close

Enter

Log in using OpenID

03 2011 - Službene stranice Općine Podgora

embedDownload
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PODGORA
GLASNIK
službeno glasilo Općine Podgora
GODINA XVIII
SADRŽAJ :
PODGORA, 29. ožujka 2011.
BROJ 3
STR.
1. Izvješće o izvršenju proračuna Općine Podgora za 2010. godinu…………………………2
2. Odluka o izmjenama i dopunama odluke
o proračunu Općine Podgora za 2011. godinu…………………………………………….9
3. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o komunalnoj naknadi………………………….35
4. Odluka o općinskim porezima……………………………………………………………..36
5. Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2011. godinu……………………………………………………………..50
6. odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2011. godinu……………………………………………………………..54
7. Izmjene programa javnih potreba u kulturi i religiji Općine Podgora u 2011. godini……..56
8. Izmjene socijalnog programa Općine Podgora u 2011. godini…………………………….58
9. Odluka o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju
poljoprivrednih rudina na području Općine Podgora…………………………...………….60
10. Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva………………………...…66
11. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o pravilima
za izbor članova vijeća mjesnih odbora……………………………………………………79
12. Odluka o raspisivanju izbora za članove mjesnih odbora……………...…………………..83
13. Odluka o osnivanju povjerenstva za izbore članova vijeća mjesnih odbora……………….84
14. Odluka o visini naknada članovima povjerenstva
za izbore članova vijeća mjesnih odbora i biračkih odbora…………………………….…..85
15. Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine…………………………………….86
16. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za
razvoj sustava odvodnje otpadnih voda Općine Podgora…………………………………...92
17. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o
auto-taksi prijevozu na području Općine Podgora…………………………………………93
2
Na temelju članka 110, stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i
članka 32. Statuta Općine Podgora (Glasnik Općine Podgora 5/09, 9/09), Općinsko vijeće
Općine Podgora na svojoj 15. sjednici održanoj 29. ožujka 2011. godine, donosi;
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Općine Podgora
za 2010. godinu
Članak 1.
Usvaja se izvješće o izvršenju proračuna za 2010. godinu prema tablici koja je sastavni
dio ove odluke kako slijedi:
PRIHODI
Ukupni prihodi – planirano Ukupni prihodi – ostvareno -
10.779.075,00 kn
10.395.166,31 kn
RASHODI
Ukupni rashodi – planirano Ukupni rashodi – ostvareno -
10.779.075,00 kn
10.739.143,96 kn
3
4
5
6
7
8
Članak 2.
Ova odluka će biti objavljena u Glasniku, službenom glasilu Općine Podgora i stupa
na snagu 8 dana od objavljivanja.
Klasa: 021-05/11-01/285
Ur.broj: 2147/05-11/1
Podgora, 29. ožujka 2011.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Stjepan Vela v.r.
Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (˝Narodne novine˝, broj 87/08.) i Članka 32 Statuta Općine Podgora (˝Glasnik˝, službeno
glasilo Općine Podgora, broj 05/2009, 9/09) Općinsko vijeće Općine Podgora, na svojoj 15. sjednici održanoj 29. ožujka 2011. godine, donijelo
je
O D L U K U
O izmjenama i dopunama odluke
o proračunu Općine Podgora za 2011. godinu
članak 1
Mijenja se Odluka o proračunu za 2011. godinu Općine Podgora (Glasnik 14/10) i sada glasi;
Proračun Općine Podgora za 2010. godinu sadrži Račun prihoda i rashoda
i Račun financiranja kako slijedi:
OPĆINA PODGORA
Izmjena odluke o proračunu za 2011. god.
OPĆI DIO
PLANIRANO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Prihodi poslovanja
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
RAZLIKA - MANJAK
12.526.000,00
200.000,00
9.968.000,00
4.758.000,00
-2.000.000,00
PROMJENA
IZNOS
1.605.000,00
0,00
107.500,00
1.497.500,00
0,00
(%)
NOVI IZNOS
12,81
0,00
1,08
31,47
0,00
14.131.000,00
200.000,00
10.075.500,00
6.255.500,00
-2.000.000,00
10
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
Primici od financijske imovine i zaduživanja
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
BROJ
KONTA VRSTA PRIHODA / RASHODA
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
6
Prihodi poslovanja
61
Prihodi od poreza
611
Porez i prirez na dohodak
6111
1406-Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada
6111
1813-Porez i prirez na dohodak po osnovi ostalih djelatnosti
1430- Porez i prirez na dohodak od obrta i s obrtom
6112
izjednačenih djelatnosti
Porez i prirez na dohodak od obrta i s obrtom izj. djel. i od
6112
slobodnih zanimanja
1465-Porez i prirez na dohodak od drugih povremenih
6112
samostalnih djelatnostj
6113
1503-Porez i prirez od imovine i imovinskih prava
1511-Porez i prirez na dohodak od iznajmljivanja stanova, soba
6113
i postelja putnicima i turistima
6117
Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi
6118
Ostale nespomenute vrste poreza i prireza na dohodak
613
Porezi na imovinu
6131
1716-Porez na kuće za odmor
6131
1740-Porez na korištenje javnih površina
6134
2848-Porez na promet nekretnina
614
Porezi na robu i usluge
6142
1708-Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića
6145
1732-Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar
63
opće države
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PLANIRANO
PROMJENA
IZNOS
(%)
NOVI IZNOS
12.526.000,00
6.345.000,00
3.345.000,00
2.600.000,00
50.000,00
1.605.000,00
550.000,00
0,00
0,00
0,00
12,81
8,67
0,00
0,00
0,00
14.131.000,00
6.895.000,00
3.345.000,00
2.600.000,00
50.000,00
70.000,00
0,00
0,00
70.000,00
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
35.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
40.000,00
700.000,00
-250.000,00
50.000,00
2.600.000,00
335.000,00
1.665.000,00
600.000,00
400.000,00
300.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
550.000,00
0,00
550.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21,15
0,00
33,03
0,00
0,00
0,00
0,00
700.000,00
-250.000,00
50.000,00
3.150.000,00
335.000,00
2.215.000,00
600.000,00
400.000,00
300.000,00
100.000,00
600.000,00
30.000,00
5,00
630.000,00
11
633
6331
6331
64
641
6413
6414
642
6421
6421
6423
6429
65
651
6512
6512
6512
6512
6512
6512
6514
652
6522
6526
653
6531
6532
66
663
6632
6632
6632
68
681
Pomoći iz proračuna
Tekuće pomoći iz državnog proračuna
Tekuće pomoći iz županijskog proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od financijske imovine
Kamate na depozite po viđenju
Zatezne kamate
Prihodi od nefinancijske imovine
5819-Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
5819-Naknada za ostale koncesije
Prihodi od spomeničke rente
Prihod od deponija
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim
propisima
Administrativne (upravne) pristojbe
Ostale općinske naknade-voda
Ostale naknade -groblje Podgora
Naknada za uređenje i održavanje groblja
Općinske pristojbe-smeće
Prihodi od parkirališnih mjesta
Ostale naknade- prihodi od Vodovoda
Boravišne pristojbe
Prihodi po posebnim propisima
794-Vodni doprinos
Ostali nespomenuti prihodi
Komunalni doprinosi i naknade
5720-Komunalni doprinos
5770-Komunalna naknada
Ostali prihodi
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države
Kapitalne donacije od fizičkih osoba
Kapitalne donacije od trgovačkih društava
Kapitalne donacije od ostalih subjekata izvan opće države
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Kazne i upravne mjere
600.000,00
100.000,00
500.000,00
686.000,00
201.000,00
1.000,00
200.000,00
485.000,00
260.000,00
200.000,00
25.000,00
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
215.000,00
0,00
0,00
0,00
215.000,00
0,00
0,00
0,00
215.000,00
5,00
0,00
6,00
31,34
0,00
0,00
0,00
44,33
0,00
0,00
0,00
0,00
630.000,00
100.000,00
530.000,00
901.000,00
201.000,00
1.000,00
200.000,00
700.000,00
260.000,00
200.000,00
25.000,00
215.000,00
4.685.000,00
2.330.000,00
30.000,00
500.000,00
200.000,00
200.000,00
600.000,00
0,00
800.000,00
155.000,00
5.000,00
150.000,00
2.200.000,00
1.300.000,00
900.000,00
200.000,00
200.000,00
150.000,00
30.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
810.000,00
800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17,29
34,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,45
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.495.000,00
3.130.000,00
30.000,00
500.000,00
200.000,00
200.000,00
600.000,00
800.000,00
800.000,00
165.000,00
15.000,00
150.000,00
2.200.000,00
1.300.000,00
900.000,00
200.000,00
200.000,00
150.000,00
30.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
12
6819
7
71
711
7111
3
31
311
3111
3111
3111
3111
312
3121
313
3132
3132
32
321
3211
3211
3211
3211
3212
3213
3213
322
3221
3221
3221
3223
3223
3224
Naplaćeni troškovi prisilne naplate
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih
bogatstava
Ostala zemljišta
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Plaće
Neto plaće za redovan rad
Porez na dohodak
Doprinos za mirovinsko osiguranje
Bruto plaće za dječji vrtić
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Dnevnice za službeni put u zemlji
Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji
Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji
Ostali rashodi za službena putovanja
Naknade za prijevoz na posao i s posla
Seminari, savjetovanja i simpoziji
Tečajevi i stručni ispiti
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal
Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)
Materijal i sredstvo za čišćenje i održavanje JUO
Električna energija zgrada Općine
Trošak javne rasvjete
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje opremeJUO
10.000,00
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
9.968.000,00
1.749.000,00
1.503.000,00
680.000,00
120.000,00
175.000,00
528.000,00
80.000,00
80.000,00
166.000,00
150.000,00
16.000,00
5.923.000,00
90.000,00
5.000,00
5.000,00
45.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
1.013.000,00
30.000,00
5.000,00
3.000,00
35.000,00
470.000,00
0,00
0,00
107.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-23.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
200.000,00
10.075.500,00
1.749.000,00
1.503.000,00
680.000,00
120.000,00
175.000,00
528.000,00
80.000,00
80.000,00
166.000,00
150.000,00
16.000,00
5.899.500,00
90.000,00
5.000,00
5.000,00
45.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
1.018.000,00
30.000,00
5.000,00
3.000,00
35.000,00
470.000,00
5.000,00
5.000,00
100,00
10.000,00
13
3224
3224
3224
3224
3225
3225
323
3231
3231
3231
3232
3232
3232
3232
3232
3232
3232
3232
3232
3232
3232
3232
3232
3232
3232
3232
3233
3233
3234
3234
3234
3234
Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Materijal i dijelovi za održavanje ostalih javnih površina
Sitni inventar
Ostali materijal za održavanje (p. signalizacija, inventar i sl)
Rashodi za usluge
Usluge telefona, telefaksa i interneta
Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)
Rent a car i taxi prijevoz
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja fotokopirnih
strojeva, računala, klima uređaja i slično
Održavanje groblja
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrade Općine
Održavanje nerazvrstanih cesta- Drašnice
Održavanje nerazvrstanih cesta-Igrane
Održavanje nerazvrstanih cesta-Živogošće
Održavanje nerazvrstanih cesta-Podgora
Tekuće održavanje javne rasvjete
Investicijsko održavanje javne rasvjete Općina Podgora
Iluminacija
Usluge tekućeg i investicjskog održavanje plaža
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja ostalih javnih
površina
Održavanje Kula Zale-Igrane
Obnova i održavanje kulturno-povijesne baštine Općine
Podgora
Održavanje dječjeg vrtića Morski konjić
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja škole
Natječaji i oglasi
Ostale usluge promidžbe i informiranja
Opskrba vodom
Iznošenje i odvoz smeća- JUO
Troškovi slivnih voda
Eko-renta odlagališta-županija
30.000,00
10.000,00
150.000,00
150.000,00
5.000,00
120.000,00
4.365.000,00
40.000,00
40.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-28.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,65
0,00
0,00
0,00
30.000,00
10.000,00
150.000,00
150.000,00
5.000,00
120.000,00
4.336.500,00
40.000,00
40.000,00
5.000,00
10.000,00
80.000,00
100.000,00
60.000,00
150.000,00
180.000,00
500.000,00
150.000,00
200.000,00
15.000,00
400.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
-300.000,00
0,00
125,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16,67
-75,00
10.000,00
180.000,00
100.000,00
60.000,00
150.000,00
180.000,00
500.000,00
150.000,00
200.000,00
17.500,00
100.000,00
80.000,00
120.000,00
120.000,00
0,00
150,00
0,00
200.000,00
120.000,00
135.000,00
90.000,00
0,00
40.000,00
10.000,00
30.000,00
10.000,00
5.000,00
700.000,00
0,00
-33.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-36,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
135.000,00
57.000,00
30.000,00
40.000,00
10.000,00
30.000,00
10.000,00
5.000,00
700.000,00
14
3234
3234
3234
3234
3234
3234
3235
3235
3235
3237
3237
3237
3237
3238
3239
3239
329
3291
3291
3293
3293
3299
3299
3299
3299
3299
3299
3299
34
342
3422
343
3431
Deratizacija i dezinsekcija
Čišćenja divljih deponija
Čišćenje javnih površina Općine Podgora
Čišćenje plaža
Sanacijska cijena odlagališta
Održavanje zelenih površina
Ostale najamnine i zakupnine
Najamnina za opremu- iluminacija
Najam prostora za ambulantu
Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja
Geodetsko-katastarske usluge
Usluge nadzora građevinskih radova
Ostale intelektualne usluge
Računalne usluge
Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja , uvezivanja
Ostale nespomenute usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i
upravnih vijeća
Naknade biračkim odborima
Reprezentacija-općina
Reprezentacija- proslave i slično
Nagrada općine
Rashodi za izbore
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Rashodi za parkirališta, sezonske djelatnike
Rahodi za vatrogasce i požare
Rashodi za policiju
Organiziranje kulturnih događanja i proslava
Financijski rashodi
Kamate za primljene zajmove
Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih
institucija u javnom sektoru
Ostali financijski rashodi
Usluge platnog prometa
30.000,00
20.000,00
270.000,00
180.000,00
200.000,00
200.000,00
35.000,00
70.000,00
15.000,00
80.000,00
40.000,00
30.000,00
10.000,00
25.000,00
5.000,00
5.000,00
455.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
45.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140,00
900,00
0,00
30.000,00
20.000,00
270.000,00
180.000,00
200.000,00
200.000,00
35.000,00
70.000,00
15.000,00
80.000,00
40.000,00
30.000,00
10.000,00
25.000,00
12.000,00
50.000,00
455.000,00
40.000,00
80.000,00
10.000,00
80.000,00
5.000,00
10.000,00
30.000,00
50.000,00
30.000,00
50.000,00
70.000,00
910.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
80.000,00
10.000,00
80.000,00
5.000,00
10.000,00
30.000,00
50.000,00
30.000,00
50.000,00
70.000,00
910.000,00
20.000,00
20.000,00
890.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
890.000,00
10.000,00
15
3431
3434
3434
37
372
3721
3721
3721
3722
3722
3722
38
381
3811
3811
3811
3811
3811
3811
3811
3811
3811
3811
3811
3811
3811
3811
385
3851
4
41
412
4123
42
Raspodjela sredstava- Državni proračun 5 %
Ovrha
Ostali nespomenuti financijski rashodi
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Jednokratne novčane pomoći obiteljima i kućanstvima
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad
Božićnice umirovljenicima
Sufinanciranje cijene prijevoza učenika, studenata i sportaša
Sufinanciranje boravka u jaslicama u Makarskoj
Darovi djeci
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Ostale tekuće donacije
Nagrade učenicima i studentima
Tekuće donacije za zdravstvenu ambulantu
Donacije DVD-u
Civilna zaštita
Tekuće donacije Gorska služba spašavanja
Donacije Crveni križ
Tekuće donacije sportskim društvima
Tekuće donacije vjerskim zajednicama
Ostale donacije u području kulture
Političke stranke
Ostale nespomenute tekuće donacije
Lovačko društvo Podgora
Tekuće donacije OŠ Don M. Pavlinović
Izvanredni rashodi
Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Nematerijalna imovina
Licence
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
15.000,00
850.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
850.000,00
15.000,00
315.000,00
315.000,00
15.000,00
50.000,00
50.000,00
120.000,00
70.000,00
10.000,00
1.071.000,00
1.061.000,00
41.000,00
29.000,00
30.000,00
550.000,00
5.000,00
40.000,00
10.000,00
201.000,00
40.000,00
55.000,00
10.000,00
15.000,00
5.000,00
30.000,00
10.000,00
10.000,00
4.758.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
4.743.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
131.000,00
131.000,00
0,00
51.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.497.500,00
0,00
0,00
0,00
697.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12,23
12,35
0,00
175,86
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
14,93
0,00
36,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31,47
0,00
0,00
0,00
14,71
315.000,00
315.000,00
15.000,00
50.000,00
50.000,00
120.000,00
70.000,00
10.000,00
1.202.000,00
1.192.000,00
41.000,00
80.000,00
30.000,00
550.000,00
5.000,00
40.000,00
40.000,00
231.000,00
40.000,00
75.000,00
10.000,00
15.000,00
5.000,00
30.000,00
10.000,00
10.000,00
6.255.500,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
5.440.500,00
16
421
4213
4214
4214
4214
4214
4214
4214
4214
4214
4214
4214
4214
4214
4214
4214
4214
4214
4214
4214
422
4221
4221
4222
4223
4227
4227
4227
4227
4227
426
4263
4264
Građevinski objekti
Izgradnja ceste- Podgora
Uređenje rive- Podgora
Šetnica Živogošće Blato
Obalni pojas i obala u Igranima
Šetnica lungo mare Živogošće
Šetnica lungo mare Igrane
Ostali nespomenuti građevinski objekti
Izgradnja igrališta
Okretišta u Podgori
Izgradnja obalnog zida- Živogošće
Izgradnja obale- Drašnice
Izgradnja i uređenje groblja
Izgradnja mrtvačnice
Izgradnja kanalizacije
Javna rasvjeta -Igrane
Javna rasvjeta Živogošće
Javna rasvjeta Drašnice
Javna rasvjeta-Podgora
Spomen obilježje hrvatskim braniteljima
Postrojenja i oprema
Računala i računalna oprema
Ostala uredska oprema
Komunikacijska oprema- telefone i telegrafske centrale s
instalacijama
Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje
Oprema ( t.sredstva za pješačke zone i dr.)
Oprema za tržnicu (štandovi)
Oprema za pješačke zone ( rampe i sl.)
Ostala oprema
Energetski i komunikacijski vodovi-kandelaberi
Nematerijalna proizvedena imovina
Prostorni i urbanistički planovi
Arhitektonsko-urbanističko rješenje i projektna dok. obale
Igrane
2.635.000,00
300.000,00
350.000,00
20.000,00
300.000,00
95.000,00
30.000,00
130.000,00
40.000,00
100.000,00
260.000,00
180.000,00
250.000,00
150.000,00
100.000,00
50.000,00
100.000,00
30.000,00
100.000,00
50.000,00
415.000,00
10.000,00
5.000,00
885.000,00
0,00
550.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240.000,00
0,00
0,00
0,00
125.000,00
0,00
-30.000,00
0,00
0,00
0,00
33.000,00
0,00
0,00
33,59
0,00
157,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
92,31
0,00
0,00
0,00
125,00
0,00
-30,00
0,00
0,00
0,00
7,95
0,00
0,00
3.520.000,00
300.000,00
900.000,00
20.000,00
300.000,00
95.000,00
30.000,00
130.000,00
40.000,00
100.000,00
500.000,00
180.000,00
250.000,00
150.000,00
225.000,00
50.000,00
70.000,00
30.000,00
100.000,00
50.000,00
448.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
50.000,00
35.000,00
150.000,00
60.000,00
100.000,00
1.693.000,00
655.000,00
0,00
33.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-220.500,00
-220.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-13,02
-33,66
5.000,00
33.000,00
50.000,00
35.000,00
150.000,00
60.000,00
100.000,00
1.472.500,00
434.500,00
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
17
4264
4264
4264
4264
Projekt uređenja obalnog pojasa i obale u Podgori
Izrada rješenja, natječaja, projekata, planova, elaborata i sl.
dokumentacije
Izrada ortofoto plana Općine Podgora
Izrada uklopljenog katastarskog plana Općine Podgora
Idejno rješenje Spomen obilježja hrvatskim braniteljima i
Domovinskom ratu
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
Ostali nespomenuti građevinski objekti
4264
45
454
4541
BROJ
KONTA VRSTA PRIHODA / RASHODA
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
8
Primici od financijske imovine i zaduživanja
84
Primici od zaduživanja
Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija
842
u javnom sektoru
Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u
8421
javnom sektoru
350.000,00
0,00
0,00
350.000,00
173.000,00
300.000,00
95.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
173.000,00
300.000,00
95.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
PROMJENA
IZNOS
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
PLANIRANO
(%)
NOVI IZNOS
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
2.000.000,00
18
OPĆINA
PODGORA
Izmjena odluke o proračunu za 2011. god.
POSEBNI DIO
BROJ
POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA
UKUPNO RASHODI / IZDACI
RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE
Glavni program A01 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Program A01 1000 Redovna djelatnost Općinskog vijeća
Aktivnost A01 1000 A100001 Redovna djelatnost Općinskog vijeća
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
R001
3291
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i
upravnih vijeća
R002
3293
Reprezentacija-općina
38
Ostali rashodi
385
Izvanredni rashodi
R003
3851
Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve
Aktivnost A01 1000 A100002 Obilježavanje važnijih datuma
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
R004
3293
Reprezentacija- proslave i slično
R005
3299
Nagrada općine
Aktivnost A01 1000 A100003 Održavanje lokalnih izbora
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE
PLANIRANO
14.726.000,00
235.000,00
235.000,00
PROMJENA
IZNOS
1.605.000,00
0,00
0,00
(%)
10,90
0,00
0,00
NOVI IZNOS
16.331.000,00
235.000,00
235.000,00
235.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
50.000,00
50.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
235.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
50.000,00
50.000,00
40.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
80.000,00
5.000,00
90.000,00
90.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
80.000,00
5.000,00
90.000,00
90.000,00
19
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
R006
3291
Naknade biračkim odborima
R007
3299
Rashodi za izbore
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Glavni program A02 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA JUO
Program A02 1000 TROŠKOVI REDOVNE DJELATNOSTI
Aktivnost A02 1000 A100001 Rashodi za zaposlene
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE
3
Rashodi poslovanja
31
Rashodi za zaposlene
311
Plaće
R008
3111
Neto plaće za redovan rad
R009
3111
Porez na dohodak
R010
3111
Doprinos za mirovinsko osiguranje
312
Ostali rashodi za zaposlene
R011
3121
Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene
313
Doprinosi na plaće
R012
3132
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
R013
3132
Doprinosi za zapošljavanje
Aktivnost A02 1000 A100002 Materijalni rashodi
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
321
Naknade troškova zaposlenima
R014
3211
Dnevnice za službeni put u zemlji
R015
3211
Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji
R016
3211
Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji
R017
3211
Ostali rashodi za službena putovanja
R018
3212
Naknade za prijevoz na posao i s posla
R019
3213
Seminari, savjetovanja i simpoziji
R020
3213
Tečajevi i stručni ispiti
322
Rashodi za materijal i energiju
R021
3221
Uredski materijal
90.000,00
90.000,00
90.000,00
80.000,00
10.000,00
14.491.000,00
2.889.000,00
2.889.000,00
1.221.000,00
1.221.000,00
1.221.000,00
1.221.000,00
975.000,00
680.000,00
120.000,00
175.000,00
80.000,00
80.000,00
166.000,00
150.000,00
16.000,00
203.000,00
203.000,00
203.000,00
203.000,00
90.000,00
5.000,00
5.000,00
45.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
83.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.605.000,00
57.000,00
57.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11,08
1,97
1,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,46
2,46
2,46
2,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,02
0,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
80.000,00
10.000,00
16.096.000,00
2.946.000,00
2.946.000,00
1.221.000,00
1.221.000,00
1.221.000,00
1.221.000,00
975.000,00
680.000,00
120.000,00
175.000,00
80.000,00
80.000,00
166.000,00
150.000,00
16.000,00
208.000,00
208.000,00
208.000,00
208.000,00
90.000,00
5.000,00
5.000,00
45.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
88.000,00
30.000,00
20
R022
R023
R024
R025
R026
3221
3221
3223
3224
Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)
Materijal i sredstvo za čišćenje i održavanje JUO
Električna energija zgrada Općine
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje opreme- JUO
3225
Sitni inventar
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
R027
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Aktivnost A02 1000 A100003 Rashodi za usluge
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
R028
3231
Usluge telefona, telefaksa i interneta
R029
3231
Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)
R030
3231
Rent a car i taxi prijevoz
R031
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja fotokopirnih strojeva,
računala, klima uređaja i slično
R032
3233
Natječaji i oglasi
R033
3233
Ostale usluge promidžbe i informiranja
R034
3234
Opskrba vodom
R035
3234
Iznošenje i odvoz smeća- JUO
R036
3234
Troškovi slivnih voda
R037
3235
Ostale najamnine i zakupnine
R038
3237
Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja
R039
3237
Geodetsko-katastarske usluge
R040
3237
Usluge nadzora građevinskih radova
R041
3237
Ostale intelektualne usluge
R042
3238
Računalne usluge
R043
3239
Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja , uvezivanja
R044
3239
Ostale nespomenute usluge
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
R045
3299
Rashodi za parkirališta, sezonske djelatnike
Aktivnost A02 1000 A100005 Financijski rashodi
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE
5.000,00
3.000,00
35.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
100,00
5.000,00
3.000,00
35.000,00
10.000,00
5.000,00
30.000,00
30.000,00
470.000,00
470.000,00
470.000,00
470.000,00
420.000,00
40.000,00
40.000,00
5.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
52.000,00
52.000,00
52.000,00
52.000,00
52.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11,06
11,06
11,06
11,06
12,38
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
30.000,00
30.000,00
522.000,00
522.000,00
522.000,00
522.000,00
472.000,00
40.000,00
40.000,00
5.000,00
10.000,00
40.000,00
10.000,00
30.000,00
10.000,00
5.000,00
35.000,00
80.000,00
40.000,00
30.000,00
10.000,00
25.000,00
5.000,00
5.000,00
50.000,00
50.000,00
910.000,00
910.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
45.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140,00
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
10.000,00
30.000,00
10.000,00
5.000,00
35.000,00
80.000,00
40.000,00
30.000,00
10.000,00
25.000,00
12.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
910.000,00
910.000,00
21
3
34
342
3422
Rashodi poslovanja
Financijski rashodi
Kamate za primljene zajmove
R046
Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija
u javnom sektoru
343
Ostali financijski rashodi
R047
3431
Usluge platnog prometa
R048
3431
Raspodjela sredstava- Državni proračun 5 %
R049
3434
Ovrha
R050
3434
Ostali nespomenuti financijski rashodi
Kapitalni projekt A02 1000 K100001 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
41
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
412
Nematerijalna imovina
R051
4123
Licence
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
422
Postrojenja i oprema
R052
4221
Računala i računalna oprema
R053
4221
Ostala uredska oprema
R054
4222
Komunikacijska oprema- telefone i telegrafske centrale s instalacijama
R055
4227
Oprema ( t.sredstva za pješačke zone i dr.)
