close

Enter

Log in using OpenID

1970-1979 : το flower – power

embedDownload
1970 – 1979 : Το Flower – Power
1970-1979 : ΤΟ FLOWER – POWER
Η πνιηηηθή γηα ηνλ ηξόπν ύπαξμεο
Η δεθαεηία ηνπ ’70 ραξαθηεξίδεηαη από κηα πνιηηηθνπνίεζε ηεο δεκόζηαο δσήο πνπ
μεθηλά θαηά θύξην ιόγν από ηε λενιαία. Παγθόζκηα πξνβιήκαηα, όπσο ν ςπρξόο
πόιεκνο θαη ε θνύξζα ησλ εμνπιηζκώλ ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ, θαζώο θαη
εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ νηθνινγία, πξνθαινύλ δηαξθώο λέεο θξίζεηο, κεηά ηα
γεγνλόηα ηνπ Μάε ηνπ ’68 θαη κέρξη ηηο ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο ζηελ Δπξώπε.
Γελ ηίζεηαη ππό ακθηζβήηεζε κόλν ε παγθόζκηα ηάμε πξαγκάησλ. Η δνκή ηεο
θνηλσλίαο γίλεηαη θη απηή επίζεο, γηα ηε δεθαεηία ηνπ ’70, θεληξηθό ζέκα :
πξνζπαζνύκε λα βξνύκε δηαθνξεηηθέο ελαιιαθηηθέο ιύζεηο ζην ζπκβαηηθό ηξόπν
δσήο : λαξθσηηθά, «ν ειεύζεξνο έξσηαο» θαη ηα θνηλόβηα, παίδνπλ έλα πνιύ
ζεκαληηθό ξόιν πάλσ ζε απηό, όπσο θαη ην θεκηληζηηθό θίλεκα πνπ ζα είλαη
θαζνξηζηηθό γηα θάπνηεο θνηλσληθέο αιιαγέο.
Από απηή ηε δεθαεηία θαη ζην εμήο, ε Μόδα εκθαλίδεηαη σο έλα κέζν δεκνθξαηηθήο
έθθξαζεο. Φπζηθά ζπλαληάκε εμειίμεηο ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζεο ζηελ πςειή
ξαπηηθή – κεγάιν αξηζκό ησλ πην κεγάισλ δεκηνπξγώλ ηεο ζύγρξνλεο Μόδαο : o
Thierry Mugler, Kenzo, Issey Miyake, Vivienne Westwood, ή Ralph Lauren γηα
παξάδεηγκα μεθηλνύλ ηελ θαξηέξα ηνπο θαηά ηελ πεξίνδν απηή. Παξ’ όι’ απηά, ζα
είλαη ε Μόδα ησλ ρίππο πνπ ζα επεξεάζεη έλα κεγάιν θνκκάηη ηεο Μόδαο, κέρξη
θαη ηε δεθαεηία ηνπ ’80, κε ηα αληηζπκβαηηθά ηεο ξνύρα πνπ ζεσξνύλ πξσηαξρηθή
αμία ην ζεβαζκό ζην πεξηβάιινλ.
Ο θεκηληζκόο βιέπεη ηε Μόδα σο έλα ζηνηρείν ηνπ παηξηαξρηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο
θνηλσλίαο αλ θαη νη ζηξαηεπκέλεο γπλαίθεο πξνηηκνύλ απηό πνπ νλνκάδεηαη αληηΜόδα θαη κεηαθξάδεηαη δηαθνξεηηθά από ρώξα ζε ρώξα. Καηαιαβαίλνπκε πόζν
ζεκαληηθό είλαη ην ζηπι ησλ ξνύρσλ πνπ επηιέγεη ε πνιηηηθή θαη θνηλσληθή
αληηπνιίηεπζε, ζηε δεθαεηία ηνπ ’70, αλ δνύκε πόζα πνιιά ζηνηρεία δαλείδεηαη
ηειηθά από ην επξύ θνηλό.
Βενετία Κοστσού, Καθηγήτρια Ευαρμογών
1970 – 1979 : Το Flower – Power
100% θπζηθό - ρεηξνπνίεην
Η επηζηξνθή ζηε θύζε – απηή είλαη ε καγηθή θόξκνπια πνπ πεξίπνπ θαηά ηελ
πεξίνδν ηεο πξώηεο πεηξειατθήο θξίζεο (1973) ζπξώρλεη ηηο λέεο γπλαίθεο, αθόκε
θαη ηνπο άλδξεο, λα εθνδηαζηνύλ κε βειόλεο γηα πιέμηκν : ό,ηη κπνξεί λα θνξεζεί
(γηιέθν, καθξύ θόξεκα κε εζάξπα αζνξηί, ην ηεξάζηην ζάιη) θηηάρλεηαη ζην ρέξη,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη όισλ ησλ αληηθεηκέλσλ δηαθόζκεζεο (θνπβέξηεο,
καμηιαξάθηα, θνπξηίλεο θαη ακπαδνύξ). ΢ηηο ζειίδεο ησλ πεξηνδηθώλ ηεο επνρήο έλα
κεγάιν κέξνο αθηεξώλεηαη ζηα κηθξά ηξπθ θαη ηερληθέο κε ηα νπνία θάπνηνο κπνξεί
λα θηηάμεη κόλνο ηνπ ηα ξνύρα ηνπ ή λα δηαθνζκήζεη ην ζπίηη ηνπ. Σα έπηπια από
θπζηθό μύιν θαη νη ράξηηλεο ιάκπεο απνηεινύλ, επίζεο, θνκκάηη απηήο ηεο «θπζηθήο»
αηκόζθαηξαο, πνπ απνηέιεζε βάζε γηα κηα ζεηξά από ζνπεδηθά έπηπια πνπ ζην εμήο
ζα παξνπζηαζηνύλ ζηελ αγνξά.
Η ηάζε «θηηαγκέλν ζην ρέξη» ραξαθηεξίδεη επίζεο θαη ηελ πςειή ξαπηηθή : ε Sonia
Rykiel γίλεηαη ζην εμήο δηάζεκε κε ηα ιεπηνδνπιεκέλα πιεθηά κνληέια ηεο πνπ
αλαδεηθλύνπλ κε κνλαδηθό ηξόπν ηε γπλαηθεία ζειπθόηεηα θαη πνπ δε κνηάδνπλ
θαζόινπ κε ηα ζπνξ ξνύρα θαη ηα ξνύρα εξγαζίαο πνπ ήηαλ από ρνληξέο πιέμεηο. Γε
βιέπνπκε κόλν ζαθάθηα θαη πνπιόβεξ πιεθηά αιιά θαη ηαγηέξ αθόκε θαη κε
παληειόλη ζε πνιιέο θαη δηάθνξεο παξαιιαγέο. Γηα θάπνηα ρξνληθή πεξίνδν είλαη ηεο
Μόδαο ηα καθξηά πιεθηά καληώ. Γηα ηηο βξαδηλέο εκθαλίζεηο, ηα πιεθηά θνξέκαηα
θαη νη κπινύδεο από lurex είλαη ηδηαίηεξα ζηθ. Γε δίλνπλ πνηέ ηνλ αέξα ηνπ πνιύ
ζηεκέλνπ, θάηη ην νπνίν άιισζηε απνθεύγνπκε ηελ πεξίνδν απηή.
