close

Enter

Log in using OpenID

BUSINESS R410A

embedDownload
2014 / 15
B U S I N E S S R 410 A
VRF-R410A-Tehnologije
VRF-R410A-Technologies
Sadržaj
karakteristike sustava tOsHiba Vrf
2 I TOSHIBA
3 - 11
super modular multi system
12 - 20
mini super modular multi system
22 - 23
super Heat recovery system
24 - 29
Vrf unutarnje jedinice
30 - 59
dimenzioniranje cijevi za radni medij
62 - 64
električna instalacija
65 - 67
Opcije upravljanja
68 - 78
Ventilacijski sustavi s rekuperacijom topline
79 - 81
glosar
82
uvjeti mjerenja
82
Inovativnost, inteligencija,
bogatstvo ideja
inOVatiVnOst
Veličanstvene performanse s visokoučinkovitim dvostruko-rotacijskim kompresorom te s naprednim, vektorski
upravljanim inverterima, koji pri djelomičnom opterećenju postižu CoP koeficijent od 6,41 *, čine SMMS
inovativnim proizvodom budućnosti.
* Vanjska jedinica od 8 KS pri djelomičnom opterećenju od 50%
inteligenCija
Inteligentno upravljanje radnim medijem kod SMMS
jamči u svakom prostoru precizno temperiranje, čak i
kada se radi o vrlo udaljenim prostorijama.
bOgatstVO ideja
Fleksibilnost u pogledu mogućnosti nadogradnje ovog
mnogostranog sustava dopušta udaljenosti između pojedinih jedinica i do 235 m, te visinske razlike i do 70 m.
TOSHIBA I 3
VRF-R410A-Technologies
Dojmljive uštede
energije
Upotrebom novih, visokoučinskih dvostruko-rotacijskih
kompresora i naprednih, vektorski upravljanih invertera,
SMMS postiže CoP vrijednost od 6,41 pri djelomičnom
opterećenju. ove dojmljive performanse uz konstantno opterećenje kompresora u velikoj mjeri doprinose smanjenju
ukupne potrošnje energije.
2
1
(14 KS, 16 KS)
smms predstavlja visokoučinske vanjske jedinice
s po tri kompresora i tri invertera *
1
inOVatiVni dVOstrukO-rOtaCijski kOmpresOr
dvostruko-rotacijski kompresor tvrtke tOsHiba:
vodeći u branši
U vanjskim jedinicama od 14 i 16 KS rade tri potpuno
nova inverterska, dvostruko-rotacijska kompresora koji
postižu izvanredan učinak pri djelomičnom opterećenju;
u drugim vanjskim jedinicama (8, 10, 13 KS) upotrijebljena su samo dva. ovi kompresori omogućuju maksimum
učinkovitosti i udobnosti.
maksimalni kOefiCijenti energetske učinkOVitOsti
■ Primjenom visokoučinkovitih dvostruko-rotacijskih
kompresora i naprednih invertera, upravljanih pomoću frekvencije, postiže se CoP koeficijent od 6,41 (pri
djelomičnom opterećenju od 50%).
■ Sve vanjske jedinice opremljene su s tri odvojena
dvostruko-rotacijska kompresora i s dvostrukim inverterskim pogonom. ToShIba je u cijeloj branši jedini ponuđač ovakve tehnologije klima uređaja
■ Pri konstantnom opterećenju moguća je veća učinkovitost pogona.
Vanjske jedinice opremljene su s tri
dvostruko-rotacijska kompresora *
DC ventilatorski
motor
Vektorski upravljani
inverter
vanjske jedinice od *14 i 16 KS
4 I TOSHIBA
Energetski učinkovite
performanse za jačanje
ekološke svijesti
2
3
4
8 KS
5
16 KS
6.41
5.50
3.52
6.26
8 KS
4.15
EER
5.60
3.28
100% Nominalna vrijednost
50% opterećenje
50% opterećenje
2
7
4.52
COP
16 KS
6
8 KS: MMY-MaP0804hT8P-E
16 KS: MMY-MaP1604hT8P-E
učinkOViti VektOrski upraVljani inVerter
potpuno inverterska regulacija omogućuje još
točnije upravljanje iskorištenjem sustava
ToShIba SMMS -sustav zauzima vodeće mjesto u industriji, kada je riječ o upravljanju sa sva tri kompresora s pripadajućom tiskanom pločom invertera, koja crpi potencijal kompresora kako bi zajamčila ujednačeni
režim rada i u svako doba optimalnu uštedu energije.
pogonska učinkovitost radi smanjenja
potrošnje energije
Tijekom pogona sustav određuje koji se izmjenjivač topline može najučinkovitije upotrijebiti, te odabire broj okretaja kompresora kojim se na najbolji mogući način može
postići potrebni učinak. Sustav raspoređuje struju radnog
medija na više izmjenjivača topline istodobno. Na taj način
povećava se površina izmjenjivača topline.
Inverteri reguliraju permanentni pogon sustava kako bi se
postigla jednaka učinkovitost uz manju potrošnju energije.
ovdje profitiraju korisnici prostorija zahvaljujući ujednačenim temperaturama u prostoriji, a okolišu itekako dobro
dođe manja potrošnja energije.
ON ON
1
2
OFF OFF
3
4
ON OFF
1
2
ON OFF
3
4
TOSHIBA I 5
VRF-R410A-Technologies
Jednostavna
montaža
Optimalna fleksibilnost pri projektiranju
Struja radnog medija kao i tehnologija samih cijevi novog
VRF sustava Toshiba omogućuju gotovo nevjerojatnu
fleksibilnost pri polaganju cijevi. Između vanjskih jedinica i zadnje unutarnje jedinice moguće su udaljenosti do
235 m i visinska razlika do 70 m. Ove prednosti olakšavaju rad na projektiranju i dopuštaju konfiguraciju sustava na preko 11 katova.
■■ Ako tijekom rekonstrukcije i renoviranja dođe do preraspodjele unutarnjih prostorija, unutarnje se jedinice
mogu fleksibilno mijenjati bez da je potrebna montaža dodatnih vanjskih jedinica.
40 m
70 m
■■ U specifičnim slučajevima visinska razlika može se
čak povećati do 70 m, ako se vanjske jedinice montiraju iznad unutarnjih. Kod pretpostavljene visine kata
od 3,5 m, to odgovara zgradi od 20 katova.
Visinska razlika između vanjske
jedinice i zadnje unutarnje jedinice
Ekvivalentna duljina
235 m
6 I TOSHIBA
Otvor za održavanje
ova posmična vratašca omogućuju jednostavan
pristup do tiskane ploče invertera, bez da je potrebno ukloniti panel na jedinici.
kOmpaktne dimenZije i manja teŽina
■ Kompaktna izvedba vanjskih jedinica različitih veličina
učinka povećava udobnost kod instalacije i fleksibilnost pri projektiranju.
2,000
16 ks
■ U odnosu na prethodnu seriju potrebno je otprilike za
40 % manje prostora za instalaciju.
■ Zahvaljujući izmjenama u konstrukciji uređaji su postali lakši; to se pozitivno odražava i na izvođenje
montažnih radova.
1,210
4,020
16 ks
16 ks
2,440
Mala površina za montažu pridonosi fleksibilnosti projektiranja
i predstavlja veliku prednost kod instalacije u ograničenim
prostornim mogućnostima.
Y-spOjeVi plinskiH CijeVi
Polaganje cijevi za radni medij pojednostavljuje se zahvaljujući Y-spojevima. Kao što je prikazano na slici, ovo rješenje u usporedbi s T-spojevima, smanjuje ukupno potreban prostor.
Pozitivni učinak je manji broj pregiba, a time i čišće polaganje cijevi. Y-račve plinskih cijevi između SMMS -vanjskih
jedinica omogućuju ujednačeniju struju prema priključcima
i doprinose pouzdanosti sustava.
prema vanjskim jedinicama
cijev za
tekućinu
RbM-bT14E (plinska cijev)
prema unutarnjim
jedinicama
plinska cijev
TOSHIBA I 7
VRF-R410A-Technologies
Inovativnost
i tehnologija
inteligentna upraVljanja strujOm radnOg medija
potpuna kontrola sustava i ujednačena
temperatura od prostorije do prostorije.
ToShIba je razvila inteligentna VRF upravljanja, koja
između ostalog jamče individualnu opskrbu radnim
medijem svake pojedine prostorije, bez obzira na tip
unutarnje jedinice ili visinske razlike odnosno razlike u
duljini vodova.
SMMS -sustav omogućuje da se optimizira protok
radnog medija ne samo na razini svakog ventilatorskog
konvektora, već i na razini cijelog sustava.
Optimalno upravljanje strujom radnog medija
■ Kada je u jednom sustavu spojeno više unutarnjih jedinica, može se dogoditi da se, ovisno o razlikama
u udaljenosti spojnih cijevi od vanjske jedinice, transportira nedovoljno ili previše radnog medija do unutarnjih jedinica.
■ To se događa tijekom transporta radnog medija zbog
gubitka tlaka i mjesta propuštanja topline u cijevima,
a dovodi do toga da se unutarnjim jedinicama isporučuju pogrešne količine radnog medija.
■ optimalnim upravljanjem strujom radnog medija pomoću inteligentnog upravljanja senzorima radnog
medija i određenog broja otvaranja pojedinih električnih impulsnih ventila zajamčene su konstantne unutarnje temperature u zgradi kod visinskih razlika do
40 m između unutarnjih jedinica.
Smanjuje se višak prikazan kod (b),
a kompenzira se manjak prikazan na (C).
vanjska jedinica
impulsni ventil
D
snaga
ciljni
kapacitet
A
(A)
Smanjuje se višak
prikazan kod (a).
(B)
(C)
(D)
Smanjuje se višak prikazan kod (a),
a kompenzira se manjak prikazan na (D).
B
unutarnja jedinica
C
TC2
senzor radnog
medija
(ulaz)
TC1
senzor radnog
medija
(izlaz)
izmjenjivač topline
8 I TOSHIBA
struja radnog medija prilagođava se radi održavanja postojane,
individualne regulacije temperature
bezgranično varijabilna
regulacija
dvostruko-rotacijski
optimizirani put kompresije
Visoka učinkovitost motora
Kompresor hz
Inovativna zaštita
komponenata
optimiranje položaja izlaznog otvora i debljine krila smanjuju gubitak tlaka i otpor trenja.
Snaga
snažan inverter
Kompletno invertersko upravljanje kompresorima omogućuje točnije upravljanje pogonom radi prilagodbe na opterećenje sustava.
glatka sinusna krivulja
Vektorski upravljani inverter brzim računanjem
proizvodi ujednačenu sinusnu krivulju koja povećava efikasnost rada.
Povećanje površine rotorskih magneta i dodatni prorezi dovode do veće učinkovitosti i
sniženja praga buke.
maksimalno precizna regulacija
(0,1 Hz) broja okretaja kompresora
bezgranično varijabilno upravljanje
regulira broj okretaja kompresora gotovo
linearno u koracima od po 0,1 hz. Preciznim reagiranjem prema trenutno potrebnoj snazi minimalizira se fina postavka
gubitka energije kod promjena frekvencije
te se stvara ugodna okolina s minimalnim
temperaturnim promjenama.
glavna tiskana ploča
Vektorski upravljani inverter struju brzo pretvara u glatku sinusnu krivulju kako bi se omogućio miran rad istosmjernog motora.
Svaki motor radi s jednim kompaktnim i
snažnim, novim magnetskim rotorom te
omogućuje manje gubitke vrtložne struje.
TOSHIBA I 9
VRF-R410A-Technologies
Snaga i
pouzdanost
efikasnO upraVljanje ZrakOm
Težište razvoja stavljeno je na upravljanje zrakom. Pritom
je postignuto poboljšanje u pogledu količine i brzine protoka zraka uz istodobno smanjenje buke.
Važni za spomenuti su između ostaloga:
■ patentirani ventilatori sa četiri krila, velikog promjera
(740 mm)
■ preoblikovana zaštita ventilatora
■ visokoučinski motorni pogon
Poboljšano upravljanje zrakom doprinosi postizanju velike energetske učinkovitosti. Povrh toga, omogućuje
se viši standardni tlak kod primjene zajedno s kondenzacijskim uređajima, montiranim u unutarnjem prostoru
(u okolini grada, itd.).
tehnologija i upotrijebljeni materijal za pokretne i vibrirajuće dijelove te radna brzina jedinice. Novo invertersko
upravljanje ventilatorskog motora omogućuje smanjenje
broja okretaja jedinica na 60 o/min.
Kompresorska zaštita i kućište jedinice tako su konstruirani
da se buka koju proizvodi kompresor optimalno prigušuje.
Zbog snažne funkcije izjednačenja opterećenja kompresora i nove konstrukcije izmjenjivača topline SMMS može
većinu vremena raditi u području djelomičnog opterećenja.
U tim je uvjetima jačina buke pri radu jedinice najmanja.
10 I TOSHIBA
-10 db(a)
glasnoću vanjskih jedinica određuju
dva čimbenika:
Modus prigušivanja buke
VrlO niZak prag buke
graniCe funkCiOnalnOsti
SMMS omogućuje režim grijanja do vanjskih temperatura od minus 20 °C. Na taj se način može zadovoljiti
još veći spektar potreba tako da se i objekti u hladnijim
regijama mogu bez problema klimatizirati uz pomoćSMMS .
smms
Vanjska temperatura u
Vanjska temperatura u
režimu hlađenja *
-5°C do 43°C
režimu grijanja *
-20°C do 15°C
*hlađenje: °C db (suhog termometra), Grijanje: °C wb (mokrog termometra)
Odlične perfOrmanse i uŠtede u uVjetima rada pri djelOmičnOm OptereĆenju
Vrijednosti CoP i EER izračunavaju se kao nominalne
vrijednosti, kada kompresori rade sa 100% snage.
Uvjeti maksimalnog opterećenja obično se postižu samo
tijekom nekoliko dana u godini, pa stoga jedinice najčešće rade sa srednjim ili niskim brojem okretaja. To znači
da najefikasniji sustav nije onaj koji nudi veću snagu pod
uvjetima vršnih opterećenja, već onaj koji je uspješniji uz
srednji i mali broj okretaja.
Kompresori
Jedan inverter dva
fiksna broja okretaja
opterećenje
Kompresori
tri invertera
SMMS
Proizvodi ToShIba na tržištu su nadaleko poznati po
tome da pri djelomičnom opterećenju raspolažu velikim
kapacitetom i učinkovitošću. ovo svojstvo pronalazi najbolju moguću podršku i u samom SMMS -sustavu zahvaljujući primjeni tri inovativna kompresora koja precizno raspoređuju opterećenja.
U tablici su prikazane prednosti uređaja s tri inverterska kompresora.
Umjesto jednog kompresora koji radi s velikim brojem okretaja, opterećenje se
raspoređuje na tri kompresora. Iskorištenost kapaciteta ostaje ista, ali uz manji
broj okretaja potrošnja energije ipak je manja.
TOSHIBA I 11
VRF-R410A-Technologies
Super Modular
Multi System
Izvanredne performanse s visokoučinkovitim dvostrukorotacijskim kompresorima i naprednim, vektorski upravljanim inverterima čini Super Modular Multi System
inovativnim proizvodom budućnosti s vrhunskim pokazateljima učinkovitosti!
Upravo izvrsni koeficijenti energetske učinkovitosti u režimu rada pri djelomičnom opterećenju još su više optimizirani upotrebom tri invertera i tri inovativno konstruirana kompresora, koji precizno raspoređuju opterećenja, zahvaljujući čemu su postignute vrijednosti koje su
u cijeloj branši u samom vrhu.
■ Izvrsni koeficijenti energetske učinkovitosti u radu pri
djelomičnom opterećenju
■ 2-cijevni sustav
■ Maksimalna pouzdanost
■ Nizak prag buke
■ Fleksibilne mogućnosti projektiranja
(Jedinica: mm)
12 I TOSHIBA
MMY-
Vanjska jedinica
Učinak hlađenja 1
kW
Potrošnja energije
kW
●
EER
Radna struja
A
Učinak grijanja 2
kW
Potrošnja energije
kW
●
●
COP
Radna struja
A
Najviša zahtijevana struja 3
●
MAP1604HT8P-E
16 KS
22,40
28,00
33,50
40,00
45,00
5,40
7,41
9,55
11,50
13,70
4,15
3,78
3,51
3,48
3,28
8,50
11,40
14,70
17,70
20,80
25,00
31,50
37,50
45,00
50,00
5,53
7,50
10,20
11,20
14,20
4,52
4,20
3,68
4,02
3,52
8,80
11,80
16,00
17,60
22,00
32
32
40
40
50
9.900
10.500
11.600
12.000
13.000
Razina zvučne snage
dB(A)
●
78
79
83
83
84
Razina zvučnog tlaka
dB(A)
●
56
58
62
62
64
Razina zvučne snage
dB(A)
●
77
78
82
82
83
Razina zvučnog tlaka
dB(A)
●
55
57
59
60
62
60
60
50
40
40
-5 - 43
-5 - 43
-5 - 43
-5 - 43
-5 - 43
Max. vanjski statički tlak
Pa
Područje rada – db
°C
●
●
Područje rada – wb 4
°C
Dimenzije (V × Š × D)
mm
Težina
kg
-20 - +15,5
-20 - +15,5
-20 - +15,5
-20 - +15,5
-20 - +15,5
1830 × 990 × 780
1830 × 990 × 780
1830 × 990 × 780
1830 × 1210 × 780
1830 × 1210 × 780
●
242
242
242
329
329
●
241
241
241
329
329
dvostruko-rotacijski
dvostruko-rotacijski
dvostruko-rotacijski
dvostruko-rotacijski
dvostruko-rotacijski
kg
Cijev za tekućinu, tip – promjer
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
Lemljeni spoj – 7/8”
Lemljeni spoj – 7/8”
Lemljeni spoj – 1-1/8”
Lemljeni spoj – 1-1/8”
Lemljeni spoj – 1-1/8”
Konusni spoj – 1/2”
Konusni spoj – 1/2”
Konusni spoj – 1/2”
Konusni spoj – 5/8”
Konusni spoj – 5/8”
Ekvivalentna duljina cijevi koja najdalje seže
m
235
235
235
235
235
Stvarna duljina cijevi koja najdalje seže 5
m
190
190
190
190
190
Maksimalna duljina cjevovoda
m
500
500
500
500
500
Maksimalna visina (unutarnja jedinica iznad/ispod) 6
m
70/40
70/40
70/40
70/40
70/40
Napajanje
V-ph-Hz
400 (380-415V)-3-50
Na osnovi temperature unutarnjeg zraka od 27° C db / 19° C wb i temperature vanjskog zraka od 35° C
Na osnovi temperature unutarnjeg zraka od 20° C db wb i temperature vanjskog zraka od 7° C db / 6° C wb
Kod kombinacije više vanjskih jedinica potrebno je pridržavati se priručnika o montaži
Uređaj radi do vanjske temperature od -20° C, međutim, ispod temperature od -15° C valja računati s padom
snage. Potrebno je uzeti u obzir područje/okolinu instalacije i svojstva sustava, ako uređaj treba raditi pri
temperaturama između -15° C i -20° C.
5)
Ispod 34 KS ili jednostavnija kombinacija: 300 m
Ako visinska razlika između unutarnjih jedinica prelazi 3 m, a unutarnja se jedinica nalazi iznad, tada se
maksimalna visina smanjuje na 30 m
6)
● hlađenje
● grijanje
prOstOr Za mOntaŽu i OdrŽaVanje
≥600
F
≥500
F
( ≥1000 )
≥10
≥600
≥10
≥600
≥10
F
( ≥1000 )
≥500
≥1580
≥1580
≥500
≥500
≥500
≥500
≥10
≥500
≥1230
≥1010
8 KS / 10 KS / 12 KS
≥500
≥800
F – frontalna strana
≥800
4)
MAP1404HT8P-E
14 KS
A
Radni medij R410A
3)
MAP1204HT8P-E
12 KS
m³/h
Usisna cijev, tip – promjer
2)
MAP1004HT8P-E
10 KS
Protok zraka
Tip kompresora
1)
MAP0804HT8P-E
8 KS
14 KS / 16 KS
(Jedinica: mm)
TOSHIBA I 13
VRF-R410A-Technologies
mOdel: mmY-map0804, map1004, map1204
Tipovi modela
A
B
MMY-MAP0804
ø 22.2
ø 12.7
MMY-MAP1004
ø 22.2
ø 12.7
MMY-MAP1204
ø 28.6
ø 12.7
Temelj
1595
C
50
700
(sidreni svornjak,
razmak između rupa)
Temelj
755 (Razmak
između bušotina)
60
670
100
4-15x20
(Uzdužna rupa)
60
700
(sidreni svornjak,
razmak između rupa)
990
610
1,800
100
1,830
Drugi modeli
790 (uklj. podnožje
za pričvršćivanje)
MMY-MAP∗∗∗-E
755 (Razmak
između bušotina)
C
780
Ploha za pričvršćivanje, temeljna ploča
Tipovi modela
2-60x200 mm
pravokutni otvor
(za viličar)
500
Priključak
kompenzacijske
cijevi Ø 9.5
(Napomene:)
1. Ako se neka prepreka nalazi iznad vanjske jedinice,
vanjska se jedinica mora postaviti na udaljenosti
od 2000 mm od prepreke.
2. Prepreke oko vanjske jedinice moraju se nalaziti
na visini od najviše 800 mm ili manje.
3. Cijev se na objektu polaže horizontalno do
vanjske jedinice, s razmakom od 500 mm ili više
od vanjske jedinice ako se radi o kosoj cijevi.
14 I TOSHIBA
(220)* 1
273
284
687
(75)* 1
Priključak cijevi
(usisna strana) A
Cijev L-profila
Priključak cijevi (usisna strana) A
*1 Preporučena linija presjeka cijevi L-profila
(Jedinica: mm)
mOdel: mmY-map1404, map1604
Tipovi modela
A
B
MMY-MAP1404
ø 28.6
ø 15.9
MMY-MAP1604
ø 28.6
ø 15.9
670
755 (Razmak
između bušotina)
60
Temelj
920 (sidreni svornjak,
razmak između rupa)
100
1210
60
4-15x20 (Uzdužna rupa)
100
1,800
610
Drugi modeli
Ploha za pričvršćivanje, temeljna ploča
780
790 (uklj. podnožje
za pričvršćivanje)
C
1,830
755 (Razmak
između bušotina)
Tipovi modela
MMY-MAP∗∗∗-E
Temelj
1595
C
50
920 (sidreni svornjak,
razmak između rupa)
85
2-60x200 mm pravokutni
otvor (za viličar)
284
(220)*1
221
687
(75)*1
Cijev L-profila
620
Priključak cijevi
(usisna strana) Ø 28.6
Priključak
kompenzacijske
cijevi Ø 9.5
Priključak cijevi za tekućinu Ø 15.9
(Napomene:)
1. Ako se neka prepreka nalazi iznad vanjske jedinice,
vanjska se jedinica mora postaviti na udaljenosti
od 2000 mm od prepreke.
2. Prepreke oko vanjske jedinice moraju se nalaziti
na visini od najviše 800 mm ili manje.
3. Cijev se na objektu polaže horizontalno do
vanjske jedinice, s razmakom od 500 mm ili više
od vanjske jedinice ako se radi o kosoj cijevi.
*1 Preporučena linija presjeka cijevi L-profila
(Jedinica: mm)
Y-račva
Pribor za priključak radnog
medija za vanjsku jedinicu
Višestruka račva
Primjena
(4-struka račva)
Naziv modelaena
RBM-BY55E
RBM-BY105E
RBM-BY205E
RBM-BY305E
RBM-HY1043E
RBM-HY2043E
maksimalno 4 račve
Primjena
(podjela prema šifri učinka
unutarnje jedinice)
ukupno
ispod 6,4
ukupno 6,4
ili više
do ispod 14,2
ukupno 14,2
ili više
do ispod 25,2
ukupno 25,2
ili više
ukupno
ispod 14,2
ukupno 14,2
ili više
do ispod 25,2
RBM-HY1083E
RBM-HY2083E
RBM-BT14E
RBM-BT24E
ukupno
ispod 26,0
ukupno 26,0
ili više
maksimalno 8 račvi
ukupno
ispod 14,2
ukupno 14,2
ili više
do ispod 25,2
TOSHIBA I 15
VRF-R410A-Technologies
Tablice učinka
standardni modeli
Naziv modela (MMY-)
Nominalni
učinak hlađenja
Nominalni
učinak grijanja
8 KS
MAP0804HT8P-E
22,40 kW
25,00 kW
10 KS
MAP1004HT8P-E
28,00 kW
31,50 kW
12 KS
MAP1204HT8P-E
33,50 kW
37,50 kW
14 KS
MAP1404HT8P-E
40,00 kW
45,00 kW
16 KS
MAP1604HT8P-E
45,00 kW
50,00 kW
18 KS
AP1814HT8P-E
50,40 kW
56,50 kW
20 KS
AP2014HT8P-E
56,00 kW
22 KS
AP2214HT8P-E
61,50 kW
Visokoučinski modeli
Naziv modela (MMY-)
Nominalni
učinak hlađenja
Nominalni
učinak grijanja
16 KS
AP1624HT8P-E
45,00 kW
50,00 kW
24 KS
AP2424HT8P-E
68,00 kW
76,50 kW
26 KS
AP2624HT8P-E
73,00 kW
81,50 kW
28 KS
AP2824HT8P-E
78,50 kW
88,00 kW
30 KS
AP3024HT8P-E
85,00 kW
95,00 kW
63,00 kW
32 KS
AP3224HT8P-E
90,00 kW
100,00 kW
69,00 kW
34 KS
AP3424HT8P-E
96,00 kW
108,00 kW
AP3624HT8P-E
101,00 kW
113,00 kW
Dizajn
24 KS
AP2414HT8P-E
68,00 kW
76,50 kW
36 KS
26 KS
AP2614HT8P-E
73,00 kW
81,50 kW
38 KS
AP3824HT8P-E
106,50 kW
119,50 kW
40 KS
AP4024HT8P-E
112,00 kW
127,00 kW
42 KS
AP4224HT8P-E
118,00 kW
132,00 kW
44 KS
AP4424HT8P-E
123,50 kW
138,00 kW
46 KS
AP4624HT8P-E
130,00 kW
145,00 kW
48 KS
AP4824HT8P-E
135,00 kW
150,00 kW
28 KS
AP2814HT8P-E
78,50 kW
88,00 kW
30 KS
AP3014HT8P-E
85,00 kW
95,00 kW
32 KS
AP3214HT8P-E
90,00 kW
100,00 kW
34 KS
AP3414HT8P-E
96,00 kW
108,00 kW
36 KS
AP3614HT8P-E
101,00 kW
113,00 kW
38 KS
AP3814HT8P-E
106,50 kW
119,50 kW
40 KS
AP4014HT8P-E
112,00 kW
127,00 kW
42 KS
AP4214HT8P-E
118,00 kW
132,00 kW
44 KS
AP4414HT8P-E
123,50 kW
138,00 kW
46 KS
AP4614HT8P-E
130,00 kW
145,00 kW
48 KS
AP4814HT8P-E
135,00 kW
150,00 kW
Slike odgovaraju jedinicama od 50 Hz. Za jedinice od 60 Hz, vidi priručnik s podacima.