Glavni program A05 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA
OKOLIŠA
Program A05 1000 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Aktivnost A05 1000 A100002 ODRŽAVANJE GROBLJA
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I
ZAJEDNICE
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
322
Rashodi za materijal i energiju
R056
3224
Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
323
Rashodi za usluge
R057
3232
Održavanje groblja
910.000,00
910.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
910.000,00
910.000,00
20.000,00
20.000,00
890.000,00
10.000,00
15.000,00
850.000,00
15.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
70.000,00
70.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
890.000,00
10.000,00
15.000,00
850.000,00
15.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
70.000,00
70.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
50.000,00
4.760.000,00
0,00
-77.500,00
0,00
-1,63
50.000,00
4.682.500,00
4.760.000,00
110.000,00
110.000,00
-77.500,00
100.000,00
100.000,00
-1,63
90,91
90,91
4.682.500,00
210.000,00
210.000,00
110.000,00
110.000,00
30.000,00
30.000,00
80.000,00
80.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
90,91
90,91
0,00
0,00
125,00
125,00
210.000,00
210.000,00
30.000,00
30.000,00
180.000,00
180.000,00
22
Aktivnost A05 1000 A100005 ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA ZA REDOVNO
KORIŠTENJE-DOM
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I
ZAJEDNICE
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
R059
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrade Općine
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
322
Rashodi za materijal i energiju
R058
3224
Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Aktivnost A05 1000 A100006 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
322
Rashodi za materijal i energiju
R061
3224
Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
323
Rashodi za usluge
R062
3232
Održavanje nerazvrstanih cesta- Drašnice
R063
3232
Održavanje nerazvrstanih cesta-Igrane
R064
3232
Održavanje nerazvrstanih cesta-Živogošće
R065
3232
Održavanje nerazvrstanih cesta-Podgora
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I
ZAJEDNICE
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
322
Rashodi za materijal i energiju
R060
3225
Ostali materijal za održavanje (p. signalizacija, inventar i sl)
Aktivnost A05 1000 A100007 JAVNA RASVJETA
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I
ZAJEDNICE
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
322
Rashodi za materijal i energiju
R066
3223
Trošak javne rasvjete
110.000,00
0,00
0,00
110.000,00
110.000,00
0,00
0,00
110.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
1.160.000,00
1.040.000,00
1.040.000,00
1.040.000,00
150.000,00
150.000,00
890.000,00
60.000,00
150.000,00
180.000,00
500.000,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
1.160.000,00
1.040.000,00
1.040.000,00
1.040.000,00
150.000,00
150.000,00
890.000,00
60.000,00
150.000,00
180.000,00
500.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
820.000,00
820.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
820.000,00
820.000,00
820.000,00
820.000,00
470.000,00
470.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
820.000,00
820.000,00
470.000,00
470.000,00
23
323
Rashodi za usluge
R067
3232
Tekuće održavanje javne rasvjete
R068
3232
Investicijsko održavanje javne rasvjete Općina Podgora
Aktivnost A05 1000 A100008 ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ZAŠTITA OKOLIŠA
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
R069
3234
Eko-renta odlagališta-županija
R074
3234
Sanacijska cijena odlagališta
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
R070
3234
Deratizacija i dezinsekcija
R071
3234
Čišćenja divljih deponija
R072
3234
Čišćenje javnih površina Općine Podgora
R073
3234
Čišćenje plaža
Aktivnost A05 1000 A100009 UREĐENJE MJESTA ZA NOVOGODIŠNJE PRAZNIKE I
DRUGA DOGAĐANJA
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I
ZAJEDNICE
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
R075
3232
Iluminacija
R076
3235
Najamnina za opremu- iluminacija
Aktivnost A05 1000 A110000 ODRŽAVANJE OSTALIH JAVNIH POVRŠINAPARKIRALIŠTA, PARKOVI...
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I
ZAJEDNICE
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
322
Rashodi za materijal i energiju
R077
3224
Materijal i dijelovi za održavanje ostalih javnih površina
323
Rashodi za usluge
R078
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanje plaža
350.000,00
150.000,00
200.000,00
1.400.000,00
1.400.000,00
900.000,00
900.000,00
900.000,00
700.000,00
200.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
30.000,00
20.000,00
270.000,00
180.000,00
85.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,94
350.000,00
150.000,00
200.000,00
1.400.000,00
1.400.000,00
900.000,00
900.000,00
900.000,00
700.000,00
200.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
30.000,00
20.000,00
270.000,00
180.000,00
87.500,00
85.000,00
2.500,00
2,94
87.500,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
15.000,00
70.000,00
830.000,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
0,00
-180.000,00
2,94
2,94
2,94
16,67
0,00
-21,69
87.500,00
87.500,00
87.500,00
17.500,00
70.000,00
650.000,00
830.000,00
-180.000,00
-21,69
650.000,00
830.000,00
830.000,00
150.000,00
150.000,00
680.000,00
400.000,00
-180.000,00
-180.000,00
0,00
0,00
-180.000,00
-300.000,00
-21,69
-21,69
0,00
0,00
-26,47
-75,00
650.000,00
650.000,00
150.000,00
150.000,00
500.000,00
100.000,00
24
R079
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja ostalih javnih površina
R080
3234
Održavanje zelenih površina
Kapitalni projekt A05 1000 K100000 NABAVA OPREME ZA KOMUNALNU
INFRASTRUKTRURU
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I
ZAJEDNICE
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
422
Postrojenja i oprema
R081
4227
Oprema za tržnicu (štandovi)
R082
4227
Oprema za pješačke zone ( rampe i sl.)
R083
4227
Ostala oprema
Glavni program A07 PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Program A07 1000 PROSTORNO PLANIRANJE
Kapitalni projekt A07 1000 K100000 PROSTORNO PLANIRANJE
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I
ZAJEDNICE
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
426
Nematerijalna proizvedena imovina
R086
4263
Prostorni i urbanistički planovi
R084
4264
Arhitektonsko-urbanističko rješenje i projektna dok. obale Igrane
R085
4264
Projekt uređenja obalnog pojasa i obale u Podgori
R087
4264
Izrada rješenja, natječaja, projekata, planova, elaborata i sl.
dokumentacije
R088
4264
Izrada ortofoto plana Općine Podgora
R089
4264
Izrada uklopljenog katastarskog plana Općine Podgora
Program A07 1100 IZGRADNJA I UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA OPĆINE PODGORA
Kapitalni projekt A07 1100 K100000 IZGRADNJA I UREĐENJE PJEŠAČKIH ZONA I
ŠETNICA
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I
ZAJEDNICE
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421
Građevinski objekti
R090
4214
Uređenje rive- Podgora
80.000,00
200.000,00
245.000,00
120.000,00
0,00
0,00
150,00
0,00
0,00
200.000,00
200.000,00
245.000,00
245.000,00
0,00
0,00
245.000,00
245.000,00
245.000,00
245.000,00
35.000,00
150.000,00
60.000,00
4.358.000,00
1.673.000,00
1.673.000,00
1.673.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.464.500,00
-220.500,00
-220.500,00
-220.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33,60
-13,18
-13,18
-13,18
245.000,00
245.000,00
245.000,00
35.000,00
150.000,00
60.000,00
5.822.500,00
1.452.500,00
1.452.500,00
1.452.500,00
1.673.000,00
1.673.000,00
1.673.000,00
655.000,00
100.000,00
350.000,00
173.000,00
-220.500,00
-220.500,00
-220.500,00
-220.500,00
0,00
0,00
0,00
-13,18
-13,18
-13,18
-33,66
0,00
0,00
0,00
1.452.500,00
1.452.500,00
1.452.500,00
434.500,00
100.000,00
350.000,00
173.000,00
300.000,00
95.000,00
1.505.000,00
795.000,00
0,00
0,00
790.000,00
550.000,00
0,00
0,00
52,49
69,18
300.000,00
95.000,00
2.295.000,00
1.345.000,00
795.000,00
550.000,00
69,18
1.345.000,00
795.000,00
795.000,00
795.000,00
350.000,00
550.000,00
550.000,00
550.000,00
550.000,00
69,18
69,18
69,18
157,14
1.345.000,00
1.345.000,00
1.345.000,00
900.000,00
25
R091
4214
Šetnica Živogošće Blato
R092
4214
Obalni pojas i obala u Igranima
R093
4214
Šetnica lungo mare Živogošće
R094
4214
Šetnica lungo mare Igrane
Kapitalni projekt A07 1100 K100005 IZGRADNJA STEPENIŠTA
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I
ZAJEDNICE
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421
Građevinski objekti
R095
4214
Ostali nespomenuti građevinski objekti
Kapitalni projekt A07 1100 K100008 IZGRADNJA IGRALIŠTA
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421
Građevinski objekti
R096
4214
Izgradnja igrališta
Kapitalni projekt A07 1100 K100009 IZGRADNJA OSTALIH OBJEKATA
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I
ZAJEDNICE
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421
Građevinski objekti
R097
4214
Okretišta u Podgori
R098
4214
Izgradnja obalnog zida- Živogošće
R099
4214
Izgradnja obale- Drašnice
Program A07 2000 IZGRADNJA I UREĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA
Kapitalni projekt A07 2000 K100000 IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421
Građevinski objekti
R100
4213
Izgradnja ceste- Podgora
Program A07 2500 IZGRADNJA I UREĐENJE GROBLJA
Kapitalni projekt A07 2500 K100000 iZGRADNJA GROBLJA
20.000,00
300.000,00
95.000,00
30.000,00
130.000,00
130.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
300.000,00
95.000,00
30.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
540.000,00
540.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240.000,00
240.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44,44
44,44
130.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
780.000,00
780.000,00
540.000,00
540.000,00
540.000,00
100.000,00
260.000,00
180.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
400.000,00
400.000,00
240.000,00
240.000,00
240.000,00
0,00
240.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44,44
44,44
44,44
0,00
92,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
780.000,00
780.000,00
780.000,00
100.000,00
500.000,00
180.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
400.000,00
400.000,00
26
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I
ZAJEDNICE
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421
Građevinski objekti
R101
4214
Izgradnja i uređenje groblja
R102
4214
Izgradnja mrtvačnice
Program A07 3000 ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
Kapitalni projekt A07 3000 K100000 IZGRADNJA SUSTAVA OTPADNIH VODA
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421
Građevinski objekti
R103
4214
Izgradnja kanalizacije
Program A07 5000 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE
Kapitalni projekt A07 5000 K100000 ULAGANJA U JAVNU RASVJETU
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I
ZAJEDNICE
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421
Građevinski objekti
R105
4214
Javna rasvjeta -Igrane
R106
4214
Javna rasvjeta Živogošće
R107
4214
Javna rasvjeta Drašnice
R108
4214
Javna rasvjeta-Podgora
422
Postrojenja i oprema
R104
4227
Energetski i komunikacijski vodovi-kandelaberi
Program A07 8000 IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA
Kapitalni projekt A07 8000 K100000 IZGRADNJA SUSTAVA VODOOPSKRBE
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I
ZAJEDNICE
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
454
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
R139
4541
Ostali nespomenuti građevinski objekti
Glavni program A09 PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI
400.000,00
0,00
0,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
250.000,00
150.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
380.000,00
380.000,00
380.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125.000,00
125.000,00
125.000,00
125.000,00
125.000,00
125.000,00
125.000,00
-30.000,00
-30.000,00
-30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
-7,89
-7,89
-7,89
400.000,00
400.000,00
400.000,00
250.000,00
150.000,00
225.000,00
225.000,00
225.000,00
225.000,00
225.000,00
225.000,00
225.000,00
350.000,00
350.000,00
350.000,00
380.000,00
380.000,00
280.000,00
50.000,00
100.000,00
30.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
-30.000,00
-30.000,00
-30.000,00
0,00
-30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
-7,89
-7,89
-10,71
0,00
-30,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350.000,00
350.000,00
250.000,00
50.000,00
70.000,00
30.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
430.000,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
51.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11,86
800.000,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
481.000,00
27
Program A09 1000 PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOVČANIH DAVANJA
Aktivnost A09 1000 A200000 POTICANJE USTANOVA I UDRUGA SOCIJALNOG
KARAKTERA
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
R109
3811
Ostale tekuće donacije
Aktivnost A09 1000 A200001 NAGRADE UČENICIMA
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
R110
3811
Nagrade učenicima i studentima
Tekući projekt A09 1000 T100001 SUFINANCIRANJE CIJENE PRIJEVOZA UČENICIMA,
STUDENTIMA I SPORTAŠIMA
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA
3
Rashodi poslovanja
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge
naknade
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
R111
3722
Sufinanciranje cijene prijevoza učenika, studenata i sportaša
Tekući projekt A09 1000 T100002 POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA
3
Rashodi poslovanja
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge
naknade
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
R112
3721
Jednokratne novčane pomoći obiteljima i kućanstvima
R113
3721
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad
R114
3722
Sufinanciranje boravka u jaslicama u Makarskoj
R115
3722
Darovi djeci
Tekući projekt A09 1000 T100004 POMOĆI UMIROVLJENICIMA
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA
3
Rashodi poslovanja
430.000,00
41.000,00
51.000,00
0,00
11,86
0,00
481.000,00
41.000,00
41.000,00
41.000,00
41.000,00
41.000,00
41.000,00
29.000,00
29.000,00
29.000,00
29.000,00
29.000,00
29.000,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.000,00
51.000,00
51.000,00
51.000,00
51.000,00
51.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
175,86
175,86
175,86
175,86
175,86
175,86
0,00
41.000,00
41.000,00
41.000,00
41.000,00
41.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
145.000,00
145.000,00
145.000,00
145.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00
120.000,00
145.000,00
145.000,00
145.000,00
145.000,00
145.000,00
15.000,00
50.000,00
70.000,00
10.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
145.000,00
15.000,00
50.000,00
70.000,00
10.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
28
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge
naknade
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
R116
3721
Božićnice umirovljenicima
Tekući projekt A09 1000 T100006 POTPOMAGANJE RADA AMBULANTE
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
R117
3235
Najam prostora za ambulantu
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
R118
3811
Tekuće donacije za zdravstvenu ambulantu
Glavni program A11 ZAŠTITA I SIGURNOST
Program A11 1000 VATROGASTVO, CIVILNA ZAŠTITA I SIGURNOST
Aktivnost A11 1000 A100000 OBRANA OD POŽARA
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
R119
3811
Donacije DVD-u
Aktivnost A11 1000 A100001 TROŠKOVI CIVILNE ZAŠTITE
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 02 OBRANA
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
R120
3811
Civilna zaštita
Aktivnost A11 1000 A100004 FINANCIRANJE UDRUGA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I
SIGURNOST
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
R121
3811
Tekuće donacije Gorska služba spašavanja
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
685.000,00
685.000,00
550.000,00
550.000,00
550.000,00
550.000,00
550.000,00
550.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,38
4,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60,00
50.000,00
50.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
715.000,00
715.000,00
550.000,00
550.000,00
550.000,00
550.000,00
550.000,00
550.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
80.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
29
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
R122
3811
Donacije Crveni križ
Aktivnost A11 1000 A10003 PRIJEM DRUGIH VATROGASNIH POSTROJBI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
R123
3299
Rahodi za vatrogasce i požare
Tekući projekt A11 1000 T100000 ODRŽAVANJE JAVNOG REDA I MIRA- POLICIJA
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
R124
3299
Rashodi za policiju
Glavni program A13 PROGRAMSKA DJELATNOST- ŠPORT
Program A13 1000 ŠPORTSKE UDRUGE I DRUŠTVA
Aktivnost A13 1000 A100000 FINANCIRANJE ŠPORTSKIH UDRUGA I DRUŠTAVA
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
R125
3811
Tekuće donacije sportskim društvima
Glavni program A17 PROGRAMSKA DJELATNOST-KULTURA i RELIGIJA
Program A17 1000 PROGRAMI U KULTURI, KULTURNE UDRUGE I DRUŠTVA
Aktivnost A17 1000 A100000 ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE I VJERSKIH
OBJEKATA
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
R126
3232
Održavanje Kula Zale-Igrane
R127
3232
Obnova i održavanje kulturno-povijesne baštine Općine Podgora
38
Ostali rashodi
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
201.000,00
201.000,00
201.000,00
201.000,00
201.000,00
201.000,00
201.000,00
201.000,00
490.000,00
490.000,00
295.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
300,00
300,00
300,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14,93
14,93
14,93
14,93
14,93
14,93
14,93
14,93
4,08
4,08
0,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
231.000,00
231.000,00
231.000,00
231.000,00
231.000,00
231.000,00
231.000,00
231.000,00
510.000,00
510.000,00
295.000,00
295.000,00
295.000,00
255.000,00
255.000,00
120.000,00
135.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
295.000,00
295.000,00
255.000,00
255.000,00
120.000,00
135.000,00
40.000,00
30
381
Tekuće donacije
R128
3811
Tekuće donacije vjerskim zajednicama
Aktivnost A17 1000 A100001 FINANCIRANJE KULTURNIH UDRUGA I DRUŠTAVA
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
R129
3811
Ostale donacije u području kulture
Aktivnost A17 1000 A100005 ORGANIZIRANJE KULTURNIH ZBIVANJA I PROSLAVA
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
R130
3299
Organiziranje kulturnih događanja i proslava
Kapitalni projekt A17 1000 K100010 IZGRADNJA SPOMEN OBILJEŽJA DOMOVINSKOM
RATU
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421
Građevinski objekti
R131
4214
Spomen obilježje hrvatskim braniteljima
426
Nematerijalna proizvedena imovina
R132
4264
Idejno rješenje Spomen obilježja hrvatskim braniteljima i Domovinskom
ratu
Glavni program A22 CIVILNO DRUŠTVO I OSTALE DRUŠTVENE POTREBE
Program A22 1000 CIVILNO DRUŠTVO I OSTALE DRUŠTVENE POTREBE
Aktivnost A22 1000 A100000 FINANCIRANJE UDRUGA
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
R133
3811
Političke stranke
R134
3811
Ostale nespomenute tekuće donacije
R135
3811
Lovačko društvo Podgora
GLAVA 02 ODGOJ I OBRAZOVANJE
40.000,00
40.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36,36
36,36
36,36
36,36
36,36
36,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
40.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
50.000,00
50.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
50.000,00
50.000,00
20.000,00
20.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
10.000,00
15.000,00
5.000,00
648.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,63
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
10.000,00
15.000,00
5.000,00
678.000,00
31
Glavni program A15 ODGOJ I OBRAZOVANJE
Program A15 1000 PREDŠKOLSKI ODGOJ
Aktivnost A15 1000 A100001 REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA-MORSKI
KONJIĆ
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE
Korisnik DJEČJI VRTIĆ MORSKI KONJIĆ
3
Rashodi poslovanja
31
Rashodi za zaposlene
311
Plaće
R136
3111
Bruto plaće za dječji vrtić
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
R137
3232
Održavanje dječjeg vrtića Morski konjić
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
422
Postrojenja i oprema
R137-A
4223
Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje
Program A15 1001 ŠKOLSKI ODGOJ
Aktivnost A15 1001 A100001 USLUGE U ŠKOLSTVU IZNAD STANDARDA
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
R138-A
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja škole
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
R138
3811
Tekuće donacije OŠ Don M. Pavlinović
648.000,00
618.000,00
618.000,00
30.000,00
0,00
0,00
4,63
0,00
0,00
678.000,00
618.000,00
618.000,00
618.000,00
618.000,00
618.000,00
528.000,00
528.000,00
528.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
-33.000,00
0,00
0,00
0,00
-33.000,00
-33.000,00
-33.000,00
33.000,00
33.000,00
33.000,00
33.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5,34
0,00
0,00
0,00
-36,67
-36,67
-36,67
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
618.000,00
618.000,00
585.000,00
528.000,00
528.000,00
528.000,00
57.000,00
57.000,00
57.000,00
33.000,00
33.000,00
33.000,00
33.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
32
OPĆINA PODGORA
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
BROJ
UKUPNO
KONTA
1
RAZDJEL
Kapitalni
projekt
4123
4221
4222
4227
Kapitalni
projekt
4227
Kapitalni
projekt
4263
4264
Kapitalni
projekt
4214
Kapitalni
projekt
4214
Kapitalni
projekt
4214
INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ
/KAPITALNA DONACIJA
2
SVEUKUPNO
002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
K100001 Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
Licence
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
K100000 NABAVA OPREME ZA KOMUNALNU
INFRASTRUKTRURU
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
K100000 PROSTORNO PLANIRANJE
Umjetnička, literarna i znanstvena djela
Ostala nematerijalna proizvedena imovina
K100000 IZGRADNJA I UREĐENJE PJEŠAČKIH
ZONA I ŠETNICA
Ostali građevinski objekti
K100005 IZGRADNJA STEPENIŠTA
Ostali građevinski objekti
K100008 IZGRADNJA IGRALIŠTA
Ostali građevinski objekti
2011
3
6.252.500,00
6.252.500,00
2012
4
2.593.955,00
2.593.955,00
2013
5
2.824.497,97
2.824.497,97
( od 2 do 5)
6
11.670.952,97
11.670.952,97
85.000,00
15.000,00
15.000,00
5.000,00
50.000,00
65.000,00
25.000,00
15.000,00
5.000,00
20.000,00
72.041,17
15.991,17
30.840,00
5.210,00
20.000,00
222.041,17
55.991,17
60.840,00
15.210,00
90.000,00
245.000,00
245.000,00
150.455,00
150.455,00
125.040,00
125.040,00
520.495,00
520.495,00
1.452.500,00
884.500,00
568.000,00
510.100,00
306.000,00
204.000,00
602.940,00
361.764,00
241.176,00
2.565.540,00
1.552.264,00
1.013.176,00
1.345.000,00
1.345.000,00
693.400,00
693.400,00
531.250,00
531.250,00
2.569.650,00
2.569.650,00
130.000,00
130.000,00
30.000,00
30.000,00
25.000,00
25.000,00
185.000,00
185.000,00
40.000,00
40.000,00
65.000,00
65.000,00
75.000,00
75.000,00
180.000,00
180.000,00
33
Kapitalni
projekt
4214
Kapitalni
projekt
4213
Kapitalni
projekt
4214
Kapitalni
projekt
4214
Kapitalni
projekt
4227
4214
Kapitalni
projekt
4214
4264
Kapitalni
projekt
454
K100009 IZGRADNJA OSTALIH OBJEKATA
Ostali građevinski objekti
780.000,00
780.000,00
150.000,00
150.000,00
260.000,00
260.000,00
1.190.000,00
1.190.000,00
K100000 IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA
Ceste, željeznice i slični građevinski objekti
300.000,00
300.000,00
382.000,00
382.000,00
543.720,80
543.720,80
1.225.720,80
1.225.720,80
K100000 iZGRADNJA GROBLJA
Ostali građevinski objekti
K100000 IZGRADNJA SUSTAVA OTPADNIH
VODA
Ostali građevinski objekti
400.000,00
400.000,00
240.000,00
240.000,00
180.000,00
180.000,00
820.000,00
820.000,00
225.000,00
225.000,00
104.000,00
104.000,00
108.368,00
108.368,00
437.368,00
437.368,00
K100000 ULAGANJA U JAVNU RASVJETU
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
Ostali građevinski objekti
K100010 IZGRADNJA SPOMEN OBILJEŽJA
DOMOVINSKOM RATU
Ostali građevinski objekti
Ostala nematerijalna proizvedena imovina
K100000 IZGRADNJA SUSTAVA
VODOOPSKRBE
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
380.000,00
100.000,00
280.000,00
204.000,00
104.000,00
100.000,00
301.138,00
108.368,00
192.770,00
885.138,00
312.368,00
572.770,00
70.000,00
50.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
50.000,00
20.000,00
800.000,00
800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800.000,00
800.000,00
Članak 2.
