close

Enter

Log in using OpenID

91/13 - Državna uprava za zaštitu i spašavanje RH

embedDownload
91 17.07.2013 Pravilnik o načinu izdavanja i oduzimanja suglasnosti p...
1 od 22
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_91_2062.html
2062
Na temelju članka 29. b. stavka 7. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine«,
broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), donosim
O NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA SUGLASNOSTI
PRAVNIM OSOBAMA ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA
U PODRUČJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I SADRŽAJU I
NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA
I. OPĆA ODREDBA
Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuju se uvjeti koje moraju ispunjavati pravne osobe za
obavljanje stručnih poslova u području zaštite i spašavanja (u daljnjem tekstu:
ovlaštenik), sadržaj zahtjeva za izdavanje suglasnosti, način izdavanja, uvjete i način
oduzimanja suglasnosti te sadržaj i način vođenja očevidnika o izdanim
suglasnostima.
II. STRUČNI POSLOVI U PODRUČJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Članak 2.
(1) Stručni poslovi u području zaštite i spašavanja su poslovi izrade procjene
ugroženosti, izrade planova zaštite i spašavanja i izrada stručnih analiza i preporuka
razvoja sustava zaštite i spašavanja.
(2) Grupe stručnih poslova u području zaštite i spašavanja su:
I./ Poslovi u području zaštite i spašavanja na izradi slijedećih dokumenata:
– procjene ugroženosti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za
slučaj velikih nesreća i katastrofa
– plana zaštite i spašavanja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
– raščlambe o praćenju stanja i izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja jedinice
lokalne i područne (regionalne) samouprave
– posebnog elaborata, proračuna i projekcije u sustavu zaštite i spašavanja za
potrebe jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
– operativnih planova zaštite i spašavanja pravnih osoba.
2.8.2013. 9:37
91 17.07.2013 Pravilnik o načinu izdavanja i oduzimanja suglasnosti p...
2 od 22
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_91_2062.html
II./ Poslovi u području zaštite i spašavanja na izradi vanjskog plana zaštite i
spašavanja jedinice područne (regionalne) samouprave u slučaju velike nesreće koja
uključuje opasne tvari.
Članak 3.
Stručne poslove u području zaštite i spašavanja može obavljati ovlaštenik na temelju
suglasnosti za I. ili II. grupu poslova u području zaštite i spašavanja iz članka 2.
ovog Pravilnika, koju izdaje ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje u
postupku koji je uređen ovim Pravilnikom.
III. UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNE OSOBE ZA
OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA U PODRUČJU ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA I NAČIN IZDAVANJA I ODUZIMANJA
SUGLASNOSTI
Opći uvjeti
Članak 4.
Pravna osoba koja podnosi zahtjev za izdavanje suglasnosti mora ispunjavati
sljedeće uvjete:
1. biti registrirana u registru Trgovačkog suda za djelatnost obavljanja stručnih
poslova u području zaštite i spašavanja
2. raspolagati odgovarajućim radnim prostorom, opremom i zaposlenicima za
obavljanje stručnih poslova u području zaštite i spašavanja (minimalno računalna
oprema, priključak na internet i računalne aplikacije za proračun posljedica velikih
nesreća i katastrofa s popisa referentnih aplikacija).
Izdavanje i oduzimanje suglasnosti
Članak 5.
(1) Pravna osoba koja ispunjava uvjete iz članka 4. ovoga Pravilnika podnosi
Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje (u daljnjem tekstu: Uprava) zahtjev za
izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova u području zaštite i spašavanja,
u pisanom obliku.
(2) Zahtjev za izdavanje suglasnosti podnosi se na propisanim obrascima (Prilozi 1. i
2.) koji su sastavni dio ovog Pravilnika.
(3) Zahtjev za izdavanje suglasnosti sadrži:
– naziv pravne osobe, adresu i OIB,
– datum podnošenja, potpis osobe koja je ovlaštena zastupati pravnu osobu –
podnositelja zahtjeva i pečat.
(4) Uz zahtjev za izdavanje suglasnosti, pravna osoba dužna je priložiti sljedeće
dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta:
2.8.2013. 9:37
91 17.07.2013 Pravilnik o načinu izdavanja i oduzimanja suglasnosti p...
3 od 22
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_91_2062.html
– izvadak iz registra Trgovačkog suda, ne stariji od tri mjeseca
– popis obavljenih stručnih poslova u području zaštite i spašavanja
– podatke o djelatnicima koji će obavljati stručne poslove u području zaštite i
spašavanja s dokazom o njihovoj stručnoj spremi i iskustvu na poslovima zaštite i
spašavanja
– dokaz o plaćenim upravnim pristojbama i drugim troškovima u visini koja je
propisana važećim propisima.
Članak 6.
(1) O provedenom postupku provjere ispunjavanja uvjeta za izdavanje suglasnosti,
Povjerenstvo za provođenje postupka ocjenjivanja uvjeta za izdavanje i oduzimanje
suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova u području zaštite i
spašavanja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) vodi zapisnik na propisanom obrascu
(Prilog 5.) koji je sastavni dio ovog Pravilnika.
(2) Povjerenstvo ima tri člana: predsjednika i dva člana iz Uprave sa završenim
diplomskim studijem i imaju najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima
zaštite i spašavanja.
(3) Na temelju činjenica utvrđenih u provedenom postupku i priložene
dokumentacije, Povjerenstvo će sačiniti Zapisnik koji sadržava ocjenu da li pravna
osoba udovoljava uvjetima za obavljanje stručnih poslova u području zaštite i
spašavanja.
