close

Enter

Log in using OpenID

Barovi

embedDownload
Aida v1.0
Izvod iz evidencije članstva
Broj zapisa: 118
Red.br.
Ime
Prezime
Adresa
Mjesto
1.
Željko
Adžić
Trg Ante Starčevića BB
31000 Osijek
2.
Renato
Ancić
Frankopanska 1
31000 Osijek
3.
Niko
Anić
Svetog Leopolda B.mandića
205 B
31000 Osijek
4.
Štefica
Bece
Kolodvorska 6
31214 Ernestinovo
5.
Ivana
Begonja
Osječka 64
31000 Osijek
Stranica 1 od 23
Dokument generiran: 12.02.2014. @ 15:14:35
Naziv obrta
OPIUM, UGOSTITELJSKI
OBRT, VL. ŽELJKO ADŽIĆ I
ALEN MAŽAR, OSIJEK,
TRG ANTE STARČEVIĆA
BB (POTHODNIK)
DOMINGO ,
UGOSTITELJSKI OBRT ,
VL.RENATO ANCIĆ ,
OSIJEK, FRANKOPANSKA
1
NIKO, UGOSTITELJSKI
OBRT, VL. NIKO ANIĆ,
OSIJEK, SV. L. B. MANDIĆA
205 B
BECE UGOSTITELJSKI
OBRT, VL.ŠTEFICA BECE,
LASLOVO, KOLODVORSKA
6
IVANA B. UGOSTITELJSKI
OBRT, VL. IVANA
BEGONJA, SARVAŠ,
OSJEČKA 64
Aida v1.0
Izvod iz evidencije članstva
Broj zapisa: 118
6.
Ružica
Boras
Trg Bana Josipa Jelačića 26
31000 Osijek
7.
Nikola
Borjan
Dragosavljevićeva 1
31214 Šodolovci
8.
Tomo
Bošnjaković
Josipa Bana Jelačića 86
31431 Čepin
9.
Anđa
Božić
Bana Josipa Jelačića BB
31220 Osijek
10.
Alen
Bukovec
Ljudevita Posavskog 8
31000 Osijek
Stranica 2 od 23
Dokument generiran: 12.02.2014. @ 15:14:35
MILANO, UGOSTITELJSKI
OBRT, VL. RUŽICA BORAS,
OSIJEK, TRG BANA JOSIPA
JELAČIĆA 26
ŠPIKI UGOSTITELJSKO
POLJOPRIVREDNI
OBRT,VL. NIKOLA
BORJAN,
SILAŠ,DRAGOSAVLJEVIĆE
VA 1
BOŠNJAKOVIĆ
UGOSTITELJSKI OBRT, VL.
TOMO BOŠNJAKOVIĆ,
ČEPIN, JOSIPA BANA
JELAČIĆA 86
BUCO UGOSTITELJSTVO,
VL. ANĐA BOŽIĆ,
VIŠNJEVAC, S. RADIĆA 4
SAJONARA
UGOSTITELJSKI OBRT, VL.
ALEN BUKOVEC, OSIJEK,
LJUDEVITA POSAVSKOG 8
Aida v1.0
Izvod iz evidencije članstva
Broj zapisa: 118
11.
Zoran
Crepulja
Hrvatske Republike 19 H
31000 Osijek
12.
Kristijan
Crvenka
Cvjetkova 29 B
31000 Osijek
13.
Zoran
Cvijanović
Vinkovačka Cesta 19
31000 Osijek
14.
Marinko
Ćavar
Bana Josipa Jelačića 146
31220 Osijek
15.
Barbara
Dadić Eđed
Pobjede 36 B
31214 Ernestinovo
Stranica 3 od 23
Dokument generiran: 12.02.2014. @ 15:14:35
RIVIERA,
UGOSTITELJSKO-USLUŽNI
OBRT, VL. ZORAN
CREPULJA, OSIJEK,
HRVATSKE REPUBLIKE 19
H
VERA UGOSTITELJSKI
OBRT, VL. KRISTIJAN
CRVENKA, OSIJEK,
CVJETKOVA 29B
AJANT UGOSTITELJSTVO,
VL. ZORAN
CVIJANOVIĆ,OSIJEK,
VINKOVAČKA CESTA 19
MARINKO, UGOSTITELJSKI
OBRT, VL. MARINKO
ĆAVAR, VIŠNJEVAC, BANA
JOSIPA JELAČIĆA 146
DADIĆ EĐED,
UGOSTITELJSKO-TRGOVA
ČKI OBRT, VL. BARBARA
DADIĆ EĐED, LASLOVO,
POBJEDE 36 B
Aida v1.0
Izvod iz evidencije članstva
Broj zapisa: 118
16.
