Καρφίτσες χωρίς κεφάλι σειράς S700

Κ
Κααρρφ
φω
ωττιικκάά μμηηχχααννήήμμαατταα γγιιαα κκααρρφ
φίίττσ
σεεςς χχω
ωρρίίςς κκεεφ
φάάλλιι σ
σεειιρράάςς S
S770000
Mod. S 717-410
Επαγγελματικό καρφωτικό μηχάνημα
καρφίτσας πάρα πολύ μεγάλης
αντοχής, καρφώνει καρφίτσα χωρίς
κεφάλι σειράς S700 από 10-17mm.
Δεν αφήνει σημάδι στο ξύλο.
Βάρος 1,00 kg
500,00 €
Mod. S 635-223 & Mod. S 645-223
Καρφωτικό μηχάνημα καρφίτσας
γενικών εφαρμογών, καρφώνει
καρφίτσα χωρίς κεφάλι σειράς S700
και 0,6 από 10-45mm. Δεν αφήνει
σημάδι στο ξύλο.
Βάρος 1,14 kg
S 635-223
S 645-223
196,00 €
210,00 €
Καρφίτσες χωρίς κεφάλι σειράς S700
Τιμή ανά χιλιάδα
S 710 NK
S 712 NK
S 714 NK
S 717 NK
S615
S618
S620
S625
S630
S635
Γαλβανισμένο ατσάλι
Γαλβανισμένο ατσάλι
Γαλβανισμένο ατσάλι
Γαλβανισμένο ατσάλι
Γαλβανισμένο ατσάλι με έγχρωμη κόλλα
Γαλβανισμένο ατσάλι με έγχρωμη κόλλα
Γαλβανισμένο ατσάλι με έγχρωμη κόλλα
Γαλβανισμένο ατσάλι με έγχρωμη κόλλα
Γαλβανισμένο ατσάλι με έγχρωμη κόλλα
Γαλβανισμένο ατσάλι με έγχρωμη κόλλα
0,54 €
0,57 €
0,61 €
0,65 €
0,69 €
0,74 €
0,93 €
0,99 €
1,51 €
1,87 €
Κ
Κααρρφ
φω
ωττιικκάά μμηηχχααννήήμμαατταα γγιιαα κκααρρφ
φίίττσ
σεεςς μμεε μμιικκρρόό κκεεφ
φάάλλιι σ
σεειιρράάςς S
SK
K 220000 ((M
MG
G))
Mod. SK 218- 411
Επαγγελματικό καρφωτικό μηχάνημα καρφίτσας
με κεφάλι. Ιδανικό για ισχυρή συγκράτηση λεπτών
ξύλων (διακοσμητικά πηχάκια-ξύλινα κλουβιάψωμιέρες). Καρφώνει καρφίτσα με κεφάλι
σειράς SK200 (MG) από 15-18mm
520,00 €
Βάρος 1,00 kg
Mod. SK 240- 225 & Mod. SK 245-225
Καρφωτικό μηχάνημα καρφίτσας με κεφάλι.