(4) Zapisnik iz stavka 1. ovog članka, vodi se i u postupku oduzimanja suglasnosti
ovlašteniku.
(5) Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Sektor za civilnu
zaštitu.
Članak 7.
(1) Rješenje o izdavanju suglasnosti donosi Ravnatelj Uprave, na temelju rezultata u
provedenom postupku provjere, u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva s
priloženom potpunom dokumentacijom.
(2) Ako se u postupku utvrdi da je zahtjev pravne osobe za izdavanje suglasnosti
neosnovan, ravnatelj Uprave donosi rješenje kojim se zahtjev odbija.
(3) Protiv rješenja iz stavaka 1. i 2. ovog članka ne može se izjaviti žalba, ali se
može pokrenuti upravni spor.
Sadržaj i način vođenja očevidnika o izdanim suglasnostima
Članak 8.
(1) Uprava vodi očevidnik pravnih osoba kojima je izdano rješenje o izdavanju
suglasnosti.
(2) Očevidnik o izdanim rješenjima vodi se na propisanim obrascima (Prilozi 9. i
2.8.2013. 9:37
91 17.07.2013 Pravilnik o načinu izdavanja i oduzimanja suglasnosti p...
4 od 22
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_91_2062.html
10.) koji su sastavni dio ovog Pravilnika, a može se voditi i u elektroničkom obliku.
(3) Očevidnik sadrži sljedeće podatke:
– naziv pravne osobe, sjedište i adresu
– OIB
– upisni broj Uprave
– broj i nadnevak rješenja o izdavanju suglasnosti
– ime, prezime, datum rođenja i adresu stanovanja odgovorne osobe ovlaštenika
– naknadno upisane podatke o izdanim aktima koji su nastali nakon prvobitnog upisa
u očevidnik
– broj i nadnevak rješenja o oduzimanju suglasnosti.
(4) Popis pravnih osoba kojim je izdana ili oduzeta suglasnost objavljuje se u
Narodnim novinama sukladno odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju.
Članak 9.
(1) Uprava provodi postupak obnove ispunjavanja uvjeta iz članaka 4. i 5. ovog
Pravilnika svake 3 godine.
(2) Ovlaštenik je dužan pokrenuti postupak za obnovu ispunjavanja uvjeta najmanje
tri mjeseca prije isteka roka na koji je izdana prethodna suglasnost.
Članak 10.
Na sva pitanja vezana uz postupak izdavanja suglasnosti koja nisu uređena ovim
Pravilnikom primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.
Članak 11.
Ako ovlaštenik u propisanom roku ne podnese zahtjev za produženje roka važenja
suglasnosti, u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti ravnatelj Uprave donosi
rješenje kojim se ovlašteniku oduzima suglasnost te se danom isteka roka na koji je
suglasnost izdana briše iz očevidnika o izdanim suglasnostima.
Članak 12.
(1) Ovlašteniku će Uprava oduzeti suglasnost i prije isteka roka iz članka 11. ovog
Pravilnika u sljedećim slučajevima:
– ako se inspekcijskim nadzorom utvrdi da je ovlaštenik prestao udovoljavati
uvjetima propisanim odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju i ovog Pravilnika,
odnosno ako u roku određenom rješenjem o inspekcijskim nadzoru ne izvrši
naložene mjere
– ako se inspekcijskim nadzorom stručnih poslova planiranja zaštite i spašavanja
koje je jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave povjerila ovlašteniku
utvrdi da kvaliteta dokumenata nije zadovoljavajuća i nije sukladna važećem zakonu
2.8.2013. 9:37
91 17.07.2013 Pravilnik o načinu izdavanja i oduzimanja suglasnosti p...
5 od 22
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_91_2062.html
i podzakonskim aktima iz područja zaštite i spašavanja te dva puta u cijelosti ne
otkloni utvrđene nedostatke sukladno pravilima struke, odnosno ne izvrši izmjene i
dopune dokumenata po rješenju nadležnog inspektora u određenim rokovima
– postupi suprotno odredbama akata kojima se utvrđuje poslovna i službena tajna.
(2) Suglasnost koja se ovlašteniku oduzima u slučajevima propisanim u stavku 1.
ovog članka, prestaje važiti danom pravomoćnosti rješenja.
Članak 13.
Ovlaštenik kojemu je oduzeta suglasnost može podnijeti ponovni zahtjev nakon
proteka roka od 3 godine uz uvjet da ispunjava uvjete propisane odredbama Zakona
o zaštiti i spašavanju i ovog Pravilnika.
IV. UVJETI I NAČIN IZDAVANJA I ODUZIMANJA UVJERENJA
Članak 14.
Ravnatelj Uprave u propisnom postupku provjere uređen odredbama ovog
Pravilnika donosi rješenje kojim izdaje uvjerenje fizičkoj osobi kojim se utvrđuje
status stručnog djelatnika/ce za obavljanje poslova zaštite i spašavanja.
Članak 15.
(1) Zahtjev za izdavanje uvjerenja za obavljanje stručnih poslova zaštite i spašavanja
iz članka 2. ovog Pravilnika mogu podnijeti:
– pravna osoba ili ovlaštenik za kandidate koji su kod njih zaposleni
– fizička osoba – kandidat.
(2) Ako pravna osoba ili ovlaštenik prijavljuju više kandidata za izdavanje uvjerenja,
podnose poseban zahtjev za svakoga od njih.
