close

Enter

Log in using OpenID

1 ADRISS doo Rochregerova 16, Pula OIB 10196208703 Koncesija

embedDownload
OVLAŠTENI KONCEIONARI NA LUČKOM PODRUČJU LUČKE UPRAVE PULA
PREDMET KONCESIJE
DATUM POČETKA
DATUM ISTEKA
Koncesija za popravak i
montažu brodskih motora na
plovilima u lučici Bunarina
22.4.2013
21.4.2014
1.6.2008
31.5.2018
1.3.2012
29.2.2016
1.7.2011
30.6.2026
10.6.1999
9.6.2023
Koncesija za obavljanje lučke
djelatnosti pranja, poliranja i
farbanja brodova na lučkom
području Lučke uprave Pula
u lučici Bunarina
1.6.2013
31.5.2014
Ostale
gospodarske
BUŽA d.o.o. Centar 223, 52203 djelatnosti
i
korištenje
7
Medulin
obejkata lučke podgradnje i
nadgradnje u luci Medulin
1.1.2009
1.1.2029
koncesija
za
obavljanje
ostalih
gospodarskih
djelatnosti
i
korištenje
objekata lučka podgradnje i
nadgradnje u lukama Polje i
Runke
1.7.2011
30.6.2031
23.10.2012
22.10.2022
23.10.2012
22.10.2016
RED.BR
OVLAŠTENIK KONCESIJE
ADRISS d.o.o. Rochregerova
16, Pula
1
OIB 10196208703
ARMIŽADOR obrt za pomorsko
lučke djelatnosti, vl. Petar
Čistoća – prihvat i otprema
2
Blašković, Veruda 25, 52100
krutog otpada
Pula
Postavljanje aparata u SZ
3 AUTOMATIC SERVIS
luke Pula
Gradnja novih brodova u
AVANGARD SHIPYARDS –
Slobodnoj zoni luke Pula na
4 d.d., Sv. Polikarpa 8, 52100
otvorenom prostoru veličine
PULA
1000 m2
5
Obavljanje djelatnosti izrade
AVANGARD SHIPYARDS
i održavanja plovila u
d.d., Sv. Polikarpa 8, 52100 Pula
Slobodnoj zoni luke Pula
BONACA – obrt za čišćenje svih
vrsta objekata i ostale
djelatnosti, Palladiova 17, 52100
6
Pula
OIB: 29376939872
8
BUŽA d.o.o. Medulin, Centar
223
(CELMAR – strojobravarski
obrt, vl. Marjan Rusev, Sv.
Polikarpa 8, 52100 Pula, OIB
9
61567751943) PRIJENOS
KONCESIJE NA RUSKO
D.O.O.
DEZINSEKCIJA – d.o.o. iz
10 Rijeke, Brajšina 13, 51000
Rijeka, OIB 75145286506
koncesija za obavljanje
djelatnosti u slobodnoj zoni
luke Pula - proizvodnja
proizvoda od metala
Koncesija za obavljanje
lučkih djelatnosti:
1. Fumigacija tereta i
deratizacija i
2. Čistoća – prihvat i otprema
tekućeg otpada i onečišćenja
mora krutim i tekućim
otpadom
ELBERG d.o.o. Sv. Polikarp 8,
11 52100 Pula
POTKONCESIONAR
Ugovor s tvrtkom ELBERG
NOVA d.o.o. kojim se dio
koncesije za obavljanje
proizvodne djelatnosti u
Slobodnoj zoni luke Pula na
k.č. 637/12 k.o. Pula u
ukupnoj površini od 165 m²,
daje u potkoncesiju
1.1.2011
25.11.2020
26.11.2010
25.11.2020
22.4.2011
21.4.2021
1.4.2012
11.3.2016
28.10.2010
27.10.2020
1.5.2012
30.4.2022
4.11.2011
3.11.2021
1.2.2010
31.1.2014
1.3.2012
29.2.2016
MEXTENDER obrt za izradu
Koncesija za popravak tendi
20 tendi, vl. Kristijan Dragobratović
u lučici Bunarina
OIB 09850226217
22.4.2013
21.4.2014
MOTORTECH CONSULTING Koncesija za servisiranje
21 d.o.o. Flaciusova 1, Pula OIB
brodova i brodskih sustava u
30999020365
lučici Bunarina
1.6.2013
31.5.2014
22.4.2011
21.4.2015
12
ELBERG NOVA d.o.o., Sv.
