close

Enter

Log in using OpenID

"Službeni glasnik opštine Derventa", broj : 10/12

embedDownload
SLUŽBENI GLASNIK
OPŠTINE DERVENTA
Izdavač
Skupština opštine
Derventa
GOD. 21. BROJ 10/12
Derventa, 28. 06. 2012. god.
139.
Na osnovu člana 2. stav 1. Zakona o komunalnim taksama ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj: 4/12) i člana 37. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08,
6/08 i 6/12), Skupština opštine Derventa na 43.
sjednici održanoj 27. juna 2012. godine, donijela je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnim taksama
Član 1.
U Odluci o komunalnim taksama ("Službeni
glasnik opštine Derventa", broj: 7/03, 5/06, 14/07 i
15/10), u članu 5. stav 1. tačka 4. mijenja se i glasi:
"Isticanje poslovnog imena pravnog lica ili preduzetnika na poslovnim prostorijama".
Član 2.
Poslije člana 6. dodaje se novi član 6a., koji glasi:
"Član 6a.
1. Od plaćanja komunalnih taksa oslobođeni su:
a) institucije Bosne i Hercegovine,
b) organi, organizacije i javne ustanove
Republike Srpske i jedinice lokalne samouprave,
v) akreditovane međunarodne organizacije,
g) diplomatska i konzularna predstavništva,
d) organizacije, odnosno udruženja od javnog
interesa u Republici Srpskoj i
đ) lica kojima je rješenjem nadležnog organa
priznato svojstvo člana porodice poginulih, umr-lih,
nestalih i zarobljenih boraca, RVI i civilne žrtve rata.
Odgovorni urednik:
MALEŠEVIĆ SANJA
Štampa ''Grafika'' Derventa
2. Pravo na oslobađanje u slučajevima iz stava 1.
tačka đ) ovog člana ostvaruje se podnošenjem zahtjeva
Odjeljenju za stambeno - komunalne poslove prije
isteka roka za prijavljivanje, odnosno plaćanje taksene
obaveze".
3. Rješenje o oslobađanju od plaćanja komunalne takse dostavlja se Poreskoj upravi Republike
Srpske.
Član 3.
U TARIFI KOMUNALNIH TAKSA, u Tarifnom broju 4. stav 1. riječi: "Za svaku istaknutu firmu
plaća se komunalna taksa" mijenjaju se i glase:
"Komunalna taksa plaća se".
Na kraju istog Tarifnog broja, iza riječi: "za gore
nepomenute djelatnosti.... 200,00 KM", briše se osatak
teksta i dodaju se riječi: "Komunalna taksa ovog
tarifnog broja određuje se iznosom takse utvrđenim
prema vrsti djelatnosti, pomnožen koeficijentom
utvrđenim prema mjestu obavljanja djelatnosti,
odnosno zoni gradskog građevinskog zemljišta i
ostalog građevinskog zemljišta, koji iznosi za:
-I i II zonu ........................................................ 1
- III i IV zonu ............................................. 0,95
-V i VI zonu .................................................. 0,9
- za ostala mjesta ........................................ 0,85
- za preduzeća (privredna društva) iz ob-lasti
prometa nafte i naftnih derivata pod tačkom a) alineja
1 i 2. ovog tarifnog broja 1.
Takseni obveznik ovog tarifnog broja dužan je
prijaviti taksenu obavezu Poreskoj upravi Republike
Srpske najkasnije do 31. marta tekuće godine, a uplatu
izvršiti najkasnije do 30. juna tekuće godine.
Obveznik koji u toku godine registruje djelatnost
za koju se plaća komunalna taksa dužan je u roku od
Strana 2 Broj 10
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
15 dana od dana početka obavljanja djelatnosti prijaviti
taksenu obavezu srazmjerno broju mjeseci do kraja
kalendarske godine i uplatiti utvrđeni iznos takse
najkasnije do kraja godine".
Datum: 28. 06. 2012. god.
Broj: 01-022-119/12
Datum: 27. juna 2012. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum,s.r.
___________________________________
Član 4.
141.
Ovlašćuje se Komisija za propise Skupštine
opštine Derventa da sačini prečišćeni tekst Odluke o
komunalnim taksama.
Član 5.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".
Na osnovu člana 30. i 107. Zakona o lokalnoj
samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj: 101/04, 42/05 i 118/05) i člana 37. i 83. Statuta
opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08, 6/08 i 6/12), Skupština opštine
Derventa na 43. sjednici održanoj 27. juna 2012.
godine, donijela je
ODLUKU
o dopuni Odluke o obrazovanju
Mjesne zajednice Kulina
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-118/12
Datum: 27. juna 2012. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum,s.r.
___________________________________
140.
Na osnovu člana 30. i 107. Zakona o lokalnoj
samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj: 101/04, 42/05 i 118/05) i člana 37. i 83. Statuta
opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj: 6/05, 4/08, 6/08 i 6/12), Skupština
opštine Derventa na 43. sjednici održanoj 27. juna
2012. godine, donijela je
ODLUKU
o izmjeni Odluke o obrazovanju
Mjesne zajednice Gornji Višnjik
Član 1.
U Odluci o obrazovanju Mjesne zajednice Gornji Višnjik ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj:
10/05) u članu 2. riječi "Gornji Božinci" brišu se.
Član 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Član 1.
U Odluci o obrazovanju Mjesne zajednice Kulina
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 4/07 i
11/09) u članu 2. iza riječi Bukovica Velika dodaju se
riječi "i Gornji Božinci".