(3) Zahtjev se podnosi Upravi pisanim putem, na obrascima (Prilozi 3. i 4.) koji su
sastavni dio ovog Pravilnika.
(4) Zahtjev sadrži:
– ime i prezime kandidata, adresu i OIB
– datum podnošenja, potpis kandidata ili osobe koja je ovlaštena zastupati pravnu
osobu ili ovlaštenika, ovisno tko je podnositelj zahtjeva te pečat (kada zahtjev
podnosi pravna osoba).
Članak 16.
Pravna ili fizička osoba iz članka 15. ovog Pravilnika, uz zahtjev za obavljanje
poslova obvezno mora dostaviti dokaze o:
– stručnoj spremi (završen diplomski studij kojim se stječe akademski naziv
magistar, odnosno magistar inženjer odgovarajuće struke ili završen specijalistički
diplomski stručni studij kojim se stječe stručni naziv stručni specijalist inženjer
2.8.2013. 9:37
91 17.07.2013 Pravilnik o načinu izdavanja i oduzimanja suglasnosti p...
6 od 22
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_91_2062.html
odgovarajuće struke)
– radnom iskustvu (najmanje 4 godine na poslovima zaštite i spašavanja ili na
poslovima u trgovačkim društvima registriranim za obavljanje stručnih poslova
zaštite na radu, zaštite od požara, stručnim poslovima prostornog uređenja i zaštite
okoliša te tijela državne uprave)
– potvrdu o stalnom zaposlenju (presliku radne knjižice ili ugovor o radu) – kada
zahtjev podnosi pravna osoba za svoje zaposlenike.
Članak 17.
(1) Provjeru utvrđivanja ispunjavanja uvjeta za I. i II. grupu poslova u području
zaštite i spašavanja obavlja Povjerenstvo.
(2) Za provjeru ispunjavanja uvjeta za II. grupu poslova u području zaštite i
spašavanja član Povjerenstva, pored državnih službenika Uprave iz stavka 2. članka
6. je službenik kojeg imenuje čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za
zaštitu okoliša.
(3) Službenik iz stavka 2. ovog članka mora imati završen diplomski studij i
najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima zaštite okoliša i imenuje ga
čelnik središnjeg tijela državne uprave za zaštitu okoliša.
Članak 18.
Postupak provjere znanja i osposobljenosti fizičkih osoba za rad na poslovima
zaštite i spašavanja koje su podnijele zahtjev za izdavanje uvjerenja, Povjerenstvo
provodi pisanim testom i usmenim ispitom, koji obuhvaćaju pitanja iz područja
navedenih u člancima 19. i 20. ovog Pravilnika.
Članak 19.
Za izdavanje uvjerenja za I. grupu poslova zaštite i spašavanja (Prilog 6.) iz članka
2. ovog Pravilnika, koji je njegov sastavni dio, Povjerenstvo provodi postupak
provjere znanja i osposobljenosti fizičkih osoba koji obuhvaća važeće propise,
djelokrug rada i nadležnosti središnjih i drugih tijela državne uprave, jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave, udruga građana, ustanova i drugih
pravnih osoba u području zaštite i spašavanja te međunarodnih propisa, konvencija,
sporazuma i preporuka u području zaštite i spašavanja, osobito:
– zakona i podzakonskih propisa na području zaštite i spašavanja
– obilježja prirodnih i tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa
– ugroženosti područja Republike Hrvatske od velikih nesreća i katastrofa
– posljedica velikih nesreća i katastrofa po stanovništvo, materijalna i kulturna dobra
– mjera i postupaka utvrđenih Planom zaštite i spašavanja za područje Republike
Hrvatske
– ugroženosti i zaštiti kritične infrastrukture
2.8.2013. 9:37
91 17.07.2013 Pravilnik o načinu izdavanja i oduzimanja suglasnosti p...
7 od 22
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_91_2062.html
– zadaća operativnih snaga za zaštitu i spašavanje
– sadržaja procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja općina, gradova i
županija
– sadržaja operativnih planova zaštite i spašavanja pravnih osoba
– sadržaja planova civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave
– državnih planova kao sastavnih dijelova Plana zaštite i spašavanja Republike
Hrvatske
– međunarodnih propisa u području zaštite i spašavanja s naglaskom na propise u
području civilne zaštite i zaštite okoliša.
Članak 20.
Za izdavanje uvjerenja za II. grupu poslova zaštite i spašavanja (Prilog 7.) iz članka
2. ovog Pravilnika, koji je njegov sastavni dio, Povjerenstvo provodi postupak
provjere znanja i osposobljenosti fizičkih osoba, koji pored provjere sadržaja iz
članka 19. ovog Pravilnika, obuhvaća i znanja o važećim propisima u području
zaštite okoliša, osobito:
– karakteristika opasnih tvari
– obveza operatera u obavješćivanju javnosti o zaštitnim mjerama i ponašanju u
slučaju nesreće na postrojenju
– sadržaja i namjene scenarija mogućih izvanrednih događaja, utjecaja opasnih tvari
posebno opasnih tvari koje nastaju kao produkti reakcije različitih opasnih tvari,
posljedica ispuštanja u okoliš, njihovih kemijskih i fizikalnih karakteristika te
posljedica ispuštanja u medij
– izrade analitičkih podloga za proračun radijusa s opasnim koncentracijama tvari,
štetnih učinaka ispuštanja opasnih tvari u medij, po ljude i sastavnice okoliša
– poznavanje informatičkih alata za proračun posljedica ispuštanja opasnih tvari i
korištenja GIS aplikacija
– sadržaja vanjskog plana s detaljnim poznavanjem mjera zaštite i spašavanja i
sposobnosti potrebnih operativnih snaga zaštite i spašavanja
– načina uključivanja javnosti i komuniciranja s javnosti.
