close

Enter

Log in using OpenID

Cjenik oglašavanja (pdf)

embedDownload
Vaš stručni
suradnik na terenu
Direktno i jednostavno
informirajte stručnjake koji
Vaše proizvode mogu
preporučiti pacijentu
Jedinstveni kanal komunikacije
Jedini stručni časopis
magazinskog formata
Besplatna za čitatelje
Redoviti
dvomjesečnik
koji se čuva
Sadržaj
Naši čitatelji
Članci i novosti o
dodacima prehrani,
OTC proizvodima,
kozmetici i dijetetskim
proizvodima
6.000 farmaceuta,
farmaceutskih
tehničara, liječnika i
nutricionista u Hrvatskoj
i 2.000 u BiH
DODACI PREHRANI • OTC • DIJETETSKI PROIZVODI • KOZMETIKA S POSEBNOM NAMJENOM
inPharma
STRUČNI ČASOPIS
BR. 17, GOD. 3, SIJEČANJ/VELJAČA 2012.
ISSN 1847-2591 · BESPLATNI PRIMJERAK
PROBAVA
Podaci o časopisu:
Magnezij
DINAMIKA:
DISPEPSIJA
Vitamin D
Gripa i prehlada
Trputac, jaglac
i islandski lišaj
Probiotici uz
terapiju antibiotika
NUTRI-INSPEKCIJA
Dodaci prehrani
za jačanje
imuniteta djece
dvomjesečnik
8.000 primjeraka
FORMAT: 21 cm x 29,5 cm
TISAK: 4/4
OPSEG: 52 str. (48 + 4)
PAPIR OMOTA: KD 150 g/m2, UV lak 1/0
PAPIR KNJIÆNOG BLOKA: LWC 80 g/m2
UVEZ: 2 x klamano, obrezano na format
NAKLADA:
Svrbež vlasišta
ČASOPIS
ZA STRUČNU
JAVNOST
Izdavač:
Kreativna kancelarija d.o.o.
Bartolići 19, Zagreb
[email protected]
Glavna urednica: dr.sc. Lea Pollak
Redakcija i marketing:
tel. 01 38 30 789, 38 32 681
fax. 01 38 30 789
mob. 099 38 30 789
[email protected]
između proizvođača i ljekarnika
Stručna, ali praktična za
svakodnevno poslovanje
Na vrhunskom,
kvalitetnom papiru u boji
Oglašavanje
Pozicioniranje
Oglašavajte u
tiskanom izdanju,
na www.inpharma.hr
i u inPharma mobilnoj
aplikaciji
Vaš oglas ili stručnopromotivni članak
pozicioniran je uz
željenu temu
Opći uvjeti oglašavanja
Osnova za objavu oglasa je pisana narudæbenica. Narudæbenica mora sadræavati podatke o
na­­ručitelju, dimenziju, naziv ili πifru oglasa či­ja
se objava naručuje. Narudæbenicom Na­ručitelj
prihvaća opće uvjete oglaπavanja.
Na sve navedene cijene obračunava se PDV.
Reklamacije se prihvaćaju samo u pisanom obliku, najkasnije sedam dana od primitka ča­sopisa.
Naručitelj svojom izjavom jamči regularnost autorskih i drugih prava. Svi eventualni zahtje­vi
tre­ćih osoba po ovoj stavci padaju na teret Na­
ručitelja.
Za neispunjavanje Ugovora, odnosno ako Naru­
či­­telj (oglaπivač ili agencija) ne naruči ugovore­
nu količinu oglasa, gubi pravo na po­puste ostvarene temeljem te količine. Izda­vač zadræava
pravo obračunati razliku većeg odobrenog popusta.
Izdavač zadræava pravo na neobjavljivanja oglasa
koji nisu u skladu s Pravilnikom o na­činu ogla­
πavanja o lijekovima i homeopatskim proizvodima,
te na izmjene termina objave +/-7 dana.
Plaćanje objave oglasa moguće je unaprijed ili
30 dana od datuma ispostavljanja računa. Po­
pust za plaćanje unaprijed iznosi 5%, a vrijedi za
uplate izvrπene sedam dana prije izlaska ča­so­
pisa. Na zakaπnjela plaćanja obračuna­va­ju se ka­
ma­te od 15% godiπnje. Zakaπnjela plaćanja su
plaćanja nakon roka dospijeća navedenog na
računu.
Popusti na višekratne objave dogova­raju se s
Izdavačem.
Cijene i mogućnosti umetanja promidžbe­
nih materijala, posebni zahtjevi i formati koji
nisu definirani Cjenikom oglasnog prostora,
dogovaraju se s Izdavačem.
Cjenik i formati oglasnog
prostora u tiskanom izdanju
DOSADA©NJI OGLA©IVAČI:
Aktival
Alapis
Apipharma
Beiersdorf
Belupo
Biovega
Biska
Boehringer Ingelheim
Dukat
Encian
Exploria
Fidifarm
Jamnica
JGL
Kemig
L’Oreal Adria
Lucas Intertrade
Lund Pharma
MarinaLab
Medical Intertrade
Medis Adria
Medoflor
Multipharm
Myristica
Naturprodukt
Nihon
Nutrix
Oktal Pharma
Pharmatheka Consult
Priroda liječi
Radovan Petrović
Ro.Ra.Natura
Salveo
Salvus
Sandoz
SCA
Stillmark Zagreb
Telura
Terra Lab
Treπnjevka laboratorij
Valens Int.
Vital trgovina
Vitis
Vivera
1/1 CIJELA STRANICA
(210 x 297 mm) + 3 mm napust
unutarnja
druga omotna
treća omotna
četvrta omotna
7.000,00 kn
9.000,00 kn
8.000,00 kn
10.000,00 kn
2/1 DUPLERICA 11.200,00 kn
(420 x 297 mm) + 3 mm napust
1/2 POLOVINA
5.250,00 kn
USPRAVNA (105 x 297 mm) + 3 mm napust
POLOÆENA (210 x 150 mm) + 3 mm napust
1/3 TREĆINA 3.800,00 kn
POLOÆENA (210 x 100 mm) + 3 mm napust
1/4 ČETVRTINA 2.800,00 kn
USPRAVNA (118 x 118 mm)
POLOÆENA (180 x 65 mm)
Oglašavanje na portalu www.inpharma.hr
i u inPharma mobilnoj aplikaciji dogovara se s Izdavačem.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
653 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content