close

Enter

Log in using OpenID

4 - SEW-Eurodrive

embedDownload
Pogonska tehnika \ Automatizacija pogona \ Integracija sustava \ Usluge
Montaža i uputa za uporabu
Reduktor tipske vrste BS.F.., PS.F.. i PS.C..
Izdanje 09/2012
20051174 / HR
SEW-EURODRIVE—Driving the world
Sadržaj
1 Opće napomene ..................................................................................................... 5
1.1 Uporaba uputa za uporabu ............................................................................ 5
1.2 Struktura sigurnosnih napomena ................................................................... 5
1.3 Zahtjevi za nedostatke ................................................................................... 6
1.4 Isključenje od odgovornosti............................................................................ 6
1.5 Napomena o autorskom pravu....................................................................... 6
1.6 Naziv proizvoda i trgovački znak.................................................................... 6
2 Sigurnosne napomene........................................................................................... 7
2.1 Prethodne napomene .................................................................................... 7
2.2 Općenito......................................................................................................... 7
2.3 Ciljna skupina................................................................................................. 8
2.4 Namjenska uporaba ....................................................................................... 8
2.5 Drugi važeći dokumenti.................................................................................. 8
2.6 Transport........................................................................................................ 9
2.7 Postavljanje / montaža ................................................................................... 9
2.8 Stavljanje u pogon / uporaba ......................................................................... 9
2.9 Provjeravanje / održavanje............................................................................. 9
3 Konstrukcija reduktora ........................................................................................ 10
3.1 Načelna konstrukcija – reduktor................................................................... 11
3.2 Načelna struktura – adapter......................................................................... 15
3.3 Označna pločica / Tipska oznaka ................................................................ 18
4 Mehanička instalacija .......................................................................................... 20
4.1 Potrebni alati / pomagala ............................................................................. 20
4.2 Preduvjeti za montažu ................................................................................. 21
4.3 Postavljanje reduktora ................................................................................. 22
4.4 Ugradnja u postrojenje: Reduktor s konusnim ozubljenjem BS.F.. .............. 26
4.5 Ugradnja u postrojenje: Planetarni reduktor PS.F........................................ 28
4.6 Ugradnja u postrojenje: Planetarni reduktor PS.C.. ..................................... 28
4.7 Montaža prijenosnih (izlaznih) elemenata na puna vratila kod
BS.F..-, PS.F..- i PS.C..-reduktora ............................................................... 29
4.8 Montaža spojki ............................................................................................. 32
4.9 Montaža oslonca okretnog momenta za BS.F..-nasadni reduktor ............... 33
4.10 Nasadni reduktor s utorom za prizmatični klin ............................................. 34
4.11 Nasadni reduktor sa steznim diskom ........................................................... 36
4.12 Dogradnja motora ........................................................................................ 40
4.13 Demontaža motora ...................................................................................... 47
5 Stavljanje u pogon ............................................................................................... 48
5.1 Posebnosti uvjetovane načinom izvedbe ..................................................... 48
5.2 Mjerenje temperature površine .................................................................... 49
6 Provjeravanje i održavanje .................................................................................. 50
6.1 Pripreme za radove provjeravanja / održavanja na reduktoru ..................... 50
6.2 Intervali provjeravanja / intervali održavanja ................................................ 51
6.3 Tabela promjene maziva.............................................................................. 51
Uputa za uporabu – Reduktor tipske vrste BS.F.., PS.F.. i PS.C..
3
Sadržaj
7 Položaji u prostoru............................................................................................... 53
7.1 Oznaka situacije u prostoru.......................................................................... 53
7.2 Servo-kuglični reduktori s konusnim ozubljenjem BS.F.. ............................. 55
7.3 Servo planetarni položaji u prostoru PS.F.., PS.C.. ..................................... 58
8 Tehnički podaci .................................................................................................... 60
8.1 Maziva.......................................................................................................... 60
9 Pogonske smetnje................................................................................................ 65
9.1 Reduktor ...................................................................................................... 65
9.2 Služba za kupce........................................................................................... 65
9.3 Zbrinjavanje otpada ..................................................................................... 66
10 Lista adresa .......................................................................................................... 67
Kazalo.................................................................................................................... 79
4
Uputa za uporabu – Reduktor tipske vrste BS.F.., PS.F.. i PS.C..
Opće napomene
Uporaba uputa za uporabu
1
Opće napomene
1.1
Uporaba uputa za uporabu
1
Upute za uporabu sastavni su dio proizvoda i sadrže važne napomene o radu i servisiranju. Uputa za uporabu obraća se svim osobama koje izvode montažu, instalaciju,
stavljanje u pogon i servisiranje proizvoda.
Uputa za uporabu mora biti dostupna u čitljivom stanju. Uvjerite se da su osobe odgovorne za rad postrojenja i pogona te osobe koje pod vlastitom odgovornošću rade na
uređaju u potpunosti pročitale i razumjele uputu za uporabu. U slučaju nejasnoća ili ukoliko trebate dodatne informacije obratite se SEW-EURODRIVE-u.
1.2
Struktura sigurnosnih napomena
1.2.1
Značenje signalnih riječi
Slijedeća tabela prikazuje stupnjevanje i značenje pokazatelja opasnosti za sigurnosne
napomene, upozorenja o materijalnim štetama i ostale napomene.
Pokazatelj opasnosti
1.2.2
Značenje
Posljedice u slučaju
nepridržavanja
OPASNOST!
Neposredno prijeteća opasnost
Smrt ili teške tjelesne ozljede
UPOZORENJE!
Moguća opasna situacija
Smrt ili teške tjelesne ozljede
OPREZ!
Moguća opasna situacija
Lakše tjelesne ozljede
POZOR!
Moguće materijalne štete
Oštećenja pogonskog sustava ili
njegove okoline
NAPOMENA
Korisna napomena ili savjet:
Olakšava rukovanje pogonskim
sustavom.
Struktura sigurnosnih napomena koje se tiču odlomka
Sigurnosne napomene koje se tiču odlomka ne vrijede za specijalno rukovanje, nego za
višestruka rukovanja unutar jedne teme. Korišteni piktogrami upućuju na općenitu ili
specifičnu opasnost.
Ovdje vidite formalnu strukturu sigurnosne napomene koja se tiče odlomka:
POKAZATELJ OPASNOSTI!
Vrsta opasnosti i njihov izvor.
Moguća(e) posljedica(e) uslijed nepridržavanja.
•
1.2.3
Mjere koje treba primijeniti za uklanjanje opasnosti.
Struktura utaknutih sigurnosnih napomena
Utaknute sigurnosne napomene izravno su integrirane u uputi za rukovanje prije opasnog koraka djelovanja.
Ovdje vidite formalnu strukturu utaknute sigurnosne napomene:
•
POKAZATELJ OPASNOSTI! Vrsta opasnosti i njihov izvor.
Moguća(e) posljedica(e) uslijed nepridržavanja.
– Mjere koje treba primijeniti za uklanjanje opasnosti.
Uputa za uporabu – Reduktor tipske vrste BS.F.., PS.F.. i PS.C..
5
Opće napomene
1
Zahtjevi za nedostatke
1.3
Zahtjevi za nedostatke
Pridržavanje uputa za uporabu je preduvjet za nesmetani rad i ispunjavanje eventualnih
zahtjev za nedostatke. Stoga uputu za uporabu pročitajte prije rada sa strojem!
1.4
Isključenje od odgovornosti
Poštivanje dokumentacije je osnovna pretpostavka za siguran rad reduktora s konusnim
ozubljenjem BS.F.. i planetarni reduktor PS.F.. i PS.C.. i postizanje navedenih svojstava
proizvoda i značajki snage. Za ozljede osoba, materijalnu ili drugu štetu, koje nastaju
uslijed nepoštovanja uputa za uporabu, SEW-EURODRIVE ne preuzima nikakvu odgovornost. U takvim slučajevima je odgovornost za nedostatke kvalitete isključena.
1.5
Napomena o autorskom pravu
© 2012 – SEW-EURODRIVE. Sva prava pridržana.
Zabranjeno je svako čak i djelomično kopiranje, obrada, distribucija i ostali slični oblici
korištenja.
1.6
Naziv proizvoda i trgovački znak
Marke i nazivi proizvoda navedeni u ovoj publikaciji trgovački su znaci ili registrirani
trgovački znaci pojedinačnih nositelja naslova.
6
Uputa za uporabu – Reduktor tipske vrste BS.F.., PS.F.. i PS.C..
Sigurnosne napomene
Prethodne napomene
2
2
Sigurnosne napomene
Svrha slijedećih osnovnih sigurnosnih napomena je da spriječe osobne i materijalne
štete. Korisnik se mora uvjeriti da se poštuju te da se pridržava osnovnih sigurnosnih
napomena. Uvjerite se da su osobe odgovorne za rad postrojenja i pogona te osobe
koje pod vlastitom odgovornošću rade na stroju u potpunosti pročitale i razumjele uputu
za uporabu. U slučaju nejasnoća ili ukoliko trebate dodatne informacije obratite se
SEW-EURODRIVE-u.
2.1
Prethodne napomene
Sljedeće sigurnosne upute prvenstveno se odnose na uporabu reduktora. Kod uporabe
motora s reduktorom dodatno vodite računa o sigurnosnim napomenama za motore
u pripadajućoj uputi za uporabu.
Pridržavajte se i dodatnih sigurnosnih uputa u pojedinim poglavljima ove upute za
uporabu.
2.2
Općenito
UPOZORENJE!
Tijekom rada mogu na motorima i motorima s reduktorom sukladno vlastitoj zaštiti neki
dijelovi biti goli, eventualno pomični ili rotirajući ili prenose napon te imati vruće
površine.
Smrt ili teške ozljede.
•
Sve radove na transportu, uskladištenju, postavljanju / montaži, priključivanju,
stavljanju u pogon, održavanju i popravljanju smije izvoditi samo osposobljeno
stručno osoblje uz obvezatno pridržavanje:
– Pripadajuće opširne upute za uporabu
– Upozoravajućih i sigurnosnih natpisa na motoru / motoru s reduktorom
– Svih drugih dokumenata, uputa za stavljanje u pogon i spojnih shema koje su
priložene uz pogon
– Odredaba i potreba specifičnih za uređaj
– Nacionalnih / regionalnih propisa o sigurnosti i sprječavanju nesreća
•
Nikada ne instalirajte oštećene proizvode
•
Oštećenja odmah reklamirajte transportnom poduzeću
Kod nedopustivog uklanjanja potrebnih pokrova, nestručnog zahvata, ili kod neispravne
instalacije ili upotrebe postoji opasnost od teških ozljeda osoba ili velikih materijalnih
šteta.
Dodatne informacije mogu se pronaći u dokumentaciji.
Uputa za uporabu – Reduktor tipske vrste BS.F.., PS.F.. i PS.C..
7
Sigurnosne napomene
2
Ciljna skupina
2.3
Ciljna skupina
Sve mehaničke radove smije isključivo izvoditi obučeno stručno osoblje. Stručno osoblje
u smislu ove upute za uporabu su osobe, koje su upoznate sa konstrukcijom, mehaničkom instalacijom, uklanjanjem smetnji i održavanjem proizvoda te imaju slijedeće
kvalifikacije:
•
Obuka u području mehanike (primjerice kao mehaničar ili mehatroničar) s položenim
završnim ispitom.
•
Poznavanje ovih uputa za uporabu.
Sve elektrotehničke radove smije isključivo izvoditi obučeno stručno osoblje električne
struke. Stručno osoblje električne struke u smislu ove uputa za uporabu su osobe, koje
su upoznate sa električnom instalacijom, stavljanjem u pogon, otklanjanjem smetnji i
održavanjem proizvoda te imaju slijedeće kvalifikacije:
•
Obuka u području elektrotehnike (primjerice kao elektroničar ili mehatroničar) s položenim završnim ispitom.
•
Poznavanje ovih uputa za uporabu.
Sve radove na ostalim područjima, transport, skladištenje, pogon i zbrinjavanje smije
isključivo provoditi osoblje koje je obučeno na odgovarajući način.
Sve stručno osoblje mora nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću.
2.4
Namjenska uporaba
Reduktori su namijenjeni za tvornička postrojenja i smiju se upotrebljavati samo prema
podatcima u tehničkoj dokumentaciji SEW-EURODRIVE-a i podatcima na označnoj
pločici. Odgovaraju važećim standardima i propisima.
U smislu smjernice o strojevima 2006/42/EZ su reduktori komponente za ugradnju
u strojeve i postrojenja. U području važenja smjernice prihvaćanje namjenskoga rada je
zabranjeno sve dok se ne utvrdi da je krajnji proizvod u suglasju sa smjernicom o strojevima 2006/42/EZ.
Uporaba u ex-području je zabranjena, osim ako nije izričito namijenjena za to.
2.5
Drugi važeći dokumenti
Dodatno treba poštovati slijedeće brošure i dokumente:
8
•
Uputa za uporabu "Motori na naizmjeničnu struju, asinhroni servo motori" kod motora
s reduktorom
•
Uputa za uporabu "Sinhroni servomotori" kod motora s reduktorom
•
Upute za uporabu po potrebi ugrađenih opcija
•
Katalog "Sinhroni servo motori s reduktorom"
•
Katalog "Asinhroni servomotori"
•
Katalog "Reduktori" i/ili katalog "motori s reduktorom"
•
Katalog "Servoreduktori"
Uputa za uporabu – Reduktor tipske vrste BS.F.., PS.F.. i PS.C..
Sigurnosne napomene
Transport
2.6
2
Transport
Odmah nakon primitka provjerite, nema li u sadržaju isporuke transportnih oštećenja.
Ako ih otkrijete, o tome odmah obavijestite transportno poduzeće. Po potrebi valja isključiti stavljanje u pogon.
Čvrsto zategnite pritegnute transportne očice. Konstruirane su samo za težinu motora /
motora s reduktorom; te se njima ne smije pričvršćivati dodatan teret.
Ugrađeni prstenasti vijci odgovaraju standardu DIN 580. Načelno se valja pridržavati
opterećenja i propisa, koji su u istom navedeni. Ako su na motoru s reduktorom montirana 2 prstenasta vijka, valja za transport pričvrstiti obije nosive očice. Vlačna smjer graničnika u tom slučaju ne smije prema DIN 580 prekoračivati vučnu kosinu od 45°.
U slučaju potrebe valja rabiti primjerena, dovoljno dimenzionirana transportna sredstva.
Prije stavljanja u pogon treba ukloniti prisutne transportne osigurače.
2.7
Postavljanje / montaža
Poštujte napomene u poglavlju "Mehanička instalacija" (→ str. 20)!
2.8
Stavljanje u pogon / uporaba
Provjerite razinu ulja prije stavljanja u pogon sukladno poglavlju "Provjeravanje/
servisiranje".
Kontrolirajte pravilan smjer vrtnje u nespojenom stanju. Pritom pazite na neobične
klizne zvukove kod okretanja.
Za probni rad bez prijenosnih (izlaznih) elemenata osigurajte prizmatični klin. Nadzorne
i zaštitne uređaje ne stavljajte izvan funkcije niti u probnom radu.
Kod promjena u normalnom radu (na pr. povišene temperature, zvukovi, vibracije) valja
u slučaju dvojbe isključiti motor s reduktorom. Utvrdite uzrok i po mogućnosti stupite
u kontakt sa SEW-EURODRIVE-om.
2.9
Provjeravanje / održavanje
Pridržavajte se napomena u poglavlju "Provjeravanje / održavanje" (→ str. 50)!
Uputa za uporabu – Reduktor tipske vrste BS.F.., PS.F.. i PS.C..
9
Konstrukcija reduktora
3
Provjeravanje / održavanje
3
Konstrukcija reduktora
NAPOMENA
U svezi s opsegom isporuke i projektiranjem vodite računa o katalogu "Sinhroni servo
motor s reduktorom" i uputi za uporabu korištenog pogonskog motora za reduktor.
NAPOMENA
Sljedeće slike valja razumjeti načelno. Služe kao pomoć pri određivanju uz liste
sastavnih dijelova. Moguća su odstupanja ovisna o veličini i obliku ugradnje reduktora.
10
Uputa za uporabu – Reduktor tipske vrste BS.F.., PS.F.. i PS.C..
Konstrukcija reduktora
3
Načelna konstrukcija – reduktor
3.1
Načelna konstrukcija – reduktor
3.1.1
Reduktor s konusnim ozubljenjem BS.F..
[335]
[183]
[168]
[7b]
[89]
[142]
[85]
[131]
[536]
[537]
[3]
[43]
[48] [538]
[98]
[103]
[160]
[23] [88] [153]
[22]
[42]
[99]
[19]
[250]
[250]
[521]
[25]
[84]
[522]
[523]
[6]
[7c]
[1]
[17]
[11]
[9]
[251]
[166] [518]
[519]
[12]
[520]
[7a]
[49]
[29]
[45]
[2]
[113]
[116]
1840072331
[1]
[2]
[5]
[7c]
Mali zupčanik
Gonjeni zupčanik
Konusno žljebasto
vratilo
Tanjurasta ploča
Pogonsko (izlazno)
vratilo (BSF..)
Pogonsko (izlazno)
vratilo (BSKF..)
Prizmatični klin (BSKF..)
