Υπηρεσίες Οικοσυστημάτων - The Regional Environmental Center

greenspace
Ιούλιος 2014 5ο Τεύχος
ΔΙΚΤΥΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Ο βασικός στόχος
του έργου
«GreenInfraNet» είναι
η ενδυνάμωση της
ανάπτυξης και
εφαρμογής της
πράσινης υποδομής
 GRAHAM BENNETT στις περιφέρειες της
εε και ένα από τα
σημαντικότερα παραδοτέα αποτελεί το
ευρωπαϊκό Δίκτυο Γνώσης και εμπειρίας για
την Πράσινη Υποδομή (European Network
for Green Infrastructure Knowledge and
Experience - ENGINE). το δίκτυο θα προωθεί
την περαιτέρω ανάπτυξη της πράσινης
υποδομής σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο
ανά την ευρώπη μέσω της συλλογής και
διανομής πληροφοριών και εμπειριών,
συμπεριλαμβανομένων επιτυχημένων
παραδειγμάτων πράσινης υποδομής, καλών
πρακτικών και αξιοποίησης διδαγμάτων.
© 2014 – Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe
Οι στόχοι, η δομή και ο τύπος του δικτύου
έχουν συζητηθεί με την ευρωπαϊκή
επιτροπή ώστε να διασφαλιστεί ότι το
δίκτυο θα ενεργεί συμπληρωματικά προς
τη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα της εε, η
οποία θα επικεντρώνεται στην ευρωπαϊκή
διάσταση της πράσινης υποδομής.
Προσδοκία αποτελεί η σύνδεση του
Δικτύου με την πλατφόρμα της εε και με
τα ευρωπαϊκά συστήματα πληροφόρησης
για τη βιοποικιλότητα, τα δάση και το νερό.
Κατά τη διάρκεια του πρόσφατου
εργαστηρίου στη Βαλένθια (βλέπε σελίδα 2),
οι εταίροι του έργου «GreenInfraNet»
συμφώνησαν ότι διαχειριστής του Δικτύου
ENGINE θα είναι η αναπτυξιακή εταιρεία
Λευκωσίας. το δίκτυο θα ιδρυθεί μέχρι το
τέλος του 2014 και η συμμετοχή θα είναι
ανοικτή σε οργανισμούς από όλη την ευρώπη
που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη και
την εφαρμογή της πράσινης υποδομής.
Επίσκεψη Μελέτης: Οι εταίροι
μαθαίνουν για την αποκατάσταση
οικότοπων και δασών στη Βαλένθια
Κοινοί στόχοι: Δοκιμή μεθόδου
αξιολόγησης χρήσης γης της
Βαρκελώνης στην Ουγγαρία
Ενημερωτικό Δελτίο του έργου 'Δίκτυο Πράσινων Υποδομών' (GreenInfraNet)
Υπηρεσίες Οικοσυστημάτων
σύμφωνα με την παγκόσμια
πρωτοβουλία η Οικονομία των
Οικοσυστημάτων και της
Βιοποικιλότητας (The Economics of
Ecosystem and Biodiversity TEEB), οι υπηρεσίες οικοσυστήματος
είναι η άμεση και έμμεση συνεισφορά
των οικοσυστημάτων στην
ανθρώπινη ευημερία. Οι πιo πολλές
μελέτες εντοπίζουν 4 κατηγορίες
υπηρεσιών οικοσυστήματος:
 Οικότοπος - Οικολογικές λειτουργίες
που διέπουν την παραγωγή των
υπηρεσιών οικοσυστήματος (βιότοποι,
διατήρηση βιοποικιλότητας).
 εφόδια – αγαθά που παράγονται,
όπως: τροφή, νερό, ξύλο, καύσιμα,
 εΓειρΟΝτασ αξιΟΘεατα: η εε έχει θέσει στόχους για
φάρμακα.
την προστασία των υπηρεσιών οικοσυστήματος που
 ρύθμιση - τα οφέλη που απορρέουν συμβάλλουν στην ανθρώπινη ευημερία
από διεργασίες οικοσυστήματος, όπως
ρύθμιση του κλίματος, καθαρισμός του νερού, έλεγχος της διάβρωσης, πρόληψη των
πλημμυρών.