Ιδανικό για ισχυρή συγκράτηση λεπτών
ξύλων (μπασκιά κουφωμάτωνδιακοσμητικά πηχάκια-ξύλινα κλουβιάψωμιέρες). Καρφώνει καρφίτσα με κεφάλι SK 240-225
σειράς SK200 (MG) και καρφίτσα χωρίς SK 245-225
κεφάλι σειράς 0,8 από 15-45mm
Βάρος 1,34 kg
Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
-64-
280,00 €
270,00 €
Καρφίτσες με μικρό κεφάλι σειράς SK 200 και χωρίς κεφάλι σειράς 0.8
Τιμή ανά χιλιάδα
SK 215 NK BRAUN
SK 218 NK BRAUN
MT 8-15
MT 8-21
MT 8-25
MT 8-30
MT 8-35
MT 8-40
MP 8-15
MP 8-18
MP 8-21
MP 8-25
MP 8-30
Με κεφάλι, γαλβανισμένο ατσάλι, με έγχρωμο κεφάλι
Με κεφάλι, γαλβανισμένο ατσάλι, με έγχρωμο κεφάλι
Με κεφάλι, γαλβανισμένο ατσάλι
Με κεφάλι, γαλβανισμένο ατσάλι
Με κεφάλι, γαλβανισμένο ατσάλι
Με κεφάλι, γαλβανισμένο ατσάλι
Με κεφάλι, γαλβανισμένο ατσάλι
Με κεφάλι, γαλβανισμένο ατσάλι
Χωρίς κεφάλι, γαλβανισμένο ατσάλι
Χωρίς κεφάλι, γαλβανισμένο ατσάλι
Χωρίς κεφάλι, γαλβανισμένο ατσάλι
Χωρίς κεφάλι, γαλβανισμένο ατσάλι
Χωρίς κεφάλι, γαλβανισμένο ατσάλι
1,46 €
1,53 €
1,20 €
1,29 €
1,46 €
1,62 €
1,85 €
2,04 €
0,86 €
0,93 €
1,01 €
1,09 €
1,23 €
Κ
Κααρρφ
φω
ωττιικκόό μμηηχχάάννηημμαα γγιιαα κκααρρφ
φίί σ
σεειιρράάςς II
Mod. S 125-569
Πολύ μεγάλης αντοχής επαγγελματικό
καρφωτικό μηχάνημα, καρφώνει
καρφάκι ακέφαλο σειράς Ι από 1425mm, ιδανικό για ισχυρή σύνδεση με
μικρό σημάδι στο ξύλο.
Βάρος 1,28 kg
492,00 €
Καρφιά σειράς I
S 114 NK
S 116 NK
S 119 NK
S 125 NK
S 130 NK
Τιμή ανά χιλιάδα
1,07 €
1,11 €
1,25 €
1,39 €
1,45 €
Γαλβανισμένο ατσάλι
Γαλβανισμένο ατσάλι
Γαλβανισμένο ατσάλι
Γαλβανισμένο ατσάλι
Γαλβανισμένο ατσάλι
Κ
σεειιρράάςς S
Κααρρφ
φω
ωττιικκάά μμηηχχααννήήμμαατταα γγιιαα κκααρρφ
φίί σ
SK
K330000 ((1122))
Mod. SK 325-121
Πολύ μεγάλης αντοχής επαγγελματικό
καρφωτικό μηχάνημα, καρφώνει
καρφάκι με κεφάλι σειράς SK300
(12) από 14-25mm, ιδανικό για ισχυρή
σύνδεση ξύλων.
Βάρος 1,30 kg
536,00 €
Mod. SK 335-201
Kαρφωτικό μηχάνημα, πλαστικό με
ανύπαρκτο κραδασμό κατά τη λειτουργία
του, καρφώνει σε ευαίσθητα έπιπλα
καρφάκι με κεφάλι σειράς SK300 (12)
από 10-35mm.
Βάρος 0,8 kg
Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
-65-
220,00 €
Mod. SK 335-201 GL
Ειδικό καρφωτικό μηχάνημα,
πλαστικό με ανύπαρκτο κραδασμό
καρφώνει και λυγίζει καρφάκι με
κεφάλι σειράς SK300 (12) από
10-35mm. Ιδανικό για τη στήριξη
των τζαμιών στα γερμανικά
350,00 €
κουφώματα. Βάρος 0,88 kg
Mod. SK 338-616 CONTACT
Επαγγελματικό καρφωτικό μηχανημα,
πολύ ισχυρό μεγάλης αντοχής για γενικές
εφαρμογές, κατάλληλο και για αυτόματες
μηχανές. Καρφώνει καρφάκι με κεφάλι
σειράς SK300 (12) από 10-38mm.
Βάρος 1,6 kg
370,00 €
Mod. SK 350-224C
Καρφωτικό μηχάνημα γενικών
εφαρμογών. Καρφώνει καρφάκι με
κεφάλι σειράς SK300 (12) από 1550mm. Οικονομική σειρά..
