalni čas
Automatski brojač broj:
Lokalitet / Stacionaža [km+m]:
Broj puta / Dionica
2
2
4
3
2
7
2
2
8
2
2
9
4
5
12
5
6
13
5
7
17
6
7
15
3
3
12
2
5
11
2
1
7
2
3
9
2
1
4
voz/h
9/nedelja
27/četvrtak
27/četvrtak
17/četvrtak
17/četvrtak
17/četvrtak
1/utorak
26/subota
26/subota
5/utorak
29/petak
29/petak
2/ponedeljak
13/petak
2/ponedeljak
19/nedelja
19/nedelja
19/nedelja
31/nedelja
30/subota
31/nedelja
28/nedelja
28/nedelja
28/nedelja
24/subota
3/subota
23/petak
29/subota
30/nedelja
13/četvrtak
12/subota
26/subota
18/petak
26/ponedeljak
26/ponedeljak
26/ponedeljak
2.5/ponedeljak
19.6/nedelja
2.5/ponedeljak
datum/dan
12
12
12
12
17
12
11
9
10
9
13
12
14
12
14
16
12
12
12
19
16
16
19
19
16
20
13
14
16
15
8
12
13
12
16
16
14
12
14
čas
maksimalni čas
169
182
332
166
152
296
149
168
293
173
217
340
242
194
390
219
251
354
171
189
317
178
235
385
182
186
320
180
181
334
152
174
299
158
201
357
242
251
390
voz/h
7/petak
30/nedelja
7/petak
6/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
3/nedelja
3/nedelja
3/nedelja
8/nedelja
8/nedelja
8/nedelja
15/srijeda
5/nedelja
5/nedelja
3/nedelja
3/nedelja
3/nedelja
31/srijeda
1/ponedeljak
31/srijeda
8/četvrtak
18/nedelja
8/četvrtak
6/četvrtak
23/nedelja
23/nedelja
28/ponedeljak
27/nedelja
27/nedelja
18/nedelja
11/nedelja
18/nedelja
7.1/petak
30.1/nedelja
7.1/petak
datum/dan
826
866
1714
1106
1034
2140
984
934
1918
1361
1329
2690
1387
1358
2745
1462
1442
3001
1515
1433
2948
1713
1778
3521
1650
1682
3387
1562
1554
3209
1417
1255
2681
1253
1212
2515
826
866
1714
voz/dan
minimalni dan
000052
Batkuša / 8+812,00
R 462a / Grebnice - Obudovac 1
datum/dan
1909
1736
3534
1578
1599
3165
1766
2015
3781
2034
2296
4268
2529
2249
4725
2012
2001
3865
2116
2158
4059
2333
2367
4519
2148
2136
4138
1981
2011
3946
1822
1999
3821
1722
1835
3519
2529
2367
4725
voz/dan
maksimalni dan
9/nedelja
5/srijeda
9/nedelja
22/utorak
18/petak
22/utorak
26/subota
26/subota
26/subota
28/četvrtak
29/petak
28/četvrtak
2/ponedeljak
6/petak
2/ponedeljak
19/nedelja
10/petak
19/nedelja
31/nedelja
30/subota
30/subota
28/nedelja
6/subota
6/subota
4/nedelja
2/petak
23/petak
29/subota
1/subota
1/subota
4/petak
4/petak
4/petak
26/ponedeljak
23/petak
26/ponedeljak
2.5/ponedeljak
6.8/subota
2.5/ponedeljak
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
152
147
299
128
128
256
135
139
275
173
184
357
197
214
410
205
213
418
246
259
505
270
286
556
214
218
432
189
190
379
142
144
286
138
145
283
183
189
372
(21-05 h)
1228
1259
2488
1204
1250
2454
1232
1289
2521
1459
1538
2997
1576
1607
3183
1447
1512
2959
1479
1545
3023
1736
1762
3498
1612
1669
3281
1544
1604
3147
1444
1509
2952
1316
1371
2687
1441
1494
2935
(05-21 h)
noćni
prosjek
dnevni
prosjek
1472
1518
2990
1367
1424
2792
1387
1458
2845
1643
1773
3416
1741
1840
3581
1646
1740
3386
1730
1828
3558
1941
2013
3955
1815
1902
3717
1704
1795
3499
1581
1685
3265
1478
1558
3036
1629
1714
3343
danom
radnim
prosjek
1252
1253
2506
1245
1262
2506
1310
1345
2656
1611
1635
3246
1832
1785
3617
1669
1684
3352
1714
1751
3465
2189
2149
4338
1855
1847
3702
1792
1791
3584
1597
1576
3174
1395
1416
2811
1613
1616
3229
1803
1867
3670
1652
1725
3377
1725
1803
3528
2005
2048
4054
1826
1887
3713
ljetni
prosjek
prosjek
vikendom
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
Year
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Month
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Direction
27/Thursday
27/Thursday
27/Thursday
28/Monday
9/Wednesday
13/Sunday
7/Monday
6/Sunday
20/Sunday
28/Thursday
27/Wednesday
12/Tuesday
30/Monday
31/Tuesday
18/Wednesday
24/Friday
5/Sunday
8/Wednesday
13/Wednesday
13/Wednesday
12/Tuesday
30/Tuesday
30/Tuesday
9/Tuesday
28/Wednesday
11/Sunday
8/Thursday
25/Tuesday
25/Tuesday
19/Wednesday
16/Wednesday
28/Monday
16/Wednesday
7/Wednesday
13/Tuesday
6/Tuesday
27.1/Thursday
28.11/Monday
27.1/Thursday
4
4
4
2
3
4
3
4
4
4
2
3
3
1
3
3
4
1
1
4
1
3
2
4
2
4
2
3
0
1
2
3
2
1
1
3
4
3
4
hour
minimum hour
date/day
Road number / Section
Location / Mileage [km+m]:
Automatic counter number:
2
2
4
3
2
7
2
2
8
2
2
9
4
5
12
5
6
13
5
7
17
6
7
15
3
3
12
2
5
11
2
1
7
2
3
9
2
1
4
veh/h
9/Sunday
27/Thursday
27/Thursday
17/Thursday
17/Thursday
17/Thursday
1/Tuesday
26/Saturday
26/Saturday
5/Tuesday
29/Friday
29/Friday
2/Monday
13/Friday
2/Monday
19/Sunday
19/Sunday
19/Sunday
31/Sunday
30/Saturday
31/Sunday
28/Sunday
28/Sunday
28/Sunday
24/Saturday
3/Saturday
23/Friday
29/Saturday
30/Sunday
13/Thursday
12/Saturday
26/Saturday
18/Friday
26/Monday
26/Monday
26/Monday
2.5/Monday
19.6/Sunday
2.5/Monday
date/day
12
12
12
12
17
12
11
9
10
9
13
12
14
12
14
16
12
12
12
19
16
16
19
19
16
20
13
14
16
15
8
12
13
12
16
16
14
12
14
hour
maximum hour
169
182
332
166
152
296
149
168
293
173
217
340
242
194
390
219
251
354
171
189
317
178
235
385
182
186
320
180
181
334
152
174
299
158
201
357
242
251
390
veh/h
7/Friday
30/Sunday
7/Friday
6/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
3/Sunday
3/Sunday
3/Sunday
8/Sunday
8/Sunday
8/Sunday
15/Wednesday
5/Sunday
5/Sunday