Gornje vrijednosti odnose se na učinak hlađenja i grijanja Postoje jedinice i koje samo hlade.
Priključak: trofazni 50 Hz 400 V (380 ~415 V)
Nominalni pogonski uvjeti, hlađenje: temperatura unutarnjeg zraka 27° C db / 19° C wb,
temperatura vanjskog zraka
35° C db grijanje: temperatura unutarnjeg zraka 20° C db, temperatura vanjskog zraka 7° C db / 6° C wb
Standardna cijev znači duljinu cijevi od 5 m, duljinu račve od 2,5 m kod račvanja s priključkom
na visini od 0 metara.
Izvor napona ne smije varirati za više od ±10%.
Maksimalna ukupna duljina cijevi predstavlja zbroj duljina cijevi u jednom smjeru (na strani tekućine ili plina).
broj unutarnjih jedinica
Standardni modeli
Visokoučinski modeli
Maksimalni broj unutarnjih jedinica
8 KS
13
10 KS
16
12 KS
20
14 KS
16 KS
23
16 KS=8+8
27
18 KS=10+8
30
20 KS=10+10
33
22 KS=12+10
37
24 KS=12+12
24 KS=8+8+8
40
26 KS=16+10
26 KS=10+8+8
43
28 KS=16+12
28 KS=10+10+8
47
30 KS=16+14
30 KS=10+10+10
48
32 KS=16+16
32 KS=8+8+8+8
48
34 KS=12+12+10
34 KS=10+8+8+8
48
36 KS=12+12+12
36 KS=10+10+8+8
48
38 KS=16+12+10
38 KS=10+10+10+8
48
40 KS=16+12+12
40 KS=10+10+10+10
48
42 KS=16+14+12
42 KS=12+10+10+10
48
44 KS=16+16+12
44 KS=12+12+10+10
48
46 KS=16+16+14
46 KS=12+12+12+10
48
48 KS=16+16+16
48 KS=12+12+12+12
48
16 I TOSHIBA
Dizajn
Tablica za kombinaciju jedinica
Standardni modeli
Visokoučinski modeli
Modularna kombinacija
Dimenzije
EER
COP
Modularna kombinacija
Dimenzije
EER
COP
16 KS
16
1830 × 1210 × 780
3,28
3,52
8 8
1830 × 1980 × 780
4,13
4,52
18 KS
10 8
1830 × 1980 × 780
3,93
4,34
20 KS
10 10
1830 × 1980 × 780
3,78
4,20
22 KS
12 10
1830 × 1980 × 780
3,63
3,90
24 KS
12 12
1830 × 1980 × 780
3,46
3,62
8 8 8
1830 × 2970 × 780
4,10
4,45
26 KS
16 10
1830 × 2200 × 780
3,46
3,76
10 8 8
1830 × 2970 × 780
3,99
4,39
28 KS
16 12
1830 × 2200 × 780
3,38
3,57
10 10 8
1830 × 2970 × 780
3,87
4,29
30 KS
16 14
1830 × 2420 × 780
3,37
3,74
10 10 10
1830 × 2970 × 780
3,74
4,18
32 KS
16 16
1830 × 2420 × 780
3,28
3,52
8 8 8 8
1830 × 3960 × 780
4,13
4,52
34 KS
12 12 10
1830 × 2970 × 780
3,55
3,78
10 8 8 8
1830 × 3960 × 780
4,00
4,37
36 KS
12 12 12
1830 × 2970 × 780
3,49
3,66
10 10 8 8
1830 × 3960 × 780
3,93
4,34
38 KS
16 12 10
1830 × 3190 × 780
3,47
3,72
10 10 10 8
1830 × 3960 × 780
3,85
4,26
40 KS
16 12 12
1830 × 3190 × 780
3,41
3,60
10 10 10 10
1830 × 3960 × 780
3,78
4,17
42 KS
16 14 12
1830 × 3410 × 780
3,42
3,72
12 10 10 10
1830 × 3960 × 780
3,68
4,04
44 KS
16 16 12
1830 × 3410 × 780
3,34
3,55
12 12 10 10
1830 × 3960 × 780
3,61
3,90
46 KS
16 16 14
1830 × 3630 × 780
3,34
3,66
12 12 12 10
1830 × 3960 × 780
3,52
3,76
48 KS
16 16 16
1830 × 3630 × 780
3,28
3,52
12 12 12 12
1830 × 3960 × 780
3,48
3,68
TOSHIBA I 17
VRF-R410A-Technologies
Specifikacije vanjske jedinice
Standardni model (Single jedinica)
KS ekvivalent
Tip
Dizalica topline
Učinak hlađenja
Potrošnja energije
Koeficijent energetske učinkovitosti EER
Učinak grijanja
Potrošnja energije
Koeficijent energetske učinkovitosti COP
Snaga motora kompresora
Snaga motora
Ventilator
Količina zraka
Max. vanjski statički tlak
Plin
Cijev za radni medij
Tekućina
Cijev za izjednačenje
Razina zvučnog tlaka
Razina zvučne snage
Strujno napajanje
Dimenzije
Težina
MMY
kW
kW
kW
kW
●
●
●
●
●
●
kW
kW
m³/h
Pa
col
col
col
dB(A)
●●
dB(A)
●●
V/Ph/Hz
V׊×D
kg
Tehnički podaci
8 KS
10 KS
12 KS
14 KS
16 KS
MAP0804HT8P-E
22,40
5,40
4,15
25,00
5,53
4,52
2,30 × 2
1,00
9.900
60
7/8
1/2
3/8
55/56
77/78
MAP1004HT8P-E
28,00
7,41
3,78
31,50
7,50
4,20
3,10 × 2
1,00
10.500
60
7/8
1/2
3/8
57/58
78/79
MAP1404HT8P-E
40,00
11,50
3,48
45,00
11,20
4,02
3,00 × 2
1,00
12.000
40
1 1/8
5/8
3/8
60/62
82/83
MAP1604HT8P-E
45,00
13,70
3,28
50,00
14,20
3,52
3,60 × 2
1,00
13.000
40
1 1/8
5/8
3/8
62/64
83/84
1830 × 990 × 780
242
1830 × 990 × 780
242
MAP1204HT8P-E
33,50
9,55
3,51
37,50
10,20
3,68
4,20 × 2
1,00
11.600
50
1 1/8
1/2
3/8
59/62
82/83
380-415/3/50
1830 × 990 × 780
242
1830 × 1210 × 780
329
1830 × 1210 × 780
329
Standardni model (kombinacija)
Tehnički podaci
KS ekvivalent
Tip
Dizalica topline
Učinak hlađenja
Potrošnja energije
Koeficijent energetske učinkovitosti EER
Učinak grijanja
Potrošnja energije
Koeficijent energetske učinkovitosti COP
Snaga motora kompresora
Snaga motora
Ventilator
Količina zraka
Max. vanjski statički tlak
Plin
Cijev za radni medij
Tekućina
Cijev za izjednačenje
Razina zvučnog tlaka
Strujno napajanje
Težina
MMY
MMY
kW
kW
kW
kW
kW
kW
m³/h
Pa
col
col
col
dB(A)
V/Ph/Hz
kg
18 KS
20 KS
22 KS
24 KS
AP1814HT8P-E
AP2014HT8P-E
AP2214HT8P-E
AP2414HT8P-E
MAP1004HT8P-E MAP0804HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP1204HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP1204HT8P-E MAP1204HT8P-E
50,40
56,00
61,50
68,00
●
12,81
14,82
16,96
19,66
●
3,93
3,78
3,63
3,46
●
56,50
63,00
69,00
76,50
●
13,03
15,00
17,70
21,13
●
4,34
4,20
3,90
3,62
●
3,10 × 2
2,30 × 2
3,10 × 2
2,30 × 2
4,20 × 2
3,10 × 2
4,20 × 2
4,20 × 2
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
10,500
9,000
10,500
10,500
11,600
10,500
11,600
11,600
60
60
50
50
1 1/8
1 1/8
1 3/8
1 3/8
5/8
5/8
3/4
3/4
3/8
3/8
3/8
3/8
59,50/60,50
60,00/61,00
61,50/63,50
62,00/65,00
●●
380-415/3/50
242
242
242
242
242
242
242
242
Standardni model (kombinacija)
Tehnički podaci
KS ekvivalent
Tip
Dizalica topline
Učinak hlađenja
Potrošnja energije
Koeficijent energetske učinkovitosti EER
Učinak grijanja
Potrošnja energije
Koeficijent energetske učinkovitosti COP
Snaga motora kompresora
Snaga motora
Ventilator
Količina zraka
Max. vanjski statički tlak
Plin
Cijev za radni medij
Tekućina
Cijev za izjednačenje
Razina zvučnog tlaka
Strujno napajanje
Težina
18 I TOSHIBA
MMY
MMY
kW
kW
kW
kW
kW
kW
m³/h
Pa
col
col
col
dB(A)
V/Ph/Hz
kg
●
●
●
●
●
●
●●
26 KS
28 KS
30 KS
AP2614HT8P-E
MAP1604HT8P-E
MAP1004HT8P-E
73,00
21,11
3,46
81,50
21,70
3,76
3,60 × 3
3,10 × 2
1,00
1,00
13,000
11,500
40
1 3/8
3/4
3/8
63,50/65,00
AP2814HT8P-E
MAP1604HT8P-E
MAP1204HT8P-E
78,50
23,25
3,38
88,00
24,65
3,57
3,60 × 3
4,20 × 2
1,00
1,00
13,000
11,600
40
1 3/8
3/4
3/8
64,00/66,50
380-415/3/50
329
242
AP3014HT8P-E
MAP1604HT8P-E
MAP1404HT8P-E
85,00
25,2
3,37
95,00
25,40
3,74
3,60 × 3
3,00 × 3
1,00
1,00
13,000
12,000
40
1 3/8
3/4
3/8
64,50/66,50
329
242
329
329
Standardni model (kombinacija)
Tehnički podaci
KS ekvivalent
Tip
Dizalica topline
Učinak hlađenja
Potrošnja energije
Koeficijent energetske učinkovitosti EER
Učinak grijanja
Potrošnja energije
Koeficijent energetske učinkovitosti COP
Snaga motora kompresora
Snaga motora
Ventilator
Količina zraka
Max. vanjski statički tlak
Plin
Cijev za radni medij
Tekućina
Cijev za izjednačenje
Razina zvučnog tlaka
Strujno napajanje
Težina
MMY
MMY
kW
kW
kW
kW
kW
kW
m³/h
Pa
col
col
col
dB(A)
V/Ph/Hz
kg
32 KS
34 KS
36 KS
AP3214HT8P-E
AP3414HT8P-E
AP3614HT8P-E
MAP1604HT8P-E MAP1604HT8P-E MAP1204HT8P-E MAP1204HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP1204HT8P-E MAP1204HT8P-E MAP1204HT8P-E
90,00
96,00
101,00
●
27,4
27,6
28,93
●
3,28
3,55
3,49
●
100,00
108,00
113,00
●
28,40
28,60
30,84
●
3,52
3,78
3,66
●
3,60 × 3
3,60 × 3
4,20 × 2
4,20 × 2
3,10 × 2
4,20 × 2
4,20 × 2
4,20 × 2
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
13,000
13,000
11,600
11,600
10,500
11,600
11,600
11,6
40
60
50
1 3/8
1 3/8
1 5/8
3/4
3/4
7/8
3/8
3/8
3/8
65,00/67,00
63,50/66,00
64,00/67,00
●●
380-415/3/50
329
329
242
242
242
242
242
242
Standardni model (kombinacija)
Tehnički podaci
KS ekvivalent
Tip
Dizalica topline
Učinak hlađenja
Potrošnja energije
Koeficijent energetske učinkovitosti EER
Učinak grijanja
Potrošnja energije
Koeficijent energetske učinkovitosti COP
Snaga motora kompresora
Snaga motora
Ventilator
Količina zraka
Max. vanjski statički tlak
Plin
Cijev za radni medij
Tekućina
Cijev za izjednačenje
Razina zvučnog tlaka
Strujno napajanje
Težina
MMY
MMY
kW
kW
kW
kW
kW
kW
m³/h
Pa
col
col
col
dB(A)
V/Ph/Hz
kg
38 KS
40 KS
Standardni model (kombinacija)
Tehnički podaci
KS ekvivalent
Tip
Dizalica topline
Učinak hlađenja
Potrošnja energije
Koeficijent energetske učinkovitosti EER
Učinak grijanja
Potrošnja energije
Koeficijent energetske učinkovitosti COP
Snaga motora kompresora
Snaga motora
Ventilator
Količina zraka
Max. vanjski statički tlak
Plin
Cijev za radni medij
Tekućina
Cijev za izjednačenje
Razina zvučnog tlaka
Strujno napajanje
Težina
MMY
MMY
kW
kW
kW
kW
kW
kW
m³/h
Pa
col
col
col
dB(A)
V/Ph/Hz
kg
42 KS
AP3814HT8P-E
AP4014HT8P-E
AP4214HT8P-E
MAP1604HT8P-E MAP1204HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP1604HT8P-E MAP1204HT8P-E MAP1204HT8P-E MAP1604HT8P-E MAP1404HT8P-E MAP1204HT8P-E
106,00
112,00
118,00
●
30,66
32,8
34,47
●
3,47
3,41
3,42
●
119,50
127,00
132,00
●
32,14
35,29
35,46
●
3,72
3,60
3,72
●
3,60 × 3
4,20 × 2
3,10 × 2
3,60 × 3
4,20 × 2
4,20 × 2
3,60 × 3
3,00 × 3
4,20 × 2
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
13,000
11,600
10,500
13,000
11,600
11,6
13,000
12,000
11,6
40
40
40
1 5/8
1 5/8
1 5/8
7/8
7/8
7/3
3/8
3/8
3/8
65,00/67,00
65,00/67,50
65,50/67,50
●●
380-415/3/50
329
242
242
329
242
242
329
329
242
44 KS
46 KS
48 KS
AP4414HT8P-E
AP4614HT8P-E
AP4814HT8P-E
MAP1604HT8P-E MAP1604HT8P-E MAP1204HT8P-E MAP1604HT8P-E MAP1604HT8P-E MAP1404HT8P-E MAP1604HT8P-E MAP1604HT8P-E MAP1604HT8P-E
123,50
130,00
135,00
●
36,95
38,9
41,1
●
3,34
3,34
3,28
●
138,00
145,00
150,00
●
38,85
39,60
42,60
●
3,55
3,66
3,52
●
3,60 × 3
3,60 × 3
4,20 × 2
3,60 × 3
3,60 × 3
3,00 × 3
3,60 × 3
3,60 × 3
3,60 × 3
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
13,000
13,000
11,600
13,000
13,000
12
13,000
13,000
13
40
40
40
1 5/8
1 5/8
1 5/8
7/8
7/8
7/8
3/8
3/8
3/8
66,00/68,50
66,50/68,50
67,00/69,00
●●
380-415/3/50
329
329
242
329
329
329
329
329
329
Nominalni uvjeti
Hlađenje: unutarnja temperatura 27°C TK / 19°C FK,
Vanjska temperatura 35 °C TK
Grijanje: unutarnja temperatura 20 ° TK, vanjska temperatura 7°C TK / 6 °C FK
Standardne dužine cijevi: 5 m glavne cijevi, 2,5 m ogranci, 0 m visinska razlika
*2
kolebanja napona napajanja ne više od +/- 10 %
*1
TOSHIBA I 19
VRF-R410A-Technologies
Standardni model (kombinacija)
Tehnički podaci
KS ekvivalent
Tip
Dizalica topline
Učinak hlađenja
Potrošnja energije
Koeficijent energetske učinkovitosti EER
Učinak grijanja
Potrošnja energije
Koeficijent energetske učinkovitosti COP
Snaga motora kompresora
Snaga motora
Ventilator
Količina zraka
Max. vanjski statički tlak
Plin
Cijev za radni medij
Tekućina
Cijev za izjednačenje
Razina zvučnog tlaka
Strujno napajanje
Težina
MMY
MMY
kW
kW
kW
kW
●
●
●
●
●
●
kW
kW
m³/h
Pa
col
col
col
dB(A) ● ●
V/Ph/Hz
kg
16 KS
24 KS
26 KS
AP1624HT8P-E
AP2424HT8P-E
AP2624HT8P-E
MAP0804HT8P-E MAP0804HT8P-E MAP0804HT8P-E MAP0804HT8P-E MAP0804HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP0804HT8P-E MAP0804HT8P-E
45,00
68,00
73,00
10,89
16,58
18,31
4,13
4,10
3,99
50,00
76,50
81,50
11,06
17,18
18,56
4,52
4,45
4,39
2,30 × 2
2,30 × 2
2,30 × 2
2,30 × 2
2,30 × 2
3,10 × 2
2,30 × 2
2,30 × 2
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
10,500
9,900
9,9
60
60
60
1 1/8
1 3/8
1 3/8
5/8
3/4
3/4
3/8
3/8
3/8
58,00/59,00
60,00/61,00
60,50/61,50
380-415/3/50
242
242
242
242
242
242
242
242
Standardni model (kombinacija)
Tip
Dizalica topline
Učinak hlađenja
Potrošnja energije
Koeficijent energetske učinkovitosti EER
Učinak grijanja
Potrošnja energije
Koeficijent energetske učinkovitosti COP
Snaga motora kompresora
Snaga motora
Ventilator
Količina zraka
Max. vanjski statički tlak
Plin
Cijev za radni medij
Tekućina
Cijev za izjednačenje
Razina zvučnog tlaka
Strujno napajanje
Težina
Tehnički podaci
KS ekvivalent
28 KS
30 KS
32 KS
MMY
MMY
kW
kW
AP2824HT8P-E
AP3024HT8P-E
AP3224HT8P-E
kW
kW
MAP1004HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP0804HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP0804HT8P-E MAP0804HT8P-E MAP0804HT8P-E MAP0804HT8P-E
●
●
●
●
●
●
kW
kW
m³/h
Pa
col
col
col
dB(A) ● ●
V/Ph/Hz
kg
3,10 × 2
1,00
10,500
242
78,50
20,27
3,87
88,00
20,53
4,29
3,10 × 2
1,00
10,500
60
1 3/8
3/4
3/8
61,50/62,50
242
2,30 × 2
1,00
9,900
3,10 × 2
1,00
10,500
242
242
85,00
22,75
3,74
95,00
22,71
4,18
3,10 × 2
3,10 × 2
1,00
1,00
10,500
10,5
60
1 3/8
3/4
3/8
62,00/63,00
380-415/3/50
242
242
2,30 × 2
1,00
9,900
242
90,00
21,79
4,13
100,00
22,12
4,52
2,30 × 2
2,30 × 2
1,00
1,00
9,900
9,900
60
1 3/8
3/4
3/8
61,00/62,00
242
Standardni model (kombinacija)
KS ekvivalent
Tip
Dizalica topline
Učinak hlađenja
Potrošnja energije
Koeficijent energetske učinkovitosti EER
Učinak grijanja
Potrošnja energije
Koeficijent energetske učinkovitosti COP
Snaga motora kompresora
Snaga motora
Ventilator
Količina zraka
Max. vanjski statički tlak
Plin
Cijev za radni medij
Tekućina
Cijev za izjednačenje
Razina zvučnog tlaka
Strujno napajanje
Težina
20 I TOSHIBA
MMY
MMY
kW
kW
kW
kW
●
●
●
●
●
●
kW
kW
m³/h
Pa
col
col
col
dB(A) ● ●
V/Ph/Hz
kg
242
2,30 × 2
1,00
9,900
242
Tehnički podaci
34 KS
36 KS
AP3424HT8P-E
AP3624HT8P-E
MAP1004HT8P-E MAP0804HT8P-E MAP0804HT8P-E MAP0804HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP0804HT8P-E MAP0804HT8P-E
96,00
101,00
24,00
25,72
4,00
3,93
108,00
113,00
24,70
26,06
4,37
4,34
3,10 × 2
2,30 × 2
2,30 × 2
2,30 × 2
3,10 × 2
3,10 × 2
2,30 × 2
2,30 × 2
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
10,500
9,900
9,900
9,900
10,500
10,500
9,900
9,900
60
60
1 3/8
1 5/8
3/4
7/8
3/8
3/8
62,00/63,00
62,50/63,50
380-415/3/50
242
242
242
242
242
242
242
242
Standardni model (kombinacija)
KS ekvivalent
Tip
Dizalica topline
Učinak hlađenja
Potrošnja energije
Koeficijent energetske učinkovitosti EER
Učinak grijanja
Potrošnja energije
Koeficijent energetske učinkovitosti COP
Snaga motora kompresora
Snaga motora
Ventilator
Količina zraka
Max. vanjski statički tlak
Plin
Cijev za radni medij
Tekućina
Cijev za izjednačenje
Razina zvučnog tlaka
Strujno napajanje
Težina
MMY
MMY
kW
kW
kW
kW
●
●
●
●
●
●
kW
kW
m³/h
Pa
col
col
col
dB(A) ● ●
V/Ph/Hz
kg
Tehnički podaci
38 KS
40 KS
AP3824HT8P-E
AP4024HT8P-E
MAP1004HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP0804HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP1004HT8P-E
106,50
112,00
27,68
29,64
3,85
3,78
119,50
127,00
28,03
30,42
4,26
4,17
3,10 × 2
3,10 × 2
3,10 × 2
2,30 × 2
3,10 × 2
3,10 × 2
3,10 × 2
3,10 × 2
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
10,500
10,500
10,500
9,900
10,500
10,500
10,500
10,500
60
60
1 5/8
1 5/8
7/8
7/8
3/8
3/8
63,00/64,00
63,00/64,00
380-415/3/50
242
242
242
242
242
242
242
242
Standardni model (kombinacija)
KS ekvivalent
Tip
Dizalica topline
Učinak hlađenja
Potrošnja energije
Koeficijent energetske učinkovitosti EER
Učinak grijanja
Potrošnja energije
Koeficijent energetske učinkovitosti COP
Snaga motora kompresora
Snaga motora
Ventilator
Količina zraka
Max. vanjski statički tlak
Plin
Cijev za radni medij
Tekućina
Cijev za izjednačenje
Razina zvučnog tlaka
Strujno napajanje
Težina
Tehnički podaci
42 KS
44 KS
MMY
MMY
kW
kW
AP4224HT8P-E
AP4424HT8P-E
MAP1204HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP1204HT8P-E MAP1204HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP1004HT8P-E
118,00
123,50
●
32,04
34,19
●
3,68
3,61
●
kW
132,00
138,00
●
kW
32,70
35,40
●
4,04
3,90
●
kW
4,20 × 2
3,10 × 2
3,10 × 2
3,10 × 2
4,20 × 2
4,20 × 2
3,10 × 2
3,10 × 2
kW
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
m³/h
11,600
10,500
10,500
10,500
11,600
11,600
10,500
10,500
Pa
50
50
col
1 5/8
1 5/8
col
7/8
7/8
col
3/8
3/8
dB(A) ● ●
64,00/65,50
64,50/66,50
V/Ph/Hz
380-415/3/50
kg
242
242
242
242
242
242
242
242
Standardni model (kombinacija)
KS ekvivalent
Tip
Dizalica topline
Učinak hlađenja
Potrošnja energije
Koeficijent energetske učinkovitosti EER
Učinak grijanja
Potrošnja energije
Koeficijent energetske učinkovitosti COP
Snaga motora kompresora
Snaga motora
Ventilator
Količina zraka
Max. vanjski statički tlak
Plin
Cijev za radni medij
Tekućina
Cijev za izjednačenje
Razina zvučnog tlaka
Strujno napajanje
Težina
Tehnički podaci
46 KS
48 KS
MMY
MMY
kW
kW
AP4624HT8P-E
AP4824HT8P-E
MAP1204HT8P-E MAP1204HT8P-E MAP1204HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP1204HT8P-E MAP1204HT8P-E MAP1204HT8P-E MAP1204HT8P-E
130,00
135,00
●
36,88
38,76
●
3,52
3,48
●
kW
145,00
150,00
●
kW
38,57
40,80
●
3,76
3,68
●
kW
4,20 × 2
4,20 × 2
4,20 × 2
3,10 × 2
4,20 × 2
4,20 × 2
4,20 × 2
4,20 × 2
kW
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
m³/h
11,600
11,600
11,600
10,500
11,600
11,600
11,600
11,600
Pa
50
50
col
1 5/8
1 5/8
col
7/8
7/8
col
3/8
3/8
dB(A) ● ●
65,00/67,50
65,00/68,00
V/Ph/Hz
380-415/3/50
kg
242
242
242
242
242
242
242
242
TOSHIBA I 21
VRF-R410A-Technologies
Mini S-MMS
savršena ravnoteža između velikog i malog
ovaj koncept omogućuje fleksibilna rješenja za trgovine, restorane, urede i tamo gdje se traže kompaktne i
tihe vanjske jedinice. Male dimenzije i inverterska tehnika vanjskih jedinica koja štedi energiju čine ih idealnim
rješenjem za sve vizionare. Ekskluzivna ToShIba tehnologija i dvostruko-rotacijski kompresor brinu o vrhunskom koeficijentu energetske učinkovitosti, čak do 4,61
(uređaj od 12,1 kW) i na taj način jamče najbolja rješenja
po pitanju energetske učinkovitosti.
Ekstremno kompaktan dizajn vanjskih jedinica i mala težina omogućuju jednostavnu montažu na balkonu ili fasadi kuće. ovaj VRF sustav treba 70% manje volumena i
60% manje prostora za instalaciju od standardne SMMS
vanjske jedinice od 5 KS.
Mini-SMMS sustav ne treba nikakve temelje od betona ili
čelične konstrukcije što instalaciju čini još jednostavnijom
za korisnike. Proširene cijevi za radni medij, različite kombinacije unutarnjih jedinica kao i jednostavno polaganje
cijevi i kablova pogoduju vrlo visokoj radnoj fleksibilnosti.
osim toga, montaža štedi vrijeme i novac. Mini-SMMS
sustav postiže svojim dizajnom optimalne performanse u
najrazličitijim područjima klimatizacije poslovnih prostora.
■ Dvostruko-inverterski kompresor za
svaku vanjsku jedinicu
■ Niža razina buke
■ Kompaktan dizajn
■ Najbolji koeficijent energetske
učinkovitosti (EER i CoP)
karakteristike
■ Najbolji CoP (4,61 kod 4 KS) za najbolju
energetsku učinkovitost.
■ Do 9 unutarnjih jedinica na jednoj vanjskoj jedinici
omogućuju najveću fleksibilnost.
■ Dvostruko-rotacijski kompresori ostvaruju najveću
učinkovitost i dugi životni vijek.
■ Na raspolaganju je kompletan program upravljanja
za MiNi SMMS.