 Πολιτισμός - άυλα οφέλη από τα οικοσυστήματα: αναψυχή, τουρισμός, πνευματικότητα.
τον μάιο 2011, η εε ενέκρινε την ανακοίνωση «η ασφάλεια ζωής μας, το φυσικό μας
κεφάλαιο: μια στρατηγική της εε για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020» (COM [2011]
244). στόχος για το 2020: η ανάσχεση της υποβάθμισης των οικοσυστημικών υπηρεσιών και
η αποκατάστασή τους όσο είναι εφικτό.
Ο 2ος στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι: «μέχρι το 2020, τα οικοσυστήματα και οι υπηρεσίες
τους διατηρούνται και ενισχύονται με τη δημιουργία πράσινων υποδομών και την
αποκατάσταση τουλάχιστον του 15% των υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων.» αυτό θα
αφορά τη χαρτογράφηση και την αξιολόγηση της κατάστασης των οικοσυστημάτων και
των υπηρεσιών τους εντός του 2014. το ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε την
ανακοίνωση με ψήφισμα τον απρίλιο 2012.
τον μάιο 2013, η εε υιοθέτησε την ανακοίνωση «Πράσινες υποδομές (GI) - Βελτίωση του
Φυσικού Κεφαλαίου της ευρώπης», την οποία ενέκρινε το ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον
Δεκέμβριο 2013. Ορίζει την πράσινη υποδομή ως «στρατηγικό σχεδιασμό του δικτύου των
φυσικών και ημι-φυσικών περιοχών με άλλες περιβαλλοντικές λειτουργίες που έχουν
σχεδιαστεί και διεθύνονται με σκοπό την παροχή ποικίλων υπηρεσιών οικοσυστήματος.»
η έννοια της πράσινης υποδομής εστιάζει στην ανάπτυξη των υπηρεσιών οικοσυστήματος με
την ενσωμάτωση φυσικών λύσεων στη χωροταξία και την εδαφική ανάπτυξη. απαιτούνται
καλύτερη γνώση των υπηρεσιών οικοσυστήματος και σαφή παραδείγματα προώθησης των
πολλαπλών ωφελειών τους. το έργο GreenInfraNet βοηθάει στην αντιμετώπιση αυτών των
προκλήσεων προβάλλοντας καινοτόμα παραδείγματα και βέλτιστες πρακτικές.
Carles Castell Puig, Υπεύθυνος σχεδιασμού, επαρχιακό συμβούλιο Βαρκελώνης
Graham Bennett, εξωτερικός εμπειρογνώμονας
του έργου «Green Infrastructure Network»
European Union
European Regional Development Fund
Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Είναι εφικτό μέσω του
Προγράμματος INTERREG IVC
greenspace
Πρακτικές λύσεις
Δεύτερο Εργαστήρι Δικτύου Γνώσης, Βαλένθια
το δεύτερο εργαστήριο για την
ίδρυση του Δικτύου ENGINE έλαβε
χώρα στη Βαλένθια στις 10
απριλίου 2014 για να ενημερωθούν
οι εταίροι για τις μέχρι τότε
εξελίξεις και να αποφασιστούν τα
επόμενα βήματα.
Ο κ. ελευθέριος Λοΐζου από την αναπτυξιακή
εταιρεία Λευκωσίας (αΝεΛ), η οποία είναι
υπεύθυνη για τη δημιουργία του δικτύου
γνώσης, και ο εξωτερικός εμπειρογνώμονας
Δρ. Graham Bennett ενημέρωσαν τους
συμμετέχοντες για τη συνάντηση με τη
Γενική Διεύθυνση της εε για το Περιβάλλον,
που έλαβε χώρα τον Δεκεμβρίο 2013.
Πολύτιμα αποτελέσματα αυτής της
συνάντησης ήταν το υψηλό επίπεδο
ενδιαφέροντος από μέρους της εε για το
δίκτυο, ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του
δικτύου και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
της εε για την πράσινη υποδομή (προς το
παρόν στο στάδιο της προετοιμασίας) και οι
πιθανές πηγές χρηματοδότησης.
Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου στη
Βαλένθια, ο Δρ. Bennett παρουσίασε τον
 σΥΛΛΟΓιΚη ΠρΟσΠαΘεια: Οι εταίροι συμφωνούν τα βήματα για δημιουργία δικτύου γνώσης
σχεδιασμό του δικτύου γνώσης, τη σχέση
του με τη μελλοντική πλατφόρμα της εε
και το πλαίσιο συνεργασίας με άλλα δίκτυα
της ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κ. Λοΐζου
αναφέρθηκε στη διαδικασία ίδρυσης του
δικτύου με έδρα την Κύπρο και στις
προτάσεις για πιθανή χρηματοδότηση.
Οι συζητήσεις μεταξύ των συμμετεχόντων
οδήγησαν στα ακόλουθα συμπεράσματα:
 το δίκτυο πρέπει να επικεντρωθεί στην
ανάπτυξη και εφαρμογή της πράσινης
υποδομής σε τοπικό και περιφερειακό
επίπεδο.
 τα κοινά δεδομένα εντός του δικτύου
γνώσης πρέπει να είναι προσιτά σε όλους.
 Παρουσιάστηκε και συμφωνήθηκε ένας
ελάχιστος ετήσιος προϋπολογισμός
του δικτύου.
 Όλοι οι εταίροι θα πρέπει να
συμμετέχουν στο δίκτυο της γνώσης.
 η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί
μέχρι τον Οκτώβριο 2014 και το δίκτυο
θα ανακοινωθεί επίσημα στο τελικό
συνέδριο στο Φλέβολαντ της Ολλανδίας,
τον Νοέμβριο 2014.
Ελευθέριος Λοΐζου, Διευθύνων σύμβουλος,
αναπτυξιακή εταιρεία Λευκωσίας (αΝεΛ), Κύπρος
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ LIFERENAIXELBOSC
 ΥΓεια ΔασΩΝ: η αποκατάσταση των
οικοσυστημάτων επιφέρει οφέλη για την κοινωνία
ττα δάση αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία
της ευρωπαϊκής πράσινης υποδομής:
συνήθως καλύπτουν μεγάλες εκτάσεις και
αποτελούν το σπίτι της πιο πλούσιας
βιοποικιλότητας της ευρώπης.
Προσφέρουν επίσης πολλαπλά οφέλη και
περιβαλλοντικές υπηρεσίες στην κοινωνία
και γι’ αυτό το έργο GreenInfraNet έχει
Ιούλιος 2014 5ο Τεύχος
αφιερώσει μεγάλο μέρος των δράσεών του
στην αειφόρο διαχείριση των δασών. Ένα
παράδειγμα είναι το εργαστήριο για
μεταφορά βέλτιστων πρακτικών που έλαβε
χώρα στη Βαλένθια της ισπανίας,
εστιάζοντας στο χρηματοδοτούμενο από
την εε έργο LIFE Renaix el Bosc
(αναγέννηση του Δάσους). Κύριος στόχος
του έργου η συντήρηση και αποκατάσταση
των δασών Tilio-Acerion στη βόρεια
Βαλένθια, ενός οικότοπου προτεραιότητας
του δικτύου Natura 2000. Οι εταίροι
επισκέφθηκαν το έργο στα υψίπεδα του
Castellon και ενημερώθηκαν για την
εφαρμοζόμενη μεθοδολογία
αποκατάστασης των οικότοπων. στόχος
του έργου η ανάκτηση δασικών εκτάσεων
που έχουν χάσει φυσικές αξίες λόγω
μακροχρόνιας δασοκομικής και γεωργικής
διαχείρισης. το έργο καλύπτει εκτάσεις
πευκοδάσους με σχεδόν αποκλειστικά ένα
είδος πεύκου, όπου η πυκνότητα των
δέντρων περιορίζει συχνά τη φυσική
οικολογική διαδοχή. μέσω της λέπτυνσης
πεύκων και της επαναφοράς των
πλατύφυλλων ειδών που χαρακτηρίζουν
τον οικότοπο, όπως η πλατύφυλλη
φλαμουριά και η φτελιά ‘Wych’, το έργο
αποσκοπεί στην ανάκτηση των φυσικών
αξιών των δασών. Πολλά από τα νέα είδη
παράγουν καρπούς, βελτιώνοντας τις
αλληλεπιδράσεις και τη δυναμική του
οικοσυστήματος. τα οφέλη από τη
βελτίωση της οικολογικής ακεραιότητας
των δασών γίνονται εμφανή σε βάθος
χρόνου, υπό τη μορφή σταθερότερης
πράσινης υποδομής, με βελτίωση της
προσαρμοστικότητας των οικοσυστημάτων
και της ανθεκτικότητας. τα δασικά
οικοσυστήματα με υψηλή οικολογική
δυναμική δείχνουν μεγαλύτερη αντοχή
στις όλο και πιο εμφανείς επιπτώσεις της
κλιματικής αλλαγής.
