Κατεβάστε τον οδηγό σπουδών μας

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»
Μιχάλης Αμοιραδάκης, Χρήστος Λέλης, Διονύσης Μπάλλας, Αντώνης Μπαλάφας,
Μαρίνος Παπαδόπουλος, Ελένη Παπαλυμπέρη, Αναστασία Τάγκαλη – Αμοιραδάκη
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
2014 – 2015
Στρατηγού Πετρίτη 1, πλατεία Δροσιάς, 2106228163
Internet site: www.frontida.edu.gr
Facebook: https://www.facebook.com/to.kalitero.frontistirio
e-mail: [email protected]
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»
Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ.
Αυτός ο οδηγός σπουδών καθορίζει όλες τις εκπαιδευτικές διεργασίες που υλοποιεί
και τις απαιτήσεις που ικανοποιεί το φροντιστήριο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ».
Οι εκπαιδευτικές διεργασίες και οι απαιτήσεις αυτές καθορίζονται και περιέχονται
στην τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ 1433:2008 και, στο παρόν έντυπο, περιγράφεται ο
τρόπος με τον οποίο αυτές προσαρμόζονται στις ειδικές συνθήκες λειτουργίας του
συγκεκριμένου φροντιστηρίου. Αυτή η έκδοση αφορά στη λειτουργία του
φροντιστηρίου, από τον Ιούνιο του 2014, μέχρι και το Μάιο του 2015.
Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ.
Το φροντιστήριο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» είναι ένας σύγχρονος
εκπαιδευτικός οργανισμός. Η διοίκηση του φροντιστηρίου:
 Αναλαμβάνει απόλυτα την κοινωνική ευθύνη της εκπαιδευτικής αποστολής
της,
 Αποδέχεται πλήρως τις αντίστοιχες υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν
 Δεσμεύεται να παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε
μαθητές μέσης εκπαίδευσης, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της γνωστικής –
συναισθηματικής υποδομής τους και τελικό στόχο την επιτυχία τους στις
εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Το φροντιστήριο αναπτύσσει εκπαιδευτικά συστήματα και μεθοδολογίες, ώστε να
ανταποκρίνεται με επιτυχία στις διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις του Υπουργείου
Παιδείας. Προκειμένου να εξασφαλισθεί η διαρκής βελτίωση και η
αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του φροντιστηρίου για την επίτευξη των σκοπών
του, το φροντιστήριο θέτει στόχους και παρακολουθεί τις δραστηριότητες που
λαμβάνουν χώρα σε αυτό. Σε αυτό το πλαίσιο, η διοίκηση του φροντιστηρίου
δεσμεύεται για:

Παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

Ανάπτυξη και διατήρηση άριστης υποδομής και υψηλού επιπέδου καθηγητών.

Μέγιστη ικανοποίηση των μαθητών και των γονέων, από την παροχή
αποτελεσματικής εκπαιδευτικής βοήθειας.

Επιτυχία στις προαγωγικές και εισαγωγικές εξετάσεις.