Članak 21.
(1) Na temelju zapisnika Povjerenstva o rezultatima provjere (Prilog 8.) iz članaka
19. i 20. ovog Pravilnika, koji je njegov sastavni dio, ravnatelj Uprave donosi u roku
od 30 dana od dana polaganja ispita rješenje o izdavanju uvjerenja fizičkoj osobi o
stjecanju uvjeta za obavljanje poslova stručnog djelatnika u području zaštite i
spašavanja.
(2) Uvjerenje se fizičkoj osobi koja je pristupila provjeri može izdati ukoliko je
2.8.2013. 9:37
91 17.07.2013 Pravilnik o načinu izdavanja i oduzimanja suglasnosti p...
8 od 22
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_91_2062.html
pisani test prošla s najmanje 70 posto točnih odgovora, a na usmenom ispitu točno
odgovorila na najmanje 80 posto pitanja.
(3) Ukoliko fizička osoba provjeru nije prošla sukladno standardima utvrđenim
stavkom 2. ovog članka, ravnatelj Uprave u roku od 30 dana od dana polaganja
ispita donosi rješenje kojim utvrđuje da nije prošla provjeru i nije stekla uvjete za
obavljanje poslova stručnog djelatnika u području zaštite i spašavanja.
(4) Protiv rješenja iz stavaka 1. i 3. ovog članka ne može se izjaviti žalba, ali se
može pokrenuti upravni spor.
Članak 22.
(1) Fizička osoba koja je s uspjehom prošla postupak provjere iz članaka 19. i 20.
ovog Pravilnika smatra se stručnim djelatnikom za obavljanje poslova u zaštiti i
spašavanju.
(2) Uprava vodi očevidnik stručnih djelatnika na obrascima (Prilozi 11. i 12.) koji su
sastavni dio ovog Pravilnika, s podacima o imenu i prezimenu, adresi, kontakt
brojevima, OIB-u, vrsti uvjerenja – grupi poslova za koju je uvjerenje izdano,
datumu ispita, stručnom neformalnom usavršavanju u organizaciji Uprave (teme i
sadržaj osposobljavanja, datum i mjesto održavanja, podatcima o pohađanju i
izostancima), formalnom usavršavanju, posebnim stručnim referencama, koji su
sastavni dijelovi ovog Pravilnika.
(3) Osoba koja ne zadovolji na testu i ispitu može pristupiti ponovnoj provjeri znanja
u drugom roku, ne kraćem od 30 dana od dana održavanja ispita.
Članak 23.
(1) Stručni djelatnici obvezni su odazvati se dodatnim edukacijama namijenjenim
obavljanju stručnih poslova zaštite i spašavanja, koje organizira Uprava.
(2) Evidenciju i praćenje odaziva i pohađanja edukacija vodi Uprava. Analiza
odaziva vrši se u trogodišnjim ciklusima.
(3) Sadržaj, termini i bodovna vrijednost edukacija objavljuju se na mrežnoj stranici
Uprave.
(4) Stručnim djelatnicima koji se ne odazovu dodatnim edukacijama, odnosno ne
skupe najmanje 50 posto bodova tijekom trogodišnjeg ciklusa, Uprava će oduzeti
uvjerenje.
(5) Zahtjev za ponovno dobivanje uvjerenja fizička osoba može podnijeti po proteku
jedne godine od dana oduzimanja uvjerenja.
(6) Ishođenje ponovnog uvjerenja provodi se u ponovnom postupku sukladno
odredbama ovog Pravilnika.
Članak 24.
Stručni djelatnici mogu sklopiti ugovor o radu samo s jednim ovlaštenikom.
Stručni djelatnici mogu sklapati ugovor o djelu s više ovlaštenika istovremeno.
2.8.2013. 9:37
91 17.07.2013 Pravilnik o načinu izdavanja i oduzimanja suglasnosti p...
9 od 22
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_91_2062.html
V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 25.
Ovlaštenici upisani u očevidnik dužni su Upravi, najkasnije u roku od 30 dana od
dana nastanka promjene, prijaviti sve nastale promjene koje mogu imati utjecaja na
status ovlaštenika te o tome priložiti dokaze.
Članak 26.
(1) Ovlaštenici kojima je Uprava izdala suglasnost prije stupanja na snagu ovog
Pravilnika zadržavaju prava do isteka roka na koji im je suglasnost izdana.
(2) Svi zaposlenici ovlaštenika koji su sukladno odredbama prethodnog Pravilnika i
na zahtjev ovlaštenika položili ispit o poznavanju propisa, djelokruga i nadležnosti
sudionika zaštite i spašavanja, dužni su Upravi podnijeti zahtjev za izdavanje
uvjerenja o stjecanju uvjeta za obavljanje poslova stručnih djelatnika u području
zaštite i spašavanja i pristupiti provjeri utvrđivanja ispunjavanja uvjeta za I. i II.
grupu poslova u području zaštite i spašavanja sukladno odredbama ovog Pravilnika,
u roku od 6 mjeseci po stupanju na snagu ovog Pravilnika.