Βάρος 1,24 kg
180,00 €
Mod. SK 355-222
Καρφωτικό μηχάνημα γενικών
εφαρμογών. Καρφώνει καρφάκι με
κεφάλι σειράς SK300 (12) από 15-55mm
και καρφάκι ακέφαλο σειράς Ι από 1555mm
256,00 €
Βάρος 1,5 kg
Mod. Combi 229
Καρφωτικό μηχάνημα δύο σειρών,
καλύπτει πάρα πολλές εφαρμογές.
Καρφώνει καρφάκι με κεφάλι σειράς
SK300 (12) από 20-50mm και
συνδετήρα σειράς 99 από 22-40mm
Βάρος 1,4 kg
190,00 €
Καρφιά σειράς SK300 (12)
Τιμή ανά χιλιάδα
SK 315 NK
SK 320 NK
SK 325 NK
SK 330 NK
SK 332 NK
SK 335 NK
SK 338 NK
SK 340 NK
SK 345 NK
SK 350 NK
Γαλβανισμένο ατσάλι
Γαλβανισμένο ατσάλι
Γαλβανισμένο ατσάλι
Γαλβανισμένο ατσάλι
Γαλβανισμένο ατσάλι
Γαλβανισμένο ατσάλι
Γαλβανισμένο ατσάλι
Γαλβανισμένο ατσάλι
Γαλβανισμένο ατσάλι
Γαλβανισμένο ατσάλι
Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
-66-
0,81 €
0,85 €
0,92 €
1,19 €
1,30 €
1,44 €
1,55 €
1,62 €
1,79 €
1,99 €
Κ
Κααρρφ
φω
ωττιικκάά μμηηχχααννήήμμαατταα γγιιαα κκααρρφ
φίί σ
σεειιρράάςς S
SK
K440000 ((1144))
Mod. SK 438-617
Πολύ μεγάλης αντοχής και ποιότητας,
επαγγελματικό καρφωτικό μηχάνημα.
Καρφώνει καρφάκι με κεφάλι σειράς
SK400 (14) από 15-40mm. Ιδανικό για
γενικές εφαρμογές με ισχυρό κράτημα.
Βάρος 1,60 kg
380,00 €
Mod. SK 445-618
Πολύ μεγάλης αντοχής και ποιότητας,
επαγγελματικό καρφωτικό μηχάνημα.
Καρφώνει καρφάκι με κεφάλι σειράς
SK400 (14) από 20-45mm. Ιδανικό για
γενικές εφαρμογές με ισχυρό κράτημα.
Βάρος 1,70 kg
420,00 €
Mod. SK 451-717
Πολύ μεγάλης αντοχής και ποιότητας,
επαγγελματικό καρφωτικό μηχάνημα.
Καρφώνει καρφάκι με κεφάλι σειράς
SK400 (14) από 20-51mm. Ιδανικό για
γενικές εφαρμογές με ισχυρό κράτημα.
