close

Enter

Log in using OpenID

4.1. Montažni stropovi

embedDownload
4_1_Montazni_stropovi.qxd:4_1
2/26/10
11:03 AM
Page 1
4-1 Montaæni stropovi
4-2 Protupoæarni stropovi
4-3 Potkrovlja
4-4 Rigidur stropovi
4.1. Montaæni stropovi
4_1_Montazni_stropovi.qxd:4_1
2/26/10
11:03 AM
Page 2
∂ Saint-Gobain Rigips Austria GmbH
1. izdanje, sijeËanj 2010.
Naslov originala:
Planen und Bauen
Autor originala:
Saint-Gobain Rigips
1 Auflage, Juli 2008
Hauptverwaltung
Schanzenstraße 84
D-40549 Düsseldorf
Prijevod njemaËkog originala:
Prevoditeljski centar d.o.o.
–urica GorπÊak
Amruπeva 19
10000 Zagreb
GrafiËka obrada:
Grafex dizajn d.o.o.
Maksimirska 132
10000 Zagreb
Urednik:
Zdenko Krakan
Saint-Gobain Rigips Austria GmbH
Predstavniπtvo u RH
Ova je publikacija namijenjena struËnim osobama.
Eventualne slike s prikazima aktivnosti i zahvata
ne predstavljaju upute za upotrebu ukoliko to nije
izriËito navedeno.
Sve upute u ovom tiskanom materijalu u skladu su
s najnovijim tehniËkim saznanjima. Stalno
nastojimo ponuditi Vam najbolja moguÊa rjeπenja
te pridræavamo pravo promjena u cilju poboljπanja
u primjeni i proizvodno-tehniËkih poboljπanja.
Provjerite posjedujete li najnovije izdanje ove
publikacije.
Greπke u tiskanju nisu iskljuËene.
Rigips proizvodi u pravilu imaju viπa obiljeæja
kvalitete od onih koje tehniËke norme zahtijevaju.
Rigips proizvodi su meusobno usklaeni. Njihovo
je zajedniËko djelovanje potvreno internim i
eksternim ispitivanjima. Ukupni podaci u ovoj
publikaciji odnose se iskljuËivo na upotrebu Rigips
proizvoda.
Ukoliko drugaËije nije izriËito navedeno, iz
podataka u ovoj publikaciji ne smiju se donositi
zakljuËci o moguÊnosti kombiniranja s drugim
sustavima ili o zamjenljivosti pojedinih dijelova
drugim proizvodima u protivnom se za to ne moæe
preuzeti garancija ili jamstvo.
Radujemo se dobroj suradnji i æelimo Vam uspjeh
u primjeni naπih sustavnih rjeπenja.
Saint-Gobain Rigips Austria GmbH
4_1_Montazni_stropovi.qxd:4_1
2/26/10
11:03 AM
Page 3
Projektiranje i gradnja
sustavima Rigips®.
"Stropovi/krovovi" 1. dio
Drvena
potkonstrukcija
Montaæni stropovi
Sadræaj
Obloga,
direktno priËvrπÊena
4.05.11 do 4.05.14
Spuπteni strop
Metalna
potkonstrukcija
Obloga,
direktno priËvrπÊena
4.05.21 do 4.05.24
Spuπteni strop
Spuπteni strop,
reπetke od profila u
istoj razini
4.05.31
Spuπteni strop,
svodasti strop
4.05.50
ZvuËna zaπtita
Poboljπanje zvuËne
zaπtite montaænim
stropovima Rigips
4.06.00
Akustika prostora
- Graevinske ploËe
Rigips RB
- Perforirane ploËe
Rigiton RL
- AkustiËki strop
Rigips/Scherff
4.07.10 do 4.07.40
-
4.07.50 do 4.07.79
iance
on Amb vi ispitani su
t
i
g
i
R
i
Sv
opo
rani str ara loptom.
perfori
d
rnost u
na otpo
Demontaæni
stropni sustavi
Gyptone
Gyptone
Koridor elementi
Rigiton
RGK kazete
MD 3
4_1_Montazni_stropovi.qxd:4_1
Biljeπke
MD 4
2/26/10
11:04 AM
Page 4
4_1_Montazni_stropovi.qxd:4_1
2/26/10
11:04 AM
Page 5
4.05.11
Projektiranje i gradnja sa
sustavima Rigips.
Montaæni stropovi
Rigips®
Drvena
potkonstrukcija
Stropne obloge i
spuπteni stropovi bez
zahtjeva na zaπtitu od
poæara
Stropna obloga s
jednostrukim
letvama, direktno
priËvrπÊen
4.05.11
Povrπinska masa
konstrukcije bez
dodatnog optereÊenja
12,5 mm
20 mm
2 x 12,5 mm
cca 12 kg/m2
cca 20 kg/m2
cca 22 kg/m2
Obloga:
Graevinske ploËe Rigips RB 12,5 mm ili 2 x 12,5 mm
ili "debele" ploËe Rigips 20.
Dopuπteni osni razmaci potkonstrukcije prema DIN 18 181
Debljina
obloge
mm
Razmak ovjesa
48/24
y
mm
50/30
y
mm
60/40
y
mm
Raspon ploËe
popreËno
na ploËu
l
mm
uzduæno
na ploËu
l
mm
A. Bez dodatnog optereÊenja
12,5
700
850
1000
500
420
20
600
750
850
750
625
2 x 12,5
600
750
850
500
420
Perforirane ploËe
i ploËe s reπetkama
—
850
1000
3201)
—
B. S dodatnim optereÊenjem (ukupna dop. povrπ. masa konstrukcije ≤ 30 kg/m2)
12,5/2 x 12,5
600
750
850
500
420
20
600
750
850
750
625
C. S dodatnim optereÊenjem (ukupna dop. povrπ. masa konstrukcije ≤ 50 kg/m2)
12,5/2 x 12,5
500
600
700
500
420
20
500
600
700
750
625
1)
210 mm za kazete s reπkama S 21
PojedinaËna optereÊenja koja djeluju
neposredno na oblogu ne smiju biti veÊa od
0,06 kN na raspon i metar ploËe.
MD 5
4_1_Montazni_stropovi.qxd:4_1
2/26/10
11:04 AM
4.05.12
Page 6
Montaæni stropovi Rigips
Drvena potkonstrukcija
Stropna obloga na
dvostrukim letvama,
direktno priËvrπÊena
Bez
zahtjeva na zaπtitu od poæara
4.05.12
Povrπinska masa
konstrukcije bez
dodatnog optereÊenja
12,5 mm
20 mm
2 x 12,5 mm
cca 13 kg/m2
cca 21 kg/m2
cca 23 kg/m2
Obloga :
Graevinske ploËe Rigips RB 12,5 mm ili 2 x 12,5 mm
ili "debele" ploËe Rigips 20.
Dopuπteni osni razmaci potkonstrukcije prema DIN 18181
Debljina
obloge
Razmak
ovjesa
60/40
x
mm
d
mm
Raspon ploËe
osnovnih letvi
48/24 50/30 60/40
y
y
y
mm
mm
mm
popreËno
na ploËu
l
mm
uzduæno
na ploËu
l
mm
A. Bez dodatnog optereÊenja
12,5
1000
700
850
1000
500
420
20
850
600
750
850
750
625
2 x 12,5
850
600
750
850
500
420
—
850
1000
3201)
—
Perforirane
ploËe i ploËe
s reπetkama
1000
B. S dodatnim optereÊenjem (ukupna dop. povrπ. masa konstrukcije ≤ 30 kg/m2)
12,5/2 x 12,5
850
600
750
850
500
420
20
850
600
750
850
750
625
C. S dodatnim optereÊenjem (ukupna dop. povrπ. masa konstrukcije ≤ 50 kg/m2)
12,5/2 x 12,5
700
500
600
700
500
420
20
700
500
600
700
750
625
1)
210 mm za kazete s reπkama S 21
PojedinaËna optereÊenja koja djeluju
neposredno na oblogu ne smiju biti veÊa od
0,06 kN na raspon i metar ploËe.
Podaci za zvuËnu zaπtitu koji se odnose na
sirove stropove → prospekt sustava:
MD 6
4.20.11
4.20.12
Stropovi s ËeliËnim nosaËima s
nosivim slojem od lakog betona
i strop od πupljih elemenata
4.30.11
Stropovi s ËeliËim nosaËima s
nosivim slojem od normalog betona
4.40.11
Stropovi od armiranog betona
4.50.12
Stropovi s drvenim gredama
Podaci za zvuËnu zaπtitu koji se odnose na sirove
stropove → prospekt sustava 4.06.00.
4_1_Montazni_stropovi.qxd:4_1
2/26/10
11:04 AM
Bez
zahtjeva na zaπtitu od poæara
Page 7
Montaæni stropovi Rigips
Drvena potkonstrukcija
4.05.13
Stropna obloga na
dvostrukim letvama,
direktno priËvrπÊena
4.05.13
Povrπinska masa
konstrukcije bez
dodatnog optereÊenja
12,5 mm
20 mm
2 x 12,5 mm
Opruæna spojnica
Obloga :
Graevinske ploËe Rigips RB 12,5 mm ili 2 x 12,5 mm
ili "debele" ploËe Rigips 20.
Dopuπteni osni razmaci potkonstrukcije prema DIN 18181
Debljina
obloge
d
mm
Razmak
ovjesa
60/40
x
mm
Raspon ploËe
osnovnih letvi
48/24 50/30 60/40
y
y
y
mm
mm
mm
cca 13 kg/m2
cca 21 kg/m2
cca 23 kg/m2
popreËno
na ploËu
l
mm
uzduæno
na ploËu
l
mm
Za konstrukciju A bez dodatnog optereÊenja,
s graevinskom ploËom Rigips RB debljine
12,5 mm
Direktni ovjesni element
A. Bez dodatnog optereÊenja
12,5
1000
700
850
1000
500
420
20
850
600
750
850
750
625
2 x 12,5
Perforirane
ploËe i ploËe
s reπetkama
850
600
750
850
500
420
—
850
1000
320
—
1000
B. S dodatnim optereÊenjem (ukupna dop. povrπ. masa konstrukcije ≤ 30 kg/m2)
12,5/2 x 12,5
850
600
750
850
500
420
20
850
600
750
850
750
625
Moæe se upotrijebiti za sve
konstrukcije
Rigips pocinËani direktni nosaË
isporuËuje se nesavijen
C. S dodatnim optereÊenjem (ukupna dop. povrπ. masa konstrukcije ≤ 50 kg/m2)
12,5/2 x 12,5
700
500
600
700
500
420
20
700
500
600
700
750
625
1)
210 mm za kazete s reπkama S 21
PojedinaËna optereÊenja koja djeluju
neposredno na oblogu ne smiju biti veÊa od
0,06 kN na raspon i metar ploËe.
Moæe se primjeniti za sve vrste konstrukcija.
MoguËnost spuπtanja stropa od 65 - 125 mm.
Podaci za zvuËnu zaπtitu koji se odnose na sirove
stropove → prospekt sustava 4.06.00.
MD 7
4_1_Montazni_stropovi.qxd:4_1
2/26/10
11:05 AM
4.05.14
Page 8
Montaæni stropovi Rigips
Metalna potkonstrukcija
Stropna obloga na
dvostrukom sloju
profila, ovjesno
priËvrπÊena
Bez
zahtjeva na zaπtitu od poæara
4.05.14
Povrπinska masa
konstrukcije bez
dodatnog optereÊenja
12,5 mm
20 mm
2 x 12,5 mm
cca 13 kg/m2
cca 21 kg/m2
cca 23 kg/m2
Obloga :
Graevinske ploËe Rigips RB 12,5 mm ili 2 x 12,5 mm
ili "debele" ploËe Rigips 20.
Dopuπteni osni razmaci potkonstrukcije prema DIN 18181
Debljina
obloge
d
mm
Razmak
ovjesa
60/40
x
mm
Raspon ploËe
osnovnih letvi
48/24 50/30 60/40
y
y
y
mm
mm
mm
popreËno
na ploËu
l
mm
uzduæno
na ploËu
l
mm
A. Bez dodatnog optereÊenja
12,5
1200
700
850
1000
500
420
20
1000
600
750
850
750
625
2 x 12,5
1000
600
750
850
500
420
Perforirane
ploËe i ploËe
s reπetkama
1200
—
850
1000
3201)
—
B. S dodatnim optereÊenjem (ukupna dop. povrπ. masa konstrukcije ≤ 30 kg/m2)
12,5/2 x 12,5 1000
600
750
850
500
420
20
600
750
850
750
625
1000
C. S dodatnim optereÊenjem (ukupna dop. povrπ. masa konstrukcije ≤ 50 kg/m2)
12,5/2 x 12,5
850
500
600
700
500
420
20
850
500
600
700
750
625
1)
210 mm za kazete s reπkama S 21
PojedinaËna optereÊenja koja djeluju
neposredno na oblogu ne smiju biti veÊa od
0,06 kN na raspon i metar ploËe.
Podaci za zvuËnu zaπtitu koji se odnose na
sirove stropove → prospekt sustava 4.06.00.
MD 8
4_1_Montazni_stropovi.qxd:4_1
2/26/10
11:05 AM
Page 9
4.05.21 do 4.05.23
Projektiranje i gradnja
sa sustavima Rigips.
Montaæni stropovi
Rigips®
Metalna
potkonstrukcija
Stropne obloge i
spuπteni stropovi, bez
zahtjeva na zaπtitu od
poæara
Stropna obloga na
jednostrukom sloju
profila, direktno
priËvrπÊena
4.05.21
Povrπinska masa
konstrukcije bez
dodatnog optereÊenja
12,5 mm
20 mm
2 x 12,5 mm
Obloga :
Graevinske ploËe Rigips RB 12,5 mm ili 2 x 12,5 mm
ili "debele" ploËe Rigips 20.
PojedinaËna optereÊenja koja djeluju
neposredno na oblogu ne smiju biti veÊa od
0,06 kN na raspon i metar ploËe.
Dopuπteni osni razmaci potkonstrukcije prema DIN 18181
Debljina
obloge
d
mm
Razmak
ovjesa
y
mm
cca 11 kg/m2
cca 19 kg/m2
cca 20 kg/m2
Raspon ploËe
popreËno
na ploËu
l
mm
uzduæno
na ploËu
l
mm
A. Bez dodatnog optereÊenja
12,5
1000
500
420
20
1000
750
625
2 x 12,5
1000
500
420
Perforirane ploËe
1000
320
—
Podaci za zaπtitu od poæara koji se
odnose na stropove s drvenim
gredama:
→ prospekt sustava 4.50.20
Podaci za zvuËnu zaπtitu koji se
odnose na stropove s drvenim
gredama:
→ prospekt sustava 4.06.00
B. S dodatnim optereÊenjem (ukupna dop. povrπ. masa konstrukcije ≤ 30 kg/m2)
12,5/2 x 12,5
1000
500
420
201)
1000
750
625
C. S dodatnim optereÊenjem (ukupna dop. povrπ. masa konstrukcije ≤ 50 kg/m2)
12,5/2 x 12,51)
20
1)
1)
750
500
420
750
750
625
TraËne letve statiËki nisu dopuπtene.
4.05.22
alternativa:
stropni profil CD 60-27-06, priËvrπÊen
na traËne letve.
4.05.23
alternativa:
Rigips CD profil priËvrπËen sa podesivim direktnim nosaËem.
4.05.23a
alternativa:
stropni profil CD 60-27-06, priËvrπÊen
pomoÊu direktnih ovjesnih elemenata.