Članak 27.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika stavlja se izvan snage Pravilnik o uvjetima koje
moraju ispunjavati ovlaštene pravne osobe za obavljanje stručnih poslova u području
planiranja zaštite i spašavanja (»Narodne novine«, broj 24/08).
Članak 28.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim
novinama«.
Klasa: 012-02/13-02/04
Urbroj: 543-01-08-01-13-5
Zagreb, 4. srpnja 2013.
Ravnatelj
dr. sc. Jadran Perinić, v. r.
PRILOG 1.
____________________________
(PRAVNA OSOBA)
_______________________________
(ADRESA I POŠTANSKI BROJ)
OIB__________________________________
DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
2.8.2013. 9:37
91 17.07.2013 Pravilnik o načinu izdavanja i oduzimanja suglasnosti p...
10 od 22
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_91_2062.html
10000 ZAGREB, NEHAJSKA 5
Temeljem članka 5. Pravilnika o načinu izdavanja i oduzimanja suglasnosti pravnim
osobama za obavljanje stručnih poslova u području zaštite i spašavanja i sadržaju i
načinu vođenja očevidnika (»Narodne novine«, broj: 91/13.), podnosim
ZAHTJEV
ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI ZA OBAVLJANJE STRUČNIH
POSLOVA U PODRUČJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Molim naslov da _________________________ izda suglasnost
(pravna osoba)
za obavljanje stručnih poslova iz I. grupe poslova planiranja u području zaštite i
spašavanja iz članka 2. stavka 2. Pravilnika o načinu izdavanja i oduzimanja
suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova u području zaštite i
spašavanja i sadržaju i načinu vođenja očevidnika.
Upravna pristojba u iznosu_______kuna uplaćena je i poništena.
NAPOMENA:
__________________________________________________
__________________________________________________
Privitak:
1. Izvadak iz registra Trgovačkog suda
2. Popis obavljenih stručnih poslova u području zaštite i spašavanja
3. Podatak o djelatnicima koji će obavljati stručne poslove u području zaštite i
spašavanja s dokazom o njihovoj stručnoj spremi i iskustvu na poslovima zaštite i
spašavanja
MP ___________________
(ime i prezime, potpis)
U___________,_______godine
(mjesto)
(datum)
PRILOG 2.
____________________________
(PRAVNA OSOBA)
_______________________________
(ADRESA I POŠTANSKI BROJ)
OIB__________________________________
2.8.2013. 9:37
91 17.07.2013 Pravilnik o načinu izdavanja i oduzimanja suglasnosti p...
11 od 22
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_91_2062.html
DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
10000 ZAGREB, NEHAJSKA 5
Temeljem članka 5. Pravilnika o načinu izdavanja i oduzimanja suglasnosti pravnim
osobama za obavljanje stručnih poslova u području zaštite i spašavanja i sadržaju i
načinu vođenja očevidnika (»Narodne novine«, broj: 91/13.), podnosim
ZAHTJEV
ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI ZA OBAVLJANJE STRUČNIH
POSLOVA U PODRUČJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Molim naslov da _________________________ izda suglasnost
(pravna osoba)
za obavljanje stručnih poslova iz II. grupe poslova u području zaštite iz članka 2.
stavka 2. Pravilnika o načinu izdavanja i oduzimanja suglasnosti pravnim osobama
za obavljanje stručnih poslova u području zaštite i spašavanja i sadržaju i načinu
vođenja očevidnika.
Upravna pristojba u iznosu_______kuna uplaćena je i poništena.
NAPOMENA:
__________________________________________________
__________________________________________________
Privitak:
1. Izvadak iz registra Trgovačkog suda
2. Popis obavljenih stručnih poslova u području zaštite i spašavanja
3. Podatak o djelatnicima koji će obavljati stručne poslove u području zaštite i
spašavanja s dokazom o njihovoj stručnoj spremi i iskustvu na poslovima zaštite i
spašavanja
MP ___________________
(ime i prezime, potpis)
U___________,_______godine
(mjesto)
(datum)
PRILOG 3.
____________________________
(PRAVNA ILI FIZIČKA OSOBA)
_______________________________
2.8.2013. 9:37
91 17.07.2013 Pravilnik o načinu izdavanja i oduzimanja suglasnosti p...
12 od 22
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_91_2062.html
(ADRESA I POŠTANSKI BROJ)
OIB__________________________________
DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
10000 ZAGREB, NEHAJSKA 5
Temeljem članaka 15. i 16., a u svezi s člankom 5. Pravilnika o načinu izdavanja i
oduzimanja suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova u području
zaštite i spašavanja i sadržaju i načinu vođenja očevidnika (»Narodne novine«, broj:
91/13.), podnosim
ZAHTJEV
ZA IZDAVANJE UVJERENJA ZA OBAVLJANJE STRUČNIH
POSLOVA U PODRUČJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Molim naslov da ______________________ izda uvjerenje za
(ime i prezime)
obavljanje stručnih poslova iz I. grupe poslova u području zaštite i spašavanja iz
članka 2. stavka 2. Pravilnika o načinu izdavanja i oduzimanja suglasnosti pravnim
osobama za obavljanje stručnih poslova u području zaštite i spašavanja i sadržaju i
načinu vođenja očevidnika.
Upravna pristojba u iznosu_______ kuna uplaćena je i poništena.
NAPOMENA:
__________________________________________________
__________________________________________________
Privitak:
1. Kopija diplome o stečenoj stručnoj spremi
2. Dokaz o stečenom radnom iskustvu
3. Popis obavljenih stručnih poslova u području zaštite i spašavanja
MP ___________________
(ime i prezime, potpis)
U___________,_______godine
(mjesto)
(datum)
PRILOG 4.
