close

Enter

Log in using OpenID

08-13 - Šibensko-kninska županija

embedDownload
SLUŽBENI VJESNIK
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
SLUŽBENO GLASILO ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Godište XX.
Šibenik, 08. kolovoza 2013.
Broj 8
ISSN 1846-0151
SADRŽAJ
I.
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
82. IZMJENE I DOPUNA PRORAČUNA Šibenskokninske županije za 2013. godinu (II.)..................... 5
83. ODLUKA o ispravci pogreške u Odluci o izmjenama i dopunama Prostornog plana
Šibensko-kninske županije (III.) ................................ 5
84. ODLUKA o izradi (ciljanih) Izmjena i dopuna
(V.) Prostornog plana Šibensko-kninske županije ......
.................................................................................... 6
85. ODLUKA o davanju koncesije na pomorskom
dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne
namjene - luku nautičkog turizma - sidrište u uvali
Tratica na otoku Kakan ........................................... 10
86. ODLUKA o davanju koncesije na pomorskom
dobru u svrhu gospodarskog korištenja luku posebne
namjene - luku nautičkog turizma - sidrište u uvali
Tratinska na otoku Žirje ........................................... 12
87. ODLUKA o davanju koncesije na pomorskom
dobru u svrhu gospodarskog korištenja luku posebne
namjene - luku nautičkog turizma - sidrište u uvali
Soline uz luku nautičkog turizma u Rogoznici ........ 14
88. ODLUKA o davanju koncesije na pomorskom
dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke
posebne namjene - luke nautičkog turizma – Marina
Pirovac u Pirovcu ..................................................... 16
89. ODLUKA o davanju koncesije na pomorskom
dobru u svrhu gospodarskog korištenja postojećeg
objekta (opskrbno-poslovni centar) označen kao čest.
zgr. 931 K.O. Pirovac, Općina Pirovac .................... 18
90. ODLUKA o dodjeli koncesije za posebnu
upotrebu pomorskog dobra nad Podmorskom stazom i rampom za osobe s invaliditetom i smanjenom
pokretljivošću na lokalitetu plaža Sv. Andrija, Tisno ..
.................................................................................. 20
91. ODLUKA o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu uzgoja školjkaša
u zoni ušća rijeke Krke (za polje Š47, Š48 i Š49) ......
.................................................................................. 21
92. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju
Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Šibensko-kninske županije ............................ 22
93. RJEŠENJE o imenovanju članova Stožera zaštite
i spašavanja Šibensko-kninske županije .................. 22
94. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za
praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama
na pomorskom dobru ............................................... 23
95. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Proračuna Šibensko-kninske županije za razdoblje od
1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine ..................... 23
96. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Šibensko-kninske županije
za 2012. godinu ........................................................ 24
97. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Opće
bolnice „Hrvatski ponos“ Knin ............................... 24
II.
GRAD DRNIŠ
1. GRADSKO VIJEĆE
31. ODLUKA o donošenju Prostornog plana uređenja
Grada Drniša (Izmjene i dopune III.) ....................... 24
32. ODLUKA o komunalnim djelatnostima koje se
obavljaju putem koncesija u Gradu Drnišu .............. 34
33. ODLUKA o razrješenju i izboru člana Savjeta
mladih Grada Drniša ................................................ 36
34. II. IZMJENE SOCIJALNOG PROGRAMA
Grada Drniša za 2013. godinu ................................. 37
35. PLAN davanja koncesija u 2013. godini ..........
.................................................................................. 37
36. PLAN davanja koncesija za razdoblje od 2013.
do 2015. godine........................................................ 37
37. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za statut,
poslovnik i propise ................................................... 38
38. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za dodjelu
javnih priznanja ........................................................ 38
39. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za prostorno
uređenje, graditeljstvo, zaštitu čovjekova okoliša i
stambeno-komunalne poslove .................................. 39
Strana 2 - Broj 8
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
40. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za društvene
djelatnosti ................................................................. 39
41. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za financije
i proračun ................................................................. 39
42. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za ravnopravnost spolova ...................................................... 40
2. GRADONAČELNIK
3. ODLUKA o razrješenju i imenovanju člana
Skupštine komunalnog društva „Rad“ d.o.o. Drniš ....
.................................................................................. 40
4. IZMJENE I DOPUNE PLANA prijema u službu
za 2013. godinu ........................................................ 40
5. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju članova
Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada
Drniša ....................................................................... 41
III.
GRAD KNIN
GRADSKO VIJEĆE
14. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA Grada
Knina za 2013. godinu – Rebalans .......................... 41
15. ODLUKA o izmjenama Odluke o izvršenju
Proračuna Grada Knina za 2013. godinu (uz Rebalans) ........................................................................... 49
16. ODLUKA o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja gradskog groblja
Knin ......................................................................... 49
17. ODLUKA o izradi ciljanih izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Grada Knina .................. 51
18. ODLUKA o dodjeli koncesije za obavljanje
dimnjačarskih poslova na području Grada Knina ......
.................................................................................. 53
19. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o načinu
provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove nadzornih, odnosno upravnih odbora trgovačkih društava
u kojima Grad Knin ima udjele ili dionice.............. 53
20. ODLUKA o načinu ostvarivanja prednosti pri
upisu djece u Dječji vrtić „Cvrčak“ Knin za radnu
2013./2014. godinu ................................................. 54
21. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o
popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad
Knin.......................................................................... 54
22. ODLUKA o imenovanju članova Stožera zaštite
i spašavanja za Grad Knin........................................ 54
23. PROGRAM pripremnih i provedbenih aktivnosti
za turističku 2013. godinu na području Grada Knina .
.................................................................................. 55
24. OPERATIVNI PROGRAM aktivnosti Grada
Knina za ljetnu sezonu 2013. godine ....................... 56
25. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu
Kninu za 2013. godinu ............................................. 58
26. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA održavanja
komunalne infrastrukture u Gradu Kninu za 2013.
godinu ...................................................................... 60
27. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA socijalnih
davanja na području Grada Knina za 2013. godinu ....
.................................................................................. 61
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
28. RJEŠENJE o imenovanju članova Etičkog odbora .......................................................................... 62
29. RJEŠENJE o imenovanju Zapovjedništva civilne
zaštite Grada Knina ................................................. 62
30. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu
gradonačelnice Grada Knina za razdoblje srpanj-prosinac 2012. godine ...................................................... 63
31. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Proračuna Grada Knina za 2012. godinu .............. 63
32. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o danim
jamstvima i izdacima po jamstvima Grada Knina u 2012.
godini ...................................................................... 64
33. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o
zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i
kapitala Grada Knina u 2012. godini ...................... 64
34. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o trošenju
sredstava proračunske zalihe Grada Knina u 2012. godini ........................................................................... 64
35. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o provedbi
Plana gospodarenja otpadom Grada Knina za razdoblje
2010. - 2017. godina, u 2012. godini ....................... 64
36. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu
komunalnog redarstva Grada Knina za 2012. godinu ..
.................................................................................. 65
37. ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o radu s financijskim izvješćem Vijeća srpske nacionalne manjine
Grada Knina za 2012. godinu .................................. 65
38. ZAKLJUČAK o usvajanju Zbirnog izvješća
udruga civilnog društva na području Grada Knina za
2012. godinu ............................................................ 65
39. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenim
preraspodjelama sredstava utvrđenih Proračunom Grada
Knina za 2013. godinu ............................................ 65
40. ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća Komunalnog
poduzeća d.o.o. Knin o stanju društva s financijskim
izvješćem za 2012. godinu ...................................... 66
41. ZAKLJULČAK o usvajanju Izvješća društva
Čistoća i zelenilo d.o.o. Knin o stanju društva s financijskim izvješćem za 2012. godinu ......................... 66
42. ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća društva Upravitelj – Knin d.o.o. o radu s financijskim izvješćem
za 2012. godinu ........................................................ 66
43. ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o radu s financijskim izvješćem Matice d.o.o. Knin, za poslovnu
2012. godinu ............................................................ 66
IV.
GRAD VODICE
1. GRADSKO VIJEĆE
60. ODLUKA o naknadi za članove Gradskog vijeća
i radnih tijela Gradskog vijeća i gradonačelnika.........
.................................................................................. 67
61. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o
autotaksi prijevozu ................................................... 67
62. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o
zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu
Grada Vodica ............................................................ 68
63. ODLUKA izmjenama i dopunama Odluke o
držanju i postupanju sa psima i mačkama, o načinu
postupanja s neupisanim psima te napuštenim i izgubljenim životinjama ................................................ 68
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
64. ODLUKA o izmjeni Odluke o reguliranju prometa u dijelu Grada Vodica ...................................... 69
65. ODLUKA o izmjeni Odluke o osnivanju ustanove
za predškolski odgoj i naobrazbu, te skrb o djeci
predškolske dobi za Grad Vodice (pročišćeni tekst) ....
......................................................................................
.................................................................................. 69
66. ODLUKA o dopuni Odluke o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe
Grada Vodica ............................................................ 69
67. SUGLASNOST na Plan upisa djece u Dječji vrtić
„Tamaris“ Vodice za predškolsku 2013./2014. godinu
.................................................................................. 70
68. RJEŠENJE o izboru Odbora za statut, poslovnik
i propise.................................................................... 70
69. RJEŠENJE o razrješenju ravnatelja Dječjeg vrtića
„Tamaris“ ................................................................. 70
70. RJEŠENJE o imenovanju ravnatelja Dječjeg
vrtića „Tamaris“ ....................................................... 70
71. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o financiranju udruga za 2012. godinu ................................ 71
72. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Financijskog
izvješća TD „Gradsko poduzeće“ d.o.o., za 2012.
godinu ...................................................................... 71
73. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Financijskog
izvješća DVD-a Vodice za 2012. godinu ................ 71
74. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Financijskog
izvješća TD „Leć“ d.o.o. za 2012. godinu .............. 71
75. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Financijskog
izvješća TD „Odvodnja Vodice“ d.o.o. za 2012.
godinu ...................................................................... 72
2. GRADONAČELNIK
11. ZAKLJULČAK o prihvaćanju Dopuna Plana
korištenja javnih gradskih površina za 2013. godinu...
.................................................................................. 72
V.
OPĆINA BILICE
1. OPĆINSKO VIJEĆE
35. STATUTARNA ODLUIKA o izmjenama i dopunama Statuta Općine Bilice ...................................... 72
36. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o
komunalnom redu .................................................... 73
37. ODLUIKA o naknadama predsjedniku, potpredsjedniku i vijećnicima Općinskog vijeća Općine Bilice
.................................................................................. 73
38. ODLUKA o osnovici i koeficijentima za obračun
plaće načelnika Općine Bilice i njegovog zamjenika
kao i naknada za njihov rad kada dužnost obnašaju bez
zasnivanja radnog odnosa ....................................... 74
39. RJEŠENJE o izboru Odbora za statut, poslovnik
i propise.................................................................... 75
40. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Polugodišnjeg
izvješća o radu načelnika Općine Bilice za razdoblje od
1. siječnja do 10. lipnja 2013. godine ...................... 75
41. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Polugodišnjeg
izvješća o radu načelnika Općine Bilice za razdoblje od
10. do 30. lipnja 2013. godine.................................. 75
Broj 8 - Strana 3
2. OPĆINSKI NAČELNIK
1. PRAVILNIK o načinu korištenja službenog osobnog automobila, mobilnih telefona, sredstava reprezentacije i potpisivanja narudžbi ................................... 76
VI.
OPĆINA BISKUPIJA
OPĆINSKO VIJEĆE
12. ODLUKA o raspodjeli rezultata za 2012.
godinu ...................................................................... 77
13. ODLUKA o naknadi članovima Općinskog vijeća
Općine Biskupija...................................................... 78
14. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o
plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika
općinskog načelnika Općine Biskupija .................... 78
15. RJEŠENJE o imenovanju članova Stožera zaštite
i spašavanja Općine Biskupija ................................. 79
16. ZAKLJUČAK o prihvaćanju financijskih
izvještaja Proračuna Općine Biskupija za 2012.
godinu ...................................................................... 79
VII.
OPĆINA KIJEVO
OPĆINSKO VIJEĆE
11. ODLUIKA o učlanjenju u Lokalnu akcijsku
grupu u zaleđu Šibensko-kninske županije .............. 81
12. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za statut,
poslovnik i mandatne akte ....................................... 81
13. RJEŠENJE o imenovanju Stožera zaštite i
spašavanja na području Općine Kijevo ................... 81
VIII.
OPĆINA PROMINA
OPĆINSKO VIJEĆE
15. STATUTARNA ODLUIKA o izmjeni Statuta
Općine Promina ....................................................... 82
16. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke određivanju
osnovice i koeficijenta za obračun plaće općinskog
načelnika i zamjenika načelnika .............................. 82
17. ODLUKA o izmjeni Odluke o visini naknade za
dodjelu grobnog mjesta na korištenje na području Općine
Promina .................................................................... 82
18. IZMJENE I DOPUNE ODLUKE o sakupljanju,
odvozu i postupanju s prikupljenim komunalnim otpadom .......................................................................... 83
19. IZMJENE I DOPUNE OPĆIH UVJETA obračuna
odvoza komunalnog otpada od fizičkih i pravnih osoba
s područja Općine Promina ...................................... 83
20. RJEŠENJE o osnivanju i imenovanju Stožera
zaštite i spašavanja Općine Promina ........................ 84
21. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova
Odbora za statut i poslovnik .................................... 84
22. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova
Odbora za proračun i financije ................................. 85
Strana 4 - Broj 8
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
23. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova
Odbora za prostorno uređenje i gradnju....................85
IX.
OPĆINA RUŽIĆ
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
31. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Financijskog
izvještaja trgovačkog društva Prisliga d.o.o., Tisno za
2012. godinu .............................................................91
2. TAJNIK
OPĆINSKO VIJEĆE
13. ODLUKA o načinu utvrđivanja plaće i drugih
radnih prava načelnika i zamjenika načelnika Općine
Ružić .........................................................................85
14. ODLUKA o imenu ulice na području naselja
Gradac .......................................................................86
15. RJEŠENJE o osnivanju i imenovanju Stožera
zaštite i spašavanja Općine Ružić .............................86
X.
OPĆINA TISNO
1. OPĆINSKO VIJEĆE
24. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine
Tisno..........................................................................87
25. ODLUKA o osnivanju i imenovanju Stožera
zaštite i spašavanja Općine Tisno .............................88
26. ODLUKA o imenovanju stručnog Povjerenstva
za provođenje postupka davanja koncesija za komunalne
djelatnosti ..................................................................88
27. ODLUKA o dozvoljenom prekoračenju najviše
dopuštene razine buke ...............................................89
28.RJEŠENJE o izboru predsjednika Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja Općinskog vijeća Općine
Tisno..........................................................................90
29. RJEŠENJE o osnivanju i imenovanju Vijeća za
davanje koncesijskog odobrenja ...............................90
30. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Financijskog
izvještaja trgovačkog društva Ježinac d.o.o., Tisno za
2012. godinu .............................................................91
2. ISPRAVAK Odluke o izmjenama i dopunama
Odluke o uređenju prometa i korištenju parkirališta na
području Općine Tisno ..............................................91
XI.
OPĆINA TRIBUNJ
1. OPĆINSKO VIJEĆE
36. ODLUKA o koeficijentima za obračun plaća
službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Tribunj ...............................................91
37. ODLUKA o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
za davanje koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Tribunj ..
...................................................................................92
38. ODLUKA o imenovanju Stožera zaštite i
spašavanja za područje Općine Tribunj ....................93
39. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o utrošku
sredstava iz proračunske zalihe za period od 1. siječnja
do 30. lipnja 2013. godine.........................................94
40. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju trgovačkog društva “Mjesno
poduzeće” d.o.o. Tribunj za razdoblje siječanj-prosinac
2012. godine..............................................................94
2. OPĆINSKI NAČELNIK
7. IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA o unutarnjem redu Općinske uprave ........................................95
____________________
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
I.
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
82
Na temelju članka 37., 38., 39. i 43. Zakona o
proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08, 36/09, 46/09
i 136/12), članka 68. Zakona o financiranju jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne
novine”, broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01,
107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 i 73/08) i
članka 32. Statuta Šibensko-kninske županije (“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 8/09 i 4/13),
Županijska skupština Šibensko-kninske županije, na 2.
sjednici, od 25. srpnja 2013. godine, donosi
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
Šibensko-kninske županije
za 2013. godinu (II.)
Članak 1.
U članku 1. Proračuna A. RAČUN PRIHODA I
RASHODA mijenja se : redni broj 1. UKUPNI PRIHODI iznos od 113.048.000 kuna zamjenjuje se iznosom
od 114.048.000 kuna.
Redni broj 2.UKUPNI RASHODI iznos od
120.368.000 kuna zamjenjuje se iznosom od 121.368.000
kuna.
D. UKUPNO PRORAČUN ŠIBENSKO-KNINSKE
ŽUPANIJE mijenja se : redni broj 1. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI iznos od 120.368.000 kuna zamjenjuje
se iznosom od 121.368.000 kuna.
Redni broj 2.UKUPNI RASHODI I IZDACI iznos od 120.368.000 kuna zamjenjuje se iznosom od
121.368.000 kuna.
Članak 2.
U članku 3. Proračuna – A. RAČUN PRIHODA I
RASHODA mijenja se :
1.konto 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna iznos od 342.106 kuna zamjenjuje
se iznosom od 1.342.106 kuna.
2. Razred 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
1.1. skupina 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE sa 15.491.896
kuna na 14.868.896 kuna
1.1.1. podskupina 421 Građevinski objekti sa
4.957.819 kuna na 4.207.819 kuna,
1.1.2. podskupina 422 Postrojenja i oprema sa
7.588.577 kuna na 7.715.577 kuna,
1.2. skupina 45 RASHODI ZA DODATNA
ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI sa
3.461.325 kuna na 4.084.325 kuna
1.2.1. podskupina 451 Dodatna ulaganja na
građevinskim objektima sa 3.461.325 kuna na
4.084.325 kuna.
Članak 3.
U članku 4. mijenja se:
1. u RAZDJELU 040 Upravni odjel za zdravstvo i
Broj 8 - Strana 5
socijalnu skrb; GLAVNI PROGRAM: G14 Zdravstvo;
PROGRAM: 1441 Financiranje kapitalnih projekata
ustanova u zdravstvu ŠKŽ;
1.1. KAPITALNI PROJEKT: K 1441-01 Opća
bolnica Šibensko-kninske županije – izvor financiranja
decentralizirana sredstva;
1.1.1. RAČUN RASHODA 421 Građevinski objekti
sa 750.000 kuna na 0 kuna;
1.1.2. RAČUN RASHODA 422 Postrojenje i oprema
sa 3.056.675 kuna na 3.183.675 kuna;
1.1.3. RAČUN RASHODA 451 Dodatna ulaganja na
građevinskim objektima sa 2.708.325 kuna na 3.331.325
kuna.
2. U Razdjelu 050 Upravni odjel za
prosvjetu,znanost,kulturu i šport; dodaje se nova Aktivnost A 1703-05 Poticanje i razvoj športskih aktivnostiizvor financiranja donacije; opći cilj :Financijska potpora
za ostvarivanje javnih potreba u športu; poseban cilj:
Poticanje i razvoj športskih aktivnosti; provođenje
nogometnih aktivnosti i događanja športskog društvaudruge HNK „Šibenik“ u iznosu od 1.000.000. kuna.
Članak 4.
Ove Izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu
osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije“, a primjenjivat će se od 01.
siječnja do 31. prosinca 2013. godine.
KLASA: 400-06/13-01/14
URBROJ: 2182/1-01-13-1
Šibenik, 25. srpnja 2013.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Nediljko Dujić, v.r.
____________________
83
Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju
i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07, 38/09, 55/11,
90/11 i 50/12) i članka 32. Statuta Šibensko-kninske
županija („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,
broj 8/09 i 4/13), Županijska skupština Šibensko-kninske
županije, na 2. sjednici, od 25. srpnja 2013. godine,
donosi
ODLUKU
o ispravci pogreške u
Odluci o izmjenama i dopunama
Prostornog plana
Šibensko-kninske županije (III.)
Članak 1.
Ovom odlukom ispravlja se pogreška u Odluci o
izmjenama i dopunama Prostornog plana Šibenskokninske županije (III.) („Službeni vjesnik Šibenskokninske županije“, broj 6/12) u članku 95. tablica 17.
– 1: Lokacije postojećih i planiranih marina zamjenjuje
se novom tablicom
Strana 6 - Broj 8
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
Tablica 17-1.: Lokacije postojećih i planiranih marina
Luka na utičkog turizma – MARINA
redni
broj
O pćina/G rad
Općina
Murter
Kornati
-
PLA
NIRANE
POSTOJEĆE
Općina Tisno
Grad Vodice
Općina Tribunj
Grad Šibenik
Grad Skradin
Općina Primošten
Općina Rogoznica
Općina Pirovac
Ukupno
Općina Tisno
Grad Šibenik
Ukupno
Sveukupno
N aselje
N aziv
1.
Murter
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Kornati
Kornati
Betina
Jezera
Vodice
Tribunj
Šibenik
Šibenik
Skradin
Primošten
Rogoznica
Pirovac
Podražanj (Žut)
Piškera (Kornati)*
Betina
Jezera
Vodice
Tribunj
Solaris
Mandalina -Kulina
Skradin
Kremik
Frapa
Pirovac
1.
2.
3.
Tisno
Šibenik
Kaprije
Luka
Crnica
uvala Kaprije
postojeća pov ršina
akv atorija
(ha)
maksimalna
ukupna pov ršina
akv atorija
(ha)
5,1
7,0
3,1
2,5
1,39, 3,56
3,25
5,35
4,02
2,99
12,92
3,06
9,33
14,13
3,25
70,39 72,56
0
0
0
0,0
70,39 72,56
5,1
2,5
1,39, 3,56
3,25
7,0
4,02
10,0
12,92
5,0
10,0
14,13
3,25
85,56 87,73
4,7
10,0
3,5
18,2
103,76 105,93
Hramina
Članak 2.
Ova odluka je sastavni dio Odluke o izmjenama i
dopunama Prostornog plana Šibensko-kninske županije
(III.) („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,
broj 6/12) koju Županijska skupština donijela na 18.
sjednici 15. lipnja 2012. godine.
ODLUKU
o izradi (ciljanih) Izmjena i dopuna (V.)
Prostornog plana Šibensko-kninske
županije
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenim vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
Članak 1.
Donosi se Odluka o izradi (ciljanih) Izmjena i
dopuna (V.) Prostornog plana Šibensko-kninske županije
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj
11/02, 10/05, 3/06, 5/08, 6/12, 9/12- pročišćeni tekst i
4/13), u daljnjem tekstu: Odluka.
KLASA: 350-02/13-01/311
URBROJ: 2182/1-01-13-1
Šibenik, 25. srpnja 2013.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Nediljko Dujić, v.r.
____________________
84
Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju
i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07, 38/09, 55/11,
90/11, 50/12, 55/12 i 80/13) i članka 32. Statuta
Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik Šibenskokninske županije“, broj 8/09 i 4/13), Županijska
skupština Šibensko-kninske županije, na 2. sjednici, od
25. srpnja 2013. godine, donosi
OPĆE ODREDBE
Članak 2.
Odlukom o izradi utvrđuje se pravna osnova za
izradu Izmjena i dopuna (V) Prostornog plana Šibenskokninske županije (u daljnjem tekstu: Plan), obuhvat,
ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska
polazišta Plana, način pribavljanja stručnih rješenja,
popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja
izdaju zahtjeve za izradu prostornog plana iz područja
svog djelokruga, te drugih sudionika koji će sudjelovati
u izradi Plana, rokovi za izradu Plana, te izvori financiranja Plana.
PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU PLANA
Članak 3.
Odluka o izradi Plana donosi se temeljem obveza koje proizlaze iz odredaba Zakona o prostornom
uređenju i gradnji.
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Razlozi izrade Plana proizlaze prvenstveno iz iskazanih potreba da se u ovom postupku izvrši usklađenje
s promjenama od značaja za gospodarski razvoj
Županije, odnosno kojima se može pozitivno utjecati
na zapošljavanje.
OBUHVAT PLANA
Članak 4.
Područje obuhvata Plana odnosi se na administrativno teritorijalno područje Šibensko-kninske županije.
OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA
Članak 5.
Prostorni plan Šibensko-kninske županije (PPŠKŽ)
usvojen je 2002. godine („Službeni vjesnik Šibenskokninske županije“, broj 11/02), a 2005. godine usklađen
je s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog
područja mora („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“, broj 10/05). Na temelju velikog broja amandmana prilikom usvajanja temeljnog plana 2002. godine,
izrađene su i usvojene Izmjene i dopune I. („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 3/06). Također
je, tijekom 2007. godine, inicirana ciljana izrada Izmjena
i dopuna PPŠKŽ, koja se odnosila na saniranje stanja
na području Općine Rogoznica, osiguranje prostora za
smještaj sportsko rekreacijske zone za izviđače na otoku
Kaknu, te korekciju trase magistralnog plinovodnog
sustava – u odnosu na stručna istraživanja. Iste Izmjene
i dopune usvojene su 2008. godine („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, broj 5/08).
Izmjene i dopune III. PPŠKŽ usvojene su 15. lipnja
2012. godine, te objavljene u „Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije“, broj 6/12. Istim Izmjenama
i dopunama mijenjano je ili dopunjavano više dijelova
Plana, tako da je najveći broj tema elaboriran za duži
vremenski rok.
Izmjene i dopune (ciljane) IV. PPŠKŽ usvojene su
27. ožujka 2013. godine, te objavljene u „Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije“, broj 4/13. Ovim
Izmjenama i dopunama izvršene su prilagodbe potrebama turističkog gospodarstva, prometnog sustava i
poglavlja sanitarne zaštite izvorišta.
CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA
Članak 6.
Osnovni ciljevi izrade Izmjena i dopuna (V.) PP
Šibensko-kninske županije su:
• Preoblikovanje prostora turističko-ugostiteljske
zone i golf igrališta na Prukljanu (Grad Skradin), uz
mogućnost planiranja aqua parka;
• Određivanje lokacije i uvjeta smještaja za
marikulturu (uzgoj tuna) u akvatoriju južno od otočića
Balabre, izvan ZOP-a (Općina Murter-Kornati);
• Detaljnije razgraničenje u odnosu na značaj i
moguću namjenu planiranih gospodarskih zona;
• Izmjena i dopuna članka 121. stavak 15. u vezi
Broj 8 - Strana 7
planiranja solarnih kolektora i/ili panela u građevinskim
područjima naselja;
• Izmjena članka 40. na način da se u tablici
“Raspored turističkih zona po naseljima, veličine i
maksimalni kapaciteti po zonama” poveća maksimalni
kapacitet (broj kreveta) za turističko-ugostiteljsku zonu
na otoku Obonjanu (Grad Šibenik);
• Izmjena članka 148. stavak 5. na način da se
dopuni smjernicama za izgradnju potrebnih sadržaja za
arboretum;
• Dopuna članka 44. na način da se za eksploatacijska polja na kojima se, kao osnovna sirovina, eksploatira
vapnenac - karbonatna sirovina za industrijsku preradu,
razmotri mogućnost uvrštenja i tehničko - građevnog
kamena.
Osim gore navedenih ciljeva moguće je u ovom
postupku izvršiti izmjene koje bi sadržavale usklađenja
sa najnovijim propisima.
POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA
POTREBNIH ZA IZRADU PLANA
Članak 7.
Prilikom izrade Plana koristit će se dostupne relevantne odluke, elaborati i studije.
Tijekom izrade Plana nositelj izrade sa stručnim
izrađivačem može utvrditi potrebu izrade i drugih
stručnih podloga od značaja za pripremu kvalitetnih
planskih rješenja.
NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA
Članak 8.
U ovom postupku koristit će se prethodno navedeni dokumenti, a po potrebi Javna ustanova Zavod za
prostorno uređenje Šibensko-kninske županije - kao
stručni izrađivač Plana u suradnji sa stručnim tvrtkama
i pojedinačnim stručnjacima može naručiti i dodatna
stručna rješenja.
Tijekom izrade Plana zainteresirani subjekti mogu
dostaviti svoje stručno elaborirane prijedloge.
VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH
GEODETSKIH PODLOGA
Članak 9.
Plan će se, sukladno Zakonu o prostornom uređenju
i gradnji, izraditi na topografskoj karti - Hrvatskoj
državnoj karti u mjerilu 1:100 000.
Stručni izrađivač može, ovisno o potrebi planske
razrade, zatražiti od nositelja izrade i nabavu drugih
potrebnih kartografskih i ortofoto podloga.
POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJI DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA IZ PODRUČJA SVOG
DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA, KOJI ĆE
SUDJELOVATI U IZRADI PROSTORNOG PLANA
Strana 8 - Broj 8
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Članak 10.
Tijela i osobe određene posebnim propisima koje
daju zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane
dokumente) i drugi sudionici u izradi Plana, sudjelovat će
u izradi Plana na način da će biti zatraženi njihovi uvjeti
koje treba poštivati u izradi Nacrta prijedloga Plana, ili
podaci potrebni za izradu Plana. Ista tijela će biti pozvana
na javnu raspravu u postupku izrade Plana.
Tijela i osobe iz stavka 1. ovog članka su:
1. Upravna tijela Šibensko-kninske županije, Trg
Pavla Šubića I br. 2, 22000 Šibenik:
- Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju,
- Upravni odjel za gospodarstvo,
- Upravni odjel za pomorstvo, promet, otočni i
područni razvoj,
- Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu i
šport,
- Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb,
2. Ured državne uprave u Šibensko-kninskoj
županiji,
3. Lučka kapetanija Šibenik, Obala dr. F. Tuđmana
br. 8, 22000 Šibenik,
4. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni
ured za zaštitu i spašavanje Šibenik, Odjel za zaštitu i
spašavanje, Velimira Škorpika 5, 22000 Šibenik,
5. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska
uprava Šibensko-kninska, Odjel upravnih i inspekcijskih poslova, Inspektorat unutarnjih poslova, Velimira
Škorpika 5, 22000 Šibenik,
6. HT – Odjel za tehničko planiranje Regija 2 – jug,
Vinkovačka 19, 21000 Split,
7. HEP – DISTRIBUCIJA d.o.o. Zagreb, DP Elektra,
Ante Šupuka 1, 22000 Šibenik,
8. JKP „Vodovod i odvodnja“, Ul. Kralja Zvonimira
50, 22000 Šibenik,
9. Županijska uprava za ceste – Šibenik, Velimira
Škorpika 27, 22000 Šibenik,
10. Lučka uprava u Šibensko-kninskoj županiji,
Draga 14, 22000 Šibenik,
11. JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Šibensko-kninske županije, Prilaz tvornici 39/2,
22000 Šibenik,
12. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava
za zaštitu prirode, Ulica Republike Austrije 14, 10000
Zagreb,
13. Ministarstvo poljoprivrede, Trg kralja Petra
Krešimira IV, br. 1, 10000 Zagreb, temeljem Zakona o
šumama,
Br. Akt. Faza izrade i donošena
(aktivnosti)
1.
Utvrđivanje Prijedloga odluke
o izradi Plana
2.
Donošenje Odluke o izradi Plana
(članak 78. Zakona)
3.
Objava Odluke o izradi Plana u službenom
glasilu i dostava Urbanističkoj inspekciji
(članak 78. stav. 4. i član 79. stav 5. Zakona)
4.
Obavijest o izradi Plana (članak 82. Zakona)
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
14. Ministarstvo poljoprivrede, Ul. grada Vukovara
220, 10000 Zagreb, temeljem. Zakona o vodama,
15. Ministarstvo poljoprivrede, Ul. grada Vukovara
78, 10000 Zagreb, temeljem Zakona o proljoprivrednom
zemljištu i Zakona o stočarstvu,
16. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Šibeniku, Stube
Čulinovića 1/3, 22000 Šibenik,
17. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno
područje dalmatinskih slivova, Vukovarska 35, 21000
Split,
18. Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne
resurse, Sektor za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu
okoliša, Sarajevska cesta br. 7 (objekt broj 7), 10000
Zagreb,
19. Ministarstvo gospodarstva, Uprava za industrijsku politiku, energetiku i rudarstvo, Ulica grada
Vukovara 78, 10000 Zagreb,
20. Hrvatske šume, Šumarija Šibenik, J. Bana
Jelačića 1, 22000 Šibenik,
21. Hrvatske šume, Uprava šuma Podružnica Split,
Kralja Zvonimira 35, 21000 Split,
22. Hrvatska agencija za telekomunikacije, PP 162,
Jurišićeva 13, 10002 Zagreb,
23. Hrvatske ceste, Velimira Škorpika 27, 22000
Šibenik,
24. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva,
Odjel za akvakulturu, Ivana Mažuranića 30, 23000
Zadar,
25. Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture,
Uprava pomorske i unutarnje plovidbe, brodarstva, luka
i pomorskog dobra, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.
Tijela i osobe iz stavka 2. ovog članka dužna su
svoje zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane
dokumente) iz stavka 1. ovog članka dostaviti u roku
od 30 dana Nositelju izrade, od dostave zahtjeva iz ove
odluke.
ROK ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA,
ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA
PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PROSTORNOG
PLANA
Članak 11.
Rok izrade Nacrta prijedloga Plana iznosi 20 dana.
Ovom odlukom u donjoj tabeli određeni su rokovi
pojedinih aktivnosti na izradi i donošenju Plana s naznakom nadležnih subjekta za njihovo izvršenje.
Nadležnost
Potrebno vrijeme
(dani)
Župan
Županijska skupština
Nositelj izrade
Nositelj izrade
8
8
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Dostava Odluke pravnim osobama iz članka 10.
Odluke s zahtjevom da dostave svoje zahtjeve
(članak 79. stav 1. Zakona)
Dostava zahtjeva od strane pravnih osoba članka 10.
Odluke (članak 79. stav 2., 3. i 4. Zakona)
i tijela iz članka 10. Odluke
Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti
Plana za ekološku mrežu
Postupak ocjene o potrebi strateške procjene
utjecaja Plana na okoliš
Izrada Nacrta prijedloga Plana za javnu raspravu
(članak 84. stavak 4.)
Utvrđivanje Prijedloga Plana i upućivanje
u postupak javne rasprave
(članak 84. stavak 2. Zakona)
Objava javne rasprave o Prijedlogu Plana u tisku
i službenom glasilu, te posebne pisane obavijesti
(članak 86. i 87. Zakona)
Trajanje javnog uvida (članak 88. Zakona)
Izrada izvješća o javnoj raspravi (članak 91. Zakona)
Izrada Nacrta Konačnog prijedloga Plana
(članak 94. stavak 1. Zakona)
Ishođenje mišljenja i suglasnosti
(članak 94. stav 2., 3. i 4. Zakona) i posebni zakoni.
Dostava Nacrta konačnog prijedloga sa aktima iz
točke 16. predstavničkim tijelima
JLS radi davanja mišljenja
Izrada očitovanja o mišljenjima JLS
(članak 95. Zakona)
Utvrđivanje Konačnog prijedloga plana
(članak 95. Zakona)
Ishođenje suglasnosti MGPU prije donošenja
(članak 97. Zakona)
Donošenje Plana (članak 100. Zakona)
Broj 8 - Strana 9
Nositelj izrade
Nositelj izrade/ Pravne osobe
8
30
Nositelj izrade
60
Nositelj izrade
70
Stručni izrađivač
Nacrta prijedloga
20
Župan
8
Nositelj izrade
Nositelj izrade
Nositelj izrade i stručni izrađivač
8
8
15
Nositelj izrade
15
Nositelj izrade /
Pravne osobe iz članka 79. Zakona 30
Nositelj izrade,
Predstavnička tijela JLS u Županiji 30
Nositelj izrade i Stručni izrađivač
8
Župan
8
Nositelj izrade/ MGPU
Županijska skupština
45
15
Ukoliko se iz opravdanih razloga u pojedinim fazama pripreme, izrade i donošenja Plana ne budu mogli
poštovati utvrđeni rokovi, nositelj izrade i stručni izrađivač su dužni o tome obavijestiti župana, što se posebno
odnosi na potrebu postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš sukladno Zakonu o zaštiti okoliša
(„Narodne novine“, broj 80/13) i postupka prethodne ocjene prihvatljivosti Plana za ekološku mrežu sukladno
Zakonu o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13), a za koji postupak se ne može točno predvidjeti potrebno
vrijeme trajanja.
Nositelj izrade u smislu Zakona je Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske
županije.
Stručni izrađivač plana je Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije.
ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU
Članak 12.
Ovom se odlukom ne zabranjuje izdavanje akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru.
IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PROSTORNOG PLANA
Članak 13.
Sredstva za izradu Plana osigurati će se u Proračunu Šibensko-kninske županije za 2013. i 2014. godinu.
ZAVRŠNE ODREDBE
Strana 10 - Broj 8
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Članak 14.
Odluka će se dostaviti urbanističkoj inspekciji, tijelima i osobama određenim posebnim propisima.
Članak 15.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u
„Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.
Klasa: 350-02/13-01/310
Urbroj: 2182/1-01-13-1
Šibenik, 25. srpnja 2013.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Nediljko Dujić, v.r.
Sidrišno polje XV
koordinate
Tn
y
1
5555207.51
2
5555232.18
3
5555143.41
4
5555118.74
P= 13.500 m2
Sidrišno polje XVI
koordinate
Tn
y
5
5555227.29
6
5555365.19
7
5555329.77
8
5555191.87
P= 13.500 m2
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
x
4838877.84
4838729.89
4838715.08
4838863.04
x
4838624.91
4838565.87
4838483.14
4838542.17
____________________
a ucrtano na situaciji s položajem sidrišta u M 1:5000
koja čini sastavni dio ove odluke.
Na temelju članka 26. Zakona o koncesijama (»Narodne novine«, broj 143/12), članka 20. stavak 2. Zakona
o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne
novine« broj 158/03, 141/06 i 38/09), točke 9. Obavijesti
o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u
svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog
sustava za luku posebne namjene, luku nautičkog turizma – sidrište u uvali Tratica na otoku Kakan (»Narodne novine«, broj 25/13), Zapisnika o pregledu i ocjeni
pristiglih ponuda Stručnog tijela za ocjenu ponuda za
koncesije na pomorskom dobru, Klasa:934-01/12-01/32,
Urbroj:2182/1-04-13-21 od 29. travnja 2013. godine i
članka 32. Statuta Šibensko-kninske županije (“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 08/09 i 04/13),
Županijska skupština Šibensko-kninske županije, na 2.
sjednici, od 25. srpnja 2013. godine, donosi
Prirodu i opseg djelatnosti čini gospodarsko
korištenje i postavljanje sidrenog sustava radi obavljanja
djelatnosti u nautičkom turizmu isključivo prema odredbama lokacijske dozvole Klasa UP/I-350-05/12-01/77,
Ur.broj:2182/01-08-13-10, od 8. siječnja 2013. godine
izdane od strane Upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnju Grada Šibenika.
85
ODLUKU
o davanju koncesije na pomorskom dobru u
svrhu gospodarskog korištenja luke posebne
namjene – luke nautičkog turizma - sidrište
u uvali Tratica na otoku Kakan
Članak 1.
Šibensko-kninska županija (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije), u provedenom otvorenom postupku
davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko
korištenje luke posebne namjene – luke nautičkog turizma - sidrište u uvali Tratica na otoku Kakan, kao najpovoljnijeg ponuditelja odabrala je Marinu Košuljandić,
vlasnicu obrta za turizam i usluge RIVA-TOURS, Otok
Kakan bb, MB:92072844, OIB 19290027806 (u daljnjem tekstu: Najpovoljniji ponuditelj).
Članak 2.
Predmet koncesije je pomorsko dobro, sidrište u
uvali Tratica na otoku Kakan odnosno dva sidrišna
polja dimenzija 150,00x90,00 m, sa 8 plutača po polju,
ukupno 16 plutača, ukupne zauzete morske površine
27.000 m². Sidrišna polje određena su slijedećim koordinatnim točkama:
Članak 3.
Koncesija se daje na rok od 12 (dvanaest) godina od
dana potpisivanja Ugovora o koncesiji.
Članak 4.
Za korištenje pomorskog dobra navedenog u članku
2. ove odluke najpovoljniji ponuditelj se obvezuje
uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju naknadu.
Godišnja naknada sastoji se od dva dijela:
- stalni dio naknade u iznosu od 1,00 (jednu) kunu
po metru kvadratnom zauzetog pomorskog dobra, a
što iznosi 27.000,00 kn (dvadesetsedamtisućakuna)
godišnje,
- promjenjivi dio naknade u iznosu od 2% ukupnog
godišnjeg prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti i
pružanjem usluga na predmetnom pomorskom dobru.
Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine
stalnog dijela koncesijske naknade uz obvezu da o tome
tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest koncesionaru.
Način i rokovi plaćanja koncesije utvrdit će se Ugovorom o koncesiji.
Članak 5.
Koncesija se ne može prenijeti na drugu osobu bez
izričitog odobrenja Davatelja koncesije.
Najpovoljniji ponuditelj ne smije umanjiti, ometati ili
onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova
pomorskog dobra prema njihovoj namjeni, posebno se
to odnosi na zabranjivanje sidrenja na ostalom području
uvale ukoliko je to predviđeno.
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Najpovoljniji ponuditelj odgovoran je za svaku štetu
koja nastane uslijed gospodarskog korištenja pomorskog
dobra, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i
unapređivati.
Članak 6.
Najpovoljniji ponuditelj dužan je koristiti pomorsko dobro iz članka 2. ove odluke sukladno Studiji
gospodarske opravdanosti izrađenoj od najpovoljnijeg
ponuditelja (sastavni dio Ponude).
Najpovoljniji ponuditelj dužan je strogo poštivati
rokove ulaganja koji su navedeni u Studiji gospodarske opravdanosti, te surađivati s Povjerenstvom za
praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama
pri redovitim kontrolama.
Najpovoljniji ponuditelj dužan je pridržavati se svih
posebnih propisa u svezi osiguranja primjerenog standarda sanitarnih i higijenskih uvjeta na koncesioniranom
području, te sprječavanja onečišćenja obale i mora.
Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje koristiti,
održavati i štititi pomorsko dobro u skladu s posebnim propisima Republike Hrvatske o zaštiti okoliša i
građenja.
Članak 7.
Najpovoljniji ponuditelj je dužan za vrijeme trajanja
koncesije održavati i štititi pomorsko dobro iz ove odluke pažnjom dobrog gospodara, te ne smije poduzimati
nikakve druge radnje na istom osim onih koje su mu
dopuštene ovom odlukom.
Najpovoljniji ponuditelj je dužan tijekom cijele
godine pružati usluge nautičarima na sidrištu, odnosno
korisnicima sidrišta, čuvati, održavati područje, deponirati prikupljeni otpad, popravljati i održavati oštećenu
opremu, te sanirati područje sukladno građevinskim
propisima.
Članak 8.
Nakon isteka Ugovora o koncesiji, koncesionar ima
pravo uzeti ono što je temeljem tog Ugovora postavio
na pomorskom dobru, kao i prinove, ako je to moguće
po prirodi stvari, bez veće štete za pomorsko dobro.
Ako to nije moguće, postavljeno i prinove smatraju se
pripadnošću pomorskog dobra, a Davatelj koncesije
može tražiti od koncesionara da ih o svom trošku i uz
svoj rizik ukloni, u cijelosti ili djelomično i vrati pomorsko dobro u prijašnje stanje, te ga predati Davatelju
koncesije na slobodno raspolaganje.
Članak 9.
Koncesija prestaje, oduzima se i opoziva uz uvjete
utvrđene zakonom, ovom odlukom i uz posebne uvjete
koji će biti utvrđeni ugovorom o koncesiji.
Koncesija može prestati ako dođe do izmjena
dokumenata prostornog uređenja, ukoliko se ispune i
svi drugi uvjeti predviđeni posebnim propisima i ako
najpovoljniji ponuditelj ne izvrši ulaganja predviđena
u Studiji gospodarske opravdanosti.
Broj 8 - Strana 11
Članak 10.
Koncesija može prestati ili se ograničiti njen opseg
korištenja ukoliko za vrijeme trajanja koncesije nastanu
promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno
koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji,
npr. da se u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u
infrastrukturu (polaganje cijevi za vodu ili kanalizaciju,
ugradnja instalacija i sl.).
Članak 11.
Povjerenstvo iz članka 6. stavka 2. ove odluke prati
provedbu izvršavanja ove odluke i Ugovora o koncesiji
i redovito izvještava davatelja koncesije o uočenim nepravilnostima, te predlaže mjere.
Upravni nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o
koncesiji provode ovlašteni državni službenici nadležnog
ministarstva i ureda državne uprave u Županiji sukladno
Zakonu o sustavu državne uprave.
Inspekcijski nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji obavljaju inspektori pomorskog dobra
nadležnog ministarstva i inspektori lučke kapetanije.
Članak 12.
Na temelju ove odluke ovlašćuje se župan Šibenskokninske županije da sklopi ugovor o koncesiji pomorskog dobra iz točke I. ove odluke, u roku 30 (trideset)
dana, od trenutka kada je odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja postala konačna.
Ugovorom iz stavka 1. ove točke detaljno će se
urediti ovlaštenja Davatelja koncesije te prava i obveze
Ovlaštenika koncesije.
Ukoliko Ovlaštenik koncesije ne potpiše ugovor
o koncesiji pomorskog dobra u roku iz stavka 1. ove
točke, prestat će sva prava i obveze predviđene ovom
odlukom, a davatelj koncesije naplatiti će garanciju za
ozbiljnost ponude.
Članak 13.
Prije potpisivanja ugovora o koncesiji odabrani ponuditelj dužan je ishoditi bankarsku garanciju za dobro
ispunjenje obveza iz ugovora o koncesiji u visini 5,0%
od ponuđene vrijednosti investicije s rokom važenja
6 mjeseci dužim od planiranog roka završetka investicije, garancija mora biti bezuvjetna, “bez prigovora”
i naplativa na prvi poziv te bjanko zadužnicu na iznos
do 100.000,00 kuna kao instrument osiguranja plaćanja
koncesijske naknade.
Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne ishodi garanciju
te bjanko zadužnicu iz stavka 1. ovog članka, prestat će
sva prava i obveze predviđene ovom odlukom, neće se
sklopiti ugovor o koncesiji, a davatelj koncesije naplatiti
će garanciju za ozbiljnost ponude.
Članak 14.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
Strana 12 - Broj 8
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Klasa: 934-03/13-01/6
Urbroj: 2182/1-01-13-1
Šibenik, 25. srpnja 2013.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Nediljko Dujić, v.r.
____________________
86
Na temelju članka 26. Zakona o koncesijama (»Narodne novine«, broj 143/12), članka 20. stavak 2. Zakona
o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne
novine« broj 158/03, 141/06 i 38/09), točke 9. Obavijesti
o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u
svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog
sustava za luku posebne namjene, luku nautičkog turizma – sidrište u uvali Tratinska na otoku Žirje (»Narodne novine«, broj 25/13), Zapisnika o pregledu i ocjeni
pristiglih ponuda Stručnog tijela za ocjenu ponuda za
koncesije na pomorskom dobru, Klasa: 934-01/12-01/15,
Urbroj:2182/1-04-13-23 od 29. travnja 2013. godine i
članka 32. Statuta Šibensko-kninske županije (“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 08/09 i 04/13),
Županijska skupština Šibensko-kninske županije, na 2.
sjednici, od 25. srpnja 2013. godine, donosi
ODLUKU
o davanju koncesije na pomorskom dobru
u svrhu gospodarskog korištenja
luke posebne namjene – luke nautičkog turizma - sidrište u uvali
Tratinska na otoku Žirje
Članak 1.
Šibensko-kninska županija (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije), u provedenom otvorenom postupku
davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene – luke nautičkog
turizma - sidrište u uvali Tratinska na otoku Žirje,
kao najpovoljnijeg ponuditelja odabrala je trgovačko
društvo MAGNUS d.o.o, Mikavica, 22 236 Žirje, OIB
04113270910, zastupano po direktoru Borisu Kale (u
daljnjem tekstu: Najpovoljniji ponuditelj).
Članak 2.
Predmet koncesije je pomorsko dobro, sidrište u
uvali Tratinska na otoku Žirje, sidrišno polje nepravilnog oblika, dio je segment luka baze-unutarnjeg luka
491,39x60m (R=765,62m), a dio pravokutnik baze
87,65mx60,00m uzduž obale sjeverozapadne strane
uvale, orjentirano u smjeru jugoistok, zauzima 43.498
m2 morske površine i može se postaviti 22 plutače.
Sidrišno polje određeno je slijedećim koordinatnim
točkama:
Sidrišno polje
koordinate
Tn
y
1
5550641.08
2
5550782.63
3
5550733.56
4
5550877.76
5
5550818.21
6
5550611.18
7
5550654.60
8
5550596.45
P= 43.498 m2
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
x
4835754.04
4835587.59
4835553.06
4835179.24
4835171.87
4835607.61
4835649.21
4835713.94
a ucrtano na situaciji s položajem sidrišta u M 1:5000
koja čini sastavni dio ove odluke.