Την πιστή τήρηση όλων των νομοθετικών - κανονιστικών απαιτήσεων.
Όλα τα πιο πάνω, εντάσσονται συνειδητά και ολοκληρωμένα, σε μια απολύτως
εκπαιδευτική, ανθρωποκεντρική και ευαίσθητη, θεώρηση, η οποία θέτει στο
επίκεντρο των προσπαθειών μας τις εκπαιδευτικές ανάγκες – επιθυμίες – φιλοδοξίες
του μαθητή μας.
Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΟΡΙΣΜΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ.
Το φροντιστήριο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» εφαρμόζει ένα πρότυπο σύστημα
διοίκησης ολικής ποιότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, κάθε τομέας αλλά και κάθε
εργαζόμενος του οργανισμού, συνεργάζεται αρμονικά με όλους τους άλλους, ως
αναπόσπαστο στοιχείο ενός συνόλου, με μοναδικό σκοπό την απόλυτη ικανοποίηση
των μαθητών και των γονέων. Η διοίκηση του φροντιστηρίου είναι υπεύθυνη για:
1. Την τήρηση όλων των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων. Τηρούμε και
εφαρμόζουμε πιστά όλους τους νόμους και τους κανόνες της ελληνικής
πολιτείας. (Ακόμα και αυτούς που θεωρούμε ότι είναι λανθασμένοι ή άδικοι,
και πρέπει να αλλάξουν).
2. Την τήρηση των απαιτήσεων της τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ 1433/2008. Η
συγκεκριμένη τεχνική προδιαγραφή, συνιστά το μόνο εθνικό πρότυπο
διαχείρισης της ποιότητας των εκπαιδευτικών υπηρεσιών, το οποίο
δημιουργήθηκε από τον ΕΛΟΤ, τον μόνο (κρατικό) ελληνικό φορέα που, με
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 - 2015
2
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»
βάση την εθνική αλλά και την ευρωπαϊκή νομοθεσία, είναι αρμόδιος για την
παραγωγή εθνικών ποιοτικών προτύπων. Ο Μιχάλης Αμοιραδάκης,
υπεύθυνος ποιότητας του φροντιστηρίου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ», ως
πρόεδρος της ΟΕΦΕ, είχε ενεργό συμμετοχή, τόσο στη σύσταση του ΕΛΟΤ
1433/2008, όσο και στη μετέπειτα διεργασία πιστοποίησης των
φροντιστηρίων, από εντεταλμένους φορείς πιστοποίησης. Το φροντιστήριο
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ», εφαρμόζει, ικανοποιεί και εξελίσσει το
πρότυπο ΕΛΟΤ 1433/2008, με τελικό σκοπό την απόλυτη ικανοποίηση των
μαθητών και των γονέων.
3. Την επίτευξη των στόχων ποιότητας της παρεχόμενης εκπαιδευτικής
υπηρεσίας, όπως αυτοί καθορίζονται ανά τάξη, κατεύθυνση και μαθητή. Οι
στόχοι ποιότητας δεν είναι ούτε σχήματα λόγου κενά περιεχομένου, ούτε
θεωρητικές ιδέες, ξένες με την καθημερινότητα της εκπαίδευσης. Οι στόχοι
ποιότητας τίθενται, για να επιτευχθούν. Εξάλλου… ποιότητα είναι να τηρείς
τις υποσχέσεις σου…
Στο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας που ορίζει η συμμόρφωση του
φροντιστηρίου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» με τις απαιτήσεις της τεχνικής
προδιαγραφής ΕΛΟΤ 1433 (αλλά και τις βασικές αρχές της διοίκησης ολικής
ποιότητας), η διοίκηση του φροντιστηρίου έχει καθορίσει υπεύθυνους για τις
παρακάτω λειτουργίες:
1. Διεύθυνση σπουδών και διαχείριση της ποιότητας (υπεύθυνος
ποιότητας). Είναι ο τελικός υπεύθυνος και αρμόδιος να καθορίσει την
εκπαιδευτική πολιτική του φροντιστηρίου, να διαμορφώσει τα ποιοτικά της
χαρακτηριστικά, να σχεδιάσει και να οργανώσει τα εκπαιδευτικά
προγράμματα του φροντιστηρίου, να τα αξιολογήσει και, εφόσον το κρίνει
σκόπιμο, να τα τροποποιήσει ή να τα επανασχεδιάσει. Είναι υπεύθυνος και
αρμόδιος για την αρμονική, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία του
συστήματος διαχείρισης της ποιότητας, την τήρηση των απαιτήσεών του προς
όφελος των εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών στόχων του φροντιστηρίου. Για
το φροντιστήριο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ», διευθυντής σπουδών και
υπεύθυνος διαχείρισης της εφαρμογής της τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ
1433 (υπεύθυνος ποιότητας) είναι ο Μιχάλης Αμοιραδάκης. Ο ίδιος είναι
υπεύθυνος για τη σταδιακή προσαρμογή της λειτουργίας του φροντιστηρίου,
στις αρχές της διοίκησης ολικής ποιότητας.
2. Εκπαίδευση. Είναι υπεύθυνοι και αρμόδιοι για το σχεδιασμό και την
οργάνωση συγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα οποία
αναφέρονται και απευθύνονται σε συγκεκριμένες ομάδες μαθητών, με κοινούς
ή παραπλήσιους εκπαιδευτικούς στόχους. Για το φροντιστήριο
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ», υπεύθυνοι εκπαίδευσης είναι οι:
1. Αιμιλία Γλάρου, φιλόλογος.
2. Γιώργος Παπαγεωργίου, φιλόλογος.
3. Ευαγγελία Μπιτσαρά, φιλόλογος.
4. Χρήστος Λέλης, φυσικός.
5. Διονύσης Μπάλλας, φυσικός.
6. Μαρίνος Παπαδόπουλος, μαθηματικός.
7. Αντώνης Μπαλάφας, μαθηματικός.
3. Παρακολούθηση πορείας επίτευξης συμφωνημένων εκπαιδευτικών
στόχων ανά μαθητή (μέντορας). Είναι προσωπικοί – ατομικοί σύμβουλοι
σπουδών, υπεύθυνοι και αρμόδιοι για την παρακολούθηση της εκπαιδευτικής
πορείας και εξέλιξης κάθε μαθητή χωριστά. Βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία
με όλους τους διδάσκοντες καθηγητές του μαθητή τον οποίο επιβλέπουν, τον
ίδιο το μαθητή και τους γονείς / κηδεμόνες του. Τηρούν τον προσωπικό
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 - 2015
3
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»
φάκελο του μαθητή (δελτίο ελέγχου & προόδου μαθητή1). Παρακολουθούν και
καταγράφουν το βαθμό επίτευξης των καθορισμένων εκπαιδευτικών στόχων.
Σε προσωπικές και ιδιαίτερες συνεντεύξεις, ενημερώνουν τον ίδιο το μαθητή
αλλά και την οικογένεια και, σε συνεννόηση και συνεργασία με τη διοίκηση,
παρεμβαίνουν με όποιο τρόπο κρίνουν πρόσφορο, προκειμένου να
βοηθήσουν το μαθητή να βελτιώσει τους δείκτες αξιολόγησής του και να
πετύχει τους στόχους του. Στο φροντιστήριο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»,
υπεύθυνοι παρακολούθησης επίτευξης μαθησιακών – μαθητικών στόχων
είναι οι:
1. Γιώργος Παπαγεωργίου, φιλόλογος.
2. Αιμιλία Γλάρου, φιλόλογος
3. Χρήστος Λέλης, φυσικός.
4. Διονύσης Μπάλλας, φυσικός.
5. Ειρήνη Σαρλά, χημικός.
6. Μαρίνος Παπαδόπουλος, μαθηματικός.
7. Αντώνης Μπαλάφας, μαθηματικός.
8. Μιχάλης Αμοιραδάκης, μαθηματικός.
Ανάλογα με τις ανάγκες που θα δημιουργήσει η ανάπτυξη του φροντιστηρίου,
κάθε στέλεχος του φροντιστηρίου μπορεί, με κατάλληλη εκπαίδευση –
ενημέρωση – καθοδήγηση – στήριξη από τον υπεύθυνο ποιότητας και με τη
συνεργασία όλων των άλλων στελεχών που έχουν, ήδη, εμπειρία αυτής της
διεργασίας, να αναλάβει αυτόν τον σημαντικό ρόλο. Σε κάθε περίπτωση, το
ονοματεπώνυμο του μέντορα, αναγράφεται στην ηλεκτρονική καρτέλα
ελέγχου – προόδου του μαθητή, στο keyschool2.
4. Επικοινωνία. Είναι υπεύθυνοι και αρμόδιοι ώστε κάθε απόφαση της
διοίκησης, είτε αυτή αφορά σε εκπαιδευτικά θέματα είτε αφορά σε θέματα
οργάνωσης και διοίκησης, να φτάνει έγκαιρα και έγκυρα στους αποδέκτες της
(μαθητές – γονείς – εργαζόμενοι καθηγητές – λοιποί συνεργάτες). Είναι
επίσης υπεύθυνοι για την έγκυρη διανομή του έντυπου υλικού που παρέχεται
μέσω του φροντιστηρίου3, καθώς και για την παρακολούθηση της συνεπούς
παρουσίας εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων, ώστε να τηρούνται
απρόσκοπτα τα εκπαιδευτικά προγράμματα του φροντιστηρίου. Για το
φροντιστήριο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ», υπεύθυνοι επικοινωνίας είναι
οι:
1. Αναστασία Τάγκαλη – Αμοιραδάκη, γραμματέας.
2. Ελένη Παπαλυμπέρη, γραμματέας.
5. Συντήρηση υποδομής εξοπλισμού & μέσων. Είναι υπεύθυνος ώστε οι
χώροι, τα υλικά και τα μέσα του φροντιστηρίου να διατηρούνται πάντα σε
καλή κατάσταση, για τους εκπαιδευόμενους και για τους εκπαιδευτές. Για το
φροντιστήριο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ», υπεύθυνος συντήρησης
υποδομής εξοπλισμού & μέσων είναι ο Μαρίνος Παπαδόπουλος (τεχνικός
ασφαλείας).
Ο ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.
ΤΩΝ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ
Η διοίκηση του φροντιστηρίου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» καθορίζει τα
χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής υπηρεσίας, όπως αυτή παρέχεται σε κάθε τάξη /
κατεύθυνση. Η διοίκηση του φροντιστηρίου, μέσω του οδηγού σπουδών ή / και των
1
Το αρχείο τηρείται ηλεκτρονικά μέσω του www.frontida.edu.gr και αποτελεί το μέσον διαρκούς
ενημέρωσης μαθητών και γονέων.
2
Keyschool: Πρόκειται για ένα πολύτιμο, ηλεκτρονικό, εργαλείο εφαρμογής των απαιτήσεων και
ελέγχου της επίτευξης των στόχων ποιότητας που θέτει το σύστημα διαχείρισης του φροντιστηρίου.
3
Έντυπο Παρακολούθησης Διανομής Εντύπων
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 - 2015
4
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»
ενδεχόμενων παραρτημάτων του, των διαφημιστικών – ενημερωτικών εντύπων που
παράγει και διανέμει, του υλικού που βρίσκεται αναρτημένο στο site του
φροντιστηρίου, κλπ, διασφαλίζει την επικοινωνία των εκπαιδευτικών στόχων που η
ίδια έχει καθορίσει και παρέχει όλη την απαιτούμενη πληροφόρηση και τα μέσα σε
εκπαιδευτές, εκπαιδευόμενους και κηδεμόνες για:
1. τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών ανά τάξη / κατεύθυνση
2. τα εκπαιδευτικά μέσα και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται
3. τις αναγκαίες εκπαιδευτικές οδηγίες
4. το απαιτούμενο ενημερωτικό και πληροφοριακό υλικό
Η διοίκηση καθορίζει την εκπαιδευτική πολιτική του φροντιστηρίου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ», θεσπίζει τις διεργασίες μέσω των οποίων αυτή η πολιτική θα
εφαρμοστεί και φροντίζει για τη λειτουργία τους. Τουλάχιστον μία φορά ανά
ακαδημαϊκό έτος, η διοίκηση (σε συνεργασία και συνεννόηση με τα στελέχη και τους
καθηγητές) του φροντιστηρίου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» παρακολουθεί,
διαμορφώνει και, αν χρειάζεται, ανανεώνει ή αναπροσαρμόζει τους εκπαιδευτικούς
της στόχους. Όποτε χρειάζεται, η διοίκηση του φροντιστηρίου εκδίδει αναλυτικές
οδηγίες που περιγράφουν τους σκοπούς και τις απαιτήσεις όλων των εκπαιδευτικών
προγραμμάτων του φροντιστηρίου. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των
εκπαιδευτικών προγραμμάτων του φροντιστηρίου, αποτελούν εισερχόμενα δεδομένα
για τον ανασχεδιασμό της εκπαιδευτικής υπηρεσίας από τη διοίκηση του
φροντιστηρίου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ».
ΟΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ, Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ.
Το φροντιστήριο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» διαθέτει την κατάλληλη
υλικοτεχνική υποδομή, τον εξοπλισμό και τα μέσα που απαιτούνται για την
υλοποίηση των εκπαιδευτικών του προγραμμάτων. Όλα αυτά είναι επαρκή για τους
μαθητές και τους καθηγητές και διατηρούνται σε καλή κατάσταση. Η συντήρηση και,
όπου χρειάζεται, η ανανέωση του εξοπλισμού καταγράφεται και παρακολουθείται
μέσω του βιβλίου «υποδείξεων και συστάσεων» (βιβλίο τεχνικού ασφαλείας). Οι
χώροι του φροντιστηρίου κλιματίζονται. Τα έντυπα που διανέμονται από το
φροντιστήριο είναι πάντα ευανάγνωστα και φτάνουν έγκαιρα στα χέρια των
αποδεκτών τους (μαθητών, καθηγητών ή γονέων).
ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ, ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ.
Η διοίκηση του φροντιστηρίου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» πιστεύει ότι η παροχή
εκπαίδευσης είναι μια κατ` εξοχήν ανθρωποκεντρική διεργασία η οποία, για να είναι
αποδοτική και αποτελεσματική, προαπαιτεί ένα σαφές, υγιές, ασφαλές και αξιόπιστο
κανονιστικό και εργασιακό πλαίσιο. Μόνο ένα τέτοιο περιβάλλον μπορεί να αναδείξει
και να αναβαθμίσει τις ικανότητες της διοίκησης, του προσωπικού και των
συνεργατών του φροντιστηρίου, ώστε να εξυπηρετηθούν με τον καλύτερο τρόπο οι
εκπαιδευτικοί στόχοι. Η διοίκηση του φροντιστηρίου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»
πιστεύει ακόμα ότι το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας του φροντιστηρίου
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» επηρεάζεται άμεσα και καθοριστικά από το σύνολο
του στελεχιακού δυναμικού του φροντιστηρίου, ανεξάρτητα από τη θέση που καθένας
καλύπτει και το ρόλο που υπηρετεί. Για όλους τους πιο πάνω λόγους, η διοίκηση του
φροντιστηρίου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» διασφαλίζει ότι το εκπαιδευτικό του
προσωπικό διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα και την επαγγελματική επάρκεια που
απαιτείται, ώστε να επιτευχθούν οι εκπαιδευτικοί σκοποί και στόχοι του οργανισμού.
Κάθε εκπαιδευτικός του φροντιστηρίου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» διαθέτει
οπωσδήποτε:
Α. Τα τυπικά προσόντα που ορίζει ο νόμος
1. Πτυχίο πανεπιστημίου σε σχολή / τμήμα σπουδών της ειδικότητάς του.
2. Άδεια διδασκαλίας, από την αρμόδια κρατική υπηρεσία.
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 - 2015
5
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»
3. Απουσία κάθε άλλης δεσμευτικής σύμβασης (π.χ. με κρατικό ή ιδιωτικό
σχολείο), η οποία θα καθιστούσε, σύμφωνα με το νόμο, απαγορευτική την
πρόσληψή του.
Και
Β. Τα ουσιαστικά προσόντα που απαιτεί η εργασία του εκπαιδευτικού φροντιστή,
έτσι όπως την αντιλαμβάνεται η διοίκηση του φροντιστηρίου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ»:
1. Επιστημονική αρτιότητα.
2. Εξειδίκευση πάνω στο γνωστικό του αντικείμενο.
3. Δικές του σημειώσεις ή βιβλίο (αν δεν υπάρχει ήδη τέτοιο υλικό, να υπάρχει
σαφής και έμπρακτα εκφρασμένη πρόθεση να γραφεί στο άμεσο μέλλον).
4. Διάθεση να δουλέψει στο δύσκολο φροντιστηριακό χώρο και να αναλάβει την
κοινωνική δέσμευση που αυτός επιβάλλει (ανάληψη της ευθύνης για βέλτιστη
αποτελεσματικότητα, έναντι μαθητών και γονέων).
5. Εκτίμηση και ενδιαφέρον για τους μαθητές του.
6. Διδακτική ικανότητα (μεταδοτικότητα).
7. Επικοινωνιακή δεξιότητα.
Τα στελέχη του φροντιστηρίου που, εκτός από τα διδακτικά ή διοικητικά τους
καθήκοντα αναλαμβάνουν και πρόσθετες αρμοδιότητες (π.χ. υπεύθυνοι σύμβουλοι
σπουδών), πρέπει να διαθέτουν επιπλέον εμπειρία, προσωπικά χαρακτηριστικά που
τους προσδίδουν αυξημένο κύρος και επικοινωνιακό χάρισμα, για να μπορούν να
αντεπεξέλθουν στις αυξημένες ανάγκες και απαιτήσεις του πρόσθετου ρόλου τους.
Όλα τα πιο πάνω διερευνούνται στο πλαίσιο της διεργασίας κάθε νέας πρόσληψης,
μέσω του βιογραφικού του υποψηφίου εργαζομένου, των ενδεχόμενων συστάσεων
που φέρει και, κυρίως, μέσω της συζήτησης που γίνεται στη διάρκεια της
προσωπικής συνέντευξης με τη διοίκηση του φροντιστηρίου4. Μετά την πρόσληψη, η
παρακολούθηση και επαλήθευσή τους γίνεται μέσω του συστήματος αξιολόγησης
του φροντιστηρίου (ερωτηματολόγια μαθητών και γονέων, αξιολόγηση από τη
διοίκηση). Για να υπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο τους εκπαιδευτικούς και
αναπτυξιακούς της στόχους, η διοίκηση του φροντιστηρίου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ» εξασφαλίζει σε όλο το προσωπικό του φροντιστηρίου:
1. Την υπογραφή και απόλυτη τήρηση των σχετικών συμβάσεων, οι οποίες
ορίζουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των εργαζομένων.
2. Την ανάπτυξη και επιμόρφωσή τους. Αυτή μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:
a) Μέσω εσωτερικών σεμιναρίων (συναντήσεις και συσκέψεις μέσα στο
φροντιστήριο, στις οποίες όλοι έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τη
γνώμη ή το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν, να ακούσουν και να
ακουστούν, να δεχθούν από παλαιότερους και εμπειρότερους ή να
προσφέρουν σε νεότερους και πιο άπειρους συναδέλφους στήριξη,
συμβουλές και καθοδήγηση για κάθε ζήτημα που σχετίζεται με την
εκπαιδευτική διεργασία και τα αποτελέσματά της).
b) Μέσω της συμμετοχής τους σε εξωτερικά προγράμματα επιμόρφωσης
τα οποία διοργανώνονται από τα συλλογικά όργανα του κλάδου, στα
οποία συμμετέχει ενεργά η διοίκηση του φροντιστηρίου
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ»
(προγράμματα
Λ.Α.Ε.Κ.
ή
επιμορφωτικά προγράμματα που οργανώνονται από τον Σ.Ε.Φ.Α ή /
και την Ο.Ε.Φ.Ε.).
3. Τη συνεχή διαμορφωτική αξιολόγησή του (τουλάχιστον μία φορά ανά σχολικό
έτος), από τη διοίκηση5 αλλά και από τους μαθητές του φροντιστηρίου και
τους γονείς τους. Ειδικά για την αξιολόγηση μαθητών και γονέων (η οποία
γίνεται μέσω συμπλήρωσης ερωτηματολογίων6), η διοίκηση αναλύει τα
4
Δελτίο συνέντευξης υποψήφιου καθηγητή
Δελτίο αξιολόγησης καθηγητή
6
Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω του keyschool.
5
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 - 2015
6
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»
αποτελέσματα και, σε ειδική προς τούτο σύσκεψη, τα παρουσιάζει στους
εργαζομένους. Η ανοιχτή συζήτηση που γίνεται στη συνάντηση αυτή, παρέχει
στη διοίκηση του φροντιστηρίου σημαντικά εισερχόμενα δεδομένα, τα οποία
αναλύονται και αξιοποιούνται στην ετήσια ανασκόπηση.
Όλα τα πιο πάνω, καθορίζονται και προσαρμόζονται, πάντα με βάση την πολιτική
ποιότητας του φροντιστηρίου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» και σε συνάρτηση με
τους επιμέρους εκπαιδευτικούς στόχους που τίθενται από τη διοίκηση του
φροντιστηρίου ανά τάξη – κατεύθυνση και γνωστικό αντικείμενο.
Το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στο φροντιστήριο
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ», αναφέρεται στο τέλος αυτού του οδηγού σπουδών,
στο παράρτημα 1.
Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ.
Το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο και η ισχύουσα νομοθεσία, οριοθετούν την αυτονομία
του φροντιστηρίου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ». Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το
φροντιστήριο καθορίζει την πολιτική του, ορίζει τους στόχους του και επιλέγει τις
διεργασίες των εκπαιδευτικών του υπηρεσιών. Η διοίκηση του φροντιστηρίου
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» λαμβάνει υπόψη της το κοινωνικό πλαίσιο εντός του
οποίου δραστηριοποιείται, συντονίζει και εναρμονίζει τις δράσεις της με αυτές των
εκπαιδευτικών, των μαθητών και των κηδεμόνων, με σκοπό:
1. Τον εντοπισμό των εκπαιδευτικών αναγκών.
2. Την κάλυψη αυτών των αναγκών.
3. Την εκπλήρωση των προσδοκιών.
4. Την τελική ικανοποίηση των μαθητών και των οικογενειών τους.
Η διοίκηση και η λειτουργία ολικής ποιότητας του φροντιστηρίου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ», στηρίζεται στις 10 επόμενες αρχές («ο δεκάλογος της ποιότητας»):
1. Διαγνωστικός έλεγχος.
2. Συμφωνία στον καθορισμό των εκπαιδευτικών στόχων και στον τρόπο με τον
οποίο αυτοί θα επιτευχθούν.
3. Διαδραστική διδασκαλία, με τον μαθητή ενεργό πρωταγωνιστή.
4. Συνεχής επικοινωνία και υποστήριξη του μαθητή, με χρήση προηγμένης
τεχνολογίας.
5. Συνεχής διαμορφωτική αξιολόγηση του μαθησιακού αποτελέσματος.
6. Διαρκής ενημέρωση γονέων.
7. Εφόσον χρειάζεται, συμπληρωματική και εξατομικευμένη διδακτική
