Τεχνικό φυλλάδιο

1.2 Προετοιμασία επιφάνειας
Αυτοεπιπεδούμενο, ταχύπηκτο τσιμεντοκονίαμα
DUROSTICK D-65 εξομάλυνσης δαπέδων, 1-10 mm
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
EN 13813
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Συνθήκες μετρήσεων 23 °C και 50% R.H.)
Μορφή - Χρώμα
Τσιμεντοειδής κονία - Γκρι
Μέγιστη διάμετρος κόκκου
1 mm
Απαίτηση σε νερό
6,5 lt σε 25 kg κονία
Πάχος εφαρμογής
1-10 mm
Φαινόμενο ειδικό βάρος ξηρού κονιάματος
1,40±0,05 kg/lt
Φαινόμενο ειδικό βάρος νωπού κονιάματος
2,00±0,05 kg/lt
Θερμοκρασία εφαρμογής
Από +5 °C έως +35 °C
Θερμοκρασιακή αντοχή
Από -30 °C έως +80 °C
Χρόνος πήξης
45 λεπτά
Βατότητα
Μετά από 3 ώρες
Δέχεται επικάλυψη
Μετά από 24 ώρες
Χρόνος ζωής στο δοχείο
30-40 λεπτά στους 20 °C
ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΝΤΟΧΕΣ
Αντοχή σε κάμψη κατά ΕΝ 13892-2 μετά από:
•24 ώρες
2,50±0,50 N/mm2
•7 ημέρες
4,50±0,50 N/mm2
•28 ημέρες
6,50±1,00 N/mm2
Αντοχή σε θλίψη κατά ΕΝ 13892-2 μετά από:
•24 ώρες
11,00±1,00 N/mm2
•7 ημέρες
23,00±1,50 N/mm2
•28 ημέρες
33,00±3,50 N/mm2
2. Εφαρμογή
Αδειάζουμε το D-65 της DUROSTICK
σε καθαρό νερό, σε αναλογία 25 kg
ανά 6-6,5 lt νερό, αναδεύοντας με
δράπανο χαμηλών στροφών, έως
ότου δημιουργηθεί μια ομοιογενής
μάζα χωρίς σβώλους (εικ. 1).
Απλώνουμε το υλικό αρχίζοντας από
μία γωνία του δαπέδου (εικ. 2), χρησιμοποιώντας μεγάλη λαστιχένια σπάτουλα αρμολόγησης (Τ) με κοντάρι,
βοηθώντας το υλικό να κατανεμηθεί
ισόπαχα στο δάπεδο (εικ. 3-4).
Η απελευθέρωση τυχόν φυσαλίδων
αέρος επιτυγχάνεται με μια σκληρή
σκούπα οδοκαθαρισμού (εικ. 5) ή με
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Το DUROSTICK D-65 είναι ιδανικό το πέρασμα με ακιδωτό ρολό.
για τη γρήγορη επιπέδωση δαπέδων
από σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία ή πα- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
λαιά μωσαϊκά που πρόκειται να επεν- •Για εφαρμογές πάχους από 10 mm
δυθούν με κολλητά μάρμαρα, πλακί- έως 30 mm, προσθέτουμε 7 kg άμδια, πλαστικό δάπεδο, μοκέτα, παρ- μο ποταμίσια ή θαλάσσης (απαλλαγμένη από άλατα) και 2 kg τσιμέκέτα κ.ά.
Η λεία επιφάνεια που προσφέρει, ντο Portland.
παρέχει τη δυνατότητα να παραμεί- •Το υλικό όταν αρχίζει να πήζει δεν
πρέπει να χρησιμοποιείται και δεν
νει ως τελική επίστρωση για δάπεδα
υπογείων, παταριών, οικιακών απο- αναμειγνύεται ξανά με νερό.
•Η τελική επιφάνεια πρέπει να προθηκών (εικ. 6) κ.ά.
Η επάλειψή του με το στεγανωτι- φυλάσσεται από τον παγετό και τις
υψηλές θερμοκρασίες και να διακό κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης
HYDROSTOP FLOOR, ύστερα από
βρέχεται για τις επόμενες 24 ώρες.
24 ώρες, εξασφαλίζει στεγανότητα •To προϊόν μετά την πλήρη σκλήρυνκαι ως εκ τούτου μπορεί να εφαρμο- σή του είναι ακίνδυνο για την υγεία
στεί και σε εξωτερικές επιφάνειες.
και το περιβάλλον.
Χυτό, αυτοεπιπεδούμενο, ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα εξομάλυνσης δαπέδων, πάχους έως και 10 mm, ταχείας πήξης και ξήρανσης, που δεν παρουσιάζει ρωγμές συρρίκνωσης.
Διακρίνεται για τις υψηλές αντοχές,
την ισχυρή πρόσφυση σε κάθε ορυκτό
υπόστρωμα, την αντοχή σε θλίψη, τριβές και αποσάθρωση καθώς και την
άριστη εργασιμότητα και αντλησιμότητά του.
Σύμφωνα με το ΕΝ 13813 χαρακτηρίζεται ως C30-F6-A6fl.
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
1. Προετοιμασία επιφάνειας
Καθαρίζουμε τις επιφάνειες από σκόνες, λάδια, λίπη και σαθρά υπολείμματα.
Τα υποστρώματα πρέπει πριν από την
εφαρμογή του υλικού να ασταρώνονται με ακρυλικό γαλάκτωμα D-20 της
DUROSTICK αραιωμένο με νερό, σε
αναλογία 1:1.
Η χύτευση του υλικού ακολουθεί
πριν από το στέγνωμα του γαλακτώματος. Η κατανάλωση του D-20 της
DUROSTICK είναι 1 lt/5 m2.
Περίπου 1,5 kg/m2/mm πάχους στρώσης.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Χαρτόσακος 25 kg
σε παλέτα 1.200 kg
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Διατηρείται σε καλά κλεισμένες συσκευασίες, σε ξηρούς και
σκιερούς χώρους, για τουλάχιστον 6 μήνες από την ημερομηνία
παραγωγής.
εικ. 1
εικ. 2
εικ. 3
εικ. 4
εικ. 5
εικ. 6
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
96
Το προϊόν περιέχει τσιμέντο Portland και ταξινομείται ως ερεθιστικό. Πριν από τη χρήση του συμβουλευτείτε τις οδηγίες
προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.