Član 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-120/12
Datum: 27. juna 2012. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum,s.r.
___________________________________
142.
Na osnovu člana 30. i 107. Zakona o lokalnoj
samoupravi ("Službeni glasnik Republike Sr-pske",
broj: 101/04, 42/05 i 118/05) i člana 37. i 83. Statuta
opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj: 6/05, 4/08, 6/08 i 6/12), Skupština
opštine Derventa na 43. sjednici održanoj 27. juna
2012. godine, donijela je
ODLUKU
o izmjeni Odluke o obrazovanju
Mjesne zajednice Kostreš
Datum: 28. 06. 2012. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Član 1.
U Odluci o obrazovanju Mjesne zajednice
Kostreš ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj:
10/05) u članu 2. riječi "Lužani Novi" brišu se.
Broj 10 Strana 3
Pečat Mjesne zajednice je okruglog oblika,
prečnika 30 mm, sa kružno ispisanim tekstom
ćirilicom i latinicom: "REPUBLIKA SRPSKA, OPŠTINA DERVENTA, Mjesna zajednica Lužani Novi",
a u središtu pečata vodoravno ispisan naziv sjedišta
mjesne zajednice - "Lužani Novi".
Član 2.
Član 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".
Organ Mjesne zajednice je Savjet Mjesne
zajednice (u daljem tekstu: Savjet) koji broji 5 članova.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Član 6.
Broj: 01-022-121/12
Datum: 27. juna 2012. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum,s.r.
___________________________________
143.
Na osnovu člana 30. i 107. Zakona o lokalnoj
samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj: 101/04, 42/05 i 118/05) i člana 37. i 83. Statuta
opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine
Derventa2, broj: 6/05, 4/08, 6/08 i 6/12), Skupština
opštine Derventa na 43. sjednici održanoj 27. juna
2012. godine, donijela je
Izbori za Savjet sprovešće se u skladu sa
Izbornim zakonom Republike Srpske i Statutom
opštine.
Član 7.
Savjet utvrđuje godišnje aktivnosti iz nadležnosti Mjesne zajednice, koordinira ukupne
aktivnosti na realizaciji poslova u Mjesnoj zajednici,
brine se o organizovanju i održavanju zbora građana,
sprovodi odluke zbora građana, obavlja i druge
poslove u skladu sa Statutom opštine i drugim aktima.
Član 8.
Na području opštine Derventa obrazuje se
Mjesna zajednica Lužani Novi.
Sredstva za finansiranje Mjesne zajednice
obezbjeđuju se:
- iz Budžeta opštine,
- putem samodoprinosa građana Mjesne zajednice,
- iz donacija građana, građansko-pravnih lica i
pravnih lica,
- iz vlastitih prihoda Mjesne zajednice.
Član 2.
Član 9.
Mjesna zajednica Lužani Novi sa sjedištem u
Lužanima Novim obuhvata naseljeno mjesto: Lužani
Novi.
Odjeljenje za opštu upravu obavlja administrativno-tehničke poslove za Mjesnu zajednicu.
Odjeljenje za finansije obavlja knjigovodstve-ne i
finansijske poslove za Mjesnu zajednicu.
ODLUKU
o obrazovanju Mjesne zajednice Lužani Novi
Član 1.
Član 3.
Član 10.
Pun naziv mjesne zajednice je Mjesna zajednica
Lužani Novi (u daljem tekstu: Mjesna zajednica).
Član 4.
Mjesna zajednica ima pečat.
Postupak i način rada Savjeta i druga pitanja od
značaja za funkcionisanje Savjeta regulišu se
Poslovnikom o radu Savjeta.
Savjet donosi Poslovnik o radu Savjeta.
Strana 4 Broj 10
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 28. 06. 2012. god.
Član 11.
Član 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".
Po osnovu ove odluke i pribavljenog mi-šljenja
Pravobranilaštva Republike Srpske, zaključiće se
ugovor o prodaji zemljišta iz člana 1. ove Odluke, a
koji u ime opštine potpisuje Načelnik opštine.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Član 3.
Broj: 01-022-122/12
Datum: 27. juna 2012. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum,s.r.
___________________________________
O provođenju ove odluke staraće se Stručna
služba Načelnika opštine i Odjeljenje za prostorno
uređenje.
Član 4.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".
144.
Na osnovu člana 16. stav 1. Zakona o građevinskom zemljištu Republike Srpske ("Službeni
glasnik Republike Srpske", broj; 112/06), člana 16.
Odluke o građevinskom zemljištu - Prečišćeni tekst
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 12/09) i
člana 37. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08, 6/08 i 6/12),
Skupština opštine Derventa na 43. sjednici održanoj
27. juna 2012. godine, donijela je
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-123/12
Datum: 27. juna 2012. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum,s.r.
___________________________________
145.
ODLUKU
o prodaji neposrednom pogodbom neizgrađenog
gradskog građevinskog zemljišta u državnoj svojini
radi kompletiranja građevinske parcele
Član 1.
Prodaje se neposrednom pogodbom neizgrađeno
gradsko građevinsko zemljište u državnoj svojini
označeno kao k.č. 52/8, ostalo neplodno zemljište
površine 2.284 m2, k.č. 52/9, ostalo neplodno
zemljište površine 2.117 m2 i k.č. 52/11, ostalo
neplodno zemljište površine 25.330 m2, upisano u PL
280/621 i ZK uložak: 172 K.O. Derventa II, pravo
vlasništva opštine Derventa, no cijeni od 313.312,38
KM (slovima: tri stotine trinaest hiljada i tri stotine
dvanaest i 38/100 konvertibilne marke), a radi
kompletiranja građevinske parcele u skladu sa
Regulacionim planom "SERVISNO-KOMUNALNI
CENTAR", zemljište označeno kao k.č. 52/3 i k.č.