Βάρος 2,15 kg
550,00 €
Mod. SK 464-343C
Επαγγελματικό καρφωτικό μηχάνημα,
ιδανικό για γενικές εφαρμογές με ισχυρό
κράτημα. Καρφώνει βαμμένα ραμποτέ και
πατώματα στην εσοχή. Καρφώνει καρφάκι
με κεφάλι σειράς SK400 (14)
από 20-64mm. Βάρος 1,52 kg
280,00 €
Καρφιά σειράς SK 400 (14)
Τιμή ανά χιλιάδα
SK 415 NK
SK 420 NK
SK 425 NK
SK 432 NK
SK 435 NK
SK 438 NK
SK 445 NK
SK 450 NK
SK 455 NK
SK 457 NK
SK 460 NK
SK 464 NK
1,21 €
1,37 €
1,44 €
1,95 €
2,16 €
2,35 €
2,77 €
3,05 €
3,32 €
3,47 €
3,71 €
3,87 €
Γαλβανισμένο ατσάλι
Γαλβανισμένο ατσάλι
Γαλβανισμένο ατσάλι
Γαλβανισμένο ατσάλι
Γαλβανισμένο ατσάλι
Γαλβανισμένο ατσάλι
Γαλβανισμένο ατσάλι
Γαλβανισμένο ατσάλι
Γαλβανισμένο ατσάλι
Γαλβανισμένο ατσάλι
Γαλβανισμένο ατσάλι
Γαλβανισμένο ατσάλι
Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
-67-
Κ
Κααρρφ
φω
ωττιικκόό μμηηχχάάννηημμαα γγιιαα ααττσ
σααλλόόκκααρρφ
φαα σ
σεειιρράάςς S
SK
KS
S ((11,,88))
Mod. SKS 650-228C
Πολύ ισχυρό επαγγελματικό καρφωτικό μηχάνημα,
ιδανικό να καρφώνει λαμαρίνες-τσέρκια σε ξύλο, σκληρά
ξύλα και ξύλο σε τοίχο (σοβατεπιά πατωμάτων).
Καρφώνει ατσαλοκαρφάκι με μικρό κεφάλι σειράς SKS
από 18-50mm, καρφάκι με κεφάλι σειράς SK 400 (14)
από 18-50mm και πλαστικό καρφί. Βάρος 1,48 kg
210,00 €
Ατσαλόκαρφα σειράς SKS (1,8)
Τιμή ανά χιλιάδα
SKS 618 NKS
SKS 620 NKS
SKS 625 NKS
SKS 630 NKS
SKS 635 NKS
SKS 640 NKS
SKS 645 NKS
SKS 650 NKS
Έξτρα πολύ ισχυρό γαλβανισμένο ατσάλι
Έξτρα πολύ ισχυρό γαλβανισμένο ατσάλι
Έξτρα πολύ ισχυρό γαλβανισμένο ατσάλι
Έξτρα πολύ ισχυρό γαλβανισμένο ατσάλι
Έξτρα πολύ ισχυρό γαλβανισμένο ατσάλι
Έξτρα πολύ ισχυρό γαλβανισμένο ατσάλι
Έξτρα πολύ ισχυρό γαλβανισμένο ατσάλι
Έξτρα πολύ ισχυρό γαλβανισμένο ατσάλι
6,74 €
7,50 €
9,35 €
10,92 €
11,67 €
12,49 €
13,27 €
14,09 €
Κ
Κααρρφ
φω
ωττιικκόό μμηηχχάάννηημμαα π
πααττω
ωμμάάττω
ωνν γγιιαα σ
συυννδδεεττήήρραα σ
σεειιρράάςς 1166N
NC
C
Mod. FS-50
Ειδικό επαγγελματικό καρφωτικό
μηχάνημα αέρος πατωμάτων, ιδανικό
να καρφώνει και να μαζεύει τα
ραμποτέ των πατωμάτων με πολύ
ισχυρό κράτημα, καρφώνει συνδετήρα
σειράς 16NC από 35-50mm.
750,00 €
Συνδετήρας σειράς 16 NC
Τιμή ανά χιλιάδα
BS 35 NK
BS 40 NK
BS 50 NK
4,98 €
6,69 €
7,22 €
Γαλβανισμένο ατσάλι
Γαλβανισμένο ατσάλι
Γαλβανισμένο ατσάλι
Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
-68-
Κ
Κααρρφ
φω
ωττιικκόό μμηηχχάάννηημμαα γγιιαα κκααρρφ
φιιάά σ
σεειιρράάςς SSK
K550000 κκααιι αακκέέφ
φααλλαα κκααρρφ
φιιάά ααλλοουυμμιιννίίοουυ
σ
σεειιρράάςς SS550000
Mod. SK 562-804
Επαγγελματικό καρφωτικό μηχάνημα μεγάλης αντοχής.