MD 9
4_1_Montazni_stropovi.qxd:4_1
2/26/10
11:05 AM
4.05.24
Page 10
Montaæni stropovi Rigips
Metalna potkonstrukcija
Stropna obloga na
dvostrukom sloju
profila, ovjesno
priËvrπÊena
Bez
zahtjeva na zaπtitu od poæara
4.05.24
Povrπinska masa
konstrukcije bez
dodatnog optereÊenja
12,5 mm
20 mm
2 x 12,5 mm
cca 12 kg/m2
cca 20 kg/m2
cca 22 kg/m2
Ovjesni sustavi
Obloga :
Graevinske ploËe Rigips RB 12,5 mm ili 2 x 12,5 mm
ili "debele" ploËe Rigips 20.
Dopuπteni osni razmaci potkonstrukcije prema DIN 18181
Rigips brzi sidreni ovijes
Debljina
obloge
Razmak
ovjesa
d
mm
x
mm
osnovnih
profila
y
mm
Raspon ploËa
popreËno
na ploËu
l
mm
uzduæno
na ploËu
l
mm
A. Bez dodatnog optereÊenja
Rigips Nonius ovjesni sustav
Podaci za zvuËnu zaπtitu koji se odnose
na sirove stropove
→ prospekt sustava:
12,5
900
1000
500
420
20
750
1000
750
625
2 x 12,5
750
1000
500
420
Perforirane ploËe 900
1000
320
—
B. S dodatnim optereÊenjem (ukupna dop. povrπ. masa konstrukcije ≤ 30 kg/m2)
12,5/2 x 12,5
750
1000
500
420
20
750
1000
750
625
C. S dodatnim optereÊenjem (ukupna dop. povrπ. masa konstrukcije ≤ 50 kg/m2)
4.20.21
4.20.22
12,5/2 x 12,5
Stropovi s nosivim ËeliËnim
gredama i πupljim ispunama 20
od laganog betona
4.30.20
Stropovi s ËeliËnim
nosaËima s nosivim slojem
od normalnog betona
4.40.20
Stropovi od armiranog
betona
4.50.25
Stropovi s drvenim gredama
4.50.32
Podaci za zvuËnu zaπtitu koji se odnose na
sirove stropove → prospekt sustava
4.06.00.
MD 10
600
750
500
420
600
750
750
625
PojedinaËna optereÊenja koja djeluju
neposredno na oblogu ne smiju biti veÊa od
0,06 kN na raspon i metar ploËe.
4_1_Montazni_stropovi.qxd:4_1
2/26/10
11:05 AM
Page 11
4.05.31
Projektiranje i gradnja
sa sustavima Rigips.
Montaæni stropovi
Rigips®
Metalna
potkonstrukcija
u istoj razini
Spuπteni stropovi bez
zahtjeva na zaπtitu od
poæara
Povrπinska masa
konstrukcije bez
dodatnog optereÊenja
4.05.31
12,5 mm
20 mm
2 x 12,5 mm
cca 12 kg/m2
cca 20 kg/m2
cca 22 kg/m2
PopreËni presjek:
1 Obloga
Graevinske ploËe Rigips RB 12,5 mm
ili "debele ploËe" Rigips 20 mm
2 Osnovni profil
3 Nosivi profil
Stropni profil CD 60-06
4 Spojnica profila
5 Ovjesni element
Sigurnosna popreËna spojnica CD, br.
uzduæni presjek:
Stropni profil CD 60-06
(isporuËuje se i u fiksnim duljinama)
Ovjesni element Nonius CD
Dopuπteni osni razmaci potkonstrukcije:
Debljina
obloge
Razmak
ovjesa
x
mm
osnovnih
profila
y
mm
Raspon ploËa
popreËno
na ploËu
l
mm
uzduæno
na ploËu
l
mm
d
mm
12,5
850
1250
500
∑
20
750
1250
750
∑
2 x 12,5
750
1250
500
∑
PojedinaËna optereÊenja koja djeluju neposredno na oblogu ne smiju biti veÊa od
0,06 kN na raspon i metar ploËe
MD 11
4_1_Montazni_stropovi.qxd:4_1
Biljeπke
MD 12
2/26/10
11:06 AM
Page 12
4_1_Montazni_stropovi.qxd:4_1
2/26/10
11:06 AM
Page 13
4.05.50
Projektiranje i gradnja
sa sustavima Rigips.
Montaæni stropovi
Rigips®
Metalna
potkonstrukcija
Svodasti strop
Spuπteni stropovi bez
zahtjeva na zaπtitu od
poæara
Jednoslojna ili dvoslojna
obloga „Riflex“
4.05.50
2.3
Povrπinska masa
spuπtenog stropa
oko 10,5 kg/m2
(1 x 6 mm)
cca 16,5 kg/m2
2.2
(2 x 6 mm)
1
2.1
Dopuπteni osni razmaci potkonstrukcije:
Obloga
Razmak profila
mm
svodasti
profili
x
mm
6
2x6
Raspon ploËe
Najmanji polumjer svoda
nosivi
profili
y
mm
popreËno
na ploËu
l
mm
600 mm
750
300
300
750
300
300
1 Obloga
1.1 PriËvrπÊenje
1.2
2 Potkonstrukcija
Obrada
lopaticom
2.1 Osnovni profili
2.2 Nosivi profili
2.3 Ovjesni elementi
Izvedba
Riflex
Vijci za brzu ugradnju Rigips TN
Vijci za profile s plosnatom glavom
4,2 x 13 mm za spajanje profila
Svodasti profili
Obli stropni profili
Ovjesni sustav Nonius za svodaste profile s
klasom nosivosti 0,25 kN
Masom za obradu spojeva Ridurit
i trakom za ojaËanje od staklenih vlakana,
po tvorniËkim uputama
MD 13
4_1_Montazni_stropovi.qxd:4_1
2/26/10
4.05.50
Upute za
proizvode
i ugradnju
11:06 AM
Page 14
Montaæni stropovi Rigips
Metalna potkonstrukcija
Bez
zahtjeva na zaπtitu od poæara
4.05.50
Riflex
Posebna elastiËna ploËa za suho oblikovanje iz gipsa s obostrano ugraenom
posteljicom iz staklenih vlakana, s
glatkom i ravnom povrπinom.
Klasa materijala
A1 u skladu s odobrenjem
TehniËki podaci
uzduæno
na ploËu
popreËno
na ploËu
590
430
Savojna ËvrstoÊa (N/mm )
14,0
9,8
Modul elastiËnosti (N/mm2)
6500
5000
Vijci za brzu ugradnju
prema DIN 18182-2
Mineralna vuna
prema DIN EN 13162
Toplinska zaπtita
prema DIN 4108
Sila loma (N)
2
Upute za ugradnju:
PriËvrπÊenje
tereta,
obrada povrπina
MD 14
Potkonstrukcija svodastog stropa sastavljena je od tlaËno otpornih ovjesnih elemenata Nonius s nastavljivim
πipkama za ovjeπenje konstrukcije.
Osna udaljenost od srediπta svoda
iznosi 300 mm.
Svodasti profili (osne udaljenosti
≤ 750 mm), koji su savijeni na napravi za savijanje, priËvrπÊuju se vijcima
za profile 4,2 x 13 mm s ploËastim
glavama na sve oble stropne profile
(razmak 300 mm).
Posebna gipsana ploËa Riflex savija se
u suhom stanju i direktno priËvrπÊuje
na oble stropne profile. Prvi se sloj
obloge priËvrπÊuje brzougradbenim
vijcima TN 3,5 x 25 mm (a = 400 mm),
drugi sloj obloge brzougradbenim
vijcima 3,5 x 25 mm (a = 200 mm).
Spojevi na vanjskoj oblozi i zidni prikljuËci obrauju se masom za spojevi
Vario i trakom za ojaËanje od staklenih vlakana, tako da su spremni za
bojanje. PloËe unutarnjih obloga
samo su priljubljene.
Obrada lopaticom po Ëitavoj povrπini
nije potrebna. PreporuËa se samo
kod posebnih svjetlosnih odnosa i posebnih zahtjeva na ravnost podloge,
npr. kod lakiranja i metalnih tapeta.
U naËelu za kasnije lakiranje treba
predvidjeti dvoslojnu oblogu.
4_1_Montazni_stropovi.qxd:4_1
2/26/10
11:06 AM
Page 15
4.06.00
Projektiranje i gradnja
sa sustavima Rigips.
Montaæni
stropovi Rigips®
Tablica 1:
Stropne obloge,
spuπteni stropovi
ZvuËna zaπtita
prema DIN 4109
Procijenjena zvuËna izolacija R’w,R Rigips spuπtenih stropova
Graevinske ploËe
Rigips RB
Mineralna vuna,
poloæena u prostoru
izmeu stropova
mm
mm
Samo spuπteni
strop
ZvuËna zaπtita
od buke iz prostora
izmeu stropova
R’w,R (dB)
12,5
0
27
12,5
40
30
12,5
80
36
12,5
120
40
2 x 12,5
0
30
2 x 12,5
40
36
Rezultati internih pokusa
Tablica 2:
ZvuËna zaπtita DIN 4109
Procijenjena zvuËna izolacija R’w,R masivnih stropova
Povrπinska
masa
masivnog
stropa1)
Jednoslojni
masivni strop
direktno
poloæen
estrih i
habajuÊi sloj
Masivni strop
s direktno
poloæenim estrihom
i habajuÊim slojem,
sa spuπtenim
stropom Rigips2)
Jednoslojni
masivni strop
s plivajuÊim
estrihom
Masivni strop
s plivajuÊim
estrihom
i spuπtenim
stropom Rigips
kg/m2
dB3)
dB3)
dB3)
dB3)
500
55
59
59
62
450
54
58
58
61
400
53
57
57
60
350
51
56
56
59
300
49
55
55
58
250
47
53
53
56
200
44
51
51
54
150
41
49
49
52
1)
2)
iukljuËujuÊi spojni estrih, estrih na razdjelnom
spoju i æbuku na donjoj strani
montaæni strop Rigips, priËvrπÊen direktno ili
ovjesno, s izolacijom ≤ 40 mm u meuprostoru
Dokaz: Prilog 1 uz DIN 4109, Tablica 12
Tabelle 3:
3)
masivni strop sa spuπtenim stropom
Zgrade masivne
izvedbe
vrijedi za boËne graevinske elemente srednje
povrπinske mase m’Lsr 300 kg/m2.
Kod odstupanja srednje povrπinske mase
boËnih graevinskih elemenata u obzir treba
uzeti korekturnu vrijednost KL,1.
(→ Tablica 3).
Korekturna vrijednost KL,1 za procijenjenu zvuËnu izolaciju R’w,R
Razdjelni graevinski element
Korekturna vrijednost u dB za srednju
povrπinsku masu m’Lsr u kg/m2
400 350 300 250 200 150 100
Jednoslojni masivni stropovi
0
0
0
0
-1
-1
-1
Masivni stropovi sa spuπtenim
stropom Rigips i masivni
strop s plivajuÊim estrihom
i spuπtenim stropom Rigips
+2
+1
0
-1
-2
-3
-4
Dokaz: Prilog 1 uz DIN 4109, Tablica 12
Mineralna vuna nije prikazana
MD 15
4_1_Montazni_stropovi.qxd:4_1
2/26/10
11:06 AM
4.06.00
Zgrade
masivne izvedbe,
masivni stropovi
Page 16
Montaæni stropovi Rigips
ZvuËna zaπtita prema DIN 4109
Tablica 4:
Ekvivalentna procijenjena normalizirana razina udarnog zvuka masivnih
stropova bez/sa spuπtenim stropom Rigips
Povrπinska masa1)
masivnog stropa
bez postavljene izolacije
kg/m2
bez spuπtenog stropa
Ln,w,eq,R (ekv. izol. od
udar. zv.)2
dB
sa spuπtenim stropom3)
Ln,w,eq,R (ekv. izol. od
udar. zv.)2)
dB
135
86 (-23)
75 (-12)
160
85 (-22)
74 (-11)
190
84 (-21)
74 (-11)
225
82 (-19)
73 (-10)
270
79 (-16)
73 (-10)
320
77 (-14)
72 (- 9)
380
74 (-11)
71 (- 8)
450
71 (- 8)
69 (- 6)
530
69 (- 6)
67 (- 4)
Meuvrijednosti se odreuju linearnom interpolacijom.
1)
2)
ukljuËujuÊi spojni estrih, estrih na razdjelnom
sloju i æbuku na donjoj strani
ekvivalentna izolacija od udarnog zvuka
3)
kod upotrebe plivajuÊih estriha s mineralnim
vezivima tabliËne vrijednosti Ln,w,eq,R treba poveÊati za 2 dB, a kod ekvivalentne izolacije od
udarnog zvuka smanjiti za 2 dB.
Dokaz: Prilog 1 uz DIN 4109, Tablica 16
Strop s drvenim
gredama
Procijenjena zvuËna izolacija u zraku R’w,R i procijenjena normalizirana razina
udarnog zvuka L’n,w,R stropova s drvenim gredama
Tablica 5:
im
s drven
ropova s gips
t
s
e
g
ova
Oblo
a i krov
igidur gredam im ploËama R u od
t
it
s
vlakna opovi za zaπt .50.51
r
4
t
S
s
u
ip
i
ig
vid
avi R
t
s
u
s
,
a
1!
poæar
o 4.70.8
odnosn
Strop s drvenim gredama s podom na gornjoj oblozi greda (ploËe od iverice)
i spuπtenim stropom Rigips, priËvrπÊenimopruænim spojnicama ili opruænim
letvama.
Obloga
R’w,R1)
L’n,w,R2)
(izol. od udar. zv.)
1 -slojna
50
56 ( 7)
2 -slojna
50
53 (10)
1)
2)
Kod odstupanja srednje povrπinske mase boËnih
graevinskih elemenata u obzir treba uzeti
korekturnu vrijednost K L,1 (→ Tablica 7).
Kod upotrebe mekane elastiËne podne obloge
treba dodati sljedeÊe vrijednosti, ovisno o
poboljπanju izolacije od udarnog zvuka Δ Lw,R te
obloge:
2 dB za Δ Lw,R ≥_ 20 dB
6 dB za Δ Lw,R ≥_ 25 dB
Dokaz: Prilog 1 uz DIN 4109, Tablica 19
MD 16
1 PloËa Rigips 12,5 mm ili 15 mm
2 Drvena ili metalna potkonstrukcija s osnim
razmakom ≥ 400 mm
3 Opruæna spojnica ili sliËno
4 Izolacija iz mineralne vune ≥ 50 mm (kod
debljine ≥ 100 mm postraniËno podizanje
nije potrebno)
5 Iverica 16-25 mm
6 Vlaknasta izolacija, upotrijebljena vrsta T ≥
25 mm
7 SIverica 19-25 mm
4_1_Montazni_stropovi.qxd:4_1
2/26/10
11:07 AM
Page 17
4.06.00
Montaæni stropovi Rigips
ZvuËna zaπtita prema DIN 4109
Tablica 6:
Strop s drvenim gredama s podom na gornjoj oblozi greda (plivajuÊi estrih) i
spuπtenim stropom Rigips, priËvrπÊenim opruænim spojnicama ili opruænim
letvama.
R’w,R1)
Obloga
L’n,w,R2)
(izol. od udar. zv.)
1 -slojna
1)
1 PloËe Rigips 12,5 mm ili 15 mm
2 Drvena ili metalna potkonstrukcija s osnim
razmakom ≥ 400 mm
3 Opruæna spojnica ili sliËno
4 Izolacija od mineralne vune ≥ 50 mm (kod
debljine ≥ 100 mm postraniËno podizanje
nije potrebno)
5 Iverica 16-25 mm
6 Vlaknasta izolacija, upotrijebljena vrsta
T ≥ 25 mm
8 Estrih ≥ 40 mm
2)
50
51 (12)
Vrijedi za boËne graevinske elemente
povrπinske mase m’Lsr pribliæno 300 kg/m2.
Kod odstupanja srednje povrπinske mase boËnih graevinskih elemenata u obzir treba uzeti
korekturnu vrijednost K L,1
(→ Tablica 7).
