close

Enter

Log in using OpenID

1 Број 7 СЕПТЕМВРИ 2011 година Илинден, 05 Септември 2011

embedDownload
Број 7
СЕПТЕМВРИ
Илинден,
05 Септември
2011 година
2011 година
1
Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на oпштина Илинден
(Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на oпштина Илинден, донесе :
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за измена на распоредот на средствата во Буџетот на
Општина Илинден за 2011 година
Се објавува Одлуката за измена на распоредот на средствата во Буџетот
Општина Илинден за 2011 година, бр.07-5587/3 од 31.08.2011 година што Советот
Општина Илинден ја донесе на 37-та (триесет и седмата) редовна седница одржана
ден 31.08.2011 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено
Службен гласник на oпштина Илинден.
Арх.бр. 08-7439/1
Од 05.09.2011г.
на
на
на
во
ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р
2
Архивски број: 07-5587/3
Датум на донесување: 31.08.2011г.
Совет на општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски с.р
3
Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на општина Илинден
(Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на oпштина Илинден, донесе :
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за проширување на средствата во Буџетот
на Општина Илинден за 2011 година
Се објавува Одлуката за проширување на средствата во Буџетот на Општина
Илинден за 2011 година, бр.07-5587/4 од 31.08.2011 година што Советот на Општина
Илинден ја донесе на 37-та (триесет и седмата) редовна седница одржана на ден
31.08.2011 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено
во Службен гласник на oпштина Илинден.
Арх.бр. 08-7439/2
Од05.09.2011г.
ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р
4
Арх.бр. 07-5587/ 4
Датум на донесување 31.08.2011г.
Совет на Општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски с.р
5
Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на општина Илинден
(Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на oпштина Илинден, донесе :
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за финансиско учество на Општина Илинден
во реализацијата на Проектот: „Изработка на проектна документација
за каналски систем Скопско поле“
Се објавува Одлуката за финансиско учество на Општина Илинден во
реализацијата на Проектот: „Изработка на проектна документација за каналски систем
Скопско поле“, бр.07-5587/5 од 31.08.2011 година што Советот на Општина Илинден ја
донесе на 37-та (триесет и седмата) редовна седница одржана на ден 31.08.2011
година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено
во Службен гласник на oпштина Илинден.
Арх.бр. 08-7439/3
Од 05.09.2011 г.
ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р
6
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа
(“Службен весник на РМ” број 5/02), член 20 став 1 точка 43 од Статутот на општина
Илинден (Сл. гласник на општина Илинден бр.15/10) и член 134 став 2 од Деловникот
за работа на Советот на општина Илинден (Сл. гласник на општина Илинден бр.12/09)
Советот на Општина Илинден на седницата одржана на ден 31.08.2011 година , донесе
ОДЛУКА
за финансиско учество на Општина Илинден во реализацијата на Проектот:
,,Изработка на проектна документација за каналски систем Скопско поле”
Член 1
Со оваа одлука се одобруваат средства за финансиско учество на Општина
Илинден за реализирање на Проектот: ,,Изработка на проектна документација за
каналски систем Скопско поле” кој ќе биде финансиран од Бирото за регионален развој
на Република Македонија.
Член 2
Вкупната вредност на проектот изнесува 569.818,00 денари.
Општина Илинден ќе учествува во реализирањето на проектот со 54.988,00
денари кои се обезбедени од Буџетот на Општина Илинден за 2011 година, во
Програма RA 482910 – Подготвување на проекти.
Член 3
Се задолжува Градоначалникот на општина Илинден да ја спроведе оваа
Одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Илинден”.
Арх.бр. 07-5587/5
Датум на донесување 31.08.2011г.
Совет на Општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски с.р
7
Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на општина Илинден
(Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на oпштина Илинден, донесе :
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за давање на согласност на Ценовникот
за дополна на Ценовникот за користење на спортските објекти на
подрачјето на општина Илинден
Се објавува Одлуката за давање на согласност на Ценовникот за дополна на
Ценовникот за користење на спортските објекти на подрачјето на општина Илинден,
бр.07-5587/6 од 31.08.2011 година што Советот на Општина Илинден ја донесе
на 37-та (триесет и седмата) редовна седница одржана на ден 31.08.2011 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено
во Службен гласник на oпштина Илинден.
Арх.бр. 08-7439/4
Од 05.09.2011 г.
ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р
8
Врз основа на член 11 став 1 точка 5 од Законот за јавните претпријатија
(Сл.весник на Р.М бр.38/96, бр.6/02, бр.49/06, бр.22/07, бр.83/09,), член 36 став 1 точка
15 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.05/02), член 20 став 1
точка 43 од Статутот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.15/10) и
член 134 став 2 од Деловникот за работа на Советот на општина Илинден (Сл.гласник
на општина Илинден бр.12/09), Советот на општина Илинден на седницата одржана на
ден 31.08.2011 година, донесе:
ОДЛУКА
за давање на согласност на Ценовникот за дополна на Ценовникот за користење
на спортските објекти на подрачјето
на општина Илинден
Член 1
Се дава согласност на Ценовникот за дополна на Ценовникот за користење на
спортските објекти на подрачјето на Општина Илинден бр.02-41/3 донесен од
Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со спортски објекти
Илинден 2010, н.Илинден на седницата одржана на ден 24.08.2011год.
Член 2
Ценовникот за дополна на Ценовникот за користење на спортските објекти на
подрачјето на Општина Илинден е составен дел на оваа Одлука.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот
гласник на општина Илинден
Арх.бр. 07-5587/6
Датум на донесување 31.08.2011г.
Совет на Општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски с.р
9
10
Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на општина Илинден
(Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на oпштина Илинден, донесе :
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за усвојување на Годишниот извештај за работата
на ОУ „Гоце Делчев“ н.Илинден за учебната 2010/2011 година
Се
објавува
Одлуката
за
усвојување
на
Годишниот
извештај
за работата на ОУ „Гоце Делчев“ н.Илинден за учебната 2010/2011 година,
бр.07-5587/7 од 31.08.2011 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на
37-та (триесет и седмата) редовна седница одржана на ден 31.08.2011 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено
во Службен гласник на oпштина Илинден.
Арх.бр. 08-7439/5
Од 05.09.2011 г.
ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р
11
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа
(Сл.весник на Р.М бр.05/02), член 20 став 1 точка 29 од статутот на Општина Илинден
(Сл.гласник на Општина Илинден бр.15/2010), член 134 став 2 од Деловникот за
работа на Советот на општина Илинден (Сл.гласник на Општина Илинден бр.12/09)
Советот на Општина Илинден на седницата одржана на ден 31.08.2011 година, донесе:
ОДЛУКА
за усвојување на Годишниот извештај за работата на ОУ „Гоце Делчев“
н.Илинден за учебната 2010/2011 година
Член 1
Се усвојува Годишниот извештај за работата на ОУ „Гоце Делчев“ н.Илинден за
учебната 2010/2011 година бр.03-1/34 од 20.07.2011 година.
Член 2
Годишниот извештај за работата на ОУ „Гоце Делчев“ н.Илинден за учебната
2010/2011 година бр.03-1/34 од 20.07.2011 година е составен дел на оваа Одлука.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот
гласник на Општина Илинден.
Арх.бр. 07-5587/7
Датум на донесување 31.08.2011г.
Совет на Општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски с.р
12
Br.03-1/34
20.07.2011god.
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
ЗА РАБОТАТА НА ОУ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
н.ИЛИНДЕН ЗА УЧЕБНАТА
2010/2011 godina
JUNI; 2011 GODINA
ILINDEN
13
Sodr`ina .................................................................................................................................... str.2
Voved za godi{en izve{taj.................................................. ..........................................................3
Uslovi za rabota na u~ili{teto.............................................................. ................................ 3,4
Planirawe, realizacija i unapreduvawe na vospitno
- 0brazovnata dejnost........................................................................................................................5
Realizacija na zadol`itelna nastava............................................ .............. ..............................6
Izborna nastava ................................................................................... .............. ............................6
Realizacija na dopolnitelna nastava......................................... .............. .................................6
Realizacija na dodatna nastava.....................................................................................................7
Realizacija na programata na detska organizacija...............................................................7,8
Izve{taj za rabotata na Podmladokot na Crveniot krst...................................................8,9
Realizacija na razvojno - istra`uva~ki proekti.....................................................................9
Realizacija na von-nastavnite dejnosti....................................................................................10
Osvoeni nagradi na u~enicite na natprevari.....................................................................11,12
Prozivodstveno i druga op{testveno-korisna rabota ....................................................12,13
U~eni~ki ekskurzii.......................................................................................................................13
Gri`a za zdravjeto na u~enicite.......................................................................................... 13,14
Sorabotka so lokalnata sredina.................................................................................................14
Sledewe, vrednuvawe i unapreduvawe na vospitno - obrazovnata
rabota............................................................................................ .............. ............................... 15,16
Stru~no i pedago{ko usovr{uvawe na nastavnicite i
drugite stru~ni rabotnici ................................................. ....................................16,17,18,19,20
Planirawe i realizacija na dejnosta na stru~nite organi
i tela, stru~nite rabotnici i direktorot.............................................................................. 21
Oddelenski sovet........................................................................................................................... 22
Oddelenski rakovoditel..............................................................................................................22
Stru~en aktiv na oddelenska nastava ......................................................................................23
Stru~en aktiv na jazi~no-umetni~ka i op{testveno ekonomska
grupa predmeti i fizi~ko i zdravstveno obrazovanie ........................................................24
Stru~en aktiv na prirodno matemati~ki nauki....................................................................25
Izve{taj za rabotata na pedagogot na u~ili{teto..........................................................25,26
Izve{taj za rabotata na bibliotekarot..................................................................................27
Izve{taj za rabotata na direktorot na u~ili{teto ......................................................28,29
Pedago{ka evidencija i dokumentacija....................................................................................29
Zaklu~ni sogleduvawa i predlog merki za podobruvawe na
sostojbite za unapreduvawe na dejnosta...............................................................................29,30
14
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
ЗА РАБОТА НА ОУ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ н.ИЛИНДЕН ЗА УЧЕБНАТА
2010/2011 godina
Osnovnoto u~ili{te “Goce Del~ev” n.Ilinden-Skopje,ima za cel da ja
prika`e celokupnata rabota vo tekot na u~ebnata 2010/2011 g. rabotena od podnesenata
Godi{na programa za rabota na u~ili{teto; sodr`ana od Zakonot za osnovno
obrazovanie (SL.vesnik 44/95 g.24/96 i 27/96) i podzakonskite akti, Planot i
programata za vospitno-obrazovnata dejnost vo osnovnoto u~ili{te kako i drugite
zakoni koi se direktno ili indirektno povrzani so dejnosta – osnovno obrazovanie, so
poseben akcent na vospitno-obrazovnata dejnost.
Godi{niot izve{taj e sostaven od tekstualen i statisti~ki del.
Tekstualniot del gi sodr`i slednite poglavja:
1. Uslovi vo koi raboti u~ili{teto;
2. Planirawe, realizacija i unapreduvawe na vospitno-obarzovnata
dejnost;
3. Planirawe i realizacija na dejnosta na stru~nite organi i tela,
stru~nite rabotnici i direktorot;
4. Uspeh na u~enicite na krajot od u~ebnata godina;
5. Pedago{ka evidencija i dokumentacija;
6. Zaklu~ni sogleduvawa i predlog merki za podobruvawe na
sostojbite za unapreduvawe na dejnosta.
УСЛОВИ ВО КОИ РАБОТИ УЧИЛИШТЕТО
Osnovnoto u~ili{te „Goce Del~ev“ Ilinden e devetgodi{no u~ili{te koe se
nao|a vo Op{tina Ilinden, na patniot i `elezni~kiot pravec Skopje-Kumanovo. Gi
opfa}a u~enicite od naselenite mesta Ilinden i Marino, raboti vo dva objekta, edniot
vo Ilinden a drugiot vo Marino koi se vo neoposredna blizina i dvata objekta
namenski se gradeni .
Na krajot od u~ebnata 2010/2011 g. brojot na u~enicite vo na{eto u~ili{te
iznesuva 1074 u~enik smesteni vo 39 paraleleki i toa 21 vo oddelenska nastava i 18 vo
predmetna nastava. Nastavata se izveduva na makedonski nastaven jazik. Nastavata se
izveduva vo dve smeni, koi naizmeni~no se menuvaat na dve sedmici, osven zimskiot
15
period poradi za{teda na ogrev (nafta) predmetna nastava raboti vo prva smena, a
oddelenska nastava vo vtora smena.
Prostornite uslovi vo u~ili{teto gi zadovoluvaat potrebite na
u~enicite za normalno odvivawe na vospitno-obrazovniot proces .U~ili{teto
raspolaga so 19 univerzalni u~ilnici , od koi edna e specijalizirana za predmetot
fizika, eden kabinet po predmetot TO, eden kabinet po informatika, edna pomala
prostorija – biblioteka, eden kabinet po muzi~ko obrazovanie, eden kabinet po hemija,
dve u~ilnici za prvo devetoletka, edna fiskulturna sala vo objektot vo Ilinden, kako
i drugi prostorii neophodni za odvivawe na vospitno-obrazovnata dejnost vo
u~ili{teto. Isto taka vo u~ili{teto vo Ilinden postojat dva nadvore{ni sportski
tereni (rakomet i ko{arka). Nastavata za ~asovite po fizi~ko i zdravstveno
obrazovanie za u~enicite vo u~ili{teto vo Marino sega se izveduva vo novata sportska
sala vo neposredna blizina na u~ili{teto.
U~ili{teto e dovolno opremeno so potreben mebel i inventar (klupi,stol~iwa)
no istiot e mo{ne star, taka da skoro sekoja godina so sopstveni sredstva i sredstva od
Op{tinata Ilinden i MON go odr`uvame i obnovuvame.
Nastavnite sredstva, tehni~kite pomagala kako i sostojbata na opremata i pokraj
toa {to sekoja u~ebna godina po ne{to se nabavuva, sepak ne e dovolna za izveduvawe na
sovremena i kvalitetna nastava. Isto taka i vo ovaa izminata u~ebna godina vo
u~ili{teto se nabavuvani neophodni nagledni sredstva, da bi mo`ela nastavata da se
izveduva nepre~eno.
U~ili{teto broi 71 vraboteni od koi eden direktor, eden stru~en sorabotnik
(pedagog), eden bibliotekar, 48 nastavnika, tri rabotnici vo administracija, i 15
rabotnici – higieni~ari, eden haus-majstor i eden ~uvar-gradinar. Celokupniot
nastavno-vospiten kadar e soodvetno obrazovan spored svoite rabotni mesta, odnosno vo
u~ili{teto ima 39 profesori i 9 nastavnici.
Site nastavnici vo predmetna nastava bea so poln fond na nastavni ~asovi. Vo
izminatata u~ebna godina vo na{eto u~ili{te ima{e dopolnuvawe ~asovi na
nastavnici od drugi u~ili{ta po predmetite: fizika i hemija nastavnikot Trojan
Simonovski od OU”Bra}a Miladinovci“ od Miladinovci, makedonski jazik
nastavni~kata Ru`a Traj~evska od OU„Krum To{ev“ Trubarevo, proekti od
informatika profesor Frosina Kuzeva od OU„Risto Krle“ s.Kadino, fizi~ko i
zdravstveno obrazovanie profesor Dejan Dimitrievi} od OU„Bra}a Miladinovci„
s.Miladinovci, profesor po matematika Tawa Stoj~evska od OU„Bra}a Miladinovci“
s.Miladinovci .
PLANIRAWE,REALIZACIJA I UNAPREDUVAWE NA
VOSPITNO-OBRAZOVNATA DEJNOST
Godi{nata programa za rabota na u~ili{teto e razgledana na Nastavni~kiot
sovet pred po~etokot na u~ebnata godina, a usvoena na sostanok na U~ili{niot odbor
odr`an na den 30.08.2010 godina. Godi{nata programa gi opfa}a{e slednite sodr`ini
vo vrska so nastavno-vospitnata dejnost: planirawe na redovna nastava, izborna
16
nastava, dopolnitelna, dodatna nastava, von-nastavni aktivnosti, programa za rabota
na detska organizacija, programa za rabota na podmladok na Crveniot krst, slobodni
u~eni~ki aktivnosti, sekcii vo oddelenska i predmetna nastava, proizvodstveno i druga
op{testveno korisna rabota na u~enicite, u~eni~ki ekskurzii, u~eni~ka zaednica na
u~ili{teto, gri`a na u~ili{teto za zdravjeto na u~enicite, stimulirawe na
u~enicite, u~eni~ki natprevari, programa za realizacija na kulturni i obrazovni
aktivnosti na u~ili{teto vo lokalnata sredina, sledewe, unapreduvawe i vrednuvawe
na vospitno-obrazovnata rabota vo u~ili{teto, programa za rabota na stru~nata
slu`ba, programa za rabota na nastavni~ki sovet, oddelenski sovet, oddelenski
rakovoditel, rakovoditel na paralelka, stru~ni aktivi, programa za rabota na Sovetot
na roditeli, programa za rabota na direktorot na u~ili{teto i programa za vospitnata
cel na u~enicite.
Ovaa u~ebna godina nastavata zapo~na na vreme odnosno na 01.09.2010 god.(sreda).
Nastavno – vospitniot personal navreme gi izraboti site tematski i globalni
planirawa kako za redovnata nastava taka i za dodatnata, dopolnitelnata nastava i
slobodni u~eni~ki
aktivnosti.
Site planirani sodr`ini od Godi{nata programa se ostvareni, odnosno vo
potpolnost realizirani, osoben prioritet se dade na vospitnata cel na u~enicite od
na{eto u~ili{te od koja {to sme osobeno zadovolni. Isto taka vrz osnova na Zakonot
za osnovno obrazovanie planirani se i odr`ani 180 nastavni denovi vo tekot na celata
u~ebna godina so {to vo celost sme gi ispolnile zakonskite obvrski kako u~ili{te.
Vo vtoroto polugodie pedagogot be{e odgovorno lice za sproveduvawe na
sertifikacija na nastavnicite so cel podobruvawe na kvalitetot na obrazovanieto.
Komponenti koi gi sodr`e{e PEP procedurata bea: Koristewe na IKT, matematika i
prirodni nauki i ocenuvawe. Se prijavija pogolem broj na nastavnici koi u~estvuva vo
procedurata za sertifikacija i se zdobija so sertifikati.
Realizacija na zadol`itelna nastava
Vo tekot na u~ebnata 2010/2011 godina po odnos na zadol`itelnata nastava kako i
vonnastavnite aktivnosti planirani so Godi{nata programa, pedago{kata slu`ba i
ostanatiot personal vo u~ili{teto redovno i sovesno gi izvr{uvaa rabotnite zada~i
predvideni so Godi{nata programa.
Izborna nastava
Realizirani ~asovi po predmeti vo oddelenska nastava i toa:
Vo III odd po predmetot rabota so kompjuteri, realizirani se vkupno
72 ~asa;
Vo IV odd. po predmetot tvore{tvo realizirani se vkupno 144 ~asovi.
Realizirani ~asovi po predmeti vo predmetna nastava i toa:
17
Vo V odd. po predmetot: Etika vo religiite realizirani se 35 ~asa kaj nastvani~kata
Nata{a Popovska Nedelkovska;
Po predmetot Tehni~ko obrazovanie realizirani se ~asovi vo V odd. 63 ~asa, vo VII odd.
68 ~asa i vo VIII odd. 66 ~asa;
Po predmetot Proekti od informatika realizirani se ~asovi vo VII odd. 138 ~asa i vo
VIII odd. 205 ~asa
Realizacija na dopolnitelna nastava
Dopolnitelnata nastava vo ovaa u~ebna godina se realizira{e spored Godi{nata
programa.
Realizirani ~asovi vo oddelenska nastava:
- vtoro oddelenie: makedonski jazik 75, matematika 53, zapoznavawe na okolinata 14
~asa;
- treto oddelenie: makedonski jazik 52, matematika 84, zapoznavawe na okolinata 23
~asa;
- ~etvrto oddelenie (devetoletka): makedonski jazik 16, matematika 60, prirodo 6,
op{testvo 2, angliski jazik 14 ~asa, .
- petto oddelenie(devetoletka): makedonski jazik 37, matematika 47, op{testvo 34,
angliski jazik 28~asa .
Realizirani ~asovi vo predmetna nastava:
- makedonski jazik 66 ~asa
- matematika 83 ~asa
- istorija 32 ~asa
- geografija 40 ~asa
- fizika 27 ~asa
- hemija 25 ~asa
- biologija 37 ~asa
- angliski jazik 39 ~asa
- germanski jazik 17 ~asa
- informatika 23 ~as
- tehni~ko obrazovanie 3 ~asa
Realizacija na dodatna nastava
Vo ovaa u~ebna godina realizirani se slednite ~asovi po predmeti vo oddelenska
nastava:
- 3-to oddlenie: makedonski jazik 2 ~asa, matematika 8 ~asa, zapoznavawe na okolinata
8 ~asa ;
- 4-to oddlenie (osmoletka): makedonski jazik 6 ~asa, matematika 11 ~asa, prirodo 5
~asa, op{testvo 2 ~asa, angliski jazik 8 ~asa;
Vo predmetna nastava po predmeti realizirani se i toa: makedonski jazik 43 ~asa,
matematika 24 ~asa, angliski jazik 45 ~asa, istorija 31 ~asa, gra|ansko obrazovanie 4
~asa, fizika 26 ~asa, hemija 17 ~asa, biologija 12 ~asa, geografija 32 ~asa, tehni~ko
obrazovanie 5 ~asa, fizi~ko obrazovanie 35 ~asa, muzi~ko obrazovanie 9 ~asa, likovno
obrazovanie 47 ~asa i informatika 17 ~asa.
18
Realizacija na programata na Detskata organizacija
Detskata organizacija vo u~ebnata 2010/11 godina gi realizira{e slednite
sodr`ini:
Септември
1. Izbor na rakovodstvo na detskata organizacija vo u~ili{teto.
2. Pro~itan referat na tema: 19 godini samostojna i nezavisna
R.Makedonija .
3. Реализирана е акција за уредување на училишниот двор.