Projekcija proračuna za 2012 i 2013. godinu ostaje nepromijenjena.
34
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ˝Glasniku˝,službenom
glasilu Općine Podgora.
Klasa: 021-05/11-01/286
Ur.broj: 2147/05-11/1
Podgora, 29. ožujka 2011.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Stjepan Vela v.r.
35
Na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 26/03, 82/04,
110/04 i 178/04), te članka 32. Statuta Općine Podgora, Općinsko vijeće Općine Podgora na
svojoj 15. sjednici održanoj 29. ožujka 2011. godine donosi;
ODLUKU
O izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnoj naknadi
Članak 1.
Mijenja se članak 9. Odluke o komunalnoj naknadi (Glasnik br. 5/2001) i sada glasi;
V. ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE
Rješenje o komunalnoj naknadi donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Podgora za
kalendarsku godinu do 31. ožujka tekuće godine s obvezom plaćanja za tekuću godinu i
nadalje, ako se na osnovi odluke predstavničkog tijela mijenja njezina visina u odnosu na
prethodnu godinu.
Komunalnu naknadu obveznici plaćaju u mjesečnom iznosu do 20 – og dana u
mjesecu za prethodni mjesec.
Obveznicima komunalne naknade dostavlja se svake godine 12 uplatnica s mjesečnim
iznosom komunalne naknade za tekuću godinu, i 13. uplatnica s cjelogodišnjim iznosom
ukoliko obveznik, po vlastitom slobodnom izboru, želi uplatiti komunalnu naknadu za cijelu
godinu od jednom.
Članak 2.
Ova Odluka objavit će se u Glasniku, službenom glasilu Općine Podgora i stupa na
snagu danom objave.
Klasa: 021-05/11-01/287
Ur.broj: 2147/05-11/1
Podgora, 29. ožujka 2011.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Stjepan Vela v.r.
36
Na temelju članka 68. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 30. Zakona o
financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« br.
117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06 i 26/07 –
Odluka Ustavnog suda RH, 73/08), i članka 32. Statuta Općine Podgora (Glasnik Općine
Podgora br. 05/09) Općinsko vijeće Općine Podgora na sjednici održanoj 29. ožujka 2011.
godine donosi;
ODLUKU
O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE PODGORA
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se općinski porezi, na temelju kojih se ostvaruju prihodi
kojima u okviru samoupravnog djelokruga Općina Podgora slobodno raspolaže, porezni
obveznici, porezna osnovica, stope i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza u
skladu sa Zakonom.
II. VRSTE POREZA
Članak 2.
Općinski porezi su:
1. prirez poreza na dohodak – uređuje se posebnom odlukom
2. porez na potrošnju
3. porez na kuće za odmor
4. porez na tvrtku ili naziv
5. porez na korištenje javnih površina.
2. Porez na potrošnju
Članak 3.
Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% od osnovice na koju se plaća porez na
potrošnju u rokovima propisanima za plaćanje poreza na dodatnu vrijednost.
Članak 4.
37
Obveznik poreza na potrošnju jest pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske
usluge na području Općine Podgora.
Članak 5.
Nadzor nad evidentiranjem, obračunavanjem i plaćanjem poreza na potrošnju obavlja
Republika Hrvatska – Ministarstvo financija, Porezna uprava – područni ured Split, Ispostava
Makarska.
3. Porez na kuće za odmor
Članak 6.
Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor
na području Općine Podgora.
Građani Republike Hrvatske koji imaju dvojno državljanstvo i prebivalište na
području općine Podgora, ali nisu obveznici poreza na dohodak na području općine Podgora,
niti ostvaruju mirovinu u Republici Hrvatskoj, a vlasnici su kuće na podrućju općine Podgora,
obveznici su poreza na kuće za odmor.
Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste
povremeno ili sezonski.
Članak 7.
Porez na kuće za odmor plaća se 15,00 kn po četvornom metru korisne površine kuće
za odmor, i to za cijelo područje Općine Podgora.
Članak 8.
Porez na kuće za odmor ne plaća se:
- na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda
(poplava, požar, potres) te starosti i trošnosti;
– koje predstavljaju zaštićeni spomenik kulture;
Hrvatski vojni invalidi Domovinskog rata plaćaju porez na kuće za odmor iz Članka
10. ove Odluke umanjen za 80%.
Članak 9.
Obveznici poreza na kuće za odmor dužni su Općini Podgora dostaviti podatke o
kućama za odmor, najkasnije do 31. ožujka godine za koju se razrezuje porez.
U postupku dokazivanja statusa kuće za odmor, osim osobne iskaznice, uzimat će se u
obzir i sljedeća dokumentacija: putovnica, potvrda o zasnovanom radnom odnosu, izjava o
izabranom liječniku, mjesto i vrijeme nastanka troška električne energije, vode, telefona,
38
prijema poštanske pošiljke, mjesto podnošenja porezne prijave, izjave svjedoka, očevid i svi
drugi raspoloživi podaci.
Članak 10.
Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave Rješenja o
utvrđivanju tog poreza, u korist Proračuna Općine Podgora, žiro-račun broj 23300031833900002.
4. Porez na tvrtku ili naziv
Članak 11.
Obveznici poreza na tvrtku ili naziv su pravne ili fizičke osobe koje su obveznici
poreza na dobit ili poreza na dohodak i registrirane su za obavljanje djelatnosti..
Osobe iz stavka 1. ovog članka koje u svom sastavu imaju poslovne jedinice
(prodavaonice, pogone, radionice, prodajna mjesta) obveznici su poreza na tvrtku ili naziv za
svaku poslovnu jedinicu.
Porez na tvrtku ili naziv plaćaju obveznici kojima je sjedište ili prebivalište ili
uobičajeno boravište na području Općine Podgora, te obveznici iz stavka 1. ovog članka koji
na području općine Podgora imaju poslovne jedinice ili objekte, neovisno o tome na kojem
području imaju sjedište tvrtke , prebivalište ili uobičajeni boravište,i to za svaku poslovnu
jedinicu ili objekt posebno.
Obveznik poreza na tvrtku ili naziv dužan je tvrtku ili naziv, promjenu tvrtke ili naziva
i svaku drugu promjenu koja utječe na visinu poreza prijaviti Upravnom odjelu za proračun i
financije Općine Podgora, najkasnije do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez, odnosno
u roku od 15 dana od dana upisa u registar, odnosno nastale promjene.
Obveznici poreza na tvrtku ili naziv koji ne obavljaju djelatnost ne plaćaju porez na
tvrtku ili naziv.
Porez na tvrtku ili naziv ne plaćaju:
-
javna poduzeća u vlasništvu Općine,
poduzeća i radnje humanitarnih organizacija i udruga
poduzeća i radnje koje zapošljavaju 40% ili više invalidnih osoba
Članak 12.
Porez na tvrtku ili naziv plaća se u godišnjem iznosu i to:
1.) pravne osobe s područja trgovine, ugostiteljstva, turizma, poljoprivrede, šumarstva,
graditeljstva, prometa
– do 10 zaposlenih 1000,00 kuna
39
– od 11 i više zaposlenih 2000,00 kuna
2.) fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnosti:
– turističke , ugostiteljske i uslužne djelatnosti 800,00 kuna
– ostale djelatnosti 500,00 kuna.
3.) kiosk za prodaju tiska 500,00 kuna
4.) trgovine prehrambenim proizvodima do 50 zaposlenih 1000,00 kuna
5.)za izdvojene poslovne jedinice ili objekte pravne ili fizičke osobe obveznici iz članka 11.
ove Odluke plaćaju porez propisan člankom 12. točkama 1. i 2. ove Odluke.
Porez na tvrtku ili naziv plaća se u roku od 15 dana od dana dostave Rješenja o utvrđivanju
tog poreza, u korist Proračuna Općine Podgora, žiro-račun broj 2330003-1833900002
5. Porez na korištenje javnih površina
Članak 13.
U ovoj odluci upotrebljavaju se pojmovi sa slijedećim značenjem:
- Kiosk je montažni objekt iz kojega se pružaju usluge prodaje duhanskih proizvoda i
tiskovina, prodaje suvenira i rukotvorina, te jela, sladoleda, napitaka, voća i povrća
maksimalne površine 12 m2. Uz svaki kiosk mogu se postaviti maksimalno tri stalka, koji se
posebno ne naplaćuju, ukupne korisne ( vertikalne ) površine stalka 3 m2, a ukupne tlocrtne
površine 1 m2, za prodaju razglednica, suvenira, rukotvorina, bižuterije i drugih sitnih
proizvoda, te za izlaganje manje količine robe koja se prodaje. Njegova postava na javnu
površinu naplaćuje se prema čl.17. st.2. ove Odluke.
- Štand je montažni objekt koji se sastoji od stola zatvorenog sa sve četiri strane maksimalne
tlocrtne površine do 3 m2 koji može služiti kao skladište, i plastične sjenice nad istim. Sa
štanda se mogu pružati razne usluge, prodavati suveniri, rukotvorine, bižuterija,razni
proizvodi, voće i povrće, suveniri domaće izrade, igračke, isl., a posebno se ne mogu
prodavati obuća ( osim suvenir obuće vlastite- hrvatske proizvodnje), plažni program i
plastična galanterija . Uz svaki štand mogu se postaviti maksimalno tri stalka, koji se posebno
ne naplaćuju, ukupne korisne ( vertikalne ) površine stalka 3 m2, a ukupne tlocrtne površine 1
m2, za prodaju razglednica, suvenira, rukotvorina, bižuterije i drugih sitnih proizvoda, te za
izlaganje manje količine robe koja se prodaje sa štanda. Postava štanda na javnu površinu
naplaćuje se prema čl.17. st.2. ove Odluke.
- Kućica otvorenog tipa je montažni objekt tj. jedno prostorna građevina izrađena na način
da se u konstrukcijskom i u dijelovima koji nisu konstrukcijski povezani, izvode u pravilu, u
suhoj izvedbi bez primjene građevinskih veziva. Montažni objekt podrazumijeva mogućnost
demontaže ili premještanja odnosno uklanjanja objekta na način da podloga ostaje
neizmijenjena. Oblikovanje kućice treba biti kvalitetno, sukladno ambijentu lokacije uz
primjenu suvremenih materijala, a može se vršiti prodaja kao na štandu uz postavljanje
maksimalno 6 stalaka max tlocrtne površine 3m2, koji se posebno ne naplaćuju.Postava
kućice otvorenog tipa na javnu površinu naplaćuje se prema čl.17. st.2. ove Odluke.
40
- Štekat je otvoreni javni prostor na kojem se pružaju ugostiteljske usluge na kojem zakupac
poslovnog prostora može postaviti stolove, stolice, klupe, pomoćne radne i uslužne površine i
slične pojedinačne naprave sa kojih gosti konzumiraju ugostiteljsku uslugu. Štekat se može
ograditi od ostatka javne površine ili od ostalih javnih površina sa odgovarajućim pokretnim
ogradama i nepokretnim ogradama za koje je potrebni ishoditi posebno odobrenje općine
Podgora. Na zakupljenom štekatu mogu se postaviti suncobrani ili sjenice koji se posebno ne
naplaćuju. Na zakupljenom štekatu unutar cjelovite jedinice štekata , a ne kao izdvojeni dio,
mogu se postaviti aparati i škrinje za prodaju sladoleda, slastica, pića i sl. koji se posebno ne
naplaćuju. U slučaju da se gore navedeni aparati postavljaju kao izdvojeni dio štekata posebno
se naplaćuju prema svojoj svrsi i namjeni. Reklame i reklamni panoi postavljeni na
zakupljenom štekatu ne naplaćuju se posebno. Postava štekata na javnu površinu naplaćuje se
prema čl.17. st.1. ove Odluke.
- Sjenice su naprave za stvaranje sjene utemeljene u pod, otvorene sa sve četiri bočne strane,
koje se mogu postaviti na zakupljenoj javnoj površini nakon ishođenja potrebnih odobrenja
nadležnih institucija. Naknada za korištenje javne površine pod sjenicom se posebno ne
povećava od redovne cijene javne površine.
- Tende - nadstrešnice su naprave za zaštitu štekata od meteoroloških nepogoda i sastoje se
od krovne konstrukcije i bočnih konstrukcija. Tende - nadstrešnice se mogu postaviti na
zakupljenoj javnoj površini nakon ishođenja potrebnih odobrenja nadležnih institucija.
Naknada za korištenje javne površine pod tendom- nadstrešnicom se povećava prema čl.17.
st.1.alineja 5. ove Odluke.
- Šank na otvorenom je skup rashladnih i proizvodnih naprava iz kojih se može neovisno od
čvrstog ugostiteljskog objekta pružati ugostiteljske usluge prodaje pića, slastica i napitaka.
Može se postaviti na zakupljenoj javnoj površini nakon ishođenja potrebnih odobrenja
nadležnih institucija. Javna površina na kojoj se nalazi otvoreni šank se posebno naplaćuje
prema Čl.17. st.2. ove Odluke.
- Aparat za sladoled je naprava za proizvodnju odnosno održavanje „tekućeg“ sladoleda, a
koja traži priključenje na stabilne električne instalacije, s tim da se za istog rezervira
maksimalna površina od 3 m2 od čega na samu napravu može otpasti maksimalno 2 m2, ako
se koristi javna površina izvan zakupljenog štekata.Njegova postava naplaćuje se prema čl.17.
st.4. ove Odluke.
- Škrinja za sladoled je naprava za duboko zamrzavanje u kojoj se čuvaju industrijski
sladoledi do neposredne prodaje koja traži priključenje na stabilne električne instalacije, s tim
da se za istu rezervira maksimalna površina od 4 m2 od čega na samu napravu može otpasti
maksimalno 3 m2, ako se koristi javna površina izvan zakupljenog štekata naplaćuje se prema
čl.17. st.5. ove Odluke.
- Rashladni pult za sladoled i piće je naprava za održavanje gotovih proizvoda do
neposredne prodaje na otvorenom prostoru koja traži priključenje na stabilne električne
instalacije, s tim da se za istu rezervira maksimalna površina od 6 m2 od čega na samu napravu
može otpasti maksimalno 4m2. Za postavu istog na javnu površinu potrebno je odobrenje
nadležnih institucija i naplaćuje se po Čl.17. st.6. ove Odluke.
- Rashladni uređaj za piće u originalnom pakiranju je naprava za čuvanje pića u
originalnom pakiranju do neposredne prodaje koja traži priključenje na stabilne električne
instalacije, s tim da se isti ne može postaviti na javnu površinu ako se nalazi na manjoj
udaljenosti od 100 m od fiksnog ugostiteljskog objekta sa zakupljenim štekatom izuzev samih
ugostiteljskih objekata sa štekatom.Za postavu istog rezervira se maksimalna površina od 2
m2 od čega na samu napravu može otpasti maksimalno 1m2, ako se koristi javna površina
izvan zakupljenog štekata.Za postavu istog na javnu površinu izvan zakupljenog štekata
potrebno je odobrenje nadležnih institucija i naplaćuje se po Čl.17. st.7. ove Odluke.
41
- Aparat za sok je naprava za proizvodnju sokova od primarnih sirovina ili koncetrata, a koja
traži priključenje na stabilne električne instalacije, s tim da se za isto rezervira maksimalna
površina od 4 m2, od čega na samu napravu može otpasti maksimalno 2 m2, ako se koristi
javna površina izvan zakupljenog štekata, postava istog naplaćuje se po Čl.17. st.8. ove
Odluke.
- Aparat za tople napitke je naprava za proizvodnju toplih napitaka ( kava, čaj, capuccino,
čokolada,mlijeko…), a koja traži priključenje na stabilne električne instalacije, s tim da se za
isto rezervira maksimalna površina od 4 m2, od čega na samu napravu može otpasti
maksimalno 2 m2, ako se koristi javna površina izvan zakupljenog štekata, postava istog
naplaćuje se po Čl.17. st.8. ove Odluke.
- Aparat za pečenje palačinki i sl. je naprava za pečenje proizvoda od lijevanog tijesta, za
koji se rezervira maksimalna površina od 4 m2. Za postavu istog na javnu površinu potrebno
je odobrenje nadležnih institucija i naplaćuje se po Čl.17. st.9. ove Odluke.
- Aparat za pečenje ili kuhanje raznih plodina (kokice, kukuruz i sl) je naprava za
pripravu raznih plodina , za koji se rezervira max. 3m2. Za postavu istog na javnu površinu
naplaćuje se po Čl.17. st.10. ove Odluke.
- Aparat za pripravu i pečenje raznovrsnih pekarskih proizvoda je naprava za
proizvodnju i pečenje raznovrsnih pekarskih proizvoda ili pečenje polu gotovih raznovrsnih
pekarskih proizvoda, za koji se rezervira max 10 m2. Za postavu istog na javnu površinu
naplaćuje se po Čl.17. st.11. ove Odluke.
- Površine ispred prodavaonica su površine na pročelju zgrade ili uz pročelje zgrade na
kojem se nalazi ulaz u samu prodavaonicu i dio nogostupa koji se može zauzeti samo u dužini
unutrašnjeg poslovnog prostora, i to na način da na javnim površinama iste mogu biti sa
vanjskom granicom najviše 1,0 metar udaljene od zida zgrade prodavaonice, uz prethodni
uvjet da se mora ostaviti slobodno najmanje1,5 metara širine pješačkog prolaza ili trotoara
računajući okomito na fasadu zgrade, (osim unutar pješačke zone), uz zabranu korištenja
predmetne površine za odlaganja ambalaže, za izlaganje i/ili prodaju poljoprivrednih i drugih
prehrambenih proizvoda. Na površini ispred prodavaonica se mogu postaviti samo stalci
dubine max. 40 cm.za prodaju razglednica, suvenira, rukotvorina, bižuterije i drugih sitnih
ukrasa, te za izlaganje manje količine robe koja se prodaje u prodavaonici.Ove površine se
posebno naplaćuju po Čl.17. st.20. ove Odluke.
- Tezga za prodaju robe (prehrambeni artilkli) se sastoji od stola zatvorenog sa sve četiri
strane ukupne površine od 3 m2 do 12 m2 sa pokrovom ili bez. Roba se može prodavati i sa
uzdignutih konstrukcija postavljenih bočno i ispred stola ukupnih korisnih površina 4 m2.
Postava iste naplaćuje se po Čl.17. st.3. ove Odluke.
- Jednokratna prodaja je prodaja koja se može provoditi samo povremeno - dnevno na
području općine Podgora i to samo na lokacijama koje odobri ¸općina Podgora., a mogu se
prodavati razni alati za domaćinstvo, posuđe i pribor za jelo, proizvodi izrađeni od pruća i
slame, obuća, proizvodi od drva, keramike, tekstila, stakla, plastike i slično, te prodaja
pokretnih prodavača putem posebno uređenog i opremljenog vozila za prodaju robe izvan
prodavaonice koja se provodi povremeno - dnevno ,a ovdje se mogu prodavati voće i povrće
(u vrećama) na veliko, ostali prehrambeni proizvodi poljoprivrednih proizvođača , gnojivo u
vrećama i slično.Korištenje javne površine u ove svrhe naplaćuje se po Čl.17. st.23. ove
Odluke.
- Aparat za kompjutersku izradu razglednica je pružanje usluga slikanja modela i tiskanja
prigodne razglednice, te pružatelj usluge, aparat i model mogu ukupno zauzeti maksimalno 3
m2. Korištenje javne površine u ove svrhe naplaćuje se po Čl.17. st.12. ove Odluke.
- Crtanje portreta i izrada umjetničkih slika je umjetnička djelatnost sa različitim
tehnikama koja podrazumijeva pravo korištenja ukupne površine od 6 m2, a u sklopu koje je
42
moguće izlagati i prodavati već izrađene slike, te na kojoj se osigurava lokacija za umjetnika i
model. Korištenje javne površine u ove svrhe naplaćuje se po Čl.17. st.13. ove Odluke.
- Body painting je djelatnost oslikavanja tijela, te pružatelj usluge, model i pripadajući stol za
ovu uslugu mogu zauzeti maksimalno 4 m2. od toga stol zauzima maksimalno 1 m2.
Korištenje javne površine u ove svrhe naplaćuje se po Čl.17. st.14. ove Odluke.
- Naprave za zabavu malodobne djece su naprave za zabavu djece od 3-10 godina koje
mogu biti sa vlastitim pogonom ili bez njega, a koja za vrijeme svoje upotrebe ne mijenjaju
pozicije svojih oslonaca. Korištenje javne površine u ove svrhe naplaćuje se po Čl.17. st.18.
ove Odluke.
- Iznajmljivanje automobila, bicikla, motocikla, mopeda i skutera je djelatnost
iznajmljivanja bicikla, motocikla, mopeda i skutera na za to određenoj površini i uz sva
potrebna odobrenja nadležnih tijela,s tim da se na prodajnom mjestu mogu postaviti stol i
stolica za najmodavca te suncobran i pano sa cjenikom usluga ili tipski štand u koliko je za
pojedine lokacije o strane općinske uprave određena upotreba tipskih štandova . Korištenje
javne površine u ove svrhe naplaćuje se po Čl.17. st.19. ove Odluke.
- Prodaja karata za izlete je pružanje usluge reklamiranja, rezerviranja i prodaje karata za
koju prodavač karata zauzima javne površine maksimalno 2 m2, s tim da se na prodajnom
mjestu postavlja stol i stolica za najmodavca te suncobran i pano sa cjenikom usluga ili tipski
štand u koliko je za pojedine lokacije o strane općinske uprave određena upotreba tipskih
štandova . Korištenje javne površine u ove svrhe naplaćuje se po Čl.17. st.15. ove Odluke.
- Brodica se može držati na suhom vezu, zbog zimovanja, samo na privatnim površinama
- Reklama je svako vizualno informiranje potrošača ili kupca o određenim proizvodima ili
uslugama, čime se utječe na njih da kupe te proizvode ili koriste te usluge.Reklamna sredstva
mogu biti: oglasni ormarići, oglasna ploča, zastava sa natpisom ili znakom tvrtke, proizvoda
ili usluge, natpisi na staklenim, metalnim, drvenim.... površinama i sl. Reklamno sredstvo je i
putokaz kojemu je cilj da potencijalni korisnik na najbolji mogući način dođe do sjedišta gdje
se pruža određena usluga ili nudi određeni proizvod.Plakati, oglasi i slične pisane obavijesti
mogu se postavljati samo na oglasnim pločama i ormarićima. Reklamno sredstvo je i
izložbeni ormarić u kojem se izlaže roba.Reklama nije natpis na suncobranu, stolnjaku , čaši i
sl, natpis na taksi vozilu, autobusu, brodu ili brodici i sl. Reklame se mogu postavljati tek
nakon ishođenja pisanog odobrenja od općinske uprave.
- Telefonska govornica je naprava za fiksnu telekomunikaciju koja se postavlja na javnim
površinama u tipiziranim formama
- Skela je montažna naprava za potrebe izvođenja građevinskih i drugih radova na objektima,
koja se postavlja na javnu površinu neposredno uz objekte, može se postaviti samo na osnovi
odobrenja načelnika Općine Podgora po pojedinom zahtjevu.