Kod upotrebe mekane elastiËne podne obloge
treba dodati sljedeÊe iznose, ovisno o poboljπanju izolacije od udarnog zvuka Δ Lw,R te
obloge:
2 dB za Δ Lw,R ≥ 20 dB
6 dB za Δ Lw,R 8 25 dB
Dokaz: Prilog 1 uz DIN 4109, Tablica 19
Tablica 7:
Korekturne vrijednosti KL,1 za procijenjenu zvuËnu izolaciju R’w,R stropova iz
drvenih greda
Razdjelni strop 50 dB
Korekturna vrijednost u dB za srednju
povrπinsku masu m’Lsr u kg/m2
450 400 350 300 250 200 150
+4
+3
+2
0
-2
-4
-7
Dokaz: Prilog 1 uz DIN 4109, Tablica 14
Procijenjena izolacija od zvuka u zraku R’w,R masivnih stropova sa spuπtenim
stropom Rigips
Kod spuπtenih stropova Rigips s ovjesnom visinom h ≥ 200 mm bez daljeg
se dokazivanja moæe uzeti poboljπanje
procijenjene zvuËne izolacije od 10 dB
u odnosu na masivne stropove (→
Tablica 2, 2. stupac).
Izolacijski materijal (vlaknasta izolacija debljine ≥ 50 mm) treba postaviti
po Ëitavoj povrπini stropa.
Zgrade u
u skeletnoj
i drvenoj izvedbi
Dokaz:
Prilog 1 uz DIN 4109, stavka 7.1.2
Kod masivnih stropova sa spuπtenim
stropom Rigips mogu se uzeti vrijednosti za masivne stropove bez spuπtenog stropa (→ Tablica 4, 2. stupac), umanjene za 10 dB (kod ekvivalentne izolacije od udarnog zvuka,
uveÊane za 10 dB).
Dokaz: Prilog 1 uz DIN 4109, odlomak 8.1.1
MD 17
4_1_Montazni_stropovi.qxd:4_1
2/26/10
11:07 AM
4.06.00
Zgrade
s drvenom
skeletnom
izvedbom
Page 18
Montaæni stropovi Rigips
ZvuËna zaπtita prema DIN 4109
Procijenjena izolacija od zvuka u zraku Rw,R i R’w,R te procijenjena
normalizirana razina udarnog zvuka L’n,w,R stropova s drvenim gredama.
Tablica 8:
Strop iz drvenih greda s podom na gornjom oblozi greda (ploËe od iverice) i
direktno priËvrπÊenim spuπtenim stropom Rigips.
Obloga
Rw,R
R’w,R
L’n,w,R
(izol. od
udar. zv.)
bez
obloge
mm
dB
dB
dB
Podna obloga
s Δ Lw,R
(poboljπ.
izolac od
udar. zv.)
≥ 26 dB
dB
≥ 12,5
53
50
64
(-1)
56
(7)
Tablica 9:
Strop iz drvenih greda s podom na gornjom oblozi greda (ploËe od iverice) i
spuπtenim stropom Rigips, priËvrπÊenim opruænim spojnicama ili opruænim
letvama.
Obloga
Rw,R
R’w,R
L’n,w,R
(izol. od
udar. zv.)
bez
obloge
mm
dB
dB
dB
Podna obloga
s Δ Lw,R
(poboljπ.
izolac od
udar. zv.)
≥ 26 dB
dB
≥ 12,5
57
54
56
(7)
49
(14)
2 x 12,5 62
57
53
(10)
46
(17)
Tablica 10:
Strop iz drvenih greda s podom na gornjoj oblozi greda (plivajuÊi estrih) i
spuπtenim stropom Rigips, direktno priËvrπÊenim opruænim spojnicama ili
opruænim letvama.
1 2
Rw,R
R’w,R
L’n,w,R
(izol. od
udar. zv.)
bez
obloge
mm
dB
dB
dB
Podna obloga
s Δ Lw,R
(poboljπ.
izolac od
udar. zv.)
≥ 26 dB
dB
≥ 12,5
60
54
56
(7)
49
(14)
65
57
51
(12)
44
(19)
4
5 6 7
1 PloËa Rigips debljine 12,5 mm ili 15 mm
2 Drvena ili metalna potkonstrukcija s osnim
razmakom ≥ 400 mm
3 Opruæna spojnica ili sliËno
4 Izolacija od mineralne volne ≥ 50 mm (kod
debljine ≥ 100 mm postraniËno podizanje nije
potrebno)
5 Iverica 16-25 mm
6 Vlaknasta izolacija, upotrijebljena vrsta T ili TK
debljine ≥ 25 mm 7 Iverica 19-25 mm
7 Spanplatte 19-25 mm
8 Cementni estrih 40 mm
Obloga
3
direktno
priËvrπÊen
≥ 12,5
(opruæne
spojnice,
itd.)
Dokaz: Prilog 1 uz DIN 4109, Tablica 34
Rw,R = procijenjena izolacija od zvuka u zraku
razdjelnog graevinskog elementa bez
uzduænog provoenja po boËnim graevinskim
elementima.
MD 18
R’w,R = procijenjena izolacija od zvuka u zraku s
provoenjem po boËnim graevinskim
elementima.
Povrπinska masa m’Lsr 300 kg/m2
4_1_Montazni_stropovi.qxd:4_1
2/26/10
11:07 AM
Page 19
4.07.10 do 4.07.40
Planiranje i gradnja.
Sustavima Rigips.
Stropni sustav
bez vidljivih spojeva
Rigips®
Metalna
potkonstrukcija
AkustiËki stropovi
(Rigips ploËe RB)
Rigiton perforirane ploËe
OpÊenite upute za obradu Rigiton perforiranih stropova
Zahtjevi na mjesto gradnje za obradu Rigips stropnih sustava
Kao i svi materijali u graevinarstvu,
tako su i Rigiton stropovi pod utjecajem temperature i vlage podloæni
promjeni duljine.
Formati
Formati Rigiton perforiranih ploËa ovisne o perforiranju, vidi Rigips broπuru AkustiËki stropovi: planiranje i
izvedba.
Skladiπtenje
Rigiton ploËe treba poloæiti na ravnu
podlogu i zaπtititi od vlage.
BeskonaËno kontinuirano polaganje
Rigiton perforirane ploËe isporuËuju
se za beskonaËno kontinuirano polaganje, sa svim oπtrim ivicama (4SK).
Ponaπanje u sluËaju poæara/klase
graevinskog materijala
Rigiton perforirane ploËe mogu se
isprouËiti za montiranje u tehnici
lijepljenja spojeva i alternativno za
montiranje u tehnici ispunjavanja
spojeva. PojedinaËni koraci montaæe
ovisno o tehnici spojeva opisani su u
uputama sustava.
Od listopada 2006. Rigiton perforirane ploËe kao i Gyptone i odrezane
ploËe prema novoj europskoj normi
DIN EN 14190 svrstane su kao "Gipsane ploËe iz dalje obrade". Pritom znaËajnu novinu predstavlja primjena CE
oznake. U prijelaznom periodu u prodaji Êe joπ uvijek biti i ploËe s Ü znakom kao dokazom primjenljivosti.
Rukovanje
Rigiton ploËe treba uvijek nositi okomito na tlo. Radi zaπtite od oπteÊenja
akustiËkog voala koji je kaπiran na
straænjoj strani, Rigiton ploËe se ne
smiju povlaËiti preko ruba hrpe ploËa
koja se nalazi ispod njih. PloËe treba
prvo podiÊi, a zatim transportirati
ivicama prema gore.
Obrada
Rigiton ploËe se ne smiju montirati
kod relativne vlaænosti zraka viπe od
80% ili niæe od 40%. Rigiton ploËe se
smiju zagladiti tek kada viπe ne moæe
doÊi do veÊih promjena duljine uslijed
promjena temperature ili vlaænosti.
Temperatura prostora kod zaglaivanja ne smije pasti niæe od +5ºC.
Obrada povrπine
Na Rigiton ploËe prije oblaganja na
strani gradnje treba nanijeti grundirani sloj, koji je prikladan za predvienu oblogu. Time se izjednaËuju razliËita upojna svojstva Rigiton ploËa i
povrπina koje se zaglauju. Za to su
prikladni temeljni premazi koji se razrjeuju vodom (npr. Rikombi Grund).
Osnovni premazi razrijeenom disperzijskom bojom nemaju grundirajuÊe
djelovanje.
Rigiton ploËe se ne smiju spojiti direktno na graniËne elemente (zidove,
stupove, itd.) niti se direktno priËvrstiti vijcima i zidnim kutnicima. Kod
promjena duljine ili kod progiba
graevinskih elemenata postoji rizik
nastajanja pukotina u spojevima.
Prikladne su sve uobiËajene boje, npr.
disperzijske boje. Nisu prikladne boje
na mineralnoj bazi (boje na bazi
vapnenca, vodenog stakla i silikatne
boje).
Na mjestima gdje je dilatirana graevina obavezno napraviti dilataciju I na
spuπtenom stropu. Na cca 10 m duljine polaganja u stropu se mora nalaziti jedan dilatacijski spoj.
Preduvjeti za gradnju
Rigips akustiËki stropovi sastoje se od
graevinskog materijala gipsa i stoga
ne mogu biti stalno izloæeni visokim
vlaænostima zraka. Rigips akustiËki
stropovi smiju se najviπim vrijednostima vlaænosti zraka navedenima u
tehniËkim podacima izloæiti samo
kratkotrajno. OpÊenito se perforirane
ploËe Rigiton RL mogu upotrebljavati
samo u prostorima u kojima relativna
vlaænosti zraka nije Ëitavo vrijeme viπa
od 70%.
itd., veliËini prostorije i - obliku. Nakon planova polaganja dovrπavaju se
Rigiton perforirane ploËe. Planovi
sadræe pozicioniranje koje je identiËno oznakama na pojedinim ploËama
te potake o masi za potkonstrukciju.
Kod proizvoda s oznakom Ü ponaπanje u sluËaju poæara klasificira se
prema dræavnoj normi DIN 4102-1.
Prema toj normi, Rigiton perforirane
ploËe su negorive, klase graevinskog materijala A2. Kod proizvoda
oznaËenih oznakom CE, ponaπanje u
sluËaju poæara klasificira se prema
europskoj normi DIN EN 13501-1.
Pritom su Rigiton perforirane ploËe
negorive, prema klasi graevinskog
materijala A2-s1, d0 (C.4).
Rigiton konstrukcije klase otpornosti na poæar F30
Vidi Rigips broπuru AkustiËki stropovi:
planiranje i izvedba.
Disperzijske silikatne boje treba primijeniti u sluËaju kada proizvoaË
jamËi za njihovu prikladnost i navodi
toËne upute za obradu. Ukoliko ove
boje moraju ispuniti odreene upotrebne karakteristike (npr. otpornost
na ispiranje prema DIN EN ISO
11998), tada to izriËito mora biti
osigurano.
Perforirani Rigips akustiËki stropovi
naËelno se boje valjkom. Boja se ne
smije nanositi ureajem za rasprπivanje. Isto vrijedi i za renoviranja.
Planiranje
Rigips Vam daje podrπku kod planiranja izradom planova polaganja. Za to
su potrebni podaci o vrsti perforiranja,
neperforiranim rubovima, πirina friza,
MD 19
4_1_Montazni_stropovi.qxd:4_1
2/26/10
11:07 AM
4.07.10 do 4.07.40
Page 20
Montaæni stropovi Rigips
Metalna potkonstrukcija
AkustiËki stropovi
Koeficijent apsorpcije zvuka kod α ∑ stropnih sustava bez spojeva
Oznaka proizvoda
i perforacija
Ovjesna visina
u mm
Frekvencija u Hertz
125
250
500
1.000
2.000
4.000
Rigiton Ambiance 6/18
s akustiËkim voalom
50
200
200 2)
0,15
0,36
0,59
0,36
0,71
0,84
0,73
0,79
0,80
0,75
0,55
0,72
0,51
0,44
0,51
0,48
0,30
0,29
Rigiton Ambiance 8/18
s akustiËkim voalom
50
200
200 5)
200 2)
0,16
0,36
0,40
0,67
0,30
0,66
0,75
1,00
0,67
0,80
0,81
0,96
0,86
0,55
0,72
0,85
0,59
0,52
0,63
0,66
0,46
0,47
0,44
0,47
Rigiton Ambiance 10/23
s akustiËkim voalom
50
200
200 2)
0,10
0,46
0,67
0,28
0,80
1,00
0,69
0,88
0,92
0,94
0,56
0,84
0,55
0,48
0,64
0,26
0,29
0,41
Rigiton Ambiance 12/25
s akustiËkim voalom
50
200
200 2)
0,08
0,40
0,59
0,27
0,77
0,97
0,66
0,90
0,96
0,87
0,58
0,85
0,64
0,56
0,71
0,48
0,38
0,48
Rigiton Ambiance 15/30
s akustiËkim voalom
50
200
200 2)
0,10
0,43
0,68
0,23
0,69
1,00
0,62
0,90
1,00
0,87
0,53
0,85
0,53
0,48
0,71
0,27
0,33
0,50
Rigiton Ambiance 8-12/50
s akustiËkim voalom
50
200
200 5)
0,19
0,39
0,40
0,34
0,67
0,75
0,71
0,76
0,81
0,81
0,55
0,72
0,51
0,49
0,63
0,39
0,38
0,44
Rigiton Ambiance 12-20/66
s akustiËkim voalom
50
200
200 2)
0,12
0,46
0,60
0,22
0,71
1,00
0,58
0,89
1,00
0,89
0,53
0,85
0,53
0,51
0,71
0,29
0,31
0,52
Rigiton Ambiance 8-15-20
s akustiËkim voalom
50
200
200 2)
0,13
0,44
0,57
0,40
0,75
0,73
0,68
0,64
0,67
0,55
0,40
0,52
0,23
0,22
0,30
0,06
0,12
0,18
Rigiton Ambiance
8-15-20 super
50
200
200 2)
0,15
0,40
0,57
0,40
0,76
0,84
0,72
0,80
0,81
0,79
0,52
0,71
0,43
0,38
0,45
0,43
0,26
0,26
Rigiton Ambiance 12-20 -35
s akustiËkim voalom
50
200
200 5)
0,23
0,39
0,41
0,38
0,62
0,68
0,72
0,70
0,73
0,71
0,49
0,61
0,35
0,36
0,45
0,30
0,28
0,35
Rigiton Ambiance 12/25 Q
s akustiËkim voalom
50
200
200 2)
0,10
0,42
0,58
0,34
0,70
0,92
0,69
0,92
0,99
0,88
0,64
0,86
0,78
0,68
0,84
0,64
0,53
0,64
Rigiton Ambiance 8/18 Q
s akustiËkim voalom
50
200
200 5)
0,15
0,38
0,37
0,27
0,68
0,77
0,61
0,83
0,88
0,88
0,54
0,77
0,65
0,58
0,82
0,48
0,50
0,71
Rigiton Lochplatte 12-20/66
s akustiËnom æbukom
Scheriff 4)
40
100
400
0,36
0,46
0,57
0,77
0,91
0,74
0,91
0,97
0,73
0,78
0,71
0,74
0,54
0,57
0,60
0,57
0,58
0,58
Rigiton Lochplatte 12/25 Q
s akustiËnom æbukom
Scheriff 4)
40
100
400
0,29
0,39
0,59
0,66
0,79
0,88
1,00
1,00
0,77
0,96
0,85
0,91
0,62
0,71
0,72
0,53
0,55
0,59
Rigiton
Big Quattro 41/4AK1)
45
45 3)
185
0,20
0,40
0,50
0,35
0,75
0,70
0,65
0,85
0,80
0,80
0,75
0,70
0,65
0,65
0,60
0,55
0,65
0,55
Rigiton
Big Quattro 42/4AK1)
45
45 3)
185
0,20
0,40
0,45
0,40
0,65
0,60
0,60
0,70
0,65
0,60
0,60
0,50
0,45
0,45
0,45
0,40
0,40
0,35
Rigiton
Big Quattro 46/4AK 1)
45
45 3)
185
0,20
0,40
0,45
0,45
0,70
0,60
0,60
0,65
0,55
0,50
0,55
0,45
0,45
0,45
0,40
0,40
0,40
0,40
Rigiton
Big Quattro 47/4AK1)
45
45 3)
185
0,25
0,50
0,45
0,45
0,55
0,50
0,50
0,50
0,45
0,40
0,40
0,35
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
Rigiton
Big Line 6/4AK1)
45
185
0,15
0,50
0,40
0,70
0,75
0,75
0,65
0,50
0,45
0,40
0,35
0,35
naveden je koeficijent apsorpcije zvuka αρ
s poloæenom mineralnom vunom debljine 45 mm
5)
s poloæenom mineralnom vunom debljine 20 mm
1)
2)
3)
4)
MD 20
s poloæenom mineralnom vunom debljine 50 mm
s poloæenom mineralnom vunom debljine 40 mm
4_1_Montazni_stropovi.qxd:4_1
2/26/10
11:07 AM
AkustiËki stropovi
Page 21
4.07.10 do 4.07.11
Montaæni stropovi Rigips
Metalna potkonstrukcija
4.07.10 Graevinske ploËe Rigips RB 12,5 mm
bez poloæene izolacije
Ovjesna visina
Vidljiva povrπina
Koeficijent apsorpcije zvuka αs
Zatvorena povrπina
Skica konstrukcije
Frekvencija u Hz
f u Hz
Ovjesna visina 100 mm
Upotreba npr. za akustiËke stropove
- s obrubnim podruËjem, odnosno za
polja ploËa sa zatvorenom povrπinom.