Октомври
4. Odbele`ana e detskata nedela od 04-10 oktomvri 2010 godina so
sve~ena priredba i priem na prva~iwata vo detskata organizacija na
R.Makedonija ;
5. Pro~itan e referat po povod 11-ti Oktomvri.
6.Odbele`an e 31 Oktomvri - me|unaroden den na {tedeweto;
Noemvri
7. Pro~itan e referat po povod 13 Noemvri;
8. Organizirani se aktivnosti okolu sledeweto na uspehot na
u~enicite vo izminatiot period;
Dekemvri
9. Pro~itan e referat na tema „Kliment Ohridski - prosvetitel i
pisatel”
10.Organizirani se novogodi{ni priredbi za decata i u~enicite;
11. Nasoki i podgotovki za u~enicite za organiziran zimski odmor;
Fevruari
12.Organizirani se aktivnosti za ureduvawe na u~ili{nite prostorii;
13.Pro~itan e referat po povod 139 godini od ra|aweto na „Goce
Del~ev“
14.Podgotovki na u~enicite za u~estvo na regionalnite i dr`avnite
natprevari;
Mart
15.Pro~itan e referat na tema: 8- mi mart;
16.Pro~itan e referat ne tema: 68 godini od deportacijata na
makedonskite evrei vo logorot Treblinka;;
19
April
17.Odbele`an e Denot na {egata „Aprilijada 2011“;
18.Odbele`an e Denot na zdravjeto 7 April, so referat;
19.U~estvo na u~enici na regionalni i dr`avni natprevari;
20.Organizirana e manifestacija „Kniga za jajce“;
Maj
21. Pro~itan e referat po povod 108 godini od tragi~nata smrt na
Goce Del~ev vo s.Banica;
22. Organizirana e sve~ena priredba po povod - Patronatot na
u~ili{teto;
23. Pro~itan e referat na tema: bra}ata „Sv.Kiril i Sv. Metodij“ slovenski u~iteli i prosvetiteli;
24. Odbele`na e literaturna manifestacija „Ilinden 2011“.
Odgovorni nastavnici: Cimevska Suzana
Micevska Stanka
Izve{taj za rabotata na Podmladokot na Crveniot krst
Realizirani sodr`ini:Septemvri
- Izbirawe na oddelenski Odbori
- Kontrola na li~na i op{ta higiena
- Odr`uvawe na Godi{no sobranie
- Pro~itan referat po povod„Nedela na borba protiv Tuberkuloza“
Oktomvri
- Odbele`uvawe na „Nedela za gri`a za stari lica“
Noemvri
- Pro~itan referat na tema „Borba protiv alkoholizam, norkomanija i pu{ewe“;
Dekemvri
- Pro~itan e referat na tema „Prvi Dekemvri- Svetski den na borbata
protiv Sida“;
- Predavawe na tema: „Zdravje, odmor i rekreacija“;
Fevruari
- Pro~itan e referat na tema: „Svinski grip, simptomi i za{tita od
Zarazuvawe“;
Mart
- Pro~itan referat na tema: „17 ti Mart - Den na krvodaritelstvoto na
R.Makedonija“;
- Predavawe po povod: „Svetski den na tuberkoloza“;
April
20
- Pro~itan referat po povod: „7mi April -den na zdravjeto“
Maj
- Mesec na solidarnosta;
- Odbele`uvawe na denot na Crveniot krst;
Odgovorni nastavnici: Krstevska Du{anka
Petru{evska Lila
Realizacija na razvojno-istra`uva~ki proekti
U~ili{teto ve}e 12 godini e vklu~eno vo proektot “^ekor po ~ekor”kade
{to bea opfateni u~enicite od prvite oddelenija kako i paralelkite do osmo
oddelenie . Nastavnicite, stru~nata slu`ba i direktorot redovno bea educirani preku
sovetuvawa i seminari za kvalitetno izveduvawe na nastavata od ovoj proekt. Spored
na{e mislewe i reakcii od strana na roditelite na u~enicite, kako i sogleduvawata
od stru~ni lica koi go vodat ovoj proekt mo`eme da bideme zadovolni od postignatite
rezultati (uspehot na u~enicite).
Proektite i programite {to gi organizira{e Biroto za razvoj na
obrazovanieto prodol`ija so realizacija vo tekot na ovaa u~ebna godina i toa :
-
Programa za obrazovanie i `ivotni ve{tini vo u~ili{teto (Biro za razvoj na
obrazovanieto);
Planirawe na ocenuvaweto vo godi{nata programa na u~ili{teto i voveduvawe na
eti~ki kodeks za ocenuvawe (Biro za razvoj na obrazovanietoi USAID);
Proekt za osnovnoto obrazovanie – Primena na standardite za ocenuvawe na
u~enicite (USAID);
Realizacija na von-nastavnite dejnosti
Spored predvidenata Programa i planirawe na von-nastavnite aktivnosti
za u~ebnata 2010/2011 godina, vo potpolnost e realizirano se {to e predvideno za
rabotata na Detskata organizacija i Podmladokot na Crveniot krst.
Za realizacijata na slobodnite u~eni~ki aktivnosti i nivniot broj, poedine~no po
predmeti, postoi evidencija vo pedago{kata administracija .
Vo tekot na u~ebnata godina preku sekciite vo oddelenskata nastava
(recitatorska, dramska, literaturna, folklorna i dr.) so kvalitetnite programi bea
u~esnici na niza sve~enosti odr`ani vo u~ili{teto i lokalnata sredina, osobeno se
istaknaa na sve~enata priredba odr`ana po povod Patroniot praznik na na{eto
21
u~ili{te, i humanitarnata priredba za pomo{ na hendikepiranite deca organizirani
od Aktivot na `enite na Op{tina „Ilinden“.
Slobodnite u~eni~ki aktivnosti realizirani se po sledniot redosled:
Edna od najaktivnite sekcii vo na{eto u~ili{te e literaturnata sekcija vo
predmetna nastava koja preku celata u~ebna godina redovno se istaknuva{e so pove}e
aktivnosti. Vo tekot na godinata odr`ani se 6 ~asa pod rakovodstvo na nastavni~kata
Vera V..
Recitatorskata sekcija pod rakovotstvo na nastavni~kata Du{anka N. e redoven
u~esnik na site sve~enosti i manifestacii {to se odr`uvaat vo u~ili{teto, osobeno
se istakna na sredbata na literati-poeti {to bea prisutni vo na{eto u~ili{te po
povod me|unarodnata literaturna manifestacija. I ovaa sekcija gi ima realizirano
site predvideni sodr`ini spored planot i programata vo 6 ~asa .
Isto taka Dramskata sekcija e redoven u~esnik na site manifestacii {to se
odr`uvaat vo u~ili{teto, osobeno po povod Patroniot praznik na u~ili{teto, i site
sodr`ini se realizirani spored predvideniot plan i programa vo 6 odr`ani ~asa pod
rakovodstvo na nastavni~kata Verica B..
^lenovite na folklornata sekcija e isto taka edna od najaktivnite sekcii vo
oddelenska nastava i pod rakovodstvo na nastavni~kite Stanka i Julija vo tekot na
u~ebnata godina redovno u~estvuvaa na sve~enostite i manifestaciite odr`ani vo
u~ili{teto, i Op{tinata.
U~enicite od istoriskata sekcija preku svoi referati po povod dr`avnite
praznici i patroniot praznik na u~ili{teto gi informiraat u~enicite za zna~eweto
na dr`avnite praznici, istoriskite li~nosti, zapoznavawe so hristijanstvoto,
zna~eweto i ulogata na slovenskite prosvetiteli Kiril i Metodij. Sekcijata ja vodat
nastavni~kite P. Karolina i S. Anita i ima odr`ano 13~asa.
Vo tekot na u~ebnata godina odr`ani se 11 ~asa na sekcijata po geografija pod
rakovodstvo na nastavni~kata C. Suzana.
Nastavnikot S. Trojan po fizika realizira 7 ~asa sekcija.
Sekcijata „Mladi biolozi“ pod rakovodstvo na nastavni~kite Verica V. i
Du{anka K. ima realizirano 8 ~asa.
Matemati~kata sekcija pod rakovodstvo na nastavni~kite P. Blagica, N. Dan~e,
M. Silvi i S. Tatjana realizira 20 ~asa matemati~ka sekcija.
Hemiskata sekcija pod rakovodstvo na nastavnicite: K.Du{anka i S. Trojan ima
odr`ano 8 ~asa.
Sekcijata po angliski jazik ja rakovodat nastavni~kite D. Slavica, \ . Biljana i
K. Aleksandra imaat realizirano 19 ~asa .
Likovnata sekcija ja rakovodi nastavnikot A. Boro i ima odr`ano 31~asa, isto
taka ovaa sekcija redovno i aktivno u~estvuvaa na site natprevari.
^lenovite na rakometnata sekcija “Mladi rakometari”-odr`aa 30 ~asa pod
rakovodstvo na nastavnikot Blagoja M..
22
Sekcijata “Mladi atleti~ari” pod rakovodstvo na nastavni~kata Lila P. -A.
realizira 44 ~asa.
Sekcijata po Tehni~ko obrazovanie pod rakovodstvo na nastavni~kata @aklina
@. ima realizirani 14 ~asa.
Slobodnite u~eni~ki aktivnosti po predmetot Gra|anska kultura pod
rakovodstvo na nastavni~kata S. Anita ima realizirano 13 ~asa.
OSVOENI NAGRADI OD U^ENICITE NA NATPREVARI
(Op{tinski, Gradski, Republi~ki)
Na me|unarodniot matemati~ki natprevar „Kengur 2011“ kade zemaa u~estvo
u~enicite od na{eto u~ili{te gi osvoija slednite nagradi i priznania:
- Pod mentorstvo na nastavni~kata Svetlana G. vo IIa odd. u~enicite se zdobija so
diplomi i toa:Sara \ or|ievska I nagrada, Anastasija Mitrovska III nagrada, Ivona
Stan~eva III nagrada.
- Pod mentorstvo na nastavni~kata J. Ana IIIa odd. u~enicite Melani Savovska, Sara
Jakimovska, Sandra Jovevska se zdobija so nagrada - diloma za osvoeno III mesto.
- Pod mentorstvo na nastavni~kata S. Marija IIIv odd. u~enicite: Sara Jordanovska
osvoi nagrada II mesto, Hristijan \ urovski, Bojan Mi{evski i Vlatko Mihajlovski
III mesto .
- Pod mentorstvo na nastavni~kata M. Blagorodna u~enicite Miroslav Angelovski
osvoi I mesto i Marija Gogovska II mesto.
- Pod mentorstvo na nastavni~kata N. Dan~e u~enicite: Tamara Zdravkovska VIIa odd.,
Kristina Andonovska VIIv odd. Oliver Veli~kovski VIIv odd. i Angela Milkovska
VIIv odd. osvoi I nagrada, Angel Tani}VIId odd.osvoi III nagrada.
- Pod mentorstvo na nastavni~kata Blagica P. u~enicite: Damjan Milkovski Vg odd.
osvoi nagrada III mesto, Ivona Serafimovska VIIIv odd., Ivona Brzakovska VIIIv odd. i
David Petru{evski VIIIv odd.se zdobija so diploma osvoeno II mesto na
Me|unarodniot natprevar po matematika „Kengur“.
- Pod mentorstvo na nastavnikot Mirko T. orkestarot na u~ili{teto na
Op{tinskite smotri osvoi III mesto.
- Pod mentorstvo na nastavni~kata C. Suzana u~eni~kata Milkovska Angela VI v odd.
osvoi II mesto na Op{tinsko nivo i V mesto na Dr`aven natprevar
- Pod mentorstvo na nastavni~kata @. @aklina na natprevarite po PPZ pionerskata
i mladinska ekipa na u~ili{teto osvoi I mesto na Op{tinskite natprevari a na
Regionalnite natprevari osvoiva IV mesto. Dodeka mladite prirodwaci i tehni~ari
pod mentorstvo na istiot nastavnik na natprevar odr`an vo Narodna tehnika
u~enikot Marko Panu{kovski osvoi IV mesto a David Nikolovski V mesto;
- Pod mentorstvo na nastavni~kata Vera V. u~enicite zemaa u~estvo na literaturnata
manifestacija “Ilindenski denovi”i osvoiva I mesto (se zdobija so diplomi,knigi),
i na literaturnata manifestacija „Rakatki“ na koi dobija diplomi i drugi nagradi.;
- Pod mentorstvo na nastavni~kata P. Karolina u~eni~kata Angela Jakimovska VIII g
odd.osvoi I mesto, Ivona Serafimovska VIII v odd. i Katerina Karaxovska VIIIa odd II
mesto na Op{tinsko, isto taka Angela Jakimovska VIII g odd.osvoi I mesto, Ivona
23
-
-
Serafimovska VIII v odd. i Katerina Karaxovska VIIIa odd III mesto na Dr`avno
natprevaruvawe po istorija odr`ano vo Ohrid.
Pod mentorstvo na nastavnikot Boro A. u~eni~kata Jakimovska Izabela VIII g odd.
osvoi I mesto na Gradskiot likoven natprevar „Decata za starata skopska ~ar{ija
2011“
Pod mentorstvo na nastavni~kata Suzana C. u~enikot Martin Mladenovski VII v
odd. na dr`aven natprevar po geografija odr`an vo Valandovo osvoi III mesto.
Производствено и друга општествена корисна работа
Site u~enici zaedno so svoite oddelenski nastavnici vo tekot na celata u~ebna
godina zemaa u~estvo okolu ureduvaweto na u~ili{niot dvor, u~ili{nite prostorii,
redovno se gri`ea za higienata vnatre vo u~ili{teto kako i vo u~ili{niot dvor.
Posebno se anga`iraa okolu ureduvaweto na zeleniloto vo u~ili{niot dvor, se
posadija novi sadnici i treva, za koi redovno se gri`ea okolu odr`uvaweto i
navodnuvaweto . Vo u~ili{teto ekolo{koto dru{tvo “Jasmin”redovno zema{e u~estvo
za odr`uvawe na zeleniloto vo u~ili{niot dvor i promovirawe na ekolo{kata svest
kaj u~enicite .
U~enicite od na{eto u~ili{te vo esenskata i proletnata akcija zasadi drvo
(denot na drvoto vo R.Makedonija), zemaa aktivno u~estvo vo zasaduvawe na drvo vo
reonot Bu~inci..
Ученички екскурзии
Vo tekot na u~ebnata 2010/2011 godina planirani se i izvedeni slednite vidovi
ekskurzii :
- Ednodnevna esenska ekskurzija od rekreativen karakter do Manastirot „Sv.\ or|i“
s.Deqadrovci (22.10.2010 god.);
- Ednodnevna proletna ekskurzija od rekreativen karakter kaj „Markov Manastir“ Skopje (08.06.2011 god.)
Isto taka i za u~enicite od osmite oddelenija be{e izvedena trodnevna ekskurzija
od nau~no-rekreativen karakter niz zapadna Makedonija so krajna destinacija Ohrid
(13,14, i 15.Oktomvri 2010 god.).
Грижа за здравјето на учениците
Celta i zada~ite na u~ili{teto zaedno so Zdravstveniot dom vo Ilinden, be{e
redovno da se izvr{at site planirani sistematski pregledi i vakcini na u~enicite.
24
Prvo oddelenie
-
-
Sistematski pregledi i vakcina - MRP se izvr{eni na u~enicite od prvo oddelenie
vo mesec Septemvri i Oktomvri 2010 godina.
Edukativno predavawe i sistematski pregled na zabite za u~enicite vo prvite
oddelenija be{e izvr{eno vo X,XI i XII mesec 2010 godina.
Vtoro oddelenie
Kontrolen pregled na zabite mesec Oktomvri 2010;
Vakcina DITE - POLYO mesec Oktomvri 2010;
Tuberkulinski test za bese`e PPD (vo ambulanta)januari 2011 god.;
I mesec 2011 godina BCG - bese`e - vakcina protiv tuberkuloza;
Трето одделение
-
Stomatolo{ki pregled - vo u~ili{te X mesec 2010godina;
Sistematski pregled na u~enicite vo ambulanta XImesec 2010 godina;
Zalevawe na zabi (katnici) XI mesec 2010 god.
Petto (devetoletka) oddelenie
-
Izvr{en e sistematski lekarski pregled na u~enicite vo XI mesec 2010godina;
Izvr{en e kontrolen pregled na zabite na u~enicite, vo u~ili{teto vo IV mesec
2011 godina
Petto (osmoletka) oddelenie
- Izvr{en e sistematski pregled XII mesec 2010 god. i V mesec 2011
god.;
[ esto oddelenie
- Вакцинација на ученичките против HPV X, XII месец 2010 година и VI
2011 година;
Sedmo oddelenie
-
Sistematski pregled na u~enicite I,III mesec 2011 godina;
Sistematski pregled na zabite na u~enicite V mesec 2011 god;
Osmo oddelenie
-
Vakcinacija na u~enicite - detska paraliza i tetanus IX,X mesec 2010;
Vakcinacija na u~enicite - rubiola XI mesec 2010 godina;
25
Соработка со локалната средина
Sorabotkata so lokalnata sredina spored predvidenite sodr`ini od Godi{nata
programa vo celost se realizirani, redovno e informirano lokalnoto naselenie za
vospitno-obrazovnite rezultati, tekovnite problemi vo u~ili{teto i aktivnosti {to
treba da se prevzemat za nivno razre{uvawe, organizirani se javni priredbi za
roditeli i lokalnata sredina po povod zna~ajni datumi i nastani, redovna sorabotka
u~ili{te-semejstvo. Po inicijativa na op{tinata Ilinden
kako i sekoja godina
tradicionalno i ovaa godina vo sorabotka so na{eto u~ili{te be{e mo{ne uspe{no
odr`ana me|unarodnata manifestacija “Poetski sredbi- Ilinden 2011”. Ovaa godina
vo sorabotka so Op{tinata “Ilinden” be{e organizirana akcija za sobirawe na knigi
koi gi podarija roditelite, u~enicite, firmite, izdava~ki ku}i, gra|ani, pod mototo
“Kniga za veligdensko jajce”, so cel i ponatamu da se zbogati kni`niot fond na
u~ili{nata biblioteka. Isto taka be{e organizirana i „Aprilijada“ vo sorabotka so
Op{tinata „Ilinden“ kade bea proglaseni i najdobri maski a za vozvrat u~enicite bea
nagradeni so prigodni podaroci - diplomi i knigi, od strana na gradona~alnikot @ika
Stojanovski.
Isto taka vo sorabotka so Op{tina “Ilinden” na{eto u~ili{te aktivno se
vklu~i i u~estvuva{e vo realizacija na aktivnostite od proektot „Den na drvoto zasadi ja svojata idnina“, odnosno na{ite u~enici i vraboteni izvr{ija po{umuvawe
vo reonot na Bu~inci.
Следење, вреднување и унапредување на воспитно-образовната работа
Vo tekot na minatata u~ebna godina vo u~ili{teto se izgotvija kvalitetni
planirawa i podgotovki za nastavata i nejzina realizacija. Stru~nite aktivi od
oddelenska i predmetna nastava gi zavr{ija navremeno planiranite aktivnosti koi bea
planirani vo Godi{nata programa, uspe{nosta vo ostvaruvaweto na nastavata po
poodelni predmeti se odrazi i preku uspehot na u~enicite. Na nastavnite ~asovi
nastavnicite nemaa pogolemi problemi za aktivno u~ewe na u~enicite. Ocenuvaweto
na u~enicite e vr{eno prema zakonot i javno,taka da sekoj u~enik prema svojata rabota
ja dobi soodvetnata ocenka. Preku rabotata na dopolnitelnata i dodatnata nastava i
von-nastavnite aktivnosti, u~enicite gi dopolnuvaa svoite znaewa po poodelni
predmeti i po{iroko. Isto taka vo tekot na u~ebnata godina preku posetite na
redovnite ~asovi, dopolnitelnite, dodatnite ~asovi i slobodnite u~eni~ki aktivnosti
od strana na direktorot i pedagogot na u~ili{teto, se slede{e i vrednuva{e rabotata
na nastavnicite koi ja vodea pedago{kata evidencija i dokumentacija.
Vo tekot na u~ebnata godina nastavnicite bea stru~no usovr{uvani preku
sovetuvawa i seminari organizirani vo vid na rabotilnici od strana na Biroto za
razvoj na obrazovanieto,kako i interni predavawa od strana na poedini nastavnici~lenovi na stru~nite aktivi.
26
Po odr`aniotseminar za primena na standardite za formativno ocenuvawe, se
odr`a sostanok so nastavnicite i istite bea informirani za posetata na ~asovi so
primena na formativno ocenuvawe.
Timot na u~ili{teto izvr{i poseta na ~asovite i vrz osnova na posetata zaklu~i
deka pove}eto nastavnici primenuvaat formativno ocenuvawe kaj u~enicite.
Interesot za vakov vid na ocenuvawe kaj nastavnicite i u~enicite e dosta dobro
prifaten.
Pogolem broj od nastavnicite izgotvuvaat efektivni dnevni planirawa koi gi
zadovoluvaat potrebite na formativno ocenuvawe.
Godi{nite planirawa vo celost bea podobreni.
Bea izgotveni instrumenti za da se podobri kontinuitetot na ocenuvaweto kako
{to se:
Pra{alnici;
Anketni listovi za u~enicite;
Analiti~ki listovi;
Holisti~ki listovi;
Instrumenti za samoocenuvawe;
U~eni~ki portfolija;
Usni povratni informacii;
Pi{ani povratni informacii;
Koristewe na IKT vo nastavata i dr..
Pogolem broj od nastavnicite gi po~ituvaat principite na eti~nost vo
ocenuvaweto, primenuvaat sovremeni, aktivni nastavni metodi i izgotvuvaat
nastavni~ko portfolio.
So stavawe na akcent na formativno ocenuvawe kaj u~enicite, se pottiknuva
interesot za u~ewe, se neguva motivacijata preku naglasuvawe na napredokot i
postigawata.
Nastavnicite ja pottiknuvaat `elbata i sposobnosta kaj u~enicite da ja
prevzemat gri`ata za svoeto u~ewe preku razvivawe na sposobnostite za
samoocenuvawe.
Vrz osnova na odr`anite sostanoci so nastavniot kadar i nivnite mislewa,
primenuvaweto na formativnoto ocenuvawe za vreme na ~asovite i postignatite
rezultati mo`e da se zaklu~i deka sme go unapredile pou~uvaweto, u~ewto i
ocenuvaweto, bidej}i ovie procesi obezbeduvaat koherentnost vo nastavata.