Daniel Arizpe Ochoa (Υπεύθυνος Έργου LIFE
Renaix el Bosc, CIEF-VAERSA)
greenspace
 Δράση στηΝ Πράξη: Οι εταίροι επιδίδονται στη δοκιμή δείγματος ποιότητας του νερού
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
στις 10 απριλίου 2014, το Κέντρο εφαρμοσμένων Δασικών ερευνών (CIEF) στη Βαλένθια
της ισπανίας διοργάνωσε εκδρομή στο πλαίσιο μιας εκδήλωσης του έργου GreenInfraNet.
μετά από αρκετές έντονες συσκέψεις, που περιλάμβαναν μία εκδήλωση πληροφόρησης,
την πέμπτη συνεδρίαση της συντονιστικής επιτροπής, την τέταρτη ημερίδα βέλτιστων
πρακτικών και τη δεύτερη ημερίδα για το ευρωπαϊκό Δίκτυο Γνώσης και εμπειρίας για την
Πράσινη Υποδομή (ENGINE), οι εταίροι απόλαυσαν μια επίσκεψη στο Φυσικό Πάρκο του
ποταμού Turia για να δουν την πράσινη υποδομή στην πράξη.
το Φυσικό Πάρκο του ποταμού Turia διαθέτει παραδείγματα από τα λίγα εναπομείναντα
παραποτάμια δάση της μεσογείου και ένα ευρύ φάσμα των ιθαγενών ειδών χλωρίδας και
πανίδας. η τοποθεσία του κοντά στην πόλη της Βαλένθια αποτελεί ταυτόχρονα ευκαιρία
και πρόκληση για τη διατήρηση του. τα υπάρχοντα προβλήματα και απειλές
περιλαμβάνουν τα απόβλητα που αφήνουν πίσω τους απερίσκεπτοι επισκέπτες και τους
ποδηλάτες που οδηγούν σε υψηλές ταχύτητες κατά μήκος των μονοπατιών.
η επίσκεψη διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Ίδρυμα Limne, μια τοπική μΚΟ που
ασχολείται με τη διαχείριση της γης και του εθελοντισμού για το περιβάλλον. Ο τελευταίος
είναι ένα βασικό εργαλείο για τη βελτίωση του δικτύου Natura 2000, ιδίως σε σχέση με τα
ποτάμια και άλλα υδατικά οικοσυστήματα, τα οποία μπορούν να θεωρηθούν ως οικολογικοί
διάδρομοι ή εφαλτήρια που συνδέουν περιοχές Natura 2000. Ο διευθυντής του ιδρύματος
και ένας εθελοντής καθοδήγησαν την ομάδα μέσα από τον χώρο αναψυχής κατά μήκος του
ποταμού, επεξηγώντας ορισμένες από τις πρόσφατες δραστηριότητες αποκατάστασης που
πραγματοποιήθηκαν για την καταπολέμηση των ξένων ειδών που εισβάλλουν στον χώρο,
όπως το Arundo donax, ένα είδος ψηλού χορταριού που μοιάζει με το μπαμπού, το οποίο
αντικαθιστά ταχύτατα τις ιθαγενείς φυτικές κοινότητες, υποβαθμίζοντας την ποιότητα των
οικότοπων και μεταβάλλοντας τη λειτουργία των οικοσυστημάτων. η ομάδα επισκέφθηκε
ένα από τα χωράφια όπου καλάμια A. donax και ριζώματα αφαιρούνται περιοδικά. το Ίδρυμα
Limne ασκεί επίσης δραστηριότητες για την αύξηση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης
και τη σύνδεση των τοπικών πληθυσμών με τη φύση, σε συνεργασία με τις δημόσιες αρχές
και ιδιωτικές επιχειρήσεις. στο τέλος της επίσκεψης, οι εταίροι πήραν μέρος σε μια πολύ
ουσιαστική επίδειξη: δείγματα νερού λήφθηκαν από το ποτάμι και υποβλήθηκαν σε έλεγχο
βιοτικού δείκτη με βάση την παρουσία μακρο-ασπόνδυλων, καθώς και με βάση το
διαλυμένο οξυγόνο, νιτρικά άλατα και pH, χρησιμοποιώντας μια απλή εργαλειοθήκη πεδίου.