52/10, upisano u PL 2333/5 i ZK uložak: 52 K.O.
Derventa II, a u vlasništvu "MREŽA-NETWORK"
D.O.O. Derventa.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08,
6/08 i 6/12) i člana 130. Poslo-vnika Skupštine opštine
Derventa - prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj: 6/05), Skupština opštine Derventa na
43. sjednici održanoj 27. juna 2012. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
1. Prihvata se Nacrt Odluke o usvajanju
Lokalnog plana upravljanja otpadom za opštinu
Derventa za period 2012. - 2018. godine i stavlja na
javnu raspravu do 31.07. 2012. godine.
2. Zadužuje se Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove za sprovođenje javne rasprave.
3. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Datum: 28. 06. 2012. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-124/12
Datum: 27. juna 2012. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum,s.r.
___________________________________
Broj 10 Strana 5
3. Povodom ovog slučaja traži se od Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i
Okružnog tužilaštva Doboj da što prije okončaju
postupak istrage, procesuiranja i adekvatnog kažnjavanja izvršilaca ovog teškog razbojništva i o tome
blagovremeno obavijeste javnost.
146.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa",broj: 6/05, 4/08,
6/08 i 6/12), a nakon razmatranja Izvještaja o
provođenju Lokalnog plana akcije invalidnosti opštine
Derventa 2010-2014. u 2011. godini, Skupština opštine
Derventa na 43. sjednici održanoj 27. juna 2012.
godine, donijela je
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Derventa usvaja Izvještaj o
provođenju Lokalnog plana akcija invalidnosti opštine
Derventa 2010-2014. u 2011. godini.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
4. Skupština opštine Derventa apeluje na sve
nadležne organe, organizacije, institucije i građane da
pruže maksimalnu podršku i pomoć organima bezbjednosti na sprečavanju i preventivnom djelovanju protiv
svakog oblika narušavanja bezbjednosti na području
opštine Derventa.
5. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-126/12
Datum: 27. juna 2012. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum,s.r.
___________________________________
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
148.
Broj: 01-022-125/12
Datum: 27. juna 2012. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum,s.r.
___________________________________
147.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 6/05, 4/08,
6/08 i 6/12), a nakon razmatranja Informacije o stanju
bezbjednosti zaperiod od 01.01. 2012. do 31.05.2012.
godine, Skupština opštine Derventa na 43. sjednici
održanoj 27. juna 2012. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Derventa usvaja Informaciju o stanju bezbjednosti za period 01.01.2012. do
31.05.2012. godine.
2. Skupština opštine Derventa najoštrije osuđuje
razbojništvo koje počinjeno prema porodici pravoslavnog sveštenika sa službom u Kalenderovcima u
opštini Derventa.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08,
6/08 i 6/12), a nakon razmatranja Informacije o stanju
u oblasti vodosnabdijevanja i kanalizacije na području
opštine Derventa, tehničko-sanitarnom stanju gradskog
vodovoda i izvorišta sa izvještajem o ispravnosti vode
za piće u prvoj polovini 2012. godine sa programom
mjera za unapređenje postojećeg stanja, Skupština
opštine Derventa na 43. sjednici održanoj 27. juna
2012. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
1. Skupština oštine Derventa usvaja Informaciju
o stanju u oblasti vodosnabdijevanja i kanalizacije na
području opštine Derventa, tehničko-sanitarnom stanju
gradskog vodovoda i izvorišta sa izvještajem o ispravnosti vode za piće u prvoj polovini 2012. godine sa
programom mjera za unapređenje postojećeg stanja.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Strana 6 Broj 10
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-127/12
Datum: 27. juna 2012. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum,s.r.
___________________________________
149.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa",broj: 6/05, 4/08,
6/08 i 6/12), a nakon razmatranja Informacije o
aktivnostima na obilježavanju 100-godišnjice izdavanja "Derventskog lista" i osnivanja Gimnazije u
Derventi" Skupština opštine Derventa na 43. sjednici
održanoj 27. juna 2012. godine, donijela je
Datum: 28. 06. 2012. god.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-129/12
Datum: 27. juna 2012. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum,s.r.
___________________________________
151.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa",broj: 6/05, 4/08,
6/08 i 6/12), a nakon razmatranja Informacije o stanju
narkomanije na području opštine Derventa i mjere za
njeno suzbijanje, Skupština opštine Derventa na 43.
sjednici održanoj 27. juna 2012. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Derventa usvaja Informaciju o aktivnostima na obilježavanju 100godišnjice izdavanja "Derventskog lista" i osnivanja
Gimnazije u Derventi.
1. Skupština opštine Derventa usvaja Informaciju o stanju narkomanije na području opštine
Derventa i mjere za njeno suzbijanje.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-128/12
Datum: 27. juna 2012. god.
Broj: 01-022-130/12
Datum: 27. juna 2012. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum,s.r.
___________________________________
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum,s.r.
___________________________________
150.