- Izrada suvenir pečata i novca je djelatnost prodaje suvenira veličine metalnog novca, koji
se izrađuje posebnom napravom veličine do 1 m2 i mehaničkom silom.
- Turistički vlak je vozilo na motorni i električni pogon prigodno ukrašen i uređen za vožnju
putnika po javnim površinama i nerazvrstanim cestama, sa min. jednim priključnim vagonom,
do max. tri priključna vagona. Turistički vlak mora imati sve potrebite ateste i normative
prema zakonskoj regulativi. Trasu korištenja, period i radno vrijeme korištenja određuje
Općina Podgora
Članak 14.
Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe kojima je nadležno
tijelo Općine Podgora odobrilo korištenje javnih površina sukladno Planu upravljanja javnim
površinama na području općine Podgora.
43
Članak 15.
Javnom površinom se smatraju sve površine koje su u stvarnosti u vlasništvu , posjedu
i korištenju od strane Općine Podgora i dijele se na: javne zelene površine, javno prometne
površine, pješačke staze, pješačke zone, trgovi, parkovi, dječja igrališta, ogradni zidovi i
fasade zgrada koje graniče s javnom površinom, te lučko područje i pomorsko dobro za koje
nije dana koncesija niti koncesijsko odobrenje drugim pravnim i fizičkim osobama, te lučko
područje i pomorsko dobro za koje je dana koncesija ili koncesijsko odobrenje drugim
pravnim i fizičkim osobama ali van dnevnog vremena korištenja ili sezonskog termina
korištenja koncesionara kao dopunski sadržaj korištenja drugog ili istog koncesionara ,pravne
ili fizičke osobe.
Članak 16.
Porez na korištenje javnih površina plaća se u godišnjem iznosu bez obzira na
vremenski period korištenja javne površine u koliko nije drugačije naznačeno i to prema svrsi
korištenja, načinu korištenja i zoni odnosno položaju korištenja.
Članak 17.
»Porez na korištenje javnih površina utvrđuje se
1. Za korištenje javnih površina za postavljanje klupa, stolova i stolica (tzv. Štekati) radi
pružanja ugostiteljskih usluga plaća se prema zauzetoj površini po četvornom metru godišnje i
to:
za područje naselja Podgora plaća se:
– na Branimirovoj obali od trgovine Studenac do hotela „Mediteran“ 550 kuna
– na Branimirovoj obali od ulice Ruđera Boškovića do ulice Ivana G. Kovačića 500 kn
– na obali Petra Krešimira IV – Porat do Plišivca 475 kuna
– na šetalištu Sutikla do kraja naselja Čaklje 450 kuna
za područje naselja Drašnice plaća se:
-
na cijelom dijelu naselja Drašnice unutar 100 m od obale 400 kn
za ostale dijelove naselja 300 kn
za područje naselja Igrane plaća se:
-
na cijelom dijelu naselja Igrane od obale do "male ceste" 450 kn
za ostale dijelove naselja 350 kn
za područje naselja Živogošće plaća se:
-
na području predjela Živogošće-Blato unutar 100 m od obale 450 kn
na području predjela Živogošća-Porat unutar 100 m od obale 300 kn
na području predjela Živogošće-Mala duba unutar 100 m od obale 300 kn
44
-
na ostalim dijelovima naselja Živogošća 250 kn
Porez na korištenje gore navedenih javnih površina za obavljanje ugostiteljskih djelatnosti
(Štekata) koji je konstruktivno natkriven tendom-nadstrešnicom, a posluje tijekom cijele
godine (min 10 mjeseci) uvećava se:
-
za Štekat koji ima zatvorene čvrste bočne min dvije stranice 30%,
za Štekat koji ima zatvorene plastične bočne min dvije stranice 20%
Porez na korištenje javnih površina za obavljanje ugostiteljskih djelatnosti (Štekata)
umanjuje se za štekate ili dio štekata koji se postavljaju na javnu površinu u vremenskom
periodu manjem od 40% radnog vremena samog ugostiteljskog objekta u tijeku jednog dana i
to za 50%.
Površina štekata koju koristi isti korisnik na više lokacija računaju se pojedinačno za
svaku lokaciju, te se za svaku pojedinačno izdaje porezno rješenje.
2.Za korištenje javnih površina radi postavljanja kioska, štanda, šanka na otvorenom ili kućice
otvorenog tipa plaća se porez za sezonsko korištenje (1. travanj – 30. listopad) i to:
- za kiosk unutar 100 m od obale u iznosu od 15.000,00 kn. izuzev kioska za prodaju tiska
koji se naplaćuje u iznosu od 9.000,00 kn.
- za kiosk na ostalom području u iznosu od 10.000,00 kn
- za štand tip1- 300x100 cm unutar 100 m od obale u iznosu od 12.000,00 kn
- za štand tip1- 300x100 cm na ostalom području od obale u iznosu od 5.000,00 kn
- za štand tip1- 300x100 cm (samo za voće i povrće) unutar 100 m od obale u iznosu od
9.000,00 kn
- za štand tip1- 300x100 cm (samo za voće i povrće) na ostalom području obale u iznosu od
5.000,00 kn
- za štand tip2-120x 90 cm unutar 100 m od obale u iznosu od 7.000,00 kn
- za štand tip2-ostalo na ostalom području u iznosu od 3.000,00 kn
- za unikatne štandove unutar 100 m od obale uz odobrenje općine po m2 u iznosu od
2.000,00kn
- za unikatne štandove na ostalom području uz odobrenje općine po m2 u iznosu od
1.000,00kn
- za šank na otvorenom (bar) veličine do 5 m2 u iznosu od 7.000,00 kn.
- za šank na otvorenom (bar) veličine veće od 5 m2 do max. 12m2 u iznosu od 15.000,00 kn.
u iznosu od 15.000 kuna.
- za kučicu otvorenog tipa unutar 100 m od obale veličine do 12 m2 u iznosu od 15.000,00 kn
- za kučicu otvorenog tipa unutar 100 m od obale veličine preko 12 m2 u iznosu od 20.000 kn
- za kučicu otvorenog tipa na ostalom području u iznosu od 10.000,00 kn
Ako se štandovi,kiosci ili kučice iz ovog članka koriste za isključivu prodaju
unikatnih, autohtonih, vlastitih i hrvatskih proizvoda ,što dokazuje certifikatom proizvođača,
porez na korištenje javnih površina umanjuje se za 40%.
Ako se štandovi,kiosci ili kučice iz ovog članka koriste za prodaju proizvoda
neprofitabilnih udruga od strane istih ,za svoju korist i u svoje ime porez za korištenje javne
površine umanjuje se za 70%.
45
3.Za korištenje javnih površina radi postavljanja tezge ( od 8m2 – max 12m2) za prodaju robe
plaća se porez na godišnje korištenje u iznosu od 12.000 kuna, za veličine do 8 m2 naplaćuje
se po čl.17 st.2.
4.Za korištenje javnih površina za postavljanje aparata za tekući sladoled, aparata za sok i
aparata za tople napitke i sl. plaća se porez na sezonsko (1. travanj – 30. listopad) korištenje u
iznosu od 5.000 kuna po aparatu
5.Za korištenje javnih površina za postavljanje škrinje za konfekcijski sladoled plaća se porez
na sezonsko (1. travanj – 30. listopad) korištenje u iznosu od 4.000 kuna po aparatu
6.Za korištenje javnih površina za postavljanje rashladnog pulta za sladoled, piće i sl. plaća se
porez na sezonsko (1. travanj – 30. listopad) korištenje u iznosu od 10.000 kuna
7.Za korištenje javnih površina za postavljanje rashladnog uređaja za piće u originalnom
pakiranju plaća se porez na sezonsko (1. travanj – 30. listopad) korištenje u iznosu od 6.000
kuna
8. Za korištenje javnih površina izvan zakupljenih štekata za postavljanje aparata za sokove ili
tople napitke plaća se porez na sezonsko (1. travanj – 30. listopad) korištenje u iznosu od
4.000 kuna.
9.Za korištenje javnih površina za postavljanje aparata za pečenje palačinki i sl. plaća se porez
na sezonsko (1. travanj – 30. listopad) korištenje u iznosu od 6.000 kuna po aparatu
10. Za korištenje javnih površina za postavljanje aparata za pečenje ili kuhanje raznih plodina
(kokice, kukuruz i sl) plaća se porez na sezonsko (1. travanj – 30. listopad) korištenje u iznosu
od 6.000 kuna po aparatu
11. Za korištenje javnih površina za postavljanje aparata za pripravu i pečenje raznovrsnih
polugotovih pekarskih proizvoda plaća se porez na sezonsko (1. travanj – 30. listopad)
korištenje u iznosu od 10.000 kuna po aparatu.
12.Za korištenje javnih površina za postavljanje aparata za kompjutersku izradu razglednica
plaća se porez na sezonsko (1. travanj – 30. listopad) korištenje u iznosu od 3.000 kuna po
aparatu
13.Za korištenje javnih površina radi obavljanja djelatnosti crtanja portreta i izrade
umjetničkih slika plaća se porez na sezonsko (1. travanj – 30. listopad) korištenje u iznosu od
3.000 kuna
14.Za korištenje javnih površina radi obavljanja djelatnosti body painting i tatoo-a plaća se
porez na sezonsko (1. travanj – 30. listopad) korištenje u iznosu od 3.000 kuna
15.Za korištenje javnih površina radi obavljanja djelatnosti prodaje karata za izlete – prodajno
mjesto (štand tip-2 ili drugačije uz dozvolu općine) ,za svaku lokaciju posebno, plaća se porez
na sezonsko (1. travanj – 30. listopad) korištenje u iznosu od:
- 2.200,00 kn za brod ili brodicu kapaciteta do 20 osoba
46
- 3.500,00 kn za brod kapaciteta do 70 osoba
- 4.900,00 kn za brod kapaciteta preko 70 osoba
Prodajno mjesto na rivi ispred broda ili brodice na vezu ne naplaćuje se.
16.Za korištenje javnih površina radi postavljanja reklame za određene proizvode ili usluge
samo uz dozvolu općine Podgora, plaća se po četvornom metru površine reklame godišnje u
iznosu od 700.00 kn/m2.
Obostrano korisni postavljeni reklamni panoi obračunavaju se u ukupnoj površini.
17.Za korištenje javnih površina radi postavljanja izložbeno – prodajnih vitrina i reklama
postavljenih na fasadu objekta, čija dubina konstrukcije prelazi 20 cm, a svojom
ortogonalnom projekcijom zauzimaju javnu površinu ,plaća se po m2 postavljane izložbeno –
prodajne vitrine i reklame površine i to 700,00 kn/m2
18.Za korištenje javnih površina radi postavljanja naprava za zabavu malodobne djece plaća
se prema zauzetoj površini godišnje i to:
– do 5 m2 3.000 kuna
– od 5 m2 do 10 m2 5.000 kuna
– od 10 m2 do 20 m2 8.000 kuna
– više od 20 m2 10.000 kuna
19.Za korištenje javnih površina radi iznajmljivanja renta a car vozila, bicikla, motocikla,
mopeda ,skutera i dječjih automobila plaća se porez na sezonsko (1. travanj – 30. listopad)
korištenje
- za jedno vozilo rent a car 3.500,00 kn
– za iznajmljivanje bicikla 400 kuna po komadu
- za iznajmljivanje motocikla na dva i četiri kotača, mopeda,
skutera i eko skutera po komadu 1.500,00 kn
- za jedan dječji automobil 600,00 kn, dječji romobil 300,00 kn
20. Za korištenje javnih površina radi izlaganja dijela prodajnog programa ispred
prodavaonica prema Čl. 13 ove Odluke plaća se porez na godišnje korištenje i to:
- za površine na pročelju zgrade ili uz pročelje zgrade po m2 zauzetog pročelja – 700 kn/m2
- površine ispred prodavaonice za postavu stalaka ili nosača robe po dužnom metru - 2000 kn
- za postavu stalaka i nosača robe nestandardnih dimenzija koji se mogu postaviti samo uz
odobrenje općine Podgora obračunava se po m2 korištene površine i to: - 3000 kn / m2
47
21.Za korištenje javnih površina za parkiranje auto-taxi vozila ili vozila za prijevoz putnika
plaća se porez za godišnje korištenje:
- za jedno auto-taxi vozilo – 2.000,00 kn
- za jedno vozilo za prijevoz putnika preko 6 sjedala – 3.500,00 kn
- za svako drugo vozilo isti prijevoznik plaća porez uvećan za 50%
22.Za korištenje javne površine za komercijalnu vožnju Turističkog vlaka po trasi i vremenu
koji odredi Općina Podgora plaća se porez na sezonsko (1. travanj – 30. listopad) korištenje u
iznosu od 10.000,00 kn.
23.Za korištenje javnih površina za izlaganje i prodaju umjetničkih slika izvan tipskih
štandova, samo uz odobrenje općine Podgora naplaćuje se:
- po dužnom metru korištenja ako se izlažu u jednom redu min 6 m' , a 500,00 kn/m'
- po m2 korištenja ako se izlažu na uličnu fasadu zgrade min 6 m2, a 900,00 kn/m2
24. Za korištenje javnih površina prigodom blagdana i drugih jednodnevnih svečanosti u
svrhu obavljanja ugostiteljskih i trgovačkih usluga plaća se porez na korištenje javnih
površina dnevno i to:
- za prodaju i usluživanje pića do 2 m2 - 500 kn
- za prodaju i usluživanje hrane bez pripreme do 2 m2 – 400 kn
- za prodaju i usluživanje hrane i pića do 2 m2 – 700 kn
- za prodaju i usluživanje pića do 5 m2 - 1000 kn
- za prodaju i usluživanje hrane bez pripreme do 5 m2 – 800 kn
- za prodaju i usluživanje hrane i pića do 5 m2 – 1400 kn
- za prodaju i usluživanje pića preko 5 m2 - 3000 kn
- za prodaju i usluživanje hrane bez pripreme preko 5 m2 – 2000 kn
- za prodaju i usluživanje hrane i pića preko 5 m2 – 4000 kn
- za pečenje i prodaju mesa sa roštilja do 2 m2 – 500 kn
- za pečenje i prodaju mesa sa roštilja do 5 m2 – 1000 kn
- za pečenje i prodaju ribe sa roštilja do 2 m2 – 200 kn
- za pečenje i prodaju ribe sa roštilja do 5 m2 – 300 kn
- za pečenje i prodaju mesa sa ražnja do 5 m2 – 1000 kn
- za pečenje i prodaju mesa sa ražnja preko 5 m2 – 1500 kn
- za prodaju trgovačke robe do 2 m2 – 200 kn
- za prodaju trgovačke robe do 5 m2 – 400 kn
- za prodaju voća i povrća do 5 m2 – 100 kn
25.Za korištenje javnih površina radi obavljanja djelatnosti prodaje raznih predmeta s
dnevnom naplatom (knjiga, umjetničkih slika, suvenira, bižuterije, tekstila,željezne galanterije
voća i povrća i sl.) plaća se porez za svaki započeti dan u iznosu od 300 kuna
Porez za korištenje javnih površina utvrđen od stavka 2. do stavka 25. ovog članka
umanjuje se ako se površine koriste:
48
-na dijelu Branimirove obale u Podgori od kraja tržnice ( bez tržnice) do ulice I.G.Kovačića
za 5 %
- na obali Petra Krešimira IV u Podgori – porat za 10 % .
- na obali od završetka porta do kraja Plišivca za 20 %
- na obali od hotela „Salines“ u Podgori do početka predjela Čaklje za 10 %
- na obali predio Čaklje – Podgora za 20%
- na području naselja Igrane i Živogošće – Blato 20 %.
- na području naselja Drašnice ,Mala Duba i Živogošće – porat za 30 %
Porez za korištenje javnih površina utvrđen od stavka 1. do stavka 25. ovog
članka načelnik Općine umanjit će za 10 % ako korisnik radi cijelu godinu puno radno
vrijeme, odnosno za 5% ako korisnik radi zimski period skraćeno radno vrijeme uz uvjet da je
sve svoje obveze prema općini Podgora iz prethodne godine podmirivao redovito unutar te
godine zaduženja, te sa predmetnim umanjenjem zatvara dugovanje tekuće godine.Za
ostvarenje ovog prava korisnik javne površine dužan je uz zahtjev za ostvarivanje prava, a na
zahtjev službenika jedinstvenog upravnog odjela općine Podgora priložiti dokaz o
cjelogodišnjem radu (prijava obrta, porezni dokument ili sl.).
Visinu poreza na korištenje javnih površina načelnik općine može umanjiti za 10%
obvezniku poreza koji se samozapošljava ili je hrvatski branitelj iz domovinskog rata uz uvjet
da ima prebivalište ili uobičajeno boravište u Općini Podgora duže od 10 godina, ako je sve
svoje obveze prema općini Podgora iz prethodne dvije godine podmirivao redovito unutar
tekuće godine zaduženja za svaku godinu zaduženja, te sa predmetnim umanjenjem zatvara
dugovanje tekuće godine.
Maksimalan iznos popusta iz prethodnog stavka može iznositi 10% u tekućoj godini.
Visinu poreza na korištenje javnih površina u slučajevima koji nisu predviđeni ovom
odlukom, te posebne manifestacije i sl. odredit će Načelnik Općine posebnom odlukom.
Visina poreza utvrđena za korištenje javnih površina, a koje se daju na korištenje
putem natječaja, smatraju se početnom cijenom.
III. ZAJEDNIČKE ODREDBE
Članak 18.
Poslove u svezi s utvrđivanjem i naplatom poreza iz članka 2. točka 1. i 2. tj. prireza
poreza na dohodak i poreza na potrošnju, obavljat će Ministarstvo financija, Porezna uprava –
područni ured Split, Ispostava Makarska, a poslove u svezi s utvrđivanjem, naplatom i
prisilnom naplatom ostalih poreza obavljat će Jedinstveni upravni odjel općine Podgora.
U svezi s razrezom, naplatom, žalbom, obnovom postupaka, zastarom i drugim
postupovnim odredbama pri plaćanju općinskih poreza na odgovarajući način se primjenjuju
odredbe Općeg poreznog zakona.
IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
49
Članak 19.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Općine Podgora
(Glasnik Općine Podgora br. 7/10).
Ova Odluka bit će objavljena u Glasniku Općine Podgora i stupa na snagu danom
objave.
Klasa: 021-05/11-01/288
Ur.broj: 2147/05-11/1
Podgora, 29. ožujka 2011.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Stjepan Vela v.r.
50
Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj: 26/03. – pročišćeni
tekst¸ 82/04, 110/04) i članka 32.Statuta Općine Podgora (“Glasnik Općine Podgora” broj 5/09), Općinsko vijeće
Općine Podgora na sjednici održanoj 29 ožujka 2011.godine, donijelo je
IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2011. godinu
Mijenja se Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011 godinu (Glasnik 14/10) i sada glasi;
I.
Ovim Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu utvrđuje se
građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavka opreme na području Općine Podgora (u daljnjem
tekstu: Program), koje se financira iz:
-
Komunalnog doprinosa,
Proračuna Općine Podgora,
Tekuće pomoći iz Županijskog proračuna
Tekuće pomoći iz Državnog proračuna
Naknada za dodjeljeno grobljansko mjesto
-
Program sadrži :
opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja, te za nabavku opreme,
iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.
II.
Program se temelji na prostorno – planskoj dokumentaciji Općine Podgora, razvojnoj politici, ukazanim
potrebama za izgradnjom određenih objekata i uređaja komunalne infrastrukture po pojedinim lokacijama i
raspoloživim financijskim sredstvima.
III.
A.) GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA JAVNE POVRŠINE,
NERAZVRSTANE CESTE, GROBLJA I JAVNU RASVJETU
1. PROSTORNO PLANIRANJE
-
Izrada prostornih i urbanističkih planova Općine Podgora
434.500,00 kn
Izrada rješenja, natječaja, projekata, planova ,elaborata i sl dokumentacije
173.000,00 kn
Izrada ortofoto plana Općine Podgora
300.000,00 kn
Izrada uklopljenog katastarskog plana Općine Podgora
95.000,00 kn
Arhitektonsko- urbanističko rješenje i projektna dokumentacija obale Igrane
100.000.00 kn
Uređenje obalnog pojasa i obale u Podgori (od ul.R. Boškovića do I.G. Kovačića) 350.000,00kn
(Posao obuhvaća organizaciju i provedbu anketnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja
za dobivanje IDEJNOG Urbanističkog i arhitektonskog rješenja za uređenje centra naselja
i luke Podgora te organizacija izrade projektne dokumentacije za gradnju trgovačkougostiteljskog poslovnog centra (Trg Don M. Pavlinovića) i višenamjenske općinske zgrade
(pored hotela «More»).
_______________________________________________________________________________________
UKUPNO :
1.452.500,00 kn
_______________________________________________________________________________________
51
2. JAVNE POVRŠINE
Gradnja nogostupa, uređenje javnih površina
-
Uređenje dijela pješačkih zona - rive u Podgori
Uređenje okretišta kod Hotela Sirena – Plišivac
Uređenje okretišta Livno (Čaklje)
Uređenje obalnog zida Porat Živogošće
Uređenje šetnice Živogošće – Blato
Uređenje igrališta u Živogošću – Blato
Uređenje zida kod Mendeševe kuće - Drašnice
900.000,00 kn
50.000,00 kn
50.000,00 kn
500.000,00 kn
20.000,00 kn
40.000,00 kn
180.000,00 kn
Posao obuhvaća izgradnju
-
Uređenje i rekonstrukcija stepeništa veza (Branimirova obala – M. Marulića)
Uređenje i rekonstrukcija stepeništa veza (Auto kamp – Crkva )
Uređenje i rekonstrukcija stepeništa Velika Požarica – Čaklje
30.000,00 kn
60.000,00 kn
40.000,00 kn
Poslovi obuhvaćaju izradu projektne dokumentacije i izgradnju.
-
Uređenje obalne šetnice «lungo mare» od Igrana do Jarsana
Uređenje obalne šetnice «lungo mare» od Male Dube – Porat do Igrana
30.000,00 kn
95.000,00 kn
Posao obuhvaća izradu idejnog rješenja trase šetnice i izgradnju.
-
Uređenje obalnog pojasa i obale u Igranima (od starog Porta do Žanjeva)
300.000,00 kn
Posao obuhvaća izradu idejno arhitektonsko-urbanističkog rješenja, izradu projektne dokumentacije i
izgradnju dijela obuhvata.
_________________________________________________________________________________________
UKUPNO:
2.295.000,00 kn
_________________________________________________________________________________________
3. NERAZVRSTANE CESTE
Izgradnja prometnica
Uređenje šumskih putova na području mjesta Podgora
Uređenje pristupne ceste sa D-8 (zapadni ulaz u Podgoru)
Uređenje pristupne ceste sa D-8 (centralni ulaz Borak)
Uređenje pristupne ceste sa D-8 (istočni ulaz u Podgoru-Čaklje
-
100.000,00 kn
50.000,00 kn
50.000,00 kn
100.000,00 kn
Poslovi obuhvaćaju izradu projektne dokumentacije i djelomičnu izgradnju.
________________________________________________________________________________________
UKUPNO:
300.000,00 kn
________________________________________________________________________________________
4. GROBLJA
Izgradnja groblja
−
−
Uređenje Novog Groblja u Podgori
Izgradnja zgrade mrtvačnice na Novom groblju u Podgori
250.000,00 kn
150.000,00 kn
Poslovi obuhvaćaju izradu projektne dokumentacije i izgradnju
____________________
UKUPNO
400.000,00 kn
52
5. JAVNA RASVJETA
Izgradnja javne rasvjete
-
Uređenje rasvjete u Igranima (kuća Bakalića-Porat)
Uređenje rasvjete Mala Duba od stanice do Franičevića
Uređenje rasvjete u Podgori
Uređenje rasvjete u Drašnicama
50.000,00 kn
70.000,00 kn
100.000,00 kn
30.000,00 kn
Poslovi obuhvaćaju izgradnju i rekonstrukciju javne rasvjete.
______________________________________________________________________________________
UKUPNO:
250.000,00 kn
______________________________________________________________________________________
REKAPITULACIJA:
1. PROSTORNO PLANIRANJE
2. JAVNE POVRŠINE
3. NERAZVRSTANE CESTE
4. GROBLJA
5. JAVNA RASVJETA
1.452.500,00 kn
2.295.000,00 kn
300.000,00 kn
400.000,00 kn
250.000,00 kn
SVEUKUPNO A ):
4.697.500,00 kn
IV.