Prirodu i opseg djelatnosti čini gospodarsko
korištenje i postavljanje sidrenog sustava radi obavljanja djelatnosti u nautičkom turizmu isključivo
prema odredbama odredbama lokacijske dozvole Klasa:
UP/I-350-05/12-01/76, Ur.broj:2182/01-08-13-10, od 8.
siječnja 2013. godine izdane od strane Upravnog odjela
za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnju
Grada Šibenika.
Članak 3.
Koncesija se daje na rok od 12 (dvanaest) godina od
dana potpisivanja Ugovora o koncesiji.
Članak 4.
Za korištenje pomorskog dobra navedenog u članku
2. ove odluke najpovoljniji ponuditelj se obvezuje
uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju naknadu.
Godišnja naknada sastoji se od dva dijela:
- stalni dio naknade u iznosu od 1,00 (jednu) kunu
po metru kvadratnom zauzetog pomorskog dobra, a
što iznosi 43.498,00 kn (četrdesettritisućečetiristotine
devedesetosam
kuna) godišnje,
- promjenjivi dio naknade u iznosu od 2 (dva) %
ukupnog godišnjeg prihoda ostvarenog obavljanjem
djelatnosti i pružanjem usluga na predmetnom pomorskom dobru.
Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine
stalnog dijela koncesijske naknade uz obvezu da o tome
tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest koncesionaru.
Način i rokovi plaćanja koncesije utvrdit će se Ugovorom o koncesiji.
Članak 5.
Koncesija se ne može prenijeti na drugu osobu bez
izričitog odobrenja Davatelja koncesije.
Najpovoljniji ponuditelj ne smije umanjiti, ometati ili
onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova
pomorskog dobra prema njihovoj namjeni, posebno se
to odnosi na zabranjivanje sidrenja na ostalom području
uvale ukoliko je to predviđeno.
Najpovoljniji ponuditelj odgovoran je za svaku štetu
koja nastane uslijed gospodarskog korištenja pomorskog
dobra, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i
unapređivati.
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 8 - Strana 13
Članak 6.
Najpovoljniji ponuditelj dužan je koristiti pomorsko
dobro iz članka 2. ove odluke sukladno Studiji gospodarske opravdanosti izrađenoj od najpovoljnijeg ponuditelja
(sastavni dio Ponude).
promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno
koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji,
npr. da se u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u
infrastrukturu (polaganje cijevi za vodu ili kanalizaciju,
ugradnja instalacija i sl.).
Najpovoljniji ponuditelj dužan je strogo poštivati
rokove ulaganja koji su navedeni u Studiji gospodarske
opravdanosti, te surađivati s Povjerenstvom za praćenje
izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama pri redovitim kontrolama.
Članak 11.
Povjerenstvo iz članka 6. stavka 2. ove odluke prati
provedbu izvršavanja ove odluke i Ugovora o koncesiji
i redovito izvještava davatelja koncesije o uočenim nepravilnostima, te predlaže mjere.
Najpovoljniji ponuditelj dužan je pridržavati se svih
posebnih propisa u svezi osiguranja primjerenog standarda sanitarnih i higijenskih uvjeta na koncesioniranom
području, te sprječavanja onečišćenja obale i mora.
Upravni nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o
koncesiji provode ovlašteni državni službenici nadležnog
ministarstva i ureda državne uprave u Županiji sukladno
Zakonu o sustavu državne uprave.
Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje koristiti,
održavati i štititi pomorsko dobro u skladu s posebnim propisima Republike Hrvatske o zaštiti okoliša i
građenja.
Inspekcijski nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji obavljaju inspektori pomorskog dobra
nadležnog ministarstva i inspektori lučke kapetanije.
Članak 7.
Najpovoljniji ponuditelj je dužan za vrijeme trajanja
koncesije održavati i štititi pomorsko dobro iz ove odluke pažnjom dobrog gospodara, te ne smije poduzimati
nikakve druge radnje na istom osim onih koje su mu
dopuštene ovom odlukom.
Najpovoljniji ponuditelj je dužan tijekom cijele
godine pružati usluge nautičarima na sidrištu, odnosno
korisnicima sidrišta, čuvati, održavati područje, deponirati prikupljeni otpad, popravljati i održavati oštećenu
opremu, te sanirati područje sukladno građevinskim
propisima.
Članak 8.
Nakon isteka Ugovora o koncesiji, koncesionar ima
pravo uzeti ono što je temeljem tog Ugovora postavio
na pomorskom dobru, kao i prinove, ako je to moguće
po prirodi stvari, bez veće štete za pomorsko dobro.
Ako to nije moguće, postavljeno i prinove smatraju se
pripadnošću pomorskog dobra, a Davatelj koncesije
može tražiti od koncesionara da ih o svom trošku i uz
svoj rizik ukloni, u cijelosti ili djelomično i vrati pomorsko dobro u prijašnje stanje, te ga predati Davatelju
koncesije na slobodno raspolaganje.
Članak 9.
Koncesija prestaje, oduzima se i opoziva uz uvjete
utvrđene zakonom, ovom odlukom i uz posebne uvjete
koji će biti utvrđeni ugovorom o koncesiji.
Koncesija može prestati ako dođe do izmjena dokumenata prostornog uređenja, ukoliko se ispune i
svi drugi uvjeti predviđeni posebnim propisima i ako
najpovoljniji ponuditelj ne izvrši ulaganja predviđena
u Studiji gospodarske opravdanosti.
Članak 10.
Koncesija može prestati ili se ograničiti njen opseg
korištenja ukoliko za vrijeme trajanja koncesije nastanu
Članak 12.
Na temelju ove odluke ovlašćuje se župan Šibenskokninske županije da sklopi ugovor o koncesiji pomorskog dobra iz točke I. ove odluke, u roku 30 (trideset)
dana, od trenutka kada je odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja postala konačna.
Ugovorom iz stavka 1. ove točke detaljno će se
urediti ovlaštenja Davatelja koncesije te prava i obveze
Ovlaštenika koncesije.
Ukoliko Ovlaštenik koncesije ne potpiše ugovor
o koncesiji pomorskog dobra u roku iz stavka 1. ove
točke, prestat će sva prava i obveze predviđene ovom
odlukom, a davatelj koncesije naplatiti će garanciju za
ozbiljnost ponude.
Članak 13.
Prije potpisivanja ugovora o koncesiji odabrani ponuditelj dužan je ishoditi bankarsku garanciju za dobro
ispunjenje obveza iz ugovora o koncesiji u visini 5,0%
od ponuđene vrijednosti investicije s rokom važenja
6 mjeseci dužim od planiranog roka završetka investicije, garancija mora biti bezuvjetna, “bez prigovora”
i naplativa na prvi poziv te bjanko zadužnicu na iznos
do 100.000,00 kuna kao instrument osiguranja plaćanja
koncesijske naknade.
Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne ishodi garanciju
te bjanko zadužnicu iz stavka 1. ovog članka, prestat će
sva prava i obveze predviđene ovom odlukom, neće se
sklopiti ugovor o koncesiji, a davatelj koncesije naplatiti
će garanciju za ozbiljnost ponude.
Članak 14.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
Klasa: 934-03/13-01/7
Urbroj: 2182/1-01-13-1
Šibenik, 25. srpnja 2013.
Strana 14 - Broj 8
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Nediljko Dujić, v.r.
____________________
87
Na temelju članka 26. Zakona o koncesijama
(»Narodne novine«, broj 143/12), članka 20. stavak 2.
Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 38/09), Zapisnika
o pregledu i ocjeni pristiglih ponuda Stručnog tijela
za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru,
Klasa: 934-01/09-01/12, Urbroj:2182/1-04-13-72 od
29. svibnja 2013. godine i članka 32. Statuta Šibenskokninske županije (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 08/09 i 04/13), Županijska skupština
Šibensko-kninske županije, na 2. sjednici, od 25. srpnja
2013. godine, donosi
ODLUKU
o davanju koncesije na pomorskom dobru u
svrhu gospodarskog korištenja
luke posebne namjene – luke nautičkog
turizma - sidrište u uvali Soline uz luku
nautičkog turizma u Rogoznici
Članak 1.
Šibensko-kninska županija (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije), u provedenom otvorenom postupku
davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko
korištenje luke posebne namjene – luke nautičkog turizma - sidrište u uvali Soline uz luku nautičkog turizma
u Rogoznici kao najpovoljnijeg ponuditelja odabrala
je trgovačko društvo LAGUNA TRADE d.o.o Uvala
Soline 1, 22203 Rogoznica, OIB 18996348579, zastupano po direktoru Franji Pašaliću (u daljnjem tekstu:
Najpovoljniji ponuditelj).
Članak 2.
Predmet koncesije je pomorsko dobro, sidrišno
polje u obliku segmenta kruga. Dužina unutrašnjeg luka
iznosi 230,04 m, a vanjskog luka 263,86 m. Radijus
unutrašnjeg luka iznosi R= 888 m, a radijus vanjskog
luka R=958 m. Širina sidrišnog polja je 70,86 m. Isto
zauzima 18.365 m² morske površine, maksimalnog
kapaciteta 16 plutača. Sidrištno polje određeno je
slijedećim koordinatnim točkama:
Sidrišno polje 1
koordinate
Tn
y
1.
5578367,87
2.
5578304,60
3.
5578272,97
4.
5578248,92
5.
5578298,77
6.
5578320,61
P= 18.365 m2
x
4820626,85
4820371,54
4820382,72
4820424,37
4820648,29
4820651,36
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
ucrtano na situaciji s ucrtanim položajem sidrišta u
M 1:5000 koja čini sastavni dio ove odluke.
Prirodu i opseg djelatnosti čini gospodarsko
korištenje i postavljanje sidrenog sustava radi obavljanja djelatnosti u nautičkom turizmu isključivo prema
odredbama lokacijske dozvole Klasa:UPI-350-05/1101/165, Urbroj:2182/1-16/3-12-7 od 25. rujna 2012.
godine te Rješenja o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole,
Klasa:UP/I-350-05/13-01/20, Urbroj:2182/1-16/313-4 od 21. ožujka 2013. godine izdanih od Upravnog
odjela za prostorno uređenje i gradnju Šibensko-kninske
županije.
Članak 3.
Koncesija se daje na rok od 12 (dvanaest) godina od
dana potpisivanja Ugovora o koncesiji.
Članak 4.
Za korištenje pomorskog dobra navedenog u članku
2. ove odluke najpovoljniji ponuditelj se obvezuje
uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju naknadu.
Godišnja naknada sastoji se od dva dijela:
- stalni dio naknade u iznosu od 5,00 (pet) kuna po
metru kvadratnom zauzetog pomorskog dobra, a što
iznosi 91.825,00 (devedesetjednutisućuosamstotinadv
adesetpet) kuna godišnje,
- promjenjivi dio naknade u iznosu od 5 (pet) %
ukupnog godišnjeg prihoda ostvarenog obavljanjem
djelatnosti i pružanjem usluga na predmetnom pomorskom dobru.
Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine
stalnog dijela koncesijske naknade uz obvezu da o tome
tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest koncesionaru.
Način i rokovi plaćanja koncesije utvrdit će se Ugovorom o koncesiji.
Članak 5.
Koncesija se ne može prenijeti na drugu osobu bez
izričitog odobrenja Davatelja koncesije.
Najpovoljniji ponuditelj ne smije umanjiti, ometati ili
onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova
pomorskog dobra prema njihovoj namjeni, posebno se
to odnosi na zabranjivanje sidrenja na ostalom području
uvale ukoliko je to predviđeno.
Najpovoljniji ponuditelj odgovoran je za svaku štetu
koja nastane uslijed gospodarskog korištenja pomorskog
dobra, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i
unapređivati.
Članak 6.
Najpovoljniji ponuditelj dužan je koristiti pomorsko
dobro iz članka 2. ove odluke sukladno Studiji gospodarske opravdanosti izrađenoj od najpovoljnijeg ponuditelja
(sastavni dio Ponude).
Najpovoljniji ponuditelj dužan je strogo poštivati
rokove ulaganja koji su navedeni u Studiji gospodarske
opravdanosti, te surađivati s Povjerenstvom za praćenje
izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama pri redovitim kontrolama.
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Najpovoljniji ponuditelj dužan je pridržavati se svih
posebnih propisa u svezi osiguranja primjerenog standarda sanitarnih i higijenskih uvjeta na koncesioniranom
području, te sprječavanja onečišćenja obale i mora.
Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje koristiti,
održavati i štititi pomorsko dobro u skladu s posebnim propisima Republike Hrvatske o zaštiti okoliša i
građenja.
Članak 7.
Najpovoljniji ponuditelj je dužan za vrijeme trajanja
koncesije održavati i štititi pomorsko dobro iz ove odluke pažnjom dobrog gospodara, te ne smije poduzimati
nikakve druge radnje na istom osim onih koje su mu
dopuštene ovom odlukom.
Najpovoljniji ponuditelj je dužan tijekom cijele
godine pružati usluge nautičarima na sidrištu, odnosno
korisnicima sidrišta, čuvati, održavati područje, deponirati prikupljeni otpad, popravljati i održavati oštećenu
opremu, te sanirati područje sukladno građevinskim
propisima.
Članak 8.
Nakon isteka Ugovora o koncesiji, koncesionar ima
pravo uzeti ono što je temeljem tog Ugovora postavio
na pomorskom dobru, kao i prinove, ako je to moguće
po prirodi stvari, bez veće štete za pomorsko dobro.
Ako to nije moguće, postavljeno i prinove smatraju se
pripadnošću pomorskog dobra, a Davatelj koncesije
može tražiti od koncesionara da ih o svom trošku i uz
svoj rizik ukloni, u cijelosti ili djelomično i vrati pomorsko dobro u prijašnje stanje, te ga predati Davatelju
koncesije na slobodno raspolaganje.
Članak 9.
Koncesija prestaje, oduzima se i opoziva uz uvjete
utvrđene zakonom, ovom odlukom i uz posebne uvjete
koji će biti utvrđeni ugovorom o koncesiji.
Koncesija može prestati ako dođe do izmjena dokumenata prostornog uređenja, ukoliko se ispune i
svi drugi uvjeti predviđeni posebnim propisima i ako
najpovoljniji ponuditelj ne izvrši ulaganja predviđena
u Studiji gospodarske opravdanosti.
Članak 10.
Koncesija može prestati ili se ograničiti njen opseg
korištenja ukoliko za vrijeme trajanja koncesije nastanu
promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno
koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji,
npr. da se u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u
infrastrukturu (polaganje cijevi za vodu ili kanalizaciju,
ugradnja instalacija i sl.).
Članak 11.
Povjerenstvo iz članka 6. stavka 2. ove odluke prati
provedbu izvršavanja ove odluke i Ugovora o koncesiji i redovito izvještava davatelja koncesije o uočenim
nepravilnostima, te predlaže mjere. Upravni nadzor
nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji provode
Broj 8 - Strana 15
ovlašteni državni službenici nadležnog ministarstva i
ureda državne uprave u Županiji sukladno Zakonu o
sustavu državne uprave.
Inspekcijski nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji obavljaju inspektori pomorskog dobra
nadležnog ministarstva i inspektori lučke kapetanije.
Članak 12.
Na temelju ove odluke ovlašćuje se župan Šibenskokninske županije da sklopi ugovor o koncesiji pomorskog dobra iz točke I. ove odluke, u roku 30 (trideset)
dana, od trenutka kada je odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja postala konačna.
Ugovorom iz stavka 1. ove točke detaljno će se
urediti ovlaštenja Davatelja koncesije te prava i obveze
Ovlaštenika koncesije.
Ukoliko Ovlaštenik koncesije ne potpiše ugovor
o koncesiji pomorskog dobra u roku iz stavka 1. ove
točke, prestat će sva prava i obveze predviđene ovom
odlukom, a davatelj koncesije naplatiti će garanciju za
ozbiljnost ponude.
Članak 13.
Prije potpisivanja ugovora o koncesiji odabrani ponuditelj dužan je ishoditi bankarsku garanciju za dobro
ispunjenje obveza iz ugovora o koncesiji u visini 5,0%
od ponuđene vrijednosti investicije s rokom važenja
6 mjeseci dužim od planiranog roka završetka investicije, garancija mora biti bezuvjetna, “bez prigovora”
i naplativa na prvi poziv te bjanko zadužnicu na iznos
do 500.000,00 kuna kao instrument osiguranja plaćanja
koncesijske naknade.
Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne ishodi garanciju
te bjanko zadužnicu iz stavka 1. ovog članka, prestat će
sva prava i obveze predviđene ovom odlukom, neće se
sklopiti ugovor o koncesiji, a davatelj koncesije naplatiti
će garanciju za ozbiljnost ponude.
Članak 14.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
Klasa: 934-03/13-01/8
Urbroj: 2182/1-01-13-1
Šibenik, 25. srpnja 2013.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Nediljko Dujić, v.r.
____________________
Strana 16 - Broj 8
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
88
Na temelju članka 26. Zakona o koncesijama (»Narodne novine«, broj 143/12), članka 20. stavak 2. Zakona
o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne
novine« broj 158/03, 141/06 i 38/09), Zapisnika o pregledu i ocjeni pristiglih ponuda Stručnog tijela za ocjenu
ponuda za koncesije na pomorskom dobru, Klasa: 93401/13-01/8, Urbroj:2182/1-04-13-22 od 28. lipnja 2013.
godine, Dopune Zapisnika o pregledu i ocjeni pristiglih
ponuda, Klasa:934-01/13-01/8, Urbroj:2182/1-04-13-29
od 10. srpnja 2013. godine i članka 32. Statuta Šibenskokninske županije (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 08/09 i 04/13), Županijska skupština
Šibensko-kninske županije, na 2. sjednici, od 25. srpnja
2013. godine, donosi
ODLUKU
o davanju koncesije na pomorskom dobru u
svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja
luke posebne namjene – luke nautičkog
turizma – Marina Pirovac u Pirovcu
Članak 1.
Šibensko-kninska županija (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije), u provedenom otvorenom postupku
davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju
i gospodarsko korištenje luke posebne namjene – luke
nautičkog turizma – Marina Pirovac u Pirovcu kao naLUČKO PODRUČJE KOPNO
Tn
y
x
1
5553886,59
4852547,12
2
5553882,71
4852549,14
3
5553943,35
4852685,56
4
5553903,25
4852702,99
5
5553896,53
4852689,99
6
5553826,37
4852720,96
7
5553798,66
4852694,34
8
5553797,39
4852691,86
9
5553796,66
4852692,31
10
5553765,23
4852661,57
11
5553764,79
4852659,66
12
5553763,73
4852660,21
13
5553760,17
4852656,78
14
5553741,36
4852614,38
15
5553737,41
4852616,12
16
5553701,74
4852605,82
17
5553684,94
4852569,32
18
5553852,35
4852493,22
19
5553923,12
4852521,67
20
5553924,79
4852517,62
21
5553852,30
4852488,16
22
5553657,89
4852576,82
23
5553679,07
4852622,81
24
5553705,52
4852659,63
25
5553706,81
4852662,14
26
5553709,22
4852666,84
27
5553714,69
4852673,31
28
5553720,83
4852675,01
29
5553730,53
4852681,55
30
5553737,08
4852687,01
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
jpovoljnijeg ponuditelja odabrala je trgovačko društvo
ADRIATIC CHARTER d.o.o. Sukošani, Marina Dalmacija bb, OIB 44821931416, zastupano po direktoru
Slaviju Skočiću (u daljnjem tekstu: Najpovoljniji ponuditelj).
Članak 2.
Predmet koncesije je pomorsko dobro, kopneni i
morski dio na dijelu K.O. Pirovac na području Općine
Pirovac sukladno pravomoćnom Rješenju o utvrđivanju
granice lučkog područja luke posebne namjene – luke
nautičkog turizma – Marine Pirovac, na dijelu k.o.
Pirovac, na području Općine Pirovac, Klasa:UP/I-34201/11-01/56, Urbroj:530-04-12-4 od 17. travnja 2012.
godine Povjerenstva za granice Ministarstva mora,
prometa i infrastrukture, sveukupno obuhvaća 52.935
m2, od čega 11.624 m2 kopnene površine i 41.311 m2
morske površine.
Novoformirana građevinska čestica za izgradnju
luke nautičkog turizma Marine Pirovac formirat će se
od dijela čest. zem. 3899/5 u površini od 2416 m2, dijela čest. zem. 3899/1 u površini od 154 m2, dijela čest.
zem. 3899/2 u površini od 1743 m2, dijela čest. zem.
3899/6 u površini od 217 m2 i dijela pomorskog dobra
u površini od 7052 m2 te novoformirana građevinska
čestica za izgradnju trafostanice od dijela čest. zem.
3899/5 u površini od 42 m2. Položaj točaka definiran
je prema sljedećim koordinatnim točkama iskazanim u
Gauss-Krüegerovoj projekciji:
LUČKO PODRUČJE MORE
Tn y
x
1
5553886,59
4852547,12
2
5553882,71
4852549,14
3
5553943,35
4852685,56
4
5553903,25
4852702,99
5
5553896,53
4852689,99
6
5553826,37
4852720,96
7
5553798,66
4852694,34
8
5553797,39
4852691,86
9
5553796,66
4852692,31
10 5553765,23
4852661,57
11 5553764,79
4852659,66
12 5553763,73
4852660,21
13 5553760,17
4852656,78
14 5553741,36
4852614,38
15 5553737,41
4852616,12
16 5553701,74
4852605,82
17 5553684,94
4852569,32
18 5553852,35
4852493,22
19 5553923,12
4852521,67
20 5553924,79
4852517,62
21 5553852,30
4852488,16
22 5553657,89
4852576,82
23 5553679,07
4852622,81
38 5553678,29
4852623,37
39 5553645,37
4852575,90
40 5553898,21
4852457,92
41 5553940,53
4852551,42
42 5553947,82
4852680,88
43 5553948,48
4852682,05
37 5553946,95
4852682,79
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
31
32
33
34
35
36
37
1
5553753,82
5553765,29
5553812,71
5553894,25
5553896,89
5553950,71
5553946,95
5553886,59
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
4852704,57
4852718,35
4852741,44
4852705,61
4852711,20
4852689,08
4852682,79
4852547,12
1
5553886,59
Broj 8 - Strana 17
4852547,12
a ucrtano na situaciji u M 1:1000 koja čini sastavni dio ove odluke.
Prirodu i opseg djelatnosti čini izgradnja i gospodarsko korištenje luke posebne namjene – luke nautičkog
turizma – Marina Pirovac u Pirovcu sa 200 vezova i
ugostiteljsko turistička namjena unutar marine, a za
obavljanje djelatnosti u nautičkom turizmu isključivo
prema odredbama iz pravomoćne Lokacijske dozvole
Klasa: UP/I-350-05/12-01/85, Ur.broj:2182/01-1613-21, od 30. siječnja 2013. godine izdane od strane
Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju
Šibensko-kninske županije. Rekonstrukcija postojeće
prometnice iz gore navedene lokacijske dozvole nije
predmet ove odluke.
Članak 3.
Koncesija se daje na rok od 20 (dvadeset) godina od
dana potpisivanja Ugovora o koncesiji.
Članak 4.
Za korištenje pomorskog dobra navedenog u članku
2. ove odluke najpovoljniji ponuditelj se obvezuje
uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju naknadu.
Godišnja naknada sastoji se od dva dijela:
- stalni dio naknade u iznosu od 5,00 (pet) kuna po
metru kvadratnom zauzetog pomorskog dobra, a što
iznosi 264.675,00 (dvjestošezdesetčetiritisućešeststoti
na sedamdesetpet) kuna godišnje,
- promjenjivi dio naknade u iznosu od 2,5 (dvaipol)%
ukupnog godišnjeg prihoda ostvarenog obavljanjem
djelatnosti i pružanjem usluga na predmetnom pomorskom dobru.
Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine
stalnog dijela koncesijske naknade uz obvezu da o tome
tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest koncesionaru.
Način i rokovi plaćanja koncesije utvrdit će se Ugovorom o koncesiji.
Članak 5.
Koncesija se ne može prenijeti na drugu osobu bez
izričitog odobrenja Davatelja koncesije.
Najpovoljniji ponuditelj ne smije umanjiti, ometati ili
onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova
pomorskog dobra prema njihovoj namjeni.
Najpovoljniji ponuditelj odgovoran je za svaku štetu
koja nastane uslijed gospodarskog korištenja pomorskog
dobra, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i
unapređivati.
Članak 6.
Najpovoljniji ponuditelj dužan je ishoditi Potvrdu glavnog projekta u svemu prema pravomoćnoj
Lokacijskoj dozvoli Klasa: UP/I-350-05/12-01/85,
Ur.broj:2182/01-16-13-21, od 30. siječnja 2013. godine
izdanoj od strane Upravnog odjela za prostorno uređenje
i gradnju Šibensko-kninske županije.
Najpovoljniji ponuditelj dužan je koristiti pomorsko
dobro iz članka 2. ove odluke sukladno Studiji gospodarske opravdanosti izrađenoj od najpovoljnijeg ponuditelja
(sastavni dio Ponude).
Najpovoljniji ponuditelj dužan je strogo poštivati
rokove ulaganja koji su navedeni u Studiji gospodarske
opravdanosti, te surađivati s Povjerenstvom za praćenje
izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama pri redovitim kontrolama.
Najpovoljniji ponuditelj dužan je pridržavati se svih
posebnih propisa u svezi osiguranja primjerenog standarda sanitarnih i higijenskih uvjeta na koncesioniranom
području, te sprječavanja onečišćenja obale i mora.
Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje koristiti,
održavati i štititi pomorsko dobro u skladu s posebnim propisima Republike Hrvatske o zaštiti okoliša i
građenja.
Članak 7.
Najpovoljniji ponuditelj je dužan za vrijeme trajanja
koncesije održavati i štititi pomorsko dobro iz ove odluke pažnjom dobrog gospodara, te ne smije poduzimati
nikakve druge radnje na istom osim onih koje su mu
dopuštene ovom odlukom.
Najpovoljniji ponuditelj je dužan tijekom cijele
godine pružati usluge nautičarima, čuvati, održavati
područje, deponirati prikupljeni otpad, popravljati i
održavati oštećenu opremu, te sanirati područje sukladno
građevinskim propisima.
Članak 8.
Nakon isteka Ugovora o koncesiji, koncesionar ima
pravo uzeti ono što je temeljem tog Ugovora postavio
na pomorskom dobru, kao i prinove, ako je to moguće
po prirodi stvari, bez veće štete za pomorsko dobro.
Ako to nije moguće, postavljeno i prinove smatraju se
pripadnošću pomorskog dobra, a Davatelj koncesije
može tražiti od koncesionara da ih o svom trošku i uz
svoj rizik ukloni, u cijelosti ili djelomično i vrati po-
Strana 18 - Broj 8
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
morsko dobro u prijašnje stanje, te ga predati Davatelju
koncesije na slobodno raspolaganje.
Članak 9.
Koncesija prestaje, oduzima se i opoziva uz uvjete
utvrđene zakonom, ovom odlukom i uz posebne uvjete
koji će biti utvrđeni ugovorom o koncesiji.
Koncesija može prestati ako najpovoljniji ponuditelj ne izvrši ulaganja predviđena u Studiji gospodarske opravdanosti te ukoliko se ispune i drugi uvjeti
predviđeni posebnim propisima.
Članak 10.
Koncesija može prestati ili se ograničiti njen opseg
korištenja ukoliko za vrijeme trajanja koncesije nastanu
promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno
koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji,
npr. da se u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u
infrastrukturu (polaganje cijevi za vodu ili kanalizaciju,
ugradnja instalacija i sl.).
Članak 11.
Povjerenstvo iz članka 6. stavka 3. ove odluke prati
provedbu izvršavanja ove odluke i Ugovora o koncesiji i redovito izvještava davatelja koncesije o uočenim
nepravilnostima, te predlaže mjere. Upravni nadzor
nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji provode
ovlašteni državni službenici nadležnog ministarstva i
ureda državne uprave u Županiji sukladno Zakonu o
sustavu državne uprave.
Inspekcijski nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji obavljaju inspektori pomorskog dobra
nadležnog ministarstva i inspektori lučke kapetanije.
Članak 12.
Na temelju ove odluke ovlašćuje se župan Šibenskokninske županije da sklopi ugovor o koncesiji pomorskog dobra iz točke I. ove odluke, u roku 30 (trideset)
dana, od trenutka kada je odluka o odabiru najpovoljnijeg
ponuditelja postala konačna.
Ugovorom iz stavka 1. ove točke detaljno će se
urediti ovlaštenja Davatelja koncesije te prava i obveze
Ovlaštenika koncesije.
Ukoliko Ovlaštenik koncesije ne potpiše ugovor
o koncesiji pomorskog dobra u roku iz stavka 1. ove
točke, prestat će sva prava i obveze predviđene ovom
odlukom, a davatelj koncesije naplatiti će garanciju za
ozbiljnost ponude.
Članak 13.
Prije potpisivanja ugovora o koncesiji na pomorskom
dobru Najpovoljniji ponuditelj je dužan dostaviti dokaz
da je sa Općinom Pirovac ugovorno riješito način podmirenja troškova ishodovanja dokumentacije potrebne
za realizaciju zahvata iz članka 2. ove odluke u iznosu
od 1.173.220,00 (milijunstosedamdesettritisućedvjesto
dvadeset)kuna.
Prije potpisivanja ugovora o koncesiji Najpovoljniji
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
ponuditelj dužan je ishoditi bankarsku garanciju za dobro
ispunjenje obveza iz ugovora o koncesiji u visini 5,0%
od ponuđene vrijednosti investicije s rokom važenja 6
mjeseci dužim od planiranog roka završetka investicije,
garancija mora biti bezuvjetna, “bez prigovora” i naplativa na prvi poziv te 2 (dvije) bjanko zadužnice na iznos
do 500.000,00 (petstotinatisuća) kuna kao instrument
osiguranja plaćanja koncesijske naknade.
Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne dostavi dokaz
iz članka 1. ove odluke, ukoliko ne ishodi garanciju te
bjanko zadužnice iz stavka 2. ovog članka, prestat će
sva prava i obveze predviđene ovom odlukom, neće se
sklopiti ugovor o koncesiji, a davatelj koncesije naplatiti
će garanciju za ozbiljnost ponude.
Članak 14.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
Klasa: 934-03/13-01/10
Urbroj: 2182/1-01-13-1
Šibenik, 25. srpnja 2013.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Nediljko Dujić, v.r.
____________________
89
Na temelju članka 26. Zakona o koncesijama
(»Narodne novine«, broj 143/12), članka 20. stavak
2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama
(»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 38/09), točke
9. Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja postojećeg
objekta (opskrbno-poslovni centar) označen kao čest.
zgr. 931 K.O. Pirovac, Općina Pirovac (»Narodne
novine«, broj 25/13), Zapisnika o pregledu i ocjeni
pristiglih ponuda Stručnog tijela za ocjenu ponuda za
koncesije na pomorskom dobru, Klasa: 934-01/11-01/44,
Urbroj:2182/1-04-13-14 od 29. travnja 2013. godine i
članka 32. Statuta Šibensko-kninske županije (“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 08/09 i 04/13),
Županijska skupština Šibensko-kninske županije, na 2.
sjednici, od 25. srpnja 2013. godine, donosi
ODLUKU
o davanju koncesije na pomorskom dobru
u svrhu gospodarskog korištenja postojećeg
objekta (opskrbno-poslovni centar) označen
kao čest.zgr. 931 K.O. Pirovac,
Općina Pirovac
Članak 1.
Šibensko-kninska županija (u daljnjem tekstu: Da-
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
vatelj koncesije), u provedenom otvorenom postupku
davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja postojećeg objekta (opskrbnoposlovni centar) označen kao čest.zgr. 931 K.O. Pirovac,
Općina Pirovac, kao najpovoljnijeg ponuditelja odabrala
je PIROVČANKU, poljoprivrednu zadrugu iz Pirovca,
Trg Domovinskog rata 18, OIB 14903327955, zastupanu
po upravitelju Darku Smoliću, dipl.oec. (u daljnjem
tekstu: Najpovoljniji ponuditelj).
Članak 2.
Obuhvat pomorskog dobra koje se daje u koncesiju
sačinjava objekat zajedno sa dvorom ukupne površine
1.925 m2 u zemljišnim knjigama označen kao čest.
zgr. 931 K.O. Pirovac, a sve sukladno pravomoćnoj
građevinskoj dozvoli, Klasa:UPI-361-03-89-01-41,
Urbroj:2182-12-06-89-1 od 25. prosinca 1989. godine,
članku 12. Odluke o donošenju Urbanističkog plana
uređenja Luke nautičkog turizma – Marine Pirovac
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj
2/11), te geodetskom snimku čest. zgr. 931 K.O. Pirovac,
Klasa:936-02/97-01/245, Urbroj:2182-11-97-2 od 22.
prosinca 1997. godine, koji je sastavni dio ove Odluke
i to za trgovačku djelatnost 937 m2, za ugostiteljsku
djelatnost 287 m2, za turističko-smještajne kapacitete
650 m2, za urede, agencije i novčarske usluge 125
m2.
Članak 3.
Koncesija se daje na rok od 20 (dvadeset) godina od
dana potpisivanja Ugovora o koncesiji.
Članak 4.
Za korištenje pomorskog dobra navedenog u članku
2. ove odluke najpovoljniji ponuditelj se obvezuje
uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju naknadu.
Godišnja naknada sastoji se od dva dijela:
- stalni dio naknade u iznosu od 40,00 kunu po metru
kvadratnom zauzetog pomorskog dobra, a što iznosi
77.000,00 kn (sedamdesetsedamtisuća) godišnje,
- promjenjivi dio naknade u iznosu od 1% ukupnog
godišnjeg prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti i
pružanjem usluga na predmetnom pomorskom dobru.
Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine
stalnog dijela koncesijske naknade uz obvezu da o tome
tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest koncesionaru.
Način i rokovi plaćanja koncesije utvrdit će se Ugovorom o koncesiji.
Članak 5.
Koncesija se ne može prenijeti na drugu osobu bez
izričitog odobrenja Davatelja koncesije.
Najpovoljniji ponuditelj ne smije umanjiti, ometati ili
onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova
pomorskog dobra prema njihovoj namjeni.
Najpovoljniji ponuditelj odgovoran je za svaku štetu
koja nastane uslijed gospodarskog korištenja pomorskog
dobra, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i
unapređivati.
Broj 8 - Strana 19
Članak 6.
Najpovoljniji ponuditelj dužan je koristiti pomorsko
dobro iz članka 2. ove odluke sukladno Studiji gospodarske opravdanosti izrađenoj od najpovoljnijeg ponuditelja
(sastavni dio Ponude).
Najpovoljniji ponuditelj dužan je strogo poštivati
rokove ulaganja koji su navedeni u Studiji gospodarske
opravdanosti, te surađivati s Povjerenstvom za praćenje
izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama pri redovitim kontrolama.
Najpovoljniji ponuditelj dužan je pridržavati se svih
posebnih propisa u svezi osiguranja primjerenog standarda sanitarnih i higijenskih uvjeta na koncesioniranom
području, te sprječavanja onečišćenja obale i mora.
Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje koristiti,
održavati i štititi pomorsko dobro u skladu s posebnim propisima Republike Hrvatske o zaštiti okoliša i
građenja.
Članak 7.
Najpovoljniji ponuditelj je dužan za vrijeme trajanja
koncesije održavati i štititi pomorsko dobro iz ove odluke pažnjom dobrog gospodara, te ne smije poduzimati
nikakve druge radnje na istom osim onih koje su mu
dopuštene ovom odlukom.
Najpovoljniji ponuditelj je dužan tijekom cijele godine čuvati, održavati područje, deponirati prikupljeni
otpad, popravljati i održavati oštećenu opremu, te sanirati područje sukladno građevinskim propisima.
Članak 8.
Nakon isteka Ugovora o koncesiji, koncesionar ima
pravo uzeti ono što je temeljem tog Ugovora postavio
na pomorskom dobru, kao i prinove, ako je to moguće
po prirodi stvari, bez veće štete za pomorsko dobro.
Ako to nije moguće, postavljeno i prinove smatraju se
pripadnošću pomorskog dobra, a Davatelj koncesije
može tražiti od koncesionara da ih o svom trošku i uz
svoj rizik ukloni, u cijelosti ili djelomično i vrati pomorsko dobro u prijašnje stanje, te ga predati Davatelju
koncesije na slobodno raspolaganje.
Članak 9.
Koncesija prestaje, oduzima se i opoziva uz uvjete
utvrđene zakonom, ovom odlukom i uz posebne uvjete
koji će biti utvrđeni ugovorom o koncesiji.
Koncesija može prestati ako dođe do izmjena dokumenata prostornog uređenja, ukoliko se ispune i
svi drugi uvjeti predviđeni posebnim propisima i ako
najpovoljniji ponuditelj ne izvrši ulaganja predviđena
u Studiji gospodarske opravdanosti.
Članak 10.
Koncesija može prestati ili se ograničiti njen opseg
korištenja ukoliko za vrijeme trajanja koncesije nastanu
promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno
koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji,
Strana 20 - Broj 8
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
npr. da se u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u
infrastrukturu (polaganje cijevi za vodu ili kanalizaciju,
ugradnja instalacija i sl.).
Članak 11.
Povjerenstvo iz članka 6. stavka 2. ove odluke prati
provedbu izvršavanja ove odluke i Ugovora o koncesiji
i redovito izvještava davatelja koncesije o uočenim nepravilnostima, te predlaže mjere.
Upravni nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o
koncesiji provode ovlašteni državni službenici nadležnog
ministarstva i ureda državne uprave u Županiji sukladno
Zakonu o sustavu državne uprave.
Inspekcijski nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji obavljaju inspektori pomorskog dobra
nadležnog ministarstva i inspektori lučke kapetanije.
Članak 12.
Na temelju ove odluke ovlašćuje se župan Šibenskokninske županije da sklopi ugovor o koncesiji pomorskog dobra iz točke I. ove odluke, u roku 30 (trideset)
dana, od trenutka kada je odluka o odabiru najpovoljnijeg
ponuditelja postala konačna.
Ugovorom iz stavka 1. ove točke detaljno će se
urediti ovlaštenja Davatelja koncesije te prava i obveze
Ovlaštenika koncesije.
Ukoliko Ovlaštenik koncesije ne potpiše ugovor
o koncesiji pomorskog dobra u roku iz stavka 1. ove
točke, prestat će sva prava i obveze predviđene ovom
odlukom, a davatelj koncesije naplatiti će garanciju za
ozbiljnost ponude.
Članak 13.
Prije potpisivanja ugovora o koncesiji odabrani ponuditelj dužan je dostaviti bjanko zadužnicu na iznos
do 500.000,00 kuna kao instrument osiguranja plaćanja
koncesijske naknade.
Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne dostavi bjanko
zadužnicu iz stavka 1. ovog članka, prestat će sva prava
i obveze predviđene ovom odlukom, neće se sklopiti
ugovor o koncesiji, a davatelj koncesije naplatiti će
garanciju za ozbiljnost ponude.
Članak 14.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
Klasa: 934-03/13-01/9
Urbroj: 2182/1-01-13-1
Šibenik, 25. srpnja 2013.
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
90
Na temelju članka 19. stavak 2. i članka 27. Zakona
o pomorskom dobru i morskim lukama («Narodne
novine», broj 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09), članka
24. stavak 1. i članak 28. stavak 3. Uredbe o postupku
davanja koncesije na pomorskom dobru («Narodne
novine», br. 23/04, 101/04, 39/06 i 63/08) i članka 32.
Statuta Šibensko-kninske županije («Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije», broj 08/09 i 04/13),
Županijska skupština Šibensko-kninske županije, na 2.
sjednici, od 25. srpnja 2013. godine, donosi
ODLUKU
o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu
pomorskog dobra nad Podmorskom
stazom i rampom za osobe s invaliditetom i
smanjenom pokretljivošću na lokalitetu
plaža Sv. Andrija, Tisno
I.
Županijska skupština Šibensko-kninske županije (u
daljnjem tekstu: Davatelj koncesije), na temelju zahtjeva
Javne ustanove Zaštićene prirodne vrijednosti Šibenskokninske županije čiji osnivač je Šibensko-kninska
županija, (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik koncesije),
dodjeljuje koncesiju za posebnu upotrebu pomorskog
dobra nad Podmorskom stazom i rampom za osobe s
invaliditetom i smanjenom pokretljivošću na lokalitetu
plaža Sv. Andrija u Tisnu u svrhu obavljanja djelatnosti
kulture, znanosti, informiranja i turističke valorizacije, a
sa ciljem kvalitetnijeg upravljanja značajnim područjem
Ekološke mreže „Murterski kanal“.
Površina pomorskog dobra koja se daje u koncesiju
iznosi 5.132 m2 omeđeno koordinatnim točkama kako
slijedi:
Br.t.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
y
5552523.67
5552537.66
5552576.52
5552601.81
5552602.63
5552597.63
5552585.66
5552580.31
5552544.57
5552520.92
5552517.19
5552516.63
5552521.02
x
4849979.01
4849965.89
4849915.00
4849869.91
4849847.12
4849830.00
4849824.60
4849836.94
4849896.33
4849927.63
4849938.66
4849953.16
4849972.41
Planirani zahvat uključuje postavljanje sedam
edukativnih ploča prema koordinatnim točkama kako
slijedi:
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Nediljko Dujić, v.r.
____________________
KOORDINATE PLUTAČA
th
y
100
5552564.66
101
5552571.75
102
5552580.16
103
5552578.83
X
4849896.14
4849884.65
4849890.07
4849873.17
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
104
105
106
5552583.44
5552592.30
5552588.10
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
4849862.09
4849866.81
4849850.87
te postavljanje rampe za osobe s invaliditetom i
smanjenom pokretljivošću, sve ucrtano na Situaciji s
obuhvatom koncesije u mjerilu 1:1000 izrađenoj od
tvrtke Građevinski projekt d.o.o. Šibenik, koja čini
sastavni dio ove odluke.
II.
Ovlaštenik koncesije postavit će podvodnu stazu
i rampu za osobe s invaliditetom i smanjenom
pokretljivošću iz točke I. ove odluke sukladno Projektu
br. T.D.:195/13 izrađenom od strane Građevinski projekt
d.o.o. Šibenik iz ožujka 2013. godine.
Ovlaštenik koncesije dužan je koristiti pomorsko
dobro sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim
lukama, te drugim zakonskim i podzakonskim aktima iz
sigurnosti plovidbe, zaštite okoliša, prostornog uređenja
i gradnje.
Ovlaštenik koncesije dužan je osigurati zaštitu,
održavanje i promicanje zaštićenog područja u cilju
zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja
neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog
korištenja prirodnih dobara, nadzirati provođenje uvjeta
i mjera zaštite prirode, u svemu sukladno djelokrugu
rada javne ustanove.
III.
Davatelj koncesije daje na korištenje pomorsko
dobro navedeno u točki I. ove Odluke na rok od 20
(dvadeset) godina računajući od dana sklapanja ugovora
o koncesiji na pomorskom dobru.
IV.
Ovlaštenik koncesije u obvezi je Davatelju koncesije
za korištenje pomorskog dobra iz točke I. ove odluke
plaćati godišnju naknadu u iznosu od 1,00 (jednu) kunu
godišnje.
Način i rokovi plaćanja naknade za koncesiju utvrdit
će se ugovorom o koncesiji pomorskog dobra.
V.
Ovlašćuje se župan Šibensko-kninske županije da
sklopi ugovor o koncesiji na pomorskom dobru.
Ugovorom iz stavka 1. ove točke detaljno će se
urediti ovlaštenja Davatelja koncesije te prava i obveze
Ovlaštenika koncesije.
VI.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
Klasa: 934-01/13-01/33
Urbroj:2182/1-01-13-1
Šibenik, 25. srpnja 2013.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 8 - Strana 21
PREDSJEDNIK
Nediljko Dujić, v.r.
____________________
91
Na temelju članka 35. Zakona o pomorskom dobru
i morskim lukama (“Narodne novine”, broj 158/03,
141/06 i 38/09) i članka 32. Statuta Šibensko-kninske
županije (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 08/09 i 04/13), Županijska skupština Šibenskokninske županije, na 2. sjednici, od 25. srpnja 2013.
godine, donosi
ODLUKU
o davanju suglasnosti na prijenos koncesije
na pomorskom dobru
u svrhu uzgoja školjkaša u zoni ušća rijeke
Krke (za polja Š47, Š48 i Š49)
I.
Ovom odlukom daje se suglasnost na prijenos
koncesije koja je Odlukom o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu uzgoja školjkaša u zoni ušća
rijeke Krke za polja Š46, Š47, Š48 i Š49, (“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 14/07),
dodjeljena MYTILUS d.o.o. (OIB 86973558884 iz
Šibenika, na zajednički ribarski obrt CIPACLUKI
(OIB 464463431568) iz Boraje, Boraja 18 D vlasnika
Tomislava Bulata iz Boraje, OIB 46463431568, Ivice
Dulibića iz Bilica OIB 64227873667 te Bože Petričevića
iz Šibenika, OIB 83623821943 (u daljnjem tekstu:
ovlaštenik koncesije).
II.
Pomorsko dobro iz članka 1. ove odluke prenosi
se na ovlaštenika koncesije za polje Š47, Š48 i Š49 u
granicama i u stanju definiranom Odlukom o davanju
koncesije na pomorskom dobru u svrhu uzgoja školjkaša,
Klasa:934-01/07-01/41; Ur.broj:2182/1-01-07-1 od 12.
studenog 2007. godine, Ugovorom o koncesiji na pomorskom dobru Klasa: 934-01/07-01/18, Ur.broj: 2182/1-0607-1, od 27. prosinca 2007. godine, Odlukom o prijenosu
koncesije na pomorskom dobru u svrhu uzgoja školjkaša
u zoni ušća rijeke Krke (za polje Š46), Klasa:934-01/1101/27, urbroj:2182/1-01-11-1 od 12. srpnja 2011. godine
te Aneksom ugovora o koncesiji na pomorskom dobru,
Klasa:934-01/07-01/18, Urbroj:2182/1-06-11-2 od 4.
kolovoza 2011. godine.
III.
Ovlaštenik koncesije preuzima obveze u svezi
plaćanja koncesijske naknade, zaštite pomorskog dobra
kao i ostale obveze definirane odlukama i ugovorima o
koncesiji na pomorskom dobru iz točke II., a koje se
odnose na polje Š47, Š 48 i Š 49.
Ovlaštenik koncesije dužan je u roku od 30 dana od
donošenja ove odluke, potpisati ugovor o koncesiji, u
protivnom gubi sva prava određena ovom odlukom.
Strana 22 - Broj 8
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
IV.
Ovlašćuje se župan Šibensko-kninske županije da
sukladno uvjetima iz ove odluke sklopi s dosadašnjim
ovlaštenikom koncesije i ovlaštenikom koncesije ugovor
o prijenosu koncesije.
V.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.
Klasa: 934-01/13-01/35
Ur.broj: 2182/1-01-13-1
Šibenik, 25. srpnja 2013.
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
93
Na temelju članka 9. Zakona o zaštiti i spašavanju
(„Narodne novine“, broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10),
članaka 8. i 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja („Narodne novine“,
broj 40/08 i 44/08) i članaka 32. i 81. Statuta Šibenskokninske županije („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“, broj 8/09 i 4/13), Županijska skupština
Šibensko-kninske županije, na 2. sjednici, od 25. srpnja
2013. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju članova Stožera zaštite i
spašavanja Šibensko-kninske županije
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Nediljko Dujić, v.r.
____________________
92
Na temelju članka 27. stavka 2. Zakona o zaštiti elementarnih nepogoda ( “Narodne novine“, broj 73/97) i
članka 32. Statuta Šibensko-kninske županije (“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 8/09 i 4/13),
Županijska skupština Šibensko-kninske županije, na 2.
sjednici, od 25. srpnja 2013. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
o izmjeni Rješenja o imenovanju
Povjerenstva za procjenu šteta
od elementarnih nepogoda
Šibensko-kninske županije
I. U Rješenju o imenovanju Povjerenstva za
procjenu šteta od elementarnih nepogoda Šibenskokninske županije („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 3/12), u točki 1. umjesto Željka Šimunca,
za predsjednika imenuje se Tomislav Vrdoljak, zamjenik
župana.
II. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
KLASA: 119-01/13-01/15
URBROJ: 2182/1-01-13-1
Šibenik, 25. srpnja 2013.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Nediljko Dujić, v.r.
____________________
I.
Imenuje se Stožer zaštite i spašavanja Šibenskokninske županije za zapovijedanje operativnim snagama
zaštite i spašavanja u slučaju neposredne prijetnje,
katastrofe i velike nesreće na području Šibensko-kninske
županije.
Stožer zaštite i spašavanja sastavni je dio operativnih
snaga zaštite i spašavanja Šibensko-kninske županije.
II.
Imenuje se Zoran Smolić, zamjenik župana načelnikom Stožera zaštite i spašavanja Šibenskokninske županije.
III.