■ Veliki izbor unutarnjih jedinica (13 različitih tipova)
■ Jednostavna montaža zahvaljujući
kompaktnom dizajnu vanjske jedinice
(70% manja od standardne SMMS )
22 I TOSHIBA
OpCija pmV-kit
PMV-pribor je opcija koja se odabire onda kada se želi krajnje tihi
rad, kao što je to slučaj u hotelskim ili spavaćim sobama.
mini s-mms
Tehnički podaci
Vanjska jedinica
MCY-MAP0401HT
MCY-MAP0501HT
MCY-MAP0601HT
15,50
Učinak hlađenja
kW
12,10
14,00
Potrošnja energije hlađenje
kW
2,82
3,47
4,63
4,29
4,03
3,35
Koeficijent energetske učinkovitosti EER
A
13,20
16,10
21,40
Učinak grijanja
Pogonska struja hlađenja
kW
12,50
16,00
18,00
Potrošnja energije grijanje
kW
Koeficijent energetske učinkovitosti COP
2,71
4,00
4,85
4,61
4,00
3,71
Pogonska struja grijanja
A
12,50
18,30
22,20
Startna struja
A
Meki start
Meki start
Meki start
Količina zraka
m³/h
5820
6120
6420
Razina zvučne snage (hlađenje/grijanje)
dB(A)
49/50
50/52
51/53
Režim rada – hlađenje
°C
-5 - 43°C
-5 - 43°C
-5 - 43°C
Režim rada – grijanje
°C
-15 - +16°C
-15 - +16°C
-15 - +16°C
Dimenzije (V × Š × D)
mm
1340 × 900 × 320
1340 × 900 × 320
1340 × 900 × 320
kg
117
117
117
Hermetički
Hermetički
Hermetički
Težina
Tip kompresora
-
-
-
Plin
Promjer cijevi
mm (col)
15,9 (5/8)
15,9 (5/8)
19,1 (3/4)
Tekućina
mm (col)
9,5 (3/8)
9,5 (3/8)
9,5 (3/8)
Maksimalna stvarna duljina cijevi
m
125
125
125
Maksimalna duljina cijevi
m
180
180
180
Maksimalna visinska razlika (unutarnja jedinica više/niže)
m
20/30
20/30
20/30
Maksimalna duljina cijevi između PMV pribora i unutarnje jedinice
m
2-10
2-10
2-10
220 - 240 / 1 / 50
220 - 240 / 1 / 50
220 - 240 / 1 / 50
6
8
9
Strujno napajanje
Maksimalni broj unutarnjih jedinica
V-ph-Hz
TOSHIBA I 23
VRF-R410A-Technologies
Super Heat
Recovery System
Svojim trocijevnim sustavom, Super heat Recovery
Multi , ToShIba nudi izvanredno učinkovito rješenje
uz istodobno zadovoljavanje potreba za hlađenjem i
grijanjem.
Uspješne tehnologije, koje se upotrebljavaju i u Super
Modular Multi sustavima, upotrebljavaju se i kod
ShRM , s tim da se uspjelo još više povećati udobnost, učinkovitost i pouzdanost.
trocijevni sustav omogućuje rekuperaciju topline
između unutarnjih jedinica, što u prvom redu omogućuje prvorazredni output i veliku ekonomičnost.
inteligencija
inovacija
imaginacija
24 I TOSHIBA
istodobno
grijanje i hlađenje
ShRM omogućuje individualni način pogona svake
pojedine unutarnje jedinice u jednom jedinom krugu hlađenja. Zaista prava udobnost!
fleksibilna struja radnog medija
■ Regulatorski sklop može automatski izmijeniti struju
radnog medija u smjeru unutarnje jedinice i tako
prelaziti s jednog režima rada na drugi.
■ Rekuperirana energija jedne unutarnje jedinice tako se
može upotrijebiti za opskrbu druge unutarnje jedinice
u istom sustavu.
hLaĐENJE
GRIJANJE
oDLaZNI ZRaK SVEDEN Na MINIMUM
rekuperacija povećava
učinkovitost sustava
■ Sustav ShRM postiže najviše pokazatelje
učinkovitosti i snage uz istodobno grijanje i
hlađenje.
■ Što je ujednačeniji omjer između opterećenja
hlađenjem i grijanjem, to je učinkovitost veća.
8 KS
eer
12 KS
8 KS
COp
12 KS
6.02
4.33
6.05
4.00
4.40
4.14
5.63
5.61
PUNo oPTEREĆENJE
DJELoMIČNo oPTEREĆENJE oD 50%
REKUPERIRaNa
ENERGIJa
aPSoRbIRaNa
ToPLINa
oDVEDENa
ToPLINa
eer i COp su u području djelomičnog
opterećenja jednostavno prava
svjetska klasa!
Zahvaljujući super snažnim dvostruko-rotacijskim kompresorima i naprednoj, vektorski upravljanoj inverterskoj
tehnologiji mogu se postići vrijednosti učinkovitosti u režimu rada pri djelomičnom opterećenju do 5,63* (CoP) odnosno 6,02* (EER).
* model od 8 KS
TOSHIBA I 25
VRF-R410A-Technologies
Rekuperirana energija, nastala pri radu jedne ili više unutarnjih jedinica,
može se učinkovito upotrijebiti za hlađenje ili grijanje druge zone.
domišljate inovacije omogućavaju
ultra učinkoviti pogon
KoMPRESoR hZ
Različiti inteligentni sustavi međusobno usklađeno djeluju
kako bi output u svakom pogledu bio optimalan.
bezgranična, promjenjiva regulacija
Vrlo precizna regulacija broja okretaja kompresora, gotovo linearno u koracima od po 0,1 hz, sve gubitke energije svodi na minimum, uz maksimalnu kontrolu sustava.
0.1
Hz
SNaGa
■ Za razliku od scroll kompresora, koji postavke ostvaruje uz malo „previše“ snage, dvostruko-rotacijski kompresori postižu zadane vrijednosti na učinkovit način uz
vrlo male gubitke energije.
■ Jedinstveno i samo kod tvrtke ToShIba,
modeli od 12 i 14 KS opremljeni su s 3 invertera.
Visok
TLaK RaDNoG MEDIJa
dvostruko-rotacijski kompresor
Nizak
26 I TOSHIBA
GUbITaK ENERGIJE ZboG PRETLaKa
Suverene vrijednosti snage
u području djelomičnog opterećenja
s dvostruko-rotacijskim kompresorima
DVoSTRUKo-RoTaCIJSKI KoMPRESoR
SCRoLL-KoMPRESoR
PoSTaVKa
TEMPERaTURE
udobnost preciznosti
GRIJaNJE
hLaĐENJE
GRIJaNJE
24°C
Thermo
off
Thermo
off
TEMPERaTURNo KoLEbaNJE
oD SaMo +/- 1,5 °C
25.5
22.5
■ ono što ShRM čini zaista jednim od najfleksibilnijih rješenja je njegova sposobnost da istodobno grije i hladi. Temperaturama se može tijekom izvjesnog vremenskog razdoblja točno
upravljati i precizno ih održavati.
■ Temperatura u prostoriji se permanentno nadzire
odnosno način rada klima uređaja brine o tome
da se održava optimalna temperatura. To se događa toliko precizno da su temperaturna kolebanja minimalna i mogu se kretati od + /- 1,5 °C.
TOSHIBA I 27
VRF-R410A-Technologies
Super Heat
Recovery System
Fleksibilnost instalacije kod ShRM igra vrlo važnu
ulogu. Fleksibilne konfiguracije cijevi čine instalaciju vrlo
jednostavnom, pritom ekvivalentna duljina može iznositi
između kompaktnih vanjskih jedinica i najudaljenijih
unutarnjih jedinica do 195 m.
40 m
fleksibilno polaganje kablova omogućava
optimalnu slobodu projektiranja i
pojednostavljuje instalaciju
VISINSKa RaZLIKa IZMEĐU
UNUTaRNJIh JEDINICa
780
790
755
DIMENZIJE
195 m
920〈700〉
4-15 x 20
sidreni svornjak,
razmak između rupa
28 I TOSHIBA
1595
687
U mm
EKVIVaLENTNa DULJINa
Dimenzije modela:
85
1830
50
1210〈990〉
MMY-MaP0804FT8-E (8 KS)
MMY-MaP1004FT8-E (10 KS)
MMY-MaP1204FT8-E (12 KS)
MMY-MaP1404FT8-E (14 KS)
620〈500〉
Tehnički podaci
sHrm
Vanjska jedinica
MMY-MAP0804FT8-E
8 KS
MMY-MAP1004FT8-E
10 KS
MMY-MAP1204FT8-E
12 KS
MMY-MAP1404FT8-E
14 KS
Učinak hlađenja *
kW
22,40
28,00
33,50
40,00
Potrošnja energije hlađenje
kW
5,17
7,28
8,38
11,30
4,33
3,85
4,00
3,54
A
9,10
12,00
14,50
19,90
Učinak grijanja **
kW
25,00
31,50
37,50
45,00
Potrošnja energije grijanje
kW
5,68
7,50
9,05
12,70
4,40
4,20
4,14
3,54
9,10
12,00
14,50
19,90
13000
Koeficijent energetske učinkovitosti EER
Pogonska struja hlađenja
Koeficijent energetske učinkovitosti COP
Pogonska struja grijanja
Količina zraka
Razina zvučnog tlaka kod hlađenja/grijanja
Režim rada – hlađenje
A
m³/h
8700
9400
12000
dB (A)
55/57
57/59
60/62
62/64
°C
-10-43
-10-43
-10-43
-10-43
Režim rada – grijanje
°C
-20-15,5
-20-15,5
-20-15,5
-20-15,5
Dimenzije ( H × B ×T)
mm
1830 × 990 × 780
1830 × 990 × 780
1830 × 1210 × 780
1830 × 1210 × 780
Težina
kg
259
259
334
334
hermetički, dvostruko-rotacijski
hermetički, dvostruko-rotacijski
hermetički, dvostruko-rotacijski
hermetički, dvostruko-rotacijski
kg
11
11
11
11
Cijev za vrući plin
col
7/8
7/8
7/8
7/8
Usisna cijev
col
3/4
3/4
3/4
3/4
Cijev za tekućinu
col
1/2
1/2
1/2
1/2
mm
9,5
9,5
9,5
9,5
Tip kompresora
Punjenje radnog medija R410A
Promjer cijevi
Kompenzacijska cijev
Maksimalna duljina cijevi
(iznad 34 KS / ispod 34 KS)
m
500/300
500/300
500/300
500/300
Maks. ekvivalentna duljina cijevi
m
195
195
195
195
Maksimalna visinska razlika
(unutarnja jedinica više/niže) ***
m
50/30
50/30
50/30
50/30
400-3-50
400-3-50
400-3-50
400-3-50
Strujno napajanje ****
V-ph-Hz
* Polazeći od sobne temperature od 27 °C TK / 19 °C Fk i temperature vanjskog zraka od 35 °C TK.
** Polazeći od sobne temperature od 20 °C TK i temperature vanjskog zraka od 7 °C TK / 6 °C FK.
*** Ako je visinska razlika između unutarnjih jedinica veća od 3 m i ako je unutarnja jedinica postavljena iznad vanjske jedinice, maksimalna razlika smanjuje se na 30 m.
**** Snaga: trofazna 50 Hz, 400 V (380-415 V) Izvor napona ne smije kolebati više od + / - 10%.
Naziv modela
Snaga KS
Učinak hlađenja (kW)
Učinak hlađenja (kW)
EER / COP
MMY-MAP0804FT8-E
8
22,40
25,00
4,33 / 4,40
MMY-MAP1004FT8-E
10
28,00
31,50
3,85 / 4,20
MMY-MAP1204FT8-E
12
33,50
37,50
4,00 / 4,14
3,54 / 3,54
MMY-MAP1404FT8-E
14
40,00
45,00
MMY-AP1614FT8-E
16 KS: 8 + 8
45,00
50,00
4,32/ 4,40
MMY-AP1814FT8-E
18 KS: 10 + 8
50,40
56,50
4,05 / 4,29
MMY-AP2014FT8-E
20 KS: 10 + 10
56,00
63,00
3,85 / 4,20
MMY-AP2214FT8-E
22 KS: 12 + 10
61,50
69,00
3,93 / 4,17
MMY-AP2414FT8-E
24 KS: 14 + 10
68,00
76,50
3,66 / 3,79
MMY-AP2614FT8-E
26 KS: 14 + 12
73,00
81,50
3,75 / 3,82
MMY-AP2814FT8-E
28 KS: 14 + 14
78,50
88,00
3,57 / 3,58
MMY-AP3014FT8-E
30 KS: 10 +10 +10
85,00
95,00
3,82/ 4,19
MMY-AP3214FT8-E
32 KS: 12 + 10 +10
90,00
100,00
3,89 / 4,19
MMY-AP3414FT8-E
34 KS: 14 + 10 +10
96,00
108,00
3,71 / 3,90
MMY-AP3614FT8-E
36 KS: 14 + 12 +10
101,00
113,00
3,77 / 3,92
MMY-AP3814FT8-E
38 KS: 14 +14 +10
106,50
119,50
3,64 / 3,72
MMY-AP4014FT8-E
40 KS: 14 + 14 +12
112,00
127,00
3,68 / 3,71
MMY-AP4214FT8-E
42 KS: 14 + 14 +14
118,00
132,00
3,56 / 3,58
TOSHIBA I 29
VRF-R410A-Technologies
Unutarnje jedinice
kaZetna jediniCa
Kazete su idealno rješenje za urede i zgrade s međustropovima, s tim da se mogu upotrijebiti standardne stropne ploče. ovisno o modelu, temperirani zrak ispuhuje
se kroz jedan, dva ili četiri izlazna otvora. Kod 4-smjerne
kazete može se osim toga birati između dva tipa panela,
koji proizvode široku ili direktnu zračnu struju.
■ Tipovi kazetnih jedinica:
4-smjerna kazetna jedinica, 4-smjerna kazetna
jedinica 60 × 60, 2-smjerna kazetna jedinica,
1-smjerna kazetna jedinica
kanalna jediniCa
U velikim se zgradama često ugrađuju kanalne jedinice
za opskrbu zrakom različitih dijelova zgrade. Konstruktori
tvrtke ToShIba uspjeli su razviti različite tipove uređaja s
tehnološki izvrsnim svojstvima, koji pokrivaju sljedeća glavna područja:
■ plošne kanalne jedinice u slučajevima kada je prostor
po duljini i visini ograničen za kanale za provjetravanje (hoteli).
■ Kanalne jedinice s visokim statičkim tlakom – u slučajevima, kada je potreban povišeni vanjski statički tlak
(na otvorenom).
■ Kanalne jedinice s normalnim statičkim tlakom, kada
je u upotrebi prostorno ograničeni sustav za vođenje
zraka (ured).
■ Kanalna jedinica za svježi zrak – za raspodjelu svježeg zraka preko sustava za vođenje zraka u zgradi.
30 I TOSHIBA
smms
-sustavi tvrtke tOsHiba nude veliki izbor unutarnjih jedinica koje
projektantima i investitorima omogućuju da se odluče za pravi proizvod
u pogledu estetike i performansi.
Zidne i strOpne jediniCe
omiljena varijanta instalacije kod prostorija u kojima nije moguća ugradnja u spušteni strop, je instalacija zidnih i stropnih jedinice. Troškovi instalacije su u skladu s
tim niži, a i naknadna ugradnja je bez daljnjega moguća.
Modeli imaju elegantan dizajn, tiho rade i opremljeni su
individualnim upravljanjem strujanjem zraka.
■ Zidne jedinice u ponudi su u dvije izvedbe: kompaktan
model (serija 4) te potpuno opremljeni model serije 3
■ Nove stropne jedinice mogu se nabaviti s vrlo lijepim
dizajnom i mnogo opcija
parapetne jediniCe
Parapetne jedinice postavljaju se tako da stoje na podu
uza zid, a isporučuju se u tri varijante.
■ Skrivene jedinice (s maskom), kod kojih je konzola
skrivena iza maske kako bi se uređaj decentno prilagodio interijeru
■ Unutarnje jedinice s klasičnim kućištem koje se postavljaju na mjestu radijatora na vanjskim zidovima
prostorije
■ Konzolne jedinice koje se mogu vrlo fleksibilno i nekomplicirano postavljati
TOSHIBA I 31
VRF-R410A-Technologies
Područje unutarnjih jedinica
Tip modela
Zidne jediniCe
serija 4
MMK-aP(...)4Mh-E
serija 3
MMK-aP(...)3h
strOpne jediniCe
MMC-aP(...)hP-E
kaZetne jediniCe
4-smjerna kazetna jedinica 60 × 60
MMU-aP(...)Mh-E
4-smjerna kazetna jedinica,
standardna
MMU-aP(...)hP-E
2- smjerna kazetna jedinica
MMU-aP(...)Wh
1- smjerna kazetna jedinica
MMU-aP(...)Yh/Sh-E
kanalne jediniCe
tanka kanalna jedinica
MMD-aP(...)SPh-E
standardna kanalna jedinica
MMD-aP(...)bh(P)-E
kanalna jedinica s visokim tlakom
MMD-aP(...)h-E
kanalna jedinica za svježi zrak
MMD-aP(...)hFE
parapetne jediniCe
jedinica s maskom
MML-aP(...)bh-E
klima-ormar
MMF-aP(...)h-E
konzola
MML-aP(...)Nh-E
32 I TOSHIBA
KS
0,6
0,8
1,0
1,3
1,7
2,0
2,5
3,0
3,2
4,0
5,0
6,0
8,0
10,0
kW
1,7
2,2
2,8
3,6
4,5
5,6
7,1
8,0
9,0
11,2
14,0
16,0
22,4
28
­MMK-AP0074MH-E ­MMK-AP0094MH-E ­MMK-AP0124MH-E
Šifra učinka
0,80
1,00
1,25
Učinak hlađenja (kW)
Učinak grijanja (kW)
2,20
2,80
3,60
2,50
­MMK-AP0073H
0,80
2,20
2,50
3,20
­MMK-AP0093H
1,00
2,80
3,20
4,00
­MMK-AP0123H
1,25
3,60
4,00
Šifra učinka
Učinak hlađenja (kW)
Učinak grijanja (kW)
­MMK-AP0153H
1,70
4,50
5,00
­MMK-AP0183H
2,00
5,60
6,30
­MMK-AP0243H
2,50
7,10
8,00
Šifra učinka
Učinak hlađenja (kW)
Učinak grijanja (kW)
MMC-AP0157HP-E MMC-AP0187HP-E MMC-AP0247HP-E MMC-AP0277HP-E MMC-AP0367HP-E MMC-AP0487HP-E MMC-AP0567HP-E
1,70
2,00
2,50
3,00
4,00
5,00
6,00
4,50
5,60
7,10
8,00
11,20
14,00
16,00
5,00
6,30
8,00
9,00
12,50
16,00
18,00
Šifra učinka
Učinak hlađenja (kW)
Učinak grijanja (kW)
­MMU-AP0054MH-E MMU-AP0074MH-E ­MMU-AP0094MH-E ­MMU-AP0124MH-E ­MMU-AP0154MH-E ­MMU-AP0184MH-E
0,60
0,80
1,00
1,25
1,70
2,00
1,70
2,20
2,80
3,60
4,50
5,60
1,90
2,50
3,20
4,00
5,00
6,30
Šifra učinka
Učinak hlađenja (kW)
Učinak grijanja (kW)
­MMU-AP0094HP-E ­MMU-AP0124HP-E MMU-AP0154HP-E ­MMU-AP0184HP-E ­MMU-AP0244HP-E ­MMU-AP0274HP-E ­MMU-AP0304HP-E ­MMU-AP0364HP-E ­MMU-AP0484HP-E ­MMU-AP0564HP-E
1,00
1,25
1,70
2,00
2,50
3,00
3,20
4,00
5,00
6,00
2,80
3,60
4,50
5,60
7,10
8,00
9,00
11,20
14,00
16,00
3,20
4,00
5,00
6,30
8,00
9,00
10,00
12,50
16,00
18,00
Šifra učinka
Učinak hlađenja (kW)
Učinak grijanja (kW)
­MMU-­AP0072WH
0,8
2,2
2,5
Šifra učinka
Učinak hlađenja (kW)
Učinak grijanja (kW)
­MMU-AP0074YH-E ­MMU-AP0094YH-E ­MMU-AP0124YH-E ­MMU-AP0154SH-E ­MMU-AP0184SH-E ­MMU-AP0244SH-E
0,80
1,00
1,25
1,70
2,00
2,50
2,20
2,80
3,60
4,50
5,60
7,10
2,50
3,20
4,00
5,00
6,30
8,00
­MMU-AP0092WH
1,0
2,8
­MMU-AP0122WH
1,3
3,6
­MMU-AP0152WH
1,7
4,5
­MMU-AP0182WH
2,0
5,6
­MMU-AP0242WH
2,5
7,1
­MMU-AP0272WH
3,0
8,0
­MMU-AP0302WH
3,2
9,0
­MMU-AP0362WH
4,0
11,2
­MMU-AP0482WH
5,0
14,0
­MMU-AP0562WH
6,0
16,0
3,2
4,0
5,0
6,3
8,0
9,0
10,0
8,0
16,0
18,0
MMD-AP0054SPH-E ­MMD-AP0074SPH-E ­MMD-AP0094SPH-E ­MMD-AP0124SPH-E ­MMD-AP0154SPH-E ­MMD-AP0184SPH-E MMD-AP0244SPH-E MMD-AP0274SPH-E
Šifra učinka
0,60
0,80
1,00
1,25
1,70
2,00
2,5
3,0
Učinak hlađenja (kW)
1,70
2,20
2,80
3,60
4,50
5,60
7,10
8,0
1,90
2,50
3,20
4,00
5,00
6,30
8,0
9,0
Učinak grijanja (kW)
Šifra učinka
Učinak hlađenja (kW)
Učinak grijanja (kW)
­MMD-AP0076BH-E ­MMD-AP0096BH-E ­MMD-AP0126BH-E ­MMD-AP0156BH-E ­MMD-AP0186BH-E ­MMD-AP0246BH-E ­MMD-AP0276BH-E ­MMD-AP0306BH-E ­MMD-AP0366BH-E ­MMD-AP0486BH-E ­MMD-AP0566BH-E
0,80
1,00
1,25
1,70
2,00
2,50
3,00
3,20
4,00
5,00
6,00
2,20
2,80
3,60
4,50
5,60
7,10
8,00
9,00
11,20
14,00
16,00
2,50
3,20
4,00
5,00
6,30
8,00
9,00
10,00
12,50
16,00
18,00
Šifra učinka
Učinak hlađenja (kW)
Učinak grijanja (kW)
­MMD-AP0184H-E
2,00
5,60
6,30
­MMD-AP0244H-E
2,50
7,10
Šifra učinka
Učinak hlađenja (kW)
Učinak grijanja (kW)
­MMD-AP0481HFE
5,00
14,00
8,90
13,90
17,40
­MMD-AP0274H-E
3,00
8,00
­MMD-AP0364H-E
4,00
11,20
­MMD-AP0484H-E
5,00
14,00
­MMD-AP0724H-E
8,00
22,40
­MMD-AP0964H-E
10,00
28,00
8,00
9,00
12,50
16,00
25,00
31,50
­MMD-AP0721HFE
8,00
22,40
­MMD-AP0961HFE
10,00
28,00
­MML-AP0244BH
­MML-AP0074BH
­MML-AP0094BH
­MML-AP0124BH
­MML-AP0154BH
­MML-AP0184BH
Šifra učinka
0,80
1,00
1,25
1,70
2,00
2,50
Učinak hlađenja (kW)
2,20
2,80
3,60
4,50
5,60
7,10
Učinak grijanja (kW)
2,50
3,20
4,00
5,00
6,30
8,00
Šifra učinka
Učinak hlađenja (kW)
Učinak grijanja (kW)
­MMF-AP0154H
1,70
4,50
5,00
­MMF-AP0184H
2,00
5,60
­MMF-AP0244H
2,50
7,10
­MMF-AP0274H
3,00
8,00
­MMF-AP0364H
4,00
11,20
­MMF-AP0484H
5,00
14,00
­MMF-AP0564H
6,00
16,00
6,30
8,00
9,00
12,50
16,00
18,00
Šifra učinka
Učinak hlađenja (kW)
Učinak grijanja (kW)
­MML-AP0074NH-E MML-AP0094NH-E MML-AP0124NH-E MML-AP0154NH-E ­MML-AP0184NH-E
0,80
1,00
1,25
1,70
2,00
2,20
2,80
3,60
4,50
5,60
2,50
3,20
4,00
5,00
6,30
TOSHIBA I 33
VRF-R410A-Technologies
Zidna jedinica (Serija 3)
Unutarnja jedinica
Učinak hlađenja *
Učinak grijanja *
Količina zraka
Razina zvučnog tlaka **
Snaga motora ventilatora
Rubni priključak za plinski – tekući medij
Odvod kondenzata
Strujno napajanje
Strujno napajanje
Dimenzije (V × Š × D)
Težina
Tehnički podaci
MMK-
AP0073H
AP0093H
AP0123H
AP0153H
AP0183H
AP0243H
kW
kW
m³/h
dB(A)
(W)
col
2,20
2,50
570
35/28
30
3/8 - 1/4
2,80
3,20
600
37/28
30
3/8 - 1/4
3,60
4,00
600
37/28
30
3/8 - 1/4
4,50
5,00
840
41/33
30
1/2 - 1/4
5,60
6,30
840
41/33
30
1/2 - 1/4
7,10
8,00
1020
46/34
30
5/8 - 3/8
220-240/1/50
0,018
320 × 1050 × 228
15
220-240/1/50
0,021
320 × 1050 × 228
15
220-240/1/50
0,043
320 × 1050 × 228
15
220-240/1/50
0,05
320 × 1050 × 228
15
●
●
V/Ph/Hz
kW
mm
kg
16 (PVC-cijev)
220-240/1/50
220-240/1/50
0,021
0,043
320 × 1050 × 228
320 × 1050 × 228
15
15
kompaktna zidna jedinica (Serija 4)
Unutarnja jedinica
MMK-
Učinak hlađenja *
Učinak grijanja *
Količina zraka
Razina zvučnog tlaka **
Snaga motora ventilatora
Rubni priključak za plinski – tekući medij
Odvod kondenzata
Strujno napajanje
Strujno napajanje
Dimenzije (V × Š × D)
Težina
*
Tehnički podaci
kW
kW
m³/h
dB(A)
(W)
col
AP0074MH-E
AP0094MH-E
AP0124MH-E
2,20
2,50
480
35/29
30
3/8 - 1/4
2,80
3,20
510
36/29
30
3/8 - 1/4
16 (PVC-cijev)
220-240/1/50
0,018
275 × 790 × 208
11
3,60
4,00
540
37/29
30
3/8 - 1/4
●
●
V/Ph/Hz
kW
mm
kg
220-240/1/50
0,017
275 × 790 × 208
11
Standardne dužine cijevi: 5 m glavne cijevi, 2,5 m ogranci, 0 m visinska razlika
Vrijednosti kod najvišeg / najnižeg stupnja ventilatora
**
mmk-ap0073H do ap0243H
1050
Frontalni panel
Zračni filtar
228
73.5
50
50
Izmjenjivač topline
Prethodno izveden
50
Prethodno izveden
7
7
7 3 .5
320
Ulaz za zrak
72
Montažna ploča
132
Montažna ploča
Priključak radnog medija (strana usisa) (0.39m)
568
200
Priključak za
kondenzat
(0.5mm)
78
150
Priključak radnog medija,
tekućeg (0.44m)
(Jedinica: mm)
34 I TOSHIBA
220-240/1/50
0,019
275 × 790 × 208
11
Zidne jedinice
serija 3
serija 4
Modeli serije 3: MMK-AP***3H
Modeli serije 4: MMK-AP***4MH-E
nekomplicirani, ali zato učinkoviti:
tOsHiba zidni klima uređaji
serija 3
■ Zidne jedinice nude se u dva različita, atraktivna dizajna, s tim
da su modeli serije 4 izvedeni kompaktnije i prema tome imaju
i manje dimenzije
serija 4
■ Funkcija samočišćenja: pritom se izmjenjivač topline po završetku rada potpuno osuši tako što ventilator još neko izvjesno
vrijeme dalje radi; na taj se način efikasno sprječava eventualni
nastanak plijesni
■ Velika lamela za vođenje zraka zaslužna je za optimalnu raspodjelu zraka u prostoriji
■ automatsko ponovno uključenje nakon nestanka struje
■ Vrlo precizno upravljanje temperaturom u režimu hlađenja i grijanja
■ Infracrveni daljinski upravljač je dio isporuke; daljnje opcije
upravljanja iza stranice 68
■ Perivi filtri za zrak prekrivaju cijeli izmjenjivač topline i čiste zrak
od nečistoća
mmk-ap0074mH-e do ap0124mH-e
208
48
208
6
48
Prethodno
izveden
Izlaz za zrak
60
275
48
Prethodno
izveden
48
6
60
275
790
275
Ulaz za zrak
208
Prostor potreban za instalaciju i održavanje
54.5
60
54.5
60
208
100 ili više
Priključak
radnog
medija
(strana usisa)
275
170 ili više
Vezica za montažnu ploču
321
Priključak za
kondenzat
170 ili više
* 300 ili više
* (za priključene razdjelnike
radnog medija kod S-HRM)
Priključak radnog
medija (tekućeg)
(Jedinica: mm)
TOSHIBA I 35
VRF-R410A-Technologies
stropna jedinica
Tehnički podaci
Unutarnja jedinica
MMC-
Učinak hlađenja *
Učinak grijanja *
Količina zraka
Razina zvučnog tlaka **
Snaga motora ventilatora
Rubni priključak za plinski – tekući medij
Odvod kondenzata
Strujno napajanje
Strujno napajanje
Dimenzije (V × Š × D)
Težina
*
kW
kW
m³/h
dB(A)
(W)
col
AP0157HP-E
AP0187HP-E
AP0247HP-E
4,50
5,00
840
36/28
94
1/2 - 1/4
5,60
6,30
960
37/28
94
1/2 - 1/4
7,10
8,00
1440
41/29
94
5/8 - 3/8
●
●
V/Ph/Hz
kW
mm
kg
220-240/1/50
0,033
235 × 950 × 690
24
AP0277HP-E
AP0367HP-E
AP0487HP-E
AP0567HP-E
8,00
11,20
14,00
16,00
9,00
12,50
16,00
18,00
1440
1860
1860
2040
41/29
44/32
44/35
46/36
94
139
139
139
5/8 - 3/8
5/8 - 3/8
5/8 - 3/8
5/8 - 3/8
20 (PVC-cijev)
220-240/1/50
220-240/1/50
220-240/1/50
220-240/1/50
220-240/1/50
220-240/1/50
0,034
0,067
0,067
0,083
0,083
0,111
235 × 950 × 690 235 × 1270 × 690 235 × 1270 × 690 235 × 1586 × 690 235 × 1586 × 690 235 × 1586 × 690
24
30
30
37
37
37
Standardne dužine cijevi: 5 m glavne cijevi, 2,5 m ogranci, 0 m visinska razlika
Vrijednosti kod najvišeg / najnižeg stupnja ventilatora
**
mmC-ap0157Hp-e do ap0567Hp-e
Gornja cijevna provodnica
Provodnica za strujno napajanje
Cijevna provodnica
(Točka montaže)
Lijevi priključak za kondenzat
Lijevi priključak za
kondenzat
Točka montaže
Kabelska provodnica za daljinski upravljač
Provodnica za strujno napajanje
A
Cijev za radni medij (tekućina) Ø 9,5
Dimenzije ovjesa
Kabelska provodnica
za daljinski upravljač
unutar 50
Cijev za radni medij (na strani plina) Ø 15,9
Točka montaže
Stropna jedinica
Otvor za ulaz zraka Ø 92
(prirubnica se posebno nabavlja)
B
Lijevi priključak za kondenzat
Otvor za ugradnju infracrvenog prijamnika
prostor potreban za instalaciju i održavanje
250 ili više
50
ili više
250 ili više
Prednju stranu usmjeriti vodoravno
model
mmC-
aP0157hP-E, aP0187hP-E
(Jedinica: mm)
36 I TOSHIBA
a
b
906
950
aP0247hP-E, aP0277hP-E
1223 1270
aP0367hP-E, aP0487hP-E, aP0567hP-E
1540 1586
Stropne jedinice
Modeli serije MMC-AP***HP-E
udobnost odozgo
za savršeni ambijent
■ Dizajn najnovijih stropnih jedinica osvaja svojom posvemašnjom elegancijom i decentnim naglascima, kao na
primjer zaobljenim rubovima.