Vo narednata u~ebna godina }e prodol`ime i ponatamu so unapreduvawe na
ocenuvaweto kaj u~enicite, so toa {to vo godi{nata programa za u~ebnata 2011/2012
godina izgotvivme Akcionen plan so cel podobruvawe na kontinuitetot vo nastavata.
Ovaa u~ebna godina osobeno se obrna vnimanie za zbogatuvawe na u~ili{nata
biblioteka so stru~na i druga sovremeno pedago{ka literatura .
Stru~no i pedago{ko usovr{uvawe na nastavnicite
i drugite stru~ni rabotnici
Vo tekot na u~ebnata 2010/2011 god.nastavno vospitniot personal prisustvuva{e
na stru~no i pedago{ko usovr{uvawe i toa:
27
Nastavni~kite od prvo oddelenie: Stanka.M, Elena \ .Viktorija A. i Maja.B. na
den 24.08.2010 god. u~estvuvaa na seminarot odr`an vo OU„Dimitar Miladinov“ na tema
„Novita nastavni programa za I oddelenie vo devetgodi{noto obrazovanie“. Na den 2021.01.2011 u~estvuvaa na seminar {to se odr`a vo OU”Goce Del~ev” na tema:
„Unapreduvawe na nastavata po matematika i zapoznavawe na okolinata od I - III odd.”Na
den 16.04.2011 god. nastavni~kata Maja Bla`evska u~estvuva{e na seminar Rabotilnica za snimawe dobri u~ili{ni praktiki vo OU”Dane Krap~ev”. Na 11.05.2011
god. nastavni~kite Stanka Micevska i Maja Bla`evska u~estvuvaa na - Obuka
za
koristewe na edukativen robot vo nastavata, {to se odr`a vo hotelot „Porta”. Isto
taka ovie dve nastavni~ki na 16.05.2011 god. u~estvuvaa na prezentacija - iskustvo od
regionalni obuki i sprovedena desiminacija vo u~ili{tata {to se odr`a vo istiot
hotel. Na 17.06.2011 istite nastavni~ki bea prisutni na - rabotilnica so nastavnicite
od oddelenska nastava vo ramki na programata za edukativen robot vo istiot hotel. Na
14,15,16,17,18,21,23 i 28.06.2011 god nastavni~kite od prvo oddelenie (Stanka, Elena,
Viktorija i Maja ) u~estvuvaa na seminarot - Jazi~no opismenuvawe od prvo - treto
oddelenie {to se odr`a vo na{eto u~ili{te.
Nastavni~kite od II oddelenie:Svetlana G., Dragica \ ., Qubinka ^, i Tawa P.
u~estvuvaa na seminar na tema - Jazi~no opismenuvawe na 14,15,16,17,18,21,23, i 28.06.2011
godina {to se odr`a vo OU”Goce Del~ev”Ilinden;
Nastavni~kite od III oddelenie Ana J.,Ilinka E., Marija S., Blagorodna M. i
Gordica M. u~estvuvaa na seminari i toa:Na 01.07.2010 god. Seminar za Nastavnata
programa vo III odd vo OU”Stiv Naumov”. Na 07.10.2010 god. Seminar za obuka za
koristewe na e-sodr`inite na skool.mk - OU”Goce Del~ev” - Skopje. Na 20,21.01.2011
god.Unapreduvawe na nastavata po matematika i Zapoznavawe na okolinata vo OU”Goce
Del~ev” - Ilinden. Od 14,15,16,17,18,21,23 i 28. 06.2011 Seminar odr`an vo OU”Goce
Del~ev”Ilinden - Plan za obuka na nastavnici za jazi~no opismenuvawe.;
Nastavni~kata od IV oddelenie V.Tawa - Deseminator na programata
„Unapreduvawe na nastavata po matematika i prirodnite nauki od I do IV oddelenie Ilinden
Nastavni~kite od IV oddelenie Qiqana M., Tawa V., Vera T. i Elena S.
u~estvuvaa na informativen seminar za koristewe na elektronskata programa „ e schoool vo OU”Goce Del~ev” - Skopje „Jazi~no opismenuvawe od IV oddelenie vo
OU”Goce Del~ev”Ilinden.
Nastavni~kite od IV oddelenie Qiqana M., Vera T. i Elena S.u~estvuvaa na
seminar -„Unapreduvawe na nastavata po matematika i prirodni nauki od I do IV
oddelenie vo OU„Goce Del~ev“ Ilinden
Nastavni~kite od IV odd - devetoletka K.Gorica, N. Evdokija i B. Elizabeta
prisustvuvaa na seminar vo OU”Dimitara Miladinov 31.08.2010 godina za novata
nastavna programa.
Nastavni~kite od V (devtoletka) oddelenie: K. Gorica, J. Julija, S. Evdokija i B.
Elizabeta u~estvuvaa na seminari i toa: Na den 20,21.01.2011 god .seminar na tema
„Unapreduvawe na nastavata po matematika i zapoznavawe na okolinata”. Na den
14,15,16,17,18,21,23 i 28.06.2011 god. odr`an seminar na tema ”Jazi~no opismenuvawe od I
- III oddelenie”. Organizirano od Biroto za obrazovanie, Ministerstvo za obrazovanie.
UNICEF i Svetska banka.
Nastavni~kite po matematika: Silvi M., Blagica P. i Dan~e N. prisistvuvaa na
seminari i toa: Na den 05.10.2010 god vo OU”Stiv Naumov” seminar „e-skool”. Na den
28
08.10.2010 god. vo OU”11 Oktomvri” seminar „U~ewe na 21 vek”.. Na den 25-27.08.2010
seminar „Edubuntu vo nastavata”. Na 25-27.04.2011 god. vo „Porta” seminar na tema
„Aplikacii vo Edubuntu” Na den 30.03.2011 i 12.04.2011 god. seminar na tema:
„Sumativno ocenuvawe”.
Nastavni~kata po matematika Dan~e Nacevska na den 19-21.08.2010 prisustvuva{e
na seminar na tema „Edubuntu vo nastavata „ (Ambasador). Seminar na tema: „Snimawe
na dobri u~ili{ni praktiki” na den 16.04.2011 god. (OU”Dane Krap~ev”).
Seminar:„Poludnevna regionalna sredba za spodeluvawe na iskustvo od obukite za
edubuntu vo nastvata”na den 16.05.2011 god (hotel Porta).
Nastavni~kite po makedonski jazik V.Vlahovi}, V.Boceska i D.Nanevska
prisustvuvaa na seminari i toa:Na 23.03.2011 god. na tema: Digitalni obrazovni
sodr`ini po predmetot makedonski jazik vo Kinotekata na R.Makedonija. Na den
30.03.2011 god. i 12.04.2011 god. vo OU”Goce Del~ev” Ilinden na tema: „Sumativno
ocenuvawe”. Na den 25-27.08.2010 god. Webquest (Edubuntu vo nastavata). Na den 28.04.201
god. vo OU”11 Oktomvri” - Skopje se odr`a seminar na tema „Obuka za izgotvuvawe na
digitalni sodr`ini, prezentacii.
Nastavni~kite V.Vlahovi} i V.Bocevska na den 17.08.2010 god. prisustvuvaa na
seminar vo OU”Stiv Naumov” Skopje na tema „Implementacija na nastavnata programa
za osmo oddelenie”.
Nastavni~kata po istorija Karolina P. psisustvuva{e na seminari i toa:
OU”Goce Del~ev” 25,27.08.2010 god. - Webquest (Edubuntu vo nastavata). OU”Goce
Del~ev” 12.04.2011 - Sumativno ocenuvawe. Kinoteka „Drugar~e” 2,3.03.2011 Prezentacija na digitalni sodr`ini vo nastavata. OU”11 Oktomvri” 28,29,04.2011 Obuka za izrabotka na digitalni sodr`ini.
Nastavni~kata po istorija Anita S. prisustvuva{e na seminari i toa:OU”Goce
Del~ev” 25,27. 08.2010 god. Edubuntu vo Nastavata (Webquest). Restoran „Iv”13,14.
03.2011 god. Sumativno ocenuvawe. Kinoteka „Drugar~e” 23.03.2011 god. Prezentacija na
digitalni sodr`ini vo nastavata. OU”11 Oktomvri 28,29.04.2011 god. Obuka za
izrabotka na digitalni sodr`ini.
Nastavnikot po germanski jazik Zoran~e A. prisustvuva{e na seminari odr`ani:
Na 25-27 Avgust 2010 god. Web -Quest (Edubuntu). I na 30.03.2011 i 12.04.2011 god. za
Sumativno ocenuvawe.
Nastavnicite po fizi~ko i zdravstveno obrazovanie Blagoja M. i Lila P.-A.
prisustvuvaa na seminari i toa : Na 25,26,27 avgust 2010 - Edubuntu vo nastavata i
30.03.2011 i 12.04.2011 god. sumativno ocenuvawe. Isto taka nastavni~kata Lile
u~estvuva{e na osmata me|unarodna konferencija i crnogorskata sportska akademija vo
Herceg Novi na 31.03.2011 god 1,2.04.2011 godina, potoa na VII Me|unarodna konferencija
„Menaxment vo sportot” vo Belgrad - 20.05.2011 god., ponatamu na VI Kongres na FIEP
EUROPA na 18-21.06.2011 god., i u~estvo na Me|unarodnata stru~na konferencija vo
Veles na 27-28.05.2011 godina. Na ovie Me|unarodni konferencii nastavni~kata
u~estuva{e so svoi trudovi (istra`uvawa {to gi rabotela vo na{eto u~ili{te).
Nastavni~kata po tehni~ko obrazovanie @aklina @. u~estvuva{e na seminari i
toa: Na 25-27.08.2010 -OU”Goce Del~ev” -Edubuntu vo nastavata i na 30.03.2011 i
12.04.2011 godina vo OU”Goce Del~ev”- Sumativno ocenuvawe.
Nastavnikot po muzi~ko obrazovanie Mirko T. zemal u~estvo na seminarite i
toa: Edubuntu vo nastavata na 25-27.08.2010 god. Digitalni sodr`ini na 28.04.2011 gdo -
29
OU”11 Oktomvri” i sumativno ocenuvawe - OU”Goce Del~ev” na 30.03.2011 i 12.04.2011
godina.
Nastavnikot po likovno obrazovanie Boro A. gi posetil seminarite za Edubuntu,
sumativno formativno ocenuvawe i digitalni sodr`ini.
Nastavni~kata po biologija V. Verica gi ima poseteno seminarite i toa: Na
25,26,27.08.2010 godina Edubuntu vo nastavata. Na 17.08.2010 god. vo OU”Stiv Naumov” Skopje - Tematsko procesno planirawe za VIII oddelenie- biologija. Na 05.10.2010god.
OU”Dimitar Miladinov” - Skopje od programata Skool.mk. Na 10.12.2010 god. vo
OU”Stiv Naumov” Skopje- Analiza na tematsko procesno planirawe i nasoki za
dobivawe sertifikati za profesionalno portfolio. Na den 30.03.2011 i 12.04.2011 god.
OU”Goce Del~ev” seminar za sumativno ocenuvawe i na 20,21 i 22.05.2011 god.
OU”Dimitar Miladinov”nastavata po biologija vo 21 vek.
Nastavni~kite po geografija C.Suzana i K. Violeta u~estvuvaa na sledni
seminari: Na 17.08.2010 god. vo OU”Stiv Naumov”- seminar na tema: Tematsko procesno
za VIII odd. Edubuntu 25-27.08.2010 god. OU”Goce Del~ev”. Na 05,06,10 i 11 .01.2011 Formativno ocenuvawe vo OU”Krste Misirkov”. Na den 29.01.2011 god. PMF - seminar
na tema Stru~no usovr{uvawe. N Od 25 -27.02.2011 god. vo hotel „Porta” seminar za
koristewe na Edubuntu - obrazovni aplikacii. Na 13.03.2011 vo OU”Kuzman Josifovski
- Pitu” seminar na tema: Unapreduvawe na nastavata po matematika i prirodna grupa
predmeti (PEP) i na 30.03.2011 i 12.04.2011 god. na seminarot za sumativno ocenuvawe.
Nastavni~kata po hemija Du{anka K. u~estvuva{e na seminarot za tematskoprocesno planirawe za VII odd. po hemija i biologija vo OU”Stiv Naumov” Skopje na
17.08.2010 god. Na 19.08.2010 god. prisustvuva{e na seminarot za primena na Edubuntu vo
nastavata vo hotel „Ambasador”. Na 29.09.2010 god. u~estvuva{e na seminarot za
istra`uvawe „Odnesuvawe na decata so zdravjeto i blagosostojba” vo OU”Goce Del~ev
Skopje. I ponatamu nastavni~kata u~estvuva{e na seminarot za „Analiza na tematsko procesno planirawe i nasoki za dobivawe sertifikati za profesionalno portfolio”
{ro se odr`a na 10.12.2.10 god vo OU”Stiv Naumov”. Na 05.10.2010 god. be{e prisutna na
seminarot vo OU”Dimitar Miladinov” od programata Skoool.mk. Na 25.10.2010 god.
nastavni~kata be{e prisutna vo OU”11 Oktomvri” za seminarot nastavta po hemija vo
21 vek . Na15,16.12.2010 god. vo hotelot Belvedere”Ohrid nastavni~kata u~estvuva{e na
seminarot za - „Integracija na za{tita na `ivotnata sredina”. Potoa na 4,5, i 6.02,2011
god. vo hotelot Porta Skopje prisustvuva{e na obukata - „Primena na Edubuntu vo
nastavata po hemija - aplikacii”. Na 13,14.03.2011 god . vo restoranot „Iv” Skopje be{e
prisutna na seminarot za - „Sumativno ocenuvawe”. Na 16.04.2011 god. vo OU”Dame
Krap~ev” be{e prisutna na seminarot za - „Snimawe na dobri u~ili{ni praktiki”. Na
20,21,22.05.2011 god. be{e prsutna vo OU”Dimitar Miladinov” na seminarot za „Nastavata po biologija vo 21 vek”. Na 16.05.2011 god. nastavni~kata prisustvuva{e vo
hotelot Porta Skopje na - Poludnevna regionalna sredba za spodeluvawe na iskustva od
obuki za Edubuntu vo nastavata.
Nastavnikot po fizika Trojan S. prisustvuva{e na seminarite i toa: Na
17.08.2010 god. OU”Stiv Naumov”Skopje seminar za tematsko procesno planirawe za VII
odd. po predmetot fizika i hemija. Na 25,26 i 27.08.2010 god. -Edubuntu vo nastavata vo
OU”Goce Del~ev”Ilinden. Na 25.09.2010 god. vo OU”Kuzman Josipovski Pitu”op{tina
Kisela Voda obuka na slednite temi: Ve{tinite po prirodni nauki 21 vek; U~ewe preku
proekti, problemi; Ekstremiteti vo nastavata po predmetot fizika. Na 05.10.2010 god.
30
vo OU”Dimitar Miladinov” Skopje seminar za obuka za primena na - sodr`inite od
portalot: www.skoool.mk vo nastavata po fizika i hemija. Na 25.12.2010 god. vo OU”11
Oktomvri” - Skopje seminar po hemija: Nastavata po hemija na 21 vek. Na 04,05 i
06.02.2011 god. vo hotel Porta - Skopje obuka po predmetot hemija za koristewe na
Edubuntu obrazovni aplikacii. Na den 15,16 i 17.04.2011 vo hotel Porta - Skopje obuka
po predmetot fizika za koristewe na Edubuntu obrazovni aplikacii. Seminar za
sumativno ocenuvawe vo OU”Goce Del~ev”Ilinden na 30.03. i 12.04.2011 godina.
Nastavni~kata po angliski jazik Biljana D.\ . u~estvuva{e na seminari i toa:
Webquest 25-27 avgust 2010 god. Seminar za sumativno ocenuvawe: 13,14.03.2011. I
seminar Uassroom Management Britanski sovet 19.02.2011.
Nastavni~kata po angliski jazik Alegra N-R. u~estvuva{e na: Seminar Edubuntu
vo nastavata (Webqvest) 25-27 avgust 2010 god. kako i na seminarot za sumativno
ocenuvawe na 30.03 i 12.04.2011 godina.
Nastavni~kata po angliski jazik Elena J. u~estvuva{e na seminar: Edubuntu vo
nastavata (Webqvest) 25-27 avgust 2010 god. kako i na seminarot za sumativno ocenuvawe
na 14.03.2011 godina.
Nastavni~kata po angliski jazik Aleksandra K. u~estvuva{e na: Seminar
Edubuntu vo nastavata (Webqvest) 25-27 avgust 2010 god., kako i na seminarot za
sumativno ocenuvawe na 13,14.04.2011 godina. I seminarot : Snimawe na dobri
u~ili{ni praktiki 16.04.2011 godina.
Nastavni~kata po angliski jazik Slavica D. u~estvuva{e na
Seminarot
Edubuntu vo nastavata (Webqvest) 25-27 avgust 2010 god. kako i na seminarot za
sumativno ocenuvawe na 30.03 i 12.04.2011 godina.
Nastavni~kata po informatika Dalida L. u~estvuva{e na seminari i toa:
Edubuntu vo nastavata - obuka za obu~uva~i hotel Ambasador 19-21.08.2010 god.Edubuntu
vo nastavata - obuka za nastavnici od OU„Goce Del~ev“ na den 25-27.08.2010 god.,
Seminar za izgotvuvawe na tematsko - procesno planirawe po predmetot Programirawe
vo OU”11 Oktomvri” na 29.11.2010 godina. Seminar za koristewe na aplikacija za
elektronsko anketirawe i testirawe vo OU”Dimitar Miladinov” na 17.01.2011 godina.
Seminar za Sumativno ocenuvawe vo OU”Goce Del~ev” Ilinden na 30.03.2011 i
12.04.2011 godina. Poludnevna regionalna V sredba za spodeluvawe na iskustva od obuki
za edubuntu vo nastavata vo hotel Porta 16.05.2011 godina.
PLANIRAWE I REALIZIRAWE NA DEJNOSTA NA STRU^NITE ORGANI I
TELA ,STRU^NITE RABOTNICI I DIREKTOROT
Nastavni~ki sovet
31
Vo tekot na u~ebnata 2010/2011g. kako najvisok stru~en organ vo u~ili{teto koj se
gri`i za celokupnata stru~na i vospitno-obrazovna rabota, nastavni~kiot sovet gi
realizira slednite sodr`ini:
- a v g u s t - raspredeluvawe na zadol`enijata na nastavnicite za realizacija na
nastavnite predmeti i von-nastavnite aktivnosti, informacija za izvr{enite
podgotovki za po~etokot na u~ebnata godina;
- s e p t e m v r i - razgleduvawe na Godi{nata programa za rabota na u~ili{teto;
- o k t o m v r i - Izve{tai od seminarite i sovetuvawata na stru~no usovr{uvawe na
nastavniot kadar, proveruvawe i ocenuvawe na u~enicite
(na osnova na
istra`uvawata od minatata godina), diskusija po odnos na realizacijata na
Programata na vospitnata komponenta;
- n o e m v r i - Analiza na uspehot, povedenieto i redovnosta na u~enicite vo prvoto
tromese~ie- pedagogot;
- J a n u a r i - Utvrduvawe na uspehot i povedenieto na u~enicite vo prvoto polugodie
od u~ebnata godina ;
- f e v r u a r i - m a r t -Obraboteni se pove}e stru~ni predavawa na tema
:”Sorabotka na roditelite i nastavnicite vo realizacija na vospitno-obrazovnata
dejnost”.
- A p r i l - m a j - Analiza na uspehot, povedenieto na u~enicite
vo tretoto
tromese~ie, Objektivnost vo vrednuvawe na znaewata na u~enicite, Realizacija od
aktivnosti od programata za vospitnata komponenta.
- J u n i - Analiza na uspehot, povedenieto i redovnosta na u~enicite vo tekot na
u~ebnata godina, utvrduvawe na godi{niot uspeh na u~enicite, odreduvawe u~enik
na generacija, dogovor za nagraduvawe na u~enicite, organizirawe na
prodol`itelna nastava, organizirawe na letnite odmori na u~enicite, godi{en
izve{taj za celokupnata rabota na u~ili{teto, predlog plan za rabota vo narednata
godina .
Vo tekot na u~ebnata godina nastavni~kiot sovet pokraj gore navedenite
zadol`enija gi izvr{i slednite aktivnosti: Priem na prva~iwa vo detska
organizacija, dogovor za ekskurzii, dogovor za rabota vo smeni, realizirawe na
u~eni~ki aktivnosti za vreme na golemiot odmor, za praznicite, i rabotnite akcii.
Sekoga{ nastavni~kiot sovet be{e zapoznaen so razgledanite to~ki od odr`anite
sostanoci (vo op{tina Ilinden) potoa na nivo na direktorite od op{tinata i
gradot.
Oddelenski sovet
Zada~ite i zado`enijata na oddelenskiot sovet planirani so Godi{nata
programa za rabota na u~ili{teto vo potpolnost se realizirani i toa:
Na oddelenskite soveti organiziran e priem na u~enicite od prvite oddelenija,
sreduvawe na paralelkite i raspredelba na u~enicite po paralelki, izgotveni se
Godi{nite globalni i tematski planovi za vospitno-obrazovnata rabota, planirawe
na zada~ite za rabota na stru~nite aktivi, dogovor me|u nastavnicite za iskustvata
i metodite na rabota od minatata u~ebna godina. Dopolnitelnata nastava sprema
zadol`enijata na nastavnicite i dodatnata nastava za otkrivawe na talentirani
32
u~enici be{e realizirana no idnata godina treba pogolemo zalagawe na nastavniot
personal i stru~nata slu`ba za pogolem kvalitet.
Vo tekot na rabotata sekoga{ nastavnicite se trudea spored svoite mo`nosti da
koristat stru~na literatura vo rabotata, primenuvaa novi nastavni formi vo
rabotata kade {to prethodno preku sovetuvawata od sredbite so sovetnicite i
razgovorite me|u sebe iznao|aa razni instrumenti za vrednuvawe na znaewata na
u~enicite. Vakviot na~in na rabota na vospitno-obrazovniot kadar vo u~ili{teto
pridonese za podobar uspeh na u~enicite vo odnos od minatata godina, toa se potvrdi
od izvr{enite analizi na uspehot i povedenieto na krajot na u~ebnata godina.