152.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa",broj: 6/05, 4/08,
6/08 i 6/12), a nakon razmatranja Informacije o
uslovima i životu omladine na području opštine
Derventa, Skupština opštine Derventa na 43. sjednici
održanoj 27. juna 2012. godine, donijela je
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa",broj: 6/05, 4/08,
6/08 i 6/12), a nakon razmatranja Informacije o
strukturi, djelovanju i programu civilne zaštite u
opštini Derventa, Skupština opštine Derventa na 43.
sjednici održanoj 27. juna 2012. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Derventa usvaja Informaciju o uslovima i životu omladine na području
opštine Derventa.
1. Skupština opštine Derventa usvaja Informaciju o strukturi, djelovanju i programu civilne
zaštite u opštini Derventa.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
Datum: 28. 06. 2012. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-131/12
Datum: 27. juna 2012. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum,s.r.
___________________________________
153.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i
60/10), člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05 i
24/09), člana 20. Pravilnika o javnim nabavkama
("Službeni glasnik opštine Derventa" broj 12/09) i
člana 62. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj 6/05,4/08 i 6/08) Načelnik
opštine Derventa donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Popović Miro, građ. teh., predsjednik
- Nović Srđan, dipl. inž. sao6.,član
- Jovičić Ana, dipl. pravnik, član
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Strinić Mile, dipl. ek.
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu otvorenog postupka javne nabavke
objavljenog u Službenom glasniku BiH, broj 36/12 od
14. 05. 2012. godine, broj oglasa M1-A-6465/12
"Rekonstrukcija i sanacija ulica, trotoara i lokalnih
puteva -1 faza realizacije", dana 12. 06.2012. godine sa
početkom u 12 časova,
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja
postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o
dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o radu i razlozima izdavanja takve preporuke i
zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
4. Ovo Rješenje objaviće se u "Službenom
glasniku opštine Derventa".
Broj 10 Strana 7
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
______________________________________
154.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i
60/10), člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05 i
24/09), člana 20. Pravilnika o javnim nabavkama
("Službeni glasnik opštine Derventa" broj 12/09) i
člana 62. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj 6/05, 4/08 i 6/08) Načelnik
opštine Derventa donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Jevtić Goran, dipl. inž. građ., predsjednik
- Nović Srđan, dipl. inž. sao6.,član
- Jovičić Ana, dipl. pravnik, član
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Strinić Mile, dipl. ek.
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje
ponuda za izgradnju dječijeg igrališta na Čardaku,
dana 14. 06. 2012. godine sa početkom u 12 časova,
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja
postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem
o radu i razlozima izdavanja takve preporuke i
zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
4. Ovo Rješenje objaviće se u "Službenom
glasniku opštine Derventa".
Broj: 02-404-47/12
Datum, 12. 06. 2012. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
______________________________________
155.
Broj: 02-404-37/12
Datum, 11. 06. 2012. god.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
Strana 8 Broj 10
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i
60/10), člana 5. Uputstva 0 primjeni Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05 i
24/09), člana 20. Pravilnika o javnim nabavkama
("Službeni glasnik opštine Derventa" broj 12/09) i
člana 62. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj 6/05, 4/08 i 6/08), Načelnik
opštine Derventa donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Marić Siniša, dipl. inž. arh., predsjednik
- Šerbić Jefimija, dipl. inž. arh., član
- Samardžija Boško, pravnik., član
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Strinić Mile, dipl.ek.
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje
ponuda za izradu glavnog projekata vanjskog uređenja
prostora oko Sabornog u Spomen hrama Uspenja
Presvete Bogorodice na Trgu pravoslavlja u Derventi,
dana 26. 06.2012. godine sa početkom u 12 časova,
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja
postupka dostavi Načelniku ošptine, preporuku o
dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o radu i razlozima izdavanja takve preporuke i zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
4. Ovo Rješenje objaviće se u "Službenom
glasniku opštine Derventa".
Broj: 02-404-52/12
Datum, 18. 06. 2012. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
______________________________________
156.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i
60/10), člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05 i
24/09), člana 20. Pravilnika o javnim nabavkama
("Službeni glasnik opštine Derventa" broj 12/09) i
člana 62. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik
Datum: 28. 06. 2012. god.
opštine Derventa", broj 6/05,4/08 i 6/08) Načelnik
opštine Derventa donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Popović Miro, građ. teh., predsjednik
- Jevtić Goran, dipl. inž. građ.,član
- Samardžija Boško, pravnik, član
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Strinić Mile, dipl. ek.
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje
ponuda za izgradnju javne rasvjete u Kalenderovcima
(Lipe - Kalenderovci) u Aničići - Barbarište, dana 20.
06. 2012. godine sa početkom u 12 časova,
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja
postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o
dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o radu i razlozima izdavanja takve preporuke i
zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
4. Ovo Rješenje objaviće se u "Službenom
glasniku opštine Derventa".
Broj: 02-404-53/12
Datum, 18. 06. 2012. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
______________________________________
157.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i
60/10), člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05 i
24/09), člana 20. Pravilnika o javnim nabavkama
("Službeni glasnik opštine Derventa" broj 12/09) i
člana 62. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj 6/05, 4/08 i 6/08), Načelnik
opštine Derventa donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
Datum: 28. 06. 2012. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Marić Siniša, dipl. inž. arh., predsjednik
- Jevtić Goran, dipl. inž. građ., član
- Samardžija Boško, pravnik., član
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Strinić Mile, dipl.ek.
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje
ponuda za rekonstrukcija platoa spomen obilježja na
Trgu pravoslavlja u Derventi, dana 25.06. 2012.
godine sa početkom u 12 časova,
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o dodjeli
ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o
radu i razlozima izdavanja takve preporuke i zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
4. Ovo Rješenje objaviće se u "Službenom
glasniku opštine Derventa".