David Campos-Such, Ίδρυμα Limne/GloriaOrtiz, συντονίστρια Πακέτου 3, VAERSA/Κέντρο εφαρμοσμένων
Δασικών ερευνών (CIEF), Περιφερειακό Υπουργείο επικρατείας, Υποδομών και Περιβάλλοντος, Βαλένθια
η βασισμένη σε Γεωγραφικό σύστημα
Πληροφοριών (GIS) μέθοδος SITxell για την
εκτίμηση φυσικών και κοινωνικοοικονομικών
αξιών γης μεταφέρεται πιλοτικά από τη
Βαρκελώνη σε δύο περιοχές της Κεντρικής
Ουγγαρίας, για βελτίωση των μεθόδων GIS
που χρησιμοποιούν οι Ουγγρικές αρχές για
τον χωροταξικό σχεδιασμό. η μεταφορά
λαμβάνει χώρα από τον ιανουάριο μέχρι τον
ιούλιο 2014 και τα αποτελέσματα θα
παρουσιαστούν τον σεπτέμβριο.
Ο σχεδιασμός της μεταφοράς ξεκίνησε τον
Οκτώβριο 2013 στο πλαίσιο επίσκεψης
μελέτης εμπειρογνωμόνων του επαρχιακού
συμβουλίου της Βαρκελώνης και φορέων
από την Ουγγαρία. Οι συμμετέχοντες
εξέτασαν τη δυνατότητα εφαρμογής δεικτών
που χρησιμοποιούνται από τη μέθοδο SITxell
της Βαρκελώνης στην Ουγγαρία.
το Κέντρο Γνώσης Lechner Lajos (πρώην
εθνική Υπηρεσία Χωροταξίας) και το
ινστιτούτο Γεωδαισίας, Χαρτογραφίας και
τηλεπισκόπησης υποστηρίζουν το REC στη
μεταφορά βέλτιστων πρακτικών στην
Ουγγαρία.
Έχουν διοργανωθεί αρκετές συναντήσεις
διαβούλευσης, με συμμετοχή φορέων από
την Ουγγαρία, όπως υπουργεία, διευθύνσεις
εθνικών πάρκων, πανεπιστήμια, ακαδημίες
και κέντρα παρακολούθησης. στις
διαβουλεύσεις αυτές συζητήθηκαν οι κύριες
λειτουργίες των διαφόρων ανοικτών χώρων
και ενθαρρύνθηκαν οι φορείς λήψης
αποφάσεων να επανεξετάσουν τους στόχους
σχεδιασμού βάσει μιας ολοκληρωμένης
αξιολόγησης της χρήσης γης.
Οι πρώτες συζητήσεις ήταν η αφετηρία των
δραστηριοτήτων μεταφοράς στην
Ουγγαρία. η συμβολή των διαφόρων
ενδιαφερομένων στις δραστηριότητες
μεταφοράς πρακτικών είναι αναγκαία για
την πρόσβαση στα απαραίτητα στοιχεία και
την βοήθεια στην εναρμόνιση των δεικτών.