Δπηβάιιεηαη ην patchwork : παξνπζηάδεη κηα εηθόλα πνιύρξσκε, απιή θαη
απζόξκεηε, ραιαξή θαη κε έλα αέξα ρσξηνύ θαη εμνρήο, πνπ εληάζζεηαη ζην όιν
θιίκα ηεο ηάζεο ησλ πιεθηώλ ξνύρσλ. Δκπλέεηαη από ηελ επνρή ησλ πηνληέξσλ ζηηο
Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, επνρή θαηά ηελ νπνία νη γπλαίθεο από ηηο απνηθίεο
θαηαζθεύαδαλ καγηθά έξγα ηέρλεο ρξεζηκνπνηώληαο θνκκαηάθηα από ό,ηη πθάζκαηα
ηνπο βξίζθνληαλ. ΢ηε δεθαεηία ηνπ ’70 ην patchwork γίλεηαη ηόζν ηεο κόδαο ζε
νιόθιεξν ηνλ θόζκν, πνπ δε κπαίλεη θαλείο πηα ζηνλ θόπν λα ξάςεη ηα κηθξά
θνκκαηάθηα ύθαζκα κεηαμύ ηνπο : απιά αγνξάδεη πθάζκαηα ηππσκέλα patchwork.
Σα θαξδηά θνξέκαηα patchwork πνπ θηάλνπλ έσο θάησ απ’ ηνλ αζηξάγαιν, θαη
Βενετία Κοστσού, Καθηγήτρια Ευαρμογών
1970 – 1979 : Το Flower – Power
ζπκίδνπλ παιηέο θαιέο επνρέο, απνπλένπλ θάηη ην έληνλα ξνκαληηθό. Καη έηζη ην
Patchwork θάλεη ηειηθά ηελ είζνδό ηνπ ζηελ πςειή ξαπηηθή: ν Yves Saint Laurent ην
ρξεζηκνπνηεί γελλαηόδσξα ζηελ «ηζηγγάληθε» θνιεμηόλ ηνπ θαη δεκηνπξγεί κέρξη θαη
παιηώ από Patchwork γνύλαο.
Ννζηαιγία θαη ζηπι έζληθ
Η δεθαεηία ηνπ ’70 απνηειεί ηελ έθξεμε ηνπ λνζηαιγηθνύ ζηπι : θνξζάδ πνπ
ζπκίδνπλ ηηο γηαγηάδεο θαη καθξηέο θνύζηεο, ηζηγγάληθεο θνύζηεο θαη ηλδηθά
θνπιάξηα, θνξέκαηα ησλ βεδνπίλσλ θαη αθγαληθά ζαθάθηα. Οηηδήπνηε ζπκίδεη ηε
Μόδα ηνπ 19νπ αηώλα θαη ηηο αξρέο ηνπ 20νπ θαζώο θαη νηηδήπνηε εκπλέεηαη από ηελ
παξάδνζε ησλ ιαώλ ηεο Δπξώπεο αιιά θαη ηνπ ππόινηπνπ θόζκνπ είλαη πνιύ
αγαπεηό. Απνηέιεζκα : βιέπνπκε λα γελληέηαη κηα ρξσκαηηζηή αλάκημε από ζηπι,
απ’ ηα νπνία δε μερσξίδεη θάπνην ηδηαίηεξα, αιιά ην έλα δαλείδεηαη ζηνηρεία από ην
άιιν. ΢ηελ πςειή ξαπηηθή επίζεο βιέπνπκε λα θαξπνθνξεί απηόο ν κπεξδεκέλνο
εθιεθηηζκόο. Κη εδώ βέβαηα πξέπεη λα αλαθέξνπκε ηνλ Yves Saint-Laurent, ηνπ
νπνίνπ νη θνιεμηόλ, πνιύ πινύζηεο ζε ρξώκα, ππνγξακκίδνπλ απηή ηελ αλάκημε ησλ
ζηπι θαη ην αλεβάδνπλ ζηα επίπεδα ηεο πνιπηέιεηαο. Όπσο επίζεο θαη ζηελ θνιεμηόλ
ηνπ, ηνπ 1976, εκπλεπζκέλε από ηα Ρώζηθα κπαιέηα, ην βεινύδν θαη ην κπξνθάξ, ν
ρξπζόο θαη δεζηά ρξώκαηα από πνιύηηκεο πέηξεο κεηακνξθώλνληαη ζε πινύζηεο
θνύζηεο δηαθνζκεκέλεο κε ρξπζαθηά ξέιηα, ζε Κνδάθηθα παιηό θαη ζαθάθηα
Βνγηάξσλ. Μπνξληνύξεο από γνύλα θαη γνύληλα θαπέια , πνκπόλ ρξπζά θαη άιια
παξόκνηα αμεζνπάξ , δεκηνπξγνύλ απηή ηελ μερσξηζηή πνιπηέιεηα πνπ απνπλέεη
επηπιένλ έλαλ αέξα αλαηνιίηηθνπ εμσηηζκνύ κε γαιιηθή θηλέηζα. Απηά ηα ξνύρα
θνξηνύληαη κε ην «Opium», άξσκα βαξύ , πνπ ιαλζάξεη ν Yves Saint Laurent ζηελ
αγνξά ην 1977.
΢ηε δεθαεηία ηνπ ’70, ην «Ιλδηθό» ζηπι είλαη πην πξνζηηό γηα ηηο λεαξέο θνπέιεο :
ρπηά καθξηά θνξέκαηα από βαηίζηα , θνξζάδ δηαθνζκεκέλα κε θεληήκαηα ή
ηππώκαηα ηλδηθήο έκπλεπζεο , θηελά θνπιάξηα κε αλαηνιίηηθα κνηίβα θαη
θνζκήκαηα από αζήκη ζην ίδην πλεύκα. Όια απηά παξάγνληαη κε ρακειό θόζηνο θαη
πεξλάλε πξώηα από ην Λνλδίλν πξηλ θηάζνπλ ζε όιεο ηηο γσληέο ηεο Δπξώπεο.
Βενετία Κοστσού, Καθηγήτρια Ευαρμογών
1970 – 1979 : Το Flower – Power
Φπζηθά, ην κεγαιύηεξν κέξνο απηώλ ησλ
πξντόλησλ είλαη απνκηκήζεηο θαη θάπνηεο
ηδέεο είλαη απιά πξνζαξκνζκέλεο ζηελ
Δπξσπατθή art nouveau (λέα ηέρλε):
απιά
ζαθάθηα
από
βεινύδν
δηαθνζκεκέλα κε θεληήκαηα., ζηα νπνία
ηνπνζεηνύκε
κηθξά θνκκαηάθηα
θαζξέθηε,
θεληήκαηα
«ηλδηθά»
πάλσ
ζε
βακβαθεξέο
κπινύδεο.