3/Sunday
3/Sunday
3/Sunday
31/Wednesday
1/Monday
31/Wednesday
8/Thursday
18/Sunday
8/Thursday
6/Thursday
23/Sunday
23/Sunday
28/Monday
27/Sunday
27/Sunday
18/Sunday
11/Sunday
18/Sunday
7.1/Friday
30.1/Sunday
7.1/Friday
date/day
826
866
1714
1106
1034
2140
984
934
1918
1361
1329
2690
1387
1358
2745
1462
1442
3001
1515
1433
2948
1713
1778
3521
1650
1682
3387
1562
1554
3209
1417
1255
2681
1253
1212
2515
826
866
1714
veh/day
minimum day
000052
Batkuša / 8+812,00
R 462a / Grebnice - Obudovac 1
TRAFFIC PARAMETERS
9/Sunday
5/Wednesday
9/Sunday
22/Tuesday
18/Friday
22/Tuesday
26/Saturday
26/Saturday
26/Saturday
28/Thursday
29/Friday
28/Thursday
2/Monday
6/Friday
2/Monday
19/Sunday
10/Friday
19/Sunday
31/Sunday
30/Saturday
30/Saturday
28/Sunday
6/Saturday
6/Saturday
4/Sunday
2/Friday
23/Friday
29/Saturday
1/Saturday
1/Saturday
4/Friday
4/Friday
4/Friday
26/Monday
23/Friday
26/Monday
2.5/Monday
6.8/Saturday
2.5/Monday
date/day
1909
1736
3534
1578
1599
3165
1766
2015
3781
2034
2296
4268
2529
2249
4725
2012
2001
3865
2116
2158
4059
2333
2367
4519
2148
2136
4138
1981
2011
3946
1822
1999
3821
1722
1835
3519
2529
2367
4725
veh/day
maximum day
152
147
299
128
128
256
135
139
275
173
184
357
197
214
410
205
213
418
246
259
505
270
286
556
214
218
432
189
190
379
142
144
286
138
145
283
183
189
372
(21-05 h)
1228
1259
2488
1204
1250
2454
1232
1289
2521
1459
1538
2997
1576
1607
3183
1447
1512
2959
1479
1545
3023
1736
1762
3498
1612
1669
3281
1544
1604
3147
1444
1509
2952
1316
1371
2687
1441
1494
2935
(5-21 h)
night
average
average
day time
1472
1518
2990
1367
1424
2792
1387
1458
2845
1643
1773
3416
1741
1840
3581
1646
1740
3386
1730
1828
3558
1941
2013
3955
1815
1902
3717
1704
1795
3499
1581
1685
3265
1478
1558
3036
1629
1714
3343
average
day
working
1803
1867
3670
1652
1725
3377
1725
1803
3528
2005
2048
4054
1826
1887
3713
average
1252
1253
2506
1245
1262
2506
1310
1345
2656
1611
1635
3246
1832
1785
3617
1669
1684
3352
1714
1751
3465
2189
2149
4338
1855
1847
3702
1792
1791
3584
1597
1576
3174
1395
1416
2811
1613
1616
3229
summer
average
weekend
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000052
Batkuša / 8+812,00
R 462a / Grebnice - Obudovac 1
4500
3954
4000
3809
3737
3633
3517
3505
3431
voz / dan - vehicle / day
3500
3307
3000
2336
2500
2183
2000
1500
1000
500
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Godina - Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
4500
3954
4000
3810
3737
3634
3517
3505
voz / dan - vehicle / day
3500
3431
3307
3000
2500
2336
2183
2000
1500
1000
500
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Godina - Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
Broj vozila - Number of vehicles
0
1000
2000
3000
4000
5000
JanuarJanuary
FebruarFebruary
MartMarch
AprilApril
PGDS 3307 voz/dan - AADT 3307 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]:
Broj puta - Road number/ Dionica - Section
MajMay
JuliJuly
AvgustAugust
Dani / Mjeseci - Days / Months
JuniJune
000052
Batkuša / 8+812,00
R 462a / Grebnice - Obudovac 1
SeptembarSeptember
DNEVNA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000052
Batkuša / 8+812,00
R 462a / Grebnice - Obudovac 1
PGDS 3307 voz/dan
AADT 3307 veh/day
Broj vozila - Number of vehicles
250
200
150
100
50
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
Broj vozila - Number of vehicles
4000
3500
3000
Dužina vozila
Vehicle length
2500
2000
>16,5 m
12-16,5 m
1500
5,5-12 m
<5,5 m
1000
500
0
ponedeljak
Monday
utorak
Tuesday
srijeda
četvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila - Number of vehicles
4500
4000
Dužina vozila
Vehicle length
3500
3000
>16,5 m
2500
12-16,5 m
2000
5,5-12 m
1500
<5,5 m
1000
500
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Mjesečna neravnomjernost
Monthly variation
9
10
11
12
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
PGDS AADT
000052
Batkuša / 8+812,00
R 462a / Grebnice - Obudovac 1
3307 voz/dan - veh/day
Čas Hour
Maksimalni
vršni sat Maximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danu Hour of day
14
12
15
14
17
14
16
15
Sat u godini Hour in year
2919
4069
7264
3231
2922
5247
5873
5224
DanDay of week
ponedeljakMonday
nedeljaSunday
nedeljaSunday
nedeljaSunday
ponedeljakMonday
nedeljaSunday
petakFriday
subotaSaturday
DatumDate
2
19
30
15
2
7
2
6
MjesecMonth
MajMay
JuniJune
OktobarOctober
MajMay
MajMay
AvgustAugust
SeptembarSeptember
AvgustAugust
Vrijednost Value
390
354
331
320
315
310
294
281
%percent
11.79
10.70
10.01
9.68
9.52
9.37
8.89
8.50
14
u % PGDSa - in % of AADT
12
10
8
6
4
2
0
0
20
40
60
80
100
Čas - Hour
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000053
Dvorovi / 3+430,00
M 18.2 / Gojsovac - granica / border RS
(Pavlovića Most)
December
Decembar-
November
Novembar-
October
Oktobar-
September
Septembar-
August
Avgust-
July
Juli-
June
Juni-
May
Maj-
April
April-
March
Mart-
Februar-
February
January
Januar-
Mjesec - Month
1
1672
2369
3135
4656
4643
3624
4298
3996
4887
5148
3594
3322
2
2171
2305
2653
4632
4860
4229
4845
4369
4833
4319
3766
3523
3
2361