[9]
[11]
[12]
[17]
Osovinsko brtvilo
Konusni valjkasti ležaj
Sigurnosni prsten
Potporna pločica
[6]
[7a]
[7b]
[19]
[22]
[23]
Prizmatični klin
Kućište reduktora
Potporna pločica
[85]
[88]
[89]
Prirubnica za centriranje [160]
Sigurnosni prsten
[166]
Poklopac za zatvaranje [168]
Čep za zatvaranje
Potporna pločica
Zaštitna kapa
[25]
[29]
Konusni valjkasti ležaj
Ljepila i brtvila
[98]
[99]
Stezni disk
Pokrov
[183]
[250]
Osovinsko brtvilo
Sigurnosni prsten
[42]
Konusni valjkasti ležaj
[103]
Okrugla brtva
[251]
Sigurnosni prsten
[43]
Prizmatični klin
[113]
Matica s utorima
[335]
[45]
[48]
[49]
[84]
Konusni valjkasti ležaj
Potporna pločica
Okrugla brtva
Nepropusna pločica1)
[116]
[131]
[142]
[153]
Navojni osigurač
Poklopac za zatvaranje
Cilindrični vijak
Ljepila i brtvila
[518] [523]
Oslonci okretnog
momenta
Dosjedne pločice
[536] [538]
Dosjedne pločice
1) samo za oblik ugradnje M5
Uputa za uporabu – Reduktor tipske vrste BS.F.., PS.F.. i PS.C..
11
Konstrukcija reduktora
3
Načelna konstrukcija – reduktor
3.1.2
Planetarni reduktor PSF.. / PSKF..
[107] [146] [116]
[100]
[118]
[46]
[25]
[121] [109]
[110]
[56]
[24]
[58]
[114]
[30]
[13]
[122]
[12]
[8]
[105]
[113]
[7]
[22]
[106]
[123]
[112]
[39]
[55]
[17]
[41]
[18]
[1]
[6]
1881393163
[1]
[6]
[7]
[8]
[12]
[13]
[17]
[18]
[22]
[24]
[25]
Pogonski (izlazni) planetarni nosač kompletan
Prizmatični klin2)
Osovinska matica
Osovinsko brtvilo
Konusni valjkasti ležaj
Konusni valjkasti ležaj
Planetarni zupčanik
Igličasti vijenac
Sunčani kotač
Kućište
Zaporni vijak
[30]
[39]
[41]
[46]
[55]
[56]
[58]
[100]
[105]
[106]
[107]
Nepropusna pločica1)
Zahvatna pločica
Upuštena urezna igla
Ljepila i brtvila
Zaletna pločica
Okrugla brtva
Transportna ušica
Zatični vijak
Zaletna pločica
Planetarni nosač kompletan
Šestobridna matica
[109]
[110]
[112]
[113]
[114]
[116]
[118]
[121]
[122]
[123]
[146]
Žljebasti kuglični ležaj
Sigurnosni prsten
Igličasti vijenac
Planetarni zupčanik
Sunčani kotač
Okrugla brtva
Kućište-predstupanj
Ekspanzijski prsten
Zahvatna pločica
Upuštena urezna igla
Ljepila i brtvila
1) samo za oblik ugradnje M2
2) samo za PSKF
12
Uputa za uporabu – Reduktor tipske vrste BS.F.., PS.F.. i PS.C..
Konstrukcija reduktora
3
Načelna konstrukcija – reduktor
3.1.3
Planetarni reduktor PSBF..
[107] [146] [116]
[100]
[118]
[46]
[110] [121] [109]
[58]
[24]
[56]
[57]
[13]
[114]
[12]
[8]
[122]
[105]
[113]
[123]
[22]
[112]
[106]
[16]
[18]
[17]
[25]
[1]
1881492491
[1]
[8]
[12]
[12]
[13]
[13]
[16]
[17]
[18]
[22]
[24]
Planetarni nosač na pogonu (izlazu)
Osovinsko brtvilo
Kosi kuglični ležaj1)
Konusni valjkasti ležaj2)
Kosi kuglični ležaj1)
Konusni valjkasti ležaj2)
Osovina planetarnog zupčanika
Planetarni zupčanik
Igličasti vijenac
Sunčani kotač
Kućište
[25]
[46]
[56]
[57]
[58]
[100]
[105]
[106]
[107]
[109]
Zaporni vijak
Ljepila i brtvila
Okrugla brtva
Osovinska matica
Transportna ušica
Zatični vijak
Zaletna pločica
Planetarni nosač kompletan
Šestobridna matica
Žljebasti kuglični ležaj
[110]
[112]
[113]
[114]
[116]
[118]
[121]
[122]
[123]
[146]
Sigurnosni prsten
Igličasti vijenac
Planetarni zupčanik
Sunčani kotač
Okrugla brtva
Kućište-predstupanj
Ekspanzijski prsten
Zahvatna pločica
Upuštena urezna igla
Ljepila i brtvila
1) samo za PSBF222
2) samo za PSBF322 – 822
Uputa za uporabu – Reduktor tipske vrste BS.F.., PS.F.. i PS.C..
13
Konstrukcija reduktora
3
Načelna konstrukcija – reduktor
3.1.4
Planetarni reduktor PS.C..
]
1885879563
[1]
[5]
[6]
[8]
[11]
[12]
[13]
[16]
[17]
Planetarni nosač na
pogonu (izlazu)
Cilindrični zatik kaljeni
Prizmatični klin1)
Osovinsko brtvilo
Okrugla brtva
Žljebasti kuglični ležaj
Žljebasti kuglični ležaj
Osovina planetarnog
zupčanika
Planetarni zupčanik
[18]
Igličasti vijenac
[106]
[21]
Sigurnosni prsten
[111]
[22]
[24]
[46]
[55]
[56]
[59]
Sunčani kotač
Pogonska prirubnica
Ljepila i brtvila
Zaletna pločica
Okrugla brtva
Šuplji zupčanik
[112]
[113]
[114]
[116]
[118]
[146]
Predstupanj planetarnog
nosača
Osovina planetarnog
zupčanika
Igličasti vijenac
Planetarni zupčanik
Sunčani kotač
Okrugla brtva
Šuplji zupčanik
Ljepila i brtvila
[105]
Zaletna pločica
[246]
Ljepila i brtvila
1) za PSKC i PSKCZ
14
Uputa za uporabu – Reduktor tipske vrste BS.F.., PS.F.. i PS.C..
Konstrukcija reduktora
3
Načelna struktura – adapter
3.2
Načelna struktura – adapter
3.2.1
Adapter EBH.. za reduktor s konusnim ozubljenjem BS.F..
[502]
[503]
[504]
[217]
[212]
[202]
[220]
[207]
[206]
[205]
[402]
[223]
[204]
[203]
[201]
[216]
[442]
[230]
[399]
[470]
[471]
[229]
[232]
[483]
[404]
1840077707
[201]
[202]
[203]
[204]
[205]
[207]
[212]
[216]
Sigurnosni prsten / Ekspanzijski prsten
Prizmatični klin
Osovinsko brtvilo s optimiranom silom opruge
Zatični vijak
Nazubljena podložna pločica
Prirubnica
Osovina adaptera
Ljepila i brtvila
[217]
[220]
[223]
[229]
[230]
[232]
[399]
Žljebasti kuglični ležaj
[402]
Zatvorni vijak1) / odzračni ventil2) [404]
Žljebasti kuglični ležaj
[442]
Pritezni prsten
[470]
Vezni tuljak
[471]
Utisni svornjak
[483]
Čep za zatvaranje
[502] [504]
Sigurnosni prsten
Sigurnosni prsten
Prirubnica adaptera
Cilindrični vijak
Nazubljena podložna pločica
Spojka
Dosjedne pločice
1) samo za oblike ugradnje M1 – M3, M5, M6
2) samo za oblik ugradnje M4
Uputa za uporabu – Reduktor tipske vrste BS.F.., PS.F.. i PS.C..
15
Konstrukcija reduktora
3
Načelna struktura – adapter
3.2.2
Adapter EPH.. za planetarni reduktor PS.F.. i PS.C..
[216]
[231]
[229]
[230]
[212]
[247]
[207]
[247]
[206]
[203]
[223]
[204]
[470]
[471]
[399]
[404]
[442]
[402]
1881495179
[203]
[204]
[206]
[207]
[212]
[216]
16
Osovinsko brtvilo
Zatični vijak
Šestobridna matica
Prirubnica
Osovina adaptera
Ljepila i brtvila
[223]
[229]
[230]
[231]
[247]
[399]
Žljebasti kuglični ležaj
Stezni prsten
Vezni tuljak
Poklopac za zatvaranje
Korekcijska podloška
Čep za zatvaranje
[402]
[404]
[442]
[470]
[471]
Sigurnosni prsten
Sigurnosni prsten
Prirubnica adaptera
Cilindrični vijak
Nazubljena podložna pločica
Uputa za uporabu – Reduktor tipske vrste BS.F.., PS.F.. i PS.C..
Konstrukcija reduktora
3
Načelna struktura – adapter
3.2.3
Adapter ECH.. za planetarni reduktor PS.C..
1885885323
[203]
[204]
[206]
Osovinsko brtvilo
Zatični vijak
Šestobridna matica
[207]
[212]
[229]
Prirubnica adaptera
Osovina adaptera
Zatik s navojem
Uputa za uporabu – Reduktor tipske vrste BS.F.., PS.F.. i PS.C..
[230]
[399]
[471]
Osovinska čahura motora
Čep za zatvaranje
Diskovi
17
Konstrukcija reduktora
3
Označna pločica / Tipska oznaka
3.3
Označna pločica / Tipska oznaka
NAPOMENA
Označna pločica servo-motora s reduktorom je pričvršćena na servomotoru!
3.3.1
Primjer: označna pločica za planetarni reduktor PS.C.. s adapterom ECH..
Slijedeća ilustracija prikazuje primjer označne pločice za planetarni reduktor PS.C..
s adapterom ECH:
PSC321 ECH03/13/11
01.3215264201.0001.08
na pk r/min
650
Ma pk Nm
81
10
5,9
65
M0
6500
i
kg
IP
76684 Östringen/Germany
ne pk
IM
r/min
Made in Germany
0117 899 7
CLP PG 220 Synth.Öl / 0,091L
1872039435
i
IM
IP
nepk
napk
Mapk
3.3.2
[1/min]
[1/min]
[Nm]
Omjer prijenosa reduktora
Podatak o obliku ugradnje
Vrsta zaštite
Maksimalno dopušteni ulazni broj okretaja
Maksimalno dopušteni izlazni broj okretaja
Maksimalni dopušteni pogonski (izlazni) zakretni moment
Primjer: tipska oznaka za planetarni reduktor PS.F.. s adapterom EPH..
Planetarni reduktor s adapterom ima n. pr. slijedeće tipske oznake:
PSF
521
/R
EPH
07
/21
/13
Oznaka provrta spojke
Oznaka geometrije prirubnice (centriranje, perforirani krug)
Oznaka razreda snage
Oznaka adaptera za planetarni servo reduktor
Opcija za sve PS.F..-reduktore:
.../ R: smanjena torzijska zračnost
.../ M: minimizirani torzijski ciklus
Veličina reduktora: na pr. 521
Tip reduktora:
18
PSF..
PSKF..
PSBF..
Uputa za uporabu – Reduktor tipske vrste BS.F.., PS.F.. i PS.C..
Konstrukcija reduktora
Označna pločica / Tipska oznaka
3.3.3
3
Primjer: označna pločica servo motora s reduktorom PS.C.. s adapterom ECH..
Slijedeća ilustracija prikazuje primjer označne pločice za planetarni reduktor PS.C..
s adapterom ECH:
1
i
IM
IP
nepk
napk
Mapk
3.3.4
Omjer prijenosa reduktora
Podatak o obliku ugradnje
Vrsta zaštite
[1/min] Maksimalno dopušteni ulazni broj
okretaja
[1/min] Maksimalno dopušteni izlazni broj
okretaja
Maksimalno dopušteni izlazni okretni
[Nm]
moment
nN
Mo
Io
Imax
[1/min]
[Nm]
[A]
[A]
Dimenzionirani broj okretaja
Dimenzionirani okretni moment
Dimenzionirana struja
Maksimalna dozvoljena struja
fN
[Hz]
Nazivna frekvencija
Umax
[V]
Maksimalni dozvoljeni napon
Primjer: tipska oznaka za reduktor s konusnim ozubljenjem BS.F.. s motorom CM
Servo motor s reduktorom s konusnim ozubljenjem i s kočnicom, ručnom ventilacijom,
termistorskim osjetnikom temperature i utičnim spojnicama s promjerom priključaka
1,5 mm2 ima n. pr. sljedeću tipsku oznaku:
BSBF
302
B
/R
CM
71S
/BR
/HR
/TF /AS1H
/SB60
Utične spojnice motora i kočnice, kućište utikača
s aksijalnom uvodnicom kabela davača
Opcija motora davač HIPERFACE® Multi-Turn
Termistorski osjetnik temperature
Ručna ventilacija
Kočnica
Veličina gradnje motora
Serija motora
Opcija za sve BS.F..-reduktore:
.../ R: smanjena torzijska zračnost
Opcija B:
za čelno i nožno pričvršćivanje pomoću navojne rupe
Veličina reduktora: na pr. 302
Tip reduktora: BS.F..
Uputa za uporabu – Reduktor tipske vrste BS.F.., PS.F.. i PS.C..
19
Mehanička instalacija
4
Potrebni alati / pomagala
4
Mehanička instalacija
4.1
Potrebni alati / pomagala
•
Komplet ključeva za vijke
•
Momentni ključ za:
– Stezni diskovi
– Adapter motora EBH / EPH / ECH
4.1.1
20
•
Komplet odvijača s dugačkim šestobridnim naglavkom
•
Uređaj za navijanje
•
Eventualno elementi za poravnanje (pločice, razmačnici)
•
Materijal za pričvršćivanje pogonskih i izlaznih elemenata
•
Komplet inbus ključeva
•
Mazivo (npr. NOCO®-Fluid)
•
Standardni dijelovi nisu sastavni dio dostave
Tolerancije kod montažnih radova
Kraj vratila
Prirubnica
Tolerancije promjera prema DIN 748
• ISO k6 kod krajeva punih vratila s Ø ≤ 50 mm
• ISO m6 kod punih vratila s Ø > 50 mm
• ISO H7 kod šupljih vratila
• Rupa za centriranje prema DIN 332, oblik DR
Rubna tolerancija centriranja prema DIN 42948
• ISO j6 kod b1 ≤ 230 mm
• ISO h6 kod b1 > 230 mm
Uputa za uporabu – Reduktor tipske vrste BS.F.., PS.F.. i PS.C..
Mehanička instalacija
Preduvjeti za montažu
4.2
4
Preduvjeti za montažu
OPREZ!
Ozljede od udaraca zbog isturenih dijelova reduktora.
Lakše ozljede!
•
Pobrinite se za dovoljnu sigurnosnu udaljenost oko reduktora / motora s reduktorom.
POZOR!
Oštećenje reduktora / motora s reduktorom zbog nestručne montaže.
Moguća materijalna šteta!
•
Pažljivo poštujte napomene u ovom poglavlju.
Osigurajte ispunjavanje sljedećih uvjeta:
•
Navodi na tipskoj pločici motora s reduktorom podudaraju se s mrežnim naponom.
•
Pogon za vrijeme transporta i skladištenja nije oštećen.
•
Kod standardnih reduktora:
– Okolna temperatura sukladno tehničkoj dokumentaciji, označna pločica i tabele
maziva u poglavlju "Tehnički podaci" / "Maziva" (→ str. 60).
– Bez opasnih ulja, kiselina, plinova, para, zračenja itd. u okruženju.
Kod posebnih konstrukcija:
– Pogon je konstruiran u skladu s uvjetima okoline. Poštujte podatke na tipskoj pločici.
•
S izlaznih vratila i površina prirubnice morate temeljito odstraniti antikorozivna sredstva, nečistoću ili slično. Upotrebljavajte uobičajena otapala. Ne dozvolite da otapala
prodru u brtvene nastavke prstenova za brtvljenje vratila jer u suprotnom postoji opasnost od materijalne štete!
•
Pogonska (izlazna) osovinska brtvila kod abrazivnih uvjeta okoline zaštitite od
trošenja.
•
Pogon se smije montirati samo ako je nakon ugradnje zajamčeno dovoljno prozračivanje kako bi se spriječio toplotni zastoj.
Uputa za uporabu – Reduktor tipske vrste BS.F.., PS.F.. i PS.C..
21
Mehanička instalacija
4
Postavljanje reduktora
4.3
Postavljanje reduktora
OPREZ!
Reduktor odn. motor s reduktorom se može oštetiti nestručnom montažom.
Moguća materijalna šteta!
•
Pažljivo poštujte napomene u ovom poglavlju.
•
Radove na reduktoru provodite samo za vrijeme mirovanja. Osigurajte pogonski
agregat od nenamjernog uključivanja.
•
Zaštitite reduktor od direktnog strujanja hladnog zraka. Kondenzacija može dovesti
do nakupljanja vode u ulju.
Reduktor ili motor s reduktorom se smije postavljati / montirati samo u navedenom
obliku ugradnje. Poštujte podatke na tipskoj pločici.