125 250 500 1000 2000 4000
0,08 0,11 0,04 0,03 0,03 0,00
Ovjesna visina 200 mm
0,11 0,09 0,04 0,02 0,03 0,00
Ovjesna visina 400 mm
0,14 0,09 0,05 0,03 0,05 0,00
4.07.11 Graevinske ploËe Rigips RB 12,5 mm
s poloæenom izolacijom
Ovjesna visina
Vidljiva povrπina
Koeficijent apsorpcije zvuka αs
Zatvorena povrπina
Skica konstrukcije
Frekvencija u Hz
Poloæeni sloj mineralne vune debljine 40 mm bio je sastavni dio
konstrukcije.
f u Hz
Ovjesna visina 100 mm
Upotreba npr. za akustiËke stropove
- s obrubnim podruËjem, odnosno za
polja ploËa sa zatvorenom povrπinom.
125 250 500 1000 2000 4000
0,30 0,12 0,08 0,06 0,06 0,10
Ovjesna visina 200 mm 0,20 0,12 0,07 0,05 0,06 0,13
Ovjesna visina 400 mm 0,21 0,12 0,09 0,06 0,09 0,13
MD 21
4_1_Montazni_stropovi.qxd:4_1
Biljeπke
MD 22
2/26/10
11:09 AM
Page 22
4_1_Montazni_stropovi.qxd:4_1
2/26/10
11:09 AM
Page 23
4.07.21
Montaæni stropovi Rigips
Metalna potkonstrukcija
AkustiËki stropovi
4.07.21 Perforirane ploËe Rigiton Ambiance
32
Vidljiva povrπina
Koeficijent apsorpcije zvuka αs
Jednolika perforacija RL 6/18 mm
Debljina ploËe 12,5 mm
s akustiËkim voalom
stropni sustav bez vidljivih spojeva
Ovjesna visina
Perforirana povrπina 8,7%
Frekvencija u Hz
AkustiËki voal na poleini bio je sastavni dio konstrukcije.
Dalji mjerni podaci zvuËne apsorpcije nalaze se u tablici u Montaæni stropovi, str. 18.
Upute za sustav nalaze se u Montaæni stropovi, str. 17.
Za obradu spojeva i montaæu vidi Montaæni stropovi, stranica 28.
f u Hz
Ovjesna visina 50 mm
125 250 500 1000 2000 4000
0,15 0,36 0,73 0,75 0,51 0,48
Ovjesna visina 200 mm
0,36 0,71 0,79 0,55 0,44 0,30
NRC
32
Vidljiva povrπina
= 0,62
Koeficijent apsorpcije zvuka αs
Jednolika perforacija RL 8/18 mm
Debljina ploËe 12,5 mm
s akustiËkim voalom
= 0,59
Ovjesna visina
Perforirana povrπina 15,5%
Frekvencija u Hz
AkustiËki voal na poleini bio je sastavni dio konstrukcije.
Dalji mjerni podaci zvuËne apsorpcije nalaze se u tablici u Montaæni stropovi, str. 18.
Upute za sustav nalaze se u Montaæni stropovi, str. 17.
Za obradu spojeva i montaæu vidi Montaæni stropovi, stranica 28.
f u Hz
Ovjesna visina 50 mm
125 250 500 1000 2000 4000
0,16 0,30 0,67 0,86 0,59 0,46
Ovjesna visina 200 mm
0,36 0,66 0,80 0,55 0,52 0,47
NRC
= 0,61
= 0,64
ogu se
iton m lase
ig
R
e
Ë
ane plo
strop k
bni
Perforirbljavati i kao 30, vidi zase
F
upotre sti na poæar stropovi!
otporo kt AkustiËki
prospe
MD 23
4_1_Montazni_stropovi.qxd:4_1
2/26/10
11:09 AM
4.07.21
Page 24
Montaæni stropovi Rigips
Metalna potkonstrukcija
AkustiËki stropovi
4.07.21 Perforirane ploËe Rigiton Ambiance stropni sustav bez vidljivih spojeva
32
Vidljiva povrπina
Koeficijent apsorpcije zvuka αs
Jednolika perforacija RL 10/23 mm
Debljina ploËe 12,5 mm
s akustiËkim voalom
Ovjesna visina
Perforirana povrπina 14,8%
Frekvencija u Hz
AkustiËki voal na poleini bio je sastavni dio konstrukcije.
Dalji mjerni podaci zvuËne apsorpcije nalaze se u tablici u Montaæni stropovi, str. 18.
Upute za sustav nalaze se u Montaæni stropovi, str. 17.
Za obradu spojeva i montaæu vidi Montaæni stropovi, stranica 28.
f u Hz
Ovjesna visina 50 mm
125 250 500 1000 2000 4000
0,10 0,28 0,69 0,94 0,55 0,26
Ovjesna visina 200 mm
0,46 0,80 0,88 0,56 0,48 0,29
NRC
32
Vidljiva povrπina
= 0,68
Koeficijent apsorpcije zvuka αs
Jednolika perforacija RL 12/25 mm
Debljina ploËe 12,5 mm
s akustiËkim voalom
= 0,62
Ovjesna visina
Perforirana povrπina 18,1%
Frekvencija u Hz
AkustiËki voal na poleini bio je sastavni dio konstrukcije.
Dalji mjerni podaci zvuËne apsorpcije nalaze se u tablici u Montaæni stropovi, str. 18.
Upute za sustav nalaze se u Montaæni stropovi, str. 17.
Za obradu spojeva i montaæu vidi Montaæni stropovi, stranica 28.
f u Hz
Ovjesna visina 50 mm
125 250 500 1000 2000 4000
0,08 0,27 0,66 0,87 0,64 0,48
Ovjesna visina 200 mm
0,40 0,77 0,90 0,58 0,56 0,38
NRC
ogu se
igiton mklase
R
e
Ë
lo
ane p
strop
bni
Perforirbljavati i kao 30, vidi zase
F
e
r
r
upot sti na poæa stropovi!
otporo kt AkustiËki
prospe
MD 24
= 0,61
= 0,70
4_1_Montazni_stropovi.qxd:4_1
2/26/10
11:09 AM
Page 25
4.07.21
Montaæni stropovi Rigips
Metalna potkonstrukcija
AkustiËki stropovi
4.07.21 Perforirane ploËe Rigiton Ambiance stropni sustav bez vidljivih spojeva
32
Vidljiva povrπina
Koeficijent apsorpcije zvuka αs
Jednolika perforacija RL 15/30 mm
Debljina ploËe 12,5 mm
s akustiËkim voalom
Ovjesna visina
Perforirana povrπina 19,6%
Frekvencija u Hz
AkustiËki voal na poleini bio je sastavni dio konstrukcije.
Dalji mjerni podaci zvuËne apsorpcije nalaze se u tablici u Montaæni stropovi, str. 18.
Upute za sustav nalaze se u Montaæni stropovi, str. 17.
Za obradu spojeva i montaæu vidi Montaæni stropovi, stranica 28.
f u Hz
Ovjesna visina 50 mm
125 250 500 1000 2000 4000
0,10 0,23 0,62 0,87 0,53 0,27
Ovjesna visina 200 mm
0,43 0,69 0,90 0,53 0,48 0,33
NRC
32
Vidljiva povrπina
= 0,65
Koeficijent apsorpcije zvuka αs
Jednolika perforacija s pomakom RL 12-20/66
Debljina ploËe 12,5 mm
s akustiËkim voalom
= 0,56
Ovjesna visina
Perforirana povrπina 19,6%
Frekvencija u Hz
AkustiËki voal na poleini bio je sastavni dio konstrukcije.
Dalji mjerni podaci zvuËne apsorpcije nalaze se u tablici u Montaæni stropovi, str. 18.
Upute za sustav nalaze se u Montaæni stropovi, str. 17.
Za obradu spojeva i montaæu vidi Montaæni stropovi, stranica 28.
f u Hz
Ovjesna visina 50 mm
125 250 500 1000 2000 4000
0,12 0,22 0,58 0,89 0,53 0,29
Ovjesna visina 200 mm
0,46 0,71 0,89 0,53 0,51 0,31
NRC
= 0,56
= 0,66
Koeficijent apsorpcije zvuka αs
Jednolika perforacija s pomakom RL 8-12/50
s akustiËkim voalom
Frekvencija u Hz
AkustiËki voal na poleini bio je sastavni dio konstrukcije.
Dalji mjerni podaci zvuËne apsorpcije nalaze se u tablici u Montaæni stropovi, str. 18.
Upute za sustav nalaze se u Montaæni stropovi, str. 17.
Za obradu spojeva i montaæu vidi Montaæni stropovi, stranica 28.
f u Hz
Ovjesna visina 50 mm
125 250 500 1000 2000 4000
0,19 0,34 0,71 0,81 0,51 0,39
Ovjesna visina 200 mm
0,39 0,67 0,76 0,55 0,49 0,38
NRC
= 0,60
= 0,62
MD 25
4_1_Montazni_stropovi.qxd:4_1
2/26/10
11:09 AM
4.07.21
Page 26
Montaæni stropovi Rigips
Metalna potkonstrukcija
AkustiËki stropovi
4.07.21 Perforirane ploËe Rigiton Ambiance stropni sustav bez vidljivih spojeva
32
Vidljiva povrπina
Koeficijent apsorpcije zvuka αs
Rasuta perforacija RL 8-15-20
Debljina ploËe 12,5 mm
s akustiËkim voalom
Ovjesna visina
Perforirana povrπina 6,0%
Frekvencija u Hz
AkustiËki voal na poleini bio je sastavni dio konstrukcije.
Dalji mjerni podaci zvuËne apsorpcije nalaze se u tablici u Montaæni stropovi, str. 18.
Upute za sustav nalaze se u Montaæni stropovi, str. 17.
Za obradu spojeva i montaæu vidi Montaæni stropovi, stranica 28.
f u Hz
Ovjesna visina 50 mm
125 250 500 1000 2000 4000
0,13 0,40 0,68 0,55 0,23 0,06
Ovjesna visina 200 mm
0,44 0,75 0,64 0,40 0,22 0,12
NRC
32
Vidljiva povrπina
Ovjesna visina
Perforirana povrπina 10,0%
= 0,50
Koeficijent apsorpcije zvuka αs
Rasuta perforacija RL 8-15-20 super
Debljina ploËe 12,5 mm
s akustiËkim voalom
= 0,47
Frekvencija u Hz
AkustiËki voal na poleini bio je sastavni dio konstrukcije.
Dalji mjerni podaci zvuËne apsorpcije nalaze se u tablici u Montaæni stropovi, str. 18.
Upute za sustav nalaze se u Montaæni stropovi, str. 17.
Za obradu spojeva i montaæu vidi Montaæni stropovi, stranica 28.
f u Hz
Ovjesna visina 50 mm
125 250 500 1000 2000 4000
0,15 0,40 0,72 0,79 0,43 0,43
Ovjesna visina 200 mm
0,40 0,76 0,80 0,52 0,38 0,26
NRC
32
Vidljiva povrπina
Ovjesna visina
Perforirana povrπina 11,0%
= 0,62
Koeficijent apsorpcije zvuka αs
Rasuta perforacija RL 12-20-35
Debljina ploËe 12,5 mm
s akustiËkim voalom
= 0,59
Frekvencija u Hz
AkustiËki voal na poleini bio je sastavni dio konstrukcije.
Dalji mjerni podaci zvuËne apsorpcije nalaze se u tablici u Montaæni stropovi, str. 18.
Upute za sustav nalaze se u Montaæni stropovi, str. 17.
Za obradu spojeva i montaæu vidi Montaæni stropovi, stranica 28.
f u Hz
Ovjesna visina 50 mm
125 250 500 1000 2000 4000
0,23 0,38 0,72 0,71 0,35 0,30
Ovjesna visina 200 mm
0,39 0,62 0,70 0,49 0,36 0,28
NRC
MD 26
= 0,54
= 0,55
4_1_Montazni_stropovi.qxd:4_1
2/26/10
11:09 AM
Page 27
4.07.25
Montaæni stropovi Rigips
Metalna potkonstrukcija
AkustiËki stropovi
4.07.25 Perforirane ploËe Rigiton Ambiance 12/25Q stropni sustav bez vidljivih spojeva
Perforirane ploËe Rigiton Ambiance 8/18Q
32
Vidljiva povrπina
Koeficijent apsorpcije zvuka αs
Perforacija s kvadratnim otvorima 12 x 12 mm
Debljina ploËe 12,5 mm
s akustiËkim voalom
Ovjesna visina
Perforirana povrπina 23,0%
Frekvencija u Hz
AkustiËki voal na poleini bio je sastavni dio konstrukcije.
Dalji mjerni podaci zvuËne apsorpcije nalaze se u tablici u Montaæni stropovi, str. 18.
Upute za sustav nalaze se u Montaæni stropovi, str. 17.
Za obradu spojeva i montaæu vidi Montaæni stropovi, stranica 28.
f u Hz
Ovjesna visina 50 mm
125 250 500 1000 2000 4000
0,10 0,34 0,69 0,88 0,78 0,64
Ovjesna visina 200 mm
0,42 0,70 0,92 0,64 0,68 0,53
NRC
= 0,74
Koeficijent apsorpcije zvuka αs
Perforacija s kvadratnim otvorima 8 x 8 mm
Debljina ploËe 12,5 mm
s akustiËkim voalom
= 0,67
Frekvencija u Hz
AkustiËki voal na poleini bio je sastavni dio konstrukcije.
Dalji mjerni podaci zvuËne apsorpcije nalaze se u tablici u Montaæni stropovi, str. 18.
Upute za sustav nalaze se u Montaæni stropovi, str. 17.
Za obradu spojeva i montaæu vidi Montaæni stropovi, stranica 28.