U Stožer zaštite i spašavanja Šibensko-kninske
županije imenuju se:
1. Darko Dukić, županijski zapovjednik Vatrogasne
zajednice Šibensko-kninske županije, član,
2. Milovan Kević, pročelnik Područnog ureda za
zaštitu i spašavanje Šibenik Državne uprave za zaštitu
i spašavanje, član,
3. Ivica Kostanić, načelnik Policijske uprave
šibensko-kninske, član,
4. Robert Baljkas, lučki kapetan Lučke kapetanije
Šibenik, član,
5. Suzi Vatavuk, ravnateljica Zavoda za javno
zdravstvo Šibensko-kninske županije, član,
6. Novica Ljubičić, županijski zapovjednik civilne
zaštite Šibensko-kninske županije, član,
7. Ivica Ukić, direktor Veterinarske ambulante,
član,
8. Ozren Erceg, pročelnik Županijskog ureda
Hrvatske poljoprivredne agencije, član,
9. Nikola Mihaljević, pročelnik Upravnog odjela za
zdravstvo i socijalnu skrb Šibensko-kninske županije,
član,
10. Živana Lambaša-Belak, viša savjetnica za zaštitu
okoliša Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne
poslove Šibensko-kninske županije, član,
11. Marko Čule, stručni savjetnik za infrastrukturu
Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Šibenskokninske županije, član i
12. Teo Barišić, Hrvatska gorska služba spašavanja
– stanica Šibenik, član.
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
IV.
Stožer zaštite i spašavanja je stručno, operativno i
koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema
akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi župan, a
aktivira se kada se proglasi stanje neposredne prijetnje,
katastrofe i velike nesreće.
V.
U slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i veće
nesreće na području županije, za zapovijedanje operativnim snagama zaštite i spašavanja poziva se i aktivira
Stožer zaštite i spašavanja Šibensko-kninske županije,
na prijedlog načelnika Stožera i po nalogu župana, putem
Županijskog centra 112.
VI.
Sredstva za rad Stožera osiguravaju se u Proračunu
Šibensko-kninske županije.
Administrativno – tehničke poslove za Stožer obavlja
Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove
Šibensko-kninske županije.
VII.
Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaju važiti:
– Rješenje o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja
Šibensko-kninske županije (Klasa: 119-01/09-01/16 Urbroj: 2182/1-01-09-1 od 21. srpnja 2009. godine);
– Rješenje o dopuni Rješenja o imenovanju Stožera
zaštite i spašavanja Šibensko-kninske županije (Klasa:
119-01/09-01/23, Urbroj: 2182/1-01-09-1 od 15. prosinca 2009. godine).
VIII.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a bit
će objavljeno u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.
Klasa: 810-05/13-01/1
Urbroj: 2182/1-01-13-1
Šibenik, 25. srpnja 2013.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Nediljko Dujić, v.r.
____________________
RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za praćenje
izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama
na pomorskom dobru
I.
U Povjerenstvo za praćenje izvršavanja odluka
i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru koje
daje Županijska skupština Šibensko – kninske županije
imenuju se:
1. Nikolina Mijat kao predstavnica Ministarstva
pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava sigurnosti
plovidbe, Lučka kapetanija Šibenik, za predsjednicu,
2. Zoran Ševerdija, kao predstavnik Upravnog
odjela za prostorno uređenje i gradnju,Šibensko-kninske
županije, osim za područje Grada Šibenika, za člana,
3. Branka Vrančić, kao predstavnica Upravnog odjela
za provedbu dokumenta prostornog uređenja i gradnju
Grada Šibenika, za članicu i
4. Sandra Rimac, kao predstavnica Ministarstva
financija, Porezne uprave, Područni ured Šibenik.
II.
Zadatak je Povjerenstva provoditi odredbe propisane
u člancima 8.- 10. Uredbe o postupku davanja koncesije
na pomorskom dobru.
III.
Stupanjem na snagu ovog rješenja prestaje važiti
Rješenje o imenovanju Povjerenstva za praćenje i
izvršavanje odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru, Klasa: 119-01/10-01/10, Urbroj:2182/101-10-1, od 10. kolovoza 2010. godine.
IV.
Tehničke, stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Upravni odjel za pomorstvo,promet i
otočni razvoj Šibensko-kninske županije.
V.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
Klasa: 119-01/13-01/14
Ur.broj:2182/1-01-13-1
Šibenik, 25.srpnja 2013.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
94
Na temelju članka 7. stavka 1. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“
broj 23/04,101/04,39/06,63/08,125/10 i 102/11), članka
2. Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku
davanja koncesije na pomorskom dobru („Narodne
novine“, broj 83/12) i članka 32. Statuta Šibenskokninske županije („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“, broj 8/09 i 04/13), Županijska skupština
Šibensko-kninske županije, na 2. sjednici, od 25. srpnja,
2013. godine, donosi
Broj 8 - Strana 23
PREDSJEDNIK
Nediljko Dujić, v.r.
____________________
95
Na temelju članka 109. stavka 2. Zakona o proračunu
(„Narodne novine“, broj 87/08, 36/09, 46/09 i 136/12),
članka 36. i 71. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01,
Strana 24 - Broj 8
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
129/05, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni
tekst), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvršenju
proračuna („Narodne novine“, broj 24/13) i članka 32.
Statuta Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, broj 08//09 i 4/13),
Županijska skupština Šibensko-kninske županije, na 2.
sjednici, od 25. srpnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Proračuna Šibensko-kninske županije
za razdoblje od
1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine
1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Proračuna
Šibensko-kninske županije za razdoblje od 1. siječnja do
30. lipnja 2013. godine, koje se prilaže ovom zaključku
i čini njegov sastavni dio.
2. Sastavni dio Izvješća iz točke 1. ovog zaključka
čine Financijsko izvješće Županijske uprave za ceste
Šibensko-kninske županije za razdoblje od 1. siječnja
do 30. lipnja 2013. godine.
3. Ovaj zaključak objavit će se u «Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije».
KLASA: 400-06/13-01/13
URBROJ: 2182/1-01-13-1
Šibenik, 25. srpnja 2013.
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Nediljko Dujić, v.r.
____________________
97
Na temelju članka 32. Statuta Šibensko-kninske
županije („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,
broj 8/09), Županijska skupština Šibensko-kninske
županije, na 23. sjednici, od 27. ožujka 2013. godine,
donosi
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama Statuta Opće bolnice
„Hrvatski ponos“ Knin
1. Daje se suglasnost na Statutarnu odluku o izmjenama Statuta Opće bolnice „Hrvatski ponos“ Knin,
Urbroj:091-194/13, od 28. siječnja 2013. godine.
2. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u „Službenom vjesniku Šibenskokninske županije“.
Klasa: 510-01/13-01/11
Urbroj: 2182/1-01-13-1
Šibenik, 27. ožujka 2013.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Nediljko Dujić, v.r.
PREDSJEDNIK
Josip Odak, prof., v.r.
____________________
____________________
96
Na temelju članka 32. Statuta Šibensko-kninske
županije („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,
broj 8/09 i 4/13), Županijska skupština Šibensko-kninske
županije, na 2. sjednici, od 25. srpnja 2013. godine,
donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj
financijskoj reviziji
Šibensko-kninske županije za 2012. godinu
1. Prihvaća se Izvješće o obavljenoj financijskoj
reviziji Šibensko-kninske županije za 2012. godinu,
Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Šibenik,
od srpnja 2013. godine.
2. Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije“.
KLASA: 041-01/13-01/12
URBROJ: 2182/1-01-13-1
Šibenik, 25. srpnja 2013.
II.
GRAD DRNIŠ
1. GRADSKO VIJEĆE
31
Na temelju članka 100. Zakona o prostornom
uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07,
38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), članka 51.Statuta Grada
Drniša(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,
broj 15/09 i 4/13),uz suglasnost župana Šibenskokninske županije, KLASA:350-02/13-01/267, URBROJ;
2182/1-06-13-2, od 01. srpnja 2013. godine, Gradsko
vijeće Grada Drniša, na 2. sjednici, od 24.srpnja 2013.
godine, donosi
ODLUKU
o donošenju Prostornog plana uređenja
Grada Drniša, Izmjene i dopune III.
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Članak 1.
Donose se Izmjene i dopune (III.) Prostornog plana
uređenja Grada Drniša (dalje u tekstu: Plan).
Planom je u cijelosti obuhvaćeno područje jedinice
lokalne samouprave Grad Drniš.
Granica obuhvata Plana ucrtana je u svim grafičkim
prikazima elaborata Plana u mjerilu 1:25.000.
Članak 2.
Elaborat „Izmjene i dopune (III.) Prostornog plana
uređenja Grada Drniša izrađen od tvrtke URBING
doo Zagreb, 2013. godine, sastavni je dio Odluke o
donošenju Plana, a sastoji se od slijedećeg:
A. TEKSTUALNI DIO:
I. ODREDBE ZA PROVOĐENJE
B. GRAFIČKI DIO:
1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA
mj 1:25 000
2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI . mj 1:25 000
3. UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE
I ZAŠTITU PROSTORA
mj 1:25 000
4.1.- 4.58. GRAĐEVINSKA PODRUČJA
mj 1: 5 000
C. PRILOZI
Članak 3.
U članku 3. u stavku (1) briše se prva rečenica i
zamjenjuje tekstom koji glasi:
„Izrazi i pojmovi koji se upotrebljavaju u ovom
Planu određeni su Zakonom o prostornom uređenju i
gradnji, a ostali imaju sljedeće značenje:“.
U istom članku brišu se točke 2., 7., 16., 20., 25.,
31. i 32.
U istom članku u točki 3. briše se tekst „etaža - oznaka bilo kojega kata građevine, uključujući i prizemlje
(ali ne i podrum i potkrovlje);“ i iza riječi „maksimalna
visina etaže“ dodaju se riječi „osim potkrovlja“.
U istom članku u točki 14. iza riječi „“građevna
čestica” dodaju se riječi „prometnice/“.
Članak 4.
U članku 9. u stavku (4) briše se zadnja rečenica koja
glasi: „Unutar ovih građevinskih područja moguć je
smještaj golf igrališta (oznaka R1) ukoliko je to u skladu
s Prostornim planom Šibensko-kninske županije.“ i
zamjenjuje novom rečenicom koja glasi:“ Građevinsko
područje sportsko rekreacijske namjene (oznaka Rg)
planirano je za smještaj golf igrališta“.
Članak 5.
U članku 12. u stavku (2) briše se druga alineja
koji glasi:
Broj 8 - Strana 25
„- vojni kompleks “Njivice”- privremeno perspektivan“.
U istom članku 11. briše se stavak (3).
Članak 6.
U članku 15. u stavku (1) iza riječi „osnovne
namjene“ dodaju se riječi „(poljoprivredne zone)“.
Članak 7.
U članku 20. briše se stavak (4) i zamjenjuje novim
stavkom (4) koji glasi:
„Izuzetno, ovisno o veličini i stanju uređenosti
bujičnog vodotoka, udaljenost izgradnje novih građevina
od gornjeg ruba korita, odnosno čestice javnog dobra iz
prethodnog stavka može biti i 3,0 m i manje što se treba
utvrditi vodopravnim uvjetima za svaku građevinu i
uskladiti sa stručnim službama Hrvatskih voda“.
Članak 8.
U članku 26. u stavku (1) u točki 2.Energetske
građevine briše se podtočka Elektroenergetske građevine
i zamjenjuje tekstom koji glasi:
„Elektroenergetske građevine:
- proizvodne: hidroelektrane HE Čikola I i II
- prijenosni sustavi: dalekovodi napona 220 kV do
400 kV
• DV 400 kV Konjsko – RHE Velebit – postojeći
• DV 2x 400 kV Konjsko – RHE Velebit – planirani
• DV 220 kV Konjsko – Brinje – postojeći“.
Članak 9.
U članku 27. u stavku (1) u točki 2. briše se podtočka
Elektroenergetske građevine i zamjenjuje tekstom koji
glasi:
„Elektroenergetske građevine
- dalekovodi, transformatorska i rasklopna
postrojenje napona 110kv i 35 kV:
• TS 110/35/20 kV Drniš – postojeća
• DV 110kV Bilice – Drniš – postojeći,
• DV 110kV Bilice – Knin – postojeći,
• DV 110kV Drniš – Knin - planirani,
• DV 110kV Drniš – HE Peruća - planirani,
• DV 110kV Drniš – EVP Žitnić - planirani,
• DV 110kV EVP Žitnić – Konjsko - planirani,
• dalekovod 2x110 kV Bilice – Knin u planiranu
HE Čikola II- planirani“.
U istom članku 27. briše se zadnja točka „Ostale
građevine“ a dodaju se nove dvije točke koje glase:
„ • Građevine za postupanje s otpadom
- građevine za gospodarenje građevnim otpadom.
▪ Gospodarske zone i građevine
- zona Kalun.“.
Članak 10.
U članku 31. u stavku (1) ispred riječi „stambene“
dodaje se riječ „obiteljske“.
Strana 26 - Broj 8
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Članak 11.
U članku 32. u stavku (1) ispred riječi „građevine“
dodaje se riječ „obiteljske“, a brišu se riječi „individualne stambene“.
U istom članku 32. u stavku 2. brišu se riječi „individualnim“ i zamjenjuje se riječju „obiteljskim“.
U istom članku 32. u stavku 4. briše se riječ „individualne“ i zamjenjuje se riječju „obiteljske“.
Članak 12.
U članku 33. u stavku (1) ispred riječi „stambene“
dodaje se riječ „obiteljske“.
Članak 13.
U članku 34. dodaje se novi stavak (8) koji glasi:
„Izuzetno od stavka (1) i (2) ovog članka, maksimalna veličina parcela, osim u području grada Drniša,
može biti i veća ali ne veća od 2000m2. Za navedene
parcele najveći dozvoljeni kig je 0,1 a najveći dozvoljeni kis je 0,4. Ostali uvjeti su kao i za obiteljske
stambene građevine“.
Članak 14.
U članku 43. u stavku (1) u tablici briše se riječ „individualne“ i zamjenjuje se riječju „obiteljske“.
U istom članku 43. brišu se stavci (3) i (4) i zamjenjuju novim stavcima (3) i (4) koji glase:
„Potkrovljem se smatra dio građevine neposredno ispod krovne konstrukcije i iznad zadnjeg kata građevine,
s najvišom visinom nadozida od 120 cm.
Potkrovlja građevine s visinom nadozida višom od
120 cm smatraju se etažom (katom)“.
U istom članku 43. briše se stavak (6).
Članak 15.
U članku 44. iza riječi „građevine“ dodaje se zarez i
riječi “ukupno dozvoljenu visinu građevine“.
Članak 16.
Briše se članak 45. i zamjenjuje novim člankom 45.
koji glasi:
„Ispod građevine po potrebi se može graditi podrum.
Podrumom (Po) se smatra dio građevine koji je potpuno
ukopan ili je ukopan više od 50 % svoga volumena u
konačno uređeni zaravnani teren i čiji se prostor nalazi
ispod poda prizemlja, odnosno suterena“.
Članak 17.
U članku 49. dodaju se novi stavci (2) i (3) koji
glase:
„Gospodarske zone u naselju za smještaj proizvodnih i ostalih poslovnih sadržaja moraju zadovoljavati
slijedeće uvjete:
- građevne čestice primjerene veličine ne veće od
2500m2,
- najmanje 20 % površine zone treba biti uređeno
kao parkovno zelenilo,
- osigurati tampon zelenila prema zonama stam-
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
bene namjene, turističko ugostiteljske namjene i zonama
društvenih i javnih sadržaja,
- osiguran pristup na javnu prometnu površinu,
- parkirališne potrebe trebaju biti zadovoljene u
zoni.
Planom je određena gospodarska zona u naselju,
oznaka In. Uvjeti gradnje odredit će UPU grada
Drniša“.
Članak 18.
U članku 56. briše se stavak (3).
Članak 19.
U članku 69. dodaje se novi stavak (3) koji glasi:
„Planom je unutar građevinskog područja grada
Drniša određeno područje kulturnog krajolika unutar
kojeg je korištenje površina omogućeno isključivo u
svrhu poljoprivrednih djelatnosti koje treba održavati u
okvirima i načinu tradicionalnog korištenja i organizacije
prostora (ili njima kompatibilnih), bez provođenja onih
tehničko-tehnoloških i infrastrukturnih zahvata kojima
bi se narušile prirodne i prostorne vrijednost te koji bi
mogli izazvati znatne promjene strukture, prostornih
odnosa i oblika. Potrebno je čuvati postojeću strukturu
i parcelaciju kulturnog krajobraza, koja predstavlja
izuzetnu prirodnu, kulturnu i ekološku vrijednost. Treba
nastojati sačuvati tradicionalne oblikovne karakteristike
poljoprivrednih površina i komunikacija, što se može
postići jedino održavanjem funkcije poljoprivrede.
Unutar ovih površina nije dozvoljena gradnja građevina
u funkciji poljoprivrednih djelatnosti iz članaka 83., 89.
i 101“.
Članak 20.
U naslovu točke 2.4.2. riječi „rekreacijske djelatnosti“ se brišu i zamjenjuju riječima „rekreacijska
namjena“.
Članak 21.
U članku 79. briše se stavak (1) i zamjenjuje novim
stavkom (1) koji glasi:
„Unutar građevinskih područja izdvojene sportsko
rekreacijske namjene podrazumijevaju se različite
građevine, otvorena i zatvorena igrališta i površine, te
prateće sadržaje, a planiraju se na način da:
– ukupna tlocrtna bruto površina zatvorenih i natkrivenih građevina može iznositi najviše 10% površine
sportskih terena i sadržaja,
– najmanje 60% površine tog građevinskog
područja bude uređeno kao parkovni nasadi i prirodno
zelenilo”.
U istom članku 79. u stavku (2) u alineji tri briše se
riječ „centra“ i zamjenjuje riječju „zone“.
Članak 22.
Dodaje se novi članak 79a. koji glasi:
„Planom je određen smještaj golf igrališta sa zgradama za turistički smještaj tipa T2 unutar sportsko rekreacijske zone Brištane – Karalić površine 140 ha.
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Zahvati pri planiranju, oblikovanju i izvedbi kako
građevina tako i vanjskih površina u prostoru golf
igrališta trebaju obuhvaćati:
- zaštitu svih prirodnih i kulturnih datosti područja
te njihovu afirmaciju radi povećanja atraktivnosti, prepoznatljivosti i posebnosti golfskog igrališta,
- stvaranje uvjeta za nova staništa biljnih i
životinjskih vrsta,
- oplemenjivanje manje vrijednih dijelova krajolika
sadnjom autohtonih biljnih vrsta,
- oblikovanje krajolika mora svoje uporište imati
u vrijednostima zatečenog prirodnoga krajolika,
- pozorno oblikovanje krajolika u područjima gdje
je sačuvana tradicijska izgradnja (suhozidi, gradine,
bunje i sl.) i gdje je ona bitan dio ambijentalnih vrijednosti.
Broj 8 - Strana 27
frastrukturna postrojenja i građevine s pripadajućim
terenom) uz teren za igru površine do 2,0 ha (uključuje
ulaz, pristupne/servisne prometnice i parkirališta).
Najveća dopuštena bruto površina (BRP) svih zgrada
koje se grade unutar gradivog dijela iz prethodnog stavka
je: ≤ 3.500 m2.
Unutar uređenog terena za potrebe parkiranja
potrebno je planirati:
- uređeno parkiralište za minimalno 100 osobnih
vozila,
- površina za povremeno parkiranje minimalno 1,0
ha,
- slobodna površina za potrebe natjecanja od minimalno 2000 m2.
Smještajni kapaciteti tipa T2 uključuju najmanje 30%
smještajnih kapaciteta u hotelu.
Zona golf igrališta uređuje se primjenom slijedećih
kriterija:
- najmanje 60% od ukupne površine zone golf
igrališta je prirodni teren koji se uređuje prema kriterijima uređenja krajolika kojemu pripada,
- za golf igralište je potrebno osigurati površine
za:
- teren za igru koji uključuje i vježbalište, ujezerene
površine i putove unutar terena za igru površine najmanje 21,0 ha,
- uređeni teren površine koje uključuju ulaz,
pristupne/servisne prometnice i parkirališta površine do
10,0 ha i
- gradive površine za prateće zgrade i građevine
isključivo za šport i održavanje golf igrališta (klupska
kuća s pripadajućim terenom, servisne zgrade: spremište
alata i strojeva za održavanje, električnih vozila i in-
Uvjeti smještaja, uređenja i kapaciteti odredit će se
urbanističkim planom sukladno uvjetima određenim u
ovom Planu.”.
Članak 23.
U članku 82. u stavku (1), u alineji 4 ispred riječi
„infrastrukturne“ dodaje se riječ „ostale“.
Članak 24.
U članku 85., u stavku (1)., brišu se riječi „i istražni
prostori“.
U istom članku 85. u stavku (1) briše se postojeća
tablica i zamjenjuje novom tablicom koja glasi:
EKSPLOATACIJSKA POLJA MINERALNIH SIROVINA
Broj
Naziv
Naselje
Mineralna sirovina
karbonatna sirovina za
industrijsku preradu
karbonatna sirovina za
industrijsku preradu
1.
Lisičnjak I
Drniš
2.
Lisičnjak II
Drniš
3.
Pakovo selo
Pakovo Selo
arhitektonsko-građevni kamen
4.
Parčić
Parčić i Miočić
vapnenac – karbonatna sirovina
za ind. preradu
U istom članku 85. briše se stavak (2) i zamjenjuje
novim stavkom (2) koji glasi:
„Planom se određuje prostor podoban za eksploataciju mineralnih sirovina na području Štikova prikazan
u kartografskom prikazu 3“.
U istom članku 85. briše se stavak (3) i zamjenjuju
novim stavkom (3) koji glasi:
Lokacije za eksploataciju i prostor podoban za
eksploataciju mineralnih sirovina utvrđeni su koordinatama vršnih točaka odobrenih polja, smanjene obzirom
Površina /ha/
post.
plan
73,89
69,0 ha
54,76 ha
54,76 ha
75,7 ha
75,7 ha
43,48
39,6 ha
na potrebe drugih korisnika u prostoru i prikazane na
kartografskom prikazu br. 1.: “ Korištenje i namjena
prostora” (eksploatacijska polja), odnosno br. 3.:” Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora” (područja
mogućeg smještaja istražnog prostora/eksploatacijskog
polja i područja bivših eksploatacijskih polja – plansko
smanjenje odobrenog eksploatacijskog polja).
U istom članku 85. u stavku (4) briše se prva rečenica
i zamjenjuje novom koja glasi:
„Nove lokacije za eksploataciju i podobne za
eksploataciju mineralnih sirovina kao i proširenje
Strana 28 - Broj 8
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
postojećih eksploatacija moraju udovoljavati slijedećim
kriterijima:“
U istom članku 85. iza stavka (4) dodaje se novi
stavak (5) koji glasi:
„Planom je određen istražni prostor na području
Sedramića da bi se mogle sanirati posljedice postojeće
eksploatacije (postojeće eksploatacijsko polje koje je
smješteno na području općine Unešić) te se u cilju sanacije prostora, eksploatacija treba proširiti na cijelo brdo
do kote okolnog terena uz prioritetnu obvezu sanacije
iskopanih jama. Ukupna orijentacijska veličina je cca
26 ha“.
Članak 25.
U članku 86., u stavku (1) briše se rečenica:“ Lokacije
za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina
moraju udovoljavati slijedećim kriterijima:“ i zamjenjuje rečenicom: „Lokacije za eksploataciju i podobne za
eksploataciju mineralnih sirovina moraju udovoljavati
slijedećim kriterijima:“.
Članak 26.
U članku 89., u stavku (1) iza alineje 4. dodaje se
nova alineja 5 koja glasi:
- „skloništa za ljude i stoku na pašnjacima“.
U istom članku 89. postojeća alineja 4. postaje
alineja 5.
Članak 27.
Dodaje se novi članak 95a. koji glasi:
„Na području koje Planom određeno kao kultivirani
krajobraz omogućuje se gradnja građevina u funkciji
poljoprivrednih djelatnosti za prijavljeno obiteljsko
poljoprivredno gospodarstvo i pružanje ugostiteljskih i
turističkih usluga u seljačkom domaćinstvu s veli¬činom
zemljišta najmanje 3 ha, te koja ima prizemlje (P) do
400 m2 građevinske (bruto) površine i najveće visine
do 5 m i/ili potpuno ukopan podrum (Po) do 1000 m2
građevinske (bruto) površine.
Za navedene građevine potrebno je planirati
priključak na mrežu javnih cesta na način da se isti prvenstveno planira na prometnice nižeg ranga, a odvodnju
oborinskih voda s poljoprivrednih površina riješiti na
način da se iste ne slijevaju na državnu cestu“.
Članak 28.
U članku 101., u stavku (1) na kraju rečenice dodaju
se riječi „i skloništa za ljude i stoku na pašnjacima“.
Članak 29.
Iza članka 104., dodaje se novi članak 104.a koji
glasi:
„Planom su u kartografskom prikazu 3. Uvjeti
korištenja, uređenja i zaštite prostora određena područja
tradicijskih ispaša na kojima se mogu na pašnjacima
graditi skloništa za ljude (površine do 30 m2) i stoku
(površine do100 m2) za minimalni uzgoj 10 uvjetnih
grla koja se mogu graditi kao prizemne građevine i
maksimalne visine do 3,5 metra“.
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
Članak 30.
U članku 108., u stavku (4) na kraju rečenice dodaju
se riječi „na lokaciji označenoj u kartografskom prikazu
1. i 4.“.
U istom članku 109., briše se stavak (5) i zamjenjuje
novim stavkom (5) koji glasi:
„Za uređenje planinarskog doma određuju se
slijedeći uvjeti:
- maksimalna površina čestice iznosi 2000m2,
- koeficijent izgrađenosti iznosi najviše 0,2,
- koeficijent iskoristivosti nadzemno iznosi najviše
0,6, a
- etažna visina planinarskog doma iznosi najviše
dvije nadzemne etaže uz mogućnost izvedbe podruma
i potkrovlja.
Članak 31.
U članku 113., u stavku (1) dodaje se tekst koji
glasi:
„Prikazani smještaji planiranih građevina i uređaja
javne i komunalne infrastrukturne mreže u grafičkom
dijelu Plana, usmjeravajućeg su značenja i dozvoljene
su određene prilagodbe koje bitno ne odstupaju od
koncepcije rješenja. Konačni smještaj i broj površinskih
infrastrukturnih građevina utvrdit će se sukladno
tehničkim i sigurnosnim zahtjevima za pojedinu
građevinu, te potrebama potrošača. Linijske građevine
javne i komunalne infrastrukture u pravilu je potrebno
voditi u koridorima prometnica.“.
Članak 32.
U članku 116., u stavku (2) na kraju alineje 2 dodaju
se riječi „– granica BiH“.
Članak 33.
U članku 117., u stavku (1) iza alineje 5. dodaje se
nova alineja 6. koja glasi:
„- 6 m za nerazvrstane ceste“.
U istom članku 117. iza stavka (3) dodaje se novi
stavak (4) koji glasi:
„U smislu ovog Plana prometnom površinom se
smatra površina koja se kao takva koristi u naravi,
da po njoj svatko može nesmetano prolaziti pješice
ili vozilom i kada nije evidentirana u katastru niti
zemljišnim knjigama, te se može smatrati da je time
osiguran prometni pristup na građevinsku česticu. Uz
rezervaciju prostora za proširenje prometne površine
moguća je gradnja određenih zgrada u funkciji prometnice s priključenjem na postojeću prometnu površinu
prije planiranog proširenja te površine sukladno stavku
(1) ovog članka“.
Članak 34.
Članak 118. se briše i zamjenjuje novim člankom
118. koji glasi:
„U mreži državnih cesta planirana je:
• izgradnja:
- obilaznice Drniša – spoj s D33 i D56 na brzu cestu
Šibenik –Drniš - Knin,
- D56 – dio nove trase u koridoru željeznice,
• poboljšanje postojećih cesta rekonstrukcijom
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
postojeće i/ili novom izgradnjom dijela trase.
U mreži županijskih cesta planirana je:
• izgradnja dijela trase Ž 6082 – obilaznica u
Miočiću
• poboljšanje postojećih cesta rekonstrukcijom
postojeće i/ili novom izgradnjom dijela trase.
U mreži lokalnih cesta planirane su nove lokalne
prometnice:
- Žitnić (D33) – Malade,
- Drniš (mini obilaznica) – groblje – Sv. Ivan (Badanj) – D33,
- Drniš (Ž6246) – Knezovi,
- Trbounje (Ž6055) – Lišnjak – vrh Promine,
- Velušić (L65028) – groblje Sv. Ilija,
- Siverić (D33) – groblje Sv. Petar – D33 (kroz
naselje Siverić)“.
Članak 35.
Članak 128. se briše i zamjenjuje novim člankom
128. koji glasi:
„Mreža telekomunikacija na području Grada planirana je tako da sadašnju substandardnu razinu podigne
do stupnja koji će omogućiti dovoljan broj telefonskih
priključaka. U tom smislu planira se povećanje kapaciteta (4000 priključaka) tako da se osigura dovoljan broj
telefonskih priključaka svim kategorijama korisnika kao
i maksimalan broj spojnih veza. Do svakoga naselja je
potrebno osigurati koridore uz prometnice za telekomunikacijske mjesne i međumjesne kabele.
Sve mjesne i međumjesne telekomunikacijske veze
(mrežni kabeli, svjetlovodni i koaksijalni kabeli) u
pravilu se trebaju polagati u koridorima postojećih,
odnosno planiranih prometnica i koristiti stranu suprotnu u odnosu na elektroenergetske instalacije, te se
osiguravaju koridori za izgradnju telekomunikacijske
kanalizacije najmanje širine od 5 m izvan izgrađenih
dijelova građevinskih područja“.
Članak 36.
U članku 130. u stavku (1) ispred prve rečenice
dodaje se nove rečenice koje glase:
„Na području Grada Drniša razvoj Elektroničke komunikacijske infrastrukture temelji se na unaprjeđenju
postojećeg stupnja razvijenosti i praćenju novih
tehnoloških dostignuća. Na području obuhvata određene
su TK zone radijusa 1000 i 1500 metara za smještaj
antenskog stupa i prostora za opremu“.
Članak 37.
U članku 131. briše se stavak (3) i zamjenjuje novim
stavcima (3) – (9) koji glase:
„Dopunski izvori energije su obnovljivi izvori
energije vode, sunca, vjetra, te toplina iz industrije,
otpada i okoline.
Instalacije koje se izgrađuju u svrhu iskorištavanje
dopunskih izvora energije sunca moguće je smjestiti isključivo unutar građevnih područja na krovovima
stambenih objekata te krovovima drugih objekata pod
uvjetom da ne ugrožavaju okoliš, te vrijednosti kulturne
baštine i lokalnog krajobraza.
Broj 8 - Strana 29
Nije dozvoljena gradnja solarnih kolektora, fotonaponskih ćelija i drugih objekata obnovljivih izvora
energije na područjima i građevinama zaštićenim temeljem Zakona o zaštiti prirode i Zakona o zaštiti
kulturne baštine.
Kad se solarni kolektori i fotonaponske ćelije
smještaju na kosi krov, njihova ploha ne smije biti
udaljena više od 200 mm od plohe krova, a kad se postavljaju na ravni krov, njihov najviši dio ne smije biti viši
od 2 m od plohe krova.
Nije dozvoljena gradnja objekata te postavljanje solarnih kolektora, fotonaponskih ćelija energije u građevinskim područjima naselja na terenu
(zemljištu).
U građevinama industrijske proizvodnje moguće je
korištenje energenata iz alternativnih izvora energije koji
su kategorizirani kao neopasni uz uvjet da su zadovoljeni
svi tehnički uvjeti kao i uvjeti u pogledu zaštite okoliša
te drugi uvjeti u skladu s posebnim propisima.
Unutar građevinskih područja gospodarske namjene
moguć je smještaj sunčanih kolektora i/ili fotonaponskih panela na postojećim ili planiranim građevinama i
nadstrešnicama. Smještaj kolektora i/ili fotonaponskih
panela unutar navedenih zona moguće je planirati i na
negradivom dijelu parcele na način da se ne zauzima više
od 20% ukupne površine parcele te da je tlo ispod ovako
postavljenih kolektora i/ili panela i dalje ozelenjeno.“.
Članak 38.
Iza članka 131. dodaje se novi članak 131.a koji
glasi:
(1) „Na području Grada Drniša određeno je područje
za mogući smještaja fotonaponskih sunčanih elektrana
snage veće od 200 kW: Razvodsko plandište – kontaktno područje prema Općini Promina, a prikazano je
kartografskom prikazu 2.: Infrastrukturni sustavi.
(2) Unutar navedenog područja lokacija za smještaj
fotonaponskih sunčanih elektrana mora zadovoljiti
slijedeće kriterije:
- minimalna površina građevinske čestice je 3,0 ha
a maksimalna površina je površina zone;
- čestica mora imati pristup na prometnu
površinu;
- površina namijenjena za smještaj sunčeve elektrane mora biti udaljena najmanje:
- 500 m od građevinskih područja naselja,
- 300 m od koridora planirane brze željeznice i brze
ceste,
- 100 m od koridora postojećih državnih i
županijskih cesta, te
- od koridora dalekovoda sukladno posebnim uvjetima nadležnog tijela.
- smještaj građevina, kolektora i/ili panela mora
biti izvan zaštitnih koridora dalekovoda,
- smještaj kolektora i/ili panela mora biti takav
da:
- ne stvara svjetlosnu refleksiju prema građevinama
Strana 30 - Broj 8
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
u kojima borave ljudi (stalno ili povremeno) i prema javnim prometnicama,
- se ne poremeti biljni i životinjski svijet (ostaviti razmak za slobodni prolaz),
- sve tvari štetne za okoliš (toksične tvari, hidraulična ulja, maziva, plinove, PVC materijale i drugo) koje nastaju na ovim infrastrukturnim površinama potrebno je zbrinuti sukladno važećim propisima o okolišu i otpadu.
Smještaj građevina za proizvodnju energije iz bioplina moguć je na prostorima farmi za uzgoj stoke uz uvjet
da se koristi bioplin isključivo s te farme.“.
Članak 39.
U članku 133. brišu se postojeći stavci (3) i (4) i zamjenjuju novim stavcima (3) – (5) koji glase:
„Planom su određene širine zaštitnih koridora postojećih i projektirane širine koridora planiranih dalekovoda
koje iznose:
SUSTAV
PODSUSTAV
Vrsta
ENERGETIKA
kategorija
državni
dalekovod
županijski
Prostor unutar koridora (vertikalna projekcija vodiča
prema zemlji), odnosno ispod vodića dalekovoda
rezerviran je isključivo za potrebe gradnje, redovnog
pogona i održavanje dalekovoda. Koridor ispod vodiča
dalekovoda u pravili nije namijenjen za gradnju stambenih građevina niti rekonstrukciju stambenih građevina
kojom se povećava visina građevine ili građevine u
kojima boravi više ljudi. Taj prostor se može koristiti
primarno za vođenje prometne i ostale infrastrukture u
skladu s posebnim propisima i standardima.
U zaštitnom koridoru dalekovoda (širi prostor izvan
koridora), kod približavanja drugih objekata dalekovodu
ili pri izgradnji prometnica, obvezatno je pridržavati
se posebnih propisa te internih pravilnika HEP-a koji
reguliraju ovo područje“.
Članak 40.
Članak 136. se briše i zamjenjuje novim člankom
136. koji glasi:
„Radi kvalitetne opskrbe električnom energijom
cijelog područja Grada Drniša, izgrađena je transformatorska stanica 110/35/20 kV Drniš. Spoj ove transformatorske stanice na prijenosnu mrežu 110 kV po
principu ulaz – izlaz ostvaren je izgradnjom dvostrukog
DV 2x110 kV sa spojem na postojeći DV 110 kV Knin
– Bilice.
U okviru plana elektrifikacije željezničke pruge
Zagreb – Split, planirana je izgradnja građevine
elektrovučne podstanice (transformatorske stanice)
omjera transformacije 110/25 kV Žitnić, instalirane
snage 2x7,5 MVA. Za osiguranje opskrbe električnom
energijom TS 110/35/20 kV Drniš i EVP 110/25 kV
Žitnić predviđena je izgradnja dalekovoda 110 kV TS
Knin – TS Drniš - EVP Žitnić – TS Konjsko.“.
Članak 41.
U članku 138., u stavku (1) na kraju druge rečenice
dodaju se riječi koje glase:
GRAĐEVINA
vrsta
400 kV
2x400 kV
220 kV
110 kV
2x110 kV
ZAŠTITNI KORIDOR GRAĐEVINE
(m)
postojeća
70
80
50
40
50
planirana
80
100
60
50
60
„uz uvjet da se najvećoj mogućoj mjeri poštuju uvjeti
zaštite prirode, te da objekti u krajobraznom pogledu
budu prihvatljivi“.
U istom članku 138. iza postojećeg stavka (1) dodaje
se novi stavak (2) koji glasi:
„Postojeće mlinice na vodotocima unutar obuhvata
Plana mogu se koristiti i kao hidro energetski objekti ali
uz uvjet da se obnove i zadrže izvorni izgled a postrojenje za dobivanje energije se može smjestiti u unutrašnjost
objekta. Za potrebe rada ne može se mijenjati postojeći
hidrološki režim niti se mogu stvarati nikakve akumulacije nego se može koristiti samo prirodni protok vode
kada postoji pritom bez stvaranja akumulacije“.
Članak 42.
U članku 139., u stavku (1) brišu se riječi „istraživanje
mogućeg smještaja“ i zamjenjuju riječju „smještaj“ i
alineja dva koja glasi: „Mideno Brdo, Općina Unešić
i Grad Drniš“.
U istom članku 139., u stavku (3) briše se riječ „odabiru“ i zamjenjuju riječju „određivanju“, i iza postojećeg
stavka (3) dodaje se novi stavak (4) koji glasi:
„Područje za smještaj vjetroelektrana (uključujući
i krajnji domet elise svakog pojedinog vjetroagregata stupa) mora zadovoljavati slijedeće uvjete:
- mora biti izvan građevinskih područja naselja,
turističkih i sportsko rekreacijskih zona, odnosno udaljeni najmanje 800 m od granice građevinskog područja,
- razina buke kod najbližih objekata za boravak i
rad ljudi ne smije prelaziti 40 dB(A),
- moraju biti izvan infrastrukturnih koridora,
odnosno udaljene od željezničkog kolosijeka i od autocesta, brzih i državnih cesta min. 600m, a od ostalih
javnih cesta min 300m,
- moraju biti izvan poljoprivrednog zemljišta P1 i
P2,
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
- moraju biti izvan zona izloženih vizurama vrijednog krajolika,
- uskladiti smještaj vjetroelektrana u odnosu na
telekomunikacijske uređaje (radio i TV odašiljači, navigacijski uređaji) radi izbjegavanja elektromagnetskih
smetnji,
- obvezatno izraditi kompjutorsku vizualizaciju
vjetroelektrane (vjetropolja) koja uključuje pristupni
put do lokacije vjetroelektrana sa svih važnih vizurnih
točaka radi ocjene utjecaja na fizionomiju krajobraza,
- pristupni putovi do lokacije vjetroelektrane i
operativni putovi na lokaciji sastavni su dio zahvata i
važan element ocjene utjecaja na vrijednosti izvornog
krajobraza te stoga moraju u cijelosti biti dio procjene
utjecaja na okoliš, moraju se maksimalno trasirati izvan
područja zaštitnih šuma i šuma posebne namjene, a
pokose nasipa i pokose zasjeka potrebno je maksimalno
prilagoditi i uklopiti u okolni teren,
- način i uvjeti povezivanja vjetroelektrana na
postojeću i planiranu elektroenergetsku mrežu svake
pojedine lokacije određuju se temeljem ovih uvjeta u
detaljnoj dokumentaciji.“.
Postojeći stavak (4) postaje stavak (5).
Članak 43.
U članku 154. u stavku (1) u alineji jedan dodaju se
riječi „(ZK)“, a alineja dva se briše i zamjenjuje novom
alinejom dva koja glasi:
„posebni rezervat šumske vegetacije (PR)“.
Članak 44.
Iza članka 154. dodaje se novi članak 154.a koji
glasi:
„Planom su određena područja ekološke mreže,
sukladno EU ekološkoj mreži NATURA 2000 podijeljena su na područja važna za divlje svojte i stanišne
tipove (potencijalna “SAC” područja – Special Areas
of Conservation) te međunarodno važna područja za
ptice (potencijalna “SPA” područja – Special Protection Areas). Područja Ekološke mreže koja su uz
šifru područja označena s # predstavljaju potencijalna
područja NATURA 2000.
Ekološka mreža na području Grada Drniša obuhvaća
ekološki značajna područja:
Područja važna za divlje svojte i stanišne tipove
Oznaka
#HR2000917
#HR2000918
#HR2000919
#HR2000922
#HR2001129
#HR2000175
#HR1000026
Naziv područja
Krčić
Nacionalni park Krka
Čikola - kanjon
Svilaja
Jama nasuprot Torka
Trogrlo špilja
Međunarodno
važna područja za ptice
Krka i okolni plato
Za područja ekološke mreže utvrđene su slijedeće
mjere zaštite:
Broj 8 - Strana 31
A. Površinske kopnene vode i močvarna staništa
(mjere 100 – 112)
B. Neobrasle i slabo obrasle kopnene površine (mjere
113-114)
C-D. Travnjaci, cretovi, visoke zeleni i šikare (mjere
115- 120)
E. Šume (mjere 121-129)
F.-G. More i morska obala (mjere 130- 136)
H. Podzemlje (mjere 137-143).
Za područja važna za divlje svojte i stanišne tipove
i međunarodno važna područja za ptice određene su
slijedeće smjernice zaštite:
a. Smjernice zaštite za područja važna za divlje svojte
i stanišne tipove:
šifra i naziv područja #HR2000917 Krčić
Ostalo: na Topoljskom buku ostvariti kontinuirani
minimum (cca. 1 kubni metar u sekundi)
šifra i naziv područja # HR2000918 Nacionalni
park Krka
10 Osigurati pročišćavanje otpadnih voda
29 Regulirati posjećivanje
100 Očuvati vodena i močvarna staništa u što prirodnijem stanju, a prema potrebi izvršiti revitalizaciju
105 Očuvati raznolikost staništa na vodotocima
(neutvrđene obale, sprudovi, brzaci, slapovi i dr.) i
povoljnu dinamiku voda (meandriranje, prenošenje i
odlaganje nanosa, povremeno prirodno poplavljivanje
rukavaca i dr)
106 Očuvati povezanost vodnoga toka
107 Očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip;
ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane
organizme
109 Izbjegavati regulaciju vodotoka i promjene
vodnog režima vodenih i močvarnih staništa ukoliko to
nije neophodno za zaštitu života ljudi i naselja
Ostalo: nacionalni park
jon
šifra i naziv područja # HR2000919 Čikola - kan-
10 Osigurati pročišćavanje otpadnih voda
105 Očuvati raznolikost staništa na vodotocima
(neutvrđene obale, sprudovi, brzaci, slapovi i dr.) i
povoljnu dinamiku voda (meandriranje, prenošenje i
odlaganje nanosa, povremeno prirodno poplavljivanje
rukavaca i dr)
106 Očuvati povezanost vodnoga toka
107 Očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip;
ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane
organizme
109 Izbjegavati regulaciju vodotoka i promjene
vodnog režima vodenih i močvarnih staništa ukoliko to
nije neophodno za zaštitu života ljudi i naselja
šifra i naziv područja # HR2000922 Svilaja
121 Gospodarenje šumama provoditi sukladno
načelima certifikacije šuma
126 Očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip;
ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane
Strana 32 - Broj 8
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
organizme
127 U svim šumama osigurati stalan postotak zrelih, starih i suhih (stojećih i oborenih) stabala, osobito
stabala s dupljama
128 U gospodarenju šumama osigurati prikladnu
brigu za očuvanje ugroženih i rijetkih divljih svojti te
sustavno praćenje njihova stanja (monitoring)
šifra i naziv područja #HR2001129 Jama nasuprot
Torka
6000 Očuvati povoljne fizikalne i kemijske uvjete,
količinu vode i vodni režim ili ih poboljšati ako su
nepovoljni
Očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip; ne
unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane
organizme
Očuvati sigovine, živi svijet speleoloških objekata,
fosilne, arheološke i druge nalaze
Ne mijenjati stanišne uvjete u speleološkim objektima, njihovom nadzemlju i neposrednoj blizini
Sanirati izvore onečišćenja koji ugrožavaju nadzemne i podzemne krške vode
Sanirati odlagališta otpada na slivnim područjima
speleoloških objekata
Očuvati povoljne uvjete (tama, vlažnost, prozračnost)
i mir (bez posjeta i drugih ljudskih utjecaja) u
speleološkim objektima
šifra i naziv područja #HR2000175 Trogrlo špilja
6000 Očuvati povoljne fizikalne i kemijske uvjete,
količinu vode i vodni režim ili ih poboljšati ako su
nepovoljni
Očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip; ne
unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane
organizme
Očuvati sigovine, živi svijet speleoloških objekata,
fosilne, arheološke i druge nalaze
Ne mijenjati stanišne uvjete u speleološkim objektima, njihovom nadzemlju i neposrednoj blizini
Sanirati izvore onečišćenja koji ugrožavaju nadzemne i podzemne krške vode
Sanirati odlagališta otpada na slivnim područjima
speleoloških objekata
Očuvati povoljne uvjete (tama, vlažnost, prozračnost)
i mir (bez posjeta i drugih ljudskih utjecaja) u
speleološkim objektima
(5) Za područja međunarodno važna područja za
ptice određene su slijedeće smjernice zaštite:
šifra i naziv područja # HR1000026 .. Krka i okolni
plato
7 Regulirati lov i sprječavati krivolov
9 Osigurati poticaje za tradicionalno poljodjelstvo
i stočarstvo
11 Regulirati turističko rekreativne aktivnosti
17 Ne provoditi nikakve šumske zahvate uključujući
i sanitarnu sječu
Ostalo: hidrološka stabilizacija i smanjenje crpljenja
prevelikih količine vode“.
Članak 45.
U članku 155. iza stavka (1) dodaju se stavci (2) i
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
(3) koji glase:
„Mjere zaštite za pojedinačna nepokretna kulturna
dobra:
- Zaštitni i drugi radovi na kulturnom dobru mogu
se poduzeti samo uz prethodno odobrenje nadležnog
tijela sukladno članku 62. Zakona o zaštiti i očuvanju
kulturnih dobara. Vlasnik kao i drugi imatelj kulturnog
dobra dužan je provoditi sve mjere zaštite koje se odnose
na održavanje predmetnog kulturnog, dobra, a koje
odredi nadležno tijelo sukladno članku 20.-22. Zakona
o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.
- Predmetno kulturno dobro iii njegovi dijelovi
mogu biti predmet kupoprodaje samo pod uvjetima iz
članka 36.-40. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih
dobara.
Mjere zaštite posebno za arheološke lokalitete:
- Arheološka iskapanja i istraživanja mogu se
obavljati samo na temelju odobrenja koje rješenjem daje
nadležno tijelo.
- Odobrenje se može izdati samo pravnim i fizičkim
osobama koje ispunjavaju uvjete stručne osposobljenosti
za obavljanje takvih radova te ako su osigurana potrebna
materijalna i tehnička sredstva za obavljanje radova,
konzerviranje nalaza, uređenje i predstavljanje nalaza
i nalazišta.
- Odobrenjem se određuje područje na kojem se
mogu izvoditi radovi, opseg i vrsta radova, uvjeti pod
kojima se mogu izvoditi, kao i rok za izvođenje radova,
mjesto pohrane pokretnog arheološkog materijala i rok
u kojem se nadležnom tijelu treba obvezno podnijeti
izvješće o izvršenim radovima“.
Članak 46.
U članku 157. iza stavka (2) dodaje se stavak (3)
koji glasi:
„Propisuju slijedeće mjere zaštite posebno za
arheološke lokalitete:
- Arheološka iskapanja i istraživanja mogu se
obavljati samo na temelju odobrenja koje rješenjem daje
nadležno tijelo.
- Odobrenje se može izdati samo pravnim i fizičkim
osobama koje ispunjavaju uvjete stručne osposobljenosti
za obavljanje takvih radova te ako su osigurana potrebna
materijalna i tehnička sredstva za obavljanje radova,
konzerviranje nalaza, uređenje i predstavljanje nalaza i
nalazišta.
- Odobrenjem se određuje područje na kojem se
mogu izvoditi radovi, opseg i vrsta radova, uvjeti pod
kojima se mogu izvoditi, kao i rok za izvođenje radova,
mjesto pohrane pokretnog arheološkog materijala i rok
u kojem se nadležnom tijelu treba obvezno podnijeti
izvješće izvršenim radovima“.
Članak 47.