Broj: 02-404-54/12
Datum, 18. 06. 2012. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
______________________________________
158.
Na osnovu člana 72. stav 3. Zakona o lokalnoj
samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske"
broj:101/04, 42/05 i 118/05) i 62. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa" broj:6/05,
4/08 i 6/08), Načelnik opštine Derventa, donio je
R J E Š E NJ E
o imenovanju Komisije za izbor korisnika banjsko klimatske rehabilitacije
1. U Komisiju za izbor korisnika banjskoklimatske rehabilitacije imenuje se:
- Ćuraš Brano, Predsjednik, ispred Odbora ratnih
vojnih invalida pri Boračkoj organizaciji Derventa,
- Ristić Miladin, član, ispred Odbora ratnih
vojnih invalida pri Boračkoj organizaciji Derventa,
- Prijević Siniša, član, ispred Opštinske
organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i
nestalih civila RS Derventa,
Broj 10 Strana 9
- Sarić Anica, član, ispred Odbora porodica
poginulih borca pri Boračkoj organizaciji Derventa,
- Marjanović Rada, član, ispred Odjeljenja za
boračko-invalidsku zaštitu,
2. Zadatak Komisije iz tačke 1. rješenja je da na
osnovu objavljenog Javnog poziva za podnošenje
zahtjeva radi upućivanja 568 ratnih vojnih invalida i
članova porodica poginulih boraca odbrambenootadžbinskog rata Republike Srpske u banjskoklimatske zdravstvene ustanove, sprovedu postupak i
izaberu 14 korisnika banjske rehabilitacije iz
kategorije RVI i članova porodica poginulih boraca sa
područja opštine Derventa.
. Ovo Rješenje objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
Broj: 02-111-16/12
Datum, 04. 06. 2012. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
______________________________________
159.
Na osnovu člana 72. stav 3. Zakona o lokalnoj
samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj 101/04, 42/05 i 118/05), tačke 12. Uputstva o
jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od
elementarnih nepogoda ("Službeni glasnik Republike
Srpske", 16/04) i člana 54. i 62. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 6/05,
4/08 i 6/08,6/12), Načelnik opštine Derventa donio je
RJEŠENJE
o formiranju Komisije za popis i procjenu štete na
poljoprivrednim usjevima nastalu usled olujnog
nevremena (grada) na području opštine Derventa
1. Formira se Komisija za popis i procjenu štete
na poljoprivrednim usjevima nastalu usled olujnog
nevremena (grada) na području opštine Derventa u
2012. godini, u sastavu:
-Brankica Vukićević-predsjednik
-Tadić Vedran - član
2. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da u saradnji sa jednim članom Savjeta mjesne
zajednice gdje je utvrđeno da je nastala šteta izvrši
popis i procjenu štete na sredstvima i dobrima građana
Strana 10 Broj 10
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
- poljoprivrednim usjevima, nastalu uslijed elementarne nepogode (grada), a u skladu sa Uputstvom i
jedinstvenoj metodologiji za procjenu štete od
elementarnih nepogoda ("Službeni glasnik Republike
Srpske", 16/04).
3. Komisija je dužna da popis i procjenu izvrši do
03.07.2012.godine i izvještaj dostavi Načelniku
opštine.
4. Ovo Rješenje objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
Broj: 02-111-18/12
Datum, 15. 06. 2012. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
______________________________________
160.
Na osnovu člana 72. stav 3. Zakona o lokalnoj
samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj
101/04, 42/05 i 118/05), tačke 12. Uputstva o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od elementarnih nepogoda ("Službeni glasnik Republike Srpske", 16/04 ) i člana 54. i 62. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 6/05, 4/08 i
6/08,6/12), Načelnik opštine Derventa donio je
RJEŠENJE
o formiranju Komisije za popis i procjenu štete na
poljoprivrednim usjevima nastalu usled olujnog
nevremena (grada) na području opštine Derventa
1. Formira se Komisija za popis i procjenu štete
na poljoprivrednim usjevima nastalu usled olujnog
nevremena (grada) na području opštine Derventa u
2012. godini, u sastavu:
-Simić Vesna - predsjednik
-Repija Marinko - član
2. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da u saradnji sa jednim članom Savjeta mjesne
zajednice gdje je utvrđeno da je nastala šteta izvrši
popis i proijenu štete na sredstvima i dobrima građana
- poljoprivrednim usjevima, nastalu uslijed elementarne nepogode (grada), a u skladu sa Uputstvom i
jedinstvenoj metodologiji za procjenu štete od
elementarnih nepogoda ("Službeni glasnik Republike
Srpske", 16/04).
Datum: 28. 06. 2012. god.
3. Komisija je dužna da popis i procjenu izvrši do
03.07.2012.godine i izvještaj dostavi Načelniku
opštine.
4. Ovo Rješenje objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
Broj: 02-111-18-1/12
Datum, 15. 06. 2012. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
______________________________________
161.
Na osnovu člana 40. alineja 11. Zakona o
lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj 101/04, 42/05 i 118/05), člana 19. stav 1.
tačka 2) Zakona o sistemu javnih službi ("Službeni
glasnik Republike Srpske", broj 68/07) i člana 54.
alineja 11. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa broj 6/05, 4/08 i 6/08, Načelnik
opštine Derventa donio je
RJEŠENJE
o davanju saglasnosti na Statut Javne predškolske
ustanove "Trol" Derventa
1. Daje se saglasnost na Statut Javne predškolske ustanove "Trol" Derventa, broj 140/12 od
07.06.2012. godine.