Ιδανικό για μπαμπού, πατώματα, ξύλινες κατασκευέςσάουνες κ.α. Καρφώνει παχύ καρφί με μικρό κεφάλι
σειράς SK500 από 35-62mm και ακέφαλο καρφί
αλουμινίου (δεν καταστρέφει τα μαχαίρια)
960,00 €
σειράς S 500 από 20-62 mm. Βάρος 3,30 kg
Καρφιά σειράς SK500 και ακέφαλα καρφιά αλουμινίου σειράς S 500
Τιμή ανά χιλιάδα
SK 500 NK
SK 540 NK
SK 550 NK
SK 562 NK
Γαλβανισμένο ατσάλι
Γαλβανισμένο ατσάλι
Γαλβανισμένο ατσάλι
Γαλβανισμένο ατσάλι
8,40 €
9,07 €
10,81 €
11,98 €
S 520 LM
S 524 LM
S 528 LM
S 532 LM
S 535 LM
S 540 LM
S 545 LM
S 550 LM
S 554 LM
S 562 LM
Αλουμίνιο
Αλουμίνιο
Αλουμίνιο
Αλουμίνιο
Αλουμίνιο
Αλουμίνιο
Αλουμίνιο
Αλουμίνιο
Αλουμίνιο
Αλουμίνιο
15,66 €
15,71 €
15,76 €
15,91 €
16,27 €
18,45 €
19,81 €
20,67 €
27,07 €
30,04 €
Κ
Κααρρφ
φω
ωττιικκόό μμηηχχάάννηημμαα γγιιαα κκααρρφ
φιιάά σ
σεειιρράάςς S
SK
KA
AM
M 330000 ((1122))
Mod. SK 350-226C
Επαγγελματικό καρφωτικό μηχάνημα γενικών
εφαρμογών, καρφώνει σε λοξή διάταξη 25°
καρφάκι σειράς SKAM300 (12) από 20-50mm.
Ιδανικό να καρφώνει σε δύσκολα σημεία, γωνίες,
ραμποτέ, περβάζια και κάγκελα καρέκλας. Μικρό
σημάδι στο ξύλο. Βάρος 1,38 kg
230,00 €
Καρφιά σειράς SKAM 300 (12)
Τιμή ανά χιλιάδα
SKAM 320 NK
SKAM 325 NK
SKAM 332 NK
SKAM 338 NK
SKAM 345 NK
SKAM 350 NK
Γαλβανισμένο ατσάλι
Γαλβανισμένο ατσάλι
Γαλβανισμένο ατσάλι
Γαλβανισμένο ατσάλι
Γαλβανισμένο ατσάλι
Γαλβανισμένο ατσάλι
Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
2,30 €
2,47 €
2,81 €
3,51 €
4,01 €
4,30 €
-69-
Κ
Κααρρφ
φω
ωττιικκόό μμηηχχάάννηημμαα γγιιαα κκααρρφ
φιιάά σ
σεειιρράάςς S
SK
KA
AM
M 440000 ((1144))
Mod. SK 450-227C
Επαγγελματικό καρφωτικό μηχάνημα γενικών
εφαρμογών, καρφώνει σε λοξή διάταξη 26°
καρφάκι σειράς SKAM400 (14) από 2050mm. Καρφώνει σε δύσκολα σημεία, γωνίες,
ραμποτέ, περβάζια. Ιδανικό για ξύλινα σπίτια
και ψυγεία (ανοξείδωτα καρφιά). Βάρος 1,40 kg
260,00 €
Καρφιά σειράς SKAM 400 (14)
Τιμή ανά χιλιάδα
Γαλβανισμένο ατσάλι
Γαλβανισμένο ατσάλι
Γαλβανισμένο ατσάλι
Γαλβανισμένο ατσάλι
Γαλβανισμένο ατσάλι
Γαλβανισμένο ατσάλι
Γαλβανισμένο ατσάλι
INOX 1.4401 Ανοξείδωτο ατσάλι
INOX 1.4401 Ανοξείδωτο ατσάλι
INOX 1.4401 Ανοξείδωτο ατσάλι
INOX 1.4401 Ανοξείδωτο ατσάλι
INOX 1.4401 Ανοξείδωτο ατσάλι
SKAM 425
SKAM 432
SKAM 438
SKAM 445
SKAM 450
SKAM 457
SKAM 464
SKAM 425 NR
SKAM 432 NR
SKAM 438 NR
SKAM 445 NR
SKAM 450 NR
3,89 €
4,58 €
5,08 €
5,77 €
6,21 €
8,80 €
8,90 €
11,26 €
14,03 €
16,28 €
18,80 €
21,05 €
Κ
Κααρρφ
φω
ωττιικκόό μμηηχχάάννηημμαα γγιιαα κκααρρφ
φιιάά σ
σεειιρράάςς D
DA
A 3344°°
Mod. SK DA 663-771C
Επαγγελματικό καρφωτικό μηχάνημα γενικών
εφαρμογών, καρφώνει σε λοξή διάταξη 34°
καρφί σειράς DA (1,8) από 25-63mm.