U članku 159. iza stavka (2) dodaju se stavci (3) i
(4) koji glase:
„Za kulturno-povijesnu cjelinu Drniša određene
su prostome međe zaštićene cjeline određene ulicama
i katastarskim česticama katastarske općine Drniš:
granica ide od mosta na rijeci Čikoli desnom obalom
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Čikole do kat. čest. zemlje 283/1 i unutrašnjim rubom
te čestice do vanjskog ruba katastarske cestice zemlje
285/1 pa dalje ulicom Vuka Mandušića, ulicom Petra
Preradovića, ulicom Josipa Jelačića i dalje Radničkom
ulicom i ulicom Kardinala Jurja Utišinovića do križanja
s ulicom Stjepana Radica, dalje tom ulicom i ulicom
Kralja Zvonimira do katastarske čestice zemlje 2044/4 pa
južnim rubom te čestice do sjevernog ruba katastarskih
čestica zgrade 7/6, 7/7, 407, 7/14, kat. čestice zemlje
8/4, kat. čestica zgrade 7118, 7/13 te rubom katastarskih
čestica zgrade 7/3, 7/16, 7117 i 7/5 pa preko puta (kat.
čest. zem. 2038/6) dalje rubom katastarskih čestica
zgrade 24511, 24514, 400, 245/2, kat. česticama zemlje
401/3, 397/6, 397/7, 397/2, kat. česticom zgrade 248/2
pa preko puta (kat. čest. zemlje 397/3) rubom katastarske čestice zgrade 346, te kat. česticom zemlje 403/1,
kat. česticom zgrade 789, kat. česticama zemlje 39611,
396/3 do križanja s ulicom Domovinskog rata i dalje
tom ulicom do mosta na Čikoli.
Na području kulturno-povijesne cjeline Drniša
primjenjuju se slijedeći sustav mjera zaštite:
- Sustav zaštite “B” - Primjenjuje se na cjelinu
opisanih prostornih međa zaštićene kulturno povijesne
cjeline Drniša osim katastarske čestice zemlje 28311
k.o. Drniš. Ovim se sustavom uvjetuje zaštita i
očuvanje osnovnih elemenata povijesne planske matrice i karakterističnih skupina građevina, pojedinih
građevina i drugih, za ukupnost kulturno-povijesne
cjeline važnih vrijednosti, a prije svega oblika građevina
i sklopova, gabarita i povijesnih sadržaja. Na području
ovog sustava zaštite uvjetovat će se intervencije u
smislu prilagođavanja funkcija i sadržaja suvremenim
potrebama, ali bez bitnih fizičkih izmjena sačuvanih
elemenata povijesnih struktura. Prihvatljive su metode
konzervacije, rekonstrukcije, interpolacije, rekompozicije i integracije u cilju povezivanja povijesnih s novim
strukturama i sadržajima koji proizlaze iz suvremenih
potreba.
- Sustav zaštite “C” - Primjenjuje se na katastarsku česticu zemlje 283/1 k.o.Drniš. Ovim se sustavom
uvjetuje ambijentalna zaštita u dijelu kulturno povijesne
cjeline s prorijeđenim povijesnim strukturama ili bez
značajnih primjera povijesne izgradnje koji osiguravaju kvalitetnu i funkcionalnu prezentaciju kulturnih
i povijesnih vrijednosti zone zaštite B. Pri radovima
na uređenju prostora prihvatljive su metode obnove
postojećih struktura i izgradnja novih uz uvjet očuvanja
ambijentalnih karakteristika kulturno povijesne cjeline,
napose tradicijskih oblika, krajobraznog karaktera i
harmoničnog sklada cjeline“.
Članak 48.
U članku 161. u stavku (1) u tablici se dodaju:
Utvrda Bogočin
Utvrda Kamičak
Mlinica na Čikoli
Most na Roskom slapu
Drniš
o
o
g
R
R
PZ
PZ
Broj 8 - Strana 33
Članak 49.
U članku 170. briše se stavak (3). Postojeći stavak
(4) postaje novi stavak (3).
Članak 50.
Članak 171. se briše i zamjenjuje novim člankom
171. koji glasi:
„Gospodarenje otpadom na području Grada
Drniša određeno je Programom zbrinjavanja otpada
Županije na način da se sav komunalni otpad prikuplja i
odvozi na transfer stanicu Mala Promina (izvan područja
Grada Drniša). Sukladno zakonskoj regulativi u tijeku je
sanacija dosadašnjeg neadekvatnog odlagališta Moseć.
Također je potrebno sanirati i sva divlja odlagališta
evidentirana u županijskom Planu sanacije nelegalnih
odlagališta.
Na području Grada Drniša utvrđuju se lokacije
za smještaj građevina i postrojenja za gospodarenje
građevinskim otpadom koji ne sadrži azbest, odnosno
prikupljanje, obradu mogućnostima privremenog i
konačnog odlaganja:
- Moseć (Grad Drniš, prethodno potrebno sanirati
odlagalište).
- gospodarskoj zoni Girk-Kalun u Drnišu, te
- lokacija divljeg odlagališta u Trbounju koju je
potrebno prethodno sanirati.
Na području Grada Drniša moguće je planirati i
druge građevine u sustavu prikupljanja otpada sukladno
s budućim noveliranjem Programa zbrinjavanja otpada
Županije“.
Članak 51.
U članku 180. u stavku (1) brišu se riječi „Programom
mjera, te“ i „DPU“.
Članak 52.
Članak 181. se briše i zamjenjuje novim člankom
181. koji glasi:
„Obveza izrade UPU-a utvrđena je za područje grada
Drniša. Njime je detaljnije određen prostorni razvoj
naselja s osnovom prostornih i funkcionalnih rješenja,
uvjeta i oblikovanja pojedinih prostornih cjelina naselja.
Navedeni urbanistički plan izrađen je u mjerilu 1:5000 i
primjenjuje se u granicama određenim ovim Planom
Za pojedina područja unutar plana moguće je utvrditi
obvezu detaljnije razrade u mjerilu 1:1000.
Svi detaljni urbanistički planovi izrađeni unutar
obuhvata plana iz stavka (1) ovog članka ostaju na
snazi“.
Članak 53.
Članak 182. se briše i zamjenjuje novim člankom
182. koji glasi:
„Planom je određena obvezna izrada urbanističkih
planova uređenja za neizgrađene dijelove građevinskog
područja naselja i neizgrađena izdvojena građevinska
područja izvan naselja. Navedeni provedbeni doku-
Strana 34 - Broj 8
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
menti prostornog uređenja obvezno se izrađuju u mjerilu
1:1000 ili 1:2000. Obuhvat navedenih dokumenta
određen je u kartografskom prikazu 3. Uvjeti korištenja
uređenja i zaštite prostora a izrađuju se za:
a. gospodarske zone:
• Njivice
• Kalun-dio
• Žitnić
• Pakovo Selo
• Radonić II, proširenje
b. gospodarske, ugostiteljsko-turističke zone:
• recepcijski i informacijski punkt Roški slap (izrada u tijeku)
• Brištane
• Pakovo selo
• Pokrovnik
c. sportsko-rekreacijske zone, golf igralište:
• Brištane-Karalić
d.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
dijelove naselja, stambene zone u naselju:
u Bogetiću
u Drinovcima
u Velušiću-Tarlić
u Velušiću
u Drnišu-Mrđeni
u Drnišu-Knezovi
u Drnišu-Rože
u Kadinoj Glavici
u Kadinoj Glavici-Alfirovići
u Sedramiću.“.
Članak 55.
Kod prijenosa granica iz kartografskih prikaza Prostornog plana u mj. 1:25.000 na podloge u drugim mjerilima, dozvoljena je prilagodba granica odgovarajućem
mjerilu podloge, osim onih elemenata plana koji se
prikazuju u mjerilu 1:5000.
Detaljno određivanje položaja prometnica, komunalne i energetske infrastrukture unutar koridora
određenih ovim Prostornim planom odrediti će se
planovima užih područja odnosno projektnom dokumentacijom.
Članak 56.
Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada
Drniša, Izmjene i dopune III. stupaju na snagu osmog
dana od dana objave u “Službenom vjesniku Šibenskokninske županije”.
Tekstualni i grafički dijelovi Plana iz članka 2. ove
odluke (B. Grafički dio, C. Prilozi), koji čine njezin
sastavni dio, nisu predmet objave.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaju važiti svi
grafički prilozi Plana (“Službeni vjesnik Šibensko –
kninske županije”, broj 07/06).
Klasa: 350-02/13-20/08
Ur.broj: 2182/06-13-01
Drniš, 24. srpnja 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA DRNIŠA
Izuzetno se Odlukom o izradi plana može planirati i izrada planova unutar zadanog obuhvata iz stavka
(1) ovog članka u dvije etape (dva plana) ukoliko se
Izvješćem o stanju u prostoru utvrdi bitno različiti vremenski horizont realizacije sadržaja i ukoliko planirane
etape predstavljaju prostornu i funkcionalnu cjelinu.
Unutar obuhvata Plana na snazi su slijedeći prostorni
planovi:
- Urbanističku plan uređenja grada Drniša
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, br.
11/06, 06/09)
- Urbanističku plan uređenja gospodarske zone
Brištane (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
br. 1/12)
- Urbanističku plan uređenja gospodarske zone
Radonić (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
br.14/09)
- Detaljni plan uređenja groblja Sv. Ivan (“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, br. 7/08 )
- Detaljni plan uređenja stambene zone Kalun u
Drnišu (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
br. 6/09 ).
Članak 54.
U svim člancima riječ „parcela“ zamjenjuje se
riječima „građevinska čestica“ u pripadajućem broju
odnosno padežu.
Prijelazne i završne odredbe
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
PREDSJEDNK
Ante Galić, dipl.iur., v. r.
____________________
32
Na temelju članka 4. stavka 1. i članka 11. stavka
2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne
novine“, br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04,
178/04, 38/09, 79/09,153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i
144/12 ) i članka 51. Statuta Grada Drniša („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“, br. 15/09 i 04/13),
Gradsko vijeće Grada Drniša, na 2. sjednici, od 24.
srpnja 2013. godine, d o n o s i
ODLUKU
o komunalnim djelatnostima koje se
obavljaju putem koncesije u Gradu Drnišu
Članak 1.
Ovom odlukom određuju se komunalne djelatnosti
koje se mogu obavljati na području Grada Drniša,
preko pravne ili fizičke osobe registrirane za obavljanje
komunalnih djelatnosti na temelju Ugovora o koncesiji,
te se utvrđuju pripremne radnje i postupak davanja
koncesije sukladno odredbama Zakona o komunalnom
gospodarstvu i odredbama Zakona o koncesijama.
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Članak 2.
Komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na
temelju Ugovora o koncesiji na području Grada Drniša
su:
1. crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih,
sabirnih i crnih jama,
2. odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,
3. prijevoz putnika u javnom prometu,
4. skupljanje i odvoz komunalnog otpada,
5. odlaganje komunalnog otpada,
6. tržnica na malo,
7. prijevoz pokojnika i
8. obavljanje dimnjačarskih poslova.
Članak 3.
Postupak davanja koncesije započinje danom slanja
na objavu obavijesti o namjeri davanja koncesije a
završava izvršnošću odluke o davanju koncesije ili odluke o poništenju postupka davanja koncesije.
Gradonačelnik Grada Drniša objavljuje obavijest o
namjeri davanja koncesije u Elektroničkom oglasniku
javne nabave Republike Hrvatske, u dnevnom tisku, na
oglasnoj ploči Grada Drniša i internetskim stranicama
Grada Drniša.
Koncesija se ne može dati na rok duži od 5 godina.
Članak 4.
Obavijest o namjeri davanja koncesije mora
sadržavati slijedeće podatke:
- naziv, adresu, telefonski broj, broj faksa i adresu
elektroničke pošte davatelja koncesije,
- predmet koncesije,
- prirodu i opseg djelatnosti koncesije,
- mjesto, odnosno područje obavljanja djelatnosti
koncesije,
- rok trajanja koncesije,
- procijenjenu vrijednost koncesije,
- rok za predaju ponuda,
- adresu na koju se moraju poslati ponude,
- jezik i pismo na kojima ponude moraju biti
napisane,
- mjesto i vrijeme javnog otvaranja ponuda,
- razlog isključenja ponuditelja,
- uvjete pravne i poslovne, financijske, tehničke i
stručne sposobnosti, u skladu s odredbama posebnog
zakona te dokaze i podatke kojima gospodarski subjekt
dokazuje ispunjenje tih uvjeta,
- vrstu i vrijednost jamstva za ozbiljnost ponude koje
su ponuditelji dužni dostaviti,
- kriterij za odabir ponude i
- naziv i adresa tijela nadležnog za rješavanje žalbe
te podatke o rokovima za podnošenje žalbe.
Članak 5.
Provedbu davanja koncesije provodi Stručno
povjerenstvo za koncesiju koje se sastoji od predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana koje imenuje
gradonačelnik, s tim da jedan član stručnog povjerenstva
mora imati važeći certifikat u području javne nabave.
Stručno povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka
može surađivati u pripremnim radnjama za provedbu
postupka davanje koncesije, pregledava i ocjenjuje
Broj 8 - Strana 35
pristigle ponude u skladu s pravilima postupka davanja
koncesije, te o svom radu sastavlja zapisnik koji potpisuju svi članovi stručnog povjerenstva i prijedlog odluke
o davanju koncesije ili prijedlog odluke o poništenju
postupka davanja koncesije.
Na temelju zapisnika, gradonačelnik upućuje Gradskom vijeću Grada Drniša prijedlog odluke o davanju
koncesije ili poništenje postupka davanja koncesije.
Novi postupak davanja koncesije može se pokrenuti
nakon što odluka o poništenju postane izvršna.
Članak 6.
Kriterij na kojima davatelj koncesije temelji odabir
najpovoljnije ponude su:
1. ekonomski najpovoljnija ponuda:
- kvaliteta usluge (poslovni ugled ponuditelja i
jamstva)
- ekonomičnost, servisiranje i tehnička pomoć nakon
isporuke,
- datum isporuke i rokovi isporuke ili rokovi
završetka radova,
- cijena usluge za krajnje korisnike,
- visina naknade za koncesiju,
- drugi kriteriji propisani zakonom kojima se uređuju
koncesije,
2. najviša ponuđena naknada za koncesiju.
Grad Drniš može u obavijesti o namjeri davanja
koncesije utvrditi i dodatne uvjete i mjerila kao kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja, ovisno o
specifičnostima obavljanja određene komunalne djelatnosti na području Grada Drniša.
Grad Drniš u obavijesti o namjeri davanja koncesije
određuje koji će se kriterij u smislu stavka 1. točka 1. i
2. ovog članka primijeniti.
Članak 7.
Odluka o davanju koncesije sadrži:
1. naziv davatelja koncesije s brojem i datumom
donošenja odluke,
2. naziv odabranog najpovoljnijeg ponuditelja,
3. osnovna prava i obveze davatelja koncesije i
koncesionara,
4. vrstu i predmet koncesije,
5. prirodu i opseg te mjesto, odnosno područje obavljanja djelatnosti koncesije,
6. rok na koji se daje koncesija,
7. posebne uvjete kojima tijekom trajanja koncesije
mora udovoljavati odabrani najpovoljniji ponuditelj,
8. iznos naknade za koncesiju ili osnovu za
utvrđivanje iznosa naknade za koncesiju koju će koncesionar plaćati,
9. rok u kojem je ponuditelj obvezan potpisati ugovor
o koncesiji s davateljem koncesije,
10. obrazloženje razloga za odabir najpovoljnijeg
ponuditelja,
11. uputa o pravnom lijeku i
12. potpis odgovorne osobe predstavničkog tijela
davatelja koncesije i pečat predstavničkog tijela davatelja koncesije.
Strana 36 - Broj 8
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Članak 8.
Na temelju izvršnosti odluke Gradskog vijeća,
gradonačelnik sklapa ugovor o koncesiji.
Ugovor o koncesiji ne smije se sklopiti prije isteka
razdoblja mirovanja, koje iznosi 15 dana od dana dostave
odluke o davanju koncesije svakom ponuditelju.
Gradonačelnik mora odabranom najpovoljnijem
ponuditelju ponuditi sklapanje ugovora o koncesiji najkasnije u roku od 10 dana od isteka razdoblja mirovanja
iz stavka 2. ovog članka, odnosno 10 dana od dana kada
je odluka o davanju koncesije postala izvršna.
Članak 9.
Osim obaveznog sadržaja prema zakonu kojim se
uređuje koncesija, ugovor o koncesiji sadrži i slijedeće
odredbe:
- djelatnost za koju se koncesija daje,
- rok na koji se koncesija daje,
- visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,
- cijenu i način naplate za pruženu uslugu,
- prava i obveze davatelja koncesije,
- prava i obveze koncesionara,
- jamstvo i /ili odgovarajuće instrumente osiguranja
koncesionara,
- način prestanka koncesije i
- ugovorne kazne.
Članak 10.
Koncesija prestaje:
- istekom roka na koji je dana,
- smrću koncesionara, odnosno prestankom pravne
osobe kojoj je dana koncesija ,
-ukidanjem, poništavanjem ili oglašivanjem ništavom
odluke o davanju koncesije,u razdoblju nakon sklapanja
ugovora o koncesiji,
- raskidom ugovora o koncesiji zbog javnog interesa,
- sporazumnim raskidom ugovora o koncesiji,
- jednostranim raskidom ugovora o koncesiji,
- nepridržavanjem odredaba ugovora od strane koncesionara i
- pravomoćnošću sudske odluke kojom se ugovor o
koncesiji utvrđuje ništavnim ili se poništava.
Postupak prestanka koncesije provodi se sukladno
zakonu kojim se uređuje koncesija.
U slučaju da za odnosnu komunalnu djelatnost postoje uvjeti za prestanak date koncesije, gradonačelnik će
predložiti Gradskom vijeću da donese akt o oduzimanju
koncesije, te ako Gradsko vijeće to prihvati, pokrenuti
će se postupak raskida ugovora o koncesiji.
Članak 11.
Državna komisija za kontrolu postupka javne nabave
nadležna je za rješavanje o žalbama u vezi s postupcima
davanja koncesije.
Članak 12.
Ugovori o koncesiji zaključeni prije stupanja na
snagu ove odluke, vrijede do isteka roka na koji su
ugovori zaključeni.
Članak 13.
Na dan stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije u Gradu Drnišu („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“, br.6/10).
Članak 14.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.
KLASA: 363-02/13-20/8
UR.BROJ: 2182/06-13-01
Drniš, 24. srpnja 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA DRNIŠA
PREDSJEDNK
Ante Galić, dipl.iur., v. r.
____________________
33
Na temelju članka 8. Zakona o savjetima mladih
(„Narodne novine“, broj 23/07), članka 3., 5., 6. i
14. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Drniša
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj
6/09) i članka 51. Statuta Grada Drniša („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 15/09 i 4/13),
Gradsko vijeće Grada Drniša, na 2. sjednici, od 24.
srpnja 2013.godine, donosi
ODLUKU
o razrješenju i izboru člana
Savjeta mladih Grada Drniša
Članak 1.
Ovom se odlukom, zbog nespojivosti obnašanja
dužnosti, predsjednika Savjeta mladih i gradskog
vijećnika, razrješuje Jure Ivić dužnosti predsjednika
Savjeta mladih Grada Drniša, te se na njegovo mjesto
izabire Ante Galić, Donji Galići 1.
Članak 2.
Novoizabranom članu mandat traje do isteka mandata člana umjesto kojeg je izabran.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
KLASA: 119-01/13-10/12
URBROJ: 2182/06-13-01
Drniš, 24. srpnja 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA DRNIŠA
PREDSJEDNK
Ante Galić, dipl.iur., v. r.
____________________
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
34
Broj 8 - Strana 37
Za iste se planira novi postupak davanja koncesije.
Na temelju članka 22., i 53. Zakona o socijalnoj skrbi
(„Narodne novine“, broj 33/12) i članka 51. Statuta Grada
Drniša („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,
broj 15/09 i 4/13), Gradsko vijeće Grada Drniša, na 2.
sjednici, od 24. srpnja 2013. godine, donosi
II . IZMJENE SOCIJALNOG
PROGRAMA
Grada Drniša za 2013. godinu
Članak 1.
Članak 6. točka 4. mijenja se i glasi:
„Potpore i pomoći studentima ostvarivat će se
prema važećem Pravilniku o načinu i uvjetima pružanja
novčane potpore studentima Grada Drniša („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 4/13)”.
Članak 2.
Ostale odredbe Socijalnog programa Grada Drniša
za 2013. godinu ostaju nepromjenjene.
Članak 3.
Ove 2. izmjene Socijalnog programa Grada Drniša
za 2013. godinu sastavni su dio Proračuna Grada Drniša
za 2013. godinu.
Članak 4.
Ove 2. izmjene Socijalnog programa Grada Drniša
za 2013. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana
objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“ .
II.
U skladu s Planom davanja koncesije za razdoblje
od 2013. – 2015. godine, donosi se Plan davanja koncesije u 2013. godini iz područja komunalni djelatnosti
na području Grada Drniša, i to:
Koncesija za obavljanje prijevoza pokojnika
- Planirani broj koncesija: 3 koncesionara
- Rok davanja koncesija: 5 godina
- Procijenjena godišnja naknada po koncesiji:
5.000,00 kn
- Pravni osnov za davanje koncesije: Zakon o
komunalnom gospodarstvo („Narodne novine“, br.
26/03 –pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09,
79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12), Zakon o
koncesijama („Narodne novine“, br. 143/12) i Odluke
o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju putem
koncesije u Gradu Drnišu.
III.
Ovaj Plan dostavlja se ministarstvu nadležnom za
financije.
IV.
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana nakon objave
u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.
KLASA:361-01/13-10/13
UR.BROJ:2182/06-13-01
Drniš, 24. srpnja 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA DRNIŠA
KLASA: 400-06/12-60/06
URBROJ: 2182/06-13-03
Drniš, 24.srpnja 2013.
PREDSJEDNK
Ante Galić, dipl.iur., v. r.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA DRNIŠA
PREDSJEDNK
Ante Galić, dipl.iur., v. r.
____________________
35
Na temelju članka 56. Zakona o koncesijama
(„Narodne novine“, br. 143/12), Odluke o komunalnim
djelatnostima koje se obavljaju putem koncesije u Gradu
Drnišu i članka 51. Statuta Grada Drniša („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“, br.15/09 i 04/13),
Gradsko vijeće Grada Drniša , na 2. sjednici, od 24.
srpnja 2013. godine, d o n o s i
PLAN
davanja koncesije u 2013. godini
I.
U 2013 godini istječu ugovori o koncesiji:
1. Za obavljanje prijevoza pokojnika, dana 11.
kolovoza 2013 godine
____________________
36
Na temelju članka 56. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, br. 143/12), Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju putem koncesije u Gradu
Drnišu i članka 51. Statuta Grada Drniša („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“, br.15/09 i 04/13),
Gradsko vijeće Grada Drniša, na 2. sjednici, od 24.
srpnja 2013. godine, d o n o s i
PLAN
davanja koncesija za razdoblje
od 2013. do 2015. godine
I.
Utvrđuje se Plan davanja koncesije iz područja
komunalnih djelatnosti za razdoblje od 2013. do 2015.
godine, kako slijedi:
Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova
- Planirani broj koncesija -1
- Rok davanja koncesija: 5 godina
Strana 38 - Broj 8
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
- Procijenjena godišnja naknada po koncesiji:
2.000,00 kn
- Pravni osnov za davanje koncesije: Zakon o komunalnom gospodarstvo („Narodne novine“, br. 26/03
–pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09,
153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12), Zakona o koncesijama („Narodne novine“, br. 143/12) i Odluke o
komunalnim djelatnostima koje se obavljaju putem
koncesije u Gradu Drnišu.
ka
Koncesija za obavljanje poslova prijevoza pokojni-
- Planirani broj koncesija -3
- Rok davanja koncesija: 5 godina
- Procijenjena godišnja naknada po koncesiji:
5.000,00 kn
- Pravni osnov za davanje koncesije: Zakon o komunalnom gospodarstvo („Narodne novine“, br.26/03
–pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09,
153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12)), Zakon o koncesijama („Narodne novine“, br. 143/12) i Odluke o
komunalnim djelatnostima koje se obavljaju putem
koncesije u Gradu Drnišu.
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
37
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 51. Statuta
Grada Drniša („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“, br. 15/09 i 4/13) i članka 18. Poslovnika
Gradskog vijeća Grada Drniša („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, broj 15/09), Gradsko
vijeće Grada Drniša, na 2. sjednici, od 24. srpnja 2013.
godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za statut,
poslovnik i propise
se:
1.U Komisiju za statut, poslovnik i propise biraju
-Ante Galić, predsjednik,
- Petar Abramac, zamjenik predsjednika,
- Ivan Mihaljević, član,
- Josip Lucić, član i
- Miro Matijaš, član.
Crpenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih,
sabirnih i crnih jama
- Planirani broj koncesija -1
- Rok davanja koncesija: 5 godina
- Procijenjena godišnja naknada po koncesiji:
7.000,00 kn
- Pravni osnov za davanje koncesije: Zakon o komunalnom gospodarstvo („Narodne novine“, br.26/03
–pročišćeni tekst, 82/04 ,110/04, 178/04, 38/09, 79/09,
153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12), Zakon o koncesijama („Narodne novine“, br. 143/12) i Odluke o
komunalnim djelatnostima koje se obavljaju putem
koncesije u Gradu Drnišu .
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a bit će objavljeno u “Službenom vjesniku Šibenskokninske županije“.
II.
Ovaj Plan dostavlja se ministarstvu nadležnom za
financije.
____________________
III.
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana nakon objave
u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.
KLASA:361-01/13-10/12
UR.BROJ:2182/06-13-01
Drniš, 24. srpnja 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA DRNIŠA
PREDSJEDNK
Ante Galić, dipl.iur., v. r.
KLASA: 119-01/13-01/7
URBROJ: 2182/06-13-01
Drniš, 24. srpnja 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA DRNIŠA
PREDSJEDNK
Ante Galić, dipl.iur., v. r.
38
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11,
144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 51. Statuta
Grada Drniša („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“, br. 15/09 i 4/13) i članka 18. Poslovnika
Gradskog vijeća Grada Drniša („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, broj 15/09), Gradsko
vijeće Grada Drniša, na 2. sjednici, od 24. srpnja 2013.
godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za dodjelu javnih
priznanja
____________________
se:
1.U Komisiju za dodjelu javnih priznanja biraju
-Zoran Bitunjac, predsjednik,
-Ljerka Karadža-Lapić, zamjenik predsjednika,
- Frane Marin, član,
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 8 - Strana 39
40
-Jure Ivić, član i
-Miro Matijaš, član.
2.Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a bit će objavljeno u “Službenom vjesniku Šibenskokninske županije“.
KLASA: 119-01/13-01/6
URBROJ: 2182/06-13-01
Drniš, 24. srpnja 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA DRNIŠA
PREDSJEDNK
Ante Galić, dipl.iur., v. r.
____________________
39
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09 , 150/11,
144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 51. Statuta
Grada Drniša („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“, br. 15/09 i 4/13) i članka 18. Poslovnika
Gradskog vijeća Grada Drniša („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, broj 15/09), Gradsko
vijeće Grada Drniša, na 2. sjednici, od 24. srpnja 2013.
godine, donosi
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09 , 150/11,
144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 51. Statuta
Grada Drniša („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“, br. 15/09 i 4/13) i članka 18. Poslovnika
Gradskog vijeća Grada Drniša („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, broj 15/09), Gradsko
vijeće Grada Drniša, na 2. sjednici, od 24. srpnja 2013.
godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za društvene
djelatnosti
1.U Komisiju za društvene djelatnosti biraju se:
- Jure Ivić, predsjednik,
- Marko Eraković, zamjenik predsjednika,
- Zoran Bitunjac, član,
- Ivan Mihaljević, član i
- Zvonimir Skelin,član.
2.Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja ,
a bit će objavljeno u „Službenom vjesniku Šibenskokninske županije“.
KLASA: 119-01/13-01/9
URBROJ: 2182/06-13-01
Drniš, 24. srpnja 2013.
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za prostorno
uređenje, graditeljstvo zaštitu čovjekova
okoliša i stambeno-komunalne poslove
1.U Komisiju za prostorno uređenje, graditeljstvo,
zaštitu čovjekova okoliša i stambeno-komunalne
poslove , propise biraju se:
- Ante Galić, predsjednik,
- Ante Pleadin, zamjenik predsjednika,
- Josip Lucić, član,
- Ljerka Karadža-Lapić, član i
- Ivica Kosor, član.
2.Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a bit će objavljeno u „Službenom vjesniku Šibenskokninske županije“.
KLASA: 119-01/13-01/8
URBROJ: 2182/06-13-01
Drniš, 24. srpnja 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA DRNIŠA
PREDSJEDNK
Ante Galić, dipl.iur., v. r.
____________________
GRADSKO VIJEĆE
GRADA DRNIŠA
PREDSJEDNK
Ante Galić, dipl.iur., v. r.
____________________
41
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09 , 150/11,
144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 51. Statuta
Grada Drniša („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“, br. 15/09 i 4/13) i članka 18. Poslovnika
Gradskog vijeća Grada Drniša („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, broj 15/09), Gradsko
vijeće Grada Drniša, na 2. sjednici, od 24. srpnja 2013.
godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za financije i
Proračun
1.U Komisiju za financije i Proračun biraju se:
- Ante Pleadin, predsjednik,
- Petar Abramac, zamjenik predsjednika,
- Ante Galić, član,
- Zoran Bitunjac, član i
- Vlatka Duilo, član.
Strana 40 - Broj 8
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
2.Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a bit će objavljeno u “Službenom vjesniku Šibenskokninske županije“.
KLASA: 119-01/13-01/10
URBROJ: 2182/06-13-01
Drniš, 24. srpnja 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA DRNIŠA
PREDSJEDNK
Ante Galić, dipl.iur., v. r.
42
____________________
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09 , 150/11,
144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 51. Statuta
Grada Drniša („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“, br. 15/09 i 4/13) i članka 18. Poslovnika
Gradskog vijeća Grada Drniša („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, broj 15/09), Gradsko
vijeće Grada Drniša, na 2. sjednici, od 24. srpnja 2013.
godine, donosi
kninske županije”, broj 15/09 i 4/13), gradonačelnik
Grada Drniša, donosi
ODLUKU
o razrješenju i imenovanju člana Skupštine
kimunalnog društva “RAD” d.o.o. Drniš
1. Razrješuje se s danom 18. srpnja 2013. godine
Darko Ćevid iz Drniša, Nikole tesle 25, članstva u
Skupštini komunalnog društva “RAD” d.o.o., Stjepana
Radića 69, Drniš.
2. Imenuje se danom 19. srpnja 2013. godine Marinko
Šindilj, Ivana Meštrovića 79 iz Badnja članom Skupštine
komunalnog društva “RAD” d.o.o, Drniš.
3. Marinko Šindilj kao član Skupštine imenuje se na
vrijeme od četiri (4) godine.
4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.
KLASA: 100-01/13-10-05
URBROJ: 2182/06-13-01
Drniš, 17. srpnja 2013.
GRAD DRNIŠ
GRADONAČELNIK
mr.sc. Josip Begonja, v. r.
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za
ravnopravnost spolova
1.U Komisiju za ravnopravnost spolova biraju se:
- Ljerka Karažda-Lapić, predsjednik,
- Vlatka Duilo, zamjenik predsjednika,
- Zvonimir Skelin, član,
- Josip Lucić, član i
- Frane Marin,član.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a bit će objavljeno u “Službenom vjesniku Šibenskokninske županije“.
KLASA: 119-01/13-01/11
URBROJ: 2182/06-13-01
Drniš, 24. srpnja 2013.
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
____________________
4
Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11),
članka 6. Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave
Grada Drniša (KLASA: 022-01/10-01/1, URBROJ:
2182/06-10-01, od 05. srpnja 2010. godine) i članka
70. Statuta Grada Drniša („Službeni vjesnik Šibenskokninske županije“, broj 15/09 i 04/13), a sukladno
Proračunu Grada Drniša za 2013. godinu, gradonačelnik
Grada Drniša, donosi
IZMJENE I DOPUNE PLANA
prijema u službu za 2013. godinu
GRADSKO VIJEĆE
GRADA DRNIŠA
PREDSJEDNK
Ante Galić, dipl.iur., v. r.
____________________
Članak 1.
U Planu prijma u službu za 2013. godinu („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 03/13), u daljnjem tekstu: Plan, u članku 3. st. 2. mijenja se oznaka
MSS, te glasi: VSS.
2. GRADONAČELNIK
Članak 2.
U Planu, u članku 4. mijenjaju se oznake MSS, te
glase: VSS.
Na temelju članka 48. st. 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne
novine”, broj 33/01 do 19/13- pročišćeni tekst) i članka
70. Statuta Grada Drniša (“Službeni vjesnik Šibensko-
Članak 3.
U Planu, iza članka 4. dodaje se članak 4a., koji
glasi:
Pravilnikom o unutarnjem redu Tajništva, Grada
Drniša sistematizirano je 8 radnih mjesta od kojih je
3
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
popunjeno 5.
Sukladno raspoloživim financijskim sredstvima u
Proračunu Grada Drniša za 2013. godinu u Tajništvo se
planira prijam na neodređeno vrijeme jednog službenika
visoke stručne spreme VSS – na radno mjesto za koje je
potrebno stručno znanje: diplomirani pravnik, magistar
prava ili stručni specijalist pravnog smjera i to na mjesto:
„višeg stručnog suradnika za imovinsko – pravne
poslove i javnu nabavu“.
Članak 4.
U Planu, članak 7. mijenja se i glasi:
Tijekom 2013. godine planira se primiti u službu 4
nova službenika.
Članak 5.
U ostalim dijelovima Plan, ostaje neizmijenjen.
Članak 6.
Ove Izmjene i dopune Plana prijma u službu za 2013.
godinu u gradsku upravu Grada Drniša, stupaju na snagu
osmog dana od dana objave, u „Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije“.
1.1. Ivica Rajčić,
1.2. Hrvoje Dujić,
1.3. Ivica Odak,
1.4. Hrvoje Odak i
1.5. Krešo Matić.
2. Imenuju se s danom 10. srpnja 2013. godine u Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Grada Drniša:
2.1. Krešo Matić, predsjednik
2.2. Ante Gverić, član,
2.3. Ante Ožegović, član,
2.4. Živko Živković, član i
2.5. Slavko Buzov, član.
3. Članovi iz točke 2. ove odluke imenovani su na
vrijeme od četiri (4) godine.
4. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a bit će objavljeno u “Službenom vjesniku Šibenskokninske županije”.
KLASA: 100-01/13-01/04
URBROJ: 2182/06-13-01
Drniš, 08. srpnja 2013.
GRAD DRNIŠ
KLASA: 112-01/13-01/1
URBROJ: 2182/06-01/01-13-2
Drniš, 05. srpnja 2013.
GRADONAČELNIK
mr.sc. Josip Begonja, v. r.
GRAD DRNIŠ
____________________
GRADONAČELNIK
mr.sc. Josip Begonja, v. r.
III.
GRAD KNIN
____________________
1. GRADSKO VIJEĆE
5
Na temelju članka 48. st. 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne
novine”, broj 33/01 do 19/13- pročišćeni tekst), članka
70. Statuta Grada Drniša (“Službeni vjesnik Šibenskokninske županije”, broj 15/09 i 4/13) i točke 11. Odluke
o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Drniša
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
4/00 do 3/10), gradonačelnik Grada Drniša, donosi
Broj 8 - Strana 41
14
Na temelju članaka 43. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, br. 87/08, 36/09, 46/09 i 136/12) i članka
33. točke 4. Statuta Grada Knina (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, br. 7/09 i 3/13), Gradsko
vijeće Grada Knina, na 2. sjednici, od 23. srpnja 2013.
godine, donosi
RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju članova
Upravnog vijeća
Javne vatrogasne postrojbe Grada Drniša
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
Grada Knina za 2013. godinu – Rebalans
1. Razrješuju se s danom 09. srpnja 2013. godine
članstva u Upravnom vijeću Javne vatrogasne postrojbe
Grada Drniša:
Članak 1.
Izmjene i dopune Proračuna Grada Knina za 2013.
godinu (u daljnjem tekstu Rebalans) sastoje se od:
I. OPĆI DIO
Strana 42 - Broj 8
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Ukupni rashodi i izdaci
Ukupni prihodi i primici
Višak rashoda i izdataka
Višak prihoda i primitaka
Proračun
34.106.400 kn
34.106.400 kn
-
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
Rebalans I
37.983.044 kn
49.625.400 kn
11.642.356 kn
Razlika
3.876.644 kn
15.519.000 kn
Članak 2.
Višak prihoda i primitaka u iznosu od 11.642.356,00 kn sastoji se od:
- 11.642.356,00 kn viška prihoda za pokriće prenesenog manjka prihoda i primitaka iz prethodnih godina.
Članak 3.
U tekuću pričuvu Proračuna izdvaja se 100.000,00 kn.
OPĆI DIO
BROJ
KONTA
VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA
PLANIRANO
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI
34.106.400,00
611
Porez i prirez na dohodak
17.500.000,00
613
Porezi na imovinu
150.000,00
614
Porezi na robu i usluge
478.000,00
616
Ostali prihodi od poreza
10.000,00
633
Pomoći iz proračuna
3.584.000,00
634
Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna
1.530.000,00
635
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
3.200.000,00
641
Prihodi od financijske imovine
120.000,00
642
Prihodi od nefinancijske imovine
1.490.000,00
643
Prihodi od kamata na dane zajmove
5.000,00
651
Upravne i administrativne pristojbe
530.000,00
652
Prihodi po posebnim propisima
0,00
653
Komunalni doprinosi i naknade
3.124.400,00
661
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga
70.000,00
663
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države
200.000,00
681
Kazne i upravne mjere
5.000,00
683
Ostali prihodi
20.000,00
721
Prihodi od prodaje građevinskih objekata
2.000.000,00
816
Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim
društvima i obrtnicima izvan javnog sektora
90.000,00
BROJ
KONTA
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
UKUPNO RASHODI / IZDACI
311
Plaće (Bruto)
312
Ostali rashodi za zaposlene
313
Doprinosi na plaće
321
Naknade troškova zaposlenima
322
Rashodi za materijal i energiju
323
Rashodi za usluge
324
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
342
Kamate za primljene kredite i zajmove
343
Ostali financijski rashodi
363
Pomoći unutar općeg proračuna
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
381
Tekuće donacije
382
Kapitalne donacije
411
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
412
Nematerijalna imovina
421
Građevinski objekti
422
Postrojenja i oprema
423
Prijevozna sredstva
424
Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti
PLANIRANO
34.106.400,00
10.280.674,00
179.826,00
1.937.600,00
572.400,00
1.972.400,00 6.705.500,00
20.000,00
3.336.000,00
40.000,00
496.000,00
50.000,00
1.424.000,00
2.520.000,00 3
1.930.000,00
150.000,00
470.000,00
1.462.000,00
102.000,00
120.000,00
38.000,00
PROMJENA
IZNOS
%
15.519.000,00
45,5%
885.044,00
5,1%
0,00
0,0%
0,00
0,0%
0,00
0,0%
0,00
0,0%
1.500.000,00
98,0%
-200.000,00
-6,3%
0,00
0,0%
270.000,00
18,1%
0,00
0,0%
132.600,00
25,0%
0,00
0,0%
279.000,00
8,9%
80.000,00 114,3%
0,00
0,0%
0,00
0,0%
680.000,00 3.400,0%
11.892.356,00 594,6%
0,00
0,0%
PROMJENA
IZNOS
%
3.876.644,00
11,4%
18.366,00
0,2%
12.874,00
7,2%
-25.900,00 1,3%
-7.181,00
-1,3%
70.900,00
-3,6%
951.500,00
14,2%
20.000,00 100,0%
650.285,00
19,5%
0,00
0,0%
18.000,00
3,6%
0,00
0,0%
20.000,00
1,4%
0.000,00
1,2%
372.000,00
19,3%
100.000,00
66,7%
-85.000,00 -18,1%
1.820.000,00 124,5%
152.600,00 149,6%
-120.000,00 -100,0%
0,00
0,0%
NOVI IZNOS
49.625.400,00
18.385.044,00
150.000,00
478.000,00
10.000,00
3.584.000,00
3.030.000,00
3.000.000,00
120.000,00
1.760.000,00
5.000,00
662.600,00
0,00
3.403.400,00
150.000,00
200.000,00
5.000,00
700.000,00
13.892.356,00
90.000,00
NOVI IZNOS
37.983.044,00
10.299.040,00
192.700,00
1.911.700,00
565.219,00
1.901.500,00
7.657.000,00
40.000,00
3.986.285,00
40.000,00
514.000,00
50.000,00
1.444.000,00
2.550.000,00
2.302.000,00
250.000,00
385.000,00
3.282.000,00
254.600,00
0,00
38.000,00
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
534
544
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan
javnog sektora
0,00
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i
ostalih financijskih institucija izvan
300.000,00
Broj 8 - Strana 43
20.000,00
0,0%
20.000,00
0,00
0,0%
300.000,00
PROMJENA
IZNOS
%
3.876.644,00
11,4%
140.000,00
7,8%
-20.000,00
-2,8%
-20.000,00 2,8%
-20.000,00
-2,9%
-20.000,00
-4,0%
-20.000,00 -57,1%
-10.000,00
-4,2%
10.000,00
5,9%
0,00
0,0%
0,00
0,0%
0,00
0,0%
0,00
0,0%
0,00
0,0%
0,00
0,0%
NOVI IZNOS
37.983.044,00
1.941.500,00
696.500,00
696.500,00
660.500,00
483.000,00
15.000,00
228.000,00
180.000,00
60.000,00
177.500,00
177.500,00
36.000,00
36.000,00
36.000,00
POSEBNI DIO
BROJ
KONTA
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
UKUPNO RASHODI / IZDACI
RAZDJEL 010 URED GRADONAČELNIKA
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL
Program A01 01 Redovna djelatnost
Aktivnost A01 01 A02 Materijalni rashodi
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI
321
Naknade troškova zaposlenima
322
Rashodi za materijal i energiju
323
Rashodi za usluge
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA
322
Rashodi za materijal i energiju
Aktivnost A01 01 A04 Nabava kapitalne imovine
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI
422
Postrojenja i oprema
PLANIRANO
34.106.400,00
1.801.500,00
716.500,00
716.500,00
680.500,00
503.000,00
35.000,00
238.000,00
170.000,00
60.000,00
177.500,00
177.500,00
36.000,00
36.000,00
36.000,00
GLAVA 02 GRADONAČELNIK
Program A01 01 Redovna djelatnost
Aktivnost A01 01 A02 Materijalni rashodi
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
600.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
160.000,00
160.000,00
160.000,00
160.000,00
160.000,00
26,7%
26,7%
26,7%
26,7%
26,7%
760.000,00
760.000,00
760.000,00
760.000,00
760.000,00
GLAVA 03 GRADSKO VIJEĆE
Program A01 01 Redovna djelatnost
Aktivnost A01 01 A02 Materijalni rashodi
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
381
Tekuće donacije
285.000,00
285.000,00
285.000,00
285.000,00
260.000,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
285.000,00
285.000,00
285.000,00
285.000,00
260.000,00
25.000,00
GLAVA 04 MJESNA SAMOUPRAVA
Program A01 01 Redovna djelatnost
Aktivnost A01 01 A02 Materijalni rashodi
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
GLAVA 05 VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA
140.000,00
Program A01 01 Redovna djelatnost
140.000,00
Aktivnost A01 01 A05 Donacije i ostali rashodi
140.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI
140.000,00
381
Tekuće donacije
140.000,00
RAZDJEL 020 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
I SOCIJALNU SKRB
13.341.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
140.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
-12.641,00
-0,1%
13.329.259,00
GLAVA 01 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SOCIJALNU SKRB 4.322.000,00
Program A01 01 Redovna djelatnost
693.000,00
Aktivnost A01 01 A02 Materijalni rashodi
693.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI
633.000,00
322
Rashodi za materijal i energiju
260.000,00
323
Rashodi za usluge
219.000,00
381
Tekuće donacije
100.000,00
422
Postrojenja i oprema
54.000,00
Izvor VLASTITI PRIHODI - USLUGE NAPLATE VODNE NAKNADE 60.000,00
381
Tekuće donacije
60.000,00
141.000,00
121.000,00
121.000,00
121.000,00
0,00
41.000,00
30.000,00
50.000,00
0,00
0,00
3,3%
17,5%
17,5%
19,1%
0,0%
18,7%
30,0%
92,6%
0,0%
0,0%
4.463.000,00
814.000,00
814.000,00
754.000,00
260.000,00
260.000,00
130.000,00
104.000,00
60.000,00
60.000,00
Strana 44 - Broj 8
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Program A02 01 Potpore udrugama civilnog društva
1.265.000,00
Aktivnost A02 01 A01 Potpora udrugama civilnog društva
po posebnim zakonima
1.265.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI
947.000,00
381
Tekuće donacije
947.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA
318.000,00
381
Tekuće donacije
318.000,00
Program A02 02 Potreba u kulturi
440.000,00
Aktivnost A02 02 A01 Potrebe u kulturi
440.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI
220.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
140.000,00
381
Tekuće donacije
80.000,00
Izvor VLASTITI PRIHODI - USLUGE NAPLATE VODNE NAKNADE 20.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
20.000,00
Izvor DONACIJE
200.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
200.000,00
Program A02 03 Socijalnih davanja
1.424.000,00
Aktivnost A02 03 A01 Socijalna davanja
1.424.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI
324.000,00
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
324.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA
1.100.000,00
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
1.100.000,00
Program A02 04 Potpora razvoju športa
500.000,00
Aktivnost A02 04 A01 Šport
00.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI
500.000,00
381
Tekuće donacije
500.000,00
GLAVA 02 PRORAČUNSKI KORISNICI
9.019.900,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 33827 NARODNA KNJIŽNICA KNIN 616.600,00
Program A05 01 Djelatnost Narodne knjižnice
616.600,00
Aktivnost A05 01 A01 Redovna djelatnost Narodne knjižnice
616.600,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI
608.600,00
311
Plaće (Bruto)
481.674,00
312
Ostali rashodi za zaposlene
3.326,00
313
Doprinosi na plaće
83.500,00
321
Naknade troškova zaposlenima
9.200,00
322
Rashodi za materijal i energiju
900,00
424
Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti
30.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA
8.000,00
424
Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti
8.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 33835 DJEČJI VRTIĆ CVRČAK
3.145.700,00
Program A03 01 Djelatnost dječijeg vrtića
3.145.700,00
Aktivnost A03 01 A01 Redovna djelatnost dječijeg vrtića
3.145.700,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI
3.119.700,00
311
Plaće (Bruto)
2.480.000,00
312
Ostali rashodi za zaposlene
40.500,00
313
Doprinosi na plaće
400.000,00
321
Naknade troškova zaposlenima
79.200,00
422
Postrojenja i oprema
0,00
423
Prijevozna sredstva
120.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA
26.000,00
321
Naknade troškova zaposlenima
6.000,00
322
Rashodi za materijal i energiju
8.000,00
422
Postrojenja i oprema
12.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 33843 KNINSKI MUZEJ
1.490.100,00
Program A04 01 Djelatnost Kninskog muzeja
1.490.100,00
Aktivnost A04 01 A01 Redovna djelatnost Kninskog muzeja
1.490.100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI
1.440.100,00
311
Plaće (Bruto)
1.113.000,00
312
Ostali rashodi za zaposlene
20.000,00
313
Doprinosi na plaće
191.500,00
321
Naknade troškova zaposlenima
32.600,00
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
0,00
0,0%
1.265.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1,4%
1,4%
6,2%
6,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1.265.000,00
947.000,00
947.000,00
318.000,00
318.000,00
440.000,00
440.000,00
220.000,00
140.000,00
80.000,00
20.000,00
20.000,00
200.000,00
200.000,00
1.444.000,00
1.444.000,00
344.000,00
344.000,00
1.100.000,00
1.100.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
-153.641,00
-1,7%
-4.000,00
-0,6%
-4.000,00
-0,6%
-4.000,00 0,6%
-4.000,00
-0,7%
-15.274,00
-3,2%
3.374,00 101,4%
-3.300,00
-4,0%
2.100,00
22,8%
9.100,00 1.011,1%
0,00
0,0%
0,00
0,0%
0,00
0,0%
2.900,00
0,1%
2.900,00
0,1%
2.900,00
0,1%
300,00
0,0%
0,00
0,0%
9.500,00
23,5%
-15.000,00
-3,8%
25.800,00
32,6%
100.000,00
0,0%
-120.000,00 -100,0%
2.600,00
10,0%
0,00
0,0%
0,00
0,0%
2.600,00
21,7%
0,00
0,0%
0,00
0,0%
0,00
0,0%
0,00
0,0%
0,00
0,0%
0,00
0,0%
0,00
0,0%
0,00
0,0%
8.866.259,00
612.600,00
612.600,00
612.600,00
604.600,00
466.400,00
6.700,00
80.200,00
11.300,00
10.000,00
30.000,00
8.000,00
8.000,00
3.148.600,00
3.148.600,00
3.148.600,00
3.120.000,00
2.480.000,00
50.000,00
385.000,00
105.000,00
100.000,00
0,00
28.600,00
6.000,00
8.000,00
14.600,00
1.490.100,00
1.490.100,00
1.490.100,00
1.440.100,00
1.113.000,00
20.000,00
191.500,00
32.600,00
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
322
Rashodi za materijal i energiju
45.000,00
323
Rashodi za usluge
17.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
21.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA
50.000,00
322
Rashodi za materijal i energiju
25.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
25.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 33851 JAVNA VATROGASNA
POSTROJBA GRADA KNINA
3.407.900,00
Program A06 01 Djelatnost protupožarne zaštite
3.407.900,00
Aktivnost A06 01 A01 Redovna djelatnost JVP-a
3.407.900,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI
272.400,00
311
Plaće (Bruto)
259.577,00
312
Ostali rashodi za zaposlene
10.000,00
322
Rashodi za materijal i energiju
2.823,00 0,
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE
FUNKCIJE
3.135.500,00
311
Plaće (Bruto)
2.063.423,00
313
Doprinosi na plaće
594.000,00
321
Naknade troškova zaposlenima
100.400,00
322
Rashodi za materijal i energiju
180.177,00
323
Rashodi za usluge
161.500,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
30.000,00
343
Ostali financijski rashodi
6.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 37718 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE 359.600,00
Program A07 01 Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta
359.600,00
Aktivnost A07 01 A01 Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta 359.600,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI
351.600,00
311
Plaće (Bruto)
300.000,00 313
Doprinosi na plaće
51.600,00 Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA
8.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
8.000,00
RAZDJEL 030 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,
GRADNJU I KOMUNALNE POSLOVE
9.278.000,00
GLAVA 01 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU
I KOMUNALNE POSLOVE
Program A08 01 Program komunalne potrošnje
Aktivnost A08 01 A01 Komunalna potrošnja
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI
322
Rashodi za materijal i energiju
382
Kapitalne donacije
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA
322
Rashodi za materijal i energiju
323
Rashodi za usluge
Izvor OSTALE POMOĆI
382
Kapitalne donacije
Program A08 02 Program gradnje objekata i uređenja
komunalne infrastrukture
Kapitalni projekt A08 02 K01 Gradnja objekata i uređenje komunalne
infrastrukture
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI
412
Nematerijalna imovina
421
Građevinski objekti
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
421
Građevinski objekti
Izvor OSTALE POMOĆI
421
Građevinski objekti
Izvor PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE
412
Nematerijalna imovina
421
Građevinski objekti
Program A08 03 Program održavanja komunalne infrastrukture
Aktivnost A08 03 A01 Održavanje komunalne infrastrukture
Broj 8 - Strana 45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
45.000,00
17.000,00
21.000,00
50.000,00
25.000,00
25.000,00
-132.541,00
-132.541,00
-132.541,00
8.000,00
8.000,00
0,00
00
-3,9%
-3,9%
-3,9%
2,9%
3,1%
0,0%
0,0%
3.275.359,00
3.275.359,00
3.275.359,00
280.400,00
267.577,00
10.000,00
2.823,00
-140.541,00
38.040,00
0,00
-15.081,00
-70.000,00
-81.500,00
-10.000,00
-2.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
12.400,00
7.600,00
0,00
0,00
-4,5%
1,8%
0,0%
-15,0%
-38,9%
-50,5%
-33,3%
-33,3%
-5,6%
-5,6%
-5,6%
-5,7%
-4,1%
-14,7%
0,0%
0,0%
2.994.959,00
2.101.463,00
594.000,00
85.319,00
110.177,00
80.000,00
20.000,00
4.000,00
339.600,00
339.600,00
339.600,00
331.600,00
287.600,00
44.000,00
8.000,00
8.000,00
2.579.000,00
27,8%
11.857.000,00
9.278.000,00
1.685.000,00
1.685.000,00
200.000,00
0,00
200.000,00
1.085.000,00
1.035.000,00
50.000,00
400.000,00
400.000,00
2.579.000,00
312.000,00
312.000,00
582.059,00
270.059,00
312.000,00
-270.059,00
-270.059,00
0,00
0,00
0,00
27,8%
18,5%
18,5%
291,0%
0,0%
156,0%
-24,9%
-26,1%
0,0%
0,0%
0,0%
11.857.000,00
1.997.000,00
1.997.000,00
782.059,00
270.059,00
512.000,00
814.941,00
764.941,00
50.000,00
400.000,00
400.000,00
1.552.000,00
1.735.000,00
111,8%
3.287.000,00
1.552.000,00
507.600,00
165.000,00
342.600,00
839.400,00
839.400,00
0,00
0,00
205.000,00
45.000,00
160.000,00
3.085.000,00
3.085.000,00
1.735.000,00
-177.600,00
-85.000,00
-92.600,00
352.600,00
352.600,00
1.500.000,00
1.500.000,00
60.000,00
0,00
60.000,00
355.000,00
355.000,00
111,8%
35,0%
-51,5%
-27,0%
42,0%
42,0%
0,0%
0,0%
29,3%
0,0%
37,5%
11,5%
11,5%
3.287.000,00
330.000,00
80.000,00
250.000,00
1.192.000,00
1.192.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
265.000,00
45.000,00
220.000,00
3.440.000,00
3.440.000,00
Strana 46 - Broj 8
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
323
Rashodi za usluge
Izvor PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE
323
Rashodi za usluge
Program A08 04 Program komunalnih usluga i održavanja objekata
Aktivnost A08 04 A01 Komunalne usluge i održavanje objekata
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI
323
Rashodi za usluge
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
323
Rashodi za usluge
382
Kapitalne donacije
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA
323
Rashodi za usluge
Izvor OSTALE POMOĆI
382
Kapitalne donacije
Izvor PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE
323
Rashodi za usluge
Program A08 05 Program izrade projektne dokumentacije
Aktivnost A08 05 A01 Izrada projekata, elaborata, snimki i sl.