εζσηεξηθνύο
ρώξνπο
πνπ
από
ιέγνληαη
ζπλεζηζκέλεο
Γηα
θαίκε
ηνπο
ηλδηθά
αξσκαηηθά θαη γεληθόηεξα δίλνπκε κηα
εμσηηθή λόηα ζηελ θαζεκεξηλόηεηα.
Εικόνα 22 : Πόνηζο με κουκούλα
και πλεκηό ζορηάκι (1970)
Μηα θόξκα ρσξίο λόξκεο
Μπνξνύκε λα πνύκε γηα ηελ δεθαεηία ηνπ ’70 όηη απνηειεί κηα πεξίνδν κεηάβαζεο. Η
δεθαεηία ηνπ ’70 δελ ζα δεκηνπξγήζεη κηα λέα ζηινπέηα αιιά ζα πάξεη θαη ζα
εμειίμεη ηηο ηάζεηο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’60 γηα λα ηηο «κεηαθέξεη» ζηελ δεθαεηία
ηνπ ΄80. Απηή ε ηειεπηαία, πην απζεληηθή , δηαρσξίδεηαη μεθάζαξα από ηηο
πεξαζκέλεο πεξηόδνπο. ΢ην ζύλνιό ηεο ε Μόδα είλαη πην απιή θαη θαζαξή αθνύ
δέρεηαη επηξξνέο από ην sportswear. Οη ελδπκαηνινγηθέο ζπκβαηηθόηεηεο ζρεδόλ
εμαθαλίδνληαη εληειώο.
Γηα λα θαηαιάβνπκε θαιύηεξα απηή ηελ αληηζπκβαηηθόηεηα θηάλεη λα ξίμνπκε κηα
καηηά ζηε βξαδηλή Μόδα , ε νπνία κεηά βίαο μερσξίδεη απ’ απηή ηεο εκέξαο ζε όηη
αθνξά ζην ζηπι θαη ζηηο γξακκέο. Απιά ηα θνξέκαηα θαη νη θνύζηεο γηα ηηο βξαδηλέο
εκθαλίζεηο είλαη αθόκε πην maxi θαη ζε πθάζκαηα πην θνκςά. Αλ ζπκεζεί θαλείο
απηό πνπ ήηαλ ζηε κόδα γηα ηηο βξαδηλέο εκθαλίζεηο κέρξη ηα κηζά ηνπ 20νπ αηώλα ,
ε αληίζεζε κε ηε δεθαεηία ηνπ ’70 είλαη πξαγκαηηθά εθπιεθηηθή. ΢ηηο αξρέο ηνπ
Βενετία Κοστσού, Καθηγήτρια Ευαρμογών
1970 – 1979 : Το Flower – Power
αηώλα, θάπνηα θνξέκαηα πξννξηζκέλα γηα βξαδηλέο εκθαλίζεηο , πνηέ δελ ζα ηα
θνξνύζε θάπνηνο ην πξσί. Αθόκα όκσο θαη γηα ηα βξάδηα δηαρσξίδνληαλ νη
πεξηζηάζεηο ζηηο νπνίεο θάπνηνο θνξνύζε ην έλα ή ην άιιν ξνύρν: ην θόςηκν ηνπ
θνξέκαηνο , ην βάζνο ηνπ ληεθνιηέ, ην κάθξνο ησλ καληθηώλ, ε πνηόηεηα ηνπ
πθάζκαηνο θαη ην ρηέληζκα ήηαλ ζηνηρεία πνπ έθαλαλ έλα θόξεκα λα πξννξίδεηαη γηα
ην ζέαηξν, ην ρνξό ή γηα έλα δείπλν. ΢ηε δεθαεηία ηνπ ’50 ηα βξαδηλά θνξέκαηα ήηαλ
πην ζηελάρσξα, πην πιεθηηθά θαη ηειηθά εμαθαλίδνληαη εληειώο ζηε δεθαεηία ηνπ’70:
θνξέκαηα – πνπθάκηζα θαη θνύζηεο εβαδέ πέθηνπλ απιά σο ην πάησκα. Ίζσο
θνύζηεο θαη βξαδηλά θνξέκαηα θόβνληαη ζε ύθαζκα πην επγελέο από απηά ηεο
εκέξαο, κε ηα νπνία κνηάδνπλ βέβαηα ζαλ δπν ζηαγόλεο λεξό, αιιά δελ μερσξίδνπλ
πηα ηα κελ από ηα δε. Σα βξάδηα γηα λα ζπλνδέςεη θαλείο ηε θνύζηα κπνξεί λα
θνξέζεη, αληί έλα θνξζάδ ,ηα εληειώο λέα πνπιόβεξ από θίλεο πιέμεηο πνπ κεξηθέο
θνξέο πεξηέρνπλ θαη ρξπζέο θισζηέο.
Φνξέκαηα θαη θνύζηεο
΢ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70, θνύζηα θαη θνξζάδ γίλνληαη ε ζηαζεξή
εκθάληζε, γηα όιεο ηηο ώξεο, πνιύ πξαθηηθή, πνπ ηαηξηάδεη ζε όιεο ηηο πεξηζηάζεηο.
Αξρηθά, ηα θνξζάδ είλαη γεληθά απιά πνπθάκηζα ή ζηελά πόιν κπινπδάθηα, αιιά ζην
πέξαζκα ησλ ρξόλσλ εκθαλίδνληαη κνληέια πην ξνκαληηθά. Οη θνύζηεο είλαη πην
θνληέο από πνηέ : ζπρλά θαιύπηνπλ ίζα-ίζα ηνπο γινπηνύο. ΢ηε ζπλέρεηα
εθδειώλεηαη κηα αληίζεηε ηάζε : νη πξώηεο θνύζηεο εκη-καθξηέο – ζα νλνκαζηνύλ
κίληη – εκθαλίδνληαη ζηελ αγνξά. Οη λέεο απηέο θνύζηεο είλαη εβαδέ θαη
απνηεινύληαη ζπλήζσο από ηέζζεξα θύιια θαη δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ηηο θνύζηεο
ηεο κεηαξξύζκηζεο ηνπ 1960, πνπ είραλ ίζηα γξακκή. ΢πλδπάδνληαη ειεύζεξα είηε κε
πνπιόβεξ πνπ ζηακαηάλε ζηε κέζε είηε κε θνληά ζαθάθηα, δηαθνζκεκέλα κε
ζπλζεηηθή γνύλα ή κε θνπθνύια, ζηνηρείν δαλεηζκέλν από ην ζπνξ ληύζηκν θαη
ηδηαίηεξα δεκνθηιέο. Σνλ πξώην θαηξό, ην ύςνο κίληη δελ πηνζεηείηαη από πνιιέο
γπλαίθεο, αθνύ απηέο πξνηηκνύλ ηηο κίλη θνύζηεο πνπ έρνπλ αέξα πην λεαληθό.
