close

Enter

Log in using OpenID

"Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 7/10

embedDownload
 SLUŽBENI GLASNIK
OPŠTINE DERVENTA
Izdavač
Skupština opštine
Derventa
GOD. 19. BROJ 7/10
Derventa, 11. 06. 2010. god.
152.
Na osnovu člana 29. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske, broj:
101/04, 42/05 i 118/05), člana 28. Zakona o osnovnom
obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike
Srpske, broj 74/08 i 71/09) i člana 22. i 37. Statuta
opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08 i 6/08), Skupština opštine Derventa, na sjednici od 10.06. 2010. godine, donijela je
ODLUKU
o prijedlogu upisnih područja za osnovne škole na
području opštine Derventa
Član 1.
Ovom odlukom utvrđuje se prijedlog upisnih
područja za osnovne škole na području opštine
Derventa, kako slijedi:
1. OSNOVNA ŠKOLA "19. april" Derventa
sa područnim odjeljenjima Agići, Miškovci, Trstenci i Kostreš.
Centralna škola sa upisnim područjem: grad
Derventa s lijeve strane rijeke Ukrina - ulice: Srpske
vojske, Svetog Save, Kninska, 16. krajiške, Đure
Jakšića, Branka Radičevića, Branislava Nu-šića, Ive
Andrića, 19. aprila, Stevana Sinđelića, Sportska, Tanaska Rajića, Ribarska, Meše Selimovića, Miloša
Crnjanskog, Ukrinska, Prnjavorska, Nikole Pašića,
Vojvode Stepe Stepanovića, Kosovke djevojke, Filipa
Višnjića, Branka Ćopića, Vase Pelagića, Vidovdanska,
Dositeja Obradovića, Majke Jevrosime, Lužani, Lug,
Begluci, Gradac, Bijelo Brdo, Bosanski Dubočac,
Odgovorni urednik:
MALEŠEVIĆ SANJA
Štampa ''Grafika'' Derventa
Agići, Rapćani, Kuljenovci, Pjevalovac, Miškovci, Trstenci, Kostreš i Lužani Novi.
Područna odjeljenja:
- Agići sa upisnim područjem: Agići, Rapćani,
Kuljenovci i Pjevalovac,
- Miškovci sa upisnim područjem: Miškovci,
- Trstenci sa upisnim područjem: Trstenci,
- Kostreš sa upisnim područjem: Kostreš i Lužani
Novi.
2. OSNOVNA ŠKOLA "Nikola Tesla" Derventa sa područnim odjeljenjima: Velika Sočanica, Mala Sočanica, Lužani Bosanski, Gornji
Višnjik i Polje.
Centralna škola sa upisnim područjem: dio grada
Derventa s desne strane rijeke Ukrina - ulice: 1. maja
od ulice Jovana Dučića do ul. Stevana Nemanje,
Slavka Rodića, Čika Jove Zmaja, Nikole Tesle, Slavka
Simića, Kralja Petra I od raskrsnice "Harman" do Trga
pravoslavlja, Trg pravoslavlja, Cara Lazara, Veljka
Milankovića, 53. divizije, Odred vojvode Mišića,
Vladike N. Velimirovića, Zanatska, 9. maja, Trg oslobođenja, Đenerala Draže, Patrijarha Dožića, Oplenačka, Stojana Jankovića, Miloša Obilića, Radnička,
Ozrenska, Stevana Nemanje, Karađorđeva, Novaka
Pivaša, Pop Jovičina, Milunke Savić, Rade Kondića,
Majora Milana Tepića, Studenička, 8. marta, Vuka
Karadžića, Hajduk Veljka, Solunska, Vojvode Putnika,
Ljube Radića, Vlade Šuputa, Desanke Maksimović,
Osinjske brigade, Kolubarska, Krfska, Kosovskih
junaka, 1. maja od benzinske pumpe "Nada" do raskrsnice na obilaznici Brod - Doboj, Gavrila Principa,
Miloša Vujakovića, Petra Mećave, Petra Kočića, Vukovarska, Jasikovača, Tetima, Gornja Bišnja, Velika,
Vrhovi, Bunar, Stanići, Kovačevci, Gornji Božinci,
Živinice, Zelenike, Bukovac, Velika Sočanica, Mala
Strana 2 Broj 7
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Sočanica, Mišinci, Gradina, Brezici, Dažnica, Tunjestala, Gornja Lupljanica, Modran, Bukovica Velika,
Bukovica Mala, Gornji Višnjik, Donji Višnjik, Lužani
Bosanski, Žeravac, Polje, Kulina, Poljari i Šušnjari.
Područna odjeljenja:
-Velika Sočanica sa upisnim područjem: Velika
Sočanica, Mala Sočanica, Mišinci, Gradina, Brezici,
Dažnica, Tunjestala, Gornja Lupljanica i Modran.
-Mala Sočanica sa upisnim područjem: Mala
Sočanica i Mišinci.
-Lužani Bosanski sa upisnim područjem: Lužani
Bosanski i Žeravac,
-G.Višnjik sa upisnim područjem: Gornji Višnjik,
Donji Višnjik, Bukovica Velika i Bukovica Mala.
-Polje sa upisnim područjem: Polje, Kulina,
Poljari i Šušnjari.
3. OSNOVNA ŠKOLA "Zdravko Čelar"
Derventa
Centralna škola sa upisnim područjem: dio grada
Derventa s desne strane rijeke Ukrina - ulice: 1. maja
od ulice Jovana Dučića do benzinske pumpe "Nada",
Marije Bursać, Motajička, Željeznička, Kninska, Dubička, Šantićeva, Milovana Bjeloševića - Belog,
Njegoševa, Derve-ntskih oslobodilaca, Ravnogorska,
Mladena Stojanovića, Jovana Dučića, Kralja Petra I od
raskrsnice "Rampa" do raskrsnice "Harman", Trive
Vu-jića, 5. Kozaračke brigade, Sime Šolaje, Jevrejska,
Cerska, Braće Jugovića, Boje Kecmana, Omladinska,
Potočani, Vojvode Petra Bojovića, Takovska, Bogdana
Žerajića, Cara Dušana, Marka Kralje-vića, Osojci,
Donja Bišnja,
4. OSNOVNA ŠKOLA "Todor Dokić" Kalenderovci sa područnim odjeljenjima: Drijen,
Donja Lupljanica 1 i Donja Lupljanica 2.
Centralna škola sa upisnim područjem: Gornji
Kalenderovci, Donji Kalenderovci, Gornji Detlak,
Donji Detlak, Drijen i Donja Lupljanica.
5. OSNOVNA ŠKOLA "Đorđo Panzalović"
Osinja sa područnim odjeljenjima: Donja Osinja,
Crnča, Pojezna, Donji Cerani i Gornji Cerani.
Centralna škola sa upisnim područjem: Osinja
(Centar), Gornja Osinja, Donja Osinja, Crnča, Pojezna,
Donji Cerani i Gornji Cerani.
Područna odjeljenja:
- Donja Osinja sa upisnim područjem: Donja
Osinja i dio Crnče,
-Crnča sa upisnim područjem: Crnča i dio Male
Sočanice,
-Pojezna sa upisnim područjem: Pojezna,
-Donji Cerani sa upisnim područjem: Donji
Cerani i dio Drijena,
-Gornji Cerani sa upisnim područjem: Gornji
Cerani, dio Gornje i Donje Lupljanice i dio Velike
Sočanice.
6. OSNONNA MUZIČKA ŠKOLA Derventa
7. ZAVOD ZA SLIJEPE I SLABOVIDE
"BUDUĆNOST" Derventa, specijalna škola za
osnovno i srednje obrazovanje djece sa posebnim
potrebama
Član 2.
Do završetka izgradnje zgrade Osnovne škole
"Zdravko Čelar" i početka rada ove škole, učenici sa
upisnog područja predloženog u Odluci, nastavu će
pohađati u Osnovnoj školi "Nikola Tesla".
Član 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".
Broj: 01-022-105/10
Datum: 10.06.2010. god.
Područna odjeljenja:
- Drijen sa upisnim područjem: Drijen i dio
Gornjeg Detlaka,
- Donja Lupljanica 1 sa upisnim područjem:
Donja Lupljanica, dio Gornjeg Detlaka i dio Gornjih
Cerana,
- Donja Lupljanica 2 sa upisnim područjem:
Donja Lupljanica, Donja Bišnja i dio Kalenderovaca.
Datum: 11. 6. 2010. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
__________________________
153.
Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske
("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 41/03),
člana 37. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik
Datum: 11. 6. 2010. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08 i 6/08) i člana 8.
Odluke o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanja
organa u javnim ustanovama čiji je osnivač Skupština
opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 1/08), Skupština opštine Derventa na 18. sjednici održanoj 10. juna 2010. godine, donijela je
ODLUKU
o raspisivanju ponovnog Javnog konkursa za izbor
i imenovanje direktora Javne ustanove "Sportsko
kulturni centar" Derventa
Član 1.
Član 5.
Za sprovođenje ove odluke zadužuje se Stručna
služba Skupštine opštine.
Član 6.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".
Broj: 01-022-106/10
Datum: 10.06.2010. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
__________________________
Skupština opštine Derventa raspisuje ponovni
Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne
ustanove "Sportsko kulturni centar" Derventa.
Član 2.
Opšti i posebni uslovi i kriterijumi za izbor i
imenovanje direktora Javne ustanove "Sportsko kulturni centar" Derventa propisani su Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima, Odlukom o
utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanja organa u
javnim ustanovama čiji je osnivač Skupština opštine
Derventa i Statutom Javne ustanove "Sportsko kulturni
centar" Derventa.
Član 3.
Ponovni Javni konkurs za izbor i imenovanje
direktora Javne ustanove "Sportsko kulturni centar"
Derventa, čini sastavni dio ove odluke, a objaviće se u
"Službenom glasniku Republike Srpske", dnevnom
listu "Glas Srpske" i "Derventskom listu".