Καρφώνει σε δύσκολα σημεία, γωνίες,
ραμποτέ, περβάζια, κιβώτια κ.α. Ιδανικό για
ξύλινα σπίτια. Βάρος 2,45 kg
410,00 €
Καρφιά σειράς DA 34°
Τιμή ανά χιλιάδα
SK DA 625 NK HZ (DA13)
Γαλβανισμένο ατσάλι, με έγχρωμη κόλλα
8,15 €
SK DA 632 NK HZ (DA15)
Γαλβανισμένο ατσάλι, με έγχρωμη κόλλα
8,62 €
SK DA 638 NK HZ (DA17)
Γαλβανισμένο ατσάλι, με έγχρωμη κόλλα
9,12 €
SK DA 644 NK HZ (DA19)
Γαλβανισμένο ατσάλι, με έγχρωμη κόλλα
10,37 €
SK DA 650 NK HZ (DA21)
Γαλβανισμένο ατσάλι, με έγχρωμη κόλλα
10,94 €
SK DA 656 NK HZ (DA23)
Γαλβανισμένο ατσάλι, με έγχρωμη κόλλα
11,40 €
SK DA 663 NK HZ (DA25)
Γαλβανισμένο ατσάλι, με έγχρωμη κόλλα
11,98 €
Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
-70-
Κ
Κααρρφ
φω
ωττιικκόό μμηηχχάάννηημμαα γγιιαα κκααρρφ
φιιάά σ
σεειιρράάςς R
R 2200°°
Mod. R 90-845
Επαγγελματικό καρφωτικό μηχάνημα γενικών
εφαρμογών, καρφώνει σε λοξή διάταξη 20°
καρφί σειράς R 20 από 50-90mm. Ιδανικό
για στέγες, συσκευασίες δομικών υλικών,
στροφεία, πλαίσια, ξύλινα σπίτια κ.α.
Βάρος 3,60 kg
490,00 €
Mod. R 100-952
Επαγγελματικό καρφωτικό μηχάνημα γενικών
εφαρμογών, καρφώνει σε λοξή διάταξη 20°
καρφί σειράς R 20 από 60-100mm. Ιδανικό
για στέγες, συσκευασίες δομικών υλικών,
στροφεία, πλαίσια, ξύλινα σπίτια κ.α.
Βάρος 3,65 kg
510,00 €
Mod. R 130-957
Επαγγελματικό καρφωτικό μηχάνημα γενικών
εφαρμογών, καρφώνει σε λοξή διάταξη 20°
καρφί σειράς R 20 από 80-130mm. Ιδανικό για
στέγες, συσκευασίες δομικών υλικών, στροφεία,
πλαίσια, ξύλινα σπίτια κ.α.