■ Velika lamela za vođenje zraka zaslužna je za optimalnu
raspodjelu zraka u prostoriji; novi dizajn omogućuje bolje
podešavanje strujanja zraka
■ Velika učinkovitost zbog ugradnje novog izmjenjivača
topline
■ Veći volumen zraka uz istodobno smanjenje buke zahvaljujući optimiziranom strujanju zraka
■ Perivi filtri za zrak koji prekrivaju cijeli izmjenjivač topline
■ Jednostavna instalacija: mehanizam za stropnu montažu
ugrađuje se posebno, a unutarnja jedinica se jednostavno može objesiti
■ Infracrveni daljinski upravljač kao opcija:
RbC-aX33CE i TCb-aX32E2;
više o tome na stranici 68
■ pribor:
• Pumpa za kondenzat TCb-DP31CE visine dobave
od 600 mm
• Ugaoni elementi TCb-KP13CE, TCb-KP23CE
• Upravljački set TCb-PCUC1E
TOSHIBA I 37
VRF-R410A-Technologies
4-smjerna kazetna jedinica
Unutarnja jedinica
Tehnički podaci
MMU-
AP0094HP-E
AP0124HP-E
AP0154HP-E
AP0184HP-E
AP0244HP-E
kW
kW
m³/h
dB(A)
(W)
col
2,80
3,20
800
30/27
14
3/8 - 1/4
3,60
4,00
800
30/27
14
3/8 - 1/4
5,60
6,30
1050
32/27
14
1/2 - 1/4
7,10
8,00
1290
35/28
20
5/8 - 3/8
V/Ph/Hz
kW
220-240/1/50
0,021
220-240/1/50
0,021
4,50
5,00
930
31/27
14
1/2 - 1/4
25 (PVC-cijev)
220-240/1/50
0,023
220-240/1/50
0,026
220-240/1/50
0,036
Dimenzije (V × Š × D)
mm
256 × 840 × 840
(30 × 950 × 950)
256 × 840 × 840
(30 × 950 × 950)
256 × 840 × 840
(30 × 950 × 950)
256 × 840 × 840
(30 × 950 × 950)
256 × 840 × 840
(30 × 950 × 950)
Težina
kg
18 + (4)
18 + (4)
20 + (4)
20 + (4)
20 + (4)
AP0274HP-E
AP0304HP-E
AP0364HP-E
AP0484HP-E
AP0564HP-E
8,00
9,00
1290
35/28
20
5/8 - 3/8
9,00
10,00
1320
38/30
20
5/8 - 3/8
14,00
16,00
2130
46/33
72
5/8 - 3/8
16,00
18,00
2130
46/33
72
5/8 - 3/8
V/Ph/Hz
kW
220-240/1/50
0,036
220-240/1/50
0,043
11,20
12,50
1970
43/32
68
5/8 - 3/8
25 (PVC-cijev)
220-240/1/50
0,088
220-240/1/50
0,112
220-240/1/50
0,112
Dimenzije (V × Š × D)
mm
256 × 840 × 840
(30 × 950 × 950)
256 × 840 × 840
(30 × 950 × 950)
319 × 840 × 840
(30 × 950 × 950)
319 × 840 × 840
(30 × 950 × 950)
319 × 840 × 840
(30 × 950 × 950)
Težina
kg
20 + (4)
20 + (4)
25 + (4)
25 + (4)
25 + (4)
Učinak hlađenja *
Učinak grijanja *
Količina zraka
Razina zvučnog tlaka **
Snaga motora ventilatora
Rubni priključak za plinski – tekući medij
Odvod kondenzata
Strujno napajanje
Strujno napajanje
Unutarnja jedinica
●
●
MMU-
Učinak hlađenja *
Učinak grijanja *
Količina zraka
Razina zvučnog tlaka **
Snaga motora ventilatora
Rubni priključak za plinski – tekući medij
Odvod kondenzata
Strujno napajanje
Strujno napajanje
kW
kW
m³/h
dB(A)
(W)
col
●
●
Panel: RBC-U31PGP(W)-E Panel za široko strujanje zraka
Panel: RBC-U31PGSP(W)-E Panel za direktno strujanje zraka
Standardne dužine cijevi: 5 m glavne cijevi, 2,5 m ogranci, 0 m visinska razlika
Vrijednosti kod najvišeg / najnižeg stupnja ventilatora
() Podaci u zagradi za stropne panele
*
**
mmu-ap0094Hp-e do mmu-ap0564Hp-e
408
Upravljačka kutija
Ispust zraka 518
32
200
860 do 910 stropni otvor
780 razmak ovjesa
32 3
269
15
5
64
18
7
57
Revizijski otvor
(450)
Prethodno
izvedeni otvor za
svježi zrak Ø 100 mm
860 do 910 stropni otvor
950 panel – vanjska dimenzija
Donji rub
stropa
16.5
263
337.5
105
Priključak za cijev za radni medij
(strana usisa)
106.5
157
Priključak za cijev za radni medij
(tekućina)
397.5
112
351
241.5 72
Priključak za kondenzat
18 9
12 9
256.5
105
77 10 5 74 *(137)
132
*(319)
25 6
384
30
Stropni panel (treba se dodatno nabaviti)
Kabelski priključak
Prostor potreban za instalaciju i održavanje
Prethodno izvedeni otvor za kvadratni
ogranak kanala l Ø 150 mm
15 ili više
Visina uspona 850 ili manje
Visina uspona 661
ili manje
(18 3)
*
3 0 101 12 0 3 5
223.5
300 ili manje
163.5
480
12 9
196.5
*( ): AP0362 - AP0562
Prethodno izvedeni otvor za kvadratni ogranak kanala l
150 mm (i na stražnjoj strani)
Ovjesni svornjak M10 ili
W3/8 – nije dio isporuke
44
Z pogled
416.5
690±20 razmak ovjesa
1000 ili više
15 ili više
Z
172
.5
950 panel – vanjska dimenzija
28
61
Donji rub
stropa
1000 ili više
Dimenzija odvodne usponske cijevi
* Slika prikazuje panel RBC-U31PGP(W)-E
38 I TOSHIBA
1000 ili više
Donji rub stropa
(Jedinica: mm)
4-smjerna kazetna
jedinica
Modeli serije MMU-AP *** 4HP-E
učinkovita sobna klima
sa savršenom raspodjelom zraka
■ Individualno strujanje zraka uz optimalnu raspodjelu zraka bez
propuha, zbog četiri motora koji neovisno rade i upravljaju lamelama za vođenje zraka
■ Individualno podešavanje usmjerivača zraka: sva četiri usmjerivača zraka mogu se individualno podešavati, čime se postiže
da se strujanje zraka prilagođava potrebama korisnika
■ Tri načina oscilacije usmjerivača zraka
■ Savršena ugradnja u strop zbog male visine jedinice
■ Moguć je dovod svježeg zraka pomoću vanjskog ventilatora
■ Infracrveni daljinski upravljač kao opcija:
RbC-aX32U(W)-E i TCb-aX32E2; više o tome na stranici 68
■ pribor:
• Paneli RbC-U31PGP(W)-E i RbC-U31PGSP(W)-E
• Prirubnica za priključak svježeg zraka TCb-FF101URE2
■ Lijepi dizajn s dva elegantna stropna panela koji dopuštaju da
se strujanje zraka odvija direktno i u širokom potezu
(1) Standardna
oscilacija
(2) Dijagonalno
suprotna oscilacija
(3) Naizmjenična
oscilacija
Prirubnica za
priključak svježeg zraka
TCB-FF101URE2
TCB-BC1602UE
TCB-GB1602UE
panel rbC-u31pgp(W)-e
Specijalni oblik lamela jamči
savršenu raspodjelu zraka
u promjeru od 360 °. To je
RBC-U31PG(W)-E
ekskluzivna prednost
tvrtke
ToShIba! RBC-U31PGS(W)-E
TCB-GFC1602UE
panel rbC-u31pgsp(W)-e
Koncepcija lamela pogoduje tome
da se strujanje zraka ispuhuje
pravolinijski
TCB-SP1602UE
RBC-U31PGS(WS)-E
TOSHIBA I 39
VRF-R410A-Technologies
60 × 60 4-smjerni kazetni uređaj
Unutarnja jedinica
Tehnički podaci
MMU-
AP0054MH-E
AP0074MH-E
AP0094MH-E
AP0124MH-E
AP0154MH-E
AP0184MH-E
Učinak hlađenja *
kW
●
1,70
2,20
2,80
3,60
4,50
5,60
Učinak grijanja *
kW
●
1,90
2,50
3,20
4,00
5,00
6,30
Količina zraka
m³/h
486
552
570
594
660
762
Razina zvučnog tlaka **
dB(A)
35/28
36/28
37/28
37/29
40/30
44/34
Snaga motora ventilatora
(W)
60
60
60
60
60
60
Rubni priključak za plinski – tekući medij
col
3/8 - 1/4
3/8 - 1/4
3/8 - 1/4
3/8 - 1/4
5/8 - 1/4
5/8 - 1/4
Strujno napajanje
V/Ph/Hz
220-240/1/50
220-240/1/50
220-240/1/50
220-240/1/50
220-240/1/50
220-240/1/50
Strujno napajanje
kW
0,034
0,034
0,036
0,038
0,041
0,052
Dimenzije (V × Š × D)
mm
Težina
kg
17 (+3)
17 (+3)
Odvod kondenzata
PVC-cijev
268 × 575× 575 (27 × 700 × 700)
17 (+3)
17 (+3)
17 (+3)
17 (+3)
Panel: RBC-UM11PGP(W)-E
Standardne dužine cijevi: 5 m glavne cijevi, 2,5 m ogranci, 0 m visinska razlika
Vrijednosti kod najvišeg / najnižeg stupnja ventilatora
() Podaci u zagradi za stropne panele
*
**
mmu-ap0054mH-e do mmu-ap0184mH-e
207
Donji rub stropa
Cijev za radni medij
(tekućina)
Vanjska dimenzija panela 700
64 142
368,5
Stropni otvor 595 do 660
Ovjesni svornjak M10 ili W3/8 – nije dio isporuke
300
Unutarnja
jedinica
Dimenzija odvodne usponske cijevi
Prethodno izvedeni otvor za kvadratni ogranak
kanala l Ø 150 mm
142
15 ili više
268
1000 ili više
1000 ili više
Donji rub stropa
120
27
158
220,5
63
21
Priključak kabela
Prostor potreban za instalaciju i održavanje
Priključak odvoda
φ162
1000 ili više
15 ili više
256
145,5
105
148
134
214
42
55
93 105 70,5
Revizijski otvor
(450)
64
Stropni otvor 595 do 660
97,5
190,5
Vanjska dimenzija panela 700
Razmak ovjesa 525
177
Razmak ovjesa 525
139,5
29
Donji rub stropa
Cijev za radni medij
(strana usisa)
40 I TOSHIBA
Dimenzije stropnog otvora 595 do 660
320,5
Vanjske dimenzije 575
Upravljačka kutija
175
149
Visina uspona
827,5 ili
manje
Prethodno izvedeni otvor
za priključak svježeg zraka
Ø 100 mm
Visina uspona 850 ili
manje
235
Vanjske dimenzije 575
Stropni otvor 595 do 660
105
235
200
φ162
145,5
70,5 105 93
Donji rub stropa
Prethodno izvedeni otvor za
kvadratni ogranak kanala l
Ø 150 mm
Prepreka
Stropni panel
(Jedinica: mm)
4-smjerni kazetni
uređaj 60 × 60
Modeli serije MMU-AP *** 4MH-E
savršeno rješenje
za sve euro-raster stropove
■ Elegantan dizajn sa četiri izlaza za zrak, s tim da se lamele za
vođenje zraka po prestanku rada posve zatvore i tako pridonose lijepom izgledu
■ Moguć je dovod svježeg zraka pomoću vanjskog ventilatora
■ Savršena ugradnja u standardne euro-raster stropove zbog
kompaktnih dimenzija 575 × 575 mm i male visine jedinice od
samo 268 mm.
■ pribor:
• Panel RbC-UM11PG(W)-E
• Prirubnica za priključak svježeg zraka TCb-FF101URE2
■ Infracrveni daljinski upravljač kao opcija: TCb-aX32E2;
više o tome na stranici 68
■ Visina prostorije može iznositi do 3,5 m.
■ Jednostavna montaža kroz ugaone otvore u panelu; time je
omogućeno podešavanje visine nakon instalacije
Prirubnica za
priključak svježeg zraka
3.5 m
TCB-FF101URE2
maksimalna visina prostorije
TOSHIBA I 41
VRF-R410A-Technologies
2- smjerna kazetna jedinica
Unutarnja jedinica
Tehnički podaci
MMU-
AP0072WH
AP0092WH
AP0122WH
AP0152WH
AP0182WH
2,20
2,50
558
34/30
20
3/8 - 1/4
2,80
3,20
558
34/30
20
3/8 - 1/4
4,50
5,00
600
35/30
20
1/2 - 1/4
5,60
6,30
900
35/30
30
1/2 - 1/4
V/Ph/Hz
kW
220-240/1/50
0,029
220-240/1/50
0,029
3,60
4,00
558
34/30
20
3/8 - 1/4
25 (PVC-cijev)
220-240/1/50
0,029
220-240/1/50
0,03
220-240/1/50
0,044
Dimenzije (V × Š × D)
mm
295 × 815 × 570
(20 × 1050 × 680)
295 × 815 × 570
(20 × 1050 × 680)
295 × 815 × 570
(20 × 1050 × 680)
295 × 815 × 570
(20 × 1050 × 680)
345 × 1180 × 570
(20 × 1415 × 680)
Težina
kg
19 + (10)
19 + (10)
19 + (10)
19 + (10)
26 + (14)
Učinak hlađenja *
Učinak grijanja *
Količina zraka
Razina zvučnog tlaka **
Snaga motora ventilatora
Rubni priključak za plinski – tekući medij
Odvod kondenzata
Strujno napajanje
Strujno napajanje
Unutarnja jedinica
kW
kW
m³/h
dB(A)
(W)
col
●
●
MMU-
AP0242WH
AP0272WH
AP0302WH
AP0362WH
AP0482WH
AP0562WH
7,10
8,00
1050
38/33
40
5/8 - 3/8
8,00
9,00
1050
38/33
40
5/8 - 3/8
11,20
12,50
1740
42/36
70
5/8 - 3/8
14,00
16,00
1800
43/37
70
5/8 - 3/8
16,00
18,00
2040
46/39
70
5/8 - 3/8
V/Ph/Hz
kW
220-240/1/50
0,054
220-240/1/50
0,054
9,00
10,00
1260
40/34
50
5/8 - 3/8
25 (PVC-cijev)
220-240/1/50
0,064
220-240/1/50
0,076
220-240/1/50
0,088
220-240/1/50
0,117
Dimenzije (V × Š × D)
mm
345 × 1180 × 570
(20 × 1415 × 680)
345 × 1180 × 570
(20 × 1415 × 680)
345 × 1180 × 570
(20 × 1415 × 680)
345 × 1600 × 570
(20 × 1835 × 680)
345 × 1600 × 570
(20 × 1835 × 680)
345 × 1600 × 570
(20 × 1835 × 680)
Težina
kg
26 + (14)
26 + (14)
26 + (14)
36 + (14)
36 + (14)
36 + (14)
Učinak hlađenja *
Učinak grijanja *
Količina zraka
Razina zvučnog tlaka **
Snaga motora ventilatora
Rubni priključak za plinski – tekući medij
Odvod kondenzata
Strujno napajanje
Strujno napajanje
kW
kW
m³/h
dB(A)
(W)
col
●
●
Paneli : RBC-UW283PG(W)-E, RBC-UW803PG(W)-E, RBC-UW1403PG(W)-E
*
Standardne dužine cijevi: 5 m glavne cijevi, 2,5 m ogranci, 0 m visinska razlika. ** Vrijednosti kod najvišeg / najnižeg stupnja ventilatora
() Podaci u zagradi za stropne panele
mmu-ap0072WH do ap0152WH
Ovjesni svornjak 4 x M10,
nije dio isporuke
151
295
189
850 ili manje
609 ili manje
Priključak odvoda
Strop
Prethodno izvedeni otvor
za priključak svježeg zraka
(samo na stražnjoj strani)
Dimenzija
odvodne usponske cijevi
241
570
137.5 147.5
Priključak za
cijev za radni
95 190
medij (tekućina) 185 80 20
Priključak za
cijev za radni medij
(na strani usisa)
300 ili manje
Mjesto potrebno za
instalaciju i održavanje
103
Stropni panel (prodaje se posebno)
20
Donji rub
stropa
1000
ili više 5 ili više
880
Razmak između ovjesa
1000~1010
Otvor u stropu
1050
Vanjske dimenzije panela
Namještanje pokrova
Montažni otvor za infracrveni senzor
815
77
620
Otvor u stropu
380
Razmak između
ovjesa
680
Vanjske dimenzije
panela
Upravljačka kutija
Priključak na struju
(Jedinica: mm)
mmu-ap0182WH do ap0302WH
1000
ili više
Strop
Dimenzija
odvodne usponske cijevi
42 I TOSHIBA
Priključak odvoda
Prethodno izvedeni otvor
za priključak svježeg zraka
(samo na stražnjoj strani)
291
570
137.5 147.5
Priključak za
cijev za radni
95 190
medij (tekućina) 185 80 20
Priključak za
cijev za radni medij
(na strani usisa)
103
300 ili manje
850 ili manje
Mjesto potrebno za instalaciju
i održavanje
242
Stropni panel (prodaje se posebno)
559 ili manje
Donji rub
stropa
5 ili više
1245
Razmak između ovjesa
1365~1357
Otvor u stropu
1415
Vanjske dimenzije panela
Montažni otvor za infracrveni senzor
20
151
1180
Namještanje pokrova
345
Ovjesni svornjak 4 x M10,
nije dio isporuke
77
620
Otvor u stropu
380
Razmak između
ovjesa
680
Vanjske dimenzije
panela
Upravljačka kutija
Priključak na struju
(Jedinica: mm)
2- smjerna
kazetna jedinica
Modeli serije MMU-AP *** 2WH
kompaktan dizajn
uz veliki izbor performansi
■ Tanak dizajn s vrlo tankim panelom i dvije lamele za vođenje
zraka
■ Jedanaest različitih veličina učinaka (učinak hlađenja od 2,2 do
16,0 kW)
■ Uključena je pumpa za kondenzat (850 mm)
■ Moguć je dovod svježeg zraka pomoću vanjskog ventilatora
■ Infracrveni daljinski upravljač kao opcija: RbC-aX23UW(W)-E i
TCb-aX32E2; više o tome na stranici 68
Ulazni otvor
TCB-FF151US-E
■ pribor:
• Paneli RbC-UW283PG(W)-E, RbC-UW803PG(W)-E,
RbC-UW1403PG(W)-E
• Ulazni otvor TbC-FF151US-E
mmu-ap0362WH do ap0562WH
Namještanje pokrova
(Jedinica: mm)
Strop
Dimenzija
odvodne usponske cijevi
Priključak odvoda
Prethodno izvedeni otvor
za priključak svježeg zraka
(samo na stražnjoj strani)
291
570
Priključak za
137.5 147.5
cijev za radni
95 190
medij (tekućina) 185 80 20
Priključak za
cijev za radni medij
(na strani usisa)
103
300 ili manje
850 ili manje
Mjesto potrebno za instalaciju
i održavanje
242
Stropni panel (prodaje se posebno)
1000 5 ili više
ili više
1835 Vanjske dimenzije panela
Donji rub stropa
559 ili manje
1785~1795 Otvor u stropu
20
151
255
77
1665 Razmak između ovjesa
Montažni otvor za infracrveni senzor
345
Ovjesni svornjak
4 x M10,
nije dio isporuke
1600
120
380
Razmak između
ovjesa
620
Otvor u stropu
680
Vanjske dimenzije
panela
Upravljačka kutija
Priključak na struju
TOSHIBA I 43
VRF-R410A-Technologies
1- smjerna kazetna jedinica
Unutarnja jedinica
Tehnički podaci
MMU-
AP0074YH-E
AP0094YH-E
AP0124YH-E
AP0154SH-E
AP0184SH-E
2,20
2,50
540
42/34
22
3/8 - 1/4
2,80
3,20
540
42/34
22
3/8 - 1/4
4,50
5,00
750
37/32
30
1/2 - 1/4
5,60
6,30
780
38/34
30
1/2 - 1/4
7,10
8,00
1140
45/37
30
5/8 - 3/8
V/Ph/Hz
kW
220-240/1/50
0,053
220-240/1/50
0,053
3,60
4,00
540
42/34
22
3/8 - 1/4
25 (PVC-cijev)
220-240/1/50
0,053
220-240/1/50
0,042
220-240/1/50
0,046
220-240/1/50
0,075
Dimenzije (V × Š × D)
mm
235 × 850 × 400
(18 × 1050 × 470)
235 × 850 × 400
(18 × 1050 × 470)
235 × 850 × 400
(18 × 1050 × 470)
200 × 1000 × 710
(20 × 1230 × 800)
200 × 1000 × 710
(20 × 1230 × 800)
200 × 1000 × 710
(20 × 1230 × 800)
Težina
kg
22 + (3,5)
22 + (3,5)
22 + (3,5)
21 + (5,5)
21 + (5,5)
22 + (5,5)
Učinak hlađenja *
Učinak grijanja *
Količina zraka
Razina zvučnog tlaka **
Snaga motora ventilatora
Rubni priključak za plinski – tekući medij
Odvod kondenzata
Strujno napajanje
Strujno napajanje
kW
kW
m³/h
dB(A)
(W)
col
●
●
AP0244SH-E
Paneli : RBC-UY136PG, RBC-US21PGE
*
Standardne dužine cijevi: 5 m glavne cijevi, 2,5 m ogranci, 0 m visinska razlika. ** Vrijednosti kod najvišeg / najnižeg stupnja ventilatora
() Podaci u zagradi za stropne panele
mmu-ap0074YH-e do ap0124YH-e
Vanjska dimenzija panela 1050
470
Priključak radnog
medija (tekućeg)
100 ili manje
Donji rub stropa
Izlaz za zrak
1050
200 ili više
Potporni materijal
Visina
uspona 150
ili manje
Zaklopka na izlazu
400
235
140
120
85
Stropni panel (nabavlja se odvojeno)
Priključak radnog
medija (strana usisa)
Učvršćenje panela vijcima u 5 položaja
100 ili više
245
Ovjesni svornjak 4x M10 nije uključen u isporuku
Vanjska dimenzija jedinice 850
100 ili više
20
50
Sredina panela
100
200
455
18
150
225
395
110
Visina uspona
350 ili manje
Priključak odvoda kondenzata
Dimenzija otvora
na stropu 430
Priključak strujnog napajanja
Vanjska dimenzija
jedinice 400
Razmak
ovjesa 330
20
Razmak ovjesa 890
PVC-cijev
( 32mm
)
VP25 priključak
Prostor potreban za
instalaciju i održavanje
20
oder mehr
Dimenzija otvora na stropu 1010
Vanjska dimenzija
panela 470
20
Donji rub stropa
Ulaz za zrak
Dimenzija odvodne usponske cijevi
(Jedinica: mm)
mmu-ap0154sH-e do ap0244sH-e
Prethodno izvedeni otvor za
priključak svježeg zraka φ92mm
Prostor potreban za
instalaciju i održavanje
Stropni panel (nabavlja se posebno)
43
60
800
200 ili više
94
154
Visina uspona
696 ili manje
Ovjesni svornjak M10 ili W3/8 –
nije uključen u isporuku
76
73.4
20
Donji rub stropa
44 I TOSHIBA
Prethodno izvedeni otvor
Visina uspona
850 ili manje
140 ili manje
200
93
706
1000 ili više
1000 ili više
Prepreka
Priključak radnog medija (tekućeg)
Vanjska dimenzija jedinice 1000
Strop
216
80
Vanjska dimenzija panela 800
Priključak radnog medija (strana usisa)
1230
205 ili više
72
20
20
20 Dimenzija otvora na stropu 760
122 233
φ112
Priključak odvoda
kondenzata
220 razmak
135
100
ovjes 475
Vanjska dimenzija jedinice 710
20
112
Priključak kabela
Vanjska dimenzija panela 1230
Dimenzija otvora na stropu 1190
Razmak ovjesa 1060
Donji rub stropa
Dimenzija odvodne usponske cijevi
(Jedinica: mm)
1- smjerna
kazetna jedinica
Modeli serije MMU-AP *** 4YH-E / 4SH-E
Optimalna kada se strujanje
zraka treba voditi u jednom smjeru
■ Decentan dizajn s elegantnim panelom i lamelom za vođenje
zraka
■ Infracrveni daljinski upravljač kao opcija: RbC-aX33CE i
TCb-aX32E2; više o tome na stranici 68
■ Idealna za prostorije u kojima je poželjna raspodjela zraka preko otvora za ispuhivanje
■ pribor:
• Panel RbC-UY136PG (Yh-modeli) te
RbC-US21PGE (Sh-modeli)
• Prirubnica za priključak svježeg zraka TCb-FF101URE2
■ Uključena je pumpa za kondenzat
■ Moguć je dovod svježeg zraka pomoću vanjskog ventilatora;
tvornički je izveden priključak za okrugli zračni kanal
Prednji izlaz za zrak
TCB-BUS21HWE
Prirubnica za priključak svježeg zraka
TCB-FF101URE2
Stropni panel
RBC-US21PGE
TOSHIBA I 45
VRF-R410A-Technologies
standardna kanalna jedinica
Unutarnja jedinica
Tehnički podaci
MMD-
AP0076BH(P)-E
AP0096BH(P)-E
AP0126BH(P)-E
AP0156BH(P)-E
AP0186BH(P)-E
2,20
2,50
540
29/23
150
120
3/8 - 1/4
2,80
3,20
570
30/23
150
120
3/8 - 1/4
4,50
5,00
800
33/25
150
120
1/2 - 1/4
5,60
6,30
800
33/25
150
120
1/2 - 1/4
V/Ph/Hz
kW
220-240/1/50
0,038
220-240/1/50
0,043
3,60
4,00
570
30/23
150
120
3/8 - 1/4
25 (PVC-cijev)
220-240/1/50
0,043
220-240/1/50
0,062
220-240/1/50
0,062
Dimenzije (V × Š × D)
mm
275 × 700 × 750
275 × 700 × 750
275 × 700 × 750
275 × 700 × 750
275 × 700 × 750
Težina
kg
23
23
23
23
23
Učinak hlađenja *
Učinak grijanja *
Količina zraka
Razina zvučnog tlaka **
Snaga motora ventilatora
Max. vanjski statički tlak
Rubni priključak za plinski – tekući medij
Odvod kondenzata
Strujno napajanje
Strujno napajanje
Unutarnja jedinica
kW
kW
m³/h
dB(A)
(W)
Pa
col
●
●
MMD-
AP0246BH(P)-E
AP0276BH(P)-E
AP0306BH(P)-E
AP0366BH(P)-E
AP0486BH(P)-E
AP0566BH(P)-E
7,10
8,00
1200
36/27
150
120
5/8 - 3/8
8,00
9,00
1200
36/27
150
120
5/8 - 3/8
11,20
12,50
1920
40/33
250
120
5/8 - 3/8
14,00
16,00
2100
40/33
250
120
5/8 - 3/8
16,00
18,00
2100
40/33
250
120
5/8 - 3/8
V/Ph/Hz
kW
220-240/1/50
0,077
220-240/1/50
0,077
9,00
10,00
1260
36/27
150
120
5/8 - 3/8
25 (PVC-cijev)
220-240/1/50
0,094
220-240/1/50
0,172
220-240/1/50
0,198
220-240/1/50
0,198
Dimenzije (V × Š × D)
mm
275 × 1000 × 750
275 × 1000 × 750
275 × 1000 × 750
275 × 1400 × 750
275 × 1400 × 750
275 × 1400 × 750
Težina
kg
30
30
30
40
40
40
Učinak hlađenja *
Učinak grijanja *
Količina zraka
Razina zvučnog tlaka **
Snaga motora ventilatora
Max. vanjski statički tlak
Rubni priključak za plinski – tekući medij
Odvod kondenzata
Strujno napajanje
Strujno napajanje
Standardne dužine cijevi: 5 m glavne cijevi, 2,5 m ogranci, 0 m visinska razlika.
