close

Enter

Log in using OpenID

33V3gHd - Shodhganga

embedDownload
JO (sj8lOm 11e'ij9 s8 gOns ) sJouop uoJloeja of JawAjod
agl jo esnsodxo SOAIOAUT ssaooJd $uidop aqs •sailinilonpuoo
Oijjelem . oou of padop aq uBo
$uil8jnsut
AjjBOisutJlut
JUGUTjUOU $utlsaselut
agl jo j'JanQS
ssawAjod oiuB$JO pal?$nruoo
jo Jagwnu
V sailsadoJd j8otldo
AJen ligigxo sJamAjod palB$nfuoo
• JamAjod
agl jo AIiJ$alui aql uilRluiew
spuoq 3-3 utego eJlui $uoJls
olut sajnoejom ZuBdop
7(89M AjanIlBjaJ
agl ajigM aanlonJls agl
Jo uoisnjj p sMOjff $utpuiq uisgOJalui
aqj •$uildnoo uouoqd-uorloaja $uoJls
Ol $uipsaj AJlamoa$ uivgo
oju8$Jo ui sassoooJd
jo suotlvoiJtpow
asneo sJamAjod
uoJloajg •walsAs jeuoisuawip ouo B
of svtjnoad suojleltoxa rrUOtleWJOauoO
aqq jo
of salels OTuoJJOaja
aJnlonJls 931ij uUBgo
$ uijdnoo $uOJls OZ speaj
JTog jL •sJOlonpuoOimas oiue$JOUI jeuoilU AUOO WOJJ lU JaJJ1P
AjjeluemupunJ magl a)j8m goigM
-auo-isenb
o1do.ilosju8
saJnlonsls
ffUOisuawip
Ajq$iq o q Aogl `sJawAjod axe
Mau AjaJilua palBJaua$ anBq swalsAs
su sldaouoo oiatluaios
•A$ojougoal Mau Joj I ilualod sB jjaM
sjgtJalsm asagl OouIS
asegl UO SUO le$tlSOAUI
aql s8 uotlual18 o q Japisuoo
Alluooa i
pe1OVJllV an8q Aogl
sjB1Jall m
JO SS O MaU 8 SU pa $ Jama OAB4
OtuoJloaja
sJawAjod $uilonpuo3
33V3gHd
•ouop eq
'saamAjod
oq
uism9J
jji1s
$utlonpuoo
ii
'sauims
otlsmoJsAjod ,Sjssjnot4Jsd
Ausm jo sailaadoJd
a.iom
9144
JO uorts"enui pus uoi4szi ze^os.zsgo `sisag}uAs ags ova
au9gdoigIAjod 'oiojjAdAjod 'aua1A,49osAjod s8 gons sjsi.alsm
Maj s punoJs pale.ilueouoo uaaq ansq SSJ OS 31JOM aq-1 JO
Pojj
•31JoM poo$ $utop ioj edoos jo A1uajd gjjm pjetj ui$.nn
s IS si s JamAjod $utgonpuoo jo saze aqZ .ts^simago pub
soisAgd oissq jo Main jo iuiod aqj mo.zj $ur ioxa A.Ian a.zs
'saiaannsq Altsuap A$Jaua q$iq ut suoilsoijdd8
sjjao Jejos
Jiagf 'JanoaJO}4 •saoinap OIUO.zloaja j9AOU pub
saq.zadozd
jeilue,4od .nagl oq enp
si sjsi .zalsm asagj ui 1saJa4ui aqZ
$utdop Aq Ajjs[qus4sgns peijipom aq osjs use soilumoauAjod
jo seil.zado Jd Jegjo pus Alinironpuoo aqZ ola auijiuTAjod
'ejo.z.zAdAjod ss gons sorismoJsAjod $uTIonpuoo $ujuisquoo
ua$oJITU oI poIoAap $uaaq Aj$uiss0.loui a.zi; 31JOM jB3119.toa111
ss jjee^
ss jvuami.Iadxo a .iom `alsj jo Ing sat^.zado.zd
.4ag3 uo epsm aq oq suoigOTpaad pus suoi4sjn3jso jsoila.zoagj
enisu9Ixa sMOjjs
gaigM
o.zn•jon,zls uisgo ajdmis SIT jo
asnleoaq euaIAlaosAjod uo auop uaaq seq 31JOM mnmixsm `.zsj os
•$uidop Aq apnItu$sm jo s.Iap.zo js,zanas Aq possaJoui
aq use •ola ajoJJAdAjod 'sapiua$oojsgo ouajAuagdAjod
'seu9IAuogdAjod 'ouajAlaosAjod aajij sJamAjod oius$Jo jo
AVinilonpuoO eqj •(53sv so ZI ss ions) sJaldooos uoJloo o