Βάρος 5,90 kg
2.250,00 €
Mod. R 160-962
Επαγγελματικό καρφωτικό μηχάνημα γενικών
εφαρμογών, καρφώνει σε λοξή διάταξη 20°
καρφί σειράς R 20 από 100-160mm. Ιδανικό
για στέγες, συσκευασίες δομικών υλικών,
στροφεία, πλαίσια, ξύλινα σπίτια κ.α.
Βάρος 7,20 kg
2.536,00 €
Καρφιά σε δεσμίδα σειράς R 20°
2,8×50 BK
2,8×55 NK
2,8×60 BK
2,8×70 BK
3,1×80 BK
3,1×90 BK
3,1×90 BK SCREW
3,4x100ΒΚ
3,8×120 BK
3,8×120 BK SCREW
3,8×130 BK
3,8×130 BK SCREW
4,6×160 BK
Τιμή ανά χιλιάδα
Ατσάλι
Ατσάλι
Ατσάλι
Ατσάλι
Ατσάλι
Ατσάλι
Ατσάλι, με ελικοειδές σπείρωμα
Ατσάλι
Ατσάλι
Ατσάλι
Ατσάλι, με ελικοειδές σπείρωμα
Ατσάλι, με ελικοειδές σπείρωμα
Ατσάλι
Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
-71-
14,60 €
16,48 €
14,99 €
16,70 €
20,95 €
22,76 €
23,62 €
32,11 €
(Τιμή κατόπιν παραγγελίας)
(Τιμή κατόπιν παραγγελίας)
(Τιμή κατόπιν παραγγελίας)
(Τιμή κατόπιν παραγγελίας)
(Τιμή κατόπιν παραγγελίας)
Κ
Κααρρφ
φω
ωττιικκόό μμηηχχάάννηημμαα γγιιαα κκααρρφ
φιιάά σ
σεειιρράάςς D
D 3344°°
Mod. D 100-934
Επαγγελματικό καρφωτικό μηχάνημα γενικών
εφαρμογών, καρφώνει σε λοξή διάταξη 34° καρφί
σειράς D34 από 50-100mm. Ιδανικό για στέγες,
συσκευασίες δομικών υλικών, στροφεία, πλαίσια,
ξύλινα σπίτια κ.α. Με πάρα πολύ ισχυρό κράτημα.
Βάρος 3,60 kg
490,00 €
Καρφιά σε δεσμίδα σειράς D 34°
Τιμή ανά χιλιάδα
Ατσάλι, με αυλακώσεις
Πυρίμαχο ανοξείδωτο ατσάλι, με αυλακώσεις
Ατσάλι, με αυλακώσεις
Πυρίμαχο ανοξείδωτο ατσάλι, με αυλακώσεις
Ατσάλι, με αυλακώσεις
Ατσάλι, με αυλακώσεις
Πυρίμαχο ανοξείδωτο ατσάλι, με αυλακώσεις
Ατσάλι, με αυλακώσεις
Ατσάλι, με αυλακώσεις
Πυρίμαχο ανοξείδωτο ατσάλι, με αυλακώσεις
Ατσάλι, με αυλακώσεις
D34-2,9×50 BK RING
D34-2,9x50 FV RING
D34-2,9×65 BK RING
D34-2,9×65 FV RING
D34-2,9×70 BK RING
D34-2,9×76 BK RING
D34-2,9×76 FV RING
D34-3,1×83 BK RING
D34-3,1×90 BK RING
D34-3,1×90 FV RING
D34-3,1×100BK RING
14,22 €
21,80 €
15,72 €
26,67 €
17,47 €
16,34 €
31,62 €
21,30 €
22,47 €
39,95 €
27,53 €
Κ
Κααρρφ
φω
ωττιικκόό μμηηχχάάννηημμαα γγιιαα κκααρρφ
φιιάά R
RO
OO
OFFIIN
NG
Gσ
σεειιρράάςς D
DP
PN
N
Mod. 554 DC & Mod. 555 DC
Επαγγελματικό καρφωτικό μηχάνημα για ειδικό
καρφί με μεγάλο κεφάλι Φ10mm, ειδικά κατάλληλο