Reka Prokai, συντονίστρια μεταφοράς στην
Ουγγαρία, REC
 τα ΚαΛΥτερα σημεια σΧεΔιασμΟΥ: Οι διαβουλεύσεις
επικεντρώθηκαν σε ζητήματα μεθοδολογίας σε σχέση με τη
μεταφορά βέλτιστων πρακτικών
5ο Τεύχος Ιούλιος 2014
© 2014 – Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ
greenspace
ΖΩΗΡΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ
PLOVDIV ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
 ΟρΘη ΚατεΥΘΥΝση: μια περιοδεία μελέτης στη Λετονία έδωσε την ευκαιρία παρακολούθησης
αειφόρου διαχείρισης των δασών στην πράξη
Πράσινη Υποδομή και
Διαχείριση Δασών
τα δάση καλύπτουν περίπου το 1/3 του εδάφους της εε και θεωρούνται σημαντικά
στοιχεία του ευρωπαϊκού φυσικού τοπίου, διαδραματίζοντας κρίσιμο ρόλο στην
άμβλυνση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.
σχεδόν το 1/4 της δασικής έκτασης της εε προστατεύεται από το δίκτυο Natura 2000 και
πολλές από τις υπόλοιπες εκτάσεις αποτελούν το σπίτι ειδών προστατευόμενων βάσει της
νομοθεσίας της εε. τα δάση προσφέρουν τεράστια οφέλη για την κοινωνία, όπως η
υγεία, η αναψυχή, ο τουρισμός και η απασχόληση σχεδόν 2 εκατομμυρίων ατόμων.
σύμφωνα με ανακοίνωση της ευρωπαϊκής επιτροπής το 2013 με τίτλο «μια νέα στρατηγική
της εε για τα δάση: για τα δάση και τον δασικό τομέα», οι προσπάθειες προστασίας πρέπει
να αποσκοπούν στη διατήρηση, ενίσχυση και αποκατάσταση της ευρωστίας και πολύλειτουργικότητας των δασικών οικοσυστημάτων, ως βασικό στοιχείο των πράσινων
υποδομών της εε που παρέχει βασικές περιβαλλοντικές υπηρεσίες, καθώς και πρώτες ύλες.
η αειφόρος διαχείριση των δασών ορίστηκε το 1993 στην πανευρωπαϊκή Υπουργική
Διάσκεψη για την Προστασία των Δασών στην ευρώπη ως «η χρήση των δασών και
των δασικών εκτάσεων κατά τρόπο και με ρυθμό τέτοιο, ώστε να διατηρείται η
βιοποικιλότητα, παραγωγικότητα, ικανότητα αναγέννησης, ζωτικότητα και
δυνατότητα εκπλήρωσης, στο παρόν και στο μέλλον, των συναφών οικολογικών,
οικονομικών και κοινωνικών λειτουργιών, σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο,
και με τέτοιο τρόπο ώστε να μην προκαλείται βλάβη σε άλλα οικοσυστήματα».
Υπήρξαν πολλές ευκαιρίες ανταλλαγής εμπειριών στον τομέα της αειφόρου
διαχείρισης των δασών κατά την επίσκεψη των εταίρων του έργου στη Λετονία, όπου
τα δάση καλύπτουν περί το 48% του εδάφους και διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο στην
εθνική οικονομία.
την 1η ημέρα του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν το εθνικό Πάρκο
‘Gauja’ και ενημερώθηκαν για τα μέτρα αποκατάστασης των οικότοπων του δάσους
με σκοπό τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. τη 2η ημέρα βρέθηκαν σε αγρόκτημα στο
Vidzeme, όπου ενημερώθηκαν για πρακτικές αειφόρου διαχείρισης των δασών και τις
σημαντικές πτυχές της σε ιδιόκτητα δάση.
Λαμβάνοντας υπόψη τον κρίσιμο ρόλο των δασικών εκτάσεων για την κοινωνία και
τη φύση, τις οικονομικές και ψυχαγωγικές λειτουργίες και την αξία τους ως βιότοπων
για είδη φυτών και ζώων, είναι σαφές ότι η πράσινη υποδομή είναι σημαντικό
εργαλείο εναρμόνισης ποικίλων συμφερόντων στην αειφόρο χρήση των δασών.
