close

Enter

Log in using OpenID

00410002000010009* *00410002000010009 - Elektro

embedDownload
MH 'ERS'-MP a.d. Trebinje-ZEDP
Majevi~ka 97, 76300 Bijeljina
PIB:400358420004
RJ "Elektrodistribucija" Bijeljina
RA^UN za isporu~enu elektri~nu energiju za: Septembar/2012
Kupac:
Mjesto izdavanja ra~una: Bijeljina
Datum ra~una: 30/09/2012
Broj ra~una: 000200001000-09/2012
Rok za pla}anje ra~una: 25/10/2012
Period o~itanja: 30/08/2012 01/10/2012
ZUBER IGOR
FILIPA VI[NJI]A 67/1
76300 BIJELJINA
ID broj: 0041000200001000 Kon broj: 9
Adresa uslu`nog centra: Bijeljina, Majevi~ka 97
Telefon uslu`nog centra: 055/201-089; 226-723
E-mail za prigovore: [email protected]
Besplatna info linija (08-16h): 0800 51400
Brojilo: 153539
*00410002000010009*
1 / 41028844$292
Ra~un je punova`an bez potpisa i pe~ata. Za ka{njenje u pla}anju obra~unavamo zateznu kamatu u visini 0.05% dnevno na dug za utro{enu elektri~nu energiju u skladu sa Zakonom o visini stope
zatezne kamate ( Sl. Glasnik RS br.19/01 ) , te vr{imo obustavu isporuke el. energije u skladu sa Op{tim uslovima za isporuku i snabdijevanje elektri~nom energijom ( Sl. Glasnik RS br.85/08 ).
Prigovor na ovaj ra~un mo`ete ulo`iti u roku odre|enom za pla}anje, pismeno putem po{te, elektronske po{te ili li~no u Uslu`nom centru.
.
Kategorija potro{nje:
Broj brojila
153539
Doma}instvo
Oznaka
VT(kWh)
MT(kWh)
Staro
Tarifna grupa:
Stanje brojila
Novo
1104.00
966.00
1179.00
1068.00
Konstanta
Razlika
75.00
102.00
Ugovor o snabdijevanju br.:
2
Ukupno za
obra~un
Ukupno sa
PDV-om
5.20
1.5655
Obra~unska snaga ( KW ) :
Ukupno za mjerno mjesto:
Zajedni~ka potro{nja:
177 X 0.001800
*Naknada:
8.14 17%
21.78 17%
0.34 17%
1.38
9.52
3.70
0.06
25.48
0.40
0.32 17%
0.05
0.37
22.44 17%
3.81
26.25
25/09/2012
Iznos
28.50
*Odluka Regulatorne komisije o visini
naknade za podsticanje proizvodnje el.energije
iz obnovljivih izvora i u efikasnoj
kogeneraciji: P-33-571-131/11
28.50
Ukupno:
UPLATNICA
PRIZNANICA
Iznos
PDV-a
1.38
0.93
UKUPAN IZNOS RA^UNA:
9.50
6.46
IZVOD IZ ANALITI^KE KARTICE KUPCA
Uplate: 01/09 - 30/09/2012
0041000200001000 9
ZUBER IGOR
FILIPA VI[NJI]A
67/1
Stopa
PDV
8.12 17%
5.52 17%
Datum
75.00
102.00
Osnovica bez
PDV-a
0.1083
0.0541
Upozoravamo Vas da ste u skladu sa Op{tim uslovima za isporuku i snabdijevanje elektri~nom
energijom (Sl.Glasnik RS 85/08) u obavezi zaklju~iti Ugovor o snabdijevanju sa va{im
snabdijeva~em elektri~ne energije
Pozivamo Vas da se u vezi s tim obratite u Uslu`ni centar svakog radnog dana od 07-15 ~asova
radi zaklju~ivanja Ugovora o snabdijevanju.
1
1
Cijena
( KM )
Opis
Prethodni saldo:
Ra~un za mjesec:
Obra~un kamate:
Reklamacije:
Ukupno:
Uplate:
SALDO:
ZUBER IGOR
FILIPA VI[NJI]A 67/1
76300 BIJELJINA
Svrha:
Uplata za elektri~nu energiju
Primalac: ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina
Energija
Dug
Kamata
Ukupno
28.49
26.25
28.49
26.25
54.74
54.74
28.50
Dug
26.24
UPLATNICA
Svrha:
Primalac:
ZUBER IGOR
FILIPA VI[NJI]A 67/1
76300 BIJELJINA
Uplata za elektri~nu energiju
ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina
76300 BIJELJINA
Uplata za elektri~nu energiju
ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d.
Bijeljina
Mjesto uplate:
Nova banka AD Banjaluka
Srpske po{te
Unicredit Bank Banjaluka
NLB Razvojna banka
Pavlovi} International bank a.d
562-003-00003482-87
Hypo Alpe-Adria Bank a.d
Balkan Investment Bank
Bobar banka AD
Komercijalna banka a.d
571-030-00000390-48
554-001-00003261-95
Volksbank a.d Banjaluka
567-343-10000001-66
555-001-10004000-60
Sa provizijom
551-029-00017474-70
552-037-00018173-88
568-403-10000007-03
565-162-33000001-21
Datum uplate:
Upisati jedan od `iro ra~una:
Iznos:
Iznos:
MP
Upisati jedan od `iro ra~una:
Mjesto uplate:
Iznos:
Datum uplate:
Poziv na broj: 0041000200001000 Kon broj: 9
Mjesto uplate:
Datum uplate:
Poziv na broj: 0041000200001000 Kon broj: 9
*00410002000010009* *00410002000010009*
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
183 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content