Donja konstrukcija mora imati sljedeća svojstva:
•
ravna je
•
prigušuje vibracije
•
otporna je na deformacije
Maksimalno dopuštena pogreška ravnoće za pričvršćenje podnožja i prirubnice je
(orijentacijske vrijednosti s obzirom na DIN ISO 1101):
•
•
•
•
Veličina reduktora PS.F / PS.C 120 – 520:
Veličina reduktora PS.F / PS.C 620 – 920:
Veličina reduktora BS.F 202 – 402:
Veličina reduktora BS.F 502 – 802:
maks. 0,2 mm
maks. 0,4 mm
maks. 0,4 mm
maks. 0,5 mm
Pri tomu ne pritežite zajedno noge kućišta i ugradne prirubnice, te vodite računa o
poprečnim i aksijalnim silama! Za obračun dozvoljenih poprečnih i aksijalnih sila poštujte
poglavlje "Projektiranje" u katalogu reduktor ili motor s reduktorom.
NAPOMENA
Pri postavljanju reduktora pazite na to, da su vijci za provjeru i ispust ulja te odzračni
ventili slobodno dostupni!
Koristite u slučaju opasnosti od elektrokemijske korozije između reduktora i radnog
stroja 2 – 3 mm debele međuumetke iz plastike. Upotrijebljena plastika mora imati električni odvodni otpor < 109 Ω. Do elektrokemijske korozije može doći između različitih
metala kao što su na pr. lijevano željezo i oplemenjeni čelik. Vijke također opremite
s plastičnim podložnim pločicama! Dodatno uzemljite kućište – upotrijebite vijke za
uzemljenje.
22
Uputa za uporabu – Reduktor tipske vrste BS.F.., PS.F.. i PS.C..
Mehanička instalacija
4
Postavljanje reduktora
4.3.1
Pritezni momenti za pričvrsne vijke
Pričvršćenje
prijenosni (izlazni)
element
Kod spajanja prijenosnih (izlaznih) elemenata vijcima pazite kod reduktora na slijedeće
informacije:
Cilindrični vijci s unutarnjim
šesterostranim rubom prema
DIN EN ISO 4762
Klasa čvrstoće
Zatezni moment [Nm]
M4
12.9
5,1
M5
12.9
10
M6
12.9
18
M8
12.9
43
M10
12.9
84
M12
12.9
145
Pričvršćenje
reduktora
BS.F202 –
BS.F802 s B5prirubnicom i
BS.F202B –
BS.F402B
s pričvršćenjem
u podnožju
Privijte motore s reduktorom sa slijedećim zateznim momentima:
Pričvršćenje
reduktora PS.F
i PS.C s B5prirubnicom, PS.C
s B14-prirubnicom
te BS.F502B –
BS.F802B
s pričvršćenjem
u podnožju
Privijte motore s reduktorom sa slijedećim povećanim priteznim momentima na:
4.3.2
Klasa čvrstoće
Zatezni moment [Nm]
M6
Vijak / matica
8.8
11
M8
8.8
25
M10
8.8
48
M12
8.8
86
M16
8.8
210
M20
8.8
410
Klasa čvrstoće
Zatezni moment [Nm]
M4
Vijak / matica
10.9
4,6
M5
10.9
8,6
M6
10.9
14
M8
10.9
35
M10
10.9
69
M12
10.9
120
M16
10.9
300
M20
10.9
600
Veličine vijaka
Reduktor u izvedbi
u podnožju
Slijedeća tabela prikazuje veličine navoja reduktora s izvedbom u podnožju ovisno o tipu
reduktora i veličini gradnje:
Vijak
M8
Tip reduktora BS.F..B
202
M10
302
M12
402 / 502
M16
602
M20
802
Uputa za uporabu – Reduktor tipske vrste BS.F.., PS.F.. i PS.C..
23
Mehanička instalacija
4
Postavljanje reduktora
Reduktor
s B5 izvedbom
s prirubnicom
Slijedeća tabela prikazuje veličine navoja reduktora s B5-prirubnicom ovisno o tipu
reduktora i veličini gradnje:
Vijak
Reduktor
s B14-izvedbom
s prirubnicom
Tip reduktora
BS.F..
PS.F..
PS.C..
M4
–
–
221, 222
–
M5
–
121, 122 / 221, 222
321, 322 / 521, 522
221, 222
M6
202
321, 322
621, 622
321, 322
M8
302
521, 522
721, 722 / 821, 822
521, 522
M10
402
621, 622
–
621, 622
M12
502
721, 722
–
–
M16
602 / 802
821, 822 /
921, 922
–
–
Slijedeća tabela prikazuje veličine navoja reduktora s B14-prirubnicom ovisno o tipu
reduktora i veličini gradnje:
Vijak
Tip reduktora PS.CZ
M5
4.3.3
PSBF..
221, 222
M6
321, 322
M8
521, 522
M10
621, 622
Postavljanje u vlažnim prostorijama ili na otvorenom
Za uporabu u vlažnim prostorijama ili na otvorenom pogoni se isporučuju u izvedbi koja
sprječava korodiranje s odgovarajućim zaštitnim premazom (lakom) površine. Popravite
eventualno nastala oštećenja laka (n. pr. na ventilu za odzračivanje ili transportnim
ušicama).
Kod priključivanja motora na adaptere valja površine prirubnice zabrtviti odgovarajućim
sredstvom za brtvljenje, n. pr. Loctite® 574.
Kod postavljanja vani ozračivanje zrakama sunca nije dozvoljeno. Treba predvidjeti
odgovarajuće zaštitne uređaje kao npr. pokrivne ploče, ili slično! Pritom spriječite
toplotni zastoj. Operater mora provjeriti, da na funkcije reduktora ne utječu nikakva
strana tijela (npr. ispali predmeti ili razlijevanja).
24
Uputa za uporabu – Reduktor tipske vrste BS.F.., PS.F.. i PS.C..
Mehanička instalacija
Postavljanje reduktora
4.3.4
4
Odzračivanje reduktora
SEW-EURODRIVE isporučuje BS.F-reduktor s aktiviranim odzračnim ventilom.
Iznimke:
SEW sljedeće reduktore isporučuje sa zatvornim vijkom na predviđenom otvoru za
odzračivanje:
•
pomični oblici ugradnje ako je moguće
•
reduktor za montažu u kosom položaju
Ventil za odzračivanje nalazi se u priključnoj kutiji motora. Prije stavljanja u pogon
morate najviši zatvorni vijak zamijeniti s priloženim odzračnim ventilom.
Aktiviranje
odzračnog ventila
Provjerite da li je odzračni ventil aktiviran. Ako odzračni ventil nije aktiviran, morate prije
stavljanja reduktora u pogon uklonite transportni osigurač odzračnog ventila!
1. Odzračni ventil s transportnim osiguračem
211319051
2. Uklanjanje transportnog osigurača
211316875
3. Aktivirani odzračni ventil
211314699
Uputa za uporabu – Reduktor tipske vrste BS.F.., PS.F.. i PS.C..
25
Mehanička instalacija
4
Ugradnja u postrojenje: Reduktor s konusnim ozubljenjem BS.F..
4.3.5
Lakiranje reduktora
POZOR!
Odzračni ventili i osovinska brtvila se mogu kod lakiranja i naknadnog lakiranja oštetiti.
Moguća materijalna šteta.
•
Prije lakiranja pažljivo odlijepite odzračne ventile i zaštitni nastavak osovinskog
brtvila.
•
Nakon radova lakiranja uklonite ljepljivu traku.
Ukoliko reduktor želite prelakirati, provjerite kompatibilnost novog laka s postojećim
zaštitnim lakom. Kao posljedica nekompatibilnosti lakova dolazi do oštećenja na laku,
pri čemu se zaštitna funkcija lakova više ne može jamčiti.
4.4
Ugradnja u postrojenje: Reduktor s konusnim ozubljenjem BS.F..
Definiciju položaja u prostoru pronaći ćete u poglavlju "Položaj u prostoru" (→ str. 53).
NAPOMENA
Kod izvedbe reduktora BS.F..202B – 402B se mora osigurati vijčana dubina u pogonskoj (izlaznoj) prirubnici reduktora od 1,6-puta od promjera vijka.
Kod izvedbe reduktora BS.F..502B – 802B se mora osigurati vijčana dubina u pogonskoj (izlaznoj) prirubnici reduktora od 1,25-puta od promjera vijka.
4.4.1
BS.F..: vijčani spoj strane reduktora preko pričvrsne prirubnice B5
Slijedeća ilustracija prikazuje ugradnju reduktora s konusnim ozubljenjem BS.F..:
[2]
[1]
1839202059
[1]
[2]
26
Vijci klase čvrstoće 8.8
Matica
Uputa za uporabu – Reduktor tipske vrste BS.F.., PS.F.. i PS.C..
Mehanička instalacija
4
Ugradnja u postrojenje: Reduktor s konusnim ozubljenjem BS.F..
4.4.2
BSBF..B: Vijčano spajanje na strani u podnožju
Slijedeća ilustracija prikazuje pričvršćenje u podnožju za reduktor s konusnim ozubljenjem BSBF..B:
1839204747
4.4.3
BSBF..B: Vijčano spajanje na čelnoj strani
Sijedeća ilustracija prikazuje čeono pričvršćenje reduktora s konusnim ozubljenjem
BSBF..B:
1839207435
Uputa za uporabu – Reduktor tipske vrste BS.F.., PS.F.. i PS.C..
27
Mehanička instalacija
4
Ugradnja u postrojenje: Planetarni reduktor PS.F..
4.5
Ugradnja u postrojenje: Planetarni reduktor PS.F..
4.5.1
PS.F..: vijčani spoj strane reduktora preko pričvrsne prirubnice B5
Slijedeća ilustracija prikazuje ugradnju planetarnog reduktora PS.F..:
[1]
1881669387
[1]
Vijci klase čvrstoće 10.9
4.6
Ugradnja u postrojenje: Planetarni reduktor PS.C..
4.6.1
PS.C..: vijčani spoj strane reduktora preko prirubnice B5
Slijedeća ilustracija prikazuje ugradnju planetarnog reduktora PS.C..:
1886151563
[1]
[2]
28
Vijci klase čvrstoće 10.9
Podložna pločica
Uputa za uporabu – Reduktor tipske vrste BS.F.., PS.F.. i PS.C..
Mehanička instalacija
4
Montaža prijenosnih (izlaznih) elemenata na puna vratila kod BS.F..-, PS.F..- i PS.C..-reduktora
4.6.2
PS.CZ..: Vijčani spoj strane reduktora preko prirubnice B14
Slijedeća ilustracija prikazuje ugradnju planetarnog reduktora PS.CZ..:
1886154251
[1]
Vijci klase čvrstoće 10.9
NAPOMENA
Kod izvedbe reduktora PS.CZ.. mora se zajamčiti vijčana dubina u pogonsku (izlaznu)
prirubnicu reduktora od 1,6-puta od promjera vijka.
4.7
Montaža prijenosnih (izlaznih) elemenata na puna vratila kod BS.F..-, PS.F..i PS.C..-reduktora
POZOR!
Nestručnom montažom se mogu oštetiti ležajevi, kućište ili vratilo.
Moguća materijalna šteta!
•
Pogonske ulazne i izlazne elemente montirajte pomoću naprave za navijanje.
Za postavljanje upotrebljavajte otvor za centriranje s navojem, koji se nalazi na
kraju vratila.
•
Remenice, spojke, pogonske zupčanike itd. ni u kojem slučaju ne navlačite na kraj
vratila udarajući ih čekićem.
•
Kod montaže remenica vodite računa o pravilnoj napetosti remena sukladno
podatcima proizvođača.
•
Namješteni prijenosni elementi moraju biti uravnoteženi i ne smiju izazivati nedozvoljene radijalne ili aksijalne sile (dozvoljene vrijednosti pogledajte u katalogu
"Sinkroni servo motori s reduktorom").
Uputa za uporabu – Reduktor tipske vrste BS.F.., PS.F.. i PS.C..
29
Mehanička instalacija
4
Montaža prijenosnih (izlaznih) elemenata na puna vratila kod BS.F..-, PS.F..- i PS.C..-reduktora
4.7.1
Montaža s prizmatičnim klinom
Sljedeća slika prikazuje primjer naprave za navijanje upotrijebljene pri montaži spojki [3]
ili glavčina na krajeve osovina motora ili reduktora. Po potrebi se na aksijalnom ležaju [2]
može odustati od naprave za navijanje.
Slijedeća ilustracija prikazuje montažu s napravom za navijanje:
1839217419
[1]
[2]
[3]
Svežanj vratila
Aksijalni ležaj
Glavčina spojke
NAPOMENA
Kod serija BSF.. / BSKF.. / PSF.. / PSKF.. / PS.C.. / PSKC.. / PS.CZ.. / PSKCZ.. se pri
montaži pogonskih i izlaznih elemenata smije svežanj vratila [1] upotrebljavati kao
definirana granična točka.
Pogonska (izlazna) vratila su serijski opremljena sa sredstvom za zaštitu od korozije.
Stoga prije montaže uklonite sredstvo za zaštitu od korozije, primjerice pomoću benzina za pranje.
30
Uputa za uporabu – Reduktor tipske vrste BS.F.., PS.F.. i PS.C..
Mehanička instalacija
Montaža prijenosnih (izlaznih) elemenata na puna vratila kod BS.F..-, PS.F..- i PS.C..-reduktora
4.7.2
4
Montaža bez prizmatičnog klina
Sljedeća ilustracija prikazuje primjer montaže vratila s unutarnjim kompletom za zatezanje
1839232907
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
Svežanj vratila
Komplet za zatezanje
Pogonski (izlazni) element, npr. zupčanik ili lančanik
Podmazano područje vratila
Nepodmazano područje zatezanja
NAPOMENA
Kod uporabe unutarnjih kompleta za zatezanje na glatkim krajevima vratila pazite da
vratilo bude očišćeno od ostataka i da s nje bude uklonjena mast. Područje zatezanja
[5] mora obvezatno ostati bez masti. U suprotnom slučaju se ne može osigurati besprijekorno funkcioniranje spoja vratila i glavčine.
Da izbjegnete koroziju vratila, nakon montaže podmažite neprekrivene površine [4].
4.7.3
Izbjegavajte visoke poprečne sile
Za izbjegavanje visokih poprečnih sila: Montirajte zupčanik ili lančanik montirajte prema
slici B.
[1]
[1]
[A]
[B]
211364235
[1] Glavčina
[A] Nepovoljno
[B] Pravilno
Uputa za uporabu – Reduktor tipske vrste BS.F.., PS.F.. i PS.C..
31
Mehanička instalacija
4
Montaža spojki
NAPOMENA
Olakšavaju montažu ako pogonski (izlazni) element najprije namažete mazivom ili
kratko zagrijete (na 80 do 100 °C).
4.7.4
Montaža kod prirubne blokovske osovine
Slijedeća ilustracija prikazuje pravilan redoslijed montaže osovinskog spoja u kombinaciji s unutarnjim prstenom za centriranje i vanjskim prstenom za centriranje na primjeru
BSBF..-bloka prirubnice:
[1]
[2]
[3]
[4]
[3]
1839238283
[1]
[2]
[3]
[4]
4.8
Blok prirubnice
Zupčanik / remenica s unutarnjim prstenom za centriranje
Vijci klase čvrstoće 12.9
Zupčanik / remenica s vanjskim prstenom za centriranje
Montaža spojki
OPREZ!
Pogonski ulazni i izlazni elementi kao što su remenice, spojke itd. se tijekom rada brzo
pokreću.
Opasnost od priklještenja ili prignječenja.
•
Pogonske ulazne i izlazne elemente pokrijte sa zaštitom od dodira.
Kod montaže spojki provedite slijedeće izjednačenje sukladno navodima proizvođača
spojke.
a) maksimalni i minimalni razmak
b) aksijalno odstupanje
c) kutno odstupanje
32
Uputa za uporabu – Reduktor tipske vrste BS.F.., PS.F.. i PS.C..
Mehanička instalacija
4
Montaža oslonca okretnog momenta za BS.F..-nasadni reduktor
b)
a)
c)
211395595
4.9
Montaža oslonca okretnog momenta za BS.F..-nasadni reduktor
Pritom pazite da ne zategnete oslonce okretnog momenta prilikom montaže!
Slijedeća ilustracija prikazuje moguće položaje oslonca okretnog momenta kod BS.F..reduktora:
90°
0°
270°
1839381771
Pričvrsne vijke zategnite prema slijedećoj tabeli:
Veličina
reduktora
202
Broj i veličina vijaka,
klasa čvrstoće prema
DIN EN ISO 4762
Broj i veličina vijaka,
klasa čvrstoće prema
DIN EN ISO 4762
Zatezni moment
u Nm
4 x M6 x 35 – 8.8
4 x M6
11
302
4 x M8 x 40 – 8.8
4 x M8
25
402
4 x M10 x 45 – 8.8
4 x M10
48
502
4 x M12 x 40 – 8.8
4 x M12
86
602
4 x M16 x 55 – 8.8
4 x M16
210
802
4 x M16 x 55 – 8.8
4 x M16
210
Kod aluminijskih dijelova valja koristiti odgovarajuće sigurnosne pločice.
Uputa za uporabu – Reduktor tipske vrste BS.F.., PS.F.. i PS.C..
33
Mehanička instalacija
4
Nasadni reduktor s utorom za prizmatični klin
4.10
Nasadni reduktor s utorom za prizmatični klin
NAPOMENA
Za oblikovanje korisničkog vratila vodite računa i o konstrukcijskim naputcima u katalogu motora s reduktorom!
