close

Enter

Log in using OpenID

(3)Terapija i problemi u terapiji Glaukoma

embedDownload
Ulica 8. mart br. 55, Podgorica
Phone / Fax : (081) 663-066, 663-068
Ţ.r. : 510-289-46 CKB
Mat. broj : 02327066
PDV : 30/31-01043-7
Reg. broj : 3001
Šif. djel : 51700
www.farmont.co.me
[email protected]
Preduzeće za promet ljekovima, medicinskim materijalom,
pomoćnim ljekovitim supstancama, ljekovitim biljem i šumskim voćem,
export – import ...
Podgorica
Broj
/12
PROGRAM STRUCNOG SKUPA I CV PREDAVACA
(1) Registracija ucesnika
(2) Uvodna rijec organizatora
(3)Terapija i problemi u terapiji Glaukoma
(komplijansa, tahifilaksa, lokalni i sistemski efekti)
Prof. dr sci med. Petar Aleksić
(4) JGL-od prvih pocetaka do danas
Mr pharm Srebrenka Bozin Novosel
(5)Koktel
CV prof. dr sci med. Petar Aleksić
Nakon poloţenog specijalističkog ispita iz oftalmologije 1979. god. u Klinici za Očne bolesti „Prof dr
Đ. Nešić“u Beogradu, prof. dr Petar Aleksić bio je zaposlen na Očnom odeljenju Vojne bolnice
Sarajevo gde je obavljao duţnost načelnika odeljenja do 1992. god., a od 1992. do 1993. god. bio je na
duţnosti načelnika Odeljenja za Očne bolesti Vojne bolnice RM Meljine. Od 1993. god. radio je u
Klinici za Očne bolesti VMA u Beogradu gde je obavljao i duţnost načelnika klinike u periodu od
2000. god. do 2005. god.
Poslediplomske studije iz oftalmologije završio ja na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1981. god. gde
je i magistrirao iste godine, a doktorsku disertaciju odbranio je u februaru 1992. god. u VMA u
Beogradu. Obavlja nastavu u Univerzitetu Istočno Sarajevo za studente Medicinskog i Stomatološkog
fakulteta. Predsednik je Komisije za polaganje specijalističkog ispita iz oftalmologije.
Mentor je u nekoliko odbranjenih magistarskih radova i doktorskih disertacija.
Dr Aleksić je uspostavio uspešnu saradnju sa Klinikama za Očne bolesti i Medicinskim fakultetima u
Beogradu i Novom Sadu, gde je u više navrata bio član komisija za izradu i odbranu magistarskih i
doktorskih teza.
Do sada je objavio ukupno 156 radova. Većina radova dr Aleksića sadrţi originalne rezultate kliničkih i
eksperimentalnih istraţivanja, a sadrţaj publikovanih radova ukazuje da se autor najviše bavi
problemima patofiziologije, dijagnistike i terapije glaukoma, kao i hirurškog rešavanja komplikovanih
slučajeva katarakte i glaukoma. Povezanost kliničkog rada sa pacijentima i istraţivačkog rada na
eksperimentalnim ţivotinjama omogućila je autoru da se upozna sa fundamentalnim dostignućima
uloge pojedinih vrsta receptora u nastanku glaukoma i sa agonistima i antagonistima tih receptora kao
poznatim ili potencijalnim lekovima u tarpiji glaukoma. Usvajanjem tih saznanja imenovani je u
mogućnosti da vrši kritičku procenu navedene grupe lekova i njihovu racionalniju primenu u praksi. Dr
Aleksić je oftalmolog širokog dijapazona interesovanja čije je uţe opredeljenje dijagnostika i terapija
glaukoma, hirurgija glaukoma i katarakte, kao i primena lasera u oftalmologiji.
U svojstvu predsednika Oftalmološke sekcije SLD-a i člana predsedništva Udruţenja oftalmologa
Jugoslavije, dr P.Aleksić je kao član organizacionih odbora učestvovao na desetak kongresa i
simpozijuma, gde je bio moderator, imao uvodna predavanja ili je predsedavao sesijama.
Član je više stručnih udruţenja oftalmologa u zemlji i inostrnastvu. Član je predsedništva Oftalmološke
sekcije SLD-a kao i Evropskog uduruţenja za glaukom.
CV Mr pharm Srebrenka Bozin Novosel
Datum roĎenja : 14.10.1964.
Mjesto roĎenja: Mali Lošinj, Hrvatska
Obrazovanje: Farmaceutsko - biokemijski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu
Radno iskustvo : od listopada 1989. do danas
U ljekarni, kao mr.pharm. od 1989. do 1993.
Voditelj ljekarničke jedinice u Zdravstvenoj ustanovi, od 1993. do 2003.
Od 2003. zaposlena u JGL- u, kao stručni suradnik u Marketingu receptnog programa
Od 2010. Radim kao Viši Product manager Receptnog programa za JIE
Podgorica,
01.08.2012 god.
ZA “FARMONT”
IZVRŠNI DIREKTOR
Mr.ph Petar Popović
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
171 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content