Rok za podnošenje prijava na ponovni Javni
konkurs iz člana 1. ove odluke je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja ponovnog Konkursa u jednom
od javnih glasila iz stava 1. ovog člana.
Član 4.
Postupak sprovođenja ponovnog Konkursa, uključujući pregled prispjelih prijava, intervju i predlaganje kandidata, u skladu sa Zakonom i Odlukom,
izvršiće Komisija za izbor za sprovođenje postupka po
javnom konkursu za imenovanja u Javnoj ustanovi
"Sportsko kulturni centar" Derventa, koja je imenovana rješenjem Skupštine opštine Derventa, broj: 01111- 26/10 od 08. aprila 2010. godine.
Broj 7 Strana 3
154.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derve-nta
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08 i
6/08), Skupština opštine Derventa na 18. sjednici od
10. juna 2010. godine, donijela je
ODLUKU
o kupovini neizgrađenog gradskog građevinskog
zemljišta u privatnoj svojini neposrednom
pogodbom radi izgradnje saobraćajnice-kružnog
toka
Član 1.
Daje se saglasnost za kupovinu neposrednom
pogodbom neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta označenog kao k.č. 337/9, po kulturi dvorište
površine 17 m2, upisano u PL 936 i ZK uložak: 122
K.O. Derventa I, u vlasništvu Stefanović (Milovana)
Ljubinka iz Dervente, po cijeni od 1.743,00 KM
(slovima: hiljaduisedamstotinačetrdesettri konvertibilne marke), radi realizacije Regulacionog plana
"RAMPA-SAJMIŠTE", a u dijelu koji se odnosi na
izgradnju saobraćajnice - kružnog toka u Derventi.
Član 2.
Po osnovu ove odluke i pribavljenog mi-šljenja
pravobranioca Republike Srpske, zaklju-čiće se ugovor
o kupovini zemljišta iz člana 1. ove Odluke, a koji u
ime opštine potpisuje Načelnik opštine.
Strana 4 Broj 7
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Član 3.
Datum: 11. 6. 2010. god.
o prodaji zemljišta iz člana 1. ove Odluke, a koji u ime
opštine potpisuje Načelnik opštine.
O provođenju ove odluke staraće se Stručna
služba Načelnika opštine i Odjeljenje za prostorno
uređenje.
Član 3.
Član 4.
O provođenju ove odluke staraće se Stručna
služba Načelnika opštine i Odjeljenje za prostorno
uređenje.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".
Član 4.
Broj: 01-022-107/10
Datum: 10.06.2010. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
__________________________
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".
Broj: 01-022-108/10
Datum: 10.06.2010. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
__________________________
155.
Na osnovu člana 16. stav 1. Zakona o građevinskom zemljišta Republike Srpske ("Službeni
glasnik Republike Srpske", broj: 112/06), člana 16.
Odluke o građevinskom zemljištu - Prečišćeni tekst
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 12/09) i
člana 37. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08 i 6/08), Skupština
opštine Derventa na 18. sjsdnici od 10.juna 2010.
godine, donijela je
ODLUKU
o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog
zemljišta u državnoj svojini neposrednom
pogodbom radi kompletiranja građevinske parcele
Član 1.
Prodaje se neposrednom pogodbom neizgrađeno
gradsko građevinsko zemljište u državnoj svojini
označeno kao k.č. 1037/3, po kulturi voćnjak 3. klase
površine 17 m2, upisano u PL 470/475 i ZK uložak:
266, K.O. Derventa I, nosioca prava raspolaganja
opština Derventa, po tržišnoj cijeni od 400,52 KM
(slovima: četiristotine i 52/100 konvertibilne marke), a
radi kompletiranja građevinske parcele zemljište
označeno kao k.č. 1038/1, K.O. Derventa I, a u
vlasništvu Ćebedžija (Slobodana) Nataše iz Dervente.
Član 2.
Po osnovu ove odluke i pribavljenog mišljenja
pravobranioca Republike Srpske, zaključiće se ugovor
156.
Na osnovu člana 16. stav 1. zakona o građevinskom zemljištu Republike Srpske ("Službeni
glasnik Republike Srpske", broj: 112/06), člana 16.
Odluke o građevinskom zemljištu - Prečišćeni tekst
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 12/09) i
člana 37. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08 i 6/08 (Skupština
opštine Derventa na 18. sjednici od 10. juna 2010.
godine, donijela je
ODLUKU
o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog
zemljišta u državnoj svojini neposrednom
pogodbom radi kompletiranja građevinske parcele
Član 1.
Prodaje se neposrednom pogodbom neizgrađeno
gradsko građevinsko zemljište u državnoj svojini
označeno kao k.č. 258/27, po kulturi njiva 4, klase
površine 315 m2, upisano u PL 280/569 i ZK uložak:
112, K.O. Derventa II, nosioca prava raspolaganja
opština Derventa, po tržišnoj cijeni od 3.313,80 KM
(slovima: trihiljadetristotinetrinaest i 80/100 konvertibilne marke), a radi kompletiranja građevinske
parcele zemljište označeno kao k.č. 261/12, K.O.
Derventa II, a u vlasništvu Preradović (Miloša) Darinke iz Dervente.
Datum: 11. 6. 2010. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Član 2.
Po osnovu ove odluke i pribavljenog mišljenja
pravobranioca Republike Srpske, zaključiće se ugovor
o prodaji zemljišta iz člana 1. ove Odluke, a koji u ime
opštine potpisuje Načelnik opštine.
Broj 7 Strana 5
4.135,53 KM (slovima: četirihiljadestotinutridesetpet i
53/100 konvertibilne marke), a radi kompletiranja
građevinske parcele zemljište označeno kao k.č. 673/1
K.O. Derventa I, na kojoj se kao korisnik sa dijelom
1/1 vodi KURTAGIĆ (Omera) SENIJA iz Dervente.
Član 2.
Član 3.
O provođenju ove odluke staraće se Stručna
služba Načelnika opštine i Odjeljenje za prostorno
uređenje.
Po osnovu ove odluke i pribavljenog mišljenja
pravobranioca Republike Srpske, zaključiće se ugovor
o kupovini zemljišta iz član 1. ove Odluke, a koji u
ime opštine potpisuje Načelnik opštine.
Član 4.
Član 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".
O provođenju ove odluke staraće se Stručna
služba Načelnika opštine i Odjeljenje za prostorno
uređenje.
Član 4.
Broj: 01-022-109/10
Datum: 10.06.2010. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
__________________________
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".
Broj: 01-022-110/10
Datum: 10.06.2010. god.
157.
Na osnovu člana 16. stav 1. Zakona o građevinskom zemljištu Republike Srpske ("Službeni
glasnik Republike Srpske", broj: 112/06), člana 16.
Odluke o građevinskom zemljištu - Prečišćeni tekst
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 12/09) i
člana 37. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08 i 6/08), Skupština
opštine Derventa na 18. sjednici od 10. juna 2010.
godine, donijela je
ODLUKU
o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog
zemljišta u državnoj svojini neposrednom
pogodbom radi kompletiranja građevinske parcele
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
__________________________
158.
Na osnovu člana 16. stav 1. Zakona o građevinskom zemljištu Republike Srpske ("Službeni
glasnik Republike Srpske", broj: 112/06), člana 16.
Odluke. o građevinskom zemljištu - Prečišćeni tekst
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 12/09) i
člana 37. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08 i 6/08), Skupština
opštine Derventa na 18. sjednici od 10. juna 2010.
godine, donijela je
Član 1.
Prodaje se neposrednom pogodbom neizgrađeno
gradsko građevinsko zemljište u državnoj svojini
označeno kao k.č. 674/3, površine 329 m2, upisano u
PL 470/478 i ZK uložak 266, K.O. Derventa I, nosioca
prava raspolaganja opština Derventa, po cijeni od
ODLUKU
o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog
zemljišta u državnoj svojini neposrednom
pogodbom radi kompletiranja građevinske parcele
Strana 6 Broj 7
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Član 1.
Prodaje se neposrednom pogodbom neizgrađeno
gradsko građevinsko zemljište u državnoj svojini
označeno kao k.č. 437/5, površine 72 m2, upisano u
PL 280/569 i ZK uložak 112, K.O. Derventa II,
nosioca prava raspolaganja opština Derventa, po cijeni
od 1.195,20 KM (slovima: jednahiljadastotinudevedesetpet i 20/100 konvertibilne marke), a radi
kompletiranja građevinske parcele zemljište označeno
kao k.č. 437/2 K.O. Derventa II, na kojoj se kao
korisnik sa dijelom 1/1 vodi MARTIĆ (Miloša) RADIVOJE iz Dervente.
Član 2.
Po osnovu ove odluke i pribavljenog mišljenja
pravobranioca Republike Srpske, zaključiće se ugovor
o kupovini zemljišta iz član 1. ove Odluke, a koji u
ime opštine potpisuje Načelnik opštine.
2. Skupština opštine usvaja Izvještaj Komisije za
bucet i finansije po Informaciji o naplati lokalnih
prihoda opštine Derventa za 2009. godinu.
3. Zadužuju se resorna Odjeljenja Administrativne službe opštine Derventa i Stručna služba Načelnika opštine da za iduću sjednicu Skupštine opštine
radi boljeg uvida u evidenciju i naplatu lokalnih
prihoda, pripreme i dostave dopunu Informacije o
naplati lokalnih prihoda sa pregledom obveznika po
osnovama naplate i iznosima za 2009. godinu i
spiskom tuženih obveznika radi sudske naplate neizmirenih potraživanja na ime ovih naknada.
4. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku opštine Derventa".
Broj: 01-022-112/10
Datum: 10.06.2010. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
__________________________
Član 3.