Dario
Divić
Martina Divalta 226
31000 Osijek
17.
Ivan
Dragić
Južno Predgrađe 54
31000 Osijek
18.
Ivan
Đurić
Stjepana Radića 56
31000 Osijek
19.
Tihomir
Eržić
Reisnerova 110A
31000 Osijek
Stranica 4 od 23
Dokument generiran: 12.02.2014. @ 15:14:35
DIVIĆ UGOSTITELJSKI
OBRT, VL. DARIO DIVIĆ,
OSIJEK, MARTINA DIVALTA
226
BAZA UGOSTITELJSKI
OBRT, VL. IVAN DRAGIĆ,
OSIJEK, JUŽNO
PREDGRAĐE 54
IVAN I HRVOJE OBRT ZA
UGOSTITELJSTVO I
OSTALE USLUGE, VL. IVAN
ĐURIĆ, OSIJEK, STJEPANA
RADIĆA 56
ERŽIĆ OBRT ZA
UGOSTITELJSTVO,
TRGOVINU I TRANSPORT,
VL. TIHOMIR ERŽIĆ,
OSIJEK, REISNEROVA
110A
Aida v1.0
Izvod iz evidencije članstva
Broj zapisa: 118
20.
Tomislav
Fikert
Gornjodravska Obala 90 C
31000 Osijek
21.
Ivan
Galić
Prenjska 13A
31000 Osijek
22.
Ivana
Grgić
V. Hengla 2
31207 Osijek
23.
Antun
Grgić
šARENGRADSKA 14.
31000 Osijek
24.
Krešimir
Gusić
Osječka 159
31221 Osijek
25.
Zlatko
Hideg
Mljetska 45
31000 Osijek
Stranica 5 od 23
Dokument generiran: 12.02.2014. @ 15:14:35
KOD MUNJE,
UGOSTITELJSKI OBRT, VL.
TOMISLAV FIKERT,
OSIJEK,
GORNJODRAVSKA OBALA
90 C
UGOSTITELJSTVO GALIĆ
UGOSTITELJSKI OBRT, VL.
IVAN GALIĆ, OSIJEK,
PRENJSKA 13A
IGOR UGOSTITELJSKI
OBRT, VL. IVANA GRGIĆ ,
TENJA, V. HENGLA 2
MIGA, USLUŽNI OBRT,
VL.ANTUN GRGIĆ, OSIJEK,
ŠARENGRADSKA 14
GUSIĆ UGOSTITELJSTVO,
VL. KREŠIMIR GUSIĆ,
JOSIPOVAC, OSJEČKA 159
HAL0 PIZZA
UGOSTITELJSKI OBRT, VL.
ZLATKO HIDEG, OSIJEK,
MLJETSKA 45
Aida v1.0
Izvod iz evidencije članstva
Broj zapisa: 118
26.
Robert
Hodonj
Nikole Šubića Zrinskog 9
31220 Osijek
27.
Antun
Homan
Lorenza Jägera 24
31000 Osijek
28.
Igor
Hršak
Šet. Josipa Kemenji-Joce 21 31226 Erdut
29.
Josip
Hunjet
Šetalište Kard.f.šepera 8 E
31000 Osijek
30.
Dominik
Ilić
Trg Lj. Gaja 5
31000 Osijek
Stranica 6 od 23
Dokument generiran: 12.02.2014. @ 15:14:35
BOBO 76 UGOSTITELJSKI
OBRT, VL. ROBERT
HODONJ, NIKOLE ŠUBIĆA
ZRINSKOG 9, VIŠNJEVAC
PROTOKOL OBRT ZA
UGOSTITELJSTVO,
TRGOVINU I USLUGE VL.