Vrijednosti kod najvišeg / najnižeg stupnja ventilatora
mmd-ap0076bH(p)-e do ap0566bH(p)-e
Prostor potreban za instalaciju i održavanje
5
ili više
Gipka cijev za kondenzat
A
B
C
275
Dimenzije ovjesa
Vanjske dimenzije
Kanalna jedinica
Ispust zraka
100 ili više
Priključak za radni medij
Ø 6,4 (tekućina)
25
750
250 ili više
275
25
70
ili više
Pad od min. 1%
22
64 180 Kanal
Vanjske dimenzije
Strop
70
ili više
Revizijski otvor
Podna površina
Priključak za radni medij
Ø 9,5 (strana usisa)
233
345
355
650
Odvod kondenzata
570
Dimenzije ovjesa 650
Vanjske dimenzije 750
50
108
Upravljačka kutija
Filtar za zrak
117.5
20
37
233
232
18
20
50
Ø 125 Otvor s poklopcem
za priključak svježeg zraka
18
136
229
**
●
●
170
*
kW
kW
m³/h
dB(A)
(W)
Pa
col
Kabelska uvodnica
Donji izlaz zraka
model
mmd-
aP0076bh(P)-E, aP0096bh(P)-E, aP0126bh(P)-E
D
a
b
C
d
765
700
640
654
aP0156bh(P)-E, aP0186bh(P)-E
765
700
640
654
aP0246bh(P)-E, aP0276bh(P)-E, aP0306bh(P)-E
1065
1000
940
935,5
aP0366bh(P)-E, aP0486bh(P)-E, aP0566bh(P)-E
1465
1400
1340
1349
(Jedinica: mm)
46 I TOSHIBA
Standardna
kanalna jedinica
Modeli serije MMD-AP***BH(P)-E
nevidljiva klima za dobro osjećanje s
kanalnim jedinicama!
■ Decentna ugradnja u ovješene stropove radi ljepšeg izgleda
prostorije
■ Infracrveni daljinski upravljač kao opcija: TCb-aX32E2;
više o tome na stranici 68
■ Velika fleksibilnost kod montaže
■ pribor:
• Spojna prirubnica
■ Uključena je pumpa za kondenzat s visinom dobave od 550 mm
■ Visoki statički tlak – moguće je podizanje do 110 Pa za optimalnu raspodjelu temperature
tOsHiba spOjna prirubniCa za kanalne jedinice serije 6
Za standardne kanalne jedinice serije 6 na raspolaganju su sljedeće spojne prirubnice:
Prirubnica
TCB-SF56C6BE
TCB-SF80C6BE
TCB-SF160C6BE
Kompatibilno
MMD-AP0076/0096/0126/0156/0186BH(P)-E
MMD-AP0246/0276/0306BH(P)-E
MMD-AP0366/0486/0566BH(P)-E
Vanjske dimenzije
694
994
TCB-SF56C6BE
TCB-SF80C6BE
175
1394
263
(Jedinica: mm)
Ø200
74
TCB-SF160C6BE
TOSHIBA I 47
VRF-R410A-Technologies
tanka kanalna jedinica
Tehnički podaci
Unutarnja jedinica
MMD-
Učinak hlađenja *
Učinak grijanja *
Količina zraka
kW
●
kW
●
m³/h
dB(A)
dB(A)
(W)
Pa
col
mm
V/Ph/Hz
kW
Donji dovod zraka
Gornji dovod zraka
Razina zvučnog tlaka **
Snaga motora ventilatora
Max. vanjski statički tlak
Rubni priključak za plinski – tekući medij
Odvod kondenzata
Strujno napajanje
Strujno napajanje
AP0054SPH-E
AP0074SPH-E
AP0094SPH-E
AP0124SPH-E
1,70
1,90
490
35/30
27/24
60
46
3/8 - 1/4
2,20
2,50
540
36/30
28/24
60
46
3/8 - 1/4
2,80
3,20
540
36/30
28/24
60
46
3/8 - 1/4
3,60
4,00
600
38/32
29/25
60
45
3/8 - 1/4
220-240/1/50
0,039
220-240/1/50
0,039
220-240/1/50
0,039
220-240/1/50
0,043
25
Dimenzije (V × Š × D)
mm
210 × 845 × 645
210 × 845 × 645
210 × 845 × 645
210 × 845 × 645
Težina
kg
22
22
22
22
MMD-
AP0154SPH-E
AP0184SPH-E
AP0244SPH-E
AP0274SPH-E
4,50
5,00
690
39/33
32/28
60
45
1/2 - 1/4
5,60
6,30
780
40/36
33/29
60
44
1/2 - 1/4
7,10
8,00
1080
49/44
38/33
120
42
5/8 - 3/8
8,00
9,00
1080
49/44
38/33
120
42
5/8 - 3/8
220-240/1/50
0,045
220-240/1/50
0,054
220-240/1/50
0,105
220-240/1/50
0,105
Unutarnja jedinica
Učinak hlađenja *
Učinak grijanja *
Količina zraka
kW
●
kW
●
m³/h
dB(A)
dB(A)
(W)
Pa
col
mm
V/Ph/Hz
kW
Donji dovod zraka
Gornji dovod zraka
Razina zvučnog tlaka **
Snaga motora ventilatora
Max. vanjski statički tlak
Rubni priključak za plinski – tekući medij
Odvod kondenzata
Strujno napajanje
Strujno napajanje
25
Dimenzije (V × Š × D)
mm
210 × 845 × 645
210 × 845 × 645
210 × 1140 × 645
210 × 1140 × 645
Težina
kg
23
23
29
29
Standardne dužine cijevi: 5 m glavne cijevi, 2,5 m ogranci, 0 m visinska razlika.
Vrijednosti kod najvišeg / najnižeg stupnja ventilatora
mmd-ap0054spH do ap0184spH-e (ap0244spH-e i ap0274spH-e)
model mmd-
210
aP0054SPh-E
aP0074SPh-E
aP0094SPh-E
21
803 (unutra)
21
103
Zračni filtar
aP0124SPh-E
Cijevi za radni medij
aP0154SPh-E
aP0184SPh-E
67
20 21
168 (unutra)
57
21
845 (1140)
aP0244SPh-E
511
645
19
359
372
422
502
80
31
168
>ABS <
67
40
4 - φ4
aP0274SPh-E
120
**
φ9
2
*
805 (1100)
80
910 (1295)
59
33
163
Priključak za svježi zrak
(prethodno izveden)
Priključak za kondenzat
Montažna ploča
Prostor potreban za instalaciju i održavanje
Donji dovod zraka
Stražnji dovod zraka
5 ili više
210
5 ili više
210
Izlaz za zrak
50
100 ili više
48 I TOSHIBA
945 (1240)
50
250 ili više
235 ili više
Strop
2500 ili više
Pod
235 ili
više
210
Strop
Ulaz za zrak
645
5 ili više
Ulaz
za zrak
235 ili
više
50 ili više
645
745
300 ili više
2500 ili više
Pod
(Jedinica: mm)
Tanka
kanalna jedinica
Modeli serije MMD-AP***SPH-E
Optimalno rješenje za instalacije
s ograničenim prostornim mogućnostima
■ Decentna ugradnja u ovješene stropove radi ljepšeg izgleda
prostorije
■ Infracrveni daljinski upravljač kao opcija: TCb-aX32E2;
više o tome na stranici 68
■ Nova veličina učinka: 1,7 kW
■ pribor:
• Prirubnica za priključak svježeg zraka TCb-FF101URE2
■ Velika fleksibilnost kod montaže zbog male visine od
samo 210 mm
■ Uključena je pumpa za kondenzat s visinom dobave od 850 mm
■ Moguć je dovod svježeg zraka pomoću vanjskog ventilatora
Prirubnica priključka za svježi zrak
TCB-FF101URE2
TOSHIBA I 49
VRF-R410A-Technologies
Visokotlačna kanalna jedinica
Unutarnja jedinica
MMD-
Tehnički podaci
AP0184H-E
AP0244H-E
AP0274H-E
AP0364H-E
AP0484H-E
5,60
6,30
900
37
160
196
1/2 - 1/4
7,10
8,00
1320
40
160
196
5/8 - 3/8
8,00
9,00
1320
40
160
196
5/8 - 3/8
14,00
16,00
2100
40
260
196
5/8 - 3/8
22,40
25,00
3600
49
370 × 3
196
7/8 - 1/2
28,00
31,50
4200
50
370 × 3
196
7/8 - 1/2
V/Ph/Hz
kW
220-240/1/50
0,184
220-240/1/50
0,299
220-240/1/50
0,299
11,20
12,50
1600
40
260
196
5/8 - 3/8
25 (Vijci)
220-240/1/50
0,368
220-240/1/50
0,414
220-240/1/50
1,2
220-240/1/50
1,26
Dimenzije (V × Š × D)
mm
380 × 850 × 660
380 × 850 × 660
380 × 850 × 660
Težina
kg
50
52
52
Učinak hlađenja *
Učinak grijanja *
Količina zraka
Razina zvučnog tlaka **
Snaga motora ventilatora
Max. vanjski statički tlak
Rubni priključak za plinski – tekući medij
Odvod kondenzata
Strujno napajanje
Strujno napajanje
AP0964H-E
380 × 850 × 660 380 × 1200 × 660 470 × 1380 × 1250 470 × 1380 × 1250
56
67
150
150
Standardne dužine cijevi: 5 m glavne cijevi, 2,5 m ogranci, 0 m visinska razlika.
Vrijednosti kod najvišeg / najnižeg stupnja ventilatora
mmd-ap0184H-e do
ap0364H-e
Izlaz za zrak
Upravljačka kutija
Izlaz za zrak
Ulaz za zrak
348
77
275 (150)
1250
200 150
1200
316 164 316
250
250
250
29
31
190 250
45
90 40
380
624
698
Priključak za
kondenzat
(VP 25)
Lijeva strana
Izlaz za zrak
Izlaz za zrak
Rupe za priključak
kanala (10x M6)
Rupe za priključak
kanala (8x M6)
150 300
300
250
300 (150)
250
250
250 190
316
Prostor za
održavanje
Revizijski otvor 600
(Jedinica: mm)
(Jedinica: mm)
65
Prostor
potreban za
instalaciju i
održavanje
200
ili više
Prostor za
održavanje
Rupe za priključak
kanala (10x M6)
Prostor za
održavanje
1000
ili više
500
ili više
1000
ili više
Prostor za
održavanje
Prostor
potreban za
instalaciju i
održavanje
1000
ili više
500
ili više
Prostor za
održavanje
Revizijski
otvor 600
50 I TOSHIBA
( 47)
85
Rupe za priključak
kanala (8x M6)
Rupa za priključak
kanala (6x M6)
Prostor
potreban za
instalaciju i
održavanje
Z pogled
370
316
70
Z pogled
( 47)
Z pogled
30 35
17
150 275
(202)
Rupa za priključak
kanala (6x M6)
17
( 141) 226
Lijeva strana
Izlaz za zrak
Priključak cijevi za
radni medij
(tekući)
406
13
348
Priključak cijevi za
radni medij
(strana usisa)
35
13
Izlaz za zrak
Rupa za
priključak kanala (4x M6)
110
35
35
Priključak za
kondenzat (VP 25)
850
Lijeva strana
AP0361H
Priključak cijevi za
radni medij
(tekući)
660
242
Upravljačka kutija
Otvor za ovjes (4xø12x92)
105 60
850
426
(182)
70
35
30
35
13
( 141) 226
110
1328
Razmak ovjesa
700
740
Priključak cijevi za
radni medij
(strana usisa)
90 40
380
660
Razmak ovjesa 1288
470
Priključak cijevi
za radni medij
(tekući)
105 60
Lijeva strana
AP0181H
do
AP0271H
26mm otvor za ožičenje
napajanja i upravljanja
(donja strana
upravljačke kutije)
100
Upravljačka kutija
Ovjes
700
740
Priključak cijevi
za radni medij
(strana usisa)
Priključak odvoda
kondenzata
(VP25)
Ulaz za zrak
Z
70
26mm otvor za
ožičenje napajanja
i upravljanja
Z
Ulaz za zrak
1060
710
Izlaz za zrak
Otvori za ovjes
(4- φ12×72)
1380
Z
Razmak ovjesa 1260
70
70
Otvor za ovjes
(4- φ12×72)
mmd-ap0724H-e,
ap0964H-e
mmd-ap0484H-e
30
**
●
●
( 141) 226
*
kW
kW
m³/h
dB(A)
(W)
Pa
col
AP0724H-E
Prostor za
održavanje
Revizijski otvor
φ 1000
(Jedinica: mm)
Visokotlačna
kanalna jedinica
Modeli serije MMD-AP***4H-E
s punom snagom
kod hlađenja i grijanja
■ Velika fleksibilnost kod instalacije
■ Savršena raspodjela zraka preko izlaznih otvora za zrak, radi
ujednačenog kretanja temperatura u svim područjima prostorije
■ pribor:
• Pumpa za kondenzat
■ Vanjski statički tlak do 196 Pa koji se može regulirati u tri stupnja
■ Kontrolni otvori olakšavaju pristup i održavanje
Pumpa za kondenzat
TCB-DP31DE
TCB-DP32DE
TOSHIBA I 51
VRF-R410A-Technologies
kanalna jedinica za svježi zrak
Unutarnja jedinica
Tehnički podaci
MMD-
AP0481HFE
AP0721HFE
AP0961HFE
14,00
8,90
5 - +43
-5 - +43
1080
45/41
160
230
5/8 - 3/8
22,40
13,90
5 - +43
-5 - +43
1680
46/44
160 + 160
180
7/8 - 1/2
25 (PVC Rohr)
28,00
17,40
5 - +43
-5 - +43
2100
46/44
160 + 160
205
7/8 - 1/2
V/Ph/Hz
220-240/1/50
220-240/1/50
220-240/1/50
kW
mm
kg
0,28
492 × 1392 × 1262
93
0,45
492 × 1392 × 1262
144
0,52
492 × 1392 × 1262
144
Učinak hlađenja *
Učinak grijanja *
Granične vrijednosti upotrebe **
Granične vrijednosti upotrebe ***
Količina zraka
Razina zvučnog tlaka ****
Snaga motora ventilatora
Max. vanjski statički tlak
Rubni priključak za plinski – tekući medij
Odvod kondenzata
kW
kW
°C
°C
m³/h
dB(A)
(W)
Pa
col
Strujno napajanje
Strujno napajanje
Dimenzije (V × Š × D)
Težina
●
●
●
●
Nominalni uvjeti
Hlađenje: vanjska temperatura 33°C TK / 28°C FK, zadana vrijednost temperature 18°C
Grijanje: vanjska temperatura 0°C TK / -2,9°C FK, zadana vrijednost temperature 25°C
Cijev za radni medij: duljina 7,5 m / visina 0 m
*** Ako je temperatura svježeg zraka <3°C ispod zadane vrijednosti, automatski samo ventilacija
*
**** Vrijednosti koje stvarno nastaju kod rada vani općenito su veće od navedenih, jer se mora dodati buka iz okoline.
** Ako je temperatura svježeg zraka <3°C iznad zadane vrijednosti, automatski samo ventilacija,
a kod temperature svježeg zraka <19°C: bez obzira na zadanu vrijednost uvijek ventilacija
mmd-ap0481Hfe do ap0961Hfe
Uzdužna rupa za ovjes M10
Prostor potreban za instalaciju i održavanje
1328
Promjer rupe širina x duljina
Razmak ovjesa 1288
4-φ12 x 40
4-φ12 x 92
Prostor za održavanje
Iznad
200
Tipovi
0481
0721, 0961
1262
200
Iznad 1 0 0 0
Revizijski otvor
Prostor za održavanje
600
100
Razmak ovjesa
A
B
Kanalni
uređaj za
svježi zrak
600
600
Primjer polaganja
cijevi na gradilištu
Revizijski
otvor
145.5
492
Otvor za izlaz
Senzor izlaza za zrak
Prirubnica otvora za izlaz (K)
(pribor za unutarnju jedinicu)
47
81
23
60
1262
G
35
F
H
I
J
406
E
Upravljačka kutija (s poklopcem)
51
D
Priključak cijevi za
radni medij
(tekući N)
528.5
216 150
C
370
41
Priključak cijevi za radni
medij (strana usisa M)
704
850
Ulaz za zrak
Prirubnica otvora za ulaz (L)
(pribor za unutarnju jedinicu)
(Jedinica: mm)
C
d
e
f
g
H
i
j
m
n
aP0961hFE
model
mmd-
1392 1260
a
250
250
250
250
250
250
250
250
10-M6 10-M6
Ø 22.2 Lemljeni spoj
Ø 12.7 Konusni spoj
aP0721hFE
1392 1260
250
250
250
250
250
250
250
250
10-M6 10-M6
Ø 22.2 Lemljeni spoj
Ø 12.7 Konusni spoj
aP0481hFE
892
215
215
–
250
250
–
8-M6
Ø 15.9 Konusni spoj
Ø 9.5 Konusni spoj
52 I TOSHIBA
b
810
107.5 107.5
k
l
6-M6
Kanalna jedinica
za svježi zrak
Modeli serije MMD-AP***HFE
Optimalno upravljanje
svježim zrakom
■ Savršeno rješenje tamo gdje postoji veća potreba za svježim
zrakom, bilo zbog udobnosti ili zbog zakonskih normi
■ Primani transport svježeg vanjskog zraka, pri čemu se svježi
zrak prethodno temperira približno na sobnu temperaturu
■ Vanjski statički tlak do 230 Pa
■ pribor:
• Visokoučinkoviti filter 65 (odgovara otprilike kategoriji filtra 5)
• Visokoučinkoviti filter 90 (odgovara otprilike kategoriji filtra 7)
• Pumpa za kondenzat
• Kutija filtra
■ Kompatibilna sa SMMS
■ kondicioniranje kod opskrbe svježim zrakom
Često se događa da svježi zrak nepovoljno utječe na sustav,
otežava normalnu regulaciju klima uređaja ili ga izlaže značajnim opterećenjima koja mu smanjuju učinak. Zbog toga se svježi zrak, prije nego što se uključi u glavnu klimatizaciju, najčešće
prethodno kondicionira do nekog izvjesnog stupnja. Kanalne
jedinice za svježi zrak služe za kondicioniranje svježeg zraka, a
ne da bi se njima regulirala sobna temperatura. Za pokrivanje
sobnih opterećenja potrebno je predvidjeti odgovarajuću unutarnju jedinicu.
Kanalna jedinica za svježi zrak
Unutarnja jedinica
■ koncepcija jedinice:
U prodaji su tri modela (14,0, 22,4 i 28,0 kW). To odgovara potrebama za svježim zrakom jednog sustava. (Po sustavu su dopuštene dvije kanalne jedinice za svježi zrak s učinkom od max.
30% ukupnog učinka unutarnje jedinice)
Svježi zrak
Kutija filtra
TCB-FCY100DE
TCB-FCY51DFE
Pumpa za dizanje kondenzata
TCB-DP32DFE
SMMS vanjska jedinica
Dugovječni predfiltar
TCB-PF3DE
TCB-PF4D-1E
Visokoučinski filtar 65
TCB-UFM3DE, TCB-UFM4D-1E
Visokoučinski filtar 90
TCB-UFH7DE, TCB-UFH8D-1E
TOSHIBA I 53
VRF-R410A-Technologies
Uvjeti primjene
kanalnih jedinica za svježi zrak
reŽim HlaĐenja
reŽim grijanja
■ ako je temperatura svježeg zraka <3°C
iznad zadane vrijednosti, automatski samo ventilacija
(kod temperature svježeg zraka <19°C: uvijek ventilacija,
bez obzira na zadanu vrijednost)
■ ako je temperatura svježeg zraka <3°C
ispod zadane vrijednosti, automatski samo ventilacija
(kod temperature svježeg zraka od >15°C: bez obzira na
zadanu vrijednost, uvijek ventilacija)
Temperatura svježeg zraka (°C) −10
0
(°C) −10
100
20
10
30
20
40
30
Zadana vrijednost
5
5
VentilaCija
režim hlađenja
43
50
40
50
Temperatura svježeg
zraka (°C) −10
(°C) −10
0
−5
43
HlaĐenje
100
−5
režim grijanja
automatski
+3°C Starta+3°C
režim hlađenja
20
10
30
20
40
30
Zadana vrijednost
grijanje
−3°C
50
40
43
50
43
VentilaCija
−3°C Starta automatski
režim grijanja
Režimi rada i podesivi raspon temperature dolaznog zraka
Režim rada
Tvornički podešen
Područje podešavanja
Hlađenje
18°C
16 do 27°C
Grijanje
25°C
16 do 27°C
■ Kanalna jedinica za svježi zrak može se upotrebljavati sa SMMS ,
ali ne sa ShRM (Super heat Recovery Multi System )
■ Zadržite visinsku razliku između kanalnih jedinica za svježi zrak
ispod 0,5 m
■ Po sustavu su dopuštene do 2 jedinice za svježi zrak. Učinak
ove dvije kanalne jedinice za svježi zrak smije iznositi maksimalno 30% ili manje od ukupne snage unutarnjih jedinica (zajedno sa snagom kanalnih jedinica za svježi zrak)
<30% ukupne snage
unutarnje jedinice
Visinska razlika:
<0,5m
80 do 100% učinka vanjske jedinice
■ Kanalne jedinice za svježi zrak upotrebljavaju se samo s uobičajenim unutarnjim jedinicama u jednom sustavu. Nije dopušten priključak kanalnih jedinica za svježi zrak.