O provođenju ove odluke staraće se Stručna
služba Načelnika opštine i Odjeljenje za prostorno
uređenje.
Član 4.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".
160.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08 i
6/08) a nakon razmatranja Izvještaja o radu nevladinih
organizacija i udruženja građana na području opštine,
Skupština opštine Derventa na 18. sjednici održanoj
10. juna 2010. godine, donijela je
Broj: 01-022-111/10
Datum: 10.06.2010. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
__________________________
Datum: 11. 6. 2010. god.
ZAKLJUČAK
1. Usvaja se Izvještaj o radu nevladinih
organizacija i udruženja građana na području opštine.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku opštine Derventa".
159.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa",broj: 6/05, 4/08 i
6/08), a nakon razmatranja Informacije o naplati
lokalnih prihoda opštine Derventa za 2009. godinu,
Skupština opštine Derventa na 18. sjednici održanoj
10. juna 2010. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Derventa usvaja Informaciju o naplati lokalnih prihoda opštine Derventa za
2009. godinu.
Broj: 01-022-113/10
Datum: 10.06.2010. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
__________________________
161.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08 i
6/08) a nakon razmatranja Iz-vještaja o realizaciji
Datum: 11. 6. 2010. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj 7 Strana 7
komponente Podrška Skupštine opštine u okviru
projekta "Lokalno je primarno" za prvi kvartal 2010.
godine, Skupština opštine Derventa na 18. sjednici
održanoj 10. juna 2010. godine, donijela je
opštine Derventa na 18. sjednici održanoj 10. juna
2010. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Derventa usvaja Informaciju o registraciji zajednica etažnih vlasnika i o
investicionom i tekućem održavanju stambenih zgrada
i stanova.
1. Usvaja se Izvještaj o realizaciji komponente
Podrška Skupštine opštine u okviru projekta "Lokalno
je primarno" za prvi kvartal 2010. godine.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku opštine Derventa".
Broj: 01-022-114/10
Datum: 10.06.2010. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
__________________________
ZAKLJUČAK
2. Zadužuje se Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove da organizuje sastanak sa predstavnicima zajednica etažnih vlasnika na kojem će se
definisati problematika investicionog i tekućeg održavanja zajedničkih dijelova stambenih zgrada i na
osnovu sumiranja svih problema iz ove oblasti, za
sjednicu Skupštine opštine u septembru pripremi
prijedlog mjera za rješavanje efikasnijeg investicionog
i tekućeg održavanja zajedničkih dijelova stambenih
zgrada.
162.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08 i
6/08) a nakon razmatranja Informacije o preventivnoj
zdravstvenoj zaštiti stanovništva u 2009. godini,
Skupština opštine Derventa na 18. sjednici održanoj
10. juna 2010. godine, donijela je
3. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
Broj: 01-022-116/10
Datum: 10.06.2010. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
__________________________
3AKLJUČAK
164.
1. Usvaja se Informacija o preventivnoj zdravstvenoj zaštiti stanovništva u 2009. godini.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku opštane Derventa".
Broj: 01-022-115/10
Datum: 10.06.2010. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
__________________________
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derve-nta
("Službeni glasnik opštine Derventa",broj: 6/05,4/08 i
6/08), a nakon razmatranja Informacije o organizovanosti, strukturi i djelovanju civilne zaštite u opštini
Derventa, Skupština opštine Derventa na 18. sjednici
održanoj 10. juna 2010. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Derventa usvaja Informaciju o organizovanosti, strukturi i djelovanju civilne
zaštite u opštini Derventa.
163.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/05,4/08 i
6/08), a nakon razmatranja Informacije o registraciji
zajednica etažnih vlasnika i o investicionom i tekućem
održavanju stambenih zgrada i stanova, ekupština
2. Zadužuje se Odjeljenje za opštu upravu Odsjek civilne zaštite, da za narednu sjednicu Skupštine opštine pripremi Informaciju o stanju i analizi
problema u funkcionisanju civilne zaštite, s posebnim
osvrtom na uzroke i posljedice posljednje poplave
početkom juna 2010. godine i preduzetim mjerama i
Strana 8 Broj 7
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
aktivnostima na sprečavanju i otklanjanju posljedica
ove poplave. Uz informaciju predložiti konkretne
mjere i aktivnosti za poboljšanje stanja u pogledu
materijalno-tehničke osposobljenosti civilne zaštite u
cilju efikasnijeg djelovanja u slučaju elementarnih
nepogoda, na osnovu kojih će se definisati prioriteti i
izrada posebnog programa koji bi sadržavao konkretne
projekte po prioritetima aktivnosta, vremenskom
dinamikom i potrebnim finansijskim sredstvima.
3. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
Broj: 01-022-117/10
Datum: 10.06.2010. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
__________________________
Datum: 11. 6. 2010. god.
magistarlnog puta do mosta na obodnom kanalu,
domaćinstva sa desne strane magistarlnog puta banja
Luka - Derventa na potezu od SUR "Koktel" do
D.O.O. "Elektron", dio nekategorisanog puta benzinska pumpa, "Nović" - most na obodnom kanalu,
tkzv. naselje "Svilengrad" Kuljenovački sokak potez
od magistralnog puta do mosta na obodnom kanlu, dio
Turskih Lužana, dio Omeragića, dio ulice 16 Krajiške
brigade na potezu od magistarlnog puta do mosta na
obodnom kanalu, ulica Svetog Save u dijelu od
raskrsnice do mosta na obodnom kanalu ispd Babinig
brda, Zanatsko - komunalni centar, novo naselje "SJEVER - LUG"sa dijelovima ulica Nikole Pašića,
Ukrinske i Vojvode Stepe Stepanovića, dio ulice
Dubičke tkzv. naselje "Jasenci", naseljeni dio ulice
cara Dušana na potezu od ulice V Kozaračke brigade
do Patkovače, dijelovi naselja Begluka, Novih i
Bosanskih Lužana.
Član 3.
165.
Na osnovu člana 2, stav 2 Zakona o zaštiti
stanovništva od zaraznih bolesti ("Sl. glasnik RS", broj
14/10), člana 62. Statuta opštine ("Sl. glasnik opštine
Derventa 2/00) Načelnik opštine Derventa, donosi:
Mjere sanacije podrazumijevaju higijensko
uklanjanje raznih vrsta otpada koje je nanijela voda
(šljunak, pijesak, mulj, čvrsti otpad, slama, fekalije i
dr.), uginulih životinja i nakon toga dezinfekciju
prostora i objekata iz čl. 2, kao i pražnjenje, čišćenje i
dezinfekciju vodnih obje-kta (bunareva).
NAREDBU
o predizimanju mjera sanacije na poplavljenom
području opštine
Član 4.
Član 1.
Radi osiguranja zdravlja ljudi i domaćih životinja, uklanjanja izvora oboljenja od zaraznih bolesti i
smanjenja mogućnosti njihovog prenošenja, te radi
suzbijanja uzroka bolesti saniranjem sredine i unapređenjem higijenskih uslova života, uvode se mjere
sanacije terena na području pogođenom poplavama u
vrijeme od 31.05 - 03.06. 2010 god.
Higijensko uklaljanje otpada i uginulih životinja,
kao i pražnjenje i čišćenje bunareva izvršiće vlanici
domaćinstava o svom trošku, a dezinfekciju objekata i
prostora iz čkl. 2 Naredbe, stručne ekipe Higijensko epidemiološke službe Doma zdravlja Derventa čije
finansiranje pada na teret budžeta opštine.
Član 5.
Nadzor nad provođenjem mjera sancije vršiće
opštinski zdravstveno - sanitarni ispektor.
Član 2.
Član 6.
Mjerama sancije biće obuhvaćena domaćinstva sa
pripadajućim stambenim, ekonoskim i pomoćnim objektima i dvorištima, kao i poslovni privredni objekti
koji su direktno bili plavljeni u sledećim naseljima i
ulicama: Dereventski lug i to dio od Babnog hrasta do
Osnovne škole "Agići" domaćinstva sa desne strane
magistralnog puta idući iz pravca Dervente, nekategorisani put Nosovići - Agićko groblje u dijelu od
Ovu Naredbu objaviti u Službenom glasniku
opštine Derventa.
Broj: 02-510-69
Datum: 04.06.2010. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
__________________________
Datum: 11. 6. 2010. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
166.
Na osnovu člana 40. alineja 11. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj 101/04, 42/05 i 118/05) , član 19. stav 1.
tačka 4. Zakona o sistemu javnih službi ("Službeni
glasnik Republike Srpske", broj 68/07) i člana 54.
alineja 11. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj 6/05, 4/08 i 6/08), Načelnik
opštine Derventa, donio je
RJEŠENJE
o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj
organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU
Narodna biblioteka "Branko Radičević'' Derventa
1. Daje se saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj
organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU
Narodna biblioteka "Branko Radičević" Derventa, broj
01/01- 88/10 od 17.05.2010. godine.
2. Ovo Rješsnje objaviti u "Službekom glasniku
opštine Derventa".
Broj: 02-12-2
Datum: 02.06.2010. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
__________________________
Broj 7 Strana 9
- Bećarević Ljubica, stalni sudski vještak
ekonomske struke, član,
- Žunić Igor, član,
- Kovačević Snježana, član,
- Matić Vihor, sekretar Komisije.
2. Zadatak Komisije iz tačke 1. Rješenja je da
utvrdi početnu prodajnu cijenu građevinskog zemljišta,
vodeći računa o namjeni zemljišta, položaju istog u
naselju, uređenosti istog i informacijama o kretanju
cijena zemljišta.
3. Početna prodajna cijena građevinskog zemljišta utvrđena na način iz prethodne tačke, primjenjuje se dok traje postupak prodaje istog zemljišta, a
najduže jednu godinu.
4. Komisija se imenuje na period od jedne
godine.