Financiranje građenja objekata i uređaja i nabavka opreme iz točke III. ovog Programa vršit će se iz:
1. Komunalnog doprinosa
1.300.000,00 kn
2. Proračuna Općine Podgora za 2011. godinu
2.547.500,00 kn
3. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna
300.000,00 kn
4. Tekuće pomoći iz državnog proračuna
50.000,00 kn
5. Naknada za dodijeljeno grobljansko mjesto
500.000,00 kn
SVEUKUPNO:
4.697.500,00 kn
V.
B ) GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA OPSKRBU PITKOM VODOM, ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE
OTPADNIH VODA
1. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
Izgradnja i rekonstrukcija odvodnje:
−
Odvodnja - kanalizacija Igrane
100.000,00 kn
Poslovi obuhvaćaju nastavak radova na izgradnji odvodnje-kanalizacijske mreže.
- Izgradnja i rekonstrukcija crpne stanice – kanalizacija Živogošće Blato
125.000,00 kn
________________________________________________________________________________________
UKUPNO:
225.000,00 kn
________________________________________________________________________________________
REKAPITULACIJA:
53
1. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA.
225.000,00 kn
SVEUKUPNO B):
225.000,00 kn
__________________________________________________________________________________________
VI.
Financiranje građenja objekata i uređaja iz točke V. ovog Programa vršit će se iz:
1.
Proračuna Općine Podgora za 2011.godinu
225.000,00 kn
SVEUKUPNO:
225.000,00 kn
SVEUKUPNO PROGRAM (A +B)
4.922.500,00 kn
VII.
Vrijednost pojedinih radova ovog Programa utvrđena je na temelju aproksimativnih količina i prosječnih cijena
građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Podgora.
Konačna vrijednost svakog pojedinog objekta utvrdit će se na temelju stvarnih i ukupnih troškova koji sadrže,
ovisno o uvjetima, rješavanje imovinskih odnosa, projektiranje, nadzor i izvođenje radova.
VIII.
Ustupanje radova po ovom Programu obavljat će se sukcesivno, u skladu sa Zakonom o javnom nabavi i
Zakonom o komunalnom gospodarstvu.
IX.
Ukoliko se tijekom realizacije Programa opravdano pojavi potreba za gradnjom objekata koji nisu predviđeni
Programom, o njihovoj realizaciji posebnu odluku donosit će Općinsko vijeće Općine Podgora na prijedlog
stručnih službi Općine Podgora.
X.
Načelnik Općine Podgora dužan je do kraja ožujka 2012. godine podnijeti Općinskom vijeću Općine Podgora
izvješće o izvršenju ovog Programa za 2011. godinu.
XI.
Ovaj Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu stupa na
snagu danom objave u «Glasniku Općine Podgora»
Klasa: 021-05/11-01/289
Ur.broj: 2147/05-11/1
Podgora, 29. ožujka 2011.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Stjepan Vela v.r.
54
Na temelju stavka 1. članka 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( «Narodne novine» broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00,
129/00 i 59/01 ) i članka 32. Statuta Općine Podgora ( Glasnik Općine Podgora 5/09 ) Općinsko vijeće Općine Podgora na
sjednici održanoj 29. ožujka 2011.godine, donijelo je
IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture
u 2011 godini u Općini Podgora
Mijenja se Program održavanja komunalne infrastrukture u 2011. godini u Općini Podgora (Glasnik 14/10) i sada
glasi;
Članak 1.
Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2011.godini na području Općine Podgora.
Program obuhvaća:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Čišćenje i održavanje javno prometnih površina
Čišćenje i održavanje zelenih površina
Čišćenje i održavanje plaža
Čišćenje i održavanje groblja
Održavanje javne rasvjete
Ceste, nogostupi i putovi - održavanje
Održavanje poslovne zgrade – Doma
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Programom iz stavka 1.ovog članka utvrđuje se :
- opseg i opis poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.
Članak 2.
U 2011.godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ove odluke u Općini Podgora obuhvaća:
1.
Održavanje čistoće i zaštita okoliša:
- eko-renta odlagališta županija………………………………………………700.000,00 kn
- dezinsekcija i deratizacija ……………………………………………....
30.000,00 kn
- čišćenje divljih deponija ...........................................................................20.000,00 kn
- čišćenje javnih površina Općine Podgora…………………………………270.000,00 kn
- čišćenje plaža Općina Podgora………………………………………
180.000,00 kn
- sanacijska cijena odlagališta
…………………………………………..200.000,00 kn
___________________________________________
1. UKUPNO
1.400.000,00 kn
2.
Uređenje mjesta za Božić i Novu Godini i druga događanja:
- iluminacija ………………………...............................................................17.500,00 kn
- najamnina za opremu – iluminacija ……………………………………… 70.000,00 kn
____________________________________________
2. UKUPNO
87.500,00 kn
3.
Održavanje ostalih javnih površina, parkirališta, parkova, plaža:
- tekuće i investiciono održavanje plaža……………………………………. 100.000,00 kn
- redovno čišćenje i održavanje zelenih površina ( košnja i odvoz trave,
zalijevanje cvijeća, sadnja sadnica, sezonskog cvijeća i sl.) ....................200.000,00 kn
- usluge tekućeg i investicionog održavanje ostalih javnih površina… 200.000,00 kn
____________________________________________
3. UKUPNO
500.000,00 kn
4.
Čišćenje i održavanje groblja:
- čišćenje i održavanje 5 groblja na području Općine……………………
180.000,00 kn
____________________________________________
4. UKUPNO
180.000,00 kn
5.
Održavanje javne rasvjete
- izdaci za utrošak elektr. energije ( javna rasvjeta ) ....…………...………..470.000,00 kn
- tekuće održavanje javne rasvjete po ugovoru………...……………………150.000,00 kn
55
6.
7.
8.
- investicijsko održavanje javne rasvjete po ugovoru………...……………..200.000,00 kn
____________________________________________
5. UKUPNO
820.000,00 kn
Nerazvrstane ceste, nogostupi i putovi - održavanje
- prometna signalizacija, sitan inventar
...........120.000,00 kn
- Održavanje nerazvrstanih cesta Podgora ......
500.000,00 kn
- Održavanje nerazvrstanih cesta Živogošće……………………………
180.000,00 kn
- Održavanje nerazvrstanih cesta Igrane………………………………..
150.000,00 kn
- Održavanje nerazvrstanih cesta Drašnice
60.000,00 kn
_______________________________________
6. UKUPNO :
1.010.000,00 kn
Održavanje poslovne zgrade - Doma
- usluge tekućeg i investicionog održavanje zgrade Općine……………………100.000,00 kn
_______________________________________
7. UKUPNO :
100.000,00 kn
Materijal i dijelovi za tekuće i investiciono održavanje………………………… 340.000,00 kn
_______________________________________
8. UKUPNO :
340.000,00 kn
______________________________________________________________________________
SVEUKUPNO:
4.437.500,00 kn
Financiranje održavanja komunalne infrastrukture Općine Podgora u 2011.godini vršit će se iz sredstava:
-
Komunalne naknade…………………………………………… 900.000,00 kn
Proračuna Općine ..................................................………… 2.937.500,00 kn
Tekuće pomoći iz Županijskog proračuna……………………… 200.000,00 kn
Tekuće pomoći iz državnog proračuna…………………………. 50.000,00 kn
Kapitalne donacije od fizičkih osoba………………………………150.000,00 kn
Županijske upravne pristojbe – smeće……………………………200.000,00 kn
Članak 3.
Ovaj Program stupa na snagu danom objave u Glasniku Općine Podgora.
Klasa: 021-05/11-01/290
Ur.broj: 2147/05-11/1
Podgora, 29. ožujka 2011.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Stjepan Vela v.r.
56
Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90, 27/93), te članka 32
Statuta Općine Podgora ( Glasnik Općine Podgora 05/09), Općinsko vijeće Općine Podgora, na sjednici održanoj 229.
ožujka 2011. godine., donosi
IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI I RELIGIJI
OPĆINE PODGORA ZA 2011.GODINU
Mijenja se Program javnih potreba u kulturi i religiji Općine Podgora za 2011. godinu (Glasnik 14/10) i sada glasi;
Program javnih potreba u kulturi i religiji za 2011.godinu ostvariti će se kroz financiranje djelatnosti klapa sa
područja Općine Podgora, Kulturno umjetničkih društava sa područja Općine Podgora, donacije vjerskim zajednicama i
objektima, te posebne programe koje će provoditi Jedinstveni upravni odjel: proslava Dana općine, obilježavanje ostalih
prigodnih blagdana, te investicijsko i tekuće održavanje spomenika kulture.
I Tekuće donacije Klapama
Za financiranje rada mješovite klape PODGORA planiraju se sredstva u iznosu od 10.000,00 kn koja će se koristiti
za pokrivanje troškova probi i nastupa u 2011.godini. Za financiranje rada klape ENARGI – Igrane koja djeluje u sklopu
Udruge Igrane planiraju se sredstva u iznosu od 5.000,00 kn za pokriće troškova probi i nastupa u 2011.godini.
II Tekuće donacije Kulturno umjetničkim društvima
Za financiranje rada Kulturno umjetničkog društva «Milan Kurtić» Podgora planiraju se sredstva u iznosu od
35.000,00 kn.
III Udruga Igrane – Crkva Igrane
Za sufinanciranje programa «Igarski čuvari Isusova groba» planiraju se sredstva u iznosu od 4.000,00 kn koja će se
koristiti za pripremanje predstave u crkve Gospe od Ružarija u 2011. godini
IV Udruga Igrane – Zbirka poezije
Za sufinanciranje zbirke poezije Žarka Kumrića «Iz Duše» 1.000,00 kn
V Proslava Dana općine i ostalih prigodnih blagdana
Dan općine Podgora, Sv. Vicenco slavi se prve nedjelje iza Velike Gospe koji je i dan zaštitnik župe Podgora i
ostali prigodni blagdani. Financiraju se kulturna događanja, izložbe i koncerti. Planiraju se sredstva u iznosu od 70.000,00 kn.
VI Izrada i postava spomen obilježja Hrvatskim Braniteljima Općine Podgora
Planira se financiranje natječaja za vizualni izgled spomen obilježja, izrade i postave iznosu od 20.000,00 kn za
natječaj i 50.000,00 kn za izradu i postavu istog.
VII Obnova Kule Zale Igrane
Planira se financiranje završetka radova na «Kuli Zale» u Igranima u iznosu od 120.000,00 kn
VIII Obnova i održavanje kulturno-spomeničke baštine Općine Podgora
Planira se financiranje obnove i održavanje kulturno-povijesne baštine na području
Općine Podgora u iznosu do 135.000,00 kn
IX Tekuće donacije vjerskim zajednicama i objektima
57
Planiraju se tekuće donacije u iznosu:
-
Župni ured Podgora ………….. 15.000,00 kn
Župni ured Drašnice………….…5.000,00 kn
Župni ured Igrane…………….…5.000,00 kn
Župni ured Živogošće…………...5.000.00 kn
Kapela Srca Isusova Podgora ..10.000,00 kn
X Ostale nespomenute donacije
Planira se financiranje naknadno pristiglih nepredviđenih donacija iz područja kulture
i religije u iznosu od 20.000,00 kn.
Ukupna proračunska sredstva koja se u 2011.godini izdvajaju za javne potrebe u kulturi iznose 510.000,00 kn.
Ovaj program javnih potreba u oblasti kulture za Općinu Podgora u 2011.godini stupa na snagu danom objave u
„Glasniku Općine Podgora“.
Klasa: 021-05/11-01/291
Ur.broj: 2147/05-11/1
Podgora, 29. ožujka 2011.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Stjepan Vela v.r.
58
Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 73/97 i 27/01), te
članka 32 Statuta Općine Podgora ( Glasnik Općine Podgora 05/09 ), Općinsko vijeće Općine Podgora
na sjednici održanoj dana 29. ožujka 2011., donijelo je
IZMJENE I DOPUNE
SOCIJALNOG PROGRAMA OPĆINE PODGORA ZA 2011. GODINU
Članak 1.
Mijenja se Socijalni program Općine Podgora za 2011. godinu i sada glasi;
Socijalni program Općine Podgora za 2011. godinu donosi programe koje financira Općina, a
kojima se nastoji provoditi socijalna politika iznad standarda koje propisuje Ministarstvo zdravstva i
socijalne skrbi, a provodi Centar za socijalnu skrb Makarska.
Socijalni program Općine Podgora provodi se putem:
- Programa vezanih uz ostvarenje prava iz područja socijalne skrbi na području Općine Podgora
- Sufinanciranje organizacija i udruženja građana čija djelatnost ima socijalni karakter
I. Sufinanciranje cijene prijevoza učenika, studenata i sportaša
Planirana sredstva u iznosu od……………………………………………………………120.000,00
kn
II. Javne potrebe pojedinaca, obitelji i kućanstava u socijalnoj skrbi
Jednokratna pomoć obiteljima i kućanstvima sa područja općine Podgora…………………15.000,00
kn
Oprema za novorođenu djecu općina Podgora………………………………………………50.000,00
kn
Sufinanciranje boravka djece u jaslicama Makarska……………………………………… 70.000,00
kn
Financiranje kupnje Božićnih darova djeci ……………………………………………….10.000,00
kn
Nagrade učenicima i studentima……………………………………………………………80.000,00
kn
Božićnice Umirovljenicima ………………………………………………………………..50.000,00
kn
III. Pomoć radu ambulante
Najam prostora za Ambulantu ……………………………………………………………15.000,00
kn
Tekuće donacije za zdravstvenu ambulantu………………………………………………30.000,00
kn
IV. Sufinanciranje organizacija i udruženja građana socijalnog karaktera
1. Društvo multiple skleroze Split – Klub Makarske Rivijere…………………………10.000,00
kn
2. Makarska dijabetička udruga – Makarska……………………………………………1.000,00
kn
59
3. Udruga roditelja hrvatskih branitelja poginulih u domovinskom ratu- Mak. Primorju 1.000,00
kn
4. Udruga SUNCE – djeca sa smetnjama u razvoju – Makarska………………………...5.000,00
kn
5. Donacije braniteljskim udrugama Makarskog primorja………………………………5.000,00
kn
6. Donacija braniteljskim udrugama Općine Podgora…………………………………… 5.000,00
kn
7. Ostale ne spomenute donacije socijalnog karaktera………………………………… 14.000,00
kn
Ukupna sredstva koja se planiraju za socijalni program Općine Podgora za 2011.godinu iznose
481.000,00 kuna.
Ovaj Socijalni program Općine Podgora za 2011.godinu stupa na snagu danom
objave u „Glasniku Općine Podgora“.
Klasa: 021-05/11-01/292
Ur.broj: 2147/05-11/1
Podgora, 29. ožujka 2011.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Stjepan Vela v.r.
60
Temeljem članka 12. stavka 1. i članka 14. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom
zemljištu („Narodne novine“, broj 152/08. i 21/10.) i članka 32. Statuta Općine Podgora
(„Glasnik 5/09, 9/09.), Općinsko vijeće Općine Podgora, na 15. sjednici održanoj 29. ožujka
2011. godine, donijelo je
ODLUKU
o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih
rudina na području Općine Podgora
I.
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom propisuju se potrebne agrotehničke mjere zaštite poljoprivrednog zemljišta u
Općini Podgora u slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo
ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju te mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih
rudina.
Članak 2.
Poljoprivrednim zemljištem smatraju se poljoprivredne površine: oranice, vrtovi, livade,
pašnjaci, voćnjaci, vinogradi, trstici i močvare, kao i drugo zemljište koje se može privesti
poljoprivrednoj proizvodnji.
Pod poljoprivrednim rudinama podrazumijevaju se pojedine parcele, dijelovi parcela ili više
parcela koji čine zaokruženu cjelinu na određenom lokalitetu.
Članak 3.
Čestice poljoprivrednog zemljišta izvan građevinskog područja te čestice poljoprivrednog
zemljišta unutar građevinskog područja površine preko 1000 m koje je planirano
dokumentima prostornog uređenja za gradnju, a u Katastru označene kao poljoprivredna
kultura, mora se održavati sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju i u tu svrhu koristiti do
konačnosti akata kojim se odobrava gradnja.
II.
AGROTEHNIČKE MJERE
Članak 4.
Pod agrotehničkim mjerama iz članka 1. ove Odluke smatra se:
- zaštita od erozije
- sprečavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem
- zabrana, odnosno obveza uzgoja pojedinih vrsta bilja na određenom području
- suzbijanje biljnih bolesti i štetočina
- korištenje i uništavanje biljnih otpadaka.
Zaštita od erozije
Članak 5.
61
Agrotehničkim mjerama u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta od erozije razumijeva se:
- ograničenje i potpuna zabrana sječe dugogodišnjih nasada, osim sječe iz agrotehničkih
razloga
- zabrana preoravanje livada, pašnjaka i neobrađenih površina na strmim površinama i njihovo
pretvaranje u oranice s jednogodišnjim kulturama
- zabrana skidanja humusnog, odnosno oraničnog sloja površine poljoprivrednog zemljišta
- obveza zatravljivanja strmog zemljišta
- zabrana uzgoja jednogodišnjih kultura i obveza sadnje dugogodišnjih nasada i višegodišnjih
kultura.
Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta koji su zbog zaštite od erozije zasadili
dugogodišnje nasade i višegodišnje kulture dužni su ih kvalitetno i redovito održavati.
Sprečavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem
Članak 6.
U svrhu sprečavanja zakorovljenosti i obrastanja zemljišta višegodišnjim raslinjem vlasnici i
ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su suzbijati korove mehanički ili kemijskim
sredstvima sukladno posebnim propisima, posebice agresivne korove poput ambrozije.
Zabrana, odnosno obveza uzgajanja pojedinih vrsta bilja na određenom području
Članak 7.
Na marginalnom poljoprivrednom zemljištu niske proizvodne sposobnosti (uz vodotoke, na
tlima s visokom razinom podzemne vode, šljunkovitim, laporastim i drugim tlima na kojima
prirodni uvjeti ne dozvoljavaju proizvodnju poljoprivrednih kultura) površina se može
zatravniti ili zasaditi brzorastućim drvećem.
Suzbijanje biljnih bolesti i štetočina
Članak 8.
Radi sprječavanja pojave i širenja biljnih bolesti i štetočina vlasnici i ovlaštenici
poljoprivrednog zemljišta dužni su primjenjivati načela dobre poljoprivredne prakse koja
obuhvaćaju optimalnu kombinaciju agrotehničkih mjera koja ne pogoduju razvoju bolesti i
štetočina, uz obveznu primjenu sredstava za zaštitu bilja sukladno posebnim propisima, kao i
korištenje certificiranog sjemena i sadnog materijala.
Korištenje i uništenje biljnih otpadaka
Članak 9.
Agrotehničke mjere korištenja i uništavanja biljnih otpadaka obuhvaćaju:
- kompostiranje korisnih biljnih otpadaka u gnojnim jamama ili na drugi način propisan
načelima dobre poljoprivredne prakse
- obvezno zaoravanje svih biljnih ostataka na poljoprivrednom zemljištu nakon žetve,
odnosno berbe, a najkasnije do 31. ožujka naredne godine, uz preporuku da se biljni ostatci
usitne prije zaoravanja
62
- obvezno uklanjanje biljnih ostataka nakon provedenih agrotehničkih mjera u trajnim
nasadima, a najkasnije do 1. lipnja tekuće godine
- obvezno odstranjivanje biljnih ostataka nakon čišćenja kanala, međa i poljskih putova, kao i
nakon sječe i čišćenja šuma koje graniče sa poljoprivrednim zemljištem.
Biljni otpad može se ukloniti zaoravanjem, kompostiranjem ili spaljivanjem, uz poduzimanje
odgovarajućih mjera zaštite od požara.
III.
MJERE ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA
Članak 10.
Mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina iz članka 1. ove Odluke smatraju se:
- održavanje živica i međa
- održavanje poljskih putova
- uređivanje i održavanje kanala
- sprječavanje zasjenjivanja susjednih čestica
- sadnja i održavanje vjetrobranskih pojasa.
Održavanje živica i međa
Članak 11.
Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati i uređivati živice na svom
zemljištu na način da se spriječi zakorovljenost živice, širenje na susjedno obradivo zemljište
i putove, zasjenjivanje susjednih parcela i putova, tj. prerastanje živice na visinu iznad 1,20 m
te iste formirati na način da ne ometaju promet, vidljivost i preglednost poljskog puta.
Članak 12.
Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati međe između svojeg i
susjednog poljoprivrednog zemljišta, na način da budu vidljivo označene, čiste od korova i
višegodišnjeg raslinja te da ne ometaju provedbu agrotehničkih zahvata na susjednim
parcelama.
Održavanje poljskih putova
Članak 13.
Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su zajednički brinuti o održavanju
poljskih putova koje koriste, najmanje u opsegu potrebnom za uobičajeni prijevoz
poljoprivrednim strojevima.
Poljske putove u privatnom vlasništvu uređuju i održavaju vlasnici.
Održavanje poljskih putova smatra se naročito:
- nasipanje odgovarajućim materijalom (kameni agregat, šljunak)
- čišćenje i održavanje graba i jaraka uz poljske putove
- čišćenje i održavanje cijevnih propusta
- održavanje živica i drugog raslinja uz putove
- sječa pojedinih stabala, grmlja ili grana koje sprečavaju prijevoz odnosno
- sprečavanje oštećivanja putova, uzurpacije putova i zemljišta u zaštitnom pojasu.
63
Članak 14.
Zabranjuju se svake radnje koje mogu dovesti do uništavanja poljskih putova, a naročito:
- preoravanje poljskih putova,
- sužavanje preoravanjem,
- uništavanje zelenog pojasa uz poljske putove,
- nanošenje zemlje i raslinja na poljske putove prilikom obrađivanja zemljišta.
Obvezuje se vlasnik i ovlaštenik poljoprivrednog zemljišta na sanaciju poljskog puta o svom
trošku ako je isti namjerno ili ne namjerno oštetio određenim radnjama te očistiti poljski put
od eventualnog nanosa zemlje, biljnog otpada i raslinja prilikom obrade zemljišta.
Vlasnik i ovlaštenik poljoprivrednog zemljišta obvezuje se otkloniti štetu na poljskom
putu do koje je došlo zbog uređenja i održavanja istog.
Uređivanje i održavanje kanala
Članak 15.
Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su na svom zemljištu i uz svoje
zemljište održavati i čistiti prirodno stvorene ili izgrađene kanale tako da se spriječi
odronjavanja zemlje, zarastanje korovom, odnosno da se omogući prirodni tijek oborinskih
voda.
Radi održavanja u ispravnom stanju kanala za zaštitu od poplave poljoprivrednog zemljišta
zabranjeno je odlagati u kanale kamen, zemlju, otpad i drugi materijal i obavljati druge radnje
kojima se može utjecati na promjenu protoka, vodostaja i količine vode.
Zabranjuje se svako zatrpavanje kanala iz stavka 1. ovog članka, osim kada se to radi
temeljem projektne dokumentacije i valjane dozvole nadležnih tijela koju je ishodio vlasnik
odnosno ovlaštenik poljoprivrednog zemljišta.
Pravne osobe osnovane radi upravljanja vodnim objektima, kanale iz svoje nadležnosti čiste
sukladno posebnim propisima.
Sprečavanje zasjenjivanja susjednih čestica
Članak 16.
Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta ne smiju sadnjom voćaka ili drugih
visokorastućih kultura zasjeniti susjedne parcele te time onemogućiti ili otežavati
poljoprivrednu proizvodnju na tim parcelama.
Pojedinačna stabla i trajni nasadi sade se na način da ne nanose štetu susjednim česticama
zasjenjivanjem, odmaknuta od međe, ovisno o vrsti stabla (stabala) ili nasada.
Poljski putovi s pripadajućim zelenim pojasom u smislu ove Odluke smatraju se susjednim
česticama.
Sadnja i održavanje vjetrobranskih pojasa
Članak 17.
Vlasnicima i ovlaštenicima poljoprivrednog zemljišta utvrđuje se obveza sadnje vjetrobranih
pojasa na područjima na kojima je zbog izloženosti vjetru većeg intenziteta ili duljeg trajanja
poljoprivredna proizvodnja otežana ili smanjena. Vjetrobrani pojas može se izvesti sadnjom
živice ili drugih dugogodišnjih visokih nasada, a vlasnik ih je dužan primjereno održavati.
64
IV.
ZAŠTITA OD POŽARA NA POLJOPRIVREDNOM, ŠUMSKOM I DRUGOM
ZEMLJIŠTU
Članak 18.
Radi sprečavanja požara na poljoprivrednom zemljištu vlasnici i ovlaštenici istih dužni su:
- održavati i uređivati poljoprivredne površine, međe, živice, poljske i šumske putove
- uklanjati suhe biljne ostatke nakon provedenih agrotehničkih mjera u višegodišnjim
nasadima najkasnije do 1. lipnja tekuće godine
- sprječavati zatravljivanje i obrastanje zemljišta višegodišnjim korovima i raslinjem.