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI
412
Nematerijalna imovina
RAZDJEL 040 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
1.755.000,00
1.755.000,00
1.330.000,00
1.330.000,00
2.756.000,00
2.756.000,00
370.000,00
370.000,00
473.000,00
273.000,00
200.000,00
300.000,00
300.000,00
1.130.000,00
1.130.000,00
483.000,00
483.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
5.995.000,00
0,00
0,00
355.000,00
355.000,00
177.000,00
177.000,00
100.000,00
100.000,00
60.000,00
0,00
60.000,00
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
-183.000,00
-183.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.285,00
0,0%
0,0%
26,7%
26,7%
6,4%
6,4%
27,0%
27,0%
12,7%
0,0%
30,0%
66,7%
66,7%
0,0%
0,0%
-37,9%
-37,9%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1,3%
1.755.000,00
1.755.000,00
1.685.000,00
1.685.000,00
2.933.000,00
2.933.000,00
470.000,00
470.000,00
533.000,00
273.000,00
260.000,00
500.000,00
500.000,00
1.130.000,00
1.130.000,00
300.000,00
300.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
6.075.285,00
GLAVA 01 UO ZA PRORAČUN I FINANCIJE
5.995.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
0,00
Program A01 01 Redovna djelatnost
5.995.000,00
Aktivnost A01 01 A01 Rashodi za zaposlene
4.306.000,00 0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI
4.306.000,00
311
Plaće (Bruto)
3.583.000,00
312
Ostali rashodi za zaposlene
106.000,00
313
Doprinosi na plaće
617.000,00
Aktivnost A01 01 A02 Materijalni rashodi
859.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI
809.000,00
321
Naknade troškova zaposlenima
310.000,00
323
Rashodi za usluge
447.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
52.000,00
Izvor VLASTITI PRIHODI - USLUGE NAPLATE VODNE NAKNADE 50.000,00
323
Rashodi za usluge
30.000,00
324
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
20.000,00
Aktivnost A01 01 A03 Financijski rashodi
530.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI
530.000,00
342
Kamate za primljene kredite i zajmove
40.000,00
343
Ostali financijski rashodi
490.000,00
Aktivnost A01 01 A05 Donacije i ostali rashodi
300.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI
300.000,00
534
Dionice i udjeli u glavnici trgovač. društava izvan javnog sektora 0,00
544
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i
ostalih financijskih institucija izvan
300.000,00
RAZDJEL 050 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,
PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ
2.820.000,00
80.285,00
0,00
80.285,00
,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.285,00
20.285,00
0,00
0,00
20.285,00
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
1,3%
0,0%
1,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
4,7%
2,5%
0,0%
0,0%
39,0%
40,0%
0,0%
100,0%
3,8%
3,8%
0,0%
4,1%
6,7%
6,7%
0,0%
6.075.285,00
0,00
6.075.285,00
4.306.000,00
4.306.000,00
3.583.000,00
106.000,00
617.000,00
899.285,00
829.285,00
310.000,00
447.000,00
72.285,00
70.000,00
30.000,00
40.000,00
550.000,00
550.000,00
40.000,00
510.000,00
320.000,00
320.000,00
20.000,00
0,00
0,0%
300.000,00
0,00
0,0%
2.820.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
2.820.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
1.590.000,00
1.590.000,00
1.590.000,00
1.590.000,00
940.000,00
940.000,00
GLAVA 01 UO ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ 2.820.000,00
Program A09 01 Razvoj malog gospodarstva
60.000,00
Aktivnost A09 01 A01 Razvoj malog gospodarstva
60.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI
60.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
60.000,00
Program A09 02 Gospodarske i poduzetničke zone
1.590.000,00
Aktivnost A09 02 A01 Gospodarske i poduzetničke zone
1.590.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI
1.590.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
1.590.000,00
Program A09 03 Razvoj turizma
940.000,00
Aktivnost A09 03 A01 Razvoj turizma
940.000,00
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 8 - Strana 47
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI
363
Pomoći unutar općeg proračuna
381
Tekuće donacije
Izvor PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE
323
Rashodi za usluge
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
323
Rashodi za usluge
Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA
323
Rashodi za usluge
Program A09 04 Poticaj razvoja poljoprivrede
Aktivnost A09 04 A01 Poticaj razvoja poljoprivrede
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
381
Tekuće donacije
RAZDJEL 060 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO PRAVNE
POSLOVE I IMOVINU
200.000,00
50.000,00
150.000,00
10.000,00
10.000,00
146.000,00
146.000,00
584.000,00
584.000,00
230.000,00
230.000,00
230.000,00
30.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
200.000,00
50.000,00
150.000,00
10.000,00
10.000,00
146.000,00
146.000,00
584.000,00
584.000,00
230.000,00
230.000,00
230.000,00
30.000,00
200.000,00
870.000,00
1.090.000,00
125,3%
1.960.000,00
GLAVA 01 UO ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I IMOVINU
Program A01 01 Redovna djelatnost
Aktivnost A01 01 A02 Materijalni rashodi
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI
323
Rashodi za usluge
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Aktivnost A01 01 A04 Nabava kapitalne imovine
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI
411
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
412
Nematerijalna imovina
421
Građevinski objekti
870.000,00
870.000,00
540.000,00
540.000,00
360.000,00
180.000,00
330.000,00
330.000,00
150.000,00
60.000,00
120.000,00
1.090.000,00
1.090.000,00
990.000,00
990.000,00
510.000,00
480.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
125,3%
125,3%
183,3%
183,3%
141,7%
266,7%
30,3%
30,3%
66,7%
0,0%
0,0%
1.960.000,00
1.960.000,00
1.530.000,00
1.530.000,00
870.000,00
660.000,00
430.000,00
430.000,00
250.000,00
60.000,00
120.000,00
Grad Knin Rebalans 2013 račun financiranja
6
3
7
4
8
5
Planirano
PRIHODI
32.016.400,00
RASHOD
31.464.400,00
VIŠAK\MANJAK
552.000,00
PRIMICI
2.000.000,00
IZDACI
2.342.000,00
VIŠAK\MANJAK
-342.000,00
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI
34.016.400,00
UKUPNI RASHODI I IZDACI
33.806.400,00
VIŠAK\MANJAK
210.000,00
RAČUN FINANCIRANJA
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE
90.000,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU
300.000,00
VIŠAK\MANJAK OD FINANCIJSKE IMOVINE
-210.000,00
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
VIŠAK\MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA
-
Promjena
3.626.644,00
1.989.044,00
1.637.600,00
11.892.356,00
1.867.600,00
10.024.756,00
15.519.000,00
3.856.644,00
11.662.356,00
Novi iznos
35.643.044,00
33.453.444,00
2.189.600,00
13.892.356,00
4.209.600,00
9.682.756,00
49.535.400,00
37.663.044,00
11.872.356,00
0,00
20.000,00
-20.000,00
90.000,00
320.000,00
-230.000,00
-11.642.356,00
-11.642.356,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Izvor 4. POMOûI
Izvor 4.3. OSTALE POMOûI
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Izgradnja javne rasvjete
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Javne površine (prostorni planovi, projekti ureÿenja)
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Izgradnja djeþijeg igrališta
4
42
4213
4214
4214
4214
4214
4
42
4214
4
41
4126
42
4214
265.000,00
265.000,00
265.000,00
45.000,00
45.000,00
220.000,00
220.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.192.000,00
1.192.000,00
1.192.000,00
1.192.000,00
600.000,00
450.000,00
142.000,00
0,00
0,00
330.000,00
330.000,00
330.000,00
80.000,00
80.000,00
250.000,00
250.000,00
3
3.287.000,00
3.287.000,00
3.287.000,00
Rebalans 2013
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
120.000,00
120.000,00
120.000,00
50.000,00
50.000,00
70.000,00
70.000,00
900.000,00
900.000,00
900.000,00
900.000,00
700.000,00
40.000,00
160.000,00
0,00
0,00
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
Izvor 3.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Ceste - izgradnja
Izgradnja javne rasvjete
Izgradnja groblja
Vodovod i kanalizacija
Izgradnja djeþijeg igrališta
4
41
4126
42
4213
3
1.480.000,00
1.480.000,00
1.480.000,00
2013
460.000,00
460.000,00
460.000,00
160.000,00
160.000,00
300.000,00
300.000,00
RAZDJEL
Kapitalni projekt
2
SVEUKUPNO
030 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĈENJE, GRADNJU I KOMUNALNE
K01 Gradnja objekata i ureÿenje komunalne infrastrukture
INVESTICIJA / KAPITALNA POMOû /KAPITALNA DONACIJA
Izvor 1. OPûI PRIHODI I PRIMITCI
Izvor 1.1. OPûI PRIHODI I PRIMITCI
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Javne površine (prostorni planovi, projekti ureÿenja)
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Ceste - izgradnja
BROJ
KONTA
1
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2013
Strana 48 - Broj 8
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Članak 4.
Ovaj Rebalans stupa na snagu osmog dana od
dana objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.
KLASA: 400-08/12-01/10
URBROJ: 2182/10-01-13-15
U Kninu, 23. srpnja 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA
PREDSJEDNIK
Marinko Tokmakčija, v. r.
____________________
15
Na temelju članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 36/09, 46/09 i 136/12) i članka
33. stavka 1. točke 4. Statuta Grada Knina („Službeni
vjesnik Šibensko – kninske županije“, broj 7/09 i 3/13),
Gradsko vijeće Grada Knina, na 2. sjednici, 23. srpnja
2013. godine, donosi
ODLUKU
o izmjenama Odluke o izvršenju Proračuna
Grada Knina za 2013. godinu
(uz Rebalans)
Članak 1.
U Odluci o izvršenju Proračuna Grada Knina za 2013.
godinu („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,
broj 13/12) članak 2. stavak 1. mijenja i glasi:
“Proračun Grada Knina za 2013. godinu planiran je
u iznosu od 49.625.400,00 kuna i sastoji se od općeg
i posebnog dijela. Ukupni prihodi i primitci planirani
su u iznosu od 49.625.400,00 kuna, a ukupni rashodi i
izdatci u iznosu od 37.983.044,00 kuna. Razlika prihoda
i primitaka u odnosu na rashode i izdatke u iznosu od
11.642.356,00 kuna odnosi se na višak prihoda i primitaka za pokriće prenesenog manjka prihoda i primitaka
iz prethodnih perioda”.
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
KLASA: 400-08/12-01/10
URBROJ: 2182/10-01-13-16
U Kninu, 23. srpnja 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA
PREDSJEDNIK
Marinko Tokmakčija, v. r.
____________________
Broj 8 - Strana 49
16
Na temelju članka 78. i 102. Zakona o prostornom
uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07, 38/09,
55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) i članka 33. Statuta Grada
Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,
broj 07/09 i 03/13), Gradsko vijeće Grada Knina, na 2.
sjednici, od 23. srpnja 2013. godine, donosi
ODLUKU
o pokretanju postupka stavljanja izvan
snage Detaljnog plana uređenja gradskog
groblja Knin
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Donosi se Odluka o pokretanju postupka stavljanja
izvan snage Detaljnog plana uređenja gradskog groblja
Knin („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,
broj 11/08) – u daljnjem tekstu: „Odluka“.
Članak 2.
Odlukom se utvrđuje: pravna osnova za stavljanje
izvan snage Detaljnog plana uređenja gradskog groblja
Knin (u daljnjem tekstu: „Plan“), obuhvat Plana, sažeta
ocjena stanja u obuhvatu Plana, razlozi i postupak stavljanja Plana izvan snage, ciljevi i programska polazišta
Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, vrsta i način
pribavljanja podloga, popis tijela i osoba određenih
posebnim propisima koja izdaju zahtjeve iz područja
svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u postupku stavljanja Plana izvan snage, rokovi
za stavljanje Plana izvan snage, izvore financiranja
postupka, te zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja
akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru tijekom
postupka stavljanja Plana izvan snage.
PRAVNA OSNOVA
Članak 3.
Pravna osnova za stavljanje Plana izvan snage iz
članka 1. ove Odluke su članci 78. i 102. Zakona o
prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj
76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) – u daljnjem
tekstu: „Zakon“ i članak 11. Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana Grada Knina („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 11/99, 05/05
i 10/11).
OBUHVAT I SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA
Članak 4.
Područje obuhvata Detaljnog plana uređenja gradskog groblja Knin veličine je 7,138 ha, nalazi se u
građevinskom području, određenom GUP-om grada
Knina za proširenje groblja. Danas gradsko groblje
svojom površinom od 1,7 ha spada u red malih groblja
(do 5,0 ha), a Planom je predviđeno širenje na 7,138
ha (red srednje velikog groblja). Položajno, groblje
se nalazi u sjevernom dijelu grada, u predjelu Kninskog polja. Područje unutar obuhvata Plana dijelom je
Strana 50 - Broj 8
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
izgrađeno (centralno groblje s kapelicom i proširenjem
prema zapadu), a Planom je predviđeno proširenje na
istočnu i sjevernu stranu za izgradnju grobnica s ostalom
potrebnom komunalnom infrastrukturom i na južnu
stranu (s suprotne strane ulice Kninskih biskupa) za
izgradnju parkirališta. Planom je predviđeno i rušenje
postojeće i izgradnja nove kapelice. U širem prostoru
oko gradskog groblja nalaze se neuređene i zapuštene
zelene površine.
RAZLOZI ZA STAVLJANJE IZVAN SNAGE
PLANA
Članak 5.
Detaljni plan uređenja gradskog groblja Knin izrađen
je temeljem obveze koja je propisana Gup-om grada
Knina.
U vrijeme izrade Plana, dugoročno gledano, njegova
izrada bila je opravdana, jer bi u idealnim uvjetima Planom predviđeno proširenje groblja zadovoljilo potrebe
grada Knina dugi niz godina.
Područje obuhvata Plana je veličine 7,138 ha, a u
području obuhvata nalazi više od 65 čestica zemlje.
Rješavanje imovinsko-pravnih poslova u ovakvim
slučajevima predviđeno je postupkom urbane komasacije koja je dugotrajna i financijski vrlo zahtjevna
za Grad Knin.
Obzirom na sve navedeno, kao i na trenutnu gospodarsku krizu, Grad Knin je u nemogućnosti realizirati
planska rješenja odnosno proširenje gradskog groblja
uključujući i svu planiranu komunalnu infrastrukturu
sukladno Planu.
Slijedom toga nameće se potreba za stavljanjem
izvan snage Detaljnog plana uređenja gradskog groblja
Knin, čime će se ostaviti mogućnost faznog proširenja
gradskog groblja sukladno financijskim mogućnostima
Grada Knina.
POSTUPAK STAVLJANJA IZVAN SNAGE,
DEFINIRANJE FAZA I ROKOVA
Članak 6.
Sukladno članku 83. stavak 6. Zakona, u postupku
stavljanja izvan snage predmetnog Plana nije potrebno
provoditi postupak prethodne rasprave.
Članak 7.
Ovom odlukom određuju se slijedeći rokovi za
provedbu pojedinih faza u postupku stavljanja Plana
izvan snage:
1.Objava Odluke o pokretanju postupka stavljanja
izvan snage Plana, u Službenom vjesniku Šibenskokninske županije , na web stranici Grada i u dnevnom
tisku,
2. Dostava Odluke urbanističkoj inspekciji i tijelima i osobama iz članka 8. ove Odluke, s pozivom o
očitovanju, u roku od 15 dana nakon dostave iste,
3. Izrada prijedloga Odluke o stavljanju Plana izvan
snage, na temelju očitovanja tijela i osoba iz točke 2.
ovog članka,
4. Objava javne rasprave o Odluci o stavljanju
Plana izvan snage, u Službenom vjesniku, na web
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
stranici Grada i u dnevnom tisku i pozivi tijelima i
osobama iz članka 8, minimalno 8 dana prije početka
javne rasprave,
5. Javna rasprava i javni uvid, 8 dana,
6. Izvješće o javnoj raspravi, 8 dana nakon završetka
javne rasprave,
7. Obavijest svim sudionicima o prihvaćanju/
neprihvaćanju primjedbi, 8 dana nakon izrade
izvješća,
8. Utvrđivanje konačnog prijedloga Odluke o stavljanju Plana izvan snage, 8 dana nakon obavijesti,
9. Prijedlog Odluke o stavljanju Plana izvan snage
za Gradsko vijeće,
10. Objava odluke o stavljanju plana izvan snage, u
službenom vjesniku Šibensko-kninske županije.
Ukoliko iz objektivnih razloga dođe do produženja
trajanja pojedinog roka, vremenski rok za okončanje
postupka se pomiče sukladno produženjima vremenskih
rokova pojedinih faza postupka.
Članak 8.
Popis tijela i osoba određenih posebnim propisima
koji sudjeluju u postupku stavljanja izvan snage Plana
iz područja svog djelokruga, te drugi sudionici, koji će
sudjelovati u postupku:
1. Komunalno poduzeće Knin d.o.o. Knin,
2. HEP Knin,
3. Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju
Šibensko- kninske županije, Ispostava Knin,
4. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Šibenik
5. Policijska uprava, Knin,
6. Županijska uprava za ceste Šibenik,
7. Hrvatske ceste, Ispostava Šibenik,
8. Mjesni odbor Knin III,
9. Hrvatske vode, VGI Šibenik,
10. Hrvatske vode VGO Split.
Ako se tijekom postupka stavljanja izvan snage Plana
za to ukaže potreba, mogu se pozvati i drugi sudionici.
Navedenim tijelima i pravnim osobama nositelj izrade
dostavit će ovu odluku s pozivom da mu u roku od 15
dana od dana dostave iste daju očitovanje odnosno
suglasnost za stavljanje izvan snage predmetnog Plana.
Ukoliko javna tijela ili pravne osobe ne daju svoje
očitovanje odnosno suglasnost ili zahtjev za preispitivanje odluke o stavljanju Plana izvan snage, smatrat će
se da su suglasni s istom.
ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE
IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU
ZAHVATI
Članak 9.
U tijeku postupka stavljanja Plana izvan snage, ne
zabranjuje se izdavanje akata kojima se odobravaju
zahvati u prostoru u obuhvatu Plana. Nakon okončanja
postupka stavljanja Plana izvan snage, primjenjuju se
odredbe GUP-a Grada Knina.
ZAVRŠNA ODREDBA
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Članak 10.
Odluka će se objaviti u „Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije“.
Primjerak Odluke, u roku 8 dana od dana objave
iste, dostavit će se:
- Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja,
Upravi za inspekcijske poslove,
- Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju
Šibensko- kninske županije, Ispostava Knin i
- JU Zavod za prostorno uređenje Šibensko-kninske
županije.
Članak 11.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
KLASA: 350-02/13-01/3
URBROJ: 2182/10-01-13-2
Knin, 23. srpnja 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA
PREDSJEDNIK
Marinko Tokmakčija, v. r.
____________________
17
Na temelju članka 78. Zakona o prostornom
uređenju i gradnji («Narodne novine», br. 76/07, 38/09,
55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) i članka 33. Statuta Grada
Knina («Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije»,
br. 07/09 i 3/13), Gradsko vijeće Grada Knina, na 2.
sjednici, od 23. srpnja 2013. godine, donosi
ODLUKU
o izradi ciljanih izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Grada Knina
Članak 1.
Člankom 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN, 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12)
određena je obveza donošenja Odluke o izradi prostornog plana uređenja Grada Knina, kao i njegovih izmjene
ili dopuna (u daljnjem tekstu: PPUG Knina).
Odlukom o izradi utvrđuje se: pravna osnova na temelju koje će se izraditi Ciljane izmjene i dopune PPUG
Knina, obuhvat Ciljanih izmjena i dopuna PPUG Knina,
razloge Ciljanih izmjena i dopuna PPUG Knina, ocjena
stanja u obuhvatu PPUG Knina, ciljevi i programska
polazišta PPUG Knina, način pribavljanja stručnih
rješenja, vrsta i način pribavljanja geodetskih podloga,
popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja
izdaju zahtjeve za izradu prostornog plana iz područja
svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati
u izradi PPUG Knina, rokovi za izradu Ciljanih izmjena
i dopuna PPUG Knina, izvori financiranja Ciljanih
izmjena i dopuna PPUG Knina, te zabrana i vrijeme
trajanja zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju
Broj 8 - Strana 51
zahvati u prostoru tijekom izrade i donošenja Ciljanih
izmjena i dopuna PPUG Knina.
Članak 2.
Pravna osnova: Ciljane izmjene i dopune PPUG
Knina će se izraditi i donijeti u skladu sa Zakonom
o prostornom uređenju i gradnji (NN, 76/07, 38/09,
55/11, 90/11, 50/12 i 55/12), Pravilnikom o sadržaju,
mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih
planova (NN, 106/98, 39/04, 45/04, 163/04 i 09/11), te
skladno uvjetima Prostornog plana uređenja Šibenskokninske županije («Službeni vjesnik Šibensko–kninske
županije», br. 11/02, 10/05, 03/06, 05/08, 06/12 i 09/12)
i ostalim važećim propisima iz područja prostornog
uređenja kao i posebnim propisima.
Članak 3.
Obuhvat Ciljanih izmjena i dopuna PPUG Knina:
1. detaljnije razgraničenje u odnosu na značaj i
moguću namjenu dijela planirane gospodarske zone proizvodne (I1, I2 i I3) smještene južno uz državnu
cestu D1, u naselju Oćestovo, i planirane gospodarske
zone -proizvodne (I1, I2 i I3) smještene sjeverno uz
državnu cestu D1 u naselju Oćestovo;
2. prenamjena nekadašnjih vojnih objekata/skladišta
(uključivo i dio navedenih objekata ranije planiranih
za javnu i društvenu namjenu) smještenih uz rijeku
Krku, sjeverno od Atlagića mosta, u zonu ugostiteljsko
turističke namjene (T1, T2 i T3).
3. usklađenje odnosno korekcija tekstualnog i
grafičkog dijela PPUG Knina, kao dokumenta prostornog uređenja užeg područja, s planskim rješenjima iz
posljednjih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Županije (PPUŽ), kao dokumentom prostornog uređenja
šireg područja;
4. usklađenje sa zakonskom regulativom koja se
odnosi na područje prostornog planiranja, graditeljstva
i zaštite okoliša, te uvrštenje planskih rješenja i prijedloga tijela i osoba određenih posebnim propisima.
Članak 4.
Ocjena stanja u obuhvatu Plana: Prostor obuhvata iz
članka 3. točka 1. je neizgrađen te je u važećem Planu
planiran za gospodarsku namjenu – proizvodnu ( I1,
I2, i I3), pretežito industrijsku, zanatsku i skladišnoservisnu.
Prostor obuhvata iz članka 3. točka 2. je prostor
nekadašnjih vojnih objekata/skladišta (uključivo i dio
objekata ranije planiranih za javnu i društvenu namjenu)
smještenih uz rijeku Krku, sjeverno od Atlagića mosta,
napušten, neiskorišten i procijenjen neperspektivnim.
Članak 5.
Razlozi Ciljanih izmjena i dopuna PPUG Knina
u tekstualnom i grafičkom dijelu: Prostor obuhvata
Ciljanih izmjena i dopuna PPUG Knina se u uvjetima
šire gospodarske krize, do danas nije realizirao kao
gospodarska zona kako je bilo ranije predviđeno PPUG
Knina. Nakon stupanja na snagu važećeg PPUG Knina
došlo je do mogućnosti planiranja površina pogodnih
za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora
Strana 52 - Broj 8
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
energije, odnosno solarne elektrane sukladno odredbama
iz posljednjih izmjena i dopuna PPUŽ, uz uvjet da se
lokacijski uvjeti definiraju u prostornim planovima
uređenja općina (PPUO) i gradova (PPUG). Stoga se
ciljevi Ciljanih izmjena i dopuna PPUG Knina odnose
na:
- detaljnije razgraničenje u odnosu na značaj i
moguću namjenu dijela planirane gospodarske zone
(I1, I2 i I3) smještene južno uz državnu cestu D1, u
naselju Oćestovo, i planirane gospodarske zone (I1, I2
i I3) smještene sjeverno uz državnu cestu D1 u naselju
Oćestovo, a koji se odnosi na mogućnost smještaja i
realizacije solarnih elektrana, tj. u zonu za proizvodnju
električne energije iz obnovljivih izvora energije:
Ulaskom u EU,a sukladno trendu razvoja turizma
u RH, otvara se prostor za razvoj i investiranje u turizam
grada Knina, te je u Ciljane izmjene i dopune PPUG
Knina uvrštena i
- prenamjena nekadašnjih vojnih objekata (uključivo
i dio objekata ranije planirane javne i društvene namjene)
smještenih uz rijeku Krku, sjeverno od Atlagića mosta, u
zonu ugostiteljsko turističke namjene (T1, T2 i T3).
Obzirom da je nakon zadnje izmjene i dopune PPUG
Knina izmijenjen i PPUŽ, neophodno je usklađenje
odnosno korekcija tekstualnog i grafičkog dijela PPUG
Knina, kao dokumenta prostornog uređenja užeg
područja, s planskim rješenjima iz posljednjih izmjena
i dopuna PPUŽ, kao dokumentom prostornog uređenja
šireg područja.Osim toga nužno je i usklađenje sa
zakonskom regulativom koja je naknadno stupila na
snagu,a odnosi se na područje prostornog planiranja,
graditeljstva i zaštite okoliša, te uvrštenje planskih
rješenja i prijedloga tijela i osoba određenih posebnim
propisima.
Članak 6.
Ciljane izmjene i dopune PPUG Knina izradit će
se na geodetskim podlogama na kojima je izrađena
posljednja izmjena i dopuna PPUG Knina. Stručne podloge (sociološko, demografsko, ekonomsko, ekološko,
energetsko, graditeljsko, hortikulturno, estetsko i drugo
obilježje) nisu potrebne za izradu Ciljanih izmjena i
dopuna PPUG Knina.
Kao podloge za izradu ovih Ciljanih izmjena i
dopuna PPUG Knina koristit će se važeći PPUG Knina
(“Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije”, br.
05/03 i 05/12), PPUŽ (“Službeni vjesnik Šibensko
–kninske županije”, br. 11/02, 10/05, 03/06, 05/08,
06/12 i 09/12), sva raspoloživa dokumentacija Grada
Knina vezana za planska rješenja koja su predmet ovih
izmjena i dopuna kao i druga dokumentacija koju iz svog
djelokruga osiguravaju tijela i pravne osobe određene
posebnim propisima.
Članak 7.
Popis tijela i osoba određenih posebnim propisima,
koja daju zahtjeve (podaci, planske smjernice i propisani
dokumenti) za izradu Ciljanih izmjena i dopuna PPUG
Knina iz područja svog djelokruga, te drugih sudionika,
koji će sudjelovati u izradi prostornog plana:
1. Komunalno poduzeće, Knin
2. HEP, Knin
3. Županijski Upravni odjel za prostorno uređenje
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
i gradnju – Ispostava Knin
4. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Šibenik
5. Policijska uprava, Knin
6. Županijska uprava za ceste, Šibenik
7. Hrvatske ceste, Šibenik
8. Hrvatske vode, VGI Šibenik
9. Hrvatske vode, VGO Split
10. Mjesni odbori: Knin I, Knin II, Knin III, MO
-Kovačić, MO Golubić
11. HT regija 2, Šibenik
12. Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel
Šibenik
13. Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb
14. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja
Zagreb
15. Ministarstvo obrane, Zagreb
16. MRRFEU, Zagreb,
17. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Zagreb
18. Županijski zavod za prostorno planiranje,
Šibenik
19. Hrvatske šume, Knin
20. Hrvatske željeznice Zagreb
21. Nadležna tijela za zaštitu okoliša i prirode.
Ako se tijekom izrade Ciljanih izmjena i dpopuna
PPUG Knina za to ukaže potreba, bit će pozvani i dodatni sudionici.
Članak 8.
Rokovi za izradu Ciljanih izmjena i dopuna PPUG
Knina, ovise o dužini roka za njegove pojedine faze
kako slijedi:
- I faza: Izrada Nacrta prijedloga Ciljanih izmjena
i dopuna PPUG Knina za prethodnu raspravu, u roku
od 20 radnih dana, (vrijeme potrebno za provedbu prethodne rasprave ne ulazi u rok),
- II faza: Izrada Prijedloga Ciljanih izmjena i dopuna
PPUG Knina za javnu raspravu, u roku od 10 radnih dana
(vrijeme potrebno za javnu raspravu ne ulazi u rok),
- III faza: Izrada Nacrta konačnog prijedloga Ciljanih
izmjena i dopuna PPUG Knina, u roku od 15 radnih dana,
(vrijeme potrebno za ishođenje propisanih mišljenja i
suglasnosti ne ulazi u rok),
- IV faza: Izrada Konačnog prijedloga Ciljanih
izmjena i dopuna PPUG Knina, u roku od 15 radnih dana,
(vrijeme potrebno za ishođenje propisanih mišljenja i
suglasnosti ne ulazi u rok).
Članak 9.
U tijeku postupka izrade Ciljanih izmjena i dopuna
PPUG Knina, ne zabranjuje se izdavanje akata kojima
se odobravaju zahvati u prostoru odnosno građenje u
obuhvatu PPUG Knina.
Članak 10.
Sredstva za izradu Ciljanih izmjena i dopuna PPUG
Knina osigurana su u Proračunu Grada Knina za 2013.
godinu.
Članak 11.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u “Službenom vjesniku Šibensko – kninske
županije”.
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
KLASA:350-02/13-01/2
URBROJ: 2182/10-01-13-2
Knin, 23. srpnja 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA
PREDSJEDNIK
Marinko Tokmakčija, v. r.
____________________
18
Na temelju članka 26. Zakona o koncesijama (“Narodne novine”, br. 143/12), članka 11. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine”, br .36/95, 70/97,
128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04,
178/04,79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12),
sukladno članku 10. Odluke o organizaciji i načinu
obavljanja dimnjačarske službe („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, br.2/98 i 7/09), u postupku
dodjele koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova
na području Grada Knina, Gradsko vijeće Grada Knina,
na 2. sjednici, od 23. srpnja 2013.godine, d o n o s i
Broj 8 - Strana 53
Članak 3.
S odabranim ponuditeljem sklopit će se ugovor o
koncesiji u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostave
ove odluke ponuditeljima.
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Šibensko- kninske
županije“.
KLASA:UP/I -311-01/13-01/1
URBROJ:2182/10-01-13- 1
Knin, 23. srpnja 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA
PREDSJEDNIK
Marinko Tokmakčija, v. r.
____________________
19
ODLUKU
o dodjeli koncesije za obavljanje
dimnjačarskih poslova na području Grada
Knina
Na temelju članka 33. Statuta Grada Knina („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 7/09 i 3/13),
odgovarajućom primjenom članka 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 12/12), Gradsko vijeće
Grada Knina, na 2. sjednici, od 23. srpnja 2013. godine,
donosi
Članak 1.
Koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova na
području Grada Knina dodjeljuje se gsp. Marku Garma,
vlasniku obrta „MG“, Brodarica , M.Curavića br.23 –
OIB 19830452941, kao najpovoljnijem ponuditelju , koji
je ponudio iznos od 14.000,00 kn/godišnje.
ODLUKU
o prestanku važenja Odluke o načinu
provedbe javnog natječaja i uvjetima za
članove nadzornih, odnosno upravnih
odbora trgovačkih društava u kojima Grad
Knin ima udjele ili dionice
Članak 2.
Temeljni podaci o provedenom postupku
PODACI O DAVATELJU KONCESIJE :
Naziv: Grad Knin
Sjedište:Dr.F.Tuđmana br.2 , 22300 Knin
Matični broj:2685302
OIB: 00981494061
PODACI O NADMETANJU:
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Predmet nadmetanja:Koncesija za obavljanje
dimnjačarske djelatnosti
Početni iznos naknade za koncesiju :2.000,00 kn /
godišnje
Broj koncesija: 1(jedna)
Zakonska osnova :Zakon o koncesijama, Zakon o
komunalnom gospodarstvu ,
Podaci o objavi javnog natječaja :N.N. 22/13 od
22.veljače 2013.godine
Broj zaprimljenih ponuda: 4 (četiri) ponude,
Razlog odabira:Najpovoljnija ponuda
Rok trajanja koncesijskog ugovora :4 (četiri) godine.
Članak 1.
Odluka o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove nadzornih, odnosno upravnih odbora
trgovačkih društava u kojima Grad Knin ima udjele ili
dionice („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,
broj 7/11) prestaje vrijediti danom objave ove odluke u
„Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“, zbog
brisanja odredbi o provedbi javnog natječaja u Zakonu
o sprječavanju sukoba interesa.
Članak 2.
Ova odluka objavit će se u „Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije“.
KLASA: 302-01/13-01/2
URBROJ: 2182/10-01-13-2
Knin, 23. srpnja 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA
PREDSJEDNIK
Marinko Tokmakčija, v. r.
____________________
Strana 54 - Broj 8
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
20
Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o
predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“,
broj 10/97 i 107/07) i članka 33. Statuta Grada Knina
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj
7/09 i 3/13), Gradsko vijeće Grada Knina, na 2. sjednici,
od 23. srpnja 2013. godine, d o n o s i
ODLUKU
o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu
djece u Dječji vrtić „Cvrčak“ Knin
za radnu 2013./2014. godinu
Članak 1.
Utvrđuje se da po Zakonu, pri upisu djece u dječje
vrtiće koji su u vlasništvu jedinice lokalne samouprave
prednost imaju djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata, djece iz obitelji s troje i više djece, djeca
zaposlenih roditelja, djeca s teškoćama u razvoju, djeca u
godini prije polaska u osnovnu školu , djeca roditelja koji
primaju doplatak za djecu, djeca samohranih roditelja,
te djeca u udomiteljskim obiteljima
Članak 2.
U smislu Zakonom utvrđenog prava prvenstva iz
članka 1. ove odluke, pri upisu u Dječji vrtić „Cvrčak“,
koja ustanova je u vlasništvu Grada Knina, djeca ostvaruju prvenstvo po redoslijedu i to:
- djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog
rata
- djeca iz obitelji s troje i više djece
- djeca zaposlenih roditelja
- djeca s teškoćama u razvoju
- djeca samohranih roditelja
- djeca u udomiteljskim obiteljima
- djeca u godini prije polaska u osnovnu školu
- djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu.
Članak 3.
U smislu članka 2. ove odluke:
a) pri računanju broj djece polazi se od ukupnog broja
uzdržavane djece konkretne obitelji,
b) dijete obitelji s više djece, u okviru iste točke, ima
prednost nad obitelji s manje djece,
c) za dijete u udomiteljskoj obitelji roditeljima se
smatraju osobe koje dijete uzdržavaju, a pod ukupnim
brojem djece smatraju se uzdržavano dijete i sva djece
te obitelji.
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“, a primjenjivat će se kod upisa djece za radnu
2013./2014. godinu.
KLASA:601-02/13-01/4
URBROJ:2182-10-01-13-1
Knin, 23. srpnja 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
PREDSJEDNIK
Marinko Tokmakčija, v. r.
____________________
21
Na temelju članka 14. stavka 4. Zakona o sprječavanju
sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/2011, 12/12
i 126/12) i članka 33. Statuta Grada Knina („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 7/09 i 3/13),
Gradsko vijeće Grada Knina, na 2. sjednici, od 23. srpnja
2013. godine, donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o popisu
pravnih osoba od posebnog interesa
za Grad Knin
I.
U Odluci o popisu pravnih osoba koje su od posebnog
interesa za Grad Knin („Službeni vjesnik Šibenskokninske županije“, br. 7/11) u točki II. iza riječi:
„ustanove“ dodaju se riječi: „i trgovačka društva“ .
II.
U točki III. iza podtočke 5. dodaje se sljedeći tekst:
„Pravne osobe iz točke II. ove odluke su sljedeća
trgovačka društva:
1. Komunalno poduzeće d.o.o. Knin,
2. ČISTOĆA I ZELENILO d.o.o. Knin i
3. Upravitelj-Knin d.o.o. za upravljanje zgradama
i tržnicama na malo, Knin“.
III.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon
dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
KLASA: 900-05/13-01/1
URBROJ: 2182/10-01-13-2
Knin, 23. srpnja 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA
PREDSJEDNIK
Marinko Tokmakčija, v. r.
____________________
22
Na temelju članka 9. stavka 3. Zakona o zaštiti i
spašavanju („Narodne novine“, br. 174/04, 79/07, 38/09,
i 127/10), članka 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja („Narodne
novine“, br. 40/08 i 44/08) i članka 33. točke 16. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“, br. 7/09 i 3/13), Gradsko vijeće Grada Knina,
na 2. sjednici, od 23 . srpnja 2013. godine, d o n o s i
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
ODLUKU
o imenovanju članova Stožera zaštite i
spašavanja za Grad Knin
se:
KLASA: 119-01/13-01/23
Urbroj: 2182/10-01-13-1
Knin, 23. srpnja 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA
Članak 1.
U stožer zaštite i spašavanja za Grad Knin imenuju
1. Nikola Blažević, zamjenik gradonačelnice, za
načelnika Stožera,
2. Danijela Erceg, DUZS voditeljica odjela za preventivu i nadzor Šibenik, za člana,
3. Mladen Jelić, zapovjednik JVP Grada Knina, za
člana,
4. Miljenko Lelas, zapovjednik PP Knin, za člana,
5. Anđelka Balić, ravnateljica Gradskog društva
Crvenog križa Knin, za člana,
6. Sanja Bebek, direktorica Komunalnog poduzeća
d.o.o. Knin, za člana,
7. Marko Perić, direktor Čistoće i zelenila d.o.o.
Knin, za člana,
8. Petar Čagalj, ravnatelj Doma zdravlja Knin, za
člana,
9. Jure Zečević, viši stručni suradnik u Gradu Kninu,
za člana,
10. Nikola Lončar, stručni suradnik za poljoprivredu
i zaštitu okoliša, za člana,
11. Željko Bralić, revirnik Šumarije Knin, za člana,
12. Ivica Rapo, nadzornik Nacionalnog parka Krka,
za člana,
13. Ante Bojčić, rukovoditelj pogona Knin Elektre
Šibenik, za člana,
14. Damir Krnić, voditelj VGI-a „Krka“- Šibensko
primorje Šibenik, za člana i
15. Ivica Klepica, komunalni redar Grada Knina, za
člana.
Članak 2.
Stožer zaštite i spašavanja je stručno, operativno i
koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema
akcije zaštite i spašavanja kojim rukovodi i koordinira
gradonačelnica.
Stožer zaštite i spašavanja za Grad Knin aktivira se
kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe
i velike nesreće.
Članak 3.
Operativne snage na razini Grada Knina, u čijem se
sastavu nalazi i Stožer zaštite i spašavanja, djeluju na
temelju odluke gradonačelnice.
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u „Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“.
Članak 5.
Stupanjem na snagu ove odluke stavlja se izvan
snage Odluka o imenovanju članova Stožera zaštite i
spašavanja za Grad Knin („Službeni vjesnik Šibenskokninske županije“, br. 7/09 , 5/10 i 16/10).
Broj 8 - Strana 55
PREDSJEDNIK
Marinko Tokmakčija, v. r.
____________________
23
Na temelju članka 28. st. 1. alineje 4. Zakona o
zaštiti i spašavanju (‘’Narodne novine’’, br. 174/04 ,
79/07 i 38/09 i 127/10), članka 27. Zakona o zaštiti od
elementarnih nepogoda (“Narodne novine”, br. 73/97
i 174/04), Programa aktivnosti u provedbi posebnih
mjera zaštite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku u 2013. godini („Narodne novine“, br. 56/13)
i članka 33. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, br. 7/09 i 3/13), Gradsko
vijeće Grada Knina, na 2. sjednici, od 23. srpnja 2013.
godine, donosi
PROGRAM
pripremnih i provedbenih aktivnosti
za turističku 2013. godinu na području
Grada Knina
Vlada RH donijela je Program pripremnih i provedbenih aktivnosti za turističku godinu 2013. popularnije
zvanom Program „Sigurnost turista“.
Jedinice lokalne, područne (regionalne) samouprave
dužne su sukladno važećim Procjenama ugroženosti
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, te okoliša
od katastrofa i velikih nesreća, zahtjeva zaštite i
spašavanja, izraditi Operativne planove civilne zaštite za
evakuaciju i zbrinjavanje stanovništva(turista) u slučaju
većih nesreća ili katastrofa. Kako Grad Knin još nema
ustrojene jedinice civilne zaštite, operativne planove
provodi Stožer zaštite i spašavanja i ostali čimbenici
relevantni za zaštitu i spašavanje u Gradu Kninu.
Grad Knin svojim smještajnim kapacitetima (oko
200 ležajeva) ne spada u izrazito turističku destinaciju.
Unatoč tome njegov interesantan geografski smještaj, od
davnina poznat kao ključ Hrvatske, ili vrata Dalmacije,
njegov povjesni značaj posebice u novoj hrvatskoj povijesti, neopisive prirodne ljepote dalmatinske zagore, te
posebne delicije iz gastronomske ponude, daju mu za
pravo da se u skorijoj budučnosti razvije u specifično
jaku i prepoznatljivu turističku destinaciju. Broj hotelskih smještajnih kapaciteta ne smije zavarati, jer je Grad
Knin stjecište mnogih putnika namjernika tijekom cijele
godine, a napose se multiplicira ljeti i to u vrijeme špice
ljetne sezone posebice obljetnice Oluje.
Temeljem Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara za područje Grada Knina
(rujan, 2011.), a sukladno članku 4. stavak 3. Pravilnika
o metodologiji za izradu Procjena ugroženosti i Planova
zaštite i spašavanja donosimo izvadak iz Procjene
Strana 56 - Broj 8
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
naslovljen „Zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentima
prostornog uređenja“ Grada Knina.
Dolje navedeni Zahtjevi zaštite i spašavanja odnose
se na ugroze stanovništva i materijalnih dobara na
području Grada Knina, a razrađeni su prema mogućim
opasnostima i prijetnjama koje mogu izazvati nastanak
katastrofe i velika nesreće, a to su:
1. POPLAVE
Područjem Grada Knina protječe rijeka Krka
sa svojim bujičnim vodotocima: Krčić, Kosovčica,
Orašnica, Butižnica, Radljevac i Mračaj. U starom dijelu
grada izgrađen je nasip uz obalu rijeke Krke, stoga je
samo naselje Knin prilično sigurno od poplava za razliku
od ostalih naselja na području Grada Knina. Za vrijeme
visokih voda (obilne kiše ili otapanje snijega) može doći
do izlijevanja rijeke Krke, Orašnice, Butižnice i njenih
pritoka iz korita što dovodi do plavljenja poljoprivrednih
površina, naselja i prometnica.
2. POTRESI
Na području Grada Knina u posljednjih 126 godina
zabilježeni su samo umjereni potresi jakosti do 7 MCS
bez ljudskih žrtava i značajnije materijalne štete. S
obzirom na navedeno, te činjenicu da se na području
Grada Knina očekuje maksimalni intenzitet potresa 7.
stupnja jakosti zaključujemo da se na ovom području
očekuju vrlo jaki potresi.
3. OSTALE PRIRODNE OPASNOSTI
Područje Grada Knina ugroženo je od toplinskog
vala i suše. Suša uzrokuje štete na poljoprivrednim aluvijalnim površinama i obiteljskim poljoprivrednim nasadima, mogu se očekivati slabiji prinosi voća i povrća,
stradavanje životinja i dugogodišnjih nasada.
Preventivne mjere za izbjegavanje nastanka ces1. Osnovna škola domovinske zahvalnosti
2. Osnovna škola dr. Franje Tuđmana
3. Srednja strukovna škola kralja Zvonimira
4. Srednja škola Lovre Montija
5. Osnovna glazbena škola Krsto Odak
6. Opća bolnica „Hrvatski ponos“
7. Dom za starije i nemoćne osobe
8. Kino dvorana doma HV
9. Crkva Sv. Ante
10.Mala športska dvorana
11.Pučko otvoreno učilište Knin
Za zbrinjavanje ljudi potrebno je odrediti mjesta –
zone, van oblasti ugroza.