2631
2640
3860
4422
4365
4170
5043
5285
3718
3910
3494
4
2886
2685
2725
3612
4405
4593
4096
5009
5321
4092
3972
2829
5
2777
2644
3002
4123
4546
4095
4317
5342
4605
3751
4409
3229
6
1828
1863
2711
3577
4789
4046
3850
8311
4386
3730
3402
3094
7
1628
2210
3056
3858
5367
4005
3661
6910
4336
4109
3919
3006
8
2731
2380
2933
4110
4525
3745
3838
5386
4384
4651
3387
3318
9
2400
2303
2831
4861
4420
4113
4484
5480
4215
4572
3219
3448
10
2687
2450
2932
3948
4350
4506
4410
5174
5048
4157
3523
3833
11
2703
2553
3340
3348
4145
5341
4018
5313
4892
3863
3469
2949
12
2617
2299
3198
3510
4177
4644
4008
5398
3914
3940
4186
3183
13
2820
2464
2917
4065
4153
4032
4277
6557
3695
4177
3133
3459
14
2820
2815
3343
4869
5311
4652
4960
7511
3895
4106
3630
3094
15
3071
2444
3297
4915
4170
3734
4978
6130
4182
4239
3541
3245
16
2332
2446
3061
4824
3695
3984
5801
4578
4035
2839
3540
3431
17
2604
2852
3155
4007
4186
4325
5551
5208
4989
3940
3629
3553
18
2663
3130
3646
4082
4142
5263
4590
5225
4748
3460
3794
2421
19
2491
3298
4355
4137
4551
5258
4792
5611
3678
3942
4192
3154
20
2833
2346
3758
3938
4394
4332
4582
6557
3894
3466
2272
3409
21
2930
2896
3664
4297
5258
4155
4700
6635
3898
3985
3142
2736
22
3072
2862
3476
3868
4904
4153
4872
5094
3989
4268
3029
2896
23
2135
2980
3518
4562
4006
4233
5693
4508
4359
3352
3662
2950
24
2639
2961
3768
3840
3976
4274
5576
4619
5359
3810
3169
2761
25
2626
3093
3786
4314
4280
5081
4768
4770
4390
3645
3531
2116
26
2215
3296
3574
4220
4213
3815
4964
5615
3667
3878
3636
2533
27
2320
2734
2922
4299
4783
4368
4040
5448
3414
4082
2750
2798
28
2450
3091
3288
5250
5440
4130
5039
5279
3770
3609
2991
2969
29
2613
3377
5828
4641
4684
4843
4434
4092
4141
3466
3127
30
1695
3575
5528
3705
4715
5167
4131
4103
2844
3381
31
2187
3879
5113
4868
UkupnoTotal
76977
74400 101515
ProsjekAverage
2483
2657
3275
3602
128938
4298
138059 130494 144301
4454
3482
105244
96072
3508
3099
Godišnji prosjek (PGDS) - Annual average (AADT)
3880
4350
4655
168509 130263 121315
2839
3353
5436
4342
3913
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
000053
Dvorovi / 3+430,00
Broj puta - Road number / Dionica - Section
M 18.2 / Gojsovac - granica / border RS
(Pavlovića Most)
Dužina vozila - Vehicle length
UkupnoTotal
MjesecMonth
SmjerDirection
Januar January
I
36881
92.8
2298
5.8
532
1.3
12
0.0
39723
II
34691
93.1
1893
5.1
644
1.7
26
0.1
37254
ukupno - total
71572
93.0
4191
5.4
1176
1.5
38
0.0
76977
I
32777
91.2
2489
6.9
651
1.8
10
0.0
35927
Februar February
Mart March
April April
Decembar December
9.1
698
1.8
188
0.5
38473
6009
8.1
1349
1.8
198
0.3
74400
I
41716
89.8
3900
8.4
832
1.8
9
0.0
46457
II
48439
88.0
5571
10.1
983
1.8
65
0.1
55058
ukupno - total
90155
88.8
9471
9.3
1815
1.8
74
0.1
101515
I
56452
89.4
5841
9.3
830
1.3
10
0.0
63133
II
57750
87.8
6809
10.3
1008
1.5
238
0.4
65805
114202
88.6
12650
9.8
1838
1.4
248
0.2
128938
I
60810
90.2
5753
8.5
875
1.3
10
0.0
67448
II
62349
88.3
7049
10.0
1145
1.6
68
0.1
70611
123159
89.2
12802
9.3
2020
1.5
78
0.1
138059
I
59322
90.2
5530
8.4
937
1.4
8
0.0
65797
II
56837
87.9
6529
10.1
1140
1.8
191
0.3
64697
116159
89.0
12059
9.2
2077
1.6
199
0.2
130494
65650
91.0
5562
7.7
907
1.3
13
0.0
72132
I
II
I
II
Prosjek
(PGDS) Average
(AADT)
64338
89.1
6580
9.1
1156
1.6
95
0.1
72169
129988
90.1
12142
8.4
2063
1.4
108
0.1
144301
76712
90.7
6878
8.1
955
1.1
10
0.0
84555
75036
89.4
7707
9.2
1193
1.4
18
0.0
83954
151748
90.1
14585
8.7
2148
1.3
28
0.0
168509
I
57378
88.5
6479
10.0
988
1.5
12
0.0
64857
II
56465
86.3
7151
10.9
1775
2.7
15
0.0
65406
113843
87.4
13630
10.5
2763
2.1
27
0.0
130263
I
53009
87.5
6584
10.9
956
1.6
6
0.0
60555
II
51490
84.7
7290
12.0
1915
3.2
65
0.1
60760
104499
86.1
13874
11.4
2871
2.4
71
0.1
121315
I
45154
87.2
5827
11.2
803
1.6
14
0.0
51798
II
46452
86.9
5691
10.6
1264
2.4
39
0.1
53446
ukupno - total
91606
87.0
11518
10.9
2067
2.0
53
0.1
105244
I
41995
87.7
5113
10.7
745
1.6
10
0.0
47863
II
42661
88.5
4533
9.4
956
2.0
59
0.1
48209
ukupno - total
Ukupno
(godišnje) Total
(annual)
(%)
3520
ukupno - total
Novembar November
< 16,5 m
89.8
ukupno - total
Oktobar October
(%)
88.5
ukupno - total
Septembar September
12 - 16,5 m
34067
ukupno - total
Avgust August
(%)
66844
ukupno - total
Juli July
5,5 - 12 m
II
ukupno - total
Juni June
(%)
ukupno - total
ukupno - total
Maj May
< 5,5 m
I
II
ukupno - total
84656
88.1
9646
10.0
1701
1.8
69
0.1
96072
627856
89.7
62254
8.9
10011
1.4
124
0.0
700245
630575
88.1
70323
9.8
13877
1.9
1067
0.1
715842
1258431
88.9
132577
9.4
23888
1.7
1191
0.1
1416087
I
1715
89.4
170
8.9
27
1.4
0
0.0
1918
II
1723
87.8
192
9.8
38
1.9
3
0.1
1961
ukupno - total
3438
88.6
362
9.3
65
1.7
3
0.1
3880
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Smjer
22/subota
27/četvrtak
11/utorak
1/utorak
7/ponedeljak
17/četvrtak
15/utorak
23/srijeda
17/četvrtak
11/ponedeljak
21/četvrtak
11/ponedeljak
11/srijeda
18/srijeda
18/srijeda
28/utorak
27/ponedeljak
28/utorak
7/četvrtak
1/petak
1/petak
2/utorak
30/utorak
2/utorak
27/utorak
14/srijeda
19/ponedeljak
25/utorak
24/ponedeljak