2. Ovo Rješenje objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
Broj: 02-63-4
Datum, 26. 06. 2012. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
______________________________________
162.
Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana
115. Ustava Republike Srpske i člana 60. stav 1. tač. a)
i b) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske
("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 104/11), na
sjednici održanoj 20. aprila 2012. godine, donio je
ODLUKU
Utvrđuje se da Tarifni broj 4. Tarife komunalnih
taksa, koji je sastavni dio Odluke o komunalnim
Datum: 28. 06. 2012. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
taksama ("Službeni glasnik opštine Derventa" br. 7/03,
5/06, 14/07 i 15/10), koju je donijela Skupština opštine
Derventa, nije u saglasnosti sa Ustavom Republike
Srpske i zakonom.
Obrazloženje
Slavko Mikač, advokat iz Dervente, dao je
Ustavnom sudu Republike Srpske inicijativu za
pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i
zakonitosti Tarifnog broja 4. Tarife komunalnih taksa,
koja je sastavni dio Odluke o komunalnim taksama
("Službeni glasnik opštine Derventa" br. 7/03, 5/06,
14/07 i 15/10), koju je donijela Skupština opštine
Derventa. Osporavajući navedeni tarifni broj, davalac
inicijative je istakao da je na nezakonit način utvrđena
visina komunalne takse za isticanje firme i to u
različitam iznosima zavisno od vrste djelatnosti
obveznika, bez drugih značajnih parametara, kao što su
veličina istaknute firme, ostvaren ukupan prihod ili
promet obveznika, pa čak i bez obaveznog elementa
sistema ovog lokalnog prihoda koji je propisan članom
12. stav 3. Zakona o komunalnim taksama ("Službeni
list SR Bosne i Hercegovine" br. 21/77, 35/88 i 26/89),
a to je mjesto obavljanja djelatnosti. Navedenom
povredom zakona istovremeno su, prema navodima
davaoca inicijative, povrijeđene i odredbe čl. 10. i 108.
Ustava Republike Srpske. S obzirom na izloženo
davalac inicijative predlaže da Ustavni sud utvrdi da
osporena odluka, u dijelu koji se odnosi na tarifni broj
4. Tarife komunalnih taksa, nije u saglasnosti sa
Ustavom i zakonom.
U odgovoru koji je za Skupštinu opštine
Derventa, kao donosioca osporene odluke, dao
načelnik ove opštine, osporeni su navodi davaoca
inicijative, te izražen stav da je osporena odluka
zasnovana na Zakonu o komunalnim taksama
("Službeni list SR Bosne i Hercegovine" br. 21/77,
35/88 i 26/89) i to na odredbama čl. 1. i 2. koje
ovlašćuju skupštinu opštine da svojim aktom utvrđuje
visinu komunalne takse koja se plaća za korišćenje
predmeta i usluga. Uz to, u ovom odgovoru se ukazuje
da je donosilac akta u pogledu iznosa takse za isticanje
firme primijenio pored zakonom propisanih kriterijuma i kriterijume propisane podzakonskim aktima, te
kao primjer navodi Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih
objekata ("Službeni glasnik Republike Srpske" br.
13/05, 62/05, 76/06, 35/08 i 6/09) i Pravilnik o
minimalno-tehničkim uslovima u pogledu poslovnog
prostora, opreme, uređaja i potrebne stručne spreme za
obavljanje trgovinske djelatnosti ("Službeni glasnik
Republike Srpske" br. 84/07 i 90/07). Pored toga, u
Broj 10 Strana 11
ovom odgovoru su detaljno obrazloženi i parametri
koji su primijenjeni pri određivanju iznosa taksene
obaveze za banke, osiguravajuća društva, advokate i
notare.
Pravni osnov za donošenje Odluke o komunalnim taksama ("Službeni glasnik opštine Derventa"
br. 7/03, 5/06, 14/07 i 15/10) sadržan je u čl. 1. i 2.
Zakona o komunalnim taksama ("Službeni list SR
Bosne i Hercegovine" br. 21/77, 35/88 i 26/89) i
odgovarajućim odredbama Statuta opštine Derventa.
Osporenim tarifnim brojem 4. Tarife komunalnih
taksa, koja je sastavni dio pomenute odluke, propisano
je da se za svaku istaknutu firmu za preduzeća
(privredna društva) sa sjedištem na područuju opštine
Derventa, za svaku poslovnu jedinicu odnosno dijelove
preduzeća (privrednih društava) koja rade na području
opštine Derventa i za fizička lica koja obavljaju
djelatnost u skladu sa Zakonom o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti utvrđuje taksa u godišnjem
iznosu, odnosno srazmjerno vremenu u kojem su radili
u toku kalendarske godine, prema tabelarnom prikazu
sadržanom u ovom tarifnom broju, i to prema vrsti
djelatnosti obveznika (preduzeća, banke, osiguravajuća
društva, ugostiteljski objekti, trgovinske radnje i ostale
djelatnosti), a u okviru toga i u zavisnosti od
organizacionog oblika (tač. a, b, v, g, d. i đ).