____________________________
(PRAVNA ILI FIZIČKA OSOBA)
2.8.2013. 9:37
91 17.07.2013 Pravilnik o načinu izdavanja i oduzimanja suglasnosti p...
13 od 22
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_91_2062.html
_______________________________
(ADRESA I POŠTANSKI BROJ)
OIB__________________________________
DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
10000 ZAGREB, NEHAJSKA 5
Temeljem članka 15. i 16., a u svezi s člankom 5. Pravilnika o načinu izdavanja i
oduzimanja suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova u području
zaštite i spašavanja i sadržaju i načinu vođenja očevidnika (»Narodne novine«, broj:
91/13.), podnosim
ZAHTJEV
ZA IZDAVANJE UVJERENJA ZA OBAVLJANJE STRUČNIH
POSLOVA U PODRUČJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Molim naslov da ________________________ izda uvjerenje za
(ime i prezime)
obavljanje stručnih poslova iz II. grupe poslova u području zaštite iz članka 2. stavka
2. Pravilnika o načinu izdavanja i oduzimanja suglasnosti pravnim osobama za
obavljanje stručnih poslova u području zaštite i spašavanja i sadržaju i načinu
vođenja očevidnika.
Upravna pristojba u iznosu_______kuna uplaćena je i poništena.
NAPOMENA:
__________________________________________________
__________________________________________________
Privitak:
1. Kopija diplome o stečenoj stručnoj spremi
2. Dokaz o stečenom radnom iskustvu
3. Popis obavljenih stručnih poslova u području zaštite i spašavanja
MP ___________________
(ime i prezime, potpis)
U___________,_______ godine
(mjesto)
(datum)
PRILOG 5.
REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
2.8.2013. 9:37
91 17.07.2013 Pravilnik o načinu izdavanja i oduzimanja suglasnosti p...
14 od 22
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_91_2062.html
KLASA:
URBROJ:
Zagreb,___________________
Na temelju članka 6. Pravilnika o načinu izdavanja i oduzimanja suglasnosti
pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova u području zaštite i spašavanja i
sadržaju i načinu vođenja očevidnika (»Narodne novine«, broj: 91/13.), u postupku
rješavanja zahtjeva za izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova u
području zaštite i spašavanja koji je dana _______________ podnijela pravna osoba
___________________________________________
OIB __________________________zastupana po ___________
_______________, Povjerenstvo za provođenje postupka ocjenjivanja uvjeta za
izdavanje i oduzimanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova
u području zaštite i spašavanja, u sastavu:
1. _______________________________, predsjednik
2. _______________________________, član
3. _______________________________, član
4. _______________________________, član
dana __________________, provjerilo je autentičnost svih relevantnih dokaza o
uvjetima koje pravna osoba mora ispunjavati kako bi u propisanom postupku dobila
suglasnost za obavljanje stručnih poslova planiranja u području zaštite i spašavanja
te utvrdilo slijedeće činjenice prema niže navedenom zapisniku.
ZAPISNIK
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Podnositelj zahtjeva,_______________OIB _________________,
– ISPUNJAVA sve zahtjeve iz Pravilnika te udovoljava izdavanje suglasnosti
– NE ISPUNJAVA ___________________________zahtjeve, te joj se utvrđuje rok
od 15 dana za dopunu zahtjeva.
__________________________
(predsjednik/ca – potpis)
__________________________
(član – potpis)
2.8.2013. 9:37
91 17.07.2013 Pravilnik o načinu izdavanja i oduzimanja suglasnosti p...
15 od 22
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_91_2062.html
__________________________
(član – potpis)
__________________________
(član – potpis)
PRILOG 6.
REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
KLASA:
URBROJ:
Zagreb,_________________
Na temelju rezultata provedenog postupka ocjenjivanja osoba u poznavanju sadržaja
utvrđenih člankom 21. Pravilnika o načinu izdavanja i oduzimanja suglasnosti
pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova u području zaštite i spašavanja i
sadržaju i načinu vođenja očevidnika (»Narodne novine«, broj: 91/13.), koji je dana
__________provelo Povjerenstvo za provođenje postupka ocjenjivanja uvjeta za
izdavanje i oduzimanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova
u području zaštite i spašavanja, zadovoljio/la je sve Pravilnikom propisane uvjete te
mu/joj se stoga izdaje
UVJERENJE
O OSPOSOBLJENOSTI ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA
PLANIRANJA U PODRUČJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
_____________,_______________, iz____________________
(ime, prezime)
OIB
(mjesto i adresa prebivališta)
s uspjehom je prošao/la provjeru poznavanja propisa za I. grupu poslova u području
zaštite i spašavanja, obavljanje stručnih poslova na izradi procjena ugroženosti,
planova zaštite i spašavanja, raščlambi o praćenju stanja i izvješća o stanju sustava
zaštite i spašavanja te posebnih elaborata, proračuna i projekcije u sustavu zaštite i
spašavanja za potrebe jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i
operativnih planova zaštite i spašavanja pravnih osoba, utvrđenih Pravilnikom o
načinu izdavanja i oduzimanja suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih
poslova u području zaštite i spašavanja i sadržaju i načinu vođenja očevidnika (u
daljnjem tekstu: Pravilnik) te se sukladno odredbama Pravilnika smatra stručnim
djelatnikom/com za rad na tim dokumentima.