■ Ukupni kapacitet svih jedinica za svježi zrak ograničen je na 80
do 100% učinka vanjskih jedinica. (ovo ograničenje mora se
poštovati radi pravilne regulacije radnog medija).
Nije dopušten priključak
za nekoliko katova
Nije
dopušteno
Nije dopušteno
Visinska
razlika:
<0,5m
pOsebne napOmene
1. Ventilator jedinice za svježi zrak zaustavlja rad tijekom odleđivanja. ova se funkcija može prebaciti na trajni način rada.
2. Kod upotrebe centralnog daljinskog upravljača, unutarnje jedinice i kanalne jedinice za svježi zrak moraju se rasporediti u
različitim zonama.
3. Iako postoji upravljanje temperaturom dolaznog zraka, prioritet ima regulacija učinka normalnih unutarnjih jedinica unutar sustava.
4. Kanalnim jedinicama za svježi zrak ne može se upravljati uobičajenim daljinskim upravljačima za prostorije.
5. Ukoliko temperatura svježeg zraka u režimu grijanja padne ispod -5°C, rad jedinica automatski se zaustavlja
(ventilator se isključuje), (radi zaštite kruga hlađenja).
6. Ukoliko temperatura svježeg zraka u režimu hlađenja padne ispod 5°C, rad jedinica automatski se zaustavlja
(ventilator se isključuje).
54 I TOSHIBA
Parapetne jedinice
bez maske
Modeli serije MML-AP***BH-E
nevidljiva klima za dobro osjećanje
■ Savršena integracija u interijer prostorije jer se jedinice mogu kompletno ugraditi
■ Jednostavna montaža i održavanje
■ Vrlo tihe
■ Infracrveni daljinski upravljač kao opcija: TCb-aX32E2;
više o tome na stranici 68
jedinica s maskom
Tehnički podaci
Unutarnja jedinica
MML-
AP0074BH-E
AP0094BH-E
AP0124BH-E
AP0154BH-E
AP0184BH-E
2,20
2,50
460
36/32
19
3/8 - 1/4
2,80
3,20
460
36/32
19
3/8 - 1/4
4,50
5,00
740
36/32
70
1/2 - 1/4
5,60
6,30
740
36/32
70
1/2 - 1/4
7,10
8,00
950
42/33
70
5/8 - 3/8
V/Ph/Hz
kW
220-240/1/50
0,056
220-240/1/50
0,056
3,60
4,00
460
36/32
19
3/8 - 1/4
20 (PVC-cijev)
220-240/1/50
0,056
220-240/1/50
0,090
220-240/1/50
0,090
220-240/1/50
0,095
Dimenzije (V × Š × D)
mm
600 × 745 × 220
600 × 745 × 220
600 × 745 × 220
600 × 1045 × 220
600 × 1045 × 220
600 × 1045 × 220
Težina
kg
21
21
21
29
29
29
Učinak hlađenja *
Učinak grijanja *
Količina zraka
Razina zvučnog tlaka **
Snaga motora ventilatora
Rubni priključak za plinski – tekući medij
Odvod kondenzata
Strujno napajanje
Strujno napajanje
●
●
Standardne dužine cijevi: 5 m glavne cijevi, 2,5 m ogranci, 0 m visinska razlika.
Vrijednosti kod najvišeg / najnižeg stupnja ventilatora
mml-ap0074bH-e do ap0244bH-e
(velika prirubnica izlaza za zrak)
B
Prostor potreban za
instalaciju i održavanje
A
100
150 ili više
10
10
10
PMV-kutija
Model MMLAP0074BH-E do AP0124BH-E
AP0154BH-E do AP0244BH-E
A
610
910
B
580
880
C
550
850
D
4
7
E
5
8
140
B
85 55
Priključak radnog
medija (strana usisa)
436
397
315
402
80
Zračni filtar
170
135
Priključak radnog
medija (tekućeg)
E − φ4,7mm otvor
(prednja i stražnja strana)
Upravljačka kutija
(stezaljka za uzemljenje
(kod montaže otraga) unutra)
123
65
2x 4,7mm otvor (lijevo i desno)
D ×100
4− φ15mm otvor za upravljačku kutiju
(stezaljka za uzemljenje
(kod montaže otraga))
150 ili više
Priključak za
kondenzat
2x 12x18 uzdužna
rupa (otvor za
podnu montažu)
104
C
(velika prirubnica izlaza za zrak)
274
224
25
85
20
Područje pokrivne ploče
145
145
50
5
Otvor za podnu montažu
600
**
129
*
kW
kW
m³/h
dB(A)
(W)
col
AP0244BH-E
110
155
220
(Jedinica: mm)
TOSHIBA I 55
VRF-R410A-Technologies
Bi-Flow
konzolne jedinice
lijepog izgleda i tihe:
tOsHiba bi-flow konzolne jedinice
■ Nekompliciran i fleksibilan dizajn
■ Jednostavno rukovanje preko priloženog daljinskog
upravljača ili elementa za rukovanje na samoj jedinici
Modeli serije MML-AP***4NH-E
■ otvor za izlaz zraka gore i dolje
■ Prikladne za podnu i zidnu montažu
konzola
Tehnički podaci
Unutarnja jedinica
MML-
AP0074NH-E
AP0094NH-E
AP0124NH-E
AP0154NH-E
AP0184NH-E
2,20
2,50
510
38/26
41
3/8 - 1/4
2,80
3,20
510
38/26
41
3/8 - 1/4
4,50
5,00
624
43/31
41
1/2 - 1/4
5,60
6,30
726
47/34
41
1/2 - 1/4
V/Ph/Hz
kW
220-240/1/50
0,021
220-240/1/50
0,021
3,60
4,00
552
40/29
41
3/8 - 1/4
16 (PVC-cijev)
220-240/1/50
0,025
220-240/1/50
0,034
220-240/1/50
0,052
Dimenzije (V × Š × D)
mm
600 × 700 × 220
600 × 700 × 220
600 × 700 × 220
600 × 700 × 220
600 × 700 × 220
Težina
kg
17
17
17
17
17
Učinak hlađenja *
Učinak grijanja *
Količina zraka
Razina zvučnog tlaka **
Snaga motora ventilatora
Rubni priključak za plinski – tekući medij
Odvod kondenzata
Strujno napajanje
Strujno napajanje
*
**
kW
kW
m³/h
dB(A)
(W)
col
●
●
Standardne dužine cijevi: 5 m glavne cijevi, 2,5 m ogranci, 0 m visinska razlika.
Vrijednosti kod najvišeg / najnižeg stupnja ventilatora
mml-ap0074nH-e do ap0184nH-e
Potreban prostor
za instalaciju i održavanje
Stražnji dio
Ulazna rešetka za zrak
Frontalni panel
Izmjenjivač topline
Zračni filtar
Ulaz
za zrak
Ulaz
za zrak
Ulaz
za zrak
Razmak
min. 300
min. 300
min. 300
Promjer 80 mm
Vertikalni otvor za zrak
(ispust zraka gore)
Promjer 80 mm
Mogući otvori
Izlaz
zraka na strani poda
Promjer 80 mm
Mogući otvori
(Jedinica: mm)
56 I TOSHIBA
Klima-ormari
auto
swing
uski, štede prostor
■ Fleksibilno postavljanje klima-ormara, može
se postaviti i u uglu prostorije jer su jedinice
opremljene automatskim upravljanjem lamelama za vođenje zraka lijevo-desno
■ Široki otvor za izlaz zraka, s tim da se vertikalni smjer strujanja može podesiti ručno
Modeli serije MMF-AP***4H-E
klima-ormar
Tehnički podaci
Unutarnja jedinica
MMF-
Učinak hlađenja *
Učinak grijanja *
Količina zraka
Razina zvučnog tlaka **
Snaga motora ventilatora
Rubni priključak za plinski – tekući medij
Odvod kondenzata
Strujno napajanje
Strujno napajanje
kW
kW
m³/h
dB(A)
(W)
col
Dimenzije (V × Š × D)
mm
kg
4,50
5,00
900
46/38
37
1/2 - 1/4
5,60
6,30
900
46/38
37
1/2 - 1/4
220-240/1/50
0,15
220-240/1/50
0,15
AP0244H-E
AP0274H-E
AP0364H-E
AP0484H-E
7,10
8,00
11,20
8,00
9,00
12,50
1200
1200
1920
49/40
49/40
51/44
63
63
110
5/8 - 3/8
5/8 - 3/8
5/8 - 3/8
20 (PVC-cijev: vanjski 26, unutarnji 20)
220-240/1/50
220-240/1/50
220-240/1/50
0,19
0,19
0,28
AP0564H-E
14,00
16,00
2160
54/46
160
5/8 - 3/8
16,00
18,00
2160
54/46
160
5/8 - 3/8
220-240/1/50
0,35
220-240/1/50
0,35
1750 × 600 × 210 1750 × 600 × 210 1750 × 600 × 210 1750 × 600 × 210 1750 × 600 × 390 1750 × 600 × 390 1750 × 600 × 390
48
48
49
49
65
65
65
Standardne dužine cijevi: 5 m glavne cijevi, 2,5 m ogranci, 0 m visinska razlika.
Vrijednosti kod najvišeg / najnižeg stupnja ventilatora
Konzola za zidnu montažu
Prostor potreban za instalaciju i održavanje
Zid
Zid
1000 Ili više
210
815
1750
Model
Zidna provodnica
(s obje strane)
(prethodno izvedena)
50
Stražnja cijevna
provodnica (130mm
prethodno izvedena)
Ulaz za zrak
180
Montažni razmak
podnog učvršćenja 640
120
Glavna odvodna gipka cijev
F
A
B
Zid
(Prednja strana)
MMD-
A
B
C
D
E
F
50
AP0364H-E do AP0564H-E
380 125 120 160 390
40
MMF-AP0364H-E
MMF-AP0154H-E
Tekućina
Tekućina
358
165
120
631
Konzola za
podnu montažu
(s obje strane)
500
Ili više
200 107 132 157 210
155
164
D
(Prednja
strana)
AP0154H-E do AP0274H-E
Provodnica za kondenzat
(s obje strane)
(prethodno izvedena)
C
200
Ili više
E
204
Strana
usisa
380
Izlaz za zrak
20
600
Razmak
Razmak
80 30×3
30×3
25
40
mmf-ap0154H-e do ap0564H-e
59
**
10
*
AP0184H-E
●
●
V/Ph/Hz
kW
Težina
AP0154H-E
165
Priključak cijevi za
radni medij (tekući)
215
215
Strana
usisa
Priključak cijevi za radni medij (strana usisa)
Vijak za uzemljenje (M4)
Vođenje cijevi za radni medij
(Jedinica: mm)
TOSHIBA I 57
VRF-R410A-Technologies
Vrf set za ventilaciju
Tehnički podaci
Veličina
MM-DXC010
MM-DXC012
MM-DXV080
MM-DXV140
MM-DXV280
Učinak hlađenja
Učinak grijanja
Količina zraka min.
Količina zraka max.
kW
kW
m³/h
m³/h
MM-DXC010
MM-DXC012
MM-DXV140
MM-DXV280
kW
kW
m³/h
m³/h
MM-DXC010
MM-DXC012
MM-DXV280
kW
kW
m³/h
m³/h
2,5
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0
10,0
2
2,5
3
4
5
6
8
10
1
1
1
1
1
1
1
1
●
●
1
1
1
1
1
1
1
5,60
6,30
720
1080
7,10
8,00
1060
1580
8,00
9,00
1060
1580
14,00
16,00
1680
2520
16,00
18,00
1850
3740
1
28,00
31,50
3360
5040
22,40
25,00
2880
4320
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
6
8
10
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
2
2
1
1
50,40
56,50
6240
9360
1
2
1
2
3
2
56,00
63,00
6720
10080
60,80
68,00
7610
12380
67,20
75,00
8640
12960
2
1
72,80
81,50
9120
13680
1
2
78,40
88,00
9600
14400
3
84,00
94,50
10080
15120
32,00
36,00
3700
7480
38,40
43,00
4730
8060
44,80
50,00
5760
8640
KS
32
34
36
38
40
42
44
46
48
8
10
1
3
4
1
3
3
1
95,20
106,50
12000
18000
1
3
2
2
100,80
113,00
12480
18720
1
3
1
3
106,40
119,50
12960
19440
1
3
1
4
4
1
117,60
131,50
14880
22320
1
4
3
2
123,20
138,00
15360
23040
1
4
2
3
128,80
144,50
15840
23760
1
4
1
4
134,40
151,00
16320
24480
89,60
100,00
11520
17280
Oprez:
• omjer raznolikosti VRF-uređaja: maks. 110 % (ako je priključeno jedno DX-sučelje.)
• “air on”- temperatura u režimu hlađenja izmjenjivača topline: min. 15 °CWb /
maks. 24 °CWb
• “air on”- temperatura u režimu grijanja izmjenjivača topline: min. 15 °CDb / maks.
28 °CDb
• ako se mora upotrebljavati svježi zrak koji se kreće izvan ovih temperaturnih raspona, tada je potrebno pripremiti ga u drugim jedinicama ili ga miješati s odlaznim
zrakom (ili oboje), kako bi ostao unutar graničnih vrijednosti. U suprotnom se ne
može zajamčiti siguran i pouzdan rad. ovdje je najbolje koristiti se odlaznim zrakom iz zgrade, kojeg je pripremila klima-jedinica, i ne miješati ga s više od 20 %
usisanog svježeg zraka.
• Ta-senzor trebao bi biti smješten u kanalu za odlazni zrak. ako pokazane vrijednosti za okolnu temperaturu nisu reprezentativne, tada bi trebalo upotrijebiti daljinski
temperaturni senzor TCb-TC21LE2 u prostoriji.
58 I TOSHIBA
11,20
12,50
1280
1920
KS
●
●
Veličina
Učinak hlađenja
Učinak grijanja
Količina zraka min.
Količina zraka max.
2,0
●
●
Veličina
Učinak hlađenja
Učinak grijanja
Količina zraka min.
Količina zraka max.
KS
4
112,00
126,00
13440
20160
VRF set za ventilaciju
Za bolju radnu okolinu i sprječavanje sindroma bolesne zgrade (sickbuilding) danas se često preporučuju kanalne jedinice za dovod svježeg zraka.
Zakoni kako u europskim okvirima, tako i na lokalnoj razini, skloni su
uvođenju propisa o minimalnom dovodu svježeg zraka po osobi i satu. U javnim zgradama to je već propisano.
Zasada se svježi zrak dovodi preko pojedinih ventilacijskih jedinica.
ovi pojedinačno pogonjeni ventilacijski uređaji pripremaju svježi zrak
iz okoline tako da on otprilike odgovara prostoriji za koju je namijenjen; ove jedinice najčešće su spojene na uređaj za hlađenje vode.
Preko sučelja za direktno isparavanje, VRF-vanjska jedinica ToShIba
može se priključiti na ventilacijski uređaj nekog drugog proizvođača s
rekuperacijom topline i usisavanjem svježeg zraka, koji je opremljen
DX-izmjenjivačem topline R410a.
glavne značajke:
■ omogućuje priključak ventilacijskih uređaja drugih proizvođača
na sve VRF-proizvode tvrtke ToShIba (Mini-SMMS*, SMMS i
ShRM ), koji koriste lokalni izmjenjivač topline za direktno isparavanje R410a.
■ * Mini-SMMS i MM-DXV280 nisu kompatibilni.
■ Regulacija se odvija preko standardnog daljinskog upravljača
ToShIba (RbC-aMT32E).
set za direktno isparavanje za ventilacijske uređaje
tOsHiba sastoji se od dva dijela:
■ Vanjski ulaz za uklj/isklj.
■ regulatora
■ Regulacija temperature ventilatora odvija se preko Ta-senzora
koji se nalazi unutar strujanja odlaznog zraka
(podešava se preko daljinskog upravljača).
■ Ulaz za detekciju kvarova na ventilatoru.
■ seta ventila (u tri veličine) – za montažu na izmjenjivač topline
za direktno isparavanje R410a na ventilacijskom uređaju
Regulator za izmjenjivač topline
s direktnim isparavanjem
Cijevna instalacija
Vanjska jedinica
Ventilacijska jedinica
(postojeća na mjestu instalacije)
Regulator
Unutarnja jedinica
Regulator
TOSHIBA I 59
VRF-R410A-Technologies
VRF modul za toplu vodu
Novost u asortimanu je modul za toplu vodu kod kojeg postoji mogućnost pripreme tople vode preko VRF sustava.
ovakav način pripreme tople vode koncipiran je za sustave s niskim
temperaturama, koji su vrlo učinkoviti po svojim performansama.
Modul je između ostalog savršen kada je riječ o njegovoj primjeni u
hotelima.
■ Visokoučinkovito zagrijavanje prostorija i priprema potrošne vode
■ Raspon temperatura izlazne vode od +25 - +50°C
■ Nema potrebe za pomoćnim električnim grijanjem
■ Vrlo široko područje režima pripreme vruće i tople vode
■ Dizajn koji štedi prostor uz mogućnost potpune integracije sustava za vodu
■ Regulacija temperature polaznog voda
■ Mogućnost priključenja na sve SMMS uređaje
Vrf mOdul Za tOplu VOdu
Tehnički podaci
Model
Učinak grijanja
Potrošnja energije
Konstruktivni tlak
Izmjenjivač topline
Izolacija
Na strani vode
Standardno
Min.
Gubitak tlaka vode (kod standardnog protoka)
Protok vode
unutra
Područje rada
izvana (tijekom grijanja)
Na strani ulaza vode
Na strani izlaza vode
kW
kW
Mpa
l/min
l/min
kPa
°CDB
°CWB
RH (%)
°CWB
°C
°C
Filter za vodu
Priključak za vodu
Cijev za radni medij
Odvod kondenzata
Strujno napajanje
Pogonska struja
Strujno napajanje
Dizajn
Dimenzije (V × Š × D)
Težina
60 I TOSHIBA
Dovod
Odvod
Plin
Tekućina
col
col
col
col
col
V/Ph/Hz
A
W
mm
kg
●
●
MMW-AP0271LQ-E
MMW-AP0561LQ-E
8,00
16,00
Nema podataka
1,00
Pločasti izmjenjivač topline
polietilenska pjena + poliuretanska pjena
22,90
19,50
39,20
45,80
38,90
39,80
5-32
24 (max.)
30-85
- 20 - +19
+15 ili preko +50
+25 - +50
Mrežasti filter 30 - 40 (nabavlja se na mjestu ugradnje)
1 1/4
1 1/4
5/8 rubni priključak
3/8 rubni priključak
1
220-240/1/50
0,08
0,08
13,00
13,00
Kućište od pocinčanog čelika
580 × 400 × 250
17,80
20,30
TOSHIBA I 61
VRF-R410A-Technologies
Dimenzioniranje cijevi za radni medij
dOpuŠtene raZlike u udaljenOsti OdnOsnO Visini kOd CjeVOVOda Za radni medij
Slijedna jedinica 3
A
Visinska razlika
između vanjskih
jedinica
h3 ≤ 5 m
Glavna
jedinica
T-račva
za cjevovod tekućeg medija
D
<Ex. 1>
B
C
Slijedna
jedinica 1
Slijedna
jedinica 2
Y-račva
za cjevovod za plin
<Ex. 1>
Vanjska
jedinica
Ok
La
Lb
Lc
Ok
Ld
<Ex. 2>
LA
<Ex. 2>
LB
Glavni spojni cjevovod između vanjskih jedinica
T-račva
za cjevovod
tekućeg medija
Y-račva
za cjevovod
za plin
Visinska razlika
između vanjskih
jedinica
h1 ≤ 70 m
L1
Račvanje cjevovoda L2
L7
Spojna cijev unutarnje jedinice
1. račva
a
iZbjegaVajte
Napomena:
Prikazano spajanje T-račve
nije dopušteno.
Glavno
račvanje
b
c
d
Ok
Napomena:
U slučaju SMMS 5 i 6 KS pridržavajte se
pravila priključivanja za duljinu/visinu kod
SMMS.
e
Unutarnja jedinica
L3
Visinska razlika
između unutarnjih
jedinica
h2 ≤ 40 m
Identična duljina odgovara najudaljenijem cjevovodu 235 m
Identična duljina odgovara najudaljenijem cjevovodu iza prve račve od 90 m
Y-račva
L6
L5
L4
f
g
h
i
j
Unutarnja jedinica
Uvjetovane karakteristike sustava
Maksimalni broj
kombiniranih
vanjskih jedinica
Maksimalna snaga kombiniranih
vanjskih jedinica
Maksimalni broj povezanih
unutarnjih jedinica
4 jedinice
48 KS
48 jedinica
Maksimalna snaga
kombiniranih
unutarnjih jedinica
H2 ≤ 15
135%
H2 > 15
105%
Primjedba 1) Kombinacija vanjskih jedinica: glavna jedinica (1 jedinica) + slijedna jedinica
(0 do 3 jedinice). Glavna jedinica je vanjska jedinica koja je najbliža priključenim unutarnjim jedinicama.
Primjedba 2) Vanjske jedinice trebale bi biti instalirane u skladu s njihovom snagom.
(Glavna jedinica ≥ slijedna jedinica 1 ≥ slijedna jedinica ≥ 2 slijedna jedinica 3)
Napomena 3) Kod priključivanja cjevovoda za plin kod vanjske jedinice upotrijebite Y-račvu i
instalirajte je vodoravno.
Primjedba 4) Cjevovod prema unutarnjoj jedinici trebao bi biti okomit u odnosu na cijev vanjske jedinice i ne bi se smio priključivati u smjeru T-račve na cjevovodu tekućine kod glavne vanjske jedinice.
Dopuštena razlika u duljini i visini kod cjevovoda za radni medij
Manje od 34 KS
34 KS ili više
Stvarna duljina cjevovoda
Duljina cjevovoda do
najudaljenije točke L ( *1)
Ekvivalentna duljina
Odgovarajuća duljina do cjevovoda koji je najudaljeniji od prve račve Li ( *1)
Ukupna duljina cjevovoda
(cjevovod za tekućinu, prava duljina)
Odgovarajuća duljina najudaljenijeg cjevovoda između vanjskih jedinica LO ( )
*1
Stvarna duljina cjevovoda
Maksimalna odgovarajuća duljina glavnog cjevovoda
Ekvivalentna duljina
Maksimalna odgovarajuća duljina glavne spojne cijevi vanjske jedinice
Maksimalna stvarna duljina glavne spojne cijevi unutarnje jedinice
Maksimalna odgovarajuća duljina između račvi
Gornja vanjska jedinica
Visina između unutarnjih i vanjskih jedinica H1
Donja vanjska jedinica
Visina između unutarnjih jedinica H2
Visina između vanjskih jedinica H3
Tehnički podaci
Dopuštena vrijednost
Područje cjevovoda
300 m
500 m
190 m
235 m
90 m ( *2)
LA + LB + La + Lb + Lc + Ld + L1 + L2 + L3 + L4+ L5 + L6 + L7 + a + b + c +
d+e+f+g+h+i+j
LA + LB + Ld + L1 + L3 + L4 + L5 + L6 + j
25 m
100 m ( *3)
120 m ( *3)
10 m
30 m
50 m
70 m ( *4)
40 m ( *5)
40 m
5m
( *1) : (D) je vanjska jedinica koja je najudaljenija od prve račve, a (j) je unutarnja jedinica koja je najudaljenija od prve račve.
( *2) : Ako visinska razlika (H1) između unutarnje i vanjske jedinice prelazi 3 m, potrebno je odabrati najmanje 65 m.
( *3) : Ako maksimalna snaga kombiniranih vanjskih jedinica iznosi 46 KS ili više, tada odgovarajuća maksimalna duljina iznosi 70 m ili manje (stvarna duljina je 50 m ili manje).
( *4) : Ako visinska razlika (H2) između unutarnjih jedinica prelazi 3 m, tada bi trebalo odabrati 50 m ili manje.
( *5) : Ako visinska razlika (H2) između unutarnjih jedinica prelazi 3 m, tada bi trebalo odabrati 30 m ili manje.
62 I TOSHIBA
L3 + L4 + L5
LA + LB + Ld
(LA + Lb, LA + LB + Ld)
L1
Ld(La, Lb, Lc)
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j
L2, L3, L4, L5, L6, L7
–
–
–
–
Odabir CjeVOVOda Za radni medij
6 Glavni cijevni odvojak
Cijevni odvojak
Slijedna
jedinica 2
Slijedna
jedinica 3
Glavna
jedinica
Slijedna
jedinica 1
Priključna cijev unutarnje jedinice
4
Vanjska jedinica
4
5
5
5
5
5
Kompenzacijska cijev
ø 9.5
1
1
1
1
2
1. račva
1
Unutarnja jedinica
6 Y-račva
2
3
2
1
2
7
Glavni cjevovod
4
5
5
4
4
Priključna cijev
unutarnje jedinice
Račva za
vanjsku jedinicu
Priključna cijev
vanjske jedinice
4
5
5
5
Unutarnja jedinica
1
Veličina cijevi vanjske jedinice
Naziv modela MMY-
Na strani plina
Na strani tekućine
MAP0804*
ø 22.2
ø 12.7
MAP1004*
ø 22.2
ø 12.7
MAP1204*
ø 28.6
ø 12.7
MAP1404*
ø 28.6
ø 15.9
Od tipa 024 do tipa 056
ø 15.9
ø 9.5
MAP1604*
ø 28.6
ø 15.9
Od tipa 072 do tipa 096
ø 22.2
ø 12.7
Šifra ukupnog učinka
vanjskih jedinica *1
ø 28.6
ø 34.9
ø 34.9
ø 41.3
ø 15.9
ø 15.9
ø 19.1
ø 22.2
3
Šifra ukupnog učinka vanjskih jedinica *1
Na strani plina
Od 8 do maksimalno 12
ø 22.2
ø 12.7
Od 14 do maksimalno 22
ø 28.6
ø 12.7
Od 22 do maksimalno 36
ø 28.6
ø 15.9
Od 12 do maksimalno 14
ø 34.9
ø 19.1
Od 36 do maksimalno 46
ø 41.3
ø 22.2
ø 41.3
ø 22.2
46 ili više
*7
Šifra ukupnog učinka unutarnjih jedinica
Od 2,4 ili manje
*3
*4
*5
*6
*7
Naziv modela
*1
*2 *3
Glavna račvar *2 *3 *6
RBM-BY55E
RBM-BY105E
RBM-BY205E
RBM-BY305E
RBM-HY1043E
RBM-HY2043E
RBM-HY1083E
RBM-HY2083E
7
Spojnice
Naziv modela
Plin
(Y-spojnica)
ispod 26
Na strani plina
Na strani tekućine
ø 12.7
ø 9.5
Račva za
vanjsku jedinicu
26 ili više
ø31.8
ø31.8
Tekućina Kompenzacija
(T-spojnica) (T-spojnica)
ø28.6
ø19.1
ø25.4
ø19.1 ø19.1
ø31.8
ø22.2
Od 2,4 do maksimalno 6,4
ø 15.9
ø 9.5
ø 22.2
ø 12.7
Od 12,2 do maksimalno 20,2
ø 28.6
ø 15.9
Od 20,2 do maksimalno 35,2
ø 34.9
ø 22.2
Mekano
Srednje tvrdo ili tvrdo
35,2 ili više
ø 41.3
ø 22.2
OK
OK
OK
OK
NG *4
NG *4
NG *4
NG *4
NG *4
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
Šifra se utvrđuje prema koeficijentu energetske učinkovitosti.
