close

Enter

Log in using OpenID

Baumit DichtungsSchlämme

embedDownload
Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντοσ
Baumit DichtungsSchlämme
Προϊόν
Στεγανωτικι κονία επιφάνειασ με υδραυλικά ςυνδετικά υλικά
Σφνκεςθ
Τςιμζντο, άμμοσ, πρόςκετα
Ιδιότθτεσ
Υδατοςτεγανό υλικό, εφκολο ςτθ χριςθ
Εφαρμογι
Το Baumit DichtungsSchlämme είναι ζνα προαναμεμειγμζνο ςτο εργοςτάςιο
κονίαμα ςτεγανοποίθςθσ υψθλισ ανκεκτικότθτασ. Το υλικό, τςιμεντοειδοφσ
βάςθσ, αναμιγνφεται με νερό επιτόπου ςτο ζργο και εφαρμόηεται επάνω ςτο
δομικό ςτοιχείο ωσ επίςτρωςθ ςτεγάνωςθσ. Η κατάλλθλθ κοκκομετρικι
κατανομι οδθγεί ςτο κλείςιμο των τριχοειδϊν πόρων εκεί που εφαρμόηεται θ
επίςτρωςθ. Επιπλζον τα πρόςκετα δεν επιτρζπουν τθν διείςδυςθ του νεροφ από
τουσ παραμζνοντεσ πόρουσ.
Τεχνικά
χαρακτθριςτικά
Μζγιςτοσ κόκκοσ:
0,3 mm
Εμφάνιςθ:
Κονία, χρϊματοσ γκρι
Πυκνότθτα ξθροφ κονιάματοσ:
1400 kg/m3
Αντοχι κλίψθσ (28 θμ):
> 40 Ν/mm2
Αντοχι κάμψθσ (28 θμ):
> 8 Ν/mm2
Αντοχι πρόςφυςθσ ςε ςκυρόδεμα (28 θμ): > 1,5 Ν/mm2
Συντελεςτισ διάχυςθσ υδρατμϊν:
40
Απαιτοφμενο νερό:
~6 l/ςακί
2
Κατανάλωςθ υλικοφ: ~2-6 kg/m ανάλογα με τισ ανωμαλίεσ του υποςτρϊματοσ
και τθν απαίτθςθ ςτεγανοποίθςθσ.
Σε περίπτωςθ ανιοφςασ υγραςίασ από το υπζδαφοσ ~2 - 4 kg/m² (ελαφρά
επιβάρυνςθ), ςε περίπτωςθ υδροςτατικϊν πιζςεων από υπόγεια φδατα ~4 - 6
kg/m² (ιςχυρι επιβάρυνςθ)
Οδθγίεσ
αςφαλείασ
Xi Ερεκιςτικό, περιζχει τςιμζντο
Κατάταξθ R: R 36: Ερεκιςτικό για τα μάτια
R 37: Ερεκιςτικό για τθν αναπνοι
R 38: Ερεκιςτικό για το δζρμα
R 43: Μπορεί να προκαλζςει ευαιςκθτοποίθςθ διά τθσ επαφισ με το δζρμα
Κατάταξθ S: S 2: κρατιςτε το προϊόν μακριά από τα παιδιά
S 24/25: Αποφφγετε τθν επαφι με τα μάτια και το δζρμα
S 26: Σε περίπτωςθ επαφισ με τα μάτια ξεπλφνετε καλά με νερό και αναηθτιςτε
γιατρό
S 27: Βγάλτε αμζςωσ βρεγμζνα και λερωμζνα ροφχα
S 28: Σε περίπτωςθ επαφισ με το δζρμα ξεπλφνετε αμζςωσ με άφκονο νερό
S 37: Φοράτε κατάλλθλα προςτατευτικά γάντια
Αποκικευςθ
Το προϊόν εφόςον είναι κλειςτό, ςε παλζτα μπορεί να παραμείνει αποκθκευμζνο
ςε ξθρό περιβάλλον για χρονικό διάςτθμα 6 μθνϊν
Διαςφάλιςθ
ποιότθτασ
Η εςωτερικι διαςφάλιςθ ποιότθτασ παρζχεται από τα εργαςτιρια ποιοτικοφ
ελζγχου των μονάδων παραγωγισ.
Ζκδοςθ 4/08
1
Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντοσ
Τρόποσ
παράδοςθσ
Υπόςτρωμα
Σακιά : 25 kg
Τρόποσ
εργαςίασ
Η ανάμιξθ να γίνεται με αναμικτιρα ρίχνοντασ το υλικό ςτο νερό και
αναμιγνφοντασ ϊςτε να δθμιουργθκεί ζνα ομοιογενζσ μίγμα χωρίσ ςβϊλουσ.
Σε περίπτωςθ που κζλουμε πιο υδαρζσ μείγμα, αναμιγνφουμε 1 μζροσ νεροφ με