Ovo Uvjerenje je osobni dokument i služi za rad na stručnim poslovima zaštite i
spašavanja kod Ovlaštenika.
Državna uprava za zaštitu i spašavanje vodi očevidnik o stručnim djelatnicima
kojima su izdana/oduzeta uvjerenja o osposobljenosti za obavljanje stručnih poslova
2.8.2013. 9:37
91 17.07.2013 Pravilnik o načinu izdavanja i oduzimanja suglasnosti p...
16 od 22
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_91_2062.html
planiranja u području zaštite i spašavanja.
Uvjerenje se stručnom djelatniku može oduzeti ako Povjerenstvo praćenjem
službenih evidencija i očevidnika u službenom postupku utvrdi da se stručni
djelatnik nije odazivao na dodatne edukacije u organizaciji Državne uprave za
zaštitu i spašavanje, odnosno kada ne skupi najmanje 50 posto bodova tijekom
trogodišnjeg ciklusa prema odredbama članka 23. Pravilnika.
RAVNATELJ
___________________
PRILOG 7.
REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
KLASA:
URBROJ:
Zagreb,_________________
Na temelju rezultata provedenog postupka ocjenjivanja osoba u poznavanju sadržaja
utvrđenih člankom 21. Pravilnika o načinu izdavanja i oduzimanja suglasnosti
pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova u području zaštite i spašavanja i
sadržaju i načinu vođenja očevidnika (»Narodne novine«, broj: 91/13.), koji je dana
__________provelo Povjerenstvo za provođenje postupka ocjenjivanja uvjeta za
izdavanje i oduzimanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova
u području zaštite i spašavanja, zadovoljio/la je sve Pravilnikom propisane uvjete te
mu/joj se stoga izdaje
UVJERENJE
O OSPOSOBLJENOSTI ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA NA
IZRADI VANJSKOG PLANA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA JEDINICE
PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE U SLUČAJU VELIKE
NESREĆE KOJA UKLJUČUJE OPASNE TVARI
_________________________,_______________________,
_____________,_______________, iz____________________
(ime, prezime)
OIB
(mjesto i adresa prebivališta)
s uspjehom je prošao/la provjeru poznavanja propisa za II. grupu poslova u području
zaštite i spašavanja, obavljanje stručnih poslova na izradi vanjskog plana jedinice
područne (regionalne) samouprave u slučaju velike nesreće koja uključuje opasne
tvari, utvrđenih Pravilnikom o načinu izdavanja i oduzimanja suglasnosti pravnim
osobama za obavljanje stručnih poslova u području zaštite i spašavanja i sadržaju i
načinu vođenja očevidnika (u daljnjem tekstu: Pravilnik) te se sukladno odredbama
Pravilnika smatra stručnim djelatnikom/com za rad na tim dokumentima.
Ovo Uvjerenje je osobni dokument i služi za rad na tim dokumentima kod
2.8.2013. 9:37
91 17.07.2013 Pravilnik o načinu izdavanja i oduzimanja suglasnosti p...
17 od 22
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_91_2062.html
Ovlaštenika.
Državna uprava za zaštitu i spašavanje vodi očevidnik o stručnim djelatnicima
kojima su izdana/oduzeta uvjerenja o osposobljenosti za obavljanje stručnih poslova
u području zaštite i spašavanja.
Uvjerenje se stručnom djelatniku može oduzeti ako Povjerenstvo praćenjem
službenih evidencija i očevidnika u službenom postupku utvrdi da se stručni
djelatnik nije odazivao na dodatne edukacije u organizaciji Državne uprave za
zaštitu i spašavanje, odnosno kada ne skupi najmanje 50 posto bodova tijekom
trogodišnjeg ciklusa prema odredbama članka 23. Pravilnika.
RAVNATELJ
___________________
PRILOG 8.
REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
KLASA:
URBROJ:
Zagreb,_________________
ZAPISNIK
O PROVEDENOM POSTUPKU PROVJERE POZNAVANJA
PROPISA, DJELOKRUGA I NADLEŽNOSTI SUDIONIKA ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA
Povjerenstvo za provođenje postupka ocjenjivanja uvjeta za izdavanje i oduzimanje
suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova u području zaštite i
spašavanja je na zahtjev___________ dana____________________, provelo
postupak provjere osposobljenosti za obavljanje stručnih poslova u području zaštite i
spašavanja iz članka 19. ili članka 20. (zaokružiti broj članka za koji je postupak
provjere proveden) Pravilnika o načinu izdavanja i oduzimanja suglasnosti pravnim
osobama za obavljanje stručnih poslova u području zaštite i spašavanja i sadržaju i
načinu vođenja očevidnika (»Narodne novine«, broj: 91/13.) (u daljnjem tekstu:
Pravilnik).
Sukladno članku ___ Pravilnika kandidatu su na pisanom testu postavljena slijedeće
pitanja:
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________,
na koja je zadovoljavajuće odgovorio u ___postotku te je, prema odredbama članka
2.8.2013. 9:37
91 17.07.2013 Pravilnik o načinu izdavanja i oduzimanja suglasnosti p...
18 od 22
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_91_2062.html
____ stavka ____ Pravilnika pisani test položio/a, nije položio/a.
Test se prilaže ovom Zapisniku.