Kod upotrebe Y-račve za prvi odvojak, odabir bi trebao uslijediti prema šifri učinka vanjske jedinice.
Kod cijevi iza račve mogu se priključiti glavne unutarnje jedinice ukupne snage od 6,0.
Ako promjer cijevi iznosi Ø 19,0 ili više, tada se mora upotrijebiti materijal naveden u priručniku.
Ako veličina cijevi prelazi veličinu glavne cijevi, tada bi se trebala odabrati jednaka veličina kao što je veličina glavne cijevi.
Ako je prva račva glavna račva sa šiframa učinka od 12 do 26, tada bi se trebao upotrijebiti model RBM-HY2043E (4-račve)
ili RBM-HY2083E (8-račvi), bez obzira na šifre ukupnog učinka naknadno spojenih unutarnjih jedinica
Maksimalna jednakovrijedna duljina glavnog voda trebala bi biti 70 m ili kraća.
RBM-BT14E
ø9.5
ø9.5
ø9.5
RBM-BT24E
ø9.5
ø28.6 ø22.2 ø22.2 ø9.5 ø9.5
Od 6,4 do maksimalno 12,2
Ako šifra ukupnog učinka unutarnjih jedinica prelazi onu vanjskih jedinica,
tada se mora upotrijebiti šifra učinka vanjskih jedinica.
*2
ø 6.4
Odabir račve
4
*1
ø 6.4
ø 12.7
Ispod 6,4
Od 6,4 do maksimalno 14,2
Od 14,2 do maksimalno 25,2
25,2 ili više
Ispod 14,2
Za 4
Od 14,2 do maksimalno 25,2
Ispod 14,2
Za 8
Od 14,2 do maksimalno 25,2
Na strani tekućine
*5
ø 6.4
ø 12.7
6
Šifra ukupnog učinka unutarnje jedinice
Promjer glavne cijevi treba se utvrditi u skladu sa snagom vanjskih jedinica
Veličina cijevi između račvi
Na strani tekućine
ø 9.5
Odabir račve
Y-spojnica
ø 9.5
Veličina glavnog cjevovoda
Na strani plina
Od tipa 015 do tipa 018
Na strani plina Na strani tekućine Cijev za izjednačenje
Od 16 do maksimalno 22
Od 22 do maksimalno 26*
Od 26 do maksimalno 36
36 ili više
Koeficijent učinkovitosti
Od tipa 007 Stvarna duljina 15 m ili
do tipa 012 Stvarna duljina prelazi 15 m
2
Veličina spojnog cjevovoda između vanjskih jedinica
*1
5
Cijevi unutarnje jedinice
8
minimalna debljina kod primjene R410a
Minimalna debljina (mm)
1/4"
3/8"
1/2"
5/8"
3/4"
7/8"
1.1/8"
1.3/8"
1.5/8"
6.35
9.52
12.70
15.88
19.05
22.20
28.58
34.92
41.28
0.80
0.80
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
1.10
1.25
TOSHIBA I 63
VRF-R410A-Technologies
Potreba za naknadnim punjenjem
dodatnog radnog medija
izračun potrebne količine dodatnog radnog medija
Tvornički napunjena količina
radnog medija
Tehnički podaci
8 KS
10 KS
12 KS
14 KS
16 KS
Model dizalice topline
11.5 kg
11.5 kg
11.5 kg
11.5 kg
11.5 kg
Model samo s hlađenjem
10.5 kg
10.5 kg
11.5 kg
11.5 kg
11.5 kg
Ako je sustav tvornički napunjen radnim medijem, tada cjevovod na mjestu instalacije ne sadrži radni medij.
Potrebno je izračunati potrebnu količinu i napuniti sustav.
■ izračun:
Izračun
Dodatna količina radnog medija računa se na temelju veličine
cjevovoda za tekućinu na mjestu instalacije i prema njegovoj
stvarnoj duljini.
Dodatna količina radnog medija potrebna na mjestu instalacije =
Stvarna duljina cijevi
za tekućinu
Dodatna količina radnog
medija po metru cijevi za
tekućinu
×
+
kompenzacija sustava
KS (tablica 2)
■ primjer:
Dodatna količina R (kg) = (L1 x 0.025 kg/m) + (L2 x 0.055 kg/m) + (L3 x 0.105 kg/m) + (3.0 kg)
L1 : Stvarna duljina cijevi za tekućinu ø 6,4 (mm)
L2 : Stvarna duljina cijevi za tekućinu ø 9,5 (mm)
L3 : Stvarna duljina cijevi za tekućinu ø 12,7 (mm)
Tablica 1
Promjer cijevi na strani tekućine
Dodatna količina radnog medija / 1 m
ø 6.4
ø 9.5
ø 12.7
ø 15.9
ø 19.0
ø 22.2
0.025 kg
0.055 kg
0.105 kg
0.160 kg
0.250 kg
0.350 kg
Tablica 2
Standardni model
Zajedničke konjske
snage (KS)
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
64 I TOSHIBA
Vanjska kombinacija
(KS)
8
10
12
14
16
10
10
12
12
16
16
16
16
12
12
16
16
16
16
16
16
8
10
10
12
10
12
14
16
12
12
12
12
14
16
16
16
10
12
10
12
12
12
14
16
Visokoučinski model
Kompenzacija sustava KS
(kg)
Zajedničke konjske snage
(KS)
1.5
2.5
3.5
8.5
10.5
0.0
3.0
5.0
7.5
8.5
9.5
11.5
12.5
3.0
4.0
6.0
7.0
8.0
10.0
12.0
14.0
–
–
–
–
16
–
–
–
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
Vanjska kombinacija
(KS)
8
8
8
10
10
10
8
10
10
10
10
12
12
12
12
8
8
10
10
8
8
10
10
10
10
12
12
12
8
8
8
10
8
8
8
10
10
10
10
12
12
Kompenzacija sustava KS
(kg)
8
8
8
8
10
10
10
10
12
–
–
–
–
0.0
–
–
–
-4.0
-4.0
-2.0
0.0
-6.0
-6.0
-6.0
-6.0
-5.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
Ožičenje
OpĆenitO
■ Priključak strujnog napajanja u skladu s propisima lokalnog elektrodistributera.
■ Priključak strujnog napajanja unutarnje jedinice i polaganje kablova od unutarnjih i vanjskih jedinica izvedite prema uputama o
ugradnji unutarnje jedinice.
■ Nikada nemojte strujno napajanje razdjelne kutije (U1, U2, U3, U4, U5, U6) priključivati na kontrolne vodove. (oštetit će se oprema.)
■ Električne vodove položite tako da se vrući dijelovi ne dodiruju, jer će se inače rastaliti izolacija i pojavit će se opasnost od nezgode.
■ Nakon priključivanja razdjelne kutije skinite poklopac i pričvrstite kabel uz kabel.
■ Tijekom odzračivanja nemojte uključivati unutarnju jedinicu.
ukratkO O električnOj instalaCiji
Crtež vanjskog priključka
na struju
■ Izvedite električnu instalaciju prema MCa
skica unutarnjeg priključka
na struju
■ Kod električne instalacije ravnajte se prema ukupnoj jačini
struje unutarnjih jedinica
■ Veličina voda ravna se prema duljini
■ Izradite skicu za svaki kontrolni vod
- između vanjskih i unutarnjih jedinica
- između unutarnje jedinice i daljinskog upravljača,
- centralna kontrola, sustav upravljanja zgradom
■ Veličina i tip voda ovise o duljini
skica kontrolnih vodova
električna instalaCija
■ Veličina voda mora odgovarati lokalnim i
nacionalnim propisima.
■ Veličinu voda za unutarnju jedinicu utvrdite prema
broju naknadno spojenih unutarnjih jedinica.
Zaštitni vodič
trofazni
380-415 V, 50 hz
Ručna sklopka za zaštitni
prekidač pogrešne struje
Vanjski priključak na struju
Uvlačna kutija
Unutarnji priključak na struju
Jednofazni 220 – 240 V 50 hz
Zaštitni prekidač
pogrešne struje
Model
Vanjski priključak na struju
MMY-MAP/AP XXXX HT8P-E
trofazni, 380-415 V, 50 Hz
TOSHIBA I 65
VRF-R410A-Technologies
Električna instalacija
strujnO napajanje Vanjske jediniCe
■ Priključak na struju i osigurač svake vanjske jedinice utvrdite
prema sljedećoj specifikaciji:
Kabel sa četiri vodiča, dizajn 60245 IEC 6
■ Kod priključivanja vanjskih jedinica električni vodovi ne smiju
se polagati jedan preko drugog, već se mora upotrijebiti
razdjelna kutija (L1, L2, L3, N)
trofazni
vanjski priključak
na struju
380-415 V, 50 hz
380V 60Hz
L1 L2 L3
N
L1 L2 L3
N
L1 L2 L3
N
L1 L2 L3
N
Shema priključka na mrežu
Model
Veličina voda
Svi modeli unutarnjih jedinica
2.0 m2 (AWG#14)
Maks. 20 m
3.5 m2 (AWG#12)
Maks. 50 m
skiCa kOntrOlniH VOdOVa
■ Ukratko o kontrolnoj shemi
Glavna vanjska jedinica
Slijedna jedinica za van
U1 U2 U3 U4 U5 U6
U1 U2 U3 U4 U5 U6
Središnji kontrolni
mehanizam
U1 U2
U3 U4
Kontrolni vod između vanjskih jedinica (puni vodič)
Kontrolni vod između unutarnjih i vanjskih jedinica (puni vodič)
Kontrolni vod između unutarnjih jedinica (puni vodič)
U1 U2 A B
Unutarnja jedinica
66 I TOSHIBA
U1 U2 A B
Unutarnja jedinica
U1 U2 A B
Unutarnja jedinica
U1 U2 A B
Unutarnja jedinica
A B
A B
A B
Daljinski upravljač
Daljinski upravljač
Daljinski upravljač
(kontrola grupe)
Ograničenje kontrolnog voda
■■ Molimo da se pridržavate pravila o duljini i veličini kontrolnih vodova prema donjim tablicama
Centralni
upravljač
U1 U2
U3 U4
SMMSi
Glavna jedinica
Glavna jedinica
U3 U4
U3 U4
U1 U2 U5 U6
U1 U2 U5 U6
Vanjska jedinica
Tablica-1
L4
U1 U2 U5 U6
U1 U2 U5 U6
U1 U2 U5 U6
U1 U2 U5 U6
Tablica-1
L5
L1
U1 U2
U1 U2
A B
U1 U2
A B
U1 U2 U5 U6
Tablica-2
L2
Unutarnja jedinica
L3
U1 U2
A B
U1 U2
A B
U1 U2
A B
U1 U2
A B
Tablica-3
L7
Daljinski upravljač
Slijedna
jedinica
U3 U4
Glavna
jedinica
U3 U4
Slijedna jedinica Slijedna jedinica Slijedna jedinica
U3 U4
U3 U4
U3 U4
A B
U1 U2
A B
L6
Daljinski upravljač
Daljinski upravljač
Tablica 1
Tablica 2
Kontrolni vod između unutarnjih i vanjskih jedinica (L1, L2, L3)
centralni kontrolni vod (L4)
Kablovi
Kontrolni vod između vanjskih jedinica (L5)
Kablovi
Dvopolni vod, nepolarizirani
Tip
Puni vodič
Veličina/Duljina
Dvopolni vod, nepolarizirani
Tip
Puni vodič
Veličina/Duljina
1,25 mm² do 1000 m / 2,0 mm² do 2000 m ( )
*1
1,25 mm² do 2,0 mm² / do 100 m
Primjedba (*1) : ukupna duljina svih kontrolnih vodova za sve kružne tokove radnog medija ( L1 + L2 + L3 + L4)
Tablica 3
Vod daljinskog upravljača (L6, L7)
Vod
Dvopolni
Dimenzije
0,5 mm² do 2,0 mm²
• do 500 m (L6 + L7)
Veličina/Duljina
• Do 400 m za bežični daljinski upravljač za
kontrolu grupe.
• Do ukupne duljine od 200 m za kontrolne vodove
između unutarnjih jedinica (L6).
Kontrola grupe preko daljinskog upravljača
■■ Kontrola grupe od više unutarnjih jedinica (8 jedinica) s pojedinačnim daljinskim regulatorom
Unutarnja jedinica Nr. 1
Br. 2
Br. 3
Br. 4
Br. 7
Br. 8
Daljinski upravljač
TOSHIBA I 67
VRF-R410A-Technologies
Daljinski upravljači
beŽični daljinski upraVljač
UKLJ/ISKLJ
Postavka temperature
Stupnjevi ventilatora
Funkcija vremenskog programatora
odabrati se može “UKLJ”,
“ISKLJ” ili “CIKLUS” s minimalnim
vremenom trajanja od 30 minuta.
■ Rukovanje je moguće pomoću
2 daljinska upravljača na jednom
uređaju. Unutarnjom jedinicom se
na taj način može upravljati iz dva
različita područja.
■ Indikacija koda greške
■
■
■
■
Žičani daljinski upraVljač
komforni daljinski upravljač
■ Novi žičani daljinski upravljač s tjednim
programatorom
■ Višejezično vođenje kroz izbornik (D, E)
■ Moderni dizajn s funkcionalnim tipkama
■
RbC-aMS51E-ES
■
■
■
■
za vođenje kroz izbornik i s osvijetljenom
pozadinom
Dva “hot Keys” (F1, F2) za jednostavno
rukovanje funkcijama unutarnjih jedinica
Jednostavno vođenje kroz izbornik
Rukovanje pojedinom jedinicom ili grupom
od maksimalno 8 unutarnjih jedinica
Prikaz temperature u pomacima
od po 0,5°C
Ugrađen daljinski temperaturni senzor
ugradbeni prijemnik
rbC-aX32u(W)-e
daljinski upravljač s tjednim programatorom
(7-dnevna funkcija)
■ Indikacija vremena
■ Tjedni progamator
■ za 4-smjernu kazetu
Podešavanje tjednog profila
(7-dnevni vremenski programator)
Do 8 sklopnih položaja po danu u tjednu
RbC-aX32U(W)-E
RbC-aX32U(WS)-E
rbC-aX23uW(W)-e
RbC-aMS41E
* mogu se postaviti sljedeći sklopni položaji:
vrijeme rada, rad isklj/uklj, režim rada, postavka
temperature, ograničenja u rukovanju
■ za 2-smjernu kazetu
Žičani daljinski upravljač
RbC-aX23UW(W)-E
■ veliki pregledni LCD displej
■ jednostavno rukovanje
■ svim funkcijama klima uređaja može se
rbC-aX33Ce
■ za stropne jedinice i 1-smjernu kazetu
■
■
RbC-aX33CE
RbC-aMT32E
■
■
■
upravljati (režim rada, temperatura,
ventilator, lamele za vođenje zraka)
vremenski programator uklj/isklj
za 168 sati
mogućnost upravljanja s 8 unutarnjih
jedinica (u jednoj grupi)
temperaturno osjetilo (može se aktivirati)
indikacija čišćenja filtra
sustav za dijagnosticiranje greške
tCb-aX32e2
■ za sve unutarnje jedinice osim
visokoučinskih i kanalnih jedinica za
svježi zrak
jednostavni žičani daljinski upravljač
■
■
■
■
TCb-aX32E2
RbC-aS41E
68 I TOSHIBA
UKLJ/ISKLJ
Postavka temperature
Stupnjevi ventilatora
Indikacija koda greške
Centralni daljinski upravljač
Centralni daljinski upraVljač
smart manager bms-sm1280etle
s analizom podataka
■ Individualno upravljanje s do 64
unutarnje jedinice
■ Individualno pridruživanje 64 unutarnje
■
■
TCb-SC642TLE2
■
■
■
■
jedinice u do 4 zone (do 16 jedinica po
zoni)
Priključak do 16 glavnih vanjskih jedinica
4 varijante ograničenja individualnih
postavki/ rad po izboru
Moguće ograničenje na 4 zone
Upotreba s drugim centralnim
upravljačima
(do 10 upravljača u jednom krugu)
Mogu se odabrati dva modusa:
- modus centralnog rukovanja
- modus daljinskog upravljača
U kombinaciji s tjednim programatorom
do 3 vremena UKLJ/ISKLJ po danu
funkcije
■
■
■
■
■
■
funkcija upravljača isklj/uklj
■ Individualno upravljanje s do 16
unutarnjih jedinica
■ Moguć je priključak do 2 regulatora
■ U kombinaciji s tjednim programatorom
■
■
■
■
■
■
Individualno upravljanje s do 128 unutarnjih jedinica
Funkcija povratka na početni izbornik
Nadzor
- Postavke zona (2x 64 zone)
Individualan rad i ograničenja
- indikacija greške
- ulaz upravljanja
- dojava režima rada
- priključak na mrežu
Postavka vremena rada (uklj/isklj, postavka temperature, režim
rada, otključavanje/zaključavanje daljinskog upravljača)
Memorija grešaka potrošnja energije
Na mjestu instalacije potreban PC, koji nije uključen u isporuku!
analiza podataka
Moguć je memorijski medij (SD-kartica)
Softver za grafički prikaz
Prosljeđivanje greške putem e-maila
do 3 vremena UKLJ/ISKLJ po danu
TCb-CC163TLE2
Lokalno napajanje (samo BMS-SM1280ETLE)
Vremenski progamator
■ rad vremenskog programatora
- 6 programa po danu
- može se programirati 8 grupa
- upravljati se može s do 64
unutarnje jedinice
- 100 h memorijska baterija
■ modus s tjednim programatorom
TCb-EXS21TLE
- 7 tjednih profila i 3 uklopna
vremena po danu
- uklopna vremena u impulsima
od po 1 minutu
Smart Manager
BMS-SM1280ETLE
Glavna sabirnica
Glavna sabirnica
TOSHIBA I 69
VRF-R410A-Technologies
Webbased Controller
Webbased COntrOller
master serVer
■ ovaj vrlo napredni daljinski upravljač koncipiran je upravo za upotrebu u vrlo složenim
instalacijama odnosno kada je potrebno vrlo razvijeno upravljanje i/ili nadzor potrošnje
energije.
BMS-WB2561PWE
(Webbased Controller)
BMS-WB01GTE
(Master Server)
■ Velika prednost upravljanja uz internetsku
podršku u odnosu na sustav centralnog
upravljanja je mogućnost automatskog povratnog slanja sistemskog alarma na do
osam adresa elektronske pošte.
■ Primjenom ovog dodatnog glavnog upravljača uz
internetsku podršku – bMS-Wb01GTE – moguće je do 2048 unutarnjih jedinica povezati sa sustavom za upravljanje.
■ osim toga, moguće je odrediti koji uređaj
treba slati alarme na različite adrese elektronske pošte.
■ U tu se svrhu glavna jedinica upotrebljava kao
čvorni uređaj hUb za više upravljača uz internetsku podršku.
bms-Wb2561pWe (Webbased COntrOller)
Sistemski dijagram za povezivanje 256
FCU-jedinica ili manje
TCS-Net-sučelje
BMS-IFLSV4E
Webbased Controller
BMS-WB2561PWE
TCS-Net-sučelje
BMS-IFLSV4E
Lokalno napajanje
bms-Wb01gte (master serVer)
Sistemski dijagram za povezivanje 2048
FCU-jedinica ili manje
Sistemski dijagram za povezivanje
257 FCU-jedinica ili više
TCS-Net-sučelje
BMS-IFLSV4E
Master Server
BMS-WB01GTE
Webbased Controller
BMS-WB2561PWE
TCS-Net-sučelje
BMS-IFLSV4E
Webbased Controller
BMS-WB2561PWE
Lokalno napajanje
70 I TOSHIBA
Touchscreen
tOuCH sCreen COntrOller
Implementiranje kontrolera s dodirnim zaslonom
Nudi prije svega veliku prednost vrlo preglednog displeja i jednostavno rukovanje.
Preko dodirnog zaslona moguće je upravljanje s do 64 jedinica.
Obračun potrošnje energije
Daljinski upravljač s dodirnim zaslonom
BMS-TP****PWE
■ Sučelje za strujno brojilo
(strujno brojilo nije dio isporuke)
RS-485
■ Energy Monitoring Relay I/F
(bMS-IFWh5E)
■ Strujno brojilo (nije dio isporuke)
maksimalno 10 impulsa po kWh
(duljina pulsa 50 do 1000 ms)
(maksimalno 8 strujnih brojila po sučelju)
TCS-Net
Relejno sučelje
BMS-IFLSV4E
relejnO sučelje
Glavna sabirnica
bms-iflV4e za TCS-Net
Glavna sabirnica
bms-ifWH5e
za nadzor potrošnje energije
bms-ifdd03e
za digitalni ulaz/izlaz
TOSHIBA I 71
VRF-R410A-Technologies
Sustavi za upravljanje zgradom
■ Sustav za upravljanje zgradom (bMS) je kompjuterski bazirani
sustav upravljanja, koji je instaliran u zgradama kako bi upravljao
i nadzirao mehaničke i električne uređaje. Tu se ubrajaju prozračivanje, rasvjeta, sustavi za strujno napajanje i sigurnosni sustavi zgrade.
■ osnovna funkcija većine ovih sustava je upravljanje uvjetima unutar zgrade. Može se upotrebljavati za upravljanje uređajima za
grijanje i hlađenje te za upravljanje sustavom za raspodjelu obrađenog zraka u zgradi.
baCnet®-gateWaY
■ ToShIba sustav za upravljanje baCnet® sastoji se od inteligentnog poslužitelja bMS-LSV9E i baCnet-serverskog softvera bMS-STbN10E, a može se preko TCS-Net-relejnog
sučelja spojiti s mrežom centralnog TCC-Link-upravljača, kako bi se omogućilo upravljanje priključenim klima uređajima
iz baCnet-sustava za upravljanje zgradom.
BACnet®
BMS-LSV9E
■ Protokol odgovara aNSI/aSDhRE standardu 135-2008.
Poslužitelj i softver certificirani su od strane bTL (baCnet
Testing Laboratories).
Lokalno napajanje
BACnet® IP
BMS-STBN10E
Inteligentni poslužitelj
(potreban je serverski softver BACnet®)
BMS-LSV9E
72 I TOSHIBA
RS-485
TCS-NET
Relejno sučelje
BMS-IFLSV4E
Glavna sabirnica
lOnWOrks® ln-sučelje
■ Lonworks sučelje ToShIba je 100% kompatibilno s LonMark-om
te je konstruirano za priključak ToShIba klima uređaja na Lonworks sustav zgrade.
TCB-IFLN642TLE
■ Sučelje se spaja na strani klima uređaja direktno s mrežom centralnog TCC-Link-upravljača ToShIba, a može se po želji kablom
spojiti s unutarnjom ili vanjskom stranom. Tada je sučelje spojeno
s Lonworks-upravljačem za zgradu te omogućuje 28 različitih mogućnosti za izvođenje naredbi i nadzor.
■ Više ToShIba Lonworks-sučelja može se povezati u TCC-Linkmrežu te adresirati pomoću običnih sklopki na uređaju. Time se
olakšava instalacija, prije svega u zgradama s podijeljenim prostorima, gdje se jedno sučelje može upotrijebiti za svaki prostor/svaku etažu.
Glavna sabirnica
Lokalno napajanje
LN-sučelje
TCB-IFLN642TLE
analOgnO sučelje
■ analogno relejno sučelje je uređaj koji se može direktno spojiti s
mrežom TCC-Link upravljača kako bi se upravljalo analognim i digitalnim ulazima i izlazima za upravljanje klima uređajima iz sustava
za upravljanje koji nisu razvijeni kod tvrtke ToShIba.
■ ovo je sučelje idealno za integriranje klima uređaja ToShIba u jednostavne sustave za upravljanje zgradom, koji eventualno postoje u
starijim sustavima za upravljanje.
TCB-IFCB640TLE
TOSHIBA I 73
VRF-R410A-Technologies
Sustavi za upravljanje zgradom
mOdbus®-sučelje rtu
■ Sučelje ToShIba Modbus® konstruirano je za spajanje klimatizacijske tehnike ToShIba s Modbus sustavom za
upravljanje zgradom.
■ ToShIba sučelje je direktno povezano
s mrežom centralnog ToShIba TCCLink-upravljača klima uređajima, te se
može po želji kablom spojiti s unutarnjom ili vanjskom stranom.
TCB-IFMB641TLE
■ Sučelje se koristi Modbus-RTU-protokolom na bazi serijskog RS-485-protokola prijenosa kako bi se spojilo s odgovarajućim Modbus-masterom.
■ Konačno je Modbus glavni uređaj spojen s upravljačem sustava za upravljanje
zgradom te omogućuje upravljanje svim
ToShIba klima uređajima priključenim
na ovaj sustav.
■ Više ToShIba Modbus sučelja može se
povezati u TCC-Link-mrežu te adresirati pomoću običnih sklopki na uređaju.
■ Time se olakšava instalacija, prije svega
u zgradama s podijeljenim prostorima,
gdje se jedno sučelje može upotrijebiti
za svaki prostor/svaku etažu.
Lokalno napajanje
Glavna sabirnica
RS-485
74 I TOSHIBA
Modbus®-sučelje
TCB-IFMB641TLE
tCb-ifCb5-pe (prOZOrski kOntakt prekidač i uklj/isklj)
ovaj modul upotrebljava se kako bi se omogućile dvije različite
upravljačke funkcije. To su:
■ funkcija prozorskog kontakt prekidača
■ prozorsko upravljanje uklj/isklj
TCB-IFCB5-PE
Prozorski kontakt prekidač ima namjenu da isključuje vanjsku jedinicu
čim se otvori neki prozor u klimatiziranoj prostoriji. Čim se prozor otvori
(prekidač otvoren), unutarnja jedinica se isključuje i ostaje izvan pogona dok se prozor ponovno ne zatvori.
