close

Enter

Log in using OpenID

1 Παράδειγμα Μεταλλικής Κατασκευής - ACE

embedDownload
Παράδειγμα Μεταλλικής Κατασκευής
1
A. Γεωμετρία
Το υπό μελέτη μεταλλικό υπόστεγο αποτελείται από πέντε πλαίσια ενός ανοίγματος
(7,05+7,05=14.10m). Τα πλαίσια απέχουν μεταξύ τους απόσταση 6.80m. Η στέγη είναι δίριχτη με
κλίσεις 5.33ο. Ο κορφιάς βρίσκεται σε ύψος 7.50m. Το ύψος των στύλων είναι 6.50m. Η κατασκευή
του πλαισίου θα μορφώνεται από χαλύβδινο σκελετό, ενώ η θεμελίωση του θα μορφώνεται από
μεμονωμένα πέδιλα από οπλισμένο σκυρόδεμα και στις δύο διευθύνσεις. Για την πλήρη γεωμετρία
βλ. Σχήμα 1
Σχήμα 1
B. Υλικά
Για την κατασκευή όλων των μελών του φορέα θα χρησιμοποιηθεί χάλυβας ποιότητας S275
(Fe430). Το μέτρο ελαστικότητας είναι Ε=21000kN/cm2 και ο λόγος του Poison ν=0,30. Η
πυκνότητα του χάλυβα λαμβάνεται ως 7850kgr/m3.
Γ. Κανονισμοί
Ευρωκώδικας 0(EC0, ENV 1990), για τον καθορισμό των συνδυασμών των φορτίων.
Ευρωκώδικας 3 (EC3, ENV 1993), για τη διαστασιολόγηση των μεταλλικών μελών του φορέα.
Ευρωκώδικας 8 (EC8, EN1998), για τα σεισμικά φορτία.
Ευρωκώδικας 2 (EC2, EN1992), για τη διαστασιολόγηση της θεμελίωσης.
Δ. Διατομές
Υποστυλώματα:
ΙΡΕ450
Ζύγωμα:
IPE360
Κατακόρυφα αντιανέμια: CHS219.1/6.3
Οριζόντια Αντιανέμια:
CHS114.3/5.0
2
Κεφαλοδοκοί:
Κεφαλοδοκοί κορυφής:
Τεγίδες:
Μηκίδες:
ΗΕΑ180
ΗΕΑ180
IPE100
IPE100
Ε. Παραδοχές φορτίσεων - ανάλυσης
Δυναμική Φασματική μέθοδος με ομόσημα στρεπτικά ζεύγη.
Οι φορτίσεις σύμφωνα με τη παραπάνω μέθοδο ανάλυσης στο Scada Pro είναι οι εξής:
(1) G (μόνιμα)
(2) Q (κινητά)
(3) EX (επικόμβια φορτία δυνάμεις του σεισμού κατά ΧΙ, από δυναμική ανάλυση).
(4) ΕZ (επικόμβια φορτία δυνάμεις του σεισμού κατά ΖΙΙ,από δυναμική ανάλυση).
(5) Erx ±(επικόμβια φορτία στρεπτικών ροπών που προκύπτουν, από τις επικόμβιες δυνάμεις του
σεισμού ΧΙ μετατοπισμένες κατά την τυχηματική εκκεντρότητα ±2eτzi).
(6)Erz±(επικόμβια φορτία στρεπτικών ροπών που προκύπτουν, από τις επικόμβιες δυνάμεις του
σεισμού ZIΙ μετατοπισμένες κατά την τυχηματική εκκεντρότητα ±2eτxi.
(7)EY (κατακόρυφη σεισμική συνιστώσα -σεισμός κατα y- από δυναμική ανάλυση).
Σε αυτές, για το συγκεκριμένο παράδειγμα, θα προσθέσουμε τις 3 παρακάτω:
(8) S (χιόνι)
(9) W0 (άνεμος κατά τη διεύθυνση x)
(10) W90 (άνεμος κατά τη διεύθυνση y)
Στην σεισμική ανάλυση συμμετέχουν μόνο τα μόνιμα και τα κινητά φορτία και όχι τα φορτία του
χιονιού καθώς και του ανέμου τα οποία λαμβάνονται υπόψη σε άλλο σενάριο “απλής” στατικής
ανάλυσης χωρίς σεισμό (βλ. Ανάλυση)
Οι τιμές των φορτίων του χιονιού και του ανέμου λαμβάνονται αυθαίρετα χωρίς τον ακριβή
υπολογισμό όπως αυτός προβλέπεται από τον ευρωκώδικα 1, για λόγους απλοποίησης του
παραδείγματος.
Αντίθετα, οι συντελεστές δράσεων ψ0, ψ1, ψ2 καθορίζονται όπως ακριβώς προβλέπονται από τον
ευρωκώδικα_0.
3
ΒΗΜΑ 1ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Για να ξεκινήσετε την μελέτη αρχικά πρέπει να δημιουργήσετε ένα νέο αρχείο επιλέγοντας την
αντίστοιχη εντολή “Νέο” και κατόπιν να πληκτρολογήσετε ένα όνομα για το συγκεκριμένο φάκελο.
Προσοχή το όνομα του φακέλου της μελέτης θα αποτελείται από λατινικούς χαρακτήρες, μέχρι 8
κατά προτίμηση ενώ το συνολικό πλήθος των χαρακτήρων των υποφακέλων (path) στο οποίο θα
καταχωρηθεί ο φάκελος μέσα στον τοπικό – κύριο (και όχι σε δίκτυο) δίσκο να είναι το πολύ 32.
Σχήμα 2
Στο πεδίο ονομασία που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα πληκτρολογείτε το όνομα της μελέτης
(λατινικά) ενώ στο πεδίο info μπορείτε να καταχωρήσετε διάφορα στοιχεία της μελέτης (λατινικοί
ή ελληνικοί χαρακτήρες).
Σχήμα 3
Για να κατασκευάσετε τον φορέα του σχήματος έχετε τη δυνατότητα να εισάγετε, σε κάτοψη σε
κάθε όροφο, μία προς μία τις διατομές κάθε ομάδας – στρώσης όπως π.χ. υποστυλώματα, δοκούς
κλπ ή να χρησιμοποιήσετε την εντολή τυπικές κατασκευές για να εισάγετε ολόκληρη την
κατασκευή στο χώρο με βάση ένα έξυπνο οδηγό που σας κατευθύνει να ολοκληρώσετε την
εισαγωγή σε ένα και μόνο βήμα. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα χρησιμοποιείτε τη δεύτερη μέθοδο.
Έτσι λοιπόν, επιλέγετε την εντολή τυπικές κατασκευές που βρίσκεται στην “Εργαλειοθήκη αρχικών
ρυθμίσεων”, και στη συνέχεια κάνε αριστερό κλικ σε ένα σημείο στην επιφάνεια σχεδίασης του scada
pro. Αυτό το σημείο θα αποτελεί το σημείο εισαγωγής της μεταλλικής κατασκευής.
4
Σχήμα 4
Αυτόματα, ανοίγει ένα νέο παράθυρο μέσω του οποίου μπορείτε να ορίσετε, πηγαίνοντας από
επάνω προς τα κάτω, τη γεωμετρία, τις διατομές καθώς και τη θεμελίωση του φορέα σε ένα και
μόνο βήμα.
Αρχικά, στο παράθυρο που ανοίγει επιλέγετε πάνω αριστερά από τη λίστα τα “μεταλλικά πλαίσια”.
Στην παρούσα έκδοση έχουμε 3 διαφορετικούς τύπους μεταλλικών πλαισίων, 4 δικτυωμάτων και
1 πλαισίων σκυροδέματος.
Αφού επιλέξετε τα μεταλλικά πλαίσια, πληκτρολογείτε τα στοιχεία της γεωμετρίας που βρίσκονται
δεξιά όπως φαίνεται στο παρακάτω Σχήμα 5. Στις επαναλήψεις κατά x δίνετε 1, κατά z 5 και
αποστάσεις μεταξύ των κύριων πλαισίων της κατασκευής δίνεται 680 cm. Ακόμη, τσεκάρετε στα
δομικά στοιχεία που βρίσκονται παρακάτω. Παρατηρήστε ότι ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο
το τρισδιάστατο σκαρίφημα στα δεξιά, ανάλογα με τις επιλογές που κάνετε.
Σχήμα 5
Πηγαίνοντας προς τα κάτω και ακολουθώντας τα δεδομένα της μελέτης, προσδιορίζετε τις
αποστάσεις μεταξύ των κυρίων πλαισίων = 680 cm. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι μπορείτε να
επιλέξετε διαφορετικές αποστάσεις μεταξύ των πλαισίων (Lz1, Lz2 κλπ).
Σαν κύριες διατομές των πλαισίων επιλέγετε :
Στύλοι S1-S2:
Δοκοί S3-S4:
ΙΡΕ450 με 90ο γωνία
IPE360 με 90ο γωνία
5
Κεφαλοδοκοί:
ΗΕΑ180 με 90ο γωνία
Στη συνέχεια επιλέγετε τον αριθμό, τις θέσεις καθώς και τις διατομές των τεγίδων και των
μηκίδων.
Μπορείτε να πληκτρολογήσετε τη μέγιστη απόσταση μεταξύ συνεχόμενων τεγίδων ή μηκίδων
και το πρόγραμμα να υπολογίσει αυτόματα πόσες τεγίδες ή μηκίδες χωράνε στη δοκό ή στο
στύλο. Το offset δηλώνει την απόσταση που θα έχει η πρώτη τεγίδα ή μηκίδα από τη
καφαλοδοκό. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα επιλέγετε σαν offset 30 cm και πληκτρολογείτε
σαν πλήθος τεγίδων 8(IPE 100 με 90ο γωνία -αριστερά και δεξιά) και σαν πλήθος μηκίδων 4
(IPE 100 με 0ο γωνία-αριστερά και δεξιά). Αξίζει να αναφερθεί ότι το πρόγραμμα έχει τη
δυνατότητα να υπολογίζει αυτόματα τη γωνία που πρέπει να έχουν οι τεγίδες υπολογίζοντας
τη γωνία κλίσης των πλαισίων. Έτσι παρόλο που βάζουμε γωνία 90ο στις τεγίδες το
πρόγραμμα υπολογίζει την ακριβή γωνία τους και τις τοποθετεί στο 3d σωστά
προσανατολισμένες. Αυτο ισχύει μόνο για τις τυπικές κατασκευές. Σε κάθε άλλη περίπτωση
τα μέλη εισάγονται με το προσανατολισμό που δίνετε εσείς.