25/utorak
30/srijeda
24/četvrtak
17/četvrtak
28/srijeda
29/četvrtak
2/petak
22.1/subota
27.1/četvrtak
2.12/petak
datum/dan
4
4
2
0
2
4
4
1
2
2
3
2
2
2
2
3
3
3
2
3
3
3
4
3
2
3
3
3
5
3
2
3
2
4
3
3
4
4
3
čas
minimalni čas
Automatski brojač broj:
Lokalitet / Stacionaža [km+m]:
Broj puta / Dionica
0
0
1
0
0
3
1
0
3
0
0
1
0
1
4
1
0
3
2
1
5
1
3
6
1
0
4
1
0
3
1
0
2
0
0
0
0
0
0
voz/h
3/ponedeljak
20/četvrtak
20/četvrtak
19/subota
26/subota
19/subota
19/subota
6/nedelja
19/subota
14/četvrtak
29/petak
29/petak
8/nedelja
14/subota
7/subota
11/subota
19/nedelja
18/subota
31/nedelja
17/nedelja
31/nedelja
6/subota
6/subota
6/subota
4/nedelja
18/nedelja
4/nedelja
9/nedelja
9/nedelja
9/nedelja
5/subota
5/subota
5/subota
31/subota
8/četvrtak
17/subota
6.8/subota
6.8/subota
6.8/subota
datum/dan
13
15
13
12
11
14
14
16
14
13
19
14
13
17
14
13
17
14
13
19
16
17
16
16
12
19
15
15
18
15
12
14
14
13
15
11
17
16
16
čas
maksimalni čas
155
153
292
160
171
292
190
218
383
256
323
502
277
255
442
265
237
488
267
297
510
374
360
662
259
277
452
252
259
453
200
214
402
179
197
323
374
360
662
voz/h
30/nedelja
1/subota
7/petak
6/nedelja
12/subota
6/nedelja
6/nedelja
1/utorak
3/četvrtak
3/nedelja
11/ponedeljak
11/ponedeljak
15/nedelja
31/utorak
31/utorak
26/nedelja
1/srijeda
1/srijeda
7/četvrtak
7/četvrtak
7/četvrtak
1/ponedeljak
1/ponedeljak
1/ponedeljak
27/utorak
27/utorak
27/utorak
16/nedelja
30/nedelja
16/nedelja
28/ponedeljak
20/nedelja
20/nedelja
25/nedelja
25/nedelja
25/nedelja
30.1/nedelja
1.1/subota
7.1/petak
datum/dan
695
820
1628
825
897
1863
858
1338
2640
1668
1299
3348
1580
1532
3602
1844
1718
3624
1822
1839
3661
2011
1985
3996
1714
1700
3414
1399
1438
2839
1177
877
2272
1234
882
2116
695
820
1628
voz/dan
minimalni dan
15/subota
22/subota
22/subota
19/subota
26/subota
19/subota
19/subota
19/subota
19/subota
28/četvrtak
29/petak
29/petak
28/subota
22/nedelja
28/subota
18/subota
11/subota
11/subota
16/subota
17/nedelja
16/subota
6/subota
6/subota
6/subota
24/subota
4/nedelja
24/subota
1/subota
1/subota
1/subota
5/subota
19/subota
5/subota
10/subota
2/petak
10/subota
6.8/subota
6.8/subota
6.8/subota
datum/dan
1735
1485
3072
1665
1891
3298
2020
2335
4355
2541
3566
5828
2863
2871
5440
2695
2683
5341
2964
2923
5801
4292
4019
8311
2727
2657
5359
2596
2552
5148
2223
2253
4409
1910
1945
3833
4292
4019
8311
voz/dan
maksimalni dan
000053
Dvorovi / 3+430,00
M 18.2 / Gojsovac - granica / border RS (Pavlovića Most)
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
127
168
295
98
181
279
118
209
327
151
311
463
175
332
507
201
315
515
239
377
616
313
478
791
182
293
475
141
197
339
107
186
294
105
173
278
164
269
433
(21-05 h)
1155
1034
2188
1185
1193
2378
1381
1567
2948
1953
1882
3835
2001
1946
3947
1992
1842
3834
2087
1952
4039
2414
2231
4645
1980
1887
3867
1812
1763
3575
1619
1595
3215
1439
1382
2821
1755
1692
3447
(05-21 h)
noćni
prosjek
dnevni
prosjek
1355
1246
2601
1295
1378
2673
1536
1728
3264
2098
2149
4247
2078
2148
4226
2121
2079
4200
2222
2230
4452
2510
2503
5013
2041
2061
4101
1925
1929
3854
1727
1803
3530
1537
1589
3126
1879
1914
3793
danom
radnim
prosjek
1180
1140
2321
1254
1364
2618
1392
1913
3305
2116
2270
4386
2353
2514
4867
2391
2370
4761
2546
2535
5081
3354
3297
6651
2495
2509
5004
2013
2024
4037
1726
1732
3458
1561
1473
3034
2007
2066
4073
2355
2346
4701
2193
2157
4350
2327
2328
4655
2728
2708
5436
2162
2180
4342
ljetni
prosjek
prosjek
vikendom
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
Year
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Month
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Direction
22/Saturday
27/Thursday
11/Tuesday
1/Tuesday
7/Monday
17/Thursday
15/Tuesday
23/Wednesday
17/Thursday
11/Monday
21/Thursday
11/Monday
11/Wednesday
18/Wednesday
18/Wednesday
28/Tuesday
27/Monday
28/Tuesday
7/Thursday
1/Friday
1/Friday
2/Tuesday
30/Tuesday
2/Tuesday
27/Tuesday
14/Wednesday
19/Monday
25/Tuesday
24/Monday
25/Tuesday
30/Wednesday
24/Thursday
17/Thursday
28/Wednesday
29/Thursday
2/Friday
22.1/Saturday
27.1/Thursday
2.12/Friday
4
4
2
0
2
4
4
1
2
2
3
2
2
2
2
3
3
3
2
3
3
3
4
3
2
3
3
3
5
3
2
3
2
4
3
3
4
4
3
hour
minimum hour
date/day
Road number / Section
Location / Mileage [km+m]:
Automatic counter number:
0
0
1
0
0
3
1
0
3
0
0
1
0
1
4
1
0
3
2
1
5
1
3
6
1
0
4
1
0
3
1
0
2
0
0
0
0
0
0
veh/h
3/Monday
20/Thursday
20/Thursday
19/Saturday
26/Saturday
19/Saturday
19/Saturday
6/Sunday
19/Saturday
14/Thursday
29/Friday
29/Friday
8/Sunday
14/Saturday
7/Saturday
11/Saturday
19/Sunday
18/Saturday
31/Sunday
17/Sunday
31/Sunday
6/Saturday
6/Saturday
6/Saturday
4/Sunday
18/Sunday
4/Sunday
9/Sunday
9/Sunday
9/Sunday
5/Saturday
5/Saturday
5/Saturday
31/Saturday
8/Thursday
17/Saturday
6.8/Saturday
6.8/Saturday
6.8/Saturday
date/day
13
15
13
12
11
14
14
16
14
13
19
14
13
17
14
13
17
14
13
19
16
17
16
16
12
19
15
15
18
15
12
14
14
13
15
11
17
16
16
hour
maximum hour
155
153
292
160
171
292
190
218
383
256
323
502
277
255
442
265
237
488
267
297
510
374
360
662
259
277
452
252
259
453
200
214
402
179
197