για κάρφωμα καναδέζικου κεραμιδιού, πετσώματα
στέγης και για άλλες χρήσεις. Καρφώνει καρφί
σειράς DPN από 19-45mm
Βάρος 2,5 kg
555 DC
554 DC
465,00 €
690,00 €
Καρφιά ROOFING σε ρολό σειράς DPN
Τιμή ανά χιλιάδα
3,1x19 NK
3,1x19 FV
3,1X22 NK
3,1X22 FV
3,1X25 NK
3,1x25 FV
3,1x32 NK
3,1x32 FV
3,1x38 NK
3,1x38 FV
3,1x45 NK
3,1x45 FV
Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
Γαλβανισμένο ατσάλι
Πυρίμαχο ανοξείδωτο ατσάλι
Γαλβανισμένο ατσάλι
Πυρίμαχο ανοξείδωτο ατσάλι
Γαλβανισμένο ατσάλι
Πυρίμαχο ανοξείδωτο ατσάλι
Γαλβανισμένο ατσάλι
Πυρίμαχο ανοξείδωτο ατσάλι
Γαλβανισμένο ατσάλι
Πυρίμαχο ανοξείδωτο ατσάλι
Γαλβανισμένο ατσάλι
Πυρίμαχο ανοξείδωτο ατσάλι
-72-
6,22 €
10,44 €
6,45 €
10,62 €
6,76 €
10,85 €
7,26 €
12,32 €
7,92 €
13,68 €
9,37 €
17,36 €
Κ
Κααρρφ
φω
ωττιικκάά μμηηχχααννήήμμαατταα γγιιαα κκααρρφ
φιιάά κκααιι ββίίδδεεςς σ
σεε ρροολλόό σ
σεειιρράάςς TTC
C
Mod. SN 40-351
Ειδικό επαγγελματικό καρφωτικό μηχάνημα,
καρφώνει πυρίμαχο καρφί με μεγάλο κεφάλι
7mm σειράς TC 35mm, βίδα PZ σειράς TC
από 26-40mm και ανοξείδωτο καρφί
γυψοσανίδας σειράς TC από 26-40mm.
942,00 €
Βάρος 1,30 kg
Καρφιά και βίδες σε ρολό σειράς TC
Βίδα POZI
Πυρίμαχο καρφί
Καρφί
Γυψοσανίδας
Τιμή ανά χιλιάδα
Καρφί γυψοσανίδας από γαλβανισμένο ατσάλι, με αυλακώσεις
TC 2,2x30 NK Ring
20,38 €
TC 2,2x35 NK Ring
Καρφί γυψοσανίδας από γαλβανισμένο ατσάλι, με αυλακώσεις
20,72 €
TC 2,2x40 NK Ring
Καρφί γυψοσανίδας από γαλβανισμένο ατσάλι, με αυλακώσεις
21,06 €
TC 2,5x40 NK Ring GK
Καρφί γυψοσανίδας από γαλβανισμένο ατσάλι, με αυλακώσεις
28,71 €
TC 2,5x26 NK
Βίδα PZ από γαλβανισμένο ατσάλι
41,56 €
TC 2,5x30 NK
Βίδα PZ από γαλβανισμένο ατσάλι
44,90 €
TC 2,5x35 NK
Βίδα PZ από γαλβανισμένο ατσάλι
49,95 €
TC 2,5x40 NK
Βίδα PZ από γαλβανισμένο ατσάλι
50,18 €
TC 28x35 FV
Καρφί με κεφάλι 7mm πυρίμαχο
24,58 €
BeA ΕΝΩΤΙΚΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
H BeA διαθέτει ενωτικές λάμες,
βάσεις στήριξης, χειρόκαρφα και
τσέρκια στη μεγαλύτερη ποικιλία για
όλες τις ξύλινες κατασκευές.
Ζητήστε αναλυτικό διαστασολόγιο.
Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
-73-