KLASA: 810-01/13-01/5
URBROJ: 2182/10-01-13-1
Knin, 23. srpnja 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA
PREDSJEDNIK
Marinko Tokmakčija, v. r.
____________________
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
tovnih nesreća su: izgradnja kvalitetne i odgovarajuće
cestovne mreže, bolja kontrola prometa i poboljšanje
voznog parka. S obzirom da prometnice kojima se prevoze opasne tvari prolaze kroz sam centar Grada Knina
i pri tom se potencjalno ugrožava veliki broj stanovnika
potrebno je i postavljanje ležećih policajaca, kojima bi
se kontrolirala brzina prijevoznih sredstava, naročito
u blizini škola, vrtića te ostalih objekata gdje postoji
mogućnost okupljanja većeg broja osoba.
Od prijevoznika opasnih tvari treba zahtijevati
korištenje sigurnih i adekvatno označenih prometnica,
kao što su autoceste, a u granicama njihovih mogućnosti
obzirom na nužnost korištenja prilaznih prometnica.
Trenutačna situacija, ne ide na ruku brzim mjerama
za slučaj hitnih intervencija, posebice u prometovanju
kroz samo središte Knina. Naime Knin je već više od
godinu i pol dana ogromno gradilište, sa intenzivnim
radovima na gotovo svim kolnicima. U prvom redu to
su radovi na prometnom pravcu D 1 te D 33 na relaciji
Zvonimirova do Atlagića mosta, a gotovo da nema gradske prometnice u padinskom dijelu Grada koja nije zbog
radova na kanalizacijskom sustavu razrovana; primjerice
Šuškova, Jelenina, i mnoge druge. Do okončanja IPA
projekta prometovanje će biti otežano.
4. SKLONIŠTA
Na području Grada Knina ne postoje organizirana
skloništa. U slučajevima potrebe zbrinjavanja većeg
broja stanovnika mogu se koristiti kapaciteti osnovnih i
srednjih škola, bolnica, vrtića, vojarna i slično. Sukladno
navedenom, Grad Knin će sklanjanje ljudi organizirati
u kućnim skloništima, podrumima i postojećim javnim
objektima. Za slučaj potrebe masovnijeg zbrinjavanja
stanovništva i turista koristile bi se slijedeće građevine
u Gradu Kninu:
J.Jovića 2
Kneza I. Nelipića 2
Ikičina 30
Ikičina 30
Krešimirova 30
Suronjina 12
Kneza Domagoja 5
Zvonimirova 34
Zvonimirova 46
Zvonimirova 7
IV. Gardijske brig. bb
650 osoba
450 „
240 „
240 „
50 „
360 „
80 „
180 „
100 „
600 „
130 „
24
Sukladno odredbama članka 13. Zakona o zaštiti od
požara (NN, 92/10), Programa aktivnosti u provedbi
posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2013.godini (NN, 56 / 13) i čl. 33. Statuta Grada Knina (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, br 7/09 i 3/13), Gradsko vijeće Grada Knina,
na 2. sjednici, od 23. srpnja 2013.godine, donosi
OPERATIVNI PROGRAM
aktivnosti Grada Knina
za ljetnu sezonu 2013. godine
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
1. VATROGASNE POSTROJBE
- JVP-a Grada Knina i DVD - Knin dužni su izvršiti
pregled stanja tehnike i opreme, te ih dovesti i održavati
u ispravnom stanju, kadrovski se ekipirati radi brže i
učinkovitije intervencijske osposobljenosti postrojbi.
- Svakodnevno dežurstvo u DVD-u Knin uvodi
se u vremenu od 8,00 - 20,00 sati u terminu01.06. 30.09.2013. godine prema slijedećem rasporedu:
- Popise djelatnika interventnih grupa utvrditi do 01.
06. 2013. godine radi organiziranja dodatne edukacije
i uvježbavanja grupa, te upoznavanja i razrade detalja
funkcioniranja sustava za ljetnu sezonu 2013.
- JVP-a Grada Knina uvodi dežurstvo u pojačanom
režimu; obustava godišnjih odmora, uvođenje pasivnog dežurstva, narastanje postrojbe prema indeksu opasnosti od 01.06. 2013. godine, na temelju
procjeneodgovarajućim hidrometeorološkim prilikama,
a u suradnji sa Županijskim vatrogasnim zapovjednikom.
2. VATROGASNE INTERVENCIJE
- Vatrogasne postrojbe dužne su na dojavu u što
kraćem roku izići na intervenciju sa svom raspoloživom
snagom i tehnikom. Kod izlaska DVD-a na intervenciju
mora imati u svojoj postrojbi dežurnu osobu zaduženu
za prijenos informacija radi bolje i učinkovitije komunikacije postrojbi na terenu i VOC Šibenik.
Kad vatrogasne postrojbe zaprime direktne dojave
dužne su odmah izvijestiti VOC-Šibeniko izlasku na
intervenciju. VOC-Šibenik zadužen je za praćenje,
prikupljanje i proslijeđivanje informacija i koordinaciju
zapovjedanja na intervencijama, koje se obavljaju na
području Šibensko-kninske županije.
VOC-Šibenik vrši postupak podizanja vatrogasnih
postrojbi prema Planovima intervencija gradova, općina
i županije.
Sve intervencije obvezno je uredno voditi i ispunjavati dojavnice, te dostavljati dojavnice samo samostalnih intervencija /intervencija u kojima ne sudjeluje
JVP/ u VOC-Šibenik na tel./fax. 347-153 odmah nakon
intervencije, radi unosa podataka u bazni sustav.
- Za potrebe intervencija desantiranjem na
nepristupačne terene na području naše županije bit će
angažirane vatrogasne desantne grupe koje su obućene
1.
2.
2.
2.
3.
4.
Broj 8 - Strana 57
za takve intervencije, prema Planu i programu obuke
desantnih grupa:
JVP Knin
20 vatrogasaca
Za potrebe desantiranja koristit će se nogometno
igralište u Kninu. Za potrebe prijevoza gasitelja noću
koristi se heliodrom u vojarni ‘’Bribirskih knezova’’
Šibenik, koji ima kompletnu opremu za noćno slijetanje.
3. INTERVENCIJE IZVAN ŽUPANIJE /
ISPOMOĆ
- Temeljem članka 36. Zakona o vatrogastvu na
raspolaganje Glavnom vatrogasnom zapovjedniku za
nastali događaj širih razmjera JVP-a Knin dužna je
staviti slijedeće snage i tehniku:
Auto cisternu
3 + 3 vatrogasca
4. ZAPOVJEDANJE
- Člankom 33. Zakona o vatrogastvu definiran je način
zapovijedanja na intervenciji. Temeljem toga članka,
vatrogasnom intervencijom zapovijeda zapovjednik u
vatrogasnoj postrojbi koja je prva započela intervenciju.
Kad je na mjesto događaja prva izašla vatrogasna
postrojba DVD-a zapovjednik te postrojbe zapovijeda
do dolaska JVP-e kada zapovijedanje intervencijom
preuzima zapovjednik u toj postrojbi.
Ako zapovjednik koji zapovijeda vatrogasnom
intervencijom ocijeni da raspoloživim sredstvima i snagama nije u mogućnosti uspješno obaviti intervenciju,
o događaju odmah izvješćuje nadređenog vatrogasnog
zapovjednika koji preuzima zapovijedanje intervencijom.
Sve pozivne intervencije u područjima izvan
područja JLS, tj. na područjima susjednih općina vršiti
će se sukladno zakonski predviđenom postupku.
Kad događaj prelazi granice grada zapovijedanje preuzima zapovjednik vatrogasnih postrojbi, ili
županijski vatrogasni zapovjednik.
Kod izvanrednih situacija /složeni požari, tehnološki
akcidenti i elementarne nepogode/ aktivira se
ŽUPANIJSKO VATROGASNO ZAPOVJEDNIŠTVO
koje sačinjavaju slijedeći djelatnici:
Županijski vatrogasni zapovjednik
DARKO DUKIĆ
tel.: 200 - 836
Pomoćnik za operativno rukovođenje
IVO BILIĆ - zapovj. JVP ‘’Drniš’’
tel.: 886 - 574
Pomoćnik za operativno rukovođenje
VOLIMIR MILOŠEVIĆ-zapovj.JVP ‘’Šibenik’’
tel.: 212 - 058
Pomoćnik za operativno rukovođenje
MLADEN JELIĆ-zap.JVP ‘’Knin’’
tel.: 664 - 991
Pomoćnik za uporabu zračnih snaga
MARKO IVIĆ-zamj.zapovj. JVP ‘’Knin’’
tel.: 664 - 991
GORAN BILUŠIĆ -zamj. zapovj.JVP ‘’Šibenik’’
Pomoćnik za dobrovoljno vatrogastvo
Mario Vukušić -zapovjednik DVD-a Drniš
Zamjenik ANTONIO BEGIĆ -zapovj. DVD-a Pirovac
Zamjenik IVICA BEGIĆ - zapovj. DVD-a Pirovac
mob.: 098 - 266 000
mob.: 098 - 535 298
mob.: 098 - 523 497
mob.: 098 - 406 846
mob.: 098 - 176 2055
mob.: 098 - 337 689
mob.: 099 - 230 2800
mob.: 091 - 516 3798
mob.: 098 - 266 663
Strana 58 - Broj 8
5.
6.
7.
8.
9.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
Pomoćnik za suradnju s vojnim postrojbama
VLADIMIR ERCEG -zamj.zapovj. JVP Šibenik
Zamjenik ZVONIMIR KNEZ -zamj.zapovj. JVP Drniš
Pomoćnik za civilnu zaštitu
NOVICA LJUBIČIĆ -pročelnik ureda župana
Zamjenik JOSIP ODAK
Pomoćnik za logistiku
BORIS DUKIĆ -zapovjednik DVD-a Zaton
Zamjenik TOME BELAKUŠIĆ -zapovj. DVD-a Tisno
Pomoćnik za veze i komunikaciju
PERATIVNI DJELATNICI ŽUPANIJSKOG VOC 112
Pomoćnik za odnose s javnošću
ŽELJKO ČOGA VZ ŠKŽ
MIRELA ŽURA VZ ŠKŽ
5. PLAN MOTRENJA
Šumarija Knin izradila je zajedno s Javnom vatrogasnom postrojbom Grada Knina, i drugim pravnim
osobama na području Grada Knina, Plan motrenja.
Prema Planu motrenja motrit će se na slijedećim
mjestima:
- Knin - motrionica “Brdo Konj”, vrijeme motrenja
16 sati,
- Radučić - motrionica “Radučka glavica”, vrijeme
motrenja 16 sati,
- Polača - motrionica “Čimburov gaj”, vrijeme
motrenja 16 sati,
- Oton - motrionica “Oton”, vrijeme motrenja 16
sati,
- Strmica - Cerovac - motrionica “Strmica”, vrijeme motrenja 16 sati,
- Kistanje- motrionica “Zečevo”, vrijeme motrenja
16 sati,
- Civljane - motrionica “Jojića glavica”, vrijeme
motrenja 16 sati.
Dojava s navedenih motriteljskih mjesta vrši se na telefon 112 tj. mobitelom.
Svi motrioci u sustavu radio - veze međusobno mogu
komunicirati.
Iz dosadašnjeg iskustva broj novih motriteljskih
mjesta nije potreban.
Motriteljsko-dojavna služba će raditi od 01.06. 15.09.2013.godine od 06 - 22,00 sati.svakodnevno, uz
mogućnost produžetka aktivnosti za slučaj porebe.
U dane vrlo velike opasnosti, a po nalogu VOC-a
Šibenik vršit će se pojačane ophodnje
praćenja i motrenja:
- kritičnih vlakova prema redu vožnje na predjelu
Pađane.
Navedena ophodnja i motrenje vršit će se dežurnim
smjenama interventnih grupa uz
korištenje interventnih vozila.
6. PRIORITETNI PROSTORI ZA GAŠENJE
Na temelju ovoga programa za 2013. godinu prioritetni prostori za gašenje požara otvorenog prostora radi
bržeg uključivanja zračnih snaga u ispomoć, a naročito
kada imamo više požara, na području Grada Knina
su:
- Šumski kompleksi na području Grada,
mob.: 099 - 239 2809
mob.: 099 - 321 4511
mob.: 091 - 316 5860
mob.: 099 - 311 1393
mob.: 098 - 336 155
mob.: 098 - 710 629
mob.: 098 - 991 3015
- Šumski kompleks - Otonska šuma,
- Šumski kompleksi na području Strmice,
- Šumski kompleksi na području Polače - Čimburov
gaj.
7. LOGISTIKA
Kod dugotrajnih intervencija, odnosno nakon 3
sata dostavlja se piće na teren, a hrana nakon 5 sati. Za
vrijeme intervencije prva 3 sata vatrogasne postrojbe
dužne su osigurati pitku vodu ili primjereni napitak.
Distribucija hrane na teren vršit će se kombi-vozilima
vatrogasnih postrojbi.
Postrojbe koje imaju kombi-vozila dužna su na
svom prostoru staviti vozilo s vozačem na raspolaganje
Zapovjedniku intervencije.
Troškove ishrane gasitelje za 1. i 2. stupanj osigurava
općina i grad na prostoru na kojem je nastao događaj. Za
3. stupanj sredstva se osiguravaju u proračunu županije,
a za 4. i 5. stupanj sredstva se osiguravaju iz državnog
proračuna.
Cijela organizacija ishrane će se rješavati u suradnji s
restoranom PU Šibensko-kninske i Vatrogasne zajednice
županije.
8. PRIMJENA
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana
objave u “Službenom vjesniku Šibensko- kninske
županije”.
KLASA: 810-01/13-01/7
URBROJ: 2182/10-01-13-1
Knin, 23. srpnja 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA
PREDSJEDNIK
Marinko Tokmakčija, v. r.
25
____________________
Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 26/03pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09,
153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 33. Statuta Grada Knina (»Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije«, br. 07/09 i 3/13), Gradsko vijeće Grada Knina,
na 2. sjednici, od 23. srpnja 2013. godine, donosi
70.000 kn
Izvedba (2. faza)
0 kn
Izvedba
Marunova ulica (Tvrđava)
Modernizacija javne rasvjete na području grada Knina Izvedba
SVEUKUPNO:
40.000 kn
Projektna dokumentacija
Projektna dokumentacija
Proširenje groblja
Izgradnja kapelice sa mrtvačnicom
1.480.000 kn
Ukupno:
Ukupno:
85.000 kn
75.000 kn
Ukupno:
Gotovčeva ulica (sanacija)
Janjevačka ulica (Vrpolje)
Marunova ulica (Tvrđava)
Ujevićeva ulica (plato ispred zgrade Ujevićeva 2)
Tuđmanova ulica (plato ispred zgrada 8-14)
Cesta za naselje Martići
Katićeva ulica
Ulica Ante Anića (odvojak)
Gundulićeva ulica
100.000 kn
10.000 kn
100.000 kn
10.000 kn
145.000 kn
15.000 kn
150.000 kn
15.000 kn
280.000 kn
10.000 kn
150.000 kn
15.000 kn
0 kn
0 kn
0 kn
0 kn
Ukupno:
0 kn
75.000 kn
Projektna dokumentacija
Izvedba
85.000 kn
50.000 kn
1.480.000 kn
40.000 kn
160.000 kn
1.000.000 kn
280.000 kn
UKUPNO
PROCJENA TROŠKOVA PO PROGRAMU/
DJELATNOSTIMA
Projektna dokumentacija
Projektna dokumentacija
PLAN/FAZA
PROJEKTA
Izvedba
Projektna dokumentacija
Izvedba
Projektna dokumentacija
Izvedba
Projektna dokumentacija
Izvedba
Projektna dokumentacija
Izvedba
Projektna dokumentacija
Izvedba
Projektna dokumentacija
Izvedba
Izvedba
Izvedba
Izvedba
Teslina ulica
Kovačićeva ulica (odvojak)
Dječje igralište u parku kod zgrade gradske uprave
Izmjene i dopune prostornog plana grada Knina
Projekt uređenja prometa i parkirališnih površina u
gradu Kninu
Dječje igralište u parku kod zgrade suda
Izmjene i dopune generalnog urbanističkog plana
grada Knina
PROJEKT
Grad Knin i FZOEU
Grad Knin
Grad Knin
Grad Knin
Grad Knin
Grad Knin
Grad Knin
Grad Knin
Grad Knin
Grad Knin
Grad Knin
Grad Knin
Grad Knin
Grad Knin
Grad Knin
Grad Knin
Grad Knin
Grad Knin
Grad Knin
Grad Knin
Grad Knin
Grad Knin
Grad Knin i ŽUC
Grad Knin
Grad Knin
IZVORI FINANCIRANJA
3.287.000 kn
1.950.000 kn
1.880.000 kn
70.000 kn
142.000 kn
75.000 kn
67.000 kn
850.000 kn
100.000 kn
0 kn
0 kn
0 kn
0 kn
0 kn
0 kn
0 kn
0 kn
0 kn
250.000 kn
0 kn
250.000 kn
150.000 kn
50.000 kn
50.000 kn
345.000 kn
220.000 kn
0 kn
75.000 kn
0 kn
50.000 kn
IZMJENA
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Javna rasvjeta
Groblje
Nerazvrstane ceste
Javne površine
PROGRAM / DJELATNOST
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U GRADU KNINU ZA 2013. GODINU
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
Broj 8 - Strana 59
IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u Gradu Kninu za 2013. godinu
Članak 1.
Članak 3. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Knina za 2013.
godinu (»Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije«, br: 13/12) mijenja se i glasi:
„Utvrđuje se ukupan iznos sredstava potrebnih za izvršenje ovog programa u visini od 3.287.000,00 kn“.
Članak 2.
Mijenja se tablični prikaz iz članka 2. ovog Programa, te se isti prilaže Izmjenama i dopunama programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Knina za 2013. godinu i čini njegov sastavni dio.
Strana 60 - Broj 8
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Članak 3.
Ova Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata
i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Kninu za
2013. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave
u »Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije«.
KLASA: 363-01/12-01/64
URBROJ: 2182/10-01-13-6
Knin, 23. srpnja 2013.
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
26
Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 26/03pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09,
153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 33. Statuta Grada Knina (»Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije«, br. 07/09 i 3/13), Gradsko vijeće Grada Knina,
na 2. sjednici, od 23. srpnja 2013. godine, donosi
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture
u Gradu Kninu za 2013. godinu
GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA
PREDSJEDNIK
Marinko Tokmakčija, v. r.
Članak 1.
Članak 3. Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Kninu za 2013. godinu (»Službeni
____________________
vjesnik Šibensko-kninske županije«, br. 13/12) mijenja
se i glasi:
“Utvrđuje se ukupan iznos sredstava potrebnih za izvršenje ovog programa u visini od 3.439.099,69 kn”.
Članak 2.
Članak 4. mijenja se i glasi:
Raspored sredstava iz članka 3. ovog programa je sljedeći:
R.br. Naziv djelatnosti
Iznos sredstva
Izvori financiranja
1
Održavanje čistoće i zelenih površina
1.629.099,69 kn
2
Održavanje nerazvrstanih cesta
900.000,00 kn
3
Održavanje javnoprometnih pješačkih površina
700.000,00 kn
4
Održavanje javne rasvjete
85.000,00 kn
5
Održavanje sustava za odvodnju
atmosferskih voda
Održavanje groblja.
20.000,00 kn
105.000,00 kn
UKUPNO:
3.439.099,69 kn
komunalna naknada i Proračun
Grada Knina
komunalna naknada i Proračun
Grada Knina
komunalna naknada i Proračun
Grada Knina
komunalna naknada i Proračun
Grada Knina
komunalna naknada i Proračun
Grada Knina
komunalna naknada i Proračun
Grada Knina
6
Članak 3.
U članku 5. ‘“Komunalno poduzeće” d.o.o. zamjenjuje se sa “Čistoća i zelenilo” d.o.o. Podstavak “Održavanje
fontane’’ se briše.
Članak 4.
Članak 6. mijenja se i glasi:
Nerazvrstane ceste na području Grada Knina u 2013. godini održavat će Ceste Šibenik d.o.o. prema sljedećem
planu:
Održavanje nerazvrstanih cesta
broj stavka
1
asfaltiranje i krpanje
2
nasipanje makadamskih cesta
3
čišćenje asfaltnih površina i odvodih kanala
4
rubnjaci i rigoli
5
cestovni propusti
6
zimska služba
7
horizontalna i vertikalna signalizacija
8
košnja vegetacije uz nerazvrstane ceste
UKUPNO:
PDV:
SVEUKUPNO:
ukupno (kn/god)
120.000,00 kn
320.000,00 kn
20.000,00 kn
30.000,00 kn
30.000,00 kn
80.000,00 kn
40.000,00 kn
80.000,00 kn
720.000,00 kn
180.000,00 kn
900.000,00 kn
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 8 - Strana 61
Članak 5.
Članak 7. mijenja se i glasi:
Održavanje javnoprometnih pješačkih površina odnosi se na građevinske radove na ovim površinama, a iste
će izvoditi G.O. Građevinar Vrbnik prema sljedećem planu:
Održavanje javnoprometnih pješačkih površina
broj
1
2
3
4
stavka
popravak nogostupa i pješačkih staza
popravak rubnih elemenata nogostupa i kolnika
zaštitne ograde i graničnici
iskopi, betonski radovi i odvodnja
UKUPNO:
PDV:
SVEUKUPNO:
ukupno (kn/god)
200.000,00 kn
50.000,00 kn
20.000,00 kn
290.000,00 kn
560.000,00 kn
140.000,00 kn
700.000,00 kn
Članak 6.
U članku 10. ‘“Komunalno poduzeće” d.o.o zamjenjuje se sa “Čistoća i zelenilo d.o.o.’’.
Članak 7.
Iza članka 10. dodaje se članak 11. koji glasi:
Održavanje fontane na Trgu Ante Starčevića u 2013. godini izvodit će gradsko Komunalno poduzeće d.o.o. i
to prema sljedećem planu:
Održavanje fontane
broj naziv lokacije
ukupno (kn/god)
1
Trg Ante Starčevića
30.000,00 kn
UKUPNO:
30.000,00 kn
PDV:
7.500,00 kn
SVEUKUPNO:
37.500,00 kn
Članak 8.
Članci 11., 12. i 13. postaju članci 12., 13. i 14.
Članak 9.
Ove Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Kninu stupaju na snagu
osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije«.
KLASA: 363-01/12-01/63
URBROJ:2182/10-01-13-6
Knin, 23. srpnja 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA
PREDSJEDNIK
Marinko Tokmakčija, v. r.
____________________
27
Na temelju članka 22. Zakona o socijalnoj skrbi
(“Narodne novine”, broj 33/12, 46/13 i 49/13) i članka
33. Statuta Grada Knina (“Službeni vjesnik Šibenskokninske županije”, br. 7/09 i 3/13), Gradsko vijeće
Grada Knina, na 2. sjednici, od 23. srpnja 2013. godine,
donosi
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
socijalnih davanja na području Grada
Knina za 2013. godinu
I.
U Programu javnih potreba socijalnih davanja na
području Grada Knina za 2013. godinu („Službeni
vjesnik Šibensko – kninske županije“, br. 14/12), mijenjaju se pojedini iznosi financijskih sredstava kako
slijedi:
-u uvodnom dijelu “Ukupan iznos sredstava
predviđen ovim Programom,“ od 1.424.000,00 kn
zamjenjuje se iznosom od 1.444.000,00 kn.
II.
U podnaslovu II. OBLICI POMOĆI u točki 3. „Jednokratne pomoći obiteljima“ iznos od 50.000,00 kn
mijenja se iznosom od 70.000,00 kn.
III.
Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu
osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije”.
KLASA: 551-06/12-01/16
URBROJ: 2182/10-01-13-4
Knin, 23. srpnja 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA
PREDSJEDNIK
Marinko Tokmakčija, v. r.
____________________
Strana 62 - Broj 8
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
28
Na temelju članka 6. Etičkog kodeksa nositelja
političkih dužnosti u Gradu Kninu („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, br. 7/11) i članka 33. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“, br. 7/07 i 3/13), Gradsko vijeće Grada Knina,
na 2.sjednici, od 23. srpnja 2013. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju članova Etičkog odbora
I. U Etički odbor imenuju se:
1. Slavica Šimić, za predsjednicu,
2. Ivan Uzun, vijećnik Gradskog vijeća, za člana i
3. Radojka Manojlović, vijećnica Gradskog vijeća,
za člana.
II. Etički odbor nadzire poštovanje i postupanje po
Etičkom kodeksu nositelja političkih dužnosti u Gradu
Kninu.
III. Etički odbor izdaje mišljenja, preporuke i upozorenja, povodom pritužbe ili na zahtjev korisnika usluga ili zaposlenika gradske uprave, nositelja političkih
dužnosti, Gradskog vijeća, gradonačelnika, zamjenika
gradonačelnika ili njihova radnog tijela, kao i na vlastitu
inicijativu.
Pravila postupanja i druga prava i obveze Etičkog odbora propisana su Etičkim kodeksom nositelja političkih
dužnosti u Gradu Kninu.
IV. Administrativnu potporu radu Etičkog odbora
pruža upravno tijelo gradske uprave zaduženo za stručnu
i administrativnu pomoć u radu Gradskog vijeća i
gradonačelnika.
V. Ovo rješenje stupa na snagu osmog dana od danom objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“, a objavit će se i na službenoj Internet stranici
Grada Knina.
VI. Stupanjem na snagu ovog rješenja prestaje vrijediti Rješenje o imenovanju Etičkog odbora („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“, br. 3/12).
KLASA: 119-01/13-01/27
URBROJ: 2182/10-01-13-1
Knin, 23. srpnja 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA
PREDSJEDNIK
Marinko Tokmakčija, v. r.
____________________
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
29
Na temelju članka 7. Zakona o zaštiti i spašavanju
(„Narodne novine“, broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10),
članka 17. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja („Narodne novine“,
broj 40/08 i 44/08) i članka. 33. Statuta Grada Knina
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 7/09
i 3/13), Gradsko vijeće Grada Knina, na 2.sjednici, od
23. srpnja 2013. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite
Grada Knina
I.
Za zapovijedanje snagama i sredstvima civilne zaštite
u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće
na području Grada Knina, imenuje se Zapovjedništvo
civilne zaštite Grada Knina. Zapovjedništvo civilne
zaštite sastavni je dio operativnih snaga zaštite i
spašavanja Grada Knina.
II.
U Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Knina imenuju se tri člana:
1. Nenad Damjanović, pročelnik Upravog odjela za
društvene djelatnosti i socijalnu skrb,
2. Ivica Brčina, viši stručni suradnik za prostorno
uređenje i komunalne poslove i
3. Zvonimir Gugo, referent za geodetske poslove u
Gradu Kninu.
III.
U slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i veće
nesreće na području Grada Knina, za zapovijedanje
aktivnostima, snagama i sredstvima civilne zaštite
poziva se i aktivira Zapovjedništvo civilne zaštite Grada
Knina, na prijedlog zapovijednika i po nalogu Šibenskokninskog župana, putem županijskog centra 112.
IV.
Članovi zapovjedništva civilne zaštite Grada Knina
mobiliziraju se temeljem radne obveze, ili obveze sudjelovanja u civilnoj zaštiti.
V.
Ovo rješenje stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Šibensko – kninske
županije“.
KLASA: 119-01/13-01/24
URBROJ: 2182/10-01-13-1
Knin, 23. srpnja 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA
PREDSJEDNIK
Marinko Tokmakčija, v. r.
____________________
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
30
Broj 8 - Strana 63
31
Na temelju članka 33. u svezi članka 47. Statuta
Grada Knina (,,Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“, broj 7/09 i 3/13), Gradsko vijeće Grada Knina, na 2. sjednici, od 23. srpnja 2013. godine, donosi
Na temelju članka 33. Statuta Grada Knina („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 7/09 i 3/13),
Gradsko vijeće Grada Knina, na 2. sjednici, od 23. srpnja
2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu
gradonačelnice Grada Knina
za razdoblje srpanj-prosinac 2012. godine
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Proračuna Grada Knina za 2012. godinu
1. Prihvaća se Izvješće o radu gradonačelnice
Grada Knina za razdoblje srpanj-prosinac 2012. godine,
KLASA: 034-06/12-01/1, URBROJ: 2182/10-02-13-3,
od 21. ožujka 2013. godine.
2. Izvješće čini sastavni dio ovog zaključka.
3. Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije“.
1. Prihvaća se Izvješće gradonačelnice o izvršenju
Proračuna Grada Knina za 2012. godinu, KLASA: 40008/11-01/8, URBROJ: 2182/10-02-13-53, od 13. ožujka
2013. godine.
2. Izvješće čini sastavni dio ovog zaključka.
3. Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije”.
KLASA: 400-08/11-01/8
URBROJ: 2182/10-01-13-58
Knin, 23. srpnja 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA
KLASA: 034-06/12-01/1
URBROJ:2182/10-01-13-4
Knin, 23. srpnja 2013.
PREDSJEDNIK
Marinko Tokmakčija, v. r.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA
PREDSJEDNIK
Marinko Tokmakčija, v. r.
____________________
Na temelju članka 110. stavak 2. Zakona o proračunu
(“Narodne novine”, br. 87/08, 36/09, 46/09 i 136/12)
i članka 45. Statuta Grada Knina (“Službeni vjesnik
Šibensko - kninske županije”, br. 07/09), gradonačelnica
Grada Knina, utvrđuje i podnosi
IZVJEŠĆE
o izvršenju Proračuna
Grada Knina za 2012. godinu
PRIHODI I PRIMITCI
RASHODI I IZDACI
MANJAK PRIHODA
VIŠAK PRIHODA
Proračun 2012
41.488.100,00
42.354.400,00
866.300,00
Rebalans 2012
58.210.113,00
42.534.650,00
- 15.675.463,00
Rebalans II 2012
47.379.113,00
30.903.650,00
16.475.463,00
Izvršenje 2012
33.063.782,24
28.169.089,31
4.894.692,93
Indeks
69,79
91,15
-
Višak prihoda i primitaka ostvaren u izvještajnom razdoblju u iznosu od 4.894.692,93 kn iskorišten je za
pokriće manjka iz prethodnih godina.
KLASA: 400-08/11-01/8
URBROJ: 2182/10-02-13-53
Knin, 13. ožujka 2013.
GRAD KNIN
GRADONAČELNICA
Josipa Rimac, v. r.
____________________
Strana 64 - Broj 8
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
32
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
34
Na temelju članka 33. Statuta Grada Knina („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 7/09 i 3/13),
Gradsko vijeće Grada Knina, na 2.sjednici, od 23. srpnja
2013. godine, donosi
Na temelju članka 33. Statuta Grada Knina („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 7/09 i 3/13),
Gradsko vijeće Grada Knina, na 2. sjednici, od 23. srpnja
2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o danim jamstvima i
izdacima po jamstvima
Grada Knina u 2012. godini
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o trošenju sredstava
proračunske zalihe
Grada Knina u 2012. godini
1. Prihvaća se Izvješće gradonačelnice o danim
jamstvima i izdacima po jamstvima Grada Knina u 2012.
godini, KLASA: 400-08/11-01/8, URBROJ: 2182/1002-13-55, od 13. ožujka 2013. godine.
2. Izvješće čini sastavni dio ovog zaključka.
3. Ovaj zaključak će se objaviti u “Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije”.
1. Prihvaća se Izvješće gradonačelnice o trošenju
sredstava proračunske zalihe Grada Knina u 2012.
godini, KLASA: 400-08/11-01/8, URBROJ: 2182/1002-13-57, od 13. ožujka 2013. godine.
2. Izvješće čini sastavni dio ovog zaključka.
3. Ovaj zaključak će se objaviti u “Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije”.
KLASA: 400-08/11-01/8
URBROJ: 2182/10-01-13-59
Knin, 23. srpnja 2013.
KLASA: 400-08/11-01/8
URBROJ: 2182/10-01-13-61
Knin, 23. srpnja 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA
GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA
PREDSJEDNIK
Marinko Tokmakčija, v. r.
PREDSJEDNIK
Marinko Tokmakčija, v. r.
____________________
____________________
35
33
Na temelju članka 33. Statuta Grada Knina („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 7/09 i 3/13),
Gradsko vijeće Grada Knina, na 2. sjednici, od 23. srpnja
2013. godine, donosi
Na temelju članka 33. Statuta Grada Knina („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 7/09 i 3/13),
Gradsko vijeće Grada Knina, na 2.sjednici, od 23. srpnja
2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o zaduživanju na
domaćem i stranom tržištu
novca i kapitala Grada Knina u 2012. godini
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana
gospodarenja otpadom Grada Knina za
razdoblje 2010. - 2017. godina,
u 2012. godini
1. Prihvaća se Izvješće gradonačelnice o zaduživanju
na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala Grada
Knina u 2012. godini, KLASA: 400-08/11-01/8, URBROJ: 2182/10-02-13-56, od 13. ožujka 2013. godine.
2. Izvješće čini sastavni dio ovog zaključka.
3. Ovaj zaključak će se objaviti u “Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije”.
KLASA: 400-08/11-01/8
URBROJ: 2182/10-01-13-60
Knin, 23. srpnja 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA
PREDSJEDNIK
Marinko Tokmakčija, v. r.
____________________
1. Gradsko vijeće prihvaća Izvješće gradonačelnice
o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Knina za
razdoblje 2010. - 2017. godina, u 2012. godini, KLASA:
351-01/13-01/1; URBROJ: 2182/10-02-13-1, od 13.
ožujka 2013. godine.
2. Izvješće čini sastavni dio ovog zaključka.
3. Ovaj zaključak će se objaviti u “Službenom
vijesniku Šibensko-kninske županije“.
KLASA: 351-01/13-01/1
URBROJ: 2182/10-01-13-3
Knin, 23. srpnja 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Marinko Tokmakčija, v. r.
____________________
36
Broj 8 - Strana 65
38
Na temelju članka 33. u svezi članka 71. Statuta
Grada Knina (,,Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“, broj 7/09 i 3/13), Gradsko vijeće Grada Knina,
na 2. sjednici, od 23. srpnja 2013. godine, d o n o s i
Na temelju članka 33. Statuta Grada Knina
(,,Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj
7/09 i 3/13), Gradsko vijeće Grada Knina, na 2. sjednici,
od 23. srpnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o usvajanju Zbirnog izvješća udruga civilnog društva
na području Grada Knina za 2012. godinu
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu komunalnog
redarstva Grada Knina za 2012. godinu
1. Usvaja se Zbirno izvješće udruga civilnog društva
na području Grada Knina za 2012. godinu, KLASA:40006/13-01/60, URBROJ:2182/10-02-13-1, od 12. srpnja
2013. godine i to:
1. Prihvaća se Izvješće o radu komunalnog redarstva
Grada Knina za 2012. godinu, od 6. ožujka 2013. godine.
2. Izvješće čini sastavni dio ovog zaključka.
KLASA: 110-01/13-01/8
URBROJ: 2182/10-01-13-1
Knin, 23. srpnja 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA
PREDSJEDNIK
Marinko Tokmakčija, v. r.
37
____________________
-športskih udruga (25 udruge),
-udruga iz kulture ( 5 udruga ),
-udruga civilnog društva (16 udruga), od čega :
-po posebnim zakonima ( 2 udruge ),
-braniteljskih udruga
(7 udruga ) i
-udruga iz raznih oblasti djelovanja (7 udruga ).
2. Izvješća čine sastavni dio ovog zaključka.
3. Ovaj zaključak će se objaviti u “Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije“.
KLASA: 400-06/13-01/60
URBROJ: 2182/10-01-13-3
Knin, 23. srpnja 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA
Na temelju članka 33. u svezi članka 71. Statuta
Grada Knina (,,Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“, broj 7/09 i 3/13), Gradsko vijeće Grada Knina, na 2. sjednici, od 23. srpnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu s financijskim
izvješćem Vijeća srpske nacionalne manjine
Grada Knina za 2012. godinu
1. Usvaja se Izvješće o radu s financijskim izvješćem
Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Knina za 2012.
godinu, od 11. veljače 2013. godine.
2. Izvješće čini sastavni dio ovog zaključka.
3. Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije“.
KLASA: 400-06/13-01/6
URBROJ: 2182/10-01-13-2
Knin, 23. srpnja 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA
PREDSJEDNIK
Marinko Tokmakčija, v. r.
____________________
PREDSJEDNIK
Marinko Tokmakčija, v. r.
____________________
39
Na temelju članka 33. Statuta Grada Knina („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 7/09 i 3/13),
Gradsko vijeće Grada Knina, na 2. sjednici, od 23. srpnja
2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenim
preraspodjelama sredstava utvrđenih
Proračunom Grada Knina za 2013. godinu
1. Prihvaća se Izvješće gradonačelnice o izvršenim
preraspodjelama sredstava utvrđenih Proračunom Grada
Knina za 2013. godinu, KLASA: 400-08/12-01/10, URBROJ: 2182/10-02-13-12, od 10. srpnja 2013. godine.
2. Izvješće čini sastavni dio ovog zaključka.
3. Ovaj zaključak će se objaviti u “Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije”.
Strana 66 - Broj 8
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
KLASA: 400-08/12-01/10
URBROJ: 2182/10-01-13-17
Knin, 23. srpnja 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA
PREDSJEDNIK
Marinko Tokmakčija, v. r.
2. Izvješće čini sastavni dio ovog zaključka.
3. Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije“.
KLASA: 400-06/13-01/66
URBROJ: 2182/10-01-13-1
Knin, 23. srpnja 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA
____________________
PREDSJEDNIK
Marinko Tokmakčija, v. r.
40
Na temelju članka 33. u svezi članka 71. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“
broj 07/09 i 3/13), Gradsko vijeće Grada Knina, na 2.
sjednici, od 23. srpnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća Komunalnog poduzeća
d.o.o. Knin o stanju društva s financijskim
izvješćem za 2012. godinu
1. Usvaja se Izvješće Komunalnog poduzeća d.o.o.
Knin o stanju društva s financijskim izvješćem za 2012.
godinu, Broj: 139/3-13, od 20. ožujka 2013. godine, a
koje je Skupština društva Komunalno poduzeće d.o.o.
Knin usvojila na sjednici održanoj 28. ožujka 2013.
godine.
2. Izvješće čini sastavni dio ovog zaključka.
3. Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije“.
KLASA: 400-06/13-01/65
URBROJ: 2182/10-01-13-1
Knin, 23. srpnja 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA
PREDSJEDNIK
Marinko Tokmakčija, v. r.
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
____________________
42
Na temelju članka 33. u svezi članka 71. Statuta Grada
Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,
broj 07/09 i 3/13), Gradsko vijeće Grada Knina, na 2.
sjednici, od 23. srpnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća društva
Upravitelj – Knin d.o.o. o radu s financijskim izvješćem za 2012. godinu
1. Usvaja se Izvješće društva Upravitelj - Knin d.o.o.
o radu s financijskim izvješćem za 2012. godinu, Evid.
broj: 01-113/2013/03-12, od 12. ožujka 2013. godine, a
koje je Skupština društva Upravitelj d.o.o. Knin usvojila
na 18. sjednici održanoj 21. ožujka 2013. godine.
2. Izvješće čini sastavni dio ovog zaključka.
3. Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije“.
KLASA: 400-06/13-01/67
URBROJ: 2182/10-01-13-1
Knin, 23. srpnja 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA
____________________
41
PREDSJEDNIK
Marinko Tokmakčija, v. r.
Na temelju članka 33. u svezi članka 71. Statuta Grada
Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,
broj 07/09 i 3/13), Gradsko vijeće Grada Knina, na 2.
sjednici, od 23. srpnja 2013. godine, donosi
____________________
43
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća društva Čistoća
i zelenilo d.o.o. Knin o stanju društva
s financijskim izvješćem za 2012. godinu
Na temelju članka 33. u svezi članka 71. Statuta Grada
Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,
broj 07/09 i 3/13), Gradsko vijeće Grada Knina, na 2.
sjednici, od 23. srpnja 2013. godine, donosi
1 Usvaja se Izvješće društva Čistoća i zelenilo d.o.o.
Knin o stanju društva s financijskim izvješćem za 2012.
godinu, Broj: 194/1-13, od 31. ožujka 2013. godine, a
koje je Skupština društva Čistoća i zelenilo d.o.o. Knin
usvojila na sjednici održanoj 28. ožujka 2013. godine.
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu s financijskim
izvješćem Matice d.o.o. Knin,
za poslovnu 2012. godinu
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
1. Usvaja se Izvješće o radu s financijskim izvješćem
Matice d.o.o. Knin, za poslovnu 2012. godinu, od 19.
srpnja 2013. godine.
2. Izvješće čini sastavni dio ovog zaključka.
3. Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije“.
KLASA: 400-06/13-01/68
URBROJ: 2182/10-01-13-1
Knin, 23. srpnja 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA
PREDSJEDNIK
Marinko Tokmakčija, v. r.
____________________
IV.
GRAD VODICE
1. GRADSKO VIJEĆE
60
Na temelju članka 35. točke 2. i članka 31. stavka 2.
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“, broj 150/11, 144/12 i 19/13) i članka
30. točka 30. Statuta Grada Vodica („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, broj 09/09,09/11-Ispravak
i 04/13), Gradsko vijeće Grada Vodica, na 2. sjednici,
od 18. srpnja 2013. godine, donosi
ODLUKU
o naknadi za članove Gradskog vijeća i
radna tijela Gradskog vijeća i
gradonačelnika
Članak 1.
Ovom se odlukom utvrđuju visina i način isplate
naknade:
- predsjedniku, potpredsjedniku i vijećnicima Gradskog vijeća Grada Vodica,
- predsjednicima radnih tijela Gradskog vijeća Grada
Vodica,
- vanjskim članovi radnih tijela Gradskog vijeća i
- predsjednicima i članovima radnih tijela
gradonačelnika.
Članak 2.
Vijećnici odnosno članovi radnih tijela iz članka 1.
ove odluke ostvaruju pravo na naknadu za obavljanje
dužnosti u Gradskom vijeću Grada Vodica.
Članak 3.
Naknada za obavljanje dužnosti u Gradskom vijeću
utvrđuje se u slijedećem iznosu:
1) predsjednik Gradskog vijeća - 1.400,00 kn,
2) potpredsjednik Gradskog vijeća - 1.050,00 kn,
3) članovi vijeća - 700,00 kn i
Broj 8 - Strana 67
4) predsjednici radnih tijela imaju pravo na dodatnih
200,00 kn po svakoj nazočnosti sjednici radnog tijela,
ako se sjednica održava u dana kada ne zasjeda Gradsko
vijeće Grada Vodica.
Vanjski članovi radnih tijela Gradskog vijeća i
članovi radnih tijela gradonačelnika imaju pravo na
naknadu u iznosu od 150,00 kn po svakoj nazočnosti
sjednici radnog tijela.
Članak 3.
Naknada vijećnicima odnosno članovima radnih
tijela iz članka 3. stavka 1. podtočke 1.), 2.) i 3.) ove
odluke isplaćuje se mjesečno.
Članak 4.
Iznosi naknada iz članka 3. ove odluke su izraženi
u neto iznosu, što znači da se svi porezi i doprinosi koji
terete ili bi teretili ovu vrstu primanja, podmiruju na
teret Grada Vodica.
Članak 5.
Pravo na mjesečnu naknadu za obavljanje dužnosti
u Gradskom vijeću, primatelji naknade ostvaruju danom konstituiranja Gradskog vijeća, odnosno od dana
aktiviranja vijećničkog mandata koji je bio stavljen u
mirovanje, a isplaćuje se sve do dana prestanka dužnosti
sukladno zakonu.
Članak 6.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o pravima iz rada i plaćama dužnosnika Grada Vodica
i naknadama troškova izabranih osoba koje dužnosti
obavljaju počasno («Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije», br. 4/03, 11/05, 11/06 i 02/10).
Članak 7.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije», a primjenjuje se od 01. kolovoza 2013.
godine.
KLASA: 121-01/13-01/01
URBROJ: 2182/04-03/01-13-1
Vodice, 18. srpnja 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Daniel Lasan Zorobabel, v.r.
____________________
61
Na temelju članka 46. stavka 1. Zakona o prijevozu
u cestovnom prometu („Narodne novine“, broj 178/04,
48/05, 151/05, 111/06, 63/08, 124/09, 91/10 i 112/10)
i članka 40. Statuta Grada Vodica („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, broj 09/09, 09/11-ispravak
i 4/13), na zahtjev Udruženja obrtnika Vodice i Tribunj,
Sekcije prijevoznika, od 07. lipnja 2013.godine, Gradsko
vijeće Grada Vodica, na 2. sjednici, od 18. srpnja 2013.
godine, donosi
Strana 68 - Broj 8
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o autotaksi prijevozu
Članak 1.
U Odluci o autotaksi prijevozu („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, br. 04/13) stavak 1. članka
5. mijenja se i sada glasi:
„Dozvola se daje na rok od maksimalno pet godina
uz jednokratno plaćanje naknade u iznosu od 2.000,00
kuna”.
Članak 2.
U stavku 2. članka 12. mijenjaju se podstavci 9. i
10. koji glase:
- „na bočnim vratima istaknut naziv „VODIČKI
TAXI“ koji može biti i na magnetnoj naljepnici (S time
da će Grad odrediti veličinu, boju podloge i oblik i
veličinu slova, te isto naručiti o trošku taksi prijevoznika
i to po nabavnoj cijeni) i
- na bočnim vratima mora biti istaknuta i tvrtka
prijevoznika, te naljepnica (može i magnetna) sa natpisom: “JAVNI CESTOVNI PRIJEVOZ PUTNIKA“ .
Članak 3.
U članku 25. stavak 3. se briše, te stavak 4. u članku
26., kao i članak 27., odnosno glava VII. Odluke (VII.
UDRUŽIVANJE U SEKCIJU PRIJEVOZNIKA), koji
se brišu u cijelosti.
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu osam dana od dana objave
u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.
KLASA: 340-05/13-01/03
URBROJ: 2182/04-05/01-13-1
Vodice, 18. srpnja 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Daniel Lasan Zorobabel, v.r.
62
____________________
Na temelju članka 30. Statuta Grada Vodica
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
09/09), Gradsko vijeće Grada Vodica, na 2. sjednici, od
18. srpnja 2013. godine, donosi
ODLUKU
o izmjeni i dopuni
Odluke
o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog
prostora u vlasništvu Grada Vodica
Članak 1.
U Odluci Grada Vodica o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vodica
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
3/12, 8/12 i 4/13) dopunjava se Tabela koja je sastavni
dio Odluke i to pod točkom 6. Tabele dodaje se nova
djelatnost i koeficijent:
“djelatnost skladišta
1,0“.
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u
“Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.
KLASA: 372-03/13-01/24
UR.BR.: 2182/04-05/01-13-1
Vodice, 18. srpnja 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Daniel Lasan Zorobabel, v.r.
____________________
63
Na temelju članka 58. st. 4. Zakona o zaštiti životinja
(»Narodne novine«, broj 135/06 i 37/13), članka 37.
Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07
i 55/11) i članka 40. Statuta Grada Vodica („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 09/09,
09/11-ispravak i 04/13), na zahtjev Udruge „Prijatelji
životinja“ iz Zagreba, od 14. lipnja 2013.godine, Gradsko vijeće Grada Vodica, na 2. sjednici, od 18. srpnja
2013. godine, donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o držanju i postupanju sa psima i
mačkama, o načinu postupanja s
neupisanim psima te napuštenim i
izgubljenim životinjama
Članak 1.
U Odluci o držanju i postupanju sa psima i mačkama,
o načinu postupanja s neupisanim psima te napuštenim
i izgubljenim životinjama („Službeni vjesnik Šibenskokninske županije“, br. 12/10) članak 6. se briše.
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu osam dana od dana objave
u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.
KLASA: 322-01/13-01/01
URBROJ: 2182/04- 05/01-13-01
Vodice, 18. srpnja 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Daniel Lasan Zorobabel, v.r.
____________________
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
64
Na temelju članka 5. Zakona o sigurnosti prometa
na cestama („Narodne novine“, br. 67/08) i ovlaštenja
iz točke I. Odluke o prijenosu ovlaštenja za uređenje
prometa(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,
br. 3/97) i prethodne suglasnosti Policijske uprave
Šibensko-kninske, broj: 511-13-01-5128/13, od 23.
travnja 2013.godine, Gradsko vijeće Grada Vodica, na
2. sjednici, od 18. srpnja 2013.godine, donosi
1. brišu se riječi: „ tri člana imenuje Gradsko vijeće iz
reda javnih djelatnika“ i dodaju se slijedeće riječi:
- „tri člana imenuje gradonačelnik iz reda javnih
radnika“.
KLASA: 601-02/13-01/03
URBROJ: 2182/04-03/01-13-1
Vodice, 18. srpnja 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
ODLUKU
o izmjeni Odluke o reguliranju prometa u
dijelu Grada Vodica
Članak 1.
U Odluci o reguliranju prometa u dijelu Grada Vodica
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, br. 5/07,
6/08, 10/08, 6/09, 8/10, 9/10, 6/11, 9/11, 4/12 i 8/12)
u članku 6. stavku 1. pod b. dodaje se još jedna alineja
koja glasi:
„ – na Srimi (na čestici označenoj kao 7301/5 k.o.
Zaton-Srima-ulaz na parkiralište s lokalne ceste Srima
XIII), s naplatom“.