323
374
360
662
veh/h
30/Sunday
1/Saturday
7/Friday
6/Sunday
12/Saturday
6/Sunday
6/Sunday
1/Tuesday
3/Thursday
3/Sunday
11/Monday
11/Monday
15/Sunday
31/Tuesday
31/Tuesday
26/Sunday
1/Wednesday
1/Wednesday
7/Thursday
7/Thursday
7/Thursday
1/Monday
1/Monday
1/Monday
27/Tuesday
27/Tuesday
27/Tuesday
16/Sunday
30/Sunday
16/Sunday
28/Monday
20/Sunday
20/Sunday
25/Sunday
25/Sunday
25/Sunday
30.1/Sunday
1.1/Saturday
7.1/Friday
date/day
695
820
1628
825
897
1863
858
1338
2640
1668
1299
3348
1580
1532
3602
1844
1718
3624
1822
1839
3661
2011
1985
3996
1714
1700
3414
1399
1438
2839
1177
877
2272
1234
882
2116
695
820
1628
veh/day
minimum day
15/Saturday
22/Saturday
22/Saturday
19/Saturday
26/Saturday
19/Saturday
19/Saturday
19/Saturday
19/Saturday
28/Thursday
29/Friday
29/Friday
28/Saturday
22/Sunday
28/Saturday
18/Saturday
11/Saturday
11/Saturday
16/Saturday
17/Sunday
16/Saturday
6/Saturday
6/Saturday
6/Saturday
24/Saturday
4/Sunday
24/Saturday
1/Saturday
1/Saturday
1/Saturday
5/Saturday
19/Saturday
5/Saturday
10/Saturday
2/Friday
10/Saturday
6.8/Saturday
6.8/Saturday
6.8/Saturday
date/day
1735
1485
3072
1665
1891
3298
2020
2335
4355
2541
3566
5828
2863
2871
5440
2695
2683
5341
2964
2923
5801
4292
4019
8311
2727
2657
5359
2596
2552
5148
2223
2253
4409
1910
1945
3833
4292
4019
8311
veh/day
maximum day
000053
Dvorovi / 3+430,00
M 18.2 / Gojsovac - granica / border RS (Pavlovića Most)
TRAFFIC PARAMETERS
127
168
295
98
181
279
118
209
327
151
311
463
175
332
507
201
315
515
239
377
616
313
478
791
182
293
475
141
197
339
107
186
294
105
173
278
164
269
433
(21-05 h)
1155
1034
2188
1185
1193
2378
1381
1567
2948
1953
1882
3835
2001
1946
3947
1992
1842
3834
2087
1952
4039
2414
2231
4645
1980
1887
3867
1812
1763
3575
1619
1595
3215
1439
1382
2821
1755
1692
3447
(5-21 h)
night
average
average
day time
1355
1246
2601
1295
1378
2673
1536
1728
3264
2098
2149
4247
2078
2148
4226
2121
2079
4200
2222
2230
4452
2510
2503
5013
2041
2061
4101
1925
1929
3854
1727
1803
3530
1537
1589
3126
1879
1914
3793
average
day
working
2355
2346
4701
2193
2157
4350
2327
2328
4655
2728
2708
5436
2162
2180
4342
average
1180
1140
2321
1254
1364
2618
1392
1913
3305
2116
2270
4386
2353
2514
4867
2391
2370
4761
2546
2535
5081
3354
3297
6651
2495
2509
5004
2013
2024
4037
1726
1732
3458
1561
1473
3034
2007
2066
4073
summer
average
weekend
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
000053
Dvorovi / 3+430,00
Broj puta - Road number / Dionica - Section
M 18.2 / Gojsovac - granica / border RS (Pavlovića
Most)
7000
6521
6391
6024
6000
5434
voz / dan - vehicle / day
5000
3945
4148
4042
4055
3880
3743
4000
3000
2000
1000
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Godina - Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
7000
6521
6391
6024
6000
5434
voz / dan - vehicle / day
5000
3944
4148
4042
4055
3880
3743
4000
3000
2000
1000
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Godina - Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
Broj vozila - Number of vehicles
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
JanuarJanuary
FebruarFebruary
MartMarch
AprilApril
PGDS 3880 voz/dan - AADT 3880 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]:
Broj puta - Road number/ Dionica - Section
MajMay
JuliJuly
AvgustAugust
Dani / Mjeseci - Days / Months
JuniJune
SeptembarSeptember
000053
Dvorovi / 3+430,00
M 18.2 / Gojsovac - granica / border RS (Pavlovića Most)
DNEVNA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000053
Dvorovi / 3+430,00
M 18.2 / Gojsovac - granica / border RS (Pavlovića Most)
PGDS 3880 voz/dan
AADT 3880 veh/day
Broj vozila - Number of vehicles
350
300
250
200
150
100
50
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
Broj vozila - Number of vehicles
5000
4500
4000
Dužina vozila
Vehicle length
3500
3000
2500
>16,5 m
12-16,5 m
2000
5,5-12 m
1500
<5,5 m
1000
500
0
ponedeljak
Monday
utorak
Tuesday
srijeda
četvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila - Number of vehicles
6000
Dužina vozila
Vehicle length
5000
4000
>16,5 m
12-16,5 m
3000
5,5-12 m
<5,5 m
2000
1000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Mjesečna neravnomjernost
Monthly variation
9
10
11
12
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
000053
Dvorovi / 3+430,00
M 18.2 / Gojsovac - granica / border RS
(Pavlovića Most)
Broj puta - Road number / Dionica - Section
PGDS AADT
3880 voz/dan - veh/day
Čas Hour
Maksimalni
vršni sat Maximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danu Hour of day
16
16
18
16
19
16
13
14
Sat u godini Hour in year
5225
5249
5251
5081
5252
4745
6566
5199
DanDay of week
subotaSaturday
nedeljaSunday
nedeljaSunday
nedeljaSunday
nedeljaSunday
nedeljaSunday
subotaSaturday
petakFriday
DatumDate
6
7
7
31
7
17
1
5
MjesecMonth
AvgustAugust
AvgustAugust
AvgustAugust
JuliJuly
AvgustAugust
JuliJuly
OktobarOctober
AvgustAugust
Vrijednost Value
662
568
535
510
481
460
424
390
%percent
17.06
14.64
13.79
13.15
12.40
11.86
10.93
10.05
24
u % PGDSa - in % of AADT
20
16
12
8
4
0
0
20