Perforirana povrπina 19,8%
f u Hz
Ovjesna visina 50 mm
125 250 500 1000 2000 4000
0,15 0,27 0,61 0,88 0,65 0,48
Ovjesna visina 200 mm
0,38 0,68 0,83 0,54 0,58 0,50
NRC
= 0,60
= 0,66
u se
on mogse
it
ig
R
e
Ë
la
ane plo
strop k
bni
Perforirbljavati i kao 30, vidi zase
F
e
r
r
t
a
o
æ
o
i!
up
tropov
sti na p
otporo kt AkustiËki s
prospe
MD 27
4_1_Montazni_stropovi.qxd:4_1
2/26/10
4.07.10 do 4.07.25
11:09 AM
Page 28
Montaæni stropovi Rigips
Metalna potkonstrukcija
AkustiËki stropovi
Rigiton specijalni stropovi: stropovi sportskih hala, otporni na udarce loptom
Dizajn
Svi su Rigiton perforirani stropovi
prema DIN 18032, Dio 3, klasificirani kao "otporni na udarce loptom".
Postoje samo tri vrste izvedbe.
One se razlikuju iskljuËivo po razmaku nosivih profila (vidi tablicu).
Montaæni sustavi
Rigiton perforirani stropovi montiraju se na pripadajuÊim razmacima profila i mogu se izvesti u
tehnici punjenja i zaglaivanja
spojeva, kao i u tehnici lijepljenja
spojeva.
PriËvrπÊivanje vijcima obavlja se
brzougradbenim vijcima TN 3,5 x
25 mm na razmaku od 170 mm.
Perforacija
Povrπina
Rigiton perforirane ploËe imaju neobraenu povrπinu, koja se na
strani ugradnje grundira i boji valjkom za bojanje. Boja se ne smije
nanositi ureajem za prskanje.
Akustika
Rigiton perforirane ploËe mogu se
isporuËiti s kaπiranim voalom na
straænjoj strani, koji sluæi za zaπtitu
od praπine, ili s akustiËkim voalom.
Razmak profila
200 mm
MD 28
Zaπtita od poæara
Rigiton perforirane ploËe nisu gorive, spadaju u klasu graevinskog
materijala A2 prema DIN 4102, Dio
1, odnosno u klasu A2-s1,d0 (C.4)
prema DIN EN 13501, Dio 1.
8/18 Q
X
12/25 Q
X
250 mm
6/18
X
8/18
X
10/23
X
12/25
X
15/30
X
8-12/50
X
12-20/66
X
12-20-35
X
320 mm
8-15-20
X
8-15-20 super
X
4_1_Montazni_stropovi.qxd:4_1
2/26/10
11:09 AM
AkustiËki stropovi
Page 29
Montaæni stropovi Rigips
Metalna potkonstrukcija
4.07.10 do 4.07.25
Montiranje Rigiton Ambiance perforiranih stropova i tehnika lijepljenja spojeva
Potkonstrukcija od osnovnih i nosivih
profila tako se montira i namjeπta, da
se Rigiton ploËe i popreËni dijelovi mogu vijcima priËvrstiti na nosive profile.
Na popreËnim spojevima ploËa uvijek
treba ugraditi nosivi profil. CD potkonstrukcija, dvostruki sloj profila:
• x = 900 mm
• y = 1.000 mm
• l ≤ 320 mm
(kod kazete s utorom 210 mm)
PriËvrπÊivanje vicima:
• Rigips vijci za πuplji strop SN 3,5 x 30
ili Rigips brzougradbeni vijci TN 3,5
x 25
• Razmak ≤ ne vidi se 170 mm, najprije priËvrstiti na Ëelnoj, a zatim na
uzduænoj strani.
SljedeÊe se ploËe montiraju u obliku
zvijezde od sredine prostorije. Pritom
treba paziti i na jednoznaËni smjer
polaganja (vidi oznaku na Ëelnoj
strani i postraniËnu oznaku na rubu).
Dilatacijske spojeve treba predvidjeti
na cca svakih 10 metara.
7
4
Prije montiranja sljedeÊih ploËa nanijeti Fugenverbinder 63 sa straænje
strane na kistom navlaæene rubove.
1
Nakon skruÊivanja sredstva Fugenverbinder 63 (nakon cca 20 minuta)
treba ih paæljivo poravnati lopaticom.
5
Spojeve i glave vijaka treba zagladiti
tako da su lagano poviπeni. Pritom
treba upotrijebiti Rigips πablonu za
glave vijaka. Od pomoÊi moæe biti
lijepljenje redova perforacija koji leæe
na spoju slabo ljepljivom soboslikarskom trakom. Po potrebi spojeve i
glave vijaka na koncu zagladiti s ProFin,
odnosno ProMix Plus ili ispunjivaËem
spojeva SUPER.
S polaganjem poËeti u sredini prostorije. Prva se ploËa namjeπta na visak
ili, bolje, pomoÊu nepomiËnog graniËnika te se priËvrπÊuje vijkom.
2
Uputa
1
VeÊ montirane ploËe treba navlaæiti
po rubovima.
PloËe se suËeljeno spajaju jedna s
drugom. Nastaje vrlo Ëvrsti spoj od
Kod pripreme rubove lagano obraditi
ruËnom brusilicom ili brusnim papirom.
3
6
Spoj na zid
Radi izjednaËenja tolerancija kod
ugradnje, obodno treba ugraditi neperforirane trake od gipskartonskih
ploËa. Rigiton perforirane ploËe
mogu se isporuËiti i s neperforiranim
rubom. Ako se strop od perforiranih
ploËa spaja direktno na Rigips zid,
preporuËa se konstrukcijsko razdvajanje dviju ravnina oblaganja, npr.
pomoÊu zasjenjenih spojeva.
Ako se Rigips strop spaja na masivni
zid koji Êe biti oæbukan, prije zaglaivanja treba postaviti samoljepljivu
soboslikarsku traku, radi razdvajanja
razliËitih materijala.
MD 29
4_1_Montazni_stropovi.qxd:4_1
2/26/10
11:09 AM
4.07.10 do 4.07.25
Page 30
Montaæni stropovi Rigips
Metalna potkonstrukcija
AkustiËki stropovi
Montiranje Rigiton Ambiance perforiranih stropova i tehnika obrade spojeva lopaticom
Potkonstrukcija od osnovnih i nosivih
profila tako se montira i izvodi, da se
Rigiton ploËe i popreËni elementi mogu
priËvrstiti na nosive profile. Na popreËnim spojevima ploËa uvijek treba
ugraditi nosivi profil. CD potkonstrukcija,
dvostruki slojevi profila:
• x = 900 mm
• y = 1000 mm
• I ≤ 320 mm
(kod kazete s utorom 210 mm)
PriËvrπÊenje vicima:
• Rigips vijci za πuplji strop SN 3,5 x 30
ili Rigips brzougradbeni vijci
TN 3,5 x 25
• Razmak ≤ 170 mm, najprije priËvrstiti
na Ëelnoj, a zatim na uzduænoj strani.
SljedeÊe se ploËe montiraju u obliku
zvijezde od sredine prostorije. Pritom
treba paziti i na jednoznaËni smjer
polaganja (vidi oznaku na Ëelnoj strani i
postraniËnu oznaku na rubu). Dilatacijske spojeve treba predvidjeti na cca
svakih 10 metara.
Spojeve i glave vijaka na koncu treba
obraditi sredstvom ProfiFin, odnosno
ProfiFin Mix ili VARIO ispunjivaËem
spojeva.
4
PojedinaËne se ploËe namjeπtaju uz
pomoÊ pripadajuÊe opreme i nakon
optiËke kontrole redova perforacija (ravno i dijagonalno) priËvrπÊuju se vijcima.
1
5
S polaganjem poËeti u sredini prostorije.
Prva se ploËa namjeπta na visak ili, bolje,
pomoÊu nepomiËnog graniËnika te se
priËvrπÊuje vijkom.
R ig i
2
1
Kod pripreme rubove lagano obraditi
ruËnom brusilicom ili brusnim papirom te
grundirati neutralnim sredstvom Rikombi
Sperre.
Nakon zavrπetka svih zahvata montiranja
(ukljuËujuÊi ugraene komponente)
spojevi se prskaju uz pomoÊ Rigips
setova za ispunjavanje spojeva i VARIO
ispunjivaËem spojeva. Treba paziti na
potpuno ispunjavanje spojeva. Glave
vijaka treba lagano poviπeno zagladiti. Za
to se mogu upotrijebiti Rigips πablone za
glave vijaka.
6
3
Nakon poËetka stabiliziranja i prije potpunog skruÊivanja ispunjivaËa spojeva
treba ih paæljivo poravnati lopaticom.
MD 30
7
8
Spoj na zid
Radi izjednaËenja tolerancija kod ugradnje, obodno treba ugraditi neperforirane trake od gipskartonskih ploËa.
Rigiton perforirane ploËe mogu se
isporuËiti i s neperforiranim rubom. Ako
se strop od perforiranih ploËa spaja
direktno na Rigips zid, preporuËa se
konstrukcijsko razdvajanje dviju ravnina
oblaganja, npr. pomoÊu zasjenjenih
spojeva.
Ako se Rigips strop spaja na masivni zid
koji Êe biti oæbukan, prije zaglaivanja
treba postaviti samoljepljivu soboslikarsku traku, radi razdvajanja razliËitih
materijala.
Napomena
Novi proizvodi sustava Rigips omoguÊuju
brzu i sigurnu ugradnju stropova od
perforiranih ploËa, uz ispunjavanje i
zaglaivanje spojeva lopaticom. U novi
Rigips set za obradu spojeva lopaticom
pripada 8 praznih kartuπa, 16 mlaznica,
1 popreËni dræaË, 1 Rigips Multikolben, 1
Rigips lopatica i 1 πablona za glave vijaka.
Zajedno s VARIO ispunjivaËem spojeva,
Rigiton vijcima za perforirani strop,
neutralnim Rikombi Sperre i pomoÊnom
opremom to je sustav koji je u cijelosti
meusobno usklaen.
4_1_Montazni_stropovi.qxd:4_1
2/26/10
11:09 AM
Page 31
4.07.30 do 4.07.31
Montaæni stropovi Rigips
Metalna potkonstrukcija
AkustiËki stropovi
Obrada
razdjelnica
Obrada
spojevalopaticom
lopaticom
u se
on mogse
it
ig
R
e
Ë
la
ane plo
strop k
bni
Perforirbljavati i kao 30, vidi zase
F
e
r
r
t
a
o
æ
o
i!
up
tropov
sti na p
otporo kt AkustiËki s
prospe
4AK
4.07.30 Perforirane ploËe Rigiton Big Quattro 41/4AK
32
Vidljiva povrπina
Koeficijent apsorpcije zvuka αs
SimetriËna perforacija s kvadratnim otvorima 12 x 12 mm
Debljina ploËe 12,5 mm
s akustiËkim voalom
Ovjesna visina
Perforirana povrπina 16,0%
Frekvencija u Hz
AkustiËki voal na poleini bio je sastavni dio konstrukcije.
Dalji mjerni podaci zvuËne apsorpcije nalaze se u tablici u Montaæni stropovi, str. 18.
Upute za sustav nalaze se u Montaæni stropovi, str. 31.
Za obradu spojeva lopaticom i montaæu vidi Montaæni stropovi, stranica 31.
f u Hz
Ovjesna visina 45 mm
125 250 500 1000 2000 4000
0,20 0,35 0,65 0,80 0,65 0,55
Ovjesna visina 185 mm
0,50 0,70 0,80 0,70 0,60 0,55
NRC
= 0,61
= 0,70
4.07.31 Perforirane ploËe Rigiton 42/4AK
32
Vidljiva povrπina
Koeficijent apsorpcije zvuka αs
SimetriËna perforacija s kvadratnim otvorima 12 x 12 mm
Debljina ploËe 12,5 mm
s akustiËkim voalom
Ovjesna visina
Perforirana povrπina 10,0%
Frekvencija u Hz
AkustiËki voal na poleini bio je sastavni dio konstrukcije.
Dalji mjerni podaci zvuËne apsorpcije nalaze se u tablici u Montaæni stropovi, str. 18.
Upute za sustav nalaze se u Montaæni stropovi, str. 31.
Za obradu spojeva lopaticom i montaæu vidi Montaæni stropovi, stranica 31.
f u Hz
Ovjesna visina 45 mm
125 250 500 1000 2000 4000
0,20 0,40 0,60 0,60 0,45 0,40
Ovjesna visina 185 mm
0,45 0,60 0,65 0,50 0,45 0,35
NRC
= 0,51
= 0,55
MD 31
4_1_Montazni_stropovi.qxd:4_1
2/26/10
4.07.35 do 4.07.36
11:09 AM
Page 32
Montaæni stropovi Rigips
Metalna potkonstrukcija
AkustiËki stropovi
ogu se
iton m se
ig
R
e
Ë
ane plo
trop kla
Perforir ljavati i kao s , vidi zasebni
0
b
3
e
F
r
upot ti na poæar
s
ropovi!
t
o
s
r
i
o
k
p
t
iË
o
kust
A
t
k
e
p
pros
Obrada razdjelnica lopaticom
4.07.35 Perforirane ploËe Rigiton Big Quattro 46/4AK
32
Vidljiva povrπina
Koeficijent apsorpcije zvuka αs
SimetriËna perforacija s kvadratnim otvorima 12 x 12 mm
Debljina ploËe 12,5 mm
s akustiËkim voalom
Ovjesna visina
Perforirana povrπina 10,0%
Frekvencija u Hz
AkustiËki voal na poleini bio je sastavni dio konstrukcije.
Dalji mjerni podaci zvuËne apsorpcije nalaze se u tablici u Montaæni stropovi, str. 18.
Upute za sustav nalaze se u Montaæni stropovi, str. 31.
Za obradu spojeva i montaæu vidi Montaæni stropovi, stranica 31.
f u Hz
Ovjesna visina 45 mm
125 250 500 1000 2000 4000
0,20 0,45 0,60 0,50 0,45 0,40
Ovjesna visina 185 mm
0,45 0,60 0,55 0,45 0,40 0,40
NRC
= 0,50
= 0,50
4.07.36 Perforirane ploËe Rigiton Big Quattro 47/4AK
32
Vidljiva povrπina
Koeficijent apsorpcije zvuka αs
SimetriËna perforacija s kvadratnim otvorima 12 x 12 mm
Debljina ploËe 12,5 mm
s akustiËkim voalom
Ovjesna visina
Perforirana povrπina 6,0%
Frekvencija u Hz
AkustiËki voal na poleini bio je sastavni dio konstrukcije.
Dalji mjerni podaci zvuËne apsorpcije nalaze se u tablici u Montaæni stropovi, str. 18.
Upute za sustav nalaze se u Montaæni stropovi, str. 31.
Za obradu spojeva i montaæu vidi Montaæni stropovi, stranica 31.
f u Hz
Ovjesna visina 45 mm
125 250 500 1000 2000 4000
0,25 0,45 0,50 0,40 0,30 0,30
Ovjesna visina 185 mm
0,45 0,50 0,45 0,35 0,30 0,30
NRC
MD 32
= 0,41
= 0,40
4_1_Montazni_stropovi.qxd:4_1
2/26/10
11:09 AM
AkustiËki stropovi
Povrπina
Rigiton perforirane ploËe imaju neobraenu povrπinu koja se na strani
ugradnje grundira i boji valjkom za
bojanje. Boja se ne smije nanositi
ureajem za prskanje.
Zaπtita od poæara
Rigiton perforirane ploËe Big Quattro su negorive, klase graevinskog
materijala A2 prema DIN 4102-1,
odnosno klase A2-s1,d0 (C.1) prema
DIN EN 13501, Dio 1.
Page 33
Montaæni stropovi Rigips
Metalna potkonstrukcija
Formati
2400 x 1200 x 12,5 mm
Izvedba rubova
Rigiton Big Quattro 4 do 47
isporuËuju se sa Ëetverostrano
spljoπtenim rubovima (4AK).
4AK
Preduvjeti za ugradnju
Rigiton Big Quattro moæe se upotrijebiti u prostorijama u kojima relativna vlaænost ne prelazi 70%.