Postoje dva moguća načina postupanja kada se prozor ponovno zatvori.
■ standardni način rada
Unutarnja jedinica ostaje isključena.
■ povratak na prvobitni način rada
Unutarnja jedinica ponovno započinje raditi s postavkama, koje su
namještene prije nego što je otvoren prozor.
TCb-IFCb5-PE-sučelje može upravljati jednom unutarnjom jedinicom
ili grupom do 8 unutarnjih jedinica, čim se priključi glavna jedinica ove
grupe. Stalno radimo na tome da ToShIba klima-jedinice oblikujemo
tako da budu ekološki prihvatljive i da našim kupcima širom svijeta
pružaju istodobno udobnost, sigurnost, pouzdanost i uštedu troškova.
Novo TCb-IFCb5-PE-sučelje nije pritom nikakva iznimka, razvijeno je
u namjeri da se kupcima ponudi više učinkovitosti, pouzdanosti te da
se omoguće veće uštede troškova kroz naše renomirane proizvode.
prOZOrski kOntakt prekidač i uklj/isklj
Prozorski kontakt
prekidač
TCb-IFCb5-PE
isklj
TOSHIBA I 75
VRF-R410A-Technologies
Pribor
model
tCb-pCdm4e
prednOsti i funkCije
[1] rasterećenje
■
prednosti
Maksimalna snaga vanjskih jedinica limitira se
shemiranjem.
■
shemiranje
Preko postavke SW07 na tiskanoj pločici sučelja mogu se odabrati dva profila upravljanja
TCB-PCDM4E
Dimenzije: 71 × 85 (mm)
SW01
COM
OFF
SW02
ISKLJ
SW07-1
ISKLJ
UKLJ
0% (stop)
do 60%
100%
100%
(standardno)
(standardno)
UKLJ
SW07-1
ISKLJ
UKLJ
100% (standardno) 100% (standardno)
do 80%
do 85%
do 60%
do 75%
0% (stop)
do 60%
• Potrebno je osigurati čvrste i sigurne kontakte.
• SW1 i SW2 ne smiju se istodobno namještati.
COM
tCb-pCmO4e
Postavka
SW01
SW02
UKLJ
ISKLJ
[Proširena funkcija]
SW07-2 UKLJ
Postavka
SW01
SW02
ISKLJ
ISKLJ
UKLJ
ISKLJ
ISKLJ
UKLJ
UKLJ
UKLJ
nije uključeno
u isporuku
ON
* Ugradnja opcionalnih tiskanih
pločica u upravljačku kutiju
glavnih vanjskih jedinica.
[Standardna funkcija]
SW07-2 ISKLJ
[2] upravljanje ventilatorom za vrijeme padanja snijega
■
■
prednosti
omogućuje upravljanje ventilatorom da bi se
spriječilo skupljanje snijega na izlazu za zrak
(snježni senzor – nije uključen u isporuku))
SMC: hlađenje uklj (uklopnik)
Stezaljke
SMC
OFF
ON
Shemiranje
OFF
• Upravljanje preko vanjskog kontakta bez potencijala
• Minimalno trajanje spajanja za uočavanje vanjskog
signala 100 msec
SMC
* Ugradnja opcionalnih tiskanih
pločica u upravljačku kutiju
glavnih vanjskih jedinica.
Upravljanje ventilatorom
za vrijeme padanja snijega
(vanjski ventilator uklj)
Normalan rad
(upravljanje isklj)
COM
Dimenzije: 55.5 × 60 (mm)
Funkcija
ON
shemiranje
TCB-PCMO4E
Ulaz
[3] Vanjsko upravljanje uklj/isklj
■
■
SMC: ulaz za start
SMh: ulaz za stop
prednosti
Start i zaustavljanje sustava preko
vanjske jedinice
Stezaljke
Ulaz
Funkcija
ON
shemiranje
Start svih unutarnjih
jedinica
SMC
OFF
TCB-PCMO4E
nije uključeno u isporuku
Zaustavljanje svih
unutarnjih jedinica
SMh
COM
hlađenje
ON
SMC
OFF
SMH
Grijanje
• Osigurati čvrste i sigurne kontakte
• Upravljanje pomoću vanjskog kontakta bez potencijala
• Minimalno trajanje spajanja za uočavanje vanjskog
signala 100 msec
[4] noćni rad (smanjenje buke)
■
■
prednosti
Smanjenje buke kod rada limitiranjem kompresora i broja okretaja ventilatora
Stezaljke
Ulaz
Noćni rad
(smanjenje buke)
nije uključeno
u isporuku
SMC
OFF
ON
Normalni rad
COM
hlađenje
Funkcija
ON
shemiranje
TCB-PCMO4E
76 I TOSHIBA
SMC: Ulaz
SMC
OFF
• Upravljanje preko vanjskog kontakta bez potencijala
• Minimalno trajanje spajanja za uočavanje vanjskog
signala 100 msec
za upravljanje pomoću opcionalnih
Modul-PC Boards u vanjskoj jedinici
model
tCb-pCmO4e
prednOsti i funkCije
[5] prioritet grijanje/hlađenje
■
prednosti
Zadavanje raspoloživog režima rada
■
shemiranje
TCB-PCMO4E
nije uključeno u isporuku
SMC: ulaz samo hlađenje
SMh: ulaz samo grijanje
SMC
SMh
odabrani režim rada
UKLJ
ISKLJ
Dopušteno je samo hlađenje
ISKLJ
UKLJ
Dopušteno je samo grijanje
• Osigurati čvrste i sigurne kontakte
COM
SMC
hlađenje
SMH
Grijanje
tCb-pCin4e
[6] dojava rada/smetnje
■
■
prednosti
omogućuje vanjsku dojavu rada i smetnje
shemiranje
TCB-PCIN4E
Izlazni
relej
Dimenzije: 73 × 79 (mm)
* Ugradnja opcionalnih tiskanih
pločica u upravljačku kutiju
glavnih vanjskih jedinica.
POGON
nije uključeno
u isporuku
L1
: indikacija rada
L2
: indikacija greške
dojava rada:
Relej odmah zatvara kontakt, čim je spojena jedna ili
više unutarnjih jedinica.
Upravljački
napon
dojava smetnje:
Relej odmah zatvara kontakt, čim se
dojavi kod greške u sustavu.
Upravljački
napon
• Potrebno je pripaziti na voltinsko razdvajanje izlaza.
L1
napOmena
Izlazni
relej
EMG
L2
• Maksimalna uklopna snaga releja za PoGoN i
SMETNJU: 0,5a/240V (CoSØ = 100%)
• Kod upotrebe relejnih svitaka na L1 i L2,
predvidjeti filtar za uklanjanje smetnji.
• Ispod 1a/24V= (neinduktivno opterećenje)
• Kod upotrebe relejnih svitaka na L1 i L2,
predvidjeti balastni krug.
TOSHIBA I 77
VRF-R410A-Technologies
Pribor za upravljanje pomoću opcionalnih
Modul-PC Boards u vanjskoj jedinici
model
tCb-ifCb-4e2
prednOsti i funkCije
[1] daljinski modul uklj/isklj
■
prednosti
Start i zaustavljanje klima uređaja pomoću
vanjskog signala kao i dojave rada i smetnje
Indikacija
rbC-rd3-pe
• NaDZoR
Status uklj/isklj (unutarnja jedinica)
Dojava smetnje (sustav i unutarnja jedinica)
Sučelje
uklj/isklj
Daljinski upravljač
COM
Statički kontakt
bez potencijala
detektor curenja radnog medija
■
Dimenzije: 85 × 85 × 32 (mm)
funkcija
• ULaZ UKLJ/ISKLJ
Start i zaustavljanje klima uređaja pomoću
vanjskog signala
Vanjsko shemiranje kako je dolje prikazano
Shemiranje
Dimenzije: 200 × 170 × 66 (mm)
■
čice na unutarnjoj jedinici, a u slučaju curenja unutarnja jedinica se zaustavlja, te se generira kôd greške
L30. Kôd greške prikazuje se na lokalnom daljinskom
upravljaču i na upravljaču povezanom s mrežom.
prednosti
• Vizualna i akustička indikacija
• Trenutno iskapčanje unutarnje jedinice kod koje
je detektirano curenje
• Indikacija greške na lokalnom i središnjem
daljinskom upravljaču
• Potrebni kablovi i spojnice sadržani su u opsegu isporuke, a postoji i funkcija oF/oNN, koja je idealna u
slučaju primjene ključ kartica za hotelske sobe.
■
■
funkcija
• Detektor curenja („njuškalo“) koncipiran je za prisilno iskapčanje u slučaju pojave curenja radnog medija. Kod aktiviranog alarma na detektoru curenja
radnog medija pojavljuje se vizualna indikacije treptanjem LED dioda kao i zvučna indikacija zujanjem.
smjernice za montažu
• Uređaj bi se trebao postaviti na visini od 150 – 200
mm od poda.
• Uređaj se može montirati na maksimalnoj udaljenosti
od 10 m od unutarnje jedinice.
• Detektor curenja dobiva struju od upravljačke plo-
tCb-ifCb5-pe
modul za daljinsko uključivanje/isključivanje i prozorski kontakt prekidač
■
prednosti
• Vanjsko uklj/isklj unutarnje jedinice
• Može se priključiti s prozorskom kontakt
prekidačem
■
funkcija
• Vanjsko uklj/isklj unutarnje jedinice pomoću kontakata bez potencijala.
• Pomoću prozorskog kontakt prekidača unutarnja
jedinica može se zaustaviti dok je prozor otvoren i
tako uštedjeti energiju.
• Nakon zatvaranja prozora, unutarnja jedinica može
po želji ostati isključena ili se ponovno prebaciti na
prethodni režim rada.
rbC-fdp3-pe
Vanjsko upravljanje zadanim vrijednostima
• Vanjsko upravljanje zadanim vrijednostima
temperature, režima rada,
brzinom ventilatora, zadavanje preko vanjske
vrijednosti napona odnosno otpora
• Zadane vrijednosti podesive su pomoću
otpornika ili signala od 0-10 V
• Zaključavanje/otključavanje
• Dojava kvara/rada
78 I TOSHIBA
■
Moguć priključak preko Modbusa
Ventilacijski sustavi
s rekuperacijom topline
Kada se veći broj ljudi dulje vrijeme zadržava u zatvorenom prostoru, nužno je potreban stalni dovod svježeg
zraka. Potrošeni zrak bi se u tim uvjetima trebao udaljiti
usisavanjem i učinkovito zamijeniti svježim zrakom kako
bi se sačuvao potreban udio kisika i uklonio veći dio
štetnih tvari.
Ventilacijski sustavi s rekuperacijom topline od tvrtke
ToShIba konstruirani su za maksimalne učinke kod
ventiliranja prostorija. U tu se svrhu najprije usisa potrošeni zrak, a s njim i vlaga, neugodni mirisi, prašina i bak-
terije. ovaj se zrak nadomještava pročišćenim svježim
zrakom izvana. oba strujanja zraka sastaju se u izmjenjivaču topline gdje dolazi do prijelaza topline i vlage. Radi
efikasnog skupljanja i raspodjele različitih strujanja zraka
na uređaj su priključena četiri kanala.
Na stranicama koje slijede dan je pregled ventilacijskih
sustava s rekuperacijom topline od tvrtke ToShIba.
Molimo da ne zaboravite niti naš prospekt koji nudi mnogo rješenja za pripremu zraka i koji ovu temu podrobno
obrađuje.
TOSHIBA I 79
VRF-R410A-Technologies
Ventilacijski sustav
s rekuperacijom topline
Ventilacijski sustav s rekuperacijom topline
■ provjetravanje uz rekuperaciju topline
■ u prodaji je 9 modela (s protokom zraka od 150 m3/h do 2000 m3/h)
■ vrlo učinkovito snabdijevanje svježim zrakom
modele
■ na raspolaganju je specijalni žičani daljinski upravljač (NRC-01hE)
Vn-M***he
■ na raspolaganju je pumpa za kondenzat (TCb-DP31hEXE) – opcija
■ moguće je TCC-Link-spajanje (za centralni upravljač)
Novi ventilacijski sustavi s rekuperacijom topline opskrbljuju prostorije
svježim zrakom, koji se vrlo učinkovito prethodno kondicionira energijom
odlaznog zraka. Tako se značajno smanjuje potreban učinak hlađenja i
grijanja u zgradi.
Tehnički podaci
Model
VN-M150HE
VN-M250HE
VN-M350HE
VN-M500HE
VN-M650HE
(Vrlo velika)
68-78/76
123-138/131
165-182/209
214-238/260
262-290/307
Velika
59-67/65
99-111/105
135-145/162
176-192/206
Mala
42-47/45
52-59/54
82-88/94
128-142/144
VN-M800HE
VN-M1000HE
VN-M1500HE
VN-M2000HE
360-383/446
532-569/622
756-804/937 1084-1154/1294
240-258/283
339-353/408
494-538/589
712-741/857 1032-1080/1220
178-191/206
286-300/333
353-370/411
600-630/700
1-phasig 220 – 240 V ~50 Hz / 220 V~60 Hz
Strujno napajanje (V)
Snaga električnog priključka (W)
Zračna struja (m³/h)
Vanjski statički tlak (Pa)
Vrijednosti
zvučnog tlaka (dB(A))
Temperatura –
učinak izmjenjivanja (%)
Grijanje
Entalpija – učinak
izmjenjivanja (%)
Hlađenje
Dimenzije
(duljina × dubina × visina) (mm)
Težina (kg)
702-742/818
(Vrlo velika)
150/150
250/250
350/350
500/500
650/650
800/800
1000/1000
1550/1500
2000/2000
Velika
150/150
250/250
350/350
500/500
650/650
800/800
1000/1000
1550/1500
2000/2000
Mala
110/110
155/155
210/210
390/390
520/520
700/700
755/755
1200/1200
1400/1400
(Vrlo velika)
82-102/99
80-98/97
114-125/167
134-150/181
91-107/134
142-158/171
130-150/185
135-150/154
124-143/165
Velika
52-78/59
34-65/38
56-83/33
69-99/63
58-82/68
102-132/102
97-122/120
97-125/92
92-116/102
Mala
47-64/46
28-40/22
65-94/39
62-92/44
61-96/52
76-112/58
84-127/55
102-131/95
110-143/87
(Vrlo velika)
26-28/27,5
29,5-30/31,5
34-35/35,5
32,5-34/33,5
34-36/35,5
37-38,5/38
39,5-40,5/41,5
40-41,5/41
42,5-43,5/44,5
Velika
24-25,5/24,5
25-27/25
30-32/29,5
29,5-31/29
33-34/34
35,5-37/35
38,5-40/39
38,5-40/38
41,5-43/42
Mala
20-22/20
21-22/21
27-29/23,5
26-29/24,5
31-32,5/29,5
33,5-35/32,5
34-35,5/33,5
36,5-38/35,5
37-38,5/36,5
(Vrlo velika)
81,5/81,5
78/78
74,5/74,5
76,5/76,5
75/75
76,5/76,5
73,5/73,5
76,5/76,5
73,5/73,5
Velika
81,5/81,5
78/78
74,5/74,5
76,5/76,5
75/75
76,5/76,5
73,5/73,5
76,5/76,5
73,5/73,5
Mala
83/83
81,5/81,5
79,5/79,5
78/78
76,5/76,5
77,5/77,5
77/77
79/79
77,5/77,5
(Vrlo velika)
74,5/74,5
70/70
65/65
72/72
69,5/69,5
71/71
68,5/68,5
71/71
68,5/68,5
Velika
74,5/74,5
70/70
65/65
72/72
69,5/69,5
71/71
68,5/68,5
71/71
68,5/68,5
Mala
76/76
74/74
71,5/71,5
73,5/73,5
71,5/71,5
71,5/71,5
71,5/71,5
73,5/73,5
72/72
(Vrlo velika)
69,5/69,5
65/65
60,5/60,5
64,5/64,5
61,5/61,5
64/64
60,5/60,5
64/64
60,5/60,5
Velika
69,5/69,5
65/65
60,5/60,5
64,5/64,5
61,5/61,5
64/64
60,5/60,5
64/64
60,5/60,5
Mala
71/71
69/69
67/67
66,5/66,5
64/64
65,5/65,5
64,5/64,5
67/67
65,5/65,5
900 ×
900 × 290
900 ×
900 × 290
900 ×
900 × 290
1140 ×
1140 × 350
1140 ×
1140 × 350
1189 ×
1189 × 400
1189 ×
1189 × 400
1189 ×
1189 × 810
1189 ×
1189 × 810
36
36
38
53
53
70
70
140
140
Promjer kanalnog priključka (mm)
100
150
150
200
200
250
250
unutarnji: Ø 250
vanjski: 283 × 730
Učinkovitost filtra (%)
82
82
82
82
82
82
82
82
Područje rada vani
Područje rada unutra
80 I TOSHIBA
-15°C~43°C, 80% rel.vl. ili manje
-10°C~+40°C, 80% rel.vl. ili manje
82
Ventilacijski sustav s rekuperacijom topline
i izmjenjivač topline s direktnim isparavanjem i ovlaživačem*
* Kompatibilnost samo sa SMMS -vanjskim jedinicama.
Tehnički podaci
Ventilacijski sustav s rekuperacijom topline
- s izmjenjivačem topline s direktnim isparavanjem
Modeli
MMD
Učinak hlađenja/grijanja ( *1)
VN502HEXE
VN802HEXE
kW
4.10 (1.30)
6.56 (2.06)
kW
5.30 (2.33)
8.61 (3.61)
Strujno napajanje
Temperatura – učinak izmjenjivanja
Hlađenje
Entalpija – učinak
izmjenjivanja
Grijanje
Snaga električnog priključka – modus
izmjenjivača topline
Pogonska struja
Standardna
volumenska
struja
Ventilator
Vanjski
stat. tlak
4.10 (1.30)
6.56 (2.06)
8.25 (2.23)
5.30 (2.33)
8.61 (3.61)
10.92 (4.32)
1-fazni 50 Hz 230 V (220 – 240 V);
unutarnje jedinice trebaju vlastito napajanje naponom
1-fazni 50 Hz 230 V (220 – 240 V);
unutarnje jedinice trebaju vlastito napajanje naponom
70.5/70.5
70.0/70.0
65.5
70.5/70.5
70.0/70.0
65.5
70.5/70.5
70.0/70.1
65.5
70.5/70.6
70.0/70.1
65.5
n
%
71.5/72.0
72.5/73.0
67.5
71.5/72.0
72.5/73.0
67.5
h
%
56.5/56.5
56.0/56.0
52.0
56.5/56.5
56.0/56.0
52.0
m
%
56.5/56.5
56.0/56.0
52.0
56.6/56.5
56.0/56.0
52.0
n
%
57.5/58.0
59.0/59.5
54.5
57.5/58.0
59.0/59.5
54.5
h
%
68.5/68.5
70.0/70.0
66.0
68.5/68.5
70.0/70.0
66.0
m
%
68.5/68.5
70.0/70.0
66.0
68.5/68.5
70.0/70.0
66.0
n
%
69.0/69.0
73.0/73.5
68.5
69.0/69.0
73.0/73.5
68.5
h
kW
0.300/0.365
0.505/0.595
0.550
0.305/0.365
0.530/0.620
0.575
m
kW
0.280/0.350
0.465/0.555
0.545
0.285/0.350
0.485/0.575
0.565
n
kW
0.235/0.250
0.335/0.390
0.485
0.240/0.290
0.350/0.400
0.520
h
A
1.31/1.59
2.25/2.77
2.46
1.48/1.83
2.37/2.89
2.56
m
A
1.19/1.47
2.07/2.59
2.47
1.32/1.56
2.14/2.69
2.51
n
A
0.98/1.37
1.46/1.79
2.16
1.10/1.43
1.54/1.85
2.31
h
m³/h
500/500
800/800
950
500/500
800/800
950
m
m³/h
500/500
800/800
950
500/500
800/800
950
n
m³/h
440/410
640/600
820
440/410
640/600
820
h
Pa
120/200
120/190
135
95/175
105/165
110
m
Pa
105/170
100/155
120
85/150
85/140
90
n
Pa
115/150
105/130
105
90/135
90/110
115
m³/h
330
480
640
330
480
640
m³/h
600
960
1140
600
960
1140
---
---
---
kg/h
---
---
---
Membranski ovlaživač
3.0/3.0
5.0/5.0
6.0
MPa
---
---
---
h
dB
37.5/40.0
41.0/43.0
43.0
36.5/40.0
40.0/42.0
m
dB
36.5/38.0
40.0/42.0
42.0
35.5/37.0
39.0/41.0
41.0
n
dB
34.5/36.5
38.0/37.0
40.0
33.5/35.5
38.0/39.0
39.0
Svojstva
Čelične ploče zaštićene uronjavanjem u talinu cinka
0.02~0.49
42.0
Čelične ploče zaštićene uronjavanjem u talinu cinka
Visina
mm
430
430
430
430
430
430
Širina
mm
1140
1189
1189
1140
1189
1189
Dubina
mm
1690
1739
1739
1690
1739
1739
kg
84
100
101
91
111
112
Ukupna težina
Izmjenjivač topline
Izmjenjivač topline s rebrastim cijevima
Toplinski izolirani materijal
Zračni filtar
Izmjenjivač topline s rebrastim cijevima
Fleksibilna uretanska pjena
Fleksibilna uretanska pjena
Standardni (G3) i visokoučinski filtri (F5)
Standardni (G3) i visokoučinski filtri (F5)
Upravljanje
Daljinski upravljač (dio pribora)
Daljinski upravljač (dio pribora)
Usisna strana
mm
Ø 9.5
Ø 12.7
Ø 12.7
Ø 9.5
Ø 12.7
Ø 12.7
Tekućina
mm
Ø 6.4
Ø 6.4
Ø 6.4
Ø 6.4
Ø 6.4
Ø 6.4
Priključak za kondenzat (nominalni Ø mm)
Priključak za vodu
8.25 (2.23)
10.92 (4.32)
%
Tlak vode
Priključak za hlađenje
VNK1002HEXE
%
Sustav
Dimenzije vanjske
VNK802HEXE
h
Učinak ovlaživanja
Vrijednost zvučnog tlaka
VNK502HEXE
m
Donja granica
Volumenska
struja – granica Gornja granica
Ovlaživanje
VN1002HEXE
- s izmjenjivačem topline s direktnim isparavanjem i ovlaživačem
25 gipkih polivinilkloridnih cijevi
25 gipkih polivinilkloridnih cijevi
---
R1/2
TOSHIBA I 81
VRF-R410A-Technologies
Glosar
dizalica topline
dizalica topline je tehnički uređaj koji iz temperature okolnog zraka (oko 75 posto)
i pogonske energije (oko 25 posti) proizvodi korisnu toplinu.
inverterska tehnologija
Pod inverterskom tehnologijom podrazumijeva se pretvaranje izmjenične u istosmjernu struju, kako bi se brojem okretaja kompresora upravljalo učinkovito i gotovo
bez ikakvih gubitaka.
energetska učinkovitost
energetska učinkovitost je vrijednost dobivena dijeljenjem utrošene električne
energije i dobivenog učinka grijanja/učinka hlađenja.
sezonski koeficijent
energetske učinkovitosti
Vidi definiciju „Energetske učinkovitosti“ promatrano na godinu dana
puno opterećenje
puno opterećenje je režim rada kod kojeg stroj može postići maksimalnu izlaznu
snagu.
djelomično opterećenje
djelomičnim opterećenjem naziva se režim rada koji se postiže prilagođavanjem
broja okretaja zbog snage potrebne za pojedini prostor.
kompresor
kompresor je konstruktivni dio koji je potreban za komprimiranje plinova.
pWm, pam
Strujni napon kojeg je „inverter“ pretvorio, može na dva načina pogoniti kompresor. Pritom se primjenjuje ili modulacija širine impulsa (niži napon/PaM) za vrlo
učinkoviti rad pri djelomičnom opterećenju, ili pak pulsnoamplitudna modulacija
(visoki napon/ PaM) za brzo postizanje podešene zadane temperature.
Zvučna snaga
Zvučna snaga je akustična veličina koja nastaje na stvarnom izvoru zvuka. ona se
izražava u db(a).
Zvučni tlak
Zvučni tlak je rezultat zvučne snage koji ovisi o udaljenosti od izvora zvuka. Mjeri
se u db(a).
godišnji toplinski množitelj
Za ocjenu energetske učinkovitosti nekog sustava zagrijavanja pomoću dizalice topline primjenjuje se tzv. godišnji toplinski množitelj (SPF). Njime se iskazuje omjer
izlazne snage tijekom godinu dana prema potrošenoj električnoj energiji.
nominalni učinak
Idealni učinak uređaja kod zadanog mjesta rada.
maksimalni učinak
Maksimalni učinak uređaja kod zadanog mjesta rada.
električni osigurač
on prekida strujni krug ako električna struja prijeđe neku utvrđenu jačinu struje
izvan nekog zadanog vremena te tako nastane kratki spoj ili priključak mase na
električnom trošilu.
pdesignc
Izračunati učinak hlađenja za prostor koji se rashlađuje pri vanjskoj temperaturi od 35 °C.
pdesignh
Izračunati učinak grijanja za prostor koji se grije pri vanjskoj temperaturi od -10 °C.
uvjeti mjerenja za klima uređaje tOsHiba
Hlađenje:
Vanjska temperatura: + 35 °C mjereno suhim termometrom.
Unutarnja temperatura: + 27 °C mjereno suhim termometrom
/+ 19 °C mjereno vlažnim termometrom
Vlažnost zraka: 50 – 55 % relativna vlažnost
grijanje:
Vanjska temperatura: + 7°C T mjereno suhim termometrom
/+ 6 °C mjereno vlažnim termometrom
Unutarnja temperatura: + 20°C mjereno suhim termometrom
82 I TOSHIBA
Cijev za radni medijen:
duljine 7,5 m odnosno bez visinske razlike između unutarnje i vanjske jedinice
razina zvučnog tlaka:
mjereno na udaljenosti od oko 1,5 m * od unutarnje jedinice odnosno 1 m
od vanjske jedinice; ove se vrijednosti određuju u prostoru u kojem vlada
apsolutna tišina prema JIS b8616; u izgrađenom stanju ove vrijednosti mogu
biti veće jer i vanjski izvori zvuka mogu na njih utjecati
* Točan raspored mjerenja vidi u Knjižici s tehničkim podacima
AIR-COND Klimaanlagen-Handelsgesellschaft m.b.H., Haushamer Straße 2, A-8054 Graz-Seiersberg, Austria, Tel.: +43 316 80 89, Fax: +43 316 82 63 71, E-mail: [email protected], www.air-cond.com
Ne odgovaramo za tiskarske i tipografske greške. HR / VRF / 01. 2014
Toshiba ovlašteni distributeri:
www.toshiba-aircondition.com
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
10 500 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content