40
60
80
100
Čas - Hour
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
AUTOMATSKI BROJAČ UNIŠTEN
AUTOMATIC COUNTER DESTROYED
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000055
Tuli / 6+766,00
R 429 / Aleksina Međa - granica / border RS
(Sitnica)
809
1
890
485
556
895
1125
1386
2
1004
483
655
1108
1112
824
1830
3
1005
565
523
945
829
849
1908
4
1109
620
630
969
926
1214
1260
5
947
830
968
711
1046
1053
1180
6
825
904
859
780
983
872
7
880
543
611
894
1172
8
870
500
615
875
1185
2524
700
December
Decembar-
November
Novembar-
October
Oktobar-
September
Septembar-
August
Avgust-
July
Juli-
June
Juni-
May
Maj-
April
April-
March
Mart-
Februar-
February
January
Januar-
Mjesec - Month
1342
1371
575
1831
1443
1161
864
735
1820
2598
824
912
952
2081
2872
695
694
823
2231
1782
789
1054
622
1299
3126
1552
818
1048
732
834
1406
3653
1490
1103
672
695
835
1725
2961
1430
1227
683
537
9
848
577
482
1061
1030
897
2199
2134
1294
983
721
634
10
611
611
580
920
909
862
2024
2440
1899
764
740
885
11
660
867
620
676
876
1229
1415
2270
1792
727
862
732
12
796
1319
927
568
1089
1240
1320
2449
1076
866
1026
638
13
822
1079
864
661
1018
867
1254
3213
1052
886
913
636
14
778
604
586
656
1123
861
1366
3778
919
818
606
553
15
988
583
644
798
1034
832
1526
2724
1054
1013
612
710
16
830
702
582
1087
840
1230
2391
2369
1165
942
594
610
17
779
697
708
1012
694
1392
2847
2701
1557
656
629
731
18
988
705
833
664
740
1643
1776
2702
1865
671
941
716
19
1066
865
1046
780
809
1547
1643
2749
1167
714
1026
542
20
571
753
943
668
891
958
2254
3399
965
912
814
538
21
794
630
605
717
1151
874
1778
3469
972
813
641
539
22
1018
590
617
799
1131
1108
2094
2462
1014
1011
583
492
23
952
522
595
997
683
1027
2931
2193
1075
957
527
622
24
662
620
596
940
638
1234
3173
2125
1394
719
552
893
25
571
462
747
770
710
1784
2083
1958
1379
789
653
829
26
514
889
1198
793
797
1843
1925
2467
835
758
1040
675
27
471
884
1033
923
1121
1362
2245
3246
800
675
869
580
28
667
791
878
1164
1403
1404
2086
3525
880
805
778
556
29
712
675
1076
1058
1139
2025
1787
877
823
582
526
30
839
657
1419
906
1182
987
809
513
31
464
651
796
2923
1579
2787
1540
639
724
1031
UkupnoTotal
24931
19680
22484
26326
29825
33805
60059
79506
40527
26738
22849
21063
ProsjekAverage
804
703
725
878
962
1127
1937
2565
1351
863
762
679
Godišnji prosjek (PGDS) - Annual average (AADT)
1117
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
000055
Tuli / 6+766,00
Broj puta - Road number / Dionica - Section
R 429 / Aleksina Međa - granica / border RS
(Sitnica)
Dužina vozila - Vehicle length
5,5 - 12
(%)
12 - 16,5 m (%)
m
MjesecMonth
SmjerDirection
Januar January
I
12338
98.4
196
1.6
6
0.0
0
0.0
12540
II
12139
98.0
247
2.0
3
0.0
2
0.0
12391
ukupno - total
Februar February
April April
Maj May
Juni June
Juli July
Avgust August
Septembar September
Oktobar October
Novembar November
Decembar December
Ukupno
(godišnje) Total
(annual)
Prosjek
(PGDS) Average
(AADT)
(%)
< 16,5 m
(%)
UkupnoTotal
24477
98.2
443
1.8
9
0.0
2
0.0
24931
I
9543
98.1
184
1.9
2
0.0
0
0.0
9729
II
9694
97.4
252
2.5
3
0.0
2
0.0
9951
19237
97.7
436
2.2
5
0.0
2
0.0
19680
ukupno - total
Mart March
< 5,5 m
I
11402
97.2
319
2.7
9
0.1
0
0.0
11730
II
10294
95.7
456
4.2
4
0.0
0
0.0
10754
ukupno - total
21696
96.5
775
3.4
13
0.1
0
0.0
22484
I
13671
98.5
205
1.5
7
0.1
0
0.0
13883
II
11925
95.8
514
4.1
3
0.0
1
0.0
12443
ukupno - total
25596
97.2
719
2.7
10
0.0
1
0.0
26326
I
15141
98.4
244
1.6
5
0.0
0
0.0
15390
II
13972
96.8
454
3.1
6
0.0
3
0.0
14435
ukupno - total
29113
97.6
698
2.3
11
0.0
3
0.0
29825
I
17414
97.8
373
2.1
10
0.1
0
0.0
17797
II
15385
96.1
606
3.8
14
0.1
3
0.0
16008
ukupno - total
32799
97.0
979
2.9
24
0.1
3
0.0
33805
I
32096
98.4
503
1.5
8
0.0
0
0.0
32607
II
26716
97.3
700
2.5
32
0.1
4
0.0
27452
ukupno - total
58812
97.9
1203
2.0
40
0.1
4
0.0
60059
I
39094
98.5
570
1.4
12
0.0
3
0.0
39679
II
39008
97.9
773
1.9
42
0.1
4
0.0
39827
ukupno - total
78102
98.2
1343
1.7
54
0.1
7
0.0
79506
I
18195
97.9
390
2.1
4
0.0
0
0.0
18589
II
21324
97.2
586
2.7
22
0.1
6
0.0
21938
ukupno - total
39519
97.5
976
2.4
26
0.1
6
0.0
40527
I
12962
97.9
279
2.1
4
0.0
1
0.0
13246
II
12991
96.3
490
3.6
9
0.1
2
0.0
13492
ukupno - total
25953
97.1
769
2.9
13
0.0
3
0.0
26738
I
11168
98.2
206
1.8
2
0.0
0
0.0
11376
II
11045
96.3
423
3.7
4
0.0
1
0.0
11473
ukupno - total
22213
97.2
629
2.8
6
0.0
1
0.0
22849
I
10311
98.2
186
1.8
2
0.0
3
0.0
10502
II
10202
96.6
355
3.4
1
0.0
3
0.0
10561
ukupno - total
20513
97.4
541
2.6
3
0.0
6
0.0
21063
I
203335
98.2
3655
1.8
71
0.0
7
0.0
207068
II
194695
97.0
5856
2.9
143
0.1
31
0.0
200725
ukupno - total
398030
97.6
9511
2.3
214
0.1
38
0.0
407793
I
556
97.9
10
1.8
0
0.0
0
0.0
567
II
532
96.7
16
2.9
0
0.1
0
0.0
550
1088
97.3
26
2.3
1
0.1
0
0.0
1117
ukupno - total
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Smjer
31/ponedeljak
31/ponedeljak
31/ponedeljak
28/ponedeljak
28/ponedeljak
25/petak
31/četvrtak
31/četvrtak
31/četvrtak
29/petak
30/subota
24/nedelja
30/ponedeljak
31/utorak
25/srijeda
27/ponedeljak
30/četvrtak