5. Prestaje da važi Rješenje o formiranju
Komisije za utvrđivanje početne prodajne cijene
građevinskog zemljišta, broj 02-111-72 od 13.04.
2009. godine ("Službeni glasnik opštine Derventa",
broj: 4/09)
6. Ovo Rješenje objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
Obrazloženje
167.
Na osnovu člana 72. stav 3. Zakona o lokalnoj
samoupravi ("Službsni glasnik Republike Srpske", broj
101/4, 42/05 i 118/05), člana 10. stav 2. Odluke o
građevinskom zemljištu ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj 13/07 i 2/08) i člana 62. Statuta
opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa'',
broj 6/05, 4,08 i 6/08) načelnik opštine Derventa donio
je
RJEŠENJE
o formiranju Komisije za utvrđivanje početne
prodajne cijene građevinskog zemljišta
1. Formira se komisija za utvrđivanje početne
prodajne cijene građevinskog zemljišta, u sastavu:
- Keser Grozda, predsjednik,
- Pavković Zorka, stalni sudski vještak
građevinske struke, član,
Odredbom člana 10. Odluke o građevinskom
zemljištu ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj
13/07) propisano je da se početna cijena gradskog
građevinskog zemljišta utvrđuje na osnovu procjene
izvršene od strane komisije za procjenu građevinskog
zemljišta koju imenuje načelnik opštine na period od
jedne godine. Komisija ima pet članova od kojih
najmanje jedan član mora biti stalni sudski vještak
građevinske, a jedan ekonomske struke. Zadatak Komisije je da utvrdi početnu prodajnu cijenu građevinskog zemljišta, vodeći računa o namjeni zemljišta,
položaju istog u naselju, uređenosti istog i informacijama o kretanju cijena zemljišta kreganju cijena
zemljišta.
Početna prodajna cijena građevinskog zemljišta
koja se utvrdi na navedeni način, promjenjuje se dok
traje postupak prodaje istog zemljišta, a najduže jednu
godinu. S obzirom da sr Komisija imenuje na period
od jedne godine, prestaje da važi Rješenje o formiranju
Komisije za utvrđivanje početne prodajne cijene
Strana 10 Broj 7
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
građevinskog zemljišta, broj 02-11 1-72 od 13.04.
2009. godine ("Službeni glasnik opštine Derventa",
broj 4/09).
Iz naprijed navedenih razloga odlučeno je kao u
dispozitivu rješenja.
Uputstvo o pravnom lijeku:
Protiv ovog rješenja imsnovani imaju pravo da
ulože prigovor načelniku opštine Derventa u roku od
osam dana od dana dostavljanja rješenja.
3. Komisija je dužna da popis i procjenu izvrši do
31.07. 2010. godine.
4. Ovo Rješenje objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
Broj: 02-111-56
Datum: 10.06.2010. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
__________________________
Broj: 02-111-54
Datum: 07.06.2010. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
__________________________
168.
Na osnovu člana 72. stav 3. Zakona o lokalnoj
samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj
101/04, 42/05 i 118/05), tačke 12. Uputstva o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od elementarnih nepogoda ("Službeni glasnik Republike Srpske", 16/04) i člana 54. i 62. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 6/05, 4/08 i
6/08), Načelnik opštine Derventa donio je
RJ E Š E Nj E
o formiranju Komisije za popis i procjenu šteta na
sredstvima i dobrima građana nastalu usled
elementarne nepogode (poplave) na području
Opštine Derventa
1. Formira se Komisija za popis i procjenu šteta
na sredstvima i dobrima građana nastala usled elementarne nepogode (poplave) na području Opštine
Derventa, u sastavu:
- Marinko Repija, predsjednik
- Vesna Simić, član,
- Brankica Vukićević, član
- Miro Popović, član
- Darinka Marić, član
- Slavica Gluvačević, član
- Srđan Nović, član
2. Zadatak Komisije iz tačke 1. Rješenja je da
izvrši popis i procjenu štete na sredstvima i dobrima
građana, nastalu usled elementarne nepogode (poplave), a u skladu sa Uputstvom o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
("Službeni glasnik Republike Srpske", 16/04).
Datum: 11. 6. 2010. god.
169.
Na osnovu člana 62. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 6/05,4/08 i
6/08), Načelnik opštine Derventa donio je
R J E Š E Nj E
o imenovanju Komisije za podsticaj poljoprivredne
proizvodnje u 2010. godini
1. Formira se Komisija za podsticaj poljoprivredne proizvodnje u 2010. godini u sastavu:
1. Aleksandar Jamedžija,
2. Vesna Simić
3. Brankica Vukićević
2. Zadatak Komisije iz tačke 1. Rješenja je da u
skladu sa Programom podsticaja poljoprivredne proizvodnje za 2010. godinu ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj 5/10) po podnesenim zahtjevima za
dodjelu podsticajnih sredstava, a na osnovu utvrđenog
činjeničnog stanja na terenu;
- utvrđuje ispunjenost kriterijuma u svakom
pojedinačnom slučaju i to zapisnički konstatuje
- izradi prijedlog zaključka o isplati podsticajnih
sredstava i dostavi Načelniku opštine
3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a naknadno će se objaviti u "Službenom glasniku opštine Derventa".
Broj: 02-111-48
Datum: 19.05.2010. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
__________________________
170.
Na osnovu člana 104. stava 1. Zakona o uređenju
prostora - Prečišćen tekst ("Službeni glasnika Re-
Datum: 11. 6. 2010. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
publike Srpske" broj; 84/02, 14/03, 112/06 i 53/07),
člana 5. Ugovora o asfaltiranje puta u Agićima dionica
groblje - Markuljevići, broj 02-404-19/10 od 06. 05.
2010. godine i člana 62. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 6/05, 4/08 i
6/08), načelnik opštine Derventa donio je:
4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće u "Službenom glasniku opštine Derventa".
Broj: 02-404-19/10
Datum: 13.05.2010. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
__________________________
RJEŠENJE
o imenovanju nadzornog organa
1. Za nadzornog organa na izvođenju radova
asfaltiranja puta u Agićima dionica groblje - Markuljevići, imenuje se Marić Darinka.
2. Imenovani će obavljati stručni nadzor u toku
izvođenja radova na asfaltiranju puta u Agićima
dionica groblje - Markuljevići, koji se sastoji od kontrole ispunjavanja ugovorenih obaveza izvođača radova i preuzimanja odgovarajućih mjera za realizaciju
tih obaveza, a prema Ugovoru o asfaltiranju puta u
Agićima dionica groblje - Markuljevići, broj 02-40419/10 od 06. 05. 2010. godine.
3. Zadatak Nadzornog organa obuhvata:
- kontrolu izvođenja radova prema projektnoj
dokumentaciji i predmjeru i predračunu radova koji su
sastavni dio ovog Ugovora;
- kontrolu izvedenih radova i blagovremenost
izvođenja istih;
- kontrolu kvaliteta materijala, opreme i
instalacija koje se ugrađuju,
- organizovanje i zahtijevanje potrebnih kontrolnih ispitivanja;
- kontrolu istinitosti i tačnosti obračuna izvedenih
radova;
- ukoliko su pzađevinski dnevnik, građevinska
knjiga, privremena situacija i okončana situacija
uredne da ih potpiše;
- kontrola primjene svih tehničkih i ostalih propisa prilikom izvođenja radova i korišćenja građevinskog materijala;
- rad sa komisijom za tehnički prijem i koordinira rad svih učesnika u izgradnji;
- podnosi odgovarajuće izvještaje investitoru i
obavlja druge poslove u okviru stručnog nadzora, a u
skladu sa Zakonom o uređenju prostora - Prečišćen tekst ("Službeni glasnika Republike Srpske" broj: 84/02,
14/03, 112/06 i 53/07) i Pravilnika o vršenju stručnog
nadzora u toku izgradnje objekata ("Službeni glasnika
Republike Srpske" broj: 7/04).
Broj 7 Strana 11
171.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06 i 12/09),
člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama ( "Službeni glasnik BiH"; broj 3/05), člana 20.
Pravilnika o javnim nabavkama ("Službeni glasnik opštine Derventa" broj 12/09) i člana 62. Statuta opštine
Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj
6/05, 4/08 i 6/08) Načelnik opštine Derventa donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Marić Darinka, predsjednik
- Strinić Mile, član
- Nović Srđan, član
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Čučković Mihajlo.
3. Zadatak Komisije iz tačke 1, ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje
ponuda za izradu izvedbenog projekta Tri kurške Savića Brdo u Crnča-Šogorovići-djevojačko grobljePetrin han, dana 28. 05. 2010. godine sa početkom u 9
časova,
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja
postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem
o radu i razlozima izdavanja takve preporuke i zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opš-tine
Derventa".
Broj: 02-111-49/10
Datum: 25.05.2010. god.
Strana 12 Broj 7
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
__________________________
172.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05,
52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06 i 12/09), člana
5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama
("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05), člana 20. Pravilnika o javnim nabavkama ("Službeni glasnik opštine
Derventa" broj 12/09) i člana 62. Statuta opštine
Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj
6/05, 4/08 i 6/08) Načelnik opštine Derventa donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Budišić Brankica, predsjednik
- Strinić Mile, član
- Nović Srđan, član
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Čučković Mihajlo.
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje
ponuda za izradu horizontalne saobraćajne signalizacije, dana 25. 05. 2010. godine sa početkom u 12
časova,
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o dodjeli
ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o
radu i razlozima izdavanja takve preporuke i zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Broj: 02-111-42/10
Datum: 14.05.2010. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
__________________________
173.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05,
Datum: 11. 6. 2010. god.
52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06 i 12/09), člana
5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama
("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05) i člana 62. Statuta
opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 6/05, 4/08 i 6/08) Načelnik opštine Derventa
donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Popović Miro, predsjednik
- Šljivić Jadranka, član
- Nović Srđan, član
2. Za sekretara komisije bez prava glasa ime-nuje
se Sekulić Ana.