4.10.1 Naputci o montaži
1. Nanesite NOCO®-Fluid te ga pažljivo raspodijelite.
®
O
C
O I
N U
L
F
®
O
C
O I
N U
L
F
211516171
2. Ugradite vratilo te ga aksijalno osigurajte
(ukoliko koristite napravu za navijanje, montaža će biti olakšana).
[1]
[2]
[3]
[4]
A
[5]
211518347
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
34
Kratki pričvrsni vijak (standardni opseg isporuke)
Elastični prsten
Podložna pločica
Sigurnosni prsten
Korisničko vratilo
Uputa za uporabu – Reduktor tipske vrste BS.F.., PS.F.. i PS.C..
Mehanička instalacija
Nasadni reduktor s utorom za prizmatični klin
4
3. Pričvrsni vijak pritegnite odgovarajućim zakretnim momentom (pogledajte tabelu).
211524875
Vijak
Zatezni moment [Nm]
M5
5
M6
8
M10/12
20
M16
40
M20
80
M24
200
NAPOMENA
U cilju izbjegavanja rđe na dosjedu SEW-EURODRIVE preporuča dodatno pustiti da
se korisničko vratilo okrene između dvije plohe s premazom!
Uputa za uporabu – Reduktor tipske vrste BS.F.., PS.F.. i PS.C..
35
Mehanička instalacija
4
Nasadni reduktor sa steznim diskom
4.11
Nasadni reduktor sa steznim diskom
4.11.1 Naputci o montaži
POZOR!
Zatezanje zateznog vijka bez ugrađenog vratila može dovesti do deformacije šupljeg
vratila.
Moguća materijalna šteta!
•
Zatezne vijke zatežite isključivo s ugrađenim vratilom.
Servo reduktor s konusnim
ozubljenjem BSHF..
Servo reduktor s konusnim
ozubljenjem BSHF../I
1. Brižljivo odmastite provrt šuplje osovine i pogonske osovine.
1839244043
1839272331
OPREZ! Opasnost od prignječenja noge u slučaju ispadanja steznog diska.
Moguće ozljede osoba!
– Stezni disk nakon postavljanja na vratilo odmah zategnite.
2. Razmašćena šuplja osovina/osovina stroja
1839275019
36
1839277707
Uputa za uporabu – Reduktor tipske vrste BS.F.., PS.F.. i PS.C..
Mehanička instalacija
4
Nasadni reduktor sa steznim diskom
Servo reduktor s konusnim
ozubljenjem BSHF..1)
Servo reduktor s konusnim
ozubljenjem BSHF../I
3. NOCO®-Fluid nanesite u područje čahure na vratilu stroja.
®
1839280395
1839283083
4. Ugradite vratilo, pritom pazite da vanjski prsteni steznog diska budi ravni2)
1839312139
1839314827
1) Područje zatezanja steznog diska mora obvezno ostati bez masti! Stoga se NOCO®-Fluid ne smije nikada
nanositi neposredno na čahuru jer pasta pri postavljanju vratila stroja može prodrijeti u područje zatezanja
steznog diska.
2) Nakon montaže morate u području steznog diska podmazati vanjske površine šupljeg vratila iz razloga
zaštite od korozije.
Uputa za uporabu – Reduktor tipske vrste BS.F.., PS.F.. i PS.C..
37
4
Mehanička instalacija
Nasadni reduktor sa steznim diskom
Servo reduktor s konusnim
ozubljenjem BSHF..
Servo reduktor s konusnim
ozubljenjem BSHF../I
5. Zatezne vijke stegnite redom u više okretaja (ne unakrsno). Uzmite u obzir pritezne
momente u sljedećoj tabeli.
1839317515
Tip reduktora
1839320203
Vijak
Zatezni moment [Nm]
BSHF202
M5 x 16 – 8.8
5
BSHF302
M5 x 16 – 8.8
5
BSHF402
M6 x 25 – 10.9
12
BSHF502
M6 x 25 – 10.9
12
BSHF602
M6 x 30 – 10.9
12
BSHF802
M8 x 40 – 10.9
30
max.1)
60°
1) Maksimalni potezni kut na okretaj
OPREZ!
Opasnost zbog rotirajućih dijelova reduktora.
Moguće ozljede osoba!
•
38
Montirajte isporučene okretljive zaštitne pokrove ili neki drugi primjereni zaštitni
pokrov na stezni disk.
Uputa za uporabu – Reduktor tipske vrste BS.F.., PS.F.. i PS.C..
Mehanička instalacija
Nasadni reduktor sa steznim diskom
4
4.11.2 Naputci za demontažu za stezni disk
OPREZ!
Opasnost od priklještenja i prignječenja uslijed nestručne demontaže teških sastavnih
dijelova.
Opasnost od ozljeda.
•
Poštujte slijedeće naputke za demontažu.
•
Stručno demontirajte stezni disk.
1. Redom otpustite za po četvrt okretaja zatezne vijke, kako bi se izbjeglo savijanje
vanjskih prstenova.
2. Zatezne vijke popustite ravnomjerno i u nizu. Zatezne vijke ne okrećite sasvim van.
3. Izvadite vratilo, odnosno izvucite glavčinu sa vratila. (Nakupina hrđe, koja se je
možda nakupila na vratilu ispred dijela glavine, prvo se mora ukloniti).
4. Stezni disk povucite sa glavčine.
4.11.3 Čišćenje i podmazivanje steznog diska
Valja ih očistiti i podmazati samo ako su onečišćene.
Demontirani stezni disk se prije ponovnog pritezanja ne smije razdvajati i iznova
podmazivati.
Konusnu površinu podmazujte sa nekim od slijedećih krutih maziva:
Mazivo (Mo S2)
Trgovački oblik
Molykote 321 (klizni lak)
Molykote sprej (praškasti sprej)
Molykote G Rapid
Aemasol MO 19P
AemasolDIO-sétral 57 N (klizni lak)
Sprej
Sprej
Sprej ili pasta
Sprej ili pasta
Sprej
Zatezni vijci se podmazuju višenamjenskom mašću kao što je Molykote BR 2 ili slična
mast.
Uputa za uporabu – Reduktor tipske vrste BS.F.., PS.F.. i PS.C..
39
Mehanička instalacija
4
Dogradnja motora
4.12
Dogradnja motora
POZOR!
Ometana funkcija za prijenos okretnog momenta zbog savijanja servo-motora kod
montaže / demontaže na adapter EBH.. / EPH.. / ECH.. .
Moguća smetnja uređaja
•
Adapter smije montirati i demontirati samo stručno osoblje.
•
Kod demontaže poštujte napomene u uputi za uporabu.
4.12.1 Dogradnja motora na adapter EBH.. i EPH..
Slijedeća ilustracija prikazuje primjer ugradnje motora na adapter EPH..:
[1]
[2]
[9]
[6]
[7]
[3]
[5]
[2]
[8]
[4]
[10]
1882119691
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
Moment ključ
Čep za zatvaranje
Vratilo motora
Motor
Ravna ploha
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
Stezni vijak
Vezni tuljak
Pritezni prsten
Osovina adaptera
Adapter EPH
4.12.2 Redoslijed montaže motora na adapter EBH.. i EPH..
Motor [4] s minimalnom točnošću koncentrične vrtnje prema DIN 42955 može se montirati u bilo kojem položaju.
Kod montaže vodite računa o sljedećem redoslijedu:
1. Provjerite ravne plohe [5] motora i adaptera s obzirom na utore i prema potrebi ih
poravnajte.
2. Očistite i odmastite provrt šupljeg vratila adaptera [9], čahuru spojke [7] i vratilo
motora [3].
3. Uklonite jedan od 4 čepa za zatvaranje [2].
4. Okrećite vratilo adaptera [9] sa steznim prstenom [8] sve dok glava steznog vijka [6]
ne bude jednaka s otvorenim otvorom za montažu kućišta adaptera. Otpustite stezni
vijak [6].
– Kod motora s utorom za prizmatični klin: utor za prizmatični klin okrenite za 90°
prema urezima vratila adaptera. Za izjednačavanje neuravnoteženosti preporučujemo da u utor za prizmatični klin umetnete pola prizmatičnog klina.
5. Kod korištenja veznih tuljaka pazite na to [7] da se prekrivaju urezi čahure spojke [7]
s urezima vratila adaptera [9] i steznog prstena [8].
6. Reduktor i motor [4] sastavljajte oprezno.
40
Uputa za uporabu – Reduktor tipske vrste BS.F.., PS.F.. i PS.C..
Mehanička instalacija
4
Dogradnja motora
7. Vezne vijke umetnite kroz prolazne rupe prirubnice motora u navoj prirubnice adaptera i postavite vijke.
8. Vijke ravnomjerno zatežite unakrsno.
9. Stezni vijak [6] zatežite odgovarajućim momentnim ključem [1] prema propisanom
zateznom momentu kao što je opisano u slijedećoj tabeli.
Tip adaptera EBH
Tip adaptera
Promjer vratila
motora
[mm]
Broj steznih
vijaka
Pritezni moment
steznih vijaka
[Nm]
Otvor ključa
EBH03
≤ 14
1
18
5
EBH04
≤ 19
1
18
5
EBH05
≤ 24
1
43
6
EBH06
≤ 35
1
43
6
EBH07
≤ 35
1
43
6
EBH08
≤ 38
1
83
8
EBH09
≤ 42
1
83
8
EBH10
≤ 55
1
145
10
Promjer vratila
motora
[mm]
Broj steznih
vijaka
Pritezni moment
steznih vijaka
[Nm]
Otvor ključa
EPH01
≤ 11
1
10
4
EPH02
≤ 14
1
18
5
EPH03
≤ 14
1
18
5
EPH04
≤ 19
1
18
5
EPH05
≤ 24
1
43
6
EPH06
≤ 35
1
43
6
EPH07
≤ 32
1
43
6
EPH08
≤ 38
1
83
8
EPH09
≤ 42
1
83
8
EPH10
≤ 55
1
145
10
Tip adaptera EPH
Tip adaptera
Uputa za uporabu – Reduktor tipske vrste BS.F.., PS.F.. i PS.C..
41
Mehanička instalacija
4
Dogradnja motora
4.12.3 Dogradnja motora na adapter ECH..
Slijedeća ilustracija prikazuje primjer ugradnje motora na adapter ECH..:
[1]
[8]
[3]
[7]
[6]
[2]
[9]
[4]
[5]
1886657931
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
Moment ključ
Čep za zatvaranje
Vratilo motora
Motor
Ravna ploha
[6]
[7]
[8]
[9]
Stezni vijci
Osovinska čahura motora
Osovina adaptera
Adapter ECH..
4.12.4 Redoslijed montaže motora na adapter ECH..
Motor [4] s minimalnom točnošću koncentrične vrtnje prema DIN 42955 može se montirati u bilo kojem položaju.
Kod montaže vodite računa o sljedećem redoslijedu:
1. Provjerite ravne plohe [5] motora i adaptera s obzirom na utore i prema potrebi ih
poravnajte.
2. Očistite i odmastite provrt šupljeg vratila adaptera [8], osovinsku čahuru spojke [7] i
vratilo motora [3].
3. Izvadite oba čepa za zatvaranje [2].
4. Odvrnite stezne vijke [6] toliko da oba vijka strše za oko 3 hoda navoja u otvoru za
montažu adaptera.
– Kod motora s utorom za prizmatični klin: Utor za prizmatični klin okrenite tako da
se prekriva s prorezom osovinske čahure motora [7]. Za izjednačavanje neuravnoteženosti preporučujemo da u utor za prizmatični klin umetnete pola prizmatičnog klina.
5. Kod osovinske čahure motora pazite [7] da utor osovinske čahure motora [7] bude
u kutu od 45° između oba stezna vijka [6].
6. Reduktor i motor [4] sastavljajte oprezno.
7. Utaknite vezne vijke kroz prolazne rupe prirubnice motora. Privijte vezne vijke
u navojne rupe prirubnice adaptera i umetnite vijke.
8. Spojne vijke ravnomjerno zatežite unakrsno.
9. Stezne vijke [6] zatežite usporedno odgovarajućim momentnim ključem [1] najprije
na 25 % propisanog okretnog momenta, a tek u drugom koraku na puni propisani
pritezni moment.
42
Uputa za uporabu – Reduktor tipske vrste BS.F.., PS.F.. i PS.C..
Mehanička instalacija
4
Dogradnja motora
Tip adaptera ECH:
Promjer vratila
motora
[mm]
Broj steznih
vijaka
Pritezni moment
steznih vijaka
[Nm]
Otvor ključa
ECH02
≤ 11
2
10
4
ECH03
≤ 14
2
23
5
ECH05
≤ 19
2
45
6
ECH06
≤ 24
2
100
8
Tip adaptera
Uputa za uporabu – Reduktor tipske vrste BS.F.., PS.F.. i PS.C..
43
4
Mehanička instalacija
Dogradnja motora
4.12.5 Dozvoljene maksimalne težine motora kod BS.F..-, PS.F..- i PS.C..-reduktora
Slijedeća ilustracija prikazuje na primjeru motora s reduktorom s BS.F..-reduktorom
dopuštena hvatišta sile za dozvoljene maksimalne težine:
Fq
X
1839378315
X
Fq
Težište motora
Udaljenost prirubnice adaptera – sredina motora
Poprečna sila
Tip reduktora
Tip adaptera EBH..
EBH03/01-14
BSF..202
BSF..302
BSF..402
BSF..502
BSF..602
BSF..802
44
X [mm]
Fq [N]1)
182
157
EBH04/12-15
182
157
EBH05/14-20, EBH05/26
220
273
EBH03/01-14
182
157
EBH04/12-15
182
157
EBH05/14-20, EBH05/26
220
273
EBH06/19
290
312
EBH07/20-22, EBH07/27-28
290
312
EBH03/01-14
182
157
EBH04/12-15
182
157
EBH05/14-20, EBH05/26
220
273
EBH06/19
290
312
EBH07/20-22, EBH07/27-28
290
312
EBH08/21-22
351
600
EBH05/14-20, EBH05/26
220
273
EBH06/19
290
312
EBH07/20-22, EBH07/27-28
290
312
EBH08/21-22
351
600
EBH09/22-25
400
680
EBH10/22-25
400
680
Uputa za uporabu – Reduktor tipske vrste BS.F.., PS.F.. i PS.C..
Mehanička instalacija
4
Dogradnja motora
X [mm]
Fq [N]1)
EPH01/01-03
100
120
EPH02/04-13
120
150
EPH01/01-03
100
120
EPH02/04-08
120
150
EPH03/01-14
182
157
EPH04/01-15
182
157
EPH04/01-15
182
157
EPH05/14-20, EPH05/26
220
273
EPH04/01-15
182
157
EPH05/14-20, EPH05/26
220
273
EPH06/19
290
312
Tip reduktora
Tip adaptera EPH..
PSF..121
PSF..122
PSF..222
PSF..221
PSF..322
PSF..321
PSF..522
PSF..521
PSF..622
PSF..722
PSF..621
PSF..822
PSF..721
PSF..922
PSF..821
PSF..921
EPH07/20-22, EPH07/27-28
290
312
EPH05/14-20, EPH05/26
220
273
EPH06/19
290
312
EPH07/20-22, EPH07/27-28
290
312
EPH08/21-22
351
600
EPH05/14-20, EPH05/26
220
273
EPH06/19
290
312
EPH07/20-22, EPH07/27-28
290
312
EPH08/21-22
351
600
EPH09/22-25
400
680
EPH10/22-25
400
680
EPH09/22-25
400
680
EPH10/22-25
400
680
X [mm]
Fq [N] 1)
Tip reduktora
Tip adaptera ECH..
PS.C..221
PS.C..222
ECH02/01
90
40
ECH02/08
130
94
PS.C..321
PS.C..322
ECH03/08
130
94
ECH03/13
155
170
PS.C..521
PS.C..522
ECH05/13
155
170
ECH05/14
200
306
PS.C..621
PS.C..622
ECH06/14
200
306
ECH06/20
235
530
1) Maksimalne vrijednosti opterećenja za vezne vijke s klasom čvrstoće 8.8. Maksimalno dozvoljena
težinska sila dogradnog motora Fqmax valja linearno reducirati pri povećanju razmaka težišta x. Kod smanjivanja razmaka težišta nije dopušteno povećanje Fqmax.
Uputa za uporabu – Reduktor tipske vrste BS.F.., PS.F.. i PS.C..
45
4
Mehanička instalacija
Dogradnja motora
Tip reduktora
PS.C..221
PS.C..222
PS.C..321
PS.C..322
PS.C..521
PS.C..522
PS.C..621
PS.C..622
Tip adaptera EPH..
X [mm]
Fq [N]
EPH01/01-03
100
120
EPH02/04-08
120
150
EPH03/01-14
182
157
EPH04/01-15
182
157
EPH04/01-15
182
157
EPH05/14-20, EPH05/26
220
273
EPH04/01-15
182
157
EPH05/14-20, EPH05/26
220
273
EPH06/19
290
312
EPH07/20-22, EPH07/27-28
290
312
EPH05/14-20, EPH05/26
220
273
EPH06/19
290
312
EPH07/20-22, EPH07/27-28
290
312
EPH08/21-22
351
600
4.12.6 Izravna dogradnja motora na reduktor
POZOR!
