close

Enter

Log in using OpenID

Brojevi i algebra – omjeri 5 10− ⋅

embedDownload
Brojevi i algebra – omjeri
1. Marija je 2.5kg banana platila 8 kn.
Koliko će platiti 4.5 kg?
2. Cijena jabuka proporcionalna je njihovoj masi. Dopuni
tablicu!
masa
3 kg
7 kg
cijena
12.5 kn
17.5 kn
3. Opseg igrališta iznosi 2600 m. Kolike
su duljina i širina igrališta, ako su u
omjeru 3:5?
4. Mjere kuteva trokuta su u omjeru 2:3:4. Koliko iznosi
najveći kut trokuta?
A.
40
C. 80
B.
60
D. 100
5. Dva broja odnose se kao 1:4. Drugi
broj za 15 je veći od prvog broja. Koliko
iznose ti brojevi?
6. Slitina od koje se izrađuje mjedena kocke mase 72
grama sastoji se od bakra i cinka. Ako je omjer bakra
prema cinku u slitini 7:2, koliko je cinka potrebno za izradu
mjedene kocke?
7. Brončana medalja je slitina bakra i
kositra. Omjer bakra i kositra u toj slitini
je 11:2. Ako je udio bakra u toj slitini 132
grama, kolika je ukupna masa medalje?
8. Šiljasti i tupi kut paralelograma odnose se kao 4:5. Koliki
su ti kutevi?
−4
9. Ljudska vlas ima promjer od 10 m.
Promjer niti paukove mreže jednak je
5 ⋅10−6 m. Koliko je puta ljudska vlas
deblja od niti paukove mreže?
10. Broj 2400 podijeli na tri dijela koji su u omjeru 3:5:8.
Rješenja:
1. 14.4 kn
2.
Masa
3 kg
cijena
7.5 kn
3. 487.5 m i 812.5 m
4. C
5. 5 i 20
5 kg
12.5 kn
7 kg
17.5 kn
6. 16 grama
7. 156 grama
8. 80 i 100
9. 20
10. 450, 750, 1200
Autor: Nataša Leko
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
89 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content