Kandidatu su na usmenom testu postavljena sljedeća pitanja:
1._________________________________________
2._________________________________________
3._________________________________________
4._________________________________________
5._________________________________________
Komentari ispitivača s ocjenom zadovoljavajućih odgovora u postotku:
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Kandidat je/nije zadovoljio/a na usmenom testu, odnosno, sukladno kriterijima iz
članka ___. Pravilnika stekao/la uvjete da mu/joj se izda uvjerenje o osposobljenosti
za obavljanje stručnih poslova u području zaštite i spašavanja iz I. / II. grupe.
___________________________
Zapisnik vodio/la
(predsjednik/ca)
_______________
___________________________
(član)
___________________________
(član)
___________________________
(član)
PRILOG 9.
REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
KLASA:
URBROJ:
2.8.2013. 9:37
91 17.07.2013 Pravilnik o načinu izdavanja i oduzimanja suglasnosti p...
19 od 22
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_91_2062.html
Zagreb,____________________
OČEVIDNIK
PRAVNIH OSOBA KOJIMA JE IZDANA SUGLASNOST ZA OBAVLJANJE
STRUČNIH POSLOVA U PODRUČJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
I. GRUPA OVLAŠTENIKA
NAZIV
PRAVNE
KLASA,
OSOBE,
URBROJ I
Red.
UPISNI
SJEDIŠTE
DATUM
broj
BROJ
I
IZDAVANA
ADRESA,
RJEŠENJA
OIB
ODGOVORNA
NAPOMENA
OSOBA
KLASA,
(BROJ
IME I
URBROJ I
STRUČNIH
PREZIME,
DATUM
DJELATNIKA
DATUM
ODUZIREFERENCE,
ROĐENJA,
MANJA
OBJAVA U
MJESTO
RJEŠENJA
»NN«)
STANOVANJA
Na temelju članka 29.b stavka 5. Zakona o zaštiti i spašavanju, »Narodne novine«,
br. 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10 i članka 8. Pravilnika o načinu izdavanja i
oduzimanja suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova u području
zaštite i spašavanja i sadržaju i načinu vođenja očevidnika, »Narodne novine«,
br……..
PRILOG 10.
REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
KLASA:
URBROJ:
Zagreb,____________________
OČEVIDNIK
PRAVNIH OSOBA KOJIMA JE IZDANA SUGLASNOST ZA
OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA U PODRUČJU ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA
II. GRUPA OVLAŠTENIKA
2.8.2013. 9:37
91 17.07.2013 Pravilnik o načinu izdavanja i oduzimanja suglasnosti p...
20 od 22
NAZIV
PRAVNE
KLASA,
OSOBE,
URBROJ I
Red.
UPISNI
SJEDIŠTE
DATUM
broj
BROJ
I
IZDAVANA
ADRESA,
RJEŠENJA
OIB
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_91_2062.html
ODGOVORNA
NAPOMENA
OSOBA
KLASA,
(BROJ
IME I
URBROJ I
STRUČNIH
PREZIME,
DATUM
DJELATNIKA
DATUM
ODUZIREFERENCE,
ROĐENJA,
MANJA
OBJAVA U
MJESTO
RJEŠENJA
»NN«)
STANOVANJA
Na temelju članka 29.b stavka 5. Zakona o zaštiti i spašavanju, »Narodne novine«,
br. 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10 i članka 8. Pravilnika o načinu izdavanja i
oduzimanja suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova u području
zaštite i spašavanja i sadržaju i načinu vođenja očevidnika, »Narodne novine«, br.
91/13.
PRILOG 11.
REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
KLASA:
URBROJ:
Zagreb,____________________
OČEVIDNIK
STRUČNIH DJELATNIKA KOJIMA JE IZDANO UVJERENJE ZA
OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA U PODRUČJU ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA
I. GRUPA
KLASA,
KLASA,
NAPOMENA
ADRESA URBROJ I
URBROJ I
OPĆI
Red.
IME,
TELEFON
OIB
DATUM
DATUM
PODACI,
broj PREZIME
E-MAIL IZDAVANJA
ODUZIMANJA STRUČNA
UVJERENJA
UVJERENJA
SPREMA,
2.8.2013. 9:37
91 17.07.2013 Pravilnik o načinu izdavanja i oduzimanja suglasnosti p...
21 od 22
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_91_2062.html
REFERENCE,
POHAĐANJE
EDUKACIJE
Na temelju članka 22. stavka 2. Pravilnika o načinu izdavanja i oduzimanja
suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova u području zaštite i
spašavanja i sadržaju i načinu vođenja očevidnika, »Narodne novine«, br. 91/13.
PRILOG 12.
REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
KLASA:
URBROJ:
Zagreb,____________________
OČEVIDNIK
STRUČNIH DJELATNIKA KOJIMA JE IZDANO UVJERENJE ZA
OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA U PODRUČJU ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA
II. GRUPA
NAPOMENA
OPĆI
KLASA,
KLASA,
PODACI,
ADRESA URBROJ I
URBROJ I
Red.
IME,
STRUČNA
TELEFON
DATUM
OIB
DATUM
broj PREZIME
SPREMA,
E-MAIL IZDAVANJA
ODUZIMANJA
REFERENCE,
UVJERENJA
UVJERENJA
POHAĐANJE
EDUKACIJE
2.8.2013. 9:37
91 17.07.2013 Pravilnik o načinu izdavanja i oduzimanja suglasnosti p...
22 od 22
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_91_2062.html
Na temelju članka 22. stavka 2. Pravilnika o načinu izdavanja i oduzimanja
suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova u području zaštite i
spašavanja i sadržaju i načinu vođenja očevidnika, »Narodne novine«, br. 91/13.
2.8.2013. 9:37
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
199 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content