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje
ponuda za nabavku građevinskog materijala za obnovu
obješpa farme pipića Sedlovski Ivice iz Pjevalovca,
dana 24. 05. 2010. godine sa početkom u 12 časova,
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o dodjeli
ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o
radu i razlozima izdavanja takve preporuke i zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Broj: 02-111-45/10
Datum: 17.05.2010. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
__________________________
174.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05,
52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06 i 12/09), člana
5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama
("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05), člana 20. Pravilnika o javnim nabavkama ("Službeni glasnik opštine
Derventa" broj 12/09) i člana 62. Statuta opštine
Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj
6/05, 4/08 i 6/08) Načelnik opštine Derventa donio je
Datum: 11. 6. 2010. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Budišić Brankica, predsjednik
- Knežević Budislav, član
- Nović Srđan, član
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Sekulić Ana.
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje
ponuda za održavanje javne rasvjete u toku 2010.
godine, dana 20. 05.2010. godine sa početkom u 12
časova,
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o dodjeli
ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o
radu i razlozima izdavanja takve preporuke i zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
Broj 7 Strana 13
- Budišić Brankica, član
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Samardžija Boško.
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje
ponuda za sanaciju gradskih makadamskih ulica, dana
21. 05. 2010. godine sa početkom u 12 časova,
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o dodjeli
ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o
radu i razlozima izdavanja takve preporuke i zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Broj: 02-111-43/10
Datum: 14.05.2010. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
__________________________
4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
176.
Broj: 02-111-44/10
Datum: 14.05.2010. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
__________________________
175.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05,
52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06 i 12/09), člana
5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama
("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05), člana 20. Pravilnika o javnim nabavkama ("Sužbeni glasnik opštine
Derventa" broj 12/09) i člana 62. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj
6/05,4/08 i 6/08) Načelnik opštine Derventa donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Nović Srđan, predsjednik
- Vidić Nada, član
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05,
52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06 i 12/09), člana
5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama
("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05), člana 20. Pravilnika o javnim nabavkama ("Sužbeni glasnik opštine
Derventa" broj 12/09) i člana 62. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 6/05,
4/08 i 6/08) Načelnik opštine Derventa donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Budišić Brankica, predsjednik
- Marić Siniša, član
- Čučković Mihajlo, član
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Samardžija Boško.
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje
Strana 14 Broj 7
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 11. 6. 2010. god.
ponuda za održavanje javnih zelenih površina, dana
19. 05. 2010. godine sa početkom u 12 časova,
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o dodceli
ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o
radu i razlozima izdavanja takve preporuke i zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
o radu i razlozima izdavanja takve preporuke i zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
__________________________
Broj: 02-111-40/10
Datum: 12.05.2010. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
__________________________
177.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06 i 12/09),
člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05), člana 20.
Pravilnika o javnim nabavkama ("Sužbeni glasnik
opštine Derventa" broj 12/09) i člana 62. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa",
broj 6/05, 4/08 i 6/08) Načelnik opštine Derventa
donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Strinić Mile, predsjednik
- Nović Srđan, član
- Budišić Brankica, član
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Jovičić Ana.
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje
ponuda za čišćenje javnih površina i pranje, dana 17.
05. 2010. godine sa početkom u 12 časova,
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja
postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem
4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Broj: 02-111-41/10
Datum: 12.05.2010. god.
178.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06 i 12/09),
člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05), člana
20. Pravilnika o javnim nabavkama ("Službeni glasnik
opštine Derventa" broj 12/09) i člana 62. Statuta
opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 6/05, 4/08 i 6/08) Načelnik opštine Derventa
donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Strinić Mile, predsjednik
- Popović Miro, član
- Todorić Mirjana, član
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Špirić Nada.
3. Zadatak Komisije iz tačke 1, ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje
ponuda za za istražnu u eksploatacionu bušotinu u Velikoj, dana 21. 06.2010. godine sa početkom u 12
časova,
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja
postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem
o radu i razlozima izdavanja takve preporuke i
zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Datum: 11. 6. 2010. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj: 02-111-51/10
Datum: 03.06.2010. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
__________________________
179.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04.
19/05. 52/05, 92/05. 94/05. 8/06, 24/06. 70/06 i 12/09),
člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama ( "Službeni glasnik BiH''; broj 3/05), člana
20. Pravilnika o javnim nabavkama ("Službeni glasnik
opštine Derventa" broj 12/09) i člana 62. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj
6/05, 4/08 i 6/08) Načelnik opštine Derventa donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Budišić Brankica, predsjednik
- Jevtić Goran, član
- Petrić Gordana, član
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Čučković Mihajlo.
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje
ponuda za pejzažno uređenje na kružnoj raskrsnici
"Rampa", dana 07. 06. 2010. godine sa početkom u 12
časova,
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o dodjeli
ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o
radu i razlozima izdavanja takve preporuke i zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Broj: 02-111-50/10
Datum: 01.06.2010. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
__________________________
Broj 7 Strana 15
180.
Na osnovu člana 39. i 51. stav 1. alineja 1.
Poslovnika Skupštine opštine Derventa-Prečišćeni
tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/09),
i člana 12. stav 3. Kodeksa ponašanja odbornika u
Skupštini opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj: 14/06), Etički odbor, na sjednici
održanoj 28. maja 2010. godine, donio je:
POSLOVNIK
o radu Etičkog odbora
Skupštine opštine Derventa
I - OPŠTE ODREDBE
Član 1.
Ovim poslovnikom, u skladu sa Kodeksom ponašanja odbornika u Skupštini opštine Derventa,
utvrđuju se: prava i dužnosti članova Etičkog odbora
Skupštine opštine Derventa (u daljem tekstu Etički
odbor), status Etičkog odbora, način rada i sazivanje
sjednica, nadležnosti i postupak pred Etičkim odborom, izvršavanje mjera, način izvještavanja Skupštine
opštine i druga pitanja od značaja za primjenu Kodeksa ponašanja odbornika u Skupštine opštine Derventa
(u daljem tekstu: Kodeks) i rad Etičkog odbora.
II - PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA
ETIČKOG ODBORA
1. Prava članova Etičkog odbora
Član 2.
Član Etičkog odbora ima pravo da predlaže
održavanje sjednice odbora, dnevni red sjednice i
izmjene i dopune predloženog dnevnog reda,
Član Etičkog odbora ima pravo:
- da prisustvuje sjednicama Etičkog odbora,
- da predlaže razmatranje pojedinih pitanja iz
djelokruga rada i nadležnosti odbora i da učestvuje u
razmatranju i odlučivanju o pitanjima o kojima se
raspravlja na sjednici odbora,
- da bude obaviješten o svim pitanjima čije mu je
poznavanje potrebno radi vršenja prava i dužnosti
člana Etičkog odbora,
- da daje inicijative i prijedloge o načinu rada i
provođenja dokaznog postupka radi utvrđivanja
odgovornosti odbornika za povredu Kodeksa,
Strana 16 Broj 7
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
- da od Opštinske administrativne službe i
Stručne službe Skupštine opštine traži potrebna objašnjenja, obavještenja i materijale u vezi sa radom
Etičkog odbora,
- da preduzima i sve druge Mjepe u skladu sa
zakonom, ovim poslovnikom, neophodne za obavljanje dužnosti člana Etičkog odbora.
Član 3.
Član Etičkog odbora ima pravo da glasa o pitanju
o kome se odlučuje na sjednici odbora "Za" ili
"Protiv".
Član Etičkog odbora se može suzdržati od
glasanja.
Datum: 11. 6. 2010. god.
Članove Etičkog odbora, na prijedlog Komi-sije
za izbor i imenovanja, a uz prethodne konsu-ltacije sa
Klubovima odbornika Skupštine opštine, imenuje i
razrješava Skupština opštine.
Članove Etičkog odbora razrješava Skupština
opštine po postupku za njihovo imenovanje.
Član 8.
Broj i sastav članova Etičkog odbora utvrđuje se
Poslovnikom Skupštine opštine Derventa.
IV - NADLEŽNOST ETIČKOG ODBORA
Član 9.
2. Dužnosti člana Etičkog odbora
Etički odbor je nadležan da:
Član 4.
Član Etičkog odbora dužan je prisustvovati
sjednicama Etičkog odbora. Član Etičkog odbora može
izostati sa sjednice samo iz opravdanih razloga. O spriječenosti za dolazak na sjednicu, član Etičkog odbora
dužan je da blagovremeno obavijesti Stručnu službu
Skupštine opštine ili predsjednika Etičkog odbora.
Član 5.
Član Etičkog odbora dužan je da aktivno vrši
svoju funkciju u ovom tijelu. U vršenju svoje dužnosti
član Etičkog odbora dužan je naročito:
- da se pripremi za sjednicu,
- da na sjednici jasno iznosi svoje mišljenje o
pitanju o kome se vodi postupak,
- da se kod odlučivanja i zauzimanja stavova
rukovodi isključivo činjenicama utvrđenim u dokaznom postupku,
- da štiti ugled Skupštine opštine i dostojanstvo
učesnika u postupku.
- donosi Poslovnik o radu Etičkog odbora,
- prati primjenu Kodeksa ponašanja odbornika u
Skupštini opštine Derventa (u daljem tekstu: Kodeksa),
a naročito javno iznesene primjedbe, preporuke (u bilo
kom obliku),
- postupa po pojedinačnim predlozima za
utvrđivanje postojanja povrede Kodeksa,
- podnosi izvještaje Skupštini sa preporukama za
izricanje mjera,
- obavještava javnost o svom radu i izrečenim
mjerama,
- savjetuje izabrane predstavnike i druga zainteresovana lica o pitanjima vezanim za Kodeks,
- stara se o afirmaciji Kodeksa,
- predlaže izmjene i dopune Kodeksa u skladu sa
preporukama građana i nalazima proisteklim iz rada
odbora i
- obavlja i druge poslove utvrđene Kodeksom i
Poslovnikom o radu Odbora.