Oddelenski rakovoditel
Oddelenskite rakovoditeli na paralelkite planiranite programi za rabota
sprema vozrasta na u~enicite i brojot na u~enicite po paralelkite gi realiziraa
sodr`inite i aktivnostite od aspekt na ostvaruvawe na dejnosta oddelenski
rakovoditel. Realizirani se slednite sodr`ini: gri`a za zdravjeto i higienata na
u~enicite, fizi~kiot i psihi~kiot razvoj, re{avawe na vospitno-obrazovnite
problemi na u~enicite, sledewe na uspehot i napredok vo u~eweto, napredok vo
vospitnata komponenta i izdignuvawe na kulturno i emocionalno pole,
organizirawe na u~enicite za u~estvo i rabota vo u~ili{teto, razvivawe na
drugarstvoto i po~ituvawe na postarite, neguvawe na ekolo{kata svest-gri`a za
`ivotnata sredina i okolina, formirawe i rabota na Sovetot na roditeli,
sorabotka so roditelite i drugite instituciii koi se vo funkcija na pedago{ko
rabotewe, kvalitetno organizirani roditelski sredbi so zadol`enija i analizi.
Oddelenskite rakovoditeli vo tekot na u~ebnata godina gorenavedenite
realizirani sodr`ini gi realizraa kvalitetno za {to zboruva uspehot i
disciplinata i vospitanieto na u~enicite.
СТРУЧЕН АКТИВ НА ОДДЛЕЛЕНСКА НАСТАВА
R.
br
1
2
3
4
Naslov na realizirana
sodr`ina
Predlog - usvojuvawe na
Godi{nata programa za rabota na
stru~niot aktiv na odelenska nastava vo
u~ebnata 2010/2011 god
Pedago{ka tema:
„Planirawe vo nastavata rabota”
Nagleden ~as po Zapoznavawe na
okolinata „Mojata tatkovina
R.Makedonija”(webqvest)-prezentacija
Pedago{ka tema: „Roditelot, nastavnikot
i sredinata go formira povedenieto na
deteto”
realizator
vreme
Aktivot
24.VIII.2010 g.
Elena
Stojanovska
Tawa
Panu{kovska
10.IX.2010g
Qubinka
^a~evska
17.XI.2010g
08.X.2010g
33
5
6
7
8
9
10
11
12
Nagleden ~as po makedonski jazik:”Op{ti
imenki”
Analiza na rabotata na Stru~niot aktiv
vo tekot na prvoto polugodie vo u~ebnata
2010/2011 godina
Metodski prikaz po matematika „Redni
broevi”- redni broevi od 1 do 5
Nagleden ~as po predmetot ^as na
oddelenska zaednica „Tehnologija zagaduvawe - rabotilnica @ivotni
ve{tini
Pedago{ka tema: „Ekologija - zagaduvawe
na vodata i vozduhot”
Metodski prikaz na ~as po Likovna
kultura „Prvoaprilska maska”komplementaren kontrast
Pedago{ka tema: „24 Maj den na
slovenskite prosvetiteli”
Analiza na rabotata na Stru~niot aktiv
vo tekot na vtoroto polugodie vo
u~ebnata 2010/2011 godina
Gordica
Milkovska
Aktivot
23.XI.2010g
Maja
Bla`evska
Tawa
Vasilevska
185.II.2011g
Marija
Stoj~evska
Julija
Jovevska
23.III.2011g
Stanka
Micevska
Aktivot
23.V.2011g
12.I.2011g
14.III.2011g
05.IV.2011g
15.VI.2011g
Pretsedatel na aktivot: Panu{kovska Tawa
Stru~en aktiv na jazi~no- umetni~ka i op{testvena
ekonomska grupa predmeti i fizi~ko i zdravstveno obrazovanie
REALIZIRANI [email protected] PO MESECI
R.
br
1
2
3
4
5
Naslov na realizirana
sodr`ina
Nagleden ~as po makedonski jazik:
Analiza na pesnata do`d”od Miho
Atanasovski
Nagleden ~as po fizi~ko: Skok vo
viso~ina, tehnika - no`i~ki”
Metodski prikaz po likovno obrazovanie
na tema: Masovni medii”
Referat po makedonski jazik na tema:
@ivotot i deloto na Grigor Prli~ev”
Nagleden ~as po angliski jazik na tema:
Legends - The sword iu the stone
realizator
vreme
Verica
Bocevska
26.X.2010 g.
Blagoja
Mitrovski
Boro Arsovski
01.XI.2010g
Vera Vlahovi}
22.XII.2011g
Slavica
Danailova
09.II.2011g
24.XI.2010g
34
6
7
8
9
Referat po fizi~ko i zdrav.obraz. na
tema:Povrzanost na antropometriskiot i
motorniot prostor kaj u~enicite od VII i
VIII oddelenie koi se so ramni stapala
Nagleden ~as po istorija na tema:
Makedonija od krajot na na XVIII vek do I
svetska vojna
Referat po angliski jazik na
tema:Razliki pome|u Amerikanskiot i
Britanskiot angliski jazik.
Metodski prikaz po muzi~ko obraz. na
tema: Zapozanvawe so muzi~ki dela”slu{awe muzi~ki dela
Lila
Petru{evska Aleksovska
17.III.2011g
Anita
Serafimovska
24.IV.2011g
Biljana
\ or|ievska
26.V.2011g
Mirko
Tripunovski
06.VI.2011g
Odgovoren nastavnik: Arsovski Zoran~e
STRU^EN AKTIV NA PRIRODNO MATEMATI^KI NAUKI
Realizirani sodr`ini po meseci:
R.
br
1
2
3
4
5
6
7
8
Naslov na realizirana
sodr`ina
Donesuvawe predlog programa za rabota
na stru~niot aktiv za u~ebnata 2010/2011
godina
Nagleden ~as po matematika vo VI odd
„Mno`ewe, sobirawe i odzemawe na
monom i polinom
Nagleden ~as po informatika vo V odd
„Rabota so folderi i fajlovi”
Metodski prikaz po matematika vo VII
odd. Zaemna polo`ba na graficite na
nekoi linearni funkcii”
Nagleden ~as po matematika vo VII odd.
Grafi~ko re{avawe na linearna ravenka
so edna nepoznata”
Metodski prikaz po fizika za VII odd.
„Mehani~ka rabota”
Nagleden ~as po geografija vo VII odd.
Prirodno - geografski karakteristiki
na Severna Amerika”
Istra`uvawe po biologija vo VII odd.
Raznovidnost na ‘rbetni `ivotni”
realizator
vreme
Aktivot
Septemvri
2010 g.
Dan~e
Nacevska
Oktomvri
2010g
Dalida
Lakordova
Blagica
Petkovska
Noemvri
2010g
Tawa
Stoj~evska
Januari
2011g
Trojan
Simonovski
Suzana
Cimevska
Fevruari
2011g
Verica
Velkovska
April
2011g
Dekemvri
2010g
Mart
2011g
35
9
Utvrduvawe na programata za rabota na
stru~niot aktiv za u~ebnata 2010/2011
godina
Aktivot
Juni
2011g
Odgovoren nastavnik na aktivot:Du{anka Krstevska
Izve{taj za rabotata na pedagogot na u~ili{teto
Pedagogot na u~ili{teto vo tekot na u~ebnata 2010/2011 god.gi realizira{e
sodr`inite po predvidenite programski podra~ja, -Neposredno sledewe na vospitnoobrazovnata rabota vo u~ili{teto: Izgotvuvawe predavawa za nastavnicite, za
roditelski sredbi i vospitnata funkcija na u~enicite, preku predavawa na razglasnata
stanica vo u~ili{teto.
- Sovetodavna - konsultativna rabota so nastavnicite (poseta na ~asovi, formirawe
aktivi, so aktivot na prvite oddelenija, za von-nastavnite aktivnosti,
konsultativna rabota vo domenot na ocenuvawe na u~enicite itn.)
- Analiti~ko-istra`uva~ka rabota. Izgotvuva{e analizi i izve{tai vo vrska so
rabotata na u~ili{teto, analiza na uspehot vo prvoto tromese~ie, polugodie,
tretoto tromese~ie i kraj na u~ebnata godina .
- Utvrduvawe na zrelosta na decata za poa|awe na u~ili{te vo mesec maj , i
formirawe paralelki za prvo oddelenie.
- Proveruvawe na brzinata i to~nosta na ~itaweto na nelogi~en tekst - dekemvri
- Proverka na to~nosta na po~etnoto pi{uvawe - mesec mart
- Za realizirawe na sodr`inite na aktivnostite od ovaa podra~je pedagogot
sorabotuva{e so direktorot i drugi stru~ni sorabotnici, nastavnici, Biroto za
razvoj na obrazovanieto, Pedago{kite fakulteti i dr.organizacii.
- Stru~no usovr{uvawe na vospitno-obrazovniot kadar i u~estvo vo proekti :
- U~estvuva{e vo rabotata na stru~nite aktivi , oddelenski soveti , i nastavni~ki
sovet.
- U~estvuva{e vo realizacijata na programite i proektite, za stru~no usovr{uvawe
na nastavnicite.
- U~estvuva{e vo realizirawe na programite i proektite {to gi realizira Biroto za
razvoj na obrazovanieto vo na{eto u~ili{te i toa :
- Evropska mre`a na u~ili{ta {to go unapreduvaat zdravjeto vo R.M.
- Profesionalna orientacija i sovetuvawe na mladite (Sovetnik)
- Gra|ansko obrazovanie - pat kon gra|ansko op{testvo
- ^ekor po ~ekor .
- Proekt, podobruvawe na rabotta na u~ili{tata Kreativna nastava i u~ewepodr`an od fondacijata USAID i Biroto za obrazovanie’ vo koj e vklu~eno i
na{eto u~ili{te;
- Planirawe na ocenuvaweto vo godi{nata programa na u~ili{teto i voveduvawe na
eti~ki kodeks za ocenuvawe;
- Primena na standardite za ocenuvawe “podr`an od fondacijata USAID”.
- Pedagogot isto taka be{e odgovoren testator od Proektot „„TIMSS“ so koj be{e
testirana vo na{eto u~ili{te paralelkata VIII g odd. Ovoj Proekt be{e
organiziran od strana na dr`avniot ispiten centar na R.Makedonija.
- Pedagogot be{e na seminar koj se odr`a vo OU„Dimitar Miladinov“ Skopje a
organizran od USAID vo sorabotka so Biroto za razvoj na obrazovanieto. Na ovoj
36
seminar se diskutira{e na slednate dve temi: Prva tema: „Organizirawe na
aktivnosti za kontinuiran profesionalen razvoj za primena na inovativna nastava
i razvoj na ve{tinite na 21 vek“
Vtora tema:Efekti od aktivnostite za profesionalen razvoj vo odnos na
inovativnata nastavna praktika i postigawata na u~enicite vo
izminatata u~ebna godina.
- Pedagogot isto taka be{e na obuka za „sumativno ocenuvawe“.
Pedagog: Vladimir Ge{ev
Извештај за работатта на библиотекарот
Библиотекарот на училиштето во учебната 2010/2011 година своите активности
и содржини ги реализираше според поднесената програма во проектот на учебната
година,, од планираните основни задачи на училишната библиотека и медијатека :
-
-
kontinuirano i sistematsko ja vode{e propi{anata evidencija, dokumentacija,
revizija i za{tita na bibliote~niot materijal;
ja razviva{e kulturata na ~itaweto i obnova na ~lenstvoto vo bibliotekarskata
sekcija ;
go potiknuva{e interesot na u~enicite za poaktivno u~estvo na kulturnata i javna
dejnost na u~ili{teto i op{testvenata sredina ;
gi osposobuva{e u~enicite za samostojno, za brzo i efikasno barawe na odredena
literatura vo u~ili{nata biblioteka;
sekojdnevno izdavawe i vra}awe na knigite od strana na u~enicite i nastavnicite;
sorabotuva{e so nastavnicite, stru~niot rabotnik i roditelite, u~estvuva{e vo
nabavkata i obnovata na kni`niot fond i audio aparati ;
sorabotuva{e so bibliotekarskata sekcija za sreduvawe na kni`niot fond po
raftovi i za{tita na kni`niot fond ;
von-nastavna vospitno-obrazovna rabota so neformalni rabotni grupi na u~enici
koi doa|aat vo bibliotekata da u~at individualno vo bibliotekata, vo tandem ili
pogolemi grupi, po sopstvena inicijativa da gi pro{iruvaat znaewata ili odnapred
zadadenata problematika ili druga zada~a po odredeni nastavni predmeti za vreme
na nastavata.
Bibliote~niot fond za ovaa u~ebna godina e zgolemen za 1700 primeroci od
Veligdenskata akcija koja be{e sprovedena zaedno so Op{tina “Ilinden” pod
mototo “Jajce za kniga”
Vo tekot na u~ebnata godina
u~enicite i vrabotennite .
se pozajmija i vratija vkupno 2300 knigi od strana na
Bibliotekar: Sun~ica Kazijovska
37
Извештај за работа на директорот на училиштето
Vo po~etokot na u~ebnata godina be{e izgotvena Godi{na programa za rabota
na u~ili{teto za u~ebnata 2010/2011 godina, aktivnosti na vrabotenite, rasporeduvawe
na ~asovi, odreduvawe oddelenski nastavnici, oddelenski rakovoditeli, planirani von
nastavni vospitno-obrazovni aktivnosti, odreduvawe nastavnici zadol`eni za
u~eni~ki organizacii i slobodni u~eni~ki aktivnosti, kulturni umetni~ki
aktivnosti, sekcii i sportski aktivnosti, ~asovi za proizvodstveno korisna rabota,
u~eni~ki ekskurzii, gri`a za zdravjeto na u~enicite, ishrana na u~enicite,
stimulirawe na u~enicite, nagradi na u~enicite, kulturno-obrazovni aktivnosti na
u~enicite vo lokalnata sredina, sorabotka so drugi vospitno-obrazovni i op{testveni
ustanovi posebno so Op{tina Ilinden, informirawe i drugi raznovidni aktivnosti.
Vo tekot na u~ebnata godina na pove}e navrati poseteni se ~asovi od redovnata
nastava, dodatnata, dopolnitelnata nastava, kako i slobodnite u~eni~ki aktivnosti
(sekcii. Napraveni se pove}e analizi, razgovori so nastavnicite od napravenite uvidi,
realizirani se planiranite aktivnosti za rabota na stru~nite aktivi od oddelenskata
i predmetnata nastava, a po sekoe predavawe i odr`an ~as organizirani se konsultacii
so nastavnicite. Isto taka po odnos na stru~noto usovr{uvawe na nastavniot kadar vo
ovaa u~ebna godina preku organiziranite seminari od strana na Biroto za razvoj na
obrazovanieto na RMakedonija, nastavnicite i pedagogot bea stru~no osposobuvani po
poodelni predmeti od oddelenska i predmetna nastava.
Bidej}i u~enicite i nastavnicite se vklu~eni vo nekolku proekti (^ekor po
~ekor, Gra|ansko obrazovanie, Kreativna nastava i u~ewe i dr.) se slede{e rabotata so
konsultacii i razgovori so odgovornite nastavnici, na koi im se obezbeduva{e stru~na
literatura, spisanija i sl. kako bi mo`ele pokvalitetno i bez pogolemi pote{kotii gi
prenesat znaewata na u~enicite.
Preku sostanocite na oddelenskite i nastavni~kite soveti direktorot ima
re{avano i drugi zadol`enija koi proizleguvaat od Godi{nata programa i zadol`enija
koi ne se predvideni vo Programata.
Odr`uva{e sostanoci so U~ili{niot odbor i Sovetot na roditelite na koi se
razgovara{e za podobruvawe na uslovite za rabota so u~enicite, zbogatuvawe na fondot
na knigite vo bibliotekata, so eden zbor na ovie sostanoci se re{avaa skoro site
problemi koi se pojavuvaa vo tekot na rabotata vo u~ebnata godina.
Direktorot redovno prisustvuva{e na sostanocite na podra~jeto na op{tina
Ilinden i na sostanocite i seminarite koi se odr`uvaa na nivo na direktori preku
Ministerstvoto za obrazovanie i nauka i preku Biroto za razvoj na obrazovanieto.
Iznao|a{e mo`nosti i materijalni sredstva za nabavka na nagledni sredstva i
stru~na literatura za oddelenska i predmetna nastava kako i nabavka na knigi-lektiri
za potrebite na bibliotekata .
Sekoga{ i navremeno vo sorabotka so finansiskata slu`ba vr{e{e uvid vo
finansovoto rabotewe na u~ili{teto, a isto taka kontinuirano i po potreba
sorabotuva{e i prave{e konsultacii so finansovata slu`ba so op{tina Ilinden i
gradona~alnikot na op{tina Ilinden @ika Stojanovski, se vo interes za podobruvawe
na celokupnata rabota na u~ili{teto
I ovaa u~ebna godina direktorot obrna vnimanie na vospitnata funkcija na
u~enicite
zaedno so roditelite i nastavnicite
i se zabele`uva uspeh vo ovaa
nastavno - obrazovna sodr`ina .
38
Navremeno i vo celost se prifateni site sugestii od strana na Ministerstvo za
obrazovanie i nauka i Biro za razvoj na obrazovanieto na R. Makedonija za promeni vo
osnovnoto obrazovanie.
ПЕДАГОШКА ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА
Vo ovaa u~ebna godina vo u~ili{teto se nabaveni novi oddelenski i mati~ni
knigi za u~enicite, kako i novi sveditelstva koi se vo soglasnost so noviot Zakon za
osnovno obrazovanie, {to ne pretstavuva{e pote{kotija za nastavnicite za vodewe na
pedago{kata evidencija .
Od uvidot napraven od strana na direktorot i pedagogot pri vodeweto na
pedago{kata evidencija i dokumentacija, odnosno zapi{uvaweto na decata vo prvite
oddelenija, zadol`itelno se po~ituva{e postoe~kiot zakon. Ova e sogledano i od
pozitivniot uvid, kontrola i evidencija na Dr`avniot prosveten inspektor i
Op{tinskiot ovlasten inspektor za obrazovanie. Pedago{kata evidencija {to ja vodat
nastavnicite vo mati~nata kniga na u~enicite, oddelenskite dnevnici, redovno se
pregleduva{e od strana na direktorot i pedago{kata slu`ba i nema{e nekoi pogolemi
propusti.
ZAKLU^NI SOGLEDUVAWA I PREDLOG MERKI ZA PODOBRUVAWE NA
SOSTOJBITE ZA UNAPREDUVAWE NA DEJNOSTA
Со г л е д у в а ј ќ и г и п о с т и г н а т и т е р е з у л т а т и в о о в а а у ч е б н а
г одина
од
и з в е шт а и т е ,
ан ализ ит е ,
пре дло з ит е ,
п о с т и г а ња т а ,
у с ло в ит е
во
к ои
р а б о т и ме ,
наг леднос т а,
мо д е р н и з а ц и ј а
на
н а с т а в а т а с о н а г л е д н и с р е д с т в а п о п о о д е л н и п р е д ме т и в о о д н о с н а
ми н а т а т а г о д и н а , у с п е х о т н а у ч е н и ц и т е е с о л и д е н , н о с п р е ма
ц е л о к у п н и о т н а с т а в н о -в о с п и т е н п е р с о н а л , н и в н и о т п о т е н ц и ј а л и
к в а л и т е т ми с л и ме и ќ е с е з а л а г а ме в о и д н а т а у ч е б н а г о д и н а
да
б и д е п о д о б а р , б и д е ј ќ и з а л о жб а т а н а в р а б о т е н и т е , у ч е н и ц и т е и
р о д и т е л и т е н а у ч е н и ц и т е е п о с т и г н у в а ње н а п о д о б р и р е з у л т а т и о д
ми н а т а т а г о д и н а .
Во т е к о т н а и з ми н а т а т а у ч е б н а г о д и н а в о з н а ч а ј н а ме р к а г и
п о д о б р и в ме у с л о в и т е з а р а б о т а в о у ч и л и шт е т о п р е к у д о б и е н и т е
д о н а ц и и и т о а : о д с т р а н а н а МОН д о б и е н и с е д о п о л н и т е л н о
к о мп ј у т е р и (к о мп л е т ) и с ме с т е н и в о д в е у ч и л н и ц и ,
40 л а п т о п
к о мп ј у т е р и з а у ч е н и ц и т е о д И-ИИИ о д д ., 45 у ч е н и ч к и к л у п и к а к о и 90
с т о л и ц и з а у ч е н и ц и . Ис т о т а к а у ч и л и шт е т о с о с о п с т в е н и с р е д с т в а
н а п р а в и : с а н а ц и ј а н а у ч и л н и ц и т е и х о д н и ц и т е с о мо л е р о - фа р б а р с к и
р а б о т и к а к о н а ѕ и д о в и т е т а к а и н а ц о к л е т о с о е к о и мр с н а б о ј а в о
д в е т е з г р а д и (Ил и н д е н , Ма р и н о ) .
Prioritetni zada~i na na{eto u~ili{te za idnata u~ebna godina 2010/2011 bi bile: za
postigawe na realno pogolem uspeh kaj u~enicite, nabavka na novi moderni nagledni sredstava
i pomagala za izveduvawe na nastavata po poodelni predmeti (doopremuvawe na u~ilnica za
kabinetot po predmetite fizika i hemija), renovirawe na postoe~koto VC na sprat za
vrabotenite, osposobuvawe i preadaptirawe na dolnoto VC vo prostorija za biblioteka,
ru{ewe na tu{evite i VC vo ma{kata i `enska soblekuvalna so cel da se dobie pogolem
prostor za soblekuvawe i oblekuvawe na u~enicite, i dovr{uvawe na staza za skok vo dale~ina
za potrebite na ~asovite po fizi~ko i zdravstveno obrazovanie, i postavuvawe na nova
aluminiumska vrata so pregraden yid na u~ili{nata medijateka.