asag1 jo saigsadosd jezaua$
oq p.z8$e J
aq j, 'AItntgonpuoo jsoIJToaja
gvTM Aj.zsjnotrJsd 'saLI JadoJ d ['SoTS .fgd $uijtoxa
Li aneq sJam1ijod S uilonpuoo 'pauoiquaw uaaq ApsaJjs s?t4 sy
•paMaTnaJ AjaaTJq a.zs uoijusTJawifjod 8wssjd
pus jsotmagoo.z^oaje 'jsotmago JTagl pus sjeiaaTsw as0141
jo uoi,4eavda.zd aqj aoa po dops sanbiugoaa oq L •.zoidsgo
stU ut
uant$ si .zsjnotl.zsd ui sJawi(jod $uilonpuoo pule
jesaua $ ui s,zor4onpuoo oius$zo of uoigonpo.zjui ud •sJawitjod
$ura.onpuoo ao saTl.zado.zd jvois&gd aql TjjiM pus stsaq uRs
9144 glint $utjsap 'sl.zsd oMl olut pagsoznjTq si .zaadsgo siq,L
s.zam^(jod $uTlonpuoo ao soi aadojd jsoisAgd pus sisagIuAs
aqi uo .1eldsgo R.iogonpoJ-}ut us gjiM suado sisagi aq j
•pa'48$tjs9nuT uaaq ansq sjuTJalsm osagj jo saiiJado.zd
jeo'JWoaja aql uo uoTjest.aaw&jodoo Jo joaaaa aql puB poipngs
uaaq
an8q sjm.zalam osagl jo sai1.zado,zd jvoisXgd paloajaS
•cIBTaaIvm
asagl paziJajosJugo pus pasisaglui(s anBq GM
s.zam .tjodoo JTagl pus 'autp1sius1ijod 'autjiueAjod ss gons
souim8 oi4vmo .r cjod Maas auop ansg aM K.zoM aql iuasaJd aM
sTsag4 sTg4 uI siouAjod Suilonpuoo .zaglo wo.za luajojjip
wagj e31vm gjBd uotre$nfuoo aqj ui swops ua$oigiu jo aouasa.zd
aq4 puB AITAT7as xopaa q$tq '.SJgawmXss uoIjs$nCuoo a$.zggo
.zTeq,4 su gons souTws oTgswoJscjod jo saTlsadoJd anbiun aq j
AT
pasn spoglew uoilBZ1JO OBJBgo aqj •sisagj aqj do E Ja}dBgD
ui pouijlno oav paumgo sljnsaJ aq1 pub paJBdaJd sjBTJalBm
aq^ $utzisa^oBJBgo Jo,a sn Xq pasn sanbtugoaij sno!JBA aqZ
•possnostp osj8
ax8 $uilonpuoo ,(jjsotJloaja wagj o3pnw of aawAjod aqj $utdop
ao sjMap pub sjBTJG •}Bm aqf $up JTJnd Joa pajdop8 spoq•}am
snoTJBA agJL •pagtJosep osj8 si sJawXjodoo aql $uisisegluAs
Jo poglaj. •p-olop
$uisisagjuIs Joj sn
TOOtmeg0
UT pagiJOsap aJS sjBiJa4Bm asagl
Aq po dope sanbiugo94 uoiiBsijawifjod
• sisagl eql jo Z JaldBgj ui pagTJosap
ar8 souim8
oriBmoJ e(jod asagl $uisisegjuAs Jo,j sn Aq pasn sonbiugoal
aql to sj v p aqZ • sJamAlodoo
'autjiuvAjod
Jt9g1 pub 'autpistuBAjod
$uponpuoo $UTMOjjoJ
: sJawAjod
aqq
puno.i8 paJaluoo si AjlBOissq sisagl aqj ui paliodaJ 31JOM aqZ
•saadBgo awns aql ao puo aql le palto 9J8 SJ03JJOM
JatjJBa Aq auop 3IJOM 941 Oq OOUOJaJajj OJaq paMainaJ aJ8
J*MOd
oT.rpoajaomsagj
pub Ajtntlonpuoo O8 'JcIIATlonpuoo op
uo sJe3jloM snoiAOJd Aq auop 3jJOM 'Jag4.in j Ja4dvgo sigl ut
pehaiAas osjv es8 sloeds8 asags •$ugs9J9jui pub Jutjnoad
uoilOnpuoo j siJpeja
AJOA aJ8
$uidop Aq pa!JTpom
3o smsiusgoew aql pub
aq U O sjBTJ91Bm
asagl JO kkintlonpuoo
TBOii1391e aqZ •j Ja4dBg3 ut paMainaJ adu sjeTJaIBm
asoq j
UT
ssat.i .iso a$JBgO
A