Član 10.
Član 6.
Ako bilo koji član Etičkog odbora uoči pojavu
kršenja Kodeksa dužan je da na to ukaže odborniku
koji ga krši.
III STATUS ETIČKOG ODBORA
O svom radu Etički odbor podnosi izvještaj Skupštini opštine najmanje jednom godišnje i pojedinačne
izvještaje o kršenju Kodeksa ukoliko u toku postupka
Etički odbor utvrdi da je došlo do kršenja istog od
strane nekog odbornika.
Član 7.
Član 11.
Etički odbor ima status stalnog radnog tijela
Skupštine opštine Derventa, a imenuje se na vrijeme
trajanja mandata Skupštine opštine.
Etički odbor je u obavezi da pruža savjete i
tumačenja odbornicima vezana za primjenu Kodeksa.
Datum: 11. 6. 2010. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj 7 Strana 17
V - NAČIN RADA ETIČKOG ODBORA
Član 16.
Član 12.
Prijava se podnosi u pismenoj formi i mora da
sadrži:
Etički odbor radi i odlučuje na sjednicama.
Etički odbor može raditi ako sjednici prisustvuje
većina članova odbora, a odluke donosi većinom od
ukupnog broja članova Etičkog odbora.
Sjednice Etičkog odbora saziva predsjednik odbora.
Poziv za sjednicu odbora sa materijalima dostavlja se članovima Etičkog odbora najkasnije dva dana
prije dana održavanja sjednice.
U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika, sjednicu saziva i istoj predsjedava član koga na
prvoj sjednici ovlasti Etički odbor da zamjenjuje
predsjednika odbora u slučaju njegove odsutnosti.
Predsjednik Etičkog odbora sjednice saziva samoinicijativno, a obavezan je najkasnije u roku od tri
dana sazvati sjednicu na zahtjev:
- predsjednika Skupštine opštine,
- Skupštine opštine i
- dva člana Etičkog odbora.
Izuzetno, sjednice se mogu sazvati i u roku kraćem od roka iz stava 4. ovog člana, s tim da na samoj
sjednici predsjednik Etičkog odbora obrazloži hitnost
sazivanja sjednice na ovakav način.
Član 13.
Rad Etičkog odbora za vrijeme postupka provjere je zatvoren za javnost.
1. ime, prezime i adresu prebivališta sa brojem
telefona podnosioca prijave,
2. jasan opis radnje koja predstavlja povredu
Kodeksa i činjenice, odnosno dokaze kojim se
dokazuje povredu Kodeksa.
3. prijedlog dokaza koje je potrebno provesti u
dokaznom postupku (lica koja treba saslušati u
svojstvu svjedoka, isprave i drugo),
4. svojeručni potpis podnosioca.
Podnosilac prijave je dužan uz prijavu priložiti i
pisane ili druge (audio, video zapise i slično), dokaze
kojima raspolaže, a na osnovu kojih smatra da je
izvršena povreda Kodeksa.
Član 17.
Prijava za povredu Kodeksa ne može biti
anonimna, a ukoliko se dostavi anonimna prijava neće
se uzeti u razmatranje.
Prijava za povredu Kodeksa dostavlja se u
zatvorenoj koverti.
Identitet podnosioca prijave do okončanja postupka ostaje poznat samo članovima Etičkog odbora i
odborniku protiv koga je prijava podnesena.
O eventualnom otkrivanju identiteta podnosioca
prijave, nakon provedenog postupka, odlučuje Etički
odbor.
Član 14.
Član 18.
Članovi Etičkog odbora ne mogu davati informacije o toku postupka sve do njegovog završetka i
donošenja zaključka o određenom pitanju.
VI - POSTUPAK PRED ETIČKIM ODBOROM
1. Pokretanje postupka
Član 15.
Postupak pred Etičkim odborom pokreće se
prijavom protiv izabranog odbornika.
Prijavu može podnijeti predsjednik Skupštine
opštine, svaki odbornik i građanin, ako smatra da je
došlo do povrede Kodeksa od strane odbornika.
Ako je prijava nerazumljiva, nepotpuna ili sadrži
neki formalni nedostatak koji sprečava postupanje po
istoj, Etički odbor će zatražiti od podnosioca da te
nedostatke otkloni u roku od 8 dana od dana od dana
dostavljanja zahtjeva za otklanjanje nedostataka.
Ako podnosilac prijave otkloni nedostatke u
ostavljenom roku smatraće se da je prijava bila uredna
od početka.
Ako podnosilac prijave ne otkloni nedostatke u
roku iz stava 1. ovog člana, prijava će zaključkom biti
odbačena kao neuredna, odnosno kao nepotpuna.
Vođenje postupka pred Etičkim odborom ne isključuje eventualno pokretanje i vođenje postupka
pred drugim nadležnim organima za istu radnju
odbornika.
Strana 18 Broj 7
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
2. Izuzeće
Član 19.
Član Etičkog odbora izuzeće se iz postupka ako
je:
- u predmetu u kome se vodi postupak stranka;
- ako će u predmetu biti saslušan u svojstvu
svjedoka;
- ako je sa strankom srodnik po krvi u pravoj
liniji, a u pobočnoj liniji zaključno sa drugim stepenom, bračni drug ili srodnik po tazbini do drugog
stepena i onda kada je brak prestao.
Datum: 11. 6. 2010. god.
Odbornik protiv koga je podnesena prijava
pozvaće se da u roku od osam dana, od dana prijema
obavještenja, dostavi odgovor na prijavu u pisanoj
formi i sve relevantne informacije, dokumenta ili
druge dokaze za svoju odbranu.
Ako odbornik u roku iz prethodnog stava ne
dostavi pismeni odgovor na prijavu, pružiće mu se
mogućnost da taj odgovor da usmeno na zapisnik u
postupku pred Etičkim odborom.
Etički odbor je dužan okončati dokazni postupak
u roku 30 dana od dana njegovog pokretanja.
Član 25.
Član 20.
Član Etičkog odbora, čim sazna da postoji neki
od razloga za izuzeće iz člana 19. ovog poslovnika,
dužan je da prekine svaki daljnji rad na predmetu i o
tome obavijesti Etički odbor.
Član Etičkog odbora, kada smatra da postoje
druge okolnosti koje utiču ili mogu uticati odnosno
dovesti u sumnju njegovu nepristrasnost, može
zatražiti izuzeće iz rada odbora u tom predmetu.
Etički odbor je dužan da istinito i potpuno utvrdi
činjenice koje su od važnosti za utvrđivanje povrede
Kodeksa. Etički odbor je dužan da sa jednakom
pažnjom ispita kako okolnosti koje terete odbornika,
tako i okolnosti koje mu idu u korist.
U postupku Etički odbor je dužan da cijeni svaki
dokaz posebno i u vezi sa ostalim dokazima i da na
osnovu takve ocjene izvede zaključak da li je neka
činjenica dokazana i da li se radi o povredi Kodeksa.
Član 21.
Član 26.
Stranka u postupku može zahtijevati izuzeće
člana Etičkog odbora u slučajevima, kada postoje
razlozi iz člana 19. ovog poslovnika, kao i iz drugih
razloga koji mogu dovesti u sumnju njegovu nepristrasnost.
Odbornik protiv koga je podnesena prijava
obavezno će se u postupku saslušati o činjenicama i
dokazima navedenih u prijavi za povredu Kodeksa,
osim ako se ne odazove pozivu a izostanak ne opravda.
Član 27.
Član 22.
U zahtjevu za izuzeće član Etičkog odbora, odnosno stranka u postupku, mora navesti okolnosti zbog
kojih smatra da postoji neki od razloga za izuzeće.
Po ocjeni Etičkog odbora, a u interesu utvrđivanja bitnih činjenica, mogu se izvesti dokazi
saslušanjem podnosioca prijave i svjedoka, te uvidom
u isprave, dokumenta i druge podneske relevantne za
utvrđivanje pravog stanja stvari.
Član 23.
Član 28.
O izuzeću odlučuje Etički odbor zaključkom.
3. Dokazni postupak
Član 24.
Etički odbor pokreće postupak u roku od osam
dana od dana prijema uredne prijave.
Po prijemu prijave o povredi Kodeksa, Etički
odbor odmah obavještava odbornika protiv koga je
prijava podnesena.
Svjedoci se saslušavaju pojedinačno i bez
prisustva ostalih svjedoka.
Svjedok odgovore daje usmeno na zapisnik.
Izuzetno od prethodnog stava ovog člana umjesto saslušanja pred Etičkim odborom od svjedoka se
može uzeti pismena izjava.
Sa navodima izjave svjedoka iz stava 3. ovog
člana upoznaje se odbornik protiv koga se vodi
postupak.
Datum: 11. 6. 2010. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Član 29.
Po saslušanju podnosioca prijave i svjedoka odbornik protiv koga se vodi postupak može prigovoriti
njihovim iskazima, kao i iskazu svjedoka datog putem
pismene izjave.
Pošto budu saslušani, podnosiocu prijave i svjedocima pitanja može postavljati i odbornik protiv koga
se vodi postupak.
Član 30.
Odbornik protiv koga je podnesena prijava za
povredu Kodeksa može se suočiti sa podnosiocem
prijave i svjedokom ako se njihovi iskazi ne slažu u
pogledu važnih činjenica. Suočeni će se ispitati o
svakoj okolnosti u kojoj se njihovi iskazi ne slažu a
njihovi odgovori unijeti u zapisnik.
Zbog razloga iz prethodnog stava ovog člana
može se vršiti suočenje i svjedoka.
Istovremeno se mogu suočiti samo dva svjedoka.
Član 31.
Prisustvo odbornika protiv koga je podnesena
prijava, podnosioca prijave i svjedoka u i postupku
obezbjeđuje se njihovim pozivanjem.