Direktor:
39
Aleksandar Mitrevski s.r
Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на општина Илинден
(Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на oпштина Илинден, донесе :
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за усвојување на Годишниот извештај за работата
на ОУ „Ристо Крле“ с.Кадино за учебната 2010/2011 година
Се
објавува
Одлуката
за
усвојување
на
Годишниот
извештај
за работата на ОУ „Ристо Крлe“ с.Кадино за учебната 2010/2011 година, бр.07-5587/8
од 31.08.2011 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на 37-та (триесет и
седмата) редовна седница одржана на ден 31.08.2011 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено
во Службен гласник на oпштина Илинден.
Арх.бр. 08-7439/6
Од 05.09.2011 г.
ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р
40
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа
(Сл.весник на Р.М бр.05/02), член 20 став 1 точка 29 од Статутот на Општина Илинден
(Сл.гласник на Општина Илинден бр.15/2010) и член 134 став 2 од Деловникот за
работа на Советот на општина Илинден (Сл.гласник на Општина Илинден бр.12/09)
Советот на Општина Илинден на седницата одржана на ден 31.08.2011 година, донесе:
ОДЛУКА
за усвојување на Годишниот извештај за работата на ОУ „Ристо Крле“ с.Кадино
за учебната 2010/2011 година
Член 1
Се усвојува Годишниот извештај за работата на ОУ „Ристо Крле“ с.Кадино за
учебната 2010/2011 година бр.02-272/1 од 24.08.2011 година.
Член 2
Годишниот извештај за работата на ОУ „Ристо Крле“ с.Кадино за учебната
2010/2011 година бр.02-272/1 од 24.08.2011 година е составен дел на
оваа Одлука.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот
гласник на Општина Илинден.
Арх.бр. 07-5587/8
Датум на донесување 31.08.2011г.
Совет на Општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски с.р
41
GODI[ EN IZVE[ TAJ
ZA RABOTATA NA O.U ,,RISTO KRLE,, S.KADINO
ZA U^EBNA 2010 /2011 GODINA
42
Osnovnoto u~ili{te ,, Risto Krle,, s.Kadino-Skopje, ima za cel da ja
prika`e celokupnata rabota vo tekot na u~ebnata 2010/2011
godina od
podnesenata Godi{na programa za rabota na u~ili{teto od Zakonot za
osnovno obrazovanie ( Sl.vesnik 44/95 , 24/96 i 27/96 g.) i podzakonskite
akti, Planot i programata za vospitno-obrazovnata dejnost vo osnovnoto
u~ili{te kako i drugite zakoni koi se direktno ili indirektno povrzani
so dejnosta osnovno obrazovanie, so poseben akcent na vospitnoobrazovnata dejnost.
Godi{niot izve{taj e sostaven od tekstualen i statisti~ki del.
Tekstualniot del gi sodr`i slednite poglavja:
1. Uslovi vo koi raboti u~ili{teto
2. Planirawe,realizacija i unapreduvawe na vospitno-obrazovnata
dejnost
3. Planirawe i realizacija na dejnosta na stru~nite organi i
tela,stru~nite rabotnici i direktorot
4. Uspeh na u~enicite na krajot od u~ebnata godina
5. Pedago{ka evidencija i dokumentacija
6. Zaklu~ni sogleduvawa i predlog merki za podobruvawe na sostojbite
za unapreduvawe na dejnosta.
Uslovi vo koi raboti u~ili{teto
Osnovnoto u~ili{te ,,Risto Krle,,s.Kadino-Skopje e izgradeno vo 1979
god.od cvrst materijal i napolno gi zadovoluva potrebite za izveduvawe na
nastava.
Objektot e lociran na sredinata na naselenoto mesto, ograden so mre`na
ograda.Vo dvorot se locirani igrali{ta za rakomet i ko{arka,ostanatiot
del e trevnest so cvekiwa,zimzeleni i listopadni drvja.
43
U~ili{teto raspolaga so sopstveno parno greewe so {to se sozdadeni
uslovi za realizacija na vospitno-obrazovnata rabota.
Vo sklop na O.U ,,Risto Krle,, rabotat i dve podra~ni u~ili{ta vo
s.Mralino i s.Bunarxik koi se izgradeni od tvrda gradba i gi zadovoluvaat
uslovite za rabota. Ogradeni se so mre`na ograda koja na delovi e
o{tetena i treba da se obnovi.Dvorot e trevnest so zimzeleni i
listopadni drvja.
Objektot vo s.Mralino e vo sredina na naselenoto mesto a objektot vo
s.Bunarxik na po~etokot na seloto.
Zatopluvaweto vo P.U. e so }umbiwa na drva.
Na krajot na u~ebnata 2010/2011 godina brojot na u~enicite vo na{eto
u~ili{te iznesuva 324 u~enika smesteni vo 18 paralelki,i toa 5 paralelki
vo oddelenska nastava i 7 vo predmetna nastava vo centralnoto
u~ili{te.Vo podra~nite u~ili{ta imame po edna ~ista paralelka vo vtoro
oddelenie vo s.Bunarxik i edna ~ista vo petto vo s.Mralino. po dve
kombinirani paralelki so po dve oddelenija i toa prvo
i treto vo
s.Bunarxik i ~etvrto i petto,prvo i ~etvrto i vtoro i treto,vo
s.Mralino..Nastavata vo u~ili{teto se izveduva na makedonski nastaven
jazik,vo edna smena kako vo centralnoto taka i vo podra~nite u~ili{ta.
Prostornite uslovi vo u~ili{teto gi zadovoluvaat potrebite na
u~enicite za normalno odvivawe na nastavata.U~ili{teto raspolaga so 10
univerzalni u~ilnici, 2 kabineti, 1 fiskulturna sala so pomo{ni
prostorii, 3 prostorii za nastavni sredstva i pomagala, biblioteka, 1
rabotilnica po TO so kabinet, 1 kancalarija za nastavnici, 1 kancelarija
za direktor, 1 za psiholog, 1 za sekretar, 1 prostorija za prvo oddelenie so
pomo{en del, 2 hodnika povrzani so dve skalila, 5 sanitarni ~vora, 1
magacin, 1 kotlara i prostorija za hauzmajstor.
44
PU Mralino raspolaga so 3 u~ilnici, 1 nastavni~ka kancelarija, 1 hodnik,
1 sanitaren ~vor i 1 {upa.
PU Bunarxik raspolaga so 3 u~ilnici, 1 nastavni~ka kancelarija,1 ~ajna
kujna, 1 hodnik, 1 podrum i 3 sanitarni ~vora.
Vo tekot na U~ebnata godina OU,,Risto Krle,, s.Kadino gi prezema
slednite aktivnosti vo vrska so opremenosta i popravkite vo centralnoto
i podra~nite u~ili{ta:
1. Zameneti se site {uko priklu~oci vo u~ilnicite i po hodnicite
2. Zameneti nekolku stakla na prozorcite vo holot,vo nekolku
u~ilnici i vo sportskata sala.
3. Zameneti se ~e{mi vo dve u~ilnici i vo prostorija za higieni~arki i
eden mijalnik.
4. Zameneti bravi na nekolku u~ilnici vo Kadino i vo podra~nite
u~ili{ta.
5. Postaveni patent bravi na 6 u~ilnici.
6. Nabavena bukvarka za potrebite na u~enicite od prvo oddelenie.
7. Servisirani PP aparati vo centralnoto i vo podra~nite u~ili{ta.
8. Nabaveni knigi za odli~nite u~enici od osmo oddelenie.
9. Napraveni sedum {kafovi za potrebite na nastavnicite.
10. Nabavena kosa~ka.
Vo P.U.s.Mralino e napraveno slednoto
• Zameneti komplet bravi na tri u~ilnici.
• Zameneti fasonki ,{tekovi i prekiduva~i.
• So javna licitacija prodadena e trevata od dvorot na PU Mralino za
2500 denari.
45
Vo PU s.Bunarxik e napraveno slednoto:
• Renovirani trotoari od trite strani na u~ili{teto.
Училиштето е во добра состојба за одвивање на наставно-образовниот процес.
Посебно внимание во училиштето обрнавме на хигиено-техничките услови за
нормално реализирање на воспитно-образовната работа.
Во ПУ.с.Бунарџик зградата е пуштена во употреба на ден 01.11.2002 година со
вкупна површина од 447 метри со следните простории две училници,просторија
за прво одделение,наставничка канцеларија со помошна просторија,санитарни
јазли за наставници и ученици,помошна просторија за чување на материјали за
хигиена и подрум.
Za bezbednosta na u~enicite i u~ili{nite zgradi vo s.Kadino ,Mralino i
Bunarxik e anga`irana agencija za obezbeduvawe ,,GARD,, .
Planirawe,realizacija i unapreduvawe na vospitno-obrazovnata
dejnost
Godi{nata programa za rabotata na u~ili{teto e razgledana na
Nastavni~kiot sovet pred po~etokot na u~ebnata godina,a usvoena na
sostanokot na U~ili{niot odbor odr`an na den 24.08.2011 godina.
Godi{nata programa gi opfa}a slednite sodr`ini vo vrska so nastavnovospitnata
dejnost:planirawe
na
redovna
nastava,
fakultativna,
dopolnitelna, dodatna, von-nastavni aktivnosti,programa za rabota na
detskata organizacija, slobodni u~eni~ki aktivnosti,sekcii vo oddelenska
i predmetna nastava,proizvodstveno i druga op{testveno korisna rabota
na u~enicite,u~eni~ki ekskurzii, u~eni~ka zaednica na u~ili{teto, gri`a
na u~ili{teto za zdravjeto na u~enicite, stimulirawe na u~enicite,
u~eni~ki natprevari, programa za realizacija na kulturni i obrazovni
aktivnosti na u~ili{teto vo lokalnata sredina,sledewe,unapreduvawe i
vrednuvawe na vospitno-obrazovnata rabota vo u~ili{teto,programa za
46
rabota na stru~nite aktivi,programa za rabota na Nastavni~kiot sovet,
Oddelenski sovet, oddelenski rakovoditel, rakovoditel na paralelka,
programa za rabota na u~ili{niot psiholog,programa za rabota na Sovetot
na roditelite, programa za rabota na direktorot na u~ili{teto i
programa za vospitnata cel na u~enicite.
Ovaa u~ebna godina nastavata zapo~na na vreme odnosno na 01.09.2010
god.(sreda).Nastavno-vospitniot personal navreme gi izraboti site
tematski i globalni planirawa kako za redovnata nastava taka i za
dodatnata,dopolnitelnata nastava i slobodni u~eni~ki aktivnosti.
Realizacija na zadol`itelnata nastava
Vo tekot na u~ebnata 2010/2011 godina po odnos na zadol`itelnata
nastava kako i von nastavnite aktivnosti planirani so Godi{nata
programa,psiholo{kata
slu`ba i ostanatiot personal vo u~ili{teto
redovno i sovesno gi izvr{uvaa rabotnite zada~i predvideni so Godi{nata
programa.
Realizacija na fakultativna i izborna nastava
Fakultativna nastava vo u~ili{teto nema{e ovaa u~ebna godina samo se
realizirani izbornite predmeti :Programirawe i TO vo osmo po 72 ~asa,
vo sedmo oddelenie Proekti od informatika 72 ~asa,vo {esto Sport i
proekti od informatika po 72 ~asa, vo petto Etika vo religiite 72 ~asa.
Dodatna i dopolnitelna nastava
Realizacijata na dodatnata i dopolnitelnata nastava ke bide prika`ana vo
tabelarniot obrazec vo statisti~kiot del od izve{tajot.
Pregled na vraboteni vo u~ili{teto
U~ili{teto broi 43
vraboteni od koi eden direktor, eden psiholog,
eden administrator blagajnik, 25 nastavnici, 8 higieni~ari, eden
47
hausmajstor, eden gradinar ~uvar.Pogolemiot del od nastavniot kadar e so
visoko obrazovanie.
Vo izminatata u~ebna godina trojca nastavnici od na{eto u~ili{te
dopolnuvaa ~asovi vo drugi u~ili{ta i toa istorija vo
,,Kolonija
-Idrizovo
,Francuski
vo
OU,,Vasil
OU,, Wego{
Glavinov,,^air
i
Informatika vo0 OU,,Goce Del~ev,,-Ilinden.
Po predmetite makedonski jazik 8 ~asa i likovno ~asovite gi dr`at
nastavnici od OU,,Bra}a Miladinovci,, -Miladinovci ,zapoznavawe so
religii i Etika od OU,,Goce Del~ev,,
Prodol`na nastava
Ovaa u~ebna godina na prodol`na nastava nema{e nitu eden u~enik zatoa
{to bea site oceneti so pozitivni ocenki .
Realizacija na programata na Detskata organizacija
Odgovoren nastavnik na Detskata organizacija be{e Biljana Gieva.
Celite i zada~ite predvideni so Godi{nata programa bea vo celost
realizirani.
Sodr`ina na rabotata:
Septemvri
1. Sve~eno
odbele`uvawe
na
po~etokot
na
u~ebnata
2010/2011
.Formirani slobodni u~eni~ki aktivnosti
2. Se izbra rakovodstvo na Detskata organizacija po paralelki i
oddelenija
3. Se sprovede akcija za ureduvawe na u~ili{niot dvor
Oktomvri
1.Organizirana akcija za sobirawe u~ebnici i pribor
2.Se odbele`a ,,Detskata nedela,,
48
3.Sve~ena priredba za priem na prva~iwa vo Detskata organizacija
4.Pro~itan referat po povod 11-ti Oktomvri
Noemvri
1. Odbele`an denot na u~ili{teto
2.Poseta na festivalot ,,Zlatno slavej~e,,
3.Pro~itan referat za 13-ti Noemvri
Dekemvri
1. Sve~eno odbele`uvawe na Novata godina
2. Podgotovka na u~enicite za zimski raspust
Fevruari
1. Ureduvawe na u~ili{nite prostorii
2. Podgotovka na u~enicite za odredeni natprevari po oddelni
predmeti
Mart
1. Organizirana aktivnost so roditelite i u~enicite po povod 8-mi
Mart den na `enata
2. Pro~itan referat po povod praznikot 8-mi Mart
3. U~estvo na u~enicite vo akcijata ,,Zasadi ja svojata idnina,,
4. Odbele`an denot na ekologijata.
April
1. Odbele`an denot na {egata-Aprilijada(izbor na najuspe{na maska)
2. U~estvo na u~enicite na op{tinski i me|ugradski natprevari
3. Humanitarna akcija-podari kniga za veligdensko jajce
Maj
1. Pro~itan referat po povod Me|unarodniot den na trudot
2. Referat po povod smrtta na Goce Del~ev
49
3. Pro~itan referat po povod 24-ti Maj -Den na slovenskite
prosvetiteli Sv.Kiril i Metodij
Juni
1. Organizirawe na u~enicite za leten raspust
2. Zavr{na priredba na u~enicite.
Realizacija na razvojno-istra`uva~ki proekti
Nastavnicite od na{eto u~ili{te prisustvuvaa na site seminari
organizirani od strana na MON i Biroto za razvoj na obrazovanie.Vo
u~ili{teto bea sprovedeni obuki za formativno i sumativno ocenuvawe i
nastavnicite se zdobija so soodvetni sertifikati.
Realizacija na von-nastavni aktivnosti
Slobodni u~eni~ki aktivnosti
Slobodni u~eni~ki aktivnosti se sprovedoa spored interesot,potrebite i
mo`nostite na u~enicite i sredinata.
Tie bea grupirani vo dve grupi oddelenska i predmetna nastava. Ovie
zada~i gi realiziravme vo tekot na celata godina a rezultatite se poka`aa
na priredbite vo tekot na godinata i na Denot na u~ili{teto.
I ovaa u~ebna godina se sprovede akcijata ,,Podari kniga za
veligdensko jajce,, pri {to se zbogati na{iot kni`en fond za 980 knigi.
Isto taka vo tekot na u~ebnata godina nastavnicite u~estvuvaa na poveke
natprevari i toa :
1. Nastavnik Zoran Aleksovski
- Natprevar po Soobrakaj ,
osvoeno I mesto na gradski natprevar;treto
mesto na dr`aven.
2. Nastavnik Jovan~e Bizimoski
50
-Gratski natprevar vo rakomet (devoj~iwa), osvoeno I mesto gradsko i
prvo mesto dr`aven;
Gradski natprevar vo fudbal (ma{ki i devoj~iwa) ,osvoeno treto mesto.
3. Nastavnik Aneta Kova~ovska Divjakoska
- Horski smotri, Op{tinski natprevar , osvoeno 2
mesto -hor i treto
mesto orkestar.
4. Nastavnik Sne`ana Petkovska
- Natprevar po hemija vo U~ili{teto "Jahja Kemal " vo Skopje
5. Nastavnik Jasmina Todorovska
- Natprevar po geografija vo 13 mesto gradsko i u~estvo na dr`aven
natprevar
6.Nastavnik Stankovi} Jovan
-Natprevar po istorija -osvoeno prvo mesto na grad Skopje i u~estvo na
dr`avno.
7.Nastavnik Esma Grbovi}
-Natprevar ,,[ tedewe na elektri~na energija,,-prvo na regionalno nivo i
u~estvo na dr`avno.
8.Nastavnik Suzana Krstevska
-Natprevar za Intel proekt u~estvo.
Proizvodstveno i druga op{stvena - korisna rabota
Site u~enici so svoite oddelenski nastavnici vo tekot na celata u~ebna
godina zemaa u~estvo okolu ureduvaweto na u~ili{niot dvor, u~ili{nite
prostorii, redovno se gri`ea za higienata vnatre vo u~ili{teto kako i vo
u~ili{niot dvor. Posebno se anga`iraa okolu ureduvaweto na zeleniloto
vo u~ili{niot dvor. Po povod Denot na drvoto-zasadi ja svojata idnina na
19.11.2010 godina u~estvuvaa site u~enici od u~ili{teto i posadija novi
51
sadnici kako vo u~ili{niot dvor taka i vo lokalitetot vo s. Ajvatovci i
na 31.03.2010 na lokalitet Miladinovci.
U~eni~ki ekskurzii
Vo tekot na ovaa u~ebna godina bea realizirani slednite ekskurzii:
1.Trodnevna ekskurzija za u~enicite od 8 oddelenie niz zapadna
Makedonija.
2.Dvodnevna ekskurzija niz zapadna Makedonija za u~enicite od 4 i 5
oddelenie.
Gri`a za zdravjeto na u~enicite
Vo tekot na u~ebnata godina bea sprovedeni site sistematski pregledi i
vakcinacii na u~enicite predvideni spored vozrasta i sprovedeni od
vrabotenite na Zdravstven dom Ilinden.
Sekoj klasen rakovoditel vode{e posebna gri`a za higienata na u~enicite.
Sorabotka so lokalnata sredina
Sorabotkata so lokalnata sredina spored predvidenite sodr`ini od
Godi{nata programa vo celost se realizirani, redovno e informirano
lokalnoto
naselenie
za
vospitno-obrazovnite
rezultati,
tekovnite
problemi vo u~ili{teto i aktivnostite {to treba da se prevzemat za
nivno razre{uvawe, organizirani se javni priredbi za roditelite i
lokalnata sredina po povod zna~ajni datumi i nastani,za humani celi i
aktivnosti, kako i redovna sorabotka u~ili{te-semejstvo.Po inicijativa
na op{tinata i ovaa godina vo sorabotka so na{eto u~ili{te be{e mo{ne
uspe{no odr`ana me|unarodna manifestacija,,Poetski sredbi-Ilinden
2011 na koja na{ite u~enici bea nagradeni za svoite literaturni i
likovni tvorbi.I ovaa godina vo sorabotka so op{tina Ilinden uspe{no
se sprovede akcijata Podari kniga za veligdensko jajce pri {to na{ata
biblioteka se zbogati so 980 knigi. Po povod prvi april den na {egata
52
op{tina Ilinden gi nagradi
so pofalnici i knigi trite najuspe{ni
maski a nie kako u~ili{te so knigi dopolnitelno nagradivme so po edna
kniga za pretstavnik od sekoe oddelenie za uspe{na maska.
Sledewe, vrednuvawe i unapreduvawe na vospitno-obrazovnata rabota
Vo tekot na minatata u~ebna godina vo u~ili{tetot se izrabotija
kvalitetni planirawa i podgotovki za nastavata i nejzina realizacija.
Stru~nite aktivi od predmetna i oddelenska nastava gi zavr{ija
navremeno planiranite aktivnosti koi bea planirani vo godi{nata
programa, uspe{nosta vo ostvaruvaweto na nastavata po poodelni predmeti
se odrazi i preku uspehot na u~enicite. Na nastavnite ~asovi nastavnicite
nemaa pogolemi problemi za aktivno u~ewe na u~enicite. Ocenuvaweto na
u~enicite e vr{eno sprema zakonot i javno taka da sekoj u~enik spored
svojata
rabota
ja
dobi
soodvetnata
ocenka.
Preku
rabotata
na
dopolnitelnata i dodatnata nastava i von nastavnite aktivnosti,
u~enicite gi dopolonuvaa svoite znaewa po poodelni predmeti i
po{iroko. Isto taka vo tekot na u~ebnata godina preku posetite na
redovnite ~asovi i slobodnite u~eni~ki aktivnosti od strana na
direktorkata i
psihologot na u~ili{teto, se slede{e i vrednuva{e
rabotata na nastavnicite koi ja vodea pedago{kata evidencija i
dokumentacija.Site nastavnici oddr`aa nagledni ~asovi , na koi {to
prisustvuvaa direktorkata i psihologot i na osnova na nivnite izve{tai
,nastavnicite se zdobijaa so sertifikati za formativno ocenuvawe.
Vo tekot na u~ebnata godina na{eto u~ili{te be{e poseteno od
strana na odgovorno lice za na{eto u~ili{te od BRO i pretstavnici od
MON. Vo tekot na u~ebnata godina nastavnicite bea stru~no usovr{uvani
preku sovetuvawe i seminari organizirani vo vid na rabotilnici od
53
strana na Biroto za razvoj na obrazovanieto,kako i interni predavawa od
strana na poedini nastavnici preku stru~nite aktivi.
Planirawe i realizacija na dejnosta na stru~nite organi i
tela,stru~nite rabotnici i direktorot
Vo tekot na u~ebnata 2010/2011 godina u~ili{teto gi realizira site
predvideni Oddelenski i Nastavni~ki soveti na koi bea razgledani i
utvrdeni uspehot i povedenieto na u~enicite i doneseni soodvetni merki
za podobruvawe na istite.