Στη συνέχεια, μπορείτε να εισάγετε τους μετωπικούς στύλους (στο συγκεκριμένο παράδειγμα
δεν υπάρχουν) και τα αντιανέμια.
Για τα οριζόντια αντιανέμια επιλέγετε διατομή
CHS114.3/5.0 και τα τοποθετείτε στο πρώτο και το
τελευταίο φάτνωμα. Στις θέσεις που θα εισαχθούν αυτά
έχετε 4 επιλογές (βλ. Σχήμα 6). Εσείς επιλέγετε το “άνω
κατω στύλοι”. Έτσι, τα αντιανέμεια θα ξεκινήσουν από
κόμβους στύλων και θα καταλήξουν σε κόμβους του
κορφιά διατρέχοντας τις ενδιάμεσες τεγίδες χωρίς να
συνδεθούν. Επίσης, αν δεν επιλέξετε το “τομή” τα
αντιανέμια δεν θα κατατμηθουν στο μέσο τους με
αποτέλεσμα να έχουμε 2 χιαστί μέλη. Στην αντίθετη
περίπτωση θα είχαμε 4 τα οποία θα συνδεόνταν στο μέσο
τους σε ένα ενιαίο κόμβο.
Κατά αντιστοιχία επιλέγετε για τα κατακόρυφα
αντιανέμια αριστερά και δεξιά (όχι μπροστά και πίσω για
το παράδειγμα) διατομές CHS219.1/6.3 και θέσεις “άνω
κάτω στύλοι”.
Τέλος, επιλέγετε τις διατομές των πεδίλων
(150cmx150cm ορθογωνικά πλακοπέδιλα) και το
δείκτη εδάφους Ks=0,50Mpa/cm.
Σχήμα 6
Επιλέγοντας στη συνέχεια “καταχώρηση” (Σχήμα 7) μπορείτε να
αποθηκεύσετε τη κατασκευή που φτιάξατε σε ένα φάκελο και με τον τρόπο αυτό να
δημιουργήσετε τη δική σας βιβλιοθήκη με έτοιμα τυπικά πλαίσια τα οποία μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε ξανά για οποιαδήποτε άλλη μελέτη. Πατώντας το “οκ” εμφανίζεται στην
οθόνη σας ο φορέας σε 3 διαστάσεις και μάλιστα με τις φυσικές διατομές. Για να κλείσετε το
φωτορεαλισμό αρκεί να κλικάρετε στην εντολή φωτορεαλισμός (Σχήμα 4).
παρατήρηση : Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όσα έτοιμα τυπικά πλαίσια θέλετε σε ένα
αρχειο δημιουργώντας πιο σύνθετες κατασκευές. Αρκεί να επιλέξετε με την εντολή άνοιγμα
6
το πλαίσιο που έχετε καταχωρήσει και στη συνέχεια πατώντας το “ok” (Σχήμα 7) να κλικάρετε
σε ένα σημείο (ή κόμβο εφόσον υπάρχει άλλη κατασκευή μέσα ήδη) του κανάβου.
Σχήμα 7
Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να εισάγει σαν υπόβαθρο οποιαδήποτε
κατασκευή από σκυρόδεμα και στην συνέχεια να εισάγει ως υπερκατασκευή ένα έτοιμο
τυπικό πλαίσιο από χάλυβα, επιλέγοντας ως σημείο εισαγωγής ένα κόμβο που ανήκει στο
φορέα από σκυρόδεμα.
Για παράδειγμα αν εισάγετε μία μεταλλική κατασκευή πάνω από μία κατασκευή
σκυροδέματος (που έχετε ήδη εισάγει στην επιφάνεια σχεδίασης βλ. Σχήμα 8) και κλικάρετε
στο πάνω αριστερά κόμβο της δεύτερης, τότε η κατασκευή από χάλυβα θα τοποθετηθεί όπως
Σχήμα 8
βλέπετε στο παρακάτω σχήμα και μάλιστα όπου υπάρχουν κοινοί κόμβοι υποστυλωμάτων
σκυροδέματος και χάλυβα αυτοί θα ταυτιστούν αυτόματα από το πρόγραμμα.
7
Σχήμα 9
Σχόλιο: Η παραπάνω δυνατότητα αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο ειδικά για σύμμικτες
κατασκευές, αφού ο χρόνος που απαιτείται για την περιγραφή του φορέα μειώνεται στο
ελάχιστο, αυξάνοντας έτσι την παραγωγικότητα του μελετητή.
Παρατήρηση: Μπορείτε να προσθέσετε μέλη ακόμα και στις τυπικές κατασκευές. Απλά
επιλέγετε από την εργαλειοθήκη στο πεδίο μοντελοποίηση την εντολή “εισαγωγή μέλους” με
την οποία ανοίγει ένα παράθυρο όπου μπορείτε να επιλέξετε τη διατομή, το είδος ακόμα και
τις ελευθερίες που θα έχει ένα μέλος (σχήμα 9α). Για να το εισάγετε στην κατασκευή σας
κάνετε κλικ στο οκ και κατόπιν επιλέγετε κόμβο αρχής και κόμβο τέλους του συγκεκριμένου
μέλους πάνω στην κατασκευή σας. Έτσι σας δίνετε η δυνατότητα να εισάγετε οποιοδήποτε
μέλος στο χώρο και να δημιουργήσετε ακόμα και τις πιο σύνθετες κατακευές.
Σχήμα 9α.
8
ΒΗΜΑ 2ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΡΤΙΩΝ
Παρακάτω αναφέρεται για εκπαιδευτικούς λόγους η μεθοδολογία της εισαγωγής φορτίων με το
χέρι.Στη μελέτη τελικά θα χρησιμοποιηθεί το νέο εργαλείο της αυτόματης εισαγωγής φορτίων
κατά EC1.
Συνεπώς,μπορείτε να παραλείψετε τα επόμενα και να μεταβείτε απευθείας στη σελ.12.
Αρχικά επιλέγετε από την εργαλειοθήκη το πεδίο φορτία (Σχήμα 10) και κατόπιν την εντολή
φορτίσεις μέσω της οποίας ανοίγει αυτόματα ένα παράθυρο, στο οποίο έχετε τη δυνατότητα
από μία έτοιμη βιβλιοθήκη να εισάγετε πρόσθετες φορτίσεις (Σχήμα 11).
Σχήμα 10
Σαν προκαθορισμένες φορτίσεις υπάρχουν τα μόνιμα
(στα οποία συμπεριλαμβάνεται το ίδιο βάρος αλλά αν θέλετε μπορείτε να το εξαιρέσετε ή
να το συμπεριλάβετε σε άλλη φόρτιση) και τα κινητά.
Για το συγκεκριμένο παράδειγμα θα πρέπει να κλικάρετε στην τρίτη γραμμή και να
εισάγετε από τη λίστα το χιόνι (Load case 3). Ομοίως στην τέταρτη γραμμή και να
εισάγετε τον άνεμο κατά x (Load case 4) και αντίστοιχα κατά z (Load case 5) όπως
φαίνεται στο παρακάτω Σχήμα 11.
Σχήμα 11
9
Αφού ορίσετε τις φορτίσεις (Load cases) που θα περιλαμβάνονται στον φορέα, συνεχίζετε με
την εισαγωγή συγκεκριμένων τιμών φορτίων στα μέλη της κατασκευής.
Για τις ανάγκες τις συγκεκριμένης μελέτης θα δώσετε:
- Μόνιμα φορτία
:0,20 KΝ/m σε όλες τις τεγίδες
- Κινητά φορτία
:0,10 KΝ/m σε όλες τις τεγίδες
- Φορτίο χιονιού
:0,15 kN/m σε όλες τις τεγίδες
*εναλλακτικά θα μπορούσατε να βάλετε το χιόνι σαν φορτίο στις δοκούς
- Φορτίο ανέμου κατά x : 8KN/m στα υποστυλώματα με κόκκινο ανοιχτό χρώμα και 2 ΚN/m
στα υποστυλώματα με κόκκινο σκούρο χρώμα.
- Φορτίο ανέμου κατά z : 3ΚN/m σε όλα τα υποστυλώματα.
*εναλλακτικά θα μπορούσατε να βάλετε τον άνεμο σαν φορτίο στις μηκίδες.
Αναλυτικά :
Επιλέγετε την εντολή “εισαγωγή φορτίων” (Σχήμα 10) και στη συνέχεια κάνετε αριστερό κλικ
στα μέλη που θέλετε να δώσετε φορτία. Έχετε τη δυνατότητα να τα επιλέξετε είτε ένα προς
ένα, είτε ομαδικά μέσω φιλτρων. Εδώ, θα χρησιμοποιήσετε την 2η μέθοδο. Έτσι, αφού
κλικάρετε στην εντολή “εισαγωγή φορτίων” στη συνέχεια επιλέγετε το πλήκτρο “επιλογή
ομάδας” (Σχήμα 12) μέσω του οποίου ανοίγει ένα νέο παράθυρο (Σχήμα 13).
Σχήμα 12
Σχήμα 13
Στο παράθυρο αυτό τσεκάρετε το φίλτρο του χρώματος, εν προκειμένω το κίτρινο, και στη
συνέχεια κάνετε κλικ στην εντολή “(+) με φίλτρο”. Αυτόματα στη δεξιά περιοχή του
παραθύρου προστίθενται στη λίστα όλες οι τεγίδες του αριστερού τμήματος της στέγης, δηλ
αυτές που έχουν κίτρινο χρώμα. Ομοίως, επαναλαμβάνετε τη διαδικασία επιλέγοντας το
10
σκούρο κίτρινο χρώμα ως φίλτρο και μετά πατάτε το οκ. Θα διαπιστώσετε ότι εμφανίζονται
με διακεκομένη γραμμή τα μέλη των τεγίδων που υπάρχουν στον φορέα. Κάνοντας στη
συνέχεια δεξί κλικ, ανοίγει το παράθυρο της εισαγωγής φορτίων (Σχήμα 14).