Sud je, prije svega, imao u vidu da je Odluka čiji
su tarifni brojevi osporeni, donesena na osnovu
Zakona o komunalnim taksama, koji je stavljen van
snage odredbom člana 15. sada važećeg Zakona o
komunalnim taksama ("Službeni glasnik Republike
Srpske" broj 4/12). Međutim, Sud je, u konkretkom
slučaju, imao u vidu i odredbu člana 14. novog zakona
kojom je propisana obaveza jedinica lokalne samouprave da u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu
ovog zakona usklade svoje odluke o komunalnim
taksama sa odredbama ovog zakona. Polazeći od toga
da je zakonom utvrđen rok za usklađivanje osporene
Odluke, za čije propisivanje više nema pravnog
osnova, dakle da je ista na snazi do isteka roka za
njeno usklađivanje sa novim zakonom, Sud je
ustavnost i zakonitost osporenih tarifnih brojeva
cijenio u vrijeme važenja Zakona o komunalnim
taksama ("Službeni list SR Bosne i Hercegovine" br.
21/77, 35/88 i 26/89).
Ocjenjujući ustavnost i zakonitost osporene
odluke, Sud je ocijenio da utvrđivanje visine takse na
način kako je to učinjeno osporenim tarifnim
brojevima nije u saglasnosti sa Ustavom Republike
Srpske i zakonom utvrđenim ovlašćenjima skupštine
opštine u pogledu uvođenja i uređivanja ovog lokalnog
javnog prihoda, s obzirom na sljedeće:
Strana 12 Broj 10
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Odredbama člana 62. Ustava Republike Srpske
utvrđeno je da Republika i opština budžetom utvrđuju
javne prihode i javne rashode i da su sredstva budžeta
porezi, takse i drugi zakonom utvrđeni prihodi. Pored
toga, tačkom 7. Amandmana XXXII na Ustav Republike Srpske, kojim je zamijenjen član 68. Ustava,
utvrđeno je da Republika uređuje i obezbjeđuje,
između ostalog, poreski sistem. Članom 102. stav 1.
tačka 2. Ustava je utvrđeno da opština preko svojih
organa uređuje i obezbjeđuje obavljanje komunalnih
djelatnosti, a članom 103. Ustava da gradu i opštini
pripadaju prihodi utvrđeni zakonom i sredstva za
obavljanje povjerenih poslova. Prema odredbi člana
108. Ustava zakoni, drugi propisi i opšti akti moraju
biti u saglasnosti sa Ustavom, a propisi i drugi opšti
akti sa zakonom.
Zakonom o lokalnoj samoupravi ("Službeni
glasnik Republike Srpske" br. 101/04, 42/05 i 118/05),
kojim se uređuje obezbjeđivanje sredstava jedinice
lokalne samouprave, propisano je da skupština jedinice
lokalne samouprave, kao organ odlučivanja i kreiranja
politike jedinice lokalne samouprave, donosi odluke o
komunalnim taksama i drugim javnim prihodima kada
je ovlašćena zakonom (član 30), kao i da su komunalne takse jedan od izvora prihoda lokalne samo-uprave
(član 65).
Zakonom o komunalnim taksama ("Službeni list
SR BiH" br. 21/77, 35/88 i 26/89), koji je poslužio kao
pravni osnov za donošenje osporene odluke, propisano
je da komunalne takse propisuje skupština opštine
svojom odlukom, te da se komunualne takse plaćaju za
korišćenje predmeta i usluga koje tarifom komunalnih
taksa utvrdi skupština opštine u skladu sa odredbama
ovog zakona (čl. 1. i 2). Pored toga, čl. 3. stav 1. tačka
4. i čl. 12. st. 2. i 3. ovog zakona propisano je da se
komunalne takse plaćaju za svaku istaknutu firmu i da
se mogu propisati u različitim visinama zavisno od
vrste i mjesta obavljanja djelatnosti, te da skupština
opštine može za određene djelatnosti propisati ovu
komunalnu taksu u dvostruko većem iznosu za firmu
istaknutu na objektima koji su registrovani kao
spomenici kulture kao i na objektima koji se nalaze u
okviru područja koje je proglašeno dobrom od
kulturno-istorijskog nasljeđa.
Iz navedenih odredaba Ustava i zakona, po ocjeni
Suda, proizlazi da se prihodi jedinice lokalne samouprava uređuju zakonom, da je zakonom dato ovlašćenje skupštini jedinice lokalne samouprave da uvodi
lokalne komunalne takse, te da su zakonom određene
granice ovlašćenja skupštine jedinice lokalne samuprave pri uvođenju i određivanju visine lokalne
komunalne takse. U tom smislu, po ocjeni Suda,
Datum: 28. 06. 2012. god.
skupština jedinice lokalne samouprave je zakonom
ovlašćena da svojom odlukom odredi visinu komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru i
da visinu te takse odredi u različitim iznosima na
osnovu zakonom propisanih kriterijuma, a to su vrsta
djelataosti i mjesto gde se obavlja djelatnost za koju se
plaća taksa. Imajući u vidu da su odredbama člana 12.
st. 2. i 3. Zakona o komunalnim djelatnostama utvrđeni
elementi sistema ovog lokalnog javnog prihoda, to se
odlukom skupštine opštine ne može propisati različita
visina takse na osnovu drugih kriterijuma koje ona
samostalno utvrdi. Dakle, skupština jedinice lokalne
samouprave nije ovlašćena da odlukom o uvođenju
lokalnih komunalnih taksa izostavi jedan od tih
elemenata niti da uvodi druge kriterijume za određivanje različite visine ovih taksa osim onih koji su
zakonom propisani.
Na osnovu navedenog Sud je ocijenio da je
Skupština opštine Derventa određivanjem različitih
iznosa takse osporenim tarifnim brojem samo na
osnovu jednog od zakonom propisanih kriterijuma i to
kriterijuma djelatnosti, te uvođenjem kriterijuma koji
nije zakonom propisan, kao što je oblik organizovanja
taksenog obeznika, prekoračila granice i sadržinu
svojih Ustavom i zakonom utvrđenih ovlašćenja.