Polikarpa 8, Pula
13
GERA d.o.o., Sv. Polikarpa 8,
52100 Pula
IN MEDIAS RES d.o.o.
14 Tomasinijeva 7, 52100 Pula,
OIB 81997500582
INA d.d., Av. V. Holjevca 10,
15
10000 Zagreb
ISTRA PILOT d.o.o.
Sv. Teodora 2
16 52100 Pula
OIB 06685464451
Obavljanje djelatnosti u
Slobodnoj zoni luke Pula i
to:
1. Proizvodnja proizvoda od
metala, strojeva opće
namjene i bravarije
2. Servisiranje, popravak i
gradnja brodova i čamaca
Obavljanje metaloprerađivačke djelatnosti u
Slobodnoj zoni luke
Koncesija za postavljanje
reklamnog panoa za
reklamno plakatiranje
Prodaja goriva i derivata na
lučkom području
koncesija za obavljanje lučke
jelatnosti priveza i odveza
brodova
Obavljanje djelatnosti
ISTRA YACHTING d.o.o. Pula, bojanja, lakiranja, izrade
17
Sv. Polikarpa 8
paluba i ostalih uređenja na
brodicama u SZ
Postavljanje, punjenje i
KAMPER obrt, Kokuletovica 3,
18
servisiranje samouslužnih
52210 Rovinj
aparata u SZ luke Pula
Koncesija za obavljanje
lučkih djelatnosti:
1. Prihvat i otprema tekućeg
METIS d.d. , Kukuljanovo 414, otpada i onečišćenja mora
19
51227 Kukuljanovo
krutim i tekućim otpadom i
2. Prihvat i otprema krutog
otpada
„OLEAGINUS J.V.“ j.d.o.o.
Ruže Petrović 6,
22 52212 Fažana
OIB 38363451220
koncesija za obavljanje
ugostiteljsko-turističke
djelatnosti u luci Fažana
23
POLA TEXTILE d.o.o., Sv.
Polikarpa 8, 52100 Pula
Obavljanje djelatnosti
proizvodnje pletenih i
kukičanih pulovera, jakni i
sličnih proizvoda u
Slobodnoj zoni luke Pula
koncesija za obavljanje
ugostiteljsko-turističke
djelatnosti prodaja karata u
luci Fažana
14.12.2010
13.12.2020
1.3.2012
29.2.2016
22.4.2013
21.4.2014
16.11.2012
15.11.2022
1.2.2013
31.1.2027
koncesija
za
obavljanje
S.P.R. d.o.o. Medulin, Kaštanjež djelatnosti gradnje i popravka
28
19
brodova u Slobodnoj zoni
luke Pula - 842 m2
1.11.2011
31.10.2021
Obavljanje djelatnosti
gradnje i popravka brodova u
Slobodnoj zoni luke Pula .
1200 m2 zatvoreni prostor i
400 m2 otvoreni prostor
26.1.2011
25.1.2021
1.3.2013
31.12.2014
1.5.2012
30.4.2022
6.3.2013
5.3.2023
1.1.2011
25.11.2020
R.I.S.T. TOURS d.o.o.
24 Vodnjanska cesta 48, 52212
Fažana
RO TEHNOLOGIJA d.o.o.