Neispravno djelovanje zbog montaže motora na reduktor od strane korisnika!
Moguća funkcijska smetnja
•
46
Ni u kom slučaju nemojte montirati motor izravno na reduktor.
Uputa za uporabu – Reduktor tipske vrste BS.F.., PS.F.. i PS.C..
Mehanička instalacija
Demontaža motora
4.13
4
Demontaža motora
POZOR!
Neispravno djelovanje zbog demontaže adaptera s reduktora od strane korisnika!
Moguća funkcijska smetnja
•
Ni u kom slučaju nemojte demontirati sami adapter EBH.., EPH.. ili ECH.. s reduktora.
POZOR!
Neispravno djelovanje zbog demontaže motora s reduktora od strane korisnika!
Moguća funkcijska smetnja
•
Motor ni u kojem slučaju ne demontirajte sami s reduktora.
Funkcionalnost reduktora se uslijed demontaže od strane korisnika više ne jamči a time
se gase i zahtjevi za nedostatke.
4.13.1 Redoslijed demontaže motora s adaptera EBH.., EPH.. ili ECH..
Kod demontaže adaptera EBH.. poštujte slijedeći redoslijed:
1. Isključite pogon
2. Osigurajte teret
3. Motor isključite iz struje
4. Pustite da se pogon dovoljno ohladi
5. Odvrnite stezni vijak
6. Odvrnite spojne vijke između motora i adaptera
7. Motor skinite bez deformiranja rubova
Uputa za uporabu – Reduktor tipske vrste BS.F.., PS.F.. i PS.C..
47
I
5
Stavljanje u pogon
Posebnosti uvjetovane načinom izvedbe
0
5
Stavljanje u pogon
Kontrolirajte pravilan smjer vrtnje u nespojenom stanju. Pritom pazite na neobične klizne
zvukove kod okretanja.
UPOZORENJE!
Nekontrolirano ponašanje uređaja.
Smrt ili teške tjelesne ozljede.
•
Za probni rad bez pogonskih (izlaznih) elemenata osigurajte prizmatični klin.
•
Nadzorne i zaštitne uređaje ne stavljajte izvan funkcije niti u probnom radu.
Kod promjena u normalnom radu, n. pr. šumova i vibracija, valja u slučaju dvojbe isključiti motor s reduktorom. Utvrdite uzrok i prema potrebi se posavjetujte sa SEWEURODRIVE-om.
Reduktor s adapterom motora
Kod reduktora s adapterom se mora osigurati poštivanje podataka navedenih na označnoj pločici i na dokumentima za projektiranje reduktora. Mora se isključiti preopterećenje
reduktora.
Motori s reduktorom na pogon preko pretvarača
Parametriranje pretvarača mora spriječiti preopterećenje reduktora. Odgovarajuće
dozvoljene podatke o snazi za reduktor molimo potražite na označnoj pločici i u dokumentima za projektiranje.
5.1
Posebnosti uvjetovane načinom izvedbe
5.1.1
Reduktor s konusnim ozubljenjem BS.F.. kod oblika ugradnje M5
NAPOMENA
Kod oblika ugradnje M5 treba paziti, da se reduktor smije koristiti kod prvog stavljanja
u pogon cca. 24 radnih sati samo s maksimalno 50 % graničnog broja okretaja.
5.1.2
Planetarni reduktor PSF.. / PSKF.. kod oblika ugradnje M2
NAPOMENA
Kod oblika ugradnje M2 treba paziti, da se reduktor smije koristiti kod prvog stavljanja
u pogon cca. 24 radnih sati samo s maksimalno 50 % graničnog broja okretaja.
48
Uputa za uporabu – Reduktor tipske vrste BS.F.., PS.F.. i PS.C..
Stavljanje u pogon
I
Mjerenje temperature površine
5
0
5.2
Mjerenje temperature površine
Tijekom stavljanja reduktora u pogon obvezatno valja provesti jedno mjerenje temperature površine pod maksimalnim opterećenjem. Mjerenje se može obaviti uobičajenim
uređajima za mjerenje temperature.
Temperatura površine se na prijelazu reduktora i adaptera ili motora utvrđuje tamo gdje
položaj priključne kutije sprječava prozračivanje pomoću ventilatora motora. Maksimalna temperatura površine postignuta je nakon cca. 3 sata i ne smije prekoračiti vrijednost razlike od 95 °C.
POZOR!
Oštećenja maziva zbog pregrijavanja.
Oštećenja reduktora zbog otkazivanja maziva.
•
Provjerite temperaturu površine prilikom stavljanja u pogon
•
Kod temperature površine > 95 °C zaustavite pogon i posavjetujte se sa SEWEURODRIVE-om.
Uputa za uporabu – Reduktor tipske vrste BS.F.., PS.F.. i PS.C..
49
Provjeravanje i održavanje
6
Pripreme za radove provjeravanja / održavanja na reduktoru
6
Provjeravanje i održavanje
6.1
Pripreme za radove provjeravanja / održavanja na reduktoru
Prije nego što započnete s radovima provjeravanja / i održavanja na reduktoru, poštujte
slijedeće napomene.
UPOZORENJE!
Opasnost od prignječenja kod nenamjernog pokretanja pogona.
Smrt ili teške ozljede.
•
Prije početka radova motor s reduktorom isključite iz napona i osigurajte ga od
nehotičnog uključivanja!
•
Uvjerite se da prije otpuštanja osovinskih spojeva momenti torzije više nisu aktivni
(pritezanje u sustavu).
UPOZORENJE!
Opasnost od opeklina radi vrućeg reduktora i vrućeg ulja reduktora.
Teške ozljede.
•
Prije započinjanja s radovima pustite da se motor ohladi!
•
Vijak za kontrolu razine ulja i vijak za ispuštanje ulja odvrćite samo uz oprez.
POZOR!
Punjenjem krivog ulja reduktora mogu se izgubiti svojstva podmazivanja.
Moguća materijalna šteta!
•
Sintetička maziva ne miješajte međusobno niti s mineralnim mazivima.
POZOR!
Nestručnim održavanjem se reduktor može oštetiti.
Moguće materijalne štete.
•
Pažljivo poštujte napomene u ovom poglavlju.
NAPOMENA
Položaj vijka za ispuštanje ulja te odzračnog ventila ovisan je o obliku ugradnje te se
može pogledati na listovima za položaj u prostoru. Vidi poglavlje "Položaj u prostoru".
50
•
Neophodno se je potrebno pridržavati intervala provjeravanja i održavanja kako bi se
zajamčila pogonska sigurnost.
•
Prilikom radova održavanja i provjeravanja spriječite prodiranje stranih tijela
u reduktor.
•
Čišćenje reduktora uređajem za čišćenje pod visokim tlakom nije dopušteno. Postoji
opasnost da voda prodre u reduktor te da se oštete brtve.
•
Nakon svih radova održavanja i popravljanja provedite sigurnosno-funkcijsku provjeru.
Uputa za uporabu – Reduktor tipske vrste BS.F.., PS.F.. i PS.C..
Provjeravanje i održavanje
6
Intervali provjeravanja / intervali održavanja
6.2
Intervali provjeravanja / intervali održavanja
Vremenski interval
Što učiniti?
•
•
Svakih 3000 radnih sati, najmanje jednom u pola
godine
•
•
•
6.3
•
•
Prema uvjetima rada (pogledajte sljedeću grafiku),
najkasnije svakih 5 godina
Prema temperaturi ulja
•
Različito (ovisno o vanjskim utjecajima)
•
•
Prema radnim zvukovima provjerite moguća
oštećenja ležaja
Vizualna kontrola propusnosti brtvi i adaptera
Kod reduktora s osloncima zakretnog
momenta: provjerite gumeni odbijač, prema
potrebi ga zamijenite
Zamjena masti za valjne ležajeve
(preporučljivo)
Zamjena osovinskog brtvila (ne ugrađujte ga
ponovno na isti radni put)
Poboljšajte ili obnovite površinski premaz /
premaz za zaštitu od korozije
Tabela promjene maziva
Slijedeća ilustracija prikazuje intervale zamjene kod standardnih reduktora za normalne
uvjete okoline. Kod posebnih izvedbi i otežanih/agresivnih uvjeta u okružju provodite
češće promjene ulja!
[h]
30000
25000
[3]
20000
15000
[4]
[1]
10000
[5]
5000
0
70
80
100
90
110
115
120
[°C]
[2]
18729611
[1]
Radni sati
[3]
CLP PG / CLP PG
[2]
Trajna temperatura uljne kupelji
[4]
CLP HC / HCE
Prosječna vrijednost prema vrsti ulja kod 70 °C
[5]
CLP / HLP / E
Oil
Uputa za uporabu – Reduktor tipske vrste BS.F.., PS.F.. i PS.C..
51
Provjeravanje i održavanje
6
Tabela promjene maziva
6.3.1
Javljanje temperature ulja
Temperatura ulja se mora izmjeriti kako bi se utvrdili intervali zamjene maziva opisani u
poglavlju "Provjeravanje / održavanje". U tu svrhu se mora izmjeriti temperatura na
donjoj strani reduktora. Izmjerenoj se vrijednosti mora dodati 10 K. Pomoću ove temperaturne vrijednosti određuje se interval zamjene maziva.
52
Uputa za uporabu – Reduktor tipske vrste BS.F.., PS.F.. i PS.C..
Položaji u prostoru
Oznaka situacije u prostoru
7
Položaji u prostoru
7.1
Oznaka situacije u prostoru
kVA
i
f
n
7
P Hz
SEW-EURODRIVE razlikuje kod reduktora položaje u prostoru M1 do M6. Slijedeći
prikaz prikazuje položaj reduktora u prostoru kod položaja u prostoru M1 do M6 s pogonskom (izlaznom) stranom A na primjeru servo reduktora s konusnim ozubljenjem:
M2
M1
M6
M5
BS.F..
M4
M3
M2
M6
M1
M6
M2
M5
M1
M4
M5
M4
M3
PS.F..
PS.C..
M3
1942068619
Uputa za uporabu – Reduktor tipske vrste BS.F.., PS.F.. i PS.C..
53
7
kVA
i
f
n
Položaji u prostoru
Oznaka situacije u prostoru
P Hz
NAPOMENA
Molimo Vas da za prikazivanje vratila na listovima položaja u prostoru vodite računa o
sljedećim napomenama:
7.1.1
•
Kod reduktora s punom osovinom: Prikazana osovina je uvijek na A-strani.
•
Kod nasadnih reduktora: Isprekidana osovina prikazuje korisničku osovinu.
Pogonska strana predstavljena je uvijek na A-strani.
Korišteni simboli
Sljedeća tabela prikazuje simbole, korištene u listovima položaja u prostoru, i njihovo
značenje:
Simbol
Značenje
Odzračni ventil
3
54
Položaj uvođenja kabela "Normalno"
Uputa za uporabu – Reduktor tipske vrste BS.F.., PS.F.. i PS.C..
Položaji u prostoru
Servo-kuglični reduktori s konusnim ozubljenjem BS.F..
7.2
Servo-kuglični reduktori s konusnim ozubljenjem BS.F..
7.2.1
BS.F202 – 802
Uputa za uporabu – Reduktor tipske vrste BS.F.., PS.F.. i PS.C..
kVA
i
f
n
7
P Hz
55
7
kVA
i
7.2.2
56
f
n
Položaji u prostoru
Servo-kuglični reduktori s konusnim ozubljenjem BS.F..
P Hz
BSHF202 – 802 /T
Uputa za uporabu – Reduktor tipske vrste BS.F.., PS.F.. i PS.C..
Položaji u prostoru
Servo-kuglični reduktori s konusnim ozubljenjem BS.F..
7.2.3
kVA
i
f
n
7
P Hz
BS.F202 B – 802 B
Uputa za uporabu – Reduktor tipske vrste BS.F.., PS.F.. i PS.C..
57
kVA
7
58
i
f
n
Položaji u prostoru
Servo planetarni položaji u prostoru PS.F.., PS.C..
P Hz
7.3
Servo planetarni položaji u prostoru PS.F.., PS.C..
7.3.1
PS.F121 – 922, PS.C221 – 622
Uputa za uporabu – Reduktor tipske vrste BS.F.., PS.F.. i PS.C..
Položaji u prostoru
Servo planetarni položaji u prostoru PS.F.., PS.C..
7.3.2
kVA
i
f
n
7
P Hz
PSBF221 – 822
Uputa za uporabu – Reduktor tipske vrste BS.F.., PS.F.. i PS.C..
59
kVA
8
i
f
n
Tehnički podaci
Maziva
P Hz
8
Tehnički podaci
8.1
Maziva
Ako nisu dogovorena posebna pravila, SEW-EURODRIVE isporučuje pogone s punjenjem maziva specifičnih za oblik ugradnje i reduktor. Zato je pri naručivanju pogona mjerodavan podatak o položaju u prostoru (M1 – M6, vidi poglavlje "Oblici ugradnje"). Kod
naknadne promjene oblika ugradnje se mora punjenje mazivom prilagoditi na promijenjeni položaj u prostoru.
8.1.1
Općenito
Ako nisu dogovorena posebna pravila, SEW-EURODRIVE isporučuje pogone s punjenjem maziva specifičnih za oblik ugradnje i reduktor. Zato je pri naručivanju pogona mjerodavan podatak o obliku ugradnje (M1 – M6).
NAPOMENA
SEW-EURODRIVE je reduktore napunio s količinom ulja potrebnom za potvrđeni oblik
ugradnje. Kod promjene oblika ugradnje potrebno je prilagoditi količinu ulja. Promjena
oblika ugradnje smije se obavljati samo nakon prethodnog savjetovanja sa SEWEURODRIVE-om, jer se u suprotnom gube prava na jamstvo zbog nedostataka.
Slijedeće tabele maziva pokazuju standardno korištena i dopuštena maziva za reduktor
s konusnim ozubljenjem BS.F.. i planetarni reduktor PS.F.. tvrtke SEW-EURODRIVE.
Za PS.C..-reduktore nije potrebna izmjena maziva.
8.1.2
Mast za valjne ležaje
Valjni ležajevi reduktora i motora tvornički su napunjeni dolje navedenim mastima.
SEW-EURODRIVE preporučuje da kod valjnih ležajeva s punjenjem masti kod zamjene
ulja obnovite i punjenje masti.
Valjni ležajevi reduktora
Okolna temperatura
Proizvođač
Tip
–40 °C ... +80 °C
Fuchs
Renolit CX-TOM 15
–40 °C ... +80 °C
Klüber
Petamo GHY 133 N
–40 °C ... +40 °C
Castrol
Obeen FS 2
NAPOMENA
Potrebne su sljedeće količine masti:
•
Kod ležajeva s brzim pomicanjem (strana uhodavanja reduktora):
Trećinu šupljih prostora između valjkastih dijelova napunite mašću.
•
Kod ležajeva sa sporim pomicanjem (izlazna strana reduktora):
Dvije trećine šupljih prostora između valjkastih dijelova napunite mašću.
60
Uputa za uporabu – Reduktor tipske vrste BS.F.., PS.F.. i PS.C..
Tehnički podaci
Maziva
8.1.3
kVA
i
f
n
8
P Hz
Tabela maziva
Tabela maziva na sljedećoj stranici prikazuje dozvoljena maziva za reduktore SEWEURODRIVE. Molimo Vas da uzmete u obzir sljedeću legendu tabela maziva.
Legenda uz tabelu
maziva
Upotrijebljene kratice, značenje sjenčanja i napomene:
CLP
= mineralno ulje
CLP PG
= poliglikol (W-reduktor USDA-H1 konform)
CLP HC
= sintetičke ugljikovodične tvari
E
= estersko ulje (klasa onečišćavanja vode WGK 1)
HCE
= sintetičke ugljikovodične tvari + estersko ulje (dozvola USDA-H1)
HLP
= hidrauličko ulje
= sintetičko mazivo (= mast za valjne ležajeve na sintetičkoj osnovi)
= mineralno mazivo (= mast za valjne ležajeve na mineralnoj osnovi)
1)
Pužni reduktor s PG-uljem: dogovor s tvrtkom SEW-EURODRIVE
2)
Specijalno mazivo samo za reduktore SPIROPLAN®
3)
Preporuka: Odaberite SEW fB ≥ 1,2
4)
Vodite računa o kritično zaletnom ponašanju kod niskih temperatura!
5)
Tekuća mast
6)
Okolna temperatura
7)
Mast
Mazivo za prehrambenu industriju (kompatibilno sa živežnim namirnicama)
Biološko ulje (mazivo u poljoprivredi, šumarstvu i vodoprivredi)
Oil
Uputa za uporabu – Reduktor tipske vrste BS.F.., PS.F.. i PS.C..
61
62
BS.F..
PS.C..
PS.F..
W...(HW...)
R...,K...(HK...),
F...,S...(HS...)
S...(HS...)
F...