Dizajn povrπine
Ovim sustavom montiranja mogu se
polagati samo perforirane ploËe s
rubom "4AK".
Paænja!
Montaænim sustavom uz zaglaivanje spojeva ne mogu se postavljati
stropne ploËe s kontinuiranom perforacijom.
Montiranje sljedeÊih ploËa
PloËa se pomiËe po veÊ postavljenim
ploËama.
Prije priËvrπÊenja treba vodoravno i
okomito namjestiti perforaciju ploËe.
PriËvrπÊenje vijcima poËinje u uglu, u
kojemu se Rigiton ploËa s uzduænim i
Ëelnim rubom spaja na veÊ montirane ploËe. Najprije se priËvrπÊuje Ëelni rub, a na kraju uzduæni rub.
Potkonstrukcija
Potkonstrukcija od osnovnih i nosivih
profila tako se montira i izvodi, da se
Rigiton ploËe i popreËni dijelovi
mogu vijcima priËvrstiti na nosive
profile. Na popreËnim spojevima
ploËa uvijek se mora ugraditi nosivi
profil. Meusobni razmak osi nosivih
profila mora biti < 320 mm.
Zaglaivanje spojeva
Spojevi se ispunjavaju i zaglauju
VARIO masom za ispunjavanje spojeva i Rigips staklenim vlaknima za
ojaËanje, mjesta vijËanih spojeva se
zaglauju.
Osuπena i zaglaena mjesta treba
ravno obrusiti, ruËno ili pomoÊu
ruËne brusilice.
Kod Rigiton ploËa Big Quattro 41 47/AK i Rigiton Big Line 6/4AK moæe
se upotrijebiti i konstrukcija iste
razine u rasteru 600 x 600 mm.
Montiranje Rigiton Big Line 7 koja se
moæe saviti u suhom stanju
Potkonstrukcija se sastoji od savijenih
osnovnih profila, na koje se priËvrπÊuju nosivi profili uz postraniËni
meusobni razmak od max. 300
mm. Rigiton Big Line 7 priËvrπÊuje se
vijcima Rigips TN 3,9 x 19 mm, uz
razmak od max 17 cm.
Postupak polaganja
Polaganje Rigiton ploËa uvijek se
obavlja od sredine prostorije. Poloæaj
prve ploËe se mjeri i oznaËava kredom. Prije montaæe prve ploËe treba
montirati nepomiËni graniËnik
4.07.30 do 4.07.36
Rigiton
perforirane ploËe
Big Quattro 41 do 47/4AK
Upute za sustav
ogu se
ploËe m , vidi
e
n
a
ir
r
p F 30
perfo
Rigiton biti i kao stro kustiËkim
a
e
upotrij t o posebnim
k
e
prosp
ima!
stropov
Rigiton
perforirane ploËe
Big Quattro 41 do 47/4AK
Ugradnja
Rigiton
perforirane ploËe
Big Quattro 41 do 47/4AK
Zaglaivanje spojeva
Montiranje prve ploËe
Prva se ploËa pomiËe do graniËnika,
namjeπta se i priËvrπÊuje brzougradbenim vijcima TN 3,5 x 25 mm na
razmaku od max. 170 mm. Prvo se
vijcima priËvrπÊuje Ëelna strana, a
zatim uzduæna strana. Ako je predvien dodatni sloj radi poboljπanja
akustike, treba ga postepeno polagati.
MD 33
4_1_Montazni_stropovi.qxd:4_1
2/26/10
4.07.10 do 4.07.25
11:09 AM
Page 34
Montaæni stropovi Rigips
Metalna potkonstrukcija
AkustiËki stropovi
Uputa za montiranje Primeline Fugentechnik
Vaæno! Sve mehaniËke utjecaje na povrπinu stropa treba ukloniti prije izvedbe spojeva.
Provjeriti strop! Visinske pomake u
podruËju spoja ploËa treba izjednaËiti
pomoÊu vijaka za perforirane ploËe.
Prodore ili oπteÊenja ploËa po potrebi
treba popraviti, a na koncu glave vijaka
u podruËju spojeva treba prekriti
smjesom za obradu lopaticom
Opseg isporuke seta Rigiton Primeline:
TekuÊe sredstvo za poravnanje, mehanizam za traku, ukljuËujuÊi
traku od 8 mm, spuæva, πtap za mijeπanje, valjak od ovËjeg
krzna, brusna ploËa, fini brusni papir, smjesa za prekrivanje
glava vijaka i popravljanje, lopatica, vijci za perforirane ploËe
U podruËju spojeva eventualne
neravnine ploËa treba odbrusiti grubom
brusnom ploËom u smjeru spojeva.
PodruËje spojeva treba lagano navlaæiti
spuævom u smjeru spojeva.
TekuÊu smjesu za poravnanje podiÊi
valjkom od ovËjeg krzna i zatim valjak
valjati po mreæi za ocjeivanje u smjeru
prema dolje
TekuÊa smjesa za poravnanje =
Ready-Mix
TekuÊu smjesu za poravnanje nanijeti
valjkom od ovËjeg krzna - mora biti
vidljiva fina struktura valjka
OpÊi uvjeti naruËivanja / propisi proizvoaËa
- TekuÊu masu za spojeve** uvijek skladiπtiti na mjestu
zaπtiÊenom od smrzavanja **
- Spremnik s tekuÊom smjesom za poravnanje kod duljih prekida
rada treba zatvoriti
- TekuÊu masu za spojeve prije obrade treba promijeπati!
- Temperatura obrade mora biti barem +10ºC, a temperatura na
gradiliπtu ne smije biti niæa od +5ºC
- Izbjegavati naglo zagrijavanje i hlaenje prostora
- Relativna vlaænost zraka: 40-80%
- Potkonstrukcija mora biti otporna na pritisak i planarno ravna
- TekuÊi, cementni ili asfaltni estrih moraju biti potpuno suhi izuzetak je zaostala vlaga
Traku gumiranom stranom priËvrstiti na
sredinu vlaæne smjese, na spoj ploËa i
pritiskati lijevim palcem, sve dok na
stranama trake izie smjesa i dok se
lijevi i desni palac dotaknu, kod
sljedeÊe obrade postupak ponoviti
Odmah zatim podruËje spoja dobro
prekriti tekuÊom smjesom za
poravnanje, valjak od ovËje koæe
prevuÊi preko povrπine uz lagani
pritisak - struktura valjka od ovËje koæe
mora biti dobro vidljiva
Vrijeme suπenja sustava: 2 h
Dvosatno vrijeme suπenja sustava treba
optimalno upotrijebiti, za prekrivanje
glava vijaka u sredini ploËe sredstvom
za glave vijaka i popravljanje ReadyMix
Nakon isteka dvosatnog suπenja
sustava, strukturu valjka od ovËje koæe
na povrπini spojeva lagano izjednaËiti
finim brusnim papirom, u smjeru
spojeva ne brusiti!
MD 34
LiËilaËka obrada povrπine
(prema ATV Malerarbeiten DIN 18363)
- Boje nanositi iskljuËivo valjkom, nanoπenje postupkom
prskanja je zabranjeno!
- NaËelno prije nanoπenja boje treba nanijeti impregnaciju u
skladu s propisom proizvoaËa
- Vremena suπenja impregnacije, odnosno zavrπnog premaza,
koje propisuje proizvoaË, obvezno se treba pridræavati
- Alkalni premazi nisu prikladni za gips-karton
- Striktno se pridržavati uputa proizvođača sustava u pogledu
montaže i zavrπne obrade
4_1_Montazni_stropovi.qxd:4_1
2/26/10
11:09 AM
Page 35
4.07.37 do 4.07.38
Montaæni stropovi Rigips
Metalna potkonstrukcija
AkustiËki stropovi
mogu
iton LR klase
ig
R
e
Ë
ane plo
o strop
Perforir ebljavati i ka , vidi zasebni
r
0
t
3
o
F
se up ti na poæar
s
ropovi!
t
o
s
r
i
o
k
p
t
o
kustiË
A
t
k
e
p
pros
Obrada spojeva lopaticom
4.07.37 Perforirane ploËe Rigiton RL Big Line 6/4AK
32
Koeficijent apsorpcije zvuka αs
SimetriËna perforacija s reπetkama 80 x 6 mm
Debljina ploËe 12,5 mm
s akustiËkim voalom
Ovjesna visina
Frekvencija u Hz
Vidljiva povrπina
Perforirana povrπina 13,0%
AkustiËki voal na poleini bio je sastavni dio konstrukcije.
Dalji mjerni podaci zvuËne apsorpcije nalaze se u tablici u Montaæni stropovi, str. 18.
Upute za sustav nalaze se u Montaæni stropovi, str. 34.
Za obradu spojeva lopaticom i montaæu vidi Montaæni stropovi, stranica 34.
f u Hz
Ovjesna visina 45 mm
125 250 500 1000 2000 4000
0,15 0,40 0,75 0,65 0,45 0,35
Ovjesna visina 185 mm
0,50 0,70 0,75 0,50 0,40 0,35
NRC
= 0,56
= 0,59
4.07.38 Perforirane ploËe Rigiton RL Big Line 7
SimetriËna perforacija s reπetkama 80 x 6 mm
Debljina ploËe 6,5 mm
mogu se savijati na suho
30
Ovjesna visina
Apsorpcija zvuka jako ovisi o radijusu savijanja i o svakoj ovjesnoj visini,
zato detaljno navoenje pripadajuÊih vrijednosti nije moguÊe!
Upute za sustav nalaze se u Montaæni stropovi, str. 34.
Za obradu spojeva lopaticom i montaæu vidi Montaæni stropovi, stranica 34.
Vidljiva povrπina
Perforirana povrπina 14,0%
MD 35
4_1_Montazni_stropovi.qxd:4_1
2/26/10
11:09 AM
4.07.37 do 4.07.38
Rigiton
perforirane ploËe
Big Line 6/4AK + Big Line 7
Upute za sustav
ogu se
iton m se
ig
R
e
Ë
ane plo
rop kla
Perforir avati i kao st vidi
blj
0,
upotre i na poæar F3 iËki
t
st
s
u
o
r
k
o
A
p
ot
pekt
s
o
r
p
i
zasebn
i!
stropov
Page 36
Montaæni stropovi Rigips
Metalna potkonstrukcija
Povrπina
Rigiton perforirane ploËe imaju jednu
neobraenu povrπinu, koja se grundira na strani ugradnje i boji se valjkom
za bojanje. Boja se ne smije nanositi
ureajem za prskanje.
Zaπtita od poæara
Rigiton perforirane ploËe Big Line su
negorive, klase graevinskog materijala A2 prema DIN 4102, Dio 1.
Preduvjeti za ugradnju
Rigiton Big Line 6/AK i 7 mogu se
ugraditi u prostorije u kojima relativna
vlaænost ne prelazi 70%.
AkustiËki stropovi
Formati
2400 x 1200 x 12,5 mm (Big Line
6/4 AK)
2400 x 900 x 6,5 mm (Big Line 7)
Radijus savijanja
> 1500 mm savitljivost u suhom stanju
Izvedba rubova
Rigiton Big Line 6 isporuËuju se kao
"4AK" sa Ëetverostrano spljoπtenim
rubovima, Big Line 7 isporuËuju se s
rubom B1 na uzduænim stranicama i s
oπtrim rubovima na popreËnim stranicama.
B1
Rigiton
perforirane ploËe
Big Line 6/4AK + Big Line 7
Ugradnja
Rigiton
perforirane ploËe
Big Line 6/4AK + Big Line 7
Obrada razdjelnica lopaticom
Paænja!
Montaænim sustavom uz zaglaivanje spojeva ne mogu se postavljati
stropne ploËe s kontinuiranom perforacijom.
Potkonstrukcija
Potkonstrukcija iz osnovnih i nosivih
profila tako se montira i namjeπta, da
se Rigiton ploËe i popreËni profili
mogu vijcima priËvrstiti na nosive
profile. Na popreËnim se spojevima
ploËa uvijek mora ugraditi nosivi profil. Meusobni razmak osi nosivih
profila mora biti < 320 mm.
MD 36
Kod Rigiton ploËa Big Quattro 41 47/4AK i Rigiton Big Line 6/4AK
moæe se upotrijebiti i konstrukcija
iste razine u rasteru 600 x 600 mm.
Postupak polaganja
Polaganje Rigiton ploËa uvijek se
obavlja od sredine prostorije. Kredom
se mjeri i oznaËuje poloæaj prve
ploËe. Prije montiranja prve ploËe treba ugraditi nepomiËni graniËnik.
Montiranje prve ploËe Big Line
6/4AK
Prva se ploËa pomiËe do graniËnika,
namjeπta se i priËvrπÊuje brzougradbenim vijcima TN 3,5 x 25 mm na
razmaku od max. 170 mm. Prvo se
priËvrπÊuje Ëelna strana, a na koncu
uzduæna strana. Ako je predvien
dodatni sloj radi poboljπanja akustike, treba ga postepeno polagati.
Montiranje sljedeÊih ploËa Big Line
6/4AK
PloËa se po veÊ postavljenim ploËama.
Prije priËvrπÊenja treba vodoravno i
okomito namjestiti perforaciju ploËe.
PriËvrπÊenje vijcima poËinje u uglu, u
kojemu se Rigiton ploËa s uzduænim i
Ëelnim rubom spaja na veÊ montirane ploËe. Najprije se priËvrπÊuje Ëelni rub, a na kraju uzduæni rub.
4AK
Montiranje Rigiton Big Line 7 koja
se moæe saviti u suhom stanju
Potkonstrukcija se sastoji od savijenih
osnovnih profila, na koje se priËvrπÊuju nosivi profili uz postraniËni meusobni razmak od max. 300 mm.
Rigiton Big Line 7 priËvrπÊuje se vijcima Riflex TN 3,9 x 19 mm, uz razmak
od max. 170 mm.
Montiranje se odvija isto kao kod
Rigiton ploËa s ispunjavanjem spojeva. Rigitom Big LIne 7 postraniËno se
suËeljeno spaja i takoer se na Ëelnim rubovima ispunjava staklenim
trakama za ojaËanje.
Zaglaivanje spojeva
Spojevi se ispunjavaju i zaglauju
VARIO masom za ispunjavanje spojeva (Big Line 6/4AK), odnosno Ridurit
masom za ispunjavanje spojeva (Big
Line 7) i staklenim trakama za ojaËanje, mjesta vijËanih spojeva se
zaglauju.
Osuπena i zaglaena mjesta treba
ravno obrusiti, ruËno ili pomoÊu
ruËne brusilice.
4_1_Montazni_stropovi.qxd:4_1
2/26/10
11:09 AM
AkustiËki stropovi
Page 37
4.07.40
Montaæni stropovi Rigips
Metalna potkonstrukcija
om
lopatic
jelnica
d
z
a
r
a
Obrad
4.07.40 AkustiËki strop Rigips/Scherff
Debljina ploËe 12,5 mm + Nadgradnja
s akustiËkom æbukom
32
Vidljiva povrπina
Ovjesna visina
Koeficijent apsorpcije zvuka αs
Dopuπteni osni razmaci
potkonstrukcije
S perforiranim ploËma Rigiton Scherff 12-20/66
Poleina
Perforirana povrπina 19,6%
Frekvencija u Hz
Poloæena mineralna vuna debljine 40 mm bila je sastavni dio konstrukcija.
Upute za montaæu vidi u Montaæni stropovi, str. 36.
125
250
500
1000 2000 4000
Ovjesna visina 40 mm
Ovjesna visina 100 mm
Ovjesna visina 400 mm
0,36 0,77 0,91 0,78 0,54 0,57
0,46 0,91 0,97 0,71 0,57 0,58
0,57 0,74 0,73 0,74 0,60 0,58
Koeficijent apsorpcije zvuka αs
f u Hz
S perforiranim ploËma Rigiton Scherff 12/25Q
Poleina
Perforirana povrπina 23,0%
Frekvencija u Hz
Poloæena mineralna vuna debljine 40 mm bila je sastavni dio konstrukcija.