ANTUN HOMAN, OSIJEK, L.
JÄGERA 24
HRŠAK UGOSTITELJSKI
OBRT, VL. IGOR HRŠAK,
DALJ, ŠETALIŠTE JOSIPA
KEMENJI- JOCE 21
HUNJET UGOSTITELJSKI
OBRT, VL. JOSIP HUNJET,
OSIJEK, ŠETALIŠTE KARD.
F. ŠEPERA 8 E
DOMINIK UGOSTITELJSKI
OBRT, VL. DOMINIK
ILIĆ,OSIJEK, TRG L J.
GAJA 5
Aida v1.0
Izvod iz evidencije članstva
Broj zapisa: 118
31.
Denis
Ivšić
Krstova 97A
31000 Osijek
32.
Hrvoje
Jakabfi
F.KREŽME 22.
31000 Osijek
33.
Slavko
Jakšić
Andrije Kačića Miošića 11
31000 Osijek
34.
35.
Darko
Neda
Jelošek
Junušić
Kardinala A.stepinca 28
Ribarska 1
31000 Osijek
31000 Osijek
36.
Marko
Jurčević
Plješevička 33
31000 Osijek
Stranica 7 od 23
Dokument generiran: 12.02.2014. @ 15:14:35
ID STUDIO,
UGOSTITELJSKI OBRT, VL.
DENIS IVŠIĆ, OSIJEK,
KRSTOVA 97A
CUBANO, UGOSTITELJSKI
OBRT, VL. HRVOJE
JAKABFI, OSIJEK, F.
KREŽME 22
HIR UGOSTITELJSKI
OBRT, VL. SLAVKO
JAKŠIĆ, OSIJEK, ANDRIJE
KAČIĆA MIOŠIĆA 11
PETAR PAN
UGOSTITELJSTVO,
VL.NEDA JUNUŠIĆ I ŽIVKO
JUNUŠIĆ, OSIJEK,
RIBARSKA 1
JURČEVIĆ UGOSTITELJSKI
OBRT, VL. MARKO
JURČEVIĆ, OSIJEK,
PLJEŠEVIČKA 33
Aida v1.0
Izvod iz evidencije članstva
Broj zapisa: 118
37.
Mario
Jurčević
Josipa Huttlera 27
31000 Osijek
38.
Boris
Jurić
Šet. Kard. F. Šepera 8D
31000 Osijek
39.
Branka
Kendl
Trg B. J. Jelačića 21
31000 Osijek
40.
Mirjana
Klajić
Nikole Tesle 140
31204 Erdut
41.
Robert
Kordelj
Vladimira Nazora 34
31215 Ernestinovo
Stranica 8 od 23
Dokument generiran: 12.02.2014. @ 15:14:35
MORENO UGOSTITELJSKI
OBRT, VL. MARIO
JURČEVIĆ, OSIJEK,
JOSIPA HUTTLERA 27
ESTELA, UGOSTITELJSKI
OBRT, VL. BORIS JURIĆ,
OSIJEK, ŠET. KARD. F.
ŠEPERA 8D
KENDL UGOSTITELJSKI
OBRT, VL. BRANKA
KENDL,OSIJEK,TRG B.J.
JELAČIĆA 21
MIRJANA K
UGOSTITELJSKI OBRT,
VLASNIK MIRJANA
JANJANIN, BIJELO BRDO,
NIKOLE TESLE 140
ROBAC, UGOSTITELJSKI
OBRT, VL. ROBERT
KORDELJ, ERNESTINOVO,
VLADIMIRA NAZORA 34
Aida v1.0
Izvod iz evidencije članstva
Broj zapisa: 118
42.
Mirela
Korman
Zeleno Polje 11
31000 Osijek
43.
Dejan
Kostadinović
Josipa Huttlera 21
31000 Osijek
44.
Slobodan
Kragujević
Svetog Roka 78
31000 Osijek
45.
Ivana
Kremsner
Vijenac I. Meštrovića BB
31000 Osijek
46.
47.