3-3,5 μζρθ υλικοφ κατϋ όγκο (για 1 ςακί των 25 κιλϊν ~ 6l νερό), ενϊ αν κζλουμε
ζνα μείγμα ςε μορφι πάςτασ αναμιγνφουμε 1 μζροσ νεροφ με 4-5 μζρθ υλικοφ
κατϋ όγκο (για 1 ςακί των 25 κιλϊν ~4l νερό). Το υπόςτρωμα πρζπει να είναι
νωπό, αλλά να μθν ςχθματίηει φιλμ επιφανειακισ υγραςίασ.
Το ζτοιμο αναμεμειγμζνο κονίαμα χρθςιμοποιείται άμεςα και εντόσ μιςισ ϊρασ
(ανάλογα με τθν υγραςία και τθν κερμοκραςία μπορεί να υπάρχουν μεταβολζσ
ςτο χρόνο πιξθσ).
Σε υδαρι μορφι χρθςιμοποιείται με βοφρτςα και εφαρμόηεται ςε τουλάχιςτον 2
ςτρϊςεισ (ελάχιςτο πάχοσ ςτρϊςθσ 2 mm). Σε μορφι πάςτασ εφαρμόηεται με
οδοντωτι ςπάτουλα ι μυςτρί επίςθσ ςε 2 ςτρϊςεισ (ελάχιςτο πάχοσ ςτρϊςθσ 2
mm). Επίςθσ εφαρμόηεται με κατάλλθλο πιςτόλι.
Κάκε επιπλζον ςτρϊςθ εφαρμόηεται μόλισ αρχίηει να ςτερεοποιείται θ
προθγοφμενθ αλλά προτοφ ςτεγνϊςει τελείωσ. Η νωπι, εφαρμοςμζνθ ςτρϊςθ
προςτατεφεται από τον ιλιο και τον αζρα για να μθν ξερακεί γριγορα
εφαρμόηοντασ κατάλλθλα μζτρα.
Η προετοιμαςία του υποςτρϊματοσ (φγρανςθ), θ εφαρμογι (2 ςτρϊςεισ
τουλάχιςτον) και θ επακόλουκθ ςυντιρθςθ (διατιρθςθ υγραςίασ) είναι
ςθμαντικά για τθν ποιότθτα τθσ ςτεγανοποίθςθσ.
Αν απαιτθκεί μία τελικι ςτρϊςθ ςοβά, θ εφαρμογι του πεταχτοφ πρζπει να γίνει
ενϊ θ ςτρϊςθ ςτεγανοποίθςθσ είναι ακόμα νωπι.
Γενικζσ
πλθροφορίεσ
Ο αζρασ, το υλικό και το υπόςτρωμα κατά τθν εργαςία πρζπει να ζχουν
κερμοκραςία μεγαλφτερθ των 5C. Χρθςιμοποιιςτε μόνο κακαρό νερό για τθν
ανάμιξθ. Να μθν γίνεται εφαρμογι ςε υποςτρϊματα ςε ςυνκικεσ παγετοφ ι όταν
αναμζνονται παρόμοιεσ ςυνκικεσ. Δεν είναι κατάλλθλο για τθν επιςκευι
δομικϊν ρωγμϊν.
Το υπόςτρωμα πρζπει να είναι κακαρό, ξθρό, να μθν βρίςκεται ςε ςυνκικεσ
παγετοφ, να είναι απαλλαγμζνο από ςκόνεσ και εξανκιματα, να μθν είναι
υδατοαπωκθτικό, να είναι ςτακερό και απαλλαγμζνο από ςακρά κομμάτια.
Τυχόν ανωμαλίεσ και άλλεσ ατζλειεσ να επιδιορκϊνονται με κατάλλθλο κονίαμα
(πχ. Baumit SanovaPutz S, KlebeSpachtel) πριν τθν εφαρμογι του προϊόντοσ.
_________________________________________
Οι γραπτζσ και προφορικζσ τεχνολογικζσ υποδείξεισ που παρζχονται βαςίηονται ςτθν υπάρχουςα επιςτθμονικι γνώςθ και τθν
πρακτικι εμπειρία. Εντοφτοισ, είναι ςαφζσ ότι οι πλθροφορίεσ αυτζσ δεν είναι δεςμευτικζσ. Δεν δθμιουργοφν νομικι ι άλλθ
υποχρζωςθ ςε ςχζςθ με το ςυμβόλαιο πώλθςθσ. Επίςθσ δεν αποδεςμεφουν τον αγοραςτι από τθν υποχρζωςθ να ελζγξει ο ίδιοσ ότι τα
προϊόντα μασ εξυπθρετοφν τον ςκοπό αγοράσ τουσ.
Ζκδοςθ 4/08
2
Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντοσ
Ζκδοςθ 4/08
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
311 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content