•$uidop uodn si8[JalBw
aqj jo ainlBu aql lotpaJd of
sn aigBua squemeJns8am JaMod ot.rloajaow.iag1 pub AJiAijonpuoo
uo slinsaJ
9144 aJe
JnO JOMOd otljoajaowlagj
os pue
uo s}uawa.insww
awTJ Is.nj 0q1 Joj palJodaJ ass s.amAiod
98941 JO 9WOS uT
AITATrOnpuoO 3o UO11[?1JBn aJn1BJadmal
aq1 jo squowoJnsuoj. •g Jaldugj uT uenI$ aJ9 slinsaJ asogq
jo uotssnosip
AJen amos
paita}ap v pub
slinsOJ Mau pine $uIls9Jalul
4o$ anBq GA •satpnls asagl ut pasn uaaq
anBq sdn,49s iuemainseam pollo.fuoo .io ndwoo •X96Z O4 )IOC JO
a$ueJ aan4BJadmal v JOAO soldwes padop uo squawoinseaw asog1
apum aneq eM •peq uosap aJe saidwes osag4 uo squawa.nseaw
JeMOd oIJ4OaiaomJagl
jo silul9Q
pub AITni1OnpuoO OB 'A4fATjonpuoO op
•t, Ja4deg3 uI pauti4no sT s.Or4onpuoo otJamAiod
aI 1JOdsue.f e$JeIO jo AJOagj aqs 'polpn4s OA t4 aM gotgM
sauime ot4emoJUAiod
aq4 jo sai4JadoJd iBOIJlOaia Ot jo
uollu$lsanul agj JO STMOp 01 p01on0p a.i8 g pus t, Jaldugj
•aseo goes uI pessnOSip aim s-linsaJ agj pue uani$ aJe
Apnjs Japun SWtJa1Bm aqj jO 4389 of paTidda uaTM spoglam
uorlezlJe'IouJUgo anoge age jo goeo woJj paute qo slinsaJ 9148
•Jaldvgo MI in poquuosap oJw sainpoooJd in uamuuadxa pue
sonbiugoe '} osagj tie jo sirwop aqj •saipnls uoipoeJjjtp
ABJ-X puu AdoosoJpoads HHN 'Z:HI-1,4 `'stn-nn apniouT sn Aq
TA
'eels '4usn019.z oq ut sisu.inof oq stsagj sigj ut
pourw4uoo sWinsoa oqj 8ujvoiunmwoo jo ssoooid aqj ui a.zs aM
•.zaldsgo Issi aqj ut peuTlIno
osie sT Wadse sigZ •ea.is sTgj ui go.isesa.i .iag4.inj zoj
odoos yo ttuoid sT e.zagj pus 8ug4suiossj iaeA si sJawAiod
8ui.4onpuoo jo va.ze
s-4insoJ
oq j, •sJa4dego .zaii.zea ui paluas9Jd
aql saar.rsmmns
osis xoldvgo sigj
•L iogdRgo
uT paquasa.zd a.ze sTsagj aqj jo saaldsgo .zaii.zsa UT paluasa.id
s-*insaJ
aq,4 modj sn .(q uMS Jp suoisniouoo jiuaua$ aqs
oilsmo.ze&iod uo puipi sTg4 jo
no pue sJamAiod
Issij aW1
sm.ioj suinsa.z
8uilonpuoo jo seq iodo .zd ism .zagl aqj
uo asj os paliodaj uaaq peg 3I1oM paltmij A.zaA Aiup jajdggo
BTI U UT U AT$ osie 9JS soipnls
eqi
asagj moJj uMB.zp suoisniouoo
•sisegl aq j So 9 ,zeldsgj UT uani8
e.zs slinsaJ
aqj jo sisAisus aqj pus pouieggo siinsa.z eqj ' squama.znssaw
esagj ut posn enbiugoo is}uamT.zadxo
POUVIOP V
aql jo uotgdt.zosap
•Jeld8go sign UT uani8 a.zs Insp iC•}TAisnjj?p
iem.zaq,4 eq j •enbiugoaq orlsnooscriogd aqj 8utsn pa.znssam uaaq
envy mJoj osip oquT pozi4aiiad saidmas
eqj jo A4TATsnjjTp
ismaag3 gill soldmus zno jo sail aadoJd ism Jagl
po. oaias
poTpn;s eAVq eM ° `sei4 .Iadojd i'uou oaia 01 uoTjipps uI
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
2 547 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content