Željko
Marija
Krnjaić
Krolo-Kurtović
Nikole Tesle 6
Cvjetkova 9 A
31204 Erdut
31000 Osijek
Stranica 9 od 23
Dokument generiran: 12.02.2014. @ 15:14:35
KORMAN UGOSTITELJSKI
OBRT VL. MIRELA
KORMAN, OSIJEK, ZELENO
POLJE 11
VIVA UGOSTITELJSKI
OBRT, VL. DEJAN
KOSTADINOVIĆ, OSIJEK,
JOSIPA HUTTLERA 21
COBO UGOSTITELJSKI
OBRT, VL. SLOBODAN
KRAGUJEVIĆ, OSIJEK,
SVETOG ROKA 78
A&B UGOSTITELJSKI
OBRT, VL. IVANA
KREMSNER, OSIJEK,
VIJENAC I. MEŠTROVIĆA
BB
KINO UGOSTITELJSTVO,
VL.MARIJA
KROLO-KURTOVIĆ,
OSIJEK, CVJETKOVA 9A
Aida v1.0
Izvod iz evidencije članstva
Broj zapisa: 118
48.
Zlatko
Krpan
Bana Josipa Jelačića 34
31220 Osijek
49.
Domagoj
Kujundžić
Vukovarska Cesta 15
31000 Osijek
50.
Slobodan
Lazić
Šetalište Kard.f.šepera 12
31000 Osijek
51.
Tomislav
Leko
Dragonjska 16
31000 Osijek
52.
Ivan
Letica
Osječka 167
31431 Čepin
Stranica 10 od 23
Dokument generiran: 12.02.2014. @ 15:14:35
PALILULA UGOSTITELJSKI
OBRT, VL. ZLATKO KRPAN,
VIŠNJEVAC, BANA J.
JELAČIĆA 34
ATRIJ UGOSTITELJSKI I
TRGOVAČKI OBRT, VL.
DOMAGOJ KUJUNDŽIĆ,
OSIJEK, VUKOVARSKA
CESTA 15
LASTA UGOSTITELJSKI
OBRT, VL. SLOBODAN
LAZIĆ, OSIJEK, ŠETALIŠTE
KARD. F. ŠEPERA 12
OKEL UGOSTITELJSKI
OBRT, VL. TOMISLAV
LEKO, OSIJEK,
DRAGONJSKA 16
ORION UGOSTITELJSKA
DJELATNOST, VL. IVAN
LETICA, ČEPIN, OSJEČKA
167
Aida v1.0
Izvod iz evidencije članstva
Broj zapisa: 118
53.
Branko
Lišnić
Svetog Petka 60
31000 Osijek
54.
Ivan
Livaja
Murska 13
31000 Osijek
55.
Gordana
Lončarić
Vij. P. Gore 23
31000 Osijek
56.
Vinko
Luketić
Trg Lj. Gaja 5
31000 Osijek
57.
Dragan
Marić
Nikole Tesle 69/A
31204 Erdut
58.
Darko
Markotić
Josipa J. Strossmayera 115
31000 Osijek
Stranica 11 od 23
Dokument generiran: 12.02.2014. @ 15:14:35
LIŠNIĆ UGOSTITELJSKI
OBRT, VL. BRANKO
LIŠNIĆ, OSIJEK, SVETOG
PETKA 60
LIVAN, UGOSTITELJSKI
OBRT, VL. IVAN LIVAJA,
OSIJEK, MURSKA 13
GOLOGO UGOSTITELJSKI
OBRT, VL. GORDANA
LONČARIĆ, OSIJEK, VIJ. P.
GORE 23
VINKO UGOSTITELJSKI
OBRT, VL. VINKO LUKETIĆ,
OSIJEK, TRG LJ. GAJA 5
TNT MARIĆ,
UGOSTITELJSKI OBRT, VL.
DRAGAN MARIĆ, BIJELO
BRDO, NIKOLE TESLE 69
DAMASTA OBRT ZA
UGOSTITELJSTVO I
USLUGE U PRIJEVOZU VL.
DARKO MARKOTIĆ,
OSIJEK, JOSIPA
J.STROSSMAYERA 115
Aida v1.0
Izvod iz evidencije članstva
Broj zapisa: 118
59.
Pero
Markotić
Drinska 2
31000 Osijek
60.