παρέμβαση, με παράδοση νόμιμων ιδιαίτερων μαθημάτων.
8. Τρίωρα επαναληπτικά διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικών
εξετάσεων.
9. Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου.
10. Σεβασμός στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο και πιστή τήρηση κάθε νόμου και
κανόνα της ελληνικής πολιτείας (ακόμα και αυτών με τους οποίους
διαφωνούμε ριζικά).
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.
Η μέθοδος με την οποία το φροντιστήριο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»
διαχειρίζεται την ποιότητα των εκπαιδευτικών του υπηρεσιών, αποτελεί έναν
αλγόριθμο ο οποίος απαρτίζεται από διαδοχικές και συμπληρωματικές δράσεις:
1. Διάγνωση υποδομής. Με εισαγωγική συνέντευξη αλλά και με διαγνωστικό
τεστ κατάταξης, διερευνάται η μαθησιακή υποδομή του νεοεισερχόμενου
μαθητή και ανιχνεύονται οι εκπαιδευτικές του ανάγκες.
2. Έλεγχος. Ελέγχεται η συμβατότητα μεταξύ των στόχων του μαθητή και της
υποδομής του. (Σύγκριση επιδόσεων σε σχολείο και τεστ κατάταξης, με τις
απαιτούμενες για εισαγωγή στην επιθυμητή σχολή).
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 - 2015
7
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»
3. Ενημέρωση. Για τα αποτελέσματα του πιο πάνω ελέγχου, ενημερώνονται
αναλυτικά και με απόλυτη ειλικρίνεια και ο μαθητής και οι κηδεμόνες.
4. Εξατομικευμένη αντιμετώπιση. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται αδυναμία
του μαθητή να επιτύχει τον εκπαιδευτικό του στόχο, η διοίκηση του
φροντιστηρίου είναι υπεύθυνη να σχεδιάσει και να προτείνει στο μαθητή και
στην οικογένειά του, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα καλύψει τις
αδυναμίες του παιδιού και θα συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου. Αυτή η
εξατομίκευση, δεν στοχεύει και δεν συνεπάγεται απαραίτητα την έξοδο του
μαθητή από την εκπαιδευτική ομάδα (τμήμα), αλλά μπορεί να απαιτεί την
συμπλήρωση της φοίτησής του, με ιδιαίτερα μαθήματα7 προσαρμοσμένα και
εστιασμένα στις ιδιαίτερες και προσωπικές μαθησιακές του ανάγκες. Αυτά τα
ιδιαίτερα μαθήματα γίνονται στο χώρο του φροντιστηρίου και εντάσσονται
πλήρως στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα του μαθητή, του καθηγητή και του
φροντιστηρίου.
5. Συμφωνία. Η εγγραφή, αλλά και η συνέχιση της φοίτησης του μαθητή,
προαπαιτεί και προϋποθέτει πάντα τη συμφωνία και των τριών μερών
(φροντιστήριο – μαθητής – οικογένεια) στο προτεινόμενο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα, τους τρόπους και τους δείκτες με τους οποίους αυτό θα
ελέγχεται.
6. Ορισμός προσωπικού συμβούλου σπουδών. Ανάλογα με την τάξη, την
κατεύθυνση και τα διδασκόμενα μαθήματα, ορίζεται ο υπεύθυνος σπουδών
μαθητή, ως ο άνθρωπος που είναι αρμόδιος και υπεύθυνος, σε συνεργασία,
συνεννόηση και συντονισμό με όλους τους διδάσκοντες καθηγητές, να
παρακολουθεί, να ελέγχει, να καθοδηγεί και να ενημερώνει διαρκώς το
μαθητή και την οικογένειά του, για την πορεία επίτευξης των εκπαιδευτικών
στόχων. Το όνομα του υπεύθυνου συμβούλου σπουδών κάθε μαθητή
αναγράφεται (ως «μέντορας») στην ηλεκτρονική καρτέλα του μαθητή μέσω
της οποίας ενημερώνονται, τόσο ο ίδιος ο μαθητής όσο και οι κηδεμόνες του.
7. Επανέλεγχος και ανατροφοδότηση. Το μαθησιακό αποτέλεσμα ελέγχεται
κάθε εβδομάδα, μέσα από το σύστημα διενέργειας τεστ και διαγωνισμάτων
του φροντιστηρίου. Εάν – και όποτε – διαπιστωθούν αγεφύρωτες αντιφάσεις
μεταξύ της ισχύουσας στοχοθεσίας και της μαθησιακής εξέλιξης του παιδιού,
ο υπεύθυνος σύμβουλος σπουδών του μαθητή, σε συνεργασία με τη διοίκηση
του φροντιστηρίου, ενημερώνει το μαθητή και την οικογένεια και προτείνει τη
λήψη συγκεκριμένων ενδεδειγμένων μέτρων.
Στο φροντιστήριο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ», εκπαιδευτές, μαθητές και
κηδεμόνες είναι πάντα ενήμεροι για τα εκπαιδευτικά δεδομένα της φοίτησης του
παιδιού, είναι πάντα σύμφωνοι για τους επιλεγμένους τρόπους επίτευξης των
μαθησιακών στόχων και βελτίωσης των μαθητικών επιδόσεων.
Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ.
Η διοίκηση του φροντιστηρίου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ», πιστεύει ότι η
εκπαιδευτική υπηρεσία, για να πετύχει τους στόχους της, πρέπει να είναι αποδοτική
και αποτελεσματική. Αυτό προϋποθέτει τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων
πόρων και αυτό, με τη σειρά του, προαπαιτεί άρτιο σχεδιασμό και ολοκληρωμένο
προγραμματισμό. Μόνο έτσι, ο μαθητής και η οικογένειά του, μπορούν να
απολαύσουν το μέγιστο όφελος που μπορεί να προκύψει από τη φοίτηση του μαθητή
στο φροντιστήριο. Η διοίκηση του φροντιστηρίου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»,
ορίζει υπεύθυνους σχεδιασμού για τα εκπαιδευτικά του προγράμματα. Αυτοί
είναι:
7
Τα ιδιαίτερα μαθήματα πρέπει να συμφωνηθούν μεταξύ διεύθυνσης σπουδών του φροντιστηρίου,
μαθητή και κηδεμόνα. Για τους μαθητές του φροντιστηρίου, τα δίδακτρα για κάθε διδακτική ώρα
ιδιαίτερου μαθήματος είναι 25 ευρώ (και, φυσικά, εκδίδεται απόδειξη).
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 - 2015
8
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»
1. Γιώργος Παπαγεωργίου, Αιμιλία Γλάρου, Ευαγγελία Μπιτσαρά, υπεύθυνοι
για τα θεωρητικά μαθήματα όλων των τάξεων (αρχαία ελληνικά, νέα
ελληνικά, λατινικά, ιστορία, λογοτεχνία).
2. Μαρία Σωτηροπούλου, υπεύθυνη για τα μαθήματα οικονομίας και διοίκησης,
των μαθητών της γ’ λυκείου που στοχεύουν στο 5ο πεδίο των επιστημών
οικονομίας και διοίκησης (αρχές οργάνωσης & διοίκησης επιχειρήσεων,
αρχές οικονομικής θεωρίας).
3. Αντώνης Μπαλάφας, Μαρίνος Παπαδόπουλος, υπεύθυνοι για τα μαθηματικά
όλων των τάξεων.
4. Χρήστος Λέλης, Διονύσης Μπάλλας, υπεύθυνοι για τη φυσική όλων των
τάξεων.
5. Ειρήνη Σαρλά, Αγγελική Τοτόμη, υπεύθυνες για τη χημεία και τη βιολογία
όλων των τάξεων.
6. Χάρης Παπανίκος, υπεύθυνος για την πληροφορική.
Όλοι οι πιο πάνω, είναι υπεύθυνοι και αρμόδιοι, αφού μελετήσουν όλα τα δεδομένα
που αφορούν στο γνωστικό αντικείμενό τους (εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών,
διαθέσιμοι πόροι, απαιτήσεις εξετάσεων, κλπ – βλέπε και στη συνέχεια, τα
«δεδομένα του σχεδιασμού»), να σχεδιάσουν και να εισηγηθούν στον υπεύθυνο
ποιότητας Μιχάλη Αμοιραδάκη, το βέλτιστο πρόγραμμα για τα μαθήματα της
ειδικότητάς τους. Στη συζήτηση που ακολουθεί πάντα αυτήν την εισήγηση,
συνυπολογίζονται όλες οι παράμετροι, εξετάζεται η συνολική εικόνα (συνολικό
πρόγραμμα σπουδών για κάθε μαθητή) και λαμβάνονται οι τελικές αποφάσεις,
προκειμένου να διαμορφωθεί το οριστικό πρόγραμμα σπουδών.
Τα δεδομένα του σχεδιασμού.
Για να σχεδιαστεί η εκπαιδευτική υπηρεσία, οι πιο πάνω υπεύθυνοι σχεδιασμού
λαμβάνουν υπόψη τους τα ακόλουθα:
1. Τους εκπαιδευτικούς στόχους που συμφωνήθηκαν μεταξύ φροντιστηρίου,
μαθητών και κηδεμόνων. Άλλους εκπαιδευτικούς στόχους υπηρετεί ο
σχεδιασμός ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για τη γ’ γυμνασίου και
άλλους ο σχεδιασμός του εκπαιδευτικού προγράμματος της γ’ λυκείου. Όμως,
ακόμα και μεταξύ μαθητών της ίδιας τάξης, η επιλογή κατεύθυνσης αλλά και
το επίπεδο μαθησιακής υποδομής αποτελούν κριτήρια διαφοροποίησης των
εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
2. Το υλικό και τις οδηγίες που (ενδεχομένως) υπάρχουν, από τους αρμόδιους
θεσμικούς φορείς εκπαίδευσης (π.χ. διδακτέα – εξεταστέα ύλη που
ανακοινώνεται από το υπουργείο παιδείας, οδηγίες διδασκαλίας του ΙΕΠ,
κλπ).
3. Τα δεδομένα των εξετάσεων στις οποίες θα κληθούν να συμμετάσχουν οι
μαθητές. Πλήθος και δομή θεμάτων, επίπεδο δυσκολίας, τρόπος
βαθμολόγησης, κλπ. Άλλες είναι οι απαιτήσεις των προαγωγικών εξετάσεων
από τάξη σε τάξη και εντελώς διαφορετικές αυτές των πανελλαδικών
εξετάσεων που κρίνουν την εισαγωγή των υποψηφίων στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση.
4. Τους διαθέσιμους πόρους του φροντιστηρίου. Καθηγητές, υλικοτεχνική
υποδομή, εξοπλισμό, εκπαιδευτικό υλικό και μέσα.
5. Τις ιδιαίτερες προσωπικές ικανότητες των μαθητών, σε συνάρτηση με τις
ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες, αλλά και τις επιλογές – τις δικές τους και
των οικογενειών τους.
6. Την κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα, μέσα στην οποία το
φροντιστήριο καλείται να λειτουργήσει. Η παροχή εκπαίδευσης είναι
διαδικασία εξόχως ανθρωποκεντρική και
ευαίσθητη. Το φροντιστήριο
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη του τις
ανάγκες και τις δυνατότητες κάθε οικογένειας χωριστά, ώστε να μπορεί,
όποτε αυτό είναι απαραίτητο, να προσεγγίζει με τον καλύτερο τρόπο τη
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 - 2015
9
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»
«χρυσή τομή» ανάμεσα στην οικονομική δυνατότητα της οικογένειας και στα
κριτήρια βιωσιμότητας που επιβάλλουν οι δικές του επιχειρησιακές ανάγκες
και επιλογές. Σε κάθε περίπτωση, ο απόλυτος σεβασμός στο ισχύον θεσμικό
πλαίσιο και η πιστή τήρηση των κανόνων πλήρους νομιμότητας απέναντι σε
όλους (μαθητές – γονείς – εργαζομένους – συνεργάτες – πολιτεία),
καθορίζουν το αντικειμενικό πλαίσιο μέσα στο οποίο η διοίκηση του
φροντιστηρίου μπορεί να ελιχθεί, με σκοπό να σχεδιάσει τα πλέον αναγκαία
και ικανά εκπαιδευτικά προγράμματα.
Όλα τα πιο πάνω, συνυπολογίζονται και αξιοποιούνται, ώστε τα εκπαιδευτικά
προγράμματα του φροντιστηρίου να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο αποδοτικά και
αποτελεσματικά, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των μαθητών και των
κηδεμόνων, από το παραγόμενο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα.
Τα αποτελέσματα του σχεδιασμού (προγράμματα σπουδών8).
Για κάθε ένα από τα εκπαιδευτικά του προγράμματα, το φροντιστήριο
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» ορίζει:
1. Τους εκπαιδευτικούς στόχους του προγράμματος.
2. Τη χρονική διάρκεια του προγράμματος.
3. Τη δομή και το περιεχόμενο των σπουδών.
4. Τους πόρους που απαιτούνται για την υλοποίησή του9.
5. Τα δίδακτρα.
Στη συνέχεια, περιγράφονται τα αποτελέσματα του σχεδιασμού, για όλα τα
εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται στο φροντιστήριο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ».
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του γυμνασίου.
Ο εκπαιδευτικός στόχος.
Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, το γυμνάσιο είναι η τελευταία υποχρεωτική
βαθμίδα εκπαίδευσης. Ωστόσο, με δεδομένο ότι η συντριπτική πλειονότητα των
μαθητών συνεχίζει στο λύκειο, στο γυμνάσιο γεννιούνται ανεπιθύμητες φοβίες ή
καλλιεργούνται επιθυμητές δεξιότητες, για βασικά μαθήματα τα οποία, στη συνέχεια,
επηρεάζουν σημαντικά τις σπουδαστικές επιλογές του μαθητή. Έτσι, επί της ουσίας,
στο γυμνάσιο πρέπει να τεθούν οι βάσεις, να διερευνηθούν και να σχηματοποιηθούν
οι μαθησιακές προδιαγραφές που, αργότερα, θα καθορίσουν τις μαθητικές επιδόσεις
και επιλογές. Τα τρία χρόνια του γυμνασίου είναι ο χρόνος στον οποίο ο μαθητής
μαθαίνει πώς να διαβάζει και, κατά συνέπεια, πώς να μαθαίνει. Αυτό καθιστά τη
γυμνασιακή βαθμίδα πολύ σημαντική, αν και, δυστυχώς, αυτό υποτιμάται (ή και δεν
αναγνωρίζεται καθόλου) από μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Το φροντιστηριακό
εκπαιδευτικό πρόγραμμα του γυμνασίου είναι, κατ` ουσία, πρόγραμμα μελέτης. Ο
κυρίαρχος εκπαιδευτικός στόχος είναι τα παιδιά να αποκτήσουν μαθησιακή
συνείδηση, υποδομή και φιλοσοφία καλού μαθητή, μαθαίνοντας πώς να μελετούν
σωστά τα μαθήματα του σχολείου τους. Όποτε και όπου οι ανάγκες των μαθητών το
επιβάλλουν, το πρόγραμμα μελέτης συνδυάζεται και με πρωτογενή διδασκαλία.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της 1ης και της 2ας λυκείου.
Ο εκπαιδευτικός στόχος.
Η πρώτη και η δεύτερη τάξη του λυκείου, είναι δύο τάξεις προσανατολισμού,
προπαρασκευής και εισαγωγής στην εξειδίκευση (κατεύθυνση σπουδών, ομάδα
προσανατολισμού και επιστημονικό πεδίο εξειδίκευσης). Η διδακτέα ύλη τους
8
Τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών του φροντιστηρίου αναγράφονται στο τέλος αυτού του οδηγού
σπουδών, στο παράρτημα 2.
9
Το ημερήσιο και εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα, οι αίθουσες διδασκαλίας και οι καθηγητές που
ορίζονται για κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, καταγράφονται στα σχετικά έντυπα της γραμματείας
(προγράμματα).
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 - 2015
10
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»
λειτουργεί ως προαπαιτούμενη γνωστική υποδομή, για την ύλη της 3ης λυκείου και τις
εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σε όλα τα βασικά μαθήματα, αυτά
που μαθαίνει (ή δεν μαθαίνει…) ο μαθητής, τα βρίσκει μπροστά του στην 3η λυκείου.
Η στατιστική ανάλυση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των επιτυχόντων στις
περιζήτητες και υψηλόβαθμες πανεπιστημιακές και πολυτεχνικές σχολές, δείχνει ότι
οι μαθητές αυτοί, στην ουσία, χτίζουν το συγκριτικό τους πλεονέκτημα, όχι στη
διάρκεια της 3ης λυκείου, αλλά, στη διάρκεια της 1ης και της 2ας λυκείου. Το γεγονός
αυτό αναδεικνύει τη σημασία των δύο αυτών τάξεων και, ταυτόχρονα, διαμορφώνει
το στόχο και το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών τους προγραμμάτων. Εξάλλου, από
τον Σεπτέμβριο του 2013, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, οι επιδόσεις των
μαθητών στην α΄ και στη β΄ λυκείου επηρεάζουν σημαντικά την εισαγωγή τους στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΑΕΙ – ΤΕΙ).
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της 3ης λυκείου.
Ο εκπαιδευτικός στόχος.
Η κρίσιμη και αποφασιστική χρονιά. Εδώ κρίνονται πάρα πολλά πράγματα, σε ότι
αφορά στην εισαγωγή του μαθητή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η δεδομένη και
αδιαμφισβήτητη αξία των ανώτατων σπουδών, αναδεικνύει τη σημασία της πλήρους
και οργανωμένης φροντιστηριακής προετοιμασίας των μαθητών της 3ης τάξης του
λυκείου.
Ο προγραμματισμός.
1. Οι εκπαιδευτές. Στην αφετηρία κάθε εκπαιδευτικής περιόδου (Ιούνιος &
Σεπτέμβριος), η διοίκηση του φροντιστηρίου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»
ορίζει τους καθηγητές που θα διδάξουν, ανά τάξη και γνωστικό αντικείμενο
(μάθημα). Με κριτήριο την προσωπικότητα, την ικανότητα, την εμπειρία, τα
αποτελέσματα της αξιολόγησης, την εργασιακή διαθεσιμότητα των καθηγητών
και τους εκπαιδευτικούς στόχους της τάξης, η διοίκηση επιλέγει τους
καταλληλότερους διδάσκοντες για κάθε τάξη και μάθημα.
2. Τα ωρολόγια προγράμματα. Είναι βασικό συστατικό της οργάνωσης του
φροντιστηρίου, ότι κάθε βασικός μέτοχος της εκπαιδευτικής διαδικασίας
(μαθητής & καθηγητής), έχει στη διάθεσή του ένα αυστηρά δομημένο
πρόγραμμα, το οποίο οφείλει να τηρεί απαρέγκλιτα. Στο φροντιστήριο
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ», κάθε καθηγητής, κάθε τμήμα, κάθε μαθητής,
έχει το σταθερό εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμά του, το οποίο
διαμορφώνεται μόλις ολοκληρωθεί η διαγνωστική διαδικασία και η ανίχνευση
των εκπαιδευτικών αναγκών και στόχων των μαθητών. Το ωρολόγιο
πρόγραμμα διαμορφώνεται στην έναρξη της εκπαιδευτικής περιόδου (Ιούνιο ή
/ και Σεπτέμβριο) με κοινή συμφωνία όλων των εμπλεκομένων και αλλάζει
μόνο κατόπιν κοινής συμφωνίας, εάν κριθεί ότι η αλλαγή του είναι αναγκαία
για την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων. Τα ωρολόγια προγράμματα
καταγράφονται σε έντυπα και τα σχετικά αρχεία τηρούνται με ευθύνη της
γραμματείας του φροντιστηρίου.
3. Τα βιβλία. Στο φροντιστήριο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ», οι διδάσκοντες
καθηγητές έχουν συγγραφικό έργο, πάνω στο γνωστικό αντικείμενο της
ειδικότητάς τους. Τα βιβλία αυτά είναι προσαρμοσμένα πάνω στη διδακτέα
ύλη, αλλά και στη διδακτική φιλοσοφία του διδάσκοντα, με σκοπό τη
μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας. Η διοίκηση του
φροντιστηρίου φροντίζει ώστε τα βιβλία των καθηγητών να παραχθούν σε
κατάλληλο αριθμό αντιτύπων και να δοθούν στους μαθητές. Παράλληλα, η
διοίκηση του φροντιστηρίου είναι υπεύθυνη να παρακολουθεί το υλικό που
παράγεται από εξωτερικές πηγές (υπουργείο παιδείας, ινστιτούτο
εκπαιδευτικής πολιτικής, κλπ) ώστε, όποτε χρειάζεται, αυτό να φτάνει (είτε σε
έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή), στους ενδιαφερόμενους μαθητές ή / και
καθηγητές. Τα βιβλία που παράγονται και διανέμονται από το φροντιστήριο
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 - 2015
11
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» δωρεάν στους μαθητές του, αναγράφονται
στο τέλος αυτού του οδηγού σπουδών, στο παράρτημα 3.
4. Το χρονοδιάγραμμα της ύλης. Για να επιτυγχάνεται το βέλτιστο
εκπαιδευτικό αποτέλεσμα, η διδασκαλία της ύλης για κάθε γνωστικό
αντικείμενο γίνεται με βάση συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, το οποίο
συντάσσεται από τους διδάσκοντες κάθε μαθήματος. Το χρονοδιάγραμμα
κάλυψης ύλης κάθε μαθήματος τηρείται σε ειδικό αρχείο10, στο οποίο
οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να προσφεύγει κάθε ένας από τους καθηγητές
του φροντιστηρίου. Σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο ποιότητας, ο αρχικός
χρονοπρογραμματισμός μπορεί να αλλάξει, όποτε κριθεί πως αυτό είναι
αναγκαίο για την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων κάποιου τμήματος.
Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.
Το φροντιστήριο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» αξιολογεί όλα τα εκπαιδευτικά του
προγράμματα. Η αξιολόγηση γίνεται ετησίως και συνυπολογίζει:
1. Την πολιτική ποιότητας του φροντιστηρίου. Στο φροντιστήριο
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ», πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση είναι μια
ανθρωποκεντρική διεργασία η οποία, για να είναι χρήσιμη, οφείλει (πάντα με
απόλυτο σεβασμό στην προσωπικότητα του μαθητή), να είναι απολύτως
ειλικρινής και αποκαλυπτική. Συχνά, ένα βασικό πρόβλημα το οποίο
καλούμαστε να επιλύσουμε, είναι η στρεβλή και ανακριβής εικόνα που έχει
σχηματίζει ο μαθητής, αναφορικά με τη δεξιότητά του σε επιμέρους γνωστικά
αντικείμενα. Η κακώς εννοούμενη επιείκεια του σχολείου και η συνακόλουθη
πλειοδοσία σε βαθμούς, δημιουργούν σε μαθητές και κηδεμόνες μια εντελώς
πλασματική και λανθασμένη εικόνα. Την εικόνα αυτή, εμείς οφείλουμε να την
επαναπροσδιορίσουμε με πραγματικά στοιχεία όσο το δυνατόν συντομότερα
και, πάντως, πριν τη συμμετοχή του παιδιού στις πανελλαδικές εξετάσεις.
Αυτό συνεπάγεται πάντα πολύ μεγάλο κόστος, κόστος το οποίο επιμερίζεται
και στον οικονομικό παράγοντα (πολλές διδακτικές ώρες, μεγάλα
προγράμματα, υψηλά δίδακτρα), αλλά και στον ψυχολογικό παράγοντα (σε