Elina Lice, Υπουργείο Προστασίας του Περιβάλλοντος και Περιφερειακής ανάπτυξης, Λετονία
Συντάκτες: Anita Kocic
Συντελεστές: Daniel Arizpe Ochoa, Graham Bennett, David
Campos-Such, Carles Castell Puig, ελευθέριος Λοΐζου, Eline
Lice, Gloria Ortiz, Reka Prokai, Alexander Tonkov
Σχεδιασμός και διάταξη: Tricia Barna, Sylvia Magyar
Επιμέλεια κειμένου και διόρθωση: ελευθέριος Λοΐζου,
Napos Oldal
www.greeninfranet.org
Φωτογραφίες: εταίροι του έργου
Εκδοτικός Οίκος: The Regional Environmental Center
for Central and Eastern Europe
Επικοινωνία: Ingrid Henzen, Υπεύθυνη Έργου
GreenInfraNet, επαρχιακό συμβούλιο Flevoland
[email protected]
Υπό την αιγίδα του επάρχου του Πλόβντιβ, κ.
Vencislav Kaymakanov, στις 12/12/2013
διεξήχθη εθνικό συνέδριο από τον εταίρο στο
έργο GreenInfraNet, Οργανισμό
Περιφερειακής ανάπτυξης του Πλόβντιβ.
στους 120 συμμετέχοντες συγκαταλέγονταν
εκπρόσωποι της Κεντρικής μονάδας
Πληροφοριών και συντονισμού του
Υπουργικού συμβουλίου, του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Υδάτων, του Υπουργείου
Περιφερειακής ανάπτυξης, της
Περιφερειακής Διοίκησης Πλόβντιβ, της
επαρχιακής Διοίκησης Smolyan, των δήμων
της Βουλγαρίας, του Βουλγαρικού Δικτύου
των επαρχιακών σημείων Πληροφόρησης,
μΚΟ και του επιχειρηματικού τομέα.
το συνέδριο εστίασε στο πώς η πράσινη
υποδομή αντανακλάται στις στρατηγικές
περιφερειακής ανάπτυξης και στην ανάπτυξη
του δικτύου Natura 2000. τα θέματα
συζήτησης: το έργο ‘GreenInfraNet’, η
πράσινη υποδομή στο πλαίσιο της
περιφερειακής αναπτυξιακής στρατηγικής του
Πλόβντιβ, η υποστήριξη της Νότιας και
Κεντρικής Περιφέρειας Προγραμματισμού για
την έννοια της πράσινης υποδομής, η
διατήρηση της παγκοσμίως σημαντικής
βιοποικιλότητας στο όρος ροδόπη της
Βουλγαρίας και το επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Περιβάλλον» κατά τη νέα προγραμματική
περίοδο, με έμφαση στο δίκτυο Natura 2000.
το ενδιαφέρον ήταν μεγάλο για όλες τις
παρουσιάσεις και ακολούθησαν ζωηρές
συζητήσεις. τα ερωτηματολόγια καταγραφής
απόψεων καταδεικνύουν τη γενική
ικανοποίηση για το πρόγραμμα του
συνεδρίου και το έργο ‘GreenInfraNet’.
Alexander Tonkov, Οργανισμός Περιφερειακής
ανάπτυξης Πλόβντιβ και Κέντρο στήριξης μμε
 Γεμάτη ημερήσια Διάταξη: Διευθύνοντας τις
συζητήσεις στο Plovdiv
Για την εγκαθίδρυση του ευρωπαϊκού Δικτύου Γνώσης
και εμπειριών για την Πράσινη Υποδομή είμαστε
πρόθυμοι να ενημερωθούμε για παρόμοιες
πρωτοβουλίες, συγκεκριμένες περιφέρειες με βέλτιστη
πρακτική και για εταιρείες ή οργανισμούς που διεξάγουν
ανάλογες έρευνες. αν έχετε σχετική εμπειρία,
επικοινωνήστε μαζί μας!