Pozivanje se vrši dostavljanjem poziva koji sadrži naziv odbora, navođenje predmeta postupka, ime i
prezime pozvanog, dan, čas i mjesto gddže pozvani
ima pristupiti, kao i svojstvo u kome se poziva.
Kada se poziva odbornik protiv koga je po-dnesena prijava u pozivu će se navesti i povreda Kodeksa
koja mu se stavlja na teret, pouka u smislu člana 24.
stav 3. i 4. ovog poslovnika kao i upozorenje da će se
postupak sprovesti i u slučaju njegovog neodazivanja u
skladu sa članom 26. poslovnika.
3.1. Zapisnik
Član 32.
O svakoj radnji preduzetoj u toku postupka pred
Etičkim odborom sačiniće se zapisnik istovremeno
kada se radnja vrši, a ako to nije moguće onda neposredno posle toga.
Zapisnik vodi zapisničar.Zapisničar je službenik
zaposlen u Stručnoj službi Skupštine opštine.
Zapisnik se sastavlja na taj način što predsjednik
Etičkog odbora kazuje glasno zapisničaru što će unijeti
u zapisnik.
Broj 7 Strana 19
Odbornik protiv koga se vodi postupak ima pravo
da sam kazuje odgovore u zapisnik.
Član 33.
U zapisnik se unosi naziv Etičkog odbora, mjesto
gdje se vrši radnja, dan i čas kada se vrši radnja, imena
prisutnih lica i u kom svojstvu prisustvuju, kao i
naznačenje povrede Kodeksa po kom se preduzima
radnja.
Zapisnik treba da sadrži samo bitne podatke o
toku i sadržini preduzete radnje.
U zapisnik se unosi u obliku pripovjedanja, samo
bitna sadržina datih iskaza.
Član 34.
Ispitano lice, kao i odbornik protiv koga se vodi
postupak, ako je prisutan, imaju pravo da pročitaju
zapisnik ili da zahtijevaju da im se zapisnik pročita.
Dio Zapisnik gdje je dao izjavu potpisuje ispitano
lice.
U slučaju odbijanja da se potpiše zapisnik, to će
se zabilježiti u zapisniku i navesti razlog odbijanja.
Zapisnik na kraju potpisuje predsjednik Etičkog
odbora i zapisničar.
3.2. Vijećanje i glasanje
Član 35.
Po okončanju postupka, Etički odbor pristupa
vijećanju i javnom glasanju.
Prvo se na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja
glasa o postojanju ili nepostojanju povrede Etičkog
kodeksa i odgovornosti odbornika a potom o mjeri
koja se predlaže Skupštini opštine za izricanje odborniku zbog povrede Kodeksa.
Glasanje je pojedinačno, a predsjednik Etičkog
odbora glasa zadnji.
Član 36.
O postojanju ili nepostojanju povrede Kodeksa i
odgovornosti odbornika Etički odbor zauzima stav i
prijedlog mjere koju odborniku treba izreći, u formi
preporuke u Izvještaju koji dostavlja Skupštini opštine.
Etički odobor, ukoliko utvrdi postojanje povrede
Kodeksa može predložiti izricanje moralnog ukora
odborniku uz odbijanje iznosa od 20% od mjesečne
naknade u trajanju od 3 (tri) od 5 (pet) mjeseci, od
Strana 20 Broj 7
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
dana održavanja sjednice Skupštine opštine na kojoj je
mjera izrečena.
Član 37.
O vijećanju, glasanju i predlaganju mjere zbog
povrede Etičkog kodeksa, sastavlja se poseban zapisnik koji sadrži tok glasanja i preporuku koja je donesena.
Zapisnik potpisuju svi članovi Etičkog odbora i
zapisničar.
Član Etičkog odbora može svoje mišljenje
izdvojiti u zapisniku.
Datum: 11. 6. 2010. god.
Član 42.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u "Službenom glasniku opštine
Derventa."
Broj: 01-022-104/10
Datum: 28.05.2010. god.
Predsjednik Etičkog odbora
Ilija Zirdum, s.r.
__________________________
181.
Član 38.
Izvještaj sa preporukom za izricanje određene
mjere iz člana 36. ovog poslovnika, Etički odbor dostavlja Skupštini opštine i odborniku na koga se prijava odnosi, u roku 8 dana od dana okončanja postupka.
Kada Etički odbor zaključi da nije bilo povrede
Etičkog kodeksa, obavijestiće o tome podnosioca
prijave, u roku iz prethodnog stava ovog člana.
VII - IZVRŠENJE MJERA
Član 39.
Mjere izrečene zbog povrede Etičkog kodeksa
izvršavaju se na način utvrđen Kodeksom.
Za izvršenje mjera izrečenih od strane Skupštine
opštine, odgovorni su Stručna služba Skupštine opštine
i Odjeljenje za finansije Opštinske administrativne
službe.
O izrečenim mjerama zbog povrede Kodeksa
Stručna služba Skupštine opštine obavještava Etički
odbor u roku 15 dana od dana izricanja.
Na zsnovu člana 17. Odluke o raspisivanju izbora
za predsjednike i članove savjeta mjesnih zajednica na
području opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj; 13/09), Komisija za verifikaciju sprovedenih izbora, donosi:
R J E Š E Nj E
o verifikaciji sprovedenih izbora
u MZ Donji Cerani
1. Verifikuju se izbori sprovedeni u mjesnoj
zajednici Donji Cerani dana 23.05.2010. god.
2. Za predsjednika i članove savjeta MZ Donji
Cerani na mandat od četiri godine izazrani su:
- Stjepanović Slobodan (predsjednik Savjeta)
- Nedić Slobodan
- Ratkovac Boro
- Stojaković Borislav
- Bećarević Darko
- Blatešić Vidomir
- Đeorđić Dalibor
Član 40.
U slučaju da je Etički odbor zaključio da je došlo
do povrede Kodeksa, a Skupština opštine ne izrekne
predloženu mjeru, smatra se da je izrečena mjera
moralni ukor odborniku uz odbijanje iznosa od 10% od
mjesečne naknade.
Zaključak o izricanju mjere iz prethodnog stava
donosi Etički odbor.
VIII - ZAVRŠNE ODREDBE
Član 41.
Za sve što nije regulisano ovim poslovnikom,
odlučuje Etički odbor svojim zaključkom.
3. Bpoj i datum rješenja upisaće se u Registar
mjesnih zajednica koji se vodi u Odjeljenju za opštu
upravu.
Obrazloženje
Skupština opštine Derventa 15.12.2009. god.
raspisala je izbore za predsjednike i članove savjeta
MZ na području opštine Derventa. Izbori u mjesnoj
zajednici Donji Cerani sprovedeni su 23.05.2010. god.
Komisija za verifikaciju sprovedenih izbora postupajući u skladu sa članom 17. Odluke o raspisivanju
izbora za predsjednike i članove savjeta mjesnih zajednica na području opštine Derventa verifikuje izbore
Datum: 11. 6. 2010. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
za predsjednika i članove savjeta MZ Donji Cerani
sprovedene 23.05. 2010., zbog čega je riješeno kao u
dispozitivu ovog Rješenja.
Broj: 02-022-251-12/10
Datum: 25.05.2010. god.
Broj 7 Strana 21
Mala Sočanica sprovedene 16.05.2010., zbog čega je
riješeno kao u dispozitivu ovog Rjeienja.
Broj: 02-022-251-11/10
Datum: 20.05.2010. god.
Predsjednik komisije
Ana Jovičić, s.r.
__________________________
Predsjednik komisije
Ana Jovičić, s.r.
__________________________
183.
182.
Na osnovu člana 17. Odluke o raspisivanju izbora
za predsjednike i članove savjeta mjesnih zajednica na
području opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine
Derventa",broj: 13/09), Komisija za verifikaciju sprovedenih izbora, donosi:
RJEŠENJE
o verifikaciji sprovedenih izbora
u MZ Mala Sočanica
1. Verifikuju se izbori sprovedeni u mjesnoj
zajednici Mala Sočanica dana 16.05.2010. god.
2. Za predsjednika i članove savjeta MZ Mala
Sočanica na mandat od četiri godine izabrani su:
- Topalović Slavko (predsjednik Savjeta)
- Babić Vinko
- Erić Mirko
- Radanović Mirko
- Gostić Branko
- Gostić Danijel
- Kuzmanović Nikola
3. Bpoj i datum rješenja upisaće se u Registar
mjesnih zajednica koji se vodi u Odjeljenju za opštu
upravu.
Na osnovu člana 17. Odluke o raspisivanju izbora
za predsjednike i članove savjeta mjesnih zajednica na
području opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj: 13/09), Komisija za verifikaciju sprovedenih izbora, donosi:
R J E Š E Nj E
o verifkaciji sprovedenih izbora
u MZ Trstenci
1. Verifikuju se izbori sprovedeni u mjesnoj
zajednici Trstenci dana 16.05.2010. god.
2. Za predsjednika i članove savjeta MZ Trstenci
na mandat od četiri godine izabrani su:
- Milić Nenad (predsjednik Savjeta)
- Ilić Slaven
- Milinković Nedeljko
- Vidaković Goran
- Stanković Milenko
- Adamović Božidar
- Milinković Branislav
- Milinković Slavko
- Kulaga Dragan
3. Broj i datum rješenja upisaće se u Registar
mjesnih zajednica koji se vodi u Odjeljenju za opštu
upravu.
Obrazloženje
Obrazloženje
Skupština opštine Derventa 15.12.2009. god. raspisala je izbore za predsjednike i članove savjeta MZ
na području opštine Derventa. Izbori u mjesnoj zajednici Mapa Sočanica sprovedeni su 16.05.2010. god.