κανέναν άνθρωπο, έφηβο ή ενήλικα, δεν αρέσει να ακούει δυσάρεστες
αλήθειες για τον εαυτό του ή για το παιδί του). Ωστόσο, η διοίκηση και τα
στελέχη του φροντιστηρίου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» ήταν, είναι και θα
είναι πάντα πρόθυμα να αναλάβουν αυτό το κόστος, γιατί πιστεύουν πως η
ειλικρίνεια αποτελεί τη μόνη ασφαλή και στέρεα βάση, πάνω στην οποία το
εκπαιδευτικό έργο μπορεί να δομηθεί, παράγοντας ουσιαστική αξία.
2. Τους εκπαιδευτικούς στόχους των μαθητών. Όταν η αρχική διαγνωστική
διαδικασία ολοκληρωθεί, το φροντιστήριο, ο μαθητής και οι κηδεμόνες είναι
απολύτως ενήμεροι για τα πραγματικά δεδομένα που συνθέτουν την
υποδομή και τις γνωστικές δεξιότητες του μαθητή και, κατά συνέπεια,
οριοθετούν τους (άμεσους, μεσοπρόθεσμους ή μακροπρόθεσμους)
εκπαιδευτικούς του στόχους. Από εκείνο το σημείο και μετά, κάθε τι που
λέγεται ή γίνεται για το συγκεκριμένο σπουδαστή, έχει σημείο αναφοράς τον
συμφωνημένο εκπαιδευτικό στόχο. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του παιδιού
επιλέγεται ως εργαλείο υλοποίησης αυτού του στόχου. Άρα, πρέπει να τον
υπηρετεί και να τον προάγει. Εάν και κατά πόσο συμβαίνει αυτό, είναι βασικό
κριτήριο αξιολόγησης του επιλεγμένου εκπαιδευτικού προγράμματος.
3. Τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα των μαθητών. Όλοι οι μαθητές του
φροντιστηρίου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ», συμμετέχουν σε ένα καλά
δομημένο σύστημα διαγνωστικής και διαμορφωτικής αξιολόγησης. Η
ανταπόκρισή των μαθητών σε αυτές τις εσωτερικές εξετάσεις, παρέχει
σημαντικά εισερχόμενα δεδομένα, για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών
10
Χρονοδιάγραμμα ύλης
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 - 2015
12
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»
4.
5.
6.
7.
11
προγραμμάτων του φροντιστηρίου. Τα κριτήρια είναι ποσοτικά (γραπτές ή
προφορικές επιδόσεις) και ποιοτικά (διάθεση συμμετοχής, προσωπική
αίσθηση των μαθητών όσον αφορά στη βελτίωσή τους, αλλά και η αίσθηση
που μεταφέρουν οι κηδεμόνες, αναφορικά με τη σιγουριά που εμπνέει στο
μαθητή η συμμετοχή του στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα). Φυσικά, μιλώντας για
εκπαιδευτικά
αποτελέσματα
ενός
φροντιστηριακού
εκπαιδευτικού
οργανισμού, το υπέρτατο και τελικό κριτήριο δεν είναι άλλο από τα
αποτελέσματα των μαθητών στις πανελλαδικές εξετάσεις. Όλα αυτά τα
στοιχεία καταγράφονται στον (έντυπο ή ηλεκτρονικό) φάκελο σπουδών του
μαθητή, τον οποίο τηρεί ο υπεύθυνος σύμβουλος των σπουδών του.
Επικουρικά (περισσότερο για λόγους ψυχολογικούς και λιγότερο ως
αντικειμενικό κριτήριο), σε κάποιες περιπτώσεις (και σε μικρές τάξεις)
ενδέχεται να συνυπολογίζονται οι επιδόσεις των μαθητών στο σχολείο τους.
Σε κάθε περίπτωση, όσο μεγαλώνει ο μαθητής και πλησιάζει προς τις
πανελλαδικές εξετάσεις, τόσο αποδυναμώνεται η ουσιαστική σημασία του
σχολικού βαθμού (μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις ο συνυπολογισμός του
είναι αποπροσανατολιστικός και επικίνδυνος).
Το βαθμό ικανοποίησης των μαθητών, των κηδεμόνων και των
καθηγητών του φροντιστηρίου. Τουλάχιστον μία φορά κάθε χρόνο, οι
μαθητές, οι κηδεμόνες και οι καθηγητές απαντούν (μέσω του keyschool) σε
δομημένα ερωτηματολόγια, μέσω των οποίων αξιολογούν όλες τις
παραμέτρους των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στα οποία μετέχουν. Οι
απαντήσεις σε αυτά τα ερωτηματολόγια αναλύονται διεξοδικά και αποτελούν
αντικείμενο σύσκεψης μεταξύ της διοίκησης και όλου του προσωπικού του
φροντιστηρίου (διδακτικό και διοικητικό). Τα ευρήματα που προκύπτουν από
την ανάλυση αυτών των ερωτηματολογίων και τη σχετική σύσκεψη,
αποτελούν σημαντικότατα εισερχόμενα για την ετήσια ανασκόπηση της
διοίκησης.
Την αξιολόγηση των καθηγητών από τη διοίκηση. Ο διδάσκων καθηγητής
είναι βασικός συντελεστής της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας ενός
εκπαιδευτικού προγράμματος. Τουλάχιστον μία φορά ανά σχολικό έτος (στο
πλαίσιο της ετήσιας ανασκόπησης), η διοίκηση του φροντιστηρίου
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» αξιολογεί τους συνεργάτες της, καθηγητές11.
Η αξιολόγηση αυτή λειτουργεί συμπληρωματικά στην αξιολόγηση που
πηγάζει από τα ερωτηματολόγια των μαθητών και των γονέων και δίνει στη
διοίκηση του φροντιστηρίου τη δυνατότητα να ελέγξει και, εάν χρειάζεται, να
βελτιώσει την ομάδα των καθηγητών της – άρα και την ποιότητα και την
αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής υπηρεσίας.
Την αξιολόγηση της διοίκησης από τους καθηγητές. Ο εργαζόμενος έχει
κάθε δικαίωμα να αξιολογεί τον εργασιακό του χώρο. Στην εκπαίδευση, αυτό
είναι κάτι περισσότερο από δικαίωμα – είναι ανάγκη. Στο φροντιστήριο
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ», η αξιολόγηση της διοίκησης από τους
καθηγητές και οι παρατηρήσεις που ανακύπτουν μέσω αυτής, δίνει πολύ
σημαντικά εισερχόμενα δεδομένα στην ετήσια ανασκόπηση και παίζει πολύ
σημαντικό ρόλο, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, με σκοπό τη συνεχή
βελτίωση.
Τα δεδομένα ανάπτυξης του φροντιστηρίου. Η πορεία του φροντιστηρίου,
όπως αυτή διαγράφεται από τους αναπτυξιακούς του δείκτες, αποτελεί ένα
ακόμα βασικό κριτήριο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών του προγραμμάτων.
Οι δείκτες αυτοί είναι:
A. Ποιοτικοί
a. Ο βαθμός ικανοποίησης μαθητών και γονέων, όπως αυτός
καταγράφεται στα ερωτηματολόγια του φροντιστηρίου.
Δελτίο αξιολόγησης καθηγητή
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 - 2015
13
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»
b. Τα τελικά αποτελέσματα των μαθητών του φροντιστηρίου στις
εξετάσεις τους (κυρίως στις πανελλαδικές).
c. Η συγκριτική διαφορά στις επιδόσεις μεταξύ των μαθητών του
φροντιστηρίου και των πανελλαδικών μέσων όρων, ειδικά στις
βαθμολογικές περιοχές που εξασφαλίζουν εισαγωγή σε
περιζήτητες σχολές και τμήματα.
B. Ποσοτικοί
a. Πλήθος και εξέλιξη νέων εγγραφών.
b. Ποσοστό επανεγγραφών από τη μία τάξη στην άλλη.
c. Ποσοστό διακοπών φοίτησης επί των φοιτούντων μαθητών.
d. Πλήθος νέων ενημερώσεων και σύγκριση με αυτές της
προηγούμενης αντίστοιχης εκπαιδευτικής περιόδου12.
e. Ποσοστό εγγραφών επί του συνόλου των ενημερώσεων.
Όλα τα πιο πάνω, εξετάζονται και λαμβάνονται υπόψη στην ετήσια ανασκόπηση της
διοίκησης.
Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.
Υποδοχή και εγγραφή των εκπαιδευομένων.
Στο φροντιστήριο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» υπάρχει κατάλληλη σήμανση, η
οποία υποδεικνύει στους σπουδαστές και στους κηδεμόνες τους, τους χώρους
υποδοχής, διδασκαλίας, διαλειμμάτων και τις εξόδους διαφυγής.
Σε εμφανή σημεία υπάρχουν αναρτημένες οδηγίες για την ενδεδειγμένη
συμπεριφορά και αντίδραση, σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών (π.χ. σεισμός).
Κάθε νεοεισερχόμενος μαθητής13, εγγράφεται σε όλους τους σχετικούς καταλόγους,
είτε αυτοί αφορούν στην καλή οργάνωση των διοικητικών και οικονομικών
υπηρεσιών του φροντιστηρίου (ηλεκτρονικό πρόγραμμα οικονομικής διαχείρισης του
φροντιστηρίου), είτε αφορούν στην παρακολούθηση της φοίτησης και στον
καθημερινό έλεγχο της συνεπούς προσέλευσης των μαθητών (κατάλογοι σύνθεσης
τμημάτων, keyschool). Τα στελέχη της γραμματείας του φροντιστηρίου
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» είναι υπεύθυνα για να:
1. Υποδέχονται κάθε νεοεισερχόμενο σπουδαστή.
2. Ενημερώνουν τον ίδιο και τους κηδεμόνες του για όλα τα δεδομένα και τις
απαιτήσεις των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που τους αφορούν.
3. Εφοδιάζουν το νεοεισερχόμενο μαθητή με το εκπαιδευτικό – ενημερωτικό
υλικό.
4. Τον συνοδεύουν στους χώρους διδασκαλίας.
Για να αντεπεξέλθει επαρκώς στις πιο πάνω υπευθυνότητες, η γραμματεία του
φροντιστηρίου έχει πλήρη γνώση για το οργανόγραμμα του φροντιστηρίου, τον
προγραμματισμό των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και για τα ιδιαίτερα δεδομένα
εκπαιδευτικού προγράμματος που αφορά κάθε μαθητή χωριστά.
Η ενημέρωση των εκπαιδευομένων και των κηδεμόνων – Η ένταξη σε τμήμα.
Μετά την πρώτη ενημέρωση από τη γραμματεία και την εγγραφή του μαθητή, οι
υπεύθυνοι εκπαίδευσης του φροντιστηρίου παρουσιάζουν αναλυτικά στο μαθητή και
στους κηδεμόνες του το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο οποίο πρόκειται να ενταχθεί ο
μαθητής. Σε αυτήν την παρουσίαση, παρουσιάζονται στο μαθητή και στους
κηδεμόνες του:
1. Οι εκπαιδευτικοί σκοποί του προγράμματος.
2. Οι εκπαιδευτικές ανάγκες που καλύπτει, σύμφωνα με το σχεδιασμό του.
3. Ο τρόπος με τον οποίο δομείται και αναπτύσσεται.
12
Έντυπο Παρακολούθησης Εκδηλώσεων Ενδιαφέροντος.
Νεοεισερχόμενος μαθητής, θεωρείται εκείνος που γράφτηκε στο φροντιστήριο και ο κηδεμόνας του
(ή ο ίδιος, εάν είναι ενήλικος), υπέγραψε το Δελτίο Εγγραφής
13
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 - 2015
14
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»
4. Τα μέσα με τα οποία υλοποιείται.
5. Οι διδάσκοντες καθηγητές.
6. Οι τρόποι με τους οποίους ελέγχεται, αξιολογείται και επικυρώνεται η
κατανόηση (από την πλευρά του μαθητή) του περιεχομένου του.
7. Τα κριτήρια με τα οποία συντίθεται η ομάδα των εκπαιδευομένων (τμήμα)
στην οποία θα μετέχει ο μαθητής14.
Μετά την ολοκλήρωση της διαγνωστικής διεργασίας (προσωπική συνέντευξη,
καταγραφή προσδοκιών αλλά και στοιχείων μαθησιακής υποδομής, τεστ κατάταξης)
η οποία οδηγεί στην τελική ένταξη του μαθητή σε πρόγραμμα σπουδών, ο ατομικός
φάκελος του μαθητή (με τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί μέχρι εκείνη τη στιγμή),
παραδίδεται στον υπεύθυνο σύμβουλο σπουδών ο οποίος, από εκείνη την ώρα και
μετά, χειρίζεται κάθε θέμα που αφορά στο συγκεκριμένο μαθητή. Στη διάρκεια του
εκπαιδευτικού προγράμματος, κάθε μαθητής ενημερώνεται από τον υπεύθυνο –
σύμβουλο των σπουδών του, για κάθε ζήτημα που αφορά στην προετοιμασία του. Η
ενημέρωση αυτή είναι άμεση, ειλικρινής και βασισμένη στα πραγματικά δεδομένα
που προκύπτουν από την συμμετοχή του μαθητή στην εκπαιδευτική διαδικασία
(εβδομαδιαία αξιολόγηση, όπως αυτή καταγράφεται στο δελτίο ελέγχου και προόδου
μαθητή). Για κάθε μαθητή, μέσω του προσωπικού του χώρου στο keyschool, τηρείται
προσωπικός φάκελος (δελτίο ελέγχου & προόδου μαθητή), στον οποίο
καταχωρούνται όλα τα στοιχεία που συνθέτουν την πορεία και εξέλιξη του παιδιού.
Στο φάκελο αυτό έχουν πρόσβαση ο υπεύθυνος σύμβουλος σπουδών - «μέντορας»
(ο οποίος είναι υπεύθυνος και για την τήρησή του), ο ίδιος ο μαθητής, οι γονείς και η
διεύθυνση του φροντιστηρίου. Στις προσωπικές συνεντεύξεις μεταξύ μαθητή και
συμβούλου σπουδών, τα περιεχόμενα αυτού του φακέλου, αποτελούν αντικείμενο
συζήτησης και διεξοδικής ανάλυσης. Οι σταθεροί και μόνιμοι στόχοι της συνέντευξης
είναι τρεις:
1.
Να ενημερωθεί ο μαθητής για την πορεία του, την αποτελεσματικότητα και τις
επιδόσεις του, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
2.
Να διερευνηθεί και να αναλυθεί επακριβώς, εάν αυτή η πορεία οδηγεί στην
υλοποίηση του εκπαιδευτικού του στόχου και, εάν όχι, να διαπιστωθούν και να
συμφωνηθούν οι ενδεικνυόμενες διορθωτικές ενέργειες.
3.
Να δοθεί στο μαθητή η δυνατότητα να κρίνει και να σχολιάσει κάθε ζήτημα που
αφορά στη συμμετοχή του στο φροντιστηριακό πρόγραμμα σπουδών.
Η ενεργητική συμμετοχή του μαθητή, είναι πολύ σημαντικό (ίσως το σημαντικότερο)
συστατικό μιας επιτυχημένης και αποδοτικής εκπαιδευτικής διαδικασίας. Όμως, για
να συμβεί αυτό, ο μαθητής πρέπει να γνωρίζει κάθε στιγμή, την απόσταση που τον
χωρίζει από τον τελικό του στόχο, αλλά και όλες τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν,
ώστε αυτή η απόσταση να καλυφθεί στον προβλεπόμενο, διαθέσιμο χρόνο. Αυτός
είναι ο βασικός στόχος και από την επίτευξή του πηγάζει το (τεράστιο) εκπαιδευτικό
όφελος των μαθητικών συνεντεύξεων. Οι στόχοι της εκπαιδευτικής διαδικασίας,
μπορεί να έχουν ως άμεσο αποδέκτη το μαθητή, αλλά, ταυτόχρονα, έχουν ως κύριο
μέτοχο τον κηδεμόνα. Το φροντιστήριο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ», θεωρεί
υποχρέωσή του να ενημερώνει τους γονείς, για κάθε ζήτημα που αφορά στη
συμμετοχή του παιδιού τους στο φροντιστηριακό πρόγραμμα σπουδών. Η
ενημέρωση αυτή πρέπει να είναι πάντα άμεση και ειλικρινής15, να παρουσιάζει
14
Έντυπο Σύνθεσης Τμήματος
Το «στρογγύλεμα» που τόσο συχνά γίνεται όταν εκπαιδευτικοί ενημερώνουν γονείς, είναι
παραπλανητικό και επικίνδυνο. Ως δάσκαλοι, οφείλουμε να αναγνωρίζουμε και, αρχικά, να
αποδεχόμαστε τη δεδομένη γνωστική — αντιληπτική δεξιότητα κάθε μαθητή μας. Η αναγνώριση της
πραγματικότητας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, για να μπορέσουμε να επιλέξουμε τα κατάλληλα
διδακτικά εργαλεία, να επέμβουμε και να βελτιώσουμε το μαθητή μας σε όλους τους επιμέρους τομείς,
σε όλα τα επίπεδα. Αισθανόμαστε πολύ όμορφα, όταν καλούμε το γονιό για να του πούμε ευχάριστα
πράγματα. Δεν θα το κάνουμε ποτέ όμως, αν αυτά τα «ευχάριστα» δεν αντικατοπτρίζουν την
πραγματικότητα. Αντιθέτως, οφείλουμε να του περιγράψουμε ακριβώς αυτό που συμβαίνει και,
15
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 - 2015
15
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»
ανάγλυφα την πραγματικότητα και, παράλληλα, να δίνει προοπτική. Εκτός από την
εξατομικευμένη επικοινωνία και ενημέρωση προς μαθητές και κηδεμόνες, το
φροντιστήριο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ», έξω από το χρόνο διδασκαλίας των
εκπαιδευτικών του προγραμμάτων, διοργανώνει ανοιχτές ενημερωτικές εκδηλώσεις,
με θέματα που αφορούν τους μαθητές και τους κηδεμόνες τους. Ανάλογα με τη
θεματολογία της εκδήλωσης, οι εισηγητές μπορεί να είναι είτε στελέχη του
φροντιστηρίου, είτε εξειδικευμένοι εξωτερικοί συνεργάτες του φροντιστηρίου.
Στο πλαίσιο της εβδομαδιαίας διαγνωστικής – διαμορφωτικής αξιολόγησης, η επαφή
– συζήτηση – ενημέρωση των μαθητών από τους καθηγητές τους, είναι συνεχής. Οι
γονείς – κηδεμόνες, εκτός από την καθημερινή ενημέρωση που μπορούν να έχουν
μέσω της ηλεκτρονικής καρτέλας του μαθητή στο keyschool, μπορούν (σε
προκαθορισμένο ραντεβού, μετά από συνεννόηση με τη γραμματεία του
φροντιστηρίου), να προσέλθουν στο φροντιστήριο και να ενημερωθούν (τόσο
από τον υπεύθυνο σύμβουλο σπουδών, όσο και από τους διδάσκοντες
καθηγητές), όσες φορές το επιθυμούν. Ανεξάρτητα από αυτό, το φροντιστήριο
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ», με δική του πρωτοβουλία, καλεί τους γονείς
τουλάχιστον σε πέντε ενημερώσεις γονέων μέσα σε κάθε διδακτικό έτος16.
Η εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα, για να είναι αποτελεσματικά, πρέπει να υλοποιούνται
με συνέπεια και από τους εκπαιδευόμενους και από τους εκπαιδευτές.
Στο φροντιστήριο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ», ελέγχονται καθημερινά:
1. Η παρουσία των εκπαιδευτών. Ο επαγγελματισμός, η ευσυνειδησία και η
ανταπόκριση των καθηγητών του φροντιστηρίου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ» στην ίδια τη φύση της εργασίας τους, στο εξαιρετικά θετικό
κλίμα συνεργασίας, αλλά και στην απαιτητική φιλοσοφία της διοίκησης του
φροντιστηρίου, καθιστά εξαιρετικά σπάνιο το φαινόμενο της απουσίας τους
(είναι πάμπολλα τα φαινόμενα όπου συνάδελφοι καθηγητές έχουν έρθει
άρρωστοι να κάνουν μάθημα). Ωστόσο, στην περίπτωση που κάποιος
εκπαιδευτής (για απολύτως φυσιολογικούς και ανθρώπινους λόγους)
αδυνατεί να προσέλθει στο φροντιστήριο ενημερώνει (όσο το δυνατόν
νωρίτερα) τη γραμματεία του φροντιστηρίου (και αν δεν μπορεί να
επικοινωνήσει με τη γραμματεία, κάποιο από τα στελέχη της διοίκησης, ακόμα
και στα κινητά τους τηλέφωνα). Αμέσως μετά, η γραμματεία, σε συνεργασία
με τη διοίκηση, ελέγχει εάν οι διδακτικές ώρες του απόντος μπορούν να
αναπληρωθούν από άλλο συνάδελφο (κατά προτίμηση της ίδιας ειδικότητας),
ο οποίος εκείνη την ώρα δεν έχει μάθημα. Εάν αυτό αποδειχθεί ανέφικτο,
ειδοποιούνται οι μαθητές, ώστε να μην έρθουν στο φροντιστήριο τις ώρες που
δεν θα έχουν μάθημα, λόγω της απουσίας του καθηγητή τους. Με την ευθύνη
και υπό το συντονισμό της γραμματείας, όλες οι διδακτικές ώρες που
χάνονται με ευθύνη του φροντιστηρίου αναπληρώνονται πλήρως, όσο το
δυνατόν συντομότερα (και, πάντως, σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει
τις 2 εβδομάδες). Όλα τα πιο πάνω, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική
οδηγία εργασίας17 που αφορά τη διαδικασία αναπλήρωσης χαμένων
διδακτικών ωρών.
2. Η παρουσία των εκπαιδευομένων. Η γραμματεία είναι υπεύθυνη, σε
συνεργασία με τους διδάσκοντες καθηγητές, να παρακολουθεί τη συνεπή
προσέλευση και παρουσία των μαθητών στο φροντιστήριο. Σε κάθε
ταυτόχρονα, οφείλουμε να του παρουσιάσουμε όλα αυτά που εμείς σκοπεύουμε να κάνουμε, ώστε
να βελτιώσουμε ουσιαστικά την εικόνα του παιδιού του – και μαθητή μας.
16
Για την ακαδημαϊκή χρονιά 2014 – 2015, το πρόγραμμα αυτών των προγραμματισμένων
ενημερώσεων, φαίνεται στο παράρτημα 5, στο τέλος αυτού του οδηγού σπουδών.
17
Οδηγία εργασίας: Αναπλήρωση Χαμένων Διδακτικών Ωρών.
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 - 2015
16
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»
περίπτωση απουσίας, αυτή καταγράφεται18 και ειδοποιούνται αμέσως οι
γονείς / κηδεμόνες του μαθητή.
3. Η τήρηση όλων των παραμέτρων του εκπαιδευτικού προγράμματος.
Ο υπεύθυνος σύμβουλος σπουδών του μαθητή, μέσα από τη συνεχή
πληροφόρηση που έχει από όλους τους διδάσκοντες (συμμετοχή, διάθεση,
προφορικές επιδόσεις, εβδομαδιαία διαγνωστικά τεστ, 3ωρα διαγωνίσματα
προσομοίωσης), αλλά και μέσα από τις προσωπικές συναντήσεις που έχει
με το μαθητή του, παρακολουθεί και ελέγχει αν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
υλοποιείται έτσι όπως πρέπει, σε σχέση με όλες τις παραμέτρους του
(εβδομαδιαίες παραδόσεις, διαγνωστικά τεστ, συμμετοχή και κατανόηση,
εξέλιξη της ύλης όλων των γνωστικών αντικειμένων με βάση τα σχετικά
χρονοδιαγράμματα).
4. Η ανάγκη αλλαγών του εκπαιδευτικού προγράμματος. Οποιαδήποτε
στιγμή, ο υπεύθυνος σύμβουλος σπουδών μπορεί να κρίνει ότι, για την
επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων του μαθητή του, είναι χρήσιμο ή
αναγκαίο να συμβεί κάποια τροποποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος.
Το εισηγείται στη διοίκηση και, εφόσον αυτό είναι εφικτό (και προκύψει
συμφωνία μεταξύ φροντιστηρίου και οικογένειας), το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
του μαθητή αλλάζει.
5. Η πληρότητα και η καλή κατάσταση του εξοπλισμού και των μέσων.
Με την συνεχή παρακολούθηση της γραμματείας του φροντιστηρίου και υπό
την ευθύνη του τεχνικού ασφαλείας, ο εξοπλισμός και τα μέσα του