Upute za montaæu vidi u Montaæni stropovi, str. 36.
f u Hz
125
Ovjesna visina 40 mm
Ovjesna visina 100 mm
Ovjesna visina 400 mm
0,29 0,66 1,00 0,96 0,62 0,53
0,39 0,79 1,00 0,85 0,71 0,55
0,59 0,88 0,77 0,91 0,72 0,59
250
500
1000 2000 4000
MD 37
4_1_Montazni_stropovi.qxd:4_1
2/26/10
4.07.40
Rigiton
perforirane ploËe
AkustiËki stropovi Rigips/Scherff
Upute za sustav
11:10 AM
Page 38
Montaæni stropovi Rigips
Metalna potkonstrukcija
Dizajn
Stropovi bez spojeva s mineralnom
akustiËkim æbukom od ekspandiranog prirodnog kamena, finih mineralnih dodataka i hidrauliËkih vezivnih
sredstava, u strukturama
• P 0-1 superfina
• P 1-3 fina
• P 3-6 normalna
Povrπina
Rigiton perforirane ploËe imaju neobraenu povrπinu, koju licencirani
izvoaË grundira na strani gradnje.
AkustiËku æbuku Rigips/Scherff nanosi struËni izvoaË.
Boje / refleksija svjetlosti
Stupanj refleksije svjetlosti iznosi
86,30% (za bijelu akustiËku æbuku).
MoguÊe je bojanje prema RAL ili NCS
skali boja.
Masa
Ukupna masa akustiËkog stropa
Rigips/Scherff, ovisno o debljini sloja
akustiËke æbuke, iznosi cca 15-20
kg/m2.
AkustiËki stropovi
Preduvjeti za ugradnju
Rigiton perforirane ploËe 12-20/66,
odnosno 12/25Q mogu se ugraditi u
prostorije u kojima relativna vlaænost
ne prelazi 70%.
Zaπtita od poæara
Rigiton perforirane ploËe su negorive, klase graevinskog materijala
A2 prema DIN 4102-1, odnosno
klase A2-s1,d0 (C.4) prema DIN EN
13501-1.
Formati
Perforirana ploËa Rigiton Scherff
12-20/66: 1188 x 1980 x 12,5 mm
Perforirana ploËa Rigiton Scherff RL
12/25Q: 1100 x 2300 x 12,5 mm
Izvedba rubova
Perforirane ploËe Rigiton za akustiËku æbuku na vidljivoj strani imaju
voal koji je zalijepljen vodootpornim
ljepilom, a isporuËuju se sa sljedeÊim
izvedbama rubova:
Perforirana ploËa Rigiton/Scherff
12-20/66: rub Vario
Perforirana ploËa Rigiton/Scherff
12/25Q: rub B1
Akustika
Za stupanj apsorpcije zvuka vidi
tablice na poleini.
Kod izoliranja πupljeg prostora uvijek
se na Rigiton ploËe brtveno postavljaju 40 mm debele ploËe od mineralne
vune.
Rigiton
perforirane ploËe
AkustiËki strop Rigips/Scherff
Ugradnja
Montaæni sustavi
Perforirane ploËe Rigiton 12-20/66 ili
Rigiton 12/25 Q za akustiËku æbuku
Rigips/Scherff vijcima se priËvrπÊuju
na stropne profile Rigips CD 60/27 06, potporna πirina ploËa u popreËnom priËvrπÊenju < 320 mm. PopreËni su spojevi zamaknuti za min. 65
cm. Uzduæni su rubovi suËeljeno spojeni i ispunjeni staklenim trakama za
ojaËanje i VARIO ispunjivaËem spojeva. PopreËni se spojevi montiraju uz
razmak od 4 mm i zaglauju se
VARIO ispunjivaËem spojeva, bez
traka za ojaËanje. PriËvrπÊenje brzougradbenim vijcima TN 3,5 x 25 mm,
na razmaku od 170 mm.
Vidi i OpÊe upute za obradu za Rigiton stropove na stranici MD 17.
MD 38
B1
Vario
Dopuπtene udaljenosti osi
potkonstrukcije
l ≤ 320 mm (nosivi profili)
y ≤ 1000 mm (osnovni profili)
x ≤ 900 mm (udaljenost ovjesnih
elemenata)
4_1_Montazni_stropovi.qxd:4_1
2/26/10
11:10 AM
Page 39
4.07.50 do 4.07.72
Projektiranje i gradnja
sa sustavima Rigips.
Demontaæni stropni
sustavi Rigips®
Metalna
potkonstrukcija
Spuπteni stropovi bez
zahtjeva na zaπtitu od
poæara
*Spuπteni stropovi 4.07.50 do 4.07.72
mogu se upotrijebiti i kao AkustiËki
stropovi, vidi "Montaæni stropovi" od
stranice 41 dalje.
4.07.50 do 4.07.72
Montaæa sa skrivenom potkonstrukcijom sa stropnim ploËama Gyptone
Povrπinska masa
spuπtenog stropa
oko 8 do 9 kg/m2
Dopuπteni osni razmaci potkonstrukcije:
PloËe
Gyptone
Razmak glavnih T- profila
(od ovjesnog elementa do ovjesnog elementa)
mm
x
mm
y
mm
12,5
1250 (1200)
625 (600)
1 Stropna ploËa
stropna ploËa Gyptone 625 x 625 mm2)
2 Glavni T-profil
T-profil, h = 38 mm, b = 24 mm
Oblik rubova D1:
3 Distancni profil
4 Ovjesni element
s priteznom oprugom ili æeljeznom trakom s reπkom
5 Zidni kutnik
6 Zidna opruga
2)
Izgled povrπine
vidi pod
AkustiËki
stropovi, od
4.07.50 dalje.
IsporuËujemo i u europskom formatu 600 x 600 mm.
Detaljnije upute za proizvode i ugradnju vidi pod AkustiËki stropovi!
MD 39
4_1_Montazni_stropovi.qxd:4_1
Biljeπke
MD 40
2/26/10
11:11 AM
Page 40
4_1_Montazni_stropovi.qxd:4_1
2/26/10
11:11 AM
Page 41
4.07.50 do 4.07.72
Projektiranje i gradnja
sa sustavima Rigips.
Demontaæni stropni
sustavi Rigips®
Metalna
potkonstrukcija
Spuπteni stropovi bez
zahtjeva na zaπtitu od
poæara
*Spuπteni stropovi 4.07.50 do 4.07.72
mogu se upotrijebiti i kao AkustiËki
stropovi, vidi "Montaæni stropovi" od
stranice 41 dalje.
4.07.50 do 4.07.72
Montaæa ulaganjem ploËe sa stropnim sustavima Gyptone
Povrπinska masa
spuπtenog stropa
cca 7,1 do 9 kg/m2
Primjer:
Montaæni sustav T15 odnosno
T24 s oblikom rubova A
Dopuπteni osni razmaci potkonstrukcije:
PloËe
Gyptone
(Casoprano)
Razmak glavnih T- profila
(od ovjesnog elementa do ovjesnog elementa)
mm
x
mm
y
mm
12,5 (8 ili 9,5)
1250 ili 1200
1250 ili 1200
1 Stropna ploËa
stropna ploËa Deckenplatte, 625 x 625 mm2)
2 Glavni T-profil
T-Profil, h = 38 mm, b = 15 ili 24 mm
3 PopreËni T-profil
T-Profil, h = 38 mm, b = 15 ili 24 mm
4 Ovjesni element
s priteznom oprugom ili æeljeznom trakom s reπkom
Oblik rubova A:
Oblik rubova E:
5 Zidni kutnik
2)
IsporuËujemo i u europskom formatu 600 x 600 mm.
Detaljnije upute za proizvode i ugradnju vidi pod AkustiËki stropovi!
MD 41
4_1_Montazni_stropovi.qxd:4_1
Biljeπke
MD 42
2/26/10
11:13 AM
Page 42
4_1_Montazni_stropovi.qxd:4_1
2/26/10
11:13 AM
Page 43
4.07.50 do 4.07.52
Projektiranje i gradnja
sa sustavima Rigips.
Demontaæni stropni
sustavi Rigips®
Metalna
potkonstrukcija
AkustiËki stropovi
Gyptone
4.07.50 Gyptone Base demontaæni stropni sustav Gyptone
Koeficijent apsorpcije zvuka αs
Zatvorena povrπina
Debljina ploËe 12,5 mm
Raster 625 x 625 mm (600 x 600 mm)
Vidljiva povrπina
Perforirana povrπina 0%
Frekvencija u Hz
Upute za sustav i montaæu nalaze se u Montaæni stropovi, str. 45.
Upotreba: u kombinaciji s Gyptone Line, -Quattro,
-Point ili -Sixto.
f u Hz
125
Ovjesna visina 45 mm
0,10 0,10 0,05 0,05 0,00 0,05
NRC
250
500
1000 2000 4000
= 0,05
Ovjesna visina= udaljenost izmeu donje povrπine nosivog stropa i gornje povrπine ploËe Gyptone.
4.07.52 Gyptone Line 4 demontaæni stropni sustav Gyptone
Vidljiva povrπina
Koeficijent apsorpcije zvuka αs
Povrπina s reπkama
Debljina ploËe 12,5 mm
Raster 625 x 625 mm (600 x 600 mm)
s akustiËkim voalom
Povrπina s reπkama 16,3%
Frekvencija u Hz
AkustiËki voal na poleini bio je sastavni dio konstrukcije.
Dalji mjerni podaci zvuËne apsorpcije nalaze se u tablici u Montaæni stropovi,
str. 46.
Upute za sustav i montaæu nalaze se u Montaæni stropovi, str. 45.
f u Hz
Ovjesna visina 45 mm
125 250 500 1000 2000 4000
0,15 0,30 0,65 0,80 0,55 0,40
Ovjesna visina 185 mm
0,50 0,60 0,65 0,60 0,60 0,60
NRC
Vrijednosti navedene u zagradama vrijede za rubove A, odnosno E.
= 0,58
= 0,61
Ovjesna visina= udaljenost izmeu donje povrπine nosivog stropa i gornje povrπine ploËe Gyptone.
Upotreba: radi visokog udjela perforirane povrπine ploËe se upotrebljavaju prvenstveno tamo
gdje je potrebno prozraËivanje.
MD 43
4_1_Montazni_stropovi.qxd:4_1
2/26/10
11:13 AM
4.07.55 do 4.07.56
Page 44
Montaæni stropovi Rigips
Metalna potkonstrukcija
AkustiËki stropovi
4.07.55 Gyptone Point 11 demontaæni stropni sustav Gyptone
Vidljiva povrπina
Koeficijent apsorpcije zvuka αs
Perforacija po Ëitavoj povrπini
Debljina ploËe 12,5 mm
Raster 625 x 625 mm (600 x 600 mm)
s akustiËkim voalom
Perforirana povrπina 11,0%
Frekvencija u Hz
AkustiËki voal na poleini bio je sastavni dio konstrukcije.
Dalji mjerni podaci zvuËne apsorpcije nalaze se u tablici u Montaæni stropovi,
str. 46.
Upute za sustav i montaæu nalaze se u Montaæni stropovi, str. 45.
Vrijednosti navedene u zagradama vrijede za rubove A, odnosno E.
Upotreba: moguÊa je u brojnim kombinacijama
s Gyptone Base i s djelomiËno perforiranim
povrπinama.
f u Hz
Ovjesna visina 45 mm
125 250 500 1000 2000 4000
0,10 0,25 0,65 0,85 0,50 0,35
Ovjesna visina 185 mm
0,55 0,70 0,75 0,65 0,60 0,55
NRC
= 0,56
= 0,68
Ovjesna visina= udaljenost izmeu donje povrπine nosivog stropa i gornje povrπine ploËe Gyptone.
4.07.56 Gyptone Point 12 demontaæni stropni sustav Gyptone
Vidljiva povrπina
Koeficijent apsorpcije zvuka αs
DjelomiËno perforirana povrπina
Debljina ploËe 12,5 mm
Raster 625 x 625 mm (600 x 600 mm)
s akustiËkim voalom
Perforirana povrπina 4,9%
Frekvencija u Hz
AkustiËki voal na poleini bio je sastavni dio konstrukcije.
Upute za sustav i montaæu nalaze se u Montaæni stropovi, str. 45.
f u Hz
Ovjesna visina 45 mm
125 250 500 1000 2000 4000
0,15 0,35 0,65 0,60 0,35 0,20
Ovjesna visina 185 mm
0,55 0,60 0,75 0,45 0,35 0,30
NRC
Vrijednosti navedene u zagradama vrijede za rubove A, odnosno E.
Upotreba: moguÊa je u kombinacijama s Gyptone
Base i s potpuno perforiranim povrπinama.
MD 44
= 0,49
= 0,54
Ovjesna visina= udaljenost izmeu donje povrπine nosivog stropa i gornje povrπine ploËe Gyptone.
4_1_Montazni_stropovi.qxd:4_1
2/26/10
11:13 AM
Page 45
x do 4.07.62
Montaæni stropovi Rigips
Metalna potkonstrukcija
AkustiËki stropovi
4.07.60 Gyptone Quattro 20 demontaæni stropni sustav Gyptone
Vidljiva povrπina
Koeficijent apsorpcije zvuka αs
Perforacija po Ëitavoj povrπini
Debljina ploËe 12,5 mm
Raster 625 x 625 mm (600 x 600 mm)
s akustiËkim voalom
Perforirana povrπina 16,3%
Frekvencija u Hz
AkustiËki voal na poleini bio je sastavni dio konstrukcije.
Dalji mjerni podaci zvuËne apsorpcije nalaze se u tablici u Montaæni stropovi,
str. 46.
Upute za sustav i montaæu nalaze se u Montaæni stropovi, str. 45.
Vrijednosti navedene u zagradama vrijede za rubove A, odnosno E.
Upotreba: radi visokog udjela perforirane povrπine, ploËe su prikladne prvenstveno za prostore
koji se prozraËuju, odnosno klimatiziraju.
f u Hz
Ovjesna visina 45 mm
125 250 500 1000 2000 4000
0,15 0,30 0,65 0,85 0,65 0,40
Ovjesna visina 185 mm
0,50 0,60 0,65 0,60 0,65 0,70
NRC
= 0,61
= 0,63
Ovjesna visina= udaljenost izmeu donje povrπine nosivog stropa i gornje povrπine ploËe Gyptone.
4.07.62 Gyptone Quattro 22 demontaæni stropni sustav Gyptone
Vidljiva povrπina
Koeficijent apsorpcije zvuka αs
DjelomiËno perforirana povrπina
Debljina ploËe 12,5 mm
Raster 625 x 625 mm (600 x 600 mm)
s akustiËkim voalom
Perforirana povrπina 8,1%
Frekvencija u Hz
AkustiËki voal na poleini bio je sastavni dio konstrukcije.
Upute za sustav i montaæu nalaze se u Montaæni stropovi, str. 45.
Vrijednosti navedene u zagradama vrijede za rubove A, odnosno E.
Upotreba: moguÊa je u kombinacijama s Gyptone
Base i s potpuno perforiranim povrπinama.
f u Hz
Ovjesna visina 45 mm
125 250 500 1000 2000 4000
0,15 0,40 0,60 0,50 0,35 0,20
Ovjesna visina 185 mm
0,50 0,55 0,60 0,45 0,40 0,40
NRC
= 0,46
= 0,50
Ovjesna visina= udaljenost izmeu donje povrπine nosivog stropa i gornje povrπine ploËe Gyptone.