Σχήμα 14
Στο πεδίο τιμή πληκτρολογείτε -0,2 και στο εφαρμογή επιλέγετε τον Γενικό άξονα y.
Βάζετε πρόσημο - , γιατί τα μόνιμα εφαρμόζονται με φορά προς τα κάτω, δηλαδή αντίφορα
του καθολικού άξονα y. (Θα μπορούσατε βέβαια να τα εισάγετε και στο τοπικό σύστημα των
μελών με κατάλληλα πρόσημα).
Στη συνέχεια επιλέγετε το πλήκτρο εισαγωγή ώστε να συμπληρωθεί η πρώτη γραμμή των
φορτίσεων LC 1. Με τον ίδιο τρόπο, κλικάρετε στην δεύτερη γραμμή, αλλάζετε στο επάνω
μερός του παραθύρου τη φόρτιση σε κινητά, πληκτρολογείτε -0,10 και πατάτε εισαγωγή.
Τέλος, αντίστοιχα επαναλαμβάνετε και για το χιόνι. Το τελικό αποτέλεσμα που θα
εμφανίζεται είναι αυτό που βλέπετε στο Σχήμα 14.
Αν επιλέξετε τώρα το ok, τα φορτία που έχετε καθορίσει θα αποδοθούν σε κάθε μέλος.
Μάλιστα, έχετε τη δυνατότητα να δείτε τα φορτία στο χώρο μέσω της εντολής “εμφάνιση
φορτίων” (Σχήμα 15), αφού αν την επιλέξετε ανοίγει ένα νέο παράθυρο μέσω του οποίου
επιλέγετε τη φόρτιση και τη στάθμη την οποία θέλετε να δείτε στο χώρο.
11
Σχήμα 15
Για παράδειγμα ενεργοποιήστε το χιόνι – LC3 ON, τις στάθμες 0,1, αλλάξτε τη κλίμακα του
φορτίου σε 1:200cm και στην εμφάνιση επιλέξτε το άνυσμα.(Σχήμα 16)
Σχήμα 16
Το αποτέλεσμα στην οθόνη σας θα είναι να εμφανιστούν τα φορτία του χιονιού επάνω σε
κάθε τεγίδα της στεγης με κίτρινο χρώμα σαν διανύσματα με φορά προς τα κάτω .
Το χρώμα μπορείτε να το αλλάξετε από το πεδίο “ομάδες φορτίων” (βλ. Σχήμα 15). Εδώ για
λόγους ευκρίνειας έχουμε αλλάξει το χρώμα σε πορτοκαλί (Σχήμα 17).
Με τον τρόπο αυτό έχετε την απόλυτη εποπτεία όσον αφορά όχι μόνο στη γεωμετρία του
φορέα αλλά και στα επιβαλλόμενα φορτία από οποιαδήποτε φόρτιση μεμονωμένα ή
συνολικά.
Σχήμα 17
12
Στη συνέχεια επαναλαμβάνετε τη διαδικασία για να εισάγετε τα φορτία ανέμοπίεσης κατά x
και z στα υποστυλώματα. Αν το κάνετε σωστα θα πρέπει να βλέπετε τα φορτία όπως
φαίνονται στα παρακάτω σχήματα.
Σχήμα 19
Σχήμα 18
ΝΕΟ : Στην τρέχουσα έκδοση του Scada Pro , έχετε τη δυνατότητα της αυτόματης εισαγωγής φορτίων
ανέμου και χιονιού κατά EC1.
Ξεκινάτε επιλέγοντας τις κατάλληλες παραμέτρους για τον άνεμο και το χιόνι,σύμφωνα με τις συνθήκες
της μελέτης σας.
Σχήμα 20
13
Σχήμα 21
Σχήμα 22
14
Στη συνέχεια,μέσω της Επεξεργασίας Τοίχων, δίνετε στο πρόγραμμα το μήκος (b) και το ύψος (h) για
κάθε τοίχο (Αριστερά,Εμπρός,Δεξιά,Πίσω), απλά πατώντας στο
και επιλέγοντας κάθε φορά με
το ποντίκι τα 2 άκρα του τοίχου στην αντίστοιχη διεύθυνση, βλέποντας το φορέα σε 3D.
Επίσης,δίνετε για κάθε τοίχο το ποσοστό των ανοιγμάτων .
Τέλος, πατάτε στο
Σημ.:
και το πρόγραμμα υπολογίζει τον ισοδύναμο τοίχο.
Αυτό το βήμα δεν είναι απαραίτητο στην περίπτωση εισαγωγής του μεταλλικού φορέα από
Τυπικές Κατασκευές.
Σχήμα 23
15
Σχήμα 24
Ομοίως,από την Επεξεργασία Στεγών, δίνετε τον τύπο της στέγης ,τον προσανατολισμό της και τις
διαστάσεις Lo,L1,L2,L3 ,πατώντας στο
και επιλέγοντας κάθε φορά με το ποντίκι τα 2 άκρα της
στέγης στην αντίστοιχη διεύθυνση, βλέποντας το φορέα σε 3D.
Σημ.: Αυτό το βήμα δεν είναι απαραίτητο στην περίπτωση εισαγωγής του μεταλλικού φορέα από
Τυπικές Κατασκευές.
Ακολούθως,δίνετε τον τύπο των άκρων της στέγης, το πλήθος πλαισίων (>1 αν έχετε πολυκλινή
στέγη),καθώς και την περίπτωση γειτνίασης με άλλο κτίριο (για ολίσθηση χιονιού).
16
Σχήμα 25
Πατώντας στο Πίεση Ανέμου,βλέπετε τα αποτελέσματα Cpe+ , Cpe- , Cpi , για κάθε τοίχο και για τη
στέγη,ανά διεύθυνση ανέμου.
17
Σχήμα 26
Ομοίως, από την επόμενη επιλογή βλέπετε τις κατανομές φορτίου χιονιού στη στέγη σας κατά τον EC1.
18
Σχήμα 27
Το επόμενο βήμα είναι ο ορισμός των ζωνών επιρροής για τα δομικά στοιχεία (τεγίδες,μηκίδες) που θα
παραλάβουν τα φορτία.Επιλέγετε για κάθε τοίχο και στέγη τις ζώνες επιρροής Αριστερά και Δεξιά και
κάνετε
στα μέλη του φορέα που θέλετε να αντιστοιχίσετε . Μπορείτε να επιλέξετε την πρώτη
19
φορά όλες τις ενδιάμεσες μηκίδες , κατόπιν να μειώσετε στο μισό το πλάτος και να επιλέξετε τις
ακραίες.
ΣΗΜ :
Αν η εισαγωγή του φορέα έχει γίνει από τις Τυπικές Κατασκευές
δεν χρειάζεται να πληκτρολογήσετε τις ζώνες επιρροής,αλλά απλά να κάνετε
πλευρά του κτιρίου και το πρόγραμμα τις υπολογίζει αυτόματα (Σχήμα 29).
στην αντίστοιχη
Σχήμα 28
20
Σημ.: Τα πλάτη Αριστερά και Δεξιά έχουν ως αναφορά τον τοπικό άξονα x (τον διαμήκη) του μέλους
(τεγίδα ή μηκίδα). Θεωρείται ότι είμαστε στον κόμβο αρχής του μέλους (i) και κοιτάμε τον
κόμβο τέλους (j).
Πατώντας
όψεων του κτιρίου, ενώ με το
τρέχουσας όψης.
,μηδενίζονται οι ζώνες για όλα τα μέλη όλων των
,μηδενίζονται μόνο οι ζώνες των μελών της
Σχήμα 29
Πατώντας τέλος στο Αποτελέσματα, επιλέγετε Απόδοση Φορτίων Στα Μέλη και Δημιουργία Σεναρίων
Ανάλυσης και το πρόγραμμα δημιουργεί αυτόματα τα Σενάρια για τις φορτίσεις που έχετε τσεκάρει.
21
Σχήμα 30
22
ΒΗΜΑ 3ο ΑΝΑΛΥΣΗ
Μετά το πεδίο των φορτίσεων, πηγαίνετε στο πεδίο της ανάλυσης (Σχήμα 31).
Σχήμα 31
Αυτόματα, εμφανίζεται στο μέσο περίπου της οθόνης το πεδίο των σεναρίων της
ανάλυσης. (Σχήμα 32)
Σχήμα 32
Αρχικά επιλέγετε το κίτρινο εικονίδιο μέσω του οποίου ανοίγει το παράθυρο στο οποίο
μπορείτε να καθορίσετε τον αριθμό και το είδος των αναλύσεων που θέλετε να
εκτελέσετε . Το Scada Pro σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε μεταξύ των παρακάτω
σεναρίων ανάλυσης:
- ΕΑΚ Static
– Απλοποιημένη φασματική ανάλυση
- ΕΑΚ Dynamic-eti – Δυναμική φασματική ανάλυση με ομόσημα στρεπτικά ζεύγη
- ΕΑΚ Dynamic
- Δυναμική φασματική ανάλυση με μετατόπιση των μαζών
- EC 8 static
- Στατική ανάλυση με βάση τον ευρωκώδικα 8
- EC8 dynamic
– Δυναμική ανάλυση με βάση τον ευρωκώδικα 8
- ΝΤC 2008
- Ανάλυση με βάση τον Ιταλικό κανονισμό του 2008
- EC8 Italia
- Ανάλυση με βάση τον ευρωκώδικα 8 (με τις προσαρμογές για
το εθνικό προσάρτημα της Ιταλίας)
- Static
- Aνάλυση χωρίς τη συμμετοχή σεισμικών δράσεων
Για το συγκεκριμένο παράδειγμα θα επιλέξετε μόνο τα σενάρια EC 8 static και EC8
dynamic για σεισμό, καθώς και τα σενάρια Χιόνι Τυπικό, Ανεμος 0 και Ανεμος 90, τα οποία
δημιουργήθηκαν αυτόματα από το πρόγραμμα στο προηγούμενο βήμα.