φροντιστηρίου διατηρούνται πάντα σε καλή κατάσταση και υπάρχει πάντα
επαρκές απόθεμα αναλωσίμων, ώστε να λειτουργεί απρόσκοπτα στο
φροντιστήριο στην καθημερινότητά του.
ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ).
Η σύγχρονη αντίληψη της εκπαίδευσης, θέλει την εκπαιδευτική διαδικασία να είναι
αποτελεσματική. Μιλώντας ειδικότερα για την φροντιστηριακή εκπαίδευση, η
αποτελεσματικότητά της κρίνεται, κατά βάση, από το αποτέλεσμα της συμμετοχής
των μαθητών στις ενδοσχολικές και, κυρίως, στις πανελλαδικές εξετάσεις. Οι
σύγχρονες θεωρίες μάθησης δέχονται ότι, στη διαδικασία απόκτησης (μάθημα) αλλά
και διαχείρισης (διαγώνισμα) της γνώσης, τεράστιο ρόλο παίζει ο δείκτης
«συναισθηματικής νοημοσύνης» του μαθητή. Η επιτυχία ενός μαθητή σε κρίσιμες
εξετάσεις προϋποθέτει και τη σωστή ψυχολογική του προετοιμασία. Για το
φροντιστήριο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ», ο στόχος είναι κάθε μαθητής να
αποδώσει στις εξετάσεις το μέγιστο, εκφράζοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, το
100% της γνώσης και της δεξιότητάς του. Για να συμβεί όμως αυτό, ο μαθητής
πρέπει:
1.
Να έχει πλήρη γνώση της εξεταστέας ύλης (να ξέρει).
2.
Να έχει επίγνωση των ικανοτήτων, αλλά και των αδυναμιών του (να ξέρει τι
ξέρει).
3.
Να γνωρίζει πώς πρέπει να καταγράψει στο τετράδιο των εξετάσεων τις
σκέψεις του, ώστε αυτές να του αποδώσουν την καλύτερη δυνατή βαθμολογία
(να ξέρει να παρουσιάσει γραπτώς αυτά που ξέρει).
Η ενδεχόμενη πρόσκαιρη «αποτυχία» (π.χ. ένα «κακό» διαγώνισμα), στη διάρκεια
της προετοιμασίας (λόγω της ατελούς γνώσης των πιο πάνω), στα χέρια έμπειρων
και χαρισματικών δασκάλων, μπορεί να αποτελέσει μια εξαιρετική αφορμή – ευκαιρία
για ουσιαστική συζήτηση, αφύπνιση, προσαρμογή, αυτογνωσία. Αυτοί είναι οι λόγοι
για τους οποίους, στο φροντιστήριο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ», το σύστημα
διαγνωστικής – διαμορφωτικής αξιολόγησης που εφαρμόζεται, είναι πολύτιμο,
αποτελεσματικό και αναντικατάστατο εργαλείο προετοιμασίας και μάθησης, το οποίο
18
Ημερήσιο Δελτίο Απουσιών Μαθητών
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 - 2015
17
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»
συμβάλλει αποφασιστικά στη δυνατότητα των διδασκόντων να διαχειριστούν
αποτελεσματικά και να βελτιώσουν τις επιδόσεις των μαθητών. Πιο συγκεκριμένα:
1. Για την 1η, 2α και 3η λυκείου (και για όλες τις κατευθύνσεις). Στο
εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των μαθητών, συμπεριλαμβάνεται
χρόνος διαγνωστικής – διαμορφωτικής εξέτασης, στο πλαίσιο του οποίου οι
μαθητές εξετάζονται στην ύλη που διδάχθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα.
Το τεστ κάθε μαθήματος αποτελείται από ερωτήσεις οι οποίες ελέγχουν τη
μελέτη, την κατανόηση και την εμπέδωση, από την πλευρά του μαθητή. Κάθε
τεστ διορθώνεται και βαθμολογείται αυτομάτως από το key-school. Μαθητές
και γονείς, μπορούν αμέσως μετά τη διενέργεια του τεστ να δουν (ή, αν το
επιθυμούν, και να εκτυπώσουν) το διαγώνισμα με τις ερωτήσεις, τις
απαντήσεις που έδωσε ο μαθητής, τις σωστές απαντήσεις και τη βαθμολογία
που προέκυψε. Τα βαθμολογικά αποτελέσματα κρατιούνται (αρχειοθετούνται)
αυτόματα από το keyschool στην καρτέλα του μαθητή. Τα εβδομαδιαία
αποτελέσματα των μαθητών σε αυτά τα τεστ, αποτελούν για τον υπεύθυνο
σύμβουλο σπουδών σημαντική πηγή δεδομένων, πάνω στα οποία
στηρίζονται και αναπτύσσονται οι συναντήσεις και οι συζητήσεις του με τους
μαθητές
που
παρακολουθεί.
Μέσω
αυτής
της
εβδομαδιαίας
παρακολούθησης, μαθητές, διδάσκοντες και κηδεμόνες, είναι σε θέση να
γνωρίζουν επακριβώς τη μαθησιακή πορεία και εξέλιξη. Ο υπεύθυνος
σύμβουλος σπουδών, έχοντας κάθε εβδομάδα πλήρη εικόνα για όλα τα
μαθήματα, είναι σε θέση να διαπιστώσει όλα τα ενδεχόμενα προβλήματα και,
αφού συνομιλήσει ουσιαστικά με τον μαθητή που έχει υπό την εποπτεία του,
σε συνεννόηση με τη διοίκηση του φροντιστηρίου, να προτείνει σε μαθητή και
κηδεμόνες τις ενδεδειγμένες λύσεις. Αυτά τα εβδομαδιαία διαγνωστικά –
διαμορφωτικά τεστ κατανόησης και εμπέδωσης συνεχίζονται όσο προχωρά η
διδακτέα ύλη και σταματούν με την ολοκλήρωσή της. Από εκείνο το σημείο και
μετά, ο μαθητής έχει σίγουρα μπροστά του τα 3ωρα επαναληπτικά εφ` όλης
της ύλης διαγωνίσματα προσομοίωσης της Ο.Ε.Φ.Ε. Ωστόσο, ο καθηγητής
κάθε μαθήματος μπορεί, εφόσον το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο, μέσα στον
διαθέσιμο διδακτικό του χρόνο, να βάλει στους μαθητές του και άλλα
διαγωνίσματα.
2. Για όλες τις λυκειακές τάξεις. Σε συγκεκριμένες (καθορισμένες και γνωστές
στους μαθητές, από την αρχή της εκπαιδευτικής χρονιάς) ημερομηνίες, οι
μαθητές όλων των τάξεων συμμετέχουν σε ένα σύστημα προσομοίωσης
πανελλαδικών εξετάσεων (τρίωρα επαναληπτικά διαγωνίσματα). Η
συμμετοχή των μαθητών σε αυτήν την εξεταστική διαδικασία, έχει αποδειχθεί
ότι αποτελεί μια πολύτιμη άσκηση προετοιμασίας, στρατηγικής και
ψυχολογίας, αφού θωρακίζει τους μαθητές σε όλους τους πιο πάνω τομείς.
3. Για το γυμνάσιο. Τα διαγωνίσματα και τα τεστ προσαρμόζονται στις ανάγκες
και στους εκπαιδευτικούς στόχους της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής
βαθμίδας, καθώς και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προαγωγικών
εξετάσεων στις οποίες μετέχουν οι μαθητές.
Η έννοια «αξιολόγηση» στο νου των μαθητών (συχνά και των γονέων) σημαίνει μια
δυσάρεστη διαδικασία, στην οποία ο καθηγητής κρίνει και ο μαθητής κρίνεται.
Σε μια ποιοτική, αξιολογημένη και αξιοκρατική εκπαιδευτική διαδικασία, τα πράγματα
δεν πρέπει να είναι – και δεν είναι – έτσι. Στο φροντιστήριο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ», τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των μαθητών μας, είναι ταυτόχρονα
και αποτελέσματα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων. Έτσι, τα
στοιχεία αυτά αποτελούν σημαντικά εισερχόμενα δεδομένα, για τον έλεγχο, τον
ανασχεδιασμό και τη βελτίωση της εκπαιδευτικής μας υπηρεσίας, προς όφελος των
μαθητών μας και των γονέων τους. Σε αυτό το πλαίσιο, ο συνεχής έλεγχος
απόκτησης των απαραίτητων γνώσεων, δεν έχει καμία σχέση με ένα στείρο
«διαγώνισμα». Αντιθέτως, είναι μια διαδικασία διάγνωσης και ανατροφοδότησης, η
οποία ελέγχει και καθοδηγεί και το δάσκαλο και το μαθητή. Το πρόγραμμα
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 - 2015
18
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»
διαγωνισμάτων του φροντιστηρίου για το σχολικό έτος 2014 – 2015, αναγράφεται στο
τέλος αυτού του οδηγού σπουδών, στο παράρτημα 4.
Ο ΕΛΕΓΧΟΣ, Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ.
Η μέτρηση της ικανοποίησης των εκπαιδευομένων.
Το φροντιστήριο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ», τουλάχιστον μία φορά κάθε έτος,
μετρά το βαθμό ικανοποίησης των μαθητών του. Τα αποτελέσματα της μέτρησης
αναλύονται από τη διοίκηση του φροντιστηρίου και, σε ειδική προς τούτο σύσκεψη,
παρουσιάζονται στους καθηγητές του φροντιστηρίου. Η συζήτηση που γίνεται με
αιτία και αφορμή αυτά τα ερωτηματολόγια, παρέχει στη διοίκηση σημαντικά
εισερχόμενα δεδομένα για την ετήσια ανασκόπηση όλων των παραμέτρων του
συστήματος ποιότητας. Υπεύθυνος για την ανάλυση των αποτελεσμάτων των
ερωτηματολογίων είναι ο υπεύθυνος ποιότητας του φροντιστηρίου, Μιχάλης
Αμοιραδάκης.
Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης.
Στο φροντιστήριο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ», κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα
υπηρετεί συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους (οι οποίοι έχουν ήδη αναφερθεί σε
αυτόν τον οδηγό σπουδών). Με ευθύνη της διοίκησης, το φροντιστήριο
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» αξιολογεί και μετρά την αποτελεσματικότητα των
εκπαιδευτικών του προγραμμάτων. Σε ό,τι αφορά στην 3η λυκείου, το κυρίαρχο και
πρωταρχικό κριτήριο αυτής της αξιολόγησης είναι οι επιδόσεις των μαθητών του
φροντιστηρίου στις πανελλαδικές εξετάσεις, είτε αυτές αφορούν σε κάθε μάθημα
χωριστά, είτε αφορούν στο γενικό βαθμό πρόσβασης. Στις μικρότερες τάξεις,
κριτήρια αξιολόγησης αποτελούν οι προφορικές και (κυρίως) οι γραπτές επιδόσεις
των μαθητών σε φροντιστήριο και σχολείο (εφόσον μας γνωστοποιούνται), ο βαθμός
της ικανοποίησης μαθητών, κηδεμόνων και καθηγητών από το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα, αλλά και τα δεδομένα εξέλιξης και ανάπτυξης του φροντιστηρίου. Στην
ετήσια ανασκόπηση της διοίκησης, όλα τα πιο πάνω αποτελούν σημαντικά
εισερχόμενα δεδομένα, η επεξεργασία των οποίων οδηγεί σε αποφάσεις, είτε αυτές
αφορούν στη διατήρηση, είτε αφορούν στην τροποποίηση των εκπαιδευτικών
προγραμμάτων.
Η ανάλυση των αποτελεσμάτων.
Το φροντιστήριο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» αναλύει και επεξεργάζεται
διεξοδικά όλα τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργεί, αναφορικά με την
αξιολόγηση όλων των παραμέτρων των εκπαιδευτικών του προγραμμάτων, από
όλους τους ενδιαφερόμενους συντελεστές (μαθητές, κηδεμόνες, καθηγητές).
Τα δεδομένα που τίθενται και υποβάλλονται σε επεξεργασία είναι:
1. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων του βαθμού ικανοποίησης μαθητών
κηδεμόνων και καθηγητών. Αυτά καταγράφονται στα αντίστοιχα
ερωτηματολόγια που συμπληρώνονται (τουλάχιστον) κατ` έτος. Η ανάλυση
και η επεξεργασία τους παρέχει πολύ σημαντικά δεδομένα, αφού αυτά
συνθέτουν την εικόνα που σχηματίζεται από τους κύριους μετόχους της
εκπαιδευτικής υπηρεσίας.
2. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων των μαθητών. Πρόκειται για τα
αποτελέσματα των γραπτών ενδοσχολικών εξετάσεων (εφόσον οι μαθητές και
οι κηδεμόνες μας γνωστοποιούν τα αποτελέσματά τους) και, κυρίως, των
πανελλαδικών εξετάσεων19.
3. Τις ενδεχόμενες αποκλίσεις, κατά την εφαρμογή του εκπαιδευτικού
προγράμματος. Αυτές παρατηρούνται και καταγράφονται μέσα από:
19
Ετήσια Ανάλυση Αποτελεσμάτων Πανελλαδικών
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 - 2015
19
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»
a) Το σύστημα παρακολούθησης των μαθητών από τους υπεύθυνους
συμβούλους σπουδών
b) Τις βαθμολογίες, παρατηρήσεις και υποδείξεις μαθητών –
κηδεμόνων – καθηγητών στα ερωτηματολόγια
c) Τη συνολική και καθημερινή εποπτεία της διοίκησης
d) Τις συσκέψεις που γίνονται μεταξύ διοίκησης, υπευθύνων
συμβούλων και διδασκόντων καθηγητών. Μια τέτοια σύσκεψη
μπορεί να προκληθεί από τη διοίκηση, τον υπεύθυνο σύμβουλο
σπουδών ή και από οποιοδήποτε καθηγητή, με αφορμή κάποια
παρατήρηση η οποία (ενδεχομένως) οδηγεί σε απόκλιση του
εκπαιδευτικού προγράμματος. Στις συσκέψεις αυτές (οι οποίες
λειτουργούν ως μικρές ανασκοπήσεις), συζητιούνται όλα τα
δεδομένα εκείνης της στιγμής, αναλύονται οι λόγοι που μπορεί να
οδηγούν σε απόκλιση και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, λαμβάνονται
άμεσα υλοποιούμενες αποφάσεις.
4. Τις επισημάνσεις των συντελεστών των εκπαιδευτικών υπηρεσιών.
Εκτός από τις συσκέψεις οι οποίες αναφέρθηκαν πιο πάνω, όλο το
προσωπικό του φροντιστηρίου, εκπαιδευτικό και διοικητικό, έχει διαρκή και
ανοιχτή πρόσβαση στο σχετικό έντυπο διαχείρισης παραπόνων και
υποδείξεων. Με ευθύνη του υπεύθυνου διαχείρισης (Μιχάλης Αμοιραδάκης),
οι πληροφορίες αυτές αξιολογούνται και, εφόσον κριθεί σκόπιμο ή αναγκαίο,
γίνονται οι κατάλληλες διορθωτικές ή βελτιωτικές κινήσεις.
5. Τα αποτελέσματα των ελέγχων. Το φροντιστήριο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ» υπόκειται σε ελέγχους:
a) Από τα διδακτικά – διοικητικά στελέχη του φροντιστηρίου.
b) Από τα θεσμικά όργανα του υπουργείου παιδείας (ΕΟΠΠΕΠ).
c) Από τους επιθεωρητές του φορέα πιστοποίησης του
φροντιστηρίου.
Τα ευρήματα αυτών των ελέγχων αξιολογούνται από τη διοίκηση και, μαζί με όλα τα
προηγούμενα, συνιστούν μια χρήσιμη βάση επεξεργασίας και αναβάθμισης.
Η επεξεργασία όλων των πιο πάνω δεδομένων εντοπίζει ευκαιρίες βελτίωσης και,
κατά τον ετήσιο απολογισμό (ανασκόπηση), παρέχει στη διοίκηση σημαντικά
εισερχόμενα δεδομένα. Υπεύθυνος για την ανάλυση των αποτελεσμάτων των
ελέγχων στο φροντιστήριο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» είναι ο υπεύθυνος
ποιότητας του φροντιστηρίου, Μιχάλης Αμοιραδάκης.
Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ.
Το φροντιστήριο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» εφαρμόζει ένα πλήρες σύστημα
εντοπισμού και διαχείρισης διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών.
Όλοι οι έλεγχοι της λειτουργίας του, από όπου και αν προέρχονται αυτοί (εποπτεία
και ανασκοπήσεις της διοίκησης, σχεδιασμός προγραμματισμός και υλοποίηση
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, επικοινωνία με μαθητές γονείς και καθηγητές), αλλά
και οτιδήποτε συμβαίνει στο πλαίσιο της καθημερινής λειτουργίας του φροντιστηρίου,
συνιστά μια δυνατότητα υλοποίησης διορθωτικής ή προληπτικής ενέργειας, μια
δυναμική ευκαιρία για περαιτέρω βελτίωση και ανάπτυξη. Το σύνολο αυτών των
δράσεων, καταγράφεται και αναλύεται στην ετήσια ανασκόπηση της διοίκησης. Στο
φροντιστήριο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ», υπεύθυνος να προτείνει τη λήψη
διορθωτικής ή προληπτικής ενέργειας, να φροντίσει για την υλοποίησή της και να
ελέγξει την αποτελεσματικότητά της, είναι ο υπεύθυνος ποιότητας του φροντιστηρίου,
Μιχάλης Αμοιραδάκης.
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 - 2015
20
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ (ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ)
___________________________________________________________________
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΜΟΙΡΑΔΑΚΗΣ
Προσωπικά στοιχεία
 Ημερομηνία γέννησης: 2/10/1960
 Οικογενειακή κατάσταση: Παντρεμένος, πατέρας δύο παιδιών
 Διεύθυνση: Δερβενακίων 7, 14572 Δροσιά
 Τηλέφωνα: 2108134019, 6936184655
 Fax: 2108134019
 E-mail: [email protected]
Σπουδές
 Πτυχίο του Μαθηματικού τμήματος της Φυσικομαθηματικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθηνών.
 Μεταπτυχιακό στη «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων» στο Ελληνικό
Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ).
 Μεταπτυχιακό στη «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην Εκπαίδευση» (ΕΑΠ).
Ξένες γλώσσες
 Αγγλικά
Επαγγελματική εμπειρία
 1987-1989: Στέλεχος στο τμήμα marketing της Lever Hellas. Φροντιστηριακά
μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου.
 1989-1993: Καθηγητής μαθηματικών και υπεύθυνος - σύμβουλος σπουδών
για τους υποψήφιους 4ης δέσμης, του φροντιστηρίου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ».
 1994-2013: Ιδρυτής και διευθυντής σπουδών του φροντιστηρίου «ΤΟ
ΜΑΘΗΜΑ».
 2013-Σήμερα, Ιδρυτής και Υπεύθυνος Ποιότητας στον εκπαιδευτικό
οργανισμό «Εκπαιδευτική Φροντίδα».
 2002-2004: Ειδικός γραμματέας της Ο.Ε.Φ.Ε (Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών
Φροντιστών Ελλάδας), μέλος του δ.σ του σωματείου Αττικής.
 2004-2008: Αντιπρόεδρος της Ο.Ε.Φ.Ε.
 2008-2010: Πρόεδρος της Ο.Ε.Φ.Ε.
Ενδιαφέροντα
Αθλητισμός, Θέατρο, Λογοτεχνία.
______________________________________________________________
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Προσωπικές Πληροφορίες
 Ημερομηνία Γέννησης: 27 Οκτωβρίου 1978
 Οικογενειακή Κατάσταση: Άγαμος
 Στρατιωτικές Υποχρεώσεις: Εκπληρωμένες
 E-mail: [email protected]
Εκπαίδευση
2010 |Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών –
Μεταπτυχ ιακό πρόγραμμα Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας . Φιλοσοφική
Σχολή – Τμήμα Φιλολογίας – Τομέας Γλωσσολογίας
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 - 2015
21
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»
Βαθμός Πτυχίου: 9,15 (Άριστα). Κατεύθυνση: Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία
2003 |Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Φιλοσοφική Σχολή –
Τμήμα Φιλολογίας Βαθμός Πτυχίου: 9,10 (Άριστα) Κατεύθυνση: Κλασικής Φιλολογίας
1996 |2Ο ΛΥΚΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ Βαθμός Απολυτηρίου: 19 3 / 10 (άριστα)
1993 |2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ Βαθμός Απολυτηρίου: 18 8 / 15 (άριστα)
Επαγγελματική Εμπειρία
2014 – 2013 | Φροντιστήρια « ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤ ΙΔΑ » | Δροσιά –
Καπανδρίτι
 Υπεύθυνος Σπουδών Θεωρητικής Κατεύθυνσης
 Διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων σε όλες τις τάξεις Λυκείου
2013 – 2007 | Φροντιστήρια «ΕΠΙΓ ΝΩΣΗ» | Άγιος Δημήτριος –
Γλυφάδα – Ίλιον
 Διευθυντής Σπουδών «ΕΠΙΓΝΩΣΗΣ» Ιλίου
 Υποδιευθυντής Σπουδών «ΕΠΙΓΝΩΣΗΣ» Αγίου Δημητρίου και Γλυφάδας
 Διευθυντής Εκπαίδευσης και των τριών Παραρτημάτων
 Υπεύθυνος για τη διεξαγωγή του τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού
«ΑΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ»
 Πιστοποιημένος Σύμβουλος της Εταιρείας Computer Academy που παρέχει το
παραπάνω τεστ
 Υπεύθυνος τομέα Φιλολογικών μαθημάτων
 Διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων σε όλες τις τάξεις Λυκείου και Γυμνασίου
 Οργάνωση σημειώσεων όλων των τάξεων Γυμνασίου – Λυκείου σε ηλεκτρονική
μορφή και τράπεζας θεμάτων για τα μαθήματα αυτά
2013 – 2012 | Διόρθωση – φιλολογική επιμέλεια κειμένων
Εκδόσεις «ΓΝΩΜΩΝ» | Περιοδικό «Στρατ ι ωτική Ιστορία»
2013 – 2012 | Καθηγητής Φιλόλογος
Φροντιστήρια «ΔΙΑΤΑΞΗ» | Νίκαια
 Διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων σε μαθητές Γ’ Λυκείου
2013 – 2011 | Καθηγητής Φιλόλογος
Φροντιστήρια «ΔΙΑΔΡΑΣΤ ΙΚΟ» | Άγιοι Θεόδωροι Κορινθίας
 Διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων σε μαθητές Γ’ Λυκείου
2007 – 2006 | Συμμετοχή στη συγγραφή του Λεξικού της Ακαδημίας
Αθηνών
Υπεύθυνος καθηγητής: Χαραλαμπάκης Χριστόφορος, καθηγητής τομέα
Γλωσσολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
2007 – 2005 | Καθηγητής Φιλόλογος
Φροντιστήρια «ΧΙΩΤΗΣ» | Κερατσίν ι & Νίκ αια
 Διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων σε μαθητές Α’, Β’ και Γ’ Λυκείου
2005 – 2003 | Καθηγητής Φιλόλογος
Φροντιστήρια «ΙΔΑΝ ΙΚΟ» | Πετράλωνα
 Διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων σε μαθητές Α’, Β’ και Γ’ Λυκείου
2003 – 1996 | Καθηγητής Φιλόλογος
 Κατ’ οίκον διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων σε μαθητές Α’, Β’ και Γ’ Λυκείου
Άλλες Πληροφορίες
 Άριστη γνώση Αγγλικών (Certificate of Proficiency in English – University of
Cambridge)
 Άριστη γνώση Γαλλικών (SORBONNE 2)
 Άριστη γνώση Ιταλικών (CELI 4 – Universita di Perugia)
 Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Internet – Microsoft Windows – Microsoft
Office)
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 - 2015
22
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»