Članak 19.
Radi sprečavanja požara na šumskom zemljištu vlasnici i posjednici, odnosno korisnici istih
dužni su:
- suhe biljne ostatke nakon sječe i čišćenja živica, međa, poljskih i šumskih putova, kanala i
šuma odstraniti, a ostatke nakon sječe šume i čišćenja šume sakupiti u hrpe ili redove
ravnomjerno raspoređene po cijeloj površini
- održavati i čistiti poljske i šumske putove najmanje u opsegu potrebnom za uobičajeni
prijevoz vatrogasnih vozila
- napraviti potrebne prosjeke kroz šumu i uredno ih održavati, a ukoliko to nije učinjeno,
omogućiti Hrvatskim šumama d.o.o. da one to učine na svoj trošak uz prethodno pribavljenu
suglasnost vlasnika i korisnika šuma, te Općine.
Članak 20.
Radi sprečavanja požara na drugim površinama vlasnici i posjednici, odnosno korisnici istih
dužni su:
- spriječiti zakorovljenost i obrastanje zemljišta
- uredno održavati živice
- ukloniti sve biljne ostatke preostale nakon čišćenja istih površina
Biljne ostatke zabranjeno je u periodu od 1. svibnja do 1. listopada tekuće godine spaljivati na
otvorenom.
V.
NADZOR
Članak 21.
Nadzor nad provedbom ove Odluke provode poljoprivredna inspekcija te komunalni redar
Općine Podgora.
VI.
KAZNENE ODREDBE
Članak 22.
Novčanom kaznom u iznosu do 5.000,00 kuna kazniti će se za prekršaj pravna osoba-vlasnik
ili ovlaštenik, ako temeljem ove Odluke:
- ne provodi mjere zaštite od erozije sukladno članku 5.
- ne sprečava zakorovljenost sukladno članku 6.
- ne poduzima mjere zaštite od biljnih bolesti i štetnika sukladno članku 8.
65
- ne uklanja biljne ostatke sukladno članku 9.
- ne uređuje i održava živice sukladno članku 11.
- ne održava međe sukladno članku 12.
- ne uređuje poljske putove sukladno članku 13.
- provodi radnje iz članka 14. stavka 1.
- ne uređuje i održava kanale sukladno članku 15.
- ne sprečava zasjenjivanje susjednih parcela sukladno članku 16.
- ne provodi mjere sadnje i održavanja vjetrobranskih pojasa sukladno članku 17.
- ne provodi mjere sukladno člancima 18., 19. i 20.
Novčanom kaznom u iznosu 500,00 kuna kazniti će se odgovorna osoba u pravnoj osobi za
prekršaj iz stavka 1. ovog članka.
Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kazniti će se fizička osoba obrtnik ili osoba koja obavlja
drugu samostalnu djelatnost-vlasnik ili ovlaštenik poljoprivrednog zemljišta, novčanom
kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna.
Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kazniti će se fizička osoba-vlasnik il ovlaštenik
poljoprivrednog zemljišta, novčanom kaznom u iznosu do 600,00 kuna.
Članak 23.
Komunalni redar može na licu mjesta naplatiti novčanu kaznu od fizičkih osoba u iznosu od
300,00 do 500,00 kuna za prekršaje navedene u ovoj Odluci.
VII.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 24.
Ministarstvu poljoprivrede dostavljaju se podaci o primjeni propisanih mjera ovom Odlukom
do 31. ožujka svake tekuće godine za prethodnu godinu.
Članak 25.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Glasniku“ Općine Podgora.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o mjerama za korištenje
poljoprivrednog zemljišta (Glasnik 5/03)
Klasa: 021-05/11-01/293
Ur.broj: 2147/05-11/1
Podgora, 29. ožujka 2011.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Stjepan Vela v.r.
66
Na temelju članka 7. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“ broj
105/97. i 64/00.), članka 17. Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva
izvan arhiva («Narodne novine» broj 63/04 i 106/07) članka 11 st. 3. Pravilnika o
vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskoga gradiva („Narodne novine“ broj
90/02.) i članka 32. Statuta Općine Podgora («Glasnik Općine Podgora» broj 5/09, 9/09.)
Općinsko vijeće Općine Podgora na 15. sjednici održanoj 29. ožujka 2011. godine, donijelo
je
PRAVILNIK
o zaštiti i čuvanju arhivskoga i registraturnog gradiva
1. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim se Pravilnikom uređuje prikupljanje, odlaganje, način i uvjeti čuvanja, obrada,
odabiranje i izlučivanje, zaštita i korištenje arhivskoga i registraturnog gradiva koje je nastalo,
zaprimljeno ili se koristi u poslovanju Općine Podgora kao i predaja gradiva nadležnom
arhivu.
Sastavni dio ovog Pravilnika predstavlja Poseban popis arhivskoga i registraturnog
gradiva Općine Podgora s rokovima čuvanja, koji obuhvaća cjelokupno arhivsko i
registraturno gradivo koje nastaje u poslovanju Općine Podgora. Poseban popis nalazi se u
privitku i čini sastavni dio ovog Pravilnika.
Članak 2.
Za cjelokupno arhivsko i registraturno gradivo Općine Podgora odgovoran je općinski
načelnik.
Nadzor nad zaštitom cjelokupnog arhivskog i registraturnog gradiva Općine Podgora
obavlja nadležni državni arhiv, te se u tom smislu obvezuju na suradnju sve osobe odgovorne
i zadužene za gradivo.
Članak 3.
Definicije i pojmova u ovom Pravilniku imaju slijedeće značenje:
Arhivska jedinica gradiva jest najmanja logičko-sadržajna jedinica organizacije
gradiva (predmet, dosje, spis, periodički definiran upisnik, zapisnik, …).
Arhivska knjiga je evidencija ulaska gradiva u pismohranu, prema vrstama i
količinama.
Arhivsko (registraturno) gradivo jest cjelokupna dokumentacija nastala radom ili je
u posjedu Općine Podgora bez obzira je li ili nije evidentirana kroz službene evidencije
(dokumentacija nastala u uredskom poslovanju, službenom poslovanju, evidencije, ...).
Registraturno gradivo smatra se arhivskim gradivom u nastajanju, pa se na njega primjenjuju
iste odredbe Zakona i drugih propisa koji se odnose na arhivsko gradivo.
Izlučivanje je postupak kojim se iz neke cjeline gradiva izdvajaju jedinice čiji je
utvrđeni rok čuvanja istekao.
Konvencionalno gradivo je gradivo za čije iščitavanje nisu potrebni posebni uređaji.
Nekonvencionalno gradivo je gradivo za čije su isčitavanje potrebni posebni uređaji.
Ono može biti na optičko-magnetskim medijima, na mikrofilmu ili na CD-u.
67
Odabiranje arhivskoga gradiva je postupak kojim se iz registraturnoga gradiva
temeljem utvrđenih propisa odabire arhivsko gradivo za trajno čuvanje.
Odgovorna osoba za pismohranu je osoba kojoj takva ovlast pripada temeljem
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela Općine Podgora.
Poseban popis gradiva s rokovima čuvanja je popis jedinica gradiva organiziran
prema sadržajnim cjelinama (poslovnim područjima) , s označenim rokovima čuvanja za
svaku jedinicu popisa i postupkom s gradivom nakon isteka roka čuvanja.
Tehnička jedinica gradiva je jedinica fizičke organizacije gradiva (svežanj, kutija,
knjiga, fascikl, mapa, mikrofilmska rola, magnetska traka, CD, …).
Pismohrana je ustrojstvena jedinica u kojoj se odlaže i čuva arhivsko, odnosno
registraturno gradivo do predaje nadležnom arhivu.
Zadužena osoba za pismohranu je osoba koja neposredno obavlja poslove
pismohrane.
Zbirna evidencija gradiva je popis jedinica cjelokupnoga gradiva u posjedu Općine
Podgora, bez obzira na mjesto čuvanja, organiziran prema sadržajnim (dokumentacijskim)
cjelinama.
Članak 4.
Arhivsko i registraturno gradivo nastalo tijekom rada i poslovanja Općine Podgora
predstavlja jednu cjelinu (arhivski fond) i u pravilu se ne može dijeliti.
Registraturno gradivo može se dijeliti ili spajati zbog promjene unutarnjeg ustrojstva
stvaratelja, prenošenja dijela ili svih njegovih poslova na drugog stvaratelja, kao i zbog
preuzimanja dijela ili svih poslova drugog stvaratelja, a sve uz prethodno pribavljeno
mišljenje nadležnog državnog arhiva.
II. OBVEZE STVARATELJA
REGISTRATURNOG GRADIVA
I
IMATELJA
JAVNOGA
ARHIVSKOG
I
Članak 5.
Općina Podgora kao stvaratelj i imatelj javnoga arhivskog i registraturnog gradiva
dužna je:
-
savjesno čuvati gradivo u sređenom stanju i osiguravati od oštećenja do predaje
nadležnom državnom arhivu,
na zahtjev nadležnog državnog arhiva dostavljati popis gradiva i javljati sve nastale
promjene u vezi s njim,
pribavljati mišljenje državnog arhiva prije poduzimanja mjera koje se odnose na gradivo,
redovito odabirati arhivsko gradivo iz registraturnog gradiva, redovito periodički izlučivati
gradivo kojem su istekli rokovi čuvanja,
omogućiti ovlaštenim djelatnicima državnog arhiva obavljanje stručnog nadzora nad
čuvanjem gradiva.
Općina Podgora dužna je izvijestiti nadležni državni arhiv o svakoj svojoj promjeni
statusa i ustrojstva radi davanja mišljenja o postupanju s gradivom.
III. PRIKUPLJANJE, OBRADA I ČUVANJE GRADIVA
Članak 6.
68
Konvencionalno i nekonvencionalno gradivo Općine Podgora prikuplja se, zaprima,
obrađuje, evidentira, odabire i izlučuje, te osigurava od oštećenja, uništenja i zagubljenja u
pismohrani.
Određene cjeline gradiva mogu se čuvati i obrađivati u drugoj ustrojstvenoj jedinici
osim pismohrane, ako je to potrebno radi poslovanja i ako je tako utvrđeno ovim Pravilnikom
ili posebnim odobrenjem. Tako se, u smislu iznijetog, izvan pismohrane mogu čuvati
obrađivati:
- računovodstvena dokumentacija,
-
gradivo koje se čuva u kadrovskoj službi
projektna dokumentacija za izgradnju i rekonstrukciju objekata i infrastrukture
Ustrojstvena jedinca koja čuva ili obrađuje neku cjelinu gradiva izvan pismohrane
dužna je to gradivo evidentirati te pismohrani redovito ostavljati podatke o jedinicama gradiva
koje posjeduje, a radi upisa u Zbirnu evidenciju iz članka 7. ovoga Pravilnika i provođenja
postupka odabiranja i izlučivanja.
Članak 7.
U okviru uredovanja pismohrane vodi se:
a) Arhivska knjiga, kao knjiga evidencije ulaska arhivskog i registraturnog gradiva u
pismohranu
b) Zbirna evidencija o gradivu, organizirana kao popis arhivskih jedinica gradiva unutar
sadržajnih cjelina, kao opći inventarni pregled cjelokupnoga arhivskog i registraturnog
gradiva koje je po bilo kakvoj osnovi u posjedu Općine Podgora. Zbirna evidencija
sadržava slijedeće podatke: redni broj, oznaka, naziv, sadržaj, vrijeme nastanka, količina,
nosač, rok čuvanja, napomena.
Članak 8.
Arhivska knjiga ima funkciju sažetog popisa arhivskog i registraturnog gradiva
odloženog u pismohranu.
Upis arhivskog i registraturnog gradiva iz prethodne godine vrši se najkasnije do
travnja tekuće godine.
U arhivsku knjigu upisuje se i gradivo iz članka 6. ovog Pravilnika koje je zadržano
kod pojedinih ustrojstvenih jedinica.
Redni brojevi upisa u arhivsku knjigu teku kontinuirano bez obzira na godište i vrstu
gradiva, a pojedine rubrike se popunjavaju na način utvrđen Uputstvom za izvršenje Uredbe o
uredskom poslovanju.
Prijepis (preslika) Arhivske knjige i Zbirne evidencije gradiva iz prethodnoga članka,
dostavljaju se nadležnim državnom arhivu redovito jednom godišnje.
1. Konvencionalno gradivo
Članak 9.
Riješeni predmeti i dovršeni spisi (dalje: gradivo) stavljaju se u za to određene omote,
fascikle, registratore, arhivske kutije, svežnjeve, uveze ili arhivske mape (fascikle s
69
preklopom), … i sl. -tehničke arhivske jedinice. U ustrojstvenoj jedinici u kojoj je gradivo
nastalo, ono se čuva najviše dvije godine od završetka predmeta. Nakon toga roka gradivo se
obvezno predaje u pismohranu (u sređenom stanju, tehnički opremljeno, te popisano) osim u
slučajevima iz članka 6. stavka 3. ovoga Pravilnika.
Rukovoditelj svake ustrojstvene jedince odgovoran je za arhivsko i registraturno
gradivo koje nastaje u njegovom poslovnom području, od trenutka zaprimanja i obrade do
predaje na daljnje čuvanje.
Svaki zaposlenik odgovoran je za gradivo za koje je zadužen u pogledu sadržaja
podataka, pravodobne obrade, te ukupnog stanja svakog predmeta kojim raspolaže.
Svaki zaposlenik koji je zadužen za gradivo do predaje u pismohranu, dužan ga je tijekom
godine odlagati po utvrđenom planu koji odgovara naravi posla, te ga svrstavati u odgovarajuće
arhivske jedinice. Na svaku arhivsku jedinicu dužan je ispisati naziv ustrojstvene jedinice, godinu
nastanka gradiva, naziv i vrstu gradiva, raspon brojeva predmeta u arhivskoj jedinici i rok čuvanja
gradiva.
Članak 10.
Arhivsko i registraturno gradivo predaje se u pismohranu u sređenom stanju, u tehnički
oblikovanim i označenim arhivskim jedinicama.
Gradivo iz prethodnog stavka predaje se pismohrani putem interne dostavne knjige ili uz popis
(primopredajni zapisnik) koji potpisuju ovlašteni zaposlenici koji predaju gradivo i zaposlenik u
pismohrani.
Zaposlenik u pismohrani, dužan je pregledati sve preuzeto gradivo i provjeriti točnost upisanih
podataka.
Članak 11.
Po prijemu i obradi arhivskog i registraturnog gradiva na način propisan u odredbama ovog
Pravilnika, gradivo se raspoređuje na police, odnosno ormare, u odgovarajućim prostorijama
pismohrane.
Arhivsko i registraturno gradivo u pismohrani razvrstava se prema sadržajnim cjelinama,
vremenu nastanka, vrstama gradiva i rokovima čuvanja. Nakon smještanja gradiva jednog godišta na
police i u ormare, obavlja se numeriranje arhivskih jedinica.
2. Nekonvencionalno gradivo
Članak 12.
Dokumenti nastali ili zaprimljeni u elektroničkom obliku, baze podataka, elektroničke kopije
dokumenata i drugi elektronički zapisi nastali u poslovanju čuvaju se na način koji ih osigurava od
neovlaštenog pristupa, brisanja, mijenjanja ili gubitka podataka, sukladno važećim standardima te
dobroj praksi upravljanja i zaštite informacijskih sustava.
Službenik zadužen za informatičke poslove vodi brigu o zaštiti podataka, izradi sigurnosnih
kopija i arhiviranju podataka.
Postupci izrade sigurnosnih kopija i obnove podataka trebaju biti takvi da omoguće sigurnu i
cjelovitu obnovu podataka u kratkom roku.
Članak 13.
70
Kod uvođenja ili izmjena aplikacije, baze podataka ili formata zapisa, obvezno je u pisanom
obliku opisati: svrhu, opseg i način korištenja aplikacije; minimalne hardverske i softverske zahtjeve,
mjere zaštite zapisa od neovlaštenog pristupa, mijenjanja i gubitka podataka, format i strukturu zapisa,
predviđeni način trajne pohrane zapisa (npr. čuvanje u izvornom formatu, konverzija u drugi format,
kopiranje na drugi medij i dr.), način (tehnologija) na koji će se osigurati pristup podacima ako je
predviđeno čuvanje izvan izvornog hardverskog i softverskog okruženja, način predaje gradiva arhivu
(format zapisa i medij, aplikacija/tehnologija za pristup podacima koja treba omogućiti iskoristivost
podataka nakon predaje, dokumentacija o aplikaciji i strukturi zapisa, dokumentacija o postupku
pripreme za predaju).
Članak 14.
Elektronički dokumenti i drugi elektronički zapisi arhiviraju se i čuvaju na adekvatan način da
je moguće obnoviti podatke i koristiti ih u slučaju gubitka ili oštećenja podataka u računalnom sustavu
u kojem se obavlja pohrana i obrada zapisa.
Pri izradi arhivske kopije obvezno se u pisanom obliku utvrđuje predmet arhiviranja, format i
struktura zapisa, vrijeme i odgovornost za izradu kopije, te da li se zapisi i dalje čuvaju u izvorišnom
informacijskom sustavu ili brišu iz njega.
Prije predaje arhivskih kopija na mjesto čuvanja obvezno se provjerava njihova cjelovitost,
čitljivost i ispravnost.
Arhivske se kopije predaju na mjesto čuvanja s programima, odnosno aplikacijama koje su
potrebne za njihovo pregledavanje i korištenje, ili s podrobnim uputama o hardverskim i softverskim
zahtjevima za prikaz i korištenje i navodom o informacijskom sustavu koji trenutno to omogućuje.
Cjelovitost, čitljivost i ispravnost arhivskih kopija elektroničkih zapisa redovito se provjerava
najmanje jedanput godišnje. Presnimavanje na novi medij vrši se najmanje svake pete godine, a
obvezno ako su prilikom provjere uočene pogreške ili ako je primjerak arhivske kopije nečitljiv,
oštećen ili izgubljen.
IV. KORIŠTENJE GRADIVA
Članak 15.
Korištenje gradiva odobrava osoba odgovorna za rad pismohrane, odnosno zaposlenik u
pismohrani.
Arhivsko i registraturno gradivo može se koristiti u prostorijama pismohrane samo i jedino uz
nazočnost odgovorne osobe za rad pismohrane, odnosno zaposlenika zaduženog za pismohranu.
Korištenje se ostvaruje neposrednim uvidom u traženo gradivo, izdavanjem preslika ili
izdavanjem originala.
Originalno arhivsko i registraturno gradivo može se izdati na privremeno korištenje jedino
putem odgovarajuće potvrde (reversa) i obaveznog upisa u Knjigu posudbe, dok je za uvid i izdavanje
kopije potreban samo upis u evidenciju – knjigu posudbe.
Članak 16.
Osoba koja je preuzela gradivo na korištenje, dužna je isto vratiti u roku naznačenom u
reversu.
71
Revers se izdaje u tri primjerak. Jedan primjerak potvrde (reversa) ostavlja se na mjestu gdje
je gradivo izdvojeno, drugi primjerak uzima zaposlenik u pismohrani, a treći primjerak dobiva
zaposlenik, odnosno korisnik gradiva. Poslije korištenja gradivo se obavezno vraća na mjesto odakle
je i uzeto, a revers se poništava.
Članak 17.
Izdavanje arhivskoga i registraturnog gradiva za vanjske korisnike, koji temeljem zakona i
propisa imaju pravo uvida u informacije sadržane u gradivu, obavlja se temeljem pismene zamolbe
tražitelja.
Korištenje gradiva može se uskratiti u slučajevima koje propisuje Zakon o pravu na pristup
informacijama.
Članak 18.
Krajem svake godine, odnosno prije godišnjega ulaganja novog gradiva u pismohranu,
zaposlenik u pismohrani vrši provjeru je li tijekom godine posuđeno gradivo vraćeno u pismohranu.
Utvrdi li se da posuđeno gradivo nije vraćeno, zaposlenik u pismohrani, zatražiti će povrat
gradiva. Ukoliko korisnik gradiva posuđeno gradivo treba i u slijedećoj godini, to će se pismeno
utvrditi uz potpis korisnika gradiva i zaposlenika u pismohrani.
Korisnik gradiva pismeno potvrđuje, uz supotpis zaposlenika u pismohrani, ukoliko mu
zaduženo gradivo treba i u slijedećoj godini.
V. POSTUPAK ODABIRANJA I IZLUČIVANJA GRADIVA
Članak 19.
Redovito, a najkasnije 5 godina od posljednjeg provedenog postupka, obavlja se odabiranje
arhivskog i izlučivanje onog dijela registraturnog gradiva kojem je prema utvrđenim propisima prošao
rok čuvanja, kako bi se u pismohrani pravovremeno oslobodio prostor za prirast novog gradiva.
Odabiranje arhivskoga i izlučivanje registraturnoga gradiva obavlja se temeljem Pravilnika o
vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskoga gradiva kao i Posebnoga popisa iz članka
1. stavka 2. ovoga Pravilnika, na kojega suglasnost daje državni arhiv.
Članak 20.
Rokovi čuvanja navedeni u popisu iz čl. 1 st. 2 ovoga Pravilnika počinju teći:
- kod uredskih knjiga i evidencija – od kraja godine posljednjega upisa,
- kod vođenja postupaka – od kraja godine u kojoj je postupak dovršen,
- kod rješenja, dozvola, odobrenja, potvrda sa ograničenim trajanjem – od kraja godine u
kojoj su rješenja, dozvole ili odobrenja prestali vrijediti ili su se prestali primjenjivati,
- kod računovodstvene i knjigovodstvene dokumentacije – od dana prihvaćanja završnog
računa za godinu na koju se ta dokumentacija odnosi,
- kod personalnih listova- od godine osnutka personalnog lista,
- kod postupaka za povrede službene dužnosti– nakon okončanja postupka,
- kod ostalog gradiva – od kraja godine u kojoj je gradivo nastalo.
Članak 21.
72
Postupak za izlučivanje registraturnoga gradiva pokreće odgovorna osoba Općine.
Popis gradiva za izlučivanje treba sadržavati: naziv stvaratelja gradiva, ustrojstvenu jedinicu u
kojoj je gradivo nastalo, jasan i točan naziv vrste gradiva koje će se izlučivati, starost gradiva (vrijeme
nastanka) i količinu izraženu brojem svežnjeva, registratora, knjiga i sl.
Za svaku vrstu gradiva ukratko se obrazlaže zašto se predlaže za izlučivanje i uništenje (npr.
istekao rok čuvanja sukladno popisu iz čl. 1. st. 2., nepotrebno za daljnje poslovanje, statistički
obrađeno i sl.).
Članak 22.
Prema potrebi, u pripremi izlučivanja može sudjelovati i stručni djelatnik nadležnog državnog
arhiva.
Članak 23.
Popis gradiva predloženog za izlučivanje, potpisan od odgovorne osobe Općine dostavlja se
nadležnom državnom arhivu.
Nadležni državni arhiv izdaje rješenje kojim može predloženo gradivo za izlučivanje u
cijelosti odobriti, ili djelomično ili u cijelosti odbiti.
Članak 24.
Po primitku rješenja o odobrenju izlučivanja iz prethodnoga članka, odgovorna osoba donosi
odluku o izlučivanju kojom se utvrđuje način uništavanja dotičnoga gradiva.
O postupku uništavanja izlučenoga gradiva sastavlja se zapisnik, a jedan primjerak zapisnika
se dostavlja nadležnom državnom arhivu.
Članak 25.
Ako gradivo sadrži povjerljive podatke, uništavanje se obvezno provodi na način da podaci ne
budu dostupni osobama koje nemaju pravo uvida u njih.
Članak 26.
Izlučivanje registraturnog gradiva bilježi se u Arhivskoj knjizi, odnosno u Zbirnoj evidenciji
gradiva u pismohrani, s naznakom broja i datuma rješenja nadležnog državnog arhiva o odobrenju
izlučivanja.
VI. PREDAJA GRADIVA NADLEŽNOM ARHIVU
Članak 27.
Arhivsko gradivo Općine Podgora predaje se nadležnom državnom arhivu temeljem Zakona o
arhivskom gradivu i arhivima i Pravilnika o predaji arhivskoga gradiva arhivima.
Arhivsko gradivo predaje se tek nakon provedenoga odabiranja i izlučivanja, u izvorniku,
sređeno i tehnički opremljeno, označeno, popisano i cjelovito za određeno vremensko razdoblje.
O predaji arhivskog gradiva sastavlja se Zapisnik čiji je sastavni dio popis predanoga gradiva.
73
VII. ZAPOSLENICI VEZANI UZ RAD PISMOHRANE
Članak 28.
Stručne i administrativno tehničke poslove u pismohrani obavlja službenik raspoređen
Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podgora, u skladu sa
Pravilniku o stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama.