(Δεν είναι απαραίτητα τα σενάρια Ανεμος 180 και Ανεμος 270 , καθώς ο συγκεκριμένος
φορέας είναι συμμετρικός).
23
Σχήμα 33
Στη συνέχεια κάνετε κλικ στην εντολή Ιδιότητες – Μέλη και στο παράθυρο που ανοίγει
επιλέγετε το default ώστε οι πολλαπλασιαστές τιμών ιδιοτήτων των γραμμικών μελών να
είναι 1 και όχι μειωμένοι όπως καθορίζει ο EC8 αντίστοιχα για μέλη από σκυρόδεμα (σχήμα
23). Αυτό το επιλέγετε και για τις 2 μεθόδους ανάλυσης.
Σχήμα 34
Στη συνέχεια επιλέγετε την εντολή φορτίσεις με την οποία εμφανίζεται το παράθυρο του
σχήματος 34. Σε αυτό ορίζετε τους συντελεστές με τους οποίους θα συμμετέχουν οι φορτίσεις
στην ανάλυση.
Έτσι, για τα σενάρια EC8 Static & EC8 Dynamic (σχήμα 24) πρέπει να βάλετε μονάδα στο LC1
(αφού επιλέξετε τα μόνιμα – μπλε γραμμή στο G(1)) και ταυτόχρονα μονάδα στο LC2 (αφού
επιλέξετε τα κινητά – μπλε γραμμή στο Q(2)). Με τον τρόπο αυτό γίνεται αντιστοίχιση στην
πρώτη φόρτιση του σεναρίου G(1) της φόρτισης LC1 και όμοια της Q(2) στη LC2. Άρα το
σενάριο EC8 Static θα περιλαμβάνει 2 φορτίσεις , τις LC1 & LC2.
24
Σχήμα 35
Στα Static σενάρια χιονιού και ανέμου οι αντίστοιχες φορτίσεις συμμετέχουν στη στατική
ανάλυση χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα μόνιμα LC1 και τα κινητά LC2 ,αφού έχουν ληφθεί
υπόψη στις σεισμικές αναλύσεις.
25
Σχήμα 36
Παρατήρηση: όταν ενεργοποιείται κάθε φόρτιση εμφανίζεται το σύμβολο + δίπλα από τον
αριθμό της.
Στη συνέχεια θα εκτελέσετε ένα προς ένα τα σενάρια αναλύσεων. Έτσι επιλέγετε από το πεδίο
των σεναρίων (Σχήμα 32) το πράσινο εικονίδιο (εντολή “εκτέλεσε σενάριο”) και εμφανίζεται
το παράθυρο της εκτέλεσης (Σχήμα 37). Κάνετε κλικ στην ενημέρωση δεδομένων για να
ενεργοποιηθούν τα κουμπια της διαδικασίας της ανάλυσης.
26
Σχήμα 37
παρατήρηση: αν δεν έχετε κόμβο διαφράγματος στο φορέα το πρόγραμμα θα βγάλει μήνυμα
ότι θα γίνει ανάλυση χωρίς να ληθεί υπόψη αυτός ο κόμβος όπως φαίνεται στο παρακάτω
σχήμα. Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται στην ισοδύναμη στατική ανάλυση και στην φασματική ,
αλλά όχι στην απλή στατική.
Σχήμα 38
Επιλέγετε το yes και συνεχίζετε κάνοντας κλικ στις παραμέτρους τις ανάλυσης. Για το
συγκεκριμένο παράδειγμα χρησιμοποιείστε τις τιμές που φαίνονται στο παρακάτω Σχήμα 39:
27
Σχήμα 39
Παρατήρηση: Το πρόγραμμα υπολογίζει αυτόματα τους συντελεστές
συμπεριφοράς στις 3 διευθύνσεις.
Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ή όχι του ικανοτικού ελέγχου.
σεισμικής
Κατά αντιστοιχία επαναλαμβάνετε τη διαδικασία για το σενάριο της EC8 dynamic ανάλυσης.
Προσοχή: Στην δυναμική ανάλυση όταν επιλέγετε τις παραμέτρους (Σχήμα 39), θα πρέπει να
κλικάρετε στην εντολή “φάσμα απόκρισης” και ακολούθως στο παράθυρο που εμφανίζεται
να κάνετε κλικ στο “default” για να ενημερωθεί το φάσμα ! (Σχήμα 40).Εναλλακτικά μπορείτε
να πατήσετε κατευθείαν στην ενημέρωση φάσματος.
28
Σχήμα 40
Παρατήρηση: Η διαστασιολόγηση της ανωδομής θα γίνει με βάση τους συνδυασμούς που
προκύπτουν από τα σενάρια Δυναμικής - Απλής στατικής, ενώ της θεμελίωσης με βάση τα
σενάρια Απλοποιημένης φασματικής – Απλής στατικής. Αν επιλέγατε να ακολουθήσετε την
Απλοποιημένη φασματική ανάλυση για όλο το κτίριο (ανωδομή και θεμελίωση) δε θα
χρειαζόταν να δημιουργήσετε σενάριο δυναμικής ανάλυσης και ούτε φυσικά να το
εκτελέσετε.
Αφού λοιπόν επιλέξετε τις παραμέτρους πατήστε στο ΟΚ και κάνετε κλικ στην αυτόματη
διαδικασία όπως φαίνεται στο Σχήμα 41. Αν υπαρχει σφάλμα στη μελέτη σας τότε η
διαδικασία της ανάλυσης θα διακοπεί και θα εμφανιστεί το αντίστοιχο μήνυμα.
Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα την αυτόματη διαδικασία θα εμφανιστούν πράσινα ν(tick)
δίπλα από κάθε στάδιο της ανάλυσης, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.
Σχήμα 41
Τέλος, εκτελείτε τα σενάρια της απλής στατικής ανάλυσης.
Στη συνέχεια θα πρέπει να φτιάξετε τους συνδυασμούς που θα χρειαστούν για τους ελέγχους
του EC8 και για τη διαστασιολόγηση. Επιλέγετε λοιπόν “έξοδος” και στη συνέχεια επιλέγετε
29
την εντολή “συνδυασμοί” από το πεδίο της ανάλυσης (Σχήμα 31). Αυτόματα εμφανίζεται το
παράθυρο “Συνδυασμοί σετ φορτίσεων” όπου μπορείτε να δημιουργήσετε τους δικούς σας
συνδυασμούς ή να καλέσετε τους προκαθορισμένους που περιέχει ήδη το πρόγραμμα. Αν
επιλέξετε την εντολή “προκαθορισμένοι συνδυασμοί”, το πρόγραμμα θα εισάγει τους
συνδυασμούς που αφορoύν στο σενάριο ανάλυσης που έχετε τη στιγμή αυτή ενεργό στο
πεδίο των σεναρίων.(π.χ. EC8 Dynamic).
Σχήμα 42
Άρα, αν έχετε ενεργοποιημένη τη δυναμική, πατώντας προκαθορισμένοι συνδυασμοί, θα
συμπληρωθεί ο πίνακας με τους συνδυασμούς που προβλέπονται από τον EC8 για τη
δυναμική, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα .
Mε τους προκαθορισμένους συνδυασμούς όμως συμπληρώνονται μόνο τα πεδία των
συνδυασμών που αφορούν στις φορτίσεις μονίμων, κινητών και σεισμικών δράσεων.
Για να παράγει αυτόματα το πρόγραμμα και τους συνδυασμούς για τις πρόσθετες φορτίσεις
(χιόνι, άνεμος x, άνεμος z) θα πρέπει να επιλέξετε από τις 3 εξισώσεις αστοχίας και τις 3
εξισώσεις λειτουργικότητας που βρίσκονται στο πάνω δεξιά τμήμα του παραθύρου. Eπιλέξτε
όλες τις εξισώσεις , ώστε οι συνδυασμοί που θα δημιουργηθούν να είναι βασισμένοι στον
ευρωκώδικα 1. (Αν αντίστοιχα επιλέξετε μόνο την 1η και 3η εξίσωση αστοχίας καθώς και την 1η
λειτουργικότητας ,τότε οι παραγόμενοι συνδυασμοί θα είναι βάσει ΕΑΚ).
Σχήμα 43
Για το συγκεκριμένο παράδειγμα θα επιλέξετε και τις 3(αστοχίας) + 3(λειτουργικότητας)
εξισώσεις και θα πατήσετε υπολογισμός. Για να ληφθούν όμως υπόψη και οι πρόσθετες
φορτίσεις θα πρέπει να εισάγετε στις στήλες LC8, LC9 και LC10 τα εξής:
Στη στήλη LC8 βάζετε:
30
στη θέση του σεναρίου το Static Χιόνι Τυπικό
στη θέση της φόρτισης το 1 (η πρώτη φόρτιση αυτού του σεναρίου)
στη θέση τύπος το NULL (αφού το χιόνι δεν είναι μόνιμο, κινητό ή σεισμικό φορτίο)
στη θέση δράσεις το χιόνι<1000m
στη θέση περιγραφή τη λέξη ΧΙΟΝΙ (προαιρετικό, μπορείτε να δώσετε ότι όνομα θέλετε)
Ομοίως για τις άλλες 2 φορτίσεις αυτού του σεναρίου και για τις φορτίσεις των 2
σεναρίων ανέμου , τις τιμές που φαίνονται στο Σχήμα 44.
Σχήμα 44
Αφού πατήσετε το Υπολογισμός, πρέπει να επιλέξετε την εντολή καταχώρηση για να
αποθηκεύσετε αυτούς τους συνδυασμούς (πλήθος 152) σαν αρχείο με κατάληξη *.cmb στο
φάκελο της μελέτης σας, ώστε να το χρησιμοποιήσετε αργότερα στη διαστασιολόγηση της
ανωδομής και στα αποτελέσματα.