Κάτοχος Διπλώματος Οδήγησης
Εκπόνηση πολλών επιστημονικών εργασιών κατά τη διάρκεια της φοίτησης σε
προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο – κατάλογος εργασιών διαθέσιμος σε
πρώτη ζήτηση
Συστατικές επιστολές από πρώην εργοδότες και καθηγητές πανεπιστημίου
διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση
Ενδιαφέροντα
 Κινηματογράφος, μουσική, λογοτεχνία, αθλητισμός
___________________________________________________________________
ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ
* Ονομάζομαι Αντώνης Μπαλάφας, γεννήθηκα στην Αθήνα και είμαι καθηγητής
Μαθηματικών.
* Τελείωσα το Καποδιστριακό Παν/μιο της Αθήνας, με ειδίκευση στον τομέα των
Θεωρητικών Μαθηματικών.
* Διδάσκω – ΑΝΕΛΛΙΠΩΣ από το 1991, έως και σήμερα, σε φροντιστηριακά τμήματα
της Β΄ και της Γ΄ Λυκείου (Φροντιστήρια ΤΟΜΗ, ΕΚΚΕΝΤΡΟ, ΜΕΘΟΔΟΣ, ΤΟ
ΜΑΘΗΜΑ και από τον Ιούνιο του 2013 στην ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ)
* Έχω συμμετάσχει σε σεμινάρια σχετικά με τη διδασκαλία των Μαθηματικών,
Πληροφορικής, Επαγγελματικής Κατάρτισης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
* Κύριο συγγραφικό μου έργο είναι το φροντιστηριακό βιβλίο «Μαθηματικά Θετικής –
Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β΄ Λυκείου» και με συμμετοχή σε βιβλία των
Μαθηματικών της Β΄ και Γ΄ Λυκείου του φροντιστηρίου μας.
* Είμαι έγγαμος με 2 παιδιά, και πέραν της μητρικής γλώσσας ομιλώ Αγγλικά (Lower
Cambridge).
* Τέλος, είμαι μέλος των οργανώσεων: «Γιατροί χωρίς σύνορα», «Unicef», και του
«Ε.Ο.Μ» (Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων).
___________________________________________________________________
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΛΗΣ
Ονομάζομαι ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΛΗΣ , είμαι Φυσικός , τελείωσα το Α.Π.Θ και διδάσκω
από το 1985 σε ΤΑΞΗ . Έχω εργαστεί σε πολλά γνωστά φροντιστήρια (Θετικό ,
Ντάβος, Σύνολο, ΜΑΘΗΜΑ κ.α) και τώρα πλέον βρίσκομαι στην ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ. Έχω γράψει φροντιστηριακά βιβλία τα οποία στηρίζονται σε όλη την
Ελληνική βιβλιογραφία και σε όλα τα γνωστά sites ή blogs . Τα βιβλία αυτά είναι
εγχειρίδια για σωστό και συστηματικό διάβασμα, το οποίο θα ΒΟΗΘΗΣΕΙ για τις
πανελλήνιες εξετάσεις και την εισαγωγή των παιδιών σας στα ΑΕΙ και ΤΕΙ και δεν
είναι ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ συγγράμματα που θέλουν να προκαλέσουν εντυπώσεις.
___________________________________________________________________
ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
E-MAIL: [email protected]
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών / Σχολή Θετικών Επιστημών
Πτυχίο Μαθηματικών. Βαθμός Πτυχίου: 7,45 / 10
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 - 2015
23
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»
Υπότροφος προγράμματος Socrates/Erasmus στο National University of Ireland,
Galway
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων, Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης,
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών. Βαθμολογία: 90/100
Μαθησιακές Δυσκολίες - Δυσλεξία, Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών Βαθμολογία: 100/100
Εκπαιδευτική Ψυχολογία, Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης Κέντρο
Επαγγελματικής Κατάρτισης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Βαθμολογία: 81,5/100
Διδακτική των Οικονομικών, Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης Κέντρο
Επαγγελματικής Κατάρτισης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Βαθμολογία: 93,5/100
Εξειδίκευση στο Στρατηγικό Marketing (Διάρκεια 9 μήνες) από το Εθνικό &
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών / Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης
Βαθμολογία: 91,9/100
Εξειδίκευση στην Πληροφορική
(Διάρκεια 500 ώρες) από το Εθνικό &
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών / Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία
Διοίκηση Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών, Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης
Επιμόρφωσης Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών Βαθμολογία: 90,8/100
Διοίκηση
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης
Επιμόρφωσης Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών Βαθμολογία: 92/100
Εξειδίκευση στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση
(Διάρκεια 9 μήνες)
από το
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών / Κέντρο Επαγγελματικής
Κατάρτισης Βαθμολογία: 89,1/100
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Μέτοχος στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, «Εκπαιδευτική Φροντίδα»
Κέντρο Σπουδών Β/βάθμιας Εκπαίδευσης, «Το Μάθημα», Καθηγητής
Μαθηματικών
2ο Λύκειο Υμηττού: Βοηθός καθηγητή στα πλαίσια της πρακτικής, άσκησης των
φοιτητών
Δ.Ε.Η, Τμήμα Διαχείρισης Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας (Δ.Ε.Μ.Ε)
 Εγκατάσταση Δικτύου LAN και λειτουργικών προγραμμάτων του server και του
δικτύου
7/2003-9/2003
 Στατιστική επεξεργασία στοιχείων ρύπανσης και μετεωρολογικών στοιχείων
7/2002-9/2002
Τράπεζα Εργασίας, Τομέας Συμψηφισμού
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Παρακολούθηση Προγράμματος Εθελοντικής Δράσης Για Τη Διαχείριση
Κινδύνου «Προστατεύω τον Εαυτό μου και τους Άλλους», ΥΠΕΠΘ, Γ. Γ.
Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Συνέδριο με θέμα: Τα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο, Ε & Κ Πανεπιστήμιο Αθηνών
Συνέδριο με θέμα: Στατιστική, Θεωρία και Εφαρμογές, Ελληνικό Στατιστικό
Ινστιτούτο
Συνέδριο με θέμα: Τα Μαθηματικά στη Β/θμια Εκπαίδευση, Ε & Κ Πανεπιστήμιο
Αθηνών
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 - 2015
24
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Αγγλικά : Άριστα (Πτυχίο Proficiency-Άδεια Διδασκαλίας)
Γαλλικά : Καλά (Πτυχίο Delf A1)
ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ
Δίπλωμα Ταχυπλόου Σκάφους
Δίπλωμα Επαγγελματία Ναυαγοσώστη – Διασώστη Ποταμού
Δίπλωμα Ιστιοπλοΐας
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
Εθελοντής Πυροσβέστης στην περιοχή της Ροδόπολης Αττικής
Εθελοντής στους Αγώνες Special Olympics της Αθήνας, στο άθλημα:Cano-kayak
Αντιπρόεδρος της Ομάδας Εθελοντισμού του Δήμου Μεταμόρφωσης (ΕΘ.Ο.Μ)
Μέλος της Ποδοσφαιρικής Ομάδας Του Μαθηματικού Τμήματος Αθηνών
Εθελοντής στους Παραολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, στο άθλημα:Goal ball
Εκπρόσωπος των φοιτητών στην επιτροπή κινητικότητας ERASMUS
___________________________________________________________________
ΔΙΟΝΥΣΗΣ Γ. ΜΠΑΛΛΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 05/02/1966
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ.
ΣΠΟΥΔΕΣ : 1983 -1989 : ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Παντρεμένος και πατέρας ενός αγοριού που είναι
φοιτητής στην Πληροφορική του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ :
1991 – 1994 : Τεχνικός Υπεύθυνος σε εταιρεία Ιατρικής Τεχνολογίας , ELETRON –
ELA MEDICAL.
1991 μέχρι σήμερα έχω εργαστεί σε φροντιστήρια του Νομού Αττικής διδάσκοντας τα
παρακάτω μαθήματα :
ΦΥΣΙΚΗ σε όλες τις τάξεις του Γενικού Λυκείου.
ΧΗΜΕΙΑ στην Α και Β τάξη του Γενικού Λυκείου.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στη Β και Γ τάξη των ΕΠΑΛ.
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ στη Γ τάξη του Γενικού Λυκείου.
___________________________________________________________________
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΙΤΣΑΡΑ
Ημερομηνία γέννησης: 12/05/1979
Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμη
E-mail: [email protected]
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 2003 – 1997: Πτυχίο τμήματος Φιλολογίας (Κλασικής), Φιλοσοφικής Σχολής,
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με μέσο όρο 8,2 και
γενικό χαρακτηρισμό «Λίαν καλώς».
 1997 – 1994: Φοίτηση στο 1ο Πειραματικό Λύκειο Αθηνών. Αποφοίτηση με
γενικό βαθμό 19 και 2/10 και γενικό χαρακτηρισμό «Άριστα».
 1994 – 1991: Φοίτηση στο 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών. Αποφοίτηση με
γενικό βαθμό 18 και 12/15 και γενικό χαρακτηρισμό «Άριστα».
 1991 – 1985: Φοίτηση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ:
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 - 2015
25
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»
«Θουκυδίδης και θρησκεία». Εργασία για το μάθημα Αρχαία Ελληνική
Φιλολογία ΣΤ΄ Εξαμήνου – Θουκυδίδης.