15/srijeda
19/utorak
11/ponedeljak
15/petak
30/utorak
31/srijeda
30/utorak
30/petak
30/petak
30/petak
31/ponedeljak
31/ponedeljak
31/ponedeljak
30/srijeda
30/srijeda
29/utorak
30/petak
30/petak
30/petak
31.1/ponedeljak
31.1/ponedeljak
31.1/ponedeljak
datum/dan
4
5
3
3
4
4
3
4
3
3
2
4
3
2
3
2
3
3
2
4
3
1
3
1
2
4
2
3
3
3
4
3
3
4
4
4
4
5
3
čas
minimalni čas
Automatski brojač broj:
Lokalitet / Stacionaža [km+m]:
Broj puta / Dionica
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
voz/h
4/utorak
4/utorak
4/utorak
12/subota
12/subota
12/subota
27/nedelja
28/ponedeljak
28/ponedeljak
4/ponedeljak
19/utorak
19/utorak
27/petak
15/nedelja
27/petak
17/petak
28/utorak
17/petak
23/subota
17/nedelja
23/subota
7/nedelja
14/nedelja
7/nedelja
4/nedelja
4/nedelja
4/nedelja
20/četvrtak
1/subota
2/nedelja
18/petak
26/subota
18/petak
31/subota
31/subota
31/subota
7.8/nedelja
14.8/nedelja
7.8/nedelja
datum/dan
13
15
15
10
17
10
11
18
18
17
16
16
15
16
15
15
17
15
9
19
10
11
19
11
8
20
11
14
10
18
13
14
13
13
14
13
11
19
11
čas
maksimalni čas
83
102
147
112
87
133
63
105
128
77
108
148
98
92
148
127
127
172
190
183
273
204
233
352
142
147
239
71
75
113
98
69
153
80
69
119
204
233
352
voz/h
27/četvrtak
31/ponedeljak
31/ponedeljak
25/petak
1/utorak
25/petak
3/četvrtak
9/srijeda
9/srijeda
12/utorak
5/utorak
12/utorak
24/utorak
24/utorak
24/utorak
1/srijeda
15/srijeda
1/srijeda
5/utorak
13/srijeda
5/utorak
30/utorak
31/srijeda
31/srijeda
27/utorak
26/ponedeljak
27/utorak
18/utorak
17/ponedeljak
31/ponedeljak
30/srijeda
30/srijeda
30/srijeda
22/četvrtak
22/četvrtak
22/četvrtak
25.1/petak
9.3/srijeda
25.2/petak
datum/dan
237
224
464
202
231
462
259
217
482
292
242
568
327
311
638
404
393
809
620
551
1180
667
812
1540
363
428
800
331
302
639
260
253
513
238
254
492
202
217
462
voz/dan
minimalni dan
19/srijeda
4/utorak
4/utorak
12/subota
12/subota
12/subota
26/subota
26/subota
26/subota
30/subota
28/četvrtak
30/subota
8/nedelja
28/subota
28/subota
25/subota
26/nedelja
26/nedelja
23/subota
24/nedelja
24/nedelja
7/nedelja
28/nedelja
14/nedelja
4/nedelja
4/nedelja
4/nedelja
1/subota
1/subota
1/subota
5/subota
26/subota
5/subota
31/subota
31/subota
31/subota
7.8/nedelja
28.8/nedelja
14.8/nedelja
datum/dan
544
587
1109
664
655
1319
571
627
1198
834
671
1419
689
716
1403
1023
878
1843
1781
1468
3173
1880
1945
3778
1129
1743
2872
667
704
1371
531
544
1054
512
519
1031
1880
1945
3778
voz/dan
maksimalni dan
000055
Tuli / 6+766,00
R 429 / Aleksina Međa - granica / border RS (Sitnica)
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
35
33
68
26
28
54
32
27
58
47
31
78
50
45
95
61
67
129
108
116
224
125
141
266
68
69
137
38
33
71
30
28
58
25
24
50
54
54
108
(21-05 h)
370
367
736
321
327
649
347
320
667
416
384
799
447
420
867
532
466
998
944
770
1714
1155
1144
2299
552
662
1214
389
403
791
349
354
703
313
317
630
513
496
1009
(05-21 h)
noćni
prosjek
dnevni
prosjek
374
376
750
309
299
608
338
299
637
426
377
804
450
415
865
535
477
1011
908
761
1669
1133
1132
2265
539
605
1144
393
390
783
343
344
687
309
304
612
511
488
999
danom
radnim
prosjek
447
432
880
443
498
940
495
485
980
526
479
1005
582
557
1139
754
690
1444
1353
1148
2501
1703
1724
3426
842
1078
1920
500
529
1030
464
473
937
412
431
844
693
688
1381
891
863
1753
593
534
1127
1052
886
1937
1280
1285
2565
620
731
1351
ljetni
prosjek
prosjek
vikendom
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
Year
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Month
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
I
II
I+II
Direction
31/Monday
31/Monday
31/Monday
28/Monday
28/Monday
25/Friday
31/Thursday
31/Thursday
31/Thursday
29/Friday
30/Saturday
24/Sunday
30/Monday
31/Tuesday
25/Wednesday
27/Monday
30/Thursday
15/Wednesday
19/Tuesday
11/Monday
15/Friday
30/Tuesday
31/Wednesday
30/Tuesday
30/Friday
30/Friday
30/Friday
31/Monday
31/Monday
31/Monday
30/Wednesday
30/Wednesday
29/Tuesday
30/Friday
30/Friday
30/Friday
31.1/Monday
31.1/Monday
31.1/Monday
4
5
3
3
4
4
3
4
3
3
2
4
3
2
3
2
3
3
2
4
3
1
3
1
2
4
2
3
3
3
4
3
3
4
4
4
4
5
3
hour
minimum hour
date/day
Road number / Section
Location / Mileage [km+m]:
Automatic counter number:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
veh/h
4/Tuesday
4/Tuesday
4/Tuesday
12/Saturday
12/Saturday
12/Saturday
27/Sunday
28/Monday
28/Monday
4/Monday
19/Tuesday
19/Tuesday
27/Friday
15/Sunday
27/Friday
17/Friday
28/Tuesday
17/Friday
23/Saturday
17/Sunday
23/Saturday
7/Sunday
14/Sunday
7/Sunday
4/Sunday
4/Sunday
4/Sunday
20/Thursday
1/Saturday
2/Sunday
18/Friday
26/Saturday
18/Friday
31/Saturday
31/Saturday
31/Saturday
7.8/Sunday
14.8/Sunday
7.8/Sunday
date/day
13
15
15
10
17
10
11
18
18
17
16
16
15
16
15
15
17
15
9
19
10
11
19
11
8
20
11
14
10
18
13
14
13
13
14
13
11
19
11
hour
maximum hour
83
102
147
112
87
133
63
105
128
77
108
148
98
92
148
127
127
172
190
183
273
204
233
352
142
147
239
71
75
113
98
69
153
80
69
119
204
233
352
veh/h
27/Thursday
31/Monday
31/Monday
25/Friday
1/Tuesday
25/Friday
3/Thursday
9/Wednesday
9/Wednesday