Επαναλαμβάνετε τη διαδικασία και για την ανάλυση EC8 static. Στην περίπτωση αυτή όμως αν
πατήσετε προκαθορισμένοι συνδυασμοί (έχοντας ενεργό το σενάριο δίπλα από το κίτρινο
εικονίδιο – EC8 Static – Σχήμα 32) θα δημιουργηθούν 9 φορτίσεις. Έτσι εσείς θα
συμπληρώσετε τα LC10, LC11 κλπ…). Στη συνέχεια θα επιλέξετε τον υπολογισμό και θα
δημιουργηθούν 152 συνδυασμοί. Όπως και στη δυναμική αποθηκεύετε και αυτούς τους
συνδυασμούς στο φάκελο της μελέτης, για να κάνετε διαστασιολόγηση της θεμελίωσης.
Έτσι, θα έχετε ολοκληρώσει και την ανάλυση και θα μπορέσετε να προχωρήσετε τη μελέτη
σας.
Σχόλιο : δεν χρειάζεται να φτιάξετε αρχείο *cmb για την απλή στατική ανάλυση αφού οι
συνδυασμοί της συμπεριλαμβάνονται στα αρχεία της δυναμικής και της απλοποιημένης
φασματικής.
31
ΒΗΜΑ 4ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πηγαίνοντας στο πεδίο αποτελέσματα (Σχήμα 45) έχετε τη δυνατότητα να δείτε τις
παραμορφώσεις του φορέα από κάθε φόρτιση ή συνδυασμό υπό κλίμακα καθώς και τα
διαγράμματα Μ,V,N για κάθε μέλος αυτού.
Κλικάρετε στο πεδίο αποτελέσματα και μετά στην εντολή Συνδυασμοί (Σχήμα 45). Στο
παράθυρο που εμφανίζεται κλικάρετε στην επιλογή αρχείου (Σχήμα 46) και στη συνέχεια
επιλέγετε το αρχείο των συνδυασμών από το φάκελο της μελέτης. Εν προκειμένω για να δείτε
παραμορφώσεις του φορέα από ιδιομορφές της δυναμικής ανάλυσης επιλέξτε το αρχείο της
δυναμικής που καταχωρήσατε στο πεδίο της ανάλυσης.
Σχήμα 46
Σχήμα 45
Πατώντας το “Υπολογισμός” γίνονται οι απαραίτητοι
υπολογισμοί από τους συνδυασμούς της δυναμικής ανάλυσης. Μετά την ολοκλήρωση τους
κλικάρετε στο οκ. Στη συνέχεια επιλέγετε την εντολή “παραμορφωμένος φορέας” μέσω της
οποίας εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο (Σχήμα 47) όπου καθορίζεται σε κάθε πεδίο τις
επιλογές που φαίνονται παρακάτω.
Σχόλιο: Σε φορέα που έχετε εκτελέσει απλοποιημένη φασματική ανάλυση μπορείτε να δείτε
διαγράμματα και παραμορφώσεις από κάθε φόρτιση ή συνδυασμό. Όταν όμως έχετε
εκτελέσει δυναμική ανάλυση μπορείτε να δείτε μόνο παραμορφώσεις από ιδιομορφές.
* Για να διαστασιολογήσετε τη θεμελίωση επιλεγετε την EC8 Static.
32
Σχήμα 47
Αν επιλέξετε λοιπόν τις τιμές που φαίνονται στο Σχήμα 47 και πατήσετε το οκ, θα
επιστρέψετε στην επιφάνεια εργασίας του προγράμματος. Εκεί θα επιλέξετε από το κάτω
δεξιά τμήμα της οθόνης να εμφανίζετε ο παραμορφωμένος φορέας κλικάροντας στις επιλογές
που εμφανίζονται με μπλε χρώμα στο Σχήμα 48.
Σχήμα 48
Με τον τρόπο αυτό θα πρέπει να δείτε στην οθόνη με χρώματα τις παραμορφώσεις του
φορέα όπως αυτές φαίνονται στο Σχήμα 49. Ακολούθως, αν επιλέξετε την κίνηση (Σχήμα 45) ο
φορέας θα ξεκινήσει να παραμορφώνεται με βάση την 1η ιδιομορφή, όπως αυτή
υπολογίστηκε στην ανάλυση.
33
Σχήμα 49
Με τον ίδιο τρόπο αν επιλέξετε την εντολή “διαγράμματα” (Σχήμα 49) και μετά αλλάξετε την
επιλογή “φορέας” σε “διαγράμματα” (Σχήμα 50) θα εμφανιστεί στην οθόνη μία μπάρα
(Σχήμα 51) στο οποίο μπορείτε να δείτε διαγράμματα από τη φόρτιση 1,2, ή 8,9,10 (στατικές
φορτίσεις και όχι σεισμικές).
Σχήμα 50
Αν επιλέξετε λοιπόν στη μπάρα που εμφανίζεται με την ονομασία “επιλογή μεγέθους” τις
τιμές που εμφανίζονται στο Σχήμα 51 και κάνετε κλικ – pick σε ένα σημείο του πρωτου
πλαισίου, θα δείτε το διάγραμμα Ροπών Κάμψης Μy του πρώτου πλαισίου του φορέα από τη
φόρτιση 1 των μονίμων με κλίμακα 1:10 (Σχήμα 51).
Στη μπάρα αυτή μπορείτε αλλάζοντας την επιλογή πλαισίου σε μέλος 2D (Σχήμα 52)
Σχήμα 51
34
να δείτε και τα 6 εντατικά μεγέθη ενός μέλος συγκεντρωμένα σε ένα παράθυρο . Μάλιστα
ενώ μετακινείτε το ποντίκι θα μπορείτε να βλέπετε κατά μήκος του μέλους τις τιμές κάθε
έντασης.Κάνετε κλικ για παράδειγμα στο κάτω δεξιά υποστύλωμα του 1ου πλαισίου .
Σχήμα 52
35
ΒΗΜΑ 5ο Διαστασιολόγηση μεταλλικών
Α. Γενικά
Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία διαστασιολόγησης των μεταλλικών διατομών – μελών
και συνδέσεων θα πρέπει αρχικά να μεταφερθείτε στο πεδίο διαστασιολόγηση”
(Σχήμα 53).
Αυτόματα αναπτύσεται προς τα κάτω το πεδίο των επιλογών στο οποίο οι 13 πρώτες
εντολές είναι για διατομές σκυροδέματος ενώ οι τελευταίες 3 αφορούν στα μεταλλικά.
Σχήμα 53
Ταυτόχρονα εμφανίζεται στο μέσο της οθόνης η μπάρα με τις επιλογές των σεναρίων
διαστασιολόγησης. Επιλέγετε το κίτρινο εικονίδιο (Σχήμα 54) και ανοίγει ένα νέο στο
οποίο καθορίζετε τη μέθοδο διαστασιολόγησης ΕΚΩΣ, ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ, ΝΤC2008 κλπ.
Σχήμα 54
36
Σχόλιο: για τα μεταλλικά εφαρμόζεται μέσω του προγράμματος ο EC3 ο οποίος
περιλαμβάνεται σε όλα τα σενάρια ανεξαρτήτως, αφού δεν υπάρχει αντίστοιχος
ελληνικός κανονισμός. Ο χαρακτηρισμός EC2 αφορά στη μέθοδο ανάλυσης καθώς και στη
μέθοδο διαστασιολόγησης των διατομών σκυροδέματος.
Σχήμα 55
Στη συνέχεια επιλέγετε το πράσινο εικονίδιο “παράμετροι σεναρίου” (Σχήμα 54), με το οποίο
εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο , όπου αρχικά εισάγετε τους συνδυασμούς από το φάκελο της
μελέτης (αρχείο συνδυασμών με κατάληξη *cmb). Για τη διαστασιολόγηση των μεταλλικών
επιλέγετε το αρχείο της δυναμικής ανάλυσης).
Σχήμα 56
37
Στο πεδία πλάκες, δοκοί, στύλοι, πέδιλα, οπλισμοί μπορείτε να καθορίσετε διάφορες
παραμέτρους για διατομές σκυροδέματος.
Στο πεδίο σιδηρών (Σχήμα 57) μπορείτε να καθορίσετε για κάθε ομάδα – στρώση μεταλλικών
τα ειδικα χαρακτηριστικά για τους ελέγχους που απαιτούνται. Για παράδειγμα έχετε τη
δυνατότητα κάνοντας κλικ στο layer των μεταλλικών υποστυλωμάτων και στη συνέχεια στο
παράμετροι – εφελκυσμός να ορίσετε το πλήθος, τη διάταξη καθώς και το μέγεθος των οπών
(Σχήμα 58) που θα ληφθούν υπόψη από το πρόγραμμα στον υπολογισμό και τη επιρροή τους
στην τελική αντοχή σε εφελκυσμό κάθε μέλους των μεταλλικών υποστυλωμάτων.
Σχήμα 57
38
Σχήμα 58
Το ίδιο μπορείτε να κάνετε για κάθε layer και για τους ελέγχους :εφελκυσμός, διάτμηση και
στρέψη. Στους υπόλοιπους ελέγχους μπορείτε να αλλάξετε μόνο το συντελεστή ασφαλείας.
Πατώντας το οκ επιστρέφετε στο πεδίο “συνδυασμοί” και αφού έχετε κάνει υπολογισμό
αυτών κάνετε κλικ στο οκ.
Σχόλιο: στην τελευταία έκδοση του SCADA PRO έχει προστεθεί και η εντολή “Αυτόματη
διαστασιολόγηση μελέτης (Σχήμα 56) με την οποία μπορεί να γίνει συνολικά
διαστασιολόγηση όλων των διατομών σκυροδέματος (στύλοι, δοκοί, ικανοτικός, πλάκες,
πεδιλα) αλλά όχι των μεταλλικών διατομών. Για το λόγο αυτό δεν χρησιμοποιούμε αυτή την
εντολή για μεταλλικές διατομές.
Αφού κάνετε τον υπολογισμό των συνδυασμών μπορείτε να προχωρήσετε στη
διαστασιολόγηση των μεταλλικών διατομών, μελών και συνδέσεων κάνοντας κλικ στα
αντίστοιχα εικονίδια (σχήμα 44).