«Οι χρησμοί στις αρχαίες ελληνικές τραγωδίες». Εργασία για το μάθημα
Αρχαία Ελληνική Φιλολογία Ζ΄ Εξαμήνου – Αφήγηση και Τραγωδία.

«Γλωσσολογική Ανάλυση Διαλογικού Κειμένου». Εργασία για το μάθημα
Γλωσσολογία Ζ΄ Εξαμήνου – Κειμενογλωσσολογία.
 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ:

«Η Ιστορία του Θουκυδίδη». Σεμινάριο στα πλαίσια του μαθήματος Αρχαία
Ελληνική Φιλολογία ΣΤ΄ Εξαμήνου.

«Αφήγηση και Τραγωδία». Σεμινάριο στα πλαίσια του μαθήματος Αρχαία
Ελληνική Φιλολογία Ζ΄ Εξαμήνου.

«Δυσλεξία». Ειδικό σεμινάριο για την αντιμετώπιση και τη στήριξη μαθητών
με μαθησιακές δυσκολίες.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
 2014 – 2013: Διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων σε μαθητές Λυ-κείου
(Θεωρητικής κατεύθυνσης) στο φροντιστήριο Μέσης Εκπαί-δευσης
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» στη Δροσιά. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν τα
παρακάτω μαθήματα:

Αρχαία Γ΄ Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης (αδίδακτο κείμενο).

Ιστορία Γ΄ Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης.

Αρχαία Β΄ Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης (αδίδακτο κείμενο).

Αρχαία Α΄ Λυκείου
 2014 – 2013: Διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων σε μαθητές Λυκείου
(Θεωρητικής κατεύθυνσης) στο φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης
«ΜΑΘΕΙΝ» στον Άγιο Δημήτριο. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν τα παρακάτω
μαθήματα:

Αρχαία Γ΄ Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης (αδίδακτο κείμενο).

Αρχαία Β΄ Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης (αδίδακτο κείμενο).
 2014 – 2007: Διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων σε μαθητές Λυκείου
(Θεωρητικής κατεύθυνσης) στο φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης
«ΕΠΙΓΝΩΣΗ» στη Γλυφάδα, τον Άγιο Δημήτριο και το Ίλιον. Συγκεκριμένα
διδάχτηκαν τα παρακάτω μαθήματα:

Αρχαία Γ΄ Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης (διδαγμένο και αδίδακτο
κείμενο).

Ιστορία Γ΄ Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης.

Αρχαία Β΄ Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης (διδαγμένο και αδίδακτο
κείμενο).

Αρχαία Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου
 2008 – 2007: Διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων σε μαθητές Λυ-κείου
(Θεωρητικής κατεύθυνσης) στο φροντιστήριο Μέσης Εκπαί-δευσης
«ΣΥΜΒΟΛΟ ΓΝΩΣΗΣ» στη Γλυφάδα. Συγκεκριμένα διδά-χτηκαν τα
παρακάτω μαθήματα:

Αρχαία Γ΄ Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης (διδαγμένο και αδίδακτο
κείμενο).

Ιστορία Γ΄ Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης.

Αρχαία Β΄ Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης (διδαγμένο και αδίδακτο
κείμενο).
 2007 – 2004: Διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων σε μαθητές Γυ-μνασίου
και Λυκείου (Θεωρητικής κατεύθυνσης και Γενικής παι-δείας) στο
φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης «ΠΕΔΙΟ» στο Παλαιό Φάληρο.
Συγκεκριμένα διδάχτηκαν τα παρακάτω μαθήματα:

Αρχαία Γ΄ Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης.

Λατινικά Γ΄ Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης.

Ιστορία Γ΄ Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης.
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 - 2015
26
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»
Ιστορία Γ΄ Λυκείου Γενικής Παιδείας.
Νεοελληνική Γλώσσα 2ου Κύκλου ΤΕΕ.

Αρχαία Β΄ Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης.

Λατινικά Β΄ Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης.

Αρχαία Β΄ Λυκείου (Αντιγόνη) Γενικής Παιδείας.

Νεοελληνική Γλώσσα Β΄ Λυκείου Γενικής Παιδείας.

Αρχαία Α΄, Γ΄ Γυμνασίου.
 2007 – 2006: Διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων σε μαθητές Λυκείου
(Θεωρητικής κατεύθυνσης και Γενικής παιδείας) στο φροντιστήριο Μέσης
Εκπαίδευσης «ΕΠΙΛΟΓΗ» στο Χαλάνδρι. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν τα
παρακάτω μαθήματα:

Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Λυκείου Γενικής Παιδείας.

Νεοελληνική Γλώσσα 2ου Κύκλου ΤΕΕ.

Λατινικά Β΄ Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης.
 2014 – 1997: Παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων σε μαθητές γυμνασίου και
λυκείου σε φιλολογικά μαθήματα, με ιδιαίτερη εξοικείωση στα σχολικά βιβλία
όλων των βαθμίδων και χρήση προσωπικών σημειώσεων οι οποίες είναι
διαθέσιμες και σε ηλεκτρονική μορφή.
 2004: Γραμματειακή υποστήριξη και συμμετοχή στην οργανωτική επιτροπή
των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας.


ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
 Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας:

Πτυχίο First Certificate του Πανεπιστημίου του Cambridge.
ΑΛΛΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
 Χειρισμός Η/Υ. (Προγράμματα: Windows, Microsoft Office, Inter-net).
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΡΑΒΕΙΑ
 1997 – 1991: Βράβευση κατά τη φοίτηση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με
Αριστεία και Βραβεία από το Υπουργείο Παιδείας αλλά και το Δήμο
Αθηναίων.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
 Μουσική, κινηματογράφος, λογοτεχνία, ταξίδια, αθλητισμός.
___________________________________________________________________
ΕΙΡΗΝΗ Κ. ΣΑΡΛΑ
Σκουφά 3, Κρυονέρι, 14568
Tηλ: (210) 8135985. Κινητό: 6949441401
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]
Ημερομηνία γέννησης : 28/03/1984
Τόπος γέννησης : Αθήνα
Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμη
 Σπουδές :
Σεπ. 2001-Σεπ. 2006 : Πτυχίο Χημείας (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών – Σχολή Θετικών Επιστημών)
Σεπτ. – Ιαν. 2006 : Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης : «Οινολογική Εκπαίδευση»
(Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Εργαστήριο Βιομηχανικής
Χημείας)
Σεπτ. 2010 – Σεπτ.2011 : Επαγγελματική εξειδίκευση και πιστοποίηση στις
ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (αξιολόγηση – παρέμβαση) (Professional certificate /
diploma in specific learning difficulties – dyslexia) awarded by edexcel (edexcel :
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 - 2015
27
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»
παγκόσμια αναγνωρισμένος εκπαιδευτικός φορέας της Μεγάλης Βρετανίας)
Mάιος 2012 : Βεβαίωση επάρκειας «Αθηνά Τεστ» Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης
Ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στη χορήγηση, βαθμολόγηση και ερμηνεία των
εξεταστικών αποτελεσμάτων του «Αθηνά Τεστ» Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης
Σε εξέλιξη : Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών : «Εξειδίκευση των καθηγητών
των φυσικών επιστημών» (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο – Σχολή Θετικών
Επιστημών)

Γλώσσες :
1. Αγγλικά (Πτυχία : Proficiency of University of Cambridge Επάρκεια - Άδεια Διδασκαλίας Αγγλικών)
2. Ισπανικά (Πτυχία : Inicial , Intermedio : Instituto Cervantes)
3. Ιταλικά (Πτυχία : Celi 2 , Celi 3 ,Diploma : Universitά di Perugia ,
Celi 5 : σε εξέλιξη)
4. Γαλλικά (Πτυχία : Delf A2)

Γνώση Προγραμμάτων Η / Υ :
Windows XP, Word, Excel , Internet (Πιστοποιητικό ECDL Progress Certificate)

Συμμετοχή σε συνέδρια : 14Απριλίου 2013 : Συμμετοχή στο 3ο Διεθνές
Συνέδριο Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης «Διλήμματα και Προοπτικές στην
Ειδική Εκπαίδευση». Τίτλος εισήγησης : «Εργαλεία παρέμβασης στις φυσικές
επιστήμες» Διοργάνωση : Εταιρεία Ειδικής Παιδαγωγικής Ελλάδας και Τμήμα
Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Εθνικού &
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Εργασιακή Εμπειρία :
2006 – 2013 : Φροντιστήριο «Το Μάθημα» (Δροσιά Αττικής)
2013 – παρόν : Φροντιστήριο «Εκπαιδευτική Φροντίδα» (Δροσιά & Καπανδρίτι)

Συγγραφική Δραστηριότητα :
- Βιβλίο Χημείας για την Α’ Λυκείου
- Βιβλίο Χημείας για την Β’ Λυκείου (Θετική Κατεύθυνση)
- Βιβλίο Χημείας για την Γ’ Λυκείου (Θετική Κατεύθυνση)

Εθελοντικές δραστηριότητες : Εθελοντισμός στον ξενώνα του σωματείου
«γιατροί του κόσμου» (Σαπφούς 12,Αθήνα) :
Δραστηριότητες για τα παιδιά, που φιλοξενούνται στον ξενώνα
(μελέτη μαθημάτων για το σχολείο, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρι χειροτεχνίας)
Ενδιαφέροντα :
- Χορός : παραδοσιακοί χοροί (παρακολούθηση μαθημάτων – 10 χρόνια),
λατινοαμερικάνικοι χοροί (παρακολούθηση μαθημάτων – 10 χρόνια)
- Ζωγραφική – Χειροτεχνία :
2009 – 2010 : Ελεύθερο σχέδιο στο καλλιτεχνικό εργαστήρι
«έκφραση κ’ δημιουργία» (Αγ. Στέφανος)
2010 –2012 : Ελεύθερο σχέδιο, χειροτεχνία με πηλό στο καλλιτεχνικό
εργαστήρι του πολιτιστικού συλλόγου : «Πολυδένδρι»
- Θέατρο : παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων,
συμμετοχή σε θεατρικά παιχνίδια
___________________________________________________________________

ΓΛΑΡΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 - 2015
28
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»
H Γλάρου Αιμιλία είναι Φιλόλογος - Ειδική Παιδαγωγός, απόφοιτος του τμήματος
Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Eργάζεται
σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης από το 2007. Έχει εργαστεί, επίσης, για ένα
έτος στην Ελληνογαλλική Σχολή Eugene Delacroix στη θέση της Αναπληρώτριας
Καθηγήτριας. Κατέχει δίπλωμα επαγγελματικής εξειδίκευσης στις «Μαθησιακές
Δυσκολίες και τα Προβλήματα Συμπεριφοράς» (BTEC Advanced Professional
Diploma in Learning Difficulties and Behaviour Problems) και είναι φοιτήτρια του
Μεταπτυχιακού Τμήματος «Σπουδές στην Εκπαίδευση» (ΜΑ ιn Education ) του
Πανεπιστημίου του Roehampton του Λονδίνου σε συνεργασία με τη Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ. Έχει
συμμετάσχει, επίσης σε ποικίλα συνέδρια, ημερίδες και επιμορφωτικά σεμινάρια
φιλολογικού, αρχαιολογικού, παιδαγωγικού και παιδοψυχολογικού περιεχομένου.
Ενδεικτικά αναφέρονται τα επιμορφωτικά προγράμματα εξαμηνιαίας διάρκειας
«Υποστηρίζοντας το έργο των Εκπαιδευτικών στο Σύγχρονο Σχολείο», το οποίο
οργανώθηκε υπό την επιστημονική επίβλεψη του Εργαστηρίου Κοινωνικής και
Πειραματικής Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και το πρόγραμμα
«Ψυχο…παιδεία» - «Θέματα ανάπτυξης και προσαρμογής των παιδιών στην
οικογένεια και στο σχολείο», το οποίο πραγματοποιήθηκε από τον φορέα Ε.Λ.Ψ.Ε.
(Κλάδος Σχολικής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας) σε συνεργασία
με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης στη Σχολική Ψυχολογία του
Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης κατέχει άδεια χορήγησης του ΑθηνάΤεστ Διάγνωσης
Δυσκολιών Μάθησης του Ι.Ν. Παρασκευόπουλου, Ομότιμου Καθηγητή Ψυχολογίας
του Πανεπιστημίου Αθηνών κι έχει παρακολουθήσει και το Ειδικό Πρόγραμμα
Παρέμβασης ΑθηνάΤεστ σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες του ιδίου. Μιλάει
αγγλικά και γαλλικά και στον ελεύθερό της χρόνο συμμετέχει, ως εθελόντρια, σε
αρχαιολογικές ανασκαφές και διεξάγει εθελοντικές ξεναγήσεις αρχαιολογικού και
μουσειοπαιδαγωγικού περιεχομένου στην Αθήνα, όντας ιδρυτικό μέλος της ομάδας
αστικού τουρισμού και περιήγησης, «BonFlaneur».
___________________________________________________________________
ΧΑΡΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ
ΟΝΟΜΑ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 06-02-1980
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΓΟΥΔΑ 31 – 33, ΠΟΛΥΓΩΝΟ, Τ.Κ. 114 76
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: [email protected]
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2106460144 , 6973536016
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΑΓΑΜΟΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: ΕΚΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ
ΣΠΟΥΔΕΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ 38ΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
 Έτος αποφοίτησης : 1997
 Βαθμός απολυτηρίου : 18 0/10
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΑΣ
 Σχολή : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
 Τμήμα : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 Έτος αποφοίτησης: 2003
 Βαθμός απολυτηρίου: «Λ. ΚΑΛΩΣ» Επτά και πέντε δέκατα (7,5)
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 - 2015
29
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
 ΑΓΓΛΙΚΑ : FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH
 ΓΑΛΛΙΚΑ : CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE
ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
 Πενταετής φοίτηση στο «ΩΔΕΙΟ ΓΚΥΖΗ»
 Αντικείμενο : ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ
ΓΝΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
 Λειτουργικά Συστήματα: MS-DOS, WINDOWS 98, WINDOWS NT 4.0,
WINDOWS 2000, WINDOWS XP, WINDOWS VISTA, WINDOWS 7,
WINDOWS 8/8.1, UNIX, LINUX, Android
 Γλώσσες Προγραμματισμού: Ανάπτυξη Εφαρμογών Παγκόσμιου Ιστού
PASCAL, COBOL, VISUAL, FORTRAN, VISUAL BASIC, C, JAVA, LOGO,
HTML, XML, JAVASCRIPT, PHP
 Βάσεις Δεδομένων: ORACLE SQL+, MySQL, ORACLE PL/SQL, ORACLE
DEVELOPER 2000, MICROSOFT ACCESS
 Ανάλυση Εφαρμογών: MICROSOFT VISIO
 Εφαρμογές: MATLAB, MICROSOFT OFFICE
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
 Αποτελεσματικοί τρόποι συμβουλευτικής και επικοινωνίας για τη διαχείριση
μαθησιακών προβλημάτων.
 Εκπαίδευση στο e-Learning.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
 Πρακτική εξάσκηση στη Βουλή των Ελλήνων, από 1/10/2002 έως 31/3/2003,
στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης του τμήματος Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι.
Αθήνας. Αντικείμενο: Δημιουργία βάσεων δεδομένων σε Microsoft Access
2000 και εκπαίδευση υπαλληλικού προσωπικού σε Microsoft Windows 2000
και Microsoft Office XP.
 Καθηγητής Πληροφορικής στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία:
o 102ο – 121ο Αθηνών, από 21/11/2006 έως 15/6/2007 και από
23/9/2008 έως 27/2/2009.
o 8ο – 106ο Αθηνών, από 25/9/2007 έως 13/6/2008.
 Καθηγητής Πληροφορικής διδάσκοντας στις Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις δημοτικού
καθώς και σε όλες τις τάξεις του γυμνασίου και του λυκείου, στο «Λεόντειο
Λύκειο Πατησίων», από 3/3/2009 έως 31/8/2010.
 Καθηγητής Πληροφορικής στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία με Ενιαίο
Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:
o 2ο Ραφήνας, 1ο Νέας Μάκρης και Αγίας Μαρίνας Νέας Μάκρης, από
6/10/2010 έως 21/6/2011.
 Καθηγητής Πληροφορικής στα φροντιστήρια:
o «Ιδεατό» στην Ηλιούπολη, από 27/6/2006 έως 31/5/2007.
o «Πυραμίδα» στην Αττική, από 8/9/2006 έως 31/5/2007.
o «Σπείρα» σε Χαλάνδρι και Μελίσσια, από 28/6/2006 έως 30/5/2008.
o «Δυναμικό» στη Ν. Πεντέλη, από 20/6/2007 έως 30/5/2008.
o «Θετικό» στην πλ. Κάνιγγος, από 3/10/2007 έως 26/5/2009.
o «Μάθημα» στη Δροσιά, από 12/9/2006 έως 9/6/2010 και από
12/10/2011 έως 28/5/2013.
o «Επιλογή» στη Νέα Ιωνία, από 4/10/2010 έως 31/5/2011.
o «Προοπτική» σε Αργυρούπολη και Βούλα, από 22/9/2010 έως
9/9/2013.
o «Εκπαιδευτική Φροντίδα» σε Δροσιά και Καπανδρίτι, από 17/6/2013
έως σήμερα.
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 - 2015
30
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»
Οργάνωση γραμματειακής υποστήριξης στο φροντιστήριο «Εκπαιδευτική
Φροντίδα» στη Δροσιά, από 16/9/2014 έως σήμερα.
___________________________________________________________