Komisija za verifikaciju sprovedenih izbora
postupajući u skladu sa članom 17. Odluke o raspisivanju izbora za predsjednike i članove savjeta
mjesnih zajednica na području opštine Derventa verifikuje izbore za predsjednika i članove savjeta MZ
Skupština opštine Derventa 15.12.2009. god.
raspisala je izbore za predsjednike i članove savjeta
MZ na području opštine Derventa. Izbori u mjesnoj
zajednici Trstenci sprovedeni su 16.05.2010. god.
Komisija za verifikaciju sprovedenih izbora
postupajući u skladu sa članom 17. Odluke o raspisivanju izbora za predsjednike i članove savjeta mjesnih zajednica na području opštine Derventa verifikuje
izbore za predsjednika i članove savjeta MZ Trstenci
Strana 22 Broj 7
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
sprovedene 16.05.2010., zbog čega je riješeno kao u
dispozitivu ovog Rješenja.
Broj: 02-022-251-10/10
Datum: 20.05.2010. god.
Predsjednik komisije
Ana Jovičić, s.r.
__________________________
184.
Na osnovu člana 17. Odluke o raspisivanju izbora
za predsjednike i članove savjeta mjesnih zajednica na
području opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj: 13/09), Komisija za verifikaciju sprovedenih izbora, donosi:
R J E Š E Nj E
o verifikaciji sprovedenih izbora u
MZ Gornja Lupljanica
1. Verifikuju se izbori sprovedeni u mjesnoj
zajednici Gornja Lupljanica dana 30.05.2010. god.
2. Za predsjednika i članove savjeta MZ Gornja
Lupljanica na mandat od četiri godine izabrani su:
- Tešić Anđelka (predsjednik Savjeta)
- Tešić Veljko
- Kljajić Dalibor
- Jošić Dragan
- Petrić Veseljko
- Prijević Dragugin
- Đuričić Mile
3. Broj i datum rješenja upisaće se u Registar
mjesnih zajednica koji se vodi u Odjeljenju za opštu
upravu.
Obrazloženje
Skupština opštine Derventa 15.12.2009. god.
raspisala je izbore za predsjednike i članove savjeta
MZ na području opštine Derventa. Izbori u mjesnoj
zajednici Gornja Lupljanica sprovedeni su 30.05.2010.
god.
Komisija za verifikaciju sprovedenih izbora postupajući u skladu sa članom 17. Odluke o raspisivanju
izbora za predsjednike i članove savjeta mjesnih zajednica na području opštine Derventa verifikuje izbore
za predsjednika i članove savjeta MZ Gornja Lupljanica sprovedene 30.05.2010., zbog čega je riješeno kao
u dispozitivu ovog Rješenja.
Broj: 02-022-251-13/10
Datum: 03.06.2010. god.
Datum: 11. 6. 2010. god.
Predsjednik komisije
Ana Jovičić, s.r.
__________________________
185.
Na osnovu člana 17. Odluke o raspisivanju izbora
za predsjednike i članove savjeta mjesnih zajednica na
području opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj: 13/09), Koisija za verifikaciju sprovedenih izbora, donosi:
R J E Š E Nj E
o verifikaciji sprovedenih izbora
u MZ Gornji Višnjik
1. Verifikuju se izbori sprovedeni u mjesnoj
zajednici Gornji Višnjik dana 06.06.2010. god.
2. Za predsjednika i članove savjeta MZ Go-rnji
Višnjik na mandat od četiri godine izazrani su:
- Makić Milan (predsjednik Savjeta)
- Miljić Cvjetko
- Dubov Slavko
- NikolićSavo
- Mitrović Nedeljko
- Suvajac Novak
- Vukman Sreto
3. Bpoj i datum rješenja upisaće se u Registar
mjesnih zajednica koji se vodi u Odjeljenju za opštu
upravu.
Obrazloženje
Skupština opštine Derventa 15.12.2009. god. raspisala je izbore za predsjednike i članove savjeta MZ
na području opštine Derventa. Izbori u mjesnoj zajednici Gornji Višnjik sprovedeni su 06.06.2010. god.
Komisija za verifikaciju sprovedenih izbora
postupajući u skladu sa članom 17. Odluke o raspisivanju izbora za predsjednike i članove savjeta
mjesnih zajednica na području opštine Derventa
verifikuje izbore za predsjednika i članove savjeta MZ
Gornji Višnjik sprovedene 06.06.2010., zbog čega je
riješeno kao u dispozitivu ovog Rješenja.
Broj: 02-022-251-14/10
Datum: 09.06.2010. god.
Predsjednik komisije
Ana Jovičić, s.r.
__________________________
Datum: 11. 6. 2010. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj 7 Strana 23
SADRŽAJ
Red. broj.
Strana
SKUPŠTINA OPŠTINE
152. Odluka o prijedlogu upisnih područja za osnovne škole na području opštine Derventa .........................1
153. Odluka o raspisivanju ponovnog Javnog konkursa za izbor
i imenovanje direktora Javne ustanove "Sportsko kulturni centar" Derventa ..........................................2
154. Odluka o kupovini neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta
u privatnoj svojini Stefanović Ljubinka neposrednom pogodbom
radi izgradnje saobraćajnice - kružnog toka ............................................................................................3
155. Odluka o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta
u državnoj svojini Ćebedžija Nataše neposrednom pogodbom radi
kompletiranja građevinske parcele ..........................................................................................................4
156. Odluka o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta
u državnoj svojini Preradović Darinke neposrednom
pogodbom radi kompletiranja građevinske parcele .................................................................................4
157. Odluka o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta
u državnoj svojini Kurtagić Senije neposrednom pogodbom radi
kompletiranja građevinske parcele ..........................................................................................................5
158. Odluka o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta
u državnoj svojini Martić Radivoja neposrednom pogodbom
radi kompletiranja građevinske parcele ...................................................................................................5
159. Zaključak o usvajanju Informacije o naplati lokalnih prihoda
opštine Derventa za 2009. godinu i zaduženju za dopunu Informacije ...................................................6
160. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu nevladinih organizacija
i udruženja građana na području opštine..................................................................................................6
161. Zaključak o usvajanju Izvještaja o realizaciji komponente
Podrška Skupštine opštine u okviru projekta "Lokalno je primarno"
za prvi kvartal 2010. godine ....................................................................................................................6
162. Zaključak o usvajanju Informacije o preventivnoj zdravstvenoj
zaštiti stanovništva u 2009. godini ...........................................................................................................7
163. Zaključak o usvajanju Informacije o registraciji zajednica
etažnih vlasnika i o investicioinom i tekućem održavanju stambenih
zgrada i stanova i zaduženju Odjeljenja za stambeno komunalne poslove ..............................................7
164. Zaključak o usvajanju Informacije o organizovanosti, strukturi
i djelovanju civilne zaštite u opštini Derventa i zaduženju
Odjeljenja za opštu upravu - Odsjek civilne zaštite .................................................................................7
NAČELNIK OPŠTINE
165. Naredba o preduzimanju mjera sanacije na poplavljenom području opštine ...........................................8
Strana 24 Broj 7
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 11. 6. 2010. god.
166. Rješenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji
radnih mjesta u JU Narodna biblioteka "Branko Radičević" Derventa ...................................................9
167. Rješenje o formiranju Komisije za utvrđivanje
početne prodajne cijene građevinskog zemljišta ......................................................................................9
168. Rješenje o formiranju Komisije za popis i procjenu šteta na sredstvima
i dobrima građana nastalu usled elementarne nepogodne
(poplave) na području opštine Derventa ................................................................................................10
169. Rješenje o imenovanju Komisije za podsticaj poljoprivredne proizvodnje u 2010. godini ...................10
170. Rješenje o imenovanju nadzornog organa na izvođenju radova
na asfaltiranju puta u Agićima, dionica groblje - Markuljevići .............................................................10
171. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke - izbor najpovoljnijeg ponuđača
za izradu izvedbenog projekta Tri kruške - Savića brdo i Crnča - Šogorovići
- djevojačko groblje - Petrin han ............................................................................................................11
172. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke - izbor najpovoljnijeg
ponuđača za izradu horizontalne saobraćajne signalizacije ...................................................................12
173. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke - izbor najpovoljnijeg ponuđača
za nabavku građevinskog materijala za obnovu objekta farme pilića
Sedlovski Ivice iz Pjevalovca ................................................................................................................12
174. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke - izbor najpovoljnijeg
ponuđača za održavanje javne rasvjete u toku 2010. godine .................................................................12
175. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke - izbor najpovoljnijeg
ponuđača za sanaciju gradskih makadamskih ulica ...............................................................................13
176. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke - izbor najpovoljnijeg
ponuđača za održavanje javnih zelenih površina ...................................................................................13
177. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke - izbor najpovoljnijeg
ponuđača za čišćenje javnih površina i pranje .......................................................................................14
178. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke - izbor najpovoljnijeg
ponuđača za istražnu i eksploatacionu bušotinu u Velikoj ....................................................................14
179. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke - izbor najpovoljnijeg
ponuđača za pejzažno uređenje na kružnoj raskrsnici "Rampa" ............................................................15
ETIČKI ODBOR SKUPŠTINE OPŠTINE
180. Poslovnik o radu Etičkog odbora Skupštine opštine Derventa ..............................................................15
KOMISIJA ZA VERIFIKACIJU IZBORA U MJESNIM ZAJEDNICAMA
181. Rješenje o verifikaciji sprovedenih izbora u MZ Donji Cerani .............................................................20
182. Rješenje o verifikaciji sprovedenih izbora u MZ Mala Sočanica ..........................................................21
183. Rješenje o verifikaciji sprovedenih izbora u MZ Trstenci .....................................................................21
184. Rješenje o verifikaciji sprovedenih izbora u MZ Gornja Lupljanica .....................................................22
185. Rješenje o verifikaciji sprovedenih izbora u MZ Gornji Višnjik ...........................................................22
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
270 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content