Δπίζεο, είλαη ηδηαίηεξα αγαπεηά ηα κάμη καληό θαη κάιηζηα ν ζπλδπαζκόο ηνπο κε ηηο
κίλη θνύζηεο πνπ θαζώο αλνίγνπλ ηηο αθήλνπλ λα θαίλνληαη από κέζα. Έηζη, νη κίλη
θνύζηεο κε θνπκπηά εθπιεξώλνπλ απηή ηελ εηθόλα αθνύ κπνξνύλ λα απνθαιύπηνπλ
κέξνο ηνπ πνδηνύ κε ην παηρλίδη ησλ θνπκπηώλ.
Βενετία Κοστσού, Καθηγήτρια Ευαρμογών
1970 – 1979 : Το Flower – Power
Γύξσ ζηα 1975, νη πνιύ θνληέο θνύζηεο δελ είλαη πηα ηεο κόδαο. Έρνπλ επηβιεζεί
ζην κεηαμύ νη θινζαξηζηέο ή πιηζέ θνύζηεο κε κάθξνο σο ην γόλαην. ΢ε ζύγθξηζε κε
ηηο
πξνεγνύκελεο, κνηάδνπλ πνιύ
ζπκβαηηθέο
θαη ζίγνπξα πην
ζνβαξέο.
Καηαζθεπάδνληαη ζε πθάζκαηα δέξζεπ, ηνπίλη ή ζε κάιιηλα θαξό πθάζκαηα θαη
ζπλδπάδνληαη κε κηθξά πιεθηά ζαθάθηα, κε πνπιόβεξ, θνξζάδ ή θαη κε έλα ακάληθν
ηνπ. Αξγόηεξα, βιέπνπκε λα εκθαλίδνληαη θνύζηεο κε θξόζζηα όπσο επίζεο θαη κε
πιηζζάξηζκα πνπ δε ζηδεξώλνληαη. ΢ηηο λεαξέο θνπέιεο – όηαλ απηέο θνξάλε θαη θάηη
άιιν πέξα από ηδελ παληειόλη – είλαη πεξίπνπ απηή ηελ επνρή πνπ επηβάιινληαη νη
κάμη θνύζηεο : ζηελ αξρή είλαη ζηξνγγπιέο ζαλ πηάην ή κε ηέζζεξα θύιια θαη ιίγν
εβαδέ θαη αξγόηεξα απνηεινύληαη από πεξηζζόηεξα θνκκάηηα κε θξόζζηα ζην
ηειείσκα θαη θαξδαίλνπλ πξνο ηα θάησ. Οη θνύζηεο απηέο έρνπλ ζπλήζσο σο
δηαθόζκεζε κνηίβα από ινπινύδηα ή patchwork όπσο επίζεο ζπρλά είλαη
γαξληξηζκέλεο κε δαληέια. Γελ είλαη ζπάλην λα ηηο θνξέζεη θαλείο κε ζαλδάιηα ή κε
ζακπό, αθόκε θαη ζηελ πόιε, κε έλα ξνκαληηθό θνξζάδ από πάλσ, έλα ζάιη θαη ίζηα
μέπιεθα καιιηά πάλσ ζηνπο ώκνπο – έλα look πνπ αλήθεη ζην λνζηαιγηθό θαη ιίγν
θνιθινξηθό ζηπι. Μόλν ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ην κήθνο ηεο θνύζηαο ζα
ζηαζεξνπνηεζεί ηειηθά γηα ηηο γπλαίθεο θάζε ειηθίαο : θαιύπηεη ην γόλαην θαη έρεη
ειαθξώο γξακκή θινζαξηζηή.
Σα θνξέκαηα γλσξίδνπλ κηα εμέιημε αλάινγε κε απηή ηεο θνύζηαο. Οη λεαξέο
πξνηηκνύλ ηα κάμη. Οη κεγαιύηεξεο γπλαίθεο απηά πνπ ην κήθνο ηνπο ζηακαηάεη ζην
γόλαην. Σα θνξέκαηα-πνπθάκηζα κε δώλε ζηε κέζε πνπ απνηεινύλ θνκκάηηα basic,
είλαη ηδηαίηεξα δεκνθηιή. ΢ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο αληηθαζίζηαληαη ζηγά-ζηγά από ηα
δέξζεπ θνξέκαηα. Απηό ην εύπιαζην πιηθό δελ ζηελεύεη πνηέ, είλαη επθνινθόξεην
θαη δίλεη ζηα ξνύρα κηα ειαζηηθόηεηα θαη πξαθηηθόηεηα. ΢πρλά πξνζζέηνπκε θαη
θξόζζηα. ΢ηε ζπλέρεηα θξόζζηα θαη πιηζζάξηζκα ηα ζπλαληάκε θαη ζηα ηνπ, όπσο
επίζεο θαη πέλζεο. Όπσο ηα ζαθάθηα, ζπλαληάκε όιν θαη πεξηζζόηεξν θαη άιια
ξνύρα πνπ δελ είλαη ληνπκπιαξηζκέλα αλ θαη δίλνπλ έλα καιαθό πέζηκν : ε ραιαξή
εληύπσζε απηή είλαη πνιύ αγαπεηή. ΢ην δέξζεπ έξρνληαη κεηά από ιίγν λα
πξνζηεζνύλ πνηόηεηεο όπσο ην ειαζηηθό, βεινύδν ή καιαθέο πνιπεζηεξηθέο ίλεο ησλ
νπνίσλ ε άλεζε θαη απαιόηεηα δελ ζπγθξίλεηαη κε ηα θνξέκαηα από perlon θαη ηα
nylon πνπθάκηζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’50.
Μεξηθά θαινθαηξηλά θνξέκαηα
απνηεινύληαη από θνύζηα-θάθειν, ηηξάληεο, καλίθηα παγόδα ή κε βνιάλ. Η Μόδα
απνθαιύπηεη όιν θαη πεξηζζόηεξν ην γπκλό θνξκί. Αθόκε θαη ηελ εκέξα, ηα
Βενετία Κοστσού, Καθηγήτρια Ευαρμογών
1970 – 1979 : Το Flower – Power
θνξέκαηα απνθαιύπηνπλ ηνπο ώκνπο θαη ηελ πιάηε. Σα T-shirts – απιά κπινπδάθηα
από ειαζηηθό ύθαζκα – είλαη αξθεηά ζθακκέλα ζην ληεθνιηέ.
Κνξζάδ θαη ζαθάθηα
Σα πνπθάκηζα θαη ηα πόιν είλαη ηα πην δεκνθηιή ηνπ θαη ζηγά ζηγά ζπκπιεξώλνληαη
από Σ-shirts θαη από ξνκαληηθά θνξζάδ, θιεξνλνκηά από ηηο γηαγηάδεο. Απηά ηα
ηειεπηαία έρνπλ θνπκπηά σο ην ιαηκό, είλαη δηαθνζκεκέλα ζπρλά κε πηπρσηέο θάζεο
θαη γηαθά από ην ίδην ύθαζκα ηνπ θνξζάδ ή από δαληέια. Σα καλίθηα είλαη ζπρλά κε
θξόζζηα. Άιιεο θνξέο πξαγκαηηθά καλίθηα δηγθό καθξηά ή ηξία ηέηαξηα ηειεηώλνπλ
ζε κηα κεγάιε καλζέηα ή αλάινγα κε ηε γξακκή ηνπ θνξζάδ ζε θακπάλα ζηξνγγπιή.