2)
3)
7)
5)
2)
3)
2)
3)
4)
2)
4)
4)
4)
1)
4)
4)
1)
4)
4)
-20
-10
+40
+40
0
-20
-20
+60
+60
+40
+40
+40
+60
+80
+60
+40
+10
0
+40
+30
Standard
-20
-20
-40
0
0
+20
+10
+30
+80
+60
+40
Standard
-20
-20
-40
0
Standard
Standard
-20
-40
+20
+25
+0
+60
+40
Standard
-20
-40
-20
-10
-40
-40
-20
-20
-40
-20
-20
-40
-40
-20
-40
-20
+80
Oil
1
DIN
51 818
H1 PG
CLP PG
VG 460
VG 220
VG 32
00
CLP HC
VG 220
DIN
51 818
VG 32
VG 460
VG 220
VG 460
SAE 75W90
(~VG 100)
VG 460
VG 460
VG 68
VG 220
VG 460
VG 32
VG 68
CLP (CC)
CLP HC
H1 PG
CLP PG
H1 PG
API GL5
SEW
*
PG
E
CLPHC
NSF H1
CLP HC
CLP HC
VG 220
VG 150
CLP (CC)
CLP PG
VG 150
VG 460
VG 680
VG 680
VG 32
CLP HC
CLP HC
CLP PG
CLP (CC)
CLP HC
VG 68
VG 150
CLP (CC)
CLP HC
VG 150
VG 220
CLP HC
CLP HC
VG 220
CLP PG
Shell Omala
S4 GX 150
Shell Omala
S4 GX 220
Shell Omala
S4 GX 68
Pinnacle
EP 150
Pinnacle
EP 220
Klüber-Summit
HySyn FG-32
Cetus
PAO 46
Klüberoil
BP Energol
Meropa 150
GR-XP 150 GEM 1-150 N
Klübersynth
GEM 4-150 N
Klübersynth
GEM 4-220 N
Synlube
CLP 220
Shell Omala
S4 GX 150
Shell Omala
S4 GX 460
Mobil
SHC 624
Mobillux
EP 004
Mobilgear 600
XP 220
Mobil
SHC 624
Mobil Synth
Gear Oil
75 W90
Shell Naturelle
Gear Fluid EP460
Shell Omala
S4 GX 68
Klübersynth
UH1 6-460
Klübersynth
GH 6-220
Klübersynth
UH1 14-151
Klübersynth
UH1 6-460
Klübersynth
GH 6-220
Klübersynth
UH1 6-460
Klüber SEW
HT-460-5
Klüberbio
CA2-460
Klüberoil
4UH1-460 N
Klüberoil
4UH1-220 N
Klüberoil
4UH1-68 N
Klüber-Summit
HySyn FG-32
Shell Omala BP Enersyn Klübersynth
Mobil
SG-XP 220
GH 6-220
Glygoyle 220 S4 WE 220
Mobil
SHC 626
Mobil
SHC 624
Pinnacle
EP 150
Pinnacle
EP 460
Synlube
CLP 680
Cetus
PAO 46
Synlube
CLP 220
Klüberoil
BP Energol
Meropa 150
GR-XP 150 GEM 1-150 N
Klübersynth
GEM 4-150 N
Klübersynth
GEM 4-460 N
Shell Omala BP Enersyn Klübersynth
S4 WE 680
GH 6-680
SG-XP 680
Mobilgear 600 Shell Omala
XP 150
S2 G 150
Mobil
SHC 629
Mobil
SHC 634
Mobil Glygoyle
680
Mobilgear 600 Shell Omala BP Energol
Klüberoil
Meropa 680
XP 680
S2 G 680
GR-XP 680 GEM 1-680 N
Mobil
SHC 624
Mobil
SHC 626
Mobilgear 600 Shell Omala
S2 G 150
XP 150
Mobil
SHC 629
Mobil
SHC 630
Shell Omala BP Enersyn Klübersynth
Mobil
GH 6-220
SG-XP 220
Glygoyle 220 S4 WE 220
Klüberoil
Mobilgear 600 Shell Omala BP Energol
Meropa 220
GR-XP 220 GEM 1-220 N
S2 G 220
XP 220
Mobil®
Tribol
800/220
Tribol
1100/150
Tribol
800/680
Tribol
1100/680
Tribol
1100/150
Tribol
1510/220
Tribol
800/220
Tribol
1100/220
Tribol
Optimol
Renolin
PG 220
Renolin
CLP 220
TO T A L
Carter SY 220
Carter EP 220
Renolin Unisyn
CLP 68
Renolin
CLP 150
Carter EP 150
OL 32
Renolin
PG 680
Renolin
SEW 680
Carter EP 680
Cassida
Fluid GL 460
Cassida
Fluid GL 220
Cassida
Fluid HF 68
Plantogear
460 S
Optileb
GT 460
Optileb
GT 220
Optileb
HY 68
OL 32
Renolin Unisyn
CLP 68
Renolin
PG 220
Renolin
CLP 150
Carter EP 150
Carter SY 220
Alphasyn T32 Renolin Unisyn Dacnis SH 32
Optiflex A 220
Optigear
BM 150
Renolin Unisyn
Optigear
Carter SH 150
CLP 150
Synthetic X 150
Renolin Unisyn
Optigear
CLP 460
Synthetic X 460
Optiflex
A 680
Optigear
BM 680
Optilieb HY 32 Renolin Unisyn Dacnis SH 32
Optigear
BM 100
Optigear
Renolin Unisyn Carter SH 150
Synthetic X 150
CLP 150
Optigear
Renolin Unisyn
Synthetic X 220
CLP 220
Optiflex A 220
Optigear BM 220
n
4)
4)
+40
VG 220
CLP (CC)
ISO,NLGI
f
-20
-15
+50 +100
0
Standard
Oil
i
DIN (ISO)
kVA
K...(HK...)
R...
°C -50
6)
8
Tehnički podaci
Maziva
P Hz
Tabela maziva
01 751 08 04
2845002123
Uputa za uporabu – Reduktor tipske vrste BS.F.., PS.F.. i PS.C..
kVA
Tehnički podaci
Maziva
8.1.4
i
f
n
8
P Hz
Količine punjenja ovisne o obliku ugradnje za reduktor s konusnim ozubljenjem BS.F..
Sljedeće tabele prikazuju orijentacijske vrijednosti količina punjenja maziva ovisno o
obliku ugradnje M1 do M6.
Količine punjenja
reduktor
s konusnim
ozubljenjem BS.F..
Tolerancija količina
punjenja BSF..
8.1.5
Reduktor
s konusnim
ozubljenjem
BS.F..
M1
M2
Količina punjenja u litrama
M3
M4
M5
M6
BS.F202
0,15
0,25
0,25
0,30
0,25
0,25
BS.F302
0,25
0,50
0,50
0,55
0,35
0,35
BS.F402
0,45
0,80
0,80
1,05
0,65
0,65
BS.F502
1,00
1,80
1,80
2,50
1,50
1,50
BS.F602
1,60
2,50
2,80
4,10
2,00
2,60
BS.F802
3,30
5,30
5,70
7,90
4,50
4,50
Količina punjenja u litrama [l]
Tolerancija
do 1 l
0,01 l
>1l
1 % količine punjenja
Količine punjenja ovisne o obliku ugradnje za planetarne reduktore PS.F..
Sljedeće tabele prikazuju orijentacijske vrijednosti količina punjenja maziva ovisno
o obliku ugradnje M1 – M6.
Količine punjenja
za planetarni
reduktor PS(K)F..
Planetarni
reduktor
PS(K)F..
Ugradnja adaptera
količina punjenja u litrama [l]
Izravna dogradnja motora
količina punjenja u litrama [l]
M1 (M3, M5, M6)
M2
M4
PS(K)F121
0,023
0,025
0,023
0,023
M1 (M3, M5, M6)
0,037
M2
0,023
M4
PS(K)F122
0,035
0,056
0,054
0,035
0,068
0,054
PS(K)F221
0,035
0,052
0,035
0,035
0,063
0,035
PS(K)F222
0,045
0,075
0,085
0,045
0,085
0,085
PS(K)F321
0,070
0,100
0,070
0,07
0,12
0,07
PS(K)F322
0,095
0,170
0,190
0,095
0,185
0,19
PS(K)F521
0,140
0,215
0,150
0,14
0,245 (0,270)1)
0,15
PS(K)F522
0,200
0,360
0,395
0,2
0,38
0,395
PS(K)F621
0,300
0,465
0,320
0,3
0,500 (0,550)1)
0,32
PS(K)F622
0,410
0,680
0,780
0,41
0,71
0,78
PS(K)F721
0,600
0,930
0,650
0,6
1,060
0,65
PS(K)F722
0,750
1,230
1,645
0,75
1,280
1,645
PS(K)F821
1,000
1,750
1,350
–
–
–
PS(K)F822
1,550
2,550
3,350
1,550
2,640
3,350
PS(K)F921
1,400
2,450
1,900
–
–
–
PS(K)F922
2,050
3,500
4,350
2,050
3,650
4,350
Uputa za uporabu – Reduktor tipske vrste BS.F.., PS.F.. i PS.C..
63
8
kVA
i
f
n
Tehnički podaci
Maziva
P Hz
Količine punjenja
planetarnog
reduktora PSBF..
Planetarni
reduktor PSBF..
Ugradnja adaptera
količina punjenja u litrama [l]
Izravna dogradnja motora
količina punjenja u litrama [l]
M1 (M3, M5, M6)
M2
M4
PSBF221
0,025
0,040
0,025
0,025
M1 (M3, M5, M6)
0,051
M2
0,025
M4
PSBF222
0,035
0,061
0,060
0,035
0,074
0,06
PSBF321
0,045
0,068
0,050
0,045
0,085
0,05
PSBF322
0,070
0,135
0,130
0,07
0,145
0,13
PSBF521
0,093
0,143
0,103
0,093
0,168 (0,193)1)
0,103
PSBF522
0,143
0,288
0,273
0,143
0,308
0,273
PSBF621
0,198
0,318
0,188
0,198
0,358 (0,408)1)
0,188
PSBF622
0,298
0,538
0,498
0,298
0,568
0,498
PSBF721
0,474
0,684
0,314
0,404
0,544
0,314
PSBF722
0,564
0,884
1,004
0,544
0,834
1,004
PSBF821
0,495
0,995
0,695
–
–
–
PSBF822
0,995
1,795
1,995
0,995
1,895
1,995
1) količina punjenja kod direktne dogradnje CFM90 servo motora
Tolerancija količina
punjenja PS.F..
64
Planetarni reduktor
Tolerancija količine punjenja u litrama [l]
PS.F121/122
± 0,001
PS.F221/222
± 0,001
PS.F321/322
± 0,002
PS.F521/522
± 0,005
PS.F621/622
± 0,005
PS.F721/722
± 0,010
PS.F821/822
± 0,010
PS.F921/922
± 0,010
Uputa za uporabu – Reduktor tipske vrste BS.F.., PS.F.. i PS.C..
Pogonske smetnje
Reduktor
9
Pogonske smetnje
9.1
Reduktor
Smetnja
Neuobičajeni, ravnomjerni
šumovi okretanja.
Neuobičajeni, neravnomjerni šumovi okretanja.
Mogući uzrok
Pomoć
Šum kotrljanja/meljenja: oštećenja ležaja
Pozovite servisnu službu.
Lupkanje: nepravilnost u ozubljenju
Krivo podešavanje regulatora
Provjerite podešavanje regulatora.
Pozovite servisnu službu.
Strana tijela u ulju.
•
•
1)
Provjerite ulje → vidi "Provjeravanje i održavanje"
(→ str. 50),
Zaustavite pogon, pozovite servisnu službu.
Ulje izlazi
• na prirubnici motora
• na osovinskoj brtvi
motora
• na prirubnici reduktora
• na pogonskom (izlaznom) osovinskom
brtvilu.
Brtva pokvarena.
Pozovite servisnu službu.
Samo kod BSF..-reduktora u obliku ugradnje
M4: Reduktor se ne odzračuje
Odzračite reduktor → vidi "Aktiviranje odzračnog
ventila" (→ str. 25).
Samo kod BSF.. Položaj
u prostoru M4: Uz ventil za
odzračivanje curi ulje.
Previše ulja.
Pozovite servisnu službu.
Pogon se koristi u nepravilnom obliku
ugradnje.
Montirajte reduktor u pravilnom položaju u prostoru
(→ str. 53).
Česti hladan start (ulje se pjeni) i / ili previsoka
razina ulja.
Primijenite posudu za izjednačavanje ulja.
Izlazno vratilo se ne okreće
iako motor radi ili pogonsko
vratilo se okreće.
Spoj vratilo-glavčina na reduktoru prekinut.
Reduktor/motor s reduktorom pošaljite na popravak.
Temperatura na kućištu
iznosi > 95 °C
•
•
•
Ograničeni dovod zraka
Broj okretaja/okretni moment previsok
•
9
Pobrinite se za nesmetani dovod zraka / ili
nazovite servis.
Provjerite postavljanje i / ili nazovite servis.
1) Kratkotrajno izlaženje ulja / masti na osovinskom brtvilu moguće je samo u fazi uhodavanja (48 sati hodnog vremena).
9.2
Služba za kupce
Ako Vam bude potrebna pomoć naše servisne službe, molimo Vas za sljedeće
podatke:
•
Podatke s označne pločice (potpune)
•
Vrsta i veličina smetnje
•
Vrijeme i popratne okolnosti smetnje
•
Naslućeni uzrok
Uputa za uporabu – Reduktor tipske vrste BS.F.., PS.F.. i PS.C..
65
Pogonske smetnje
9
Zbrinjavanje otpada
9.3
Zbrinjavanje otpada
Reduktore zbrinite prema svojstvu i postojećim propisima kao na pr.:
•
Čelični otpad
– dijelovi kućišta
– zupčanike
– vratila
– Valjni ležaj
66
•
Pužna kola su djelomično od obojenog metala. Zbrinite ih na odgovarajući način.
•
Staro ulje sakupite i zbrinite u skladu s propisima.
Uputa za uporabu – Reduktor tipske vrste BS.F.., PS.F.. i PS.C..
Kazalo
10
10
Lista adresa
Njemačka
Glavna uprava
Tvornica
Distribucija
Bruchsal
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
D-76646 Bruchsal
Adresa poštanskog pretinca
Postfach 3023 • D-76642 Bruchsal
Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
http://www.sew-eurodrive.de
[email protected]
Tvornica /
Industrijska
područja
Bruchsal
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Christian-Pähr-Str.10
D-76646 Bruchsal
Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-2970
Service
Competence Center
Mechanics /
Mechatronics
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 1
D-76676 Graben-Neudorf
Tel. +49 7251 75-1710
Fax +49 7251 75-1711
[email protected]
Elektronika
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
D-76646 Bruchsal
Tel. +49 7251 75-1780
Fax +49 7251 75-1769
[email protected]
Sjever
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Alte Ricklinger Straße 40-42
D-30823 Garbsen (kod Hannovera)
Tel. +49 5137 8798-30
Fax +49 5137 8798-55
[email protected]
Istok
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Dänkritzer Weg 1
D-08393 Meerane (kod Zwickaua)
Tel. +49 3764 7606-0
Fax +49 3764 7606-30
[email protected]
Jug
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Domagkstraße 5
D-85551 Kirchheim (kod Münchena)
Tel. +49 89 909552-10
Fax +49 89 909552-50
[email protected]
Zapad
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Siemensstraße 1
D-40764 Langenfeld (kod Düsseldorfa)
Tel. +49 2173 8507-30
Fax +49 2173 8507-55
sc[email protected]
Drive Technology
Center
Drive Service Hotline / pozivi mogući 24 h na dan
+49 180 5 SEWHELP
+49 180 5 7394357
Ostale adrese o servisnim postajama u Njemačkoj možete dobiti na upit.
Francuska
Tvornica
Distribucija
Servis
Haguenau
SEW-USOCOME
48-54 route de Soufflenheim
B. P. 20185
F-67506 Haguenau Cedex
Tel. +33 3 88 73 67 00
Fax +33 3 88 73 66 00
http://www.usocome.com
[email protected]
Tvornica
Forbach
SEW-USOCOME
Zone industrielle
Technopôle Forbach Sud
B. P. 30269
F-57604 Forbach Cedex
Tel. +33 3 87 29 38 00
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Bordeaux
SEW-USOCOME
Parc d'activités de Magellan
62 avenue de Magellan - B. P. 182
F-33607 Pessac Cedex
Tel. +33 5 57 26 39 00
Fax +33 5 57 26 39 09
Lyon
SEW-USOCOME
Parc d'affaires Roosevelt
Rue Jacques Tati
F-69120 Vaulx en Velin
Tel. +33 4 72 15 37 00
Fax +33 4 72 15 37 15
Nantes
SEW-USOCOME
Parc d’activités de la forêt
4 rue des Fontenelles
F-44140 Le Bignon
Tel. +33 2 40 78 42 00
Fax +33 2 40 78 42 20
Uputa za uporabu – Reduktor tipske vrste BS.F.., PS.F.. i PS.C..
67
Kazalo
10
Francuska
Pariz
SEW-USOCOME
Zone industrielle
2 rue Denis Papin
F-77390 Verneuil I'Etang
Tel. +33 1 64 42 40 80
Fax +33 1 64 42 40 88
Ostale adrese o servisnim postajama u Francuskoj možete dobiti na upit.
Alžir
Distribucija
Alžir
REDUCOM Sarl
16, rue des Frères Zaghnoune
Bellevue
16200 El Harrach Alger
Tel. +213 21 8214-91
Fax +213 21 8222-84
[email protected]
http://www.reducom-dz.com
Buenos Aires
SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A.