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΤΟΜΗ
Εθνικής Αντίστασης 14, Πολυδένδρι Αττικής
Τηλ. 6976628512
E-mail: [email protected]
Ημερομηνία γέννησης: 28/7/1982
Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμη
Σπουδές
Σεπτέμβριος 2001-Ιούνιος 2007:
2007:
Μάρτιος 2007-Ιούλιος 2007:
Σε εξέλιξη:
Πτυχίο Χημείας Θετικών Επιστημών, Εθνικού
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης: ‘’Οινολογική
Εκπαίδευση’’ (εργαστήριο Βιομηχανικής
Χημείας, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών)
Πρακτική Άσκηση στο Γενικό Χημείο του
Κράτους ‘’Αναλύσεις δειγμάτων αλκοολούχων
ποτών και μελιών’’
Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Θετικών
Επιστημών (Βιολογία, Χημεία, Φυσική),
Ανοικτού Ελληνικού Πανεπιστημίου
Συνέδρια – Σεμινάρια – Ημερίδες
2008-2009: Σεμινάριο 250 ωρών ‘’Κατάρτιση Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης σε θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης’’
(Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Ένωση Ελλήνων Φυσικών)
Φεβρ.2007:
Διημερίδα: ‘’Περιβαλλοντικά προβλήματα και Εκπαιδευτικές Δράσεις’’
07/03/2009:
Ημερίδα: ‘’Διάλογος για την Παιδεία: θέσεις – απόψεις – προτάσεις
της Εκπαιδευτικής Κοινότητας’’
Γλώσσες
Αγγλική (άριστα – Άδεια Διδασκαλίας Αγγλικών)
Γνώση Προγραμμάτων Η/Υ
Windows XP, Word, Excel, Internet
Εργασιακή Εμπειρία:
2007-2010: Φροντιστήριο ‘’Προοπτική’’ (Καπανδρίτι Αττικής)
2011-2012: Φροντιστήριο ‘’Το Μάθημα’’ (Δροσιά Αττικής)
2011-σήμερα: Φροντιστήριο ‘’Όραμα Παιδείας’’ (Ωρωπός Αττικής)
2013-σήμερα: Φροντιστήριο ‘’Εκπαιδευτική Φροντίδα’’ (Δροσιά – Καπανδρίτι Αττικής)
Εθελοντικές Δραστηριότητες:
2007-2009: Μέλος Πνευματικού και Πολιτιστικού Κέντρου Πολυδενδρίου Αττικής
Ενδιαφέροντα:
Χορός: γνώση παραδοσιακών χορών (παρακολούθηση μαθημάτων επι 6 χρόνια)
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 - 2015
31
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»
Χορωδία: συμμετοχή στη χορωδία Τερψιχόρης Παπαστεφάνου επι 5 χρόνια
Σκάκι: παρακολούθηση μαθημάτων επί 5 χρόνια
Ζωγραφική – θέατρο: παρακολούθηση μαθημάτων επί 5 χρόνια
Μουσική: παρακολούθηση μαθημάτων αρμονίου και κιθάρας επί 4 χρόνια
___________________________________________________________________
ΑΝΝΑ ΜΑΥΡΑΚΗ
Προσωπικές πληροφορίες
Επώνυμο / Όνομα: Μαυράκη Άννα
Διεύθυνση: Πατρόκλου 31, Βριλήσσια 15235
Τηλέφωνο: 6937-436396
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]
Ημερομηνία γέννησης: 28/2/1978
Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη με δύο παιδιά
Επαγγελματική πείρα
Από Σεπτέμβριο 2014 μέχρι και σήμερα, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ, Έκθεση Β’ Λυκείου.
Από Σεπτέμβριο 2008 μέχρι και Ιούνιο 2010, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΤΟΜΗ», Αρχαία
και Έκθεση στην Α’ Λυκείου, Αρχαία (Γνωστό – Άγνωστο) και Έκθεση στη Β’
Λυκείου
Από Σεπτέμβριο 2003 μέχρι Ιούνιο 2007, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ, Έκθεση Β΄Λυκείου
Από Σεπτέμβριο1998 μέχρι Ιούνιο 2003, Σχολή Παραδοσιακής Μουσικής Αριστείδη
Μόσχου. Αντικείμενο εργασίας : Γραμματειακή υποστήριξη.
Από το Σεπτέμβριο του 2000 μέχρι και σήμερα παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων σε
μαθητές Λυκείου.
Εκπαίδευση και κατάρτιση
Πτυχιούχος του τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών (Βαθμός πτυχίου:7,70 – Ημ/νία κτήσης: 16/2/2001)
Απολυτήριο Γενικού Λυκείου Βριλησσίων ( Ιούνιος 1995)
Ατομικές δεξιότητες και ικανότητες
Αγγλικά: Proficiency, Cambridge (5/1994)
Γαλλικά: Certificat (5/1993)
Δεξιότητες πληροφορικής: Microsoft Office, Ιnternet Explorer
Καλλιτεχνικές δεξιότητες και ικανότητες: Βεβαίωση Υποχρεωτικών Θεωρητικών
Αρμονίας (30/10/2004). Μαθήματα κιθάρας
Άλλες δεξιότητες /Σεμινάρια
Χρήση διαδραστικού πίνακα (8/12/2012)
Δυσλεξία και Μαθησιακές δυσκολίες (15-10-2011)
Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές στην Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση του
21ου Αιώνα (22-24/10/2010)
Art Therapy: Η ευεργετική δύναμη της Τέχνης στο χώρο της θεραπείας –
Ψυχοθεραπεία μέσω των εικαστικών (8/05/2010)
Μαθησιακές δυσκολίες – Προβλήματα λόγου (16/5/2008)
Το Περιβάλλον και η Εκπαίδευση του Παιδιού (17-20/3/2008)
Οι αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας ως εναλλακτικό μορφωτικό αγαθό (13/12/2007)
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 - 2015
32
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»
Γλώσσα, Σκέψη και Πράξη στην Εκπαίδευση (19-21/10/2007)
___________________________________________________________________
ΜΑΡΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΣΑΒΑΓΗΝΩΝ 80-ΓΑΛΑΤΣΙ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 29-01-78
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΑΓΑΜΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ-ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
THΛ: 2111848434/6949223429
EMAIL: [email protected]
1.ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
-ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
-ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
-ΒΑΘΜΟΣ: 8-ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ
2.ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: ΑΓΓΛΙΚΑ
3.ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
-Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ MANAGEMENT ΣΤΗΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
-Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ
-Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
-ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ
ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
-ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ(2002-2004)
-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΘΕΩΡΙΑ.( 2004-2005)
-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ Ι.Ε.Κ (ΞΥΝΗ) ΣΤΑ ΕΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
2.ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
3.ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
4.ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
5.ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
(2005-2007)
-ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΣΤΟ Τ.Ε.Ε ΜΙΣΕΛ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ [2006-2007]
- ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΣΤΟ Ι.Ε.Κ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΩΝ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ, ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑ-ΠΙΣΤΗ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ.
[2007-2010]
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
Α.Ο.Θ ΚΑΙ Α.Ο.Δ.Ε [Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ] [2004-2014]
ΤΩΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ[2013-2014]
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 - 2015
33
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: Α.Ο.Θ[ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ] ΚΑΙ
Α.Ο.Δ.Ε[ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ] ΣΤΟΥΣ ΕΞΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ:
1.ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΘΟΔΟΣ
2. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΣΗ
3.ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΘΕΜΕΛΙΟ
4.ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΧΟΣ
5.ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ
6.ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
[ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ]
___________________________________________________________________
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 - 2015
34
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ A ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2014 – 2015
Η χρονική διάρκεια του προγράμματος.
Τα χειμερινά προγράμματα σπουδών ξεκινούν τη Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014 και
λήγουν τον Ιούνιο του 2015, με τη λήξη των προαγωγικών εξετάσεων.
Δομή, περιεχόμενο και δίδακτρα εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Εκπαιδευτικά Προγράμματα Της Α Γυμνασίου
Ετήσιο Εφάπαξ Δικαίωμα Εγγραφής: 20 €
Μάθημα
Διδακτικές Ώρες
Εβδομαδιαίως
Μηνιαία Δίδακτρα
Μαθηματικά
3
90 €
Ο
μαθητής Νέα Ελληνικά
επιλέγει ελεύθερα
όσα και όποια
μαθήματα
Αρχαία
επιθυμεί.
3
90 €
3
90 €
Πλήρες πρόγραμμα
9
ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
270 200 €
Παρέχονται εντελώς δωρεάν: Όλο το εκπαιδευτικό υλικό που θα πάρει ο μαθητής, η
24ωρη ηλεκτρονική υποστήριξη από απόσταση, η διαρκής εβδομαδιαία διαγνωστική
– διαμορφωτική αξιολόγηση, η εξατομικευμένη παρακολούθηση από τον υπεύθυνο
σύμβουλο σπουδών, τα σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού και οι τακτικές
ενημερώσεις μαθητών και γονέων που οργανώνονται από το φροντιστήριο.
Από τους καθηγητές του φροντιστηρίου γίνονται και ιδιαίτερα μαθήματα, εφόσον
συμφωνηθούν μεταξύ διεύθυνσης σπουδών, μαθητή και κηδεμόνα. Για τους μαθητές
του φροντιστηρίου, τα δίδακτρα είναι 25 ευρώ για κάθε διδακτική ώρα.
Οι γονείς δεν έχουν υποχρέωση να πληρώσουν, εάν δεν λάβουν νόμιμη απόδειξη.
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 - 2015
35
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2014 – 2015
Η χρονική διάρκεια του προγράμματος.
Τα χειμερινά προγράμματα σπουδών ξεκινούν τη Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014 και
λήγουν τον Ιούνιο του 2015, με τη λήξη των προαγωγικών εξετάσεων.
Δομή, περιεχόμενο και δίδακτρα εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Εκπαιδευτικά Προγράμματα Της Β Γυμνασίου
Ετήσιο Εφάπαξ Δικαίωμα Εγγραφής: 20 €
Μάθημα
Διδακτικές Ώρες
Εβδομαδιαίως
Μηνιαία Δίδακτρα
Μαθηματικά
3
90 €
Φυσική
3
90 €
3
90 €
3
90 €
ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Ο
μαθητής
επιλέγει ελεύθερα Νέα Ελληνικά
όσα και όποια
μαθήματα
επιθυμεί.
Αρχαία
Πλήρες πρόγραμμα
12
360 250 €
Παρέχονται εντελώς δωρεάν: Όλο το εκπαιδευτικό υλικό που θα πάρει ο μαθητής, η
24ωρη ηλεκτρονική υποστήριξη από απόσταση, η διαρκής εβδομαδιαία διαγνωστική
– διαμορφωτική αξιολόγηση, η εξατομικευμένη παρακολούθηση από τον υπεύθυνο
σύμβουλο σπουδών, τα σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού και οι τακτικές
ενημερώσεις μαθητών και γονέων που οργανώνονται από το φροντιστήριο.
Από τους καθηγητές του φροντιστηρίου γίνονται και ιδιαίτερα μαθήματα, εφόσον
συμφωνηθούν μεταξύ διεύθυνσης σπουδών, μαθητή και κηδεμόνα. Για τους μαθητές
του φροντιστηρίου, τα δίδακτρα είναι 25 ευρώ για κάθε διδακτική ώρα.
Οι γονείς δεν έχουν υποχρέωση να πληρώσουν, εάν δεν λάβουν νόμιμη απόδειξη.
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 - 2015
36
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2014 – 2015
Η χρονική διάρκεια του προγράμματος.
Τα χειμερινά προγράμματα σπουδών ξεκινούν τη Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014 και
λήγουν τον Ιούνιο του 2015, με τη λήξη των προαγωγικών εξετάσεων.
Δομή, περιεχόμενο και δίδακτρα εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Εκπαιδευτικά Προγράμματα Της Γ Γυμνασίου
Ετήσιο Εφάπαξ Δικαίωμα Εγγραφής: 20 €
Μάθημα
Διδακτικές Ώρες
Εβδομαδιαίως
Μηνιαία Δίδακτρα
Μαθηματικά
3
90 €
Φυσική
3
90 €
Χημεία
Ο
μαθητής
επιλέγει ελεύθερα
όσα και όποια Έκθεση
μαθήματα
επιθυμεί.
Αρχαία
3
90 €
3
90 €
3
90 €
Πλήρες πρόγραμμα
15
ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
450 300 €
Παρέχονται εντελώς δωρεάν: Όλο το εκπαιδευτικό υλικό που θα πάρει ο μαθητής, η
24ωρη ηλεκτρονική υποστήριξη από απόσταση, η διαρκής εβδομαδιαία διαγνωστική
– διαμορφωτική αξιολόγηση, η εξατομικευμένη παρακολούθηση από τον υπεύθυνο
σύμβουλο σπουδών, τα σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού και οι τακτικές
ενημερώσεις μαθητών και γονέων που οργανώνονται από το φροντιστήριο.
Από τους καθηγητές του φροντιστηρίου γίνονται και ιδιαίτερα μαθήματα, εφόσον
συμφωνηθούν μεταξύ διεύθυνσης σπουδών, μαθητή και κηδεμόνα. Για τους μαθητές
του φροντιστηρίου, τα δίδακτρα είναι 25 ευρώ για κάθε διδακτική ώρα.
Οι γονείς δεν έχουν υποχρέωση να πληρώσουν, εάν δεν λάβουν νόμιμη απόδειξη.
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 - 2015
37
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2014 – 2015
Σημαντική σημείωση: Από το Σεπτέμβριο του 2013, η Α’ Λυκείου είναι τάξη η οποία
επηρεάζει τη μετάβαση των μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» προσαρμόζει το εκπαιδευτικό της πρόγραμμα,
δίνοντας τη δυνατότητα, σε όσους μαθητές το επιθυμούν, να διευρύνουν τη
φροντιστηριακή τους προετοιμασία, μεγιστοποιώντας τις πιθανότητες εισόδου τους
σε πανεπιστημιακή σχολή της επιλογής τους.
Χρονική διάρκεια.
Για τους μαθητές που θα κάνουν καλοκαιρινή προετοιμασία, το πρόγραμμα σπουδών
ξεκινάει τη Δευτέρα 23 Ιουνίου 2014 και λήγει την Παρασκευή 25 Ιουλίου 2014
(διάρκεια θερινού προγράμματος: 5 εβδομάδες).
Τα χειμερινά προγράμματα σπουδών ξεκινούν τη Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014 και
λήγουν τον Ιούνιο του 2015, με τη λήξη των προαγωγικών εξετάσεων.
Δομή, περιεχόμενο και δίδακτρα εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Εκπαιδευτικά Προγράμματα Της Α Λυκείου
Ετήσιο Εφάπαξ Δικαίωμα Εγγραφής: 30 €
Μάθημα
ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Ο
μαθητής
επιλέγει ελεύθερα
όσα και όποια
μαθήματα
επιθυμεί
Άλγεβρα
Γεωμετρία
Φυσική
Χημεία
Έκθεση
Αρχαία
Πλήρες πρόγραμμα
Διδακτικές Ώρες
Εβδομαδιαίως
3
2
3
3
2
3
16
Μηνιαία Δίδακτρα
90 €
60 €
90 €
90 €
60 €
90 €
480 350 €
Παρέχονται εντελώς δωρεάν: Όλα τα βιβλία, η 24ωρη ηλεκτρονική υποστήριξη από
απόσταση, η διαρκής εβδομαδιαία διαγνωστική – διαμορφωτική αξιολόγηση, τα
3ωρα διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικών εξετάσεων, η εξατομικευμένη
παρακολούθηση από τον υπεύθυνο σύμβουλο σπουδών, τα σεμινάρια
επαγγελματικού προσανατολισμού και οι τακτικές ενημερώσεις μαθητών και γονέων
που οργανώνονται από το φροντιστήριο.
Από τους καθηγητές του φροντιστηρίου γίνονται και ιδιαίτερα μαθήματα, εφόσον
συμφωνηθούν μεταξύ διεύθυνσης σπουδών, μαθητή και κηδεμόνα. Για τους μαθητές
του φροντιστηρίου, τα δίδακτρα είναι 25 ευρώ για κάθε διδακτική ώρα.
Οι γονείς δεν έχουν υποχρέωση να πληρώσουν, εάν δεν λάβουν νόμιμη απόδειξη.
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 - 2015
38
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 2014 - 2015
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ
Χρονική διάρκεια.
Για τους μαθητές που θα κάνουν καλοκαιρινή προετοιμασία, το πρόγραμμα σπουδών
ξεκινάει τη Δευτέρα 23 Ιουνίου 2014 και λήγει την Παρασκευή 25 Ιουλίου 2014
(διάρκεια θερινού προγράμματος: 5 εβδομάδες).
Τα χειμερινά προγράμματα σπουδών ξεκινούν τη Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014 και
λήγουν τον Ιούνιο του 2015, με τη λήξη των προαγωγικών εξετάσεων.
Δομή, περιεχόμενο και δίδακτρα εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Ετήσιο Εφάπαξ Δικαίωμα Εγγραφής: 40 €
Μάθημα
ΒΑΣΙΚΟ
Αρχαία
Ελληνικά
Νέα Ελληνικά
Λατινικά
Ιστορία
Ώρες
Εβδομαδιαίως
5
Μηνιαία Δίδακτρα
4
2
2
120 €
60 €
60
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Πλήρες Πρόγραμμα
13 ώρες εβδομαδιαίως
ΠΡΟΣΘΕΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Άλγεβρα
Φυσική
Γεωμετρία
Χημεία
2
2
2
2
150 €
Για
Πλήρες
Πρόγραμμα
390 €
300 €
+60 €
+60 €
+60 €
+60 €
Παρέχονται εντελώς δωρεάν: Όλα τα βιβλία για κάθε μάθημα που παρακολουθεί ο
μαθητής, η 24ωρη ηλεκτρονική υποστήριξη από απόσταση, η διαρκής εβδομαδιαία
διαγνωστική – διαμορφωτική αξιολόγηση, τα 3ωρα διαγωνίσματα προσομοίωσης
πανελλαδικών εξετάσεων, η εξατομικευμένη παρακολούθηση από τον υπεύθυνο
σύμβουλο σπουδών, τα σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού και οι τακτικές
ενημερώσεις μαθητών και γονέων που οργανώνονται από το φροντιστήριο.
Από τους καθηγητές του φροντιστηρίου γίνονται και ιδιαίτερα μαθήματα, εφόσον
συμφωνηθούν μεταξύ διεύθυνσης σπουδών, μαθητή και κηδεμόνα. Για τους μαθητές
του φροντιστηρίου, τα δίδακτρα είναι 25 ευρώ για κάθε διδακτική ώρα.
Οι γονείς δεν έχουν υποχρέωση να πληρώσουν, εάν δεν λάβουν νόμιμη απόδειξη.
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 - 2015
39
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 2014 – 2015
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΤΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
&
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
Χρονική διάρκεια.
Για τους μαθητές που θα κάνουν καλοκαιρινή προετοιμασία, το πρόγραμμα σπουδών
ξεκινάει τη Δευτέρα 23 Ιουνίου 2014 και λήγει την Παρασκευή 25 Ιουλίου 2014
(διάρκεια θερινού προγράμματος: 5 εβδομάδες).
Τα χειμερινά προγράμματα σπουδών ξεκινούν τη Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014 και
λήγουν τον Ιούνιο του 2015, με τη λήξη των προαγωγικών εξετάσεων.
Δομή, περιεχόμενο και δίδακτρα εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Ετήσιο Εφάπαξ Δικαίωμα Εγγραφής: 40 €
Μάθημα
Διδακτικές Ώρες
Εβδομαδιαίως
5
5
2
4
ΒΑΣΙΚΟ
Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία
Νέα Ελληνικά
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Πλήρες Πρόγραμμα
16 ώρες εβδομαδιαίως
ΠΡΟΣΘΕΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Γεωμετρία
2
Μηνιαία Δίδακτρα
150 €
150 €
60 €
120 €
Για Πλήρες Πρόγραμμα
480 €
370 €
+60
Παρέχονται εντελώς δωρεάν: Όλα τα βιβλία για κάθε μάθημα που παρακολουθεί ο
μαθητής, η 24ωρη ηλεκτρονική υποστήριξη από απόσταση, η διαρκής εβδομαδιαία
διαγνωστική – διαμορφωτική αξιολόγηση, τα 3ωρα διαγωνίσματα προσομοίωσης
πανελλαδικών εξετάσεων, η εξατομικευμένη παρακολούθηση από τον υπεύθυνο
σύμβουλο σπουδών, τα σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού και οι τακτικές
ενημερώσεις μαθητών και γονέων που οργανώνονται από το φροντιστήριο.
Από τους καθηγητές του φροντιστηρίου γίνονται και ιδιαίτερα μαθήματα, εφόσον
συμφωνηθούν μεταξύ διεύθυνσης σπουδών, μαθητή και κηδεμόνα. Για τους μαθητές
του φροντιστηρίου, τα δίδακτρα είναι 25 ευρώ για κάθε διδακτική ώρα.
Οι γονείς δεν έχουν υποχρέωση να πληρώσουν, εάν δεν λάβουν νόμιμη απόδειξη.
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 - 2015
40
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 2014 – 2015
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΤΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Χρονική διάρκεια.
Για τους μαθητές που θα κάνουν καλοκαιρινή προετοιμασία, το πρόγραμμα σπουδών
ξεκινάει τη Δευτέρα 23 Ιουνίου 2014 και λήγει την Παρασκευή 25 Ιουλίου 2014
(διάρκεια θερινού προγράμματος: 5 εβδομάδες).
Τα χειμερινά προγράμματα σπουδών ξεκινούν τη Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014 και
λήγουν τον Ιούνιο του 2015, με τη λήξη των προαγωγικών εξετάσεων.
Δομή, περιεχόμενο και δίδακτρα εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Ετήσιο Εφάπαξ Δικαίωμα Εγγραφής: 40 €
Μάθημα
ΒΑΣΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Με στόχο το
2 ο,
4 ο,
5ο πεδίο
ΠΡΟΣΘΕΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Βιολογία
Φυσική
Χημεία
Νέα Ελληνικά
Διδακτικές Ώρες
Εβδομαδιαίως
2
5
2
4
Πλήρες Πρόγραμμα
13 ώρες εβδομαδιαίως
Γεωμετρία
Άλγεβρα
2
2
Μηνιαία Δίδακτρα
60 €
150 €
60 €
120 €
Για Πλήρες Πρόγραμμα
390 €
300 €
+60
+60
Παρέχονται εντελώς δωρεάν: Όλα τα βιβλία για κάθε μάθημα που παρακολουθεί ο
μαθητής, η 24ωρη ηλεκτρονική υποστήριξη από απόσταση, η διαρκής εβδομαδιαία
διαγνωστική – διαμορφωτική αξιολόγηση, τα 3ωρα διαγωνίσματα προσομοίωσης
πανελλαδικών εξετάσεων, η εξατομικευμένη παρακολούθηση από τον υπεύθυνο
σύμβουλο σπουδών, τα σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού και οι τακτικές
ενημερώσεις μαθητών και γονέων που οργανώνονται από το φροντιστήριο.
Από τους καθηγητές του φροντιστηρίου γίνονται και ιδιαίτερα μαθήματα, εφόσον
συμφωνηθούν μεταξύ διεύθυνσης σπουδών, μαθητή και κηδεμόνα. Για τους μαθητές
του φροντιστηρίου, τα δίδακτρα είναι 25 ευρώ για κάθε διδακτική ώρα.
Οι γονείς δεν έχουν υποχρέωση να πληρώσουν, εάν δεν λάβουν νόμιμη απόδειξη.
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 - 2015
41
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 2014 – 2015
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΤΙΚΗ Ή / ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ –
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ / ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Χρονική διάρκεια.
Για τους μαθητές που θα κάνουν καλοκαιρινή προετοιμασία, το πρόγραμμα σπουδών
ξεκινάει τη Δευτέρα 23 Ιουνίου 2014 και λήγει την Παρασκευή 25 Ιουλίου 2014
(διάρκεια θερινού προγράμματος: 5 εβδομάδες).
Τα χειμερινά προγράμματα σπουδών ξεκινούν τη Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014 και
λήγουν τον Ιούνιο του 2015, με τη λήξη των προαγωγικών εξετάσεων.
Δομή, περιεχόμενο και δίδακτρα εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Ετήσιο Εφάπαξ Δικαίωμα Εγγραφής: 40 €
Μάθημα
ΒΑΣΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Με στόχο το
2 ο,
4 ο,
5ο πεδίο
Μαθηματικά
Οικονομικά
Κοινωνικές
πολιτικές
επιστήμες
Νέα Ελληνικά
Διδακτικές Ώρες
Εβδομαδιαίως
5
2
& 2
4
Πλήρες Πρόγραμμα
13 ώρες εβδομαδιαίως
ΠΡΟΣΘΕΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Γεωμετρία
Άλγεβρα
2
2
Μηνιαία Δίδακτρα
150 €
60 €
60 €
120 €
Για Πλήρες Πρόγραμμα
390 €
300 €
+60
+60
Παρέχονται εντελώς δωρεάν: Όλα τα βιβλία για κάθε μάθημα που παρακολουθεί ο
μαθητής, η 24ωρη ηλεκτρονική υποστήριξη από απόσταση, η διαρκής εβδομαδιαία
διαγνωστική – διαμορφωτική αξιολόγηση, τα 3ωρα διαγωνίσματα προσομοίωσης
πανελλαδικών εξετάσεων, η εξατομικευμένη παρακολούθηση από τον υπεύθυνο
σύμβουλο σπουδών, τα σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού και οι τακτικές
ενημερώσεις μαθητών και γονέων που οργανώνονται από το φροντιστήριο.
Από τους καθηγητές του φροντιστηρίου γίνονται και ιδιαίτερα μαθήματα, εφόσον
συμφωνηθούν μεταξύ διεύθυνσης σπουδών, μαθητή και κηδεμόνα. Για τους μαθητές
του φροντιστηρίου, τα δίδακτρα είναι 25 ευρώ για κάθε διδακτική ώρα.
Οι γονείς δεν έχουν υποχρέωση να πληρώσουν, εάν δεν λάβουν νόμιμη απόδειξη.
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 - 2015
42
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 2014 – 2015
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΤΙΚΗ Ή / ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ –
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Χρονική διάρκεια.
Για τους μαθητές που θα κάνουν καλοκαιρινή προετοιμασία, το πρόγραμμα σπουδών
ξεκινάει τη Δευτέρα 23 Ιουνίου 2014 και λήγει την Παρασκευή 25 Ιουλίου 2014
(διάρκεια θερινού προγράμματος: 5 εβδομάδες).
Τα χειμερινά προγράμματα σπουδών ξεκινούν τη Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014 και
λήγουν τον Ιούνιο του 2015, με τη λήξη των προαγωγικών εξετάσεων.
Δομή, περιεχόμενο και δίδακτρα εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Ετήσιο Εφάπαξ Δικαίωμα Εγγραφής: 40 €
Μάθημα
ΒΑΣΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Με στόχο το
2 ο,
4 ο,
5ο πεδίο
Μαθηματικά
Ιστορία
Φυσικές
επιστήμες
Νέα Ελληνικά
Διδακτικές Ώρες
Εβδομαδιαίως
5
2
2
Μηνιαία Δίδακτρα
4
120 €
Πλήρες Πρόγραμμα
13 ώρες εβδομαδιαίως
ΠΡΟΣΘΕΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Γεωμετρία
Άλγεβρα
2
2
150 €
60 €
60 €
Για Πλήρες Πρόγραμμα
390 €
300 €
+60
+60
Παρέχονται εντελώς δωρεάν: Όλα τα βιβλία για κάθε μάθημα που παρακολουθεί ο
μαθητής, η 24ωρη ηλεκτρονική υποστήριξη από απόσταση, η διαρκής εβδομαδιαία
διαγνωστική – διαμορφωτική αξιολόγηση, τα 3ωρα διαγωνίσματα προσομοίωσης
πανελλαδικών εξετάσεων, η εξατομικευμένη παρακολούθηση από τον υπεύθυνο
σύμβουλο σπουδών, τα σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού και οι τακτικές
ενημερώσεις μαθητών και γονέων που οργανώνονται από το φροντιστήριο.
Από τους καθηγητές του φροντιστηρίου γίνονται και ιδιαίτερα μαθήματα, εφόσον
συμφωνηθούν μεταξύ διεύθυνσης σπουδών, μαθητή και κηδεμόνα. Για τους μαθητές
του φροντιστηρίου, τα δίδακτρα είναι 25 ευρώ για κάθε διδακτική ώρα.
Οι γονείς δεν έχουν υποχρέωση να πληρώσουν, εάν δεν λάβουν νόμιμη απόδειξη.
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 - 2015
43
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ, 2014 – 2015
Χρονική διάρκεια.
Τα προγράμματα σπουδών ξεκινούν τη Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2014. Η θερινή περίοδος
διακόπτεται την Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014. Ακολουθούν οι θερινές διακοπές και τα
μαθήματα της θερινής περιόδου συνεχίζονται την Δευτέρα 25 Αυγούστου 2014, για
να ολοκληρωθούν την Παρασκευή 31 Αυγούστου 2014. Ακολουθεί η 1η εβδομάδα
προσομοίωσης των πανελλαδικών εξετάσεων, για όλους τους μαθητές της Γ’
Λυκείου, όλων των κατευθύνσεων. Από τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2014 αρχίζει η
χειμερινή περίοδος μαθημάτων, η οποία ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2014, με την
ολοκλήρωση των πανελλαδικών εξετάσεων.
Δομή, περιεχόμενο και δίδακτρα εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Γ’ Λυκείου, Θεωρητική Κατεύθυνση
Ετήσιο Εφάπαξ Δικαίωμα Εγγραφής: 50 €
Μαθήματα
Αρχαία
Λατινικά
Ιστορία
Λογοτεχνία
Έκθεση
Βιολογία Γ.Π
Διδακτικές Ώρες
(εβδομαδιαίως)
5
2
2
2
2
1
Σύνολο για
1ο πεδίο
(Με ΒΓΠ, χωρίς ΑΟΘ)
14 ώρες
ΑΟΘ
ΜΓΠ
2
2
Σύνολο για
1ο & 5ο πεδίο
(Με ΜΓΠ & ΑΟΘ)
17 ώρες
Μηνιαία Δίδακτρα
150 €
60 €
60 €
60 €
60 €
30 €
Για Πλήρες Πρόγραμμα
420 €
350 €
60 €
60 €
Για Πλήρες Πρόγραμμα
540 €
400 €
Παρέχονται εντελώς δωρεάν: Όλα τα βιβλία για κάθε μάθημα που παρακολουθεί ο
μαθητής, η 24ωρη ηλεκτρονική υποστήριξη από απόσταση, η διαρκής εβδομαδιαία
διαγνωστική – διαμορφωτική αξιολόγηση, τα 3ωρα διαγωνίσματα προσομοίωσης
πανελλαδικών εξετάσεων, η εξατομικευμένη παρακολούθηση από τον υπεύθυνο
σύμβουλο σπουδών, τα σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού και οι τακτικές
ενημερώσεις μαθητών και γονέων που οργανώνονται από το φροντιστήριο.
Από τους καθηγητές του φροντιστηρίου γίνονται και ιδιαίτερα μαθήματα, εφόσον
συμφωνηθούν μεταξύ διεύθυνσης σπουδών, μαθητή και κηδεμόνα. Για τους μαθητές
του φροντιστηρίου, τα δίδακτρα είναι 25 ευρώ για κάθε διδακτική ώρα.
Οι γονείς δεν έχουν υποχρέωση να πληρώσουν, εάν δεν λάβουν νόμιμη απόδειξη.
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 - 2015
44
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ, 2014 – 2015
Χρονική διάρκεια.
Τα προγράμματα σπουδών ξεκινούν τη Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2014. Η θερινή περίοδος
διακόπτεται την Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014. Ακολουθούν οι θερινές διακοπές και τα
μαθήματα της θερινής περιόδου συνεχίζονται την Δευτέρα 25 Αυγούστου 2014, για
να ολοκληρωθούν την Παρασκευή 31 Αυγούστου 2014. Ακολουθεί η 1η εβδομάδα
προσομοίωσης των πανελλαδικών εξετάσεων, για όλους τους μαθητές της Γ’
Λυκείου, όλων των κατευθύνσεων. Από τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2014 αρχίζει η
χειμερινή περίοδος μαθημάτων, η οποία ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2014, με την
ολοκλήρωση των πανελλαδικών εξετάσεων.
Δομή, περιεχόμενο και δίδακτρα εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Γ’ Λυκείου, Θετική Κατεύθυνση
Ετήσιο Εφάπαξ Δικαίωμα Εγγραφής: 50 €
Μάθημα
Διδακτικές
(εβδομαδιαίως)
Ώρες Μηνιαία Δίδακτρα
Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία
Βιολογία
Έκθεση
Επιλογή
5
4
3
3
2
1
150 €
120 €
90 €
90 €
60 €
30 €
Σύνολο Για
2ο, 3ο, 4ο
Πεδίο
Πλήρες Πρόγραμμα
Για Πλήρες Πρόγραμμα
18 ώρες εβδομαδιαίως
540 €
400 €
Παρέχονται εντελώς δωρεάν: Όλα τα βιβλία για κάθε μάθημα που παρακολουθεί ο
μαθητής, η 24ωρη ηλεκτρονική υποστήριξη από απόσταση, η διαρκής εβδομαδιαία
διαγνωστική – διαμορφωτική αξιολόγηση, τα 3ωρα διαγωνίσματα προσομοίωσης
πανελλαδικών εξετάσεων, η εξατομικευμένη παρακολούθηση από τον υπεύθυνο
σύμβουλο σπουδών, τα σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού και οι τακτικές
ενημερώσεις μαθητών και γονέων που οργανώνονται από το φροντιστήριο.
Από τους καθηγητές του φροντιστηρίου γίνονται και ιδιαίτερα μαθήματα, εφόσον
συμφωνηθούν μεταξύ διεύθυνσης σπουδών, μαθητή και κηδεμόνα. Για τους μαθητές
του φροντιστηρίου, τα δίδακτρα είναι 25 ευρώ για κάθε διδακτική ώρα.
Οι γονείς δεν έχουν υποχρέωση να πληρώσουν, εάν δεν λάβουν νόμιμη απόδειξη.
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 - 2015
45
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ, 2014 – 2015
Χρονική διάρκεια.
Τα προγράμματα σπουδών ξεκινούν τη Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2014. Η θερινή περίοδος
διακόπτεται την Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014. Ακολουθούν οι θερινές διακοπές και τα
μαθήματα της θερινής περιόδου συνεχίζονται την Δευτέρα 25 Αυγούστου 2014, για
να ολοκληρωθούν την Παρασκευή 31 Αυγούστου 2014. Ακολουθεί η 1η εβδομάδα
προσομοίωσης των πανελλαδικών εξετάσεων, για όλους τους μαθητές της Γ’
Λυκείου, όλων των κατευθύνσεων. Από τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2014 αρχίζει η
χειμερινή περίοδος μαθημάτων, η οποία ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2014, με την
ολοκλήρωση των πανελλαδικών εξετάσεων.
Δομή, περιεχόμενο και δίδακτρα εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Γ’ Λυκείου, Τεχνολογική Κατεύθυνση
Ετήσιο Εφάπαξ Δικαίωμα Εγγραφής: 50 €
Μαθήματα
Μαθηματικά
Φυσική
Η/Υ
ΑΟΔΕ
Έκθεση
Επιλογή
Διδακτικές
(εβδομαδιαίως)
5
4
2
1
2
ΒΓΠ ή ΜΓΠ: 1
Σύνολο για
2ο & 4ο πεδίο
15 ώρες
εβδομαδιαίως
ΑΟΘ
2
Σύνολο για
2ο, 4ο & 5ο πεδίο
17 ώρες
εβδομαδιαίως
Ώρες Μηνιαία Δίδακτρα
Πλήρους Προγράμματος
150 €
120 €
60 €
30 €
60 €
30 €
Για Πλήρες Πρόγραμμα
450 €
350 €
60 €
Για Πλήρες Πρόγραμμα
510 €
400 €
Παρέχονται εντελώς δωρεάν: Όλα τα βιβλία για κάθε μάθημα που παρακολουθεί ο
μαθητής, η 24ωρη ηλεκτρονική υποστήριξη από απόσταση, η διαρκής εβδομαδιαία
διαγνωστική – διαμορφωτική αξιολόγηση, τα 3ωρα διαγωνίσματα προσομοίωσης
πανελλαδικών εξετάσεων, η εξατομικευμένη παρακολούθηση από τον υπεύθυνο
σύμβουλο σπουδών, τα σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού και οι τακτικές
ενημερώσεις μαθητών και γονέων που οργανώνονται από το φροντιστήριο.
Από τους καθηγητές του φροντιστηρίου γίνονται και ιδιαίτερα μαθήματα, εφόσον
συμφωνηθούν μεταξύ διεύθυνσης σπουδών, μαθητή και κηδεμόνα. Για τους μαθητές
του φροντιστηρίου, τα δίδακτρα είναι 25 ευρώ για κάθε διδακτική ώρα.
Οι γονείς δεν έχουν υποχρέωση να πληρώσουν, εάν δεν λάβουν νόμιμη απόδειξη.
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 - 2015
46
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΑ.
Από το φροντιστήριο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΜΑΘΗΣΗ», εκδίδονται και
διανέμονται δωρεάν στους μαθητές, τα ακόλουθα διδακτικά βιβλία:
Τάξη
Γ΄
Λ
Υ
Κ
Ε
Ι
Ο
Υ
Τίτλος
Μαθηματικά κατεύθυνσης
Μιγαδικοί Αριθμοί
Μαθηματικά κατεύθυνσης
Συναρτήσεις
–
Όρια
–
Συνέχεια
Μαθηματικά κατεύθυνσης
Διαφορικός Λογισμός
Μαθηματικά κατεύθυνσης
Ολοκληρωτικός Λογισμός
Μαθηματικά κατεύθυνσης
Γενικές
Ασκήσεις
Επανάληψης
Μαθηματικά γενικής παιδείας
Χημεία Κατεύθυνσης
Βιολογία Κατεύθυνσης
Βιολογία Γενικής Παιδείας
Ανάπτυξη Εφαρμογών
Έκθεση – Έκφραση
Τόμος 1ος
Έκθεση – Έκφραση
Τόμος 2ος
Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε
Προγραμματιστικό
Περιβάλλον
Ιστορία Κατεύθυνσης
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Φυσική Κατεύθυνσης
Θεωρία Ερωτήσεις
Φυσική Κατεύθυνσης
Κρούσεις Ταλαντώσεις
Φυσική
Κατεύθυνσης
Μεθοδολογία Ασκήσεις
Φυσική Κατεύθυνσης
1ο - 2ο Θέμα
Αρχές
Οργάνωσης
&
Διοίκησης Επιχειρήσεων
Νεοελληνική Λογοτεχνία
Τεύχος 1ο
Νεοελληνική Λογοτεχνία
Τεύχος 2ο
Λατινικά
Κείμενα 21-35
Αρχαία Ελληνικά
Πλάτωνος Πρωταγόρας
Αρχαία Ελληνικά
Πλάτωνος Πολιτεία
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 - 2015
Συγγραφέας
Μιχάλης Αμοιραδάκης
Αντώνης Μπαλάφας
Μαρίνος Παπαδόπουλος
Ειρήνη Σαρλά
Αγγελική Τοτόμη
Χάρης Παπανίκος
Αιμιλία Γλάρου
Χάρης Παπανίκος
Ευαγγελία Μπιτσαρά
Μαρία Σωτηροπούλου
Χρήστος Λέλης,
Διονύσης Μπάλλας
Μαρία Σωτηροπούλου
Γιώργος Παπαγεωργίου
47
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»
Β΄
Λ
Υ
Κ
Ε
Ι
Ο
Υ
Θεματογραφία
Αρχαίων
Ελληνικών
Συντακτικό
Αρχαίων Ελληνικών
Γραμματική
Αρχαίων
Ελληνικών
Φυσική Κατεύθυνσης
Φυσική Γενικής Παιδείας
Χημεία Κατεύθυνσης
Αρχαία (Άγνωστο)
Λατινικά Κείμενα
Λατινικά Γραμματική
Θεωρία Έκθεσης
Θεματικοί Κύκλοι Β΄ Λυκείου
Αρχαία (Γνωστό)
Άλγεβρα
Μαθηματικά Κατεύθυνσης
Άλγεβρα
Α΄
Έκθεση
Φυσική
Χημεία
Αρχαία Ελληνικά
Γ΄
Μαθηματικά
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Φυσική
Β΄
Μαθηματικά
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΛΥΚΕΙΟΥ
Ευαγγελία Μπιτσαρά
Χρήστος Λέλης
Διονύσης Μπάλλας
Ειρήνη Σαρλά
Ευαγγελία Μπιτσαρά
Γιώργος Παπαγεωργίου
Άννα Μαυράκη
Γιώργος Παπαγεωργίου
Μιχάλης Αμοιραδάκης
Αντώνης Μπαλάφας
Μαρίνος Παπαδόπουλος
Μιχάλης Αμοιραδάκης
Αντώνης Μπαλάφας
Μαρίνος Παπαδόπουλος
Άννα Μαυράκη
Δήμητρα Μίχα
Ειρήνη Σαρλά
Γιώργος Παπαγεωργίου
Μαρίνος Παπαδόπουλος
Δήμητρα Μίχα
Μαρίνος Παπαδόπουλος
Τα βιβλία αυτά, γραμμένα από τους ίδιους τους διδάσκοντες, προσαρμοσμένα
απολύτως πάνω στην εκπαιδευτική φιλοσοφία και πρακτική τους, συμβάλλουν
αποφασιστικά στην εκπαιδευτική διαδικασία, βοηθώντας τους μαθητές να
κατανοήσουν τις έννοιες, αλλά και να καταλάβουν τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να
δομούν το γραπτό τους λόγο και την παρουσίαση των σκέψεών τους, σε ένα κρίσιμο
διαγώνισμα.
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 - 2015
48
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ.
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΜΑΘΗΣΗ»
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2014 - 2015
Ημερομηνία
Τάξη
Είδος Εξέτασης
Έως 20 / 6 / 2014
Γ’ λυκείου
Τεστ κατάταξης νεοεισερχόμενων μαθητών
1 – 7 / 9 / 2014
Γ’ λυκείου
3ωρα διαγωνίσματα προσομοίωσης
πανελλαδικών εξετάσεων
6 & 7 / 9 / 2014
Α’ & Β’
λυκείου
Τεστ κατάταξης νεοεισερχομένων μαθητών
1 – 9 / 11 / 2014
Όλες οι
τάξεις20
3ωρα διαγωνίσματα προσομοίωσης
πανελλαδικών εξετάσεων
3 – 12 / 1 / 2015
Όλες οι
τάξεις
3ωρα διαγωνίσματα προσομοίωσης
πανελλαδικών εξετάσεων
Μάρτιος – Απρίλιος Όλες οι
2015
τάξεις21
3ωρα διαγωνίσματα προσομοίωσης
πανελλαδικών εξετάσεων
(πανελλαδικά διαγωνίσματα προσομοίωσης
Ο.Ε.Φ.Ε.)
20
Τα διαγωνίσματα των γυμνασιακών τάξεων, είναι προσαρμοσμένα στις προαγωγικές εξετάσεις που
αυτοί οι μαθητές θα αντιμετωπίσουν, στο τέλος της σχολικής χρονιάς
21
Την ώρα που γράφεται ο οδηγός σπουδών, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα από την ΟΕΦΕ το
πρόγραμμα των επαναληπτικών θεμάτων προσομοίωσης. Το πρόγραμμα (και της προσομοίωσης)
φαίνεται στο αναλυτικό πρόγραμμα διαγωνισμάτων που παίρνουν οι μαθητές το Φθινόπωρο.
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 - 2015
49
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ
α/α
Χρόνος και
Δομή Ενημέρωσης
Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2014
Πρώτη ενημέρωση γονέων
Κατ` ιδίαν συζήτηση με
κάθε διδάσκοντα χωριστά.
20 – 30 Σεπτεμβρίου 2014
Δεύτερη ενημέρωση
γονέων
Ραντεβού και συζήτηση με
τον υπεύθυνο σύμβουλο
σπουδών (μέντορα) του
μαθητή.
22,23 & 29,30
Νοεμβρίου 2014
Τρίτη ενημέρωση γονέων.
Κατ` ιδίαν συζήτηση με
κάθε διδάσκοντα χωριστά.
20 – 30 Ιανουαρίου 2015
Τέταρτη ενημέρωση
γονέων
Πέμπτη ενημέρωση
γονέων
Ραντεβού και συζήτηση με
τον υπεύθυνο σύμβουλο
σπουδών (μέντορα) του
μαθητή.
Απρίλιος – Μάιος 2015
Ραντεβού και συζήτηση με
τον υπεύθυνο σύμβουλο
σπουδών (μέντορα) του
μαθητή, αλλά και με
επιλεγμένους διδάσκοντες
καθηγητές.
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 - 2015
Θεματικό Περιεχόμενο
Η πρώτη ανάλυση.
Αξιολόγηση της
ανταπόκρισης του μαθητή
στο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα. Πρώτη
διερεύνηση δυνατότητας
επίτευξης σπουδαστικών
στόχων και ενδεδειγμένων
βελτιωτικών κινήσεων.
Αποτίμηση τρίωρων
διαγωνισμάτων
προσομοίωσης
Σεπτεμβρίου. Έρευνα,
αναζήτηση και εφαρμογή
διορθωτικών –
βελτιωτικών κινήσεων.
Αποτίμηση τρίωρων
διαγωνισμάτων
προσομοίωσης
Νοεμβρίου. Έρευνα,
αναζήτηση και εφαρμογή
διορθωτικών –
βελτιωτικών κινήσεων.
Αποτίμηση τρίωρων
διαγωνισμάτων
προσομοίωσης
Ιανουαρίου. Έρευνα,
αναζήτηση και εφαρμογή
διορθωτικών –
βελτιωτικών κινήσεων.
Αποτίμηση τρίωρων
διαγωνισμάτων
προσομοίωσης της
ΟΕΦΕ. Έρευνα,
αναζήτηση και εφαρμογή
των τελικών διορθωτικών
– βελτιωτικών κινήσεων.
50