Članak 29.
Zaposlenik u pismohrani obavlja slijedeće poslove:
- sređivanje i popisivanje gradiva,
- osiguranje materijalno-fizičke zaštite gradiva,
- odabiranje arhivskoga gradiva,
- izlučivanje registraturnog gradiva kojem su prošli rokovi čuvanja,
- priprema predaje arhivskoga gradiva nadležnom državnom arhivu,
- izdavanje gradiva na korištenje, te vođenje evidencija o tome.
Članak 30.
Zaposlenik u pismohrani dužan je o svome radu pridržavati se etičkog kodeksa arhivista, a
posebice:
- čuvati integritet gradiva i na taj način pružati jamstvo da ono predstavlja trajno i pouzdano
svjedočanstvo prošlosti,
- dokumentirati svoje postupke pri obradi gradiva i opravdati ih,
- poštivati slobodu pristupa informacijama i propise u svezi s povjerljivošću podatka i
zaštitom privatnosti i postupati unutar granica zakonskih propisa koji su na snazi,
- osobito povjerenje koje mu je povjereno koristiti na dobro sviju i ne služiti se svojim
položajem za vlastitu ili bilo čiju neopravdano korist,
- nastojati postići najbolju stručnu razinu sustavno i stalno obnavljajući svoje znanje s
područja arhivistike i dijeliti s drugima rezultate svojih istraživanja i iskustava.
Članak 31.
Prilikom raspoređivanja na druge poslove ili raskida radnog odnosa odgovorna osoba za rad
pismohrane, odnosno zaposlenik u pismohrani, dužni su izvršiti primopredaju
arhivskoga i registraturnoga gradiva s osobom koja preuzima pismohranu.
VIII PROSTOR PISMOHRANE
Članak 32.
Općina Podgora dužna je osigurati primjeren prostor i opremu za smještaj i zaštitu arhivskoga
i registraturnog gradiva.
Materijalna (fizičko-tehnička) zaštita arhivskoga i registraturnog gradiva obuhvaća fizičkotehničku zaštitu od oštećenja, uništenja ili nestanka.
Materijalna zaštita osigurava se:
74
-
obaveznim zaključavanjem prostorija pismohrane i isključivanjem strujnoga toka kada se
u spremištu ne radi,
redovitim čišćenjem i otprašivanjem spremišta i odloženoga gradiva, te prozračivanjem
prostorija,
održavanjem odgovarajuće temperature i vlažnosti
redovitim otklanjanjem nedostataka koji bi se mogli dovesti do oštećenja gradiva.
Članak 33.
Odgovarajućim prostorom za pohranu arhivskoga i registraturnog gradiva smatraju se
prostorije koje su suhe, prozračne, osigurane od požara i krađe, udaljene od mjesta otvorenog plamena
i od prostorija u kojima se čuvaju lako zapaljive tvari, bez vodovodnih, kanalizacijskih, plinskih i
električnih instalacija te razvodnih vodova i uređaja centralnog grijanja bez odgovarajuće zaštite,
uključujući i zaštitu od nadolaska nadzemnih i podzemnih voda.
Sve instalacije moraju uvijek biti ispravne i pod nadzorom.
U prostorijama pismohrane strogo je zabranjeno pušenje.
Članak 34.
Prostorije pismohrane moraju imati odgovarajući inventar kao što su police, ormari, stalaže,
ljestve, stol, dobro osvjetljenje i dr.
Prostorije moraju biti osigurane valjanim uređajima za sigurno zatvaranje vrata, te opremljene
odgovarajućim brojem protupožarnih aparata na prah.
Članak 35.
Pristup u pismohranu dozvoljen je samo odgovornoj osobi za rad pismohrane, odnosno
zaposleniku u pismohrani.
Nadzor nad radom u pismohrani provodi odgovorna osoba ustrojstvene jedinice u kojoj se
nalazi pismohrana a za uređenje pismohrane odgovoran je općinski načelnik.
IX. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 36.
Odgovorne osobe za cjelokupno arhivsko i registraturno gradivo nastalo tijekom poslovanja
Općine Podgora i njegovih prednika obvezni su postupati u skladu sa odredbama Zakona o
arhivskom gradivu i arhivima te odredbama ovog Pravilnika.
Članak 37.
75
Za sva pitanja koja nisu navedena ovim Pravilnikom primjenjuje se Zakon o arhivskom
gradivu i arhivima, podzakonski akti, kao i drugi zakonski propisi kojima se pobliže utvrđuje
rukovanje u rokovi čuvanja arhivskoga i registraturnog gradiva.
Članak 38.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „ Glasniku Općine Podgora „, a
objavljuje se po primitku suglasnosti na posebnu listu od strane nadležnog državnog arhiva.
Klasa: 021-05/11-01/294
Ur.broj: 2147/05-11/1
Podgora, 29. ožujka 2011.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Stjepan Vela v.r.
POSEBAN POPIS
ARHIVSKOG I REGISTRATORNOG GRADIVA S ROKOVIMA ČUVANJA
Odluke, rješenja, zaključci i ostali akti poglavarstva i načelnika
trajno
Vrijeme -Broj
Opis
podgrupe
Odlukadjelatnosti
o imenovanjuunutar
predsjednika
i članova radnih tijela
čuvanja
trajno
Trajno
trajno
godina
čuvanja
-
trajno
trajno
trajno
trajno
-
10
10
10
-10
trajno
trajno
10
--
trajno
trajno
--
trajno
trajno
-trajno
-trajno
-trajno
trajno
trajno
trajno
trajno
trajno
trajno
trajno
trajno
trajno
trajno
trajno
trajno
trajno
trajno
trajno
trajno
trajno
trajno
5
10
5510
------5
5
5
-
Sazivi za sjednicu s prilozima, zapisnici sa sjednica i prilozi
Usvojeni akti sa sjednica i njihovih radnih tijela
Političke stranke-općenito
Program rada i izvješće o radu
Udruge – Društvene organizacije
Organizacija i rad općinskih tijela
Plan i program rada, izvješće o rad udruga
Odluke
i rješenja o imenovanju predsjednika i članova odbora, komisija i drugih radnih
Javno informiranje
tijela
Općinski načelnik; službeno dopisivanje
Objava
donošenjesapropisa,
statuta,
pravilnika i poslovnika - općenito
Sazivi iizapisnici
sjednica
s prilozima
Dokumenti
imenovanjima,
izborima i referendumima ( ugovori o imenovanjima
Ustrojstvo i orad
mjesnih odbora
upravnih tijela i dužnosnika, isprave o priznanjima i zahvalama, raspisi i provođenje
Zbor građana i zapisnici
izbora, natječaja i referenduma za ravnatelje/direktore, zapisnici i sl.
Izvještaji, informacije, upiti i drugo
Informatička oprema, računalna oprema i sustavi
Oznake,
prijem,
dežurno-sigurnosne
Teritorijalna
razgraničenja
– općenitoslužbe i ostalo - općenito
Usluge
čišćenja
Naselja, ulice i trgovi
Informacijsko-dokumentacijska
služba - općenito
Narodnosti – općenito
Službeno
glasilo,
web
stranica
Grbovi, amblemi, zastave i himne – općenito
Upravni
i upravni spor - općenito
Općinskopostupak
vijeće – općenito
Uredsko
poslovanje
– općenito
Konstituirajuće sjednice
– materijali
Urudžbeni
zapisnik i registri
Odluka o imenovanju
predsjednika i članova radnih tijela
Upisnici
predmetaOpćinskog
upravnog postupka
Statut i Poslovnik
vijeća i registri
Arhivska
knjiga
Sazivi za sjednicu s prilozima, zapisnici sa sjednica i prilozi
Interne dostavne knjige
Usvojeni akti sa sjednica i njihovih radnih tijela
Zapisnici o izlučivanju i predaji arhivskog i reg. gradiva
Program rada i izvješće o radu
Prijamna knjiga za poštu, dostavna knjiga za mjesto, interne dostavne knjige
Odluke, rješenja, zaključci, ostali akti Općinskog vijeća
Općinsko poglavarstvo i općinski načelnik – općenito
Kontrolor poštarine, dostavne i druge pomoćne knjige
Konstituirajuće sjednice – materijali
Poslovnik o radu, Pravilnik
76
Punomoćizai rad,
ovlaštenja
zapomoći
podizanje
pošte, izvoda, nabavu i drugo
Nagrade
novčane
i otpremnine
-
53
Obrasci za izdavanje zdravstvenih knjižica
Popratni dopisi u prilogu kojih se dostavljaju razni zahtjevi za uplate, isplate, povrat,
Prijave
i odjave
zaposlenika
kod fondova zdravstvenog i mirovinskog osiguranja
suglasnost,
izvješća
i sl.
trajno
trajno
3
-
Kopije zahtjeva narudžbi za nabavu sitnog materijala , kopije potvrda i sl.
Osobni dosjei zaposlenika
Upiti, zamolbe, zahtjevi i ostalo dopisivanje vezano uz uredsko poslovanje i arhiviranje
Multiplikati personalnih rješenja o zaposlenicima iz personalnih listova(dosjea)
trajno
-
2
3
2
Predmeti
sudskih
sporova
sa zaposlenicima
Klasifikacijske
oznake
i urudžbeni
brojevi nakon donošenja pravomoćne odluke, rješenja -trajno
ili
presude
Arhiviranje predmeta i akata - općenito
trajno
Oglasna
ploča
Predmeti disciplinskih postupaka ( nakon dovršenja postupka)
-Ostale predstavke,
pritužbe,
mišljenja, podneske
prijedloziiižalbe
sličnoizgrađana
rad tijela uprave -Predmeti
koji se odnose
na prigovore,
radnog na
odnos
11
72
75
Statistička izvješća iz radnih odnosa
trajno
-
Ugovori o održavanju opreme i usluga
Vježbenici
Radno vrijeme, odmori, dopusti, bolovanja
Evidencija stručne literature
Rješenja o prekovremenom radu i dopunskom radu
Upravni
nad za
zakonitošću
- općenito
Rasporedinadzor
i rješenja
korištenje akata
godišnjeg
odmora
Rješenja
i zahtjevi zapregleda
plaćeni i poslovanja
neplaćeni dopust
Nalazi inspekcijskih
trajno
trajno
trajno
trajno
trajno
trajno
-5
5
-2
--
Evidencija o izostancima s posla
Nadzor nad zakonitošću rada - općenito
trajno
3
-
Radni sporovi, radna disciplina, materijalna i disciplinska odgovornost
Nalazi inspekcijskih pregleda poslovanja
Akti
o plaćama
zaposlenika
Nagrade
i priznanja
– općenito
Naknada
za
prijevoz
posla
i na posao
Prijedlozi i inicijatives za
dodjelu
javnih priznanja
Odluka
o
raspodjeli
sredstava
za
plaće
Odluka o dodjeli javnih priznanja
Odluke o vrednovanju poslova i radnih zadataka
Dužnosnici , službenici i namještenici - općenito
Potvrde
i izvješća
o plaćii namještenika
Ocjenjivanje
službenika
Izvješća
isplaćenim plaćama
Ovlasti oopotpisivanju
i zamjenjivanju
Dnevnice
Punomoći
Ostala primanja iz radnog odnosa i kolektivnog ugovora - naknada za godišnji odmor
Zapošljavanje
– općenito
općenito, jubilarne
nagrade, otpremnine i dr.
Radni odnos – dopisi i izvješća
Stručno usavršavanje - tečajevi, savjetovanja i stručna putovanja
Radni odnos – pravilnici i slično
Prijave
za polaganje
državnih
stručnih
ispita prestanak,
i dopisivanje
u vezi saraspolaganje
ispitima
Radni odnos
na neodređeno
vrijeme
(prijam,
premještaj,
i slično)
trajno
trajno
trajno
trajno
--trajno
trajno
trajno
-trajno
trajno
trajno
trajno
trajno
-trajno
-23
525
-5
5
5
5
7-
Programi tečajeva za stručno obrazovanje zaposlenika
Zapisnici o primopredaji dužnosti i poslova zaposlenicima
Invalidska mirovina
Ugovor
Javni redo idjelu
mir – općenito
Zahtjevi,prometa
zamolbe– iopćenito
dopisivanje u vezi zapošljavanja i prestanka radnog odnosa
Poslovi
trajno
trajno
trajno
--
11
-3
35
Zaštita od požara i eksplozija - općenito
Plan
i program
mjera zaštite od požara i zaštite na radu
Registri
zaposlenika
Gospodarstvo
planovi
– općenito
Evidencija radnih
knjižica
zaposlenika
Gospodarska
kretanja
i
gospodarski
razvoj
- općenito
općenito
Evidencija iz radnih odnosa (pripravnici,
stipendisti
i drugo)
Programi
razvoja
Radni odnos - općenito (pravilnici i slično)
Industrija
-općenito
Dokumentacija
o raspisivanju i provođenju natječaja za popunjavanje svih radnih
Elektroprivreda
mjesta osim za ravnatelje/direktore (čuva se trajno)
Obrtništvo i poduzetništvo – općenito
Zapisnici
natječajne
komisije
Poljoprivreda
– općenito
Radni odnos
na određeno
vrijemeu(prijam,
prestanak i slično)
Potvrda
o kapitalnim
ulaganjima
poljoprivredi
-trajno
-trajno
-trajno
-trajno
-trajno
-
3
333334
10
3
-3
35
77
Ugovori
i aneksi ugovora
za kupnju stanova, najam stanova
Subvencioniranje
poljoprivrede
Rješenja i ugovori
o dodjeli i korištenju stanova, rješenja o visini najamnine
Poljoprivredno
zemljište
trajno
trajno
-
-3
-3
Deratizacija
Vodoprivreda
– općenito
Zakup
poslovnog
prostora
Prijava radnog
vremena trgovina
Spomenička
renta
Ugostiteljstvo - općenito
Financijsko - planski dokumenti – propisi, upute i tumačenja
Gradivo o ekonomskoj propagandi i reklami ( fotografije, reklamni filmovi i sl.)
Periodični obračuni, financijski planovi
Završni (godišnji) obračuni
Cestovni promet
Proračun
Općine - dokumentacija o upravljanju prometom, prometna signalizacija
trajno
trajno
trajno
trajno
trajno
3
53
53
3
-
Planovi i izvještaji o izvršenju proračuna, financiranje iz proračuna
Istraživanja na
i izvještaji
o tržištu
Suglasnosti
prometne
uvjete, rješenje za parkiranje
Knjigovodstveno-računovodstvena
poslovanje- općenito
Izgradnja i održavanje cestovne infrastrukture
trajno
trajno
--
-10
510
Godišnje porezne evidencije (kartice) zaposlenika
Prijevoznička djelatnost u cestovnom prometu
Evidencije o isplatama osobnih dohodaka (osobni kartoni ili isplatne liste)
Telefonske veze
Prostorno planiranje – urbanistički i prostorni planovi
Obrasci
primanja
za mirovinsko
osiguranje
(M-4)raspravi
Odluke oosobnih
donošenju
Prostornih
planova, zapisnici
o javnoj
Dokumentacija
u postupku
izrade prostornih planova
Ekonomska
analiza
poslovanja
Izvodi
iz
prostornog
plana
Obračunski listovi osobnih dohodaka
trajno
trajno
trajno
trajno
trajno
trajno
-
11
3
3
--3
Potvrde o parcelaciji, podaci iz prostornih planova - izdavanje
trajno
Periodični planovi rada, periodični izvještaji o radu, periodični obračuni poslovanja Zaštita čovjekove okoline, mjere zaštite čovjekove okoline i studije utjecaja na okoliš trajno
ustanova ili poduzeća u tijeku godine
3
-
Računovodstvena
prepiska
-trajno
Građevinski poslovi
– općenito
Obračun
i doprinosa ( na dohodak)
-trajno
Izgradnjaplaćenih
objekata poreza
– općenito
Izrada
i suglasnost
na projektnu
Blagajnički
izvještaj,
uplatnice,dokumentaciju
blagajnička dokumentacija kao pokriće gotovinskih trajno
Dokumentacija
o
postupku
izbora
izvođača radova - natječaji
troškova
37-7
10
Ugovori
o izvođenju
radova
i nadzoru
Otpremnice,
dostavnice,
prijemni
listovi, izvještaji i doznake o bolovanju zaposlenika,
Građevinska
dozvola
uplatnice o primljenoj i isplatnice o isplaćenoj gotovini , narudžbenice (blokovi),
Građevinske
knjige,
dnevnici radova
čekovni taloni
o isplaćenoj
gotovini, izvještaji o potrošnom materijalu, razni
Dopisi
sa
investitora
s
projektantom
i izvođačem
radova
privremeni obračuni, pomoćne evidencije,
obračuni,
tabele i drugi pomoćni materijali,
Dokumentacija
u
vezi
s
popravkom,
rekonstrukcijom,
i održavanjem
objekta
– ponude,
skladišne i slične evidencije, prodajni i kontrolni blokovi
(kontrolne
kasa
trake),
situacije,
zapisnici,
projekti
i
drugo
obavijest o izvodu otvorenih stavaka
trajno
trajno
trajno
-
-2
10
10
Tehnički pregled objekta
Dozvola za uporabu objekta
Nalozi blagajni za isplatu i nalozi za naplatu
Potvrde glavnog projekta, uvjerenja za uporabu i drugo - izdavanje
Knjiga putnih naloga za motorno vozilo
trajno
trajno
-
7
10
7
Putni
računuposlovi
(troškovi)
za službena putovanja
Komunalni
– općenito
Komunalni
poslovi
za reklame, ljetne terase, javne površine i dr.
Ulazni,
izlazni
računi- zahtjevi
i evidencije
-trajno
-
710
7
Rješenjai administrativne
za komunalni doprinos
Sudske
zabrane
Rješenja za korištenje javne površine
Analitičke kartice
Rješenje i zahtjevi za komunalnu naknadu
Analitička evidencija osnovnih sredstava, dnevnik analitičkog knjigovodstva
Komunalna inspekcija
-trajno
-
710
7
10
7
10
Plan
i program
rada komunalnog
redarstva
Glavna
financijska
knjiga (kartice),
dnevnik financijskog knjigovodstva, dnevnik
Izvještaj o radu
komunalnog
redarstva
materijalnog
knjigovodstva,
dnevnik
pogonskog knjigovodstva, obračun poreza na promet
Akti vezani uz rad komunalnog redarstva
Stambena
politikadokumentacija
– općenito o platnom prometu
Bankovni izvodi,
trajno
trajno
trajno
--
-7
53
78
Nalozi–zaopćenito
knjiženje, temeljnice
Šport
Inventurne liste
Rekreacija
– općenito
Akti
o
kreditiranju
Informatika
Dokumentacija
o kreditima
nakon otplate
Odvjetništvo
i pravna
pomoć
Akti
o
investicijama
Domaća suradnja i suradnja s inozemstvom
Upravljanje
imovinom
i nabava
imovine nepogode – proglašenje
Hidrometeorološki
poslovi
- elementarne
Dokumentacija o osiguranju imovine, izvještaji o rashodovanju opreme i inventara
Geodetsko – katastarski poslovi - općenito
trajno
trajno
trajno
57
73
10
3
310
-10
-10
7
-
Geodetska izmjera, izrada i vođenje katastar vodova - potvrde
Dokumentacija koja se odnosi na olakšice u plaćanju, poreza, carina i drugih poreza i Izrada i vođenje katastra vodova – geodetski elaborati katastra vodova
trajno
doprinosa
Imovinsko
– pravni
– općenito
trajno
Naplaćivanje
poreza,poslovi
doprinosa
i drugih obveza
Regresi, premije i kompenzacije - općenito
Nacionalizacija i denacionalizacija
trajno
Dotacije i subvencije – općenito
-
10
7
-
Građevinsko zemljište - akti o građevinskom zemljištu – kupnja i prodaja
Subvencije
Bankarstvo
Ugovori
o zakupu
Sredstva
solidarnosti
Imovinsko
pravni odnosi s poljoprivrednim zemljištem - općenito
Poslovi osiguranja
Godišnji, srednjoročni, dugoročni i periodični planovi, te analize i izvješća
Kontrola financijskog poslovanja
najrazličitijih vrsta sadržaja
Zdravstveno osiguranje i zdravstvena zaštita - općenito
Zahtjevigodišnja
i ostalo
dopisivanje
Zbirna
statistička
izvješćavezano
i analizeza ostvarivanje prava iz zdravstvenog,
mirovinskog-invalidskog
osiguranja
Statistički materijali koje javnopravne osobe trebaju ispunjavati sukladno propisima
trajno
trajno
-trajno
trajno
trajno
5
-5
55
5
10
-10
Socijalna
zaštitana–statistička
općenito istraživanja značajna za cijelu državu
koji se odnose
Zahtjevi i dokumentacija za subvencioniranje građana
trajno
-
10
5
Rješenja o pravu na pomoć iz socijalnog programa zbrinjavanja građana
-
5
Propisi, upute, tumačenja i drugi akti u oblasti socijalne zaštite
-
10
Korisnici socijalne zaštite – općenito
Akti o osnivanju predškolskih ustanova i ustanova u kulturi
Planovi, programi i izvješća o radu dječjih vrtića
Školstvo - osnovno, srednje i visokoškolsko obrazovanje
Zaključak o financiranju u školstvu
Obrazovanje odraslih
Stipendije i krediti učenicima i studentima
Kultura – općenito
Kulturne manifestacije – obilježavanje
Komemoracije i žalosti
Zaštita i obilježavanje likova i dijela povijesnih ličnosti - općenito
Kulturne djelatnosti – općenito
Likovna djelatnost
Glazbeno-scenska djelatnost
Bibliotečna djelatnost
trajno
trajno
-
5
10
10
10
10
10
3
3
3
10
5
5
5
Muzejsko – galerijska djelatnost
Zaštita spomenika kulture
Izdavačko – novinska djelatnost
Kinematografija
Radio i televizija
-
5
5
5
5
5
-10
5
5
79
Na temelju članka 57. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(Narodne novine”, br. 33/01 i 60/01), članka 27. Zakona o područjima županija, gradova i
općina u Republici Hrvatskoj (Narodne novine”, br. 10/97, 124/97, 50/98, 68/98, 33/99 i
128/99), članka 61. i 62. Statuta Općine Podgora (Glasnik Općine Podgora 05/2009)
Općinsko vijeće Općine Podgora, na sjednici održanoj dana 29. ožujka 2011.. godine, donosi
ODLUKA
O izmjenama i dopunama odluke
o pravilima za izbor članova vijeća mjesnih odbora
Članak 1.
U Odluci o pravilima za izbor članova vijeća mjesnih odbora (Glasnik 5/10, službeno
glasilo Općine Podgora) u članku 4 dodaje se novi stavak 3. koji glasi;
Vijeće mjesnog odbora mora na svaku svoju sjednicu pozvati Vijećnike općinskog
vijeća Općine Podgora koji imaju prebivalište na području djelovanja tog mjesnog odbora koji
na sjednicama Vijeća mjesnog odbora imaju pravo raspravljati ali nemaju pravo glasa.
Članak 2.
U Odluci o pravilima za izbor članova vijeća mjesnih odbora (Glasnik 5/10, službeno glasilo
Općine Podgora) mijenja se članak 11. i sada glasi;
Općinsko vijeće u postupku izbora:
-imenuje Općinsko izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnog odbora najkasnije u
roku od sedam dana od dana raspisivanja izbora,
-donosi odluku o tiskanju glasačkih listića,
-donosi obvezatne upute za rad Izbornog povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnog
odbora,
-donosi obvezatne upute o pravima i dužnosti promatrača kao i načinu praćenja provedbe
izbora, neposredno nadzire rad Izbornog povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnog
odbora, te obavlja i druge poslove sukladno ovoj Odluci
-donosi druge akte potrebne za provođenje izbora za koje nije nadležno Izborno povjerenstvo
za izbor članova vijeća mjesnog odbora.
Članak 3.
Mijenja se članak 26. i sada glasi;
Tijela za provedbu izbora su Izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnog
odbora i birački odbori.
Izbore članova vijeća mjesnog odbora provode Izborno povjerenstvo za izbor članova
vijeća mjesnog odbora i birački odbori.
Članovi izbornih povjerenstava i biračkih odbora kao i njihovi zamjenici mogu biti
samo osobe koje imaju biračko pravo.
Članovi izbornih povjerenstava i biračkih odbora, kao i njihovi zamjenici imaju pravo
na naknadu za svoj rad. Visinu naknade određuje za rad iz ovog stavka određuje Općinsko
vijeće.
80
Članak 4.
Članak 27 se briše
Članak 5.
Mijenja se članak 28. i sada glasi;
Izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnog odbora ima stalni i prošireni
sastav.