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u
„Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.
KLASA: 340-01/13-01/32
URBROJ: 2182/04-05/01-13-1
Vodice, 18. srpnja 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Daniel Lasan Zorobabel, v.r.
____________________
65
Na temelju članka 7. stavka 1. točke 2. i članka
12.stavka 3. Zakona o ustanovama („Narodne novine“,
broj 76/93, 29/97 – ispravak, 47/99 i 35/08), članka 7.
točke 2. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi
(„Narodne novine“, broj 10/97 i 107/07) i članka 30.
točke 11. Statuta Grada Vodica (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, broj 9/09, 9/11-ispravak i
04/13), Gradsko vijeće Grada Vodica, na 2. sjednici, od
18. srpnja 2013. godine, donosi
Broj 8 - Strana 69
PREDSJEDNIK
Daniel Lasan Zorobabel, v.r.
____________________
66
Na temelju članka 48. stavka 4. Zakona o
predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“,
broj 10/97 i 107/07 ) i članka 30. točke 31. Statuta
Grada Vodica („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“, broj 9/09, 9/11 – ispravak i 04/13), Gradsko
vijeće Grada Vodica, na 2. sjednici, od 18. srpnja 2013.
godine, donosi
ODLUKU
o dopuni Odluke o mjerilima za financiranje
djelatnosti predškolskog odgoja i
naobrazbe Grada Vodica
Članak 1.
U Odluci o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe Grada Vodica
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj
9/11), u članku 7. stavku 2. iza alineji 3. dodaje se alineje
4. i 5. koja glasi:
- „za samohrane roditelje za 20% i
- „za roditelje iz obitelji sa troje djece, koja istovremeno pohađaju vrtić, po djetetu za 25%.
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
KLASA: 601-02/13-01/04
URBROJ: 2182/04-03/01-13-1
Vodice, 18. srpnja 2013.
ODLUKU
o izmjeni Odluke o osnivanju ustanove
za predškolski odgoj i
naobrazbu te skrb o djeci predškolske dobi
za Grad Vodice (pročišćeni tekst)
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
U Odluci o osnivanju ustanove za predškolski odgoj
i naobrazbu te skrb o djeci predškolske dobi za Grad
Vodice (pročišćeni tekst), ( „Službeni vjesnik Šibenskokninske županije“, broj 2/10) u članku 5. stavku 2. alineji
____________________
PREDSJEDNIK
Daniel Lasan Zorobabel, v.r.
Strana 70 - Broj 8
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
67
Na temelju članka 30. točke 30. Statuta Grada Vodica
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj
9/09, 9/11-ispravak i 04/13), po zahtjevu ravnateljice
Dječjeg vrtića „Tamaris“ Vodice, Gradsko vijeća Grada
Vodica, na 2. sjednici, od 18. srpnja 2013. godine, daje
KLASA: 080-01/13-01/01
URBROJ: 2182/04-03/01-13-1
Vodice, 18. srpnja 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
SUGLASNOST
na Plan upisa djece u Dječji vrtić „Tamaris“
Vodice za predškolsku 2013./2014. godinu
1. Daje se suglasnost na Plan upisa u Dječji vrtić
„Tamaris“ Vodice za predškolsku godinu 2013./2014.
godine u tabeli koja čini sastavni dio ove Suglasnosti.
2. Ova Suglasnost stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
KLASA: 601-01/13-01/06
UBROJ: 2182/04-03/01-13-3
Vodice,18. srpnja 2013.
PREDSJEDNIK
Daniel Lasan Zorobabel, v.r.
____________________
69
Na temelju članaka 30. točke 17. Statuta Grada Vodica («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj
09/09,09/11 i 04/13) i članka 6. stavka 1. točke 3. alineje
1. Odluke o osnivanju ustanove za predškolski odgoj
i naobrazbu te skrb o djeci predškolske dobi za Grad
Vodice (pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Vodica,
na 2. sjednici, od 18. srpnja 2013. godine, donosi
RJEŠENJE
o razrješenju ravnatelja
Dječjeg vrtića „Tamaris“
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Daniel Lasan Zorobabel, v.r.
____________________
68
Na temelju članka 30. točka 16. Statuta Grada Vodica
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj
09/09,09/11-ispravak i 04/13) i članka 15. Poslovnika
Gradskog vijeća Grada Vodica („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, broj 12/09 i 04/13), Gradsko vijeće Grada Vodica, na 2. sjednici, od 18. srpnja
2013. godine, donosi
1. Razrješuje se Zrinka Roca- ravnateljica Dječjeg
vrtića „Tamaris“ iz razloga isteka četverogodišnjeg mandata, a koji mandat prestaje 20. rujna 2013. godine.
2. Ovo rješenje će se objaviti u «Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije».
KLASA: 080-03/13-01/01
URBROJ: 2182/04-03/01-13-2
Vodice, 18. srpnja 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Daniel Lasan Zorobabel, v.r.
RJEŠENJE
o izboru Odbora za statut,
poslovnik i propise
se:
I. U Odbor za statut poslovnik i propise imenuje
a) iz reda vijećnika:
1.Marija Ferara (za predsjednika),
2. Edi Luketa (za potpredsjednika),
3.Jelena Cukrov (za člana),
4.Krešimir Boršić (za člana) i
5. Marija Alfirev (za člana),
b) iz reda znanstvenih, stručnih i drugih javnih
osoba:
6. Aljoša Gojanović (za člana),
7. Darko Vlahov (za člana) i
8. Ante Ivas (za člana).
II. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
____________________
70
Na temelju članka 30. točke 17. Statuta Grada Vodica
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj
9/09,09/11-ispravak i 04/13) i članka 6. stavka 1. točke
3. alineje 1. Odluke o osnivanju ustanove za predškolski
odgoj i naobrazbu te skrb o djeci predškolske dobi za
Grad Vodice (pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada
Vodica, na 2. sjednici, od 18. srpnja 2013. godine,
donosi
RJEŠENJE
o imenovanju ravnatelja
Dječjeg vrtića „Tamaris“
1. Za ravnatelja Dječjeg vrtića „Tamaris“ Vodice na
mandatni period od 4 godine, imenuje se:
– Petra Kranjac iz Vodica.
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
2. Mandat imenovane započinje 21. rujna 2013.
godine.
3. Ovo rješenje će se objaviti u «Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije».
KLASA: 080-03/13-01/01
URBROJ: 2182/04-03/01-13-3
Vodice, 18. srpnja 2013.
2. Ovaj zaključak će se objaviti u «Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije».
KLASA: 400-05/13-01/07
URBROJ: 2182/04-03/01-13-2
Vodice, 18 srpnja 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Daniel Lasan Zorobabel, v.r.
PREDSJEDNIK
Daniel Lasan Zorobabel, v.r.
____________________
71
Na temelju članka 30. točke 30. Statuta Grada Vodica
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
9/09, 09/11-ispravak i 04/13), Gradsko vijeće Grada
Vodica, na 2. sjednici, od 18. srpnja 2013. godine,
donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća
o financiranju udruga za 2012. godinu
1. Prihvaća se Izvješće o financiranju udruga
za 2012. godinu u tekstu koji čini sastavni dio ovog
zaključka.
2. Ovaj zaključak će se objaviti u «Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije».
Klasa: 401-02/13-01/06
Urbroj: 2182/04-03/01-13-16
Vodice, 18. srpnja 2013.
____________________
73
Na temelju članka 30. točke 30. Statuta Grada Vodica
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
9/09, 09/11-ispravak i 04/13), Gradsko vijeće Grada
Vodica, na 2. sjednici, od 18. srpnja 2013. godine,
donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Financijskog izvješća
DVD-a Vodice za 2012. godinu
1. Prihvaća se Financijsko izvješće DVD-a Vodice
za 2012. godinu u tekstu koji čini sastavni dio ovog
zaključka.
2. Ovaj zaključak će se objaviti u «Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije».
Klasa: 400-05/13-01/08
Urbroj: 2182/04-03/01-13-2
Vodice, 18. srpnja 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Daniel Lasan Zorobabel, v.r.
PREDSJEDNIK
Daniel Lasan Zorobabel, v.r.
____________________
72
Na temelju članka 30. točke 30. Statuta Grada
Vodica (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 9/09, 09/11-ispravak i 04/13), Gradsko vijeće Grada
Vodica, na 2. sjednici, od 18. srpnja 2013. godine,
donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Financijskog izvješća
TD „Gradsko poduzeće“ d.o.o. za 2012.
godinu
1. Prihvaća se Financijsko izvješće TD „Gradsko
poduzeće“ d.o.o. za 2012. godinu u tekstu koji čini
sastavni dio ovog zaključka.
Broj 8 - Strana 71
____________________
74
Na temelju članka 30. točke 30. Statuta Grada Vodica
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
9/09, 09/11-ispravak i 04/13), Gradsko vijeće Grada
Vodica, na 2. sjednici, od 18. srpnja 2013. godine,
donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Financijskog izvješća
TD „Leć“ d.o.o. za 2012. godinu
1. Prihvaća se Financijsko izvješće TD „Leć“
d.o.o. za 2012. godinu u tekstu koji čini sastavni dio
ovog zaključka.
2. Ovaj zaključak će se objaviti u «Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije».
Strana 72 - Broj 8
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
KLASA: 400-05/13-01/06
URBROJ: 2182/04-03/01-13-2
Vodice, 18. srpnja 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Daniel Lasan Zorobabel, v.r.
____________________
75
Na temelju članka 30. točke 30. Statuta Grada Vodica
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
9/09, 09/11-ispravak i 04/13), Gradsko vijeće Grada
Vodica, na 2. sjednici, od 18. srpnja 2013. godine,
donosi
1. U Planu korištenja javnih gradskih površina za
2013.godinu vrše se slijedeće dopune i to pod:
a) plan i raspored korištenja javnih gradskih
površina za trgovačku djelatnost na: štandovima, kioscima, vitrinama, stalcima i dr. – u tabelarno-tekstualnom i
grafičkom dijelu u KARTI D, dodaje se točka 5. i mijenja
se lokacija točke 4.
2. Sastavni dio ovog zaključka su tekstualnotabelarni i grafički prikazi dopuna navedenog Plana.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja,
primjenjuje se od 01. siječnja 2013.godine, a isti će
se objaviti u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.
Klasa: 363-02/13-01/07
Ur.br.: 2182/04-01/03-13-4
Vodice, 08. srpnja 2013.
GRAD VODICE
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Financijskog izvješća
TD „Odvodnja Vodice“ d.o.o. za 2012.
godinu
GRADONAČELNICA
Branka Juričev-Martinčev, dipl.oec., v.r.
____________________
1. Prihvaća se Financijsko izvješće TD „Odvodnja
Vodice“ d.o.o. za 2012. godinu u tekstu koji čini sastavni
dio ovog zaključka.
2. Ovaj zaključak će se objaviti u «Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije».
KLASA: 400-05/13-01/09
URBROJ: 2182/04-03/01-13-2
Vodice 18. srpnja 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Daniel Lasan Zorobabel, v.r.
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
V.
OPĆINA BILICE
1. OPĆINSKO VIJEĆE
35
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj
33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 28.
Statuta Općine Bilice («Službeni vjesnik Šibenskokninske županije», broj 10/09 i 5/13), Općinsko vijeće
Općine Bilice, na 2. sjednici, od 04. srpnja 2013. godine,
donosi
____________________
STATUTUTARNU ODLUKU
o izmjenama i dopunama Statuta
Općine Bilice
2. GRADONAČELNIK
Članak 1.
U Statutu Općine Bilice („Službeni vjesnik Šibenskokninske županije“, broj 10/09 i 5/13) u članku 35. stavak
4. mijenja se i glasi: „Općinski načelnik i zamjenik
načelnika dužnost obavljaju po svom izboru, profesionalno ili počasno“, dosadašnji stavci 5.,6. i 7. „brišu
se“.
11
Na temelju članka 42. Statuta Grada Vodica
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, br. 9/09)
i Odluke o korištenju javnih površina za postavljanje kioska i drugih montažnih objekata i naprava radi pružanja
ugostiteljskih, turističkih, trgovačkih i sličnih usluga
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, br. 6/10)
i Plana korištenja javnih površina Grada Vodica u 2013.
godini, Klasa: 363-02/13-01/07, Urbroj: 2182/04-01/0313-1, od 26. veljače 2013. godine, gradonačelnica Grada
Vodica, dana 08. srpnja 2013.godine, donosi
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Dopuna Plana korištenja
javnih gradskih površina za 2013.godinu
Članak 2.
Ova Statutarna odluka o izmjenama i dopunama
Statuta Općine Bilice stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
KLASA : 012-03/09-01/1
URBROJ: 2189/19-13-3
Bilice, 04. srpnja 2013.
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra, v. r.
____________________
36
Na temelju članka 16. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», 36/95, 70/97,
128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04,
178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,
144/12), članka 2. stavak 2. Prekršajnog zakona («Narodne novine», broj 107/07 i 39/13) i članka 28. Statuta
Općine Bilice (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 10/09, 5/13 i KLASA:012-03/09-01/1,
URBROJ: 2189/19-13-3, od 04. srpnja 2013.), Općinsko
vijeće Općine Bilice, na 2. sjednici, od 04. srpnja 2013.
godine, donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnom redu
Članak 1.
U Odluci o komunalnom redu («Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije», broj 7/04 i 8/05) iza članka
38. dodaje se nova podglava koja glasi: „11. Vrijeme
zabrane građevinskih radova“, te novi članak 38a. koji
glasi:
„1) Na području Općine Bilice zabranjuje se
izvođenje građevinskih radova u periodu od 01. srpnja
do 01. rujna i to unutar priobalnog dijela koje zauzima
područje od obale do dubine od 500 m na kopnu, unutar
cijele Katastarske Općine Bilice.
2) Odobrenje za izvođenje građevinskih radova u
zabranjenom vremenu izdaje se na zahtjev izvođača
radova ili vlasnika građevinskih objekta u slučaju:
a) ako zbog prekida građevinskih radova postoji
opasnost od nastanka znatne štete u fizičkom smislu na
objektu koji se gradi. ( Ne podrazumijeva se šteta koja
može proizaći iz pada tržišne vrijednosti nekretnine).
b) ako se radi o radovima popravaka ili sanacije
vodovodne ili elektro mreže na objektu ili na mjesnom
vodu;
c) ako se radi o sanaciji oštećene septičke ili crne
jame čija sanacija ne trpi odgodu.
3) Radovi iz stavka 2. ovoga članka moraju se završiti
u najkraćem mogućem roku, a najkasnije za 5 dana.
4) Zabranjenim građevinskim radovima smatraju se
svi radovi koji proizvode buku, a osobito: iskopi, rad s
bušilicom, brusilicom, batom, radovi kojima prethode
transporti s velikim vozilima (kamioni, kiperi, bageri,
viljuškari), te radovi koji se izvode tako da izazivaju,
plinske, dimne i druge neadekvatne emisije ( npr. u trenutku dolaska gostiju), makar se smatrali i dopuštenim
radovima, po stavku 5. ovog članka.
(5) Ostali radovi koji se izvode bez buke : uređenje
interijera i itd. mogu se izvoditi.
(6) Radovi mogu započeti najranije u 8,00 sati, a
završiti najkasnije u 20,00 sati, s dnevnim odmorom od
15,00 do 17,00 sati”.
Broj 8 - Strana 73
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije».
KLASA : 363-01/13-01/2
URBROJ: 2182/19-13-1
Bilice, 04. srpnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra, v. r.
____________________
37
Na temelju članka 31. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj
33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka
27. Statuta Općine Bilice (“Službeni vjesnik Šibenskokninske županije”, broj 10/09, 5/13 i KLASA:012-03
/09-01/1, URBROJ: 2189/19-13-3, od 04. srpnja 2013.)
i članka 23. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bilice
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj
10/09 i 5/13), Općinsko vijeće Općine Bilice, na 2.
sjednici, od 04. srpnja 2013. godine, donosi
ODLUKU
o naknadama predsjedniku,
potpredsjedniku i vijećnicima
Općinskog vijeća Općine Bilice
Članak 1.
Ovom odlukom uređuju se naknade troškova predsjedniku, potpredsjedniku i vijećnicima Općinskog
vijeća Općine Bilice za obavljanje njihove dužnosti u
Općinskom vijeću.
Članak 2.
Predsjednik Općinskog vijeća za obavljanje svoje
dužnosti predsjednika vijeća prima mjesečnu naknadu,
u neto iznosu od 700,00 kn, uvećanu za zakonske doprinose.
Potpredsjednik Općinskog vijeća za obavljanje
svoje dužnosti potpredsjednika vijeća prima mjesečnu
naknadu u neto iznosu od 600,00 kn, uvećanu za zakonske doprinose.
Članak 3.
Vijećnici Općinskog vijeća za obavljanje svoje
dužnosti u vijeću, svaki ponaosob, prima mjesečnu naknadu u neto iznosu od 400,00 kn, uvećanu za zakonske
doprinose.
Vijećnici koji nisu nazočni na sjednici ili napuste
sjednicu vijeća prije nego se odradi polovica dnevnog
reda sjednice, nemaju pravo na naknadu iz st. 1 ovog
članka, a ako je u mjesecu bilo više sjednica tada se
mjesečni iznos umanjuje za onoliko posto na koliko
sjednica vijećnik nije bio nazočan ili je napustio sjednicu
prije nego se odradilo polovica dnevnog reda.
Strana 74 - Broj 8
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije».
KLASA : 400-01/13-01/1
URBROJ: 2182/19-13-1
Bilice, 04. srpnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra, v. r.
____________________
38
Na temelju članka 2.,3.,4.,5., 6. i 7. Zakona o plaćama
u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( „Narodne novine”, broj 28/10) i članka 28. Statuta Općine
Bilice (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 10/09, 5/13 i KLASA:012-03/09-01/1, URBROJ:
2189/19-13-3, od 04. srpnja 2013.), Općinsko vijeće
Općine Bilice, na 2. sjednici, od 04. srpnja 2013. godine, donosi
ODLUKU
o osnovici i koeficijentima za obračun plaća
načelnika Općine Bilice i njegovog
zamjenika kao i naknada za njihov rad
kada dužnost obnašaju bez zasnivanja
radnog odnosa
Članak 1.
Ovom se odlukom uređuju plaće načelnika Općine
Bilice i zamjenika načelnika Općine Bilice kao i naknade
za njihov rad kada dužnost obnašaju bez zasnivanja
radnog odnosa.
Načelnik Općine Bilice i njegov zamjenik slobodni
su opredijeliti se o načinu obavljanja svoje dužnosti.
I. PLAĆE NAČELNIKA OPĆINE BILICE I NJEGOVOG ZAMJENIKA
Članak 2.
Plaća načelnika Općine Bilice i plaća njegovog
zamjenika utvrđuju se na način da se osnovica za obračun
plaće množi sa pripadajućim koeficijentom a uvećavaju
se za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža ali
ukupno ne veću od 20%.
Članak 3.
Osnovicu za obračun plaće načelnika i njegovog
zamjenika sukladno članku 2. ove odluke čini osnovica
za obračun plaće državnih službenika, prema propisima
koji uređuju obveze i prava državnih dužnosnika.
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
Članak 4.
Načelniku Općine Bilice, koji svoju dužnost obavlja
profesionalno utvrđuje se kao:
- koeficijent za obračun plaće načelnika .....................
.............................................................................. 2,43.
Članak 5.
Zamjeniku načelnika Općine Bilice, koji svoju
dužnost obavlja profesionalno utvrđuje se kao:
- koeficijent za obračun plaće zamjenika načelnika .
.............................................................................. 2,00.
II. NAKNADE ZA RAD NAČELNIKA OPĆINE
BILICE I NJEGOVOG ZAMJENIKA
Članak 6.
Naknade za rad načelnika Općine Bilice i njegovog
zamjenika kada dužnost obavljaju bez zasnivanja radnog
odnosa, utvrđuju se na način da umnožak koeficijenta
za obračun plaće odgovarajućeg nositelja dužnosti koji
ne može biti veći od 50% odgovarajućeg nositelja
dužnosti koji dužnosti obavlja profesionalno i osnovice
za obračun plaće.
Sukladno utvrđenom u stavku 1. ovog članka
načelniku i njegovom zamjeniku kada dužnost obavljaju
bez zasnivanja radnog odnosa utvrđuju se kao:
- koeficijent za obračun naknade za rad načelnika ..
...............................................................................1,25.
- koeficijent za obračun naknade za rad zamjenika
načelnika .. ...........................................................0.56.
III. OGRANIČENJA VISINE PLAĆA I NAKNADA
Članak 7.
Ako bi plaća načelnika, bez uvećanja za radni staž,
dosegla razinu ograničenja reguliranu člankom 2. ove
Odluke ili u masi plaća zaposlenih sukladno članku
14., 15. i 16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj
( regionalnoj ) samoupravi ( “Narodne novine”, broj
28/10 ) na prvoj dosegnutoj razini ograničenja osnovica
za izračun plaće se zamrzava do visine koja množenjem
s pripadajućim koeficijentom daje eventualno dosegnuto
ograničenje.
Osnovica za izračun plaće načelnika koja množenjem
sa propisanim koeficijentom daje izračun plaće do
dosegnutog ograničenja iz stavka 1. ovog članka
primjenjuje se i za obračun plaća i naknada propisanim
ovom odlukom.
IV. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 8.
Načelnik Općine Bilice i zamjenik načelnika Općine
Bilice imaju pravo na dnevnice i u svezi tim sve prateće
troškove sukladno važećim propisima.
Članak 9.
Sredstva za provedbu ove odluke osigurava Proračun
Općine Bilice a njihovu isplatu obavlja Jedinstveni
upravni odjel Služba računovodstva.
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Članak 10.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u“Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.
KLASA : 121-01/13-01/1
URBROJ: 2189/19-13-3
Bilice, 04. srpnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra, v. r.
Broj 8 - Strana 75
38. Statuta Općine Bilice («Službeni vjesnik Šibenskokninske županije», broj 10/09, 5/13 i KLASA:012-03
/09-01/1, URBROJ: 2189/19-13-3, od 04. srpnja 2013.),
Općinsko vijeće Općine Bilice, na 2. sjednici, od 04.
srpnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu
načelnika Općine Bilice za razdoblje od
01. siječnja do 10. lipnja 2013. godine
1. Prihvaća se Polugodišnje izvješće o radu načelnika
Općine Bilice koje se odnosi na razdoblje od 01. siječnja
do 10. lipnja 2013. godine.
____________________
2. Izvješće iz točke 1. ovog zaključka prilaže se ovom
zaključku i čini njegov sastavni dio.
Na temelju članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj
33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 33. Statuta Općine Bilice (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 10/09, 5/13 i KLASA:012-03/09-01/1,
URBROJ: 2189/19-13-3, od 04. srpnja 2013.) i članka 9.
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bilice («Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 10/09 i 5/13),
Općinsko vijeće Općine Bilice, na 2. sjednici, od 04.
srpnja 2013. godine, donosi
3. Ovaj zaključak objavit će se u «Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije».
39
RJEŠENJE
o imenovanju Odbora za
statut, poslovnik i propise
I. U Odbor za statut, poslovnik i propise Općinskog
vijeća Općine Bilice imenuju se:
1. Živko Petrović, za predsjednika,
2. Josip Durbić, za člana i
3. Marina Grubišić, za člana.
II. Ovo rješenje stupa na snagu osmog dana od
dana objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije».
KLASA : 119-02/13-01/1
URBROJ: 2182/19-13-1
Bilice, 04. srpnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra, v. r.
____________________
40
Na temelju članka 35b. stavka 1. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine»,
broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka
KLASA : 400-05/13-01/2
URBROJ: 2182/19-13-2
Bilice, 04. srpnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra, v. r.
____________________
41
Na temelju članka 35b. stavka 1. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine»,
broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka
38. Statuta Općine Bilice («Službeni vjesnik Šibenskokninske županije», broj 10/09, 5/13 i KLASA:012-03
/09-01/1, URBROJ: 2189/19-13-3, od 04. srpnja 2013.),
Općinsko vijeće Općine Bilice, na 2. sjednici, od 04.
srpnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća
o radu načelnika Općine Bilice
za razdoblje od 10. do 30. lipnja 2013.
godine
1. Prihvaća se Polugodišnje izvješće o radu načelnika
Općine Bilice koje se odnosi na razdoblje od 10. do 30.
lipnja 2013. godine.
2. Izvješće iz točke 1. ovog zaključka prilaže se ovom
zaključku i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objavit će se u «Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije».
KLASA : 400-05/13-01/3
URBROJ: 2182/19-13-2
Bilice, 04. srpnja 2013.
Strana 76 - Broj 8
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra, v. r.
____________________
2. OPĆINSKI NAČELNIK
1
Na temelju članka 37. Statuta Općine Bilice
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj
10/09, 5/13 i KLASA:012-03/09-01/1, URBROJ:
2189/19-13-3, od 04. srpnja 2013.), općinski načelnik
Općine Bilice, dan 22. srpnja 2013. godine, donosi
PRAVILNIK
o načinu korištenja službenog osobnog
automobila, mobilnih telefona, sredstava
reprezentacije i potpisivanja narudžbi
Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuje se pravo i način
korištenja službenog osobnog automobila, mobilnih
telefona, sredstava reprezentacije i potpisivanje narudžbi
za službene potrebe.
Članak 2.
Pod službenim potrebama u smislu ovog Pravilnika
podrazumijeva se obavljanje poslova i zadataka koji pripadaju u samoupravni djelokrug rada upravnih tijela.
U slučaju kada se službeni automobil koristi za
odlazak na službeno putovanje u inozemstvo, korištenje
odobrava načelnik ili osoba koju on ovlasti.
SLUŽBENI AUTOMOBIL
Članak 3.
Službeni osobni automobil za službene potrebe
koriste dužnosnici i službenici Općine Bilice, a po
odobrenju načelnika odnosno službene osobe koju on
ovlasti.
Članak 4.
Službeni osobni automobili koriste se prema
rasporedu kojeg određuje načelnik, a na temelju urednog
i vjerodostojnog putnog naloga.
Privatno vozilo može se koristiti u službene svrhe
samo po odobrenju načelnika, a na temelju urednog i
vjerodostojnog putnog naloga.
Članak 5.
Službeni osobni automobili se koriste u pravilu za
vrijeme radnog vremena.
Službeni osobni automobil može se koristiti i izvan radnog vremena ukoliko to zahtijevaju potrebe
službenog puta ili iznimnog obavljanja poslova izvan
radnog vremena, uz prethodno odobrenje načelnika.
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
Članak 6.
Pravo na korištenje službenog osobnog automobila
24 sata dnevno ima načelnik.
Korištenje službenog automobila iz stavka 1. ovog
članka, smatra se korištenjem u službene svrhe.
Osoba iz stavka 1. ovog članka nema pravo na
naknadu troškova prijevoza na posao i s posla, a iz
razloga navedenih u st. 1. i st. 2. ovog članka, osim u
slučajevima ako se službeni automobil nalazi u kvaru
ili ima značajna oštećenja uslijed sudara ili kvara zbog
kojih nije u voznom stanju, a o čemu potvrdu izdaje
ovlašteni serviser.
Članak 7.
Osobe iz članka 3. ovog Pravilnika moraju imati
važeću vozačku dozvolu te se pridržavati odredbi Zakona
o sigurnosti prometa na cestama i ovoga Pravilnika.
Članak 8.
Za vrijeme korištenja službenog automobila korisnici su dužni voditi evidenciju o izvršenim radnjama i
prijeđenim kilometrima na utvrđenom obrascu putnog
naloga ili putnog radnog lista kojim je zadužen osobni
automobil, a kojeg izdaje viši referent za računovodstvo
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bilice.
Putni nalog i putni radni list moraju obvezno
sadržavati:
- datum izdavanja,
- ime i prezime osobe koja koristi službeni automobil,
- lokacija na koju osoba putuje,
- vrijeme trajanja putovanja,
- datum i vrijeme kretanja na put i početna
kilometraža,
- datum i vrijeme povratka s puta i završna
kilometraža,
- podatke o oštećenjima i nedostatcima na vozilu
i
- potpis ovlaštene osobe i pečat.
Po završetku korištenja službenog automobila korisnik je dužan popunjeni putni nalog ili putni radni list
dostaviti višem referentu za računovodstvo Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Bilice.
Članak 9.
Administrativno-tehničke poslove odnosno evidenciju i kontrolu korištenja službenog automobila, vodi
Jedinstveni upravni odjel Općine Bilice.
Poslovima iz točke 1. ovog članka smatraju se:
- prethodno osiguranje INA kartice za plaćanje
goriva,
- pravodobno osiguranje uplate naknade za
korištenje uređaja ENC i
- vođenje mjesečne evidencije o prijeđenoj
kilometraži svakog automobila, utrošku goriva, te
utroška za korištenje uređaja ENC.
Članak 10.
Vođenje brige o tehničkom pregledu automobila, redovnom servisiranju i popravcima, odnosno
održavanju njihove ispravnosti u nadležnosti je referenta
raspoređenog na radno mjesto komunalnog redara.
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Korisnici službenog automobila dužni su brinuti
o tehničkoj ispravnosti vozila, te sve nedostatke pravodobno prijaviti osobi iz stavka 1. ovog članka.
Korisnici službenog automobila dužni su u slučaju
prometne nezgode ili oštećenja automobila odmah o
tome obavijestiti načelnika i Jedinstveni upravni odjel
Općine Bilice.
Članak 11.
Korisnik službenog automobila dužan je za svako
punjenje vozila gorivom na benzinskoj postaji dostaviti
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bilice urednu
dokumentaciju ( račun ili slip s pečatom benzinske
postaje i stanjem kilometraže prilikom punjenja).
Članak 12.
Službena putovanja u zemlji i inozemstvu odobrava
načelnik.
Korisnici prava na službena putovanja obvezni su
prije putovanja i ispostavljanja putnog naloga, a zbog
odobravanja službenog puta izvijestiti načelnika o svrsi
putovanja ili priložiti poziv ili drugi dokaz po kojemu
je potrebno službeno putovanje.
Po povratku sa službenog putovanja, nositelj putnog
naloga obvezan je sačiniti pisano izviješće o putovanju
sa slijedećim sadržajem: vrijeme polaska na put, podatke
o prijevoznom sredstvu ( marka i reg. oznaka službenog
automobila), razlog putovanja i vrijeme povratka s
putovanja.
Preslici poziva i programa seminara i savjetovanja
u svezi sa stručnim usavršavanjem službenika predaju
se zajedno s putnim nalogom Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Bilice.
SREDSTVA REPREZENTACIJE
Članak 14.
Pravo odobravanja trošenja sredstava za reprezentacije ima načelnik.
POTPISIVANJE NARUDŽBI
Članak 15.
Pravo potpisivanja narudžbi ima načelnik.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 16.
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje
važiti Pravilnik o načinu korištenja službenog osobnog
automobila, mobilnih telefona, sredstava reprezentacije
i potpisivanja narudžbi („Službeni vjesnik Šibenskokninske županije“, broj 9/11).
Članak 17.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
KLASA: 406-01/13-01/01
URBROJ: 2182/19-13-1
Bilice, 22. srpnja 2013.
OPĆINA BILICE
OPĆINSKI NAČELNIK
Josip Čaleta, v. r.
____________________
MOBILNI TELEFONI
Članak 13.
Korištenje mobilnih telefona imaju pravo slijedeći
dužnosnici i službenici Općine Bilice: načelnik, zamjenik načelnika, predsjednik općinskog vijeća, pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bilice, viši
referent za računovodstvo, referent komunalni redar,
komunalni radnik.
Određuju se maksimalne mjesečne tarife pretplatničke
potrošnje za svakog korisnika i to:
- za načelnika, bez ograničenja
- za zamjenika načelnika, pretplatnička tarifa,
- za predsjednika općinskog vijeća, pretplatnička
tarifa,
- za pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Bilice, pretplatnička tarifa
- za višeg referenta za računovodstvo, pretplatnička
tarifa,
- za referenta komunalnog redara, pretplatnička
tarifa i
- za komunalnog radnika, pretplatnička tarifa.
Razliku telefonskih troškova iznad odobrenog iznosa
iz stavka 2. ovog članka dužan je podmiriti svaki korisnik mobilnog telefona, po ispostavljenom računu.
Telefonski troškovi nastali za vrijeme službenog putovanja u inozemstvu priznaju se korisniku u cijelosti.
Broj 8 - Strana 77
VI.
OPĆINA BISKUPIJA
OPĆINSKO VIJEĆE
12
Na temelju članka 83. i 84. Pravilnika o proračunskom
računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“,
br. 114/10 i 31/11) i članka 32. Statuta Općine Biskupija
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, br. 9/09,
4/11, 8/12 i 4/13), Općinsko vijeće Općine Biskupija, na
2. sjednici, od 08. srpnja 2013. godine, donosi
ODLUKU
o raspodjeli rezultata za 2012. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom o raspodjeli rezultata za 2012.
godinu, u daljem tekstu Odluka iskazuje se razlika
između ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda, kao i
odredba o rasporedu viška prihoda poslovanja.
Članak 2.
Stanje utvrđeno na osnovnom računu podskupine
922- višak/manjak prihoda na dan 31.prosinca 2012.
godine iznosi:
Strana 78 - Broj 8
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
92222- manjak prihoda poslovanja.... 19.158,00 kn
92223-višak primitaka od financijske imovine………
……….…............................................…82.956,00 kn.
Članak 3.
Višak primitaka od financijske imovine u iznosu
od 82.956,00 kn iskoristiti će se za pokriće iskazanog
manjka prihoda poslovanja u iznosu od 19.158,00
kn, a razlika ostvarenog viška primitaka u iznosu od
63.798,00 kn iskoristiti će se za pokriće tekućih rashoda
poslovanja u 2013. godini.
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
Članak 4.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti
Odluka o naknadama vijećnicima Općinskog vijeća
Općine Biskupija („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“, br. 14/09 i 8/12).
Članak 5.
Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave
u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“, a
primjenjuje se od 01. srpnja 2013.godine.
Klasa:431-07/13-01/1
Urbroj.2182/17-01-13-01
Biskupija, 08.srpnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BISKUPIJA
KLASA: 400-01/13-01/5
URBROJ:2182/17-01-13-01
Biskupija, 08.srpnja 2013.
PREDSJEDNIK
Nikola Popratnjak, v.r.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BISKUPIJA
PREDSJEDNIK
Nikola Popratnjak, v.r.
____________________
13
Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN,br.
33/01,60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i
144/12) i članka 32. Statuta Općine Biskupija („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“, br. 9/09, 4/11, 8/12
i 4/13), Općinsko vijeće Općine Biskupija, na 2.sjednici,
od 08. srpnja 2013.godine, donosi
ODLUKU
o naknadi članovima
Općinskog vijeća Općine Biskupija
Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuje se naknada predsjedniku, potpredsjednicima i vijećnicima Općinskog vijeća
Općine Biskupija za rad u Općinskom vijeću Općine
Biskupija.
Članak 2.
Naknada za osobe iz članka 1.ove odluke utvrđuje
se mjesečno u neto iznosu kako slijedi:
a)za predsjednika Općinskog vijeća…………………
………………………………………..1.500,00 kuna,
b)za potpredsjednike Općinskog vijeća……………
………………………………………….600,00 kuna,
c)za vijećnike Općinskog vijeća……………………
…………………………………………500,00 kuna.
Članak 3.
Naknada iz članka 2.ove odluke neće biti isplaćena
za mjesec u kojem je osoba iz članka 1.ove odluke neopravdano izostala s sjednice Općinskog vijeća.
____________________
14
Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne
novine”, br. 28/10) i članka 32. Statuta Općine Biskupija
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, br. 9/09,
4/11, 8/12 i 4/13), Općinsko vijeće Općine Biskupija, na
2. sjednici, od 08. srpnja 2013.godine, donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke
o plaći i drugim pravima općinskog
načelnika i zamjenika općinskog načelnika
Općine Biskupija
Članak 1.
U članku 4. stavak 1.točka 2. Odluke o plaći i drugim
pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog
načelnika Općine Biskupija („Službeni vjesnik Šibenskokninske županije“, br. 12/10) mijenja se i glasi:
„2. za obračun plaće zamjenika općinskog načelnika
……………………………….....................……2,00“.
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave
u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“, a
primjenjuje se od 01. srpnja 2013.godine.
Klasa:120-01/13-01/8
Urbroj:2182/17-01-13-01
Biskupija, 08.srpnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BISKUPIJA
PREDSJEDNIK
Nikola Popratnjak, v.r.
____________________
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
15
Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o zaštiti
spašavanju (“Narodne novine”, br. 174/04 i 79/07),
članka 5. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja („Narodne novine“, broj
40/08) i članka 32. Statuta Općine Biskupija («Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije«, broj 9/09, 4/11,
8/12 i 4/13), Općinsko vijeće Općine Biskupija, na 2.
sjednici, od 08. srpnja 2013. godine, donosi
R J E Š E N J E
o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja
Općine Biskupija
I.
Imenuje se Stožer zaštite i spašavanja Općine Biskupija, u sastavu:
1.
2.
3.
4.
5.
Jovan Simić, za načelnika,
Danijela Erceg, za člana,
Ante Gambiroža, za člana,
Marko Ivić, za člana i
Jovanka Ilić, za člana.
II.
Prava i obaveze članova Stožera proizlaze iz
Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga
zaštite i spašavanja.
III.
Stupanjem na snagu ovog rješenja stavlja se
van snage Rješenje o imenovanju Stožera zaštite i
spašavanja Općine Biskupija (KLASA: 119-01/1201/1, URBROJ: 2182/17-01-12-01, od 10. srpnja 2012
godine).
IV.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
Broj 8 - Strana 79
KLASA: 119-01/13-01/8
URBROJ: 2182/17-01-13-01
Biskupija, 08. srpnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BISKUPIJA
PREDSJEDNIK
Nikola Popratnjak, v.r.
____________________
16
Na temelju članka 105. Zakona o proračunu
(“Narodne novine”, br. 87/08, 36/09, 46/09 i 136/12) i
članka 32. Statuta Općine Biskupija („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, br. 9/09, 4/11, 8/12 i 4/13),
Općinsko vijeće Općine Biskupija, na 2.sjednici, od 08.
srpnja 2013.godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju financijskih Izvještaja
Proračuna Općina Biskupija za 2012.godinu
Članak 1.
Prihvaćaju se financijski Izvještaji Proračuna
Općine Biskupija za 2012.godinu koja se prilažu ovom
zaključku i čine njegov sastavni dio.
Članak 2.
Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije“.
Klasa:400-05/13-01/2
Urbroj.2182/17-01-13-01
Biskupija, 08.srpnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BISKUPIJA
PREDSJEDNIK
Nikola Popratnjak, v.r.
Na temelju članka 108. i 110. Zakona o proračunu (NN, 87/08, 36/09, 46/09 i 136/12) i članka 32. Statuta
Općine Biskupija (“Službeni vjesnik Šibensko kninske županije”, broj 9/09,04/11,08/12 i 04/13), Općinsko vijeće
Općine Biskupija, na 2. sjednici, od 08. srpnja 2013.godine, donosi
IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Općine Biskupija za 2012. godinu
I. OPĆI DIO
Članak 1.
Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Biskupija za 2012. godinu sastoji se od:
02 03 04
03 04
01
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi poslovanja
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Prihodi poslovanja
-
-
73.423
-
63.799
82.956
700.000
2.900.000
3.600.000
617.044
806.049
4.110.155
-
-
-
433
100
100
100
102
100
100
-
100
Index
____________________
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BISKUPIJA
PREDSJEDNIK
Nikola Popratnjak, v.r.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
KLASA: 400-08/13-01/3
URBROJ: 2182/17-01-13-01
Biskupija, 8. srpnja 2013.
Članak 2.
Ovaj Izvještaj o izvršenju Proračuna za 2012. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku Šibensko kninske županije”, a primjenjuje se od 01. siječnja 2012. godine.
Razlika višak/manjak
19.157
700.000
2.900.000
3.600.000
607.420
806.370
4.113.720
-
4.299.160
2012
4.312.670
Izvršenje
Proračuna za 2012.
Plan Proračuna za
D.VIŠAK/MANJAK+NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA+RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
Vlastiti izvori
C.RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Primici od financijske imovine i zaduživanja
B.RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
RAZLIKA-MANJAK/VIŠAK
4
3
7
6
A.RAČUN PRIHODA I RASHODA
8
7
5
06
6
01
5
01
04
01
03
02
4
01
3
2
1
Šifra izvora
Br.konta
u kunama
Strana 80 - Broj 8
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
VII.
OPĆINA KIJEVO
OPĆINSKO VIJEĆE
11
Na temelju članka 32. Statuta Općine Kijevo
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, br.
08/09 i 05/13), Općinsko vijeće Općine Kijevo, na 02.
sjednici, od 08. srpnja 2013. godine, donosi
ODLUKU
o učlanjivanju u Lokalnu akcijsku grupu u
zaleđu Šibensko-kninske županije
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Kijevo suglasno je da
Općina Kijevo sudjeluje u formiranju i djelovanju Lokalne akcijske grupe (u daljnjem tekstu: LAG) u zaleđu
Šibensko-kninske županije, kao jedan od suosnivača, a
koja se osniva radi ostvarivanja zajedničkih interesa svih
uključenih dionika u svrhu ruralnog i ukupnog razvoja
LAG-om obuhvaćenog područja.
Članak 2.
Za predstavnika Općine Kijevo u postupku formiranja LAG-a imenuje se g-din Ivan Stjepan Bajan, koji
će obavljati dužnost člana Skupštine LAG-a do dana
Osnivačke skupštine, odnosno datuma osnivanja
LAG-a.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
Broj 8 - Strana 81
1. Ana Teskera , za predsjednika,
2. Mićo Jurić-Ćivro, za člana i
3. Lidija Slavić, za člana.
II. Ovo rješenje stupa na snagu osmog dana od dana
objave e u «Službenom vjesniku Šibensko – kninske
županije».
KLASA: 119-02/13-01/02
URBROJ: 2182/15-01/13-03
Kijevo, 08. srpnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KIJEVO
PREDSJEDNIK
Ante Jurić-Grgić, v.r
____________________
13
Na temelju članka 9. Zakona o zaštiti i spašavanje
(NN, broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), članka 4., 6.,
i 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju snaga zaštite
i spašavanja (NN, br. 40/08 i 44/08) i članka 32. Statuta
Općine Kijevo („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“, br. 08/09 i 05/13), Općinsko vijeće Općine
Kijevo, na 2. sjednici, od 08. srpnja 2013. godine,
donosi
RJEŠENJE
o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja
na području Općine Kijevo
I. Imenuje se Stožer zaštite i spašavanja na području
Općine Kijevo u sastavu:
Klasa: 021-01/13-01/02
Ur.broj: 2182/15-01/13-05
Kijevo, 08. srpnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KIJEVO
PREDSJEDNIK
Ante Jurić-Grgić, v.r
____________________
12
Na temelju članka 42. i 44. Statuta Općine Kijevo
(«Službeni vijesnik Šibensko-kninske županije», br.
08/09 i 05/13 ) i članka 15. i 17. Poslovnika Općinskog
vijeća Općine Kijevo («Službeni vjesnik Šibenskokninske županije», br. 08/09 i 05/13), Općinsko vijeće
Općine Kijevo, na 02. sjednici, od 08. srpnja 2013.
godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za statut,
poslovnik i normativne akte
I. U Komisiju za statut, poslovnik i normativne
akte Općinskog vijeća Općine Kijevo imenuje se:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Grgo Zorić- načelnik,
Danijela Erceg- član,
Marijo Teskera – član,
Jadranka Dumančić-član,
dr. Dragica Tojčić-član,
Ante Jurić-Grgić- član i
Božo Teskera – član.
II. Ovo rješenje stupa na snagu osmog dana od
dana objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
Klasa:810-01/13-01/02
Ur.broj: 2182/15-01/13-04
U Kijevu,08. srpnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KIJEVO
PREDSJEDNIK
Ante Jurić-Grgić, v.r
____________________
Strana 82 - Broj 8
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
VIII.
OPĆINA PROMINA
OPĆINSKO VIJEĆE
15
Na temelju članka 8. i 35.stavka 1.točke 1.Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11 i 144/12 ) i članka 30.stavka 1.točke
1.Statuta Općine Promina (“Službeni vjesnik Šibenskokninske županije”, broj 10/09, 09/10, 05/11 i 03/13),
Općinsko vijeće Općine Promina, na 2. sjednici, od 10.
srpnja 2013. godine, donosi
STATUTARNA ODLUKA
o izmjeni Statuta Općine Promina
04/12 ) u članku 3. iza stavka 1.točka 1.dodaje se točke
2.koja glasi :
2. Za zamjenika načelnika 2.00.
Članak 2.
U članku 4.iza stavka 1.točke 1.dodaje se točka 2.
2. Za općinskog načelnika 1.125.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.
Klasa : 120-01/13-01/1
Ur.Br : 2182/09-13-01
Oklaj, 10. srpnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PROMINA
Članak 1.
U Statutu Općine Promina (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj10/09, 09/10, 05/11 i
03/13 ) članak 5.mijenja se i glasi :
„Dan Općine Promina je 23.srpnja dan osnutka Općine
Promina, a koji se u Općini svečano obilježava”.
Članak 2.
Ova Statutarna odluka o izmjeni Statuta Općine
Promina stupa na snagu osmog dana od dana objave u
“Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.
Klasa : 012-01/13-01/1
Ur.Br : 2182/09-13-01
Oklaj, 10. srpnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PROMINA
PREDSJEDNIK
Danijel Džapo, v. r.
____________________
16
Na temelju članka 3., u svezi s člankom 4., 5. i
19.Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 28/10) i članka
30.stavka 1.točke 3.Statuta Općine Promina (“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 10/09, 09/10,
05/11 i 03/13 ), Općinsko vijeće Općine Promina, na 2.
sjednici, od 10.srpnja 2013 godine, donosi
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju
osnovice i koeficijenta za obračun
plaće općinskog načelnika i zamjenika
načelnika
Članak 1.
U Odluci o određivanju osnovice i koeficijenta za
obračun plaće općinskog načelnika i zamjenika načelnika
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
PREDSJEDNIK
Danijel Džapo, v. r.
____________________
17
Na temelju članka 13.Zakona o grobljima (“Narodne novine”, broj 19/98), članka 13. Odluke o upravljanju grobljima (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije” ,broj 04/12) i članka 18. Statuta Općine
Promina (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 10/09,09/10,05/11 i 03/13), Općinsko vijeće Općine
Promina, na 2.sjednici, od 10.srpnja 2013. godine,
donosi
ODLUKU
o izmjeni Odluke o visini naknade za
dodjelu grobnog mjesta na korištenje na
području Općine Promina
Članak 1.
U Odluci o visini naknade za dodjelu grobnog mjesta
na korištenje na području Općine Promina (“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 04/12) u čl. 2
točke 2. mijenja se iznos naknade za korisnike grobnog
mjesta iz članka 66.Odluke o grobljima na način da iznos
naknade umjesto „100,00 kuna“ sada iznosi „160,00
kuna“ bez PDV-a.
Članak 2.
Članak 3.stavak 1.točka 1.odluke mijenja se i
glasi:
Grobna naknada za dodjelu grobnog mjesta na
neodređeno vrijeme iz članka 1.točka 1.i 2. uplaćuje se
u korist EKO PROMINA d.o.o.
Članak 3.stavak 3.točka 3. odluke mijenja se i
glasi:
Grobna naknada za dodjelu grobnog mjesta uplaćuje
se na žiro račun Eko promina d.o.o. sukladno izdanom
rješenju o dodjeli grobnog mjesta na korištenje.
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Članak 3.
Članak 4. i članak 5.se brišu.
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.
KLASA: 363-02/13-01/1
Ur.br: 2182/09-13-01
Oklaj, 10.srpnja 2013.
Klasa: 363-01/13-01/1
Ur.broj: 2182/09-13-01
Oklaj, 10.srpnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PROMINA
PREDSJEDNIK
Danijel Džapo, v. r.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PROMINA
PREDSJEDNIK
Danijel Džapo, v. r.
____________________
18
Na temelju članka 86.stavka 1. i 88.stavka 1. Zakona
o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08 i
36/09 ),Općinsko vijeće Općine Promina, na 2. sjednici,
od 10.srpnja 2013. godine, donosi
IZMJENE I DOPUNE ODLUKE
o sakupljanju,odvozu i postupanju s
prikupljenim komunalnim otpadom
Članak 1.
Članak 4.točka 6,7 i 8 briše se.
Odredbe Zakona o zaštiti potrošača, odnosno Zakona
o otpadu, ne predviđaju slučajeve temeljem kojih bi se
vlasnici odnosno korisnici nekretnina mogli osloboditi
plaćanja cijene komunalnih usluga.
Slijedom navedenog može se zaključiti da na
području na kojem su JLS organizirale komunalnu uslugu održavanja čistoće, ne postoji mogućnost odjave,
odnosno oslobađanja od plaćanja cijene komunalne
usluge čistoće za vlasnike odnosno korisnike objekata
koji se ne koriste ili se koriste povremeno.
Korisnik usluge može otkazati ugovor o isporuci komunalnih usluga u slučaju prestanka prava vlasništva ili
prava korištenja stana ili poslovnog prostora uz otkazni
rok od 30 (trideset) dana.