Matija
Matijaško
I.gundulića 30
31000 Osijek
61.
Dejana
Matijević
Krstova 18
31000 Osijek
62.
Ivica
Mihaljević
Ivana F.gundulića 36
31000 Osijek
63.
Jandro
Mihaljević
Ivana H. Bećara 8
31000 Erdut
Stranica 12 od 23
Dokument generiran: 12.02.2014. @ 15:14:35
DVORAC UGOSTITELJSKI
OBRT, VL. PERO
MARKOTIĆ, OSIJEK,
DRINSKA 2
MIRISI KAVE
,UGOSTITELJSKI OBRT ,
VL.MATIJA MATIJAŠKO
,OSIJEK ,I. GUNDULIĆA 30
MATIJEVIĆ D.
UGOSTITELJSKI
OBRT,VL.DEJANA
MATIJEVIĆ ,OSIJEK,
KRSTOVA 18
ČIVA UGOSTITELJSKI
OBRT VL. IVICA
MIHALJEVIĆ I IGOR
MIHALJEVIĆ, OSIJEK, I. F.
GUNDULIĆA 36
MIHA UGOSTITELJSKI I
PRIJEVOZNIČKI OBRT, VL.
JANDRO MIHALJEVIĆ,
ERDUT, IVANA H. BEĆARA
8
Aida v1.0
Izvod iz evidencije članstva
Broj zapisa: 118
64.
Janja
Mijatović
Drinska 99
31000 Osijek
65.
Željka
Miličević
Srijemska 73
31000 Osijek
66.
Vanja
Mladenović
Crkvena 158
31000 Osijek
67.
Silvestar
Mrak
Kardinala A. Stepinca 43
31000 Osijek
68.
Domagoj
Nad
Kralja Tomislava 133
31404 Vladislavci
Stranica 13 od 23
Dokument generiran: 12.02.2014. @ 15:14:35
FUDO , OBRT ZA
UGOSTITELJSTVO,
VL.JANJA MIJATOVIĆ
,OSIJEK, DRINSKA 99
IVAMARO UGOSTITELJSKI
OBRT, VL. ŽELJKA
MILIČEVIĆ, OSIJEK,
SRIJEMSKA 73
PETRA M, UGOSTITELJSKI
OBRT, VL. VANJA
MLADENOVIĆ, OSIJEK,
CRKVENA 158
SILGOR, UGOSTITELJSKI
OBRT, VL. SILVESTAR
MRAK I GORAN BULAT,
OSIJEK, KARDINALA A.
STEPINCA 43
KATJA UGOSTITELJSKI
OBRT, VLASNIK DOMAGOJ
NAD, VLADISLAVCI, K.
TOMISLAVA 133
Aida v1.0
Izvod iz evidencije članstva
Broj zapisa: 118
69.
Marta
Nemet
Duga 32B
31216 Antunovac
70.
Robert
Opačak
Ulica Hrvatske Republike 33
31000 Osijek
71.
Predrag
Osmakčić
Zrinjevac 11
31000 Osijek
72.
Tivadar
Paliž
Kolodvorska 6
31214 Ernestinovo
73.
Marko
Pavičić
Trg V. Lisinskog BB
31000 Osijek
Stranica 14 od 23
Dokument generiran: 12.02.2014. @ 15:14:35
TREF UGOSTITELJSKI
OBRT VL. MARTA NEMET,
IVANOVAC, DUGA ULICA
32B
UZDRAVLJE,
UGOSTITELJSKI OBRT, VL.
ROBERT OPAČAK, OSIJEK,
ULICA HRVATSKE
REPUBLIKE 33
VIPOS, UGOSTITELJSKI
OBRT, VL. PREDRAG
OSMAKČIĆ, OSIJEK,
ZRINJEVAC 11
JEGER ,UGOSTITELJSKI
OBRT,VL.TIVADAR PALIŽ ,
LASLOVO, KOLODVORSKA
6
HAREM, UGOSTITELJSKI
OBRT, VL. MARKO PAVIČIĆ
I ANTUN RADOŠ, OSIJEK,
TRG V. LISINSKOG BB
Aida v1.0
Izvod iz evidencije članstva
Broj zapisa: 118
74.