Nastavni~ki sovet
Vo tekot na u~ebnata 2010/11 godina,kako najvisok stru~en organ vo
u~ili{teto Nastavni~kiot sovet koj se gri`i za celokupnata stru~na i
vospitno-obrazovna
rabota
vo
u~ili{teto,
osven
predvidenite
Nastavni~ki soveti so Godi{nata programa bea realizirani pove}e
sostanoci vo zavisnost od potrebite vo tekot na godinata.
Oddelenski soveti
Zada~ite i zadol`enijata na oddelenskiot
sovet planirani so
Godi{nata programa za rabota na u~ili{teto
vo potpolnost se
realizirani i toa:
Na oddelenskite soveti organiziran e priem na u~enicite od prvite
oddelenija,sreduvawe na paralelkite i raspredelba na u~enicite po
paralelki,izgotveni se Godi{ni globalni i tematski planovi za vospitnoobrazovnata
rabota,planirawe
zada~i
za
rabota
na
stru~nite
aktivi,dogovor me|u nastavnicite za iskustvata i metodite na rabota .Vo
tekot na rabotata sekoga{ nastavnicite se trudea spored svoite mo`nosti
da koristat stru~na literature vo rabotata, primenuvaa novi nastavni
formi vo rabotata kade {to prethodno preku sovetuvawata od sredbite so
sovetnicite i razgovorite me|u sebe iznao|aa razni instrumenti za
54
vrednuvawe na znaewata na u~enicite.Vakviot na~in na rabota na
nastavno-vospitniot kadar vo u~ili{teto pridonese za podobar uspeh na
u~enicite .
Oddelenski rakovoditel
Oddelenskite rakovoditeli na paralelkite planiranite programi za
rabota sprema vozrasta
i brojot na u~enicite po paralelkite gi
realiziraa sodr`inite i aktivnostite od aspekt na ostvaruvawe na
dejnosta oddelenski rakovoditel.Realizirani se slednite sodr`ini:gri`a
za
zdravjeto
i
higienata
na
u~enicite,fizi~kiot
i
psihi~kiot
razvoj,re{avawe na vospitno obrazovnite problemi na u~enicite,sledewe
na uspehot i napredok vo u~eweto,napredok vo vospitnata komponenta i
izdignuvawe na kulturno i emocionalno pole,organizirawe na u~enicite
za u~estvo i rabota vo u~ili{teto,razvivawe na drugarstvoto i
po~ituvawe na postarite,neguvawe na ekolo{kata svest,formirawe i
rabota na Sovetot na roditeli,sorabotka so roditelite i drugite
institucii koi se vo funkcija na pedago{ko rabotewe,kvalitetno
organizirani roditelski sredbi,so zadol`enija i analizi.Oddelenskite
rakovoditeli vo tekot na u~ebnata godina so realizacija na ovie sodr`ini
doprinesoa za podignuvawe na uspehot i disciplinata na u~enicite.
Sovet na roditeli
Sovetot na roditeli vo na{eto u~ili{te odr`a sostanoci so slednata
dinamika:
Septemvri:
1.Konstituirawe na sovetot
2.Zapoznavawe so rabotata na u~ili{teto
3;Tekovni pra{awa
Februari:
55
1. Razgleduvawe na polugodi{niot uspeh na u~enicite.
2. Zapoznavawe na roditelite so aktivnostite na u~ili{teto i so
proektite na koi konkurira na{eto u~ili{te
3. Tekovni pra{awa
Mart:
1. Zapoznavawe so rabotata na u~ili{teto
Maj:
1.Razgleduvawe na uspehot i povedenieto na u~enicite
2.Tekovni pra{awa
Stru~ni aktivi
Vo po~etokot na u~ebnata godina bea formirani tri stru~ni aktivi i toa:
• Stru~en aktiv oddelenska nastava ja realiziraa slednata programa:
Septemvri:
,,Konstituirawe na aktivot I izgotvuvawe na godi{na programa za rabota
na aktivot za 2010/11.
-,,Izve{taj od testiraweto na u~enicite za prvo oddelenie I informacii
za grupata.
Psiholog-Cvetkovska Sne`ana
Oktomvri:
1.Funkcionirawe
na
emocionalnata
inteligencija
na
u~enikot
Oddelenski nastavnik- Slavica Dimitrova Ristovska
Noemvri:
,,Rabotilnica vo prvo oddelenie-obrazovanie za `ivotna sredina:,,Od
gre{kite se u~i,,
1. Oddelenski nastavnik :Ristena Ognenova
Dekemvri:
56
Edukacija za tolerancija vo obrazovanieto
1. Oddelenski nastavnik-Katerina Veli~kovska
Januari:
,,Pismena podgotovka za realiziran nastaven ~as,,
1. Oddelenski nastavnik-Aneta Petkovska
Fevruari:
1.Dodatna nastava za nadarenite u~enici ili drugo re{enie
Oddelenski nastavnik:Suzana Krstevska
2.Planirawe ,organizacija i izveduvawe na elementarnite i {tafetnite
igri po fizi~ko i zdravstveno obrazovanie od 1-3 oddelenie.
Nastavnik:Valentina Vasevska
Mart:
1.Ulogata na semejstvoto vo vospituvaweto na decata
Oddelenski nastavnik-\ akovska Lidija
2.Didakti~kite igri vo funkcija na oddelenskata nastava
Nastavnik: Biljana Gieva
April:
1.Prakti~en prikaz na nastaven ~as – nastavna sodr`ina:,,rastitelni
organi i nivnata uloga - razmno`uvawe
Oddelenski nastavnik-Grbovi} Esma
Maj:
1.Nadarenost i kreativnost
Oddelenski [email protected] Smilevska
Juni:
1.[ to e ekolo{ka edukacija
Nastavnik:Vesna Kameva
57
• Stru~en aktiv na prirodno-matemati~ki nauki ja realizira slednata
programa:
Septemvri:
1.Velosipedistite vo soobra}ajot
Nastavnik po TO-Zoran Aleksovski
Oktomvri:
1.Nastavna edinica ,,virusi,,
Nastavnik :Sne`ana Petkovska
Noemvri:
1.Kondenzacija
Nastavnik : Ver~e Stanojlovska
Dekemvri:
,,Kulturno-istoriski znamenitosti vo skopska kotlina
1. Nastavnik :Jasmina Todorovska
Januari:
,,Primena na multi-medijalni prezentacii vo nastavata,,
1. Nastavnik :Frosina Kuzeva
Fevruari:
1.,,Svrzuvawe me”u atomite i vidovi hemiski vrski-jonska vrska
Nastavnik :Sne`ana Petkovska
Mart:
1.Maloletni~ka delikvencija
Psiholog:Sne`ana Cvetkovska
April:
,,Re{avawe na problemi vo matematikata,,
1. Nastavnik : Ver~e Stanojlovska
Maj:
58
,,Zbir na agli vo triagolnikot,,
Nastavnik: Branko Cvetkovski
Juni:
1.Izve{taj za rabotata na aktivot
Presedatelot na aktivot-Cvetkovski Branko
• Stru~niot aktiv na humanitarna grupa na predmeti ja realizira
slednata programa:
Септември:
,,Konstituirawe na aktivot i izgotvuvawe godi{na programa za rabota,,
Октомври:
,,Semejno nasilstvo
1. Наставник :Sa{ka Angelovska
Ноември :
,,Folklor,,-narodna muzika
Nastavnik: Aneta D. Kova~ovska
Декември:
,,Indirekten govor vo angliskiot jazik,,
Nastavnik: Marina Qondova
Јануари :
1. ,,Sovremeniot nastavnik po fizi~ka kultura,,
Наставник : Jovan~e Bizimoski
Февруари:
1. ,,Kriti~ko-multikulturno obrazovanie I mediumite ,,
Наставник : Ivana Mitkovska
Март:
1. ,,Проверување и оценување на знаењата на учениците
Наставник Ацо Пешевски
59
Април:
1. ,,Превенција на насилно однесување во основните училишта,,
Психолог Снежана Цветковска
Мај:
,,Ајдутството во Македонија ,,
Наставник Јован Станковик.
Јуни
,,Прашална форма во француски јазик,,
Наставник Сашка Ангеловска
Izve{taj za rabotata na u~ili{niot psiholog
Vo tekot
na
realizira{e
u~ebnata
sodr`inite
2010/2011
po
godina
predvidenite
u~ili{niot
programski
psiholog
gi
podra~ja..Vo
op{tite rabotni zada~i u~estvuva{e vo rabotata na nastavnicite {to
pove}e da posvetat vnimanie na rabotata so u~enici spored nivnite
mo`nosti i sposobnosti.Naglednite sredstva vo u~ili{teto da bidat
koristeni vo soglasnost so individualnite mo`nosti i karakteristiki na
u~enikot.U~estvuva{e vo organizirawe na efikasna obrazovna rabota vo
u~ili{teto.
Psihologot
u~estvuva{e
vo
izgotvuvawe
na
Godi{nata
programa,izgotvuvawe na sopstvenata programa,izgotvuvawe na statisti~ki
izve{taj za rabotata na u~ili{teto,u~estvo so temi na Stru~nite
aktivi.Vo oktomvri 24 do 27 октомври 2010 u~estvuva{e na seminar vo
Белград organiziran od БОШ на тема,,Школа за толеранција-етнички и верски
заедници
во
современо
општество,,od
biv{ite
Jugoslovenski
prostori.Учество на тренинг работилница во Струга ,организиран од КДС на
тема ,,Местото и улогата на директорот во процесот на самоевалуација,, zaedno
so direktorkata Golupka Davitkova.
60
Од 1-ви до 5-тти декември во Фужине-Хрватска семинар организиран од
невладина организација ,,Ранд,, на тема ,,Покрени промена,,.
Од 5-тти до 7-ми мај во Кавадарци ,,Поддршка на училишните психолози за
работа со ранлива група ученици,,.
Vo tekot na godinata bea posetuvani paralelki vo koi se naiduva{e na
raznovidni problemi kako od obrazoven taka i od vospiten karakter.Po
sekoj odr`an Oddelenski sovet be{e razgovarano so poslabite i
problemati~ni u~enici.
Во месец мај psihologot,nastavnikot po француски јазик Сашка Ангеловска и
по информатика Фросина Кузева
и директорката на училиштето
odr`aa
seminar za nastavnicite za ,,Сумативно оценување,,.
Na krajot na u~ebnata godina be{e organizirano grupno nabquduvawe
na u~enicite koi ovaa u~ebna godina }e bidat prvo oddelenie vo
devetoletkata.Pri
nabquduvaweto
be{e
pobarana
pomo{
i
od
nastavni~kite koi gi vodat tie oddelenija.
U~enicite od osmite oddelenija dobija soveti i preporeki od
profesionalna orientacija za upis vo srednite u~ili{ta.Po potreba vo
tekot na godinata psihologot prisustvuva{e na roditelski sredbi kako po
barawe na nastavnici taka i po barawe na roditeli. Posebno se posveti
vnimanie na disciplina vo petite oddelenija.Na istite bea re{avani
opredeleni problemi od interes na u~enicite.
Psihologot vo tekot na godinata prisustvuval na pove}e seminari
organizirani
od
pove}e
institucii
nadle`ni
za
problemite
vo
obrazovanieto.Edna{ mese~no prisustvuva na sostanoci na Sekcija na
psiholozi.
61
U~enici koi imaat pote{kotii vo napreduvaweto vo u~ewe i
povedenie se ispra}ani do nadle`nite institucii za re{avawe na nivnite
problem.
Izve{taj za rabotata na direktorot na u~ili{teto
Na po~etokot od u~ebnata2010/2011 godina se organiziravme za po~etokot
na u~ebnata godina i raspored na vrabotenite koj na koe rabotno mesto }e
raboti vo centralnoto i podra~nite u~ili{ta.U~estvuvav na seminari koi
bea realizirani od BRO,od KDS i MON.Vrabotiv eden gradinar ~uvar na
mestoto na Stojanovski Du{ko koj po~ina i edna higieni~arka.So
finansirawe
od
op{tinata
se
rabotat
dve
bibliotekarki,
tri
higieni~arki i eden gradinar ~uvar.Vo po~etokot na u~ebnata godina
izrabotiv Godi{na programa za rabota na u~ili{teto.Vo tekot na
godinata ja sledev rabotata na nastavniot i vonnastavniot kadar, na
stru~nite aktivi i sl.Se gri`ev za uspe{na realizacija na nastavniot
plan i programa, za sekciite,za sportskite aktivnosti,~asovi za korisna
rabota,u~estvo na u~enicite na natprevari kade na{ite u~enici osvoija
prvi ,vtori i treti mesta so koi rezultati se gordee u~ili{teto.Ovie
natprevari gi motiviraa u~enicite da po~nat pove}e da rabotat, pove}e da
se gri`at za u~ili{teto i da se pravat samo nenamerni {teti.Isto taka po
uspe{nata realizacija na programata na muzi~kata, literaturnata i
dramskata sekcija so koi rakovodea Aneta Divjakoska Kova~evska
nastavnik po muzi~ko obrazovanie i Valentina Nikoska vrabotena kako
bibliotekar i Grbovi} Esma oddelenski nastavnik na{ite u~enici bea
dvapati u~esnici na emisijata Yvon na MTV .Vo tekot na u~ebnata godina
kako i na krajot od u~ebnata godina u~enicite koi postignaa rezultati na
natprevarite i poka`aa odli~en uspeh gi nagradivme so knigi i podaroci i
eden mal koktel za site u~enici koi na natprevarite osvoija nagradi
62
prvo,vtoro i treto mesto..Ovie u~enici bea primer kako treba da izgleda
eden u~enik,primer na kulturno i vredno dete.Vo tekot na godinata imav
uspe{na sorabotka so site vraboteni, so op{tinata i gradona~alnikot,so
Sovetot na roditeli,so U~ili{niot odbor i so lokalnata sredina.Kako
direktor redovno prisustvuvav na sostanocite vo u~ili{teto,sostanoci i
seminari organizirani od MON i BRO kako
i vo op{tinata. Gi
organizirav i pomagav vo uspe{na realizacija na priredbite i akciite
{to gi sprovedovme vo tekot na u~ebnata godina so koi mo`e slobodno da
se pofalime. Sekoga{ i navremeno vr{ev uvid vo finansiskoto rabotewe
i ovaa u~ebna godina mo`e so sigurnost da ja nare~am uspe{na godina bez
dolgovi a so zna~ajni rezultati koi se gledaat.Ovaa godina obrnav
vnimanie i na vospitnata funkcija na u~enicite zaedno so roditelite i
nastavnicite
i
se
odnesuvawe.Navreme
zabele`a
i
vo
uspeh
celost
se
kaj
u~enicite
po~ituvani
vo
nivnoto
upatstvata
od
Ministerstvoto za obrazovanie i Biroto za razvoj na obrazovanieto.Za
mojata rabota go izvestuvam Nastavni~kiot sovet, U~ili{niot odbor,
Sovetot na roditelite, Gradona~alnikot i site ostanati institucii koi se
vklu~eni vo nastavno-vospitniot proces.
Pedago{ka evidencija i dokumentacija
Vo ovaa u~ebna godina se nabaveni novi oddelenski i mati~ni knigi za
u~enicite, kako i svidetelstva za u~enicite od prvo do osmo oddelenie.Od
uvidot napraven od strana na direktorot i psihologot pri vodewe na
pedago{ka dokumentacija,odnosno zapi{uvawe na decata vo prvo oddelenie
zadol`itelno se po~ituva{e postoe~kiot zakon.Pedago{kata evidencija
{to ja vodat nastavnicite vo mati~nite knigi na u~enicite, vo
oddelenskite dnevnici, redovno se pregleduvani i nema{e pogolemi
propusti .
63
Zaklu~ni sogleduvawa i predlog merki za podobruvawe na sostojbite i
unapreduvawe na dejnosta
Sogleduvajki gi postignatite rezultati vo ovaa u~ebna godina od
izve{taite, analizite, predlozite, postigawata, uslovite vo koi rabotime,
naglednosta, modernizacijata na nastavata so nagledni sredstva po
poodelni predmeti vo odnos na minatata godina, uspehot na u~enicite e
soliden, no vo odnos so celokupniot nastavno-vospiten personal, nivniot
potencijal i kvalitet mislime i }e se zalagame i vo idnata u~ebna godina
da bide u{te podobar, bidejki zalo`bite na vrabotenite se kaj u~enicite
sekoga{ da ima podobri rezultati.
Od golema korist se i sredstvata koi ni gi dade op{tinata so koi se
renovirani trotoarite vo PU,,Bunarxik,,.So ovie prevzemeni aktivnosti
na{eto u~ili{te ima odli~ni uslovi za rabota. Vo narednata u~ebna
godina }e mora da gi renovirame podovite po u~ilnici i hodnici koi ja
ru{at ubavata slika na u~ili{teto a od istite zavisi i higienata a i
zdravjeto na u~enicite koi se na{a glavna cel pokraj obrazovanieto i
vospitanieto koe im go davame na u~enicite kako i prozorite koi se vo
mnogu lo{a sostojba. Potrebno e da se renovira krovot vo PU,,Mralino i
fasadata,da se varosaat site tri u~ili{ta,da se nabavat novi nagledni
pomagala,eden kopir koj mnogu ~esto se rasipuva a e potreben za
realizacija na nastavata.Ima i drugi potrebi no ke gi realizirame vo
zavisnost od finansiskata mo`nost na u~ili{teto.
Direktor:
Golupka Davitkova с.р
OU " Risto Krle " s. Kadino, Skopje
64
Tel.br. 02-2561-540
Podra~na edinica na BRO- Skopje
Podatoci za u~ili{tata, paralelkite, u~enicite, uspehot i
nastavniot kadar na krajot na u~ebnata 2010/2011 godina.
PREGLED
na u~enicite na krajot na u~ebnata 2010/2011 godina po nastavni jazici
Tabela br. 1
Makedonski
Albanski
Turski
Srpski
jazik
jazik
jazik
jazik
Oddelenie
se
`
I
23
II
se
`
se
`
se
`
Vkupno
se
`
15
23
15
40
21
40
21
III
34
13
34
13
IV
31
12
31
12
V
47
26
47
26
I-IV
175
87
175
87
V
22
11
22
11
VI
44
24
44
24
VII
39
18
39
18
65
VIII
44
19
44
19
V-VIII
149
72
149
72
I-VIII
324
159
324
159
66
PREGLED
na vkupniot broj zapi{ani u~enici, paralelki (~isti) i nastavnici na krajot na u~ebnata
2010/2011 godina, nastava na makedonski nastaven jazik
OU " Risto Krle " s. Kadino, Skopje
Tabela br. 2
I
Centralno
I-VIII
Podra~no
s.Mralino
I-IV
Podra~no
s.Bunarxik
I-IV
II
III
IV
V
I-V
V
VI
VII
VIII
V-
I-
VIII
VIII
Pr
U~
Pr
U~
Pr
U~
Pr
U~
Pr
U~
Pr
U~
Pr
U~
Pr
U~
Pr
U~
Pr
U~
Pr
1
16
1
27
1
20
1
22
1
30
5
115
1
22
2
44
2
39
2
44
7
1
11
1
11
1
11
1
9
1
9
1
9
U~
Pr
U~
149 12 264
67
1
16
2
Vkupno
36
1
20
1
22
2
41
7
135
1
22
2
44
2
39
2
44
7
149 14 284
PREGLED
na vkupniot broj zapi{ani u~enici vo kombinirani paralelki na nastavata na makedonski
nastaven jazik na krajot na u~ebnata 2010/2011 godina
OU " Risto Krle " s. Kadino, Skopje
tabela br. 3
U~enici i paralelki po oddelenija
U~ili{ta
I-IV
Podra~ni
s.Mralino
I-IV
kombinirani
II-III
Vkupno
I-V
I
IV
p
II
III
p
I
II
III
IV
p
I-IV
p
4
5
1
4
8
1
4
4
8
5
2
21
2
U~enici i paralelki po oddelenija
U~ili{ta
I-III
IV-V
I-V
Vkupno
68
Podra~ni
s.Bunarxik
I-V
kombinirani
I
III
p
IV
V
p
I
II
III
IV
p
I-V
p
3
6
1
4
6
1
3
6
6
4
2
19
2
69
PREGLED
na nastavniot kadar na krajot na u~ebnata 2010/2011 godina
OU " Risto Krle " s. Kadino, Skopje
Tabela br. 4
Nastaven
kadar po
nastavni
jazici
Makedonski
Oddelenska nastava
prof.
nast.
u~it.
Predmetna nastava
neof.
obraz.
u~it.
neof.
obraz.
se
Vkupno
se
prof.
nast.
13
13
8
4
12
25
13
13
8
4
12
25
Albanski
Turski
Srpski
Vkupno
PREGLED
na rakovodniot i stru~niot kadar na krajot na u~ebnata
2010/2011 godina
Tabela br. 5
Zavr{eno obrazovanie
raboten sta`
Rabotno iskustvo
kako direktor,
pom. i zam.
direktor, pedagog,
psiholog, sociolog
da
29
5
da
23
23
Rabotno
Vkupen
mesto
VSS
direktor
VS
zam. direktor
pom.direktor
pedagog
psiholog
sociolog
70
PREGLED
na izostanocite na u~enicite na krajot na u~ebnata 2010/2011
godina
OU " Risto Krle " s. Kadino, Skopje
Tabela br. 6
Nast
aven
Odd
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Se
981
1510
1357
1376
2233
2004
1986
1606
13053
326
23
151
189
112
870
1702
2256
2155
2175
1718
13923
jazik Vid
Oprav
Mak
edon
ski
dani
69
Neop
ravda
ni
jazik
981
1579
1357
SE
PREGLED
na ispi{ani i neoceneti u~enici na krajot na u~ebnata
2010/2011 godina
Tabela br. 7
Nastaven
jazik
I
Vk
II
`
Vk
`
III
Vk
`
IV
Vk
Makedonski
`
V
Vk
VI
`
Vk
`
VII
VIII
Vk
Vk
`
`
1
Albanski
Turski
Zabele{ka :Poradi ne doa|awe na u~ili{te od 01.09.2010 god. i pokraj
prijavuvaweto na prosvetniot inspektor.