Nova cesta 86, Opatija
25
OIB 94757004774
Koncesija za iznajmljivanje,
popravak i održavanje plovila
u lučici Bunarina
ROSSL i DUSSO ISTRA d.o.o.,
Proizvodnja proizvoda od
26 Sv. Polikarpa 8, Pula, OIB:
metala u SZ
73598743021
Koncesija za postavljanje
solarnih panela za
S.P.R. – d.o.o., Svetog Polikarpa proizvodnju električne
27 8, 52100 Pula OIB
energije na krovnim
71470673921
konstrukcijama zgrada koje
se nalaze na pomorskom
dobru u SZ
(S.P.R. d.o.o., Kaštanjež 19,
29 52203 Medulin) -prijenos
koncesije na Yacht servis
SIMMOR – d.o.o. Ratka
30 Petrovića 15, 51000 Rijeka,
OIB: 67009288864
Koncesija za obavljanje
turističke djelatnosti
PRODAJE KARATA
koncesija za obavljanje
ostalih gospodarskih
Sportsko nautička udruga KUJE,
31
djelatnosti i korištenje
Ližnjan 147, Medulin
objekata lučke podgradnje i
nadgradnje u luci Kuje
Koncesija za obavljanje
ostlaih gospodarskih
SRD “MANDRAČ – TIVOLI”
djelatnosti i korištenju
Pula, Samagher 9
32
objekata lučke podgradnje i
OIB 00716862725
nadgranje u komunalnom
dijelu luke Pula – lučica
Mandrač
TEHMONT I.N.C. d.o.o. Sv.
33 Polikarpa 8, 52100 Pula
POTKONCESIONAR
Ugovor s tvrtkom ELBERG
NOVA d.o.o. kojim se dio
koncesije za obavljanje
proizvodne djelatnosti u
dijelu proizvodne hale
smještene na k.č. 637/12 k.o.
Pula, u ukupnoj površini od
1350 m², daje u potkoncesiju.
Potkoncesionar ima
mogućnost korištenja malog
bazena Slobodne zone s
odnosnim kopnenim dijelom
Koncesija za obavljanje lučke
TEHNOMONT – d.d.,
djelatnosti servisiranja
34 Industrijska 4, 52100 Pula OIB: plovila na lučkom području
30999020365
Lučke uprave Pula u lučici
Bunarina
1.6.2013
31.5.2014
14.4.2014
25.1.2021
10.6.2014
9.6.2018
30.7.2014
29.7.2034
1.8.2014
31.7.2024
1.10.2014
31.12.2016
COMMODORE YACHT
SEVICE D.O.O.
Ugovor o koncesiji za
obavljanje djelatnosti
servisiranja i održavanja
plovila uz korištenje i
održavanje postojećih
objekata lučke nadgradnje i
podgradnje na pomorskom
dobru-SZ luke Pula
19.12.2014
18.12.2024
THOLUS d.o.o., Vladimira
Nazora 47, 52100 Pula
Obavljanje djelatnosti
proizvodnje remena u
Slobodnoj zoni Luke
19.8.2010
18.8.2017
YACHT SERVIS
35 POTKONCESCIJA (prostor
S.P.R.)-P O N I Š T E N O
Ugovor o davanju dijela
koncesije u potkoncesiju za
obavljanje djelatnosti
propisane posebnim
zakonomu SZ; k.č. 637/12,
k.o. Pula 675 m2 + otvoreni
prostor 200 m2
Ugovor o koncesiji za
obavljanje ugostiteljsko
MANDRAČ-UGOSTITELJSKO
36
turističke djelatnosti na
TURISTIČKA DJELATNOST
lučkom području Lučke
uprave Pula
Ugovor o koncesiji za
ZELENA ŠUMA-RIBARSKA
obavljanje djelatnostiKOLIBA
Ribarska koliba
EUROPSKI OBALNI
Ugovor za obavljanje
AVIOPRIJEVOZNIKdjelatnosti prihvat i
PRIHVAT I OTPREMA
otpremahidroaviona i putnika
HIDROAVIONA
Ugovor za gospodarsko
korištenje pomorskog dobra
FRATARSKI D.O.O.
luke posebne namjene
sportske i nautičke luke
Bunarina
37
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
11
File Size
153 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content