Κάησ από ην ηαγηέξ θνξηέηαη ζπλήζσο θάπνην πνπθάκηζν ιηγόηεξν ηππηθό,
πεξηζζόηεξν θιαζηθό θαη θνκςό: απηό ην πνπθάκηζν κε ςειό ιαηκό, θιείλεη κε
θνύκπσκα ζην γηαθά θαη πέθηεη αλάιαθξν θξνπαδέ θαηά ηξόπν cache-coeur, ηα
θνξζάδ έρνπλ καλίθηα κε βνιάλ. Μεγάια καθξηά πνπθάκηζα (ην ζηπι ηνπ δσγξάθνπ)
είλαη θεληεκέλα θαη ζπλδπάδνληαη κε παληειόληα θαη θνύζηεο. Κνληά θαη ζηελά
κπνπθαλάθηα κε έληνλα ρξώκαηα, κε θαξό, άιινηε καιιηαξά από άγξηα κάιιηλα
πθάζκαηα ή από δέξζεπ θνξηνύληαη ζε όιν ηνλ θόζκν. Σν βξάδπ ζπλήζσο θνξηέηαη
έλα ζαθάθη ζην ίδην θόςηκν, αιιά ζε ύθαζκα πην θνκςό ή αθόκε θαη θαληαρηεξό. Σα
πιεθηά ζαθάθηα ηα ζπλαληάκε παληνύ, πην θνκςά ή πην ζπνξ, γεληθά κε δώλε ζηε
κέζε, θνξεκέλα πάλσ από παληειόλη ή θνύζηα, ζηε ζέζε ηνπ ζαθαθηνύ ηνπ ηαγηέξ
θαη ζπλνδεπκέλα πόηε από θνπθνύια ή από γηαθάδεο πξσηόηππνπο, πνπ δηαθέξνπλ
ξηδηθά από ην άιινηε κίδεξν πιεθηό ζαθάθη. Γηα ηα κπιέηδεξο πξνηηκάκε ην βεινύδν
θνηιέ ή ην θαξό ύθαζκα : trevira (πνιπεζηεξηθή θίκπξα) γηα ην θαινθαίξη, αλάκηθην
καιιί γηα ην ρεηκώλα. Σα «αθγαληθά» ζαθάθηα θαη καληό είλαη ζπλέρεηα ηεο αληηΜόδαο beatnik θαη ζεσξνύληαη πνιύ πξννδεπηηθά. Δίλαη από ζνπέλη, ζπρλά πνιύ
κεζάηα, ληνπκπιαξηζκέλα κε γνύλα πνπ βγαίλεη ζην γηαθά θαη ζηα καλίθηα. Δπίζεο
θνξηέηαη πνιύ ην παξθά πάλσ από ηδελ παληειόλη θαη εθθξάδεη κηα αληίδξαζε ζηε
Μόδα. Σα ζαθάθηα ζηπι θακνπθιάδ πνπ θηάλνπλ σο ην γόλαην, είλαη πνιύ
αλζεθηηθά, έρνπλ πνιιέο ιεηηνπξγηθέο ηζέπεο, εθθξάδνπλ αληηκηιηηαξηζηηθέο ηάζεηο
θαη είλαη πνιύ δεκνθηιή.
Βενετία Κοστσού, Καθηγήτρια Ευαρμογών
1970 – 1979 : Το Flower – Power
Τν παληειόλη
Σειηθά είλαη ζηε δεθαεηία ηνπ ’70 πνπ ηα ηαγηέξ κε παληειόλη γίλνληαη εληειώο
απνδεθηά θνηλσληθά. Απηά πνπ θνξηνύληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο είλαη από
βεινύδν απιό ή θνηιέ, από ηνπίλη ή αθόκε από πιεθηό ύθαζκα αλ θαη ζπρλά
ρξεζηκνπνηείηαη ην θξεπ-δσξδέη ή θίκπξεο κεηαμσηέο γηα ηηο βξαδηλέο εκθαλίζεηο.
Γηα κηα θνξά αθόκε ν Yves Saint Laurent δεκηνπξγεί ην γεγονός, κε ην smoking γηα
ηε γπλαίθα, παξόλ κέρξη θαη ζήκεξα ζηηο θνιεμηόλ ηνπ.
Σα παληειόληα πνπ είλαη εθαξκνζηά ζηνπο γνθνύο θαη πνιύ εβαδέ θάησ πξνζδίδνπλ
ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο κηα επηκήθε ζηινπέηα. Αξγόηεξα ζα απνηειέζνπλ γηα
πνιινύο ην αξρέηππν ηεο Μόδαο ‘70s. Πξνο ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο, απηέο νη
θακπάλεο ζηελεύνπλ θαη απνθηνύλ πέλζεο ζηε κέζε, πξναλαγγέιινληαο έηζη ηε
γξακκή ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80.
Είλαη ήδε αξθεηόο θαηξόο πνπ ην ηδελ έρεη γίλεη αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο
Μόδαο θαη ηνπ νπνίνπ ε γξακκή πξνζαξκόδεηαη ζηελ εθάζηνηε Μόδα. Απηό ην
ζηαζεξό πιηθό ηνπ ηδελ είλαη ζην εμήο ηόζν δηαδεδνκέλν πνπ κπνξεί λα θαιύςεη
νιόθιεξε ηελ γθαξληαξόκπα θάπνηνπ, έσο θαη ηα αμεζνπάξ, ηα παπνύηζηα, ηζάληα
κε κεγάιν ινπξί θαη θαζθέην.
΢ηηο αξρέο ηνπ ’70 ηα θνληά παληεινλάθηα ζξηακβεύνπλ ζηηο λεαξέο θαη ιεπηέο
γπλαίθεο. Πξόθεηηαη γηα έλα ζνξη θνληό θαη θνιιεηό, ην νπνίν δελ πεξηνξίδεηαη κόλν
ζηηο θαινθαηξηλέο εκθαλίζεηο, αθνύ ην ρεηκώλα ην ζπλαληάκε επίζεο ζε κάιιηλα
πθάζκαηα θνξεκέλν πάλσ από κάιιηλα θαιζόλ. Γηα ην βξάδπ βέβαηα ζπλαληάκε
παξαιιαγέο ηνπ ζνξη ζε πην θαιά πθάζκαηα. Ο ζπλδπαζκόο ηνπ ζνξη ή ηεο κίλη
θνύζηαο κε ςειέο κπόηεο (πάλσ από ην γόλαην) είλαη έλα πνιύ trendy ζηνηρείν, ην
νπνίν ζα ην δνύκε λα επαλαιακβάλεηαη ζηε δεθαεηία ηνπ ’90.