Β. Διαστασιολόγηση σιδηρών διατομών
Αρχικά επιλέγετε την εντολή διαστασιολόγηση σιδηρών διατομών (Σχήμα 53) και εμφανίζεται
αυτόματα το παράθυρο διαστασιολόγηση Σιδηρών (layer) (Σχήμα 59). Στην πρώτη στήλη
εμφανίζεται η ονομασία κάθε layer ενω στις στήλες δεξιά εμφανίζονται οι διατομές χάλυβα
που υπάρχουν σε κάθε Layer. Θα μπορούσαν για παράδειγμα αν είχατε περισσότερες από μία
διατομές να εμφανίζονται τιμές και στις υπόλοιπες στήλες.
39
Σχήμα 59
Σχόλιο: στο SCADA PRO σας δίνετε η δυνατότητα να δημιουργήσετε και δικά σας layer (Σχήμα
60) ομαδοποιώντας έτσι τους τύπους των διατομών. Για παράδειγμα θα μπορούσατε να
δημιουργήσετε ένα layer με το όνομα “Μεταλλικά υποστυλώματα Προσήνεμα” και να
τοποθετήσετε σε αυτό όλα τα υποστυλώματα που βρίσκονται στην αριστερή πλευρά του
κτιρίου. Η λογική είναι όπως αυτή του AUTOCAD : όμοια αντικείμενα σε μία στρώση. Με τον
τρόπο αυτό θα παρατηρήσετε ότι μπορείτε να κάνετε πιο εύκολα και μαζικά
διαστασιολόγηση διατομών και μελών από χάλυβα.
*Στο συγκεκριμένο παράδειγμα δεν θα δημιουργήσετε νέο Layer αλλά θα κρατήσετε αυτά
που παράγει αυτόματα το πρόγραμμα.
40
Σχήμα 60
Έτσι, αφού κάνετε κλικ στην εντολή “διαστασιολόγηση όλων” (Σχήμα 59) θα υπολογισθούν
αυτόματα οι συνδυασμοί του φορέα και μετά από λίγο θα εμφανιστούν με πράσινη
γραμματοσειρά οι ομάδες – layers στις οποίες καμία διατομή δεν αστοχεί ενώ με κόκκινη
γραμματοσειρά οι ομάδες που έστω και μία διατομή έχει υπερβεί την μονάδα δηλ. έχει
αστοχήσει.
Το ότι εμφανίζεται με κόκκινη γραμματοσειρά μία στρώση δε σημαίνει ότι αστοχούν όλα τα
μέλη της στρώσης. Για να δείτε για παράδειγμα ποια υποστυλώματα έχουν αστοχήσει θα
πρέπει να επιλέξετε τη στρώση “μεταλλικά υποστυλώματα” και στη συνέχεια να επιλέξετε την
εντολή “επεξεργασία” (Σχήμα 59).
Στο παράθυρο που εμφανίζεται (Σχήμα 61) έχετε τη δυνατότητα να δείτε πινακοποιημένα τα
αποτελέσματα ελέγχου των διατομών της στρώσης που επιλέξατε με χρώματα και τιμές. Στο
συγκεκριμένο παράδειγμα θα εμφανιστούν αρχικά όλα τα κελιά στη στήλη “auto” με πράσινο
χρώμα.
Στην αυτόματη διαδικασία το πρόγραμμα βρίσκει τους 12 δυσμενέστερους συνδυασμούς
από όλα τα μέλη του φορέα (Max N με την αντίστοιχη 6άδα εντατικών μεγεθών, Min Ν κ.ο.κ)
και κάνει τον έλεγχο. (βλ. Manual Κεφ. 5 διαστασιολόγηση σελ. 97-105).
Έστω ότι το μέλος 43 για το συνδ. 9 έχει τα παρακάτω:
Ν=55,40ΚΝ, VY=0KN, VZ=38,96KN, MX=0KNm, MY=123,59KNm και Μz=0KNm.
Για το συγκεκριμένο συνδυασμό η αυτόματη διαδικασία (auto) υπολογίζει ένα λόγο 0,29πράσινο χρώμα στο αντίστοιχο κελί). Αυτός ο λόγος είναι ο δυσμενέστερος που προκύπτει
από έλεγχο σε Μ-V-N (ΜΥ,VZ,N).
Αν επιλέξετε να κάνετε εσείς όμως έλεγχο κλικάρωντας στα κελιά της πρώτης σειράς και
κατόπιν στη διαστασιολόγηση Layer, τότε θα παρατηρήσετε ότι ο έλεγχος σε M & M-V
αστοχεί (κόκκινο χρώμα). Αυτό συμβαίνει διότι στην περίπωση αυτή το πρόγραμμα
χρησιμοποιεί τις τιμές μόνο των ΜΥ,VZ και αγνοεί την Ν (δυσμενέστερη περίπτωση).
Συνοψίζοντας όταν ακουμπήσετε το κέρσορα του ποντικιού σας πάνω από ένα κελί και αυτό
έχει πράσινο χρώμα τότε θα δείτε ότι εμφανίζεται μία τιμή κάτω της μονάδας (επάρκεια). Αν
αντίθετα δείξετε ένα κόκκινο κελί τότε η τιμή που θα εμφανιστεί θα είναι πάνω από τη
μονάδα (αστοχία) .
41
Σχήμα 61
Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να κάνετε διαστασιολόγηση πληκτρολογώντας οι ίδιοι εντατικά
μεγέθη (αυθαίρετα) μέσω της επιλογής “χρήστης”.
Τα αποτελέσματα της διαστασιολόγησης συνοπτικά, (είτε από την αυτόματη διαδικασία είτε
από την manual είτε από του χρήστη) μπορείτε να τα δείτε κάνοντας κλικ στην εντολή
“αποτελέσματα τεύχους” ή αναλυτικά κάνοντας κλικ στην εντολή “Διερέυνηση Layer”. Τα
αρχεία *txt που εμφανίζονται είναι και αυτά που παράγει το πρόγραμμα για τη δημιουργία
του τεύχους υπολογισμών.
Παρατήρηση: Αν θέλετε να αλλάξετε τη διατομή ενός μέλους τότε βγαίνετε από τον πίνακα
της διαστασιολόγησης, πηγαίνετε στην επιφάνεια εργασίας και κάνετε αριστερό κλικ στο
μέλος που θέλετε να αλλάξετε. Τότε εμφανίζεται στα αριστερά της οθόνης η εργαλειοθήκη
όπου μέσω της εντολής “περισσότερα” εμφανίζεται το παράθυρο με τις ιδιότητες των
γραμμικών μελών. Για να αλλάξετε τη διατομή του υποστυλώματος αρκεί να κάνετε κλικ στην
επιλογή “διατομή” (Σχήμα 62) και να ορίσετε μία νέα.
Σχήμα 62
42
Β. Διαστασιολόγηση μελών (έλεγχος σε λυγισμό)
Για να προχωρήσετε στη διαδικασία διαστασιολόγησης θα πρέπει να επιλέξετε την εντολή
“Εισαγωγή μελών λυγισμού” (Σχήμα 53) με την οποία ανοίγει ένα νέο παράθυρο με τίτλο
“Διαστασιολόγηση μελών”(Σχήμα 63). Στο παράθυρο αυτό δουλεύετε ανά layer. Έτσι για να
κάνετε διαστασιολόγηση των μελών των δοκών για παράδειγμα πρέπει να επιλέξετε στα layer
τη στρώση μεταλ. Δοκοί. Αυτόματα στο πεδίο “μέλος” εμφανίζονται όλα τα μέλη που ανήκουν
στη στρώση αυτή. Στη συνέχεια επιλέγετε την εντολή “παράμετροι” και εμφανίζεται το
παράθυρο (Σχήμα 64) μέσω του οποίου μπορείτε να δώσετε το μήκος λυγισμού, τις συνθήκες
στήριξης καθώς και τον άξονα φόρτισης του μέλους 61–IPE 330 δηλαδή του μέλους που
απεικονίζεται στη θέση “Μελος” (Σχήμα 63). Για το συγκεκριμένο παράδειγμα επιλέξτε τις
παραμέτρους που απεικονίζονται στο Σχήμα 64.
Σχήμα 63
43
Σχήμα 64
Με τον τρόπο αυτό το πρόγραμμα θα υπολογίσει ως μήκος λυγισμού (πεδίο καμπτικού
λυγισμού- διεύθυνση Y και Z) το μήκος που έχει δοθεί στο μέλος γεωμετρικά (δηλαδή το
μήκος του μέλους από κόμβο αρχής σε κόμβο τέλους). Αν αντίθετα επιλέγατε να βάλετε ως
μήκος λυγισμού μία πραγματική τιμή θα μπορούσατε να πληκτρολογήσετε μία τιμή στο πεδίο
“πραγματικό” σε μέτρα. Έτσι το πρόγραμμα θα λάμβανε ως μήκος αυτό που εσείς θα βάζατε
αυθαίρετα –manual.
Από το πεδίο “Μήκη λυγισμού” μπορείτε να επιλέξετε τις συνθήκες στήριξης του μέλους
μέσω των εικονιδίων του σχήματος 57. Ανάλογα με αυτές το πρόγραμμα υπολογίζει ένα
συντελεστή π.χ. για αμφιαρθρωτό μέλος = 1,0. Εδώ επιλέγετε 1,0 και στις δύο διευθύνσεις.
Σχήμα 65
Στη συνέχεια κλικάρετε στο πεδίο πλευρικός λυγισμός για να εκτελέσει το πρόγραμμα τον
αντίστοιχο έλεγχο. Εδώ θα πρέπει να περιγράψετε τη “Δέσμευση άκρων” , τη μορφή
“φόρτισης του μέλους” κατά y και z, καθώς και το “επίπεδο φόρτισης” (Σχήμα 64).
Επίσης, για να γίνει ο έλεγχος λειτουργικότητας και ο στρεπτοκαμπτικός λυγισμός κάνετε κλικ
στα αντίστοιχα πεδία.
Παρατήρηση: οι παράμετροι του στρεπτοκαμπτικού λυγισμού είναι οι ίδιες με αυτές που
δώσατε για τον καμπτικό λυγισμό.