Članak 2.
Članak 13.mijenja se i glasi:
Isporučitelj usluge će za korisnike usluge odvoza komunalnog optada na području Općine Promina osigurati
broj tipiziranih kontejnera zapremnine 1100 l označenih
logotipom isporučitelja komunalne usluge te potreban
broj tipiziranih posuda na kotačima zapremnine 120
litara označene logotipom isporučitelja.
Članak 16.se briše.
Članak 3.
Broj 8 - Strana 83
____________________
19
Na temelju odredbe čl. 17. Zakona o otpadu (“Narodbe novine”, broj 178/04, 111/06, 60/08 i 87/06), članka
3.stavak 1. I članka 34.stavak 1 točka 6.Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 36/95,
70/97, 128/99, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 178/04 i
38/09), Općinsko vijeće Općine Promina, na 2. sjednici,
od 10.srpnja 2013. godine, donosi
IZMJENE I DOPUNE OPĆIH UVJETA
obračuna odvoza komunalnog
otpada od fizičkih i pravnih osoba s
područja Općine Promina
Članak 1.
U Općim uvjetima obračuna odvoza komunalnog otpada od fizičkih i pravnih osoba s područja Općine Promina ( “Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
04/12) u točki 3. način obračuna prikupljanja i odvoza
komunalnog otpada stavak 5. briše se.
Članak 2.
U točki.3.1. Građanstvo, stavak 1. mijenja se i
glasi:
Komunalna usluga obračunava se za cijelu godinu
za stambeno useljive jedinice,bez obzira na vrijeme
korištenja, sukladno čl. 20.st.2. Zakona o komunalnom
gospodarstvu.
Članak 3.
Točka 3.1.1. Popusti, briše se
Članak 4.
U točki 4. Cjenik usluge prikupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada, podtočki 4.1. iz prikazane
tablice cijene u koloni stan se brišu.
U podtočki 4.1. dodaje se iza stavka 1.stavak 2.koji
glasi:
Stambeni objekti koji se tijekom kalendarske godine
koriste povremeno, u duljem ili kraćem razdoblju (tzv.
vikend objekti), obveznici su plaćanja naknade za uslugu
odvoza i sakupljanja komunalnog otpada u iznosu od
47,21 kn mjesečno.Obračun će se vršiti tromjesečno.
Strana 84 - Broj 8
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Članak 5.
U točki 4.st 3.odvoz i odlaganje komunalnog otpada za gospodarstvo, pravne osobe i obrtnici, u opisu
djelatnosti, mijenjaju se cijene bez PDV-a, na način da
sada iznose:
volumen posude
120 l
1100 l
cijena bez PDV-a
cijena bez PDV-a
56,00 kn
150,00 kn
U točki 4.4. cijena usluga odvoza smeća po narudžbi
se mijenja i sada glasi:
Kontejner do 1100 litara
300,00 kn
Članak 4.
Sve ostale odredbe Općih uvjeta ostaju nepromijenjene.
Članak 6.
Ove Izmjene i dopune Općih uvjeta obračuna odvoza komunalnog otpada od fizičkih i pravnih osoba s
područja Općine Promina stupaju na snagu osmog dana
od dana objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”, a primjenjuju se od 01. srpnja 2013.godine.
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
4.Jasna Mihaljević,za člana,
5.Ante Čavčić, za član,
6.Željko Vukušić, za člana i
7.Ivan Bilandžija, za člana.
2. Prava i obveze članove Stožera proizlaze iz
Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga
zaštite i spašavanja
3. Pozivanje, aktiviranje i djelovanje Stožera iz točke
1. ovog rješenja nalaže načelnik Općine Promina, a sve
prema Pravilniku o mobilizaciji i djelovanju operativnih
snaga zaštite i spašavanja ( NN, br.40/08 i 44/08).
4. Stupanjem na snagu ovog rješenja prestaje važiti
Rješenje o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite
i spašavanja (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 10/09).
5.Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.
Klasa : 810-06/13-01/1
Ur.Br : 2182/09-13-01
Oklaj, 10.srpnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PROMINA
KLASA: 363-02/13-01/1
Ur.br: 2182/09-13-01
Oklaj, 10.srpnja 2013.
PREDSJEDNIK
Danijel Džapo, v. r.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PROMINA
PREDSJEDNIK
Danijel Džapo, v. r.
____________________
20
Na temelju članka 9 stavka 3. Zakona o zaštiti i
spašavanju ( “Narodne novine,” broj 174/04, 79/07,
38/09 i 127/10) i članka 4., 6. i 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja
( “Narodne novine”, broj 40/08 i 44/08), Općinsko vijeće
Općine Promina, na 2. sjednici, od 10. srpnja 2013.
godine, donosi
RJEŠENJE
o osnivanju i imenovanju Stožera
zaštite i spašavanja Općine Promina
1. Radi upravljanja i usklađivanja aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa
Općine Promina u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i veće nesreće, a s ciljem sprečavanja, ublažavanja i
otklanjanja posljedica istih, u Stožer zaštite i spašavanja
Općine Promina, imenuju se:
1.Žarko Duvančić, za načelnika,
2.Danijela Erceg, za člana,
3.Antonio Škovrlj, za člana,
____________________
21
Na temelju članka 40.stavka 2.točke 3.Statuta
Općine Promina („ Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“, broj 10/09, 09/10, 05/11 i 03/13 ) i članka
15.stavka 1.toč.3.Poslovnika Općinskog vijeća Općine
Promina (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 03/10), Općinsko vijeće Općine Promina, na 2.
sjednici, od 10. srpnja 2013. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju Odbora
za statut i poslovnik
I.Za predsjednika i članove Odbora za statut i
poslovnik imenuju se :
1. Josip Čulina, za predsjednika,
2.Andrea Čavlina, za člana i
3.Boško Duvančić, za člana.
II.Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.
Klasa : 119-01/13-01/1
Ur.Br : 2182/09-13-01
Oklaj, 10. srpnja 2013.
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PROMINA
PREDSJEDNIK
Danijel Džapo, v. r.
____________________
22
3.Kata Džapo, za člana.
II.Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko- kninske
županije”.
Klasa : 119-01/13-01/2
Ur.Br : 2182/09-13-01
Oklaj, 10. srpnja 2013.
Na temelju članka 40.stavka 2.točke 3.Statuta
Općine Promina („ Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“, broj 10/09, 09/10, 05/11 i 03/13 ) i članka
15.stavka 1.toč.3.Poslovnika Općinskog vijeća Općine
Promina (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 03/10 ), Općinsko vijeće Općine Promina, na 2.
sjednici, od 10. srpnja 2013. godine, donosi
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PROMINA
PREDSJEDNIK
Danijel Džapo, v. r.
____________________
RJEŠENJE
o imenovanju Odbora
za proračun i financije
I.Imenuju se predsjednik i članovi Odbora za
proračun i financije :
1.Nediljka Džepina, za predsjednika,
2. Danijel Džapo, za člana i
3. Ivan Bilandžija, za člana.
II.Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.
Klasa : 119-01/13-01
Ur.Br : 2182/09-13-01
Oklaj, 10. srpnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PROMINA
PREDSJEDNIK
Danijel Džapo, v. r.
____________________
23
Broj 8 - Strana 85
IX.
OPĆINA RUŽIĆ
OPĆINSKO VIJEĆE
13
Na temelju članka 35. stavka 1. podstavka 2. Zakona
o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi („Narodne novine“, br. 19/13 – pročišćeni tekst), članka 3. i 6.
stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10)
i članka 34. Statuta Općine Ružić („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, broj 8/09 i 04/13-Statutarna
odluka), Općinsko vijeće Općine Ružić, na 2. sjednici,
od 12. srpnja 2013. godine, donosi
ODLUKU
o načinu utvrđivanja plaće i drugih radnih prava načelnika i zamjenika načelnika
Općine Ružić
Članak 1.
Ovom odlukom određuju se način utvrđivanja plaća
i drugih radnih prava načelnika i zamjenika načelnika
Općine Ružić (u daljnjem tekstu: dužnosnici) koji svoju
dužnost u Općini Ružić (u daljnjem tekstu Općina)
obavljaju profesionalno ili volonterski.
Na temelju članka 40.stavka 2.točke 3.Statuta
Općine Promina („ Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“, broj 10/09, 09/10, 05/11 i 03/13 ) i članka
15.stavak 1.toč.3.Poslovnika Općinskog vijeća Općine
Promina (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 03/10 ), Općinsko vijeće Općine Promina, na 2.
sjednici, od 10. srpnja 2013. godine, donosi
Članak 2.
Plaću dužnosnika iz članka 1. ove odluke koji svoju
dužnost obavljaju profesionalno čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5%
za svaku navršenu godinu radnog staža, ali najviše do
20%.
RJEŠENJE
o imenovanju Odbora
za prostorno uređenje i gradnju
Članak 3.
Dužnosnicima koji poslove obnašaju profesionalno
utvrđuje se pripadajući koeficijent za obračun plaće:
1.Imenuju se predsjednik i članovi Odbora za prostorno uređenje i gradnju :
1. Ante Džepina, za predsjednika,
2. Ivan Džapo, za člana i
1. za općinskog načelnika .............................. 2,25
2. za zamjenika općinskog načelnika .....................
.............................................................................. 1,88.
Strana 86 - Broj 8
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Članak 4.
Osnovica za obračun plaće dužnosnika utvrđuje se u
visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika,
sukladno propisima kojima se uređuju prava i obveze
državnih dužnosnika.
Klasa: 015-08/13-01/3
Ur.br: 2182/08-13-01
Gradac, 12. srpnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE RUŽIĆ
Članak 5.
Osim prava na plaću iz članka 2. ove odluke,
dužnosnici ostvaruju pravo na ostala materijalna i
druga prava iz radnog odnosa u skladu s općim aktima
Općine.
Članak 6.
Dužnosnik iz članka 1. ove odluke koji dužnost
obavljaju volonterski ima pravo na mjesečnu naknadu za
rad u visini 50% umnoška koeficijenta za obračun plaće
utvrđenog za profesionalno obavljanje iste dužnosti i
osnovice za obračun plaće.
Članak 7.
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti
Odluka o plaćama općinskog načelnika i njegova zamjenika i njihovim naknadama ako dužnost zasnivaju bez
radnog odnosa („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“, br. 8/10).
Članak 8.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
Klasa: 120-01/13-01/1
Ur.br. 2182/08-13-01
Gradac, 12. srpnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE RUŽIĆ
PREDSJEDNIK
Damir Prnjak, v. r.
____________________
14
Na temelju članka 9. Zakona o naseljima (“Narodne
novine”, broj 54/88) i članka 35. Statuta Općine Ružić
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
08/09 i 04/13- Statutarna odluka), Općinsko vijeće
Općine Ružić, na 2. sjednici, od 12. srpnja 2013. godine, donosi
ODLUKU
o imenu ulice na području naselja Gradac
Članak 1.
U naselju Gradac u zaseoku Plavčići određuje se
ulica : Plavčići.
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
PREDSJEDNIK
Damir Prnjak, v. r.
____________________
15
Na temelju članka 9. Zakona o zaštiti i spašavanju
(«Narodne novine», br. 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10)
i članaka 4., 6. i 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja («Narodne
novine», br. 40/08 i 44/08), Općinsko vijeće Općine
Ružić, na 2. sjednici, od 12. srpnja 2013. godine,
donosi
R J E Š E NJ E
o osnivanju i imenovanju Stožera
zaštite i spašavanja Općine Ružić
I. Radi upravljanja i usklađivanja aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa
Općine Ružić u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe
i veće nesreće, a s ciljem sprječavanja, ublažavanja i
otklanjanja posljedica istih, u Stožer zaštite i spašavanja
Općine Ružić imenuju se:
1. Milan Buzov, za načelnika,
2. Danijela Erceg, za člana,
3. Ivo Bilić, za člana
4. Tomislav Bilić, za člana,
5. Predrag Bogdan, za člana i
6. Mate Pućo, za člana.
II. Prava i obveze članova Stožera proizlaze iz
Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga
zaštite i spašavanja.
III. Pozivanje, aktiviranje i djelovanje Stožera iz
točke 1. ovog rješenja nalaže načelnik Općine Ružić,
a sve prema Pravilniku o mobilizaciji i djelovanju
operativnih snaga zaštite i spašavanja (NN, br. 40/08
i 44/08).
IV. Ovo rješenje stupa na snagu osmog dana od
dana objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije».
Klasa: 810-03/13-01/4
Ur. br. 2182/08-13-01
Gradac, 12. srpnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE RUŽIĆ
PREDSJEDNIK
Damir Prnjak, v. r.
____________________
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 8 - Strana 87
X.
OPĆINA TISNO
1. OPĆINSKO VIJEĆE
24
Na temelju članka 10.stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi („Narodne
novine“, br. 28/10) i članka 32. Statuta Općine Tisno (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, br. 05/13),
na prijedlog načelnika, Općinsko vijeće Općine Tisno, na 2. sjednici, od 29. srpnja 2013.godine, donosi
ODLUKA
o izmjeni i dopuni Odluke o
koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Tisno
Članak 1.
U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Tisno (“Službeni vjesnik Šibenskokninske županije”, br. 12/10 i 8/11) mijenja se članak 2. na način da isti sada glasi:
Koeficijenti iz članka 1. ove odluke iznose :
RADNO MJESTO
1. Radna mjesta 1. kvalifikacijskog ranga
a. Pročelnik Upravnog odjela za imovinsko-pravne poslove, prostorno
uređenje i planiranje te komunalne poslove
b. Pročelnik Upravnog odjela za financije i javne prihode
c. Tajnik Općine Tisno
2.
3.
4.
5.
6.
-
Radna mjesta 2. kvalifikacijskog ranga
Radna mjesta 3. kvalifikacijskog ranga
Radna mjesta 4. kvalifikacijskog ranga
Radna mjesta 5. kvalifikacijskog ranga
Radna mjesta 6. Kvalifikacijskog ranga
Viši stručni suradnik za proračun
Viši stručni suradnik za pravne poslove
Viši stručni suradnik
7. Radna mjesta 7. Kvalifikacijskog ranga
- Voditelj komunalnog i prometnog redarstva
8. Radna mjesta 8.Kvalifikacijskog ranga
- Stručni suradnik
9. Radna mjesta 9.Kvalifikacijskog ranga
10. Radna mjesta 10.Kvalifikacijskog ranga
11. Radna mjesta 11.Kvalifikacijskog ranga
Administrativni tajnik
Knjigovodstveni referent
Domar
12. Radna mjesta 12.Kvalifikacijskog ranga
13. Radna mjesta 13.kvalifikacijskog ranga
- Pomoćni radnik u komunalnom redarstvu
KOEFICIJENT
2,34
2,34
2,34
2,10
2,00
1,90
1,80
1,78
1,78
1,78
1,72
1,56
1,55
1,54
1,45
1,45
1,27
1,27
1,12
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku Šibensko- kninske županije”.
Klasa: 119-01/13-02.V/ 04
Urbroj: 2182/05-01/13-02.V/04
U Tisnom, 29. srpnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
PREDSJEDNIK
Petar Jakovčev, v.r.
____________________
Strana 88 - Broj 8
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
25
Na temelju članka 9. stavka 3. i 4. Zakona o zaštiti i
spašavanju (“Narodne novine”, br.174/04, 79/07, 38/09 i
127/10), članka 4., 6., 10. stavka 1. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja
(“Narodne novine”, br. 40/08 i 44/08) i članka 32. Statuta Općine Tisno (“Službeni vjesnk Šibensko kninske
županije”, br. 5/13), Općinsko vijeće Općine Tisno, na
2. sjednici, od 29.srpnja 2013.godine, donosi
spašavanja Općine Tisno KLASA: 810-01/09-01/2.V/3
URBROJ:2181/05-01/09-2.V/3, od 07. kolovoza 2009.
godine.
Članak 5.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.
KLASA:810-01/13-02.V/07
UR.BROJ:2182/05-01/13-02.V/07
Tisno, 29. srpnja 2013.
ODLUKA
o osnivanju i imenovanju
Stožera zaštite i spašavanja Općine Tisno
se:
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE TISNO
Članak 1.
U Stožer zaštite i spašavanja Općine Tisno imenuju
1. Miljenko Meštrov- načelnik stožera, zamjenik
načelnika,
2. Tomislav Belakušić zapovjednik DVD-a Tisno,
- član,
3. Danijela Erceg, voditeljica Odjela za preventivu,
planiranje i nadzor u Područnog ureda za zaštitu i
spašavanje Šibenik - član,
4. Dujo Troskot, pomoćnik načelnika PP Vodice,
član,
5. dr.med. Krešimir Škarica, zamjenik ravnatelja
Zavoda za hitnu medicinu Šibenik, član,
6. Karlo Klarin, vijećnik Općinskog vijeća, član i
7. Petar Jakovčev, vijećnik Općinskog vijeća,
član.
Članak 2.
Stožer iz članka 1. ove odluke je stručno, operativno i
koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema
akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi načelnik
Općine Tisno, a aktivira se kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće.
Područni ured za zaštitu i spašavanje Šibenik,
sukladno mogućnostima u odnosu na druge prioritete
tijekom katastrofe i velike nesreće, dužan je Stožeru iz
članka 1. ove odluke pružati stručnu pomoć tijekom
vremenskog perioda u kojem je aktiviran.
Članak 3.
Pozivanje i aktiviranje Stožera iz članka 1. ove
odluke nalaže načelnik Općine Tisno. Plan pozivanja
Stožera iz članka 1. ove odluke donosi načelnik Općine
Tisno.
Administrativno-tehničke poslove za potrebe
Stožera obavlja Upravni odjel za imovinsko- pravne
poslove prostorno uređenje i planiranje te komunalne
poslove Općine Tisno.
Članak 4.
Danom stupanja na snagu ovog rješenja prestaje
važiti Rješenje o imenovanju Zapovjedništva zaštite i
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
26
PREDSJEDNIK
Petar Jakovčev, v.r.
____________________
Na temelju članka 11. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 36/95, 70/97,
128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst,
82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 90/11 i
144/12), članka 14. Zakona o koncesijama („Narodne
novine“, broj 143/12), članka 32. Statuta Općine
Tisno („Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije“,
br. 5/13) i članka 7. Odluke o komunalnim djelatnostima Općine Tisno („Službeni vjesnik Šibenskokninske županije“, broj 11/11 i 4/12) , Općinsko vijeće
Općine Tisno, na 2. sjednici, od 29. srpnja 2013.godine,
donosi
ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za provođenje
postupka davanja koncesija za komunalne
djelatnosti
Članak 1.
Ovom odlukom imenuje se Povjerenstvo za provedbu
postupka za davanje koncesija za obavljanje komunalnih
djelatnosti na području Općine Tisno.
se:
Članak 2.
U Povjerenstvo iz članka 1. ove odluke, imenuju
1. Ante Marača , predsjednik,
2. Branko Pavlov, član i
3. Jelena Obratov, član.
Članak 3.
Zadaća Povjerenstva iz članka 1. ove odluke je
između ostalog da pripremi prijedlog odluke o namjeri
davanja koncesije, kroz koji će se utvrditi pripremne
radnje, broj koncesija, kriterij odabira i drugo, i uputi
ga Općinskom vijeću radi donošenja odluke o namjeri
davanja koncesije, zatim provede postupak natječaja za
davanje koncesije za obavljanje komunalnih djelatnosti
na području Općine Tisno, te da utvrdi prijedlog odluke o
odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i uputi ga Općinskom
vijeću radi donošenja Odluke o odabiru.
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Šibensko- kninske
županije“.
KLASA: 363-01/13-02.V/13
URBROJ: 2182/05-01/13-02.V/13
Tisno, 29. srpnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE TISNO
PREDSJEDNIK
Petar Jakovčev, v.r.
____________________
27
Na temelju članka 6. i 10. Zakona o zaštiti od buke
(»Narodne novine«, broj 30/09) i članka 32. Statuta
Općine Tisno („Službeni vjesnik Šibenko-kninske
županije“, br. 5/13), Općinsko vijeće Općine Tisno, na
2. sjednici, od 29.srpnja 2013.godine, donosi
ODLUKU
o dozvoljenom prekoračenju najviše
dopuštene razine buke
Članak 1.
Ovom odlukom određuju se područja u Općini Tisno
gdje postoji mogućnost prekoračenja dopuštenih razina
buke (ulice, dijelovi ulica i naselja, trgovi i druge lokacije), razlozi dozvoljenog prekoračenja dopuštenih razina
buke, te putovi dolaska i odlaska sudionika događaja.
Najviša dozvoljena razina buke na ulici, dijelovima
ulice i naseljima, trgovima i drugim lokacijama utvrđena
je Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke u
sredini u kojoj ljudi rade i borave (“Narodne novine”,
broj 145/2004).
Članak 2.
Radi zadovoljavanja potreba za održavanjem javnih
skupova i organiziranja razonode, zabavnih i športskih
priredbi i drugih aktivnosti na otvorenom ili zatvorenom
prostoru za stanovništvo i goste, te za ugostiteljske
objekte tipa „restauranti“ i „caffe barovi“, a temeljem
pojedinačnog zaključka načelnika Općine Tisno, dopušta
se prekoračenje dopuštene razine buke u razdoblju od
15.lipnja do 15.rujna u vremenu do 04,00 sata ujutro na
slijedećim lokacijama:
1. naselje Betina, područje Trga na moru (od 21,00
do 04,00 h)
2. naselje Jezera, područje Obale Sv. Ivana, Trga
Jezerana i „Lokve“ (od 21,00 do 04,00 h)
3. naselje Tisno, područje Trga Velika Rudina (od
21,00 do 04,00 h)
4. nogometna igrališta i sportske dvorane, te domovi
kulture (od 15,00 do 04,00 h).
5. uvala Rastovac i područje Prosike- uvala Lučica
( sukladno planu i programu održavanja The Garden
festivala Tisno za svaku godinu )
Broj 8 - Strana 89
Također, i u periodu od 15.rujna do 15.lipnja, na istim
prostorima/područjima i istim sadržajima (lokalima),
izuzev prostora „Lokve“, dozvoljava se prekoračenje
razine buke petkom i subotom, u dane uoči blagdana i
blagdanima, za vrijeme trajanja karnevala te u periodu
od Badnjaka do Sv.Tri Kralja, u vremenskim intervalima
kako je to navedeno u stavku 1. ovog članka, izuzev trajanja karnevala kada se dopušta prekoračenje dopuštene
razine buke u vremenu od 15,00 do 04,00 h.
Članak 3.
Organizator događanja opisanih u čl. 2. ove odluke
dužan je pismeni zahtjev za odobrenje prekoračenja
dopuštenih razina buke pri održavanju predmetnog
događanja dostaviti Općini Tisno, Uredu načelnika, najmanje 48 sati prije održavanja predmetnog događanja.
U zahtjevu se obvezno navodi datum i lokacija
navedenog događanja te procjena visine i trajanja
prekoračenja buke pri njegovom održavanju.
O zahtjevu odlučuje općinski načelnik zaključkom
kojim se u slučaju odobrenja prekoračenja dopuštenih
razina buke određuju uvjeti i trajanje prekoračenja.
Članak 4.
Buka koja nastaje ulijed događanja iz članka 2. ove
odluke ne smije u drugim ulicama ili djelovima ulica,
u ostalim djelovima istog naselja i drugim naseljima
prelaziti dopuštene granice.
Članak 5.
Putovi za dolaženje i odlaženje sudionika navedenih
događaja su svi prometni pravci, ulice i ceste za automobile i pješake koji nisu u to vrijeme propisno zatvoreni
znakovima ili pod regulacijom policije, odnosno propisno označenih redara koji reguliraju promet na tom
mjestu.
Članak 6.
U slučaju izvanrednih situacija i nepredviđenih
događaja od interesa za Općinu Tisno, načelnik općine
zadržava pravo proširiti razloge i područja dozvoljenog
prekoračenja najviše dopuštene razine buke i upotrebe
elektroakustuičkih u akustičkih uređaja i izvan vremena
i područja predviđenog u članku 2. ove odluke.
Članak 7.
Nadzor nad primjenom ove odluke kao i sankcije
za neovlašteno prekoračenje dopuštenih razina buke
propisani su Zakonom o zaštiti od buke.
Članak 8.
Stupanjem na snagu ove odluke, odredbe o buci u
Odluci o ugostiteljskoj djelatnosti (“Službeni vjesnik
Šibensko- kninske županije”, br. 6/07 i 7/10) primjenjuju
se ukoliko nisu u suprotnosti s odredbama ove odluke.
Članak 9.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u “Službenom vjesniku Šibensko – kninske
županije”.
Strana 90 - Broj 8
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
KLASA: 363-01/13-2.V/05
URBROJ: 2182/05-01/13-2.V/05
Tisno, 29.srpnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE TISNO
PREDSJEDNIK
Petar Jakovčev, v.r.
____________________
28
Na temelju članka 30. i 31. Statuta Općine Tisno
(“Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije”, br.
5/13) i članka 30. Poslovnika Općinskog vijeća Općine
Tisno (“Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije”,
br. 14/09, 5/13), Općinsko vijeće Općine Tisno, na 2.
sjednici, od 29.srpnja 2013. godine, donosi
R J E Š E NJ E
o izboru predsjednika Odbora za izbor,
imenovanja i razrješenja
Općinskog vijeća Općine Tisno
Članak 1.
Utvrđuje se da je Kristijan Jareb, dosadašnji predsjednik Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja
Općinskog vijeća Općine Tisno, stavio svoj mandat
vijećnika općinskog vijeća Općine Tisno u mirovanje.
Članak 1.
Za predsjednika Odbora za izbor, imenovanja i
razrješenja Općinskog vijeća Općine Tisno izabire se,
vijećnik Ante Grubišić.
Članak 2.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.
Klasa: 023- 05/13- 02.V/01
Ur.broj:2182/05-01/13-02.V/01
U Tisnom, 29. srpnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE TISNO
PREDSJEDNIK
Petar Jakovčev, v.r.
____________________
29
Na temelju članka 39. stavka 3. Zakona o pomorskom
dobru i morskim lukama («Narodne novine», br. 158/03,
100/04, 141/06 i 38/09), članka 6. Uredbe o postupku
izdavanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru
(«Narodne novine», broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08,
125/10, 102/11 i 83/12) i članka 32. Statuta Općine
Tisno («Službeni vjesnik Šibensko kninske županije”,
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
br. 5/13), Općinsko vijeće Općine Tisno, na 2. sjednici,
od 29. srpnja 2013.godine, donosi
RJEŠENJE
o osnivanju i imenovanju Vijeća za davanje
koncesijskog odobrenja
1. Osniva se Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja (u daljem tekstu: Vijeće). Vijećeje nadležno za
davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru,
u smislu članka 2. stavak Uredbe o postupku davanja
koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru.
2. Vijeće ima pet članova i to:
- tri predstavnika Općine Tisno,
- jednog predstavnika županijskog upravnog tijela nadležnog za poslove pomorstva Šibensko kninske
županije i
- jednog predstavnika Lučke kapetanije Šibenik.
Predstavnici iz stavka 1. alineja 2. i 3. ove točke
imenuju se na prijedlog čelnika navedenih tijela. Članovi
Vijeća između sebe biraju predsjednika Vijeća.
3. Vijeće djeluje pri Upravnom odjelu za imovinsko pravne poslove, prostorno uređenje i planiranje te
komunalne poslove Općine Tisno.
Upravni odjel iz stavka 1. ove točke obavlja stručnoadministrativne poslove za Vijeće.
4. Akti Vijeća ovjeravaju se pečatom Upravnog
odjela za imovinsko- pravne poslove, prostorno uređenje
i planiranje te komunalne poslove iz točke 3. ovog
rješenja.
5. Mandat članova Vijeća traje četiri godine.
Ako ocijeni potrebnim, Općinsko vijeće može pojedinog člana Vijeća ili Vijeće u cjelini razriješiti i prije
isteka mandata.
6.U Vijeće se imenuju:
a) predstavnici Općine Tisno:
- Petar Jakovčev,
- Antonijo Pirija i
- Berislav Garofulić ;
b) predstavnik županijskog upravnog odjela
nadležnog za poslove pomorstva Šibensko kninske
županije:
- Lidija Bralić;
c) predstavnik Lučke kapetanije Šibenik:
- Branko Rameša.
7. Ovo rješenje objavit će se u «Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije».
Klasa: 934-04/13- 02.V/02
Ur.broj: 2182/05-01/13-02.V/02
Tisno, 29. srpnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE TISNO
PREDSJEDNIK
Petar Jakovčev, v.r.
____________________
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Petar Jakovčev, v.r.
30
Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, br.
5/13), Općinsko vijeće Općine Tisno, na 2. sjednici, od
29. srpnja 2013.godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Financijskog izvještaja
trgovačkog društva Ježinac d.o.o., Tisno za
2012.godinu
Broj 8 - Strana 91
____________________
2
2. TAJNIK
Članak 1.
Prihvaća se Financijski izvještaj trgovačkog društva
Ježinac d.o.o., Tisno za 2012.godinu u tekstu koji čini
sastavni dio ovog zaključka.
Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom,
a temeljem provedenog postupka nadzora zakonitosti
općih akata utvrđen je propust u Odluci o izmjenama
i dopunama Odluke o uređenju prometa i korištenju
parkirališta na području Općine Tisno, Klasa:211-01
/13-01.izv./01, Ur.broj:2182/05-01/13-01.izv/01, od 28
lipnja 2013.godine, daje se
Članak 2.
Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od dana
objave u “Službenom vjesniku Šibensko- kninske
županije”.
I S PRAVAK
Odluke o izmjenama i dopunama
Odluke o uređenju prometa i korištenju
parkirališta na području Općine Tisno
Klasa: 400-02/13- 2.V/08
Ur.broj:2182/05-01/13-25.V/08
U Tisnom, 29. srpnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE TISNO
PREDSJEDNIK
Petar Jakovčev, v.r.
____________________
31
U Odluci u izmjenama i dopunama Odluke o uređenju
prometa i korištenju parkirališta na području Općine
Tisno, Klasa: 211-01/13-01.izv./01, Ur. Broj:2182/0501/13-01.izv/01, od 28. lipnja 2013.godine, članak 5.
ispravlja se i glasi:
„Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u “Službenom vjesniku Šibensko- kninske
županije”.
KLASA:211-01/13-01.izv./01
URBROJ:2182/05-01/13-01.izv/01- isp.
Tisno, 18.srpnja 2013.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, br.
5/13), Općinsko vijeće Općine Tisno, na 2. sjednici, od
29. srpnja 2013.godine, donosi
OPĆINA TISNO
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Financijskog izvještaja
trgovačkog društva Prisliga d.o.o., Tisno
za 2012.godinu
____________________
Članak 1.
Prihvaća se Financijski izvještaj trgovačkog društva
Prisliga d.o.o., Tisno za 2012.godinu u tekstu koji čini
sastavni dio ovog zaključka.
Članak 2.
Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od dana
objave u “Službenom vjesniku Šibensko- kninske
županije”.
Klasa: 400-02/13- 02.V/09
Ur.broj:2182/05-01/13-02.V/09
U Tisnom, 29. srpnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE TISNO
TAJNIK
Ivica Pirjak, v. r.
XI.
OPĆINA TRIBUNJ
1. OPĆINSKO VIJEĆE
36
Na temelju članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 28/10) i članka 34. Statuta Općine Tribunj
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj
5/13), Općinsko vijeće Općine Tribunj, na prijedlog
općinskog načelnika, na 2. sjednici, od 22. srpnja 2013.
godine, donosi
ODLUKU
o koeficijentima za obračun plaća
službenika i namještenika u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Tribunj
Strana 92 - Broj 8
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Članak 1.
Ovom odlukom određuju se koeficijenti za obračun
plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tribunj.
Članak 2.
Plaću službenika odnosno namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu čini umnožak koeficijenta
složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik,
odnosno namještenik raspoređen i osnovice za obračun
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog
staža.
Članak 3.
Koeficijenti za obračun plaće službenika i
namještenika Jedinstvenog upravnog odjela određuju
se u rasponu od 1,00 do 6,00.
Članak 4.
Koeficijenti iz članka 1. i 3. ove odluke iznose:
RADNA MJESTA I. KATEGORIJE
Red.
br.
Naziv radnog mjesta
Potkategorija radnog
mjesta
Klasifikacijski rang
Razina
Koeficijent
glavni rukovoditelj
1.
/
1,65
1.
Pročelnik Jedinstvenog
upravnog odjela
2.
Rukovoditelj Odsjeka
rukovoditelj
4.
1.
1,45
3.
Rukovoditelj Pododsjeka
rukovoditelj
10.
3.
1,10
RADNA MJESTA II. KATEGORIJE
Red.
br.
4.
Naziv radnog mjesta
Viši stručni suradnik
Potkategorija radnog
mjesta
Klasifikacijski rang
Razina
Koeficijent
viši stručni suradnik
6.
/
1,40
RADNA MJESTA III. KATEGORIJE
Red.
br.
5.
Naziv radnog mjesta
Referent
Potkategorija radnog
mjesta
Klasifikacijski rang
Razina
Koeficijent
referent
11.
/
1,00
Članak 5.
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti
Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika
i namještenika („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“, broj 13/10).
Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
KLASA: 120-03/13-01/1
URBROJ: 2182/20-01-13-1
Tribunj, 22. srpnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE TRIBUNJ
PREDSJEDNICA
Dijana Grubelić, nastavnica, v. r.
____________________
37
Na temelju članka 26. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, broj 143/12), članka 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 36/95,
70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni
tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i
144/12), članka 11. Odluke o komunalnim djelatnostima
(„Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije“, broj
12/12) i članka 34. Statuta Općine Tribunj („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 5/13),
Općinsko vijeće Općine Tribunj, na 2. sjednici, od 22.
srpnja 2013. godine, donosi
ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za
davanje koncesije za obavljanje komunalne
djelatnosti dimnjačarskih poslova na
području Općine Tribunj
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
1.
Ovom odlukom odabire se najpovoljniji ponuditelj
kojem se dodjeljuje koncesija za obavljanje komunalne
djelatnosti dimnjačarskih poslova na cjelokupnom
području Općine Tribunj.
Koncesijom se stječe pravo obavljanja javne usluge,
odnosno komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova
na području Općine Tribunj, što podrazumijeva provjeru
ispravnosti funkcioniranja dimovodnih objekata i
uređaja za loženje, redovit pregled dimovodnih objekata
i uređaja za loženje, kontrolu i čišćenje dimovodnih
objekata, spaljivanje i vađenje čađe iz dimovodnih
objekata, pregled dimovodnih objekata tijekom gradnje, čišćenje ložnih uređaja te poduzimanje mjera za
sprječavanje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja te
zagađivanja zraka, kako ne bi nastupile štetne posljedice
zbog neispravnosti dimnjaka i uređaja za loženje, a sve
u skladu s uvjetima i rokovima propisanim Odlukom
o dimnjačarskoj službi („Službeni vjesnik Šibenskokninske županije“, broj 12/12).
2.
Davatelj koncesije je Općina Tribunj, Badnje 1,
Tribunj, OIB: 49029215165, sve temeljem Obavijesti
o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne
djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine
Tribunj (Klasa: 363-02/13-01/2, Urbroj: 2182/20-03
-13-8) objavljenoj u Elektroničkom oglasniku javne
nabave Republike Hrvatske, broj 2013/S01K-0035875
od 17. travnja 2013. godine.
3.
Na temelju kriterija za odabir koji su sastavni dio
dokumentacije za nadmetanje i Obavijesti o namjeri
davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Tribunj
(Klasa: 363-02/13-01/2, Urbroj: 2182/20-03-13-8)
objavljenoj u Elektroničkom oglasniku javne nabave
Republike Hrvatske broj 2013/S01K-0035875 od dana
17. travnja 2013. godine, koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području
Općine Tribunj dodjeljuje se ponuditelju „DIMNJAK“
d.o.o., M. Krleže 1/2, iz Varaždina, kao najpovoljnijem
ponuditelju.
4.
Koncesija se daje na rok od 2 godine, a počinje teći
od dana potpisivanja ugovora o koncesiji s odabranim
najpovoljnijim ponuditeljem iz točke 3. ove odluke.
Tijekom trajanja ugovora o koncesiji odabranom ponuditelju ne smije biti izrečena mjera zabrane obavljanja
djelatnosti niti smije biti osuđen za kazneno djelo u svezi
s obavljanjem djelatnosti za koju se daje koncesija.
5.
Ugovor o koncesiji ne smije se sklopiti prije isteka
razdoblja mirovanja, koje iznosi 15 dana od dana dostave
ove odluke svakom ponuditelju. Ako je pokrenut postupak pravne zaštite, ugovor o koncesiji smije se sklopiti
kada ova odluka postane izvršna.
Na temelju ove odluke, općinski načelnik će sklopiti
s odabranim najpovoljnijim ponuditeljem ugovor o koncesiji i to najkasnije u roku 10 dana od isteka razdoblja
Broj 8 - Strana 93
mirovanja iz stavka 1. ove točke, odnosno u roku 10
dana od dana izvršnosti ove odluke.
6.
Ugovorom o koncesiji, čiji je nacrt sastavni dio
dokumentacije za nadmetanje iz točke 3. ove odluke,
utvrdit će se prava i obveze davatelja koncesije i koncesionara.
7.
Godišnja naknada za koncesiju iznosi 3.600,00 kuna
godišnje, a uplaćuje se u korist žiro računa Proračuna
Općine Tribunj.
8.
Cijene za pružanje usluga obavljanja dimnjačarskih
poslova utvrđene su Cjenikom dimnjačarskih usluga
koji je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje iz
točke 3. ove odluke.
KLASA: UPI°363-02/13-01/3
URBROJ: 2182/20-01-13-2
Tribunj, 22. srpnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE TRIBUNJ
PREDSJEDNICA
Dijana Grubelić, nastavnica, v. r.
____________________
38
Na temelju odredbi članka 9. stavka 3. i 4. Zakona
o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“, broj 174/04,
79/07, 38/09 i 127/10), članka 4., 5. i 10. Pravilnika
o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i
spašavanja („Narodne novine“, broj 40/08 i 44/08) i
članka 34. Statuta Općine Tribunj („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, broj 5/13), Općinsko vijeće
Općine Tribunj, na 2. sjednici, od 22. srpnja 2013. godine, donosi
ODLUKU
o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja
za područje Općine Tribunj
Članak 1.
Ovom odlukom imenuje se Stožer zaštite i spašavanja
za područje Općine Tribunj radi koordinacije aktivnosti u
akciji zaštite i spašavanja (u daljnjem tekstu: Stožer).
Članak 2.
Stožer zaštite i spašavanja je stručno, operativno i
koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema
akcije zaštite i spašavanja, a aktivira se kada se proglasi
stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće.
Načelnik Stožera je zamjenik načelnika Općine.
Pozivanje i aktiviranje Stožera nalaže općinski
načelnik.
Članovi Stožera pozivaju se i aktiviraju, u pravilu,
putem nadležnog županijskog centra 112.
Stožerom rukovodi načelnik.
Strana 94 - Broj 8
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Članak 3.
Područni ured za zaštitu i spašavanje Državne uprave za zaštitu i spašavanje, sukladno mogućnostima u
odnosu na druge prioritete tijekom katastrofe i velike
nesreće, dužan je Stožeru pružati stručnu pomoć tijekom
vremenskog perioda u kojem je aktiviran.
Članak 4.
U Stožer iz članka 1. ove odluke, imenuju se:
1. Slobodan Ukić, zamjenik općinskog načelnika,
za načelnika Stožera,
2. Ivica Begić, zapovjednik Javne vatrogasne
postrojbe Vodice, za člana Stožera,
3. Danijela Erceg, voditeljica Odjela za preventivne i planske poslove Područnog ureda za zaštitu i
spašavanje Šibenik, za članicu Stožera,
4. Rade Bilić, načelnik Policijske postaje Vodice,
za člana Stožera,
5. Nevenka Bilać, medicinska sestra u ordinaciji
obiteljske medicine u Tribunju, za članicu Stožera,
6. Zdenko Goršić, član uprave Marine Tribunj, za
člana Stožera,
7. Stanko Perkov, komunalni redar, za člana
Stožera,
8. Vlado Grubišin, za člana Stožera i
9. Tino Popov, za člana Stožera.
39
Na temelju članka 34. Statuta Općine Tribunj
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj
5/13), Općinsko vijeće Općine Tribunj, na 2. sjednici,
od 22. srpnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava
iz proračunske zalihe za period od
01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine
1. Prihvaća se Izvješće o utrošku sredstava iz
proračunske zalihe za period od 01. siječnja do 30. lipnja
2013. godine.
2. Izvješće iz točke 1. ovog zaključka prilaže se
zaključku i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objavit će se u „Službenom
vjesniku Šibensko - kninske županije“.
KLASA: 401-01/13-01/1
URBROJ: 2182/20-01-13-2
Tribunj, 22. srpnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE TRIBUNJ
Članak 5.
Prava i obveze članova Stožera proizlaze iz Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite
i spašavanja.
Članak 6.
Administrativno-tehničke poslove za potrebe Stožera
obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Tribunj.
Članak 7.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja za područje
Općine Tribunj („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“, broj 5/12).
Članak 8.
Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Šibensko - kninske
županije“.
KLASA: 214-05/13-01/1
URBROJ: 2182/20-01-13-1
Tribunj, 22. srpnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE TRIBUNJ
PREDSJEDNICA
Dijana Grubelić, nastavnica, v. r.
____________________
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
PREDSJEDNICA
Dijana Grubelić, nastavnica, v. r.
____________________
40
Na temelju članka 34. Statuta Općine Tribunj
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj
5/13), Općinsko vijeće Općine Tribunj, na 2. sjednici,
od 22. srpnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o financijskom
poslovanju trgovačkog društva
„Mjesno poduzeće“ d.o.o. Tribunj
za razdoblje siječanj – prosinac 2012. godine
1. Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju
trgovačkog društva „Mjesno poduzeće“ d.o.o. Tribunj
za razdoblje siječanj - prosinac 2012. godine.
2. Izvješće iz točke 1. ovog zaključka prilaže se
zaključku i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objavit će se u „Službenom
vjesniku Šibensko - kninske županije“.
KLASA: 401-02/13-01/1
URBROJ: 2182/20-01-13-1
Tribunj, 22. srpnja 2013.
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE TRIBUNJ
PREDSJEDNICA
Dijana Grubelić, nastavnica, v. r.
____________________
2. OPĆINSKI NAČELNIK
7
Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima
i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11),
na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela,
načelnik Općine Tribunj, donosi
IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA
o unutarnjem redu Općinske uprave
Članak 1.
U Pravilniku o unutarnjem redu Općinske uprave
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj
6/13) članak 4. mijenja se i glasi:
„U Jedinstvenom upravnom odjelu kao unutarnje
ustrojstvene jedinice, ustrojavaju se sljedeći odsjeci:
- Odsjek za financije i
- Odsjek za pravne, stambeno – komunalne poslove
i zaštitu okoliša.
U Odsjeku za pravne, stambeno – komunalne
poslove i zaštitu okoliša ustrojava se Pododsjek za
pismohranu i pisarnicu.
Članak 2.
U članku 5. stavku 1. iza točke 2. dodaje se točka
3. koja glasi:
„Pododsjek za pismohranu i pisarnicu priprema,
razvrstava, umnožava i otprema materijale za načelnika,
Općinsko vijeće i pročelnika Jedinstvenog upravnog
Broj 8 - Strana 95
odjela, obavlja poslove primitka i otpreme pismena,
poslove klasifikacije i urudžbiranja pismena, akata i
predmeta, te evidentiranja istih u odgovarajuće upisnike uredskog poslovanja, obavlja poslove tehničke
korespodencije a naročito: uspostavlja telefonske veze,
upućuje dopise, telefakse, elektroničku poštu i skrbi
o njihovom ažurnom i blagovremenom uručivanju
za potrebe načelnika, zamjenika načelnika, članova
Općinskog vijeća i pročelnika Jedinstvenog upravnog
odjela, brine o dnevnom i tjednom rasporedu sastanaka
i obveza načelnika, zamjenika načelnika i pročelnika
Jedinstvenog upravnog odjela, obavlja poslove interne
dostave po ustrojstvenim jedinicama, poslove sređivanja,
sortiranja, obrade, razvođenja i arhiviranja arhivskog i
registraturnog gradiva, brine o smještaju arhivskog
i registraturnog gradiva u arhivskim spremištima,
poslove valorizacije arhivskog i registraturnog gradiva,
vodi brigu i koordinira redovito godišnje i povremeno
izlučivanje registraturnog gradiva, obavlja poslove
dearhiviranja i dostavljanja u rad arhiviranog gradiva,
poslove evidentiranja predmeta i akata u odgovarajuće
arhivske upisnike, vodi evidencije fondova u arhivskom
spremištu, omogućava ovlaštenim osobama uvid u arhivsko i registraturno gradivo, obavlja poslove vezane
za objavljivanje akata te vodi evidenciju o objavi, vodi
registar propisa iz djelokruga Jedinstvenog upravnog
odjela i odluka načelnika, vodi registar ugovora sklopljenih od strane načelnika u ime Općine Tribunj za
tekuću godinu, obavlja poslove izrada nacrta i prijedloga
odluka, naputaka, pravilnika i drugih normativnih akata
te različitih izvješća iz svog djelokruga, te obavlja i druge
poslove iz svoje nadležnosti“.
Članak 3.
U tabelarnom pregledu - Sistematizaciji radnih
mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu koja sadržava
popis radnih mjesta, opis radnih mjesta i broj izvršitelja
na pojedinome radnom mjestu, a čini sastavni dio
Pravilnika o unutarnjem redu Općinske uprave, briše se
radno mjesto pod toč. 3. referent - administrativni tajnik,
a unutar Odsjeka za pravne, stambeno – komunalne
poslove i zaštitu okoliša dodaje se:
Strana 96 - Broj 8
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Četvrtak, 08. kolovoza 2013.
Pododsjek za pismohranu i pisarnicu
R.
br
4.
Naziv radnog mjesta
Kateg
Podka
Razina
orija
tegorija
Rukovoditelj Pododsjeka
I.
Rukovodi
telj
3.
Potrebno stručno znanje
Opis poslova radnog mjesta
Srednja stručna sprema
upravno - birotehničkog
smjera, najmanje četiri
godine radnog iskustva na
odgovarajućim poslovima i
položen stručni ispit za
djelatnike u
pismohranama
Priprema, razvrstava, umnožava i otprema materijale za
načelnika, Općinsko vijeće i pročelnika Jedinstvenog
upravnog odjela, obavlja poslove primitka i otpreme
pismena, poslove klasifikacije i urudžbiranja pismena,
akata i predmeta, te evidentiranja istih u odgovarajuće
upisnike uredskog poslovanja, obavlja poslove tehničke
korespodencije a naročito: uspostavlja telefonske veze,
upućuje dopise, telefakse, elektroničku poštu i skrbi o
njihovom ažurnom i blagovremenom uručivanju za
potrebe načelnika, zamjenika načelnika, članova
Općinskog vijeća i pročelnika Jedinstvenog upravnog
odjela, brine o dnevnom i tjednom rasporedu sastanaka i
obveza načelnika, zamjenika načelnika i pročelnika
Jedinstvenog upravnog odjela, obavlja poslove interne
dostave po ustrojstvenim jedinicama, poslove sređivanja,
sortiranja, obrade, razvođenja i arhiviranja arhivskog i
registraturnog gradiva, brine o smještaju arhivskog i
registraturnog gradiva u arhivskim spremištima, poslove
valorizacije arhivskog i registraturnog gradiva, vodi brigu
i koordinira redovito godišnje i povremeno izlučivanje
registraturnog gradiva, obavlja poslove dearhiviranja i
dostavljanja u rad arhiviranog gradiva, poslove
evidentiranja predmeta i akata u odgovarajuće arhivske
upisnike, vodi evidencije fondova u arhivskom spremištu,
omogućava ovlaštenim osobama uvid u arhivsko i
registraturno gradivo, obavlja poslove vezane za
objavljivanje akata te vodi evidenciju o objavi, vodi
registar propisa iz djelokruga Jedinstvenog upravnog
odjela i odluka načelnika, vodi registar ugovora
sklopljenih od strane načelnika u ime Općine Tribunj za
tekuću godinu, obavlja poslove izrada nacrta i prijedloga
odluka, naputaka, pravilnika i drugih normativnih akata te
različitih izvješća iz svog djelokruga, te obavlja i druge
poslove iz svoje nadležnosti.
Broj
izvršitelja
Klasif.
rang
10.
1
Članak 4.
Ove Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Općinske uprave stupaju na snagu osmoga dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Šibensko - kninske županije“.
KLASA: 100-01/13-01/7
URBROJ: 2182/20-03-13-1
Tribunj, 18. srpnja 2013.
OPĆINA TRIBUNJ
OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Pilipac, dipl. iur.,v. r.
____________________
Izdavač: Šibensko-kninska županija, Trg Pavla Šubića I, broj 2
Uređuje: Dane Maretić, dipl. iur., tel. 022/460-719, fax: 022/460-761
www.sibensko-kninska-zupanija.hr
Tisak: Tiskara Malenica d.o.o. - Šibenik
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
938 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content