71
PREGLED
na povedenieto na u~enicite na krajot na u~ebnata 2010/2011
godina
OU " Risto Krle " s. Kadino, Skopje
Tabela br. 8
Oddelenie
I
II
III
IV
V
VI
Primerno
23
40
34
31
69
44
VII VIII
39
44
Se
324
Dobro
Nezadovolitelno
PREGLED
na brojot na u~enicite koi koristat ishrana na krajot na
u~ebna 2010/2011 godina
Tabela br. 10
Nastaven jazik
Ishrana vo
Drug vid na
Samoinicijativno
u~ili{na kujna
organizirana
od u~enicite
ishrana
Makedonski
72
Службен Гласник на Општина Илинден
Vkupno
Oddelenie
`
I
23
II
05 Септември
1
2
3
4
odli~ni
mn.
dobri
dovolni
U~enici
se
бр.7
2011 година
Vkupno
dobri
br.
%
br.
%
br.
%
br.
%
br.
%
15
23
100
40
21
40
100
III
34
13
34
100
IV
31
12
11
35,48
8
25,81
6
19,35
6
19,35
31
100
V
47
26
26
55,32
8
17,02
9
19,15
4
8,51
47
100
I-V
175
87
37
47,44
16
20,51
15
19,23
10
12,82 175 100
V
22
11
12
54,55
3
13,64
7
31,82
VI
44
24
19
43,18
11
25,00
13
29.55
1
VII
39
18
16
41,02
5
12,82
12
30,77
VIII
44
19
20
45,45
13
29,55
10
V-VIII
149
72
67
44,97
32
21,48
I-VIII
324
159
104 45,81
48
21,14
22
100
4.55
44
100
6
15,38
39
100
22,73
1
2,27
44
100
42
28,19
7
4,70
149 100
57
25,11
17
7,49
324 100
1
2
3
so1
so 2
So 3 i
slaba
slabi
pove}e
br.
%
br.
73
%
br.
%
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.7
05 Септември
2011 година
ПРЕГЛЕД
на вкупниот број на одржани и планирани часови
во ДОПОЛНИТЕЛНАТА настава во учебната
2009/2010одина, настава на македонски наставен јазик
OU " Risto Krle " s. Kadino, Skopje
Ре
д. Предмет
Б
р.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.
10
.
11
.
12
.
Мак. Јаз.
Алб. Јаз.
Тур. Јаз.
Срп. Јаз.
Анг. Јаз.
Математ.
Физика
Хемија
Биологија
Историја
IVОдделени
е
Пл. Одр.
Час Час
22
22
20
20
Tabela br. 12
VОдделени
е
Пл. Одр.
Час Час
33
33
VIОдделени
е
Пл. Одр.
Час Час
17
17
VIIОдделени
е
Пл. Одр.
Час Час
18
18
VIIIОдделение
26
26
18
22
18
18
10
10
5
18
16
17
10
10
10
10
26
26
18
22
Пл. Одр. Час
Час
20
20
16
17
10
10
18
10
18
9
12
9
12
10
10
5
18
Географија
5
5
10
10
8
8
8
8
Информати
ка
4
4
6
6
4
4
4
4
10
10
10
Забелешка: Се пополнува табела за секој наставен јазик
Ако евентуално има некои тешкотии во реализација наведете кусо кои
се_____________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________
74
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.7
05 Септември
2011 година
ПРЕГЛЕД
на вкупниот број на одржани и планирани часови
во ДОДАТНАТА настава во учебната
2009/2010година, настава на македонски наставен јазик
OU " Risto Krle " s. Kadino, Skopje
Tabela br. 13
9
Ре
д. Предмет
Б
р.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.
10
.
11
.
12
.
VОдделени
е
Пл. Одр.
Час Час
33
33
VIОдделени
е
Пл. Одр.
Час Час
10
10
VIIVIII-Одделение
Одделени
е
Пл. Одр. Пл. Одр. Час
Час Час Час
18
18
20
20
26
25
26
25
18
22
18
22
14
17
10
10
14
17
10
10
12
18
12
18
7
12
7
12
10
Географија
4
4
10
10
Информати
ка
4
4
6
6
Мак. Јаз.
Алб. Јаз.
Тур. Јаз.
Срп. Јаз.
Анг. Јаз.
Математ.
Физика
Хемија
Биологија
Историја
IVОдделени
е
Пл. Одр.
Час Час
19
19
26
26
10
16
17
10
10
10
10
16
17
10
10
10
10
7
7
8
8
4
4
4
4
Забелешка: Се пополнува табела за секој наставен јазик
Ако евентуално има некои тешкотии во реализација наведете кусо кои
се_____________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________
75
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.7
05 Септември
2011 година
Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на општина Илинден
(Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на oпштина Илинден, донесе :
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за усвојување на Годишниот извештај за работата
на ОУ „Браќа Миладиновци“ с.Миладиновци за учебната 2010/2011 година
Се
објавува
Одлуката
за
усвојување
на
Годишниот
извештај
за работата на ОУ „Браќа Миладиновци“ с.Миладиновци за учебната 2010/2011
година, бр.07-5587/9 од 31.08.2011 година што Советот на Општина Илинден ја
донесе на 37-та (триесет и седмата) редовна седница одржана на ден 31.08.2011
година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено
во Службен гласник на oпштина Илинден.
Арх.бр. 08-7439/7
Од 05.09.2011 г.
ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р
76
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.7
05 Септември
2011 година
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа
(Сл. весник на Р.М бр.05/02), член 20 став 1 точка 29 од статутот на Општина
Илинден (Сл.гласник на Општина Илинден бр.15/2010) и член 134 став 2 од
Деловникот за работа на Советот на општина Илинден (Сл.гласник на Општина
Илинден бр.12/09) Советот на Општина Илинден на седницата одржана на
ден 31.08.2011 година, донесе:
ОДЛУКА
за усвојување на Годишниот извештај за работата на ОУ „Браќа Миладиновци“
с.Миладиновци за учебната 2010/2011 година
Член 1
Се усвојува Годишниот извештај за работата на ОУ „Браќа Миладиновци“
с.Миладиновци за учебната 2010/2011 година бр.04-24/66 од 21.07.2011 година.
Член 2
Годишниот извештај за работата на ОУ „Браќа Миладиновци“ с.Миладиновци
за учебната 2010/2011 година бр.04-24/66 од 21.07.2011 година
е составен дел
на оваа Одлука.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со
во Службениот гласник на Општина Илинден.
Арх.бр. 07-5587/9
Датум на донесување 31.08.2011г.
денот
на
нејзино
објавување
Совет на Општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски с.р
77
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.7
05 Септември
2011 година
OU,,BRA] A MILADINOVCI,,с.MILADINOVCI
OP[ TINA ILINDEN
GODI[EN IZVE[TAJ ZA RABOTATA NA
U^ILI[TETO
VO U^EBNATA 2010/2011
JUNI, 2011 godina
78
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.7
05 Септември
2011 година
[email protected]
USLOVI VO KOI RABOTI U^ILI[ TETO I ORGANIZACIJA I REALIZACIJA NA
VOSPITNO-OBRAZOVNATA DEJNO[email protected]A ZA ZDRAVJETO I ZDRAVSTVENOTO VOSPITUVAWE NA U^ENICITE
KONTINUIRANOST VO SLEDEWE I OCENUVAWE NA USPEHOT NA U^ENICITE I
UNAPREDUVAWE NA VOSPITNO-OBRAZOVNATA DEJNOST NA U^ILI[ TETO-----------------------------------------------------------------------------------------------------RABOTA NA STRU^NI AKTIVI---------------------------------------------------------------------------DETSKA ORGANIZACIJA -------------------------------------------------------------------------------------U^ENI^KI EKSKURZII--------------------------------------------------------------------------------------IZBORNA NASTAVA---------------------------------------------------------------------------------------------SLOBODNI U^ENI^KI AKTIVNOSTI---------------------------------------------------------------SEMINARI I SOVETUVAWA-------------------------------------------------------------------------------DOPOLNITELNA NASTAVA--------------------------------------------------------------------------------DODATNA NASTAVA---------------------------------------------------------------------------------------------KULTURNI
I
OBRAZOVNI
AKTIVNOSTI
NA
U^ILI[ TETO
I
SORABOTKA
SO
LOKALNATA SREDINA-----------------------------------------------------------------------------------------KULTURNI AKTIVNOSTI-------------------------------------------------------------------------------------OBRAZOVNI AKTIVNOSTI-------------------------------------------------------------------------------------
79
Службен Гласник на Општина Илинден
1.USLOVI
VO
KOI
RABOTI
бр.7
05 Септември
U^ILI[ TETO
I
2011 година
ORGANIZACIJA
I
REALIZACIJA NA VOSPITNO-OBRAZOVNATA DEJNOST
OU ,,Bra}a Miladinovci,,s.Miladinovci se nao|a vo Op{tinata Ilinden.
Vo sostav na Centralnoto u~ili{te rabotat i dve podra~ni u~ili{ta i toa vo selata
Tekija и Mr{evci.
Centralnoto u~ili{te opfa}a u~enici od {est sela i toa: Miladinovci, Bujkovci,
Mr{evci, Bu~inci, Tekija i Deqadrovci kade nastavata se izveduva vo dve smeni, od
prvo do osmo oddelenie.
Podra~noto u~ili{te vo s.Mr{evci gi opfa}a u~enicite od prvo do ~etvrto
oddelenie. Opfateni se u~enici od prvo oddelenie devetoletka и od dvete podra~ni
u~ili{ta.
Vo centralnoto u~ili{te od zatopluvaweto e so sopstveno parno, koe e donacija od
Rafinerija Okta vo sorabotka so Op{tinata Ilinden, dodeka vo podra~nite
u~ili{ta vo s.Tekija i s.Mr{evci i ovaa godina greeweto e na drva.
Uslovite za rabota vo na{eto u~ili{te seu{te ne gi zadovoluvaat potrebite na
u~ili{teto, vo centralnoto u~ili{te seu{t enema uslovi za kabinetska nastava, a vo
podra~nite u~ili{ta nema fiskulturni Sali koi se neophodni za izveduvawe na
nastavata po fizi~ko.
Nastavata se izveduva na makedonski jazik.
Nastavata na krajot na u~ebnata godina zavr{i na 09.06.2011 godina, a evidentnite
listovi so uspehot na u~enicite im se dodeluvaa na 24.06.2011 godina.
Vo ovaa u~ebna godina nastavno-vospitniot personal realizira{e 176
nastavni
denovi.
Priemot na prva~iwata se organizira{e so sve~ena priredba na koja {to
gradona~alnikot na op{tina Ilinden im dodeli po edno paket~e so u~ili{en pribor.
Na priredbata prisustvuvaa и roditelite na prva~iwata.
OU,,Bra}a Miladinovci,,s.Miladinovci,Op{tina Ilinden
80
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.7
05 Септември
2011 година
Site u~enici bea obezbedeni so u~ebnici po sekoj predmet od strana na MON.
U~enicite koi primaat socijalna pomo{ doбija donacija na шkolski pribor od
SOROZ.
Nastavnicite imaa mo`nost da biraat po koj u~ebnik }e rabotat, poedine~no za site
predmeti zastapeni po oddelenija.
Nastavno-vospitniot personal gi izvr{i site podgotovki za uspe{no realizirawe na
godi{nata programa za rabotata na u~ili{teto.
Pred po~etokot na godinata bea odredeni oddelenski rakovoditeli po predmetna
nastava. Nastavniot kadar gi izraboti site globalni i tematski planirawa, kako za
redovnata taka и za izbornata nastava. Rasporedot na ~asovite za izveduvawe na
nastavata be{e donesen prvata nedela od u~ebnata godina.
Godi{nata programa za rabota na u~ili{teto e izgotvena i usvoena prvata polovina
na mesec septemvri 2010 godina.
U~enicite se raspredeleni vo 22 paralelki od koi 9 vo predmetna i 13 vo oddelenska
nastava. Nastavata se izveduva{e vo dve smeni vo centralnoto u~ili{te, a vo
podra~nite vo edna smena.
Vo u~ili{teto rabotat 4 grupi od prvo oddelenie, 2 grupi vo s.Miladinovci i po edna
vo s.Tekija i s.Mr{evci.
Vo u~ili{teto rabotat dve kombinirani paralelki so u~enici od prvo do osmo
oddelenie na specijalnoto u~ili{te ,,Idnina,, Skopje.Ovie paralelki rabotat vo
edna smena i gi koristat prostoriite i naglednite pomagala {to gi poseduva na{eto
u~ili{te.
Nastavnici koi gi doplonuvaat ~asovite vo na{eto u~ili{te se Danica Dimovska,
biologija so 8 ~asa, Len~e Pavi~evi}, geografija so 10 ~asa, Sne`ana Mitevska,
zapoznavawe na religiite so 2 ~asa, Nata{a Nedelkovska , etika na religiite so 4
~asa.
Vo izminatite nekolku meseci se izgradeni toaleti za u~enicite vo centralnoto
u~ili{te vo s.Miladinovcii и promenet e krovot vo s.Mr{evci. Vo PU Tekija se
napravi rekonstrukcija na kancelarijata i se napravi u~ilnica za prvo oddelenie.
OU,,Bra}a Miladinovci,,s.Miladinovci,Op{tina Ilinden
81
Службен Гласник на Општина Илинден
2. [email protected]
бр.7
05 Септември
2011 година
ZA ZDRAVJETO I ZDRAVSTVENOTO VOSPITUVAWE NA
U^ENICITE
Vo u~ili{tetto vo prvoto polugodie vo u~ebnata 2010/2011 godina vo sorabotka
so zdravstveniot dom Ilinden izvr{en e sistematski pregled i vakcini vo slednive
oddelenija:
Sistematski pregled i pregled na zabi
•
Prvo oddelenie 56 u~enika
•
Vtoro oddelenie 43 u~enika
•
Treto oddelenie 66 u~enika
•
^etvrto oddelenie 31 u~enik
•
Petto-9 oddelenie 55 u~enika
•
Petto-8 oddelenie 35 u~enika
•
Sedmo oddelenie 43 u~enika
Vakcini
•
Prvo oddelenie, mesec oktomvri 56 u~enika,
•
Vtoro oddelnie, mesec dekemvri 43 u~enika, mesec fevruari 43 u~enika BSG.
•
Osmo oddelenie, mesec oktomvri 64 u~enika -protiv difterija, tetanus, detska
paraliza,
•
Osmo oddelenie, mesec noemvri 32 u~eni~ki- protiv rubeola.
OU,,Bra}a Miladinovci,,s.Miladinovci,op{tina Ilinden
82
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.7
05 Септември
2011 година
3.KONTINUIRANOST VO SLEDEWETO I OCENUVAWETO NA USPEHOT NA
U^ENICITE I UNAPREDUVAWE NA VOSPITNO-OBRAZOVNATA DEJNOST
NAU^ILI[ TETO
Nastavni~kiot sovet vo tekot na prvoto polugodie od ovaa u~ebna godina ima odr`ano
pove}e sostanoci na koi {to se rabote{e na slednite pra{awa:
•
Raspredelba na oddelensdki rakovoditeli, broj na u~enici i paralelki,
•
Priem na prva~iwa vo Detska organizacija,
•
Dogovor za ekskurzii,
•
Razgleduvawe na uspehot i povedenieto na u~enicite vo prvoto tromese~ie,
analiza na uspehot,
•
Zapoznavawe sonodr`ani seminari i sovetuvawa na nastavno-vospitniot kadar,
•
Razgleduvawe i usvojuvawe na uspehot na u~enicite vo prvoto polugodie.
•
Razgleduvawe na uspehot i povedenieto vo vtoroto tromese~ie, analiza na
uspehot.
•
Razgleduvawe na uspehot i povedenieto na krajot na u~ebnata godina
4.RABOTA NA STRU^NI AKTIVI
4.1.Stru~en aktiv na oddelenska nastava
Stru~niot aktiv na oddelenska nastava vo tekot na prvo polugodie vo u~ebnata
2010/2011 godina gi realizira{e slednite aktivnosti:
•
Predlog-programa za rabota na stru~niot aktiv i usvojuvawe,
•
Prezentacija na tema:,,Strategii vo nastavata so u~enici so te{kotii vo
u~eweto,, realizator Veselka Stojanovi}
OU,,Bra}a Miladinovci,,s.Miladinovci,op{tina Ilinden
83
Службен Гласник на Општина Илинден
•
бр.7
05 Септември
2011 година
Nagleden ~as po matematika vo prvo oddelenie ,,Grupirawe spored edno
zaedni~ko svojstvo,,realizator Bla`evska Radica
•
Rabotilnica:Del po del-Slo`uvalka,realizator Krsteva Suzana
•
Nagleden ~as po matematika ,,Rabota so podatoci,,-oddelenski nastavnik
Apostolovska Dragica.
•
Prezentacija na tema ,,Akceleracija,, oddelenski nastavnik Marina
Cvetanovska.
•
Nagleden ~as po makedonski jazik,,Zborovi so sprotivno zna~ewe,, Oddelenski
rakovoditel Silvana Veli~kovi}.
•
Презентација на тема: Проблемска настава, одделенски наставник Димитриевска
Ивана.
•
Презентација на тема: ,,Дисциплина,,, одделенски наставник Гроздановска Јованка.
Pretsedatel na aktivot na oddelenska nastava-Elena Karagunova
4.2 Stru~en aktiv na predmetna nastava
Pretsedatel na aktivot Galina Stevanovska do 29.11.2010 godina, nema aktivnosti
Od 29.11.2010 godina pretsedatel Marija Stojanovska.
•
Prezentacija na tema ,,Karakteristiki na lica so mentalna retardacija,,
psiholog Karanfilovska Frosina.
•
Prezentacija na tema,,Proekti od muzika,,nastavnik Jov~e Petkovski.
•
Nagleden ~as po biologija,,Uvo setilo za sluh i ramnote`a,, nastavnik
Aleksandra Stoevska.
•
Nagleden ~as po geografija ,,Geografija na Brazil i Argentina,, nastavnik
Darko Petkovski.
•
Prezentacija na tema ,,U~eweto kako zabava preku koristewe na razli~ni
resursi,, nastavnik Emilija Stojanovska.
84
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.7
05 Септември
2011 година
OU,,Bra}a Miladinovci,, s.Miladinovci, op{tina Ilinden
85
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.7
05 Септември
2011 година
5.DETSKA ORGANIZACIJA
Spored prilo`enata godi{na programa za rabota na detskata organizacija vo
u~ebnata 2010/2011 godina realizirani se predvidenite sodr`ini:
Septemvri
•
Sve~en priem na prva~iwa,
•
Odbele`uvawe na 8-mi septemvri-Den na nezavisnosta R.Makedonija,
•
Izbor na novo rakovodstvo na detskata organizacija i usvojuvawe na godi{nata
programa za rabota,
•
Izbor na novo rakovodstvo na u~eni~kata organizacija, izve{taj za
programskite celi i zada~i pred ~lenovite na u~eni~kata organizacija,
•
Izgotvuvawe na godi{na programa za rabota so konkretizirani aktivnosti.
Oktomvri
•
Odbele`uvawe na detskata nedela od 6-12.10.2010,
•
Priem na prva~iwa vo detskata Organizacija,
•
Akcija za ureduvawe na u~ili{niot dvor vo ~est na 11 Oktomvri,
•
Odbele`uvawe na denot na Obedinetite nacii 24.Oktomvri-referat,
•
Odbele`uvawe na me|unaroden den na {tedewe.
Noemvri
•
U~estvo na u~enicite na konkursite za 13 Noemvri so literaturni i likovni
tvorbi,
•
Poseta i sledewe na festivalot Zlatno Slavej~e,
•
Aktivnosti okolu sledewe na uspehot na u~enici vo izminatiot period i
trimese~ie.
OU,,Bra}a Miladinovci,,s.Miladinovci,op{tina Ilinden
86
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.7
05 Септември
2011 година
Dekemvri
• Sve~en priem na prva~iwa vo PCK,
• Organizirawe na proslava za Nova Godina.
Fevruari
• Analiza na vospitnata komponenta na detskata gradinka
Mart
• Odbele`uvawe na 8 mi Mart-Me|unaroden den na `enata (Literaturni tvorbi,
Izrabotka na ukrasni predmeti).
• Odbele`uvawe na 17 Mart-Den na krvodaritelstvoto.
• Odbele`uvawe na 21.03.2011 godina-Den na proletta.
April
• Podgotovka za denot na {egata 1 April-defile na maski vo u~ili{niot dvor.
• Zasaduvawe sadnici vo u~ili{niot dvor.
Maj
• Odbele`uvawe na 1 Maj-Den na trudot i 4 Maj-smrtta na Goce Del~ev.
• Odbele`uvawe na 24 Maj-Den na slovenskite prosvetiteli
• Proslava i odbele`uvawe na patroniot praznik na u~ili{teto.
Juni
• Sumirawe na rezultatite od rabotata.
Odgovoren nastavnik e Jovanka Grozdanovska
5. U^ENI^KI EKSKURZII
Vo tekot na prvoto polugodie na ovaa u~ebna godina izvedena e trodnevna
ekskurzija vo Ohrid za u~enicite od osmo oddelenie vo tekot na mesec Oktomvri.
Vo tekot na mesec Noemvri izvedena e ednodnevna ekskurzija vo Le{ok.
OU,,Bra}a Miladinovci,, s.Miladinovci, op{tina Ilinden
87
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.7
05 Септември
2011 година
7.IZBORNA NASTAVA
Vo po~etokot na prvoto polugodie od ovaa u~ebna godina se zastapeni slednite
izborni predmeti:
•
Etika na religiite vo petto oddelenie
•
Istra`uvawe na rodniot kraj i izboren sport vo {esto oddelenie.
•
Proekti od informatika vo sedmo oddelenie.
•
Programirawe i proekti od muzi~ka umetnost.