Stalni sastav izbornog povjerenstva jedinice čine predsjednik i dva člana te njihovi
zamjenici. Predsjednik izbornog povjerenstva mora biti diplomirani pravnik.
Prošireni sastav izbornog povjerenstva određuje se po prihvaćanju, utvrđivanju i
objavi lista za izbor članova vijeća mjesnog odbora za koje se izbori provode, a čine ga po
dva predstavnika većinske političke stranke, odnosno koalicije i dva dogovorno predložena
predstavnika oporbenih stranaka, odnosno koalicija sukladno stranačkom sastavu Općinskog
vijeća Općine Podgora.
Ako se ne postigne dogovor o dva predstavnika političkih stranaka i njihovim
zamjenicima, njihov se izbor obavlja kockom između predloženih kandidata.
Izbor proširenog sastava Izbornog povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnog
odbora obavlja se pred Općinskim vijećem.
Svi članovi Izbornog povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnog odbora imaju
jednaka prava i dužnosti..
Članak 6.
Mijenja se članak 29. i sada glasi;
Izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnog odbora:
brine za zakonitu pripremu i provođenje izbora za članove vijeća mjesnog odbora,
propisuje obrasce u postupku kandidiranja i provedbi izbora
– imenuje članove biračkih odbora,
– određuje biračka mjesta,
– nadzire rad biračkih odbora,
– obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora na području ,
– na temelju pravovaljanog prijedloga objavljuju liste za vijeće mjesnog odbora i sastavlja
zbirnu listu,
- nadziru pravilnost izborne promidžbe,
– prikupljaju i zbraja rezultate glasovanja na biračkim mjestima i dostavlja ih Općinskom
vijeću,
– objavljuju rezultate izbora za vijeće mjesnog odbora,
obavljaju i druge poslove određene ovom Odlukom.
Članak 7.
Mijenja se članak 32. i sada glasi;
Političke stranke i birači koji su predložili liste za izbor članova vijeća mjesnog odbora
kao i nevladine udruge te međunarodne organizacije imaju pravo odrediti promatrače koji će
pratiti provedbu izbora tijekom čitavoga izbornog postupka.
81
Promatrač ima pravo biti nazočan glasovanju i prebrojavanju glasova, upozoravati na
uočene nepravilnosti i tražiti njihovo otklanjanje te u zapisnik izbornog tijela stavljati svoje
primjedbe.
Promatrač ima pravo dobiti kopiju zapisnika izbornog tijela čiji je rad promatrao.
Općinsko izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnog odbora obvezatnim
uputama podrobnije će utvrditi prava i dužnosti promatrača te način praćenja provedbe izbora.
Članak 8.
Mijenja se članak 33. i sada glasi;
Glasovanje se obavlja osobno na biračkom mjestu, glasačkim listićem.
Glasački se listić tiska pod neposrednim nadzorom Općinskog izbornog povjerenstva za izbor
članova vijeća mjesnog odbora.
Članak 9.
Mijenja se članak 34 i sada glasi;
Glasački listić na kojem se glasuje za kandidacijsku listu jedinice sadrži:
– naziv liste,
– ime i prezime nositelja liste,
– ovjeren je pečatom jedinstvenog upravnog odjela.
Kandidacijske liste jedinice navode se na glasačkom listiću onim redom kojim su navedene na
zbirnoj listi kandidacijskih lista jedinice.
Ispred naziva liste stavlja se redni broj.
članak 10.
Mijenja se članak 50. i sada glasi;
Prigovor se podnosi Općinskom izbornom povjerenstvu za izbor članova vijeća
mjesnog odbora u roku od 48 sati računajući od isteka dana kada je izvršena radnja za koju je
stavljen prigovor.
Općinsko izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnog odbora dužno je
donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od dana kad mu je dostavljen prigovor.
Članak 11.
Mijenja se članak 51. i sada glasi;
Ako Općinsko izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnog odbora,
rješavajući po prigovoru utvrdi da je bilo nepravilnosti koje su bitno utjecale na rezultate
izbora, poništit će radnje u tom postupku i odrediti da se te radnje ponove u roku koji mora
osigurati održavanje izbora na dan za koji su raspisani.
Općinsko izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnog odbora dužno je
donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od dana kada mu je dostavljen prigovor.
Ako ne postoji mogućnost ponavljanja poništenih radnji iz stavka 1. ovog članka ili
ako se nepravilnosti odnose na postupak glasovanja, a bitno su utjecale na rezultat izbora,
Općinsko izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnog odbora poništit će izbore i
odrediti rok u kojem će se održati ponovljeni izbori.
82
Članak 12.
Mijenja se članak 52. i sada glasi;
Protiv rješenja Općinskog izbornog povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnog
odbora podnositelj prigovora koji je nezadovoljan takvim rješenjem, ima pravo žalbe.
Žalba se podnosi Odboru za Statut, Poslovnik i druge opće akte Općinskog vijeća u
roku od 48 sati računajući od dana kada je primljeno pobijano rješenje.
Žalba se podnosi putem izbornog povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnog
odbora.
Odbor za Statut, Poslovnik i druge opće akte Općinskog vijeća dužan je donijeti
odluku o žalbi u roku od 48 sati od dana primitka žalbe.
Članak 13.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Glasniku, službenom glasilu Općine
Podgora.
Klasa: 021-05/11-01/295
Ur.broj: 2147/05-11/1
Podgora, 29. ožujka 2011.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Stjepan Vela v.r.
83
Na temelju članka 10. Odluke o pravilima za izbor članova mjesnih odbora (Glasnik
5/10), Općinsko vijeće Općine Podgora na svojoj 15 sjednici održanoj 29. ožujka 2011.
godine donosi ;
ODLUKA
O raspisivanju izbora za mjesne odbore
Članak 1.
Raspisuju se izbori za izbor članova Vijeća mjesnih odbora za naselja Drašnice, Igrane
i Živogošće.
Članak 2.
Datum održavanja izbora određuje se za 08. svibnja 2011. godine.
Članak 3.
Zadužuje se da tiskanje listića i organizaciju izbora provede Izborno povjerenstvo za
izbor članova vijeća mjesnih odbora.
Članak 4.
Ova odluka objavit će se u Glasniku, službenom glasilu Općine Podgora i stupa na
snagu danom objave.
Klasa: 021-05/11-01/296
Ur.broj: 2147/05-11/1
Podgora, 29. ožujka 2011.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Stjepan Vela v.r.
84
Na temelji članka 28. Odluke o pravilima za izbor članova vijeća mjesnih odbora
(Glasnik 5/10) i na temelju članka 32. Statuta Općine Podgora (Glasnik 5/09, 9/09) općinsko
vijeće na svojoj 15. sjednici održanoj 29. ožujka 2011. godine donosi;
ODLUKA
O imenovanju članova izbornog povjerenstva
za izbor članova vijeća mjesnog odbora
članak 1.
Osniva se izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora, za izbore
mjesnih odbora Drašnice, Igrane i Živogošće, u daljenjem tekstu Povjerenstvo..
Članak 2.
U stalni sastav Povjerenstva imenuju se;
1. Ivica Nuić, za predsjednika
2. Branimir Mrkušić, za člana
3. Boro Galić, za člana
Za zamjenike se imenuju;
1. Stjepan Vela
2. Nenad Perić
3. Marijana Letica
Članak 3.
U Prošireni sastav Povjerenstva imenuju se;
1.
2.
3.
4.
Ante Lulić
Nenad Glučina
Teo Antičić Lović
Igor Sisarić
članak 4.
Svi članovi povjerenstva imaju ista prava i obveze.
Klasa: 021-05/11-01/297
Ur.broj: 2147/05-11/1
Podgora, 29. ožujka 2011.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Stjepan Vela v.r.
85
Na temelju članka 26. Odluke o pravilima za izbor članova vijeća mjesnih odbora
(Glasnik 5/10, službeno glasilo Općine Podgora), te članka 32. Statuta Općine Podgora
(Glasnik 5/09, 9/09) općinsko vijeće na svojoj 15. sjednici održanoj 29. ožujka 2011. godine,
donosi;
ODLUKU
O visini naknade za rad Izbornog povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnih odbora i
biračkih odbora
Članak 1.
Naknada članovima Izbornog povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnih odbora (U
daljnjem tekstu Povjerenstvo) i biračkih odbora iznosi (neto iznosi);
1. POVJERENSTVO
- predsjedniku i zamjeniku predsjednika
- članovima i njihovim zamjenicima
500,00 kn
300,00 kn
2. BIRAČKI ODBORI
- predsjedniku i zamjeniku predsjednika
- članovima i njihovim zamjenicima
300,00 kn
300,00 kn
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Glasniku Općine Podgora.
Klasa: 021-05/11-01/298
Ur.broj: 2147/05-11/1
Podgora, 29. ožujka 2011.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Stjepan Vela v.r.
86
Na temelju članka 209. Zakona o vodama ( „Narodne novine“ br. 153/09 ), te čl. 32.
Statuta Općine Podgora (Glasnik 5/09, 9/09), Općinsko vijeće Općine Podgora, na 15.
sjednici održanoj dana 29. ožujka 2011. godine, donijelo je
ODLUKU
o priključenju na komunalne vodne građevine
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se :
- postupak i uvjeti priključenja građevine i druge nekretnine na komunalne vodne
građevine,
- obveza priključenja,
- rokovi za priključenje,
- naknada za priključenje i način plaćanja naknade za priključenje,
- prekršajne odredbe.
Članak 2.
Pod komunalnim vodnim građevinama, u smislu ove Odluke, smatraju se :
1. građevine za javnu vodoopskrbu
2. građevine za javnu odvodnju
Vodne usluge su :
1. usluge javne vodoopskrbe,
2. usluge javne odvodnje.
Članak 3.
Isporučitelj vodnih usluga su : Vodovod d.o.o. Makarska.
II. OBVEZA PRIKLJUČENJA
Članak 4.
Vlasnici postojećih građevina odnosno drugih nekretnina ili onih koje će se tek
izgraditi na području Općine Podgora, dužni su priključiti svoju građevinu, odnosno drugu
nekretninu na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu, odnosno odvodnju, kada je
takav sustav izgrađen u naselju odnosno dijelu naselja u kojem se nalazi građevina odnosno
druga nekretnina odnosno kada su osigurani uvjeti za priključenje na te sustave, sukladno
ovoj odluci o priključenju.
Vlasnici poljoprivrednog zemljišta mogu suglasno ovoj Odluci podnijeti zahtjev za
priključenje poljoprivrednog zemljišta na komunalnu vodnu građevinu za javnu vodoopskrbu,
u svrhu navodnjavanja, ali se pritom, ne mogu obvezati na takvo priključenje.
Članak 5.
Vlasnici građevine odnosno druge nekretnine dužni su priključiti građevinu odnosno
drugu nekretninu na komunalne vodne građevine u sljedećim rokovima :
- novoizgrađena građevina,u naseljima gdje je javni sustav vodoopskrbe, odnosno javni
sustav odvodnje izgrađen, mora se priključiti na komunalne vodne građevine prije
uporabe građevine,
- postojeće građevine, u naseljima u kojima još nije izgrađen javni sustav vodoopskrbe,
odnosno odvodnje, moraju se priključiti na komunalne vodne građevine u roku od 6
mjeseci od završetka izgradnje sustava javne vodoopskrbe, odnosno odvodnje
87
-
postojeće građevine, u naseljima gdje je već izgrađen javni sustav vodoopskrbe,
odnosno javne odvodnje moraju se priključiti na komunalne vodne građevine
najkasnije u roku od 8 mjeseci od stupanja na snagu ove odluke.
Ako vlasnik građevine, odnosno druge nekretnine ne priključi svoju građevinu, odnosno
drugu nekretninu na komunalne vodne građevine u roku iz prethodnog stavka, na prijedlog
isporučitelja vodnih usluga, nadležno upravno tijelo Općine Podgora donijeti će rješenje u
upravnom postupku o obvezi priključenja na teret vlasnika ili drugog zakonitog posjednika
građevine, odnosno nekretnine.
Rješenje o obvezi priključenja, pored osnovnih podataka o vlasniku građevine i građevini,
sadrži i odredbe o visini naknade za priključenje, cijenu i rok izgradnje, nalog za rad
isporučitelju vodnih usluga da izvede priključak na teret vlasnika odnosno drugog zakonitog
posjednika građevine, rok plaćanja troškova priključenja, te mogućnost prisilne naplate u
slučaju kada vlasnik građevine odnosno drugi zakoniti posjednik građevine ne želi snositi
troškove izgradnje priključka.
Članak 6.
Općinsko vijeće Općine Podgora može izuzeti vlasnike nekretnina ili druge zakonite
posjednike obveze priključenja na komunalne vodne građevine ukoliko su isti na odgovarajući
način pojedinačno riješili vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda u skladu s odredbama
Zakona o vodama.
III. POSTUPAK PRIKLJUČENJA
Članak 7.
Postupak za priključenje na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu
odnosno javnu odvodnju pokreće se podnošenjem zahtjeva za priključenje.
Zahtjev za priključenje podnosi vlasnik građevine odnosno vlasnik druge nekretnine.
Zahtjev za priključenje podnosi se isporučitelju vodnih usluga.
Zahtjev za priključenje novoizgrađene građevine, mora se podnijeti pravovremeno,
prije uporabe građevine.
Članak 8.
Uz zahtjev za priključenje prilaže se :
1. preslika katastarskog plana za česticu koja se priključuje na sustav javne vodoopskrbe,
2. preslika građevinske dozvole ( uz predočenje izvornika ) ili zemljišnoknjižni izvadak, ako
je građevina ubilježena u zemljišne knjige, odnosno potvrda Ureda za katastar kojom se
potvrđuje da je građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. godine.
3. potvrda Općine Podgora o nepostojanju duga podnositelja zahtjeva po bilo kojem osnovu
Uz zahtjev za priključenje poljoprivrednog zemljišta prilaže se dokaz o vlasništvu nad
zemljištem i preslika katastarskog plana.
Ukoliko podnositelj zahtjeva ne podnese prethodno navedenu dokumentaciju,
isporučitelj usluge će zahtjev odbiti.
88
Članak 9.
Isporučitelj vodnih usluga, na temelju zahtjeva za priključenje provodi postupak za
izdavanje suglasnosti o dozvoli priključenja i izdaje odluku o dozvoli priključenja, ako za
priključenje postoje tehničko-tehnološki uvjeti.
Ako za priključenje ne postoje tehničko-tehnološki uvjeti, zahtjev za priključenje će se
odbiti.
Isporučitelj vodnih usluga obvezan je odluku iz st. 1. i 2. ovog članka donijeti u roku
od 30 dana od dana primitka zahtjeva.
Članak 10.
Odluka o dozvoli priključenja mora sadržavati podatke o građevini koja se priključuje
(mjesto i adresa priključenja, katastarska oznaka, namjena i sl.), ime vlasnika i njegove
podatke, a prilaže mu se i odgovarajuća skica priključka.
Odluka o odbijanju priključka mora sadržavati podatke o građevini i vlasniku u smislu
stavka 1. ovog članka, te razlog zbog kojeg se građevina ne može priključiti.
Odluka iz stavka 1. sadrži i odredbu o obvezi plaćanja naknade za priključenje.
Primjerak odluke iz stavka 1. ovog članka dostavlja se na znanje Općini Podgora, radi
donošenja rješenja o obračunu i naplati naknade za priključenje.
Članak 11.
Građevine izgrađene bez akta na temelju kojeg se može graditi ne smiju se priključiti
na komunalne vodne građevine, kao i građevine za koje je u tijeku postupak građevinske
inspekcije koji se odnosi na obustavu građenja ili uklanjanja građevine prema posebnom
zakonu.
Članak 12.
Radove priključenja izvodi isporučitelj vodnih usluga ili njegov ugovaratelj, a stvarni
trošak radova snosi vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine koja se priključuje.
Članak 13.
Vlasnik građevine ili drugi zakoniti posjednik nekretnine dužan je s isporučiteljom
vodnih usluga zaključiti ugovor o izgradnji priključka.
Ugovor o izgradnji priključka obvezno sadrži : naziv ugovornih strana, vrstu
priključka, cijenu i rok izgradnje priključka, troškovnik radova koji čini sastavni dio ugovora,
te odredbu o predaji priključka u vlasništvo isporučitelja vodnih usluga.
Članak 14.
Na traženje vlasnika ili investitora građevine dopustiti će se da on sam izvede iskop i
zatrpavanje koji su potrebni za priključenje građevine, ako bi mu to smanjilo troškove
priključenja, uz uvjet da se radovi koje on izvodi odnosno organizira, obave zakonito i prema
pravilima struke, uz nadzor ovlaštene osobe isporučitelja vodnih usluga i uz prethodnu
suglasnost Županijske uprave za ceste odnosno Hrvatskih cesta, ako se radovi izvode na
cestama koje su u njihovom vlasništvu.
89
IV. TEHNIČKO – TEHNOLOŠKI UVJETI PRIKLJUČENJA
Članak 15.
Tehničko-tehnološke uvjete priključenja na komunalne vodne građevine utvrđuje
isporučitelj vodnih usluga internim aktom kojim se utvrđuju opći i tehnički uvjeti isporuke
vodnih usluga.
V. NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE
Članak 16.
Investitor ili vlasnik građevine ili druge nekretnine koja se priključuje na komunalne
vodne građevine dužan je platiti naknadu za priključenje.
Članak 17.
Naknada za priključenje na komunalne vodne građevine prihod je proračuna Općine
Podgora.
Prihodi od naknade za priključenje koriste se isključivo za gradnju odnosno
financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Podgora.
Članak 18.
Naknada za priključenje obračunava se rješenjem o obračunu koje donosi Jedinstveni
upravni odjel Općine Podgora.
Članak 19.
Isporučitelj vodnih usluga dužan je podnositelja zahtjeva za priključenje, prije sklapanja
ugovora o izgradnji priključka ,uputiti u Općinu Podgora radi plaćanja naknade za
priključenje i ne smije početi s radovima na priključenju prije nego li mu podnositelj zahtjeva
za priključenje predoči dokaz o plaćenoj naknadi za priključenje odnosno o plaćanju prvog
obroka, ako je odobreno obročno plaćanje.
Članak 20.
Naknada za priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom
vodom iznosi:
a) za stambenu građevinu s profilom priključka do 3/4 cola 2.000,00 kn
b) za stambenu građevinu s profilom priključka od 1 cola
5.000,00 kn
c) za stambenu građevinu s profilom priključka većim
od 1 cola naknada se obračunava prema normativima
protočnosti vode na sat i iznosi za svakih 10 m3/sat
8.000,00 kn
d) za poslovnu i stambeno poslovnu (ukoliko koriste isti priključak) građevinu prema
profilima priključaka
pod a), b) i c) naknada se uvećava za 50%.
Članak 21.
Naknada za priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu za odvodnju
otpadnih voda iznosi:
a) za stambenu građevinu s profilom vodovodnog
90
priključka do 3/4 cola
3.000,00 kn
b) za stambenu građevinu s profilom vodovodnog
priključka od 1 cola
5.000,00 kn
c) za stambenu građevinu s profilom vodovodnog
priključka većim od 1 cola naknada se obračunava
prema normativima protočnosti vode vodovodnog
priključka na sat i iznosi za svakih 10m3/sat
8.000,00 kn
d) za poslovnu i stambeno poslovnu (ukoliko koriste isti priključak) građevinu prema
profilima priključaka
pod a), b) i c) naknada se uvećava za 50%.
Članak 22.
1. Način plaćanja naknade za priključenje
Naknada za priključenje plaća se nalogom za plaćanje u roku utvrđenom u st. 1. članka
15. ove Odluke.
Dokaz o uplati naknade za priključenje vlasnik građevine dužan je dostaviti
trgovačkom društvu koje obavlja komunalnu djelatnost opskrbe pitkom vodom i
odvodnje otpadnih voda.
Trgovačko društvo koje obavlja komunalnu djelatnost opskrbe pitkom vodom
i odvodnje otpadnih voda ne smije početi s radovima na priključenju sve dok mu
vlasnik građevine ne dostavi dokaz o uplati naknade za priključenje.
VI. FINANCIRANJE GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA OD
STRANE BUDUĆIH KORISNIKA
Članak 23.
U slučaju kada gradnja određene komunalne građevine nije predviđena planom
gradnje komunalnih vodnih građevina, budući korisnici vodnih usluga koji bi se priključili na
te građevine mogu sudjelovati u financiranju njihove gradnje, uz povrat uloženih sredstava u
određenom roku, pod uvjetima utvrđenim ugovorom sklopljenim s Općinom
Sredstva iz st. 1. ovog članka uplaćuju se na račun Općine Podgora, a rok povrata sredstava ne
može biti dulji od 5 godina od dana sklapanja ugovora.
VII. PREKRŠAJNE ODREDBE
Članak 24.
Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kn, kazniti će se za prekršaj pravna osoba ako :
1. ne priključi svoju građevinu na javni sustav vodoopskrbe u rokovima određenim
člankom 5. ove Odluke,
2. samovoljno priključi svoju građevinu na javni sustav vodoopskrbe,
3. koristi vodu iz javnih hidranata bez odobrenja isporučitelja vodnih usluga,
4. onemogući isporučitelju vodnih usluga popravak priključka, očitanje i zamjenu
vodomjera u cilju baždarenja, te pregled instalacije potrošača u cilju utvrđivanja
njezine tehničke ispravnosti.
91
Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn, kazniti će se za prekršaj i odgovorna osoba u
pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoj članka.
Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kn, kazniti će se za prekršaj fizička osoba
obrtnik i fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, a koja učini prekršaj iz
stavka 1. ovog članka.
Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn, kazniti će se za prekršaj fizička osoba koja
učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.
VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 25.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti. Odluka o priključenju na komunalnu
infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda (Glasnik 6/04
i 7/04).
Ova odluka će se objaviti u Glasniku i stupa na snagu osmi dan od objave.
Klasa: 021-05/11-01/299
Ur.broj: 2147/05-11/1
Podgora, 29. ožujka 2011.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Stjepan Vela v.r.
92
Na temelju članka 52 Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (Narodne novine br
153/09) Općinsko vijeće Općine Podgora na svojoj 15 sjednici održanoj 29. ožujka 2011.
godine donosi;
ODLUKA
O izmjenama i dopunama
Odluke
o naknadi za razvoj sustava odvodnje otpadnih voda
Općine Podgora
Članak 1.
U Odluci o naknadi za razvoj sustava odvodnje otpadnih voda Općine Podgora
(Glasnik 14/10) u članku 10. dodaje se stavak 2. koji glasi;
Naknada za razvoj sustava odvodnje za naselje Živogošće ne odnosi se Muravu i Strnj.
Članak 2.
Ova Odluka će se objaviti u Glasniku, službenom glasilu Općine Podgora i stupa na
snagu danom objave.
Klasa: 021-05/11-01/300
Ur.broj: 2147/05-11/1
Podgora, 29. ožujka 2011.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Stjepan Vela v.r.
93
Na temelju članka 46 st 1. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (“Narodne
novine”178/04), članka 1 Zakona o izmjenama zakona o prijevozu u cestovnom prometu
(„Narodne novine“ 124/09) i članka 32. Statuta Općine Podgora ( Glasnik, službeno glasilo
Općine Podgora5/09, 9/09), Općinsko vijeće Općine Podgora na svojoj 15. sjednici održanoj
dana 29. ožujka 2011. godine, donosi
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ODLUKE O AUTO-TAKSI PRIJEVOZU
NA PODRUČJU OPĆINE PODGORA
Članak 1.
U odluci o auto-taksi prijevozu na području općine Podgora (Glasnik 2/2010) dodaje
se članak 9. koji glasi;
ISPIT ZA AUTO-TAKSI VOZAČA
Auto-taksi vozač dužan je položiti poseban ispit kojim se provjerava poznavanje
kulturnih, povijesnih, turističkih, gospodarskih i drugih podataka o Općini Podgora te
poznavanje dužnosti i prava auto-taksi prijevoznika.
Ispitnu komisiju čine predsjednik i dva člana, od kojih je jedan predstavnik Turističke
zajednice Općine Podgora,a imenuje ih Načelnik.
Program i način polaganja, te iznos naknade za ispit određuje načelnik.
O položenom ispitu izdaje se uvjerenje.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu osmi dan od objave u službenom glasilu općine Podgora.
Klasa: 021-05/11-01/301
Ur.broj: 2147/05-11/1
Podgora, 29. ožujka 2011.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Stjepan Vela v.r.
94
Izdavač: Općinsko vijeće Općine Podgora
21327 Podgora, A. K. Miošića
urednik: Ivica Nuić, tajnik Općinskog vijeća
telefon: 021/ 603-953
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
1 682 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content