Αφού δώσετε όλες τις παραμέτρους που απεικονίζονται στο Σχήμα 64, επιστρέφετε κάνοντας
κλικ στο παράθυρο του Σχήμα 63. Εδώ αν επιλέξετε την εντολή “εφαρμογή σε όλα τα μέλη
του layer” τότε οι παράμετροι που ορίσατε πριν για το μέλος 61 θα μεταφερθούν σε όλα τα
μέλη του αντίστοιχου layer δηλαδή στις μεταλλικές δοκούς.
Παρατήρηση: θα μπορούσατε να δημιουργήσετε ομάδες στρώσεων αν στο Σχήμα 64
πληκτρολογούσατε το όνομα ΔΟΚΟΙ 2, επιλέγατε διαφορετικές παραμέτρους και κάνατε τέλος
κλικ στο “δημιουργία νέας ομάδας”. Με τον τρόπο αυτό τα μέλη που ανήκουν στο layer
“μεταλλικοί δοκοί” θα είχαν παραμέτρους είτε από την ομάδα “δοκοί” είτε από την ομάδα
“ΔΟΚΟΙ 2” ανάλογα με την αντιστοιχία που θα κάνατε εσείς σε κάθε μέλος.
Ακολούθως επιλέγετε εντολή έλεγχος layer (Σχήμα 63), ξεκινάει ο υπολογισμός όλων των
μελών για τους συνδυασμούς που έχετε ήδη καθορίσει και στο τέλος εμφανίζεται ένα
44
πράσινο ή κόκκινο τετράγωνο (Σχήμα 63) στο οποίο αν κάνετε κλικ θα δείτε τους λόγους που
προκύπτουν από τους ελέγχους λυγισμού κάθε μέλους (Σχήμα 66) .
Σχήμα 66
Τα αποτελέσματα των ελέγχων έναντι λυγισμού μπορείτε να τα δείτε συνοπτικά κάνοντας
κλικ στην εντολή “τεύχος layer Λυγισμός” ή αναλυτικά κάνοντας κλικ στην εντολή
“Διερεύνηση Layer Λυγισμός”. Τα αρχεία *txt που εμφανίζονται είναι και αυτά που παράγει
το πρόγραμμα για τη δημιουργία του τεύχους υπολογισμών.Αντίστοιχα και για τους ελέγχους
λειτουργικότητας.
45
ΒΗΜΑ 6ο Διαστασιολόγηση συνδέσεων
Για να προχωρήσετε με τη διαστασιολόγηση των συνδέσεων του φορέα θα πρέπει να
επιλέξετε αρχικά το αντίστοιχο εικονίδιο στο πεδίο της διαστασιολόγησης (Σχήμα 53). Έχετε
δύο επιλογές για να προχωρήσετε στην διαστασιολόγηση των συνδέσεων:
Α) Κάνετε κλικ στην εντολή συνδέσεις και κατόπιν κάνοντας δεξί κλικ στο χώρο (επιφάνεια
εργασίας) εμφανίζεται η βιβλιοθήκη (Σχήμα 67) με το σύνολο των διατιθέμενων συνδέσεων
από όπου μπορείτε να επιλέξετε αυτή που θέλετε.
Σχήμα 67
Β) Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε κλικ στην εντολή συνδέσεις και στη συνέχεια να επιλέξετε
με αριστερό κλικ τα μέλη που θέλετε να συνδέσετε. Κάνοντας στη συνέχεια δεξί κλικ
εμφανίζεται ένα παράθυρο στο οποίο περιλαμβάνονται μόνο οι πιθανές συνδέσεις που
αποτελούνται από δύο και μόνο μέλη.
Στο συγκεκριμένο παράδειγμα θα ακολουθήσετε το Β’ τρόπο.
Έτσι μπορείτε να επιλέξετε για παράδειγμα διαδοχικά το μέλος 30 (υποστύλωμα) και το μέλος
154 (δοκός). Με δεξί κλικ εμφανίζεται το παράθυρο με τους 4 πιθανούς τύπους συνδέσεων
(Σχήμα 68). Επιλέγετε την τελευταία (προς τα δεξιά) σύνδεση η οποία αντιστοιχεί σε σύνδεση
Δοκού – Στύλου διατομών τύπου Η ή Ι στον ασθενή άξονα. Ακολούθως θα πληκτρολογήσετε
ένα όνομα για τη συγκεκριμένη σύνδεση (π.χ. dok_styl_asthenis ).
Προσοχή: το όνομα να είναι στα λατινικά και να μην υπάρχουν κενά μεταξύ των λέξεων.
46
Σχήμα 68
Έπειτα επιλέγετε την εντολή “ορισμός ομάδων μελών” μέσω της οποίας εμφανίζεται ένα νέο
παράθυρο (Σχήμα 69) όπου μπορείτε να προσθέσετε και άλλα όμοια ζεύγη διατομών
(υποστύλωμα – δοκός) ή στο υπάρχον ζεύγος να προσθέσετε δικές σας τιμές για τα εντατικά
μεγέθη Ν,Μ,V. Για να προσθέσετε και άλλα όμοια ζευγάρια*, κάνετε κλικ στο πεδίο “στύλος
κάτω” και στη συνέχεια επιλέξτε στην επιφάνεια εργασίας το υποστύλωμα 24. Ομοίως μετά
κάνετε κλικ στο πεδίο “δοκός δεξιά” και επιλέξτε τη δοκό 153 (ή απλά πληκτρολογείστε στα
πεδία τα αντίστοιχα νούμερα των μελών αν και εφόσον τα γνωρίζετε). Για να προστεθούν οι
επιλογές σας κάνετε κλικ στο προσθήκη.
47
Σχήμα 69
*Ουσιαστικά με τον τρόπο αυτό μπορείτε να κάνετε μαζικά διαστασιολόγηση όλων των
συνδέσεων των μελών στύλων-δοκών του φορέα που συνδέονται στον ασθενή άξονα με τον
ίδιο τρόπο (κοχλίες ή συγκολήσεις, γεωμετρία ελασμάτων κλπ.) και που έχουν κοινές
διατομές (υποστύλωμα IPE 450 – δοκός IPE 330). Το πρόγραμμα θα υπολογίσει αυτόματα τα
εντατικά μεγέθη κάθε ζεύγους και θα προχωρήσει στη διαστασιολόγηση της σύνδεσης με
βάση το δυσμενέστερο συνδυασμό. Έτσι δε θα χρειαστεί να μαντέψετε σε ποιό σημείο της
κατασκευής σας θα αναπτυχθεί η δυσμενέστερη σύνδεση δοκού – στύλου στον ασθενή
άξονα, ανώ παράλληλα εφόσον ικανοποιείται μία σύνδεση θα ικανοποιούνται αυτόματα και
όλες οι υπόλοιπες ίδιου τύπου.
Στη συνέχεια επιλέγετε το “exit” και κατόπιν το “επεξεργασία σύνδεσης-γεωμετρία έλεγχος”
(Σχήμα 68). Αυτόματα εμφανίζεται το παράθυρο μέσω του οποίου μπορείτε να ορίσετε με
ακρίβεια το είδος και τη γεωμετρία της συγκεκριμένης σύνδεσης. Δώστε τις χαρακτηριστικές
τιμές που εμφανίζονται στο Σχήμα 70 ή δοκιμάστε να δημιουργήσετε τη δική σας σύνδεση.
Για να κάνετε κατόπιν έλεγχο της επάρκειας της σύνδεσης με τους συνδυασμούς της
ανάλυσης επιλέξτε την εντολή “Υπολογισμός (Συνδυασμοί)”. Αρχικά το πρόγραμμα θα κάνει
γεωετρικό έλεγχο της σύνδεσης (π.χ. αν οι κοκλίες βρίσκονται πολύ κοντά στο άκρο των
ελασμάτων). Αν υπάρχει πρόβλημα εμφανίζεται αντίστοιχα μήνυμα λάθους στο πεδίο πάνω
δεξιά . Στη συγκεκριμένη σύνδεση αλλάξτε την απόσταση e1 από 14 σε 15 cm και κάνετε ξανά
κλικ στο “υπολογισμός (συνδυασμοί)”.
Σχήμα 70
48
Αν πατήσετε στην εντολή 3D (Σχήμα 70 – κάτω δεξιά) θα δείτε μία τρισδιάστατη απεικόνιση
της σύνδεσης η οποία ενημερώνεται δυναμικά καθώς κάνετε αλλαγές στις παραμέτρους. Τα
κουμπιά 1, 2, 3 αντιστοιχούν σε πλάγια όψη -1, πλάγια όψη -2 και κάτοψη -3 ενώ μέσω της
εντολής Σ/Κ μπορείτε να εμφανίζετε στη τρισδιάστατη απεικόνιση τις συγκολήσεις και τους
κοχλίες.
Σχήμα 71
Αν ξεπεραστούν τα σφάλματα γεωμετρίας, το πρόγραμμα θα κάνει τους υπολογισμούς και θα
εμφανίσει όλους τους ελέγχους που απαιτούνται από τον ευρωκώδικα 3 για τη συγκεκριμένη
σύνδεση. Συγκεντρωτικά μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα στο αντίστοιχο πεδίο. Εκεί, με
πράσινη γραμματοσειρά θα εμφανιστούν οι επάρκειες ενώ με κόκκινο οι αστοχίες της
σύνδεσης(Σχήμα 71). Αν όλοι οι έλεγχοι επαρκούν το πρόγραμμα θα μπορέσει να προχωρήσει
στην καταχώρηση της σύνδεσης καθώς και στην αυτόματη παραγωγή των σχεδίων.
Διαφορετικά η διαδικασία διακόπτεται και τότε θα πρέπει να αλλάξετε κάποιες τιμές της
σύνδεσης για να συνεχίσετε. Στη διερεύνηση καθώς και στο τεύχος μπορείτε να δείτε με τη
μορφή κειμένου τα αποτελέσματα των ελέγχων αναλυτικά ή συνοπτικά.
Τέλος, κάνετε κλικ στην καταχώρηση και στην έξοδο για να επιστρέψετε στο παράθυρο των
τύπων των συνδέσεων.
49
ΒΗΜΑ 7ο Διαστασιολόγηση πεδίλων
Αφού ολοκληρώσετε τη διαστασιολόγηση των συνδέσεων, μπορείτε να προχωρήσετε στη
διαστασιολόγηση των πεδίλων.