Kako Ustav u odredbi člana 108. stav 2. utvrđuje
princip da propisi i opšti akti moraju biti u saglasnosti
sa zakonom, to osporene odredbe Tarifnog broja 4.
Tarife komunalnih taksa, koje nisu saglasne zakonu,
nisu saglasni ni Ustavu.
Cijeneći da je u toku prethodnog postupka pravno
stanje potpuno utvrđeno i prikupljeni podaci pružaju
pouzdan osnov za odlučivanje, Sud je, na osnovu člana
40. stav 5. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske
("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 104/11), u
ovom predmetu donio odluku bez donošenja rješenja o
pokretanju postupka.
Na osnovu izloženog Sud je odlučio kao u izreci
ove odluke.
Ovu odluku Ustavni sud je donio u sastavu:
predsjednik Suda Mirko Zovko i sudije: Mihailo
Adamović, Vojin Bojanić, Milorad Ivošević, Adem
Medić, prof. dr Duško Medić, prof. dr Marko Rajčević,
Branko Sunarić i Avdo Špiljak.
Broj: U-9/11
Datum, 20. aprila, 2012. god.
Predsjednik
Ustavnog suda
Mirko Zovko, s.r.
______________________________________
Datum: 28. 06. 2012. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj 10 Strana 13
Strana 14 Broj 10
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 28. 06. 2012. god.
Datum: 28. 06. 2012. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj 10 Strana 15
SADRŽAJ
Red. broj.
Strana
SKUPŠTINA OPŠTINE
139. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama;.........................................................1
140. Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Mjesne zajednice Gornji Višnjik; ...........................................2
141. Odluka o dopuni Odluke o obrazovanju Mjesne zajednice Kulina; ........................................................2
142. Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Mjesne zajednice Kostreš; ......................................................2
143. Odluka o obrazovanju Mjesne zajednice Lužani Novi; ...........................................................................3
144. Odluka o prodaji neposrednom pogodbom neizgrađenog gradskog
građevinskog zemljišta u državnoj svojini radi kompletiranja građevinske parcele; ...............................4
145. Zaključak o prihvatanju Nacrta Odluke o usvajanju Plana upravljanja
otpadom za opštinu Derventa za period 2012-2018. godina; ...................................................................4
146. Zaključak o usvajanju Izvještaja o provođenju Lokalnog plana akcije
invalidnosti opštine Derventa 2010-2014. u 2011. godini; ......................................................................5
147. Zaključak o usvajanju Informacije o stanju bezbjednosti
za period 01-01.-31.05.2012. godine; ......................................................................................................5
148. Zaključak o usvajanju Informacije u oblasti vodosnabdijevanja i kanalizacije
na području opštine Derventa, tehničko-sanitarnom stanju gradskog vodovoda
i izvorišta sa izvještajem o ispravnosti vode za piće u prvoj polovini 2012.
sa programom mjera za unapređenje postojećeg stanja; ..........................................................................5
149. Zaključak o usvajanju Informacije o aktivnostima na obilježavanju 100-godišnjice
izdavanja "Derventskog lista" i osnivanja Gimnazije u Derventi; ...........................................................6
150. Zaključak o usvajanju Informacije o uslovima i životu omladine
na području opštine Derventa; .................................................................................................................6
151. Zaključak o usvajanju Informacije o stanju narkomanije
na području opštine Derventa i mjere za njeno suzbijanje;......................................................................6
152. Zaključak o usvajanju Informacije o strukturi, djelovanju
i programu civilne zaštite u opštini Derventa; .........................................................................................6
NAČELNIK OPŠTINE
153. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke-izbor najpovoljnijeg ponuđača
za rekonstrukciju i sanaciju ulica, trotoara i lokalnih puteva-1 faza realizacije; .....................................7
Strana 16 Broj 10
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 28. 06. 2012. god.
154. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke-izbor najpovoljnijeg ponuđača
za izgradnju dječijeg igrališta na Čardaku; ..............................................................................................7
155. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke-izbor najpovoljnijeg ponuđača
za izradu glavnog projekta vanjskog uređenja prostora oko Sabornog i Spomen hrama
Uspenja Presvete Bogorodice na Trgu pravoslavlja u Derventi; .............................................................7
156. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke-izbor najpovoljnijeg ponuđača za izgradnju
javne rasvjete u Kalenderovcima (Lipe- Kalenderovci) i Aničići-Barbarište; .........................................8
157. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke-izbor najpovoljnijeg ponuđača za
rekonstrukciju platoa spomen obilježja na Trgu pravoslavlja u Derventi;...............................................8
158. Rješenje o imenovanju Komisije za izbor
korisnika banjsko- klimatske rehabilitacije; ............................................................................................9
159. Rješenje o formiranju Komisije za popis i procjenu štete na poljoprivrednim
usjevima nastalu usled olujnog vremena (grada) na području opštine Derventa; ....................................9
160. Rješenje o formiranju Komisije za popis i procjenu štete na poljoprivrednim
usjevima nastalu usled olujnog vremena (grada) na području opštine Derventa; ..................................10
161. Rješenje o davanju saglasnosti na Statut Javne predškolske ustanove "Trol" Derventa;.......................10
USTAVNI SUD RS
162. Odluka broj: U-9/11 ...............................................................................................................................10
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
210 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content