Zvonimir
Pavošević
Stjepana Radića 17
31431 Čepin
75.
Zdenka
Perić
Nemetin 5
31000 Osijek
76.
Goran
Plazibat
Petöfi Šandora 109
31000 Osijek
77.
Goran
Pleslić
Županijska 2
31000 Osijek
78.
Siniša
Počuča
Bartola Kašića 62
31000 Osijek
Stranica 15 od 23
Dokument generiran: 12.02.2014. @ 15:14:35
PAVOŠEVIĆ OBRT ZA
UGOSTITELJSTVO I
PRIJEVOZ, VL. ZVONIMIR
PAVOŠEVIĆ, ČEPINSKI
MARTINCI, STJEPANA
RADIĆA 17
PERIĆ UGOSTITELJSTVO
UGOSTITELJSKI OBRT, VL.
ZDENKA PERIĆ, OSIJEK,
NEMETIN 5
ITD UGOSTITELJSKO
TRGOVAČKI OBRT, VL.
GORAN PLAZIBAT, OSIJEK,
PETÖFI ŠANDORA 109
PEKOS UGOSTITELJSKI
OBRT VL. GORAN
PLESLIĆ, OSIJEK,
ŽUPANIJSKA 2
SINIŠA UGOSTITELJSTVO,
VL. SINIŠA POČUČA,
OSIJEK, B. KAŠIĆA 62
Aida v1.0
Izvod iz evidencije članstva
Broj zapisa: 118
79.
Matea
Poturak
Vatrogasna 20
31000 Osijek
80.
Marica
Pušić
Sjenjak 23
31000 Osijek
81.
Tomislav
Radić
Ribarska 1
31000 Osijek
82.
Karmela
Radišić
Vukovarska Cesta 91
31000 Osijek
83.
Marko
Radišić
Vukovarska 91
31000 Osijek
Stranica 16 od 23
Dokument generiran: 12.02.2014. @ 15:14:35
INVIDIA, UGOSTITELJSKI
OBRT, VL. MATEA
POTURAK, OSIJEK,
VATROGASNA 20
SEDMICA UGOSTITELJSKI
OBRT,VL.MARICA
PUŠIĆ,OSIJEK,SJENJAK 23
POLIDOR OBRT ZA
TRGOVINU, USLUGE I
UGOSTITELJSTVO, VL.
TOMISLAV RADIĆ, OSIJEK,
RIBARSKA 1
CARMMEN
UGOSTITELJSKA
DJELATNOST,
VL.KARMELA RADIŠIĆ,
OSIJEK, VUKOVARSKA
CESTA 91
CARMMEN,
UGOSTITELJSKI OBRT, VL.
MARKO RADIŠIĆ, OSIJEK,
VUKOVARSKA 91
Aida v1.0
Izvod iz evidencije članstva
Broj zapisa: 118
84.
Tanja
Rašić
Lipička BB
31000 Osijek
85.
Helena
Rašić
Sjenjak 95
31000 Osijek
86.
Ivan
Romić
Petefi Šandora 76
31000 Vladislavci
87.
Tomislav
Rukavina
Svetog Leopolda B.mandića
229
31000 Osijek
88.
Damir
Sabo
Poljski Put 14
31000 Osijek
Stranica 17 od 23
Dokument generiran: 12.02.2014. @ 15:14:35
DLL, UGOSTITELJSKI
OBRT, VL. TANJA RAŠIĆ,
OSIJEK, LIPIČKA BB
UGO-RAŠIĆ
UGOSTITELJSKI OBRT, VL.
HELENA RAŠIĆ, OSIJEK,
SJENJAK 95
ROMER UGOSTITELJSKI
OBRT,VL. IVAN ROMIĆ,
HRASTIN, PETEFI
ŠANDORA 76
TOMISLAV
UGOSTITELJSTVO, VL.
TOMISLAV RUKAVINA,
OSIJEK, SVETOG
LEOPOLDA B. MANDIĆA
229
KARLA , UGOSTITELJSKI
OBRT, VL.DAMIR SABO,
OSIJEK , POLJSKI PUT I 14
Aida v1.0
Izvod iz evidencije članstva
Broj zapisa: 118
89.