8.SLOBODNI U^ENI^KI AKTIVNOSTI
Preku slobodnite u~eni~ki aktivnosti vo prvoto polugodie se odvivaa pove}e
aktivnosti preku sekciite kade do izraz doa|aa kreaciite na odredeni u~enici po
oddelni predmeti:
Vo predmetna nastava se realizirani slednite ~asovi
• Makedonski jazik 34~asa
•
Istorija 32 ~asa
•
Matematika 81 ~as
•
Fizi~ko i zdravstveno obrazovanie 36 ~asa
•
Muzi~ko obrazovanie 13 ~asa
•
Tehni~ko obrazovanie 17 ~asa
88
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.7
05 Септември
2011 година
9.SEMINARI I SOVETUVAWA
Vo tekot na prvoto polugodie od ovaa u~ebna godina nastavno-vospitniot personal
personal prisustvuvaa na seminari i sovetuvawa po sledniot redosled:
Od 30.08 do 03.09.2010-seminar za EMIS i HRM, odr`an vo SUC,,Nikola
Karev,,Skopje. Na seminarot zemaa u~estvo psihologot Tatjana Nasevska i sekretarot
Olgica Pavlovska.
OU,,Bra}a Miladinovci,, s.Miladinovci, op{tina Ilinden
•
Na 17.08.2010 godina-obuka za novite nastavni programi za 8 oddelenie vo
OU,,Stiv Naumov,,-Op{tina Gazi Baba. Na seminarot u~estvuvaa Dijana
Jakovlevska наставник по македонски јазик, Dimitar Dimitrov наставник по
музичко образование, Zoran Dobrevski наставник по историја, Olga Cvetkovska
наставник по македонски јазик.
•
Od 19.08.2010 do 21.08.2010 godina-Seminar za koristewe na EDUBUNTU vo
nastavata odr`an vo hotel Ambasador-Skopje. Na seminarot zemaa u~estvo
nastavnicite Tatjana Stoj~evska наставник по математика и Dijana Jakovlevska
наставник по информатика и математика.
•
Od 16.08.2010 do 20.08.2010 godina Seminar za planirawe nastava po germanski
jazik vo hotel Slavija spektar-Ohrid vo organizacija na Biro za razvoj na
obrazovanie i ,,Prosvetno delo,,-na seminarot zema u~estvo nastavni~kata po
гermanski jazik Biljana Smilevska.
•
24.08.2010 godina-Seminar za godi{nata programa vo 5 devetoletka.Seminarot e
odr`an vo OU,,Dane Krap~ev,,-на семинарот учествуваше одделенската наставничка
Сузана Крстева.
•
Na 15.11.2010 godina-Seminar za Inovativna nastava i razvivawe ve{tini na 21
vek. Seminarot e odr`an vo OU,,Dimitar Miladinov,,Skopje. Na seminarot
u~estvuva{e psihologot Karanfilovska Frosina.
•
Na 29.11.2010 godina-seminar za nastavnata programa po izborniot predmetProgramirawe. Prisuten nastavnik Dijana Jakovlevska.
•
Od 10 dekemvri do 11 dekemvri-Seminar za nastava na 21-vek, odr`an vo
OU,,Stiv Naumov,,-Skopje na koj u~estvuva{e Aleksandra Stoevska.
89
Службен Гласник на Општина Илинден
•
бр.7
05 Септември
2011 година
Na 13 i14.03.2011 godina-Seminar ,,Sumativno ocenuvawe,, odr`an vo restoran
Vele IV. Na seminarot u;estvuvaa direktorkata Nvena Bo{kovska i
nastavni~kite Biljana Smilevska i Dijana Jakovlevska.
•
OU,,Bra}a Miladinovci,, s.Miladinovci, op{tina Ilinden
Na 23.03.2011 godina Seminar za digitalni sodr`ini vo obrazovanieto odr`an
vo kinoteka na R.Makedonija na koj u~esvuvaa nastavnicite Jagotka Markovska,
Olga Cvetkovska, Zoran Dobrevski, Jov~e Petkovski i Riste ^erepnalkoski.
•
Na 28.03 2011 godina, 04 i 05.04.2011 godina ,,Diseminacija na obukata za
sumativno ocenuvawe,, vo OU,,Bra}a Miladinovci,,s.Miladinovci,, Predava~i
direktorkata Nevena Bo{kovska i nastavni~kite Jakovlevska Dijana i
Smilevska Biljana.
•
Na 15.04, 16.04 I 17.04.2011 godina vo hotel,,Porta,, se odr`a obuka za primena
na Edubuntu aplikaciite po predmetot matematika. Na obukata prisustvuvaa
nastavnicite Vukica Ivanovska, Dijana Jakovlevska i Tatjana Stoj~evska.
•
28 i 29.04.2011 godina-Seminar po makedonski jazik, istorija, muzi~ko i
likovno obrazovanie odr`an vo prostoriite na OU,,11 Oktomvri,,. Na
seminarot prisustvuvaa nastavnicite Jagotka Markovska, Olga Cvetkovska,
Jov~e Petkovski i Zoran Dobrevski.
•
20, 21 I 22.05.2011 godina. Seminar po Biologija odr`an vo prostoriite na
OU,,Dimitar Miladinov,, za Unapreduvawe na nastavata po matematika i
prirodni nauki organiziran od BRO. Na seminarot prisustvuvaa
Aleksandra Stoevska, Danica Dimovska i Darko Petkovski.
•
Na 25, 26,27.02.2011 godina vo hotel ,,Porta,,se odr`a obuka za primena na
Edubuntu aplikaciite po predmetot geografija i prirodni nauki. Na
obukata prisustvuva{e nastavnikot Darko Petkovski.
•
Na 13.03.2011 godina vo OU,,Kuzman Josifovski Pitu-Unapreduvawe na
nastavata po matematika I prirodni nauki-4 ciklus organiziran od PEP-na
seminarot prisustvuva{e nastavnikot Darko Petkovski.
OU,,Bra}a Miladinovci,,s.Miladinovci, op{tina Ilinden
90
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.7
05 Септември
2011 година
10.DOPOLNITELNA NASTAVA
Dopolnitelnata nastava vo u~ili{teto e realizirana spored Godi{nata programa i
toa:
Oddelenska nastava
•
vtoro oddelenie-makedonski jazik 24 ~asa,matematika 16 ~asa, zapoznavawe na
okolinata 4 ~asa.
•
treto oddelenie-makedonski jazik 26 ~asa, matematika 26 ~asa, zapoznavawe na
okolinata 8 ~asa.
•
~etvrto oddelenie-makedonski jazik 14 ~asa, angliski jazik 1 ~as, matematika 24
~asa, priroda 4, op{testvo 4 ~asa, tehni~ko obrazovanie 1 ~as.
•
Petto oddelenie (devetoletka)-makedonski jazik 19 ~asa, angliski jazik 1 ~as,
matematika 42 ~asa, op{testvo 9 ~asa.
Predmetna nastava
•
petto oddelnie (osmoletka)-makedonski jazik 6 ~asa, angliski jazik 5 ~asa,
matematika 8 ~asa, istorija 4 ~asa, biologija 2 ~asa, informatika 2 ~asa
•
{esto oddelenie- makedonski jazik 3 ~asa, angliski jazik 7 ~asa, matematika 8
~asa, germanski jazik 1 ~as, istorija 6 ~asa, geografija 2 ~asa, informatika 2
~asa
•
sedmo oddelenie makedonski jazik 5 ~asa, matematika 3 ~asa, germanski 4 ~as,
istorija 4 ~asa, geografija 1 ~asa,
•
osmo oddelenie-makedonski jazik 6 ~asa, angliski jazik 12 ~asa, matematika 8
~asa, biologija 2 ~asa, germanski jazik 3 ~asa, Istorija 2 ~asa, geografija 6
~asa.
OU,,Bra}a Miladinovci,, s.Miladinovci, Op{tina Ilinden
91
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.7
05 Септември
2011 година
11.DODATNA NASTAVA
Dodatnata nastava vo u~ili{teto e realizirana spored godi{nata programa i toa:
Oddelenska nastava
•
vtoro oddelenie makedonski jazik 1 ~as, zapoznavawe na okolinata 2 ~asa
•
treto oddelenie makedonski jazik 1 ~as
•
petto oddelenie 9-makedonski jazik 5 ~asa, angliski jazik 1 ~as, matematika 8
~asa, op{testvo 2 ~asa
Predmetna nastava
•
petto oddelenie- makedonski jazik 6 ~asa, angliski jazik 4 ~asa, informatika 2
~asa, istorija 2 ~asa
•
{esto oddelenie-makedonski jazik 3 ~asa, angliski jazik 7 ~asa, matematika 8
~asa, informatika 2 ~asa, istorija 6 ~asa
•
Sedmo oddelenie-makedonski jazik 5 ~asa, matematika 3 ~asa, germanski 2 ~asa,
istorija 2 ~asa
•
Osmo oddelenie-makedonski jazik 6 ~asa, matematika 8 ~asa, angliski jazik 12
~asa, biologija 3 ~asa, germanski 3 ~asa, istorija 2 ~asa, geografija 5 ~asa,
muzi~ko 1 ~as.
_____________________________________________________________________________
OU,,Bra}a Miladinovci,,s.Miladinovci,Op{tina Ilinden
92
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.7
05 Септември
2011 година
12.KULTURNI I ОBRAZOVNI AKTIVNOSTI NA U^ILI[ TETO I
SORABOTKA SO LOKALNATA SREDINA
U~ili{teto aktivno se vklu~uva vo organizirawe na kulturnite i obrazovnite
slu~uvawa na lokalnata sredina.
Vo tekot na prvo polugodie realizirani se slednite sodr`ini:
12.1 Kulturni aktivnosti
•
Organizirana sve~ena priredba po povod otpo~nuvawe na Novata u~ebna godina,
•
Organizirana e sve~ena priredba vo ~est na priemot na u~enicite od prvite
oddelenija vo Detskata organizacija,
•
Psihologot i u~enicite od u~ili{na zaednica izgotvuvaa nakit и go prodavaa
na humanitarniot koncert vo salata ,,Goce Del~ev,, a parite se dadeni kako
humanitaren gest na pretsedatelot na zdru`enieto za pomo{ na decata so
hendikep.
•
Vo sorabotka so lokalnata samouprava u~enicite od na{eto u~ili{te
u~estvuvaa na manifestaciite ,,Kniga za jajce,, i Aprilijada.
12.2.Obrazovni aktivnosti
•
Vo tekot na prvoto polugodie nastavniot kadar, stru~niot sorabotnik i
direktorot na u~ili{teto kontinuirano sorabotuvaa so roditelite na
u~enicite koi projavuvaat asocijalno odnesuvawe, odnosno u~enici koi se
nedisciplinirani, neredovni, ne poka`uvaat zainteresiranost za sorabotka.
•
Roditelite na u~enicite preku oddelenskite rakovoditeli navremeno bea
izvestuvani za uspehot na u~enicite, lekarskite pregledi i vakcini,
odr`uvawe na higiena i ~uvawe na inventarot vo u~ili{teto.
OU,,Bra}a Miladinovci,,s.Miladinovci,Op{tina Ilinden
93
Службен Гласник на Општина Илинден
•
бр.7
05 Септември
2011 година
Roditelite aktivno se vklu~ija so predlozi i sugestii preku roditelskite
sostanoci i sovetot na roditeli.
•
U~enicite aktivno u~estvuvaa so svoi predlozi i mislewa preku u~eni~kata
zaednica vo u~ili{teto
•
Dodatna, dopolnitelna, slobodni u~eni~ki aktivnosti i rabota so
u~enicite so pote{kotii maksimalno se realiziraat i pritoa da se vodat
evidentni listovi za dopolnitelnata i dodatnata nastava i da se ostavaat
kaj psihologot.
•
Motivirawe i promovirawe na talentiranite u~enici i nivno soodvetno
nagraduvawe i promovirawe.
•
Prevzemawe na merki i aktivnosti za postignuvawe na podobri rezultati
kaj u~enicite koi poka`uvaat slab uspeh.
•
Podobruvawe na uslovite za rabota i nastava i maksimalno koristewe na
raspolo`ivite nagledni sredstva vo u~ili{teto.
Za uspe{na rabota na na{eto u~ili{te najrelevantno zna~ewe ima pozitivnata
komunikacija pome|u nastavnicite, rakovodniot kadar vo u~ili{teto,
administrativnata slu`ba i roditelite.
Poseben akcent treba da se stavi na iznesuvaweto na problemite na koi naiduvaat
nastavnicite vo rabotata so u~enicite i nivnoto zaedni~ko re{avawe.
Od osobeno zna~ewe e i sorabotkata so lokalnata samouprava. Ovaa komunikacija
smetame deka treba da ima pozitivna relacija i vklu~enost na kadrovskite,
organizaciskite i finansiskite mo`nosti koi {to se potrebni za tekovno i
navremeno re{avawe na problemite vo u~ili{teto.
OU,,Bra}a Miladinovci,,s.Miladinovci,Op{tina Ilinden
94
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.7
05 Септември
2011 година
Vklu~enosta na roditelite preku roditelskite sredbi i sostanocite na Sovetot na
roditeli, ovozmo`uvaat zacvrstuvawe na pozitivnite vrski pome|u u~ili{teto,
u~enicite i sredinata, a toa }e doprinese podobro i pokvalitetno razre{uvawe na
tekovnite problemi {to se javuvaat vo u~ili{teto.
13.PROEKTI I PROEKTNI AKTIVNOSTI
14.PEDAGO[ KA EVIDENCIJA I DOKUMENTACIJA
Od sledeweto na sostojbata vo odnos na vodeweto na pedago{kata evidencija i
dokumentacija mo`eme da ka`eme deka istata e vodena uredno kontinuirano preku
cela u~ebna godina.
Na krajot na nastavnata godina formirani se komisii koi ja sledea i proveruvaa
zavr{nata rabota so dnevnicite, glavnite knigi i svidetelstvata.
Izrabotil
Direktor
Karanfilovska Frosina, psiholog
Nevena Bo{kovska, с.р
17.06.2011 година
s. Miladinovci
Op{tina Ilinden
OU,,Bra}a Miladinovci,,s.Miladinovci, op{tina Ilinden
95
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.7
05 Септември
2011 година
Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на општина Илинден
(Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на oпштина Илинден, донесе :
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за давање согласност на ОУ „Браќа Миладиновци“
за формирање на паралелки со помал број на ученици
од законскиот минимум
Се објавува Одлуката за давање согласност на ОУ „Браќа Миладиновци“ за
формирање на паралелки со помал број на ученици од законскиот минимум,
бр.07-5587/10 од 31.08.2011 година што Советот на Општина Илинден ја донесе
на 37-та (триесет и седмата) редовна седница одржана на ден 31.08.2011 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено
во Службен гласник на oпштина Илинден.
Арх.бр. 08-7439/8
Од 05.09.2011 г.
ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р
96
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.7
05 Септември
2011 година
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа
(Сл. вес ник на Р.М бр.05/02), член 20 став 1 точка 44 од Статутот на Општина
Илинден (Сл.гласник на Општина Илинден бр.15/2010), член 41 став 4 од Законот за
основното образование (Сл.весник на Р.М.бр.103/08, бр.33/10, бр.116/10, бр.156/10,
бр.18/11 и 51/2011) и член 134 став 2 од Деловникот за работа на Советот на
општина Илинден (Сл.гласник на Општина Илинден бр.12/09), Советот на Општина
Илинден на седницата одржана на ден 31.08.2011година, донесе:
ОДЛУКА
за давање согласност на ОУ „Браќа Миладиновци“ с.Миладиновци за
формирање на паралелки со помал број на ученици од
законскиот минимум
Член 1
Со оваа Одлука се дава согласност на ОУ „Браќа Миладиновци„
с.Миладиновци за формирање на паралелки со помал број на ученици од законскиот
минимум односно со помалку од 24 ученици во учебната 2011/2012 година и тоа во:
одделение
број на паралелки
ученици
прво одделение
2 (две) паралелки
со 14 (четринаесет) ученици
Член 2
Со оваа Одлука се дава согласност на ОУ „Браќа Миладиновци“
с.Миладиновци за формирање на паралелки со помал број на ученици од законскиот
минимум односно со помалку од 24 ученици во учебната 2011/2012 година во ПУ
Текија преку поделба на постојаната комбинирана паралелка од 24 ученици на две
паралелки, и тоа
одделение
прво одделение
второ одделение
ученици
9 (девет) ученици
15 (петнаесет) ученици
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот
гласник на Општина Илинден.
Арх.бр.07-5587/10
Датум на донесување 31.08.2011г.
Совет на Општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски с.р
97
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.7
05 Септември
2011 година
Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на општина Илинден
(Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на oпштина Илинден, донесе :
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за давање на приоритет за реализација на
приклучок на локален пат во населено место Миладиновци на
автопатот Скопје-Куманово (М4)
Се објавува Одлуката за давање на приоритет за реализација на приклучок на
локален пат во населено место Миладиновци на автопатот Скопје-Куманово (М4),
бр.07-5587/11 од 31.08.2011 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на
37-та (триесет и седмата) редовна седница одржана на ден 31.08.2011 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено
во Службен гласник на oпштина Илинден.
Арх.бр. 08-7439/9
Од 05.09.2011 г.
ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р
98
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.7
05 Септември
2011 година
Врз основа член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа
(Сл.весник на Р.М бр.05/02), член 20 став 1 точка 43 од Статутот на општина Илинден
(Сл.гласник на општина Илинден бр.15/10) и член 134 став 2 од Деловникот за работа
на Советот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.12/09),
Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 31.08.2011 година,
донесе:
ОДЛУКА
за давање на приоритет за реализација на приклучок на локален пат
во населено место Миладиновци на автопатот Скопје-Куманово (М4)
Член 1
Со оваа Одлука Советот на Општина Илинден дава приоритет за реализација
на приклучок на локален пат во населено место Миладиновци на автопатот СкопјеКуманово (М4).
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со
во Службениот гласник на општина Илинден.
Арх.бр.07-5587/11
Датум на донесување 31.08.2011г.
денот
на
нејзино
објавување
Совет на Општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски с.р
99
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.7
05 Септември
2011 година
СОДРЖИНА
1. Решение за објавување на Одлуката за измена на распоредот на средствата во
Буџетот на Општина Илинден за 2011 година, бр.08-7439/1 од 05.09.2011
година.............................................................................................................................стр.2
2. Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Илинден за
2011 година, бр.07-5587/3 од 31.08.2011 година........................................................стр.3
3. Решение за објавување Одлуката за проширување на средствата во Буџетот на
Општина Илинден за 2011 година, бр.08-7439/2 од 05.09.2011 година
........................................................................................................................................стр.4
4. Одлука за проширување на средствата во Буџетот на Општина Илинден за 2011
година, бр.07-5587/4 од 31.08.2011 година.................................................................стр.5
5. Решение за објавување на Одлуката за финансиско учество на Општина Илинден
во реализацијата на Проектот: „Изработка на проектна документација за каналски
систем Скопско поле“, бр.08-7439/3 од 05.09.2011 година........................................стр.6
6. Одлука за финансиско учество на Општина Илинден во реализацијата на
Проектот: „Изработка на проектна документација за каналски систем Скопско
поле“,бр.07-5587/5 од 31.08.2011 година....................................................................стр.7
7. Решение за објавување на Одлуката за давање на согласност на Ценовникот за
дополна на Ценовникот за користење на спортските објекти на подрачјето на
општина Илинден, бр.08-7439/4 од 05.09.2011година...............................................стр.8
8. Одлука за давање на согласност на Ценовникот за дополна на Ценовникот за
користење на спортските објекти на подрачјето на општина Илинден бр.07-5587/6 од
31.08.2011година...........................................................................................................стр.9
9.Ценовник за дополна на Ценовникот за користење на спортски објекти на
подрачјето на општина Илинден бр.02-41/3 од 24.08.2011 година.........................стр.10
10. Решение за објавување на Одлуката за усвојување на Годишниот извештај
за работата на ОУ „Гоце Делчев“ н.Илинден за учебната 2010/2011 година,
бр.08-7439/5 од 31.08.2011 година ..........................................................................стр.11
11. Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата на ОУ „Гоце Делчев“
н.Илинден за учебната 2010/2011 година, бр.08-5587/7 од 31.08.2011
година...........................................................................................................................стр.12
12. Годишниот извештај за работата на ОУ „Гоце Делчев“ н.Илинден за учебната
2010/2011 година бр.03-1/34 од 20.08.2011 година…………………………..стр.13-стр.39
13. Решение за објавување на Одлуката за усвојување на Годишниот извештај
за работата на ОУ „Ристо Крлe“ с.Кадино за учебната 2010/2011 година,
бр.08-7439/6 од 05.09..2011 година...........................................................................стр.40
14. Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата на ОУ „Ристо Крлe“
с.Кадино за учебната 2010/2011 година, бр.07-5587/8 од 31.08.2011 година
......................................................................................................................................стр.41
100
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.7
05 Септември
2011 година
15. Годишниот извештај за работата на ОУ „Ристо Крлe“ с.Кадино за учебната
2010/2011 година бр.02-272/1 од 24.08.2011 година....................................стр.42-стр.75
16. Решение за објавување на Одлуката за усвојување на Годишниот извештај
за работата на ОУ „Браќа Миладиновци“ с.Миладиновци за учебната 2010/2011
година, бр.08-7439/7 од 05.09.2011 година...............................................................стр.76
17. Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата на ОУ „Браќа
Миладиновци“ с.Миладиновци за учебната 2010/2011 година, бр.07-5587/9 од
31.08.2011 година........................................................................................................стр.77
18. Годишниот извештај за работата на ОУ „Браќа Миладиновци“ с.Миладиновци за
учебната 2010/2011 година бр.04-24/66 од 21.07.2011 година....................стр.78-стр.95
19. Решение за објавување на Одлуката за давање согласност на ОУ „Браќа
Миладиновци“ с.Миладиновци за формирање на паралелки со помал број на ученици
од законскиот минимум, бр.08-7439/8 од 05.09.2011 година...................................стр.96
20. Одлука за давање согласност на ОУ „Браќа Миладиновци“ с.Миладиновци за
формирање на паралелки со помал број на ученици од законскиот минимум,
бр.07-5587/10 од 31.08.2011 година..........................................................................стр.97
21. Решение за објавување на Одлуката за давање на приоритет за реализација на
приклучок на локален пат во населено место Миладиновци на автопатот СкопјеКуманово (М4), бр.08-7439/9 од 05.09.2011 година.................................................стр.98
22. Одлука за давање на приоритет за реализација на приклучок на локален пат во
населено место Миладиновци на автопатот Скопје-Куманово (М4), бр.07-5587/11 од
31.08.2011 година........................................................................................................стр.99
101
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
1 143 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content