Ruta Panamericana Km 37.5, Lote 35
(B1619IEA) Centro Industrial Garín
Prov. de Buenos Aires
Tel. +54 3327 4572-84
Fax +54 3327 4572-21
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.com.ar
Melbourne
SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
27 Beverage Drive
Tullamarine, Victoria 3043
Tel. +61 3 9933-1000
Fax +61 3 9933-1003
http://www.sew-eurodrive.com.au
[email protected]
Sydney
SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
9, Sleigh Place, Wetherill Park
New South Wales, 2164
Tel. +61 2 9725-9900
Fax +61 2 9725-9905
[email protected]
Beč
SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H.
Richard-Strauss-Strasse 24
A-1230 Wien
Tel. +43 1 617 55 00-0
Fax +43 1 617 55 00-30
http://www.sew-eurodrive.at
[email protected]
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Bruxelles
SEW-EURODRIVE n.v./s.a.
Researchpark Haasrode 1060
Evenementenlaan 7
BE-3001 Leuven
Tel. +32 16 386-311
Fax +32 16 386-336
http://www.sew-eurodrive.be
[email protected]
Service
Competence Center
Industrijska
područja
SEW-EURODRIVE n.v./s.a.
Rue de Parc Industriel, 31
BE-6900 Marche-en-Famenne
Tel. +32 84 219-878
Fax +32 84 219-879
http://www.sew-eurodrive.be
[email protected]
Minsk
SEW-EURODRIVE BY
RybalkoStr. 26
BY-220033 Minsk
Tel.+375 17 298 47 56 / 298 47 58
Fax +375 17 298 47 54
http://www.sew.by
[email protected]
São Paulo
SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Avenida Amâncio Gaiolli, 152 Rodovia Presidente Dutra Km 208
Guarulhos - 07251-250 - SP
SAT - SEW ATENDE - 0800 7700496
Tel. +55 11 2489-9133
Fax +55 11 2480-3328
http://www.sew-eurodrive.com.br
[email protected]
Argentina
Montažno
postrojenje
Distribucija
Australija
Montažna
postrojenja
Distribucija
Servis
Austrija
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Belgija
Bjelorusija
Distribucija
Brazil
Tvornica
Distribucija
Servis
68
Uputa za uporabu – Reduktor tipske vrste BS.F.., PS.F.. i PS.C..
Kazalo
10
Brazil
Montažna
postrojenja
Distribucija
Servis
Rio Claro
SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Rodovia Washington Luiz, Km 172
Condomínio Industrial Conpark
Caixa Postal: 327
13501-600 – Rio Claro / SP
Tel. +55 19 3522-3100
Fax +55 19 3524-6653
[email protected]
Joinville
SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Rua Dona Francisca, 12.346 – Pirabeiraba
89239-270 – Joinville / SC
Tel. +55 47 3027-6886
Fax +55 47 3027-6888
[email protected]
Indaiatuba
SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Estrada Municipal Jose Rubim, 205
Rodovia Santos Dumont Km 49
13347-510 - Indaiatuba / SP
Tel. +55 19 3835-8000
[email protected]
Sofija
BEVER-DRIVE GmbH
Bogdanovetz Str.1
BG-1606 Sofia
Tel. +359 2 9151160
Fax +359 2 9151166
[email protected]
Hostivice
SEW-EURODRIVE CZ s.r.o.
Floriánova 2459
253 01 Hostivice
Tel. +420 255 709 601
Fax +420 235 350 613
http://www.sew-eurodrive.cz
[email protected]
Drive Service
Hotline / pozivi
mogući 24 h na
dan
HOT-LINE +420 800 739 739 (800 SEW SEW)
Servis:
Tel. +420 255 709 632
Fax +420 235 358 218
[email protected]
Santiago de
Chile
SEW-EURODRIVE CHILE LTDA.
Las Encinas 1295
Parque Industrial Valle Grande
LAMPA
RCH-Santiago de Chile
Adresa poštanskog pretinca
Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile
Tel. +56 2 75770-00
Fax +56 2 75770-01
http://www.sew-eurodrive.cl
[email protected]
Kopenhagen
SEW-EURODRIVE A/S
Geminivej 28-30
DK-2670 Greve
Tel. +45 43 9585-00
Fax +45 43 9585-09
http://www.sew-eurodrive.dk
[email protected]
Kairo
Copam Egypt
for Engineering & Agencies
33 EI Hegaz ST, Heliopolis, Cairo
Tel. +20 2 22566-299 +1 23143088
Fax +20 2 22594-757
http://www.copam-egypt.com/
[email protected]
Tallinn
ALAS-KUUL AS
Reti tee 4
EE-75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa
Tel. +372 6593230
Fax +372 6593231
[email protected]
Bugarska
Distribucija
Češka republika
Distribucija
Montažno
postrojenje
Servis
Čile
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Danska
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Egipat
Distribucija
Servis
Estonija
Distribucija
Uputa za uporabu – Reduktor tipske vrste BS.F.., PS.F.. i PS.C..
69
Kazalo
10
Finska
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Lahti
SEW-EURODRIVE OY
Vesimäentie 4
FIN-15860 Hollola 2
Tel. +358 201 589-300
Fax +358 3 780-6211
http://www.sew-eurodrive.fi
[email protected]
Tvornica
Montažno
postrojenje
Karkkila
SEW Industrial Gears Oy
Valurinkatu 6, PL 8
FI-03600 Karkkila, 03601 Karkkila
Tel. +358 201 589-300
Fax +358 201 589-310
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.fi
Libreville
ESG Electro Services Gabun
Feu Rouge Lalala
1889 Libreville
Gabun
Tel. +241 741059
Fax +241 741059
[email protected]
Atena
Christ. Boznos & Son S.A.
12, K. Mavromichali Street
P.O. Box 80136
GR-18545 Piraeus
Tel. +30 2 1042 251-34
Fax +30 2 1042 251-59
http://www.boznos.gr
[email protected]
Hong Kong
SEW-EURODRIVE LTD.
Unit No. 801-806, 8th Floor
Hong Leong Industrial Complex
No. 4, Wang Kwong Road
Kowloon, Hong Kong
Tel. +852 36902200
Fax +852 36902211
[email protected]
Zagreb
KOMPEKS d. o. o.
Zeleni dol 10
HR 10 000 Zagreb
Tel. +385 1 4613-158
Fax +385 1 4613-158
[email protected]
Glavni Ured
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Vadodara
SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. 4, GIDC
POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243
Gujarat
Tel. +91 265 3045200,
+91 265 2831086
Fax +91 265 3045300,
+91 265 2831087
http://www.seweurodriveindia.com
[email protected]
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Chennai
SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park Phase II
Mambakkam Village
Sriperumbudur - 602105
Kancheepuram Dist, Tamil Nadu
Tel. +91 44 37188888
Fax +91 44 37188811
[email protected]
Dublin
Alperton Engineering Ltd.
48 Moyle Road
Dublin Industrial Estate
Glasnevin, Dublin 11
Tel. +353 1 830-6277
Fax +353 1 830-6458
[email protected]
http://www.alperton.ie
Solaro
SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.
Via Bernini,14
I-20020 Solaro (Milano)
Tel. +39 02 96 9801
Fax +39 02 96 799781
http://www.sew-eurodrive.it
[email protected]
Gabon
Distribucija
Grčka
Distribucija
Hong Kong
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Hrvatska
Distribucija
Servis
Indija
Irska
Distribucija
Servis
Italija
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
70
Uputa za uporabu – Reduktor tipske vrste BS.F.., PS.F.. i PS.C..
Kazalo
10
Izrael
Distribucija
Tel-Aviv
Liraz Handasa Ltd.
Ahofer Str 34B / 228
58858 Holon
Tel. +972 3 5599511
Fax +972 3 5599512
http://www.liraz-handasa.co.il
[email protected]
Iwata
SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD
250-1, Shimoman-no,
Iwata
Shizuoka 438-0818
Tel. +81 538 373811
Fax +81 538 373855
http://www.sew-eurodrive.co.jp
[email protected]
Johannesburg
SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Eurodrive House
Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads
Aeroton Ext. 2
Johannesburg 2013
P.O.Box 90004
Bertsham 2013
Tel. +27 11 248-7000
Fax +27 11 494-3104
http://www.sew.co.za
[email protected]
Kaapstad
SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Rainbow Park
Cnr. Racecourse & Omuramba Road
Montague Gardens
Cape Town
P.O.Box 36556
Chempet 7442
Cape Town
Tel. +27 21 552-9820
Fax +27 21 552-9830
Telex 576 062
[email protected]
Durban
SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
2 Monaco Place
Pinetown
Durban
P.O. Box 10433, Ashwood 3605
Tel. +27 31 700-3451
Fax +27 31 700-3847
[email protected]
Nelspruit
SEW-EURODRIVE (PTY) LTD.
7 Christie Crescent
Vintonia
P.O.Box 1942
Nelspruit 1200
Tel. +27 13 752-8007
Fax +27 13 752-8008
[email protected]
Ansan
SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD.
B 601-4, Banweol Industrial Estate
#1048-4, Shingil-Dong, Danwon-Gu,
Ansan-City, Kyunggi-Do Zip 425-839
Tel. +82 31 492-8051
Fax +82 31 492-8056
http://www.sew-korea.co.kr
[email protected]
Busan
SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd.
No. 1720 - 11, Songjeong - dong
Gangseo-ku
Busan 618-270
Tel. +82 51 832-0204
Fax +82 51 832-0230
[email protected]
Douala
Electro-Services
Rue Drouot Akwa
B.P. 2024
Douala
Tel. +237 33 431137
Fax +237 33 431137
[email protected]
Japan
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Južna Afrika
Montažna
postrojenja
Distribucija
Servis
Južna Koreja
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Kamerun
Distribucija
Uputa za uporabu – Reduktor tipske vrste BS.F.., PS.F.. i PS.C..
71
Kazalo
10
Kanada
Montažna
postrojenja
Distribucija
Servis
Toronto
SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
210 Walker Drive
Bramalea, ON L6T 3W1
Tel. +1 905 791-1553
Fax +1 905 791-2999
http://www.sew-eurodrive.ca
[email protected]
Vancouver
SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
Tilbury Industrial Park
7188 Honeyman Street
Delta, BC V4G 1G1
Tel. +1 604 946-5535
Fax +1 604 946-2513
[email protected]
Montreal
SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
2555 Rue Leger
Lasalle, PQ H8N 2V9
Tel. +1 514 367-1124
Fax +1 514 367-3677
[email protected]
Ostale adrese o servisnim postajama u Kanadi možete dobiti na upit.
Kazahstan
Distribucija
Almati
ТОО "СЕВ-ЕВРОДРАЙВ"
пр.Райымбека, 348
050061 г. Алматы
Республика Казахстан
Тел. +7 (727) 334 1880
Факс +7 (727) 334 1881
http://www.sew-eurodrive.kz
[email protected]
Nairobi
Barico Maintenances Ltd
Kamutaga Place
Commercial Street
Industrial Area
P.O.BOX 52217 - 00200
Nairobi
Tel. +254 20 6537094/5
Fax +254 20 6537096
[email protected]
Tvornica
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Tianjin
SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd.
No. 46, 7th Avenue, TEDA
Tianjin 300457
Tel. +86 22 25322612
Fax +86 22 25323273
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.cn
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Suzhou
SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd.
333, Suhong Middle Road
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province, 215021
Tel. +86 512 62581781
Fax +86 512 62581783
[email protected]
Guangzhou
SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd.
No. 9, JunDa Road
East Section of GETDD
Guangzhou 510530
Tel. +86 20 82267890
Fax +86 20 82267922
[email protected]
Shenyang
SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
Shenyang Economic Technological
Development Area
Shenyang, 110141
Tel. +86 24 25382538
Fax +86 24 25382580
[email protected]
Wuhan
SEW-EURODRIVE (Wuhan) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
No. 59, the 4th Quanli Road, WEDA
430056 Wuhan
Tel. +86 27 84478388
Fax +86 27 84478389
[email protected]
Xi'An
SEW-EURODRIVE (Xi'An) Co., Ltd.
No. 12 Jinye 2nd Road
Xi'An High-Technology Industrial Development
Zone
Xi'An 710065
Tel. +86 29 68686262
Fax +86 29 68686311
[email protected]
Kenija
Distribucija
Kina
Ostale adrese o servisnim postajama u Kini možete dobiti na upit.
72
Uputa za uporabu – Reduktor tipske vrste BS.F.., PS.F.. i PS.C..
Kazalo
10
Kolumbija
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Bogotá
SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA.
Calle 22 No. 132-60
Bodega 6, Manzana B
Santafé de Bogotá
Tel. +57 1 54750-50
Fax +57 1 54750-44
http://www.sew-eurodrive.com.co
[email protected]
Riga
SIA Alas-Kuul
Katlakalna 11C
LV-1073 Riga
Tel. +371 6 7139253
Fax +371 6 7139386
http://www.alas-kuul.com
[email protected]
Beirut
Gabriel Acar & Fils sarl
B. P. 80484
Bourj Hammoud, Beirut
Tel. +961 1 510 532
Fax +961 1 494 971
[email protected]
After Sales Service
[email protected]
Middle East Drives S.A.L. (offshore)
Sin El Fil.
B. P. 55-378
Beirut
Tel. +961 1 494 786
Fax +961 1 494 971
[email protected]
http://www.medrives.com
After Sales Service
[email protected]
Alytus
UAB Irseva
Statybininku 106C
LT-63431 Alytus
Tel. +370 315 79204
Fax +370 315 56175
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.lt
Bruxelles
SEW-EURODRIVE n.v./s.a.
Researchpark Haasrode 1060
Evenementenlaan 7
BE-3001 Leuven
Tel. +32 16 386-311
Fax +32 16 386-336
http://www.sew-eurodrive.lu
[email protected]
Antananarivo
Ocean Trade
BP21bis. Andraharo
Antananarivo.
101 Madagascar
Tel. +261 20 2330303
Fax +261 20 2330330
[email protected]
Budimpešta
SEW-EURODRIVE Kft.
H-1037 Budapest
Kunigunda u. 18
Tel. +36 1 437 06-58
Fax +36 1 437 06-50
http://www.sew-eurodrive.hu
[email protected]
Johor
SEW-EURODRIVE SDN BHD
No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya
81000 Johor Bahru, Johor
West Malaysia
Tel. +60 7 3549409
Fax +60 7 3541404
[email protected]
Mohammedia
SEW-EURODRIVE SARL
2 bis, Rue Al Jahid
28810 Mohammedia
Tel. +212 523 32 27 80/81
Fax +212 523 32 27 89
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.ma
Latvija
Distribucija
Libanon
Distribucija Libanon
Distribucija Jordan /
Kuvajt / Saudijska
Arabija / Sirija
Beirut
Letonija
Distribucija
Luksemburg
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Madagaskar
Distribucija
Mađarska
Distribucija
Servis
Malezija
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Maroko
Distribucija
Servis
Uputa za uporabu – Reduktor tipske vrste BS.F.., PS.F.. i PS.C..
73
Kazalo
10
Meksiko
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Quéretaro
SEW-EURODRIVE MEXICO SA DE CV
SEM-981118-M93
Tequisquiapan No. 102
Parque Industrial Quéretaro
C.P. 76220
Quéretaro, México
Tel. +52 442 1030-300
Fax +52 442 1030-301
http://www.sew-eurodrive.com.mx
[email protected]
Swakopmund
DB Mining & Industrial Services
Einstein Street
Strauss Industrial Park
Unit1
Swakopmund
Tel. +264 64 462 738
Fax +264 64 462 734
[email protected]
Lagos
EISNL Engineering Solutions and Drives Ltd
Plot 9, Block A, Ikeja Industrial Estate
(Ogba Scheme)
Adeniyi Jones St. End
Off ACME Road, Ogba, Ikeja, Lagos
Nigeria
Tel. +234 (0)1 217 4332
[email protected]
http://www.eisnl.com
Rotterdam
SEW-EURODRIVE B.V.
Industrieweg 175
NL-3044 AS Rotterdam
Postbus 10085
NL-3004 AB Rotterdam
Tel. +31 10 4463-700
Fax +31 10 4155-552
Service: 0800-SEWHELP
http://www.sew-eurodrive.nl
[email protected]
Moss
SEW-EURODRIVE A/S
Solgaard skog 71
N-1599 Moss
Tel. +47 69 24 10 20
Fax +47 69 24 10 40
http://www.sew-eurodrive.no
[email protected]
Auckland
SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.
P.O. Box 58-428
82 Greenmount drive
East Tamaki Auckland
Tel. +64 9 2745627
Fax +64 9 2740165
http://www.sew-eurodrive.co.nz
[email protected]
Christchurch
SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.
10 Settlers Crescent, Ferrymead
Christchurch
Tel. +64 3 384-6251
Fax +64 3 384-6455
[email protected]
Abidjan
SICA
Société Industrielle & Commerciale pour
l'Afrique
165, Boulevard de Marseille
26 BP 1173 Abidjan 26
Tel. +225 21 25 79 44
Fax +225 21 25 88 28
[email protected]
Karachi
Industrial Power Drives
Al-Fatah Chamber A/3, 1st Floor Central
Commercial Area,
Sultan Ahmed Shah Road, Block 7/8,
Karachi
Tel. +92 21 452 9369
Fax +92-21-454 7365
[email protected]
Namibija
Distribucija
Nigerija
Distribucija
Nizozemska
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Norveška
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Novi Zeland
Montažna
postrojenja
Distribucija
Servis
Obala Bjelokosti
Distribucija
Pakistan
Distribucija
74
Uputa za uporabu – Reduktor tipske vrste BS.F.., PS.F.. i PS.C..