Mario
Sabo
Gornjodravska Obala 88
31000 Osijek
90.
Anđelko
Simić
Vrbaska 0 BB
31431 Čepin
91.
Anto
Sović
Zrinjevac 5
31000 Osijek
92.
Barica
Spajić
Osječka 165
31431 Čepin
93.
Dragan
Stanić
Nikole Tesle 48
31204 Erdut
94.
Ana
Stipić
Ulica Jablanova 41
31000 Osijek
Stranica 18 od 23
Dokument generiran: 12.02.2014. @ 15:14:35
SABO UGOSTITELJSKI
OBRT, VL. MARIO SABO,
OSIJEK,
GORNJODRAVSKA OBALA
88
MIN TRGOVINA I
UGOSTITELJSTVO, VL.
ANĐELKO SIMIĆ, ČEPIN,
VRBASKA BB
ANKORA UGOSTITELJSKI
OBRT, VL. ANTO SOVIĆ,
OSIJEK, ZRINJEVAC 5
MIKA UGOSTITELJSKI
OBRT VL. BARICA SPAJIĆ,
ČEPIN, OSJEČKA 165
STANIĆ
UGOSTITELJSTVO, VL.
DRAGAN STANIĆ, BIJELO
BRDO, NIKOLE TESLE 48
A UGOSTITELJSKI OBRT
,VL.ANA STIPIĆ, OSIJEK,
ULICA JABLANOVA 41
Aida v1.0
Izvod iz evidencije članstva
Broj zapisa: 118
95.
Tatjana
Stjepanović
Bana Josipa Jelačića 1 A
31220 Osijek
96.
Renata
Subota
Vukovarska 318
31000 Osijek
97.
Ivana
Šćurla
Zagrebačka 26
31000 Osijek
98.
Ante
Šeput
Županijska 27
31000 Osijek
99.
Marina
Šimić
Matije Gupca 90
31000 Osijek
100.
Igor
Šimović
Kardinala A.stepinca 59 A
31000 Osijek
Stranica 19 od 23
Dokument generiran: 12.02.2014. @ 15:14:35
KLENIK UGOSTITELJSKI
OBRT, VL. TATJANA
STJEPANOVIĆ,
VIŠNJEVAC, BANA JOSIPA
JELAČIĆA 1A
RENI, UGOSTITELJSKI
OBRT, VL. RENATA
SUBOTA, OSIJEK,
VUKOVARSKA 318
DALI UGOSTITELJSKI
OBRT, VL. IVANA ŠĆURLA,
OSIJEK, ZAGREBAČKA 26
ŠEPUT UGOSTITELJSKI
OBRT, VL. ANTE ŠEPUT,
OSIJEK, ŽUPANIJSKA 27
PASAGGE UGOSTITELJSKI
OBRT, VL. MARINA ŠIMIĆ,
OSIJEK, MATIJE GUPCA 90
ARES UGOSTITELJSKI
OBRT, VL. IGOR ŠIMOVIĆ,
OSIJEK, KARDINALA A.
STEPINCA 59 A
Aida v1.0
Izvod iz evidencije članstva
Broj zapisa: 118
101.
Mara
Škojo
ADAMA REISNERA 44.
31000 Osijek
102.
Edita
Škorjanc
C. Monspergera 1
31000 Osijek
103.
Ivan
Šušak
Stjepana Radića 55
31431 Čepin
104.
Miro
Šušak
Christiana Monspergera 6 A 31000 Osijek
105.
Adriana
Tokić
Vijenac Petrove Gore 23
Stranica 20 od 23
Dokument generiran: 12.02.2014. @ 15:14:35
31000 Osijek
ŠKOJO, UGOSTITELJSKI
OBRT, VL. MARA ŠKOJO,
OSIJEK, ADAMA REISNERA
44
MA & JO, UGOSTITELJSKI
OBRT, VL. EDITA
ŠKORJANC, OSIJEK, C.
MONSPERGERA 1
KEOPS UGOSTITELJSKI
OBRT,VL.IVAN
ŠUŠAK,ČEPINSKI
MARTINCI ,STJEPANA
RADIĆA 55
RODA UGOSTITELJSKI I
PRIJEVOZNIČKI OBRT, VL.