Τα αμεζνπάξ
Σα θσηεηλά ρξώκαηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’60 – πξάζηλν θιαο, θίηξηλν, πνξηνθαιί –
εμαθνινπζνύλ λα είλαη ζηε κόδα θαη ηε δεθαεηία ηνπ ’70, κε ηηο παξαιιαγέο ηνπο
Βενετία Κοστσού, Καθηγήτρια Ευαρμογών
1970 – 1979 : Το Flower – Power
βέβαηα. ΢ηγά-ζηγά αληηθαζίζηαληαη κε ηόλνπο πην κνπληνύο θαη πην καη. Σν θαθέ, ην
νπνίν ζπλερίδεη λα ζπλδπάδεηαη κε πνξηνθαιί θαη πξάζηλν κνπο, θπξηαξρεί ζε
νιόθιεξεο ηηο θνιεμηόλ ζε όιε ηελ γθάκα ησλ ληεγθξαληέ, αθόκε θαη ζηελ
εζσηεξηθή δηαθόζκεζε : έπηπια θαη πθάζκαηα επηπιώζεσο ζε θαθέ ρξώκα, ζε
πνξηνθαιί θαη πξάζηλν ζηνιίδνπλ ηα ζπίηηα. Σα πιαθάθηα ηνπ κπάληνπ, νη ηνίρνη,
αθόκε θαη ηα θνπδηληθά έρνπλ ζρέδηα εκπξηκέ ζ’ απηνύο ηνπο ρξσκαηηθνύο ηόλνπο.
Σν κειηηδαλί ρξώκα γίλεηαη πνιύ Μόδα γηα κηα ζαηδόλ θαη ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο
όινη νη ηόλνη ηνπ ιηιά είλαη ηεο κόδαο. Οη ζπλδπαζκνί ηόλν ζηνλ ηόλν θάλνπλ ηελ
εκθάληζή ηνπο : ζπλδπάδνληαη ζαθάθη κε θνύζηα, πνπθάκηζν, παπνύηζηα θαη ηζάληα
ζην ίδην ρξώκα ή ηνπιάρηζηνλ ζηα ληεγθξαληέ ηνπ.
΢ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70 ηα ζαλδάιηα θαη νη κπόηεο κε ηε κεγάιε ζόια
ζεσξνύληαη αθόκε πνιύ ζηθ. Σα θαξδηά παπνύηζηα κε γσλίεο θέξνπλ ρνληξά ζηαζεξά
ηαθνύληα. Φνξηνύληαη πνιύ νη ςειέο κπόηεο ζε όια ηα πηζαλά ρξώκαηα θαη θπξίσο
ζην ιεπθό. ΢ηε ζπλέρεηα, ηα παπνύηζηα γίλνληαη όιν θαη πην ζηελά, νη ρνληξέο ζόιεο
εμαθαλίδνληαη θαη ηα ρνληξά ηαθνύληα ιεπηαίλνπλ θαη θεξδίδνπλ ζε ύςνο. Σν
παπνύηζη κε ην ινπξάθη ζπλαγσλίδεηαη ην ζθαξπίλη. Οη κπόηεο παξακέλνπλ ζηε
κόδα: ην ρεηκώλα θνξηνύληαη κε θινζαξηζηή θνύζηα, είλαη must, ελώ ηα μύιηλα
ζακπώ ζπλνδεύνπλ είηε έλα ηδελ από βεινύδν θνηιέ ή denim είηε αθόκε θαη θνύζηα.
Σα θαιζόλ παξνπζηάδνπλ γεληθά – ζε αληίζεζε κε ηε δεθαεηία ηνπ ’60 – ηππώκαηα
θαη ζνβαξά ρξώκαηα, θαη «πεγαίλνπλ παθέην» κε ηα ξνύρα. Γηα πξώηε θνξά ηα
γπαιηά γίλνληαη αμεζνπάξ Μόδαο θαη δελ αηζζάλεηαη άβνια λα ηα θνξάεη θαλείο
όπσο ζηηο δεθαεηίεο ’50 θαη ’60. ΢ην εμήο, ππάξρεη κηα κεγάιε πνηθηιία από
ζθειεηνύο, ησλ νπνίσλ ην ρξώκα είλαη πνιύ Μόδα : ιεπθό, ξνδ, αλνηρηό κπιε θαη
βέβαηα καύξν θαη θαθέ όπσο ζην παξειζόλ. Αθόκε, θηάλεη ζηελ αγνξά θαη
ρξσκαηηζηό γπαιί – θπξίσο ζε ξνδ θαη θίηξηλν – ην νπνίν δίλεη κηα εηθόλα εληειώο
εμσπξαγκαηηθή. Γεληθά ηα γπαιηά είλαη αξθεηά κεγάια – όζν πην κεγάια ηόζν πην
ζηθ – θαη θαιύπηνπλ ζρεδόλ ην κηζό πξόζσπν.
΢ηε δεθαεηία ηνπ ’70 νη άλδξεο έρνπλ ηα καιιηά ηνπο πάληα πνιύ καθξηά, θηάλνπλ
έσο ην γηαθά ηνπ πνπθάκηζνπ θαη έρνπλ αέξα αηεκέιεηνπ. Γη’ απηό άιισζηε
βιέπνπκε ζηα γπλαηθεία πεξηνδηθά ζπρλά λα δίλνληαη ζπκβνπιέο θαη γηα ηελ αλδξηθή
θόκκσζε. ΢ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο είλαη πνιύ ζηθ νη καθξηέο θαη ρνληξέο κπνύθιεο.
Βενετία Κοστσού, Καθηγήτρια Ευαρμογών
1970 – 1979 : Το Flower – Power
Οη γπλαίθεο από ηελ πιεπξά ηνπο επαλέξρνληαη ζηα καθξηά καιιηά : καθξηά αιιά
ίζηα θαηά πξνηίκεζε μαλζά είλαη ηα καιιηά ησλ λεαξώλ γπλαηθώλ, αιιά θαη απηώλ
πνπ ζέινπλ λα θαίλνληαη λέεο. Σα κεζαίνπ κάθξνπο καιιηά δίλνπλ αέξα πην θνκςό
αιιά θαη ιηγόηεξν λεαληθό θαη παξαιιάζζνληαη ζε δηαθνξεηηθέο θνκκώζεηο :
θνκκέλα θαξέ, ίζηα ή γπξηζκέλα πξνο ηα έμσ, ή αθόκε θνκκέλα ζηξνγγπιά γύξσ από
ην θεθάιη. Σν βνύξηζηζκα θαη ην ζηέγλσκα κε ηξόπν αλέκειν είλαη ηεο κόδαο. Σα
κπηγθνπληί ζεσξνύληαη μεπεξαζκέλα θαη ραξαθηεξηζηηθό ησλ κηθξναζηώλ γπλαηθώλ.