12/Tuesday
5/Tuesday
12/Tuesday
24/Tuesday
24/Tuesday
24/Tuesday
1/Wednesday
15/Wednesday
1/Wednesday
5/Tuesday
13/Wednesday
5/Tuesday
30/Tuesday
31/Wednesday
31/Wednesday
27/Tuesday
26/Monday
27/Tuesday
18/Tuesday
17/Monday
31/Monday
30/Wednesday
30/Wednesday
30/Wednesday
22/Thursday
22/Thursday
22/Thursday
25.1/Friday
9.3/Wednesday
25.2/Friday
date/day
237
224
464
202
231
462
259
217
482
292
242
568
327
311
638
404
393
809
620
551
1180
667
812
1540
363
428
800
331
302
639
260
253
513
238
254
492
202
217
462
veh/day
minimum day
19/Wednesday
4/Tuesday
4/Tuesday
12/Saturday
12/Saturday
12/Saturday
26/Saturday
26/Saturday
26/Saturday
30/Saturday
28/Thursday
30/Saturday
8/Sunday
28/Saturday
28/Saturday
25/Saturday
26/Sunday
26/Sunday
23/Saturday
24/Sunday
24/Sunday
7/Sunday
28/Sunday
14/Sunday
4/Sunday
4/Sunday
4/Sunday
1/Saturday
1/Saturday
1/Saturday
5/Saturday
26/Saturday
5/Saturday
31/Saturday
31/Saturday
31/Saturday
7.8/Sunday
28.8/Sunday
14.8/Sunday
date/day
544
587
1109
664
655
1319
571
627
1198
834
671
1419
689
716
1403
1023
878
1843
1781
1468
3173
1880
1945
3778
1129
1743
2872
667
704
1371
531
544
1054
512
519
1031
1880
1945
3778
veh/day
maximum day
000055
Tuli / 6+766,00
R 429 / Aleksina Međa - granica / border RS (Sitnica)
TRAFFIC PARAMETERS
370
367
736
321
327
649
347
320
667
416
384
799
447
420
867
532
466
998
944
770
1714
1155
1144
2299
552
662
1214
389
403
791
349
354
703
313
317
630
513
496
1009
(5-21 h)
average
day time
night
35
33
68
26
28
54
32
27
58
47
31
78
50
45
95
61
67
129
108
116
224
125
141
266
68
69
137
38
33
71
30
28
58
25
24
50
54
54
108
(21-05 h)
average
374
376
750
309
299
608
338
299
637
426
377
804
450
415
865
535
477
1011
908
761
1669
1133
1132
2265
539
605
1144
393
390
783
343
344
687
309
304
612
511
488
999
average
day
working
891
863
1753
593
534
1127
1052
886
1937
1280
1285
2565
620
731
1351
average
average
447
432
880
443
498
940
495
485
980
526
479
1005
582
557
1139
754
690
1444
1353
1148
2501
1703
1724
3426
842
1078
1920
500
529
1030
464
473
937
412
431
844
693
688
1381
summer
weekend
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000055
Tuli / 6+766,00
R 429 / Aleksina Međa - granica / border RS
(Sitnica)
3000
2707
2571
2500
voz / dan - vehicle / day
2301
2365
2000
1483
1500
1196
1174
1117
1062
946
1000
500
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Godina - Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
3000
2707
2571
2500
voz / dan - vehicle / day
2301
2365
2000
1482
1500
1196
1174
1117
1062
947
1000
500
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Godina - Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
Broj vozila - Number of vehicles
0
1000
2000
3000
4000
JanuarJanuary
FebruarFebruary
MartMarch
AprilApril
PGDS 1117 voz/dan - AADT 1117 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]:
Broj puta - Road number/ Dionica - Section
MajMay
JuliJuly
AvgustAugust
Dani / Mjeseci - Days / Months
JuniJune
SeptembarSeptember
000055
Tuli / 6+766,00
R 429 / Aleksina Međa - granica / border RS (Sitnica)
DNEVNA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica - Section
000055
Tuli / 6+766,00
R 429 / Aleksina Međa - granica / border RS (Sitnica)
PGDS 1117 voz/dan
AADT 1117 veh/day
Broj vozila - Number of vehicles
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
Broj vozila - Number of vehicles
1600
1400
1200
Dužina vozila
Vehicle length
1000
800
>16,5 m
12-16,5 m
600
5,5-12 m
<5,5 m
400
200
0
ponedeljak
Monday
utorak
Tuesday
srijeda
četvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila - Number of vehicles
3000
Dužina vozila
Vehicle length
2500
2000
>16,5 m
12-16,5 m
1500
5,5-12 m
<5,5 m
1000
500
0
1
2
3
4
5
6
7
Mjesečna neravnomjernost
Monthly variation
8
9
10
11
12
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj - Automatic counter number
Lokalitet - Location / Stacionaža - Mileage [km+m]
Broj puta - Road number / Dionica Section
PGDS AADT
000055
Tuli / 6+766,00
R 429 / Aleksina Međa - granica / border RS
(Sitnica)
1117 voz/dan - veh/day
Čas Hour
Maksimalni
vršni sat Maximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danu Hour of day
11
9
10
11
10
10
9
14
Sat u godini Hour in year
5244
5578
5267
5724
5483
5099
4978
5727
DanDay of week
nedeljaSunday
nedeljaSunday
ponedeljakMonday
subotaSaturday
srijedaWednesday
ponedeljakMonday
srijedaWednesday
subotaSaturday
DatumDate
7
21
8
27
17
1
27
27
MjesecMonth
AvgustAugust
AvgustAugust
AvgustAugust
AvgustAugust
AvgustAugust
AvgustAugust
JuliJuly
AvgustAugust
Vrijednost Value
352
292
271
257
247
237
201
167
%percent
31.51
26.14
24.26
23.00
22.11
21.21
17.99
14.95
35
u % PGDSa - in % of AADT
30
25
20
15
10
5
0
0
20
40
60
80
100
Čas - Hour
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
PREGLEDNE KARTE
MAPS
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2011. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2011
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
15
File Size
15 394 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content