MIRO ŠUŠAK, OSIJEK,
CHRISTIANA
MONSPERGERA 6 A
TIRKIZ UGOSTITELJSKI
OBRT, VL. ADRIANA
TOKIĆ, OSIJEK, VIJENAC
PETROVE GORE 23
Aida v1.0
Izvod iz evidencije članstva
Broj zapisa: 118
106.
Mira
Tokić
Đakovština 2
31000 Osijek
107.
Dalibor
Tomeković
Trg Ljudevita Gaja 5
31000 Osijek
108.
Marina
Tominac
Sv. L. B. Mandića 111 B
31000 Osijek
109.
Luka
Turkalj
Hrvatske Republike 5
31000 Osijek
110.
Muhamet
Vejseli
Ribarska 1
31000 Osijek
Stranica 21 od 23
Dokument generiran: 12.02.2014. @ 15:14:35
KOROLA UGOSTITELJSKI
OBRT, VL. MIRA TOKIĆ,
OSIJEK, ĐAKOVŠTINA 2
FERAL UGOSTITELJSTVO,
VL. DALIBOR TOMEKOVIĆ,
OSIJEK, TRG LJUDEVITA
GAJA 5
MAVEKS, UGOSTITELJSKI
OBRT, VL. MARINA
TOMINAC, OSIJEK, SV. L.
B. MANDIĆA 111 A
KOMAR, UGOSTITELJSKI
OBRT, VL. LUKA TURKALJ,
OSIJEK, HRVATSKE
REPUBLIKE 5
DAVOS UGOSTITELJSKI
OBRT, VL. MUHAMET
VEJSELI, OSIJEK,
RIBARSKA 1
Aida v1.0
Izvod iz evidencije članstva
Broj zapisa: 118
111.
Franjo
Vidović
Kardinala A.stepinca 38 A
31000 Osijek
112.
Ronald
Vranješ
Osječka 85
31221 Osijek
113.
Stjepan
Vrdoljak
Bana Josipa Jelačića 52 A
31220 Osijek
114.
Marijana
Vrdoljak
Ulica Grada Vukovara 35
31431 Čepin
115.
Vedran
Vrselja
J.j. Strossmayera 190
31000 Osijek
Stranica 22 od 23
Dokument generiran: 12.02.2014. @ 15:14:35
TRIOS UGOSTITELJSKI
OBRT, VL. FRANJO
VIDOVIĆ I ROBERT
AJHNER, OSIJEK,
KARDINALA ALOJZIJA
STEPINCA 38 A
RONI UGOSTITELJSKI
OBRT, VL. RONALD
VRANJEŠ, JOSIPOVAC,
OSJEČKA 85
SPIT UGOSTITELJSKI
OBRT, VL. STJEPAN
VRDOLJAK, VIŠNJEVAC,
BANA JOSIPA JELAČIĆA 52
A
MATEA TRGOVINA NA
MALO, VL. MARIJANA
VRDOLJAK, ČEPIN, ULICA
GRADA VUKOVARA 35
VEVR, UGOSTITELJSKI
OBRT, VL. VEDRAN
VRSELJA, OSIJEK, J.J.
STROSSMAYERA 190
Aida v1.0
Izvod iz evidencije članstva
Broj zapisa: 118
116.
Ivan
Vučinović
F. Kuhača 5
31000 Osijek
117.
Mato
Zeba
Sljemenska 63
31000 Osijek
118.
Mustafa
Zendeli
Stadionska 1B
31215 Ernestinovo
Broj zapisa: 118
Stranica 23 od 23
Dokument generiran: 12.02.2014. @ 15:14:35
A.I.R., UGOSTITELJSKI
OBRT, VL. IVAN
VUČINOVIĆ, OSIJEK, F.
KUHAČA 5
ZEBA, UGOSTITELJSKI
OBRT, VL. MATO ZEBA,
OSIJEK, SLJEMENSKA 63
ERNESTINOVO
UGOSTITELJSKI I
TRGOVAČKI OBRT, VL.
MUSTAFA ZENDELI,
ERNESTINOVO,
VLADIMIRA NAZORA 62
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
32
File Size
421 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content