΢ε θακία πεξίπησζε ην look δελ πξέπεη λα είλαη πνιύ θνπζθσηό : ην δεηνύκελν είλαη
ην θπζηθό. Αθόκε θαη νη πεξκαλάλη πξέπεη λα θαίλνληαη πνιύ θπζηθέο. Ο ηξόπνο πνπ
επηηπγράλνληαη πξέπεη λα είλαη ηέηνηνο πνπ λα έρνπλ έσο θαη look afro. Βέβαηα,
ξίρλνληαο κηα καηηά ζηηο θσηνγξαθίεο εθείλεο ηεο δεθαεηίαο, νη γπλαίθεο καο
θαίλνληαη παξ’ όια απηά αξθεηά ζηπιηδαξηζκέλεο, ζε ζρέζε κε ην ζήκεξα. Ωζηόζν
γηα ηελ επνρή ηνπο έρνπλ έλα look πνιύ πην ραιαξό θαη αηεκέιεην από απηό ηεο
δεθαεηίαο ηνπ ’60. Απηή ε αιιαγή ηνπ ηδεώδνπο ηεο νκνξθηάο εθδειώλεηαη επίζεο
από κηα αιιαγή ζηελ εηθόλα ησλ καλεθέλ : ε Λσξήλ Χάηνλ αληηθαζηζηά ηελ
θνθαιηάξα Twiggy. Με θάπνηα θπζηθά ειαηηώκαηα, όπσο ην κεγάιν δηάζηεκα
αλάκεζα ζηα δόληηα, ε Χάηνλ πξνζσπνπνηεί ηε θπζηθή γπλαίθα.
΢ηηο πιεθηέο εζάξπεο από ιεπηή ή παρηά κάιιηλε θισζηή, έξρνληαη λα πξνζηεζνύλ
ληειηθάηα πθάζκαηα από ζπλζεηηθέο θίκπξεο πνπ κνηάδνπλ λα ‘λαη πιεθηά, αιιά
είλαη ζαηηλέ θαη δείρλνπλ ηδηαίηεξα ζηθ. ΢ηε δεθαεηία ηνπ ’70 άλδξεο θαη γπλαίθεο
πνπ θάλνπλ Μόδα, θαη άιινη πνπ εθθξάδνπλ κέζα από ην ληύζηκό ηνπο ιηγόηεξν
θνκθνξκηζηηθέο ηδέεο, θνξνύλ κηα εζάξπα πνπ ηπιίγεηαη ζθηρηά γύξσ από ην ιαηκό
ηνπο θαη ηεο νπνίαο ηα άθξα, θξόζζηα θ.η.ι. κπνξνύλ λα θηάλνπλ κέρξη ην γόλαην.
Σηο εζάξπεο ηηο ζπλαληάκε ζε δηάθνξα ζρέδηα θαη πνηόηεηεο θαη απνηεινύλ
αλαπόζπαζην ζηνηρείν ηεο Μόδαο ηεο επνρήο.
Όζν γηα ηα κπηδνύ ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70, νη λένη θνξνύλ πην θαληαηδί, θνκκάηηα
ηλδηθήο έκπλεπζεο πνπ βξίζθνπλ ζηηο κπνπηίθ : δαρηπιίδηα θαη θαηά θύξην ιόγν θνιηέ
θαη κπξαζειέ από αζήκη ή θαληαηδί πνιύρξσκα. Οη πην ώξηκεο γπλαίθεο πξνηηκνύλ
ηα θιαζηθά θαη δηαρξνληθά θνζκήκαηα ή αθόκε θαη θνκκάηηα ζε πην κνληέξλν
design, όπσο ηα Lapponia, απηή ε θηιαλδέδηθε εηαηξεία πνπ ιαλζάξεη κνληέια πνπ
ζπλδπάδνπλ έκπλεπζε από ηε θύζε κε γεσκεηξηθέο θόξκεο.
Βενετία Κοστσού, Καθηγήτρια Ευαρμογών
1970 – 1979 : Το Flower – Power
Τα αζνξηί
Οη ζπλδπαζκνί αζνξηί είλαη Τν αληηθείκελν ηεο Μόδαο. Πξόθεηηαη γηα κηα
γθαξληαξόκπα πνπ απνηειείηαη από ξνύρα – θνύζηεο, πνπθάκηζα, ζαθάθηα,
παληειόληα, πνπιόβεξ – πνπ ζπλδπάδνληαη ηέιεηα κεηαμύ ηνπο ζην ρξώκα ή ζην
ύθαζκα. Χάξε ζε απηά, κπνξεί θάπνηνο λα είλαη κέζα ζηε κόδα ζε θάζε πεξίζηαζε,
αθνύ αξθεί λα επηιέμεη έλα ξνύρν από ηελ γθαξληαξόκπα ηνπ θαη λα ην ζπλδπάζεη κε
νπνηνλδήπνηε ηξόπν.
Εικόνα 23 : Ανδρικό κοζηούμι (1978)
Η πςειή ξαπηηθή
Η δεθαεηία ηνπ ’70 δελ ραξαθηεξίδεηαη από ηελ πςειή ξαπηηθή : απνηειεί
πεξηζζόηεξν ην πέξαζκα δηάθνξσλ εθήκεξσλ ηάζεσλ. Ξαλαζέηεη ηελ ηδέα ηνπ
ελδύκαηνο ηεο Μόδαο θαη ηεο ζεκαζίαο ηνπ κέζα ζηα δηάθνξα ξεύκαηα, θη έπεηηα ην
«μερλάεη». Μέζα ζε απηή ηελ πεξίνδν πνιινί θεκηζκέλνη Οίθνη πςειήο ξαπηηθήο
πεξλνύλ ζε δεύηεξε κνίξα θαη κηα ζεηξά από λενθεξκέλνπο ζην ρώξν ηνπ prêt-àΒενετία Κοστσού, Καθηγήτρια Ευαρμογών
1970 – 1979 : Το Flower – Power
porter θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο : Giorgio Armani, Kenzo, Karl Lagerfeld, JeanCharles de Castelbajac.
Οη πνιπηειείο θνιεμηόλ από δέξζεπ θαη ζνπέλη ηεο Jean Muir αληηθαηνπηξίδνπλ
απηό ην ζηπι ηνπ ’70, ην νπνίν πεξλάεη σο γλήζην θαη άλεην. Η Muir ιέεη γηα ηνλ
εαπηό ηεο όηη νη ζπνπδέο ηεο σο ρνξεύηξηα ηνπ κπαιέηνπ ηεο έδσζαλ ηελ αίζζεζε
ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο θαη ηεο θίλεζεο, αίζζεζε ηελ νπνία βγάδεη κέζα από ηε
Μόδα ηεο. Χάξε ζε κηα κνλαδηθή ηερληθή θνπήο ησλ ξνύρσλ, επηηπγράλεη θόξκεο
επθίλεηεο θαη παξ’ όια απηά θαζαξέο θαη ηζνξξνπεκέλεο : θνξέκαηα, ηπλίθ, ηαγηέξ κε
παληειόλη, θνκκάηηα πνπ θνκπνδάξνπλ κε απηά.