Kazalo
10
Peru
Lima
SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES
S.A.C.
Los Calderos, 120-124
Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima
Tel. +51 1 3495280
Fax +51 1 3493002
http://www.sew-eurodrive.com.pe
[email protected]
Łódź
SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.
ul. Techniczna 5
PL-92-518 Łódź
Tel. +48 42 676 53 00
Fax +48 42 676 53 49
http://www.sew-eurodrive.pl
[email protected]
Servis
Tel. +48 42 6765332 / 42 6765343
Fax +48 42 6765346
Linia serwisowa Hotline 24H
Tel. +48 602 739 739
(+48 602 SEW SEW)
[email protected]
Coimbra
SEW-EURODRIVE, LDA.
Apartado 15
P-3050-901 Mealhada
Tel. +351 231 20 9670
Fax +351 231 20 3685
http://www.sew-eurodrive.pt
[email protected]
Bukurešt
Sialco Trading SRL
str. Brazilia nr. 36
011783 Bucuresti
Tel. +40 21 230-1328
Fax +40 21 230-7170
[email protected]
Sankt Peterburg
ZAO SEW-EURODRIVE
P.O. Box 36
RUS-195220 St. Petersburg
Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142
Fax +7 812 3332523
http://www.sew-eurodrive.ru
[email protected]
Tvornica
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Jugoistočna
regija
SEW-EURODRIVE INC.
1295 Old Spartanburg Highway
P.O. Box 518
Lyman, S.C. 29365
Tel. +1 864 439-7537
Fax Sales +1 864 439-7830
Fax Manufacturing +1 864 439-9948
Fax Assembly +1 864 439-0566
Fax Confidential/HR +1 864 949-5557
http://www.seweurodrive.com
[email protected]
Montažna
postrojenja
Distribucija
Servis
Sjeveroistočna
regija
SEW-EURODRIVE INC.
Pureland Ind. Complex
2107 High Hill Road, P.O. Box 481
Bridgeport, New Jersey 08014
Tel. +1 856 467-2277
Fax +1 856 845-3179
[email protected]
Srednjezapadna
regija
SEW-EURODRIVE INC.
2001 West Main Street
Troy, Ohio 45373
Tel. +1 937 335-0036
Fax +1 937 332-0038
[email protected]
Jugozapadna
regija
SEW-EURODRIVE INC.
3950 Platinum Way
Dallas, Texas 75237
Tel. +1 214 330-4824
Fax +1 214 330-4724
[email protected]
Zapadna regija
SEW-EURODRIVE INC.
30599 San Antonio St.
Hayward, CA 94544
Tel. +1 510 487-3560
Fax +1 510 487-6433
[email protected]
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Poljska
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Portugal
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Rumunjska
Distribucija
Servis
Rusija
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
SAD
Ostale adrese o servisnim postajama u SAD-u možete dobiti na upit.
Uputa za uporabu – Reduktor tipske vrste BS.F.., PS.F.. i PS.C..
75
Kazalo
10
Senegal
Distribucija
Dakar
SENEMECA
Mécanique Générale
Km 8, Route de Rufisque
B.P. 3251, Dakar
Tel. +221 338 494 770
Fax +221 338 494 771
[email protected]
http://www.senemeca.com
Singapur
SEW-EURODRIVE PTE. LTD.
No 9, Tuas Drive 2
Jurong Industrial Estate
Singapore 638644
Tel. +65 68621701
Fax +65 68612827
http://www.sew-eurodrive.com.sg
[email protected]
Bratislava
SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rybničná 40
SK-831 06 Bratislava
Tel. +421 2 33595 202
Fax +421 2 33595 200
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.sk
Žilina
SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Industry Park - PChZ
ulica M.R.Štefánika 71
SK-010 01 Žilina
Tel. +421 41 700 2513
Fax +421 41 700 2514
[email protected]
Banská Bystrica
SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rudlovská cesta 85
SK-974 11 Banská Bystrica
Tel. +421 48 414 6564
Fax +421 48 414 6566
[email protected]
Košice
SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Slovenská ulica 26
SK-040 01 Košice
Tel. +421 55 671 2245
Fax +421 55 671 2254
[email protected]
Celje
Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o.
UI. XIV. divizije 14
SLO - 3000 Celje
Tel. +386 3 490 83-20
Fax +386 3 490 83-21
[email protected]
Beograd
DIPAR d.o.o.
Ustanicka 128a
PC Košum, IV sprat
SRB-11000 Beograd
Tel. +381 11 347 3244 /
+381 11 288 0393
Fax +381 11 347 1337
[email protected]
Manzini
C G Trading Co. (Pty) Ltd
PO Box 2960
Manzini M200
Tel. +268 2 518 6343
Fax +268 2 518 5033
[email protected]
Basel
Alfred lmhof A.G.
Jurastrasse 10
CH-4142 Münchenstein bei Basel
Tel. +41 61 417 1717
Fax +41 61 417 1700
http://www.imhof-sew.ch
[email protected]
Bilbao
SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L.
Parque Tecnológico, Edificio, 302
E-48170 Zamudio (Vizcaya)
Tel. +34 94 43184-70
Fax +34 94 43184-71
http://www.sew-eurodrive.es
[email protected]
Singapur
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Slovačka
Distribucija
Slovenija
Distribucija
Servis
Srbija
Distribucija
Svazi
Distribucija
Švicarska
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Španjolska
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
76
Uputa za uporabu – Reduktor tipske vrste BS.F.., PS.F.. i PS.C..
Kazalo
10
Švedska
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Jönköping
SEW-EURODRIVE AB
Gnejsvägen 6-8
S-55303 Jönköping
Box 3100 S-55003 Jönköping
Tel. +46 36 3442 00
Fax +46 36 3442 80
http://www.sew-eurodrive.se
[email protected]
Chonburi
SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.
700/456, Moo.7, Donhuaroh
Muang
Chonburi 20000
Tel. +66 38 454281
Fax +66 38 454288
[email protected]
Tunis
T. M.S. Technic Marketing Service
Zone Industrielle Mghira 2
Lot No. 39
2082 Fouchana
Tel. +216 79 40 88 77
Fax +216 79 40 88 66
http://www.tms.com.tn
[email protected]
Istambul
SEW-EURODRIVE
Hareket Sistemleri Sanayi Ticaret Limited
Şirketi
Gebze Organize Sanayi Bölgesi 400.Sokak
No:401
TR-41480 Gebze KOCAELİ
Tel. +90-262-9991000-04
Fax +90-262-9991009
http://www.sew-eurodrive.com.tr
[email protected]
Sharjah
Copam Middle East (FZC)
Sharjah Airport International Free Zone
P.O. Box 120709
Sharjah
Tel. +971 6 5578-488
Fax +971 6 5578-499
[email protected]
Dnjepropetrovsk
ООО «СЕВ-Евродрайв»
ул.Рабочая, 23-B, офис 409
49008 Днепропетровск
Тел. +380 56 370 3211
Факс. +380 56 372 2078
http://www.sew-eurodrive.ua
[email protected]
Normanton
SEW-EURODRIVE Ltd.
Beckbridge Industrial Estate
Normanton
West Yorkshire
WF6 1QR
Tel. +44 1924 893-855
Fax +44 1924 893-702
http://www.sew-eurodrive.co.uk
[email protected]
Tajland
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Tunis
Distribucija
Turska
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Ujedinjeni Arapski Emirati
Distribucija
Servis
Ukrajina
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Velika Britanija
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Drive Service Hotline / pozivi mogući 24 h na dan
Tel. 01924 896911
Valencia
Tel. +58 241 832-9804
Fax +58 241 838-6275
http://www.sew-eurodrive.com.ve
[email protected]
[email protected]
Venezuela
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
SEW-EURODRIVE Venezuela S.A.
Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319
Zona Industrial Municipal Norte
Valencia, Estado Carabobo
Uputa za uporabu – Reduktor tipske vrste BS.F.., PS.F.. i PS.C..
77
Kazalo
10
Vijetnam
Distribucija
Sve djelatnosti osim luka, željezara,
termoelektrana i offshore postrojenja:
Nam Trung Co., Ltd
250 Binh Duong Avenue, Thu Dau Mot Town,
Binh Duong Province
HCM office: 91 Tran Minh Quyen Street
District 10, Ho Chi Minh City
Tel. +84 8 8301026
Fax +84 8 8392223
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Luke i offshore postrojenja:
DUC VIET INT LTD
Industrial Trading and Engineering Services
A75/6B/12 Bach Dang Street, Ward 02,
Tan Binh District, 70000 Ho Chi Minh City
Tel. +84 8 62969 609
Fax +84 8 62938 842
[email protected]
Termoelektrane i željezare:
Thanh Phat Co Ltd
DMC Building, L11-L12, Ward3,
Binh Thanh Dist, Ho Chi Minh City
Tel. +84 835170381
Fax +84 835170382
[email protected]
Hanoi
Nam Trung Co., Ltd
R.205B Tung Duc Building
22 Lang ha Street
Dong Da District, Hanoi City
Tel. +84 4 37730342
Fax +84 4 37762445
[email protected]
Kitwe
EC Mining Limited
Plots No. 5293 & 5294,Tangaanyika Road,
Off Mutentemuko Road,
Heavy Industrial Park,
P.O.BOX 2337
Kitwe
Tel. +260 212 210 642
Fax +260 212 210 645
[email protected]
http://www.ecmining.com
Ho Ši Min
Zambija
Distribucija
78
Uputa za uporabu – Reduktor tipske vrste BS.F.., PS.F.. i PS.C..
Kazalo
Kazalo
A
Adapter
Dogradnja .....................................................40
EBH.. ............................................................40
ECH.. ............................................................42
EPH.. ............................................................40
Adapter EPH .......................................................18
Adapter motora ...................................................48
B
Blok prirubnice ....................................................32
BS.F..
Količine punjenja ..........................................63
Količine punjenja ovisne o obliku ugradnje ....63
Položaji u prostoru ........................................55
Tolerancija količina punjenja ........................63
Ugradnja u postrojenje .................................26
D
Demontaža motora .............................................47
Dogradnja motora
S adapterom EBH.. ......................................40
S adapterom ECH.. ......................................42
S adapterom EPH.. ......................................40
Dokumenti .............................................................8
Dozvoljene maksimalne težine ...........................44
Drugi važeći dokumenti .........................................8
E
EPH-Adapter .......................................................18
G
Granični broj okretaja ..........................................48
I
Instalacija, mehanička .........................................20
Intervali
Održavanje ...................................................51
Promjena maziva ..........................................51
Provjeravanje ...............................................51
Isključenje od odgovornosti ...................................6
Izbjegavajte poprečne sile ..................................31
K
Količina ulja .........................................................60
Količine punjenja
BS.F .............................................................63
PS.F ...................................................... 63, 64
Uputa za uporabu – Reduktor tipske vrste BS.F.., PS.F.. i PS.C..
Količine punjenje ovisne o obliku ugradnje
BS.F.. ........................................................... 63
PS.F.. ........................................................... 63
Konstrukcija
Adapter .................................................. 15, 17
Planetarni reduktor PS.C.. ........................... 14
Planetarni reduktor PS.F.. ........................... 12
Reduktor ...................................................... 10
Reduktor s konusnim ozubljenjem BS.F.. .... 11
Korozija .............................................................. 31
Elektrokemijska ........................................... 22
Kvaliteta vijaka ................................................... 22
L
Lakiranje reduktora ............................................ 26
M
M1 do M6, položaji u prostoru ............................ 53
Maksimalne težine motora ................................. 44
Mast za valjne ležaje .......................................... 60
Maziva ................................................................ 60
Intervali promjene ........................................ 51
Opće napomene .......................................... 60
Trajanje uporabe ......................................... 60
Mehanička instalacija ......................................... 20
Mjerenje, temperatura površine i ulja ................. 49
Montaža
Bez prizmatičnog klina ................................. 31
Dogradnja motora ........................................ 40
Oslonac okretnog momenta za
BS.F..-nasadni reduktor .................. 33
Preduvjeti ..................................................... 21
Prijenosni (izlazni) elementi na puna
vratila .............................................. 29
Redoslijed .................................................... 40
S napravom za navijanje ............................. 30
S prizmatičnim klinom .................................. 30
Spojke .......................................................... 32
Steznih diskova ........................................... 36
Montaža prijenosnih (izlaznih) elemenata
na puna vratila ................................................... 29
Montaža prizmatičnog klina ............................... 30
Montaža spojki ................................................... 32
Motor, demontaža .............................................. 47
79
Kazalo
N
Napomena o autorskom pravu ..............................6
Napomene
Označavanje u dokumentaciji ........................5
Naprava za navijanje ..........................................30
Nasadni reduktor
Oslonac okretnog momenta za
BS.F..-reduktor ................................33
Utor za prizmatični klin .................................34
Naziv ...................................................................18
Nepravilnost ravnina ...........................................22
Nomenklatura ......................................................18
Normalni način rada ............................................48
O
Oblici ugradnje ....................................................53
Održavanje ..........................................................50
Održavanje, intervali ...........................................51
Odzračni ventil ....................................................25
Aktiviranje .....................................................25
Oslonac okretnog momenta
Za BS.F..-nasadni reduktor ..........................33
Osovinski spoj, redoslijed montaže .....................32
Otapalo ...............................................................21
Označna pločica .................................................18
P
Područje zatezanja .............................................31
Pogonske smetnje ..............................................65
Reduktor .......................................................65
Pogreška ravnoće ...............................................22
Pokazatelji opasnosti u sigurnosnim
napomenama ........................................................5
Položaji u prostoru ..............................................53
BS.F.. ...........................................................55
PS.C.. ...........................................................58
PS.F.. ...........................................................58
Simboli ..........................................................54
Popravak .............................................................65
Postavljanje
Preduvjeti .....................................................21
Pričvršćenje reduktora ..................................23
Reduktor .......................................................22
U vlažnim prostorijama ili na otvorenom ......24
Postrojenje
Ugradnja BS.F..-reduktor .............................26
Ugradnja PS.C..-reduktor .............................28
Ugradnja PS.F..-reduktor .............................28
Pričvršćenje na čeonoj strani ..............................27
Pričvršćenje u podnožju ......................................27
80
Primjena oblika ugradnje ................................... 60
Pritezni momenti ................................................ 23
Provjeravanje ..................................................... 50
Intervali ........................................................ 51
Prsten za centriranje
Unutarnji ...................................................... 32
Vanjski ......................................................... 32
Prvo stavljanje u pogon ...................................... 48
PS.C..
Položaji u prostoru ....................................... 58
Ugradnja u postrojenje ................................ 28
PS.F..
Količine punjenja ................................... 63, 64
Količine punjenja ovisne o obliku
ugradnje .......................................... 63
Položaji u prostoru ....................................... 58
Tolerancija količina punjenja ....................... 64
Ugradnja u postrojenje ................................ 28
Punjenje mazivom .............................................. 60
R
Rad
Prvo stavljanje u pogon ............................... 48
Rad pretvarača .................................................. 48
Redoslijed montaže ........................................... 40
Reduktor
Odzračivanje ................................................ 25
Postavljanje ................................................. 22
Pričvršćenje ................................................. 23
S
Servisiranje ........................................................ 65
Sigurnosne napomene
Označavanje u dokumentaciji ........................ 5
Sigurnosne napomene koje se tiču odlomka ....... 5
Sigurnosne upute
Struktura koje se tiču odlomka ...................... 5
Struktura utaknutih ........................................ 5
Služba za kupce ................................................. 65
Smetnje .............................................................. 65
Smjer vrtnje, kontrola ......................................... 48
Stavljanje u pogon ............................................. 48
Stezni disk
Čišćenje ....................................................... 39
Podmazivanje .............................................. 39
Stezni diskovi, (De-) montaža ............................ 36
Uputa za uporabu – Reduktor tipske vrste BS.F.., PS.F.. i PS.C..
Kazalo
T
Tabela maziva .....................................................62
Tehnički podaci ...................................................60
Temperatura površine, mjerenje .........................49
Temperatura ulja, mjerenje .................................49
Tipska oznaka .....................................................18
Tolerancija količina punjenja
BS.F.. ...........................................................63
PS.F.. ...........................................................64
Tolerancije, vratila i prirubnice ............................20
Transportni osigurač ...........................................25
U
Ugradnja u postrojenje
BS.F.. ...........................................................26
PS.C.. ...........................................................28
PS.F.. ...........................................................28
Unutarnji komplet za zatezanje ...........................31
Unutarnji prsten za centriranje ............................32
Utaknute sigurnosne napomene ...........................5
Uzemljenje ..........................................................22
V
Vanjski prsten za centriranje ...............................32
Vijci .....................................................................23
Vlažne prostorije .................................................24
Z
Zahtjevi za nedostatke ..........................................6
Zbrinjavanje otpada ............................................66
Uputa za uporabu – Reduktor tipske vrste BS.F.., PS.F.. i PS.C..
81
SEW-EURODRIVE—Driving the world
SEW-EURODRIVE
Driving the world
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
P.O. Box 3023
D-76642 Bruchsal/Germany
Phone +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
[email protected]
www.sew-eurodrive.com
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
21
File Size
8 145 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content