MD 45
4_1_Montazni_stropovi.qxd:4_1
2/26/10
11:13 AM
4.07.70 do 4.07.72
Page 46
Montaæni stropovi Rigips
Metalna potkonstrukcija
AkustiËki stropovi
4.07.70 Gyptone Quattro 50 demontaæni stropni sustav Gyptone
Vidljiva povrπina
Koeficijent apsorpcije zvuka αs
Perforacija po Ëitavoj povrπini
Debljina ploËe 12,5 mm
Raster 625 x 625 mm (600 x 600 mm)
s akustiËkim voalom
Perforirana povrπina 16,3%
Frekvencija u Hz
AkustiËki voal na poleini bio je sastavni dio konstrukcije.
Dalji mjerni podaci zvuËne apsorpcije nalaze se u tablici u Montaæni stropovi,
str. 46.
Upute za sustav i montaæu nalaze se u Montaæni stropovi, str. 45.
Vrijednosti navedene u zagradama vrijede za rubove A, odnosno E.
Upotreba: radi visokog udjela perforirane povrπine, ploËe su prikladne prvenstveno za prostore
koji se prozraËuju, odnosno klimatiziraju.
f u Hz
Ovjesna visina 45 mm
125 250 500 1000 2000 4000
0,15 0,30 0,65 0,85 0,65 0,40
Ovjesna visina 185 mm
0,50 0,60 0,65 0,60 0,65 0,70
NRC
= 0,61
= 0,63
Ovjesna visina= udaljenost izmeu donje povrπine nosivog stropa i gornje povrπine ploËe Gyptone.
4.07.72 Gyptone Sixto 60 demontaæni stropni sustav Gyptone
Vidljiva povrπina
Koeficijent apsorpcije zvuka αs
Perforacija po Ëitavoj povrπini
Debljina ploËe 12,5 mm
Raster 625 x 625 mm (600 x 600 mm)
s akustiËkim voalom
Perforirana povrπina 17,0%
Frekvencija u Hz
AkustiËki voal na poleini bio je sastavni dio konstrukcije.
Upute za sustav i montaæu nalaze se u Montaæni stropovi, str. 45.
Upotreba: radi visokog udjela perforirane povrπine, ploËe su prikladne prvenstveno za prostore
koji se prozraËuju, odnosno klimatiziraju.
f u Hz
Ovjesna visina 58 mm
125 250 500 1000 2000 4000
0,35 0,65 0,85 0,85 0,75 0,75
Ovjesna visina 200 mm
0,40 0,65 0,80 0,70 0,70 0,65
NRC
= 0,75
= 0,75
Ovjesna visina= udaljenost izmeu donje povrπine nosivog stropa i gornje povrπine ploËe Gyptone.
MD 46
4_1_Montazni_stropovi.qxd:4_1
2/26/10
11:13 AM
Page 47
Montaæni stropovi Rigips
Metalna potkonstrukcija
AkustiËki stropovi
4.07.50 do 4.07.72
Povrπina
Gyptone Quattro ima kvalitetnu
bijelu prevlaku prema NCS 0500
(sliËnu RAL 9010). Stupanj sjaja je
5-9 prema ISO 2813. PloËe Gyptone
Quattro na poleini su oblijepljene
bijelim akustiËkim voalom na bazi
celuloze.
Gyptone
PloËe Gyptone ne smiju se ugraivati
ako je relativna vlaænost zraka viπa od
80% i niæa od 40%.
Kod montaæe treba nositi bijele rukavice, da bi se sprijeËilo zaprljanje.
PloËe su oznaËene strelicama smjera
(utisnuÊe na poleini). One uvijek
moraju pokazivati u istom smjeru.
PloËe proizvedene u razliËitim vremenskim razdobljima ne smiju se meusobno mijeπati (radi nijansa boje).
Kod vrlo jake rasvjete Ëak i vrlo male
razlike u nijansama boje mogu
postati vidljivima.
PloËe za odrez iz optiËkih razloga u
pravilu moraju biti veÊe od polovice
ploËe i moraju biti jednake veliËine
na obim nasuprotnim stranama prostorije.
Kao ploËe za odrez po moguÊnosti
upotrijebiti neperforirane ploËe (npr.
Gyptone Base). Tako se izbjegava da
odrez ide kroz rupu - ovisno o tolerancijama graevinskog objekta, u
odreenim bi primjerima moglo doÊi
do ukoπenja ili bi zidni kutnik perforaciju mogao napola prekriti.
Polaganje Gyptone ploËe kod montaæe sa zakrivenom konstrukcijom
(rub D1) mora se uvijek vrπiti od sredine prostora prema van.
Gyptone
Montaæni sustav s rubovima A i E
Montaæni sustav s rubovima D1
PloËe Gyptone Quattro mogu se
ugraivati u konstrukcije s vidljivim
letvama i tako da je potkonstrukcija
zakrivena. Pritom Gyptone stropovi
ostaju demontaæni, a stropni meuprostor dostupan.
Formati
625 x 625 x 12,5 mm
600 x 600 x 12,5 mm
Base, Line 4,
Point 11 i 12, Quattro 20 do 50,
Sixto 60
Upute za sustav
Base, Line 4,
Point 11 do 12, Quattro 20 do 50,
Sixto 60
Ugradnja
Radi spreËavanja zamaka ploËa u
kriænim spojevama, u podruËju zida
uvijek treba ugraditi zidne opruge.
1 Glavni profil
2 PopreËni profil,
odnosno distancni profil
3 Zidni kutnik
4 Prednapeta opruga
5 Ovjesni element
6 PloËa
Demontaæni sustav s ulaganjem ploËe s oblicima rubova A u E.
Demontaæni sustav sa zakrivenom
potkonstrukcijom s ploËama oblika
rubova D1.
1.
2.
3.
4.
Glavni T-profil
Distancni profil
Ovjesni element
Glavni profil, razmak
625 (600) mm
5. Razmak distancnih
profila
1250 (1200) mm
Razmak ovjesnih
elemenata
1250 (1200) mm
1. Glavni profil
2. PopreËni profil,
L = 625 (600) mm
3. PopreËni profil,
L = 1250 (1200) mm
4. Ovjesni element
5. Glavni profil,
osna udaljenost
1250 (1200) mm
6. Razmak ovjesnih
elmenata glavnih
profila 1250 (1200)
mm
Oblik ruba
A 15/24
Za rub
A 15 i
E 15
Gyptone
Base, Line 4,
Point 11 do 12, Quattro 20 do 50,
Sixto 60
Montaæa
Oblik ruba
D1
Za rub
D1
Za rub
A 24
Oblik ruba
E 15
MD 47
4_1_Montazni_stropovi.qxd:4_1
2/26/10
11:13 AM
4.07.50 do 4.07.72
Page 48
Montaæni stropovi Rigips
Metalna potkonstrukcija
AkustiËki stropovi
Koeficijent apsorpcije zvuka α ∑ demontaæni stropni sustavi
Oznaka proizvoda
Ovjesna visina
u mm
125
250
500
1000
2000
4000
45
0,10
0,10
0,05
0,05
0,00
0,05
45
45
45 3)
185
0,15
0,15
0,30
0,50
0,35
0,30
0,65
0,60
0,65
0,65
0,90
0,65
0,80
0,80
0,85
0,60
0,65
0,55
0,65
0,60
0,45
0,40
0,60
0,60
Gyptone Point 11 1)
45
45 3)
185
0,10
0,30
0,55
0,25
0,65
0,70
0,65
1,00
0,75
0,85
0,85
0,65
0,50
0,60
0,60
0,35
0,55
0,55
Gyptone Point 12 1)
45
185
0,15
0,55
0,35
0,60
0,65
0,75
0,60
0,45
0,35
0,35
0,20
0,30
Gyptone Quattro 20 1)
45
45 3)
185
0,15
0,25
0,50
0,30
0,65
0,60
0,65
1,00
0,65
0,85
0,95
0,60
0,65
0,65
0,65
0,40
0,65
0,70
Gyptone Quattro 22 1)
45
185
0,15
0,50
0,40
0,55
0,60
0,60
0,50
0,45
0,35
0,40
0,20
0,40
Gyptone Quattro 50 1)
45
45 3)
185
0,15
0,25
0,50
0,30
0,65
0,60
0,65
1,00
0,65
0,85
0,95
0,60
0,65
0,65
0,65
0,40
0,65
0,70
Gyptone Sixto 60 1)
58
200
0,35
0,40
0,65
0,65
0,85
0,80
0,85
0,70
0,75
0,70
0,75
0,65
Gyptone Base
1)
Gyptone Line 4 1)
1)
3)
Frekvencija u Hertz
naveden je koeficijent apsorpcije zvuka αρ
s poloæenom mineralnom vunom debljine 45 mm
Svjetlosna refleksija
Produkt
Gyptone
Base
Gyptone Gyptone
Gyptone
Line 4)
Point 11 4) Quattro 20 4)
Svjetlosna
refleksija
cca 82%
cca 70%
4)
cca 75%
cca 73%
uvijek je bila mjerena svjetlosna refleksija proizvoda s najveÊom perforiranom povrπinom.
MD 48
4_1_Montazni_stropovi.qxd:4_1
2/26/10
11:13 AM
Page 49
4.07.75 do 4.07.76
Projektiranje i gradnja
sa sustavima Rigips.
Demontaæni stropni
sustavi Rigips®
Metalna
potkonstrukcija
AkustiËki stropovi
Koridor elementi Gyptone
koridor elementi Gyptone; gips-ploËe na radnoj strani imaju kvalitetnu
prevlaku od bijele akrilne boje, a na poleini bijeli akustiËki voal.
Klasa graevinskog materijala: ploËe = A2, voal = B2 (prema DIN 4102-1)
A
»elni rub A
Oblik rubova E15
koridor elementi Gypton mogu se pojedinaËno demontirati.
4.07.75 Gyptone Base 33 demontaæni stropni sustav Gyptone s dugim ploËama
Zatvorena povrπina
Debljina ploËe 12,5 mm
2100 x 300 mm
i posebne duæine
Vidljiva povrπina
Upute za sustav i montaæu nalaze se u Montaæni stropovi, str. 49.
Uporaba: u kombinaciji s dugim ploËama
Gyptone Line 8, -Point 15 ili -Quattro 55.
4.07.76 Gyptone Line 8 demontaæni stropni sustav Gyptone s dugim ploËama
Povrπina s reπkama
Debljina ploËe 12,5 mm
2100 x 300 mm
i posebne duæine
Vidljiva povrπina
Upute za sustav i montaæu nalaze se u Montaæni stropovi, str. 49.
Upotreba: u kombinaciji s dugim ploËama
Gyptone Base 33.
MD 49
4_1_Montazni_stropovi.qxd:4_1
2/26/10
4.07.78 do 4.07.79
11:13 AM
Page 50
Montaæni stropovi Rigips
Metalna potkonstrukcija
AkustiËki stropovi
4.07.78 Gyptone Point 15 demontaæni stropni sustav Gyptone s dugim ploËama
Perforacija po Ëitavoj povrπini
Debljina ploËe 12,5 mm
2100 x 300 mm
i posebne duæine.
Vidljiva povrπina
Upute za sustav i montaæu nalaze se u Montaæni stropovi, str. 49.
Upotreba: u kombinaciji s koridor
elementima Gyptone Base 33.
4.07.79 Gyptone Quattro 55 demontaæni stropni sustav Gyptone s dugim ploËama
DjelomiËno perforirana povrπina
Debljina ploËe 12,5 mm
2100 x 300 mm
i posebne duæine.
Vidljiva povrπina
Upute za sustav i montaæu nalaze se u Montaæni stropovi, str. 49.
Upotreba: u kombinaciji s koridor elementima
Gyptone Base 33.
MD 50
4_1_Montazni_stropovi.qxd:4_1
2/26/10
11:13 AM
Page 51
Montaæni stropovi Rigips
Metalna potkonstrukcija
AkustiËki stropovi
Povrπina
Formati
Koridor elementi Gyptone imaju kvalitetnu bijelu akrilnu prevlaku NCS
0500 (sliËno RAL 9010). Stupanj
sjaja 5-9 prema ISO 2813. Duge
perforira ne Gyptone ploËe na
poleini su ob lijepljene bijelim
akustiËkim voalom na bazi celuloze.
Oblik rubova:
Uzduæni rub: E15, Ëelni rub: A
2100 x 300 x 12,5 mm,
Posebne duæine na upit.
Zaπtita od poæara
»iπÊenje
Koridor elementi Gyptone su negorivi i spadaju u klasu zapaljivosti A2
prema DIN 4102, 1.dio.
Koridor elementi Gyptone mogu se
oËistiti vlaænom spuævom. Dodatno
se moæe upotrijebiti blago luænato
sredstvo za ËiπÊenje.
Svjetlosna refleksija
Kod standardne povrπine stupanj
svjetlosne refleksije iznosi oko 75%.
Preduvjeti za ugradnju
Koridor elementi Gyptone mogu se
upotrijebiti u prostorima u kojima relativna vlaænost zraka nije veÊa od
70%.
Koridor elementi Gyptone se ne smiju
ugraivati ako je relativna vlaænost
zraka viπa od 80% i niæa od 40%.
Kod montaæe treba nositi bijele
rukavice, da bi se sprijeËila zaprljanja.
Koridor elementi Gyptone polaæu se u
odgovarajuÊoj duljini, koja je u skladu
sa πirinama hodnika, na stepenaste
zidne kutnike, vidi sliku.
Izmeu spojeva elemenata namjeπtaju se letve T-15 (Ëija je visina u
skladu sa statiËkim zahtjevima), na
koje nalijeæu uzduæne stranice ploËe.
»itavu stropnu konstrukciju treba
poravnati vodoravno u istoj visini.
Povrπinska masa: oko 8 kg/m2
Base oko 9 kg/m2
4.07.75 do 4.07.79
Gyptone
koridor elementi
Base 33, Line 8,
Point 15, Quattro 55
Upute za sustav
Obnavljanje
Koridor elementi Gyptone po potrebi
se mogu obojiti mekanim valjkom.
Taj premaz ne utjeËe na zvuËnu apsorpciju koridor elemenata Gyptone.
Boje se ne smiju nanositi rasprπivanjem.
Elementi su oznaËeni strelicama
smjera (utisnuÊe na poleini). One
uvijek moraju pokazivati u istom
smjeru.
Kod vrlo jake rasvjete Ëak i vrlo male
razlike u nijansama boje mogu postati vidljivima.
Gyptone
koridor elementi
Koridor elementi Gyptone ugrauju
se u konstrukcije s vidljivim letvama.
Pri tom Gyptone stropovi ostaju demontaæni, a stropni je meuprostor
dostupan na svakom mjestu. U hodnicima Koridor elementi Gyptone
treba polagati na stepenaste zidne
kutnike (vidi sliku). Time se olakπava
montaæa i smanjuje potrebna visina
podizanja.
Gyptone
koridor elementi
Base 33, Line 8,
Point 15, Quattro 55
Ugradnja
Base 33, Line 8,
Point 15, Quattro 55
Montaæa
A
»elni rub A
Oblik rubova E15
MD 51
4_1_Montazni_stropovi.qxd:4_1
Biljeπke
MD 52
2/26/10
11:15 AM
Page 52
4_1_Montazni_stropovi.qxd:4_1
2/26/10
11:16 AM
Page 53
Biljeπke
MD 53
4_1_Montazni_stropovi.qxd:4_1
Biljeπke
MD 54
2/26/10
11:18 AM
Page 54
4_1_Montazni_stropovi.qxd:4_1
2/26/10
11:18 AM
Page 55
4_1_Montazni_stropovi.qxd:4_1
2/26/10
Saint-Gobain Rigips Austrija GmbH
Predstavniπtvo u HR
HR-10000 Zagreb, Hondlova 2
tel. 01 2335 570, fax 01 2444 290
e-mail: [email protected]
www.rigips.com
11:18 AM
Page 56
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
5 420 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content