Αρχικά επιλέγετε την εντολή 2D (Σχήμα 72) και κατόπιν το επίπεδο ΧΖ 0-0.00 που είναι και η
στάθμη θεμελίωσης.Από το πεδίο “παράμετροι διαστασιολόγησης” (πράσινο εικονίδιο Σχήμα 54) εισάγετε το αρχείο συνδυασμών της απλοποιημένης φασματικής ανάλυσης , αφού
όπως αναφέρθηκε νωρίτερα για τη διαστασιολόγηση της θεμελίωσης χρησιμοποιούνται οι
συγκεκριμένοι συνδυασμοί. Στη συνέχεια από το πεδίο της διαστασιολόγησης κάνετε κλικ
στην εντολή “διαστασιολόγηση πεδίλων” (Σχήμα 73).
Σχήμα 72
Το πρόγραμμα υπολογίζει αυτόματα τους συνδυασμούς για κάθε πέδιλο και εμφανίζει με
χρώματα και γράμματα τα αποτελέσματα κάθε ενός από αυτά στην επιφάνεια εργασίας. Έτσι
θα παρατηρήσετε για παράδειγμα ότι το πάνω αριστερά πέδιλο εμφανίζονται το κόκκινο
χρώμα και τα γράμματα Z & e. Αυτό σημαίνει:
- Αστοχία λόγω Οριακού Φορτίου
- Φορτιο εκτος εξωτερικου πυρηνα & Φορτιο εκτος Πεδιλου.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα του πεδίλου μπορείτε να τα δείτε κάνοντας κλικ στην αντίστοιχη
εντολή “αποτελέσματα πεδίλων – αποτελέσματα” (Σχήμα 73) με την οποία ανοίγει ένα *txt
αρχείο με όλα τα δεδομένα της διαστασιολόγησης του πεδίλου.
Σχήμα 73
50
ΒΗΜΑ 7ο Προμέτρηση
Για να κάνετε προμέτρηση των διατομών της κατασκευής θα πρέπει να επιλέξετε το
αντίστοιχο πεδίο της εργαλειοθήκης που βρίσκεται στα αριστερά της οθόνης(Σχήμα 74).
Στο πεδίο αυτό κάνετε κλικ στην εντολή προμέτρηση “Σιδηρών διατομών” και αμέσως
εμφανίζεται το παράθυρο της προμέτρησης χάλυβα (Σχήμα 75). Το scada pro σας δίνει τη
δυνατότητα να έχετε αναλυτική προμέτρηση κάθε διατομής χάλυβα ανά μέλος ή
συγκεντρωτική προμέτρηση ανά κατηγορία διατομών. Για παράδειγμα όπως φαίνεται και
στον πίνακα , το σύνολικο βάρος των διατομών τύπου IPE 450 είναι 5276,80kg.
Αντίστοιχα το συνολικό βάρος χάλυβα ολόκληρης της κατασκευής είναι 21368,35kg.
Σχήμα 74
Σχήμα 75
51
Σχήμα 76
Τα αποτελέσματα της προμέτρησης είτε αναλυτικά είτε συγκεντρωτικά (χάλυβα ή
σκυροδέματος) μπορείτε να τα επισυνάψετε στο τεύχος υπολογισμών της στατικής μελέτης
επιλέγοντας την αντίστοιχη εντολή, όπως θα αναφερθεί στο κεφάλαιο 10 των εκτυπώσεων.
52
ΒΗΜΑ 8ο Σχεδίαση
Το scada pro παράγει αυτόματα όλα τα απαραίτητα σχέδια για την εκπόνηση μιας
στατικής μελέτης μιας μεταλλικής, από σκυρόδεμα ή/και σύμμικτης κατασκευής.
Αρχικά ενεργοποιείτε το πεδίο της σχεδίασης από την εργαλειοθήκη (Σχήμα 77).
Αυτόματα εμφανίζεται στην οθόνη σας ένα νέο παράθυρο με όλες τις εντολές σχεδίασης
(Σχήμα 78).
Σχήμα 77
Σχήμα 78
(το φόντο εαν είναι μαύρο μπορείτε να το αλλάξετε από τις παραμέτρους – περιβάλλον)
53
Για να εξάγετε τις λεπτομέρειες κάθε σύνδεσης που έχετε διαστασιολογήσει σε προηγούμενο
στάδιο θα πρέπει να κάνετε κλικ στο αρχείο > είσοδος (Σχήμα 79).
Σχήμα 79
Με τον τρόπο αυτό ανοίγει ένα νέο παράθυρο στο οποίο μπορείτε να αναζητήσετε τη
σύνδεση της οποίας θέλετε να κατασκευάσετε τα σχέδια. Έτσι, επιλέγετε το φάκελο στον
οποίο έχετε καταχωρήσει τη μελέτη σας και στη συνέχεια κάνετε κλικ στους
υποφακέλους ώστε να ανοίξετε τον υποφάκελο “sxedia “ που βρίσκεται στο
“scades_synd”. Κατόπιν, από τη λίστα που βρίσκεται κάτω αριστερά στο παράθυρο και
περιλαμβάνει όλους τους πιθανούς τύπους αρχείων του scada pro, επιλέγετε το scada
connection (*.con). Αυτόματα, κάτω από το File Name εμφανίζονται τα ονόματα των
διαστασιολογημένων (ορθά) συνδέσεων. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα εμφανίζεται μόνο
αυτή που καταχωρήσατε πριν : 0_dok_styl_asthenis.con.
54
Σχήμα 80
Στη συνέχεια επιλέγετε το όνομα της σύνδεσης (ώστε να γίνει μπλε), κατόπιν το “οκ” και
τέλος κάνετε κλικ στην επιφάνεια εργασίας στο σημείο στο οποίο θέλετε να γίνει
εισαγωγή του σχεδίου. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται αυτόματα μία κάτοψη και δύο
όψεις της λεπτομέρειας σύνδεσης που επιλέξατε (Σχήμα 81).
Σχήμα 81
Ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία μπορείτε να παράγετε πάνω από 120 συνολικά
διαφορετικούς τύπους συνδέσεων που καλύπτει το πρόγραμμ.α.
Για να δημιουργήσετε αντίστοιχα όψεις, κατόψεις και τομές του συνολικού φορέα θα
πρέπει να ακολουθήσετε διαφορετικό τρόπο. Έτσι, θα πρέπει να κάνετε κλικ στην εντολή
“Αρχείο>Εξαγωγή” (Σχήμα 82) με την οποία εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο μέσω του
οποίου μπορείτε να κάνετε εξαγωγή του αρχείου Scada pro σε αρχείο μορφής *.dwg του
autocad. Στο πεδίο “save in” επιλέγετε το φάκελο της μελέτης σας να εξάγετε μία
τρισδιάστατη μορφή της κατασκευής σας. Για να γίνει αυτό πληκτρολογείτε ένα όνομα
στο File name και κατόπιν στο πεδίο “save as type” επιλέγετε τη μορφή 3D_dwg Files
(*.DWG).
55
Σχήμα 82
Σχήμα 83
56
Στη συνέχεια, αν ανοίξετε το παραγόμενο αρχείο *dwg από το autocad θα παρατηρήσετε
ότι ολόκληρη η κατασκευή έχει εξαχθεί σαν τρισδιάστατο χωρικό μοντέλο από το scada
pro αυτόματα και μάλιστα απεικονίζεται και η ονοματολογία κάθε διατομής. Έτσι,
δουλεύοντας πια σε περιβάλλον autocad μπορείτε να δημιουργήσετε οποιοδήποτε σχέδιο
της μεταλλικής κατασκευής σας ακόμα και τρισδιάστατο φωτορεαλισμό (Σχήμα 84).
Σχήμα 84
57
ΒΗΜΑ 10ο Εκτυπώσεις
Για να ολοκληρώσετε τη μελέτη σας θα πρέπει να δημιουργήσετε το τεύχος υπολογισμών.
Αυτό επιτυγχάνεται μέσω του πεδίου “Εκτυπώσεις” που βρίσκεται στην εργαλειοθήκη
και μέσω του οποίου εμφανίζεται το παράθυρο “Δημιουργία Τεύχους μελέτης”(Σχήμα 85) .
Για να δημιουργήσετε το τεύχος αρκεί να επιλέγετε μία προς μίας τις ενότητες από τα
αριστερά του παραθύρου (στήλη – διαθέσιμα κεφάλαια) και να κάνετε κλικ σε αυτές που
θέλετε να επισυναφθούν σε αυτό. Έτσι, προστίθονται αυτόματα στη δεξιά στήλη τα
κεφάλαια που επιθυμείτε. Αφού δημιουργήσετε τη λίστα των κεφαλαίων, μπορείτε να
κάνετε σελιδοποίηση πληκτρολογώντας τον αριθμό από τον οποίο θέλετε να ξεκινάει η
αρίθμηση. Για το παράδειγμα αυτό βάλτε 1 και πατήστε την εντολή “εξαγωγή μελέτης”.
Επιλέγοντας την εξαγωγή, ανοίγει αυτόματα το πρόγραμμα Word της Microsoft στο οποίο
ξεκινάει η διαδικασία δημιουργίας του τεύχους. Στο τέλος της διαδικασίας εμφανίζεται
ένα μήνυμα “member not found” που δηλώνει ότι η εξαγωγή (εκτύπωση) του τεύχους
είναι εικονική. Έτσι, απλά κάνετε κλικ στο οκ και αγνοείτε το μήνυμα. Δουλέυοντας πια
στο word μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή, διόρθωση ή προσθήκη απαιτείται και
να ολοκληρώσετε το τέυχος της μελέτης.
Σχήμα 85
Μέσω αυτού του πολύ απλού παραδείγματος είχατε τη δυνατότητα να γνωρίσετε μερικές
μόνο από τις δυνατότητες του νέου SCADA PRO STEEL 2010. Δουλεύοντας με το
πρόγραμμα θα ανακαλύψετε ότι διαθέτει απεριόριστες δυνατότητες προσομοίωσης,
σχεδιασμού και ανάλυσης ακόμα και του πιο σύνθετου έργου.
58
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
3 522 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content