Σν ζηπι ηεο Zandra Rhodes είλαη πνιύ δηαθνξεηηθό από απηό ηεο Jean Muir ή ηνπ
Yves Saint Laurent. Θα κπνξνύζακε λα ραξαθηεξίζνπκε ηε Μόδα ηεο ζαλ κηα
πνηθηιία πνιύ εμεπγεληζκέλε θαη ξνκαληηθή ηνπ ζηπι έζληθ. Απηή ε ζρεδηάζηξηα,
γελλεκέλε ην 1940, δελ κπνξεί λα βξεη θάπνηνλ ν νπνίνο ζα κεηαηξέςεη ηα
εληππσζηαθά εκπξηκέ ηεο πθάζκαηα ζηα θαηάιιεια θνξέκαηα, θαη έηζη ξίρλεηαη ε
ίδηα ζηελ θαηαζθεπή ησλ «θνξεκάησλ-πεηαινύδα» πνπ αλαδεηθλύνπλ ηηο πξνζσπηθέο
ηεο δεκηνπξγίεο ζηα πθάζκαηα. Μεηαηξέπεη ηα ζηθόλ θαη ηηο πην ληειηθάηεο
κνπζειίλεο ζε επξύρσξεο θνύζηεο θαη θνξέκαηα, κε πνιιά θνκκάηηα πνπ
επαλσηίδνπλ, ςειή κέζε θαη κεγάια καλίθηα. Όιεο ηεο νη δεκηνπξγίεο κνηάδνπλ
εύζξαπζηεο θαη δηάθαλεο. Η Rhodes αληιεί έκπλεπζε από ηα θνξέκαηα έζληθ ηλδηθήο,
γηαπσλέδηθεο ή κεμηθάληθεο πξνέιεπζεο θαη από ηελ επξσπατθή Μόδα. Με ηελ
θνιεμηόλ ηεο «Conceptual-Chic» ζηα 1977, γίλεηαη δηάζεκε σο ε κεγάιε θπξία ηνπ
ζηπι παλθ αλ θαη ε ίδηα δειώλεη όηη νη δεκηνπξγίεο ηεο δελ ήηαλ πνηέ ζηελ
πξαγκαηηθόηεηα παλθ. Καη είλαη αιήζεηα όηη ζε αληίζεζε κε ηηο δεκηνπξγίεο ηεο
Vivienne Westwood απηή ηελ επνρή, απηέο ηεο Rhodes πεξηνξίδνληαη κόλν ζην λα
παίδνπλ κε ηελ ηδέα παλθ. Οη δεκηνπξγίεο ηεο απιά ππνγξακκίδνληαη από θνςίκαηα
θαη ηξύπεο, από θεληεκέλα κε πέξιεο πεξηγξάκκαηα, από θαξθίηζεο κε πνιύηηκνπο
ιίζνπο πνπ πηάλνπλ ηα ξνύρα ζε δηάθνξα ζεκεία – θαη όρη ηόζν από παξακάλεο – θαη
ηειηθά απνπλένπλ θάηη ην έληνλα εθθξαζηηθό θαη ίζσο ιίγν ξνκαληηθό. Η Zandra
Rhodes, εθθεληξηθή πξνζσπηθόηεηα, εκθαλίδεηαη ζηε ζθελή ην 1970. Σα βακκέλα
ηεο καιιηά ζε πξάζηλν ή ξνδ, ε έληνλε θόκκσζε θαη ην καθηγηάδ ηεο, θαζώο θαη ε
δσγξαθηθή ζώκαηνο πνπ κνηάδεη κε ηαηνπάδ, ζεκαηνδνηνύλ γηα ηε δεθαεηία ηνπ ’70
ην πξνζσπηθό ηεο ζηπι, ην νπνίν αληηπξνζσπεύεη έλαλ πξνάγγειν ηνπ παλθ.
Βενετία Κοστσού, Καθηγήτρια Ευαρμογών
1970 – 1979 : Το Flower – Power
Τν ζηπι Punk
Σν ζηπι Punk ην ζπλαληάκε πξαγκαηηθά ζηηο δεκηνπξγίεο ηεο Vivienne Westwood.
Απηή απνξξίπηεη ηελ εθδνρή ηεο Zandra Rhodes, ηελ εκπνξηθή θαη «Kitsch» θαη
ηζρπξίδεηαη κέρξη ζήκεξα όηη ην παλθ δελ ήηαλ ζηελ πξαγκαηηθό ηεηα πνηέ κηα θίλεζε
ηνπ δξόκνπ αιιά από ην μεθίλεκά ηνπ, έλα γεγνλόο ηεο Μόδαο ζηε γέλλεζε ηνπ
νπνίνπ ζπλέβαιε ζεκαληηθά κε ηνλ ζύληξνθό ηεο ηεο επνρήο εθείλεο Malcolm
McLaren ησλ Sex Pistols. Ιζρπξίδεηαη αθόκε όηη απνζηαζηνπνηήζεθε ηεο Μόδαο
απηήο, από ηε ζηηγκή πνπ απηή έπαςε λα έρεη ηνλ επαλαζηαηηθό ραξαθηήξα πνπ είρε
ζην μεθίλεκά ηεο θαη έγηλε εκπνξηθή.
Εικόνα 24 : Ζευγάρι punk ζηο Λονδίνο (1979)
Παξ’ όια απηά κπνξνύκε λα ζεσξήζνπκε όηη ην παλθ είλαη έλα λεαληθό θίλεκα
πνπ μεθίλεζε από ην δξόκν, ρσξίο λα έρεη ζεκαζία αλ ήξζε ζηελ επηθάλεηα κε ηε
βνήζεηα ησλ δεκηνπξγώλ ηεο Μόδαο. Σν θίλεκα απηό έπαημε έλαλ πνιύ ζεκαληηθό
Βενετία Κοστσού, Καθηγήτρια Ευαρμογών
1970 – 1979 : Το Flower – Power
θνηλσληθό ξόιν θαη θπξίσο ζηνπο άλεξγνπο λένπο. Νηπκέλνη κε καύξν δέξκα, κε
ξνύρα γεκάηα ηξύπεο θαη γάληδνπο, έληνλα καθηγηαξηζκέλνη, κε πεξηιαίκην, κε
ρεηξνπέδεο ζηνπο αζηξαγάινπο, παξακάλεο ζηα απηηά θαη θνκκώζεηο κε ρξώκαηα ζε
θξαπγαιένπο ηόλνπο, νη παλθ θαη ησλ δύν θύισλ ζέινπλ λα ηξαβήμνπλ ηελ πξνζνρή
ζηε δπζιεηηνπξγία ηεο θνηλσλίαο κέζα από έλα ζηπι αληηδξαζηηθό θαη επηζεηηθό.
Έηζη έξρνληαη λα ζνθάξνπλ όρη κόλν κε ηελ εκθάληζή ηνπο αιιά θαη κε ηνλ
αθηηβηζκό ηνπο ζηελ πνιηηηθή. Σελ επόκελε δεθαεηία – ηνπ ’80 – πνιινί λένη ζηελ
Δπξώπε θαη ηελ Ακεξηθή ζα βηώζνπλ ην ζηπι παλθ, αθνύ πιένλ ην αλαηξεπηηθό ηνπ
ζηπι ζα ρξεζηκνπνηεζεί από ηε Μόδα ζαλ έλα κεγάιν ξεύκα ζηελ ηζηνξία ηεο.
Βενετία Κοστσού, Καθηγήτρια Ευαρμογών
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
696 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content